Sunteți pe pagina 1din 3

Dosar nr.

2i-123/19
Republica Moldova

Judecătoria Chișinău

ÎNCHEIERE
24 octombrie 2019 mun. Chişinău

Instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău

In componenţă

Preşedintele şedinţei:

Judecătorul Rusu Dumitru

Grefier Guțu Irina

Examinând în şedinţă judiciară publică cererea creditorului SRL„Codrii” privind retragerea cererii introductive depusă de SRL Codrii faţă de debitorul SRL BT c/f
1002600013506, privitor la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acesta, instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău

CONSTATĂ:

La data de 03 septembrie 2019, creditorul SRL Codrii s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere introductivă privind declararea debitorului în stare de insolvabilitate şi intentarea
procedurii de insolvabilitate faţă de SRL BT, c/f 1002600013506, din motivul incapacităţii de plată a acestuia.

In motivarea cererii introductive, creditorul a indicat că, în baza hotărârii Judecătoriei Chişinău din 01.12.2015 s-a dispus încasarea din contul SRL BT” în beneficiul SRL„Codrii”
suma de 118 990 lei.

Explică creditorul că, hotărîrea Judecătoriei Chişinău nr. 2c-525/2016 a devenit definitivă şi irevocabilă la data de 04.01.2016.

Relatează creditorul că, la data de 01.02.2016 hotărîrea a fost transmisă spre executare către executorul judecătoresc, care în baza încheierii nr. 2c-206/15 a intentat procedura de
executare silită şi până în prezent nu a fost executată.

A invocat că, în vederea executării silite a creanței, în urma investigațiilor și a măsurilor de executare s-a constatat că debitorul SRL BT nu dispune de bunuri mobile sau imobile
ce pot fi urmărite sau sechestrate pentru a satisface creanța creditorului urmăritor.

A menționat că, comunicarea actelor executorului judecătoresc, cât și notificarea prealabilă expediată a fost facută în strictă conformitate cu legea la sediul societății înregistrată
la Registrul de stat al persoanelor juridice , mun. Chişinău, str. Grigore Vieru, nr. 26 of. 1, c/f 1002600013506, însă scrisoarea expediată a fost întoarsă de oficiul poştal, cu menţiunea:
nereclamat.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 06 septembrie 2019 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de SRL Codrii privind intentarea procesului
de insolvabilitate faţă de SRL BT, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat Țurcan Ion, şedinţa judiciară de examinare a cererii introductive fiind stabilită pentru data de
24 octombrie 2019 ora 10:00.

În ședința de judecată reprezentantul SRL Codrii a depus cerere de retragere a cererii introductive cu emiterea unei încheieri de încetare a procesului judiciar, invocând drept
motiv de retragere a cererii introductive faptul că, datoria SRL BT față de SRL Codrii în mărime de 118 990 lei a fost achitată, fapt confirmat prin scrisoarea nr.144 din 19.09.2019
eliberată de reprezentantul creditorului SRL Codrii.

In şedinţa de judecată, reprezentantul SRL Codrii, Socevoi Sergiu a prezentat instanţei dovada lipsei datoriei SRL BT față de SRL Codrii confirmat prin scrisoarea nr.144 din
17.10.2019 eliberată de reprezentantul creditorului SRL Codrii.

Reprezentantul debitorului SRL BT, Oanța Cristina

Administratorul provizoriu – Țurcan Ion în şedinţa de judecată a lăsat la discreția instanței soluționarea cererii de retragere a cererii introductive.

Examinând cererea de retragere a cererii introductive depusă de reprezentantul SRL Codrii, Socevoi Sergiu, studiind materialele dosarului, instanţa de insolvabilitate constată că
cererea de retragere a cererii introductive înaintată este întemeiată şi urmează a fi admisă din următoarele considerente.
In conformitate cu prevederile art.31 Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 se statuează că, cererea introductivă poate fi retrasă de către deponent până la adoptarea unei
hotărâri de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive. Alin.(2) al aceleiaşi norme de drept prevede că, renunţarea la cererea introductivă nu privează
persoanele care s-au alăturat acestei cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond. In cazul în care debitorul sau creditorul renunţă la cererea introductivă, instanţa de
insolvabilitate dispune încetarea procesului doar dacă renunţarea nu contravine legii şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane.

Astfel, din considerentele menţionate supra şi având în vedere faptul că, în conformitate cu art.31 al.(2) al Legii insolvabilităţii, retragerea cererii introductive nu contravine Legii
şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea de retragere a cererii introductive depuse de reprezentantul
SRL„Codrii” avocatul Leu Vasile faţă de debitorul SRL BT, cu sediul mun. Chişinău, str. Grigore Vieru, nr. 26 of. 1, c/f 1002600013506, din considerentele că creditorul nu susține
intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acest debitor, iar cererea de retragere este depusă până la intentarea procesului de insolvabilitate.

In conformitate cu art.31 alin.(2) Legea insolvabilităţii, odată cu admiterea cererii de renunţare la cererea introductivă, instanţa de insolvabilitate va înceta procesul şi a anula
măsurile de asigurare instituite prin încheierea din 06.09.2019.

Totodată, administratorul provizoriu Țurcan a înaintat instanţei de insolvabilitate cerere privind remunerarea administratorului provizoriu al provizoriu pentru perioada de 54 zile
efectiv lucrate în observaţia debitorului, prin care a solicitat de a încasa din patrimoniul SRL BT. în folosul administratorului provizoriu Ion Țurcan suma de 8 309,70 lei în calitate de
remuneraţie a pentru o perioadă de 54 zile.

Art. 2 alin. (1) din Legea cu privire la administratorii autorizaţi stipulează: "În sensul prezentei legi, noţiunea de administrator autorizat (denumit în continuare administrator)
semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare a persoanelor juridice de drept privat sau a întreprinzătorilor individuali aflaţi
în proces de insolvabilitate sau de dizolvare.

Iar art. 3 alin. (1) şi (2) Legea cu privire la administratorii autorizaţi prevede: "Administratorul desfăşoară o activitate de liber profesionist de interes public, care nu este activitate
de întreprinzător"; „Profesia de administrator poate fi exercitată doar de persoanele autorizate în condiţiile prezentei legi şi incluse în Registrul administratorilor autorizaţi ".

Conform art. 25 alin. (6) al Legii insolvabilităţii, „Cuantumul de remunerare a administratorului provizoriu îl stabileşte instanţa de insolvabilitate în mărime fixă, pentru fiecare
lună de activitate efectiv lucrată şi confirmată documentar, care nu poate fi mai mică de coeficientul minim de multiplicare recomandat pentru stabilirea salariilor de funcţie ale
conducătorilor încadraţi în unităţile ce nu aplică sistemul de salarizare bazat pe reţeaua tarifară unică de salarizare, înmulţit la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real la
unităţile cu autonomie financiară".

Potrivit art. 32 alin. (4) al Legii insolvabilităţii: Modalitatea de repartizare a cheltuielilor judiciare şi a cheltuielilor de remunerare a administratorului provizoriu o stabileşte
instanţa de insolvabilitate într-o hotărîre sau încheiere emisă în urma examinării cauzei

În acest sens conform Anexei nr. 4 a Hotărîrii Guvernului RM nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, coeficientul de
multiplicare recomandat pentru stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi ce nu aplică sistemul de salarizare bazate pe reţeaua tarifară unică de salarizare
diapazonul coeficienţilor de multiplicare în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la întreprindere, este 4,00 - 8,00.

Conform pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 1 mai 2018, cuantumul minim
garantat al salariatului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare -
unităţi) se stabileşte în mărime de 15,44 lei pe oră sau 2 610 lei pe lună.

Potrivit aceleiaşi norme menţionate supra, începînd cu 1 mai 2019, cuantumul


Judecătorul Mariaminim
Morarugarantat al salariatului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie
financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare - unităţi) se stabileşte în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2 775 lei pe lună.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.152 din 19.02.2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Legea salarizării
nr.847 din 14.02.2002, anexa II, pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 165 din 09.03.2010, salariul conducătorului unei unităţi pe perioada administrării (1 lună) constituie pe perioada pînă
la 01 mai 2019, de la 10 440 lei (coeficientul 4*2610 lei salariul minim) la 20 880 lei (coeficientul 8*2610 lei salariul minim); din 01 mai 2019, de la 11 100 lei (coeficientul 4*2775
lei salariul minim) la 22200 lei (coeficientul 8*2775 lei salariul minim).

Instanţa de insolvabilitate reţine că, administratorului autorizat Țurcan Ion şi-a îndeplinit atribuţiile de administrator provizoriu în perioada de observaţie faţă de SRL BT, prin
urmare beneficiază de dreptul la remuneraţia pretinsă în coraport volumul de muncă efectiv exercitat în întreaga perioadă de raportare.

Astfel, instanţa este de acord cu modalitatea de calcul a remuneraţiei indicată de administratorul provizoriu în cerere, care a fost efectuat conform Hotărârii Guvernului RM nr.
743 din 11.06.2002 şi a hotărârii Guvernului RM nr. 152 din 19.02.2004 în redacţia Hotărârii Guvernului RM nr. 165 din 09.03.2010 în partea ce conţine termenul pentru care urmează
a fi încasată remuneraţia solicitată.

Din considerentele menţionate, luînd în consideraţie complexitatea lucrului efectuat de către administratorul provizoriu al Societăţii comerciale BT SRL. în vederea exercitării
atribuţiilor sale, instanţa consideră că remuneraţia administratorului provizoriu urmează a fi stabilită în cuantum de 8 309, 70 lei ce constituie sumă calculată cu coeficientul 4 pentru
termenul perioadei provizorii reţinute de instanţă drept efectiv lucrate.

Conform art. 32 alin. (1) Legea insolvabilităţii, cheltuielile judiciare aferente perioadei de observare a debitorului privind taxa de stat, privind remunerarea administratorului
provizoriu, privind notificarea, privind convocarea şedinţelor şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul provizoriu se suportă din patrimoniul debitorului. Prin
tranzacţie se poate stabili o altă ordine de repartizare a cheltuielilor judiciare.

Țințnd cont de circumstanțele relevate, instanţa de insolvabilitate consideră necesar de a admite cererea administratorului provizoriu al SRL BT, Țurcan Ion privind aprobarea
remuneraţiei administratorului pentru perioada de observaţie a administratorului provizoriu, de a stabili cuantumul de remuneraţie a administratorului provizoriu al SRL BT pentru
perioada de observaţie în mărime de 8 309, 70 (opt mii trei sute nouă lei, 70 bani) lei şi se încasează din contul SRL BT în beneficiul administratorului autorizat Țurcan Ion suma de
8 309, 70 (opt mii trei sute nouă lei, 70 bani) lei, cu titlu de remuneraţie pentru perioada de observaţie.

în baza celor relatate supra şi călăuzindu-se de prevederile 30, art.31 al.(l) şi (2), 32 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, art.art.269-270, 355-356 Cod de
procedură civilă RM, instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău,
DISPUNE:
1. Se admite cererea de retragerea a cererii introductive depusă de SRL Codrii către SRL BT privind intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul SRL BT, c/f
1002600013506 cu sediul în mun. Chişinău, str. Grigore Vieru, nr. 26 of. 1.

2. Se încetează procesul.

3. Se anulează toate măsurile de asigurare institute prin încheierea instanţei de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău din 06 septembrie 2019.

4. Se admite parțial cererea administratorului provizoriu SRL BT, Țurcan Ion privind aprobarea remuneraţiei administratorului aferente perioadei de observaţie a

administratorului provizoriu.

5. Se stabileşte cuantumul de remuneraţie a administratorului provizoriu al SRL BT, Țurcan Ion pentru perioada de observaţie în mărime de 8 309, 70 (opt mii trei sute nouă
lei, 70 bani) lei.

6. Se încasează de la SRL BT în beneficiul administratorului autorizat Țurcan Ion suma de 8 309, 70 (opt mii trei sute nouă lei, 70 bani) lei, cu titlu de remuneraţie pentru
perioada de observaţie.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Central în termen de 15 zile.

Judecător Rusu Dumitru

Copia corespunde originalului

Judecătorul Maria Moraru