Sunteți pe pagina 1din 1

Seria MA nr.

1241212

Biroul asociat de avocaţi ____BAA ”Țurcan&Rusu”_______________________________________


Cabinetul avocatului ________________________________________________________________
Sediul ____Chisinau, Stefan cel Mare 25_____________________________________
Telefonul _________02221122_______________________________________________________
Adresa electronică avocat.rusu@rambler.ru

MANDAT
din__05 august__2014_

Avocatul___Țurcan Ion_____, nr. licenţei __2367_ din 01.01.2014__, în conformitate cu:


1) Contractul de asistenţă juridică nr.73 f.n.______________________ din ____17.03.2018______
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial _________ al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat nr.______ din____________, se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza
Drucec Ludmila împotriva Colegiul de Ecologie din Chişinău
Semnătura avocatului /semnat/

Ştampila //

În conformitate cu art.81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, împuternicirile avocatului sînt:
dreptul de a exercita în numele
reprezentatului toate actele procedurale, inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată,
de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile
din acţiune,
de a majora sau
reduce cuantumul
acestor pretenţii, de a
modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a recurge la mediere, de
a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane,
de a ataca
hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare,
de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un
titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti

Numele şi prenumele clientului

Semnătura clientului*

* Dacă se întocmeşte o procură, avocatul va nota pe versoul mandatului textul “Conform procurii anexate” şi va
semna versoul mandatului în locul clientului.