Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar

Sarcinile vor fi realizate în format scriptic și expediate pe poștă

Cel tîrziu pînă la sfârșitul orei conform orarului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tema:
DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ETICA ȘI DEONTOLOGIA
Sarcini de evaluare:
1. Exemplificați noțiunile Etica, Morala, Moralitate
Etica(din greacă ēthos=datină, obicei)- este ştiinţă filosofică despre morală
(moralitate), este una din principalele ramuri ale filosofiei, ea se ocupă cu
cercetarea problemelor de ordin moral, încercând să livreze răspunsuri la întrebări
precum: ce este binele/răul? cum trebuie să ne comportăm?
Morala (din latina, ,,moralitas "maniere, caracter, comportament adecvat")-
reprezintă ansamblul concepţiilor, ideilor, valorilor, principiilor, normelor şi
idealurilor care călăuzesc şi reglementează conduita oamenilor, convertită în fapte
şi acţiuni sociale. Morala este o ramură a Eticii, disciplină a filozofiei.
Moralitate- natura, caracterul, valoarea unui fapt, a conduitei unei persoane sau a
unei colectivități din punct de vedere moral. Comportare, conduită, moravuri în
conformitate cu principiile morale; cinste, bună purtare.
2. Analizați deosebirile dintre normele juridice și normele etice (aduceți
exemple)
Normele juridice Normele etice
 Dreptul este şi trebuie să fie unitar,  Normele morale dintr-o societate nu sunt
asigurând o ordine juridică unică în neapărat unitare. Ele variază în funcţie de
societate într-o ţară dată. grupul social, de colectivitatea naţională,
 normele de drept sunt rezultatul unei socială, religioasă. Nu există valori morale
creaţii conştiente şi organizate absolute, întrucât se schimbă după epocă,
după, după categorii sociale sau
 Din punct de vedere al sancțiunii,
profesionale.
normele de drept pot fi asigurate prin
 Normele morale au un caracter spontan în
forţa coercitivă a statului apariţia lor
 este o regulă de conduită generală,  Normele morale au ca sancţiune: oprobiul
impersonală și obligatorie, instituită sau public, marginalizarea, desconsiderarea,
sancționată de autoritatea publică, regretul, mustrarea de conştiinţă. Eficienţa
sancţiunilor morale depinde de profilul
moral al persoanei respective.
 regulă privitoare la modul de comportare a
omului în societate, la obligațiile sale față
de ceilalți oameni și față de societate.
3. Argumentați importanța deontologiei în activitatea profesională
Deontologia ( deontos- nevoie, necesitate, ceea ce se cuvine, obligaţie şi logos- ştiinţă,
studiu; deontologie- ştiinţa despre obligaţii, datorii)
• este o parte a eticii, care se ocupă cu studiul normelor şi obligaţiilor specifice
fiecărui domeniu de activitate, unei anumite profesiuni,
• care studiază problemele fişei de post
• reprezintă ansamblul regulilor după care se ghidează o organizaţie, instituţie,
profesie sau o parte a acesteia, în raporturile din cadrul acesteia, în raporturile
cu clienţii sau cu publicul, prin intermediul organizaţiilor profesionale, care
devin instanţa de elaborare, aplicare şi supraveghere.
Deontologia supraveghează respectarea normelor etice profesionale prin Comitete
de Etică cu sancţiuni corespunzătoare pentru nerespectare până la excluderea din
profesie.
Misiunea principală a eticii profesionale este de a asigura realizarea principiilor
general umane în activitatea profesională a oamenilor, de a contribui la îndeplinirea cu
succes a responsabilităţilor profesionale. Etica profesională ajută specialistul să evite
greşelile, să aleagă direcţia de conduită corectă, având ca repere valorile, principiile şi
normele elaborate de codurile etice ale fiecărei profesii, care şi creează posibilităţi
favorabile pentru luarea deciziilor privind cea mai adecvată acţiune.

S-ar putea să vă placă și