Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT-MODEL DE ADMINISTRARE FIDUCIARA A PATRIMONIULUI DE STAT

Prezentul Contract este _________________________________________________

ncheiat

astzi,

(data, luna, anul, cu litere) in _______________________________________________________________________________ __ (localitatea, adresa) intre Fondatorul administrrii fiduciare - Guvernul Republicii Moldova, reprezentat prin departamentul privatizarii si administrarii proprietatii de stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, in persoana ______________________________________________________________ (numele, funcia) denumita in continuare Fondator si Manager fiduciar _______________________________________________________________________________ __ (numele/denumirea firmei) _______________________________________________________________________________ __ (document de identitate/de inregistrare) _______________________________________________________________________________ __ (domiciliat/amplasat) reprezentat ___________________________________________________________________ (numele, functia) in baza __________________________________________________________________________ prin

denumit in continuare Manager, privind urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract Fondatorul transmite, iar Managerul primeste pentru administrare fiduciara patrimoniul de stat din componenta societatii economice _______________________________________________________________________________ ____ (denumirea firmei) amplasate ______________________________________________________________________ (adresa juridica) care este din_______________________________________________________________ (aciuni sau cota-parte) in numr (mrime) _______________________________________________________________ cu pre nominal aciuni)_______________________________________________________ ceea ce corespunde cotei de_______ din capitalul social al societatii. 1.2. Societatea economica in cauza a fost (va fi) privatizata dup cum urmeaz: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __ 1.3. Valoarea (activelor nete / de bilan) a patrimoniului _______________________________________________________________________________ __ (de subliniat) transmis in administrare fiduciara este stabilita in baza ____ de (pentru constituit in

_______________________________________________________________________________ __ (document nr., data) si constituie ____________________________________lei. 1.4. Obiectul contractului a fost scos la concursul de selectare a solicitanilor pentru transmiterea in administrare fiduciara prin Comunicatul _______________________________________________________________ (publicaia si data) informativ

2. PREVEDERI SI OBLIGATII GENERALE

2.1. Ctigtorul concursului sus-numit - Managerul conform prezentului Contract - a fost desemnat prin decizia Comisiei de organizare a concursurilor privind transmiterea patrimoniului de stat in administrare fiduciara ___________________________________________________________ (nr. si data procesului-verbal) 2.2. Pn la semnarea prezentului Contract Managerul se obliga sa prezinte la cererea Fondatorului orice documente si materiale necesare pentru confirmarea drepturilor sale de a exercita funcia de Manager fiduciar. Refuzul de a prezenta aceste documente va servi drept temei pentru anularea rezultatelor concursului. 2.3. Managerul se obliga sa exercite activitati de administrare a obiectului contractului exclusiv in interesul Beneficiarului administrarii, care va fi Fondatorul sau succesorul lui de drepturi. Managerul va decide de sine stttor care activitati vor fi necesare pentru o administrare cit mai eficienta a patrimoniului. 2.4. Fondatorul se obliga sa preintimpine Managerul despre intentia de a scoate obiectul contractului la privatizare cu cel putin 3 luni pina la aceasta, iar Managerul se obliga sa nu impiedice prin actiuni ilicite acest proces.

3. TERMENELE CONTRACTULUI

3.1. Termenele prezentului ________________________________________________

Contract

sint

_______________________________________________________________________________ __ (definit sau pina la parvenirea unei conditii definite) 3.2.1. Termenele definite ale Contractului sint de ________________, care se calculeaza din data inregistrarii lui la Departamentul privatizarii si administrarii proprietatii de stat pe linga Ministerul Economiei si reformelor. 3.2.2. Drept conditii definite, la parvenirea carora Contractul se considera reziliat, se stabilesc: _______________________________________________________________________________ __ (scoaterea obiectului contractului la privatizare, _______________________________________________________________________________ __ criterii tehnico-economice de activitate a intreprinderii) _______________________________________________________________________________ __ 3.3. La expirarea termenelor definite Contractul va putea fi rennoit doar prin decizia scrisa a partilor. Daca in termen de 30 de zile pina la expirarea termenelor Contractului partile nu vor conveni la reinnoirea lui, Contractul se va considera reziliat, iar transmiterea repetata a acestui patrimoniu in administrare fiduciara va putea fi posibila in mod obisnuit (prin scoaterea la concurs). 3.4. Despre parvenirea conditiilor definite care vor atrage rezilierea Contractului, fiecare parte va anunta cealalta parte cel tirziu in termen de 30 zile. Incalcarea acestei condiii va fi considerata drept temei pentru partea interesata de a cere achitarea pierderilor survenite.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FONDATORULUI

4.1. Fondatorul este in drept sa ceara, in limitele competentei sale, in orice moment prezentarea informatiei privind modul de executare a prezentului Contract, fara a impune Managerului executarea unor anumite actiuni privind administrarea patrimoniului.

4.2. Fondatorul va transmite, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului Contract, dispozitia pentru transmiterea actiunilor in administrare fiduciara Managerului in calitate de detinator nominal al lor, cu restrictiile respective.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANAGERULUI

5.1. Managerul este in drept: sa inainteze Departamentului privatizarii si administrarii proprietatii de stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor propuneri concrete privind conditiile, modalitatile si termenele de privatizare a intreprinderii; sa apara in calitate de organizator al privatizarii intreprinderii in baza unui contract suplimentar cu Departamentul privatizarii; sa participe la privatizarea intreprinderii conform prevederilor legii; sa reprezinte intreprinderea in raporturi cu terte persoane in baza imputernicirilor perfectate conform prevederilor legislatiei; sa ocupe functii eligibile in intreprindre conform conditiilor stabilite de organele competente ale intreprinderii; sa refuze in orice moment administrarea fiduciara, prevenind in mod obligatoriu Fondatorul, cel putin cu o luna pina la aceasta, cu restituirea patrimoniului administrat si bunurilor obtinute in urma administrarii, in acelasi termen. 5.2. Managerul este obligat: sa apere interesele Fondatorului in toate organele de conducere ale intreprinderii; sa informeze Fondatorul despre aparitia situatiilor care ar afecta interesele lui si care nu pot fi neutralizate cu forte proprii; sa intreprinda actiuni care vor exclude transformarea intreprinderii intr-o societate cu alta forma organizatorico-juridica, in care raspunderea statului va fi nelimitata sau suplimentata; sa nu initieze si sa nu sustina adoptarea deciziilor prin care majorarea capitalului social al intreprinderii ar conduce la reducerea cotei de participare a statului; sa informeze persoanele tere, cu care va intra in relaii legate de activitatea de administrare fiduciara, despre faptul administrarii fiduciare si conditiile generale ale prezentului Contract. 5.3. Managerul nu va avea dreptul: sa exercite funcii de manager fiduciar in cel mult 5 intreprinderi concomitent; sa apar in calitate de angajat al intreprinderii respective;

sa vinda, sa gajeze sau sa greveze (instraineze in alt mod) patrimoniul primit in administrare fiduciara; sa incredinteze obligatiilor sale. altor persoane, fara acordul Fondatorului, exercitarea drepturilor si

6. REMUNERAREA

6.1. Activitatea Managerului va fi remunerata in modul urmator: 6.1.1. Managerul va beneficia de o recompensa in marime de _______________________________________________________________________________ __ (suma fixa sau cota) din beneficiul intreprinderii obtinut in urma actiunilor sale de administrare a patrimoniului de stat. 6.1.2. Daca rezultatele activitatii intreprinderii vor corespunde urmatorilor indici economici: 1______________________________________________ 2______________________________________________ 3_______________________________________________ Managerul va beneficia si de o recompensa in marime de _____________ _______________________________________________________________________________ __ (suma fixa sau cota) din cota de dividende pentru actiunile pe care le detine in numele Fondatorului. 6.1.3. Managerul va putea beneficia si de remunerare pentru activitatea in organele eligibile ale intreprinderii in modul stabilit de organele ei competente.

7. ALTE CONDITII

7.1. Managerul va prezenta Fondatorului dari de seama trimestriale privind rezultatele activitatii intreprinderii si masurile efectuate de el in scopul redresarii situatiei la intreprindere, in modul stabilit de prezentul Contract. 7.2. Neindeplinirea conditiilor stabilite in punctul 3.2.2. al prezentului Contract va servi pentru Fondator drept temei privind rezilierea contractului inainte de termen. Aceste conditii se stabilesc conform darilor de seama trimestriale. 7.3. Managerul va purta toata raspunderea, inclusiv materiala, pentru prejudiciile aduse proprietatii de stat si intereselor Fondatorului, cu exceptia prejudiciilor provocate de actiunile unei forte majore. 7.4. Prezentul Contract se autentifica notarial si se inregistreaza la Departamentul privatizarii si administrarii proprietatii de stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor. Cheltuielile legate de autentificarea notariala a Contractului sint suportate de catre Manager.

8. RECHIZITELE SI SEMNATURILE PARTILOR

FONDATORUL

MANAGERUL

Departamentul privatizarii si administrarii ____________________________ proprietatii de stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, reprezentat prin ____________________________ ________________________ ____________________________ ___________________________ (numele, prenumele, funcia) _____________________ (semntura) ____________________________ ____________________________ ____________________________ (numele, prenumele, funcia) _____________________ (semntura)