Sunteți pe pagina 1din 11

SPEE DREPT FISCAL

1. S.C. ADA S.R.L. ncaseaz 10.000 lei din vnzarea prd!selr speci"ice n #ri$es#r!l I al an!l!i %00&. 'n
"e(r!arie %00& ncaseaz ).000 lei c! #i#l! de dividende de la S.C. ADA D*I S.R.L.+ a crei ascia# es#e+
de,innd )0- din capi#al!l scial al aces#ei scie#,i nc din an!l %00..
S.C. ADA S.R.L. c/el#!ie n aceia0i periad "iscal 11.000 lei pen#r! ac/izi,inarea $a#eriilr pri$e necesare
prd!c,iei de (!n!ri p!se n vnzare.
1 disc!#a,i pr(le$ele de drep# "iscal
1 s#a(ili,i (li2a,ia "iscal a scie#,ii S.C. ADA S.R.L.
VENITURI-trimestrul I, 2009 CHELTUIELI- trimestrul I, 2009
1vnzare prd!se 10.000 lei lei 1ac/izi,inare $a#erii pri$e 11.000 lei lei
1dividende ).000 lei lei
T#al veni#!ri 1).000 lei T#al c/el#!ieli ded!c#(ile 11.000 lei
Pr"i# la )1 $ar#ie31).000111.0004 %.000 lei
1i$pzi# pe pr"i#3%.000516-4+ pn n %. aprilie )%0 lei
1. Problemele de drept is!"l
". #o!iet$%ile !omer!i"le &d" 'i &d" 2 "u perso("lit"te )uridi!$*
+b%i( ,e(ituri !e su(t impo-"bile
Nu "! p"rte di( so!iet$%ile s!utite de impo-it
&u obli."%i" de-" !"l!ul" impo-itele !e trebuie pl$tite l" bu.etul de st"t/impo-itul pe
di,ide(de, impo-itul pe proit0-!o(orm le.isl"%iei 1( ,i.o"re 'i de-" "!2it" ee!ti,
"!este sume 1( terme(ele st"bilite
b. !"l!ulul di,ide(delor, " impo-itului pe di,ide(de 'i "l pl$%ii "!estui" !$tre bu.etul de st"t, i(tr$
1( s"r!i(" #C &3& 2 #RL
!. #C &3& #RL, pt !$ e perso"($ )uridi!$ !e de%i(e titluri de p"rti!ip"%ie4105/6050, l" "lt$
perso"($ )uridi!$, le de%i(e de peste 2 "(i/7 "(i0 (u ," pl$ti impo-it pe di,ide(dele primite
2. #t"bili%i obli."%i" is!"l$ " so!iet$%ii s.!. "d" s.r.l
#C &3& #RL, d.p.,. is!"l,
o "re obli."%i" de-" !"l!ul" proitul impo-"bil/2.000 lei0 'i impo-itul "ere(t "!estui"/620 lei0
o de-" depu(e trimestri"l,l" or."(ul is!"l teritori"l de!l"r"%i" pe proit
o de-" "!2it" impo-itul pe proit "ere(t I trimestru/620 lei0, p8($ l" d"t" de 27 "prilie 2009
#C &3& #RL (u ," "!2it" impo-itul pe di,ide(dele primite/9:0 lei0 !$tre #C &3& 2 #RL/!"re "re
obli."%i" de " pl$ti "!e"st$ sum$ !$tre bu.etul st"tului-p8($ l" d"t" de 27 m"rtie 20090 pt !$ de%i(e
de 42 "(i, peste 105 di( titlurile de p"rti!ip"%ie l" &3& 2.
RE;+LV&T&
2. Ascia,ia de prprie#ari 78L & 9A:DE;< care es#e "r$a# din prpri#arii a %0 de apar#a$en#e+ realizeaz n
c!rs!l an!l!i %00&+ %0.000 lei din nc/iriere a spa,i!l!i pen#r! a$plasarea !nei an#ene de #ele"nie $(il. Din
aceas# s!$ "lse0#e 10.000 lei pen#r! repararea scrii (lc!l!i 0i nlc!irea !0ii de la in#rarea n (lc. Res#!l
de 10.000 lei i dis#ri(!ie+ n c#e pr,i e2ale celr %0 de prprie#ari. A=AF+ n !r$a inspec,iei "iscale e$i#e
decizie de i$p!nere as!pra s!$ei de %0.000 lei+ cnsidernd1 i$pza(il dearece es#e ac#ivi#a#e ecn$ic.
1 s!n#e,i avca#!l ascia,iei de prprie#ari+ c!$ v s"#!i,i clien#!l>
VENITURI-trimestrul I, 2009 CHELTUIELI- trimestrul I, 2009
'nc/iriere spa,i! %0.000 lei Repara,ii p# pr,ile c$!ne (lc!l!i 10.000 lei
T#al veni#!ri %0.000 lei T#al c/el#!ieli ded!c#(ile 10.000 lei
Pr"i#!l (r!#+ i$pza(il3%0.000110.0004 10.000 lei
1i$pzi# pr"i#310.000516-4+ pn n %..0?.%010 1.600lei
@eni# ne# repar#iza# la lca#ari A.?00 lei 1pla# pr"i#3A.?001A.?00516-4B%0 persC).%+AleiDpers
1i$pzi# pe veni# din al#e s!rseB 3A.?00516-4
E%. l!na !r$.1.)?? lei
1
SPEE DREPT FISCAL
<( !"lit"te de ",o!"t 1i s$tuies!*
L" !"l!ul"re" b"-ei de impo-it"re pe proit s$-'i dedu!$ !2eltuielile !u rep"r"%iile sp"%iilor !omu(e,
"stel proitul impo-"bil s!"de de l" 20.000 lei l" 10.000 lei
#$ !"l!ule-e 'i de!l"re impo-itul pe proit* 10.000 lei =1>5?1.>00 lei
#$ ,ire-e !$tre bu.etul st"tului impo-itul pe proit, 1( ,"lo"re de 1.>00 lei, p8($ 1( 27 "prilie 2010, !u
posibilit"te" de-" "!2it" "(ti!ip"t 'i trimestri"l "!est impo-it
#$ rep"rti-e-e proitul (et lo!"t"rilor* :.900 lei se distribuie !" ,e(it !elor 20 de lo!"t"ri
#$ !"l!ule-e impo-itul pe ,e(it "ere(, s$-l re%i($ de l" lo!"t"ri 'i s$-l ,ire-e l" bu.etul st"tului*
o @ie!"re lo!"t"r "re dreptul l" 920 lei ,e(it/:900*200, di( !"re li se re%i(e impo-itul pe ,e(it/de
"so!i"%ie0, 1( ,"lo"re de >A,2 leiB ee!ti, ,or 1(!"s" 672,: leiB
o Impo-itul pe ,e(it "ere(t sumei de :.900 lei este de 1.699 lei/:900=1>50
o Lo!"t"rii "u obli."%i" de-" "!2it" impo-itul pe ,e(it p8($ 1( 27 " lu(ii urm$to"re pl$%ii
,e(iturilor !$tre lo!"t"ri
RE;+LV&T&
3. S.C. FE* S.R.L. es#e cns#i#!i# din % ascia,i care par#icip n c#e pr,i e2ale la capi#al!l scial al aces#eia+
pri$!l ascia# es#e SC FE*RFIA=A SRL+ cns#i#!i# la rnd!l s! de Fer2e Garin 0i s,ia Fer2e Ileana+ n
c#e pr,i e2ale+ iar cel de1al II1lea es#e Fer2e Garin.
S.C. FE* S.R.L. a nre2is#ra# la "inele an!l!i %00A !n pr"i# de 100.000lei.
1c$en#a,i pr(le$ele de drep# "iscal
#.C. CE+ #.R.L persoan juridic constituit prin asocierea, n cote pri egale, dintre George Marin-persoan fizic
i SC GEORG!"! SR#-persoan juridic$ pltitoare de i%pozit pe profit$ profitul rein&estit n
producia'ac(iziionarea de ec(ipa%ente folosite pt o)inerea de &enituri i%poza)ile este nei%poza)il
Proitul impo-"bil ? ,e(it brut D !2 dedu!tibile ? 100.000 lei
Impo-itul pe proit ? 100.000 lei = 1>5 ? 1>.000 leiB
-impo-itul pe proit se !"l!ule"-$ pri( "pli!"re" u(ei !ote propor%io("le de 1>5 "supr" proitului impo-"bil
-to%i !o(tribu"bilii "u obli."%i" de-" pl$ti impo-itul pe proit "(u"l, p8($ 1( 27 "prilie " "(ului urm$tor, !u ee!tu"re"
de pl$%i "(ti!ip"te, ee!tu"te trimestri"l/27 " primei lu(i di( trimestrul urm$tor0
-"re obli."%i" s$ st"bile"s!$ sum" d"tor"t$ 'i s-o ,erse, l" terme(ele st"bilite, 1( bu.etul st"tului
-e obli."t$ s$ depu($ de!l"r"%i" "(u"l$ pt impo-itul pe proit p8($ 1( 27 "prili " "(ului urm$tor !elui pt !"re se
!"l!ule"-$ impo-itul
Impo-itul pe di,ide(de ? /proit brut D impo-it pe proit0 = 1>5 ? :9.000 lei = 1>5 ? 16.990 lei
-po"te distribui di,ide(de !$tre "so!i"%i/2ot$r8re &C&0, ",8(d obli."%i" s$ !"l!ule-e impo-itul pe di,ide(de, s$-l
re%i($ l" surs$ 'i s$-l ,ire-e p8($ 1( 27 " lu(ii urm$to"re !elei 1( !"re " ost re%i(ut, restitui(d "so!i"%ilor (um"i
diere(%"*
:9.000 lei D 16.900 lei ? A0.7>0 lei/67.2:0 lei pt ie!"re "so!i"t0
#C CE+RCI&N& #RL-persoan juridic
-1(!"se"-$ di,ide(de de l" #C CE+, 1( ,"lo"re de 92.000 lei, di( !"re
67.2:0 lei ")u. l" #C CE+RCI&N& #RL, i"r >.A20 lei !o(stituie impo-it pe
di,ide(de/e !"l!ul"t, re%i(ut 'i ,$rs"t l" bu.etul de st"t de #C CE+, p8($ 1(
27 " lu(ii urm$to"re !elei 1( !"re s-"u "!ord"t di,ide(dele0
-sum" de 67.2:0 lei !o(stituie u( ,e(it 1(!"s"t de #C CE+RCI&N& #RL,
,e(it !e "!e p"rte di( proitul so!iet$%ii/"port l" !"pit"lul so!i"l "l "ltei
so!iet$%i0
-pt !" "so!i"%ii s$ be(ei!ie-e de "!e"st$ sum$, #C CE+RCI&N& #RL "re
obli."%i" s$ !"l!ule-e, s$ re%i($ 'i s$ ,ire-e-l" bu.etul de st"t*
1. impo-itul pe proit ? Eproit brut/i(!lusi, 67.2:0lei0-!2 dedu!tibileF = 1>5
2. impo-itul pe di,ide(de ?G proit brut - Eproit brut/i(!lusi, 67.2:0lei0-!2
dedu!tibileF = 1>5H = 1>5
George Marin-persoan fizic
-1(!"se"-$ di,ide(de de l" #C CE+, 1(
,"lo"re de 92.000 lei, di( !"re 67.2:0
lei ")u. l" C. I., i"r >.A20 lei
!o(stituie impo-it pe di,ide(de/e
!"l!ul"t, re%i(ut 'i ,$rs"t l" bu.etul de
st"t de #C CE+, p8($ 1( 27 " lu(ii
urm$to"re !elei 1( !"re s-"u "!ord"t
di,ide(dele0
-pt "!este ,e(ituri/92.000 lei0 C. I.
trebuie s$ pl$te"s!$ impo-it pe
di,ide(de, d"r "!est impo-it e !"l!ul"t,
re%i(ut 'i ,ir"t de #C CE+
George Marin-persoan fizic
-pt "!este ,e(ituri/705-"port l"
George leana-persoan fizic
-pt "!este ,e(ituri/705-"port l"
George Marin-persoan fizic
-pt "!este ,e(ituri/705-"port l"
%
SPEE DREPT FISCAL
!"pit"lul so!i"l "l #C
CE+RCI&N&0 C. I. trebuie s$
pl$te"s!$ impo-it pe di,ide(de, d"r
"!est impo-it e !"l!ul"t, re%i(ut 'i
,ir"t de #C CE+RCI&N& #RL
!"pit"lul so!i"l "l #C
CE+RCI&N&0 C. I. trebuie s$
pl$te"s!$ impo-it pe di,ide(de, d"r
"!est impo-it e !"l!ul"t, re%i(ut 'i
,ir"t de #C CE+RCI&N& #RL
!"pit"lul so!i"l "l #C CE+RCI&N&0
C. I. trebuie s$ pl$te"s!$ impo-it pe
di,ide(de, d"r "!est impo-it e !"l!ul"t,
re%i(ut 'i ,ir"t de #C CE+ #RL
1care s!n# (li2a,iile "iscale ale S.C. FE* S.R.L.>
1. #$ !"l!ule-e*
". proitul impo-"bil/,e(ituri brute-!2eltuieli dedu!tibile0 ? 100.000 lei
b. s$ 2ot$r"s!$ d"!$ 1l rei(,este'te/(u pl$te'te impo-it pe proitul rei(,estit0, i"r d"!$ (u-l rei(,este'te
s$ !"l!ule-e impo-itul pe proit
!. impo-itul pe proit ? proit impo-"bil = 1>5 ? 1>.000 lei
d. di,ide(dele de distribuit ? /100.000 lei D 1>.000 lei0 * 2 ? :9.000 lei * 2 "so!i"%i ? 92.000 leiJ"so!i"t
e. impo-itul pe di,ide(de/pt ie!"re "so!i"t0 ? 92.000 lei = 1>5 ? >.A20 leiJ"so!i"t/16.990 lei tot"l0
2. #$ re%i($ l" surs$*
". impo-itul pe proit ? 1>.000 lei
b. impo-itul pe di,ide(de/pt ie!"re "so!i"t0 ? 16.990 lei tot"l />.A20 leiJ"so!i"t0
6. #$ ,ire-e*
l" bu.etul de st"t*
". impo-itul pe proit-1( ,"lo"re de 1>.000 lei-p8($ l" 27 "prilie " "(ului urm$tor !elui pt !"re s-
" !"l!ul"t
b. impo-itul pe di,ide(dele pl$tite "so!i"%ilor 'i re%i(ute de l" "!e'ti"-1( ,"lo"re de 16.990 lei
/>.A20 lei = 2 "so!i"%i0-p8($ l" 27 " lu(ii urm$to"re !elei 1( !"re s-"u pl$tit di,ide(dele s"u 27
i"(u"rie " "(ului urm$tor- pt di,ide(dele distribuite, d"r !"re (u "u ost pl$tite p8($ l"
s8r'itul "(ului 1( !"re s-" "prob"t bil"(%ul !o(t"bil
!$tre "so!i"%i diere(%" di(tre ,"lo"re" di,ide(delor 'i impo-itul "ere(t "!estor"*
". 67.2:0 lei !$tre #C CE+RCI&N& #RL
b. 67.2:0 lei !$tre Ceor.e I"ri(
9. #$ depu($ D l" or."(ul is!"l teritori"l !ompete(t - o de!l"r"%ie "(u"l$ de impo-it pe proit, p8($ 1( 27
"prilie " "(ului urm$tor !elui pt !"re s-" !"l!ul"t impo-itul pe proit
1care s!n# (li2a,iile "iscale ale l!i Fer2e Garin>
#$ "!2ite impo-itul pe di,ide(dele primite de l" #C CE+ 'i #C CE+RCI&N&, impo-ite !e ,or i !"l!ul"te,
re%i(ute l" surs$ 'i ,$rs"te l" bu.etul de st" de #C l" !"re e "so!i"t*
Pt di,ide(dele 1( ,"lo"re de 92.000 lei trebuie s$ pl$te"s!$ u( impo-it/1>50 1( ,"lo"re de >.A20
lei/!"l!ul"t, re%i(ut 'i ,ir"t de #C CE+ D se dis!ut" "ptul !" (u su(t sui!ie(te i(orm"tii pt " sti
d"!" su(t i(depli(ite !o(ditiile de s!utire de impo-it pe di,ide(dele distribuite u(ei PK
Pt di,ide(dele !e le-"r ob%i(e de l" #C CE+RCI&N& trebuie s$ pl$te"s!$ u( impo-it/1>50 1( ,"lo"re
de >.A20 lei/!"l!ul"t, re%i(ut 'i ,ir"t de #C
1ce "el de veni#!ri 0i n ce c!an#!$ se ncaseaz la (!2e#!l s#a#!l!i>
l" bu.etul de st"t se 1(!"se"-$*
". impo-itul pe proit-1( ,"lo"re de 1>.000 lei-p8($ l" 27 "prilie " "(ului urm$tor !elui pt !"re s-"
!"l!ul"t
b. impo-itul pe di,ide(dele pl$tite "so!i"%ilor 'i re%i(ute de l" "!e'ti"-1( ,"lo"re de 16.990 lei />.A20 lei =
2 "so!i"%i0-p8($ l" 27 " lu(ii urm$to"re !elei 1( !"re s-"u pl$tit di,ide(dele s"u 27 i"(u"rie " "(ului
urm$tor- pt di,ide(dele distribuite, d"r !"re (u "u ost pl$tite p8($ l" s8r'itul "(ului 1( !"re s-"
"prob"t bil"(%ul !o(t"bil
E !ore!t,d"r mult pre" !omple= si det"li"t.(u e (e,oie de !"l!ule m"tem"ti!e
4. I.N. H avca# H ncaseaz n an!l %00A+ .0.000 lei din nrarii avca,iale. Pen#r! des"0!rarea ac#ivi#,ii
c/el#!ie %0.000 lei c! #i#l! de c/irie 0i n#re,inere a sedi!l!i pr"esinal 0i al#e cns!$a(ile. La s"r0i#!l an!l!i
r2anizeaz n#r!nire de pr#cl c! clien,ii si+ pen#r! a crei r2anizare c/el#!ie 10.000 lei.
1 disc!#a,i pr(le$ele de drep# "iscalI
)
SPEE DREPT FISCAL
*eniturile a&ocailor
fac parte din categoria &enituri ale persoanelor fizice independente$
su)categoria &enituri din profesii li)ere
su)iectul i%punerii e contri)ua)ilul ce desfoar acti&itatea de a&ocat
)aza de i%punere pt i%pozitul pe &enitul din profesiile li)ere+&enit )rut-c(eltuieli deducti)ile,c( de
protocol -. din &enitul net/
cota de i%punere+cot procentual fi0+12. din )aza de i%punere
unitatea de i%punere+leul
asieta+deter%inarea i%pozitului pe )aza declaraiilor depuse de a&ocat
perceperea prin %etoda direct3 calcularea i &irarea ulerioar la )ugetul de stat
ter%enul de plat+-4 a lunii ur%toare celei n care a fost pltit &enitul
plati anticipate tri%estriale
- s#a(ili,i i$pzi#!l pe veni# pe care l va pl#i avca#!l I=
@E=IT;RI C9ELT;IELI DED;CTI8ILEDLIGITAT DED;CTI8ILE
@eni#!ri din pr"esii li(ere C.0.000 lei C/. ded!c#i(ile in#e2ral1n scp!l (,inerii de veni#!ri C%0.000 lei
@eni# ne# C.0.000lei1%0.000leiC)0.000lei
C/. ded!c#i(ile par,ial1pr#clC%-din veni#!l ne# C600lei
@eni#!l i$pza(ilCveni# ne#1c/. de pr#cl C%&.?00lei I$pzi#!l pe veni#!ri din pr"esii li(ere C%&.?00 516-
C?.J0?lei
In rest e corect
5. 8.D. are !n apar#a$en# pe care l nc/iriaz pen#r! periad de & l!ni. C/iria es#e s#a(ili# de c$!n acrd
la s!$a de 1.000 leiDl!n. Aces#a se n,ele2e c! c/iria0!l c cel din !r$ va s!pr#a si s!$a care reprezin#
i$pzi#!l pe veni#. Avnd n vedere aceas# n,ele2ere 8.D. n! a declara# 0i n! a pl#i# i$pzi#!l.
1 a prceda# crec# persana "izic 8.D.>
5676 prin nc(irierea aparta%entului, o)ine un &enit din cedarea folosinei )unurilor
&eniturile din cedarea folosinei unor )unuri se i%poziteaz
perceperea acestor &enituri se face prin %etoda direct$ 57 are o)ligaia s calculeze i s &ireze
i%pozitul pe &enitul din cedarea )unurilor, p8n n -4 a lunii ur%toare celei n care a ncasat &enitul
prin ur%are 57 nu a procedat corect,nu e o)ligaia c(iriaului s plteasc i%pozitul/
57 are o)ligatia de declare si de plata
1 s#a(ili,i i$pzi#!l de pla# la (!2e#!l s#a#!l!i da#ra# pen#r! veni#!ri din cedarea "lsin,ei (!n!rilr.
@E=IT;RI C9ELT;IELI DED;CTI8ILE1C*TK F*RFETARK%.-
@eni#!ri din din cedarea "lsin,ei !nr (!n!ri C&.000 lei
L s!$a ce reprezin#a i$pzi#!l cn". In#ele2erii par#ilr
C/. ded!c#i(ile1c# "r"e#ar%.-3&.0005%.-4 C%.%.0 lei
@eni# ne# C&.000 lei1%.%.0 leiC6.J.0 lei
@eni# (r!# $aMra# c! c/el#!ielile c/irias!l!i care in $d le2al
cad in sarcina prprie#ar!l!i 3i$pzi#!l pe veni#4
I$pzi#!l pe veni#!ri din cedarea "lsin,ei !nr (!n!ri
C6.J.0516-C1.0A0 lei
6. F.A. es#e salaria# a S.C. I8 S.R.L. !nde realizeaz !n salari! de 1.000 leiDl!n. Aceas#a are n n#re,inere !n
cpil $inr. :e"a sa3C.D.4 realizeaz !n salari! de ..000 lei Dl!n ns are n n#re,inere ) cpii $inri.
1 s#a(ili,i $a#eria i$pza(il 0i !l#erir i$pzi#!l pe care l vr pl#i a$(ele salaria#e.
16 7in &enitul )rut al angajatului,G6!6/ se scad contri)uiile sociale o)ligatorii3
Denumirea contribuiei Contribuia angajatului (% in ba!a e calcul"
#sigur$ri sociale e stat 1.%%% lei & 1%'5% ( 1%5 lei
#sigur$ri sociale e )omaj 1.%%% lei & %'5% ( 5 lei
#sigur$ri sociale e s$n$tate. 1.%%% lei & 5'5% ( 55 lei
*+*#, C+N*-I./0II 1+CI#,2 +.,I3#*+-II 1%545455 ( 165 ,2I
-6 7educerea personal G6 !6 ,salariu )rut 16999 lei$ 1 %inor n ntreinere-&enituri:-49 lei/ + -49
lei,nei%poza)ili/
;6 5aza de i%punere G6!63
?
SPEE DREPT FISCAL
*enit )rut,salariu/-contri)uiile sociale o)ligatorii-deduceri personale + 16999 lei < 124 lei < -49 lei + 4=4 lei
>6 i%pozitul pe &eniturile din salarii G6!63
-5aza de i%punere 0 12. + 4=4 lei 0 12. + ?;,2 lei
-Su%a de ?2,2 lei,i%pozit pe &eniturile din salarii/ e calculat, se reine la surs i e &irat la )ugetul de stat,
de ctre angajator, p8n n -4 a lunii ur%toare celei n care s-a reinut
-!ngajatul pri%ete efecti&,n %8n/3 16999 lei < 124 lei,contri)uii sociale/ < ?;,2 lei,i%pozit salariu/ + @>1,>
16 7in &enitul )rut al angajatului,C676/ se scad contri)uiile sociale o)ligatorii3
Denumirea contribuiei Contribuia angajatului (% in ba!a e calcul"
#sigur$ri sociale e stat 5.%%% lei & 1%'5% ( 525 lei
#sigur$ri sociale e )omaj 5.%%% lei & %'5% ( 25 lei
#sigur$ri sociale e s$n$tate. 5.%%% lei & 5'5% ( 255 lei
*+*#, C+N*-I./0II 1+CI#,2 +.,I3#*+-II 525 4 25 4 255 ( 625 ,2I
-6 7educerea personal C676 ,salariu )rut 46999 lei$ ; %inori n ntreinere-&enituriA;6999 #E/$ pt &enituri
%ai %ari de ;6999 lei nu se acord deduceri personale, indiferent de nr persoanelor din ntreinere
;6 5aza de i%punere C6763
*enit )rut,salariu/-contri)uiile sociale o)ligatorii + 46999 lei < =-4 lei + >61@4 lei
>6 i%pozitul pe &eniturile din salarii G6!63
-5aza de i%punere 0 12. + >61@4 lei 0 12. + 22= lei
-Su%a de 22= lei,i%pozit pe &eniturile din salarii/ e calculat, se reine la surs i e &irat la )ugetul de stat,
de ctre angajator, p8n n -4 a lunii ur%toare celei n care s-a reinut
-!ngajatul pri%ete efecti&,n %8n/3 46999 lei < =-4 lei,contri)uii sociale/ < 22= lei,i%pozit salariu/ + ;649@
RE;+LV&T&
5. SC GI=I SRL a ac/izi,ina# c! s!$a de .00.000 lei+ n an!l %00A+ !n apar#a$en# la par#er!l !n!i (lc n
vederea desc/iderii !n!i $a2azin ali$en#ar. ;l#erir+ la ncep!#!l an!l!i %00& vinde aces# i$(il c! s!$a de
600.000 lei+ !r$nd s c!$pere !n al# spa,i! c$ercial.
1calc!la,i i$pzi#!l pe care l da#reaz SC GI=I SRL n !r$a #ranzac,iei
a6 Bn -99= SC M" i reduce profitul i%poza)il cu 4996999lei,&aloarea spaiului pt desfurarea acti&itii+
c(eltuial deducti)il/
)6 Bn -99?,alt e0erciiu financiar/, n &enitul fir%ei intr 2996999 lei,&8nzarea spaiu/, iar n c(eltuielile
deducti)ile intr i%pozitul pe &enitul o)inut din transferul proprietii,1>6999 lei/3
5aza de i%punere+2996999 lei ,&enitul o)inut din transferul proprietii i%po)iliare din patri%oniul
SC M"/
Cota de i%punere e regresi& i se aplic pe trane de &enit3
o Cerenul a fost deinut:; ani
o *aloarea lui e de 2996999 lei
o %pozitul pe aceast tranzacie + ,-996999 lei 0 ;./ D >996999lei 0 -. + 1>6999 lei
%pozitul pe &enitul o)inut din transferul proprietii i%po)iliare din patri%oniul SC M" este
calculat, reinut la surs,ca)inet notarial/ i &irat de notarul pu)lic,unde are loc tranzacia/ p8n la -4
a lunii ur%toare celei n care a a&ut loc tranzacia
SC M" are o)ligaia de plat a acestui i%pozit, n %o%entul nc(eierii actului, neplata lui atrage
nulitatea actului i nenscrierea n CE
%pozitul pe &enitul o)inut din transferul proprietii i%po)iliare din patri%oniul SC M" se face
&enit la )ugetul de stat
RE;+LV&T&
.
SPEE DREPT FISCAL
A. P.P.+ pic#r+ n !r$a !nei e5pzi,ii a vnd!# la da#a de %0 $ai %00&+ #a(l!ri n valare de %0.000 lei.
T#da# a edi#a# car#e despre is#ria ar#elr 0i a ncasa#+ de la edi#!r+ c! #i#l! de drep# de a!#r 1.000 lei+ la
da#a de )0 $ai %00&.
1 care s!n# (li2a,iile "iscale ale cn#ri(!a(il!l!i P.P.>
S calculeze i s &ireze la )ugetul statului - p8n n -4 a lunii ur%toare celei n care s-a realizat &enitul,-4
iunie/ < i%pozitele pe3
*enitul co%ercial o)inut prin practicarea %eseriei de pictor,acti&itate independent/
*enitul din &alorificarea su) orice for% a drepturilor de proprietate intelectual,dr autor/
1 s#a(ili,i i$pzi#!l pe veni# da#ra# la (!2e#!l s#a#!l!i 0i da#a pn la care es#e (li2a# s l verse.
FF tre)uie s calculeze i &ireze la )ugetul de stat < p8n n -4 iunie -99? < i%pozitul pe &enitul din acti&iti
independente, co%er i proprietate intelectual/3
Se aplic o cot de i%punere de 12. asupra &enitului net,&enit )rut-c(eltuieli deducti)ile/ +
*enitul )rut,%ai/ + -96999 lei,acti&iti independente-co%er/ D 16999 lei,acti&6 ndependente-dr autor/
+ -16999 lei
C(eltuieli deducti)ile,%ai/ + -16999 lei 0 -9. D c( cu o)ligaiile sociale o)ligatorii + >6-99 lei D >-9
lei,fond pensii/ D ?-> lei,asigurri de sntate/ + 464>> lei
o C(eltuieli sociale o)ligatorii3
Eond de pensii, n cot de -,4., aplicat asupra &enitului net,&enit )rut-&enit )rut 0 -9.
c(eltuieli forfetare/ + ,-16999 lei < -16999lei 0 -9./ 0 -,4. + ,-16999lei < >6-99lei/ 0
-,4. + >-9 lei
!sigurri de sntate, n cot de 4,4., aplicat asupra &enitului net,&enit )rut-&enit )rut
0 -9. c(eltuieli forfetare/ + ,-16999 lei < -16999lei 0 -9./ 0 4,4. + ,-16999lei <
>6-99lei/ 0 4,4. + ?-> lei
Se analizeaza separat &eniturile din drept de autor care sunt ac(itate de editura, in acest caz editura
are o)ligatia de a calcula, retine si &arsa i%pozitul, deci se presupune ca suna de 16999 lei este
)eneficiul real , adica su%a ce preprezenta dreptul de autor a fost deja i%pozitata/
Ref la &eniturile din &anzare ta)louri3
*enitul net + )aza de i%punere + &enit )rut-c( deducti)ile + -96999lei < 464>> lei + 146>42 lei
Cota de i%punere +12. asupra &enitului net
%pozitul pe &eniturile din acti&iti independente + &enit net 0 12. + 146>42 0 12. + -6>@; lei
O)ligaiile fiscale ale lui FF6 Se aplic %etoda direct de percepere a acestui i%pozit3 se calculeaz,
reine i &ireaz acest i%pozit la )ugetul de stat, p8n n -4 iunie -99?
&. I. =. a c0#i2a# la lz n plic s!$a de .00 lei n da#a de1. $ai %011. 'n aceia0i da# a c0#i2a# la cazin
)0.000lei.
1care e i$pzi#!l pe care l s!pr# I=>
16 Ft su%a de 499 lei-c8tigat la loz n plic nu e dator i%pozit pe &eniturile din jocurile de noroc
%pozitul se calculeaz, reine la surs,unitatea ce organizeaz legal jocul de noroc/ si &ireaz la
)ugetul de stat-p8n n -4 a lunii ur%toare celei n care a fost reinut, de organizatorul jocului
7in &enitul o)inut din jocurile de noroc &aloare de 299 lei e nei%pozita)il,pt c8tigurile o)inute n
aceiai zi de la acelai organizator/
-6 Ft su%a de ;96999 lei,&enit din jocuri de noroc tip cazino/ " tre)uie s plteasc un i%pozit pe acest &enit,
i%pozit ce se calculeaz, reine la surs,unitatea ce organizeaz legal jocul de noroc/ si &ireaz la )ugetul de
stat-p8n n -4 iunie, de organizatorul jocului tip cazino3
*enitul net + ;96999 lei,cazino/
Cota de i%punere -4. asupra &enitului net
%pozitul pe &enitul din jocurile de noroc,cazino/ + G&enit net < 299 lei,&enit nei%poza)il/H 0 -4. +
,;96999 lei < 299 lei/ 0 -4. + @6;49 lei
6
SPEE DREPT FISCAL
%pozitul pe &enitul din jocurile de noroc,cazino/, n &aloare de @6;49 lei
o E suportat de ",c8tigtorul/, dar
o E calculat, reinut la surs i &irat la )ugetul de stat,p8n n -4 iunie/ de ctre organizatorul
jocului de noroc,cazino/
CORECC
10. Prd!c#r!l 1 AA de $in2i de "#(al vinde 10.000 de $in2i c$ercian#!l!i SC NC SRL+ la pre,!l de 10 lei
L T@A (!ca#a+ care le c!$pr n vederea livrrii c#re !n s!pre$arOe#. Aces#a le va livra la pre,!l de %0 lei L
T@A+ iar s!pre$arOe#!l TT va e5p!ne $in2ile n vederea vnzrii la pre,!l de )0 lei L T@A.
1 de#er$ina,i cine are (li2a,ia de pl# a T@A la (!2e#!l s#a#!l!i+ n ce c!an#!$ 0i la ce #er$en.
1 care es#e sarcina "iscal 0i c!i apar,ine>
Produ!$torul && de mi(.i de otb"l-s"r!i(i is!"le*
". !ore!titudi(e" !"l!ul$rii sumelor d"tor"te l" bu.et,
b. depu(ere" de!o(turilor 'i
!. pl"t" l" terme(ul le."l " impo-itului.
&re TV& de pl"t$/,8(-"re 10.000 mi(.i0 ? TV& dedu!tibil-TV& !ole!t"t ? 29.000 lei, !e trebuie
"!2it"t l" terme(ele pre,$-ute de le.eB ,"lo"re" de 29.000 lei TV& ," i ,ir"t de &&, d"r suport"t de
LC/!el !e "!2i-i%io(e"-$ mi(.ile0
d. &re de pl$tit impo-it pe proitul re"li-"t
DE=;GIRE 8;=DSER@ICI; PRE ;=ITAR 3LEI4 ;.G.38;CKI4 @AL*ARE FKRK T@A T@A C*LECTAT
GI=FI 10 10.000 100.000 %?.000
Comer!i"(tul LC-s"r!i(i is!"le*
". !ore!titudi(e" !"l!ul$rii sumelor d"tor"te l" bu.et,
b. depu(ere" de!o(turilor 'i
!. pl"t" l" terme(ul le."l " impo-itului.
&re dreptul l" dedu!ere TV&, 1( ,"lo"re de 29.000 lei/pri( "!2i-i%io("re" de bu(uri0-TV& dedu!tibil
&re TV& !ole!t"t 1( ,"lo"re de 9:.000 lei
&re TV& de pl"t$/,8(-"re 10.000 mi(.i, !ump$r"te !u 10 lei 'i ,8(dute !u 20 lei0 ? TV& dedu!tibil-
TV& !ole!t"t ? 29.000 lei D 9:.000 lei ? 29.000 lei, !e trebuie "!2it"t l" terme(ele pre,$-ute de le.eB
,"lo"re" de 29.000 lei TV& ," i ,ir"t de LC, d"r suport"t de TT/!el !e "!2i-i%io(e"-$ mi(.ile spre
,8(-"re !$tre !o(sum"torul i("l0
d. &re de pl$tit impo-it pe proitul re"li-"t
DE=;GIRE 8;=DSER@ICI; PRE ;=ITAR 3LEI4 ;.G.38;CKI4 @AL*ARE FKRK T@A T@A C*LECTAT
GI=FI %0 10.000 %00.000 ?A.000
#uperm"rMe- TT-s"r!i(i is!"le*
". !ore!titudi(e" !"l!ul$rii sumelor d"tor"te l" bu.et,
b. depu(ere" de!o(turilor 'i
!. pl"t" l" terme(ul le."l " impo-itului.
&re dreptul l" dedu!ere TV&, 1( ,"lo"re de 9:.000 lei/pri( "!2i-i%io("re" de bu(uri0-TV& dedu!tibil
&re TV& !ole!t"t 1( ,"lo"re de 9:.000 lei
&re TV& de pl"t$/,8(-"re 10.000 mi(.i, !ump$r"te !u 20 lei 'i ,8(dute !u 60 lei0 ? TV& dedu!tibil-
TV& !ole!t"t ? 9:.000 lei D A2.000 lei ? 29.000 lei, !e trebuie "!2it"t l" terme(ele pre,$-ute de le.eB
,"lo"re" de 29.000 lei TV& ," i ,ir"t de TT, d"r suport"t de !el !e "!2i-i%io(e"-$ mi(.ile pt
olosi(%$, de !$tre !o(sum"torul i("l
d. &re de pl$tit impo-it pe proitul re"li-"t
DE=;GIRE 8;=DSER@ICI; PRE ;=ITAR 3LEI4 ;.G.38;CKI4 @AL*ARE FKRK T@A T@A C*LECTAT
GI=FI )0 10.000 )00.000 J%.000
Co(sum"torul i("l-
Pri( !ump$r"re" mi(.ilor suport$ TV& "ere(t ,eri.ilor pri( !"re tre! mi(.ile de l" produ!$tor l"
ultimul !omer!i"(t ? 29.000 lei N 29.000 lei N 29.000 lei ?A2.000 lei /A,2 lei TV&Jmi(.e0
Vir"re" TV& !$tre bu.etul de st"t "p"r%i(e irmelor !e !omer!i"li-e"-$ mi(.ile, d"r e suport"t de
!o(sum"torul i("l
J
SPEE DREPT FISCAL
C+RECT - PE #CURT, @IEC&RE C+IERCI&NT &RE +OLIC&TI& 3E & &CHIT& L& OUCET TV&
C&RE RE;ULT& 3IN #C&3ERE& TV&-ULUI &CHIT&T 3IN TV&-UL &CHIT&T IN #T&OIUL
&NTERI+R, I&R C+N#UI&T+RUL@IN&L E#TE C+NTRIOU&OILUL C&RE #UP+RT&
INTRE&C& TV& 3IN T+T CIRCUITUL EC+N+IIC
11. P.R.+ avca# ncaseaz n an!l %00A+ .00.000 lei din ac#ivi#,i independen#e. 'n aceas# periad "iscal
c/el#!ie )0.000 lei n vederea des"0!rrii ac#ivi#,ii.
1 care s!n# (li2a,iile "iscale ale cn#ri(!a(il!l!i P.R.
+bli."%iile is!"le "le lui PR*
". !ore!titudi(e" !"l!ul$rii sumelor d"tor"te l" bu.et,
b. depu(ere" de!o(turilor 'i
!. pl"t" l" terme(ul le."l " impo-itului.
Cir" de ""!eri este de 700.000 lei 4 67.000 euro P PR e pl$titor de TV&
#e po"te dedu!e TV&-ul "ere(t !2eltuielilor ee!tu"te 1( m$sur" 1( !"re e=ist$ do!ume(te le."le pe
b"-" !$ror" s$ se "!$ "!e"st$ dedu!ere/"!turi is!"le, bo( be(-i($0
<( !o(di%iile 1( !"re to"te !2eltuielile "u do!ume(te pe !"re s$ e=iste ,"lo"re TV& ",em*
". TV& !ole!t"t ? 700.000 lei/1(!"s$ri di( "!ti,it"te0 = 29 * 129 ? 9>.AA9 lei
b. TV& dedu!tibil ? 60.000 lei/!2eltuieli pt "!2i-i%i" de bu(uri (e!es"re des$'ur$rii "!ti,it$%ii0 =
29 * 129 ? 7.:0A leiB ,"lo"re ,ir"t$ l" bu.etul de st"t de !ei de l" !"re " "!2i-i%io("t
bu(uriJser,i!ii, pl$tit$ 1( prim" "-$ de PR, d"r re!uper"t$ de l" !o(sum"torul i("l
!. TV& de pl"t$ ? TV& dedu!tibil-TV& !ole!t"t ? 7.:0A - 9>.A99 ? 90.96A leiB ,"lo"re ,ir"t$ l"
bu.etul de st"t de PR, d"r re%i(ut$ de l" !o(sum"torul i("l, !"re "!2it$ 1( pre% i(!lusi, TV&
d. <( i("l, !2i"r d"!$ TV& e ,ir"t l" bu.etul de st"t de !$tre pl$titorii de TV&, TV& e suport"t
de !o(sum"torul i("l
<( !o(di%iile 1( !"re (um"i o p"rte di( !2eltuielile "ere(te des$'ur$rii "!ti,it$%ii su(t purt$to"re de
TV&, (um"i "!este" i(tr$ l" dedu!ere" TV&B PR ," ,ir" m"i mult TV& l" bu.etul de st"t, d"r 'i de
d"t" "!e"st" TV& e suport"t de !o(sum"torul i("l
3&R #& NU UIT&I 3E IIP+;ITUL PE VENITURILE 3IN &CTIVIT&TI IN3EPEN3ENTE
1>5 3IN VENITUL NET
d. !"l!ul"re" 'i pl"t" impo-itului pe proit NU E PR+@IT @IIN3 PER#+&N& @I;IC&
1%. SC A8C SRL a declara# dep0irea pla"n!l!i de sc!#ire special de T@A la da#a 01.0A.%00& 0i s1a nre2is#ra#
ca pl#i#r de T@A de la aceas# da#. A cns#a#a# dep0irea pla"n!l!i calc!lnd ec/ivalen#!l n e!r a
ncasrilr n lei "lsind!1se de c!rs!l de sc/i$( val!#ar s#a(ili# de 8=R la da#a de )1.0J.%00&. *r2an!l "iscal
n !r$a cn#rl!l!i e"ec#!a# a s#a(ili# s!$ de pla# la (!2e#!l s#a#!l!i c! #i#l! de T@A+ calc!lnd T@A
da#ra# de la da#a de 01.06.%00&.
". Pl"o(ul de l" !"re irmele su(t obli."te s" pl"te"s!" TV& este de 67.000 de euro.
b. #C d"!$ (u e de!l"r"t$ pl$tito"re de TV&/!ir$ de ""!eriQ67.000 euro0 'i 1( !ursul "(ului is!"l
dep$'e'te "!est pl"o(, e obli."t$
o s$ se 1(re.istre-e !" pl$tito"re de TV& 1( terme( de 10 -ile de l" s8r'itul lu(ii 1( !"re "
dep$'itJ"ti(s "!est pl"o( .
o !ir" de ""!eri pt !"l!ulul TV& se r"porte"-$ l" !ursul de s!2imb ONR di( d"t" "der"rii
Rom"(iei l" UE - 6,6:1A.
1 a prceda# crec# r2a!l "iscal> Ar2!$en#a,i rsp!ns!l.
". C"l!ulul sumei d"tor"te l" bu.etul de st"t (u " ost !ore!t ee!tu"t (i!i de #C &OC, (i!i de
or."(ul is!"l
b. E!2i,"le(tul 1( euro " 1(!"s$rilor 1( lei/pt dep$'ire" pl"o(ului pt !"re de,i(e pl$titor de TV&0 se
st"bile'te l" !ursul de s!2imb ONR di( d"t" "der"rii Rom"(iei l" UE - 6,6:1A.
C+RECT, ELI#T& #I RE;+LV&T&
A
SPEE DREPT FISCAL
1). S.C. ELA SRL+ de,ine ca"enea n cen#r!l 8!c!re0#i!l!i. 'n da#a de 1. aprilie %010 a aprvizina# lcal!l
prin ac/zi,inarea a 100 O2. de ca"ea pe care a c!$pra#1 din Cl!$(ia 0i %00 O2 de vin care a! "s# c!$pra#e
din I#alia.
1 s#a(ili,i (li2a,iile "iscale ale scie#,ii 0i e5i2i(ili#a#ea aces#ra.
#C EL& #RL "re urm$to"rele obli."%ii is!"le*
1. #$ "!2ite t"=" ,"m"l$ pt produsele import"te/!"e"-Columbi"0, pt ,i(ul import"t di( It"li" (u se
pl$tes! t"=e ,"m"le/ import di( Comu(it"te" UE0
2. #$ "!2ite "!!i-ele "rmo(i-"te pt !ele 200 M. de ,i( import"t di( It"li"-p8($ 1( 27 " lu(ii urm$to"re
s!o"terii ,i(ului spre !o(sum-d"t" e=i.ibilit$%ii "!!i-elor
o !ote i=e, prest"bilite pri( le.e, !"re se "d"u.$ 'i se !upri(d 1( pre%urile de li,r"re,
,8(-"reJimport "le "(umitor bu(uri
o Pre!ed TV&/se st"biles! 1("i(te de "pl!"re" TV&0 'i se i(!lud 1( b"-" de impo-it"re TV&
o 3"!$ ,i(ul " ost "!!i-"t 1( It"li", EL& "re dreptul s$ re!upere-e "!este "!!i-e, l" !erere
6. #$ "!2ite "!!i-ele pt !ele 100M. de !"e" import"te di( Columbi"-p8($ 1( 27 " lu(ii urm$to"re
s!o"terii !"elei spre !o(sum/"pro,i-io("re" lo!"lului0
o !ote i=e, prest"bilite pri( le.e, !"re se "d"u.$ 'i se !upri(d 1( pre%urile de li,r"re,
,8(-"reJimport "le "(umitor bu(uri
o Pre!ed TV&/se st"biles! 1("i(te de "pl!"re" TV&0 'i se i(!lud 1( b"-" de impo-it"re TV&
o 3"!$ !"e"u" " ost "!!i-"t1 1( Columbi", EL& "re dreptul s$ re!upere-e "!este "!!i-e, l"
!erere
9. #$ "!2ite TV& "ere(t produselor import"teE/pre%ul de !ump$r"reNt"=e ,"m"leN"!!i-eN!omisio(
!omer!i"li-"re0=295-TV& bu( !ump$r"tF
7. IIP+;IT PE CL&3IRI
1?. S.C. 8EC SRL a ac/izi,ina# !n spa,i! c$ercial si#!a# n Cl!M1=apca+ la da#a de 10 c#$(rie %006+ la
pre,!l de 100.000lei. 'n cali#a#ea sa de prprie#ar+ scie#a#ea pl#e0#e an!al i$pzi#!l pe cldiri.
1 c!$ se va calc!la aces# i$pzi# la ncep!#!l an!l!i %010>
-V"lo"re" de i(,e(t"r 1( 200>?100.000 leiB este ,"lo"re" de i(tr"re " !l"dirii i( p"trimo(iu, i(re.istr"t" i(
!o(t"bilit"te" propriet"rului !l"dirii .
-Cot" de impo-it se st"bileste pri( HCL si po"te ",e" ,"lori !upri(se i(tre 0,275 si 1,75 i(!lusi,.
#N/, 7#,+#-2 IN72N*#- C+*# D2 I89/N2-2 7#,+#-2 I89+:I*
200> 100.000 LEI 0,275 P1,75 0.275 = 100.000 lei ? 270 leiP
1,75 = 100.000lei ? 1.700 lei/i(!lusi,0
200A 100.000 LEI 0,275 P1,75 0.275 = 100.000 lei ? 270 leiP
1,75 = 100.000lei ? 1.700 lei/i(!lusi,0
200: 100.000 LEI 0,275 P1,75 0.275 = 100.000 lei ? 270 leiP
1,75 = 100.000lei ? 1.700 lei/i(!lusi,0
2009 100.000 LEI 105 P 205 105 = 100.000 lei ? 10.000 leiP
205 = 100.000lei ? 20.000 lei/i(!lusi,0
2010 100.000 LEI 105 P 205 105 = 100.000 lei ? 10.000 leiP
205 = 100.000lei ? 20.000 lei/i(!lusi,0
2011 100.000 LEI 605 P 905 605 = 100.000 lei ? 60.000 leiP
905 = 100.000lei ? 90.000 lei/i(!lusi,0
-Cl"dire" #C OEC (u " ost ree,"lu"t" i( ultimii 6 "(i "(teriori "(ului is!"l de reeri(t"/20100, !ot"
impo-itului pe !l"diri se st"bileste de !o(siliul lo!"l i(tre 105-2055 si se "pli!" "supr" ,"lorii de i(,e(t"r "
!l"dirii di( !o(t"bilit"te" perso"(elor )uridi!e , p"(" l" s"rsitul lu(ii i( !"re s-" ee!tu"t ree,"lu"re.
-Pl"t" impo-itului
Impo-itulJt"=" pe !l"diri se pl"te'te "(u"l, i( dou" r"te e."le, p"(" l" d"tele de 61 m"rtie si 60 septembrie
i(!lusi,.
-Pe(tru pl"t" !u "(ti!ip"tie " impo-itului pe !l"diri, d"tor"t pe(tru i(tre.ul "( de !"tre !o(tribu"bili, p"("
l" d"t" de 61 m"rtie " "(ului respe!ti,, se "!ord" o bo(ii!"tie de p"(" l" 105,
1.. Circ!l 8!c!re0#i r2anizeaz n M!de,!l Cl!M+ % spec#acle D zi+ #i$p de 1 sp#$n n Cl!M1 =apca 0i %
spec#acle D zi+ #i$p ) zile n 9!edin.
1 c!$ se s#a(ile0#e i$pzi#!l pe spec#acle pe care es#e (li2a# s1l pl#easc 0i !nde se vars aces#a>
&
SPEE DREPT FISCAL
-I( !"-ul u(ui spe!t"!ol de !ir!, !ot" de impo-it este e."l" !u 25 "supr" sumelor de b"(i 1(!"s"te di(
,8(-"re" biletelor de i(tr"reJ" "bo("me(telorB #e i(!lude 1( pre%ul biletelor de i(tr"re
o Impo-itul d"tor"t l" bu.etul lo!"l Clu)*
/#um" ,"lorii biletelor di( -iu" 1 N #um" ,"lorii biletelor di( -iu" 2 N ...N #um" ,"lorii biletelor di(
-iu" > N #um" ,"lorii biletelor di( -iu" A0 = 2 * 102
o Impo-itul d"tor"t l" bu.etul lo!"l Huedi(*
/#um" ,"lorii biletelor di( -iu" 1 N #um" ,"lorii biletelor di( -iu" 2 N #um" ,"lorii biletelor di( -iu"
60 = 2 * 102
-#e pl$te'te 1( !o(tul bu.etelor lo!"le 1( r"-" !$ror" se or."(i-e"-$ spe!t"!olul, p8($ l" d"t" de 17 " lu(ii
urm$to"reB
-Pt "!ti,. de spe!t"!ole um"(it"re (u se pl$te'te impo-itul pe spe!t"!ol
16. Direc,ia de cn#rl "iscal din cadr!l DFFP Cl!M+ n !r$a cn#rl!l!i e"ec#!a# la SC RE8I SRL a e$is
decizie de i$p!nere+ s#a(ilind di"eren, de pla# a T@A n s!$ de 1..000 lei. T#da# a n#c$i# !n Prces
H @er(al prin care a ins#i#!i# sec/es#r! asi2!r#r H n vederea e5ec!#rii sili#e a aces#ei s!$e H as!pra !n!i
n!$r de 10 c$p!#ere ce se a"la! la sedi!l cn#ri(!a(il!l!i.
1 a prceda# crec# r2an!l "iscal> Ar2!$en#a,i rsp!ns!l.
3& 'i NUR
"0 Emitere" de!i-iei de impu(ere pt diere(%$ de pl"t$ TV&, 1( ,"lo"re de 17.000 lei
<( s"r!i(" 3C@P i(tr$ emitere" de!i-iei de impu(ere/!u respe!t"re" pre,ederilor le."le0,
!omu(i!"re" "!estei de!i-ii !o(tribu"bilului
3e!i-i" trebuie s$ !upri(d$ 'i terme(ul de pl"t$/s!"de(%"0
b0 #e!2estru "si.ur"tor 1( ,edere" e=e!ut$rii silite " sumei de 17.000 lei
3C@P "re !ompete( " le."l" de lu"re " m"surilor "si.ur"torii ori de !"te ori !o(st"t$ !$
e=ist$ peri!olul !" debitorul s$ se sustr".$ de l" urm$rire s"u s$ 1 i risipe"s!$ ",ere"
3C@P emite o de!i-ie de se!2estru/po"te i "(terio"r$ de!i-iei de impu(ere, d"!$ respe!t$
pre,ederile le."le0, de!i-ie !e trebuie !omu(i!"t or."(ului de e=e!ut"re/du!e l" 1(depli(ire
de1(d"t$ de!i-i"0
<( !"-ul de "%$ s-" emis u( P-V pri( !"re s-" i(stituit se!2estru "si.ur"torB P-V (u "re titlu
e=e!utoriu, pri( urm"re (u trbui"u ridi!"te de l" sediul !o(tribu"bilului
1 s!n#e,i avca#+ c!$ v s"#!i,i clien#!l 3cn#ri(!a(il!l4>
-Titlul de !re"(%$ de,i(e titlu e=e!utoriu l" d"t" l" !"re !re"(%" is!"l$ este s!"de(t$ pri( e=pir"re"
terme(ului de pl"t$ pre,$-ut de le.e s"u st"bilit de or."(ul !ompete(t ori 1( "lt mod pre,$-ut de le.e.
-s$ depu($ o !o(test"%ie l" sediul 3C@P, pri( !"re s$ !o(teste titlul e=e!utoriu "l P-V. <( spri)i(ul "!estei
!o(test"%ii "du!8(d "r.ume(te/do,e-i0*
(u dore'te s$ se sustr".$ de l" pl"t" TV&
C"l!ul"to"rele le su(t (e!es"re des$'ur$rii "!ti,it$%ii, i(dispo(ibili-"re" lor du!8(d l" peri!lit"re"
"!ti,it$%ii REOI
#oli!it$ !o(stituire" u(ei ."r"(%ii 1( s!2imbul ridi!$rii se!2estrului "si.ur"tor
RE;+LV&T&
1J. *r2an!l de cn#rl "iscal a slici#a# cn#ri(!a(il!l!i p!nerea la dispzi,ie a eviden,elr cn#a(ile din !l#i$ii
. ani de ac#ivi#a#e. As#"el+ a cns#a#a# c n !r$ c! ? ani 0i . l!ni cn#ri(!a(il!l a eviden,ia# n $d increc#
!nele c/el#!ieli ca "iind ded!c#i(ile di$in!nd as#"el $a#eria i$pza(il.
1. Te=tul le."l i(stituie o re.ul" si o e=!eptie.
". Re.ul" este !" (um"i pe(tru !o(tribu"bilii m"ri i(spe!ti" is!"l" se ee!tue"-" i( !"drul
terme(ului de pres!riptie " dreptului de " st"bili obli."tii is!"le, "di!" i( !"-ul terme(ului
de 7 "(i.
b. E=!epti" este !" l" !elel"lte !"te.orii de !o(tribu"bili i(spe!ti" is!"l" se ee!tue"-" "supr"
!re"(telor ("s!ute i( ultimii 6 "(i is!"li pe(tru !"re e=ist" obli."ti" depu(erii de!l"r"tiilor
10
SPEE DREPT FISCAL
is!"le. I( pr"!ti!" i(s", "dese" si l" !o(tribu"bilii di( S!elel"lte !"te.oriiT, i(spe!ti" "re i(
,edere ultimii 7 "(i, !ee" !e "r i(sem(" !", d"!" !o(tribu"bilii "u depus de!l"r"tii is!"le i(
i(teriorul terme(ului de pres!riptie si "u ost i(depli(ite obli."tiile de pl"t" " impo-itelor,
t"=elor, !o(tributiilor si "ltor sume d"tor"te bu.etului .e(er"l !o(solid"t, si(.ur" r"tiu(e "
!o(trolului /pe(tru " (u i !"lii!"t !" "bu-0 este "!ee" !" s-"r i des!operit "(terior
!o(trolului i(di!iile s","rsirii u(ei i(r"!tiu(i/dimi(u"re" impo-itelor, t"=elor,
!o(tribu%iilor-d"tor"te l" bu.etul !o(solid"t0. 3espre "!est "spe!t !o(tribu"bilii "u dreptul de
" i i(orm"ti, pri( "("lo.ie !u drepturile perso"(ei !er!et"te i(tr-u( dos"r pe("l. Credem !"
!o(tribu"bilul se po"te opu(e u(ui !o(trol e=er!it"t pe(tru m"i mult de trei "(i d"!" (u su(t
i(depli(ite !o(ditiile e=!ep%iei
1 s!n#e,i avca#+ 0#iind c r2an!l "iscal pa#e cn#rla ac#ivi#a#ea n !r$ c! ) ani 30i dar n !nle caz!ri se
pa#e e5#inde la . ani4+ c!$ ve,i ac,ina>
@"%$ de posibile "bu-uri "le or."(ului is!"l, !o(tribu"bilul se po"te "p$r" 1( timpul u(ei i(spe!%ii is!"le
pri( e=er!it"re" prompt$ " drepturilor s"le re!u(os!ute de le.e i pri( impleme(t"re" urm$to"relor m$suri*
&pel"re" l" ",o!" i s"u !o(sult"( i is!"li pe dur"t" i(spe! iei is!"le s"u !el pu i( 1( "-" dis!u iei
!u !o(tribu"bilul
Pre.$tire" "te(t$ " dos"rele i " do!ume(telor !e urme"-$ " i ,erii!"te
&("li-"re" soli!it$rilor i(spe!torilor is!"le pe(tru " determi(" d"!$ su(t su(t 1( ser" !o(trolului i
respe!t$ !o(di iile impuse de le.e
I(orm"re" i(spe!torilor is!"li 1( !"-ul 1( !"re !o(sider" i !$ "!e ti" "! io(e"-$ "bu-i,
#oli!it"re" or."(elor is!"le de " i(orm" !o(tribu"bilul despre !o(st"t$rile s"le
Co(test"re" m$surilor i de!i-iilor or."(elor de i(spe! ie is!"l$ d"!$ su(t (ele."le IN
C&3RULPR+CE3URII PRE&L&OILE L& +RC&NUL EIITENT &L &CTULUI &T&C&T
Co(test"re" perio"dei !"re pute" i supus$ i(spe!%iei is!"le/(u e=ist$ temei le."l de prelu(.ire " periodei
p8($ l" 7 "(i0B se "drese"-$ or."(ului emite(t " ",i-ului de i(spe!%ie is!"l$
C+RECT
1A. Farda "inanciar+ n !r$a !n!i cn#rl inpina# a cns#a#a# c an2aMa#!l H vnz#r al SC T;8 SRL 3!n $ic
$a2azin de M!crii4 ,inea eviden, d!(l+ avnd+ nscrise n#r1!n caie# ncasrile reale n s!$ de ).000 lei din
da#a de %0.1%.%00&+ iar n casa de $arca# "iscal era! eviden,ia#e s!$e n valare ##al de .00 lei.
1 disc!#a,i pr(le$ele de drep# "iscal 0i $en,ina,i ce sl!,ie se i$p!ne>
@"pt" ,8(-$torului e r"ud$ is!"l$ simpl$B
C@ "re obli."%i" de-" 1(to!mi u( P-V de !o(st"t"re/6 e=* pt !o(tribu"bil, pt &N&@, pt !er!et"re"
pe("l$-d"! !o(sider$ (e!es"r0
<( b"-" "!estui" C@ #+LICIT& &N&@ #& emit& o de!i-ie de impu(ere 'i #E#I#E&;& +RC&NUL
3E URI&RIRE PEN&L& UN3E soli!it$ 1(!epere" urm$rire" pe("l$
I(st"(%" de )ude!"t$ po"te st"bili o pede"ps$ !u 1(!2iso"re 2-: "(i, d"r ",8(d 1( ,edere !$
pre)udi!iul eQ70.000 euro se po"te "pli!" o s"(!%iu(e "dmi(istr"ti,$ !e urme"-$ " i 1(re.istr"t$ 1(
!"-ierul )udi!i"r /3&C& #-& RECUPER&T PREKU3ICIUL0
1&.Cn#ri(!a(il!l FA ne$!l,!$i# de e$i#erea !nei decizii de i$p!nere pe care cnsider ne#e$einic 0i
nele2al e$is de DFFP Cl!M+ nre2is#reaz cn#es#a,ie la P!dec#ria Cl!M1= prin care slici# e5nerarea de
la pla#a s!$ei s#a(ili# n aceas# decizie de i$p!nere
1cnsidera,i c a ales prced!ra crec# de cn#es#are a !n!i ac# ad$inis#ra#iv "iscal>
3", d"!$ " 1(depli(it pro!edur" pre"l"bil$/1( terme( de 60 -ile-!o(test"%ie "dres"t$ 3C@P0 'i d"!$ s-"
1(!"dr"t 1( terme(ul de > lu(iJ1"(/pt moti,e 1(temei"te0
RE;+LV&T&
11