Sunteți pe pagina 1din 330

MICHEL ZEVACO EROINA

(ANNAIS) n romnete de CEZAR RDULESCU BARBELLIAN Editura DANMAR !RESS" Con#tan$a% &''(

Cap. I Annais de Lespars SIN)UR% NEMI*CA+% ,n #-.endidu. de/or a. a/e.ui #a.on #om-tuo#% ri0id #u1 2.amida3i3 roie a.e /4rei dante.e i diamante 5a.orau6 Un mi.ion i 7um4tate de .ire% -4rea unu. din ,ntune/ate.e i m4re$e.e -er#ona7e -i/tate de !2i.i--e de C2am-a0ne% -e /are durerea .3ar 8i 84/ut #4 tr4ia#/4 o /.i-4 i #4 /o1oare din rama .ui de aur3 Cu o mn4 e re9emat de #-4taru. unui 8oto.iu% iar /u /ea.a.t4 ,i a/o-er4 o/2ii% /4/i e. e unu. din a/eia /te 8a/ #4 -.n04 o .ume% dar /4ruia nimeni nu tre1uie #43i 5ad4 .a/rimi.e3E ,n/4 tn4r6 Mu#ta$a i /io/u3i re0a. #unt ne0re% 8i0ura 8in4 i 5io.ent4% /u o 8runte mare% neted4% 8oarte -a.id46 Atitudini.e .ui o1inuite% de954.uie #entimentu.3e:/e#i5 /e .e -ro5oa/4; or0o.iu. ,n .initea a/eea adn/4% e. 5i#ea94 i -.n0e666 A/e#t om% -oart4 un nume 8ormida1i.6 Ri/2e.ieu< !a.atu. Cardina. de3a1ia a 8o#t i#-r45it i ,n a/ea diminea$4 a .ui Martie &=(=% Ri/2e.ieu% ,. inau0urea94 -rintr3o #8etanie #o.emn4% -e /are o 5a #.u7i e. ,n#ui ,n /a-e.a -a.atu.ui% unde a in5itat toat4 Curtea% -rietenii i dumanii .ui> -e to$i% -entru a .e ar4ta 8a#tu. .ui i a3i 8a#/ina /u 1o04$ii.e #a.e6 *i iat4 /4 tot ,n a/ea#t4 /.i-4% e. e /2inuit de un 0nd; ? *i ea nu 5ine< Ca -e un .a/2eu% m3a ,ntiin$at -rintr3un .a/2eu /4 -u$in ,i -a#4 de a/ea#t4 /eremonie% /on#a/rarea -uterii me.e< Ea m4 9dro1ete /u di#-re$u. ei6 Umi.it% ,n5in#% ,n7o#it de a/ea#t4 8emeie% eu /are am ,n/4tuat un re0at ,ntre0< @2< Re0ina mea< Ce #4 8a/A Ce a/$iune #4 mai ,ntre-rindA De /e 0.orie #4 m4 mai a/o-4r% -entru /a ,n #8rit #4 8iu 140at ,n #eam4 de tine6 Un 5iitor #-.endid% toate -.4/eri.e 1o04$iei .ui i 5ia$a .ui /2iar% -entru o -ri5ire a ta% Ana de Au#tria< Dar #3a #8rit nu are #4 5in46 n a/ea#t4 /.i-4% o 5o/e a.4turi de e. murmur4; B Mon#eniore% Ma7e#tatea Sa Re0ina a #o#it ,n /a-e.4< Cardina.u. tre#aiC3 ,n 8a$a .ui #e ,n/.in4 un /4.u04r /u 8a$a o#oa#4% /o.$uroa#4% /u un #ur# /ini/ #au ne5ino5at -e 1u9e> /u -ri5irea nai54 #au o1ra9ni/4 i /u nu tiu /e atitudine de #-ada#in #u1 anteriu. .ui% un 5.470an de /a-u/in% .un0 i #.a1% /are miroa#e a #-ion de .a o .e02e de-4rtare6 Ri/2e.ieu% 8oarte -a.id% ,. a-u/4 de 1ra$ -e /4.u04r i #-une drdind; B Cori02an< Cori0nan< )e #-ui tuA666 B S-un% /4 o 5e$i 5edea% o8erindu354 -rimu. #4u #ur#6 B Nu te ,ne.iA B.1i Cardina.u. D B Eu 54 #-un% /4 da/4 dori$i% e a dumnea5oa#tr4< B Mona2u.e< Mona2u.e< $i -ier9i /a-u.L B Eaide$i dar% Mon#eniore< Frate.e Cori0nan /red /4 53a do5edit /4 ,i /unoate me#eria6 *tiu #4 54d% #4 a#/u.t% i .a ne5oie% #4 #-un un /u5nt B +u ai de #-u# /e5a< Fream4t4 Ri/2e.ieu6 S4 5edem< Ce 5rei #4 #-uiA 3 B Mon#eniore% 5in a/um de .a Lu5ru i a/o.o am 549ut3o -e D3na de )i5raG666 am1a#adoarea Hoa#tr4% a/reditat4 -e .n04 Re0in46 A#/u.ta$i Eminen$4; Caterina /ea Mare a a5ut -a.atu. +ui.erie#> Re0e.e ,i are -a.atu. #4u% Lu5ru> Maria deI MJdi/i# are -a.atu. Lu:em1our06 Sin0ur4 Ana de Au#tria nu are nimi/< *i d35oa#tr4 Mon#eniore% d35oa#tr4 a5e$i% m4 au9i$iA D3 5oa#tr4 a5e$i a/e#t -a.at% ma7e#tuo# /a +ui.erii.K% mare /a Lu5ru. i e.e0ant /a Lu:em1our0uL

B @2< B,.1,e Cardina.u. ,n8ier1ntat Ce 5i#< A2< Da/4 ar 8i -o#i1i. /a ea #4 5rea36 B S4 a//e-teA ? Ei< Mon#eniore% d35oa#tr4 #unte$i un mini#tru 0enia.% dar nu /unoate$i 8emei.e% /4 1ietu. 8rate Cori0nan< Am i eu di-.oma$ia mea% /u totu. ,n #er5i/iu. d35oa#tr46 Aa /4 am #-u# i eu un mi/ /u5nt .a ure/2ea D3nei de )i5raG6 I3am #-u#3% -e .e0ea mea% am L5iii ,ndr49nea.a /a #43i #-un /4 a/e#t -a.at% /are uimete o .ume M.iiiE7i8t% nu n 8o#t /on#truit -entru Cardina.% /i -entru o i.u#tr4 -rin$e#4 $i D .a-8A5tmM IM-rA5/ .e. -a.-it4 Ri/2e.ieu6 B *i i.u#tra -rin$e#4 atea-t4 /on8irmarea /e.or #-u#e de mine< Mon#eniore% /nd dori$i /a #4 du/ .a Lu5ru #/ri#oarea -e /are o 5e$i #/rie Re0inei Ana de Au#triaA Cardina.u. ,i ,n41ue un #tri04t ne#41uit de #-eran$46 E. ,i ,n/2ide o/2ii% iar mini.e i #e a-a#4 -e -ie-t *i atun/i% n4u/it% ,m14tat de #-eran$4% #-u#e /u a//ent r40uit de -a#iune; B A#t4 #ear4 -e .a mie9u. no-$ii ,8o -a.atu. meu din !ia$a Re0a.4 am #4 te ate-t< n a/e#t moment% un om ,m1r4/at ,n ne0ru% d4 de3o-arte -erdeaua ,n do#u. /4reia a#/u.ta% #tr41ate /a1inetu. ,ntune/o# din /are -ndi#e% tre/e -rintr3o 0a.erie i #e -ierde -rin /u.oare.e -a.atu.ui Cardina.3Frate.e Cori0nan #3a ,n/.inat umi.% a-oi #3a ,ndre-tat #-re ua #a.onu.ui -e /are o de#/2ide i a/o.o% e. #e .o5ete de /ine5a /are to/mai intra; 0ra#% m4runt% un 8e. de /o/oat 1urto#% /u 8a$a #-n4% /u o min4 ,n0ri7orat4 i /u a/eeai ,n84$iare de #-ion6 B Ra#/a##e< Se r4#tete /a-u/inu.6 Mereu -rintre -i/ioare.e me.e darA< B Cori0nan< S/rni -rintre din$i /o/oa tu.6 Mereu ,n /a.ea mea% aadar< B M4 o1#ede9i% mi/u. meu Ra#/a##e< B M4 e:a#-ere9i% mare.e meu Cori0nan< Frate.e Cori0nan #e a-.ea/4 -entru a3. 8u.0era -e ri5a.u. #4u /u un 1.e#tem6 Ridi/at -e 5r8u. -i/ioare.or% Ra#/a##e me#te/4 ,ntre din$i o in#u.t46 *i roii de 0e.o9ie% /ei doi #-ioni #e amenin$4 deodat4; B Mai ne 5edem noiL Ri/2e.ieu a r4ma# o54ind Ra#/a##e% -.in de -ra8 /a un /4.4tor /are nu a a5ut ,n/4 5reme #4 #e -erie% #e a-ro-ie /u -ai m4run$i% 84/nd o mu.$ime de -.e/4/iuni -entru a atra0e aten$ia #t4-nu.ui #4u ,n #8rit Cardina.u. ,. 94rete6 Imediat dra0o#te% -a#iune% dorin$4 -4timae% toate di#-ar din mintea .ui% iar 8a$a a/eea ,n8.4/4rat4% de5ine a.14 /a 5aru.6 !ri5iri.e3i de5in /a 02iat4% in/2i9itoria.e% -4trun94toare% i ,n4.$ndu3i /a-u. ro#tete deodat4; B Doamna de Le#-ar#A S-ionu. #e ,ndrea-t4 i ,ntr3un #u8.et% .a#4 #4 /ad4 un #in0ur /u5nt; B Moart4LCardina.u. r4mne -e 0nduri6 @ /ut4 1r49dea94 8runtea a/eea im-.a/a1i.4% iar 9m1etu. #4u a#)U$it e #in0uru. /are arat4 /4 r4#-un#u. a/e.a att de temut% ,i e -e -.a/6 Ur4 .a omu. a/e#ta tre1uie #4 8ie .a 8e. de ,n#-4imnt4toare /a i dra0o#tea L6 E. o1#er54 /u aten$ie -e #-ionu. /e #t4 ,n/.inat ,n 8a$a .ui i /u o 5o/e ,n/eat4 ad4u04; B E moart466 Bine< S-une3mi a/um /ine a a7utat3o #4 moar43 Ra#/a##e tre#are6 !oate /4 a/um e ora de/i#i54 ,n /are% o #im-.4 min/iun4 a#i0ur4 5ia$a unui om6 E. du/e o .u-t4 interioar46 E9it46 A-oi ,i #-une deodat4 ,n #inea .ui; B Ei< D3. de Saint3!ria/ n3are #4 ,ndr49nea#/4 ni/iodat4 #4 #e denun$e -e e. ,n#ui< *i /om-.et -a.id din /au9a 0re.ei -o5eri /u /are3i ,n/ar/4 /ontiin$a 1.1ie; N D B Eu% Mon#eniore eu< B Ra#/a##e% tu eti un #er5itor 1un6 +re/i -e .a 5i#tieru. meu; te atea-t46 Cu5ntu. -e /are

.3ai ro#tit adineauri% 5a.orea94 /t 0reutatea .ui ,n aur6 !entru moment e dea7un#6 Di#ear4% ,n .o/uin$a mea% o #43mi dai deta.ii a#u-ra /4.4toriei /e ai 84/ut3o .a An0er# i /um #3au -etre/ut .u/ruri.e6 A/um du3te6 B @ /.i-4 Mon#eniore6 Eu ar 8i tre1uit #4 8iu ai/i% ,n/4 de a/um /in/i#-re9e/e 9i.e% ,ntru/t D3na de Le#-ar# a murit .a (O Fe1ruarie6 @ri% da/4 am ,ntr9iat% a/ea#ta e din /au94 /4 am -e /ine5a /are a di#-4rut a doua 9i du-4 ,rimorm,ntare% -e /ine5a% -entru /are am -ierdut o .un4 /a #3o -ot #tudia i /are mi3a a.une/at -rintre de0ete% /2iar ,n momentu. /nd eram e deP a7un#; o 5oi 04#i eu< B De /ineA ? De /ine 5rei #4 5or1etiA Mie nu3mi -.a/ ra-oarte.e ne/.are% domnu.e Ra#/a##e< B Ierta$i3m4 Mon#eniore6 E 5or1a de 8ata a/e#tei no1i.e doamne e 5or1a de Annai# de Le#-ar#< B Annai#< Co-i.a a/eeaA L B Co-i.a a/eea o in#-ira -e mama #a< Morm4i ,n41uit #-ionu.6 Mon#eniore rie3am ,ne.at< Cardina.u. tre#are6 B +re1uia .4#at4 ,n 5ia$4 mama i u/i#4 8ii/a< Continu4 #-ionu. ,m-in# de am1i$ie% /are -ro1a1i. /4 era mai -re#u# de -uteri.e .ui !ri5irea de 02ea$4 a Cardina.u.ui arun/4 un 8u.0er i Ra#/a##e i#-r45ete; B A/eea era -eri/o.u.% Eminen$4< *i mi3a #/4-at% /4/i a.t8e. ar 8i a7un# i ea din urm4 -e mama #a6 Unde o 8i a/umA ? A2< Mon#eniore% 54 #-un dre-t dou49e/i de #eniori re5o.ta$i% nu ,ntre/ ener0ia a/e#tei /o-i.e< !oate /4 are #4 5ie .a Eminen$a 5oa#tr4< *i da/4 5a 8i aa% .ua$i Q Rama< Cnd /ine5a #e numete Annai# de Le#-ar# nu tie ni/i #4 8emure% ni/i #4 ierte i ni/i #4 de9arme9e ,n 8a$a /ui5aL Ri/2e.ieu i3a ,n/runtat #-rn/ene.e% meditea94% /a./u.ea94% /om1in46 A/um nu mai e 5or1a de un 5i# de dra0o#te6 E 5or1a de un 5i# u/i0a6 n mintea .ui /4uta /e5a6 )nduri.e .ui a#-re% ina//e#i1i.e -entru mi.4% intr4 84r4 e9itare ,n /otituri.e /are du/ #-re /rim43 !ro1.ema -e /are o de91ate a/um% nu e#te de a a.e0e da/4 tre1uie #4 u/id4 #au #4 ierte< Ea /on#t4 ,n di8i/u.tatea de a #ta1i.i /um ar -utea #4 o -rind4 de 0t -e a/ea /o-i.4 i ,n /e /ur#4 2idoa#4 tre1uie #4 o arun/e% aa o54itoare /um -oate 8i o 8at43 *i deo/.at4 e. ,i ,n4.$4 /a-u. i ridi/4 din umeri3 A 04#itL B Ra#/a##e% .3ai 549ut .a An0er# -e Baronu. de Saint3!ria/A B @a Mon#eniore% r4#-un#e #-ionu. #t4-nindu3i un tremur6 A -ornit i e. .a drum #-re !ari# ,n a/e.ai tim- /u mine% ,narmat /u o #/ri#oare de audien$4% /are ,i 5a -ermite #4 8ie -rimit 84r4 ,ntr9iere de Eminen$a Hoa#tr46 !re$ioa#4 a/2i9i$ie Mon#eniore< Dou49e/i i trei de D LL Ani% .i-#it de #/ru-u.e% 0ata #4 ,ntre-rind4 ori/e% #-irit 5ioi% 1ra$ #o.id i .a /a-4tu. a/e#tui 1ra$% o #-ad4 -oate mai de temut /2iar /a a 8aimo#u.ui +ren/a5e.< B +ren/a5e.A ntrea14 Cardina.u. B Mae#tru de #/rim4 a /4rui A/ademie e /ea mai /uno#/ut4 din tot !a,i#u. Eu ,. /uno#/6 *i a/e#ta e unu. -e /are ar tre1ui #4 5i3. ataa$i% Mon#eniore< B Hom 5edea Ra-oarte.e /e .e -rime#/ #-un /4 a/e#t Saint3!ria/ 7-#te ,ndr40o#tit de D3ra de Le#-ar#6 E ade54ratA B *i3ar 5inde i #u8.etu. dia5o.u.ui% da/4 dia5o.u. i3ar o8eri3o -e Annai#3 *i% .3a i 5ndut de7a% ad4u04 ,n 0,n/+ Ra#/a##e% 8iind/4 din dorin$aIde a -une mna -e a/ea#t4 8at4% a u/i#3

S3 Bi 1ine< S-u#e /u r4/ea.4 Ri/2e.ieu a /4rui -ri5ire #e i.umin4 de 7 8une#t4 .im-e9ime% nu te mai ,n0ri7i de a/ea#t4 /o-i.4% Ra#/a##e< +u m3ai #/4-at de mama ei3 Saint3!ria/ are #4 m4 de1ara#e9e de 8at4L B *i /um% Mon#JnioreA 3 B Lund3o ,n /4#4torie< R4#-unde Ri/2e.ieu /u un 9m1et a#/u$it *i #-ionu.% omu. mi#iuni.or u/i0ae% Ra#/a##e% nu #eI-utu o-ri #T EU tremure< *i /nd% ,n urma unui #emn a. .ui Ri/2e.ieu% e. #e retra#e% 1om14niD B Saint3!ria/% #o$u. .ui Annai# de Le#-ar#< Saint3!ria/< @ri1i.% B8.Ui e ,ntr3ade54r ori1i.i Du-4 -.e/area .ui% Cardina.u. de Ri/2e.ieu .o5ete ,ntr3un /.o-o$e. #u#-endat Un 5a.et intr4 /u aer #o.emn i de#/2ide D.ar0 /e.e dou4 ui monumenta.e% /u /te dou4 /anaturi Una d4 ,ntr3o imen#4 0a.erie% iar /ea.a.t4 ,n /a-e.a -a.atu.ui6 Ca1inetu. #e um-.e atun/i de 0enti.omi% e-i#/o-i% /anoni/i% ar2ie-i#/o-i6 Ri/2e.ieu ,i ia ,n#emne.e demnit4$ii #a.e 1i#eri/eti de Cardina.P DP *i ,naintea94 ,n/on7urat de a/e#t 0randio# /orte0iu de -reo$i% /are intonea94 un /nte/% a#em4n4tor unui imn de 0.orie6 n /a-e.4% o minune de .u: i de art4% #tr4.u/it /om1inate% or0a 0eme% iar o -u9derie de /4de.ni$e de aur ma#i5% ,na.$4 un nor de 8um de t4mie% -n4 .a .umina .umin4ri.or din /ande.a1re ,n/ru#tate /u -ietre -re$ioa#e6 E un ta1.ou de o m4re$ie in/om-ara1i.46 *i ,n a/e#t /adru% /a o 5i9iune de #-.endoare irea.4% #e a8.4 un 0ru- de o ma7e#tate #ur-rin94toare% #tr4.u/itoare; e Ludo5i/ a. UIV3.ea% /u Ana de Au#tria% Maria de MJdi/i# i )a#ton de An7ou% HendWme i Bour1on% -rin/i-ii de CondJ% de Ro2an% de Com1a.et% de Mont-en#ier% de C2e5reu#e% @rnano% Soi##on#% Montmoren/G% C2a.ai#% toat4 no1.e$ea% toat4 Curtea Fran$ei% ,n/.inat4 ,n 8a$a unui omL @ /.i-4% Ri/2e.ieu #3a o-rit .a intrarea ,n /a-e.46 Cu /or-u. dre-t% radio# i im-o9ant% e. -ri5ete /um toate a/e#te /a-ete i.u#tre #e ,n/.in4 ,n 8a$a .ui Deodat4% ,n /.i-a /nd #4 -4ea#/4 #-re a.tar% e. #e /.atin4% .o5it ,n -.in4 .ui a-oteo94; a/o.o% ,n 8undu. /a-e.ei% e o 8emeie carX a r4ma# ,n -i/ioare i ,. -ri5ete dre-t ,n 8a$4 i ,. de#8ide /u toat4 atitudinea eiL E o tn4r4% 1.ond4% /u o/2ii ne0ri% 8rumoa#4% mndr4% #/nteind de ,ndr49nea.43Ri/2e.ieu -4.ete de 8urie6 Ri/2e.ieu tremur46 n -ri5irea .ui 8u.0er4toare e. -une toat4 amenin$area i toat4 anatema -e /are o -oate arun/a6 *i tn4ra ,i arun/4 .o5itur4 /ontra .o5itur4% 1.e#tem /ontra 1.e#tem> e o 5ie de/.ara$ie de r491oi3*i /nd Cardina.u.% /u un -a# #a/adat% ur/4 #-re ma#a a.taru.ui% e -a.id de ur4 #au de 0roa94% /4/i a/eea -e /are a 549ut3o a#t8e.% 5ine ,n nume.e dre-t4$ii% a. 7u#ti$iei i a. r491un4rii% aa /4 0.a#u3i tremur4 murmurnd; B Fii/a .ui Eenri/ a. IH3.ea< Fii/a moartei< Annai# de Le#-ar#< Fii/a .ui Eenri/ a. IH3.ea< Aadar e #ora .ui A.e:andru de Bour1on i a .ui CJ#ar de HendWmeA Sor4 /u M@NSIEUR% Du/e.e de An7ouA Sor4 /u Ludo5i/ a. UE@Uea% Re0e.e Fran$eiL Ce dram4 #e a#/unde #u1 a/ea#t4 de#/enden$4 re0a.4A Cine e#te a/ea#t4 Doamn4 de Le#-ar#% de a /4rei u/idere am au9it a/um /te5a /.i-eA De /e 0rea.4 #4 8i 8o#t ea 5ino5at4% #au 5i/tim4 /4rei /ur#e tr4d4toare #4 8i /49utA A/e#tea #unt -ro1.eme.e /e tre1uie#/ de9.e0ate6 A/eea /are -oart4 nume.e de Annai# de Le#-ar# i /are -oate /4 are dre-tu. .a un .o/ -e tre-te.e tronu.ui /a i Eenrietta% 8ii/a )a1rie..ei de E#trJe#% a -4r4#it /a-e.a ,n momentu. /nd #3a ,n/e-ut /eremonia !rintr3o eroi/4 #8idare% ea a 5oit #43i #tri0e /u -ri5irea% dre-t ,n 8a$4% /e.ui /e e #t4-nu. a to$i i a toate; B Iat43m4< !49ete3te< Sunt ,n 0ard4L

*i a/um #3a 84/ut I3a arun/at m4nua ,n 8a$4 i a/um #e retra0e #tr414tnd anti/amere.e -.ine de 0enti.omi% 04r9i i #-ioni6 Da/4 /ine5a #/ mir4 549nd3o ,n /o#tum de #trad4% ,ntr3un .o/ unde #e de#84oar4 o a#t8e. de -om-4% da/4 e ,ntre1at4% ea #e mu.$umete #4 .e arate in5ita$ia #/ri#4 -e /are o are ,n mina6 Cum i3a -ro/urat3oA C$i5a #eniori% ,n a7un% #3au omort -e #trad4 ,n due.% -entru a /u/eri o 1u/4$i/4 dintr3un a#t8e. de do/ument Au 8o#t doamne de #eam4% /are au o8erit ,n 9adar -n4 .a o #ut4 de mii de .ire% intenden$i.or a/e.ui -a.at% /a #4 -oat4 8i admi#e i e.e .ia mer0ea /u -ai no1i.i i ,ndr49ne$i% uoar4% 0ra$ioa#4% /u .o/2in ei de /ati8ea i /u 7a/2eta ei /are ,i #/u.-tea94 ta.ia armonioa#4% 2ii1 -4.4ria de 8etru /enuiu% /u 1oru. ridi/at ,ntr3o -arte% /um -oart4 ui5ii.eiii6 Dar #u1 toat4 ,ndr49nea.a a/eea% #e 02i/ete demnitatea% imY./#tia /urat4 a #u8.etu.ui i ne5ino54$ia unei 8iin$e #u#$inuta numai P D LL Dr #-ui tu.% /are ,n#u8.e$ea odinioar4 -e 8e/ioare.e r491oini/e6 Aadar% L6& #t t A1ate /am/r/.e 84r4 #4 ,ntre1e -e nimeni -e unde #4 mear04% /a iP iun ut . i /uno#/ut 1ine toat4 /on#tru/$ia a/e.ui -a.at i mer0e -n4 /nd% iuii una din #4.i.e 0oa.e% ,. ,nt.nete -e /e. /are o atea-ta3*i a/e#ta% e omu. ,m1r4/at ,n ne0ru% /are din 8undu. unui /a1inet% 2 LiIMIii.ia. i a au9ii toat4 di#/u$ia dintre Cardina. i /4.u04ru. Cori0nan< I 2uni nti5 a #ur-rin# teri1i.u. #e/ret% a. dra0o#tei .ui Ri/2e.ieu -entru M L7unn Ana de Au#triaL n iii5in.e re-e9i% ,n8.4/4rate% Annai# ,. ,ntrea14% i omu. uP I L7Mind8% /u o/2iu. .a -nd4% /u 0.a# ,n41uit% /a i /nd o #in0ur4 D ,n Ut nUrt/i.A% dintre /e.e /e .e #-unea% ar 8i -utui #43. /ondu/4 ,n !.a/e de )rZ5e< & A/ea#t4 durea94 numai dou4 minute i omu.% ,n#-4imntat% -ornete re-ede #-re interioru. -a.atu.ui% ,n tim- /e Annai# de Le#-ar#% -a.-itnd de /e.e /e a8.a#e% #e de-4rtea94 murmurnd; B C4.u04ru. a#t4 #ear4 .a mie9u. no-$ii3 !ia$a Re0a.43 @2< A/um .3am -rin#< Mam4% o #4 8ii r491unat4< A7un#4 a8ar4% ea tra5er#ea94 0ru-uri.e ,ntune/ate de oameni din -o-or% /are /ontem-.4 nou. -a.at% a-oi #e ,ndrea-t4 #-re mar0inea orau.ui% ,n dire/$ia M4n4#tirii +em-.e6 A a7un# ,n #trada Sainte3A5oGe6 n /o.$u. 8ormat /u #trada Courteau% #e ,na.$4 o /.4dire /are -ar" -4r4#it46 Cu o -ri5ire ra-id4% Annai# #e a#i0ur4 /4 nu e nimeni -e a/o, i #e ,ndrea-t4 re-ede #-re a/ea#t4 /.4dire% unde nu tre1uie #4 o 5ai nimeni /4 intr43 Deodat4% /2iar ,n momentu. a/e.a% a-are ,n #trad4 i /4.4re$ o 5ede% #/oate un #tri04t% #are de -J /a. i #e a-ro-ie de / +n4ra #e ,n8ioar4; B Baronu. de Saint3!ria/L Un /o#tum de o e.e0an$4 e:a0erat4% mu#ta$a ro/at4 r4#u/it4 ,n #u#% /u -4ru. a-roa-e rou% /u 1u9a de #u# aro0ant4% /u -ri5irJ o1ra9ni/4% iat4 -e #/urt /um era 0enti.omu. /e de#/4.e/a#e6 B De#tinu. re8u94 #4 ne #e-are% rn7ete e. /u o 5o/e a/r4 mu/4toare6 Am -.e/at dr, An0er#% /re9nd /4 53am -ierdut -entru totdeauna6 A/um am #o#it .a !ari# i iat4< H3am ,nt.nit din nou< A$i 84/ut o mare 0reea.4 /4 a$i ,n/er/at #4 8u0i$i de mine< R4#-un#u. dat de Annai#% ,. 1i/iuete /a o .o5itur4 de /ra5ae; B +e .4u9i !entru a 8u0i de dumneata% ar 8i tre1uit #4 m4 tem6 @ri% dumneata ,mi eti numai odio# i att< Adio domnu.e3 B Eu unu. nu o #4 54 mai -4r4#e#/< B.1ie Saint3!ria/ /u o 8urie /re#/nd46 @dio# #au nu% m4 5e$i a#/u.ta< *i un 5a. de /u5inte de -a#iune #4.1ate/4 #e re5ar#4 atun/i% .a ,n/e-ut amenin$4toare% a-oi

ru04toare i ,n /e.e din urm4 -.ine de #u#-ine6 E. ,i de954.uie toat4 dra0o#tea .ui% ,i -o5e#tete toate dorin$e.e .ui% #e e:a.tea943 B H4 iu1e#/< n/2eie e. 08ind6 De 9e/i de ori m3a$i re#-in#% dar a/um% mama dumnea5oa#tr4 e moart46 A5e$i ne5oie de un 1ra$ de /are #4 54 #-ri7ini$i3 A#/u.ta$i< A5erea mea e #-.endid4 i are #4 de5ie ma0ni8i/4; ,n#ui Cardina.u. Ri/2e.ieu m3a /2emat .a e.< A//e-ta$i #4 & !.a/e de )rZ5e% o -ia$4 -u1.i/4 ,n 8a$a -rim4riei din !ari# i ,n /are #e 84/eau e:e/u$ii.e /a-ita.e6 &( I RDD Fi$i Baroan4 de Saint3!ria/ i Curtea 54 e de#/2i#4 i o 5ia$4 8erme/at4 [ N DP De -.4/eri i de onoruri #e 5a de#84ura ,n 8a$a 5oa#tr4< S-une$i< @2% #-une$i< Un /u5nt un /u5nt< Nu m4 arun/a$i ,n di#-erare< Atun/i% un 8e. de mi.4 teri1i.4 a-4ru -e 8a$a tinerei i /u5inte.e -e /are .e ro#ti% 8ur4 ,n0ro9itoare; B mi /eri un /u5nt Eu a 8i 5rut #4 te #/ute#/ de e< Dumneata m4 8or$e9i #43. -ronun$; Baron de Saint3!ria/% Annai# de Le#-ar# nu -oate #4 8ie #o$ia unui 2o$ D )enti.omu. r4ma#e a.1 /a 5aru.% 8u.0erat B Iat4 drumu. dumita.e< Adau04 ea /u o ne#-u#4 m4re$ie6 *i iat4 i drumu. meu< Atun/i Saint3!ria/ #e #mu.#e din ruinea /are3. #tri5ea i ,i ,ndre-t4 ta.ia6 Un r# 8urio# ,i /ri#-a 1u9e.e6 E. #e ,n8i0e /u a#-rime -e -i/ioare.e3i de#84/ute i -ier9ndu3i /a-u. e:/.am4; B Eo$< Da< *i a/e#ta nu3i #in0uru. /u5nt -otri5it< Mai #unt i a.te.e a#em4n4toare< !oate /4 ,ntr3o 9i o #4 a8.i /ine #unt /e #unt< Eo$< A2a< *tii a#ta< Ei 1ine% e un moti5 ,n -.u# /a #4 8ii a mea< !49indu3te% m4 -49e#/ -e mine< ndr49ne#/ ori/e< R4/ni Saint3!ria/6 \Fiind/4 te3am 04#it% te iauL Cu o/2ii ,n8.4/4ra$i% /on5u.#ionat de teroare i de -atim4% e. #e d4du un -a# ,na-oi -entru a #e re-e9i .a ea /a un -un0a de #trad4 i ridi/ndu3i mna] Dar ,n a/eeai /.i-4% un om #4ri -ra0u. unei ui de a.4turi i /u un -umn ,n -.in4 8i0ur4% ,. a95r.i -e Baronu. de Saint3!ria/ .a -atru -ai% ,n tim- /e o 5o/e tn4r4% 5ioaie i ironi/4 #e au9i; B !4i 1ine domnu.e< Nu 5e9i /4 o -.i/ti#eti -e doam4nA m14tat de 8urie% Saint3!ria/ #e ridi/4 -ri5ete ,n 7uru. .ui; Annai# de Le#-ar# a di#-4rut< )enti.omu. nu mai 5ede ,n 8a$a .ui de/t -e ne/uno#/utu. a. /4rui -umn -uterni/ ,i #er5i#e o .e/$ie att de #n0eroa#46 E. #e a-ro-ie 1.1ind; B Eti -urt4tor de #-ad4< n 0ard4< Imediat< !a.id% a0itat de 8iori% e. ,i #/oate #-ada din tea/46 B @ /.i-4 domnu.e< S-u#e /a.m ne/uno#/utu. Nu m4 dau ,n .4turi de a3mi t4ia 0tu. /u #a1ia% ,n .u-t4 /u dumnea5oa#tr4% dar nu 5reau #4 mor -e ea8od *tii /4 #unt nite ordonan$e /are o-re#/ due.u.< Aadar 140a$i #-ada .a .o/% domu.e i re-ede de tot< B !e iadu. /are te3a n4#/ut% e 8oarte ade54rat< Bom14ne Saint3 !ria/6 @rdonan$e.e< Ri/2e.ieu< S/ri#oarea mea de audient4< Cariera PD Mea< @2< Ce era #4 8a/< Cnd i unde ne -utem ,nt.ni% 84r4 a 8i 549u$iA ? D

B Mine% .a /4derea no-$ii% ,n )r4dina M4n4#tirii +em-.e% 5oi 8i .a di#-o9i$ia D5#6 B Bine6 *i a/um% 5reau #4 tiu% /ui o #43i #mu.0 mine inima% ,n #-ate.e M4n4#tirii +em-.e% /a #3o arun/ /ini.or mei6 Nume.e D5#< B Mai ,nti a. D5# 54 ro0< B Baron Ee/tor de Saint3!ria/< B *i eu% +ren/a5e.< S-u#e neeuno/utu. #a.utnd6 +ren/a5e.% -ro8e#or #e/und a. A/ademii.or de #/rim4 din F.oren$a% Mi.ano% Mur/ia i +o.edo% e.e5 a. .ui Bar5i..ar#% dire/tor a. A/ademiei de -e #trada Bon#3En8ant#% mae#tru de #/rim4< *i /u un nou #a.ut% /u o 0ra$ie ne#-u#4% ad4u046 B !e mine #ear4 domu.e< Saint3!ria/ 84/u un 0e#t 8urio# de amenin$are i a-oi ,n/4.e/4 dintr3un #a.t Dou4 .o5ituri /runte de -inteni% un ne/2e9at de durere i Baronu. di#-4ru #-re /entru. !ari#u.ui% du# ,ntr3un 0a.one1un de 1ietu. anima.% -e /are ,i 54r#a 8uria Mae#tru. de #/rim4 ridi/4 din umeri i intr4 din nou ,n /a#a de unde d4du#e 1u9na% #e o-ri o /.i-4 .a -i/ioare.e #/4rii de .emn /e du/ea .a eta7 i /u /a-u. ,n/.inat% murmur4; B Ea ni/i nu m3a -ri5it m4/ar< E ade54rat< Ea ni/i nu3. -ri5i#e6 De3a1ia ,. 549u#e6 n momentu. /nd +ren/a5e. inter5eni#e% 84r4 a mai /4uta #4 5ad4 /ine o #a.5a% Annai# de Le#-ar# nu a5u#e#e de/t un #in0ur 0,n^_ #43i a#i0ure intrarea ,n /a#4% 84r4 /a Saint3!ria/ #4 -oat4 a8.a /4 ea .o/uiete ,n /.4direa a/eea Re-ede /a 8u.0eru.% ea tre/u du-4 /o.$ ,n #trada Courteau i #e arun/a#e ,n -ra0u. unei ui ,ntrede#/2i#e% /are 84r4 ,ndoia.4 nu o ate-ta de/t -e ea /a #4 #e de#/2id4 i #4 #e ,n/2id4 imediat% ermeti/6 A/o.o% ,ntr3 un 5e#ti1u. mare% e` #e /a.m4 i ,i 5eni ,n 8ire6 !ie-tu. i #e a0it4 i 0ndi -a.-itnd; B )enero#u. ne/uno#/ut are #4 #e 1at4 ,n due. -entru mine i are #43i rite 5ia$a -entru mine% ,n 8a$a uneia dintre /e.e mai teri1i.e #-ade a.e re0atu.ui o2< A 8i 5rut #4 tiu m4/ar /ine e3@ /.i-4% a` r4ma#e 5i#4toare% a#/u.tndu3i 14t4i.e inimii /are ,i uimete mndria ei o1inuit4> a-oi; B Eaide< Eu n3am dre-tu. ni/i de a ,ntr9ia .u/ruri.e i ni/i de a m4 ,nduioa Eu am -ornit -e o /a.eI-rea #trmt4 i 5oi mer0e -n4 .a /a-4t% /2iar da/4 a 04#i a/o.o o -r4-a#tie /e 5a tre1ui #4 m4 ,n02it4L Mae#tru. de #/rim4 a ur/at -e #/4ri% to/mai #u# de tot% #u1 a/o-eri% ,ntr3o man#ard4 .uminoa#4% -e /are i3a tran#8ormat3o ,ntr3o .o/uin$4 ,n/nt4toare6 E. a.er04 #4 de#/2id4 8er4#trui/4 i #e a-.e/4 din/o.o% dea#u-ra unei mari i 8rumoa#e 0r4dini B !oate /4 am #3o mai 54d% aa /um o 54d mereu de 9e/e 9i.e% ae9at4 -e 1an/a de .n04 1o#/2et66 )r4dina a/eea #e a8.a ,n #-ate.e /.4dirii ,n /are .o/uia Annai# de i:#-ar#< Cine era a/e#t +ren/a5e.A Fa-te.e i 0e#turi.e .ui% -o5e#tite ,n /e.e CC 5or urma% ,. 5or -i/ta din /a- -n4 ,n -i/ioare6 Dou49e/i i doi de ani% 95e.t% uor% #u-.u% 5e#e.% 1un to5ar46 Ni/i o um1r4 de am4r4/iune ,m-otri5a 5ie$ii% /i numai /teodat4 #e ,n8uria /a un ne1un6 AGea o ,n84$iare mndr4 i nai54% -4ru. 1o0`t% ondu.at nu. ura.% -ri5irea ironi/4 i /in#tit4% 0ura #-iritua.4% iar dea#u-ra 1u9e.or% @ mu#t4/ioar4 o1ra9ni/46 Un an#am1.u de nede#/ri# de armonie i de ire9i#ti1i.4 #im-atie% -e /are o de0a7a o 8iin$4 /e 5i1ra de /ura7 i de 0enero9itate /a5a.erea#/4 i dea#u-ra tuturor a/e#tora% radia tinere$ea Iu.6

Aadar% -entru un moment% +ren/a5e. din ,na.tu. o1#er5atoru.ui Eu% #t4 i /ontem-.4 /u -a#iune 0r4dina a/e.eia -e /are e. o ador4 din de-4rtare% 84r4 #4 tie m4/ar /ine e6 Dar ,n odaia .ui% intrar4 doi6 B4r1a$i; unu. din ei% de o ta.ie i de 8orme at.eti/e% /u o 8i0ur4 mare% 7o5ia.4> /e.4.a.t% re/e% #o1ru ,n /u5inte Gi 8n 0e#turi% o re-re9entare a #/e-ti/i#mu.ui% un 0enti.om ,ntr3o $inut4 Itn-//a1i.46 +ren/a5e. #e ,ntoar#e #-re ei% /u amndou4 mini.e ,ntin#e6 D Mae#tre% #-u#e /o.o#u.% 5rei #43$i -4r4#eti A/ademiaA Din -4/ate ai dre-tate% dra0u. meu Se/und< B A.unei ,n#eamn4 /4 #unt ne5oit #4 o ,n/2id i a-oi #4 m4 du/ #4 ui8. N-,n9u8< B Ci.iar a#ta 5oi 8a/e Montario.% aa 5oi 8a/eL B +ren/a5e.% #-u#e 8.e0mati/ 0enti.omu.% m3am inter#at de nume.e n//unuA/u./i ta.e3 B Mau.uG#< !a.-it4 +ren/a5e. ,ntr3un #tri04t Dra04 Conte< $i #unt re/uno#/4tor3 B S4 nu mai 5or1im de a#ta i a8.4 un .u/ru; o /2eam43Conte.e de Mau.uG# #e o-ri 1ru#/6 E. e9it4 i arun/4 o -ri5ire de mi.4 a#u-ra .ui +ren/a5e.3 Nume.e a/e.a% nume.e de dra0o#te -e /are ,. adu/e% tre1uie #4 8ie de/i dintre a/e.ea /are tre9e#/ e/ouri de 0roa94 #au de nenoro/ireL B Ei 1ineA ntrea14 ,n8ier1ntat +ren/a5e. Nume.e% -rieten dra0% /um o /2eam4A 3 B Ei 1ine% e#te Annai# de Le#-ar#6 B Annai#< Nume adora1i. /are are #4 ,n8.orea#/4 -e 1u9e.e me.e6 Montario.% 1unu. meu -rieten% mine #ear4% ne .u-t4m< M4 5oi 1ate /u un oare/are Saint3!ria/ /are a in#u.tat3o< Annai#< A2< S/um-u. meu Conte3 B Da% nume.e e ,n/nt4tor6 *tii /4 eu .3am /uno#/ut -e a/e#t Saint3!ria/ .a An7ou% #-u#e Mau.uG# ,n 5r8u. 1u9e.or6 E un #-ada#in /are ar -utea -rea 1ine #4 te u/id4 /2iar -e tine6 Ar 8i -4/at aa /e5a6 B Cine eA ? Ce 8a/e e. .a !ari#A 3 B A#ta nu tiu6 Dar uite ,ntrea143. -e 5a.etu. meu 1unu. Herdure3 S43$i #-un46 E. /e tie de#-re a/e#t Saint3!ria/% /u /are a /on5ie$uit /t45a 5reme ? i /red /4 tie de#tu.e6 ? +ot /e ,$i -ot #-une eu% e /4 a/e#t om e /a-a1i. #4 te omoare6 B Ei dr4/ie< N3are de/t #4 5in4< Se r4#ti MontarioL B Linite Se/undI Mina uoar4% umerii trai ,na-oi% 5r8u. a.iniat r#43. 5edem /e -oate< @m 5edea noi% -e Ba/2u#< B Ai o/a9ia #43$i mai antrene9i mina< In#i#t4 MontarioL B C2iar a#ta 5oi 8a/e% Se/und< Dra04 Conte% ,$i mu.$ume#/ /4 mi3ai adu# a/ea#t4 1u/urie3 B *i eti 2ot4rt% +ren/a5e.% #4 o iu1eti mereu -e D3ra de Le#-ar#A B @ iu1e#/< Murmur4 +ren/a5e. /u un a//ent -4tima6 De 9e/e 9i.e% 5ia$a mea e /om-.et tu.1urat46 Ate-t /ea#uri ,ntre0i i /nd o 54d o /.i-4 -e 1an/a a/eea% #imt /4 tr4ie#/% -n4 a doua 9i% dar /nd nu 5ine% totu. e mort ,n mine3 Conte% #3a i#-r45it Eu #unt a. ei< B Ei 1ine% #-u#e .initit Mau.uG#% 5rei #43$i adu/ .a /unotin$4 un .u/ruA B S-une% dra0u. meu Conte6 *tiu /4 ni/iodat4 nu 5or1eti ,n 9adar6 B Iat4 /e e% +ren/a5e.; da/4 Saint3!ria/ nu are #43$i #tr4-un04 -ie-tu.% -rin /ine tie /e .o5itur4 mra54% dra0o#tea ta are #4 te u/id4 ,n mod #i0ur6 Annai# de Le#-ar# merit4 re#-e/t i de5otamentb B Atun/iA . ,ntreru-#e im-etuo# mae#tru. de #/rim46 B Atun/i% a8.4 /4 a/ea#t4 8rumoa#4 8at4% no1i.4 -rin #-iritu. ei% admira1i.4 -rin 5oin$a ei% a/ea#t4 8at4% dra0u. meu% e#te e#/ortat4 ,n 5ia$4 de un #-e/tru% /are #e numete nenoro/irea6

Montario. i +ren/a5e. 8ur4 #tr414tu$i de un 8ior6 Cu a/eeai 5o/e .i-#it4 de emo$ie i /iudat de domoa.4% /onte.e de Mau.uG# ad4u04; B Ea mer0e $int4 #-re o /ata#tro84 i are #4 te antrene9e du-4 ea6 *i ar 8i -4/at3Montario. ro#to0o.ete ,ntre din$i o ,n7ur4tur4 8ormida1i.46 +ren/a5e. #imte o #tin02erea.4 de moarte /um ,. #trn0e de 0t% dar #e #/utur4 i% /e5a mai -a.id% ro#tete; B Fie% Conte< Eu #8ide9 i de#tinu.< Dar o #4 5e9i /4 nu m4 omoar4 -e mine /ine5a aa de uor6 Sunt doar mae#tru de #/rim4% /e dra/u i am ,n5in# 9e/e din doi#-re9e/e% dintre /ei mai 5e/2i ai ai #/rimeiI *i #4 tii /4 #unt 8oarte re9i#tent% -e Ba/2u#< Nu e aa Se/undA *i Montario. ad4u04 /u un r4/net B !e Ba/2u#< Suntem re9i#ten$i< Nu au de/t #4 5in4% to$i /$i or 5reaL Ca-6 n #/ri#oarea .ui ri/2e.ieu E N@A!+E6 Unu. du-4 a.tu. /.o-ote.e !ari#u.ui 1at ore.e 9e/e% ame#te/ndu3i 0.a#uri.e .or 0ra5e #au armonioa#e6 +otu. e ,n ,ntuneri/% a8ar4 de /te5a nie /u #8in$i% unde /te o .umnare #e #tin0e uor% 8ume0nd6 +otu. e .initit> doar .a /te5a /o.$uri de #trad4% oamenii ata/a$i /2eam4 ,n 9adar -a9ni/u.% #4 .e 5in4 ,n a7utor6 +otu. doarme ,n a8ar4 de trei /.4diri /are ne intere#ea94 -e noi i ,n /are #e de#84oar4 trei #/ene di8erite% 8a/tori ai e-i#odu.ui -e /are ,. 5om -o5e#ti6 !rima% #e de#84oar4 ,n .o/uin$a Cardina.u.ui de Ri/2.ieu% din !ia$a Re0a.46 A doua ,n .o/uin$a tinerei Annai# de Le#-ar# -e #trada Courteau6 Cea de3a treia% .a A/ademia de #/rim4 din #trad4 Bon#3En8ant#% unde3i 5om 04#i ,n /ur,nd -e +ren/a5e.% mae#tru. de #/rim4% Montario.% Se/undu. #4u i Conte.e de Mau.uG#% /iudatu. #4u -rieten6 n !ia$a Re0a.4% un imen# /a1inet de .u/ru% ,m1r4/at ,n rou% ,m-odo1it /u ta1.ouri% ,ntre /adre.e /4rora #/.i-e#/ #-ade% -i#toa.e% mou#/2ete% ar2e1u9e 5e/2i> ni/i un /ru/i8i:% ni/i o ima0ine re.i0ioa#4 e#$e /amera de re/u.e0ere a Cardina.u.ui< De ai/i -orne#/ ordine.e /are u/id% ordonan$e.e /are 0,tuie#/ i #n0erea94 Fran$a% amenin$4ri.e /are ,n#-4imnta Euro-a3 De ai/i au 8o#t trimii ,n /ur#u. 9i.ei #-ionii ,n#4r/ina$i /u de#/o-erirea tinerei Annai# de Le#-ar#6 Du-4 /e a terminat /u a/ea#t4 trea14% #i0ur /4 tn4ra /o-i.4 ,i 5a 8i dat4 -e mna% /2iar a doua 9i% Ri/2e.ieu #3a .4#at -rad4 or0o.iu.ui i dra0o#tei #a.e6 Ceremonia din diminea$a a/e.ei 9i.e a 8o#t -entru e. un du1.u trium8; .3a umi.it -e Re0e< *i Re0ina Ana de Au#tria i3a #ur# -entru -rima oar4L Aadar% Ri/2e.ieu% .a ora a/eea tr9ie% #t4 ,n 8a$a unei me#e -e /are #e 04#ete o #/ri#oare% /e 8u#e#e #/ri#4 /2iar atun/i de e. i -e /are a re/itit3o ,n 9e/e rnduri6 n 8a$a .ui% ,ntr3un 8oto.iu% un 14trn /e -oart4 5etminte.e de /4.u04r /a-u/in% arun/4 #-re a/ea#t4 #/ri#oare o -ri5ire -4trun94toare% /a i /nd ar 5rea #43i de#/i8re9e mi#teru.% de de-arte6 A/e#t om% e#te -4rinte.e \o#e8% Eminen$a Cenuie< @ 8i0ur4 uimitoare< n momentu. /nd -4trundem ,n a/ea#t4 ,n/4-ere% #3au #/ur# trei /ea#uri de /nd Ri/2e.ieu i !4rinte.e \o#e8% Eminent4 Roie i P I iPP Eminen$a Cenuie% #tau 8a$4 ,n 8a$4% 84r4 #43i #-un4 un #in0ur /u5nt A/e#te trei ore% Cardina.u. .e3a ,ntre1uin$at /a #4 #/rie #/ri#oarea a/eea de o-t rnduri% e.% /are ,n 8ie/are diminea$4 di/tea94% /om1in4 i e:-edia94 /e. mai 8ormida1i. /urier din .ume< n #8rit% a i#-r45it Ri/2e.ieu ,i ,na.$4 /a-u.6 E -a.id% a0itat% ner5o#6 B Fiu. meu% 0r4i atun/i !4rinte.e \o#e8 arun/ndu3i /u5inte.e /a nite #onda7e -rudente6 +re1uie #4 te in#ta.e9i /t mai /ur,nd ,n -a.atu. /e. nou6 De ai/i ,nainte% .o/uin$a a/ea#ta nu mai e

demn4 de tine3Ri/2e.ieu #e ridi/4 i de5eni a.1 /a 5aru.6 @ e:-re#ie de o ne/.intit4 5oin$4 ,i /on5u.#ionea94 tr4#4turi.e 8e$ei6 B !oate /4 n3am #4 .o/uie#/ ni/iodat4 ,n !a.atu. Cardina.L B De /eA ntrea14 /u un ton #/urt !4rinte.e \o#e86 B Fiind/4 -ro1a1i. /4 are #4 #e numea#/4 !a.atu. Re0a.L Cei doi 14r1a$i #e -ri5e#/% #e 8i:ea94 /u a#-rime; !4rinte.e \o#e8 /a un #t4-n /are e 0ata #43 i de9.4n$uie mnia% Ri/2e.ieu /a un e.e5 /are #e re5o.t46 !ro8e#or i e.e5% dre#oru. i 8iar4< Se #/ur0 dou4 minute teri1i.e6 A-oi Ri/2e.ieu ro#ti /u o 5o/e 7oa#4 i 5io.ent4; B CiteteL Ca-u/inu. ia #/ri#oarea de -e ma#4% o /itete dintr3o arun/4tur4 de o/2i i atun/i% 8i0ura .ui de5ine a.146 n/etior% e. -une 2rtia .a .o/% ,n/2ide o /.i-4 o/2ii i /nd ,i de#/2ide din nou% -ri5iri.e .ui #unt r4t4/ite% /a a.e unui ne1un6 +otui% /u un e8ort% ,i #t4-nete emo$ia i 0r4iete ,n41uit B Da/4 a#ta /ade ,n mini.e Re0e.ui% ,n#eamn4 /dJrea ,n#-4i m,nt4toare% e:i.u.% ,n/2i#oarea -oate3 B C2iar ea8odu.% ,. ,ntreru-#e Ri/2e.ieu /u o m4re$ie #4.1ati/46 *i du-4 o .un04 t4/ere% /ontinu4; B +otu. -entru totI Eu 7o/ o -artid4 mare6 Ca-u. meu e ,n 7o/6 Fie< Da/4 am #4 /ti0% 5oi 8i mai re0e de/t to$i re0ii Cretin4t4$ii6 Nu #-une nimi/< Ni/i nu te3a a#/u.ta ,mi tre1uie i a#ta% -entru 0.oria i -uterea mea i -entru dra0o#tea mea< Unui Ri/2e.ieu% au9i tuA Unui Ri/2e.ieu ,i tre1uie o re0in4 /a metre#4L B S/ri#oarea a#ta nu are #4 -.e/e< Se r4#ti Eminen$a Cenuie6 B !e#te o or4 8rate.e Cori0nan o 5a du/e .a Lu5ru< !4rinte.e \o#e8 ridi/4 ,n/et un 1ra$ ,n #u# i /u un a//ent de di#-erare i tri#te$e% ro#ti; B Fiat 5o.onta# tuaL Cam -e .a a/eeai or4% -e #trada Courteau% ,n .o/uin$a 8rumoa#ei Annai# de Le#-ar#% ,ntr3un #a.on -uterni/ .uminat ,n /are dau mai mu.te ui6 +n4r4 e a/o.o% #in0ur4% .initit4% 2ot4rt4% dar -a.id4% 0ndindu3#e .a /eea /e a5ea #4 ,ntre-rind46 Ea #3a ,m1r4/at /u un /o#tum /are ,i .a#4 toat4 .i1ertatea -entru a/$iuni 5io.ente i a0i.itate ,n mi/4ri6 La /entur4 ,i atrna un -umna. Annai# to/mai #e ,ndrea-t4 #-re una din ui.e -e /are .e3am #emna.at i o de#/2ide% a-oi .a a doua% .a a treia i .a a -atra6 Atun/i% din 8ie/are /amer4% /are d4 ,n a/e. #a.on% #e a-ro-ie /te un 0enti.om% /u #-ada .a o.d i /u -4.4ria ,n m,n43 +o$i -atru #unt ,n/4 ,n /o#tum de 5oia76 Sunt tineri% 8rumoi% e.e0an$i +o$i -atru -oart4 -e 8i0uri.e .or e:-re#i5e re8.e:u. entu9ia#mu.ui i a. de5otamentu.ui i ,n o/2ii .or re8.e:u. a/e.eiai iu1iri6 H49ndu3#e aduna$i i re/uno#/ndu3#e DN Imediat% 84r4 ,ndoia.4% to$i -atru a5ur4 un 0e#t de #ur-rindere6 Cte5a #e/unde Annai# ,i -ri5ete /u o /urio9itate -.in4 de 0ra$ie% de #im-atie i /2iar de team46 A-oi% /u o 5o/e -u$in /am tremurat4% .i #e adre#4; ? Domnu. de Fontrai..e#A 3 B Eu #unt< R4#-un#e unu. din ei ,n/.inndu3#e ad,ne6 B Domnu. de C2e5er#A 3 B Eu #unt< S-u#e un a. doi.ea% /u a/e.ai #a.ut re#-e/tuo#6 B Domnu. de Li5erdanA 3

B Eu #unt< S-u#e a. trei3.ea ,n/.inndu3#e .a 8e. B Domnu. de Bu#iZreA B Eu #unt #-u#e a. -atru.ea% a-roa-e -ro#ternndu3#e6 *i toate #unt nite #a.uturi de adorare6 Sunt -atru 0.a#uri 14r14teti 1.nde% 8erme i re#-e/tuoa#e6 A/eeai emo$ie .e #tran0u.ea946 Un o1#er5ator a. a/e#tei #/ene /iudate i ,n/nt4toare% nu ar 8i a5ut ni/i o ,ndoia.4; to$i -atru #unt tru- i #u8.et ai ei6 Annai# .a#4 #4 r4t4/ea#/4 a#u-ra .or o -ri5ire .un04 de me.an/o.ie i a-oi; B Domni.or% eu nu 54 /unoateam -e ni/i unu. din dumnea5oa#tr4> dar tiu% 84r4 /ea mai mi/4 ,ndoia.4% /4 to$i -atru #unte$i oameni de 5a.oare% -rin no1.e$ea inimii6 Aadar% -ot #4 54 #-un -e 8a$4 /4 am -rimit #/ri#ori.e dumnea5oa#tr4% ,n /are 8ie/are dintre 5oi ,mi o8er4 nume.e i 5ia$a #a6 Fontrai..e#% R2e5er#% Li5erdan i Bu##iZre tre#ar% 8ream4t4666 Ei #unt -rieteni 1uni% #e /uno#/ i #e #timea94 de mu.t4 5reme3 *i iat43i ri5a.i< Annai# /ontinu4 i 5o/ea ei de5ine mai #i0ur4% im-re0nat4 de o .oia.4 #in/eritate; B Domni.or% de trei .uni 53am #tudiat -e to$i% 84r4 a ,n/er/a totui #4 54 /uno#/ -er#ona.% tot aa /um i3am #tudiat i -e a.$i #eniori din An7ou% /are m3au /4utat6 Eu 53am a.e# -e D5#6 -atru% -entru /4 am /4-4tat #i0uran$a /4 nu e:i#t4 ni/i unu. -rintre D5#6% /4ruia #4 nu3i -ot ,n/redin$a #-eran$e.e i di#-erarea mea% 5ia$a mea% onoarea mea L6 Atun/i% 53am #/ri#6 Nu am 5rut #4 54 -ute$i ,nt.ni% ,nainte de a m4 8i 549ut i au9it H3am dat ,nt.nire 8ie/4ruia .a o a.t4 or4 a a/e#tei 9i.e i 53 am .4#at #4 ate-ta$i% -n4 53a$i adunat /u to$ii6 *i iat4354 -e to$i -atru6 Domni.or% 54 mu.$ume#/ din adn/u. inimii me.e3Cu a/eeai mi/are% ei 8a/ un -a# ,nainte% ,n tim- /e a/e.eai -rote#te i a#i0ur4ri de de5otament n454.e#/ -e 1u9e.e .or% dar /u un 0e#t% ea ,i o-rete6 *i atun/i% 8runtea a/eea minunat4 #e ,ntune/4% iar 8rumoii ei o/2i de /a8ea nea0r4% #e ,n8.4/4rar46 Ho/ea i #e a.tera#e3 B A/um dou49e/i de 9i.e% era$i /u to$ii .a An0er# i ti$i /4 mama mea a murit3 Dar nu ti$i /are a 8o#t /au9a /are mi3a r4-it3o ,n /te5a ore3 Domni.or% Doamna de Le#-ar# a murit a#a#inat4% otr45it4< (c6 Un ,m-4trit #tri04t de oroare i de mi.4 um-.u /amera i ,ntre14ri amenin$4toare i91u/nir4; B De /ineA De /ineA 3 B De Mon#enioru. Armand3\ean Du-.e##i#% Cardina. de Ri/2e.ieu3@ t4/ere 8une1r4 #e a14tu a#u-ra #a.onu.ui6 +eroarea -.utea ,n aer6 Um1ra temut4 a omu.ui% /are ,i arun/a#e 2.amida a#u-ra Fran$ei /a un .in$o.iu rou% um1ra a/eea intra#e a/o.o% -entru a a#/u.ta i a -ondamna% e#/ortat4 de /4.4u6 B Domni.or% re.u4 Annai# /u 2ot4rre% mama mea a murit 8iind/4 a ,ntre-rin# o o-er4 -e /are D5#6 @ 5e$i ti A/ea#t4 o-er4% eu 7ur #4 o /ontinui6 Aadar i eu -ot #4 8iu .o5it4 .a 8e. i #4 antrene9 .a moarte odat4 /u mine% -e /ei /are m3au urmat Da/4 inimi.e D5#6 tremur4% r/tra0e$i3546 Da/4 54 e 8ri/4 de #e/ure% 8u0i$i de mine3 Dar da/4 a5e$i inimi ,ntre-rin94toare% 84/ute -entru dra0o#tea de a .u-ta% de a /u/eri% #au a muri ,n ,n/4ierare 84r4 a #e -.n0e% o2< Atun/i iat4 mina mea< *i ,ntin9nd mna drea-t4 ,ntr3un 0e#t de ne/.intit4 mndrie; B Ea 5a 8i a a/e.uia dintre D5#6% -atru% /are #u-ra5ie$uind to5ar4i.or #43i de arme% m4 5a 8i #u#$inut ,n .u-ta mea% ,mi 5a 8i r491unat mama i ,. 5a 8i do1ort -e Ri/2e.ieuL @ a/eeai #mu/itur4 ,i ,n54.uiete% un a/e.ai 0nd de /redin$4 ar94toare ,i arun/4 ,n 0enun/2i% ,n tim- /e -atru 5o/i tremur4toare i91u/ne#/ deodat4;

B S-ada noa#tr4 e a 5oa#tr4< Hia$a noa#tr4 e a 5oa#tr4< Dumnea 5oa#tr4 #unte$i e8u. no#tru< Da$i3ne ordin de a .u-taL Atun/i% .a/rimi i91u/nir4 din o/2ii /ura7oa#ei Annai# i un #u8.u de eroi#m o ,n4.$46 @ 0.orie tra0i/4 -are a ,n/orona #tr4.u/itoarea ei 8rumu#e$e6 ).a#u. ei #onor r4#un4; B Ei 1ine% atun/i iat4 ordinu. meu de .u-t4< S8idarea e#te arun/at4< n a/ea#t4 noa-te ,n !ia$a Re0a.4% ,n a/ea#t4 or4 /2iar% a/$iunea noa#tr4 5a ,n/e-e< D5#6 #unte$i /a5a.erii mei< *i 8iind/4 53a$i an0a7at -entru mine 5ie$i.e 5oa#tre% atun/i Bu##iZre% Li5erdan% C2e5er#% Fontrai..e#% ,nainte< *i to$i -atru% ,n -i/ioare% 8rem4tnd% tran#-orta$i% /u mna -e 0arda #-adei #tri0ar4; B n !ia$a Re0a.4L Condui de Annai# de Le#-ar#% /ei -atru tineri 0enti.omi% Bu##iZre6 Li5erdan% C2e5er# i Fontrai..e#% /u -ai re-e9i #e ,ndre-tar4 #-re !ia$a Re0a.46 @ /4.dur4 interioar4 84/ea #4 .e 1at4 tm-.e.e% #im$ind /4 intr4 ,ntr3o 8ormida1i.4 a5entur46 Dar ni/i unu. din ei nu #e 0ndea /4 ar 8i -utut /2iar #43i -iard4 /a-u.6 A7uni ,n !ia$a Re0a.4% #e o-rir4 ,n 8a$a unuia din /e.e trei9e/i i /in/i de -a5i.ioane uni8orme% /on#truite de Su..G% /are ,n/adrau a/ea#t4 -ia$et4% /are ,n/4 nu 8u#e#e ,n/on7urat4 de 0ri.a7 -n4 atun/i6 A/o.o #e in#ta.a#e Ri/2e.ieu de trei ani% /nd renun$nd .a @#-ita.itatea M4riei de MJdi/i#% -4r4#i#e Lu:em1ur0u. i ,i d4du#e ar2ite/tu.ui Lemer/ier -.anu. 0randio# a. !a.atu.ui Cardina.6 Aduna$i ,n 7uru. .ui Annai#% ei o a#/u.tau /u ardoare6 Ea era e8u. .or% #u8.etu. .or6 n mini.e #a.e 8ra0ede% ea $inea de#tine.e a/e#tor -atru oameni% i -oate /4 ,n noa-tea a/eea -e /e.e a.e re0atu.ui6 A/ea#t4 #/ri#oare -e /are Cardina.u. tre1uia #4 o #/rie Re0inei i -e /are -ro1a1i. /4 to/mai o #/ria .a a/ea or4% #/ri#oarea a/eea -e /are 8rate.e Cori0nan tre1uia #4 o du/4 .a mie9u. no-$ii .a Lu5ru% a/ea#t4 teri1i.4 im-ruden$4 a .ui Ri/2e.ieu /are ri#/a o -artid4 #u-rem4% 7u/ndu3i -uterea i 5ia$a% a/e#ta era #u1ie/tu. /e.or e:-.i/ate de ea% /u un 8e. de /a.m #4.1ate/6 Da/4 -unea mna -e #/ri#oare% /am-ania .or #3ar 8i terminat dintr3o .o5itur4< B @ 5e$i a5ea< E:/.amar4 ei ,ntr3un 0.a#6 Din /.o-otni$a 1i#eri/ii S8ntu. !a5e. #e au9i 14tnd un#-re9e/e i 7um4tate6 B UitZ3i #-u#e Annai#6 B Sunt 5reo /in/i#-re9e/e ini% o1#er54 unu. din /ei -atru6 B Cu att mai 1ine< S-u#er4 /ei.a.$i H4 8i o .u-t4 #-.endid4< +o$i ardeau de dorin$a de a3i 54r#a #n0e.e -entru /au9a /omun46 Era 8rate.e Cori0nan i Ra#/a##e6 Cori0nan iei#e -rimu.% 8oarte re-ede% ,ntre94rit o /.i-4 de Annai# ,n ra9e.e de .umin4 /e /4deau de .a 8ere#tre.e /.4direi6 Ra#/a##e ,. urma#e imediat% du/nd du-4 e. 5reo doi#-re9e/e 5.470ani% iu$i% #u-.i% t4/u$i6 *i Ra#/a##e% dintr3o #4ritur4% ,. a7un#e -e Cori0nan6 @ dram4 ,n8ri/o4toare a5ea #4 #e de#84oare a/d.o6 *i /4 de o1i/ei% ,n 5irtutea ne#8ritei ironii /are diri7ea94 .umea% a/ea#ta #e ,n/e-u -rintr3o /omedie; Ra#/a##e% miro#i#e /4 .ui Cori0nan i #e ,n/redin$a#e o mi#iune de o im-ortan$4 ,n8ior4toare i #e #u8o/4 de in5idie6 Cori0nan ,i .un0ea uriae.e3i -i/ioare6 Ra#/a##e tro-4ia 08ind% ridi/ndu3i /a-u.6 n #-ate.e .ui% 5eneau i#/oade.e .ui% 8anta#ti/4 adun4tur46 Banda era urmat4 de .a di#tan$4% de -.4-nd4 .u-t4toare /u /ei -atru /a5a.eri ai ei% 0ata #4 #ar4% .a un #emn6 B Frate Cori0nan< Se ru0a Ra#/a##e6 D43mi 5oie #4 te urme9 i eu% /a #4 te -rote7e9% ,n /a9 /4 2o$ii de 2aine 5or ,n/er/a #4 te ata/e6 Bunu. ,i ir u Ira te% eu te iu1e#/ din 8undu. inimii i ai muri de durere da/4 $i n3ur ,ntm-.a 5reo nenoro/ire6

B Ra#/a##e% eu tre1uie #4 mer0 #in0ur i nimeni nu tre1uie #4 tie unde m4 du/6 B Atun/i e 8oarte im-ortant4 mi#iunea ta< Se 7e.i Ra#/a##e6 B Se/ret de Stat< )r4i Cori0nan /u #u-erioritate6 Un #u#-in #8ie t4/erea6 Era Ra#/a##e /are -.n0ea< Cori0nan% / ,i #ii 3i -iard4 urma o .ua#e -e #trada Fran/#3Bour0eoi#% -rin #trada !a5Je i #trada Roi3de3Si/i.e6 La /o.$u. /u #trada Hiei..e3du3 +em-.e% #e o-ri6 Rii#/a##e% /are #e $inu#e #/ai du-4 e.% -.n0ea /a Lu/i8er /nd a 8o#t 0onit din -aradi#6 B Bunu. meu% dra0u. meu 8rate Cori0nan% #4 ,m-4r$im #ar/ina i i /rom -en#a i Re.i0ia ,$i ordon4 #4 8a/i a/te de /aritate6 B Ra#/a##e% mi/u. meu% ,mi ,m-uie9i ure/2i.e6 Da/4 mai /ontinui% Y4 tii /4 m4 ,ntor/ imediat .a Eminean$a Sa6 Ra#/a##e #e ,n8ior4 i ,i uni mini.e6 B *i da/4 am #43i #-un /4 tu m4 #-ione9i din ordinu. Re0e.ui #au a. .ui M@NSIEUR 1 ? 3 Ei 1ine% -.e/< S/rni Ra#/a##e /are ,n/et4 imediat #4 mai o8te9e6 mi iau eu re5ana< P Ra#/a##e 84/u un #emn i#/oade.or #a.e i 1anda% ,ntore,ndu3#e .a #tn0a% di#-4ru ,n dire/$ia Senei6 S-ionu. niKi nu #e mai 0ndi #43. urm4rea#/4 de de-arte6 A5ea un /a- /are #e -utea /on#idera /2iar 2ido#% ,n#4 a5ea #.41i/iunea /4 $inea mu.t .a e.6 Cori0nan% r4ma# #in0ur% ,i /ontinu4 drumu. #-re Lou5ru% /u 0ura de#/2i#4 ,ntr3un rn7et de 7u1i.are6 B Eo$ii de 2aine< Ciuma #4 54 ia de 2r4-4re$i< E2e< Eu unu. am 8urat 2aine de -e oameni i tiu /e ,n#eamn4 a#ta< A 8a/e 8ri04rui din ei< Cara02io# tur1at< S4 ,m-art eu /u e.< *i #43i tra04 e. toat4 -4tura dea#u-ra .ui< S4 termin4m #in0uri% /eea /e #in0uri am ,n/e-ut Du-4 a#ta% un mi/ tur -rintr3o oare/are /a#4 o#-ita.ier4 din #trad4 )a.ande3 Eei< Ce 5re$i de .a mine% -40ni.or< Sa/ri.e0iuL B Ceea /e du/i< S-u#e o 5o/e /.ar46 A/ea#ta #e -etre/ea # 9e/e -ai de .a r4#/ru/ea dintre #trada Sainte3A5oGe i #trada Herrerie6 B n .4turi% 2o$i de 5etminte< +un4 8rate.e6 Ai /ura7oa#ei Annai#6 B E atin#L B A7utor< A7utor< A7etorL Ca-6 n tren/a5e. !E S+RADA B@NS3ENFAN+S% o #a.4 5a#t4% e.e0ant de/orat4% .un0u. 4reia #unt ,nirate 8oto.i ,n /are #tau #-e/tatorii !+otu. e ordine de#45rit46 E o #a.4 #-.endid4A De #/rim4 ,n 8und% ,ntr3o ram4 mare /in#teI#u1 domnia .umeneri/ aEH3.ea% 8onda#e /oa.a78ran/e94 A/ademie de #/rim43 Era /ea mai no1i.4 A/ademie din !ari#6 !u#e#er4 totu. ,n ordine% #e retr4#e#er4 i ei6 !e .a ora 9e/e% +ren/a5e. #e od2inea% 1nd o #ti/.4 de 5in de S-ania% /u Montario. i /u Conte.e i.r Mau.uG#6 Un om% -urtnd /o#tumu. de #te0ar a. 04r9i.or% intr4 i #e ,ndre-t4 #-re /ei trei -rieteni% /are ,. -ri5eau uimi$i6 B Domnu.e +ren/a5e.% #-u#e e. #a.utnd6 Am onoarea de a 8i uiN4r/inat a 54 in8orma /4 Eminen$a Sa% Mon#enioru. Cardina. de Ri/2e.ieu% dorete 8oarte mu.t #4 54 5ad46
& Mon#ieur% #au De.8inu.% e tit.u. /e #e d4dea ,n Fran$a motenitoru.ui +ronu.ui

B !e mine< F4/u +ren/a5e. ridi/ndu3#e 8oarte emo$ionat i mndru L De a/ea#t4 an#46 Fa$a .ui Montario. #tr4.u/ea de or0o.iu3 Mau.uG# r4ma#e im-a#i1i. B C2iar -e dumnea5oa#tr4% re.u4 trimi#u. Eminen$a Sa a au9it 5or1indu3#e mu.t de D5#6 i a-re/ia94 ta.ente.e D5# .u/ru -e /are dorete #4 5i3. #-un4 -er#ona.6 Cnd a -utea #4 54 adu/ #/ri#oarea #a i.e audien$4A B Dar% 1.1i timid +ren/a5e.% ,n /are ,n/e-u#e #4 #e /.4dea#/4 de7a 5i#uri de m4rire% dar /2iar mine% da/4 5oi$i3 H4 #-un dre-t% #unt #ur-rin# de onoarea -e /are mi3o 8a/e Mon#enioru. Cardina. B Atun/i% totu. e ,n re0u.46 Dori$i #43mi #-une$i unde .o/ui$iA +ren/a5e. to/mai de#/2i#e#e 0ura #43i #-un4% /,nd3 B Domnu. +ren/a5e. .o/uiete /2iar ai/i% dea#u-ra A/ademiei #a.e% i o .u4 ,nainte% /u r4/ea.4 Mau.uG#6 +n4ru. o8i$er% du-4 un #/2im1 de -o.ite$e% #e retra#e% /ondu# -n4 ,n #trad4 de mae#tru. de #/rim4% /are #e ,ntoar#e radio#6 Mau.uG# ridi/4 din umeri6 B H4d /4 ai de#tu. noro/% #-u#e e. Atun/i% tre1uie /4 ori/t te3ar /o#ta% #4 dai 1u9na ,n ne/a9uri% -eri/o.e% et/ /eea /e #e numete onoruri.e Cur$i.or ,na.te< B Dar% r4#-un#e +ren/a5e. #trn0nd /u ner5o9itate mna /onte.ui% a//#te onoruri nu 8a/ de/t #4 m4 a-ro-ie mai mu.t de Annai#< S4ra/% I8.r4 o no1.e$4 de natere% nea5nd a.t/e5a de/t 8.oreta% /ine tie da/4 nu /um5a -rote/$ia Cardina.u.ui nu are #4 um-.e -r4-a#tia /e m4 de#-arte de d,n#a3 Cine tie< Cine tieL Ei -ornir4 #-re /a#4; Montario. .o/uia /u +ren/a5e. ,n #trada Sainte3A5oGe> Mau.uG#% nu de-arte de a/o.o% ,n #trada Vuatre3Fi.#% ,n 8a$a 0r4dini.or .o/uin$ei Du/e.ui de )ui#e6 Ei mer0eau a1#or1i$i de 0nduri% t4/u$i% de3a .un0u. #tr49ii Lom1ar9i.or6 Un #tri04t de a7utor i de di#-erare ,i 84/u #4 tre#ar46 B Cine5a e ata/at% #-u#e Montario. B Ai< F4/u Mau.uG#6 Hreun 1ur02e9 /are ,i -.n0e 14n/u$e.e< B A7utor< A7utorLD r4/nea 5o/ea% .a 5reo /$i5a -ai de-4rtare de #trad46 Sainte3A 5oGe6 B Da/4 .3am #a.5a -e 1ietu. omA S-u#e +ren/a5e.6 B Mie nu3mi -.a/e #4 m4 #u1#titui -a9ni/u.ui% #-u#e Mau.uG# /u r4/ea.46 Dar ,n 8ine% da/4 a/ea#ta -oate #43$i 8a/4 -.4/ere% dra0u. meu] +o$i trei% 84r4 un /u5nt% #e re-e9ir4 i /49ur4 /u #-ada ,n min4% a#u-ra /e.or -atru /a5a.eri ai .ui Annai#% /2iar ,n momentu. /nd 8rate.e Cori0nan #e -r41uea% /u um4ru. 04urit% de3o .o5itur46 n/4ierarea 8u #/urt46 Bu##iZre i Fontrai..e# 8ur4 de9arma$i de .a -rima /io/nire6 C2e5er# era r4nit6 Annai# 7ude/4 dintr3o -ri5ire /4 #e a8.a ,ntr3o -o9i$ie -roa#t46 Cu un 0e#t di#-erat% ea -u#e .a .o/ -umna.u. -e /are ,. #/o#e#e din tea/4% 84/u un #emn /redin/ioi.or #4i /a5a.eri i to$i 14tur4 ,n Retra0ere% a-oi di#-4rur46 Numai /4 ,n -rima /.i-4 a ,n/4ier4rii% +ren/a5e. 8u#e# ata/at -e .a #-ate de #-ada .ui Bu##iZre6 B !entru tine +ren/a5e.< Stri0a#e Montario.% de9armndu3. -e 0enti.omu. /e ,. ata/a#e6 B +ren/a5e.< Murmur4 /4.u04ru.6 +ren/a5e. m3a ata/at /u #-ada#inii .ui< @2o< tia nu erau 2o$i de 5etminte< tia #unt dintre inami/ii Cardina.u.ui&3 B +ren/a5e.< Se r4#ti Annai# de Le#-ar#6 F4r4 ,ndoia.4 /4 tre1uie #4 8ie 5reunu. din a/o.i$ii

Cardina.u.ui% /are ,. e#/ortau -e /4.u04r< Ei 1ine +ren/a5e.% 8ie< Am #4 adau0 i nume.e t4u .a .i#ta /e.or -e /are ,i ur4#/ i -e /are 5reau #43i 9dro1e#/L Du-4 a/ea#t4 #/urt4 .u-t4 Mau.uG# #e a-.e/4 dea#u-ra .ui Cori0nan% ,i de#84/u -ie-taru. i ,. e:amin4 ,nde.un06 Du-4 a/eea i +ren/a5e. 84/u .a 8e.% a-oi Montario.% /are ,i /er/et4 i e. rana36 n a/e#t moment% /4.u04ru. ,i 5eni ,n 8ire% #e ridi/4% a95r.i ,n noa-te nite -ri5iri r4t4/ite i adunndu3 i toate 8or$e.e% dintr3un #a.t% .e #/4-4 din mini i o ru-#e .a 8u043 B Ei 1ine< S-u#e +ren/a5e. r9nd666 A#ta nu are -o8t4 de .o/ #4 moar43 B Ciudat 8e. de a mu.$umi oameni.or /are .3au #a.5at< Morm4i Montario.6 Mau.uG# nu #-u#e nimi/P6 Ei -ornir4% ,n8undndu3#e -rin #trada Sainte3A5oGe6 Du-4 5reo dou4 #ute de -ai /4.u04ru. #e o-ri 84r4 #u8.are% #e -i-4i i ,n/e-u #4 rd46 Um4ru. #8,iat3 @ mi9erie< Frate.e Cori0nan .o5ete mai 1ine6 I% i L3iim #/4-at< Sunt #a.5at% -r4-4di$i.or< Frate.e Cori0nan are -i/ioare% 8iu 0.um4< A2< S4 5edem #/ri#oarea #/ri#oareaP Un teri1i.% un #8ietor 5aiet de #-aim4 #8ie t4/erea no-$ii> M3iiMuir/a di#-4ru#e< !ierdut4A 36 Luat4 de /ine5aA 36 Ze/e minute mai IiiQIii% Cori0nan #e re-e9ea /a o 8urtun4% dnd -e#te /a04r9i.e% ,n /a1inetu. .ui Ri/2e.ieu% /are #e a8.a ,n/4 ,n -i/ioare% 8iind/4 de o1i/ei u5eu in#omnie; B Mon#eniore< ? A2< Mon#eniore< Ata/at< R4nit< Leinat< Hii#oarea< S/ri#oarea /4tre Re0in4< Mi3au .uat3o< Furat4L B Furat4< Ur.4 Ri/2e.ieu a.1 /a un mort% /u /a-u. -.e/at /a ,n ru7te-tarea .o5iturii de #e/ure6 B De +ren/a5e.< R4/ni /4.u04ru.6 C @rdina.u. de Ri/2e.ieu r4ma#e /te5a /.i-e #tri5it de ,n.,i/oetoarea noutate6 Furat4 #/ri#oarea /are% 84r4 ,ndoia.4% a5ea #43i I ie ar4tat4 re0e.ui< Era -ierdut< A-oi% o idee i mai 0r9a54 .umin4 .imMu. 0nduri.or #a.e6 Fu#e#e o /ur#4< Cu5inte.e .ui Cori0nan% a#i0ur4ri.e D3nei de )i5raG% #-ioana #a de .a Lu5ru% 9m1etu. Anei de Au#tria% da% toate a/e#tea% -ro1a1i. /4 au 8o#t /om1inate din 5reme% fEMi.ru a3i in#-ira o ,n/redere /e a5ea #43. du/4 .a moarte i o e:a.tare ne1un4% /are #43. ,m-in04 ,n -r4-a#tieL B Dar /ineA S-ume04 e. ,n #ine6 Cine a or0ani9at ,n#-4im,n3 Irt.oarea ,n#/enareA Eu #unt #i0ur de Doamna )i5raG6 Cori0nan nu a Igii. ii. 8i de/t un in#trument in/ontient @2< Da/4 .3a a5ea ,n mina mii o 9i -e mi9era1i.u. /are mi3a or0ani9at -ier9ania< L3a 8a/e #4 #u8ere ini ee #u84r eu a/um< Dar /ineA ? )a#tonA ? HendWmeA 36 Bdur1onA ? I huee#a de C2e5reu#eA ? @2< Morm4i e. deodat4 -r41uindu3#e ,ntr3un .oi o. iu6 Da/4 ar 8i /2iar eaA ? Ana.6 Da% daI Ea e< A/e#ta e r4#-un#u. -e i3> ir/ ura ei ,. d4 ne#41uitu.ui meu amor< +o/mai 8emeia -e /are o ador% mrt u/ideL Ri/2e.ieu #e ridi/4 /u -umnii #trni% /u 8i0ura r454it4% ,n/o5oiat% att de a#em4n4tor unui ti0ri8 /e #e -re04tete #4 #ar4 i #4 E.I,ie% ,n/t Cori0nan #e d4du ,na-oi% tremurnd6 B !.ea/4< Stri04 Ri/2e.ieu6 R4ma# #in0ur% e. re#-ir4 de# i #/urt i tim- de o or4% ,n -i/ioare% n/mi/at% /u o/2ii 8i/i% medita6 Cnd iei din a/ea#t4 #ini#tr4 meditare% .o5i /u -utere ,n /.o-o$e.u. de -e ma#46 *i 84r4 #4 #e ,ntoar/4% tiind /4 5a.etu. de /amer4 tre1uie #4 8i 5enit 8u04% #e r4#ti; B Un o8i$er #4 #e du/4 #4 mi3. /aute -e -ro/uroru. /rimina.i#t,A5ea #4 ,n/er/e un e8ort de a #/4-a6 !oate /4 a/e#t +ren/a5e.% nu a5ea #4 #e du/4 .a Lu5ru% de/t6 Ra,ine< !oate /4 mai a5ea #/ri#oarea .a e.< @2< Da/4 ar 8i 8o#t aa< Ce r491unare< Cum a5ea #43i torture9e -e to$i% ,n/e-nd /u Ana de Au#tria% i -n4 .a Du/e#a de C2e5reu#e< *i /ui1u. a/e.a de /on#-iratori% /e #-4imnt4tor are #43i .o5ea#/4< *i -e +ren/a5e.% /um are #43. mai arun/e ,n /ea mai adn/4 /e.u.4% ,nainte de a3. trimite .a #-n9ur4toare<

La ora trei diminea$a% #o#i -ro/uroru. /rimina.i#t% -er#ona7% /e era ae9at ,m-reun4 /u 7ude/4toru. de in#tru/$ie% dire/t #u1 ordine.e !re8e/tu.ui !ari#u.ui6 Mare.e !re8e/t% nu era un om -rea #i0ur> 8u#e#e -rimit ,n a/eeai 9i .a ma#4 de )a#ton de An7ou% 8rate.e Re0e.ui% /e. /are e mai /uno#/ut ,n I#torie #u1 nume.e de )a#ton de @r.ean#% tit.u -e /are .3a /4-4tat /e5a mai tr9iu% du-4 /4#4torie% -rimind /a 9e#tre Du/atu. de @r.ean#6 B Domnu.e% #-u#e Cardina.u. H4 5e$i du/e ,n #trada Bon#3En8ant#% .a mae#tru. de #/rim4 +ren/a5e. A/e#ta .o/uiete /2iar ,n A/ademia #a de #/rim4% du-4 /um am a8.at a#ear46 . 5e$i are#ta ,n nume.e Re0e.ui% ,. 5e$i /ondu/e .a Ba#ti..ia i 5e$i ordona #4 8ie -u# .a #e/ret D5#6 5e$i -er/2i9i$iona A/ademia i .o/uin$a .ui% mo1i.e.e% du.a-uri.e% me#e.e% 5e$i #onda -ere$ii i duume.e.e /a #4 5ede$i da/4 nu au 5reo D : D N DP A#/un94toare6 He$i t4ia #a.te.e.e% 8oto.ii.e% #/aune.e i 5e$i adu/e toate 2rtii.e -e /are .e 5e$i 04#i% 84r4 e:/e-$ie6 Le 5e$i #i0i.a i mi .e 5e$i adu/e ai/i% 84r4 a .e /iti< A$i au9itA Ca-u. D5#6 e ,n 7o/L !ro/uroru. #e ,ntoar#e i -.e/4% 8redonnd> o/2ii .ui mi/i #e ,n0u#tar4 de tot de -.4/ere6 A/e#te ,n#4r/in4ri erau -entru e. /ea mai mare di#tra/$ie6 La ora o-t diminea$a% Se/undu. Montario.% aa /um 84/ea ,n 8ie/are diminea$4% -4r4#i .o/uin$a de -e #trada Sainte3A5oGe i #e du#e #4 de#/2id4 A/ademia de #/rim46 n tim- /e o #er5itoare 84/ea /ur4$enie ,n /e.e -atru ,n/4-eri a.e .o/uin$ei #a.e% +ren/a5e. edea re9emat ,i. /oate .a 8ere#trui/a od4ii #a.e ,n a/e#t moment% e. uita#e ,n/4ierarea din tim-u. no-$ii i /4 -rea -uterni/u. Cardina. ,i dori#e 1ine.e i toate 5i#uri.e #a.e% a#u-ra 8rumo#u.ui 5iitor aurit% -e /are i3. dorea6 Hia$a .ui ,ntrea04% era a/um /on/entrat4 ,n a.eea a/eea a 0r4dinii% unde #e a8.a o 1an/4 de marmur4 .in04 ar1utii a. /4ror 8run9i tn4r% -a.id ,n/e-u#e #4 #e i5ea#/46 Iu1irea< Inima .ui% ima0ina$ia .ui% erau -.ine de ea% 0ata #4 #e n35a#e6 Iu1irea /ur0ea ,n #n0e.e .ui% /a #e54 de -rim45ar4% /are 84/ea ria-/ mu0uraii C2iar i 8a$a .ui 8in4% re8.e/ta numai iu1ire3 E. era iu. nu.i i-area amoru.ui% a ne-4#4rii /are .a#4 tim-u. #4 #e #/ur04% a .iiu re$ii ,n/re94toare% a -rim45erii6 Deodat4% o .o5itur4 de tunet3 Ua #e de#/2i#e /u 90omot Montario. intr4 94-4/it% #8iat% #n0ernd6 E. r4/nea; B !or/4rie< M404rie< Murd4rie< Nemerni/ie< A2< +.2arii< *na-anii< A2< Cu att mai r4u /4 au 8o#t mai tari /a mine< Dar /red /4 tot mii do1ort 5reo doi3trei< A2< !un0aii< A2L B Se/und< . ,ntreru-#e /u #e5eritate +ren/a5e.6 S4 ta/i< n 8a$a mae#tru.ui< Montario. ,n$e.e#e /4 0rei#e% ,n02i$i ,n #e/ i .u4 -o9i$ia deP .u-$i6 B A/um% e:-.i/43te ,n termeni 8rumoi% te ro0< B Mae#tre% $i3au ,n/2i# A/ademia,+ren/a5e. -rimi .o5itura dre-t iii -ie-t6 E. de5eni 8oarte -a.id% iar o/2ii ,i #e,nteiar4; B mi ,n/2id3 A/ademiaL B Au de5a#tat3o6 +otu. e dat -e#te /a-% #-inte/at% #84rmat% 84/ut fgni8. B A/ademia meaA ? De5a#tat4A 3 B De oamenii .e0ii< n nume.e Re0e.ui< Cnd am a7un# a/o.o% am 5AQut /umetre.e adunate ,n 8a$a uii i /nd m3au 549ut% au ,n/e-ut #4 Mr i0e; Uite unu. din nemerni/i< @ -ri5ire arun/at4 ,n4untru. A/ademiei H ini #3a i ur/at #n0e.e .a /a-6 Am #4rit -e e. Uite3.< Ur.4 unu. din LP amenii

,m1r4/a$i ,n ne0ru6 Au 5rut #4 -un4 mna -e mine6 Dar am -u# t ,i mna -e ei i am ,n/e-ut #4 .o5e#/% #4 -o/ne#/ ,n drea-ta i3n #tn0a% 2A i dau 0r4mad46 Fiind/4 #e #trn#e#er4 -rea mu.$i% am 14tut ,n tra0ere i m3am re-e9it -rin 1ata.ionu. de /umetre /are ,mi #4ri#er4 ,n /a.e% t414rnd /u 02iare.e -e mine6 S3au .uat du-4 mine6 Eu am ^Gtei#3o6 Am .4#at ,n urm4 turma tur1at4 /are m4 urm4rea i am 5enit E8. $i #tri0; Mae#tre% ne di#tru0 A/ademia< +ren/a5e. tremura6 Fiori ,i #tr414teau -rin -ie.e6 E. nu #-unea nimi/6 Dar Montario. #e #-erie de 8uria ne1un4 /are% -entru -rima oar4% re .u9a #4 i91u/nea#/4 ,n #tri04te i ,n 0e#turiP B +ren/a5e. murmur4 e. B S4 ta/i% Se/und% #4 ta/iL *i du-4 8/e/e minute% /e5a mai /a.m% #au -oate ,n /u.mea e:a#-er4rii% ad4u04; B Cu toate a/e#tea% tre1uiZ #4 8a/em /e5a666 ,n nume.e Re0e.uiI Ei 1ine< E /ine5a /are3i mai -uterni/ de/t re0e.e6 Am #4 m4 du/ .a eL% #43i #-un3 S4 nu te miti de ai/i% Se/un/< A/e.a ,mi 5rea 1ine.e% ai au9it i $iL666 am #43i #-unP6 Am666 E. #e 1.1ia i de5eni#e a.1 /a 5aru. n8ier1ntat% ,i ,n/in#e #-ada i -orni ,n 8u0436 B Unde a.er0i% mae#treA B La Cardina.< Fu0a ne1un4 ,. mai -oto.i -e +ren/a5e.6 !ia$a Re0a.4 era -.in4 de 0enti.omi6 Lo/uin$a Cardina.u.ui% 5e#ti1u.u.% #/4ri.e% anti/amera /ea mare% erau -.ine% ,n$e#ate6 +ren/a5e. #tr414tu -ia$a% #e #tre/ur4% d4du ,n .4turi mu.$imea de -e #/4ri i a7un#e ,n anti/amer4% n4u/; B Hreau #43. 54d -e Cardina.< B S/ri#oarea D5#6 de audien$4% #-u#e un uier6 +ren/a5e. #-ume0nd de ne/a9 #e .o5i ,n 8runte i #/rni din din$i6 Uieru. /ontinu4 mai #e5er6% DP i B F4r4 #/ri#oarea de audien$4% nu 5e$i intra< +ren/a5e. #e3n8ioar46 Ar 8i -.n#% da/4 ar 8i 8o#t ,n 8e.u. .ui de a -.n0e6 Ce #4 8a/4A E. ,i mu/4 1u9e.e -n4 .a #n0e i mri6 Uieru. ,. -ri5ea uimit +ren/a5e. #e ,ntoar#e /u #-ate.e i /o1or, #/4ri.e% /u /a-u. 0o. ,n a/e. moment% un a.t uier ,n/e-u #4 #tri0e ,n mu.$ime; B Domnu. Baron de Saint3!ria/< Domnu. Baron de Saint3!ria/ e ai/iA +ren/a5e. #e de-4rt4 1om14nind; B E. are #4 8ie -rimit< E. era ate-tat% dar eu nu< n 8a$a -or$ii% /nd da #4 intre ,n -ia$4% e. #e .o5i de un #-.endid /o#tum de m4ta#e% a.1a#tru3 a9uriu% /u e02i.e$i de aur% /u -e.erina de aten% /u -ene a.1e .a -4.4rie i /u /i9me r4#8rnte6 B Ei dr4/ie< @1ra9ni/ eti domnu.e< Se r4#ti e.e0antu.% #u-4rat /4 8u#e#e .o5it B La dar/u< m-odo1itu.e< S/rni +ren/a5e< *i ,n a/eeai /.i-4% re/uno#/,ndii3#e% #/rnir4; B Saint3!ria/< B +ren/a5e.L Saint3!ria/ -4.i de 8urie i nu #e mai 0ndi .a -an0.i/e.e .ui 5er9ui B A doua in#u.t46 A#ta e -re mu.t< Eu n3am #4 ate-t -n4 di#ear4 ,i ne $i tai ure/2i.e3 B Me< S-u#e +ren/a5e.6 Am #43mi i#/4.e#/ /2iar a/um /ondam nnini6 !o8ti$i du-4 mine< !ornir4 amndoi% unu. #-ume0nd% /e.4.a.t mu.$umit /4 5a -utea LP it 37i ^ I/#/a i /e 8uria -e /ine5a6 Din/o.o de !ia$a Re0a.4% a7un#er4 ,n /in/i nuiniit/ ,n dre-tu. 9iduri.or de /entur46 n drea-ta

.or #e a8.a Ba#ti.ia% .Ai iiiA amenin$are6 n dre-tu. -rimu.ui turn% #e o-rir46 Nu #e a8.a nimeni f L,n -re 7ur6 Saint3!ria/ ,i -u#e a.4turi -e.erina i du-4 o /.i-4% amndoi riini / it #-ade.e ,n 0ard46 Saint3!ria/% d4dea .o5itur4 du-4 .o5itur4% ,n i.m- /e +ren/a5e. ,i 5or1ea% .u-tnd6 Domnu.e% da/4 5oi$i #4 54 /ere$i iertare% -entru o1r49ni/ia D5#6 LI/ ieri i -entru im-ertinen$a de a#t49i% 54 .a# ,n -a/e6 B Domnu.e% #-u#e Saint3!ria/% 84/nd o 8andare adn/4% -e /are && /n/a5e. o -ar4 8oarte uor% /2iar da/4 o #43mi /eri iertare ,n 0enun/2i tot o #4 te omor6 !o8tim< !area94 a#ta3 B Am -arat3o< S-u#e +ren/a5e.6 Ci,8,ind% Saint3!ria/ 84/u un #a.t ,na-oi% uimit de a 5edea /4 m.5/r#aru. .ui tot mai era ,n -i/ioare% atun/i /nd e. 8u#e#e #i0ur /43. MiA-un#e#e /u #-ad46 @ /.i-it4 i ,i .u4 din nou -o9i$ia% #trn0nd din .A./i6 B !area94 i dumneata a#ta< S-u#e +ren/a5e. ata/nd6 Saint3!ria/ #e -r41ui ,n 0enun/2i% ,n tim- /e mae#tru. de #/rim4% I$8i ter0ea .ama #41iei -e iar14 i ,i -unea -4.4ria -e /a-6 E. a95r.i @ -ri5ire de ur4 #-re ad5er#aru. #4u ,n5in# i ,. 549u /4 ,n/2ide o/2ii6 & I #uri#e 0ndind; B Mau.uG# #3a ,ne.at Iat4 /4 nu mi3a 04urit -ie-tu< Cu toate tii5#.ea% e un #-ada#in -uterni/6 n dou4 rnduri am 549ut moartea /u iYI2i< Bietu. de e.< Due.ea94 8oarte 1ine3 S4 5edem% .3am omort NP I/ a1ine.eaA (E. ,n0enun/2ie i de#84/u -ie-taru. /e. 8rumo# -e /are er-uia o dr4 #u1$ire de #n0e)6 Nu6 Cu att mai 1ine< N3o #4 ai14 uinii/3Era #4 #e ridi/e -.in de 1u/urie /4Inu .3a u/i#% /nd mna .ui d4du -e#te o 2rtie% /e 8i#ii #u1 -ie-taru. ,n#n0erat e. o .u4% o de#84/u $i /iti era #/ri#oarea de audient4 a .ui Saint3!ria/< n /.i-a a/eea% r4nitu. de#/2i#e o/2ii> o /on5u.#iune de 8urie ,. a0it4% a-oi /49u .einat +ren/a5e. era /u 2rtia ,n min4% iar mna ,i tremura uor6 !ri5iri.e ,i erau 8i:ate ,n 0o< @ idee ,. /2inuia6 Ce ideeA 3 A/ademia< Uierii nu3. /unoteau ni/i -e Saint3!ria/6 Era o arun/4turi de 9aruri36 +re1uia #4 intre /u ori/e -re$ .a Cardina. i #43i #tri0e; Fiind/4 Un 8ior ,. #tr414tu -e +ren/a5e. i ,ndoind 2r$X o -u#e ,n B Domnu. de Saint3!ria/ a #o#itA i ? ,n 8 ,rit< E a 9e/ea oar4 /4 Eminen$a S4 intra$i re-ede Ua e de#/2i#4< Uieru. o ,m-in0e uor i anun$4; B Domnu. Baron de Saint3!ria/L +ren/a5e.% odat4 intrat ,n /a1inet i ,n -re9en$a Cardina.u.ui de Cardina.u. ,. #tudie i ,. /,nt4ri8 /a #4 #-unem aa% /u -ri5irea< +ren/a5e.% -e de aj4 -arte% ,i /4uta /u5inte.e6 Ar 8i 5rut #4 #-un4; B Eu nu #unt Saint3!ria/> eu #unt +ren/a5e.L Numai /4 i #e -4rea -rea 0reu a/ea#t4 *i era ,ntr3ade54r 8oarte -uteaI 8oarte 8rumo# #43. Lndu/4 .a o u.tim4 ,nt.nire; due.u. /u e:e/utoru. #entin$e.or 7ude/4toreti i mai era i mi/u. in/ident /u 8urtu. nodu. trean0u.ui6 +ren/a5e.% de3a1ia a/um ,i d4du #eam+ 4 5ia$a .ui nu atrn4 de/t de un 8ir6 B Domnu.e de Saint3!ria/% #-u#e ,n /.i-a a/eea Cardina.u.6 Hoi$i #4 54 /4#4tori$i /u Annai# de Le#-ar#A 36

Iu iIEi/ .ur4 unite% #e ri#i-ir46 Cardina.u. ,i o8erea .ui Saint3!ria/ #4 #e i ikU oi /a#/4 /u Annai#< Atun/i ,n a/ea#ta /on#t4 /ata#tro8a6 *i atun/i% ,i iu$ea.4% o #/2im1are #e -etre/u ,n a/e#t #-irit #im-.u i ,ndr49ne$6 ^&& ori/e -re$% /2iar /u -re$u. /a-u.ui #4u% da/4 era ne5oie% 5oi #4 a8.e um Ire 1uia #4 o ia Saint3!ria/ -e Annai# ,n /4#4torie6 *i% de unde 5eni#e I^ LP i #-un4 Cardina.u.ui; Eu #untD +ren/a5e.% e. #e tran#-u#e /u totu. ,n mini .ui Saint3!ria/< *i ridi/4 #-re Ri/2e.ieu o 8i0ur4 #tr4.u/itoare6 B I#ta omu. /are ,mi tre1uia< Se 0ndi Cardina.u. /u o 1u/urie iruun#46 Mon#eniore% #-u#e +ren/a5e.% -entru a o1$ine a/ea#t4 ne#-u#4 Iu 5iP ar/% eu #unt 0ata #4 8a/ ori/e6 B Aadar o iu1i$i% /u ade54ratA @ ador< S-u#e +ren/a5e.% /u un a//ent de #in/eritate% /are ,. 84/u f23 (ardina. #4 tre#ar46 Urm4 o /.i-4 de t4/ere% du-4 /are Ri/2e.ieu re.u4 ,n/et B Domnu.e de Saint3!ria/% #unt ,ne,ntat /4 53am /uno#/ut ,n fY6+#oan4 i 54 mu.$ume#/ /4 a$i r4#-un# att de -rom-t .a in5ita$ia -e Lar/ 53am trimi#3o .a An0er#6 Dar tre1uie #4 54 #-un% /4 de mu.t4 5reme% 58. /uno#/ ,n am4nun$ime toate 8a-te.e i toate 0e#turi.e6 Bra5ura D5#6 a. ,. de ,n/er/at4% -uterea D5# ,ndemnarea D5#6 n mnuirea #-adei% 5 au 84/ut o re-uta$ie% de /are 54 8e.i/it3Su1 a/ea#t4 a5a.an4 de 8.ori/e.e% +ren/a5e. ni/i nu /.inti6 B E 8oarte tare% #e 0ndi Cardina.u. S43. do1orm dintr3o #in0ur4 .o5itur46 Domnu.e% re.u4 e. /u un 9m1et /rud% mai a5e$i i a.te /a.it4$i6 I USi #4ra/% tre/e$i dre-t un om 1o0at% 84r4 un 1an i totui du/e$i o 5ia$4 fj -i/ior mare6 *i atun/i% am 5rut #4 a8.u% din #im-.4 1un45oin$4% de unde 5> , 5eneau a/e#te 5enituri6 Am a8.at /4 ,m-rumuturi nu 8a/e$i (#ur#u. .ui #e 84/u mai a#/u$it) i /4 nu 7u/a$i 7o/uri de noro/ (5o/ea .ui de5eni teri1i. de du./ea04)6 Atun/i am /er/etat% Domnu.e de Saint3 !ria/P i am u8 .at6 Eaide m4i e ne5oie #4 5i3o #-unA B S-une$i3o Mon#eniore< F4/u +ren/a5e. im-ertur1a1i. B Em< Se 0ndi Ri/2e.ieu6 Da% e tare 5.470anu. 4#ta< Domnu.e% arl $i 8.at atun/i% dire/t -rin -ro/uroru. /rimina.i#t% /4 1anii -e /are ,i ri#i-eti% #unt 1ani3 B !entru Dumne9eu% i#-r45i$i Mon#eniore< B Bani 8ura$i< S-u#e /u a#-rime Ri/2e.ieu% /a i /nd ar 8i dat o .o5itur4 de -umna.6 B Ei dr4/ie< E:/.am4 +ren/a5e. ,n8iorndu3#e de 1u/urie6 Iat4 un deta.iu% -e /are #unt 8eri/it /4 .3am a8.atL Saint3!ria/ 2o$< Saint3!ria/ nedemn< +ren/a5e. radia6 Cardina.u. r4m4#e#e uimit B Domnu.e% re.u4 Ri/2e.ieu /u un 8e. de #e5eritate nu .i-#it4 de admira$ie% ni/i #4 nu te 0ndeti #4 ne0i6 Am ai/i dou49e/i de ra-oarte de3a.e -o.i$iei i -ot #4 te trimit .a #-n9ur4toare6 B Mon#eniore% #-u#e +ren/a5e. /u a/e.ai a//ent de #in/eritate% eu nu am nimi/ de m4rturi#it% nimi/ de ne0at3 B Bine6 Aa /um eti% ,mi -.a/i i te iau ,n #er5i/iu. meu6 @ #43$i indi/% du-4 ,m-re7ur4ri% ,n /e /on#t4 #er5i/iu. dumita.e6 !entru moment% 5reau #4 te /4#4toreti /u D3ra de Le#-ar#6 F4r4 ,ndoia.4 /4 dumneata tii unde #4 o 04#etiA Ad4u04 Cardina.u. /u o admira1i.4 indi8eren$46 *i +ren/a5e. r4#-un#e; B Da% Mon#eniore6 *tiu unde .o/uiete i am 549ut3o /2iar a9i Ri/2e.ieu tui uor din 5r8u. 1u9e.or i o roea$4 uoar4 i #e ur/4 D DP DP n o1ra7i> o emo$ie -uterni/4 ,. /u-rin#e#e6

B Sunt #i0ur /4 D3ra de Le#-ar# nu 5a ,ntr9ia #4 #e ,ndr40o#tea#/4 de dumneata3 B A2< Mon#eniore a/ea#ta e /ea mai mare #-eran$4 a mea% #-u#e /u ,n8.4/4rare +ren/a5e.6 B S-eri% aadar eti #i0ur6 Un om /a dumneata nu #-une /u5inte inuti.e6 De/i% o #4 te /4#4toreti /u ea6 Eu o #43$i 8a/ o dot4% i3$i 5oi da o #.u714 .a Curte6 n #/2im13A2< Uita#em% 84r4 ,ndoia.4 /4 5oi di#tru0e i -ro1e.e a5enturi.or dumita.e de .a drumu. mare6 n #/2im1% aa dar% dumneata ,mi 5ei adu/e o /a#et4% /are #e a8.4 ,n -o#e#ia D3rei de Le#-ar#3 M4 urm4reti% nu3i aaA B Cu /ea mai mare aten$ie% Mon#eniore6 E 5or1a de 5ia$a mea666 de 7[ Feri/irea mea< B A/ea#t4 /a#et4 /on$ine nite do/umente% inuti.e -entru dumneata% dar -eri/u.oa#e -entru a/eea -e /are o iu1eti A/ea#t4 /a#et4% dra04 domnu.e% ,n/2i-uie3$i /4 e o min4 ,n/4r/at46 Da/4 /ine5a i3ar -une 8o/ (Cardina.u. #e ,n8ioar4)% da/4 a/ea#t4 nenoro/ire #3ar ,ntm-.a% D3ra de Le#-ar# ar 8i u/i#4 imediat3 +e ,n#4r/ine9i dumneata #43mi 04#eti a/ea#t4 /a#et4A B Da% Mon#eniore% r4#-un#e /u /ura7 +ren/a5e.6 B Iar eu m4 ,n#4r/ine9 #43i #mu.0 8iti.u.% #-u# Ri/2e.ieu 8oarte .initit Da/4 e -o#i1i.% adu3 mi3o% /2iar ,nainte de /4#4torie6 *i uite% a#ta Liiu.i#fg/n#a1i.> 8ie /4 D3ra de Le#-ar# te 5a iu1i #au nu% 5a 5oi #au nu #4 ,i ii iin /4#4torie% tre1uie #43$i -redea /a#eta a/eea Eu $i3o 5oi re#titui ? n #iG% ur ? i atun/i 5a a5ea ,n ea% ,n .o/ de do/umente inuti.e% dota L.umi.a.e mai ,nti i a-oi% ra-oarte.e de /are 5or1eam6 *i ,n momentu. ,n rin% /u $i3o 7ur /4 D3ra de Le#-ar# te 5a .ua ,n /4#4torieL I> u rndu. .ui +ren/a5e. #4 #e ,n8 ioare6 E. ,ntre94ri ai/i o maina$ie murdar46 Rea.itatea era i mai teri1i.4 ,n#43 B S4 am ,nti do/umente.e% #e 0ndea Ri/2e.ieu i atun/i o am ,n ini un6 Am #3o o1.i0 atun/i #4 a//e-te nume.e mi9era1i.u.ui /are #e a8.4 iii 8a$a mea La o-t 9i.e du-4 a/eea% #o$u. ei 5a 8i are#tat i #-n9urat *i m% 5a r4mne #tri5it4 -entru totdeauna% #u1 in8amie3 Doar da/4 -n4 nimi/i6 Ra#/a##e nu 5a reui #43i termine o-era -e /are a ,n/e-ut3o .a An0er#< Doar da/4 nu mi3o de#t4inui /2iar a/um Saint3!ria/% .o/uin$a /iL B @2o< Se 0ndea ,n tim-u. a/e#ta i +ren/a5e.6 +re1uie #4 o -re5in /2iar a9i% numaide/t< S43i dau -e 8a$4 ,n#-4imnt4toru. -eri/o. /are o amenin$4< S4 o -rote7e9% #4 o a-4r% #43mi -un #-ada mea .a -i/ioare.e #n./L n a/e#t moment% intr4 un om% /are anun$4; B Domnu. -ro/uror3/rimina.i#t< B !o8tete3.< S-u#e re-ede Ri/2e.ieu6 +re1uie #4 #-unem ai/i% /4 /e.e1ru. Cardina.% o/u-ndu3#e /u o a#. 8e. de .u/iditate de D3ra de Le#-ar#% 84/ea do5ad4 de o ade54rat4 t4rie I/ #u8.et6 n tim- /e #e 7u/a a#t8e. /u Saint3!ria/"% a5ea ure/2ea .a -nd4% #-iritu. ,n/ordart i inima #trn#4 de ,n0ri7orare6 n momentu. a/e.a% I Mia.e /4 #/ri#oarea 8urat4 de +ren/a5e.% era #u1 o/2ii re0e.ui< Cu toate m/#.ea% /u /t #e #/ur0ea tim-u.% /u att er` mai .initit6 !ro/uroru. /rimina.i#t intra !4rea -ro#t di#-u#6 E. 95r.ii o nrun/4tur4 de o/2i #-re +ren/a5e. i3. ,ntre14 /u -ri5irea -e Cardina.6 B !ute$i 5or1i ,n 8a$a Baronu.ui de Saint3!ria/6 E un -rieten de3a. meu6 B Mon#eniore% #-u#e -ro/uroru. /rimina.i#t% am 8o#t ,n #trada Bon# I in8ant#% .a A/ademia mae#tru.ui de #/rim4 +ren/a5e. i am 84/ut o f) /r/2e9i$ie /om-.et46 (+ren/a5e. ,i #trn#e -umnii)6 Din nenoro/ire nu um 04#it nimi/% ni/i /ea mai mi/4 1u/4$i/4 de 2rtie6 Ct de#-re +ren/a5e.% e. nu

.o/uiete ,n /.4direa A/ademiei% /um #3a ra-ortat I iminen$ei Hm #tre< (@% 1ra5u. meu Mau.uG#% eu datore9 .i1ertatea mea ,n/e-u#e #4 /read4 din /e ,n /e mai -u$in ,ntr3o /on#-ira$ie -ornit4 din#-re Lu5ru6 Dim-otri54% 0ndu. /4 a5ea ,n +ren/a5e. un duman B Ei 1ine% #-u#e e.% -une #4 #e r4#/o.ea#/4 tot !ari#u. de /4tre #-ionii Um +ren/a5e. ,i ,n41u8o ,n7ur4tur46 Cara02io#< A#ta era -re mu.t< \t#i #/ ,ndre-ta /u a#-rime #-re -ro/uroru. /rimina.i#t6 Mina iui ner5oa#4 B Ei 1ine< F4/u Ri/2e.ieu6 Ce e% Saint3!ria/A Mai 1un e.e5 a. #4u6 B Ce 8e. de om eA La mine i ,i 5e$i 5edea -ortretu. 5iu6 B Eu ,. /on#ider 8oarte 1ra56 Nu am au9it ni/iodat4 5or1indu3#e /e5a ,m-otri5a on oarei .uiD ? Ri/2e.ieu -ri5i 8i: #-re +ren/a5e. Mae#tru. de #/rim4 #u#$inu B Eti -rietenu. .ui< Se r4#ti Ri/2e.ieu /u a#-rime6 B Mon#eniore% ni/i -rietenu. i ni/i dumanu. .ui< . /uno#/u i 3,i ii> i iot< Dar D35oa#tr4% E:/e.en$4% ,. ur$i aadarA B Domnu.e de Saint3!ria/% odat4 -entru totdeauna% #4 tii /4 nu iu.P nie #43mi -ui ni/i o ,ntre1are< +ren/a5e. #e ,n/.in4 adn/6 Sati#84/ut% Cardina.u. re.u4; B Eu nu ur4#/ -e nimeni6 Dar omu. a/e#ta e#te un inami/ a. Mu. u.ui666 Saint3!ria/% #4 5edem% 8iind/4 dumneata ,. /unoti% te in#8tr/ine9i #4 mi3. de#/o-eri6 B R4#-und de a/ea#ta /u /a-u. meu% Mon#eniore< !ri5irea de 8iar4 a Cardina.u.ui arun/4 #/.i-iri de o$e.6 E. ,. a-u/4 nI/ 1ra$ -e Saint3!ria/"; B Adu3mi /a#eta iu1itei ta.e Annai# i te 5ei /4#4tori /u a/ea#t4 ,2P 2i.8t i 8rumoa#4 8at4< )4#ete3mi3. -e a/e#t +ren/a5e. i te ini2o04$e#/< Dar da/4 04#indu3.% ,i dai 5reuna din a/e.e .o5ituri de #-m.n% /are redu/ -entru totdeauna un om .a t4/ere% ,$i dau .o/u. -io/uroru.ui /rimina.i#t /are a ieit a/um de ai/i< Ri/2e.ieu #e ,n4.$4 ,n a/eea atitudine ma7e#tuoa#4 /are ,. 84/ea / 2iar i -e Re0e #43. admire6 n/et% e. ridi/4 mna #-re u4 i #-u#e; B Du3te% Baron de Saint3!ria/6 oii ,n mini.e dumita.e dra0o#tea ni noro/u. dumita.e6 +ren/a5e. #e ,n/.in4 ,n t4/ere i /u 8runtea -a.id4% /u 1u9e.e && i#-ate ,ntr3un #ur# #traniu% /u mintea -ierdut4% ,n5eninat de tot /eea (5 a8.a#e% #e ,ndre-t4 #-re u46 n a/e. moment% ua #e de#/2i#e< n 8a$a .ui +ren/a5e.% ,m-ietrit% ,n 8a$a .ui Ri/2e.ieu% uimit% a-4ru un om% a.1 ui 5aru. i #n0ernd% -e /are ,. #u#$ineau doi 5a.e$i de #u1$iori< *i /u ,n e.ai ton /a mai ,nainte% ,n#4 /u o 5o/e mai -uterni/4 /are #un4 /a o .o5itur4 de 0on0% uieru. anun$4; B Domnu. Baron de Saint3!ria/< Q CA!6 IH BAS+pLIA SAIN+3!RIAC FCU D@I !A*I ,n interioru. /a1inetu.ui6 +ren/a5e. #e ,n4.$4 /t -utu% -ri5indu3. dre-t ,n 8a$4 i ,n/ru/indu3i 1ra$e.e6 F4r4 ,ndoia.4% /4 tre1uia #4 8i a5ut o e:-.i/a$ie ,n anti/amer4% /4/i uieru. .4#a#e ua de#/2i#4 i ,n #-ate.e r4nitu.ui% #e 5edea -ro/uroru. /rimina.i#t% iar ,n #-ate.e a/e#tui ma0i#trat% 5reo dou49e/i de 04r9i% ,n 5a#ta #a.4 ti:it4 de tot 8e.u. de #o.i/itatori6 Cardina.u.% /entru a. a/e#tei #/ene% r4m4#e#e nemi/at% mut de uimire% /a o #tatuie6 Saint3 !ria/ 84/u doi -ai> 1ra$u. .ui #/uturat de un tremur /on5u.#i5 #e ridi/4 i mna ,. ar4t4 -e +ren/a5e.>

e. de#/2i#e 0ura i deodat4 #e -r41ui -e /o5or6 Lu/ru #traniu i ,ntr3ade54r de o teri1i.4 #emni8i/a$ie> nimeni nu #e 0ndea #4 a.er0e ,n a7utoru. r4nitu.ui% /are -oate /4 murea> Saint3!ria/ nu mai e:i#ta -entru ei% ,n an#am1.u. a/e#tei #/ene% aten$ia tuturor era ,ndre-tat4 #-re +ren/a5e.6 B Mon#eniore% #-u#e -ro/uroru. /rimina.i#t ,ntr3un rn7et de 1u/urie 8ero/e% am -u# mna -e mae#tru de #/rim4< B +ren/a5e.A Se r4#ti Ri/2e.ieu6 B Iat43IL Ri/2e.ieu a95,r2 #-re +ren/a5e. nite o/2i m4ri$i de 0roa946 *i Ri/2e.ieu% teri1i.u. Ri/2e.ieu% #e d4du ,na-oi< B Mon#eniore% re.u4 -ro/uroru. 0enera.% Domnu. Baron de Saint3 !ria/% r4#-un9nd in5ita$iei D35oa#tr4% 5enea #-re -a.at /nd a 8o#t -ro5o/at .a due.% ,n !ia$a Re0a.4 de a/e#t om% /are .3a adu# ,n #-ate.e /e.ui mai a-ro-iat turn% .3a ata/at% i3a dat o .o5itur4 de #-ad4% -oate mm Ei.8t% i3a .uat #/ri#oarea de audien$4 i a -utut #4 intre a#t8e. .aI I min/M.a Hoa#tr4b Ri/2e.ieu #e3n8ior46 Ade54ru.% ,i a-4ru a/um ,ntr3o .umin4 ni 1i.oare; +ren/a5e. 8u#e#e trimi# .a e. /a #43. omoare< Mna .ui /ri#-at4 I8.iu a/e.ai 0e#t /a i a .ui Saint3!ria/ i ar4tnd #-re +ren/a5e. #-u#e /u un a//ent a-roa-e de n,n$e.e#; B !red43$i #-ad4< +ren/a5e. ,i #/oa#e #-ada din tea/4 i 1i/iui /u ea aeru.; B Mon#eniore% un +ren/a5J. nu3i -oate -reda #-ad46 S4 mi #e ia% i.iu A 7:iate /are5aL n a/eeai /.i-4 e. a95r.i /u -utere dou4 #au trei 8oto.ii /are ,i q$inteau ,n drum% dintr3un #a.t #e ad4-o#ti /u #-ate.e .a un /o.$ a. ta1inetu.ui% #e aea94 ,n 0ard4% 14tu du1.u a-e. /u -i/ioru. ,n -4mnt% ^.in.r3o maina.4 o1inuin$4% /a .a A/ademia de #/rim4% i /u #n0e.e .a /n-% /u o/2ii ,n 8.4/4ri% /u din$ii de90o.i$i de un #ur# teri1i.% #tri04 /uP i 5o/e tun4toare; B Bar5i..ar#< Mae#tre< Hino #4 5e9i /um tie +ren/a5e. #4 moar4 i$i atea-t43m4< B !rinde$i3.< R4/ni Ri/2e.ieu6 B !rinde$i3.< Ur.4 -ro/uroru. /rimina.i#t *i t4/erea #e .4#4 /u toat4 0reutatea ei% a#u-ra a/e#tei #/ene% /te5a N//unde6 A-oi% dintr3o dat4 ,n/e-ur4 #4 #e aud4 /.in/2ete.e #-ade.or% r4/nete #urde% ,n41uite% #u#-ine r40uite% dou4 trei ,n7ur4turi 88ero/e% dou43trei 5aiete #8ietoare6 A-oi% dintr3o dat4% un #tri04t #4.1ate/ de trium86 B A#ta e< *i /2iar era; ,n /o.$u. /a1inetu.ui #e 5edea un ma.d4r de /or-uri /are a-4#au /u toat4 8rene9ia -e /e5a% 1ra$e ,n$e-enite% mini /ri#-ate tGi #u1 toate a/e#tea% +ren/a5e.6 Lun0it -e /o^or ,. $ineau de -4r% de umeri% de -i/ioare% de 0t% de mini% .3ar 8i $inut /2iar i de inim4% da/4 ar 8i a5ut /um6 Dar ,n 7uru. .or era numai #n0e6 Erau -atru% /are% 84r4 ,ndoia.4% nu 5or mai a5ea ni/iodat4 o/a9ia #43i mai e:er/ite ta.ente.eP )4r9i.e% ,ne1unite de 8urie% ,. .e0ar4 i /nd 8u 1anda7at /om-.et /u 8unii% /u /4.uu. .a 0ur4% in/a-a1i. de a mai mi/a un de0et% ,. -ri5ir4 i #e ,n8iorar4> 8iara i.o1or,t4 .e 84/ea i mai mu.t4 8ri/46 Cardina.u. d4du un ordin6 Dou4 minute mai tr9iu% +ren/a5e. era arun/at ,ntr3o tr4#ur4 ,n/2i#4 i un #8ert de or4 du-4 a/eea% era .a Ba#ti..a6 Era o /e.u.4 #ituat4 .a -arteru. +urnu.ui din Co.$> ai/i #e intero0au -ri9onierii /are nu r4mneau a/o.o ni/iodat4 mai mu.t de dou4 #au trei 9i.e6 Lo/u. era de#tu. de .umino#6 Se a8.a a/o.o o ma#4% un #/4une. i un -at ,n0u#t Un temni/ier ,narmat /u un -umna. #o.id% r4ma#e ,n /e.u.4 i #e

re9em4 /u um4ru. de ue% /u o indi8eren$4 8ormida1i.46 +ren/a5e.% de9.e0at de 8unii.e /u /are 8u#e#e ,n84urat% arun/4 ,n 7uru. .ui -ri5iri r4t4/ite6 Su#-ine re-e9i ,i #4.tau -ie-tu< Sim$ea /4 ,ne1unete6 Se trnti -e -at i3i d4du drumu. #u#-ine.or% mu/nd /u 8urie -erna% /a #4 nu3. aud4 temni/ieru. /4 -.n0e i /u #8.etu. ,ne/at de di#-erare #e 0ndea; ? !ierdut4< Eu #in0ur -uteam #3o #a.5e9 i a/um% eu o #4 mor< Era ,ndr40o#tit din toate -uteri.e .ui% /u toat4 tinere$ea .ui3 *i a/um totu. #e i#-r45i#e% ,nainte de a #e 8i ,n/e-ut m4/ar< +ren/a5e. /are -.n0ea 8iind/4 nu -utea #4 a.er0e #4 o -re5in4 -e Annai# de Le#-ar# de /e.e /e au9i#e% +ren/a5e. ae9at ,n intimitate mare /u #-n9ur4toarea% #au /u ea8odu.% 549u deodat4 a-4rndu3i ,n minte amintirea unui om o1o#it% -a.id% -.in de -ra8 i /are du/ea -e umerii .ui un /o-i. de /in/i ani6 @mu. intra ,n !ari# -rin -oarta Borun i a-roa-e imediat #e -r41ui -e o#ea6 @amenii #e a-ro-iau i #-uneau; Bietu. om% a3murit< ? !oart4 /a#/4 ,n /a-% e un /a5a.er de #eam4< ? Du-4 #-ada .ui% du-4 a#-e/tu. .ui% #e -oate 5edea /.ar /4 e un 0enti.om< Cine ar -utea #4 8ieA & *i /o-i.u. -.n0ea% 8rumoii .ui o/2i iroiau de .a/rimi3A/e#t /o-i. era e.% +ren/a5e. Hoia7oru. i#to5it% /are muri#e ,n /.i-a /nd intra ,n !ari#% era tat4. #4u3Ni/i 0enti.om% ni/i /a5a.er de #eam4% a#ta #ta1i.i ,n /e.e din urm4 +ren/a5e.% mu.t mai tr9iu% 0ra$ie unor 2rtii /e 8u#e#er4 04#ite a#u-ra mortu.ui Amintirea .ui e5o/a 8oarte ter#% ,ntr3un ora 8o4rte ,nde-4r tat% un ate.ier 8rumo# -e /are 5eneau #43. 5i9ite9e no1i.i i 1ur02e9i 1o0a$i% ar4tnd un deo#e1it re#-e/t #t4-nu.ui ate.ieru.ui% #u1 dire/$ia /4ruia #e 8or7au /4ti% /uira#e i mai a.e# -umna.e% #-ade% #41ii% -a.oe% iata0ane% .ame minunate ,m-odo1ite /u ara1e#/uri% /u /i9e.4ri% -e /are .e3ar 8i admirat i Ben5enuto Ce..ini6 Ce /ata#tro84 #e a14tu#e a#u-ra 1o0atei i arti#ti/ei /a#e a armurieru.uiA Ce e-i#od de r491oi /i5i. #4u re.i0io#A Ce denun$A ? Nimi/% /a #43. a7ute #4 8a/4 o re/on#itituire% ,n#4 /o-i.u. mai 5edea ,n/4 .o/uin$a .or ,n 8.4/4ri i ate.ieru. a/e.a imen#% de5a#tat i 7e8uit6 Hedea #o.da$i ,ntr3o /amer4 -.in4 de #n0e% o 8emeie uium ita]mama .ui< Se 5edea -e e. ,n 1ra$e.e tat4.ui #4u /are #e a-4ra gi a-oi 8u0ea ,n noa-te6 A-oi% au mer# 9i.e i #4-t4mni ,ntre0i i .a iIu-rtu. /4.4toriei% tat4. #e -r41uea mort% 84r4 ,ndoia.4% de di#-erare3 ^) I/in/ie .ua#e /o-i.u. de mn4 i3. du#e#e /u ea3 Doi #au trei ani mai iuQ6 Iu% a/ea#t4 8emeie muri i ea< *i atun/i /ine .ua#e /o-i.u. #43. / rea#/4A Cum /re#/u#e% /um #e 84/u#e mareA ? !rin mi.a .ui Dumne9eu< Cum #e #-une ,n -o-or6 +oate -ro1a1i.it4$i.e% ne 8a/ #4 /redem /4 atun/i a 8o#t ne5oit #4 i unoa#/4 mu.te 9i.e 84r4 -ine% mu.te no-$i 84r4 ad4-o#t% drumuri .un0i -i ,n -.oaie i -rin #oare% -e 8ri0 #au -e 94-uea.46 Ani ,ntre0i a 5a0a1ondat% 84r4 a /unoate a.t #t4-n de/t 2a9ardu.% du-4 /um #-une /2iar e.% ,n memorii.e #a.e6 La 5r#ta de /in/i#-re9e/e ani% ,. 04#im 9dren$4ro#% murdar% /iu8u.it% dar /u o/2ii 5ioi% /u o mina uoar4 i /u o #-ad4 imen#4% -e /are /ine tie /um i3o -ro/ura#e6 Era -e .a $ar4% nu de-arte de m.atini.e L.e .a )ran0e3Bate..iere i #e .ua#e .a 14taie ,n due.% /u un -ro#t4na/ mare de 1aron% un /o-i.andru6 Ce #e ,ntm-.a#eA Netotu. a/e.a mare ,i 28.tu#e 5a.etu.% un 14trn /u 1ar1a /4runt4% /are ,. ,nto54r4ea6 +ren/a5e. #3a re-e9it a#u-ra .ui i a 84/ut o /rim4; .3a tra# de ure/2i -e 7une.e 1aron6 *i 8iind/4 erau /am de a/eeai 5r#t4 i3au #/o# #-ade.e din tea/4 i au ,n/e-ut #43i /are .o5ituri% /u 8urie6 De 8a-t% +ren/a5e. ,iGi ri#/a -ie.ea% -entru un 14trn #er5itor -e /are ni/i nu3. /unotea i a/ea#ta% ,ntr3o e-o/4 ,n /are% a3i 1ate 5a.etu.% era un .u/ru .e0itim i natura. -entru un no1i. DCu toate a/e#tea% tin4ra 2aimana% #e due.a .a in.,m-.are% 84r4 #4 8i .uat 5reodat4 .e/$ii de #/rim4% ,m-otri5a unui ad5er#ar% /are du-4 a-aren$e% /unotea -er8e/t mnuirea #-adei E. ,n/e-ut #43. -re#e9e% ,. o1.i04 #4 deaI ,na-oi i ,n /e.e din urm4% era 0ata 0ata #43i dea o .o5itur4 de 0ra$ie%

/nd un om% re-e9indu3#e dintr3un 2an din a-ro-iere de unde o1#er5a#e toat4 ,n/4ierarea% .e ridi/4 #-ade.e% ,i de#-4r$i -e /om1atan$i i3. ur/4 -e /a.u. .ui% -e mi/u. 1aron% /are #e I/-8irt4 1om14nind ener5at B Ce m404rie< Ce tu-eu< Ce nemerni/ie< S43. tra04 de ure/2i -e un Saint3!ria/< Am #4 m4 ,ntor/ eu .a !ari# i atun/i n3o #43. tra0 de ure/2i< ^ g #4 i .e taiL B Ce te ame#te/i dumneataA S-ume04 de 8urie +ren/a5e.% rato .ndu3#e .a ne/uno#/utu. /are inter5eni#e ,n mod aa de 8eri/it A/ea#ta ,. o1#er5a #ur9nd% /u aten$ie% -e tn4ru. /o/oe. /e s 91r.ea B Mi/u. meu -rieten% ,i #-u#e ,n /e.e din urm4% da/4 5rei #4 5ii /u mine% o #4 8a/ din tine /e. mai mare mae#tru de #/rim4 a. a/e#tor tim-uri +u ai o/2iu.% tendoane.e i -umnu. mai -uterni/e i mai a1i.e de/t a.e unui #e/und de me#erie6 @/2ii .ui +ren/a5e. #/nteiar46 Ado.e#/entu. ,i #-u#e toat4 -o5e#tea i ne/uno#/utu. ,. du#e .a A/ademia de #/rim4 din #trad4 Bon#3En8ant#% unde +ren/a5e. 04#i ad4-o#t% /u./u% .e/$ii de #/rim4 i .e/$ii de onoare6 A/e#t ne/uno#/ut% era i.u#tru. Bar5i..ar#L E. 8u -entru +ren/a5e.% ,n toat4 adn/4 i m4rea$a /on/e-$ie a /u5ntu.ui% un -4rinte% adi/4 un -rieten% un /ondu/4tor% un e:em-.u 5iu6 +ren/a5e. /4-4t4 -entru e. un 8e. de adora$ie i /nd% /u /in/i ani mai tr9iu% 14trnu. mae#tru% .a rndu. #4u% di#-4ru dintre /ei 5ii% tn4ru. #im$i -entru -rima oar4 /e e durerea B Ni/iodat4% ,i 9i/ea e. atun/i% ni/iodat4 nu 5oi mai a5ea inima aa de #8iat46 *i a/um% -e -4tu/u. ,n0u#t din /e.u.a .ui% ,n tim- /e noa-tea #e .4#a ,n/et% e. -.n0ea du-4 Annai#% aa /um -.n#e#e du-4 Bar5i..ar#% dar erau a.t8e. de .a/rimi Deodat4% -ri9onieru. au9i /4 temni/eru.% /are #e a8.a tot .a -o#tu. .ui% de#/2idea ua i intra /ine5a% ,ndre-tndu3#e #-re e.6 +ren/a5e. /are #t4 /u 8a$a #-re -erete% #e ,ntoar#e i 549u un /4.u04r% un /a-u/in% /are #e a-ro-ia de e. 84/nd mereu #emnu. /ru/ii i morm,ind ru04/iuni B Ce dorete /u5ioia taA *i /ine #unte$iA ntrea14 +ren/a5eL B Fiu.e% #unt numit 8rate.e Cori0nan% #unt /4.u04r /a-u/in i am 5enit #4 te ,ndre-t -e /a.e 1ine.ui i #4 te ,m-a/ /u Dumne9eu6 Cu a.te /u5inte% am 5enit #4 te #-o5edeti6 B S4 m4 #-o5ede#/A Se r4#ti +ren/a5e.6 *i de /eA B Fiind/4 du-4 ordine.e Mon#enioru.ui Cardina. de Ri/2e.ieu% -e#te o or4 5ei 8i #-n9urat ,n /urtea Ba#ti..iei< B !e#te o or4< Se ,n8ioar4 +ren/a5eL B !e#te o or4< S-u#e 8rate.e Cori0nan /u o 5o/e 0ra54 i tri#t43Du-4 /e ,. anun$a#e -e +ren/a5e.% aa de miero# /t -utu#e% /4 a5ea #4 8ie #-n9urat i /4 nu ,i mai r4mnea de/t o or4% /a #4 ,n/er/e #43i atra04 ,ndurarea di5in4% ,n .i-#a mi.ei #au a 7u#ti$iei omeneti% 8rate.e Cori0nan #e ,ntoar#e #-re temni/ier i ,i #-u#e; B Frate% .a#43ne #in0uri6 A/e#t 1iet -4/4to# 5a 8i mu.t mai -u$in MinG6 E/i,t i3i 5a -utea m4rturi#i mai uor 0ree.i.e ,ntre -atru o/2i F4r4 ,ndoia.4% Cori0nan 5eni#e -re549ut /u de-.ine -uteri% /4/i UIiuni/i/ru. #e ,n/.in4 i iei a8ar46 C4.u04ru. /a-u/in #e du#e #4 . .i/2id4 ua /u 0ri 7e i ,ntor/ndu3#e #-re -4tu/% #e ae94 -e #/4une.% t$f) oi /o1ornd 5o/ea /ontinu4; B Da/4 5rei #4 #/a-i /u 5ia$4% d43ne #/ri#oarea ,na-oi B S/ri#oareaA F4/u +ren/a5e. uimitI

B Ea ,n#4i% 8iu.e6 S/ri#oarea -e /are mi3ai .uat3o6 A2< !e Ba/2u#< Ntrtr.uri#e#/ /4 mi3ai dat o .o5itur4 #o.id4 de -umna.< Numai /4% 5e9i% 2a.e.e Cori0nan are -ie.ea tare6 B oi3am .uat eu 5reo #/ri#oareA +e3am .o5it eu /u -umna.u.A 3 Cori0nan ,i d4du 7o# de -e /a- 0.u0a -e /are -n4 atun/i o $inu#e . ra#4 -e o/2i6 B !ri5ete3m4% #-u#e e. /u a#-rime i #-une3mi da/4 am eu un /a- din a/e.ea de /are #43i 1at4 /ine5a 7o/6 *i da/4 8a$a mea nu ,$i e de a7un#% iat43mi i din$ii< *i #-unnd a/e#tea% e. ,i d4du deo-arte anteriu. i ,i ar4t4 -uni naiu. i #-ada /u /are era ,narmat B A#t8e. /4% ad4u04 e.% te iert de .o5itura de -umna. -e /are mi3ai dnt3o% dar #-o5edete3te 8iu.e i d43mi #/ri#oarea% re-ede< S-n9urat -e#te o or4< Se 0ndea +ren/a5e.% -.in de am4r4/iune6 I -4/at% /um ar #-une 1ra5u. meu Mau.uG#6 Da% .a dra/u< E de trei ori -/at< nti -entru mine% a. doi.ea -entru A/ademia mea% /are o #4 -iar4 87i a-oi% -entru ea% 8iind/4 nu 5oi mai -utea #3o -re5inL" B S/ri#oarea< Se r4#ti /u a#-rime /4.u04ru. Unde e #/ri#oareaA De nu #-ui% 8erete3te de 8unieL +ren/a5e. #e .o5i ,n 8runte6 @ idee a#em4n4toare /u a/e.ea a.e 1ie$i.or nau8ra0ia$i% /are #e a0a$4 de -rimu. 8ir de -4r3 B Cu5io#u.e #-ada#in% #-u#e e.% 5oi mai 8i #-n9urat% da/4 ,$i dau Mii#oareaA B Cum #e -oate% dia5o.e< Stri04 8eri/it Cori0nan6 Dim-otri54% 5ei 8i .A#-.4tit< B Ei 1ine< S-u#e /u 2ot4rre +ren/a5e.% da/4 m4 8 aer #4 ie# de ai/i% u 5oi du/e dire/t a/a#4 .a mine% .a du.a-u. ,n /are e a#/un#4 -re$ioa#a E/ri#oare% 8iind/4 e -re$ioa#4% nu3i aaA 3 B Hai% mai ,ntre1iA n/4 /e -re$ioa#4< Aadar% m4 5ei /ondu/e .a /nA 3 B Da< S-u#e mae#tru. de #/rim4% /4ruia i #e 14tea inima% de -ar/4 5rea #43i ia#4 a8ar4 din -ie-t Cori0nan i91u/ni ,n r#6 B *i -e drum% #4 m4 .ai .un0it< E2ei< Nu3i 1ate 7o/ nimeni de 8rate.e Cori0nan< Ei 1.e#tem4$ie< +ren/a5e. ,i ter#e 8runtea6 Se 5edea -ierdut6 E. arun/4 o -ri5ire di#-erat4 #-re 8i0ura o#oa#4% /o.$uroa#4% ,n/4-4$nata% 14nuitoare a /4.u04ru.ui6 A/e#ta ,i #/oa#e -umna.u.6 Cori0nan era un indi5id 5i0uro#% nu 0.um4< A/um #e 2ot4r#e #4 ,ntre1uin$e9e i mi7.oa/e e:treme; Cnd 5a #im$i 5r8u. -umna.u.ui -e 0t% 5a 5or1iL" #e 0ndi e.6 B Fiu.e% ro#ti e. /u -utere% nu /um5a 5rei #43. 8or$e9i -e un om a. 1i#eri/ii% #4 8ie ne5oit #4 5er#e #n0e omene#/<A Ia ,n /on#idera$ie% dra0u. meu% /4 da/4 m4 #i.eti #4 te omor% ,n#eamn4 /4 ai 84/ut un -4/at de moarte% ori/are ar 8i 0ri7a -e /are o am -entru #a.5area #u8.etu.ui t4u3Deodat4 /4.u04ru. ,i a95r.i .un0i.e3i 1ra$e6 n tim- /e 5or1ea% e. #e a-ro-ia#e de -at% -ndind momentu. de a a/$iona6 Mna #tn04 #e a14tu -e um4ru. .ui +ren/a5e.% iar drea-ta% ridi/4 -umna.u.6 @$e.u. #/.i-i#e ,n #emi,ntuneri/u. /e.u.ei; B S/ri#oarea< Se r4#ti Cori0nan< S/ri#oarea% ori te omor< n a/e.ai moment /4.u04ru. 5oi #4 #/oat4 un #tri04t% dar 0t.e7u. .ui nu .4#4 #4 ia#4 de/t un 2or/4it ,n41uit6 Un /.ete 5iu ,. #trn0ea de 0t6 Su-.u /a un ti-ar% +ren/a5e. ,i a.une/a#e din min4% #/4-a#e de #trn#oarea .ui i ,i ,n/.eta#e mina ,n 1ere0ata .ui Cori0nan6 C4.u04ru. #e 914tu /u #mu/ituri -uterni/e% dar /.ete.e #e #trn0ea i mai tare% de0ete.e3i .un0i i tari /a o$e.u. i #e ,n8i0eau ,n /arne> 8i0ura /4.u04ru.ui de5eni#e 5io.et4 i .a un moment dat% Cori0nan #e -r41ui nemi/at% de3

a /urme9iu. -atu.ui3 +ren/a5e. ridi/4 /u iu$ea.4 -umna.u. /e /49u#e -e .e#-e9i i ,. -u#e .a /entura #a] +im- de un minut% e. ,i /ontem-.4 08ind ad5er#aru.% /u a/ea -ri5ire ,ntune/at4% tra0i/4 i 8i:4% -e /are o au de o1i/ei oamenii ,n 8aa unui mort% atun/i /nd ei #unt /au9a a/e.ei mor$i3 Dra/e< Se 0ndi e.< L3am #trn# -rea tareL" E. #e d4du ,na-oi #-re ue6 *i atun/i% toat4 im-re#ia a/eea .u0u1r4 i #e ri#i-i !e#te /te5a minute% #e 0ndi e.% 5a de#/2ide temni/eru. ua i 5a 5edea /ada5ru. /4.u04ru.ui ,n .o/ #4 8iu #-n9urat -e#te o or4% 5oi 8i imediat i a#ta3i tot< b S-,n9uratL6 Cum nu #e /u5ine unui 1un mae#truP IP D #/rim46"< . a.er04 #-re -at% #mu.#e #-ada .ui Cori0nan i #/oa#e un #u#-in iid,n/6 B A/um n3au de/t #4 5in4<666 Cu a/e#te dou4 7u/4rii ,n mini% de#8id -e to$i #-ada#inii din toate mn4#tiri.e i -e to$i temni/ierii ..a#ti..iei i -e" EI #e o-ri #/urt6 Ca-6 56 /ri-te.e mn4#tirii Cs+EHA SECUNDE% e. ,i 8i:4 -ri5iri.e r4t4/ite a#u-ra .ui (SP ri0nan6 Sudori de ne.inite ,i iroiau -e 8runte6 @ 1u/urie -uterni/4 .Itt/ea #4 i #e6 Z1at4 tm-.e.e666 A-oi i91u/ni ,n r#; Ca-u/inA A#ta ar 8i no#tim3 *i de /e nuA C4.u04ru. a/e#ta a intrat ni/i666 De/i tre1uie nea-4rat #4 ia#4L" Dintr3o mi/are% e. ,. de91r4/4 -e Cori0nan de anteriu. .ui i rrein4t,nd% #e ,m1r4/4 /u e.< A-oi ,. ,ntin#e -e /4.u04r -e -at% ,. ,ntoar#e /u 8a$a .a -erete i arun/4 -4tura -e e.6 Cu 0.u0a tra#4 -e o/2i% ai mina /ri#-at4 -e mneru. -umna.u.ui% e. #e a-ro-ie de u4 i #tri04; B A2< !4/4to# ,nr4it< A2< Nemerni/ 1.e#temat% /are nu 5rea #4 #e #-o5edea#/4< Ei 1ine< Atun/i o #4 8ii #-n9urat aa -.in de -4/ate< Cu att mai r4u -entru tine% 8iind/4 #u8.etu. t4u o #43. ia dia5o.ii i #tr5u. t4u o #4 #e .e0ene ,n #-n9ur4toare< Ua #e de#/2i#e i ,n -ra0 a-4ru temni/eru.6 n #-ate.e .ui #e a8.au /in/i #au a#e 04r9i6 B A$i terminat% /u5ioia 5oa#tr4A B Da 8iu.e6 M4 du/6 Hoi -4r4#i a/e#t .o/a de -ier9anie6 S43. #-,n9rura$i -e 0o.anu. 4#ta% 8iind/4 nu 5rea #4 a#/u.te de nimeni6 Adio 8iu.e3*i 5or1ind a#t8e.% 1ine/u5ntnd #entine.e.e /e #e ,n/.inau ,n 8a$a .ui% e. tra5er#4 #a.a /e #e a8.a ,n 8a$a /e.u.ei i #e ,ndre-t4 #-re ua /e ,i 8u de#/2i#4 i di#tin#e ,n ,ntuneri/u. /ur$ii% un /u-eu /e ate-ta .a #/ar46 B )r41ete3te #4 te ur/i% am ,ntr9iat mu.t% #e au9i o 5o/e6 +ren/a5e.% #e ur/4% 84r4 a e9ita% ,n /u-eu6 Imediat -ortiera tr4#urii #e ,n/2i#e /u 90omot He2i/u.u. -orni .a -a#% tra5er#4 o /urte% a-oi o a.t4 /urte e:terioar4% a-oi tre/u -e#te -untea mo1i.4 i du-4 a/eea -orni .a tra-666 +ren/a5e. de3a1ia ,i -utea #t4-ni r#u.6 )4#ea 8ar#a /e .e3o 7u/a#e% -rea minunat46 Li1er% #-u#e e.6 Cine #-unea /4 e im-o#i1i. #4 mai #/a-e /ine5a din Ba#ti..iaA N3am de/t #4 de#/2id -ortiera a/e#tui 5enera1i. /u-eu% #4 #ar -e o#ea ib *i +ren/a5e. #/oa#e o ,n7ur4tur4 8urioa#4 de di#-erare; mnere.e de din4untru erau #/oa#e i -ortiera ,n/uiat4 -e dina8ar4< Faimo#u. /u-eu nu era de/t o ,n/2i#oare -e roate< n 0oan4 mare a /4i.or% tr4#ura a7un#e ,n #trade Saint3EonorJ> ,n #8rit% ea #e o-ri ,n6 Fa$a unei -or$i uriae de #te7ar% nou4 de tot% ,m-odo1it4 /u nituri% 8rumo# aran7ate ,n 8orm4 de /ru/i6 Dea#u-ra -orta.u.ui #e a8.a o /ru/e mare6 !e drea-ta i -e #tn0a ei #e ,ntindeau 9iduri ,na.te6 Era mn4#tirea Ca-u/ini.or6 Cea mai 8rumoa#4 mn4#tire de /a-u/ini din Fran$a i din Na5arra% /are /u-rindea nu mai -u$in de o #ut4 dou49e/i de /4.u04ri6 ? Dintre /are unii /e.e1ri -rin .u/r4ri.e .or

i#tori/e% i /are -utea #4 ri5a.i9e9e /u /e.e a.e /4.u04ri.or Benedi/tini6 Aadar% ,n 8a$a mn4#tirii Ca-u/ini.or #e o-ri#e /u-eu.% /are du-4 /e ,. du#e#e -e 8rate.e Cori0nan .a Ba#ti..ia% ,. adu/ea ,na-oi% #au #e /redea /4 ,. adu/ea% ,n/uiat6 De 8a-t% /4.u04ru. 8u#e#e -ede-#it /u o-t 9i.e de ,nainte% -entru /4 8u#e#e 549ut ,ntr3o /r/ium4% /u o 8at4 -e 0enun/2i6 @ri% i #e to.erau toate -4/ate.e 5ena.e #au morta.e% /u /ondi$ia de a nu #e a8ia ,n -u1.i/6I,n#4r/inat /u mi#iunea de.i/at4 de a3. #-o5edi> ge +ran/a5e.% .ui Cori0nan i #e -romi#e#e o mie de .ire num4rate% da/4 reuea #4 -un4 din nou mna -e teri1i.a #/ri#oare6 *i ,n a8ar4 de a/ea#ta% 1ine,n$e.e#% era iertat i de -edea-#a /e o -rimi#e6 Bine< Se 0ndi +ren/a5e. ,n momentu. /nd tr4#ura intra ,n /urtea mn4#tirii% tot 5a tre1ui #4 mi #e de#/2id4 -ortiera /4 #4 -ot iei i #4 intru a/o.o unde 5oi 8i /ondu#6" *i #e -re04ti #4 #ar4 a#u-ra a/e.uia /are a5ea #4 de#/2id4% #43. dea -e#te /a- i a-oi #4 #e ,n/read4 ,n -i/ioare.e .ui a0i.e6 Din nenoro/ire% .u/ruri.e #e -etre/ur4 /u totu. a.t8e.> -or$i.e mn4#tirii #e de#/2i#er4% /u-eu. intr4 ,n /urtea m4n4#tirii i dea1ia ai/i% +ren/a5e. 8u in5itat #4 /o1oare6 M3au -rin#< i #-u#e e. tr40ndu3i /t mai -e o/2i 0.u0a6" B Hino 8rate< Cu5io#u. #tare$ dea1ia atea-t4 #4 te 5ad4b F4r4 #4 #-un4 un /u5nt% +ren/a5e. mer#e ,n urma /4.u04ru.ui /are ,i 5or1i#e a#t8e. i /are ,. /ondu#e -n4 .a /a-e.4 mn4#tirii6 B Cu5io#u. no#tru -4rinte #e a8.4 ,n /ri-ta /a-e.ei% ,m-reun4 /u Mon#enioru. Ar2ie-i#/ode LGon% re.u4 atun/i /a-u/inu.6 Atea-t43. ai/i% aa a ordonat6 Cnd are #4 5in4 #u#% are #43$i 5or1ea#/46 n ori/e /a9% e inter9i# #4 te a-ro-ii de #tran4< b D S-unnd a/e#tea% /4.u04ru. #e retra#e i +ren/a5e. au9i /um ,n/uia ua /u /2eia6 B Eo 2o< !e to$i dra/ii% dar a9i dau tot -e#te oameni de 4tia tur1a$i% /are au mnia #4 m4 ,n/uie< Dar /e3o 8i 84/nd a/o.o ,n /ri-t4A *i de /e e o-rit #4 m4 a-ro-ii de #tran4A b A<< F4/u e. de3odat4% .o5indu3#e /u -a.ma ,n 8runte% Stare$u. e ,n /on8erin$4 7o# ,n /ri-t4% /u Ar2ie-i#/o-u. de LGon< Dar Ar2ie-i#/o-u. de LGonb E un Ri/2e.ieu< E /2iar 8rate.e -rea -uterni/u.ui Cardina.% /are ,mi dorete atta 1ine% ,n/t m3a 049duit ,n -ro-riu. #4u -a.at ? Ba#ti..ia ? i a 5rut #43mi 8a/4 /adou o 8rumoa#4 /ra5at4 de /ne-a un#4 /u #4-un6 Dar /e nai1a% #3o 8i ,n/2i# ,ntr3o #u1teran4 !4rinte.e \o#e8% /on#i.ieru. Cardina.u.ui% /2iar /u 8rate.e C ardina.u.uiA *i +ren/a5e. #e a-ro-ie de #tran4< Ca-e.a era .uminat4 ,n mod 5a0 de o #in0ur4 .am-4% a /4rei .umin4 tri#t4 nu #er5ea de/t #4 8a/4 i mai ,n0ro9itoare ,ntune/imi.e ,n0r4m4dite ,n /o.$uri6 n momentu. /nd a7un#e ,n dre-tu. 0ri.a7u.ui de .a #trana /oru.ui% .ui +ren/a35e. i #e -4ru /4 aude un murmur nede#.uit de 5o/i ,n41uite% /are ,. 84/ur4 #4 #e ,n8ioare6 B La /e ar -utea #43mi #er5ea#/4 a#taA i 9i#e e.6 Ce m4 intere#ea94 -e mine /e 5or1e#/ oamenii 4tiaA Eu #4 /aut #4 8u06 Da/4 mi #3a inter9i# #4 m4 a-ro-ii de #tran4% ,n#eamn4 /4 tre1uie #4 8ie 5reo ieire -e ai/i6 E. tre/u din/o.o de 0ri.a7 i o/o.i a.taru.6 A/o.o% murmuru. #e au9ea mai di#tin/t6 +ren/a5e. -ri5i ,n 7o# i ? .uminat4 /on8u9 de o .umin4 /e 5enea din 8undu. /ri-tei /u /o/iu0e% 94ri de#/2i94tura dre-tun02iu.ar4 de .a /are ,n/e-ea #/ara de -iatr4 /e #e ,n8unda #u1 -4mnt% ,n /ri-t46 Atun/i o /urio9itate ire9i#ti1i.4 -u#e #t4-nire -e e< Hoi #4 a#/u.te% /u ori/e -re$b Ep /o1or, trei3 -atru tre-te a.e #/4rii ,n #-ira.4 i atun/i au9i< Era o 5o/e 0ra54 i tri#t4% /are a5ea a/e. tim1ru de am4r4/iune% -e /are ,. .a#4 nenoro/irea ,n urma ei du-4 /e tre/e6 *i 5o/ea a/ea#ta% era a/eea a .ui A.8on#3Loui# Du-.e##i#% Ar2ie-i#/ou.

LGonu.ui% 8rate.e mai mare a. .ui Ri/2e.ieu< +ren/a5e. #e ,n8ior4< +ren/a5e. ,i #im$i inima 14tnd /a un 1u1uit de to1e< C4/i iat4 /e3i #-unea 8rate.e Cardina.u.ui de Ri/2e.ieu% !4rinte.ui \o#e8; B A8.a$i a/um E:/e.en$4% de /e mi3am -4r4#it Ar2ie-i#/o-ia -entru a m4 du/e .a An0er#< De /e am 8u0it i din a/e. ora% -entru a 5eni .a !ari#< De /e ,mi e amenin$at4 toat4 .initea 5ie$ii me.e< De /e e .e0at4 atita /in#te i in8amie de nume.e de Ri/2e.ieu< Fiind/4 5reau #4 54 #-un% de /e 1oa.4 a murit D3na de Le-ar#< *i a-oi% 54 5oi #-une i /ine e#te 8ii/a moartei% Annai# de Le#-ar#L A/e#te /u5inte% 8rate.e .ui Ri/2e.ieu .e -ronun$4 /u un a//ent att de ,ntune/at% att de amar% ,n/t +ren/a5e. #e ,n8ior4 -n4 ,n 8undu. #u8.etu.ui6 n a/ea#t4 /.i-4% e. uita#e /2iar /4 un #in0ur 0e#t -utea #43. -iard4% uit4 de Ba#ti..ia i de #-n9ur4toare% de 8rate.e Cori0nan i de Cardina. i mai /o1or, ,n/4 /in/i3a#e tre-te -e #/ara ,n #-ira.4 i a-oi #e o-ri 1ru#/6 !ri5irea .ui r4#/o.ea /ri-t4666 A/ea#t4 -ri5ire /e -4rea ne.initit4 de o emo$ie -uterni/4% tre/u ,n re5i#t4 de/oru. 8une1ru; #t.-i 0roi /are #u#$ineau 1o.ta /ea 7oa#4% morminte.e 5e/2i i -rintre /o/iu0e.e de -iatr4 a.e mor$i.or% doi oameni 5ii% a.e /4ror 5o/i tu.1urau t4/erea etern46 Unu. dintre /ei doi oameni 5ii% de ta.ie ,na.t4 /u o ,n8,$iare 8rumoa#4% /u 0e#turi no1i.e% -ri5irea .oaia.4 ,ntune/at4 de tri#te$e% era Ar2ie-i#/o-u. de LGon6 Ce.4.a.t% mai mi/% #.a1% /u o 1ar14 #/urt4% /4runt4 /u -ri5iri.e re/i% nemi/ate% ri0id% /u anteriu. .ui de /a-u/in% 84r4 a 8a/e ni/i un 0e#t% /a #tatui.e /are ,. ,n/on7urau% era !4rinte.e \o#e8 ? Eminen$a Cenuie6 A/e#ta% #e numea FranKoi# Le C.er/ du +rem1.aG% 1aron de Ma88.ier#6 Ca i /4.u04ru. LoGo.a% /4ruia ,i moteni#e -ro1a1i. 0nduri.e a/e.ea att de ,ntin#e% e. de1uta#e ,n 5ia$4 /a un 0a.ant /a5a.er i #tr4.u/it om de arme6 La a#ediu. de .a Amien#% tru-e.e Im-eria.e /uno#/ur4 -uterea -a.ou.ui #4u de r491oi6 n .un0i.e #a.e 5oia7uri -rin Euro-a% e. uimi -e mu.$i #a5an$i i mu.te doamne no1i.e /uno#/u#er4 -uterea .ui de #edu/ere6 Era a1i. mnuitor a. arme.or i a. amoruri.or6 Ca i LoGo.a% /a i Mar/2i9u. de !ani0aro.a% e. a5u o tinere$e ,n8.4/4 rat4% de meteor6 *i /a i ei% meteoru. #e #tin#e dintr3odat46 Ce /ata#tro84 #u8.etea#/4A Cine -oa$e ti /e inimi 9dro1ite au /ontinuat #4 1at4 ,n41uit #u1 ra#4 de /4.u04r /arme.it a .ui !ani0aro.a i #u1 a/eea de /4.u04r /a-u/in a .ui Le C.er/ du +rem1.aGA ? Cnd #tr4.u/itu. Baron de Ma88.ier# rea-4ru ,n o/2ii .umii% e. #e numea !4rinte.e \o#e83E:/e.en$4% #-u#e Ar2ie-i#/o-u.% am a8.at .a un moment dat% .a I G^gn% /4 un -eri/o. imen# o amenin$a -e D3na de Le#-ar#6 Am -.e/at> LIni am a7un# -rea tr9iu< *ti$i de /eA B Da% #-u#e !4rinte.e \o#e8 /u o 5o/e /.ar46 B *ti$iA Se r4#ti Ar2ie-i#/o-u.6 B *tiu /4 noi am omort3o -e D3na de Le-#-ar#% ,. ,ntreru-#e Maieiu. Ca-u/ini.or6 Moartea ei era ne/e#ar46 Intri0ant4% ,ndr49nea$4% tiu a#i4 8emie de5eni#e -eri/u.oa#4 -entru Stat% -entru 8rate.e D5#6 A I i/ 2i.8t #4 o #a/ri8i/4m6 E de#tu. de mu.t -entru noi /4 a5em de .u-tat inifgoiri5a /o-ii.or )a1rie..ei de E#trJe#6 Re0e.e Eenri/ a. IH3.ea% ne3a .Qi#ai o motenire 0reu de -urtat3 Ce im-ortan$4 are 5ia$a #au moartea unei 8iin$e% da/4 re#tu. /omunit4$ii e#te #a.5at Mon#eniore% ,n 9iua ,n Lai / 5oi 5edea /4 eu a -utea 8i un -eri/o. -entru #o/ietatea .ui C2ri#to#% m4 5oi #u-rima eu ,n#umi ? da% /u ri#/u. de a3mi 1.e#tema -e 5e/ieP ur.etu.6 P66 B @2< Dar /e 8e. de om #unte$iA6 B Eu nu #unt om< Ar2ie-i#/o-u. tremur4 #u1 a/rea.a ,n02e$at4 a a/e.ei 5o/i nA.2ati/e6 +ren/a5e. #im$ea a/ea uimire 5a04% /are -re/ede 0roa9a6 !8trinte.e \o#e8% ,n8i-t ,n #4.1ati/a #4 nemi/are% /ontinu4; B Eu #unt un /4.u04r6 @ mn4#tire% ,n#eamn4 un mormnt Cnd m/ ,ntm-.a /a 5reunu. din

noi #4 ia#4 din ea% ,n#eamn4 /4 e. are 5reo minune de ,nde-.init% #au /4 a -rimit 5reun ordin6 B De .a /ineA ntre14 ,n41uit Ar2ie-i#/o-u.6 B De .a Dumne9eu< R4#-un#e #tare$u.6 Mi#iunea mea e#te de a3. /ondu/e -e 8rate.e D3 5oa#tr4 -e /a.ea /are mi3a 8o#t ar4tat4% de a3i .umina drumu.% /u o tor$4 ,ntr3o min4 -entru a .umin4 #au a arde% /u un -umna. /u /ru/e ,n /ea.a.t4% -entru a 1ine/u5nta #au a .o5i6 D3na de Le#-ar# mi 04#it ,n drumu. .ui; a 8o#t .o5it43 !.n0e$i Mon#enioreA !entru /e n//#te .a/rimiA 3 Loui# Du-.e##i# de Ri/2e.ieu ,n4.$4 /a-u. i #-u#e /u o dureroa#4 Lim-.i/itate; B @ iu1eam -e Lui9a de Le#-ar#3+ren/a5e. #e ,n8ior4 de mi.46 Dar #u1 /ute.e ri0ide a.e ra#ei mona2a.e% nimi/ nu #e /.inti6 Loui# de Ri/2e.ieu r4ma#e un minut -e ,nduri% /u -ri5irea -ierdut4 ,n 0o.% #-re ori9onturi.e tinere$ei #a.e moarte6 B A8.a$i -entru /e mi3am /edat eu ran0u. de mai 5r#tni/% 8rate.ui meu Armnd66 !entru /e am -4r4#it dintr3odat4 .umea% /a #4 m4 ,nmormnte9 ,n Mn4#tirea )rande3C2artreu#e% o 5e$i ,n$e.e0e dea1ia a/um3 Noi ne iu1i#em i ne .o0odi#em ,n #e/ret Ea era totu. -entru mine% iar eu eram totu. -entru ea6 @r8an4% #t4-n4 -e 5ia$a i -e a5erea ei .a o-t#-re9e/e ani% ea .o/uia ,n domenii.e ei de Le#-ar#% .a trei .e02e de-4rtare de domeniu. Ri/2e.ieu6 Era #u#-e/tat4 de .ume% din /au9a atitudini.or ei .i1ere i mndre6 Ea iu1ea #in0ur4tatea% /ur#e.e /4.are ,n 8undu. -4duri.or% toate e:er/i$ii.e /or-ora.e ,i erau 8ami.iare% /2iar i #/rim46 Numai eu #in0ur tiam /e #u8.et timid i /urat #e a#/undea ,n ea6 C$i5a ,i #im$i#er4 i /ra5aa ei -e o1ra7i6 Eu o 5edeam ,n 8ie/are 9i6 Frate.e meu Armand /unotea a/ea#t4 dra0o#te i /4uta #4 m4 ,nde-4rte9e de ea6 E. ,mi #-unea; Ea nu -oate .ua ran0u. no#tru6 Ea nu merit4 #4 de5ie o Ri/2e.ieu3" *i a/e#ta era 8rate.e meu6 Nu -uteam #4 m4 1at ,n due. /u e.6 Dar ,ntr3o 9i% #/o# din 8ire% ,i #tri0ai; IDo5edete3mi3o< Sau te omorL" Frate.e meu a5u unu. din #-e/i8i/e.e .ui #ur#uri i ,mi #-u#e; @ do5ad4A @ 5ei a5eaL" Ar2ie-i#/o-u. 8u 90uduit de un tremur6 Amintiri.e -e /are .e e5o/a a/um% r4#/o.eau ,n 8undu. #u8.etu.ui #4u ura -e /are anii i -ra/ti/i.e re.i0ioa#e reui#er4 #4 o a/a-are9e6 +ren/a5e. a#/u.ta /u ardoare% /u un02ii.e ,n8i-te ,n -odu. -a.me.or i /u #udoarea -e 8runte6 !4rinte.e \o#e8 r4m4#e#e nemi/at% ,m-ietrit ,n in#en#i1i.itatea .ui B La un moment dat% re.u4 Loui# de Ri/2e.ieu% 8u o mare mi/are ,n /a#te.u. no#tru6 Era o mare /in#te i 0.orie -entru /a#te.u. de Ri/2e.ieu< Re0e.e Eenri/ a. IH3.ea% 5i9itnd +ouraina i An7ou% 5eni#e .a C2inon i a//e-ta#e -entru dou4 9i.e% o#-ita.itatea o8erit4 de Ri/2e.ieu< L4#ndu3i #uita mi.itar4 .a C2inon% 5eni /u o e#/ort4 mi/4 #4 ne arate /ita #tim4 i ,n/redere ne o8erea6 Se #/ur#e#er4 i /e.e dou4 9i.e% dar Re0e.e Eenri/ tot nu -.e/a% /i -4r4#i /a#te.u.% dea1ia du-4 dou4#-re9e/e 9i.e6 n a/ea#t4 -eriod4% eu n3am -utut3o 5edea -e Lui9a ni/iodat46 Du-4 /e Re0e.e -.e/4% am a.er0at .a Le#-ar#6 Ai/i% am 04#it3o -e Lui9a% do1orta de o a#/un#4 di#-erare> nenoro/irea tre/u#e -e a/o.oL B Mii de tunete< Morm4i +ren/a5e. ,ntre din$i6 !4rinte.e \o#e8 nu /.intea6 Loui# de Ri/2e.ieu% 84/u#e un 0e#t 5io.ent% dar 84r4 ,ndoia.4% /4 ,n e. era /e5a /e #e #84rma#e -e 5e/ie% /4/i -4ru #4 #e /a.me9e% 84r4 ni/i un e8ort B +im- de trei .uni% /ontinu4 e.% Lui9a #e to-ea #u1 o/2ii mei i n3am -utut #43i #mu.0 #e/retu. a/e#tei imen#e dureri /are o u/idea Un nin0i ir .u/ru ,mi re-eta mereu% /4 totu. #e #8ri#e ,ntre noi doi6 Sim$eam .IA ,ne1une#/6 ntr3o #ear4 ,i #tri0ai /4 ara #4 aran7e9 toate .u/ruri.e% /a jA ne /4#4torim6 Atun/i% ea #e ridi/4% ,mi a-u/4 mna i ,mi #-u#e a/e#tea; Eu nu -ot #4 ia/ -arte din 8ami.ia Ri/2e.ieuL" E:a/t /u5inte.e 8rut/.iii meu Armand< *i dintr3odat4% ,n0ro9itoru. ade54r i95or, de -e 1u9e.e #a.e% din /are -ieri#e #n0e.e6 ntr3o noa-te% ea au9i#e .o5ituri -uterni/e ,n ua /amerei

#a.e de dormit i 5o/ea 8rate.ui meu% /are ,i ut ri0a; De#/2ide re-ede< Re-ede< Frate.e meu Loui# e ai/i i tre1uie YA3$i 5or1ea#/4 nea-4ratL" Z4-4/it4% ea de#/2i#e ua6 Un om d4du 1u9na ,n odaie6 ntre ei #e d4du o .u-t4 /rn/en4 i Lui9a .ein46 Cnd 2i dete-tat% #e 84/u#e 9iu46 @mu. di#-4ru#e3% dar ea ,. re/uno#/u#e ,n/4 din /.i-a /nd intra#e ,n odaie% era Eenri/ a. IH3.ea Re0e.e Fran$ei6 Ar2ie-i#/o-u. #e o-ri 08ind6 De data a/ea#ta% am4r4/iunea M/eYtor amintiri ,. /o-.ei#e6 B A-oiA ntre14 #e/ #tare$u. Ca-u/ini.or6 B n tim- /e ,mi -o5e#tea a/e#tea% Lui9a nu 54r#4 ni/i o .a/rim46 Numai un 8ior /ontinuu o a0ita din /a- -n4 ,n -i/ioare> era -a.id4 /a o moart4 i /u o 5o/e /a din mormnt% ea ,mi #-u#e; Adio Loei#6 Frumo#u. no#tru 5i# #3a #-u.1erat6 Am #-erat /4 5oi muri% dar iat43m4 ,n/8. 5ie6 Am 5rut #4 m4 omor% dar am ,n$e.e#3 @2< Loui#% am ,n$e.e# C a 8i omort odat4 /u mine i 1ietu. meu #u8.et6 Adio Loui#< Ni/i amant4% ni/i #o$ie% de ai/i ,nainte 5oi 8i mam4 i /a mam4% 5oi tr4i -entru /reatura ino/ent4 -e /are o 5oi nate n4#/ut4 dintr3un re0e n#/uta dintr3o /rim43" Cum a 8o#t u.tima noa#tr4 ,ntre5edere6 ? Li:/e.en$4% nu 5oi mai a5ea -uterea #4 5i3o de#/riu6 Numai /4 m4 ,ntre1 e.teodat4% /um de nu am ,ne1unit De atun/i am ,n/er/at ,n 9adar #3o mai re54d -e Lui9a% dar di#-4ru#e din re0iunea a/eea6 Frate.e meu di#-4ru#e i e.< Domnu. 8ie .4udatI ad4u04 ar2ie-i#/o-u. /u mi.4 d.n//r4 i adn/46 Dea1ia am -utut #/4-a de 8uria i #etea de a3. u/ide /are m4 84/u#e #43. /aut tim- de trei .uni -e Armand% -retutindeni6 Ar2ie-i#/o-u. ,i ridi/4 tremurnd mini.e #-re un C2ri#t /e #e a8.a ,n /ri-t46 B A-oi am intrat ,n mn4#tirea )rande3C2artreu#e% /ontinu4 Loui# de Ri/2e.ieu6 Anii mi3au /i/atri94t rana Am a//e-tat #4 8iu numit Ar2ie-i#/o- de Ai:% a-oi de LGon6 Am 5rut #4 intru din nou ,n .ume i -oate #4 m4 a-ro-ii de Lui9a% -entru a o a7uta .a ne5oie6 Am a8.at /4 Re0e.e Eenri/ a. IH3.ea ,i #/ri#e#e mai mu.te #/ri#or i ,i trimi#e#e nite do/umente% -rin /are re/unotea dre-turi.e de 8ii 4 a #a% .ui Annai#% /o-i.a /e #e n4#/u#e3 Eu 5e02eam din de-> .ue a#u-ra ei i a#u-ra6 Co-i.ei6 +ren/a5e. ,i -.e/4 ,n/et /a-u. i murmur4 tri#t Fii/4 de re0eL" B A-oiA ntre14 !4rinte.e \o#e8 /u a/eeai teri1i.4 a#-rime6 B A-oiA Se r4#ti Ar2ie-i#/o-u.6 Eu unu. nu -ot da o/2i /u 8rate.e meu% Cardina.u.% 8iind/4 a a5ea -rea mu.te .u/ruri #43i #-un6 Din /au9a a#ta am 5enit #4 54 54d -e D5#6% 8iind/4 D5#6 #unte$i /e. /are ,. /4.4u9ete< S43i #-une$i /4 eu am a7un# -rea tr9iu -entru /a #3o -ot #a.5a -e Lui9a% dar /4 #unt ai/i% -entru a o a-4ra -e Annai#< S43i #-une$< Dar 84r4 ,ndoia.4% /4 8a/ r4u /ontinund #4 m4 ener5e96 De#i0ur /4 D5#% E:/e.en$4% 54 5e$i da #eama /4 ar 8i -rea -eri/u.o# #43. #/oate$i din 8ire -e un om% /are ,n nume.e 7u#ti$iei di5ine i a .e0i.or omeneti% ,i a#um4 #ar/ini.e unei -aternit4$i% a.e /4rei 1u/urii e. nu .e3a a5ut Ar2ie-i#/o-u. t4/u6 +ren/a5e. 08ia i ,i mu/a 1u9e.e -n4 .a #n0e6 !4rinte.e \o#e8 -4ru /4 #e /u8und4 /te5a minute ,ntr3o ad,ri/4 meditare6 Cnd ridi/4 din nou /a-u.% +ren/a5e. era a.1 /a 5aru.6 Ar2ie-i#/o-u. #e3n8ior46 Fi0ura /4.u04ru.ui era ,n8.4/4rat4 i o ne/.in $$a 2ot4rre #e /itea -e 8runtea Iu. Cu o 5o/e -e /are ni/i o um1r4de emo$ie nu o a.tera% e. 0r4i; B Mon#eniore% /2iar D35oa#tr4 m4rturi#i$i /4 8ata a/ea#ta are nite 7PP Do/umente -eri/u.oa#e6 C2iar D35oa#tr4 a$i #-u#; de nume.e Ri/2e.ieu e .e0at4 numai onoare #au numai in8amie3 *i /a o .o5itur4 de #e/ure% ad4u04; B Fata a/ea#ta e /ondamnat4% Mon#eniore<

B !e toate -uteri.e /eru.ui< +un4 +ren/a5e. din 8undu. -.4mni.or; S8in$ia ta% 5om 8i doi /are #3o a-4r4m< Iar dumneata% -o-4 a. iadu.ui% m4 ,n#4r/ine9 eu #4 te 8a/ #43$i trea/4 0u#tu. de ,n tim- /e Loui# de Ri/2e.ieu r4m4#e#e ,m-ietrit de uimire% ,n, tim- /e mae#tru. de #/rim4 ,i 5o/i8era o/4ri.e% #tare$u. #e re-e9i .a d 8rn02ie% /are 84r4 ,ndoia.4 /4 era ,n .e04tur4 /u 5reun /.o-ot de a.arm4 i tra#e de ea /u 8rene9ie6 Imedit #e au9ir4 #unete.e ,nde-4rtate a.e unui /.o-ot Dar /2iar ,nainte de a 8i r4#unat -rimu. #unet de /.o-ot% i91u/ni o rumoare /e /retea i #e a-ro-ia% 90omote de ui trntite% -ai /e a.er0au% 5o/i a.armate /are ,i arun/au e:/.ama$ii di#-erate3 B Ei dra/e< F4/u +ren/a5e.6 Mi #e -are /4 #3a 84/ut /e5a ta-a76 S3o ter0em da/4 nu 5oim #4 ne .4#4m -e ai/i 1iete.e oa#e63 pnI/,te5a #a.turi e. a7un#e din nou ,n /a-e.4 i a/o.o nu #e -utu o-ri #4 nu #e /utremure< C4.u04rii #e re-e9eau 0r4mad4 #-re #tran4% ,n rnduri de#eb Erau 5re3o #ut4 de 5.470ani% /u 14r1i.e 91ur.ite de 8urie% /u o/2ii a-rini% o #ut4 de dia5o.i de9.4n$ui$i% /are 0e#ti/u.au i ur.au ,n r4/nete #ini#tre; B Moarte /e.ui /e3a 84/ut #a/ri.e0iu.< b Ca-6 5i 1i/iu. #8ntu.ui .a1ru S LSM DE@CAMDA+ -e mae#tru. de #/rim4 i #4 ne ,ntoar/em .a Ba#ti..ia% unde .3 am .4#at -e 8rate.e Cori0nan6 +ren/a5e. ,. #trn#e#e de 0t -e #-ion% /u toat4 n4de7dea6 Dar C I^ gri0nan era un om din /a.e3a8ar4 de re9i#tent% -e /are tre1uie #43. omor, de dou4 ori /a #4 moar4 i ,n/4 ni/i atun/i #4 nu 8ii #i0ur da/4 a murit de3a 1ine.ea6 De/i% din momentu. /nd +ren/a5e. .3a .4#at /a mort -e -atu. din i /iu.4% 8rate.e Cori0nan r4ma#e mu.t4 5reme nemi/at% 84r4 a mai da 5re3un #emn de 5ia$46 A-oi% 7ude/nd% 84r4 ,ndoia.4% /4 a/ea#t4 .i-#4 de e:er/i$iu de5enea -.i/ti#itoare% /ada5ru. ,n/e-u #4 8ie a0itat de tre#4riri im-er/e-ti1i.e6 Fi0ura .ui ,n/e-u #4 trea/4 de .a 5nat .a -ur-uriu% a-oi .a rou 5iu% a-oi re5eni .a /u.oarea a/eea ne0ri/ioa#4% /are ,i /on#tituia /ea mai 8rumoa#4 -odoa14 a #a6 Du-4 a/ea#ta% 8rate.e Cori0nan #u8.4 odat4 .un0% din 8undu. -.4mni.or6 A-oi% re#-ira$ia .ui% du-4 /te5a ,n/er/4ri timide% ,n/e-u #4 de5in4 iar norma.46 Cori0nan ,i mi/4 1ra$e.e% a-oi -i/ioare.e% #e ae94 -e mar0inea -atu.ui i mai o8t4 de trei ori .a rnd B Iroade< Ce nai1a% oi 8i r4/itA Un a.t #u#-in ,. ,ntreru-#e6 De#/2i9nd o/2ii% r4ma#e n4u/ 549ndu3#e ,ntr3o /e.u.46 A-roa-e imediat ,i adu#e aminte6 Atun/i #/oa#e un morm4it de 8urie i #e re-e9i #-re ua /e.u.ei ,n /are ,n/e-u #4 1at4 /u -umnu.% 84/nd un 5a/arm a#ur9itor6 B Ei 1ine< Ei 1ine< Ciri-i o 5o/e de din/o.o6 oi #e 5a de#/2ide mai re-ede de/t /redeai< Frate.e Cori0nan re/uno#/u 5o/ea a/eea i #e /utremur4 84r4 #4 tie de /e #e ,n#-4imnta#e i tremura6 E. ur.4; B Ra#/a##eLEra ,ntr3ade54r Ra#/a##e< Cardina.u.% 549nd /4 nu mai 5ine !4rinte.e \o#e8% /are tre1uia #43i dea #o/otea.4 /u -ri5ire .a mi#iunea .ui Cori0nan% ,. trimi#e#e -e /o/oat .a Ba#ti..ia Da/4 +ren/a5e. ar 8i de#t4inuit unde a#/un#e#e teri1i.a #/ri#oare -e /are tre1uia #4 i3o re/a-ete nea-4rat% ,i da#e un ordin #43. #-n9ure de ,ndat4 /e #3ar 8i a#i0urat /4 #-u#e#e ade54ru. Iar ,n /a9u. /nd +ren/a5e. nu ar 8i 5oit #4 #-un4 nimi/% ,i da#e ordin #43. #-n9ure imediat A7un0nd .a Ba#ti..ia% ,narmat /u de-.ine -uteri% Ra#/a##e a8.4 /4 Cori0nan -.e/a#e de /t5a tim-% #tri0nd /4 -ri9onieru. re8u9a#e #4 #e #-o5edea#/46 Imediat% Ra#/a##e ,i ar4t4 )u5ernatoru.ui un ordin /a -ri9onieru. #4 8ie #-n9urat imediat i

,n #e/ret )u5ernatoru. #e 0r41i atun/i #4 -un4 #4 #e in#ta.e9e #-n9ur4toarea din mi7.o/u. /ur$ii Fntni.or i Ra#/a##e -orni 5e#e. #4 ia ,n -rimire 5iitoarea 5i/tim4 a #-n9ur4toarei Au9ind /4 -ri9onieru. -ronun$a /2iar nume.e .ui i a-oi re/uno#/nd i 0.a#u. .ui Cori0nan% #-ionu. ,nde-4rt4 /u un 0e#t autoritar temni/erii i 04r9i.e /are ,. e#/ortau6 A-oi% #t4-nindu3i uimirea i #-aima -e /are o #im$i#e .a ,n/e-ut% #-u#e /u o 5o/e 8oarte du./ea04; B S/um-u. meu Cori0nan% eti tu ,ntr3ade54r /e. -e /are ,. audA B Eu ,n#umi% dra0u. i mi/u. meu Ra#/a##e% eu ,n#umi3 De#/2ide3mi re-ede< B Dar /e nai1a 8a/i a/o.o ,n /e.u.4% dra0u. meu -rietenA B A2< Frate< +ren/a5e. m3a #trn# de 0t -iu; i #im-.u6 Ce< R9iA 3 B Nu% #-u#e Ra#/a##e% -.n0< Continu4% te im-.or6 B Ei 1ine% nu ,mi mai 04#e#/ anteriu. i -rin a/ea#ta% tra0 /on/.u9ia /4 mi9era1i.u. a/e.a a ,ndr49nit #4 #e ,m1ra/e /u e. i 14nuie#/ /4 datorit4 a/e#tui #u1ter8u0iu% /ara02io#u. a -utut 8u0i de ai/i Dar de /e r9iA 3 B !.n0% nu $i3am #-u#A 3 Ra#/a##e nu min$ea Dar i Cori0nan #-unea ade54ru.6 Ra#/a#e 7u1i.a< Din -rimu. moment 8u#e#e a-u/at de un r# ne1un /are ,i um-.u#e o/2ii de .a/rimi6 Ra#/a##e% 90uduit de o 1u/urie% 8reneti/4% ,i #-u#e#e; I o #-n9ur4toare a8ar4A< +re1uie #4 #er5ea#/4 .a /e5a< *i Ra#/a##e fu/a tontoroiu. de 1u/urie< B Eaide% re.u4 Cori0nan% e 8rumo# /4 -.,n07 de tri#ta mea m.,m-.are% dar -entru nume.e .ui Dumne9eu%^.e#/2ide3mi odat4% dra0u. meu -rieten6 B Dra/e% dra/e< F4/u Ra#/a##e% dar #-n9ur4toarea e 0ata% 8rate< B S-n9ur4toareaA Ei% dar /e im-ortan$4 mai are /4 #-n9ur4toarea ^ 0ata% da/4 /ara02io#u. 4.a ne3a #/4-atA Eai ,n/etea94 de a mai -.n0e% mi/u. i #/um-u. meu Ra#/a##e i de#/2ide3miL B Nu% nu% 2o2otea Ra#/a##e% 5reau #4 m4 #atur de -.n#6 B Dar% -entru /e nai1a -.n0iA B +u nu ,n$e.e0i% dra04 Cori0nanA Nu ,n$e.e0iA Atun/i #43$i e:-.i/ /u de /e6 Hai% 5ai< Ce durere< Dar -e .e0ea mea% 8iind/4 #-n9ur4toarea / 0ata% ,mi tre1uie un #-,n9urat3 B A2< Mi9era1i.e< R4/ni Cori0nn6 B *i 8iind/4 -ri9onieru. a 8u0it% o2< Ce nenoro/ire<% tu eti a/e.a% dra0u. meu Cori0nan% -e /are am #4 -un #43. #-n9ure% /on8orm ordinu.ui iminen$ei #a.eLLui Cori0nan i #e 91ur.i -4ru. ,n /a- i /49u ,n 0enun/2i% /a-u. i #e -.e/4 ,n -ie-t i ,n/e-u #4 -.n04% numai /4 a/e#tea erau ,ntr3 ade54r .a/rimi de durere< B Eaide$i< S-u#e Ra#/a##e de#/2i9nd ua Lua$i3. i #-n9ura$i3. -e 5.470anu. 4#ta< Dar re-ede< n a/eeai /.i-4 Cori0nan 8u a-u/at de 1ra$e% ridi/at i ,n/on7urat de 04r9i i ,m-in# a8ar4% 1a /2iar mai mu.t du# -e #u#6 N4u/it% a.1 /a 5aru.% e. #e .4#4 trt> dou4 minute mai tr9iu% a7un#e ,n /urtea . I,nt,ni.or% .a -i/ioare.e #-n9ur4toarei% /are #u1 .umina a dou43trei 8a/.e #e de#emna ,n rou -e e/ranu. no-$ii6 Ra#/a##e re-eta B Re-ede% re-ede< S4 8ie #-n9urat 0o.anu.< Nu #e a8.au a/o.o de/t 0u5ernatoru.% /$i5a temni/eri i 5reo du9in4 de #o.da$i din 0ard46 )u5ernatoru. 84/u un #emn6 Unu. din temni/ieri% /are $inea .o/ de /4.4u de o/a9ie% tre/u trean0u. -e du-4 0tu. 8rate.ui Cori0nan6 Atun/i% nenoro/itu. #/oa#e un ur.et .un0 de a0onie i de re5o.t46

B Dar eu nu #unt +ren/a5e.% 5o/i8era /a-u/inu. 914tndu3#e6 Eu Ent Cori0nan% 8rate.e Cori0nan6 B EeiI Ia #ta$i un moment% #-u#e 0u5ernatoru. a.armat Ce tot /nta /ara02io#u. 4.a a/o.oA B Frate.e Cori0nan< Frate.e Cori0nan< Ur.4 /4.u04ru. /2emnd i .im1a .atin4 ,n a7utor6 H4 1.e#tem6 Arun/ anatema -e to$i< Cine ar 8i /re9ut% /a 8rate.e Cori0nan #4 8ie #a.5at de .atinea#/a .ui de 1u/4t4rieA Cu toate a/e#tea% du-4 .atinea#/a a/ea#ta% 0u5ernatoru. Ba#ti..iei ,. re/uno#/u -e /a-u/in% -e /are mnia i i0noran$a .ui ,. 84/u#e /e.e1ru ,n tot antura7u. .ui Ri/2e.ieu6 Urm4 o #/urt4 e:-.i/a$ie% din /are re9u.t4 /4 +ren/a5e. reui#e de minune /ea mai ,ndr49nea$4 ND E5adare din /te au e:i#tat Atun/i 0u5ernatoru. ,n/e-u #4 tremure de 8ri/4 #4 nu3i -iard4 -o#tu. Cori0nan #tri04 /4 e. ,. 5a adu/e .a -i/ioare.e a/e.eai #-n9ur4tori6 *trean0u. ,i 8u de#84/ut i Ra#/a##e% 54r#nd .a/rimi de /ro/odi.% #e re-e9i #-re Cori0nan i3. .u4 ,n 1ra$e% 84r4 a -utea totui #43. ,m1r4$ie9e mai #u# de o.duri6 B A2< Dra04 8rate% .e3am #-u# eu mereu /4 nu eti tu +ren/a5e.% dar n3au 5oit #4 m4 /read46 Domnu. 8ie .4udat< B S.a54 Domnu.ui< Se r4#ti /4.u04ru. Na< !un0a ordinar6 *i #-unnd a/e#tea% 8rate.e Cori0nan ,i re-e9i /u -utere 0enun/2iu.% de /are #e #er5ea /u a/eeai a0i.itate /a de -umni% i ,. -o/ni 9dra54n -e Ra#/a##e dre-t #u1 14r1ie6 Ra#/a##e #e ro#to0o.i .a a#e -ai% #/ui-ndu3i doi din$i @dat4 a8ar4 din Ba#ti..ia% Cori0nan d4du drumu. -i/ioare.or i 8u0i ,n02i$ind -4mntu. B Dou4 #tran0u.4ri ,n a/eeai #ear4< Bom14ni e.6 So/otit4 .a o mie de .ire 8ie/are% 8a/ dou4 #ute de -i#to.i -e /are mi3i datorea94 Eminen$a Sa% ,n #er5i/iu. /4reia mi3am an0a7at 5ia$a% -uterea i inte.i0en$a Ct de#-re +ren/a5e.% are #4 mi3o -.4tea#/4 /u -ie.ea .ui Cara02io#u.% -ro1a1i. /4 #3a ur/at de#i0ur ,n /u-eu. a/e.a 1.e#temat /are #e ,n/2ide -e dina8ar4% aa /4 a 8o#t du# .a mn4#tire6 Atun/i% am #43. iau eu de ure/2i i am #43. du/ din nou .a ,n/2i#oare% /a #4 8ie i e. -u$in #trn# de 0t% .a rndu. Iu. Mam4% mam4< Ce3am #4 mai rd< Cori0nan 7ude/a a#t8e.% /a un -er#ona7 #u1ti."6 A7un0nd .a mn4#tire% #e a04$4 /u 8urie de /.o-otu. de .a -oart4% /are #e de#/2i#e% iar e. dete 1u9na ,n4untru6 B Unde m3au du#< Stri04 e. #-re 8rate.e -ortar% /are /49u#e -ar/4 din .un46 Du-4 o /.i-it4% -ortaru. re5enindu3i% ur.4 i e. a/e#t r4#-un#; B +e3au du# ,n /a-e.4L De ,ndat4 /e 8rate.e Cori0nan a8.4 /4 +ren/a5e. 8u#e#e ,n/2i# ,n /a-e.4% #tri04 #4 5in4 9e/e /4.u04ri 5o.untari /a #4 -un4 mna -e e. Dar% und ,n/e-u #4 #tri0e ,n 0ura mare% to$i /a-u/inii #e re-e9ir4 ,n a7utoru. .ui6 Mn4#tirea ,ntrea04% a-rin#4 de a/e. 9e. -e /are .i3. d4dea #i0uran$a unei 5i/torii .i-#it4 de -eri/o.e% in5ad4 /a-e.a% /2iar ,n momentu. /nd LIP g-otu. de a.arm4% tra# de !4rinte.e \o#e8% ,n/e-u#e #4 #une /u toat4 -u.erea6 B +ren/a5e.< +ren/a5e.< R4/nea Cori0nan /are a.er0a ,n 8runtea .uturor6 B Iat43m4< Stri04 mae#tru. de #/rim46 !o8tim< Du2o5ni/u. meu< B Fra$i.or< +un4 Cori0naaS4ri$i -e Fi.i#tinu. 4#ta< S4ri$i -e (io.iat23u. 4#ta< S4ri$i -e Irodu. 4#ta< Iuda< +ren/a5e.% dintr3o mi/are #e de1ara#4 de anteriu. /u /are #e ,n8o8o.i#e i ,i #/oa#e #a1ia; L,nP

B Iat43m4% /ine 5rea #4 ,n/er/eA +urma a#a.tatoare #e d4du ,na-oi S/.i-irea o$e.u.ui 84/u -rime.e i ,nduri #4 tre#ar46 Dar a-roa-e imediat% a5nd ,n 5edere num4ru. .or i ,ndruma$i de 8rate.e Cori0nan /are ,nainta /u /ura7% tre1uie #3o re/unoatem% #e re-e9i /u 0r4mada .und /u a#a.t #trana unii ridi/nd 14n/i.e /a #43. do1oare -e 8i.i#tin% a.$ii ,narmndu3#e /u #e/uri% /u #atre% /u 8ri04ri de 8ier i /u a.te in#trumente t4ioa#e% -e /are 8rate.e 1u/4tar 5eni#e ,n 8u04 #4 .e adu/4 ,n 1ra$e6 n /te5a #e/unde +ren/a5e. 8u ,n02e#uit ,ntr3un /o.$ a. /a-e.ei Sn0e.e /ur0ea Ur.ete.e i 5aete.e #e ame#te/au6 Un #/4une. de .emn aQ6 H,r.it -e #u# /u 8rene9ie% ,i ru-#e #-ada .ui +ren/a5e. Un a.tu. ,. atin#e ,n um4r6 De9armat% #n0ernd% /u 2aine.e #8iate% e. arun/4 ,n 7uru. .ui o -ri5ire% ,n a/ea 8ra/$iune de #e/und4 de dinaintea mor$ii% #u-rema -ri5ire n ,n5in#u.ui i ,n a/ea#t4 5i9iune 8une1r4% ,i a-4ru ,n 8undu. unui nor ro/at% mu.$imea de 8e$e ,ndr7ite de #-aim4 i de 8urie% de 0uri #/2imono#ite de in#u.te% de 1ra$e ridi/ate% de -umni ,n/.eta$i% ,n tim- /e o$e.u. #e/uri.or arun/a #/.i-iri -a.ide ,n ,ntune/ime i de #u#% de Inarte de-arte% /.o-otu. in8erna. ,i r4#-ndea 5aetuL Suntem ne5oi$i a/um #4 8a/em /uno#/ut /ititoru.ui un oare/are o1i/ei% -e /are ,. .ua#e de mu.t4 5reme FranRoi# Le C.er/ du +rem1.aG% I.aron de Ma88.ier#% #tare$u. (#u1 nume.e de !4rinte.e \o#e8) Mn4#tirii (a-u/ini.or de -e #trada Saint3EonorJ6 De dou4 ori -e #4-t4mn4% mar$ea i 5inerea% #e 84/ea ,n a/ea /a-e.4 #-o5edania -u1.i/4 a tuturor ,ntrea0a /omunitate era adunat4 i 8ie/are% /u 0.a# tare% ,i m4rturi#ea 0ree.i.e -e /are .e 84/u#e% #au 0nduri.e re.e -e /are .e a5u#e#e6 Stare$u. -ronun$a #entin$a% du-4 0ra5itatea 0ree.i.or m4rturi#ite; #4 #-un4 -#a.mi -e dJ ro#t% #4 de-ene de 9e/e3dou4#-re9e/e ori -e noa-te m4t4nii.e% #4 8ie $inut /u -ine i a-4 dou4 -n4 .a -atru 9i.e6 Cteodat4% #tare$u. -ronun$a #im-.u; B !enitentia< (/anonirea) Atun/i% 1ietu. /4.u04r /4ruia i #e a-.i/a a/ea#t4 /ondamnare% #e de91r4/a imediat de anteriu i de ra#4% ,i .4#a 1u#tu. 0o.% #e ,ndre-ta #-re un /o.$ a. /a-e.ei i a-u/4 un in#trument 1i9ar /e #e a8.a atrnat de #tatuia Feri/itu.ui S8nt La1ru6 Cu a7utoru. a/e#tui in#trument /on damnatu. #e 1i/iuia #in0ur -e umeri% -n4 /e #tare$u. ridi/a mna6 Bi/iu. S8ntu.ui La1ru% era un /nut o1inuit i nu a5ea de/t 5reo 9e/e /ure.e6 Numai /4 8ie/are din a/e#te /ure.e a5ea .a /a-4tu. ei o 1i.4 mi/4 de -.um1 i un /ui% /on#tituind a#t8e. un 0roa9ni/ in#trument de tortur46 Sn0e.e $inea de .a -rima .o5itur4% da/4 era 1ine a-.i/at43+ren/a5e. 8u#e#e ,n02e#uit to/mai .n04 #tatuia S8ntu.ui La1ru< *i ,n /.i-a /nd di#-erat #e re9em4 de -erete% mina .ui d4du to/mai -e#te mineru. Bi/iu.ui S8ntu.ui La1ru< E. ,. .u4 din /ui 8u.0er4tor de re-ede% ,n/e-u #4 rd4 i #-u#e; B !49ea36 n /.i-a /nd #e de9.4n$ui n45a.a 8ina.4% Bi/iu. S8ntu.ui La1ru uera /u toat4 -uterea% -.e#ni% #e ,n5rti -rin aer% /a un ar-e Cu mai mu.te /a-ete% dintre /are 8ie/are era ,narmat /u /te un dinte 0roa9ni/6 Frate.e Cori0nan% atin# -rimu. ,n -.in4 8i0 ar4% -e 7um4tate or1it% #e d4du ,na-oi r4/nind de durere% /u -a.me.e -e o/2i i #e ro#to0o.i .a -i/ioare.e mu.$imii% ne1un de durere3 +ren/a5e. #e re-e9i #-re ei6 B n .4turi< Stri04 e. /u o 5o/e 1at7o/oritoare6 E. nu #-era /4 5a -utea tre/e% -rin mu.$imea a/eea 8anati/4% /u att mai -u$in #4 -oat4 a7un0e -n4 .a u4 i mai -u$in ,n/4% #43i #a.5e9e 5ia$a6 *tia de#tu. de 1ine /4 a5ea #4 /ad4 a/o.o% #8iat ,n 1u/4$i% aa /4 n45a.a .ui eroi/4 nu era% ,n mintea .ui% un a/t r491oini/% /i o n49dr454nie /o-i.4rea#/46

!o/ni ,n drea-ta% -o/ni ,n #tn0a% tro#/% -.eo#/% 1i/iu. S8ntu.ui La1ru ,n/e-u #4 .o5ea#/4% 84/nd #43 i uere /ure.e.e i .4#nd dre de #n0e .a 8ie/are .o5itur46 n37uru. .ui #e 84/u un 0o. de 0roa946 B Lo5itur4 dire/t4 .a 8i0ur4< Se r4$oi +ren/a5e.6 A/um #4 5or1im noi 0re/ete i .atinete< Latinu#% .atin4% .atinum< !49ea 5o1i#/um< S4ri$i% /rimina.u.< S4ri$i% 8o/< E. 84/ea un #/anda. 8ormida1i.% rdea /u 2o2ote% #tri0a de .e a#ur9ea ure/2i.e% aa /4 armia de /4.u04ri #e 94-4/i de 0ura .ui% dar mai a.e# de .o5ituri.e /are -.ouau /aI0rindina6 Cnutu. 91ura -rin aer% #e ,n5rtea% /a un 8e. de 8iar4 a-o/a.i-ti/46 Care mu/a i #8ia6 Ca-u/inii n4u/i$i% ,n0ro9i$i% -ro#ti$i de team4% #e ,n02e#uiau% #e /io/neau unii de a.$ii% #e d4deau ,na-oi i 5i/torio#u. 1i/i a. S8ntu.ui La1ru% #tr414tnd -rin 0r4mada de antiriuri /enuii% #e 04#i deodat4 ,n mi7.o/u. /a-e.ei +ren/a5e. nu mai a5ea ,n 8a$a .ui de/t 5reo 9e/e ad5er#ari% numai /4 a/e#t -umn de 5ite7i% erau ,narma$i Se/uri.e i 8ri04ri.e 8rate.ui 1u/4tar% ne aduna#er4 a/o.o% toate6 B na-oi< Stri04 +ren/a5e.6 B na-oi< i ri-o#tar4 /4.u04rii 84r4 #4 #e /.intea#/46 +ren/a5e. au9i ,n #-ate.e .ui mu.$imea /e.or /e 8u0i#er4 i a /e.or #/2i.odi$i% /are #e a-ro-iau din 8undu. /a-e.ei% ,n rnduri #trn#e6 !4rinte.e \o#e8 ,i /ondu/ea< !a.id% /u 1u9e.e #trn#e% 84r4 ni/i un 0e#t% #tare$u. mer0ea /u -ai .initi$i6 Mae#tru. de #/rim4 #o/oti /4 mai a5ea 5reo trei #e/unde -n4 #43. a7un04 i 8iind/4 a/um nu mai 5oia #4 #e .a#e u/i#% iar #-eran$a /4 5a #/4-a /u 5ia$4 ,n9e/indu3i -uteri.e% ,n momentu. t ind -4rinte.e Io#e8 era #43i -un4 mna -e um4r% din #-ate% 04#i o #o.u$ie ,n 8a$a .ui% .a doi -ai% 549u un /4.u04r /u o 8i0ur4 ener0i/4% /u -ri5irea re/e i /u #e/urea ridi/at4 +ren/a5e. ,i a04$4 .a /entur4 8aimo#u. #4u /nut% /are trium8a#e a#u-ra 8i.i#tini.or% #e ,n/ord4 /u o 8i0ur4 teri1i.4 i #e de#tin#e dintr3odat43+oate a/e#tea dura#er4 /t o 5i9iune de 5i#6 Du-4 o /.i-it4 #e au9i un 5aet B Su1#tare$u.< Su1#tare$u. no#tru e mortL Era /4.u04ru. /u #e/urea6 Nu era mort% dar ni/i mu.t nu mai .i-#ea6 +ren/a5e. #4ri#e -e e.% ,. a-u/a#e ,n 1ra$e i arun/ndu3#e #-re #tn0a% a8ar4 din /er/u. ata/atori.or% ,ntre dou4 14n/i% ,. trnti#e 7o# #mu.0ndu3i E//urea6 Ca-u/inii 549ur4 #u1#tare$u. ,ntin# -e .e#-e9i i -e +ren/a5e. dea#u-ra .ui% /u #e/urea ridi/at4 @ t4/ere ,n0ro9itoare #e /o1or, ,n /a-e.4 +ren/a5e. arun/4 L#u-ra !4rinte.ui \o#e8 o -ri5ire de 8o/; B Domnu.e% #-u#e e. /u r4/ea.4% 5ia$4 -entru 5ia$4< Da/4 mai 8a/e$i .in -a#% ,i de#-i/ /a-u. a/e#tui om< ntrea0a /omunitate #e d4du ,na-oi6 +ren/a5e. /ontinu4D B H4 dau o #e/und46 @ri 54 da$i /u5ntu. de onoare /4 #unt e1er% ori .o5e#/L Un #u#-in teri1i. um8.4 -ie-tu. !4rinte.ui \o#e86 E. ,i ,n/2i#e o/2ii i #-u#e; B Eti .i1erL +ren/a5e. a95r.i #e/urea i /u un -a# .initit #e ,ndre-t4 #-re ua /a-e.ei% tre/nd ne,narmat -rintre /4.u04rii /are #e d4deau ,n .4turi6 !oate /4 a/ea#t4 do5ad4 de ,n/redere ,n /u5ntu. dat% a 84/ut #4 1at4 mai tare 14trna inim4 ,m-ietrit4 a 8o#tu.ui /a5a.er% /4 !4rinte.e \o#e8 tre#4ri i da/4 oamenii .ui i3ar 8i #tudiat -ri5irea /u /are ,. urm4rea -e mae#tru. de #/rim4% ar 8i -utut /iti ,n ea admira$ia unui 5itea9% -entru un 5itea96 Dea1ea tre/u#e +ren/a5e. -ra0u. /a-e.ei% /4 8rate.e Cori0nan% re5enind ,ntr3o /.i-4 .a 5e/2i.e3i #entimente% #e re-e9i du-4 e.6

B Frate Cori0nan% #tri04 /u a#-rime #tare$u.6 S43mi dai #o/otea.4 de mi#iunea dumita.e% a-oi te 5ei du/e .a ,n3-a/e /a #43$i termini a/o.o -edea-#a6 B S8in$ia +a% #-u#e /a-u/inu. ,n/.inndu3#e /u o umi.in$4 ,ndoe. ni/4% ,nainte de a 54 -o5e#ti /um a de/ur# mi#iunea mea% ,nainte de a intra ,n -.4/eri.e din ,n3-a/e% am de ,nde-.init o ,n#4r/inare /are 5a 8i 8oarte -.4/ut4 Eminen$ei Sa.e Cardina.u.ui i ,n /on#e/in$4 S8in$iei +a.e6 Cer -ermi#iunea de a 8i .i1er ,n noa-tea a/ea#ta i% -ro1a1i.% ,n 9i.e.e urm4toare% -entru a3. urm4ri -e omu. a/e#ta% /a #4 a8.u unde .o/uiete i a-oi #4 -un mna -e e.6 B Du3te< S-u#e !4rinte.e \o#e8% a /4rui -ri5ire de 02ea$4% #/nteie o /.i-46 *i ,n/ear/4 #4 reueti de data a/ea#taI B +re1uie #43mi iau trei re5ane dintr3odat4< Morm4i Cori0nan6 S-unnd a/e#tea% re-ede /a ,n#4i r491unarea 8u0i a8ar46 Frate.e Cori0nan a7un#e .a -oarta /ea mare /2iar ,n nomentu. /nd +ren/a5e. ,. 84/u#e -e -ortaru. ,n0ro9it #4 o de#/2id46 Mae#tru. de #/rim4 o .u4 #-re #tn0a -e #trada Saint3EonorJ3 Cori0nan% de de-arte% ,. urm4rea ,n noa-te% /a un .u- 5inatu. #4u% -rin adn/uri.e -4duri.or /a-6 5n ra#/a##e i /ori0nan ERA A!R@A!E DE MIEZU< N@!oII% /nd +ren/a5e. a7un#e .a .o/uin$a #a din Strad4 Sainte3A5oGe6 S/utieru. Montario. era a/o.o% m4#urnd /u -ai a0ita$i od4i.e% o-rindu3#e .a r4#tim-uri /a #4 mai #oar14 din una din 1ute.ii.e /u /are ,n/er/a#e #43i -oto.ea#/4 di#-erarea% ,n7urnd /a un -40n% dnd /u -umnii ,n -ere$i% 84r4 a #e #in/2i#i de #omnu. 5e/ini.or% 14tnd /u -i/ioru. ,n duumea /a .a #/rim4% morm4ind; B Au9i nenoro/ire< Au9i -or/4rie< Au9i nemerni/ie< Au9i dr4/ie< Au9i murd4rie< S8inte Si#oae< A/e#t -ome.ni/ 8u urmat de o a.t4 de#/4r/are% -e /are #untem ne5oi$i a o omite% ori/t de -itorea#/4 ar 8i 8o#t ea6 Ua #e de#/2i#e i a-4ru +ren/a5e.6 Montario. r4ma#e #tu-e8iat% 94-4/it de 1u/urie i /u o1ra7ii tremurnd6 B Ce e #/anda.u. 4#taA S-u#e /u r4/ea.4 mae#tru. de #/rim46 Ce e #/rim4 ita.ian4A< +4/ere< Ni/i3o #/u94% Se/und< Miroi a 14utur4< +e ro0 #43$i iei -o9i$ia ,n 8a$a mea< Re-ede< Cor-u. dre-t% /4./,i.e .i-ite% 5r8u. 7o#< Montario.% /utremurndu3#e% /u o/2ii ,n/re$i$i% -a.id de 1u/urie% #e ,ndre-t4 i .u4 -o9i$ia +ren/a5e. ,i ,ntin#e mna /eea/e #e ,ntm-.a 8oarte rar6 B U8< Era #4 e:-.ode9< Morm4i Montario< S-une3mi /e3oi 5rea% dar tre1uie #43i #mu.0 ure/2i.e .ui3 B +a/i din 0ur4% Se/und< B Numai da/4 n3am #4 i .e tai< A/ademia -ierdut4< Mae#tru. urm4rit% -rin# ,n /ur#4% are#tat3 B Ba% nu< Fiind/4 iat43m4 ai/i% #-u#e +ren/a5e. a04$nd ,ntr3un /ui /nutu. S8ntu.ui La1ru6 B Ce mai e i aiaA F4/u Montario. uimit6 B Un tro8eu% #-u#e +ren/a5e.6 $i r4#-und Se/undu.e% 8iind/4 ,mi -ari -e 7um4tate ne1un6 Cu toate a/e#tea% da/4 o #4 #e mai ,ntm-.e #4 mai m4 ,ntre1i /e5a% 5ei 8i dat a8ar4 din A/ademie6 (Montario. re.u4 -o9i$ia de Se/und -e -.aneu. de #/rim4) Bine< A/um #43mi #-ui /e 8a/e Conte.e de Mau.uG#A B +o/mai a -.e/at de ai/i6 Amndoi am r4#o.it #tr49i.e toat4 9iua6 E. te /rede .a Ba#ti..ia6 B Du3te i #-uneri /4 am 8o#t a/o.o% dar /4 a/uma am ieit din ea6 Adau043i /4 5oi a5ea

ne5oie de e. mine de diminea$4 i #4 m4 ate-te ,n .o/uin$a .ui Cere3i #4 te 049duia#/4 .a e. ,n noa-tea a/ea#ta% 8iind/4 5reau #4 r4mn #in0ur6 !.ea/4 odat4% /a#/4 0ur4< B Ai ieit din Ba#ti..ia<A B.1i MontarioL B Se/und% tu eti 1eat< B M4 du/% m4 du/< Eu 1eatA N3am 14ut de/t /in/i 1ute.ii< Montario. 8u#e#e dre#at #4 a#/u.te or1ete6 E. o -orni -e #/4ri ,n 7o# 84/nd #4 #e aud4 o /a#/ad4 de ,n7ur4turi de 8urie6 Cte5a minute mai tr9iu% +ren/a5e. /o1ora .a rndu. .ui% ,n#4 84r4 /e. mai mi/ 90omot E. o/o.i /o.$u. #tr49ii Sainte3A5oGe% o .u4 -e #trada Courteau i #e o-ri ,n 8a$a uii /.4dirii ,n /are Annai# de Le#-ar# ,i -rimi#e -e /ei -atru /a5a.eri an0e5ini6 Inima ,i 14tea /u -utere6 La dou49e/i de -ai ,n urma .ui% o um1r4 a#/un#4 -e .n04 9iduri ,. -ndea% /u ure/2i.e a$intite i /u o/2ii #/nteietori> era 8rate.e Cori0nanL +ren/a5e. o-rit ,n 8a$a uii% tremura /a o 8run94 Cum de ,ndr49nea e.#4 #e -re9inte .a o a#t8e. de or4A Ce 5a /rede ea de#-re e.A Dar tre1uia #4 o #a.5e9e totui< S4 o -re5in4< S4 o -un4 ,n 0ard4 /ontra .ui Ri/2e.ieu% !4rinte.e \o#e8 i Saint3 !ria/< *i a#ta imediat% /u ori/e -re$L n /e.e din urm4 +ren/a5e. ,ndr49ni6 Cu 0ndu. #trn# de team4% e. ridi/4 /io/anu< Un 90omot #urd% 8ormat de e/ouri.e re-etate a.e .o5iturii% r4#un4 ,n interioru. /.4dirii6 A-oi% domni din nou t4/erea6 E. .o5i din nou i a-oi iar4i% a-oi .o5i de mai mu.te ori% 0r41it Nimi/6 Ni/i o 5o/e% ni/i un 90omot% de/t a/e.a a. e/ouri.or tri#t r4#/o.ite3Atun/i i #e -4ru .ui +ren/a5e. /4 #utana roie a Cardina.u.ui tre/u#e de7a -e a/o.o< *i /4 -ro1a1i. moartea ,i 84/u#e i ai/i me#eria% /um o 84/u#e i .a An0er#% /u mama eiL B @2< Murmur4 e. -ierdut Mau.uG# a5ea dre-tate6 Ai/i e o /a#4 a% n/noro/iriiL Cnd +ren/a5e. #e a#i0ur4 /4% /.4direa era ne.o/uit4% #e ur/4 din nou ,n /amera .ui i #e arun/4 ,m1r4/at ,n -at% 2ot4rt #4 re8.e/te9e a#u-ra .ui; due.u. .ui /u Saint3!ria/% intrarea .ui .a Ri/2e.ieu% are#tarea .ui% Ba#ti..ia% du2o5ni/u. /are 5oia #4 tie unde a#/un#e#e e. #/ri#oarea (/are #/ri#oareA Se ,ntre1a e.)% 8ar#a -e /are o 7u/a#e 8a.#u.ui du2o5ni/% #o#irea .a Mn4#tirea Ca-u/ini.or% teri1i.a /on5or1ire din /ri-t4 ,ntre !4rinte.e \o#e8 i Ar2ie-i#/o-u. de LGon i ,n#4i marea 14t4.ie /ontra /4.u04ri.or% ,n /a-e.46 !rintre a/e#te a5enturi% +ren/a5e. uita#e una /are nu a5ea ni/i o im-ortan$4 ,n o/2ii .ui% dar /are ,n rea.itate tre1uia #43i 2ot4ra#/4 de#tinu.6 Uita#e /4 noa-tea -re/edent4% .a /o.$u. #tr49ii Sainte3 A5oGe% #a.5a#e -e un 1iet om -e /are ,. ata/a#er4 -atru /in/i ne/uno#/u$i i /4 a/e#ta% re5enindu3i din ame$ea.a .ui% 8u0i#e ,n02i$ind -4mntu.6 +ren/a5e. ,i re/a-itu.4 aadar inami/ii -e /are i3i -u#e#e ,n #-inare; Saint3!ria/% Ri/2e.ieu% Cori0nan% !4rinte.e \o#e86 Dar nu tia /4 .i#ta a/ea#ta ar 8i tre1uit #4 8ie ad4u0at4 i o inami/4% a/eea /are ,n /.i-a /nd e. ,. #a.5a#e -e Cori0nan .a /o.$u. Str49ii Sainte3A5oGe% au9i#e -ronun$ndu3#e nume.e .ui de /4tre Montario< A/ea#t4 inami/4 #e numea Annai# de Le#-ar#3 A-oi adormi3C,nd #e dete-t4% #e 84/u#e 9iu46 E. #e ,m1r4/4 /u un /o#tum nou% 8iind/4 /e. din a7un era ,n 9dren$e6 n mod maina.% #e a-ro-ie de 8ere#trui/4 i un #tri04t de 1u/urie ,i #/4-46 Annai# era a/o.oL Bietu. +ren/a5e.% -entru -rima oar4 ,n 5ia$a .ui #im$i o durere ne/uno#/ut4 -n4 atun/i% /are ,i #trn0ea inima i ,i a#tu-a 0tu< Erau /2inuri.e 0e.o9iei< Da%6 Annai# era a/o.o< Dar ae9at .n04 ea% -e 1an/4% .undu3i /teodat4 mna i 5or1indu3i /u 8ami.iaritate% era un tn4r% un 0enti.om e.e0ant i 8rumo#% 1ine ,m1r4/atL Mae#tru. de #/rim4 arun/4 nite -ri5iri de 1at7o/oritoare mi.4 a#u-ra interioru.ui man#ardei #a.e% a-oi .e ,ndre-t4 din nou a#u-ra .u:o#u.ui ne/uno#/ut i i91u/ni ,n r#6

Cam ,n a/e.a tim-% ,n#trada Sainte3A5oGe #e -etre/ea o /iudat4 mane5r4; dou4 tru-e% 8ie/are /om-u#4 din /te /in/i#-re9e/e oameni% ,naintau ,n a/e.a tim-% una din drea-ta #tr49i i una din #tn0a #tr49ii% una /ondu#4 de mare.e Cori0nan% /ea.a.t4 de mi/u. Ra#/a##e6 Iat4 /e #e ,ntm-.a#e6 Cori0nan ,. urm4ri#e -e +ren/a5e. du/ndu3#e i ,ntor/ndu3#e6 Cnd .3a 549ut /4 intr4 din nou ,n .o/uin$a .ui din /o.$u. #tr49ii% mai PDD Ate-t4 o or4 ,ntre tim- ,. 549u -e Montario. ieind i nu #e mai ne.initi#e6 Se/undu.% ,n 0ra14 i ,n 1u/uria .ui% uita#e #4 mai ,n/2id4 ua6 Cori0nan mai ate-t4 /te5a minute% a-oi intr4 2ot4rt i e. ,n /a#4 i ur/4 -n4 .a -rimu. eta7 -e #/ara a1ru-t4 de .emn6 Era un .u/ru 8oarte ,ndr49ne$% dar ni/i un -eri/o. nu3. -utea o-ri -e /a-u/in6 A#ta nu din /au94 /4 era e. 5itea9 -n4 .a e:/e#% dar nu3i d4dea #eama de -eri/o. i a#ta era tot< Era un om inte.i0ent i #tu-id% umi. i 5anito#% 5itea9 i 8ri/o#% #o1ru i 04.40io#% du-4 ,m-re7ur4ri6 Foarte iret /nd era 5or1a de a #-iona% dotat /u un #im$ de /ontra1andi#t% Ri/2e.ieu ,. /on#idera /a -e imu. din /ei mai 1uni o0ari ai #4i6 Aadar% Cori0nan% 84r4 #4 #e 0ndea#/4 /4 -utea #4 #e 04#ea#/4 na# ,n na# /u +ren/a5e.% ,nt.nire /are n3ar 8i de/ur# ,n a5anta7u. .ui% a7un0nd .a -rimu. eta7% d4du de o u4 Ai/i -ar.ament4 -u$in i du-4 /e ,i de/.in4 /a.itatea #a de /4.u04r% i #e de#/2i#e i #e 04#i ,n 8a$a unui 8e. de matroan4 1ine /on#er5at4% o 8emeie #o.id46 Era -ro-iet4rea#a /a#ei @ /2ema doamna \ar0o0ne% Bri0itte \ar0o0ne% era 54du54% /in#tit4 i 8oarte /ert4rea$4 Cori0nan intr4% ,m-in#e ua ,n urma .ui i #-u#e; B Femeie% ai ,n 8a$a ta -e 8rate.e Cori0nan ,n#ui Ea ,i 84/u #emnu. /ru/ii i #e ,n/.in4 /u re#-e/t% ,n#4 84r4 #-aim4 B Cori0nan% -rietenu. i trimi#u. Eminen$ei Sa.e Cardina.u. de Ri/2e.ieu< Femeia 84/u din nou #emnu. /ru/ii i #e ,n/.in4 din nou% mai adn/% mai ,n0ri7orat4 B Cori0nan% mna drea-t4 i /on#i.ieru. intim a. S8in$iei Sa.e6 !4rinte.e \o#e8< De data a/ea#ta% 8emeia nu mai 84/u #emnu. /ru/ii% /i /49u ,n 0enun/2i ,n0ro9it4 Cori0nan #ur#e6 E. era #i0ur% /4 de ai/i ,nainte% 8emeia a/eea ar 8i #4rit i ,n 8o/% #au #3ar 8i a95r.it -e 8erea#tr4 .a un #emn a. .ui !o-oru. din !ari# i3. ,n/2i-uia -e Eminen$a Cenuie ,ntr3o .umin4 8oarte /urioa#46 Cnd era -ronun$at nume.e .ui% .umea #e ,ntre1a -e /ine a5ea #4 /ad4 tr49netu.6 Frate.e Cori0nan r4ma#e o or4 .a doamna Bri0itte \ar0o0ne i du-4 a/ea#t4 or4% ea era /om-.et #u17u0at4% Cori0nan o -4r4#i #-unnd; B Aadar% o #43. #u-ra5e02e9i -e +ren/a5e< Da/4 -.ea/4% ,. 5ei urm4ri i ,mi 5ei #-une unde -ot #43. -rind Da/4 nu% 5ei 8i /on#iderat4 /om-.i/e /u e.< Femeia ,i -romi#e#e tot /e 5oi#e #-ionu. B Ei< Se 0ndea tren04rete Cori0nan% de /e nu are ea 5reo 9e/e ani mai -u$inA I3a 8i /erut atun/i ad4-o#t -entru re#tu. no-$ii i .3a 8i #u-ra5e02eat eu ,n#umi i ,n/4 ,ntr3un mod 8oarte -.4/ut !e /nd aa% 5oi 8i ne5oit #4 m4 du/ #4 1at .a o anumit4 u4% unde da/4 5oi 8i 549ut% 5oi /4-4ta iar4i o-t 9i.e de ,n3-a/e6 Hom a5ea mereu o/a9ia de a #emna.a e:/e#e.e 8rate.ui Cori0nan% aa /4 de data a/ea#ta ne 5om o/u-a de /4.u04ru. /a-u/in% /u ,n/e-ere ,.e a doua 9i% ,n 9ori% /nd -a.id i tra# .a 8a$4% intr4 ,n /a1inetu. (ardina.u.ui6 Ra#/a##e era a/o.o% dndu3i ra-ortu. i 5or1indu3. de r4u tg/ /on8rate.e #4u< Cei doi #-ioni ,i a95r.ir4 nite -ri5iri% /a doi du.4i ,n 8a$a a/e.uia /io.an6 Dar #t4-nu. era a/o.o i ne-utnd #43i #-un4 nimi/% ,i #uri#er4 /am a/ru6

Cardina.u. era de7a -u# ,n /urent de Ra#/a##e% a#u-ra /e.or ,ntm-.ate .a Ba#ti..ia i de !4rinte.e \o#e8 a#u-ra /e.or ,ntm-.ate .a Mn4#tirea Ca-u/ini.or6 Cori0nan termin4 darea de #eam4% #emna.nd -re9en$a .ut +ren/a5e. ,n /a#a din #trad4 Sainte3A5oGe i -re9en$a -ro1a1i.4 a Greunui6 Com-.i/e ,n /.4direa din #trad4 Courteau6 Re9u.tatu. a/e#tui #8at% 8u /4 8rate.e Cori0nan% /a #43i ia re5ana% /eru #4 8ie ,n#4r/inat /u -er/2e9i$ionarea .o/uin$ei .ui +ren/a5e. i a /.4direi din #trad4 Courteau6 Atun/i% Ra#/a##e% 91ur.indu3#e de in5idie% #e ridi/4 ,n 5r8u. -i/ioare.or i 84/u #4 #e ia ,n #eam4 dre-turi.e #a.e6" Cardina.u. #emn4 && Lgua ordine #e-arate5 B Dumneata te 5ei du/e ,n #trada Sainte3A5oGe% ,i #-u#e e. .ui (Iori0nan i dumneat` ,n #trada Courteau% ,i #-u#e .ui Ra#/a##e6 Ce. mai ,ndemnati/ din 5oi doi% a/e.a /are ,mi 5a adu/e /ea mai 8rumoa#4 arun/4tur4 de -.a#4% -ri9onieri i 2rtii% 5a a5ea de ai/i ,nainte a#/endent a#u-ra /e.ui.a.t E. 5a 8i e8u. Cei doi #-ioni admi#er4 /u 90omot a/ea#t4 ,m-4r$ire% 0en So.omon i -ornir4 8urioi ,i 04#im din nou ,n #trada Saint A5oGe% du-4 /um am mai #-u#3o% 8ie/are din ei ,n /a-u. a /in/i#-re9e/e 91iri6 Nu erau -atru.e de 04r9i% /i dou4 1ande de a0en$i #e/re$i% 84r4 arme 5i9i1i.e% +r/n/O5/. D Atun/i% amndoi /u a/eeai mi/are% ,n/e-ur4 #4 trea/4 #trada% ,ndre-tndu3#e unu. #-re a.tu.6 La mi7.o/u. #tr49ii #e ,nt.nir4 i #e de oamenii,i% #e ,ndre-t4 #-re .o/uin$a ui +ren/a5e< +oat4 1anda 8u ,n02i$it4 ,n4untru% ,n t4/ere% uor% 84r4 un murmur6 La -rimu. eta7% de a#ta% a/um 5reo /in/i minute6 Cori0nan #e -re04ti de .u-t4% #ume$,ndu3i anteriu.% a-oi #/o$nd un ! ? !rinde$i3.< Le0ati3 mi3.< Ridi/a$i3.< Da/4 mi/4% #43. #trn0e$i de 0t< @ri d att d 4 d 4 4 & 1 d I 8 I rate.e Cori0nan d4du drumu.% din 8undu. 0.u0ii% unui #u#-in mI2j% un #u#-in de adio adre#at tuturor -.4/eri.or -e /are i .e .Iiomi#e#/6 La un moment dat -ri5irea .ui #e .o5i ? -e -artea /ea.a.t4 a LIii3iiiii.ui% do un omu.e$ /are mer0ea /u /a-u. ,n -ie-t% trndu3i Li#me.e3i r4#8rnte% /are -4reau a3i 8i -rea 0re.e% -entru durero#u. .iii nitIIS6 B Ei< #ta3i -un0au. de Ra#/a##e< Mi #e -are /4 i /ara02io#u. 4#ta L78i3a -.e/at /ini/u3i na#A 3 Lira ,ntr3ade54r Ra#/a##e% /u un aer 7a.ni/% 54itndu3#e; B Sunt -ierdut Cu /e mutr4 #4 m4 mai -re9int a/um Cardina.u.uiA !ramatia aia de -o-4 tre1uie /4 a reuit< Hai de /a-u. meu< Ce #4 m4 . a/A Ce #43i #-unA Ce #4 mai in5ente9A Ce min/iun4 #4 mai /roie#/A ? La uitee< F4/u e. .a un moment dat% ridi/ndu3i /a-u.6 #ta3i to/mai ,i ritu. de Cori0nan i mer0e /am ,n/o5oiat< @2o< Mi #e -are /4 nemerni/u. are /4-oru. /am tri#tI B Imediat #e a-ro-iar4 unu. de a.tuL B ELI 84/u Cori0nan% dar te ,ntor/i /am -.ouat% nuA B *i tuA S-u#e Ra#/a##e% mi #e -are /4 ai /am dat ,n #tr4/2ini% nuA Nu mai era ne5oie #4 i r4#-und46 C4.u04ru. i91u/ni ,ntr3un 2o2ot de r#6 Ra#/a##e ,. -ri5i /u aten$ie -e Cori0nan i ,n/e-u i e. #4 rd4 /u 2o2ote6 Fie/are din ei% uitnd de -ro-riu. in#u//e#% 7u1i.a -e 8at4 de 02inionu. ri5a.u.ui A-oi #e o-rir4 amndoi B Cumetre% ia #-une3mi /e $i #3a ,ntm-.at% 2aiA B Da% numai da/4 ,mi -o5e#teti i tu /um a de/ur# e:-edi$ia ta6 B Bine< S4 intr4m ai/i<> A/o.o era 2anu. Frumoa#a Diadem4% /are a5ea -e 8irm4% 84/ut4 din ar0int -e un 8ond a9uriu%

una din a/e.e diademe /u /are doamne.e din .umea mare ,i ,m-odo1eau odinioar4 8run$i.e6 Era unu. din /e.e mai 1une 2anuri din e-o/a a/eea6 Frumoa#a Diadem4 era $inut 1ine de 54du5a Ro9a.ia Eoudart% a7utat4 de 8ii/a #a Ro94% ,n 5r#t4 de dou49e/i i -atru de ani% adi/4 .a 5r#ta /nd tre1uia m4ritat4% ,n#4 /are r4m4#e#e 8at4 -n4 atun/i% dintr3un /a-ri/iu ,n/4-4$nat6 Eanu. a/e#ta era ae9at .a r4#-ntia #tr49ii Sainte3A5oGe /u #trada Heriere6 Cei doi #-ioni #e ae9ar4 .a o ma#4% ,n 8a$a unei 14rda/e /u 5in de Baeu0en/G6 B Eaide% /umetre% #-u#e Ra#/a##e% um-.nd /e.e dou4 /eti /u .i/oarea #tr4.u/itoare6 Iat4 /on#o.area noa#tr43 B Dra/e< Ce 8at4 8rumoa#4< S-u#e Cori0nan6 B Ra#/a##eA La#3o ,n -a/e% /4 nu e ni/i -entru mine% ni/i -entru tine6 Eaide% 0o.ete3$i #a/ii6 B n/e-e taI 84/u /4iu04ru. /ontinund #4 arun/e -ri5iri ,n8.4/4rate #-re 8ata 54du5ei Eoudart% ,n/t 549ndu3.% 8ata tre/u ,n a.t4 #a.4% /u o min4 de di#-re$6 B S4 ,n/e- eu atun/i% re.u4 Ra#/a##e% /are 0o.i#e de7a 7um4tate de 1ute.ie6 Dar% d43mi 5oie /umetre #43$i #-un /4 e:/e#i5a ta admira$ie -entru #e:u. 8rumo# o #4 te du/4 .a /e.e mai mari nenoro/iri6 *tii /e mu.t te iu1e#/ eu% 8iind/4 datorit4 mie% nu ai 8o#t #-n9urat .a Ba#ti..ia i666 B A -ro-o#% ,. ,ntreru-#e tren0aru. /4.u04r% /um te #im$i 84r4 din$ii -e /are $i i3am ru-t /u 0enun/2iu.% to/mai atun/i /nd m4 #a.5ai de trean0A (Ra#/a##e #e #trm14)6 *tii /t ,mi eti de dra0% aa /4 am remar/at -e 8a./a ta /4 4i 5reo doi3trei din$i /am #trm1i i am 5rut #4 $i3i ,ndre-t Dar 5e9i /e nenoro/ire% /e /ata#tro84< oi i3am ru-tL B Dre-t e /4 n3am mai 549ut -n4 a/um a#emenea -rietenie% /a ` ta% numai /4 0enun/2iu t4u e /am tareD6 B Nu mai #-une% Ra#/a##e% /4 m4 8a/i #4 -.n0 de ,nduioare% aa /Um -.n0eai tu ,n% #-ate.e uii /e.u.ii me.e666 Cei doi na-ani ,i arun/ar4 o -ri5ire iero/e6 Ra#/a##e% -e #u1 ma#4% -o/ni o .o5itur4 de /4./i ,n 0enun/2iu. .ui Cori0nan6 !umnu. o#o# a. .ui Cori0nan #e re-e9i din /ute.e anteriu.ui% de#/ri#e#e o ra-id4 trae/torie i #e a14t.i /u -utere ,n -4.4ria .ui Ra#/a##e% -e /are o turti dintr3odat46 B Mu.$ume#/< i #-u#er4 unu. a.tuia6 A-oi% amndoi deodat4; B !entru -u$inL Du-4 /e /omandar4 ,n/4 o u./i/4 de 5in% Ra#/a##e ,n/e-u #4 de/.ame urm4toru. e-i#od; B Aadar% eu ,mi aran7a#em oamenii% ,n/t #4 in5ade9e /.4direa i #4 o #o/ote/ea#/4 de #u# -n4 7o#% ,ndat4 /e #3ar 8i de#/2i# ua6 F.4/4ii erau -.ini de ardoare i eu .` 8e.6 Cio/4ne#/ .a u4; nimi/< Am ,n/e-ut #4 8a/ o 04.40ie% /a un /a-u/in 1eat Nu te #u-4ra /umetre6 n #8rit% am dat ordin #4 #-ar04 ua% /nd ,n #8rit% ea 8u de#/2i#46 U8< Eei 8eti$o% mai adu o 14rda/a< Ua 8u de#/2i#4% /um #-un% i a-4ru un 0enti.om ,narmat /u un 1a#ton #o.id6 @amenii mei #e de#/o-erir4 i d4dur4 ,na-oi6 Eu% 84r4 #4 m4 5mai uit% m4 re-e9ii #43. are#te9 -e indi5id6 C,n/L3 indi5idu. ,mi -o/nete una /u 1a#tonu. -e umeri% /4 m3a ,ndoit de a.e6 A-oi% ie#e a8ar4 i ,n/e-e #43mi /are .a .o5ituri6 @amenii mei% nu /.intea unu.6 Indi5idu. ,n/e-e #4 ,i.7ure i #4 $i-e6 @amenii mei au ru-t3o .a 8u046 Eu nu mai ,n$e.e0eam nimi/6 Cnd6 ? Ridi/nd o/2ii #-re 0enti.omu. a/e.a6 ? @dat4 ,. re/uno#/ui< ? )2i/i% /ine eraA 3 Cori0nan #e ,n41uea de r# i #tri04;6 B A2< Ce nenoro/ire< Ce /iom40ea.4< $i -.n0 de mi.4< A 8i dat 9e/e -o.i de aur numai #4 8i 8o#t a/o.o< Ei< *i /ine era a/e. 5itea9% a/e. demn% a/e. 0enero# 0enti.omA

,2< Dar -ro#t am 8o#t< Se 0ndea Ra#/a##e6 Ar 8i tre1uit #4 tre/ -e#te /2e#tia /u .o5ituri.e de 1a#ton% 0404u$4 /e #unt< !4i< Are #4 rd4 mai 1ine /ine are #4 rd4 .a urm4% -o-4 a. dra/u.ui<" B Cine eraA Du./e.e meu Cori0nan< Motenitoru. +ronu.ui ,n -er#oan4< B Frate.e re0e.uiA E:/.am4 Cori0nan% o-rindu3#e 1ru#/ din r#6 B E. ,n#ui6 A.te$a Sa Re0a.4 Du/e.e de An7ou< A#ta are #4 te ,n5e$e minte% ,mi #-u#e e.% #4 mai 5ii -e ai/i #43mi ,m-ui ure/2i.e6 Du3te i3i #-une #t4-nu.ui t4u% Cardina.u.% /4 )a#ton nu -oate a5ea nimi/ de3a8a/e /u 91irii .ui6 ? *i du-4 a#ta a intrat ,n4untru% a ,n/uiat ua i eu am -.e/at% ,ntre1ndu3m4 /e are #43mi mai -4$ea#/4 oa#e.e6 De data a/ea#ta Cori0nan #e 84/u ne0ru6 Uita#e /2iar #4 mai /iu-ea#/4 8ete.e /are tre/eau -e .n04 e.6 B Du/e.e de An7ou< Frate.e Re0e.ui< F4/u e. ,n41uit6 B Da% i 8iind/4 tu erai /u mine% #au a-roa-e% 8iind/4 /e.e dou4 /a#e #unt a.4turi% 8iind/4 de#i0ur tre1uie #4 8ie o ,n$e.e0ere ,ntre Du/e i 1.e#tematu. de +ren/a5e.% eti un om /om-romi#% 1unu. meu Cori0nan< Cardina.u. are #4 #e .e-ede de noi6 De.8inu. are #4 8a/4 #/anda. i are #4 #e -.n04 Re0e.ui6 Hom 8i6 B40a$i ,n 8undu. Ba#ti..iei B E -rea ade54rat< B A/um #-une3mi i tu /e $i #3a ,ntm-.at% dra0u. meu Cori0nan6 B Dar% re.u4 deodat4 /4.u04ru.% a8a/erea -e /are am a5ut3o eu% nu are ni/i o .e04tur4 /u ` ta6 Eu unu. nu m3am atin# de A.te$a Sa< Eu ni/i nu eram a/o.o6 B D4 Numai /4 eu 5oi #-une /4 ai 8o#t% #--#e /u r4/ea.4 Ra#/a##e6 *i 8iind/4 Eminen$a Sa Cardina.u.% te are ,n o/2i -entru a8a/erea /u #/ri#oarea .ui% 5ei a5ea a/eeai #oart4 /a i a mea6 Ne 5om #a.5a am,ndKi% #au ni/i unu.6 Cori0nan #im$i o -o8t4 0ro9a54 #43. omoare -e Ra#/a##e% ,n#4 -eri/o.u. /e3. -,nde`% ,i ,n8rna 8uria Cu toate a/e#tea% nu -utu #4 re9i#te i 8iind/4 Ra#/a##e ,i $inea -i/ioare.e,ntin#e #u1 ma#46 ? C4.u04ru. ,i #tri5i a-roa-e .a1a -i/ioru.ui% /u o -uterni/4 .o5itur4 de /4./i6 !i/ior -ri5indu3#e o/2iI,n o/2i% #e 54itau i rdeau6 ? Atun/i% ne3am ur/at #u#% ,n 8a$a uii .ui +reSL5e.6 Am de#/2i#3o% ne3am re-e9it6 ? Eu -rimu.6 *i /e /re9i /4 am 549utA )2i/i<66 B Em< Hreun a.t -rin$ de #n0e re0a.A B N3ai nimerit3o% #-u#e Cori0nan /u mi.46 Nimi/< B CeA Nimi/A 3 S4 8i -.e/atA n 0r4din46A B !e #/urt% .3ai .4#at #4 #/a-e% 1unu. meu Cori0nan6 S4 re/a-itu.4m; ,nti $i3a .uat #/ri#oarea% /eea /e nu #3ar 8i ,ntm-.at da/4 ai 8i a//e-tat -u# ,n 0ard4 -e +ren/a5e.6 Cine tie% da/4 nu /um5a .3ai i -re5enit /2iarA A#ta am #43i #-un eu Cardina.u.ui6 B Cori0nan% ade54ru. e /4 amndoi #untem -ierdu$i% da/4 nu ne ta% iar tu ai #3o #u#$ii -e a mea6 Ca-6 5iii .o/uin$a 8rumoa#ei annai# LSNDU3< !E C@RI)NAN i -e Ra#/a##e ,n 8ata Cardina.u.ui de Ri/2e.ieu% 5om re.ua iru. de a5enturi a. .ui +ren/a5e.6 Mae#tru. de B Un aer deI.ume mare6 Ce5a mai mu.t% era un 14r1at 8oarte 8rumo# i B Bo0at% no1i.% 8rumo#% murmur4 +ren/a5e.% /e a -utea 8a/e eu% ,m-otri5a a/e#tor trei /a.it4$i adunate .a un .o/A E /e. -u$in un Mar/2i9 #au un Du/e6 Eu% m4 nume#/ +ren/a5e.% -ur i

#im-.u6 Da/4 a 8i 8o#t #-.endoare6 S/nteia94 .a 8ie/are mi/are6 Eu% nu am de/t ine.u. 4#ta #4 #-un /4 nu6 D4du Un -a# ,na-oi6 En+-a.id6 Ce5a #+#8,ia#e ,n inima .ui6 Era -rima T E. #e a-ro-ie din nou de 8erea#tr4 i 549u /4 Annai# di#-4ru#e% /4 tre1uie #3o -re5inb Fii/a .ui Eenri/ a. IH3.ea< Atun/i /um #4 8ie de Se ,ndre-t4 re-ede #-re u46 A/o.o #e o-ri #/urt i #e .o5i ,n are #4 #e #-un4 de#-re mine ,n /a9u. 4#taA666 !e .e0ea mea% nu -ot #ta a/um #43mi a.e0 mi7.oa/e.e i a-oi da/4 am #4 8iu are#tat /a 2ot" a#ta are #4 8ie no#tim< !e dina8ar4 -er5a9u. 8ere#trei de .a man#ard46 E. #e a-.e/4; B Mai .i-#e#/ 5re3o /te5a -i/ioare% dar un #a.t mai mu.t #au6 Mai A7un#e#e #-roE-/ de /4-4tui 8rn02iei /nd #e #im$i /49nd Nu #e /t de8onora1i. ar 8i 8o#t moti5u.% -utea #43i adu/4 8oarte 1ine o oare/are un 2o$% a-oi ridi/4 -ri5irea% m4#urnd e 7o# ,nI#u# di#tan$a -n4 .a .o/nia #e ra#e I,<< Motri.e rrt#t urnate i #-arte a7un#e -n4 .a +ren/a5e.A E. 84/u o mi/are #4 #e re-ead4 ,n#-re /.4direa din 0r4din4 i #4 ia#4% 8ie /e3o 8i% -entru a da 8u0a .a e. a/a#46 n a/eeai /.i-4 au9i un -re#im$irea /4 o /ata#tro84i a5ea 3. ,n02it43Foarte .initit% e. ,i I ? Nu tiu /e nenoro/ire m4 -ndete i ni/i /nd o #4 m4 .o5ea#/43 Dar tiu /4 o #4 8ie ori1i. B Domnu. #e -ri/e-e .4.4ituri -eri/u.oa#e< S-u#e o a.t4 5oS6 B Domnu. ar tre1ui #4 ne ,n5e$e< *i -e noi maniera dea /o1or, ,n B Domnu. nu 5a -utea #43. a7un04 din urm4 -e e8u. #4u% /are a 8o#t adineauri aa de no1i. /iom40it ,n #trad4% #-u#e un a. -atru.ea 0enti.om% #a.utndu3. .a 8e. /a i /ei.a.$i6 DP Mae#tru. de #/rim4 r4#-un#e#e /e.or -atru a#a.turi% 84r4 a -4rea #ur-rin#6 Era% ,n 8e.u. .ui de a #e -urta% un 8e. de indi8eren$46 B Domnu.e% re.u4 -rimu. 0enti.om% tre1uie #4 54 -re5in /4 to5ar4ii D5#6 /are ata/au din#-re #trad4% ,n tim- /e dumneata ata/ai -e .a #-ate% au 8u0it *e8u. 1andei D5#3% $e#4.at /um #e /u5ine% a -.e/at6 Aa /4 D5#% nu 54 mai -ute$i ate-ta .a ni/i un 8e. de a7utor6 B Ni/i nu ate-t 5reun a7utor% de/t de .a mine ,n#umi% #-u#e +ren/a5e.6 Cei -atru #e ,n/.inar4% /a nite oameni /are a-re/iau a/e#t r4#-un#6 B Domnu.e% re.u4 -rimu. 0enti.om% nu 84r4 un 8e. de emo$ie% du-4 a#-e/tu. D5#6% du-4 atitudinea D5# du-4 8e.u. D5#6 de a 5or1i% #e 5ede de#tu. de 1ine /4 #unte$i #u-erior a/o.i$i.or D5#6 Dar -rin a/ea#ta% #unte$i mu.t mai -eri/u.o#6 Aadar% am re0retu. de a 54 anun$a /4% din /.i-a /nd 53 am 549ut /o1ornd de .a 8ere#trui/a a/eea% domnii a/etia i /u mine% ne3am 2ot4rt #4 54 u/idem6 Cei -atru #e ,n/.inar4 din nou6 +ren/a5e. ,i ,ndre-t4 /or-u.6 B Domni.or% #-u#e e. du-4 o /.i-4 de t4/ere% 54 ro0 #43mi #-une$i /ine #unte$i D5#6 i /u /e dre-t 5or1i$i D5#6 ai/i /a nite #t4-niA Sin0ur4 Domnioara Annai# de Le#-ar# ar -utea #43mi /ear4 #o/otea.43Cei -atru tre#4rir4 B Ceea/e a$i #-u# D5#6 a/uma% #e r4#ti unu. din ei% ne ,n.4tur4 ori/e #ru-u.e6 Fiind/4 ti$i nume.e a/e.eia /are .o/uiete ai/i% nu 54 mai -ute$i ate-ta .a ni/i un 8e. de mi.4 din -artea noa#tr4 ,n#4% e dre-t /4 tre1uie #4 54 #-unem nume.e noa#tre% -entru /a #4 ti$i /4 nu a5e$i de3a8a/e /u nite a#a#ini M4 nume#/ Domnu. de Bu##iZre i iat43i -e Domnii de C2e5er#% de Fontrai..e# i de @5erdan% 0enti.omi de an0e5ini6 +ren/a5e. #a.ut4 .a 8ie/are nume6

B Domni.or% #-u#e e.% ,nainte de a m4 u/ide% da/4 totui 5e$i reui a/ea#t4% e dre-t #4 ti$i i D5#6 /ine #unt i eu i /4 54 ,ne.a$i a#u-ra inten$ii.or me.e6 Sin0ur nume.e meu% e de a7un# #4 54 -ro1e9e% /4 eu nu am nimi/ /omun /u oamenii de /are mi3a$i 5or1it% eu #unt mae#tru. de #/rim4 +ren/a5e.6 B +ren/a5e.< +ren/a5e.I ur.4 Bu##iZre6 B Dra/e< +otu. e /.ar a/um< Stri04 Fontrai..e#6 B A/ea#ta e urmarea ,nt.nirii noa#tre din noa-tea tre/ut4< B !o8tim% domnu.e% -o8tim< Mu0ir4 to$i -atru6 B +o$i -atruA B +o$i -atru< Unu. du-4 a.tu.6 Unu. din noi tot o #4 reuea#/4 #4 54 B Ei 1ine% -rime#/< !e /ndA B C2iar666 a/um< Sunte$i -rea -re$io# -entrua 54 mai .4#a #4 -.e/a$i6 !o8ti$i< +o$i /in/i -ornir4 ,ntr3a/o.o i a7un#e#er4 numaide/t -e /.4diri6 +ren/a5e. arun/4 o -ri5ire #-re /a#a ,n /are% 84r4 ,ndoia.4% #e Se mi/a#e uor6 Inima .ui 14tu /u 8urie% #tri0ndu3i;A6 B Mm.or% #-u#e d/u o 5o/e /a.m4% -ute$i #4 m4 ata/a$i i to$i a.8a1eti/4 a nume.or .or; Bu##iZre% C2e5er#% Fontrai..e# i Li5erdan6 Ha 8i u/i#6 A-oi ,i d4du o .o5iturii teri1i.4 8andnd -n4 ,n 8und% re-e9indu3i #-ad4 B E mort< Stri0ar4 /ei.a.$i6 B Nu ,n/4% 84/u +ren/a5e. !ara#e e:traordinara .o5itur4% 84r4 a3i r4#-unde% dei ar 8i -utut i .3ar 8i u/i# -e .o/ -e ad5er#ar6 B Domnu.e de Bu##iZre% #unte$i i #tn0a/iA Continu4 +ren/a5e. .u-tnd /u e.e0an$46 B Nu domnu.e% dar drea-ta ,mi e de a7un#% r4#-un#e 0enti.omu. dnd o nou4 .o5itur4 de 0ra$ie% /are 8u -arat4 .a 8e. Dar -entru /e a/ea#t4 ,ntre1areA B Fiind/4 mi3ar 8i -4rut r4u% #4 8iu ne5oit #4 54 r4ne#/ .a amndou4 mini.e6 Deoare/e nu ti$i #4 due.a$i i /u mna #tn0a% 5a 8i de a7un# #4 54 #/ot mna drea-t4 din .,i-t4 !o8ti$i domnu.e< Dea1ia i#-r45i de 5or1it i Bu##iZre #/4-4 #-ada din min46 +erminnd -rintr3o .o5itur4 /a de 1i/i o #erie de 8ente #trn#e% aa de a-ro-iate /4 -4rea /4 #-ada i #e ,n5rtea ,ntr3un ine.% +ren/a5e. ,i ,n8i-#e #-ada .a ,n/2eietura minii% dea#u-ra -umnu.ui dre-t B Aa< S-u#e e.6 A/um% tim- de o-t 9i.e nu 54 5e$i mai -utea 1ate ,n due. Re0rete.e i #/u9e.e me.e< B A/um #4 54 1ate$i /u mine< S-u#e C2e5er# /u ner41dare6 oine$i354 1ine< +ren/a5e. #e -u#e ,n 0ard4 i ,n/e-u .u-ta #-unnd; B Dumnea5oa#tr4 #unte$i /e. /are nu #e $ine 1ine domnu.e6 Hr8u. #-adei D5#6 e -rea 7o#6 A -utea #4 54 atin0 .a 0t B Mii de tunete< S/rni C2e5er# 8andnd una du-4 a.ta% re-e9indu3i #-ad4% mereu /u im-re#ia /4 .3a #tr4-un# .a 8ie/are .o5itur4 i din /e ,n /e mai uimit /4 nu3. 5ede /49nd66 B M4 5oi mu.$umi #4 54 8a/ o m4nu4% /a i Domnu.ui de Bu##iZre o m4nu4 roie< C2e5er# #/oa#e un #tri04t Hr8u. #-adei .ui +ren/a5e. #e ,n8i-#e% 84r4 ni/i un e8ort% ,n a/e.a .o/ unde i #e ,n8i-#e i .ui Bu##iZre% iar de0ete /ri#-ate a.e 0enti.omu.ui% #/4-ar4 7o# #-ad46 B @-t 9i.e /u 1ra$u. ,n ear84% #-u#e +ren/a5e. /u /e. mai ama1i. #ur#6 Domni.or% .a di#-o9i$ia D5#\

Fontrai..e# ,i .u4 -o9i$ia i du-4 /te5a an0a74ri ra-ide% -a#e% 8ente% 8and4ri% 8u i e. atin# tot dea#u-ra -umnu.ui6 Li5erdan% /e. mai 1un #-ada#in din to$i -atru% ,i an0a74 i e. #-ada /u +ren/a5e. i 8u r4nit i e.% ,n a/e.ai .o/6 +o$i -atru< A/eeai ran4< @ ,n$e-4tur4 -u$in -eri/u .oa#4% dar /are ,i #/otea din .u-t46 Ran4 di#-re$uitoare% -rin /are .e ar4ta /4 ,i 0ra$ia#e% dei ar 8i -utut di#-une de ei% du-4 -.a/6 Cei -atru 0enti.omi #e adunar4 mai de3o -arte% /u mini.e r4nite ,n84urate ,n 1ati#te% -entru a $ine un mi/ #8at Erau -a.i9i nu de 8ri/4% ni/i de 8urie i ni/i de ruineb erau -a.i9i de 0ndu. teri1i. /are .e 5eni#e i ui ui or6 n murmure nedi#tin/te i r40uite% a/e#t 0nd a-4ru deodat4 -e 1u9e.e .or a.1e /a 5aru.; B E im-o#i1i. #43. mai .4#4m #4 ia#4 5iu de ai/i< B +o/mai 8iind/4 e -rea /ura7o# i -rea ,ndemnati/% e -rea -/ri/u.o#< B E dre-t /4 5om 8i a#a#ini% dar 8ie< !entru ea8 Nu #e -oate #4 d4m ,na-oi< B Cu -umna.u.< S/oate$i -umna.e.eL B Domnu.e% #tri04 unu. din ei /u 0.a# ,ne/at ? noi ne3am de/i#% #4 54 u/idem6 A-4ra$i354% da/4 54 mai e -o#i1i.6 H4 5om ata/a to$i -atru< Fie/are din ei ,i a-u/4 -umna.u. /u mna #tn046 +ren/a5e. nu #-u#e ni/i un /u5nt ,i #trn#e mai 1ine #-ada ,n mina i /u o/2ii di.ata$i de un 8e. de oroare% ,i -ri5i /um 5eneau #-re e.% /u #udoarea -e 8runte% ,n#-4imnta$i ei ,nii de /eea /e a5eau #4 8a/4% ,n0ro9i$i de 8a-tu. /4 a5eau #4 de5in4 nite /rimina.i% dar /u o ne/.intit4 2ot4rre /are .e ,m-ietrea tr4#4turi.e i #u8.ete.e /4/i da/4 era o /in#te% o 0.orie% o onoare #4 .u-$i ,n due.% era o ruine% @ /rim4 /2iar% de a ata/a to$i -atru /u -umna.e.e% un #in0ur om% /are nu #e -utea a-4ra ,m-otri5a a/e#tui ata/ -er8id3 A#a#iniA ? Fie< !entru eaL Se a-ro-iau de e.% 84r4 0ra14% to$i -atru ,n .inie% /u -ai #i0uri% /a.mi% teri1i.i% /u -umna.e.e ,n mini6 Cnd a7un#e#er4 .a trei -ai de e.% +ren/a5e. #/oa#e un #u#-in i ,i .u4 -o9i$ia de a-4rare% /u #-ada ,n mina6 Cnd a5eau #4 #e re-ead4 #-re e. to$i -atru odat4% e. -utea #43i ,n8i04 #-ada ,ntr3 unui% dar /ei.a.$i trei .3ar 8i d4rmat /u -umna.e.e6 Se -re04tir4 #4 #e arun/e a#u-ra .ui3 Dar ,n a/e. moment ua ,n 8a$a /4reia #e -etre/ea a/ea#t4 #/en4 #e de#/2i#e i a-4ru /ine5a /are 84/u un #emn6 *i .a a/e#t 0e#t% /ei -atru r4ni$i #e o-rir4 1ru#/% dndu3#e ,na-oi3Era un 0enti.om% /are du-4 ta.ia i a.ura .ui -4rea 8oarte tn4r6 Ca-u. ,i era a/o-erit de o -4.4rie mare de 8etru% 8a$a ,i era ma#/at4 i a5ea #-ad4 ,n m,n43 @ #-ad4 0oa.4% nu a5ea ni/i tea/4 .a /entur46 E. /o1or, /e.e -atru tre-te a.e -eronu.ui din 8a$a uii i ,naint4 #-re +ren/a5e.% /are r4m4#e#e ,m-ietrit de uimire6 *i /nd a7un#e .a trei -ai% 84r4 un /u5nt% tn4ru. 0enti.om #e ae94 ,n 0ard46 B Aten$ie< Aten$ie< Stri0ar4 /ei -atru6 )enti.omu. ma#/at 84/u un 0e#t /are .e im-unea t4/ere6 !4rea a .e #-une; E rndu. meu a/um"6 Ei d4dur4 ,na-oi% -a.i9i6 Ne/uno#/utu. ,i -re9ent4 arma .ui +ren/a5e.6 +ren/a5e. #a.ut4 /u #-ada i o$e.uri.e ,i ,n/e-ur4 /.in/2etu.6 Am1ii ad5er#ari erau #-ada#ini de 5a.oare i imediat #e re/uno#/u#er4 demni unu. de a.tu.6 Urm4 o emo$ionant4 -artid4 de #/rim4% -e 5ia$4 i -e moarte6 S/.i-itoru. 5rte7 a. arme.or /e #e ,n/o.4/eau% -4rea /a un nor de o$e. din /are #4reau #/ntei i #un4 moartea6 Ata/uri de0a74ri% 8ante% 8and4ri% -ar4ri% de toat4 8rumu#e$ea% /are ar 8i #/o# #tri04te de admira$ie i /e.or mai 14trni maetri ai A/ademii.or Re0a.e de #/rim43 Numai /4 toate ata/uri.e 5eneau din -artea t4/utu.ui ne/uno#/ut +ren/a5e. nu 84/ea de/t #4 -are9e% 84r4 a ri-o#ta ni/iodat46 E. 8rem4ta /a un arm4#ar de ra#4 i ,i mn/a din o/2i ad5er#aru.6 *i ,n tim- /e #-ada ,i

91ura -rin aer 84/nd ter$e% #e/unde% /uarte i tot 8e.u. de 8i0uri #a5ante i e.e0ante de a-4rare% e. ,i 5or1ea #in0ur% .4#ndu3i 0nduri.e #4 #a.te i #4 #e 91at4; S8inte Dumne9eu.e< Dar tii /4 -uiu. 4#ta de .eu are 02iare% nu 0.um4< Dar /ine #4 8ieA CineA A2a< !e Ba/2u#% -entru .o5itura a#ta drea-t4% /u o 8ent4 ,n .inie 7oa#4% Bar5i..ar# .3ar 8i #4rutat de entu9ia#m< Dar /ine #4 8ieA !entru /e o 8i ma#/atA De /e o 8i -urtnd -4.4ria a#ta aa de mare /are ,i a#/unde 8runtea i o/2iiA @2< Dar e666 nu 14 da% mii de tunete< E o 8emeie<" Deodat4 84/u un #a.t ,na-oi% ,n tim- /e din 8undu. inimii .ui #e ur/a un #tri04t teri1i.; ? Ea eL Annai#< Contra iu1itei .ui% Annai#% .u-ta #-ada .ui< E. ,i #im$i mintea 0oa.4% #u8.etu. r4t4/it i murmur4; S3a #8,ritI Fata a#ta /u o/2ii a-rini% /u inima ,n8.4/4rat4% a/ea#t4 8emeie r491oini/4 /u un de#tin aa de #traniu% a/ea#t4 no1i.4 i /a#t4 /o-i.4 -entru /are e. i3ar 8i 54r#at i #n0e.e% -i/4tur4 /u -i/4tur4 da3 Annai# 5oia #43. u/id4< S3a #8rit !a# /u -a# e. da ,na-oi% ,i /eda terenu. i ,i #tudia /u aten$ie toate e8orturi.e -e /are .e 84/ea /a #43. a7un04 i #43. /u./e -.in de #n0e -e a.eea a/eea% -e /are ar 8i #4rutat ni#i-u. ,n urma -ai.or ei3 Inima i #e 914tea% #43i #-ar04 -ie-tu. Ea ,nainta% e. da ,na-oi Ea ata/4 mereu% din /e ,n /e mai de#% #e ,n8ier1nt4% ,. -re#a% ,. ,m-in#e -n4 .a un #te7ar 14trn de /are3. i/Q/m4% iar e. ,i ,ntre1uin$a toat4 -rodi0ioa#a .ui ,ndem,are% toat4 #i.in$a .ui ad,ne4 a arme.or% /a #4 nu o atin043*i 8iind/4 aa /um era re9emat de tmn/2iu.#te7aru.ui% nu mai -utea da ,na-oi% tre1uia #4 .o5ea#/4% #au #4 8ie .o5it% un 0nd ,i .umin4 8a$a L,nP .u/ire 8une1r4; #4 moar4% #4 moar4 a/o.o% u/i# de ea< Uitnd /4 -utea6 A . ie re/uno#/ut4 du-4 5o/e% Annai#% #/oa#4 din 8ire #tri04; B A-4ra$i354< Dar a-4ra$i354 odat4 domnu.e% /4/i a.t8e. 54 omor< B Nu a5e$i de/t< n/e-u #4 rd4 +ren/a5e. Dar -entru a#ta tre1uie6 A 5> i ,n54$ eu /um< Re-eta$i .o5itura% 1ate$i o /uart4% 8anda$i mai uor< Iii% mii de tunete< De0a7a$i% 1ate$i -e ter$4% ,n8i0e$i< n8i0e$i Domnu.e< Annai#% e:a#-erat4 e:e/ut4 .o5itur4 morta.4 -e /are ,n#ui I re nea 5e. i3o -re04ti#e i 8andnd% ,i ,n8i-#e #-ada -n4 ,n 8und #.ri0,nd; B Am #4 te $intuie#/ de #te7ar< Ca 8u.0eru.% +ren/a5e. ,i d4du deo-arte 1ra$u. i3i de#/o-eri -i83-iu.% /u un #ur# /e3i ,n8.orea 1u9e.e% /u o #u1.im4 .i/4rire .4ut4eioa#4 ,n o/2ii3i -.ini de .a/rimi% #tri0nd 5e#e. B !o8ti$i Domnioar4< DP @ -i/4tur4 de #n0e .4/rim4 -e -ie-tu. .ui +ren/a5e. E. r4ma#e iii -i/ioare% #a.ut4 /u #-ada i o 5r, ,n tea/46 Era 8oarte uor r4nit (iim de i3a -utut o-ri Annai# #-ada ,n u.tima 8ra/$iune de #e/und4A Ce mira/o. ,nde-.ini#e /u5ntu. Domnioa$4 arun/at din ,ntm-.are de +ren/a5e.A Cert e /4 .o5itura era 0roa9ni/4% de/i#i54% #-ada 8u#e#e i /f) e9it4 ,nainte /u toat4 -uterea% dre-t #-re inima .ui +ten/a5e. i e. nu Lg -ara#e6 Hr8u. ei #tr4-un#e#e -ie-taru. i #e ,n8i-#e ,n -ie.e dar nu a -4trun# -n4 ,n 8und< Fu#e#e o-rit4 8u.0er4tor% /2iar ,n u.tima #utime ti/ #e/und4< Din toat4 .u-ta a/eea% a/ea#t4 o-rire ar 8i adu# /ea mai mare admira$ie a mae#tru.ui Bar5i..ar#% /e. mai /e.e1ru #-ada#in a. tim-u.ui Annai# ,i #/o#e#e ma#/a% i o .4#4 #43i /ad4 7o# i ,i arun/4" #-ad46 E.% #t4tea dre-t% 8oarte -a.id% /u un or0o.iu /iudat /e3i .umina 8runtea% -e /are i #e re8.e/t4 un 5a0 di#-re$ Ea% ,i a-4#4 mini.e -e -ie-tu3i a0itat% /u o/2ii $int4 -e a/e.e -i/4turi de #n0e /are ,m-ur-urau una /te una -ie-tu. ad5er#aru.ui /are 5oi#e #4 #e .a#e u/i#6 *i ,ntre ei%6 S-ada arun/at4 -e 7o#% tra#e o .inie de netre/ut ,n 7uru. .or% Fontrai..e#% I\u##iere% C2e5er#% Li5erdan% /u -umna.e.e ,n mina6 Ea ,i ,ntre1a /u

-ri5irea *i e.% #im$ea /um toat4 mndria .ui i #e re5o.t46 S4 .e e:-.i/e de /e #e 04#ea a/o.oA S4 .e arate /4 e. nu era un #-ionA S4 #e ,n7o#ea#/4 .a 5reo di#/u$ie odioa#4A Eaida de< n ori/e /a9% tre1uia #4 o -re5in4 de /e.e /e a5eau #4 #e ,ntm-.e% 8iind/4 -entru a/ea#ta 5eni#e a/o.o6 *i #3o #a.5e9e% 84r4 #43i m4rturi#ea#/4 /4 e. o #a.5a< *i 8iind/4 totu. ,i de#-4r$ea% natere% a5ere i mai a.e# /4 ea iu1ea -e im a.tu.% #43i #-un4 du-4 a/eea adio6 B Domnioar4% #ur#e e.% 54 #unt re/uno#/4tor /4 m3a$i ,n54$at a/ea#t4 .o5itur4 de #-ad4% -e mine% mae#tru. de #/rim4 N3am #4 uit ,n 5ia$a mea% /4 am 8o#t atin# de Annai# de Le#-ar#6 B CumA *tii /ine #untA +re#4ri Annai#% ,n tim- /e% /ei -atru ,i ridi/ar4 /on5u.#i5 -umna.e.e6 B Da% #-u#e +ren/a5e< *tiu i /4 5eni$i de .a An0er#% unde Doamna% mama D56 a 8o#t u/i#4 de a/eia /are 5or #4 54 U/id4 i -e D56 *tiu i ur4 -e /are Lui9a de Le#-ar# 53a tran#mi#3o odat4 /u 5ia$a /e 53a dat3o6 *tiu i -e /e do/umente tre1uie #4 -un4 mna Domnu. Baron de Saint3!ria/% mai /ur,nd #au mai tr9iu6 *tiu i /e .u-t4 ,ntre-rinde$i ,m-otri5a unui ora% /are 54 5a #84r,ma3Era im-o#i1i. #4 o in8orme9e -e Annai# de /e.e /e #e ur9eau ,m-otri5a ei% 84r4 a #-une totui ni/i un /u5nt de#-re e. ,n#ui Annai#% a.14 /a 5aru.% #e ,ntre1a da/4 tre1uie #43. ura#/4 -e omu. a/e#ta% #au #43i mu.$umea#/46 Un #tri04t ,i #/4-4D B Un /u5nt% domnu.e< Un /u5nt< De .a /ine ti$i a/e#te #e/reteA *i +ren/a5e. r4#-un#e 8oarte #im-.u; B De .a Domnu. de Ri/2K.ieu< +ren/a5e. #e 0ndi#e; Loui# de Ri/2e.ieu% Ar2ie-i#/o-u. Dar Annai# ,n$e.e#e#e; Armand de Ri/2e.ieu% /ardina.u. B B.e#tem< Stri0ar4 /ei -atru% /a i /nd ar 8i 9i#; Ri/2e.ieu e #t4-nu. .ui B Domnu.e% #-u#e Annai# /u 5o/e tremur4toare% aadar re8u9a$i #4 54 a-4ra$i Atun/i% am #4 54 atin0 a.t8e. de/t /u #-ad4< !.e/a$i< Sunte$i .i1er3 Domni.or% ni/i un /u5nt< Cei -atru /are 5oi#er4 #4 -rote#te9e% amu$ir4 +ren/a5e. era 0a.1en /a un mort Annai# #e de#/o-eri; B Domnu.e% #-u#e ea% eu #a.ut 5ite7ia D5#6 i #n0e.e a/e.a 54r#at de mine6 !o8ti$i% domnu.e +ren/a5e.< Ea -orni ,n0ndurat4% emo$ionat4 -n4 ,n 8undu. #u8.etu.ui% 0ndindu3#e; ,mi /unoate ,ntrea0a 5ia$4 De#i0ur e un #er5itor de3a. .ui Ri/2e.ieu6 *i /u toate a/e#tea a/ea#t4 no1.e$4 a -ri5irii .ui% a/ea#t4 di#tin#4 0enero9itate% 5oin$a .ui de a #e .4#a mai 1ine u/i# de/t #4 atin04 o 8emeie6 Nu% nu% a/e#ta nu -oate 8i un #-ion6 Ea tra5er#4 /.4direa% a7un#e ,n 5e#ti1u. i de#/2i#e ea #in0ur4 ua /are d4dea ,n #trad46 Ln04 ua de#/2i#4% ei #e -ri5ir4 o /.i-4 Ea era mai tu.1urat4 de/t 8u#e#e 5reodat4 E. #im$ea /4 i #e ,n5rtete /a-u. i toat4 dra0o#tea di#-erat4 -e /are o #im$ea inima .ui% era #4 i #e ur/e -e 1u9e3 B Ce im-ruden$4% dra0a mea Annai#< S-u#e ,n /.i-a a/eea o 5o/e 1at7o/oritoare6 i dai drumu. unui a#t8e. de #-ionL +ren/a5e. tre#4ri 1ru#/6 E. #e ,ntoar#e i 549u -e -rima trea-t4 a #/4rii un 0enti.om #-.endid ,m1r4/at% /are ,. -ri5ea /u un di#-re$ 8ero/e% mai teri1i. /4 o -a.m4 +ren/a5e. ,. re/uno#/u ,n a/eeai /.i-4 i un 5a. de amar4 1u/urie% ,n#-4imnt4toare /2iar% ,i ,n/er/4 inima L6 Era a/e.a /are -e 1an/a din 0r4din4 o #4ruta#e -e Annai# -e amndoi o1ra7ii< *i +ren/a5e. #e ,ndre-t4 #-re e.< )enti.omu. /u #om-tuo#u. /o#tum -ri5i /um #e a-ro-ia +ren/a5e. de e.% 84r4 a 8a/e ni/i o

mi/are6 n#4 -4.i#e6 De 8urieA De 8ri/4A ? Annai# ,i -ri5i -e amndoi /u un 54dit intere#6 n /.i-a /nd mae#tru. de #/rim4 a7un#e .a #/ar4% m4re$u. Senior #e ur/4 o trea-t4 mai #u#6 Annai# ,i mu/4 1u9e.e% iar +ren/a5e. i91u/ni ,n r#6 B Cine dra/u e tur1atu. 4#taA Se r4#ti #u-er1u. ne/uno#/ut B Domnu.e% #-u#e +ren/a5e.% da/4 54 5e$i da ,n/4 /u o trea-t4 ,na-oi% 5e$i -4rea i mai mare6 D5#6 #unte$i unu. dintre a/eia /are au ne5oie de un -iede#ta.% /a #4 -oat4 8i 549u$i B *tii dumneata /u /ine 5or1etiA Se r4#ti tn4ru. Senior ur/ndu3#eP t mai #u#6 B Iar4iA Eo2oti +ren/a5e. @ #4 a7un0e$i ,n nori #au ,n -od H49ndu354 /o/o$at aa de #u#% a 7ura /4 5or1e#/ /u o 1ar94 Dar 7ude/nd du-4 #/.i-itoare.e D5#6 -ene% 54d /4 5or1e#/ /u un -a-a0aL B Cara02io#u.e% #/oate$i -4.4ria< Hor1eti /u un -rin$6D +ren/a5e. #e ,ntoar#e #-re Annai# i ,i #/oa#e -4.4ria ,n 8a$a e. A-oi ,ntor/ndu3#e #-re 0enti.omu. ne/uno#/ut ,i -u#e -4.4ria .a .o/ i /u un 0e#t o1ra9ni/ o ,nde#4 -e /a-% #-unnd B D5#6 m3a$i in#u.tat H4 a8.a$i a/um ,ntr3un .o/ /are 54 -rote7ea94% dar a8.a$i3 C2iar de a$i 8i un -rin$ de #n0e re0a.% ,n ori/e .o/ 53ai mai ,nt.ni 5reodat4% a8ar4 de a/ea#t4 /a#46 ? mi 5e$i /ere iertare #au 54 5oi u/ide< *i iei 84r4 a3i mai ,ntoar/e /a-u.6 +n4ra -ri5i .un0 du-4 e.% /um #e de-4rta ,. -ri5i -n4 /e tre/u din/o.o de /o.$u. #tr49ii Annai# tre#4ri6 Ea ,n/2i#e ,n/etior ua i ,i 8i:4 -ri5iri.e a#u-ra @/2iiIne0ri ai 8rumoa#ei Annai# arun/au 8.4/4ri Ea #e ,n$e-eni B Sora 5oa#tr4A *i adineaori Im3a$i #4rutat /a -e o #or4< Ei 1ine Ntm r ntm to% un8Ama+de Le#-a #\ e Re0e i 5oi Mon#eniore% #unte$i Mon#ieur% #unte$i 8rate.e .ui Ludo5i/ a. Uin3iea% #unte$i )a#ton% Du/e de An7ou3 Da% am de#/2i# ,n 8a$a ! ? Atun/i /e dori$iA Murmur4 e.6 B S43. omor -e Ri/2e.ieu% #-u#e r491oini/a 8at46 !u$in ,mi -a#4 de 5in .a ,nt.nire% ,n#4 nu /u inten$ia de a m4 ame#te/a ,ntr3o /on#-ira$ie -o.iti/46 ntre Ri/2e.ieu i mine% e un due. ,n -.in4 9i% 8a$4 ,n 8a$4% -e de/t .a/rimi% o ou4 ar94toare de r46 Re/o.ta #tro-it4 /i8a#t8e. de rou4% 5a fi roie% Mon#eniore< Frate.e .ui Ludo5i/ a. UEI3.ea -4.i i arun/4 re-ede ,n 7uru. .ui o ! 0I u,n ori/e /a9% nu uita$i< !e#te o-t 9i.e% ,n -a.atu. de )ui#e6 n /e.e din urm4 ne 5om -utea ,n$e.e0e% noi 5oim #43. di#tru0em -e Ri/2e.ieu% /a o 8or$4 -o.iti/4 i D5#6 5oi$i #4 54 r491una$i -e e.% de moartea mamei I) 5#666 Annai# de Le#-ar# #e ,n4.$4% /a un 0eniu a. mndriei 8i.ia.e; B H4 ,ne.a$i% Mon#eniore6 Hreau #4 o r491un -e mama mea de i te noro/irea de a m4 8i adu# -e .umeL Ca-6 i: D Eanu. 8rumoa#a diadem4" LA !RsNZ% #a.a /ea mare a 2anu.ui era -.in4 de 2o2ote de r#% de e:/.ama$ii 90omotoa#e% de /.in/2etu. /4ni.or i u./e.e.or de ta1.46 */o.ari% o8i$eri% mu/2etari% /4.u04ri% toat4 2ait4 de 14utori o/u-a me#e.e de #te7ar /u -i/ioare.e /ur1ate% -e /are" 5inu. 54r#at ,ntindea -ete .uminoa#e de 14.toa/e a.1e i ru0inii -rintre #tr4/2ini.e 8ume0nde% -ateuri.e -roa#-ete% om.ete.e aurii% 8ri-turi.e

rumenite de Sena Ser5itoare.e /u 8u#te #/urte% /u 1ra$e.e 0oa.e a.er0au /u -ai uori% r4#-un9nd unora /u un 9m1et% a.tora /u o -a.m4 C4ni.e de aram4 #e,nteiau% iar -e ra8turi% 8aian$e.e #m4.$uite i ,n8.orate .u/eau 5oio#6 A/ea#ta #e -etre/ea .a o-t 9i.e du-4 due.u. .ui +ren/a5e. /u Annai# de Le#-ar# ,n 0r4dina din #trad4 Courteau adi/4 /2iar ,n 9iua /nd tre1uia #4 ai14 .o/ ,n -a.atu. de )ui#e mi#terioa#a reuniune de#-re /are 5or1i#e )a#ton de An7ou i .a /are reuniune -romi#e#e i Annai# /4 5a a#i#ta6 Aadar -e .a -rn9% un 0enti.om intr4 ,n #a.4% /u -e.erina ridi/at4 ,n -artea #tn04 de tea/a #-adei% /u -4.4ria -e o ure/2e% /u /o.$u. 1u9e.or ridi/at di#-re$uitor i /u o -ri5ire o1ra9ni/4 E. /4uta /u -ri5irea un .o/ de unde #4 -oat4 5edea 1ine ua de intrare i 04#indu3.% #e du#e #4 #e ae9e a/o.o morm4ind; B S43. ia dra/u -e Cardina.% /4 m4 -une #4 #u-ra5e02e9 a#t8e. de mr.ani6 M4 ,ntre1 /e -oate a5ea /omun un Saint3!ria/% /u un Ra#/a##e i /u un Cori0nanL !u$in /am -a.id /in /au9a r4nii #a.e% dar mai aro0ant /a ori/nd% de /nd era #i0ur de 8a5oarea .ui Ri/2e.ieu% Baronu. de Saint3 !ria/ #e in#ta.4% ,i r4#u/i mu#ta$a3i ro/at4 i 14tu /u -umnu. ,n ma#4 B Eei% 8eti$o< Hinoneoa/e< Ia #4 54d i eu /um arat4 de a-roa-e 8a$a ta] Fata /4reia i #e adre#a#e a/e#t di#/ur# a95r.i a#u-ra .ui Saint3!ria/ o -ri5ire re/e i /2emnd o #er5itoare% #-u#e; B Made.on% ia 5e9i /e 5rea #4 1ea domnu.6 B Da% domnioar4 Ro94% #-u#e #er5itoarea 0r41indu3#e ,ntr3a/o.o6 B !e Ba/2u#< Ho/i8er4 Saint3!ria/% domnu. 5rea #4 1ea o u./i/4 de 5in de An7ou% dar ,n$e.e0e /a #43i 8ie turnat ,n /an4% nu de Made.on% /i de Ro94% 8iind/4 e o Ro94 -e3ai/i< Uni/a 8ii/4 a 54du5ei Eoudart% -atroana 2anu.ui% a/ea 8rumoa#4 8at4 -e /are am mai ,nt.nit3 o% Ro94% re.u4 /u o 5o/e 8oarte /a.m4; B Made.on% 5in de An7ou -entru domnu. i du-4 a/eea 5e9i /e 5or mu/2etarii de /o.o6 Re-ede< B Ca- i 1urt4< Stri04 Saint3!ria/ /u 8urie6 *i eu #-un /4 5inu. are #43mi 8ie turnat de dumneata< Ro9a nu3i r4#-un#e6 Ea -ri5ea #-re /e. /are intra ,n #a.4 ,nI momentu. a/e.a6 A/e#ta era /onte.e de Mau.uG#6 n #-ate.e .ui Mau.uG#% un om mi/% 1or$o#% ur/4 tre-te.e -eronu.ui D4du 1un49iua ,n #a.4 i #e /4$4ra -e un #/4une. /a ,ntr3un o1#er5ator% de unde -ri5i -e dea#u-ra mu.$imii de 14utori6 Numaide/t ,. 94ri -e Saint3!ria/ i #4rind de -e #/4une.u. -e /are #e /o/o$a#e% #e #tre/ur4 #-re 1aron murmurnd; B Bun< B.e#tematu. de Cori0nan nu a 5enit ,n/46 Eu am #o#it /e. dinti Am #4 /aut #43mi o/u- un .o/ de #eam4 ,n #-iritu. a/e#tui 7o#ni/ Saint3!ria/% -e /are i3a -.4/ut Eminen$ei Sa.e #4 mi3. dea /a e86 *i /u -4.4ria ,n min4% maturnd /u -ene.e3i -4mntu.% Ra#/a##e #e a-ro-ie /u -.e/4/iuni adn/i de ma#4 .a /are ,n7ura i 84/ea #/anda. Baronu. de Saint3!ria/6 Conte.e de Mau.uG# tra5er#nd #a.a /u uurin$a .ui o1inuit4% a7un#e .n04 Ro9a -e /are o #a.ut4 /u un aer de -ronun$at4 -o.ite$e% /um ar 8i #a.utat o doamn4 no1i.4% dei #a.utu. .ui #e adre#a unei 8ete de /r/ium4rea#a% /r/ium4rea#a i ea6 R4#-un#u. .a #a.utu. 0enti.omu.ui 8u #o1ru i demn6 n momentu. a/e#ta% Ra#/a##e /are a5ea o -ri5ire de #-ion 0enia.% 549u /um -ie-tu. tinerei 8ete tre#4ri#e de o -a.-ita$ie im-er/e-ti1i.4 i /u.oarea mat4 a 8rumoi.or #4i o1ra7i% #e /o.ora#e /u o

nuan$4 uoar46 !e 5remea a/eea% Mau.uG# a5ea -atru9e/i de ani +ren/a5e.% Care era ,n -.in4 tinere$e% ,i in5idia totui 5i0oarea .ui .initit4% 0ra$ia .ui ,n4#/ut4% e.e0an$a .ui .i-#it4 de ori/e a8e/tare6 Era de ta.ie -otri5it4% 5or1ea -u$in% nu 0e#ti/u.a 5or1ind% a5ea o ,n84$iare 8oarte re/e i -4rea a3i a#/unde /u o 0ri74 de#45rit4% #e/retu. 1u/urii.or i a. dureri.or #a.e% da/4 /um5a .e a5ea66 Era un mare Senior% a. /4rui #u8.et ,na.t i3a /4rui no1i.4 atitudine nu #e datorau tit.uri.or -e /are i .e d4du#e ,ntm-.area /4 #e n4#/u#e no1i.6 Ro9a era 8ii/a 2an0i$ei36 n#4 549ndu3i unu. ,n 8a$a a.tuia% ar 8i 8o#t im-o#i1i. #4 di#tin0i /are din doi era no1i. #au om din -o-or6 Amndoi a5eau ,n ei a/ea ma0ni8i/4 no1.e$e -e /are o d4 mndria de% #u8.et i 8rumu#e$ea de 0ndire6 B +ren/a5e. i Montario. au 5enitA ntre14 Mau.uG# /u 5o/e ,n/eat46 B H4 atea-t4 ,n #a.ona% Domnu.e Conte% #-u#e Ro9466 B Mu.$ume#/% domnioar4% #-u#e Mau.uG# tare de tot B Domnioar4< Rn7i Saint3!ria/6 Cu5ntu. e -rea 0.ume$% -e onoarea mea6 Atun/i #4 ne #tri04m i noi 8ete.e noa#tre% Sa8ta% Mari$a #au Fru#ina6 Ei 1ine domnioar4% o #4 5ii imediat66 Saint3!rta/ nu i#-r45i6 !ri5irea .ui 8urioa#4% /are -n4 atun/i r4m4#e#e 8i:at4 -e Ro94% #e ,ntoar#e #-re Mau.uG#6 Ura i 0roa94% ,n.o/uir4 ,n a/eeai /.i-4 8uria din -ri5iri.e .ui Saint3!ria/6 De5eni a.1 /a 5aru. i r4ma#e nemi/at% ,m-ietrit% /u #udori de team4 -e 8runte6 Mau.uG# ridi/4 uor din umeri i #-u#e /u 5o/ea .ui re/e; B Cred /4 m4 re/unoti i /4 a#ta e de a7un#3 !o8ti$i domnioar46 Baronu. de Saint3!ria/ 54 /ere #/u9e i 54 -romite #43i a#/und4 aa de 1ine o1r49ni/ia% ,n/t #4 nu mai a5e$i ne5oie ni/odat4 #4 54 mai a-4ra$i de ea6 E. #e ,ntoar#e /u #-ate.e i #e ,ndre-t4 #-re #a.ona6 Ro9a -.e/4 i ea6 Saint3!ria/% -ierdut% /u 8a$a /ontra/tat4% /u mna tremurnd4% ,. a-u/4 -e Ra#/a##e de 1ra$ i 1.1i; B !e 5ia$a ta% a8.4 unde #e du/e omu. a/e#ta i nu3. -ierde din o/2i< Ra#/a##e /unotea 2anu. Frumoa#a Diadem4" /u toate /o.$ioare.e .ui i tia /4 #a.onau. ,n /are intra#e Mau.uG#% era .uminat de o mi/4 8ere#trui/4 /are d4dea ,ntr3o /urte #trimt46 E. d4du 8u04 ,n /urti/i/a a/eea% ,n/2i9nd ua ,n #-ate.e .ui6 A/o.o #e o-ri ,ntre1ndu3#e /um #4 8a/4 #4 nu 8ie 549ut i totui #4 5ad46 Ferea#tra #e a8.a .a doi -ai de e. i era ,n/2i#46 Du-4 /te5a minute de ate-tare% Ra#/a##e to/mai #e -re04tea #4 -.e/e% /nd 8u $intuit -e .o/ de a/e#te /u5inte /are erau #-u#e de /ine5a% din/o.o de ua -rin /are intra#e ,n /urte i /are r4#-undea ,ntr3un /u.oar6 B Lu1in% eti #i0ur /4 mai e ,n /urteA B !o8tim Cu5ioia ta% de#i0ur /4 e a/o.o> du/e$i354 i 8a/e$i3i de B oi3ai a#/u$it 1ine /u$itut8 reto4 Cori0nan6 A0onieI,i #/4-4% /nd ,. au9Q-e Cori0nan re-etind% /u o 5/::82ido# de 1ine a#/u$it a. .ui Lu1in% arun/4 ,n 7uru.I.ui o -ri5ire -ierdut4% tu.1urat4 de a-ro-ierea mor$ii i 94ri ,n 8und dou4 /ote$e /u nite ui$e mi/i% ,n mina6I B4iatu. de -r454.ie 5 nea I du-Tv e.% r,9,ndI i e.6 wra /e5a ,n#-4imnt4tor6 D inten#itate% de5enea mai 7a.ni/% #e tran#8orma ,ntr3un r40et din /e ,n /e mai ,n41uit i a-oi nu #e mai au9i nimi/6 Ra#/a##e de#/2i#e nite o/2i r4t4/i$i6 Un minut% r4ma#e ,n$e-enit ,ntr3o dureroa#4 uimire6 A-oi #e ridi/4 deodat4 i ,i .i-i o/2iu. /u a5iditate de mi/a de#/2i94tur4 a /ote$u.ui6 Atun/i% -u$in /te -u$in% 8uria% ruinea% tur1area /2iar% .uar4 .o/u. #-aimei /e o #im$i#e% 549ndu3. -e (ori0nan i -e Lu1in% o/u-a$i /u o /iudat4 trea146 E. 549u i au9i< Da% da% ,. au9i -e Cori0nan #-unnd; B \um4tate din e. #43. -ui .a #are% -entru mn4#tire% iar re#tu. 5a 8i -entru ne5oi.e 2anu.ui6 Eu am #4 m4 mu.$ume#/ /u un #8ert de /ot de to14 i /u o 2a./4 #o.id4 .a 0r4tar6 Dar #4 mi3o 8a/i

a/um% 8iind/4 5reau #4 m4nn/ /t mai /ur,nd din 0r4#unu. meu de Ra#/a##e6 B !e #n0e.e i -e ma$e.e .ui Ba/2u#< Morm4i Ra#/a##e% a 1ote9at /u nume.e meu un -or/< n -aro:i#mu. 8uriei% Ra#/a##e% uitnd i de /u$itu. aa de 1ine a#/u$it% era #4 #e re-ead4> /u inten$ia de a #e r491una -e Cori0nan% /are t4ia#e un -or/ de a. 2an0i$ei% dndu3i 8iori de 0roa94 i 5oia #43. 1a0e -e Cori0nan /u na#u. ,n /iu14ru. ,n /are #trn#e#e a/e#ta #n0e.e% /nd ridi/,n/8u3i -ri5irea #-re 8erea#tra #a.onau.ui ,n /are intra#e Mau.uG#% 549u /4 ridi/a#er4 -erdeaua de din4untru6 n #emi,ntuneri/u. /amerei% ,n #-ate.e Conte.ui% e. di#tin#e dou4 8i0uri -e /are .e re/uno#/u imediat6 B B.e#tematu. de +ren/a5e. i Se/undu. .ui< Murmur4 Ra#/a##e% -a.-itnd de 1u/urie6 !erdeaua /49u .a .o/6 A/ea#ta dura#e doar dou4 #e/unde% /t -ri5i#er4 /ei din odaie% /e #e -etre/ea ,n /urte6 Ra#/a##e nu mai mi/4% /i ate-t4 #4 ia#4 Cori0nan i /u Lu1in6 Dea1ia du-4 a/eea iei din /ote$% #tr414tu /urti/i/a /u a/ea iu$ea.4 -e /are .e3o d4 unor oameni #i0uran$a /4 au /e5a r4u de 84/ut% intr4 iar ,n 2an i #e a-ro-ie de Saint3!ria/6 B Domnu.e Baron% ,i o-ti e. .a ure/2e% a$i -u# mna -e /e. /are 53a in#u.tat ,n momentu. a/e#ta #e a8.4 ,n #a.onau. din do#% ,m-reun4 /u doi re1e.i -eri/u.oi% -e /are noi #untem ,n#4r/ina$i #43i -rindem -entru a 8i #-n9urat .a un .o/ /u ei6 B @2o< S-u#e Saint3!ria/ tre#4rind6 *i /ine #unt /ei doi re1e.iA B Unu. e#te un Se/und de mae#tru de #/rim4% /are ,n #trada Bon#3 En8ant# a 14tut a0en$ii !ro/uroru.ui3Crimina.i#t% i /e.4.a.t% ad4u04 Ra#/a##e 8rem4tnd de e8e/tu. -e /are a5ea #43. -rodu/4% /e.4.a.t e#te omu. /4ruia ,i datora$i 8rumoa#4 .o5itur4 de #-ad4 /e a$i -rimit3o< A/e.a /are #3a ,m-odo1it /u nume.e D5#6 -entru a -4trunde .a Eminen$a Sa< De#-re e. Dar aa% ,n/o.$it ,ntr3o #a.4 d288und< *8,n/4 ,m-reun4 /u B !ot #4 8ie0i 9e/e< S/rni Saint3!ria/6 B Da% numai /4 +ren/a5e. 8a/e /t doi#-re9e/e6 D5#6 nu3. /unoate$i de/t -rin .o5itura a/eea de #-ad46 n#4 ar 8i r4u #43. B Dou49e/i% domnu.e Baron< Ce. -u$in dou49e/i< B S4 nu te miti de ai/i6 +u i Cori0nan a5e$i #4 r4mne$i de -a946 Ca #43mi #-un4 ,n /e .o/ au intratP I Dar Saint3!iS/ 8u0i#e a8ar46 D Ca-6 : 2anu. I 8rumoa#a diadem4" (,i) B EI BINE< Ce #3aude /u 8ri-tur4 .a 0r4tarA !etiorii 4tia tn-$i< IP GQa -e ma#4 o #tra/2in4 /u -etiori 8ir-$i6 Cori0nan% /u 0ura ,ntin#4 .a (a .ui6 Ra#/a##e% 94-4/it% a#/u.t4 84r4 #43i dea -rea 1ine #eam` de /e ,n .e 54 rat mn/4/io#% -.4/uta arom4 a -eti.or -r47i$i6 B Am au9it totu.% #-u#e /4.u04ru. /u a//entu. .ui i-o/rit +re1uie #4 -uu.im -n4 /e ie#e +ren/a5e.% ,n tim- /e Senioru. de Saint3!ria/ are B A#t49i 8a/ eu /in#te% #-u#e /4.u04ru. !4/at /4 toate 8eti$e.e #unt o/u-ate .a 1u/4t4rie6 n ori/e /a9% aa ,mi -.4/eai mie #4 #tau de -nd4< B Ce #e aude /u 8ri-tur4A Stri04 Cori0nan6 Sati#84/ut% 84/,n/8/u o/2iu.6 ! B Ce nout4$i mai ai% mi/u. meu Ra#/a##e< Lu1in ae94 ,n 8a$a /e.or doi /umetri o 8ri-tur4 .a 0r4tar% a /4rei Lrom4 i3ar 8i 84/ut -o8t4 i unui mort A-oi 5.470anu. #e ae94 ,n aa I/i /a #4 nu3. -iard4 din o/2i -e Ra#/a##e6 Cori0nan% -ierdut de 1u/urie% $i Iu$i o 2a./4 #o.id4 de /arne ,n 8ar8uria in5itatu.ui #4u i o a.ta ,n 8rene9ie ,n ea

)u#t4% 1unu. i mi/u. meu Ra#/a##e6 )u#t4% /e nai1a% i I Lu1inb ,ne/a de r#6 C4.u04nU,+ 84/ea /u o/2iu.% ner41d4tor6 B A2a< Hrei #43$i #-un /e 8e. de /arne e a#taA Ei 1ine% 84/u /u Iiot4r,re Ra#/a##e% -.im1ndu3i 8ar8uria -e #u1 na#6 N3am #4 0u#t din B E din Cori0nanL *i ,n tim- /e /4.u04ru. n4u/it #e ,ne/a /u ,m1u/4tur4% /o/oatu. trium8a6 Lui Cori0nan ,i 5enea r4u de uimire i de 8urie6 ne1unit a-roa-e de mnie% a-u/4 u.i/i/a de -e ma#4 i era 0ata #4 i3 o #-ar04 ,n /a- inami/u.ui #4u /are3. ,n5in#e#e% /nd ua #a.onau.ui #e de#/2i#e i Mau.uG#% +ren/a5e. i Montario.% a-4rur4 ,n -ra06 B A.arm4< S-u#e Ra#/a##e #tre/urndu3#e #u1 ma#4% ,n tim- /e /4.u04ru. ,i tr40ea 0.u0a -n4 -e#te na#6 +ren/a5e. /u Se/undu. .ui% ,nto54r4i$i de Conte.e de Mau.uG#% #tr414tur4 #a.a% 84r4 a -4rea #43i 8i o1#er5at -e /ei doi #-ioni i a7un#er4 ,n #trad46 B Du-4 ei< oi-ar4 deodat4 i /4.u04ru. i /o/oatu.6 *i imediat d4dur4 1u9na a8ar4% to/mai /nd Mau.uG#% +ren/a5e. i Montario.% o .uau #-re #trada Saint3A5oGe6 n a/e.ai tim-% -e #trada Herrerie% #e 5edea #o#ind Baronu. de Saint3!ria/ /are a.er0a ,n 8runtea a 5reo dou49e/i de 04r9i6 n urma #emne.or di#-erate -e /are i .e 84/eau /ei doi #-ioni% Saint3!ria/ ,i 0r41i 8u04% mai a.e# /43i 94ri#e din de-4rtare i -e /ei trei inami/i I B Am -u# mna -e ei< R4/ni e< nainte% 14ie$i< +oat4 1anda de #-ada#ini -.4ti$i #e re-e9i F4r4 a3i ,ntoar/e /a-u.% +ren/a5e.% Montario. i Mau.uG# ,i /ontinuau drumu. Ei ,i m4rir4 -a#u.% ,n#4 84r4 a a.er0a6 Din di#tan$4 ,n di#tan$4% Montario. ,i ,ntor/ea /a-u. i #-unea; B Sunt .a /in/i #ute de -a#< La trei #ute .a dou4 #ute3Mau.uG# /ondu/ea mane5ra .initit B A/e#t Saint3!ria/% e#te ,n mod 2ot4rt% o 1e#tie6 Ce5a mai re-ede Montario. E #i0ur /4 mai mu.t /ontra ta e#te -ornit% +ren/a5e. Cnd% 5om a7un0e ,n dre-tu. #tr49ii Vuatre Fi.#% tu #4 o iei #-re drea-ta i3,n i /te5a #a.turi ai #4 a7un0i .a mine a/a#46 Montario. i /u mine @ #4 $inem -u$in ,n .o/ 91irii Cardina.u.ui i o #4 ne di#tr4m /u e. B Dra0u. meu Conte 5ru #4 -rote#te9e +ren/a5eL B +ren/a5e.% #-u#e re/e Mau.uG#% da/4 nu m4 a#/u.$i% am #4 m4 ,ntor/% am #43i ar7e9 i am #4 m4 .a# u/i# de eL B *i eu .a 8e.% #-u#e MontarioL B Am #4 54 a#/u.t% #-u#e +ren/a5e< Dar 54 7ur% /4 da/4 5e$i 8i u/ii% a#i0ur,ndu3mi mie 8u0a m4 du/ .a Ri/2e.ieu i3i #-un; Fiind/4 -rietenii mei #unt mor$i% iat4 i /a-u. meu"6 Ei #e -ri5ir4 .un0 era /a o #trn0ere de min46 Erau ,ntr ade54r ,n< !titM (Mii6 Ai/i e nea-4rat4 ne5oie #4 8a/em o mi/4 de#/riere to-o0ra8i/4; La r4irit de #trada Hiei..e3du3+em-.e\a a-u# de #trada C2aume% -e /are #e a8.a i 8a$ada -a.atu.ui6 Re#tu. -atru.ateru.ui era o/u-at de o 0r4din4 8oarte mare% /u o -orti$4 /e d4 ,n #trada Vuatre Fi.# i o a.ta ,n #trada ,n -re.un0irea #tr49ii Vuatre Fi.# ,n 8a$a 0r4dinii -a.atu.ui de C.4direa data de -e 5remea .ui Fran/i#/ 83u. i era .o/uin$a Conte.ui de A/o.o ,i tr4ia% a/e#t domn Senior% 5ia$a .ui retra#46 Un #in0ur #er5itor% /e r4#-undea .a nume.e de Herdure% era de a7un# #4 ai14 0ri74 Cei trei urm4ri$i nu erau de/t .a 5reo dou49e/i de -ai de #trada Hiei..e#3Eaudriette#6 n #-ate.e .or% Saint3!ria/ i /u 1anda .ui% 5eneau ,n 8u0a mare6

B @-ri$i< @-ri$i< Ur.4 Saint3!ria/6 Ei ni/i nu3i ,ntoar#er4 /a-u. A7un#er4 a-roa-e de /o.$u. #tr49ii ,n 8a$a .ui Saint3!ria/6 !A I DD I! B Ea8da de% dra04 /onte% /e /redeai /4 am .uat ,n #erio# 0.um4 de ntr3o /.i-4 04r9i.e #e re-e9ir4 a#u-ra .or6 n #trad4 #e .4#4 o t4/ere admira$ie% ,n mii.e de -ri5iri /e #e 8i:au a#u-ra /e.or /e a5eau #4 8ie -rini B n nume.e Re0e.ui% -reda$i354 #-ad4< Stri04 Saint3!ria/% o-rindu3i /u un 0e#t 1anda% /e #e aran7a#e ,n ordine6 B Domnu.e de Saint3!ria/% #-u#e Mau.uG#% -entru /e #/2im1ndu354 .o/a.itatea 5a3$i #/2im1at i me#eriaA La An7ou o-rea$i oamenii .a drumu. mare> /red /4 a#ta 54 renta mai 1ine de/t #43i o-ri$i -e #tr49i<6 B !rinde$i3i< S/rni Saint3!ria/6 B E mai uor de 9i# de/t de 84/ut< Stri04 Montario. /u un aer tren04re#/6 Cei trei% a.inia$i% .4#ndu3i o di#tan$4 #u8i/ient4 -entru a mane5ra% #e -u#e ,n 0ard46 Stri04te i91u/nir4% 8emei.e 8u0eau% 04r9i.e ,naintau6 Montario. ,n/e-u o mori/4 teri1i.4 /u #-ada Mau.uG# era im-a#i1i.6 +ren/a5e. ,n/er/a -4mntu. /u 5r8u. #-adei% #-unnd; B Ca.mea943te Se/und< !4#trea943$i o $inut4 demn4< )ndete3te DDD C4 rioi re-re9ent4m ai/i A/ademia noa#tr4 de #/rim4< Da/4 am #4 8iu u/i#% #-u#e Mau.uG# netu.1urat i da/4 tu ai #4 #/a-i% +ren/a5e.% du3te .a mine a/a#4% de#/2ide du.a-u. din /amera mea de dormit i ,n #ertaru. din #tn0a ai #4 04#eti #/ri#oarea3 B S/ri#oareaA F4/u +ren/a5e. uimit Mau.uG# nu mai a5ea tim- #43i r4#-und4% /4/i 04r9i.e% du-4 o /.i-4 de e9itare #e re-e9ir4 a#u-ra .or6 Fu o /io/nire% 0ro9a54 i #trad4 #e um-.u de #tri04te de 0ra94 i de 8urie6 B Fandea94 i de0a7ea94< F4/u +ren/a5e. do1ornd -e /e. /e ,. ata/a#e6 B !entru mae#tru< !entru Se/und< !entru A/ademie< Ur.4 Montario. ,m14tat de 8o/u. .u-tei *i .a 8ie/are #tri04t% e. 8anda adn/> trei oameni /49ur4 -e -a5a76 Mau.uG# nu #-u#e nimi/% ,n#4 #-ada ,i 8u ,n /ur,nd roie6 A/e#te 0e#turi% a/e#te e:/.ama$ii r40uite% r4/nete.e% 0emete.e #urde% mor$ii% 14.toa/e.e de #n0e% a/ea#t4 5i9iune roie #e -etre/u ,ntr3un #-a$iu de dou4 #e/unde6 *i ,n a/e.ai tim-% /ei trei 84/ur4 un #a.t ,na-oi i #e retra#er4 ,n 8u04 -n4 .a /o.$u. #tr49ii Hiei..e#3E`udriette#% unde ,i re84/ur4 .inia de 14taie6 Ni/i unu. din ei nu era r4nit )4r9i.e% uimite de a/ea#t4 re1e.iune -e 8a$4% ,n#-4imntate de re9i#ten$a /e.or trei% #e .uar4 du-4 ei ,n de9ordine% -ri5indu3#e ,ntre ei 8oarte -a.i9i Saint3 !ria/% a.1 /a 5aru. de 8urie% 14tea 8urio# din -i/ioare6 n #-ate.e 1andei #e au9ea o 5o/e de 1a# i una /a o 2ritoare6 B n nume.e Re0e.ui i a. Cardina.u.ui< +una Cori0nan6 B La a#a.t< Cot/od4/ea Ra#/a##e6 B nainte< Mu0i Saint3!ria/6 *i toate a/e#te #tri04te /are #e ame#te/au% #e ,ntret4iau% 8ormnd un #urd 5a/arm de moarte% 8ur4 a/o-erite deodat4 de un #tri04t teri1i. /are i91u/ni /a o .o5itur4 de tunet Strada ,ntrea04 #tri0a% .umea din !ari#% .umea de -e #trad4 /are3i a-.auda -e re1e.i i r4/nea; Moarte 04r9i.orL Urm4 atun/i un moment de uimire i o t4/ere 0rea% -rodu#4 de I 0roa9a /e ,nm4rmuri#e

04r9i.e% /are 5edeau ,n 8a$a .or 5reo /in/i9e/i de 5.470ani% 0ata a #e arun/a ,ntre ei i re1e.i> o t4/ere ,n8ri/o4toare -re5e#titoare de 8urtun4 A-oi% deodat4% ,n/e-u o rumoare% /are /retea i um-.ea #trada de .a un /a-4t .a /e.4.a.t Re1e.iunea ,i 84/ea /ur# i #e -re04tea #4 i91u/nea#/46 Deodat4% o 5o/e a/r4% -4trun94toare% amenin$4toare% ,. a/o-eri; B Hin E.5e$ienii de .a Lu5ru< *i Ra#/a##e #e ridi/4 -e 5r8u. -i/ioare.or -entru a 7ude/a e8e/tu. a.armei -e /are o .an#a#e6 Cori0nan ,n$e.e#e /4 Ra#/a##e a5u#e#e o idee minunat4% #u-er14% /u att mai mu.t% /u /t Saint3 !ria/% trimi$nd un #ur# .ui Ra#/a##e% re-et4 i e. a/e.ai .u/ru6 *i Cori0nan% ro# de in5idie% r4/ni; B Nu e ade54rat< Minte< E. nu666 Dar nu mai /ontinu4% /4/i ,n /.i-a a/eea #im$i /e5a a04$,ndu3i3#e de anteriu i /4$4r,ndu3i3#e -e umeri Era Ra#/a##e /are ne-utnd #4 5ad4 -e dea#u-ra 04r9i.or% #e a04$a#e de e. i /u a0i.itatea .ui de maimu$4% #e /4$4ra#e -e e. i #e in#ta.a#e -e umerii #o.i9i ai .m Cori0nan% de unde r4/nea /u 8rene9ie; B E.5e$ienii< Uite /4 5in E.5e$ienii ,n mar 8ortatL DP6PP D Ra#/a##e /ot/od4/ea /a un ne1un6 Cori0nan #e 914tea /a #4 #e de1ara#e9e de /o/oatu. /e i #e /ram-ona#e -e umeri i #/otea nite iu .e te ame#te/ate /u 1.e#teme6 Saint3!ria/ 5o/i8era; Hin ,nt4riri< A/e#t temut trio de 5o/i% #em4n4 -ani/4 -rintre 5o.untarii /are #e nQa#/r4 ,n 8a$a .ui +ren/a5e. i a -rieteni.or #4i E.5e$ienii% 04r9i.e f ni .at u.ui% nite uriai r49oini/i erau teroarea #tr49i.or6 ntr3o /.i-it4 I/ re#t re.e #e ,n/2i#er4% ui.e -r454.ii.or i /a#e.or #e trntir4% -e #trad4 8u o de1andad4 teri1i.4 i ,n r4#-ntia r4ma#4 .i1er4% 04r9i.e #/ re-e9ir4 #-re /ei trei /are ,i ate-tau ,n .inie6 Su1 -uterea .o5iturii% Mau.uG# i Montario. 8ur4 ,m-ini #-re #tn0a6 -e #trada Saint3Martin% iar +ren/a5e.% arun/at #-re drea-ta% -e #trada Vuatre Fi.#6 Saint3!ria/ nu e9it4% +ren/a5e. nu a5ea de/t #-ada /a #43. /om1at4% -e /nd Mau.uG#% era ,narmat i /u teri1i.u. #e/ret !e Mau.uG# tre1uia #43. omoare< De a/eea% Baronu. ,i antren4 0ro#u. ata/atori.or #-re #tn0a6 +ren/a5e. 8u urm4rit numai de un #er0ent i -atru 04r9i% dar /u 0ru-u. a/e#ta% mer0ea i Cori0nan /u Ra#/a##e% /are -n4 ,n /e.e din urm4 8u#e#e trntit 7o# de -e o1#er5atoru. .ui6 Cei doi #-ioni #e #8idau re/i-ro/ /u -ri5irea !rinderea .ui +ren/a5e.% ,n#emna o a5ere -entru a/e.a din ei doi /are ar 8i -utut #-une Cardinau.ui; Eu .3am -rin#< Cu un -a# ra-id i #u-.u% /u #-ada ,nroit4 de #n0e ,n min4% mae#tru. de #/rim4 #e de-4rta de r4#-ntie% -re#at de a-roa-e de urm4ritori6 E. 8u0i -e #trada Vuatre Fi.# i ,n/on7urnd 0r4dini.e -a.atu.ui de )ui#e% 08ind% /u 2aine.e #8iate% r4nit% -.in de #n0e% /u -ri5irea ,n8ri/o4toare% -orni -e #trada Hiei..e3du3+em-.e ,n momentu. a/e.a o nou4 tru-4 a-4ru -rin #trada Bar1ette< Ra#/a##e i Cori0nan #/oa#er4 un ur.et de trium83 +ren/a5e. era -rin# ,ntre dou4 1ande< Mort #au 5iu% era a. .or a/um< +ren/a5e. 549u ,ndre-tndu3#e #-re e. noua tru-4 /are a5an#a a/um -e #trada Hiei..e3du3 +em-.e% -e /are #e a8.a e.> erau E.5e$ieni% -ro1a1i. /4 5reo -atru.4 /2emat4 de /ine5a A#t8e.% a5ea ,n 8a$a .ui -e E.5e$ienii ,n num4r de o-t i ,n #-ate.e .ui% 04r9i.e /ondu#e #au mai 1ine 9i# ,m-in#e de Cori0nan i de Ra#/a##e6 La drea-ta .ui #e a8.a 9idu. /e ,m-re7muia 0r4dina -a.atu.ui de )ui#e i .a /$i5a -ai de e.% una din /e.e dou4 -oti$e de /are am mai 5or1it% ,ntr3o #/o1itur4 a 0ardu.ui /e.ui 0ro#6 Mae#tru. de #/rim4 #4ri -n4 .a -orti$4 i #e ae94 /u #-ate.e .a ea

Ca dou4 1ra$e a.e unui /.ete di#tru04tor i #i0ur de -utera .ui% /e.e dou4 tru-e #e a-ro-iau3 Ra#/a##e i Cori0nan% ,n/e-u#er4 de7a #43i di#-ute -ie.ea ur#u.ui din -4dure3 B A.% meu e< Se r4#ti Ra#/a##e% #ta/o7iu de 8urie6 B Ba eu am #43. /ondu/ .a Cardina.< Mu0i Cori0nan% a.1 de tur1are6 B !o-4 #/r1o#% am #4 8a/ #4 te #-n9ure /a #edu/4tor de minore< B Co/oat mi9era1i.% am #4 te #tri5e#/ /a -e un 1o1 de 0ru ,ntre dou4 -ietre de moar4< Cei doi ri5a.i #e o-ri#er4; Cori0nan a-.e/at dea#u-ra /o/oatu.ui% Ra#/a##e ridi/at ,n 5r8u. -i/ioare.or6 Cori0nan #u8.4 ,n 5r8u. de0ete.or /u un #u8.u nede8init de di#-re$ i ,i #-u#e; !tiu< Ra#/a##e #/ui-4 7o# i3i #tri04; Z,tL !tiu< Zt< Era -rea mu.t< Cori0nan ,i ridi/4 enormu3i -umn o#o# i de#/riind o /ur14 -e dea#u-ra umeri.or /o/oatu.ui i3. trnti ,n #-inare /u #ete; Na<" Ra#/a##e% #e d4du ,na-oi 8u.0er4tor de re-ede i de#tin9ndu3#e #e re-e9i /a un -roie/ti. enorm% /u /a-u. ,n 1urta inami/u.ui #4u6 Lo5itura de -umn ,n #-inarea .ui Ra#/a##e i .o5itura de /a- ,n 1urta .ui Cori0nan 8ur4 #imu.tane6 Cori0nan 84/u U8<" i #e d4du ,na-oi trei -ai6 Ra#/a##e #/oa#e un E/<" din 8undu. inimii i #e .un0i /u na#u. ,n $4rn4 A-roa-e imediat% /4.u04ru. re5enea .a ata/% iar /o/oatu. #e #/u.a #43i re,nnoia#/4 .o5itura% /,n/< Arun/nd o -ri5ire #-re3-orti$a de /are #e re9ema#e +ren/a5e.% /ei doi #-ioni tre#4rir4 i #e -ri5ir4 uimi$i A/ea#t4 -ri5ire 8u /a un a/t de armi#ti$iu ,ntre ei6 B Au #4 ni3. ia 04r9i.e< )emu Cori0nan6 S4 d4m 8u0a dra0u. meuL B Fu04% demnu. meu 8rate< Stri04 Ra#/a##e6 *i #4 8im uni$i -n4 .a moarteL Ei #e re-e9ir4 amndoi ,n#4 #e ,ntm-.a /4% 0ra$ie -i/ioare.or #a.e .un0i% Cori0nan ,. .4#4 imediat -e Ra#/a##e ,n urm4 Ra#/a##e% ,n/er/4 .a ,n/e-ut #4 #e a0a$e de anteriu. .ui% dar /u o #mu/itur4% Cori0nan #e de1ara#4 de e. i #e re-e9i 5e#e. #tri0nd B S4 5e9i i tu /um am #4 ,m-art /u tine< Ra#/a##e r4ma#e o /.i-4 n4u/ de uimire i ,i 549u ri5a.u. /um a 7un0ea n414d4io# ,n mi7.o/u. 04r9i.or% /2iar ,n /.i-a /nd mae#tru. de r rim4 era #4 #e -r41uea#/4 #u1 num4ru. mare a. ata/atori.or6 . 549u IjD /4.u04r /um ,ntindea mna #43. a-u/e -e +ren/a5e. i 8uria .ui nu mai /uno#/u mar0ini @ idee ra-id4 ,i 8u.0er4 -rin minte i #/r1it de in5idie i dJ r4utate #/rni A2a< !o-4 1.e#temat% o #4 ,m-4r$im% nu<A I) u6 da% ai #4 5e9i tu a/umL *i ,n /.i-a /nd Cori0nan ,i ,ntoar#e /a-u.% /a #43i arun/e o -.i5ire de trium8 ri5a.u.ui #4u% e. nu ,. mai 549u ,n #trad4% Ra#/a##e di#-4ru#eL C e.e dou4 tru-e de ata/atori% E.5e$ienii i 04r9i.e #e uni#er4 ,n 8a$a . 2P i$ii6 Ser0entu. /are 5eni#e /u 04r9i.e% .ua#e /omanda ,ntre0u.ui 0ru- n ,i ae9a#e oamenii ,n #emi/er/6 +ren/a5e. ate-ta /u #-ada ,n dumnea5oa#tr46 Fa/e$i a/um un e8ort /a #4 54 -4#tra$i i -ie.ea Re0e.e Fran$ei *i .ui /2iar.QDD La drea-ta% -ar4 .a #tn0a i r4#-undea .a 9e/e #-ade dintr3o dat46 Dx3 .a 91urnd ,n aen +ren/a5e. era -ierdut Un #tri04t de i/torie i91u/ni6 Dou49e/i de 1ra$e #e ridi/ar4 /a #43. ,n2a$e -e re1e. i to/mai ,n /.i-a arun/at ,n 0r4din46 Cori0nan% a rui 1ru#/4 inter5en$ie ,. -rote7a#e o /.i-4 -e +ren/a5e. de 8uria #o.da$i.or% Cori0nan /are -retindea /4 -ri9onieru. e numai a. .ui% a/o-erindu3. /u /or-u. #4u% a04$ndu3#e /2iar de e.% Cori0nan% de/i% 8u trt i e. ,n 0r4din46 )4r9i.e #e re-e9ir4 #4 8rea/4 i ei din/o.o dar #e o-rir4 1ru#/% #e tr40ea 945oru. Ei #tri0ar4;6" S4 #-ar0em -oarta<" ? Sta$i&" 84/u #er0entu. S4 #-ar0e$i -oarta -a.atu.ui )ui#e< Ce dra/u% #unte$i ne1uni< Eu nu 5reau #43mi ri#/ /a-u."6 Aa /4 .4#nd trei oameni de -a94 .a u4% #er0entu. -.e/4 /u

/ei.a.$i% mai mu.t #au mai -u$in /iunti$i% a7un#e ,n #trada C2aume i #e du#e #4 1at4 .a ua /ea mare a -a.atu.ui% -entru a /ere -ermi#iunea de a #u-ra5e02ea 0r4dina6 Ser0entu. /io/4ni 9adarni/% /4/i nimeni nu r4#-undea3 !a.atu. de g )ui#e era 0o.< !a9a -a.atu.ui dur4 -n4 #eara6 Cnd #e 84/u ,ntuneri/% 14nuir4 ? -e dre-t /u5nt ? /4 ,n/4 de mu.t4 5reme +ren/a5e. i /om-.i/ii .ui #4rir4 9idu.% ,n 5reun -un/t oare/are a. 5a#tei 0r4dini i a7un#e#er4 .a .o/ #i0ur6 Com-.i/ii .ui< A/etia erau% du-4 -4rerea #er0entu.ui% mai ,nti ne/uno#/utu. /are de#/2i#e#e -orti$a i du-4 a/eea /4.u04ru. /are ,i ,m-iedi/a#e ,n u.tima /.i-4 -e #o.da$i #4 -un4 mna -e re1e. Cori0nan i Ra#/a##e% /om-.i/ii .ui +ren/a5e.L Ra#/a##eA Care era tr4#naiaA Ra#/a##e% a-rin# de in5idie #J re-e9i#e .a unu. din numeroii #-e/tatori% /are /4#/au 0ura din de-4rtare i ,. re9ema#e de 9id #tri0ndu3. ,n nume.e Re0e.ui% -rietene% ,n nume.e Cardina.u.ui<" Bur02e9u.% 94-4/it #e .4#a#e i ,i #er5i#e de #/ar4 5ie #-ionu.ui% /are #e /4$4ra#e -e e.% a-oi ,n/4.e/a#e -e 9id i ,i d4du#e drumu. de -artea /ea.a.t4% unde ,ntr3o 8u04% #e re-e9i .a -orti$4 i tra#e 945oru.3 H49ndu3. -e +ren/a5e. ro#to0o.indu3#e ,n 0r4din4 /o/oatu. morm4i B !o-4 a. dra/u.ui% 5ino a/um #4 mai -ui mna -e e. ,n 0ra14 ,n/2i#e -oarta .a .o/% tra#e 945oru. i ,ntor/ndu3#e #/oa#e un #tri04t de 8urie> Cori0nan era a/o.oL S Ca-6 :i o -arante94 E NECESAR SC S!UNEM% /e #e ,ntm-.a#e ,n a/e#t tim- /u Mau.uG# i Montario< Am 549ut /4 ,n momentu. /nd +ren/a5e. 8u de#-4r$it de to5ar4ii .ui% Conte.e i Se/undu. 8ur4 ,m-ini ,n .u-t4 -e #trada Saint3Martin% de 0ro#u. 1andei /omandat4 de Saint3!ria/6 Era un moment teri1i< Montario. #u#-in4; Sin0ur< A r4ma# #in0ur< Au #43. omoare< S4 ,n/er/4m #43. a7ut4m< S-u#e Mau.uG#% mereu .a 8e. de /a.m% numai /4 -ri5irea -e /are i3o arun/4 .ui Saint3!ria/% era /a o .o5itur4 de -umna.6 *i /ei doi% #in0uri% ,n/er/ar4 ne#41uita mane5r4 de a #tr41ate rnduri.e 04r9i.orr -entru a3. a7un0e -e +ren/a5eL B Da/4 n3am #43. omor eu -e omu. a/e#ta% are #4 m4 u/id4 e.< Morm4i Saint3!ria/6 A#a.tu. 8u ,n#-4imnt4tor6 Un 5nt de oroare tre/u -e dea#u-ra a/e#tui 0ru- de9.4n$uit% di#-erat% -ierdut ,n noru. de .o5ituri de #-ad4% din /are $neau #/.i-iri de 8u.0ere i a.e /4ror #/urte ,n7ur4turi i i/nete% nu 84/eau de/t #4 a//entue9e i mai mu.t 0ro945ia6 Ln /te5a minute Montario. i Mau.uG#% 8ur4 a/o-eri$i de #n0e6 Nu mai a5eau mu.t -n4 #4 8ie do1or,$. Cu toate a/e#tea% Montario. ni/i nu 140a de #eam4> e. 5oia #4 #e .a#e u/i#6 Mau.uG# ,. a-u/4 de 1ra$ i ,. .u4 du-4 e.6 Nu% nu< Mu0i Se/undu.6 Ca #43. a7un0em% 5ino ,n/oa/e< S-u#e Mau.uG#6 A-oi r4/ni; La re5edere Saint3!ria/< Ne mai ,nt.nim noi< Saint3!ria/ #e3n8ior46 Ho/ea a/ea#ta ,i #una /a un 0.a# de -e a.t4 .ume6 Dintr3un #a.t% Mau.uG# i Montario. iei#er4 a8ar4 din 5rte7u. .u-tei B nainte< Ho/i8er4 .aint3!ria/6 Du-4 ei<% +oat4 1anda o ru-#e .a 8u046 Cei doi urm4ri$i% o/o.ir4 0ru-u. de Courteau i de a/o.o ,r+#trada Sainte3A5oGe6 Cnd a7un#er4 ,n a/e.ai .o/ de unde -.e/a#er4% adi/4 .a r4#-ntia /u #trada Hiei..e#3Eaudriette#% Atun/i 8u0ir4 dre-t -e #trada Vuatre Fi.#6 Cartieru. ,ntre0 era ,n r mario. S7 +rei mor$ii /in/i 0ra5 r4ni$i% -e Eminen$a Sa i -e Re0e% 84r4 a mai #o/oti /4 Saint3 !ria/%

,ne1unit de mnie era #4 ai14 un ata/ de a-o-.e:ie6 +re/nd -rin dre-tu. .o/uin$ei #a.e% Mau.uG# ,. a-u/a#e -e Montario. de B A da /in/i ani din 5ia$a mea% /a #4 tiu /e o 8i #/ri# ai/i6 Cear4 -4rerea6 Dar nu3. mai 549u -e Se/und3 Montario+nu mai Jra Conte.e #e ,ntoar#e i 549u ,n -ra0u. uii /e d4 ,n anti/amer4% un om de 5reo /in/i9e/i3t.e ani% u#/at /a un 5re7% /u 8a$a #u-t4% /u o/2ii #/nteind de iretenie% /u na#u. #ta/o7iu6 B Domnu.e Herdure% #-u#e .initit Conte.e% te ro0 #4 o1#er5i /4 eu nu3$i dau ni/iodat4 #8aturi i /4 nu te deran7e9 ni/iodat4 /u -re9en$a mea% ,n /amera ta6 B Bine% 1ine< S-u#e /iudatu. #er5itor /are r4#-undea .a nume.e de Herdure6 M4 du/6 B Mai ai /um5a -rin /amera ta% -ea/o.o% un -i/ din 5inu. meu Mu/at de S-aniaA S-u#e Conte.e 84r4 /e mai mi/4 ironie6 B Da% domnu.e i m4 du/ #43. i#-r45e#/% r4#-un#e .initit 5a.etu. Mau.uG# 84/u un #emn a-ro1ator din /a-6 Herdure #e retra#e% dar imediat #e ,ntoar#e6 B +ot una e% ,ntr3o 9i #au a.ta% tot o #4 de#/2ide$i #/ri#oarea< Mai 1ine de#/2ide$i3o /2iar a/um< *i 84r4 #4 mai ate-te r4#-un#% Herdure di#-4ru6 Conte.e ,i re.u4 -.im1area Ni/i nu -ri5ea #-re #/ri#oare% dar .a 8ie/are ,ntoar/ere% -ata ,n#n0erat4 a #i0i.iu.ui rou ,. /2ema #-re ea6 @ /.i-it4% tot o 94rea e. /u /oada o/2iu.ui6 B Cum de a a7un# .a nuneA Se 0ndea Mau.uG#6 Cum i de /e am .uat3oA Cnd .3am #/4-at -e /4.u04r din mini.e /e.or /e ,. ata/a#er4 i /nd m3ain a-.e/at a#u-ra .ui #4 54d de e mort #au nu% -rimu. .u/ru de /are d4du mna mea% a 8o#t #/ri#oarea a#ta Am .uat3o% am -u#3o ,- -ie-tar-. meu i iat3o6 De /e am .uat3oA De /e im-u.#iune a#/un#4 am a#/u.tatA Ce3ar 0ndi ea de#-re mine% da% /e3ar -utea #4 0ndea#/4 ea de#-re mine% da/4 ar au9i /4 am .uat o #/ri#oareA *i /e 0nde#/ eu ,n#umi de#-re mineA Ea< De/i e:i#t4 o 8emeie a /4rei -4rere ,. intere#a 8oarte mu.t -e Mau.uG#% -e e.% /4ruia -u$in ,i -4#a de -4reri.e i #entimente.e ori/4rei 8iin$e din .ume% ,n /eea /e -ri5ea 0nduri.e i 8a-te.e .ui6 Du-4 atitudinea i /u5inte.e /4.u04ru.ui% atun/i /nd a 8o#t .a Ba#ti..ia% #/ri#oarea a#ta e de o im-ortan$4 /a-ita.4 +ren/a5e. m3a a#i0urat de 9e/i de ori /4 1.e#tematu. de Cori0nan ,i o8eri#e 5ia$a i .i1ertatea ,n #/2im1u. ei6 Ce #4 8ieA Un #e/ret #e #tatA !entru /e e adre#at4 re0ineiA ? *i nu re0e.uiA 3" Mau.uG# #e a-ro-ie de du.a-% .u4 iar #/ri#oarea i ,i /ontem-.4 #i0i.iu.6 B Stema .ui Ri/2e.ieu% murmur4 e. Hremea #e #/ur0ea ,n/et% 9iua #/4dea #-re a#8in$it i .u-t4 #8ietoare /ontinua ,n a/ea#t4 minte .u/id4% ,n a/e#t #u8.et no1i.6 Mau.uG# nu 5oia #4 #e #/ad4 ,n 8a$a .ui ,n#ui6 A/e#t mare #u8.et nu /unotea ura i -o8te.e% ,n #/2im1 /unotea adn/ #-iritu. de -rietenie6 E. a5ea un -rieten6 !entru a/e#t -rieten ,i ri#/a#e -n4 a/um de mai mu.te ori 5ia$a6 n a/e#t moment era 5or1aI#4 3rite -entru e. i ma0ni8i/4 .ui mndrie i ,n#ui or0o.iu. .ui% /are erau 5ia$a #u8.etu.ui #4u6 A/e#t -rieten era +ren/a5eL A/ea#t4 #/ri#oare% re.u4 Mau.uG# nemi/at ,n #emi,ntuneri/u. #erii /e #e .4#a#e% a/ea#t4 #/ri#oare a 8o#t 8urat4 de mine6 Eu a 8i 8o#t dator #3o du/ Cardina.u.ui de Ri/2e.iu i totui am -4#trat3o6" B Hre$i #4 54 adu/ .umin4A Se au9i iar 5o/ea a/r4 a .ui Herdure6 B Nu% #-u#e domo. Conte.e6 Da/4 a a5ea ne5oie de .umin4% a a-rinde a/ea#t4 84/.ie6

B Nu mai 5ede$i 1ine #/ri#oarea% totui o 5e3$i de#/2ide% #-u#e Herdure% retr40ndu3#e6 Ni/i un #emn de ner41dare nu3i #/4-4 Conte.ui E. /ontinu4 #43i 5or1ea#/4 B Iat4 /um #t4 /2e#tiunea a/um; #/ri#oarea a#ta -e /are am 8urat3o eu% o 8i /on$innd 5reun #e/ret /are #4 5a.ore9e /t 5ia$a unui omA S3ar PP !utea /a Ri/2e.ieu% ,n #/2im1u. ei% #4 mi3. redea -e +ren/a5e.A !entru /a #4 tiu a/ea#ta ar tre1ui #4 /ite#/ 3o #/ri#oare /are nu ,mi a-ar$ine% adi/4 #4 5io.e9 0nduri.e a.tuia6 ? !entru /a #4 o oite#/% tre1uie #4 o de#/2id% adi/4 #4 o 8or$e9% aa /um6 r 8or$a un t.2ar o 1roa#/4% /u deo#e1ire /4 t.2aru. ,i ri#/4 5ia$a% -e /nd eu nu ri#/ nimi/% nimi/ de/t -ro-riu. meu di#-re$3A/e#ta era 91u/iumu. /e ,. a0ita% -e no1i.u. Senior6 Mau.uG# #t4tea nemi/at ,n mi7.o/u. /amerei #a.e6% So 84/ea ,ntuneri/ de tot 3Deodat4 #e ridi/4 din 8oto.iu. ,n /are edea i a-rin#e 84/.ia A-oi a#/u.t4 Du-4 a/eea #e ,ndre-t4 #-re /amera -e /are6 @ o/u-a Herdure i ,. 549u /4 dormea #8or4ind% /u na#u. rou% /u un aer de 8eri/ire r4#-ndit -e 8a$4% ,naintea unei 1ute.ii 0oa.e i a lnor 8oi de -er0ament% -e /are 5a.etu. tr4#e#e nite #emne 1i9are6 F4r4 0ra14 e. #e ,ntoar#e .a dii.a- i arun/4 #/ri#oarea Hoia #4 o de#/2id4< Era to/mai #43i ru-4 #i0i.iu. /nd ,n /.i-a a/eea au9i unQ6 )omot de -ai re-e9i i ua #e de#/2i#e6 Montario. a-4ru /u o/2ii #tr4.u/ind de 1u/urie6 B +ren/a5e. n3a 8o#t u/i#< S-u#e Se/undu. /49nd -e un #/aun6 Ca-6 :ii -a.atu. de 0ui#e de 8eie% 549,ndun -Ne Cori0nanQSe .4#4 atun/i ,ntre trei YiSCSSCt B Ei a#ta e< S-u#e +ren/a5e.6 Nu dau de/t de dumneata% -e#te tot6 B Ei a#ta e< Ho/i8er4 i Ra#/a##e% te $ii #/ai du-4 mine% -o-4 B Ei a#ta e< Se r4#ti i Cori0nan% /um #e 8a/e /4 nu te mai a8.i ,n X&3 Hroiam #43. -re5in -e /e#t domn 0enti.om /4 #o.da$ii 5oiau #43. r/#t/9/ D B Ba e a. meu% 1urt4 de /a-r4< ntrea143. i -e e.< v B L.ir% &&&&...i (iru. MI ridi/ar4 din i8ou% Cori0nan 549u /u #ati#8a/$ie /4 io I o1ra9u. #tn0 a. ad5er#aru.ui #4u #e um8.a 549nd /u o/2ii% iar Ra#/a##e /on#tat4 /u 1u/urie /4 o/2iu. dre-t a. /a-u/inu.ui ,n/e-u#e #4 ia nuan$e.e /ur/u1eu.ui Dar imediat% 8ie/are din ei #im$i /4 e a-u/at de /ea84% de o mn4 /a de 8ier i3. au9ir4 -e +ren/a5e. #-unnd /u o 5o/e /are ,i 84/u #4 #e ,n8ioare; B Ba 5oi amndoi #unte$i ai mei< Cu o #mu/itur4 ei ,n/er/ar4 #4 #/a-e% dar a5eau de3a8a/e /u un om -rea tare -entru ei6 B Hoi amndoi #unte$i nite t.2ari ,n #o.da Eminen$ei Sa.e% re.u4 +ren/a5e. Stima1i.e /4.u04r% te3am mai tran0u.at eu -e 7um4tate .a Ba#ti..ia% ,n#4 a/uma tre1uie #4 te tran0u.e9 de tot Ce 9i/i de a#taA E. .e d4du drumu% dar ,n a/eeai /.i-4 a-u/4 de miner #-ada .ui Ra#/a#Se i o tra#e din tea/4 B Amndoi #unte$i -ri9onierii mei6 Mer0e$i% #au de nu 54 iau ,n $ea-4 -e amndoi< Ra#/a##e i Cori0nan ,i arun/ar4 /te o uit4tur4 ,ntune/at4 +ren/a5e. era r4nit% ,n#4 uor i to/mai #im$i#er4 -e /e8e.e .or /4 a/ea#t4 ran4% nu3i .ua din -uterea3i de Eer/u.e6 n a/ea#t4 uit4tur4 -e /are i3o arun/a#er4% ei /49u#er4 de a/ord /4 ei doi nu -uteau #4 -un4 mna -e mae#tru. de #/rim4 i ,i 9i#er4; B Suntem -ri9onieri6 S4 mer0em< +ren/a5e. tia /4 -a.atu. de )ui#e era ne.o/uitA Sau% mai de0ra14% tr4ia unu. din a/e.e momente ne#41uite% ,n /are #-iritu. nu mai $ine #eam4 de ni/i un /a./u. i de ni/i o -ruden$4% dnd

1u9na ,naintea .uiA 3 n /a-4tu. /e.4.a.t a. 0r4dinii #e ,n4.$a /.4direa -a.atu.ui de )ui#e6 Sr 5edea o u4 de#/2i#46 *i 84r4 #43i dea #eama% ,n -rada unei 0ro9a5e in,nii% +ren/a5e. ,i ,m-in#e -e /ei doi #-ioni #-re ua a/eea6 +o$i trei intrar4 i #e 04#ir4 ,ntr3o #a.4 7oa#4 N4u/i$i de 8urie% mai mu.t de/t de iram4% ei mer#er4 mai de-arte% tra5er#ar4 trei od4i i a7un#er4 ,n /e.e din urm4 ,ntr3o #a.4 mare% ,n /are -ra8u. ,n0r4m4dit -e /an-e.e% #in0ura mo1i.4 /e #e 5edea% ar4ta /4 de mu.t4 5reme nimeni nu mai intra#e -e a/o.o6 Sta$i< S-u#e +ren/a5e. 549nd /4 nu mai era a.t4 ieire i ,n/2i 9i iu. ua -rin /are intra#er4 A/um ne omoar4< Se 0ndir4 /ei doi #-ioni Amndoi erau a.1i /a 5aru. Dar /a #4 8im dre-$i% tre1uie #4 ad4u iMin /4 -ri5eau /u de#tu. /ura7 #itua$ia .or6 n -eri/u.oa#4 .or /arier4 de #-ioni% ei tiau 1ine /4 mai /ur,nd #au mai tr9iu% din noru. de ur4 /e i I m7Ii4m4deau dea#u-ra /a-ete.or .or% a5ea #4 $nea#/4 tr4#netu. A/um #e temeau% dar nu tremurau6 Ra#/a##e ,i -i-4ia /4maa de 9a.e /e o a5ea -e #u1 -ie-tar i Cori0nan #trn0ea /u ,ndr7ire mneru. unui -umna. /e3. a5ea -e #u1 antiriu6 Amndoi erau de/ii #43i 5nd4 #/um- -ie.ea6 Dar /nd ridi/au o/2ii #-re +ren/a5e.% un tremur ,i #/utura6 Fi0ura a/e#tui om% #8iat de #u# -n4 7o#% -.in de #n0e% /are ,i -ri5ea 8i: 84r4 a #-une un /u5nt% a/ea#t4 ,n84$iare de mnie /on/entrat4% de o ne/.intit4 2ot4rre% .e d4dea -u$in /te -u$in ame$e.i de moarte3 *i /nd +ren/a5e.% re/e% teri1i.% #e ,ndre-t4 #-re ei% amndoi #/oa#er4 a/e.i #u#-in de a0onie% a. /ondamnatu.ui /are #e .a#4 -e mna /4.4u.ui ,n /.i-a /nd ,i ridi/4 #e/urea i /a-ete.e .e /49ur4 ,n -ie-t +ren/a5e. ,i m4#ur4 din /a- -n4 ,n -i/ioare> ei #e d4dur4 ,na-oi6 E. ,i a95r.i #-ada ,ntr3un /o.$> ei #e ,n8iorar4 0ndindu3#e /4 5rea #43i #trn04 de 0t% ,n .o/ de a3i #tr4-un0e /u #-ad4 B Mae#tre Cori0nan% #-u#e +ren/a5e.% ,mi -are 8oarte r4u /4 am .4#at a/a#4 un oare/are /nut% /u /ure.e.e ,m-odo1ite .a /a-4t /u /uie i /are 8a/e /e. mai de #eam4 ornament din /a-e.a 5oa#tr4< *tii de /are e 5or1aA B Bi/iu. S8ntu.ui La1ru< B.1i /4.u04ru. ,n#-4imntat Cori0nan% /are #e #t4-ni#e de#tu. de 8rumo# ,n 8a$a #-adei% 84/u o #trm14tur4 de 0ra94% numai .a amintirea in#trumentu.ui de tortur46 +ren/a5e. i91u/ni ,ntr3un 2o2ot de r#% ne#t45i.it B La nai1a% Cu5ioia ta% an0a7ea943te .a +a1arin% -e !ont3Neu8< B Suntem #a.5a$i< Se 0ndi Ra#/a##e6 Cert e /4 +ren/a5e. era de9armat i6#e -oto.i#e6 Cu toate a/e#tea e. #e /49ni #4 ia o min4 a#-r4 i #e adre#4 /o/oatu.ui6 B *i dumneata% 1ra5u. meu #a.5ator% /4/i #o/otind 1ine ,$i datore9 ,ntr3ade54r 5ia$a% /um te numetiA 7D B Ra#/a##e% Mon#eniore% #.u0a dumnea5oa#tr4 atta tim- /t 1ine5oi$i #4 54 #er5i$i de mine6 De data a/ea#ta% +ren/a5e. #e $inu de 1urt4 de atta r#6 B Ra#/a##e< Ra#/a##e< Dar 4#ta3i un nume de -ete6 *i Ra#/a##e ,n/.inndu3#e -n4 .a -4mnt #-u#e; B E o a.u9ie .a de:teritatea mea de a ,nota -rin mi7.o/u. 5a.uri.or a0itate a.e -o.iti/ii6 B Sunte$i o /omoar4% amndoi% 84/u +ren/a5e.6 A#/u.ta$i% Ra#/a##e i Cori0nan6 Eu ,. dete#t din toat4 inima -e Mon#enioru. Cardina.% n.e-inn. 5o#tru6 Dar ,n 8ine% ori/t de mu.t r4u i3ai dori .ui% ura mea nu are #4 a7un04 -n4 a/o.o% ,n/t #43. .i-#e#/ de dou4 -o/itanii aa de de#45rite /a

5oi6 C4 amndoi #unte$i nite -o/itanii /um n3am mai 549ut ,n 5ia$a mea6 Eai -.e/a$i% 5ite7i.or6 !.e/a$i ,n .inite6 !.e/a$i odat4< E. ,i ,m-in0ea a8ar4 din #a.4% /om-.et n4u/i$i i r#u. ,. #/utur4 /u -utere6 A7uni ,n /amera 5e/in4% Ra#/a##e i Cori0nan #e -ri5ir4 i mai -a.i9i% a.arma$i i 94-4/i$i de t,#uI a/e.a aa din inim4% /are r4#una /a un e/ou a. 1u/uriei i iert4rii% ,n #a.a ,n /are r4m4#e#e +ren/a5e. B Se /u5enea #4 ne omoare% #-u#e Cori0nan6 B Cnd /o.o ne d4 drumu.% 84r4 un 1o1rna/ m4/ar% #-u#e Ra#/a##e6 Ei #e ,ndre-tar4 #-re ua /e d4dea ,n 0r4din4% ,n0,ndura$L B A/um #4 ieim de ai/i% murmur4 +ren/a5e.% r4ma# #in0ur6 Bie$ii de ei< Au tra# de#tu.4 #-aim4< Ce #3o 8i ,ntm-.at /u Conte.e i /u 5itea9u. #4u Se/undA A2% Mon#eniore% da/4 #3a ,ntm-.at /um5a 5reo nenoro/ire 1uni.or mei -rieteni% nenoro/ire $ie< S4 5edem< Ad4u04 e.% de5enind mai ,n0ri7orat% .a a/e#t 0nd6 Eai #4 ieim de ai/i3 B Iar4i 5oiA E:/.am4 +ren/a5e. /u #-rn/ene.e ,n/runtate6 B A2% Mon#eniore% #-u#e drdind Ra#/a##e6 Ua ua -rin /are am intrat ,n -a.atu. a/e#ta ua -e /are am .4#at3o de#/2i#43 B Ei 1ine< Mii de tr4#nete< Ce are uaA B Are #-u#e Cori0nan /u un aer .u0u1ru% are /4 e ,n/uiat4 de trei oriL +ren/a5e. #e re-e9i urmat de /ei doi nemerni/i /are 5oi#er4 #43. are#te9e i -e /are ,m-re7ur4ri.e ,i 84/u#e a.ia$ii #4i6 E. #tr414tu /e.e trei3-atru ,n/4-eri -e /are .e -ar/ur#e#e ,n #en# in5er# atun/i /nd intra#e ,n -a.atu. -u#tiu i a7un# ,n a/eea /are d4dea ,n 0r4din4% /on#tat4 /4 ua 8u#e#e ,n/uiat4 -e dina8ar4 *i era #o.id4 a8uri#ita de u4 A5ea o 1roa#/4 mon#truoa#4% /um #e -unea .a ui% atun/i /nd 8ie/are -a.at din a/e#ta #e -utea tran#8orma ,n 8ort4rea$4 a#ediat4 F4r4 a mai -ierde tim- +ren/a5e. #tr414tu -arteru. /.4dirii6 Nu e:i#ta ni/i o -o#i1i.itate de ieire> ui.e erau ,n/uiate% 8ere#tre.e -uterni/ 945orite6 n mod maina.% e. #e ,ntoar#e iar .a u#a /ea mi#terio#4 B Cine dra/u #4 8i ,n/2i# ua a#taA Murmur4 e. B Da% #-u#e Cori0nan 84/ndu3i /ru/e6 Dia5o.u. tre1uie #4 8i 8o#t B Dra/u #4 te ia /u -re#u-uneri.e ta.e< Se r4#ti Ra#/a##e6 Eu 0nde#/% Mon#eniore3 B Da /u /ine nai1a /re9i tu /4 ai de3a 8a/eA Stri04 +ren/a5e. Mon#eniore ,n #u#% Mon#eniore ,n 7o#3 Da /e /re9i /4 eu #unt Cardina.A 3 B @o2< Se 0ndi Ra#/a##e% /a tr49nit3 Da /e 8e. de om o 8i 4#ta% /4 ni/i nu3i -.a/e m4/ar #43i #-ui Mon#emoreA 3 *i a#ta% mai mu.t de/t m4rinimia .ui +ren/a5e.% ,. .4#4 -er-.e:6 De 8a-t% /ine ,n/2i#e#e uaA n tim-u. /nd +ren/a5e.% /ondu/ndu3i /ei doi -ri9onieri% intra#e ,n -a.atu. .ui )ui#e% trei oameni #e #tre/urau ,n 0r4din4% -rin -orti$a din #trad4 Vuatre Fi.#6 Unu. din ei $inea ,n mn4 o tru#4 de /2ei6 r/e#ta -urta .i5reaua de 5a.et a. 8ami.iei de )ui#e i mer0ea re#-e/to# .a a#e -ai ,n urma /e.or doi% /are erau nite 0enti.omi A/e#te dou4 -er#ona7e a7un#er4% di#/utnd /u 5o/e ,n/eat4% ,n 8a$a uii /e 8u#e#e .4#at4 .ar0 de#/2i#4 de +ren/a5e. i atun/i% unu. din ei #e ,ntoar#e #-re 5a.etu. /e -urta /2ei.e; B Bour0o0ne% ai /4utat 1ine ,n4untru. -a.atu.uiA B De #u# -n4 7o#% Domnu.e Conte6 Nu am de/t #4 ,n/2id ua a#ta i 5om 8i #i0uri /4 nimeni nu are #4 5in4 #43i deran7e9e ,n noa-tea a#ta -e no1i.ii Seniori% /4rora .e o8er4 i.u#tru. meu #t4-n o#-ita.itate6 m-odo1indu3i aa de -om-o# di#/ur#u.% Bour0o0ne% m4re$u. 5a.et /are -4rea a du/e ,n

mini nite re.i/5e #8inte% ,n/2i#e ua i o ,n/uie6 B Iat4 /2eia% ad4u04 e.6 *i iat3o i -e /ea de .a 0r4din46 Nu ,mi mai r4mne a.t/e5a de 84/ut% de/t #4 #-er /4 Domnu. Du/e i Domnu. Conte% 5or a5ea 1un45oin$a #4 a-ro1e di#-o9i$ii.e -e /are .e3am .uat Foto.ii.e #unt aran7ate 8rumo# ,n #a.a de onoare i am -re04tit ,n /amera 5e/in4 o ma#4 #ati#84/4toare% -entru /a9u. /nd mu#a8irii Mon #enioru.ui% #t4-nu. meu% ar #im$i oare/are -o8t4 de mn/are6 mi -are r4u numai .a 0ndu. /4 a/eti Seniori 5or 8i o1.i0a$i #4 #e #er5ea#/4 /u -ro-rii.e .or mini% 8iind/4 #er5itorii au 8o#t /on/edia$i i /4 mie ,n#umi ,mi e#te inter9i# #4 intru ,n -a.at -n4 mine6 Du-4 /e -ronun$4 a/e#tea% nu 84r4 o urm4 de -4rere de r4u% Bour0o0ne #e ,n/.in4 /u o ma7e#tuoa#4 ,n/etinea.4 i #e retra#e6 Cei doi 0enti.omi 84/ur4 un rond -rin 0r4din4% -entru a #e a#i0ura /4 ori/e #ur-ri94 e#te im-o#i1i.4 i ieir4 i ei -rin -orti$a din #trad4 Vuatre Fi.#6 Unu. din #eniori -4rea de trei9e/i i doi de ani% a5ea o 8i0ur4 ,n0ri7orat4% tu.1urat4 de am1i$ii a#/un#e i -urta o 1ar14 8in4 a .a Eenri/ 3,. IH Ira% eu /are #em4na mu.t mai mu.t de/t Ludo5i/ a. UIII3.ea ? .i j% Re0e.e i )a#ton de An7ou D 8rate.e .ui6 Era unu. din /ei doi 8ii ai Re0e.ui3)a.ant% /u )a1rie..a de E#trJe#6 E. era Ca5a.er a. mai mu.tor ordine% 0u5ernator a. Breta0nei i #e numea CJ#ar de Bour1on% Du/e de dra0o#te6 Se numea EenrG de +aUeGrand% Conte de C2a.ai#6 Cu toate a/e#tea% +ren/a5e. #e -.im1a ,n .un0 i ,n .at% /4utnd B De#i0ur% ,i #-unea e.% /4 #o.da$ii au #4rit i ei ,n 0r4din4 i /4 i.ar .a ori/e ,n/er/areA B S4 ie#A !e .e0ea mea renun$ 8iind/4 e im-o#i1i.6 Eu unu. ate-t Cnd #eI84/u ,ntuneri/% +ren/a5e. o1er54 /u #ur-rindere /4 #a.a r> im ,n/4 .uminat4 8oarte #.a1% e dre-t% ,n#4 ,ndea7un# /a #43. 5ad4 -e L66 dea de .a o .4m-i$4 a04$at4 #u#6 I v I B !4i a#ta% ra$ion4 e.% tre1uie #4 8i 8o#t a-rin#4 ,n/4 din tim-u. 9i.ei a/ea#ta #3a 84/ut ,n 5ederea unei 5i9ite /e tre1uia #4 ai14 .e:; ai/i% ,n noa-tea a/ea#ta6 *i 8iind/4 nu tiu Cam /ine ar -utea 8i a/e#t 5i9itator no/turn% tre1uie #3o ter0 imediat Eei< Stimate domn -ete i dumneata #tima1i.e ade-t a. Bi/iu.ui S8ntu.ui La1ru% o-ri$i354 ru04/iuni.e% 8iind/4 e tim-u. #4 -.e/4m6 B S4 -.e/4m< Stri0ar4 /ei doi nemerni/i% dnd 8u0a #-re eL +ren/a5e. a-rin#e o 84/.ie de .a .4m-i$a a/eea i #-u#e; B Heni$i du-4 mine< Do/i.i% -.ini de ,n/redere% ei a#/u.tar46 L3ar 8i urmat a/um% oriunde ar 8i 5rut e. #43i du/46 +ren/a5e. #e ur/4 .a -rimu. eta7 i 549nd /4 toate ui.e #unt de#/2i#e% intr4 ,ntr3 o #a.4 imen#4% ma0ni8i/ ,m-odo1it4 /u /o5oare de F.andra% /u armuri #tr4.u/itoare% /u -ano-.ii de #-ade6 La drea-ta i .a #tn0a% /am -e .a mi7.o/u. ,n/4-erii% #e a8.au dou4 ui mari% a/o-erite /u /o5oare /are /omuni/au 84r4 ,ndoia.4 /u dou4 #a.oane6 n 8und% -e o e#trad4% #e a8.a un tron6 B Em% .o/uin$a a#ta mi #e -are /e5a mai 1o0at4 de/t man#arda mea din #trad4 Sainte3 A5oGe% #-u#e +ren/a5e.6 *i tre/nd ,n #a.onu. de a.4turi% e. #e o-ri deodat4% mu.t mai uimit de #-e/ta/o.u. /e #e o8erea -ri5iri.or #a.e% de/t de toate minun4$ii.e diii #a.a de onoare6 n #-ate.e .ui% Ra#/a##e /4#/a nite o/2i teri1i.i% iar Cori0nan #urdea /u 0ura de .a o ure/2e .a a.ta Era o ma#4 .un04% -.in4 de -ateuri% 8ri-turi re/i de -a#4re% 1u/4$i mari de 5nat% -inioare mi/i aurii% 1ute.ii -r48uite de 5e/2i /e erau% /u tot 8e.u. de 5inuri3 CumA !entru /eA !entru /ineA Aa /e5a nu i3ar 8i -utut ,n/2i-ui #4 04#ea#/46 ntr3o /.i-it4 t414r#er4 -e e.e6 +ran/a5e. de5ora% Ra#/a##e ,n02i$ea 1u/4$i.e ,ntre0i% Cori0nan 84/ea o ade54rat4 de5a#tare -rintre a/e#te a.imente

#u/u.ente i 5enera1i.e.e 1ute.ii% morm4ind; B +are mi3e -o8t4 #4 ie# din Mn4#tire% 8iind/4 a/o.o nu #e m4nn/46 De/t 8a#o.e% ma94re u#/at4 i a.te mi9era1i.e .e0ume6 B *i mie mi3e -o8t4 #4 .a# /a#/a i #-ad4% ri-o#t4 Ra#/a##e i #4 nu mai mi#e de ai/L B +4/ere< Stri04 deodat4 +ren/a5e.6 +o$i trei ,i /iu.ir4 ure/2i.e6 De .a -arter #e au9ea un 90omot de 5o/i numeroa#e% a-oi un /.in/2et de #-ade i de -inteni% r4#un4 -e #/ar46 Mi%^ -are% #-u#e +ren/a5e.% /4 5om a5ea de -.4tit o ta:4 /am i2n . 3..6) I I ir +" LP I mEiIimii ,n Ym L7t5u3% iim,ndoi /am 1e$i6 B Da% i mie mi #e -are /4 5a tre1ui #4 o -.4tim nu /u -ara.e% /i /u CAR UIII C2a.ai# #au .ou5i0nhA; +RENCAHE< S+INSE FCLIA% ,i a-u/4 -e Ra#/a##e i -e Cori0nan de /te un 1ra$ i ,i ,m-in#e ,ntr3o /amer4 5e/in46 +o$i trei in5ada#er4 !a.atu. de )ui#eA De#i0ur /4 a/eia -entru /are #e #e -re04ti#e 0ro9a56 Da% ,n#4 /ine erauA *i /e 5oiau #4 8a/4 a/o.o% ,n mi7.o/u. no-$ii% aduna$i ,n 1and4A +re9i$i din 1e$ie de a-ro-ierea -eri/o.u.ui i -rini din nou de in#tin/tu. .or de /ini de 5n4toare% /ei doi #-ioni ,i /iu.eau ure/2i.e6 n #a.a de onoare% 90omotu. mai #/49u6 A-oi o 5o/e #e ridi/4 /are #-unea n9ina6 Bana.e /u5inte ? doamn4% -oate /4 ar 8i mai 1ine #43i ate-t4m -e /ei B De a.t8e. iat43i /4 5in< S-u#e o a.t4 5o/e6 Cei doi #-ioni% uitndu3i ri5a.itatea i -eri/o.u. ,n /are #e a8.au% S4 ne $inem 1ine i #4 ,m-4r$im6 S3av84/utA S3a 84/ut< S4 ne $inem 1ine< n a/e#t moment 5o/ea -roa#-4t4 i 5m3.rt arun/4 un #tri04t de 1u/urie; A2< Iat3o i -e Domnioara de Le#-ar#% eroina noa#tr4< Heni$i #4 Cei doi nemerni/i 8ur4 90udui$i de a/eiai tremur de 1u/urie 8urioa#46 B S4 de#/2idem o/2ii i ure/2i.e< Morm4i Cori0nan6 B S4 ne a-ro-iem< Ri-o#t4 Ra#/a##e6 ST nu -ierdem un /u5inte<I Un 0eam4t #urd .e #/4-4 i #/ #u8o/4 imediat ,n 0t.e7uri.e .or; +ren/a5e.% de /are uita#er4% 8iind /a-ti5a$i de -a#iunea .or de a #-iona% +ren/a5e. /are au9i#e nume.e Iui Annai# de Le#-ar# i /are #e ,n8iora de #-aim4% ,n/2i-uindu3i a/e#t /a- ,n/nt4tor% ro#to0o.indu33#e #u1 #e/urea /4.4u.ui< Da/4 #-ionii au9eau /e.e /e a5eau #4 8ie #-u#e ,n Yei.a de onoare% ora o do5ad4 ea Annai# /on#-ira6 Du-4 a/eea% nu mai urm4 de/t #4 8ie -rin#4 i 7ude/at4> m4rturia .ui Ra#/a##e i a iui Cori0nan ar 8i trimi#3o .a ea8od6 Ca un 8u.0er rou /e #-inte/a noa-tea% 0,ndu, unei du1.e u/ideri tre/u -rin mintea r4t4/ita a .ui +ren/a5e.> de0ete.e .aiI #3; in/ru#tar4 /on5u.#i5 ,n /e.e dou4 0, ti/ 7uri6 Su1 -uterni/a #trin#oa e% Ra#/a##e i Cori0nan #e d4dur4 ,na-oi i tr$i de +ren/a5e.% tre/ur4 ,n a.t4 /amer4% a-oi iar6 n a.ta i /nd +ren/a5e. .e d4du drumu.% #i0ur /4 nu 5or -utea au9i nimi/ de a/o.o% ei #u8.au din 0reu6 Fie/are din ei 0ndea; tre1uie #43. u/id -e omu. a/e#ta< Dar era +ren/a5e.6 Numai .a 0ndu. /4 tre1uiau #4 ,n/ea-4 o .u-t4 /u e.% #e #im$eau /u ira #-in4rii ,n02e$at46 B S4 o re54d< Se 0ndea +ren/a5e.6 A2< S4 o re54d% m4/ar o #e/und4% /2iar /u -re$u. 5ie$ii

me.e< Cum de am -utu /rede /4 a -utea tr4i 84r4 a o mai -utea re5edeaA E a/o.o i n3am de/t /$i5a -ai de 84/ut36 Da% ,n#4 -entru a 8a/e a/eti -ai% tre1uia #43i -4r4#ea#/4 -e /ei doi #-ioni< A/ea#ta ,n#emna /4 #4 .e .a#e -o#i1i.itatea de a #e a-ro-ia i ei de #a.a de onoare i de a -re04ti /ondamnarea .ui Annai#< B A#/u.ta$i% #-u#e e. ? i 5o/ea .ui a5ea un a#t8e. de a//ent amenin$4tor% re/e i 2ot4rt ,n/t ei ,n$e.e#er4 numaide/t /4 era /2e#tiune de 5ia$4 i de moarte6 Eu #unt 2ot4rt #4 intru ,n #er5i/iu. iP Eminen$ei Sa.e (/ei doi tre#4rir4)6 !entru a/ea#ta 5reau #43i adu/ unu. din a/e.e #er5i/ii de #eam4% -e /are Cardina.u. tie aa de 1ine #4 .e r4#-.4tea#/46 Aa dar% 5reau /a eu #4 a#/u.t #in0ur /e.e /e #e 5or1e#/ a/o.o6 n /on#e/in$4% -rimu. dintre 5oi doi% /are 5a 8a/e un #in0ur -a# a8ar4 din odaia a/ea#ta% ,. omor numaide/t D6 I I 8u ,i a #e mai o/u-4 de ei% e. #e ,ndre-t4% #au /re9u /4 #e ,ndre-t4 IyD I Lti.t6I6n. IP LI3e a.ia ,ntin#a ma#a6 n rea.itate% -rin ,ntuneri/u. od4i.or i 8iind/4 nu /unotea ,n/4-eri.e% tre/u -rintr3 o a.t4 u4% #tr414tu mai mu.te od4i i ,n#8rit% /ondu# de 90omotu. 5o/i.or /e #e au9eau% a7un#e .a unu. din a/e.e #a.onae /are /omuni/au /u #a.a de onoare -rintr3o mare de#/2i94tur4 a/o-erit4 de -erde.e 0re.e de /ati8ea6 !rin de#/2i94tura -erde.e.or #tr414tea .umina6 +ren/a5e.% -a.id% /u inima 914tndu3i3#e% #e a-ro-ie i #e /utre mur4 Annai# de Le#-ar# era a/o.o% ,n 8a$a .ui% .a -atru -ai6 Era o adunare de mare no1.e$e% 8oarte #edu/4toare -rin tinere$ea i ardoarea tuturor a#i#ten$i.or6 Hor1eau r9nd% de#-re .u/ruri im-ortante6 *i #/ena era 8oarte tra0i/4 iI8ie/are din /ei /e #e a8.au a/o.o% ,i ri#/a /2iar /a-u.6 Era )a#ton de An7ou% 8rate.e .ui Ludo5i/ a. UEI3.ea% #in0ura 8i0ur4 mai ireat4 din toat4 adunarea a/eea6 Era Marea.u. dI@rnano> o -a#iune tardi54 ,. arun/a .a 5r#ta de /in/i9e/i de ani .a -i/ioare.e !rin$e#ei de CondJ6 Era A.e:andru de Bour1on% a/e.a /are era numit Mare.e3Stare$% /e. de a. doi.ea 8iu a. )a1rie..ei de E#trJe#% mu.t mai 8urtunati/ de/t 8rate.e #4u mai ,n 5r#t4% CJ#ar de HendWme% /are era mu.t mai a//e#i1i. .u/ruri.or 8rumoa#e a.e 5ie$ii6 P Era i Conte.e de C2a.ai# i Du/e.e de HendWme6 Se a8.au a/o.o i /ei -atru /a5a.eri ai .ui Annai#; Fontrai..e#% C2e5er#% Bu##iZre% Li5erdan% /are re-re9entau ,n a/ea#t4 adunare no1.e$ea -ro5in/ia.4% re5o.tat4 /ontra .ui Ri/2e.ieu6 Se mai a8.4 i Ca5a.eru. de Lou5i0ni% un tn4r Senior /u 8i0ura 8in4 i o/2ii mari -.ini de ardoare6 Mai era i Montmore/G3Boute5i..e ,m-reun4 /u Mar/2i9u. de Beu5ron% amndoi ne-4#4tori% 5e#e.i% ,n/nt4tori% amndoi nite anti3/ardina.i#ti tur1a$i i nea5nd amndoi .a un .o/ /in/i9e/i de ani6 P DP A-oi era i Annai# de Le#-ar#3!rinte#a de CondJ% atun/i ,n toat4 #tr4.u/irea am1i$iei i D z DP Frumu#e$ii ei% Du/e#a de C2e5reu#e% 5ioaie% de.i/at4% ri9nd mereu% un 8ra0ed -or$e.an de Sa:a ? -.in4 de 5ia$4<

Maria de Ro2an3Mont1a9on% Du/e#4 de C2e5reu#e% -e atun/i ,n 5r#t4 de dou9e/i i /in/i de ani% /on#-ira -entru tot i -entru nimi/% -ont .u Re0ina -e /are o adora% ,m-otri5a .ui Ri/2e.ieu -e /are nu3. -utea #ui eri i mai a.e# -entru -.4/erea de a /on#-ira% de a atin0e -eri/o.u. de a-roa-e% de a /4uta 8iorii 5o.u-t4$i.or mu.ti-.e% ,n /utremuru. mor$ii /e m ,ntre94rea6 n 8ine% #e mai a8.a ,n a/ea#t4 adunare o a -atra doamn4% -e /are nimeni nu o /unotea% a /4rei 8i0ur4 nu o -utea 5edea nimeni% 8iind a#/un#4 /u 0ri74 #u1 un 54. de dante.e i /are edea mode#t4 de3o -arte6 Du/e#4 de C2e5reu#e% 84r4 a o -re9enta nim4nui% 0aranta#e de ea% /a de #ine ,n#4i Era o 8emeie ,na.t4% /u o #tatur4 ma7e#tuoa#4% minunat4 -rin armonia .inii.or i -rin 1o04$ia 8orme.or #a.e6 Ea era ,m1r4/at4 ,n ne0ru6 F4r4 #4 #-un4 un /u5nt% ea a#/u.ta /u o adn/4 emo$ie% aa ,m-ietrit4 /um era ,n ri0ida ei imo1i.itate6 !e a/eti tineri% +ren/a5e. ,i -ri5ea /u un 8e. de team4 mi#terioa#4 de /are nu #e -utea #t4-ni i /are ,i 5enea din ad,ri/u. #u8.etu.ui E. #e a-ro-ie re-ede de /r4-4tura -erde.e.or i arun/4 ,n #a.a de onoare o -ri5ire -.in4 de o teri1i.4 ,n0ri7orare6 !re/i# ,n momentu. /nd +ren/a5e. #e a-ro-ia de -erde.e.e de /ati8ea% Ce#ar de Hendone% #-unea /u o 5o/e re/e; B Domni.or i Dumnea5oa#tr4 Mon#eniore% 5reau ,nainte de toate #4 54 -un o ,ntre1are6 Noi ne an0a74m ai/i 5ie$i.e noa#tre i tim to$i /e dorim6 Da/4 5om -ierde -artida% 5om -.4ti /u 1ra5ur4% arun/ndu3ne /a-ete.e .a -i/ioare.e Cardina.u.ui (Du/e.e de An7ou de5eni a.1 /a 5aru.)6 Dar da/4 5om /ti0a% /ine ne 5a 0aranta r4#-.ataA 3 +o$i -ri5ir4 #-re )a#ton de An7ou6 E. #in0ur% ,ntr3ade54r% -utea #43i ia an0a7amente% -entru /a9u. /nd a5eau #4 reuea#/4 Dar )a#ton ,i ,ntoar#e /a-u. i t4/u6 A/e#t /o-i.andru de o-t#-re9e/e ani% a5ea ,n une.e momente -ruden$a unui om 14trn6 B H4 ,ntre1% re.u4 Ce#ar i mai re/e% 54 ,ntre1 /ine are #4 ne r4#-.4tea#/4% da/4 5om /ti0aA Doamna ,n ne0ru% /are edea deo-arte% #e ridi/4 ,n/et i /u o 5o/e ,n41uit4 r4#-un#e; +o$i /ei /are a#i#tau .a a/ea#t4 #tranie #/en4% ,n /are #e de914tea #oarta .ui Ri/2e.ieu% a Re0e.ui i a Re0atu.ui% #e ridi/ar4 ,ntr3o #in0ur4 mi/are i% ,m-ini to$i de o /urio9itate -a#ionant4% 84/ur4 un -a# #-re doamna ,m1r4/at4 ,n ne0ru6 A/ea#t4 mi/are unanim4% 5oia #4 #-un4 B Cine #unte$i dumnea5oa#tr4% dumnea5oa#tr4 /are 54 .ua$i ai/i an0a7amente att de mari% ,n 8a$a /4rora #e d4 ,na-oi /2iar 8rate.e re0e.uiA Fu un moment de t4/ere 0rea3 !oate /4 ne/uno#/ut4 re0reta /4 5or1i#e6 n#4 numaide/t% /u un 0e#t ra-id% a#em4n4tor /u a/e.e 2ot4rri n e5o/P 1i.e /are #e iau ,ntr3o /.i-it4% ea .4#4 #43i /ad4 dante.e.e /are ,i 5oa.au 8i0ura i #e ridi/4 ,ntr3o atitudine de ne#-u#4 m4re$ie6 +o$i #e6 Mr.inar4% -n4 a ,n0enun/2ea i un murmur de 1u/urie ne1un4% de ot8Io.iu trium84tor i de mirare% #e ridi/4 din 0ru-u. /on7ura$i.or; B Re0inaL Anna de Au#tria a5ea -e atun/i dou49e/i i /in/i de ani6 +o$i #/riitorii din a/e.e 5remuri% -ro/.amar4 ma7e#tuoa#a ei 8rumu#e$e% ,n8.4/4rat4 /a o S-anio.4 de -ur #n0e% /um era% or0o.iu. de 8emeie ,i #er5ea #4 o ,n54.uia#/4 mai mu.t de/t mantia ei de re0in46 +otou. ,n eu6 Fruntea ei mat4 i -ur4% -ri5irea ei #e,nteetoare% na#u. ei a/5i.in% 8e.u. rum ,i $inea /a-u.% 0e#turi.e ei% 5o/ea ei% -n4 i 1u9e.e ei -e /are -oe$ii Ir de/ .arar4 /a 84r4 -ere/2e ,n ,ntrea0a .ume% totu. ar4ta ,n ea or0o.iu. ,m-in# -n4 .a u.time.e .ui .imite6 Ne549nd ,n ea de/t m4rea$a #tatuie de marmur4% ea era mai

mu.t de/t o re0in4% era 9ei$46 *i a/e#t or0o.iu% de un#-re9e/e ani de /nd era Re0in4 a Fran$ei% nu 8eri#e ,n0ro9itor6 Ade54ru. e /4 Ludo5i/ a. UIII3.ea i Anna ate-tau /u ner41dare i /u 0ri74% naterea unui motenitor /are #4 -er-etue9e domnia Bour1oni.or i 8iind/4 a/e#t motenitor ,n/4 nu 5eni#e -e .ume du-4 un#-re9e/e ani% #e a0ita ,n mod 8oarte 5a0 -ro1.ema de a o re-udia fY S-anio.4 i ea a5ea inima u./erat4 din a/ea#t4 /au946 De /nd Ri/2e.ieu era #t4-n% mena7u. re0a.% /are -n4 atun/i 8u#e#e un -ur0atoriu de in#inu4ri% de5eni un iad de a/u9a$ii% de 14nuie.i% de #u-ra5e02eri6 Ri/2e.ieu o iu1ea -e Anna de Au#tria i i3o do5edea ,n I e.u. .ui> de5eni#e -entru ea un ti0ru% un -o.i$i#t Re0ina ,i -.im14 -ri5irea a#u-ra /on7ura$i.or -ro#terna$i ,n 8a$a #a; B Da/4 am -4r4#it Ha.3de3)r/e2 /a #4 5iu ai/i% da/4 am derutat armata de #-ioni /are ,mi in5adea94 /a#te.u.% ,n 8ine% da/4 eu% Re0ina am 5enit ,n toiu. no-$ii ,ntr3un .o/ unde tiam /4 #e /om-.otea94 ,m-otri5a Re0e.ui% am 84/ut3o 8iind/4 am 5oit #4 8a/ -rin -re9en$a mea ai/i% o -romi#iune -entru 5iitor% un /on#im$4mnt de/i#i5 -entru -re9ent Umi.it4% in#u.tat4% /o-.eit4 de am4r4/iuni -e /are nu .e6 Cunotea ni/i /ea mai 5ino5at4 dintre #u-u#e.e me.e% de a#e .uni ,mi ,ntre1 /ontiin$a #tri0a; Sa.5a$i3m4< *i /t de#-re 5iitor% Anna de Au#tria% Re0ina Fran$ei% /ur04 dou4 .a/rimi% /are #e to-ir4 ,n 8o/u. o1ra7i.or ei ,n/ini6 B Domneo domneor% ,i im-.ora )a on de An7ou% 0ndi$i354 /4 e ne5oie i de a.t /u5nt% Re0ina ,mi 5a -ermite #4 adau0 .a a. #4u i -e a/e.a a. Du/e.ui de An7ouL Furioa#4 0e.o9ie% era 8rate.e .ui Ludo5i/ a. UEI3.ea% 8iu. .ui Eenri/ a. /are i .e d4dea ,n 0r4din4 i -re9en$a .ui ,n /.4direa din #trad4 Courteau6 De3o -arte% ar4tnd a#t8e. /4 /ei.a.$8/on7ura$i nu tre1uiau #4 $in4 #eam4 Bo04$ii.e Doamnei de Com1a.et%" ne-oata Cardina.u.ui% #unt un B Mii de -i-e< Stri04 Mar/2i9u. de Beu5ron% uite i u.tima .ui ordonan$4> due.u. e#te inter9i# #u1 -edea-#a /u moartea< B Mar/2i9e% #-u#e Montmoren/G3Boute5i..J% #4 8a/em -rin#oare< +o$i de5enir4 8oarte aten$i% 8iind/4 to$i /unoteau 5e/2ea ur4 /are DP D &P i de#-4r$ea -e Beu5ron de Boute5i..e6 B Mar/2i9e% re.u4 Boute5i..e% e#te ade54rat /4 m4 dete#ta$i din toat4 inimaA B Foarte ade54rat% #/um-u. meu Conte% #-u#e Beu5ron #a.utnd 8oarte 0a.ant Dar nu3i aa /4 i D5#6 m4 ur$i din toate -uteri.eA B E:a/t6 *i e tot aa de ade54rat /4 5om 8a/e un armi#ti$iu% numai atta tim- /t 5a dura a/ea#t4 /am-anieA B De#i0ur6 *i du-4 a/eea 5a tre1ui nea-4rat #4 ne t4iem 0tu. /u #-ad4% /t mai /ur,nd -o#i1i.6 B Ce. -u$in da/4 5om mai tr4i ,n/4% #-u#e Boute5i..e r9nd6 Aadar iat4 /are e -rin#oarea -e /are $i3o -ro-un% dra0u. meu Mar/2i96 Eu -arie9 -e6 @ mie de -i#to.i% /4 o #4 m4 1at ,n due. /u Dumnea5oa#tr4% /2iar ,n mi7.o/u. !ie$ii Re0a.e i /4 o #4 54 omor #u1 na#u. .ui Ri/2e.ieu6 B La nai1a% a#ta ,mi -.a/e< Ideea Dumnea5oa#tr4 e adora1i.4% Conte< Ne 5om .u-ta /2iar #u1 8ere#tre.e .ui Ri/2e.ieu i o #4 te #tr4-un0 /u #-ad4% /2iar #u1 o/2ii .ui6 oin -rin#oarea -e o mie de -i#to.i6
( La a/ea#t4 e-o/4 a 5ie$ii #a.e% r4m,nea a-roa-e ,ntotdeauna ,n/2i#4 ,n /a#te.u. ei din Ha.3de3)r/e6

B Foarte 1ine6 Mine 5om de-une #ume.e de 0a7% ,n mini.e D3.ui de Vrnano6 Ce.e dou4 mii de -i#to.i 5or a-ar$ine /e.ui /are 5a #u-ra5ie$ui% /are ,i ia an0a7amentu. #4 8a/4 un -ara#ta# /u am-anie ,n onoarea /e.ui de/edat3Cei doi ad5er#ari i91u/nir4 ,n r# i ,i #emnar4 ,n$e.e0erea #trn0ndu3i mini.e6 Un #u8.u de 02ia$4 tre/u -e dea#u-ra tuturor3 Se 84/u @ mare t4/ere6 Era #u8.u. mi#teru.ui i ,n0eru. mor$ii ,nre0i#tr4 -rin#oarea6 Cei doi tineri de/retar4 /ondamnarea .or .a moarte% /u un 2o2ot de r#6 B Dra/e< Murmur4 +ren/a5e,6 Cei mai 1uni e.e5i ai A/ademiei me.e6 Beu5ron are o/2iu. a0er% 0.e9ne de o$e.% o mn4 /are nu o1o#ete ni/iodat4 Dar Boute5i..e e de ta.ia .ui i tie o .o5itur4 #e/ret4% /are du-4 /um mi #3a #-u#% i3a 8o#t ar4tat4 de Domnu. de Ca-e#tan06 Co#te /t o /o#ta% 5reau #4 a#i#t i eu .a a/e#t due. i o #4 ,n/er/ #4 ,m-a/ una /u a.ta% a/e#te dou4 .ame de3o ,na.t4 5a.oare6 B Domni.or% #-u#e Bu##iZre% iat4 /e am onoarea a 54 -ro-une ,n nume.e -rieteni.or mei> Domnu. de Ri/2e.ieu 5a 8i ru0at #4 de7une9e .a unu. dintre noi% de -re8erin$4 ,n 5reunu. din /a#te.e.e de .a $ar4 B @8er eu domeniu. meu de .a C2atou% #e re-e9i Ca5a.eru. de Lou5i0ni% -ri5ind #-re Du/e#a de C2e5reu#e6 Du/e#4 ,i #ur#e6 Lou5i0ni -4.i de 1u/urie6 Conte.e de C2a.ai# i emu9m#rnu. .or Domnu. Ca5a.er% ,i di#-ut4 iar4i ar 8i Suri#Itoun #8ntD 8a$46 B H4 ador< B.1i .a ure/2ea ei% Ca5a.eru. de .ou5i0ni% ,m14tat6" Cu5ntu.% a/e. /u5nt de dra0o#te% #una#e 8oarte #traniu6 Du/e#4 tre#4ri% -42 i -rm#-re C2a.ai#6 *i /u5ntu. 1ana. /are 5ine -e 1u9e.e uor6 *L#tri04tu. -u#e -e 8u04 5i9iunea #ini#tr46 G CA!6 UIH C@M!L@+UL B EI BINE% S!USE CESAR DE HEND@ME% 8iind/4 ne3au 8o#t -ro-u#e dou4 /a#e -entru a/ea#t4 a/$iune #4 .e tra0em .a #or$i6 n 8e.u. a/e#ta% ad4u04 e. /u o re/e ironie% nu 5a mai 8i ni/i unu. 0e.o#6 !rin/i-e#a de CondJ ru-#e dou4 8oi din /arnetu. ei6 !e una #/ri#e C2atou% iar -e /ea.a.t4 Saint3La9are6 A-oi ,ndoi 2rtii.e de mai mu.te ori% Li5erdan #e a-ro-ie /u -4.4ria ,n mina6 Ce.e dou4 2rtiu$e 8ur4 introdu#e ,n -4.4rie i Li5erdan ,ndoi un 0enun/2i ,n 8a$a .ui Annai#% /4reia ,i ,ntin#e -4.4ria6 B Da% da% #-u#e !rin/i-e#a de CondJ% 0in0aa 5oa#tr4 mina% 8rumoa#a mea% ,. 5a ar4ta -e /ti04tor6 B Annai# de Le#-ar#% /.4tin4 din /a-> ea nu 5oia6 Li5erdan #e ridi/46 Atun/i% Du/e.e de An7ou #e a-ro-ie i #-u#e; B n /a9u. a/e#ta #4 tra0 eu #or$ii6 Mie nu mi3e 8ri/4< E. a-u/4 unu. din /e.e dou4 1i.ete% ,. de#84/u i /iti; B Saint3La9are< Conte.e de C2a.ai# /ti0a#e< E. #e #im$i ame$it de 8eri/ire6 Lou5i0ni ame$i#e de 8urie6 Cei doi tineri ,i arun/ar4 o -ri5ire -e dea#u-ra /4-oru.ui 1.ond a. #irenei Era o #8idare de moarte6 B Aadar% .a Saint3La9are% ,n /ona/u. .ui C2a.ai#% 5a a5ea .o/ a/$iunea% re.u4 Ce#ar de HendWme6 B Da/4 Cardina.u. are #4 /on#imt4 #4 5in4 a/o.o% #-u#e 8rate.e #4u% A.e:andru6 B M4 ,n#4r/ine9 eu /u a#ta% #-u#e C2a.ai#% /u a//entu. .u/ruri.or ine5ita1i.e6

!romi#iuni #emnate% aaI /um -ro-uneau 8ra$ii HerdomeA S4 8i $inut Con7ura$ii o -ri5eau uimi$i i un .un0 8ior ,i /utremur4666 Annai# de Le#-ar# era ,n -i/ioare6 !4.4ria ,i um1rea 8runtea6 !e in/endiu% 84r4 #43#e ,ne0rea#/46 +rende.% /u mini.e ,m-reunate% a-roa-e ,n 0enun/2i% 08t,8e3 666 Fi atun/i a/o.o #in0ur4 ? #in0ur4% /u /ei -atru -rieteni ai mei% Domnii de Fontrai..e#% de Bu##iZre% deLe5erdan i de C2e5er#6 De C2e5reu#e -ri5ind #-re C2a.ai#6 Ce.or -re9en$i o a-ro14 -e Annai#6 Da/4 ea 5a a5ea #4 reuea#/4% 84r4 /4 e #4 8 i tre1uit #4 #e ame#te/e /u att mai 1ine< B Dadi ,. 5oi omor, -e Cardina.% #-u#e ea% eu nu 5oi mai /ere nimi/6 B Noi 54 5om r491una< Stri0ar4 /ei -atru6I Era un 0ru- teri1i.6 Con7ura$ii #e -ri5ir4 i 549ur4 unii ,n o/2ii a.tora .u/ind o 8.a/4r43 Ri/2e.ieu era /ondamnat Nimi/ nu3. mai -utea #a.5a3Annai# #/nteia i to$i o #a.utar4 /u o -ri5ire .un04 /a o a/.ama$ie6 (,a#ton #tri04 5e#e.; Domnu. de Ri/2e.ieu% e un om mort< Dar imediat ad4u04 La nai1a< A#ta re9o.54 toate -ro1.eme.e< Dar nu ,ndr49ni #4 /om-.ete9e; F4r4 ni/i un -eri/o. -entru mine6 Cu toate a/e#tea% to$i ,n$e.e#er4 i /ei /are erau mai 5ite7i dintre /ei de 8a$4% ,i ,ntoar#er4 /a-ete.e 0ndind; A/e#ta% -entru a3i #a.5a /a-u.% ne 5a tr4da< Re0ina #e ridi/a#e6 Ea mer#e dre-t #-re Annai# i #-u#e; B Da/4 eu n3a 8i Re0ina Fran$ei% a 5rea #4 8iu ,n .o/u. Dumnea5oa#tr4< n mi7.o/u. /on#-iratori.or #e .4#4 o mare t4/ere% ,n/4r/at4 de o -uterni/4 emo$ie6 Anna de Au#tria /ontinu4 B Re0e.e d4 a/o.ada /e.or -e /are e. ,i ,narmea94 /a5a.eri% Dumnea5oa#tr4 #unte$i /a5a.era noa#tr4 Sunte$i 5itea94% de 5a.oare i 8ide.46 n /in#tea a/e#tora% -rimi$i ai/i a//o.ada Re0inei Dumnea5oa#r4 Un 5nt de eroi#m tre/u -rin ,n/4-ere6 A-oi% #e au9i un #tri04t ,n t im- /e Re0ina Fran$ei ,i d4dea .ui Annai# /e.e dou4 #4ruturi% un #tri04t a#em4n4tor /u a/e.e de#/4r/4ri meteoro.o0i/e% /are $ine#/ din nori .a i n//-erea 8urtunii6 A/e#t 8e. de tumu.t #urd% /are a0ita#e adunarea% #/49u6 Re0ina ,i re .ua#e .o/u. i ,i .4#a#e iar 54.u.6 Annai# i /ei -atru /a5a.eri ai #4i #e d4dur4 ,na-oi% /a -entru a .e ar4ta /4 ei nu 5oiau #4 ia -arte i .a re#tu. /om-.otu.ui6 A/e#t re#t era /iudat +re1uie #4 $inem #eama de e:trem4 .i1ertate de mora.4 a e-o/ii a/e.eia% -entru a ,n$e.e0e /e.e /e 5or urma6 B A/um% #-u#e .initit4 Du/e#a de Ee0reu#e% a/um /nd #oarta (ardina.u.ui e#te aran7at4% tre1uie #4 aran74m i #oarta Mon#enioru.ui de An7ou% e8u. no#tru666 B Soarta meaA F4/u )a#ton% ,n0ri7orat6 B Da% Mon#eniore% #-u#e Du/e#a /u o 5o/e /.ar4 i ,ndr49nea$46 Dumnea5oa#tr4 a5e$i o-t#-re9e/e ani6 Aadar #unte$i .a 5r#ta /nd tre1uie #4 54 a.e0e$i o 8emeie6 A/ea#ta intere#ea94 toat4 no1i.imea I I,an$ei6 B F4r4 ,ndoia.4< nt4ri i !rin/i-e#a de CondJ6 @rnano #e ,n8ior4 i #e a-ro-ie de !rin/i-e#46 C2a.ai# i Lou5i0ni arun/ar4 a#u-ra Du/e#ei de C2e5reu#e nite -ri5iri ar94toare% ,n /are .u/eau 8.4/4ri.e unei ,ntune/ate 0e.o9ii HendWme% Bour1on% Boute5i..e i Beu5ron r4ma#er4 /a.mi6 Maria de C2e5reu#e i91u/ni ,ntr3un 2o2ot de r# /ri#ta.in6 Cu un 0e#t de /a5a.er% -e /are nu .3ar 8i -utut de9a-ro1a ni/iunu. din a/ei ra8ina$i ai onoruri.or% /are erau mode.e a.e im-ertinen$ei% Du/e#a ,i tra#e -4.4ria -e 8rumo#u. ei /4-or i

/ontinu4; B Maria de Mont-en#ier nu -oate 8i Re0ina Fran$eiL A/ea#ta 8u o .o5itur4 de tr4#net @ r41u8nea.4 de 0roa94 tre/u -rin anti/a #a.4 de onoare a 8ami.iei de )ui#e6 Doar Anna de Au#tria nu a5u ni/i un 8ior6 !a.id% /a i /um moartea .3ar 8i atin# /u de0etu. -e 8runte% 8rate.e .ui Ludo5i/ a. UIII3.ea 1.1i B Dar admi$nd /4 m4 /4#4tore#/ /u Domnioara de Mont-en#ier% aa /um 5rea Cardina.u.% /um are #4 8ie Re0in4 8iind/43 B Fiind/4 Dumnea5oa#tr4 ,ni54 nu #unte$i ,n/4 Re0e.e Fran$ei% nu e aaA R41dare Mon#eniore< Nu #unte$i ,n/4< Aadar 8u#e#em -re549ut i #e /onta#e -e momentu. ,n /are )a#ton a5ea #4 de5in4 Re0e% ,n .o/u. 8rate.ui #4u Ludo5i/A ? De data a/ea#ta !rin/i-e#a de CondJ 5or1i#e6 n a-aren$4% mu.t mai re/e de/t Du/e#a de C2e5reu#e% ,n atitudinea ei #e 5edea o6 2ot4rre ,ntune/at4 *i de data a/ea#ta% de .a @rnano -n4 .a Lou5i0ni% a/eti oameni de #-ad4% oameni de a5enturi ,na.te% ,n$e.e#er4 /4 a5eau #4 #e #-un4 .u/ruri 0ra5e3 +ren/a5e.% din #-ate.e -erde.e.or% tre#4ri> /u -ri5irea -ierdut4% a$intit4 a#u-ra .ui Annai#% murmur4; B Cine oare #3o mai #a.5e9e% din a/ea#t4 ,n#-4imnt4toare ,n54.m4a.4 /ine oare% da/4 nu euA )a#ton /49u#e ,n 8oto.iu. .ui% 08ind% or1it de #tr4.u/irea a/e#tei /oroane -e /are o 84/u#er4 #43i .umine9e o/2ii ima0ina$iei #a.e6 Din a/ea#t4 /.i-4% ,n 8undu. 0nduri.or #a.e% de5eni 8ratri/id Numai 8ri/4 mai -utea% -entru un tim- oare/are% #43i ,nde-4rte9e ima0ini.e de moarte i de #-.endoare% /are #e ,n5o.1urau ,n 1ietu. .ui /reier6 Domni.or% re.u4 Du/e#a de C2e5reu#e i Dumnea5oa#tr4% Mon#eniore% a#/u.ta$i3m4 Cardina.u. de Ri/2e.ieu urm4rete un #/o- -e /are ,. /unoate$i; E. 5rea #4 ai14 domina$ia #u-rem4% -uterea a1#o.ut4% /u ,ntre0 /orte0iu. ei de 0.orie 8a1u.oa#4% de -.4/eri ne.imitate6 E. 5rea #4 domnea#/4 84r4 tit.uri de domn6 Ba eu ni/i nu /red m4/ar% aa /um /red unii% /a #4 ai14 0ndu. a#/un# de a #e in#ta.a ,ntr3o 9i -e tron6 Nu6 Ra#a .ui roie ,i e dea7un# i ,i -are .a 8e. de 8rumoa#4 /a o mantie re0a.46 Dar am1i$ia .ui e#te i mai de temut -rin a/ea#ta% 8iind/4 ,n /ur,nd Ludo5i/ a. U.II3.ea nu 5a 8i de/t o 8antom4 de Re0e% ,n tim/e ade54ratu. Monar2% #e 5a numi Ri/2ei.eu6 Maria de C2e5reu#e #e o-ri Se au9eau i re#-ira$ii.e 08 ,itoare a.e /on#-iratori.or i ,n -ri5iri.e teri1i. de 8i:e% #e -utea /iti ur4 /are #e de9.4n$uia ,n min$i.e .or6 B E. are nite arme -uterni/e6 ? Continu4 ea6 ? A/e.eai /are au #er5it i .ui Ludo5i/ a. UI3 .ea i Caterinei de Medi/i# i /are 5or #er5i ,n 5e/i% /e.or /are r5ne#/ #u17u0area unui -o-or ,ntre06 E. #-u#e -o-oru.ui A7uta$i3m4 #4 di#tru0 no1i.imea% /are 54 $ine ,ntr3un iad"6 *i ,i #-u#e no1i.imii; A7uta$i3m4 #4 $in ,n 8ru -o-oru.% /are 5oiete #4 #e r495r4tea#/4 /ontra 5oa#tr4"6 E. ,i #-une Re0e.ui A7ut43m4 #4 de/a-ite9 no1i.imea% /are 5rea #43$i ia tronu. i #4 amu$e#/ -o-oru.% /are 5rea #4 te 2u.ea#/4"6 E. r4#-ndete mn0ieri i #entin$e% edi/te i 8404duie.i E. or0ani9ea94% #u1 -rete:tu. de a3. -rote7a -e Re0e% o armat4 ,ntrea04 de #-ioni% /are intr4 ,n /a#e.e i ,n /ontiin$a oameni.or% i #u1 #/utu. /4rora% nu #e -oate #-une nimi/ de#-re e. Domni.or% e. ne are ,n mina ? da/4 nu -unem noi mna -e e. B Hom -une noi mna -e e.< S-u#e !rin/i-e#a de CondJ6 B Ri/2e.ieu e /ondamnat< Stri0ar4 14r1a$ii /u 5o/e #urd46 B Iat4 /are e#te -.anu. .ui de .u-t4% /ontinu4 Du/e#4% #t4-nindu3i /u un 0e#t% a. minii #a.e

8ine6 nti 5rea #4 amor$ea#/4 /om-.et 8or$e.e 5ii a.e no1i.imii6 A-oi 5rea #43. #u17u0e -e Ludo5i/ a. U.II3.ea i din a/e#t Re0e moro/4no#% 0e.o#% 1.1it% /u #-iritu. ,ntune/at% /u /or-u. #.a1% 5rea #4 8a/4 /reatura .ui% o main4 /are #43i #emne9e ordonan$e.e /are ,. 5or ,m1o04$i #au #entin$e.e de moarte /are ,. 5or de1ara#a de inami/ii .ui Ai/i #e -re9int4 un o1#ta/o. @1#ta/o.u. domni.or% e o 8emeie3Du/e#a de C2e5reu#e #e ,n/.in4 adn/ ,n#-re Anna de Au#tria% /are r4m4#e#e mereu nemi/at4% a/o-erit4 /u 54.u. e< +oate -ri5iri.e #e 8i:au a#u-ra Re0inei Du/e#a urm4; B Aadar% tre1uie #4 di#tru04 o1#ta/o.u.% nu numai ,n -re9ent% /i i ,n 5iitor6 n -re9ent% Cardina.u. ,nti #4 -un4 #t4-nire -e inima 8emeii i 8iind/4 o 04#ete ae9at4 -rea #u# -entru /a #4 -oat4 a7un0e% atun/i are /ur# .a min/iun4% arma /ea mai #i0ur4 /are -oate 8i -.a#at4 ,n mini.e unui de#-ot6 Min/iuna i3a 84/ut o-era i Re0ina noa#tr4 domni.or% nu mai e Re0in4 de/t /u nume.e< Statura im-a#i1i.4 a Re0inei% -4ru a0itat4 de un 8ior i /e5a /a un #u#-in% #e au9i di#/ret% #u1 54.u. mndru a. S-anio.ei6 n7ur4turi #urde i un murmur de re5o.t4 r4#/o.ir4 adunarea6 Maria de C2e5reu#e ridi/4 mna6 +4/ur4 Mna a/eea mi/u$4% /ondu/ea att de uor -e a/ei a#-ri oameni de r491oiP ea ,i /ondu/ea #-re 0.orie #au #-re ea8od !entru 5iitor% /ontinu4 Du/e#4% Re0ina noa#tr4 tre1uie #4 8ie di#tru#4 /u de#45rire% mai r4u /2iar /a a/um6 !re#u-une$i /4 Re0e.e 5a muri -e#te a#e Iun #au un an6 M@NSIEUR% ai/i de 8a$4 5a ur/a -e tron6 (Du/e.e de An7ou tre#4ri)6 *i atun/i /e are #4 #e ,ntm-.eA M@NSIEUR e#te un -rieten 8oarte ataat a. Re0inei noa#tre6 Ei #e une#/P% i Cardina.u. e#te do1ort% /o.o#u. #e -r41uete6 *i iat4 /are e 5i#u. Cardina.u.ui; #43. #e-are ,n/4 de a/um -e Mon#enioru. de An7ou% de Re0in4 Anna6 !entru a/ea#ta% /aut4 #4 -un4 #t4-,riire /t mai /ur,nd -e 0nduri.e Mon#enioru.ui Du/e de An7ou6 !entru a/ea#ta% 5rea #4 -.a#e9e .n04 e. o /reatur4 de a .ui; a#ta e ra$iunea /4#4toriei /e a -roie/tat3o ,ntre M@NSIEUR i Domnioara de Mont-en#ier6 n a/e#t moment% t4/erea de5eni 0rea de ,n0ri7orarea i amenin$4ri.e /are -.uteau ,n a/ea#t4 atmo#8er4 de dram4 Fie/are ,i d4du #eama% /4 a/um a5eau #4 #e #-un4 /u5inte de/i#i5e ? i /4 a/e#tea tre1uiau #4 8ie 8ormida1i.e6 Du/e#4 de5eni#e -u$in /am -a.id4% ,n#4 9m1i% /.4tin4 ,ne,nt4toru3i /4-or i #-u#e -ri5ind #-re C2a.ai#; B A/ea#t4 -re#u-unere -e /are am 84/ut3o% a#u-ra mor$ii unui Re0e #.a1% tri#t% 1o.na5% duman a. no1i.imii da/4 #3ar rea.i9a ,n /ur,n/L6 C2a.ai# de5eni .i5id i ,ntrea0a .ui 8ire #e /utremur4% ,n$e.e#e#e< B Da/4 Re0e.e moare% /ontinu4 Maria de C2e5reu#e #ur9nd mereu% i da/4 Mon#enioru. )a#ton nu e#te ,n.4n$uit de /reatura .ui Ri/2e.ieu% 5a a5ea .o/ domni.or% o /4#4torie /are 5a da Fran$ei un re0e tn4r% -rieten a. -.4/eri.or /are nu 5a a5ea a.t/e5a de 84/ut de/t #4 tr4ia#/4 84r4 0ri7i% ,n 1u/urii i #-.endoare (ea -ri5ea #-re )a#ton% e:ta9iat% ,m14tat) i o Re0in4% domni.or% o Re0in4 demn4 de noi% mai 8rumoa#4 de/t /ea mai 8rumoa#4 8emeie% 2ot4rt4 #4 re#-e/te dre-turi.e i -ri5i.e0ii.e no#tre i mai 2ot4rt4 ,n/4% #4 8a/4 din a/ea#t4 tri#t4 Curte a Fran$ei un .4/a de 0.orie% de 8rumu#e$e% de m4re$ie% aa /um a 8o#t #u1 Fran/i#/ I3u.3 A/ea#t4 Re0in4% domni.or% a/ea#t4 5iitoare #o$ie a 5iitoru.ui Re0e a. Fran$ei3Ea era #4 o arate -e Anna de Au#tria< So$ia .ui Ludo5i/ a. UIE3.ea< Ea era #4 #-un4 I.at3o<" *i to$i ,n$e.e#e#er4< +o$i 84/eau de7a o mi/are ,n#-re Re0inZL6 n#4 ,n a/e.ai moment to$i #4rir4 ,n #u#% tr49ni$i de /u #-ada ,nmna% #e re-e9ir4 ,ntr3a/o.o3 DDA Ca-% :5 eu r4#-und de e.< CE SE !E+RECUSEA A/o-eriu. a/e.a ad4-o#tea i tra0edie i Annai# /u Ri/2e.ieu% di#-ari$ia .ui Ludo5i/ a. UIE3.ea% /4#4toria Annei {cc a dou49e/i de -ai de a/o.o% Cori0nan ,i 84/ea de /a- i ,n0ro9i$i .a 0ndu. /4 ar -utea

8i 04#i$i a/o.o% .u/ru /are .3ar 8iI.i-#it -e .a ei /a un 5a0 murmur /on8u96 Imediat in#tin/te.e .or de o0ari #e redete-tar46 !e o-tite% ei ,i #/2im1ar4 -4reri.e .or% de /ini de . i no8-e ai/i6 IAA B Dar ia #-une% /umetre% nu mai 8a/em o ,n/er/are de a -une mna -e mae#tru. de #/rim4 ,n noa-tea a#taA B Ba da< A2< Am o idee6 B +uA 3 B Doamne% #i0ur /4 da% #-u#e Cori0nan /u un aer tren04re#/6 *i /a do5ad4 iat3o< Hom ate-ta #4 -.e/e ne/uno#/u$ii /are ne3au deran7at de .a o ma#4 att de /o-ioa#4% ,. 5om adude -e +ren/a5e. din nou i ,i 5om da #4 1ea% -n4 /nd 5a /4dea 7o#6 Atun/i o #43. .e04m i a. no#tru e< Nae 1ea% So.omon 1ea i e.% S/ri-tura ridi/4 imnuri de .aud4 +oatea a/e#tea #unt ,n -re5ederea #er5i/ii.or -e /are de.i/oa#a 9eam4 de #tru0uri -oate #4 adu/4% /redin/ioi.or #er5itori ai Cardina.u.ui6 Ideea nu era aa rJa6 Ra#/a##e #im$i numaide/t /um in5idia ,i PP n8i0ea 02iare.e ,n inim46 B Da% #-u#e e.% ,n#4 -entru a3. 8a/e -e +ren/a5e. #4 1ea% 5a tre1ui #4 1ei i tu% /umetre< B E ade54rat i m4 5oi #a/ri8i/a /u -.4/ere6 B n#4 -entru /a #4 1ei% re.u4 din /e ,n /e mai 8urio# Ra#/a##e% 5a tre1ui #4 te ,n8ru-$i i din mn/are6 B *i a#ta e dre-t% 8iind/4 S8inte.e /4r$i o-re#/ /a #4 m4nn/i 84r4 a 1ea i in5er#6 !n4 ,n momentu. a/e.a /on5er#a$ia a5u#e#e .o/ -e o-tite6 n#4 -u$in /te -u$in% /ei doi nemerni/i a7un#er4 #4 uite de -re9en$a ne/uno#/u$i.or din #a.a de onoare6 Ra#/a##e% 2ot4rt #4 -un4 e. #in0ur mna -e +ren/a5e.% ,m-in# de in5idie% de 8urie i de reaua .ui /redin$4% mirii -rintre din$i; B Bine6 Atun/i tu ai dre-tu. #4 8a/i un /2e8 a .a Sardana-a.6 Dar eu am #43. -re5in -e +ren/a5e. /4 tu 5rei #43. ,m1e$i% ni/i mai mu.t% ni/i mai -u$in% /a -e un /4.u04r /are doarme ,n an$6 Cori0nan ,i #trn#e enormii #4i -umni o#oi6 Ce.4.a.t /ontinu4 B +ren/a5e. mi3a #a.5at 5ia$a a#ear4% aa /4 nu 5reau #4 8ie are#tat ,n noa-tea a#ta6 Mine% nu 9i/ nu6 *i ridi/ndu3#e ,n 5r8u. -i/ioare.or% Ra#/a##e ,. #8id4 /u -ri5irea6 B Da/4 ai #43i #-ui un /u5nt% #4 tii /4 te omor< S/rni /4.u04ru. ridi/ndu3i -umnu3i% /a o m4/iu/4 B Da< n#4 n3o #43mi -o$i omor, i re/unotin$a -e /are i3o datore9 a#t4 #ear4 .ui +ren/a5e.< B A2< !entru a#ta am #43$i 8a/ de -etre/anie< R4/ni Cori0nan6 Mu.t4 ra-iditate mane5ra - /are o mai ,ntre1uin$a ,n 14taia de -e 6 ? Bun< Morm4+e< A/um tiu /um tre1uie .uat /ara02io#u. 4#ta6 B M3a omort< )emu Cori0nan6 Mi3a 04urit 1urta6 Ai #4 -.4teti tu tr4darea a#ta% 8ii .initit< Eu" ao.eo< Aaa< Dar /e e#te 90omotu. 4#taA B S4 8u0im< Hin #-re noi< Fu0a ,n -i/ioare< Ra#/a##e ,i ,ntin#e mna% de /are Cori0nan #e a04$4% /a #4 #e ridi/e6 n a-ro-iere% #e au9ea un teri1U /.in/2et de #-ade6 Stri04te% ru-#er4 .a 8u04 /a nite -4#4ri de noa-te% dre-t ,naintea" .or% I .a #tr414tur4 ,n dou4 #a.turi% a-oi ,n #a.a de onoare3 A/ea#ta era 0oa.46 n0ro9itor Era6 i 94-4/i$i or1i$i de .umina din S'6 a6 | 8u /#r/ d4d/u 1u9na% netiind unde #43i 5,rZ /a-u.% ,n#-4imnta$i de 0ndu. de a nu /4dea to/mai ,n mi7.o/u. /e3i a#ur9ea Arun/nd ,n

7uru. .or -ri5iri -ierdute% 94rir4 ,n 8und un 8e. de tron -e o e#trad4 i .a /$i5a -ai% o ma#4 mare% a/o-erit4 de un /o5or /are /4dea -n4 .a -4mnt Ei #e re-e9irT% /T9urT-e 1rn/i i /4 doi o1o.ani /e 8u0 ,n 0aura .or% #e trr4% di#-4rnd #u1 /o5or6 Lo/u. deXunde #e au9< Z0omotu. #u#-e #tri04tu. .ui Congnan i /4derea .ui #u1 .o5itura de /4-4$na a .ui Ra#/a##e6 *i natura.% ei #e re-e9ir4 to/mai #-re -erdeaua ,n do#u. /4reia #e a#/undea +ren/a5e.6 Eoute5i..e era ,n /a-6 E. era unu. dintre /ei mai a#idui e.e5i ai A/ademiei + H5mrn && DD +rAn oirA., y \LA\.Ii..UI5 U & 5ii 5u H 5iu ,ntr3o /.i-4 +ren/a5e. 8u ,n/on7urat de un /er/ de #-ade /e #/,nteiau3+o$i erau a/o.o; Du/e.e de An7ou% Re0ina% Annai# Du/e#4% !rin/i-e#a% Boute5i..e i Beu5ron% C2a.ai# i Lou5i0ni @rnano% Bu##iere% Fontrai..e#% C2e5er#% Li5erdan% HendWme i Bour1on% /eea /e ,n#emna3un#-re9e/e #-ade /ontra uneia #in0ur4% un#-re9e/e .ame 8ine i ,n/er/ate% /are 8u#e#er4 1ote9ate toate ? 1ote9ate ,n #n0e6 A/ea#ta #e -etre/ea /2iar ,n /.i-a /nd Cori0nan i Ra#/a##e ,ne1uni$i% -4trun#e#er4 ,n #a.a de onoare% a/um 0oa.46 )a#ton de An7ou i Doamna de CondJ #e adunar4 ,n 8undu. od4ii unde #e -etre/ea a/ea#ta% .n04 o u4 ,ntrede#/2i#4D -ri5ind /e.e /e #e -etre/eau6 n mi7.o/u. #a.onu.ui% era +ren/a5e. i ,n 7uru. .ui% /er/u. de o$e.6 & B E #-ionu. Cardina.u.ui< Stri04 de de-arte Du/e.e de An7ou3 @mor,$E< B S4 5edem /um tie #4 moar4% #-u#e Du/e#a de C2e5reu#e /u un #ur#6 Annai# #e ,n8ior4 i ,ntor/ndu3#e din nou ,n #a.a de onoare% #e trnti ,ntr3un 8oto.iu de .n04 ma#a #u1 Care erau a#/uni /ei doi nemerni/i Cu o/2ii ,n/2ii% /u mini.e -e ure/2i% ea #e 8or$a #4 nu 5ad4 nimi/% #4 nu aud4 nimi/3% Ea 5oia #4 nu 5ad4 i #4 nu aud4 nimi/% dar de /eA Ce o intere#a -e ea moartea unui #-ionA *i ,n tim- /e ,i #-unea i ,i re-eta mereu; Ce m4 intere#ea94 -e mine moartea unui #-ionA ? Sim$i /u #-aim4 /um o durere ,i ,n7un02ia inima i ,i d4du #eama /u 0rao94% /4 ,n inima ei% Ku5,ntu. de #-ion nu e5o/a ima0ini 2idoa#e i atun/i ,i /ri#-4 mini.e de ma#4 murmurnd; B Sau eu am un #u8.et de Curte9an4% #au tn4ru. a/e#ta nu e un S-ion3@ /.i-4 r4ma#e -ierdut4% a#/u.tnd de data a/ea#ta /u toat4 8iin$a ei i #-unndu3i; B +re1uie #43. #a.5e9L Atun/i ea #e ridi/4 i /u un -a# 2ot4rt #e ,ndre-t4 #-re -erdeaua de /ati8ea -e /are o d4du de3o -arte3+ren/a5e. /u -umna.u. .ui Cori0nan ,n mna #tn04 i /u #-ada .ui Ra#/a##e ,n mna drea-t4% #e a-4ra% /u o/2ii $int4 .a Annai#6 Deodat4 549u 8u0ind ,n #a.a de onoare i #/oa#e un #u#-in6 E. #e a-4ra numai% 84r4 a ata/a6 Ni/i nu3i d4du#e -rin 0nd #4 #tri0e; IH4 ,ne.a$i% eu nu #unt #-ion<"6 Mori/a 5erti0inoa#4 -e /are o e:e/ut4 /u #-ada i /are era /e.e1r4 ,n toate A/ademii.e din !ari#% ,i 84/ea o /entur4 #e,nteietoare din /e.e un#-re9e/e #-ade% /are nu a7un0eau #43. #tr4-un046 Dre-t ,n 8a$a .ui% #e a8.a Boute5i..e i Ce9ar de HendWme6 B Se/retu. no#tru nu -oate #4 ia#4 de ai/i% #-unea /u r4/ea.4 Ce#ar% ,n/er/nd #43. atin04 -e +ren/a5e.6 B Hai domnu.e +ren/a5e.% #-unea Boute5i..e% n3a 8i /re9ut ,n 5ia$a mea aa /e5a din -artea Dumnea5oa#tr4 i ,i d4dea -uterni/e .o5ituri6 Cei.a.$i% ,n drea-ta% ,n #tn0a% ata/au /u 8urie i 0ndeau; Da/4 omu. a/e#ta nu moare% #untem -ierdu$i6 Ai/i tre1uie #4 8ie mormntu. #e/retu.ui no#tru<

@ri% +ren/a5e. nu3i r4#-undea ni/i .ui HendWme% ni/i .ui I toute 5ii.e% ni/i .a in#u.te.e /e.or.a.$i% ni/i ure.ete.or de moarte /are% 1i/iuiau aeru.6 @dat4 /e di#-4ru#e Annai#% e. nu mai 5edea ,n 8a$a .ui% -e dea#u-ra /er/u.ui de #-ade% .a 9e/e -ai de/t -e )a#ton de An7ou% ,ntre Du/e#4 i !rin/i-e#4% #tnd ,n -i/ioare .n04 ua ,ntrede#/2i#4 din 8und% aa /um am mai #-u#3o6 Cu o mi/are im-er/e-ti1i.4% e. ,i e:e/uta /u #-ada 0ro9a54 .ui mori/4 de /are nimeni nu #e -utea a-ro-ia i ,. mn/a din o/2i -e )a#ton% morm4ind; B A2a< Uite3. -e omu. /are m3a in#u.tat< La nai1a< nainte de a /4dea% tre1uie #43i #-un dou4 /u5inte -rin$ioru.ui 4#ta% /u toate /4 e 8rate.e Re0e.ui3E. ni/i nu3i mai termin4 0ndu.6 F4r4 ,ndoia.4 /4 o/a9ia -e /are -ndi#e i #e o8erea a/um aa /um i #e -oate o8eri 8u.0eru.ui o/a9ia de a #e -orni% atun/i /nd #e a-ro-ie de nori6 E. #e 02emui% mori/a ,n/et4 /u un #a.t 8urio# #e re-e9i ,nainte6 Boute5i..e i HendWme 549ur4 moartea 5enind #-re ei6 Un #a.t ,n .4turi ,i #a.54> dar a/ea#ta 8u#e#e #-4rtura /er/u.ui de o$e.6 +ren/a5e. tre/u -rintre ei /a un ura0an i #e re-e9i #-re 0ru-u. de 8emei% tre/u -rin e. i .u4 -e )a#ton% -e /are3. tr, de 0u.er3 )r4mada /e.or.a.$i .e ,n/2i#e ua ,n na# ,n/uind3o /u /2eia< PP @ /.i-4% ei #e -ri5ir4 8oarte -a.i9i6 Sin0ur Ce#ar de HendWme a5ea un #ur# #traniu ,n /o.$u. 1u9e.or6 @rnano mu0i o ,n7ur4tur4 teri1i.46 Cia#ton era e.e5u. .ui i ,. iu1ea /a -e un 8iu6 A/ea#ta dur4 numai /t .umina unui 8u.0er i a-roa-e numaide/t% to$i .ao.a.t4% ,n/e-ur4 #4 .o5ea#/4 ua /u umerii6 Du/e.e de An7ou% nu tremura#e ni/i o /.i-4 m4/ar atun/i /nd Du/e#a de C2e5reu#e 5or1i#e de moartea a-ro-iat4 a .ui Ludo5i/ a. ULE3.ea% 8rate.e .ui% i de /4#4toria .ui )a#ton /u /umnata #a Anna de Au#tria Dar /nd #e 549u #in0ur /u +ren/a5e.% o #udoare re/e ,i ,m1ro1odi 8runtea B Domnu.e% #-u#e e. /u o 5o/e -e /are 0roa9a o 84/ea r40uit4% ai 8o#t trimi# de Cardina. /a #4 m4 a#a#ine9iA +ren/a5e. #ur#e6 A/e#t #ur# .i5id 84/u #4 #tr41at4 un 8ior -rin ira #-in4rii -rin$u.ui% /are ,n/e-u #4 #e dea ,na-oi% -e m4#ur4 /e mae#tru. de #/rim4 #e ,ndre-ta #-re e< n u4 #e au9eau r41u8nind .o5ituri.e /e.or de din/o.o% /are 5oiau #4 o #84rme6 B Cura7% Mon#eniore% $ine$i354 1ine< Henim ,n a7utoi.6 B Mon#eniore% #-u#e +ren/a5e.% au9i$i /4 Domnu. de @rnano 54 #tri04 #4 54 $ine$i 1ine6 Dumnea5oa#tr4 -re8era$i #4 da$i ,na-oi% #4 re8u9a$i .u-taA Fie< De a.t8e. ti$i #4 54 da$i de minune ,na-oi AaI A/um a$i a7un# .a -erete6 Nu mai a5e$i /um da ,na-oi B Ce 5oia$i de .a mineA B.1i -rin/i-e.e% /are dintr3un re#t de demnitate 84/u o mi/are -entru a3i tra0e #-ad4 B Nu< Ad4u04 e. ,ndre-tndu3#e6 Nu #e 5a -utea #-une /4 m3am .u-tat ,m-otri5a unui u/i0a -.4tit Fiind/4 53a trimi# Cardina.u. #4 m4 u/ite$i% 8a/e$i354 datoria% Domnu.e +ren/a5e.6 n tim-u. a/e#ta ,n#4% din$ii ,i /.4n$4neau i #/oa#e #u#-inu. dinaintea mor$ii% a. /ondamnatu.ui .a moarte6 Au9ind /u5inte.e .ui )a#ton% +ren/a5e. #e #im$i /utremurat E. 84/u un 0e#t /on5u.#i5% /a i /nd 0ndu. a-rin# a. unei /rime i3ar 8i ,ntune/at 5ederi.e6 Dar ,n a/eeai /.i-it4% re#ortu. 8uriei #a.e #e 8rn#e 1ru#/6 n -ri5irea .ui% /om-.et ,n#n0erata mai ,nainte nu mai era de/t o 8.a/4r4 -.-itoare% r4ut4/ioa#4 B Mon#eniore% #-u#e e.% eu nu am 8o#t trimi# de i.u#tru. Cardina.6 B Atun/i de /ineA ntre14 #eto# )a#ton6

B *i nu am 5enit ni/i /a #4 54 omor% ad4u04 +ren/a5e. B De /eA Atun/i de /eA )8i )a#ton B E 8oarte ne/e#ar #3o ti$i% 8iind/4 numai -entru /a #4 53o -ot adu/e .a /unotin$4% am ,n8runtat moartea B Hor1i$i< Hor1i$i odat4< Eei domni.or% o /.i-4 54 ro0< (Z0omotu. ,n/et4)6 Hor1i$i re-ede domnu.e< Un /u5nt mai ,nti; #unte$i de mu.t4 5reme ai/iA B De a1ia atun/i 5eneam% /nd 53a$i re-e9it% Mon#eniore6 B Bine% #-u#e Du/e.e /u un #u#-in de uurare6 Hor1i$i6 MP B !4i #i0ur /4 tre1uie #4 5or1e#/% #-u#e +ren/a5e. ridi/ndu3i i n/et /a-u.% /4/i da/4 a t4/ea% e 8oarte -ro1a1i. #4 8i$i ,n/2i# ,n Ba#ti.ia% Mon#eniore% mine de diminea$4 i #4 ,n/ea-4 -ro/e#u. Dumnea5oa#tr4 numaide/t> un -ro/e# /a-ita.% Mon#eniore< Linitit .a ,n/e-ut a#u-ra inten$ii.or .ui +ren/a5e.% -rin atitudinea .ui% Du/e.e 8u mai ,n#-4imntat a/um -rin a/ea#t4 amenin$are% de/t 8u#e#e #-eriat .a ,n/e-ut de #-ada mae#tru.ui de #/rim46 Un tremur /on5u.#i5 ,. /u-rin#e% -ri5irea .ui #e 5oa.4 i murmur4; Sunt -ierdut&" B Da% #-u#e +ren/a5e.% #unte$i -ierdut da/4 nu 5oi 5or1i< B Ei 1ine< Eor/4i -rin$u.% ,nde-.in$i354 atun/i mi#iunea< 36 +ren/a5e.% /u un #ur# 1at7o/oritor -e 1u9e% #e ,n/.in46 B Mon#eniore% #-u#e e. /u r4/ea.4% eu nu 5oi #-une nimi/% da/4 nu 5e$i /on#im$i #43mi /ere$i iertare6 B EuA S-u#e -rin$u. /u em8a946 Sunte$i ne1un% 1ra5u. meu domn6 S4 /er iertare unui +ren/a5e.A< !ri5irea .ui +ren/a5e. #/nteie% mna i #e /ri#-4 -e mneru. #-adei i 5o/ea ,i drdia6 B Mon#eniore% atun/i 5e$i muri6 !urta$i #-ad4% de/i #/oate$i3o6 Eu ni/i nu am ne5oie de a mea (i i3o arun/4 deo-arte)6 !entru /a #4 8a/ #4 54 intre in#u.te.e ,na-oi -e 0t% nu am ne5oie de/t de a/ea#t4 mi/4 #/u.4 a mi.ei (i ar4t4 -umna.u.)6 A/ea#ta e arma /u /are #unt a/2ita$i 8u0arii dintr3o 14t4.ie> ea #e -otri5ete mai mu.t -entru Dumnea5oa#tr46 F4/u un -a# #-re )a#ton6 Du/e.e #e #im$i /.4tinndu3#e6 Re9emat dde -erete% e. 84/u un 0e#t #43i tra04 #-ad46 n#4 mna ,i tremura -rea tare6 Cu un a//ent de ne#-u#4 8urie% e. murmur4; B Mi3e 8ri/4L Eenri/ a. IH3.ea% a. /4rui 8iu era e.% ,i -etre/u#e i e. toat4 5ia$a tremurnd de 8ri/46 Numai ,ne.ndu3i #.41i/iuni.e #tr5u.ui #4u% Re0e.e 0a#/on ,i tran#8orma#e totdeauna 8ri/a ,n 1ra5ur46 La )a#ton% 8ri/a era /a i /4maa a/eea otr45it4% -e /are De7amira o trimi#e#e .ui Eer/u.e i /are .i-indu3#e de -ie.e% de nu mai -utea 8i #/oa#4 /u nimi/% de#/om-unea #,n0e.e3 B Eot4r$i354 odat4< )8i +ren/a5e.6 @r 54 #/oate$i #-ada ori ,mi /ere$i iertare36 )a#ton ,i a/o-eri /u -a.me.e o/2ii% /a i /nd nu ar 8i 5rut #43i 5ad4 umi.irea i 1.1i; B H4 /er iertare3 B !Jntru amndou4 in#u.te.e /e mi .e3a$i adu#A Cea -e /are mi3a$i #$ri0at3o .a Domnioara de Le#-ar# i a/eea de a#t4 #ear4A S-une$iL B H4 /er iertare -entru amndou4 in#u.te.e6;6 B !o8ti$i% Mon#eniore% 54 iert% #-u#e +ren/a5e. /u o #im-.i/itate ,n#-4imnt4toare6 E. #e d4du /$i5a -ai ,na-oi Atun/i )a#ton ,i ridi/4 ,n/et /a-u. i +ren/a5e. 549u ,n o/2ii Du/e.ui de An7ou% /4 e. era un om /ondamnat .a moarte6 Dar re.undu3i 2o2otu. de 8urie i de ur4

/are ,i /.o/otea ,n 0t )a#ton re.u4; B A/um 5or1i$i6 Cine 53a trimi# .a mineA Ce a5ea$i #43mi #-une$iA Atea-t4 tu% #e 0ndea +ren/a5e.% o #4 te 8a/ eu a/um #43mi -.4teti -ri5irea -e /are mi3ai arun/at3o adineauri i #43$i torn de -e a/um -u$in4 8iere ,n 1u/uria -e /are o 5ei a5ea% /nd o #4 /eri #4 mi #e taie /a-u. D ? Mon#eniore% #-u#e e.% eu #unt trimi# de Ma7e#tatea #a Ludo5i/ a. U.II3.ea% au0u#tu. 5o#tru 8rate6 L B Re0e.eA L6 Re0e.e 53a trimi# .a mineA< CumA666 De /eA L6 B *tiind /4 o #4 54 04#e#/ ai/i% ,n noa-tea a/ea#ta% Ma7e#tatea Sa m3a ,n#4r/inat #4 54 adu/ o -ro-unere6 E 8oarte 0ra1ni/ Mon#eniore66% Re0e.e atea-t4 r4#-un#u. Dumnea5oa#tr46 )a#ton #im$ea /um i #e ,n5rtete /a-u. i #e ,ntre1a da/4 nu /um5a 5i#a6 @/2ii .ui +ren/a5e. #/nteiau de 1u/urie L6 B Ce -ro-unereA% 1.1i )a#ton6 B Iat3o; Re0e.e a o1o#it de domnie6 E. 5rea #4 #e retra04 ,ntr3o mn4#tire i 54 roa04 #4 1ine5oi$i a3i .ua tronu.% /oroana% #/e-tru.% re0atu.% #u-uii% a5erea i #o$ia #a% /u /are #4 54 /4#4tori$i6 Ce tre1uie #43i r4#-und Re0e.ui% Mon#enioreA B A au9it totu.% murmur4 Du/e.e% ,ne1unit de #-aim4% #unt -ierdut% #unt un om mort< *i /u -ri5ire.e% /4uta o u4 -rin /are #4 8u04% o 0aur4 ,n /are #4 #e a#/und4% /on5in# /4 -a.atu. era ,m-re#urat i /4 a5ea #4 8ie in5adat ,n /ur,nd6 +ren/a5e. #e du#e #43i ridi/e #-ada i a.er04 #4 de#/2id4 ua% ,n /are @rnano ,n/e-u#e iar% ,n /.i-a a/eea% #4 1at4 /u mneru. #-adei #a.e6 Mae#tru. de #/rim4 de#/2i#e .ar0 ua #tri0nd; B Domni.or% iat43. -e Mon#enioru. Du/e de An7ou% /are 5rea #4 -.e/e numaide/t #-re Lu5ru6 L4#a$i3. #4 -.e/e% domni.or% 8a/e$i3i .o/% 8iind/4 Remu/area% tre/e -rin 8a$a Dumnea5oa#tr4< S-aima% uimirea% ,ndoia.a% 14nuia.a% teroarea% toate tre/ur4 ,ntr3o /.i-4 tu.1urnd 8e$e.e /on#-iratori.or6 Ei ,. -ri5ir4 o /.i-4 -e )a#ton% /are r4m4#e#e .i5id% amu$it% tremurnd HendWme i Bour1on ,i arun/ar4 o -ri5ire di#-erat46 @rnano #in0ur a.er04 #-re -rin$ i ,i 5or1i re-ede% /u o 5o/e ,ne/at4; B Suntem tr4da$i< Mrir4 C2a.ai# i Boute5i..e6 Du/e#4 de C2e5reu#e #e arun/a#e ,n 8a$a Re0inei% /a -entru a o -rote7a de /4.4u6 B Nu% nu% domni.or< Ur.4 @rnano6 Mon#enioru. e /u noi -n4 .a moarte< Se 84/u un 5a/arm ,n#-4imnt4tor% o e:.-o9ie de #tri04te ,n8uriate; La moarte< La moarte< *i de data a/ea#ta% /u toat4 teri1i.a mori/4 a .ui +ren/a5e.% ei #e re-e9ir4 a#u-ra .ui666 n#4 ,n /.i-a a/eea% Annai# de &6 E#-ar#% #e arun/4 dintr3un #a.t ,n 8a$a .ui +ren/a5e. i ordon4; Arme.e 7o#<666 Ea a5ea atitudinea i a//entu.ui unui e86 S-ade.e #e a-.e/ar46 Fontrai..e#% Bu##iZre% C2e5er# i Li5erdan #e ,n8iorar46 A.e:andru de Bour1on ro#ti ,n t4/erea /e #e 84/u#e; B Domnioar4% dumnea5oa#tr4 53a$i /ti0at a#t4 #ear4 dre-tu. de a /omanda unor oameni /a noi% 8iind/4 Dumnea5oa#tr4 #in0ur4 54 5e$i ri#/a 5ia$a -entru noi to$i i 8iind/4 noi 14r1a$ii% am a//e-tat /a o 8emeie #4 ne dea e:em-.u6 Noi tre1uie #4 /on#ider4m a/ea#t4 8emeie /a e8a noa#tr4% -n4 /nd 5a 8i trium8at #au 5a 8i #u/om1at Cu toate a/e#tea% .ua$i #eama6 A/e#t omu Annai# ridi/4 mna i #-u#e; B Eu r4#-und de e.< +o$i .ao.a.t4 #a.utar4 /u #-ada i o 5rr4 ,n tea/46 +ren/a5e. ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t Dou4

.a/rimi ar94toare ,i a-4rur4 ,ntre -.oa-e i di#-4rur4 imediat% e5a-orndu3#e de 8ier1in$ea.a o1ra7i.or #4i ,n/ini> .a/rimi6de -uterni/4 1u/urie% de or0o.iu #u-rem L6 B Heni$i domnu.e% #-u#e Annai#6 *i intr4 ,n #a.a de onoare% urmat4 de tn4ru. /are mer0ea /a ,ntr3un 5i# de 0.orie6 Cei -atru /a5a.eri ai .ui Annai#% -a.i9i i ,ntune/a$i% #e 0ru-ar4 i Fontrai..e# #-u#e; B Care dintre noi ,. 5a omor, -e a/e#t omA CA!6 UHI N+sLNIREA ANNAIS DE LES!ARS #e re9em4 de ma#a /ea mare a/o-erit4 /u /o5oru.6 Ea era ,n/4 ,n#-4imntat4 de /eea /e 84/u#e #u1 im-u.#u. unui #entiment nera$iona.6 +ren/a5e. #t4tea ,n -i/ioare ,n 8a$a ei% t4/ut% /u o/2ii -.e/a$i6 B Domnu.e% #-u#e ea% mie mi #e -are im-o#i1i. #4 8i$i /eea /e #e #-une de#-re Dumnea5oa#tr436 B Da% domnioar4% e im-o#i1i.% r4#-un#e #im-.u +ren/a5e.6 B Ei 1ine< A#/u.ta$i6 Dumnea5oa#tr4 a$i au9it totu.; -oimine .a -rn9% eu tre1uie #4 m4 04#e#/ ,n #-ate.e Mn4#tirii Saint3 La94re% ,n /a#4 de#-re /are #3a 5or1it *ti$i /4 tre1uie #4 m4 1at ,n due. a/o.o i ti$i i ,m-otri5a /uL B Da% #-u#e +ren/a5e. /u o 5o/e tremur4toare6 B H4 /er #4 54 04#i$i i Dumnea5oa#tr4 ,n /a#a a/eea% -oimine .a -rn9 i #4 5eni$i a/o.o #in0ur6 Con#im$i$iA B Hoi 8i a/o.o domnioar4 5oi 8i a/o.o e:a/t .a -rn9 i 5oi 5eni #in0ur6 B \ura$i< B \ur% #-u#e +ren/a5e.% ,ntin9nd mna !ri5irea .ui Annai# #tr4.u/ite /.i-46 A-oi a/ea#t4 #tr4.u/ire #e #tin#e i ea re.u4; B \ura$i3mi #4 8i$i martoru. due.u.ui /are 5a a5ea .o/6 B \ur% re-et4 +ren/a5e.6 !enare 8. tie -MT /+ oart r 8. 54I dotor4 eA Sa+7 Anrmi# ri rdeSi -.eoa-e -e 8rumoii ei o/2i ne0ri> -oate -n4 .a .o/uin$a mea% unde o #4 54 5or1e#/6 A/eie 8,ietoare dureri% /are /teodat4 #8ie 1ru#/ o dra0o#te> e. A-oiI -.e/a#e )a#ton de An7ou% #-ri7init de 1ra$u. .ui @rnano6 A-oi #4 nu m4 8a/i .4Iate-t% /4/i atun/i% o #4 5in i eu #4 te /aut Du3te B A2< Doamn4% 14r1a$ii i3ar6 Ri#/4 i 5ia$a -entru e.6 Ieind din -a.atu. de )ui#e -rin -orti$a /e d4 ,n #trada Vuatre3 Fi.#% /ei -atru /a5a.eri ai el Din #trad4 Vuatre3Fij -n4 ,n #trada Courtean% nu durau mai mu.t de -atru minute6 +ot drumu. 8u -ar/ur# ,n t4/ere6 \ 0 Domni.or% 5re$i #4 5eni$i ai/i -oimine diminea$4% .a ora o-tA DumeaM tr iInimi/ nu ne 5a -utea Itoi-8e a #4+4#-u em ,a -a9a SaL Amenm$are6 A7un#er4 ,n #trada Vuatre3Fi.# i ,. 94rir4 -e Bour0o0ne /are #t4 de -a9a ,naintea -orti$ei6 Lui Cori0nan6 M ! & d ! m B Domni.or% #-u#e e.% /e dori$iA B S4 54 omorm< R4#-un#er4 Fontrai..e#6 +ren/a5e.% /u o/2ii di.ata$i de a-ro-ierea mor$ii ine5ita1i.e6 B Domni.or% #-u#e e.% am de3a 8a/e /u nite 0enti.omi% #au /u nite 91iriA ? H4 /uno#/6 @2<

Lua$i #eama% 54 re/uno#/6 Eu m3am 14tut ,n due. /u 8ie/are dintre Dumnea5oa#tr46 Da$i3mi aadar o #-ad4 i du-4 a/eea ar7a$i a#u-ra mea% #au a.t8e. 5oi /rede domni.or% 5oi /rede /4 8iind -rea #.a1i -entru a 54 1ate -atru /onta unu.% a3$i a5ea ne5oie #4 ate-ta$i #4 m4 04#i$i de9armat% -entru a ,ndr49ni #4 m4 ata/a$i6 Dar da/4 54 -urta$i .it.uti.e de no1.e$e i ,n a.t4 -arte de/t -e 1.a9oane.e 5oa#tre% 54 5e$i aminti -n4 .a u.tima 5oa#tr4 #u8.are% /4 murind% eu 53am -4.muit /u nume.e de .ai6 6 @ri 8i au9it eiA !u$in -ro1a1i.6 Ei 5eni#er4 a/o.o nu /a #4 #e .u-te% /i /a #4 u/id46 C2iar da/4 .3au au9it% nu .3au ,n$.e#6 Fu o /.i-4 de oroare6 Iii 5oiau #43i u/id4 ad5er#aru. mie.ete i numai #trania imo1i.itate N I LN n /are e. #e ,m-ietri#e% ,i mai re$inea6 *i e. tia a#ta% de a/eea nu mai #-unea nimi/6 Situa$ia a/ea#ta dur4 una din /e.e .un0i i ,n#-4im,n t4toare /.i-e% -e /are nu .e ui$i toat4 5ia$a6 n #8rit% Li5erdan #/oa#e un 8e. de morm4it /are ar 8i ,n#emnat; S4 #8rim odat4<" i ridi/4 1ra$u.6 n /.i-a a/eea 8arme/u. 8u ru-t6 +o$i -atru% /u a/e. ur.et -e /are omu. ,. re04#ete atun/i /nd #-oia.a .ui de umanitate ,i /ade i rede5ine 8iar4% ei .o5ir43 +ren/a5e. /49u" Eo2otu. .or de r#% 8u un r4/net3 B E mort< ? S43i mai d4m una< Ce.e -atru #-ade #e ridi/ar4 -entru a .o5i omu. ,ntin# -e 7o#3Da8 omu. #e ridi/4 i dintr3un #a.t 8u .a trei -ai6 +ren/a5e. nu muri#e6 Ni/i nu era r4nit E. nu /49u#e% /i #e arun/a#e -e 1urt46 n a/eeai /.i-4 ei #e re-e9ir4 din nou a#u-ra .ui i3. re9emar4 de 9idu. 0r4dinii B @ #-ad4< @ #-ad4< Stri04 +ren/a5e.6 B $i 5om da -atru< B @ #-ad4< Mu0i +ren/a5e.6 @2< @ #-ad4L B Iat4 una< +un4 o 5o/e3Li5erdan i C2e5er# #e -r41uir4 ,n 0enun/2i6 Frontrai..e# i Bu##iZre #e re#to0o.ir4 #-re drea-ta6 +ren/a5e. #im$i o #-ad4 ,n min4% o #-ad4 .un04% #o.id46 E. #/oa#e un ur.et i ata/46 Ln04 e. #e a.inia#er4 doi oameni6 ? 3 oi3am mai #-u# eu% dra0u. meu% /4 o #4 a7un0i o dat4 #4 8ii ,n#4i.at% #-u#e unu. din ei% /u o 5o/e .initit46 B Lo5itur4 drea-t4% 14taie de -rim4< Ho/i8era /e.4.a.t Mae#tre% dumneata m3ai ,n54$at .o5itura a#ta< P B Mau.uG#< Montario.< nainte< Stri04 +ren/a5e. /u o 5o/e /e de.ira de 1u/urie6 +o$i trei ar7ar46 B B.e#tem< Ur.4 Bu##iZre6 *i 8u0i< Li5erdan 8u0i i ei C2e5er# i Fontrai..e# 8u0ir4 du-4 ei La trei #ute de -ai de a/o.o% #e o-rir46 Bu##iZre ,i 8rn#e #-ada -e 0enun/2i i #-u#e; B Am ata/at to$i -atru un #in0ur om i a/e.a ne,narmat> #untem de9onora$i6 B E ade54rat% #-u#er4 C2e5er# i Li5erdan6 B E ade54rat% #-u#e i Fontrai..e#% din /au9a a/ea#ta ni/i unu. din noi nu are dre-tu. #43i ru-4 #-ada Domni.or% a/um #e a8.4 -e .ume% un om /are e#te de9onoarea noa#tr4 5ie6 Domni.or ,ntinde$i mina Cei trei ,i ,ntin#er4 mini.e i .e -u#er4 -e#te a .ui6 *i a/ea#t4 atin0ere ,i 84/u #4 #e ,n8ioare% #im$ind /4% /u toat4 .u-ta% /u toat4 8u0a .or% /u toat4 8e1ra /e ,i mi#tuia% /e.e -atru mini erau re/i /a 02iat46 Iadu. era ,n inima .or6 B Domni.or% #4 7ur4m a#t8e.; /u ,n/e-ere din a/e#t moment% noi 5om re8u9a ori/e due.% ori/e

.u-t4% ori/e -eri/o< C2iar -entru ea< Ad4u04 e. /u un #u#-in adn/% -n4 /nd nu 5om 8i omort -e /e. /e re-re9int4 de9onoarea noa#tr4 5ie3*i to$i -atru ,ntr3un 0.a#; B \urL B Noi eram ri5a.i% #-u#e Bu##iZre i tre1uia #4 ne e:termin4m unu. -e a.tui S4 7ur4m domni.or% #4 7ur4m #4 8im -rieteni to5ar4i ,n in8amie% 84/u e. ,ntr3un #u#-in% -n4 /e 5om -utea #4 ne -ri5im 8a$4 ,n 8a$4 i #4 ne #-unem imu. a.tuia 8iind/4 nu eti un in8am% -utem #4 ne 1atem ,n due.6 ? *i to$i .ao.a.t4 #tri0ar4; B \urP n #a.a de onoare a -a.atu.ui de )ui#e% du-4 -.e/area .ui +ren/a5e.% #u1 /o5oru. /e a/o-erea ma#a /ea mare% #e mi/4 /e5a% a-oi dou4 /a-ete a-4rur4 #-eriate -rintre /ute.e /o5oru.ui% a-oi dou4 8iin$e ,n/e-ur4 #4 #e tra#/4 i ,n#8rit% #e ridi/ar4 ,n -i/ioare6 B Cre9i /4 or 8i -.e/at to$iA ntre14 Ra#/a##e arun/nd ,n 7uru. .ui o -ri5ire 14nuitoare6 B E #i0ur #-u#e Cori0nan6 Dar /ine erau oamenii a/eiaA *i /e 84/eau /i ai/iA B !u$in intere#ea94 /umetre% dar /ine era 8emeia /are 5eni#e #4 #e ae9e .n04 ma#a noa#tr4 i /are i3a 5or1it a-oi .ui +ren/a5e.A B !u$in intere#ea946 E#en$ia.u. e /4 eu unu. am au9it /e a #-u#< B *i /e /re9i /4 eu #unt #urdA ? Am au9it i eu i am au9it i r4#-un#u. .ui +ren/a5e.6 B A2< S-u#e Cori0nan de9am40it Ai au9it i tu totu.A +e /redeam o/u-at /u ru04/iuni.e de iertare6 Cei doi inami/i ,i arun/ar4 -ri5iri amenin$4toare6 n 8ond ,i /4utau /eart4% -entru a #e -utea ,ne.a unu. -e a.tu.% ,n minunata a8am-re -e /are o miro#eau amndoi6 Dar 8iind/4 re/uno#/ur4 84r4 ,ndoia.4 /4 era o im-o#i1i.itate #4 a7un04 .a a/e#t re9u.tat% ei tre/ur4 84r4 ni/i o tran9i$ie de .a amenin$4ri .a /ea mai 8r4$ea#/4 atitudine6 DDDI B Dra04 8rate% da/4 nu m4 ,ne.6 ? Mi #e -are /4 de data a/ea#ta am -u# 02iara -e in8erna.u. de +ren/a5e.6 B Am -u# mna -e e.% /umetre i3. 5om -rinde ,m-reun46 @ #43I du/em ,m-reun4 Eminen$ei Sa.e% -e #u1 na#u. i #u1 1ar1a .ui Saint3!ria/% .ua3.3ar dra/u< B Amin6 *i 5om ,m-4r$i amndoi /in#tea /u5enit46 B *i 1anii6 B *i 1anii% a#ta de .a #ine% #-u#e Cori0nan /u o #trm14tur46 Aadar% #4 ne ,n$e.e0em; -oimine .a -rn9% +ren/a5e. tre1uie #4 #e 04#ea#/4 .a /ona/u. din #-ate.e Mn4#tirii Saint3La9are6 Du-4 a/eea% tre1uie #4 #e ,ntoar/4 ,n !ari# 8ie -rin -oarta Montmartre% 8ie -rin -oarta Saint3 Deni#6 Ai 5reun -.an ,n a/ea#t4 -ri5in$4A B D4 Mai ,nti% 84r4 ai #-une Cardina.u.ui de#-re /e e 5or1a% -romi$ndu3i numai /4 ,. 5om -rinde -e +ren/a5e.% I ,i 5om /ere #4 ,nt4rea#/4 -uterni/% -o#turi.e de 0ard4 de .a !or$i.e Montmartre i Saint3Deni#6 B Foarte 7u#t Unu. dintre noi #e in#ta.ea94 .a !oarta Montmartre6 B Admira1i.< *i /e.4.a.t .a !oarta Saint3Deni#6 B $i /ur0e aur din 0ur4% mi/u. meu Ra#/a##e6 Aadar unu. din noi doi% o #43. -rind4 -e demonu. 4#ta6 B *i imediat ,. 5a anun$a i -e /e.4.a.t% nu3i aaA S-u#e Ra#/a##e% /u aer de 1un4 /redin$46 Eu m4 in#ta.e9 .a !oarta Montmartre i da/4

DD @mu. no#tru are #4 8ie -rin# a/o.o% ,$i trimit imediat o ta8et4% /a #4 intr4m ,m-reun4 .a Cardina.% $innd 8ie/are din noi de /te o ure/2e de3a .ui +ren/a5e.6 B Da6 *i eu o #4 m4 in#ta.e9 aadar .a !oarta Saint3Deni# i da/4 o #4 8ie -rin# a/o.o% -o$i /onta -e mine< *i Cori0nan% .u/ru /are nu i #e niai ,ntm-.a#e de mu.t4 5reme% ,ntin#e .a1a .ui o#oa#4 .ui Ra#/a##e% -entru a #i0i.a -a/tu. de ,n$e.e0ere6 @ 8i #in/erA Se 0ndea Ra#/a##e uimit i ,i -u#e mna% ,n .a14 /4.u04ru.ui6 @ #43mi -.4teti tu .o5itur4 /are mi3ai dat3o /u /a-u. ,n 1urt4 adineauri< Se 0ndea Cori0nan% a /4rui 0ur4 #e ,ntin#e#e ,ntr3un #uri[ de6 .a o ure/2e .a a.ta6 A2< S-u#e e. #trn0nd mna ad5er#aru.ui% /e 8rumo# e% #4 -o$i da o /4.duroa#4 #trn0ere de mn4% unui -rieten ade54rat< (Au< Au<) A2< Mi/u. meu Ra#/a##e% am ,n #8rit -.4/erea #43$i #trn0 din toat4 inima mina< (La nai1a< mi #84rmi oa#e.e<) Nu% nu% Ra#/a##e% nu3$i retra0e mna ta .oia.46 (!e /a-u. .ui S/arao#/2i% mi3ai #tri5it de0ete.e<) Aadar% nu mai e ni/i o ri5a.itate ,ntre noi doi% /i o 5eni/4 -rietenie% re-re9entat4 -rin a/ea#t4 8r4$ea#/4 #trn0ere de min4< (C4.u04re% ur.a Ra#/a##e% d43mi drumu.% /4 te mu/<) Urm4 o u.tim4 i 8ormida1i.4 #trn#oare a minii o#oa#e% /u de0ete de o$e. a .ui Cori0nan6 *i ,n #8rit% Ra#/a##e -utu #43i #/oat4 mna /are #e um8.a#e% #e ,n5ine$i#e% /u /arnea -e 7um4tate 9dro1it46 B A/um o #3o -or$i o-t 9i.e ,n ear84% #e 0ndea Cori0nan6 B Mu$ume#/% #/um-u. meu 8rate% #-u#e eroi/ Ra#/a##e o-rindu3i /u 0reu .a/rimi.e de durere6 Am #im$it toat4 -rietenia ta i nu o #3o mai uit ni/iodat4% 8ii .initit6 *i ,n tim- /e a7un0eau ,n 0r4din4% 8ie/are din ei 0ndea; B Atea-t4 tu% mi9era1i.e% o #4 5e9i tu /um o #4 ,m-art /u tine /in#tea i 1anii< +ren/a5e. are ,nt.nire .a -rn96 n/4 de diminea$4 o #4 -4trund ,n /ona/% o #43. -nde#/% o #43. urm4re#/ i o #4 -un #43. -rind4 .a o -oart4% #au .a /ea.a.t4% du-4 /are o #43. du/ eu #in0ur .a Cardina.< Cin/i minute mai tr9iu% /ei doi to5ar4i% du-4 /e #4rir4 -e#te 9idu. 0r4dinii% di#-4rur4 ,n ,ntuneri/6 Ca-6 :5n de .a dra0o#te .a tr4dare AM S!US LA UN M@MEN+ DA+% /4 ,. 5om re.ua -e Ca5a.eru. de Lou5i0ni% din a/e.ai .o/ unde 8u#e#e .4#at de C2a.ai#% adi/4 de .a r4#-ntia Sainte3Croi:3de3.a3Bretonnerie6 Un tim,nde.un0at% e. r4ma#e nemi/at% /u -ri5iri.e ,ndre-tate ,n dire/$ia ,n /are -.e/a#e (Ion te.e de C2a.ai#6 E. #u8erea ,n0ro9itor6 n #8rit% -orni i e.% dar nu #-re /a#a .ui% /i aa% .a ,ntm-.are6 Era ,ndr40o#tit i dra0o#tea .ui -entru Du/e#a de C2e5reu#e% 94/u#e ? /a #4 #-unem aa ? ,ntr3un 8e. de #omno.en$4 ,n 8undu. inimii .ui% atta tim- /t Du/e#a -4rea /4 nu a/orda ni/i o -re8erin$4% 5reunui ri5a. A/um /4-4ta#e /on5in0erea /4 Du/e#a ,. iu1ea -e Conte.e de C2a.ai#6 De atun/i% dra0o#tea a/eea mo/nit4% #e de9.4n$ui#e6 *i atun/i% 0e.o9ia ,n/e-u #4 in#u8.e a/e#tui #-irit% -n4 atun/i att de 0enero# i ti/ /urat% 0nduri otr45ite6 E. 5i#a #43. torture9e -e C2a.ai#% #4 o 8a/4 -e . du/e#4 #4 #u8ere% tot /eea /e #u8ere e. a/um6 Sentimente.e% edu/a$ia% no$iuni.e /on5en$iona.e a.e .u/ruri.or dre-te i nedre-te% #e -r41uir4 ,n #u8.etu. .ui6 E. #im$i /4 a/eea /e 0ndea /u toate /4 era ,n/4 de#tu. i7e 5a0% era ,n0ro9itor6 *i atun/i% #e #-erie de e. ,n#ui i3i #-u#e; B N3o #4 m4 du/L Unde nu 5oia #4 #e du/4A !e /nd ,i #-unea a/e#te /u5inte% .a o 1i#eri/4 din a-ro-iere #e au9i 14tnd ora trei diminea$a6 Se o-ri i de a1ia atun/i o1#er54 /4 #e a8.a ,n 8a$a -a.atu.ui Saint3

!au< Se uit4 ,na-oi /u un 0e#t de #-aim4 i ,n/e-u #4 8u046 Dar ,n /ur,nd #e o-ri6 S-ume0a ,.e 8urie3 *i nu #e ,ntoar#e ,na-oi% #-re Saint3!au. tre/u de e.< *i mer#e mai de-arte /oti du-4 /o.$6 A/o.o% #e o-ri mai mu.t tim- i /nd -rima /r/iuma ! /a{e } d 2irT Ai/i 14u o u./i/4 de 5in i 0 ! ? Ei% Lou5i0ni% ,i #tri04 unu.% de unde ai ieit ,n 2a.u. 4#ta de i#to5it B @2o< Atun/i ai ieit dj+jdA B Nu% m4 du/ a/o.o6 d ? t S! !rietene% iat4 doi -i#to.i -e /are te ro0 #43i 1ei ,n #4n4tatea Re0e.ui6 A/um% 84 ,n aa 8e. /a #4 -ot 5or1i Eminen$ei Sa.e6 N u S/ri#oarea nu a 8o#t 8urat46 !ierdut4 a#ta e totu.< (E. tremur4 i8ei 0ndindu3m4 1ine% ar -utea 8oarte 1ine3 @2< A#ta m3ar omor, da/4 #u r9nd6 U.timu+ra-ort a. .ui Saint3!ria/I #-une /4 HendWme i Uour1on #unt ai ei6 !oate /4 i @rnano< U.timu. ra-ort a. .ui Ra#/a##e ,mi #-une /4 i C2a.ai# e a. ei6 U.timu. ra-ort a. .ui Cori0nan% ,mi #-une inde#/i8ra1i. ,ntr3o 9i% am #4 54d -e omu. a/e#ta% ridi/ndu3#e ai/i% /ernd 8a5oarea de a 8i -rimit de Eminen$a Hoa#tr46 Cu-rin#e 1ru#/% /u m,in~e Cri#-ate% /u o/2ii di.ata$i6 !A-oi ner5ii .ui #e X ? Ei 1ine Mon#enioreA B Ei 1ine6 ? Atun/i nu tre1uie #4 mai ia#4 5iu de ai/i6 Cnd 8u introdu# Lou5i0ni% e. ,. 04#i -e Cardina. ae9at ,n 8a$a /ontinu4 .u/ru.% 84r4 a3i ridi/a -ri5irea6 Dar #emene.e -e /are .e 84/ea B Mon#eniore% #-u#e Lou5i0ni /u o 5o/e #ea/4% am 5enit #4 54 #-un /4 Dumnea5oa#tr4 nu tre1uie #4 iei$i din /a#4 #u1 ni/i un /2i-% toat4 9iua de mine6 Ri/2e.ieu ni/i nu tre#4ri6 +im- de dou4 #e/unde ,. #tudie -e omu. din 8a$a .ui6 Atta ,i 8u de a7un#6 E. #e ridi/4 a.ene% #e ,ndre-t4 #-re -erdea i #-u#e /u 0.a# tare; B Ei 1ine% -rietene% 54 -ute$i retra0e6 Nu mai am ne5oie ,n diminea$a a/ea#ta6 (E. ridi/4 dra-eria i #e a#i0ur4 /4 Saint3 !ria/ -.e/a#e)6 Hede$i% am dat drumu. unuia din #e/retarii mei /are .u/ra a/o.o% ,n /a1inetu. de a.4turi% 8iind/4 14nuie#/ /4 /eea /e a5e$i #43mi #-une$i% nu tre1uie #4 /ad4 ,n a.te ure/2i de/t a.e me.e6 Aadar% 5or1i$i /um a3$i 5or1i unui -rieten6 Lou5i0ni t4/ea6 +remura6 B Eaide$i% 84/u Ri/2e.ieu /e5a mai a#-ru% de#/4r/a$i354 /ontiin$a6 *ti$i /4 eu 54 -ot da a1#o.5irea% ,n /a.itate de /e. mai mare -re.at Hor1i$i de/i% aa /um i3a$i 5or1i .ui Dumne9eu6 Lou5i0ni t4/u6 Era -a.id /a un mort6 B Ei 1ineA Re.u4 Ri/2e.ieu /u o 5o/e mn0ietoare6 Nu ,ndr49ni$iA +re1uie #4 ,ndr49neti% dra0u. meu6 Se/rete.e -e /are 5oi$i #4 mi .e ,n/redin$a$i% 5or 8i mu.t mai 8ide. -4#trate de mine% de/t -erna /4reia i .e -ute$i 1o.1oro#i ,ntr3o or4 de dr404#toa#4 a1andonare6 Hor1i$i dar% aa /um i3a$i 5or1i amantei Dumnea5oa#tr46 Un tremur /on5u.#i5 ,. #/utur4 -e Lou5i0ni6 B Mon#eniore% #-u#e e.% eu nu am ni/i -rieteni i ni/i amant4 i Dumne9eu e -rea de-arte de mine6 Eu nu am a.t/e5a #4 54 #-un% de/t a/e#tea; S4 nu iei$i mine de ai/i6 A#ta e tot8 !e tr4#4turi.e r454ite a.e a/e#tui om% Ri/2e.ieu /iti o 2ot4rre -e /are nimi/ nu o -utea #84rma6 B n/4 nu e /o-t% ,i #-u#e e.6 Ca5a.ere% am 8o#t ,ntiin$at /4 a5ea Dumnea5oa#tr4% e -u$in /am 9drun/inat4b B Mon#eniore% ,. ,ntreru-#e Lou5i0ni /u un aer de demnitate% eu #unt 1o0at Dar /2iar de a 8i 8o#t #4ra/% nu a -ermite nim4nui% ,n a8ar4 de Re0e% #4 #e intere9e9e de -un0a mea6

B A/ea#t4 de9intere#are% ,mi r4#/o.ete inima% #-u#e Ri/2e.ieu /u ,n$e-4toarea ironie a unui om /are tie /4 nimeni nu 8a/e nimi/% -entru nimi/6 n ori/e /a9 ,mi -.4/e$i i atun/i /ine m3ar -utea ,m-iedi/a #4 ridi/ domeniu. Dumnea5oa#tr4 .a ran0u. de Du/atA B Eu% Eminen$4< S-u#e Lou5i0ni /u un 8e. de 8urie6 Eu ur4#/ onoruri.e6 Da% 54 e dea7un# /ita onoare a5e$i< Lou5i0ni #e /.4tin46 i 5enea ame$ea.46 !utea #43. a/o-ere /u aur% #43. 8a/4 Du/e% #43i dea @rdinu. S8,ntu.ui3Du2" ? numai /4 Ri/2e.ieu 04#i#e /ei tre1uia% 04#i#e /u5ntu.% /u5ntu. a/e.a /rud /are ,. -4.mui#e6 B Co-i. /e #unte$i% murmur4 Ri/2e.ieu ,ndre-tndu3#e re-ede #-rJ e. i .undu3i mna6 Sunte$i /u ade54rat un /o-i.6 Su8eri$i mu.t% nu e aaA Ea nu 54 iu1ete i atun/i 53a$i #-u#; !entru /a #3o -ot -o#eda% m4 5oi du/e #43mi 5nd #u8.etu. dia5o.u.ui< *i atun/i a$i 5enit #4 m4 04#i$i6 Lu nu #unt un dia5o.6 Eu #unt un om /are a 549ut mu.te% a #u8erit mu.te i /are di#-une de oare/are -utere -entru -rietenii #4iP Lou5i0ni% eu 54 /redeam dumanu. meu6 A/um% mi3a$i 84/ut% -ro1a1i.% unu. din a/e.e #er5i/ii /are nu #e -ot uita ni/iodat4% -oate /4 mi3a$i #a.5at /2iar 5ia$a666 eu nu 54 mai ,ntre1 nimi/6 mi 5e$i 5or1i% /nd 5e$i 5oi% ,n#4 54 #-un; /u ,n/e-ere din 9iua a/ea#ta% 8a/e$i -arte dintre -rietenii mei i -ute$i ,n/er/a #4 o1$ine$i de .a mine #4 rea.i94m /2iar i im-o#i1i.u.3 B Mon#eniore% Mon#eniore< B.1i Lou5i0ni /are #im$ea /um i #e um8.a -ie-tu. de #u#-ine6 B Du/e$i354% /rede$i i #-era$i% /ontinu4 Ri/2e.ieu /u o 5o/e -.in4 de ar94toare #u0e#tii6 A5e$i #3o 5ede$i .a -i/ioare.e Dumnea5oa#tr4% ,n5in#4% im-.orndu3546 *i atun/i are #4 54 iu1ea#/4% 8iind/4 8emei.e ,i iu1e#/ -e /ei -uterni/i% -e /ei /ura7oi i /are .e toarn4 ,n 8ier ei #in0uri% in#trumentu. /u /are #4 .e /2inuia#/46 Lou5i0ni or1it% #/oa#e un 0eam4t de ,n0ri7orare66 B Ea are #4 54 iu1ea#/4% 53o #-un eu6" *i numai datorit4 mie6 n#4 ,n tim- /e 5or1eau ,. /ondu#e#e /u 1.nde$e -e Ca5a.er -n4 .a ua anti/amerei6 Ai/i /ontinu4; B n#4 5a tre1ui #4 m4 a7uta$i #4 ,n.4tur o1#ta/o.e.e /are #e ridi/4 ,ntre Dumnea5oa#tr4 i eaL Lou5i0ni #e 549u a8ar4% 84r4 #4 tie m4/ar /um iei#e din -a.at6 E. tra5er#4 o1.i/ !ia$a Re0a.4% e5itnd 84r4 #4 tie de /e% 8i0uri.e /uno#/u$i.or6 n/4 nu e /o-t< S-u#e#e Ri/2e.ieu6 Ar 8i dat ori/e% #4 #e 04#ea#/4 a/um a/a#4 .a e.% /u toate ui.e ,n/uiate6 @ 5o/e #tri04 ,n e.; S4 ,nde-4rte9 toate o1#ta/o.e.e /are m4 #e-ar4 de ea< S43. ,nde-4rte9 -e C2a.ai#< @2< Cum .3a mai omor, \oi ,n do#u. terenu.ui de .u-te Saint3La9are< Dar da/4 nu3. 5oi -utea omor,A 3 @1#ta/o.e.e3% .ui Ri/2e.ieu< Da/4 C2a.ai# nu -oate muri de o .o5itur4 de #-ad4% -oate #4 moar4 de o .o5itur4 de #e/ure< Cnd ieea din !ia$a Re0a.4% #e .o5i de doi 14r1a$i /are #e CA!6 UHIII SE !RE!AR CA!CANA Fe. de a0end4 5ie a .ui6 N/-4rt / Ma7e#tTt do,e eh3i +or1.a#/4 B Eminen$a Hoa#tr4 te1uie #4 #e ,nt.nea#/4 .a Doamna de )i5raG% de La +rJmoi..e6 S43. 5ad4 -e Domnu. de E-ernon% ,n tre/ere -rin !ari#6 B +oate a/e#tea tre1uie#/ amnate -entru 9i.e.e urm4toare6 Du-4 a/eeaA B Mai e i -romi#iunea 84/ut4 Domnu.ui de C2a.ai#6 Ban/2et .a -rn96 Cona/u. Saint3

La9are6 De#t4inuiri -romi#e de Domnu. de ] C2a.ai#6 Eminen$a Hoa#tr4 a #-u# /4 #e 5a du/e #in0ur dar3 B S/rie$i3i Domnu.ui de C2a.ai# /4 m4 5oi du/e< . ,ntreru-#e a#-ru Cardina.u.6 C4 m4 5oi du/e #in0ur< Du-4 /e #e/retaru. intim -.ea/4% Ri/2e.ieu ,n/e-u #4 rd4 aa /um rdea e. /nd era #in0ur i a/e#ta ar 8i 8o#t -entru mu.$i oameni% un #-e/ta/o. uimitor6 E. 1om14ni; B Aa dar% a/um am #4 tiu i eu /e #e -etre/e .a Madam de C2e5reu#e6 . am ,n mna -e Lou5i0ni6 Mine am #4 a8.u i #e/retu. ,ndr40o#titu.ui 4#ta6 Da% am #4 m4 du/% /2iar da/4 /te5a -umna.e #o.ide m3ar ate-ta .a /ona/u. Saint3La9are6 Ce. -u$in am #4 trimit e8i0ia mea6 *i -u#e #4 8ie /2emat Saint3!ria/6 A/um nu mai rdea6 B I3a a#/u.t4% #-u#e e. dintr3odat4% a5eai /u dumneata #o.da$i ,n num4r de#tu. de #u8i/ient -entr a are#ta doi#-re9e/e oameni i totui +ren/a5e. i /ei doi -rieteni ai .ui% te3au ,n5in#6 A8a/erea a#ta din #trad4 Sainte3A5oGe e /t #e -oate de -roa#t46 Mie nu3mi -.a/ ee/uri.e6 B Mon#eniore% 1.1i Saint3!ria/ -4.ind6 B +re1uie #43$i ei re5ana6 *i re-ede de tot% a.t8e. nu mai eti omu. meu6 A#ta ,n#eamn4 /4 Annai# de Le#-ard# nu mai e a dumita.e6 B !orun/i$i% Mon#eniore% #-u#e Saint3!ria/ ,n5eninat de -romi #iunea -e /are o im-.i/4 a/ea#t4 amenin$are% mai mu.t de/t de amenin$area -ro-riu 9i#46 B Mine de diminea$4% -e .a ore.e un#-re9e/e% te 5ei du/e .a /ona/u. Conte.ui de C2a.ai#% ,n #-ate.e .ui Saint3La9are6 Hei 8i #in0ur6 Du-4 /e 5ei tre/e de -or$i.e !ari#u.ui% ai #4 8a/i ,n aa 8e. /a oamenii /e #e a8.4 ,n /ona/ #4 te -oat4 5edea 5enind% ,n/4 de de-arte6 Ai #4 mer0i /4.are% .a -a#6 A/o.o% ai #4 intri ,n /a#a unde ,. 5ei 04#i -e Domnu. de C2a.ai#6 Da/4 e #in0ur ? m4 au9iA ? Da/4 e #in0ur ,n /a#4% ai #43i #-ui /4 eu te3am trimi# /a #43. in8orme9i /4 nu -ot% /u toat4 -4rerea de r4u% #4 r4#-und in5ita$iei #a.e6 *i du-4 a/eea ai #4 te ,ntor/i Saint3!ria/ ridi/4 #-re Cardina. o -ri5ire uimit46 B Atea-t4% re.u4 Ri/2e.ieu6 E -o#i1i. /a Domnu. de C2a.ai# #4 nu 8ie #in0ur6 B Bun morm4i Saint3!ria/ ,n 0nd6 M3ar mira a#ta3 B *i de .u/ru. 4#ta tre1uie #4 te a#i0uri /u ori/e -re$6 +re1uie #4 a8.i /iti erau% /um erau ,narma$i i /ine 84/ea -arte din 1and46 !ri5irea .ui Saint3!ria/ #/nteia% n4ri.e i #e di.atau6 Adu.me/au aeru. /4 i /um ar 8i re#-irat 14t4.ia6 B Du-4 /e 5ei a8.a toate a/e#tea% ai #4 5ii -ur i #im-.u #4 mi .e /omuni/i6 He9i /4 e de#tu. de uor i totui% ,n #/2im1% te iert de ,n8rn0erea /e ai #u8erit3o ieri6 B *i da/4 m4 ata/4A Morm4i Saint3!ria/6 B Ei 1ine% ai #4 ,n/er/i #4 04ureti i dumneata /t mai mu.$i i #4 mi te ,ntor/i /t #e -oate de ,ntre06 De data a/ea#ta e. ,n$e.e#e#e totu.6 Nu .a o 14t4.ie era trimi#% /i .a un m4/e.6 M4 trimite #4 mor ,n .o/u. .ui<" #e 0ndi e.% 8i:ndu3. -e Cardina. /u -ri5ire.e r4t4/ite6 @ /.i-4% ei #e #8runtar4 /u -ri5irea% 8iara i ,m1.n9itoru.% 8a$4 ,n 8at4 ,n /e.e din urm4 Saint3 !ria/ murmur4 B M4 5oi du/eL Se 5a du/e< Se 0ndea Ri/2e.ieu6 Dar are #4 #e mai ,ntoar/4A Da/4 o$e.u. ,i 5a 8a/e datoria% ,n /e.e din urm4 /e are #4 8ie #/2im1atA !rea -u$in .u/ru6 Un -ie-t ,n .o/ de a.tu. Dar atun/i am #4 tiu .a /e 8e. de 1an/2et m4 in5ita C2a.ai#6 Em% Saint3 !ria/ 4#ta% era un #er5itor 1un6 Ei i< S3au du#

at$ia oameni .a 0roa-4% totu. e #4 tii #43i -4.eti6 B Mon#eniore% Cu5ioia Sa !4rinte.e Io#e8 e ai/i C4.u04ru. Cori0nan i mi/u. Ra#/a##e atea-t4 i ei ordine.e Dumnea5oa#tr4% #-u#e un 5a.et Un moment mai tr9iu% ,n urma ordinu.ui Eminen$ei Sa.e% /ei doi /umetri intrau ,n /a1inet B Mon#eniore% #-u#e Cori0nan n45a.ni/% da/4 ,mi da$i mine /omanda !or$ii Montmartre% 5i3. adu/ -e +ren/a5e. /u -i/oare.e i mini.e .e0ate< B Mon#eniore% #tri04 tru1at Ra#/a##e% da$i3mi mine ,n -a94 !oarta Saint3Deni# i +ren/a5e. 5a /4dea ,n #8rit ,n -uterea Hoa#tr4< Ce.e dou4 e:/.ama$ii 8u#e#er4 84/ute .o.a.t4 i Ra#/a##e #e i 91ur.i#e% iar Cori0nan ro#to0o.ea nite o/2i teri1i.i B E:-.i/a$i3mi% #-u#e /u a#-rime Cardina.u.% /e a$i 84/ut 5oi ,n tim-u. ,n/4er4rii de ieri Domnu. de Saint3!ria/ #e -.n0e /4 . a$i -4r4#it ,n momentu. de/i#i56 A/e#t deta.iu 8u#e#e in5entat /2ar atun/i de Ri/2e.ieu /are nu di#-re$uia i a/e#t 8e. de a 8a/e in5e#ti0a$ii B Domnu. de Saint3!ria/ to/mai a ieit a/um de ai/i% #-u#e (Cardina.u. /u i mai mu.t4 a#-rime6 B E dre-t% .3am ,nt.nit i noi% dar da/4 a 8i tiut /4 a/e#t 0enti.om e#te ,n #tare #4 m4 /a.omnie9e ,n 8e.u. a/e#ta ni/i nu i3a#i mai 8i dat 1ine/u5ntarea mea ,n tre/ere6 B *i eu% ni/i nu mi3ai 8i #/o# -4.4ria ,n 8a$a .ui6 S4 mint4 ,n 2a.u. 4#ta< Un 0enti.omL B AaI #-u#e Ri/2e.ieu% atun/i 5oi n3a$i 8u0it din 8a$a 14t4.ieiA Cori0nan #e ,ndre-t4 i -4ru a #e .un0i 84r4 m4#ur46 Cu o mi/are din /a-% 84/u #43i /ad4 0.u0a -e #-ate i /u -umnu. ,n o.d% #-u#e; B Mon#enioru. #4 1ine5oia#/4 #4 m4 -ri5ea#/46 Atun/i 5a 5edea ,n 8a$a #a% 8i0ura unui om -e /are inami/ii Eminen$ei Sa.e% nu #e -ot .4uda /4 .3au 549ut din #-ate< S4 8u0 euA Mon#enioru. 5rea #4 rd4< Cardina.u. ,i a-4#4 -ri5irea a#u-ra .or i amndoi #e ,n/.inar4 murmurnd; B Am 84/ut i noi /e am -utut B Ei 1ine% a/um #-une$i3mi /um /rede$i 5oi /43. 5e$i -utea -rinde -e omu. a/e.aA Cori0nan i Ra#/a##e #/2im1ar4 o -ri5ire i #e ,n$e.e#er46 Ei de5eni#er4 din nou a.ia$i6 B Mon#eniore% #-u#e /4.u04ru.% Ra#/a##e e de 8a$4 i 54 -oate #-une /4 amndoi am -etre/ut o noa-te teri1i.4 i ne3am ri#/at i a9i noa-te de 9e/i de ori -ie.ea% -entru a #-iona% a -ndi i a3. #u-ra5e02ea -e +ren/a5e.6 B Hoi .3a$i 549utA ntre14 re-ede Cardina.u. B Si0ur< Stri04 Ra#/a##e t4indu3i 5or1a to5ar4u.ui #4u6 B !o5e#ti$i3mi< Ra#/a##e -ri5i -e Cori0nan6 Cori0nan ,n$e.e#e /4 -o5e#tea era 0ata i #-u#e; B Hor1ete Ra#/a##e6 La 8a-te% eu $in #4 8iu -rimu.% dar .a 5or1e% m4 dau /u -.4/ere de3o -arte ,n 8a$a ta3 De a.t8e.% da/4 memoria te 5a tr4da .a un moment dat" B Fii 84r4 0ri74% #-u#e Ra#/a##e6 Memoria mea 5a.orea94 /t i 1ra$u. meu6 *tii 1ine /4 am /a-u. 8oarte #o.id Iat4 /are #unt 8a-te.e% Mone#niore6 @amenii domnu.ui Baron de Saint3!ria/% 8ur4 aadar -ui ,n derut4 de mae#tru de #/rim4% ,m-reun4 /u Se/undu. #4u Montario. i /u un a. trei.ea% a. /4rui nume nu ,. tim6 B . tiu eu% #-u#e Ri/2e.ieu6 +re/i -e#te a#ta admira$ie6 Aadar% a/eti trei demoni #e

.u-tar4 /u o ade54rat4 8urie i Ar4tarea a/e#te8r4ni era o /a-odo-er46 Ct de#-re modu. /um i3o .4#4 mne/4 ,n 7o# i #i0ur /TA De ai/8,nainte 5a 8i /re9ut -e /u5nt% 84/u+ i noi tot /Z3am -utut *i iat4 /4 Cori0nan e ai/i i 54 5a #-une -entru /e a 8o#t ne5oit e. ,n#ui #4 ,ntreru-4 .u-ta6 Eai% 84r4 mode#tie A2< A2< Da% -e .e0ea mea e ade54rat< S-u#e Cori0nan -e un ton ? Aadar% totu. #e #8 ,ri -rin ,n8rn0erea domnu.ui de Saint3 !ria/% I6I 8u0a6 n /.i-a a/eea% ,. 549ui -e Cori0nan /are ,i re5enea din n6 i ueea.4 i ,i 84/ui #emn6 Amndoi au .uat3o .a 8u04 i -utur4m #43. a 7un0em -e +ren/a5e.% ,n momentu. /nd tre/ea de !oarta Saint3Deni#6 A5ea -e /ontiin$4 ,n/4ierarea a/eea i e /am temea de !ari#6 Mon#enioru. /unoate St4n/u$a a.14A E o /r/iumioara dr40u$4% .a mar0inea drumu.ui #-re Fran$a3Nou4% .a /in/i #ute de -ai de !oarta Saint3Deni#% /u un 5in minunat de MontrZui. i /u o /r/ium4rea#a -e /are Cori0nan a #-o5edit3o3 B Ra#/a##e% mu0i /4.u04ru.% a/ea#t4 in#inuare3 B Ce in#inuare Cori0nanA ? +re1uie #43i a#/und Eminen$ei Sa.e .o5itura de mae#tru% 0ra$ie /4reia +ren/a5e. 5a 8i ,n mini.e noa#tre mineA )ra$ie .ui Cori0nan Mon#eniore i 8rumoa#ei /r/ium4re#e% /ei doi 14ie$i de .a St4n/u$a a.14 au -utut 9i noa-te% -e .a mie9u. no-$ii% #4 a#/u.te /e 5or1ea +ren/a5e. i 1anda .ui /om-u#4 din a#e oameni6 Aadar% ,n tim- /e .e turna de 14ut% /ei doi 14ie$i au au9it totu.< B Aa< +ren/a5e. #e re8u0ia#e ,n /r/ium4 a/eeaA B Da% Mon#eniore% #-u#e Ra#/a##e ,n/.inndu3#e adn/6 B *i 14ie$ii 53au re-etat tot /e #-uneau eiA Ra#/a##e #e ,ndre-t4 i ,n tim- /e Cori0nan /4#/a nite o/2i enormi% a8irm4D B Mon#eniore% 14ie$ii nu au a5ut nimi/ #4 ne re-ete6 Noi am au9it #in0uri tot% Cori0nan i /u mine< Fiind/4 /ei doi 14ie$i de -r454.ie Mon#eniore% ei 1ine eram noi< Eram eu< *i Cori0nanL ntre0 0eniu. .ui Ra#/a##e er4 ,n in5en$ia a#ta6 Ri/2e.ieu e:/.am4" B Hi/.enie de r491oi3 Strani/4 5i/.enie< Cori0nan tremura de in5idie i era ne5oit #43i #-un4; B A#ta nu rni3a 8i -utut3o eu ,n/2i-ui ,n 5e/i 5e/i.or< Rana de adineauri a 8o#t o /a-odo-er4% e dre-t6 Dar /ei doi6 B4ie$i de -r454.ie de .a St4n/u$a a.14% e -ur i #im-u. #u1.im6 +re1uie #43mi iau re5ana6 n tim-u. a/e#ta Ra#/a##e /ontinu4; B Mon#eniore% iat4 re9u.tatu.; +ren/a5e. ,i 5a -etre/e 9iua de a9i a8ar4 din !ari# i #e 5a ,na-oia mine% 8ie -rin !oarta Saint3Deni#% 8ie -rin !oarta Montmartre6 Am au9it a#ta /u -ro-rii.e noa#tre ure/2i6 B E ade54rat< Con8irm4 Cori0nan6 Ri/2e.ieu nu mai a#/u.ta i ,n/e-u#e #4 #/rie /u iu$ea.4 dou4 ordine -entru Comandan$ii de )ard4% de .a /e.e dou4 !or$i6 Ce.ui de .a !oarta *aint3Deni#% ordin #4 a#/u.te de Cori0nan> /e.ui de .a !oarta Montmartre% ordin #4 a#/u.te de Ra#/a##e6 B Du/e$i354% #-u#e e.6 Sunt mu.$umit de 5oi6 Mine% de,ndat4 /e omu. a/e.a 5a 8i -rin#% 5e$i ,m-4r$i ,ntre 5oi dou4 #ute de -i#to.i6 B Unde 5a tre1ui #43. /ondu/emA ntre14 Cori0nan ,ndoindu3#e -n4 .a -4mnt6 B Adu/e$i3mi3. ai/i6 A/um -.e/a$i6 +ren/a5e. -rin#< Se 0ndea Ri/2e.ieu du-4 -.e/area /e.or doi to5ar4i6 @2< A/eti doi

oameni ni/i nu3i dau #eama /4 -ro1a1i. ,mi #a.5ea94 5ia$aL *i a-oi d4du ordin #4 8ie introdu# !4rinte.e \o#e86 A7uni a8ar4% Cori0nan i Ra#/a##e ,i num4rar4 -ie#e.e de aur -e /are .e ,n24$a#er4 i ,i ,ndoir4 /u 0ri74 /e.e dou4 -re$ioa#e ordine% a-oi intrar4 ,m-reun4 ,ntr3o /r/ium4% -entru a3i /e.e1ra a/o.o trium8u. i a #e ,n5oi a#u-ra /e.or /e a5eau #4 8a/4 a doua 9i6 Ra#/a##e% ,n#etat% /eru dou4 1ute.ii /u 5in de An7ou i Cori0nan #4rut4 #er5itoarea /are .e adu/ea% #u1 -rete:t /4 o 1ine/u5ntea946 B A/um% #-u#e /4.404ru.% du-4 /e #e ae94% #-une3mi i mie unde ai -rimit rana aia .a 1ra$A B !o8tim% 84/u Ra#/a##e6 Bine /4 mi3ai adu# aminte6 E. ,i #ume#e mne/a i /u o /r-4 muiat4 ,n a-4% ,n/e-u #4 8re/e -.a0a6 n /te5a #e/unde% rana di#-4ru era 8a.#4% 5o-#it4 /u rou6 Cori0nan r4ma#e n4u/it Ra#/a##e era i mai tare" de/t ,i -utu#e ,n/2i-ui6 A/um% da/4 Ra#/a##e nu e9ita#e #43i dea -e 8a$4 ,n#/enarea 8a$4 de un ri5a.% un ad5er#ar% un duman /2iar% /are -utea #43. -iard4 /u un /u5nt% era din /au94 /4 dei Cori0nan era /a-a1i. #43. do1oare -e Ra#/a##e% iar \Ra#/a##e ,n #tare #43. #tr,-un04 /u 8ri0area .ui de #-ad4 i dei .a ne5oie -uteau ,n/er/a #4 #e /a.omnie9e unu. -e /e.4.a.t% ni/iodat4 ,n#4% nu ar 8i 8o#t ,n #tare #4 #-un4 Cardina.u.ui mi/i.e .or #e/rete a.e me#eriei6 A#ta era a.t/e5a6 *i nu din /in#te% #au din #/ru-u.e> doar din intere#6 S43. denun$e -e /e.4.a.t% ,n#emna #4 #e denun$e -e e. #in0ur6 Ei #e urau% ,n#4 erau a.ia$i6 Cnd /e.e dou4 1ute.ii /u 5in 8ur4 0o.ite -n4 .a u.tima -i/4tur4 i du-4 /e Cori0nan 1ine/u5nta ,n 8e.u. .ui% -entru u.tima oar4% #er5itoarea% /ei doi /umetri ieir4% -entru a #e du/e 8ie/are a/a#46 B Aa #-u#e Ra#/a##e% mine tu 5ei .ua /omanda !or$ii Saint3 Deni#A B Da *i tu -e a !or$ii Montmartre6 *i da/4 ai #43. -rin9i tu -e6 +reii/a5e.% ai #4 -ui #4 m4 anun$e imediatA% @0 M" dirnin% M A #48I C d & & d & Sa.e mi #e -ar /ain 0reu de -urtat v I! Auru. a/e#ta ar -utea #43mi 8ie .uat de 8rate.e 5i#tierni/ a. mn4#tirii% da/4 D +$ CA!6 UIU C@NACU< SAIN+3LAZARE CURSA ERA )A+A6 Ri/2e.ieu -u#e #4 #e ,n/2id4 toate !or$i.e !ari#u.ui% ,n a8ar4 de /e.e dou4 unde tre1uia #4 #e -o#te9e Ra#/a##e i Cori0nan% /a e8i de /a-/ane6 +oate a/e#te -re-arati5e enorme% /a #4 8ie -rin# un #in0ur om% a5eau /e5a 2ido# ,n e.e6 A doua 9i% du-4 /e ,i -etre/u#e o -arte din noa-te /a #43i -o5e#tea#/4 .ui Mau.uG# i .ui Montario.% a/e. 5i#% -e /are dei trea9% i #e de#84ura ,naintea o/2i.or ,n -a.atu. de )ui#e% +ren/a5e. iei din !ari# -rin !oarta Montmartre i #e ,ndre-t4 #-re /ona/u. Saint3La9are6 E. mer0ea /4.are% .a -a#6 Era a-roa-e de -rn96 Un #oare 8rumo# de -rim45ar4 rdea de #u#% -e un /er #enin% de m4ta#e 0ri31.eu% /u /te5a ear8e de 5oa.6 @ 1u/urie /iudat4 84/ea #43i 1at4 inima t,n4ru.u< @ #-ad4 #o.id4 .o5ea /oa#te.e /a.u.ui i /teodat4% e. o mn0ia /u mna; #-ada a/eea% a5ea #43i /u/erea#/4 -rietenia 8rumoa#ei Annai#6 Re#tu. a5ea #43i 5ie -e urm46 Re#tu.< Dra0o#tea< Din de-4rtare 14tea dou4-re9e/e% /nd de#/4.e/4 ,n 8a$a /a#ei /e ,i 8u#e#e #emna.at46 Heni#e .a tim-] Saint3!ria/ -orni#e i e. #-re /a#a /are% du-4 /e tre/ea !oarta Saint3Deni#% #e -utea 5edea

din de-4rtare% ,n #-ate.e /.4diri.or Mn4#tirii Saint3La9are% 8iind ae9at4 /e5a mai #u#6 Numai /4 ei -.e/a#e -e .a ore.e dou4#-re9e/e .a drum #-re moarte> /e. -u$in aa /redea e.6 Nu -u$in /ura7 ,i tre1uia% #4 ,nainte9e aa .a -a#% de#/o-erit% -rin $inutu. a/e.a m.4tino# i -.in de tu8iuri6 Saint3!ria/ ,n$e.e#e#e 8oarte 1ine /4 era #ortit #4 -rimea#/4 5reun ata/ -er8id /u #-ade.e% #au 5reo #a.54 de ar2e1u9e% de#tinate Cardina.u.ui E. ,n/4.e/a#e i #e ,m1r4/a#e /u mar/ 0reutate -o8ta ne#41uit4 -e /are o #im$ea de a3i ,n8i0e -intenii ,n LP / i.ii% /a #4 nu mai 5ad46 Din do#u. 8ie/4rui /o-a/% 8ie/4rui tu8i% e.Q6 Iduri.e Mn4#tirii% era a.1 /a 5aru. i tre1ui #4 #eI,n/.ete9e de .a /a De /e era #a.5atA Din do#u. 9iduri.or mn4#tirii% din 8undu. unui Saint3!ria/ 84/u un o/o. uor i tre/u -e .n04 ei6 Ei #e ridi/ar4$i #e *i -4rnd /4 ni/i nu3i 549u#e ,i /ontinu4 drumu. #-re /a#a .ui C2a.ai#6 Saint3!ria/ 5oia #4 #e 1at4 i #43i rite -ie.ea% dar nu 5oia #4 a /4rei $inut4 o -ort Dar .a urma urmei% da/4 -ot 8a/e ,n aa 8e. /a #4 -ro8itu. -e dea#u-ra6 A/e#t C2a.ai8tre1uie #4 8i a#/un# ,n4untru doi trei *i 8iind/4 Saint3 !ria/ tia #4 /a./u.e9e% #e 2ot4r#e #4 o-un4 Saint!ria/ erau 0ata #4 a.er0e a/o.o i ,n 8ine% ,n #a.a de .a -arter% #e ,n diminea$a a/eea ea -rimi#e un /4.4re$ trimi# de Du/e#a de C2e5reu#e6 *i /a5a.eru. ,i #-u#e#e; Am -rimit ieri o de-e4 de .a #e/retaru. #4u> are #4 5in4 i 5a 8i #in0ur"6 La ora 9e/e% Annai# intr4 ,n /a#a #in0urati/4 /o/o$at4 -e o ,n4.$ime /are domina mn4#tirea6 Ai/i #e in#ta.4 ,n #a.a /ea mare6 La drea-ta i .a #tn0a #e a8.au dou4 ui mari% -e /are ea .e de#/2i#e -e rnd> amndou4 d4deau ,n /te o od4i$4 i nu #e a8.a nimeni ,n e.e6 A#i0urndu3#e /4 era #in0ur4% ea ,i #/oa#e #-ad4% o ,n/er/4 ,ndoind3o ,n mini i o ae94 -e ma#46 Era -a.id4> o/2ii ei ne0ri ,i re8.e/tau 2ot4rrea ne/.intit4b Co#tumu. de /a5a.er -e /are ,. ,m1r4 /a#e% ,i .4#a toat4 .i1ertatea mi/4ri.or -entru .u-t4% i ,n -i/ioare% ,n -ra0u. uii% .uminat4 ,n -.in de #oare.e /a.d de -rim45ar4% /u #i.ueta ei 8in4 i mndr4 ea ate-ta 14t4.ia% /u -ri5iri.e a$intite a#u-ra inten#ei re0iuni -u#tii i m.4tinoa#e6 Un moment% o tre#4rire o 90udui6 Ri/2e.ieu 5enea .a -a#6 I ? Uite3IL Dar nu era Ri/2e.ieu6 Era numai /o#tumu. .ui6 *i ,n /o#tumu. a/e.a% Saint3!ria/< Cte5a minute Annai# r4ma#e #43. /ontem-.e -e /e. /are 5enea .a ea% o mi/4 ima0ine -ierdut4 ,n radia$ii.e #oare.ui% ,n -artea de 7o# a /m-iei> du-4 un tim- di#tin#e i deta.ii; /a.u. ne0ru% /ati8ea 5io.et4 i manta roie a /4.4re$u.ui6 !ri5irea ei -4rea /4 5rea #43. atra04 de a/um ,nainte% nimi/ nu3. mai -utea ,m-iedi/a -e Ri/2e.ieu #4 a7un04 -n4 .a ea6 Cio/nirea era ine5ita1i.4 Ea intr4 din nou ,n #a.on i de#/2i9nd ui.e din drea-ta i din #tn0a% ea #e a#i0ur4 /4 od4i.e de a.4turi erau 0oa.e6 *i .undu3i iar #-ada #e 7u/4 /u ea% a-oi o -ri5i un minut /u o /iudat4 -ri5ire 8i:4 i o -u#e .a .o/ -e ma#4 Ea ,i ,n/ru/i4 1ra$e.e i ate-t4 Bu9e.e ,i erau ,ntrede#/2i#e> -ie-tu. i #e ridi/a ,n tremur4turi #/urte> a#-ir4 r491unarea i inima ,i 14tea /2emarea mor$ii6 B S43. u/id% murmur4 ea% #au #4 8iu u/i#4 de e.6 Da/4 eu 5oi /ada% +ren/a5e. are #4 5in4 i 5a /ontinu4 e. .u-ta% tot /u #-ada a#ta3 (Ea #e ,n8ior4) Ha 5eni oareA ? Unde o 8i a/umA ? De /e oi 8i a5nd eu ,n/redere ,n e. /nd totu. ,. ,n5inuiete de a 8i #-ionu. Cardina.u.uiA ? Ha 5eni oareA ? @2< Dar de /e o 8i 5enind Ri/2e.ieu aa de de5remeA ? Cnd +ren/a5e. ni/i nu e ai/iA @ ,ndoia.4 teri1i.4 #e a14tu a#u-ra ei6 n a/e.ai moment% ea au9i -aii /a.u.ui% a-oi /um /a5a.eru. de#/4.e/a 90omoto# i ,i .e0a anima.u. Ea ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t

B Iat43.< Ri/2e.ieu a i 5enit< Dar de /e aa de 5remeA 3 Ia -a.-ita6 Intrarea .uminat4 de #oare% 8u ,ntune/at4 de o um1r46 Annai# -u#e ,n/etior mna -e mneru. #-adei /e #e a8.a -e ma#4 i ,i ridi/4 o/2ii6 *i o/2ii ei 8rumoi #e di.atar4 ,ntr3un 8e. de #-aim4 0roa9ni/4 i /e5a /a un #tri04t #.a1 i #e #tin#e -e 1u9e.e3i a.1ite; Saint3!ria/L S-aima era ,n ea i nu 5enea ni/i din uimire i ni/i din 8ri/46 Henea de .a 0ndu. ,n8ior4tor; Ri/2e.ieu a 8o#t -re5enit< !re5enit de +ren/a5e.< Saint3!ria/ ,n/remeni#e6 De .a -rim4 -ri5ire% e. re/uno#/u#e -e Annai#% ,n a/e. tn4r /a5a.er /e #t4 ,n -i/ioare .n04 ma#4% /u mna -e o #-ad4 0oa.46 . ,m-ietri#e uimirea i ,n0ri7orarea de /eea /e -utea #4 8ie dede#u-tu. a/e#tei ,nt,.niri3 Cardina.u. ,. trime#e#e .a C2a.ai# i a/o.o o 04#i#e -e Annai# de Le#-ar#6 De /eA Ce 5oi#e Ri/2e.ieuA Dar a-roa-e imediat -a#iunea ,n/e-u #4 5or1ea#/4 ,n e. /u o 5o/e autoritar4 /e a/o-erea -e toate /e.e.a.te6 Saint3!ria/ #/rni; B Dra/e< @ri/e ar 8i 5rut Eminen$a Sa% eu am #4 8a/ #4 #e ,ntoar/4 a#ta ,n -ro8itu. meu< Fiind/4 e ai/i% am #3o iau -entru mine% -entru mine #in0ur< Cu un uierat #trident% e. #8ie t4/erea ,ntin#4 a m.atini.or6 A#/uni a/o.o -entru a3. a-4ra% /ei 9e/e t.2ari an0a7a$i a5eau #43i #er5ea#/4 -entru a.t .u/ru6 A#ta era totu.< *i du-4 a/eea% intr4 Annai#% /u #-ada ,n min4% #e ,ndre-t4 #-re ua din drea-ta% -e /are o de#/2i#e#e /u o /.i-4 mai ,nainte> de data a/ea#ta ea nu #e mai de#/2i#e< *i -e /ea din drea-ta% o 04#i .a 8e.% ,n/uiat4< n /e.e dou4 /amere% 0oa.e /u un minut mai ,nainte% a/um #e a8.au oameni6 Inten$ia de a o -rinde ,n /ur#4% era e5ident4 !4r4#ind intrarea% Saint3!ria/ #e ae94 ,ntre Annai# i #/ar4 din 8und /are i3ar 8i o8erit -o#i1i.itatea de a #e retra0e ,n -artea de #u# a /a#ei6 Ea arun/4 ,n 7uru. ei o -ri5ire #4.1ati/4% de anti.o-4 -rin#4 ,n /ur#4 Ua /ea mare de .a intrare era de#/2i#4% iar Saint3!ria/% .a -i/ioare.e #/4rii% r,n7a6 n tim- /e ea e re-e9i /u iu$ea.4 #-re dre-tun02iu. de .umin4 aurie a. uii% au9i 0a.o-u. 0r41it a. mai mu.tor /ai i dintr3o dat4% /ei 9e/e t.2ari -.4ti$i% ai .ui Saint3!ria/% a-4rur4 /u -umna.e.e ,n min4% ur.nd; B !e ei< !e ei< S4ri$i< La moarte< U/ide$i< !e /ine #4 u/idemA 3 B A8ar4 de ai/i /ara02ioi.or< Comand4 Saint3!ria/6 !49i$i intrarea i ate-ta$i #4 54 /2em< Annai#% /u un 0e#t de di#-re$ ,i 5r, #-ada ,n tea/4 i /u un r# amarni/ 0r4i; B +ren/a5e. a or0ani9at de minune /ur#a a#ta6 Saint3!ria/ nu ,n$e.e#e#e% dar #e a-ro-ie de ea i3i r4#-un#e /u o 5o/e tremur4toare; B Cu #-ada a/eea ,n min4% era$i #u-er146 Ni/iodat4 nu 53am 549ut aa de #tr4.u/itoare6 !e /ine /redea$i /43. 5e$i 04#i ai/iA !e /ine #-era$i #43. u/ide$iA Ea ,i ,ntin#e mna i atin#e mantia roie /u 5r8u. de0etu.ui; B !entru /e te3ai ,m1r4/at /u 2aine.e Cardina.u.ui de Ri/2e.ieuA St4-nu. duimita.e ,$i 8a/e -rea mu.t4 /in#te6 E. #e /utremur4% #mu.#e de -e umeri -e.erina -e /are o arun/4 ,ntr3un /o.$ i #-u#e; B !e e. 5roia$i #43. u/ide$i% nu3i aaA Hoia$i #4 54 1ate$i ,n due. /u Ri/2e.ieu< @2< Ce 8rumoa#4 #unte$i< Ei 1ine% iat4 -ie-tu. meu6 Da/4 54 tre1uie o #-ad4 de /are #4 53o /io/ni$i -e a Dumnea5oa#tr4% iat3o -e a mea< Ea ,. de9a-ro14 /u di#-re$6 B E 8oarte ade54rat< Ro#ti e. ,ntr3un uierat ar94tor6 M4 di#-re$ui$i -rea mu.t -entru aa /e5a6 Eu #unt mai -re7o# i de/t ur4 Dumnea5oa#tr46 Cine #unt euA )8ia6 Mu#ta$a .ui ro/at4 #e 91r.i#e6

B Eu #unt omu. /are 54 iu1ete6 Nimeni nu are #4 54 iu1ea#/4 5reodat4 /a mine6 B Eaide% #-u#e ea /u r4/ea.4% 843$i odat4 datoria; Cardina.u. atea-t4 #43i dai ra-ortu.6 Saint3!ria/% #u1 .o5itur4 /a de 1i/i /e o -rimi#e% r4ma#e o /.i-4 amu$it de di#-erare6 A-oi 8uria .ui a7un#e .a ma:imum6 S8idarea .initit4 a .ui Annai# ,i de5eni#e #in0uru. .u/ru -e .ume -e /are nu3. -utea #u-orta *i ,ntr3un u.tim e8ort de dra0o#te% e. ,i uur4 ura; B Am #4 54 8or$e9 eu #4 m4 ur$i% 1.1i e.6 PDI Ea /.4tin4 din /a- /u un /a.m teri1i.6 B @2< Mu0i e.6 Am #4 54 8or$e9 eu #4 #/oate$i #-ada aia -e /are o -urta$i i #4 o ridi/a$i #-re mine< Hreau #43mi 5ede$i /u.oarea a/e#tui #n0e% /are arde de dra0o#te -entru Dumnea5oa#tr4 1u/4$i.e -e 7o#Q Saint3!ria/ ,i a/o-eri 8a$a /u -a.me.e /ri#-ate6 Un #u#-in i #e && i//4 ,n 0t.e76 A-oi #e ,ndre-t4% #-ume0nd6 @/2ii .ui arun/au .umini B Ba ai #4 m4 ur4ti% mu0i Saint3!ria/6 *i a#ta are #4 8ie 1u/uria E. #e o-ri% 0,88,nd% -oate e9itnd6 Ea6 +re#4ri /u -utere i #tri04;6 *i atun/i% ,n0ro9itoru. #e/ret #e ridi/4 din 8undu. a/e#tui #u8.et tu.1urat B A 5enit .a An0er# un om6% un om trimi# de Cardina. E. mi3a #-u# B Dar eu am adu#3o .a ,nde-.inire6 Eu i3am dat otra5a6 Eu am u/i#3o -e mama dumita.e6 A2< +un4 e. ,ndre-tndu3#e% -ri/2inde.u. a/e.a n3ar ! ? Ru-t4< Ur.4 Saint3!ria/6 *i de a.t8e. a/um e -rea tr9iu< A/um (e ur4#/% /u toat4 ura -e /are mi3o -or$i dumneata6 Ni/i3o ma#/46 Ni/i3o dra0o#te6 A/um eu #unt #t4-n ai/i6 A/um eti a mea6 Eei< B4ie$i< Heni$i ,ntr3o /.i-it4 #a.a 8u in5adat4 de /ei 9e/e t.2ari6 Annai# era /a moart46 n mod 5a0 #im$i /4 era trt4 a8ar4 i3. au9i -e Saint3!ria/ arun/nd ordine /u un ton #/urt6 *i deodat4 #e 549u -e un /a. ,n mi7.o/u. unor oameni6 Saint3!ria/ #e ae94 ,n /a-u. tru-ei i #tri04 ? Urma$i3m4< Banda -orni #-re Nord% tra#nd un mare #emi/er/ ,n 7uru. !ari#u.ui6 Era to/mai momentu. /nd +ren/a5e. ieea -e -oarta Montmartre6 +rei ore mai tr9iu% Saint3!ria/ ,. -4r4#ea -e Conte.e de C2a.ai#6 A-oi% ,n 0oan4 mare% o#ea ,n !ia$a Re0a.4 i ,i 84/ea imediat intrarea ,n /a1inetu. Cardina.u.ui% /are ,. -ri5ea /u uimire6 Bri0andu. ,n$e.e#e i #ur#e; B Ni/i o 90rietur4 -e /o#tumu. Dumnea5oa#tr4% Mon#eniore6 Ni/i /ea mai mi/4 .o5itur4 a #oartei6 M4 ,ntor/ /t #e -oate de #im-.u% onorat de #a.uturi.e unei mu.$imi de oameni% /are m3au .uat dre-t Eminen$a Hoa#tr4 Cardina.u. -ri5i atent #-re 8a$a a/eea .i5id4% a.e /4rei tr4#4turi -4reau ,n4#-rite i #e 0ndi; S3a ,ntm-.at /e5a6 De /eA" B Conte.e de C2a.ai#A ntre14 e.6 B M3a -rimit 8oarte 0a.ant Era #in0ur% Mon#eniore% a1#o.ut #in0ur i mi3a e:-.i/at /4 ar 8i a5ut onoarea #43. #er5ea#/4 e. ,n#ui -e Eminen$a Hoa#tr4 1an/2etu. era 0ata -re04tit6 B @2< Se 0ndi Ri/2e.ieu -4.ind6 @tra54A Da< +re1uia #4 m4 8i 0ndit .a a#ta6 Dar /a i /um ar 8i 02i/it a/e#t 0nd% Saint3!ria/ /ontinu4 .initit B M4 #imt 8or$at #4 m4rturi#e#/ Eminen$ei Hoa#tre% /4 mi3era tare 8oame6 Domnu. Conte a in#i#tat aa de 8rumo#3 !e #/urt% ne3am ae9at amndoi .a ma#4 i am de5orat tot /e a 8o#t -re04tit -entru Dumnea5oa#tr4 i am e-ui9at -n4 .a u.tima 1ute.ie de 5in% /in#tind ,n #4n4tatea Hoa#tr4

La un 0e#t a. Cardina.u.ui% Saint3!ria/ #e retra#e6 E. 0ndea; A/um e a mea6 Numai a mea Eu am /u/erit3o% eu o -4#tre9< S3a ,ntm-.at /e5a% ,i #-unea Ri/2e.ieu% /e5a /are tre1uie totui #3o a8.u< +ren/a5e. .ua#e 5e#e. un tra- de#tin#% /u o/2ii a$inti$i a/o.o #u#% -e e.e0anta /on#tru/$ie de /4r4mi9i% 0arni#it4 -e mar0ini /u -iatr4 a.14 Cnd a7un#e .n04 9idu. mn4#tirii #e o-ri #/urt i #e ridi/4 ,n #/4ri6 n de-4rtare% ,n dire/$ia Mn4#tirii +em-.e% un nor de -ra8 0onea% ra# /u -4m,ntu< +ren/a5e.% nemi/at% #im$i o ,n0ri7orare n4-4dindu3i ,n #ti. .et% 84r4 #43i -oat4 e:-.i/a de unde ,i 5enea6 E. -ri5i ,n8.4/4rat noru. nI/ -ra8 /e #e de-4rta i murmur4; B Ce o 8i a#taA666 (1.oana de -ra8 roiati/% .uminat4 de #oare% #/4dea re-ede6 n /iiiIiiu. di#-4ru ,n de-4rtare6 +ren/a5e. #im$i un 8e. de .o5itur4 ,n inim46 I gai /.4tinnd din /a-% e. -orni din nou .a drum6 n /ur,nd de#/4.e/a ,n 8a.a ronaeu.ui6 Ua era .ar0 de#/2i#46 De /eA Cu 1u9e.e #trn#e% e. intr4 ,n4untru6 Fotu. era /a.m% .initit% ,n ordine6 E. #uri#e 5e#e.; Bun6 Am #o#it -rimu.6 n a/e#t moment% toate -or$i.e !ari#u.ui #e ,n/2ideau% ,n a8ar4 de /e.e dou4 .4#ate de#/2i#e% /a nite /ur#e de oare/i6 *i .a una i .a /ea .a .ia% #e a8.au /te dou49e/i de #o.da$i i un o8i$er6 *i 8ie/are din ei ,i #-unea; B A/um -oate #4 5in4 omu.6 +otu. e 0ata #43. -rimea#/46 ntr3ade54r totu. era 0ata% /2iar i #-n9ur4toarea6 CA!6 UU SECUNDU< M@N+ARI@L +RwBUIE CA CI+I+@RU< S4 ne -ermit4 a ne da ,na-oi /u /te5a ore% -entru a urm4ri trei -er#ona7e /are 7oa/4 un ro. im-rotant ,n a/ea#t4 a5enur46 !rimu. e Ra#/a##e6 A-oi Cori0nan i du-4 a/eea Montario.6 ? n a7un% Ra#/a##e -4r4#i#e ta5ern4% -ro#t di#-u#% morm4ind tot 8e.u. de ,n7ur4turi6 Hinu. 1un a. /4rui #tr4.u/it admirator era% ,. uura#e .a ,n/e-ut de doi3trei -i#to.i6 Du-4 a/eea 9aruri.e% .a 1ar1ut% de#/2i#e#er4 o 1re4 i mai mare ,n -un0a .ui6 ? !e .a ora 9e/e #eara Ra#/a##e -.e/4% /u inima -.in4 de ne/a9% /u /reieru. -.in de 8umuri.e 5inu.ui% dar /u -un04 0oa.46 E. .o/uia ,n #trada Saint3Antoine% ,n a-ro-iere de !a.atu. Saint3!au. adi/4 a-roa-e de !ia$a Re0a.4% unde .o/uia Ri/2e.ieu6 i 84/u#e i e. -e3a/o.o% ,ntr3o /4#uu$4 i9o.at4% un /ui1u.e$; /ote$u. o0aru.ui Era o /o/ioa14% ,n /are Ra#/a##e .o/uia #in0ur% 8iind 1ur.a/6 Ideea de a a5ea o #o$ie% /o-ii% o 8ami.ie% nu -utea #43i dea -rin /a- a/e#tei 8iin$e -er8e/t ne#o/ia1i.e6 @dat4 ,n/er/a#e i e. #4 ia o #er5itoare% dar #e +#rtn !ut #4-un /ui5a mina ,n /ea846 !utea!5edeaI5reodat4 -e #t4-nu. .ui 84r4 #4 ,r,ie i #4 #imt4 ire9i#ti1i.a ne5oie de a3i ar4ta din$ii6 Dea.t8e. era un /ine 8oarte -u$in /4te.u8nu u0ea de a/o.o6 Cori0nan3nt,iu. ,n tinere$ea .uiI,,-erdu#e o .a14 i o ure/2e% aa /4 era un anima. 0rote#/> /2io-% de3a1ia a.er0a% 2ido#6 A/e#tedeta.ii6 Erau mai mu.t de/t tre1uia /a #43i atra04 de .a #t4-n o .o5itur4 de -i/ior% dar unde /u -u$in4 8i.o9o8ie% 5ia$a era ,n de8initi5 #u-orta1i.46 *i n3ar 8i reuit ni/iodat4 #4 #e #/oa.e aa de diminea$4% da/4 n3ar 8i a5ut .ui era dintre /e.e mai #im-.e e. nu3i d4dea de mn/are .ui Cori0nan3nt,iu.% de/t o #in0ur4 dat4 -Z 9i% .a ora a-te diminea$a6 n/e-ea #4 #/2e.4.4ie% #4 mrie> #4 #ar4 ,n -atu. /e.ui /e dormea i ,n .ani#e#ede/,t /$i5a 1ie$i 0o.o0ani ,n 8undu. unei /utii de 8ier% a#/un#4 ^ u 0ri74 ,ntr3un du.a-6 B Din 8eri/ire% #e 0ndea e. #trm1ndu3#e ,n toate /2i-uri.e% din 8eri/ire% o #4 a5em mine

dou4 #ute de -i#to.i de ,m-4r$it% -entru mna -e /e.e dou4 mii de .ire% 8iind/4 eu #in0ur am #43. du/ -e +ren/a5e. 6#e /4$4r4 -e /a. i #e ,ndre-t4 -re !oarta Montmartre6 D,n -arante94% 0oa.4% 8 era #au /e. -u$in% aa -4rea6 Ra#/a##e -ro/ed4 /a ,ntr3un re 04#i -e a/o.o% intr4 ,n /a#4% 5i9it4 -arteru.% 8.uiernd% /u un are de //./8m4rii i adu#e .o m d ! Sa.U A/um #untem ne5oi$i #4 /on#a/r4m /te5a rnduri i .ui Cori0nan6 Cori0nan era un om 5anito# i /u o minte de#tu. de 0reoaie6 E. 84/u#e /te -u$in din toate me#erii.e de der1edeu% ,nainte da a eua ,n Mn4#tirea Ca-u/ini.or% unde 8u#u#e /u.e# de -e drumuri6 Era unu. din a/ei /4.u04ri 2r4-4re$i% 0o.ani% .enei i min/inoi% /are 8or8oteau .a e-o/a a/eea6 +o/mai din /au9a a/e#tor 5i/ii% !4rinte.e \o#e8 #e 0ndi#e #4 8a/4 din e. un #-ion% -e /are du-4 a/eea i3. o8eri#e .ui Ri/2e.ieu6 Ra#a .ui i mai a.e# 8i9ionomia .ui% /u 8runtea ,n0u#t4 i na#u. -.in de /ouri% aeru. .ui de om /are nu -rea ,n$e.e0e% 84/eau /a nimeni #4 nu3. 14nuia#/4 i #4 nu #e 8erea#/4 de e.6 n #/2im1% a5ea o ure/2e 8oarte 8in46 Era 8oarte mndru de antiriu. .ui% de ta.ia .ui 0i0anti/4% de -umnii .ui uriai i de .atinea#/a .ui6 n -.u#% mai -o#eda a/e. 8e. de i#te$ime% /are e#te arm4 de8en#i54 a $4ranu.ui iretP Cori0nan du/ea e:i#ten$a /ea mai inde-endent4% din /te i3ar 8i 8o#t -o#i1i. #4 5i#e9e6 E. nu a5ea ni/i .o/uin$4% ni/i /ine% ni/i /a.6 Dar a#ta nu ,n#emna /4 nu a5ea ni/i un domi/i.iu6 E. .o/uia de 8a-t .a Mn4#tirea Ca-u/ini.or% de /are a5ea o ade54rat4 oroare de a.t8e.% 8iind/4 de /te ori nimerea a/o.o% era /ondu# ,n 0enera.% dire/t .a ,n -a/e% un 8e. de /e.u.4% de /are a5ea -e dre-t moti5% o 8ri/4 teri1i.46 Ct de#-re mnia -e /are o a5ea !4rinte.e \o#e8 #43. ,n/ar/ere9e de ,ndat4 /e ,. 5edea #o#ind% ea #e e:-.i/4 -rin dou4 moti5e; tre1uia #4 dea e:em-.u /e.or.a.$i /4.u04ri i a-oi% mai a.e# tre1uia #43. $in4 -e Cori0nan atun/i /nd -uneau mna -e e.% -entru a3i -utea da drumu. .a tim-% -e 5reo urm46 n a8ara mn4#tirii% Cori0nan mai a5ea 5reo #ut4 de .o/uin$e% ,n /are era #i0ur de a 8i 1ine -rimit% 8iind/4 a5ea ,ntotdeauna -un0a 1ine 0arni#it46 Eminen$a Sa era 8oarte 0eneroa#46 !4rinte.e \o#e8% e. ,n#ui /nd era ne5oie nu e9ita #43i de#/2id4 -un0a A#t8e. era Cori0nan; un nai5 /ini/% a /4rui e:i#ten$4 #e de#84ura ,ntre 2aimana./ i temni$a6 ID Am 549ut /4 Ra#/a##e% mu.t mai -rudent% mu.t mai #t4-n -e #ine% -4r4#i#e ta5rena -e .a ora 9e/e #eara6 Cori0nan r4ma#e a/o.o toat4 noa-tea% du-4 /e /on5in#e#e o #er5itoare de ne/e#itatea /e #e -re9enta -entru ea% de a i #e #-o5edi .ui> /on5in0ere -e /are o /4-4t4 de ,ndat4 /e a95r.i o -ri5ire ,n -un0a .ui Cori0nan6 A doua 9i de diminea$4% adi/4 ,n 9iua ,n /are +ren/a5e. tre1uia #4 8ie are#tat% e. #e dete-t4 /u /a-u. 0reu i ,ntre14 ,nti /e or4 din 9i era B Nou4% i #e r4#-un#e6 B Doamne Dumne9eu.e< Mu0i Cori0nan #4rind ,n #u#6 Cori0nan #e re-e9i% a.er04 ,ntr3un #u8.et .a mn4#tire% -u#e o a -e un m40ar% ,i ,n/in#e o #-ad4 #o.id4 -e #u1 an$eriu% ,n/4.e/4 i -orni i/-ede #-re !oarta Saint3Deni#6 *i a/i -o#tu. era ,nt4rit *i a/i o8i$eru. tia /4 era 5or1a de are#tarea unui /on#-irator% un /rimina. de Stat% un anume +ren/a5e.6 n #8rit i a/i a/e. demn mi.itar 84/u o #trm14tur4% /nd 549u ordinu. /e3. 84/ea #u1ordonatu. a/e.ui /4.u04r6 n#4% nea5nd ni/i o -o#i1i.itate de a #e ,m-otri5i unei di#-o9i$ii 5enit4 din -artea I iminen$ei Sa.e% o8i$eru. morm4i; B Bine% 7u-,nJ -o-4% o #4 8ii a#/u.tat aadar6 !n4 atun/i ter0e3o din 8a$a mea6

Cori0nan ni/i nu mai ate-ta#e a/ea#t4 in5ita$ie% /i o i .ua#e .a tra-% in#-e/tnd 4m-re7urimi.e /u o -ri5ire 14nuitoare% ,n#-4imntat .a 0ndu. /4 Ra#/a##e a5u#e#e -oate i e. a/eeai idee i /4 54 tre1ui #4 ,m-art4 /u e. /e.e dou4 #ute de -i#to.i ai Cardina.u.ui ,n #8rit% a7un0nd /am -e .a ora 9e/e .a /a-4tu. drumu.ui% e. ,i .e04 m40aru. ,n #-ate.e unei uri% intr4 i /on#tat4 /u #ati#8a/$ie /4 era #in0ur ,n toat4 /a#a6 B L4udat 8ie Domnu.% -i#to.ii 5or 8i ai mei6 S4 5edem< A/um tre1uie #4 .u4m o -o9i$ie din /are #4 5edem totu. i #4 nu -utem 8i 549u$i6 E. #e ,ndre-t4 #-re ua din drea-ta a #a.onu.ui i o 04#i ,n/2i#46 Ra#/a##e era a/o.o< Atun/i #e du#e .a ua din #tn0a% /are era de#/2i#46 Intrnd ,n /amer4% ,naint4 /$i5a -ai ,n #emi3,ntuneri/ o1.oane.e 8iind ,n/2i#e% /ndb deodat4 au9i ua -e /are o .4#a#e de#/2i#4% ,n/2i9ndu3#e /u 90omot E. #e ,ntoar#e i r4ma#e tr49nit de uimire% /nd #e 04#i na# ,n na# /u un om -e /are ,. re/uno#/u numaide/t; B S8inte Dumne9eu.e< Se/undu. .ui +ren/a5e.L B A2a< S-u#e Montario. C4.u04ru. Cori0nan< Ei< Bon7our /u5io#u.e /a-u/in< Ra#/a##e 8u#e#e matina.% dar Montario. i mai matina. de/t e.6 +ren/a5e. ,i -o5e#ti#e .ui i .ui Mau.uG#% /iudate.e ,nt.niri -e /are .e a5u#e#e ,n -a.atu. de )ui#e i -romi#iunea -e /are i3o 84/u#e .ui Annai#6 B Aa< S-u#e 8.e0mati/ Mau.uG#% e 5or1a #43. u/id4 -e Cardina.u. de Ri/2e.ieuA Montario.% -4.i#e in#4% ,n tim- /e +ren/a5e. era ,n8ier1ntat6 Conte.e de Mau.uG#% /ontinua#e /u r4/ea.4; B Domnu. de C2a.ai# #-er4 /a Mon#enioru. Cardina. #4 5in4 .a /ona/u. .ui de .a Saint3 La9are6 A/o.o% ,n .o/ dZ C2a.ai#% Cardina.u. o #3o 04#ea#/4 -e domnioara de Le#-ar#% /are ,i 5a -ro-une #43i m4#oare -uteri.e /u #-ada ,n m,n43 B Dra/e% minunat4 8at4< Morm4i#e MontarioL B *i tu% /ontinua#e Conte.e% tu o #4 8ii a/o.o numai -entru a3i demon#tra /4 nu eti ,n #.u71a .ui6 *i da/4 Domnioara de Le#-ar# 5a /4dea% 5ei /ontinua .u-ta% nu3i aaA B Da% a-ro1a#e +ren/a5e. /u din$ii #trni% /u /a-u. ,n8ier1ntat B Ei 1ine% 5rei #43$i #-un eu /e /redA N3o #4 #e ,ntm-.e nimi/ din toate a#tea6 Cardina.u. n3 o #4 5in46 n .o/u. .ui Ri/2e.ieu% o #4 04#eti /te5a 1ande de 91iri% /are o #4 te tra#/4 .a Ba#ti.ia3 B Mii de tunete< R4/ni Montario.6 B *i de a/o.o% .a ea8od% /ontinua#e Mau.uG#6 De /e te ame#te/i ,n trea1a a#taA 3 B M4 ame#te/% 8iind/4 o iu1e#/< S-u#e +ren/a5e. /u 5o/ea .ui ar94toare6 *i 8iind/4 Greau #3 o /u/ere#/< Eu mi3am an0a7at ,n a#ta 5ia$a> da/4 5oi /ti0a% ,mi /ti0 8eri/irea6 Da/4 5oi -ierde% nu3mi -ierd de/t 5ia$a6 Mau.uG#% arun/nd o -ri5ire adn/4 #-re +ren/a5e.% murmura#e; B !oate /4 ai dre-tate6 +otu. de-inde de ideea -e /are i3o 8a/e 8ie/are% de#-re 8eri/ire6 +u ai ideia ta% aa /4666 n3ai de/t #4 $i3o urme9i -n4 .a /a-4t6 B Dar a#ta nu3i totu. Mau.uG# i tu Se/und6 Di#/u$ia -e /are am a5ut3o eu /u ea% tre1uie #4 r4mn4 un #e/ret6 ? Da/4 5e3$i 5eni i 5oi a/o.o% /a #4 m4 a7uta$i% m4 5e3$i de9onora ,n o/2ii .ui Annai#6 mi da$i /u5ntu. 5o#tru% /4 n3o #4 54 54d -eaKo.o% .a /ona/u. .ui C2a.ai#A B Cum 5rei< S-u#er4 /ei.a.$i doi6 Atta 8u#e#e de a7un#% 8iind/4 +ren/a5e. tia /4 Mau.uG# i Montario. ar 8i /on#im$it #4 moar4% mai /ur,nd% de/t #43i /a./e /u5ntu. odat4 dat6 n#4 de ,ndat4 /e ei 04#ir4 -ri.e7u. #4

#/2im1e dou4 /u5inte -e o-tite% Mau.uG# #-u#e#e; B !e .a -rn9% o #4 8im -rin -rea7ma Mn4#tirii Saint3La9are6 B *i eu% #-u#e Montario.% o #4 8iu /2iar ,n /ona/6 +otu. e /a #4 nu m4 5ad4 e.% aa /um mi3 am dat /u5ntu.6 Din /au9a a/ea#ta% Montario. iei#e din !ari#% /2iar ,n momentu. /nd #e ,n/2ideau -or$i.e6 Din /au9a a/ea#ta% e. a7un#e#e /u mu.t ,nainte% ,n /a#a #in0urati/4% /4reia 84r4 ni/i o /.i-4 de e9itare e. ,i #-4r#e#e ua B Domnu. Montario. 1.1i e.6 M4#ura eu teri1i.u. Se/und i #3ar 8i -4riit 84r4 #en#6 Montario. era #4 ai14 ma#4 ,ntre d i Se/und ,n a/eeai /.i- ma#a ,m-in#4 /u -utere a-u/4 de 0,t3<666 I Era i tim-u.% /4I/i 5r8u. #-ade8 ,i a7un#e#e .a 0t i o -i/4tur4 -ur-urie ,i ,nrour4 0u.eru.6 Bra$u. Se/undu.ui re/49u6 (rierei #a.e666 B De unde o tiiA @are nu /um5a Annai# aA666 Da% da% dra/eL6 Ea /rede /4 Cardina.u. e 1ine in8ormat (A#ta e< @2< A#ta e in8amie) H4 .u-ta$i ,m-otri5a /ui5a mu.t mai -uterni/ de/t 5oi6 H3o #-un eu% o #4 54 B Hor1ete atun/i< D 0 !6 B E 1ine< Cardina.u. e#te in8ormat /4 +ren/a5e. o #4 #e ,ntoar/4 ,n !ari# -rin !oarta Saint3 Deni#6 (Montario. tre#4ri6 A#ta /oin/idea /u /e.e Saint3Deni#% unde e#te -ndit6 S4 intre ,n ora -rin !oarta Montmartre< I !rin !oarta Montmartre% m4 au9i$iA *i atun/i% 5a 8i #a.5at6 Montario. ,i -u#e #-ada .a io/% ,n tea/4% arun/4 o -ri5ire ,n 7uru. #i0ur46 Hreu #43. 54d -e +ren/a5e.I tre/nd -rin -oarta orau.ui6 @ #43mi B +ren/a5e. o #4 trea/4 -rin !oarta Montmartre% -e .a !oarta mea< Se/und> du1.4 /a-tur4 din /are im1e/i.u. de Cori0nan nu 5a a5ea ni/i3o 84rmi$a6 Ce o #4 #-un4 Cardina.u.A A2% a 5rea #4 8iu66 Uumaide/,t ,n /amer46 Se/undu. ,n/2i#e imediat ua ,n urma .ui i .a 90omotu. 84/ut% nou. 5enit #e ,ntoar#e #-eriat6 Era Cori0nan6 B A2< Bun4 9iua< Bun4 9iua Cu5iioia ta% #-u#e Montario.6 Ai 5enit ,n tim- -entru a3mi da 1ine/u5ntarea dumita.e< Cori0nan% re5enindu3i din #-erietur4% 84/u -e /ura7o#u. i ridi/4 dou4 de0ete; B n0enun/2ea94 8rate< n0enun/2ea94 -entru a -rimi 1ine /u5ntarea -e /are ai 5enit #3o /au$i ai/i< A-roa-e ,n a/eeai /.i-4 e. ,i de#84/u antiriu. i #/o$nd #-ada /u o mi/are 8urioa#4 /ontinu4; B Na< !40nu.e< Uite 1ine/u5,ntarJa mea< *i #e re-e9i #-re e.6 Dar a5ea de3a 8a/e /u un ad5er#ar -rea tare6 La I/i ti/ re-ede /a i e.% Montario. ,i #/oa#e #-ad46 Ce.e dou4 o$e.uri #e /io/nir46 Cori0nan nu era 5itea9 de/t atun/i /nd nu3i d4dea #eama de fjm i/o.% ,n#4 era un #-ada#in de temut Montario. da ,na-oi i murmur4 0i.iind; B Ei 1.e#tem4$ie< #ta 5rea #4 m4 omoare< #ta nu3i /4.u04r% e un #-ada#in< B C4.u04r< S-unea Cori0nan dnd .o5itur4 du-4 .o5itur46 Dar /4.u04r a. 1i#eri/ii

.u-t4toare< Se/undu. 8u re9emat de -erete% .n04 8erea#tr4 Cori0nan 8and4 odat4 adn/% r4#tindu3#e; B oine #/e.eratu.e< Cu a/e#te trei de0ete ,n /2i- de 1ine/u5ntare ,n 1urt4% o #4 8ii #i0ur ,n /.i-a /nd /4.u04ru. 8anda% re-e9indu3i #-ada ,ntr3un e.an 8urio# dre-t #-re 1urta ad5er#aru.ui% arm4 ,i 91ur4 din mna Din /au9a /.anu.ui /e i3. 84/u#e% Cori0nan /49u ,n 0enun/2i i ,n a/eeai #e/und4 ,. 549u -e Montario. a-.e/ndu3#e dea#-ura .ui% #/rnind; B Aa% -o-4 #/r1o#% /redeai /4 -o$i #43. tra0i ,n 8ri0are aa de nim-.u -e un Se/und a. A/ademiei +ren/a5e.A Ridi/43te i #43mi #-ui #in/er tot /e tii% /4/i a.t8e.% a#t49i o #4 8ie u.tima 9i /nd 5ei mai 8i -ri5it o 8at4 de om /in#tit Cori0nan r4m4#e#e tr49nit de uimire 549nd /4 .o5itura ,i d4du#e 0re3 E. #e ridi/4 tremurnd> a/um% 5edea 8oarte /.ar -eri/o.u. ,n /are ne a8.a i3i d4dea #eama /4 ri#/a 8oarte mu.t #4 8ie #tr4-un# de #-ada tur1atu.ui a/e.a6 B Hor1ete 84r4 o/o.uri i 84r4 .atin4% re.u4 #e/undu.6 Ai 5enit ai/i D D6 Ca #43. #-ione9i -e +ren/a5e.A Cum a5eai inten$ia #43. are#te9iA B !rin 04r9i.e de .a una din !or$i.e !ari#u.ui% -e unde are #4 trea/ ,n /ur,nd6 B !oarta Saint3DJni#% 2aiA B Ba nu% 84/u re-ede /4.u04ru.% .a !oarta Montmartre< H4 7ur /4 no1i.u. +ren/a5e. -oate #4 intre /u toat4 #i0uran$a -rin !oarta Saint3Deni#6 B A2a< F4/u Montario. 0nditor6 Ei 1ine% 5om 5edea noi da/4 ai #-u# ade54ru.% -un0a de -o-4 i ne 5om ,ntoar/e ,n !ari# -rin !oarta Saint3Deni# i tu o #4 mer0i /u noi6 Aa /4% da/4 /um5a o #4 ,n/er/i #4 8u0i -n4 atun/i% #4 te 8ereti de 1ine/u5ntarea mea< Montario. ,. .4#4 -e Cori0nan /om-.et 94-4/it de ,n/4ierare i tremurnd de ,ntor#4tura -e /are o .ua#er4 .u/ruri.e6 B Ei tr49naie< Dar tii /4 mer0e 1ine< Se 0ndea e.6 @ #43i ,nto54r4im -e amndoi /ara02ioii 4tia -n4 .a !oarta Saint3 Deni#% -e /are o /omand eu6 A/o.o o #4 -un #43i are#te9e i o #43i arun/ .a -i/ioare.e Mon#enioru.ui% /are o #4 m4 a/o-ere atun/i de aur i mr.anu. de Ra#/a##e n3o #4 -rimea#/4 ni/i /ea mai mi/4 14n/u$4< n tim-u. a/e#ta Montario. #e in#ta.a#e .a -nd4 ,n /a-u. #/4rii /e d4dea ,n #a.a /ea mare6 De a/o.o% e. -utea #4 #u-ra5e02e9e /e #e -etre/ea 7o#6 E. #e 0ndea; B Ra#/a##e #-une /4 #3a -re04tit /ur#a .a !oarta Saint3Deni#6 Cori0nan #-une /4 !oarta Montmartre tre1uie #43i #er5ea#/4 de /a-/an4 .ui +ren/a5e.% /e. mai mare mae#tru de #/rim4% ,n#4 /e. mai ne1un dintre to$i ,ndr40o#ti$ii din .ume6 Amndoi mint3% da/4 nu /um5a amndoi au dre-tate< Ce3i de 84/utA n momentu. a/e.a% mna$i de a/e.ai #entiment de team4 i de /urio9itate% Ra#/a##e i Cori0nan% 84r4 90omot% /r4-a#er4 -u$in ui.e i arun/au /te o -ri5ire 8uri4 ,n #a.a /ea mare6 n -artea /ea.a.t4 a #4.ii% ,n #emi,ntuneri/% Cori0nan 94ri mutra ,n0ri7orat4 a Iui Ra#/a##e i ,n/2i#e re-ede ua6 Ra#/a##e ,ntre94ri#e i e. 8a$a -e /are o dete#ta% a .ui Cori0nan% i #e retra#e /u iu$ea.46 B M3o 8i 549utA Dar Montario.% .3o 8i 549ut i -e e.A Se ,ntre1a Ra#/a##e6 A2< !o-4 1.e#temat6 Hrei #43mi 8uri -artea mea de /ti0<A Atea-t4 tu -u$in< B +.2aru. de Ra#/a##e e ai/i< i #-unea Cori0nan6 A2< Mi9era1i.e oi 8i 5rnd #4 iei -entru $ine #in0ur tot 1ene8i/iu.% nuA La#4 im1e/i.u.e< Montario. a /re9ut tot /e i3am #-u#6 A-roa-e imediat #o#i i Annai#% a-oi Saint3!ria/6 *i ,n#8rit% e:a/t .a -rn9% ,i 84/u i

+ren/a5e. a-ari$ia6 Montario. a#i#ta#e .a toat4 E/ena dramati/4 /e a5u#e#e .o/ ,n #a.on% 84r4 /a -4rerea .ui de#-re Annai# #4 #e 8i #/2im1at ,ntru nimi/6 Cnd 549u /4 Saint3!ria/ -u#e#e mna -e Annai# i o r4-i#e% e. #e mu.$umi #4 murmure /u 8urie; B Em< Amndoi #unt demni unu. de a.tu.6 N3au de/t #4 #e m4nn/e ,ntre ei% /4 a#ta ne 5a #/4-a -e noi de 0ri746 +ren/a5e% intrnd ,n #a.a /ea mare% #e o-ri#e ,n 8a$a /e.or dou4 Ir,nturi a.e #-adei .ui Annai#6 *i a/eeai #urd4 ne.inite /are ,. /u-rin#e#e atun/i /nd 94ri#e noru. roiati/ de -ra8 /are di#-4rea ,n dire/$ia Mn4#tirii +em-.e% i #e ur/4 din nou ,n /reieri% ,n 5a.uri a-rin#e; B Ai/i #3au 14tut ,n due.3 Dar /ineA ? Ce ,n#eamn4 a#taA ? CineP g oi 5enit ai/iA ? De a1ia a/um e -r,n9u.3 Cardina.u. tre1uia #4 8ie ai/i i ea tre1uia #4 8ie ai/i6 !entru /e am 5enit numai eu #in0ur .a ,nt.nireA n /.i-a a/eea o #-ad4 /49u dintr3odat4% /u mare 90omot% .a -i/ioare.e .ui6 +ren/a5e. tre#4ri i ridi/ndu3i /a-u.% ,. 549u -e Montario.6 Mae#tru. de #/rim4 #e ,ndre-t4 i .u4 o ,n84$iare 0.a/ia.46 Se/undu. /o1or, ,n/et% #/ara% -4.ind% din trea-t4 ,n trea-t4 mai tare6 Cnd a7un#e .n04 +ren/a5e.% a/e#ta ,. -ri5i a#-ru; B Un Se/und /are ,i /a./4 /u5ntu. dat 84/u e. /u o 5o/e #urd46 B Mae#tre% #-ue Montario.% -entru a#ta 53am o8erit #-ada mea6 B Domnu.e% re.u4 +ren/a5e.LEra #4 #-un4; Dumnea5oa#tr4 nu mai 8a/e$i -arte de ai/i ,nainte din A/ademia mea6" A/e#te /u5inte e. nu .e mai -ronun$4% ,n#4 Montario. .e /iti ,n o/2ii Iui +ren/a5e.6 E. ,ntin#e mna -entru a .e o-ri ,nainte de a de5eni ire5o/a1i.e i a.1 /a 5aru. #-u#e% 8oarte 1.nd; B Mae#tre% da/4 m4 5ei 0oni din A/ademie% o #4 m4 ,ntor/ ,na-oi /2iar 84r4 5oia dumita.e% ,n 9iua ,n /are 5a tre1ui #43mi dau 5ia$a -entru a o #a.5a din nou -e a dumita.e6 A/e#tea 8ur4 #-u#e /u atta demnitate% /u atta umanitate% ,n/t un 8ior ,. /utremur4 -e mae#tru. de #/rim46 Montario. ,i ,n/ru/ia#e 1ra$e.e% ate-tnd #4 aud4 2ot4rrea .ui +ren/a5e.6 Mae#tru. ,i de#-rin#e #-ada i #-u#e /u un aer% /a i /nd ar 8i /ontinuat /e.e #-u#e mai ,nainte6 B Domnu.e% un Se/und a. A/ademiei me.e% nu3i -red4 #-ada nim4nui% ni/i /2iar Re0e.ui i ni/i /2iar mie< Iat3o ,n #/2im1 -e a mea< Se/und% ,m1r4$iea943m4< Montario. -rimi /utremurndu3#e ,m1r4$iarea mae#tru.ui #4u i /u un 0e#t de mndrie% -u#e ,n tea/a .ui% #-ada .ui +ren/a5e.6 Mae#tru. de #/rim4 ridi/4 a-oi -e a Se/undu.ui #4u i o -u#e ,n .o/u. /e.ei -e /are o o8eri#e .ui Montario.; B S4 nu mai 8ie 5or1a ni/iodat4 de a#ta% re.u4 +ren/a5e.6 A/um #4 5edem; ea nu a 5enit ,n/4A B Ea ni/i nu o #4 mai 5in4% #-u#e MontarioL +ren/a5e. -rimi a/ea#t4 /a o .o5itur4 -uterni/4 ,n inim46 E. 84/u de dou4 ori ,n/on7uru. #4.ii% /u /a-u. -.e/at ,n -ie-t% a-oi #e o-ri ,n 8a$a #e/undu.ui6 B Ni/i e. nu o #4 5in4% r4#-un#e Montario. /u a/e. ton #traniu6 +ren/a5e. -4.i6 A5ea /on5in0erea /4 da/4 .3ar ,ntre1a -e Montario.% a5ea #4 a8.e .u/ruri /are i3ar #84rma inima Dar /eA Ce eraA E. #e #im$i ,n0ro9it tiumai .a 0ndu. /4 5oia #3o tie% i /4 a5ea #3o tie< B S4 -.e/4m< S-u#e e. /u un ton #/urt B Nu% #-u#e MontarioL +ren/a5e. ,. -ri5i /u a/ea -ri5ire #8id4toare% -e /are o ai ,n 8a$a unui adu/4tor de 5eti

-roa#te6 B Uite /e e% mae#tre% re.u4 dintr3odat4 Montario< Eu am 5enit ai/i de a9i diminea$46 @ #43$i #-un tot /e #3a -etre/ut% $i3o 7ur% ,n#4 nu ai/i3 B Ei 1ine% atun/i #4 -.e/4m6 B Nu ,n/46 (Montario. ar4t4 -e rnd Ke.e doii4 ui din drea-ta i din #tn0a #a.onu.ui) *tii /ine #e a8.4 ai/iA ? Ra#/a##e< *i tii /ine e din/o.oA ? Cori0nan< B Ra#/a##e< Cori0nan< Mri ,n41uit +ren/a5e. i -4.i6 A/e.ai 0nd ,n0ro9itor /are #t414tu#e -rin mintea .ui Montario.% ,i a-4ru i .ui% ,ntr3o .umin4 or1itoare; Numai Annai# #in0ur4 tia /4 o #4 5in a9i .a -rn9% ai/i6 Cine .3a -re5enit -e Cardina.A @2A Dar /ine oareA 3 n#4 .umina a/ea#ta i #e #tin#e a-roa-e ,n a/eeai /.i-4 i 0ndu. ,n8ior4tor #e ri#i-i ,n ,ntuneri/u. din /are #e n4#/u#e6 Cardina.u. 8u#e#e -re5enit% a/e#tea erau 8a-te.e6 De re#tu. ni/i nu mai 5oia #4 #e intere#e9e6 *i atun/i un 8e. de 1u/urie /2iar% #e /o1or, ,n e.; Annai# -re5enit4 /u ,ntr9iere /4 Ri/2e.ieu trimi#e#e #-ioni .a /ona/u. Saint3La9are% nu mai 5eni#e6 Montario. #-u#e#e; ea nu o #4 5in4< Atun/i #u#-in4 i #ur#e; B Dar /e 8a/ ai/i der1edeii 4tiaA Re.u4 eL B Atea-t4 are#tarea dumita.e6 Cur#a e 0ata or0ani9at46 Se tie de7a iIA t re1uie #4 te ,ntor/i .a !ari# 8ie -rin !oarta Montmartre% 8ie -rin !oarta Saint3Deni#6 I3am #-o5edit eu -e /ara02ioi numai /4 nu am -utut 02i/i /.a/4 Ri/2e.ieu% ne,n/re9ndu3#e ,n #-ionii .ui% i3a trimi# #e-arat% #au amndoi #3au ,n$e.e# ,ntre ei #4 m4 mint4 Uite /um #t4 #o/otea.a; du-4 Ra#/a##e tre1uie3#4 8ii -rin# ,n /ur#4 .a !oarta Saint3Deni#6 *i du-4 (ori0nan% /a-/an4 a 8o#t or0ani9at4 .a !oarta Montmartre6 B A#ta ar ,n#emna /4% du-4 Ra#/a##e !oarta Montmartre e .i1er4 -entru mine i du-4 Cori0nan%6 Numai !oarta Saint3Deni# e 84r4 -eri/o.A B Da *i e 8oarte /.ar /4 i una i /ea.a.t4 #unt 0ata -re04tite /a #4 te -rind4 /nd 5ei tre/e -e a/o.o6 B E:a/t% Se/und6 Mai mu.t de/t a#ta% adineauri% /nd am ieit% am au9it 5or1indu3#e /4 toate -or$i.e !ari#u.ui au 8o#t ,n/2i#e% a8ar4 de dou4 A/um /red i eu /4 Mau.uG# a a5ut dre-tate i /4 o #43mi .a# -ie.ea ,n a5entura a#ta Cardina.u. e#te un 7u/4tor teri1i.6 Ei< Mai tim noi nite .o/uoare de tre/ere% -e /are e. ni/i nu .e /unote< Montario. ridi/4 re-ede /a-u.6 Situa$ia ,i a-4rea% aa i /um era% ,n8ri/o4toare6 n 7uru. .ui +ren/a5e. o/2iuri.e de .at #e #trn0eau% ieiri.e #e ,n/2ideauP ,n /ur,nd nu a5ea #4 mai r4mn4 de/t una; a/eea /are /ondu/ea .a ea8od6 CA!6 UUI + Q DUBLA ARES+ARE A LUI +RENCAHEL AHEA DRE!+A+E% #-u#e +ren/a5e.6 nainte de a iei de ai/i% .a amndoi .a un .o/% .e3am mai iertat de dou4 ? trei ori /4 #e $in #/ai de /a-u. meu6 Ar -4rea /4 eu a 8i de#tinat #4666 /e 9i/i Se/undA B Bun6 !e/tre3. iei tuA D D DDDD X B Ei 1ine% tu du3te .a #tn0a i eu .a drea-ta i #43i adu/em ai/i6 E .o/ de#tu.6 Amndoi au #-ade i noi .a 8e.6 Dou4 14t4i din -i/ior i ,n 666 ,n momentu. /nd Montario. a7un0ea .a ua din #tn0a% ,n #-ate.e

B Care e ai/iA ntrea14 e. ntr3un #u8.et6 6& ro#tea% +ren/a5e. ? 84r4 a.t4 e:-.i/a$ie ? ,n/e-u #4 5or1ea#/4% de#tu. de o #4 m4 ,ntor/ .a !ari#% intrnd -rin !oarta Saint3Deni#% 8iind/4 a/ea#ta LP #4 m4 de02i9e9 ,n Ra#/aie% ,m1r4/ndu3m4 /u 2ine.e .ui< B Unu< F4/u +ren/a5e.6 Lo5itur4 de #-ad4% de /are eU 1ine5oit #4 #e .a#e u/i#6 Ei 1ine ijid/4 0.u0a 1ietu.ui /4.u04r Cori0nan% a9i de/edatA n tim-u. a/e#ta tu o #4 ir5ei -rin !oarta Saint3 Deni#6 Eaide% re-ede% .a trea14I Adu3mi antiriu. de -e /ada5ru6 B @ #4 ,n$e.e0i tu% /e5a mai tr9iu6 !edea-#a -e /are .e3o dau -rin a#ta% mi #e -are #u8i/ient4 i #-er /4 o #4 ne de1ara#e9e de ei6 n ori/e /a9 e 8oarte no#tim46 n tim-u. a/e#ta Cori0nan a.er0a mn/nd -4mntu. #-re !oarta Saint3Deni#% /u 8i0ura de#-i/at4 dintr3o -arte ,n a.ta% de un rn7et de o inten#4 1u/urie6 B Da% da% 1ra5u. meu +ren/a5e.% de02i9e943te tu ,n Ra#/a##e< E2ei< !e 8rate.e Cori0nan nu3 . -rin9i aa de uor /u o 5i/.enie aa de 0ro#o.an46 ? Em< *i 1unu. Ra#/a##e% /are a r4ma# a/o.o% #-inte/at< Mare noro/< @8i$eru.< Unde e o8i$eru.A Stri04 e. a7un0nd .a !oarta Saint3Deni#6 B A2a< F4/u 0orni#tu.% uite3. -e /omandantu. no#tru% -o-46 Ei 1ineA Ce #e aude /u mu#iu +ren/a5e.A B @ #4 #o#ea#/4 -e#te /te5a minute% #-u#e 0r41it Cori0nan6 Aten$ie< E de02i9at6 E /4.are -e un /4.u$ de /u.oare -orum1a/4% ,m1r4/at /u un -ie-tar din -ie.e de 1i9on i o -4.4rie de /u.oare .i.ia/2ie6 @ #4 -retind4 /43. /2eam4 Ra#/a##eb S4 nu3. a#/u.ta$i i #43i -une$i mna ,n 0t6 Da/4 n3o #4 8iu ai/i% ,. 5e3$i du/e .a Cardina. 84r4 a mai -ierde o /.i-46 n tim-u. a/e#ta% Ra#/a##e a7un0ea /u #u8.etu. .a 0ur4 .a !oarta Montmartre i3i d4dea ordin o8i$eru.ui; B @mu. no#tru o #4 #o#ea#/4 ai/i dintr3un moment ,ntr3a.tu.6 @ #4 8ie ,m1r4/at /a un /4.u04r /a-u/in i o #4 7ure /4 #e numete Cori0nan6 Are#ta$i3. ,n nume.e Re0e.ui i du/e$i3. imediat .a -a.atu. Eminen$ei Sa.e6 Eei< Adau04 ,n #inea .ui% dar /e noro/ teri1i. am a5ut /4 am 8o#t ,n #8rit #/4-at de Cori0nan6 Cnd 5a 8i are#tat i Montario.% ,nainte de a3. du/e .a #-n9ur4toare% 5reau #43i 8a/ /in#te /u o u./i/4 de 5in6 Darb de /e #4 nu ,n/er/ eu #43. are#te9 i -e 4#ta tot a/umA n tim- /e mae#tru. de #/rim4 o #4 8ie are#tat ai/i% eu o #43i -un -e /ei de .a !oarta Saint3Deni#% #43. are#te9e i -e 3Se/undu. .ui i o #43i o8er -e amndoi Eminen$ei Sa.e6 De/i% du-4 /e re,nnoi 04r9i.or o de#/riere e:a/t4 a .ui Cori0nan i ,i re,nnoi ordine.e% Ra#/a##e% 8ier1nd de entu9ia#m -.in de 1u/urie 8reneti/4% #e re-e9i #-re !oarta Saint3Deni# de3a .un0u. an$u.ui de din a8ara 9iduri.or !ari#u.ui66 n tim-u. a/e#ta 8rate.e Cori0nan drdia de ner41dare i /4#/a o/2ii mari ,n dire/$ia /ona/u.ui Saint3La9are6 +ren/a5e.% /am ,ntr9ie #4 5in4% -entru a 8i #-n9urat< B Ei dr4/ie< Dar /e3o 8i ate-tndA Frate.e Cori0nan% a-u/at de o 5a04 ne.inite% -orni ,na-oi -e /on#t4% #-re /ona/u. .ui C2a.ai#P Dar a7un0nd ,n dre-tu. M,n4#tririi% ,n0ri7orarea .ui #e du1.4 nu #e 5edea nimi/ 5enind6 La un moment dat% iu#-//t,nd /m-ia ,n #-ate.e .ui i #e -4ru /4 re/unoate din de-4rtare% #-re !oarta Montmartre% #i.uieta .ui +ren/a5e. i a .ui Montario.6 Atun/i% I rate.e Cori0nan% ,i trnti un -umn ,n /a- i #tri04 B A 8o#t o ,n#/enare< b A2% 1ou /e #unt< @r #43mi #/a-e< *i Cori0nan #e re-e9i #-re !oarta Montmartre% .a /are a7un#e /2iar ,n /.i-a /nd /e.e dou4 #i.uiete /e .e 549u#e tre/eau ,n .inite6

B Are#ta$i3i< Are#ta$i3i< Ur.4 8rate.e Cori0nan6 CeA Ce3iA Eei< Ce% #unte$i ne1uniA Un #o.dat ,i o-ri#e m40aru. de /4-4#tru6 Doi3trei ,. a-u/a#er4 -e /4.u04r de -i/ioare i3. tr40eau 7o# de -e m40ar6 ntr3o /.i-it4% e. 8u .uat I ED #u# i trt ,n /amera de 0ard46 B Dar eu #unt Cori0nan< R4/nea /4.u04ru.6 B Ei 4#ta e% .a nai1a< oine$i3. 1ine< B Dar eu a-ar$in Eminen$ei Sa.eL B Bine% 1ine< @ #4 te /ondu/em /2iar .a e.< *i Ra#/a##eA b A2< A/o.o #e -etre/u i mai re-ede6 De3a1ia a7un#e% /nd o8i$eru. ,. ,ntre14 -e un ton tren04re#/; B Nu /um5a din ,ntm-.are% eti dumneata un oare/are Ra#/a##eA B Da i iat4 /e tre1uie #4 8a/e$i% din ordinu. Eminen$ei Sa.eb B Eei% 14ie$i< I3a -une$i mna -e /ara02io#u. 4#ta< E. e< C2iar e.< Bietu. Ra#/a##e% 8u .uat de -e /a.% ro#to0o.it ,n -umni% .e0at% i #e -u#e un /4.u ,n 0ur4 i 8u arun/at ,ntr3un /4ru/ior% ,nainte /2iar de a . i -utut m4/ar #43i dea #eama /e nenoro/ire i #e a14tu#e -e /a-6 Cei doi #-ioni 8ur4 /ondui% #au mai 1ine 9i#% dui -e #u# ,n !ia$a Re0a.4% 8ie/are -e a.t drum6 P CA!6 UUII DUBLA ARES+ARE A LUI +RENCAHE< (II) N HAS+U< LUI CABINE+% Ri/2e.ieu #e -.im1a de /o.o -n4 ,n8undat ,ntr3un 8oto.iu% un om ne-4#4tor -4rind ? ,n ra#a .ui de Eminen$a Cenuie urm4D D B n dominator% un #t4-n% un e8 #u-rem% tre1uie #4 8ie un arti#t de teatru 0enia.6 *tiin$a atitudini.or% e un .u/ru 8oarte im-ortant6 !2i.i--e .) / a8ar4 #e au9ea o 04.40ie ,n41uit4% /e5a /a nite #tri04te de ^ ,n meni /r/ #e 91at Ri/2e.ieu a.er04 .a 8erea#tr4 i 549u un 0ru- de -6AiQ6 I% /are #e ,n02e#uiau .a intrarea ,n -a.at B Am -u# mna -e e.% #-u#e ,ntore,ndu3#e6 B !rinderea .ui ne #a.5ea94% #-u#e !4rinte.e \o#e8% /are nu3i -utu i n41ui un #u#-in de uurare6 () #4 .e dau o mie de -o.i de aur% /e.or doi 1ra5i666 B i -rea mu.t !rin a#ta ,. 5ei #tri/a -e Ra#/a##e i -e Cori0nan .a Ir.6 Care #unt nite #er5itori ,ndem,nati/L6 Dar% ,ntru/t +ren/a5e. e -i m#% #4 ne 0ndim .a #/ri#oarea 8urat46 +re1uie #4 d4m de ea /u ori/e .P i/f6 @mu. a/e#ta tre1uie #4 5or1ea#/46 )ndete3te% /4 da/4 a/ea#t4 i/i i1i.4 #/ri#oare nu 5a 8i di#tru#4% ar#4 ,n 8a$a mea% 5oi a5ea ,ntotdeauna im-re#ia /4 5ia$a noa#tr4 nu atrn4 de/t de un #in0ur 8ir6 Hoi a5ea tot iim-ui im-re#ia /4 o-era noa#tr4 /are e aa de a-roa-e de a 8i i./#5irit46 ? E amenin$at4 #4 #e -r41uea#/4 ,n ruine6 Fii .initit% #-u#e Ri/2e.ieu /u un aer de #4.1ati/4 r4/ea.46 Da/4 mi am ,n54$at /om-.et #4 ta/% /e. -u$in tiu #43i 8a/ -e a.$ii #4 5or1ea#/4< n ante/amer4 era un 90omot teri1i.% un 8e. de murmur #urd% /a un 90omot de .u-t46 A-oi i91u/nir4 0.a#uri -uterni/e6 Ri/2e.ieu a#/u.ta i Mir,d/a6 B Eai< Mina< Re-ede% re-edeP o8i$erP !oarta Saint3 Deni#P BP Eminen$ei #a.e /4 omu.666 BP Ni/i -e teren% ni/i ,n A/ademia .ui de #/rim4P

A/e#te 8rnturi de di#/u$ii a7un#er4 -n4 .a ure/2ea !4rinte.ui \o#e8% /are #e ridi/4 atun/i i #-u#e; B E. e< L3au -rin#6 Ri/2e.ieu #e ae94 ,n do#u. me#ei .ui mari i /u un #u#-in re-et4; B L3au -rin#6 B Unde ,. 5ei trimite% ,ntre14 Eminenta Cenuie6 La Ba#ti.iaA \PP B La #-,n9u4toare< R4#-un#e Eminen$a Roie6 Ua #e de#/2i#e6 !rin de#/2i94tura ei% #e 5edea o 0r4mad4 de -ie-tare de 1i5o. i de /enturi% /ure.e% o ,n54.m4a.4 de -4.4rii /u -ene% un ame#te/ de oameni% /are ,m-in0eu% trau du-4 ei i ,n #8rit aurneau -e /o5or% un indi5id /are #e ro#to0o.i -n4 .a -i/ioare.e !4rinte.ui \o#e8% ,n tim- /e o8i$eru. trm1ita B Iat43. Eminen$a Hoa#tr4< Iat43. -e +ren/a5e.< Indi5idu. #e ridi/4% ,n4duit% #u8.nd din 0reu% #a.utnd% 1om14nind /u5inte #8rte/ate% e. ,n#ui #8rte/at% #8iat% 90riat% /u na#u. #n0ernd ? -ro1a1i. /4 #e 914tu#e r4u de tot< *i ,n #8rit% e. #e ,n8i-#e -e amndou4 -i/ioare.e% de#84/ute% ,n 8a$a o8i$eru.ui i3i #tri04; B Im1e/i.u.eL B @2< !e /a-u. .uib B S4 ta/i< Unde e +ren/a5e.A b B +ren/a5e.A A2< A2< @mu. 4#ta te ,ne1unete Eminen$4< E. -retindeb B +4/ere Ra#/a##e< Hor1ete o8i$er< B Ra#/a##eA B.1i o8i$eru. ,n0ro9it de uimire6 @2< Ra#/a##eb +ren/a5e.b darb B Unde e +ren/a5e.A Re-et4 Ri/2e.ieu /u /a.inu. /are -re/ede 8urii /e #e a0.omerea94 ,n #u8.et i atea-t4 #4 #e re5er#e6 Dea#u-ra 0ru-u.ui de oameni #e .4#4 o t4/ere #tranie6 Cei /are ,. /unoteau 1ine -e Cardina. ,n/e-ur4 #4 #e a-ro-ie -e ne#im$ite de u46 @8i$eru.% -a.id% .ua#e atitudinea o#ti.4% a omu.ui /are -rote#tea94 de dinainte6 E. ,i d4du ra-ortu. ,n /te5a /u5inte6 Ra#/a##e% terminnd /u tam-onatu. na#u.ui /e #n0era% /om-.et4 e:-.i/a$ii.e6 Din a/e#tea re9u.ta; &) /4 +ren/a5e. ? 84r4 ,ndoia.4 ? /49u#e ,n /ur#4 .a !oarta Montmartre i /4 a5ea #4 8ie adu# imediat> () /4 1ietu. Cori0nan 8u#e#e u/i# de Se/undu. mae#tru.ui de #/rim4b n/2eierea 8u /4 nenoro/itu. o8i$er -rimi ordinu. de ` #e du/e .a ,n/2i#oare6 Ra#/a##e% tremura i ate-ta #4 8ie trimi# .a Ba#ti.ia E. #e 0ndea; B Din 8eri/ire Cori0nan e mort Din 8eri/ire< b ntr3ade54r% Cardina.u. #/ria /e5a% iar !4rinte.e \o#e8% #/ria i e. #e-arat Ra#/a##e arun/a nite -ri5iri 8urie #-re am1e.e 2rtii B La An0er#% mi3ai adu# un #er5i/iu im-ortant% #-u#e Ri/2e.ieu 8i:nd a#u-ra #-ionu.ui% -ri5irea .ui /e ,n02e$a B @2< Murmur4 Ra#/a##e ,n/.inndu3#e6 @are nemerni/u. 4.a de Saint3!ria/b B *i de atun/i ,n/oa/e% ai 84/ut tot /e ai -ututb Din /au9a a#ta% /a-u. t4u 5a mai r4mne -e umeri% ,n#4b E. 84/u 0e#tu. de a /2ema -e /ine5a% ,n#4 !4rinte.e \o#e8 ,i o-ri mina E. ,i ,ntin#e .ui Ra#/a##e 2rtia -e /are o #/ri#e#e i o 84/u#e -.i/ #i0i.nd3o i #-u#e; B !rietene% ai 8o#t iertat -entru 8a-tu. /4 ai .4#at /a 8rate.e Cori0nan #4 8ie u/i# i /a

+ren/a5e. #4 #/a-e6 Eminen$a S4 $i3a #-u# /4 datorit4 #er5i/ii.or /e .e3ai adu# -n4 a/umb n#4 tu tre1uie #4 meri$i iertarea /e $i #e a/ord46 De a/eea% du #/ri#oarea a#ta #u1#tare$u.ui de .a Mn4#tirea (a-u/ini.or i e:e/ut4 ordinu. -e /are e. $i3. 5a da ,n entu9ia#mu. 1u/uriei #a.e% Ra#/a##e #4rut4 mna Eminen$ei (enuii i -.e/4 ,n -a# a.er04tor6 Ri/2e.ieu% uimit% ,. ,ntre14 /u -ri5irea 8ie #tare$% /are #e mu.$umi #4 9m1ea#/46 B S43. ate-t4m -e +ren/a5e.% #-u#e Eminen$a Cenuie6 Mai tre/u un #8ert de or46 A-oi% deodat4% din anti/amer4 #e au9i o nou4 04.40ie% /2iar ,n momentu. /nd !4rinte.e \o#e8 #-unea Bietu. 8rate Cori0nan< @ #4 #e 8a/4 ru04/iuni ,n a#t4 #ear4% -entru #u8.etu. .uib B De data a#ta e e.< ntreru-#e Ri/2e.ieu6 B La dra/u< Ho/i8era o 5o/e% ,n -aro:i#mu. indi0n4rii6 La dra/u< B Ho/ea a#tab murmur4 #tare$u. /a-u/ini.or% #4rind dintr3o dat4 ,n -i/ioare6 B +ren/a5e. 4#ta% are #4 ne -.4tea#/4 a/um toate ne-.4/eri.e -e /are ni .e3a 84/ut adineaurib *i deodat4 Cori0nan d4du n45a.4% 84/ndu3i o intrare tumu. .uoa#4% ,n#4 -rea -u$in trium8a.4% 8iind/4 era ,n/adrat de dou4 04r9i% /are ,. trau% tr40ndu3. de /te o ure/2e6 B Un a#t8e. de tratament% mie< Mu0i Cori0nan6 La dra/u< @ im-.or -e Eminen$a Hoa#tr4b Noua e:-.i/a$ie 8u #/urt4% 8urtunoa#46 Re9u.tatu.; Cori0nan -rimi ordin #4 #e du/4 imediat .a Mn4#tire% iar o8i$eru.% 94-4/it% ,n#-4imntat% #e du#e du-4 /amaradu. #4u% .a ,n/2i#oare6 *i a#t8e.% +ren/a5e. r4ma#e ,n .i1ertate ? -entru un moment ? /u toate /4 8u#e#e are#tat de dou4 ori ,n a/e.ai tim-% #u1 ,n84$iarea .ui Ra#/a##e i a .ui Cori0nan6 B *i3a 14tut 7o/ de mine< M34 1at7o/orit< S/rnea Cardina.u. i91u/nind ,ntr3un r# amar6 B A/e#t +ren/a5e. e mu.t mai de temut de/t ,mi ,n/2i-uiam% #-u#e !4rinte.e \o#e8% ,n0ri7orat !o#ed4 o arm4 /are -oate de5eni morta.46 B E mae#tru de #/rim4% #-u#e Ri/2e.ieu ,n0ndurat B Da% ,n#4 mnuiete mu.t mai 1ine a.t4 arm4; r#u.6 Ferete3te deA &' (gmu. 4#ta Dintr3o .o5itur4 de -umna. ,$i mai re5ii% dar e 8oarte 0reu #43$i re5ii du-4 un 2o2ot de r#; Fran$a nu tre1uie #4 rd4% /4/i ,n 9iua /nd ar rde% #t4-nii ei #unt -ierdu$i% Mon#eniore< Ri/2e.ieu% ,n -i/ioare% re9emTt /u amndou4 mini.e de ma#4% a#/u.ta Du-4 un tim-% r4#-un#e; B Linitete3te6 Ct 5oi 8i eu ,n 5ia$4% .umea nu are #4 rd46 Ra#/a##e d4du 8u0a .a mn4#tirea de -e #trada Saint3EonorJ6 Era de dou4 ori 1u/uro#; ,nti din /au9a mor$ii .ui Cori0nan% a-oi din /au9a iert4rii% a/ordat4 /u atta 0enero9itate de Eminen$a Sa6 n tim- /e a.er0a% ,i #-unea; B E dre-t /4 8a-ta #/e.erat4 a .ui +ren/a5e. m4 8a/e #4 -ierd /e.e dou4 #ute de -i#to.i -e /are mi i3ar 8i adu# are#tarea .ui% aa /4 a/um #unt 84r4 un 1an% dar #/ri#oarea a#ta -e /are o du/ #u1#tare$u.ui% are #43mi dea de#i0ur o/a9ia #43mi um-.u -un0a A7un0nd .a6 Mn4#tire% #e -re9ent4 #u1#tare$u.ui% /4ruia ,i ,nmna #/ri#oarea6 C4.u04ru. o /iti i ,n/e-u #4 9m1ea#/4 B E ,n re0u.4< Se 0ndea Ra#/a##e radio#6 Sur9nd mereu% #u1#tare$u. ,i 84/u #emn #-ionu.ui #43. urme9e6 !ornir4 -rintr3o #erie de 0an0uri .un0i i ,ntune/oa#e i /o1orr4 nite #/4ri intermina1i.e6 La un moment dat Ra#/a##e 549u

/4 era urmat de doi /4.u04ri% 5.470ani% #o.i9i6 E. /ontinu4 #4 mear04 ,n urma #u1#tare$u.ui% /are ,n #8rit% a7un0nd ,n 8undu. unui #u1#o. umed% de#/2i#e o u4 1.indat4 i mai 9m1itor de/t ori/nd% #e ,ntoar#e #-re Ra#/a##e% #-unndu3i /u un ton ama1i.; B !o8timL Ra#/a##e 549u a/o.o o 0aur4 nea0r4 S-aima ,i 2o.14 o/2ii i a5u o mi/are 1ru#/4 de retra0ere6 Dar /ei doi /4.u04ri uriai ,. ,n24$ar4% i /u o -re/i9ie /are denot4 o ,nde.un0at4 e:-erien$4% ,. arun/ar4 ,n 0roa-46 Nea0r4% /4#/at4 ,n 8a$a .or6 n a/eeai /.i-4% ,ntuneri/u. ,. ,n02i$i% a-oi ua #un4 -uterni/% .u0u1ru; #e a8.a ,n n pace] Ra#/a##e ,. au9i#e -e Cori0nan 5or1ind de /e.u.a a/eea ,n /are numeroa#e.e .ui ne1unii tinereti ,. /ondu#e#er4 ade#eori -e 2aimanaua de /4.u04r6 Dei era aa de 8urio#% e. #e .initi de#tu. de re-ede i ,n/e-u #43i de-ene -rin minte% /e.e -o5e#tite de Cori0nan6 Se .initi#e% #au mai 1ine 9i#% /redea /4 #e .initi#e6 Cteodat4 un r# ner5o# ,. #/utur4; o-t 9i.e% /in/i#-re9e/e 9i.e% o .un4 /2iar #au dou4 ,n temni$a aia< Frumoa#4 a8a/ere< E2< @ #4 ia#4 e.% /e dra/u< *i odat4 a8ar4% o #4 #e ,n#4r/ine9e #43. 8a/4 -e Cardina. #43i redea ,n/rederea% 8iind/4 tie de#tu.e .u/ruri666 Deodat4 ,i d4du #eama% /4 #u1 -o702i$a #u1$ire de #i0uran$4% -e /are i3o 84/ea% 0roa9a ,i 84/ea o-era ei mi#tuitoare6 E. o1#er54 /4 din$ii ,n/e-ur4 #43i /.4n$4ne i /4 o #udoare de 0roa94 ,i ud4 r4d4/ina -4ru.ui6 Fiind/4 /e.u.a a#ta #em4na -rea -ii$in /u a/eea -e /are i3o de#/ri#e#e de attea ori Cori0nan< n pace% du-4 /um #-unea /4.u04ru.% era o temni$4 de#i0ur de#tu. de in/omod4% dar ,n de8initi5 to.era1i.4% .uminat4 8oarte -u$in% o dre-t% dar .uminat4 de o 8ere#trui/4 i era de#tu. de ,n/4-4toare &&& LrI #4 #e -oat4 -.im1a -rin ea% meditnd6 Ai/i% ,ntuneri/u. era a1#o.utI Aie i #-a$iu. era in8im< Doi -ai i #e .o5ea de -ere$i6 Ai/i nu -4trundea mP i un 90omot% ni/i unu. din a/e.e 90omote ,nde-4rtate% /are ,. mai Y i75Ii ,n/4 -e un de$inut% de .umea /e.or 5ii666 Ai/i era un mormnt< (i2emuit ,ntr3un /o.$% /u /a-u. -e 0enun/2i% Ra#/a##e ,n/er/4 #4 .u-teP LP iiira 0roa9eiP @ /.i-4% o /.i-4 8u.0er4tor de #/urt4% mai -u$in de o ,n 5i iud4% e. /re9u /4 ua #e de#/2idea din nou i /4 /e5a #e ro#to0o.ea -e#te /e.e trei tre-te% -e /are #e ro#to0o.i#e e. ,n#ui6 i ridi/4 re-edeP a -u.% dar nu 549u nimi/> nimi/ de/t ,ntuneri/u. o-a/% 5i#are% .ii//-u#er4 de7a 5i#uri.e de 0roa94% /u #u0e#tii.e .or de 90omote irea.e%P ,i 5i9iuni.e .or irea.eb Z0omote irea.eA b Nu% nu< Ln04 e.% o #u8.are uier4toare ,. 84/u #4 #e ,n8ioare i deodat4 -4ru. i #e 91irii i #e #im$i a.une/nd% ame$itb @ 5o/e< Da% o 5o/e< A/o.o .n04 e.% #-u#e#e; B Ra#/a##e e mortb B MortA Drdi Ra#/a##e6 Eu #unt mortA b Un r# de oroare% dete-t4 e/ouri nede8inite ,n mormntu. a/e.a i 5o/ea /ontinu4; B Ra#/a##e e mort> e.% a a5ut noro/ ,ntotdeauna> intri0antu.b a murit de#tu. de 8rumo#% de o .o5itur4 de #-ad4b dar eu% nenoro/itu.% /e #u8erin$e 0roa9ni/e o #4 am% -n4 .a moartea /are m4 atea-t4 ai/iA b II iind/4 ai/i% ,n mod -re/i#% e /e.u.a /ondamna$i.or -e 5e/ie% e#te a/e. iQi pace din /are nu mai ie#e nimeni% de/t -entru a 8i du# .a o#uar< b Ra#/a##e% ,ne1unit de ,n#-4imnt4toarea e5o/are a mor$ii /e ,. ate-ta ,n 8undu. a/e.or ,ntune/imi% #e ridi/4 /u un #tri04t teri1i. Ra#/a##e ,n -i/ioare% ,ntin#e mini.e i ur.4; B Cine e a/o.oA b n a/e.ai tim-% e. ,i #im$i mini.e a-u/ate de nite mini mari% re/i /a 02iat4% umede% /are ,. #trn0eau i 5o/ea ne/uno#/ut4 r4/ni; B Cine 5or1ete ai/iA b

n ,ntuneri/ dou4 /or-uri #e .o5ir4 i din amndou4 -4r$i.e #e au9i o e:/.ama$ie de teroare6 Urm4 o -.oaie de .o5ituri de -umni i de -i/ioare% /e.e dou4 /or-uri #e a-u/ar4 de 1ra$e i #e ro#to0o.ir46 Ho/ea ne/uno#/ut4 tun4; B S8ntu. La1ru #4 te #trn04 de 0,ti Care e nume.e t4uA b B Cori0nan< I B Nu e ade54rat< Cori0nan e mort< )arante9 de a#ta% eu% Ra#/a##e% mna drea-t4 a Cardina.u.ui< Re-u#e ,n ordine6 Cori0nan 0r4i; B *i tu% #-u#e Ra#/a##e% ia e:-.i/43mi -entru /e nu /on#im$i #4 8ii /on/.u9ie% a#u-ra /4reaia% -entru -rima oar4% amndoi /49ut4 de a/ord CA!6 UUIII DUCES DE CEEHREUSE pN +IM! CE N C@NACU< De .a Saint3La9are% a/e#te mu.ti-.e Annai# de Le#-ar# i -e Cardina.u. de Ri/2e.ie Ce. -u$in aa /redeau Li6 Y/0inei% .ui )a#ton i 8ii.or )a1rie..ei deDE#trJe6 Mai mu.t de trei #ute La 84 de ,n8ri0urat4 /a i Ri/2e.ieu% Maria de C2e5reu#e tr40ea i I/ -arte de/t 14r1a$ii Atun/i arun/4 o -ri5ire 8uri4 #-re Conte.e de C2a.ai# i 549u /4 ,ntr3ade54r% e. nu 5a 8i -entru mine du/,t o #-ad4 -e /are #3o -ot /ondu/e B Eu am mai a5ut aman$i% /ontinu4 ea6 L3am iu1it -e .ordu. Eo..and @are ,. iu1S @are am ,n/e-ut iarI#4 iu1e#/% /a .a -rima mea dra0o#teA Atun/i ea ,i .u4 mna .ui C2a.ai# i o-ti du./e; B Conte% .a /e te 0ndetiA La marea 8a-t4 /are ? -oate /4 #3a i ,nde-.init oareA Sau .a 0e#turi.e mai de8initi5e /are au #4 #ur5in4 de a9i ne/.intite i 1ra$e ro1u#te% #4 #e #tr,n04I,n 7uru. Re0ineiP CondJ% nu #e 0ndete de/t #4 mtre iar ,n 0ra$ii6 E-ernon 5ira intri0i -e /ontu. .ui6 Sunt de#+u.e.n.mi 1ra5e% #unt ,n #/2im1 -rea -utirri de5ota$i /u ade54rat Conte<% 5rei #4 8ii unu. din a/etia din urm4A Re0ina -oate 8i #i0ur4 /4 5a 04#i ,n dumneata un rea9em -e /are -oate /4 nu3. 5a 04#i ,n )a#ton< C4 54 iu1e#/ i /4 #unt a. D5#6 M4 0ndeam Doamn4% /4 Ri/2e.ieu m3a /o-.eit /u 8a5oruri.e #a.e i /4 Re0e.e Ludo5i/ a. U.II3.ea m3a numit #43. tr4de9 i -e ..a.t M4 0ndeam /4 tr4d4tor 8a$4 de Cardina. ? Ue0e.ui% totui m4 -re9int /u o 8runte #enin4 ,n 8ie/are diminea$4% .a -u.u.ui din !ia$a Re0a.4 i /u o 8a$4 /a.m4 m4 du/ ,n 8ie/are #ear4 .a I ,i 5ru6 Aadar Doamn4% #unt un om -er8id% o tiu6 @ri% m4 0ndeam I goamn4% /4 da/4 ar e:i#ta ? -entru un om -n4 a/um 84r4 -at4 ? un 0rad I/ in8amie mai 7o# de/t tr4darea% #-er7uru. i 2i-o/ri9ia i a/o.o a .o1orL6Nu< A/o.o m3a ur/a Doamn4% da/4 a/e#t 0rad m3ar a-ro-ia de I) 5#666 !rintre to$i 0enti.omii a/etia /are /on#-ir4% eu #unt #in0uru. /are nu are dre-tu. #4 /on#-ire i totui% ni/i unu. nu e mai ar94tor /a mine i a #4 /on#-ire6 A.$ii Doamn4% au -utut #4 54 o8ere inima .or% #u8.etu. .or% 5ia$a .or6 Eu nu 53am o8erit nimi/6 n#4 53am dat tot /e era ,n inima mea; onoare% mndrie% /in#te% ,nainte /2iar /a D5#6 #3o 8i tiut A/um /aut /e a -utea #4 54 mai dau ,n/4 i nu mi3a mai r4ma# de/t 5ia$a6 E a D5#" &6& iu $i3o /nd 5oi$i A/e#tea toate .e 0ndeam% Doamn46 Du/e#4 de C2e5reu#e r4ma#e t4/ut4 /te5a minute6 Conte.ui de (I1a.ai# i #e -4ru /4 o or4 ,ntrea04 #e #/ur#e#e6 Ea #e3n8ior46 Ce5a /e nu mai #im$i#e ,n/4 ni/iodat4% d4du#e n45a.4 ,n ea6 Ea #e ,ndre-t4% #e re5o.t46 Conte.e de C2a.ai# nu era de/t un in#trument6 Ea 7u/a#e teatru% eu dra0o#tea a/eea /e 84/ea #4 -ar4 rea.46 Ea ,. ,m-in0ea i .a moarte6 (Iomedia a#ta de dra0o#te o2< A#ta nu -utea

8i oare /2iar /a-/ana ,n /are #4 8ie -rin#4 i ea% .a rndu. eiA< B Stri04tu. a/e#ta de -a#iune m4 ,m1at4 i3mi 8a/e r4u6 A/ea#t4 #in/eritate% a/ea#t4 dra0o#te ade54rat4% -e /are eu am /4utat3o ,n 9adar a.ita 5reme% iat3o a/um< *i m4 or1ete m4 amete#te3 S4 iu1e#/A 3 IPPP D Nu< A2< Nu< Da/4 Annai# reuete% ni/i n3am3#43. mai 54d m4/ar -e omu. a/e#ta< Am #43. uit< Hreau #43. uit< C2a.ai# ,i -.e/a#e /a-u. . ,i ,m-reuna#e mini.e6 B Conte% #-u#e ea /u 0ra5itate% mi3ai #-u# nite .u/ruri ,n8ri/o 4toare6 Ar ,n#emna% aadar% /4 eu am 84/ut din dumneata un 0enti.om #7:ir7ur i de9onorat< Fa$4 de o dra0o#te e:-rimat4 a#t8e.% o 8emeie de ran0u. meu% de nume.e meu% i ? ,ndr49ne#/ #4 #-un6 ? @ 8emeie /are fgoar$a inima -e /are eu o #imt /4 1ate ,n -ie-tu. meu% nu -oate da de/t dou4 r4#-un#uri< C2a.ai# era a.1 /a 5aruL B !rimu.% re.u4 Du/e#a /u un 8e. de #-aim4% e#te un adio -e 5eni/ie% in#4 un adio de aa natur4% ,n/t ni/iodat4 i ni/4ieri #4 nu m4 -ot iu.,.ni /u dumneata% /are re-re9in$i remu/4ri.e i ruinea mea666 A/e#t r4#-un#% eu nu 5i3. dau< Conte.e de C2a.ai# /49u ,n 0enun/2i /a ,ntr3o -ro#ternare6 Du/e#4 era ae9at4 -e un 8oto.iu> ea n3ar 8i a5ut de/t #4 #e a-.e/e uor -entru /a 1u9e.e ei tranda8irii #4 ,n8ioare /u o atin0ere dia8an4 ure/2ea /onte.ui i ? /a o #iren4 /e3i /a./u.a e8e/tu. ? /u -ri5iri.e a$intite ,n a/e.ai tim- -e un 5i# de am1i$ie i -e un 5i# de dra0o#te% ea murmur4; B Ce. de a. doi.ea r4#-un#% #in0uru. -o#i1i.% #in0uru. demn de dumneata i de mine% am #4 $i3. dauP Ea t4/u o#/i.nd ,ntre dra0o#te i am1i$ieP C2a.ai#% or1it #u17u0at ,ntin#e #-re ea mini.e3i tremur4toare i 2or/4i; B CndAP m14tat4 i ea% ,n54.uit4 de 5a.uri.e de -a#iune -e /are .e de0a7a #u8.etu. .ui C2a.ai#% ea era #43i r4#-und4P /nd% ua #e de#/2i#e i o #u1ret4 de.i/ioa#4 intr4 i #-u#e; D B Me#a0eru. de .a /ona/u. Saint3La9are< Du/e#4 i Conte.e #4rir4 ,n -i/ioare% 08ind% ,m-ietri$i de team4% 0ndindu3#e .a /e.e /e a5eau #4 aud4P Su1reta #e retra#eP un om intr4P C2a.ai# i Du/e#a ,i ,n41uir4 un #tri04t de 0roa94> omu. a/e.a /are #e a-ro-ie de eiP era Ri/2e.ieu< Dar nu era Ri/2e.ieu< Era Saint3!ria/< Du/e#4 de C2e5reu#e i D Conte.e de C2a.ai#% .a 5ederea Baronu.ui de Saint3!ria/ ,m1r4/at /u 2aine.e Cardina.u.ui% #im$ir4 a/e. 8e. de uimire /are 8ormea94 drum teroarei6 C2a.ai# 84/u re-ede doi -ai #-re e. i #-u#e /u o 5o/e amenin$4toare; B Cine #unte$i D5#6 domnu.eA C /4uta$i D5#6 ai/iA *i -entru /e 54 anun$a$i /4 5enind de .a /ona/u. Saint3La9areA B Fiind/4 de a/o.o 5iu% #-u#e /u r4/ea.4 Saint3!ria/6 Da/4 5oi$i #4 m4 a#/u.ta$i% domnu.e Conte i d5#6 .a 8e. doamn46 F4r4 ,ndoia.4 /4 nu -e mine m4 ate-ta$i6 Mai mu.t ,n/4% 54 a-4r ,ntr3un /o#tum% -e /are .3a$i 549ut -urtat de a.t/ine5a6 *i din toate a#tea D5#6 nu ,n$e.e0e$i nimi/% ,n#4 a5e$i #4 ,n$e.e0e$i imediat ,nainte de toate a8.a$i /4 5enind ai/i% eu ,mi ri#/ /a-u.% aa /um 5i .3a$i ri#/at i D5#6 domnu.e /onte% /ernd o ,nt.nire #e/ret4 Mon#enioru.ui Cardina. i /um 5i .3a$i ri#/at i D5#6

MiD Doamn4% /ontnd -e re9u.tate.e a/e#tei ,nt.niri6 B H4 -ro5o/P #e r4#ti C2a.ai# /u din$ii #trni6 Saint3!ria/ ,. o-ri /u un 0e#t i /u un /u5nt; B A#/u.ta$iL Ei #e ,n8iorar46 @mu. a/e.a era a.1 /a 5aru. i a5ea a//entu. i DL )e#t uri.e di#-er4rii /are nu mai /unoate ni/i un o1#ta/o.6 Atitudinea .ui -ro5o/a #-aim46 C2a.ai# re-et4; B Cine #unte$i D5#6A B Baronu. de Saint3!ria/% 0enti.om an0e5in% -arti9an i #er5itor /redin/io# a. Eminen$ei Sa.e6 C2a.ai# i Du/e#a #/2im1ar4 o -ri5ire6 *i -ri5irea a/ea#ta 5oia #4 #-un4; B C4.4u. e ,n anti/amer46 @ mi/are im-u.#i54 ,. arun/4 -e C2a.ai# ,n 8a$a Du/e#ei% /u #-ada 7um4tate #/oa#46 Maria de C2e5reu#e 549u ,n mi/area a/ea#ta iui un 0e#t de om 0a.ant% /i un oma0iu de8initi5 a. 5ie$ii .ui% -e /are i3o o8erea 5i#u. de dra0o#te e de#84ura Dar de data a/ea#ta% moartea -.utea -e dea#u-ra .or6 B Domnu.e Conte% re.u4 Saint3!ria/% 5in a/um de .a .o/uin$a D5#6% de unde ? din 8eri/ire ? am -utut a8.a /4 am #4 54 04#e#/ ai/i6 Iat4 /e am #4 54 #-un; Eminen$a Sa m3a ,n#4r/inat #4 m4 du/ eu .a ,nt.nirea -e /are D5#6 i3a$i #o.i/itat3o i -e /are e. a a-ro1at3o6 Eminen$a Sa a 5oit /a -entru a/ea#t4 e:-edi$ie eu #4 m4 ,m1ra/ /u /o#tumu. de /a5a.er #u1 /are a 8o#t 549ut de attea ori ,n 8e.u. a/e#ta% da/4 5reo /ur#4 ar 8i 8o#t -re04tit4 de D5#6 #43. .o5ea#/4% #4 /read4 /4 eu eram Cardina.u.6 C2a.ai# #e ,n8ior46 Saint3!ria/ re.u4; B Da/4 mi #3ar 8i ,ntm-.at 5reo nenoro/ire% -ro1a era 84/ut4 /4 a$7 5rut #43. atra0e$i -e Eminen$a Sa ,ntr3o /a-/an4 #/u9a$i3m4% #unt 8oarte 0r41it i ,ntre1uin$e9 /u5inte.e /are #unt ne/e#are -entru a 8i re-ede ,n$e.e#6 @ri% domnu.e Conte% eu m3am du# .a /ona/u. D5#6 de .a Saint3 La9are i am #tat a/o.o o or4 ,ntrea046 A/uma% m4 ,ntor/ de a/o.o6 Ieind din -a.atu. a/e#ta% eu m4 5oi du/e dre-t ,n !ia$a Re0a.4% unde ,mi 5oi da ra-ortu. /u5ntu. a/e#ta% ad4u04 e. /u un #ur# de moarte% ,. ter0e -e a/e.a de /a-/an4% /are 53a #/anda.i9at atta B Ra-ortu.< Se 0ndir4 C2a.ai# i Du/e#a ,n t4/erea ,n0ri7or4toare6 n a/eeai /.i-4% un a.t 0nd #e n4tea ,n mintea .ui C2a.ai# i ,n o/2ii .ui a-4ru o .umin4 roie; Saint3!ria/ nu are #43i ra-orte9e nimi/ (ardina.u.ui< Saint3!ria/ nu are #4 ia#4 5iu din !a.atu. de C2e5reu#e< S-ionu. a5u ,n#-4imnt4toarea 5i9iune a mor$ii /e 5enea #-re e. i ,ntin9nd 1ra$u.% re-et4; B A#/u.ta$i< A//entu. -e /are e. ,. -u#e#e ,n a/e#te /u5inte% ,. #a.546 n/e-u#e \Du/e#a #/oa#e un #u#-in de ditjidere ner5oa#46 Saint3!ria/ /ontinu4; Sa.e6 ri eu nu am murit ni/i ,n tim-u. /4.4toriei i ni/i din /au9a B !entru /eAP -entru /eAP 1.1i C2a.ai#6 Cu5nt% domnu.e Conte6 Atun/i /nd . 5e$i 5edea dinnou -e Eminen$a B Eu n3am #4 54 de9mirit2#-u#eIre-ede C2a.ai#6 Sunt #i0ur de a#ta< Se 0ndi Saint3!ria/% ,n tim- /e #e ,n/.ina ,n 8a$a Du/e#ei6 E. 84/u doi -ai -entru a #e retra0e6 Du/e#4 de C2e5reu#e a.er04 #-re e.;6 B In#i#t totui; ,n tim-u. a/e.ei ore -e /are a$i -etre/ut3o a/o.o% nu

A/e#t u.tim nu% 8u /a un mrit de 8iar4 /arni5or4% /are ,i a-4r4 -rada6 Saint3!ria/ di#-4ruP Du/e#a r4ma#e -e 0nduri6 C2a.ai# o /ontem-.46 Ea #e 0ndea; B +otu. e -ierdutA Nu% 8iind/4 Ri/2e.ieu nu o 5a ti6 +re1uie #3o Ea arun/4 o -ri5ire 8urie #-re C2a.ai# i #e3n8ior46 F4r4 ,ndoia.4% ,nr4d4/inat4O i dra0o#tea ei% ,n/4 -.4-nda ,n#4 84r4 ,ndoia.4 /4 CA!6 UUIH DES+INU< LUI CEALAIS SE C@N+UREAZ Y ^ IIP n .e6 A/o.o% ,i $inu#e /u ri0uro9itate /u5ntu. dat .u C2a.ai# i ,i .o/uin$a Du/e#ei6 ntr3un2itero0atoriu -e /are e. ,. a5u#e#e de #u8erit% mu.t mai tr9iu% /u -ri5ire .a ra-ortu. a/e#ta% Saint3!ria/ a -retin# /4% de do /a.u. .ui Ri/2e.ieu mai a5ea ,n/4 ne5oie i ,i /eru *e8u.ui 0ra7duri.or #te7ar% o de5i94 nai54; Mai 1ine ai/i de/,t8ri 8a$4< A/o.o% o du9in4 de Saint3!ria/6 F4r4 a mai de#/4.e/a% e. #tri04; EeiA Cara02ioi.or< Cu o 9ar54 teri1i.4% ei d4dur4 1u9na -e u4% -entru a da 8u0a .a /aii .or% ae9a$i ,n #emi/er/ ,n 7uru. unui $4ru de /are erau .e0a$i dr.o0ii6 Numai doi din ei% ,n#4 intrar4 ,ntr3o odaie ,n/uiat4 /u /2eia6 A/o.o #e a8.a Annai#6 Cnd ei 84/ur4 un 0e#t% /a #4 o a-u/e de 1ra$% ea ,i d4du ,n .4turi i /u un 8e. de 1un45oin$4 #4.1ate/4% -orni ,naintea .or6 A8ar4% ea #4ri -e /a.u. /are i #e adu#e#e% t.2arii o ,n/on7urar4% Saint3!ria/ #e ae94 ,n /a-u. tru-ei% ridi/4 mna i toat4 1anda -orni .a tra-6 Du-4 un tim-% tre/ur4 ru. Marna -e 1a/u. de .a C2arenton i -e o di#tan$4 de o .e02e% mer#er4 de3a .un0u. ma.u.ui dre-t a. Senei% du-4 /are o .uar4 dre-t #-re -4durea Senart6 Saint3!ria/ nu3i ,ntor#e#e m4/ar odat4 /a-u. /a #3o -ri5ea#/4 -e Annai#% dar ni/i ea nu3i arun/4 -ri5iri.e a#u-ra .ui% 5reodat46 Su8.etu. ei era a1#ent% iar ,n5in04toru.ui ,i era 8ri/46 Din/o.o de -4durea Senart% -e ma.u. Senei% #e a8.a /4tunu. Etio.e#6 La un #8ert de .e02e de #at% .a mar0inea -4durii #e ,n4.$a o /.4dire -4trat4% 0ro#o.an4% /u o ,n84$iare 2idoa#4> ua ei -rin/i-a.4 era de o /on#tru/$ie #o.id4 i /u un a#-e/t #e5er% iar -u$ine.e3i 8ere#tre% ,n0u#te erau 0arni#ite /u 941re.e de 8ier ornamentate6 Cu toate a/e#tea nu #e a8.au a/o.o ni/i -a9ni/i% ni/i -ortar6 Un 8e. de 0u5ernant4% a7utat4 de o mi/u$4 !ari9ian4% -49ea /a#a a/eea ,n /are nu intra nimeni6 n re0iune% /on#tru/$ia a/eea -urta un nume6 @amenii din Etio.e# 84/eau /u o/2iu. i ,i #-uneau /u aer mi#terio#; Ri/2e3Lie##e6 Lie##e% e un /u5nt ar2ai/ /e ,n#emna 1u/urie% -.4/eri% aa /4 a/ea#t4 /iudat4 numire% a#/undea un 7o/ de /u5inte% ,ntru/t /.4direa ,i a-ar$inea .ui Ri/2e.ieu< Cardina.u. 5enea ai/i .a r4#tim-uri% #4 #e ,n/2id4 -entru dou43trei 9i.e i oamenii% ad4u0au /4 ,n a/e#te rare o/a9ii% Eminen$a Sa nu era ni/iodat4 #in0ur6 !rintre a.te.e ei% -retindeau #4 8i 549ut odat4 i #-.endida 8i0ur4 a .ui Marion De.orme% -e atun/i /e.e1r4 A/o.o @ /ondu#e Saint3!ria/ -eIAnnai#6 Era o /a-o3dIo-er4 de ,ndr49nea.4 B Din ordinu. Cardina.u.ui< S-u#e Saint3!ria/ #o#ind a/o.o6 *i /u 5o/e ,n/eat4 d4du di#-o9i$ii6 !oate /4 a/ea#ta nu era -rima a5entur4 de a/e#t 8e.% /are a ,m1o04$it ana.e.e de .a Ri/2e.ie##e% /4/i 0u5ernanta% 84r4 a 8i /t de -u$in #ur-rin#4% o /ondu#e -e Annai# ,ntr3o /amer4 de #u#6 +.2arii ,i .uar4 drumu. ,na-oi #-re !ari#6 Saint3!ria/ r4ma#e a/o.o6 Annai# du-4 5reo or4% ,i re5eni din 0o.u. #u8.ete#/ /are o $inu#e amor$it4 i 549u /4 r4m4#e#e nemi/at4 ,n -i/ioare% ,n a/e.ai .o/ unde 8u#e#e .4#at4% ,n /amera a/eea ,n /are intra#e ne8or$at4 de nimeni% /u # .P a.eea do/i.itate -e /are am mai #emna.at3oP ea ridi/4 -ri5irea i #e / utiemur4; Saint3!ria/ #e a8.a ,n 8a$a eiL Baronu. #e ,n/.in4 adn/ ,n 8a$a ei i ,n ,n/.inarea .ui% nu era ni/i

P DQ A8e/tarea unei /urtoa9ii i ni/i umi.in$a -a#iunii% e. nu ,ndr49nea #4 o -i i5ea#/4 ,n 8a$46 +otui% ,n tim-u. a/e#tei atitudini ,n/.inate -e /are o -4#tr4 -n4 .a #8ritu. /on5or1irii .or% e. nu ,n/et4 de a o #u-ra5e02ea fj3 Annai# i mai a.e#% mini.e ei .ia nu 84/u ni/i un 0e#t att tim- /t #t4tu e. a/o.o% ,n#4 -ri5iri.e i% 84/ur4 o/o.u. /amerei6 Da/4 ar 8i 8o#t 5reo arm4 -e a/o.o6 Saint3!ria/ L,i . i 8o#t un om mort6% dar ea nu 549u de/t 8oto.ii i -erne de m4ta#e> iP /.i-4 ,ntre94ri m4#u$a de toa.et4 /u ar#ena.u. ei de -erii% -ie-teni i /u.iu$e> a-oi o o0.ind4 mare #u#$inut4 de nite amorai de 1ron9 aurit> nSM $i6 !ri5irea ei #e um-.u de 5i9iunea unui -at /u /o.oane ,na.te% r4#u/ite% Iii /o.$uri.e .ui6 Din a/ea#t4 in#-e/$ie nu3i mai r4ma#e nimi/ i ,ntrea0a /i 0ndire #e a04$4 de un /o5or tranda8iriu% ,n tim- /e e.% ,n/.inat% amenin$4tor% /u o/2ii ,n 7o#% morm4ia /e5a6 Cnd ea ,n/et4 a mai -ri5i /o5oru. trada8iriu% o1#er54 /4 era Lin0ur46 Saint3!ria/ -.e/a#e de dou4 oreP Atun/i dintr3o dat4% un 8e. da o/ a. amintirii ,i adu#e iar ,n minte 5o/ea .ui Saint3!ria/ i nite /u5inte% ri#i-ite ,n neantu. t4/erii de mai mu.te ore% ,i r4#unau ,n /raniu> 1u/4$i de 8ra9e #e /on#truiau> -un/te.e /u.minante a.e amenin$4rii /e i3o arun/a#e% ,i rea-4reau ,n minteP P o-t 9i.e /a #4 re8.e/ta$iP o-t 9i.e% numai attP m4 5e$i re5edea numai -e#te o-t 9i.e% nu mai3 nainteP 1o04$ia i r491unarea a#i0urate% da/4 a//e-ta$i nume.e meuP moartea .ui Ri/2e.ieuP% ori 54 omorP dar mai ,nainte am #4 54 adormP< Ea 8u a-u/at4 de un tremur /on5u.#i5 i re-et4 ? nainte ,n$e.e#e i ea% /4 a/o.o% ,n /u5ntu. a/e.a mai 8ero/e de/t /u5ntu. 54 omor6 Z4/ea amenin$area ori1i.4 Baronu. 5oia #3o a D Adoarm4 -entru a -ro8ita de /a% ,naintea de a o u/ide6 !ri5iri.e ei r4t4/ite% /49ur4 a#u-ra 0u5ernantei i a #u1retei; e.e ,i adu/eau o m4#u$4% /e #tr4.u/ea -rin ar0int4rii.e i /ri#ta.uri.e de -e ea6 *i -ri5irea /i tri#t4% ,ntune/at4% #e a-rin#e deodat4P> Un #a.t i Annai# a7un#e .a m4#u$4 i% ,nainte /a /e.e dou4 8emei #4 8i -utut #/2i$a 5reun 0e#t% ,n84/46; o arm4<P un /u$it< Sin0uru. /u$it /e 8u#e#e adu# de 0u5ernant4% -entru a t4ia -inea i /arnea /are% du-4 in#tru/$iuni.e -re/i#e a.e .ui Saint3!ria/% tre1uia #4 8ie .uat ,na-oi u.tim #/ru-u. aa /4 ea #e ,narma% -entru a do1or, ori/e 0nd /e ar 8i 8oarte do/i. i -a#i53 Aadar% Marina i#-r45i 04tea.a #t4-nei #a.e6 Era o minun4$ie6 Du/e#4 #e du#e #43i ia -o9i$ia -e /m-u. de 14taie% un mi/ B Maria S4 Ar2ie-i#/o-u. de LGon< Lui C2ha8e% 5oia #4 .e de#84oare ,n !8a8a o/2i.or uimi$i ai Ar2ie-i#/o-u.ui< Loui# de Ri/2e.ieu era 8rumo#6 Ni/iodat4j CurIte% !dar #-er /a2i /ur,nd#4m4 retra0 i din 8un/$iuni.e .a /are am 8o#t /2emat% 84r4 /a eu #4 .e 8i dorit i #43mi reiau .a Du/e#4 ntr Drama ,n/e-u#e #43i 8a/4% gari$ia7n /o/2etu. #a.ona6 o 8 d 4 D d #-une$i3i de m< na-S< *i mai a.\ I Card# . *& B Ierta$i3m4! 1.1i Mar8a de C2e5reu#e6 B Ei 1ine< Ce a -utea 8a/e eu atun/iA Da/4 D5#6 ti$i /4 8rate.e I) 5#6 i dorete moartea .ui Annai#% /e a -utea 8a/e eu ,m-otri5a -rea 54 ro03 ! !rin mi7.oa/e.e de /are di#-un% #4 a8.u unde .o/uiete Annai# de Le#-ar#6 A.arma$i6 ? Mi3au m4rturi#it /4 -oate numai D5#6 a$i -utea #43mi #-une$i unde a -utea #3o ,nt.ne#/6 Du/e#4 -4.i Ea /re9u#e /4 Annai#% -entru 5reun moti5 ne/uno#/ut6 ? Renun$a#e .a 0roa9ni/4%

,nt.nire de .a /ona/u. Saint3La9are6 Annai# ,n#4% -.e/a#e .a ora /on5enit4% i de#i0ur% -entru a #e du/e .a ,nt.nirea /u Ri/2e.ieu< @ri% du-4 /e.e #-u#e de Saint3!ria/% ea nu 8u#e#e 549ut4 .a /ona/u. Saint3La9are< Con/.u9ii.e% erau ,n#-4imnt4toare6 Sau /4 Annai# 8u#e#e r4-it4 .a ieirea ei din /a#4 de -e #trada Courteau% #au /4 8u#e#e are#tat4 /2iar .a .o/u. ,nt.nirii6 n am1e.e /a9uri% Ri/2e.ieu -u#e#e 02eare.e -e eaP Annai# era -ierdut4 i odat4 /u ea i /ei.a.$i /u /are ea /on#-ira#e3Din /.i-a a/eea% ea #e 1.ind4 ,ntr3o mantie de -ruden$4 @mu. a/e#ta din 8a$a ei era 8rate.e Cardina.u.ui< Un /u5nt -rea mu.t% -utea #3o u/id46 Ea nu tia nimi/ i nu o 549u#e -e Annai# de/t o #in0ur4 dat4 Ba /2iar ni/i nu tie unde .o/uiete3 Ar2ie-i#/o-u. o -4r4#i di#-erat3 De ,ndat4 /e e. o -4r4#i% #u1reta intr4 anun$ndu3. -e Conte.e de C2a.ai# /are ate-ta6 B @2< Se 0ndi Du/e#a ,n8iorndu3#e% a/e#ta are #4 a/$ione9e< Numai e. m4 -oate a-4ra .a ne5oie< +re1uie #4 8ie a. meu% /u /or- i #u8.et3 D B Doamn4% #43. -o8te#/ ai/iAP B Da% #-u#e de/i#4 Du/e#46 *i #4 #e ,n/uie -or$i.e -a.atu.ui< A doua 9i% diminea$4% .a ora /on5enit4 /u Ca5a.eru. de Lou5i0ni% C2a.ai# ieea /4.are din !ari#6 Cu toate /4 #e du/ea .a un due.% unde a5ea #43i 04#ea#/4 -oate moartea% e. era radio#6 R4#-un#u. du/e#ei de C2e5reu#e% ,ntre/u#e toate #-eran$e.e #a.e3A7un0,nd -e .a 7um4tatea dea.u.ui% ,. 94ri -e Lou5i0ni% /are3. ate-ta% ne/.intit% /a o #tatuie e/5e#tr4 /e #e -ro8i.a -e /eru. -a.id E. -orni .a 0a.o-6 Lou5i0ni ,. imit46 n /te5a /.i-e% /ei doi a5enturieri #e ,nt.nir4 i o-rindu3#J #/urt% unu. ,n 8a$a a.tuia% #e #a.utar4 Lou5i0ni% /u un 0e#t% ar4t4 un 0ru- de u.mi i de #te7ari% ame#te/a$i /u /a#tani #4.1ate/i% .a 5reo dou4 #ute de -ai de-4rtare6 ? C2a.ai#% a-ro14 /u un #emn din /a- i #e ,ndre-tar4 ,ntr3a/o.o> du-4 /e ,i .e0ar4 /aii de trun/2iuri.e /o-a/i.or% intrar4 #u1 um1ra 8 un9iu.ui6 Lo/u. era 1ine a.e#> nu -uteau 8i 549u$i de ni/4ieri% ,n #/2im1% ei -uteau #4 5ad4 de .a di#tan$4 ori/e ino-ortun #au #-ion% /are i3ar 8i -utut denun$a Cardina.u.ui B Nu a5em martori% o1#er54 C2a.ai#6% D B !entru un due. -e 5ia$4 i -e moarte% ni/i nu e ne5oie< S-u#e I ou5i0ni6 Iii ,i arun/ar4 -e 7o# -e.erine.e i #e -ri5ir4 Sau mai 1ine 9i# I% ou5i0ni ,i -ri5i ad5er#aru. /u un aer 8une#t% de ,ndr40o#tit nenoro/o#6 II4r4 ,ndoia.46% /4 e. -utu#e /iti -e 8i0ura ,n#orit4 de 8eri/ire a ad5er#aru.ui #4u% o rea.itate ? ,n0ro9itoare -entru e.666 *i atun/i% #e m.Iior4% ,i #mu.#e /u 8urie #-ada i #/rni; ,n 0ard4" L Ce.e dou4 #-ade #e /io/nir4 /u un mi/ 90omot #e/3Urmar4 dou43trei -a#e re-e9i i er-ii de o$e. #e ,n/o.4/ir4 de e,te5a ori6 *i a/ea#ta nu dur4 ni/i o 7um4tate de minut% /nd una din #-ade #4ri -rin aer% .a a#e -ai de-4rtareP era a .ui Lou5i0ni6 Ca5a.eru. #e re-e9i i3i a-u/4 arma /2iar ,n /.i-a /nd atin0ea -4mntu.6 E. re5eni din nou a#u-ra ad5er#aru.ui Era -a.id% de#i0ur% nu mai a5ea ,n e. de/t o -o8t4 ne1un4 de a u/ide6 B Un moment% #-u#e C2a.ai#6 +e3am 84/ut #4 remar/i adineaori% /4 ni/i unu. i ni/i /e.4.a.t% nu a5em martori6 Iar dumneata mi3ai r4#-un# /4 5rei #4 8ii #in0uru. martor a. mor$ii me.eP B E ade54rat< Se r4#ti Lou5i0ni6 De/i% ,n 0ard4L B Un moment% re.u4 C2a.ai#6 +re1uie #43$i #-un% -entru /e nu am adu# ni/i un martor /u mine6 B Ce m4 intere#ea94< Mu0i Lou5i0ni6 n 0ard4% ,n 0ard4L

B M4 intere#ea94 -e mine< Aadar% a8.4 Ca5a.ere% /4 n3am adu# -e nimeni /u mine% 8iind/4 am 5rut #43$i e5it ruinea% de a 8i de9armat de mine% ,n 8a$a unor martoriP B Iadu.e< N3ai #4 m4 mai de9arme9i dumneata ,n/4 odat4% $i3o 7ur< B Ba da6 +re1uie6 Fiind/4 o -er#oan4 /are #e intere#ea94 de noi amndoi% mi3a atra# aten$ia a9i noa-te% /4 #untem amndoi to5ar4i de /om-.ot i /4 nu am dre-tu. #4 te omor6 Ca5a.ere% eu #unt -rea 8eri/it ,n diminea$a a#ta% -entru a mai 8i #u-4rat -e dumneata6 Noi ne3am an0a7at ,n a/eeai .u-t4 /amarade% aa /4 nu 5rei #4 ne 5rm amndoi #41ii.e ,n tea/4 i #4 mer0em #4 ne termin4m -artida .a 2anu. Diadema Frumoa#4A Lou5i0ni a#/u.ta /u 0ura ,ntrede#/2i#4% /u din$ii de90o.i$i i /u o/2ii 2o.1a$i P B @ -er#oan4A Eor/4i e.6 @ -er#oan4 53a -orun/it #4 m4 mena7a$iA B Nu% nu% 1ra5u. meu /amarad% ea m3a 84/ut numai #4 ,n$e.e0 /4 noi a5em dre-tu. de a ne #-inte/a unu. -e a.tu.% /4 amndoi #untem miJ -Gdsei o-ere /omune i /4 -eri/o.e de#tu.e au #T ne ,n.4n$uia#/4 de ai/i ,nainte /a i -e eaL Lou5i0ni #u8erea ,n0ro9itor i un 2o2ot de -.n# ,. ,ne/a @/2ii i #e in7e/tar4 de #n0e i in#u.te% amenin$4ri% ,i 5enir4 -e 1u9e6 Cu un u.tim e8ort #e #t4-ni i 1.1i; B Conte% eu nu a//e-t -ro-unerea dumita.e6 A/e.a /are 5a #u-ra5ie$ui dintre noi doi% 5a 8i de a7un# /a #3o a-ere -e a/eea de /are 5or1i$i ,n 0ard4< Cte5a /.i-e mai tr9iu% #-ada Mi Lou5i0ni #4ri -entru a doua oar4 ,n aer ,n/4 odat4% Lou5i0ni% #-ume0nd de 8urie% #e re-e9i a#u-ra .ui C2a.ai# i -entru a treia oar4 #-ada ,i #4ri .a -4mnt De data a/ea#ta% ei nu o mai ridi/4 i mri /e5a ne,n$e.e#6 Lui C2a.ai# i #e -4ru /4 #-une; I@moar43m4< @moar43m4L" Dar nu era -rea #i0ur i atun/i% r4m4#e#e t4/ut% #u-ra5e02indu3i /u aten$ie ad5er#aru. E. o54ia de n4duea.46 Lou5i0ni ,i ,ntoar#e 1ru#/ #-ate.e6 C2a.ai# /re9u /43. aude -i,n0,nd i a/ea#ta ,i 84/ea r4u6 n/etior% e. ,i 5r, #-ada ,n tea/4% ,i re.u4 -e.erina i retr40ndu3#e -a# /u -a#% a7un#e -n4 .a /a.u. .ui% -e /are ,. de9.e046 Se ate-ta #4 aud4 5reun #tri04t% o /2emare% o -ro5o/are% #au 5reun /u5nt de ,m-4/are% dar nu au9i nimi/6 Ni/i -e Lou5i0ni nu3. mai -utu 5edea% 8iind/4 di#-4ru#e -rintre /o-a/i Atun/i% e. ,n/4.e/4 i -orni .a -a#% #-re !ari#6 C2a.ai# ,i -o5e#ti Du/e#ei de C2e5reu#e re9u.tatu. due.u.ui% dar nu3i #-u#e de/t /4% ,n urma a mai mu.tor a#a.turi inuti.e% din -artea amndurora% Lou5i0ni i /u e. #e retr4#e#er4% 8ie/are de -artea .ui% 84r4 a3i 8i 84/ut ni/i un r4u i 84r4 a #e ,m-4/a B Ca5a.eru. e un 1un #8etni/% #-u#e Du/e#a +re1uie mena7at *i a-oi% ad4u04 ea -ri5indu3. -e C2a.ai# dre-t ,n o/2i% tiu /4 m4 iu1ete i am o deo#e1it4 #tim4 -entru ei C2a.ai# -4.i i #im$i inima -a.-itndu3i /u -utere6 Atun/i ,n$e.e#e i e. #u8erin$a .ui Lou5i0ni i dea1ia atun/i re0ret4 amar /4 nu3. omor#e6 B Em% 14r1a$iI #e 0ndea Du/e#a B4r1a$i< Ce uor 54 /ondu/em /u dra0o#tea Ei 1ine< Fie< *i 8iind/4 m4 iu1ete i Lou5i0ni3Ea ,i arun/4 1ra$e.e ,n 7uru. 0tu.ui .ui C2a.ai# i /u o 5o/e /are ,. ,nne1unea o-ti -4tima; B A#/u.t4 5reau #4 8iu iu1it4 -n4 .a moarte< n mi/a -4duri/e Lou5i0ni nu mai -.n0ea> #e ae9a#e -e 7o#6 Fa$a ie5o.u$ie #e -etre/ea ,n #u8.etu. a/e.a U.time.e #/ru-u.e de om /in#tit i 4d/au unu. du-4 a.tu.% do1orte de ur46 Crim4 /are dea1ia ,n/e-u#e #4 n/ ridi/a ae a/o.o% era un a.t omu Hoi 8i u a/o.o<<I CA!6 UUH C@RI)NAN *I RASCASSE N CAM!ANIE

DE Cs+ +IM! ERAU NCEI*I Ra#/a##e i Cori0nan a/o.o% ,n rin/i3a#e \.e% 84r4 mi7.o/ de a m4#ura 8u0a tim-u.ui i de a.t8eQ-rea -u$in #e -reo/u-au ei de a#ta6 Doar rareori% /te unu. din ei ridi/a i -ro1.ema a#ta% atun/i /nd t4/erea de5enea in#u-orta1i.46 Luni ae /ina ne3au m/ni# ai/i6 ? Cu5ioia ta% eti ne1un< B Ra#/a##e% eti7-rea o1ra9ni/< *i du-4 o #erie de ad7e/ti5e i de atri1ute% /ei doi -ri9onieri re/ur0eau .a -umni6 Din a/e#te 14t4.ii ,n 8undu. ,ntuneri/u.ui i a. t4/erii% Ra#/a##e iei#e ,ntotdeauna ,n5in04tor6 +a.ia .ui m4runt4 era /au9a 0enun/2ii$i i # re-ead ,#+.t2i0S Din /nd ,n /nd% #e de#/2id ? nu ua% /i un 8e. de 02ieu% -rin 8ie/are ,n o.$u. .ui6 n #8rit% Cori0nan% /o-.eit de du 0reutate a *i r,#etu8a.a% ,i -4ru .ui Cori0nan /4 are /e5a 8anta#ti/ ,n e. B 6 Fiind/4 m4 0nde#/ .a un .u/ru% #-u#e Ra#/a##e; Cori0nan I3u. are i e. a/um a/eeai #oart4 /a i #t4-nu. .ui La ora a/tua.4% tre1uie B Eo.I /e% eti ne1unA Cine 5or1ete de5ineA F4/u di#-re$uitor B +u< Nu eu< S-u#e Cori0nan6 Aa,I9i -e /ine.e t4u ,8nume#tL B Cori0nan I3u.A F4r4 ,ndoia.46 +u /um ai 1ote9at /u nume.e meu indi0n4rii6 !e to$i dia5o.ii din iad< !e /a-u. .ui S/ara{/2iL Cori0nan #e re-e9i Ra#/a##e ,i -re04ti .o5itura de /a-6 n /.i-4 \o#e8 /o1ora #-re ei 0A B Hoi a$i min$it amndoi% #-u#e u r4/ea.4 #tare$u. /a-rini.or< Saint+a9 re6 Ca-u. 5o#tru% dea1ia #e mai $ii,e -e umere 5otri% IU #i0ur< *i ne3a a#i0urat /4 ni/i nu .3a$i 549ut m4/ar -e I .i iu6 I5/ .; 53a$i .4udat numaL@/2ii .ui Ra#/a##e #e,nteiar4 de iretenie6 M6u i ui i#/ #/ /4 am 84/ut ? ,n mod -er8id ? /a #4 8ie are#ta8/ori0nan6 *i I m6 u . uri#ete de a#emeni% /4 a 5rut i e. #4 8iu -rin# ,n .o/u. mae#tru.ui LI/ #/rim46 I uiA !rote#t4 Cori0nan6 Dar euP M6u imi#imI% ,. ,ntreru-#e Ra#/a##e6 Dar ,mi -ermit #43i -un o #im-.4 iii2/1are !rea Mi.o#ti5ei 5oa#tre ,n4.$imi; Eminen$a Sa Cardina.u.% mai< In/ #4 -un4 m,na3-e o no1i.4 domnioar4 Annai# de Le#-ar#% 5enit4 de nu ind din An0er#A Q/.% 53o 7ur< ntr3un /u5nt% #unt #i0ur /4 am #3o 04#e#/ -e a/ea#t4 teri1i.4 duman/4 a Cardina.u.ui% mai teri1i.4 de/t mama eiL B Hor1ete< S-u#e !4rinte.e \o#e8 /u o 5o/e -e /are nu reui #4 o 8a/4 de#tu. de #i0ur4 !4rintete\o#e8 #im$i ,n minutu. a/e.a una din /e.e mai -uterni/e emo$ii din 5ia$a #a6 Da% Annai# era un -eri/o. 5iu -entru Cardina.u. de Ri/2e.ieu ? o-era .ui /a-odo-era .ui< Dar a#ta nu era totu. E. era .ui Annai#P Ca-turarea tinerei 8ete ,n#emna .i1erarea% #/4-area din Annai# de Le#-ar#6 Hreau #4 54 mai #-un /4 a -utea #43i de#/o- a#/un94toarea i #3/8 adu/ /u mini.e i -i/ioare.e .e0ate% ,n 8a$a ,m1un4tdrS 2rmiei% ni/i de 5in i iS/ide ndujir/a #oartei% /i numai din /e.u.46 Urm4 o #/urt4 /on#84tuire ,n /a1inetu. Eminen$ei Cenuii% *74 4 Care o ,n02i$ir46 Faimoa#4 idee< ! 0 nt@t E a # #4.urar4 din 1e.u0% Ra#/a#e ,i antren4 to5ar4u. .a 2a.a de 5e/2ituri i #e e/2i-4 -e de3a3ntre0u.% 84r4 a uita #4 #e ,narme9e i /u o #-ad4 #o.id4 de r491oi6 n urma #8atu.ui% #au mai 1ine 9i# a ordinu.ui .ui Ra#/a##e% de5enit e8u. a#o/ia$iei% Cori0nan% du-4 un

,ntr3un temuUai/6 Miro#ea a 1ri0and de .a o .e02e de-4rtare3Du-4 a/ea#ta% Ra#/a##e #e ,nde-4rt4 #-re .o/uin$a .ui% /a #43i .a#e a/o.o re#tu. de -ie#e de aur /are i .e #mu.#e#e !4rinte.ui \o#e86 Era un iiieiriu. .ui% arun/a o/2iade 8ero/e .a toate 8ete.e -e /are .e ,nt.nea ,n drumP Cnd intr4 ,n /a#4% Ra#/a##e au9i un mrit B Ia uite< F4/u e< Cori0nan ntiu. n3a muritA Cara02io#u. tre1uie / ur/ a-te 5ie$i ,n /or-u. .ui< Ade54ru. era /4 o 5e/in4 au9i#e .4tr4turi.e di#-erate a.e /ine.ui i reui#e #4 intre ,n /o/ioa14% unde 549ndu3. -e nenoro/itu. anima.% ,i atin#e#e ,n 8ie/are diminea$4 de mn/are6 B Hino ai/i Cori0nan< Stri04 Ra#/a##e6 C4$e.u. #e a-ro-ie ,n trei .a1e% ,n/er/md #43i /iu.ea#/4 #in0ura3i ure/2e6 H6 ? A2< F4/u /4.u04ru.6 #ta3i anima.u. /are ,i -ermite #4 #e numea#/4 /a i mineA Ei 1ineP *i ,i trnti o .o5itur4 de -i/ior6 Cine.e% aa /2io- /um era% #e 8eri ,n .4turi i ri-o#t4 ,n8in0ndu3i din$ii ,n -i/ioru. /a-u/inu.ui% a-oi #e rJ8u0iJ #u1 o mo1i.46 A/e#tea 8ur4 -rime.e re.a$ii a.e /e.or doi (ori0nanP B A/um ne 5om -ro/ura amndoi /te un /a.% #-u#e Ra#/a##e6 +re1uie #4 ne -re04tim de toate% ,n.o/uindu3ne anima.e.e% tu m40aru. t4u i eu 1ietu. meu /4.u$% -e /are .3am -ierdut ,n ,n/4ierare% din 5ina ta6 De data a/ea#ta Cori0nan nu mai ri-o#t4 .a a/u9a$ia /e i #e 84/u#e% i re.u4; B Dar% ,n de8initi5% /e a5em de 84/utA E:-.i/43mi i mie -u$in% ,n /e /on#t4 8rumoa#4 idee -e /are noi am6 A5ut3oP B !4i .a /e $i3ai -ierdut tu tot tim-u.% /t ai #tat ,n Cona/u. Saint3La9areA B Ei< R4#-un#e Cori0nan /u in0enio9itate6 Am -ri5it -rin 0aura /2eii6 *i am 549ut3o i eu -e a/ea Annai#% 8rumoa#4 8at4 de a.t8e.% di#/utnd /uP A2< Se ,ntreru-#e e. deodat4 Dra/e< Fiu #i. .ui S/arao#/2i< Cum de n3am ,n$e.e# eu a#ta nuumaide/,t< A2< Do1ito/ /e #unt< B Eaide< F4/u Ra#/a##e tren0ar6 H4d /4 a/um ai ,n$e.e# i tu ideea noa#tr4 B Ba eu am a5ut3o /e. dinti< Stri04 /u neruinare Cori0nan6 Eu $i3am in#u8.at3o i $ie< B DaA Atun/i #-une3mi /e ai tn$e.e#A B Cu mu.t4 -.4/ere6 H4d /4 e a1#o.ut ne/e#ar #4 te -un i eu -e tine ,n /urent /u .u/ruri.e6 Ei 1ine% a#/u.t4% mi/u. meu Ra#/a##e; /u /ine #e a8.4 a/o.o Annai#A Cu Saint3!ria/< Din ordinu. .ui Saint3!ria/< Din ordinu. .ui Saint3!ria/ a dat 1u9na 1anda aia ,ndr4/it46 De/i% Saint3!ria/ a r4-it3o -e Annai#6 @ri% noi am 8o#t trimii -e urme.e .ui Annai#< Er0o% nu ,n /ontu. Cardina.u.ui% aa /um /re9u#em eu% /i numai -e -ro-riu. #4u /ont% a /omi# Saint3!ria/ a/ea#t4 r4-ire in8am4% mi9era1i.u.< Er0o% noi nu a5em de/t #43. urm4rim -e Saint3!ria/% Er0o" B Bine% ra$ionat% ,. ,ntreru-#e Ra#/a##e6 Atun/i% .a drum6 nti #4 ne -ro/ur4m /ai% 8iind/4 14nuie#/ /4 5a tre1ui #4 #t4m ,n 8a$a /a#ei .ui Saint3!ria/% .a -nd46 *i -.e/ar4 amndoi% ,n 0ra146 @ or4 mai tr9iu% doi /ai% 0ata ,neua$i% erau in#ta.a$i ,n 0ra7du. .ui Ra#/a##e6 Amndoi erau de a/eeai ta.ie6 Unu. era -rea mi/ -entru Cori0nan i /e.4.a.t -rea mare -entru Ra#/a##e6 Dar aa /um erau% erau nite 1uni tr4-ai i .e -uteau #ati#8a/e ne5oi.e /e.or doi #-ioni6 Du-4 a/ea#ta% -ornir4 #-re -a.atu. din !ia$a3Re0a.4% unde% du-4 /in/i minute% a8.ar4% unde #e a8.4 .o/uin$a .ui Saint3!ria/ ? era -e #trada Saint3Antoine% a-roa-e de /o/ioa1a .ui Ra#/a##e% .a 2ote.u. Mare.e Cardina."6 Aadar% /ara02ioii notri% a5ur4 de/t #4 #tea a/a#4 .a Ra#/a##e% /a #43. #u-ra5e02e9e -e

Saint3!ria/6 Unu. din ei edea de -a94 i din or4 ,n or4% era #/2im1at de /e.4.a.t S-re #ear4% Cori0nan #e in#ta.4 ,n 8a$a 2ote.u.ui i -e .a ora o-t% a5u #ati#8a/$ia de a3. 5edea #o#ind -e Saint3 !ria/% /are arun/nd dr.o0ii /a.u.ui% unui #er5itor% intr4 ,n 2ote.6 B Bun< F4/u Ra#/a##e /nd a8.4 a/ea#ta% -entru noa-tea a#ta% 5om 8i .initi$i6 Mine diminea$4% ,n 9ori% ne 5om re.ua -nda Da/4 5a iei% ne 5om .ua du-4 eL6 B *i /ine are #4 ne #/oa.e ,n 9oriA 3 B Cori0nan% .a nai1a< Nu $i3am #-u# /4 e dre#at .a aa /e5aA B Cori0nan< Mu0i /4.u04ru. e:a#-erat Cori0nan< A2L Dar 0ndindu3#e deodat4 /4 nu tre1uia #43i demate ,n/4 ura; B Cori0nanA 36 A2% da% -atru-edu. 4#ta< B Nu% #-u#e 1.nd Ra#/a##e% nu e -atru-ed6 Ni/i 1i-ed i ni/i -atru-ed; Cori0nan are trei .a1e6 C4.u04ru. #e ,ntune/4 .a 8a$4% dar Ra#/a##e ad4u04 ,m-4/iutor6 B Linitete3te% -o-46 Eai% nu 5rei #4 /in4mA B Ba 5reau% morm4i /a-u/inu. Se ae9ar4 .a ma#46 Ra#/a##e ,i re54r#4 5er5a .ui 1ur.e#/46 DP g Cori0nan mn/a ,n t4/ere% rume0nd -roie/te de r491unare /runt4 i ,n ate-tare% ,i trntea mereu /te3o .o5itur4 -uterni/4 1ietu.ui /4$e.u uimit6 Du-4 ma#4% Ra#/a##e% /u un aer autoritar% o/u-4 #in0uru. -at din ,i iert -e re% -e /are #e .un0i aa ,m1r4/at% .4#ndu3. -e /4.u04r #4 doarm4 . ,n e a un% /u 1ra$e.e ,n/ru/iate -e ma#4 i /u /a-u. -e e.e6 n 9ori% 0ra$ie I8tdrt.uri.or .ui Cori0nan ntiu.% ei #4rir4 ,n -i/ioare i3i re.uar4 -nda f2 i ind% ,n 8a$a -or$ii 2ote.u.ui Mare.e Cardina."6 B !e /ai< Comand4 Ra#/a##e6 Cte5a minute mai tr9iu% /ei doi /ara02ioi erau ,n a> Saint .Iiia/ -4r4#i#e 2anu. Ei ,. urm4rir4 de .a dou43trei #ute de -ai Du-4P /I .i//ur4 de 9iduri.e !ari#u.ui% a7un#er4 .a Bour03.a3 Reine% a-oi .a I Lgii0 7^ uimeau 84r4 a 8i 8o#t 549u$i de Baron ? .u/ru uor% dea.t8e.% ,n a/e. L.e^ nt ,u/,nt4tor% -.in de de.uoare i 5./e.e6 La Lon07oumeau% ja#/a##/ .4#4 /aii .a -a# i #-u#e /u o/2ii .u/ind de o i#te$ime I6 I i /04rea#/4 B A/um e inuti. #4 mai ri#/4m a ne .4#a #-inte/a$i; tiu unde #e i.u/e< B n /a9u. 4#ta% uite o /r/iumioara Caii notri au #/o# .im1a de ne te6 S4 ne o-rim6 B Ba nu6 Fiind/4 /ai.or .e e #ete% #4 nu -ierdem tim-u. Du-4 /e tre/ur4 Sena -e 1a/u. de .a Etio.e#% intrar4 ,n #at i #ePP -rir4 ,n 8a$a unui 2an /e #e a8.a -e mar0inea o#e.ei6 B De data a/ea#ta% #-u#e Ra#/a##e% o #4 1em i noi% 8iind/4 mie mi3e #ete i -e tine nu 5reau #4 te 54d #/o$nd .im1a De.i/ate$4 -e /are o ri#i-i ,n 5an% /4/i Cori0nan nu3i .e-4d4 ni/i ^P .I4r,m4 din -.anuri.e .ui de r491unare6 Ba a/um% ,i rume0a -roie/te.e ..uii mu.t /a orie,nd6 Du-4 /e 140ar4 /aii ,ntr3o remi94% ei #e in#ta.ar4 mir un #a.ona mai mi/ de unde -uteau #u-ra5e02ea drumu. -rintre .a.u9/.e.e 8ere#trei6 Du-4 dou4 ore% Cori0nan #/otea do-u. .a /ea de a -atra 1ute.ie /u 5in a.1% /nd Ra#/a##e% #4ri deodat4 ,na-oi6 *i Saint3!ria/ #e o-ri#e i e. ,n 8a$a 2anu.ui i a/um de#/4.e/a6 A-oi intr4<666 Ra#/a#e ,i ,n41ui o ,n7ur4tur4 Cori0nan #e 0ndea /4 nu a5ea t.e/,t #4 #/oat4 un #tri04t% /a #43. 8a/4 -e Saint3!ria/ #4 5in4 ,n 8u04 a/o.o #4 i3. denun$e -e Ra#/a##e; -ar/43. i 5edea -e ri5a.u. .ui% /49nd ,n o #-ad4 ,n8i-t4 ,n -ie-t Da% ,n#4 i e. /4.u04ru.% ar 8i #-n9urat ,n /a9u. 4#ta de

Eminen$a Sa B Da/4 ne 5ede% murmur4 Ra#/a##e% #untem -ierdu$i B Ei ai< F4/u Cori0nan% -e /are 5inu. i #etea de r491unare ,. ame$i#er4% /e3ar -utea #4 ne 8a/4A Cred /4 #unt .a 8e. de 5itea9 /a ori/are a.tu.% dar omu. 4#ta ,mi in#-ir46 E& era un #-ion6 Era un #-ion -ur i #im-.u6 !oate /4 nu reui#e #4 A/o.o% ,n 8a$a .ui% #e a8.a a#a#inu.6 *i 8i/a /e.ei u/i#e de e. #eIa8.a ,n 8o#t e. #ur-rin# /4 0ndete; Eu #unt ,n#4r/inat4 o adu/ -e D3ra de Le#-ar# ,n mini.e Cardina.u.ui6 *i /e a5ea #4 8a/4 /u ea Cardina.u.A S4 de ea *i /umA !rin Saint3!ria/< Ei 1ine% dareumA Mi3a #-u#3o i -e a#ta6(c= Amndoi -ornir4 -e 7o#% i4#,ndu3i /aii .a 2an6 Dou49e/i de I 3*tii /um #e numete /a#te.u. 4#taA F4/u Ra#/a##e /u un aer (ori0nan6 Ca#a dra/u.ui% #au /a#a /4.4u.ui% ,n ori/e /a9% /a#a -4/ate.or6 B !rea 1ine% -o-46 Am #43i #-un a#ta Eminen$ei Sa.e< \u1i.4 Ra#/a##e6 Ca#te.u. 4#ta a-ar$ine Cardina.u.ui6 E Ri/2e Lie##e6 Dar unde mi3au 8o#t o/2ii% Doamne< Ce /a#te. minunat% /e ,n84$iare Ra#/a##eI% #4 nu 8a/i -e do1ito/u. /u mine% #au te #-un eu -e tine% /4 ai 5or1it de o /4#4torie ,n#-4imnt4toare< Ra#/a##e .o5i /u /io/anu. ,n u4% /u o .o5itur4 autoritar4D ,n -oart4 B Me#a0erii Eminen$ei Sa.e< S-u#e Ra#/a##e /a r4#-un# .a -ri5irea !oate /4 8u#e#er4 49u$i pe .a /urtea Cardina.u.ui% dar 84r4 mdoia.4 /4 8u#e#er4 re/uno#/u$i% 8iind/4 -oartea #e ,ntrede#/2i#e% & ? A5em o de-e4 -entru no1i.a domnioar4 Annai# de Le#-ar#6 B Da$i3mi3o< F4/u 0u5ernanta mai ad4u04 e.% Domnu. de Saint3!ria/ a ieit adineaori de ai/i% nu e aa< A a5ut ,ntre5ederea #-erat4 de Eminen$a Sa% /u 3ra de Le#-ar#A B A MaintiA }mnUe a*}aSSeI B Dar /ine nu 54 /unoateA Dar /a #4 re5enim .a Domnu. Baron% ni/i a9i% ni/i ieri i ni/i ,n 9i.e.e -re/edente% n3a reuit #43i #-un4 dou4 /u5inte6 Crede$i /4 D5#6 a5e$i #4 reui$i mai 1ine de/t Baronu. de Saint3!ria/A Am #4 m4 du/ #4 o -re5in6 !n4 atun/i% am #4 -un #4 54 B Ei% /e mai #-ui% -o-4A B Nu mai a5em de/t #4 a.er04m .a !ari# ,ntr3un #u8.et i #43. tra#e 945oare.e i i91u/ni ,n r#; I ! #tri04t Cori0nan ,. .4#4 -e Ra#/a##e #4 1at4 ,n u4 8#4 ur.e -n4 i3o 8emeie% m4 D5S% #unte$i 8rate.e Cori0nan6 ? Da madamei 8ad 1ii m4 re/unoti% /i a.t8e. eu n3a mm 4#ta% #-un ? a< Dar ne3 ai,m-uiat ure/2i.e Ra#/a##e< ? A/e#t Ra#/a##e #-un e. i .3am rin# n /ur#4 Adio6 !e#te trei ore% Cardina.u. 5a 8i ai/i6 B Un #in0ur /u5nt< @ ,ntreru-#e Cori0nan% Iat43.; -ri5ete 6Io 1u/urie #e re-e9i #-re e.; B Ser5itoru. D5#6 domnu.e Baron< Umi.u. D5#6 #er5itor i de5otat I) 5#\ A2% de a$i ti /t 54 #unt de de5otat46 nt ,n 5ia$4 domnu.e Baron< n 5ia$4% #-re noro/u. D5#6 *i 8oarte @ -a.oare /ada5eri/4 a-4ru -e 8ata .ui Saint3!ria/6 De 8a-t% tim- de o #e/und4% 1aronu. 549u#e ea8odu. ,n 8a$a .ui6 Dar a-roa-e imediat e. #e d4du un -a# ,na-oi% /a i /nd #3ar 8i -re04tit o .u-t4 84r4 /ru$are6 E. ,. a-u/4 a-oi -e Cori0nan de 0u.er i3. tr, ,ntr3un /o.$ a. /ur$ii6

B Ce3ai /4utat a/o.oA Cine te3a trimi#A Hor1ete% #au eti un om -e #trada Saint3A5oGeP66 B Ia3o mi9era1i.e% ia3o nu te #-inte/< A$8 ,n/2i#3o /2iar n /a#te.u. Eminen$ei Sa.e<A S ? Da< n#4 8rate.e Cori0nan5e02ea< Frate.e Cori0nan a reuit #43. -rSenA LeI b I 1.Ctu. S CA!% UUHI ANNAIS CA!+URA+ !E LA ACEEA*I @RC% Conte.e de Mau.uG#% mae#tru. de #/rim4 +ren/a5e. i #e/undu. #4u Montario. #t4teau .a o ma#4% ,n 2anu. Frumoa#a Diadem4% ,n mi/u. #a.on% retra#6 Herdure% 5a.etu. idi.i/ i 1e$i5 a. Conte.ui de Mau.uG#% #er5ea .a ma#4 i 0o.ea 8undu. u./e.e.or6 Doamna Ro9a.ia% 54du54 Eoudart% -re-ara#e /2iar /u mini.e ei unu. din a/e.e de.i/ate i minunate dineuri% /are #e 84/eau ,n 5remuri.e 5e/2i6 Le #er5i#e nite -ateuri mi/i /u /io/r.ii% a /4ror re$et4 de -re-arare% mama D3nei Ro9a.ia Eoudart o -rimi#e de .a D3na Eu0uette (i re0oire% u.tima -atroan4 a /e.e1ru.ui 2an Hi..er#3 Cotteret#% a.4turi de o du9in4 de -otrni/2i> -.4/inte ita.ieneti> o #-inare de ie-ure 8ri-t4 .a /u-tor> i a#ta ,n a8ar4 de a.te 8ri-turi i de 5inuri.e de -e Coa#ta3de3A9ur% ade54rate ru1ine to-ite ,n a./oo.> ,n a8ar4 de 5inuri.e de Saumur i de E-ernoG% 9eam4 de 5e#e.ie ,n/2i#4 ,n 8.a/oane 8rumoa#e i de 5inuri.e de S-ania% *i a/ea#t4 ma#4 re0a.4% 8u#e#e o idee a Ro9ei Eoudart ,ntre Mau.uG# i Ro94% ,ntre mare.e Senior i 8ata 2an0i$ei% era o /iudat4 a8initate de #-irit i nite #e/rete ,nrudiri de 0u#turi Ni/i e.% ni/i /a% nu #e 0ndeau .a dra0o#te6 A/e#te #t4ri #u8.eteti% .a ei .uau 8orma unei ,n/rederi in#tin/ti5e i unei mutua.e ne5oi de a #e ,n0ri7i unu. de t/ri/irea /e.ui.a.t Cnd% din ,ntm-.are% Ro9a a5ea 5reo am4r4/iune% i3o ,n/redin$a .ui Mau.uG# i /nd 0enti.omu. #im$ea /4 i #e ,ntune/4 mintea de 0ri7i% 5enea .in04 Ro9a #43i /aute .im-e9imea .or] Mau.uG# nu -ierdea o 9i /a #4 nu intre /e. -u$in odat4 .a Frumoa#a Diadem46 Dar% /ea mai mare -arte a tim-u.ui% e. nu3i 5or1ea nimi/ Ro9ei% /i #e mu.$umea #3o #a.ute /nd tre/ea -rin #a.on6 Atun/i% ea #e a-ro-ia i #e intere#a /e dorete% iar e.% /u aeru. .ui .initit i mndru ,i r4#-undea ,n -u$ine /u5inte> i a#ta era tot6 n tim-u. u.time.or 9i.e% ,. 549u#e -e /onte mai -reo/u-at% #au mai /ur,nd 02i/i#e din in#tin/t /4 e ,n0ri7orat% /4 #e ,ntm-.a 8oarte rar /a Mau.uG# #43i tradu/4 -rin #emne e:terioare #entimente.e -eni1i.e% /are ar 8i 8o#t ,n #tare #43. ,ntri#te9e6 *i atun/i% Ro94% du-4 o .un04 e9itare% ,i #-unea /u o1inuita3i indi8eren$4; B Domnu.e Conte% eu /red /4 D5#6 #unte$i #t4-nit de 5reun 0nd -eni1i.P B ntr3ade54r% domnioar46 +ren/a5e. e nenoro/it S3a ,n/2i# ,n /a#4 .a mine i #3a .4#at -rad4 di#-er4rii6 Caut 5reun mi7.o/ de a3. #mu.0e din #in0ur4tatea a/eea% /are ,. 5a u/ide i #unt iritat 8iind/4 nu3. 04#e#/6 B mi -ot -ermite #4 54 ,ntre1% domnu.e Conte% de /e e aa de nenoro/it -rietenu. D5#6A B De dra0o#te% r4#-un#e Mau.uG#% /a i /um ar 8i #-u#; de 8ri0uri intermitente6 Ro9a ni/i nu tre#4ri m4/ar6 Ea r4ma#e t4/ut4 tim- de un minut i ? ar 8i 8o#t ne5oie de o ure/2e -rea 8in4% /a #4 -oat4 o1#er5a /4 5o/ea ,i /am tremura -u$in% atun/i /nd #-u#e; B Atun/i% ,n#eamn4 /4 e. nu e iu1it de a/eea -e /are o iu1eteA Mau.uG# r4#-un#e 1.nd; B A#ta ar 8i -rea -u$in% 8iind/4 nu #e -oate /a o dra0o#te #in/er4% #4 nu reuea#/4 -n4 ,n /e.e din urm4 #4 8a/4 #4 #e na#/4 o dra0o#te i ,n inima /e.e iu1ite6 Dar +ren/a5e. #e /rede de#-4r$it de ea% -rin /e5a -e#te /are nu #e -oate tre/eP un 9id Ea e no1i.4P era #4 #-un /4 o re0in4P

*i +ren/a5e. nu e6 D P Ro9a #e ,ntoar#e 8oarte re-ede i mer#e ,n ,ntm-inarea a /$i5a o8i$eri /are intrau6 !4.i#e -u$in aa de -u$in /4 nimeni nu ar 8i -utut o1#er5a *i #e 0ndea B E ade54rat< @ domnioar4 din ,na.ta no1i.ime nu #e -oate /4#4tori /u un 1ur02e96 ntre o 8at4 din 1ur02e9ime i un Senior% 9idu. e:i#t4% .a 8e. de netre/utP n 9iua /nd Ra#/a##e i Cori0nan ieeau din n pace% Ro9a ,. 549u #-re #ear4 -e Conte.e Mau.uG# intrnd i du-4 /e o #a.ut4% #e ae94 .a .o/u. .ui o1inuit Ea% /4uta#e ,n tim-u. a/e#ta un mi7.o/ de a3. #/oate din #in0ur4tatea .ui% -e ami/u. Mau.uG#6 nti #u-ra5e02e /a Mau.uG# #4 . ie #er5it i a-oi #-u#e; B Domnu.e Conte% ti$i eu am ,m-.init a9i dou49e/i i /in/i de aniA @ tiu domnioar4% 8iind/4 /uno#/ i 9iua ,n /are 53a$i n4#/ut Frumoa#a 8i0ur4 /a.in4 a Ro9ei% #e /o.or4 de o 8u0ar4 .u/ire de 1u/urie6 Mau.uG# o tia6 Aadar #e o/u-a de ea6 R4#-un#u. .ui re/e% era i:iat/ /e. mai /urat dintre /om-.imente6 B Mine% 5a 8i ai/i o mi/4 #4r14toare% re.u4 Ro94% du-4 o /.i-46 I) a/4 Domnu. +ren/a5e. ar 5oi #4 a//e-te #4 ia -arte .a ma#a -e /are o 5om o8eri -rieteni.or /a#ei% 5a 8i 84r4 ,ndoia.4 o /in#te -entru Frumoa#4 Diadem43 B mi iau eu o1.i0a$ia% de a a//e-ta -entru e.% domnioar4< S-u#e Mau.uG# /u o oare/are iu$ea.46 B Mu.$ume#/ Domnu.e Conte% #-u#e Ro9a 8oarte 1.nd6 Aadar6 ? A doua 9i% /am -e .a ora /nd 8rate.e Cori0nan #e re-e9ea .a Cardina.% .a Frumoa#a Diadem4% #e termina minunatu. dineu de#-re /are 53am dat /te5a deta.ii6 B !e Ba/2u#< Stri04 Montario. /u un -a2ar de am-anie ,n mina6 !e tronu. .ui Irod< !e moartea dra/i.or< !e /a-u. .ui S/arao#/2i< !e #n0e.e .ui Iuda< *i ,i 0o.i -a2aru. dintr3odat46 B Ce ,n#eamn4 a#ta Se/und< S-u#e /u a#-rime +ren/a5e.6 B E 1eat% 1.1i mu#iu Herdure% /are de a1ia #e mai $inea -e -i/ioare6 B De 1u/urie% mae#tre% #-u#e Montario.6 Ieri 54 5edeam aa de di#-erat3 *i um-.eai toat4 /a#a Conte.ui% /u tunetu. ,n7ur4turi.or ta.e6 B Era de durere% mae#tre6 Ce 5re$i% -une$i3m4 -e -.ana de #/rim4 #au -e terenu. de .u-te i a/o.o% #-ada mea 5a 5or1i ,n .o/u. meu6 Dar .im1a mea e ne,ndemnati/4> nu tiu #4 8a/ -a#euri% ri-o#te% du1.euri% ar7e% 8ente i 8and4ri6 Atun/i ,n7ur i eu6 Ca un -40n% e dre-t (E. #e ridi/4 i ,i um-.u -a2aru.)6 n7ur4tura e e.o/5en$a noa#tr4% a /e.or /are nu a5em a.ta ,i 0o.i din nou -a2aru. i #e ae94 .a .o/6 B Se/und% #-u#e Conte.e Mau.uG#% 1ine ai 5or1it< B Dar dumneata de /e nu ,n7uri ni/iodat4% dra0u. meu ConteA F4/u +ren/a5e.6 S4 nu #e 0ndea#/4 MontarioUa aa /e5a B F4r4 a mai $ine #o/otea.a% 1.1i Herdure% /4 ,n7ur4turi.e -rodu/ idei /iudate6 Da/4 a a5ea #43$i #-un .u/ruri #e/rete% -e Herdure #4 a#i#te i e. .a di#/u$ia noa#tr4% atun/i de /e #43i $in4 B Da< De /e< F4/u Herdure ,n8in0ndu3#e -e -i/ioare ,ntr3o -o94 /are to/mai i3am 84/ut /unotin$4 Baronu.ui de Saint3 !ria/P B Ce /iudat mare Senior eti< E:/.am4 +ren/a5e. #ur-rin#6 Nu I ? Dar ai un nume6 *i /t de#-re tit.u% eu $i .3a /eda -e a. meu6 Da/4

USYSC A. Hm3.ea -e .a &(Oc% a a#ediat Car/a##one i ,n /e.e M ariS% a +#e ridi/4;A R}St 0} ! ! B !e /ineA ntre14 +ren/a5e. -ierdut de 1u/urie% de team4 i de B !e Cori0nan< !e Saint3!ria/6 Urma$i3m4 da/4 5oi$i #3o mai M Dou49e/i de 91iri% Itun4; I 0 B La drum< L3ar4 ,ndoia.4 /4 5e$i a5ea de 84/ut o /ur#4 .un04 < ! A8ar4 de mine< A @ 5o/e #/rni din um1r4; B Se du/e #43i rite 5ia$a3 E2e< Cur#a 5a 8i de#tu. de .un04% ,n/t Da/4 nu m4 5oi mai ,ntoar/e% 54 ro0 #4 54 du/e$i ,n .o/uin$a mea i #4 .ua$i de a/o.o un -.i/% I-e /are 5e$i 5edea nume.e d5#6 Hredure B *i da/4 ea nu 5a 5oi #4 5in4% rn7i Herdure% am #43i adu/ eu -.i/u.P B !e /ai< !e /ai< Ur.4 +ren/a5e. de a8ar4 ! ? !e /aiA Stri04 Herdure /u un 2o2ot de r#6 Ei 1ine% -e /ai< !entru *i o ru-#eI .a 8u046 Ro94% nemi/at4% ,n$e-enit4% /u -a.me.e -e o/2i% -.m0ea 84r4 90omotP% i f im0> & #/ri#oare -e /are o -ort% -n4 .a d3ra de Le#-ar#6 B F4r4 ,ndoia.4< De-ea Eminen$ei Sa.e6 A#/u.ta$i6 Eu tre1uie #4I B Si0ur /4 da% 8iind/4 Eminen$a Sa mi3a ordonat #43. ate-t ai/i6 B Da$i3mi3o< I vAA S4-are -in ,n 0ra7d% #4 #ar4 ,n a i Dar /nd in7r4 ,n ur037aiReine 49u ,n de-4rtare un 5rte7 de Ri/2e3Lie##e< @2< Am 02i/it< A2a< !o-4 mi9era1i.< Ai 5rut #43. 8a/i -e #e o-ri #/urt Un a.t nor de/t -rintr3o minune de Saint3!ria/% -entru a /4dea ,n .a1aIde ti0ru a B Ei 1ine% nu< Ei #unt numai-atru< !artid4 nu e ,n/4 -ierdut4% da/4 Intrnd ,n !Tri#% -rimu. .ui 0nd 8u #4 a.er0e -n4 .a Frumoa#4 Diadem4P A7un# .a 2an% a. doi.ea 0nd 8u #4 #e re-ead4 #-re #a.onau. !&" 4 ,n Sa * ! !Unde eA NA B n/otro e tio.e#A +ru-a .or -orni% /i i /nd /aii ar 8i 8o#t0oniti deI #tre/2ei tim- /e mn/au -4mntu. ,n 8u04% Mau.uG# ,i /erea deta.ii .ui Ra#/a##e i a/o.o i /u Saiiit3!ria/6 Cu totu.< !atru #-adeonu /onta$i -e Cori0nan% /4 (&i Ein/% #-u#e Mou.uG# 8.e0mati/6 +rei /ontra -atru6 Suntem e0a.i6 Iii .IN.i.6 I I ini in#e o -un04 .ui Ra#/a##e6 Era o -un04 /u /in/i #ute de .i5re% ,n -^P U de aur i ,n -i#to.i6 S-ionu. d4du din /a- i #-u#e; I) e data a/ea#ta .u/re9 -entru mine% nu e ne5oie #4 m4 -.4ti$i6 (Iu toate a/e#tea% tre1uie #4 8ii -.4tit% #-u#e 1.nd Mau.uG#6 Ia3oL LIentru -rima oar4 ,n 5ia$a .ui% Ra#/a##e #im$i a/e. #entiment iu3-.6 E ni% /ai/ #e numete umi.irea6 E. -4.i6 Un #u#-in teri1i. ,i 2rii ,n -u3-i Mau.uG# ,. e:amin4 /u aten$ie i a-oi ,i -u#e -un0a .a .o/6

^ aiu. -e /are ,. /4.4reti% nu e /2iar aa de r4u% re.u4 e.6 Eu un mu ut #/2im1at Hrei #43. -rimeti% ,n amintirea a/e#tei ,nt.niriA Ra#/a##e #e de#/o-eri i #-u#e /u o 5o/e tremur4toare; Mu.$ume#/< @2% 54 mu.$ume#% Mon#eniore< Ca un 5rte7 a7un#er4 .a 1a/% tre/ur4 Sena i intrar4 ,n Etio.e#6 A/o.o Ra#/a##e #e o-ri i #-u#e; B Domni.or% ai/i tre1uie #4 54 -4r4#e#/6 Mau.uG# ,i arun/4 #-ionu.ui o -ri5ire -4trun94toare i 549u /4 era #in/er6 B Adineaori% /ontinu4 Ra#/a##e% mi3a$i 84/ut /in#tea #4 m4 in7/.0e$i6 H4 ro0 #4 m4 ,n$e.e0e$i i a/um6 Eu #unt ,n #er5i/iu. Cardina.u.ui i D5#6 #unte$i inami/ii .ui Eu nu 53am /ondu# -n4 ai/i -entru a 54 a7uta #4 .u-ta$i ,m-otri5a /e.ui /are m4 -.4tete% /i -entru a m4 r491una -e Cori0nan6I B Fie% #-u#e Mau.uG#6 !o$i #4 te retra0i Ra#/a##e ,i #/oa#e -4.4ria i #-u#e; B Dumne9eu #4 54 -49ea#/4L Mau.uG#% Montario. i +ren/a5e.% urm4ri$i mereu din de-4ratare de Herdure ,i re.uar4 0a.o-u. i /te5a #e/unde mai tr9iu a7un#er4 ,n . a$a /a#te.u.ui3 Atun/i% +ren/a5e. #/oa#e un #tri04t teri1i.% Montario. #e r4#ti ,n7urnd de di#-erare i Mau.uG# ,n#ui -4.i i murmur4; B !rea tr9iuL Da% Ri/2e.ieu #e a8.a a/o.o< Da% i .n04 e. #e a8.a Annai# de Le#-ar#% /a.m4 i #emea$4< *i ,n #-ate.e Cardina.u.ui% a-4rea 8i0ura .i5id4 a .ui Saint3!ria/< +ot /eea /e .e #-u#e#e i Ra#/a##e< Numai /4 ,n 7uru. a/e#tui 0ru-% ate-ta o e#/ort4 de /in/i9e/i de /a5a.eri ,narma$i<P R Ai/i% tre1uie #4 ad4u04m /te5a rnduri% -entru a -o5e#ti /e #e -etre/u#e ,ntre Ri/2e.ieu i Cori0nan6 Cardina.u. #e a8.a /u !4rinte.e \o#e8% /nd Cori0nan 8u anun$at Stare$u. ,i -o5e#ti to/mai% /um .e d4du#e drumu. ,n a7un #eara% /e.or doi #-ioni i /4 Ra#/a##e% 7ura#e /4 o 5a 04#i -e Annai# de Le#-ar#6 B Cara02io#u. 4.a% te3a 7u/at% morm4i Ri/2e.ieu6 B \ude/i -rea ,ndr49ne$ i do5edeti -rin a#ta /4 nu tii #4 /iteti6 n/4 -e 8a$a oameni.or< B Ei% nu3i nimi/< Hom a5ea ori/,ndI tim- #4 -unem #43. #-,n9ure3 B Mon#eniore% #-u#e Cori0nan /are 8u introdu# ,n /.i-a a/eea% am -u# mna -e ea< Ri/2e.ieu #e /utremur46 Eminen$a Cenuie ,n/2i#e o/2ii -entru a #tin0e un 8u.0er de trium86 B Unde eA F4/u Ri/2e.ieu /u un ton #/urt6 B La Etio.e#< R4#-un#e Cori0nan6 oinut4 ,n/2i#4 de Domnu. Baron de Saint3!ria/P Eminen$a Roie #4riP B C2iar ,n 5i.a D5#6 de re/rea$ie< Continu4 Cori0nan6 Fu un moment de #tu-oare6 Dar !4rinte.e \o#e8 ,i re5eni numaide/t% .o5i /.o-o$e.u. i3i #-u#e uieru.ui /are a-4ru#e; B @rdin /4-itanu.ui de 0ard4 a. Eminen$ei Sa.e% #4 a.er0e imediat .a Lon07oumeau /u o e#/ort4 -uterni/46 La Lon07oumeau% e#/ort4 5a ate-ta ,n /urtea 2anu.ui Fa9anu. auriu"6 Du3te6 B Da% #-u#e Cardina.u. /u 5o/e ,n/eat4% du/ndu3. -e !4rinte.e Io#e8 ,ntr3un intrnd a. -eretu.ui6 Ai dre-tate6 Am #4 a.er0 .a Etio.e# i 6 Am #4 -un #4 8ie e:e/utat Saint3!ria/<

B Nu% #-u#e Eminen$a Cenuie6 Ai #4 i3o dai -e Annai# de Le#-ar# ,n /4#4torie .ui Saint3 !ria/< B Da% da< *i ,n noa-tea nun$ii% Saint3!ria/ ,ne1unit de ura .ui Annai#P B Are #4 o omoare i are #4 ne #/a-e de ea *i atun/i -ro/e#u. .ui Saint3!ria/% 5a 8i re-ede 84/ut6 B !.e/< S-u#e Ri/2e.ieu 8rem4tnd de ner41dare6 B nti intero02ea943. -e omu. 4#ta6 Cori0nan% ,n tim-u. a/e#ta re8.e/ta#e6 Ra#/a##e% nu mai era a/um ri5a.u. .ui% -entru #u-remu. moti5 /4 Ra#/a##e% .a ora a/ea#ta era mort ? u/i# de Saint3!ria/6 Inami/u. de temut era a/um% /2iar Saint3!ria/6 Aadar% Cori0nan #e de/i#e #43. a/o-ere /u e.o0ii -e de8un/tu. Ra#/a##e nA arun/e a#u-ra .ui toat4 /in#tea a/e#tei de#/o-eriri% /eea /e nu a5ea niSI ,m-iedi/e totui% #4 #e -un4 i e. ,ntr3o .umin4 /on5ena1i.46 & .iu./ e Ra#/a##eA ntre14 !4rinte.e \o#e86 Cnd am reuit #4 intr4m ,n 5i.4 i /nd am /4-4tat #i0uran$aP A no1i.a domnioar4 #e a8.a ,n/2i#4 a/o.o% Ra#/a##e /omi#e im-ruden$a de a3i da -e 8a$4 1u/uria )u5ernanta #e temu atun/i i . LP f^P Nindii3#e de 5i/.enie% ne in5it4 #4 intr4m ,ntr3o /amer4 #/und46 I ni I/ I/ Cori0nan% /unoate 8emei.e i #e -oate .4uda /u a/ea#taI E. e5it4 ^ ur6 A i 8u0i6 Ra#/a##e% mai nai5% ,ndr49ne#/ #4 #-un% intra#e i am nuQi Io -e 0u5ernant4 /um tr40ea 945oare.e #tri0nd /4 nu are #43i mai ^.^ u drumu. de a/o.o% de/t /u ordinu. #/ri# a. Eminen$ei Sa.e6 B Bine% murmur4 Ri/2e.ieu% am #43i du1.e9 .ea8a 8emeii a/e.eia6 Cori0nan au9i i #e ,ndoi .a -4mnt% /a i /nd e. ar 8i 1ene8i/iat ^ IP a/ea#t4 m4rinimie6 Dar% re.u4 !4rinte.e \o#e8% /um de a$i a7un# 5oi -n4 .a Etio.e#A Ra#/a##e a 84/ut toate a#tea% e. a ima0inat totu.% -n4 i /o#tumu. a Li6.a de -e mine% -e /are de a1ia ate-t #43. #/2im1 /u 1unu. i 5e/2iu. nu ,i au.iriu6 C ori0nan ,n/e-u #4 -o5e#tea#/4 toat4 e:-edi$ia% /2iar de .a ieirea Im din mn4#tire% -o5e#te /are ,. -u#e -e Ri/2e.ieu ,ntr3o aureo.4 de deo#e1it4 #tim4% ,n mintea Cardina.u.ui6 *i /a #43. a/o-ere de 0.orie -e ,i .aini/u. .ui% tre/ut ,n rndu. /e.or mor$i% Cori0nan nu a5u de/t #4 f Mg5/#iea#/4 totu. aa /um #e -etre/u#e6 !o5e#tirea .ui 8u #in/er4 i ade54rat46 Du-4 /e #e #84tui /u !4rinte.e \o#e8% Cardina.u. -orni .a drum Lmoi tat de doi dintre 0enti.omii .ui i urmat de Cori0nan6 La I ^P ii07oumeau% Ri/2e.ieu ,. 04#i -e /4-itanu. 04r9i.or% /u tru-a .ui% /are de6 Ca.eea#e ,n /urtea din #-ate% a 2anu.ui Fa9anu. auriu i -e /are% din6 anQa a/ea#ta nu o 549u#e Ra#/a##e /nd tre/u#e ,n 0oan4 -rin #at6 +oat4 . ,i -a a/ea#ta% ,n .o/ #4 #e ,ndre-te #-re Etio.e#% mer#e /a #4 trea/4 Sena I 2 iuf i un 54d /are #e a8.a .a o .e02e i 7um4tate mai .a dea. de 1a/6 Du-4 a/eea% ea #e ,ndre-t4 dire/t #-re -4dure i a7un0nd .a Ri/2e3Lie##e -rin N-nte% o ,n/on7ur4 B S4 nu mite nimeni< S-u#e Cardina.u. de#/4.e/nd6 *i intr4 #in0ur III /a#46 n 5e#ti1u.u. /e. mare de .a -arter% #e a8.a un 14r1at% .a -i/ioare.e #/4rii666 8i0ura .ui a.14 /a 5aru.% #e di#tin0ea -e 8ondu. ,ntune/atP #t4tea nemi/at% /a .o5it de o uimire nem4r0init46 Ri/2e.ieu mer#e dre-t #-re e. i ,i -u#e% mna -e um4r6 *i /e.e /e ,i #-u#e% 8ur4 0roa9ni/e; Care nu .e -ot uita< De a/eea% am #4 te /ru$ de in8amia ea8odu.ui Saint3!ria/% ai un -umna. #o.id .a /entur46 Saint3!ria/% eu #unt un ,na.t -reot; te iert de /rime.e /e .e3ai 84/ut6 S/oate3$i

-umna.u. Saint3!ria/ i mori ,n -a/e< Cardina.u. de Ri/2e.ieu #e d4du un -a# ,na-oi% ridi/4 mna drea-t4 #4 re/ite ru04/iunea mor$i.or6 Saint3!ria/ arun/4 ,n 7uru. .ui nite -ri5M #4.1ate/e6 Ridi/4 -ri5irea #-re ,na.tu. #/4rii i 1.1i; AdioL" Fu.0er4toare ,. re-e9i #-re -ie-tu. .ui6 Dar arma nu3i atin#e $inta; /u un 0e#t .a 8e. de ra-id /a a. .ui Saint3!ria/% Ri/2e.ieu ,i a-u/a#e mina i i3o ! ? Saint3!ria/% #-\R8/2e.ieu% te iert [ B Eminen$4< Eminen$4< B.1i -ierdut omu.% ,ndoindu3#e de /e.e B Ei 1ine< oi3o dau< C4 ea a#/u.ta#e Uu9i#e totu.> dar a#te u/onta F4r4 /a e. #43i 8i #-u# ((( gSfg L&&6) #/ d4du ,na-oi6 Cardina.u. tre/u -ra0u. uii /e ,i 8u#e#eP I L.i#4 i o 549u -e Annai#6 666 fu<66 din .Ia .atu. Cardina.% /u a/e.ai 8arme/ de 8rumu#e$e -ur4% /u iu.66 tiiIj< Annai# ,. -ri5i -e Cardina. ,n 8a$46 Ri/2e.ieu ,n/er/4 #3o 8a/4 d6 na.t4 tr4dare6A !6 Ri/2e.ieu -4.i -u$ii a-oi ridi/4 dinI umeri; @ 8a/e$i -oate ,n nume.e Re0e.ui% 8rate.e meuA B A2< Se r4#ti e.% .ua$i #eama< Eu nu 5oi #u8erL B A2a< Am -rin#3o< Se 0ndi Ri/2e.ieu6 Saint3!ria/% ad4u04 e. 84r4 #4 #e ,ntoar/4% trimite3 mi -atru #o.da$i6 Saint3!ria/ era -4mntiu .a 8a$4% /u o/2ii -.e/a$i6 E. a#/u.t46 I gu-4 a/eea tre1uia #4 a-ar4 Cardina.u.% du/,nduo de mna -e Annai#% #triat4 i roie .a 8a$46 n 8ine% e. Cori0nan% ar 8i intrat du-4 a/eea ,n odaia ,n /are Saint3!ria/ tre1uie #43. 8i u/i# -e Ra#/a##e% -entru a3i Uimirea .ui Cori0nan 8u mare% /nd o 549u -e Annai# ieind ,ntre ? /om-.et .i1er ? ur/ndu3 #e -e /a. i .undu3i .o/u. ,n #-ate.e .ui Ri/2e.ieu6 B @2o< F4/u Cori0nan6 Mi #e -are /4 #3au -etre/ut .u/ruri 8oarte B Eei< Stri04 ,n /.i-a a/eea /4-itanu804r9Uor6 Ce 5or tur1a$ii 4tiaA B Lo/AI Lo/< Lo/< CA!6 UUHII SCUR+A A!ARIoIE A LUI HERDURE ERA @ ADEHRA+ NEBUNIE6 A/te.e ne#41uite/are B S4 o #/a-% #-i< +ren/a5e. /u un 8 e. de 8 mie% #au #4 mor #u1 o/2ii e. #-ada y% ca 0e#S&% #/ nu 54d .a /e a mai tr4i< Dar #e -r41ui .o5it ,n /a-6 n a/eeai #e/und4% dou4 04r9i 8ur4 5i9iune deI,n54.m4ea.4 i deodat4% /ei trei% #e de#-rin#er4 din 5rte76 ((n L.^ mi Iuti3un tim- mai #/urt de o #e/und4% ei -utur4 8i 549u$i #8ia$i% Lo L2 ..,i r4t4/i$i% /u mini.e roii de #n0e% /u 8.4/4ri ,n -ri5iri% a-oi Li L,n .a.a 8ur4 ,n02i$i$i ,n 5rte7 /u un 90omot de 1er1e/ /e #-ar0e o - Lmi .` de 8ier6 n 7uru. .ui Annai# #e ,n0r4m4di#e o du9in4 de 04r9i% /e #tau iu3mi/ate6 Saint3!ria/ ,. 549u -e +ren/a5e. E. #/oa#e un #tri04t de Inii/#t4 1u/urie i #trn#e dr.o0ii /a.u.ui -re04tindu3#e #4 #ar46 R4mi ai/i% #-u#e /u r4/ea.4 Cardina.u.6 +e -4#tre9 -entru a.te m#4i/m4ri6 Saint3!ria/ ,i -.e/4 8runte i -.n#e de ne/a93 Cardina.u. ,. i//uno#/u#e i e. -e +ren/a5e. B S/ri#oarea< Se 0ndi e< @2< Da/4 a -utea -une mna -e;6 Cii#oare< Ce 9i< @mor$i3i -e /ei.a.$i doi< Stri04 e. Dar -rinde$i3. -e a/e#ta 5iuL *i /u 5r8u. #-adei ar4t4 #-re +ren/a5e.% /are 5enea #-re e.% ,n8.4/4rat i rou6 Annai#% ,. re/uno#/u#e -e +ren/a5e.6 Ea ,. 549u din nou .a /ea de a doua ar7e% ,n #e/unda a/eea de 5i# tra0i/% /nd d4du#e n45a.46 Atun/i% a5u o 5i9iune ne/.ar4 a unei #i.uete 8ine% tra#at4 ,n .inii uoare -e

8ondu. de -ra8 ? un -ra8 din /are ,i #urdea ,n mod /iudat /u un aer de /o-i.4rie 1at7o/oritoare% -rintre -ete.e roii de #n0e6 ? Un /a-6 /u -4ru. 8.uturnd ,n 5a.uri% un 1ra$ ridi/at #-re /er% arun/nd #/,nteiri.e $i$eiu.ui6 ? Era o 5i9iune de nede#/ri#6 *i a/ea#ta #e 8i:4 -entru 5e/ie ,n #u8.etu. ei6 *i din n45a.a 8anta#ti/4% din#-re 8i0ura a/eea -a.id4% roie i 1at7o/oritoare% $ini deodat4 un #tri04t% /are urma /a #4 r4#une mereu i.e ai/i ,nainte% ,n inima ei /a un re-ro ? #tri04tu. unei 5o/i tinere i ironi/e; B Domnioar4% iar am 5enit #4 54 #-ione9L Annai# -ri5ea +oat4 5ia$a ei% ,i era ,n -ri5iri6 )nduri.e ei erau /on8u9e6 Inima de a1ia ,i mai 14tea eu .o5ituri #urde i .un0 di#tan$ate3 I li -ri5ea< N45a.a 04r9i.or #e re#trn#e ,n 7uru. .ui Montario. i a .ui Mau.uG#3 +ren/a5e. .i-#ea< Unde eraA 3 Deodat4 ,. 549u arun/at de3a /urme9iu. eii .ui Montario.% 84r4 5ia$46 Montario.% ,. du/ea /u e. 0a.o-nd #-re -4dure% iar Mau.uG#% $inea -ie-tD mu.$imii6 Era /e5a #u1.im6 +im- de 5reo 9e/e #e/unde% Mau.uG# 8u -retutindeni% ,n8i0ndu3#e% dnd ,na-oi% t4ind /u #-ada ,m-.,nt,nd3o% /a1rndu3 i /a.u.% n454.ind ? e. i /a.u. .ui erau una ? #-ad4% /a.u. i omu.% erau trei 8iin$e /onto-ite ,ntr3o minunat4 i 8ormida1i.4 main4rie de r491oi *i numai /nd ,. 549u -e Montario. ,n8undndu3#e -rintre /o-a/i% Mau.uG# o -orni ,ntr3un u.tim e8ort% o u.tim4 n45a.4 i 0oni #-re -4dure% ,n /are #e -ierdu i e.6 )4r9i.e #e re-e9ir4% du-4 e.6 n 8a$a .i9ierii de ar1ori% .o/otenentu. #tri04; B Sta$i< Ata/u. a/e#ta ne1un% ar -utea #4 8ie 5reum iret.i/ /are #4 ne atra04 ,n -4dure% ,n 5reo /ur#46 @8i$eru. #e ,ntoar#e #-re Cardina. -entru a3i /ere ordineP Ri/2e.ieu mer#e #-re e.> deodat4% un ti- a-4ruP ,n 8a$a .ui; o 8i0ur4 1i9ar4% #/2imono#it4 i 1r49dat4 de riduri% /u o/2ii ,n/re$i$i% /u 1u9e.e #u1$iri #u/ite ,ntr3un rin 7et ? i a/e#ta ,i #-u#e; B Nu3i mai urm4ri$i< Ri/2e.ieu% #e o-ri uimit ,n 8a$a #.a1u.ui /4.4re$% /are% .u/ru /iudat% 84/ea a/um nite #emne -rieteneti .ui Saint3!ria/% /are -4.i i ,i ,ntoar#e /a-u.6 B Cine e /ara02io#u. 4#taA F4/u Ri/2e.ieu6 B Cara02io#u. 4#ta e ai/i -entru a o #a.5a -e Emine$a Hoa#tr4% de a/eea% nu3i mai urm4ri$i< @mu. ,i ,ndemn4 /a.u. i #e a-ro-ie de Cardina. S/2imono#itura 8i0urei #a.e% 5e#e.4 i 8anta#ti/4% #e a//entu4 ,n #ute6 de 91r/ituri% aa /4 toat4 8i0ura .ui nu era de/t un 2o2ot de r#6 Ri/2e.ieu era #4 #tri0e un ordinP B S/ri#oarea< F4/u omu. /u iu$ea.46 )ndi$i354 .a #/ri#oarea a/eea DP Mon#eniore< B S/ri#oarea< B.1i Cardina.u. /a .o5it de tr49net6 B S/ri#oarea 5oa#tr4 Mon#eniore6 No1i.a de-e4 adre#at4 Ma7e#t4$ii Sa.e Re0ina6 Cu /e dre-t% #4 o /itea#/4 Re0e.e% /nd ni/i nu3i era adre#at4 .ui% 54 ,ntre16 Ri/2e.ieu% a#/u.ta /u un 8e. de oroare% /u o/2ii 2o.1a$i6 B Re0e.e nu are #3o /itea#/4% /ontinu4 #/rnind monoton6 Nu are a/e#t dre-t Adio Mon#eniore% i nu3i mai urm4ri$i -e 0enti.omii a/etia% 8iind/4 numai ei #in0uri -ot #4 -un4 #/ri#oarea .a .o/ #i0ur i #4 ,m-iedi/e /a #4 a7un04 ,n mini.e Re0e.ui< @mu. #a.ut4" /u un adn/ re#-e/t -e Cardina.% #a.ut4 de0a7at i /u em8a94 #o.da$ii din e#/ort4% a-oi% din de-4rtare% ,. #a.ut4 /u o im-ertinent4 8ami.iaritate -e Saint3!ria/6 *i ,n tra- mi/% 84r4 #4 #e 0r41ea#/4% e. #e ,n8und4 ,n -4dure6

B B.e#tem< Mu0i ,n e. ,n#ui Cardina.u.6 Lo/otenentu. #e a-ro-ie de e. B Mon#eniore% #4 intr4m ,n -4dureA | B Cum #e 8a/e /4 ai #tat dd 5or14 /u Cardina.u.A S-u#e Mau.uG#6 B M3am o-rit /te5a /.i-e /a #43i #-un Eminen$ei Sa.e% /4 D5#6 nu Eminen$a Sa #-une /4 8a/e$i r4u /4 nu o /iti$i< CA!6 UUHIII SAIN+3!RIAC B @2< Se 0ndi Cori0nan% #4 nu3. 54d -e 1ietu. Ra#/a##e #-inte/atA S-re interioru. /a#e8/ori0nan< S/um- -rieten< ino #4 m4 #/a-iL B Ce eA ntre Cardina.uL Cori0nan% n4u/it ,. ,ntre14 /u -ri5irea -e Saint3!ria/> Saint3!ria/% /4ruia 0u5ernanta ,i -o5e#ti#e 8u0a .ui Ra#/a##e% 8u a-u/at de o uimire din/o.o de .imite6 Amndoi% /u o a/eeai mi/are% de#/4.e/ar4 i #e re-e9ir4 #-re 5i.4 intrnd% ei o 549ur4 -e -a9ni/a 5i.ei /um de#/2idea to/mai ua /amerei ,n /are 8u#e#e ,n/2i# Ra#/a##e i a.e /4rei 945oare% de a.t8e.% 8u#e#er4 date .a o -arte< *i to$i trei% /4.u04r% 0u5ernant4% i #-ada#in% r4ma#er4 n4u/i$i% 549ndu3. ieind -e mi/u. Ra#/a##e% /are #a.ut4 /u un aer tren0ar% -e toat4 .umea6 B @2< B.1i -a9ni/a% /e 84/ea$i a/o.oA B ntre1area a#ta e 0.umea$4% 84/u Ra#/a##e6 Du-4 /e ai re8u9at /u ,n/4-4$nare #43mi de#/2i9iP B Zi n3ai murit aadarA Drdi Cori0nan 94-4/it B A% aa #tau .u/ruri.e Cori0nanA *tiam eu /4 mori de ne/a9 de un tim- ,n/oa/e /4 nu m4 5e9i mort< Dar /ine #4 m4 8i u/i#A Ra#/a##e% /nd ,. -4r4#i#e -e Mau.uG#% intra#e ,n -4dure i de a/o.o% a#i#ta#e .a ar7a /e.or trei eroi Atun/i ,i #-u#e#e; B La dre-t 5or1ind% eu am re04#it3o -e D3ra de Le#-ar#% aa /4 Emine$a S4 nu are /e #43mi re-roe9e% /i dim-otri54 Aa /4 am -utea #4 aran74m oare/um .u/ruri.e6 *i .e0ndu3i /T.u. de un /o-a/% e. -ro8it4 de ,n/4ierarea /e a5ea .o/ i #e #tre/ur4 ne549ut de nimeni% -n4 ,n /a#4% unde intr4 .a .o/% ,n odaia ,n /are 8u#e#e ,n/2i#6 Cnd 8u du# ,n 8ata Cardina.u.ui% Ra#/a##e ,i d4du numaide/t #eama /4 e. #e a8.a ,ntr3o -o#tur4 e:/e.ent4 Ri/2e.ieu nu3i #-u#e de/t 5reo /te5a /u5inte% dar /are 5a.orau /t 9e/i de e.o0ii; B Ra#/a##e% #4 tre/i a#t4 #ear4 -e .a 5i#tierni/u. meu< B *i /nd te 0ndeti% 0emu Cori0nan% /nd te 0ndeti /4 eu% eu Cori0nan% eu .3am ,m1o04$it -e Ra#/a##e% -rin .aude.e /e i .e3am adu#< !ornir4 /u to$ii6 Ra#/a##e a.er04 #43i de9.e0e /a.u. -e /are i3. d4du#e Mau.uG# i urm4 i e. ,ntrea0a /a5a./ad4 /are a7un#e ,n !ari# -e .a ora a#e #eara6 Annai# 8u ,n/2i#4 ,ntr3un #a.ona a. -a.atu.ui din !ia$a Re0a.4 @ or4 #e #/ur#e ,ntrno ate-tare de moarte6 B !entru /e% #e ,ntre1a ea% -entru /e m4 $in -ri9onier4 ,n -a.atu. Cardina.u.ui i nu ,ntr3o /e.u.4 oare/areA Deodat4 #e /utremur4 ua #e de#/2i#eP i Cardina.u. de Ri/2e.ieu intr4 ,n tim-u. a/e.ui /ea# /e #e #/ur#e#e de .a 5enirea .or% Eminen$a Roie #t4tu#e de 5or14 /u Eminen$a Cenuie% -o5e#tindu3i /e.e #-u#e LI LHm.ur/ i toate /e.e /e #e -etre/u#er46 !4rinte.e \o#J8% nu era omu. L6ne #43i -iard4 tim-u. /a #43i demon#tre9e din nou% /e ne1unie 84/u#e ,i mu#ti ui #/riind a/ea 0ro9a54 #/ri#oare6 *i

Ri/2e.ieu% -e de a.t4 -arte% i% n .e#t u. de #t4-n -e #ine% -entru a nu3. /on#idera -e Cori0nan 5ino5at de -ierderea ei> #-ionu. #e a-4ra#e /u 5ite7ie i de a.t8e. ? Ri/2e.ieu oP gt< i e. #3ar 8i .4#at mai /ur,nd t4iat ,n 1u/4$i% de/t #4 de954.uia#/4 Maniat4 un a#t8e. de #e/ret Ce.e dou4 eminen$e 7ude/ar4% aadar% nit na$ia /u #n0e.e re/e ,ndr49ne$% a. a/e.or 7u/4tori /ute94tori% /are nu ,n 2 mei /ea mai mi/4 tre#4rire atun/i /nd ,i arun/4 -e ma#4 u.tima .or I6 Nie *i 549ur4 #itua$ia 8oarte /.ar% aa /um era de 8a-t ,n#-4i i.a.oare6 B Mai ,nti% tre1uie #4 ne /unoatem inami/ii% #-u#e !4rinte.e I LP Ige.6 . tim -e +ren/a5e. i -e Se/undu. .ui6 Mai r4mne #4 a8.4m nume.e /e.ui de .a doi.ea r495r4tit i a. omu.ui /are 53a 5or1it +re1uie a I a#mu$im -e Saint3!ria/ -e urme.e .or6 C ardina.u. .o5i de trei ori ,n /.o-o$e.6 Cte5a #e/unde mai tr9iu% Saint3!ria/ intr46 B *tii% /e $i3am #-u# a#t49i% #-u#e Ri/2e.ieu6 Ca re5an4% ,$i /er3 B @ri/e% Mon#eniore< Hia$a mea e a D5#6% ,. ,ntreru-#e Saint3 !ria/ Lu o #4.1ate/4 #in/eritate6 B Bine6 Mna .ui Annai# de Le#-ar# #e a8.4 .a /a-4tu. de5otamentu.ui dumita.e6 *i ,n$e.e0 #43$i dau o Annai# #u-u#4 /om-.et% tu. A u0ii (ardina.u. /u un #ur# #ini#tru6 Saint3!ria/ #e ,n/.in4 tremurnd -n4 .a -4mnt B Bine% re-et4 Ri/2e.ieu6 Aadar tre1uie #4 -orneti imediat .a .i i/ ni6 *i /a un ,n/e-ut% adu3mi nume.e re1e.u.ui /are ,. ,nto54r4ea -e mae#tru. de #/rim4 i -e Se/undu. .ui +re1uie #43. a8.u /e. mai tr9iu Iuni ,nD dou4 9i.e6 B Mon#eniore% #-u#e Saint3!ria/ /u un a//ent de ur4 8ero/e% eu 5i3. dau /2iar a/um; e Conte.e de Mau.uG#6 C Iardina.u. i Stare$u. tre#4rir4 de 1u/urie6 Saint3!ria/ era un om -re$io#6 B Mau.uG#A F4/u Ri/2e.ieu6 Eu am au9it 5or1indu3#e de un Mau.uG# de An7ou3 B Un 2u02enot 1.e#temat% #e r4#ti !4rinte.e \o#e86 B +at4. Conte.ui% #-u#e Saint3!ria/6 A/e#ta nu e ni/i 2u02enot i ni/i /ato.i/6 n An7ou nu mer0ea ,n 5i9it4 a1#o.ut .a nimeni La !ari#% tr4iete #in0ur eue6 ntr3o 9i m3am ,nt.nit 8a$4 ,n 8a$4 /u e.% ,ntre Saumur #L Saint3!ria/ #e o-ri #/urt E. #e ,n04.1eni i 1.1i /te5a /u5inte de ne,n$e.e#6 D B Ei 1ine% tre/i -e#te a#ta6 Unde .o/uiete .a !ari#A B A#ta am #3o a8.u eu Mon#eniore6 Dar -ot #4 mai adau0 un deta.iu% /are are -ro1a1i. i e. oare/are im-ortan$46 @mu. /areP a /erit aa de ne,ndemnati/P un dar Eminen$ei Hoa#treP /2iar ,n /.i-a /nd dorea$i #4 da$i ordin #4 8ie urm4ri$i re1e.iiP DP B Ei 1ineA F4/u a#-ru Ri/2e.ieu% /4ruia nu3i #/4-a#er4 in#inu4ri.e .ui Saint3!ria/6 Ei 1ine Mon#eniore% e 5a.etu. Conte.ui de Mau.uG#< Se numete Herdure6 L3am /uno#/ut a/um /$i5a ani% /ndP Saint3!ria/ #e o-ri #/urt% 8oarte tu.1urat B Atun/i% a/e#t Mau.uG# are #/ri#oarea< Stri04 Ri/2e.ieu ,n8iorndu3#e6 (Saint3!ria/ r4ma#e ,n/.inat) S/ri#oarea /are ar 8i aa de ne/e#ar #3o re#tituim Re0e.ui< Ad4u04 Cardina.u.% -e /are o -ri5ire a !4rinte.ui \o#e8 ,. 8u.0era#e6 Du3te Saint3!ria/ iP ni/i un #/anda.% ni/i o ,n/4ierare> a8.4 numai unde .o/uiete omu.6 Saint3!ria/ ,i ,ndre-t4 tru-u.; B Bine5oiete Eminen$a Hoa#tr4 #43mi -ermit4 ,n/4 un /u5ntA *i D5#6 a#emeni% /u5ioia

Hoa#tr4% 54 /er toat4 aten$ia% i toat4 ,n/rederea D5#66 N ? Hor1ete% 84/u Ri/2e.ieu% uimit% ,n tim- /e !4rinte.e \o#e8 #tudia 8i9ionomia #-ada#inu.ui B A dori #4 tiu de /e #/ri#oare e 5or1a% #-u#e Saint3!ria/ /u 2ot4rre6 B @ #/ri#oare ,n /are domnu. Cardina.% indi/4 Ma7e#t4$ii Sa.e un nou -.an de /am-anie /ontra 2u02eno$i.or% #e 0r41i !4rinte.e \o#e86 E a1#o.ut ne/e#ar /a ea #4 nu mai r4mn4 ,n mini.e dumani.or notri B !rea ,na.te !4rinte e inuti. /e /on$ine #/ri#oarea a/eea6 Mon#eniore% eu am #4 de#/o-4r .o/uin$a Conte.ui de Mau.uG#6 Atun/i% D5#% 5e$i trimite -re8e/tu. #au -ro/uroru. .a Conte6 Sau /2iar% 5e$i -utea 8a/e #4 8ie in5adat4 -e a#/un# .o/uin$a% de oameni de3ai D5#6 Ei 1ine% eu #-un /4 ,n ori/are din a/e#te /a9uri #/ri#oarea ri#/4 #4 #e r4t4/ea#/46 Sau /e. -u$in% #4 8ie 549ut4 de o/2i r4i 5oitori6 Nota$i% Mon#eniore% /4 nu 5or1e#/ de /a9u. /e. mai -ro1a1i.% ,n /are nu #e 5a 04#i nimi/ ,n /a#a Conte.ui% /are tre1uie #4 8i a#/un# a/ea#t4 #/ri#oare ,n a.t4 -arteP !un% L2, ad@-.mA U A-.e/4 to e-8/a-u #-u#e Mon#eniore% de#/rie$i3mi a/ea#t4 #/ri#oare i ,n trei 9i.e eu 53o 66 u/ ,. #trn0ea de 0t% Ri/2e.ieu% -a.id de tot% #e a-.e/4 #-re ure/2ea NC.iC RI 2D .i 8 d !I Hoa#tre% #au eu 5oi 8 mort< I LaiaIde e.I,n/.o-o$eL Cei doi #-ioni% a7uni .a -a.at odat4 /u Cardina.u.% ate-tau .a Dar Cardina.u. ni/i nu3. a#/u.ta6 Se -.im1a de o.o3/o.o /u un -a# B Cori0nan% /ontinu4 Ri/2e.ieu% ai #4 te du/i #4 ridi/i dou49e/i i /in/i de -i#to.i de .a 5i#tieria mea6 Cori0nan ,i arun/4 /on8rate.ui #4u o -ri5ire -ie9ie de trium86 ! ? Eminen$a Sa nu #-une /4 tre1uie#/ are#ta$i% /i a #-u# /4 doar B Aa Ra#/a##e< Ni/i o are#tare6 Ni/i un 90omot Hreau #4 tiu numai unde .o/uie#/6 Re#tu. m4 -ri5ete6 S4 .u/ra$i ,n 1un4 ,n$e.e0ere% /u 1.nde$e i re-ede6 !.e/a$i a/um6 @ mie de -i#to.i da/4 reui$i6 H3au @ mie de -i#to.i< B @ ai ,n min4% a#ta e -rin/i-a.u.6 Re#tu. e un 7o/ de /o-ii Adio6 Ri/2e.ieu% /u un re#-e/t% ,n 8undu. /4ruia #e Ia8.a o re5o.t4 .itiera .ui% I /are ,. ate-ta ,n !ia$a Re0a.46 nmomStu. /nd .itiera .ui (O( CA!6 UUIU I ER@INA RICEELIEU SE ASI)UR /u un 0e#t /4 a5ea -e e. /4maa de Qni./ i /4 -umna.u. ,i ieea uor din tea/a .ui de /ati8ea6 A-oi% /u un 8e. de a#-rime% de#/2i#e ua i mer#e dre-t #-re Annai# #-unndu3i; B mi ,n/2i-ui /4 nu mai #-era$i /4 are #4 ai14 .o/ 5reun -ro/e#6 +t4dar/a dumnea5oa#tr4 e una dintre a/e.ea /are /er o -edea-#4 -e ii8u iin#6 Cu ,n/e-ere din momentu. a/e#ta nu 5e$i mai 5or1i /u nimeni nimeni nu 5a ti /e #3a 84/ut /u dumnea5oa#tr46 Annai# #t4tea ,n -i/ioare% /u mna ,nm4nuat4 re9emat4 -e N-4taru. unui 8oto.iu6 Ea ,. -ri5i -e Ri/2e.ieu dre-t ,n o/2i6 B H4 ,ne.a$i% #-u#e ea6 Ha mai 8i /ine5a /are 5a ti /e #3a 84/ut /u mine; Dumnea5oa#tr4<

Ri/2e.ieu #e #/utur4 i #-u#e /u un 9m1et B A/u9a$ii -rea -u$in de temut Da/4 eu #unt #in0uru. /are 5a ti /e am 84/ut /u dumnea5oa#tr4% /rede$i3m4 domnioar4% o 5eni/4 uitare 5a ,n54.ui 8oarte /ur,nd% -n4 i u.tima urm4 a a/e.eia /are a 8o#t Annai# de &6 E#-ar#6 B H4 ,ne.a$i iar% #-u#e ea 84r4 #4 ridi/e 0.a#u.6 H4 /uno#/ de#tu. de 1ine% /a #4 tiu /4 Dumnea5oa#tr4 nu ne0a$i /4 ar e:i#ta i remu/4ri6 *i /u toate a/e#tea% aminti$i354 de a#ta; du-4 moartea mea% mama mea 5ii 5or1i -entru mneL B Fie< F4/u Ri/2e.ieu6 De a.t8e. n3am 5enit ai/i /a #4 m4 /ert /u I) um nea 5oa#tr4 Atta tim- /t #e mai -oate ,n/4% am 5enit #4 54 o8er o f:) #i1i.itate de #a.5are6 *i 8iind/4 nimeni nu ne aude% 5reau #4 54 5or1e#/ /u toat4 #in/eritatea6 n4untru o -ri5ire ra-id4> /a1inetu. era 0o.666 \ude/4tor< F4r4 -o#i1i.itate de a-e.% ,n#4 5oi 7ude/a im-ar$ia.6 Da/4 a B E inuti. #4!1ra5a$i% #-u#e Ri/2e.ieu6 Mi3a 8o#t mi.4 de tinere$ea 53a -utea #i.5aI% /4 7u#ti$ia -oate -rimi #8aturi /teodat4 i de .a o i ima i /4 ,n #8rit% nu #unte$i 5ino5at4 -oate% de/t de o e:/e#i54 -ietate 8i.ia.46 De a/eea% 54 ro0 #43mi r4#-unde$i /u -re/i9ie% \a mtre14ri.e a. Statu.ui% adi/4 ,m-otri5a mea6A (On I .ein i/ a. IH3.ea6 Da% 8at4 1.e#temat4% #e 0ndi Cardina.u.% tiu /4 nu ,n a#ta /on#t4 -eri/o.u. -entru mineFI B Domnioar4% re.u4 e. /u 5ioi/iune% re/unoa terea a/e#torP && /-t uri% ar 8i un 0ra5 in/o5enient -entru Coroan4% dar da/4 nu de-inde d//,t de a#ta% Re0e.e% ,n urma in#i#ten$e.or me.e% are #4 54 /2eme a.4turi ti/ e.% /2iar -e tre-te.e a/e#tui 8rumo# tron% de /are nu m4 -ot a-ro-ia ui/i eu% #t4-nu. tuturor< Da/4 un Du/at dotat /u o rent4 anua.4 de dou4 #ute mii de .ireP Un 0e#t #4.1ati/ a. .ui Annai# ,. o-ri6 Ea .4#4 #4 /ad4 a/e#te /u5inte 7I6 I/./; B Domnu.e Du/e% a$i intrat ai/i /a a/u9ator i a/um 5or1i$i /a unu. i ai/ #e roa04 de mine< Hor1e#/ /a un #t4-n% murmur4 Ri/2e.ieu /u un a//ent de teri1i. di#-re$6 Ca un #t4-n de#tu. de -uterni/ i de#tu. de mare -entru a 54 u iia in#u.te.e Dumnea5oa#tr46 Crede$i3m4 a//e-ta$i numaide/t /e.e /e 54 ^P .er -e#te o #e/und4 5a 8i -rea tr9iu6 B !rea tr9iu -entru Dumnea5oa#tr4% Du/e de Ri/2e.ieu6 (Ea #e m4 I$4> ta.ia ei 95e.t4% -4ru /4 #e m4rete> 8rumoii ei o/2i ne0ri #/,n i/iar4) Dumnea5oa#tr4 ,mi o8eri$i #4 m4 /um-4ra$i% /a i /nd eu m3a nunii Saint3!ria/< Eaida de domnu.e< Aadar un Du/at i o rent4 de dou4 #ute de mii de .ire% ar -.4ti de9onoarea -u1.i/4 a mamei me.eP D/#.u. domnu.e% ni/i un /u5nt ,n -.u# de#-re a#ta6 Dumnea5oa#tr4 iii aii ,ntre1at% eu tre1uie #4 54 r4#-und6 (Ea #e a-ro-ie de Ri/2e.ieu Lar/ #e 84/u a.1 /a 5aru.)6 Iat4 /on#-ira$ia mea; i mie mi3a 8o#t de a#emeni mi.4% dar nu de Dumnea5oa#tr4% /i de nume.e Dumnea5oa#tr4 I ED /are ,. mai -oart4 i a.t/ine5aP A.t/ine5a% -e /are mama mea /nd a murit mi3a -orun/it #43. 5enere9< (Ea ,. atin#e -e Ri/2e.ieu /u de0etu. ,n -ie-.)6 Fiindu3mi mi.4% m3am 0ndit atun/i #4 54 o8er o .u-t4 .oia.4% .i3n i/ ie% /o-i.4 ,n/4% eu mi3a 8i m4#urat #-ada /u a Dumnea5oa#tr4 i I Mimne9eu% domnu.e% Dumne9eu ar 8i 7ude/ai atun/i ,ntre noi doi< H3a I i u/i# domnu.e Du/e i du-4 a/eea a 8i ,n84urat in8amia Dumnea 5oa#tr4 ,n t4/erea retra0erii me.e6 (Ri/2e.ieu 84/u un 0e#t 5io.ent)6 A2< Li#a$i m4 #4 5or1e#/< Stri04 ea /u o 5o/e ,n /are r4#unau 2o2ote.e i/$inu.e% L4#a$i3o -e mama mea #4 5or1ea#/4< L4#a$i #4 5or1ea#/4 ,n n4ri ea /are 54 a/u94<P A/u9a$ia e:i#t4 Mon#eniore< ntm-.area e ,n i i#4 .oat4 de mna mamei me.e< w -o5e#tea 2idoa#ei /on#-ira$ii a .ui Y i/2e.i/u% 5a.etu. .ui Eernie a. IH3.ea< +ot /e a$i 84/ut ,n noa-tea a/eea ori1i.4 -entru a 54 /ti0a 8a5oarea Re0e.ui% tot /e a$i 84/ut -entru a3. di#-era -e 8rate.e D5#6% -entru

a3. ,m-in0e ,n mormnt i a3i .ua .o/u.% toate a/e#tea .e ti$i i de a/eea tremura$i< A/ea#ta 53ar a/o-eri de o-ro1iu. .umii% da/4 a -utea #4 e:e/ut ordinu. mamei me.e% u/i#4 de D5#\ Da/4 a -utea #4 a7un0 .i1er4 -n4 .a Re0e.e Fran$ei i a/o.o% ,n 8a$a Cur$ii adunate% #4 /ite#/ tare i#toria ,ne.4toriei i mr45iei D 3t y t tP D5#6< !a0ini.e ,n8.4/4rate -e /are .e3a #/ri# mama mea< Da/4 a 8a/e #4 #e aud4 ,n tot re0atu. a/u9a$ia moarteiL6 Ri/2e.ieu% /u 8a$a de#/om-u#4% #e d4 ,na-oi% ,ndoit% arun/nd ,n 7uru. .ui -ri5iri r4t4/ite6 Ea mer0ea #-re e. i /u a//ent de un di#-re$ ,n#-4imnt4tor /ontinu4; B H4 e 8ri/4< H4 e 8ri/4 #4 nu m4 aud4 /ine5a< +remura$i Du/e< Ei 1ine< !une$i #4 m4 arun/e ,n temni$e.e D5#6% #au #4 m4 u/id4 /a i -e mama mea6 Dar a/u9a$ia e:i#t4% moart4 5a 5or1iL B Ertii.e a#tea< Eor/4i Ri/2e.ieu6 B E:i#t4< E:i#t4< Moart4 5or1ete Mon#enioreL B Ertii.e a#tea< B.1i Cardina.u. /u o 5o/e ,n#-4imntat46 mi tre1uie#/6 +e .a# .i1er4% te 8a/ -uterni/4 onorat4% 0.orioa#4L B Ertii.e a/e#tea nu #unt .a mine% #-u#e Annai# /u o #o.emnitate 8une1r46 Cere$i3.e moarteiL B Ei 1ine< Mu0i Ri/2e.ieu a7un# ,n a/e. 0rad de 0roa94 ,n /are 0nduri.e amor$e#/% ei 1ine< Am #4 .e /aut< Am #4 .e 04#e#/< +o$i -rietenii t4i -e /are ,i tiu -e to$i% au #4 -iar4% -n4 /e 5oi ti unde $i3ai a#/un# in8erna.a /a.omnie< *i tu% tu nu 5ei mai #-une ni/i un /u5,ntL Ri/2e.ieu ,i #/oa#e -umna.u.6 Ea ,i ,n/ru/i4 1ra$e.e6 E. #e ,ndre-t4 #-re ea% a.1 .a 8a$4% /u o/2ii #/oi din or1ite3 B Atun/i #4 mori tu ,nti< Eu #unt #t4-n ai/i% #t4-n -e 5ia$a ta< (E. #/oa#e un 2o2ot de r# ,n8ior4tor) Eaide% /2eam4 ,n a7utor< Cine te3a au9itA ? Cine are #4 5in4 #4 o-rea#/4 a/ea#t4 mna /are 5a omor, #e/retu. t4u% odat4 /u tineA 3 B Eu< S-u#e o 5o/e -uterni/46 Cardina.u. #e ,ntoar#e tre#4rind i din /a1inetu. a/e.a -e /are adineauri ,. 549u#e 0o.% -e ua a/eea -e /are e. ,n#ui o ,n/2i#e#e% 549u intrnd un om% /are arun/ndu3i -4.4ria i -e.erina -e un 8oto.iu% ,i a-4ru ,n -.in4 .umin46 Era /a5a.eru. a/e.a ,na.t% /are intra#e ,n -a.at ,n momentu. /nd !4rinte.e \o#e8 -4r4#ea !ia$a Re0a.46 B Loui# de Ri/2e.ieu< Murmur4 Annai#6 B Frate.e meu< Eor/4i Cardina.u. B Frate.e meu< Re-et4 Ri/2e.ieu re/4-4tndu3i #t4-nirea de #ine6 I) 5#6< Ai/i< Domnu.e Ar2ie-i#/o- de LGon% /um de 53a$i -4r4#it 84r4 Lm.in% reedin$a D5#6A D DP B Am -rimit ordin% #-u#e Ar2ie-i#/o-u. /u un /a.m #u-rem6 B De .a /ineA F4/u /u di#-re$ Cardina.u.6 De .a Re0eA B De .a Dumne9eu< R4#-un#e Ar2ie-i#/o-u.6 Ri/2e.ieu 84r4 a r4#-unde% #e ,ndre-t4 re-ede #-re o ma#4 -e /are #e a8.a un /.o-ot i .o5i ou -utere /u /io/4ne.u. de ar0int Ha.etu. .ui de /amer4 a-4ru6 B *e8u. uieri.or< F4/u e. /u a#-rime6 @8i$eru. de #er5i/iu< Annai# ,i n41ui un #tri04t i /u o mi/are de ,n/nt4toare /u./Qar/% #e ae94 .n04

Ar2ie-i#/o-% /a i /nd ar 8i 5rut #43. a-ere6 Nu 54 teme$i de nimi/% #-u#e Loui# de Ri/2e.ieu /u un #ur# -a.id% ni/i -entru D5#6 i ni/i -entru mine6 Frate.e meu e un -o.iti/ian -rea nu.em,nate/ -entru a nu3i da #eama /4 da/4 mor$ii -ot uneori #4 8ie i /d ui .a t4/ere% /ei 5ii -ot #4 5or1ea#/4 i #4 #e 8a/4 au9i$i /2iar i din I ,i ni.u. /e.ei mai a#/un#e temni$e6 Cardina.u. #/oa#e un 8e. de mu0et de 8urie i #e .o5i /u -a.ma ,n 8runte6 B !rin#< Morm4i e. !rin# ,n /ur#4L6 *i modi8ie,ndu3i -rima 2ot4rre /e o .ua#e% /u iu$ea.a /u /are ,. 84/ea aa de temut% #-u#e /4tre e8u. uieri.or /are intr4 B Domnu.e% de ai/i ,nainte nu mai #unte$i ,n #er5i/iu. meu6 B Mon#eniore< B.1i nenoro/itu. 14trn .o5it de6 Uimire i de durere6 B !.e/a$i i .ua$i354 to$i #u1ordona$ii /u D5#6 Mine diminea$4 nu DP LP DP Hreau #4 mai 54d ni/iunu.6 B Re-re#a.ii nedre-te< S-u#e Loui# de Ri/2e.ieu6 Bie$ii oameni ni/i n3au tiut /4 am intrat ai/i B4trnu. #er5itor iei /.4tinndu3#e6 Lo/otenentu. /are /omanda 04r9i.e de #er5i/iu% a-4ru atun/i6 B S4 -ui #entine.e .a toate ui.e< @rdon4 Cardina.u.6 Nimeni #4 nu ia#4 de ai/i 84r4 ordin #/ri#< S43mi 8ie adu# ai/i D3. -ruror3/rimina.i#t6 I) omnu.e Ar2ie-i#/o-% ad4u04 e. ,ntore,ndu3#e #-re 8rate.e #4u% /u toate /4 5enirea D5#6 ai/i #3a -rodu# ,n a8ar4 de ori/e re0u.i de eti/2et4 #au i.e #im-.4 1un4 /u5iin$4% a5nd ,n 5edere .e04turi.e de 8ami.ie /are ne une#/% #unt 0ata #4 a#/u.t6 Ce a5e$i #43mi #-une$iA Ar2ie-i#/o-u. de LGon r4#-un#e; ) Cnd ,i re5eni ,n 8ire% ,. 549u -e Ar2ie-i#/o-u. de LGon i -e Annai# ,n a/e.ai .o/6 Ni/i nu #e mi/a#er4 Atun/i Loui# de Ri/2e.ieu #e a-ro-ie de 8rate.e #4u #e a-.e/4 #-re e. i #e r4#ti; Ardin .u.de Ri/2e.ieu% #t4-nu. re0atu.ui i a.Re0e.ui% ridi/4666 ? +e iert Dar nu uita /4 8a/ -arte din 8ami.ieP Att tun- /t tr4ie#/6 B Domnu.e% #-u#e /u 5o/e ,n/eat4% 8a$4 ,n 8a$4 Roa043te .ui B !.e/a$i% #/rni Cardina.u. .a /a-4tu. -uteri.or6 D5#6 nu mai D D 'P X X B Sunt nou4#-re9e/e ani de /nd D5#6 nu mai #unte$i 8rate.e meu% #-u#e Ar2ie-i#/o-u. /u o tri#te$e ,ntune/at4 Atun/i% Loui# de Ri/2e.ieu ,ntin#e mna .ui Annai#% /are -a.-ita ,n 8a$a a/e#tei #/ene ,n8ri/o4toare% /are 84/ea din doi 8ra$i% nite dumani de mWarte6 Cardina.u. ,i -ri5i /um #e ,nde-4rtau i ,i urm4ri din de-4rtare6 i 549u /um /o1orau ,n/et #/ara% intrau ,n 5e#ti1u. i ,n #8rit di#-4reau3 Atun/i% e. intr4 din nou ,n /a1inet% #-ume0nd% .u-i ,ndu3#e ,m-otri5a unuia din a/e.e a//e#e de 8urie t4/ut4% /are -ot #4 ,n u.a un om6 n momentu. a/e.a% ua #e de#/2i#e i 14trnu. e8 a. uieri .or% 5oind 84r4 ,ndoia.4 ? -entru u.tima oar4 ? #4 ,nde-.inea#/4 e. ,n#ui 8un/$ia -e /are de o1i/ei o .4#a unuia din #u1a.ternii .ui% a-4ru .oai .e ri0id; B I) omnu. -ro/uror3/rimina.i#t< Anun$4 e. /u o 5o/e a. /4rui /a.m a -a re ut ar 8i tre1uit #4 8ie admirat6 B !ro/uroru.3/rimina.i#tA +re#4ri Ri/2e.ieu6 S4 intre< S4 intre<

@ 1u/urie /e3. a.1ea% ,i n4-4di -e 8a$46 E. #e re-e9i6 B Domnu.e% a5e$i /u D5#6 /$i5a #-ioniA B Un -ro/uror3/rimina.i#t mer0e 5reodat4 #in0ur Mon#enioreA B A$i 549ut /o1ornd un 0enti.om ,na.t% adineauriA B Mon#enioru. Ar2ie-i#/o- de LGon< F4/u e8u. -o.i$iti.or /u re#-e/t6 Da6 nto54r4it de un a.t 0enti.om 8oarte t,n4r3 B @ tn4r4% Mon#eniore< Re/ti8i/4 -ro/uroru.3/rimina.i#t B Da% da6 Cred /4 ea nu o 8i a7un# aa de-arte3 Caut3o3Un 7o/ de i ^ g-ii6 n 9e/e minute% oamenii mei o 5or 8i a7un#6 B S4 nu o -ierde$i din 5edere o /.i-4< !e /a-u. D5#\ Du-4 /e 5a mda ,n .o/uin$a ei% 5eni$i i #-une$i3mi3 Fu0aL !ro/uroru. /rimina.i#t iei 84r4 0ra14% /a un om #i0ur de /e.e /e a5ea de 84/ut B A2< Mu0i Ri/2e.ieu% nu #3a #8rit ,n/4 totu.< Eei< S4 mi #e -re04tea#/4 /a.u.< @-t oameni e#/ort4< Se 84/u#e noa-te36 n tim- /e i#/oade.e -ro/uroru.ui3/rimina.i#t 91urau -e urme.e .ui Annai#% ,n tim- /e Baronu. de Saint3!ria/ /4uta /u #ete urme.e /onte.ui de Mau.uG# #au mai /ur,nd% aa /um 5om 5edea% -e /e.e a.e 5a.etu.ui au Herdure% i ,n #8rit% ,n tim- /e Ra#/a##e i Cori0nan di#/utau mii o /r/ium4 un -.an de /am-anie /ontra .ui +ren/a5e. i a .ui E mie9u. no-$ii6 Annai# de Le#-ar# i ,n8rn0erea .ui% -rin .o5ituri.e date de 8rate.e #4u -e Ar2ie-i#/o-6 Frate.e D5#6 nu 5a -.e/a dinI!ari#6 Eu ,. /uno#/6 Da/4 #4 -rimea94 un ordin 8orma. din -artea Re0e.ui% /are #43. 8or$e9e #4 +im- de o or4% !4rinte.e \o#e8 r4m4#e#e -e 0,ndur. Du-4 a/eea ? Am 04#it6 Num4ru. de Cardina.i ai Coroanei% e#te in/om-.et Cardma.% -entri7 8rate.e 15#6 *i /nd \ 5e$kede #-une$i3. ? Frate% iat4 +im- de dou4 ore% #tare$u. #e -.im14 de /o.o3/o.o -rin 1i1.iote/4% I ? Aadar% mine% 8rate.e D5#6 5a 8i Cardina. *i atun/i are #4 -.e/e6 Ri/2e.ieu tre#4ri -n4 ,n 8undu. )etu.ui i a.1 /a 5aru.% #-u#e ar4tat -e )o.iat2% .ui Da5idP !e#te o .un4% ne 5om ru0a -entru #u8.etu. ,n 8a$a uii /amerei de/u./at% nu a au9it ,n/4 ni/i un 90omot ,n #8rit% 8oarte ,n0ri7orat% e. /io/4ni uor ,n u4P Nimi/< Atun/i #e 2ot4r4te aa de -a.id4 5a.etuUe /amer4 #e a-ro-ie re-edePA Dar /nd a$inf4 -e Cardnia.% #e o-riP Se o-ri666 i #e d4du S CA!6 UUU +RDAREA LUI HERDURE SAIN+3!RIAC !LECASE din -a.atu. .ui Ri/2e.ieu% /u inima -.in4 de 1u/urie% 0ata #4 i91u/nea#/46 Hiitoru. .ui i a5erea .ui erau de ai/i ,nainte a#i0urate6 Cardina.u. ,i d4du#e o a#t8e. de do5ad4 de ,n/redere% /4 de ai/i ,nainte nu mai -utea 8i 5or1a ni/iodat4 de tre/utu. .ui% /are ,. ,n0ri7ora /teodat4 -e 8o#tu. t.2ar6 De ai/i ,nainte era ,n #i0uran$46 Cu/erirea a/e.ei #/ri#ori 84/ea -entru e. -oate un mar/2i9at 1ine dotat Aa /4 a5erea era a#i0urat46 A/um ,i d4dea i e. #eama /4 nu a5ea -uterea /a #3o 8a/4 -e Annai# #4 /a-itu.e9e i Cardina.u. ,i -romi#e#e nu numai mna tinerei 8ete% /i i #u-unerea ei6 De/i i 8eri/irea ,i era a#i0urat46 Saint3!ria/ era un om /are nu d4dea ,na-oi ni/i ,n 8a$a unui 8urt i ni/i ,n 8a$a unei /rime6 DP A/e#t u.tim re-re9entant a. unei no1i.e 8ami.ii din !eri0ord% du-4 /e i3a mn/at din /te5a me#te/4turi de m4#e.e toat4 a5erea% #e #ta1i.i#e .a An7ou6 A/o.o% ,n a/ea 8rumoa#4 -ro5in/ie% Ee/tor

de Saint3!ria/ 04#i ,n #8rit o demn4 ,ntre1uin$are a ta.ente.or i a-titudini.or #a.e% -e /are !ro5iden$a i .e ,m-4r$i#e /u 0enero9itate6 E. -ro8it4 de ama1i.itatea An0e5ini.or -entru a3i /rea o ,n/nt4toare /om-anie de -rieteni% -u$in numeroi% dar /are tiau #4 tr4ia#/4 1ine> e dre-t /4 a/etia -ro5eneau din neam mai de 7o#% dar /om-en#au naterea .or .i-#it4 de #tr4.u/ire /u a.te merite #u1#tan$ia.e6 +otdeauna -.ini de 1un #im$% e. -ro8it4 de mu.t4 aten$ie; de 8a-t era 0ro9a5 de ,ndr40o#tit< Era ,ndr40o#tit de o 8rumoa#4 8at4% -e /are o iu1ea tot An0er# u.; Hie re-u.#ie% 84r4 t-i #-une i moti5e.e ei6 Saint3!ria/ #o/oti /4 a/ea#t4 re-u.#ie ,. atin0ea ,n onoarea .ui i #4 #e -re.un0ea#/4 -n4 .a #8ritu. 5ea/uri.or% e. tremur4 /$e -.4/ere .a 0ndu. /4 -utea #43i ,nde-.inea#/4 ne-ede-#it% r491unarea .ui3+rei 9i.e du-4 a/eea% Lui9a de Le#-ar# murea de o 1oa.4 1ru#/4 i mi#terioa#4 Dar atun/i% Saint3!ria/ #im$i o -uterni/4 de/e-6ie; Annai# di#-4ru i r4ma#e de ne04#it +im- de /in/i#-re9e/e 9i.e% e. o /4ut4 a7utat de Ra#/a##e% i ,n #8rit% .4#nd -entru mai t,r9i i /er/et4ri.e #a.e% -orni #-re !ari#6 n a/eeai 9i -4r4#i i Ra#/a##e 1unu. ora An0er#6 Dar de#-4r$indu3#e de Saint3!ria/% e. a5u 0ri74 #43i #tre/oare a/e#te /u5inte; ? Moartea ino-inat4 a D3nei de Le#-ar# e o mare 1u/urie -entru Eminen$a Sa% /are de#i0ur 53ar 8i re/uno#/4toare ? ,n adn/u. inimii ? de a3i anun$a a/ea#t4 de/edareP darP B Ei 1ineA S-u#e Saint3!ria/ -ri5ind -ie9i -e mi/u. #-ion6 B Dar Eminen$a SaP eu ,. /uno#/P ar -.n0e de a/ea#ta ,n inima .ui ? ,n#4 8a$4 de .ume% ,n$e.e0e$iAP ar -une #43. #-n9ure -e a/e.a /are #3ar .4udaP /4 a a#i#tat -rea de a-roa-e .a moartea a/e#tei no1i.e doamne6 Saint3!ria/ $inu #o/otea.4 de a/e#tea6 Re8u0iat ,n /amera -e /are o o/u-a ,n 2ote.u. Mare.e Cardina.% Saint3!ria/ ,i reamintea a/ea#t4 -erioad4 a a5enturoa#ei #a.e e:i#ten$e% -e /are am tra#at3o ,n .inii mari6 *i ad4u0nd .a a/ea#ta i di5er#e.e e5enimente ,n /are #e 04#i#e ame#te/at ,n u.timu. tim-% e. a7un#e .a a/ea#t4 /on/.u9ie; B Cardina.u. e /on5in# /4 reuita a/e#tei #/ri#ori de /are #e teme aa de mu.t% e#te .e0at4 de o1#ta/o.e de netre/ut6 Da/4 ,i adu/ #/ri#oarea a#ta% atun/i de5in mare.e #4u 8a5orit A#ta ,n#eamn4 8eridrea% dra0o#tea% a5erea i onoruri.e -e /are .e 5oi 04#i ,n /a.ea mea6 @ri% Eminen$a Sa 0reete /nd ,i ,n/2i-uie /4 e ,n0ro9itor de 0reu /a #43i adu/ a/ea 8eri/it4 #/ri#oare6 . /uno#/ eu -e HerdureL S-unnd a/e#tea ? #au mai 1ine 9i#% 0ndindu3#e a#t8e.6 ? Ee/tor de Saint3!ria/ 8ier1nd /a ,n 8ri0uri de 1u/urie i de #-eran$4% #e ,m1r4/4 /u o /4ma4 de 9a.e% /u un -ie-tar din -ie.e de 1i5o. -e /are o .o5itur4 de -umna.% 0reu .3ar 8i -utut #tr4-un0e% arun/4 o -.erin4 -e umeri i 1ine ,narmat /u arme o8en#i5e i de8en#i5e ad4u04; B Aadar% toat4 /2e#tiunea /on#t4 ,n a -une mna -e Herdure< Att /t ,mi adu/ aminte% a/e#t domn Herdure #-unea /4 e 1o.na56 !retindea /4 0t.e7u. .ui e atin# de u#/4/iune6 Boa.4 0ra54% m4 a#i0ura e. i ,n #tare #4 de5in4 morta.4% din .i-#4 de ,n0ri7iri a#idue6 A/e#te 0ri7i /on#tau ,n a /om1ate u#/4/iunea -rintr3o 8re/5ent4 ud4tur46 Da/4 nu e -.oaie% #-unea e.% nu e ni/i 5erdea$4"36 Dintre toate -.oi.e -e /are e. .e /on#idera 1une /ontra a/e.ui 8.a0e.% a/eea /are @ re/o.t4 de -e dea.uri.e ti/ .a Saumur% era /ea -re8erat4 de e.6 Da/4 nu m4 ,ne.% Herdure nu /red #4 #e 8i 5inde/at -n4 a/um6 @ri% .a Frumoa#a Diadem4 #e 04#ete /e. mai 1un 5in de Saumur din !ari#% 84r4 a mai
O Ca un 7o/ de /u5inte .a nume.e .ui yHerdea$4y (Herdure)6

$ine #eama /4 .3am mai 549ut eu odat4 -e Herdure a/o.o6 Aadar% tre1uie #43mi #ta1i.e#/ /artieru. 7I/nera. .a Frumoa#a Diadem46 Atun/i% Saint3!ria/ #e in#ta.4 .a Frumoa#a Diadem4 tim- de trei 9i.e% de .a de#/2iderea .o/a.u.ui -n4 .a ora /nd 14ie$ii de -r454.ie d4deau a8ar4 -e /2e8.ii6 n -rima 9i e. 8u 5e#e.> a doua 9i 8u 0ra5> a treia 9i 8u ner5o#% ,n8ier1ntat S-re #ear4% 8a$a i #e ,ntune/4% d a.1ea$4 de moarte i #e ,ntin#e -e 8runte6 Cu din$ii #trni% /u mintea ,ne1unit4% /u o/2ii 8i/i% e. ate-ta re-et,ndir3i a/e#te /u5inte% -e /are ? ,n #i0uran$a /4 5a trium8a ? e. .e #-u#e#e Cardina.u.ui; !e#te trei 9i.e% #/ri#oarea a/ea#ta 5a 8i ,n mini.e D5#6% #au eu 5oi 8i mort< Ri/2e.ieu nu 0.umea Era -u# ,ntr3o di.em4; #/ri#oarea #au moartea !e .a ora #tin0erii din /a9arme% Saint3!ria/ ,n/e-u #4 tremure /on5u.#i56 Deodat4 #/oa#e un #u#-in ,n#-4imnt4tor; ,. 549u#e -e Herdure .a trei -ai de ma#a .uiL Herdure #ta .a o ma#4 /u #-ate.e ,ntor# #-re Saint3!ria/6 n 8a$a .ui era d /an4 de 9in/ i o #ti/.4% 0o.it4 -e trei #8erturi6 B Cum de nu .3am 549ut -n4 a/umA Murmur4 Saint3!ria/ ,n#-4imntat de mirare i -4mntiu .a 8a$4% de 1u/urie6 B A #unat #tin0erea< Stri04 ,n momentu. a/e.a unu. din #er5itorii din #a.on6 La re5edere% no1i.i #eniori< H4 ro0 #4 -.e/a$i% domni.or #tuden$i< Iei$i a8ar4% 1ur02e9i.or< Herdure #e ridi/4 odat4 eu /ea mai mare -arte din /.ien$i i #e ,ndre-t4 /.4tinndu3#e #-re u46 Saint3!ria/ -orni -e urme.e .ui% #-unndu3i; B Cara02io#u. i3a -4#trat 1une.e o1i/eiuri6 E -e 7um4tate 1eat De/i% 7um4tate de trea14 e3 84/ut46 Ieind a8ar4% Herdure #e ,n8und4 ,n dire/$ia o-u#4 #tr49ii Saint3A5oGe> #e /.4tina din /e ,n /e mai tare6 Saint3!ria/ ,. au9i /um rdea /u r#u. .ui #u1$ire i #-uneaD ? Minunat Saumur< !4/at /4 !ari#u. om,ndu3i% /ii o 5o/e 1e24it4% a#t8e. de di#/ur#uri de 1e$i5% M Cn+I7Ri a /o.$u. #tr49ii +i#inden% int3!ria/ ,i -u#e 1ru#/ Ce eA B.1i 1e$i5u.6 CineAP CeAP Eei% d4 /ine eti tu% ami/eAP Be$i5u. ,i -u#e mna #treain4 .a o/2i% /a i /nd ar 8i 5rut #4 dia5o.u.uiP da+> 8ne eti tuAP ,n/otrod+ m^AP Lui Saint3!ria/< F484 ,ndoia.4 /43. re/uno#/u#e ,n #8rit% -rintre Herdure /are #e trnti#e -8 iaun 84r4 #-4tar% #e ridi/4% ,i ,ndoi #.a1a .ui #-inare i #-u#e -e na#% -rintre #u02i$uriP Mu.t /a tine6 (n= Iat4354 .a !ari#<P *i ,n/4 introdu# .a /urte< A2< Domnu.e Baron% de /te ori nu 53am re0retat eu< De /te ori nu m3am 0ndit eu .a -nda noa#tr4% din do#u. 5reunui tu8i #au 5reunui /o.$ de -4dure< Ce tim-uri 8rumoa#e erau a.ea< Cum ne mai 14teau inimi.e /nd 5edeam #o#ind din de-4rtare 5reun /4.4re$ 1urto#% aa% -e -o8ta noa#tr4< E2e< !ar/4 mai era /ine5a /a D5# /nd dintr3 un #a.t ,i a-u/a$i dr.o0iiQL6 B +a/i din 0ur4 i 1ea666 B D5#6 ni/ nu a5ea$i -ere/2e /nd tre1uia #4 .e #tri0a$i oameni.or6 De#/4.e/a$i domnu.e% i de#/4r/a$i354 -un0i.e> #au de#/4r/4m noi -u/oa/e.e6 Eait% re-ede6" *i 1ietu. om #e 0r41ea #43i de9noade -un0a Du-4 a#ta urma ,m1u.9ea.a ,ntreP B Mai ta/i odat4% anima.u.e3 B +a/% ta/6 n #4n4tatea D5#6 domnu.e Baron< ? @2< Mi3a 5enit o idee< @are nu /um5a D5#6

a$i 5enit .a !ari# /a #4 .u/ra$i -e un teatru de o-era$ii mai demn de D5#6A ? n /a9u. 4#ta3 B n /a9u. 4#taA F4/u Baronu. ter0ndu3i 8runtea -.in4 de #udoare6 Herdure ,i trnti /u -utere /ana -e ma#46 B n /a9u. 4#ta% domnu.e% 8ie /e3o 8i% /er #43mi reiau #er5i/iu.I Saint3!ria/ tre#4ri @ 14nuia.4 ra-id4 tre/u -rin mintea6 Lui6 E. a95r.i a#u-ra 1e$i5u.ui o -ri5ire 8u.0er4toare6 Dar Herdure ,i um-.ea -a2aru. /u o mn4 tremur4toare> 8a$a .ui era a/o-erit4 /u mii de /ute de 1u/urie> 0tu. #ti/.ei /.4n$4nea /io/nindu3#e de mar0inea /4nii B S4 5edem% #-u#e atun/i Saint3!ria/6 Ce 8a/i tu ai/i% .a !ari#A B M4 -r4-4de#/% #.41e#/% tur1e96 Uite% domnu.e Baron% #unt ,ntr3iin 2a. de -.,n#3 B Atun/i ,n#eamn4 /4 $i3ai -ierdut #t4-nu.A666 Un #t4-n aa de 1un< B Conte.e de Mau.uG# e#te un om 0a.ant% #-u#e /u 0ra5itate Herdure6 Mi3a 7ert8i i un de0et de .a mna /a #43i e5it 5reo nemu.$umire6 Numai /43 B Numai /4A ? Eaide% 5or1ete3 B Ei 1ine< E. nu 1ea de.o/% a#ta e< H4 mai aminti$i ,ntm-.area a/eeaA Re.u4 Herdure /u /oate.e -e ma#46 ntr3o 9i% a-roa-e de Saumur D5#6 m3a$i .e0at de un /o-a/ /a #43mi tra0e$i dou49e/i de .o5ituri de /urea Era dre-t; 0rei#em 8a$4 de re0u.ament6 Dou49e/i5de .o5ituri de /urea -e #-inarea 0oa.4% era maniera D5#6 de a ne ,n54$a 1une.e -rin/i-ii6 Bun4 manier4% .a dra/u< !e #/urt% to/mai ,n momentu. a/e.a a a-4rut i domnu. de Mau.uG#6 !ar/43. 54d i a/uma /um a #4rit de -e /a. i i3a m3a de9.e0at% m3a ntre1at da/4 5reau #4 Imer0 /u e< M4rturi#e< C4 atun/i mi3a 8o#t 8ri/4 de /e.e dou49e/i de .o5ituri de /urea /e tre1uia #4 B +re/6 Cnd a7un#e .a An0er#% /onte.e de Mau.uG#% ,mi -u#e o -ie#4 de aur ,n mna i3mi d4du drumu.6 Eu m3am arun/at .a -i/ioare.e .ui i .3am im-.orat #4 m4 ia ,n #er5i/iu. .ui6 E. a /on#im$it *i de atun/i nu am mai a5ut nimi/ #43i rJ-ro#e9 a/e#tui 0enti.om% ,n a8ar4 de 8a-tu. /4 nu tie #4 1ea> ,n a8ar4 de 8a-tu. /4 ni/i nu3i -.a/e /a /ine5a #4 1ea> Frumoa#e.or e#/a-ade de a8t4dat4 i /4 dommQ/onte tr4iete /a un B Da6 *i a#ta nu3i -e -.a/u. meu6 Cu att mai 1ine; m4 o8er #4 -rime#/ .o5ituri.e de /urea% numai #4 m4 .ua$i din nou /u D5#6 Saint3!ria/ #e a-.e/4 #-re Herdure i /u o 5o/e 0r41it4 ,i #-u#e; !er#ona7 din tot re0atu.6 Da/4 5rei #4 m4 a#/u.$i am #4 te ,m1o04$e#/6 B Atun/i .a /ineA S-une3mi .a /ine e #/ri#oareaA B De unde tii tu de /are #/ri#oare 5reau #4 5or1e#/% ,ntre14 Herdure imit4 90omotu. unei ui 5e/2i% /are #e mi/4 -e nite 1a.ama.e ru0inite; era 8e.u. .ui de a rde6 E. ,i /.4tin4 /a-u3i ,n/4run$it% e:a/t atta 5in ,n/t #4 -ot de#-4r$i in#inuarea de #tu-iditatea -e /are o nidone96 Aadar% ,mi #-une$i /4 #unte$i ,n #er5i/iu. /e.ui mai mare B E/< mi 5or1i$i i de o #/ri#oare -ierdut4 #au toat4% -e /are & iminen$a Sa re0ret4 de moarte /4 a -ierdut3o6 *i tot nu 5oi$i#4 02i/e#/A !e /are tu tu. +u eti a/e.a3 B @2< @2< Da/4 tu #-ui dre-tL B Dre-tA Ea< !e S/arao#/2i< !4i /rede$i D5#6 /4 Herdure rimea94 ai #-u# dre-t< B E:a/t at$ia /t .o5ituri.e de tr404toare de /are am #/4-at 0ra$ie & ? Dou49e/i de -o.i de aur< B Se -oate #4 8ie i mai mu.$i< !o5e#tete% -o5e#tete6 Mii 5oi re.ua #er5i/iii. a.4turi de D5#% ieeam i eu #eara% ea #43mi /in#tea D5#6 #e ume n+3

!ria/&< && Yn04 /a-u/inu. .einat eu i3am de#84/ut 1.u94% /a #43i dau 5oie #4 -e#te o 2rtie6 Am .uat o din o1inuin$4666 A doua 9i% .a .umin4% 549ui B Ce #/ria -e eaA )8i Saint3!ria/6 B Em% /iudat< S/ria; Ma7e#t4$ii Sa.e Re0ina666 Fi0ura a-rin#4 a .ui Saint3!ria/ #e ,m-ietri6 E. 8u n4-4dit de a/e. B *i #/ri#oarea a#ta% #-u#e e. /u r4/ea.4% i3ai ar4tat3o #t4-nu.ui t4uA Ai -4#trat3o tuA I A-oi% ,. re549u -e Herdure ,n 8a$a .ui 84/nd -uterni/e e8orturi /a -ri5ire #4.1ate/46 Adre#a era a/o.o; Ma7e#t4$ii Sa.e Re0inaP i #i0i.iu. -rima o/2ire6 Herdure ,i ,ntin#e 1ra$u.% de0etu. .ui #u1$ire atin#e #i0i.iu. i #/rni; B Mare< Mare /a un -o. de aur< !ri5i$iP /um #e ,ntindeP mare /a ma#aP @2< Mare /a !ari#u.P mare /a ,ntre0 re0atu.<P i rouP rou /aP B Ca /eA S-une< Se r4#ti Saint3!ria/6 Herdure #/oa#e un 2o2ot #trident de r# i #-u#e; B CaP 5inu.< Ca-u. ,i /49u 0reu -e ma#4 i adormi imediat B Ca #n0e.e> a#ta a 5rut #4 #-un4% 9i#e Saint3!ria/6 Be$i5u.e% te3ai du#< E. e:amin4 #/ri#oarea /are ,i tremura ,ntre de0ete.e ,n8iorate6 B Inta/t4% murmur4 e. Be$i5u. a #-u#3o; inta/t4 i ,n -er8e/t4 #tare6 S3a terminat6 A/um nu m4 5oi mai #inu/ide domnu.e Cardina. C/um e rndu. D5#6 #4 54 $ine$i 8404duia.a6 A#/un#e do/umentu. #u1 -ie-tar i #im$i #u1 mina .ui /um inima i #e 914tea /u .o5ituri -uterni/e6 Era 1u/uria6 Atun/i #e ridi/4% ,i .u4 -e.erina din /ui% #e ,n84ur4 /u ea din /a- -n4 ,n -i/ioare ? i -ri5irea .ui #e a14tu din nou a#u-ra 1e$i5u.ui adormit Be$i5u. #8or4ia% /u /a-u. -e mna% /u un o/2i ,ntor# #-re Saint3!ria/ ? un o/2i a-roa-e ,ntrede#/2i#% -ro1a1i. din /au9a ten#iunii ner5oa#e a -.eoa-ei6 B E2< @ .o5itur4 #o.id4% 1ine a-.i/at4P E. ni/i nu are #43i dea #eama m4/ar6 E un tr4d4tor6 *i3a tr4dat #t4-nu. Ar -utea -rea 1ine #4 m4 tr4de9e i -e mine .a rndu. meu ? o2< *i a-oi% /e<P +re1uie #3o 8a/< Saint3!ria/ #e a-.e/4 Herdure nu mi/a6 E. r4ma#e /u /a-u. -e ma#4 Cu o/2iu. a/e.a ,ntor# #-re a#a#in% /u o/2iu. a/e.a a-roa-e ,ntrede#/2i#% din /are #e #tre/ura#e o di#/ret4% a-roa-e in5i9i1i.4 -ri5ire6 Doar un #8or4it /e5a mai r40uit i murmur4 B !o.ii mei666 -o.ii mei de aurP #/ri#oareaP Deodat4% -o8ta de u/idere #e de9.4n$ui ,n mintea .ui Saint3!ria/6 Bra$u. .ui 84/u doar o #in0ur4 mi/are ra-id4% -uterni/4 Herdure #e -r41ui% #e ro#to0o.i #u1 ma#4 Se -r41ui ? #ini#tr4 /oin/iden$4 ? ,n a/eeai /.i-4 /nd 1ra$u. ,narmat #e re-e9ea #-re e.> aa /4% da/4 Saint3!ria/ ar 8i 8o#t ,n #tare #4 re8.e/te9e% i #3ar 8i -4rut /4 moartea i3o .ua#e ,naintea .o5iturii de -umna. ? i /4 Herdure muri#e de un 5a. de #n0e ,n /reier% de o /on0e#tie% /2iar ,n /.i-a /nd era .o5it /a-6 :::i I EMINEN+A CENU*IE P4 SAIN+3!RIAC ASCUL+ a/ea #tranie t4/ere /are #e .4#a#e ,n mi/a od4i$4 a /r/iumii6 Se
n

a-.e/4 i 549u /ada5ru. ? o 8orm4 o1#/ur4 ,ntr3o 14.toa/4 /are #e ,ntindea ,n/etior> i dea#u-ra a/e#tei 8orme% /e5a /are .u/ea ,n mod 5a0% #-re #u1#uoar4; era -umna.u. -e /are e. ,. .4#a#e% ,n ran46 Se d4du ,na-oi% tre/u -ra0u. i ,n/2i#e ua /u 0ri74 i #-u#e /r/iumaru.ui /are 5eni re-ede ,nainte; B E a/o.o ,n4untru un 1e$i5 /are a adormit Nu3. deran7a$i6 L4#a$i3. #4 #8or4ie -n4 mine diminea$46 !entru /2e.tuia.4% -o8tim doi -i#to.i6 *i /a #43. .4#a$i -e to5ar4u. meu .initit% -o8tim doi -o.i de aur6 B La -re$,d 4#ta% #-u#e /r/iumaru. 5e#e.% am #43. .a# #4 doarm4 -n4 /e .3o dete-ta trom-eta de a-oi6 Saint3!ria/ tre#4ri6 A95r.i o -ri5ire -ie9ie #-re ua od4i$ei% a-oi% /.4tinnd din /a-% #e re-e9i a8ar46 La -a.atu. Cardina.u.ui% de trei 9i.e% Saint3!ria/ era ate-tat .a ori/e or4 din 9i #au noa-te6 E. 8u introdu# imediat ,n /a1inetu. -e /are Ri/2e.ieu nu3. -4r4#ea ni/iodat4% de/t 8oarte tr9iu ,n mie9u. no-$ii6 Saint3!ria/% 84r4 un /u5nt% #e ,ndre-t4 #-re Cardina.% -u#e un 0enun/2i -e /o5or i ,i ,ntin#e #/ri#oarea6 E. #im$i /um ,i 8u .uat4 /u un 0e#t 8uri ? dar nu #e ridi/4 numaide/t *i /nd #e #/u.4 ,n #8rit% 549u /4 Ri/2e.ieu era 0a.1en /a i /nd ar 8i 8o#t -e moarte6 E. #e 0ndi; B Dumne9eu #4 m4 1at4% 1u/uria are #43. omoare6 +re1uie /4 i3a 8o#t 0ro9a5 de mu.t team4< Mon#eniore3Cardina.u. nu r4#-un#e6 !ri5iri.e .ui r4m4#e#er4 a$intite -e 1u/ata a/eea de 2rtie /4reia ,i datora attea /.i-e de 0roa94% attea no-$i de in#omnie i ,n tim-u. -u$ine.or .ui ore de #omn% attea 5i#uri #n0eroa#e6 S/ri#oarea% teri1i.a #/ri#oare% era a/o.o% ,n mini.e .uiP Era #a.5at< !u$in /te -u$in% /u.oarea ,i re5eni ,n o1ra7i> e. .4#4 #43i /ad4 ne0.i7ent #/ri#oarea -e ma#4 i #-u#e re/e; B Ct te3a /o#tat a#taA B @ 5ia$4 de omA Mon#eniore< Ri/2e.ieu nu #e -utu o-ri #4 nu tremure i arun/4 a#u-ra a/e.ui #er5itor im-e/a1i.% o -ri5ire ,ntune/at4% de admira$ie6 Admira$ia 8a$4 de #ine ,n#ui -oate6 A/ea#ta ar 8i 5rut #4 ,n#emne; tiu #43 mi a.e0 oamenii< B Ai omort un om% ,ntre14 e. /u o 5o/e ,n/eat46 Saint3!ria/ #e ,n/.in4 ,n t4/ere% ,i de#84/u -e.erina i /u de0etu.% ar4t4 tea/4 0oa.4 a -umna.u.ui #4u6 )e#tu. era de o #4.1ati/4 e.o/5en$46 Ri/2e.ieu #e du#e .a -ano-.ia .ui de arme i de#-rin#e de a/o.o un #ti.et% a. /4rui miner 5a.ora dou4 mii de -o.i de aur6 B Ia3.% #-u#e e. #im-.u6 L3ai omort -e omu. /are a5ea a/e#t do/ument% +ren/a5e.A B Nu% Mon#eniore% #-u#e Saint3!ria/ /are dintr3o -ri5ire #i0ur4 i ra-id4 a-re/ia#e 5a.oro#u. -umna.6 B Cu toate a/e#tea% /nd a 8o#t ata/at% Cori0nan a au9it -ronun$ndu3#e a/e#t numeP B A2a< Se 0ndi Saint3!ria/6 Erau nume.e ,m-rumutate de t.2arii .ui Herdure< ? Mon#eniore% ni/i +ren/a5e.% ni/i Conte.e de Mau.uG# nu au 549ut a/ea#t4 #/ri#oare6 A#ta -ot #4 54 a#i0ur6 Un #in0ur om a a5ut3o ,n mna .ui ? i omu. a/e#ta e mort6 B Cine era a/e#taA B E mort% Mon#eniore< Ri/2e.ieu -ri5i o /.i-4 #-re u/i0a% uimit 84r4 ,ndoia.4 /4 #e mai 04#ea ,n e. un #entiment de de.i/ate$e6 !ur i #im-.u% Saint3 !ria/ ,i #-u#e; Nu -ot #43i #-un /4 am a5ut de3a 8a/e /u un 5a.et% -e /are mi3a iIo#t de3a7un# #43. ,m14t i #43i iau #/ri#oarea<

B Fie% #-u#e Cardina.u.6 Dar 5ei r4#-unde da/4 nimeni din antura7u. a/e#tui omP B Mon#eniore% 0enti.omu. a 8o#t #in0uru. /are a 549ut a/ea#t4 2rtie6 E. n3are ni/i 8ami.ie m4/ar6 *i a/um e mortP B Bine< S-u#e Ri/2e.ieu6 Era aadar un 0enti.om6 Nume.e am #4 i3. a8.u mai tr9iu6 Du3te% Saint3!ria/6 Nu 5reau #43$i a#/und /4 #unt 8oarte Q n #u# a-roa-e de u1$ioar46 n/e-u #4 rd4 i #-u#e; D I i o re/iti6 A-oi 1.1i; /um de am -utut #/rie aa /e5aA Eu< @are eu do1ort de e/ou. #-aimei /e o a5u#e#eD66 E0S,Ii ,,e .< N$r (gnu*t@areI B VuidA ntre14 e< CeA" F I iminen$a Cenuie ,n/runt4 #-rn/ene.e6 @ /.i-4% e. 14nui /4 Ri/2e.ieu 5oia #4 -4#tre9e teri1i.a S8/ri#oare6 Dar nu6 La /e 1unAP Aii ar#3o6 Bine6 Aadar% iat4354 .i1erat de 0ri7a a#ta *i a/um -ot u 5 LP #-un; ,n tim-u. a/e#tei ,n8ri/o4toare -erioade a$i 8o#t admira1i. ,.^ /a.m% a$i a5ut un #n0e re/e i o -ruden$4 e:traordinare6 *i eu% /areSam 549ut a0oni9nd de 0roa94% am 8o#t mndru de ma#/4 de 5ite7ea#/4 indi8eren$4 -e /are a$i ado-tat3o6 Ri/2e.ieu% a$i 8o#t mare6 A/um e 5or1aSa8iii -uterni/6 Ne re.u4m .u-ta% din -un/tu. ,n /are am ,ntreru-t3o6 I a u.ui e #84rmat6 Arma$i354 i .o5i$i6 Da< S-u#e .e/2e.ieu /u o e:a.tare ,ntune/at46 De mine 54 5e$i in#ta.a .a !a.atu. Cardina.A Da< Re-et4 Ri/2e.ieu /u un #u#-in6 De mine% 54 5e$i re,n/e-e ata/u. ,m-otri5a Annei de Au#triaA B Da< S-u#e din nou Ri/2e.ieu% dar ,ntr3un #tri04t de -a#iune di#-erat46 !4rinte.e \o#e8 ,i .u4 mna; B !oate /4 a/e#ta e /e. mai 1un mi7.o/ de a o adu/e .a di#/re$ia 5oa#tr4% m4 au9i$iA Do5edi$i3i /4 o -ute$i 9dro1i% i /ine tie da/4 n3are #43. iu1ea#/4 -e ,m1.n9itor> ea /are -n4 a/um .3a di#-re$uit -e /e. /e @ adoraA Fi$i -rom-t Fi$i a#-ru6 Fi$i ne/.intit6 @ 5oi$iA E tim-u.6 B H3am #-u#3o% murmur4 Cardina.u. /u un 8e. de 8urie6 Hreau #3o umi.e#/% #3o do1or% 5rea #3o 54d .a -i/ioare.e me.e /erndu3mi 0ra$ie i iertareP B Cura7< *o-ti Eminen$a Cenuie6 Anna de Au#tria ,n5in#4% 5e$i 8i #.4-,nu. Re0e.ui Atun/i 5a 8i -o#i1i.4 o-era uria4 -e /are am 2ot4rt3o noi6 nti #4 de/a-it4m no1i.imea> a-oi #43i di#tru0em -e 2u02eno$i6 A.unei 5e$i 8i #t4-nu. re0atu.ui6 Atun/i 5om ata/a An0.ia i Au#tria Atun/i 5om 8i #t4-nii Euro-eiP *i atun/i% /e -.4/ere #u-raomenea#/4 #4 -ri5eti tre/nd -rin 8a$a ta -uterni/ii -4mntu.ui% monar2i% minitri% marea.i% /ardina.i% mari #eniori i #4 #-ui; iat4 nite #imu.a/re> .ea.itatea #unt eu< Iat4 nite #-e/tre> 5iu e numai a/e#t umi. /a-u/in -e /are nimeni nu3. 5ede i /are din 8undu. /2i.iei #a.e domina .umea ,n & a $a /4reia e. 5rea #4 r4mn4 ne549ut Bru#/% !4rinte.e \o#e8 t4/u6 B S4 re5enim .a Re0in4% re.u4 e. /u r4/ea.4 +re1uie #4 ,n/e-em -rin a atin0e ,n o-ere.e ei 5ii% adi/4 ,nti !rin/i-e#a de CondJ6 Du-4 a/eea Du/e#a de C2e5reu#e6 A-oi Bour1on i HendWme6 La urm4 I) u/e.e de An7ou6 !rima e !rin/i-e#a de CondJ6 Aadar% #4 ,n/e-em /u -ur i ,m-.u #43i #mu.0en8-riiS-eei -umna.u. -e /are ,. $ine ,n mina numete @rnano6 @1$ine$i mine are#tare+2e

@rnano6 *i !rin/i-e#a 5a Mare .uM @rn o 5a ./a de S/$ie i ridi/4 trium8a% /ine m4 5a #/4-a mine de !4rinte.e \o#e8A E2< Cine .3a #/4-at -e Ludo5i/ a. UI3.ea de Cardina.u. de La Ba.neA Eaide% 2aide% ori9ontu. #e .uminea946 S/4-at de o1#edanta amenin$are a a/e.ei #/ri#ori #/ri#4 CA!6 UUUII RASCASSE *I C@RI)NAN SUN+ DES!RoIoI EI SE AFLAU AC@L@ de 5reo or46 Cori0nan ,i re.ua#e ra#a 8ondat4 de trei 9i.e% /u #/o-u. de a de#/o-eri .o/uin$a .ui+ren/a5e. i a nmii.i 7a.ni/46 De a#emeni% 84r4 ,ndoia.4 /4 ,n tim-u. /e.or trei 9i.e% M iiiinien.e.e .or de a8e/$iune #e de#84ura#er4 -e#te ori/e m4#ur4% /4/i amndoi a5eau 8a$a 1anda7at4 /u 8ii de -n94 /are a/o-ereau r4ni #au mu. .4turi6 A. unei% #-unea Ra#/a##e /u 8urie% ne3am ,n$e.e#; tu eti -e urme.e .ui I i/nea 5e. i ai ,ntre1uin$at -entru a#ta 0eniu. t4u6 +u eti #in0uru. i o7M) i ,n #tare #4 -ndea#/4 i #43. de#/o-ere -e mae#tru. de #/rim4 i ED to5ar4ii .ui6 E 1ine aa% -o-4 mi9era1i.A &) a% /ine nenoro/it /u trei .a1e< Se r4#tea /u 8urie Cori0nan6 *i i u% fge de a.t4 -arte% tu ai un minunat ta.ent 8iind/4 ai .uat urma tinerei (a.inate% -e /are ai de#/o-erit3o .a Etoi.e# i -e /are oamenii -io/umru.ui3/rimina.i#t au .4#at3o #eara tre/ut4 #4 .e #/a-e -rintre t I/0/i/6 F; 1ine aa% 7a5r4 #/r1oa#4A Da% ,n#4 a/um ta/i< Ne /2eam4 .a Cardina.% tr4d4toru.e< B S4 mer0em% #/e.eratu.e< Intrar4 amndoi deodat4 i #e ,n/.inar4 dintr3o #in0ur4 mi/are% u-i a5e02iindu3#e /u /o.$u. o/2i.or6 B @2o< S-u#e Cardina.u.6 R4ni$iA 36 B n #er5i/iu. Eminen$ei Hoa#tre< S-u#er4 amndoi deodat46 B *i /um a#taA S-u#e Cardina.u. /u un 8Z. de a8e/$iune6 Hor1ete% Ya#/a##e6 B $i .a# $ie /in#tea a#ta% Cori0nan< Ciri-i Ra#/a##e6 +u tii /4 te /on#ider un mare om6 B Fie< Morm4i Cori0nan6 Am #4 5or1e#/ eu /e. dinti% da/4 I iminen$a S4 m4 autori9ea946 *i .a un 0e#t a. Cardina.u.ui ,n/e-u; B Aadar% Mon#eniore% de dou4 9i.e eu am #u-ra5e02eat o oare/are /r/iuma de -e #trada Fran/ Bour0eoi#% ,n /are ,. 549u#em intrnd -e MP mtario.% #e/undu. .ui +ren/a5e.6 A9i noa-te am intrat ,n /urti/i/a din L.o# a ta5ernei a/e.eia r4u 8amate6 @1#er5nd .a eta7u. ,nti o 8erea#tr4 .uminat4% m4 uit /u aten$ie i 54d de#emnndu3#e -e 0eamuri.e /o.orate% (P um1r4 ,n /are am re/uno#/ut #i.ueta Se/undu.ui Atun/i% m4 /a$4r -e un 1utoi i a7utndu3m4 de /iu1u/4rii.e 9idu.ui m4 /a$4r% -un mna -e mar0inea 8ere#trei% m4 ridi/ ,n #u# i3mi arun/ o -ri5ire ,n4untru6 Dar666 /2iar ,n /.i-a a/eea 8erea#tra #e de#/2ide i emo$ia m4 8a/e #43mi dau drumu. i am /49ut ,n /4dere% 1ar1a mi #3a .o5it /u -utere de mar0inea 8ere#trei Cnd am a7un# .a -4mnt% n3am mai -4$it a.t/e5a i atun/i am ter#3o6 A#ta e /u ran4 mea Mon#eniore6 E rndu. t4u% Ra#/a##e6 5. I D & /idQ )ndit% Mon#eniore% /4 e:-edi$ia de .a Etio.e# de5eni#e inuti.4> /nd Fran/3Bour0eoi#!i tre/nd /u e. -rin #trada Herrerie% 54d tre/nd trei a o. Cori0rm% mTr/ +.i a7L0+in" i B Un /a-u/inA ntre14 Ri/2e.ieu% ,n tim- /e Cori0nan /iu.ea B Ce. -u$in -urta un /o#tun de /a-u/in6 Aadar% tre/ -e .n04 ei i #/a-e6 A$iI84/ut r4uP Mon#eniore% D5#6 nu 5oi$i #4 m4I/rede$i% totui 54 7ur din nou% /4 8ata a#ta 8a/e /t 9e/e #eniori re5o.ta$i6

+r4d4tor (Cori0nan #trn#DA !umnii) o .o5itur4 ,n /a-% nu tiu de /e6 Atin# -4mntu.6 Eu .3 am urm4rit de de-arteP i a/uma!tiu unde ade6 !rin ({i Nu% nu% #-u#e re-ede Cardina.u.6 A#ta ,. -ri5ete -e Domnu. de Saini !ria/6 Hoi #4 54 o/u-a$i numai de re1e.ii de .a Etio.e#% 8iind/4 ^ nri0iian a8irm4P (ori0nan arun/4 o -ri5ire #-re Ra#/a##e% /a i /nd ar 8i 5rut #43i N-un4; A/um e momentu.<" B Mon#eniore% #-u#e Ra#/a##e% .4#a$i3i .ui Cori0nan 0.oria de a3. re04#i -e +ren/a5e. E. e -e urma .ui6 E. a in5entat /2e#tia /u /r/iuma de -e #trada Fran/#3Bour0eoi#6 E. 5a 8i de a7un# -entru trea1a a#ta6 B Mon#eniore% #-u#e Cori0nan6 Domnu. de Saint3!ria/ nu are #4 reuea#/46 L4#a$i3i .ui Ra#/a##e /in#tea de a o 04#i -e D3ra de Le#-ar#6 I I a in5entat /2e#tia /u Etio.e#6 Saint3!ria/A E 1un -entru 5nat% dar nu -entru /4utarea 5natu.ui6 U 1ine% #-u#e Ri/2e.ieu -e /are a-re/ierea .ui Cori0nan /u -ri5ire .a Saint3!ria/ ,. atin#e#e i /are /4-4ta#e o mare admira$ie -entru Ra#/a##e% ,n urma a5enturii de .a Etio.e#6 Eaide% e 1ine% 8a/e$i /um 5re$i i mai a.e#% /ontinua$i #4 54 iu1i$i /a 8ra$ii% 8iind/4 ,ntre94re#/ ,n /ur,nd ni./ e:-edi$iuni -eri/u.oa#e% unde amndoi a5e$i de a/$ionat de /omun a/ord6 B A< Mon#eniore% eu ,. ,n0ri7e#/ -e Cori0nan /a -e un 8rate; eu i3am 84/ut 1anda7u. 4#ta ,n 7uru. 14r1ii B *i eu% #-u#e Cori0nan% i3am aran7at .ui Ra#/a##e 8runtea% aa /um o 5ede$i% Mon#eniore< Iar a8ar4 B n #8rit% #-u#e Ra#/a##e% iat43ne .i1era$i unu. de a.tu.% /e. -u$in -entru un tim-6 S4 8a/i 1ine% -o-4% #4 nu te mai ar4$i ,n drumu. meuP B Da% da% mu#/oiu.e% #4 mai ,ndr49neti tu #43mi a-ari ,n /a.eP Du-4 /e i3au adre#at a/e#te u.time dr404.4enii ,n /2i- de #a.utare de adio% ,i ,ntoar#er4 #-ate.e i -ornir4 ,n dire/$ii o-u#e6 Ce.e trei 9i.e /are #e #/ur#er4% ei nu .e -etre/u#er4 ,n /4utarea re1e.i.or% /i #u-ra5e02iindu3#e i /ertndu3#e6 Ra#/a##e a5u#e#e ideea #4 #e de#-art46 Aadar% a#i0urndu3i a#t8e. di5or$u. i /ti0nd i tim- -rin min/iuni.e -e /are .e de1ita#er4 /u ,ndemnare% ei -ornir4 -.ini de ardoare; Ra#/a##e o a.e#e#e -e Annai# de Le#-ar# /a $int4 a #-iona7u.ui #4u% iar Cori0nan i3. re9er5a#e -e +ren/a5e. i -e to5ar4ii .ui6 Bine< i #-unea Ra#/a##e6 A/um am #4 -ot #43mi 8a/ i eu o /arier4 Aten$ie% Ra#/a##e; e 5or1a #4 e5it4m #-n9ur4toarea% 8iind/4 Ri/2e.ieu nu 0.umete6 !e urm4% e 5or1a #4 reue#/ ,naintea 1.e#tematu.ui de -o-46 @ri -entru a#ta% mi #e -are /4 ,nainte de toate% tre1uie #4 m4 du/ #4 54d /e #e mai -etre/e -e .a /a#a din #trad4 Courteau% unde am mai 8o#t Dar /a #4 5e9i mai 1ine ,n4untru% /e ai #-une tu% Ra#/a##e de o mi/4 rait4 -rin 8o#ta .o/uin$4 a .ui +ren/a5e.A ? !e .e0ea mea% 5reau #4 am6 Inima .initit4% aa /4 am #4 m4 du/ ,n #trada Sainte3A5oGe6" yFoarte 1ine< i #-unea Cori0nan -e de a.t4 -arte6 A/um am #/4-at i eu de in8erna.u. /o/oat A/um #43i ar4t eu .ui /4 ,i #unt #t4-n i #43. 8a/ #4 /ra-e de 0e.o9ie6 Hreau #43. adu/ -e +ren/a5e. ,n mai -u$in de dou4 9i.e6 *i /a #4 -ot 8a/e a#ta% ,mi ,n/2i-ui /4 a -utea 04#i -ro1a1i. 5reo urm4% da/4 m4 5oi du/e a#t43#ear4 ? aa% .a noro/ ? #4 #/oto/e#/ -u$in -rin .o/uin$a mae#tru.ui de #/rim46 A#t8e. ? era de#tu. de natura. ? a/e.ai 0nd .e 5eni#e .a amndurora CA!6 UUUIII +RENCAHE< *I ANNAIS

P N ACEEA*I DIMINEAo% ,ntr3o /amer4 de .a Frumoa#a Diadem4% Se/undu. Montario. to/mai termina de un# /u o -.4/ere #-e/ia.4% /e.e trei3-atru r4ni -e /are +ren/a5e. .e -rimi#e ,n tim-u. .u-tei de .a Etio.e#6 Era o re$et4 -e /are o a5ea de .a o $i0an/4 i /are /i/atri9a o ran4 ,n /te5a 9i.e6 He/2i.e #/rieri 5or1e#/ ade#ea de#-re a/e#te minunate un#ori% a.e /4ror re$ete nu #e /uno#/ a9i% dar /are erau mira/u.oa#e6 n ori/e /a9% ,n diminea$a a/eea +ren/a5e. #e #im$ea /a Sam#on6 +o$i trei #e ad4-o#ti#er4 a/o.o6 Mau.uG# #-u#e#e; B Da/4 e:i#t4 5reun .o/ #i0ur -entru noi ,n !ari#% du-4 o a#t8e. de i#-ra54% e numai .a Frumoa#a Diadem46 *i 7ude/a#e 8oarte 1ine6 Nimeni nu -utea a5ea ideea de a3i /4uta ,n unu. din 2anuri.e /e.e mai 8re/5entate din !ari#6 *i Ro9a ,i -49ea #trani/6 Aadar% ,n diminea$a /e.ei de a -atra 9i% +ren/a5e. #e ,m1r4/a#e /om-.et i anun$4 /4 5rea #4 -.e/e6 !retindea /4 #e #u8o/4 a/o.o6 B Sunt momente% #-u#e e.% ,n /are ,mi 8a/e im-re#ia /4 ne3am ,ntemni$at #in0uri% -entru a3i e5ita a/ea#t4 #ar/in4 Eminen$ei Sa.e6 B Da% numai /4 ai/i e o temni$4 5o.untar4% #-u#e Mau.uG#6 *i -e ,n in4% ui$i /4 riti #4 8ii 549ut de Saint3!ria/% /are de trei 9i.e #3a in#ta.at ui #a.onu. /e. mareA B La nai1a< Ai dre-tate% Conte< S-u#e +ren/a5e.6 Uita#em de /ara02io#u. 4.a Da/4 ar 8i 5or1a numai de a3. e:-edia ad patres666 dar e. mi /aut4 numai un due.6 B He9i 1ine% re.u4 Mau.uG#6 +re1uie #4 #tai ai/i% m4/ar -n4 /nd omu. 4#ta are #4 renun$e .aP 3 B A i renun$at< S-u#e Herdure intrnd ,n /.i-a a/eea B CumA B S-un /4 #a.onu. /e. mare e .i1er% i /4 Saint3!ria/ nu are #4 mai 5in46 B De /eA B Fiind/4% #-u#e Herdure% a/um are /eea /e /4uta Herdure< Era Herdure ,n /arne i oa#eP Era /iudat de -a.id !oa.e 8iind/4 14u#e -rea mu.t a#ear4% ,n intimitatea /e o a5u#e#e /u Saint3!ria/% #au -oate 8iind/4 -ierdu#e #n0e6 Dar mi/ii .ui o/2i de iretenie i 1u9e.e3i -4mntii rn7eau6 B E:-.i/43te% domnu.e Herdure% #-u#e Mau.uG#6 *i mai ,nti #4 ne #-ui de unde 5iiA B De -e .umea /ea.a.t4% #-u#e Herdure% /are .und din mini.e .ui Montario. un -a2ar mare de 5in -e /are Se/undu. ,. um-.u#e to/mai% ,. 0o.i #-unnd; ,n #4n4tatea dumita.e% Se/und< De -e .umea /ea.a.t4% re.u4 e.6 Sau% /e. -u$in% de a/o.o tre1uia #4 5in6 B !e moartea Dra/i.or< n7ur4 Montario.6 +u eti 1eat /a un /4.u04r ,ndr4/itP B La#43.% ,. ,ntreru-#e /u 1.nde$e Mau.uG#6 Unde $i3ai -etre/ut noa-tea% domnu.e HerdureA B ntr3o /r/ium4< S-u#e Herdure /are -.e#/4i din .im14% amintindu3i de minunatu. 5in /e3 . 14u#e6 B !e to$i dra/ii< S-u#e Montario.% a 8i 5ru #4 8iu i eu a/o.o< B M3ai 8i deran7at% Se/und% #-u#e Herdure /u un ton a/ru6 B Da> /a #4 1ei mai 1ine% -re8eri #4 8ii #in0ur6 B Eram /u /ine5a% #-u#e Herdure /.4tinnd din /a-> /u /ine5a /are 84/ea /in#te% #ti/.4 du-4 #ti/.4 i ,n/4 din /e. mai 1un 5in6 A2< Domnu. de Saint3!ria/ e ,ntr3ade54r un /ome#ean 0enero#< +ren/a5e. i Montario. 84/ur4 o mi/are de uimire6 Mau.uG# r4ma#e re/e6 Herdure ,i turn4 ,n/4 un -a2ar i ,. 0o.i #-unnd;

B n #4n4tatea dumita.e% Domnu.e Saint3!ria/< B Ne3a tr4dat< Mu0i Montario. ,n04.1enindu3#e6 +ren/a5e. #e du#e #4 ,n/uie ua% dar ,i #/oa#e #-ad4% o -u#e -e ma#4 i #-u#e .initit B Herdure% eu /red /4 ai o oare/are an#4 #4 te ,ntor/i -e .umea /ea.a.t4% de unde -retindeai adineauri /4 5ii6 Herdure #e #/2imono#i i #-u#e; B U/i# -e .a #-ate a9i noa-te de Saint3!ria/% u/i# i ,n diminea$a a#ta de D5#n e ,ntr3ade54r o oare/are an#4 /a #4 mor de3a 1ine.ea3 B Domnu.e Herdure% #-u#e Mau.uG# 84r4 #4 ridi/e 0.a#u.% e tim-u. #4 te e:-.i/i odat46 +onu. era de o a#emenea manier4% /4 Herdure% /are 84r4 ,ndoia.4 ,. /unotea 1ine -e Conte% re-et4; B Da% /red i eu /4 e tim-u.< Iat4; ,n tim- /e noi ne .ua#em reedin$a .a a/e#t eta7% no1i.u. Baron #e in#ta.a#e i e. ,n #a.a /ea mare6 !rima 9i mi3am -etre/u$3o #u-ra5e0iindu3. i am -utut #4 m4 /on5in0 /4 nu 54 /4uta -e D5#6 domni.or6 A doua 9i% 8iind eu -rintre #er5itorii a/e#tui 2an% am -utut #4 m4 a-ro-ii de #u04toru. 1unuri.or a.tora i #43i #ur-rind /te5a /u5inte -e /are i .e #mu.0ea ner41darea .ui i atun/i mi3am dat #eama /4 -e mine m4 /4uta ? !e mine% domni.or< *i /e 5oia de .a mineA ? S/ri#oarea3Mau.uG# r4ma#e /a.m6 +ren/a5e. tre#4ri i #tri04; B S/ri#oareaL B Da a/eea de /are $i3am 5or1it /a #3o iei% ,n /a9u. /nd a 8i 8o#t u/i#% #-u#e Conte.e6 B @ #/ri#oare /are a-ar$inea Eminen$ei Sa.e Cardina.u.ui de Ri/2e.iee< S-u#e Herdure6 B A2< Morm4i Montario.6 Atun/i 5om ti i noi3 B @ #/ri#oare -e /are D5#6 nu a$i /itit3o ni/iodat4% domnu.e Conte< Continu4 Herdure6 @ #/ri#oare /are nu era a D5#\ @ #/ri#oare a /4rei -re9en$4 ,n /a#a D5#6 de5enea un /2in< @ #/ri#oare -e /are .e0itimu. ei -ro-rietar a -u# #43mi 8ie /erut4% trimi$,ndu3mi3. -e Senioru. de Saint3!ria/ /a am1a#ador e:traordinar< ? n #4n4tatea D5#% domni.or6 B !e #n0e.e .ui Iuda< *i /e3ai 84/ut /u #/ri#oarea% e:/.am4 +ren/a5e.6 B Ate-ta$i6 Aadar% ieri% -e .a ora #tin0erii% Domnu. de Saint3 !ria/ 94rindu3m4 din ,ntm-.are% m4 a/o#t4 /u 0a.anterie% m4 /ondu#e ,ntr3o -rea /in#tit4 ta5ern4 i a/o.o a/e#t domn Baron m4 ad4-4 /u 5inuri.e n .i mai minunate% #au /e. -u$in ad4-4 duumeaua /u e.e% 8iind/4 eu /i am aa de emo$ionat /4 mi3am re04#it 5e/2iu. meu e8 de 1and4% /4 nu tiu /um 5inu.% ,n .o/ #43mi /ur04 -e 0t.e7% /ur0ea -e #u1 ma#4P ,n nAnAta.ea D5#6% domnu.e +ren/a5e.< Mau.uG#% /are urm4rea /u mu.t4 aten$ie /otituri.e i o/o.uri.e u//#.ei t-o5e#tiri% ,i 84/u #emn .ui +ren/a5e. #43i 1a0e #-ada ,n tea/46 I i/n/a5e. a#/u.t46 Herdure 9m1i6 Cnd m3am ,m14tat 1ine% /ontinu4 e.% m4 ,m14ta#em /4 ni/i nu mai -uteam #4 m4 $in -e #/aunu. a/e.a 84r4 #-4tarP Dar% #-u#e Montario.% nu 14u#e duumeaua ,n .o/u. t4uAP Ba da% #-u#e Herdure6 Duumeaua #e ,m14ta#e i dn#a /a -untea unei /or41ii> din /au9a a#ta% i eu i #/aunu. de #u1 mineP A/um ai ,n$e.e#% 1ra5u. meu Se/undA !e #/urt% ,n /.i-a a/eea% Domnu. de Saint3!ria/ ,mi -romi#e dou49e/i de -o.i de aur da/4 5oiam #43i -redau #/ri#oarea /are ,ntr3o #ear4% -rin a-ro-ierea !ie$ei Re0a.e% o 8ura#em 8rate.ui Cori0nanP Mau.uG# tre#4ri6 @/2ii .ui Herdure #e,nteiau6 B @ 8ura#em% re.u4 e.% /u a7utoru. unui /ara02io# /a i mine% -e /are ,. ,m-odo1i#em /u nume.e onora1i. a. Domnu.ui +ren/a5e.% /u #/o-u. /a e. #4 nu 8ie re/uno#/ut i #4 #e -oat4 /rede /4

D5#6 era$i -rintre a/ei 2o$i% domnu.e mae#tru de #/rim4P B Mi9era1i.e< Mu0i Montario. ridi/nd -umnu.6 B Herdure% #-u#e Mau.uG#% ai 8o#t #u1.im6 Montario. r4ma#e tr49nit de uimire ? /u att mai mu.t% /u /t +ran/a5e. ,n#ui ,i .ua#e mina .ui Herdure i #-unea; B Mu.$ume#/% Herdure6 Am #43$i r4#-.4te#/ a#ta6 Continu4% -rietene% /ontinu4P B Ei 1ine< S-u#e Herdure% eu am a//e-tat /ei dou49e/i de -o.i de aur6 B *i #/ri#oareaA !a.-it4 +ren/a5e.6 B @ a5eam .a mineP Herdure ,. -ri5i -e Mau.uG# ,n 8a$4 i ad4u04; 8iind/4 D5#6 nu a$i 8i /itit3o ni/iodat4% 8iind/4 54 ,m-iedi/a #4 dormi$i% 8iind/4 nu era a D5#6% eu i3am arun/at3o -e ma#4 i Saint3!ria/ #e re-e9i .a ea6 Fu o t4/ere a-4#4toare6 +ren/a5e. era tran#-irat% Mau.uG# ,n0ndurat ,n .u-ta ameea ,m-otri5a /e.ui mai 8ormida1i. ad5er#ar% 2 #e -4ru deodat4% /4 ei /ti0a#er4 una din a/e.e 5i/torii /are #e -.4te#/ numai /u 5ia$aP L !o.i de aur i #3au-4rut -rea -u$in3 B A2a< S-u#e Montario. ,n/ntat B Da6 *i atun/i mi3a -.4tit u/i0ndu3m4 -e .a #-ate% /u o #in0ur4 .o5itur4 1ine a-.i/at4 ai/i% unde 5ede$i /4 mi3e 1.u9a #8iat46 Aadar% D5#< Domni.ori at" } D mD!}mt]} mtaCta *& 8UndCa C m}rt #4n4tatea B *i /um ai ,n5iatA !ie.e de 1i5o. -e /are am o1i/eiu. #4 o -ort -e #u1 1.u9a a#ta6 S/ri#oare de /are mi3ai 5or1it de dou43trei ori< Nu tiu ni/i /e /on$inea i ni/i nu -ot #4 #-un /4 da/4 ar 8i 8o#t 8o.o#itor #au -rime7dio# #4 o 8i -4#trat6 Dar ,ntru/t dumneata #-ui /4 Herdure a 84/ut 1ine /4 a ,na-oiat3o3\L8/i #un , tu. //#t/i /:u/i it . t7ooorito#iI/ +r/ii/T5d tre#4ri a/e.a ,i 0o.ea a-te.ea #au a. o-tu.ea -a2ar% /u o #Itr,m14tur4 de da/4 5rea #4 -4r4#ea#/4 !ari#u.3I tre1uie< C2iar de ar 8iv#4 intru ,n 1r.o0u. 8iarei i 8a$4 ,n 8a$43 666 B Mai mi3a r4ma# oare/are a5ere% -e /are o -ot 8a/e 1ani oi3o o8er6 n Ita.ia% /u tinere$ea ta% /u 5ite7ia ta% ai #43$i re,n/e-i 5ia$a6 (+ren/a5e. /.4tin4 din /a-)6 Ia #eama; Annai# de Le#-ar# e#te de#tinat4 -entru /ata#tro84 Nenoro/irea /e.or /are mer0 -e drumu. ei% 8iind/4 .a /a-4tu. L/e#tui drum% eu 54d ridi/ndu3#e un ea8od i -e a/e#t ea8od% 54d .u/ind o #e/ureP B Ei 1ine% #-u#e +ren/a5e. ,ntr3un #u#-in atun/i 5oi muri /u ea6 *i odat4 /u ea6 B Biet /o-i.% murmur4 Mau.uG#6 B *i a-oi% a#/u.ta$i Nu ar 8i a#ta o 0.orie -entru mine% de a 8i #mu.# 7:; 8ata .ui Eenri/ a. IH3 .ea% din 02eare.e 8iareiA ? Ceea /e 8a/i tu -rin a#ta% e demn de A/ademia mea% mi3ar 8i 9i# 14trnu. Bar5i..ar#6 ? @ 8ii/4 de re0e% ad4u04 e. /u un 2o2ot de r#% #a.5at4 de a/e#t mi/ mae#tru de N/rim4% dra/e< Se/undL B !re9ent< Mu0i Montario. 14tnd du1.u a-e. /u -i/ioru.% /a .a .e/$ia de #/rim4 B +u ai #4 ,n/er/i #4 -ui m,.ia -e a/e. Cori0nan% #au -e Ra#/a##e% /r/ tre1uie #4 tie ,n /e temni$4 a trimi#3o Cardina.u.6 ndat4 /e 5ei 8i 04#it -e 5reunu. din ei% adu3mi3. de ure/2i ,n .o/uin$a Conte.ui% /are 5a de5eni /artieru. no#tru 0enera. CA!6 UUUIH +RENCAHE< *I ANNAIS (E) B AU !LECA+< S-u#e MontarioL *i iei ,n#o$it de Herdure% /are% .a6 Un #emn a. Conte.ui% #e ridi/a#e #43. ,n#o$ea#/4 -e

Se/und B Eu am /$i5a -rieteni -rin !ari#% #-u#e atun/i Conte.e de Mau.uG#6 A -utea #4 a8.u -rin ei% /e5aP Adio% +ren/a5e. !e mine% .a mine a/a#4 Conte.e% /u e:/e#i5a .ui #en#i1i.itate% ,n$e.e#e#e /4 +ren/a5e.% ,n #tarea .ui #u8.etea#/4% nu -utea #4 8ie in#-irat #au mn0iat de/t de e. ,n#ui> #in0ur4tatea e /teodat4 o otra54% dar a.teori un 1a.#am6 E. iei ,n #a.onu. /e. mare% #e ,nt.ni /u Ro94% -e /are o #a.ut4 A8ar4% ,n 0r4dini a-ar$ineau .o/uin$ei din #trad4 Courteau6 n /a#a ei% #u# de tot% #e a8.4 .o/uin$a .ui +ren/a5e.6 n 9iua a/eea% -e .a ora trei% doannia Bri02itta ,. 549u intrnd -e da/4 d5#6 ti$i /e e a/eea Ca#a Zmei.or de .` Made.ene% /are -rin -o-or a #o/otit /4 nu tre1uie #4 #e ate-te /a a/e#te 8ete #4Ire0rete e.e #in0ure% I Atun/i% a 2ot4rt #4 de-4ea#/4dorin$e.e .or% aie a/e.ora /are tre1uie #4 B Dar% domnu.e% 1.1i 14trna tremurnd%^/e m4 -ri5ete a#ta -e mineA Ce% eu #unt o 8at4 a -.4/eri.orAP B @2% nu<666 nu i nu% -e to$i dia5o.ii% d5#6 nu #unte$i> a#ta #e -oate 5edea de#tu. de 1ine< A/um% 8enomenu. a/e#ta #4 8ie e:-.i/at de /ine 5a -utea; ei6 Bine% I (,n m && u Bri02itta #e #im$ea 8oarte o8en#at4; B A#ta nu ,n#eamn4% mu.$ume#/ .ui Dumne9eu<% ,n/e-u ea% /4 ,n . ,n/re$ea mea3 B Da% o ,ntreru-#e Ra#/a#ee% /u autoritate6 Numai /4 uite /e e; I minen$a S4 nu 5ira ,n /e.u.e.e a/e#tea de .a Made.onette numai 8e$e.e Inimoa#e% -o/4ite #au nu% /i i.u#tru. Cardina. 1a04 ,n e.e -e 14trne.e 1ur02e9e 8oarte mite% aa /4 d5#% dar a /4ror ur$enie nu -oate #4 .e #/u9e re5o.ta3 B Re5o.t4< EuA )emu 14trna /.4n$4nind din din$i3 B Doamn4% #-u#e Ra#/a##e /u mu.t4 indu.0en$4% d5#6 5e$i 8i a/u9at4 de re5o.t4 da/4 nu ,mi 5e$i -reda imediat /2eia -e /are Eminen$a S4 mi a ordonat #3o iau de .a d5#6 B Ce /2eie% 1unu.e I#u#eA Ce /2eieA B De o or4 de /nd m4 omor ai/i #4 53o #-un; /2eia de .a .o/uin$a .ui +ren/a5e.< B Uite3o< S-u#e 14trna dndu3i /2eia *i mai a.e#% #-une$i3i 8 iminen$ei Sa.e3 B A#/u.ta$i% o ,ntreru-#e Ra#/a##e% ,n/er/a$i #43i #-une$i /ui5a /4 am 5enit -e ai/i% ,n/er/a$i% 1un4 i 14trna Made.onett4% i o #4 5ede$i atun/i /um e 84/ut4 /2eia de .a a/e.e /e.u.e ,n /are #e moare ,n -u/ioa#43A/e#tea 8iind #-u#e% Ra#/a##e di#-4ru% .4#nd3o -e doamna .iri02itta 9dro1it46 De/i% Ra#/a##e intr4 ,n .o/uin$a .ui +ren/a5e.> i 84r4 a6 mai -ierde tim-u. /a #3o /otro14ia#/4% a.er04 #-re 8erea#tra /are d4dea ,n 0r4dina /a#ei din #trad4 Courteau6 B Mii de tunete; iat4 to/mai .a /e m4 0ndeam i eu< De ai/ea 54d toat4 /a#a no1i.ei domnioare6 Nu ,mi mai r4mne de/t #4 m4 .a# ,n a/ea#t4 8rumoa#4 0r4din4 i atun/i nu merit% eu Ra#/a##e% #4 8iu -rimu. #-ion a. Cardina.u.ui% da/4 nu 5oi reui #4 dau /u na#u. ,n 5reun indi/iu oare/are3 ? Em% /e /iudat% /ontinu4 e. ,n0ndurat A/um /te5a 9i.e eu am #a.5at3o% #au /e. -u$in am 84/ut totu. /a #4 8ie #a.5at4> i a#t49i am #4 ri#/ #43mi ru- oa#e.e% /a #3o -ot du/e .a -ier9anie6 ? Ei% a#ta e<% de unde ,mi 5in toate o54ie.i.e a#teaA ? 3 ,i #/utur4 /a-u. i #e de#/4r/4 de 0reutatea idei.or -e /are .e #o/otea -eri/u.oa#e6 B +oate 8ere#tre.e #4 8ie ,n/2i#e /u 0ri74 ? /u 8oarte mu.t4 0ri746 EmP a#ta3i iretenie 5e/2e6 *i 0ndind a#t8e.% Ra#/a##e 84/u .a un /a-4t a. 8rn02iei #a.e un nod de trean0% /are urma #43i 8ie ,m1r4/at -e .a #u1#uori6 A-oi% 8unia #4 atrne -n4 7o#% iar o/2iu. de .a$ -e /are ,. 5r#e #u1 #u1#uori ,. tre/u -e dea#u-ra unei 1are de 8ier /e #e a8.a de3a /urme9iu. 8ere#trei% 84/nd a#t8e. un 8e. de #/ri-ete; e. atrna de 8rn02ie -e o -arte% iar /e.4.a.t /a-4t a. 8rn02iei% tre/ut -e#te 1ar4%

atrna -e .n04 e. ,n 7o#% iar Ra#/a##e o $inea #trn# /u mini.e6 n 8e.u. a/e#ta% Ra#/a##e a5ea #4 /o1oare uor% moder,ndu3i 5ite94 du-4 -.a/% .4#nd 8rn02ia .i1er4 #43i trea/4 mai ,n/et #au mai re-ede -rin mn46 A7un#e#e a#t8e. .a /te5a -i/ioare #u1 8erea#tr4% /nd ,i o-ri 1ru#/ /o1orrea; /ine5a intra#e ,n .o/uin$a .ui +ren/a5e. i 5or1ea /u 0.a# tareP Ra#/a##e ,i /iu.i ure/2i.e i a#/u.t4P PD De3a1ia ,n/2i#e#e ua de /te5a minute% de3a1ia ,i re5eni#e din emo$ia i din indi0narea ei% /nd ua #e de#/2i#e din nou i doamna Bri02itta 549u intrnd un -er#ona7 -e /are% de data a/ea#ta% ,. re/uno#/u imediat B D5#6% Cu5ioa#e -4rinte< B Eu ,n#umi Frate.e Cori0nan 54 #a.ut4% 1una mea doamn46 Am 5enit% /a i a/um /te5a 9i.e% #4 8a/ o mi/4 5i9it4 ,n .o/uin$a a/e.ui tr4d4tor% a a/e.ui r495r4tit% a a/e.ui ereti/ de +ren/a5e. B *i d5#6A Stri04% -ierdut4% 14trna6 B Ce% a mai 5enit /ine5a% ,ntre14 re-ede Cori0nan6 B Nu% nu% nimeni% o 7ur% eu nu tiu nimi/% 54 ro0 #43i #-une$i a#ta6 Eminen$ei Sa.e% Cu5ioenia ta< B *i 1ine 8a/i /4 nu tii nimi/ i mai a.e# da/4 n3ai #4 #-ui nim4nui nimi/% 8iind/4 da/4 ai #4 de#t4inui /ui5a 5i9ita -e /are o 5oi 8a/e eu a/um% #4 nu ui$i /4 e:i#t4 .a ,n/2i#oarea +em-.e i .a C2ate.et% nite 0ro-i i nite /e.u.e -entru oamenii a/u9a$i de ,na.t4 tr4dare6 A#ta ar 8i -4/at% ad4u04 8rate.e Cori0nan% 8iind/4 .a dre-t 5or1ind nu eti aa de tre/ut4 i eu am /in#tea de a -rote7a #e:u. 8rumo#6 Adio ? i -rimete 1ine/u5ntarea mea6 P S-unnd a/e#tea% 8rate.e Cori0nan o /iu-i tren04rete de 1ra$ i doamna Bri02itta #e /49ni din tot #u8.etu. #4 -ar4 ruinat4 ? e8orturi 9adarni/e% /4ei #-ionu. i di#-4ru#e6 B Doamne% murmur4 ea% -ar/4 i3ar 8i a-u/at -e to$i tur1area< Ce. mi/ 5rea #4 m4 ,n/2id4 .a Made.onette% /e. mare .a +em-.e6 Barem 4#ta m3 f toart4 mai -o.iti/o#% ad4u04 ea ^8re/ndu3i 1ra$u.6 Cori0nan intr4 ,n /amera .ui +ren/a5e.% $inndu3i #in0ur nite di#/ur#uri 5e#e.e% -rin /are #e% 8e.i/ita de i#te$imea% de 5a.oarea i de 0eniu. .ui6 B !e /a-u. i -e 1urta .ui S/arao#/2i% #tri04% /u 5o/ea .ui de 1a#% a#ia a 8o#t ,n5rtita% du-4 /um 0nde#/ eu< Sau 04#e#/ 5reun indi/iu #au Inu mai 04#e#/ nimi/< *i /um +ren/a5e. tot are #4 #e ,ntoar/4 ai/i% mai riir,ud #au mai tr9iu% eu am #4 in#ta.e9 ,n -ro-ria .ui .o/uin$4 o /ur#4% LgP af:an4% #au mai tiu eu /e% ,n /are #4 #e -rind4 /ara02io#u. 4.a% /nd o 5eni666 Foarte a/ti5% ,n/e-u #4 /er/ete9e du.a-uri.e% .49i.e6 B E:/e.ent4 idee #4 m4 in#ta.e9 ai/i% -e Ba/2u#< Cu att mai mu.t ,n /t a/ea#t4 doamn4 Bri02itta% nu arat4 aa r4u> am 549ut3o eu /u neaten$ie% -rima oar4 /nd am 8o#t -e ai/i6 Da% da% nu m4 /ontra9i/% nu e /2iar aa de tre/ut43 @2< Se ,ntreru-#e e.% dar /e e a#taA ? Mi #e -are /4 re/uno#/ a/e#t o1ie/t> -ar/4 .3am mai 549ut eu -e unde5a% -e umerii mei mi #e -are3S/oto/i#e ,ntr3o /amer4 i intrnd ,n a/eea ,n /are era 8aimoa#4 8erea#tr4% r4m4#e#e tr49nit ,n 8a$a unui o1ie/t /e #e a8.a a04$at -e -erete3 Rori0nan ,i ridi/4 na#u. mare #-re o1ie/tu. ,n /au94 i3. miro#i% /a i /nd ar 8i 5rut #43. re/unoa#/4 a#t8e. B Da% e. e% #-u#e ,n /e.e din urm4% /.4tinnd /u durere din /a-% e. e% e. e3 B Bi/iu. S8ntu.ui La1ru< Stri04 o 5o/e6

n a/e.ai tim-% o mn4 #e .un0i -e dea#u-ra um4ru.ui .ui ^ I^P ri0nan% /are r4ma#e ,m-ietrit i a-u/4 /nutu. /u /ure.e.e -.lm1uite ,n /a-4t6 Cori0nan #e ,ntoar#e i r4ma#e n4u/it de uimire% /u o/2ii #/oi din or1ite% /u 0ura de#/2i#46 B Domnu.e +ren/a5e.< Murmur4 e. ,n #8rit B C2iar e.< S-u#e +ren/a5e. i91u/nind ,n r#6 Bun4 9iua% -o-46 Ce /4 utai ai/iA B Domnu.e +ren/a5e.% 54 7ur tre/u#em mi3a 5enit o idee int,m-.area3Frate.e Cori0nan #e 8uria ,n/etior #-re u4% iar +ren/a5e. ,. .4#4 #3o 8a/46 B Hoiam% /ontinu4 #-ionu.% #4 54 #-unP 2a< Stri04 e. a7un0nd .a u4 -rintr3un #a.t% 5om 5edea noiP 2o< B.e#tem< Ua era ,n/uiat4 /u /2eia -e /are +ren/a5e. o .ua#e .a e.< Frate.e Cori0nan .o5i /u umerii .ui 5oini/i ,n u4% /u toat4 -uterea% ,n #-eran$a /4 o 5a d4rma6 Dar #im$i o durere 0ro9a54 ,n um4r% /are ,. 84/u #4 #/oat4 un ur.et Bi/iu. S8ntu.ui La1ru intra#e ,n a/$iune< B . re/unotiA Stri04 +ren/a5e. -o/nindu3L Cori0nan ,. re/unotea -rea 1ine6 Bi/iu. S8ntu.ui La1ru a5ea unu. din a/e.e mu/4toare .im1a7e -e /are ar 8i 8o#t 8oarte 0reu #43. uite6 n ori/e /a9% 8rate.e Cori0nan 84/u din nou o intim4 /unotin$4 /u e.6 Cori0nan #e 549u re9emat de 8erea#tr4 +ren/a5e.% /u o mi/are ra-id4% ,. a-u/4 de -i/ioare i3. 84/u #4 #e .e0ene -e dea#u-ra 1arei tran#5er#a.e de .a mi7.o/u. 8ere#trei6 S4 #-unem dre-t% nu 5oia #43. arun/e ,n 0r4din4% /i numai #43i tra04 o #-erietur4 0ro9a54% atrnndu3. ni$e.u ,n 0o.6 Numai /4% e:a/t ,n /.i-a a/eea% -ri5iri.e .ui +ren/a5e. /49ur4 ,n mi7.o/u. 0r4dinei ? i #/oa#e o e:/.ama$ie; Annai# era a/o.o6 Mae#tru. de #/rim4 #im$i o -uterni/4 emo$ieP mini.e i #e de#/.etar4P i3i d4du drumu. .ui Cori0nan6 C4.u04ru. /49u ,n 0o.% /u /a-u. ,n 7o#6 Ea eraP Se a8.a ,n #-ate.e unui 1o#/2et ,ntune/at de ar1uti% ,n do#u. /4ruia to/mai di#-4ru#e atun/i /nd o 94ri#e +ren/a5e.6 La /$i5a -ai de Annai#% ,n 0ru-; Fontrai..e# Li5erdan% C2e5er# i Bu##iZre6 Ln04 ea% un /a5a.er ,na.t% ,m1r4/at de /4.4torie; era Loui# de Ri/2e.ieu6 n momentu. a/e.a% ei terminau o di#/u$ie /e 8u#e#e ,n/e-ut4 de mu.t4 5reme ? 84r4 ,ndoia.4 ? i /u -ai ,n/e$i #e ,ndre-tau #-re /a#4P B Adio% /o-i.a mea% #-unea ,n momentu. a/e.a Loui# de Ri/2e.ieu6 Con8erindu3mi demnitatea de Cardina.% Re0e.e mi3a -orun/it #4 m4 ,ntor/ .a LGon i tre1uia #4 8iu -e drum de trei 9i.e6 Aadar m4 de#-arte de dumneata% dar ,mi d4 ,n a/e.ai tim- o nou4 autoritate% /are ,mi 5a -ermite #43. /om1at /u arme re0a.e -e a/e.a /are e 8rate.e meu% da/4P ,n#4 #-er /4 nu 5a mai ,ndr49ni nimi/ /ontra dumita.e6 Cu toate a/e#tea% .ua$i a#ta6 *i ,i o8eri tinerei un ine. de ar0int% ,n 8orm4 de ar-e% /are #e ,n/o.4/ea ,n 7uru. .ui ,n#ui6 B ndat4 /e 5ei a5ea 5reo ,ndoia.4 #erioa#4 a#u-ra inten$ii.or I iate.ui meu% trimite3mi ine.u. a/e#ta> atun/i am #4 a.er0 ,n a7utor6 *i da/4 5a tre1ui% am #4 a-e.e9 .a 7u#ti$ia 8iu.ui .ui Eernie a. IH3 .ea6 Adio% /o-i.a mea i 8ii 1ine/u5ntat4P Nou. Cardina. ridi/4 mna i ,n/e-u 0e#tu. 2ierati/ de 1ine/u5ntare6 Dar ea% ,ntreru-ndu3i mi/area% ,i ,ntin#e 8runtea #-re I% oui# de Ri/2e.ieu i murmur4P B Adio% tat46 Aa de ,ne,nt4tor a 8o#t e.anu. ei% aa de ne-re549ut 8u#e#e /u5ntu. de .a urm4% ,n/t ,na.tu. -re.at #im$i inima -a.-itndu3i6 Un minut% e. ,i retr4i din nou /redin/ioa#a .ui dra0o#te i -rin .a/rimi.e /are ,i n454.ir4 ,n o/2i% ,i re549u tre/utu. tinere$ii% -.in de /redin$4 i ti/ #-eran$46

Ri/2e.ieu o #trn#e ,n 1ra$e -e 8ii/a Loui9ei de Le#-ar# /u o mi/are /on5u.#i54 i re-et4; Adio% /o-i.a mea6 A-oi% ,ntore,ndu3#e 1ru#/% #e de-4rt4 /u -ai mari Annai# #e a-ro-ie re-ede de 0ru-u. /e.or -atru /a5a.eri /are a#i#ta#er4 .a a/ea#t4 #/en4 B Domni.or% #-u#e ea% a/ea#t4 demnitate de Cardina. -oate #4 8ie momea.4 A/ea#t4 ne5oie a ,ntoar/erii ,n mare 0ra14 -oate #4 8ie o /ur#46 !ot #4 /onte9 -e d5#6A B Doamn4% #-u#e Bu##iZre% noi ne3am ,n$e.e# demu.t% /a #4 5e02em a#u-ra Domnu.ui de Ri/2e.ieu; da/4 e 5reo /ur#4% tre1uie #4 8ie or0ani9at4 -e unde5a -rin ,m-re7urimi.e !ari#u.ui F4r4 a ne .4#a 549u$i% de .a di#tan$4% noi ,. 5om e#/orta -e drum -n4 .a Sen#6 A-oi% ad4u04 tn4ru. /u un #u#-in% ne 5om ,ntoar/e .a di#-o9i$ia ordine.or d5#P6 Da/4 ne mai 8a/e$i /in#tea de ` a-e.a .a a7utoru. no#tru6 Annai# -4#tr4 un moment de t4/ere6 *i ea #/oa#e de a#emeni un #u#-in% /are ,i um8.4 -ie-tu.6 Dar imediat% ridie,ndu3i /a-u. 8in i no1i.% -e#te /are tre/ea o ra94 de /in#te /urat4% #-u#e; B Domni.or% d5#6 #unte$i nite 0enti.omi /ura7oi i /in#ti$i6 Lu-ta -e /are eu am ,ntre-rin#3 o% am #3o /ontinui -n4 .a /a-4t /u d5#6 Noi 5om ,n5in0e #au 5om muri ,m-reun4 @ri/e #3ar ,ntm-.a% -a/tu. /are m4 .ea04 de d5#6 nu3mi 5a di#-are ni/iodat4 din 5ia$a mea6 Fe$e.e /e.or -atru tineri #/.i-ir4 de 1u/urie6 +o$i -atru% ,n #emn de /redin$4 ,ntin#er4 mina% a-oi ,n/.inndu3#e% -.e/ar4 5a $ine /u5ntu. Dar eu 54 de/.ar% don8rii.or% /4 nu #unt #i0ur de nimi/ atta tim- /t +ren/a5e. e ,n 5ia$4666 \urat moartea6 Cu toate a/e#tea e. e ,n/4 ,n 5ia$4< Fontrai..e#% Li5erdan i C2e5er# #e -ri5ir4 uimi$i Du-4 a8a/erea B Ei 1ine< Se r4#ti Fontrai..e#6 Atun/i #4 nu -.e/4m6 S43. /4ut4m i LGon -n4 .a Sen#% 8iind/4 aa i3am -romi# ei6 I DD C2i19uind a#t8e. .u/ruri.e% /ei -atru /a5a.eri #e du#er4 #4 #e -o#te9e LGon% 84r4 a 14nui /4 era e#/ortat i de /ei -atru to5ar4i ? /e.e -atru Ra#/a##e% /u 8unia tre/ut4 -e #u1 #u1$iori% ,i ,n/e-u#e /o1orrea% 0ra$ie in0enio#u.ui #i#tem de #/ri-ete -e /are ,. ima0ina#e6 N3a5ea de/t #4666 deD drumu. -u$m /te -u$7n% .a re/tu. 8rn02iei /are at8 rna #-re 2a9% d8Wte- e/ouri 8ante9i#te ,n o/uinte .ui +ren/a5e.b D B Cine #4 8ie 4#taA Mri Ra#/a##e6 n ri5a.A Un ami/A n tim- /e a#/u.ta i ,n/er/a #43. re/unoa#/4 du-4 0.a# -e intru#% 8erea#tr4A I I I I I B Dra/e< E Cori0nan< B Dra/e< E Ra#/a##e< Ei #/2im1ar4 o -ri5ire e:a#-erat4% ,n /are era tot atta uimire /t i 8urie6 A-oi; E#te /2eia -e /are tu o /autL6 B @2< @2< Da/4P !oate /4 Ra#/a##e ar 8i 8o#t 8oarte 0r41it #4 a8.e unde ar 8i -utut #4 o 04#ea#/4 -e Annai#% dar i #e -4ru un 8a-t /ara02io# /a #4 -iard4 o a#t8e. trnti amndoi -.mmii ,n /a-u. .ui Cori0nan% ,n tim/e ,i #tri0a; B Da/4 / ade54rat% -o-o (o nou4 .o5itur4 /a de m4/iu/4) ,$i Ra#/a# na$ura.% #e ur/a ,n HV/i8er4 d ur/4% -n4 .a Bi/iu. S8ntu.ui La1ru< ) .ui Cori0nanI,n 0o.6 *i ,n a/eiai /.i-4 i uit4 de e.6 E.I,. 549u -.e/nd -o9i$iei -e /are o o/u-au -rintre tu8iuri.e i /o-a/ii din 0r4din4 ? 8ie -ur i #im-.u datorit4 -reo/u-4ri.or /are ,. o1#edau% nu 549u#er4 nimi/ #4 mai" /read4 de#-re e.A A/ea#ta voi e. #3o a8.e /u ori/e -re$6 S4 tie de-4rte9e de ea< IA n /.i-a a/eea% -ri5irea ,i /49u -e 8rn02ia /e era tre/ut4 -e#te 1ar4 (Ferea#tra 8iind .a

man#ard4% de/i /on#truit4 ,n a/o-eri% era /e5a mai B Mu.$ume#/% -rietene \Noro/< S-u#e e. 5e#e.6 \Noro/i uare noro/u. o 8ii< Nu /um5a o 8i mu#iu Cori0nanAP Da% -e .e0ea mea< Ad4u04 e. 8erea#tr43 S3a a04$at de 8r,n02ie3 Uite3. /4 ur/4 din nou3 Eei% /u5io#u.e -un0a% 0r41ete3te3 B Cine3mi 5or1eteA S-u#e indi5idu. /are era ur/at -e 8unie% a7un0nd .a mar0inea 8ere#trei6 B Eo< F4/u e.6 Cori0nan i3a #/2im1at 8a$a< La nai1a< Nu mai ,n$e.e0 nimi/ 4#ta3i Ra#/a##e< B Domnu.e +ren/a5e.< E:/.am4 Ra#/a##e ,n#-4imntat B !e to$i dra/ii% Cori0nan a /o1ort i Ra#/a##e ur/4< Ce ,n#/amn43 B S4 54 e:-.i/ eu% domnu.e% 1.1i Ra#/a##e #4rind ,n /amer46 Dar 54 ro0 #4 .4#a$i ,n -a/e Bi/iu. S8ntu.ui La1ru6 Hede$i d5#6 domnu.e% /nd Ra#/a##e #e ur/4% e 8oarte natura. /a i Cori0nan #4 /a% ei 1ine> dar /e a$i 84/utA 3 +ren/a5e. ,n/4.e/a#e -e 8erea#tr4 i #e .4#a#e re-ede -e 8unie ,n 7o#6 @ /.i-4 Ra#/a##e r4ma#e ,n#-4imntat% a-oi ,i re5eni; B +ren/a5e.< Se 0ndi e.6 *i Annai#< Ce .o5itur4 de mae#tru% /a #43i -rind ,m-reun4< In8erna.u. -o-4 #3a 0ndit .a a#ta< A2a% a/um ,n$e.e06 Are #4 trium8e e.< !e /oarne.e dia5o.u.ui% a#ta n3are #4 #e ,ntm-.e< A/um% ,ntre noi doi% Cori0nan< *i re-e9indu3#e din nou% Ra#/a##e ,i re,n/e-u /o1or,rea3 Cori0nan a7un#e#e 7o# de dou4 minute6 Atin0nd -4mntu.% -rimu. .ui 0nd a 8o#t #4 #e #tre/oare -n4 ,ntr3im tu8i% unde #e 02emui6 Frate.e Cori0nan ,i a-u/4 a-oi /u amndou4 mini.e 8runtea .ar04 i #e 0ndi; B S4 /er/et4m ,m-re7urimi.e% ar #-une E5an02e.ia A/o.o% #e a8.4 .o/uin$a a5enturierei6 Bun< A/um #4 5edem% /o.o ,n 8undu. 0r4dinii% #e 5ede o -orti$4% /are tre1uie /4 r4#-unde ,n #trada Courteau6 !e a/o.o am #4 -.e/6 Bun< R4mne #4 tiu% da/4 a8uri#ite.e me.e de i#/oade% #e a8.4 .a -o#tu. .or< !e /a-u. i 1urta .ui Iuda< Mi #e -are /4 5iitoru. mi3e a#i0urat a/um6 Am -u# mna -e a5enturier4 . -e mae#tru. de #/rim46 Iii% ei< Uite /4 mai /o1oar4 unu. -e #/ar43 A2a% e ne.e0iuitu. de +ren/a5e.< F4/u e. tre#4rind de 1u/urie6 Uite /4 a a7un# 7o#3 Uite3. /4 #e ,ndrea-t4 #-re /a#43 S4 tii /4 a8uri#itu. are #4 #e ,nt.nea#/4 /u mainQe..e mai am tim- de o or4% i3am -rin#L +ren/a5e. tre/u .a 9e/e -ai de Cori0nan i di#-4ru du-4 /otitura unei a.ei6 Atun/i% 8rate.e Cori0nan% ,ndoindu3#e% mer0nd ,n -atru .a1e% no re-e9i #-re -orti$a -e /are o 549u#e6 Era ,n/2i#4 /u /2eia6 Dar (ori0nan /unotea arta de a ,ndu-.e/a o 1roa#/4 i a o /on5in0e #43i /ede9e6 )ra$ie -umna.u.ui #4u% /ondu# /u ,ndemnarea unei 5e/2i -ra/ti/i% ,n /te5a /.i-e% a 8o#t a8ar4 B Fie3$i mi.4 Cu5ioenia ta% -entru dra0o#tea .ui Dumne9eu% a Fe/ioarei i a S8in$i.or< Fie3$i mi.4< n0n4 -e na# un /eretor% /are in#ta.at -e -artea /ea.a.t4 a #tr49ii% ar4ta -e -i/ioru. 0o.% nite 1u1e 2idoa#e% #n0ernde6 Cori0nan #e a-ro-ie% arun/4 o 14n/u$4 ,n -4.4ria /eretoru.ui i murmur4; B S4 #e ,n/on7oare /a#a a#ta6 @ri/ine 5a iei #4 8ie urm4rit M4 ,ntor/ -e#te o 7um4tate de or4 Funia 54 atea-t4 da/4 ar #/4-a -4#4re.e.e< Frate.e Cori0nan a7un#e numaide/t ,n #trada Saint3A5oGe i% de#/2i9ndu3i -e /t -utea mare.e /om-a# a. -i/ioare.or% o ru-#e .a 8u04 #-re !ia$a Re0a.4 Ct de#-re /eretor% e. ,i 7u-ui /a o -ie.i$4 -ie.ea /u 1u1e de -e -i/ior% o ,ndoi /u 0ri 7e% o -u#e ,n 1u9unar i d4du -orun/i /e.or a#e #au a-te i#/oade -e /are ,i /omand4 e.6 Band4 #e de#-4r$i% #e ri#i-i /a un roi de a.1ineP ,n /te5a /.i-ite% /a#a a 8o#t ,n/on7urat4 Noa-tea #e a-ro-ie> o mare t4/ere #e .4#a a#u-ra /artieru.ui ,nde-4rtat% -u#tiuP atmo#8era era 8oarte tra0i/46

Ra#/a##e% .a rndu. .ui% a7un#e 7o# .a dou4 minute du-4 +ren/a5e.% /am -rin tim-u. /nd Cori0nan 8or$a 1roa#/a -orti$ei6 B *i mai ,nti% #4 5edem /e #3a 84/ut -o-aP Da/4 +ren/a5e. i Annai# tre1uie #4 8ie -rini ,n /ur#4% #e /u5ine /a eu #4 8iu #in0uru. /are #4 -ro8ite de a#taP Un 8e. de 8ior ,. ,ntreru-#e -e omu.e$ ,i -orni#e de .a /ea84 i #e #/ur#e de3a .un0u. irei #-in4rii B De 8ri0< Murmur4 e. i ,i ter#e 8runtea a/o-erit4 de #udoare6 Ade54ru. e /4 nu3i era de.o/ 8ri0> era o #ear4 8oarte /a.d4> /te5a #te.e -a.ide #e ar4tau .a 9enit% -e un /er 84r4 nori i -ri5eau /u 0ra5itate .a 8iin$a a#ta% .a mi/u$a 8iin$4 uman4 /e #t4 nemi/at4 ,ntr3un /o.$ de 0r4din4% mi/u$a 8orm4 /e tremura i #e #/u8unda ,n/etior ,n ,ntuneri/u. /are /retea6 Ra#/a##e #e 0ndea a-ri0 .a /e tre1uia #4 8a/4 -entru /a #43. -oat4 urm4ri -e Cori0nan% #43i #tn7enea#/a a/$iuni.e% #43. arun/e -e u.timu. -.an i #4 -un4 mna e. #in0ur -e tot 1ene8i/iu. /e .3ar 8i -utut adu/e are#tarea .ui +ren/a5e. i a Annai#ei6 E. #e 0ndea .a a/ea#ta 8oarte #in/er% /u o -uterni/4 dorin$4 de a reui% adi/4% #4 trimit4 .a moarte% -e /e.e dou4 8iin$e -e /are .e urm4rea6 *i atun/i% iar #e 0ndi mai adn/ i #o/oti /4 +ren/a5e. ,i /ru$a#e 5ia$a% /4 Mau.uG# ,. 84/u#e #4 /unoa#/4 @ mndrie nou4 de om /in#tit% /4 Annai# de Le#-ar# ,i in#-ir4 un 8e. de admira$ie666 Bru dou4 0nduri /u totu. di#tin/te% -otri5ni/e% unu. e:/.u9ndu3. -e /e.4.a.t6 *i /u toate a/e#tea e.e nu3i d4deau ni/i o re-.i/4 ,n /reieru. .ui6 Ni/i nu .e -unea 8a$4 ,n 8a$46 E:i#tau .ao.a.t4 i att6 Erau dou4 0nduri #imu.tane% #au mai 1ine 9i#% #u-ra-u#e6 In#tin/tu. de /o-oi% 84/ea /a 0ndu. #a.5ator #4 #tea dede#u1t% ,n 8undu. 0nduri.or /e.or.a.te; -rimu. 0nd% /e. de a3i -rinde% era #in0uru. ? ,n a-aran$46 ? !entru Ra#/a##e% iar de a. doi.ea ? a-roa-e ne.uat ,n #eam4 de e.% dar 8oarte -uterni/% /a un 94/4mnt ne549ut de 0ranit% #u1 un 94/4mnt #u1$ire de ni#i-6 Din !ia$a Re0a.4 -orni un 0ru- de 5reo dou49e/i de 04r9i6 n 8runtea .or a.er0a Saint3!ria/6 Cori0nan #e a8.a a-roa-e de e.6 C4.u04ru. to/mai i#-r45ea #43i dea Baronu.ui e:-.i/a$ii.e -e /are .e ,n/e-u#e ,n & a$a Cardina.u.ui de Ri/2e.ieu6 @ 1u/urie teri1i.4 /.o/otea ,n inima .ui Saint3!ria/% a /4rui 8a$4 ,ntune/at4% #u1 8.u:uri.e i re8.u:uri.e #n0e.ui% #/ ,m-ur-ura i #e ,n04.1enea -e rnd6 Era ,narmat /u o #-ad4 -uterni/4 de .u-t4% /4reia ,i #trn0ea ner5o# mineru.% murmurnd nume.e nna8#ei6 B Ea dumita.e< i #-u#e Cardina.ii6 Du3te #3o /u/eretL6 B Cu oamenii -e /are i3am .4#at eu a/o.o% 5om 8i mai mu.t de/t trei9e/i6 Nu a5e$i ,naintea d5#6 de/t o tn4r4 8at4 i -e mae#tru. de #/rim46 Da/4 dedata a/ea#ta nu reui$i% m4 au9i$i% domnu.e Baron666 B *i #-ui /4 +ren/a5e. e /u eaA666 ,. ,ntreru-#e Saint3!ria/6 B n 0r4din4% da< S-u#e Cori0nan36 Nu a5em de/t #4 intr4m -e -orti$46 Saint3!ria/ #/rni din din$i6 Fu0a .or de5eni mai ra-id46 Cori0nan% /u na#u. ,n 5nt% de#84/ndu3i -i/ioare.e% /u -ri5irea a-rin#4% era aidoma unui o0ar /are a.ear04 du-4 un anima.6 Cei.a.$i /ini 5eneau ,n urma .or ner41d4tori #4 .o5ea#/4% #4 #8ie% #4 mute666 #4 u/id4; erau oameni% .a 5n4toare de oameni6 !rin um1ra /e #e .4#4% era un 0ru- 8ormida1i. i #ini#tru6 +ren/a5e. #e a-ro-ie ,ndr49ne$ de Annai#6 Cu -4.4ria ,n min4% e. mer#e -n4 .a 1an/a de -e /are ea ,. -ri5ea /um #e a-ro-ie% 84r4 ni/i o uimire F4r4 ni/i o uimire36 De /e #4 8i 8o#t #ur-rin#4 /43.

5ede% /nd ea ,. ate-taAP Ea tia /4 are #4 5in46 De /nd /u ata/u. de .a Etio.e#% ea ,. ate-ta din or4 ,n or46 B Da/4 nu are #4 5in4% ,n#eamn4 /4 a murit din r4ni.e /e .e3a /4-4tat666 Bietu. tn4rP Da/4 era 1u/uroa#4 /nd ,. 549u% ni/i ea #in0ur4 nu ar 8i -utut #3o #-un4 Ct de#-re e.% /u toate e8orturi.e de a -4rea /a.m% /u mna #tn04 -e 0arda #-adei% /u mer#u. #i0ur i /u ,n84$iarea #emea$4% totui ,i #im$ea 14t4i.e ne1une a.e inimii6 E. #e o-ri ,n 8a$a 14n/ii i #e ,n/.in4 ,ntr3un #a.ut /a5a.ere#/% a-roa-e dum4no#6 Ea ridi/4 o/2ii #-re e.% e:amin4 o /.i-4 #i.ueta a/eea 8in4% de o e.e0an$4 di#tin#4 ,n atitudine ? a-oi #-u#e; B Cum a$i intratA D E. #e ate-ta aa de -u$in .a ,ntre1area a/ea#ta% /u toate /4 era aa de natura.4% ,n/t #e d4du un -a# ,na-oi6 A-oi i91u/ni ,n r#6 B !e 8erea#tr4% #-u#e e.6 @2< Liniti$i354% nu -rin 5reuna din 8ere#tre.e dumnea5oa#tr4 Eu nu mi3a -ermite #4 e#/a.ade9 o 8erea#tr4 re0a.4P Ci -rintr3a mea% a/o.o% /are #e 5ede -e a/o-eri6 H3 am 549ut Am #im$it atun/i o mare ne5oie de a 54 5or1i6 *i% -e .e0ea mea% m3am .4#at #4 a.une/ ,n/et ,n 7o#6 E un drum -e /are ,. /uno#/P Annai# ridi/4 uor /a-u. i #-u#e; B Sunte$i mae#tru de #/rim4A B Eram% #-u#e +ren/a5e. #u#-innd6 Dar -ot #4 #-un i a/um /4 mai #unt% /nd A/ademia mea de #/rim4 mi3a 8o#t ,n/2i#4A Era o A/ademie 8rumoa#4% doamn4% /ea mai 8rumoa#4 din !ari#6 A$i au9it 5or1indu3#e de Bar5i..ar#A E. a 8o#t mae#tru. meu6 E. mi3a 8o#t i tat4 i mi3a -u# i #-ada ,n mna ,mi aminte#/ /4 .a -rimu. a#a.t de #/rim4% ,n /are i3am atin# /u 1utonu. #-adei -.a#tronu.% m3a #4rutat i mi3a #-u#; I+ren/a5e. a ta 5a 8i A/ademia mea i 5ei 8i un om mare6" E dre-t /4 i3am motenit A/ademia% o #a.4 m4rea$4 de #/rim4 /u a#a.turi de6 +oat4 no1.e$ea% dar nu am de5enit un om mareP Ridi/4 -ri5irea #-re #te.e i o/2ii ,i /.i-ir46 Du-4 a/eea ad4u04 ,n/et B Dar% ,n #/2im1% nu #unt ni/i un om r4u6 Cum #-une -rietenu. meu Mau.uG#% /ea mai 5a.oroa#4 i ,n a/e.ai tim-% /ea mai /urat4 1u/urie% e#te de a3$i -utea #-une #in0ur% atun/i /nd ,$i 5e9i 8a$a ,ntr3o o0.ind4; Fi0ura a/ea#ta% nu e o 8i0ur4 ni/i de tr4d4tor i ni/i de nemerni/6" Mau.uG# #-une a#ta% doamn46 I6An/4% e. ,n -i/ioare ,n 8a$a ei% /u-4.4ria ,n min4% amndoi /u atitudini ri0ide6 De 8a-t% erau doi dumani6 La un moment dat% /u o 5o/e -u$in .i ni -ie.e6 E. ri-o#t46A A/ea#ta% am /o1ort ai/i6 !e 8erea#tr4% e dre-t; tiu /4 a#ta -oate 8i demn I o#t un 14r1at% /2iar de a$i 8i 8o#t re0e% eu% aa #4ra/% om #4rman i Atun/i Annai# #e ridi/46 Amndoi erau 8a$4 ,n 8a$4 E. re-et4 de a a5ea ,n/redere ,n D5#6 dei nu 54 /unoteam% dei 54 -urta$i /4 ,n/.in4 -n4 +a -4mnt% ,m14tatI/a de e5o/area unu85i# im-o#i1i.% ea #e re5o.t4 ,m-otri5a ei ,n#4i i ,m-otri5a .ui6 !ronun$at a/um6 H4 im-.or #4 m4 ierta$i /4 5i.e3am #mu.#-rin 5io.en$a -entru /e 53a$i ae9at ,n drumu+meuA U & DD B !entru /e% doamn4A Ni/i ee #in0ur nu tiu6 Eu nu am iu1it -e Montario. Hia$a mi #e -4rea 8rumoa#4 i 5e#ei43 ntr3o 9i% de .a ,n4.$imea a/e.ei 8ere#tre% 53am 549ut -e D5#6 ai/i ,n 0r4din46 Nu tiam #4 tr4ie#/% dar am ,n$e.e# /4% -entru a -utea tr4i% a5eam ne5oie de aeru. -e /are D5#6 .3a$i re#-irat6 ? D5#6 m3a$i ,ntre1at% aa /4 tre1uie nea-4rat #4 54

r4#-und< Eu nu doream nimi/% /rede$i3m46 Dar mi #e -4rea% /4 att BaronuMeSai !ria/ a nU oi/ii r -u.Cmd mma Saint3A5oGeA6 ! -e% -e a B n 8a$a uii me.e% Doamn46 H4 e ne-.4/ut /4 53am reamintit tr9iu am ,n$e.e# /om-.et% /4 5ia$a mea 54 a-ar$inea6 M8#e #trn0ea #4 5e02e9 a#u-r8 D5#\ @28 a#/u.ta$i3m4 -n4 .a /a-4t i nu 54 /a #4 nu3. .a#e #43i 5ad4 .a/rimi.e /are ,i .i/4reau ,n o/2i)6 Am 84/ut r4u% 84r4 ,ndoia.46 Mereu ,mi #-uneam /4 nu a5eam dre-tu.% 8iind aa de ne,n#emnat% #4 m4 ae9 ,n drumu. D5#6 Mau.uG# mi3o #-unea i e.% .a 8e. !oate /4 54 o8en#am -rin a/ea#ta dar a 8i 8o#t -rea nenoro/it% .#ndu354 ,n -rime7die6 Doamn4% ad4u04 +ren/a5e. /u o adora1i.4 S; dumani i D5#6 n 9iua ,n /are 5e$i 8i ,ntr3ade54rI#/4-at4 de ei% ,i m4 5oi ,nde-4rtaP 53o 7ur6 Annai# era tu.1urat4 /a ori/e 8emeie /are -rintr3o mare ,ntm-.are I mi ne#-u# noro/ aude deodat4 5o/ea ne-re$uit4 a #in/erit4$ii36 II I ,i i/ de.i/at% dar +ren/a5e.% /u o mi/are de ine:-rima1i.4 mndrie I gn6 /; Doamn4% 54 ro0 #4 1ine5oi$i a 54 aminti /4 eu m4 nume#/ Annai# #e ,n04.1eni uor6 Ni/i o um1r4 de mnie nu3i ,m-ur-ur4 ,ntr3o 9i% o .e/$ie de #/rim4 -e /are n3am uitat3o i -e /are nu o 5oi uita 66 dudndu3i aminte de a#ta6 6 In#e.e D5#6% a/toru. -e /are mi3. o8eri$i% eu .e 5oi a//e-ta da/4 a 8i . i /2iar o Re0in4P ! *i in/ontient re0ret Le.u. a/e#ta% totu. era #8rit Care totA N2ni/6 @ um1r4 Un 5i#6 ntre A/um% era -r4-a#tia /are -utea de#-4r$i o 8ii/4 de re0e% de un 1iet mae#tru de #/rim46 CA!6 UUUH ASEDIU< DIN S+RAD C@UR+EAU FIICA RE)ELUI .4#4 #43i /ad4 mna% dea#u-ra /4reia% 1ietu. om% re5o.t4% -e /are o mai #im$i#e /e5a mai ,nainte% ,i 1i/iui mndria6 Se 0I3 S4ri$i< R4nit< De /ineAP Hor1eteLA ! Fu0i$iP @/2ii Annai#ei; ea ,. iu1ea -e 14trnu. a/e.a6 A/e#t #8rit oItu.1ur4 adn/6 Cu 0e#turi de o ne#8rit4 1.nde$e ae94 /ada5ru. -e iar14% #u1 8run9iu. unei tu8e i a-oi #e ridi/4 /u 1ra$e.e ,n/ru/iateP @ .o5itur4 -uterni/4 #e au9i de de-arte6 B D4rma ua% #-u#e +ren/a5e.6 B Saint3!ria/> murmur4 Annai#% #mu.#4 din 5i#area ei6 Mai 1ine inoaiteaL B A2< Stri04 +ren/a5e.% 5ede$i 1ine /4 mai am ,n/4 dre-tu. de a m4 Irt#a u/i# -entru D5#L6 @ nou4 .o5itur4 r4#un4 ,n41uit ,n ua /.4dirii6 +ren/a5e. ,i #/oa#e #-ad46 @/2ii ,i .u/eau /a i o$e.u. din mna .ui Frem4tnd% #e a-.e/4 #-re Annai#6 B S-ada a/ea#ta% 5ia$a a/ea#ta% #n0e.e a/e#ta #unt a.e D5# 5oi$i #4 .e -rimi$iA B Le -rime#/< S-u#e Annai#% mai emo$ionat4 de /e.e /e #-unea% de/t de 0roa9a #itua$iei .or6 B Ei 1ine% ,nainte< Mu0i +ren/a5e. /u o 5o/e #tranie% -e /are /deodat4 /re9i /4 o ai ,n a/e.e 5i#uri ,n /are 0nduri.e% -uteri.e% #u8.etu. iau nite -ro-or$ii #u-raomeneti +ru-a .ui Saint3!ria/ a7un#e#e ,n #trada Courteau6 n /te5a /.i-e% di#-o9iti5u. .ui de .u-t4 a 8o#t aran7at De .a 91irii -e /are Cori0nan ,i .4#a#e #4 #u-ra5e02e9e% Baronu. a8.4 /4 nimeni nu iei#e din /a#46 Ze/e oameni 8ur4 ae9a$i ,n 8a$a uii Su1 8ie/are 8erea#tr4 #e a8.4 /te un 0ru- de trei 04r9i6

A-oi% /ondu# de Cori0nan% Saint3!ria/ #e ,ndre-t4 #-re -orti$a -e /are /4.u04ru. /a-u/in o .4#a#e6 ntrede#/2i#4% /nd -.e/a#e6 A5ea /u e. o-t din oamenii .ui% dintre /ei mai 2ot4r$i i mai iiu.em,nati/i era 5or1a #43. -rind4 -e +ren/a5e.L n momentu. a/e.a Lan/e.ot% 14trnu. #er5itor -e /are Annai# de I6e#-ar# ,. adu#e#e de .a An0er#% ,i ,n/e-u#e rondu. -e /are ,. 84/ea ,n 8ie/are #ear4 i .uminndu3i drumu. /u un 8e.inar% #e ,ndre-ta /2iar #-re -orti$a a/eea% #in0uru. -un/t #.a1 a. /et4$uii ,n /are .o/uia a#/un#4 r491oini/a 8at46 !e Ra#/a##e .3am .4#at meditnd a#u-ra mi7.oa/e.or -e /are .e3ar . i -utut ,ntre1uin$a /a #4 -un4 mna #in0ur -e Annai# i -e +ren/a5e. i ,n /on#e/in$4% e. #4 8ie #in0uru. 1ene8i/iar a. a/e#tei /a-turi% /are -entru Ri/2e.ieu de5eni#e de o im-ortan$4 /a-ita.46 n a/e.ai tim-% ,n 8undu. #u8.etu.ui% e. #e ,ntre1a da/4 nu /um5a a5ea #4 ,n/er/e #43i #a.5e9e6 @ri/e3ar 8i 8o#t% a/e#t 8e. de meditare dur4 mu.t tim-6 Cnd Ra/aXe re5eni .a rea.itate% #e 84/u#e noa-te6 S4 re04#ea#/4 urma .ui Cori0nan% a 8o#t -rimu. .ui 0nd A#ta era o 7u/4rie -entru e. Urm4 a/ea#ta ,. /ondu#e -n4 .a mi/a -orti$4 /e r4m4#e#e de#/2i#46 B E /.ar /4 mi9era1i.u. -o-4 a tre/ut -e ai/i% morm4i Ra#/a##e e:aminnd 1roa#/a6 A tra# 945oare.e i a 8or$at 1roa#/a6 Du-4 a#ta% #3a re-e9it ia Cardina.% /ara02io# in8am< !ar/4 aud /um #e .aud4P @ri da/4 e. ` ieit -rin -orti$a a#ta% tot -e ai/i are #4 5rea #4 i ,ntreP De/i ai/i tre1uie #43. ate-t i eu6 *i ra$ionnd a#t8e.% #e 02emui ,ntr3un tu8i i ate-t46 n /ur,nd% ure/2ea3i e:er#at4 au9i ,n adn/4 t4/ere a #tr49ii nite 90omote 5a0i% /are -entru e. a5eau o #emni8i/a$ie6 Se ridi/4 i murmur4; B Aea94 -o#turiP Au #4 5in4 ,n/oa/eP ei 1ine% #43i .4#4m #4 intre i 5om 5edea noi6 Uite% 4#ta /ine3o mai 8iAP @ .umini$4 #e a-ro-ia -rin 0r4din4% tremurnd4 i ne2ot4rt4 ,n mer#u. ei6 Deodat4 ,n/e-u #4 #e 0r41ea#/4; 14trnu. Lan/e.ot au9i#e i e.< ntr3o /.i-4% a 8o#t6 .a -orti$46 n #trad4% Cori0nan mer0ea ,nainte6 E. ,m-in#e#e -orti$a /u 0enun/2iu.% ea re9i#t4> ,n a/e.ai tim-% au9i ,n do#u. ei o re#-ira$ie #/urt4% 08itoare6 B E 5reunu. a/o.o% /are nu 5rea #4 ne -rimea#/4< Mri /4.u04ru.6 m-in#e i mai tare6 !orti$a #e ,ntrede#/2i#e /am mu.tior6 Saint3!ria/% -e dea#u-ra um4ru.ui .ui Cori0nan% /are era ,ndoit% ,m-in0nd ,n ua de 8ier% ,i tre/u 1ra$u. ,narmat /u un -umna. i d4du o #in0ur4 .o5itur4% -uterni/46 Se au9i un #tri04t ,n41uit i a-oi un 90omot de -ai ne#i0uri6 B Hi/torie< E:/.am4 /4.u04ru.% re-e9indu3#e ,n 0r4din46 nainte< Stri04 e. ,ntor/ndu3#e6 Dar r4ma#e n4u/6 Ni/i Saint3!ria/ i ni/i oamenii .ui nu3. urma#er46 !orti$a #e ,n/2i#e#e /u 5io.en$4P Cori0nan au9i /um tr40ea /ine5a 945oare.e6 Dar i-i 5edea nimi/< Lo5itura de -umna. -e /are o d4du#e Saint3!ria/ 8u#e#e a-.i/at4 de o mina de mae#tru6 Bietu. 14trn Lan/e.ot% a-4#ndu3i /u o mina 0roa9ni/a ran4% #e d4du ,na-oi -oti/nindu3#e i ,i adun4 u.time.e3i 8or$e% /a #4 #e ,ndre-te a/o.o unde /49u#e .a -i/ioare.e Annai#ei% dndu3i #u8.etu. ,ntr3un #tri04t de a.arm4P B De#/2ide< Stri04 Saint3!ria/6 )r41ete3te% /4.u04reL B Ua e ,ndr4/it4% 1.1i Cori0nan 91,r.indu3i3#e -4ru.6 Z45oare.e #unt 8erme/ate< Nu 54d -e nimeni i totui #3au ,n/2i# #in0ure6 B De#/2ide odat4% /a-u/in nemerni/<

^ ki0nan% ,n#-4imntat% #e a-ro-ie de -orti$46 Dar ,n momentu. nud #4 a7un04 .a ea% 8u a95r.it .a -atru -ai ,na-oi% de o .o5itur4 -i ,.e ,n .ie8t -rimit4 ,n 1urt466% A2< Sunt 1.e#temat% ur.4 Cori0nan6 Domnu.e de Saint3!ria/% dra/u nu m4 .a#4 #4666 Dra/u #4 te ia< Ho/i8er4 Saint3!ria/6 Ai #4 -.4teti tu #/um- .i.ai ea ta666 La ua -rin/i-a.4% 14ie$i< IHgata tru-a #e re-e9i #-re ua /.4dirii6 n nume.e Re0e.ui< +un4 Saint3!ria/% mane5rnd /io/anu. de .a I 2P art/u -utere6 *i 8iind/4 nimeni nu r4#-undea din4untru; D4rma$i u#a<% YP B +r4darea mea< R4/ni Cori0nan ,n#-4imntat CeA !rinderea .ui . /u/a 5e. tre1uia #4 8ie /a-odo-era mea i /nd /o.o% are #4 8ie -ier9ania mea< C ardina.u. are #4 /read4 /4 i3am tr4dat -.anu.< nainte% -e -rea .^ .i/itu. S8ntu. La1ru< *i #-unnd a/e#tea% #e ,ndre-t4 din nou #-re ua dia1o.i/46 A/eeai .o5itur4 -uterni/4% i ,n a/e.ai .o/% ,. -o/ni /u toat4 8or$a DeP .ata a/ea#ta% Cori0nan a 8o#t arun/at -e 7o#6 Dar ,n a/eeai /.i-4% toat4 && i/a #u-er#ti$ioa#4 i #e ri#i-i; B Da< Da% re/uno#/ 02iu.eaua a#ta de tun% #tri04 e. /u 8urie6 E /a-u. .ui Ra#/a##e< B E. ,n#ui% #tri04 Ra#/a##e #4rind dea#u-ra .ui Cori0nan /are era m. in# -e #-ate% -ara.i9ndu3i a#t8e. toate mi/4ri.e6 A#/u.t4 1ine% -o-o6 Saint3!ria/ are #4 te denun$e Cardina.u.ui% /are are #4 /read4 /4 tu .3ai tr4dat6 Eti -ierdut Cori0nan #/oa#e un 1e24it /are a5ea -reten$ia #4 #e a#emene /u un 5aiet6 B Aa3i 1ine% #-u#e Ra#/a##eQAtun/i ai #4 8ii #-n9urat% demnu. meu nemerni/% numai da/4 nu /um5a ai #4 te du/i #4 -utre9eti de 5iu ,ntr3o #enin4 -a/e<"6 oi3adu/i aminte% 2aiA *i 1a04 de #eam4 /4 eu te un ,n mina i /4 a -utea /u o .o5itur4 de -umna. #4 #u-rim inuti.a ta e:i#ten$4 i du-4 a/eea #4 m4 du/ .a Cardina. #43i #-un /4 .3am -ede-#it .ge tr4d4tor% /2iar -e .o/u. tr4d4rii #a.e6 Cori0nan 84/u un -uterni/ e8ort /a #4 #e #/a-e de omu.e$u. /e i #e /o/o$a#e -e -ie-t Dar atun/i% #im$i 5r8u. -umna.u.ui ,n$e-ndu3. .a 0,t3 I B M4 -redau< S-u#e e.6 B Bine6 *i eu te iert6 Nu numai att% dar am #4 te #a.5e9 ,n o/2ii Cardina.u.ui% da/4 5rei #4 ,m-4r$i /u mine 1ene8i/iu. -rinderii .ui +ren/a5e.6 B A2a< S-u#e Cori0nan6 Aadar% a#ta ,$i roade $ie iriima< Ei 1ine% a//e-t< B Da% #-u#e Ra#/a##e $inndu3. mereu #u1 amenin$area -umna.u.ui% dar 2o$u. 4#ta de Saint3 !ria/ are #43i tra04 -.a-uma numai -e e.6 Atun/i tre1uie #4 ar4t4m% /umetre% /4 noi a5em 0eniu% #43 . 8a/em -u$in #4 tur1e9e -e 8an8aronu. 4#ta% #43i 7u/4m o 8e#t4 de3a noa#tr4 i #4 a-4rem ,n 8a$a Cardina.u.ui% /a #in0urii autori ai ruinei .ui +ren/a5e. i a Le#-ar#ei6 A#ta ,$i /on5ineA B !e /oarne.e .ui S/arao$/2i< +u #-ui /u5inte de aur% mi/u. meu Ra#/a##e6 Da/4 ,mi /on5ine a#taA Cum #4 nuA !orun/ete% Ra#/a##e% i eu 5oi a#/u.ta6 +u ai #4 8ii e8u.% /a ,n e:-edi$ia de .a Etoi.e#< B Ei 1ine% #4 mer0em< S-u#e Ra#/a##e ridi/ndu3#e i -unndu3i -umna.u. .a .o/ ,n tea/46 n a/eeai /.i-4% Cori0nan #4ri ,n -i/ioare i% .a ,ntm-.are% ,i ridi/4 1ru#/ 0enun/2iu.% de /are #e #er5ea .a 8e. de 1ine /a i de -umn6 Ra#/a##e a 8o#t atin# ,n 8a./4 B Citi din$i de data a#taA S-u#e /a-u/inu.6 B Doi< S-u#e /in#tit Ra#/a##e6 Mai ,mi r4mn dou49e/i i -atru% /u /are am #43$i m4nn/

inima% -o-4% atun/i /nd nu 5oi mai a5ea ne5oie de tine6 ? Eai% 5ino; #4 mer0em i #4 ,n/er/4m #43. ,n/2idem -e Saint3!ria/ ,n -i5ni$4% a-oi #43i are#t4m i #43i /ondu/em .a Cardina. -eP E. #e o-ri #/urt B S43i are#t4mA Murmur4 ter0ndu3i 8runtea6 +re1uie6 Cu att mai r4u6 !4/at< Cte5a #e/unde mai tr9iu% erau ,n4untruP Ua din#-re #trad4 d4dea ,ntr3un 5e#ti1u.6 De a/o.o #e ,n/e-ea #/ara /e ur/a .a eta7e.e #u-erioare i -e tre-te.e /4reia #e re8u0ia#e Du/e.e de An7ou% ,n -rima .ui ,nt.nire /u +ren/a5e.6 n 8undu. a/e#tui 5e#ti1u. #e de#/2idea un /oridor /are% tra5er#nd tot -arteru.% r4#-undea -e -eronu. din 0r4din46 @ u4 #o.id4 de #te7ar ,n/2idea intrarea ,n /.4dire6 !e .a mi7.o/u. /oridoru.ui% o a.t4 u4 #e de#/2idea dea#u-ra unei #/4ri de -iatr4% /are /o1ora ,n -i5ni$4 +oate a/e#tea erau .uminate #.a1 de nite 8e.inare6 n /oridoru. a/e#ta -4trun#er4 Ra#/a##e i Cori0nan6 De3a1ia a7un#e#er4 a/o.o% /4 au9ir4 ,n 0r4din4 90omotu. unor -ai re-e9i i uori6 Erau +ren/a5e. i Annai# /are 5eneau ,n 8u043 La in.,m-.are% Ra#/a##e de#/2i#e ua de .a mi7.o/u. /oridoru.ui% ,. ,m-in#e 7:I Cori0nan -e #/4ri i #e re-e9i i e.% ,n5rtind /.an$a du-4 e.6 n momentu. a/e.a% +ren/a5e. i Annai# intrau ,n /oridor6 +ren/a5e. IMi/ad4 #o.id ua /are d4dea ,n 0r4din4 B Mai e /ine5a ,n /a#4A @ ,ntre14 e. -e Annai#6 B Nenoro/itu. /are a murit adineauri -entru mine% era ai/i #in0uru. meu #er5itor6 Marietta< Stri04 ea% a/o-erind /u 5o/ea 90omotu. din N. rad46 Cameri#ta nu r4#-un#e> de .a -rime.e .o5ituri date de oamenii .ui Saint3!ria/% ,n u4% ea ,i -u#e#e na#u. .a 8erea#tr4> num4ra#e a#ediatorii Ui .umina 84/.ii.or -e /are ei .e a-rin#er4 i a-u/at4 de -ani/4 #e ur/a#e to/mai ,n -od% unde #e ,n/2i#e i /49u ,ntr3un /o.$% a#tu-ndu3i ure/2i.e% /a #4 nu aud4 -ro-rii.e ei #tri04te de 0roa94 B Sin0ur< Murmur4 +ren/a5e.6 Eu #unt #in0uru. /are tre1uie #4 o n-/reL Un 8e. de mndrie ,. /o-.eea6 Se #im$i ,n momentu. a/e.a /a-a1i. M4 $in4 -ie-t unei armate ,ntre0i +r4ia un 8e. de 5i# 8rumo# i 8iin$a ,ntrea04 ,i era /u-rin#4 de e:a.tareP6 S4 ,n5in04 #au #4 moar4 #u1 o/2ii Annai#ei< S4 o #a.5e9e #au #4 /ad4 odat4 /u ea6 A#ta ,ntre/ea i #-eran$e.e .ui E. #e3n8ior4% /.atin4 din /a- i #e r4#ti; B Ce3o #4 mai rdem< Eo< +ur1a$i.or< Ce 5a/arm< ? U4 are #4 DD Nud $in4 ,n/4 o or4% #-u#e re/e Annai#6 Lo5ituri.e /are r4#unau% -rodu/eau ,n /.4direa a/eea nite e/ouri ,n41uite% -re.un0i6 Se au9ea 5o/ea .ui Saint3!ria/% a/r4% r40uit4% arune,nd ordine 8urioa#eP ,n momentu. a/e.a% /ine5a #e ro#to0o.i -e #/4ri% o 8iin$4 ,nne1unit4% ,m-in#4 de un 5nt de 0roa94 B Marietta< Stri04 Annai#6 Cameri#ta ni/i nu o au9i6 !oate /4 ni/i nu o 549u#e6 F4r4 ,ndoia.4 /4 nu #e o/oti#e ,n #i0uran$4 ,n -od6 +re/u ,n 8u04 -e .n04 ei i di#-4ru6 B L4#a$i3o% #-u#e +ren/a5e. /4tre Annai#% /are #e re-e9i#e du-4 ea6 S4 ne a.e0em .o/u. de .u-t4 B DdD .u-t4% da< De .u-t4 -e 5ia$4 i -e moarte; mai 1ine m4 .a# u/i#4% de/t #4 /ad ,n mini.e .ui Saint3!ria/P B D5#6 . ur$i% dar e. 54 iu1ete< D7t +ren/a5e. o -ri5i i #e3n8ior4 /nd o 549u aa de 8rumoa#4% aa ? Domnioar4% #-u#e e.% da/4

5om #/4-a de ai/i /u 5ia$4% 54 7ur /4 ne5oit #4 54 ro0 #43mi ar4ta$i .o/uin$a D5#3La -rimu. eta7 #e a8.a ,n /a-u. #/4rii o -.at8orm4 mare% -e /are +ren/a5e. o e:amin4 dintr3o -ri5ire6 E. ,n$e-4 /o5oru. /u 5r8u. #-adei Saint3!ria/% /u 1u9e.e #trn#e% /u #-ada ,n min4% ,n -i/ioare .n04 u4% ate-ta% ar4tnd /u un 0e#t .o/u. ,n /are tre1uiau #4 dea o nou4 .o5itu4 un 0eam4t deD a0onie -rii 0ro9a5 i #e -r41ui6 Un ur.et iei din -e #/4ri% #4rea i ,n /e.e din urm4% #tri5i #u1 e.% trei dintre #o.dat< Cei mai ,nainta$i% a-oi .u/ru. #e #84rma% #e r4#-ndi ,n 1u/4$i3 Era un ,n /2i- de -roie/ti.% un /u84r% un du.a-% 8oto.ii% #/aune 0re.e% ma#i5e% 66 a..% e. a-u/4 un 8oto.iu i /u toat4 -uterea ,. re-e9i ,n ei6 Urm4 un6 L6 Eui i -e urm4 a.tu.6 Un /ande.a1ru ,i de#/ri#e -rin aer traie/toria () 0rindin4 de -roie/ti.e6 Unuia ,i #4rir4 /reierii6 Cranii.e a.tora 8ur4 2P 2i `ie.i% /u #u#-ine de a0onie% /u ,n7ur4turi6I6 LMea ,. tiu6 B @/2i$i numai 14r1atu.% a$i au9it% /ini.or< Nenoro/ire 5ou4% da/4 Doi#-re9e/e #o.da$i intrar4 ,n 5e#ti1u. i #e aran7ar4 ,n 8ront% /u +ren/a5e. -4.i; #4 #ar4 dintr3un #a.t ,n #a.on% tr40nd3o i -e Annai# a#a.tatori.or i a#ta ar 8i ,n#emnat -rinderea Annai#ei% du-4 o re9i#ten$4 B Domnu.e% #-u#e Saint3!ria/% 54 -reda$iA B Domnu.e de Saint3!ria/% #-u#e +ren/a5e.% o 5e$i .4#a -e D3ra de A//e-ta$iA B Nu% #e r4#ti Saint3!ria/6 Domnioar4% noi 5om tra0e6 H4 ro0 #4 54 da$i deo-arte6 Saint3!ria/% da/4 #unt u/i#4 ,m-reun4 /u D5#6% 5oi muri /e. -u$in ,ntr3o B Fo/< Ur.4 Saint3!ria/% 1eat de 8urie6 I +oat4 1and4 #e re-e9i% /u Saint3!ria/ ,n 8runte6 @ ,n/4-ere rotund4% /u ni#i- -e 7o#6 B @2o< F4/u Cori0nan arun/nd o -ri5ire trium84toare a#u-ra unei -iramide de #ti/.e% ridi/at4 .n04 -erete6 Ei% /umetre% e:-.i/43mi -.anu. t4u> i /a #4 -ot #4 te ,n$e.e0 mai 1ine% am #4 ,n/e- #4 de#tu- 5reo /te5a din mi/u$e.e a#tea6 I B ? Faimo#< S-u#e e.6 A2< *tiu /4 Saint3!ria/ nu are #4 #e -.i/ti#ea#/4% atun/i /nd .3om ,n/2ide ai/i6 A 5rea #4 8iu ,n .o/u. .ui6 !4i nu eti% -o-4< M7uru. .ui 5reo 7um4tate de du9ma de 1ute.n a.iniate i adau04 -rintre B Eu unu.% nu tiu de /e% dar n3a mai -.e/a de ai/i6 M4 #imt 8oarte B +re1uie8murmur4 e. Uite /e a5em de 84/ut Bine< S-u#e Cori0nan% /are #mu.#e do-u. /e.ei de3a treia #ti/.e6 MiP ni meu Ra#/a##e% 4#ta3i 5in de Bour0o0ne% -ur #n0e6 Continu46 S4 ,n mi uti.4m666 I i 2i ne% eu am #4 m4 ur/ #u#% am #4 ate-t #4 intre Saint3!ria/ i tun #4 #u#$in /4 +ren/a5e. e ai/i% a#/un# ,n -i5ni$a a#ta e. are #4 t uUui/666 noi o #4 ,n/2idem ua o #4 .u4m /omanda 04r9i.or i3 Su# ,n /a-u. #/4rii% ua de .a -i5ni$4 #e de#/2i#e 1ru#/% a-oi #e iuP In#e imediat i /ei doi #-ioni uimi$i% dar nu intimida$i% 549ur4PPP I 2P i iu. /u .oat4 5ite94 o 8emeie% o tn4r4 8at4% /are #/otea nite $i-ete ,iP6&&& i/u.at/6 Cori0nan #e ridi/a#e ,n -i/ioare% /u o/2ii /4#/a$i6 Cameri#ta imie1imit4% /49u ,n 1ra$e.e /4.u04ru.ui -.n0nd; Iertare% domni.or #o.da$i ai Re0e.ui% nu3mi 8a/e$i ni/i un r4u< L a$a mea% #-u#e Cori0nan% tre1uie #4 te #-o5edeti< Ra#/a##e ,n$e.e#e numaide/t /4 era 5reo #u1ret4 de3a /a#ei% -eP ai e ata/u. .ui Saint3!ria/ o #-eria#e i /are /4uta#e i ea un re8u0iu% -e muie -utu#e6 E. ,n/et4 de a #e mai o/u-4 de ea3 *i

,n/etior% /u mintea L.iinuit4 de dou4 0nduri -otri5ni/e% #e ur/4 -e #/ara de -iatr46 Iertare% Mon#eniore< Se ru0a 8ier1inte Marietta S-o5edete3te% 8ata mea% m4rturi#ete< S-unea Cori0nan6 n tim-u. a/e#ta% Marietta ,i re5enea -u$in /te -u$in din uimirea i din -ani/4 ei6 n/e-u #4 #e .initea#/4% 549ndu3#e .n04 un /4.u04r6 AfEgi #e mir4 de -re9en$a a/e#tui /u5io# ,n -i5ni$a /a#ei6 E dre-t /4 i ut ,i tu .in/a 5enera1i.u.ui -er#ona7% era dintre /e.e mai /iudate6 Era i m1r4/at /u anteriu% ,n#4 -e #u1 anteriu. de#/2i# #e 5edea .u/ind o #-ad4 .un04 i #o.id4> a5ea i 0.u0a a/eea% /are .a ne5oie -utea #4 a8irme autenti/itatea /u5ioiei .ui% dar de #u1 a/ea#t4 0.u04 a-4rea unu. din a/e.e /a-ete /um #e 54d ,n ta1.ouri.e de 0roa94> era #.a1 i numai oa#e% L,i -ie.ea .u/itoare% /u o/2ii de 74rate/% /are a-4reau /a o ,ndoit4 .aud46& /in#tirii 5inu.ui de Bour0o0ne6 n ori/e /a9% era un /4.u04r6 A/ea#ta a .o#t /on/.u9ia .inititoare .a /are #e o-ri /ameri#ta Marietta era o -ari9ian4 -e /are Du/e#a de C2e5reu#e o d4du#e I) nei ti/ Le#-ar#6 Annai# nu -rea a5ea mu.t4 ,n/redere ,n ea% dar nu a5u#e#e ni/iodat4 -ri.e7u. #4 #e -.n04 de ea6 Era o i#/oad4 8oarte 8in4% ,n i 5^ gaa% 5a-oroa#4% 8oarte /a./u.at4 i .initit46 n ori/e /a9% o 8at4 1un4 i /in#tit4% in/a-a1i.4 de de5otament% dar i de tr4dare6 B Ce tre1uie #4 54 m4rturi#e#/A ntre14 ea /u o nai54 iretenie6 B S4 m4rturi#eti ,nti unde #unt 7am1oane.e% #-u#e Cori0nan6 B \am1oane.e% domnu.e i #8in$ite -4rinteA \am1oane.eA< B Da% 5inu. e 1un6 Ar -utea #4 8ie i mai 1un6 Dar ,n 8ine% e 1un6 *i 8iind/4 am 549ut ,ntotdeauna /4 o -i5ni$4 demn4 de a/e#t nume /on$ine i a.imente.e /are #unt /e. mai demn to5ar4 a. #ti/.e.or% te ro0% 8ata mea% #43mi #-ui unde #unt 7am1oane.e6 B Dar% -entru Dumne9eu% /u5ioia ta% -entru /e au 5enit 04r9i.e a/o.o #u#A De /e #-ar0 ua de .a /a#4A Ce 5or de .a noiAP @2< Ce 90omot ,n0ro9itorP B )4r9i.eA B.1i Cori0nan% /u o 5o/e ,n/./it46 A2a< . are#t4m -e +ren/a5e.6 i tre/u mna -e#te o/2i% ,n/er/nd #4 ,m-r4tie 1e$ia /are ,. /u-rindea amintindu3i 5a0 mi#iunea .ui6 Dar imediat re5eni .a /eea /e3. -reo/u-a; B \am1oane.e< S-u#e e. -e un ton -orun/itor6 Marietta 9m1i i3. /ondu#e -e Cori0nan .a o de#-4r$itur4% unde /u un 0e#t dr40u$% ,i ar4t4 o ,ntrea04 -ro5i9ie de di5er#e a.imente6 Cori0nan nu mai #-u#e nimi/6 Du-4 mutra .ui% ai 8i #-u# /4 #e ,ntm-.a /e5a 8oarte 0ra56 E. .u4 dintr3un /ui un 7am1on% -e /are ,n/e-u #43. #8ie /u a7utoru. -umna.u.ui% re.undu3i .o/u.% -e ni#i-6 B Mu.$ume#/% 8ata mea% #-u#e e.6 M3ai 8erit de un -4/atP B Eu% /u5ioia taA Un -4/atA B F4r4 ,ndoia.4 S/ri-turi.e nu #-un; Mn/a$i6 *i nu #-un ni/i; Be$i E.e #-un; Be$i i mn/a$i6 De/i% ,n#eamn4 /4 e#te o-rit #4 #e 1ea 84r4 a mn/a i a mn/a 84r4 a 1ea E2e< Eu ,mi /uno#/ teo.o0ia% -e moartea dra/i.or< B Ce ,n54$at #unte$i D5#\ #-u#e Marietta 84r4 ironie6 B E2e< Dar /e ar 8i da/4 m3ai au9i 5or1ind .atineteA S-u#e /a-u/inu.6 +n4ra Marietta% din /e ,n /e mai .initit4 de -re9en$a a/e.ui demn -4rinte% ,. -ri5ea /u admira$ie /um ,n02i$ea 24./i ,ntre0i din #u/u.entu. a.iment i 0o.ea #ti/.e.e6 Cori0nan% dei -e trei #8erturi 1eat% remar/4 a/ea#t4 admira$ie i o atri1ui ire9i#ti1i.u.ui 8arme/ a. an#am1.u.ui PP Forme.or #a.e6 B Latinete% da% 8rumoa#a mea /o-i.4% re.u4 e. r9nd 0ro#6 $i -.a/e .atinaA

B Nu tiu% /u5io#u.e -4rinte% #-u#e Marietta6 B Cu toate a/e#tea% e 8rumoa#4% #-u#e Cori0nan 14.414nindu3#e -e 7um4tate6 De e:em-.u% tii /um #e #-une 7am1on -e .atineteA B Hai% /u5ioia ta% de unde #4 tiuA S/ #-une 0am1onu#"% #-u#e /u 0ra5itate /4.u04ru.% #/ur0nd Imu.ui unei #ti/.e\*i a#ta nu3i tot% 8rumoa#o< Continu4 e.% ridie,ndu3#e ,n -i/ioare -rintr3un e8ort eroi/% tre1uie #4 termini #-o5edania ta6 (e #4 mai m4rturi#e#/ .a ora a#taA Zm1i Marietta% /on5in#4 /4 tut /m 5or1a de a.imente6 I .aide% nu 8a/e -e -roa#ta6 M4rturi#ete3$i amoruri.e% /e3oi 5rea% mimai m4rturi#ete< )r41ete3te% 8iind/4 e tim-u. #4 m4 ur/ #u#% /a #43. I 2 nu. -e +ren/a5e.% -e no1i.a ra8inat4% -e t.2aru. de Saint3!ria/ i -e ui.6 Uiiu. de Ra#/a##e6 !e to$i< Hino3n/oa/e< n .o/ #4 #e du/4 #-re e.% Marietta #e d4du ,na-oi /$i5a -ai% iin-8tim,ntat4 de o/2ii ,n8.4/4ra$i ai #-ionu.ui% de r#u. .ui i de mini.e ,i Lmur4toare -e /are .e ,ntindea #-re ea6 Cori0nan ,naint4 #-re ea moiin4ind6 Marietta 8u0i ,nne1unit46 S-ionu. o urm4ri .o5indu3#e de Igei /$i% #u..ind% morm4ind i ,n #8rit% #e au9i un 90omot de #ti/.e /e6 E -r41ueau% a-oi un $i-4t a. Mariettei ,n#-4imntat4% a-oi un r4/net a. .ui (ori0nan% /are ,i a14tu .a1a -e 1iata 8at46 Am -rin#3oL nainte< Ur.4 o 5o/e de #u# de -e #/ar46 Ra#/a##e #e ur/a#e -e #/ara de -iatr4% .4#ndu3i to5ar4u. ,n .u-t4 i ,i denumii ne#a$iu.ui i ai -o8te.or6 Mi/u. #-ion ,n/2i#e ua% 84r4 a o ,n/uia ,n#4 /u /2eia a/eea mare din 1roa#/4 E. ,naint4 de3a .un0u. /oridoru.ui% #-re 14t4.ia din 5e#ti1u.6 Ceea /e 549u a/o.o% ,. ni#-4im,nt46 Cada5re.e i r4ni$ii ,m-r4tia$i -e .e#-e9i.e ,n/4-erii% E. Ar,in4turi.e -re#4rate -e#te ei% era /e5a 0roa9ni/6 A#a.tu.% teri1i.u. a#a.t I UN/#e o tra0edie ,n a8ar4 de ori/e .imite ? i a/o.o #u#> +ren/a5e. mai aduna -roie/ti.e6 Ra#/a##e tre#4ri 0ndindu3#e; B Leu. ,i a-4r4 .eoai/aP Atun/i% 84/u o mi/are 8urioa#4% o1#er5nd /4 era ne1un de admira$ie6 B Cu toate a/e#tea% tre1uie #43. are#te9< Se r4#ti e.6 n momentu. a/e.a% 549u 04r9i.e /ar ,i aran7au mu#/2ete.e -entru nai546 Ridi/4 -ri5iri.e6 !rin 5a.uri.e de -ra8% 549u #/ara ,n#n0erat4% /a ^g Imt4r/a$4 du-4 14t4.ie% /u tre-te.e a/o-erite de mo1i.e #84rmate% Mnu ne ru-te% /o5oru. #8iat% ram-a #trm1at4> de3a /urme9iu.% -e . /a-ta a treia% #e a8.a ,ntin# un /ada5ru% /u /a-u. 9dro1it> /e5a mai #u#% un a.tu.% -4rea 5iu% odi2nindu3#e i #ur9nd #traniu% /u 1u9e.e3i ,n02e$ate -e 5eni/ie6 Ce 0i0ant #u#$inu#e nu a#t8e. de a#ediuA Ce .u-t4tor 8ormida1i. 84/u#e a/e#te ra5a0iiA ? *i deodat4% e. ,. 549u% #u# de tot% -a.id% #u1$ire% /u -ie-tu. um8.at ,ntr3o atitudine de morta.4 mndrie ? i .n04 e.% /a.m4% eni0mati/4% /u 1u9e.e di#-re$uitoare% ea]Annai#6 \ERINA a/e#tui tra0i/ e-i#od Ca i ,n 2anu. de .a Etio.e#% /a i adineauri ,n 0r4din4% mi/u.% Ra#/a##e% #-ionu.% #im$i un 8ior a.er0ndu3i ? re-ede i ,n02e$at ? -rin ira #-in4rii Mu#/2ete.e ,i ,n4.$au 0uri.e u/i04toare #-re /e.e dou4 8i0uri de #u#3 Ra#/a##e #im$i o ,n#-4imnt4toare -a.-ita$ie a inimii i #tri04tu. -e /are 5oi #43.6 S/oat4 i #e ,nne/4 ,n 0t.e76 B Fo/< Mu0i Saint3!ria/6 Cte5a minute de 0roa9ni/4 t4/ere% ,n/etior% -erdeaua nea0r4 ,ntin#4 de moarte% #e ri#i-ea3 Fumu. #e ,m-r4tie6 Saint3!ria/ ate-ta nemi/at% ,n5ine$it +ren/a5e. i Annai# di#-4ru#er46

Unde e +rZn/a5e.A ? Unde e Annai#A ? Mor$i< Nu< Iat43i% a/o.o6 n #a.on% .n04 u4% ,n -i/ioare% ,n 5ia$4% ,n#-4imnta$i de /e.e /e #e -etre/u#er4% n4u/i$i% e. ,m14tat de un #entiment ,n /are #e de9.4n$uiau mii de #entimente% ea 0ra54 i -a.-itant4% amndoi uimi$i de .u/ru. e:traordinar% 8a1u.o# /areA 36 Ea 8u#e#e< Da ,n /.i-a ,n /are 8iti.uri.e a-rin#e #3au a-ro-iat de mu#/2ete% ,n #e/unda ,n /are tunetu. 8o/u.ui a r4#unat% ea% ,ntr3un e.an teri1i. a. 8or$e.or ei de9.4n$uite i ,nmiite a.e #u8.etu.ui ei 91urat din/o.o DP D De rea.itate% .3a ridi/at -e +ren/a5e. ,n 1ra$e i ,ntr3un #a.t% #3a arun/at /u e. ,n #a.on3\o#% Saint3!ria/ i /ei doi#-re9e/e ar2e1u9ieri% ate-tau /a 8umu. #4 #e ri#i-ea#/46 A8ar4% -e #trad4 -u#tie% ,n ,ntuneri/% nu mai erau de/t /in/i3a#e oameni /are -49eau ua #84rmat46 Aadar% Saint3!ria/ ate-ta !oate /4 8umu. nu era de/t un -rete:t +remura .a 0ndu. /4 are #3o 04#ea#/4 -e Annai# moart46 @/2ii .ui r4t4/i$i r4ma#er4 8i:a$i a#u-ra mi#teru.ui -.aneu.ui in5i9i1i.% de #u#6 !u$in /te -u$in% a/e#ta ,n/e-u #4 a-ar46 Du-4 /te5a /.i-e% e. #e i5i /om-.et din 5a.u. de 8um /are #e ridi/a Atun/i% un #u#-in ,n0ro9itor ,i um8.4 -ie-tu.6 Bu9e.e3i /ri#-ate re8u9ar4 #4 mai -ronun$e 5reun /u5nt A-oi mna i #e ridi/4 ar4tnd -.aneu. din /a-u. #/4rii i r4/ni; B nainte< )4r9i.e #e re-e9ir46 Dar ,n momentu. a/e.a% /ine5a #4ri ,n 8a$a .ui Saint3!ria/ i #tri04; B Heni$i iute< Ea 8u0eL I ira Ra#/a##e6 Saint3!ria/ #/oa#e un ur.et de 1u/urie6 Ea 8u0e< De/i t iu 5ia$4<P ,i a14tu mna -e um4ru. .ui Ra#/a##e% /u un r4/net #/urt B !e undeA B Am 549ut o 8emeie 8u0ind -e a/o.oP Ea eP Cine 5re$i #4 8ieAP ^ I^P ri0nan #3a .uat du-4 eaP F4r4 ,ndoia.4 /4 odat4 /e +ren/a5e. a 8o#t u/i#% a /o1ort -e 5reo a.t4 #/ar4P Heni$iP Heni$i odat4<P Saint3!ria/ #e re-e9i ,n urma .ui Ra#/a##e i 04r9i.e ,n urma .ui Saint3!ria/6 +o$i a/etia #e ,n02e#uir4 ,n /oridor6 Ra#/a##e de#/2i#e ua -i5ni$ei6 Saint3!ria/ intr4 un -a# i atun/i un #tri04t ur/4 de 7o#; B Am -rin#3o<P B nainte< R4/ni Saint3!ria/6 oine3o 1ine% Cori0nan<P +oat4 1and4 #e re-e9i -e #/4ri.e -i5ni$ei6 +oat4 1anda% a8ar4 de Ra#/a##e<P Du-4 /e i u.timu. #o.dat intr4% Ra#/a##e ,n/2i#e ua i #u/i ti/ dou4 ori /2eia ,n 1roa#/4P A-oi #e ,ntoar#e ,na-oi% ,n 5e#ti1u.6 La -i/ioare.e #/4rii% ,n/e-u #43i #mu.04 -4ru. de ne/a9 ? totui ur/4 re-ede .ie-te.e% 0emnd; B A2% mi9era1i. /e #,ntI A2% tr4d4tor< Zi3i% aa< Am 84/ut eu% a#ta< Cu< Ra#/a##e< Cum #43i mai are#te9 a/uma% /nd am r4ma# #in0urAP Cu6 I.i. mai r4u6 Am #4 ,n/er/ #43i -rind i aa de unu. #in0ur6 Deodat4 #e 549u ,n 8a$a .ui +ren/a5e. i a Annai#ei6 B Drumu. e .i1er% #-u#e e.6 Fu0i$i,*i ,i d4du un -umn ,n /a-% un -umn -e /are i Cori0nan .3ar 8i admirat B Drumu. e .i1er< Se3n8ior4 +ren/a5e.6 *i Saint3!ria/A B @ are#tea94 -e D3ra de Le#-ar# ,n -i5ni$46 Au9i$i /e #/anda. 8a/eA +ren/a5e. nu ,n$e.e#e% dar #e re-e9i #-re -.at8orm46 Da< Drumu. era .i1er<666 i #mu.#e #-ada din tea/4 i 08i;

B HenitiL D Annai# ,naint4 /u #-ada ,n mina6 +ren/a5e. arun/4 o -ri5ire6 Idin/T #-re Ra#/a##e i #-u#e; B Cariera dumita.e e #-u.1erat4 a/um6 Hino /u mine6 Am #43$i 8a/ /u a.ta6 Ra#/a##e /.4tin4 /u di#-erare din /a- i r4#-un#e; B Eu a-ar$in Eminen$ei #a.e6 Mae#tru. de #/rim4 ,. #a.ut4 /u #-ada -e /o/oat i /o1or,6 Annai# ,. urm46 Li #e -4rea /4 a/e#te .u/ruri erau natura.e% /4 a/ea#ta tre1uie #4 #/ ,ntm-.e .a urma urmei% /4 de 8oarte% 8oarte mu.t tim- ar 8i tre1uit #4 . ie aa% unu. .n04 /e.4.a.t Ei /o1orau -rintre #84rm4turi% -rintre 14.toa/e de #n0e% -rintre ra5a0ii.e a#a.tu.ui6 Amndoi tr4iau un 5i#6 B Eo.a< Eo.a< La mine% /amara9iL ntr3o /.i-4% to$i a#e #e re-e9ir46 Dintr3un #a.t% +ren/a5e. i Annai# 8ur4 ,n #trad46 Dra de .umin4 8u.0er4r.e o$e.uri.or6 Lu-ta #e ,n/in#e6 )4r9i.e 5o/i8erau% -rintre du-4 a.ta i ,i 9.-4/eau -e /ei /e ,i ata/au% a/e.e -arade #onore% /e Annai#ei< +renra5Ie. #e .4#4 #4 8ier4nit6 !e Annai# o a-4ra e8/u #-ada .ui ,n /ur,nd #e #4tur4 de a-4rare i 5oi #4 ata/e6 B Domnioar4% #-u#e e.% da/4 #unt -ro8e#or% #4 -redau .e/$ii6 Eu a#ta tiu6 H4 /on5ine i d5#6A Hoi$i #4 .ua$i .e/$iiA A#ta ar 8i o /in#te B H4 a#/u.t< S-u#e Annai#% /ontinundu3i .u-ta B Ei 1ine% a/o-eri$i3546 Hr8u. e -rea 7o#6 Bra$u. -rea a-roa-e de /or-666 D De scrji 1ate$i% de0a7a$i adn/< S,nte$i3-u8in /am .a6I Mai de a-roa-e< Una% dou4% t4ia$i% .o5itur4 .or -ierdut4 ,n adn/u. no-$ii6 Le/$ia de #/rim4 era terminat46 Ann8i# #a.ut4 /u #-ada roie de #n0e i #-u#e; B Mu.$ume#/% domni.orP dar de /e rde$iA B M4 0nde#/ .a Se/undu. meu6 Bietu. Montario. areI#4 8ie 8urio#6 R#u. ,i ,n02e$4 deodat4 -e 1u9e> Eenri/ a. IH3.eab 5oi#e #4 #-un46P era tat4. Annai#ei6 Fii/4 de re0e< E. #e #im$i mi/% #.a1% #4ra/> din B Hre$i #4 m4 /ondu/e$i% domnu.e% -n4 te-`.atu. de C2e5reu#eA Amndoi -ornir4 .a drum% 84r4 un /u5nt Le/$ia #e i#-r45i#e6 Se CA!6 UUUHI RE)ELE LUD@HIC A< UIII3LEA N Z@RII ZILEI Cardina.u. de Ri/2e.ieu era ,n -i/ioare6 Re0e.e ii81uia #4 #e du/4 .a Fontaine1.eu i ,. /2ema#e -entru ora o-t Saini !ria/> .a ,n/e-ut /u 1u/uria #urd4 a trium8u.ui a-ro-iat% a-oi /u neiai:.area ,n0ri7or4ri i ,n /e.e din urm4 /u te ora ,naoiem6 R#i/i nimi/< !e .a ora a-te% Cardina.u. -.e/4 .a Lu5ru i 549u ,n /urte Anna de Au#tria #o#i#e% -4r4#ind Ha.3de3)ra/e de .a ora a#e% /a #4 5in4 .a ordine.e re0e.ui i tirani/u.ui #4u #o$ Un num4r de 0enti.omi de8i.au% /4.4ri -e /ai 8rumoi6% Dar #u1 i:3.erine.e .or de #atin #au de /ati8ea% att de m4t4#oa#e% a-roa-e to$i /areI a -8e-tu,u.% d+.o5itureede im4r4 8rumoa#4% -ndea #o#irea Cardina.u.ui6 Era Doamna de )i5raG6 I ? a #e a-ro-ie de e. i ,n tim- /e #e ,n/.ina #u1 1ine/u5ntarea .ui% #-u#e /u o 5o/e ,n/eat4% 0r41it4; Re0ina a a5ut iar o ,ntre5edere /u De.8inu.6

B Marea.u. de (8rnano ,. ,nto54r4ea6 *i #-ioan4% /u un -a# uor% #e du#e .n04 /e.e.a.te doamne /u /are ,n/e-u #4 r,d4i La tre/erea Cardina.u.ui #e 84/ea t4/ere6 +oat4 .umea #e ,n/.ina6 Un 5nt de 0roa94 i de re#-e/t -.e/a toate /a-ete.e6 E#/ortat de doi3trei 0enti.omi ai /a#ei #a.e% e. mer0ea /u un -a# #u-.u% 84r4 #4 dea ? ,n a-aren$4 ? ni/i o aten$ie a/e#tei 5enera$ii /are ,i 84/ea o atmo#8er4 #-e/ia.4% dar ,n #u8.etu. .ui #e de#84ta6 Ri/2e.ieu 8u introdu# ,n a-artamentu. Re0e.ui6 Cardina.u. intr4 /u o ,n84$iare de #t4-n ,n /a1inetu. Re0e.ui i 549u% #tnd ,n -i/ioare .n04 un 8oto.iu% un 0enti.om de dou49e/i i a#e de ani% ,m1r4/at ,n /ati8ea /enuie% /u o /ra5a4 ,n min4% ,ntr3o atitudine .ene5oa#4 i 1o.n45i/ioa#4% /u o/2i mnioi% /u 8runtea moro/4noa#4 #u1 -4ru. .un0% /are ,i /4dea ,n 1u/.e -n4 -e umeri6 Era Re0e.e Fran$ei6 Anna de Au#tria intr4 ,n /a1inet -e o u4% e:a/t ,n momentu. /nd Ri/2e.ieu ,i 84/u a-ari$ia -e o a.ta Cardina.u. #e o-ri #/urt i #e /.4tin46 @ -a.oare de moarte i #e n4-u#ti -e 8a$4% mini.e i #e /ri#-ar4 i ,i ,n41ui un #u#-in6 *i a/e#tea% 8iind/4 Re0ina era 8rumoa#4% a5ea a/ea 8rumu#e$e radioa#4 .a /are me.an/o.ia i .a/rimi.e de /ur,nd ter#e nu 84/eau de/t PD S4 adau0e un 8arme/ ,n -.u#6 Fiind/4 Ri/2e.ieu o iu1ea /u mintea i /u inima .ui6 Fiind/4 -entru un 9m1et de3a. ei% e. i3ar 8i a1andonat i -uterea *i ,n #8rit% 8iind/4 a/ea#t4 8emeie att de 8rumoa#4% att de adorat4 arun/a#e a#u-ra .ui una din a/e.e -ri5iri de 02ia$4% /are #-un; Ni/iodat4< Atun/i Ri/2e.ieu% /are 549u#e toate /a-ete.e ,n/.inndu3#e ,n 8a$a .ui% -.e/4 i e. /a-u.% .a rndu. .ui6 B Sire% #-u#e e.% am 5enit .a ordine.e Ma7e#t4$ii Hoa#tre i ,n a/e.a$ tim- am onoarea de a 54 anun$a /4 eu m4 5oi in#ta.a /2iar a9i ,n nou. meu -a.at666 Re0ina ni/i nu /.inti6 B Sire% #-u#e ea /u r4/ea.4% eu 5eni#em #43i /er Ma7e#t4$ii Hoa#tre -ermi#iunea de a nu3. ,nto54r4i .a Fontaine1.eu i de 4 r4mne ,n 1iata mea .o/uin$4 de .a Ha.3de3)ra/e6" Mnia i ,nWe-u#e #4 #e ur/e -e 8runtea .ui Ludo5i/ a. U.II3.ea6 Ri/2e.ieu ,i 84/u un #emn a-roa-e im-er/e-ti1i.6 Re0e.e r4ma#e o /.i-4 uimit% dar 8iind/4 Ri/2e.ieu re-et4 #emnu.% #-u#e; B Atun/i 8a/e$i /um dori$i% doamn46 Eu am -reten$ia de de a nu 54 tu.1ura ,n i9o.area 5oa#tr46 Anna de Au#tria 84/u o -.e/4/iune adn/4 ,n 8a$a Re0e.ui i iei 84r4 a3i ,ntoar/e m4/ar -ri5irea #-re Cardina.% /are r4mnea a.1 /a 5aru.% de dra0o#te i de 8urie6 B Sire% #-u#e atun/i Cardina.u.% e mai 1ine #43i in#-ira$i ,n/rederea Re0inei6 Din /au9a a/ea#ta am ru0at3o -e Ma7e#tatea Hoa#tr4 de a3i .4#a toat4 .i1ertatea Dar eu #unt ai/i i 5e02e96 Ludo5i/ a. U.II3.ea arun/4 a#u-ra mini#tru.ui #4u o -ri5ire nea0r4 de ur4 i -oate /4 i de di#-erare6 B Da% morm4i e.% tiu /4 d5#6 5e02ea$i% domnu.e6 Bunuri.e me.e% Coroana mea% -n4 /2iar i onoarea mea #unt ,n mini.e d5#6 i -er#oana mea ,n#4i #e 1u/ur4 i ea de a/ea#t4 -rote/$ie de net404duit Unde a 8i a7un# eu 84r4 d5#6A )ra$ie 9e.u.ui d5# L% eu -.ute#/ -e dea#u-ra -eri/o.e.or re0a.it4$ii Re0e.e i91u/ni ,ntr3un r# amar6 A/ea#t4 ,n$e-4toare i ,ntune/at4 ironie era /ara/teri#ti/4 tem-eramentu.ui #4u6 Ri/2e.ieu ,n$e.e#e#e -rea 1ine6 Ludo5i/ e arun/4 ,ntr3un 8oto.iu6

B Sunt o1o#it% #-u#e e. /u a/e. ton moro/4no#% -e /are ,. -ierdea 8oarte rar6 +oate a/e#tea ,mi #8ie inima i m4 ,n#-4imnt46 Aadar% )a#ton 8rate.e meu< Da% 8rate.e meu% ar 8i ,ndr49nit3 A2< Domnu.e% /e -a9ni/ teri1i. #unte$i< *i 8oarte ,n/et% /a -entru e. ,n#ui% ad4u04; B A 8i -re8erat #4 nu tiu a#ta< Ludo5i/ a. Um3.ea% tim- de /te5a minute% r4ma#e t4/ut Ri/2e.ieu era ne-4#4tor6 B S4 5edem% re.u4 Re0e.e% aadar d5#6 #-une$i /4 e 5or1a #4 m4 ,n/2id4 ,ntr3o mn4#tire% #au ,ntr3un mormnt i /4 atun/i Re0ina are #43. ia ,n /4#4torie -e 8rate.e meu% de5enit i e. Re0e .a rndu. .uiA S-une$i< A#ta e% nuA A#ta a de#/o-erit -re5ederea i 9e.u. D5#6A B @2< Sire% #-u#e ,n #8rit Ri/2e.ieu% /u o .inite #ini#tr4% #4 nu e:a0er4m nimi/% 54 im-.or% Ma7e#tate6 Ceru. #4 8ie .4udat% ni/i Re0ina i ni/i De.8inu. nu i3au 8ormu.at a#t8e. de 0nduri o8en#atoare6 S3a #-u# numai att% /4 da/4 Re0e.e ar muri% 8rate.e S4u ? ,n mod natura. ? #3ar ur/a -e tron i atun/i ar 8i a-roa-e o datorie -entru e. #4 n3o retrimit4 -e Re0in4 ,n S-ania3 B A#ta3i tot< B Da% Sire; da/4 Ma7e#tatea Hoa#tr4 ar muri #au ar a1di/a B S4 mor /a Eenri/ a. Yt3.ea i Eenri/ a. IH3.eaP #au #4 a1di/ /a i Caro. Vuintu.% murmur4 Ludo5i/ a. UEI3.eaP @ t4/ere .un04% teri1i.4 B n 8ami.ia mea< Continu4 Ludo5i/ a. UEI3.ea6 !ro-riu. meu 8rateL6 B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu ,n/.inndu3#e% am onoarea a 54 /ere are#tarea 8rate.ui meu% Loui# de Ri/2e.ieu6 R Ludo5i/ a. UII3.ea% ,i ridi/4 /u 5ioi/iune /a-u. @ /ut4 di#-re$uitoare ,i /ri#-4 1u9e.e3i -a.ide6 B Da% #-u#e e. ,n/et6 H4 ,n$e.e0% domnu.e6 Nu mai e:i#t4 8ami.ie% ni/i 8rate% ni/i #o$ie% nu e aa% atun/i /nd e 5or1a de -o.iti/4A B Atun/i /nd e 5or1a de #i0uran$a Statu.ui% Sire6 B Fie6 Ce a 84/ut nou. Cardina. ,m-otri5a #i0uran$ei Statu.uiA S4 5KdemP #-une$i3mi d5#6 a#ta% d5#6% /are #unte$i 8rate.e .ui< B Sire% nu .3a a#/u.tat -e Re0e i nu a -4r4#it !ari#u.% de/t a9i -oate de a1ia6 B E2L B De 8a-t% a#ta nu3i nimi/% /u toate /4 e ne/e#ar #4 #e im-un4 o a#/u.tare oar14 tuturor ere$i.or a/etia6 Dar da/4 eu 53am /erut -4.4ria de Cardina. -entru 8rate.e meu% am 84/ut3o -entru a3. ,nde-4rta de !ari#6 *i da/4 am 5rut #43. ,nde-4rte9 de !ari#% am 84/ut3o deoare/e e. #u#$ine -reten$ii.e a/e.ei intri0ante% a/e.ei a5enturiereP B Fata 1ietei Le#-ar#A B Da% Sire6 Ea a 04#it ,n 8rate.e meu /e. mai ,n8.4/4rat a-4r4torP B Dar da/4 totui ar 8i ade54ratA Da/4 D3ra de Le#-ar#% ad4u04 Ludo5i/ a. UEI3.ea roindu3#e% ar 8i ,ntr3ade54r 8ii/a tat4.ui meuA B !rin a/ea#ta ar 8i i mai -eri/u.oa#4 Dar e numai o ,n/2i-uire a a/e.eia -e /are 1ine5oi$i a o numi 1iata Le#-ar#" i /are era de 8a-t /ea mai temut4 a5enturier4P Sire% a/e#te 2imeri/e -reten$ii% -ot adu/e tu.1ur4ri ,n mi7.o/u. no1i.imii noa#tre% i aa -rea -u$in di#-u#4 #4 a#/u.te de di#/i-.ina -e /are noi tre1uie #4 .e3o im-unem6 H4 /er are#tarea 8rate.ui meuP +3Ludo5i/ a. U.II3.ea a 8o#t un om /iudat de #.a16 Ade#eori a 8o#t i /rud6 n e. 94/ea o 1oa.4

i -oate /2iar i o mi9antro-ie6 n#4 era un 0enti.om6 n adn/u. inimii era un -er8e/t 0enti.om6 C2iar atun/i /nd no1i.imea /on#-ira ,m-otri5a re0a.it4$ii i /nd e. ,. .4#a -e Ri/2e.ieu #3o de/a-ite9e% ,n 8undu. inimii .ui e. /on#-ira .a un .o/ /u ei6 B Domnu.e Cardina.% #-u#e e.% eu am o 8oarte mare -rietenie 8a$4 de 8rate.e D5#6 Nu 5reau666 B Dar Sire< . ,ntreru-#e Ri/2e.ieu6 B Cnd Re0e.e a #-u#; vreau% sau nu vreau% nu mai r4mne de/t #4 8ie a#/u.tat% #-u#e Ludo5i/ a. UDI3.ea6 Hreau /a nou. meu Cardina. #4 a7un04 ,n .inite ,n orau. #4u LGon3 B Dorin$e.e Re0e.ui meu #unt ordine -entru mine6 B !ute$i #-une 5oin$a mea% Cardina.e6 *i a/um% termina$i354 ra-ortu.6 Cu5ntu. ,. 1i/iui -e Ri/2e.ieu6 E. ,i d4du #eama /4 da/4 nu i #e ,m-otri5ea% autoritatea .ui era -ierdut46 E. ,n$e.e#e /4 Re0e.e #e a8.a ,ntr3unui din /ea#uri.e .ui de e8emer4 re5o.t46 Atun/i% e. ,i .i,4 a/ea ma#/4 de mndrie -e /are !4rinte.e Io#e8 ,. ,n54$a#e #4 o -oarte6 B Sire% #-u#e e. ,n4.$ndu3#e% -a.id de tot% un mini#tru di#/ut4 a8a/eri de Stat% i nu d4 ra-ortu.6 Din momentu. /nd Ma7e#tatea Hoa#tr4 5ede ,n mine un #im-.u .o/otenent de -o.i$ie% eu m4 retra06 Sire% am onoarea a H4 /ere /on/edierea mea6 Lo5itura era ,ndemnati/46 i reuea totdeauna #au a-roa-e totdeauna6 B Domnu.e% #-u#e Ludo5i/ a. U.E3.ea /u demnitate% eu 54d ,n D5#6 unu. din #u-uii mei Mi #e -are /4 mai #unt Re0e6 Cam -u$in% e dre-t% ,n#4 D5#6 mi datora$i a#/u.tare -n4 ,n 9iua ,n /are 5oi 8i intrat ,n mn4#tirea #au mormntu. -e /are 5or #4 mi .e de#/2id46 De/i 54 ordon #4 5e02ea$i a#u-ra noa#tr4 /u a/e. de5otament /are 8a/e din D5#6 -rimu. din #u-uii notri3 B A2< Sire murmur4 Ri/2e.ieu% #imu.nd o ,m-4/are6 B Eu #-un -rimu. dintre #u-uii mei i da/4 #unt /u5inte -e /are eu .e ter0 din inima mea de ,ndat4 /e 0ura .e3a -ronun$at% -e a/e#ta% domnu.e% eu ,. ,nt4re#/ /u toat4 -uterea Aadar% 5or1i$i% domnu.e% 54 a#/u.t3*i Ludo5i/ a. U.II3.ea #e .4#4 -e #-ate ,n 8oto.iu i re.u4 /u o a#/un#4 ne-4#are; B Cerndu3mi are#tarea -ro-riu.ui 5o#tru 8rate i indi/ndu3mi -rin a/ea#ta /4 a8e/$iunea 8ami.ia.4 tre1uie #4 #e tear04 ,n 8a$a intere#e.or de Stat% D5#6 a$i -retin#36 Re0e.e #e o-ri% 7u/ndu3#e /u /ra5aa6 Ri/2e.ieu ,. urm4rea /u aten$ia ,n/ordat4 a 7u/4toru.ui6 Se -ri5ir4 amndoi% /u inten#itate6 Fie/are din ei dorea /u 8urie di#-ari$ia .ui )a#ton de An7ou% dar ni/i unu. nu 5oia #43i ia ,n m4#ur4 #4 #tri5ea#/4 o a#emenea -utere6 I3o dau% 5a 8i 8oarte du./e; tre1uie #43. /4#4torim6 Ludo5i/ & UEI3.ea ,i re.u4 .o/u. ,n 8oto.iu6 S8aturi.or -er8ide a.e a/e.ora /are ,.I,n/on7oar46 I 0 B Du/e#4 C2e5reu#e% !rin/i-e#a de CondJ% D3. de HendWme% 8rate.e #4u% Mare.e3Staret3to$i inami/i de3i Ma7e#t4$ii Hoa#tre< n /ur,nd 5oi a5ea i do5e9i ,m-otri5a .or6 B S4 d4m o .o5itur4% -entru a3i a5erti9a -e ,ndr49ne$i /4 tr49netu. e ai/i% 0ata #43i #-u.1ere< S43. -rindem -e /e. mai a/ti5 dintre a/eti r4i #.a1e a Du/e.u+de An7ouP ! B Marea.u. de @rnanoA B Cu Re0ina% Sire< Ludo5i/ a. U.II3.ea era a.1 /a 5aru< Se ridi/4 /u un e8ort% ,i du#e mna .a 8runte% 84/u de dou4 ori o/o.u. /a1inetu.ui i% ,ntor/ndu3#e #-re B H4 -ute$i retra0e% domnu.e Cardina. Ri/2e.ieu #e ,n/.in4 i 84r4 90omot -4r4#i a-artamentu. re0a.6 n a/eeai #ear4% @rnano era

,n/2i# ,ntr3un /u-eu /are -.e/4 numaide/t n /ur#u. no-$ii% ,n/2i#oarea -e ro$i #e o-ri ,n /urtea /a#te.u.ui Hin/ennei i ,n /ur,nd ua #e ,n/2i#eI,n urma -ri9onieru.ui6 CA!6 UUUHII AL+EoA SA DUCELE DE AN\@U n ora i .a Curte6 @ mu.$ime de 0enti.omi ,i e:-rimau /u 0.a# tare era i e. a/o.o% ,n7urnd% 84/nd #/anda.% #tri0nd /4 e. are #4 8a/4 #4 i #e dea drumu. Marea.u.ui6 Se a8.au a/o.o i Conte.e de C2a.ai#% ener5at> Lou5i0ni% -a.id de tot% Mar/2i9u. de .a Ha.ette% ,n0ri7orat> Boutte5i..e i Beu5ron% ne,m-4/a$i> Mare.e Stare$ de Bour1on% a.er0nd de .a un 0ruFStraiU IBuhhtZre8& }2eHerSIL.5erdanI Sin0ur4 !rin/i-e#a de CondJ% -entru dra0o#te /4rei @rnano ,i .a 8rate.e #4u% ,n#o$it de /ei -atru tineri% -e /are dorea #43i -re9inte6 n rI I M mom A a/da uS /a1i /te 0 ? D5#6 .3a$i are#tat -e 1ietu. meu @rnanoAA I v Re0e.e a-4ru ,n ua /a1inetu.ui6 n a/e.ai tim-% ,n /a-4tu. /are #e a-ro-ia de ei6 ? ! Iu6 B !n4 ,n dou4 9i.e 5e$i -.e/a din !ari# i 5435e$i du/e #4 54 F6:i.atA%6 ] D @ -artid4 #u em46 )a#ton% -4mntiu te 8at4 de 8urie% 1.1indu3#e% ,m14tat de ne/a9% 84/u doi -ai #-re Cardina. B Eu< 7 A !6 ! ) ? Eei< Eei< Stri046 Re0e.e a-u/ndu3. -e )a#ton de 1ra$6 Intr4 ai/i% Ocn ] ? Sire% #-u#e Re0ina% eu 5eni#em #3o ro0 -e Ma7e#tatea Hoa#tr4 B Ei< Doamn4% #e r4#ti Ludo5i/ a. Um3.ea% 5e$i mai au9i mu.te< *i ,ndre-tndu3#e #-re ea% /u 1ra$u. ,ntin#% /u mna /ri#-at4% /a i /nd ar S && &c dia5omor,i/,ti SdTtort n -i/ioare de un 8ior de!0roa946 D I ! ! B Credin/ioii D5#\ /ontinu4 Re0e.e /u o ironie teri1i.46 Credin/ioii D5#6 /on#-ir4% doamn4% i 8iind/4 D5#6 i #u#$ine$i% -e Re0e% ni/i -e #o$% /i -e 0enti.omu. din D5#6% de a/eea m4 retra0 .a B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu intrnd i 7udeK,nd dintr3o -ri5ire ,n /e #tare de #-irit #e a8.4 )a#ton6 Sire% 5oi$i #43mi -ermite$i #43. ,ntre1 -e I ? M4rturi#e#/% #-u#e De.8inu.% /4 am 5enit .a Lu5ru 8oarte 8urio# ,. #/2i$a 8rate.e #4u% nu din /au9a .ui @rnano a. 5o#tru% #8re< B Ei 1ine< F4/u Re0e.e mai -oto.it de a/ea#t4 dare ,na-oi a 8rate.ui Eu% 8rate.e Ho#tru% eu% 8iu. .ui Eenri/ a. IH3.ea% eu nu -ot #4 o1$in B Da/4 eu a 8i tiut% /ontinu4 )a#ton trium84tor% /4 marea.u. era ,n#umi< n ori/e /a9% rn3 a 8i 8erit -e/,t #e -oate #4Im4 8o.o#e#/ de un /e3. -ri5ete -e 1ietu. Cardina.6 B He$i 5edea% Sire6 E#te ade54rat% Cardina.e% /4 ,n dou4 rnduri B La nai1a% Cardina.e6 E ade54ratA Se r4#ti Ludo5i/ a. UIII3 .ea6 B Da% Sire6 *i am -rimit -.n0eri.e .e0itime de /are 5or1ete A.te$a S46 Oc= Re0a.4 #3ar 8i 04#itIieri ,n #trada CourteauP B Strada CourteauA . ,ntreru-#e )a#ton% /u o tre#4rire de 0roa946 R4ni$i 0ra5; o-era a/e#tui 1.e#temat de +ren/a5e. ,m-otri5a -ro-rii.or @2oQe:/.am4 8urio# Re0e.e6 !4i atun/i e /u ade54rat un dra/ i B Ce #er5i/iu i3ai adu#A S4 5edem% 9m1i Ludo5i/ a. UIII3.ea6 . C /8I !8trU 0ent .omi d& CaSa mea &666 au #a.5at != 8rate.e #4uI He 5i9itei me.e .a

Ma7e#tatea Hoa#tr46 !atru din An0e5inii mei au ,nde-.init ,n tim-E/H Ser5i/iu% #a.5ndu3. -e a. d5#P B Sire% 1.1i Cardina.u.666 n#-4imntat% Ma7e#tatea Hoa#tr4 nu La a/e#te a#i0ur4ri de de5otament% /ei -atru / i5a.eri tre#4rir46 Su1 -ri5irea .im-ede a Cardina.u.ui% #e #im$ir4 ,n04.tenind6 Erau 8oarte tineri i #e #o/oteau nite nemerni/i 84/nd a/e#t demer# -e /are ei ,. a//e-ta#er4 ,n intere#u. /on#-ira$iei ? adi/4 a. Anni#e< Ei nu tiau ,n/4% atun/i% /4 5ia$a e 84/ut4 numai din ,ne.4/iuni6 B Domni.or% #-u#e Re0e.e /u a/ea ama1i.itate -e /are tia #3o ai14 8a$4 de .ume% #3ar -4rea /4 .3a$i 8i #a.5at -e Domnu. Cardina. de LGon de un oare/are -eri/o. /are .3ar 8i amenin$atA B @2% Sire% de 8a-t e mu.t mai -u$in% #-u#e Bu##iZre6 B +otui% -o5e#ti$i3mi6 B Sire% #-u#e Fontrai..e#% /are .u4 /u5ntu. .a un #emn a. /amara9i.or #4i% 8iind/4 Ma7e#tatea Hoa#tr4 ordon4% iat4 /um #tau .u/ruri.e; ,nainte de a -4r4#i !ari#u.% Eminen$a Sa a 5enit #43i ia adio de .a A.te$a Sa i ne3a #-u# /4 ,m-re7urimi.e !ari#u.ui #unt -u$in #i0ure -entru /e. /e 5oia7a i ne3a ru0at #43. e#/ort4m -e Eminen$a Sa /te5a .e02e6 A#ta am i 84/ut% a5nd 0ri74 a ne men$ine .a o di#tan$4 /e 84/ea #4 nu 8im 549u$i de Cardina.% a /4rui 1ra5ur4 84r4 ,ndoia.4 /4 #3ar 8i #im$it 7i0nit4 de a/ea#t4 #o.i/itudine -e /are o ,ndre-tam a#u-ra -er#oanei Sa.e6 B Foarte 1ine< S-u#e Ludo5i/ a. Um3.ea /u un 9m1et i /u un 0e#t de a-ro1are6 B !e drumu. #-re Sen#% .a trei .e02e de Fontain1.eu% #3a -etre/ut a/$iunea /e 5reau #4 53o de#/riu6 Se .4#a#e noa-tea6 La /in/i #ute de -ai ,naintea noa#tr4% au9ir4m nite #tri04te6 Era #er5itoru. Eminen$ei Sa.e% /are #tri0a ,n a7utor3 B Ea< S-u#e 1u/uro# Re0e.e6 *i a8a/erea a 8o#t ,n8ier1ntat4A !o5e#ti$i3mi -u$in /um a 8o#tD B La -rimu. #tri04t%6 Noi am dat -inteni% am 0a.o-at i am a7un# .a tim- -entru a3. 5edea -e Cardina. /are ,i ,m-in#e#e /a.u. .in04 ta.a9u. drumu.ui /a #4 nu mai -oat4 da ,na-oi i due.a ,m-otri5a a -atru nemerni/i /are 84r4 ,ndoia.4 5oiau #43. 7e8uia#/46 Noi am /49ut a#u-ra t.2ari.or6 Li5erdan .3a do1ort -e unu. din ei /u mneru. #-adei% C2e5er# .3a #tr4-un# -e un a.tu.% Bu##iZre i3a 9dro1it $ea#ta /e.ui de3a. trei.ea /u o ,m-u/4tur4 de -i#to. i /e. de a. -atru.ea 8u0i ,n 0a.o-% urm4rit ,n 9adar de mine% tim- de o 7um4tate de or46 Du-4 a/eea% am ,n#o$it -e Eminen$a Sa -n4 .a Sen#% #mu.0ndu3i -romi#iunea /4 nu 5a mai /4.4tori de/t 9iua i -rimind ,n #/2im1 1ine/u5ntarea #a6 B Eaide% #-u#e Re0e.e% #unte$i nite 14ie$i de trea146 Dra/e% a 8i 5rut i eu #4 54d /um i3a$i 14tut -e nemerni/i< B Domni.or% #-u#e atun/i Ri/2e.ieu -e un ton -re84/ut% -ute$i /onta -e re/unotin$a mea6 Mu.t iu1itu. meu 8rate 54 datorea94 5ia$a6 N3am #4 uit a/ea#ta6 H4 /on#ider -rietenii mei i /u ,n/e-ere de a9i% -or$i.e !a.atu.ui Cardina. 54 #unt de#/2i#e6 B *i eu adau0; i /e.e a.e Lu5ru.ui6 Du/e$i354% domni.or6 R4mi% )a#ton% #-u#e Re0e.e6 Cei -atru /a5a.eri ai Annai#ei #e retra#er46 Cnd a7un#er4 a8ar4% #e -ri5ir4 /u un aer ,ntune/at% ,n0ndura$i6 B Domni.or% #-u#e C2e5er#% /e /rede$i D5#6 de#-re a#taA B Eu #-un /4 7u/4m un ro. urt% #e r4#ti Fontrai..e#6 L3am #a.5at -e Cardina.u. de LGon% e dre-t% dar nu -entru De.8in6 B Eu #-un% morm4i Li5erdan% /4 e /am tri#t din -artea De.8inu.ui /4 ne3a 84/ut #4 7u/4m ro.u. a/e#ta6

B Iar eu adau0% #-u#e Bu##iZre% /4 a/e#t Re0e% -e /are noi .3am ,ne.at% mi #e -are un Re0e 8oarte 1ln6 Mai #-un /4 noi /on#-ir4m ,m-otri5a .ui i /4 ,n /on#e/in$4% n3ar 8i tre1uit #4 a//e-t4m m4rturi#irea 8a5oarei #a.e6 Domni.or% ne a8.am ,ntr3o #itua$ie -eni1i.46 B Dar e -entru ea< R4#-un#e /ei.a.$i trei6 *i Fontrai..e# ad4u04; B Ei 1ine% 8iind/4 ne3am an0a7at% #4 mer0em -n4 .a /a-4t Dar #4 ,n/e-em -rin a #/4-a de +ren/a5eL B E. a #a.5at3o% #-u#e C2e5er# ,n0ndurat B Da% #/rni Bu##iZre% e. a #u#$inut ata/u. /ontra 04r9i.or .ui Ri/2e.ieu6 B E. a #a.5at3o< Re-et4 C2e5er#% /u un #u#-in6 B Moti5 ,n -.u# /a #43. omorm% #e r4#ti Fontrai..e#6 Noi am 84/ut un 7ur4mnt +ren/a5e. ne3a in#u.tat *i iat4 /4 ne in#u.t4 din ndu 14tndu3#e -entru ea% .n04 ea< Domni.or% noi #untem -ierdu$i da/43. .4#4m #4 tr4ia#/4 -e a/e#t om de nimi/< B Ei 1ine #43. /4ut4m< S43. 04#im6 B *i #43. omor,mL6 P Cei -atru tineri ieir4 din Lu5ru% -a.i9i de 0e.o9ie6 !o8ta de u/i# ,i #t4-ni6 D S4 ne mai ,ntoar/em o /.i-4 .a Lu5ru6 Re0e.e% Du/e.e de An7ou i Ri/2e.ieu r4ma#er4 #in0uri ,n /a1inet Cardina.u. 84/u un #emn .ui Ludo5i/ a. U.II3.ea% /are 84r4 ,ndoia.4% ,. ,n$e.e#e6 B Domnu.e 8rate% #-u#e Re0e.e 1.1indu3#e mai mu.t /a ori/nd% ai .uat ,n #8rit o 2ot4rreA +e3ai 2ot4rt ,n #8rit #4 8a/i a/ea#t4 DP C4#4torie /are ne /on5ine din toate -ri5in$e.eA Mi #e -are /4 53am .4#at tim- -entru a re8.e/ta6 *i 8iind/4 #unte$i ai/i% 54 #-un; e tim-u< Crede$i3m4% e tim-u.< Continu4 Ludo5i/ a /4rui -ri5ire #e a-rin#e i a /4rui 5o/e #e ,ne/a6 A.t8e. 5oi 8i #i.it #4 m4 0nde#/ /4 a5e$i 5reun moti5 a#/un# de a re#-in0e nu numai -e D3ra de Mont-en#ier% dar /2iar ,n#4i ideea unei /4#4torii6 *i a/e#t moti5 a#/un#3Re0e.e #e o-ri 1ru#/6 Ade54ru. era #43i #/a-e de -e 1u9e6 E. #/oa#e un 8e. de 0eam4t de 8urie% .a /are )a#ton r4#-un#e /u un 0eam4t de #-aim46 Ri/2e.ieu% ne-4#4tor% -ri5ea ,n/4ierarea /e.or doi 8ra$i6 I+otu. e de#/o-erit% ur.4 )a#ton ,n #ine6 +otu. e -ierdut Sunt un om mort< B Sire #-u#e e. 84/nd un e8ort #u-rem /a #4 -ar4 /a.m% /ine 54 #-une /4 eu nu 5reau #4 m4 ,n#orA B A2aI 84/u Ludo5i/ a. U.II3.ea% a04$ndu3#e de a/ea#t4 #-eran$46 B Ma7e#tatea Hoa#tr4 #43mi a.ea04 o #o$ie -e 0u#tu. meu% /ontinu4 )a#ton% i atun/i #unt 0ata #4 m4 /unun6 Ludo5i/ a. Um3.ea mer#e #-re 8rate.e #4u i #-u#e -e un ton de ne#-u#4 ru04minte; B Frate% #-ui ade54ratA 3 B !e Dumne9eu i -e onoarea mea% #-u#e )a#ton6 Ludo5i/ a. UID3.ea #e /.4tin4% #e du#e #4 #e trntea#/4 ,n 8oto.iu. #4u% ,i -u#e /a-u. ,n mini i i91u/ni ,n #u#-ine3 Ri/2e.ieu ,i ,n/ru/ia#e 1ra$e.e6 A/um -ri5ea #-re ua -rin /are iei#e /e5a mai ,nainte Anna de Au#tria *i -ri5irea a/eea era -.in4 de ur4 i de amenin$are6 )a#ton treilura 5edea ea8odu. ,naintea .ui3 D D%

Ludo5i/ a. UEI3.ea% du-4 /te5a #e/unde #e .initi6 Se ridi/4 i tre/ndu3i 1ra$u. -e du-4 0tu. 8rate.ui #4u% #-u#e; B Bunu. meu 8rate% #-u#e e. #ur9nd6 Aadar% 5rei #4 te ,n#oriA B Ct mai /ur,nd< E:/.am4 De.8inu.% i91u/nind ,n r#6 *i da/4 Domnu. Cardina. 5a 5eni #43 mi 1ine/u5nte9e /4#4toria% 1u/uria mea 5a 8i /om-.et46 )4#i$i3mi o #o$ie% Sire< Cu ade54rat% m4 #imt #4tu.3 B Cardina.e% Cardina.e% 84/u Ludo5i/ a. UEI3.ea r9nd i e.% -.in de 1u/urie6 Re-ede% o #o$ie -entru a/e#t 14trn 14iat de o-t#-re9e/e ani< B Ei 1ine% #-u#e Cardina.u. 9m1ind% eu nu 54d de/t -e d3ra de Mont-en#ierP *i 9m1etu. a/e.a era morta.> 5o/ea3i -4rea /4 8i.trea94 8ierea% numai 8iere6 B Ei 1ine% re.u4 Re0e.e% /e 9i/i tu de a#ta% )a#tonA Du/e.e de An7ou -4ru /4 #e 0ndete un moment A-oi; B Ei% 1ine Sire% 8iind/4 5oi$i -4rerea mea% n3o iu1e#/ de.o/ -e D3ra de Mont-en#ierP B Ei< Nu e 5or1a de dra0o#te6 E 5or1a de -o.iti/4 +u nu tii /e e a#ta6 S4 5edem% 1unu. meu 8rate% 84 a#ta -entru d3. Cardina.P i -entru mine< B Ei 1ine< Sire% a//e-t< Dar .4#a$i3mi dou43trei .uni /a #4 m4 o1inuie#/ -u$in /te -u$in /u ideea de a m4 ,n#ura /u -o.iti/aL Ludo5i/ a. UEI3.ea ,. #trn#e -e 8rate.e #4u ,n 1ra$e6 A-oi ,n/e-u #4 mear04 -rin /amer4% /u -ai mari% ,nirnd imen#e.e a5anta7e a.e a/e#tei uniri i #er14ri.e #-.endide -e /are #o/otea #4 .e dea% ,ntinerit /u 9e/e ani% /u o/2ii 5ioi% /u 0.a#u. #onor% /u 5or1e.e /ur04toareP era radio#6 )a#ton nu a5ea de/t o-t#-re9e/e ani% dar de5eni#e mae#tru ,n -re84/4torie6 E. #e 84/u /4 #e -.n0e de a 8i 8or$at #4 #e ,n#oare /u -o.iti/a i -.n0eri.e .ui 8ur4 aa de /omi/e% /4 Re0e.e ,n/e-u #4 rd4 /u 2o2ote6 B Domnu.e Cardina.% #-u#e deodat4 )a#ton% 8iind/4 am 84/ut -a/eP B Dar 1ine% Mon#eniore% ni/i nu a 8o#t r491oi 5reodat4 ,ntre noi6 B A#ta 5oiam #4 #-un i eu6 Dar ,n #8rit% 8iind/4 a/um #untem de a/ord% 5reau #4 54 aminte#/ o -romi#iune -e /are mi3a$i 84/ut3oP B Care% Mon#enioreA B A/eea de a3mi ar4ta Ca#te.u. d5#6 de .a F.eurG6 Ri/2e.ieu arun/4 re-ede o -ri5ire #-re 8rate.e6 Re0e.ui6 Dar ,. 549u /4 -are att de 1u/uro#% att de ne5ino5at% ,n dra0o#te% ,n/t 14nuie.i.e ,i /49ur4 imediat6 Se ,n/.in4 B A.te$a Hoa#tr4 Re0a.4% m4 /o-.eeteP B Ba nu% -e 1urta .ui Irod< Hreau /a #4 ne 5ad4 toat4 .umea /t de -rieteni #untem amndoi6 n /e 9i 5oi$i #4 m4 049dui$i ,n /a#te.u. 5o#tru de .a F.eurG% /u /$i5a dintre -rietenii meiAP B Ro0 -e A.te$a Hoa#tr4 #4 8i:e9e 9iuaP B Ei 1ine< S-u#e )a#ton% a#t49i e 5ineri6 Hoi 5eni .uni6 Luni% #e 0ndea Du/e.e de An7ou% .uni Cardina.u. are #4 /ad4 #u1 /a-6 :::5m din -i5ni$e.e de -e #trada /ourteau% ,n -odu. din -ia$a re0a.4 n CI+I+@RUL!@A+ECsNCsNUAUI+A+/4.aunmomentdat% Courteaui8rate.e Cori0n.n% Baronu. de Saint!ria/% tin4ra Marietta% -.u# /.i-4 /are 8rate.e Cori an< A14tndu3i .a1a3i -4roa#4 a#u-ra ! ? Mi9era1i.e% tu ,ndr49neti #4 -ui mna -e eaA +uA @/2iu. tre/u .aI un 8rumo# a.1a#tru

,n/2i#> 8 /4% ,n #8rit% a/ea#t4 Domnioar4% m4 5ede$i ,n 8a$a d5#6% 8eri/it i mndru de a 8i O&( A#ta nu3i ea< *i a-u/ndu3. -e /4.u04r de 1ere0at4; Unde e eaA Hor1ete6 B Dar% -e Ba/2u#% uite3o< B.1i Cori0nan% ar4tnd3o -e Marietta B !un0au.e< +u ai #tri0at /4 ai -rin#3o6 Aadar% e ai/iL A/um n3o mai !in6 D43nQdrumu.% /43mi mototo.eti anteriu.< D43mi B BeatA !u#e Cori0nan6 !oate< Dar de /e mort"A Mie mi #e -are i 0onea de /o.o3/o.o% /u 8e1ri.a a/ti5itate a di#-er4rii6 )4r9i.e ,. a7utau6 Cori0nan i de #u1ret46 Furia .ui Saint3!ria/ a7un#e atun/i .a -aro:i#m6 Saint3!ria/ #e re-e9i /a #4 ur/e #/4ri.e6 B S43. #-inte/i -e Ra#/a##eA Stri04 Cori0nan6 Atea-t43m4 i -e " pp " m/mata SamD -" a/ /o1o" I i i+u0r9i.e dnbb medite9e dea.t8e.6 \666 v n0ri7orarea #-ionu.ui era 8oarte adn/4% dar tot nu3i -ierdu#e ,ntrea0a #-eran$46 Noa-tea #e #/ur0ea Era ur0ent4 ne5oie #4 ia o 2ot4rre oare/are6 B S4 ,n/er/4m< F4/u deodat4 Ra#/a##e6 *i ,n/e-u #43i #8ie 2aine.e ,n aa 2a.% ,n/t -ar/4 -rimi#e dou49e/i de .o5ituri de #-ad4 #au de -umna.6 A-oi ,i ru-#e #-ada i 5r, numai /rm-eiu. /u mneru.% ,n tea/a3i de -ie.e6 Nemu.$umit /u a/e#te L-re-arati5e% iretu. Ra#/a##e ,i ,nmuie mna ,ntr3o 14.toa/4 de #n0e i ,i m904.i /u mu.t4 ,ndemnare% 8a$a A-oi #e a-ro-ie de -i5ni$4% ,n ua /4reia -ri9onierii 14teau 8urioi i ,naintea a/e.ei ui ,n/e-u #4 #/oat4 o #erie de ur.ete% /are re-re9entau 90omote.e mu.ti-.e a.e unei .u-te di#-erate% -e 5ia$4 i -e moarte6 La -rime.e .ui #tri04te% #/anda.u. din -i5ni$4 ,n/et46 B Bun< i #-u#e Ra#/a##e6 Mu#iu Saint3!ria/ i /u to5ar4ii .ui m4 a#/u.t46 Ea< Se/und mi9era1i.% am #4 te omor< Ea< )o.ane< Ea% nemerni/u.e< Ea< !un0au.e< Ao.eo< *i +ren/a5e.< Uite< Doamne< +rei /ontra mea< A7utor< Ao.eo< Dra/e< Mi #3a ru-t #-ad4< Ao.eo< Nu da6 M3au -rin#< A7utor% domnu.e Saint3!ria/< A7utor Cori0nan< Ao.eo< M3au omort Ao.eooo< A7u" eu6" 2aL Binente.e# /4 5itea9u. Ra#/a##e ,n#o$ea a/e#te e:/.ama$ii i /u o P D DP Montare e:traordinar4% 14t4i din -i/ioare% 5aiete% /.in/4nituri de #-ade% ,n7ur4turi ,n8undate ? nimi/ nu .i-#ea La u.timu. #tri04t% -entru a /om-.eta i.u9ia% e. #e trnti 0reoi -e -odea6 Linitit ,n /eea /e -ri5ete e8e/tu. /e.or /e ,n#/ena#e% #e #tre/ur4 84r4 90omot ,n 5e#ti1u.% tre/u -e#te /ada5re.e i #84rm4turi.e de -e 7o# i #e re-e9i ,n #trad46 A/o.o o1#er54 /4 #e 84/ea 9iu46 Hreo dou49e/i de 1ur02e9i ,n#-4imnta$i -ri5eau #-re /.4dire% ,n#4 de de-arte% 84r4 a ,ndr49ni #4 #e a-ro-ie6 Ra#/a##e tre/u -rintre 0ru-uri.e de oameni /are #e d4dur4 deo-arte .a 5ederea a/e#tui om -.in tot de #n0e6 Cnd a7un#e ,n !ia$a Re0a.4% Cardina.u. -.e/a#e #-re Lu5ru6 Ra#/a##e nu -ierdu 5remea de0ea1a> ,n$e.e0ea 8oarte 1ine /4 5ia$a ,i de-indea a/um numai de o -rom-t4 i ,ndr49nea$4 min/iun46 E. a.er04 ,ntr3un #u8.et .a -ro/uroru.3/rimina.6 n urma /e.or ra-ortate de #-ion% ma0i#tratu. #e re-e9i #-re #trada Courteau% ,n#o$it de o im-o9ant4 e#/ort46 Ct de#-re Ra#/a##e% e. #e du#e .a Lu5ruF% #e /on5in#e /4 Ri/2e.ieu nu -.e/a#e ,n/4 i #e ae94 ,ntr3un /o.$% .a -nd46 Du-4 5reo 7um4tate de or4% #e -rodu#e o mare mi/are ,n /urte i Ri/2e.ieu a-4ru% ,ndre-tndu3#e #-re /u-eu. .ui% ,n mi7.o/u. unei mu.$imi de /urte9ani .in0uitori

Ra#/a##e% #e a-ro-ie re-ede de 04r9i% /.4tinndu3#e i #-u#e /u o 5o/e #tin#4; B Camara9i% -entru nume.e .ui Dumne9eu% un -a2ar de 5inP A2< Nu mai -otP mooor<P *i #e trnti .a -4mnt )4r9i.e #e re-e9ir4 ,n 7uru. .ui6 C$i5a 0enti.omi 5enir4 #4 5ad4 de#-re /e era 5or1a6 Numaide/t% /u-eu. Cardina.u.ui -orni i #e ,ndre-t4 #-re -oart4% /a #4 ia#4 din Lu5ru6 Ri/2e.ieu% 549nd oamenii a/eia aduna$i% #e a-.e/4 i3. 94ri -e r4nit% -e muri1undu. a/e.a -e /are /$i5a #o.da$i ,. du/eau ,n /amera de 0ard46 B Ra#/a##e< Murmur4 e. @2o< A8a/erea #e -are /4 a 8o#t /a.d4" de totP Cardina.u. /o1or, din tr4#ur4 i intr4 ,n /amera de 0ard4 C2iar ,n /.i-a a/eea% -rintr3o 8eri/it4 ,ntm-.are% muri1undu. ,i re5enea ,n 8ire i 94rindu3. -e Eminen$a S4 reui #4 #e ridi/e -rintr3un 5i9i1i. e8ort% -e /are i3. in#-ira 84r4 ,ndoia.4 re#-e/tu.6 B Ei 1ineA F4/u Ri/2e.ieu -e un ton #/urt i a#-ru6 B A2< Mon#eniore6 HaiL B +ren/a5e. a 8o#t -rin#A Dar d3ra de Le#-ar#AP B @2< Mon#eniore% 5aiL B Unde e Saint3!ria/A Unde e Cori0nanAP B Hai% Mon#eniore% o2L Ri/2e.ieu r4ma#e un moment t4/ut !ri5irea3i /.ar4 #/oto/i ,n adn/u. o/2i.or -e r4nit *i /u o 5o/e #tranie% /u un a//ent /are #una ,ntr3un mod #ini#tru ,n ure/2ea e:er#at4 a #-ionu.ui; ? A2< Bietu. Ra#/a##e% are #4 moar4L B Mon#eniore% #-u#e Ra#/a##e re04#indu3i in#tantaneu toate 8a/u.t4$i.e% #4 54 #-un /e #3a ,ntm-.at Cardina.u. -u#e /a #-ionu. #4 8ie .uat ,n /u-eu. .ui6 Ra#/a##e% mai ,n#-4imntat de a/e#t e:/e# de onoare% de/t de amenin$area -e /are i3o 84/u#e Cardina.u.% #e .4#4 #4 /ad4 0emnd -e -erne.e de /ati8ea6 Ri/2e.ieu .4#4 -erde.e.e ,n 7o# i tr4#ura .u4 drumu. #-re !ia$a Re0a.46 B A/um% -o5e#tete< S-u#e re/e Cardina.u.6 Mai ,nti% /ine te3a adu# ,n #tarea a#taA Ra#/a##e #e3n8ior4 de 1u/urie; era to/mai /u5ntu. -e /are ,. ate-ta /u team46 Cu5ntu. a/e#ta era re/unoaterea o8i/ia.4 a #t4rii .ui de r4nit 0.orio#% /are ,i ri#/a#e 5ia$a ,n #er5i/iu. #t4-nu.ui #4u6 B Ei% Mon#eniore% eine 5oia$i #4 8ie% da/4 nu 1.e#tematu. de +ren/a5e.A @mu. a/e#ta e dia5o.u. de9.4n$uit -e -4mnt< Dar nu era #in0ur% Se/undu. .ui a #o#it ,n u.timu. tim- i m3a /roit i e. *i a#ta nu3i tot% Mon#eniore% era i ea< Ad4u04 Ra#/a##e /u 0.a# ,n41uit B D3ra de Le#-ar#A 3 B A< Mon#eniore% n3a$i 5oit #4 m4 /rede$i< !e ea ar 8i tre1uit #3o 8i omort< Se/undu. nu3i nimi/% +ren/a5e. mer0e i e< Dar ea< Cnd #3a re-e9it a#u-ra mea% /u #-ada ,n min4% m3am i 549ut mort Fata a#ta 8a/e /t 9e/e din no1i.ii notri< Am 8o#t ne5oit #4 8u0% Mon#eniore< *i adau0; atta tim- /t 5a 8i ea ,n !ari#% nu 5oi 8i .initit ,n /eea /e -ri5ete odi2na3 ? /e #-un euA ? Hia$a Eminen$ei Hoa#tre6 B Aadar% i ea #3a .u-tatA F4/u Ri/2e.ieu% /u o 5o/e mo2ort46 B *i de3a$i ti /um% Mon#eniore< PDtD B !o5e#te#te3i #4 nu ui$i nimi/6 P LD

B Uita$i /um #tau .u/ruri.e; domnu. de Saint3!ria/ i /u oamenii PA7D S4i% au #-art ua /.4dirii ,n tim-u. a/e#ta% Cori0nan i /u mine% ne3am introdu# ,n 0r4din4% #4rind -e#te un 9id6 Eu a5eam inten$ia #4 ata/ -rin do#% ,n tim- /e d3. de Saint3!ria/ a5ea #4 ata/e -rin 8a$46 Aadar% ,n momentu. /nd a/$iunea #e ,n/e-ea ,n 5e#ti1u.u. /a#ei o2< Au< Hai< Ierta$i3m4% Mon#eniore r4ni.e a#teaP6 ? Atun/i% eti r4nit #erio#A B Nu tiu da/4 e #erio# #au nu% ni/i nu /red #4 8ie -rea 0ra5% dar m4 arde3 B Continu4% Ra#/a##e6 B Ei 1ine< Aadar% noi am intrat ,n /a#4 i ne3am ,ndre-tat #-re 5e#ti1u.% unde #e d4dea 14t4.ia Ne 04#eam -e un /oridor /are #tr414tea /a#a dintr3o -arte ,n a.ta ,n drea-ta mea 54d o u4 de#/2i#4; ua de .a -i5ni$e% Mon#eniore< Cori0nan ,n/e-u #4 arun/e nite o/2iade #-re ua a/eea *tii% Mon#eniore% /e mu.t ,i -.a/e .ui 5inu. 1un6 B )r41ete3te% #-u#e Cardina.u.6 B Da Atun/i% to/mai m4 -re04team #43i 8a/ o mora.4 #trani/4 demnu.ui meu to5ar4% /nd dintr3odat4 un 14r1at i o 8emeie ne /ad ,n #-ate% ne a95r.e ,n .4turi /u -utere i #e re-ed ,n -i5ni$46 ? Ei #unt< Stri04 Cori0nan6 ? Care eiA ? +ren/a5e. i Annai#< R4#-unde Cori0nan6 Du-4 ei< *i #e re-ede ,n -i5ni$4% 8ie ,m-in# de /ura7% 8ie /4 nemai-utnd #4 re9i#te -ar8umu.ui de 5ina$uri% /are3i a7un0ea -n4 .a na#3 B Ai #4 #8reti odat4A B Da% Mon#eniore< Ade54ru. ,nainte de toate6 Eu am ,n/2i# ua -i5ni$ei% /on5in# /4 /ei doi teri1i.i dumani ai Eminen$ei Hoa#tre #unt -rini6 A.er0ai ,n 5e#ti1u. i a/o.o .3am 549ut -e d3. de Saint3!ria/ /are to/mai #e ,ntre1a /e #e 84/u#e +ren/a5e.6 Eu .3am adu# ,n 8a$a -i5ni$ei6 D3& de Saint3!ria/ /o1oar4 ,n4untru6 @amenii #4i /o1oar4 +o/mai m4 -re04team #4 /o1or i eu% /nd am 8o#t ,m1rn/it deodat4 de un om /are ,n/uie /u /2eia ua de .a -i5ni$4 i a-oi #e re-ede #-re mine /u #-ada ,n mina< Era Se/undu.% Montario.% Mon#eniore< Montario. ,n /arne i oa#e< B Dar +ren/a5e.< Dar Annai#< Se r4#ti Cardina.u. ro# de ne.inite6 B Ei 1ine% Mon#eniore% Cori0nan #e ,ne.a#e6 Ei nu erau ,n -i5ni$46 S4 5ede$i% de3a1ia mi3 am ,n/ru/iat #-ada /u Se/undu.% /nd deodat4 a-are i mae#tru. de #/rim4 Eu m4 a-4ram /t -uteam6 Dar% aa #8rit i -.in de #n0e /um eram% #im$eam /um 8or$e.e m4 -4r4#e#/% /nd un a. trei.ea ad5er#ar #e re-ede /ontra mea; era ea% Mon#eniore< Ai/i Ra#/a##e 84/u o -au94 i a-oi re.u4 #o.emn; B M3a 8i .4#at u/i# a/o.o -e .o/% da/4 a 8i a5ut o arm4 Dar a tre1uit #4 8u0 Mon#eniore% da% #4 8u06 ? Fiind/4 #-ada mi #e ru-#e#e ,n .u-t4< *i Ra#/a##e ,i #/oa#e din tea/4 8rntur4 de #-ad4% -e /are o -4#tra#e a/o.o /u 0ri74 B Iat4 i do5ada% #-u#e e.6 *i .4#ndu3#e -e #-ate% .ein4 Cu-eu. a7un#e ,n !ia$a Re0a.46 Aa .einat /um era% Ra#/a##e e:amina -e #u1 0ene.e ,ntrede#/2i#e% 8a$a ,ntune/at4 a Cardina.u.ui6 n#-4imntat% e. ,n/er/a #4 #ur-rind4 -e a/ea#t4 8i0ur4 8urtunoa#4 un #emn /are #43i -ermit4 #43i ,ntre94rea#/4 de#tinu.6 B De#i0ur% ,i #-unea ne8eri/itu. Ra#/a##e% am 5or1it 1ine% min/iuna mea a 8o#t o ade54rat4 /a-odo-er4% dar /ine -oate ti /e e8e/t a -rodu# a/ea#t4 #u-Jr1 min/iun4A A2< Biet Ra#/a##e% mi #e -are /4 de ai/i ,nainte nu o #4 mai ai o/a9ia #4 mai min$iP Em< i ,n/runt4 #-rn/ene.e].a /e #3o 8i 0ndindAP !oate /4 a.e0e unde #4 m4 trimit4% Ia Ba#ti..ia #au .a #-n9ur4toare<

B Ra#/a##e% #-u#e Ri/2e.ieu% eti un 1un #er5itor% nu e 5ina ta /4 ai 8o#t ,n5in#% /o-.eit de num4ru. ad5er#ari.or6 Uite% ia -un0a a#ta i 5ino du-4 mine ,n /a1inetu. meu6 Ra#/a##e tre#4ri de 0roa94 *i de data a/ea#ta a-roa-e /4 .ein4 de3a 1ine.ea6 Cu toate a/e#tea% Cardina.u. #urdea6 Cu toate a/e#tea i ? Momeniore!ori/e mi #3ar ,ntm-.a ,n urm4% nu 5oi uita ni/iodat4 a/ea#t4 tre1uie #4 8ie de 8o.o# 0.oriei D5#6 Adio% #e 0ndi Ra#/a##e% te -omeneti /4 mai #unt ,n/4 ,n 6 R *aA NaDi= 0m4. Ra/a (/are #e 84 m /o.$ & B D3& de Saint3!ria/ e ai/i i /ere ur0ent 8a5oarea de a 8i -rimit ,n B I!o8tete3i ,n4untru% #-u#e Ri/2e.ieu6 C:-.i/a$i3mi /um de a$i 8o#t ,n5in#6 IA B Eu< Ur.4 Cori0nan6 Eu #4 tr4de9< Ce< Du-4 attea #er5i/ii .oia.e -e /ar .e3am adu# Eminen$ei Sa.e< B Dar #unt ai/i% Mon#eniore% 84/u #-ionu.6 Eminen$a Hoa#tr4 mi3a dat ordin #4 5in ,n /a1ionetu. D5#6 i am intrat ,n a/e.ai tim- /u domnii de 8urie ? a/eea -e /are o ti$i i D5#6 Du-4 /e am #-art ua% ,. a5eam a1ia am intrat ,n -i5ni$4% /4 ua #3a ,n/2i# ,n urma noa#tr4 i a 8o#t B !e /are .3am trimi# eu% du-4 .u-ta mea /u +ren/a5e. i Annai# de B +u< +e3ai .u-tat tu% /u eiA F4/u Saint3!ria/6 B Nu a$i au9it 90omotu. .u-teiA B Eu .3am au9it< F4/u Cori0nan6 Am au9it /2iar i un $i-4t de a. D3rei de Le#-ar#% -e /are -ro1a1i. /4 ai atin#3o tu% Ra#/a##e6 Saint3!ria/ #e ,n04.1enib Se ,n04.1eni .a 0ndu. /4 Annai# era i ni/8de /e\ B Ceru.e dre-t #tri04 Cori0nan6 Cardina.u. #e ridi/4% de#/2i#e e. ,n#ui o u4% ,i 84/u -e /ei doi Se !ri5ar4% -4mntii .a 8a$4 Le#-ar#6 Bire3n$e.e#% /4 /eea /e 54 8u#e#e dStinat adi/4Im,na a/e.ei Era a.1 /a un mortA ! B Ce 5rea #4 ,n#emne a#taA Se r4#ti Ri/2e.ieu6 B Ce 5reti#4 8a/ /u D5#6A H4 ,ntre16 Ce #er5i/iu mi3a$i adu# -n4 O(c ? 53a o8en#at% nu 5e$i 04#i ,n ea ni/i 1.e#temu. ,m-otri5a -uterii D5#666% nu 5e$i 04#i ,n ea de/t re#-e/tu. or1it a. in#e/tei /are #e /a$4r4 #u1 ra9e.e de #oareP Ri/2e.ieu .4#4 #43i /ad4 o -ri5ire #-re omu. a/e.a tn4r% 5i0uro# i /are /u ade54rat -4rea o in#e/t4% ,n/t #e #im$i ,n4.$at de toat4 umi.irea ,n5in#u.ui -r41uit B Ridi/a$i354% #-u#e e. /e5a mai 1.nd6 Saint3!ria/ a#/u.t4 i re.u4% tremurnd; B Mon#eniore% eu am mai -rin#3o odat46 E dre-t /4 o 84/u#em -entru mine% dar 53am dat3o6 Numai #4 m4 mai a-ro-ii de ea odat4 i o 5oi -rinde din nou6 *i de data a/ea#ta% ad4u04 e. /u im a//ent de ur4 i de dra0o#te #4.1ati/4% nu are #4 ne mai #/a-e% /2iar de ar tre1ui #4 o ,n7un02ii /u mini.e me.e i #4 m4 omor i eu% du-4 a/eea% -e /ada5ru. ei< Ei< Ni/i nu3$i /er a.t/e5a"% #e 0ndi Ri/2e.ieu6 B Nimeni nu ar 8i -utut #4 reuea#/4 a/o.o unde eu am dat 0re6 Nimeni nu 54 5a -utea #er5i /a mine ,n a/ea#t4 a8a/ere% /4/i #er5indu354 -e D5#6% m4 #er5e#/ -e mine6 !a#iunea mea r4#-unde -entru mine Mon#eniore< Ri/2e.ieu nu a5ea /tui de -u$in inten$ia de a #e .i-#i de Saint3!ria/% /4uta #43. e:a#-ere9e

i a#ta era tot !4rea /4 $ine ,ntre de0ete o 5er0ea de 8o/% /u /are ,. -utea /2inui du-4 5oie; B Eu nu m4 ,ndoie#/ de 8ide.itatea i ni/i de /ura7u. D5#3% #-u#e e. re/e6 Dar nu3mi -.a/ ,n8rn0eri.e% 53am mai #-u#3o6 Ne,ndemnarea -oate #4 8ie o /rim4% #4 ti$i B Mon#eniore% dar m3am .o5it de +ren/a5e.% #/rni Saint3!ria/6 B Ei< +re1uia #4 iei 9e/e #o.datiL B Eram trei9e/i% Mon#eniore< Ri/2e.ieu t4/u6 D #tr414tu un 8ior 0r41it E. #e -.im14 un tim-% m0,ndurat B A2< A#ta e< Re.u4 e.% dar atun/i tre1uie #4 8ie 0ro9a5% omu. a/e#taA Ce e% un uriaA B L3a$i 549ut i D5#> Mon#eniore6 DPA B *i #-une$i /4 a $inut -ie-t .a trei9e/i de oameniA Saint3!ria/ -o5e#ti .u-ta /e a5u#e#e .o/ ,n 5e#ti1u.% -o5e#tire e:a/t4% 0r41it4% -re#4rat4 /u e:/.ama$ii de 8urie6 *i ,n #8rit% ,n4.$ndu3#e; o-t% .a Lon07umeau6 A/o.o 5e$i -rimi ordine.e me.e -rintr3un /urier -e ridi/a de .a 5i#tierni/u. meu6 Du/e$i 54 i% -n4 .uni% ni/i #4 nu 54 mai ,i d4dur4 #eama /4 Saint3!ria/ -utea #43i do5edea#/4 .ui Ri/2e.ieu B Dar eu nu .3am tr4dat< Ur.4 Cori0nan6 B Ce ai 84/ut tu% a8ar4 din -i5ni$4A B *i tu /e ai 84/ut a/o.o% ,n -i5ni$4A B +u ai 5rut #4 te ,n$e.e0i /u +ren/a5e.< Mu0i Cori0nan6 Ca-u. .ui re-e9it /a un -roie/ti.% ,. atin#e -e Cori0nan dre-t ,n #toma/6 Ca-u/inu. a 8o#t trntit -e 7o#% unde #e ae94 re9emat de -erete i ,n/e-u #4 -.n04% $inndu3#e /u amndou4 mini.e de -artea atin#4 Ra#/a##e% att din /au9a 5ite9ei /t i a .o5iturii -e /are o -rimi#e ,n /a-% #e .un0i /u 8a$a ,n 7o#6 Din /amera 5e/in4 #e au9i un 90omot B S/oa.4< F4/u Cori0nan .initit% #/oa.4 odat4< Eai% re-ede< Ua #e de#/2i#e6 !4rinte.e \o#e8 a-4ru6 Ra#/a##e% reui #4 #e ridi/e i r4ma#e ,n -i/ioare% /.4tinndu3#e6 i 8re/a ,n/etior /u mna% -artea ti/ #u# a /raniu.ui6 Cori0nan #e 8re/a .a #toma/6 B Ce 8a/e$i a/o.oA ntre14 !4rinte.e \o#e8 #ur9nd6 Sur#u. a/e#ta ,i ,n#-4imnt4 -e /ei doi nenoro/i$i6 B Eaide$i% 5eni$i354 ,n 8ire% re.u4 !4rinte.e \o#e8 i #4 nu 54 8ie 8ri/46 A#/u.ta$i3m46 Hoi a5ea o mi#iune de ,n/redere #4 54 dau6 A#t4 #/ar4 5e$i 5eni amndoi .a Mn4#tire> #4 m4 04#i$i6 B La /e or4% !rea S8in$ia +aA B He$i 8i ,ntiin$a$i6 A/uma 5e$i iei -rin ua a/ea#ta% o 5ede$iA Stare$u.% .e ar4t4 o u4 o-u#4 a/e.eia -rin /are 5eni#e e.6 B *i #4 nu iiita$i% ad4u04 e.% a#ta numai da/4 5re$i /a #4 5i #e ierte -ro#tii.e de a9i3noa-te6 S-unnd a/e#tea% !4rinte.e \o#e8 #e ,ntoar#e ,n interioru. a-artamentu.ui% du-4 /e .e #/2i$4 un #emn din /e.e mai .inititoare6 Cei doi 1ie$i oameni #e -ri5ir4 /u un aer ,ntune/at i #e 549ur4 #.a1i .a 8a$4 Se -are /4 amndoi /unoteau de#tu. de 1ine 7o/uri.e de 8i9ionomie a.e Eminen$ei Cenuii; 5or1a du./ea04% 0e#turi.e -rieteneti% I M omi#iuni.e de ,n/redere /are .e 8u#e#er4 #tre/urate% m4rir4 i mai mu.t #-aima6 Imediat% #e a-ro-iar4 unu. de a.tu. i 84r4 a /4uta o inuti.4 tran9i$ie ,ntre 8uria de adineauri i -rietenia de a/uma% #e #84tuir4; B Dra0u. i mi/u. meu Ra#/a##e% /e -4rere ai de minunea a#taA B Bunu. meu Cori0nan% eu n3am #4 m4 du/ .a ,nt.nire6 A#ta e -4rerea mea6

B Ni/i eu% .a nai1a< Ni/i eu6 N3am -o8t4 #4 -utre9e#/ ,n -a/e eterno"6 B S4 ne $inem 1ine% Cori0nan6 S4 8im 0ata .a ori/e6 Cnd 5om iei de ai/i% o #4 5edem noi /um o #4 #/4-4m din ,n/ur/4tur4% adu/ndu3i Cardina.u.ui 5reun #er5i/iu de #eam43 Da% ,n#4 de /e #4 nu ieim noiI ti/ ai/i% imediatA B Fiind/4 ni #3a #-u# #4 ate-t4m% Cori0nan< *i a-oi% 8iind/4 domnu. -4rinte% -.e/nd% a ,n/uiat ua /u /2eia6 n !ia$a Re0a.4 e #o.id 1ari/adat46AA Mai tr9iu% e. a-4m8oarte -a.id6 Era o #/ar4 ,n #-ira.4% de iate /e B Cre9i /4 5or #4 e .a#e #4 murim ai/i de 8oame i de #eteA !m7n/,te -u$in 4< B E ora< S-u#e 5a.etu.6 +re#4rir4% /u-rini din nou de o 8urie /o-.eitoare6 @raI @ra de a B E oraA B.1i Ra#/a##e6 B @ra de a 54 du/e .a ,na.t !rea S8in$itu. !4rinte.e \o#e8% #-u#e B A2a< F4/u Cori0nan% uimit de a/e#t nou tit.u6 La ,na.t !rea S8in$itu.P B Doamne% de#i0ur< Zm1i 5a.etu. din /e ,n /e mai i-o/rit; are #4 54 ,n/redin$e9e o mi#iune de ,n/redere6 *i 5e$i /ti0a din 0ro#6 Eai% -.e/a$i% e ora< E. ar4t4 ua #/4rii ,n #-ira.46 Ra#/a##e i Cori0nan de#/2i#er4 ua a/eea i ,ndat4 /e tre/ur4 din/o.o% Ra#/a##e o i trnti ,n nau. 5a.etu.ui /are 5enea du-4 ei6 Cori0nan ,n/e-u#e #4 /o1oare; un 8e.inar% ,ntr3o #/o1itur4 a 9idu.ui% .e .umin4 8oarte #.a1 tre-te.e6 Ra#/a##e ,. a-u/4 re-ede de 0t i3. o1.i04 #4 ur/e ,na-oi6 C4.u04ru. /re9nd /4 era 5or1a de unu. din a/e.e nenum4rate i mie.eti ata/uri a.e /o/oatu.ui #e PP DP ntoar#e% 8urio#6 Dar ,. 549u -e Ra#/a##e /u o 8a$4 aa de de#/om-u#4 de #-aim4% ,n/t r4ma#e nemi/at% /u o/2ii 2o.1a$i B @2< @2< F4/u e. ,ntr3un #u8.et% /e #3a ,ntm-.atA B Cumetre% murmur4 Ra#/a##e% nu tre1uie #4 /o1orm% /i #4 ne ur/4m% /t mai #u#6 B De /e aa% /nd !rea ,na.t S8in$itu.P B Atea-t43m4 ai/i6 *i #4 nu 8a/i ni/i un 90omot> ni/i un /u5nt% ni/i o #u8.areP Cori0nan ,m-ietri i ,i re$inu r4#u8.area6 Ra#/a##e ,n/e-u #4 /o1oare ,n0u#ta #/ar4 ,n #-ira.4 S4 #e 8a/4 una /u .initea i /u noa-tea% era o tiin$4 -e /are Ra#/a##e o #tudia#e /u r41dare6 Cori0nan admir4 /u o in5idie 0e.oa#4 ,ndemnarea 5i/.ean4 a .ui Ra#/a##e6 Mi/u. #-ion /o1or,% ,n#4 nimeni nu .3ar 8i -utut au9i6 Cte5a #e/unde mai tr9iu% C ori0nan ,i 549u rea-4rnd6 Ra#/a##e -u#e un de0et .a 1u9e i a-u/nd m,na7ui Cori0nan% ,n/e-ut #4 ur/e #-re eta7e.e #u-erioare6 A-roa-e imediat% #/ara #e .umin46 Cori0nan #e a-.e/4 i3i 549u -e 5a.etu. a/e.a6 ? Care /u 8a$a r454it4% tremurnd% /u 84/.ia ,n min4% /a un #-e/tru% a#/u.taP Ei a7un#er4 .a /a-4tu. #/4rii6 B !entru Dumne9eu< Drdi Cori0nan% /e #e -etre/eA B Nu ,n$e.e0iA E dre-t% uit mereu /4 tu ai /a- de m40ar< Ei 1ine% /umetre% tii -e /ine am 549ut .a -i/ioare.e #/4riiA B !e +ren/a5e. i Montario.A B Am 549ut% #-u#e Ra#/a##e ridi/nd din umeri% am 549ut o-t 91iri /u -umna.e.e ,n mina6 !atru -entru tine% -atru -entru mine6 Frumoa#4 m4#ur4% n3am /e 9i/e< n 7uru. .or -ri5iri r4t4/ite6

).a#u< !4i auI/o1or,tIa/umaL A 8o#t o /.i-4 de ori1i.4 t4/ere6 A-oi Cori0nan 1.1i; ? Se ur/4< m-4r4$ie tra#e i e. ,narma .ui Ra#a##e% ,i 84/u un ran i -e a-roa-e6 Era i tim-u. @ .o5itur4 -uterni/4 r4#un46 ) de e. ! ! ! ! A/o.o #4 m4 /a$4r -e a/o-eri6 Du-4 a#ta% am #4 te tra0 i -e tine6 I ntr3o a.t4 ,m-re7urare% Cori0nan nu #3ar 8i ,n/re9ut ,n e.6 Dar /a-u/inu.ui% de unde -utu #4 ridi/e /u /a-u. 0eamu. i a-oi #4 #e /a$4re 7:; a/o-eri6 Du-4 a/eea% #e a-.e/4 dea#u-ra de#/2i94turii i #-u#e; B Cumetre% -e#te o /.i-4 domnii a/eia 5or reui #4 #-ar04 ua i #e 5or re-e9i a#u-ra ta +e .a# -e tine #43i -rimeti /u .o5ituri de -umna.% ti/ -umni% de -i/ioare6 De#i0ur /4 ai #43i -ui -e 8u046 Atun/i nu ai de/t #4 ate-$i #4 #e 8a/4 9iu4 i ai #4 /o1ori .initit i #4 5ii #4 m4 /au$i a/a#4 .a mine% /a #43mi -o5e#teti /um a 8o#t ,n/4ierarea Adio% /umetre i ai r41dare3 B A2% mi9era1i.e< Mu0i Cori0nan6 Ra#/a##e di#-4ru6 Cori0nan ,i a-u/4 /u amndou4 mini.e /a-u. a di#-erare6 Se ,ntre1a da/4 nu ar 8i 8o#t mai 1ine #4 #e du/4 #4 de#/2id4 #in0ur ua a#a.tatori.or i #4 #e .a#e u/i# imediat A-oi ,n/e-u #4 #e ,n5rtea#/4 /a un ne1un i du-4 /te5a /.i-e o ru-#e .a 8u04 -rin -od% 84r4 #4 tie ,n/otro ,n momentu. a/e.a% 91irii -ui de Ri/2e.ieu #43i ate-te terminau de #-art ua /a-6 :::i: ma#a de .a 8.eurG +RECsND !ES+E ACEA ZI /are ,n/e-u#e ? #m14ta ? i -e#te /ea urm4toare% ne 5om 04#i dumini/4 #eara% ,n a7unu. 9i.ei ,n /are )a#ton% 8rate.e Re0e.ui i Motenitor a. +ronu.ui% tre1uia #4 #e du/4 /u /$i5a -rieteni .a F.eurG% unde Cardina.u. de Ri/2e.ieu -romi#e#e #au% mai eur,nd% a//e-ta#e #43i -rimea#/46 Ce.e /e 5om de#/rie a/um #e -etre/eau% de/i% dumini/4 #eara% -e .a ora un#-re9e/e6 S4 intr4m ,nti ,n -a.atu. din !ia$a Re0a.4% ,n /are Ri/2e.ieu mai .o/uiete ,n/46 De 8a-t% aa du-4 /um ,. i anun$a#e -e Re0e i -e D3na de Au#tria% Ri/2e.ieu ,n/e-u#e ,n/4 de #m14t4 #4 #e in#ta.e9e ,n !a.atu. Cardina.6 )4r9i.e .ui o/u-a#er4 -or$i.e #om-tuo#u.ui -a.at Fun/$ionarii ,i .ua#er4 ,n -rimire 5a#te.e 1irouri /are .e erau re9er5ate6 Ai/i a5ea #4 5in4 Ri/2e.ieu #43i -etrea/4 dou43trei /ea#uri -e 9i> i /u a#ta% #e -oate 9i/e /4 !a.atu. Cardina. a ,n/e-ut #4 tr4ia#/46 Dar -entru un moti5 a#/un#% Ri/2e.ieu nu a 5rut #43i -4r4#ea#/4 ,n/4 de tot -a.atu. din !ia$a Re0a.4% /are -entru ,n/4 mu.t4 5reme a5ea #43i #er5ea#/4 de .o/uin$4 intim4 *i ai/i ,. 04#im -e Cardina. dumini/4 #eara% aa /um am mai #-u#% -e .a ore.e 9e/e% ,n a/e. /a1inet de .u/ru% .in04 uriau. emineu unde .3am mai 549ut ade#eori6 Cu toat4 or4 tr9ie% !4rinte.e \o#e8 e a/o.o% /a .a -ri5e02erea din a7unu. unei 14t4.ii de/i#i5e% 8iind/4 9iua de mine 5a 8i o 9i de3temut B Da% re-eta Ri/2e.ieu /u a/e. ton de am4r4/iune -e /are .3am mai #emna.at noi> De.8inu. -e /are eu tre1uia #43. #tri5e#/ ,mi im-une 5oin$a .ui% m3a 8or$at #43. -rime#/ .a mine /a -Z un -rieten ,m-reun4 /u -rietenii .ui% adi/4 dumanii mei B Fiu.e< S-unea !4rinte.e \o#e8 ridi/nd din umeri Ceea /e #e re5o.t4 ,n D35#6 E numai 5anitatea6 Ei da< Sunte$i o1.i0at #43i mai 8a/e$i ,n/4 o mutr4 -rietenea#/4 a/e#tui om 84r4 demnitate% 8iind/4 ,ntm-.area a 84/ut #4 #e na#/4 -e tre-te.e tronu.ui Dar 0ndi$i354 /4 da/4 Ludo5i/ a. UIII3 .ea moare% da/4 )a#ton de5ine Re0e i da/4 #e /4#4torete /u Anna de Au#tria% D5#6 #unte$i -ierdut D5#6 i o-era D5#6 ? o-era noa#tr4 ? o-era mea<"% /ontinu4 #tare$u. ,n 0nd6 B A2< Da/4 a ,ndr49ni< Se r4#ti Cardina.u. B +re1uie #4 ,ndr49ni$i% #-u#e !4rinte.e \o#e8 /u o .inite e:traordinar4 Hre$i #4 54 #-un

/are e 0ndu. D5#6 -e /are ni/i nu ,ndr49ni$i; m4/ar #43. -ri5i$i ,n 8a$4A Iat4 /e a$i dori #4 ,ndr49ni$i> @2< Da/4 a ,ndr49ni% a a#i0ura /u o #in0ur4 .o5itur4 -uterea mea ,n -re9ent i ,n 5iitor6 Da/4 a ,ndr49ni% a #tri5i 5i#u. Annei de Au#tria Da/4 a ,ndr49ni% ni/i nu a mai a5ea ne5oie #43i im-un .ui )a#ton /4#4toria /u D3ra de Mont-en#ier6 Da/4 a ,ndr49ni% )a#ton de An7ou nu ar mai iei ,n 5ia$4 din /a#a mea de .a F.eurG<"P I Ri/2e.ieu #/oa#e un $i-4t% -4.i i #e ridi/4 deodat4; B +a/i% 84/u e. ,ntr3un #u8.u de 0roa94 +a/iP Da/4 a ,ndr49ni% /ontinu4 !4rinte.e \o#e8 ridi/ndu3#e i e.% 84r4 PIDD A ,n/etini 0.a#u.% da/4 a ,ndr49ni% /2iar .a ma#a mea a -une #4 8ie ,n7un02ia$i 8rate.e Re0e.ui i -retenii Iu. A-oi% a #-une Re0e.ui /4 am a5ut do5e9i.e unui /om-.ot ,m-otri5a 5ie$ii Lui6 I3a #-une /4 am 5rut #4 -un #43i are#te9e -e mi9era1i.ii /are 5i#au #4 04#ea#/4 -entru Ludo5i/ a. UIII3.ea% un Ra5ai..a/ #au un \a/mue# C.ement% /um #3a 04#it -entru Eenri/ a. IH3.ea i Eenri/ a. IE3.ea I3a #-une /4 /ei /are /om-.ota#er4% #i0uri /4 a5eau #4 8ie u/ii -e ea8od% #e r4#/u.a#er4 i /4 a 8o#t o .u-t4% ,n /are tr4d4torii au 8o#t u/ii Iat4 /e i3a #-une Re0e.ui i E. m3ar ,m1r4$ia% numindu3m4 Sa.5atoru. #4u< Iat4 /e a 8a/e% da/4 a ,ndr49ni"P A#ta 54 #-une$i ,n 0nd% Cardina.e< *i eu% 54 #-un; +re1uie #4 ,ndr49ni$i< Ri/2e.ieu% 08ind% r4ma#e un minut t4/ut ,n /amera a/eea #e au9ea numai #u8.u. 2or/4itor a. re#-ira$iei3 Ri/2e.ieu #e du#e #4 de#/2id4 ui.e /a1inetu.ui% ridi/4 -erde.e.e% a-oi #e ,ntoar#e #-re !4rinte.e \o#e8% /are ,. -ri5ea 9,m1in/L B *i /ine 54 #-une /4 eu nu 5reau #4 ,ndr49ne#/< Morm4i ,n41uit (ardina.u.6 B *tiu /e 5oi$i% #-u#e !4rinte.e \/#e86 Da/4 am #-u# /u 0.a# tare 0ndu. D5#6% am 84/ut3o 8iind/4 5or1a d4 o 8orm4 de/i#i54 5i#u.ui6 A 5or1i e#te a-roa-e a ,n84-tui De .a 5or14 .a 8a-t4 e mu.t mai mi/4 di#tan$46 ? Crede$i3m4 ? de/t de .a 5i# .a 8a-t46 S4 5edem /e a5e$i de 84/ut< Atun/i% ,n /u5inte re-e9i% #/urte% de3a1ia terminate% /on#truir4 amndoi teme.ia a/$iunii de a doua 9i B Hoi a5ea .a Lon07umeau o du9in4 de oameni ,narma$i% #-u#e Ri/2e.ieu6 Saint3!ria/ ,i /omand46 !n4 ,n u.tima /.i-4% ei nu 5or ti de#-re /e e 5or1a B *ti$i /areA B Mi3a 8o#t im-o#i1i. #4 a8.u6 Dar 14nuie#/ /4 Ce9ar de HendWme i 8rate.e .ui% Mare.e Stare$% 5or 8i -rintre ei B Bine6 *i .a F.eurGA B n/rederea Nimeni C$i5a 5a.e$i i ma7ordomu. meu6 [ LL7 B Foarte 1ine6 La /e or4 5e$i 8i .a ma#4A B !e .a -rn96 Saint3!ria/ 5a tre1ui #4 #o#ea#/4 .a ora unu6 B M4 ,n#4r/ine9 eu #43. trimit C$i -rieteni are #43i adu/4 Du/e.eA B +o$i -rietenii B Fa/4 /eru. /a #4 8ie i ei< Ziua ar 8i atun/i de#45rit4> #4 ne D DA n$e.e0em a#u-ra /e.or /e 5om 8a/e3 D5#6 54 5e$i ae9a .a -rn9 .a ma#46 La -rn9% eu 5oi 8i .a Lon07oumeau6 Saint3!ria/ e un om #i0ur6 D5#6 5e$i aran7a ,n aa 8e.% ,n/t e. #4 -oat4 #43i in#ta.e9e oamenii ,ntr3o odaie 5e/in4 /u a/eea ,n /are 5e$i a5ea oa#-e$ii .a ma#46 @amenii% #e 5or

n4-u#ti .a un /u5nt -e /are D5#6 . 5e$i #tri0a i 5or .o5i6 Aadar% D5#6 nu a5e$i nimi/ de 84/ut de/t #43i .4#a$i -e a.$ii #4 8a/4 i #4 #tri0a$i /u5,ntu< S4 ne a.e0em /u5ntu.6 B S43. a.e0em< S-u#e Ri/2e.ieu6 B He$i ate-ta /a #4 #une ora unu6 Din /.i-a a/eea% Saint3!ria/ 5a 8i a/o.o i 5a ate-ta6 S4 5edemP 5e$i #tri0a /eea /e #tri0au -uterni/ii% /ute94torii /are -.e/au #43. de9ro1ea#/4 -e C2ri#to#6 *i D5#6 54 dori$i de9ro1irea D5#6 He$i #tri0a; #umne$eu o vrea< ] B Dumne9eu o 5rea< Re-et4 Cardinau. de Ri/2e.ieu /u un a//ent de ne/.intit4 2ot4rre6 n momentu. a/e.a% un 5a.et de ,n/rZdere /io/4ni .a u46 Ri/2e.ieu #e 84/u a.1 i #e ,n/ord4 /a -entru o .u-t4 #4.1ati/46 \o#e8 #e du#e #4 de#/2id4 i ,ntre14 .initit; B Ce e% -rieteneA B Un 0enti.om #e a8.4 7o# i 5oiete /u ori/e -re$ #4 5or1ea#/4 imediat /u Eminen$a Sa P *i ,n a/eeai #ear4% o #eam4 de mi/4ri /iudate #e 84/eau ,n #trad4 PPQD Saint3+2oma3du3Lou5re% unde #e a8.a -a.atu. Du/e#ei de C2e5reu#e6 +re1uie #4 #-unem ai/i /4 a/ea#t4 #trad4 ,n0u#t4 era -e 7um4tate #eniora.4% -rin /e.e /te5a .o/uin$e no1i.e -e /are .e /on$inea i -Z 7um4tate -o-u.ar4% -rintr3un mi/ num4r de /a#e mai deo/2iate% mai #4ra/e6 Una din a/e#te /a#e #4rmane% /om-.et ruinat4 de o a#t8e. de 5e/in4tate% #e a8.a dre-t ,n 8a$a -orta.u.ui /e. mare a. -a.atu.ui de C2e5reu#e6 !e .a ora 9e/e% aadar% doi 14r1a$i ieir4 din -a.at i .undu3#e .a 1ra$ /a doi -rieteni 5e/2i ur/ar4 #-re #trada Saint3EonorJ6 B Mar/2i9e% #-unea unu. din ei% /red /4 nu a$i uitat -rin#oarea noa#tr4< B La nai1a< Dra0u. meu Conte% /um #3ar -utea aa /e5a% r4#-un#e /e.4.a.t6 Am -ariat -e o mie de -i#to.i /4 am #4 54 omor ,n due.% #u1 8ere#tre.e 1.e#tematu.ui Cardina.6 B Sunte$i ,n/nt4tor6 *i eu am -ariat -e o mie de -i#to.i /4 am #4 54 #tr4-un0 dintr3o -arte ,n a.ta% ,n mi7.o/u. !ie$ei Re0a.e6 B Da/4 ne3am ,n$e.e0e a#u-ra 9i.ei ,n /are #4 ne ,nt.nimA B Aadar% #unte$i #4tu. de3a 1ine.ea de 5ia$4% 1ietu. meu Mar/2i9A B Nu% dar m4rturi#e#/ /4 m4 0r41e#/ 8oarte mu.t #4 54 u/id% dra0u. meu Conte6 B Ei 1ine% da/4 -e#te o-t 9i.e% 1.e#tematu. de Cardina.% mai e -e .umea a#taP B . 5om di#tra /u o #u-er14 0a.4 de arme i 5a -utea #4 ne /itea#/4 de #u#% de .a 8erea#tra #a% edi/tu. /are -ede-#ete /u moar$ea% due.uri.e6 Dar ia #-une; m4 0nde#/ /4% da/4 5om 8a/e o 8i0ur4 ,n due. i tre/nd doi mor$i< Cei doi tineri -u8nir4 ,n r#> a-oi% #trn0ndu3i mini.e% #e ,n & rede#/2i#e dinnou% -entrua .4#a #Ttrea/a im a.t u- 8ormat din Ha.ettehra r^ ) ? Domni.or% #-u#e7.% am #4 54 #-un Ce5a< Da #45or1un ,n/etP I" I SeDu/e oi /edaHun eta7% a#ta tim i noi% 84/u Li5erdan LIa$4 de noi ,nine% o /rim4 d (+Lre am i 8o#t -ede-#i$ii B Aadar% noi am 5rut #43. a#a#in4m -e +ren/a5e. i +ren/a5e. ne3a B Hreau #4 a7un0 .a a#ta% domni.or; /4 noi am 7urat #4 nu mai 8a/em nimi/ ni/i -entru D3ra de Le#-ar#% ni/i -entru nimeni -e .ume i #4 nu ne mai a5ntam ,n ni/i un -eri/o.% atta tim- /t +ren/a5e. 5a 8i ,n 5ia$46 Noi nu ne mai a-ar$inem nou4% /i numai r491un4rii noa#tre3 E dre-t3

B Da% da% -e to$i dra/iiL B Ei 1ine% aa /um a5eam onoarea #4 54 #-un% ri#/ndu3ne 5ia$a -entru a3. -rote7a -e Cardina.u. de LGon% noi am 8o#t nite /rimina.i 8a$4 de noi ,nine i am 8o#t -ede-#i$i -entru a#ta% 8iind/4 du-4 /e.e -o5e#tite% de D3ra de Le#-er#% 1.e#tematu. de +ren/a5e. a -ro8itat de .i-#a noa#tr4% -entru a #e a-ro-ia de ea6 B E dre-t< E dre-t< B E. a #a.5at3o% domni.or< Ceea.ti #er,#nir4 din din$i6 D t B A ,n#o$it3o -n4 ai/i< Domni.or% a/um 54 ,ntre1; 5om mer0e mine .a F.eurGA B Da/4 5a mer0e i ea< Se r4#ti n45a.ni/ Frontai.e#6 B C2iar da/4 5a mer0e i ea% noi nu 5om mer0e< Hom mer0e numai da/4 ,. 5om 8i omort -n4 atun/i -e +ren/a5e. Cei trei /are ,. a#/u.tau -e Bu##iZre ,i arun/ar4 o -ri5ire mo2ort46 B Da% #-u#e ,n #8rit Li5erdan% dar /a #43. u/idem% tre1uie mai ,nti #43. 04#im3 B Domni.or% #-u#e atun/i Bu##iZre% eu .3am 04#itL Se .4#4 o t4/ere 1ru#/4% ,n /are #e au9i numai uieratu. de mnie a. re#-ira$iei .or ? i mini.e -e #u1 -e.erine /4utar4 -umna.e.e i #-ade.e6 B Unde eA S-u#e ,n /e.e din urm4 Fontrai..e#% /u un 2or/4it de 8urie6 B Ai/i< S-u#e Bu##iZre6 *i /u de0etu.% ar4t4 /a#a a/eea #4ra/4% -e /are am ar4tat3o i /are #e a8.a ,n 8a$a -a.atu.ui de C2e5reu#e6 +inerii 84/ur4 o mi/are /a i /nd ar 8i 5rut #4 #e ,ndre-te ,ntr3a/o.o6 Bu##iere ,i re$inu6 B E a/o.o% #-u#e e.6 S4 nu ne 0r41im6 R4mne$i .initi$i% /4 nu are #4 -.e/e6 St4 a/o.o /a #3o #u-ra5e02e9e -e D3ra de Le#-ar#6 Atta tim- /t ea 5a .o/ui ,n -a.atu. de C2e5reu#e% e. are #4 #tea ,n /a#a a#ta6 Domni.or% mine diminea$4% .a ora nou4% ne 5om ,nt.ni ,n -ia$a Lu5ru i de a/o.o% to$i -atru% 5om 5eni ai/i A/ea#t4 54 /on5ineA S3a au9it un #in0ur murr,iur; B Da% ne /on5ine6 IR3 doi #er5itori ai Du/e#ei de C2e5reu#e6 E. #e re-e9i% /u -a# iute% -e .in04 9iduri% 84/ndu3 #e /t mai mi/% /u ,n84$iarea unui /rimina. /are 8u0e6 Cteodat4 #e ,ntor/ea% /a #4 #e a#i0ure /4 /ei doi oameni ,narma$i% #e 04#eau de#tu. de a-roa-e /a #43i 5in4 ,n a7utor .a ne5oie6 Cteodat4 #e o-rea /a #4 a#/u.te ,n .initea adn/4 a !ari#u.ui adormit Atun/i ,i ter0ea #udoarea de 02ea$4 de -e 8runtea .ui .i5id4 A-oi% /u-rin# de /on#-iratori Unu. #e numea Conte de C2a.ai#% /e.4.a.t Ca5a.er de Lou5i0ni A/ea#t4 adunare i#tori/4% ,n /are #e 2ot4r#e /e tre1uia #4 #e -a.atu.ui% #ituat4 .aI-arter6 C2a.ai#% di#-4ru /e. dinti6 Dar ,n .o/ #4 ia#4 din -a.at% Z. #e .a eta7u. ,nti Cei.a.$i /on7ura$i -.e/a#er4 -e 0ru-e% ,n ordinea ,n /are #43i #-un4; Eaide du/e$i354% dar< Hede$i 1ine /4 totu. #3a #8rit Nu e:i#t4 ,n toat4 ,n.4n$uirea /rea$iei un anima. mai /rud de/t 8emeia /are nu iu1ete6 Maria de Ro2an Mont1a9on #e 5edea adorat4 8i#iune6 Dar% iat4% de /nd ,. iu1eai C2a.a88 -a#iunea .ui Lou5i0ni Lou5in0ni #e a-ro-ie de ea i ,i35or1i /u o 5o/e r40uit4 +ot /eea /e dra0o#tea #in/er4 i adn/4 -oate #4 #-un4 #e ru0a #t4ruitor ,ntr3o -ri5ire de om% -.-ia ,n o/2ii .ui6 +ot /eea /e tandre$ea% 8uria% umi.in$a i mnia 84r4 mar0ini ar 8i -utut #4 -un4 ,ntr3un #u#-in re$inut i toate #tri04te.e #8ietoare i ru04min$i.e -e /are .e -ot /on$ine un 0.a#% #e a8.au ,n a//entu. .ui Lou5i0ni6

B Doamn4% #-u#e e.% d5#6 ti$i /4 54 iu1e#/% nu e aaA @ ti$iA B Din -4/ate% da% 1ietu. meu Ca5a.er6 H4 -.n0 /u ade54rat i ,n /in#tit6 B m+, e. $iA && I 8imdC4 mi" } S!U&I B Ce. -u$in /red /4 54 m$e.e0; 5re$i r3mi me$i% /4 a5e$i #4 54 Ce 5re$i #4 54I8a/A B4r1a$ii ,nt 8oarte /iuda$i De ,ndat4 /e i3au da/4 n3a$i 8i uniddintr3ai notri6 Dar ,n #itua$ia ,n /are ne 04#im% 54 5oi ,ntri#ta$i /u #-e/ta/o.u8unei iu1iri -e /are eu nu o ,m-4rt4e#/ i 54 5e$i a5iii/i///ir/B 7-riiitr]o a6 .t4 dra o#t/ i /u tim-u. /u6 +ii:i7-u. Lou5i0ni 53a iu1it 5reodat46 Ceea tre1uie #4 54Imai #-un% dea#emeni% e /4 ni/i o a.t4 dra0o#te i ni/i tim-u. nu 5or -utea #4 m4 5inde/e6 Mine% #u-4ra$i< Mai a.e#% #4 nu uita$i /4 e u.tima oar4 /4 54 mai 5or1e#/ de a/e#te I.u/ruri A/um% /nd ti$i tot /e era nea-4rat ne5oie #4 ti$i% iat4 /e a5eam #4 54 #-un; ti$i /4 54 iu1e#/% iar eu tiu /4 nu m4 5e$i iu1i ni/iodat4P B Cum a -utea #4 54 iu1e#/ da/4 m4 1.e#tema$iA n/er/4 #4 rd4 I) u/e#a6 B Iat4 u.tima mea ru04minte% doamn4 Iu1i$i3. -e /ine 5e$i dori ,n .ume i eu am #4 54 #er5e#/6 Da6 C2iar da/4 a$i iu1i i un om nedemn% ou m3a 8a/e in8am% /a #4 54 #er5e#/P B Dumne9eu #4 54 ierte% #-u#e Du/e#a /u o ne#-u#4 m4re$ie% /red /4 d5#6 n/er/a$i #4 m4 in#u.ta$iP ND B Nu% Doamn4% 53o 7ur< Ni/i o inten$ie de o8en#4 ,n 0ndu. meu6 Dar .a# 7o# 1ariere.e% arun/ m4ti.e6 D5#6 #unte$i -entru mine% numai 8emeia -e /are o iu1e#/ i att6 *i 54 #-un; doamn4% ,n 0enun/2i% toat4 5ia$a mea am #4 54 #er5e#/% nu numai ,n dra0o#te d5#6 dar i ,n ura d5#6 Hei 8a/e din mine /e 53o -.4/ea6 Nu 54 /er de/t o #in0ur4 8a5oare% una #in0ur4% u.tima Da/4 mi3o a/orda$i% 5oi de5eni un 1un de3a. d5#6% un o1ie/t6 Da/4 mi3o re8u9a$i% amiti$i354; eu n3am #4 54 mai6 Cer nimi/P ni/iodat4% ni/iodat4<P B Ce 8a5oareA B.1i Du/e#4% tu.1urat4 de e.o/5en$a #4.1ate/4 a a/e#tui om6 B Iat3o% doamn4 ,nde-4rta$i% dar% de-arte de mine 8ieru. rou a. i n#-4im,nt4toarei 0e.o9ii /are m4 arde% ,mi m4nn/4 #n0e.e -i/4tur4 /u -i/4tur4P ,nde-4rta$i3. de d5#6 -e omu. a/e#ta<P B C2a.ai#< Stri04 Du/e#a ,n8iorndu3#e6 B Da8 2or/4i Lou5i0ni a0oni9ant Du/e#4 de C2e5reu#e #e ,n4.$4 !n4 atun/i 8u#e#e numai 8emeia /are nu iu1ea6 Din /.i-a a/ea#ta% de5eni o 8emeia /are iu1ete ? 8emeia /are3. iu1ete -e a.tu.< Cu toate a/e#tea o54i tim- de o #e/und4 A-oi deodat4 #-u#e 2ot4rt4 B . iu1e#/< B . iu1i$i< Eor/4i Lou5i0ni6 Re-eta$i3o% /a #4 8iu #i0ur de a0onia mea6 B . iu1e#/% re-et4 84r4 mi.4 8emeia Lou5i0ni tra#e /u -utere aer ,n -ie-t @/2ii ,i erau ,n#n0era$i6 Dar mai 2or/4i odat4 B Nu 5oi$i #43. ,nde-4rta$i de d5#6A B . iu1e#/% re-et4 Du/e#a de C2e5reu#e6 B Cu toate /e.e /e 53am #-u#% /u toate ru04min$i.e me.eP uita$iP6 nde-4rta$i3. de d5#6 i atun/i am #43. #er5e#/% am #43. -rote7e9% am #43. a-4rb 54 /er numai a#tab B Adio% Ca5a.ere% #-u#e Du/e#4% ridi/ndu3#e6 B Ierta$i3m4% doamn46 D5#6 nu 54 da$i #eama /e 8a/e$i ,n momentu. a/e#ta6 Fie354 mi.4< A/orda$i3mi a/ea#t4 8a5oareb o #/.i-ire de mi.4 m4 -oate #a.5ab nu dra0o#teab nimi/% de/t mi.4b

B Adio< S-u#e Du/e#46 Lou5i0ni iei $ea-4n6 Nu tia ni/i /e 8a/e i ni/i ,n/otro #e du/e6 *tia numai /4 #u8ereab Marina ,. .u4 de mn4 i3. /ondu#e -n4 .a u46 Cnd a7un#e ,n #trad4% ua #e ,n/2i#e /u -utere6 *i ua a/eea trntita i #e -4ru /43i d4 o .o5itur4 ne/ru$4toare ,n inim46 n #eara a/eea de dumini/4 Ra#/a##e edea .a ma#4 ,n .o/uin$a .ui t D De -e #trada Saint3Antonie% /u ui.e ,n/2i#e6 A5ea o 8ar8urie /u ma94re 04tit4 /u #.4ninu$4% a. /4rui -ar8um -i/ant era de a7un# /a #4 -ro5oa/e #ete6 Mai a5ea- 1u/at4 re#-e/ta1i.4 de 7am1on6 @ /4ni$4 /u 5in a.1 era ae9at4 .n04 o -ine 8ra0ed4 i aurit46 Cori0nan3nt,iu. -ri5ea a/e#te 1un4t4$i /u nite o/2i me.an/o.i/i% mi/ndu3i 5r8u. na#u.ui i PPAP DP Ciu.indu3i #in0ura3i ure/2e /u re#emnare% /4/i tia 1ine6 C4 din a/e#t 1an/2et e. nu 5a a5ea ni/i o 84rmi$46 Cu toate a/e#tea% #-re adn/4 .ui #ur-rindere% 1ietu. anima. nu a 8o#t tratat ,n #eara a/ea#ta /u ni/i o .o5itur4 de -i/ior% /u ni/i o 5or14 a#-r46 C2iar% Ra#/a##e% din /nd ,n /nd% ,i arun/a /te o 1u/at4 de -ine ,nmuiat4 ,n 8ar8uria 8rumo# miro#itoare #au o 1u/4$i/4 mi/4 de 7am1on6 Ei nu% #e 0ndea /ine.e% nu /um5a o 8i de5enit mai 1un% -rintr3o .o5itur4 a #oarteiA"6 Ceea /e e#te #i0ur% e /4 Ra#/a##e% de /nd #/4-a#e -rintr3o minune de .a moarte% #e #im$ea /u totu. a.t8e. /on#truit6 n e. ,i 84/u#e .o/ i un -i/ de #entiment6 Ra#/a##e% /um -oate /4 54 aminti$i% #J #er5i#e de Cori0nan /a #4 #e /a$4re -e a/o-eri% ,n momentu. /nd 91irii Cardina.u.ui n454.eau ,n -odu. ,n /are /ei doi #-ioni #e re8u0ia#er46 Dar nu era de a7un# /4 a7un#e#e a/o.o -e a/o-eri% .4#ndu3i nenoro/itu. to5ar4 e:-u# #in0ur .o5ituri.or a#ediatori.or6 +re1uia #4 #e i /o1oare de a/o.o6 Dar Ra#/a##e% -e /are din de-4rtare .3ai 8i .uat dre-t un 1urdu8% a5ea o uurin$4 de 1a.on um8.at /u aer6 Su-.u% ,ndemnati/ i /ura7o# ,n di8erite ,m-re7ur4ri% ,ntre-rin#e -e a/o-eriuri o /4.4torie -eri/u.oa#4 84r4 ,ndoia.4% dar .a /a-4tu. /4reia #e a8.a .i1ertatea6 +re/u -e a/o-eriu. /a#ei 5e/ine% -e /are 04#i un .uminator /4ruia ,i #-ar#e 0eamu. i nu a5ea de/t #4 #e .a#e #4 a.une/e ,n -odu. a/e.ei /a#e% unde ate-t4 /u r41dare #4 #e 8a/4 9iu46 nQori% /o1or, #/4ri.e 84r4 #4 #e ,nt.nea#/4 /u nimeni% #e #tre/ur4 a8ar4% #tr414tu -ia$a /u /ura7 i #e du#e #4 #e ,n/uie a/a#4 .a e.% du-4 /e ,i 84/u#e o 1un4 -ro5i9ie de a.imente; am mai 549ut noi% a.t4dat4% /4 era un om -re/aut Aadar% ,. 04#im dumini/4 #eara ,n .o/uin$a .ui de -e #trada Saint3Antoine% ae9at .a ma#4 ,n 8ata u./e.ei /u 5in a.1 /are mu#tea 5e#e.% /u 7am1onu. rumenit i /u mn/area /are r4#-ndea un -ar8um aa de ,ne,nt4tor6 E. arun/4 o 1u/4$i/4 de -ine /ine.ui /e #t4 .n04 /. /u na#u. ,n 5nt Cori0nan3nt,iu.% mirat /4 are /a #4 m4nn/e ,n a8ar4 de uni/4 i re0.ementara or4 de diminea$4% ,i -ri5ea #t4-nu. /u a/ea uimire i a/ea dra0o#te /are #e 5ede de o1i/ei .a anima.e.e 14tute6 Da/4 ai 5rea numai #4 nu m4 mai .o5eti /u -i/ioru.% /u /ioma0u.% #au /u /ureaua% te3a iu1i mai mu.t% /2iar da/4 nu mi3ai da mn/are<"% #-unea -ri5irea uimit4 a .ui Cori0nan3nt,iu.6 B Ce3or 8i 84/ut /u /ada5ru. -o-iiA Se 0ndea 1u/uro# Ra#/a##e6 Bietu. Cori0nan< Iat4 /4 a/um am #/4-at de e.6 ? Em< *i du-4 toate a#tea% I ,n g8tim< A/um ,mi -are r4u de e.> m3ar 8i -utut a7uta ,n /e am de 0nd #4 ,ntre-rind6 n momentu. a/e.a% /4$e.u. #e ,ndre-t4 ont/3ont/ #-re u4% adu.me/nd /u 8urie i ,n/er/nd #43i /iu.ea#/4 #in0ura3i ure/2e% 0ata de .u-t46 B Em% /e3am mai r#< Continu4 Ra#/a##e6 *i am #4 mai rd ,n/4 umi.4 5reme% -e .e0ea mea< Ce mutr4 tre1uie #4 8i 84/ut e.% /nd .3am .4#at a/o.o% ta1.ou% du-4 /e mi3a ,m-rumutat umerii

.ui #o.i9i% #4 m4 #er5e#/ de e< HinI ai/i< +a/i din 0ur4% Cori0nan< Cine.e .4tr4 /u 8urie6 B S4 ta/i% n3au9i< Ur.4 Ra#/a##e6 Cori0nan% 5inI ai/iL B Iat43m4% #/um-e 8rate< S-u#e o 5o/e .u0u1r4 din do#u. uii6 Cea/a #e o-ri -e .a 7um4tatea drumu.ui i .ui Ra#/a##e -4ru. i #e Q6 B,r.i ,n /a-6 B CeA F4/u e.6 Ce% #3a ,ntor# 5remea minuni.orA Au ,n/e-ut #4 5or1ea#/4 mor$iiA Ho/ea 7a.ni/4 de a8ar4 0emu; B De#/2ide3mi% Ra#/a##e> -entru nume.e Domnu.ui% de#/2ide ua .a 8rate.ui Cori0nan< D8.m ,n SC2im1U. mm/TmI CUm ,n a/e.ai tim-% Cori0nan #/4-4 de /ine% /u a7utoru. a dou43trei -artea mea> /4/i a.t8e.% #ta are #4 ,n02it4 totu.< Imediat% /ei doi /umetri #e a8.ar4 8a$4 ,n 8a$46 Dar /ine ar -utea ! ? Ra#/a##e% te iert /4 nu ai a5m #43mi o8eri e/,t o 1iat4 mn/are tote< D r tere ttd+/a-+ $mmdU mi B Eram #i0ur6 Aadar% oamenii Cardina.u.ui intrar46 De ,ndat4 /e .u m3ai -4r4#it% eu m3am #tre/urat -n4 .a 0r4mada a/eea de mo1i.e% m3a ,n 02emuit ,n 8undu. unei .49i mari mi3am -u# /a-u. dea#u-ra i -rin /r4-4tur4% i3am 549ut -e to$i 14r1a$ii a/eia% a.er0nd -rin -od /a nite o1o.ani% du-4 /e mi3au /iuruit antiriu.6 Cnd au 549ut .uminatoru. de#/2i#% au ,n/e-ut #4 #tri0e /4 am 8u0it amndoi -e a/o.o i ,n /e.e din urm4% au -.e/at6 Da/4 tu n3ai 8i a5ut #u1.ima idee de a 8a/e mane/2inu. a/e.a /u anteriu. meu% /ara02ioii iiu #3ar 8i o-rit /a #43. 9dren$uia#/4 i iui a mai 8i a5ut tim- /a #4 m4 a#/und i n3a mai 8i ai/i% /a #4 1eau din -oir/a a#ta a ta< B A2< Ce 1ine e #43$i -o$i #a.5a un -rieten% r4/ni Ra#/a##e6 A2< A#ta ..i um8.4 inima< B Ce 1ine e #43i datore9i 5ia$a unui -rieten% #/rni Cori0nan6 Dar amndoi a7un#er4 .a /a-4tu. r41d4rii6 De o or4% de /nd #e 8u.0erau /u -ri5iri.e% i 8uria re$inut4 de atta 5reme i91u/ni ,n amndoi ,n a/eeai /.i-46 B A2< @nora1i.e% r4/ni Cori0nan% 84r4 ni/i o .e04tur46 Ai 5oit #4 m4 .ai #4 m4 omoare6 +re1uie #4 m4 r491un< B Ce neo1r49areA Se r4$oi Ra#/a##e% ai #43mi -.4teti tr4darea i 7am1onu.< Imediat #e i .uar4 .a 14taie6 !umnii teri1i.i ai .ui Cori0nan t.e#eri#/r4 /e5a /ur1e 8urioa#e -rin aer> /a-u. .ui Ra#/a##e% re-e9it /u toat4 8or$a% .o5i /a un 1er1e/% de mai mu.te ori ,n ir6 Nu murir4 din a#ta ni/i unu.% ni/i /e.4.a.t% dar du-4 9e/e minute amndoi erau #/oi din .u-t46 Ra#/a##e 94/ea ,n -at /u /a-u. 84/ut 1ani$4 i Cori0nan ,ntin# -e 7o# #e $inea /u mini.e de 1urt4 0emnd6 B Am o idee% #-u#e Ra#/a##e du-4 5reun #8ert de or4% -e /are o -i/ ni u#/ /a #43i re5in4 ,n 8ire6 B S43m-4r$im< S-u#e Cori0nan% ridi/ndu3#e re-ede6 Cei doi /umetri% mai mu.t #au mai -u$in #/2i.odi$i% um8.a$i% Ine#4ra$i /u 90rieturi% /u/uie i 5n4t4i% dar uura$i% ,i re.uar4 .o/u. ,n 8a$a unei noi u./e.e de 5in% -e /are Cori0nan o de/.ar4 /4 e de #oi I Iim"6 *i ai/i #/2im1ar4 o #erie de 5or1e de o -rietenie e:traordinar4 B Am o idee% re.u4 Ra#/a##e% /a #4 -utem intra din nou ,n 0ra$ii.e ^ anima.u.ui6 C ori0nan #e ,n04.1eni de 1u/urie i #/oa#e un #u#-in adn/> 84/ea -4i te din a/ea ra#4 de /ini /are mor de -.i/ti#ea.4 i de mi9erie /nd ni. ti/ -arte de #t4-nu. /are i3a dre#at #4 8a/4 r4u6 A doua 9i6 S/ena -e /are 5rem #3o" #/2i$4m a/um a a5ut .o/ .a Cardina. ie .a F.eurG ,n#emna o ,nt.nire de .u-t4% iar )a#ton de An7ou% du-4

Ri/ond% -ri5irea .ui Lou5i0ni #e o-ri a#u-ra !4rinte.ui \o#e8% -4rnd a #-une; Nu 5oi #-une nimi/% da/4 e 5reun martor .a ruinea mea6" B Adio% Mon#eniore% #-u#e !4rinte.e \o#e8% ,n/2inndu3#e /u re#-e/t ,n 8a$a .ui Ri/2e.ieu6 M4 ,ntor/ .a Mn4#tire% unde m4 5oi ru0a .ui Dumne9eu -entru Re0e% -entru mini#tru. #4u i -entru dumneata% 8iu. meu% ad4u04 e. ,ntor/ndu3#e #-re Lou5i0ni6 Eminen$a Cenuie di#-4ru numaide/t Lou5i0ni% au9i ui.e /um #e ,n/2ideau une.e du-4 a.te.e% ,n de-4rtare% i #e 0ndi; #untem #in0uri"666 B A/um 5or1i$i% #-u#e Ri/2e.ieu6 Lou5i0ni ,i ridi/4 ,n/et /a-u. .i5id% 0o.it de ori/e -i/4tur4 de #n0e6 I ? 3 Mon#eniore% atun/i /nd am 5enit #4 54 a5erti9e9% /a #4 nu 54 du/e$i .a /ona/u. din Saint3La9are% mi3a$i 84/ut o -romi#iune6 B Iat3o; 53am -romi# #4 ,nde-4rte9 #au #4 #u-rim o1#ta/o.e.e /are 54 de#-art de ea6 A#ta ,n#emna #4 54 -romit da/4 nu dra0o#tea ei% /e. -u$in #u-unerea ei6 Nu tremiira$i% nu 54 re5o.ta$i6 +re1uie /a 8emeia a#ta #4 .ie a D5#6 A#ta 54 5a 8i r491unarea% mn0ierea mndriei D5#6 de 14r1at i -oate mai tr9iu% /ine tieAP /ine tie da/4 Maria de Mont1a9on nu 5a ,n/e-e #4 54 iu1ea#/4% 8iind/4 a$i /u/erit3o -rintr3o .u-t4 aa de ,na.t4< B *ti$i /ine eA +remur4 Lou5i0ni /u o/2ii r4t4/i$i6 Ri/2e.ieu ridi/4 din umeri i /ontinu4; P B De/i% eu 5i3o dau -e Du/e#a de C2e5reu#e6 !entru a#ta% ,n#4% Ire1uie #4 m4 a7uta$i6 Sunt i -iedi/i ,n /a.e6 Eu nu .e /uno#/6 E:i#t4 ei ,i 5a oameni de /are D5#6 tre1uie #43mi da$i o .i#t46 Nu 54 re5o.ta$i i [ D I.e .o/% 54 #-un i nu tremura$i6 Uite% Ca5a.ere% #4 -re#u-unem /4 nu e 5or1a de dra0o#tea dumnea5oa#tr46 Atun/i% d5#6 a$i #-une% a$i #tri0a /u .o6 Ii4 ,n84$iarea d5#6 /4 #unte$i un nemerni/% un ,ne.4tor% un tr4d4tor% nu #-ion% 54 5e$i3/o-.ei /u toate a/u9a$ii.e -o#i1i.e6 Eu unu.% a #-une e4 nu 53a$i 84/ut de/t -ur i #im-.u datoria 8a$4 de RZ0e6 Eu #-un /4666 i$i .i un nemerni/ i un tr4d4tor da/4 nu a$i 5or1i6 Eu #-un /4666 B +4/e$i% Mon#eniore< . ,ntreru-#e Lou5i0ni% /u o a#-rime L.i#-erat46 @ /.i-4 domni t4/erea% ,n /are /.i-4 #e minuna Ri/2e.ieu /4 ,ndr49nea #4 i #e 5or1ea#/4 aa6 Lou5i0ni% .u-t,ndu3#e3 -oate ,m-otri5a unei u.time #/.i-iri de /ontiin$46 Lou5i0ni ,i ,ntin#e mna /ri#-at4 ui36 !r/ Cardina. i 8i:4 a#u-ra .ui nite o/2i ,n8.4/4ra$i% ,n /are .u/eau B UndeA LoLMi0n884 un -a# #-+e On( B *i /e #3ar ,ntm-.a% Mon#eniore% da/4 a#a#inii ar 8i ai/i% /u -umna.e.e ridi/ate 3P Domnu.e de Lou5i0ni% /ontinu4 !4rinte.e \o#e8% -u.e$i i tre1uie /2iar #4 5or1i$i ,n 8a$a mea6 E -rea tr9iu -entru a mai i mi tea da ,na-oi6 De a.t8e.% da/4 domnu. Cardina. ,. re-re9int4 ai/i -e Ye0e% eu ,. re-re9int -e Dumne9eu.P Du-4 /e #-u#e a/e#te /u5inte% /u o m4re$ie /are a5ea /e5a ,n8ri/o4tor ,n ea6 !4rinte.e \o#e8 #e ae94 a-roa-e de Ri/2e.ieu i ,i #-u#e; B Continua$i intero0atoriu.6 Ri/2e.ieu ni/i nu #e 0ndi #4 mai t404duia#/4 -rin atitudinea i #-aima /e ,i intra#e ,n #u8.et B Aadar% #-u#e e. /u o 5o/e #tin#4% mine tre1uie #4 8iuP B @mort< +ermin4 /u a#-rime !4rinte.e \o#e86 La F.eurG% nu e aaA

B Da% domnu.e% #-ii#e Lou5i0ni6 B Bine6 A/um% /are e nume.e a#a#ini.orA Lou5i0ni% ,n/e-u #4 drdie6 Ri/2e.ieu reui#e #4 #e /a.me9e6 ? 3 )ndi$i354 .a a#ta% #-u#e e.% a$i #-u# -rea mu.te -n4 a/um% /a #4 mai -ute$i da ,na-oi6 !r4-a#tia #e 04#ete ,n #-ate.e d5#6 nu ,nainte Nume.e .or< B C2a.ai#< R4/ni Lou5i0ni ,ntr3o ne#-u#4 i91u/nire de ur46 B *tiam eu 1ine< Ur.4 Ri/2e.ieu6 A2< .P Un 0e#t de3a. !4rinte.ui \o#e8 ,. /a.m4 B A-oiA S-u#e Eminen$a Cenuie /u6 Un ton #/urt6 B Domnii de C2e5er#% de Li5erdan% de Fontrai..e# i de Bu##iZre% #-u#e Lou5i0ni 84r4 #4 o54ie6 B )enti.omii an0e5ini% /are ,n tim-u. din urm4 #unt aa de 1ine:uS..da Sa Re0a.4% o1#er54 !4rinte.e \o#e-2 /u o 5o/e #ini#tr46 Du-4 a/eeaA B Domnu. Du/e de HendWme% murmur4 Lou5i0ni% e9itnd6 B A-oiA B Domnu. de La Ha.ette6 B A2< Se r4#ti Ri/2e.ieu6 Lui E-ernon ,i e 8ri/4% ,. -une -e 8iu. .ui ,nainte6 B A-oiA S/rni !4rinte.e \o#e-26 Lou5i0ni 08ia6 Fa$a i #e de#/om-unea666 B A-oi< A-oi< S-u#e -4rinte.e \o#e86 S-une% #au -e Dumne9eu /e. S8nt% o are#t4m /2iar ,n noa-tea a#ta -e Du/e#a de C2e5reu#e i ,n/e-em /u ea m4/e.u.< B Domnu. de Beu5ron% -a.-it4 /u 0reu Lou5i0ni% domnu. de Boute5i..e666 B *i -e urm4< Lo5i$i% #au .o5e#/ eu< Lou5i0ni ,i a/o-eri 8a$a i 2or/4i; B @ 8emeie< @2< E /um-.it #4 denun$ o 8emeie< B Ei i< Nume.e< Nume.e /on#-iratoarei< B D3ra de Le#-ar#L B A2a< I91u/ni Ri/2e.ieu 1unu. meu 8rate% de /e nu eti a/um ai/iA B +4/ere< Comand4 !4rinte.e \o#e-2% demonu. a/e#tei #/ene ,n8ri/o4toare6 *i -e urm4A B A/etia3# to$i< S-u#e Lou5i0ni B Min$iI B Domnu.eL B Min$iL B Eu666 o2L Lou5i0ni i91u/ni ,n #u#-ine i #e roi B Aa2< A/um -oate ori/ine #43mi #-un4 /4 mintI @ri/ine -oate #4 m4 i -4.muia#/4% e2iarL Lou5i0ni #e 914tea Era -rea a-roa-e de moarte6 Nume.e ,i era -e 1u9e6 Dar a/ea#ta ar 8i 8o#t 0roa9ni/< B Nume.e< S-u#e Eminen$a Cenuie6 U.timu. nume% #au in8amia d5#6 a 8o#t 9adarni/4 i nu 54 -oate #a.5a de ea8ord ni/i -e d5#6 i ni/i -e a/eea -e /are o dori$i /u atta -atim46 B Frate.e Re0e.ui< F4/u Lou5i0ni 0emnd6 *i #e -r41ui $ea-4n -e /o5or% /u #-ume .a 0ur46 B De data a#ta e ade54rat u.timu.% #-u#e !4rinte.e \o#e8% ter0ndu3i 8runtea de n4duea.46 *i atin0nd /u 5r8u. -i/ioru.ui -e Lou5i0ni% ,ntin# 84r4 /unotin$4 -e 7o#% #-u#e;

B !une$i #4 #e ridi/e de ai/i a/ea#t4 9drean$46 A5em de di#/utat PD Luni diminea$a% -e .a ora nou4% un /a-u/in /4.are -e un m40ar intr4 ,n Lon07oumeau i de#/4.e/4 ,n 8a$a 2anu.ui Fa9anu. Auriu"6 Era /a.d6 F4r4 ,ndoia.4 /4 #etea ,. o1.i0a #4 8a/4 a/o.o o 2a.t46 Ean0iu.% 1urto# i ro/o5an% /u or$u. a.1 ridi/at .a un /o.$% /u 1oneta a.14 ,n8i-t4 de3a /urme9iu. -e un /a- /u 8a$a roie #e a-ro-ie ,n -er#oan4% -ierdut ,n 9m1ete% -orun/i #er5itori.or #4 /ondu/4 m40aru. Cu5ioiei Sa.e .a 0ra7d i o .u4 /u mu.te #a.uturi ,naintea /4.u04ru.ui% /are% Ku toat4 /4.dura% #e ,n/4-4$na #43i $in4 0.u0a tra#4 fY< Frunte6 B !e ai/i% Cu5ioia Hoa#tr4% -e ai/i% #-unea 2an0iu. Dar Ca-u/inu.% /are -4rea #4 /unoa#/4 8oarte 1ine 2anu.% #e du#e dre-t #-re o mi/4 #a.4 mai de-4rtat4% /e r4#-undea ,ntr3o /urte din do#6 B Cu5ioia Hoa#tr4% #-u#e 2an0iu.% nu intra$i ai/i> 5e$i ri#/a #4 au9i$i ,n7ur4turi.e a 5reo 9e/e #-ada#ini /are mi3au /49ut -e /a- de 5reo or46 Ca-u/inu.% 84r4 #43. a#/u.te -e omu. /e. /um#e/ade% intr4 ,n #a.4 B Fire3ai #4 8ii #-n9urata de /4.dur4< Re.u4 2an0iu. Noro/ /4 a5em ai/i tot /e tre1uie /a #43i 5enim de 2a/% 5in re/e L6 @8% ierta$i3m4% nu tiam666 Ca-u/inu.% ,i .4#a#e #43i /ad4 -ur i #im-.u 0.u0a6 Ean0iu. #e ,n/.in4% #e ,ndoia att /t ,. .4#a m4re$ia 1ur$ii C4.u04ru.% /u un 0e#t -orun/itor% ,i ar4t4 ua6 Ean0iu.% de#/o-erindu3i $ea#ta% #e ,ndre-t4 de andarate.ea #-re numita u4> i ,n momentu. /nd era #4 ia#4; B S-une3i d3.ui de Saint3!ria/ #4 5in4 #4 m4 a8.e ai/i% -orun/i /4.u04ru. -e un ton #/urt Ca-u/inu.% r4ma# #in0ur% #e ae9a#e -e un #/aun> /u /otu. -e ma#4 i /u 1ar1a ,n -odu. -a.meiD #e 0ndea% 84r4 #43i -e#e de 5o/i8er4ri.e .40uite a.e 5e/ini.or #4i% -oate /2iar 84r4 #4 .e aud46 Saint3!ria/ intr4 FI #e ,n/.in4 adn/ i ate-t4 ,n t4/ere /a #43i adre#e9e /4.u04ru. /u5ntu. Dar /4.u04ru. t4/ea !4rea /4 ni/i nu .3a 549ut -e Saint3!ria/% aa ,n/t a/e#ta uimit ,n /e.e din urm4% 84/u un -a# i murmur4 B Ate-t ordine.e -e /are !rea Cu5io#u. !4rinte.e \o#e8 tre1uie #4 mi I/ /omuni/e6 B Ate-ta$i% domnu.e% #-u#e Eminen$a Cenuie6 Ate-tarea #e -re.un0i un #8ert de or4 ,n #8rit% Saint3!ria/ au9i d La Iar4% a/e. uruit #urd -e /are ,. 8a/e o tru-4 de /a5a.erie ,n mar6 n ,n nu.% /4.4re$ii tre/ur4 -rin -oart4 mare a 2anu.ui i #e a.iniar4 ,n ui n a #-a$ioa#4 Atun/i% !4rinte.e \o#e8 de#/2i#e 8erea#tra i3i ar4t4 .ui Naiu. !ria/6 Hreo /in/i9e/i de oameni /u arme% /are% de#/4.e/nd% i a nia#er4 .in04 a-ete.e /ai.or% 0ata a #4ri imediat ,n a n$e.e0% 84/u Saint3!ria/6 Se re-et4 ai/i e:-edi$ia de .a Etio.e#6 B Da% #-u#e !4rinte.e \o#e86 Domnu. Cardina. #3a 0ndit /4 mi#iunea -e /are a 5oit #4 53o ,n/redin$e9e dumnea5oa#tr4% e mai 1ine ue IP e Ia/4 -e 8a$4 i ,n nume.e Re0e.ui Stare$u. /a-u/ini.or ,n/2i#e 8erea#tr4 .a .o/ i3i re.u4 .o/u. -e #/aun6 B A/eti mu/2etari% ad4u04 e. atun/i% #e 5or du/e .a /a#te.u. de F.eurG% unde au #4 are#te9e /$i5a 0enti.omi /are au di#-.4/ut Ma7e#t4$ii Sa.e6 n$e.e0e$i% aadar% /4% aa /um #-unea$i i dumnea5oa#tr4% nu mai a5em ne5oie de /eea /e numi$i oamenii dumnea5oa#tr46 Saint3!ria/ #e ,n/.in4 ener5at i 84/u un -a# /a #4 #e retra046 B Ate-ta$i% #-u#e !4rinte.e \o#e86 Da/4 noi nu mai a5em /e 8a/e /u #-ada#inii dumnea5oa#tr4 e -o#i1i. #4 a5e$i dumnea5oa#tr4 ne5oie de a/etia6

A2a< Se 0ndi Saint3!ria/ a/um de3a1ia 5ine ordinu. ? ade54ratu. ordin<" B Mu/2etarii% re.u4 Eminen$a Cenuie du-4 o /.i-4 de t4/ere% au #43i 5ad4 de trea1a .or6 Dumnea5oa#tr4 nu 54 5e$i o/u-a de a#ta Numai /4 -rintre 0enti.omii /are au #4 8ie are#ta$i #e 5a a8.a i o 8emeie6 !e Saint3!ria/ ,. a0it4 un 8ior6 B A/ea#t4 8emeie% a/ea#t4 8at4 #e numete Annai# de Le#-ar#3 B Annai#< R4/ni Saint3!ria/666 B Iat4 /e 54 #84tuie#/ eu% #-u#e !4rinte.e \o#e86 Lua$i354 oamenii% /4uta$i /a #4 8a/4 /t #e -oate de -u$in 90omot i du/e$i354 dre-t .a Me.un6 A/o.o% a3$i ate-ta #4 trea/4 mu/2etarii> ,i 5e$i urma de de-arte i 5e$i a7un0e odat4 /u ei .a F.eurG% unde 54 5e$i in#-ira du-4 ,m-re7ur4ri6 Eu nu mai am nimi/ #4 54 #-un% de/t att; ,n /a9u. /nd domnioara Le#-ar# 5a 8i are#tat4% nimi/ nu 5a -utea ,m-iedi/a 7u#ti$ia Re0e.ui i ni/i #4 ,ntreru-4 -ro/e#u. /are 5a 8i 84/ut3 Da% #e 0ndi Saint3!ria/% i /um nimi/ nu o 5a ,m-iedi/a -e ea #4 #-un4 ade54ru. ,n tim-u. -ro/e#u.ui i /eea /e are de #-u#% i /um Cardina.u. 5rea /u ori/e -re$% moart4 #au 5ie% #4 o ,m-iedi/e #4 5or1ea#/4 da% da% ,n$e.e0"P6 B Mon#eniore% 54 mu.$ume#/% re.u4 J. /u 0.a# tare6 !ot #4 54 a#i0ur /4 domnioara de Le#-ar# nu are #4 8ie are#tat4 de/t de mine6 B A#ta 54 -ri5ete6 Dar nu uita$i /4 a/ea#t4 no1i.4 8at4 54 e de#tinat4 dumnea5oa#tr4% /4 domnu. Cardina. are 5ederi .ar0i a#u-ra ei i a dumnea5oa#tr4 i /4 -entru a/ea#ta e ne/e#ar /a noi #4 tim /e #3a 84/ut /u ea6 Atun/i% a#t43#ear4 5eni$i .a -a.atu. Cardina.u.ui #4 #-une$i unde 53a$i /ondu# .o0odni/a6 Du/e$i3543Saint3!ria/ #e retra#e% /u mintea3n8ri0urat4 1u/uria ,. ,n41uea6 B n/4 un /u5nt% #-u#e !4rinte.e \o#e86 E -o#i1i.% ,n noa-tea a#ta% /2iar% #4 ai14 .o/ /ununia dumnea5oa#tr46 Domnu. Cardina. a i -re04tit .otu. -entru a#ta6 A/um du/e$i3546 Saint3!ria/ iei /.4tinndu3#e6 Ct de#-re !4rinte.e \o#e8% e. -u#e #4 i #e /2eme o8i$eru. /are /omanda mu/2etarii i #e ,n/2i#e /u e. ,n odaie6 Cte5a minute mai tr9iu% #-ada#inii din odaia 5e/in4 o ter0eau 84r4 #ur.e i to1e% du/ndu3i /aii de /4-4#tru> a7uni ,n o#ea ei #4rir4 ,n a i ,n8ri/o4toarea 1and4 #e -orni #-re Me.un6 Saint3!ria/ 0a.o-a /a un ne1un i #tri04 B n #8rit< E a meaL n momentu. /nd u.timu. t.2ar -.4tit ieea de .a Fa9anu. Auriu% a-4reau dou4 #i.uete 1i9are% doi /4.4re$i /are 5eneau din#-re !ari# i de#enau -e e/ranu. /eru.ui; unu.% ne#8rit4 i #.a1a .ui #tatur4> /e.4.a.t .or me.e .ui 1urtoa#e i ,n 8a$4 i ,n do#; Cori0nan i Ra#/a##e< Erau ,narma$i -n4 ,n din$i6 Ra#/a##e 549u#e de de-arte toate mi/4ri.e oameni.or .ui Saint3!ria/6 B Cumetre% #-u#e e.% /red /4 a#ta e a5an0arda B !4i% 84/u Cori0nan% 4tia #unt nite 2o$i de drumu. mare6 B E:a/t% #-u#e Ra#/a##e #4rind de -e /a. i dnd dr.o0ii to5ar4u.ui #4u de drum6 +re1uie #4 54d -e /ine 5or #4 7e8uia#/46 Da/4 am 8i noi% 2aiA Aadar% atea-t43m4 ai/i6 Ra#/a##e intr4 numaide/t ,n 2an> i 8iind/4 ,ntr9ia #4 #e ,ntoar/4% Cori0nan morm4i; B Mi #e -are /4 indi5idu. #3a du# #4 #e ada-e #in0ur% #u1 -rete:tu. iI8.666 Ra#/a##e a-4ru a.er0nd% #e /4$4r4 -e /a. 0ra$ie unei mane5re i .ini re /e.e mai de.i/ate i 08i; B &6 A drum% /umetre< n /urtea 2anu.ui e o 7um4tate de /om-anie de mu/2etari< Mi #e -are /4 a8a/erea are #4 8ie /a.d4"% #-u#e Cori0nan6 M4 du/ #4 5eri8i/ i eu da/4 nu #unt de/t mu/2etari ,n 2an6 Ce dra/u<

S4 8i 8o#t i o mie i tot mi3ar 8i .4#at o /e/u$46 NPP D% A7un#er4 ,n 8a$a Fa9anu.ui Auriu6 B Foarte 1ine% #-u#e Ra#/a##e6 @-rete3te% 1unu. meu -o-4% i 1ea .P in4 te3oi #4tura Eu -.e/ ,nainte% 8iind/4 nu $in #4 m4 dau na# ,n na# mi un anume /a-u/in -e /are .3am ,ntre94rit i /are mi #3a -4rut /4 ^ amna mu.t /u 5enera1i.u. t4u #u-erior% !4rinte.e \o#e8666 B !4rinte.e \o#e8< B.1i Cori0nan6 *i -orni ,n 0oan4 mare% ,ntr3un 0a.o- aa de tur1at% ,n/t Ra#/a##e nu3. -utu a7un0e de/t de3 a1ia du-4 o .e02e de 0oan46 A7un0nd .a -rime.e /a#e din Me.drun; B Stai< F4/u Ra#/a##e6 S4 ne du/em /aii ,n 0ra7du. 4#ta i #4 #u-ra5e02em drumu.6 B Dar /e #4 8a/em a/o.oA S-u#e Cori0nan6 B S43i ,ntre14m -e domnii mu/2etari% /nd 5or tre/e ,n /ur,nd -e ai/i6 F.eurG era un #4tu/ 8rumue.% ae9at .a 5reo -atru .e02e din/o.o de Me.un i .a o .e02e mi/4 de -4durea Fontaine1.eau6 Domeniu. .ui Ri/2e.ieu era ,ntin# i 1ine ,ntre$inut6 Lo/uin$a #eniora.4 -utea #4 -rimea#/4 ,n ea i oa#-e$i re0a.i6 !e .a ora un#-re9e/e% ma#a era 0ata -re04tit4 ,ntr3o mare i minunat4 #a.4% mo1i.at4 i ,m-odo1it4 /u o #e5er4 #om-tuo9itate6 Maetrii de /eremonie arun/au ,n/4 o -ri5ire .a a.inierea 8ar8urii.or de aur ma#i5% -e 5remea a/eea nite nout4$i /are ar4tau .u:u. or0o.io# a. #t4-nu.ui a/e.ei .o/uin$e6 !a2arni/ii -otri5eau ,n .inie #ti/.e.e i /4ni.e de aur6 !e #/urt% totu. era -re04tit; #t4-nu. i in5ita$ii #4i -uteau #4 #o#ea#/46 Un ma7ordom #o.emn ,i ate-ta .a ua de intrare% ,ntre1nd /u -ri5irea ori9ontu. ,n#orit !4rinte.e \o#e8% du-4 -.e/area .ui Saint3!ria/% #e in#ta.4 ,ntr3o odaie de .a eta7u. ,nti% de unde% -rintre -erde.e.e de .a 8erea#tr4% -utea #4 #u-ra5e02e9e drumu. +o$i /ei /are 5or tre1ui #4 #e du/4 ,n diminea$a a/ea#ta .a F.eurG% 5or tre/e -e #u1 o/2ii mei"% #e 0ndi e.6 @ or4 ,ntrea04 #e #/ur#eP i de a1ia atun/i% o tre#4rire im-er/e-ti1i.4 a0it4 /ute.e ri0ide a.e ra#ei mona2a.e6 Cine5a tre/ea -e o#eaP Era ea< Ea #e du/ea #in0ur4% ,m1r4/at4 ,n /o#tumu. de /a5a.er% /u #-ada -e o.d% /u mn4 8in4 i ner5oa#4 #u#$innd dr.o0ii /a.u.ui% /u -ana a.14 a -4.4riei 8.uturnd ,n 5nt% /4.are -e un /a. #-.endid ne0ru% /u /a-u. mndru i 8n6 Unde #e du/ea Annai#AP La F.eurGAP Dar .a adunarea /are a5u#e#e .o/ ,n -a.atu. C2e5reu#e% ea de/.ara#e /u un 8e. de #4.1ati/4 #8idare% /4 ea nu ,n$e.e0ea #4 a/$ione9e de/t #in0ur4% due.ndu3#e /u Ri/2e.ieu% i /4 nu ,i /on5enea #4 ia -arte .a un a#a#inat6 Rare /u nu3i urS/A !toateOS .MoriA C8r4S& doi( DD C Id trei erau +ren/a5e.% Mau.uG# i Montario.6 La dou49e/i de -ai hoai te -a.i9i6 @/2ii .orIar94tori -ri5eau ,nainte% -.ini de ur4 ,8urm4reau (,u35+/u#e% ,n urma 4t4.iei din #trad4 )ourteau% #e!in#ta.a#e!,n /4#u$a ,n .e04tur4 /u Mau.uG# i Montario.6 Ce 5oia e.A !ur i #im-.u% #4 o I/ am #emna.at .a tim- i ,i #-u#e#e; Mi #e -are /4 r are #+8ie o uimi#e #43. -re5in4 -e Mau.uG# i -e Montario.% /arZ% a doua 9i de Caii ,n24ma$i erau ad4-o#ti$i ,ntr3o ma0a9ie 5e/in4 i ei $inur4 i a t ,n -odu. /a#ei .ui +ren/a5e.% ,n tim- /e Herdure -o#tat .a 8erea#tr4% inu-% 7ura /4 tur1a de #ete i de -.i/ti#ea.4% dar arun/a -ri5iri i/ ,ntre1 /are #unt moti5e.e /are te o1.i04 #4 8a/i a-e. .a una #au .a a.ta6 B +a/i din 0ur4% Se/undu.e< La#43. #4 5or1ea#/4 -e domnu. Conte% 3[i tu% \ren/a5e. tu ui

.u/ruri -rea #4ra/e% #-u#e Mau.uG# de ner41dare #4 tevarun/i i tu% /u /a-u3n 7o#< !e .e0eaImea% e de#tu. de #4 m4 .a# u/i# -oate i eu a.4turQde tine6 Ce e mai #im-.uA +e a#i0ur /4 B E a ta% Conte% #-u#eD+ren/a5e. /u ardoarea tinere$ii .ui -.in4 de #,n0e.ui& ai -ronuritt /iirn im /u5,iit /r/ ui4 uimete i m4 B Ei 1ineA ntre14 ni#tit Mau.uG#6 B Aadar% iu1eti i tu% dra0u. meu ConteA B Uimirea ta e #ur-rin94toare% +ren/a5e.6 De /e n3a iu1i i euA B Dar nu mi3ai #-u#3o -n4 a/um< E:/.am4 /u nai5itate +ren/a5e.6 B !entru /e #4 te 8i /o-.eit i eu% /u dra0o#tea meaA S-u#e /u Herdure/ar :in7ea /ine iu1ete6 B Dar% re.u4 +ren/a5e.% tu 5or1eti de dra0o#tea ta% /u o .inite3 B Dar /e 5rei% #4 1at din -i/ioare /a Montario.A Ce ai 8i 5rut% #4 ! ? *i ea ,ntre14 /u timiditate +ren/a5e.% ea te iu1eteA6 B oi3a -u#3oA ? F3a #-u#3o /2iar eaA B *i tu% re.u4 e. /u a/eiai timiditate% tu i i #-u#3oA Un 8e. de 8arme/ ,n t4/erea a#ta Am /4utat3o de mu.t tim-% +ren/a5e.6 Bu/urie6 Ea% de -artea ei% m4 ate-ta -oate% /4/i a5nd #ute de o/a9ii #4 #e m4rite /u unu. mai tn4r% mai 8rumo#% mai 1o0at /a mine% a r4ma# tot 8a.4666 ntr3o 9i% /nd 5i#u. no#tru a. ani,ndurora 5a 8i 8a-t% am #3o iau de min4 i am #43i #-un; Hrei #4 m4 ai -e mine /a to5ar4 a. 5ie$ii ta.eA666" Montario. /4#/4 nite o/2i imeni6 +ren/a5e. a#/u.ta /u o emo$ie ne#-u#4 5o/ea a/e.ei no1i.e -oe9ii /are% aa de #enin4 i a-roa-e indi8erent4% /nta /e. mai 8rumo# /nte/ de dra0o#te6 n #8rit% /u un a//ent de ire9i#ti1i.4 i 8r4$ea#/4 -rietenie% #-u#e; B Conte% 8ii 0enero#6 S-une3mi nume.e ei% /a #3o -ot iu1i i -e ea /um te iu1e#/ -e tine% #4 5e02e9 a#u-ra ei% /um 5e02e9i i tu a#u-ra mea666 a2< Ce 8at4 no1i.4 tre1uie #4 8ie< B Da% #-u#e Mau.uG# /u o #u-rem4 0ra5itate6 B @ Du/e#4A 36 S-uneA 3% -oate -rin$e#4A 36 Un #ur# de ma0ni8i/ or0o.iu i.umin4 8i0ura Conte.ui de Mau.uG#6 B E666% #-u#e e. .initit% uni/a 8at4 a doamnei Ro9a.ia Eoudart% 2an0i$a de .a Frumoa#a Diadem46 *i /um +ren/a5e. r4m4#e#e tr4#nit; B oi3am #-u# a#ta% +ren/a5e.% /u #/o-u. /a% de mi #3ar ,ntm-.a ,n 5reo .u-t4 #4 -.e/ din 5ia$4 mai re-ede de/t ,mi ,n/2i-ui% domnioara .InQe #4 ai14 m4/ar #-ri7inu. 0eneroa#ei ta.e 1ra5uri6 B Hom 8i doi< S-u#e Montario.6 *i -e to$i dra/ii% da/43 B Eo< F4/u ,n momentu. a/e.a Herdure% uite /4 no1i.a domnioar4 ie#e din -a.at6 Da /e /a. 1un are% -e .e0ea mea< B Conte% 1.1i +ren/a5e.% nu 5reau3% nu mai 5reau63 B S4 mer0em< S-u#e Mau.uG#6 &&& momentu. a/e.a% era tre/ut de ora o-t6 Cam ,n a/e.ai tim-% o a.t4 #/en4 #e de#84ura ,n -ia$a Lu5ru6 En##iZre #o#i#e6 Cte5a minute mai tr9iu a-4ru i Fontrai..e#6 A-oi ^ e5ei# i Li5erdan #o#ir4 i ei ,n -ia$46 Cei -atru /a5a.eri erau -un/tua.i .6 i imi.uirea /e i3o

d4du#er46 +re1uiau #4 ia -arte i ei .a a8a/erea de .a F.eurG6 Lo/u. ,nt.nirii ,i ,n ,i or /on#-iratori.or era Me.un% .a ora un#-re9e/e6 Dar am 549ut /4% i na iu.e de a #e ,nt.ni .a Me.un /u Du/e.e de An7ou i /u /redin/ioii .ui6 Cei -atru 7ura#er4 #4 ,nde-.inea#/4 un .u/ru ,n#-4imnt4tor; era 5or1a de o .u-t4% de un a#a#inat6 Dra0o#tea ,i ,m-in0ea3 !entru ^ .ie 5er#% Fontrai..e% Bu##iere i Li5erdan% dra0o#tea #e numea; crim%6 *a#e .uni mai ,nainte% a/eti -atru tineri .a 8e. de 5ite7i% de 8rumoi% 24r49i$i unei e:i#ten$e #tr4.u/itoare% #4n4toi .a minte i .a #u8.et% ar 8i re#-in# /u de90u#t 0ndu. de a omor, -e /ine5a% ,nto54r4i$i to$i -atru .ao.a.t4% /a #43. .o5ea#/46 B Domni.or% #-u#e Bu##iZre /u o 5o/e a/rit4 de ur4% /um 5om 8a/eA B Foarte #im-.u% #-u#e Fontrai..e# /u a#-rime% de#/4.e/4m to$i -atru ,naintea /a#ei .ui6 Intr4m de 1un4 5oie #au /u 8or$a6 Ne du/em dre-t .a /u./uu. omu.ui i .o5imP B Are #4 #e a-ere% #/rni C2e5er#6 B A#ta e #i0ur% #-u#e Li5erdan6 Dar /u /e.e -atru #-ade a.e noa#tre i /u /e.e -atru -umna.e% ,i 5enim noi de 2a/6 *i da/4 unu. ? doi din noi are #4 /ad4P B Cu att mai 1ine -entru #u-ra5ie$uitoriL @ -ornir4 -e #trada Saint3+2oma#3du3Lou5re% /nd Bu##iZre /are mer0ea ,n /a-% r4/ni; B Iadu.e< Ne #/a-4L Cei.a.$i trei #e a-ro-iar4 i3. 549ur4 -e +ren/a5e. .a /e.4.at /a-4t a. #tr49ii ,n/adrat de Mau.uG# i de Montario.% urma$i de Herdure% to$i 1ine ,narma$i6 Se -ri5ir4% a-oi ,i ,ntoar#er4 -ri5iri.e unu. de .a a.tu. ,i de#/o-eri#er4 .im-ede a/e.ai 0nd; nu -utem #43. ata/4m> #unt -atru6 Noi 5oim #43. omorm -e omu. a/e#ta i /a #43. omorm -e omu. a/e#ta% tre1uie #43. 04#im #in0ur i 84r4 a-4rareP +ren/a5e. i to5ar4ii .ui /oti#er4 #-re #tn0a% #-re ma.uri.e Senei B S43. urm4m< S-u#e Fontrai..e#6 !oate /4 5om a5ea 5reo o/a9ie -otri5it46 B ntm-.43#e ori/e #3o ,ntm-.a% #43. urm4mL Co1orr4 #trad4 /a nite .u-i La /in/i #ute de -ai de Samaritaine% 549ur4 0ru-u. .ui +ren/a5eL naintea .or% /am .a a/eeai di#tan$4% mer0ea Annai#6 i du/ea -e to$i du-4 ea ? 84r4 #4 tie6 La Lon07umeau% in#ta.at .a 8erea#tra 2anu.ui Fa9anu. Auriu% !4rinte.e \o#e8 -ndea tre/erea /on7ura$i.or6 Du-4 1anda .ui Fontrai..e#% tim- de o 7um4tate de or4 nu 549u tre/nd de/t .o/a.ni/i6 Deodat4% un nor de -ra8 i 0a.o-u. #onor a. mai mu.tor /ai ,i tre9i aten$ia Stare$u.ui6 Noru. tre/u -rin 8a$a .ui 8oarte /ur,ndP !4rinte.e \o#e8 #/2i$4 un 9m1et teri1i. i murmur4 B De data a#ta e. e< A/um #unt to$i< Noru. era C2a.ai#% /are a.er0a #-re de#tinu. .u< m-reun4 /u Borte5i..e i Bou5ron% /u La He.ette% Hedome i 8rate.e .ui i ,n mi7.o/u. .or% ri9nd 8oarte tare i 0e#ti/u.nd% Du/e.e de An7ou% 8rate.e Re0e.ui< !4rinte.e \o#e8 /o1or, ,n /urte% unde ate-tau mu/2etarii i 84/u un #emn6 @8i$eru. 5eni .a ordin6 B !e#te 9e/e minute 5e$i -.e/a% #-u#e Eminen$a Cenuie6 He$i ,i 7un0e .a Me.un .a ora un#-re9e/e i .a F.eurG% .a -rn96 ndat4 /e /a#a 5a 8i ,n/on7urat4% 5e$i e:e/uta ordine.e Re0e.uiP Ze/e minute mai tr9iu% e#/adronu. -orni .a -a#6 Du-4 a/eea% LP a menii din Lon07oumeau 549ur4 a/e.ai /4.u04r .initit /are #e o-ri#e #4 #e odi2nea#/4 i #4 #e r4/orea#/4 .a Fa9anu. Auriu%

,n/4.e/ndu3i L.in nou m40aru. i /u /a-ionu. tra# -e o/2i% -ornind ,n tra- mi/ .initit% I:" drumu. -.in de 0ro-i i -e 7um4tate n4-4dit de ier1uri #4.1ati/e% /areP .u/ea .a Me.un6 Din/o.o de Me.un% .a 5re3un #8ert de .e02e de u.time.e /a#e% ,n dire/$ia tr0u.ui C2ai..G% #e ,n4.$a #in0urati/4% -e mar0inea drumu.ui% o ra#4 /u a/o-eri de -aie% /are ar1ora dea#u-ra -or$ii o tu84% /eea /e ar4ta /4.4toru.ui /4 -utea #4 intre a/o.o i #4 /ear4 o 7um4tate de 5in din .e0iune6 Ca#a a/eea 8u#e#e odinioar4 un 2an6 *i a/um mai era numit4 -rin i e0iun/a a/eea &d%postul M%garului i .o/uitorii din Me.un nu tiau de unde ,i 5enea a/ea#t4 /iudat4 denumire6 !u$in /te -u$in% 2anu. #e tian#8orma#e ,n 8erm4 Dar% -rintr3un re#t de o1inuin$4% $4ranii /are .o/uiau a/o.o% /ontinuau #4 o8ere /4.4tori.or atrai de 8irm4 i de tu84 de .a -oart4 r4/oritoare i a.te .u/ruri6 La &d%postul M%garului #e in#ta.a#e Saint3!ria/6 A7un0nd .a Me.un% e. ana.i9a#e numaide/t .e0iunea i /a un mare /4-itan #tudia#e /m-u. de .u-t4 Eot4rndu3#e6 A #e in#ta.e9e -e drumu. /e du/ea .a F.eurG% mai /ur,nd de/t /2iar ,n Me.un% e. iei#e din ora /u 1anda .ui de t.2ari i 549nd /a#a f ,n D^ Sin0urati/4 ,i #-u#e#e /4 -utea a5ea a/o.o un e:/e.ent -o#t dePP Y#/r5a$ie6 Aadar% 1anda de#/4.e/4 ,n 8a$a /a#ei i n454.i ,n 0ra7duri% ,n 2 I/ ,i ad4-o#tir4 /aii6 @amenii de a/o.o erau .a /m-6 Nu mai i aniT#/#e a/a#4 de/t un om /are% /om-.et 94-4/it% -ri5ea /u team4 it i ti #tr4ini /are #e -urtau a/o.o /a i /nd ei ar 8i 8o#t #t4-ni6 Du-4 /e ,i ad4-o#tir4 /aii% #-ada#inii /u Saint3!ria/ ,n 8runte -6 ,$i iiii#e#er4 ,n #a.on6 I) e 14ut< Re-ede< Comand4 Saint3!ria/6 () mu.% 84r4 a #-une un /u5nt% -u#e trei /4ni de 9in/ i dou4 de I/ iun -e o ma#4 A-oi adu#e o oa.4 /u 5in% #-unnd #im-.u; C< @#t4 dou4 -ara.e o/auaP Saint3!ria/ arun/4 un -i#to. -e ma#46 @mu. ,. .u4 /u un r#et de uurare ,i #/oa#e 1oneta i #-u#e;6 ? Mu.$ume#/% Mon#eniore6 B Mr.ane% #-u#e Saint3!ria/% /nd au #4 #e ,ntoar/4 oamenii de ai/iA 6 ? @2< Nu ,nainte de a #e 8a/e #ear4% Mon#eniore6 B Foarte 1ine6 Unde te /u./i tu de o1i/eiA B n -odu. 0ra7du.ui% #-u#e omu. uimit% ,n tri8oi i ,n .u/ern46 B De minune% re.u4 Saint3!ria/6 Ei 1ine% $o-,r.ane% a#/u.t4 1ine ai/i; $i3am dat un -i#to. -entru 5in6 A/um am #43$i tre/ /t ai /.i-i din o/2i #-ada -rin 1urt4 da/4 nu te du/i imediat ,n .u/erna i tri8oiu. t4u i da/4 ai #4 ai nenoro/irea #4 de#/2i9i un o/2i #au #4 /iu.eti 5reo ure/2e% /a #4 5e9i i #4 au9i /e are #4 #e ,ntm-.e ai/i% -n4 .a -rn96 Eait< Iei a8ar4 i #4 nu te mai 54d -n4 .a -rn96 B A8ar4< Iei a8ar4 ? #e r4$oir4 i t.2arii6 Bietu. om 94-4/it% ,m-in# din mna ,n min4% arun/at% ,m1rn/it% ,n02io.tit% a 8o#t arun/at a8ar4 din #a.on% du-4 toate re0u.i.e artei i% tre9indu3#e /om-.et n4u/it% .a -i/ioare.e unei #/4ri% ,n/e-u #4 ur/e tre-te.e #-re -od6 B Ce #4.1ati/i i 4tia< Cine dra/u mi i3o 8i trimi# -e /a-< Nemerni/ii% #tri0au ura"6 B +4/ere< S-u#e Saint3!ria/6 Ni/i un /u5nt% a$i au9itA +4/erea #e .4#4 numaide/t% a#u-ra 1andei di#/i-.inate6 Saint3!ria/ numi -e unu. de #antine.4 .n04 ua ,ntrede#/2i#4 i #e ae94 ,ntr3un /o.$ mai ,ntune/o# a. #a.onu.ui% /a #43i rume0e 0nduri.e666

B Eo< F4/u deodat4 #antine.4 de .a u46 B Ce3iA S-u#e Saint3!ria/6 B Un /4.4re$ a ieit din Me.drun i 5ine ,n#-re noi6 E #in0ur6 B Cine3iA Continu4 Saint3!ria/6 B Un 0enti.om /u -an4 a.146 A/um ,. 54d mai 1ine6 E tn4r% 8oarte tn4r6 Saint3!ria/ #e ridi/4% #e a-ro-ie de u4% arun/4 o -ri5ire .ene4 #-re /4.4re$u. /e3i 8u#e#e #emna.at i /are #e a-ro-ia .a tra-6 Deodat4% Saint3!ria/ #/oa#e un morm4it de 1u/urie 8urioa#4; re/uno#/u#e -e tn4ru. /4.4re$ #emna.at de #antine.46 Sa.a a/ea#ta ,n /are #e 04#ea adunat4 tru-4 de nemerni/i a5ea o u4 ,n 8und /are d4dea ,n /urte> ,n 8undu. /ur$ii% o /.4dire neo/u-at4> .a drea-ta% un /u-tor de -ine% ,n /are te /o1orai -e /in/i3a#e tre-te> .a #tn0a% 0ra7duri.e6 ntre 0ra7duri i /.4direa /entra.4% o -oart4 /are d4dea ,n /m-> dar% .u/ru /iudat% ea era ,n/uiat4 -e dina8ar46 Saint3!ria/ #tudia#e a/ea#t4 ae9are i tia /4 ,n /a9 de ata/ nu a5ea a.t4 retra0ere de/t #-re o#ea Hoi#e #4 -un4 #4 #e de#/2id4 -oarta din#-re /m-% dar omu. din -od 7ura#e /4 -oarta a/eea era totdeauna de#/2i#4 i nu ,n$e.e0ea /um de #e 04#ea a/um ,n/uiat46 Dar Saint3!ria/ nu -re5edea a.t ata/ de/t a/e.a -e /are ,. -utea da e. ,n#ui De ,ndat4 /e o re/uno#/u -e Annai#% ,i re/4-4t4 a/e. #n0e re/e /are ,i deo#e1ete mai a.e# -e oamenii de a/$iune ,n /.i-e.e de/i#i5e i ,m-4r$i ro.uri.e; trei oameni tre1uiau #4 #/oat4 /aii din 0ra7duri i #43i $in4 -re04ti$i% a.$i trei tre1uiau #4 #e ae9e /u e. ,n drum i #43i dea a7utor% da/4 era ne5oie> re#tu. r4mnea de re9er54 ,n #a.on6 +oat4 .umea #e -re04ti6 Ua /are d4dea #-re o#ea r4ma#e de#/2i#46 B Eei< Stri04 deodat4 #antine.a Era #emna.ui /on5enit A/ea#ta 5oia #4 #-un4% /4 Annai# a7un#e#e ,n 8a$a /a#ei6 Saint3!ria/ #e n4-u#ti urmat de /ei trei 1andi$i6 Du-4 o /.i-4% e. #4rea .a /4-4#tru. /a.u.ui tinerei 8ete6 CA!6 U< AFACEREA DE LA FLEUR AM HZU+ CC RASCASSE i Cori0nan #e o-rir4 .a intrarea ,n Me.un6 !.anu. /e.or doi /umetri era #im-.u; a5eau 5or1a #4 a#i#te /a #fUI/tatori im-ar$ia.i .a ine5ita1i.a ,n/4ierare i #4 7ude/e .a momentu. f: Uri 5i$ /are dintre amndoi% Ri/2e.iu #au )a#ton% 5a 8i ,n5in04toru.6 Hiitoru. a5ea #4 #e de/.are de -artea Eminen$ei Sa.eA R4mneau .ardina.iti% /a i mai ,nainte6 Da/4% dim-otri54% trium8a Du/e.e de An7ouA Se tran#8ormau imediat ,n re0a.iti tur1a$i ,n /ur,nd% Ra#/a##e 549u 1anda .ui Saint3!ria/ /are 5enea .a -a#6 B Cori0nan% #-u#e e.% ,i 5e9i% 2aiA Ce ro. are #4 7oa/e Saint3 !ria/A I o 7um4tate de /om-anie de mu/2etari /are 5or inter5eni% 84r4 a3. mai # LY3oti -J !4rinte.e \o#e8% /are e. #in0ur 8a/e /t o /om-anie ,ntrea046 B Ei< Cu o #in0ur4 .o5itur4 de -umn L ! Atun/i% /ei doi #-ioni% mina$i ,n a/e.ai tim- de #-eran$4 i de B Ce 8a/ a/o.oA S-u#e Cori0nan6 BKau% nuA Din e. un -rote/tor> a.t mi7.o/ ni+e:i#t46 @ri% dae4 ,ntr3o a#t8e. de ! ? Nu mai mi3e #ete% #-u#e Cori0nan% ,n02i$ind ,n #e/6 B Ei 1ine< @amenii .ui Saint3!ria/ atea-t4> #4 ate-t4m i noi /a B Uite< F4/u deodat4 Cori0nan /e anima. o 8i 4#taA I *i era ,ntr3ade54r 1ietu. /4$e.% /are #/4-nd din .o/uin$a .ui Ra#/a##e de -e #trada Saint3 Antoine ? /umA ? F4/u#e ,n trei .a1e tot B Ce3ai ,n$e.e#A S-u#e Cori0nan a. I.3.ea% trntindu3i un -i/ior .ui /a #43. ata/e -e Du/e.e de

An7ou% /are ,n 8e.u. a/e#ta 5aduri ,ntr3oI I H.8in .a F.eurG i 5a ar4ta o deo#e1it4 ner41dare6I Bine 7u/at< I ! DD B @2< . ,ntreru-#e Ra#/a##e% uite /4 #e 1at ,n /urte% ,n dre-tu. C Amndoi #e re-e9ir46 Lu-ta #e #trn#e#e ,ntr3ade54r ,n do#u. f:gr$ii -e /are Ra#/a##e o ,n/uia#e6 n /te5a #a.turi% /ei doi a7un#er4 Iar4 ni/i o #ur-rindere -e Saint3!ria a-4rnd , 8a$a ei i #4rindu3i La #au ,n /omare.e3i de ur46 Unu. dintre a/eti oameni era Ri/2e.ieu\ Aadar% Annai#% din -rima /.i-4% ,i -4#tr4 tot #n0e.e re/e% #4ri 7o# i3i -u#e mna -e #-ad4 Dar #-ada ,i 8u #mu.#4 /u 5io.en$4 de 1andi$ii /are a-4ru#er4 i o ,n/on7ura#er4 B La drum< Stri04 Saint3!ria/ 1eat de 1u/urie6 )a.o-4m -n4 .a C2ai..G i de a/o.o% ,n .o/ #4 o .u4m #-re F.eurG% 5om a7un0e -n4 .a Fontain1.euP !e /ai6 B Eei< F4/u unu. din #-ada#ini Uita$i354% Mon#eniore< Saint3!ria/ arun/4 o -ri5ire #-re drum i 549u un nor de -ra8 /are 5enea #-re ei6 B E De.8inu.% #e 0ndi e.6 Re-ede% #tri04% toat4 .umea ,n4untru i #43i .4#4m #4 trea/4 +oat4 1anda di#-4ru ,n Ad4-o#tu. M40aru.ui% trnd3o i -e Anni#6 n a/eiai /.i-4% noru. de -ra8 #e o-ri ,n 8a$a /a#ei6 C$i5a /4.4re$i #4rir4 .a -4mnt6 B +ren/a5e.< +ren/a5e.< R4/ni Saint3!ria/6 B.e#tem< B Iat43ne% iat43ne< Stri04 +ren/a5e. #-re Annai#6 Ea 9m1i6 Ni/i a#ta nu o mai uimea< B Bun4 9iua% Baroane< S-unea Mau.uG#6 Noro/< *i% ia 9i% te 04#e#/ iar4i /a .a An7ou% 7e8uind -e drumuri.e Re0e.ui6 A#ta ,$i rentea94 mai mu.t /a a8a/erea din #trad4 Sainte3A5oGe6 B Ca .a An7ou% #/r$ii o 5o/e de /ritoare% nimi/ nu .i-#ete% ni/i /2iar eu< *i 8i0ura #/2imono#it4 a-4ru% #-inte/at4 dintr3o -arte ,n a.ta% de un .ar0 #ur#6 B Herdure< Murmur4 Saint3!ria/% n4u/it de uimire6 B Un #-e/tru% domnu.e Baron< Din 8eri/ire% oamenii -e /are ,i a#a#ina$i dumnea5oa#tr4 #unt 8oarte #4n4toi6 n #4n4tatea dumnea5oa#tr4% domnu.e Baron< *i Herdure% a-u/nd de -e ma#4 una din /4ni.e .4#ate -.ine% de 1andi$i% ,n momentu. a.armei% o 0o.i /u un aer de trium8% ,n tim- /e Montario. a-u/ndu3i #-ada3i enorm4 de .am4% trntea nite .o5ituri 8ormida1i.e% /u m,nerui +ren/a5e. #e re-e9i#e .o5ind /u .ama #-adei /a un -a.o i ,n8in0ndu3i 5r8u. ,n /e ,i ieea ,nainte6 Mau.uG#% #/o#e#e #-ada /u 0e#turi e.e0ante% ,n tim- /e3i 84/ea /om-.imente .ui Saint3!ria/6 ntr3o /.i-it4% ,n/4ierarea a 8o#t 0enera.4 +.2arii erau 5ite7i6 Erau din a/ei oameni /are% nea5nd /e -ierde% ,i 7u/au 5ia$a -e o arun/4tur4 de 9aruri6 Se .u-tau /a nite tur1a$i i tre1uie #4 re/unoatem /4 ,i mnuiau #-ade.e /a nite e:-er$i6 Formau /a un 8e. de ari/i /u $e-ii de L C i8e< Saint3!ria/% ,n #-ate.e 0ru-u.ui% #trn0ea /on5u.#i5 mina Annai#ei i /4uta #3o tra#/4 ,n /urte6 B Cura7% .eii mei< Ur.a Saint3!ria/6 B nainte< !e moartea dra/i.or< Ho/i8era MontarioL Dintr3un iure% +ren/a5e. 84/u un 0o. ,n 8a$a .ui i #4ri ,n /urte un/ie Saint3!ria/ o ,m-in#e#e -e Annai# /2iar ,n /.i-a a/eea6 B Nu 54 8ie team4% domnioar4< Se re-e9i a#u-ra .ui Saint3!ria/% /are /49u ,n 0ard4% dndu3i drumu. 8etei6

B Aten$ie< R4/ni +ren/a5e.% 54 #trn0< A 8o#t /e5a 8u.0er4tor6 Un 5rte7 de o$e. i +ren/a5e. 8and4 adn/ #-re Saint3!ria/% /are era re9emat de -oarta din#-re /im-]6 Fu.0er4tor% #-ada .ui +re/a5e. #e ridi/4; Saint3!ria/ era neatin#6 Dar era Annai#36 Ea ,i #/oa#e #-ada i /u o .o5itur4 #/urt4% ,i ridi/a#e ,n #u# .ama .ui +ren/a5e.% ,n 8ra/$iunea de #e/und4 ,n /are era #4 #/ ,n8i04 ,n -ie-tu. .ui Saint3!ria/6 +ren/a5e. arun/4 a#u-ra Annai#ei @ -ri5ire de uimire6 B a. meu< S-u#e ea i /49u ,n 0ard46 n momentu. a/e.a% tre/ea -e o#ea un 0ru- de /4.4re$i ,n 0a.o-6 & irau Fontrai..e#% C2e5er#% Bu##iZre i Li5erdan% /are de .a !ari# mer0eau 8ie urme.e .ui +ren/a5e.% aa /um a/e#ta mer0ea -e urme.e Annai#ei La ,n/e-ut% 8u#e#er4 oare/um mira$i /4 mae#tru. de #/rim4 -4rea /4 #e i m.rea-t4 #-re a/e.ai .o/ unde a5eau i ei ,nt.nirea6 Dar nu a5eau tim- E8. #e mire6 Ura ,i #t4-nea /om-.et6 La intrarea ,n Me.un% ,. -ierdur4 din 5edere6 A#i0urndu3#e -rin /te5a ,ntre14ri -u#e oameni.or /4 +ren/a5e. mer0ea ,n a/eeai dire/$ie -e /are urmau #3o ia i ei% adi/4 #-re C2ai..G i F.eurG% -ornir4 ,n 0a.o- -e a/e.ai drum6 n tim-u. a/e.a% ei tre/eau -rin 8a$a Ad4-o#tu.ui M40aru.ui6 Ar 8i au9it 90omotu. .u-teiA Ar 8i 549ut m4/ar% /a#eA Foarta -u$in -ro1a1i. Nu 5edeau ,naintea .or .a ori9ont i.ee,t ima0inea ,n#n0erat4 i -a.id4 a .ui +ren/a5e. r4-u# de .o5ituri% uii au9eau de/t ur.ete.e urii .or< n /.i-a ,n /are Annai# #e ae9a#e ,n 0ard4 ,n 8a$a .ui Saint3 !ria/% i3uri/a a 8o#t n4-4dit4 de #-ada#inii .ui% /are 8u0eau ,n de9ordine ,n 8a$a unei ar7e 8urioa#e a .ui Montario. i a .ui Mau.uG#6 Ct de#-re mu#iu Herdure% e. nu #e .u-ta6 E. r4m4#e#e ,n #a.on% unde 0o.ea metodi/% una L&&&& g; i a.ta% /4ni.e ,n/4 -.ine i rn7ea6 M Saint3!ria/% 549ndu3i #o#ind t.2arii ,n a7utor% i91u/ni ,n r#> dintr3un #a.t a7un#e .n04 ei i #tri04; B !e ei< !e ei< Ser5i$i3i< Cura7< @ #ut4 de -i#to.i de /a-6 B Cara02io#u. ne -une /a-ete.e .a -re$% tun4 Montario. Hoi #4 #e re-ead4 a#u-ra .or6 Dar 1anda /are 8u#e#e o /.i-4 r454it4% a/um era 1eat4 de entu9ia#m; o #ut4 de -i#to.i de /a-< F,.2arii ata/au a/um ,n rnduri #trn#e6 ntr3o /.i-4% +ren/a5e.% Annai#% Mau.uG# i Montario. #e 549ur4 ,m-ini ,ntr3un #-a$iu re#trn#% unde nu #e -uteau a-4ra -rea mu.t4 5reme; /u Saint3!ria/% mai a5eau ,n/4 nou4 .ame ,n 8a$a .or6 A/e#t #-a$iu era un 8e. de 0tuitura ,ntre 0ra7duri i /.4direa /entra.46 n 8undu. a/e#tei 0tuituri #e a8.e -oarta /e d4 #-re /m-6 +ren/a5e. i Mau.uG# #e ae9ar4 ,n 8a$a Annai#ei% dar ea ,i d4du .a o -arte i3i ,n/ru/i4 i ea imediat #-ada ,n #-ate.e .or% Montario. ,m-in0ea /u -uterea di#-er4rii% /u umerii ,n -oart46 Dar -oarta era #o.id46 B !e ei< !e ei< Ur.au nemerni/ii trium84tori6 B Mon#eniore< Mon#eniore< oine$i354 1ine< Stri04 o 5o/e de a8ar46 n a/e.ai tim-% -oarta #e de#/2i#e /u 5io.en$46 B Ra#/a##e< Ur.4 Saint3!ria/6 Ra#/a##e i Cori0nan< B Domnu. +ren/a5e.< B.1i Ra#/a##e% /a tr49nit ,ntr3o /.i-it4% +ren/a5e.% Mau.uG# i Annai#% #e 04#ir4 ,n /m-6 Ra#/a##e i Cori0nan% erau /u #-ade.e ,n mini +.2arii r4m4#e#er4

numai a-te; a5ntu. .i #e #-u.1er4> #e #84tuir4 dintr3o -ri5ire% i imediat to$i ,i #/oa#er4 /aii ,n drum% #4rir4 ,n a i 91urar4 /a un #to. de 5u.turi6 Saint3!ria/% /u o/2ii ,n#n0era$i% /u #-ume .a 0ur4% ridi/4 -umnu. #-re /er> a-oi% #4rind i e. -e /a.% 8u0A Arun/nd ,n7ur4turi de tur1are6 +ren/a5e. 84/u o mi/are B Unde 54 du/e$iA ntre14 Annai# atin0ndu3i 1ra$u. B S43. urm4re#/% #43. a7un0 i #4 54 #/a- -entru totdeauna de a/e#t nemerni/6 Annai# #uri#e /iudat% /a i adineauri B R4mne$i6 H3am #-u# /4 omu. a/e#ta ,mi a-ar$ine6 A/um tre1uie #4 #-unem ai/i% marea #ur-ri94 -e /are o a5u ,n 9iua a/eea Cori0nan6 Am mai #-u# /4 #-re drea-ta ,n /urtea 8o#tu.ui 2an% #e a8.a un /u-tor mare de -ine% #4-at ,n -4mnt% .a /are #e a7un0ea /o1ornd /am -e o 7um4tate de du9in4 de tre-te6 Du-4 8u0a .ui Saint3!ria/% Annai#% +ren/a5e. i to5ar4ii .ui intra#er4 .a .o/% ,n /urte6 Ra#/a##e i Cori0nan 5eni#er4 du-4 Zi% unu. n4u/it de uimire /4 ,. #a.5a#e -e +ren/a5e.% atun/i /nd #e ate-ta #43. #/oat4 din ,n/ur/4tur4 -e Du/e.e de LGon% /e.4.a.t% rume0nd de7a nite -.anuri -e /are 5ederea .ui +ren/a5e. i .e tre9i#er4 ,n minte6 A#t8e. /4 ,n tim- /e mae#tru. de #/rim4 i ami/ii .ui #e #84tuiau% Cori0nan ,. tra#e -e Ra#/a##e de3o -arte; B Cumetre% #-u#e e. /u 5o/e ,n/eat4% /eru. ne3a trimi# -e +ren/a5e.% 1urt4 de /a-r4< Uite mi7.o/u. de a reintra ,n 0ra$ii.e Cardina.u.ui6 n /.i-a a/eea a7un#e#er4 ,n dre-tu. /u-toru.ui% /are a5ea -artea de #u# d4rmata i ,i /4#/a de#/2i94tura mare% nea0r4 de 8unin0ine6 B E:-.i/43te% -o-4% 84/u Ra#/a##e% tren04rete6 B Foarte #im-.u% mu#/oiu.e< Eu r4mn ai/i /a #43. di#tre9 -e +ren/a5e. i -e /om-.i/ii .ui Fiind/4 !4rinte.e \o#e8 #e a8.4 .a I :Ei07oumeau /u o /om-anie de mu/2etari% .a ora a#ta tre1uie #4 8ie ,n drum #-re noi +u ai #4 a.er0i ,n /a.ea demnu.ui meu #u-erior i ai #43i IDP 5e#teti /4 eu am -rin#3o -e no1i.a ra8inat4 i -e +ren/a5e. i -e /ei.a.$i< Hii ,n/oa/e /u mu/2etarii% -rindem toat4 1anda i o o8erim (aidina.u.ui Ce 9i/i de a#ta% mu#/oiu.eA B Metere Ra#/a##e% 5ino -u$in ,n/oa/e% #-u#e ,n momentu. a/e.a +ren/a5e. B Imediat% domnu.e 0enti.om6 Cori0nan% tu eti un -o-4 0enia.< B Ei< Ai #4 5e9i tu a.te.e i mai #. Aadar% a8a/erea ,$i /on5ineA PPP z L B Si0ur< Dar 8u0a ,naintea !4rinte.ui \o#e8 i a mu/2etari.or< @2o% dur /e e ai/iA B Unde dra/uA B A/o.o ,n /u-tor% ia uit43te% Cori0nan6 Cori0nan #e ,ntoar#e #-re /u-tor% /u o/2ii 90,i$. B Nu 54d nimi/% #-u#e e. B Atun/i du3te a/o.o #4 5e9i< Ur.4 Ra#/a##e /are #e a8.a a/um ,n #-ate.e .ui Cori0nan6 *i ,n a/e.ai tim-% e. #e de#tin#e i re-e9indu3i /a-u. /a un -ioie/ti.% ,. atin#e -e Cori0nan ,n #-ate% #au ,n anumite re0iuni a.e 36 !at/.ui6 C4.u04ru.% a95r.it /u 5io.en$4% de#/ri#e o /ur14 ,n aer i #e -i A 1ui ,n 8undu. /u-toru.ui% unde r4ma#e 5reo /te5a /.i-e n4u/it% /u un a/i 7a.ni/6 n /.i-a a/ea#ta #e ,n/e-u ,n 8undu. /u-toru.ui un /on/ert de o/4ri% tir .4tr4turi 8urioa#e i de 5aiete .atineti ? #au a-roa-e6 Ce #e iuiim-.a#/A Cori0nan ? ,ntiu.% 549u#e 0e#tu. #t4-nu.ui #4u i3. 549u#e i -e (ori0nan a. doi.ea arun/at ,n 0roa-a nea0r46 Dintr3un #a.t% /4$e.u. urma#e i e. a/e.ai drum i a-roa-e imediat% 84./i.e /ine.ui i mari.e -i/ioare a.e /a-u/inu.ui% intrar4 ,n /onta/t Du-4 o

#erie de ur.ete i .4tr4turi% deodat4% a-4ru Cori0nan% /are #e re-e9i /om-.et ,n#-4imntat% /a o 1u8ni$4 din 8undu. ,ntuneri/uri.or i tra5er#4 /urtea ,n #a.turi 8reneti/e6 B @2< Murmur4 Ra#/a##e% nu /um5a -o-a are #43i -un4 -roie/tu. ,n a-.i/are< . urm4% intr4 ,n /a#4 i ai/i #e .initi6 Cori0nan ,. 549u#e -e Herdure ae9at .a ma#4% ,n 8a$a /4ni.or -e /are nemerni/ii .ui Saint3!ria/ .e .4#a#er4 i -e /are e. .e um-.ea /u 8oarte mu.t4 /ontiin/io9itate% -e m4#ur4 /e .e 0o.ea6 A/e#t #-e/ta/o.% ,. um-.u#e -e Cori0nan de admira$ie6 Atun/i% #e in#ta.a#e i e. ,n 8a$a .ui Herdure i% /nd Ra#/a##e P z LL[ z i 5ri na#u. ,n #a.on% ,i 549u -e /ei doi 1e$i5i% /um ,i /io/neau /4ni.e i3i re-etau; B n #4n4tatea% dumita.e< Ba a dumita.eL De de-arte% +ren/a5e. i -rietenii .ui -ri5i#er4 .a arun/area .ui Cori0nan ,n /u-tor% -rin .o5itur4 dat4 /u /a-u. de Ra#/a##e6 B Domnu.e Ra#/a##e% #-u#e +ren/a5e.% e #i0ur /4 dumnea5oa#tr46 Ne3a$i adu# din nou un mare #er5i/iu6 Am #43mi aminte#/ de a#ta6 Dar% /e 84/ea$i amndoi ai/iA Eai% 5or1ete3mi #in/er% Ra#/a##e< !e mine 5eni#er4$i #4 m4 #-iona$i% dumneata i to5ar4u. dumita.eA B Domnu.e% #-u#e Ra#/a##e% eu nu mai a-ar$in Eminen$ei Sa.e% /are a 5oit #4 m4 u/id4% 8iind/4 ,n #trada Courteau .3am ,n-iedi/at -e Saint3!ria/ #4 54 -rind4% 5iu #au mort B E dre-t Ei 1ine< Ceea /e $i3am #-u# atun/i% $i3o re-et i a/uma% 5ino /u mine6 Am #43$i 8iu un #t4-n .a 8e. de 1un /a i Cardina.u.% ,n a8ar4 de 8a-tu. /4 eu n3am #43$i -orun/e#/ #4 8a/i ni/i o ne.e0iuire6 Ceea /e ai 84/ut .a -a.atu. de )ui#e% ,n #trada Courteau i /2iar i ai/i% ,mi do5edete /4 ai inim46 Crede3m4% -4r4#ete3$i me#eria a#ta6 A/um ai de5enit un #-ion -ro#t% aa /4 -o$i #4 de5ii un om /in#tit B H4 mu.$ume#/% #-u#e Ra#/a##e% /u oare/are mndrie6 Hreau #4 ,n/er/ #4 m4 ,m-a/ /u Eminen$a Sa6 i #unt dator mu.te Cardina.u.ui6 B DarP ,n/e-u +ren/a5e. L3am tr4dat -entru dumnea5oa#tr4% ,i datore9 o /om-en#a$ieP B La#43.% ,i #-u#e Mau.uG#6 A/umD%6 n mintea .ui #e d4 o .u-t4% ,n /are nimeni nu tre1uie #4 #e ame#te/e6 B Domnu.e% re.u4 Ra#/a##e du-4 un moment de t4/ere% /u un aer ,n0ndurat i arun/nd o -ri5ire #-re Annai#6 !oate /4 am a5ut anumite moti5e #4 a/$ione9 aa /um am 84/ut3o6 Dar a#t49i ni/i nu tiam de -re9en$a dumnea5oa#tr4 ,n /a#a a#ta6 Am /re9ut /43. #a.5e9 -e De.8in6 B Du/e.e de An7ouA F4/u Annai# tre#4rind B F4r4 ,ndoia.4 Eu mi3am ,n/2i-uit /4 -entru a3. ata/a -e Du/e% #3a a#/un# .a -nd4 Saint3 !ria/ ai/i6 Cu att mai mu.t /u /t am 549ut .a I :m07oumeau -e !4rinte.e \o#e8 -re04tit de .u-t4% /ondu/nd e. ,n#ui @ /om-anie de mu/2etari de3ai Re0e.uiP Annai# -4.i B Domnu.e Ra#/a##e% #-u#e Mau.uG#% /e 54 ,n/2i-ui$i ,. nm nea 5oa#tr4 /4 tre1uie #4 8ie /u a/eti mu/2etariA PD B Ei% .a nai1a /e 5oi$i #43mi ,n/2i-ui% da/4 nu /4 .a F.eurG 5or a5ea .^:" ,n /ur,nd /te5a 8rumoa#e are#t4riAP Eminen$a Sa e:/e.ea94 ,n -re-ararea #ur-ri9e.or 5e#e.e% mai a.e# #-re #8ritu. me#e.or6 A/um domni.or% Dumne9eu #4 54 -49ea#/4

Ra#/a##e #e de-4rt4 re-ede% 8oarte ,n8uriat% o/4rndu3#e #in0ur6 A.er04 .a Cori0nan i3. 14tu -e um4r6 B La drum% /umetre< B Cara02io#u.e< Mito/ane< Mai ,ndr49neti ,n/4% du-4 tr4darea taP B Ei< Nu era 5or1a #43. are#t4m -e +ren/a5e.P B Mi3ai dat /u /a-u.% mi9era1i.e< n #-ate< B Am 84/ut3o /a #43$i o/rote#/ #toma/u.% -o-4< !o8tim< A#ta3i re/unotin$a /umetri.or< Dar da/4 5rei% n3ai de/t #4 r4mi6 Eu dau 8u0a Iii F.eurG% unde e /e5a aur de /ti0atP *i3ntr3ade54r% Ra#/a##e #e re-e9i #-re 0ru-u. de #te7ari unde ,i .e0a#er4 /aii6 Cori0nan% #e ridi/a#e re-ede i 91ura -e urme.e .ui B Domni.or% #-u#e Annai#% -rimi$i mu.$umiri.e me.e i -ermite$i #4 54 #-un adio6 +re1uie nea-4rat #43mi ,nde-.ine#/ o datorieP +ren/a5e. era -a.id% Mau.uG# re/e% Montario. ,i rodea mu#ta$a3i 0i ^ Mi#46 B Domnioar4% #-u#e +ren/a5e.% iat4 /are e datoria a/ea#ta; & g/ Iii nu. i -rietenii #4i au /om-.otat #4 -un4 mna -e Cardina. .a F.eurG6 IIi eQ6 En$4 !4rinte.ui \o#e8 i a mu/2etari.or Re0e.ui% do5edete /4 totu. ^ de#/o-erit6 Dumnea5oa#tr4 dori$i #4 a.er0a$i .a F.eurG i #4 .e #tri0a$i L,i /ura7 /on#-iratori.orP B #ta3i ade54ru.% domnu.e6 M4rturi#e#/ /4 am 5enit -n4 ai/i ,n N$:+an$a de a m4 ,nt.ni /u Ri/2e.ieu6 L3a 8i -ro5o/at% .3a 8iP dar e. ni/i nu are #4 5in4% ad4u04 ea% .initindu3#e6 Atun/i% nu3mi r4mne de/t #4 a7un0 .a F.eurG ,naintea mu/2etari.or3 B Dra0u. meu Conte% #-u#e +ren/a5e.% 5oi a5e$i -e domnioara Le#-ar# -n4 .a !ari#6 Domnioar4% eu m4 5oi du/e .a F.eurG6 M4 ,n#4r/ine9 /a eu #43. -re5in -e De.8in3Annai# tre#4ri6 6 ? Cu toate a#tea% e. 53a in#u.tat< F4/u ea -ri5indu3. -e +ren/a5e. dre-t ,n o/2i6 B S3a ter#; mi3a /erut iertare6 B Lua$i #eama% re.u4% Annai# /u o /iudat4 duioie% atun/i 54 ur4te6 +ren/a5e. i ,n/4.e/a#e6 Annai# nu mai #-u#e ni/i un /u5nt /a #43. re$in4 i ni/i nu mai in#i#t4 /a #4 ,nde-.inea#4 #in0ur4 a/ea#t4 minune> ea% /are n3ar 8i -ermi# nim4nui ,n .ume #4 o ,n.o/uia#/4< Cu autoritatea .ui% +ren/a5e. o ,n.o/uia Ni/i n3am -utea #-une /e 0ndea de#-re a#ta ,. .4#a #4 8a/4 /e 5rea e.6 Cte5a #e/unde mai tr9iu% Annai#% e#/ortat4 de Mau.uG# i de Montario.% /are erau urma$i de Herdure% /e #e $inea $ea-4n -e /a.u. .ui% .uau drumu. #-re !ari#% dar o/o.ind o#eaua -e /are 5eni#er46 Ct de#-re +ren/a5e.% e. #e re-e9i#e #-re F.eurG6 Se a-ro-ia ora -rn9u.ui6 ntr3o #a.4 mare i 8rumoa#4 de .a -arteru. /a#te.u.ui F.eurG% erau adunate di5er#e -er#ona7e; )a#ton% ner5o#% tremurnd% -a.id> C2e.ai#% 5i#4tor% 9m1ind> Mar/2i9u. de La Ha.ette% ne-4#4tor i /a.m> Boute5i..e i Beu5ron% /are di#/utau .initi$i de#-re o .o5itur4 de #/rim4% mereu de ne,m-4/at i mereu de nede#-4r$it> Du/e.e de HendWme% .a 8e. de -a.id /a i )a#ton% dar re/e> 8rate.e .ui% Mare.e Stare$% Antoine de Bour1on> ,n #8rit% /ei -atru an0e5ini ai notri% /are ,nt.nindu3#e /u La Ha.ette% ,n 0oana .or% au 8o#t ne5oi$i #43. urme9e .a F.eurG% ,n8uria$i /4 -ierdu#er4 urma .ui +ren/a5e.6 Iat4 /e #e 2ot4r#e; ,n/4 de .a intrarea .ui Ri/2e.ieu% /ei doi#-re9e/e% 84r4 a #e ae9a m4/ar .a ma#4 i /2iar 84r4 a mai tre/e ,n #a.a de mn/are> #43i ,nde-.inea#/4 ata/u.3Am #-u# cei doispre$ece% /u toate /4% num4rndu3i% nu erau de/t un#-re9e/e6 Unu. din /on#-iratori .i-#ea .a a-e. Era Lou5i0ni6

Boute5i..e% Beu5ron% La Ha.ette% C2e5er#% Fontrai..e#% Li5erdan i Bu##iZre tre1uiau #4 -49ea#/4 ui.e /u #-ada ,n mina i #4 ,m-iedi/e -e ori/ine #4 intre6 Du/e.e de An7ou tre1uia #4 #e ae9e -e un 8oto.iu6 Du/e.e de HendWme i Mare.e Stare$ urmau #4 ia .o/ .a drea-ta i .a #tn0a De.8inu.ui% dar ,n -i/ioare i /u #-ada ,n tea/4; ei erau tri1una.u. tri1una.u. de 8ami.ie< A/ea#ta era C2a.ai#< Du/e.e de An7ou> tre1uia #4 #-un4; Domnu.e Cardina.% ,n nume.e no1i.imii Fran$ei% -e /are ,. um nea 5oa#tr4 o o-rima$i% eu am 2ot4rt /4 tre1uie #4 muri$i ,n /on#e/in$4% 8a/e$i354 o ru04/iune i re#emna$i354"6 Atun/i% C2a.ai# tre1uia #43. .o5ea#/4P +oate a/e#tea 8u#e#er4 nran7ate dinainte6 @ri% toat4 .umea era .a -o#tu. #4u% /u e:/e-$ia .ui Lou5i0ni6 n #a.a de mn/are #e au9ea un uor /.in/4nit de ta/muri% -e /are am1e.anii I/ tot aran7au6 +otu. era 0ata6 +o$i erau a/o.o6 Li-#ea doar a/e.a -e /are tre1uiau #43. omoareP )a#ton era a.1 /a 5aru.6 B Uite% are #4 #e 8a/4 ora -rn9u.ui murmur4 ner5o# HendWme6 B CredP 1.1i )a#ton6 Ce /redea e.A Ce 5oia #4 mai #-un4A C2ai.ai#% ,n mi7.o/u. #4.ii% Qim1ea6 Fruntea ,i iroia de #udoare6 Inima3i 14tea #43i #-ar04 -ie-tu.6 Sui idea -oto.it #-re 8rumo#u. /a- 1.ond% -e /are3. re5edea ,n minte6 B N3are #4 5in4< Morm4i Mare.e Stare$ /u o ,n7ur4tur4 n /urte r4#un4 0a.o-u. unei /a.6 Iat43IL ntr3o /.i-4% to$i 8ur4 \a -o#turi.e .or6 @ t4/ere 8ormida1i.4 #e .4#46 I Ii #/ -ri5ir4 i #e 549ur4 /4 nite #-e/tre6 Deodat4 un #tri04t iei din .oat/ 0t.e7uri.e #u8o/ate de team46 Un #tri04t de 0roa94P Un om intra#e iu #a.4% a/o-erit /om-.et de -ra86 *i a/e#ta nu era Cardina.u.6 Era +ren/a5e.6 +ren/a5e.< ? Dumnea5oa#tr4< ? Ce dori$i< ? Cine 54 trimite< Sui./m tr4da$i< A/e#te e:/.ama$ii #e ,n/ru/iar4% #e /io/nir46 +o$i #e ,ndre-tau [-re +ren/a5e.% /u 8i0uri u/i0ae6 Du/e.e de An7on /49u#e ,n 8oto.iu. .ui6 B.1ind; B Sunt -ierdut< +ren/a5e.% #e du#e -n4 .a De.8in i #e ,n/.in4 ,n 8a$a .ui6 Srudome ,i ridi/a#e -umna.u.6 Mon#eniore% #-u#e +ren/a5e.% am 8o#t trimi# .a dumnea5oa#tr4 de domnioara de Le#-ar#% /a #4 54 #tri0; A.arm4< A.arm4% domni.or% re.u4 +ren/a5e.% ridie,ndu3#e6 !roie/tu. dumnea5oa#tr4 a 8-#t #ur-rin#% o #ut4 de mu/2etari de3ai Re0e.ui 5in6 I3am 549ut -e drum6 n /te5a ,n ui uite% toat4 /a#a 5a 8i ,m-re#urat4 aD Hendome i Mare.e Stare$ a-u/ar4 8ie/are /te un 1ra$ a. .ui )a#ton de An7ou% /are 1.1i; B Domnu.e +ren/a5e.% -entru a doua oar4 54 /er iertare /4 m3am -urtat urt% dar de data a/ea#ta o 8a/ din toat4 inima< A/e#tea au 8o#t -oate /e.e mai 8rumoa#e /u5inte a.e a/e.ui -rin/i-e i i3au 8o#t #mu.#e nu din inim4 ? /i de 8ri/46 Cte5a #e/unde mai tr9iu% )a#ton 8u0ea mn/nd -4mntu.% ,ntre Ce9ar de HendWme i Antoine de Bour1on6 La Ha.ette% Beu5ron i Boute5i..e iei#er4 ,n .inite din #a.4 i ,ne4.e/a#er4 -e /ai% 84r4 0ra1466 Dar /t de re-ede ar 8i a.er0at De.8inu.% era unu. /are 0onea mai re-ede de/t e.6 Era C2ai.ai#666 Era 5nat .a 8a$46 S8ia /u -intenii 1urta /a.u.ui i mu0ea; B Fiind/4 totu. e de#/o-erit% -a.atu. de C2e5reu#e tre1uie #4 8ie n4-4dit .a ora a#ta6 Doamne% tot /e3$i /er% e #4 a7un0 .a tim-6 !rintre maetrii de /eremonie% /2e.neri% .a/2ei% 5a.e$i% a 8o#t o ade54rat4 uimire 0enera.46

U.timii -atru in5ita$i ai Eminen$ei Sa.e ,n/4.e/au i ei -e /ai i #e de-4rtau6 +ren/a5e. era /u ei6 +o$i a5eau aeru. 8oarte .initit ,n tim- /e di#-4reau ,n de-4rtare% un 95on de /o-ite r4#una -e o#ea6 Erau mu/2etarii6 +ren/a5e. i /ei -atru An0e5ini #e o-rir4 .a o .e02e de a/o.o6 B Domni.or% #-u#e mae#tru. de #/rim4% /e 5oi$i de .a mineA B S4 54 omorm< R4#-un#er4 ei +ren/a5e. de#/4.e/4 .initit i3i .e04 /a.u. de un ar1ore% /u mu.t4 0ri746 @ /.i-4% mn0ie 0tu. 8ume0nd a. anima.u.ui% a-oi ,ntor/ndu3#e% 549u /4 /ei -atru ,i .e0au i ei /aii6 +ren/a5e. i91u/ni ,n r#6 B Aadar% #-u#e e.% ,n .i-#a -rn9u.ui Eminen$ei Sa.e% 5re$i #4 m4 mn/a$i -e mineA A5e$i nea-4rat4 ne5oie #4 u/ide$i -e /ine5a a9i Dar ti$i de#tu. de 1ine /4 nu -ot 8i omort /2iar /u o aa de mare uurin$46 Mai a.e# /4 a/um am i #-ad4 i -umna.6 Domni.or% tre1uia #4 m4 8i omort ,n #eara /nd m3a$i 04#it 84r4 arme i /nd 53am arun/at nume.e /are 5i #e -otri5ete% 54 aminti$iA B Da% #-u#e Fontrai..e# /u o .inite ,n8ri/o4toare% ne3a$i numit nite .ai Uite /e e% domnu.e% e mai 1ine #3o ti$i de a/um6 Ei 1ine% da% #untem 2ot4r$i #4 /omitem i a/uma o .aitate% /a #4 54 8a/em #4 di#-4re$i6 H4 ata/4m to$i -atru% /a #4 54 -utem u/ide6 Ne3am uni i 9e/e odat4% da/4 am 8i 9e/e ini /are #4 a5em a/e.ai #entiment ,n$e.e0e$i a/umA B Ei< La nai1a< Cred i eu /4 54 ,n$e.e06 Cu toate a/e#tea% un /u5nt% unu. #in0ur% de /e dra/u #unte$i aa de ,n5eruna$i /ontra mea% ,n/t #4 54 /o1or$i /2iar -n4 .a mre5ieA M4rturi#e#/ /4 a#ta ,ntre/e -uteri.e me.e de 0ndire6 B Am #4 53o #-un% 8iind/4 -e#te /in/i minute 5e$i 8i mort i atun/i nimeni nu are #3o mai a8.e6 Hoim #4 54 omormP Fontrai..e# #e o-ri 08ind6 B Eaide$i dar< F4/u +ren/a5e. 1i/iuind aeru. /u #-ad4 *i Fontrai..e#% /u un r40et; B Fiind/4 ea 54 iu1ete< ] +ren/a5e. -4ru or1it de un 8u.0er6 @ /.i-4 ,i ,n/2i#e o/2ii6 @ 1u/urie 8urtunoa#4 i #e de9.4n$ui ,n inim46 Dar totu. nu dur4 de/t o #e/und46 Cei -atru ,i re-e9ir4 ,n t4/ere #-ade.e #-re -ie-tu. .ui ? -atru #-ade #o.ide% /e #/.i-eau ,n #oare6 Da/4 +ren/a5e. n3ar 8i 84/ut un #a.t ,na-oi% #3ar 8i du# de3a dre-tu. ,ntr3o .ume mai 1un46 Dar% ,n a/e.ai tim- /t #4ri#e ,na-oi% #-ada .ui 1i/iui#e /u o .o5itur4 #o.id4 -e toate /e.e.a.te -atru #-ade% /are #e /.4tinar46 B Eaide$i% dar% domni.or% 53am mai #-u# /4 nu m4 omoar4 -e mine nimeni /2iar aa de uor< *i ,n a/eeai /.i-4 d4du o .o5itur4 de #u# ,n 7o# /u #-adaI C2e5er# /49u /a un ma.% /u /a-u. de#-i/at B Unu.< S-u#e +ren/a5e.< Cei.a.$i trei #e re-e9ir46 A 8o#t o .u-t4 #4.1ati/4% 8urioa#4 i .ge#tia.46 Bu##iZre ,i arun/4 #-ada i3i #/oa#e -umna.u.6 Li5erdan /4uta #43. do1oare -e +ren/a5e.% /are #4rea% re5enea #e arun/4 .a -4mnt% #e ridi/a% ,nde-.inea o mane5r4 u.uitoare6 Deodat4 Fontrai..e# reui #43. a-u/e ,n 1ra$e% -e .a #-ate6 B @mor$i3. ? ur.4 e.6 +ren/a5e. ,i ,n/ord4 mu/2ii% #e ,ntin#e ,ntr3un #u-rem e8ort i ,n /.i-a /nd dou4 5r8uri de o$e. #e re-e9eau #-re e.% #e arun/4 .a -4mnt% trndu3. i -e Fontrai..e#6 Bra$u. .ui dre-t% ,n tim- /e

/4dea #-re -4mnt% #e ,ntin#e /a un re#ort; a5ea -umna.u. ,n -umn666 Li5erdan%6 C -r41ui /u 1urta #-inte/at4b ,n a/eeai /.i-4% +ren/a5e. #4Y ,n -i/ioare i 08ind ,n#n0erat% #8iat% #tri04 /u o 5o/e r40uit4; B Doi< Mai r4mn doi Du/e$i354% 54 iertI H4 .a# 5ia$a< Dzt @ .o5itur4 de #-ad4 a .ui Fontrai..e# ,. atin#e .a um4r6 S/oa#e un r4/net3 A-oi ,i ridi/4 #-ada de .am4 i /u toat4 -uterea% re-e9i mineru. ,n 7o#% /a o .o5itur4 de 1aro#P Bu##iZre /49u /u $ea#ta 9dro1it4 B +rei< Eor/4i +ren/a5e. A2< AmP Nu -utu #-une mai mu.t Fontrai..e# era din nou dea#u-ra .ui i ,. ,n24$a#e de 0t Se ,n.4n$uir4% du-4 /te5a /.i-e de 91u/ium6 A-oi #e de#-rin#er4 i /e.e dou4 -umna.e #e /io/nir4 unu. de a.tu.6 Dar numai Fontrai..e# .o5ea6 +ren/a5e. #e mu.$umea numai #4 -are9e6 Fontrai..e# ,i ,n8i-#e o min4 ,n 0t% ,n tim- /e -umna.e.e #e a-4#au /u -utere unu. -e /e.4.a.t% /4utndu3i inimi.e6 +ren/a5e. tre/u 1ra$u. #tn0 du-4 0tu. .ui Fontrai..e#6 A 8o#t o ,m1r4$iare ,n#-4imnt4toare6 Bra$u. .ui% -rintr3o ,n/eat4 i ire9i#ti1i.4 -re#iune% #e #trn0ea din /e ,n /e mai tare% a-ro-iindu3#e de e.% de -umna.u. .ui% /are #t4 /u 5r8u. ,nainte% a-4rndu3i -ie-tu.% de -umna.u. /e.ui.a.t i men$innd ,n a/e.ai tim- -ie-tu. ad5er#aru.ui% /are #e ,n8i0ea din /e ,n /e ,n e.6 Fontrai..e# 08ia% a-oi 2or/4i% a-oi 84/u #-ume6 *i +ren/a5e. murmur4 Ei 1ine i eu o iu1e#/<P Un 8e. de 0eam4t #e #tre/ur4 de -e 1u9e.e .ui Fontrai..e#6 Era #8,ritu< +ren/a5e. ,i d4du drumu.6 Fontrai..e# 14tu aeru. /u mini.e i /49u de3a /urme9iu. .ui Bu##iZre6 Soare.e de -rn9 .u/ea -e un /er 84r4 nori6 !e unde5a% ,n a-ro-iere% un $4ran /nta un re8ren monoton% /u 5o/e 2odoro0it4 +re/a5e.% ,n -i/ioare% re9emat de #-ada roie% ,n$e-enit ,ntr3o #4.1ati/4 mndrie% /ontem-.a /e.e -atru /or-uri ,n#n0erate% ,ntin#e .a -i/ioare.e .ui +im- de /te5a minute% ,n5in04toru. ,i $inu -ri5iri.e 8i:ate a#u-ra a/e.ora /are 5oi#er4 #43. a#a#ine9e6 A-oi% -u$in /te -u$in% 8i0ura a/eea 0ro9a54 #e ,nmuie6 !ri5iri.e i #e tu.1urar4 Un #u#-in ,i um8.4 -ie-tu. i ,i ,ntoar#e /a-u.6 A-oi% /u un -a# 0reu% #e du#e #-re /a. -e /are ,. de9.e04% #e ur/4 ,n a i% .a -a#% 84r4 a mai -ri5i ,n urma .ui% ,i re.u4 drumu. #-re !ari#P Du-4 5reo dou4 #ute de -ai% 549u ,n /m- un om /are -.i5ea 1uruieni.e dintr3un .an6 Era $4ranu. a/e.a a. /4rui /nte/ #o.itar arun/a ,n ne#8rita t4/ere a mie9u.ui de 9i doina .ui me.an/o.i/46 La 5reun ji.ometru de a/o.o% +ren/a5e. 549u un 0ru- de trei3-atru /a#e6 Se o-ri% o54i o /.i-4% a-oi #tri04; B Eei< @mu.e6 o4ranu. #e ridi/46 Era un om tn4r ,n/4% de 5re3o trei9e/i de ani% /u o 8i0ur4 5e#e.4D 5ioaie6 P B Cu /e 54 -ot #er5i% domnu.e 0enti.omA F4/u e. #/o$ndu3i 1oneta6 Se o-ri 1ru#/6 B !e mine% /u nimi/> dar /o.o% unde e 5./eaua a/eea% #,nt3 B Ei 1ine< F4/u $4ranu. uimit D Lui +ren/a5e. ,i tre/u deodat4 o idee -rin minte i 9m1i< B Ei 1ine% #unt a/o.o% .e0a$i de nite /o-a/i% -atru /ai% -atru /ai% -atru /ai #-.endi9i% de r491oi% au9i tuA B Nite /ai< F4/u omu. uimit *i ai /ui #untA

DP +ren/a5e. nu mai r4#-un#e6 !.e/a#e din nou .a drum6 o4ranu. o ru-#e .a 8u04 #-re .o/u. /are ,i 8u#e#e ar4tat +ren/a5e. #e ,ntoar#e ,n !ari#% 84r4 a mai a5ea 5re3o ,tit,.nire ne-.4/ut46 Dar ,n .o/ #4 #e du/4% . ie .a Frumoa#a Diadem4% 8ie .a .o/uin$a Conte.ui de Mau.uG% e. o .u4 .a i ra- dre-t #-re #trada Saint3 +2oma#3du3Lou5re6 Numai du-4 /e ,i 5r, /a.u. ,n /a#4 -e /are i3o a.e#e#e -entru a 5e02ea a#u-ra Annai#ei% a1ia atun/i tra5e#4 #trada ,n0u#t4 i /u o -uterni/4 .o5itur4 de /io/an #un4 .a -oarta /Ja mare a -a.atu.ui de C2e5reu#e6 Era 9dren$uit% -.in de #n0e -e mini i -e 8a$4% iar o/2ii ,i ardeau ,n 8.4/4ri6 CA!6 ULI HIC+@RIA LUI RICEELIEU !E LA !RsNZ% Cardina.u. ,i 84/u intrarea .a Lou5ru% e#/ortat de Ca5a.eru. de Lou5i0ni i mer#e dre-t #-re /a1inetu. re0a.6 Ludo5i/ a. UIII3.ea% -re5enit de 5i9ita -rim ? mini#tru.ui #4u% #o#i ,ndat4% 8oarte uimit% i d4du ordin #4 8ie introdu# Eminen$a Sa6 Cardina.u. intr46 R DP B H4 /redeam .a F.eurG% domnu.e Du/e% #-u#e Ludo5i/ a. UIII3.ea B Sire% r4#-un#e Ri/2e.ieu /u o 5o/e -e /are #e /49nea ,n 9adar #4 o 8a/4 mai #i0ur4% nu m3 am du# .a F.eurG% 8iind/4 urma /a a/o.o #4 8iu a#a#ina$iP B S4 54 a#a#ine9e -e dumnea5oa#tr4< F4/u Re0e.e #4rind ,n #u#6 De 8a-t% nu e -rima oar46 Intri0an$ii 54 ata/4 8iind/4 #unte$i #t.-u. de #u#$inere a tronu.ui meu6 Lo5indu354 -e dumnea5oa#tr4% 5or #4 m4 d4rme -e mine< B A#ta e i -4rerea mea% Sire< B @2< Dar #43i 8erea#/4 S8ntu.< De data a#ta% 5reau #4 #e dea un e:em-.u ,n0ro9itor6 Ludo5i/ a. UIII3.ea era de-arte de a3. iu1i -e Ri/2e.ieu ,. ura din toat4 inima% ,n adn/u. #u8.etu.ui #4u6 Dar a/um ,i #-u#e#e ade54rate.e3i 0nduri> Cardina.u.% du-4 -4rerea .ui% era /e. mai -uterni/ #u#$in4tor a. tronu.ui #4u> e. a5ea /on5in0erea /4% di#-4rnd Ri/2e.ieu% 5a #u/om1a ,n /ur,nd i e.6 Aadar% Re0e.e #e -.im1a de /o.o /o.o -rin /a1inet% ,n -rada unei #u-4r4ri 8urioa#e% arun/nd /u5inte 84r4 ir6 Ri/2e.ieu #e 8erea #43. ,ntreru-4% tiind /4 mnia a/eea a5ea #4 /rea#/4 #in0ur4% -n4 .a e:a#-erare6 n #8rit% arun/ndu3#e ,ntr3un 8oto.iu% Ludo5i/ a. UIII3.ea #tri04 B !e #n0e.e dra/i.or< Hreau #43mi #-ui% domnu.e% toate .u/ruri.e de .a ,n/e-ut B Sire% r4#-un#e Ri/2e.ieu% eu nu -ot #4 8iu i 7ude/4tor i re/.amant Da/4 Re0e.e 04#ete ne/e#ar% am #43i -re9int -e omu. /are a 5enit #4 m4 ,n/unotim$e9e de /om-.ot B CineeA B Unu. din /on#-iratori% Sire> /u-rin# ? .a tim- ? de remu/4ri% ,n#-4imntat de enormitatea /rimei a 5enit dre-t .a mine i mi3a #-u# totu.6 B Bine6 Hia$a a/e#tui om 5a 8i 0ra$iat46 B Sire% eu am i #o/otit /4 era ne/e#ar #43i -romit a/ea#t4 8a5oare ,n nume.e Ho#tru% ,n/4 de .a ,n/e-ut Dar e. /ere o a.t4 re/om-en#4 i eu ro0 -e Ma7e#tatea Hoa#tr4 #4 i3o a/orde% /4/i a/ea#ta ar 8i o 1un4 m4#ur4 -o.iti/46 B Ce 5reaA BaniA b B Nu% Sire< Com-.otu. a a5ut .o/ .a iu1ita .ui% /are a 8o#t ,n -arte #u8.etu. a/e#tei nea#emuite 8a-te6 E. /ere /a a/ea#t4 8emeie #4 nu 8ie urm4rit46 *i tre1uie #4 adau0 /2iar /4 nu a /on#im$it #4 5in4 -n4 ai/i% de/t /u a/ea#t4 /ondi$ie% /a nume.e iu1itei #a.e #4 54 8ie a#/un#6 I3am -romi# a/ea#ta ,n nume.e Ho#tru< B Foarte 1ine6 nt4re#/ -romi#iuni.e dumita.e% #-u#e Ludo5i/ a. U.II3.ea6 Care e nume.e

a/e#tei 8emeiA Ad4u04 e. imediat% /u o nai5itate /are #e a-ro-ia de un /ini#m in/ontient6 B Du/e#4 de C2e5reu#e% #-u#e Ri/2e.ieu% /u a/eeai nai5itate6 Dar .a e.% /ini#mu. era /ontient B EaA E:/.am4 Re0e.e ridi/ndu3#e i ,n/e-nd #4 mear04 din nou /u -ai mari -rin /amer46 Da6 Mereu% tot ea e .a 1a9a tuturor /om-.oturi.or /are #e ,ndrea-t4 #-re -uterea mea% 5ia$a mea% onoarea mea6 Ea< !rietena Re0inei< Ea o ,m-in0e #4 m4 tr4de9e6 Ea a ima0inat #> & 8a/4 #4 8iu ,n.o/uit de -ro-riu. meu 8rate< A2< De data a#tab B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu% -rin omu. /are are #4 54 5or1ea#/4% -utem #4 mai a8.4m ,n/4 mu.te .u/ruri6 Da/4 ne atin0em de Du/e#4% omu. 4#ta ne #/a-46 !e#te o .un4 #au dou4b ,ntr3un noro/< Fi$i .initit% ea nu are #4 -iard4 nimi/ da/4 o mai ate-ta -n4 #43i 5in4 rndu.b B Atun/i% adu3. -e omu. a/e.a Cine eA B Ca5a.eru. de Lou5i0nib unu. din /urte9anii Hotri Ri/2e.ieu #e du#e e. ,n#ui #4 de#/2id4 ua anti/amerei i 84/u PDD Semn6 Lou5i0ni intr46 Re0e.e .ua#e un aer ma7e#tuo# i #e5er6 Dar /nd ridi/4 o/2ii #-re oa#-ete% /nd 549u 8i0ura a/eea .i5> d4% -ri5iri.e a/e.ea /are -4reau #4 arate numai di#-erare i ur4% e. #e3n8 or46 B Domnu.e de Lou5i0ni% #-u#e FI6 Lie.ieu% Ma7e#tatea Sa 1ine5oiete #4 uite /4 a/e. /om-.ot # u $inut .a o -er#oan4 /are 54 intere#ea94 Ma7e#tatea Sa /on#imte #4 nu i #e #-un4 nume.e a/e#tei -er#oane6 A/iun> 5or1i$i6 S-une$i tot /e ti$i% nimi/ ,n -.u#% nimi/ ,n minu#6 B nti% nume.e .or< S-u#e Ludo5i/ a. UEI3.ea% /u o 8urie #t4-nit4 Lou5i0ni .e #-u#e unu. du-4 a.tu.6 Re0e.e d4dea din /a- .a 8ie/are6 Cnd Lou5i0ni a7un#e .a nume.e .ui HendWme i a. .ui Bour1on; B Doi 8ra$i 1uni% .a dra/u< Murmur4 Ludo5i/ /u un a//ent #ini#tru6 !e urm4A Nu mai r4m4#e#eI de #-u# de/t nume.e .ui )a#ton6 Lou5i0ni ,. /on#u.t4 -e Ri/2e.ieu /u -ri5irea6 Ludo5i/ a. Um3.e o1#er54 a/ea#t4 arun/4tur4 de o/2i i #tri04 B S-une$i tot% domnu.e% eu o 5oie#/< Lou5i0ni ,. numi i -e )a#ton de An7ou6 B B4nuiam eu< Se r4#ti Re0e.e ,ntr3un 2o2ot de r# 8une1ru6 *i du-4 moartea Cardina.u.ui% m3ar 8i omort i -e mine ,n#umi> nu3i aa% domnu.eA *i a/e#t 8rate /um#e/ade% a/e#t neam 1un ar 8i .uat3o ,n /4#4torie -e Anna% nu3i aa domnu.eA A2< Mi9era1i.u.% 7u/a teatru ,n 8a$a mea i #e 7ura /4 e 0ata #4 #e ,n#oare /u /ine 5oiam eu< B Sire% 54 ro0% murmur4 Ri/2e.ieu6 Ludo5i/ a. UEI3.ea a-roa-e uita#e /4 era 5or1a de un /om-.ot ,m-otri5a 5ie$ii mini#tru.ui #4u6 !ri5irea .ui Ri/2e.ieu ,. .initi Lou5i0ni ,n/e-u atun/i #4 -o5e#tea#/4 am4nun$it #/ena omorrii% aa /um 8u#e#e 2ot4rta ,ntre ei6 B Ei 1ine% domnu.e> #-u#e atun/i Ludo5i/ a. UEI3.ea% du/e$i354 i #-une$i3i -er#oanei /are 54 e aa de dra04 /4 eu ,i .a# .i1ertatea #4 -4r4#ea#/4 !ari#u.6 E tot /e -ot 8a/e -entru ea< Erau a-roa-e ore.e trei% /nd Lou5i0ni -4r4#i Lou5ru.6 n a/e.ai moment /2iar% intra )a#ton6 Ct de#-re HendWme i Bour1on% ei ,. -4r4#ir4 -e A.te$a Sa .a -or$i.e !ari#u.ui i .ua#er4 drumu. #-re B.oi#6 )a#ton 7ura#e #4 ne0e /u /ura7 i 7ura#e mai a.e# #4 nu numea#/4 -e ni/i unu. din /on7ura$i Dar /ei doi 8ii ai )a1rie..ei de E#trJe#% -u$in ,n/re94tori ,n /u5ntu. .ui% -re8era#er4 #4 #e -un4 .a ad4-o#t i #4 #e du/4 #4 ate-te de#84urarea e5enimente.or% de#tu. de de-arte% -entru /a

02iare.e ti0ru.ui #4 nu3i -oat4 atin0e6 )a#ton ,i -re04ti#e un -.an% /u /are #4 intre .a Lou5ru6 E. tre1uia nA #/ -.n04 /u am4r4/iune Re0e.ui de .i-#a de -o.ite$e a Cardina.u.ui /are ,i 84/u#e 7i0nirea de a nu 5eni .a F.eurG6 E. de#/4.e/4 ,n /urtea I6ou5ru.ui% 8urtuno#% um8.ndu3i 0.a#u. i 84/nd un -uterni/ #/anda.6 n a/e.ai moment% #e 549u na# ,n na# /u /4-itanu. mu/2etari.or% /are ,i #-u#e; B Mon#eniore% 1ine5oiete A.te$a Hoa#tr4 #4 m4 urme9e -n4 .a Mu7e#tatea Sa B Domnu.e< Se r4#ti )a#ton6 Cred /4 /uno#/ i eu drumu. P B Mon#eniore% am ordinu. de a 54 ,n#o$i< B @rdin de a6" m4 ,n#o$iA B.1i )a#ton% /om-.et -a.id6 @rdin de .a /ineA 3 B De .a Re0e% Mon#eniore< @rdinu. 5enea de .a Ri/2e.ieu6 Ze/e minute ,naintea .ui )a#ton% 5eni#e !4rinte.e \o#e8% /are -o5e#ti#e inter5en$ia ne-re549ut4 a .ui +ren/a5e. i inuti.4 de#84urare -e teren a mu/2etari.or6 Con7ura$ii -.e/a#er46 Co.i5ia era 0oa.46 Ri/2e.ieu ,n/e-u #4 tremure6 B Sunt -ierdutL B Da #-u#e !4rinte.e \o#e8% da/4 $ine$i -ie-t 8urtunii6 B Nu m4 mai -ot ridi/a% murmur4 Ri/2e.ieu6 Sunt -rea mu.$i< Sunt -rea mu.te uri ,m-otri5a mea M4 retra06 B H4 da$i demi#iaA Se r4#ti Eminen$a Cenuie /u un 0e#t de 8urie6 B Da< N3am #4 mai 8iu mini#tru% dar am #4 tr4ie#/ ,n #/2im16 B Ba o #4 muri$i< F4/u !4rinte.e \o#e8 -rintre din$ii #trni6 Da/4 8u0i$i< A/e#ta 5a 8i /e. mai 1un mi7.o/ de a 54 da -e mna dumani.or6 Atta tim- /t #unte$i ,n -i/ioare% ,i #t4-ni$i% ,i #tri5i$i6 Co1or$i din -uterea /are 54 ,na.$4 dea#u-ra tuturor i 5e$i de5eni un om /a i ei6 *i atun/i au #4 54 .o5ea#/4% 84r4 /a ni/i Re0e.e /2iar i ni/i nimeni a.t/ine5a #4 8ie emo$ionat He$i /4dea< Numai /4 ,n .o/ de a /4dea ,n /u.meaPP ).oriei% 5e$i /4dea ,n in8amie6 Ce 2o2ot de r# are #4 8ie ,n Euro-a% ,n Fran$aP i .a H4. de3 )r/e% /nd #e 5a ti /4 .ui Ri/2e.ieu i3a 8o#t DP z i &Iri/4L Ri/2e.ieu% 1i/iut de a/e#te /u5inte a#-re i mai a.e# de #-e/tru. 2o2otu.ui de r# de .a H4. de3 )ra/e% adi/4 a. Re0inei% #4ri ,n #u#% a-u/4 1ra$u. /a-u/inu.ui i #-u#e; B R4mn< Da/4 mor666 B Ei< Nu 5e$i muri6 Uite /e tre1uie 84/ut o8eri$i3i demi#ia dumnea5oa#tr4 Re0e.ui i nu /on#im$i$i a mai r4mne .a -utere de/t da/4 5i #e du/ a#i0ur4ri #erioa#e6 n /eea /e -ri5ete re#tu.% iat4; C2e5reu#e #4 8ie e:i.at4% #4 8ie de/a-ita$i doi #au trei dintre /ei mai /om-romii%" #4 8ie ,ntemni$a$i HendWme i 8rate.e .ui% #4 o1$ine$i /4#4toria .ui )a#ton /u domnioara de Mont-en#ier6 Du/e$i354 8iu. meu% el 54 1ine/u5nte9P Atun/i% Ri/2e.ieu ,. /2em4 -e /4-itanu. mu/2etari.or% a-oi intr4 ,na-oi ,n /a1inetu. Re0e.ui Aadar% )a#ton ,. urm4 -e /4-itan% /are ,. ,n#o$i -n4 .a ua /a1inetu.ui re0a. E. intr4P Imediat ,i d4du #eama /4 Re0e.e tia totu.P ,ntr3un u.tim e8ort de ener0ie% .i5id% a0itat de 8iori% e. #e ,ntoar#e #-re Ri/2e.ieu i 1.1i B H4 8e.i/it -entru 8a-ta dumnea5oa#tr4% domnu.e Cardina.6 Cnd 8rate.e Re0e.ui #e /o1oar4 -n4 a 54 8a/e onoarea unei 5i9ite% aa /um am 84/ut eu% dumnea5oa#tr4 54 da$i ,n .4turi i

ni/i nu 5eni$i m4/ar .a ma#4 .a /are i3a$i in5itat -e -rietenii mei6 Nu e:i#t4 un #in0ur om de rnd% ,n toat4 Fran$a% ,n #tare #43i mani8e#te o#-ita.itatea ,n 8e.u. a/e#ta< B Mon#eniore% #-u#e Ri/2e.ieu% a/ea#ta 8iind/4 -oate /4 nu e:i#t4 un #in0ur om de r8nd% ,n toat4 Fran$a% /are #4 ate-te ? /a mine ? #4 8ie a#a#inat de mu#a8irii .uiP )a#ton #e /.4tin4 /a un 1ou atin# ,ntre /oarne de /u$itu. /are3. 5a ,n7un02ia6 Ri/2e.ieu #e ridi/4 /t -utu de mu.t% -ri5indu3. de .a toat4 ,n4.$imea .ui% i% #im$ind /4 ai/i ,i 7u/a -artida #u-rem4 a 5ie$ii .ui% #e ,ndre-t4 #-re Re0e6 B Sire% #-u#e e.% am durerea de a3. a/u9a -e 8rate.e Ho#tru de /rim4 /omi#4 ,m-otri5a Senioru.ui #4u% de ne.e0iuire% de a/$ionare ,m-otri5a Re0e.ui% de in#ti0are .a omor% de /om-.otare i de ,n/er/are de atentat% adunnd /om-.i/i% -entru omorrea mini#tru.ui 5o#tru6 n /on#e/in$4% /er /a #4 #e -ro/ede9e imediat .a are#tarea Du/e.ui de An7ou i .a in#truirea -ro/e#u.ui #4uP Re0e.e tremur4 i -ri5iri.e .ui r4t4/ite #e o-rir4 a#u-ra .ui )a#ton% /u o e:-re#ie de nede#/ri#% ,n /are ura i #/r1a% 0e.o9ia i #-aim4% mi.4 i di#-re$u.% #e ame#te/au i #e /io/neau une.e -e a.te.e6 B A-4r43te< Murmur4 e. )a#ton 1om14m nite /u5inte de ne,n$e.e#6 Nu mai era de/t o 9drean$4 omenea#/4 D B A-4r43te% .a nai1a< Re.u4 Ludo5i/ a. UEI3.ea /u un 0e#t de #tim4 8ami.ia.46 A-4r43te% #au eu ,n#umi te dau -e mna 7u#ti$iei< Atun/i% ,n #8rit% Du/e.e de An7ou reui #4 8a/4 #4 #e ,n$e.ea04 /eea ee 5oia #4 #-un4; B E 8a.#% Sire% o 7ur< Ludo5i/ a. U+++3.ea ate-ta /u totu. a.t/e5a% 5reo re5o.t4 demn4 de im 8iu a. .ui Eenri/ a. IH3.ea R4#-un#u. .ui )a#ton% un 1iet r4#-un# de /rimina. /are nea04 e5iden$a% ,i -ri/inui un 8e. de #tu-oare6 Un 0e#t de deQ0u#t ,i #/4-46 B Domnu.e% #-u#e e. ? i de data a/ea#ta nu #e mai 1.1i% iar 5o/ea .ui .ua#e nite #tranii in8.e:iuni de dram46 Domnu.e% ui.e tre1uiau #4P D L Fie -49ite de /ei -atru 0enti.omi an0e5ini% -e /are ai a5ut ,ndr49nea.a #4 mi3i -re9in$i% de Beu5ron i de Montmoren/G3 Boute5i..e6 Domnu. de HendWmeIurma #4 #e -.a#e9e .n04 dumneata% ,m-reun4 /u 8rate.e #4u6 *i dumneata% .und .o/ ,ntr3un 8oto.iu% /a i /um a$i 8i a5ut dre-tu. de a &Ia// dre-tate% tre1uia #4 #-ui; Domnu.e Cardina.% ,n nume.e no1i.imii 8ran/e9e -e /are dumnea5oa#tr4 o o-rima$i% eu am 2ot4rt /4 tre1uie #4 muri$i"6 *i atun/i% Cardina.u. tre1uia #4 8ie .o5it3)a#ton #e arun/4 ,n 0enun/2i Un 8e. de 0eam4t 2or/4i de -e 1u9e.e #a.e /are de5eni#er4 a.1e i Ri/2e.ieu% ,. -utu au9i 1.1ind; B N3am 8o#t eu< Nu3 N3am 8o#t euL Ludo5i/ a. Um3.ea ,i -.e/4 am4rt /a-u. Atta .aitate ,i -ri/inui un #entiment de ruine de nede#/ri#6 B S/oa.4< Se r4#ti e. 8urio#6 S/oa.4% -e #n0e.e tuturor dra/i.or< Un 8iu i 8rate de Re0e nu ,n0enun/2ia94 ni/iodat4L )a#ton #e ridi/4 numaide/t% -oate /u o .i/4rire dJ #-eran$46 Dar 8uria ,. /o-.ei#e -e Ludo5i/ a. UII3.e i Ri/2e.ieu -utu #4 -ri5ea#/4 ,n /.i-a a/eea% #u8.etu. Re0e.ui #4u6 B B.a#8emie< Stri04 Ludo5i/% omoar4% -e /ine 5ei 5rea% dar eu ,$i 7ur /4 -e mine n3ai #4 m4 omori< Cine te3a ,n#4r/inat #4 5or1eti ,n nume.e no1i.imiiA Nu e:i#t4 de/t un #in0ur om ,n tot re0atu. /are #4 -oat4 5or1i aa /e5a *i omu. a/e.a #unt eu% niimai eu< Dar tu ai /re9ut aadar /4 eu er4m mort #au /2iar -utre9it i /4 tu i erai #o$u. 54du5ei me.eA Frate ? duman% #u-u# ? re5o.tat%

#tri04; I+r4ia#/4 Re0e.e<" !e to$i dra/ii% #tri04 /2iar a/un:3 I+r4ia#/4 Re0e.e Ludo5i/ a. UUE3.ea&" B +r4ia#/4 Re0e.e Ludo5i/ a. U.II3.ea< Re-et4 #u-u# )a#ton% 84r4 a ti m4/ar /e #-une6 B !e /a-u. i 1urta Henerei% ai #3o #tri0i a#ta -n4 .a ea8od< Eei% /4-itaneL )a#ton de An7ou #/oate un 5aiet i din nou ,n0enun/2ie6 B Sire< Sire< Stri04 Ri/2e.ieu% re-e9indu3#e .a u4 i ,m-in0nd 945oru.6 B Ce3n#eamn4 a#ta% domnu.eA Ur.4 Ludo5i/ a. UEI3.ea6 B n#eamn4 /4 #/anda.u. mai -oate 8i ,n/4 o/o.it Sire% /er Re0e.ui un minut de 0ra$ie -entru 8rate.e #4u6 A-oi #e 5a -ro/eda .a are#tarea #a% da/4 Ma7e#tatea Hoa#tr4 doreteP B Hor1i$i% Cardina.e% 84/u Ludo5i/% ,n tim- /e )a#ton% .a /a-4tu. -uteri.or% /4dea -e 7um4tate .einat ,ntt5un 8oto.iu6 B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu% A.te$a Sa a a8irmat /4 nu dn#u. a 5oit #4 -re04tea#/4 atentatu. de .a F.eurG6 Sire% da/4 Du/e.e de An7ou 5rea #4 5or1ea#/4% eu #unt de -4rere /4 #4 8ie iertat Fami.ia re0a.4 nu tre1uie #4 8ie 14nuit4 B Dar 7u#ti$ia% Mon#enioreA F4/u Re0e.e% /u o o54ia.4 /are3i a//entua #.41i/iunea6 B Am #4 5or1e#/< Am #4 #-un totu.< )emu )a#ton6 B *i Mon#enioru. 5a /on#im$i #4 #e /4#4toarea#/4 /u domnioaraPP L De Mont-en#ierA B Da% Cardina.e< Cnd 5a dori Re0e.e< B Da% 1ine< Hor1ete< S-u#e Ludo5i/ a. UEI3.ea6 *i Du/e.e de An7ou 5or1i< n tim- /e /u o 5o/e ,n41uit4 i ,ntret4iat4 de 0roa94 ,i denun$a imu. du-4 a.tu. -e nenoro/i$ii /are ,i o8eri#er4 de5otamentu. .or i /on8irm4 a#t8e. -un/t /u -un/t /e.e -o5e#tite de Lou5i0ni% Cardina.u. #e du#e#e .a u4 i tr4#e#e 945oru.% /are de5eni#e ne8o.o#itor6 A/o.o% e. d4du dou4 ordine; unu. /4-itanu.ui de mu/2etari% /e.4.a.t 5a.etu.ui de /amer4 Re0e.e a#/u.t4 ,n t4/ere -o5e#tirea 8rate.ui #4u6 !rima minie a-roa-e ,i tre/u#e6 Cu toate a/e#tea% Ri/2e.ieu #/ria -e un /o.$ de ma#4 i )a#ton ,. #-ra5e02ea /u /oada o/2iu.ui Cnd ,n8ri/o4toarea m4rturi#ire #e termin4% i#-r45i i Ri/2e.ieu de #/ri#6 B Ei 1ine% #-u#e Ludo5i/ a. U.I3.ea% da/4 5rei #4 te iert% ,n/e-i -rin a3i /ere iertare Eminen$ei Sa.e6 [ ? Du/e.e de An7ou #e ,ntoar#e #-re Cardina.% ,n #-eran$a /4 a/e#ta 5a renun$a e. ,n#ui% de a3i /ere o a#t8e. de umi.ire6 Dar Ri/2e.ieu% ,n -i/ioare% /u o mina re9emat4 de ma#4% dre-t /a o #tatuie% -4rea #4 ate-te6 A 8o#t o /.i-4 ,n0ro9itoare6 n #8rit% 1eat de ruine% /u 8uria ,n inim4% )a#ton 84/u un -a# i ,n0na B Domnu.e Cardina.% 54 /er iertareP Atun/i #e -etre/u /e5a /iudat ,n .o/ de a3i r4#-unde -rin /te5a /u5inte% /are ar 8i -u# /a-4t a/e#tei #/ene% Cardina.u. #e du#e #4 de#/2id4 ua i .u4 din mini.e 5a.etu.ui de /amer4% un 5o.um mare i 0reu% /u mar0ini.e de ar0int% -e /are ,. de-u#e -e ma#4 E. de#/2i#e /artea a/eea% a-oi de#84/ndu3i /ru/ea de aur ,m-odo1it4 /u diamante -e /are o -urta .a 0t% o ae94 -e /artea .ar0 de#/2i#4 Re0e.e% uimit% -ri5ea intrarea ,n #/en4 a unui mai mare a/tor a. tim-u.ui #4u6 )a#ton drdia6 ntr3un re#t de re5o.t4% ,n/er/4 #4 ia un aer de demnitate i 1om14ni B Domnu.e% /nd im -rin$ de #n0e #e /o1oar4 -n4 .a a /ere iertare3 B E. ridi/4 .a ,n4.$imea #a -e /ei /4rora .i #e adre#ea94 a/ea#t4 ru04minte de iertare< . ,ntreru-#e Ri/2e.ieu6 *i atun/i% a/etia au dre-tu. #4 #e -oarte /a nite -rin$i de #n0e i de aI.ua%

-entru #i0uran$a 8ami.iei re0a.e% toate -re/au$ii.e /are i #e -ar 1une6 Sire% am dat ordin C4-itanu.ui Ho#tru #4 #e du/4 #4 -er/2e9i$ione9e -a.atu. de C2e5reu#e6 Ct de#-re dumnea5oa#tr4% Mon#eniore% iat4 ai/i -e ma#4 E5an02e.ia i o /ru/e /are 8a/e /a Dumne9eu #4 8ie -re9ent -rintre noi ,n #8rit% iat4 ai/i i o 8ormu.4 -e /are 53am -re04tit3o6 Citi$i3o% Mon#eniore i re-eta$i3o /u mna -e E5an02e.ie< Numai atun/i 5e$i 8i meritat nu numai iertarea% dar i -rietenia mea i #-er /4 i -e a Ma7e#t4$ii Sa.e3 B Da% da< E:/.am4 Ludo5i/ a. UDI3.ea6 Du/e.e de An7ou .u4 2rtia -e /are o #/ri#e#e Ri/2e.ieu i o /iti B Sunt 0ata< E:/.am4 e. atun/i B Ei 1ine< F4 /eea /e $i #e /ere< S-u#e Re0e.e6 )a#ton ,ntin#e mna i /u 0.a# tare re-et4 7ur4mntu. di/tat de C Iardina.; B !e Dumne9eu i -e E5an02e.ie 7ur /redin$4 Re0e.ui i #8etni/i.or S4i6 \ur #43. iu1e#/ i #4 $in .a Re0e.e% meu i .a /ei /e3. iu1e#/ -e Re0e6 \ur #43i re-et Re0e.ui i #8etni/i.or #4i% ori/e di#/u$ie a au9i de natur4 aP #4 adu/4 5reo tir1ire autorit4$ii% #au 5ie$ii% #au 8eri/irii Re0e.ui i L(Ietni/i.or #4i6 )a#ton% #i0ur de a/um /4 a #/4-at de ori/e -edea-#4% -ronun$4 u//#t/ /u5inte /u 5o/e -uterni/4 Imediat% #e ,ntoar#e #-re Re0e i adau04; B Sire% /a un 8rate 5reau #43. iu1e#/ i #43. #er5e#/ de ai/i ,nainte fUD Re0e.e meu< Atun/i 8i0ura ,ntune/at4 a .ui Ludo5i/ a. U.II3.ea #e .umin46 Inima3i #trn#4 de 14nuie.i i #e .initi6 Re0e.e mer#e #-re )a#ton% ,. .u4 ,n 1ra$e i ,. #4rut4 -e amndoi o1ra7ii% #-unnd; B +otu. $i3a 8o#t iertat i #3a uitat Da/4 tu 5rei #4 m4 iu1eti /a -e un 8rate% eu 5reau Aa te /on#ider /a -e -ro-riu. meu 8iu666 B Sire% #-u#e )a#ton% 8iind/4 Ma7e#tatea Hoa#tr4 1ine5oiete a3mi ierta% nu 5e$i a5ea oare i un 0e#t de mi.4 -entru 1ietu. @rnano 0u5ernoru. meu a-roa-e un -4rinte -entru mine6 Ludo5i/ a. U.II3.ea -ri5i -e Ri/2e.ieu6 Dar% ,n -o.iti/a .ui Ri/2e.ieu% nu intr4 i mi.a #au -o#i1i.itatea de a3i m4ri /er/u. indu.0en$e.or #a.e6 F4/u#e de#tu. ,n #eara a/eea6 E. #/2i$4 un 0e#t #/urt i a#-ru6 Re0e.e #u#-in4 i 84r4 a r4#-unde .a ,ntre1area .ui )a#ton% #-u#e; B Du3te% 8rate 2ai% du3te% )a#ton i nu uita /u5inte.e me.e6 )a#ton #e ,n/.in4 ,n 8a$a Re0e.ui6 E. ate-t4 o /.i-4 /a Ri/2e.ieu #43i #-un4 /e5a #au #43i adau0e 5reun 0e#t -rietene#/6 H49nd /4 nimi/ nu 5enea #4 ru-4 02ea$a dintre ei% e. #e de-4rt4 /.4tinndu3#e ,n 8a$a ,n#-4imnt4toarei nemi/4ri /are -re5e#tea attea .u/ruri re.e6 Ludo5i/ a. U.II3.ea i Ri/2e.ieu r4ma#er4 #in0uri Re0e.e era -a.id de tot Ct de#-re Ri/2e.ieu% era -4mntiu .a 8a$46 B Sire% #-u#e e. /u 0.a# tare% am onoarea #4 /er Ma7e#t4$ii Hoa#tre /on/edierea mea6 B ReA E:/.am4 Ludo5i/ U.II3.ea du-4 7ur4mntu. -e /are 8rate.e meu 5i .3a 84/utA B A/e#t 7ur4mnt m4 a#i0ur4 de /redin$a De.8inu.ui 3i atta tot Sire% 0ndi$i354 .a num4ru. de dumani /are m4 ,n/on7oar46 Re0e.e% a/ordndu3mi /on/edierea% ,mi 5a #a.5a 5ia$a6 Ierta$i3m4% Sire6 Hia$a a/ea#ta% da/4 ar tre1ui #4 mai ri#/ din nou -entru Hoi% ti$i% Ma7e#tate% /4 nu a o54i Dar /a #4 -ier ,n 5reo /ur#4 o1#/ur4% 84r4 0.orie% 84r4 ni/i un -ro8it -entru Hoi d`% de a#ta mi e 8ri/46 *i a.tu. -oate #46 Condu/4 a8a/eri.e Statu.ui .a 8e7 de 1ine /a i mine> #4 nu 54 ,ndoi$i 3i -oate /4 5a 8i mu.t mai ,ndemnate/ de/t mine% /a #4 /o/o.oea#/4 #u#/e-ti1i.it4$i.e no1i.imii Hoa#tre6 E dre-t% Sire% /4 S-ania i Au#tria de5in amenin$4toare6 E dre-t /4 An0.ia ne -ndete6 Eu02eno$ii #unt mai mu.t /a ori/nd un -eri/o. -entru Stat i tre1uie -ui .a re#-e/t i a/eti tur1u.en$i e:-onen$i ai

no1i.imii< B Dar nimeni% de/t dumnea5oa#tr4% nu -oate 04#i remediu .a attea re.e< ntreru-#e Ludo5i/ a. UEI3.ea% ,n#-4imntat de ta1.ou. -e /are mini#tru. .ui i3. #/2i$a#e6 P B Sire% Hoi #unte$i Re0e.e< Hoi #unte$i #t4-,riu.< Da/4 Hoi ,mi ordona$i #4 r4mn% ,n#eamn4 /4 m4 /ondamna$i .a moarteL B Ba nu< !e to$i #8in$ii< Ate-ta$L *i ,n tim- /e Ri/2e.ieu -a.-ita% Re0e.e #e ae94 .a ma#4% a-u/4 -ana de /are #e #er5i#e Cardina.u. i #/ri#e re-ede; Domnu.e Cardina.% ' H4 adre#e9 a/e#te rnduri -entru a 54 m4rturi#i #/r1a -e /are o ,n/er/ /u -ri5ire .a atentate.e ,n/er/ate ,m-otri5a -er#oanei 5oa#tre i a 8 e/$iunea -e /are o #imt -entru dumnea5oa#tr4% din 9i ,n 9i mai mare6 I 5eau #4 54 adu/ .a /unotin$4 /4 ,nt4re#/ i a-ro1 toate m4#uri.e -e /are dumnea5oa#tr4 /rede$i /4 tre1uie #4 .e .ua$i -entru #i0uran$a dumnea5oa#tr4% a mea i a Statu.ui6 Fi$i #i0uri /4 nu am #43mi #/2im1 ni/iodat8i -4rerea 8/4 ori/ine 53ar ata/a% m4 5e$i a5ea /a a7utor6 Ro0 -e Dumne9eu% domnu.e Cardina.% /a #4 54 $in4 ,n S8nta Lui -a94 Re0e.e dat4% #emn4 i #i0i.4 a/ea #/ri#oare% -e /are o ,nmn4 imediat mini#tru.ui #4u6 Cardina.u. o /iti /u o -ri5ire ar94toare i% din -4mntiu /um era% de5eni #ta/o7iii de 1u/urie i de mndrieP S/ri#oarea a/eea% de 8a-t% ,i /on8erea un 8e. de di/tatur4 ea ,. 84/ea Re0e% e0a. /u Re0e.e Fran$ei i ,i d4dea dinainte -e mn4 -e to$i dumanii .ui% /u mini.e i -i/ioare.e .e0ate6 Cu toate a/e#tea% Ri/2e.ieu ,i a#/un#e 1u/uria E. #e ,n/.in4 ,n Iu (a Re0e.ui i murmur4 #im-.u; B Hia$a mea 54 a-ar$ine% Sire> 8a/e$i /e 5re$i /u eaP *i Ri/2e.ieu% du-4 /e #e ,n/.in4 adn/ ,n 8a$a .ui Ludo5i/ a. UIII3.ea% iei6 n anti/amer4 #e a8.a .ume mu.t4 *i .umea a/ea#ta #e ,n/.in4 ,n L Lat4 Cardina.u.ui i mai adn/ de/t #e ,n/.ina#e Cardina.u. ,n 8a$a Re0e.ui6 Ri/2e.ieu% ,n5in04tor% .4#4 #4 -.utea#/4 dea#u-ra mu.$imii ,n/.inate o -ri5ire de amenin$are6 CA!6 ULII NHINSE P N ACEEA*I ZI% -e .a -rn9% Du/e#a de C2e5reu#e% ate-ta ,n 8undu. -a.atu.ui #4u re9u.tatu. a/$iunii6 Era -re04tit4 -entru ori/e e5eniment ,n /urte ate-ta o tr4#ur4 ,n/2i#4% 0ata ,n24mat4> ea ,n#4i era ,m1r4/at4 /u un /o#tum ne0ru ,n/2i#% /are tre1uia #43i -ermit4 #4 trea/4 -e#te tot ,ndat4 /e noutatea i3ar 8i 8o#t adu#4% tre1uia #4 a.er0e #4 -re5in4 -e re0ina Anna de Au#tria% a-oi #4 #e du/4 .a /$i5a ,na.$i Seniori ne2ot4r$i% #43i a#mu$4 -ro1a1i.> i atun/i /ine tieA !oate /4 Ludo5i/ a. U.II3.ea a5ea #4 8ie e:i.at% )a#ton ,n/oronat% ea ,n#4i trium84toare ,ntr3o Curte -e /are o -utea mode.a du-4 -o8ta e< !4.i .a a/ea#t4 idee6 +remurnd toat4% -ri5i #-re oro.o0iu6 B Dou4#-re9e/e% murmur4 ea6 E ora .a /are 8rumo#u. meu .eu ,i ridi/4 02iara3i de o$e. dea#u-ra mon#tru.ui6 E ora e.i1er4rii6 ? @ra mor$ii3 I I ? ,n momentu. a/e.a /2iar% unu. din 0eamuri 91ur4 ,n $4nd4ri6 @ -iatr4 /49u -e /o5or6 @ 2rtie era mototo.it4 ,n 7uru. -ietrei6 Du/e#4 o a-u/4 /u iu$ea.4% o de#84/u i de#/i8r4 a/e#te /u5inte; Cardina.u. de Ri/2e.ieu% in8ormat de mine de /eea /e a5ea #4 #e ,nde-.inea#/4% a trimi# .a

F.eurG o 7um4tate de /om-anie de mu/2etari% ,n momentu. /nd 5e$i -rimi a/e#t me#a7% amantu. dumnea5oa#tr4 5a 8i are#tat6 \ude/a$i /e dra0o#te am a5ut eu -entru dumnea5oa#tr4% du-4 in8amia ,n /are am /on#im$it #4 m4 a8und -entru a3. omor, -e a/e.a -e /are ,. iu1i$iP Ertia nu era #emnat4% dar ni/i nu mai era ne5oie de #emn4tur4< Fie/are .iter4 din a/e. 1i.et #tri0a -a#iunea .ui Lou5i0ni6 Du/e#4 de C2e5reu#e r4ma#e im minut 9dro1it43 Se mai $inea ,n r -i/ innre -rintr3o minune a 8or$ei ner5oa#e6 Ea% /are -ierdu#e trei ani /a nA -re04tea#/4 moartea .ui Ri/2e.ieu% ea /are ,i 7u/a#e ,ntra0a3i 5ia$4 -e E/oti#t4 mi/4 arun/4tur4 de 9aruri% uit4 de Ri/2e.ieu% de )a#ton% de Y/0/ i$i Re0in4% de tot% i un 5aiet de dra0o#te /urat4 #e ridi/4 din 8undu. Inimii #a.e6 Numai nume.e amantu.ui #4u ,i tremura -e 1u9e3Sirena #e -rin#e#e ,n /ur#4< Simu.a#e dra0o#tea% /a #4 -oat4 .imimu 1ra$u. .ui C2ai.ai#6 *i a/um% i3ar 8i dat totu. 3tit.uri% -utere% U 4$ia i /2iar 8rumu#e$ea ? -entru /a #43. #a.5e9e6 B Eenri/< B.1i ea% ,nne1unit46 Eenri/ a. meu% da/4 tu mori% eu ,i ,n N4 mor /u tineL A/e#t moment de #.41i/iune dur4 -u$in6 A-roa-e numaide/t ,i iu .un4 ener0ia i toate 8or$e.e 5ita.e /are3i #4.4.uiau ,n 8iin$46 n /te5a /.i-e% ,i ae94 ,ntr3un 0eamantan de 5oia7 tot /e a5ea a/o.o ,n -a.at iiur i 1i7uterii -re$ioa#e> era o a5ere% de a.t8e. numai /oroana3i de I) u//#4% toat4 ,n diamante% era #o/otit4 .a dou4 #ute /in/i9e/i de mii de .i5re6 !u#e #43i 8ie du# 0eamantanu. ,n tr4#ur4% a-oi arun/4 ,n 7uru. ei o -ri5ire -.in4 de di#-erare i murmur4; B Da/4 #o#e#/ .a tim-% ,. #a.5e9 i 8u0im ,m-reun46 Da/4 .3au i -rin#% am #43mi ,ntre1uin$e9 toat4 a5erea mea /a #43i ,ndu-.e/ -e 0ardieni6 Da/4 e /ondamnat% da/4 moare ,i 8rn0ea mini.e i un 5a. de .a/rimi ,i i95ora din o/2i S.4-,nindu3i a/ea#t4 nou4 #.41i/iune% /o1or, re-ede% ur/4 ,n tr4#ur4 ,n #-u#e; B La F.eurG% /a 5,ntu.3Lu/ru /iudat% ea nu a5u#e#e ni/i un 0> ,nd -entru Lou5i0ni Ni/i m4/ar un 1.e#tem6 *i /t de#-re #o$u. ei% ni/i nu e ne5oie #3o #-unem /4 e. a-roa-e ni/i nu e:i#t4 -entru ea6 +r4#ura #e -orni ,n /ur,nd% a7un#e a8ar4 din !ari# i #e ,ndre-t4 2-re F.eurG% du#4 ,n 0a.o-u. ne1un a. /4i.or6 Natura. /4 mer0eau -e drumu. o1inuit% dar ,n tim-u. a/e#ta Conte.e de C2ai.ai# 0onea #-re +ari# -e un a.t drum% ur.ndu3i #in0ur; nti #3o #a.5e9< !e ea% ,nti<" +re/u#e /e5a mai mu.t de o or4 de /nd Du/e#a -.e/a#e% /nd un La.aie$ de#/4.e/4 ,n 8a$a -a.atu.ui ei6 +re1uie #4 #e 8i 0r41it 8oarte tare% ra/i /a.u. ,i era a.1 de #-ume6 @mu. a/e#ta -urta .i5reaua 8ami.iei de HendWme6 E. /eru #4 8ie -rimit imediat de Du/e#4% #-unnd /4 era oP .ie#t iu ne de 5ia$4 i de moarte6 Adu/ea o #/ri#oare -entru ea I #e .aI6 !un#e /4 Du/e#aDera -.e/at46 UndeA Nu #e tia C4.4re$u. ,i mn/a -umnii de ne/a96 n momentu. a/e.a% un a. doi.ea /4.4re$% .a 8e. de a/o-erit de n4#uea.4% intr4 ,n /urte% 84/nd o #trm14tur4 de #ati#8a/$ie6 E. #-u#e /4tre 5a.etu. /are ,i iei ,nainte; B Adu/e$i3i .a /unotin$4 doamnei Du/e#e /4 #unt trimi# ai/i de domnioara de Le#-ar#> atta tot% omu.e< Eu m4 in#ta.e9 ai/i% ,n /urte% -entru o or4 #au dou4> 2ai% du3te% no1i.a dumita.e #t4-na are #4 ,n$e.ea04< Nu tiu da/4 ai -utea #4 ,n$e.e0i i dumneata% ,n a/e.ai tim-% /4 mor de #ete6 B Cum 54 numi$i dumnea5oa#tr4A F4/u 5a.etu. uimit B Herdure% 1ra5u. meu6 *i a8.4 /4 a-ar$in domnu.ui /onte de Mau.uG#6 Herdure #/2i$4 /e. mai ama1i. #ur# a. #4u% #e ae94 autoritar -e o -iatr4 /e #e a8.a .a un /o.$ de 9id i /u o no1i.4 #im-.itate re-et4 /4 ,i era #ete6 Ha.etu. era #4 ,n/ea-4% 84r4 ,ndoia.4% o di#/u$ie

/u a/e#t /iudat 5i9itator% /nd un a. trei.ea 5i9itator 5eni /a o 8urtun4 ,n /urte6 Era C2a.ai#% .i5id% tremurnd6 E.3#e re-e9i #-re interior6 Ha.etu. a.er04 #-re et B A2< Domnu.e ConteP B Unde3i eaA Eor/4i C2a.ai#P +oat4 0ri7a dra0o#tei i 0roa9a /o./4iau ,n #tri04tu. a/e#ta6 B A -.e/at< *i a mai 5enit ai/i un /4.4re$ /are ,ntrea14 de Doamna Du/e#46 N4u/it% C2a.ai# murmur4 !.e/at4< UndeA De /eAP Se ,ntoar#e #-re omu. /are i3a 8o#t ar4tat i re/uno#/u #tema .ui HendWme6 @mu. ,. re/uno#/u i e.% 84r4 ,ndoia.46 B Domnu.e Conte% #-u#e e.% adu#e#em a/ea#t4 de-e4% doamnei Du/e#e6 C2a.ai# .u4 #/ri#oarea i o de#/2i#e6 AQ8o#t o mi/are #-ontan4% a-roa-e un 0e#t de ne1unie% dar 0e#tu. a/e#ta #-unea de#tu. de mu.te de#-re re.a$ii.e #a.e /u Du/e#46 E. o /iti; +otu. e de#/o-erit6 Fu0i$i i 5eni$i #4 54 ,nt.ni$i /u noi .a B.oi#6 De a/o.o% 5om -orni #-re Nante#6 Da/4 5a tre1ui% ,n 5om du/e #4 ne ,n/2idem .a Ro/2e..e i 5om de9.4n$ui r491oiu. /i5i.6 er4$i ,n 0ra146" B Unde e Du/e#4A ntre14 maina. C2a.ai#% 84r4 a #e 0ndi m4/ar #43i tear04 #udoarea /are ,i iroia -e 8a$46 *i 84r4 a mai ate-ta r4#-un#% /u un 0e#t de di#-erare ne1un4 /ontinu4 B !.e/at4I UndeAP De /e a -.e/atAP B Domnu.e Conte% #-u#e atun/i #er5itoru. .ui HendWme6 Mon#enioru. #t4-nu.ui meu a #/ri# -entru doamna Du/e#4 trei #/ri#ori .a I/i /a a/ea#ta6 Se temea /4 un` #in0ur4 -oate #4 nu3i 8i -utut a7un0e6 I6,i am -.e/at a. trei.ea6 !rimu. me#a0er tre1uia #4 #e du/4 dre-t .a Hai ..e ) ra/e6 A. doi.ea .a -a.atu. de )ui#e6 Eu ai/i6 !oate /4 a 8o#t 5reo 0reea.4< !oate /4 doamna Du/e#4 o 8i -rimit una din de-ee ,naintea moNt/ia6 Marin4% #u1reta Du/e#ei% 5eni#e ,n 8u04 Au9i#e totu. i u-ro-iindu3#e de C2a.ai#% /u 8ami.iaritatea ei de /on8ident4% ,i o-ti; B Doamna a -.e/at 1ru#/% du-4 /e a /itit o #/ri#oare /are i3a /49ut inir/ mini ,n mod 8oarte /iudatP Atun/i e -e drumu. #-re B.oi#<"% #e 0ndi C2a.ai#% /u o tre#4rire ti/ ne#-u#4 1u/urie ? Marin4% -entru Dumne9eu% -entru #t4-na ta% un /a.< ntr3o /.i-it4% un /a.< A. meu e i#to5it6 B Un /a. -entru domnu. Conte< Stri04 Marina6 B Con/edia94 toat4 .umea% ad4u04 C2ai.ai# /u 5o/e ,n/eat4% i 5in3o #4 ne a7un0i .a B.oi#6 Cte5a /.i-e mai tr9iu% C2a.ai# #e -orni> iei din !ari# 84r4 a mai .i ,n0ri7orat i .u4 drumu. #-re B.oi#6 Se #/ur#e o 7um4tate de or46 Herdure% in#ta.at -e -iatra .ui din /o.$u. /a#ei% -4rea /4 nu 5ede nimi/% nu nude nimi/ din /e.e /e #e -etre/eau ,n 7uru. .ui6 Numai /teodat4% ,i ie#t /ea nite /u5inte /on8u9e% ,n /are era 5or1a de /or5e9i /iudate i diD a/u9a$ii adu#e /ontra .ui Mau.uG# /are ,i /ondamna oamenii #4 moar4 de #ete6 Am 84/ut 8oarte 1ine% morm4i Herdure .a un moment dat E. nu mi/ M4 5ad4 #/ri#oarea6 Ni/i nu 5oia #3o /itea#/4% -ro#tu.< Saint3!ria/ a 58.Qu. 8aimoa#a #/ri#oare% Cardina.u. a 549ut3o i re549ut3o6 Domnu. de Mnu.uG# nu are #3o 5ad4< A#ta are #43. ,n5e$e minte<" Herdure a7un#e#e ai/i /u mono.o0u. i /u rn7ete.e #a.e% /nd o .o5itur4 -uterni/4 de /io/an 84/u #4 5i1re9e -oart4 mare a -a.atu.ui% -e i mi/ Marina -u#e#e #3o ,n/2id4 De 8a-t% #u1reta -rin#e#e de /te5a 9i.e iI/mI ii.e -ri5iri i 8rnturi de /u5inte6 !.e/area Du/e#ei du-4 /e /iti#e a/e. I ,i I/i #^ g#it -rin 8erea#tr4> 0ri7a -e /are a5u#e#e ea .a -.e/are /a #4 ia /u ea i it de mu.t aur -utu#e> ,n #8rit%

/u5inte.e .ui C2a.ai# tran#8orma#er4 Utnu.e.i.e ei ,n #i0uran$46 Atun/i% ,i d4du #eama /4 dintr3o /.i-4 ,n u.iii -a.atu. a5ea #4 de5in4 o .o/uin$4 /am ne#4n4toa#4> i atun/i -u#e nii Ne ,n/uie toate ui.e% /2em4 intendentu. i ,i #-u#e; B Dra0u. meu% te anun$ /4 -n4 di#ear4 -a.atu. are #4 8ie in5adat de -o.i$ie6 n /on#e/in$4% /on/edia943$i to$i oamenii i -.ea/4 i dumneata /t mai /ur,nd -o#i1i.6 Eu -.e/ /2iar a/um3Atun/i r4#un4 i .o5itura de /io/an% ,ntr3un mod #ini#tru3Fie/are /re9u /4 erau oamenii -ro/uroru.ui /rimina. i nimeni nu #e du#e #4 de#/2id46 +4/erea i 0roa9a domni ,n -a.at B Ia te uit4 /e /a#4 r4u $inut4% 1om14ni Herdure6 *i 8oarte .initit6 ? Se du#e e. #4 de#/2id43 B Domnu. +ren/a5e.< F4/u e. B Herdure< E:/.am4 +ren/a5e. +u% ai/i< B Eu ,n#umi Domnu. /onte m3a trimi# ai/i #4 54 ate-t -e dumnea5oa#tr4% #3o ia dra/u de ate-tare6 S3o ia dra/u de /a#4% unde moare .umea de #ete% 94u aa< Heni$i /u mine% domnu.e6 *i /um +re/a5e. o54ia DD 6 ? Ea nu e ai/i% #-u#e Herdure /u aer tren0ar6 Da/4 5re$i #3o 5ede$i% urma$i3m46 D *i Herdure% #i0ur de ai/i ,nainte -e 8a-te.e .ui% iei din -a.at du/ndu3i /a.u. de /4-4#tru i 84r4 a3i mai da o#tenea.a #4 #e a#i0ure da/4 +ren/a5e. ,. urm46 +ren/a5e. .3ar 8i urmat -n4 .a /a-4tu. .umii Ze/e minute mai tr9iu% nu mai era nimeni ,n -a.atu. a.e /4rui ui i 8ere#tre r4ma#er4 ,n/2i#e6 De7a ,ntre5ederea .ui /u Re0e.e% Lou5i0ni nu mai tr4ia> adi/4% da/4 anima.u. din e. /ontinua #4 8a/4 ,n mod maina. 0e#turi.e e:terne% 84r4 im-ortan$4% 8un/$ii.e #u8.eteti erau -entru moment #u-rimate6 Memoria era tear#4% inte.i0en$a adormit46 !rintr3un 8enomen /are ar 8i ,n#-4imntat -e ori/ine ar 8i reuit #43. de#/i8re9e -e a/e#t om ,ntr3un a#t8e. dZ moment% Ca5a.eru. de Lou5i0ni% timde a-roa-e o or4% a 8o#t #tr4.u/itu. 0enti.om% 5e#e.u. to5ar4 -e /are 8ie/are ,. /uno#/u#e6 Ve2ii ,i #tr4.u/eau% 1u9e.e3i 9m1eau6 Fa$a .ui -ierdu#e a/e. 8e. de -a.oare /ada5eri/4% /are de mai mu.te 9i.e ,i ,n8ri/oa -e -rietenii .ui de#tu. de numeroi i de neam mare6 Se du/ea de /o.o /o.o% -rin anti/amere.e re0a.e% r4#-u8i9,nd% ,ntre1nd% intere#ndu3#e ? ,n #8rit% 84/ndu3i me#eria .ui de /urte9an6 Se ,ntre1a #in0ur; de /e #unt aa de 5e#e.A Ce mi #3a ,ntm-.atA Atun/i a 8o#t 94rit retr40ndu3#e ,n #/o1itura unei 8ere#tre% de unde -ri5ea /u aten$ie ,n /urte6 Cine5a #e a-ro-ie de e. i ,. ,ntre14; B Ce -ri5eti% Lou5i0niA B EuA S-u#e e. Nimi/3 Nu -ri5e#/ nimi/3I la ade54rat6 i re9ema#e doar 8runtea de 0eamuri% 8iind/4 04#ea a/o.o n oare/are r4/orea.46 n/e-u #4 rd4 /u 90omot% /u un r# ner5o# $i Mi/udat6 (H ai tu% Lou5i0niA @are 8a5oarea /are $i3o a/ord4 Re0e.e te3a ,nne1unitA nne1unitA S-u#e e. 5a06 A 8i 5rut #4 8ie aa< Domni.or% mi3am ud un aminte de /e #unt aa de 5e#e.% a9i6 *i e 0roa9ni/P . ,n/on7urar4 /u to$ii6 Se ,n04.1enea Deodat4% ,n/e-u #4 drdie66 I nia i #e de#/om-u#e6 Lou5i0ni ,n/e-u#8tn nou #4 tr4ia#/4< I6@u5i0ni% eti 1o.na5 dra0u. meu< Ai #4 /a9i6 S4 te /ondu/em ii/iinA6 Lou5i0ni re#-in#e mini.e /are #e ,ntindeau -entru a3. #u#$ine i $n-ti;

*ti$i 5oi -e /ine atin0e$iA I ira /um-.it !4r4#i Lou5ru. i ,ndre-tndu3#e #-re /a#4 mer0ea Lu -ai $e-t,ni% aa /um 8a/ /teodat4 1e$i5ii /are 5or #4 do5edea#/4 /4 i mer0 dre-t -e drum6 Credea /4 #e du/e #-re /a#4 ,n rea.itate% #e in5ir./a ,n 7uru. Lou5ru.ui% 84r4 #4 tieP Ni/i nu #e 5edea -e e. ,n#uiP IP /odat4% #e tre9i re9emat de un -.o- -e ma.u. a-ei% #u#-innd6 De3a1ia ut unei% ,n$e.e#e /e 84/u#e6 Cata#tro8a era ,n#-4imnt4toare6 n 8a$a .ui Ui/2/.i/u #e de0rada#e #in0ur6 Dar ade54rata de0radare de3a1ia a/um ii5eit #4 5in4P B +re1uie #4 m4 omor% ,i #-u#e e. C2a.ai# are #4 8ie u/i#> de ai/i inii 5enea toat4 1u/uria de adineauri6 Dar tre1uie #4 di#-ar ,nainte de a .i #/ui-at ,n o1ra96 A/ea#t4 2ot4rre ,. mai .initi Un -i/6 n/er/4 #43i re/a-ete ,n84$iarea de #n0e re/e% /e. -u$in ,n u-uren$46 Atun/i% intr4 ,ntr3o /r/ium4 de -e #trada Saint3 EonorJ i M i i#e re-ede 1i.etu. de#tinat Du/e#ei de C2e5reu#e6 n #trad4% .u4 de -e fon o -iatr4% /a #4 8a/4 din ea un -roie/ti. /u /are #4 -oat4 reui #43i Uimit4 me#a7u. .a $int4 A#t8e.% u.timu. .ui 0nd a 8o#t un 0nd de dra0o#te6 A7un0nd ,n 8a$a -a.atu. de C2e5reu#e% ,i a.e#e .o/u. i o/2ind n-re /amera Du/e#ei% -e /are o /unotea 8oarte 1ine% arun/4 1i.etu. aa du-4 /um am 549ut Atun/i% uurat /u ade54rat% #e ,ndre-t4 /u -ai i/7YI9i #-re /a#a .ui A/a#4 #e ,n/uie .a e. ,n /amer4 i3i -etre/u re#tu. 9i.ei% d.Etru0,nd di8erite 2rtii i #/riind dou4 #/ri#ori6 Una din e.e era 8oarte #/urt4 i3. anun$a -e Cardina.u. de Ri/2e.ieu /4 7ude/ind /4 nu 5a mai 8i /a-a1i. #4 #u-orte ruinea tr4d4rii #a.e% a5ea #4 #e omoare6 Cea.a.t4% adre#at4 Du/e#ei de C2e5reu#e% era -o5e#tea dra0o#tei #a.e% un .un0 #tri04t de -a#iune6 Erau a-roa-e ore.e -atru /nd Lou5i0ni termina a/e#te -re04tiri de #inu/idere6 i a.e#e#e i 8e.u. mor$ii6 @tra54 nu a5ea6 Nu era -rea #i0ur /4 #3ar 8i omort din -rima .o5itur4 /u #-ada #au /u -umna.u.6 Atun/i% ,i ,n/4r/a#e /u 0ri74 un -i#to. 1un i #e 2ot4r#e #4 i3. de#/ar/e ,n 0ur46 Du-4 a/eea% de#/2M ua i /2emndu3i 5a.etu.% ,i ar4t4 /e.e dou4 #/ri#ori6 B A/ea#ta% #-u#e e.% tre1uie du#4 domnu.ui Cardina. -e#te o 7um4tate de or4% ori/e #3ar 8i ,ntm-.at ai/i /e5a /are te3ar -utea uimi6 Ct de#-re /ea.a.t4% e -entru doamna de C2e5reu#e% -e /are 5a tre1ui #4 o /au$i% 8iind/4 m4 ,ndoie#/ /4 5a mai 8i .a !ari#6 Uite dou4 #ute de -i#to.i% /u /are -o$i #4 te du/i -n4 .a /a-4tu. $4rii6 n ori/e /a9% n3ai #4 te o-reti% atta tim- /t n3ai 8i 04#it3o de doamna Du/e#46 B Cnd tre1uie #4 -.e/A B !e#te o or46 Ai #4 intri ,n /amera mea% ai #4 iei /e.e dou4 #/ri#ori de a/o.o% de -e ma#4 i ai #4 e:e/u$i ordine.e me.e% 84r4 a te mai intere#a de re#t6 B Am ,n$e.e#% domnu.e6 Fiind/4 5eni 5or1a de doamna Du/e#4% domnu. a au9it 95onuri.e /are um1.4A Lou5i0ni tre#4ri6 Un nor ne0ru ,i /o1or, -e o/2i6 Se ate-ta #4 aud4 de are#tarea .ui C2a.ai# i a /e.or.a.$i /on7ura$i i -oate /2iar i a Du/e#ei B Ce eA ntre14 e.% ,n oa-t46 B Ei 1ine% domnu. Ca5a.er are dre-tate #-unnd /4 5a tre1ui% -oate% #4 mer0 -n4 .a /a-4tu. $4rii #3o /aut -e doamna de C2e5reu#e6 Se #-une /4 a 8u0itP B A 8u0itA F4/u maina. Lou5i0ni6 B Da domnu.e6 *i odat4 /u eaD au 8u0it i mai mu.$i mari Seniori% /are% du-4 /um #e -are% au /om-.otat ,m-otri5a Re0e.ui i du-4 /are a.ear04 un mare num4r de #o.da$i i o8i$eri> #e #-une /4

-rintre 8u0ari #e a8.4 i domnu. de HendWme i domnu. de La Haiete i /2iar mare.e -rieten a. domnu.ui% adi/4 domnu. Conte de C2ai.ai#% /are36 Bietu. om nu mai a5u tim- #4 mai /ontinue6 Lou5i0ni ,i #4ri#e .a 0t i3. #trn0ea% ,. #u8o/a% mu0ind; B A 8u0itA S-ui /4 C2a.ai# a 8u0itL B Dar% domnu.e% 2or/4i ne8eri/itu.% nu eu ,. a/u9L B S-ui /4 C2a.ai# e ,n 5ia$4A C2a.ai# nu e are#tatA S4 5edem<% I ,nP 5e#tete /e tii<% re.u4 Lou5i0ni re/4-4tndu3i -u$in #t4-nirea de i.mD6 gi 5a.etu. -o5e#ti6 n tot !ari#u. nu #e 5or1ea de/t dJ a#ta ,n toate 1.NtIi iei.e #e #.u7ea /te un +e3 Deum6 Bande de 0o.ani t4iau #tr49i.e $i-7nd; I+r4ia#/4 domnu. Cardina.<" (-e /are au 5rut #43 . a#a#ine9e<)6 I on ,n I urnea tia /are erau /on7ura$ii6 *i era /itat i domnu. de C2a.ai#6 L,i DP I nu5i0ni #e -r41ui6 I) ntorit4 ,n0ri7iri.or 1ietei 8iin$e -e /are o #trn#e#e de 0t -e fum LEu.e% ,i 5eni ,n /ur,nd ,n 8ire% dar -entru a /4dea ,ntr3un nou a//e# dr .ui ie6 Aadar% /2iar tr4darea .ui 8u#e#e 9adarni/4< Aadar% C2a.ai# -u. u#e #4 8u04L B @2< S/rni e< *i eu /are 5oiam #4 m4 omor< Do1ito/ /e #unt< P I giP6 A ,n #4 m4 omor -ro1a1i.% dar nu ,nainte de a3i 8i #mu.# inima din -ie-.< Dar nu to$i /on7ura$ii 8u0i#er46 !e .a ore.e trei% doi dintre ei #e unui#e#er4 .initi$i ,n !ari#% mer0nd #/ar4 .a #/ar4% /u /aii .a -a# i #-uuiiu.u3i% -rintre tot 8e.u. de /om-.imente de.i/ate% nite .u/ruri .u0u1re% -ronun$ate #ur9nd6 A/etia doi erau Conte.e de Mon.moren/G3Boute5i..e i Mar/2i9u. de Beu5ron% amndoi tineri% Seniori ama1i.i i #tr4.u/i$i% /4rora .e #urdea -rim45ara 5ie$ii6 De/i% di#/utnd 5e#e.i ,ntre ei% #e ,ndre-tau #-re -ia$a Re0a.46 A/um totu. #3a #8rit% #-unea Beu5ron6 Eu ,mi dau /u -4rerea eA Ri/2e.ieu nu -oate 8i -rin#6 B A#ta e i -4rerea mea% Mar/2i9e% #-u#e Boute5i..e6 Dar 8iind/4 noi ne3am 2ot4rt #43. ,n8runt4m 8iind/4 5oim #4 d4m un e:em-.u no1i.imii 8ran/e9e% am #4 54 8a/ o m4rturi#ire6 () m4rturi#ire< F4/u Beu5ron r9nd /a un ne1un3 Dar eu nu #unt -reot< Li i< Ri#/ i eu6 +re1uie #4 54 #-un de/i% dra0u. meu Mar/2i9% r8i eu tiu o .o5itur4 #e/ret4 ,n due.% /are are #4 54 u/id4 dintr3odat46 Ai< F4/u Beu5ron /u aer tren0ar6 Dumnea5oa#tr4 mai /rede$i tu iiNt8e. de 8i0uri arti#ti/e de a/ademi/ianA Da6 A#ta mi3a 8o#t ar4tat4% a/um /$i5a arii% de un om 0a.ant% /are m/ numea domnu. de 3Ca-e#tan06 Mi3adu/ aminte /4% /u o/a9ia a/eea% domnu. de Ca-e#tan0 mi3a d4ruit #-ada .ui i /4 eu i3am d4ruit3o -e a mea6 Aadar% iat4 /are e -ro1.ema6 Si0ur /4 am #4 54 omor% toti.i #4 ,ntre1uin$e9 o .o5itur4 a /4-itanu.uiA E un:a9 de /ontiin$4 B ntre1uin$a$i3o% Conte% ,ntre1uin$a$i3o< F4/u Beu5ron6 Eu unu.% PPA z LLz Nu /uno#/ ni/i o 8i0ur4 #e/ret4P B Hre$i #4 54 ,n54$ .o5itura meaA ntre14 re-ede Boute5i..e6 B Sunte$i ,n/nt4tor6 Eu am #4 m4 mu.$ume#/ #4 54 omor numai

PP !rin metode.e /uno#/ute de toat4 .umea6 Ct de#-re dumnea5oa#tr4% 54 dau 5oie #4 ,ntre1uin$a$i .o5itura dumnea5oa#tr4 #e/ret4% -entru a 54 a-4ra6 B Mu.$ume#/% dra0u. meu Mar/2i96 Fi$i #i0ur% am #4 m4 8o.o#e#/ de ea doar .a mare anan02ie< *i di#/utnd a#t8e.% a7un#er4 ,n !ia$a Re0a.4 A/o.o nu era de/t -rea -u$in4 .ume% /ea mai mare -arte din /urte9ani 8iind .a !a.atu. Cardina.% /4/i a/o.o .u/ea a/um #oare.e6 Ai/i r4m4#e#e numai .o/uin$a intim4 a Cardina.u.ui% .a /are 5eneau numai /ei /e a5eau de#e .e04turi /u Cardina.u.6 Cei doi tineri ,i .e0ar4 /aii de nite ine.e de 8ier /are #e a8.au mai /a .a toate /a#e.e% 9idite -e mari #t.-i 14tu$i ,n 8a$a /a#ei #-e/ia. -entru .e0atu. /ai.or6 @ri/t de -u$in4 .ume ar 8i 8o#t a/o.o /nd /ei doi 0enti.omi au 8o#t 549u$i /43i #/ot #-ada ,n mi7.o/u. -ie$ei% imediat #e adunar4 ,n 7uru. .or6 Lu-ta a5u .o/ /2iar #u1 8ere#tre.e Cardina.u.ui6 Mai mu.$i 0enti.omi a.er0ar46 B Domni.or% domni.or% /e 5re$i #4 8a/e$iA B )ndi$i354 .a ordonan$e< B Ei< La nai1a% #-u#e Beu5ron% iat4 /e -4rere a5em noi de ordonan$e< B Domni.or% ad4u04 Boute5i..e% 8i$i martorii .u-tei noa#tre6 B !une$i #-ada ,n tea/4% ,n nume.e /eru.ui< Stri04 unu. din 0enti.omii -re9en$i Ui$e /4 5in #-ionii Cardina.u.ui6 Dar /ei doi ad5er#ari #e ata/au /u art4 Beu5ron ,i d4du /e. dintii .ui Boute5i..e o .o5itur4 de #u# ,n 7o#% /a de #e/ure% #-unnd; B )r41i$i354 #4 m4 u/ide$i% dra0u. meu% 8iind/4 5in #4 ne are#te9e% ,ntr3ade54r% nite #o.da$i ieeau din -a.atu. Cardina.u.ui6 B Eei< Stri04 e8u. 04r9i.or6 \o# #-ade.e% domni.or< Lu/rai 8anta#ti/% a/ea 5e/2e ur4% /are ni/iodat4 nu #e ar4ta#e -e 8a$a .ui% ,n momentu. a/e.a ,i /ri#-4 tr4#4turi.e6 E. -ri5i un minut ,n t4/ere #-re ad5er#aru. #4u% /are #e ,n$e-eni ,ntr3un u.tim #-a#m6 A-oi #-u#e B Ei< Beu5ron% #3a terminat% nu mai am nimi/ ,m-otri5a ta< Mar/2i9u. de Beu5ron de#/2i#e o /.i-4 o/2ii i murmur4 Ni/i euI< *i3i d4du u.timu. #u#-in6 Era o #/en4 8anta#ti/4 B S-ada dumnea5oa#tr4% domnu.e de Boute5i..e< S-u#e e8u. 04r9i.or6 Boute5i..e ,i 5r, #-ada .a .o/ ,n tea/4 i ,n/e-u #4 rd4 /u un aer de di#-re$6 n momentu. a/e#ta era mai ,n8ri/o4tor de/t 8u#e#e ,n tim-u. due.u.ui6 )4r9i.e ,. ,n/on7urar4 Nu i #e .u4 #-ad46 n momentu. /nd -.e/4% ,i #/oa#e -4.4ria% #a.ut4 martorii i #tri04 B Adio% domni.or< Cte5a minute mai tr9iu% Boute5i..e di#-4ru6 Fu#e#e /ondu# .a Ba#ti..ia6 A ieit de a/o.o% e dre-t% dar -entru a mer0e .a ea8od6 CA!6 ULm ALoI D@I NHIN*I CE S3A N+sM!LA+ .a F.eurG /u Ra#/a##e i Cori0nan% ,n momentu. /nd +ren/a5e. a 5enit #4 .e dea de 5e#te /on#-iratori.or% nu -re9int4 mare intere# -entru urmarea -o5e#tirii noa#tre6 Ra#/a##e 549u 5enind mu/2etarii% 549u i 8u0a /on#-iratori.or i atun/i ,n$e.e#e .im-ede /4 totu. #e #8ri#e6 B S4 mer0em< i #-u#e e. .ui Cori0nan6 A/e#ta r4ma#e uimit B Credeam% 84/u e. /u 5o/ea3d o1ra9ni/4% /redeam /4 tre1uie #4 ne ti/ 5ot4m /ui5a%

Cardina.u.ui #au Du/e.ui dJ An7ou% nu intere#ea94 /ui6 B oii mu.t #4 te da5ote9iA S-u#e Ra#/a##e6 B Da6 Adi/4% #4 ne ,n$e.e0em6 Eu nu $in #4 -utre9e#/ ,n -a/ea !rea ,na.t S8in$itu.ui !4rinte \o#e86 A#ta3i de5otament% nuA B Ei 1ine% de5otea943te% -o-4< Zi#e ,n8uriat Ra#/a##e6 Ar 8i -rima oai4 ,n 5ia$a ta> -oate /4 te3or mai #/2im1a -u$in6 De 8a-t% ar 8i u.tima oar46 Atun/i% intr4 i tu .a F.eurG i #-une mu/2etari.or domni.or% t re1uie nea-4rat #4 m4 de5ote9 /ui5a +ur1e9 de dorin$a de a m4 de5ota6 A5e$i% aadar% 0enero9itatea de a3mi #-une /ui tre1uie #4 m4 de5ote96 n tim- /e 5or1ea% Ra#/a##e mer0ea .a tra-6 Ca-u/inu. 5enea du-4 e.6 Du-4 5reo .e02e de drum% t4/erea ,n/e-u din nou #43. a-e#e -e (Iori0nan% /are e:/.am4 B Ce 54d eu mai .im-ede ,n toat4 ,n/ur/4tura a#ta% e /4 ni/iodat4 ,n 1iata mea 5ia$4 nu mi3a 8o#t aa de #ete6 B Ei 1ine% 1ea% 1ea -n4 oi /r4-a% 1ea -n4 n3oi mai -utea< Ur.4 Ra#/a##e% .und3o .a 0a.o-6 Dar Cori0nan d4du i e. -inteni i ,n/e-u #4 0a.o-e9e du-4 e.6 A7un#er4 .a -or$i.e !ari#u.ui6 n momentu. a/e.a% Ra#/a##e% arun/nd o -ri5ire ,na-oi% ,. 94ri ,n de-4rtare -e 1ietu. /4$e.% /are a.er0a #onti/ #onti/% #/o$nd .im1a de un /ot B Cumetre% #-u#e e.% #4 ne de#-4r$im ai/i6 B !o8timA De /e #4 ne de#-4r$imA Doi -rieteni 5e/2i /a noi3 *i -e urm4% uite% n3ai #-u#% /4 eu tur1e9 de dorin$a de a m4 de5ota /ui5aA Ei 1ine< M4 de5ote9 $ie6 B Da% /4/i nu mai ai ni/i o -ar4% /a #4 te du/i #4 1ei i #4 m4nn/i i 8iind/4 -e mine m4 /re9i 1o0at B *i da/4 ar 8i aaA S-u#e Cori0nan /u neruinarea di#-er4rii +u eti /au9a tuturor nenoro/iri.or me.e6 +u m3ai trt -n4 .a F.eurG% /a #43mi re#ta1i.e#/ 5iitoru. #-u.1erat i a-oi mi3ai #-u#; S4 -.e/4m de ai/i<" *i a/um% mai adau0i; S4 ne de#-4r$im<" A#ta e o in8amie% adi/4 mi e 8oame% mi e #ete% #unt o1o#it Cu att mai r4u% m4 de5ote9 $ie% adi/4 m4 in#ta.e9 .a tine /a #4 m4nn/% #4 1eau i #4 dorm6 Ct mai ai ,n /a#eta ta a#/un#4% /umetreA B Hreo -atru #ute de -o.i% #-u#e Ra#/a##e% -e un ton .u0u1ru6 B Uraa< +r4ia#/4 5e#e.ia< S.45i$i -e St4-nu. tuturor -o-4are.or6 !atru #ute de -o.i< A#ta ,n#eamn4 a#e .uni de tr4i -e -i/ior mare6 Ni/i nu a5em ne5oie #4 ne mai de5ot4m nim4nui< S4 ne de5ot4m 1ietu.ui no#tru 0t.e7 i 1ietu.ui #toma/% 1unu. i mi/u$u. meu Ra#/a##e6 B Da% numai /4 -o.ii a/etia #unt .a mine a/a#4% #-u#e Ra#/a##e -e a/e.ai ton .u0u1ru6 B Ei 1ine< Atun/i #4 mer0em .a tine a/a#4% /umetre< Ra#/a##e #/oa#e un #u#-in adn/ i #-u#e; B Cori0nan% 5e9i tu /ine.e 4#taA B S-ur/4/iunea a#ta< Iar4i e.A B Cori0nan I3u.3 Ei 1ine< !.e/nd de a/a#4% eu .3am ,n/uiat /u /2eia% #unt #i0ur6 @ri Cori0nan I3u. a 5enit du-4 ItoL6 B A#ta e o do5ad4 /4 ,mi 5rea r4u.6 B Cre9iA E 8oarte -o#i1i.6 Dar a#/u.t46 I3u. e unu. dintre /ei meii inte.i0en$i /ini% du-4 -4rerea mea6 Cu toate a/e#tea% inte.i0en$a .ui nu B Nu ,n$e.e0iA Ei 1ine< Da/4 Cori0nan I3u.% ,n/2i# /u /2eia% a -utut #4 ia#4 totui din /a#4% ,n#eamn4 /4 ua i3a 8o#t de#/2i#46 @ri% /um /2eia #unt trei /ate0orii de oameni /are #-ar0 ui.e; ,nti% /a-u/inii% aa /4I .ine% a-oi 2o$ii i% I,n #8rit% -o.i$ia A/um ,n$e.e0iA

B Nu< Re-et4 Cori0nan /u ener0ia di#-er4rii6 B mi -.a/e #4 /red /4 nu 5re3un /a-u/in mi3a #-art ua *i nu /red -rie.ni/% de/,tI ,n -.in4 9i6 Atun/iA n#eamn4 /4 oamenii Cardina.u.ui un 0e#t de adio% #e de-4rt4 #-re mi7.o/u. !ari#u.ui6 ! I ! IUY.u. -a.atu.ui din!ia$a Re0a.46 !entru a/ea#t4 /4.4torie la F.eurG% e. D/odat43i .o5i 8runtea /u do#u. -a.mei6 Ra#/a##e% -e /a.e #43i 5nd4 i e. /a.u.6 Cori0nan tre#4ri% #e3n8ior4 i i idie,ndu3#e ,n 5r8u. -i/ioare.or; I v B Dou49e/i de -o.i< Dou49e/i de -o.i un /a. -e /are mi .3ai 5ndut intrarea ,n /urte% o 5o/e r.4; ? Uite3i -e3amndoi< *i #e re-e9i!#-re 8undu. /ur$ii6 A/o.o era un 2an0ar6 S4 #e /a$ere -e un #t.-% #4 #ar4 -e a/o-eri i de a/o.o #4 #e .a#e #4 /ad4 ,ntr3o #tr4du$4 din do#% a 8o#t -entru e. o trea14 de /te5a /.i-e% ,n tim- /e -o.i$itii ,i #-Tr0/eu -ie-turi.e #tri0ndD EStai< StaiI&& *i ,n /are #e -re04tea #4 #e re5ad4 , 3o 8u04 ne1un4% r4ma#e -e .o/% -r A dar< Dn ri an ,i re5en ,n 8oe i5An mu+ Atun/i% o ru-#e i e. .a 8u04 ,n /2-Q/nd oamenii -ro/uroru.ui di#/u$ie /4 i Ra#/a##e #e 8eri #4 mai dea tr/oa.e -rintr3unto/ aa de O'( -5 rie ,i .oti6 pi mai r4mnea .ui Cori0nan o /on#o.are; era /on5in# /4 Yan/a##/ 8u#e#e -rin#6 A/um am #/4-at -entru totdeauna de e."% ,i #-unea N/8/ri/itu. Cori0nan #e3n5,rti tot re#tu. 9i.e -e #tr49i.e /e.e mai ,nde-4rtate i mai -utii -e /are .e -utu 04#i Se 84/u #ear4 i noa-tea n/33ntin#e dea#u-ra !ari#u.ui6 Deodat4% Cori0nan ,i trnti un -umn ,n /a- #tri0nd; A2< Am 04#itL" i3i .un0i ne#8,rite.e3i -i/ioare #-re #trada Sainte3 A5oGe% #-re /a#a .ui +ren/a5e.< Se du/ea .a Doamna Eri02itta< La Doamna Bri02itta \aro0neL !4r4#indu3. -e Cori0nan% du-4 /um tim% Ra#/a##e o ,ntin#e -n4 ,n #trada Feronerie% unde #e3n8und4 ,ntr3o /r/ium4 retra#46 !e 5remea #tr4.u/irii .ui% Ra#/a##e a5u#e#e o/a9ia #43i adu/4 un #er5i/iu -atroanei a/e.ei ta5erne% #/4-nd3o de ,n/2i#oare -entru nu tiu /e de.i/t Din 8eri/ire% 8emeia nu3i 84/u#e ni/i un ne/a9 -entru #er5i/iu. -e /are i3. adu#e#e6 B Mi e 8oame% #-u#e Ra#/a##e% /49nd -e un #/aun> mi e #ete i #unt urm4rit -e 5ia$4 i -e moarte< !atroana ,i ae94 -e ma#4 o u./i/4 /u 5in re/e% -r47i o om.et4 i ,i ar4t4 .ui Ra#/a##e o /4m4ru$4 a#/un#4% ,n /are #e -utea /iu14ri .a ne5oie ,n momentu. a/e.a6 Cori0nan I3u.% ,i 84/u i e. a-ari$ia ,n #a.a 7oa#4 i ,ntune/oa#4 ,n /are Ra#/a##e% ,n8ometat% ,n#etat% 94-4/it i i#to5it de 8u04 ,n/er/a #43i -un4 .a -un/t /or-u. i #u8.etu.; -rimu.% 0ra$ie om.etei -atroanei re/uno#/4toare i -e /e. de3a. doi.ea -rin 0nduri.e3i /are nu #e re#im$eau -rea mu.t ,n urma tri#te$ii% /ea#u.ui de 8a$4"6 E. 549u /4$e.u. /4 #e 0udur4 -e .n04 e.% ,. mn0ie i a-oi ,. in5it4 #4 m4nn/e6 St4-nu. i /ine.e r4ma#er4 a/o.o -n4 .a /4derea no-$ii> a1ia atun/i -.e/ar4% #4tui i odi2ni$i> Ra#/a##e re8u94 -entru moment ad4-o#tu. -e /are i3. o8erea -atroana !oate /4 5oia #au #-era #4 04#ea#/4 /e5a mai 1un6 Se ,ndre-t4 #-re Strada Saint3 Antoine% 1.e#temndu3i ta.ia mi/4 i 1urta% /are /on#tituiau #emna.mente de temut6 Dar #e mn0ia% 0ndindu3#e /43. #tri5i#e -e Cori0nan ,n /4dere6 B Da/4 -o-a n3a" murit% a r4ma# -e -u$in /te5a minute ame$it% ,n /are tim- #ti/.e$ii -ro/uroru.ui /rimina. au a5ut tim- #43. ,n2a$e6 De/i% .a ora a#ta% da/4 nu e mort% atea-t4 ,n 8undu. 5reunei temni$e #4 8ie #-n9urat S4 ,n/er/ #4 8iu -rudent Sunt -e a-roa-e de /a#4 E 5or1a #43i do5ede#/ Eminen$ei Sa.e /4 nu #unt /tui de -u$in un -ro#t<

+ot /2i19uind .a a#t8e. de .u/ruri i .a a.te.e6% ,n/4% Ra#/a##e a7un#e#e a-roa-e de /a#a .ui6 De de-arte 549u -oarta ,n/2i#4% /a i /nd nu #3ar 8i atin# nimeni de ea6 Meteru. Ra#/a##e 5oia nea-4rat #4 intre ,n /a#4% /a #4 dea o rait4 -rin /a#eta ,n /are ,i a#/undea -o.ii6 !ri5irea3i r4t4/ea de .a /ine.e /are .4tra% .a ua a/eea /are totui 8u#e#e 8or$at4% 8iind/4 numai aa -utu#e #4 5in4 /4$e.u. du-4 e.6 C4$e.u. miro#ea aeru.% #trm1nd din 5r8u. na#u.ui6 La nai1a< Morm4ia e.% uite o u4 ,n/2i#4 /are nu3mi #-une nimi/ 1un6 A#ta /am miroa#e a #/atii< Nu% n3am #4 intru6 +re1uie #4 8ie ,n /a#4 5reo a#e /amara9i% 0ata #4 m4 a0a$e666 Da% dar da/4 nu m4 du/% #unt ruinat6 Ciuma i 8ri0uri.e< Ce< S4 m4 .a# 7u-uit de 5iuA<A6 Cine.e .4tr4 ,n41uit3 Noa-tea #e 84/ea tot mai adn/4666 Ra#/a##e #e a-ro-ie uor -e .n04 9iduri% -n4 ,n 8a$a /a#ei6 Ni/i o ra94 de .umin4 nu #e #tre/ur4 a8ar46 B Frumoa#4 iretenie< Rn7i ,n t4/ere mi/u. #-ion6 !i-4ind -e 7o#% ridi/4 o -iatr46 @ /.i-4% e9it46 Y /ur0ea o n4duea.4 re/e -e #-inare6 Deodat4 #e 2ot4r, i arun/4 /u toat4 -uterea /u -iatra ,n u46 Cine.e #e re-e9i .4trnd /u 8urie6 n a/e.ai tim-% Ra#/a##e ,n/e-ii #4 ur.e; B Cori0nan< Cori0nan< Ra#/a##e< Ra#/a##e< 3 Cine.e r40uea .4trnd6 Fere#tre.e #e de#/2ideau6 Z1irii tunau i 8u.0erau% /4utnd #4 #e #/a-e de /ine.e /are ,i mu/a de -i/ioare6 Stri04te.e .ui Ra#/a##e #e de-4rtau6 B E. e< Ei #unt< Stri0ar4 -o.i$itii< !e ei< I3am -rin#< *i imediat #e re-e9ir4 ,ntr3a/o.o3 Cte5a /.i-e mai tr9iu% o um1r4 n454.ea ,n /a#a .ui Ra#/a##e6 *i a/e#ta era ,n#ui Ra#/a##e6 La o #ut4 de -ai de /a#a .ui% e. ,n/eta#e de a mai #tri0a% #e arun/a#e -e 1urt4 .n04 o -r454.ie ,n/2i#4% ,n ,ntuneri/u. /e. mai den#% 84/ut de um1ra unui o-ron6 @amenii -o.i$iei /are #e re-e9i#er4 ,n urm4rirea .ui tre/u#er4 -e .n04 e. i atun/i #e #/u.a#e i intra#e ,n /a#46 Ca #4 #e a#/und4 /2iar ,n a-ro-iere% a 8o#t -entru e. trea14 de /te5a #e/unde6 Cnd -o.i$itii #e3ntoar#er4% 08ind% #43i reia -nd4% 549ur4 /u84ru. de#/2i# i ,n$e.e#er4 /4 8u#e#er4 trai -e #8oar4 de Ra#/a##e6 B Cu toate a#tea% tot o #43. -rindem noi% #-u#e e8u. Cara02io#u. are #43i #-un4 /4 de3 a/uma /ur#a ,ntin#4 de noi e inuti.4 i are #4 /read4 /4 noi -.e/4m6 !un 94.o0 #o.da mea -e3o .un4 /4 ne -ndete din 5reun /o.$ oare/are% de -e ai/i6 Aadar% noi o #4 -.e/4m> i3. tiu eu -e Uiin/unn/ a. meu< !e#te dou4 ore ne ,ntoar/em i3i -unem mna ,n /ea84% .i ut ti/ .initit< Ea% 2a< Zi# i 84/ut I#/oade.e -4r4#ir4 /a#a /u mu.t 90omot !.e/ar4 IAn,iuI ua /a#ei .ar0 de#/2i#4> i /t tim- 8ur4 -rin a-ro-iere% e8u.% /on5in# /4 Ra#/a##e ,. a#/u.ta% 5o/i8era; B A2< Cara02io#u.% -u.amaua% mu#/oiu. de Ra#/a##e ne3a #/4-at S4 mer0em% /amara9i% -nda noa#tr4 #3a #8rit Ra#/a##e e -rea 2o$ /a #4 mai 5in4 ,na-oi% /iuma #43. #trn04 de 0t< Du-4 -.e/area -o.i$iti.or% Ra#/a##e ate-t4 un #8ert de or4% a-oi intr4 .a .o/ ,n /a#4 A/o.o .u4 o 8oaie de 2rtie% a-rin#e un 8e.inar or1 i N/ri#e; Sunt /urio# #4 tiu /um -oate /iuma #4 #trn04 de 0t -e un om% SI2iar un om mi/ /a mine6 Aadar% am #4 m4 ,ntor/ ai/i #4 m4 intere#e9 de a/e#t .u/ru6 Dar% ,ntru/t -.e/ ,n /4.4torie% nu 5oi -utea #4 5in #43mi #ati#8a/ /urio9itatea% de/t du-4 re,ntoar/erea mea% de /are 5oi a5ea 8tri74 #43. in8orme9e -e i#te$u. Co/ard4 A-oi -.e/4 .initit% .4#nd 2rtia -e ma#4 iI,n/2i9,nd ua6 Co/ard era e8u. -o.i$iti.or% a /4rui 5oKe Ra#/a##e o re/uno#/u#e imediat

B Im1e/i.u.% ,i #-unea mi/u. #-ion6 !.ea/4 /u 90omot mare i .a#4 ua de#/2i#4 de -erete> /redea /4 am #4 m4 /u./% numai /a #43. ate-tI S4 5ad4 de a.$ii% im1e/i.u.< Ra#/a##e ,i 0o.i /a#eta -e /are o arun/4% ,i -u#e 1anii ,n 1u9unar i mu.$umit de 8e#t4 -e /are i3o 7u/a#e Eminen$ei Sa.e% mu.$umit /43. #tri5i#e -e Cori0nan i mu.$umit /43i re04#i#e 1anii% -.e/4 .a drum% /u un -a# uor6 n tim- /e mer0ea% ,n urma .ui /2io-4ta /4$e.uu. /u #in0ura3i ure/2e ridi/at4% e. #e 0ndea% /u un aer trium84tor6 Unde #4 #e a#/und4A De o or4% o idee ,i 84/u#e .o/ ,n /a-u. .ui% i3. rodea ,n41uit6 A/ea#t4 idee% .u4 8iin$4% deodat4% /nd o1#er54 /4% 84r4 #4 5rea% a7un#e#e ,n #trada Sainte3 A5oGe; /a i +2emi#to/.e% Ra#/a##e 5oia #4 /ear4 o#-ita.itate% unui dumanP .ui +ren/a5e.< *i Ra#/a##e% #e ,ndre-t4 /u 2ot4rre #-re /a#4% ,n /are i #e mai ,ntm-.a#e de mu.te ori /te5a a5enturi Ua /are d4dea ,n #trad4% era ,n/uiat4% dar Ra#/a##e% du-4 5reun #8ert de or4 de .u/ru% o de#/2i#e6 oinea #4 intre a/o.o% 84r4 #ur.e i to1e6 Aadar% ,n/e-u #4 ur/e 84r4 a 8a/e ni/i /e. mai mi/ 90omot% #/ara a1ru-t4% -e /are o /unotea6 A7un# .a -rimu. eta7% a/o.o unde #e a8.4 .o/uin$a doamnei Bri02itte \ar0o0ne% -ro-rietar /a#ei% Ra#/a##e ,i au9i6 Cine.e mrind6 . mn0ie /u -a.ma% /a #43. 8a/4 #4 ta/4% dar Cori0nan I3u.% ,i du1.4 mritu. 8urio#6 B @2< i #-u#e Ra#/a##e% ai/i tre1uie #4 8ie 5reun duman< Duman de3a. meu i de a. .ui Cori0na I3u.% ai/i% .a 5enera1i.a Bri02itta6 Cine #4 8ie a/e#t dumanA 36 CA!6 ULIH CRIZA +RENCAHE< < URMASE -e Herdure% -e /are Conte.e de Mau.uG# ,. trimi#e#e #4 ate-te .a -a.atu. de C2ie5reu#e6 n0ri7orarea ,. rodea> de a.t8e. a7un#e#e /ur,nd6 Mau.uG# era .a Frumoa#a Diadem46 Intrnd ,n #a.a /ea mare% mae#tru. de #/rim4 o 549u -e domnioara Ro9a Eondard% /are /u aeru. #4u -oto.it% o1inuit% 5e02ea -entru /4 /.ien$ii Frumoa#ei Diademe #4 8ie 1ine #er5i$i +ren/a5e.% ,i aminti P IP Imediat /iudata m4rturi#ire a .ui Mau.uG#6 @ #a.ut4 -e tn4ra 8at4 i 84r4 ,ndoia.4 ,n #a.utu. .ui 8u#e#er4 /te5a din nuan$e.e a/e.ea /are #unt D !rin#e doar de anumite 8emei /u mintea -4trun94toare i /u inima m4rea$4> 84r4 ,ndoia.4 /4 0e#tu. ar4ta o nou4 atitudine din -artea .ui +ren/a5e.% /4/i o roea$4 #e ur/4 -e 8runtea Ro9ei6 Heni ,naintea mae#tru.ui de #/rim46 E. #e3n/.in4 adn/6 @ /.i-4% Ro94% ,n0ndurat4% #e ,ntre14 de unde -utea #4 5in4 a/e#t e:/e# de re#-e/t6 Dar% /.4tinndu3i 8rumo#u3i /4-or mndru i /a#t% /a -entru a 0oni nite 5i#uri im-o#i1i.e% #-u#e; B Heni$i% domnu.e6 Domnu. Conte de Mau.uG# 54 atea-t46 . /ondu#e -e +ren/a5e. ,ntr3o #a.4 retra#4% a.ta de/t a/eea ,n /are ,. 04#i#e Ra#/a##e i /are de5eni#e ,n /on#e/in$4% #u1ie/t de ,ndoia.46 Conte.e era #in0ur6 @ /.i-4% Mau.uG# i Ro9a #e 04#ir4 unu. .n04 a.tu. i +ren/a5e. ,i #-u#e /4 era 0reu #4 8a/i o -ere/2e de o mai armonioa#4 i mai no1i.4 ,n84$iare6 A-oi% Ro9a #e retra#e3 B Da murmur4 +ren/a5e.% merit4 #4 8ie iu1it4 de un om /a tine3 Dar unde e Montario.A Re.u4 e.6 *i ea% dra04 ConteA 3 B N3am 5rut #3o /ondu/ -e doamna de C2e5reu#e% /are de3a.t8e. i3a -4r4#it -a.atu. Domnioara de Le#-ar# a ,n$e.e# 8oarte 1ine /4 .o/uin$a Du/e#ei a5ea #4 8ie n4-4dit4 de oamenii

Cardina.u.ui i a 5enit ai/i6 A/um e ,n .o/uin$a ei% din #trad4 Courteau6 L3am .4#at -e Montario. .a u43 B Dar .u-ta a/eea a 8o#t ,n /a#a ei< La -arter totu. e 84/ut -ra83 B Aa a 5oit domnioara de Le#-ar#6 *ti$i -4rerea mea ,n -ri5in$a a#ta; /e. mai 1un mi7.o/ de a #er5i -e /ine5a% e de a .e .4#a 5oin$a #4 .i #e de#84oare3 B Dar #trada Courteau a/um e #u#-e/t4 -entru Cardina.< Se3n8ior4 +ren/a5e.6 B ? de a .e .4#a% aadar% 5oin$a #4 .i #e de#84oare% /ontinu4 Mau.uG#% de-4rtnd -e /t -o#i1i. -iedi/i.e i -rime7dii.e6 n /eea /e -ri5ete -iedi/i.e% iat4 /e a 84/ut domnioara Ro9a3 B A2< F4/u +ren/a5e.6 B Ea a trimi# ,n #trada Courteau mai mu.$i oameni% /are% de 1ine de r4u aiYmai dre# din -r4-4d% a -u# ua .a .o/ i o 8emeie #i0ur4% /are in#ta.at4 a/o.o 7o#% 5a 8i o #er5itoare de5otat4% ro1u#t4 i -rudent46 Ct de#-re -eri/o.e% eu #unt .a di#-o9i$ia ta% +ren/a5eL B Conte% eu dau 8u0a ,n #trada Courteau< B Mai ,nti% /itete a#ta% #-u#e .initit Mau.uG#6 B @ #/ri#oare< E:/.am4 +ren/a5e. -a.-itnd6 B !e /are domnioara de Le#-ar# a #/ri#3o ai/i% -e ma#a a#ta i -e eure m3a ,n#4r/inat #4 $i3 o dau6 +ren/a5e. de#/2i#e #/ri#oarea% o -ar/ur#e dintr3o #in0ur4 -ri5ire i ,n/e-u #4 tremure3 Era /ata#tro8a6 Bietu. mae#tru de #/rim4 #e ae946 -e un #/aun% 8iind/4 -i/ioare.e3i #e ,nmuia#er4% o /iti a doua oar4 /u mai mu.t4 aten$ie% a-oi ,n/e-u #4 rd4; B Ce. -u$in% 5oi a5ea o amintire de .a ea6 E,rita a#ta% -e /are ea a atin#3o% are #4 r4mn4 ai/i% #u1 -ie-taru. meu% -n4 .a u.tima #u8.are6 Ce n -utea #4 mai /er ,n -.u#A Citete Mau.uG#6 Conte.e .u4 #/ri#oarea Annai#ei i o /iti6 Iat4 /e /on$inea; Domnu.e +ren/a5e.% ,mi e im-o#i1i. #4 54 #-un adio"% 84r4 a 54 a#i0ura% /4 5oi -4#tra iimintirea de5otamentu.ui dumnea5oa#tr4 H4 #time9 -rea mu.t -entru a 54 a#/unde moti5e.e% /are m4 o1.i04 #4 renun$ .a a/e#t de5otament% -e /are dumnea5oa#tr4 mi3. o8eri$i i de /are% mi3a$i dat do5ad46 Ru0a$i de tnine -atru tineri 0enti.omi de 5a.oare% au 5enit .a !ari#% /a #4 ,m-art4 /u mine de#tinu. meu% -eri/o.e.e me.e% .u-ta mea Domnu.e +ren/a5e.% numai Cu ei tre1uie #4 /ontinui .u-ta% #4 trium84m #au #4 -ierim6 M3am 7urat #3o 8a/ a#t8e< A/eti -atru 0eneroi 0enti.omi i3au -4r4#it -entru mine -4mnturi.e .or% -e /ei /e .e erau a-ro-ia$i i #tr4.u/itu. 5iitor /are .i #e o8erea ,n #/2im1 eu mi3am -u# ,n 7o/ /u5ntu. de onoare% /4 5oi 8i /u ei 3numai /u ei% -n4 .a #8ritu. ,ntre-rinderii noa#tre6 Am 549ut% am 02i/it i tiu% /4 ei ,ndur4 /u mare 0reutate 0ri7a -e /are o -une$i dumnea5oa#tr4 de a m4 a-4ra Mu.t tim-% 53am /re9ut dumanu. meu i atun/i% am 549ut ,n dumnea5oa#tr4% un ad5er#ar de temut De /nd tiu /4 dumnea5oa#tr4 nu #unte$i dumanu. meu% a$i de5enit a. .or6 A muri de ruine% da/4 ei #3ar -utea 0ndi m4/ar o /.i-4 /4 am a//e-tat inten$ionat% un a.t a7utor de/t a. .or6 Dumnea5oa#tr4% a5e$i o inim4 8oarte mare% domnu.e6 Aadar% 5e$i a//e-ta /a #4 54 #-un adio" i 5e$i ,n04dui /a #4 r4mn #in0ur4 /are #4 7ude/ /are #43mi 8ie 1unii to5ar4i% de /are a -utea a5ea ne5oie -entru a r491una memoria doamnei% mama mea @ri/e #3ar -utea ,ntm-.a ,n urm4% #4 8i$i #i0ur% /4 eu $in ,n mare /in#te o8erta de5otamentu.ui dumnea5oa#tr4% -e /are mi3a$i 84/ut3o i /are ,mi 5a 8i /u ne-utin$4 #4 o uit 5reodat4 Adio% domnu.e +ren/a5e."6 S/ri#oarea a/ea#ta% era #emnat4 numai /u dou4 ini$ia.e6 B Ei 1ine% Conte% /e 0ndeti de a#taA ntre14 /u am4r4/iune +ren/a5e.6

B Eu /red% #-u#e Mau.uG#% /4 a/ea#t4 #/ri#oare re/e% /on8u94% ,n/ur/at4 e#te 8a-ta unui #u8.et a7un# .a .imita r41d4rii !rin 5io.en$e.e% -rin 0e#turi.e ta.e de due.i#t ai -u#3o -e 8ata a#ta ,ntr3o #itua$ie 8oarte -roa#t4% ,n 8a$a /e.or -e /are ea i3a a.e# /a to5ar4i E mai mu.t de/t -ro1a1i.% 1ietu. meu +ren/a5e.% /a domnioara de Le#-ar# #4 tre1uia#/4 #4 #e m4rite /u unu. din ei (+ren/a5e. a5u un 9m1et 0roa9ni/) Ce3iA F4/u Mau.uG#% /u .initea .ui o1inuit4 ,n ori/e /a9% da/4 a 8i -rimit o #/ri#oare3 B Nimi/6 Continu43 B Aadar% ai -u#3o ,ntr3o #itua$ie un -i/% ,m-o54r4toare3 Ea #e de#-rinde a/um de tine6 Are dre-tate6 )e3ai 8i 84/ut% tu% ,n .o/u. ei% te ,ntre1A B A2< Dra0u. meu Conte% 0r4i +ren/a5e. Ca #43mi 5or1eti aa% nu tre1uia #43mi mai #-ui /4 iu1eti i tu6 Ia ,n/2i-uie3$i tu ,n .o/u. meu i -une -e domnioara Ro9a ,n .o/u. domnioarei de Le#-ar#< B E 8oarte% -o#i1i.% /u toate /4 nu #unt -rea #i0ur de a#ta% #-u#e Mau.uG#% /u .initea .ui o1inuit46 n ori/e /a9 da/4 a 8i -rimit o #/ri#oare /a a/ea#ta% mi3a 8a/e un -un/t de onoare% ,n a r4mne de ai/i ,nainte% de3o -arte6 Iart43m4% dra0u. meu +ren/a5e. +re1uie #4 8ii /te odat4 mu.t mai 5itea9% /u #-ada ,n tea/4% de/t /u ea a8ar46 +re1uie #4 #tai .initit B A#ta e -4rerea ta% ConteA B Doamne% #i0ur /4 da6 Ai #4 #u8eri din /au9a a#ta% e #i0ur6 oi e inima #8iat4 ,n momentu. 4#ta% te 54d mai eroi/% /u 9m1etu. 4#ta 1at7o/oritor% de/t ai 8o#t% -oate% -e #/ar4 din /a#4 de Le#-ar# ,n momentu. /nd Saint3!ria/% /omanda 8o/"6 Dar 0reeti% /2inuindu3te ,n 8a$a mea% /ura7o#u. meu -rieten% -entru a3$i re$ine .a/rimi.e /are ,$i ard o/2ii6 @ inim4 mare /a a ta% nu tre1uie #4 #e -r41uea#/4 din /au9a unei dra0o#te nenoro/ite6 Eu tiu 1ine% /4 n3ai #3o ui$i ni/iodat4% dar tiu de a#emeni% /4 8ie/are minut4 are 8arme/u. ei i /4% /2iar ,n mi7.o/u. nenoro/irii% o minte 0eneroa#4 -oate /4uta i 04#i% un .u/ru intere#ant +ren/a5e. #e ridi/4 ,i ,n/2eie dia0ona.a de -ie.e ro/at4% /are ,i #u#$inea #-ad46 B La ea< S-u#e mae#tru. de #/rim4% -e un ton #/urt B C2iar du-4 /e ai -rimit #/ri#oareaA B Din /au9a" #/ri#orii6 +re1uie #43i 5or1e#/ de /ei -atru 0eneroi% 1ra5i i -.ini de /a5a.eri#m 0enti.omi ai e. B *i /e 5eti #43i #-ui de eiA S-u#e Mau.uG#% /u o im-er/e-ti1i.4 mi/are din umeri6 B Hreau #43i #-un /4 i3am omort% r4#-un#e +ren/a5e. Mae#tru. de #/rim4 #e de-4rt4 mumaide/,t i a7un#e ,n #trad4 Courteau6 Ai/i 04#i ua /ea mare a /a#ei% 8ere/at4 /u nite 1are de .emn 14tute ,n /uie -e din a8ar4% -re/au$iune ima0inat4 de Ro94 i de#tinat4 #4 8a/4 #4 #e /read4 /4 .o/uin$a% era de ai/i ,nainte -u#tie6 Dar ,n 8a$a -or$ii 0r4dinii% -rin /are #e introdu#e#e Cori0nan ,n #eara 14t4.iei% ,. 549u -e Montario. B Se/unde% ,i #-u#e e.% du3te i3. /aut4 -e Conte .a Frumoa#a Diadem4% i #-une3i /4 m4 5oi du/e #43. ,nt.ne#/ .a e. a/a#46 Montario. arun/4 o -ri5ire #-re mae#tru. A/ademiei #a.e i 549u /4 era ,n una din 9i.e.e .ui -roa#te6 Atun/i% ,i ,n41ui o1ie/$iuni.e -e /are 5oia #4 .e 8a/4 i ,n7urnd% a#/u.t4 de ordin6 n/e-u#e #4 #e .a#e #eara Strada era -u#tie6 +ren/a5e. ridi/4 unu. din #t.-ii ae9a$i de3a /urme9iu. uii% ,. ae94 re9emat de 9idu. /are ,n/on7ura 0r4dina i #e /4$4r4 -e e< A-oi% #4ri ,n 0r4din4% du-4 /e /u.-4 iar% de3a .un0u. 9idu.ui% #t.-u. 0reu de .emn6 Aadar intr4 -rin e#/a.adare6

Dar ni/i nu3i d4du #eama /e 8a/e6 @ mnie #urd4 ,. 9drun/ina#e6 Annai# de Le#-ar#% #e 04#ea% a/o.o% ,n 0r4din4% unde #in0ur4% -n4 .a a-u#u. #oare.ui% ,n t4/erea i -a/ea #erii /4.du$e i -ar8umate ,i de914tu#e -oate% ,n ea -ro1.eme.e 5ie$ii #a.e6 La /e -utu#e 5i#a% ,n /e.e dou43trei oreA Ura /ontra .ui Ri/2e.ieu 84/ea #43i 1at4 aa de tare inima3i de 8e/ioar4A L6 Sau a.t/e5aA 36 Cnd #e 84/u #ear4% #e ,ndre-t4 ,n/etior #-re /a#46 i re.ua#e 5etminte.e3i de 8at4% dar -4#tra ,n atitudine% /e5a mndru i a-roa-e #4.1ati/6 Cnd a7un#e .a .ar0u. -eron din do#u. uii% ,. 549u -e omu. /are #4rea ,n 0r4din46 A-roa-e imediat% /u tot ,ntuneri/u. /e #e .4#a#e% ,. re/uno#/u6 Un 8u.0er de mnie ,i .u/i ,n -ri5ire6 +ren/a5e. #eD a-ro-ie6 Ea ur/4 tre-te.e -eronu.ui6 E. #e o-ri .a -i/ioare.e a/e#tor tre-te% a#t8e. /4 ea ,. domina i3i 5or1ea de #u#% 84r4 #4 8i /4utat ,n#4 a/ea#t4 atitudine6 B Doamn4% #-u#e +ren/a5e. -e un ton a0re#i5% odat4 ,n -.u#% iat43m4 ,n 8a$a dumnea5oa#tr4% 84r4 5oia dumnea5oa#tr4 i intrat /a i a.te d4$i% -rin mi7.oa/e /are #unt ? 84r4 ,ndoia.4 ? de /ondamnat6 B Domnu.e +ren/a5e.% #-u#e Annai# /u o 5o/e /are tremura -u$in% dumnea5oa#tr4 #unte$i 1ine5enit .a mine6 L Mae#tru. de #/rim4 ,i mu#/4 1u9e.e6 Nu /u5inte.e a/e#tea .e PP Ate-ta#e3 Dar nu de9arm46 B Hoi 8i #/urt% re.u4 e. -e un ton a#-ru6 *i du-4 a/eea% m4 5oi du/e% -entru a nu mai re5eni 5reodat46 Dar ,nainte de a a#/u.ta de #/ri#oarea dumnea5oa#tr4% /are ,mi ordon4 de a m4 de-4rta de dumnea5oa#tr4% am /te5a .u/ruri im-ortante #4 54 adu/ .a /unotin$4% doamn46 B Atun/i 5or1i$i domnu.e% #-u#e Annai#% ,n -rada unei emo$ii% -e /are ,n/er/a ,n 9adar #4 i3o #t4-nea#/46 B A/e#te .u/ruri #unt ,n .e04tur4 /u /ei -atru 0enti.omi de /are ,mi 5or1itL P B Nite 0Znti.omi /ura7oi i /in#ti$i< F4/u Annai# #emea$46 B Da doamn4< Do5ad4 /4 au a//e-tat /2iar ai/i% #4 .u-te ,m-otri5a mea to$i -atru6 B Unu. du-4 a.tu.< *i nu uita$i /4 ,n momentu. a/e.a% ei au /re9ut /4 a5eau de3a 8a/e /u un duman de moarte6 B S-une$i mai 1ine /u un emi#ar a. Cardina.u.ui% doamn4< @ nou4 do5ad4 a /redin$ei .or% e /4 ,n noa-tea ,n /are dumnea5oa#tr4% mi3a$i 84/ut onoarea ? ,n -a.atu. de )ui#e de a3mi da o ,nt.nire .a /ona/u. Saint3 La94re% ei m3au ata/at ? de data a/ea#ta to$i -atru de3odat4 3i eu eram ne,narmat ,i datore9 5ia$a domnu.ui Conte de Mau.uG# i /ura7o#u.ui meu Se/und< Annai# tremur46 A/u9a$ia era 8oarte 0ra546 Ea 5enea de .a un om% -e /are nu3. -utea 14nuiP6 B Domnu.e% #-u#e ea% 0ndi$i354 /4 dumnea5oa#tr4 adu/e$i a/u9a$ii de .aitate% unor oameni /are nu #unt de 8a$4P B Hor1i$i de mie.ie% doamn4< Se r4#ti +ren/a5e. *i de a.t8e.% eu am dre-tu. de a .e adu/e a#t8e. de a/u9a$ii ,n .i-#a .or% 8iind/4 atun/i /nd au 8o#t de 8a$4% i3am -4.muit /u nume.e de .aiL Annai# ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t Ce5a #e ru-#e#e ,n ea ,n minutu. a/e.a% nu +ren/a5e. ,i o/u-a 0nduri.e% /i /ei -atru tineri% ,n /are ea a5ea att de mu.t4 ,n/redere6 @ .a/rim4 ,i ,m1ro1on4 -.eoa-e.e i murmur4

B Domnu.e +ren/a5e.% dumnea5oa#tr4 53a$i -urtat /u atta 0enero9itate% ,n/t 5reau #4 uit /u5inte.e a/e#tea -e /are .e3a$i -ronun$at ,m-otri5a -rieteni.or meiP dar 54 7ur /4 nu a -utea #4 a#/u.t mai mu.t de att B *i /u toate a/e#tea% tre1uie% doamn4< S-u#e +ren/a5e. .i5id de 8urie i de dra0o#te6 B Ce 5oi$i #4 #-une$i< E:/.am4 ea 8oarte a#-ruP Domnu.e +ren/a5e.% re.u4 ea imediat% /e5a mai 1.nd% 54 ro0 #43mi .4#a$i de#-re dumnea5oa#tr4% amintirea% -re/edente.or noa#tre ,nt.niriP B C2iar de m3a$i ur, de ai/i ,nainte% mu0i mae#tru. de #/rim4% totui tre1uie #4 a8.a$i /4 /ei -atru oameni% au 5rut a#t49i #4 m4 a#a#ine9e% /4 to$i -atru odat4 m3au ata/at /u #-ade.e i /u -umna.e.eP iar eu eram #in0ur% doamn4& Dar de data a/ea#ta% ad4u04 e. /u o 5o/e /runt4 /are o 84/u -e tn4ra 8at4 #4 #e3n8ioare% de data a/ea#ta eram ,narmatI Annai# /o1or, tre-te.e i 5enind .n04 +ren/a5e.% #-u#e; B Atun/i a 8o#t o .u-t4 ,ntre ei i dumnea5oa#tr4A B Da% doamn4< B *i dumnea5oa#tr4 era$i #in0urA B Sin0ur6 *i 53au ata/at to$i -atru deodat4A B +o$i -atru deodat4 Annai#% ,n ,ntuneri/u. /e #e .4#a#e% -ri5i .un0 #-re +ren/a5e.6 Ea ,i ,n4.$4 tru-u.> o/2ii ,i arun/au 8.4/4ri% iar 8a$a .ui #tr4.u/ea ,n noa-te ea o -at4 a.14 Ea #e 0ndea B Ce #3a ,ntm-.atA ? Cum de a -utut #4 .e #/a-eA E oare -o#i1i.% #4 8i 84/ut ei a#taA 3 +ren/a5e. t4/ea i ,n t4/erea .ui era un 8e. de mndrie #4.1ati/46 B L3au 8or$at #4 8u04< i #-u#e Annai#6 B Doamn4% #-u#e +ren/a5e. /u a/eeai a#-rime% ,n 8undu. /4reia erau numai #u#-ine6 Dumnea5oa#tr4 ni/i nu m4 ,ntre1a$i% /um #3a terminat a/ea#t4 /ur#4 /e mi3a 8o#t ,ntin#46 Ea r4ma#e un moment t4/ut46 A-oi #-u#e /u o /iudat4 1.nde$e; B Domnu.e% /e. -u$in mu.$ume#/ /eru.ui% /4 n3au i91utit #4 54 r4nea#/43 Ct -ri5ete re#tu. iat4 -re8er #4 ni/i nu3mi #-ui3 B +re1uie #4 ti$i% doamn4< E ne/e#ar -entru dumnea5oa#tr4% nu -entru mine< De 8a-t m3au i r4nit Cte5a t4ieturi /are nu 8a/ de/t #4 m4 u#ture% i atta tot< Nu3i mare .u/ru% doamn4< Dar #8ritu.% doamn4< S8ritu. /ur#ei /e mi3au ,ntin#3o< B Ei 1ineA !a.-it4 Annai#6 B Ei 1ine% i3am omort Era /a un #tri04t de 8urie trium84toare% #au mai /ur,nd un mu0et Stri04tu. a/e.a era ,n0ro9itor6 *i a/e#t #tri04t% r4#un4 ,n inima Annai#ei /a un r4/net ,nde-4rtat a. 5reunui .eu6 +remur4 i ridi/4 #-re e. o -ri5ire ,n#-4imntat46 n #e/unda a/eea% r491oini/a di#-4ru6 Nu mai r4m4#e#e de/t tn4r4% amu$it4 de uimire6 +ren/a5e. #e d4du#e doi -ai ,na-oi6 Annai#% /u -ie-tu. #tri5it% /u 0.a#u. tremur4tor% re.u4; B Unde #untA 3 B I3am .4#at ,n drum% doamn4% -e o#eaua -e /are a$i mer# i dumnea5oa#tr4 /a #4 54 ,ntoar/e$i de .a F.eurG6 Nu mai a5eam de /e #4 m4 mai ,n0ri74#/ de ei6 Lu-ta #3a -etre/ut .a o .e02e de F.eurG6 E o 5./ea a/o.o i un 0ru- de #te7ari !e #tn0a #unt trei -atru /o.i1e de $4rani H4 #-un .a o .e02e de F+-urG6 A#ta e tot /e 54 -ot #-une% doamn4; Cei -atru din #er5i/iu. dumnea5oa#tr4 au 8o#t nite 8ri/oi6 Au 5oit #4 m4 omoare6

S3a ,ntm-.at /4 eu i3am omort -e e. A#ta am 5rut #4 54 #-un6 A/um -ot #4 m4 retra0 din drumu. dumnea5oa#tr43*i #-unnd a/e#tea +ren/a5e. #e d4 ,na-oi6 Su#-ine amare ,i mu0eau ,n adn/u. -ie-tu.ui6 Sim$ea o 1u/urie ,n8ior4toare% ,i #ati#84/u#e mndria% anun$ndu3i e. ,n#ui% moartea /e.or -atru /a5a.eri3 *i ea ,. -ri5ea /um #e -ierde ,n ,ntuneri/u. no-$ii 84r4 a #-une un /u5nt% 84r4 a 8a/e un 0e#t Annai# de Le#-ar#% r4ma#e mu.t tim- ,n a/e.ai .o/6 La/rimi.e i #e #/ur0eau% una /te una din o/2i6 i -.n0ea -e /ei -atru tineri 0enti.omi% -e /are dra0o#tea ,i du#e#e .a moarte6 Dar% eu toat4 durerea3i #in/er4% /u tot tri1utu. -e /are inima3i de 8at4 ,. -.4tea a/e.or oameni /are o iu1i#er4% ni/i m4/ar o /.i-4 nu -unea .a ,ndoia.4 /u5inte.e .ui +ren/a5e. Fu#e#e @ /ur#46 Se uni#er4 to$i -atru% /a #43. omoare< *i a/e.e /u5inte a.e mae#tru.ui de #/rim4 r4#unau ,n41uit ,n mintea ei; B Au 5rut #4 m4 omoare6 S3a ,ntm-.at /4 eu i3am omort -e ei6 A doua 9i de diminea$4% 8oarte de5reme% Annai# ,n/4.e/4 -e un /a. i -orni #43i 5ad4 /ei -atru /a5a.eri ,n 8undu. #u8.etu.ui era /om-.et #i0ur4; +ren/a5e. nu min$ea6 Cu toate a/e#tea% ,i tre1uia o do5ad46 @ do5ad4 de /eA C4 muri#er4 ,ntr3ade54rA Ni. C4 +ren/a5e. #in0ur ,i omor#e6 )4#i 84r4 mu.t4 0reutate 5./eaua indi/at4% 549u i /o.i1e.e i d/E/4.e/4 84r4 a o54i ,n 8a$a Uneia din e.e% ,n /are% de#i0ur /4 #e 04#eau //i -atru% 8iind/4 nite oameni erau aduna$i ,n 8a$a uii Intr4 ,n4untru6 o4ranu. /4ruia ,i 5or1i#e +ren/a5e. ,n a7un% #-u#e /te5a /u5inte 0ro9a5e; B A$i 5enit -entru /ei -atru /aiA I Annai# t4/ea6 @mu. era ,ntri7orat E. ad4u04 B Sunt ,n 0ra7d6 Nu ne3am atin# de nimi/6 Ni/i m4/ar ,n /o1uri nu ne3am uitatP Du-4 un moment de o54ia.4% ar4t4 #-re /o.i1e /u de0etu. i /ontinu4; B *i -un0i.or .or #unt a/o.oP Annai# #e3n8ior46 @ #tin02erea.4 de moarte ,i #trn0ea inima6 & initea a/e.ui om o ,n02e$a6 F4/u doi -ai ,n /amera ,n /are ardeau .umin4ri6 !e .atura din#-re 8erea#tr4% .un0i$i -e nite #a.te.e% /u /a-u. n-r/ 9id% unu. .n04 a.tu.% dormea Bu##iZre% C2e5er#% Li5erdan i Fontrai..e#6 Annai# #e ,ndre-t4 #-re ei i ,i -ri5i ,n t4/ere6 !4reau /4 dorm6 I i0uri.e .or tinere% -e /are -a#iuni.e 5ie$ii .e de8orma#er4 /teodat4% #e odi2neau ,n moarte i /4-4ta#er4 o e:-re#ie -oto.it4 Annai# #e d/N/o-eri i .4#4 #43i /ad4 -4.4ria -e 7o#% -e -4mntu. 14t4torit Ln04 /a-u. .ui Fontrai..e#% era o .umnare /are ardea6 Ln04 /a-u. .ui I i5erdan% o a.t4 .umnare /are ardea6 Ln04 /a-u. .ui C2e5er#% #e a8.a im o .umnare a-rin#4 Ln04 /a-u. .ui Bu##iere% era o .umnare% dar iie/iiNta nu 8u#e#e ,n/4 a-rin#4 *i Bu##iZre% -ri5ea #-re .uminarea a/eea6 Fa$a .ui era a.14 /a i a /e.or.a.$i trei6 Dar o/2ii .ui ,i mai tr4iau inert6 !oate /4 era de-arte de .umea a#ta% 8iind/4 nu o o1#er5a#e -e domnioara de Le#-ar#> #au /e. -u$in% ni/i un #emn nu ar4ta /4 ar 8i dat 5reo aten$ie 5enirii ei ,n0u#ta ra94 de 5ia$4% /e #e #tre/ura -e #u1 -.eoa-e.e .ui% era aa de #traniu .e0at4 de .uminarea a/eea ,n/4 nea-rin#4< I6 Annai# #e a-.e/4 a#u-ra .ui Fontrai..e# i3i .u4 mna6 Nimi/ nu tre#4ri ,n ei A5u #en9a$ia r4/e.ii de moarte% /are nu e a#em4i,4toare ni/i /u r4/ea.a 02e$ii% ni/i /u ori/are a.t4 r4/ea.46 L4#4 mna #4 /ad4 .a .o/ i murmur4 ,n ea; Mort< Lu4 mna .ui Li5erdan6 A-oi -e a .ui C2e5er#6 Nu era un 0e#t de adio6 Era o a#i0urare /e i3o d4dea #in0ur4% /4 /ei trei nu mai e:i#tau6 A7un0nd .a

Bu##iZre% ,i .u4 m,na3 Atun/i% Bu##iZre ,i ,ntoar#e o/2ii din#-re .umnare i o -ri5i B Domnu.e de Bu##iZre% #-u#e ea% m4 re/unoate$iA E. o54i% -4ru /43i #/oto/ete ,n minte% ,n adn/uri.e tu.1uri aie memoriei i ,n #8rit% du-4 un e8ort 0r4i B DaL Unde mai era -atima .ui Bu##iZreA Unde era dra0o#tea a/eea ,n8o/at4% /are ,i in#-ira#e 0ndu. de u/idereA Annai#% #e a-.e/a#e /u o ne#-u#4 am4r4/iune i mi.4> dea#u-ra /e.or trei mor$i% dar 84r4 5reo #.41i/iune6 Indi8eren$a a/e#tui muri1und% o ame$i6 R4ma#e aa% un minut% t4/ut4% a#/u.tnd r4#u8.area dea#4 a .ui Bu##iZre% 0ndindu3#e .a .u/ruri /iudate6 A-oi #tri04; B Bu##iZre< Bu##iZreL Bu##iZre ,n/er/a #43i ridi/e /a-u. Annai# ,n/e-u #4 -.n046 Bu##iZre 2or/4ia ,n0enun/2ie .n04 e. i% 90.$ita de 8iori #-u#e; B Bu##iZre% m4 au9iA B Da< S-u#e r4nitu. /e5a mai .im-ede% ,ntr3o tre#4rire de 5ia$46 B Bu##iZre< Bu##iZre< !e 5iu. Dumne9eu% /um #3a ,ntm-.at a#taA Bu##iZre 9m1i6 Se a-.e/4 /a #4 /u.ea04 /u5inte.e /are tre1uiau #43i 2ot4ra#/4 de#tinu.6 B Bu##iZre< Bu##iZre< Da/4 m3ai iu1it] B Iu1it< F4/u muri1undu.% a-roa-e ,ntr3un #tri04t3!oate ,. 0a.5ani9a#e /u5ntu. 4#ta% /4/i /e5a /a un 8u.0er ,i .u/i #u1 -.eoa-e6 Dar totu. #e #tin#e numaide/t *i 9m1etu.% 9m1etu. de nede#/ri# ,i /ri#-a 1u9e.e6 B Bu##iZre< Ade54ru.< Un /u5nt< Cum #3a ,ntm-.atA Bu##iZre 84/u un 0e#t de3a1ia #/2i$at% ,n /are #e a8.a un 8e. de ne-4#are6 B A2< Da< Iu1it< !e .e0ea mea% domnu. +ren/a5e. e3 B E. 53a ata/atA B Ba nu% noi am t414rt -e e.3 A2< Ce .u-t4tor 0ro9a5 e] B Era /u -rietenii .uiA S-une< @2< S-une3miL B Ba nu< Sin0ur< Noi am ,n/er/at #43. a#a#in4m6 Dra/e% /e .o5ituri 8rumoa#e< Iu1itA ? A da< mi aminte#/3 A#ta era din dra0o#te6 Annai# #e ridi/4 ,n/8et Sim$ea o r4/ea.4 -e#te tot% o r4/ea.4 i ,n inim46 Era ade54rat% +ren/a5e. nu min$i#e6 Cu5inte.e a/e.ea ,i r4#unau /u -utere ,n /a-6 B A#ta era din dra0o#te< CumA Se 0ndea ea% dra0o#tea -oate #4 du/tt .a in8amieA In8amie< Re.u4 ea Bie$ii 14ietiL Se ae94 din nou ,n 0enun/2i i #e a-.e/4 din nou dea#u-ra .ui I .u##iZr/6 . -ri5i .un06 R4nitu. -4rea /4 re5ine .a 5ia$46 De odat4 1u9e.e i M/ ,m-ur-urar46 Un 5a. de #n0e .a /a-% ,. ,m14t46 Zm1etu. .ui de n0oni/ de5eni 1at7o/oritor6 E. #e ridi/4 i ,n/e-u #4 rd4 /u -o8t46 B Doamn4% 5oi$i #4 53o #-unA Annai#% ,n#-4imnt4tor de -a.id4% a#/u.t4 /u o aten$ie #u-rem46 I.uMiiZre -ronun$4 /.ar6 B Ei 1ine% m4rita$i354 /u domnu. de +ren/a5e. R#u. .ui a 8o#t 2ot4rtor6 Annai# 0emu uor i ,i a#/un#e 8a$a ,n mini6 De odat4 r#u. #e o-ri 1ru#/3 Annai# .4#4 #43i /ad4 mini.e tGi 549u /4 Bu##iZre muri#e6 !ro1a1i. /4 Annai# r4ma#e mu.t4 5reme% ,n0enun/2iat4 .in04 I\u7Miere% /4/i atun/i /nd #e ridi/4% -ri5iri.e3i /49ur4 -e /ea de a -atra .umnare i 549u#e /4 ar#e#e de7a de un de0et @mu. din /o.i14 o ,i -rin#e#e> era o #im-.4 datorie de o#-ita.itate3 Annai# de Le#-ar#% ,i IttM8t -un0a a/e.ui

om% /u /ondi$ia /a #4 #e du/4 #4 adu/4 -reotu. din #atu. /e. mai a-ro-iat% -entru /a /ei -atru ad5er#ari% uni$i -rin moarte% #4 8ie ,nmormnta$i /retinete6 A-oi #e ,ntoar#e .a !ari#6 n a8ar4 de nite 5eri ,nde-4rta$i% r4#-ndi$i a-roa-e ,n toat4 $ara ni/i Fontrai..e#% ni/i C2e5er#% ni/i Li5erdan% ni/i Bu##iere% nu a5eau rude6 +otui% Annai# 5oi /a /ei -atru .u-t4tori% #4 8ie ,n#o$i$i -n4 .a mormntu. .or de /ine5a Atun/i% /4ut4 #43. 5ad4 -e Du/e.e de An7ou% fEIn.iu a3. ,ntiin$a de /eea /e #e -etre/u#e6 Dar De.8inu.% de 1u/uria ,m-4/4rii% #e du#e .a 5n4toare /u Re0e.e6 La Ha.ette -.e/a#e6 *i Domnii ti/ HendWme i de Bour1on erau -.e/a$i6 Domnu. de Beu5ron era mort% domnu. de Boute5i..e era .a Ba#ti..ia i domnu. de C2ai.ai# era de ne04#it6 Di#-4ru#e i domnu. de Lou5i0ni6 Aa /4 a doua 9i% ea a 8o#t nin0 ur4 /are #4 ia -arte .a 8une1ra ,nt.nire6 Du-4 /e #e #8ri totu.% domnioara de Le#-ar#% 549u .n04 ea un 0enti.om6 Atun/i i #e -4ru /4 a/e. 0enti.om% o ,n#o$i#e ,n/4 de .a !ari# i /4 #e 04#i#e tot tim-u. .n04 ea% ,n tim-u. drumu.ui #-re /imitir6 Era un 0enti.om ,m1r4/at 8oarte #o1ru i a5ea o 8i0ur4 re9er5at4 Annai#ei i #e -4ru /4 ,. mai 549u#e unde5a% dar a/ea#t4 im-re#ie% i #e ter#e numaide/t B Domnu.e% #-u#e ea% #unte$i aadar 5reun -rieten de3a. a/e#tor -atru 0enti.omiA B Nu% doamn4% #-u#e ne/uno#/utu. B Atun/i a$i 8o#t dintre dumanii .orA B Ni/i atta doamn4 Dar #unt un -rieten a. dumanu.ui .or6 Ea ,. -ri5i /u uimire i re.u4; B !entru /e m3a$i ,nto54r4it atun/iA NP B Fiind/4 a/e#t -rieten de /are 53am 5or1it nu a ,ndr49nit #3o 8a/4 e. ,n#ui i m3a ru0at #43. ,n.o/uie#/6 H4 5or1e#/ a/um% doamn4% 8iind/4 dumnea5oa#tr4 mi3a$i 84/ut onoarea #4 m4 ,ntre1a$i% dar 54 ro0 #4 m4 /rede$i% /4 84r4 de a/ea#ta% a 8i r4ma# t4/ut 84r4 #4 #/ot ni/i un /u5nt B *i /ine e a/e#t -rieten< F4/u Annai#% -e un ton #/urt% a-roa-e a#-ru6 B Domnu. +ren/a5e.P Annai# 84/u un 0e#t de mnie6 B Cine #unte$i dumnea5oa#tr4 domnu.eA Re.u4 ea B Doamn4% #-u#e 0enti.omu.% eu #unt Conte.e de Mau.uG#6 B S-une$i domnu.ui +ren/a5e. /a #4 1ine5oia#/4 a ,n/eta de a #e mai o/u-4 de mine6 H4 iert% domnu.e Conte% /4 m3a$i ,n#o$it -n4 ai/i Dar ori/t4 re/unotin$4 ,i datore9 -rietenu.ui dumnea5oa#tr4 5reau totui #43mi -4#tre9 toat4 .i1ertatea de a/$iune6 Da/4 54 e -rietenP B E#te% doamn4< Iar eu #unt -rietenu. .ui6 Nu /uno#/ ,n/4 o #-ad4 mai 5itea94 /a a .ui i o inim4 mai no1i.4P B Ei 1ine< Da/4 54 e -rieten% domnu. +ren/a5e. are #4 54 a#/u.te; #-une$i3i /4% a/ea#t4 -rote/$ie -e /are mi3o im-une% #e a#eam4n4 mu.t /u o #u-ra5e02ere% /are m4 a-a#46 B I3am #-u#3o% doamn4 ,n/4 dJ .a ,n/e-utu. -a#iunii .ui -entru dumnea5oa#tr4 .3am -u# ,n 0ard4 I3am -re9i# /4 dumnea5oa#tr4 ,. 5e$i tr, ,n 5reo6 Cata#tro84 Cu toate a/e#tea% 5oi mai in#i#ta% 8iind/4 dumnea5oa#tr4 1ine5oi$i a3mi ordona a/ea#ta B H4 mu.$ume#/P @ ,ntre1are% domnu.e Conte; unde 53am mai 549ut euA B !e drumu. #-re F.eurG doamn4% ,n /a#a a/eea r49.ea$4 unde a$i a5ui de3a8a/e /u domnu. de Saint3!ria/6 m-reun4 du +ren/a5e. i /u Se/undu. .ui% am a5ut onoarea #4 tra0 #-ada .n04 dumnea5oa#tr46 *i du-4 a/eea% 53am ,n#o$it -n4 .a !ari#% ,n tim- /e +ren/a5e. a.er0a #43i

,ntiin$e9e -e ami/ii dumnea5oa#tr4 dJ -eri/o.u. /are ,i amenin$a6 Dar .u/ruri.e a/e#tea #unt de#tu. de de-4rtate% #3au -etre/ut a/um dou4 9i.e6 B Ierta$i3m4 domnu.e% #-u#e Annai#% /u o 5o/e #/2im1at46 Mau.uG#% 84r4 a r4#-unde% #e retra#e doi -ai% /u -4.4ria ,n mina6 () /.i-4% ea r4ma#e nemi/at4% tremurnd toat4; a-oi% #-u#e deodat4; B Adio% domnu.e< Am -utut uita 8i0ura dumnea5oa#tr4% dar nu i 0eneroa#4 dumnea5oa#tr4 inter5en$ie6 Ct de#-re domnu. +ren/a5e.P Hede$i% dumnea5oa#tr4 a5e$i dre-tate> da/4 #3ar ,n/4-4$na #4 #e ame#te/e ,n a8a/eri.e me.e% .3a tr, -oate ,n 5reo /ata#tro846 S-une$i3i a#ta< S4ri -e /a. i -orni ,n 0oan4 mare6 B Fii/4 de Re0e< Murmur4 Mau.uG#6 Biata 8at4L n tim- /e Annai# 0a.o-4 #-re !ari#% .a/rimi 8ier1in$i ,i ardeau -.eoa-e.e> #e #im$ea umi.it4% ,n5in#46 )ndu. .a /ei -atru tineri an0e5i5i% -.utea ,n ea Dar ,n minte ,i mai era i a.t/e5a% -e /are 5oia /u ori/e -re$ #4 i3. ,nde-4rte9e6 +remura de indi0nare6 Ca.u. tre#4ri i ru-#e fktm,ntu. 8u0ind #u1 .o5ituri.e de -inteni6 Annai# ,. 5edea ,n mintea ei numai -e +ren/a5e.6 . au9ea6 ]Se ntoar#e de mu.t a/a#4 i retra#4 ,n 8undu. 0r4dinii a/e.eia% /are ,i -.4/ea uii de mu.t% ,n02e$at4 toat4% #e .u-ta /u m4rea$a ener0ie a inimii #a.e% -ur4 i 8e/iore.ni/46 CA!6 ULH DRUMU< S!RE BL@IS N E!@CA ACEEA% Ri/2e.ieu .o/uia .a !a.atu. Cardina. Dar ,nt.niri.e .ui taini/e i .e d4dea tot .a -a.atu. .ui din !ia$a Re0a.46 Aadar% ,. re04#im ,n a/e.a de/or% -o5e#tindu3i !4rinte.ui \o#e8 #/ena /are #e de#84ura#e .a Lou5ru6 B A/um% ad4u04 e.% )a#ton nu mai e de temut6 B Feri$i354 de a /rede a/ea#ta% #-u#e !4rinte.e \o#e86 Un om -oate 8i mu.t mai de temut -rin .aitate% de/t -rin /ura76 De .a un /on#-irator nu -ute$i ri#/a de/t o .o5itur4 de -umna. ,n #-ate #au o ,m-u/4tur4 de -i#to.6 Dar /u )a#ton e a.t/e5a6 !rin in8amie% e. -oate #4 54 arun/e ,ntr3o /ur#4% ,n /are 54 5e$i .4#a mai mu.t de/t 5ia$a6 B Ce -oate #4 8a/4 ,m-otri5a meaA Se r4#ti Ri/2e.ieu6 B !oate #4 54 8a/4 #4 /rede$i% /eea /e a$i mai /re9ut odat4 /4 Anna DzD De Au#tria 54 iu1ete6 Cardina.u. #e ,n8ior4% #n0e.e i #e ur/4 .a /a-> dar /u o 5o/e mo2ort4 r4#-un#e; B N3am #4 /red ni/iodat4 a#taL B A$i /re9ut3o odat4 i a$i #/ri# a/ea #/ri#oare ne#41uit4 PP D De data a/ea#ta un tremur ,. #/utur4 -e Cardina.6 B Da% #-u#e e.% ne#41uit4L B Aminti$i354 de 9i.e.e noa#tre de 91u/ium% de no-$i.e noa#tre de 0ri7i3 B Da% da% murmur4 Ri/2e.ieu6 Din 8eri/ire% am -u# mna din nou -e #/ri#oare6 B Din 8eri/ire< S-u#e !4rinte.e \o#e8 ,n0ndurat B *i a/um% /nd #/ri#oarea e ar#43 B Da% 84/u Eminen$a Cenuie% re#-irnd adn/% #4 nu ne mai 0,iu.im .a a#ta6 S/ri#oarea e ar#4 ar#4 de dumnea5oa#tr46 B Ar#4 de mine ,n#umi% #-u#e Ri/2e.ieu6

+im- de /te5a minute% -4#trar4 t4/erea% 0ndindu3#e .a ,n8ri/oatu. /omar -e /are ,. tr4i#er4% -n4 ,n #eara ,n /are Saint3!ria/ adu#e#e 8aimoa#a #/ri#oare% .uat4 de .a Herdure6 B Ei 1ine% re.u4 -4rinte.e \o#e8% de /eea /e ar tre1ui #4 54 teme$i% e @ nou4 /ur#4 ,n 0enu. a/e#ta6 )a#ton e:/e.ea94 ,n aa /e5a Ri/2e.ieu /.4tin4 din /a- i #u#-in4r /a un om /are re0ret4 -n4 i i.u9ia tre/4toare a unui .u/ru 0reu de ,nde-.init6 B +re1uie% /ontinu4 Eminen$a Sa% tre1uie /a #4 #e 8a/4 ,n /e. med E/urt tim-% /4#4toria dintre )a#ton i domnioara de Mont-en#ier6 !n4 a.unei% .e #unt ,n04duite ori/e #-eran$e% a/e.or /are mai /ontea94 -e Anna de Au#tria A/ea#t4 /4#4torie% 5a 8i un .u/ru ,nde-.init% de a9i ,ntr3o .un46 &) omnioara de Mont-en#ier e .a !ari#6 E o 8at4 no1i.4 i -.in4 de 1un Dim$6 B Rine6 Dar a#ta nu e tot6 S/4-at de )a#ton% -rin a#i0urarea #/ri#4 ID /are 53a dat3o Re0e.e% -ute$i% 1a /2iar tre1uie #4 ,n#-4imnta$i no1i.imea Fran$ei% ,nainte de a ,n/e-e e:terminarea 2u02eno$i.or6 n /a-u. a/e#tei no1i.imi ne,m1.n9ite% #e a8.4 Ce9ar de HendWme i 8rate.e E8.u% Mare.e Stare$6 Lo5i$i3i -e a/etia6 Fa-tu. /4 au .uat -arte .a a/e#t miQ/ra1ii /om-.ot de .a F.eurG% 54 d4 dre-tu. .a a/ea#ta B Sunt 2ot4rt #4 /er /a-ete.e .or% #-u#e /u r4/ea.4 Ri/2e.ieu36 I Iminen$a Cenuie re8.e/t4 /te5a minute6 !4rea #4 /nt4rea#/4 /e 5a.oare -uteau #4 ai14 /e.e dou4 /a-ete6 B E -rea de5reme% #-u#e e. ,n /e.e din urm4 /u 5o/ea .ui .initit4 L) . .u0u1r46 Da/4 ,i omorm a/um% .u4m toat4 #-eran$a no1i.imii i o ,m-in0em .a a/$iuni e:treme6 Dim-otri54% da/4 ,i .4#4m #4 tr4ia#/4% dn/8. ,i .u4m /a o#tate/i% mai -utem #43i di#tru0em -e /ei /are 5or #4 #e i/ 5oi te% -n4 ,n 9iua ,n /are 5om 8i de#tu. de -uterni/i% /a #4 ne #-unem NiA-,ni a1#o.u$i6 Ri/2e.ieu% nu3i u/ide$i -e HendWme i -e Bour1on% dar iu un/a$i3i ,ntr3o temni$46 A#ta tre1uie #43i /ere$i Re0e.ui6 Fa/e$i /a Ye0e.e #4 a-re/ie9e /4 -rin /4#4toria /u motenitoarea domenii.or +eu. 2ie5 re% HendWme a /4-4tat am1i$ii 8oarte 5a#te6 Ct de#-re Mare.e S.ai/$% &6 Ud o 5ie a. U.II3.ea nu3 . -oate #u8eri i #e teme de a/e#t intri0ant are #4 #emne9e tot /e 5e$i dori6 *i /u toate a/e#tea% ,n urma a8a/erii de .a F.eurG% e ne5oie de #n0e6 Lua$i3. -e Boute5i..e6 Due.u. .ui din !ia$a Re0a.4 5i3. d4 -e mna Dar a#ta nu e tot Am .o5it3o -e Anna de Au#tria% .o5ind ,n !rin/i-e#a de CondJ% -rin are#tarea iu1itu.ui ei @rnano6 S43i d4m Re0inei o a doua .o5itur4% mai -uterni/4 de/t -rima% .o5ind3 o -e Du/e#a de C2e5reu#e6 B I #3a .4#at 5ia$aP -entru un moment% /e. -u$in6 #ta e .u/ru 8404duit% #-u#e Ri/2e.ieu6 B A/e#ta nu e un moti5% #-u#e /u a#-rime !4rinte.e \o#e86 St4-nii Annei% -ot #43i /a./e /u5ntu. dat6 Nu 54 -.e/a$i ni/iodat4 ure/2ea .a 9adarni/u. 0.a# a. /ontiin$ei i mer0e$i dre-t -e drumu. 5o#tru6 Ct de#-re du/e#a de C2e5reu#e% -entru moti5e mai ,na.te de/t a/e.ea a. /u5ntu.ui dat% tre1uie #43i re#-e/ta$i -entru moment 5ia$a i .i1ertatea6 Dar .o5i$i3o6 B *i /umA E:/.am4 Cardina.u. E. urm4rea /u aten$ia ,n/ordat4% teri1i.a e:-unere a Eminen$ei Cenuii6 !ri5ea /u o #-aim4 dea1ia a#/un#4 -e a/e. 14trn u#/4$i5% a#-ru% a#/eti/% -e /are /u un #u8.u .3ai 8i -utut r4#turna i /are% /u 5o/ea .ui #ea/4% 84r4 mnie% 84r4 -atim4% ro#tea /ondamn4ri .a moarte6 B CumA Re.u4 !4rinte.e \o#e86 !rin/i-e#a de CondJ% nu3i iu1ea amantu. -e /are Du/e#a de C2e5reu#eL6 B C2a.ai#< Mu0i Ri/2e.ieu6

B A/e.a /are tre1uia #4 54 .o5ea#/46 Eai #4 termin4m a/ea#t4 mi/4 a8a/ere% ,nainte de a ne .an#a ,n /ea mareP Ne tre1uie#/ .o/uri.e /edate de Eernie a. IH3.ea -rieteni.or #4i 2u02eno$i> ne tre1uie o no1i.ime ,m1.n9it4% o Fran$4 ,n0enun/2iat4 Numai atun/i ne 5om6 )ndi #4 .o5im S-ania% o4ri.e de \o# i )ermania% #4 re8a/em -oate Im-eriu. .ui Caro. /e. Mare i a/ea#ta% 5a 8i o o-er4 or1itoare% 5a 8i una din a/e.e o-ere ,ntune/ate i #tr4.u/itoare totdeodat4% -e /are I#toria .e /ontem-.ea94 /u 0roa94 i /u re#-e/t *i din a/ea#t4 e-o/4% numai dou4 8i0uri #e 5or i5i; 8i0ura -a-ei i a .ui Ri/2e.ieu6 B *i a dumnea5oa#tr4< !ro8e#oru. meu< )8i Ri/2e.ieu #u17u0at% 1ine84/4toru. meu<P S-une$i< Ce .o/ 5oi$i #4 o/u-a$i dumnea5oa#tr4 ,n I#torieAP !4rinte.e \o#e8 #ur#e i r4#-un#e; B Eu% eu 5oi 8i /eea /e #unt /u5io#u.6 Stare$ a. /a-u/ini.or% du2o5ni/u. Eminen$ei Sa.e Cardina.u. de Ri/2e.ieu6 Urm4 un minut de Mi/uS,n /are tim-% /ei doi 14r1a$i r4ma#er4 5i#4tori% 8a$4 ,n 8a$4 /u .iim/ta .^g&666 A-oi Ri/2e.ieu re.u4 Ra-oarte.e #-ioni.or mei% #-un /4 Du/e#a a .uat drumu. #-re .i.oi#% du-4 /e a tre/ut o /.i-4 -e .a F.eurG6 *i /ei.a.$i /on7ura$i% tot #-re i ,iDP ,n #/ ,ndrea-t46 Drumu. #-re B.oi#% e drumu. #-re Nante#6 Nante# e /2eia Itidn0ni/i6 Du/e.e de HendWme #e du/e .a Nante#6 +re1uie #4 a7un0e$i a/o.o ,naintea .ui% #au ,n a/e.a tim- /u e.% da/4 nu 5oi$i /a Ce9ar #4 itk tMi./ Nr/tania6 +re1uie /a Re0e.e #4 #e de/id4% #4 8a/4 a/ea#t4 demon#tra$ie6 +re1uie /a e. ,n -er#oan4% #4 mear04 .a Nante#6 Da< S-u#e Cardina.u. ,n0ndurat *i Nante# e 8oarte a-roa-e de I a Yo/2e. .e6 Mine% am #43i 5or1e#/ Re0e.ui C) nou4 t4/ere% ,ntreru-#e di#/u$ia .or% a.e /4rei /on#e/in$e% au 8o#t iiu/0i#.rut/ de I#torie6 !4rinte.e \o#e8 ,n/e-u din nou; (it de#-re Du/e#4% nu tre1uie -ierdut4 din 5edere6 m-iedi/a$i3o iu ori/e /2i-% /a #4 nu #e ,nt.nea#/4 /u C2a.ai# i /u HendWme6 H4 ,n imi/ -entru a/ea#ta un #-ion #u1ti. i /are are mu.te .u/ruri -e /are .ie1uie #4 i .e ierta$i; Ra#/a##e de e:em-.u6 Ne3a #/4-at .iu .3am 549ut< S-u#e !4rinte.e \o#e86 L3am 549ut .a I ^ m0 7oumeau6 Am -u# unu. din /o-oi -e urme.e .ui U.time.e 5eti #unt /8t Ra#/a##e% du-4 /e a 8o#t ,n/on7urat% ,n a-ro-iere de 2a.e% a reuit #4 I u046 I% e]a 7u/at i o 8ar#4 admira1i.4 oameni.or -o.i$iei /are ,. -ndeau ii/iinA .a /.6 La ora a/ea#ta% #3a re8u0iat ,n .o/uin$a mae#tru.ui de #/rim4 ri/n/a5/.6 B Ei 1ineA F4/u Ri/2e.ieu6 B Ei 1ine% am #43. trimit #43. -rind4 mine diminea$46 Atun/i +ren/a5e. e de a/ord /u #-ionii meiA B +ren/a5e. e i9o.at% #-u#e !4rinte.e \o#e8 ridi/nd din umeri +re1uie #43. -rinde$i -e omu. a/e#ta /t mai /ur,nd6 & i3a -re5enit .a iuu- -e )a#ton% HendWme i -arti9anii .or6 E. are #4 53o #mu.04 -e Annai# de Le#-ar#% ni/i #4 nu 54 ,ndoi$i B Saint3!ria/ are #4 mi3o adu/4 -e 8ata a#ta6 B Atun/i #4 #e 0r41ea#/4% #4 #e 0r41ea#/4< !oate /4 ea e mai de i/inut de/t to$i /ei.a.$i .a un .o/6 !oate /4 a/e#t +ren/a5e. #4 8ie 8iri/e.u.P I/D 8ii#i- /are 5a o-ri 0oana d5#6 #-re a/ea#t4 -utere #u-rem46 B ntr3ade54r% a doua 9i% Ri/2e.ieu a5u o .un04 ,ntre5edere /u I udo 5ie a. UEI3.ea6 Re0e.e urma #4 8a/4 o /4.4torie6 Curtea 8u 8oarte 1u/uroa#4 de a/e#t dar /e i #e 84/ea Bu/uria de5eni

entu9ia#m /nd #e a8.4 /4 -entru a/ea#t4 /4.4torie% Ma7e#tatea Sa 2ot4r#e /a #4 8ie ,nto54r4it de o im-ortant4 e#/ort46 +re1uiau #4 mear04 /u e.% nu numai dou49e/i de /om-anii de mu/2etari a.e #a.e% dar ,n/4 trei mii de oameni din in8anteria e.5e$ian4% dou4 mii de /a5a.eriti i dou4#-re9e/e tunuri% /are 8ormau /iudata e#/ort46 Ct de#-re $inta a/e#tei /4.4torii /are #em4na 8oarte mu.t /u o e:-edi$ie% nu era tiut4 de nimeni Dar 8ie/are Senior de .a Curte ,i 84/u -re-arati5e.e% /a i /nd ar 8i 8o#t 5or1a de r491oi A/um tre1uie #4 re5enim .a Lou5i0ni6 Am 549ut /4 du-4 o /ri94 de 8urie i de di#-erare /are dura#e mai mu.te ore% Lou5i0ni ,i re5eni#e ,n#8rit ,n 8ire6 Se 84/u#e noa-te de mu.8ICe or4 eAI ,ntre14 e. -e ne8eri/itu. de 5a.et -e /are era #43. #trn04 de 0t i ,n urma ,n0ri7iri.or /4ruia ,i re5eni#e e.6 L B +o/mai6au 14tut ore.e dou4#-re9e/e6 B Mie9u. no-$iiI murmur4 Lou5i0ni tre/ndu3i /u -a.ma -e 8runte6 Cu toate a/e#tea tre1uie #43. 54d -e Cardina. numaide/t A7ut43m4 #4 m4 ,m1ra/3@dat4 ,m1r4/at% un 8e. de toro-ea.4 ,. /u-rin#e6 Dar% #t4-nindu3i #.41i/iunea e. #e tr, a8ar46 Aeru. no-$ii ,. 84/u #43i re/a-ete 5i0oarea E. a.er04 .a !a.atu. Cardina.u.ui i 0ra$ie 8 a5oarei de /are #e 1u/ur4 i 0ra$ie i -un0ii #a.e% a8.4 /4 Ri/2e.ieu #e a8.a ,n -a.atu. din !ia$a Re0a.46 Cnd a7un#e a/o.o% to/mai -.e/a !4rinte.e \o#e86 Sunt /.i-e ,n /are ni/i nu mai e:i#t4 0reut4$i de ,ntim-inat Lou5i0ni -utu o1$ine /eea /e nimeni nu ar 8i -utut o1$ine ,n momentu. a/e.a #4 8ie introdu# .a Cardina< Ri/2e.ieu% ,n .u-t4 /u am1i$ii.e #a.e% ,. -rimi .a ora dou4 i 7um4tate noa-tea -e Lou5i0ni% /are i #e -4ru /4 un #-e/tru6 Dintr3o -ri5ire% ei #e ,n$e.e#er46 B Mon#eniore% #-u#e Lou5i0ni /u o 5o/e r40uit46 L3a$i .4#at -e C2a.ai# #4 8u046 B E dre-t% #-u#e Ri/2e.ieu% /are ni/i nu #e 0ndea #4 remar/e tonu. amenin$4tor a. #-e/tru.ui Dar eram #4 trimit du-4 D5#6 B Ca #43. -rind< !entru a#ta am i 5enit% #-u#e /u a#-rime Lou5i0ni6 De .a #-ion .a 91ir% nu e de/t un -a#> ,. tre/ i -e a/e#ta< B Foarte 1ine6 !.e/a$i /2iar a/um6 C2a.ai# e -e drumu. #-re Boi#% ,n/otro #e du/e i Du/e#a de C2e5reu#e i /ei.a.$i /on#-iratori Hre$i #4 54 dau oameniA B Nu6 Doar un ordin /u /are #4 -ot tre/e -or$i.e orae.or6 B Lat43.% #-u#e Ri/2e.ieu #emnnd o 8oaie de 2rtie6 +oate a/e#tea erau #-u#e ,n /u5inte #/urte% -rintre r4#u8.4ri .a 8e. de ne u rte i a#-re6 B Lua$i i oameni< Re-et4 Ri/2e.ieu6 B Hreau #4 8iu #in0ur% #-u#e Lou5i0ni6% *i Ri/2e.ieu #/ri#e re-ede ordinu. urm4tor; Din @rdinu. Re0e.ui% Domnu. Ca5a.er de Lou5i0ni 5a -rinde i are#ta -e tienri de +ti..5Grand% Conte de C2a.ai#% ,n ori/e .o/ i .a ori/e or4 .3ar 04#i6 +o$i tt8I.8/rii din di5er#e.e 0u5ern4minte 5or 8i o1.i0a$i #4 a#/u.te de ori/e r5e2i9i$ie a Ca5a.eru.ui de Lou5i0ni% 84/ut4 ,n #/o-u. de a a7uta .a utD8a#t4 are#tare"6 I% ou5i0ni ,ndoi do/umentu. i3. -u#e ,n 1u9unar 84r4 #43. /itea#/46 Yie2e.ieu e9it4 o #e/und4% a-oi #-u#e; B A5e$i 1aniA Lua$i #4/u.et,d a/e#ta3 Mi3. 5e$i ,na-oia /nd totu. PP iP : 5ti 8i #8rit% ad4u04 e. /a #43. a7ute -e nenoro/itu. /e #e a8.a .a dou4 de0ete de ne1unie6 Dar Lou5i0ni nu mai a5ea ne5oie de mena7amente i 8iind/4 nu $i 5oi 1ani .a e.% .u4 #a/u.%

/are /on$inea /in/i #ute de -i#to.i6 Cardina.u. Min4; B Un /a. -entru Domnu. de Lou5i0ni% #-u#e e< Ce. mai 1u. /a. -e nn e . ai6 Cte5a minuteD mai tr9iu% /a.u. era 0ata6 Ri/2e.ieu ,n/er/4 #43i Mi.i/e mora.u. .ui Lou5i0ni; B Du/e$i354% domnu.e6 )ndi$i354 /4 D5#6 #unte$i -urt4toru. 7iiN.i$iei Re0e.m6 ? Mon#eniore% #-u#e Lou5i0ni% eu du/ /u mine numai unt mea> i a#ta e de a7un#6 *i -.e/46 Un #8ert de or4 mai tr9iu% iei#e din !ari#6 C2a.ai# nu ,i 5/ Lde/t un a5an# de o 7um4tate de 9i% ,naintea .ui6 E. tre/u de I on07oumeau 84r4 #4 #e o-rea#/46 Diminea$a% a7un#e .a Etam-e#6 Am 549ut /4 Ra#/a##e intra#e ,n /a#a .ui +ren/a5e< Cnd a7un#e Iu -rimu. eta7% unde .o/uia doamna \aro0ne% au9ind mritu. /ine.ui% #e ,ntre14 da/4 #e /4.4u9i#e ,ntr3ade54r du-4 re0u.i.e .ui de -ruden$4% /are -i n8t ,n momentu.% a/e.a ,i /ondu#er4 5ia$a Cori0nan I3u. miro#ea -e Le1 u4 i mria ,n41uit Ra#/a##e% im-re#ionat% era #4 #e /o1oare% ,i iu. ua #e de#/2i#e i un indi5id .un0 i #.a1 a-4ru /u un #8eni/ ,n min4% #tri0nd; B Ei dra/e% oare #4rmanii 1ur02e9i .initi$i nu #e mai -ot odi2ni ,m -a/eA E o or4 de dormit% mi #e -are% nuA n#-4imntat% Ra#/a##e ,. -ri5i o /.i-4 -e #4rmanu. 1ur02e9 /are de a.t8e. era ,m1r4/at /u un /o#tum dintre /e.e mai /iudate% ,ntr3o 8u#t4 5e/2e a#ortat4 /u o 1.u94 de dam4 B Cori0nan< Stri04 Ra#/a##e6 Mereu Cori0nan< B Ra#/a##e< Mu0i Cori0nan6 Iar4i in8erna.u. de Ra#/a##e< Atun/i #e au9i din 8undu. a-artamentu.ui o 5o/e tremur4toare #-unnd; B Dra04 domnu.e Cori0nan% .ua$i #eama% -oate e 5reun -un0a< B N3a5ea ni/i3o 8ri/4 #/um-4 mea% r4#-un#e Cori0nan% 2o$u. nu e#te de/t Ra#" Nu mai a5u tim-u. #4 termine6 S8eni/u. 91ur4 ,ntr3o -arte% /a-u/inu. #e re#to0o.i ,ntr3a.ta% i dou4 $i-ete a#/u$ite r4#unar4 1o.idu.< Era 1o.idu.< Era Ra#/a##e% /are indi0nat /4 ,. 84/u#e 2o$% ,n/er/a#e ,n/4 @ dat4 #4 -4trund4 /u /a-u. ,nainte ,n #toma/u. /um4tru.ui ,n ,ntuneri/u. /e #e 84/u#e% Cori0nan #e ridi/4 i ,i trnti un -umn% .a ,ntm-.are% /u toat4 -uterea6 Ceea /e Cori0nan nu -utu#e reui de/t 8oarte rareori ,n -.in4 9i% reui de data a#ta 0ra$ie ,ntm-.4rii6 !umnu. & #e a14tu ,n $ea#ta .ui Ra#/a##e% /are #e -r41ui -e 7um4tate .einat ,n tim-u. a/e#ta% doamna Bri02itta \aro0ne a-rin#e ,n 0ra14 mare o .umin4 i atun/i ,. 549u ,ntr3o -arte -e Cori0nan $in,ridu3 #e /u m,imi.e de 1urt4 i ,n a.ta -e Ra#/a##e ae9at -e 7o#% n4u/it 3iar ,ntre ei /ine.e ur.nd mereu% /u #in0ura .ui ure/2e /iu.it4 Bri02itta #e re-e9i /u 02iare.e ,nainte6 Dar Cori0nan o o-ri /u un 0e#t B Cumetre% #-u#e e.% da/4 5rei #4 nu3mi denun$i a#/un94toarea% ,$i o8er o#-ita.itate6 B @are< Atun/i eti ai/i% .a tine a/a#4A F4/u Ra#/a##e ridi/ndu3#e6 B Aa% -u$in% #-u#e /u mode#tie /4.u04ru.% ,n tim- /e doamna \aro0ne #e 8or$a #4 roea#/4% .u/ru .a /are #e /49ni de0ea1a6 B *i /e3i /u /o#tumu. 4#taA Re.u4 Ra#/a##e imediat E 5reun anteriu de /roia.4 nou4A B D43. nai1ii de anteriu< Mai ,nti% tu nu mai -o$i #43mi #-ui -o-4% 8iind/4 am renun$at .a mntuirea #u8.etu.ui meu i .a .e0ume.e mn4#tirii6 Eu intra#em a/o.o 84r4 5oia mea6 nainte -urtam 1.u94 de #-ada#in6 B *i a/um -or$i /om1ine9on% -o-4< B Eti nedre-t /u mine% Ra#/a##e6

B *i tu eti /ara02io#6 Cu toate a/e#tea% /on#imt #4 nu3$i dema#/ 84r4de.e0i.e% da/4 7uri #43 mi re#-e/$i i tu mie a#/un94toarea 5reau #4 m4 in#ta.e9 ,n .o/uin$a .ui +ren/a5e.6 " B La +ren/a5e.A E:/.am4 Cori0nan 14nuitor6 *i de /e .a +ren/a5e.A I ni 549ut -e unde5aA Da/4 ,. -redai% 5reau i eu -artea mea< B Ai #3o ai% -e /u5ntu. meu6 A/um% ordon43i a/e#tei /in#tite doamne% #43mi -redea /2eia a-artamentu.ui6 A.t8e. 5a tre1ui #43i 8or$e9 1roa#/a6 Doamna \aro0ne #e #u-u#e6 Lu/ruri.e a#t8e. aran7ate% Cori0nan ,i re.u4 #omnu. ,ntreru-t6 Ra#/a##e #e ur/4 #4 #e in#ta.e9e .a +ren/a5e. i /a#a intr4 din nou ,n ordine6 EI #e arun/4 aa ,m1r4/at -e -at% ,n tim- /e Cori0nan I3u. #e /ui14ri -e /o5or% unde adormi A/ea#t4 8eri/it4 #itua$ie dur4 /te5a ore% /nd 8u dete-tat de .4tr4turi.e .ui Cori0nan I3u.6 B A#ta3i a/um< Murmur4 Ra#/a##e% /u o/2ii ,n/2ii Eaide% ta/i odat4% /ea#u.e dete-t4tor< A#t49i n3am ne5oie #4 m4 #/o. /u noa-tea ,n /a-666 Hreau #4 dorm6 *i /um /4$e.u. .4tra mai tare% Ra#/a##e dK#/2i#e o/2ii i r4ma#e n4u/% /u -4ru. 91r.it% /u 0ura .ar0 de#/2i#4 .a /a-u. -atu.ui #e a8.a Co/ard% /are ,i 9m1ea /t #e -oate de ama1i. i /are era ,n#o$it de o tru-4 ,ntrea04 de i#/oade6 B @2< F4/u Ra#/a##e ,ntr3un 0eam4t B Da< F4/u #im-.u Co/ard6 Ra#/a##e #e ridi/4 84r4 a mai /ere ni/i un 8e. de e:-.i/a$ii @amenii -ro/uroru.ui /rimina. ,. ,n/on7urar4 n/e-nd #4 /o1oare i a7un0nd ,n dre-tu. uii doamnei Bri02itta% Ra#/a##e ,ntre14 B *i Cori0nanA B R41dare% #-u#e Co/ard6 Are #4 8ie 04#it i e.6 Are #4 8ie 04#it< Atun/i% ar ,n#emna /4 -e6 Cori0nan nu3. ure#ta#er4< Ra#/a##e% arun/4 o -ri5ire -ie9i4 #-re u4% /a i /nd ar 8i 5rut #4 5or1ea#/4 B S4 mer0em< S-u#e 1u/uro# Co/ard6 B Ei 1ine< Da< S-u#e Ra#/a##e6 S4 mer0emL *i /o1or,6 Fa-ta .ui 8u#e#e -ur i #im-.u #u1.im4 ,n 8a$a uii din #trad4 ate-ta o tr4#ur4 ,n/2i#4 #o.id% 84r4 miner tg/ din4untru i a.e /4rei ui #e ,n/uiau /u /2ei; nite ,n/2i#ori -e dou4 mate6 Ra#/a##e% #trani/ ,n02emuit ,ntre doi 91iri% 8u du# ,n 0a.o-u. a doi 5i0uroi /ai norman9i Du-4 un tim- de 0oan4% /are ,i -4ru e:traordinar de #/urt -ri9onieru.ui% /u-eu. #e o-ri6 Ne8eri/itu. Ra#/a##e 8u /o1ort i 549ndu3#e ,n 8a$a M4n4#tirii Ca-u/ini.or 84/u o #trm14tur4 de am4r4/iune6 Cori0nan I3u. era i e. a/o.o% /u .im1a #/oa#4 de /t 8u0i#e du-4 tr4#ur4 i /u ure/2i.e 7a.ni/ -.eotite6 Ra#/a##e 8u emo$ionat i i #e adre#4 8oarte 1.nd; B Adio% n3am #4 te mai 54d de3a/u ,nainte $o-4ind /u /e.e trei .a1e a.e ta.e i n3am #4 te mai tra0 de ure/2i6 *i tu% tu n3ai #4 m4 mai dete-$i diminea$a% doar da/4 nu /um5a #4 ai r41dare #4 ate-$i 9iua 7ude/4$ii de a-oi i -uterea de a a.er0a -n4 ,n 5a.ea .ui \o#a8at Bietu. /4$e. a#/u.t4 a/e#t di#/ur# i -oate /4 ,. ,n$e.e#e#e% /e. -u$in du-4 tonu. 5o/ii .ui Ra#/a##e ,. 14tu#e de attea ori% dar #e ,m-4/a#er43Ra#/a##e era #in0uru. i uni/u. -rieten a. .ui Cori0nan I3u. Cine.e era #in0ur4 i uni/a rud4 a .ui Ra#/a##e6 @ /.i-4 mai tr9iu #e 549u ,n /urtea mn4#tirii Co/ard ,. /ondu#e -e Ra#/a##e -n4 ,ntr3o /amer4 7oa#4% #o.id 8ere/at4 /u 0ratii i 945oare6 n momentu. /nd #4 ,n/2id4 ua .a -.e/are% Co/ard #e ,ntoar#e #-re -ri9onier i ,i #-u#e /u aeru. /e. mai #er5ia1i.

B Nu 5rei% 7u-n Ra#/a##e% #4 te ,n54$ /um ar -utea #43. #trn04 /iuma de 0t -e un 5itea9A B !e .e0ea mea% nu a 8i #u-4rat da/4 ai -utea% #-u#e /u mndrie Ra#/a##e6 B Ei 1ine< Zm1i /u 1.nde$e Co/ard% #e ia /ium4% #e ame#te/4 /u /ne-4% #e r4#u/ete /u 0ri74 i #e 8a/e din ea o /ium4 .un04 de 8orma unui ar-e 8rumo#% /u -ie.ea /am a#-r46 Du-4 a/eea% #e un0e 1ine a/ea#t4 /ium4% #e ,n84oar4 ,n 7uru. 0tu.ui i i #e d4 8orma unui trean06 Atun/i% #e .a#4 #4 /a9i de #u#% din /a-u. #/4rii i #im$i /um te #trn0e /iuma de 0t% uure.3uureL6 *i #-unnd a/e#tea Co/ard iei i ,n/2i#e ua ,n -erete.e din 8und #e a8.a o 8erea#tr4 mare% /e d4dea ,n /urte6 Ra#/a##e ,i re9em4 8a$a de 1are.e 0roa#e de 8ier i -ri5i ,n /urte% -entru La nu -ri5i ,n #u8.etu. .ui6 Era a.1 /a 5aru. Bietu.ui om i #e -4rea /urtea a/eea ,ntune/at4% /a un .o/ de de#84tare6 !ri5ea /eru. i ,i um-.ea o/2ii /u o u.uit4 5i9iune a 5ie$ii Un /4.u04r iei din 0ra7d tr40nd de /4-4#tru un /a. 8rumo#% 5i0uro#% ,neuat% /u /o1urii 1ine um-.u$i Ra#/a##e #e 0ndi; B F4r4 ,ndoia.4 /4 5reunu. din /4.u04ri are #4 ,ntre-rind46 @ i AIAtorie6 @2< Da/4 a 8i ,n .o/u. .ui< Dar a#ta nu are #4 #e mai ,ntm-.e6 I I/i< Biet Ra#/a##e< F. ,n/e-u #4 -.n04 amar6 n a/e#t moment% ,. 549u -e !4rinte.e6 ItMi/8% /are% ieind din 1i#eri/4% #e ,ndre-ta #-re e< Stare$u. intr4 Ra#/a##e /.4n$4nea din din$i i murmur4 Hine moartea<P D B Ra#/a##e% #-u#e !4rinte.e \o#e8% ai #4 te ur/i imediat -e /a. i ai iei drumu. #-re B.oi#6 Ai 1ani i -i#toa.e ,n /o1uri6 Ai #3o /au$i i #3o 04#eti% .ie /e3o 8i% -e doamna Du/e#4 de C2e5reu#e% /are #e ,ndrea-t4 #-re B.oi#6 @dat4 /e ai 04#it3o% n3ai #3o mai -4r4#eti Ai #43mi trimi$i iu I i//ar/ 9i un /urier /are #4 m4 -un4 .a /urent /u 8a-te.e i 0e#turi.e Ni.e6 *i mai a.e#% a#/u.t4 1ine ai/iD -rin ori/e mi7.o/ ? -rin ori/e mi7.o/% mm tuA Ai #3o ,m-iedi/i -e Du/e#4 /a #4 #e ,nt.nea#/4 /u domnu. de HendWme i /u domnu. Bour1on /are o atea-t4 .a B.oi#6 !.ea/4% YiiN/a##/% nu e ni/i o /.i-4 de -ierdut Lui Ra#/a##e i #e ur/4 un 5a. de #n0e ,n o1ra7i @/2ii i #e 2o.1ar4% tA i ia#4 din /a-6 E. #e -r41ui% /a i /um .3ar 8i do1ort -umnu. .ui C Iori0nan6 B S4 mer0em% #e r4#ti !4rinte.e \o#e8% #/2i$nd o mi/are de 8urie> uite% /ara02io#u.% /um #3 a ,nmuiat ? /iuma #4 te #trn04 de 0,tL B EaiI ur.4 Ra#/a##e6 *i D5#6 .a 8e.% Cu5ioia Hoa#tr4A< ? Nu% nu< I Ai A /ium4L ntr3o /.i-4 #e ridi/4 ,n -i/ioare6 B Ai ,n$e.e# 1ineA S-u#e !4rinte.e \o#e86 B +ot% ,na.t -rea S8inte< Eor/4i Ra#/a##e /a ,n de.ir6 *i mai a.e# #3o mi-i/di/ -e Du/e#4 /a #4 #e ,nt.nea#/4 /u /ei doi e8i ai /om-.otu.ui . ot< +ot< A2L B Atun/i -.ea/4 i Ceru. #4 te /4.4u9ea#/4< b Cte5a #e/unde mai tr9iu% Ra#/a##e% /4.are -e 8rumo#u. /a. -e t ur/ ,. 549u#e /um ,. #/otea din 0ra7d% iei -e -oarta /ea mare a niIiiA#tirii6 Era 0ata #4 -ornea#/4 ,n 0a.o-% 1eat de 1u/urie% n4u/it ,n/4 i.e neo1inuitu. noro/ /are ,i /49u#e -e /a-% /nd 94ri -e -artea /ea.a.t4 $i i . 49ii -e Cori0nan I3u.% tri#t% /u./at -e 1urt4% /u 1otu. -e .41u$e.e din In$A% /u ure/2ea -.eotit43 B Cori0nan< Stri04 Ra#/a##e6 C, ine.e #e ridi/4% ,. -ri5i un moment% a-oi% /u #/n/ete i .4tr4turi gD roMto0o.i -rin $4rna de -e #trada Saint3 EonorJ> ,i m4rturi#ea i e. I Miruria /um -utea6 Ra#/a##e% urmat de /4$e.u. .ui% #e du#e ,nti ,n #trad4 Ferronnerie% .a /r/iuma a/eea do#ni/4% a /4rei /r/ium4rea#a ,. -rimi#e aa 1ine atun/i /nd era urm4rit F4r4 a /o1or, de -e /a.% #e /4ut4 ,n eo1uri i 549nd a/o.o un #a/ 1ine um-.ut /u 1ani%

#/oa#e trei -i#to.i i /2emnd3o -e /r/ium4rea#a% ,i d4du #-unnd; B Un -i#to. -entru om.et4% unu. -entru u./i/a /u 5in re/e i unu. -entru o#-ita.itatea /e mi3 ai o8erit3o6 A/um% 8iind/4 -.e/ ,n /4.4torie% ,$i .a# /ine.e meu6 Ai 0ri74 de e< S4 i #e dea de mn/are /t o 5rea i #4 ai 0ri74 #4 nu 8ie 1at7o/orit de nimeni din /au9a ure/2ii /are ,i .i-#ete6 Cr/ium4rea#a .u4 /4$e.u. ,n 1ra$e i #e du#e #43. ,n/2id4 ,n LD D Bu/4t4rie% /u mii de mu.$umiri6 *i Ra#/a##e% .initit ,n -ri5in$a #oartei /4$e.u.ui% iei din !ari# i re#-irnd adn/% 1eat de .i1ertate% -orni ,n 0a.o- -e drumu. ,m14iat de #oare6 CA!6 ULHI DIS!@ZI+IHU< UNEI B+LII ANNAIS% a doua 9i du-4 /e% ,n#o$it4 de Mau.uG# /ondu#e#e -e /ei -atru An0e5i5i .a /imitiru. unui 1iet /4tun% #e #im$i tare -4r4#it46 !u$in /te -u$in% /ei -atru tineri .ua#er4 /te un .o/ ,n 5ia$a ei6 A/um% .o/ui era 0o< Ea ,i -.n0ea ,n mod #in/er% /a -e nite 8ra$i di#-4ru$i Se 0ndea /4 to$i -atru o iu1i#er43 Dar ,i #-une de a#emenea /4 ni/i unu. din ei nu ,i in#-ira#e un a.t 8e. de #entiment de/t a/e.a de a8e/$iune 8r4$ea#/4% -e /are ,. ,m-4r$ea ,n mod e0a. ,ntre to$i -atru6 Fu#e#e o noa-te ,n0ro9itoare -entru ea a/eea ,n /are +ren/a5e. ,i anun$a#e moartea an0e5i5i.or6 @re.e /are urmar4 du-4 ,ntoar/erea ei .a !ari# 8ur4 i mai ,n0ro9itoare% 8iind/4 atun/i 8u#e#e ne5oit4 #43i m4rturi#ea#/4 #in/er /4 un #in0ur om o/u-a#e ,n mintea ei .o/u. -e /are tre1uia #43. o/u-e a/o.o /ei -atru /a5a.eri6 Mndria ei de 8e/ioar4 r491oini/4 -rimi#e -rin a/ea#ta o a#-r4 .o5itur46 n diminea$a a/ea#ta ea #e -.im1a 84r4 ro#t -rin /a#a a/eea mare% -u#tie6 Se du/ea i 5enea de /o.o -n4 /o.o% /4utnd #43i dea #eama de unde ,i 5enea mnia ,m-otri5a ei ,n#4i i #e 04#i .a un moment dat ,n /a-u. #/4rii% unde a5u#e#e .o/ .u-ta /u oamenii .ui Saint3!ria/6 Ea ,. re549u -e +ren/a5e. ,n mi7.o/u. -ra8u.ui i a 8umu.ui% ridi/nd mo1i.e.e% do1orndu3i -e a#ediatori% #u#$innd e. #in0ur unu. din a/e.e ata/uri r-.//% /um numai /a5a.erii /ru/ia$i -oate /4 au mai #u#$inut ,. 5edea ..ugf:Dde i totui nu 5oia #43. 5ad46 (i,8,ind% Annai# de Le#-ar# ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t i mini.e i #e ut .in#er4 /u -utJre6 *i ,n mi/area a/ea#ta -ri5iri.e ,i /49ur4 -e un ine. -e /are3. -urta iu de0et6 Ea tre#4riP i murmur4 Da/4 5reun -eri/o.354 amenin$4% Irimite$i3mi a/e#t ine.P A#ta mi3a #-u# /nd a -.e/atP A/e.a /are m4 5a /4.4u9i% a/e.a /are m4 5a ,nt4ri% a/e.a /are m4 5a #mu.0e din -eri/o.u. 75 /are ,. 04#e#/ ,n mine ,n#4mi% mai de temut de/t toate -eri/o.e.e /iP ie m4 ,n/on7oar4% a/e.a% mam4% are #4 8ie /e. -e /are tu .3ai iu1it<" ntr3o /.i-4% ea ,i .ua#e 2ot4rrea #43i trimit4 ine.u. .ui Loui# de Ui/2/.i/u% Cardina.3 Ar2ie-i#/o- de LGon6 *i ,n momentu. /nd Annai# .u4 a/ea#t4 2ot4rre% de a3. /2ema ,n u7utoru. ei -e Ar2ie-i#/o-u. de LGon% 8ata a/eea -e /are domnioara YnQ7i i3o d4du#e /a #er5itoare 8u ,n #a.a de onoare6 Era o 8emeie /a.m4% m2ii#t4 i -rudent4% de 5reo trei9e/i de ani% /are ,n$e.e#e#e admira1i. ,n ini unea de #u-ra5e02ere -e /are i3o a#uma#e6 I UDunn4% #-u#e ea% e -e #trad4 un om /are de a9i de diminea$4 #e -.im14 de /o.o -n4 /o.o6 !oate /4 e 5reun #-ionAP Annai# a.er04 .a una din 8ere#tre.e /e d4deau ,n #trada Courteau $i 58.Q6 U ,ntr3ade54r un 5.470an mare% #o.id /a un munte% /are% /u mna reQenuit4 -e mneru. unei #-ade 8ormida1i.e% ,i #un4 -aii -rin 8a$a /r/i6 Annai#% /are nu3. re/uno#/u#e -e Conte.e de Mau.uG#% ,. re/uno#/u -e Montario.6 De /e 0nd a#/un# a#/u.t4 ea atun/iA DF4r4 a mai fud//a% d4du ordin /ameri#tei #4 #e

du/4 #43. /2eme -e omu. a/e.a6 ^ ite5a minute mai tr9iu% Se/undu. #e a8.a ,n 8a$a #a6 B Domnu.e% #-u#e /u 1.nde$e Annai#% m4 /unoate$iA B !rea mu.t& #-u#e a#-ru Montario< Datorit4 d5#6 mae#tru. a #.41itP .e tot6 Ru0inete% doamn4% 54 #-un eu% ru0inete de tot Dei .3am 8or$at D.S.ii//m un a#a.t de #/rim4 .a domnu. Conte a/a#4 i .3am atin# de dou4 ori din 9e/e6 mi 5enea #4 -.n0% doamn4< Annai#% admir4 /andoarea a/e#tui om6 Dar ,i tre1uia un /urier6 Ea Ini ,n41ui #u#-inu. /are ,i um8.4 -ie-tu. i re.u4; B Fiind/4 m4 /unoate$i% 8iind/4 domnu. +ren/a5e. 53a -u# #43mi -A:i$i -oarta .o/uin$eiP B EuA B.1i Montario< \ur de Dumne9euPQ B Nu 7ura$i% 9m1i Annai#6 D5#6 54 omor$i tim-u. -i#nd #trada% -entru a 5e02ea a#u-ra #i0uran$ei me.e6 Atun/i% tre1uie #4 a//e-ta$i #43mi 8a/e$i un #er5i/iu /are 5a ,m-.ini a/ea#t4 #i0uran$4 /e 54 ,n0ri7orea94 atta Montario. #e 94-4/i6 E. morm4i /te5a din ,n7ur4turi.e .ui -re8erate% a-oi #-u#e /u un ton moro/4no#; B S4 5edem< Ce #er5i/iuA B n 0ra7du. meu #unt trei /4i He$i .ua unu. din ei i 5e$i -.e/a .a LGon6 A/o.o 54 5e$i du/e .a Ar2ie-i#/o-u.3 Cardina. de LGon i ,i 5e$i da din -artea mea ine.u. a/e#ta Montario. .u4 maina. ine.u. de 8ier6 Era de3a dre-tu. 1uim4/it B S4 5edem< Re.u4 /u ner5o9itate Annai#% /on#im$i$iA B +re1uie #4 m4 du/ .a LGonL B S4 -.e/a$i /t mai /ur,nd% 84r4 a3. -re5eni -e domnu. +ren/a5e.6 Se/undu. tre#4ri Ce /ontra3.o5itur4 -re04teteA 36 B Doamn4% e im-o#i1i.6 B Fie< Atun/i ni/i nu mai 5or1im de a#ta Adio% domnu.e6 Montario. r4ma#e -e .o/% 8oarte tu.1urat Dar ,n 9adar ur/4 i /o1or, toat4 0ama /o.ori#ti/4 a ,n7ur4turi.or #a.e% /4/i nu #e -utea 2ot4r, .a nimi/6 Da/4 re8u9a% e. /are 8u#e#e -u# a/o.o /a #3o a7ute -e Annai#% /e 8urie are #4 8ie -e +ren/a5e.< *i da/4 a//e-t4% /e ar 8i -utut re9u.ta din /4.4toria a/ea#taA B Doamn4% #-u#e e. timid% eu 5reau #4 -.e/% dar" B Dar 5oi$i #43. -re5eni$i -e domnu. +ren/a5e.A +o/mai a#ta nu tre1uie6 B Doamn4% 7ura$i3mi /4 a/e#ta e un mare #er5i/iu -e /are 5i3. adu/< B H4 a#i0ur de a#ta din toat4 inima B Ei 1ine< La urma3urmei% nu 8a/ de/t #4 a#/u.t de #8aturi.e mae#tru.ui m4 du/< Montario.% 8oarte ,n8uriat% -.e/4 imediat A a-tea 9i de drum% e. intr4 ,n LGon i imediat ,ntre14 de /a.ea #-re Ar2ie-i#/o-ie6 Loui# de Ri/2e.ieu d4du ordin #4 8ie -rimit imediat% a/e#t me#a0er 5enit din !ari#6 Montario. ,i d4rui ine.u.> i .a ,ntre14ri.e -u#e de ,na.tu. -re.at% -o5e#ti -ur i #im-.u #/ena .a /are am a#i#tat ,n a/eeai 9i /2iar% 8rate.e -rimu.ui mini#tru i Se/undu. .ui +ren/a5e. -ornir4 .a drum6 !e drum% au tot di#/utat Loui# de Ri/2e.ieu ,n/e-u #4 a-re/ie9e natura ne/io-.it4% dar /in#tit4 a Se/undu.ui Dar /e a8.4 mai /u #eam4 a 8o#t dra0o#tea .ui +ren/a5e. i i#-r45i.e .ui A#/u.tndu3. -e Montario.% iieetndiiNi -rin minte a-oi din nou -o5e#tirea -e /are i3o 84/u#e Stn iii u.ui de#-re .u-te.e de -e Strada Saint3 A5oGe% de .a Etio.e#% de -e M i iu ,n (H nirteau i de .a F.eurG% Cardina.u.% uimit% admira eroi#mu. -oeti/ LI Se/undu.ui i i #e -4rea /4 a#/u.t4 5reun tru1adur

/ntnd 8a-te.e de iu m/ ii.e unui /a5a.er a. .ui Caro. /e. Mare6 So#ind .a !ari#% du-4 a#eQI.e de mar 8or$at% Cardina.u.3 Ar2ie-i#/o- de LGon ,. /unotea% it$m.at% fg/ +ren/a5e.% /a i /nd ar 8i 8o#t -rieteni de mu.t4 5reme6 Igar ,ndoit4 de9am40ire ,i ate-ta -e Loui# de Ri/2e.ieu i -e Montario.; -rimu.% nu o mai 04#i -e Annai# ,n .o/uin$a ei de -e #trad4 (oui tenu% unde #e du#e#e e. dire/t> a. doi.ea nu3. 04#i -e +ren/a5e. ,n .o/uin$a .ui Mau.uG#% unde d4du#e 8u0a #43i -o5e#tea#/4 mae#tru.ui /i tu.ii ta e:-edi$ie -e /are o 84/u#e6 Dar ,. 04#i -e Herdure3Herdure% in#ta.at ,ntr3un 8oto.iu% ,n 8a$a unei me#e% /u -i/iore.e ,n.iiiNC f) / un #/4une.% /u /a-u. -e #-4taru. 8oto.iu.ui% /u o/2ii ,n ta5an% .uina dintr3o -i-4 .un04% o1i/ei /are ,n/e-u#e #4 #e r4#-ndea#/4 -e 5i ei nea a/eea Su1 ma#4 erau dou4 #ti/.e% una -e trei #8erturi 0oa.4% i en.ii..rt ,n/4 nede#tu-at46 Lui Montario. i #e -4ru /4 na#u. .ui Herdure% diu rou /um era% a7un#e#e #4 atin04P #-.endori.e /u.orii 5ine$ii B Unde e mae#$ru. A/ademieiA ntre14 0r41it Montario. B !.e/at< S/rni Herdure6 B *i domnu. ConteA !.e/at< Re-et4 Herdure .a/oni/6 B !.e/at< !.e/at< Ur.4 Montario. ,ntr3o a5a.an4 de ,n7ur4turi6 Ai nA 5or1eti odat4% 1e$i5u.eA !.e/a$iI CndA UndeA B Nu tiu< Bom14ni Herdure6 B *i de /e au -.e/atA +un4 Se/undu. ,n/e-nd #4 #e ne.initea#/46 B Ne1uni6 Sunt doi ne1uni Montario.% ia 0u#t4 din Mu#/atu. 4#ta de Sfiania6 Sunt u.time.e dou4 #ti/.e dar e.e nu #unt ne1une% nuuu< Dar% mu0i Montario.% tu de /e ai r4ma#A B Ca #4 termin Mu#/atu.% #-u#e Herdure6 Montario. r4ma#e u.uit de .A8t-uttNu. a/e#ta E. #e ae94 -e un #/aun% #-unndu3i /4% -entru a3. Intero0a -e Herdure% tre1uia #4 ate-te -n4 /nd /ara02io#u. a5ea #4 dea f:I 0t tot 5inu. Dar 0ndindu3#e /4 mai era o #ti/.4 -.in4 i /4 a#ta ai . i -utut -re.un0ea#/4 mu.t 1e$ia .ui Herdure% o de#tu-4 e. i ,n/e-u INa o 0o.e#/4 /u /ontii/io9itate6 Herdure i91u/ni ,n r# i #-u#e; S//undu.e% tu nu eti ne1un< *i de a/eea am #43$i #-un de /e am e.u9at #43i ,nto54r4e#/ -e /ei doi ne1eni i de /e am r4ma# ai/i3 B *tiu% morm4i Montario.; /a #4 termini Mu#/atu. B Da% i /a #4 -49e#/6 B S4 -49eti% /eA I#-r45ete odat4% 1e$i5 ,nr4it Herdure #e ridi/4 i #e du#e .a o .ad46 +oat4 8a$a .ui 1r49dat4 de riduri nu era de/t un rn7et de trium86 De a.t8e.% #e $inea 8oarte dre-t Rdea 14tnd /u -umnu. ,n .ad46 B Ce #4 -49e#/A Re-et4 e< @2< Dar i Se/undu. e ne1un6 Ce #4 -49e#/A ntrea14 i tu> ,ntrea143. -e Senioru. meu% Baronu. de Saint3!ria/6 ntrea143. -e e. /e 5reau #4 -49e#/L @-t 9i.e du-4 /e Montario. /on#im$i#e #4 du/4 .a ,nde-.inire mi#iunea -e /are i3o ,n/redin$a#e Aimai# de Le#-ar#% adi/4 ,n tim- /e Ar2ie-i#/o-u. de LGzon era de mu.t -e drumu. #-re !ari#% 8rate.e .ui% Cardina.u.% ieea din Ca-ita.a re0atu.ui E. ,. 2ot4r#e -e Re0e #4 8a/4 o demon#tra$ie mi.itar4 ,n Bretania6 ointa a/e#tei /4.4torii era Nante#6 @dat4 a7uni .a Nante#% a5eau #4 5ad43Bretania era ,n mini.e .ui Ce9ar de HendWme6 Cititoru. tie /4 8iu. mai 5r#tni/ a. )a1rie.ei de E#trJe# i a. .ui Eenri/ a. IH3.ea era 0u5ernatoru. a/e#tei 8rumoa#e i ,ntin#e -ro5in/ii ,n -.u#% /4#4toria .ui /u 8ii/a Du/e.ui de Mer/oeur% -4rea #43i 8i in#-irat -reten$ii a#u-ra a/e#tei Bretanii

i9o.ate6 Un 5e/2i #m1ure de neatrnare r4m4#e#e ,n inima a/e#tor 1retoni6 Nu ar 8i 8o#t im-o#i1i. #4 8ie r4#/u.a$i de /ine5a i #4 8a/4 din ei un -o-or a-arte6 ? Lui Ri/2e.ieu nu3i 8u#e#e -rea 0reu /a #43i demon#tre9e .ui Ludo5i/ a. UEI3.ea /4 8iti.u. /are tre1uia #4 a-rind4 a/e#t in/endiu era 0ata; tre1uiau #4 -un4 -i/ioru. -e e.% /a #43. #tri5ea#/4 De ai/i reieea ne/e#itatea de a .e ar4ta 1retoni.or -uterea re0a.4 Ne/e#itatea de a are#ta -e HendWme i -e 8rate.e .ui6 n 8ond% Ri/2e.ieu% /are a1ia ,i re5eni#e din #-aima -rodu#4 de /om-.otu. de .a F.eurG% 5oia #4 #/a-e de un duman -er#ona.% de temut Ludo5i/ a. UEI3.ea% un /a5a.er 8oarte 8rumo#% 8oarte e.e0ant% ,n/on7urat de o mu.$ime de #eniori #tr4.u/i$i% Ludo5i/ a. UEI3.ea -re/edat i urmat de mu/2etarii .ui /u /o#tume #om-tuoa#e% tre/u -rin !ari#% ,n #/,nteirea arme.or% ,n mi7.o/u. uruitu.ui #urd a. /4ru$e.or% a. #unete.or de aram4 a.e 8an8are.or i dan04te.e /.o-ote.or% i toate3a/e#tea ,i 8ormau o atmo#8er4 de 0.orie6 Ri/2e.ieu% ,n e-o/a a/eea tn4r% 5i0uro#% 8rumo#% #e ar4ta ,n toat4 -uterea unui r491oini/ /are are 5iitoru. ,n 8a$a .ui !urta un /o#tum de /ati8ea 0rena% -re#4rat /u 1roderii de aur -e umeri ,i /4dea ,n 5a.uri o -e.erin4 1o0at4% de a/eeai /u.oare% ,n tim- /e -ene.e de .a -4.4ria de IH tni #/ ondu.au ,n 5nt Era /4.are -e un m4re$ /a. ne0ru i a5ea 0ri74 unite #-e/tatori.or adn/4 .ui tiin$4 a e/2ita$iei de mane7\eind din .Iiii i#% .uar4 drumu. #-re C2artre#6 Ludo5i/ a. UEI3 .ea era -.in de 1u/urie6 S/d/a dre-t -e /a.% -.in de mndrie6 Ura.e.e a/e.ea ,. ,m14ta#er46 I :-re#ia #/2im14toare a 8i0urii #a.e -4rea /4 -rin#e#e 5ia$4 i .ua#e o ni ,. in.ine r491oini/46 Mi #e -are% #-u#e e.% /4 1ra5ii notri -ari9ieni #unt 8oarte mu.$umi$i6 B A/ea#ta% 8iind/4 au ,n$e.e#% Sire% /4 mer0e$i #4 8a/e$i o 8a-t4 ,i 0eiiE/4% r4#-un#e Ri/2e.ieu6 Ar4ta$i3.e re1e.i.or /4 a5e$i de -artea HituMr4 8or$a> iar -o-4ru.% /are tie 8oarte 1ine de -artea /ui #e a8.4 intere#u. #4u% 54 5a ar4ta ,ntotdeauna mu.$umirea #a6 zD H/P r1ind a#t8e.% Cardina.u. -ri5ea -ie9i #-re Du/e.e de An7ou% /are i i 84/ea /a.u. #4 dan#e9e6 B Domnu.e Cardina.% #-u#e )a#ton /u neruinarea .ui /ara/teri#ti/4% atun/i ,n#eamn4 /4 mer0em #43i -ede-#im -e r4#/u.a$iA B S3ar -4rea /4 /7a% #-u#e a#-ru Ludo5i/ a. UEI3.ea6 B Dar% Sire% re.u4 Ri/2e.ieu /u 5o/ea .ui /are mn0ia i 90ria%P Ia/4 .otui% ,n /ur#u. drumu.ui% Ma7e#tatea Hoa#tr4 i3ar -ro-une #4 rea.i9e9e .u/ru. a/e#ta /u a7utoru. unei /eremonii mai -.4/ute% -rintr3o iDAaTtorie 8rumoa#4% de e:em-.uP )a#ton -4.i i e:/.am4 94-4/it B Domnioara de Mont-en#ier a r4ma# .a !ari#< B !utem #3o 8a/em #4 5in4< S-u#e re-ede Ri/2e.ieu6 B Ei 1ine% 0r4i Re0e.e% da/4 a/ea#t4 /4.4torie #e 5a -re.un0i /am nui.i6 Da/4 8rate.e meu -are 8oarte 0r41it #4 #e ,n#oare 35om 5edea /um 5i un -utea aran7a i .u/ru. 4#ta i #4 /2em4m i mirea#a% da/4 tre1uie6 A/e#te /u5inte% -ronun$ate /u un ton /e /u-rindea o a#/un#4 iiiu/nin$are% /ara/teri#ti/4 .a Ludo5i/ a. UEI3.ea% ,. 84/ur4 -e )a#ton #4 i/ in8ioar/6 !e#te dou4 9i.e intrau ,n C2artre#% ,n dan04tu. /.o-ote.or6 Re0e.e ,n fgi imit .aP !oarta )ui.iaume de /on#i.ierii /omuna.i ai orau.ui% a-oi ^ di i#/ #4 #e in#ta.e9e ,n -a.atu. 0u5ernatoru.ui6 A/o.o a5u .o/ o mare6 Iu 714 re.i0ioa#4 urmat4 de un ? +e Deum6 Du-4 /eremonie% Re0e.e #e mdre-t4 #-re mare.e -orta. a. -a.atu.ui% Ri/2e.ieu mer0nd .n04 e.% i -ron -e ,n a/e.ai rnd /u e.6

Cnd Re0e.e a7un#e ,n -ra0u. uii m6 numenta.e% Ri/2e.ieu murmur4 Sire666 Uimit% Ludo5i/ a. UE3.ea o-ri i #e ,ntoar#e #-re mini#tru. #4u6 B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu% ai/i a 5enit Re0e.e Eenri/ a. I3.ea #4 ,n0enun/2e9e% /2iar -e tre-te.e a/e#tea6 Ludo5i/ a. U.II3.ea #e ,n04.1eni i arun/4 o -ri5ire r4ut4/ioa#4 mini#tru.ui B Ce 5oi$i #4 #-une$i domnu.e Cardina.A B Nimi/% de/t a/ea#ta; Re0e.e Eenri/ a. ni3.ea a 5enit |i/i /u -i/ioare.e 0oa.e% /u o .umnare ,n min4% ,m1r4/at ,ntr3o /4ma4 0ro#o.an4 de .n46 E. a ,n0enun/2iat /2iar -e .e#-e9i.e a/e#tea% Sire6 Era u.timu. dintre Ha.oi#6 Era un Re0e 84r4 re0at Fu0i#e din !ari#% mnat de 8urtun46 *i toate a/e#tea% Sire% -entru /4 nu a tiut /e 5rea% .a tim-< Fiind/4 nu .3a .uat -e Domnu. de )ui#e de 0u.erL Ludo5i/ a. UDI3.ea% 0a.1en de tot% a#/u.ta a/ea#t4 ne-re549ut4 i #u1ti.4 .e/$ie de i#torie6 B Re0e.e% /ontinu4 Ri/2e.ieu% #e ru04 .a S8nta Fe/ioar4 i .a S8in$i -entru Re0in4% -entru Re0at% -entru e. ,n#ui i -entru monar2ia Ha.oi#6 F4r4 ,ndoia.4 /4 era -rea tr9iu6 E. #e 2ot4r, #43. u/id4 -e )ui#e6 Era -rea tr9iu% Sire< !u$in du-4 a/eea% Re0e.e Eenri/ a. m3.ea 8u u/i# de 7a/o1inu. a/e.a6 Sire< Sire< *i .n04 Hoi #e a8.4 un 7a/o1in6 Sire< Sire< Se a8.4 i .n04 Hoi un Eenri de )ui#e% /are #e numete Ce9ar de HendWme6 B Ei 1ine< !e S8,nta3 Fe/ioar4 -e /are a in5o/at3o 1ietu. Ha.oi# 54 7ur /4 eu% unu.% nu am #4 a/$ione9 -rea tr9iuL B n /a9u. a/e#ta% Sire% #4 mer0em de a9i /2iar< S-u#e Ri/2e.ieu6 Ceea /e i 84/ur46 L4#ndu3i mi/4 armat4 ,n urm4% Re0e.e% e#/ortat numai de mu/2etarii #4i% -4r4#i /2iar ,n 9iua a/eea orau. C2artre# i #e ,ndre-t4 #-re B.oi#6 Ar2ie-i#/o-u. de LGon% #o#ind .a !ari# /u Montario.% -.e/4 dire/t ,n #trada Courteau6 !e drum a8.a#e /4 Re0e.e i Cardina.u.% Curtea i armata -4r4#i#er4 !ari#u. /u a#e 9i.e ,nainte6 E. #im$ea o ,n0ri7orare ,n41uit4> ,n mintea .ui a/ea#t4 -.e/are% #e .e0a de de#tinu. Annai#ei6 Cnd de#/4.e/4 ,n 8a$a .o/uin$ei ei% -oarta /ea mi/4 a 0r4dinii #e de#/2i#e i o 8emeie 5eni #-re e. #-unnd; B Da/4 Mon#enioru. 1ine5oiete #4 m4 urme9e% o #4 -rimea#/4 5eti de#-re a/eea -e /are o /aut46 Loui# de Ri/2e.ieu d4du dr.o0ii /a.u.ui unui 5a.et i intr4 ,n /a#46 Femeia mer0ea ,naintea .ui /u re#-e/t i3. introdu#e ,n #a.a de onoare6 B Mon#eniore% #-u#e ea% #t4-na mea mi3a ordonat ,nainte de toate% 5 -re-ar o ma#4 1un4 i un -at 1un6 Amndou4 #unt 0ata MiuiNonior/6 A/e#te /u5inte ,. -oto.ir4 -e /4.4tor6 Cu toate a/e#tea e:/.am4; I ia / ,n #i0uran$4A A -4r4#it !ari#u. a/um a#e 9i.e i atun/i /nd #3a ur/at -e /a.% mitu.e nu 84/ea #4 #e /read4 /4 5reun -eri/o. oare/are ar 8i amenin$at3o6 I 2 a.t8e.% du-4 /e Mon#enioru. #e 5a odi2ni% am #43i -redau #/ri#oarea .P e eure mi3a .4#at3o #t4-na Aa mi3a dat ordin6 B D43mi /2iar a/um #/ri#oarea #-u#e Ri/2e.ieu /u ner41dare6 Ser5itoarea iei% i /nd #e ,ntoar#e% ,n0enun/2iind% ,i -re9ent4 ,n i im ni rea f:, o ta54 de aur6 Ea nu /on$inea de/t /te5a /u5inte; Ye0e.e -.ea/4 din !ari#6 Cred /4 are #4 #e o-rea#/4 .a B.oi#6 t#t ui ar% m4 du/ #-re B.oi#6 Mon#eniore% ierta$i3m4 /4 nu 53amate-tat6 D5# /are a$i iu1it3o -e mama mea% 5e$i ,n$e.e0e /4 a/o.o

unde #e du/e Armand de Ri/2e.ieu tre1uie #4 #e du/4 i Annai# de Le#-ar#6 Da/4 D5#6 Iu ne5oi$i #4 du/e$i /onde#/enden$a -n4 .a o#-ita.itatea -e /are 53o o8er% &cQa5ea marea 1u/urie de a 54 04#i a/o.o .a ,na-oierea mea6 A2< Mon#eniore% ate-ta$i3m4% 54 ro0% /4/i inima mea e 8oarte tri#t4 i am ne5oie de a8e/$iunea Hoa#tr4 -4rintea#/4S Ne8eri/it4 /o-i.4< Se 8r4m,nta Ar2ie-i#/o-u.6 Se du/e #-re tIe8tinu. ei6 De#tinu. 8rate.ui meu% /are o 8iA ? Dumne9eu% 84r4 ,ndoia.4% P e^indu/e a/o.o< Fata mea% #-u#e e. #er5itoarei% -.e/ imediat Hai% Mon#eniore< F4r4 a a//e-ta o#-ita.itatea #t4-nei me.eA I6oui# de Ri/2e.ieu #e ridi/43 CumA Re.u4 ea% 84r4 a .ua .o/ m4/ar .a ma#a -e /are am -re04tit3o eu a2ta 0ri74A Loui# de Ri/2e.ieu 9m1i6 !e .e0ea mea% #-u#e e.% ,n /eea /e -ri5ete ma#a -rime#/ din iiitmA6 M4rturi#e#/ /4 mi e tare 8oame6 A5e$i 0ri74 i de 5a.e$ii mei6 Sunt de7a .a ma#4% Mon#eniore% iar /aii ,n aternut 1un% ,n 8a$a unui 702ea1 -.in6 Aadar m3a$i ate-tatA &Oe .a -.e/area #t4-nei me.e% Mon#enioru. a 8o#t ate-tat ,n && Luue 9i% ,n 8ie/are diminea$4 am re.uat toate -re04tiri.e -entru -rimirea m (/ea /e nu #-unea 1iata 8emeie% i Ceea /e a5ea ordin #4 nu #-un4 tu e4 toate a/e#te aten$ii de.i/ate% /are ,n/4.9eau inima /2inuit4 a Ar2ie-i#/o-u.ui% erau 5oite i or0ani9ate de o -er#oan4 /are ate-ta ,n odaia de a.4turi6 !e a/ea#t4 -er#oan4 o 549u Loui# de Ri/2e.ieu /nd intr4 ,n #u8ra0erie i .u4 .o/ .a o ma#4 #er5it4 re0ete6 M4re$ia a/e#tui #er5i/iu or0ani9at /a ,n -.in4 -ro#-eritate% ,n -.in4 #-.endoare% era o admira1i.4 aten$ie 5enit4 dintr3o inim4 de o -4trun94toare #en#i1i.itate6 A/ea#t4 aten$ie /a o mn0iere% /are #e ,ndre-ta #-re Annai# -e dea#u-ra Ar2ie-i#/o-u.ui% ,. 5i9a -e +ren/a5e. -e dea#u-ra Annai#ei6 *i #e adre#a .ui +ren/a5e. 8iind/4 mae#tru. de #/rim4 era -rietenu. .ui Mau.uG#6 De 8a-t% #-re Mau.uG# #e ,ndre-ta a/ea#t4 no1i.4 .in0uire6 !er#oan4 /are3. #er5ea -e Loui# de Ri/2e.ieu era Domnioara Ro9a Eoudart6 Cu a/e. ta/t -er8e/t /are o di#tin0ea -e 8ata a/eea din mi/a 1ur02e9ime% Domnioara Ro9a ,i -4#tra#e /o#tumu. #im-.u -e /are ,. -urta i .a 2an6 Numai /4 0u.eru. ,i era de o a.1ea$4 ima/u.at4% /on8e/$ionat dintr3o -n94 8in4% a7urat4 /u dante.4 Ar2ie-i#/o-u.% ,n tim- /e mn/4 i 1ea /u mare -o8t4 i admir4 a#-e/tu. m4re$ i aran7amentu. 8rumo# a. ade54ratu.ui 1an/2et /e ,i 8u#e#e #er5it .ui #in0ur% o e:amin4 ,ntr3o doar4 i -e 8rumoa#4 8at4 /u atitudinea a/eea .initit4% a /4rei ,n84$iare de954.uia mndria 8eminin4 /e #e nate din mode#tie6 De#i0ur% ,i #-u#e e.% tre1uie #4 8ie 5reo -rieten4 de3a 1ietei me.e Annai#6 oinuta% tiin$a ei -er8e/t4 de a ,m-odo1i tr4dea94 de#tu. /4 e de 8ami.ie6 Dar /ine eA Ce 8at4 no1i.4 a -utut /on#im$i #4 5in4 #43. #er5ea#/4 -e -re.atu. aa de retra# de .ume% /are #unt euA L B Co-i.a mea% #-u#e e. /u 0.a# tare% ,mi 5ei 8a/e 8a5oarea de a3mi #-une /ui #unt dator -entru a/ea#t4 o#-ita.itate aa de 0ra$io# ,n84-tuit4A n momentu. a/e.a% Domnioara Ro9a era o/u-at4 #43i toarne ,ntr3o /u-4 de /ri#ta. de Hene$ia ,ntune/ate.e ru1ine a.e unei anti/e #ti/.e #/oa#4 din -i5ni$a a#/un#4 de .a Frumoa#a Diadem4 Du-4 /e termin4 de turnat% ea ae94 /u-a ,n 8a$a -re.atu.ui i r4#-un#e 1.nd; B Mon#eniore% Eminen$a Hoa#tr4 tie de7a; #unte$i o#-4tat ai/i de ,na.ta i -rea -uterni/4 Domnioar4 Annai#% Conte#4 de Le#-ar#% #t4-n4 -e mun$ii i -e 54i.e domenii.or #a.e din An7ou6 B Da% #-u#e Ar2ie-i#/o-u. /u emo$ie6 A/e#tea #unt% /u ade54rat% tit.uri.e a/e#tei no1i.e

/o-i.e> i erau i a.e mamei #a.e6 Dar 5oiam #4 5or1e#/ de D5#3% /o-i.a mea6 Ierta$i3m4 /4 54 ,ntre1 /ine #unte$i% dar o 8a/ -entru a -4#tra -entru D5#6 @ amintire /are ,mi 5a 8i 8oarte -.4/ut46 D Lia r4#-un#e eu o #im-.itate /are i3ar 8i um-.ut de 1u/urie inima .ui Mnu.uG#6 B Mon#eniore% m4 nume#/ Ro94 i #unt 8ii/a doamnei Ro9a.ia% 5du5a Eoudart% /are $ine 2anu. /u 8irma Frumoa#4 Diadem4"6 Ar2ie-i#/o-u. r4ma#e uimit> dar /a un mare Senior /e era% e. ,i EMCun#/ a/ea#t4 uimire6 B Ro94< S-u#e e< Nume.e 54 ade de minune6 +randa8ir a. && umu#/$ii% ierta$i a/e#t ade54r mi/ unui om /are a renun$at .a .ume6 Dar N.ni/$i de a#emeni i tranda8ir a. 5irtu$ii% a#ta #e 5ede6 Domnioara Ro9a I .oudart% n3am #4 uit ni/iodat4 *i D5#% da/4 5e$i a5ea 5reodat4 ne5oie L.e /u5inte /are #4 .e0ene una din dureri.e D5#6 da/4 5e$i /4uta o inim4 duioa#4 i -rietenoa#4% -entru a 54 54r#a ,n ea am4r4/iuni.e inimii D5#% 5eni$i #4 m4 /4uta$i> #3au /2ema$i3m4% /o-i.a mea6 !re.atu. #e ridi/4 E. ad4u04 -ri5ind3o /u aten$ie6 B Nu a5e$i nimi/ #43mi #-une$iA Ro9a Eoudart -4.i -u$in6 Cnd Ar2ie-i#/o-u. ,i 5or1i#e de a/e.e am4r4/iuni /are ar 8i -utut #4 i .e m4rturi#ea#/4 unei inimi #in/ere% inima e. 1rtt u#/ mai re-ede6 *i nu ,n 9adar -ronun$a#e /u5inte.e a/e.ea -re.atu. /u o 5o/e .ent4 i -.in4 de #en#i1i.itate6 +re1uia toat4 -uterea de f kUrundere a unui om /a e.% /a #4 o1#er5e .a Ro9a nu o me.an/o.ie% /i L/e. 8e. de r4/ea.4 ,n /are #e re8u0ia ea6 @ #im-atie ar94toare #e n4#/u#e ,n mintea Ar2ie-i#/o-u.ui i de a/eea o ,ntre1a#e /u atta 1.nde$e; Nu a5e$i nimi/ #43mi #-une$iA & *i 0.a#u. a/e.a 84/u #4 tre#ar4 inim4 tinerei 8ete6 Ea .4#4 /a-u. ,n -ie-t i #e 84/u i mai -a.id4 !oate /4 ,n momentu. a/e.a% a1ia% #e uita#e i ea% ,ntr3ade54r% -eni tu -rima oar4 ,n #u8.etu. e. Ea arun/4 o -ri5ire #-re Loui# de Mi/i te. i/u] ,i -.e/4 iar /a-u.% #e ,ndoi /4 #u1 a-4#area unui 0nd .ui.uno#% o/2ii i #e um-.ur4 de .a/rimi i% a-roa-e 84r4 Hoia ei% Ro9a -iouuu$4 /u5inte.e de8initi5e% /are erau naterea o8i/ia.4 a dra0o#tei ei; Ei 1ine% da% Mon#eniore6 E o durere ,n 5ia$a mea /4/i iu1e#/ -e i .n/5a /are nu m4 -oate iu1i3A-roa-e imediat% ea ,i ,n4.$4 tru-u. mai mndr4% mai /urat4 Inima ,i 14tea /u -utere6 Era 8rumoa#4% ,n toat4 #-.endoarea emo$iei mie% /are% 1ru#/ ,m1o1o/it4% ,i #/otea ,n re.ie8 i mai mu.t ne5ino54$ia /i #emea$4 ,i #-unea -ur i #im-.u durerea inimii #a.e6 Ar2ie-i#/o-u. 9m1i#e% /a un do/tor /are 5ede ade5erindu3#e dia0no#ti/u. -u# de e< *i admir4 i 8rumu#e$ea #tr4.u/itoare a a/e#tei im i/ ie .ete6 B S4 nu /rede$i /4 m4 -.n0 Mon#eniore% #-u#e ea re.undu3i /a.mu. o1inuit *i 54 ro0 #43 mi ierta$i a/e#te /u5inte #mu.#e #.41i/iunii me.e% de o /.i-4 de -rea 5ie emo$ie6 Mai a.e#% 54 ro0 #4 nu /rede$i /4 .3am .4#at #4 5ad4 /4 inima mea ,i -4#trea94 ima0inea E. n3are #3o tie ni/iodat46 *i eu ,n#umi% ,n /ur,nd% ,ndr49ne#/ #3o #-er% 5oi uita #-eran$a -e /are am -utut #3o am6 Ct de#-re e.% are #4 8ie -re9ent ,ntotdeauna ,n inima mea B Dar% /o-i.a mea% #-u#e Ar2ie-i#/o-u. mi/at -n4 ,n 8undu. #u8.etu.ui% -entru /e un a#t8e. de #e/ret% -entru un #entiment aa de natura.A 36 !entru /e #43i a#/unde$i a/e#t #entiment a/e.uia /are .3a in#-irat i /are% #unt #i0ur% e demn de D5#6% 8iind/4 ,n$e.e-/iunea D5#6 Z#te /e. -u$in e0a.4 /u 8rumu#e$ea D5#6 B Da% murmur4 ea ,ntr3un #u#-in re-ede ,n41uit% e demn de a 8i iu1it Dar a/um nu mai #untem ,n tim-uri.e /nd re0ii #e ,n#o$eau /u /io14ni$e% Mon#eniore6 Domnu. Ronte de Mau.uG# 5ine6 Din ,na.ta no1i.ime i eu #unt o mi/4 1ur02e946 Hede$i /4 ,ntre noi e#te o -r4-a#tie mare6 Ar2ie-i#/o-u. r4ma#e amu$it ' pr%pastie> ea #-u#e /u5ntu. -otri5it *i e. 84/ea -arte din

e-o/a a/eea de/i% nu -utea admite /4 a/e#t4 -r4-a#tie #3ar 8i -utut um-.e 5reodat46 B Conte.e dZ Mau.uG#% ro#ti e. maina. Un 0enti.om an0e5in% da/4 m4 -ot ,n/rede ,n amintiri.e me.eA B Da% Mon#eniore6 B Fami.ie ruinat4 #u1 de8un/tu. Re0e% neam mndru de #tr41unii #4i% de 1.a9onu. .ui i /are a a//e-tat or0o.io# mai /ur,nd #4r4/ia% de/t #4 mear04 .a Curte% #43i /ear4 /om-en#a$ii.e .a /are a5ea dre-tu. du-4 #a/ri8i/ii.e 84/ute -entru a a#i0ura -reten$ii.e Bearne9u.ui Eenri/ a. EI3.ea] Da% a/um 54d /e mare 54 -oate 8i durerea% da/4 domnu. Conte de Mau.uG#% de /are ,mi 5or1i$i% a motenit #-iritu. tat4.ui #4u6 Unde e e. ,n momentu. a/e#taA B A -.e/at /u domnu. +ren/a5e.% /a #4 5e02e9e a#u-ra #i0uran$ei a/e.eia -e /are i d5#6 ni54 a$i 5enit #4 o a7uta$i B Domnu. +ren/a5e.< +re#4ri -re.atu. A/e. mae#tru de #/rim4 de /are mi3a 5or1it atta 5itea9u. /are a 5enit #4 m4 /aute .a LGonA B C2iar a/e.a% Mon#eniore6 Loui# de Ri/2e.ieu% un #u8.et de -oet% nu -utea #4 nu 8ie i91it de a/ea#t4 a-ro-iere; +ren/a5e.% un #im-.u mae#tru de #/rim4% iu1ind -e 8Iatn no1i.4 ? 8ii/4 de Re0e> Ro94% 1iat4 8at4 de 2an0i$4% iu1ind -e no1i.u. (onte de Mau.uG#6 B Co-i.a mea% re.u4 e.% d5#6 a5e$i o inim4 -rea m4rea$4 /a #4 mai ,n/er/ #4 54 o8er 5reo /on#o.are 1ana.4 @ 8at4 /a d5#6 -oate #4 04#ea#/4 iii -ro-ria ei mndrie mi7.oa/e.e /u /are #4 .u-te i #4 ,n5in04 o durerePP a de adn/4 i de #in/er4 .ia a-ro14 din /a-% /u un aer re#emnat B Aadar% -rimi$i 1ine/u5ntarea -e /are 53o dau din 8undu. inimii me./% ru0ndu3. -e Atot-uterni/u. de a 54 reda .initea #u8.etu.uiA I ia #e ,n/.in4 /u re#-e/t #u1 0e#tu. de 1ine/u5ntare a. -re.atu.ui *i I6oui# de Ri/2e.ieu% 8oarte mo2ort% /u mintea deo#e1it de -reo/u-at4 i./ a/ea#t4 #/en4 ne-re549ut4 i ra-id4% /o1or, ,n #trad4 unde ,. ate-ta ni.u.% ,n tim- /e Ro94% nemi/at4% /u o/2ii -e 7um4tate ,n/2ii% -ri5ea ,n de-4rtare% /u8undat4 ,n 5i#uri.e ei6 @ or4 mai tr9iu% Cardina.u.3Ar2ie-i#/o- 0onea -e drumu. #-re B.oi#6 +re1uie #4 ,n/2eiem a/e#t /a-ito.% ar4t,nd3i /ititoru.ui /e de5eni#e .o8tUi. /4.u04r /a-u/in Cori0nan6 n di8erite rnduri am .4#at #4 #e ,ntre94rea#/4 iar 8a-tu. /4 Cori0nan era #/.a5u. -atimi.or #a.e6 Era min/ino#% .4ud4ro#% 1e$i5% 2r4-4re$% mn/4/io# ,n #8rit era un 0o.an6 n dou43trei rnduri% Cori0nan #e .o5i#e de doamna Bri02itta i u.un/i ,i ,n#emna#e /u 0ri74 ,n minte% /4 ar 8i /a-a1i.4 de a3i #ati#8a/e toni/ in#tin/te.e .ui de .ene5ie% de mn/4/io# i ,n/4 mu.te a.te.e6 I Yt7imna Bri02itta \aro0ne% 54du54 ,nr4it4% 84/ea -arte din a/e.e 8emei /r/ #-un; Eu #unt o 8emeie /in#tit4<"6 Cori0nan #e 2ot4r#e #4 dome#ti/ea#/4 -entru 8o.o#in$a #a -er#ona.4 -e a/ea#t4 /in#tit4 i #.a14 .emeie6 *i -entru a/ea#ta ,ntre1uin$a mi7.oa/e tari6 La -rima ,ntre1are #/oto/itoare -e /are ea i3o -u#e% e. ,i ridi/4 teri1i.u. -umn o#o# i ,i Ir,nti una ,n o1ra9 /u toat4 -uterea; a/e#ta ,i 8u r4#-un#u< Doamna I .i i02itta #e 84/u /4 .ein4 Atun/i% Cori0nan #e ur/4 ,n a-artamentu. .ui I re nea 5e. i /o1or, de a/o.o imediat% /u un oare/are in#trument -e /are ,. ,n/er/a#e% -e /are ,. #tima 0ro9a5 de mu.t i /u /are ,i di#tri1ui o /o-ioa#4 0rati8i/a$ie% 1ietei 8emei B #ta3i 1i/iu. S8ntu.ui Lam1ru% #-u#e e< E minunat -entru ,ndu./irea /ara/teru.ui% #/um-a mea Bri02itta6 Numaide/t% doamna Bri02itta ,i re5eni ,n 8ire i m4rturi#i /4 ea #im$ea /ea mai 5ie

admira$ie -entru 5i0oarea i ,ndemnarea /u /are t i iri0nan ,i im-rimau ,n minte 1une.e -rin/i-ii A/ea#ta #e -etre/ea .a o or4 du-4 /e Cori0nan intra#e ,n .o/uita doamnei% ,n noa-tea a/eea ,n /are .3 am 549ut% /u 1urta 0oa.4% ,n8ometat% ,n#etat% urm4rit Cnd intra#e ,n a-artamentu. ei% Cori0nan #-u#e#e numai att B Am 5enit #4 m4nn/% #4 1eau i #4 dorm6 Du-4 /e 84/u a/ea#t4 -ro8e#iune de /redin$4% e. ,n/2i#e ua /u /2eia i #e ae94 .a ma#4% /u un aer 2ot4rt Doamna Bri02itta a5ea o #.41i/iune -entru 5.470anu. a/e.a /u -ri5ire o1ra9ni/4 i tren0ar4% aa /4 #e -urt4 /u e. /a o 0a9d4 1un4 i ,ndatoritoare6 Dar /nd ,n/er/4 #43. ,ntre1e -e /4.u04r /e era /u e.% ,i d4du #eama /4 ea nu a5ea #4 8ie /e. mai tare dintre ei doi Cori0nan era /u ade54rat 2ot4rt #43i #a.5e9e 5ia$a> i -entru a/ea#ta tre1uia #43i in#-ire #.a1ei 8emei /ea mai mare admira$ie -o#i1i.46 A$i 549ut /e mi7.oa/e a ,ntre1uin$at -entru a/ea#ta ,n urma 8ormida1i.ei .e/$ii -e /are o -rimi% doamna \aro0ne de5eni #u-.e$ea ,n -er#oan46 Cori0nan a04$4 ,ntr3un /ui Bi/iu. S8 ,ntu.ui La1ru% /a #4 8ie .a 5edere% I.a ori/e or4 din 9i i din noa-te"6 B A#/u.t43m4 1ine% #-u#e ei Mai ,nti% #4 ,n/ete9i de a m4 mai numi Cu5io#6 Fiind/4 /e ,. 8a/e -e /ine5a cuviosA Anteriu.% /red6 !entru moti5e de Stat -e /are tu nu tre1uie #4 .e a-ro8unde9i% eu nu mai -ort anteriu.6 Eminen$a Sa% de /are #unt trimi# ai/ib B A2< Eminen$a Sa te3a trimi#A C.4n$4ni doamna Bri02itta B F4r4 ,ndoia.46 Cine ar 8i -utut #4 8ieA Aadar% #unt trimi# ai/i -entru a e:er/ita oare/are #u-ra5e02eri /are tre1uie #4 8ie a1#o.ut i0norate de ori/ine6 +u eti o1.i0at4 #43mi o8eri ma#4 i ad4-o#t -entru tot tim-u. /t 5a dura a/ea#t4 #u-ra5e02ere6 B Da% da% Cu5ioia ta adi/4 domnule Cori0nan6 Eu #unt -rea de5otat4 Eminen$ei Sa.e -entru a ,ndr49ni3 +ot /e e ai/i 54 a-ar$ine6 B Am ne5oie de o ma#4 1un4 i un -at 1un< Continu4 Cori0nan% m4re$6 A/um% da/4 5reunu. din 5e/ini a8. 5reodat4 /4 049duieti .a tine un emi#ar a. Cardina.u.i% ai #4 8ii are#tat4 imediat i /ondu#4 .a 8ur/i.e -ati1u.are% -rea /in#tit4 0a9d4< *i ai #4 8ii #-n9urata 84r4 /ru$are< B Ai mi.4< Stri04 doamna Bri02itta /49nd ,n 0enun/2i A/ea#ta ,n#emna 5i/toria tota.4 -entru Cori0nan% /are% du-4 /e mn/4 i 14u 1ine% #e /u./4 i era 0ata #4 adoarm4 /nd au9i .a u4 un mrit 8urio# de /ine% /are 84/u #4 i #e 91r.ea#/4 -4ru.6 B Iar< Morm4i e< ndr4/itu. de /ine< Ce% are #4 m4 urm4rea#/4 tot tim-u. 5ie$ii me.eA E. era de-arte de a 14nui /4 i Ra#/a##e era ,n do#u. a/e.ei ui6 Atun/i% ener5at de $i-ete.e i 5o/i8er4ri.e doamnei Bri02itta #e du#e #4 de#/2id4 ua6 (Cititoru. ,i amintete de #/ena /e a urmat i /um YiiNiuN6#e% -utu #e #e in#ta.e9e du-4 a/eea ,n .o/uin$a .ui +ren/a5e.)6 A#ta 8a/e -arte tot din #u-ra5e02erea de /are ,$i 5or1eam% o n/redin$a Cori0nan -e doamna Bri02itta I) ar doamna \aro0ne% 549u#e .o5itura de /a-% dat4 de Ra#/a##e6 Ba /2iar o i admira#e6 Atun/i% din momentu. a/e.a% un 0nd ,n/e-u #4 #e /oa/4 ,n mintea ei de 8emeie #.a146 A doua 9i de diminea$4 a5u .o/ /um am 549ut% are#tarea .ui Yii#/ii##/6 Z1irii -o54$ui$i de #-ionii !4rinte.ui \o#e8 intrar4 ,nti .a diMUima Bri02itta% ,n tim- /e Cori0nan% mai mu.t mort de/t 5iu% #e uD undea ,n 8undu. unei 0ardero1e6 Bun4 54du54% d4du toate indi/a$ii.e I 2" nu/ .e 5oir4 i ,n /ur,nd Ra#/a##e 8u ridi/at Du-4 /e /a#a 8u /te5a iii inu. / tu.1urat4% ,i re.u4 .initea> doamna Bri02itta ,. #/oa#e -e (Iori0nan din du.a-% #-unndu3i /u 5o/e du./ea04; B !o8tim% /in#tite -o-4% oamenii domnu.ui Cardina. au -.e/at B !o-4A Se r4jti Cori0nan6 Ce3n#eamn4 a#taA

B Da6 Nu3$i #-unea aa a9i3noa-te /om-.i/e.e t4u% -e /are .3au trt a/um .a #-n9ur4toareA B (erumenin verof mu0i Cori0nan ,n #-eran$4 /4 a/e#t ad5er1 o 5a terori9a -e 54du5a \aro0ne% 8iind/4 /u5ntu. de /om-.i/e ,. ne.initea% .ur atitudinea ei ,i #-orea 0ri74 /e ,n/e-u#e #43i ,n/o.$ea#/4 ,n #u8.et Dar doamna Bri02itta ridi/4 din umeri; ad5er1u. $inti#e -rea defNirt/6 Atun/i% Cori0nan .u4 o 2ot4rre ener0i/46 E. .u4 din /ui Bi/iu. Sim$u.ui La1ru% #-unnd; B Bine% 1ine% dra0a mea% )enissimo% /um #-unem noi -e .atinete6 HIAd /4 ,$i tre1uie o nou4 di#tri1u$ie de ar0umente /on5in04toare3*i #e ,ndre-t4 #-re ea% /u /nutu. ridi/at Numai /4 nu a-u/a#e #4 Ia/4 ni/i doi -ai% /4 91ur4 -e #-ate i /49u .n04 -erete% n4u/it de uimire% /u amndou4 mini.e -e 1urt46 C .a Ra#/a##e< )emu e.6 Ca Ra#/a##e< M4 numete -o-4% /a i e.< *i a ,n54$at i .o5itura .ui% /u /a-u. ,n 1urt4< Sunt un om -ierdut< I ira ade54rat< Doamna Bri02itta admira#e mu.t mane5ra .ui Yii#/a##/% -e /are o 94ri#e ,n /.i-a /nd .uminarea ,i 91ura#e din mina Min0indu3#e> i a/um ,n/er/a#e i ea mane5ra a#ta ? /u #u//e#6 Atun/i% ,i -u/ , iu. -rea 8eri/itu. in#trument /are /49u#e din mna .ui Cori0nan% ea ,n min4 /ore/$ia aa de demn ,n/e-ut4 i 84/u #4 /ur04 -e umerii i Ii-iiiiirea 1ietu.ui om o -.oaie u#tur4toare i mu/4toare de .o5ituri6 H B Ca +ren/a5e.< R4/nea Cori0nan% /are% -ierdut% 94-4/it% #e ridi/4 i ,n/e-u #4 $o-4ie ,n netire -rin /amer4 A#ta3i dra/u< E i Ra#/a##e i +ren/a5e. ,n a/e.ai tim-< Doamna Bri02itta ,i a04$4 ,n /ui% ,n /e.e din urm4% in#trumentu. i -ronun$4 /u un ton i miere i o$et ,n a/e.a tim-; B Dra0u. meu% #4 ne ,n$e.e0em 1ine6 Nu tiu /e 8e. de ne.e0iuire ai /omi# ,m-reun4 /u /o/oatu. a/e.a% /are $i e -rietenP B E.< E:/.am4 /u am4r4/iune Cori0nan6 E.% -rietenu. meuP B !u$in m4 intere#ea94 L3au are#tat Se a#/undea6 +u te a#/un9i /a i e. @ri% eu #unt un #u8.et 1un6 Hreau /u tot dinadin#u. #4 nu te denlnt ,$i o8er de 1un4 5oie ma#4 i ad4-o#tP B S/um-4 Bri02itt4< E:/.am4 Cori0nan tran#-irat6 B Dar eu /omand6 *i tu #4 a#/u.$i Da/4 nu% 8erete3te de .o5itura /u /a-u.< Ferete3te de Bi/iu. S8ntu.ui La1ru< *i da/4 a/e#tea nu #unt de a7un#% te dau -e mna Eminen$ei Sa.eL B Bri02itta< S/um-4 Bri02ittaL BP Ca #4 8ii #-n9urat 84r4 /ru$are< Cori0nan ,i 7ur4 8ide.itate% re#-e/t% a#/u.tare i #u-unere% tot /e 5rea6 Atun/i 8u #u-u# unui intero0atoriu ,n re0u.4 Cori0nan -o5e#ti toat4 a8a/erea /u +ren/a5e. i Annai#6 A/ea#t4 -o5e#tire a5u a#u-ra /urio9it4$ii 54du5ei% e8e/tu. 0a9u.ui -e 8o/P Din in#tin/t% ea ,n/e-u #3o ura#/4 -e Annai#6 *i3ar 8i dat ani din 5ia$4% -entru a o #ur-rinde ,n 8.a0rant de.i/t DinD ne8eri/ire -entru doamna Bri02itta6 ? Annai# di#-4rii deodat4 H4du5a #e ,m1o.n45i de3a 1ine.ea de ne/a9; a5u o /ri94 de 04.1inare6 Dar a/ea#ta nu o ,m-iedi/4 de a #u-ra5e02ea /u att mai mu.t4 8urie% /u /t nu a5ea nimi/ de #-ionat ,n tim-u. a/e#ta% Cori0nan #e ,n0r4a 549nd /u o/2ii6 CA!6 ULHE (IIALAIS SE NDREA!+ S!RE DES+INU< SU NHINS LA FLEUR % Baronu. de Saint3!ria/% ,n .o/ #4 #e 88.Umr/A n !ari#% #e re-e9i#e ,n

0a.o- -n4 .a Fontaine1.eu6 i -ierdu#e iDM-u.6 Du-4 8u0a t.2ari.or an0a7a$i de e.% ni/i nu3i 5eni#e m4/ar ideea $iD ,i #u-ra5e02ea de de-arte -e Annai#6 Ea era ,n #i0uran$4 .in04 +renai 5e. i Mau.uG#; i a#ta ,i era de a7un# -entru a re#ta1i.i mai tr9iii 8iru. /ore/t4ri.or #a.e6 Ceea /e #im$ea e. ,m-otri5a .ui +ren/a5e. i mai n.MP ,m-otri5a .ei Mau.uG#% era de3a dre-tu. ,n8ri/o4tor6 La .Iontitin/1./au% e. r4m4#e#e dou43trei ore ,n8undndu3#e ,ntr3un 2an% moti5tnd6 A/ea#ta -rin ne5oi odi2nirii /a.u.ui !oate /4 1ru#/a a-ari$ie a .ui Herdure determina#e mai mu.t ,n/4 i.e/i. ,n8rn0erea% a/tua.a .ui #tare de o1o#ea.4 Herdure era 5iu% 8oarte nDiiAIo2< *i atun/i% ,n adn/u. 0nduri.or #a.e #e ridi/4 o ne.inite ItiA.mit46 Se 0ndea .a #/ri#oare% .a 8aimoa#a #/ri#oare -e /are e. i3o -i/diiN/ trium84tor Cardina.u.ui Dar a/ea#ta era ,n 8undu. 0nduri.or Mi.e Ceea /e3i #t4-nea /u0etu.% ,n#4% era o ur4 ne1un4 ,m-otri5a .ui I .eii/u5/. i a .ui Mau.uG#6 I) u-4 amia94% Saint3!ria/% -u$in mai /a.m% re.u4 drumu. #-re !ari# ,. o .un0ind #eara% #e rJ8u0iJ .a 2anu. Mare.e3 Cardina.% #-re a re8.e/ta um-.u #itua$iei #a.e6 A doua 9i diminea$4% Saint3 !ria/ #e du#e .a !a.atu. I tudina.6 Era ate-tat% 84r4 ,ndoia.4> de a1ia 8u 94rit i% urm4rit de #ute i.e -ri5iri de in5idie% 8u introdu# .a ido.u.% 8etiu.% di#tri1uitoru. de mina mI /e.or din anti/amereP De 8a-t% Cardina.u. /onta -e Baronu. de Su.u. !ria/% nu numai -entru a i3o adu/e -e Annai# ,n5in#4 #au -entru nu I n// #4 di#-ar4% /i -ur i #im-.u /a #43i dea #ar/ina% de a o $ine .a di#tan$4 de drumu. #4u% ,n tim-u. maru.ui ee ,. 5a a5ea de 84/ut% ,nainte /a ea #4 -oat4 ,n/er/ab B Domnu.e Baron% #-u#e e. /u r4/ea.4% -o5e#ti$i3mi /um #3au -etre/ut .u/ruri.e din momentu. ,n /are a$i -rimit ordine.e me.e .a Lon07oumeau> 54 ro0 #4 nu uita$i ni/i un am4nunt Fr4mntndu3#e% Saint3!ria/ 84/u o e:-unere e:a/t4 i #in/er4 a #/enei /are #e de#84ura#e .a &d%postul M%garului% -e drumu. #-re C2ai..G6 A/ea#t4 e:-unere 8u a#/u.tat4 de Ri/2e.ieu /u aten$ie% a#/un9ndu3i /u 0ri74 am4r4/iunea -e /are o #im$ea B A#t8e.% #-u#e e.% a$i 8o#t ,n5in# ,n/4 odat46 B +ren/a5e.% Mon#eniore% +ren/a5e.L B S4 nu mai 5or1im de a#ta *ti$i /e #3a ,ntm-.at /u 8ataA B Hoi a8.a Mon#eniore6 Saint3!ria/ -ronun$a a/e#te /u5inte /u o a#t8e. de /ri94 de 8urie% ,n/t Cardina.u. a5u un 9m1et de uurare6 B Cum o 5e$i a8.aA Re.u4 e< *i /2iar da/4 5e$i reui #43i de#/o-eri$i a#/un94toarea /2iar da/4 o 5e$i -rinde% are #4 54 #/a-e din nou6 Nu a5e$i ni/i o an#4% domnu.e< Sau #unte$i 8oarte ,ndemnati/% #au 8ata.itatea #e ,ndr7ete ,m-otri5a d5#3Saint3!ria/ 84/u un 0e#tb B Ate-ta$i% ,. ,ntreru-#e Cardina.u.6 Cred /4 5i #3a #-u# .a Lon07oumeau /e am 84/ut -entru d5#6 C4#4toria d5#6 era 0ata -re04tit46 *i dota 54 era -re04tit46 *i 1re5etu. re0a. /are 54 a/orda un -o#t de onoare ,ntr3un 0u5ern4mnt Numai .o0odni/ii au .i-#it Nu3i 5ina mea tre1uie #3o m4rturi#i$i i d5#\ Ce mai -ot 8a/e aCum -entru d5#6A Saint3!ria/% or1it de a/e#t 5iitor -e /are Cardina.u. ,. .4#a #4 #e ,ntre94rea#/4% ,i mu#/4" -umnii de di#-erare6 Un 5a. de .a/rimi ,i $ni din o/2ii a-rini de 8e1r46 B @2< Morm4i Cardina.u. ne.initit% nu /um5a o #4 renun$eA Cred% ad4u04 e.% /4 o nou4 ,n/er/are ar 8i inuti.46 Eu am #4 -.e/% -entru a ,nto54r4i -e Ma7e#tatea Sa ,ntr3un 5oia7 -e /are ,. ,ntre-rinde6 Ne 5om 5edea .a ,ntoar/erea mea% 54 -romit !n4 atun/i% odi2ni$i3546 Saint3!ria/ ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t Ni/i nu remar/a#e ma/a /4 8u#e#e introdu# .a Cardina. /2iar de /um intra#e ,n !a.at i /4 a/um ni/i nu3. /on/edia

B Mon#eniore% #-u#e e.% #imt /4 d5#6 mi 5e$i retra0e 1un45oin$a Hoa#tr46 Mi3a$i iertat o tr4dare% mi3a$i iertat o ,n8rn0ere6 *tiu /4 nu mai -ot /onta -e ,na.ta Hoa#tr4 indu.0en$46 Fie< Hoi a/$iona #in0ur3 B *i /e 5e$i 8a/eA S-u#e Cardina.u. ,n4.$nd din umeri B Ni/i eu nu tiu% Mon#eniore6 Dar ,nainte de o .un4% domnioara de I6e#-ar# 5a 8i a mea6 B CumA Ro#ti Cardina.u. /u a/e.ai di#-re$ Era$i trei9e/i de ini ,n iIitMi de -e #trada Courteau6 Era$i doi#-re9e/e% -e drumu. #-re F.eurG% /a DA -rinde$i o 8at4% -e /are -retinde$i /4 o iu1i$i< C2iar de a$i 8i /in/i9e/i% m8t ,ndoie#/ /4 a$i reu#iL B Mon#eniore% 5oiI reui #in0ur< Stri04 Saint3!ria/% ,ntro /ri94 8t4.2n.i/46 A2a< Se 0ndi Ri/2e.ieu6 A#ta 8a/e mai mu.t% mi #e -are6 Sin0ur<" ir.u8t e.6 ? Aadar -retinde$i /4 5e$i reui d5#6 #in0ur% du-4 /e a$i dat 0ir /u numeroii dumnea5oa#tr4 ,n#o$itoriA B Da% Mon#eniore6 Fiind/4 a/um am 84/ut r4u /4 .3am ata/at -e .,en/a5e.3 B +ren/a5e.A ? E 5or1a de domnioara de Le#-ar#6 B +ren/a5e.% Mon#eniore< +ren/a5e.< E. tre1uie .o5it< Murind e.% ie#tu. nu mai /ontea946 Aadar% nu -e Annai# o 5oi /4uta% /i -e +r/n/a5eL Saint3!ria/ #e a-ro-ie de Cardina. i 7#-u#e /u 5o/e ,n/eat4; B Mon#eniore% am #4 8a/ /eea /e 8a/e un #-ada#in /u -.at4 i /are 5rea #4 .o5ea#/4 ,n mod #i0ur% 84r4 ri#/6 Am #43. atra0 -e +ren/a5e. iu.r3o /ur#4% noa-tea% i am #43i ,m-.nt -umna.u. ,n #-ate6 A#ta am #4 In/% /2iar de ar 8i #43mi atra0 di#-re$u. Ho#tru3Ri/2e.ieu ,i d4du #eama /4 tre1uia #43. e:a#-ere9e -e omu. a/e.a i$i ,n a/e.ai tim- #43. i a#i0ure6 E. i91u/ni ,n r#< B Ei a< S-u#e e.% a$i 84/ut d5#6 a.te.e mai mari ,n An7ou< Saint3!ria/ #e ,n5ine$i i -ri5i ,n 7uru. .ui /a i /um ar 8i i 549ut N-,n9ur4toarea Dar a-roa-e imediat e. ,n$e.e#e ,n#-4imnt4toarea irtnni8i/a$ie mora.4 a a/e#tor /u5inte% /4 iiu mai -utea #43i atra04 di#-re$u. nim4nui; atin#e#e /u.mi.e6 Atun/i rede5eni a/e. Saint3!ria/ neruinat% 8reneti/% Baronu. de .a drumu. mare 1anditu. /are era ,n .ond6 B Mon#eniore% #-u#e e. /u o ener0ie de 02ia$4% -rin a/ea#ta .3a$i omort -e +ren/a5e. i m3 a$i a1#o.5it -$e mine de a/ea#t4 /rim46 Mu.$ume#/% Mon#eniore6 Din a/ea#t4 /.i-4% eu -.e/ ,n /4utarea .ui Du-4 /e Saint3!ria/ iei% Ri/2e.ieu murmur4; A/um% /red /4 5oi -utea -.e/a .initit" 3 +ren/a5e.% -e /are Saint3!ria/ 5oia #43. a#a#ine9e% era -e -un/tu. de a #e #inu/ide6 E. a7un#e#e .a a/ea#ta% du-4 #/ena /are a5u#e#e .o/ ,n 0r4dina de -e #trada Courteau6 !.e/a#e de $ 3.o% #-unndu3i; Ea m3a 0onit a/um din 5ia$a ei> Mau.uG# ar I -une /2ia% /4 a -u# ,n a/ea#t4 i90onire a#-rimea% /are #e a-ro-ia de im-o.ite$e6 De /eA Fiind/4 i3am omort -e /ei -atru dra0i An0e5ini ai ei< CuA +it mai r4u -entru ei i -entru ea6 La urma3urmei% da/4 are #43mi 8ie 0reu de #u-ortat #4 mai tr4ie#/ /u ura ei% /e -oate 8i mai uor de/t #4 renun$ 8er 5ia$4AI Rume0nd a/e#te idei i a.te.e a#em4n4toare% e. a7un#e#e .a Mau.uG#% /are a#/u.t4 8oarte 8.e0mati/ do.ean$e.e tn4ru.ui6 +ren/a5e. ,i termin4 54i/4re.i.e 7urnd /4 totu. #e #8ri#e% /4 a5ea #4 nu o mai re5ad4 -e Annai#% /4 ea -utea #4 #e .a#e u/i#4 de Cardina. /t o -o8ti% /4 e. are #4 a#/u.te de ordinu. -e /are ea i3. d4du#e% de3a nu3i mai im-une -rote/$ia /e ,i era odioa#4 i a.te.e6 B Dra0u. meu Conte% #-u#e e. ,n /e.e din urm4% #unt 2ot4rt #4 urme9 #8aturi.e ta.e i am #4 m4 du/ #43mi /aut noro/u. ,n $4ri.e ,n#orite6 PD

Mine 5oi -.e/aP B Dra0u. meu domn Montario.% #-u#e Mau.uG#% 843ne #er5i/iu. de a te du/e /a #4 #tai de 5e02e -a #trad4 Courteau i #4 ne dai de tire de tot /e #3ar -utea ,ntm-.a Domnioarei Le#-ar#6 B M4 du/% #-u#e #im-.u MontarioL B Conte% 1.1i +ren/a5e. tr49nit% /e 8a/iA B !entru /4 tu renun$i #4 a#i0uri a-4rarea a/e#tei no1i.e 8ete% du-4 /e i3ai omort a-4r4torii #4i natura.iP B Conte< Mu0i +ren/a5e. -a.id de tot B *i 8iind/4 eu #unt -rietenu. t4u% re.u4 Mau.uG#% e dre-t #4 8a/ eu /eea /e ar 8i tre1uit #4 8a/i tu6 B Dar% ea m4 re#-in0e< B A/e#ta nu3i un moti56 B Dar -.e/< B Moti5 e:/e.ent /a #4 te ,n.o/uie#/ eu6 B Conte% iat4 /are e ade54ru.; Eu nu m4 du/ ni/i ,n Ita.ia% ni/i ,n S-ania% m4 du/P B ntr3o .ume mai 1un4% #au re-uta$ie% tiu6 !ot modi8i/a #oarta ta o1.i0a$ii.e /e .e3am /ontra/tat eu 8a$4 de Domnioara de Le#-ar#A B @1.i0a$iiA +u% dra0u. meu Mau.uG#A B F4r4 ,ndoia.4% 1ra5u. meu +ren/a5e.6 +u eti -rietenu. meu% 8rate.e meu6 +u ai o1inuit3o -e Domnioara de Le#-ar# #4 /onte9e -e N8M/.n i -e 5ite7ia ta6 oie ,$i /on5ine #4 te retra0i ,n momentu. ,n /are% unii mu.t /a ori/nd% ea are ne5oie de tine6 Atun/i% eu #unt dator #4 m4 f.u i./ an0a7amentu. -e /are .3ai .uat% de a 5e02ea a#u-ra 5ie$ii ei A/ea#t4 ar0umentare #u1ti.4 i a-arte% adu#e /eea /e 5oi#e i Mttu.uG#; o de#tindere a ner5i.or i% mai a.e#% aminarea 0ndu.ui de ni $i u/idere% -entru a.t4dat4 B L a dre-t 5or1ind% nu tiu 1ine /e 0ndeti tu de#-re toate a#tea% ,i in/ +ren/a5e. /u o 5o/e tremur4toare% dar tiu /4 tu eti /e. mai U/ti/roN dintre oameni6 Mau.uG#% #a.5ea93o> #a.5ea943m4 i -e mine> m4 tt2tndoii/9 $ie6 Am 549ut /4 Mau.uG# #3a du# ,n /4tunu. ,n /are +ren/a5e. ,i Iamun/ mor$i -e /ei -atru an0e5ini i /4 a#i#ta#e% a.4turi de Annai#% .aP nemonia 8une1r46 E. -4#tr4 -entru #ine im-re#ii.e a/e.ei 9i.e6 Mai mu.t La ori/nd% Montario. tre1ui #4 #tea de -a94 ,n 8a$a /a#ei de Le#-ar#6 Herdure ,m-4r$i /u e. a/ea#t4 onoare% nu 84r4 a 1.e#tema6 Heni o 9i /nd Montario. nu mai a-4ru a/a#4 .a Mau.uG#6 +ren/a5e. ,n7ur4% $i-4% amenin$4 #43. /iuruia#/4 /u #-ada -e #e/undu. #4u i #e -ierdu ,n -i (6I6 Su-uneri% dintre /are ni/i una nu era ade54rat4 Mai tre/ur4 /te5aQi.r ntr3o diminea$4 #e r4#-ndi 95onu. /4 Re0e.e 5a -.e/a din !ari# ,m-reun4 /u Domnu. Cardina.6 B +ren/a5e.% #-u#e Mau.uG# -ri5indu3. 8i: -e tn4ru. mae#tru deP /rim4% mi #e -are /4 5om /4.4tori i noi Cum $i #e -areAP B Da% da< F4/u +ren/a5e. 8r4mntndu3#e6 Unde #e 5a du/e ea% 5oi mer0e i eu< (aii 8ur4 -re04ti$i ,n /ur,nd% Herdure 5eni #4 anun$e /4 I 8/tmnioara de Le#-ar# ,n/4.e/a#e -e /a.% #in0ur4% a5nd .a #-ate.e eii un nu/ de 5oia7 i o #-ad4 #o.id4 de r491oi Herdure -rimi ordin #4 iiun,n4 a/a#4 Cei doi -rieteni ,n/4.e/ar4% #e du#er4 .a Frumoa#a I gmt./m4% unde r4ma#er4 o or4% a-oi -.e/ar4 #4 a#i#te .a tre/erea /orte0iu.ui re0a.6 Du-4 /e toat4 .umea de8i.a#e% Mau.uG# i +ren/a5e. i A mu#er4 du-4 /o.$u. de #trad4 unde #e ad4-o#ti#er4 Ate-tau #4 trea/4 $i Annai#% #i0uri

/4 ea a5ea #43. urme9e -e Ri/2e.ieu6 B Iat3o< E:/.am4 deodat4 +ren/a5e.% a /4rui inim4 14tea #4 #e Nf:ir046 Mau.uG# ,i ,ntoar#e o /.i-4 -ri5irea3i /a.m4 ,n dire/$ia 2anu.ui I ,i imoa#a Diadem4% a-oi% /u a/ea ne-4#are /are ,i #/otea ,n re.ie8 odat4 mai mu.t #u8.etu. .ui mare% ,i urm4 -rietenu.6 Saint3!ria/ nu reui ,n /er/et4ri.e .ui Ni/i o /.i-4 m4/ar nu3i 5eni#e i ideea de a #e du/e #4 5ad4 /e #e -etre/e ,n Strada Courteau6 Baronu.% ,ntune/at% #.41it% /u mintea amor$it4% d4du tr/oa.e -e#te tot 3a8ar4 de .o/uLunde a5ea an#a #i0ur4 de a 04#i 8ie -e +ren/a5e.% 8ie -e Mau.uG#% 8ie -e Annai#6 Heni i 9iua -.e/4rii Cardina.u.ui6 Saint3!ria/ nu ,ndr49ni#e a #e mai -re9enta .a Ri/2e.ieu6 Ce i3ar 8i -utut #-uneA Cnd au9i trom-ete.e% /nd 549u -o-4ru. a.er0nd #-re !ont3 Neu8 -e /are tre1uia #4 trea/4 e#/orta e. #e ur/4 -e /a. i a.er04 #4 #e ae9e .a -nd4% .a o oare/ate di#tan$4 de !oarta Bardot Ad4-o#tit du-4 un 0ru- de u.mi% e. 549u de8i.nd toat4 /a5a./ada i3. 549u -e Cardina. mer0nd /4.are a.4turi de Re0e6 Du-4 /e u.timii mu/2etari tre/ur4% e. #/oa#e un #u#-in de 8urie6 Era to/mai #4 -.e/e #-re o#ea /a #4 #e ,ntoar/4 .a !ari#% /nd% deodat4 r4ma#e #tan4% /u mintea -rin#4 de #-eran$4 i de ,ndoia.4 ,n a/e.ai tim-% /u inima 95/nind de3o 1u/urie 8reneti/4; /o.o% -e o#ea% .a o #ut4 de -ai de e.% 5enea .a -a# un /4.4te$ /are% /u toat4 -e.erina .ui% /u toate /4 ,i tr4#e#e -4.4ria -e o/2i% i #e -4rea /4 ,. /unoate 8oarte 1ine6 n /ur,nd% ori/e ,ndoia.4 i #e #-u.1er46 B De trei ori ne1un /e3am 8o#t< Mu0i Saint3!ria/ #-ume0nd de3o 1u/urie 8urioa#46 Cum de nu mi3am dat #eama imediatA Da/4 domnu. Cardina. -4r4#ete !ari#u.% Annai# de Le#-ar# are #43. urm4rea#/4 -a# /u -a#% aa /um a 5enit du-4 e. .a !ari#< @2< Dar mi #e -are /4 a#ta nu3i tot< Cei doi de /o.o3% da< +ren/a5e.< *i /u ,ndr4/itu. de Mau.uG#< A2< De trei ori tm-it< *i eu mi3am ru-t -i/ioare.e /4utndu3i< Cum de nu mi3am dat #eama /4 a/o.o unde 5a 8i Annai# 5a 8i i +ren/a5e.6 *i /4 a/o.o unde 5a 8i +ren/a5e.% ,. 5oi 04#i i -e Mau.uG#< Eaide< De data a#ta dra/u. mi i3a dat ,n mna -e to$iL *i Saint3!ria/% 08ind% #e re-e9i ,n 0a.o- -e#te /im- i a7un#e e#/orta re0a.46 Cardina.u. ,. 549u i ,i 84/u #emn #4 #e a-ro-ie6 B S3a 84/utA ntre14 e. /u 5o/e ,n/eat46 B Nu ,n/4% Mon#eniore6 Dar ,i am -e to$i a/um ,nainte de trei 9i.e 54 5oi o8eri /a-u. .ui +ren/a5e. i a /om-.i/e.ui Mau.uG# i 5oi /ere Eminentei Hoa#tre de a 1ine/u5nta /4#4toria mea /u domnioara Annai# de Le#-ar# numai da/43 B Hor1i$i 84r4 team46 B Numai da/4 nu /um5a Eminen$a Hoa#tr4 nu 1ine5oiete #in0ur3 B Ba da H4 -romit de a 1ine/u5nta eu ,n#umi a/ea#t4 unire% #-u#e (anii naiu. /u un 9m1et #ini#tru6 Ne 5om ,nt.ni .a B.oi#P B Hoi 8i a/o.o% Mon#eniore 5om 8i /u to$ii< Saint3!ria/ #e de-4rt46 Cardina.u. ,i re.u4 di#/u$ia /u Re0e.e i e#/orta di#-4ru ,n de-4rtare% -e drumu. #-re C2artre#% ,ntr3un nor de -ra86 +re1uie #4 ne ,ntoar/em a/um i .a a/e.a /are .ua#e a#u-ra .ui nu /ina e:e/u$iei% ,n a8a/erea de .a F.eurG% adi/4 .a EenrG de +a.eGrand% Conte de C2ai#6 U.tima oar4 .3am 549ut /um #e re-e9ea /a un ne1un n.er0,nd du-4 Du/e#4 ? -entru a/ea#t4 0oan4 ,n/4.e/nd -e un /a. .uat di ,i 0ra7duri.e Du/e.ui de C2e5reu#e6 La -or$i.e !ari#u.ui e. ,i re04#i i ,i i/ i u. /are ,. ,nto54r4i#e .a F.eurG6 *i /are a/um ,. ate-ta a/o.o6

Du/e#4 a -.e/at% ,i #-u#e e.6 Eu /red /4 #e du/e #-re B.oi#6 Cu ina./ a/e#tea% #e -oate #4 m4 8i ,ne.at i /a ea #4 #e ,ntoar/4 .a -a.atu. ei Atun/i tu ai #4 te du/i #4 te in#ta.e9i -e #trada Saint +2oma# du3 I nu 5ru> e un 8e. de ta5ern4 a/o.o% ,n 8a$46 @ /uno#/% domnu.e Conte6 Bine6 Da/4 Du/e#a #e ,ntoar/e% d43i de 5e#te /4 #unt -e drumu. [-ie It.oi# i /4 da/4 nu o 04#e#/ a/o.o% m4 5oi ,ntoar/e numaide/t .a .Iai i5 I) n/4 /4 nu mai -oate #4 r4mn4 ,n -a.atu. ei% #43 $i #-un4 unde a -ui/a # o 04#e#/6 A#ta e tot% domnu.e ConteA &) a/4 -a.atu. 5a 8i /u/erit% ad4u04 C2a.ai# ,n04.1enindu3#e% i eu mii 2 ,n 5oi mai ,ntoar/e% 0ndete3te /4 tu eti #/utieru. meu% /4 tu ,n 1a.ie #4 m4 ,n.o/uieti i /4 tre1uie #4 mori -entru ea% da/4 5a tre1ui Da% domnu.e Conte% #-u#e #/utieru. .initit (I2a.ai# ,i re.u4 ,n 0oan4 mare drumu. #-re B.oi#6 La Etam-e#% ,mi o 1u/urie; #i0uran$a /4 du/e#a tre/u#e -e a/o.o i /4 a5ea doar un a5an# de /te5a ore6 La @r.ean#% nu3i re04#i urma C2a.ai# a7un#e .a B.oi#P .u-a dou4 9i.e% du-4 /e 84/u#e 5re3o dou49e/i i dou4 .e02e -e 9i6 E. MIuiI6 E di#-erat .a 2anu. C2eia de Ar0int% unu. din /e.e mai 1une 2anuri Im I t. L.i#6 I6a 2anu. a/e#ta nu a5em ni/i o 5e#te% ni/i de#-re Du/e.e de HI ^ Ioni/% ni/i de#-re Mare.e3 Stare$% ni/i de#-re Du/e#a de C2e5reu#e6 (2a.ai# /eru #4 i #e dea o /amer4 i #4 i #e adu/4 ma#a a/o.o; de . i -.et6 M4 .ui din !ari#% de3 a1ia mn/a#e /te /e5a6 Era 2ot4rt #4 f ? mi iuiIa ,na-oi tot drumu. /e3. 84/u#e -n4 a/o.o6 De /eA Ni/i e. nu i L,. ia Dar #e a8.a ,ntr3una din a/e.e #t4ri #u8.eteti ,n /are ate-tarea )e.o9ia% teama% 8uria% ,i -u#tiir4 rnd -e rnd mintea; y,n de/t o dorin$4 ne1un4 #4 re,ntoar/4 .a !ari#% #4 a.er0e .a -a.atu. de !e .aIore.e -atru% C2aji# ,i re/4-4ta#e /a.mu.% -entru a -orni din Cnd #4 ia#4 din B.oi#% #e o-ri /o-.eit 1ru#/ de o idee /are3i C2artre# i -e drumu. #-re Hendomoi#A Atun/i% mai -ierdu a/o.o ,n/4 o or4% ,ntre1ndu3#e da/4 tre1uia #3o ia -rin Hendomoi# #au -rin @r.ean#6 n #8rit% amintindu3i de in8orma$ii.e /u.e#e .a Etam-e#% e. #e 2ot4r, #3o ia -rin @r.ean#6 n de-4rtare% ,n noa-tea nea0r46 Nu ma/era ,n e. de/t un #in0ur 0nd /e3. /2inuia; Unde o 8i eaA Unde o 8iAP B Eei< Ur.4 o 5o/e ,n noa-te6 Cine 5ineAP S4 nu m4 .o5e#/ de d5#6 i $in 88a7un0 tea84ra/o.o de unde am -.e/at6 nnc Um1rii tre/ea3 C2a.ai# era #4 trea/4 i e. ,n #en# in5er# -e .n04 iDM IMiiA atun/i% e. nu #-u#e ,n/4 nimi/6 @ #e/und4 i totu. #3ar 8i .u-i A 5i$666 Igar C2a.ai# a5ea ner5ii e:a#-era$i i 5or1i< n momentu. i .tu. um1r4 tre/u -e .n04 e.% #e r4#ti amenin$4tor Aa< Domnu.e% mi #e -are /4 nu #unte$i de.o/ -o.iti/o#< S/ au9i atun/i ,n noa-te un #tri04t de3o ,n#-4imnt4toare 1u/urie% un ur.et de trium86 Era 5o/ea um1rei E. #tri04 un #in0ur nume; C I2a.ai#L I6@u5i0ni< Mu0i C2a.ai#6 Iu a/eeai /.i-4% amndoi dnd drumu. dr.o0i.or% ,i #/oa#er4 -umna.e.e6 Caii #e o-ri#er4 unu. .n04 a.tu.% 8ie/are /u /a-u. #-re /ru-a && .ui.a.i6 ^ ei doi 14r1a$i erau 8oarte a-roa-e unu. de a.tu.> 8ie/are din ei ,n di a .u/ind ,n ,ntuneri/u. de# doi o/2i de 8iar4 #4.1ati/4 8ie/are din i a#/u.ta re#-ira$ia #/urt4 a 1e$iei% 0ata #4 #ar4 a#u-ra /ee.ui.a.t6 +4/eau inuudtu6 I iau /a ,m-ietri$i6 A-oi% ,n /e.e dou4 /riere #e i5ir4 -rime.e aQiP I/ 7ude/at4 /are tre1uia #43i du/4 .a /rim4 A/e.ai 0nd ,i 8u.0er4 im Imii/ #a . omor"666 A/ea#ta dur4 enorm de mu.t% un #8ert de or4 ,n

.ir6it% ,i 5or1ir4 C2a.ai# ,n/e-u; I u ne3ai denun$at% aa3iA S-une< S4 nu /um5a #4 #-ui nu< Ct ai -i a mi ,.e .a Cardina.A S4 5edem< Nu3i aa% Lou5i0ni% /4 -or$i o 8a$4 de i iad6 E orA I ga< S-u#e Lou5i0ni6 (.ia.ai# #im$i o /.i-4 #-aima /e o adu/ea a/e. da"6 A/e#t om% a/e#t Mi A.u L,i 0enti.om% tn4r% 8rumo#% 1o0at% unu. din /ei mai iu1i$i de .a Lurt/6 auQea /um e a/u9at de mie.ie i a//e-ta% ,i -ro/.ama /2iar in8amia6 B.e#tem< Mu0i C2a.ai#% am 02i/it3o to$i ? i eu mai a.e#6 Dar #unt ,n m .fi iii .it /4 o #-ui tu #in0ur6 A#ta ,mi 0onete ori/e urm4 de mi.4% t mui/a ,n momentu. a/e#ta tu nu eti de/t un ar-e /are tre1uie #tri5it . ,i nu i/ /4utam -e tine% Lou5i0niP dar 8iind/4 te3am ,nt.nit% am #4 te mn ,i% I) ar eu 54 /4utam% #-u#e Lou5i0ni /u a/eeai 5o/e m. i ,i o4toare6 Eun< *i de /eA Ca #4 m4 omori% 2aiA Re5ana ta% nu3i aaAP I u nu 5reau #4 54 omor% 2or/4i Lou5i0ni6 Bun< *i atun/i /e 5reiA S43mi /eri iertare -oateA Nu% Lou5i0ni% P /6 &&& 4/ut tu .a F.eurG nu #e -oate ierta6 ntr3o 9i te3am /ru$at +e3am inii6it6 Ar 8i tre1uit #4 te omor de atun/i6 Dar eram -rea 8eri/it 3i a-oi% te3am 549ut -.n0nd6 Am #4 8a/ a/um /e tre1uia #4 8i 84/ut ,n 9iua a/eea6 Eti 2ot4rt #4 te a-eriA B Nu% #-u#e Lou5i0ni6 B Dra/e< Ho/i8er4 C2a.ai#6 Atun/i% am #4 8iu 8or$at #4 te 2ot4r4#/< zD Dar% #tai< Fiind/4 tu nu3$i ne0i mie.ia% 8iind/4 nu3mi /eri ni/i iertare% 8iind/4 nu 5rei ni/i #4 te .u-$i% atun/i de /e m4 /4utaiA B Ca #4 54 are#te9 ,n nume.e Re0e.ui6 S-unnd a/e#tea% Lou5i0ni r4ma#e nemi/at% dar toate 8or$e.e ,i erau ,n/ordate3Atun/i C2a.ai#% au9ind a/e#tea% ,n$e.e#e totu.6 S/oa#e un 2o2ot de r# #trident Dar ,n tim- /e rdea% e. #im$ea 0roa9a #tre/urndu3i3#e de3a .un0u. #-in4rii6 Are#tat8 E. ,ntre94ri ,ntune/ate.e /e.u.e a.e Ba#ti.iei% ea8odu. ridi/at ,n !.a/e de )re5e6 +im- de un minut #im$i o 8ri/4 0roa9ni/4 de 5eni/a de#-4r$ire6 Cu un e8ort de 5oin$4% e. ,i d4du #eama de #itua$ie< P Da/43. ata/a> ar 8i -utut #4 8ie r4nit @amenii /are ,. ,n#o$eau -e Lou5i0ni a5eau #43. -rind4 atun/i i #43. -redea Cardina.u.ui6 @amenii .ui Lou5i0niL Unde erau oareA ? n mintea .ui C2a.ai#6 Lui i #e -4ru#e im-o#i1i. /a Lou5i0ni% /are 5oi#e #43. are#te9e% re8u9nd #4 #e .u-te% #4 nu 8i a5ut #i0uran$a a1#o.ut4 /43. 5a -utea -rinde6 De/i% a5ea /u e. o e#/ort4> Ir4ma#4 nemi/at4 -e a/o.o -e unde5a% 8oarte a-roa-e% ,n ,ntuneri/6 C2a.ai#% 8oarte uor% /u 0e#turi de neo1#er5at% a-ue4 dr.o0ii /a.u.ui% ,i #trn#e i #trn0ndu3i i 0enun/2ii% dete de ,n$e.e# anima.u.ui /4 tre1uie #4 8ie 0ata Ca.u. #e3n/ord4 i ate-t4 #emna.u. de 8u04< Conte.e #/oto/i ,ntuneri/u. /u o -ri5ire -ierdut46 i mai r4mnea o an#4; #4 trea/4 ,ntr3un tem-o de 0a.o- 8urio#% dre-t ,nainte% dnd -e#te /a- e#/orta .ui Lou5i0ni6 n a/eeai /.i-4% C2a.ai# .o5i 8.an/uri.e /a.u.ui #4u% /u o teri1i.4 .o5itur4 de -inteni6 Anima.u. 84/u un #a.t -rodi0io#3 C2a.ai# nu 8u0ea de moarte% 8u0ea de are#tare6 Sa.tu. -e /are ,. 84/u a 8o#t ,n0ro9itor% dar #e o-ri #/urt ,n #e/unda ,n /are /a.u. #e #mu/ea% C2a.ai# #e #im$i ,n.4n$uit de dou4 1ra$e 8reneti/e3 Era Lou5i0niL Lou5i0ni nu #4ri#e /a #43. -rind4 ,n 1ra$e -e C2a.ai#6 Cum am mai #-u#3o% ei erau #/ar4 .a #/ar46 C2a.ai# /u 8a$a #-re Beau0en/G% Lou5i0ni /u 8a$a #-re B.oi#6 Aa /4 Lou5i0ni nu a5u#e#e

de/t #4 #e6 A-.e/e% -entru a3. ,n.4n$ui -e C2a.ai# /u 1ra$u. #4u dre-t6 Simi/itura 8u ,n8ri/o4toare6 Lon5i0ni 8u #mu.# din a6 Bra$u. .ui M.iin m/ iu.i-#e ,n 0tu. .ui C2a.ai#6 @ #e/und4 anima.e.e #e n4-u#tir4 ni t .i/Quid ,n noa-te6 A-oi% nu #e mai au9i de/t 0a.o-u. ne1un a. /a.u.ui Iu. ^ iui.ui#% /are 8u0ea #-re Beau0en/G6 Cei doi oameni #e ro#to0o.ir4 .a f iAiiuu.6% Atun/i% #e au9i un ur.et% un 1.e#tem de 1u/urie #4.1ati/4; I oti5i0ni /on#tata#e /4 C2a.ai# .eina#e i r4m4#e#e nemi/at> -ro1a1i.P t$ ,n momentu. /4derii% /a-u. i #e .o5i#e de 5reo -iatr46 Ca.u. .ui I ou5i0ni r4m4#e#e -e .o/% ,ntin9nd 0tu. i #u8.nd /u -utere ,gi Lou5i0ni #e #im$ea 9dro1it Sim$ea nite dureri 0roa9ni/e ,n .inP .% /are ,n a.t4 ,m-re7urare i3ar 8i #mu.# $i-ete de durere6 Dar a/um diI n1iii .e #im$ea Bu/uria era -rea mare3 E. /49u#e dea#u-ra .ui C2a.ai# i$i /ontinua #43. #trn04 ,ntr3o 8urioa#4 ,m1r4$iare6 Cnd /on#t46 C4 t Im.iii# nu mai mi/a de.o/% o ,n0ri7orare teri1i.4 ,. /u-rin#e6 E. morm4i on IuQ; A-ortA A2< Du/e% a#ta ar 8i ,ntr3ade54r ,n0ro9itor3 Nu% nu nu m3 fDMi.e #4 moar4IaaI n 0enun/2i e. ,i ae94 /a-u. -e -ie-tu. .ui C2a.ai# i a-oi r#e tne/t; inima ,i 14tea< B Bun< Are #43i re5in4<P I ,. de#/2i#e /o1uri.e de .a aua /a.u.ui #4u i #/oa#e din4untru o ND Iunie de trean0% -e /are ori/e /4.4re$ o -oart4 /u e. .a drum% #er5ind I jm ,. i u a .e0a /a.u. /nd i #e #/oate /4-4#tru. A/ea#t4 8unie e. o t4ie ,n don A /u -umna.u. i .e04 #o.id de tot% ,nti mini.e% a-oi -i/ioare.e .ui ^ .ut.ai#6 Atun/i ,i adun4 -uteri.e% ,n/ord4 5oin$a i mu/2ii i3. roQ/mT de /a.u. .ui i% -u$in /te -u$in% ,. ridi/43,n #8rit% reui #43. ridi/e ,n 1ra$e -e r4nit% ,. ae94 ,n -i/ioare $inndu3. ,m1r4$iat% ,. niG/Q8t de3a /urme9iu. eii A-oi .u4 /a.u. de dr.o0i i /u un -a# a#-ru% i u inima 914tndu3i3#e% /u -ri5irea ,n#n0erat4 -orni ,n mar #-re ..eitu0en/G6 La Beau0en/G totu. dormea !e 5remea a/eea era un or4e. mi/% /are a5ea im-ortan$4 numai -rin -o9i$ia .ui6 Se -utea 1ea /o.o un 5in a.1 /are a5ea o re-uta$ie 8rumoa#4 i -e /are de a.t8e. o merita Aadar% Beau0en/G6 Era /o-io# ,nQ6e# trat /u o8i$eri re0a.i% o8i$eri ma0i#tra$i% o8i$eri de -o.i$ie% /omi#ari ni Ma7e#t4$ii Sa.e> Lou5i0ni nu a5ea de/t #4 .e -redea -ur i #im-.u -i iQ% on ieru. .ui6 Dar da/4 ,i 5eni#e i ideea a/ea#ta% o re#-in#e /u -utere6 I I morm4ia B Nu e:i#t4 de/t un #in0ur om /a-a1i. #43. are#te9e -e C2a.ai#; eu6 Nu e:i#t4 ni/i un om /a-a1i. #43. -49ea#/4 -n4 ,n 9iua /nd #e 5a ridi/a ea8odu.; eu6 A#t8e.% Lou5i0ni% /are #e 84/u#e 91ir% a5ea #4 de5in4 a/um i temni/er6 E. 549u un 2an% mode#t% /are ,i -4ru de#tu. de #in0urati/6 Firma era ,n/nt4toare i re-re9enta un Cu-idon 1u/4.at% ,n/ordndu3i ar/u.; La 9eu. amor"66 Eanu. era o /a#4 ma#i54% -4trat4% unde a-4rarea a5ea #43i 8ie uoar4 P Atun/i% ,n/e-u #4 8a/4 04.40ie .a -oart4> ,n #8rit% /nd 2an0u. de#/2i#e% Lou5i0ni ,i d4du ordin #43. a7ute #4 tran#-orte r4nitu.6 Ean0iu. o1#er54 8unii.e /e .e0au mini.e i -i/ioare.e .ui C2a.ai#% /are era tot .einat> dar -rudent% ,i -4#tr4 0nduri.e -entru e.6 Ze/e minute mai tr9iu% C2a.ai# era ae9at -e un -at% ,ntr3o /amer4 a /4rei 8erea#tr4 d4dea #-re #trad4 B A/um% #-u#e 2an0iu. /um#e/ade% /u un #ur# de#/2i#% a/um% /nd ami/u. d5#6 e aran7at% #4 a.e0em o /amer4 -entru Senioria Hoa#tr4 Lou5i0ni% /are ,. /ontem-.4 -e C2a.ai#% #e ,ntoar#e atun/i i #-u#e 1.nd; B Dra0u. meu -rieten% /um te numetiA

Ean0iu. #e ,n/.in4D B !anard% Mon#eniore6 !anard% ,m-reun4 /u #o$ia mea i #er5itoarea% ,n #er5i/iu. d5#6 i ,n #er5i/iu. domnu.ui% -rietenu. d5#6 H4d /e #3a ,ntm-.at F4r4 ,ndoia.4 /4 -rietenu. d5#6 tre1uie #4 8i 8o#t ata/at de t.2ari de drumu. mare6 F4r4 ,ndoia.4 /4 .3au .e0at% /a #43. 7e8uia#/4 mai 1ine> ,n #8rit% nu mai r4mne ni/i o ,ndoia.4 /4 Senioria Hoa#tr4 a #o#it .a tim- -entru a3. #/4-a -e nenoro/itu. 0enti.om< *i 549nd /4 Lou5i0ni t4/ea; B Atun/i% am #4 54 ar4t o /amer4 i a-oi m4 du/ #43. /aut -e /2irur0P B Nu6 Eu m4 in#ta.e9 ai/i Ai/i e /amera mea% ,n$e.e0iA B !rea 1ine6 Hoi$i #4 54 ,n0ri7i$i -rietenu.% nu3i aaA B Aa e% #-u#e Lou5i0ni 8oarte ,n/etEan0iu. #e uit4 /2ior #-re 8unii i #e #/4r-in4 ,n /a-6 E. ,ntre94rea /e5a ne/urat B Domnu.e 0enti.om% #-u#e e.% da/4 am ,n/e-e -rin a3. de9.e0a -e ami/u. d5#6A *i !anard #e a-ro-ie% dorni/ de a3i ar4ta 9e.u.6 E. 84/u doar doi -ai #-re -at i #e d4du -atru ,na-oi; Lou5i0ni ,. arun/a#e a/o.o /u un 1rn/i% !anard ,i ridi/4 -ri5irea i 549u o -ri5ire ,n8.4/4rat4 /are ,. IA /u #4 #e ,n8ioareP B Bine% 1ine% /.4n$4ni din din$i 1ietu. om6 M4 du/ #4 adu/ /2irur0u.6 B Du3te 83mi /aut4 8ieraru.% #-u#e Lou5i0ni6 Ean0iu. r4ma#e nemi/at de mirare6 Fieraru.< Ce #4 8a/4A B Dra0u. meu -rieten% #-u#e Lou5i0ni re.undu3i toat4 1.nde$ea6 *tii #4 /itetiA B !u$in% domnu.e 0enti.om6 Lou5i0ni #/oa#e un -er0ament de #u1 -ie-taru. #4u% ,. de#84/u% ,. n/94 -e ma#4 .n04 84/.ie i #-u#e; B Aa -u$in /um tii tu #4 /iteti% tot ai #4 -o$i #4 de#/i8re9i a#taP Ean0iu. #e a-ro-ie6 F4r4 ,ndoia.4 /4 /itea mai 1ine de /um -retindea% /4/i #e ,n5ine$i .a 8a$4 Du-4 /e termin4 de /itit% murmur4 B Aadar% 0enti.omu. a/e#ta ar 8i /onte.e de Ca.ai#A B Da% #-u#e Lou5i0ni B *i ,n /a9u. a/e#ta% d5#6 #unte$i d3. /a5a.er de Lou5i0niA B Da6 n$e.e0i a/um% nu3i aaA !entru moti5e /uno#/ute numai de Ymin/n$a Sa% eu 5reau #43. $in ai/i -e -ri9onier tim- de /te5a 9i.e6 +u (,i .a /a-u. t4u% dra0u. meuA B EuAP Dar% daP NuP Adi/4% /um dorete Eminen$a Sa6 B Foarte 1ine6 Da/4 $ii .a /a-u. t4u% te #84tuie#/ #4 nu #u8.i un /u5nt .it nimeni ,n 2anu. 4#ta6 Da/4% dim-otri54% ,$i /on5ine #43$i -ui /ra5at4 ti/ e,ne-4 e 8oarte uor% n3ai de/t #4 -o5e#teti /4 C2a.ai# i Lou5i0ni ut n. .a tine ,n /a#4 !re8er #4 ta/% #-u#e 2an0iu.% /are nu era .i-#it de 1un3#im$ B A/um% du3te i3mi /aut4 un 8ierar> #4 5in4 /u o du9in4 de 8iare Lo. it./ i /te5a 945oare -uterni/e6 \u-nu. !anard 8u0i /a 5ntu.6 Hederea #i0i.iu.ui Eminen$ei Sa.e e5o/a#e ,n e. 5i9iunea #-n9ur4torii i a#ta ,i d4dea ari-i .a -i/ioare6 (I,nd C2a.ai# ,i 5eni ,n 8ire% e. r4ma#e /te5a minute /u tru-u. 9dro1it% /4utnd #43i adune amintiri.e6 E. ,n/er/4 #4 8a/4 o mi/are i 58.Qu /4 nu3i -utea mi/a ni/i mini.e% ni/i -i/ioare.e< Atun/i% uure.% inir/de#/2i#e -.eoa-e.e6 H49u o /amer4 i.uminat4 de o .i/4rire -i. -i ,. oare% o

8erea#tr4 de#/2i#4> ,n -i/ioare% -e -er5a9u. 8ere#trei% o . iiii7rt /iudat4% un om /om-.et ne0ru% /um i #e -4rea% /are #e o/u-a /u o .u/i ur/ 8oarte /iudat4 B Dra/e% murmur4 ,n #ine% e un 8ierar /are in#ta.ea94 0ratii .a 8erea#tr43 A2< Uite /4 a terminatP 8rumoa#e 0ratii% -e .e0ea meaP Nu #e 04#e#/ mai 1une /a a#tea ni/i .a Ba#ti.ia6 C2a.ai# 84/u un e8ort i reui #43i ridi/e -u$in /a-u.> 549u atun/i /4 a5ea mini.e .e0ate6 A#ta ,i -ri/inui o #-aim4 ne#-u#4% dar a-roa-e imediat /49u ,ntr3un #omn 0reu6 Cnd #e dete-t4% era 9iu4> o 8e1r4 ar94toare ,. rodea6 E. ,n/er/4 #4 #e #/oa.e% dar nu reui+otui% ni/i mini.e i ni/i -i/ioare.e nu3i mai erau .e0ate6 Era de91r4/at% /u./at ,n -at @ /.i-4 e. #e ,ntre14 De /e mi e /a-u. ,m1ro1odit /u a.1ituriAI A-oi murmur4D B De 14utP @ um1r4 #e ae94 ,ntre e. i .umina 9i.ei @ 5o/e ,i #-u#e; B !o8tim% C2a.ai#% 1eaP E. de#/2i#e o/2iii 549u -e /ine5a a-.e/at dea#u-ra .ui% /are e du/ea /ea/a .a 1u9e6 n a/eeai /.i-4% amintiri.e ,i n454.ir4 ,n minte6 E. r4/ni; B Lou5i0ni<P B Bea odat4% 84/u Lou5i0ni ne-4#4tor6 C2a.ai# 84/u un e8ort ne#41uit /a #4 #e #/oa.e% #4 #e n4-u#tea#/4% #4 #ar4 de 0tu. inami/u.ui .ui% dar /49u .a .o/% 0reoi> i #e -4ru /4 ni/iodat4 nu 5a mai -utea #4 a7un04 #4 ridi/e 0reutatea enorm4 a /a-u.ui #4u6 B Eaide% 84/u Lou5i0ni .initit% -oto.ete3te6 Da/4 ai #4 te miti -rea mu.t% a#ta ar -utea #43$i ,ntr9ie 5inde/area6 @ri a/um ai 5reo 9e/e 9i.e% /e. -u$in% -entru a#ta *i a#ta e de7a -rea mu.t% ,n$e.e0iAP C2a.ai# #/oa#e uri 2or/4it% de di#-erare6 Lou5i0ni re.u4 B n$e.e0i /t 5oi a5ea de #u8erit ate-tnd momentu. ,n /are 5oi -utea #4 te dau -e mna Cardina.u.uiA Eu unu. $in #4 te -redau ,n 1un4 #tare6 Aadar% /a.mea943te% #au 5oi 8i ne5oit #43$i .e0 iar4i mini.e i -i/ioare.e6 Eaide% 1ea% .a#43m4 #4 te 5inde/ i ,$i 7ur /4 ni/iodat4 un r4nit nu 5a 8i 8o#t mai 1ine ,n0ri7it /4 tineP6 C2a.ai# nu -utu au9i mai mu.t de att C4/i din nou ,i -ierdu#e /unotin$a6 CA!6 U< Hin EH@LUoIILE LUI RASCASSE L@UHI)NI ARUNC a#u-ra ri5a.u.ui #4u ,n5in# o ne#-u#4 -i I5ire ti/ 1.nde$e 8une#t4 i iei ,n/uind ua de dou4 ori /u /2eia6 E. ,nP I 2 ni iii #ti.a 2anu.ui -entru a .ua /e5a de mn/are% /4/i #im$ea o 8oame Mi oQa 546 Cnd intr4 ,n #a.4% ,. 549u -e 7u-n !anard 8oarte a0itat% dnd P I L..utD ne5e#tei #a.e% i -e #in0ura #er5itoare% nu mai -u$in a0itat4% /are DD di ,i /a i #e ,ntor/ea /u iu$ea.46 n 1u/4t4rie% /oana !anard trntea i t D Mi.e.e% +oat4 mi/area a/ea#ta era -entru a #er5i un 5oia7or% /are #e iiiMit.ii#/ .a una din me#e.e din #a.on6 Era #in0ur6 Dar 84/ea un 90omotP t. fniii ,i% #tri0a tuna% 14tea /u -umnii ,n ma#4% #e -urta /a un mare Luioi a /4rui -un04 e -.in46 Lu /uno#/ 8i0ura a#ta% ,i #-u#e Lou5i0ni intrnd6 Ei% da dra/e% q .u-in Ra#/a##e% #-ionu. -re8erat a. Cardina.u.ui6 @ 8i 5enind ai/i /a #4 tt.A #-ione9eA B Cara02io#u.e< Mo/o8anu.e< !4/4to# de 2an0iu< Stri04 Ra#/a##e6 Mi. du/ A Eminen$a Sa ar -utea #4 5ad4 /e mn/are mi9era1i.4 indiAQneti #43i o8eri am1a#adoru.ui #4u< I \n am1a#ador a. Cardina.u.ui< )emu !anard6 H4 ro0 #4 a5e$i un I< Dt .4.:.are% Mon#eniore% -uiu. are #4 8ie 8ri-t ,ntr3o /.i-it46

S4 #e 0r41ea#/4 odat4< Mii de tunete< +ronu. .ui Irod< Eu n3am o< i L/iu. #4 ate-t atta< Ra#/a##e ro#to0o.ea nite o/2i tur1a$i6 Se amu9a 0ro9a56 \u1i.4 i 2i6 IiniAia% ,i #-unea; Ce uor e #4 8a/i -e mare.e #enior< A2< Da/4 ar I I i IP ,i (ori0nan ai/i< Bu/uria mea ar 8i 8o#t /om-.et4% da/4 .a3 8i a5ut $i3. eu 2> &3I #tri5e#/ eu 0.oria mea" Lou5i0ni ,naint4 #-re Ra#/a##e #e ,n8i-#e ,n 8a$a .ui i #-u#e; B M4 re/unoate$iA B Domnu. de Lou5i0ni< B.1i Ra#/a##e6 ntr3o /.i-4 #e ridi/4 ,n -i/ioare% #a.utnd% 1odo04nind tot 8e.u. de 8ormu.e de re#-e/t B @2o< i #-u#e !anard% mi #e -are /4 d3. am1a#ador #e 8a/e 8oarte umi&& Ce3o 8i ,n#emii,nd a#taA M4/ar o a5ea 1aniA Lou5i0ni -ri5ea 8i: #-re Ra#/a##e; B Cnd tre1uie #43. re5ede$i -e Eminen$a SaA ntre14 e.6 B DarP de ,ndat4 /eP /t #e -oate de /ur,n/L B Ei 1ine% #-u#e Lou5i0ni% ,i 5e$i #-une6 B Ce #43i #-un6 B Nimi/< Ro#ti e. du-4 o /.i-4 de 0ndire6 *i3i ,ntoar#e #-ate.e6 Ra#/a##e ata/4 8aimo#u. -ui /are 84/u#e adineauri #u1ie/tu. 5o/i8era$ii.or #a.e i ,n/e-u #4 #e 0ndea#/4 Ca5a.eru. de Lou5i0ni% .a Beau0en/G< Ce3o 8i 84/nd ai/iAP !e #o/otea.a /ui a -.e/at e. ,n /am-anieA" A/um /te5a 9i.e era unu. din /redin/ioii Du/e.ui de An7ouP Atun/i% ar ,n#emna /4 du-4 a8a/erea de .a F.eurG aP 1un< Dar /e m4 intere#ea94 -e mine Lou5i0niAI i termin4 ma#a 84r4 a mai #tri0a% /eea /e ,. ,n0ri7or4 8oarte mu.t -e \u-n !anard% -n4 ,n momentu. /nd Ra#/a##e ,. /2em4 i3i -.4ti 84r4 #4 #e to/mea#/4> #e -4rea /4 #a/u. -u# de !4rinte.e \o#e8 ,n /o1urii de .a a% era de ta.ie re#-e/ta1i.4 ,n tim- /e -.4tea i #e ar4ta .a 8e. de 1.nd -e /t 8u#e#e de o1ra9ni/ i de aro0ant .a ,n/e-ut% Ra#/a##e ,n/er/4 #43. 8a/4 -e 2an0iu #4 5or1ea#/46 Dar !anard 7ura -e to$i 9eii% /4 nu are nimi/ /u -ri5ire .a d3. de Lou5i0ni Atun/i #-ionu. #e ur/4 din nou ,n a i a7un#e ,n /ur,nd .a B.oi#6 A/o.o #e du#e dre-t .a 2anu. /a#te.u.ui% un 2an mode#t% 8re/5entat de #o.da$i /ari -49eau /a#te.u.6 @dat4 ,n/2i# ,n /amera .ui% Ra#/a##e ,i re/a-itu.4 #itua$ia; ,n 8ond% a8.a#e 5eti de#-re Du/e#4 o #in0ur4 dat4% .a Etam-e#6 De a/o.o% ni/i un indi/iu6 I D Ra#/a##e #e #/4r-in4 ,n 5r8u. na#u.ui A-oi iei din /a#4 /a un om 84r4 ro#t /are 5i9itea94 un ora #tr4in> #e -.im14% #e ,n5rti -rin 7uru. /atedra.ei i ,n /e.e din urm4 tre/u -odu. -e#te Loire6 Ra#/a##e /4ut4 o idee6 Sau mai /ur,nd% #e ,n5rtea de dou4 ore ,n 7uru. unei idei /are i #e L Im niMI ,.e .a -.e/are6 Ideea a/ea#ta .ua#e 8orma unui nume; M im .i/uoir/666 ^ Ln a a/e#t Mar/2enoire\A E:i#t4 a/o.o% .a /te5a .e02e de B.oi#%6 I it .i im I ^ Yirte 8rumoa#4% /are -urta a/e#t nume.e a/e#ta6 La Mia949i deP6 I36I6i -4dure #e a8.a un tr0 mare numit Mar/2enoir% nu de-arte de iiii6 I iI/ .a C2ateaudun .a B.oi# ? i Ra#/a##e rume0a urm4toru. 0nd; I j LL36 A nu 8ie .a Mar/2enoir% 8iind/4 a/o.o are ea un /a#te.A De a/o.o% f2mIi mi #/ ,nt.nea#/4 /u d.6 de HendWme% da/4 e. e .a B.oi#6 !oate #4 . nea Lnu. 5rea .a B.oi#% .a @r.ean#% .a C2ateaudun% .a HendWme6 Ba -oateP 2 im 3ui #/ re8u0ie9e i ,n -4dure6 Dar da/4 nu e .a Mar/2enoirA" IMtrun# de a/ea#t4 idee% Ra#/a##e #e ,ntoar#e .a B.oi#% d4du 8u0a .a 24u% ,n/4.e/4 i o .u4 numaide/t -e drumu. #-re Mar/2enoir% unde gifuii2/ /4 ni f: .a ora a-te #ear4 Ai/i #e o-ri ,n 8a$a

-rimei /o.i1e i #e iiiIi3iInA unei 8emei #4rmane% /are ,i iei ,n ,ntm-inare; A#/u.t4% 8emeie% #-u#e e. Dumne9eu #4 te 1ine/u5nte9e6 Ia $ine ,n mi ,i ,. ,i -o.ioru. 4#ta de aur6 Femeia din /o.i14 .u4 -o.u. ai murmura; Dumne9eu #4 5i3. ,na-oie9e% domnu.e 0enti.om6 A/um% ia #-une3mi; e:i#t4 .a Me/2enoir un /a#te. /are a-ar$ine no1i.ei Du/e#e de C2e5reu#eA Un /a#te.A Da% da/4 dori$i d5#6 #43i #-une$i aa Dar e o /a#4 de 5iuA.oar/% ni/i aa de mare i ni/i 0ro9a5 de 8rumoa#4% domnu.e M Liii ,.^ gm6 @ -ute$i 04#i -e .a 7um4tatea drumu.ui #-re -4dure% -e drea-ta *i /a#a a/ea#ta% a-ar$ine /e.ui de#-re /are am 5or1itA !e #emne% 8iind/4 ea a 5enit ai/i a/um /in/i ani% -entru mari.e n ,iP 4. ori de mi#tre$i> i toat4 re0iunea% de .a Mar/2enoir -n4 .a B.1i# 2ui amintete de ea6 *i de atun/iA Murmur4 Ra#/a##e6 Nu a mai 5enit -e ai/iA Ni/iodat4% domnu.e 0enti.om6 Ca#a e ,n/uiat46 Nu e nimeni iiio.o6 (r/#/ 1uruieni.e ,n 5oia Domnu.ui6 &% ui Ra#/a##e ,i ,n02e$4 #-inarea !o8tim% n3am #3o 04#e#/< C u toate a/e#tea% /a #43i .initea#/4 /ontiin$a 5ru #4 5ad4 i /a#a IPP N i D Ir iIare era 5or1a6 Atun/i tra5er#4 tr0u. Mar/2enoir i 549u mar0inea .P 8U.urii um1rit4 de ,ntuneri/u. /e ,n/e-u#e #4 #e .a#e6 Mer0nd .a -a#% ,iIP a% /um de un #8ert de .e02e% deodat4% din do#u. unui 0ru- de# de m LNieeeni de /are tre/u#e% 549u /a#a -e /are e. o numi#e /a#te. i /are nu ? ia a.t/e5a de/t un -a5i.ion de 5n4toare6 +otu. -4rea mort ai/i @1.oane.e #o.ide erau ,n/2i#e i 7g.ine de -ra86 Buruieni #4.1ati/e /reteau ,n 5oie i #e /4$4rau a#emeni unor #tu8iuri6P DP B Eaidem< Morm4i e.% n3am /e /4uta ai/i E. ,i #truni /a.u. i #e ,ntoar#e iar .a Mar/2enoir6 Cnd a7un#e .a -rime.e /a#e% #e 84/u#e noa-te6 Atun/i% ,i amna ,ntoar/erea .a B.oi# -entru un tim- mai -otri5it i #e adre#4 unui $4ran% /are edea ,n -ra0u. -or$ii u.timei /a#e din Mar/2enoir% adi/4 a. /e.ei mai a-ro-iate /a#e din#-re -4dure6 E. an0a7a#e o /on5er#a$ie /u $4ranu.% din /are re9u.t /4% -.4tind un -o. de a#e .ire -ari9iene% /a.u. .ui Ra#/a##e a5ea #4 8ie ad4-o#tit ,n /ur#u. no-$ii ,n 0ra7d% /4 Ra#/a##e ,n#ui a5ea #4 8ie /u./at ,n -od% unde a5ea #4 ai14 8inu. /a #a.tea i -e.erina .ui /a -.a-um4 ? i /4% a8ar4 de a/e#tea% Ra#/a##e a5ea #4 -rimea#/4 dre-t mn/are o om.et4 #erioa#4 i o u./i/4 de 5in de re0iune% ,n tim- /e /a.u. .ui a5ea #4 8ie /in#tit /u o trai#t4 de o5496 A/e#t -ro0ram 8rumo# #e ,nde-.ini -un/t /u -un/t Aadar% Ra#/a##e% du-4 /e ,i mn/a om.eta #e -re04ti #4 #e /a$ere ,n -odu. 0ra7du.ui /u a7utoru. unei #/4ri e:terioare a.e /4rei -i/ioare erau ,n8i-te ,n 14.e0aru. din /urte i a. /4rui /a-4t de #u# a7un0ea -n4 .a o 8erea#tr4 a -odu.ui Dar% /a un 1un i demn /4.4re$ /e era% e. #e du#e mai ,nti #4 #e a#i0ure /4 i /a.u. .ui 8u#e#e 1ine 049duit i da/4 a5ea /u./u 1un ,n 0ra7d #e a8.au dou4 5a/i% -atru 1oi de mun/4 i un /a.% /eea /e ar4ta 1un4#tarea $4ranu.ui% /are -4rea a 8i dintre /ei mai 1o0a$i Ca.u. .ui Ra#/a##e #e a8.a a.4turi de a. #t4-nu.ui /ur$ii i termina#e de ron$4it 0r4un$e.e6 Mu.$umit% Ra#/a##e #e ur/4 ,n -od6 Somnu. nu3i 5eni aa de re-ede /um #-era#e6 C4.dura /ea mare din /u8#u. 9i.ei ar 8i -utut 8i un moti5% dar mai a.e# i ima0ina$ia #-ionu.ui% /are% ori /e3ar 8i 8o#t% ,i adu/ea mereu 0nduri.e ,n 7uru. Du/e#ei% di#-4rut4 84r4 urm46 Cu toate a/e#tea du-4 5reo or4% ,i #im$i -.eoa-ei L,n0reunndu3 #e% /nd i #e -4ru /4 aude un 90omot Cine5a 14tea .a -oarta de3a8ar46 Ra#/a##e era #-ion /u tot tem-eramentu. .ui6 Nu -utea 8i nimi/ deP #-ionat a/o.o% 84r4 ,ndoia.4% dar ,n a/eeai /.i-4 #e #im$i trea9 de tot i% a-.e/ndu3#e -e dea#u-ra 8ere#trei de .a -od%

tra#e /u ure/2ea6 +ot #e mai au9eau /io/4nituri% dar /u -re/au$ie6 n #8rit% Ra#/a##e au9i o 8erea#tr4 de#/2i9ndu3#e i /ine5a ,ntre1nd; Cine e a/o.oIA 3 B Marin4< R4#-un#e o 5o/e% /t #e -utea de ,n/etior6 B Bine6 Co1or a/um< B *i eu< Se 0ndi Ra#/a##e -a.-itnd6 Marin4% ai/i< Marin4< ^ ,n me r# Ui 1.e#tematei de Du/e#4< C2iar a/eea -e /are eu n3am -utut ni/iodat4 #3o #edu/ ni/i m4/ar -rin mia de -i#to.i -e /are i3o 84/ea /adou I minen$a Sa< n tim- /e3i /o1ea #in0ur% Ra#/a##e ,i -otri5i#e #-ad4% ,i arun/a#e -e.erina -e umeri i #e /o1or,6 Sa.a de .a -arter r4#-undea ,n eurt/ -rintr3o 8erea#tr4 /u 0eamuri6 Ua a/ea#ta nu #e ,n/2idea de/t -i intt o #im-.4 /.an$46 Ra#/a##e o ,ntrede#/2i#e i ate-t46 n /ur,nd #e $i-i iiiN/ o .umin4 i $4ranu. a-4ru6 E. de#/2i#e ,n 0ra14 -oarta /e d4 ,n ED/a i o 8at4 tn4r4 a-4ru #-unnd 5e#e.4; Eun4 9iua% tat4 +2i1aud6 Mereu #o.id i iuteA I .ei< Aadar% Doamna Du/e#4% e iar4i -rintre noiA B +4/ere% tat4 +2i1aud6 +a/i% #-u#e 0ra5 Marina Doamna Du/e#4 e +u0it46 Satana din !ia$a Re0a.4% .o/$iitoru. ,m1r4/at ,n Cardina.% 5rea n i g omoare6 *i dumneata o -o$i #a.5a Mi ,i datore9 totu.% #-u#e +2i1aud /u mini.e ,m-reunate6 S43mi i ,n gi un/ea#/46 Hia$a mea i a .or mei ,i a-ar$in6 Bine6 E 5or1a de du# o #/ri#oare% tat4 +i1aut C2iar a/um< S-u#e Marina6 B *i undeA B I67a B.oi#6 La -a.atu. d3.ui de C2e5er,iG6 B . /uno#/6 Da$i3mi #/ri#oarea Are #4 -.e/e /2iar a/um6 Eu am #3o du/6 B ),ndetete /4tre1uie #4 a7un0em a/o.o /t mai re-ede< B Ro/atu. mer0e re-ede6 E un anima. minunat% /u -i/ioare i/Q.Mt/nte i inima #o.id46 +re1uie #4 adu/ i r4#-un#A B C2iar ,n noa-tea a#ta La -a5i.ionu. de 5n4toare6 Ai #4 1a$i de dou4 ori din -a.me i ai #4 #-uiD C2a.ai#6 Da/4 nu are #43$i de#/2id4% te .u8ui/i a/a#4 i ate-$i 5enirea mea% ori/e #3ar ,ntm-.a Marin4 mai #/2im14 /te5a /u5inte /u 1unu. $4ran% a-oi o ter#e6 Ra#/a##e #e re-e9i .a 0ra7d% unde nu r4ma#e de/t 5reo /te5a IM i iinde6 Atun/i #3ar 8i -utut au9i ,n t4/erea no-$ii un ne/2e9at de durere6 A -oi o um1r4 #e /4$4r4 /u iu$ea.4 -e #/ar46 Era Ra#/a##e /are #e ,ntor/ea ,n /amera .ui de dormit% adi/4 ,n -od6 ntim-u. a/e#ta tata +2i1aut ine2ine#e -oarta A-oi #e ,m1r4/4 /u nite 2aine -entru drum% 84r4 a D u.a -e nimeni din /a#46 Du-4 a/eea #e du#e .a 0ra7d% de undZ ,. #/oa#e .P e Yo/atu.% anima.u. a/e.a /are% du-4 #-u#e.e .ui% a5ea -i/ioare 2Qintente i inima #o.id46 Dar a/um nu mai a5ea -i/ioare ? /e. -u$in nu mai a5ea -i/ioare de 8u046 Fa-t e /4 /2io-4ta teri1i. i nu -4rea ,n #tare #4 8a/4 ni/i m4/ar dou49e/i de -ai6 La .umin4 unei 84/.ii -e /are o a-rin#e#e% +2i1aud e:amin4 anima.u. i nu de#/o-eri nimi/6 Dar a doua 9i% .a .umina 9i.ei% o1#er54 i e. mi/a ran4 tendonu. de .a 7aretu. dre-t% t4iatP Aadar% tata +2i1aut ,i 5r, .a .o/ ,n 0ra7d /a.u. /e /2io-4ta i r4ma#e /te5a minute 94-4/it de a/ea#t4 nenoro/ire ne-re549ut4 Du-4 /e tre/ur4 -rime.e /.i-e% tata +2i1aut ridi/4 din umeri; -ri5irea ,i /49u -e /a.u. .ui Ra#/a##eL E. #e ,n8ior4 de 1u/urie i ,n/e-u -e 8uri #4 -un4 aua -e /a.u. .ui Ra#/a##e% -e /are ,. #/oa#e de dr.o0i ,n /urte6 A/o.o #e o-ri ,n#-4imntat% 549ndu3. -e /4.,toru. -e /are3i /redea /u./at ,n -od% /o1ornd /u ne,ndem,mare #/ara6

B U8< S-u#e Ra#/a##e a7un0nd 7o#6 Bine /4 am a7un#6 Ei< Dar /e dra/u 8a/i ai/i% dra04 0a9d4< M3ai dete-tat /u atta 90omot< !o8tim< Aadar% 5rei #4 8a/i o /4.4torieA B NuP adi/47#e 1,.1, omu.6 B @2< Stri04 deodat4 Ra#/a##e% dar te3ai ,ne.at% dra04 0a9d4< Ai .uat /a.u. meu< !e .e0ea mea% a/um /4 .3ai ,neuat i /4 nu m3ai .4#at ni/i #4 dorm% am #4 m4 ur/ -e e. #43mi /ontinui drumu. #-re C2ateaudun% aa -e r4/oarea no-$iiP 9iua e aa% de /a.d< Bietu. $4ran r4ma#e amu$it /te5a /.i-e6 B Domnu.e% #-u#e e. ,n momentu. /nd Ra#/a##e ,i du/ea /a.u. .n04 un -ietroi mare6 Un /u5ntP D5# 54 du/e$i .a C2ateaudunA B *i de a/o.o .a C2artre# i a-oi .a !ari#6 B N3a$i 5oi #4 54 ,ntr9ia$i /4.4toria /u /te5a oreA S43mi ,m-rumuta$i /a.u. d5#6 -n4 mine diminea$4A B S43mi ,ntr9ii /4.4toria% da% dra04 0a9d4 Dar /a #43$i ,m-rumut /a.u.P ni/iodat4 Ha.orea94 ai9e/i de -i#to.i +2i1aut a5u o #/urt4 .u-t4 #u8.etea#/4% a-oi #-u#e% -a.id de #a/ri8i/iu. /e3. 84/ea; B Domnu.e% 54 /um-4r /a.u. d5#6 i #unt 0ata #4 54 num4r /ei ai9e/i de -i#to.i Ra#/a##e ,. admir4 Dar ,n/4.e/nd% ,i r4#-un#e; B !e .e0ea mea% nu6 Eu nu #unt ni/i un 0enti.om i ni/i un r491oini/6 Eu #unt un #im-.u -4.4rier de -e #trada Fran/#3Bour0e/i#% /u 8irma La mie.7u. S8ntu.ui Ion"6 Dar /e 5re$i% eu $in .a 1unu. meu /4.u$6 Fa/e -arte6Im .ami.i/6 N/5a#t43mea mi3ar #/oate o/2ii% da/4 .3a 5inde6 mi -are iau% nuQd4666 Adio i mu.$ume#/ -entru om.et4 S.in om /um#e/ade% ,i #-une +2i1aut Domnu.e< Stri04 e. /u o um di#-erat46 ? Ra#/a##e #e o-ri6 !a.-ita de emo$ie6 Domnu.e% #-u#e /u 2ot4rre +2i1aut% nu 5oi$i ni/i #43mi im-ui muta$i i ni/i #43mi 5inde$i anima.u. d5#6A Nu6 Cu ni/i un -r$3 Adio< Ate-ta$i6 Dar a$i #-u# /4 a$i /on#im$i #4 54 ,ntr9ia$i -u$in La.ntoria6 I ,i% Doamne% da6 Numai #4 -ot -.e/a mine diminea$4 mai de-arte6 B Mine diminea$4 5e$i -utea -.e/a% domnu.e6 A$i /on#im$i d5#6 mi/ E4 Na.5a$i -e /ine5a /are e ,n -eri/o. de moarteA B Yi% doar #unt /retin< Ce dra/u< S-u#e Ra#/a##e /u mndrie6 *i din A nu e ni/i un ri#/3 B Ni/i unu.6 Nu tre1uie de/t #4 54 du/e$i /u o #/ri#oare .a B.oi# i NA mi adu/e$i mie r4#-un#u.3 Domnu.e% domnu.e< Adau04 +2i1aut 2 mare,nd o54ia.a .ui Ra#/a##e6 He$i 8i r4#-.4tit din 1e.u0; am #4 $in umi.e 8irma d5#6 i am #3o /omuni/ unui -er#ona7 8oarte -uterni/3*i #-ui /4 a#ta ar #a.5a -e /ine5a de .a moarteA Re.u4 Ra#/a##e6 B Da% domnu.e% 54 7ur< Ra#/a##e #e .u-t4 o /.i-4 /u e. ,n#ui6 A-oi #-u#e /u un #u#-in; B S4 nu #e #-un4 /4 am .4#at #4 -iar4 un /retin% -entru a #/uti de /te5a .e02e ,n -.u# /a.u. meu i a m4 #/uti -e mine ,n#umi de a/ea#t4 o1o#ea.46 Ce tre1uie #4 8a/A Ad4u04 Ra#/a##e de#/4.e/nd6 A#ta era o ade54rat4 minune; 1unu. -4.4rier uita#e /2iar /4 era 5or 1a #4 du/4 o #/ri#oare .a B.oi#< +2i1aut ,i d4du #/ri#oarea /o-.eindu3. /u 1ine/u5nt4ri i ar4tndu3i /u e:a/titate unde #e a8.a -a.atu. de C2e5ernG6 Atun/i% Ra#/a##e #e ur/4 din nou -e /a. i .u4 imediat drumu. #-re B.oi#6

Inima ,i #4.ta de 1u/urie6 @ a8.a#e -e Du/e#a de (I2e5reu#e i% ,n tim- /e 0a.o-a% ,i re-eta /u5inte.e !4rinte.ui \o#e8; SA ,tn-iedi/i /u ori/e -re$ /a Du/e#a #4 #e ,nt.nea#/4% /u GendWme<" Hi#uri de a5ere i de 0.orie ,i /2inuiau mintea3i ireat46 +oat4 a/ea#t4 i n8t re $ie ,n -er#-e/ti54 ,. 84/u #4 i91u/nea#/4 ,n r#> i ,n /on/.u9ie ,. i i046 B !o-a are #4 8ie 9dro1it de .o5itura a#ta< E. a7un#e .a B.oi# i #e du#e $int4 .a 2anu. .ui6 A/o.o #e ,n/2i#e ,n /amer4% .4#ndu3i /a.u. aa ,neuat ,n 0ra7d6 Linitit% e. ru-#e #i0i.iu. #/ri#orii -e /are tre1uia #3o du/4 .a -a.atu. de C2e5ernG6 S/ri#oarea era a#t8e. /on/e-ut4; M4 a8.u la Marc*enoir6 + nea parat% nevoie ca s% v% v%d c,t se poate de cuvnd6 (% a8.a$i la -loisA #e nu% C*everny are s% v% s pun% con!inutul acestor r,nduri6 #ac% sunte!i acolo% unde tre)uie s% v% nt,lneasc%A Comunica!i-i aceasta aduc%torului% n care pute!i avea ncredere6 X.nde e C*alaisA -ietul C*alais< Cum s%-l prevenimA &dio% v%rul meu6 &/tept cu ner%)dare ntoarcerea mesagerului meu6 #a!i ve/ti repede; am ceva nou n cap6" Maria Du-4 /e o /iti% Ra#/a##e #e ae94 .a ma#4 i #/ri#e .a rndu. #4u; !rea ,na.te !4rinte% A tre1uit #4 /2e.tuie#/ 8oarte mu.t /a #4 -ot /um-4ra /$i5a 5a.e$i M3am 14tut de7a de dou4 ori ,n due. i #unt r4nit .a 1ra$ De a.t8e.% 5ia$a mea 54 a-ar$ine> iar rana mea% dei m4 8a/e #4 #u84r% nu m4 ,m-iedi/4 de a a/$iona Am de#/o-erit 8iara -e urma /4reia 53a -.4/ut #4 m4 #trni$i6 E /ui14rit4 .a trei #ute de #tn7eni de tr0u. Mar/2enoir% a-roa-e de -4dure% ,ntr3un -a5i.ion de 5n4toare6 Am #4 intru ,n /a#4 i 54 0arante9 /4 n3am #3o -ierd din 5edere6 Ea /aut4 #4 /ore#-onde9e /u -er#ona7e.e i.u#tre -e /are d5#6 mi .e3a$i ar4tat Eu ,i inter/e-te9 #/ri#ori.e6 H4 ro0 /u umui.in$4% !rea ,na.te !4rinte% de a 1ine5oi #43mi um-.e$i une.e #-4rturi -e /are a tre1uit #4 .e 8a/ ,n #a/u. /u -i#to.i6 Mon#eniore% r4mn a. ,n4.$imii Hoa#tre -rea umi.u.% -rea de5otatu. i% ,dr49ne#/ #3o #-un% -rea ,ndemnati/u. #er5itor6" Ra#/a##e Mi/u. #-ion re/iti /u #ati#8a/$ie a/ea#t4 /urioa#4 #/ri#oare6 B Am #-u# totu. ,n ea% 84/u e. 8oarte 5e#e. Cred /4 rana are #4 8a/4 mu.t e8e/t% 84r4 a mai /onta -e de#/o-erirea no1i.ei doamne6 Ra#/a##e -4r4#i 2anu. -e .a mie9u. no-$ii i a.er04 -e 7o# -n4 .a /a#te.% unde 84/u atta 04.40ie ,n 8a$a -or$ii% ,n/t i #e de#/2i#e i 8u du# ,n /amera de 0ard4 A/o.o% e. /eru /a #4 8ie #/u.at din #omn imediat 0u5ernatoru. /a#te.u.ui% /are% a8.nd /4 era ,n /urte un me#a0er a. Cardina.u.ui% #e 0r41i #4 #e /o1oare6 Ra#/a##e ,i 5r, #u1 na# un -er0ament -e /are ,. 04#i#e 0ata -re04tit ,n /o1urii de .a a% a.4turi de 8aimo#u. #a/ /u 1ani B E ,n re0u.4% #-u#e a#-ru 0u5enatoru. du-4 /e ,. /iti6 Ce 54 tre1uieA Unt rtI8tre$ /are #4 du/4 imediat a/ea#t4 #/ri#oare .a !ari#% #-u#e MP i^E unDP Ltu.i/indu3#/ ,n 5r8u. -i/ioare.or6 *i #4 #e 0r41ea#/4< tn me#a0er -entru !ari#A @rdon4 0u5ernatoru. *i i ,ntoar#e #-ate.e .ui Ra#/a##e6 Ze/e minute mai tr9iu% un N 8t\8ti5. 0onea /a 5ntu.% du/nd /u e. #/ri#oarea -e /are Ra#/a##e o &&D&P6 L/ i (de#-re a/eea a Du/e#ei% #-ionu. o ,ndoi#e /u 0ri74 i o aD uiin/2/ i n. r3un 1u9unar a. -ie-taru.ui #4u% din -ie.e de 1i5o.6 De a/o.o% LI nin04 .a I .anu. Ca#te.u.ui% ,i .u4 /a.u. i #e re-e9i #-re -a.atu. de ^ .iP 5/inG% -e /are ,. /unotea 8oarte 1ine%

,ntru/t a/e#ta 8u#e#e mu.t4 5iP iiiiI fNi.atu. 0u5ern4mntu.ui% /t tim- d3. de C2e5ernG 8u#e#e tMi5ri na (oi u. -ro5in/iei6 A/o.o% a.t4 04.40ie% aa de -uterni/4% /4 ,n /e.e din ui m4% un e.5e$ian m4re$ i ro/o5an ,i de#/2i#e i ,. -o8ti ,n4untru6 M4 LD aMte% /eru #4 8ie /ondu# .a d3. de C2e5ernG6 *i /um e.5e$ianu. e9ita% t . ai .A u04 /4 5eni9e -n4 a/o.o ,n /ea mai mare 0oan4% /u o tire din fmi im I) ue/#ei de C2e5reu#e6 Imediat% Ra#/a##e 8u du# ,n 8a$a unui tn4r 0enti.om% 54r /u 8o#tu. nA U5/i ua.oi /are era 0ata de -.e/are% -oate /2iar /4 -.e/a#e% -entru a nu .i i,nn#./iIai ,n ,n/ur/4turi.e /e #e 84/eau6 Dar C2e5ernG% .a -.e/are% !P i LD ID .a di#-o9i$ia 8ii.or )a1rie.ei de E#trJe#% -a.atu. .ui de .a B.oi# i .iiim^Dui. /a#te. -e /are ,. #t4-nea .in04 HendWmeP Aadar% 54ru. ,. ,n -i/Q/uta 7ie C2e5ernG6 A/e#ta era Hi/onte.e de Droue% de dou49e/i i d% n de ani% /are era i e. mai mu.t #au mai -u$in a-rin# du-4 8rumoa#a i7i/iirt% /e era Du/e#a de C2e5reu#e i 84/nd i e. -arte din /on#-ira$ia .uifN) tii5a .ui Ri/2e.ieu6 Domnu.e% #-u#e -o.iti/o# 0enti.omu.% 549nd /4 Ra#/a##e -urta Efmd8t% de/i nu era 5reun #er5itor6 ? Eu #unt Hi/onte.e de Droue i ,. ,iP .P YIiii/#/ -e C2e5ernG% /are e -.e/at6 Domnu.e Hi/onte% #-u#e Ra#/a##e /u ,ndr49nea.4% aadar% ini/7iPP nu. de ,n/redere a. d3nei Du/e#e6 Da% 84/u Hi/onte.e .undu3i o -o9i$ie #emea$4% aadar% #unte$iP MIi6 i Lmat /u un me#a7A Da$i3mi3.6 Me#a7 5er1a.% domnu.e Hi/onte6 D3na Du/e#4 #3a o-rit .a -atru II /in de B.oi#P UndeA F4/u re-ede tn4ru.6 I) na Du/e#4 a uitat #4 m4 autori9e9e #4 54 #-un i a#ta% r4#-un#e IIm a56/6 Hi/onte.e -4ru #4 a-re/ie9e r4#-un#u. i /u un ton 1ine5oitor i #e g 2 i66< Ian B Bine% -rietene6 A/um #-une$i3mi me#a7u. d5#6 !o$i 5or1i /u toat4 ,n/rederea% ad4u04 e. remar/nd admira1i.a o54ia.4 -e /are o ar4ta Ra#/a##e6 B Ei 1ine% domnu.e Hi/onte% d3na Du/e#4 ,ntrea14 unde tre1uie #4 #e ,nt.nea#/4 /u Mon#enioru. de HendWme% ,ntru/t dorete 8oarte mu.t #4 o/o.ea#/4 intrarea ,n B.oi#6 B S-une3i #4 #e 8erea#/4 de B.oi#% #-u#e re-ede 0enti.omu.6 S-une3i /4 ni #3a #emna.at ieirea unui #-ion a. Cardina.u.ui% 5enit 84r4 ,ndoia.4 -entru a o -,ndL6 B Nu r4mne ni/i /ea mai mi/4 ,ndoia.4% #-u#e Ra#/a##e6 i 5oi re-eta te:tua. /u5inte.e d5#% 3 Bine% adau043i /4 d3. Du/e de HendWme o atea-t4 /u /ea mai 5ie ner41dare .a /a#te. din C2e5ernG6 N B Ca#te.u. C2e5ernG6 !rea 1ine% domnu.e Hi/onte6 Mine 5a 8i a/o.o6 Dumne9eu #4 54 -49ea#/4% domnu.e Hi/onte< B Mu.$ume#/% 1ra5u. meu% #-u#e Droue> .a a#ta ? ad4u04 e.% o8erind /in/i3a#e du1.i -i#to.i .ui Ra#/a###e 3i #-unei3i /4 Hi/onte.e de Droue 5a 8i 8eri/it #4 re5ad4 i #43i -un4 #-ada .a di#-o9i$ia ei B S-ada d5#6 .a di#-o9i$ie6 Bine% 84/u Ra#/a##e .und -ie#e.e de aur6 Cte5a minute mai tr9iu% Ra#/a##e .ua din nou drumii. #-re Ca#te.% intra din nou i -unea #4 8ie anun$at din nou 0u5ernatoru.> 84r4 ,ndoia.4 /4 -er0amentu. -e /are ,. /iti#e a/e#ta ,i a5ea im-ortan$a .ui% /4/i a/e#ta nu o54i o #e/und4 #43. -o8tea#/4 din nou -e Ra#/a##e6 B Ce mai 5reiA Se r4#ti e. -entru a3i #a.5a demnitatea S4 $i #e taie ure/2i.eA B Ure/2i.e me.eA Sunt -rea .un0i% Mon#eniore% i 53a$i -ierde tim-u.6 mi tre1uie un a.t

/urier -entru ? !ari#6 )u5ernatoru. de#/2i#e 8erea#tra /amerei #a.e i ur.4; B Un a.t /4.4re$% -entru !ari#A Da$i3mi #/ri#oarea ad4u04 e. B Hreau #4 #/riu a/um% Mon#eniore% #-u#e Ra#/a##e6 E. #/ri#e% ,ntr3ade54r% /2iar .a ma#a 0u5ernatoru.ui i ,i #i0i.4 e-i#to.a% /are de data a/ea#ta /on$inea numai a/e#te /u5inte; #omnul de (end0me e la castelul de C*everny6" Ra#/a##e ,n momentu. /nd #43i #/rie adre#a% Ra#/a##e o54i un moment A-oi% .und o 2ot4rre% #/ri#e; Emine$ei Sa.e Mon#enioru. Cardina.% Du/e de Ri/2e.ieu% .a !a.atu.3 Cardina. m ^ in5entatoru. -ri5i#e eu uimire /um #e in#ta.4 #-ionu. .a ma#a .ui ,i ^I/ 2rtia i de #i0i.iu. .ui Dar ,i -4#tr4 -entru e. im-re#ii.e LN6 Lmu.$umi #4 1om14ne a-arte; Cardina.u. tre1uie #4 8ie un om de iiiiiiii6 Du/4 d4 e. atta autoritate 91iri.or .ui Numai ni$e. #4 mai i mi un iuD a#ia% i am #4 #/riu i eu> dar Re0e.ui% /a #43i /er #4 m4P LguP edi/Qe6 *i du-4 a/ea#ta% domnu. 0u5ernator .u4 -ana de /are #e #er5i#e Num a##/ /a #4 #/rie% o ru-#e /u 8urie i o arun/4 -e 8erea#tra /are i ai na#/ #e d/#/2i#46 S/ri#oarea #-ionu.ui 8u ,nmnata me#a0eru.ui% /are% $$uia e/2i-ai% ate-ta ,n anti/amer46 A#ta3i totA Se r4#ti 0u5ernatoru.6 & ga% Mon#eniore% Dumne9eu #4 54 -49ea#/4< B Du3te .a dra/u< S-u#e 0u5enatoru. de#/2i9,nd3i ua I dra/uA F4/u Ra#/a##e6 A2A Mon#eniore% 0ndi$i354 /4 tre1uie ia iu du/ de3a dre-tu. .a Eminen$a Sa% /are e to/mai inami/u. dia5o.u.ui< I A#indu3. -e 0u5enator #-eriat i ,n0ri7orat% Ra#/a##e% 8oarte niiiidiii /4 a a5ut u.timu. /u5nt 8a$4 de un att de -uterni/ -er#ona7 imIm2,> ,n/a.e/i i iei din B.oi#6 P DP Lar0i.e dre .uminoa#e a.e 9ori.or /e #e i5eau% ,n/e-u#er4 #4 u.U3a#/4 ori9ontu.% /nd Ra#ea##e a7un#e .a Mar/2enoir6 A/o.o% e. de#ert.e/4 i o/o.ind tr0u. i tre/nd -e#te /m-% e5it4 /a#a .u +2i1aut6 Iii #. ,i #i.% a7un0nd ,n 8a$a -a5i.ionu.ui de 5n4toare% e. 14tu de dou4 ,n i din -a.me i #-u#e; C2a.ai#<" Imediat #e de#/2i#e unu. din o1.oane.eP are -4reau ,n/2i#e de ani de 9i.e6 Ra#/a##e ,i .e04 /a.u. de trun/2iu. uuui ar1u#t i /4uta -rin /o1uri6 B Dumneata eti% tat4 +2i1autA S-u#e o 5o/e6 B Da6 )r41i$i354% murmur4 Ra#/a##e6 DS Marina ,ntrede#/2i#e ua> ,n a/eeai /.i-4 ea r4ma#e ,m-ietrit4; .a dou4 de0ete de 8a$a ei dr40u$4 era 0ura unui -i#to.% 0ata #4 #/ui-e moartea6 B Un /u5nt% #-u#e Ra#/a##e% o mi/are i tra0< Z4u aa< Nu era ne5oie ni/i de atta .u/ru /a #3o #u8o/e -e #u1reta /are #e /.4tina% drdind i /4#/a#e nite o/2i r4t4/i$i de 0roa946 B Mi/u$a mea re.u4 #-ionu.% nu 5reau #43$i 8a/ ni/i un r4u ? ni/i fie% ni/i #t4-nei ta.e> din /ontr4% am 5enit #3o #/a-6 De a/eea ,n/2ide uure. ua% #4 #t4m de 5or146 oinut4 mereu #u1 amenin$area -i#to.u.ui% Marina a#/u.t46 Atun/i% Ra#/a##e o ,m-in#e #-re o odaie aran7at4 /a o 1u/4t4rie6 Biata 8at4 #e trnti -e un #/aun6 ? M4 re/unotiA Re.u4 Ra#/a##e6 Marina 84/u un #emn /4% ,ntr3ade54r% ,. re/unotea -e #-ion6

B Linitete3te% re.u4 Ra#/a##e6 A.t4dat4 am ,n/er/at #4 te /um-4r -e #o/otea.a #t4-nu.ui meu6 A#t49i nu mai a-ar$in Cardina.u.ui i am 5enit #3o #a.5e9 -e #t4-na ta6 Unde eA Marina ridi/4 mna #-re ta5an6 B E #u#A S-u#e #-ionu.6 E #in0ur4A B Da< F4/u Marina ,ntr3un #u8.et Era -rimu. /u5nt -e /are ,. ro#tea Ra#/a##e #o/oti atun/i /4 Marina ,i re5enea -u$in /te -u$in i /4% 84r4 ,ndoia.4% a5ea #4 ,n/ea-4 #4 $i-e6 Se re-e9i a#u-ra ei i urm4 o mi/4 .u-t4% du-4 /are #u1reta amu$i% #u1 un /4.u 84/ut dintr3o ear84 A-oi ,i .e04 mini.e i -i/ioare.e i #/2i$nd un 0e#t -rote/tor i 1ine5oitor% ,i #-u#e; B Eai% 2ai% 84r4 mnie i 84r4 8ri/46 +otu. are #4 mear04 1ine% /o-i.a mea% $i3o -romit66 E. iei ,n/uind ua de dou4 ori i .und .uminarea /u e.6 Imediat DPP Du-4 a/eea #e ur/4 -e #/ara /e du/ea #-re eta76 La a doua trea-t4% e. ae94% 84/.ia i ,i ter#e 8runtea -e /are ,i iroia o #udoare re/e6 A-oi de#/2i#e #in0ur ua /e d4dea #-re /a-u. #/4rii6 Cum o de#/2i#e% #tri043 Doamn4% 54 ro0 #4 nu m4 8or$a$i #4 54 omor< Du/e#4 era a/o.o% ate-tnd /4 Marina #4 i3. adu/4 -e +2i1aut6 n momentu. /nd #e de#/2idea ua% ea6 S/ria6 Au9ind 90omotu.% ea #e ,ntoar#e i3. 549u -e #-ion% /are du-4 /e ,i arun/a#e amenin$area% ,ndre-t4 #-re ea -i#to.u.6 Du/e#4 ,m-in#e #/aunu. -e /are #t4tea i% roie de indi0nare% #e ,ndre-t4 #-re Ra#/a##e6 Ea mer0ea 84r4 0ra14% #u-er14% /u o/2ii a$inti$i a#u-ra .ui Ra#/a##e% /u 1u9e.e tremurnd; B Eaide% dar% mito/ane< St4-nu. t4u i3a -iedut /a-u.% da/4 a a7un# #4 -un4 #4 8ie amenin$at4 /u moartea o doamn4 de Ro2an3 Mont1a9on< B Doamn4% #-u#e re-ede Ra#/a##e% ,n/4 un -a# i tra0< De a.t8e.% mai 1ine un 0.on$ de -i#to.% de/t #e/urea /4.4u.ui< *i .a a/e#t /u5nt% Ra#/a##e ,ntin#e 1ra$u.6 Du/e#4 #e d4du ,na-oi 0a.1en4 /a o moart4 Nu ,n 8a$a -i#to.u.ui #e d4du ,na-oi% /i ,n 8a$a 0roa9ni/u.ui /u5nt a. .ui Ra#/a##e6 B Se/urea /4.4u.ui< !e mine< Mu0i ea6 B Ei% doamn4< E dre-t /4 #unte$i Ro2an3 Mont1a9on% dar a$i /om-.otat ,m-otri5a 5ie$ii Cardina.u.ui6 Eaide$i% doamn4< A$i 7u/at .a &> ./urG o -artid4 -e /are a$i -ierdut3o6 A/um re#emna$i3 54 #4 -.4ti$i Am /in#-re9e/e oameni /u mine% doamn4 B Ce 5oietiA B.1i Du/e#a a.e /4rei 0nduri #e ,ntune/au ,n 8a$a a tot /e #e -etre/ea6 B S4 54 #a.5e9% -oate% doamn4< S-u#e Ra#/a##e% /are ,n a8a/erea a#ta #e do5edi mu.t #u-erior6 H4 are#te9% doamn4% ,n nume.e Re0e.ui de .a /are am mandatu. a/e#ta< Dar are#tndu354% -oate /4 54 dau i #in0ura t-o#i1i.itate /are 54 mai r4mne% de a 8a/e -a/e /u Cardina.u.6 B Ni/iodat4I #-u#e Maria de C2e5reu#e /u #4.1ati/4 2ot4rre6 B Da/4 nu /u Eminen$a Sa% #-u#e #-ionu.% /e. -u$in /u Ma7e#tatea Sa6 Uita$i% doamn4% eu nu #unt de/t un 1iet om /are e ,ntre1uin$at .a t re1uri 7o#ni/e% /a a/eea -e /are o 8a/ ,n a/e#t moment Ca #4 ,ndr49neti #4 amenin$i o Ro2an3 Mont1a9on% #4 ,ndr49neti #4 ,ndre-$i -i#to.u. #-re dn#a% #4 ,ndr49neti #43i #-ui /4 e are#tat4 ? ar tre1ui #4 8ii Ra#/a##e -entru aa /e5a< S-ionu. -ronun$4 a/e#te /u5inte /u un /iudat ame#te/ de mndrie i de umi.in$46 Mndria ,i 5enea de .a in#tin/tu. .ui de /ine de 5n4toare6 Umi.in$a ,i 5enea% -oate% de .a #/urt4 .ui a-ro-iere de Mau.uG# i de +ren/a5e.6 E. /ontinu4 B Eu #unt un om -rea ne,n#emnat% dar /uno#/ toate dede#u1turi.e a/e#tor tim-uri6 Hoi$i #4 54 #-un unde #unt ai D5#6A A#/u.ta$i% doamn4; Mon#enioru.% Du/e.e de An7ou% ,n /ur,nd are #4 #e

numea#/4 Du/e de @r.ean#P B Ni/iodat4% r4#-un#e Du/e#a 84r4 #43i dea #eama /4 de7a ,n/e-u#e #4 #tea .a di#/u$ie /u Ra#/a##e6 Ni/iodat4< De.8inu. nu #e 5a /4#4tori /u D3ra de Mont-eu#ierP B S3a #u-u#% doamn46 Ce intere# a a5ea #4 mintA E. i3a /erit iertarea i uita$i% doamn4 /e a #-u#; da/4 Du/e#a a 8u0it din !ari#% 5a 8i 04#it4 8ie .a tr0u. Mar/2enoir% 8ie .a /a#te.u. C2e5ernG6" B Ca#te.u. de C2e5ernG% murmur4 Du/e#a /o-.eit4 de un 0nd de ,n0ri7orare6 B Da% Doamn4% /a#te.u. de C2e5ernG% ,n /are% .a ora .a /are 5or1e#/% oamenii .ui de HendWme i Bour1on #unt ,n/on7ura$i de un roi de #o.da$i% aa /um i a/e#t -a5i.ion e ,n/on7urat de un roi de -o.i$iti6 Du/e#4 arun/4 ,n 7uru. ei o -ri5ire -.in4 de 1.e#teme% a-oi murmur4 B Ei 1ine% domnu.e% m4 -redau< Ra#/a##e ,i -ii#e -i#to.u. ,n /entur4 A2< Cori0nan% #tri04 e. ,n 0nd% ,m14tat de trium8u. .ui% /e ai 9i/e tu% -o-4% da/4 m3ai 5edea ,ntr3un a#t8e. de momentA" B !ute$i #43mi #-une$i /e #3a ,ntm-.at /u /ei.a.$i #eniori /om-romii ,n a8a/erea a#taA B Da% doamn4% 54 5oi #-une imediat De trei 9i.e #e 8a/ -er/2e9i$ii ,n mai mu.t de dou49e/i de -a.ate din !ari#6 Mai mu.t de dou4 #ute de ordine de are#tare au 8o#t trimi#e 0u5ernatori.or -ro5in/ii.or% mai /u #eam4 .a +our#ine i ,n An7ou6 n #8rit% o armat4 ,ntrea04 #e -re04tete #4 #e ,ndre-te #-re Nante#6 Du/e#4 era 9dro1it46 De a.t8e.% tre1uie #4 ad4u04m /4 a/e#te in8orma$ii a7un#e#er4 .a ure/2ea .ui Ra#/a##e ,n tim-u. drumu.ui #4u i erau ,n ,ntre0ime ade54rate6 B !ute$i #4 -re/i9a$iA S-u#e Du/e#46 Ce #3a ,ntm-.at% de -i.d4% /u Domnu. de Boute5i..eA B La Ba#ti..ia% doamn4< B *i domnu. de Beu5onA> B Mort% doamn4< Du/e#4 era a.14 /a 5aru.6 Un nume ,i 8.utur4 -e 1u9e i nu ,ndr49nea< Ra#/a##e nu o -ierdea din o/2i ,n /.i-a a/eea de5eni 0enia.6 E. #-u#e eu ne-4#are; 5 D B Unu. #in0ur a #/4-at -n4 a/um de toate /4ut4ri.e6 \ 3 *i /ine eA )8i Maria de C2e5reu#e6< \ B E Domnu. Conte de C2a.ai#6 \ Du/e#4 de C2e5reu#e ,i .4#4 /a-u. ,n -ie-t> dou4 .a/rimii 8ier1in$i% .a/rimi de 1u/urie i de di#-erare #e -re.in#er4 -e o1ra7ii e$ ,n/etior% ea murmur4; 7 B H4 mu.$ume#/% domnu.e6 Mu.$umiri .ui Ra#/a##e< E. #e ridi/4 mai mu.t /a ori/nd -e 5,r8uh -i/ioare.or i de data a/ea#ta -oate /4 a5ea i dre-tu.6 Q B Cum a$i de#/o-erit a#/un94toarea mea de ai/iA Re.u4 Du/e#a /4 #4 mai #-un4 /e5a6 B @ Doamne% 8oarte #im-.u% doamn46 Mi3am in#ta.at to$i oamenii ,n di8erite /o.i1e din a/e#t #at6 Unu. din ei% a#/un# .a un om /um#e/ade% numit -e .e0ea mea% i3am uitat nume.e666 a da% numit tata +2i1aut3 B Nu i #3a ,ntm-.at nimi/ a/e#tui #er5itor /redin/io#A Domnu.e% da/4 a5e$i inim43 S666 doamn4% .initi$i354< De a.t8e. ar 8i 8o#t de a7un# /a D5#6 I iu.6 L,i666 I6/ re#-e/tate6 I

Mer0ea din trium8 ,n trium86 E. ,i termina modu. /e. M m6 n ,i66 5ii< Cum5a 5reo ,ndoia.46 Dar /um #3ar 8i-utut ea ,ndoi /4 ii.ui6m. nu era ,n/on7urat de -o.i$iti i /4 Ra#/a##e era #in0urA I goamn4% /om-.et4 mi/u. #-ion% eu 53a 8i 8oarte re/uno#/4tor6&666&&6 M6ir.uri#i i D5#6 /4 m3ara -urtat /u D5#6 att de /in#tit% /t mi3a /. i 6 Ni. de i.u#tr4 -er#oan4% #4 8ie e:-u#4 neruinatei /urio9it4$i niP u /ara02ioi6 Din#-re -artea D5#6% doamn4% 54 ro0 #43mi 8a/e$i N am}#4 ,n/er/ nimi/% #-u#e Du/e#a #emea$46 H4 ro0 #4 iei$i< Yn6 S/a#6#e #a.ut4 adn/ i a#/u.t46 E. /o1or, i #e o-ri ,n -ra0u. uni6 I6 I At-in,ndu3#e ,n 5r8u. na#u.ui i -ri5ind #-re .umina 9i.ei% /are m6 5fP im/ E4 /rea#/46 \o#% mi/a #er5itoare% /e3i dre-t% .e0at4 #o.id> #u#% #t4-na ,i L CA!6 ULIU CUHN+U< RE)AL ACUM% E NECESAR SC HEDEM /e #3a ,ntm-.at /u /ei doi me#a0eri ai .ui Ra#/a##e; unu. trimi# .a !4rinte.e \o#e8% re.ati5 .a Du/e#a de C2e5reu#e> /e.4.a.t trimi# .a Cardina.% -entru a3. ,n/unotiin$a /4 Du/e.e de HendWme #e re8u0ia#e ,n /a#te.u. C2e5ernG6 A/eti doi /4.4tori 0oneau #-re !ari#> numai /46 !rimu. o .ua#e -rin C2artre# . a. doi.ea -rin @r.ean#; #im-.4 /2e#tie de 0u#t% am1e.e drumuri 8iind .a 8e. de .un0i6 De a#emenea i /2e#tie de de#tin% mai a.e# de de#tin6 Se ,ntm-.a /a -rimu. (,n#4r/inat #43i du/4 #/ri#oarea !4rinte.ui \o#e8) a5u de #tr414tut o -4dure6 E. 84/u#e un -o-a# 8oarte .un0 i 0reu% /nd r4#un4 o ,m-u/4tur4% un 0.on$ uier4 -rin aer i3. .o5i ,n /a-6 Bietu. 14iat #e ro#to0o.i din a% a5u dou43trei 95/nituri -e iar1a de -e mar0inea drumu.ui -.in4 de rou4 i de -ar8umu. 8run9e.or> a-oi #e .initi -entru totdeauna Atun/i% a-4rur4 trei -atru 1andi$i de /odru% /u -umna.e ,n mini6 ntr3o /.i-4% me#a0eru. 8u 7e8uit 1ani% 2rtii% 2aine% totu. ,i 8u .uat i t.2arii di#-4rur4% .und i /a.u. /u ei6 De a/eea% #/ri#oarea .ui Ra#/a##e nu mai a7un#e ni/iodat4 .a de#tina$ia ei6 Ce.4.a.t /4.4re$ era trimi# .a IEminen$a Sa Mon#enioru. Cardina. de Ri/2e.ieu" i me#a7u. -urta un #in0ur rnd a. .ui Ra#/a##e% rnd /are 5a.ora ? /e3i dre-t6 ? Ct un di#/ur# ,ntre06 Aadar% a/e#t /4.4re$ tre/u -rin @r.ean#6 Era un 5.470an #o.id% ,m14trnit -e /a.% de7a ,n/4run$it% nemaia5nd .a /e $ine ,n .umea a/ea#ta Fiind/4 era drume$ 5e/2i% /are nu -rea #e d4 ,n 5nt du-4 a#t8e. de /2e#tii% e. nu 84/u -o-a#uri 8or$ate% #-unndu3i /4 #/ri#oarea are #4 a7un04 odat4 .a de#tina$ie% aa /4 #e o-ri de#tu. de de#% 0o.i nenum4rate u./e.e de 5in -rin toate /r/iumi.e LIr m. i.ni ,n drum i a7un#e ,n #8rit .a !ari# /u dou4 9i.e du-4 -in ut /4 I iminen$ei Sa.e i a Re0e.ui6 Atun/i% /ara02io#u. ,n/e-u #4 mni L6 R^4 1.e#teme% #4 tune i #4 8u.0ere% trimi$ndu3. .a dra/u -e I ,n .i nai% .oa te a/e#tea #-un,ndu3i3.e .ui% de 1un4 #eam46 *i a#ta numai% I uud/8. /m ne5oit /a du-4 o odi2n4 de dou4 ore #4 ,n/a.e/e -e un /a. iP La.er0e du-4 Eminen$a S4 dar de data a/ea#ta ,n 0oan4 mare6 A$i 549ut /4 Ri/2e.ieu% a7un0nd .a C2artre#% ,. /on5in#e#e -e I udn5i/ a. U.II3.ea #4 -.e/e numaide/t ,nainte% #-re B.oi# i #-re N ai..e#6 Aadar% .4#ndu3i mi/4 armat4 #43i /ontinue -o-a#uri.e ImuIiIiie6 Re0e.e% e#/ortat de mu/2etarii .ui /enuii i de mu/2etarii iii i I% .ua#e drumu. #-re B.oi#6 Bine,n$e.e# /4 Du/e.e de An7ou i Curtea d min 54i a#4u6 S3au o-rit o 9i .a C2ateaudun% att -entru a odi2ni /aii% 8 ,i ii f2Iiiii u a -rimi ra-oarte.e unor -u9derii de #-ioni /u /are Ri/2e.ieu tiiu-.UN/ re0iunea6 A doua 9i% du-4 /e au o54it toat4 diminea$a% i3au re.uat drumu.%6IImund #-re B.oi#% mer0nd -e .a mar0inea o//identa.4 a -4durii de Iii Mar/2enoir6 S-re #ear4 a7un0eau .a B.oi#6

A5u#e#er4 -n4 atun/i M-r.ri 1rute% -.e/4ri ra-ide din .o/ ,n .o/ i -oate /2iar% de dou43trei Lu.6 )nduri de ,ntoar/ere #-re !ari#6 Ade54ru.D e /4 Ri/2e.ieu% ro# de .unii 7ornre% tremura -entru -ie.ea .ai; C2a.ai# era -rin re0iuni.e a/e.ea% .it 2m> HendWme i Mare.e Stare$ ,i #/4-a#er4> ,n #-ate.e .ui% .a !ari#% #e a. Im Annai# de Le#-ar#> Du/e#4 de C2a5reu#e -ro1a1i. d4dea tr/oa.e f EI ii/o.o% -e unde5aP Lui Ri/2e.ieu ,i era 8ri/4 i !4rinte.e \o#e8 nu era i u e.666 n #eara a/e.ei 9i.e ridi/ar4 /orturi.e ,n 7uru. unui /4tun numit La Made.eine% /e #e 04#ea numai .a o .e02e de-4rtare de Mar/2enoir< Inii un 0a.o-% Ra#/a##e ar 8i -utut #4 a7un04 .a Cardina.L I) u-4 #8atu. /e #e $inu #u1 /ortu. re0a.% Ri/2e.ieu #e retra#e -entru a ,n .u/re9e% adi/4 #4 #/rie #/ri#ori6 La 8ie/are moment -.e/au ta8ete ui .ua I/ -4r$i.e6 La 8ie/are minut #o#eau #-ioni de -retutindeni +oate i 2 f ,n iurte.e .or erau #e/i6 Nu #e tia nimi/ ni/i de#-re Du/e#4% ni/i de#-re H endWme i 8rate.e .ui% ni/i de#-re C2a.ai# 3nimi/< Se .4#a#e demu.t i 2 Nt f g& ea a#u-ra ta1erei .or6 Da/43. -rind -e HendWme% #unt #/4-at% #e 0ndea Ri/2e.ieu6 E. e ade54ratu. e86 n 7uru. .ui #e ,n0r4m4deau uri.e r4#-ndite i #e i i2ia.i9au am1i$ii.e6 @2< Da/4 .3a 04#i -e omu. a/e#ta< Dar /ine #43. 7YtN/a#/i.A Unde o 8iA B.e#temat4 #4 8ie a/e#t4 Annai#% /are a 84/ut #4 8ie -re5enit .a tim-< Da/4 am #4 mor ,naintea ei% a dori a/ea#taP *i mi3a #-u#3o% ad4u04 e. ,n8iorndu3#e; moartea 5e02ea94<" B Un me#a0er -entru Eminen$a Sa< Stri04 o 5o/e6 Cardina.u. d4du ordin i imediat me#a0eru. intr4 ,n /ort A5ea o ear84 rou /u a.1a#tru6 B Uni8orma /a5a.eriei uoare de .a RoGa.3HendWm< Hii de .a B.oi#A E:/.am4 Cardina.u. B +re/nd -rin !ari#% ,n 0oan4 du-4 Eminen$a Hoa#tr4 Cardina.u. /iti de-ea de un #in0ur rnd% trimi#4 de Ra#/a##e L#e ,n04.1eni6 @ /.i-4 mini.e i #e 8r4mntar4% a-oi un #ur# teri1i. ,i 91ur.i mu#ta$a de 8e.in4 i arun/4 o -un04 me#a0eru.ui% /are -.e/4 #tri0nd; +r4ia#/4 Eminen$a Sa<"6 B Ra#/a##e< Murmur4 Cardina.u.6 *i eu -u#e#em #43. omoare< n mod 2ot4rt% !4rinte.e \o#e8 #e -ri/e-e .a oameni6 A/e#ta3i un om -re$io#6 Are #4 8ie r4#-.4tit din -.inP /2it /4 mai tr9iu are #4 8ie #-n9urat6 Cardina.u. #e 8r4m,nta din -.in% -rin# de una din a/e.e 1u/urii 8une#te% /are .a e. #e o0.indeau totdeauna -rintr3un ordin #n0ero#% #T ,n84ur4 ,n -e.erin4 .ui i #e ,ndre-t4 #-re /a#te.u. re0a.% -e /are 8.utura o ear84 a.14% -re#4rat4 /u /rini de ar0int B Sire% #-u#e Ri/2e.ieu intrnd% -rin/i-a.u. r495r4tit e a. no#tru a/um6 B HendWmeA E:/.am4 Re0e.e6 B Da Sire; #e a8.4 .a /a#te.u. C2e5ernG6 B La /te5a .e02e de ai/iA B Da% Sire6 Ludo5i/ a. UEI3.ea 84/u a0itat /$i5a -ai -rin /ort *i -rimu. .ui 0nd% -.in de ra8inat4 r491unare% a 8o#t; B +re1uie #43. dete-t4m -e 1unu. meu 8rate )a#ton% -entru a3i adu/e .a /unotin$a 5e#tea /ea 1un46 B Ba #4 ne 8Jrim de a/ea#ta% Sire< S-u#e re-ede Ri/2e.ieu6 +re1uie #4 ne .u4m m4#uri.e ne/e#are /a #43. -rindem -e domnu. de HendWme i -e 8rate.e .ui6 B La nai1a% m4#ura e 0ata .uat46 Am #4 -un #4 #e #une6 n24marea i ,n 9orii 9i.e -.e/4m .a C2e5ernG% unde 5oi intra /a un #t4-n i 5oi #-une #4 are#te9e -e to$i /om-.otitii< B !e nimeni Sire< Nu 5om -rinde -e nimeni<

B *i de /e dra/u nuA I .iud/4 nu 5om 3mai 04#i -e nimeni% Sire< Crede Ma7e#tatea H LP% r% ,i A e4 HendWme nu are #-ioni /u /are #4 um1.e -e ai/iA L4#a$i3m4 . &&&& ne #4 & u/r/9% Sire6 Nu .a C2e5ernG are #4 ai14 .o/ are#tarea% /i /i.iar Mit I I i'S1ine% 843o atun/i% domnu.e6 !rin a/ea#ta% d5#6 5e$i 5e02ea odat4 uimi mu.t a#u-ra .initii me.e i a#u-ra de#tine.or re0atu.ui meu6 Ri/2e.ieu #e ,n/.in4 /u un re#-e/t e:a0erat ,n 8a$a a/e#tui 1iet ID L2a"% a-oi ,ntor/ndu3#e ,n /ortu. .ui% /eru #4 i #e adu/4 doi3trei #-ioni de6&& .ui% dintre /ei mai ,ndemnate/i6 E. #/ri#e o #/ri#oare #/urt4% -e nu/ i o ,n/redin$a unuia din ei% /4ruia ,i d4du i in#tru/$iuni a-arte6 S-ionii -.e/ar46 n /ur,nd% totu. dormea ,n ta14ra mu/2etari.or6 Lat4 /are erau /e.e /te5a rnduri -e /are .e /on$inea #/ri#oarea iii/i/i.in$a.4 de Ri/2e.ieu unuia din #-ionii #4i; !ute$i avea toat% ncrederea n omul care v% va nm,na aceast% un#oare6 &cest om% v% va vor)i n numele meu1 2nt%resc tot ce v% vaSQgune acest om6" S/ri#oarea era #emnat4 /u un 8e. de mono0ram4 in/om-.et4 doi R n-a./ ,n #-ate% uni$i -rintr3 o tr4#ur4 de unire6 S-ionii /4.are -e /ai 8oarte 1tmi% 91urau #-re /a#te.u. de C2e5ernG6 De diminea$4% -e .a ora nou4% di ,i dintre ei ,i re.uau drumu. #-re ta14ra re0a.4; tiau a/um tot /e 5oiau E4 tie% de#-re /a#te.u. de C2e5ernG; HendWme i Mare.e Stare$ erau L/o.o% ,m-reun4 /u domnu. de La Ha.ette6 n 7uru. .or% 5reo /in/i9e/i de E/niori din re0iune /are a.er0a#er4 .a /2emarea .or6 +o$i a5eau dou4 -.anuri -roie/tate6 !rimu. /on#ta ,n a r4#/u.a Bretania i a de9.4n$ui un r8.Q.:,i /i5i.6 Ce. de a. doi.ea% /on#ta ,n a #e re8u0ia .a La Ro/2ete% #4 #e unea#/4 a/o.o /u 2u02eno$ii i #4 ate-te a7utoare din An0.ia6 Iat4 5eti.e /e3i 8ur4 ra-ortate .ui Ri/2e.ieu6 *i erau ade54rate6 La /a#te.ui C2e5ernG% Ce9ar de HendWme Lin/uita% ,n#emna% a-ro1a% -romitea Fri0uri.e am1i$iei ,. rodeau6 Ct de#-re 8rate.e .ui% Mare.e Stare$% da/4 a#/u.ta totu. /u aten$ie% ,n #/2im1 5i tr.YDa mu.t mai -u$in i /nt4rea totu. mu.t mai mu.t6 E. era omu. unei /on#-ira$ii% unui due.% a. unei a/$iuni ra-ide i de/i#i5e> dar r491oiu.% /u ,n/etinea.a .ui% /u di8erite.e .ui an#e de #/2im1are% /u #u//e#e.e .ui /a-ri/ioa#e% ,i #urdeau -rea -u$in6 +o/mai ,n momentu. a/e#ta a-4ru un .a/2eu /a #4 anun$e /4 un 1ur02e9 din HendWme a5ea de #-u# /e5a 8oarte im-ortant6 Mare.e Stare$ -i i#/ #4 8ie introdu# 1ur02e9u. ,ntr3o odaie mai ,nde-4rtat4% unde #e du#e M d imediat B Ce a5e$i #43mi #-une$iA ntre14 e. /u r4/ea.46 B Mon#eniore% #-u#e omu.% eu nu #unt un 1ur02e9 din HendWme% /i #unt unu. din #-ionii ataa$i #er5i/iu.ui Eminen$ei Sa.e Cardina.u. de Ri/2e.ieu6 !ute$i -une #4 8iu u/i# Mon#eniore% dar da/4 mor% nu 5e$i a8.a .u/ruri.e intere#ante -e /are 5reau #4 5i .e #-un6 Anton de Bour1on e9it4% #au #e 84/u /4 o54ie un moment% a-oi #-u#e deodat4; B Hii din -artea Cardina.u.uiA Atun/i #-ionu. #/oa#e din -ie-tar #/ri#oarea .ui de a/reditare i -unnd un 0enun/2i .a -4mnt i3o -re9ent4 Mare.ui Stare$% /are o /iti imediat6 Era -a.id de tot6 @ /.i-4 e. tra#e /u ure/2ea .a murmuru. 5o/i.or6 Care a7un0eau -n4 .a e.; /on#-iratorii di#/utau /u 5io.en$4 de#-re moartea Cardina.u.ui< *i e.% unu. din /ei doi e8i% au9ea 84r4 ,ndoia.4 o a.t4 5o/e6 *i 5o/ea a/ea#ta era ,n eL B Hor1ete% #-u#e Anton de Bour1on6 Ce ai #43mi #-uiA B Nimi/ de/t a/ea#ta% mon#eniore; e#/orta Re0a.4 #e a8.4 ,n ta14r4 ,n #atu. La Made.eine6

A#t4 #ear4% Eminen$a Sa% ,nto54r4it numai de -atru 04r9i% 5a 5eni -n4 .a 7um4tatea drumu.ui #-re HendWme6 Cardina.u. 5a 8i .a ora 9e/e% ,n 8a$a #atu.ui Se.omme#6 Eu #unt ,n#4r/inat #4 54 a#i0ur% /4 nu #e 5a ,n/er/a nimi/ ,m-otri5a d5#6 da/4 5eni$i i d5#6 Eminen$a S4 5rea #4 8a/4 -a/e /u d5#% Mon#eniore6 Ce tre1uie #43i r4#-undA B Cardina.u. 5a 8i e#/ortat de -atru 04r9iA B Da% Mon#eniore6 B Ei 1ine% #-une3i /4 5oi 5eni #in0ur6 Mare.e Stare$ era un om 5itea9% un om /ute94tor6 Ca #43i rite t 7P ' Hia$a i #e -4rea un .u/ru 8oarte natura. Aadar% e. #e $inu de /u5nt i /nd #e ,n#er4% ,n/4.e/4 -e /a.% ne,nto54r4it de nimeni% a.er04 .a ,nt.nirea Ce o6 a//e-ta#e6 Cardina.u.% ,i $inu i e. /u5ntu.% de a#emenea; 5eni numai /u -atru 04r9i6 Cardina.u. o -orni -e drumu. #-re HendWme6 n #-ate.e .ui% .a 9e/e -ai 5eneau /ei -atru /4.4re$i6 La dou4 #ute de -ai de u.tima /a#4 din Se.omme#% Ri/2e.ieu #e o-ri6 A-roa-e imediat% au9i ,naintea .ui ne/2e9atu. unui /a. i ,n /ur,nd% o um1r4 #e -ro8i.4 -e drum6 Era Mare.e Stare$% Anton de Bour1on6 Ri/2e.ieu 9m1i6 B Eaide% murmur4 e.% /red /4 ,n mod 2ot4rt !4rinte.e \o#e8 are dre-tate #43i di#-re$uia#/4 -e oameni ,n 0enera. i -e -rin$i% ,n -arti/u.ar3 E 5or1a #43. #tri5e#/ -e a/e#ta% i ,n/4 din -rima .o5itur4< A ui um de Bour1on% #e a-ro-ie% #e o-ri .a doi -ai de Cardina. i .n.4]m4% 0ata a 54 a#/u.ta domnu.eP (a.dinu.ui #-u#e; Sunt 8eri/it de a 54 5edea% domnu.e Mare Amira.P L.our1on #e /.4tin4 Lo5itura era tare6 De mu.te ori .o5ituri.e uoiu/u.ui #unt mai 0reu de #u-ortat de/t a.e /ata#tro8e.or6 Mare amira.< Ai5aMa ,n#emna /43i d4dea o 8un/$ie% /are 5a.ora o mie dou4 #ute de .iu3. ,n#eamn4 /4 de5enea o -utere% ,n re0at< n#emna un -o#t #u-erior /i.ii de eonneta1i. (e8 a. armatei de u#/at) i -e /are Ri/2e.ieu ,n#ui nu nu 2 4Q% nie #4 i3o atri1uie< E. #e /.4tin4% /um #-uneam% i r4ma#e un inimii% ,n41uit de emo$ie% Ri/2e.ieu /ontinu4; Heni$i354 ,n 8ire i #-une$i3mi da/4 a/e#t tit.u de Mare Amira.% nu nun4 mai 1ine de/t /e. de Mare.e Stare$ /e 5i #e d4A P B Mon#eniore% #-u#e Anton de Bour1on% a/e#t tit.u nu e a. meu6 Ha 8i% de ,ndat4 /e ,. 5e$i 8i 549ut -e Ma7e#tatea Sa6 Dar 8i$i atent6 Iu #/2im1u. a/e#tui tit.u% Re0e.e 54 5a /ere #u-unerea de-.in4 i i im-ieta6 B Sunt 0ata #4 7ur% #-u#e Anton de Bour1on6 Atun/i Geni$i i #4 dea Dumne9eu% /a -a/ea re0atu.ui #4 ia#4 din audien$a /are 54 5a 8i a/ordat4< A/ea#ta a 8o#t totu.6 Anton de Bour1on% 8u#e#e /um-4rat ,n dou4 mituite6 Nu o1ie/ta#e nimi/% nu 7ude/a#e nimi/6 !romi#iunea de a3. 8a/e ttmiru.% ,. 9dro1i#e6 Ei -ornir4 de/i% /4.4rind unu. .n04 a.tu.% #/2im1ndP u 5in te /u #ine ,n#ui%P% nu ,ndr49ni#e #4 i3. atri1uie< E. #e /.4tin4% /um #-uneam i nu #e 0ndi ni/i o #e/und4 m4/ar /4 #3ar 8i -utut ,ndre-ta #-re o /ur#46 A7un#er4 ,n ta14ra de .a Made.aine6 De#i0ur /4 Ludo5i/ a. UIII3.ea I a uni#e i a//e-ta#e in#tru/$iuni de .a mini#tru. #4u6 Era a-roa-e ora unu% du-4 mie9u. no-$ii% /nd intr4 Ri/2e.ieu ,n /ortu. re0a.% $inndu3. -e Mare.e Stare$ de min4 i #-unnd; B Sire% iat4 unu. din /ei mai de #eam4 #u-ui ai dumnea5oa#tr4 i dintre /ei mai no1i.i -rin

naterea i #u8.etu. #4u% /are a 5enit #43. 5ad4 -i& M4 7e#tatea Hoa#tr46 Anton de Bour1on #e ,n/.ina#e% nu /a un 5ino5at /are /ere iertare% /i /a un ad5er#ar /are ,i #a.ut4 e0a.u. Re0e.e ,. #/rut4 o /.i-4 /u -ii5ir/a% a-oi #-u#e; Hor1i$i% domnu.e% 54 a#/u.t B Sire% #-u#e Mare.e Stare$ ea un om #i0ur /4 toat4 #/ena a/eea a5ea #4 #e termine -rintr3o ,m1r4$iare 0enera.4% ro0 -e Ma7e#tatea Hoa#tr4 #4 /read4 /4 ni/i 8rate.e meu ni/i eu% nu am a5ut 5reodat4 inten$ia de a H4 o8en#a6 Da/4 #3au ridi/at /te5a re#entimente ,ntre domnu. Cardina. i noi% ro0 -e Eminen$a Sa #4 .e uite% a#i0urndu3. /4 nu 5a a5ea de a/i ,nainte ,n noi% de/t nite entu9iati ade-$i ai -o.iti/ii #a.e6 B n /eea /e m4 -ri5ete -e mine% #-u#e Ri/2e.ieu% totu. e uitat% /2iar i nume.e de F.eurG6 Mare.e Stare$ tre#4ri i -4.i% /4/i i #e -4ru#e /4 Ri/2e.ieu arun/a#e ,ntr3un mod /iudat% a/e. nume de F.eurG ,n di#/u$ie6 Re0e.e% r4ma#e /te5a /.i-e ,n t4/ere% a-oi ,ntre14 /u un ton 0.a/ia.; B Aadar% domnu.e% ,mi o8eri$i #u-unerea dumnea5oa#tr4A !rintr3un #entiment 8oarte natura. ,n 8ond% Mare.e Stare$ #e a#i0ur4 i mai mu.t -rin a/ea#t4 r4/ea.4% /are i #e -4ru 5redni/4 de /re9are de/t nite -rote#t4ri de -rietenie6 B Da% #ire% r4#-un#e e. 84r4 #4 o54ie6 Su-unere #in/er4 i din toat4 inima6 B n /e /ondi$iiA S-u#e Re0e.e6 Nu 54 mira$i de ,ntre1area a#ta domnu.e% dar aa re0e /um #unt% ,mi dau #eama /4 un om /a dumnea5oa#tr43% ,n /e /ondi$ii 54 #u-une$iA Mare.e Stare$ #tr4.u/ea de 1u/urie6 Ni/iodat4 nu ar 8i 5i#at e.% un a#t8e. de trium86 B A2% Sire< S-u#e e.% nu 5oi 8i eu a/e.a /are #4 di/te9 /ondi$ii.e> domnu. Cardina. H3a #-u#; Iat4 unu. din /ei mai de #eam4 #u-ui6 *i adau0; /e. mai de5otat B Da% #-u#e Ludo5i/ a. U@+3.ea /u o ,n/4-4$nare teri1i.4% dar .aI /e #um4 54 e#tima$i dumnea5oa#tr4 a/e#t de5otamentA B Sire< B.1i Mare.e Stare$ de5enind a.1 .a 8at46 PP Cardina.u. inter5eni; B Sire% eu i3am #tre/urat un /u5nt domnu.ui Mare Stare$% /u -ri5ire .a ,na.ta i no1i.4 re/om-en#4 /e ,i e#te de#tinat46 B A2a< F4/u .initit Ludo5i/ a. U.II3.ea6 n /a9u. a/e#ta totu. e ,n re0u.46 B Ce noro/< Se 0ndi Anton de Bour1on6 F4r4 a#ta a 8i -.e/at de ai/i% 84r4 a mai #-une un /u5nt< ? Sire% ro0 -e Ma7e#tatea6 Hoa#tr4 #4 /read4 /4 #unt /om-.et de a/ord /u domnu. Cardina.< B Bine% 1ine6 Atun/i% de mine 54 5e$i re.ua .o/u. .a Curtea mea< B mi iau a/e#t an0a7ament% Sire6 B Da% dar 54 an0a7a$i dumnea5oa#tr4 #4 ri#i-i$i i adunarea a/eea de /or1i% din /a#te.u. de C2e5ernGA A#ta e e#en$ia.u.% 5ede$i dumnea5oa#tr4A B A/eti /or1i% Ma7e#tate% nu /er a.t/e5a de/t #4 moar4 -entru Ma7e#tatea Hoa#tr4 i -entru Eminen$a Sa6 Fiind/4 Re0e.e dorete a/ea#ta ei #e 5or ,ntoar/e to$i .a domenii.e .or /2iar mine diminea$46 B Aa< E:/.am4 Re0e.e /u o e:traordinar4 #ati#8a/$ie6 Atun/i mer0i /u 1ine6 H4 Imu.$ume#/ de /u5ntu. 1un -e /are3. 5e$i r4#-ndi -rintre to$i a/eti 0enti.omi .oia.i i /redin/ioi6 Du/e$i354% domnu.e% i re5eni$i mine6 B Sire% #-u#e Mare.e Stare$ or1it% de a9i ,nainte% 5ia$a mea e a Hoa#tr46 B De a9i ,nainte< Mu0i Ludo5i/ a. U.II3.ea ,n #ine ,n tim- /e un #ur# 1ine5oitor ,i ,n8.orea

-e 1u9e6 Mare.e Stare$ #e ,n/.in4 i #e ,ndre-t4 #-re -erdeaua ,ntin#4 .a intrarea /ortu.ui6 n momentu. /nd #4 ia#4% Ludo5i/ a. U.II3.ea #-u#e; B Ei% domnu.e% dar 8rate.e dumnea5oa#tr4A B Sire% #-u#e Anton de Bour1on tre#4rind% 1ine,n$e.e# /4 an0a7amente.e .uate de mine% 5or 8i a//e-tate i de du/e.e de HendWme6 B n$e.e0 i eu% dar /um au #4 8ie a//e-tateA Frate.e dumnea5oa#tr4 e e8u. ,ntin#u.ui /om-.ot ,ndre-tat ,m-otri5a mea i a Cardina.u.ui% de /nd )a#ton #3a ,m-4/at /u mine dumnea5oa#tr4 nu #unte$i de/t -e -.anu. a. doi.ea6 Eu 5reau #43. aud /2iar -e e8u. /om-.otu.ui% -romi$ndu3mi e. ,n#ui #u-unereaP Mare.e Stare$ ,n minutu. a/e.a% 14nui 5a0 /omedia /e i #e 7u/a6 B Sire% 1.1i e.% /u5inte aa de a#-re du-4 atta 1un45oin$4b B Ei% nu< E:/.am4 Re0e.e6 Eu 54 5or1e#/ 84r4 a#/un9iuri; toate -romi#iuni.e dumnea5oa#tr4 i toate -romi#iuni.e -e /are domnu. Cardina. .e3a -utut 8a/e ,n nume.e meu% eu .e /on#ider /a nea5enite% da/4 Du/e.e de HendWme nu 5ine ,n -er#oan4 #4 m4 a#i0ure de -rietenia de /redin$a i de5otamentu. #4u% ,n$e.e0e$iA I D P oA B @< @< Mu0i Anton de Bour1on ,n #ine% mi #e -are /4 5or #43. atra04 -e 8rate.e meu ,ntr3o /ur#4< Sire% re.u4 e. ,n4.$ndu3#e% eu nu 54 -ot -romite ade9iunea 8rate.ui meu% .a toate /e.e /e eu am a5ut onoarea #4 54 e:-un6 Ct de#-re 5enirea .ui ai/i% ierta$i3m4 Sire% Ce9ar e#te -rea ne,n/re94tor6 B La nai1a% are i dre-tate< Ei 1ineA 3 B Ei 1ine% Sire% eu nu 54 -ot -romite /4 8rate.e meu are #4 5in4 ai/i% de/t da/4 Ma7e#tatea Hoa#tr4 ,mi d4 a#i0urarea 8orma.4 -entru e.6 ? E 8oarte dre-t< R4#-un#e Ri/2e.ieu /u un 9m1et 1ine5oitor6 B Ei 1ine< S-u#e Ludo5i/ a. UIEI3.ea% du/e$i354 i adu/e$i3mi3. -e 8rate.e dumnea5oa#tr46 H4 dau /u5ntu. meu de Re0e% /4 nu are #4 -4$ea#/4 nimi/ mai r4u /a dumnea5oa#tr4 ,ni546 Anton de Bour1on #/oa#e un #u#-in de adn/4 1u/urie6 @ri/e 14nuia.4 di#-4ru din mintea .ui6 E. -.e/4 ,ntre1ndu3#e /e r4#-.at4 ma0ni8i/4 a5ea #4 i #e dea 8rate.ui #4u% da/4 .ui% /are era a. doi.ea e8% i #e -romitea #4 8ie Amira. a. Fran$ei< S/ena /are #e de#84ur4 a doua 9i .a /a#te.u. din C2e5ernG% a 8o#t 8oarte /iudat46 n #a.a de arme% erau aduna$i 5reo /in/i9e/i de #eniori6 +o$i tiau /4 e8u. tre1uia #4 .e 8a/4 o /omuni/are de /ea mai mare im-ortan$46 E. #t4 ,n 8a$a .or% mai re/e i mai #t4-n -e #ine% de/t ori/nd6 Mare.e Stare$ #ta .n04 e.6 ntre /ei doi 8ra$i 8u#e#e o .un04 /on#84tuire% ,n urma /4reia 8ur4 /2ema$i ,n 0ra14 mare% to$i /on7ura$ii% /are .o/uiau 8ie .a /a#te.% 8ie ,n ,m-re7urimi6 Ce9ar de HendWme #e ridi/4 /a #4 .e 5or1ea#/46 Se 84/u o t4/ere a-4#4toare6 B Domni.or% #-u#e e.% 54 anun$ /4 54 tr4de9P *i a/e#tea 8ur4 #-u#e 84r4 ni/i o ironie6 Uimirea amu$i toat4 adunarea i teama ,i de#/2i#e ari-i.e dea#u-ra a.ei atmo#8ere ,n8ier1ntate6 B Da/4 e ade54rat% mu0i ,n #8rit o 5o/e% nu 5e$i mai iei de ai/i ? ,n 5ia$46 B Domni.or% e ade54rat< S-u#e Ce9ar de HendWme6 I #3a -romi# 8rate.ui meu #4 8ie numit Amira. a. Fran$ei6 Ce n3are #4 mi #e dea mie% atun/i< Domni.or% eu #unt 2ot4rt #4 ,n/a.e/ -e un /a. /2iar a/um> m4 5oi du/e .a Ma7e#tatea Sa% /4ruia ,i 5oi de/.ara #u-unere i ,n a/e.ai tim- ,i 5oi adu/e oma0iu. de5otamentu.ui dumnea5oa#tr4 a. tuturor6

La ,n/e-ut #e au9i un murmur #urd6 A-oi /te5a 5o/i i91u/nir4 i 5a/armu. #e de9.4n$ui6 n #8rit% #e arun/4 i #tri04tu. 0roa9ni/; B La moarteL B +4/ere< Stri04 HendWme /u o a#t8e. de 5o/e% ,n/t 8e$e.e #e ,m-ietrir46 Domni.or% 54 mu.$ume#/ -entru #tri04tu. .a moarte" -e /are .3a$i arun/at ,m-otri5a mea% 8iind/4 -rin a/ea#ta mi3 a$i do5edit /4 -ot /onta -e dumnea5oa#tr4 -n4 .a /a-4t Domni.or% e ade54rat Frate.e meu a 8o#t a9i noa-te .a Re0e6 E ade54rat /4 i eu m4 5oi du/e .a Ma7e#tatea Sa i /4 nu3. 5oi mai -4r4#i -n4 .a Nante#6 +oate a/e#tea Mint ade54rate domni.or% 8iind/4 a/um e /ea#u. 2ot4rri.or #u-reme6 I) omni&=r% 54 dau ,nt.nire .a Nante#< B La Nante#< La Nante#< Stri04 adunarea ,ntr3un 5uiet teri1i.6 B !n4 atun/i% /ontinu4 HendWme% ,i 5oi 8i in#-irat Re0e.ui o a#t8e. de ,n/redere i a8e/$iune% ,n/t re#tu. e:e/u$iei 5a 8i un 7o/6 Domni.or% 5e 7 i a8.a .a Nante# ,n /e 9i% #au mai /ur,nd ,n /are noa-te 5e$i -4trunde iii /a#te.u. ,n /are 5a .o/ui Re0e.e6 n noa-te a/eea% domni.or% eu 5oi 8i /omandantu. 04r9i.or /et4$ii Nante#< Domni.or% #4 7ur4m de a muri ,m-reun4% #au de a trium8a ,m-reun46 Atun/i% 90omotu. de5eni tra0i/ i o n45a.4 ne#-u#4 #e 84/u #-re HendWme6 S-ade.e #4rir4 din tea/4 i to$i% a-u/ndu3.e de .am4 .e ridi/ar4 ,n #u#% /u mnere.e .or ,n 8orm4 de /ru/e6 B Bine< S-u#e HendWme du-4 terminarea 7ur4mntu.ui6 De mine nu mai r4mn4 ni/i unu. .a C2e5ernG6 Domni.or% 8ie/are din dumnea5oa#tr4 #e 5a du/e .a Nante#% -e drumuri di8erite i mai a.e# noa-tea6 Fie/are din dumnea5oa#tr4 5a a8.a% .a tim-u. -otri5it% .o/u.% ora $i /u5ntu. meu de ordine6 A/um% #4 ne ,m-r4tiem6 Ze/e minute mai tr9iu% Ce9ar de HendWme i Mare.e Stare$% 84r4 ni/i o e#/ort4% 0a.o-au #/ar4 .a #/ar4% -e drumu. /e du/ea #-re ta14ra i LYa &%&6 !e .a -rn9 a7un#er4 .a Made.aine6 Cte5a minute du-4 a/eea% ei iu. rau ,n ta14r4 i #e ,ndre-tau #-re /ortu. .ui Ludo5i/ a. U.II3.ea6 Un I LI di" a.ee amena7at4 -rintre /orturi.e mu/2etari.or% aran7ate -e mai mu.te .inii du/ea -n4 a/o.o6 Ce9ar de HendWme% mer#e -e a/ea#t4 a.ee /u /a-u. -.e/at ,n momentu. a/e.a% 8rate.e #4u ,i atin#e 1ra$u. i ar4tndu3i o #i.uet4 tut8tii$/a.4 ,n 8a$a /ortu.ui Re0e.ui% murmur4; Cardina.u.< 36 Ri/2e.ieu /u 1ra$e.e ,n/ru/iate% ,i -ri5ea /um 5eneau6 !ri5irea Iu. M r4niu de /.ar4% -4rea a3 i 8a#/ina i a3i atra0e -e /ei doi 8ra$i6 S-ade.e dumnea5oa#tr4% domni.or< S-u#e o 5o/e /a.m4 i I ,n ,i iiii/itoare6 ^ Hi doi 8ra$i tre#4rir46 Ei ,i o-rir4 /aii6 Amndoi erau a.1i .a 8a$46< Hre3o 0rea.4< B.1i Mare.e Stare$6 (HQar ,. 8u.0er4 /u o -ri5ire% /are era -.in4 de 1.e#tem6 Cu un e8ort% i . LMrt-,ni totui6 + u ie #unte$i dumnea5oa#tr4% domnu.eA . ,ntre14 e. -e omu. iuP i 5or1i#e6 B Fiind/4 nu 5re$i #4 m4 re/unoate$i% r4#-un#e /a5a.eru.% 54 5oi #-une atun/i Mon#eniore% /4 #unt Comandantu. Mu/2etari.or Ma7e#t4$ii Sa.e Ludo5i/ a. +rei#-re9e/e.ea% re0e a. Fran$ei i a. Na5arei6 A/um domni.or% 1ine5oi$i a de#/4.e/a i a3mi -reda #-ade.e dumnea5oa#tr46 HendWme arun/4 ,n 7uru. .ui -ri5iri #4.1ati/e i #e 549u ,n/on7urat de 5reo ai9e/i de mu/2etari6 A/ea#t4 -ri5ire di#-erat4% #e ,ndre-t4 a-oi #-re /a-4tu. a.eii% unde #e a8.a /ortu. re0a.6 *i a/o.o 549u din nou #i.ueta ne/.intit4 a Cardina.u.ui% /are /u 1ra$e.e ,n/ru/iate% /a o #tatuie% /ontinua #4 ,i 8i:e9e6 Mare.e Stare$ ,ntin#e -umnu. i #/oa#e un ur.et teri1i.; B Mi9era1i. #-er7ur i mie.% te 5om re04#i noi<

6 ? +4/ere< S-u#e Ce9ar de HendWme6 Domnu.e% re.u4 e.% eu nu -uteam #4 54 re/uno#/ -e dumnea5oa#tr4 /are 5re$i #4 are#ta$i un 0enti.om% /e a 5enit ai/i #u1 -rote/$ia a#i0ur4rii 8orma.e dat4 de Re0e6 Cum a 8i -utut #4 -re#u-un /4 Re0e.e a min$itA B Mon#eniore% Re0e.e nu minte6 Ma7e#tatea Sa a -romi# #4 54 trate9e .a 8e. /a -e 8rate.e dumnea5oa#tr46 Aa /4 54 are#tea94 -e [ amndoi; de/i #e $ine de /u5ntu. dat Era ,n#-4imnt4toru. ade54r6 Ludo5i/ a. UIII3.ea% att de a1i. mnuitor a. i91u/niri.or .ui de r491unare% mereu mo2ort% rume0nd mereu 5reo tr4#4tur4 /rud4% ima0ina#e mi9era1i.u. 7o/ de /u5inte% de /are #e .4#a#e du# Mare.e Stare$6 Cei doi 8ra$i de#/4.e/ar4 ,n a/eeai /.i-4 #-ade.e .e3au 8o#t #mu.#e i au 8o#t ,n/on7ura$i de un 0ru- /om-a/t de mu/2etari i #/oi a8ar4 din ta14r46 La dou4 #ute de -ai de a/o.o% era o-rit4 o tr4#ur4 0rea% 0ata -re04tit4 de drum6 !ri9onierii au 8o#t ,m-ini ,n4untru% ui.e au 8o#t ,n/uiate /u /2eia i tr4#ura -.e/4 ,n 0a.o-% e#/ortat4 de dou49e/i de /4.4re$i6 F4r4 a mai tre/e -rin B.oi#% 0oni dire/t #-re Am1oi#e i% /te5a ore mai tr9iu% Ce9ar de HendWme i Mare.e Stare$ erau ,n/2ii ,ntr3o zP i /amer4 #/und4 a /a#te.u.ui6 @ or4 du-4 are#tarea /e.or doi 8ii ai .ui Eenri/ a. IH3.ea i ai )a1rie..ei dIE#trJe#% doi /4.4re$i -orneau ,n 0oan4 mare #-re !ari#6 Unu. era /4-itanu. mu/2etari.or% /e.4.a.t era D6 Bertou5i..e% #e/retaru. intim a. Eminen$ei Sa.e6 !rimu. du/ea urm4toarea #/ri#oare Re0inei Anna de Au#tria; #oamn%% #oresc ca la primirea pre$entei s% porni!i la drum 84r4 nici o 2uir9iere /i s% veni!i s% m% ,nt.ni$i .a castelul din ora/ul nostru 3antes6P t LP Ludo5i/ re0e"6 Ct de#-re Bertou5i..e% du/ea i e. o #/ri#oare i ,n a8ar4 de a/ea#ta 7i re/omand4ri 5er1a.e% #-e/ia.e6 S/ri#oarea i re/omand4ri.e erau 7Y3ntru d3ra de Mont-en#ier6 n re9umat% Cardina.u. anun$4 /4% /ununia -roie/tat4 /u )a#ton dIAn7ou% tre1uia #4 #e /e.e1re9e /t mai /ur,nd .a /a#te.u. din Nante#6 *i /4 ea 5a tre1ui #4 5in4 ,n orau. a/e.a% /u /ea mai DDz Mare 0ra14 -o#i1i.46 D3ra de Mont-en#ier #e 0r41i #4 a#/u.te de Eminen$a Sa i .a ora .i:at4% ea #e 04#ea .a Nante#6 Ct de#-re Ludo5i/ a. UIII3.ea% 8irea .ui /au#ti/4 i tre/4tor mo2ort4% #e 1u/ur4 .a 0ndu. /4 Re0ina de Au#tria a5ea #4 a#i#te .a /4#4toria a/eea i /4 5a 8i 1o.na54 de inim4 rea6 P CA!6< UIMIREA LUI RASCASSE RASCASSE% SE AFLA tot .a Mar/2enoir% ,n.4n$uit de -ri9oniera .ui% .a 8e. de -ri9onier /a i ea% ro# de ,n0ri7orare% /u att mai ne/.intit /u /t un 0ra5 e5eniment #e -etre/u#e a doua 9i du-4 .o5itura ,ndr49nea$4 -rin /are -u#e#e #t4-nire -e -a5i.ionu. de 5n4toare6 A/e#t e5eniment% era 8u0a mi/u$ei Marina6 A/ea#ta #e ,ntm-.a#e ,n modu. /e. mai #im-.u din .ume6 De 8a-t .a-tu. /4 -u#e#e mna -e du/e#a de C2e5reu#e% nu era #u8i/ient; tre1uia N4 i tr4ia#/4 ,n ate-tare6 @ri /a #4 tr4ia#/4% mai era ne5oie de /te5a o-era$iuni indi#-en#a1i.e% adi/4 #43i -ro/ure 2ran4 i #3o 04tea#/4 A. unei% Ra#/a##e ,i $inu o .e/$ie Marinei6 E. ,i ar4t4 /4 o tr4dare n3ar 8i zD !utut #3o #a.5e9e -e #t4-na #a> /4 du/e#4% du#4 ,n 8a$a Cardina.u.ui 5a . i #i0ur4 de

/ondamnare> /4 Marina tre1uia atun/i #4 #e du/4 ,n 8ie/are diminea$4 du-4 -ro5i9ii% -entru a nu 8i 8or$at #4 o ridi/e i #4 o du/4 .a (Iardina.> i /4 e.% Ra#/a##e% era 0ata #4 o u/id4 -e du/e#4 /u o im -u/4 tur4 de -i#to.% da/4 ar 14nui /ea mai mi/4 inten$ie de tr4dare6 B A/um du3te% /o-i.a mea% termin4 e< +u $ii ,n mini.e ta.e 5ia$a #t4-nei ta.e% a5nd ,n 5edere /4 da/4 5ei #-une un #in0ur /u5nt% orii/ui% i da/4 nu eti ,na-oi ,ntr3o or4% eu #unt 2ot4rt #4 o omor6 Marin4 #e 7ur4 /4 ,n$e.e0e -rea 1ine de /are -arte #e a8.a intere#u. du/e#ei% aadar a -.e/at *i nu #e mai ,ntoar#e6 Cum iei a8ar4% ea a.er04 .a +2i1aut% a8.4 /e.e /e #e ,ntm-.a#er4 i -u#e #4 #e ,n2ame o 1ri/4 84r4 a3i #-une nimi/ 1ietu.ui om6 Nu 8iind/4 n3ar 8i a5ut ,n/redere ,n e.% dar 8iind/4 #e temea de 9e.u. .ui6 Atun/i ea 0oni #-re B.oi#% /u 0ndu. de a re5eni .a Mar/2enoir /u /$i5a -rieteni de ai du/e#ei% -entru a o e.i1era6 Ra#/a##e% /nd 549u /4 Marina nu #e mai ,ntoar/e% 7ude/4 at8e23 !un04oai/a a#ta% nu a .uat ,n #erio# amenin$4ri.e me.e6 n momentu. a/e#ta e -e /a.e #4 r4#/oa.e to$i #eniorii -rieteni de ai du/e#ei i Dumne9eu tie /t #unt de mu.$i A#t43#ear4 #au mine eu 5oi a5ea -e /a- o du9in4 de 5.470ani 2ot4r$i a m4 5inde 84r4 mi.46 Da ,n#4 eu .a -rimu. ata/% am #43mi ,ndre-t -i#to.u. #-re du/e#4 i -e .e0ea mea% 5om 5edea noi atun/i< S-re marea #ur-rindere a .ui Ra#/a##e% nu #e -rodu#e ni/i un ata/% ni/i ,n #eara a/eea% ni/i a doua 9i% ni/i ,n 9i.e.e urm4toare6 Cu toate a/e#tea% tre1uiau #4 tr4ia#/46 Ra#/a##e% de#84ur4 /u a/ea#t4 ,m-re7urare% o e:traordinar4 a/ti5itate minta.4% 84r4 a mai #o/oti /4 ,i mi/a#e de#tu. i -i/ioare.e6 n 8ie/are diminea$4% e. iea -entru a #e du/e du-4 a.imente6 @ri% iat4 tr4#4tura de ,na.t4 -#i2o.o0ie% /are do5edete /4 Ra#/a##e nu era un om de nimi/; ni/iodat4% ori de /te ori iea din -a5i.ion% e. nu ,n/uia ni/i ua du/e#ei% -ri9oniera #a i ni/i -e a /a#ei6 ? Ade54ratu. -ri.e7 -entru a3i da ideea #4 8u04% #e 0ndea e.% ar 8i de a ,n/uia E. ,i #-unea; B Ea e /on5in#4 /4 oamenii -o.i$iei au ,n/on7urat /a#a i n3are #4 5rea ni/iodat4 #4 #e e:-un4 /a #4 .e #imt4 .a1e.e -e umeri 6 *i era -uru. ade54r6 Atun/i% temni/eru. #e tran#8orm4 ,n 1u/4tar6 A5ea mi7.oa/e ,nde#tu.4toare i atun/i de5eni un 1u/4tar de -rim ran06 E. ,i #er5ea -ri9oniera .a ma#4 /u un ta/t /are ar 8i meritat /te5a -ri5iri mai 1.nde din -artea du/e#ei6 E. ,n#4 #e mu.$umi #4 m4nn/e ,n 1u/4t4ria de 7o#% /e r4mnea de .a -ri9oniera .ui6 *i ,n tim-u. a/e#ta% 9i.e.e tre/eau6 Ra#/a##e #e #im$ea -u$in /te -u$in /u-rin#Ide di#-erare6 Ce #e ,ntm-.a#eA !entru /e nu3i trimitea !4rinte.e \o#e8 ni/i ,nt4riri% ni/i 1aniA Se 0ndea e. /u am4r4/iune6 Du/e#4 -utea #43i ,n$e.ea04 iretenia .ui% eare 84/ea din ea ? /a #4 #-unem aa 3o -ri9onier4 5o.untar4% /u att ,i uii iu uit /u /t era im-o#i1i. /4 Marina #43i 8i .4#at #t4-na ,n 5oia Irt M. I/i% D Heni i 9iua ,n /are Ce9ar de HendWme i 8rate.e #4u au 8o#t ar5Ma$i6 n #eara a/e.eiai 9i.e% /am -e /nd #e .4#a noa-tea% Ra#/a##e% I Lmi.e me.an/o.i/% iei /a #4 #e du/4 #43i 5i9ite9e /e.e /te5a /ur#e de ie-uri fge /are .e ,ntin#e#e6 @ or4 mai tr9iu% /nd #e ,ntune/a#e de tot% ,. / ,ntor/ea #-re -a5i.-ion $innd de ure/2i doi ie-uri i meditnd anu-ra #itua$iei .ui /are nu i #e -4rea de.o/ #tr4.u/itoare6 I ii.e i re/unotin$a !rea3#8intitu.ui i a !rea /umin$eniei #a.e6 PP DP L A.i< Mr.anii< S4 m4 .a#e ,ntr3o a#t8e. de ,n/ur/4tur4% du-4 a/e#te dou4 a/$iuni 0.orioa#e; -rinderea du/e#ei i de#/o-erirea d3.ui7 de HendWme< I .ut Ar8t% am -o8t4 #4 renun$ .a #er5i/iu. .or i

#4 m4 retra0P dar undeA Iu$i Li in,n4#tireA Cum a 84/ut Cori0nanA A2< Da/4 .3a $ine -e -o-a 4.a ,n .o/u. ie-uri.or 4#tora< E. e /au9a tuturor nenoro/iri.or rne.eL" Ra#/a##e a7un#e#e ai/i /u 0nduri.e .ui i era 8oarte a-roa-e de 6 ImII6 Cuu.% ,n ,ntuneri/% e. #e .o5i de /e5a mare% /a.d i -.in de #udoare% 6ne nu era a.t/e5a de/t un /a.6 n a/e.ai tim- /ine5a ,i i -u#e o mn4 iD ,i m4r6 Ra#/a##e #4ri ,n .4turi6 @ 5o/e 5or1i -e na#; B Caut% /i vei g%si% #-un /4r$i.e #8inte6 Bun4 #eara% Ra#/a##e6 !e .atinete% 1ona #era< B Cori0nan< Mu0i Ra#/a##e% 91ur.indu3i3#e -4ru. de 8urie6 B C2iar e.< Cori0nan ,n#ui< Frate% am 5enit #4 ,m-4r$imP ? Ni/iodat4< Du3te dra/u.ui< Ra#/a##e% ai #-u# ni/iodat4A Nu 5reau #4 ,m-art nimi/6 *i de a.t8e.P Ra#/a##e nu mai -utu #4 termine /e a5ea de #-u#6 +emutu. -umn tt. /4.u04ru.ui de#/ri#e o /ur14 amenin$4toare -rin aer6 Ra#/a##e% ,n/4 u8tueit de ne-r4549uta ,nt.nire% #e 8eri -rintr3un #a.t A-oi% 2ot4rt #4 I Li mine odat4 i #43. ,ne.e -e 8o#tu. /a-u/in% e. #e ,n/ord4 /a un re#ort% a-oi #e de#tin#e 1ru#/% re-e9indu3#e /u /a-u. ,nainteP F4r4 ,ndoia.4 /4 Ra#/a##e #e a8.a ,ntr3o -erioad4 de 02inioane% /4/i /a-u. .ui% nu .o5i ni/i Momn/u.% ni/i -ie-tu. .ui Cori0nan; -e .a 7um4tatea drumu.ui #e .o5i de /e 5a tare% /are nu era a.t/e5a de/t 0enun/2iu. ad5er#aru.ui #4u6 CP 2 i0nan ridi/a#e -ur i #im-.u 0enun/2iu. /u o mi/are ra-id4 i 5 io.ent46 Ra#/a##e% atin# .a 14r1ie% #/oa#e un ur.et6 B Na< S-u#e #im-.u Cori0nan6 A/um 5rei #4 ,m-4r$imA Sau ,mi 2 ,n/e- a/ro1a$ii.e /u 0enun/2iu.< B Intr4% mu0i Ra#/a##e% /are 5or1ea /a i /um ar 8i mn/at /ior14 8ier1inte6 [ n4untru% Ra#/a##e a-rin#e un 8e.inar ,n tim- /e Cori0nan ,n/2idea ua% a-oi a.er04% din in#tin/t #-re du.a-u. /u mn/are% din /are #/oa#e tot /e #e mai a8.a a/o.o6 n tim-u. a/e#ta Ra#/a##e% /4uta /u de0etu. -rin 0ur4% de unde #8ri -rin a3i #/oate o m4#ea% -e /are o -ri5i /u mi.46 B Cu a#ta #e 8a/ a-te< S-u#e e.6 B Ce.e a-te dureri< S-u#e Cori0nan6 Eu /redeam /4 $i3am #/o# /e. -u$in o du9in4< B Nu6 #ta e a. a-te.ea dinte -e /are mi3. datore9i *a-te% au9i tuA *i Ra#/a##e -ri5i 8i: #-re Cori0nan ,n a/e.ai tim-% e. i91u/ni ,ntr3un 2o2ot de r#6 E. rdea -ur i #im-.u% #untem o1.i0a$i #3o #-unem% 8iind/4 o1ra9u. #tn0 a. .ui Cori0nan% era e:traordinar de um8.at Fa$a 8o#tu.ui /a-u/in de5eni#e o /ari/atur46 B Ce dra/u ai ,n 0ur4% -o-4A Rn7i Ra#/a##e6 B Nimi/% #-u#e Cori0nan6 M3au durut din$ii% a#ta3i tot B +e3au durut din$iiA Re-et4 Ra#/a##e6 B Em< Mi #e -are /4 mu#/oiu. 4#ta ,mi -ri5ete um8.4tura /u un aer /iudat Ce3o 8i 5rnd /u eaA i #-u#e Cori0nan ,n0ri7orat de -ri5irea intere#at4 /e i3o 8i:a -e o1ra9 Ra#/a##e6 Cei doi #-ioni% tim- de un minut% r4ma#er4 ,n t4/ere% o1#er5ndu3#e re/i-ro/; B A#ta e 1un4< S-u#e ,n #8rit Ra#/a##e6 B CeA Se r4#ti Cori0nan du/ndu3i in#tin/ti5 mina .a 8a./4 -entru a i3o -rote7a B Nimi/% #-u#e Ra#/a##e6 mi datore9i a-te din$i% a#ta3i tot Du-4 a/ea#ta Cori0nan% intero0at de Ra#/a##e% ,n/e-u #4 -o5e#tea#/4% ,n urma /4ror e5enimente #e a8.a .a Mar/2enoir6 A/ea#t4 i#tori#ire a 8o#t un ame#te/ 0ro#o.an de min/iun4 i de ade54r6 Iat4 ,n -u$ine /u5inte /e #e ,ntm-.a#e; H4 aminti$i de Co/ardA *e8u. i#/oadei de -o.i$iti% /are 8ormat de !4rinte.e \o#e8% #t4tu#e .a -nd4 a/a#4 .a Ra#/a##e i du-4 a/eea ,. -rin#e#e -e a/e.ai Ra#/a##e% ,n .o/uin$a .ui +ren/a5e.6

Co/ard nu era /tui de -u$in% /eea /e #3ar -utea numi o inte.i0en$4 #/.i-itoare6 Nu a5ea ni/i 8ine$ea i ni/i i#te$imea .ui Ra#/a##e6 Dar% ,n #8rit% nu era .i-#it de un oare/are 8.er i% a doua 9i du-4 -.e/area Re0e.ui% e. #e du#e r4#u/indu3i mereu mu#ta$a% #4 8a/4 o 5i9it4 ,n #trada Sainte3 A5oGe% 84r4 a.t4 inten$ie de/t #4 @ 8a/4 -e doamna Bri0itta #4 0.umea#/46 De/i% I iiiii6 I iu ia#4 i r4ma#e /om-.et n4u/it% 04#indu3#e na# ,n na# /u & g $i iu.ian (o/ard 9m1i uure.6 Cori0nan% #e 84/u 5erde .a 8a$46 6 II6 Ienu#e o t4/ere 8oarte e.o/5ent46 A-oi Cori0nan 0r4i; Bun4 g2% i diP n mu .e Co/ard> /um o mai du/e$iAI Co/ard% ,i a//entu4 mmIm iuI i r4#-un#e; Mu.$ume#/% /u5io#u.e Cori0nan; am 5enit #4 te . 3P & LH Inii ^P /.i-4% Cori0nan #e a#i0ur4 /4 me/2eru. de Co/ard era itti$Mit !I .u4 imediat o 2ot4rre6 Iun n/2i-ui i eu% #-u#e e.6 Atun/i% m4 are#te9iA< & I o /in#te -entru mine #4 8iu are#tat de dumneata /a Ra#/a##e6 eP E IA/u. /u mi/u. meu Ra#/a##eA S-n9urat aiA S S-inQurtA Ba nu< E. e mai 1ine 549ut .a Curte /a ori/nd .IAi.iito.e \o#e8 .3a trimi# .a B.oi#% /u o mi#iune de /ea mai ,na.t4 nuf Mutant A6 A#ta /a #4 te /on#o.e9i% Cori0nan< I (or i0 nan #e /utremur4 de ne/a9% a-oi /o1or, /u Co/ard% /are ne3i tu ui re5enea de.o/ din uimire% /43. 04#i#e -e Cori0nan ,ntr3o #tare aaP .e ,n8.oritoare6 ? *tii /4 e ,n/,rit4tor6 ? Se 0ndea e. E:a/t ,n momentu.P N ein% e. /re9u /4 toat4 /a#a i #e -r41ui#e ,n /a-6 Dar nu era /a#a% era -umnu. .ui Cori0nan6 Co/ard #e ro#to0o.i din /a-u. #/4rii -e tre-te i i a mne +8tr4 /unotin$4% 5inat tot% /u un 1ra$ ru-t Cori0nan dintr3un #a.t D i/-/Q% i .a doamna Bri0itta i ,i #tri04 re-ede; Ne3am a#i0urat a5erea% dra0a mea Ra#/a##e e .a B.oi#% unde #e LIm e i Cardina.u. ,m-reun4 /u Re0e.e6 A.er0 i eu a/o.o% ,. 04#e#/ -e Lai a02io#u. 4.a i3i 8a/ 8e.u. Re-ede% /e5a 1ani /a #4 8a/ ro#t de /a. i iiiA du/ a/o.o6 (in#tita Bri0itta \aro0ne /a./u.4 /u iu$ea.4 ,n#-4imnt4toare totu.6 I M/ A -ierdea% ar 8i a5ut numai o mie de .ire de -ierdut Da/4 a5ea #4 L.I) ..7ne% ,n#emna 8a5oarea Cardina.u.ui% o a5ere6 !a.-itnd% ea ,i ,n Li/diii74 .ui Cori0nan un #a/ 0reu i 1or$o#6 Fo#tu. /a-u/in #e re-e9i6 f g oi A mai tr9iu% e. 0a.o-a -e drumu. #-re B.oi#6 A/um tre1uie #4 #-unem dou4 5or1e i de#-re Marin4% #u1reta .u/e6 MIi6 A7un0nd .a B.oi# -e .a ora o-t diminea$a ea a.er04 .a -a.atu. t .ie 5ernG i nu 04#i -e nimeni; du-4 5i9ita .ui Ra#/a##e% domnu. de IP mu/ -.e/a#e .a /a#te.u. din C2e5ernG ,n #-eran$a de a o ,nt.ni a/o.o IP du/e#46 Ha7ni/a 8at4 a5u un moment de di#-erare6 Ea ,i iu1ea /u att 5Arat #t4-n4 i ,i -u#e#e ,n /a- #4 o #a.5e9e6 La @r.ean#% unde mai IuDne ,n 5reo dou4 rnduri /u du/e#4% era #i0ur4 /4 are #4 04#ea#/4 a7utoare6 Atun/i ,i .u4 un /a. de /4.4rie i -orni .a drum /u /ura76 A#t8e.% Marina a7un#e .a Beau0en/G6 LUna dintre -rime.e /a#e de -e mar0inea drumu.ui% era un 2an mode#t% /u 8irma Zeu. Amoru.ui"6 Ceea /e era de ne,n.4turat% #e ,ntm-.a Marina de#/4.e/4% -u#e #4 i #e 5re /a.u. ,n 0ra7d i intr4 ,n #a.onu. 2anu.ui% /a #4 m4nn/e /e5a6 Cnd termin4% #e -re04tea #4 -.e/e% ,n momentu. a/e.a% ea ,. 549u -e 2an0iu% -e 7u-n !anard ,n -er#oan4 /4 #e a-ro-ie de ea i o roa04 #43. urme9e% ,ntru/t un 0enti.om dorea #43i 5or1ea#/4 de#-re du/e#a de C2e5reu#e6 Marin4% ,. urm4 /u inima 14tndu3i de #-eran$4

Marin4% 8at4 inte.i0ent4% ireat4 i i#/oad4 aa i#/u#it4 /um era ea% tia de#tu. de 1ine /e tre1uia #4 8ie ,n #u8.etu. Ca5a.eru.ui de Lou5i0ni6 Ct de#-re dra0o#tea .ui C2a.ai#% 84r4 5or14% /4 tia totu.% 8iind /on8identa ,nt.niri.or .ui /u du/e#46 Aadar urmndu3. -e 2an0iu% de a1ia ,i a#/un#e ne-.4/erea /nd #e 549u ,n 8a$a Ca5a.eru.ui de Lou5i0ni i #e -re84/u 8oarte 1u/uroa#4% /4 #e 04#ea /u unu. din o1inui$ii -a.atu.ui de C2e5reu#e6 Ct de#-re Lou5i0ni% natura .ui 5io.ent4 ,. am1a.46 Era a.1 .a 8at4 de ur4 i tremura6 PD B Du3te% Marin4% i #-une3i du./ei ta.e #t4-ne% /4 eu .3am -rin# -e #/um-u. ei amant i am #4 i3. d4ruie#/ Eminen$ei Sa.e6 Su1reta% n4u/it4 de uimire% r4m4#e#e n4u/4 Ea nu #e -utea ,ndoi de #in/eritatea .ui Lou5i0ni !ri5i /u team4 #-re 8a$a r454it4 a Ca5a.eru.ui i o/2ii i #e um-.ur4 de .a/rimi B Du3te< S-u#e e. 84r4 ni/i un tremur ,n 5o/e% du3te i re-et4 M4riei /e.e /e $i3am #-u#6 Marina 84/u doi -ai /a #4 #e retra04 ,n momentu. a/e.a% Lou5i0ni o a-u/4 -e Marin4 de mn4% o adu#e /u 5io.en$4 ,na-oi ,n /amera unde #e -etre/ea a/ea#t4 #/en4 i #-u#e; B Ea unde eA +ot #u8.etu. .ui i91u/ni#e ,n a/e#te /u5inte6 Da/4 Marina ar 8i #-u# totu. ,n momentu. a/e.a% -oate /4 Lou5i0ni i3ar 8i dat drumu. .u, C2a.ai# i ar 8i a.er0at ,n a7utoru. du/e#ei Dar Marin4% du-4 /e.e /e au9i#e% #3ar 8i /re9ut ne1un4 da/4 ar 8i #-u# /e5a Lou5i0ni -.n#e% /eru iertare% #e arun/4 ,n 0enun/2i ,ndru0nd; S3o mai 54d m4/ar odat4% numai odat4L" Marina tremurnd% r4#-undea .a 8ie/are ru04minte; Nu tiu8I @ri% /nd o 8emeie a #-u#; Nu tiu"% totu. #3a #8rit . i 1ine< Mu0i Lou5i0ni .a /a-4tu. 8or$e.or #a.e mora.e% am #4 te (,n ai/i -iru. /nd ai #4 5or1eti6 Am #4 te $in /a i -e e< Ca -e C2a.ai# a. 5tMtni< *i o ,n/2i#e i -e Marin4% 84r4 /a ea #4 8i #/2i$at /e. mai mi/ 0e#tP .i LP -unere6 +otu. ,i 5enea de .a un 0nd /are o i.umin4 /u o or1itoare ..uifYIQime; I+re1uie #43. #a.5e9 -e domnu. de C2a.ai#<" b Marina r4ma#e ,n/2i#4 a#ta ,n#emna doi -ri9onieri6 Dar #4 8i 8o#t a ,.P mQ//i i.e -ri9onieri .a e. i 7u-n !anard n3ar 8i #-u# nimi/; #i0i.iu. I iiiiiu ,ifei Sa.e ,. 2i-noti9a#e 3i a-oi% ,n de8initi5% e. /ti0a ,n tim-u. im3iI2U% Qi./.e tre/eau i Marina nu 04#ea ni/i un mi7.o/ /a #43. #a.5e9e ID ^ .ia.ai#6 +ot /eea /e reui#e% 8u#e#e #4 a8.e .o/u. e:a/t unde #e 04#ea IP<P a% ,n0ri7it 8oarte 1ine% 8r4$ete% /2iar de Lou5i0ni #e 5inde/a#e a-i^MfED ,n ,ntre0ime6 ^ ,i toate a/e#tea% Marina nu #e 0ndea .a 8u04 Du-4 trei 9i.e ea era Iii ,n trt% iui ua nu mai era ,n/uiat4 /u /2eia Ea ,i ,n/2i-ui /4 era o i iiinA I6ou5i0ni ar 8i urm4rit3o% /a #4 a8.e unde e du/e#46 De a.t8e.% ea tI%6& I6 !unea /u de#tu. 1un #im$% /4 a/um% ea nu3i mai -utea 8i de ni/i un mI6P6 Doamnei de C2e5reu#e6 De 8a-t% $inerea ei .a Mar/2enoir nu #e -uiP a #i. #e mai 8i -re.un0it -n4 atun/i6 n momentu. a5e.a% du/e#a era IiiD i A i nu mai a5ea ni/i o ne5oie de #u1reta ei% #au era a/o.o% a-roa-eP IP /u i nu 8u#e#e ,n/4 -redat4 Cardina.u.ui Da/46 Lou5i0ni i3ar 8i -u# iu LLm i.iare amenin$area% 1ietu. C2a.ai# ar 8i 8o#t e:e/utat Ea -utea i EiI1uia /2iar% #43. #a.5e9e; -entru ea% a/e#ta era #in0uru. 8e. -rin /are ,i urni -utea #.u7i ,n/4 #t4-na6 Aadar% /te5a 9i.e tre/ur4 i .u/ruri.e erau ,n a/eeai #tare% /nd% mii o i.u-43amia94% Marina au9i ,n /urtea din #-ate% unde #e a8.au i a (duri.e i #-re /are d4deau 8ere#tre.e ei% o 5o/e /are o 84/u #4 tre#ar4%PP 5o/e de 1a#% o1ra9ni/4 i -edant4% /are #-unea; !rietene% #43mi 1u/iumi i #43mi $e#a.i 1ine a/e#t no1i. /a.% #au am mi te 1u/ium eu -e tine<

Fiind/4 tii /e 9i/ S/ri-turi.eA Dinte -entru i.inie i o/2i -entru o/2i% 2aA Mi/u. 0r47dar /4ruia i #e adre#a#e a/e#t di#/ur#% nu mai a8.4 i Lrii$itu. a/e#tui /itat% /are% -retindea Cori0nan /4 e #/o# din S/ri-turi% i aP i i idie,ndu3i na#u. ,n momentu. a/e.a 8o#tu. /a-u/in #e o-ri #/urt morm4i; !e ma$e.e !a-ei% dar a#ta3i mamI9e.a /are m3a 84/ut odat4 #43i LUrni 0reutatea -a.mei< Era Cori0nan< n#ui Cori0nan< E. tre/u#e -rin @r.ean#6 A7un0nd .a Beau0en/G i 8iindu3i #ete din ,ntm-.are (de a.t8e. iei#e dintr3o a.t4 /r/ium4% dJ unde 8u#e#e arun/at a8ar4 datorit4 o1r49ni/iei #a.e) 549u#e 2anu. a/e.a mode#t a /4rui 8irm4 ,. #u17u0a#e i #e 2ot4r, #4 #e o-rea#/4 a/o.o 5reo dou4 /ea#uri6 Ct de#-re /r/iuma a/eea% ,n /are -rimi#e o 1un4 /2e.84nea.4 de .a #er5itori% tre1uie #4 #-unem /4 a/o.o /4-4ta#e um8.4tura a/eea -e /are o atri1uia e. unei dureri de m4#e.e i /are era /au9at4 -ur i #im-.u% de .o5itura 5io.ent4 a unui -umn /are intra#e ,n #trn#4 .e04tur4 /u o1ra9u. .ui De/i% Cori0nan a 04#it -e Marina i o1#er54 /4 ,i #urdea6 @2o< Murmur4 e. uimit Marin4 ,i 84/u un #emn% dintre /e.e mai atr404toare6 Cori0nan #e re-e9i% ur/4 #/ara i ,n /ur,nd #e 04#i ,n 8a$a Marinei /are ,i #-u#e de3a dre-tu.; B M4 mai iu1eti dumneata oare% domnu.e Cori0nanA Imediat un u5oi 8ier1inte ,n/e-u #43i /ur04 -rin 5ine .ui Cori0nan% iar o/2ii ,i arun/au 8.4/4ri6 E. mu0i; B Ce tre1uie #4 8a/ /a #4 $i3o do5ede#/A B S4 m4 a#/u.$i% #-u#e Marina aa /um a#/u.$i de Cardina.6 B Eu nu mai a-ar$in dia5o.u.ui rou% #-u#e Cori0nan um8.ndu3#e ,n -ene6 Eu nu mai #unt ni/i /4.u04r6 A/e#te /u5inte o .initir4 -e Marin4% /are re.u4; B Atun/i dumneate /4.4toreti -e #o/otea.a unui a.t -er#ona7A B Da% #-u#e Cori0nan% din #im-.a ne5oie de a min$i% /4.4tore#/ -entru De.8inP Un .i/4r de 1u/urie tre/u -rin o/2ii Marinei i Cori0nan o .u4 dre-t un .i/4r de dra0o#te6 E. ,i ,ntin#e imen#e.e 1ra$e #-re ea B Nu% #-u#e Marina ai #4 m4 #4ru$i mai tr9iu du-4 /e 5ei 8i a#/u.tat /e.e /e3$i #-un6 oi3o 7ur< B n /a9u. 4#ta /eItre1uie #4 8a/A B S3o /au$i -e doamna du/e#4% #3o 04#eti i #43i -redai o #/ri#oare6 Marina tia #4 #/rie ? -ro#t% dar tia Ea #/ri#e a/e#te /u5inte; Doamn4 du/e#4% domnu. Conte e -ri9onieru. domnu.ui /a5a.er .a 2anu. Zeu. Amor"% .a Beau0en/G6 De5otata dumnea5oa#tr4 #er5itoare; MARINA"6 Ea ,ndoi 2rtia ,n aa 8e. ,n/t Cori0nan #4 no -oat4 de#/2ide 84r4 #3o #8ie i i3o d4du; Sm iP m4 ^6 Lu/% #-u#e Cori0nan /u o -ri5ire a-rin#4% am #T m4 . Lt6 IP Lii7i ,i $ine< Dar unde nai1a d 04#e#/ -e du/e#4A Nu #iiu% #-u#e Marina6 U.tima oar4 /nd am 549ut3o #e 04#ea ,n iti$Mi. Ma/ .ie noir% ,n -a5i.ionu. ei de 5n4toare unde era $inut4 iP E% iP ni6 Ia 0ra$ie unei 7o#ni/e tr4d4ri a -rietenu.ui dumita.e% Ra#/a##e6 Ra#/a##e6< +re#4ri Cori0nan6 Unde e /ara02io#u. dra/u.ui% am #43. fiin./i<66

^P 4#ete3o ,nti -e doamna du/e#4% #-u#e Marina i ,$i -romiD nu numai /4 am #4 te iu1e#/ domnu.e Cori0nan% dar te a#i0ur ,n nume.e i.8t-iu/i ine.e% /4 ai #4 -rimeti 9e/e mii de .ire6 A/e#te u.time /u5inte ,i in#-irar4 .ui Cori0nan un 8e. de admira$ie6 Lit8jM2tiiInt de dra0o#tea -romi#4 i 2a.u/inat de /e.e 9e/e mii de .ire%P II .u4 ne moare Marinei i -orni imediat #-re B.oi#6 n tim- /e /4.4reaP I ,n 0ndi a#t8e.; B A#ta ,n#eamn4 /4 mu#/oiu. a reuit #4 -un4 mna -e du/e#4< Ce LDot/n. o 8i a5ndA Unde o 8i a/umA Ce re/om-en#4 are #4 -rimea#/4% I Ai E ,i mai #o/oti /4 #/a-4 i /u 5ia$4A Da/4 a -utea #4 ,m-art toate ,n intea /u e.< *i #4 -4#tre9 numai -entru mine /e.e 9e/e mii de .ireA \aP B.oi#% -rimu. om ,nt.nit% ,i ar4t4 drumu. #-re Mar/2enoir6 A//Mt -rim om era un /4.4re$% /4ruia Cori0nan nu3i -utea 5edea 8a$a6 A/eMt /4.4re$ iei din B.oi# du-4 e. i3. urm4ri6 La Mar/2enoir% un $4ran ,i iii IA 8o#tu.ui /4.u04r% drumu. #-re /a#a du/e#ei Cori0nan% -entru oP iiiP< Mar/ #i0uran$4% ate-t4 #4 #e .a#e noa-tea i #e du#e #4 dea tr/oa.e ftr.n 7uru. -a5i.ionu.ui de 5n4toare6 A/e#t/a au 8o#t i /e.e -o5e#tite de Cori0nan .ui Ra#/a##e 3numai i A iui # ut .a#e ni/i un /u5nt de#-re Marin4 i de#-re mi#iunea -e /are o iu i e -. u#/ de .a ea /u dra04 inim4 ? i ni/i nu #-u#e ni/i un /u5nt de#-re In/ A i/ra rea .ui /u Co/ard ? dar ,i #-u#e /4 #e a8.a ,n /ei mai 1uni termeni ,i !A ,i u.eie \o#e8 ? ,n #8rit% ,n.o/ui /ea mai mare -arte din 8ii.iin-.4ri./ ade54rate -e /are .e3a$i /itit% -rin a.te.e in5entate de e< *iP mim Ra#/a##e in#i#ta /a #4 tie /um a -utut 8o#tu. /a-u/in #4 a7un04 -.nA a/o.o6 Li< F4/u Cori0nan6 !4rinte.e \o#e8 mi3a #-u#; tre1uie #4 te du/i .a Mur/.i/noir< A2a< Atun/i ,n#eamn4 /4 #/ri#oarea mea a a7un# ,n #8rit .a i8oMittn$ieA L I4r4 ,ndoia.4 /umetre> am /itit i eu #/ri#oarea aia ,n /areP -uiienL B Ce #-uneamA B Eei< Da a#ta e6 !e #/urt% am 5enit /a #4 ,m-4r$im6 *i 5om ,m-4r$i /umetre /2iar de ar tre1ui% /a #4 te /on5in0% #4 mai 8a/ #43$i #ar4 /te5a m4#e.e6 B R41dare< F4/u Ra#/a##e -ri5ind #-re um8.4tura din 8a./a .ui Cori0nan6 ? 3 EaiAP B S-un #4 ai r41dare6 Atun/i% tu eti tot a/e.a /e a 04#it /u /a.e !4rinte.e \o#e8 #43mi trimit4 /a ,nt4rire -entru /a #3o -49e#/ -e 1.e#temata de du/e#4A Nu3i 8a/ /om-.imente -entru a#ta6 B Du/e#4< E:/.am4 n45a.ni/ Cori0nan6 Unde eA B +e3am -rin#% -o-4< S-uneai /4 ai /itit #/ri#oarea mea6 B Da% am /itit3o i r4#/itit3o6 Dar 1.e#temata a#ta de um8.4tur4% ,mi d4 nite dureri /are mi #e ur/4 -n4 .a /reier i m3au 84/ut #43mi -ierd memoria6 n$e.e0iA ? !rea 1ine6 Um8.4tura6 Da a#ta e 1un4< Ai r41dare6 B CeA Se r4#ti Cori0nan6 Ce r41dare< La urm3 B Hrei un a/ontoA F4/u Ra#/a##e6 *i ,n a/eei /.i-4% e. #e re-e9i% /u /a-u. ,nainte% /u o/2ii ,n/2ii% ,ntr3o a#t8e. de .o5itur4 de 1er1e/% /4 de data a#ta% Cori0nan ar 8i 8o#t /u 1urta -.e#nit4% da/4 n3ar 8i 84/ut o #4ritur4 ,na-oi6 Cu toate a/e#tea .ui Ra#/a##e i #e -4ru /4 atin#e#e -e /ine5a #au /e5a ,n #e/unda a/eea% e. a 8o#t a-u/at de amndou4 ure/2i.e6 Z4-4/it% e. ,i ridi/4 ,n/et /a-u. i3. 549u -e /e. /are3. $inea aa de tare de ure/2i i /are ,i #-u#e .initit B Bine% 7u-n Ra#/a##e% /e ,n#eamn4 a#taA B Domnu.e +ren/a5e.< Mu0i Ra#/a##e6 B Ei 1ine% /e3iA F4/u +ren/a5e.6 Mi #3a ,ntm-.at odat4 #43. arun/ -e Cori0nan -e 8erea#tr4

i #4 te 54d -e tine a-4rnd .a a/eeai 8erea#tr46 A#t49i e rndu. t4u; ai 5rut #43. 04ureti -e Cori0nan i #3a ,ntm-.at #4 dai -e#te +ren/a5e.6 B Domnu.e +ren/a5e.< B.1i Ra#/a##e n4u/it de uimire6 +D CA!6 LI R MARCEEN@IR AM HZU+ Cr RICEELIEU -.e/a#e din !ari# atr40nd du-4 e. -e Annai# de Le#-ar#6 A/ea#ta .a rndu. ei% atr40ea ,n ra9a ei -e ,ntune/atu. Saint3!ria/6 n #8rit% Ar2ie-i#/o-u. I de LGon% Loui# de Ri/2e.ieu% /are #u8erea i e. de a/eeai -utere de atra/$ie% -orni#e .a *i ,n a/e.ai tim-% Herdure 0o.ea nenum4rate #ti/.e i to.4nit /t #4 8a/4 /u o/2iu. #-re .ad4 ,n 8a$a /4reia% /onte.e de Mau.uG# 5i#a#e o noa-te ,ntrea046 n #8rit% tot ,n tim-u. a/e#ta% d3ra Ro94% ne/.intit4 +ren/a5e.6 n -erioada a/ea#ta% Saint3!ria/ ,i /on#trui#e mii de ! Darde#-re /e era 5or1a ,n de8initi5A Ca #3o -rind4 -e Annai# de Le#-ar#6 N3ar 8i a5ut atun/i de/t #43. a7un04 din urm4 -e Cardina. i ,n/4 de .a !ari#6 +rimiteri do8oameni #au o #ut4% #au o armat4% dar #4 ti$i /4 e a/o.o i o -ute$i -rinde6 S -6 76 Moti5a#e .ui ,n#ui /4 tre1uie /a e. #in0ur #4 o -rind4 -e Annai# i /4 B !oate #4 trimit4 o armat4% atta tim- e,t +ren/a5e. 5a 8i a/o.o% nu @ 5or -utea -rinde6 +re1uie #43. omor -e +ren/a5e.6 Aadar% e. nu o #u-ra5e02ea -e Annai#% de/t numai att% /t #4 n3o -iard4 din 5edere6 +oate e8orturi.e .ui tindeau numai /a #4 04#ea#/4 un mi7.o/ #i0ur de a3i u/ide -e +ren/a5e. i Mau.uG#% 1ine,n$e.e# 84r4 a3i .4#a e. oa#e.e -e a/o.o6 La C2artre#% o nenoro/ire #e a14tu a#u-ra .ui; nu3i mai 549u ni/i -e +ren/a5e. ni/i -e Mau.uG#6 Re0e.e i Cardina.u. ,i re.uar4 drumu. #-re B.oi#% ,n#o$i$i numai de mu/2etari6 Saint3 !ria/% a#i#t4 .a -.e/area .or i o 549u -e Annai#% /are ,i urm4 de .a di#tan$46 Dar /t ,i -ri5ete -e +ren/a5e. i -e /onte% ei di#-4ru#er46 Saint3!ria/ -orni i e. ,n urma .or% dar din /.i-a a/eea% e. /uno#/u 0roa9a 8ie/4rei /.i-e% tre#4ri .a 8i8e/are tu8i /are #e mi/a i .a ori/e 90omot 84/ut de 5reun anima. -rin de#iuri H49ut +ren/a5e. ,i in#-ira team46 Ne549ut% ,i in#-ira 0roa9a mor$ii /e3i -utea #4ri -e neate-tate ,n #-inare6 Dar a#ta nu3. ,m-iedi/4 #3o urme9e -e Annai# i #e 2ot4r, #43i ,ndre-te toate #8or$4ri.e a#u-ra ei !oate /4 ,n /e.e din urm4 -entru un moti5 #au a.tu.% +ren/a5e. renun$a#e #3o mai urme9e6 !oate /2iar% /4 5reun a//ident 1ana.% o /4dere de -e /a. de e:em-.u & #3ar 8i ,ntm-.at iui Mau.uG# #au .ui% ,i re$inea 8ie ,n 5reunu. din #ate.e ,n5e/inate /u C2artre#6 Annai# de Le#-ar#% a7un#e ,n #atu. La Made.aine% 36 Minute ,n urma Re0e.ui> ea 549u ridi/ndu3#e /orturi.e i #e 0ndi /4 -o-a#u. a5ea #4 #e -re.un0ea#/4 a/o.o% o 9i #au dou46 !oate /4 Ri/2e.ieu nu a5ea ,n/redere ,n orau. B.oi#% ,n /are #e a8.au numeroi to5ar4i ai du/e.ui de HendWme6 Annai# -o-o#i /2iar ,n #atu. La Made.aine i #u-ra5e02ea tot a/e. du3te35ino a. i#/oade.or Cardina.u.ui6 Dou4 ore du-4 #o#irea ei% ea reui #4 intre ,n .e04tur4 /u unu. din a/eti #-ioni i /u a7utoru. unei #ume de o mie de .ire /e i3o -.4ti i a unei #ume e0a.e -e /are i3o -romi#e reui #4 8ie in8ormat4 or4 /u or4% de#-re mi/4ri.e i 0e#turi.e Eminen$ei Sa.e6 A#t8e. /4 ea #e a8.a a/o.o /nd #3a -etre/ut ,nt.nirea dintre Cardina. i Mare.e Stare$6 Dar n3

a a5ut -ri.e7u. de3a ,nt.ni -e Ri/2e.ieu /eea /e dorea ea% era un due.% -e 5ia$4 i -e moarte% din /are unu. din /ei doi ad5er#ari #4 nu #e mai #/oa.e ni/iodat46 ntoar#4 ,n .o/uin$a -e /are i3o a.e#e#e% ,n a/e. ne#41uit /ura7% /are era -oate numai din di#-erare% Annai# de Le#-er# /49u -e 0nduri6 Dar ,n tim- /e ea #e 0ndea% numai .a ura ei% a.te 0nduri o /o-.eeau> n .im- /e ea ,. ,ndr7ea -e Cardina.% o a.t4 ima0ine ,i a-4rea i /u o && iite$e de moarte murmuraD I ram 0onit din 5ia$a mea De /eA @are -entru /4 e. mi3a 2 ir Iii nat3o -e a .uiA !entru /4 m3a a-4rat /u ,n#ui -re$u. 5ie$ii #a.e i ui ,i #/4-at de 5reo dou43trei oriA Atun/i% -entru /e .3am a.un0atA Biet #u8.etnnim4 nemi.oa#4 ai /e. -u$in /ura7u. /a #43$i nirii .uri#/ti $ie ,n#u$i% /4 ai re8u9at a7utoru. .ui +ren/a5e.% 8iind/4 nu ,n de 5i$4 no1i.4< I ia re-et4 nu era no1i.< *i ad4u04 de 8a-t% i /e da/4 era aaA (, ,nduri /iudate -e /are ni/i nu ar 8i tiut /um #4 .e ro#tea#/4% tD,nduri ire-ara1i.e -entru tim-uri.e ,n /are tr4ia ea% #e ridi/au -u$in /te -uf,n din mintea ei uimit4P BI4r4 ,ndoia.4 /4 ,n noa-tea a/eea% 0nduri.e -uterni/e r454i#er4 iii mi/a /i% /4/i a doua 9i de diminea$4% ea ,i -u#e aua -e /a.% G.udindu3#e /4 o a.er04tur4 1un4 i3ar 8i i#to5it /or-u.% i i3ar 8i amor$it ID mie mintea i ima0ina$ia 8e1ri.4 Cnd #4 ,n/a.e/e #e a-ro-ie de ea Im/^ nu.a -e /are o /um-4ra#e i /are o in8orm4 de toate 8a-te.e i 0e#turi.e (anima.u.ui i ,i arun/4 re-ede a/e#te /u5inte; n diminea$a a/ea#ta .a ora o-t% Eminen$a Sa% #e 5a 04#i din/o.o de Mar/2enoir% .a mar0inea -4durii% unde o 7um4tate de or4 mai tr9iu ,n Im .ie #4 #e ,nt.nea#/4 /u un -er#ona7 im-ortant Cardina.u. 5a 8i Mu0ur 84r4 ni/i o e#/ort46 A-oi #-ionu. di-4ru6 Annai# ni/i nu tre#4ri Se 84/u numai /e5a unu -a.id46 @ra ,n84-tuirii 5i#u.ui ei #una#e6 Ea ,n/4.e/4 i -orni .a -a#P -i LMar/2enoir6 Nu erau de/t ore.e a-te% aa /4 a5ea tim- #4 a7un04 .a iii.i.nir/a -e /are i3o ar4ta 8ata.itatea A/ea#ta era diminea$a ,n /are Ce9ar de HendWme% .a /a#te.u. din i .i/5/niG .e ar4ta to5ar4i.or #4i% /4 tre1uiau #4 #e ,nt.nea#/4 .a Naiii/#% i #e -re04tea #4 5in4 ,n ta14ra unde a5ea #4 8ie are#tat6 +ot 9iua a6 ia i ra% de a#emenea% a/eea ,n /are Cori0nan -.e/a din Beau0en/G i Im /ii2I -rin B.oi# ,. /4uta -e Ra#/a#Se6 S-ionu. du-4 /e o a5erti9a#e -e d3ra de Le#-ar#% #e 8uria#e -rintre i o. m/ .e /are a./4tuiau #atu< A7un0nd .a u.tima din e.e% intr4 ,ntr3o g ,n i/ iu /are #e 04#eau aduna$i /in/i /4.4re$i Unu. din ei% un 0enti.om% 5rui i/-/d/ ,naintea #-ionu.ui -e /are3. ,ntre14 din o/2i S a 84/ut #-u#e omu.6 n momentu. a/e#ta ea e ,n drum #-re Mni5.irnoit6 B Bine< Morm4i /a5a.eru.6 !o$i #4 te du/i Re#tu. m4 -ri5ete6 Mai /u #eam4 #4 nu #u8.i un /u5nt d3.ui Ri/2e.ieu< B Eaida de% domnu.e 1aron% nu #er5e#/ mai mu.$i #t4-ni deodat4< Cnd ,i a-ar$in d3.ui de Saint3!ria/% nu3i mai a-ar$in d3.ui de Ri/2e.ieu6 B Bine% 1ine6 Du3te< S-ionu. ,i ,ndoi #-inarea i -.e/4% aa /um i #e d4du#e ordin6 !.e/4 dre-t .a ta14ra re0a.4% ,ndre-tndu3#e #-re /ortu. Cardina.u.ui% ,n /are a 8o#t -rimit numaide/t6 B Mon#eniore% #-u#e e.% i3am dat ,n diminea$a a/ea#ta d3rei de Le#-ar# ,ntiin$area -e /are

mi3o indi/a#e d.6 1aron de Saint3 !ria/6 n momentu. a/e#ta% ea a ieit din La Made.aine% -entru a #e du/e .a ,nt.nirea .a /are #-er4 #4 04#ea#/4 -e Eminen$a Hoa#tr46 D.6 de Saint3!ria/% -.ea/4% -e de a.t4 -arte% ,n#o$it de -atru #-ade #o.ide i 84/nd un o/o. -rin /m-% #e du/e #3o ,nt.nea#/46 B *i unde 5a a5ea .o/ ,nt.nireaA B Nu tiu% Mon#eniore6 Eu am a5ut doar mi#iunea de a3i #-une d rei de Le#-ar# /4 are #4 54 04#ea#/4 .a o .e02e de .o/u. ta1erei% urmnd drumu. #-re Se.omme#6 S-ionu. min$ea -entru a mai a5ea -o#i1i.itatea #43. mint4 ,n/4 odat4 -e Saint3!ria/ da/4 a5ea -o#i1i.itatea de a #e 7ura /4 ,. o/roti#e% /4 ,i a#/un#e#e ade54ru. Cardina.u.ui% et/6 B Ce inten$ii are Saint3!ria/A Re.u4 Cardina.u.6 D B Cu /ei -atru oameni ai .ui% e. 5a #4ri a#u-ra d3rei de Le#-ar#% o 5a redii/e .a t4/ere i a-oi o 5a .ua /u eL B I3ai #-u# /4 eu am min$it /nd i3am #-u# /4 am #43i /e.e1re9 /4#4toria /u d3ra de Le#-ar#A B Da i3am ad4u0at /4 Eminen$a Hoa#tr4 #e 0ndete #4 #/a-e de e. /t mai /ur,nd6 Aa /4 -.anu. d3.ui de Saint3!ria/ e#te de a o .ua /u e. -e d3ra de Le#-ar# -n4 .a HendWme6 De a/o.o% 5a .ua drumu. #-re !ari#6 B S-re !ari#< E:/.am4 Cardina.u.% ,n/runtndu3i #-rn/ene.e6 B Aa mi3a #-u#% r4#-un#e i#/oad46 Dar eu tiu /4 a -re04tit un /u-eu 0ata de -.e/are% /are tre1uie #4 mear04 -e drumu. #-re An7ou6 ? Bine% #-u#e Cardina.u< M3ai #er5it 1ine ,n a8a/erea a#ta Ct $i3a mai r4ma# de -rimit de .a d3. de Saint3!ria/A B Dou49e/i i /in/i de -i#to.i B *i de .a d3na de Le#-ar#A B Uite un 1on de dou4 mii de .ire% #-u#e Ri/2e.ieu6 Du3te i $ine minte 1ine% /4 da/4 #unt /e. mai 0enero# dintre #t4-ni% #unt de a#emenea g7i /e. mai ne,ndur4tor 7ude/4tor% atun/i /nd m4 tr4de94 /ine5a6 Du-4 -.e/area #-ionu.ui% Ri/2e.ieu r4ma#e -e 0nduri66 B Hoi #/4-a% oare% de Annai# i de Saint3!ria/A Murmur4 e< N3ar && .o#t mai 1ine #4 -un #3 o are#te9e -e 8ata a#taA Un -ro/e#6 ntre14ri.e Re0e.ui i a.e a.tora6 Nu% tot mai 1ine e aa6 Ea #e 5a a-4ra6 Saint3!ria/ e t ur1at% o 5a omor,6 Da/4 nu o omoar4 o ia /u e. .a An0er#6 De9onorat4 de un 2o$ .a drumu. mare% e -ierdut46 Eaide% totu. e 1ine< Din a/e.ai #at% La Made.aine% o or4 #au dou4 ,nainte /a Annai# de Le#-ar# #4 -rimea#/4 ,ntiin$area /4 ,. 5a 04#i -e Cardina. .a mar0inea -4durii Mar/2enoir% adi/4 -e .a /in/i diminea$a% doi /4.4re$i Ieir4 ,n dire/$ia B.oi#6 +o/mai #unau trm1ite.e ,n ta14r4% /are ,n/e-u ne a0ite6 Cei doi /4.4re$i erau /onte.e de Mau.uG# i +ren/a5eL B Atun/i #-unea a/e#ta% te du/i .a B.oi#A B Am -.e/at de .a !ari# numai /u dou49e/i de -i#to.i% #-unea Mau.uG#6 A#ear4 mi3am /er/etat -un04 i tre1uie #4 mi3o um-.u da/4 iui /um5a 5rei #4 tr4im de a/um ,nainte /ernd -un0a /4.4tori.or6 Am i/ 5a 1ani .a B.oi#% dea/eea tre1uie #4 8a/ a/ea#t4 mi/4 -.im1are /are 5a dura doar 5reo /te5a ore6 B Ia3m4 i -e mine% #-u#e +ren/a5e< !oir/a a#ta rea -e /are Lm./m ne5oi$i #o 1em ai/i% m4 indi#-une6 A 5rea #4 54d% ,n tre/ere% 5i/o mutr4 mai /in#tit4 de 2an0iu /are #4 merite a/e#t nume6 B Ei% 1ine< +e iau% #-u#e Mau.uG# 9m1ind6 Bine6 Dar de3a1ia am -i/ea t i ai ,n/e-ut #4 #u#-ini i #4 te ui$i mereu ,na-o< S4 8a/em a.t/e5a mai 1ine; am #43$i #-un unde ai #4 -o$i 04#i #ut4

de -i#to.i de /are a5em ne5oie6 +u ai #4 te du/i a/o.o i eu% ,n tim-u. a/e#ta% am #43$i $in .o/u. am #4 5e02e9 a#u-ra d3rei de Le#-ar#6 B La dra/u% da/4 nu3mi 5ine #4 renun$ .a a#ta< B S4 renun$4m atun/i< D B Da% ,n#4 ,n #itua$ia ,n /are #e 04#ete ea% aa de a-roa-e de (,n/.inai% /ine o 5a a-4ra da/4 eu -.e/A B Atun/i #o a-4r4m< B Eti 0ro9a5 dra04 /onte6 Nu3i /2i- #4 #-un4 /ine5a /e are -e .u.m8t% /u tine6 B Li a< Ce3i ne5oie de -a.a5reA B Ei< La nai1a< !a.a5re.e #er5e#/ /a #4 -4.45r40eti<6 Li 1ine< S4 -4.45r40im atun/i% 84/u Mau.uG# ne-4#4tor6 +ren/a5e. i91u/ni ,n r#6 Hia$a .or atrna numai de un 8ir de -4r6 B *tii% Conte% re.u4% +ren/a5e.% /4 i ea ar rde de noi% da/4 ne3ar B +u eti 8oarte /iudat% +ren/a5e. i -.in de /ontradi/$ii6 Ne o1.i0i /a #4 nu 8im 549u$i de ea% #4 du/em o 5ia$4 de 2o$i /are 8u0 de oamenii -o.i$iei% m4 8or$e9i #4 dorm -rin 0ra7duri% #4 1eau -oir/46 ? Aa /um B +e .au9i% dra0u. mei< Uite% tu mori de -o8ta de a m4 .4#a ai/i% /a #4 te ,ntor/i ,n #at #4 ,$i reiei -nd46 Eai% du3te% ,$i dau /on/ediu6 Adio% +ren/a5e.% -e di#ear4 B Fa/4 /eru.% #e 0ndea e.% /a% da/4 are #4 8ie 5reo nenoro/ire% #4 #e ,ntm-.e ,n tim-u. .i-#ei .ui Mau.uG#% -entru /a% /e. -u$in a/e#t no1i. -rieten #4 8ie /ru$at6 E. #e ,ntoar#e .a -a# ,n #atu. La Made.aine% ,n tim- /e Mau.uG# ,i /ontinu4 drumu. #-re B.oi#6 !rimu. .u/ru -e /are3. 549u de de-arte% Saint3!ria/ i /u /ei -atra oameni ai .ui< )onea #-re Mar/2enoir% -entru a o ate-ta -e Annai#6 Emo$ie nu i #e tr4da -e8a$4 NumaijLd #e a-ro-ie de -4dure% ,i a7u#t4 #-ad46 Ea #e o-ri i -ri5i ,n 7uru. ei% ,ntre1ndu3#e; Ea de#/4.e/4% ,i .e04 a.ene /a.u. de un trun/2i tn4r de me#tea/4n% 1i/iuind /u ea aeru.% o ,ndoi% #e uit4 .a ea i a-oi o -u#e Iata/ ,n tea/4 B Da/4 ar 8i 8o#t i e. ai/i% #e 0nd ea% ar ri -utut #43mi arate o i3t.u .o5ituri dre-te% 84$ie% ,n -.in -ie-t Am #4 ,n/er/ #4 8a/ i eu aa .i LA mi aminte#/ de .e/$ia -e /are mi3a dat3o6 n /.i-a a/eea% #e #im$i a-u/at4 deodat4 ,n 1ra$e i trta #-re o6 inut 4 ,n/2i#4 /e #ta$iona #u1 /o-a/i6 Atun/i% Annai# ,n /.i-a a/eea de u L6 !u#4 uimire% /nd #e 549u ,n/on7urat4 de -atru nemerni/i 5i0uroi%P &&&&(& .a ,n/e-ut #en9a$ia /4 ar 8i 8o#t ata/at4 de t.2ari de drumu. mare6 I gai% a-roa-e imediat a5u 5i9iunea unui o1ra9 teri1i.% -.in de ur4% de -a#iune i de ironie i atun/i% oroarea ,i /ri#-4 8i0ura Saint3!ria/ era ,n .afa / i<666 Ea #e ,n/ord4 ,ntr3un e8ort di#-erat i 84r4 #4 tie de /e% #tri04; A7utor% +ren/a5e.L B Am 5enit% tun4 5o/ea mae#tru.ui de #/rim46 Annai# i Saint3!ria/% /u o a/eeai mi/are ,ntoar#er4 /a-u. ,n din57in a/eea i 549ur4 5enind #-re ei ura0anu.6 Saint3!ria/ mu0i un M LD./m #4.1ati/6 Annai# #e /utremur46 ntr3o /.i-4 e. #e a8.4 .n04 ei6 @mor$i3.< @mor$i3.< R4/ni Saint3!ria/6 +o$i /in/i .ao.a.t4% a1andonnd3o -e Annai#% 84/ur4 8a$4 /i/.onu.ui LP D a14t u#e a#u-ra .or6

ntr3un tim- nem4#urat de #/urt% 94rir4 a/e. .u/ru iii i-4imint4tor% /a un n45a.ni/ 5rte7 u/i04tor de 8ier i de #/.i-iri a.e .amei de o$e.% ,n mi7.o/u. /4reia #e a8.a o 8a$4 ,n8.4/4rat4 de 8urie6 A-oi m3iu nea a/eea #e de#tr4m4 deodat43 +ren/a5e. #4ri#e de -e /a. i%P mi Li tra/$iune de #e/und4 #e arun/4 a#u-ra .or6 Lo5itura a 8o#t ui6 Ii5rt9ut46 +ren/a5e. era ne1un6 Du-4 /te5a .o5ituri #-ada i #e . in#e6 Annai# .a -atru -4i de a/o.o% -ri5ea /io/nirea6 m-ietri#e6 Ar 8i .a ori/e -e .ume /a #4 #e re-ead4 i ea% dar #im$ea a/ea #en9a$ie .ii-uit de ,n0ro9itoare -e /are o ai odat4 ,n #omn% ,ntr3un /omar% ,n i an ori/e mi/are de5ine im-o#i1i.46 I ge a1ia #e -rodu#e i91itur4% /4 de5eni 5i#/o.6 E. ,i a-u/4 #-ada3i ,n -i a de .am4 i .o5i6 @ /.i-4 nu #e 0ndi#e .a .o5ituri.e /are i #e d4deauP u ,i uii I #-adei i .o5i> ,i trntea .o5ituri.e /u ,n#-4imnt4toru. #n0e ,n e La. /.i-e.or mor$ii6 Un om #e -r41ui /u $ea#ta #84rmat4% a-oi un a && u I% a f :gi a. t rei.ea% a-oi a. -atru.ea3 Bra$e.e .ui +ren/a5e. erau 1r49date de #. ,i/turi i t4ieturi din /are $nea #n0e.e6 La -i/ioare.e .ui era o I Lii.iiga/> & de #n0e ,n /are -atru tru-uri% #e r4#u/eau ,n /on5u.#iuni i .ior/rtie.i6 E. -ri5i o /.i-4 /runt% /u o 8i0ur4 #4.1ati/4 i #tri04 din nou; Am 5enitL n 8a$a .ui% /e. /e mai #u-ra5ie$ui#e 08ia Era Saint3!ria/6 +ren/a5e. nu3. 549u#e% #au re8u9a#e dinadin# #43. .o5ea#/4A !oate6 Fiind/4 atun/i /nd Saint3 !ria/% ,m14tat de di#-erare% #e re-e9i a#u-ra .ui% e. ,. a-u/4 de 1ra$ i ,i r4#u/i -umnu. /u -utere6 Saint3!ria/ #/4-4 #-ada din mn4 i +ren/a5e.% /u o 5o/e #tranie ,i #-u#e; B +u nu3mi a-ar$ii< A-oi ni/i nu3. mai -ri5i6 !ri5iri.e .ui% ,n /are #e #tin0eau -u$in /te -u$in #/.i-iri.e de 8urie% #e ,ndre-tar4 #-re Annai# i -entru a treia oar4 re-et4; B Am 5enitL Annai# tremura6 Da/4 /eea /e #im$ea ,n ea era #-aim4% #au ori/e a.t/e5a% ea nu ar 8i 8o#t ,n #tare #4 deo#e1ea#/4 +remura /on5u.#i5% 84r4 a -utea #43i de9.i-ea#/4 -ri5iri.e de -e 0ru-u. a/e.a de nede#/ri#; /e.e -atru /ada5re /u /ranii.e #84rmare% +ren/a5e.% #8iat de tot% /u -ie-taru. ,n 9dren$e% iroind de #n0e i /u mna ,n02e$at4 -e -umnu. .ui Saint3!ria/% r4#u/indu #e ,n/et3,n/et !u$in /te -u$in% Saint3!ria/% #e ,ntor/ea6 A-oi% #/oa#e un ur.et de durere i a-oi /49u ,n 0enun/2i% ,n 14.toa/a de #n0e6 Atun/i% +ren/a5e. #e ,ntoar#e #-re Annai#% ,i d4du drumu. .ui Saint3!ria/ i #-u#e; B Hi & o8er< Saint3!ria/% #e ridi/4 i 84/u un #a.t #-re tr4#ura /are3. ate-ta\Dar ,n 8a$a .ui o 04#i -e Annai#% /u #-ada ,n mina Ea -u#e 5r8u. #-adei ,n -ie-tu. .ui Saint3!ria/% /are ,n/e-u #4 #e dea ,na-oi -n4 /e #e .o5i de +ren/a5e.% /are r4m4#e#e nemi/at -e .o/u. .ui6 Atun/i% +ren/a5e. ridi/4 #-ada .ui Saint3!ria/ de 7o# i i3o ,ntin#e #-unnd; B La#43te u/i#< A/ea#ta e tot /e $i #e -oate ,ntm-.a mai 1un6 De3a1ia #e #/ur#e#er4 dou4 minute de /nd Annai# #tri0a#e; A7utor% +ren/a5e.LSaint3!ria/% ,i re5eni din #tarea a/eea de uimire% de #-aim4 de 8urie n45a.ni/4% ,n /are /49u#e6 E. .u4 #-ada -e /are i3o o8eri#e +ren/a5e.% /u un -a# ,n .4turi e5it4 ata/u. i re-et4 B Domnu.e% #-u#e Annai#% a/e#t om a omort3o -e mama mea6 E. mi3a #-u#3o6 B E ade54rat< Ur.4 Saint3!ria/ /u un a//ent de mndrie de nede#/ri#6 B !entru a/ea#ta% /ontinu4 Annai#% ,n .u-ta de -e drumu. #-re F.eurG% 53am #-u# /4 a/e#t om ,mi a-ar$ine6 Eu 5reau #4 m4 1at ,n due. /u a/e#t om6 B Eu nu m4 1at /u o 8emeie< S-u#e Saint3!ria/ ,ntr3un ur.et r40uit% .a 8e. /a mai ,nainte6

+ B Ei 1ine< Da/4 nu 54 .u-ta$i% atun/i 54 omor% #-u#e Annai#6 n 0ard4% domnu.e> /um 5i #3a #-u#% e #in0uru. mi7.o/ -e /are3. mai a5e$i LU a #/4-a de ai/i6 Nota$i /4 d5#6 m4 -ute$i u/ide6 Nota$i /4 da/4 m4 LLi moi ,$i% d.6 +ren/a5e. 54 5a .4#a #4 -.e/a$i 84r4 #4 54 atin04P Eu 5reau ua< B @ 7ur< S-u#e +ren/a5e.6 B C4/i da/4 d5#6 m4 omor$i% /ontinu4 Annai#% ,n#eamn4 /4 mama mea moart4% /are e ai/i% /are 54 -ri5ete i m4 -ri5ete% a a.e# ? 84r4 ,ndoia.4 ? -entru d5#6 @ -edea-#4 mu.t mai a#-r4 Saint3!ria/ 08ia6 Dar u.time.e /u5inte a.e .ui Annai# ,i reda#er4 IP Ig/ran$a6 Se -u#e ,n 0ard4 Ce.e dou4 #-ade #e ,n/ru/iar4 *i .o5itur4 du-4 .o5itur4% e. 8and4 de dou43trei ori% ,n8i0nd #-ada udiiu6" ,n 0o. +ren/a5e.% nemi/at% era -a.id /a un mort6 Ceea /e 2iI ei ea e. ,n momente.e a/e.ea% era /um-.it de tot Annai# -ara#e 84r4 a i i7:Mta% dar -ara#e /u o a#t8e. de a0i.itate% /u o a#t8e. de 5i0oare% ,n/t Nuin.3!ria/% 84/u un #a.t ,na-oi i #e -re04ti #4 ,n4#-rea#/4 .u-ta% aa Liun ar 8i 84/ut3o /u /e. mai de temut ad5er#ar6 E. #e -re04ti i #e arun/4 /u 5io.en$4 .a un nou ata/% du-4 /are #4ri ,na-oi% -entru a e5ita ri-o#ta ur/ in#4 nu 5eni6 +ren/a5e.% 84/u#e o mi/are /a i /um ar 8i 5rut #43i -uu8t -ie-tu. .ui ,ntre #-ada .ui Saint3!ria/ i a Annai#ei6 B Domnu.e +ren/a5e.% #-u#e ea% /ontinundu3i .u-ta% a$i 7urat #4 un 54 mi/a$i6 Eu am dre-tu. #4 -retind de .a d5#6 #4 54 $ine$i /u5ntu.P B A5e$i dre-tu.A B.1i +ren/a5e.6 ISa,. -ri5i doar o /.i-4 i #-u#e; Da< +ren/a5e. #e #im$i /.4tinndu3#e% /a ,n 9iua a/eea% ,n /are -e drumu. #-re F.eurG% unu. din /ei -atru /a5a.eri ai Annai#ei ,i #-u#e#e; Hrem #4 54 u/idem% 8iind/4 54 iu1ete< Cu un e8ort imen#% e. ,i #t4-ni 2 A ,n ,n tarea /are3. a-u/a#e i #-u#e /u tonu. a/e.a de tren04rea#/4 ironi/ /are ,i era o1inuit P B &Oomni#oar4% d5#6 nu3mi da$i 5oie #4 m4 mi#e6 Fie< Dar /4uta$i P z DPP A.unei #4 nu m4 .4#a$i -rea mu.t tim- ,n nemi/are6 De3a.t8e. ni/i nu I ,n /u a5e$i ne5oie de 8ente #a5ante /u domnu.6 Da/4 5re$i #4 m4 /rede$i% / de a 7un# o #im-.4 14taie de muart4% ,n8i0e$i adn/ i omu. d56 Z 0ata< Saint3!ria/ rn7i #ini#tru6 Dar a-roa-e ,n a/eeai /.i-4 ,i iudie-t4 /or-u.% ,i ,n/ord4 ner5ii% d4du drumu. #-adei% a-oi /49u -e oP LP a#t4% ea un trun/2i de /o-a/ rete9at Sn0e.e ,i iroia din -ie-t% /a un .iri/ei #u1$ire% rou% iar -i/4turi.e #e -re.in0eau una /te una6 Deodat4% 0ura i #e de#/2i#e i un 5a. de #n0e i91u/ni re54r#ndu3#e% iar o/2ii i #e di.atau de5enind ,n#-4imnt4tori6 Annai# e:e/uta#e /u -re/i9ie .e/$ia mae#tru.ui de #/rim4< Saint3!ria/ /49u#e ,n urma unei .o5ituri dre-te% adn/i% 84/ut4 -rintr3o 8andare adn/4% ,n urma unei muarte6 S-ada ,i /49u#e -e iar14 i -ri5ea #-re Annai# /u ne#-u#4 #-aim4 a mor$ii i /u uimire6 @ 549u 84/nd un -a#6 Cu o mi/are de di#-re$ teri1i. ea ,i -u#e -i/ioru. -e #-ada .ui% a-oi nu mai 549u nimi/6 @ /ea$4 i #e ,ntin#e -e o/2i% #/oa#e un morm4it neinte.i0i1i. i a#ta a 8o#t totu. !e 7o# #e a8.au /in/i /ada5re6 Annai# ,i arun/4 #-ad46 +ren/a5e. o ridi/4 i o -u#e ,n tea/a .ui6 Ea tre#4ri6 Bu9e.e ,i tremurau6 E. ,i -.e/4 ,n/et /a-u. i #-u#e /u un ton ru04tor de /o.ar -rin# ,n 0reea.46

B Sunt #i0ur /4 #unte$i 0ro9a5 de #u-4rat4 -e mine /4 53am urmat -n4 ai/i% 84r4 5oia d5#6 Ea ,n/e-u #4 rd46 Atun/i i91u/ni i e. ,n r#6 Er4 /e5a #traniu6 B Mai -ute$i mer0eA ntre14 ea B S4 mer0A S-u#e e. /u o nai5itate% /are de954.uia o ener0ie minunat46 Dar n3am 8o#t r4nit de/t .a 1ra$e i .a -ie-t6 n a/e.ai tim- e. #e ,n/orda #4 nu /ad46 Ea a.er04 -n4 .a /a.u. ei% #/oa#e din /o1uri nite 8ii de -n94% #/am4 i /te5a un#ori #-e/ia.e -entru r4ni% -e /are ori/e /a5a.er .e -urta /u e. ,n /am-anie6 !rin a-ro-ierea /im-u.ui unde a5u#e#e .o/ due.u.% tre/ea un -ria .im-ede i re/e6 n /te5a /.i-e% /u o ,ndemnare i o de.i/ate$e -e /are ni/i un 1un /2irur0 nu .e -utea a5ea% ea ,i -an#4 r4ni.e6 B *i a/e#ta e#te unu. din .u/ruri.e -e /are m3a ,n54$at mama% #-u#e ea /u un aer 0ra56 B Ce mirat 5a 8i Mau.uG#< S-u#e +ren/a5e.6 B Mau.uG#A 3 B !rietenu. meu6 E. a 5rut /a #4 54 urme96 Eu n3am 5rut E. a -retin# /4 d5#6 /onta$i numai -e mine i /4 eu a5eam un an0a7ament de ondre% /a #4 54 #/a- de Saint3!ria/6 *ti$i /4 -rimu. meu due. ,n 5ia$4% /u e. .3am a5utA Atun/i .3am ,nt.nit -e mae#tru. meu% mare.e Bar5i..ar#6 Ei edeau -e iar14% .in04 -ria6 La dou49e/i de -ai de ei% #e a8.au /e.e /in/i /ada5re% unu. .n04 a.tu.% ,n nite atitudini /on5u.#ionate6 Annai# ,n0ndurat4% ,. a#/u.ta -e +ren/a5e.% /are ,i -o5e#tea 5ia$a3A/ea#ta E #e -4rea 8oarte natura.6 Cte5a /ea#uri tre/ur4 a#t8e.6 Atun/i% ei ,i ,n/4.e/ar4 /aii i re.uar4 drumu. #-re La Made.aine6 Annai#ei i #e -4rea /4 /4.4torea aa% ,m-reun4 /u +ren/a5e.% i.e 8oarte mu.t4 5reme i /4 a/ea#t4 /4.4torie tre1uia #4 dure9e mereu6 Dar ,n dre-tu. -rimei /a#e din Mar/2enoir% +ren/a5e.% tre1ui #4 #e o-rea#/4% #au mai 1ine 9i#% Annai#% /are3. 549u /4 ,n04.1eni#e% ,. o1.i04 #4 #e o-rea#/4 i #4 intre a/o.o6 B *i Mau.uG#A F4/u +ren/a5e.6 B Am #43. -re5in eu% #-u#e d3ra de Le#-ar#% da/4 5re$i #43mi indi/a$i unde .o/ui$i6 B A2< Da% #u#-in4 +ren/a5e.% a/um /nd totu. #3a #8rit% 1ine,n$e.e# /4 tre1uie #4 m4 -4r4#ea#/4< E. ,i d4du toate in8orma$ii.e ne/e#are6 Cu toate a/e#tea% ea nu -.e/4 de .n04 e.6 SQ^4 ,n/e-ut .u4 toate m4#uri.e ne/e#are /u -ro-rietaru. /a#ei% /a r4nitu. #4 8ie 1ine ,n0ri7it A/e#t -ro-rietar #e numea +2i1aut Era a/e. om de trea14 /4ruia Ra#/a##e ,i 7u/a#e un ren02i att de urt !e .a ora fgntru% Annai# ,. anun$4 -e +ren/a5e. /4 -.ea/4 #43. -re5in4 -e /onte.e de Mau.uG#6 i .u4 r4ma# 1un /u r4/ea.4 de .a r4nit i -.e/4 Nu 84/u#e uii i o 7um4tate de .e02e #-re La Made.aine% /nd 549u 5enind #-re ea doi /4.4re$i% unu. urmndu3. .a di#tan$4 -e /e.4.a.t Annai# a5ea de#tu.e nu gt i 5e #4 #e team4 a/um de 5reo /ur#4% aa /4 o .u4 -e /m-% #e a#/un#e 8P i ate-t4 a/o.o6 !rimu. /4.4re$ 5enea .a tra- i a5ea o #i.uet4 ,na.t4% nem4#urat4% /u na#u. ,n 5nt .i-it de o 8i0ur4 o1ra9ni/46 A. doi.ea 5enea .a 5reo trei #ute de -ai6 !e a/e#ta% Annai# ,. re/uno#/u% #e ,ndre-t4 #-re tGo#en i #-u#e; +o/mai 54 /4utam% domnu.e de Mau.uG#6 Conte.e ,i o-ri /a.u.% #a.ut4 #/o$ndu3i -4.4ria% /u un 0e#t #o1ru% de o -er8e/t4 e.e0an$4 i #-u#e; B n a/e#t /a9 domnioar4 am #43. .a# ,n -.ata Domnu.ui -e ^ Ln i0nan% -e /are3. urm4re#/ de .a B.oi# i 5oi a5ea onoarea de a 54 ,nto54r4i -n4 .a La Made.aine% unde #e a8.4 -rietenu. meu +ren/a5e.6

B Frate.e Cori0nanA B Da% e omu. a/e.a -e /are3. 5ede$i ,nainte6 Un /4.u04r /a-u/in% E-ion a. d3.ui Cardina. S3a /io/nit de mine ,n momentu. /nd 5oiam #4< g.e/ din B.oi# i m3a ,ntre1at de drumu. #-re Mar/2enoir6 Eram /urio# nA 54d i eu /e 5roia #4 8a/4 a/o.o #-ionu.6 Mau.uG# 5or1ea de .u/ruri.e a/e#tea /u uurin$4% 84r4 a 8i dat -e .a$rt /ea mai mi/4 #ur-rindere .a 5ederea Annai#ei% 84r4 a3i -une 5reo ,ntre1are i 84r4 m4/ar a o /er/eta6 B Domnu.e /onte% #-u#e Annai#% 8iind/4 d5#6 mer0e$i .a Mar/2enoir #4 mer0em ,m-reun46 B Sunt .a ordine.e d5#% domnioar46 Ei -ornir4 unu. .n04 a.tu. -e drumu. -e /are Annai# ,. 84/u#e -n4 a/o.o ,n #en# in5er#6 Mau.uG# t4/ea i -4rea 8oarte -reo/u-at /u #u-ra5e02erea .ui Cori0nan% -entru a nu3. -ierde din 5edere6 . 549u de#/4.e/nd ,n 8a$a u$iei /a#e i intrnd ,n4untru6 B Bun6 Am #43. 04#e#/ a/o.o6 B Domnu.e de Mau.uG#% #-u#e Annai#% d5#6 ni/i nu m3a$i ,ntre1at m4/ar -entru /e 54 /4utam6 Am #4 54 #-un eu; am 8o#t trimi#4 de -rietenu. d5#6 +ren/a5eL B Lu/ruri.e /are tre1uie #4 #e ,ntm-.e% #e ,ntm-.a ,ntotdeauna% ori /e ai 8a/e< Murmur4 Mau.uG# /u 8i.o#o8ia .ui -u$in /am 8ata.i#t46 Atun/i% +ren/a5e. a -.e/at din La Made.aineA Re.u4 e. tare6 B E .a Mar/2enoir% #-u#e Annai# o-rindu3#e> uita$i354 e a/o.o% ,n /a#a a/eea din /a-4tu. #atu.ui% /are #e 5ede> e r4nit B n /a9u. a/e#ta% #-u#e Mau.uG# /u o .inite 0ro9a54% ,n#eamn4 /4 a$i 8o#t ata/at4A Annai# tre#4ri% r4ma#e o /.i-4 -e 0nduri% a-oi #-u#e; B Saint3!ria/ e mort6 Mort ,n .u-t4 drea-t4% /in#tit46 Domnu. +ren/a5e. a 8o#t martor .a a/e#t due.6 Re#tu. are #4 5i3. -o5e#tea#/4 #in0ur6 Heni$i domnu.e /onte6 Mau.uG#% 5i#4tor% o urm4 -e Annai# #-unndu3i /4 #e -etre/eau .u/ruri 8oarte /iudate ,n /4-oru. a/e.a de 8at4 tn4r46 ntre14 numai da/4 +ren/a5e. e 0ra5 r4nit i Annai# d4du din /a-6 n /ur,nd ei -4trun#er4 ,n /a#a .ui +2i1aut6 +ren/a5e.% era a/o.o% ,n -i/ioare% re8u9nd #4 dea m4/ar /ea mai mi/4 im-ortan$4 r4ni.or .ui% /are ,ntr3ade54r ,. 84/eau #4 #u8ere% dar din /are ni/i una nu3i .ua ,ntru totu. 8o.o#in$a 1ra$e.or6 Mae#tru. de #/rim4 de3a1ia ,i a#/un#e uimirea i DPP D Bu/uria /nd o 549u -e Annai# re5enind B Domni.or% #-u#e ea% m4 5oi in#ta.a ,n /a#a a/ea#ta -n4 /nd #e 5a ridi/a ta14ra de .a Made.aine6 Sunt /u ade54rat o1o#it4 i numai /u D S-ri7inu. d5#6 5oi -utea 04#i un #omn .initit +ren/a5e. #e ,n04.1eni ,n0ro9itor% /a i /nd ar 8i a8.at 5reun de9a#tru; era 1e$ia 1u/uriei6 B @2< Murmur4 Mau.uG#% iat4 un /u5nt /are m4 ,m-a/4 eu de#45rire% /u a/ea#t4 no1i.4 8at46 Annai# #a.uta#e6 *i era .a 8e. de -a.id4 de /e.e /e #-u#e#e ? att de -u$ine /u5inte% /are /on$ineau att de mu.te .u/ruri6 Ea #e retra#e ,ntr3o uimer4 de a.4turi% unde #e ,n5oi /u mo +2i1aut% du-4 /um 5om 5edea6 n tim-u. a/e#ta% +ren/a5e. ,i -o5e#tea .ui Mau.uG#% .a rndu. .ui% /e #e -etre/u#e .a mar0inea -4durii6 Mau.uG# -o5e#ti /um d4du#e na# ,n na# /u 8rate.e Cori0nan .a B.oi#6 Dar ni/i unu.% ni/i /e.4.a.t nu #e 0ndi m #e mai o/u-e de mane5re.e .ui Cori0nan6 +otu. di#-4ru#e a/um ,n

8a$a a/e.ui e5eniment e:traordinar% ne-re549ut ,n a-aren$4; Annai# #e ad4-o#tea #in0ur4 #u1 -rote/$ia .ui +ren/a5e.< Mau.uG# 9m1ea6 Mae#tru. de #/rim4 #e 8r4m,nta> #-eran$e ne#41uite n454.eau ,n inima .ui6 Am #-u# /4 ,n tim-u. a/e#ta% Annai# #e ,n$e.e0ea /u +2i1aut% /are @ /ondu#e ,ntr3o /amer4 nu numai /urat4 i 1ine ,ntre$inut4% dar /2iar .u:oa#46 Bunu. +2i1aut ,i d4du#e #eama de .a -rima o/2ire /4 a/e#t iin4r /a5a.er nu -utea 8i de/t o -rin$e#4 de02i9at4 -entru ne5oi.e 5reunei /au9e #e/rete6 n a8ar4 de a/e#tea% Annai# ,i -u#e#e ,n m,imi dou4 -ie#e de aur% /are ,i d4du#er4 o 8oarte 1un4 im-re#ie de#-re drni/ia ei6 Annai# #e mir4 549nd /o5oare% 8oto.ii i -erde.e de m4ta#e% ,ntr3o /iinA de $ar46 B E /amera d3nei du/e#e% #-u#e +2i1aut% a 5enit ai/i de#eori #4 #e odi2nea#/46 B Du/e#4A ntre14 Annai#6 B A/eea /are a 84/ut din mine /eea /e #unt a#t49i% #-u#e +2i1aut% /u -ruden$46 Nenoro/irea e /4 eu ,i datore9 totu. i nu -ot 8a/e nimi/% iii Iri#ta a5entur4 /e i #3a ,ntm-.at B *i /e i #3a ,ntm-.at% oareA Hor1ete 84r4 team46 Eu -ot -4#tra un #//ret6 B E -ri9onier4% #-u#e +2i1aut% /are ro#tea /u5inte.e /u 0reutate ine/r/,nd -re/aut terenu. B !ri9onier4A ? La !ari#A ? La B.oi#A 3 B Nu% doamn4> ai/i .a Mar/2enoir6 B *i de /e nu o e.i1ere9i dumneataA Q B Fiind/4 nu ,ndr49ne#/ #4 m4 ,n/red ,n nimeni% doamn4> Mi 5i.oarea #a mi3a ordonat #4 nu 8a/ nimi/> ,n #8rit% 8iind/4 d3. & Iurdina. e -rea a-roa-e de noi6 n a/eeai /.i-4 #e ,n04.1eni de 8ri/46 B Linitete3te% #-u#e Annai# /u o 5o/e ,ntune/at46 n 8a$a mea -oate #-une ori/ine /4 e inami/ a. .ui Ri/2e.ieu6 B n /a9u. a/e#ta doamn4% 54 5oi #-une totu.% e:/.am4 e.% 8iind/4 -oate /4 d5#6 a$i -utea /u a7utoru. a/e#tor 0enti.omi #4 o #a.5a$i -e d3na du/e#4 de C2e5reu#e6 B Du/e#4 de C2e5reu#e< Hor1ete% #-une3mi re-ede totI !oate /4 a/um tre/e -rintr3un -eri/o. mu.t mai mare de/t a/e.a de a 8i -ri9onier4P Atun/i mo +2i1aut -o5e#ti 84r4 ni/i o re9er54 tot /eea /e am -o5e#tit noi /ititori.or6 B Bine% #-u#e ea .a urm4 -o$i #43mi -ro/uri -entru noa-tea a/ea#ta o tr4#ur4 ,n/2i#4% ,n24mat4 /u /ai 1uniA ? M4 ,n#4r/ine9 eu /u a#ta% #-u#e +2i1aut -.in de #-eran$4 B A/um arat43mi unde e /a#a /are3i #er5ete de ,n/2i#oare du/e#ei ntor/ndu3#e a/a#4 .a +2i1aut% du-4 /e e:amina#e -a5i.ionu. de 5n4toare% Annai# intr4 ,n /amera ,n /are +ren/a5e. i Mau.uG# #/2im1au /u5inte di#tan$ate de -au9e .un0i% 8ra9e 1ana.e% a/o-erindu3i ade54rate.e 0nduri .a +ren/a5e.% #-eran$a /e3. or1ea /nd ,ndr49nea #4 o -ri5ea#/4 ,n 8a$4> .a Mau.uG#% adn/4 #ati#8a/$ie -entru 8eri/irea /are a5ea #43i 5in4% -oate -rietenu.ui #4uP B Domni.or% #-u#e Annai# intrnd% du/e#a de C2e5reu#e e -ri9onier47in #atu. a/e#ta6 Inten$ia mea e de a o e.i1era ,n a#t43#ear46 !ot #4 /onte9 -e d5#6A B Du/e#4 de C2e5reu#eA S-u#e Mau.uG#6 A/um ,n$e.e0 de /e a 5enit .a Mar/2enoir% /4.u04ru. Cori0nan6 F4r4 ,ndoia.4 /4 a -rimit ordin de .a Ri/2e.ieu6 B Da