Sunteți pe pagina 1din 1

Data:

Nume #i prenume:

LUCRARE SCRIS! LA ISTORIE


- semestrul I I. Citi"i cu aten"ie textul de mai jos: A. Iar [n 1291], ind (...) Negru Voievod, mare her!eg (...) peste F"g"ra#, ridicatu-sa de acolo cu toat" casa lui #i cu mul!ime de noroade, rumni, papista#i*, sa#i #i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pre apa Dmbovi!ii, nceput-a a face !ar" nou". nti a f"cut ora#ul ce-i zic Cmpulung (...). De acolo a desc"lecat la Arge# #i a f"cut ora# mare (...), f"cnd cur!i de piatr" (...), iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii [au ajuns] pn" n apa Siretului #i pn" n Br"ila, iar al!ii [au ajuns] peste tot locul, de au f"cut ora#e #i sate pn" n marginea Dun"rii #i pn" la Olt. Atunci #i Basarabe#tii cu toat" boierimea ce era mai nainte peste Olt (...) au venit la [Negru-vod"], nchinndu-se s" e supt porunca lui #i numai el s" e peste to!i. (Letopise!ul Cantacuzinesc) *catolici B. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure#, adunnd n jurul s"u pe romnii din acel district, trecu pe ascuns n !ara Moldovei, supus" coroanei regatului ungar, #i cu toate c" a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind num"rul locuitorilor romni, acea !ar" a crescut [devenind] un stat. (Cronica lui Ioan de Trnave) Pornind de la aceste texte, r#spunde"i urm#toarelor cerin"e: 1. Preciza!i o popula!ie care l-a urmat pe Negru-vod" A. 2 puncte 2. Numi!i un ora# precizat n sursa A. 2 puncte 3. Numi!i teritoriul din care a plecat Negru-vod", din sursa A, respectiv Bogdan, din sursa B. 2 x 3 puncte = 6 puncte 4. Scrie!i litera corespunz"toare sursei care sus!ine punctul de vedere conform c"ruia ntemeierea s-a realizat pe cale pa#nic". 5 puncte 5. Scrie!i litera corespunz"toare sursei care sus!ine punctul de vedere conform c"ruia ntemeierea s-a realizat n urma unui conict. 5 puncte 6. Men!iona!i numele statelor medievale romne#ti ntemeiate n sursa A, respectiv B. 2 x 3 puncte = 6 puncte 7. Numi!i un alt stat romnesc ntemeiat n Evul Mediu. 4 puncte II. Completa"i spa"iile libere din textul de mai jos cu termenii din lista dat#. n $ ara Romneasc " # i .................... principala institu ! ie a statului era .....................Conduc"torul era #ef al ...................., adic" de!inea func!ia de voievod, precum #i st"pn asupra oamenilor #i .................... Conducea ajutat de .................... Domnesc, alc"tuit din boieri cu .................... (func!ii n stat). Dintre ace#tia, cei mai importan!i erau: .................... (#eful Cur!ii domne#ti), ..................... (#eful cancelariei domne#ti), vistiernicul, sp"tarul, comisul. Principalul sprijin al conduc"torului, Biserica dirija n t r e a g a v i a ! " r e l i g i o a s " . C u r n d d u p " n t e m e i e r e a s t a t e l o r, a u f o s t organizate ...................., n vremea .......................... ntemeietorilor. Lista termenilor: Mitropolie, Moldova, urma!, Domnia, p"mnt, logof"t, Sfat, vornic, dreg"torie, armata. 10 x 3 puncte = 30 puncte Din Ociu: 40 puncte Total 100 puncte