Sunteți pe pagina 1din 10

FIA CU DATE DE SECURITATE

n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Revizia (data): 01.04.2011 Versiune 3.7

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 1 aparinnd 10
SECIUNEA 1. Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului
Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza
Numr de nregistrare
REACH
Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar
d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate
de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE)
Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau
inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizri identificate Reactiv pentru analiz, Producie chimic
Pentru informatii suplimentare despre utilizari, va rugam consultati por
talul Merck Chemicals.

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Societatea Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0
Departamentul responsabil Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro
Reprezentana regional Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti,
sector 6 * Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 319 8848

1.4 Numr de telefon care poate
fi apelat n caz de urgen
0728 306470

Identificarea distribuitorului:(tampila distribuitorului)
SECIUNEA 2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Corosive pentru metale, Categoria 1, H290
Corodarea pielii, Categoria 1A, H314
Pentru textul complet al acestor fraze H menionate n aceast seciune, se va consulta Seciunea 16.

Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
C Coroziv R35
Pentru textul complet al frazelor R menionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 2 aparinnd 10
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.

Fraze de precauie
P280 Purtai mnui de protecie/ mbrcminte de protecie/ echipament de protecie a ochilor/
echipament de protecie a feei.
P301 + P330 + P331 N CAZ DE NGHIIRE: cltii gura. NU provocai voma.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe
minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin.
Continuai s cltii.
P309 + P310 N CAZ DE expunere sau dac nu v simii bine: Sunai imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic.

Marcare redus (125 ml)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H314 Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.

Fraze de precauie
P280 Purtai mnui de protecie/ mbrcminte de protecie/ echipament de protecie a ochilor/ echipament de
protecie a feei.
P301 + P330 + P331 N CAZ DE NGHIIRE: cltii gura. NU provocai voma.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute. Scoatei
lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii.
P309 + P310 N CAZ DE expunere sau dac nu v simii bine: Sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGIC sau un medic.

Nr. Index 016-020-00-8

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Simbol(uri)
C Coroziv

Fraza(e)
indicnd R (risc)
35 Provoac arsuri grave.
Fraz(e) S 26-30-45 n cazul contactului cu ochii, splai imediat cu mult ap i
consultai medicul. A nu se turna niciodat ap peste acest
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 3 aparinnd 10
produs. n caz de accident sau simptome de boal, consultai
imediat medicul (Dac este posibil, i se va arta eticheta).

Nr.CE 231-639-5 Eticheta CE
Marcare redus (125 ml)
Simbol(uri)
C Coroziv

Fraza(e)
indicnd R
(risc)
35 Provoac arsuri grave.
Fraz(e) S 26-45 n cazul contactului cu ochii, splai imediat cu mult ap i consultai
medicul. n caz de accident sau simptome de boal, consultai imediat
medicul (Dac este posibil, i se va arta eticheta).

2.3 Alte pericole
Necunoscut.

SECIUNEA 3. Compoziie/informaii privind componenii
Formula HSO HOS (Hill)
Nr. CAS 7664-93-9
Nr. Index 016-020-00-8
Nr.CE 231-639-5
Masa molecular 98,08 g/mol


SECIUNEA 4. Msuri de prim ajutor
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Dup inhalare: aer curat. Chemai medicul.

Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap. Tamponai cu polietilen glicol 400. ndeprtai
imediat mbrcmintea contaminat. Se va chema de urgen medicul.

Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap. Chemai imediat oftalmologul.

Dupa inghitire: victima trebuie sa bea apa (cel putin 2 pahare0; se evita voma (risc de
perforare!). Se va chema de urgen medicul. Nu ncercai neutralizarea.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
Iritaie i coroziune, Risc de orbire!
Risc de orbire!

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist informaii disponibile.

SECIUNEA 5. Msuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiiilor locale i mediului nconjurtor.

Mijloace de stingere necorespunztoare
Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti.

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Neinflamabil.
Cldura ambiental poate genera vapori periculoi.
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 4 aparinnd 10
n caz de incendiu se poate degaja:
Oxizi de sulf

5.3 Recomandri destinate pompierilor
echipamentelor speciale de protecie pentru pompieri
Nu staionai n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, pstrai o distan de siguran i purtai mbrcminte de protecie adecvat.

Informaii suplimentare
Se vor rci prin pulverizare cu jet de ap containerele nchise aflate n apropierea unor surse de
incendiu. Se va avea grij ca apa folosit la stingerea incendiilor s nu contamineze apa de
suprafa sau pnza de ap freatic. Se vor suprima gazele/vaporii/ceaa folosind un jet de ap.

SECIUNEA 6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspir vaporii, aerosolii. A se
evita contactul cu substana. Se va asigura ventilaie adecvat. Evacuati zona periculoasa,
respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist.

Sfaturi pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Echipament de protectie, vezi
sectiunea 8.

6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor
A nu se arunca la canalizare.

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate.
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5)
Indepartare cu absorbant pentru lichide si material neutralizant (ex. Chemizorb H, Cod Merck
101595). Se colecteaza materialele. Se curata zona afectata.

6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.

SECIUNEA 7. Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Se vor respecta indicaiile de pe etichet.

7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
nchis ermetic.

Temperatura de depozitare: fr restric ii.

7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.

SECIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecia personal
8.1 Parametri de control
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 5 aparinnd 10
Componente avnd limit de expunere profesional
Componente
Baz Valoare Praguri limit Valoare limit de expunere ce nu trebuie depit n
timpul oricrei perioade de lucru; Observaii

Acid sulfuric (7664-93-9)
RO OEL Valorile limit admisibile
pentru expunere pe
termen scurt:
1 mg/m


Medie temporal. 0,50 mg/mProceduri de monitorizare recomandate
Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca t rebuie sa fie conforme cu cerintele
normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9
8.2 Controale ale expunerii

Msuri de ordin tehnic
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii
echipamentelor de protectie personala.
Vezi sectiunea 7.1.

Msuri de protecie individuale
mbrcmintea de protecie trebuie selectat specific locului de munc, n funcie de concentraia
i cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistena, la chimicale, a mbrcminii de
protecie trebuie s fie stabilit cu furnizorul.

Msuri de igien
Schimbai mbrcmintea contaminat i o imersai n ap. Protecie preventiv a pielii Splai
minile i faa dup lucrul cu substana.

Protecia ochilor / feei
Ochelari de protecie perfect adecvai

Protecia minilor
contact total:
Materialul mnuii: Viton (R)
Grosimea mnuilor: 0,7 mm
Timpul de penetrare: > 480 min
contact prin stropire:
Materialul mnuii: cauciuc butil
Grosimea mnuilor: 0,7 mm
Timpul de penetrare: > 120 min

Mnuile de protecie a fi utilizate trebuie s respecte specifica iile directiveiCE 89/686/EEC i
a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject (contact total), KCL 898 Butoject
(contact prin stropire).
Timpii pragului de rupere declarai mai sus au fost determinai de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul mnuilor recomandate.
Aceast recomandare se aplic numai produselor declarate n foaia cu datele de sigurani
furnizat de noi precum i scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte
substane i n condiiile deviante de la cele declaraten EN374 v rugm contactai furnizorul
CE-mnui aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Alte echipamente de protecie
mbrcminte de protecie antiacid
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 6 aparinnd 10

Protecia respiraiei
cerut cnd sunt generai vapori/aerosoli.
Tipul filtrului recomandat: Filtru P 2 (cf. DIN 3181) pentru particule solide i lichide de substane
nocive
Antreprenorul trebuie s se asigure c ntreinerea, curarea i testarea de dispozitivelor de
protecie respiratorie sunt efectuate n conformitate cu instruciunile productorului. Aceste
msuri trebuie s fie documentate corespunztor.

Controlul expunerii mediului
A nu se arunca la canalizare.

SECIUNEA 9. Proprietile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Form lichid

Culoare incolor

Miros inodor

Pragul de acceptare a mirosului nu se aplic

pH 0,3
la 49 g/l
25 C

unctul de topire -20 C

Temperatur de fierbere/interval
de temperatur de fierbere
ca. 335 C

Punctul de aprindere nu se aplic

Viteza de evaporare Nu exist informaii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz) nu se aplic

Limit inferioar de explozie nu se aplic

Limit superioar de explozie nu se aplic

Presiunea de vapori ca.0,0001 hPa
la 20 C

Densitatea de vapori relativ ca.3,4

Densitatea relativ 1,84 g/cm
la 20 C

Solubilitate n ap: la 20 C
solubil, (atenie ! degajare de cldur)

Coeficientul de partiie: n-
octanol/ap
Nu exist informaii disponibile.

Temperatura de autoaprindere Nu exist informaii disponibile.

FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 7 aparinnd 10
Temperatura de descompunere ca.338 C

Vscozitate dinamic ca.24 mPa.s
la 20 C

Proprieti explozive Nu este exploziv

Proprieti oxidante potenial de oxidare

9.2 Alte informaii
Temperatur de aprindere nu se aplic

Greutate volumetric nu se aplic

Corodare Poate fi corosiv pentru metale.


SECIUNEA 10. Stabilitate i reactivitate
10.1 Reactivitate
are un efect coroziv
agent puternic oxidant

10.2 Stabilitate chimic
Produsul este stabil chimic in conditii ambientale standard (temperatura camerei).

10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Este pericol de explozie i/sau formare de gaz toxic cu urmtoarele substan e:
Reacii violente posibile cu:
Ap, Metale alcaline, compui alcalini, Amoniac, Aldehide, acetonitril, Metale alcalino-
pmntoase, baze, Acizi, compui alcalino-pmntoi, Metale, aliaje metalice, Oxizi ai fosforului,
fosfor, hidruri, compui halogen-halogen, compui oxihalogenai, permanganai, azotur, carburi,
substane combustibile, solvent organic, acetiliden, Nitrili, compui organici nitro, aniline,
Peroxizi, picrai, azotai, siliciur de litiu, compui ai fierului(III), bromai, clorai, Amine, perclorai,
peroxid de hidrogen

10.4 Condiii de evitat
nclzire puternic.

10.5 Materiale incompatibile
esuturi animale/vegetale, Metale
Prin contact cu metalele elibereaz gaz de hidrogen.

10.6 Produi de descompunere periculoi
n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

SECIUNEA 11. Informaii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut prin inhalare
LC50 obolan: 510 mg/m; 2 h (calculat pe substana pur) (IUCLID)
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 8 aparinnd 10
Iritaia pielii
iepure
Rezultat: Provoac arsuri.
(IUCLID)
Amestec provoac arsuri grave.
Iritaia ochilor
iepure
Rezultat: Provoac arsuri.
(IUCLID)
Provoac leziuni oculare grave. Risc de orbire!
Genotoxicitate in vitro
Test Ames
Rezultat: negativ
(IUCLID)
Toxicitate teratogen
Nu a prezentat efecte teratogene n decursul experimentelor pe animale. (IUCLID)
Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere
Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe int, expunere
unic.
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat
Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe int, expunere
repetat.
Pericol prin aspirare
Nu sunt satisfcute criteriile de clasificare cu privire la datele disponibile.

11.2 Informaii suplimentare
Dup inhalarea aerosolilor: leziuni ale membranelor mucoase afectate.
Dup contactul cu ochii: arsuri severe cu formare de cruste.
Dup contactul cu ochii: arsuri, leziuni ale corneei.
n caz de nghiire: dureri severe (risc de perforare!), grea, vom i diaree. Dup o perioad
latent de cteva sptmni este posibil stenoza piloric.
Alte date:
Se va manipula conform normelor de igien industriale i a normelor de securitate.

SECIUNEA 12. Informaii ecologice
12.1 Toxicitate
Toxicitate pentru peti
LC50 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus): 16 - 29 mg/l; 96 h (MSDS extern)
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice.
EC50 Daphnia magna: 29 mg/l; 24 h (MSDS extern)
12.2 Persisten i degradabilitate
Biodegradare

Metodele pentru determinarea biodegradabilitii nu sunt aplicabile la substanele anorganice.
12.3 Potenial de bioacumulare
Nu exist informaii disponibile.
12.4 Mobilitate n sol
Nu exist informaii disponibile.
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 9 aparinnd 10
Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este
solicitata/realizata.
12.6 Alte efecte adverse
Informaii ecologice adiionale
Efecte biologice:
Formeaz amestecuri corozive cu apa chiar i diluat.
Efectt nociv datorit deplasrii pH-ului.
Pericliteaz sursele de ap potabil dac se permite infiltrarea n sol sau ap.
Informaii suplimentare referitoare la ecologie
A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol.

SECIUNEA 13. Consideraii privind eliminarea
Metode de tratare a deeurilor
Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in
conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in recipientele
originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu
aceleasi prec autii ca si produsul.

Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati
www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare.

SECIUNEA 14. Informaii referitoare la transport
ADR/RID
UN 1830 SULPHURIC ACID, 8, II
IATA
UN 1830 SULPHURIC ACID, 8, II
IMDG
UN 1830 SULPHURIC ACID, 8, II
Ghid de Urgen (EmS) F-A S-B
Reglementrile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementrile internaionale i
n forma aplicabil n Germania. Posibilele abateri naionale n alte ri nu sunt luate n
considerare.


SECIUNEA 15. Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana
sau amestecul n cauz
Regulamente UE
Reglementare referitoare la
riscul de accident major
96/82/EC
Nu se aplic Directiva 96/82/CE

Restricii profesionale Se va lua n considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecia
tineretului la locul de munc.

Clasa de depozitare 8 B

15.2 Evaluarea securitii chimice

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a.
FIA CU DATE DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 112080
Numele produsului EMSURE - Acid sulfuric 98% pentru analiza

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 10 aparinnd 10

SECIUNEA 16. Alte informaii
Textul complet al frazelor H referit n seciunile 2 i 3.
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
Text format din fraze R ce se refer la subtitlurile 2 i 3
R35 Provoac arsuri grave.

Distribuitor (tampila):
Recomandri pentru formarea personalului
Se vor furniza informaii adfecvate, instruciuni i cursuri pentru operatori.

Legenda tuturor abrevierilor i a acronimelor utilizate n fia cu date de securitate
Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org.

Reprezentana regional
Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C,
Bucuresti, sector 6 * Tel: 004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro,
Web site: www.merck.ro


Informaiile prezentate aici se bazeaz pe nivelul actual al cunotinelor. Ele caracterizeaz produsul cu privire la
msurile de siguran corespunztoare. Ele nu reprezint o garanie a proprietilor produsului.

S-ar putea să vă placă și