Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Notiunea raspunderii juridice pentru incalcarea


legislatiei fiscale
Raspunderea juridica pentru incalcarea legislatie fiscale reprezinta raportul
juridic de constringere care are ca obiect sanctiunea juridica, ca un complex
de obligatii conexe care se nasc , potrivit legii, ca urmare a savirsirii unei
incalcari fiscale si care constituie cadrul de realizare a constringerii de stat
prin aplicarea sanctiunilor juridice.

Raspunderea juridica in domeniul fiscal este aplicarea de catre organele


abilitate ale statului asupra contribuabilului de rea-credinta a fortei de
constringere a statului, avind ca scop reducerea acestuia, educarea la el a
spiritului respectarii legislatiei fiscale si, ca scop final, achitarea la timp di
completa a obligatiei fiscale.

2.Temeiurile tragerii la raspundere pentru incalcarile


fiscale
Tragerea la raspundere pentru incalcarea fiscala reprezinta, in sensul art. 231
din Codul Fiscal, aplicarea de catre organul fiscal, in conditiileprevazute de
legislatia fiscala, a unor sanctiuni fata de persoanele care nu savirsit incalcari
fiscale. Astfel temeiul tragerii la raspundere pentru incalcarea fiscala este
insasi incalcarea fiscala, savirsita de catre persoana respectiva. Deci
incalcarea legislatiei fiscale seveste drept temei pentru tragerea la
raspundere juridica a contribuabilului. In acest sens legiuitorul a adoptat un
sir de acte normative printre care Codul Fiscal , Codul Contraventional, Codul
Penal , Codul Muncii ect. Care stau la baza respectarii legislatiei fiscale , in
general, si in baza carora sunt trase la raspundere juridica persoanele ce
violeaza legea fiscala, in special.

Conform prevederilor art.129 pct.(12) din Codul Fiscal , incalcarea fiscala


reprezinta actiunea sau inactiunea , exprimata prin indeplinirea sau
indeplinirea neadecvata a prevederilor legislatiei fiscale , prin incalcarea
drepturilor si intereselor legale ale participantilor la raporturile fiscale, pentru
care este prevazuta raspunderea in conformitate cu Codul Fiscal.

3.Tipuri de sanctiuni aplicate


Sanctiunea pentru incalcarea legislatiei fiscale reprezinta masura cu caracter
punitiv care se aplica asupra delicventului cu scopul de a preveni savirsirea
de catre acesta a unor noi incalcari, cu scopul de a-l educa in spiritul
respectarii legii fiscale, de a-l trece din categoria delicventelor in cea a
contribuabilor de buna-credinta, a contribuabilor care resprecta legislatia
fiscala, achita complet si la termen impozitele si taxele in bugetele de toate
nivelurile.
Sanctiunea in domeniul fiscal este amenda, care reprezinta o plata
obligatorie, in forma pecuniara ce se achita de persoanele fizice sau juridice
care au incalcat legislatia fiscala. In conformitate cu art 236 din Codul Fiscal
acesta se aplica indiferent de faptul daca au fost aplicate sau nu alte
fanctiuni fiscale oro platite impozite , taxe, penalitati, calculate suplimentar
la cele declarate sau nedeclarate. In cazul neachitarii complete si in termen
a obligatiei fiscale , contribuabiluldelicvent va achita, pe linga obligatia
fiscala , penalitatea si amenda. Luind in considerare ca amenda este o parte
a obligatiei fiscale ce consta in obligarea persoanei care a savirsit o
incalcare fiscala de a plati o suma de bani , din art 236 Cod Fiscal reiese ca
amenda poate fi colectata prin executarea silita, in caz de necesitate.

In situatia admiterii unor erori in darile de seama fiscale ect. sau calcularii
incorecta a obligatiei fiscale , nu se aplica amenda daca acestea au fost
depistate de contribuabil si lichidate pana la efectuarea controlului fiscal, se
mentioneaza in acelasi articol.

La art.238 din Codul Fiscal legiuitorul concretizeaza ca in situatia savirsiri a


doua sau mai multe incalcari ale legislatiei fiscale se aplica sanctiune pentru
fiecare incalcare in parte si pentru fiecare perioada fiscala in parte.

In dependenta de incalcarea legislatiei fiscale, mai pot fi aplicate si sanctiuni


contraventionale sau penale. Categoria sanctiunilor contraventionale
aplicabile persoanei fizice pentru incalcarea legislatiei fiscale sunt prevazute
in art.32 din Cod Contraventional si constau in : amenda , privarea de dreptul
de a desfasura o anumita activitate , privarea de dreptul de a detine anumite
functii si in munca neremunerata in folosul comunitatii. Acelasi articol
continesi sanctiuni contraventionale aplicabile persoanelor juridice pentru
incalcarea legislatiei fiscale , si anume: amenda , si privarea de dreptul de a
desfasura o anumita activitate. Acestea mai pot fi deduse si din continutul
art.272, 293, 293(1), 294, 295, 296, 297, 299, 301, 311 din Codul
Contraventional , norme ce contin contraventii in domeniul fiscal si stabilesc
raspunderea pentru savirsirea acestora. De ex.. art 301 din Codul
Contraventional prevede pedeapsa pentru evaziunea fiscala a persoanelor
fizice sub forma de amenda contraventionala.

Categoria pedepselor penale aplicate persoanelor fizice pentru incalcarea


legislatiei fiscale sunt expres prevazute in art.62 din Codul Penal si anume:
amenda, privarea de dreptul de a ocupa o anumita functii sau de a exercita o
anumita activitate , munca nemunerata in folosul comunitatii si inchisoarea.
De asemena in Codul Penal si anume in art. 63 sunt prevazute si pedepsele
aplicate persoanelor juridice pentru incalcarea legislatie fiscale, acestea
constind in : amenda, privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate
si lichidarea intreprinderii. Sanctiunea penala aplicabile pentru incalarea
legislatiei fiscale pot fi deduse si din continutiul art.244, 244(1), 248, 250,
251 din Codul Penal , normele ce contin infractiuni savirsite in domeniul fiscal
si care stabilesc raspunderea pentru savirsirea acestora. De ex.. art 244 din
Codul Penal prevede sanciunea pentru evaziunea fiscala a intreprinderilor ,
institutilor si organizatiilor sub forma de amenda, inchisoare sa privarea de
dreptul de a ocupa o anumita functii sau de a exercita o anumita activitate
pentru persoanele fizice si amenda sau privarea de dreptul de a exercita o
anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice pentru persoanele
juridice. De asemenea Codul Penal prevede, in art.244(1), sanctiunea pentru
evaziunea fiscala a persoanelor fizice care nu practican activitatea de
intrepinzator, acesta fiind in forma de amenda, munca neremunerata in
folosul comunitatii si inchisoarea.

4.Subiectii raspunderii juridice pentru incalcarea


legislatiei fiscale
Subiectii pasibili raspunderii pentru incalcarea legislatiei fiscale sunt
specificati in art.232 din Codul Fiscal , si anume: persoanele fizice care
practica activitatea de intrprinzatoe a caror persoana cu functie de
raspundere a savirsirit o incalcare fiscala, persoanele juridice a caror
persoana cu functie de raspundere a savirsit o oncalcare fiscala , persoana
fizica care nu practica activitatea de intreprinzator si care a savirsit o
infractiune fiscala. Conform dispoziitilor art. 232 din Codul Fiscal , in cazul in
care contribuabilul , persoana fizica , care nu practica activitatea de
intreprinzatoe , este lipsit de capacitatea de exercitiu sau are capacitate de
exercitu restrinsa , pentru incalcarea fiscala savirsita de el va raspunde
reprezentantul sau legal in functie de obiectul impozibil de obligatia fiscala si
de bunurilr contribuabiilor. Sunt pasibili de raspundere penala pentru
incalcarea legislatiei fiscale , in conformitate cu art.21 din Codul Penal ,
persoanele fizice responsabile care, la momentul savirsiri infractiunii au
inplinit vrista de 16 ani. Aceiasi norma stabileste si conditiile raspunderii
juridice penale a persoanelor juridice pentru incalcarea legislatiei fiecale si
anume:

a) Peroana juridica este vinovata de neindeplinirea sau de indeplinirea


necorespunzatoare a dispozitiilor directe ale legii ce stabilesc indatoriri
sau interdictii pentru efectuarea unei anumite activitati;
b) Persoana juridica este vinovata de efectuarea unei activitati ce nu
corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;
c) Fapta care cauzeaza sau creeaza pericolul cauzarii de daune in
proportii considerabile persoanei , societatii sau statului a fost savirsita
in interesul acestei persoane juridice sau persoana imputernicita cu
functii de conducere a persoane juridice respective.

Sunt pasibili de raspundere contraventionala pentru incalcarea legislatiei


fiscale, in conformitate cu art.16 din Codul Contaventional , persoana fizica
cu capacitate de exercitiu care , la momentul savirsirii contraventiei , au
inplinit virsta de 16 ani. Persoana juridica este pasibila de raspundere
contraventionala pentru incalcarea legislatiei fiscale pentru contraventiile
savirsite in numele sau oro in interesul sau de catre organele sale ori de
reprezentantii acestora, daca acesta corespunde conditiilor mentionate in
art.17 din Codul Fiscal.

5.Notiunea si caracteristicele incalcarii fiscale


Conform art. 129 pct.12) din Codul Fiscal incalcarea fiscala reprezinta
actiunea sau inactiunea , exprimata prin neindeplinierea sau indeplinirea
neadecvata a prevederilor legislatiei fiscale, prin incalcarea drepturilor si
intereselor legitime ale participantilor la raporturile fiscale, pentru care este
prevazuta raspunderea juridica.

Notiunea incalcarea fiscala este difinita, este definita intr-un sens similar, si
in literatura de specialitate , ea fiind acea actiune ilicita indreptata spre
neexecutarea obligatiei fiecale sau spre executarea intr-un mod
necorespunzator a acesteia, inclusiv acele actiuni sai inactiuni care incalca
drepturile si interese;e legale ale subiectilor raportului juridic fiscal. O serie
de autori precum si legislatia anglo-saxona , utilizeaza termenul frauda
fiscala care constituie un termen general si desemneaza totalitatea
manifestarilor de fuga din fata impozitilor. Asadar , incalcarea fiscala
serveste drept temei juridic pentru tragerea subiectului vinovat la
raspunderea fiscala. Obiectivul sanctiunii pentru incalcarea fiscala urmareste
aplicarea corecta a fortei de constringere cu tragerea subiectului vinovat la
raspundere , in functie de gradul de periculozitate a faptei ilicite si de
consecintele acesteia.

Incalcarea fiscala se caracterizeaza prin urmatoarele:

-caracterul ilegal, acesta fiind stabilit de legislatia fiecala;

-intruneste un caracterimperativ fata de savirsirea actiunuu sau inactiunii


ilicite

-poarta un caracter de invinuire a subiectuluiimplicat;

-are un caracter cert al prejudiciului produs;

-implica un caracter de reducere pentru subiectul vinovat si

-are un caracter de asigurare a ordinii publice.

6.Tipuri de incalcariale legislatiei fiscale


Tipurile de incalcari ale legislatiei fiscale se pot grupa in:

1) Incalcari prevazute de Codul Penal


a) Impedicarea activitatii organului fiscal
b) Neutilizarea masinilor de casa si de control, neeliberarea biletelor de
calatorie
c) Neprezentarea informatiei despre sediu
d) Nerespectarea regulilor de evidenta a contribuabililor
e) Incalcarea regulilor de tinere a evidentei contabile si evidentei in
scopuri fiecale
f) Neeliberarea facturii fiscale in cazul bunurilor gajate
g) Incalcarea de catre institutiile financiare a modului de decontare
h) Nerespectarea modului de intocmire si de prezentare a darii de seama
fiscale si a facturii fiecale, precum si neinregistrarea facturii fiscale in
Registru general electronic ai facturilor fiscale
i) Incalcarea regulilor de calculare si de plata a impozitelor si taxelor
j) Lipsa timbrelor de acciz
k) Nerespectarea regulilor de comercializarea a tigaretelor cu filtru
l) Nerespectarea regulilor de executarea silita a obligatie fiscale
2) Incalcarea prevazute de Codul Contraventional
a) Evaziunea fiscala
b) Desfasurarea ilicita a activitatii de intreprinzator
c) Incalcarea modului de procurare de desfacere a timbrelor de acciz
d) Comercializarea fara achitarea taxei de piata, a taxei pentru
amplasarea unitatilor comerciale
e) Incalcarea regulilor privind operatiunile valutare
f) Incalcarea regulilor de exploatare amasinilor de casa si control
3) Incalcari prevazute de Codul Penal
a) Evaziunea fiscala a persoanelor fizice
b) Evaziunea fiscale a persoanelor juridice
c) Practicarea ilicita a activitatii de intreprinzator
d) Eschivarea de la achitarea platilor vamale
e) Comercializarea marfurilor supuse accizelor, fata marcarea lor cu
timbre de acciz

Literatura de specialitate clasifica incalcarile fiscale in:

1) Incalcari intreptate spre sistemul de impozitare( ex.. depasirea


atributilor de serviciu de catre persoanele de conducere sau
functionarii servicului fiscal cu privire la aplicarea impozitelor sau
taxelor)
2) Incalcari impotriva drepturilor si libertatilor contribuabilir (ex: refuzul
functionarilor fiscale de a acorda informatiei privind aplicarea legislatiei
fiscale)
3) Incalcari inpotriva sistemului de garantii stabilite de legislatia fiscala
(ex: informatii false prezentate la aplicarea garantiilor fiscale)
4) Incalcari ce privesc desfasurarea actiunii de control fiscal
5) Incalcari ale ordinii de tinere a evidentei contabile
6) Incalcari ce privesc obligatia de achitare a impozitelor si taxelor

Intr-o alta abordare, incalcarile fiecale sunt grupate in:

1) Incalcari fiscale privind impozitarea obiectelor cu valoare adaugata


2) Incalcari fiscale privind impozitarea veniturilor contribuabililor
3) Incalcari fiscale privind impozitarea veniturilor bancilor comerciale si
companiilor de asigurare
4) Incalcari fiscale privind impozitarea hartiilor de valoare
5) Incalcari fiscale privind stabilirea cotei impozabile
6) Incalcari fiscale privind stabilirea garantiilor si facilitatilor
contribuabililor
7) Incalcari fiscale privind veniturile persoanelor straine

7.Temeiurile de liberare a contribuabililor de raspundere


juridica pentru incalcarea legislatiei fiscale
Temeiurile de liberare a contribuabililor de raspundere pentru incalcarea
legislatiei fiscale sunt prevazute de art. 234 si 240 din Codul Fiscal si
anume cazurile in care:

- Se constata ca fapta nu intruneste elementele incalcarii fiscale (ex:


lipsa temeiului incalcarii fiscale, decesul contribuabilului ect.)
- Se confirma legalitatea tuturor actiunilor ( inactiunilor) sau a unor
actiuni ( inactiuni) considerate anterior ilegale, prin prezentarea
dovezilor certe si verificate de organul fiscal
- Persoana trasa la raspundere pentru incalcare fiscala beneficiaza de o
reducere cu 50% a amenzilor aplicabile , daca nu are restante la data
adoptarii deciziei asupra cazului de incalcarea fiscala , daca, in termen
de 3 zile lucratoare de la data inmanarii deciziei asupra cazului de
incalcare fiscala stinge sumele impozitelor , taxelor majorarilor de
intirziere ( penalitatilor) si/sau 50% din amenzile indicate in decizie si
daca prezinta, in termenul prevazut pentru executarea benevola a
deciziei asupra cazului de incalcare fiscala, documentele ce
confirmastingerea sumelor impozabile
- Persoanele scutite de impozite si /sau taxe, precum si cele care au
calculat gresit impozitul si/sau taxa din cauza explicatiilor gresite,
prezentate in scris de organul fiscal , sunt liberate de raspundere
pentru diminuarea , calcularea incorecta sau neplata acestora
- Persoanele care au calculat gresit impozitul si/sau taxa , daca acest
fapt nu a fost depistat in cadrul controlului fiscal anterior , la
efectuarea repetata acontrolului fiscal in conditiile reglementate la art.
214 alin (8) sunt absolvite de aplicarea amenzilor si penalitatilor pentru
pentru incalcarile fiscale depistate aferente peroadelor supuse
controlului repetat.

La temeiurile prevazute de norma fiscala se adauga si cele prevazute de


norma contraventionala si cea penala.

8.Procedura de examinare a cazurilor de incalcare


fiscala

Contestari
Conform dispozitiei din Capitolul 14 , Titlul V, al Codului Fiscal , procedura
de examinare a cazurilor de incalcare fiscala urmareste clasificarea
promta , multilaterala , exhaustiva si obiectiva a circumstantelor in care s-
a produs incalcarea fiscala , a cauzelor care au contribuit la comiterea
acesteia , precum si solutionarea incalcari fiscale conform legislatiei cu
restabilirea relatiilor sociale afectate , cu educarea membrilor societatii si
prevenirea unor astfel de incalcari. Sarcina de examinare a incalcarilor
fiscale revine persoanelor in functii de conducere a organelor fiscale si
organelor Ministerului Afacerilor Interne , conform art 241 din Codul Fiscal.

Pot fi diferentiate urmatoarele etape in cadrul procedurii de examinare a


cazurilor de incalcare fiscale:

1) Etapa preliminarea presupune clasificarea circumstantelor cazului de


incalcarea fiscala. Asadar , odata depistata incalcarea fiscala de catre
persoana abilitata cu drept de examinarea a incalcarii fiscale, acesta
este obligata sa clarifice existenta incalcarii, circumstantele in care s-a
produs si daca aceasta poarta elementele unei incalcari prevazute de
legislatia ficala ( art. 247 din Codul fiscal)
2) Etapa de ezaminare - presupune declansarea procesului de examinare
a faptei cu semne culpabile prevazuta de legislatie fiscala . Aceasta
etapa intruneste informarea partilor implicate in realizarea faptei ilicite
si examinarea cauzei de incalcare fiscala. Autoritatile abilitate cu
atributii de examinarea a cauzei de incalcare fiscala vor instiinta in
scris prin citatie despre deschiderea unui dosar pe marginea cauzei
date si despre declansarea procedurii de examinarea a cauzei de
incalcare a legislatiei fiscale informind despre data , locul si ora
examinarii cauzei. La rindul sau ,persoana trasa la raspundere pentru
incalcarea fiscala are dreptul sa ia cunostinta de dosarul deschis , sa
dea explicatii , sa prezinte probe , sa formuleze cereri si sa benefecieze
de reprezentant si asistenta juridica , conform art 242-244 din Codul
Fiscal. Cauza data poate fi examinata atat in prezenta persoanei trase
la raspundere pentru incalcarea legislatiei fiscale, daca s-a respectat
procedura de instiintare a partii, precum si in lipsa acestuia , daca
exista informatii ca ea a fost informata si nu exista niciun demers cu
privire la aminarea solutionarii cauzei date ( art. 243 din cod fiscal).
Cauza de incalcare fiscala se va examina in termen de 15 zile din data
prezentarii dezacordului din oartea persoanei trase la raspundere sau
din data expirarii termenului de prezentare a dezacordului. Totusi ,
acest termen poate fi prelungit cu 30 zile, la decizia organului abilitat
cu examinarea cauzei date, daca persoana trasa la raspundere
inainteaza demers cu argumente intemeiate (art.246 din codul fiscal).
Legislatia prevede si derogari de la termenele indicate , astfel incat , ,
la soliciterea scrisa a contribuabilului cu mentiunea ca este de acord cu
rezultatele controlului, fiscal, examinarea cauzei de incalcare fiscala
poate fi efectuata fara respectarea termenului de prezentare a
dezacordului , mentionat mai sus. Daca in decursul examinarii cauzei
au fost constatate semne de infractiune , cauza data se va remite spre
urmarirea penala organelor de urmarire penala , conform competentei
( art. 251 din codul fiscal).
3) Etapa de solutionare- presupune formularea concluziei asupra incalcarii
fiscale ca rezultat al examinarii cauzei de incalcare fiscala. Astfel ,
autaritatile abilitate cu examinarea cauzei de incalcare fiscala vor
emite una din urmatoarele decizii, prevazute de art. 249 din Codul
Fiscal:
- Cu privire la aplicarea sanctiunii fiscale
- Cu privire la clasarea cauzei
- Cu privire la suspendarea cauzei si efectuarea unui control fiscal
repetat.

Decizia asupra cauzei examinate este pronuntarea imediat dupa


incheierea examinarii cauzei , continutul careia va intruni normele art.248
din Codul Fiscal. In decursul de 3 zile dupa emiterea deciziei asupra
cauzei de incalcare fiscala, un exemplar al deciziei asupra cauzei de
incalcare fiscala , un exemplar al deciziei se inmineaza sau se expediaza
recomandat persoanei trase la raspundere ( art. 250 din codul fiscal).

4) Etapa de contestare presupune dreptul legal da atac al deciziei


autoritatii care a solutionat cauza de incalcare fiscala. Dreptul de
contestare il au doar persoanele vizate in decizia emisa , astfel incit pe
seama acestora ramine a demonstra ilegalitatea actului emis.
Contestatiile se vor depune , cu respectarea art. 268 din Codul Fiscal
adica in decursul a 30 zile de la data primirii deciziei sau de la
intreprinderea actiunii constatate, cu exceptia cazului de omitere de
catre persoana vizata in decizie a acestui termen din motive
intemeiate, la decizia autoritatii care a examinat cauza de incalcare
fiscala. Insa , contestatiile cu privire la executarea silita a obligatiei
fiscale se vor depune in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii
deciziei sau savirsirii actiunelor contestate ( art. 273 din codul fiscal).

Decizia pe marginea contestatiei cauzei de incalcare fiscala poate fi


examinata la INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL de STAT sau atacata in
instanta de judecata ( art. 269, 274 din codul fiscal). Examinarea
contestatiei se va efectua in termen de 30 de zile , despre care fapt va fi
informata persoana vizata. Examinarea contestatiei va avea loc sub
acelasi procedura ca si examinarea cauzei de incalcare fiscala, confoem
art. 226 din Codul Fiscal. Urmare a examinarii , INSPECTORATUL FISCAL
PRINCIPAL de STAT este in drept sa emita una din deciziile stabilite de art.
271 din Codul Fiscal si anume:

- Respingerea contestatiei si mentionarea deciziei contestate


- Satisfacerea partiala si modificarea deciziei contestate
- Satisfacerea contestatiei si anume deciziei contestate
- Suspendarea executarii deciziei contestate si efectuarea unui control
repetat.

Ca urmare a examinarii contestatiei, autoritatea abilitata poate trage la


raspundere funcionarul fiscal, aditional il poate obliga la restabilirea
dreptului lezat ale persoanei care a constatat actiunea acestuia. Pentru
executarea deciziei , INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL de STAT va remite
decizia luata inspectorului fiscal de stat teritorial so o alta copie de pe
decizie va fi remisa catre persoana care a depus contestatia.

10. Alte forme de raspundere juridica pentru incalcarea


legislatiei fiscale
Raspunderea penala pentru incalcarea legislatiei penale

Cea mai frecventa infractiune din domeniul fiscal este evaziunea fiscala
, care in conformitate cu art. 244 (prim) alin. (1) din Codul Penal , se
manifesta prin eschivarea persoanei fizice ce nu practica activitatea de
antreprenoriat de la prezentarea declaratiei a unor date denaturate , daca
suma impozitului pe venit ca urmare a fi achitat depaseste 50.000 lei si se
pedepseste cu amenda in marime de 20.000 la 40.000 lei sau cu munca
neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore, sau cu
inchisoarea de pana la 1 an. Aceiasi actiune care a condus la neachitarea
impozitului in proportii deosebit de mari ( mai mare de 100.000 lei) se
pedepseste cu amenda in marime de la 40.000 la 60.000 lei sau cu
inchisoarea de pana la 3 ani.

Intreprinderile, institutiile, organizatiile ce admit evaziunea fiscala


vor fi pedepsite conform art. 244 din Codul Penal , norma ce prevede
evaziunea fiscala a intreprinderilor , institutilor , organizatiilor prin
includerea in documentele contabile, fiscale sa financiare a unor date
denaturate privind veniturile sau cheltuielile , a unor cheltuieli care nu au
la baza operatiuni reale ori care au la baza operatiuni ce nu au existat,
prin tainuirea unor obiecte impozabile, daca suma impozitului care trebuia
sa fie platit depaseste 30.000 lei prevede pedepse pecuniare de la 40.000
la 60.000 lei sau inchisoarea de pana la 3 ani , in ambele cazuri cu privare
de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita
activitate pe un termen de pana la 5 ani pentru persoane fizice si amenda
in marime de la 40.000 la 100.000 lei cu privarea de dreptul de axercita o
anumita activitae pentru oesoane juridice.

Aceiasi actiune , daca a dus la neachitarea impozitului in proportii


deosebit de mari , se pdepseste cu amenda in marime de la 60.000 la
100.000 lei sau cu inchisoarea de pana la 6 ani , in ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o
anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani pentru persoanele , iar
persoana juridica cu amenda in marime de la 60.000 la 120.000 lei cu
privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea
persoanei juridice.. In afara de evaziune fiscala , in Republica Moldova
sunt frecvente si un sir de alte infractiuni care prejudiciaza bugetul de stat
, printre care:

a) Practicarea ilegala a activitatii de intreprinzator- art.241


b) Eschivarea de la achitarea platilor vamale art. 249
c) Comercializarea marfurilor supuse accizilor , faea marcarea lor cu
timbre de acciz art.250

Raspunderea contraventionala pentru incalcarea legislatiei


fiscale

Se pedepseste contraventional, in conformitate cu art. 301 din Codul


Contraventional , evaziunea fiscala , apersoanelor fizice care nu practica
activitatea de intreprinzator, prin eschivarea de la prezentarea declaratiei
cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea in declaratie a unor
date denaturale, daca suma impozituli pe venit care trebuia sa fie achitat
nu depaseste 50.000 lei si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 la
3000lei

Se ma pedepseste contraventional si :

a) Desfasurarea ilegala a activitatii de intreprinzator art. 263


b) Incalcarea modului de procurare , de desfacere a timbrelor de acciz-
art. 272
c) Comercializarea fara achitarea taxei de piata a taxei pentru
amplasarea unitatilor comerciale art 274 alin (1)
d) Incalcarea regulilor privind operatiunile valutare art. 291
e) Incalcarea regulilor de exploatare a masinilor de casa si control art
293

Raspunderea disciplinara a functionarului fiscal

In Republica Moldova raspunderea disciplinara a functionarilor fiscali este


reglementata de Legea cu privire la functia publica si statutul
functionarului public, sanctiuniile fiind aplicate in cazul neexaminari sau
executarii necorespunzatoare a functiei detiunute. Deci in comformitate
cu art. 58 al acestei legi , functionarul fiscal fiscal I se pot aplica
urmatoarele sanctiuni: avertisment, mustrare , mustrare aspra ,
suspendarea dreptului de a fi promovat in functie in decursul unui an ,
suspendarea dreptului de a fi avansat in treapta de salarizare pe o
perioada de la unul la doi ani sau destituirea din functia publica. Intr-o
caracterizare generica a elementelor incalcarii fiscale, se pot evedintia
urmatoarele:

Obiectul juridic al incalcarii fiscale il reprezinta relatiile sociale privind


constituirea bugetului public si obiectul material care este preprezentat
de sumele datorate bugetului public.
Latura obiectiva fiind constituita de actiuni si inactiuni , de exemplu :
refuzul de a prezenta organelor de control documente justuficative si de
evidenta contabila , intocmirea incompleta sa necorespunzatoare a
documentelor fiscale sustragerea de la executarea obligatiei fiscale ,
tinerea evidentei contabile duble , drea daclaratilor false ect.

SUBIECTII incalcarii fiscale sunt contribuabilii. Practica arata ca in cele mai


dese cazuri subiectii incalcarii fiscale sunt persoanele cu functie de
raspunderesau persoanele cu atributii de administrare. In unele cazuri, in
calitate de subiecti ai incalcarii legislatiei fiscale pot fi si functionarii
serviciului fiscal , care in virtutea atributilor de serviciu pot fi implicati in
actiuni sau inactiuni ilegale ce privesc incalcarea legislatiei fiscale.

Mrimea sanciunilor,
Tipul de nclcare fiscal: Note
amenzilor

Desfurarea activitii de ntreprinztor fr


nregistrare la Camera nregistrrii de Stat sau la o
De la 50 la 150 de
alt autoritate public competent conform legii ori -
uniti convenionale
cu act de nregistrare declarat nevalabil, (art. 263
alin. (1) din Codul Contravenional)

Desfurarea unei activiti de ntreprinztor fr


autorizaie, licen sau certificat, eliberate de de la 100 la 300 de
autoritatea competent n temeiul legii, (art. 263 alin. uniti convenionale -
(4) din Codul Contravenional)

Desfurarea activitii de ntreprinztor fr


nregistrarea n termen a modificrilor operate n
actele de constituire, precum i a datelor privind 10 uniti convenionale -
schimbarea conductorului (managerului) ori a
sediului, (art. 263 alin. (5) din Codul Contravenional)

Desfurarea activitii de ntreprinztor cu nclcarea


dreptului la firm (denumire), stabilit de lege, i a de la 10 la 30 de uniti
modului de utilizare a firmei, (art. 263 alin. (6) din convenionale -
Codul Contravenional)

Desfurarea activitii de ntreprinztor fr


emblem comercial sau fr marc de producie de la 10 la 35 de uniti
obligatorie prin lege, (art. 263 alin. (7) din Codul convenionale -
Contravenional)

Prezentarea spre nregistrare de acte sau informaii


de la 20 la 75 de uniti
neautentice (false), (art. 263 alin. (8) din Codul -
convenionale
Contravenional)
Nerespectarea ordinii i a modului de calculare a de la 15 la 50 de uniti
primelor de asigurare obligatorie de asisten convenionale aplicat
medical, (art. 266 alin. (1) din Codul persoanei cu funcie de -
Contravenional) rspundere

Neachitarea, achitarea tardiv sau achitarea


incomplet a primelor de asigurare obligatorie de de la 20 la 50 de uniti
asisten medical n form de contribuie convenionale aplicat
procentual la salariu i la alte recompense la care, persoanei cu funcie de -
conform legislaiei, se calculeaz primele menionate, rspundere
(art. 266 alin. (3) din Codul Contravenional)

Neprezentarea n termenul stabilit de legislaie a drii


de seam privind calcularea i plata primelor de de la 10 la 20 de uniti
asigurare obligatorie de asisten medical, a listelor convenionale aplicat
de eviden nominal a persoanelor asigurate persoanei cu funcie de -
angajate, precum i a modificrilor survenite n liste, rspundere
(art. 266 alin. (4) din Codul Contravenional)

de la 50 la 100 de
nclcarea termenelor de plat pentru achitarea uniti convenionale n
facturilor la procurarea produselor agroalimentare cazul persoanei fizice;
uor perisabile, (art. 273 alin. (5) din Codul de la 200 la 400 de -
Contravenional) uniti convenionale n
cazul persoanei juridice

Solicitarea/ncasarea de la furnizor a plilor pentru


de la 50 la 100 de
serviciile care nu snt incluse n costul deachiziie al
uniti convenionale n
produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea Nou! n
cazul persoanei fizice;
reelei de distribuie/ amenajare a suprafeei de vigoare de la
de la 200 la 400 de
vnzare, costuri pentru publicitate i pentru 19 iulie 2016
uniti convenionale n
promovarea produselor, (art. 273 alin. (5) din Codul
cazul persoanei juridice
Contravenional)

Admiterea de ctre administraia pieei a


comercializrii n pia a mrfurilor industriale
nealimentare i alimentare de ctre persoane fizice i de la 300 la 400 de
juridice care nu snt nregistrate, conform legii, n uniti convenionale
calitate de subieci ai activitii de ntreprinztor sau aplicat persoanei cu -
care nu posed patent pentru dreptul de a desfura funcie de rspundere
activitate comercial, (art. 275 alin. (2) din Codul
Contravenional)

Comercializarea cu amnuntul a produselor petroliere 500 de uniti -


principale i/sau a gazelor lichefiate fr dispozitive convenionale
de alimentare utilate cu aparate de cas i
de control cu memorie fiscal conectate la distribuitor
(sistem de msurare i nregistrare a produselor
petroliere principale i/sau a gazelor lichefiate) ori
utilizarea, n procesul de comercializare, a unor astfel
de dispozitive defecte, fr verificare metrologic sau
nesigilate n modul stabilit, (art. 277 alin. (2) din
Codul Contravenional)

Lipsa la staia certificat de alimentare


cu produse petroliere principale i gaze lichefiate a de la 150 la 200 de
documentelor de forma stabilit n actele normative n uniti convenionale
vigoare (registrul de eviden a produselor petroliere aplicat persoanei cu
recepionate, raportul de schimb, raportul privind funcie de rspundere; -
datele nregistrate n aparatul de cas i de control), 500 de uniti
inerea lor nesistematic sau nscrierea n ele a unor convenionale aplicat
date neveridice, (art. 277 alin. (3) din Codul persoanei juridice
Contravenional)

Intervenia sau modificarea nesancionat a


dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere
principale i/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate
de cas i de control cu memorie fiscal conectate la de la 150 la 500 de
distribuitor (sistem de msurare i nregistrare a uniti convenionale -
produselor petroliere principale i/sau a gazelor
lichefiate), (art. 277 alin. (6) din Codul
Contravenional)

de la 30 la 50 de uniti
convenionale aplicat
Recepionarea plilor pentru produsele petroliere persoanei fizice; de la
principale i gazele lichefiate comercializate cu 100 la 150 de uniti
amnuntul n alt loc dect la ghieul de plat al staiei convenionale aplicat
certificate de alimentare cu produse petroliere persoanei cu funcie de -
principale i gaze lichefiate, (art. 277 alin. (8) din rspundere; 500 de
Codul Contravenional) uniti convenionale
aplicat persoanei
juridice.

de la 100 la 150 de
uniti convenionale
aplicat persoanei fizice;
Comercializarea pe piaa intern a motorinei de la 150 la 300 de
importate pentru consum propriu sau utilizarea ei n uniti convenionale
alte scopuri dect pentru consum propriu, dac aplicat persoanei cu -
aceste aciuni nu constituie infraciune, (art. 277 alin. funcie de rspundere;
(9) din Codul Contravenional) de la 150 la 500 de
uniti convenionale
aplicat persoanei
juridice

mpiedicarea exercitrii atribuiilor de control sau de la 100 la 150 de -


refuzul de a prezenta documentele ce reflect uniti convenionale
activitatea economico-financiar a organizatorului aplicat persoanei cu
jocurilor de noroc, sau prezentarea de date falsificate, funcie de rspundere;
(art. 277 alin. (1) din Codul Contravenional) de la 150 la 200 de
uniti convenionale
aplicat persoanei
juridice

de la 100 la 200 de
uniti convenionale
Desfurarea activitii n domeniul jocurilor de noroc aplicat persoanei cu
fr licen sau cu licena suspendat /retras, sau cu funcie de rspundere;
licena nevalabil, (art. 277 alin. (2) din Codul de la 200 la 300 de -
Contravenional) uniti convenionale
aplicat persoanei
juridice

Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului


de la 200 la 300 de
de noroc dup reguli ce nu corespund cerinelor
uniti convenionale
legislaiei cu privire la jocurile de noroc i ale altor
aplicat persoanei cu
acte normative, inclusiv folosirea utilajului de joc
funcie de rspundere;
produs cu mai mult de 10 ani n urm sau -
de la 400 la 500 de
nedeclararea la liceniere a unitilor structurale
uniti convenionale
i/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu
aplicat persoanei
ctiguri bneti i fiecare mas de joc), (art. 277
juridice
alin. (4) din Codul Contravenional)

Exploatarea mainilor de cas i control fr memorie


50 de uniti
fiscal, defectate, nesigilate, nesigilate /nenregistrate
convenionale aplicat
de /la organul fiscal sau n lipsa contractului valid de -
persoanei cu funcie de
asisten tehnic cu prestatorul autorizat,(art.
rspundere
2931 alin. (1) din Codul Contravenional)

Deteriorarea sau distrugerea premeditat a mainii de


150 de uniti
cas i control ori nlocuirea premeditat a memoriei
convenionale aplicat
fiscale sau a programului de aplicaie al mainii de -
persoanei cu funcie de
cas i control, (art. 2931 alin. (2) din Codul
rspundere
Contravenional)

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului


mainii de cas i control, legalizat n modul stabilit, 50 de uniti
pentru nregistrarea cronologic a datelor fiscale convenionale aplicat
stocate n memoria fiscal ori completarea lui persoanei cu funcie de -
neregulat sau incomplet (inadecvat), (art. rspundere
2931 alin. (3) din Codul Contravenional)

Efectuarea decontrilor cu consumatorii fr utilizarea 50 de uniti -


mainii de cas i control sau emiterea (perfectarea) convenionale
bonului de cas (bonului de plat n cazurile
prevzute de actele normative) fr toate elementele
obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de cas
(bonului de plat n cazurile prevzute de actele
normative) de o valoare ce nu corespunde sumei
achitate real, sau nepredarea premeditat a bonului
de cas (bonului de plat n cazurile prevzute de
actele normative) consumatorului, nlocuirea bonului
de cas sau predarea premeditat a altui document
consumatorului, precum aviz de plat n numerar,
factur, bon de comand-livrare, not de plat,
buletin de schimb valutar, (art. 2931 alin. (4) din Codul
Contravenional)

Existena excedentului sau deficitului de mijloace


bneti n caseta (sertarul) pentru bani a mainii de
cas i control sau n alt loc special destinat primirii i
50 de uniti
pstrrii temporare a mijloacelor bneti din -
convenionale
activitatea curent, ce depete o unitate
convenional, (art. 2931alin. (5) din Codul
Contravenional)

100 de uniti
Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor
convenionale aplicat
pn la expirarea termenului de pstrare (arhivare), -
persoanei cu funcie de
(art. 2931 alin. (6) din Codul Contravenional)
rspundere

Lipsa la vedere a anunului prin care se atenioneaz


75 de uniti
consumatorul despre dreptul de a cere bonul de cas
convenionale aplicat
(de forma i coninutul stabilit) i obligaia de a-l -
persoanei cu funcie de
prezenta la examinarea eventualei reclamaii, (art.
rspundere.
2931 alin. (7) din Codul Contravenional)

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa crii tehnice


50 de uniti
(paaportului) sau a cartelei de nregistrare, sau a
convenionale aplicat
registrului de eviden a serviciilor de asisten -
persoanei cu funcie de
tehnic pentru maina de cas i control, (art.
rspundere
2931 alin. (8) din Codul Contravenional)

Desfurarea activitilor de instalare, reparare,


deservire tehnic a mainilor de cas i control fr a
deine certificatul de nregistrare n calitate de centru
de asisten tehnic pentru mainile de cas i de 100 de uniti
control cu memorie fiscal respectiv sau convenionale aplicat
desfurarea activitilor de instalare, reparare, persoanei fizice; 150 de
deservire tehnic cu certificatul de nregistrare cu uniti convenionale -
termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea aplicat persoanei cu
incomplet (inadecvat) a registrului de eviden a funcie de rspundere
serviciilor de asisten tehnic pentru maina de cas
i control, (art. 2931 alin. (9) din Codul
Contravenional)

Exploatarea (inclusiv asistena tehnic) a mainilor de de la 50 la 100 de -


cas i control excluse din Registrul unic al mainilor uniti convenionale
de cas i control, precum i a celor scoase de la aplicat persoanei fizice;
eviden (nregistrare) la organul fiscal, (art. 293 1 alin. de la 100 la 200 de
(10) din Codul Contravenional) uniti convenionale
aplicat persoanei cu
funcie de rspundere;
de la 200 la 300 de
uniti convenionale
aplicat persoanei
juridice

nclcarea regulilor de pstrare i de eviden a


de la 20 la 30 de uniti
blanchetelor de strict eviden, (art. 299 alin. (1) din -
convenionale
Codul Contravenional)

Nu se aplic
sanciune n
cazul n care
impozitul pe
Evaziunea fiscal a persoanelor fizice care nu practic venit ce
activitate de ntreprinztor prin eschivarea de la urmeaz a fi
prezentarea declaraiei cu privire la impozitul pe venit achitat este
sau prin includerea n declaraie a unor date de la 100 la 150 de mai mic de
denaturate, dac suma impozitului pe venit care uniti convenionale 100 de
trebuia s fie achitat nu depete 2500 de uniti uniti
convenionale, (art. 301 alin. (1) din Codul convenional
Contravenional) e, (art. 301
alin. (2) din
Codul
Contravenio
nal)

de la 10 la 20 de uniti
Neprezentarea n termenul stabilit de legislaie a drii
convenionale aplicat
de seam fiscale, (art. 3011 din Codul -
persoanei cu funcie de
Contravenional)
rspundere

Rspunderea contribuabilului pentru nclcri


fiscale: Norme i proceduri legale
Odat cu sporirea eficienei administrrii fiscale, a
intensificrii controalelor fiscale operative privind
respectarea legislaiei fiscale cu scopul conformrii
contribuabililor obligaiunilor fiscale, se vor intensifica
i cazurile de prezumare a unor activiti ilicite, n
rezultatul crora de ctre organele fiscale vor fi
ntocmite procese-verbale contravenionale i emise
decizii privind aplicarea sanciunilor fiscale.

n aceste mprejurri, ca baz pentru contribuabili n vederea aprrii


drepturilor i intereselor legitime a acestora, i desigur pentru a nu admite
abuzuri din partea organelor de control fiscal, vom face trimitere la un
principu ce i are origine la examinarea cauzelor penale, dar care are o
importan deosebit i la aplicabilitate direct la examinare a cazului de
nclcare fiscal.
Astfel, un pas de o important major pentru stabilirea principiului
respectrii drepturilor i intereselor legitime ale contribuabililor a fost
includerea n Codul Fiscal al Republicii Moldova a unuia din cele mai
importante institute democratice - norma privind prezumia nevinoviei
contribuabilului. n esen prezumia nevinoviei este un principiu de drept
recunoscut la scar internaional, avnd reglementare constituional,
conform creia acuzatul nu are sarcina de a-i dovedi nevinovia. Aceast
sarcin revine acuzatorului.

Astfel, aa cum reiese din prevederile art. 11 alin. (1) Codul fiscal,
legislatorul moldav a extins aplicabilitatea acestui principiu i asupra
nclcrilor fiscale. Ori, conform art. 11 alin. (1) Cod fiscal, aprarea
drepturilor i intereselor contribuabilului se face pe cale judiciar. Toate
ndoielile aprute la aplicarea legislaiei fiscale se vor interpreta n
favoarea contribuabilului.
Altfel spus, orice contribuabil este prezumat nevinovat n comiterea nclcrii
fiscale, pn cnd vinovia sa nu va fi dovedit n modul prevzut de lege,
i stabilit printr-o hotrre judectoreasc definitiv, fiind-ui asigurate toate
garaniile necesare aprrii sale.

Din coninutul prezumiei nevinoviei reiese c un contribuabil nu este


obligat s probeze nevinovia sa n comiterea nclcrilor fiscale, deoarece
sarcina probaiunii privind circumstanele, care dovedesc fapta ilicit i vina
contribuabilului n comiterea acestia, este pus n seama organului fiscal.

Cu toate acestea, eliberarea contribuabilului (sau a altor persoane dup caz)


de obligaia probrii nevinoviei sale nu-l priveaz de dreptul s contribuie
activ n aprea sa, inclusiv prin angajarea unui avocat, firm de contabilitate
sau de auditor independent etc. n esen, lipsa la contribuabil a obligaiei
probrii nevinoviei ar nseamn n primul rnd c:

1. Acesta nu poate fi obligat s dea explicaii sau s prezinte dovezile


disponibile.
2. Recunoaterea de ctre contribuabil a vinoviei nu
constituie regina probelor (regina probationum) i va putea fi luat n
consideraie doar n prezenta altor probe administrate legal pe caz.
3. Refuzul de a participa la probatoriu nu poate atrage dup sine
consecine negative pentru contribuabil, nici n partea recunoaterii vinoviei
acestuia i nici la determinarea tipului i msurii de rspundere a acestuia.
Totui, trebuie remarcat faptul c din coninutul art. 253 Codul fiscal reiese
c un contribuabil n cadrul controlului fiscal sub riscul de a fi atras la
rspundere este obligat s prezinte organului fiscal documente, care ar
putea fi folosite n calitate de probe la stabilirea vinoviei acestuia. Astfel,
dispoziiile codului fiscal potrivit crora contribuabilul nu este obligat s
probeze nevinovia sa sunt limitate de aceast norm, deoarece se
instituie obligaia contribuabilul s prezinte informaia necesar, care poate
fi ulterior folosit n calitate de prob pentru a stabili vinovia acestuia.

n continuare, interpretnd coninutul art. 11 alin. (1) Codul fiscal reiese c


toate dubiile i contradiciile din acte legislative privind impozitele i taxele
vor fi interpretate n favoarea contribuabilului.

n concluzie, dispoziiile normative cuprinse n art. 11 alin. (1) Codul fiscal, cu


sigurana apr interesele legitime ale contribuabilului i au o semnificaie
practic direct la examinarea cauzelor de nclcare fiscal n instana de
judecat. Acest lucru se datoreaz faptului c reglementrile privind
colectarea impozitelor i taxelor, precum i stabilirea modului de
responsabilitate a contribuabilului i a altor persoane responsabile, pe baza
unui act normativ care nu corespunde cerinelor de claritate, de precizie i
previzibilitate, nu este acceptabil.

Cu toate acestea, urmeaz de reinut c dac un contribuabil intenioneaz


s aplice garaniile oferite de norma art. 11 alin. (1) Codul fiscal i s
interpreteze toate ndoielile n favoarea sa, el va trebui preventiv s probeze
confuziile i neclaritile normei sau a actului legislativ privind impozitele i
taxele ce urmeaz a fi aplicate, i s dezvluie n ce concret se exprim
acestea, i doar ulterior contribuabilul poate s recurg la prezumia
examinat

&2. Analiza componentelor fiscale in proiectul Codului Penal


al Republicii Moldova si propuneri privind perfectionarea lor

Necesitatea criminalizarii infractiunilor fiscale in general si a evaziunii


fiscale in special, nu se pune la indoiala in prezent. Dupa cum s-a mentionat
deja, drept temei in acest sens serveste atit raspindirea larga a acestor
fapte, cit si gravitatea prejudiciului cauzat de acestea. Insa in ce priveste
limitele criminalizarii, constructia articolelor respective si chiar masurile de
pedeapsa a diferitor categorii de contribuabili pentru evaziune fiscala si
savirsirea altor infractiuni fiscale nu exista o tratare unitara.

Vorbind despre criminalizarea incalcarilor in sfera fiscalitatii la cele afirmate urmeaza, probabil,
de a mai mentiona ca nu intreaga varietate de relatii fiscale necesita protectie juridico-penala.

Functiile sociala si regulatorie ale impozitelor in mare parte se realizeaza in cadrul politicii
fiscale. De exemplu, in cazul introducerii sau excluderii unor sau altor impozite, stabilirea cotei
acestora, introducerea facilitatilor fiscale pentru anumite categorii de contribuabili. Aceste functii
fiscale sunt realizate nemijlocit si exclusiv de catre stat prin intermediul organelor legislative si
executive. Desigur ca paguba relatiilor fiscale date, realizarii efective de catre impozite a
functiilor nominalizate de asemenea poate fi cauzata. De exemplu, in rezultatul politicii fiscale
gresite. Insa acest prejudiciu nu poate fi inlaturat prin mijloacele dreptului penal. De aceea aceste
relatii fiscale relatiile in sfera reglementarii statale a economiei prin metodele impozitarii si
relatiile in sfera asigurarii echilibrului social prin intermediul impozitului nu pot fi puse sub
protectia nemijlocita a legii penale.
Protectia juridico-penala nemijlocit necesita doar functia fiscala a impozitului.

Insa, dupa cum s-a remarcat, Codul Penal al Republicii Moldova in vigoare nu contine o
componenta de infractiune ce ar avea o constructie care ar reflecta esenta evaziunii fiscale sub
diferite modalitati de comitere.

Proiectul Codului Penal are unele semne distinctive fata de Codul Penal in vigoare. Dar cu toate
acestea, solutionarea problemei raspunderii penale pentru infractiuni fiscale care este propusa in
acest proiect nu este lipsita de neajunsuri. Dar nu este vorba despre careva observatii de redactie
sau constructie, ci despre erori principale, din punctul nostru de vedere:

- art.271, care contine componenta evaziunii fiscale a intreprinderilor, institutiilor si


organizatiilor, si

- art.272 care contine componenta evaziunii fiscale a persoanelor fizice.

Pericolul social al evaziunii fiscale, indiferent de cine e savarsita, consta, mai intai de
toate, in cauzarea prejudiciului material bugetului republican si (sau) celui local. Iar, in fine, - in
subminarea bazei economice financiare a existentei si activitatii intregului stat si a societatii in
general. In aceasta privinta este absolut indiferent cine concret nu achita impozitele: persoana
fizica sau juridica. Gradul daunei cauzate in acest caz se determina, in esenta, de
proportiile sumei impozitului neachtat. Deaceea se pare nejustificata diferentierea sanctiunilor
pentru evaziunea fiscala in dependenta de subiectul acesteia. Acestea, in opinia noastra, urmeaza
a fi aceleasi atit pentru persoanele fizice particulare cat si pentru persoanele cu functii de
raspundere a intreprinderilor . Probabil, asupra caracterului si gradului pedepsei poate
influienta metoda de evaziune fiscala, proportiile acestei evaziuni sau alte circumstante care
influienteaza asupra gradului pericolului social al faptei si nicidecum de categoria
contribuabilului.

O alta solutie nu numai ca este alogica, dar si va contrazice principiul echitatii, care
stabileste egalitatea tutror in fata legii. Rezulta, ca legea penala prevede raspunderea diversa a
subiectilor in dependenta de situatia sa pentru fapte identice.

Sanctiunea pentru evaziunea fiscala a persoanelor fizice trebuie egalata cu sanctiunea


art.271 al proiectului CP care in genere nu prevede pedeapsa sub forma privatiunii de libertate.
Esenta unor astfel de modificari nu consta in caracterul de conjunctura a
cerintelor privind agravarea pedepsei pentru infractiunea savarsita. Sanctiunea articolului
trebuie, in primul rand, sa corespunda gradului si caracterului pericolului social al infractiunii,
ceea de ce se pare ca in art.272 al proiectului CP (de fapt, ca si in cazul art.271 CP) nu sa
tinut cont in masura necesara.

Subaprecierea pericolului social al evaziunii fiscale a persoanelor fizice, probabil, este


determinata de rolul neansemnat pe care anterior il ocupau platile populatiei in formarea
bugetului netinandu-se cont de modificarile politicii fiscale a perioadei contemporane.

Desigur, este dificil acum sa prognozam care va fi cota-parte a impozitelor populatiei in


partea de venituri a bugetului chiar si-n viitorul apropiat. Insa, pornind de la tendintele generale a
politicii fiscale, se poate afirma ca, ponderea lor va creste. In statele capitaliste dezvoltate
impozitului pe venit individual in structura impozitelor asigura de la 25 la 50% din incasarile
generale ale bugetului.
Din aceste considerente este evident ca Codul Penal al Republicii Moldova trebuie sa tina
cont de aceasta perspectiva apropiata si sa prevada raspunderea penala a persoanelor fizice
pentru evaziune fiscala deopotriva cu persoanele cu functie de raspundere a intreprinderilor.

Deasemenea neintemeiata se pare stabilirea raspunderii penale a persoanelor fizice doar


pentru evaziune fiscala a impozitului pe venit. Nu e clar prin ce se explica stabilirea raspunderii
penale pentru evaziunea fiscala a unor categorii de impozite si eliberarea pentru o fapta similara
de la alte tipuri de impozite. Deasemenea consideram ca, mai corect in noul Cod Penal ar fi de a
se dezice de la o astfel de indicare categorica la un anumit tip de impozit. Deasemenea atrag
atentie asupra sa si necorespunderea in art.272 al proiectului CP a denumirii articolului si
continutului acestuia.

In denumirea articolului vorba este despre evaziunea fiscala. Insa din textul dispozitiei
rezulta ca evaziunea fiscala este doar consecinta includerii in declaratie a unor date falsificate
despre venituri si cheltuieli. (nu-i clar de ce aici este utilizata conjunctia si: denaturarile se pot
referi, spre exemplu, doar la cheltuieli. De aceea urmeaza a inlocui conjunctia copulativa si cu
disjunctivul sau cum s-a procedat in cazul art.271 al proiectului), precum si neprezentarea de
catre o persoana fizica a declaratiei cu privire la venituri.

Este evident ca evaziunea fiscala in aceasta componenta nu trebuie sa fie ca o consecinta,


ci nemijlocit sa reprezinte fapta pasibila de pedeapsa. Si in asa calitate ea trebuie reflectata, nu
numai in denumirea articolului, ci si-n dispozitia lui. Iata de ce art.272 al proiectului impune
unele modificari in constructia sa.

In al doilea rind, neprezentarea declaratiei cu privire la venituri, chiar si savarsita


intentionat, nu determina nicidecum neachitarea impozitului. Aceasta reprezinta o fapta de
sinestatatoare sub forma infractiunii care nu influienteaza direct neachitarea impozitului.
Persoana fizica se poate eschiva de la plata impozitului printr-o simpla neachitare sau prin
falsificarea declaratiei. De aceea este inteleasa incarcarea de a prevedea raspunderea penala
pentru eschivarea de la prezentarea unor astfel de documente in calitate de componenta distincta
in art.267 al proiectului CP.

Totodata se pare total alogica si incorecta dublarea acestei fapte in art.272 al proiectului
CP. Din aceste considerente, urmeaza a se exclude una din aceste fapte in scopul evitarii
dublarii. Credem ca aceasta componenta este cea prevazuta de art.270 al proiectului.

In art. 272 al proiectului trebuie incluse, dupa cum am mentionat, formele agravante ale
faptei precum ar fi caracterul repetat al infractiunii, savirsirea evaziunii in proportii mai mari
decat cele prevazute in aliniatul intai.

In art.271 al proiectului evaziunea fiscala a intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor


se propune a criminaliza doar doua forme ale evaziunii fiscale. In primul rand, atunci cand ea se
savarseste pe calea includerii in documentele contabile a unor date vadit denaturate
privind veniturile sau cheltuielile. Si-n al doilea rand, in cazul savirsirii pe calea tainuirii altor
obiecte impozabile.

Consideram ca, acest articol fiscal al proiectului de asemenea se evidentiaza prin


redactia nereusita si necesita o apreciere critica.

Mai intai de toate, trebuie de mentionat ca utilizarea in dispozitia articolului (de fapt ca si
in redactia art.1642 CP in vigoare) a expresiei tainuirea altor obiecte impozabile ne permite sa
presupunem ca anterior in articol s-a vorbit despre o fapta savarsita de asemenea in privinta
caruiva obiect impozabil. Insa aceasta nu-i chiar asa. Cheltuielile, dupa cum am mai remarcat,
despre care este vorba, cu toate ca influienteaza asupra marimii (proportiilor) veniturilor ca
obiecte impozabile, ele nu se atribuie la aceste obiecte.

Astfel, de fata este o necorespundere logica in constructia dispozitiei articolului, cind


fenomene eterogene sunt indicate ca fiind omogene. Acest rebut tehnic in practica inevitabil
provoaca problema determinarii obiectelor impunerii, evaziunea fiscala a carora este posibila pe
calea includerii in documentele contabile a datelor falsificate privind veniturile sau cheltuielile,
intrucat a se eschiva de la plata impozitelor, in afara acestui cerc de obiecte este posibila, in
conformitate cu redactia articolului, doar pe calea tainuirii.

Interpretarea logica a acestui articol permite sa presupunem ca prin evaziune in primul


caz se subintelege venitul, iar in al doilea caz - toate celelalte obiecte ale impozitului. Prin
urmare, raspunderea penala pentru evaziunea fiscala a veniturilor este posibila doar in cazul cand
aceasta evaziune se savarseste pe calea falsificarii documentelor contabile. In literatura
de specialitate s-a remarcat ca o asa formulare neintemeiat ingusteaza latura obiectiva a
infractiunii date [112,192]. Intradevar, in afara componentei date raman toate cazurile cand
contribuabilul, eschivandu-se de la impunerea fiscala a venitului, in general nu tine evidenta
contabila sau lipseste posibilitatea stabilirii faptului de falsificare a documentelor contabile. De
exemplu, documentele respective se distrug ( nimicesc) sau dispar cu imitarea furtului sau
distrugerea averii.

Pe de alta parte, evaziunea fiscala a altor obiecte impozabile este posibila prin tainuirea
acestora. Deoarece in art.271 al proiectului CP modalitatile eschivarii sunt fixate ca fiind de
sinestatatoare, se impune determinarea continutului fiecareia din ele. Cu toate ca este evident ca
notiunea de tainuire cuprinde (include) in sine falsificarea datelor in documentele contabile,
inclusiv si falsificarea datelor cu privire la venituri si cheltuieli.

Nejustificata este reducerea laturii obiective a evaziunii fiscale pe calea denaturarii


datelor privind veniturile sau cheltuielile la falsificarea documentelor contabile.

Latura obiectiva a componentei de evaziune fiscale poate si trebuie sa cuprinda si alte


modalitati de savarsire a ei.

Plus la cele mentionate, nu stim care au fost rationamentele care au dus la aceea ca se
propune dublarea art.271 al proiectului CP prin art.270, cu o mica deosebire - prevede doar o
singura forma de manifestare, spre deosebire de art.271.

De asemenea merita atentie momentul privind subiectul infractiunii art.271 al proiectului.


Fiindca in art.22 al proiectului CP se afirma ca subiect al infractiunii poate fi si persoana juridica.
Aceasta este o tendinta relativ noua in dreptul penal autohton. Dar nu este clar cum poate fi
persoana juridica subiect al infractiunii prevazute in art.271, intrucat sanctiunea lui prevede
inchisoarea ca pedeapsa penala si firesc, apare intrebarea cine va fi pedepsit cu inchisoarea in
acest caz?

Consideram ca pentru a introduce institutia in cauza in Codul Penal trebuie mai intai de
toate modificata si notiunea de infractiune, temeiurile raspunderii penale, precum si alte institutii
ale dreptului penal, ceea ce in conditiile actuale nu s-a facut. Iar adoptarea unor hotarari pripite,
dupa cum am mai mentionat, in cele mai dese cazuri duc la urmari foarte nefaste.

Tinand cont de rationamentele expuse consideram posibil a propune introducerea in noul


Cod Penal al Republicii Moldova urmatoarele componente de evaziune fiscala:
Evaziunea fiscala a organizatiilor (persoanelor juridice)

Evaziunea fiscala a organizatiilor pe calea includerii in documentele contabile a datelor


vadit false privind veniturile sau cheltuielile sau prin alta modalitate, savarsita in proportii mari,-

se pedepseste

Aceeasi fapta savirsita:

a) de un grup de persoane in urma intelegerii prealabile;

b) in mod repetat;

c) in proportii deosebit de mari,-

se pedepseste

Nota: Evaziunea fiscala a organizatiilor se considera savirsita in proportii mari daca suma
impozitelor neachitate depaseste 1000 salarii minime si in proportii deosebit de mari
daca suma impozitelor neachitate depaseste 5000 salarii minime.

Evaziunea fiscala a persoanelor fizice.

Evaziunea fiscala a persoanei fizice prin neprezentarea declaratiei cu privire la


venituri, in cazul cand depunerea declaratiei este obligatorie, precum si pe calea
includerii in declaratie a datelor vadit false privind veniturile sau cheltuielile sau in alt
mod, savarsita in proportii mari,-

se pedepseste

Aceeasi fapta, savarsita in mod repetat sau in proportii deosebit de mari, -

se pedepseste

Nota: Evaziune fiscala a persoanei fizice se considera savirsita in proportii mari


daca suma impozitelor neachitate depaseste 100 salarii minime si in proportii deosebit
de mari 500 salarii minime.

Bibliografie:
1. Saguna D.D. Drept financiar si fiscal. Vol. I. B.: Universitatea
Dimitrie Cantemir. 1992.-220 p.;

2. Gliga I. Drept financiar. B.: Humanitas. 1998.- 423 p.;

3. Vlad Vlaicu , Drept fiscal, Chisinau 2014