Sunteți pe pagina 1din 13

Capitolul XVIII

MAGAZINAJUL
Contractul de magazinaj (numit i contract comercial de depozit e!te de!tinat !ati!"acerii nece!it#$ilor de
p#!trare a %unurilor a"late &n circuitul comercial' (pre deo!e%ire de contractul ci)il de depozit care e!te* de regul#*
gratuit (art' +,-- alin* (+* contractul comercial de magazinaj e!te &n toate cazurile onero!* pre$ul pre!ta$iei e"ectuate
de magaziner (depozitar "iind determinat de aa criterii ca )olumul i termenul de depozitare* comple.itatea
te/nologic# a m#!urilor de con!er)are a m#r"ii etc' Alte deo!e%iri e!en$iale dintre contractul de magazinaj i
contractul de depozit !&nt caracterizate de !tatutul p#r$ilor la contract i caracteri!ticile !peci"ice ale %unurilor
tran!mi!e !pre p#!trare' 0 parte la contractul de magazinaj &ntotdeauna e!te magazinerul (depozitul de m#r"uri* care
tre%uie !# "ie &nregi!trat &n una din "ormele acti)it#$ii de &ntreprinz#tor ("ie c/iar i "#r# con!tituirea unei per!oane
juridice i !# "ie autorizat &n modul core!punz#tor pentru pre!tarea !er)iciilor de depozitare a m#r"urilor' Cealalt#
deo!e%ire con!t# &n "aptul c# o%iectul contractului de magazinaj e!te p#!trarea m#r"urilor i nu a oric#ror %unuri'
Mar"a e!te %unul !au totalitatea %unurilor o%$inute &n proce!ul de produc$ie i de!tinate !c/im%ului comercial'
1epozitarea unor categorii de m#r"uri poate "i condi$ionat# de e.i!ten$a !tatutului de per!oan# juridic# i2!au de
primirea unei licen$e (depozitarea alcoolului* materialelor c/imice* to.ice !au e.plozi)e etc'' 3n a"ar# de
deo!e%irile men$ionate* merit# a "i accentuat c#* &n cadrul raporturilor de magazinaj* o importan$# !emni"icati)#
primete circula$ia recipi!ei de magazinaj la ordin &n calitate de titlu de )aloare tran!mi!i%il i gajul m#r"ii
&nmagazinate prin intermediul recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii (4arant'
Con!tituind ele &n!ei acte de comer$* &nmagazinarea m#r"urilor la depozite are importante "unc$ii &n
comer$ul interna$ional' 5rintre ace!te "unc$ii* una e!en$ial# e!te c# &nle!nete )&nzare6cump#rarea datorit# circula$iei
recipi!ei de magazinaj* dar o importan$# mare !e atri%uie o%$inerii de credite cu ajutorul recipi!ei de gaj al
&nmagazin#rii* deoarece tran!miterea ace!teia creditorului prin ando!are duce la con!tituirea gajului a!upra
m#r"urilor a"late &n depozit i $ine loc de remitere a gajului' 0 dez)oltare puternic# a raporturilor de magazinaj poate
"i urm#rit# &n !tatele indu!trial dez)oltate* cu economii de pia$# con!olidate* iar &n ultimul timp &n 7u!ia i alte !tate
C(I' 1rept !ur!# de in!pira$ie pentru interpretarea i aplicarea di!pozi$iilor noului Cod ci)il i pentru dez)oltarea
cadrului normati) na$ional &n domeniul magazinajului putem recomanda Codul comercial "rancez (art' L8996+6
L8996:, 1e! d;p<t! en maga!in! g;n;rau.* Codul comercial uni"orm al (UA (Uniform Commercial Code, art. 7
-Warehouse Receipts, Bills of Landing and Other Documents of Title* Legea Canadei cu pri)ire la recipi!ele de
magazinaj (Warehouse Receipts ct * dar i cadrul normati) &n proce! de "ormare al =edera$iei 7u!e &n domeniul
re!pecti)' >re%uie totui !u%liniat "aptul c#* !pre deo!e%ire de dreptul continental* care reglementeaz# at&t recipi!a de
depozit* c&t i recipi!a de gaj al &nmagazin#rii (4arantul* dreptul anglo6!a.on nu cunoate !i!temul titlului du%lu*
depozitele emi$&nd numai recipi!a de magazinaj' 5rin urmare* gajarea m#r"urilor !e "ace numai prin ando!area
(girarea ace!tei recipi!e' (olu$ia adoptat# de dreptul continental prezint# a)antajul* c# prin "olo!irea !eparat# a
recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii pot "i o%$inute credite numai pe %aza &nm&n#rii ace!tui document creditorului*
opera$ie ce are ca e"ect gajarea m#r"urilor i $ine locul remiterii gajului* po!e!orul recipi!ei de magazinaj a)&nd
po!i%ilitatea !# di!pun# &n continuare de mar"a re!pecti)#'
Articolul 1112. Normele aplicabile raporturilor de magazinaj
Raporturilor de magazinaj, care este un contract de predare a bunurilor spre pstrare la un depozit
de mrfuri, se aplic n modul corespunztor dispoziiile referitoare la depozit dac prezentul capitol nu
prevede altfel.
ontractul de magazinaj poate "i de"init ca contractul comercial &n temeiul c#ruia o parte (magazinerul
!e o%lig# !# preia* pentru o perioad# determinat# !au nedeterminat#* !pre p#!trare i con!er)are mar"a unei alte p#r$i
(deponent i !# pre!teze alte !er)icii legate de p#!trarea m#r"ii* iar la e.pirarea termenului contractului !au la
cererea deponentului !au a altei per!oane &mputernicite !# re!tituie aceiai mar"#* iar deponentul !e o%lig# !#
tran!mit# i !# preia mar"a &n termen i !# remunereze magazinerul pentru p#!trarea m#r"ii i !er)iciile a"erente
p#!tr#rii' (uplimentar p#!tr#rii nemijlocite a m#r"ii* &n cadrul raportului de magazinaj pot "i e"ectuate aa opera$iuni
de preg#tire a m#r"urilor depozitate pentru comercializare i tran!portare cum ar "i? reorganizarea loturilor de
m#r"uri@ preg#tirea i con!tituirea li)r#rilor@ !ortarea@ am%alarea@ ream%alarea@ marcarea@ &nc#rcarea@ de!c#rcarea@
opera$iuni !imple de completare a m#r"urilor !au de aducere a lor &n !tare de "unc$ionare@ depla!area m#r"urilor &n
limitele depozitului &n !copul ampla!#rii lor ra$ionale@ e.punerea m#r"urilor pe !tanduri de mo!tre@ te!tarea
m#r"urilor etc'
=iind un contract real* contractul de magazinaj nu !e "ormeaz# dec&t &n urma pred#rii e"ecti)e a m#r"urilor
&n po!e!ia magazinerului care* a)&nd o%liga$ia de a le con!er)a* &i a!um# r#!punderea contractual# core!punz#toare'
=aptul c# magazinerul practic# acti)itatea de p#!trare a m#r"urilor &n calitate de &ntreprinz#tor* urm#rind un !cop de
pro"it* d# natere o%liga$iei generale de %un#6credin$#* unul din e"ectele c#reia e!te c# magazinerul nu poate re"uza
"#r# moti)e &ntemeiate intrarea &ntr6un raport contractual cu pri)ire la &nmagazinarea m#r"urilor' 1rept &ntemeiate
pentru re"uzul de a &nc/eia un contract de magazinaj pot "i recuno!cute moti)ele legate de caracteri!ticile m#r"ii* ce
+
nu permit &nmagazinarea ace!teia* lip!a !pa$iului de &nmagazinare* a!umarea preala%il# a unei o%liga$ii "a$# de alt
deponent i impo!i%ilitatea e.ecut#rii concomitente a am%elor contracte* pre)ederile !tatutare prin care !copul
depozitului de m#r"uri e!te redu! la de!er)irea uneia !au mai multor per!oane concrete (depozit departamental*
depozit )amal de tip &nc/i! etc'
1eoarece are numeroa!e caracteri!tici comune cu contractul de depozit* contractul de magazinaj a "o!t
reglementat doar &n ceea ce pri)ete a!pectele !peci"ice* caracteri!tice lui* pentru a!pectele generale "iind pre)#zut#
o norm# de %lanc/et#* ce "ace trimitere la di!pozi$iile capitolului de!tinat contractului de depozit' >otui* anume
a!em#narea celor dou# contracte poate genera con"uzii &n interpretarea i aplicarea legii* din care cauz# o aten$ie
!porit# tre%uie acordat# elementelor ce deo!e%e!c contractul de magazinaj de cel de depozit'
A)&nd &n )edere c# p&n# la momentul intr#rii &n )igoare a Codului ci)il* legi!la$ia na$ional# nu con$inea o
reglementare !eparat# a contractului a%ordat* normele juridice &n domeniul magazinajului &nc# mai urmeaz# !# "ie
dez)oltate i detaliate' 3n particular* con!ider#m nece!ar# ela%orarea unei legi !peciale cu pri)ire la magazinaj* care
ar reglementa &n detalii a!t"el de a!pecte ca drepturile i o%liga$iile tuturor participan$ilor la raporturile de magazinaj
i alte raporturi a"erente ace!tora* tipurile recipi!elor de magazinaj i particularit#$ile circula$iei lor* gajarea %unurilor
&nmagazinate i regulile e.ercit#rii dreptului de gaj etc' Acea!t# nece!itate e!te dictat# i de "aptul c# recipi!ele de
magazinaj* &n calitate de documente de di!pozi$ie a!upra m#r"ii i titluri de )aloare pot juca un rol !emni"icati) &n
!timularea circuitul comercial i creterea economic#'
Numeroa!e opera$iuni comerciale pot implica &n derularea lor i un raport de magazinaj' 1e e.emplu*
)&nzarea prin con!igna$ie ("orm# a contractului de comi!ion implic# uneori !ta%ilirea &ntre con!ignatar i con!ignant
i a unui raport juridic de magazinaj* &n %aza c#ruia cel dint&i do%&ndete i calitatea de magaziner al m#r"urilor celui
de6al doilea' >ot a!t"el* conce!iunea comercial# i alte "orme ale intermedierii comerciale pot da natere unui raport
!ecundar de magazinaj'
0 "orm# r#!p&ndit# a depozitelor de m#r"uri !&nt depozitele )amale* acti)itatea c#rora e!te reglementat# de
Codul )amal nr' ++:A6XIV din 9,',B'9,,, i alte acte normati)e'
Articolul 111!. "bligaia de diligen a magazinerului
#agazinerul trebuie s asigure nmagazinarea $i pstrarea bunurilor preluate cu diligena unui bun
profesionist.
Codul ci)il &l de"inete pe magaziner &n calitate de pro"e!ioni!t* deoarece ace!ta practic# acti)itatea de
depozitare a m#r"urilor cu !cop de pro"it' 1e aici rezult# i r#!punderea !porit# a magazinerului &n pri)in$a tuturor
"aptelor &ntreprin!e &ntru e.ecutarea o%liga$iilor contractuale i con!ecin$elor ace!tora' 3n cadrul depozitului cu titlu
gratuit* depozitarul urmeaz# !# !e &ngrijea!c# de integritatea %unului tran!mit cu diligen$a unui %un proprietar* iar &n
cazul depozitului cu titlu onero!* ca i &n cazul contractului de magazinaj* depozitarul tre%uie !# !e comporte ca un
pro"e!ioni!t diligent'
1eo!e%irea o%liga$iei de diligen$# &n cele dou# cazuri nu e!te at&t de e)ident#* a)&nd &n )edere c# legi!la$ia
anterioar# e.trem de rar manipula cu conceptele date i cu at&t mai pu$in "#cea )reo delimitare &ntre ele' A)&nd &n
)edere c# cali"icati)ul C%unD denot# mai degra%# un ni)el mediu de per"orman$#* dup# p#rerea noa!tr#* &n am%ele
cazuri in!tan$ele de judecat# !e )or conduce de etalonul proprietarului i pro"e!ioni!tului cu cunotin$e i e.perien$#
medii' >otodat#* orice antreprenor ce !e antreneaz# %ene)ol &ntr6o acti)itate dintr6un anumit domeniu !e )a prezuma
pro"e!ioni!t pentru domeniul dat' (pre deo!e%ire de proprietar* pro"e!ioni!tul tre%uie !# cunoa!c# mult mai %ine
a!pectele te/nice* tiin$i"ice* practice i economice* precum i ri!curile legate de acti)itatea &n care e!te angajat* din
care cauz# ceea ce un proprietar mediu poate !# nu cunoa!c#* un pro"e!ioni!t tre%uie !# aprecieze corect aproape &n
toate cazurile' 3n )ederea aprecierii diligen$ei unui magaziner* judec#torul )a apela la opiniile e.per$ilor* adre!&ndu6
le* &n particular* &ntre%area dac# un pro"e!ioni!t cu per"orman$e %une (!pre deo!e%ire de cel cu per"orman$e
e.celente tre%uia !# pre)ad# ri!curile "aptei !au circum!tan$elor ce au pro)ocat prejudiciile i dac# ace!ta putea !#
le pre)in#'
Cu toate c# redac$ia articolului comentat !e re"er# la cerin$a de diligen$# &n cadrul acti)it#$ilor de
&nmagazinare i p#!trare a %unurilor* aceeai o%liga$ie de diligen$# !e )a r#!p&ndi i a!upra altor !er)icii i acti)it#$i
a"erente &nmagazin#rii'
Articolul 111%. onstatarea cantitii $i felului bunurilor
&1' #agazinerul nu este obligat, dac legea sau contractul nu prevede altfel, s constate la preluarea
bunurilor cantitatea &numrul, msura ori greutatea', genul, felul sau alte caracteristici ale lor.
&2' (ac bunurile predate spre nmagazinare se afl la livrare ntr)o stare de depreciere sau
deteriorare ce poate fi constatat din e*terior, magazinerul trebuie s conserve drepturile n despgubire
mpotriva transportatorului, s se ngrijeasc de dovada acestei stri a bunurilor nmagazinate $i s)l anune
nentrziat pe deponent. +n caz de omisiune, el este obligat s repare prejudiciul produs prin aceasta.
9
1. 1e cele mai multe ori m#r"urile !&nt !upu!e unor proce!e naturale de diminuare a !u%!tan$ei* !c/im%are a
a!pectului e.terior i altor deprecieri' Ace!t "enomen dicteaz# un control al caracteri!ticilor m#r"ii &nmagazinate la
etapele prelu#rii i pred#rii ace!teia* precum i pe parcur!ul p#!tr#rii ei' Controlul caracteri!ticilor m#r"ii poate "i util
at&t pentru deponent (po!e!orul legitim al recipi!ei de magazinaj* c&t i pentru magaziner* deoarece &l )a proteja pe
ace!ta din urm# de preten$ii ne&ntemeiate din partea deponentului dau a per!oanei &ndrept#$ite de a ridica mar"a'
Norma art' +++: alin (+ prezint# o !olu$ie accepta%il# doar pentru etapa ini$ial# de reglementare juridic# i
dez)oltare a raporturilor de magazinaj' 0 a!emenea regul# poate !ati!"ace am%ele p#r$i ale contractului doar &n
cazurile &n care magazinerul pune la di!pozi$ia deponentului un !pa$iu core!punz#tor pentru p#!trarea anumitor
categorii de m#r"uri* dar nu6i a!um# alte o%liga$ii caracteri!tice magazinajului* o%liga$ii care prin natura lor implic#
controlul cantit#$ii* calit#$ii i altor caracteri!tici ale m#r"ii de c#tre magaziner' A!t"el* dac# magazinerul nu )a
con!tata cantitatea i celelalte caracteri!tici ale m#r"ii recep$ionate* el nu )a putea e.ecuta pe deplin o%liga$iile de
in"ormare (art' +++E* de eli%erare a recipi!ei complete de magazinaj (art' ++9+ etc' Cele men$ionate ne "ace !#
!uger#m participan$ilor la un raport de magazinaj !# pre)ad# e.pre!* &n cadrul contractului* clauze cu pri)ire la
o%liga$iile magazinerului de control al caracteri!ticilor m#r"urilor recep$ionate !pre p#!trare'
7egula comentat# nu interzice magazinerului !# )eri"ice cantitatea i alte caracteri!tici ale m#r"ii
recep$ionate* dar el )a !uporta de !ine !t#t#tor toate c/eltuielile legate de acea!t# opera$iune* dac# contractul nu
pre)ede altce)a'
2. Alin' (9 al articolului comentat* &n calitate de e.cep$ie de la di!pozi$ia alineatului precedent* !ta%ilete
c# magazinerul e!te o%ligat !# )eri"ice pe contul propriu cel pu$in a!pectul e.terior al m#r"ii preluate de la un
tran!portator (c#r#u* %ine&n$ele! dac# contractul nu pre)ede altce)a' 1ac# %unurile predate !pre &nmagazinare de
c#tre un tran!portator !e a"l# &ntr6o !tare de depreciere !au deteriorare ce poate "i con!tatat# din e.terior* magazinerul
tre%uie !# con!er)e drepturile deponentului la de!p#gu%ire din partea tran!portatorului' 3ntru e.ecutarea ace!tei
o%liga$ii* magazinerul !e )a &ngriji de do)ada !t#rii m#r"ii &nmagazinate* )a &nainta o%iec$iile core!punz#toare "a$# de
tran!portator* &n con"ormitate cu art' +,9, (9 i6l )a anun$a ne&nt&rziat pe deponent' 3n cazul nee.ecut#rii o%liga$iei
men$ionate* magazinerul poate "i o%ligat !# repare prejudiciul produ! prin impo!i%ilitatea realiz#rii drepturilor
deponentului "a$# de tran!portator'
Aadar* pentru a putea "i in)ocat# r#!punderea magazinerului &n condi$iile alineatului comentat* e!te
nece!ar# do)ada "aptului c# dreptul deponentului la de!p#gu%ire din partea tran!portatorului nu poate "i realizat'
Con!ider#m c# pentru con!tatarea ace!tei circum!tan$e nu e!te nece!ar# epuizarea tuturor mijloacelor procedurale
e.i!tente la di!pozi$ia deponentului &n calitate de parte la contractul de tran!port' In!tan$a de judecat# )a aprecia
o%iecti) toate circum!tan$ele cauzei* inclu!i) di!poni%ilitatea unor mijloace de pro%# alternati)e pentru do)edirea
nee.ecut#rii core!punz#toare a o%liga$iilor tran!portatorului' Un unele cazuri* pot "i recuno!cute ca !u"iciente pentru
angajarea r#!punderii magazinerului nee.ecutarea de c#tre ace!ta a o%liga$iei de con!er)are a drepturilor la
de!p#gu%ire &mpotri)a tran!portatorului i re"uzul tran!portatorului de a recunoate preten$iile deponentului'
Articolul 111,. (reptul de inspectare a bunurilor
#agazinerul este obligat s permit, pe parcursul orelor de lucru, deponentului sau unei alte
persoane ndreptite s ia mostre, s inspecteze bunurile nmagazinate $i s adopte msurile necesare
conservrii lor.
1up# cum !a men$ionat deja* )eri"icarea !t#rii m#r"ii la di"erite etape de p#!trare a ace!teia e!te de o
importan$# major# pentru magaziner* dar mai ale! pentru deponent (po!e!orul legitim al recipi!ei de magazinaj'
A)&nd &n )edere regula general#* in!tituit# prin art' +++: alin' (+* po!i%ilitatea deponentului de a )eri"ica integritatea
i caracteri!ticile m#r"ii !ale* depozitate &n !pa$iile comerciale ale magazinerului* cap#t# o !emni"ica$ie !porit#' Ace!t
control permite con!tatarea timpurie a pierderilor* deterior#rilor i altor deprecieri anormale ale m#r"ii i
pre&nt&mpinarea unor pagu%e economice con!idera%ile'
7ealizarea dreptului de in!pectare implic# acce!ul "izic al deponentului !au reprezentan$ilor ace!tuia la
!pa$iile de depozitare a m#r"ii* precum i po!i%ilitatea in!pect#rii m#r"ii* prelu#rii pro%elor* e"ectu#rii unor m#!ur#ri
ale parametrilor "izici i c/imici din !pa$iile de depozitare etc' 1ac# mar"a !e depoziteaz# prin ame!tecare cu %unuri
de acelai gen* deponentului i !e )a a!igura realizarea dreptului de in!pectare prin punerea la di!pozi$ia ace!tuia a
mo!trelor i pro%elor din !tocul rezultat prin ame!tec'
1reptul deponentului de a in!pecta m#r"urile impune i o%liga$ia ace!tuia de a nu &mpiedica acti)itatea &n
condi$ii normale a magazinerului i angaja$ilor lui' 1rept e.emplu de realizare a ace!tei cerin$e poate !er)i
pre!crip$ia con"orm c#reia magazinerului nu i !e poate pretinde o"erirea acce!ului la !pa$iile de depozitare a m#r"ii &n
a"ara orelor de lucru' 5eriodicitatea in!pec$iilor organizate de deponentul m#r"ii nu tre%uie !# dep#ea!c# limita
rezona%ilului* a)&nd &n )edere propriet#$ile m#r"ii i reputa$ia magazinerului'
3n rezultatul in!pect#rii m#r"ii* deponentul poate !# &ntreprind# m#!urile nece!are pentru con!er)area
ace!teia* m#!uri care pot lua i "orma ridic#rii m#r"ii de la magaziner' >emei pentru o a!t"el de ac$iune poate !er)i
at&t nee.ecutarea !au e.ecutarea necore!punz#toare a o%liga$iilor contractule de c#tre magaziner* c&t i pre)ederile
art' +,AE* mai ale! atunci c&nd deponentul nu poate do)edi )ino)#$ia magazinerului !au deprecierea m#r"ii are loc
din moti)e o%iecti)e'
F
Articolul 111-. "bligaia de informare
(ac se sc.imb locul de nmagazinare, dac au aprut sc.imbri ale caracteristicilor bunurilor sau
dac asemenea sc.imbri snt pe cale de a se produce, magazinerul este obligat s anune de ndat faptul
acesta. Anunul va fi fcut ctre ultimul deintor, cunoscut de magaziner, al recipisei de magazinaj. +n caz
de omisiune, magazinerul este obligat s repare prejudiciul produs prin aceasta.
Articolul +++E !e re"er# la dou# !itua$ii di"erite? (i in"ormarea deponentului de!pre !c/im%area condi$iilor
de &nmagazinare a m#r"urilor i (ii in"ormarea deponentului de!pre !c/im%area caracteri!ticilor m#r"urilor pe
parcur!ul p#!tr#rii ace!tora'
3n con"ormitate cu normele !ta%ilite pentru contractul de depozit* aplica%ile i contractului de magazinaj &n
temeiul art' +++9* magazinerul nu are dreptul* "#r# &ncu)iin$area deponentului* !# tran!mit# unui ter$ !pre
&nmagazinare m#r"urile recep$ionate de la deponent ()ezi art' +,A+ alin' (+' >otodat#* magazinerul poate !#
!c/im%e de !ine !t#t#tor locul de &nmagazinare (dar numai &n cadrul !pa$iilor proprii de depozitare* atunci c&nd
acea!t# !c/im%are e!te dictat# de nece!itatea con!er)#rii m#r"ii* utiliz#rii e"iciente a !pa$iilor comerciale !au de alte
nece!it#$i o%iecti)e' 3n ace!t caz* magazinerul )a ac$iona &n intere!ul deponentului i6l )a in"orma pe ace!ta c&t mai
cur&nd de!pre !c/im%area locului de &nmagazinare a m#r"urilor i circum!tan$ele care au condi$ionat acea!t#
!c/im%are' Cu toate c# redac$ia art' +++E !e re"er# doar la locul de &nmagazinare* magazinerul )a adopta acelai
comportament i &n cazurile de modi"icare a altor condi$ii de &nmagazinare* &n compara$ie cu cele con)enite prin
contract' 3n aa "el* !pre deo!e%ire de contractul de depozit ()ezi art' +,AF alin' (+* magazinerul nu e!te o%ligat !#
o%$in# &ncu)iin$area preala%il# a deponentului pentru !c/im%area locului i altor condi$ii de p#!trare a m#r"ii'
Acea!t# op$iune a legiuitorului !e e.plic# prin !tatutul de pro"e!ioni!t al magazinerului i controlului !porit pe care
ace!ta &l e.ercit# a!upra condi$iilor de p#!trare a m#r"urilor'
1ac# !c/im%area locului de &nmagazinare i a altor condi$ii de &nmagazinare )a duce la !porirea
con!idera%il# a c/eltuielilor de &nmagazinare* repartizarea ace!tor c/eltuieli !e )a "ace &n con"ormitate cu pre)ederile
art' E9F CAju!tarea contractului &n cazul modi"ic#rii &mprejur#rilorD* lu&ndu6!e &n con!idera$ie i gradul de )ino)#$ie
a p#r$ilor pentru inter)enirea noilor circum!tan$e i &ntinderea c/eltuielilor !uplimentare' A!t"el* dac# magazinerul
nu )a putea do)edi c# c/eltuielile !uplimentare nu !e datoreaz# )ino)#$iei !ale i nu puteau "i pre)#zute !au e)itate
prin diligen$a unui %un pro"e!ioni!t* ace!ta nu )a putea cere compen!area de c#tre deponent a di"eren$ei dintre
c/eltuielile pre)#zute i con)enite la momentul &nc/eierii contractului i cele e"ecti) !uportate'
1reptul deponentului la controlul caracteri!ticilor m#r"ii &nmagazinate i la in"ormare din partea
magazinerului !e &ncununeaz# cu o%liga$ia ace!tuia din urm# de a comunica deponentului modi"ic#rile
caracteri!ticilor m#r"ii* care au a)ut loc !au iminente i care dep#e!c limitele pierderilor (deprecierilor naturale !au
con)enite contractual (&n ceea ce pri)ete con$inutul dreptului i o%liga$iei p#r$ilor la un raport o%liga$ional de a !e
in"orma reciproc )ezi i art' 8+E' Implic# oare acea!t# o%liga$ie a magazinerului i o%liga$ia de )eri"icare a !t#rii
m#r"ii &nmagazinateG 3n mod normal* r#!pun!ul la acea!t# &ntre%are urmeaz# !#6l dea contractul* deoarece di"erite
categorii de m#r"uri i condi$ii de p#!trare condi$ioneaz# comportament di"erit din partea magazinerului' 1ac#
contractul nu a "#cut re"erire e.pre!# la o%liga$iile magazinerului &n ace!t !en!* magazinerul )a "i o%ligat !# )eri"ice
doar a!pectul e.terior al m#r"ii !au acele caracteri!tici* care nu implic# de!"acerea am%alajului* e"ectuarea
e.pertizelor etc' (de e.emplu* la o e.aminare e.terioar# !e con!tat# !curgerea din am%alaje@ a!pectul e.terior i
miro!ul m#r"ii indic# a!upra unor proce!e de alterare@ a "o!t &nc#lcat regimul de temperatur#* pre!cri! de
reglement#rile te/nice i !tandardele na$ionale pentru p#!trarea m#r"urilor alimentare etc'' 5eriodicitatea )eri"ic#rii
caracteri!ticilor m#r"ii )a depinde de categoria ace!teia i practica acti)it#$ii pro"e!ionitilor &n domeniu* dac# nu a
"o!t pre)#zut e.pre! altce)a'
0%liga$ia de in"ormare* pre!cri!# de articolul comentat* !e e.ecut# ne&nt&rziat* adic# &n termenul minim
po!i%il* a)&nd &n )edere toate circum!tan$ele cauzei (mai ale! mijloacele de comunicare di!poni%ile* iar anun$ul
de!pre !c/im%area locului !au a altor condi$ii de &nmagazinare )a "i "#cut oral !au &n !cri! c#tre ultimul de$in#tor*
cuno!cut de magaziner* al recipi!ei de magazinaj' 1eoarece* &n cazul nee.ecut#rii o%liga$iei de in"ormare*
magazinerul e!te $inut !# repare prejudiciul produ! prin acea!ta* el urmeaz# !# !e &ngrijea!c# de do)ada pro%ei
pri)ind e.ecutarea core!punz#toare a o%liga$ie de in"ormare' 5rejudiciul la care !e "ace re"erire )a "i apreciat lu&ndu6
!e &n con!idera$ie po!i%ilit#$ile reale pentru pre&nt&mpinarea !au diminuarea ace!tuia &n cazul e.ecut#rii
core!punz#toare a o%liga$ie de in"ormare'
Cu toate c# e!te reglementat# e.pre! doar o%liga$ia de in"ormare ce6i incum%# magazinerului* deponentul
e!te i el o%ligat !#6l in"ormeze pe magaziner de!pre circum!tan$ele ce au importan$# pentru e.ecutarea
core!punz#toare a contractului i pentru pre)enirea prejudiciilor ce ar putea "i cauzate prin caracteri!ticile %unului
(&n temeiul aceluiai art' 8+E' La tran!miterea !pre &nmagazinare a unor materiale )olatile* e.plozi)e* to.ice !au
altor !u%!tan$e periculoa!e* deponentul e!te o%ligat !#6l in"ormeze pe magaziner de!pre caracterul m#r"ii i !#6i pun#
la di!pozi$ie documentele core!punz#toare* dac# din condi$iile &nmagazin#rii nu reie!e implicit caracterul periculo!
al m#r"ii' 3n cazul nere!pect#rii ace!tei o%liga$ii* magazinerul poate re"uza recep$ionarea m#r"urilor re!pecti)e !au
&ntreprinde pe contul deponentului m#!urile nece!are pentru pre)enirea prejudiciilor ()ezi i art' +,A:'

:
Articolul 111/. Rspunderea magazinerului
#agazinerul este rspunztor de distrugerea, pierderea ori deteriorarea bunurilor aflate n paza sa
dac distrugerea, pierderea sau deteriorarea nu s)au produs ca urmare a unor mprejurri care nu pot fi
evitate prin grija unui depozitar profesionist.
Ca i &n cazul depozitului cu titlu onero!* magazinerul e!te o%ligat !# !e &ngrijea!c# de integritatea m#r"ii
primite cu pruden$a i diligen$a unui %un pro"e!ioni!t' Hl tre%uie !# con!er)e m#r"urile preluate !pre p#!trare* !# nu
!e "olo!ea!c# de ele contrar !copului contractului* !# le re!tituie la cerere i* dac# !6a pre)#zut e.pre! &n contract* !#
p#!treze !ecretul opera$iei' Nee.ecutarea o%liga$iilor de p#!trare i con!er)are a m#r"ii* precum i a altor o%liga$ii ce
reie! din raportul de magazinaj* atrage r#!punderea ci)il# contractual# a magazinerului "a$# de deponent !au
po!e!orul legitim al recipi!ei de magazinaj'
Am putea a"irma c# di!pozi$ia art' +++B nu "ace altce)a dec&t !# repete regula general# a r#!punderii ci)ile
contractuale* cu acea di"eren$# c# )ino)#$ia magazinerului (&n !pecial &n "orma impruden$ei )a "i apreciat# reieind
din calitatea ace!tuia de pro"e!ioni!t ()ezi comentariul la art' +++F' Nu con!ider#m nece!ar ca &n cadrul
comentariului la ace!t articol !# e.punem caracteri!ticile juridice ale nee.ecut#rii o%liga$iilor contractuale i
e"ectelor unei a!t"el de nee.ecut#ri ()ezi art' E,96E9F* c/iar dac# !6ar "ace re"erire la cazul !peci"ic de nee.ecutare a
o%liga$iilor ce reie! din contractul de magazinaj'
Grija unui magaziner "a$# de mar"a depozitat# pre!upune &ntreprinderea ac$iunilor con)enite contractual*
uzuale !au care pot "i ateptate &n mod normal de la un %un pro"e!ioni!t* a)&nd &n )edere condi$iile depozit#rii i
particularit#$ile m#r"ii* &ndreptate !pre pre)enirea !au diminuarea pagu%ei ce poate "i cauzat# de di!trugerea !au
degradarea %unului &nmagazinat' 0 li!t# indicati)# a m#!urilor ce pot "i &ntreprin!e de un magaziner &n )ederea
con!er)#rii m#r"urilor depozitate e!te o"erit# de IG E,-2+AA: C1e!pre crearea pe teritoriul 7epu%licii Moldo)a a
depozitelor )amale li%ereD* con"orm pct' F- al c#reia? D&n !copul a!igur#rii integrit#$ii lor* m#r"urile p#!trate la
depozitul )amal pot "i !upu!e urm#toarelor opera$iuni? cur#$ire@ )entilare@ u!care (inclu!i) cu crearea "lu.ului de
c#ldur#@ crearea condi$iilor optime de temperatur# pentru p#!trarea m#r"urilor (r#cire* congelare* &nc#lzire@
utilizarea am%alajului de protec$ie@ aplicarea con!er)an$ilor@ )op!ire &n !copul protej#rii de rugin#@ tratarea cu
!u%!tan$e c/imice de protec$ieD'
5ro%a%il nu )a "i inutil !# amintim c#* con"orm art' E,9 (+ de%itorul e!te $inut !#6l de!p#gu%ea!c# pe
creditor pentru prejudiciul cauzat prin nee.ecutarea o%liga$iei dac# nu do)edete c# nee.ecutarea nu6i e!te
imputa%il#* ceea ce &n!eamn# c# i &n cazul raportului de magazinaj )ino)#$ia magazinerului* dac# o%liga$ia ace!tuia
nu e!te e.ecut# &n mod core!punz#tor* !e prezum#' 3n cazul &n care magazinerul )a putea do)edi lip!a de )ino)#$ie
din partea !a pentru producerea prejudiciului* e.i!ten$a i gradul de )ino)#$ie pentru &ntinderea ace!tuia !e )a
aprecia !eparat* deoarece de!eori* c/iar dac# producerea prejudiciului nu poate "i pre)#zut# i pre&nt&mpinat#*
)olumul pagu%elor materiale poate "i diminuat prin ac$iuni adec)ate ale magazinerului' 3n !itua$ii !peciale*
comportamentul diligent al magazinerului poate pre!upune i ac$iuni &ndreptate !pre )alori"icarea economic# a
!tocului de m#r"uri* care nu poate "i !al)at alt"el !au "#r# c/eltuieli di!propor$ionate' H!te e.clu!# r#!punderea
magazinerului atunci c&nd di!trugerea* pierderea ori deteriorarea %unurilor a"late &n paza lui !au datorat unui caz
"ortuit !au de "or$# major# ()ezi art' F+-* E,E'
Articolul 1110. +nmagazinarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen
&1' +n cazul nmagazinrii unor bunuri determinate generic, magazinerul este ndreptit s le
amestece cu bunuri de acela$i gen doar dac i s)a permis n mod e*pres.
&2' 1a de stocul total rezultat prin amestec, proprietarii bunurilor amestecate snt coproprietari pe
cote)pri. ota)parte se determin, n cazul n care nu s)a convenit altfel, n funcie de cantitatea de bunuri
nmagazinate.
&!' #agazinerul are dreptul $i obligaia de a preda fiecrui deponent, din stocul total, partea ce i se
cuvine, fr ncuviinarea celorlali deponeni.
1. 3n cadrul contractului ci)il de depozit* dac# !pre depozitare au "o!t predate %unuri determinate generic*
ace!tea trec* &n lip!a unei &n$elegeri contrare* &n proprietatea depozitarului' 3n calitate de proprietar al %unurilor*
depozitarul poate !# le ame!tece i !# di!pun# de ele dup# %unul !#u plac* "iind o%ligat !# re!tituie deponentului
(po!e!orului recipi!ei de magazinaj o cantitate de %unuri egal# !au !tipulat# de p#r$i* de acelai gen i de aceeai
calitate' Con"orm articolului comentat* pentru contractul de magazinaj e!te !ta%ilit# o regul# diametral opu!#* &n
!en!ul c# magazinerul nu de)ine proprietarul %unurilor de acelai gen* recep$ionate !pre p#!trare de la di"eri$i
deponen$i i doar atunci poate !# le ame!tece* c&nd ace!t drept e!te pre)#zut e.pre! &n contractul &nc/eiat &ntre p#r$i'
Mai mult ca at&t* c/iar dac# a ame!tecat* "iind &ndrept#$it* %unurile de acelai gen* magazinerul nu o%$ine dreptul de
proprietate a!upra !tocului rezultat prin ame!tecare'
7eglement&nd contractul ci)il de depozit* !copul legiuitorului a "o!t de a proteja deponentul* care nu e!te
comerciant i particip# de multe ori la raportul re!pecti) &n calitate de con!umator' 3n ace!t !en!* ri!cul pieirii
8
"ortuite a %unurilor depozitate* determinate prin caracteri!tici de gen a "o!t pu! pe umerii depozitarului* datorit#
prezum$iei c# ace!ta de)ine proprietar al %unurilor re!pecti)e dup# predarea lor de c#tre deponent' 3n cazul
contractului de magazinaj acea!t# !olu$ie de)ine contrae"ecti)#* deoarece am%ii participan$i la raport !&nt* de regul#*
comercian$i* iar datorit# "aptului c# magazinerul acti)eaz# cu o marj# de pro"ita%ilitate mic#* dar cu cantit#$i mari de
m#r"uri* tran!"erarea ri!cului pieirii "ortuite a %unurilor determinate prin caracteri!tici de gen a!upra lui nu e!te
ec/ita%il# din punct de )edere al repartiz#rii ri!curilor contractuale' 5e de alt# parte* aplicarea aceleiai !olu$ii ca i
&n cazul contractului de depozit ar "ace impo!i%il# circula$ia recipi!elor de magazinaj la ordin i recipi!elor de gaj al
&nmagazin#rii'
1ac# con"orm contractului magazinerul e!te &ndrept#$it !# ame!tece %unurile deponentului determinate prin
caracteri!tici de gen cu %unuri de acelai gen ale altor deponen$i* ace!t "apt urmeaz# a "i con!emnat &n recipi!a de
magazinaj'
2. Cel mai "rec)ent anume contractele de &nmagazinare a produ!elor agricole* z#c#mintelor minerale i altor
materii prime pre)#d dreptul magazinerului de a ame!teca produ!ele de acelai gen i calitate* recep$ionate de la
di"eri$i deponen$i* "apt ce !e datoreaz# &n mare parte particularit#$ilor te/nologice de recep$ionare* !tocare i p#!trare
a m#r"urilor re!pecti)e' 5roprietarii m#r"urilor ame!tecate de)in coproprietari pe cote6p#r$i &n pri)in$a !tocului
rezultat prin ame!tec* iar cota parte a "iec#ruia !e determin# &n dependen$# de cantitatea m#r"urilor depu!e !pre
p#!trare'
3n principiu* rareori !e determin# o cot# procentual# de care di!pune "iecare deponent din !tocul glo%al al
m#r"ii &nmagazinate* acea!t# opera$iune "iind greu realiza%il# c&nd mar"a e!te depozitat# i re!tituit# incontinuu !au
pe parcur!ul unor perioade &ndelungate' La re!tituirea m#r"ii* "iec#ruia dintre deponen$i i !e re!tituie m#r"urile &n
)olumul depozitat* !c#z&ndu6!e procentajul pierderii te/nologice o%inuite la p#!trare pentru mar"a re!pecti)#*
propor$ional perioadei pentru care a "o!t depozitat#' Utilitatea determin#rii cotei procentuale din proprietatea
comun# de)ine e)ident# atunci c&nd o parte din mar"# a "o!t di!tru!# !au a degradat !u%!tan$ial* proprietarii
!uport&nd pierderile propor$ional cotei "iec#ruia' Magazinerul )a "i ne)oit !# e"ectueze opera$iunea de determinare a
cotei6p#r$i ideale a "iec#rui deponent i partajarea propriet#$ii comune r#ma!e con"orm ace!tor cote6p#r$i* indi"erent
de "aptul dac# deponen$ii !6au adre!at concomitent !au la anumite inter)ale de timp pentru re!tituirea m#r"ii'
!. 3n cazul &n care unul !au o parte din deponen$ii (po!e!orii recipi!elor de magazinaj* coproprietari pe
cote6p#r$i ai !tocului rezultat prin ame!tecare* !e adre!eaz# c#tre magaziner cu cererea de re!tituire a m#r"urilor*
ace!ta din urm# are dreptul i o%liga$ia de a preda "iec#rui deponent partea ce i !e cu)ine din !tocul total* "#r#
&ncu)iin$area celorlal$i deponen$i' 3n acelai timp* ac$ion&nd cu diligen$a unui %un pro"e!ioni!t* &nainte de eli%erarea
p#r$ii ce !e cu)ine unui deponent* magazinerul urmeaz# !# aprecieze !tarea &ntregului !toc* pentru a con!tata
pierderile e.tranormati)e a m#r"urilor i a e)ita prejudicierea celorlal$i coproprietari prin eli%erarea unui )olum de
mar"# nepropor$ional cotei6p#r$i a deponentului re!pecti)' 3n caz contrar* magazinerul )a purta r#!pundere "a$# de
ceilal$i deponen$i pentru impo!i%ilitatea re!tituirii m#r"ii &n )olumul ce li !e cu)ine "iec#ruia dintre acetia'
Articolul 1112. 3nzarea, n cazul degradrii, a bunului nmagazinat
&1' (ac bunul nmagazinat este e*pus degradrii sau dac se produc modificri ale lui care implic
un pericol de depreciere $i nu mai este timp pentru prevenirea sau nlturarea degradrii sau deprecierii ori
cel ndreptit, fiind informat, nu a decis n timp util, magazinerul poate organiza vnzarea bunului la
licitaie.
&2' 4uma obinut din vnzare conform alin. &1' este predat deponentului dup ce au fost reinute
c.eltuielile de pstrare $i vnzare.
1. 3n continuare celor pre)#zute la art' +++E* pe l&ng# o%liga$ia de in"ormare a deponentului de!pre
!c/im%#rile caracteri!ticilor m#r"ii* magazinerul e!te &ndrept#$it !# !coat# la licita$ie mar"a !upu!# degrad#rii !au
pericolului iminent de degradare' 5entru ca magazinerul !# poat# &n!tr#ina mar"a a"lat# &n paza !a* &n temeiul
articolului comentat* tre%uie &ntrunite dou# condi$ii?
(i mar"a !# "ie !upu!# unor proce!e de degradare i depreciere* care dep#e!c limitele pierderilor
naturale !au con)enite contractual* !au !# !e a"le &ntr6un pericol real de producere a unor a!t"el de
proce!e@
(ii !# nu e.i!te timp !u"icient pentru pre)enirea !au &nl#turarea degrad#rii !au deprecierii m#r"ii@ ori
per!oana &ndrept#$it# de a di!pune de mar"a &n cauz# !# nu poat# "i in"ormat# &n timp util pentru a
decide !oarta m#r"ii !au* "iind in"ormat#* ezit# !# dea indica$iile nece!are magazinerului'
(c/im%area conjuncturii pe$ii* &n urma c#reia )aloarea m#r"ii &nmagazinate !e depreciaz#* nu poate con!titui
temei pentru !coaterea ace!teia la licita$ie de c#tre magaziner'
(e cere a "i accentuat "aptul c# )&nzarea %unurilor la licita$ie e!te dreptul i nu o%liga$ia magazinerului* ceea
ce &n!eamn# c# ace!tuia nu i !e poate imputa* &n temeiul articolului comentat* lip!a de ac$iune &n )ederea licit#rii
m#r"ii !upu!e degrad#rii' >otui* grija unui %un pro"e!ioni!t "a$# de mar"a depozitat# ()ezi art' +++B pre!upune i
ac$iuni &ndreptate !pre pre)enirea !au diminuarea pagu%ei ce poate "i cauzat# de degradarea %unului &nmagazinat*
inclu!i) prin )alori"icarea economic# a !tocului re!pecti) cu !au "#r# acordul preala%il al deponentului* &n
dependen$# de caz'
E
Cu toate c# legea nu con$ine )reo indica$ie e.pre!#* e!te recomanda%il# !coaterea m#r"ii la licita$ie prin
intermediul %ur!elor de m#r"uri (Legea +++B2+AAB* m#!ur# ce )a proteja magazinerul &mpotri)a e)entualelor
preten$ii pri)ind legalitatea organiz#rii i petrecerii licita$iei* cu at&t mai mult c# legi!la$ia na$ional# la ace!t capitol
e!te &nc# !la% dez)oltat#' 3n orice caz* la organizarea licita$iei i adjudecarea m#r"ii !e )or re!pecta di!pozi$iile art'
EA- i -,A6-+E pri)ind &nc/eierea contractului la licita$ie i )&nzarea la licita$ie* precum i pre)ederile altor acte
normati)e cu pri)ire la organizarea licita$iilor de m#r"uri indu!triale* agricole i alte tipuri de produ!e ()ezi IG
88+2+AA+'
2. (uma o%$inut# din )&nzarea e"ectuat# con"orm art' +++A alin' (+ !e tran!mite deponentului !au per!oanei
&ndrept#$ite de a di!pune de mar"# (po!e!orului recipi!ei de magazinaj* re$in&ndu6!e c/eltuielile de p#!trare i
)&nzare' 5rin analogie cu alte norme ale Codului ci)il ()ezi art' B-+ alin' (F * magazinerul are dreptul de a re$ine
doar c/eltuielile rezona%ile de )&nzare'
1ac# circum!tan$ele ce au dictat licitarea m#r"ii &nmagazinate au ap#rut din cauze pentru care poart#
r#!pundere magazinerul* !e )a aplica di!pozi$ia art' +,AF (:* magazinerul "iind o%ligat !# !uporte c/eltuielile de
)&nzare' 3n a!emenea cazuri* tot magazinerul )a "i $inut !# repare i alte prejudicii cauzate deponentului (de e.emplu*
)enitul nerealizat datorit# )&nz#rii m#r"urilor !ezoniere la pre$uri deza)antajoa!e'
Articolul 1125. Recipisa de magazinaj
6a primirea bunurilor, magazinerul are obligaia s elibereze o recipis de magazinaj.
7ecipi!a de magazinaj e!te documentul* care !e &ntocmete i eli%ereaz# de c#tre magaziner deponentului*
cu !copul con!tat#rii "aptului &nc/eierii contractului i pred#rii m#r"ii la depozitul magazinerului' 7ecipi!a de
magazinaj !e alc#tuiete &n "orm# !cri!# (prin imprimare* completare a unui "ormular !au c/iar !criere de m&n#* dac#
legea !au contractul nu !tipuleaz# altce)a i !e eli%ereaz# &n mod o%ligatoriu deponentului la momentul
recep$ion#rii m#r"ii' 3ntocmirea recipi!ei e!te !u"icient# pentru a con!idera "orma !cri!# a contractului re!pectat#* iar
alc#tuirea !eparat# a unui contract !cri! nu !cutete magazinerul de o%liga$ia de a eli%era deponentului recipi!a de
magazinaj' Magazinerul e!te re!pon!a%il pentru &ntocmirea recipi!ei de magazinaj i* re!pecti)* pentru
corectitudinea &ntocmirii ace!teia i e.actitatea datelor &n!cri!e &n ea* cu e.cep$ia cazului &n care con!emneaz# prin
&n!criere pe recipi!# c# datele &n!cri!e !e %azeaz# e.clu!i) pe comunic#rile deponentului !au ale unui ter$' ()ezi i
comentariul la ++9:'
Utilizarea recipi!elor de magazinaj comport# un ir de a!pecte economice atracti)e pentru produc#tori*
comercian$i i "inan$atorii ace!tora' 3n!#* emiterea unei recipi!e de magazinaj &nc# nu &n!eamn# c# &n pri)in$a
ace!teia !e pot e"ectua acte de comer$* deoarece* dup# cum )om )edea* pentru a putea "i pu!# &n circula$ie &n calitate
de titlu de )aloare tran!mi!i%il* recipi!a de magazinaj tre%uie !# core!pund# unor criterii care ar a!igura interpretarea
corect# i uni"orm# a in"orma$iei &n!cri!e pe ea i ar proteja6o de "al!i"icare* garant&nd* &n ace!t "el* drepturile i
intere!ele p#r$ilor'
Cu p#rere de r#u* te.tele Codului ci)il nu !&nt !u"icient de e.plicite &n pri)in$a tipurilor recipi!ei de
magazinaj i particularit#$ile ace!tora* ceea ce indic# odat# &n plu! nece!itatea dez)olt#rii reglement#rilor Codului la
ace!t capitol &ntr6o lege !pecial#' 7eieind din indicii pe care ni le o"er# art'++9F6++98* putem concluziona c#
inten$ia legiuitorului a "o!t de a reglementa dou# tipuri de recipi!e de magazinaj? !impl# i la ordin' 7ecipi!a !impl#
de magazinaj (care mai poate "i numit# i c/itan$# de &nmagazinare con!tituie do)ada &nc/eierii contractului i
re!pect#rii "ormei !cri!e a ace!tuia* ade)erete predarea m#r"ii la depozitul magazinerului i con"er# deponentului
dreptul de a ridica mar"a re!pecti)#' 1up# p#rerea noa!tr#* recipi!a !impl# de magazinaj* aa cum e!te reglementat#
de prezentul Cod* nu o"er# po!i%ilitatea de a di!pune de mar"#* adic# nu e!te tran!mi!i%il#' Ce!iunea drepturilor ce
reie! din acea!t# recipi!a urmeaz# a !e e"ectua con"orm normelor generale pri)ind ce!iunea crean$ei ()ezi art' 88E6
8EE'
7ecipi!a de magazinaj la ordin e!te un titlu de )aloare tran!mi!i%il* care* pe l&ng# "unc$iile &ndeplinite de
recipi!a !impl#* o"er# po!e!orului i dreptul de di!pozi$ie a!upra m#r"ii prin intermediul opera$iunii de ando!are'
Magazinerul e!te o%ligat !# eli%ereze mar"a de$in#torului legitim al recipi!ei de magazinaj la ordin'
3n calitate de titlu de )aloare tran!mi!i%il* recipi!a de magazinaj la ordin po!ed# urm#toarele caracteri!tici?
6 e!te un titlu ce con"irm# drepturi patrimoniale care pot "i realizate !au tran!mi!e doar prin prezentarea
ace!tuia@
6 e!te o%iect al drepturilor i o%liga$iilor ci)ile@
6 tre%uie !# core!pund# &n mod o%ligatoriu unor condi$ii e.pre! !ta%ilite de "orm# i con$inut' Unul
dintre principalele rec/izitele ale recipi!ei de magazinaj la ordin e!te &n!ei men$iunea c# titlul
re!pecti) e!te eli%erat la ordin'
A)&nd &n )edere c# &n cadrul raporturilor de magazinaj mai poate "i eli%erat# i recipi!a de gaj al
&nmagazin#rii* care impune condi$ii !peciale de circula$ie a recipi!ei de magazinaj i de realizare a drepturilor
po!e!orilor ace!tor recipi!e* &n legi!la$iile unor !tate !6a reglementat o "orm# !pecial# a recipi!ei de magazinaj*
numit# recipi!# du%l# de magazinaj* care e!te alc#tuit# din recipi!a de magazinaj i recipi!a de gaj al &nmagazin#rii'
Cu toate c# p#r$ile aa6numitei Crecipi!e du%le de magazinajD pot "i !eparate i circula independent* magazinerul
eli%ereaz# mar"a doar la prezentarea am%elor p#r$i* !au la prezentarea recipi!ei de magazinaj i a documentelor ce
B
ade)ere!c ac/itarea datoriei garantate prin recipi!a de gaj al &nmagazin#rii' =ormal* Codul ci)il al 7epu%licii
Moldo)a nu con!tituie o a!t"el de categorie* dar &n practic# con!ecin$ele eli%er#rii* pe l&ng# recipi!a de magazinaj* a
recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii* duce la aceleai con!ecin$e juridice'
Articolul 1121. oninutul recipisei de magazinaj
&1' Recipisa de magazinaj trebuie s conin7
a' data ntocmirii $i numrul nscrierii n registrul de magazinaj8
b' numele sau denumirea $i adresa persoanei ale crei bunuri se nmagazineaz8
c' locul de nmagazinare8
d' regulile magazinajului8
e' cantitatea &numrul, msura ori greutatea' bunurilor nmagazinate $i calitatea, iar n cazul
bunurilor ambalate, descrierea ambalajului8
f' costul de magazinaj, alte costuri care pot s apar8
g' faptul c bunul nmagazinat trebuie sau nu asigurat $i, dup caz, costul de asigurare8
.' termenul magazinajului $i data e*pirrii lui ori ine*istena termenului8
i' alte date, la alegerea prilor8
j' semntura magazinerului $i $tampila.
&2' 6ipsa unor date nu poate invalida recipisa de magazinaj.
1. 7ecipi!ele de magazinaj con!tituie pro%a apartenen$ei m#r"ii unei per!oane anumite* identi"ic#
magazinerul care a preluat mar"a pentru p#!trare* con$ine indica$ii cu pri)ire caracteri!ticile e!en$iale ale m#r"ii i
!tipuleaz# principalele o%liga$ii ale deponentului "a$# de magaziner' 3n principiu* condi$iile !tipulate &n alineatul
analizat* la lit' a6/ i j urmeaz# a "i con!iderate condi$ii minime o%ligatorii pentru recipi!a de magazinaj la ordin
(i recipi!a de gaj al &nmagazin#rii* deoarece numai acea!ta e!te un document !trict "ormalizat* care tre%uie !#
con$in# toate rec/izitele pre)#zute de lege* pentru a "i con!iderat )ala%il' 5utem indica dou# moti)e* pentru care e!te
nece!ar de a !e reglementa con$inutul recipi!ei de magazinaj?
6 dac# recipi!a de magazinaj e!te unicul &n!cri!* care con!tat# "aptul &nc/eierii contractului* acea!ta
tre%uie !# con$in# indicii cu pri)ire la toate elementele e!en$iale ale contractului? p#r$ile* o%iectul* pre$ul@
6 dac# recipi!a de magazinaj e!te tran!mi!i%il#* ea urmeaz# !# con$in# indicii nece!ari pentru con!tatarea
caracteri!ticilor i )alorii %unurilor pe care le reprezint# i pentru e.ercitarea drepturilor pe care le con"er#'
Condi$iile de &n!criere i con$inutul elementelor in"orma$ionale concrete urmeaz# a "i detaliate &ntr6o lege
!pecial#* nece!itatea ela%or#rii c#reia !6a men$ionat deja' >otui* ne )om re"eri pe !curt la cerin$a literei (a* deoarece
acea!ta "ace trimitere la un a!pect important al acti)it#$ii de magazinaj* care n6a "o!t atin!' Aadar* magazinerul e!te
o%ligat* &n cadrul acti)it#$ii !ale pro"e!ionale* !# $in# regi!trul de magazinaj* care tre%uie !# includ# in"orma$ii
re"eritoare la elementele contractului* &n !pecial cu pri)ire la momentul &nmagazin#rii* identitatea deponentul*
caracteri!ticile e!en$iale ale m#r"ii etc' >ot &n ace!t regi!tru !e )or con!emna i gre)#rile m#r"ii' 3n practic#* ceea ce
!e numete regi!tru de magazinaj e!te alc#tuit din cel pu$in dou# regi!tre !eparate? regi!trul m#r"urilor primite !pre
&nmagazinare i regi!trul recipi!elor de magazinaj'
1eoarece &n!crierea &n regi!trul de magazinaj i eli%erarea recipi!ei de magazinaj !e e"ectueaz# concomitent
!au la inter)ale !curte de timp i &ndepline!c aceeai "unc$ie pro%ant#* in"orma$iile pe care le con$in tre%uie !# "ie
identice* magazinerul purt&nd r#!pundere deplin# pentru acea!ta' Con!ider#m c#* &n cazul &n care !e )a con!tata
necoinciden$a datelor din regi!trul de magazinaj i recipi!a de magazinaj i nu )or e.i!ta mijloace pro%ante !au
circum!tan$e concludente &n "a)oarea corectitudinii unuia dintre ace!te &n!cri!uri* !e )or con!idera corecte datele mai
"a)ora%ile pentru deponent' 1ei legea nu !peci"ic# e.pre! o a!emenea con!ecin$#* acea!ta e!te ec/ita%il# &n )irtutea
calit#$ii pro"e!ionale a magazinerului i re!pon!a%ilit#$ilor ace!tuia pentru &ntocmirea regi!trului i recipi!ei de
magazinaj'
Un mare intere! practic prezint# i cerin$a &n!crierii regulilor magazinajului &n recipi!a de magazinaj (lit'
d' Acea!ta nu tre%uie !# &n!emne c# &n recipi!# !e )or indica normele cu pri)ire la contractul de magazinaj !au
condi$iile i con!ecin$ele &nc/eierii ace!tuia' (e are &n )edere c# recipi!a de magazinaj )a con$ine indica$ii cu pri)ire
la condi$iile care nu !&nt reglementate de lege* care completeaz# regulile !ta%ilite prin norma de drept* !au care
derog# de la regula general# cu caracter permi!i)' A!t"el* !e )or indica aa a!pecte ca "aptul eli%er#rii* pe l&ng#
recipi!a de magazinaj* a unei recipi!e de gaj al &nmagazin#rii* dreptul magazinerului de a ame!teca %unurile
determinate prin caracteri!tici de gen !au de a &n!tr#ina m#r"urile &nmagazinate etc'
7ecipi!a de magazinaj !e autenti"ic# prin !emnarea ace!teia de c#tre per!oana &mputernicit# i aplicarea
tampilei magazinerului'
2. 1i!pozi$ia alin' (9 tre%uie interpretat# cu aten$ie* deoarece ea nu indic# nici m#!ura &n care* &n pri)in$a
unor recipi!e de magazinaj* !e poate "ace a%!trac$ie de cerin$ele legale pri)ind con$inutul ace!tor documente* nici
con!ecin$ele juridice ale eli%er#ri unor recipi!e de magazinaj incomplete' 0 !impl# con"runtare logic# a celor dou#
alineate ale art' ++9+ ar demon!tra incon!ec)en$a legiuitorului* dac# nu am &ncerca !# identi"ic#m inten$ia ace!tuia'
Iar inten$ia a "o!t de a !ta%ili condi$iile de con$inut al recipi!ei de magazinaj i de a indica deo!e%irea dintre
caracterul imperati) al cerin$elor re!pecti)e &n cazul recipi!ei de magazinaj la ordin i cerin$ele mult mai li%erale "a$#
-
de con$inutul recipi!ei !imple de magazinaj' 0 redac$ie mai reuit# a alin' (9 ar "i* dup# p#rerea noa!tr#* urm#toarea?
C(9 7ecipi!a de magazinaj* care nu con$ine unele date indicate la alin' (+* lit' a6/ i j* nu )a "i in)alidat# dar nu !e
)a recunoate recipi!# de magazinaj la ordin'D'
A)&nd &n )edere cele men$ionate* lip!a unor date nu in)alideaz# recipi!a de magazinaj* dar toate recipi!ele
de magazinaj care nu core!pund condi$iilor de con$inut pre)#zute la alineatul precedent )or "i con!iderate recipi!e
!imple* adic# nu !e )or con!titui ca titluri de )aloare negocia%ile'
Articolul 1122. (reptul de grevare a bunului nmagazinat
9osesorul recipisei de magazinaj poate greva bunul nmagazinat n calitate de garanie pentru o alt
crean dac bunul rmne n depozit.
Gre)area cu !arcini reale a m#r"urilor &nmagazinate con!tituie un act juridic de di!pozi$ie' >otodat#*
garan$ia e!te acel mijloc juridic care* dincolo de limitele dreptului general de gaj i &n plu! "a$# de ace!t drept*
con"er# creditorului garantat anumite prerogati)e !uplimentare !pre a contri%ui la a!igurarea e.ecut#rii reale a
o%liga$iei* la con!er)area anumitor %unuri &n )ederea e.ecut#rii !ilite !au la de!p#gu%irea creditorului* &n cazul &n
care e.ecutarea real# nu mai are loc' >eoretic* gre)area m#r"urilor &nmagazinate poate lua mai multe "orme (ar)una*
garan$ia de%itorului* gajul* dar &n practic# acea!ta !e realizeaz#* &n !pecial* prin gajarea lor' 3n ipoteza unei gre)#ri*
magazinerul )a "i !olicitat !# eli%ereze* dup# caz* o recipi!# de gaj al &nmagazin#rii i2!au !# con!emneze gre)area &n
regi!trul de magazinaj'
Articolul 112!. Andosarea recipisei de magazinaj
(ac magazinerul a ntocmit o recipis de magazinaj la ordin, aceasta poate fi transmis unui ter
prin andosare.
5rocedura de ando!are a recipi!ei de magazinaj la ordin urmeaz# a "i !ta%ilit# prin lege* din care cauz#* &n
cele ce urmeaz#* nu putem dec&t !# "ormul#m doar unele recomand#ri pentru )iitoarele reglement#ri' Ando!area
propriu6zi!# tre%uie !# !e e"ectueze &n lim%a de !tat !au &n lim%a &n care a "o!t &ntocmit# recipi!a de magazinaj* dar
nu tre%uie e.clu!# i e"ectuarea ando!#rii &ntr6o lim%# de circula$ie interna$ional#' Ando!amentul tre%uie !# con$in#?
6 denumirea ando!antului i a ando!atului* cu indicarea adre!elor i "ormelor de organizare juridic# (&n
cazul per!oanelor juridice@
6 !emn#tura per!oanei &mputernicite de a ac$iona din numele ando!antului i tampila ando!antului
per!oan# juridic#@
6 data !#)&ririi ando!#rii'
Ando!area tre%uie !# "ie !impl# i necondi$ionat#' 0rice condi$ie in!erat# &n te.tul ando!#rii !e con!ider#
ne!cri!#' La e"ectuarea ando!#rii ulterioare nu !e admite &n!erarea unor modi"ic#ri &n te.tul ando!#rilor anterioare* &n
te.tul recipi!ei de magazinaj !au cel al recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii' Ando!amentul care pre)ede tran!miterea
dreptului de a ridica doar o parte din m#r"urile reprezentate prin recipi!a de magazinaj e!te nul' Ando!amentul %arat
!au e"ectuat cu &nc#lcarea pre)ederilor legii !e )a con!idera ne!cri!'
Articolul 112%. Rspunderea magazinerului n cazul andosrii
&1' +n cazul n care recipisa de magazinaj a fost transmis prin andosare, magazinerul rspunde fa
de posesorul legitim al recipisei pentru e*actitatea datelor nscrise n ea dac nu s)a consemnat prin nscriere
pe recipis c aceste date se bazeaz e*clusiv pe comunicrile deponentului sau ale unui ter.
&2' (ac magazinerul cuno$tea ine*actitatea datelor, va rspunde $i atunci cnd a nscris n recipis
o consemnare de felul celor menionate la alin. &1'.
&!' +n cazul unui magazinaj de colectare, magazinerul nu are dreptul s nscrie n recipis
consemnri de felul celor menionate la alin. &1'.
1. 1up# cum !6a men$ionat deja* magazinerul e!te cel care &ntocmete recipi!a de magazinaj i recipi!a de
gaj al &nmagazin#rii* din care cauz# el poart# r#!pundere pentru corectitudinea &ntocmirii ace!tora i e.actitatea
datelor &n!cri!e &n ele' A)&nd &n )edere caracterul tran!mi!i%il al recipi!elor de magazinaj la ordin i de gaj al
&nmagazin#rii* re!pon!a%ilitatea magazinerului de)ine i mai important#* deoarece ter$ele per!oane* care intr# &n
raporturi juridice &n pri)in$a ace!tor documente* ac$ioneaz# &n temeiul &ncrederii &n )eridicitatea i corectitudinea
datelor pe care le con$in'
>otui* acti)itatea de depozitare a m#r"urilor e!te at&t de comple.# i di)er!i"icat#* inclu!i) datorit#
dinami!mului circuitului comercial i caracteri!ticilor !peci"ice di"eritor categorii de m#r"uri* &nc&t magazinerul nu
e!te &ntotdeauna &n !tare !# )eri"ice cu !iguran$# cantitatea* calitatea !au alte caracteri!tici ale m#r"urilor recep$ionate
A
pentru &nmagazinare' Alteori deponen$ii i partenerii lor comerciali ac$ioneaz# &n condi$iile unei &ncrederi mutuale i
n6au ne)oie dec&t !# micoreze c/eltuielile de depozitare* din care cauz# dore!c !# e)ite angajarea re!pon!a%ilit#$ii
magazinerului i implicit co!turile !porite de magazinaj' Ace!te circum!tan$e au generat practica i recunoaterea*
&n temeiul principiului li%ert#$ii contractuale* a po!i%ilit#$ii emiterii recipi!elor de magazinaj i* pe cale de
con!ecin$#* a celor de gaj al &nmagazin#rii* care con$in men$iuni de!pre "aptul c# datele ce le con$in !&nt &n!cri!e
e.clu!i) &n %aza declara$iilor deponentului !au ale unui ter$ (de e.emplu J e.peditor* tran!portator* reprezentant*
e.pert etc' i n6au "o!t )eri"icate de c#tre magaziner' 5er!oana care primete o a!emenea recipi!# &n temeiul unui
contract !au &n calitate de garan$ie* e!te contient# i &6i a!um# de %un# )oie ri!curile legate de e)entuala
ine.actitate a datelor &n!cri!e'
2. Aadar* &n con"ormitate cu primul alineat* dac# magazinerul a con!emnat pe documentele de
&nmagazinare "aptul c# datele &n!cri!e !e %azeaz# e.clu!i) pe comunic#rile deponentului !au ale unui ter$* el e!te
eli%erat de r#!pundere &n cazul unui e)entual litigiu' Acea!t# regul# nu mai e!te )ala%il# i atunci c&nd magazinerul a
ac$ionat "#r# %un#6credin$#' 3n toate cazurile &n care cunoate necore!punderea datelor declarate de deponent !au
ter$ul care ac$ioneaz# &n intere!ul ace!tuia i realitatea* magazinerul urmeaz# !# re"uze &n!crierea datelor declarate &n
recipi!a de magazinaj'
!. 1eoarece magazinajul de colectare e!te unul !pecializat* iar m#r"urile colectate i depozitate po!ed#* de
regul#* aceleai caracteri!tici con!tante* pre)ederile alin' (+ i (9 nu !e mai aplic#* magazinerul "iind o%ligat !#
)eri"ice atent caracteri!ticile m#r"ii &nmagazinate i !# urm#rea!c# cu !tricte$e corectitudinea datelor &n!cri!e &n
recipi!ele pe care le eli%ereaz#'
Articolul 112,. 6ivrarea bunurilor n cazul recipisei la ordin
&1' +n cazul ntocmirii unei recipise de magazinaj la ordin, magazinerul este obligat s livreze
bunurile nmagazinate numai posesorului legitim al recipisei $i numai n sc.imbul recipisei.
&2' (ac s)a ntocmit o recipis prin care s)a constituit un gaj asupra bunurilor nmagazinate,
magazinerul trebuie s cear $i restituirea acestei recipise.
&!' #agazinerul nu este obligat s verifice autenticitatea andosamentelor. 6ivrarea se atest prin
nscriere pe recipisa de nmagazinare.
1. 5o!e!orul recipi!ei de magazinaj la ordin poate di!pune de m#r"urile &nmagazinate &n deplin# m#!ur#'
5entru a ridica m#r"urile de la depozit* po!e!orul recipi!ei de magazinaj urmeaz# !# !e prezinte !au !# trimit# un
reprezentant la locul &nmagazin#rii i !# adre!eze o cerere !cri!# magazinerului* aduc&nd do)ada po!e!iei originalului
recipi!ei de magazinaj' Mar"a !e tran!mite doar contra originalului recipi!e de magazinaj* pe care po!e!orul recipi!ei
!au reprezentantul !#u con!emneaz# recep$ionarea m#r"ii' 1up# ce mar"a e!te tran!mi!# per!oanei &ndrept#$ite*
recipi!a de magazinaj !e anuleaz# (!tinge &n con"ormitate cu legea* con!emn&ndu6!e ace!t "apt &n regi!trul de
magazinaj'
2. 5o!e!orul recipi!ei de magazinaj* &n cazul &n care a "o!t eli%erat# i o recipi!# de gaj al &nmagazin#rii*
poate cere tran!miterea m#r"urilor doar &n cazul &n care po!ed# i acea!t# recipi!a' 1ac# prezint# doar recipi!a de
magazinaj* per!oana poate cere tran!miterea m#r"urilor* aduc&nd do)ada ac/it#rii crean$ei garantate prin recipi!a de
gaj al &nmagazin#rii' 3n unele cazuri* magazinerul poate eli%era m#r"urile &nmagazinate* dac# po!e!orul recipi!ei de
magazinaj con!emneaz# la contul magazinerului !uma datorat#* con"orm recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii'
Magazinerul care )a preda mar"a cu &nc#lcarea pre)ederilor alineatului comentat )a purta r#!pundere "a$# de
po!e!orul recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii &n limitele crean$ei garantate prin gajul m#r"urilor'
!. Magazinerul nu e!te o%ligat (dar legea nu6i interzice !# )eri"ice autenticitatea ando!amentelor "#cute pe
recipi!a de magazinaj !au cea de gaj al &nmagazin#rii' >otui* magazinerul tre%uie !# e.amineze recipi!ele re!pecti)e
cu diligen$a unui %un pro"e!ioni!t* pentru a con!tata ando!#rile nule'
Articolul 112-. (istrugerea sau pierderea recipisei de nmagazinare
&1' (ac recipisa de nmagazinare este distrus sau pierdut n alt mod, cel ndreptit poate cere, pe
calea procedurii anunului public, declararea nulitii ei $i ntocmirea unei noi recipise. +n acest caz, se aplic
dispoziiile speciale ale odului de procedur civil.
&2' +n baza unei .otrri judectore$ti, magazinerul va ntocmi o a doua recipis de magazinaj $i o a
doua recipis de gaj al nmagazinrii, dup caz.
1. Art' F+A al Codului de procedur# ci)il# !tipuleaz# c# per!oana care a pierdut un titlu de )aloare la
purt#tor !au un titlu de )aloare la ordin poate cere* &n cazurile pre)#zute de lege* in!tan$ei judec#toreti !# declare
nul documentul pierdut i re!ta%ilirea &n drepturi a!upra lui' 1ac# a pierdut recipi!a de magazinaj* recipi!a de
magazinaj la ordin !au recipi!a de gaj al &nmagazin#rii* per!oana &ndrept#$it# !e )a adre!a "#r# &nt&rziere
magazinerului' =iind noti"icat de!pre pierderea documentelor de &nmagazinare* magazinerul )a "i o%ligat !#
&ntreprind# m#!urile nece!are pentru protec$ia drepturilor per!oanelor intere!ate* inclu!i) !# !e a%$in# de la li)rarea
+,
m#r"urilor !au e.ercitarea altor drepturi de c#tre po!e!orii de rea6credin$# a ace!tor documente' 1uplicate ale
documentelor men$ionate nu !e eli%ereaz#'
5ricinile pri)ind declararea nulit#$ii recipi!ei de magazinaj di!tru!# !au pierdut# i &ntocmirea unei noi
recipi!e !e e.amineaz# de c#tre in!tan$ele de judecat# &n procedur# !pecial#' 1ac#* la depunerea cererii !au la
e.aminarea pricinii &n procedur# !pecial#* !e con!tat# un litigiu de drept ce $ine de competen$a in!tan$elor
judec#toreti* in!tan$a !coate cererea de pe rol printr6o &nc/eiere i e.plic# peti$ionarului i per!oanelor intere!ate
dreptul de a cere !olu$ionarea litigiului &n procedur# de ac$iune ci)il#'
1ac# recipi!a de magazinaj !au recipi!a de gaj al &nmagazin#rii au "o!t doar deteriorate* magazinerul e!te &n
drept !# eli%ereze* pe contul per!oanei ce !olicit# !c/im%area ace!tora* documente noi* "#r# a modi"ica rec/izitele lor
o%ligatorii' 1ocumentele deteriorate !e !cot din circuit i !e anuleaz# &n con"ormitate cu legea* "apt de!pre care !e
e"ectueaz# o &nregi!trare &n regi!trul de magazinaj'
2. 3n con"ormitate cu normele Codului de procedur# ci)il#* cererea de declarare a nulit#$ii documentului
pierdut !e depune la in!tan$a judec#torea!c# de la !ediul in!titu$iei (per!oanei care a eli%erat documentul' 3n caz de
admitere a cererii peti$ionarului* in!tan$a judec#torea!c# emite o /ot#r&re prin care declar# nul documentul pierdut'
Iot#r&rea con!tituie temeiul eli%er#rii m#r"urilor peti$ionarului !au al eli%er#rii unei noi recipi!e &n locul celei
declarate nul#' C/eltuielile adi$ionale* !uportate de magaziner &n leg#tur# cu prelungirea termenului de p#!trare* !e
compen!eaz# de per!oana ce6i realizeaz# drepturile ate!tate prin documentele pierdute'
Articolul 112/. Remiterea gajului asupra bunului nmagazinat
&1' (ac proprietarul instituie un drept de gaj asupra bunurilor nmagazina
te, andosarea $i remiterea recipisei de gaj al nmagazinrii vor ine loc de remitere a gajului.
&2' Andosamentul trebuie s indice creditorul gajist $i cuantumul creanei.
&!' #agazinerul trebuie anunat n privina gajrii. :l trebuie s consemneze c a avut loc gajarea.
1. 1ac# deponentul* c#ruia i6au "o!t eli%erate recipi!a de magazinaj i recipi!a de gaj al &nmagazin#rii*
are ne)oie de un credit* el poate tran!mite recipi!a de gaj al &nmagazin#rii creditorului (%#ncii !au unei alte
in!titu$ii de credit' Con"orm art' :E, (9* gajarea titlurilor de )aloare care con"irm# dreptul a!upra unor anumite
%unuri (titluri reprezentati)e ale %unurilor &n!eamn# i gajarea %unurilor re!pecti)e' 3n ace!t caz* deponentul
prezer)# dreptul de di!pozi$ie a!upra m#r"ii &nmagazinate* dar nu poate cere re!tituirea ace!teia' La r&ndul !#u*
creditorul gaji!t nu !e %ucur# de dreptul de di!pozi$ie a!upra m#r"ii &nmagazinate* dar o poate gaja &n mod
repetat* &n m#rimea crean$ei !ale "a$# de po!e!orul recipi!ei de magazinaj* lu&nd &n con!idera$ie i intere!ului
a"erent creditului' 5&n# la !ur)enirea momentului pl#$ii* &n con"ormitate cu condi$iile recipi!ei de gaj al
&nmagazin#rii* de$in#torul ace!teia poate di!pune li%er de ea' 1e!pre orice gaj ulterior !e e"ectueaz#
con!emnarea core!punz#toare* &n condi$iile articolului comentat'
Con"orm art' 99 al Legii ::A29,,+ cu pri)ire la gaj* amanetul care gre)eaz# %unuri reprezentate printr6un
cono!ament !au prin alt titlu negocia%il apare &n momentul &n care creditorul gaji!t i6a e.ecutat pre!ta$ia dac# titlul
&i e!te remi! &n urm#toarele +, zile' 1ac# titlul e!te negocia%il prin ando!are* tran!miterea lui c#tre creditorul gaji!t
are loc prin ando!are i remitere' Aadar* gajul m#r"urilor &nmagazinate !e con!ider# un gaj cu depo!edare (amanet*
din care cauz# nu !e &n!crie &n regi!trul gajului'
5entru a primi plata ajun!# la !cadent# i garantat# prin gajul m#r"urilor &nmagazinate* po!e!orul recipi!ei
de gaj al &nmagazin#rii urmeaz# !# !e adre!eze "#r# &nt&rziere (termenul !e )a !ta%ili prin lege cu o cerere !cri!#
pri)ind e"ectuarea pl#$ii primului ando!ant' 1ac# plata crean$ei garantate prin gaj e!te e"ectuat# &n mod
core!punz#tor* po!e!orul recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii e!te o%ligat !# tran!mit# recipi!a primului ando!ant*
e"ectu&nd o nou# ando!are pe numele ace!tuia i aplic&nd men$iunea de!pre primirea pl#$ii'
1ac# o%liga$ia garantat# prin gaj nu !e e.ecutat# !au e!te e.ecutat# &n mod necore!punz#tor* po!e!orul
recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii poate &ncepe procedura de urm#rire a o%iectului gajului' 3n ace!ta caz !e )or aplica
regulile !ta%ilite prin Legea ::A29,,+ i Codul de procedur# ci)il#'
2. 5rima ando!are a recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii tre%uie !# con$in# o%liga$ia !impl# i necondi$ionat# de
a pl#ti per!oanei* &n!cri!e &n calitate de prim de$in#tor al recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii (ando!at* !au la ordinul
ace!teia o anumit# !um# de %ani' A"ar# de rec/izitele ando!antului i ando!atului* la care !6a "#cut re"erire &n
comentariul la art' ++9F* urmeaz# a !e indica i condi$iile pl#$ii datorate (termenul* do%&nda* locul e"ectu#rii pl#$ii'
3nregi!tr#rile cu pri)ire la !uma datorat# i condi$iile de e"ectuare a pl#$ii* e"ectuate pe recipi!a de gaj al
&nmagazin#rii* urmeaz# a "i du%late i pe recipi!a de magazinaj'
!. Gajul m#r"urilor &nmagazinate !e &nregi!treaz# &n regi!trul de magazinaj' H!te o%ligat# !#6l in"ormeze pe
magaziner de!pre gajarea m#r"urilor &nmagazinate per!oana care a e"ectuat ando!area* indic&nd ando!atul* !uma
datorat# i condi$iile de e"ectuare a pl#$ii'
Articolul 1120. (reptul de gaj al magazinerului
++
&1' +n privina costurilor de magazinaj, magazinerul are un drept de gaj asupra bunului ct timp
acesta se afl n posesiunea sa.
&2' (ac recipisa de nmagazinare a fost transmis prin andosare, dreptul de gaj va e*ista doar fa
de posesorul legitim al recipisei de nmagazinare.
1. Cu toate c# nu e!te con!iderat un gaj legal* &n !en!ul &ngu!t al ace!tei no$iuni* dreptul de gaj al
magazinerului a!upra m#r"urilor pe care le de$ine &n temeiul contractului de magazinaj !e in!tituie automat* &n
)irtutea legii* c/iar dac# contractul de magazinaj nu con$ine pre)ederi &n ace!t !en!' Acea!t# garan$ie !e !upune
regulilor amanetului i acoper# e.clu!i) crean$ele magazinerului &n leg#tur# cu contractul re!pecti)* adic# toate
co!turile de magazinaj' 3n cazul &n care m#r"urile &nmagazinate au "o!t gajate &n temeiul unei recipi!e de gaj al
&nmagazin#rii* magazinerul )a a)ea gradul !uperior de prioritate* "a$# de ceilal$i creditori gajiti'
1reptul de gaj al magazinerului urmeaz# a "i tratat &n cone.iune direct# cu dreptul de reten$ie* pre)#zut de
art' ++,F i art' EFB6E:+* deoarece* odat# ce nu a "#cut uz de dreptul de reten$ie i a cedat po!e!ia m#r"ii*
magazinerul pierde &n con!ecin$# i dreptul de gaj &n pri)in$a m#r"ii re!pecti)e* indi"erent de "aptul dac# acea!ta a
"o!t tran!mi!# deponentului !au unui ter$'
1reptul de gaj* reglementat de articolul comentat* nu tre%uie &n!cri! &n regi!trul de magazinaj'
2. At&t timp c&t mar"a r#m&ne &n po!e!ia magazinerului* dreptul de gaj &n pri)in$a co!turilor &nmagazin#rii
poate "i e.ercitat "a$# de de$in#torul legal al recipi!ei de magazinaj' >otodat#* dac# mar"a depozitat# a "o!t gre)at# cu
un gaj prin intermediul ando!#rii recipi!ei de gaj al &nmagazin#rii* crean$a magazinerului )a "i prima &n ordinea de
pre"erin$# a gajului' Ace!te con!ecin$e par !# de"a)orizeze do%&nditorii m#r"urilor &nmagazinate i al$i creditori
gajiti* dar cerin$ele legii cu pri)ire la con$inutul recipi!elor de magazinaj i gaj al &nmagazin#rii* care tre%uie !#
includ# i in"orma$ii cu pri)ire la co!turile de magazinaj i alte co!turi care pot !# apar#* con!tituie* de "apt* garan$ie
pentru in"ormarea adec)at# a p#r$ilor re!pecti)e'
Articolul 1122. (reptul magazinerului de a cere ridicarea bunului nmagazinat
&1' #agazinerul nu poate cere ridicarea bunului nmagazinat nainte de e*pirarea termenului
convenit pentru magazinaj, iar dac nu s)a convenit asupra unui astfel de termen, nainte de a e*pira ! luni
de la nmagazinare.
&2' (ac nu s)a convenit asupra unui termen de magazinaj sau dac pstreaz bunul dup e*pirarea
termenului, magazinerul poate cere ridicarea bunului numai n urma rezilierii contractului cu respectarea
unui termen de preaviz de o lun.
1. Ultima etap# de e.ecutare a contractului de magazinaj !e re"er# la ridicarea de c#tre deponent (aici i &n
comentariul la articolul urm#tor* prin deponent !e )a !u%&n$elege po!e!orul legitim al recipi!ei de magazinaj a
%unurilor &nmagazinate' 1eoarece contractul de magazinaj nece!it# o reglementare juridic# care ar garanta !ta%ilitate
!porit# rela$iilor re!pecti)e* acea!t# !ta%ilitate i6a g#!it re"lectare i &n?
6 limitele impu!e magazinerului &n ceea ce pri)ete e.ercitarea dreptului de a cere ridicarea m#r"urilor*
atunci c&nd contractul nu !ta%ilete e.pre! termenul de &nmagazinare !au atunci c&nd* dup# e.pirarea termenului
contractului de magazinaj* ace!ta a "o!t prelungit tacit pentru o perioad# nedeterminat#@
6 condi$iile ce urmeaz# a "i re!pectate de c#tre magaziner pentru a6i !ati!"ace crean$ele prin )&nzarea
m#r"urilor care nu !&nt ridicate de deponent'
>ermenul minim al &nmagazin#rii* dac# contractul nu !tipuleaz# e.pre! altce)a* e!te de trei luni' >otodat#*
ace!t minim nu6i poate "i in)ocat deponentului i &l leag# doar pe magaziner* &n !en!ul c# deponentul poate !#6i
ridice mar"a oric&nd ()ezi art' +,AE' 1ac#* p&n# la e.pirarea termenului de trei luni* magazinerul &l &ntiin$eaz# pe
deponent de!pre inten$ia !a de a rezilia contractul de magazinaj* ace!ta din urm# !e )a con!idera &n &nt&rziere* dac#
nu6i )a ridica mar"a la data e.pir#rii termenului de trei luni din momentul &nmagazin#rii !a a unei luni din
momentul &ntiin$#rii de!pre inten$ia magazinerului de a rezilia contractul* oricare dintre ace!te momente )a !ur)eni
ultimul'
1ac# deponentul !e prezint# &n termen pentru ridicarea m#r"ii* dar nu ac/it# remunera$ia cu)enit#
magazinerului* &n cazul &n care contractul nu pre)ede ac/itarea ulterioar# a pre$ului magazinajului !au nu !e con)ine
a!upra unor garan$ii !u"iciente* deponentul )a "i pu! &n &nt&rziere* cu toate con!ecin$ele core!punz#toare'
2. 1ac#* dup# e.pirarea termenului con)enit prin contract* magazinerul nu o%iecteaz# ne&nt&rziat (con"orm
uzan$elor comerciale &mpotri)a "aptului c# mar"a nu a "o!t ridicat#* contractul de magazinaj !e con!ider# prelungit
&n mod tacit pentru o perioad# nedeterminat#' 3n a!emenea caz* precum i dac# contractul a "o!t &nc/eiat pe o
perioad# nedeterminat#* deponentul !e )a con!idera &n &nt&rziere doar dac# nu6i )a ridica mar"a timp de o lun# din
momentul &ntiin$#rii de!pre inten$ia magazinerului de a rezilia contractul (!au* &n cel de6al doilea caz* a trei luni din
momentul &nmagazin#rii* dac# ace!tea e.pir# ulterior termenului de prea)iz'
5rezentul articol !e re"er# la momentul termin#rii contractului i condi$iile punerii &n &nt&rziere a
deponentului* dar nu !e re"er# la con!ecin$ele unei a!t"el de &nt&rzieri' Con!ider#m c# aici !unt aplica%ile pre)ederile
art' 8A868AB* care !e re"er# la e"ectele &nt&rzierii creditorului' 3n a"ar# de acea!ta* magazinerul o%$ine i dreptul de a
)inde* &n urma unei !oma$ii* m#r"urile neridicate la licita$ie ()ezi art' ++F,
+9
Co!turile re!tituirii re)in magazinerului ()ezi art' ++,,'
Articolul 11!5. 3nzarea bunului la licitaie
&1' (ac deponentul nu ridic la e*pirarea termenului de magazinaj bunul nmagazinat,
magazinerul are dreptul, n urma unei somaii, s vnd bunul la licitaie. Aceasta nu poate avea loc nainte
de e*pirarea unei luni de la somaie.
&2' (up ce creanele magazinerului decurgnd din magazinaj $i organizarea licitaiei au fost
satisfcute din suma obinut din vnzare, restul va fi predat de ctre magaziner posesorului legitim al
recipisei de magazinaj.
1. 5entru ca magazinerul !# poat# )inde m#r"urile* pe care le de$ine &n temeiul unui contract de magazinaj*
urmeaz# a "i &ntrunite urm#toarele condi$ii?
6 deponentul !# "ie &n &nt&rziere@
6 deponentul !# "i "o!t !omat de!pre inten$ia magazinerului de a )inde mar"a@
6 !# "i e.pirat o lun# de la momentul !om#rii deponentului* "#r# ca ace!ta !# "i ridicat mar"a* ac/it&nd &n
preala%il co!turile &nmagazin#rii i prejudiciul cauzat prin &nt&rziere@
6 mar"a !# "ie )&ndut# doar prin intermediul unei licita$ii organizate &n con"ormitate cu legea'
0rganizarea i petrecerea licita$iei !e )a e"ectua &n !trict# con"ormitate cu legi!la$ia ()ezi art' -,A6-+E* IG
88+2+AA+ 1e!pre apro%area 7egulamentului cu pri)ire la organizarea licita$iilor de m#r"uri indu!triale* agricole i
alte tipuri de produ!e i Legea +++B2+AAB pri)ind %ur!ele de m#r"uri* "iind recomanda%il# )&nzarea la %ur!a de
m#r"uri ()ezi comentariul la art +++A'
2. 5re$ul &nca!at &n urma )&nz#rii m#r"ii la licita$ie !e re!tituie po!e!orului legitim al recipi!ei de magazinaj*
re$in&ndu6!e !umele nece!are pentru !ati!"acerea crean$elor magazinerului* decurg&nd din magazinaj i c/eltuielile
rezona%ile* legate de )&nzare' 1ac# nu e!te cuno!cut po!e!orul legitim al recipi!ei de magazinaj* !umele re!pecti)e
!e trec &ntr6un cont de depozit la )edere !eparat'
Urmeaz# a !e lua &n con!idera$ie c# magazinerul* particip&nd la raportul de magazinaj &n calitate de
pro"e!ioni!t* tre%uie !# ac$ioneze cu diligen$# &n )ederea minimiz#rii c/eltuielilor legate de organizarea i petrecerea
licita$iei de )&nzare a m#r"urilor &nmagazinate i o%$inerii unui pre$ rezona%il (pre$ o%inuit la momentul )&nz#rii pe
pia$a rele)ant#' 3n cazul nere!pect#rii ace!tei o%liga$ii* po!e!orului legitim al recipi!ei de magazinaj )a putea cere
repararea prejudiciului cauzat'
+F