Sunteți pe pagina 1din 10

Active i pasive

Conform reglement#rilor contabile romneti actuale, ordonarea activelor n bilan& se face


dup# natur#, destina&ie i lichiditate, iar a pasivelor dup# natur#, provenien&# i exigibilitate. Avnd
n vedere aceste criterii putem s# admitem urm#toarea schem# general# a bilan&ului:
BILAN
Activ Pasiv
1. Active necurente
1.1. Active fixe necorporale
1.2. Active fixe corporale
1.3. Active financiare
2. Active curente
2.1. Active curente materiale (stocuri i
produc&ie n curs de execu&ie)
2.2. Active curente n decontare (crean&e)
2.3. Active curente de trezorerie
3. Capitaluri proprii
3.1. Rezerve i fonduri
3.2. Rezultatul patrimonial
3.3. Rezultatul reportat
4. Provizioane
5. Datorii
5.1. Datorii necurente
5.2. Datorii curente

Activele se grupeaz# dup# destina&ie i gradul de lichiditate n: active necurente i active
curente.

1. Activele fixe sau necurente sunt de&inute de c#tre institu&iile publice n scopul
utiliz#rii pe termen lung. Activele fixe includ: activele fixe corporale, activele fixe necorporale i
activele financiare.
1.1. Activele fixe necorporale sunt active identificabile, nemonetare, f#r# suport material
(f#r# substan&# fizic#), care sunt de&inute de institu&iile publice n vederea furniz#rii de servicii ori
de bunuri, pentru a fi nchiriate ter&ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative. n cadrul
acestei categorii sunt incluse:
Cheltuielile de dezvoltare ce reflect# activele generate de aplicarea rezultatelor cercet#rii
sau a altor cunotin&e, n scopul realiz#rii de produse sau servicii noi sau mbun#t#&ite substan&ial,
naintea stabilirii produc&iei de serie sau utiliz#rii. Activit#&ile de dezvoltare includ:
- proiectarea, construc&ia i testarea produc&iei intermediare sau folosirea intermediar# a
prototipurilor i modelelor;
- proiectarea uneltelor i matri&elor care implic# tehnologie nou#;
- proiectarea, construc&ia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil# din punct de
vedere economic pentru produc&ia pe scar# larg#;
- proiectarea, construc&ia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele,
procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbun#t#&ite.
Concesiuni, brevete, licene, m!rci comerciale, drepturi $i active similarereflect# activele
men&ionate achizi&ionate sau dobndite pe alte c#i, la costul de achizi&ie sau de produc&ie. Valoarea
acestora se amortizeaz# conform legisla&iei n vigoare.
Concesiunea este contractul prin care o parte numit# concedent cedeaz#, contra plat#, unei
alte p#r&i numit# concesionar, pe o perioad# determinat#, dreptul de exploatare a unor bunuri sau de
exercitare a unor activit#&i. Drepturi similare concesiunii sunt nchirierea i loca&ia de gestiune.
Brevetul este un titlu eliberat de o institu&ie de stat competent#, prin care se confirm#
caracterul de inven&ie al obiectului s#u i ofer# inventatorului o serie de drepturi, principalul fiind
dreptul exclusiv de a utiliza inven&ia.
Licena este un contract prin care posesorul unui brevet de inven&ie cedeaz# altei persoane
fizice, juridice sau chiar statului dreptul de a utiliza total sau par&ial, n schimbul unei sume de bani,
brevetul s#u.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Alte drepturi similare brevetului sunt know-how
1
, m#rci de fabric#, m#rci de comer&,
drepturi de proprietate industrial# i intelectual# (drepturi de autor, drepturi de traduc#tor etc.).
Concesiunea se amortizeaz# pe durat# stabilit#, conform contractului, iar brevetul i alte
drepturi, pe durata prev#zut# utiliz#rii lor.
nregistr!ri ale evenimentelor cultural-sportivereflect# reprezenta&iile teatrale, programele
de radio sau televiziune, lucr#rile muzicale, evenimentele sportive, lucr#rile literare, artistice ori
recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.
Alte active fixe necorporale reflect# programele informatice create de institu&ie sau
achizi&ionate de la ter&i, pentru necesit#&ile proprii de utilizare, precum i alte active fixe
necorporale.
Active fixe necorporale n curs de execuiereflect# activele fixe necorporale neterminate
pn# la sfritul perioadei, evaluate la costul de produc&ie sau costul de achizi&ie.

1.2 Activele fixe corporale sunt reprezentate de obiectul sau complexul de obiecte ce
se utilizeaz# ca atare i cuprind:
Terenurilepot fi eviden&iate pe urm#toarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri f#r#
construc&ii, terenuri cu z#c#minte, terenuri cu construc&ii i altele. Amenaj!rile la terenuri cuprind
lucr#ri cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electric#, lucr#rile de acces,
mprejmuirile i altele asemenea. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortiz#rii, dar
amenaj#rile la terenuri se amortizeaz# pe o durata de 10 ani.
Construcii, instalaii tehnice, mijloace de transport, animale $i plantaii, mobilier,
aparatur! birotic!, echipamente de protecie a valorilor umane $i materiale $i alte active
corporalesunt bunuri sau complexe de bunuri care ndeplinesc n acelai timp urm#toarele condi&ii:
sunt de&inute de o persoan# juridic# pentru a fi utilizate n produc&ia proprie de bunuri sau
prest#ri de servicii, pentru a fi nchiriate ter&ilor sau pentru a fi folosite n scopuri
administrative;
au o durat# de utilizare mai mare de un an;
au o valoare mai mare dect limita stabilit# de normele legale (n prezent 1.800 lei).
Alte active ale statului reflect# z#c#minte, resurse biologice necultivate, rezerve de ap#.
Resursele minerale situate pe teritoriul &#rii, n subsolul &#rii i al platoului continental n zona
economic# a Romniei din Marea Neagr#, fac obiectul exclusiv al propriet#&ii publice i apar&in
statului romn. Potrivit legisla&iei n vigoare, n categoria resurselor minerale se includ: c#rbunii,
minereurile feroase, neferoase, de aluminiu i roci alumifere, de metale nobile, radioactive,
substan&ele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pre&ioase i semipre&ioase, gazele
necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale (gazoase i plate), apele minerale
terapeutice etc.
Z!c!mintele reprezint# rezerve descoperite de minerale, att de suprafa&# ct i subterane,
care sunt exploatabile economic, &innd seama de nivelul relativ al pre&urilor. Z#c#mintele cuprind
rezervele de c#rbune, de petrol i gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere i nemetalifere.
Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele i vegetalele de produc&ie
unic# sau permanent# asupra c#rora se exercit# dreptul de proprietate, dar a c#ror cretere natural#
i/sau regenerare nu este plasat# sub controlul direct i responsabilitatea unit#&ilor institu&ionale i
nu este gestionat# de acestea. De exemplu, p#durile virgine i resursele piscicole neexploatate, care
fac parte din teritoriul na&ional. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu
scop economic sau sunt susceptibile de a fi exploatate ntr-un viitor apropiat.
Rezervele de ap! sunt ntinderi de ap# i alte rezerve subterane n m#sura n care prin
exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de pia&#.

1
Know-how este un termen preluat din limba englez#, care desemneaz# cunotin&e specifice, de&inute de o persoan#
fizic# sau de o ntreprindere, asupra unui produs sau procedeu de fabrica&ie, adesea ob&inute prin lucr#ri de cercetare i
de dezvoltare importante i costisitoare. n practic# know-how-ul poate consta n informa&ii concrete despre procedeele
de combinare a unor substan&e i materiale pentru ob&inerea unui produs finit.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Activele fixe corporale n curs de execuiereflect# lucr#rile de investi&ii neterminate pn#
la sfritul perioadei, efectuate n regie proprie sau n antrepriz#. Acestea se evalueaz# la costul de
produc&ie sau costul de achizi&ie. Activele fixe corporale n curs se trec n categoria activelor fixe la
finalizare dup# recep&ia, darea n folosin&# sau punerea n func&iune a acestora.
Specific activelor corporale (mai pu&in terenurilor) este faptul c# se amortizeaz# pe durate
de timp exprimate n ani, stabilite prin norme ale Ministerului Finan&elor Publice.

1.3 Activele financiare sunt reprezentate de depozite, titluri de capital, drepturi
contractuale i cuprind:
Titlurile de participare care exprim# drepturile sub form# de ac&iuni de&inute de stat sau
unit#&ile administrativ-teritoriale, n capitalul unor societ#&i comerciale sau organisme
interna&ionale, a c#ror de&inere pe o perioad# ndelungat# aduce venituri sub form# de dividende.
Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obliga&iunile de&inute de stat pe o perioad#
ndelungat# care aduc venituri sub form# de dobnzi.
Creanele imobilizatereprezint# drepturile institu&iilor publice pentru mprumuturi acordate
pe termen lung i alte crean&e pe termen lung.

2. Activele curente (circulante). Un activ se clasific# ca activ circulant (curent)
atunci cnd:
- este achizi&ionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializ#rii i se
ateapt# s# fie realizat n termen de 12 luni de la data bilan&ului;
- este reprezentat de crean&e aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a c#ror utilizare nu este
restric&ionat#.
Activele circulante se mpart dup# natura lor n: active circulante materiale (stocuri); active
circulante n decontare (crean&e) i active circulante de trezorerie.

2.1. Stocurile sunt active circulante:
a) de&inute pentru a fi vndute pe parcursul desf#ur#rii normale a activit#ⅈ
b) n curs de produc&ie n vederea vnz#rii n procesul desf#ur#rii normale a activit#&ii, sau
c) sub forma de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz# s# fie folosite n
desf#urarea activit#&ii curente a institu&iei, n procesul de produc&ie sau pentru prestarea de
servicii.
n cadrul stocurilor se cuprind:
Materii primereflect# bunurile care particip# direct la fabricarea produselor i se reg#sesc
n produsul finit integral sau par&ial, fie n starea lor ini&ial#, fie transformat#.
Materiale consumabile reflect# materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru
ambalat, piesele de schimb, semin&ele i materialele de plantat, furajele, medicamentele i
materialele sanitare i alte materiale consumabile) care particip# sau ajut# la procesul de fabrica&ie
f#r# a se reg#si, de regul#, n produsul finit sau asigur# desf#urarea activit#&ii curente a institu&iei.
Materiale de natura obiectelor de inventar reprezint# bunuri cu o valoare mai mic# dect
limita prev#zut# de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de
folosin&# sau cu o durat# mai mic# de un an, indiferent de valoarea lor, precum i bunurile asimilate
acestora (echipament de protec&ie, echipament de lucru, mbr#c#minte special#, mecanisme, scule,
dispozitive, verificatoare, aparate de m#sur# i control etc.). Tot n grupa materialelor de natura
obiectelor de inventar se nregistreaz# i lenjeria de pat i accesoriile de pat (saltele, cearceafuri
etc.) echipamentul i materialul sportiv, echipamentul salvamont inclusiv schiurile, bocancii,
echipamentul i uniformele de serviciu care r#mn n gestiunea institu&iei, echipamentul ce se
acord# elevilor, studen&ilor, benzile de magnetofon care nu se imprim# definitiv folosite de
institu&ii, sculele i instrumentele folosite n ateliere etc. Documentele aflate n fondurile
bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate n categoria
bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural na&ional mobil, nu sunt active fixe i fac
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate n folosin&#. Eliminarea
documentelor din colec&ii se aplic# numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dup# o
perioad# de minimum 6 luni de la achizi&ie. Pentru organizarea contabilit#&ii analitice a c#r&ilor care
au fost trecute n categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda
global-valoric#, cu aprobarea ordonatorului de credite.
Materiale rezerv! de stat $i de mobilizarereflect#:
Rezerva de stat include bunurile din proprietatea public# a statului care se constituie n
scopul de a interveni operativ pentru protec&ia popula&iei, a economiei i pentru ap#rarea &#rii, n
situa&ii excep&ionale determinate de calamit#&i naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale
sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau n caz de r#zboi.
Rezerva de mobilizare include bunurile din proprietatea public# a statului i anume:
- n industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri i elemente de
completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
- n comunica&ii i transporturi: materiale destinate restabilirii i men&inerii n stare de
func&ionare a capacit#&ilor de transport i telecomunica&ii necesare asigur#rii nevoilor for&elor
sistemului na&ional de ap#rare;
- n s#n#tate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime i materiale
necesare fabric#rii produselor farmaceutice, aparatur#, instrumentar medical;
- n comer&: produse alimentare i industriale necesare asigur#rii cererilor unit#&ilor militare,
solicitate pe plan local, la mobilizare.
Ambalaje rezerv! de stat $i de mobilizare cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se
constituie n rezerva de stat i de mobilizare.
Materiale date spre prelucrare n instituie reflect# materialele i produsele date spre
prelucrare, animalele tinere sau la ngr#at date pentru sacrificare i prelucrare n institu&ie.
Alte stocuri reflect# muni&iile i furniturile pentru ap#rare na&ional#, ordine public# i
siguran&# na&ional#, precum i alte stocuri specifice altor institu&ii publice.
Producia n curs de execuie reprezint# produc&ia care nu a trecut prin toate fazele
prev#zute n procesul tehnologic, precum i produsele nesupuse probelor i recep&iei tehnice sau
necompletate n ntregime. n cadrul produc&iei n curs de execu&ie se cuprind, de asemenea,
lucr#rile i serviciile, precum i studiile n curs de execu&ie.
Semifabricate reprezint# bunurile care nu au parcurs n ntregime fazele procesului
tehnologic i care au nevoie de prelucr#ri ulterioare n cadrul unit#&ii sau se livreaz# ter&ilor.
Produse finitesunt produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic i nu
mai au nevoie de prelucr#ri ulterioare n cadrul unit#&ii, putnd fi depozitate n vederea livr#rii sau
expediate direct clien&ilor.
Produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile i deeuri) reflect# bunurile care nu
corespund prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte i nu pot fi
utilizate dect, eventual, ca materie prim# sau ca material pentru producerea altor bunuri.
Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat! a statului sau a
unit!ilor administrativ teritoriale reflect# existen&a i micarea bunurilor confiscate sau intrate n
proprietatea privat# a statului sau a unit#&ilor administrativ teritoriale pe baza dispozi&iilor legale.
Stocuri aflate la teri sunt bunuri aflate n custodie, pentru prelucrare sau consigna&ie la
ter&i, care se nregistreaz# distinct n contabilitate pe categorii de stocuri.
Animale $i p!s!ri n aceast# categorie se includ animalele n#scute vii i cele tinere de orice
fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc.) crescute pentru produc&ie (ln#, lapte, blan# etc.),
reproduc&ie, munc#, reprezenta&ie (spectacole), expunere (n parcuri i gr#dini zoologice), precum i
animalele i p#s#rile la ngr#at pentru a fi valorificate.
M!rfuri reprezint# bunurile pe care entitatea le cump#r# n vederea revnz#rii sau produsele
realizate n institu&ii predate spre vnzare magazinelor proprii.
Ambalaje includ materialele refolosibile, achizi&ionate sau realizate n institu&ie, folosite
pentru ambalarea produselor destinate vnz#rii i care n mod temporar pot fi p#strate de ter&i, cu
obliga&ia restituirii n condi&iile prev#zute n contracte.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.2. Activele circulante n decontare (crean!ele) sunt drepturile, de regul#, b#neti
pe care le are institu&ia public# asupra altor persoane fizice sau juridice i care i permit acesteia s#
cear# plata unor sume de bani sau livrarea de bunuri ori servicii. Sunt considerate crean&e
urm#toarele structuri:
Clieni se refer# la drepturile unit#&ii de a pretinde ter&ilor s# pl#teasc# sumele aferente
bunurilor livrate, lucr#rilor executate sau serviciilor prestate acestora. Crean&ele din aceast#
categorie se nregistreaz# pe baza facturii.
Clieni inceri sau n litigiu este o structur# care apare atunci cnd institu&ia nu mai are
certitudinea c# va ncasa sumele pe care i le datoreaz# unii clien&i. Crean&a fa&# de acetia se
consider# depreciat# i se separ# n aceast# structur# distinct#.
Efectele de primit de la clieni sunt crean&ele fa&# de clien&ii c#rora li s-a acordat un termen
de plat# mai ndep#rtat. Pentru nregistrarea crean&ei n aceast# structur#, n&elegerea dintre
institu&ie i client trebuie consemnat# ntr-un document distinct numit efect de comer&
2
(cambie sau
bilet la ordin).
Clieni facturi de ntocmit reprezint# crean&a care apare n situa&ia livr#rilor de bunuri
pentru care nu s-a ntocmit nc# factura (documentul care se va emite la vnzare este avizul de
nso&ire). Factura trebuie ntocmit#, n mod obligatoriu, n termen de cinci zile de la data livr#rii sau
pn# la sfritul lunii, moment n care crean&a aceasta se transfer# n structura Clieni.
Furnizori debitori consemneaz# crean&ele fa&# de furnizori rezultate, de exemplu, din
avansurile pl#tite acestora.
Avansuri acordate personalului eviden&iaz# indemniza&iile pentru concedii de odihn#
acordate ca avans.
Alte creane fa! de personal se refer# la alte drepturi ale institu&iei fa&# de angaja&i (de
exemplu, din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i echipamente de
lucru, precum i debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalit#&ile stabilite n baza
unor hot#rri ale instan&elor judec#toreti etc.).
Taxa pe valoarea ad!ugat! (TVA) deductibil! se refer# la dreptul institu&iei ca, la sfritul
lunii, s# re&in# taxa aferent# cump#r#rilor (TVA deductibil#), din taxa aferent# vnz#rilor (TVA
colectat#), n vederea stabilirii obliga&iei de plat# sau crean&ei fa&# de bugetul statului.
TVA de recuperat reprezint# diferen&a, calculat# la sfritul lunii, dintre taxa deductibil#
(aferent# cump#r#rilor), mai mare, i taxa colectat# (aferent# vnz#rilor), mai mic#.
Sumele primite din contribuia financiar! nerambursabil! a Comunit!ii Europene
(PHARE, ISPA, SAPARD) se nregistreaz# la institu&iile publice implicate n derularea acestor
fonduri (Fondul Na&ional i Agen&iile de Implementare).
Debitorii se refer# la sumele datorate institu&iilor publice de c#tre ter&e persoane fizice sau
juridice, altele dect personalul propriu i clien&ii.
Eviden&a creanelor bugetareale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigur#rilor
sociale de stat, bugetului asigur#rilor pentru omaj i al fondului na&ional unic de asigur#ri sociale
de s#n#tate, se realizeaz# pe baza declara&iilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal.
Eviden&a analitic# se &ine pe tipuri de impozite i pe pl#titori, pe structura clasifica&iei bugetare.
mprumuturile acordate potrivit legii reflect# sumele acordate ca mprumut din bugetul de
stat, bugetul local, bugetul asigur#rilor pentru omaj altor institu&ii.

2.3. Activele circulante de trezorerie (financiare) sunt formate din elemente de
natur# financiar# pe care institu&ia le de&ine pe termen scurt. Acestea reflect# eviden&a existen&ei i
mic#rii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilit#&ilor existente n conturi la
trezoreria statului, Banca Na&ional# a Romniei, b#ncile comerciale i n casierie. Opera&iunile de
ncas#ri i pl#&i se fac prin unit#&ile teritoriale ale trezoreriei statului n raza c#rora i au sediul.

2
Efectul comercial este un nscris prin care o persoan# (tras) se angajeaz# ca, la o scaden&# dat#, s# achite o sum# de
bani unei alte persoane (beneficiar), eventual la ordinul unei a treia persoane (tr#g#tor).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Investiii pe termen scurt la institu&iile publice se prezint# sub forma obliga&iunilor emise i
r#scump#rate. n scopul asigur#rii surselor de finan&are, unit#&ile administrativ-teritoriale pot emite
n condi&iile legii, obliga&iuni cu dobnd# sau cu discount pe care le r#scump#r# la termen.
Disponibilit!i ale instituiilor publice la trezoreria statului $i b!nci reflect# disponibilul
din mprumuturi, din disponibilit#&ile contului curent general al trezoreriei statului, valorile de
ncasat sub forma cecurilor, disponibilul n lei i valut# al institu&iilor publice p#strat la b#ncile
comerciale, disponibilit#&ile n lei i valut# provenind din mprumuturi interne i externe contractate
i garantate de stat, disponibilul din fonduri externe nerambursabile, disponibilul din mprumuturi
interne i externe contractate de autorit#&ile administra&iei publice locale i garantate de acestea,
dobnzile de ncasat.
Casa reflect# disponibilit#&ile aflate n casieria institu&iilor publice, precum i ncas#rile i
pl#&ile efectuate n numerar, n lei i valut#.
Acreditive sunt conturi deschise pentru o opera&iune specific# i din care nu se pot face pl#&i
dect pe destina&ia pentru care au fost deschise i atunci cnd se ndeplinesc anumite condi&ii.
Avansuri de trezorerie reflect# sumele n numerar, puse la dispozi&ia personalului sau a
ter&ilor, n vederea efectu#rii unor pl#&i n numele institu&iei.
Disponibil din fondurile cu destinaie special!, disponibilul instituiilor publice finanate
integral sau parial din venituri proprii, disponibil din fondurile speciale reflect# distinct
disponibilul pentru fondurile respective.

3. n capitalurile unei institu&ii publice se includ: fondurile, rezultatul patrimonial,
rezultatul reportat.
3.1. Fondurile unei institu&ii publice cuprind: fondul bunurilor care alc#tuiesc domeniul
public i privat al statului, domeniul public i privat al unit#&ilor administrativ-teritoriale, fondul
activelor fixe necorporale, fonduri n afara bugetelor locale etc.
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup# cum
urmeaz#:
a) nu pot fi nstr#inate, ci pot fi date numai n administrare, concesionare sau nchiriere, n
condi&iile legii;
b) nu pot fi supuse execut#rii silite i asupra lor nu se pot constitui garan&ii reale;
c) nu pot fi dobndite de c#tre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de
bun# credin&# asupra bunurilor mobile.
Bunurile din domeniul public pot fi date n administrarea regiilor autonome i institu&iilor
publice.
Domeniul privat al statului sau al unit#&ilor administrativ teritoriale este alc#tuit din bunuri
aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al
statului i unit#&ilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, dac#
legea nu dispune altfel.
Fondul de rulment se constituie din excedentul anual al bugetului local. Disponibilit#&ile
acestui fond pot fi utilizate temporar, pentru acoperirea golurilor de cas# provenite din decalaje
ntre veniturile i cheltuielile anului curent, precum i pentru acoperirea definitiv# a eventualului
deficit bugetar rezultat la finele exerci&iului bugetar sau pentru finan&area unor investi&ii de
competen&a autorit#&ilor administra&iei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice
locale n interesul comunit#&ii.
Fondul de rezerv! al bugetului asigur!rilor sociale de stat se constituie anual dintr-o cot#
de pn# la 3% din veniturile bugetului asigur#rilor sociale de stat i se utilizeaz# pentru acoperirea
presta&iilor de asigur#ri sociale n situa&ii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului
public, aprobate prin legea bugetului asigur#rilor sociale de stat.
Fondul de rezerv! pentru s!n!tatese constituie n baza prevederilor legale n cota de 1%
din sumele constituite la nivelul Casei Na&ionale de Asigur#ri de S#n#tate. Bugetul fondului se
aprob# ca anex# la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului se stabilete prin legi bugetare
anuale.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Sume reprezentnd amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes
local. Serviciile publice de interes local care desf#oar# activit#&i de natur# economic# au obliga&ia
calcul#rii, nregistr#rii i recuper#rii uzurii fizice i morale a activelor fixe aferente acestor
activit#&i, prin tarif sau pre& potrivit legii. Aceste sume se utilizeaz# pentru realizarea de investi&ii n
domeniul respectiv i se eviden&iaz# distinct n programul de investi&ii, ca surse de finan&are.
Fondul de risc se constituie distinct pentru garan&ii locale la mprumuturi interne i,
respectiv, pentru garan&ii la mprumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg
din garantarea de c#tre autorit#&ile administra&iei publice locale a mprumuturilor contractate de
agen&ii economici i serviciile publice de subordonare local#. Fondul de risc se constituie din:
sumele ncasate sub form# de comisioane de la beneficiarii mprumuturilor garantate, dobnzile
acordate de unit#&ile trezoreriei statului la disponibilit#&ile fondului, dobnzi i penalit#&i de
ntrziere pentru neplata n termen de c#tre beneficiarii mprumuturilor i n completare de la
bugetul local.
Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuinese p#streaz#
ntr-un cont distinct, deschis pe seama unit#&ilor administrativ-teritoriale, la unit#&ile trezoreriei
statului.
Taxe specialepercepute pentru func&ionarea unor servicii publice locale, create n interesul
persoanelor fizice i juridice, consiliile locale, jude&ene i Consiliul General al Municipiului
Bucureti. Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile ob&inute din acestea se
utilizeaz# integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiin&area serviciilor publice
locale, precum i pentru finan&area cheltuielilor de ntre&inere i func&ionare ale acestor servicii.
Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie pentru procurarea de echipamente i
aparatur# medical# i de laborator, necesare desf#ur#rii activit#&ii spitalelor.
3.2. Rezultatul patrimonial se stabilete la sfritul perioadei (lunar sau la ntocmirea
situa&iilor financiare) prin nchiderea conturilor de venituri i finan&#ri i a conturilor de cheltuieli.
3.3. Rezultatul reportat exprim# rezultatul patrimonial al exerci&iilor financiare
anterioare.
La limita dintre capitalurile proprii i datorii se afl# provizioanele.

4. Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert#. Provizioanele nu pot
dep#i din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obliga&iei curente la data
bilan&ului. Institu&iile publice pot constitui provizioane pentru:
o litigiile, amenzile i penalit#&ile, desp#gubirile, daunele i alte datorii incerte;
o cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan&ie i alte cheltuieli privind
garan&ia acordat# clien&ilor;
o alte provizioane.
Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:
o institu&ie are o obliga&ie curent# generat# de un eveniment anterior;
este probabil ca o ieire de resurse s# fie necesar# pentru a onora obliga&ia respectiv#;
poate fi realizat# o estimare credibil# a valorii obliga&iei.
Dac# aceste condi&ii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

5. Datoriile se mpart n: datorii necurente i datorii curente.
5.1. Datorii pe termen lung (necurente) reflect# datoriile contractate pentru o
perioad# mai mare de 1 an. O institu&ie public# trebuie s# men&in# clasificarea datoriilor pe termen
lung purt#toare de dobnd# n aceast# categorie, chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12
luni de la data bilan&ului, dac#:
a) termenul ini&ial a fost pentru o perioad# mai mare de 12 luni;
b) exist# un acord de refinan&are sau de reealonare a pl#&ilor, care este ncheiat nainte de
data bilan&ului.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
mprumuturile i datoriile din aceast# clas# reprezint# sume ce trebuie pl#tite ntr-o perioad#
mai mare de un an.
mprumuturile din emisiuni de obligaiuni sunt acele mprumuturi atrase de o institu&ie
public# pe o perioad# mai mare de un an prin emisiunea unor titluri de credit numite obliga&iuni,
rambursabile la o anumit# dat# i generatoare de dobnzi.
Datoria public! guvernamental! cuprinde totalitatea obliga&iilor financiare interne i
externe ale statului, la un moment dat, provenind din mprumuturile contractate direct sau garantate
de Guvern, prin Ministerul Finan&elor Publice, n numele Romniei, de pe pie&ele financiare.
Datoria public! guvernamental! intern! este partea din datoria public# guvernamental#
care reprezint# totalitatea obliga&iilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate
direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente n Romnia, inclusiv sumele
utilizate temporar din disponibilit#&ile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru
finan&area temporar# a deficitelor bugetare.
Datoria public! guvernamental! extern! este partea din datoria public# guvernamental#
reprezentnd totalitatea obliga&iilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate
direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente n Romnia.
Datoria public! local! reprezint# totalitatea obliga&iilor financiare interne i externe ale
autorit#&ilor administra&iei publice locale, la un moment dat, provenind din mprumuturi contractate
direct sau garantate de acestea de pe pie&ele financiare.
Datoria public! local! intern! este partea din datoria public# local# care reprezint#
totalitatea obliga&iilor financiare ale autorit#&ilor administra&iei publice locale, provenite din
mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente
n Romnia.
Datoria public! local! extern! este partea din datoria public# local# reprezentnd totalitatea
obliga&iilor financiare ale autorit#&ilor administra&iei publice locale, provenind din mprumuturi
contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente n
Romnia.
Alte mprumuturi $i datorii asimilate se refer# la concesiunile preluate, imobiliz#rile
corporale primite n leasing financiar, sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii
asimilate (garan&ii primite, depozite etc.).

5.2. Datorii pe termen scurt (curente). O datorie trebuie clasificat# ca datorie pe
termen scurt, denumit# i datorie curent#, atunci cnd:
a) se ateapt# s# fie decontat# n cursul normal al ciclului de exploatare al entit#ⅈ sau
b) este exigibil# n termen de 12 luni de la data bilan&ului.
mprumuturi pe termen scurt eviden&iaz# mprumuturile pe termen scurt primite de la b#nci
sau alte institu&ii de credit, din contul curent general al trezoreriei statului, precum i din bugetul de
stat sau bugetul local pentru nfiin&area unor institu&ii sau activit#&i finan&ate integral din venituri
proprii.
n categoria alte datorii pe termen scurt se includ toate datoriile care au scaden&a mai mic#
de un an i care nu se refer# la mprumuturi. Se includ aici urm#toarele datorii:
Furnizori care reflect# datoriile fa&# de entit#&ile de la care se cump#r# bunuri i servicii
necesare activit#&ii de exploatare (stocuri, energie, ap#, servicii de telecomunica&ii etc.).
Documentul pe baza c#ruia se nregistreaz# obliga&ia fa&# de furnizor este factura.
Furnizori de active fixese refer# la datoriile rezultate din achizi&ia de active fixe corporale i
necorporale.
Efectele de pl!tit i efectele de pl!tit pentru active fixe reflect# datoriile fa&# de furnizori
bazate pe efectele comrciale care garanteaz# plata obliga&iilor fa&# de furnizori, respectiv furnizorii
de active fixe.
Furnizori facturi nesositeconsemneaz# datoriile decurgnd din achizi&ii de bunuri pentru
care nu s-au primit nc# facturile. La sosirea facturilor, datoria se transfer#, dup# caz, n structura
furnizori sau furnizori de active fixe.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Clieni - creditori intervine pentru a reflecta datoriile fa&# de clien&i rezultate fie din
avansurile primite de la acetia, fie ca urmare a faptului c# au fost trimise clientului ambalaje pe
care acesta urmeaz# s# le restituie.
Personal - salarii datorate reflect# obliga&iile institu&iei fa&# de angaja&i pentru munca
prestat#. Aceast# obliga&ie se nregistreaz# la sfritul lunii, pe baza statelor de salarii i eviden&iaz#
drepturile salariale, sporurile, premiile, indemniza&iile pentru concediile de odihn# pl#tite din
fondul de salarii i alte drepturi n bani i/sau n natur#.
Pensionari - pensii datorate eviden&iaz# drepturile de pensie i alte drepturi cuvenite
pensionarilor.
Personal - ajutoare $i indemnizaii datorate reflect# obliga&ia institu&iei de a acorda
angaja&ilor ajutoare materiale (ajutoare de boal# pentru incapacitate temporar# de munc#, pentru
ngrijirea copiilor, ajutoare de deces i alte ajutoare materiale).
'omeri - indemnizaiile datorateeviden&iaz# indemniza&iile de omaj datorate omerilor.
Drepturi de personal neridicate reflect# datoriile institu&iei fa&# de angaja&i n leg#tur# cu
sumele reprezentnd salarii nepl#tite n termenul legal de trei zile. Dup# acest termen, sumele
nepl#tite se vireaz#, n principiu, la trezorerie i trebuie eviden&iate separat, n aceast# structur#
distinct# de datorii.
Reineri din salarii datorate terilor intervine atunci cnd angaja&ii au datorii fa&# de ter&e
persoane. Institu&ia re&ine din salariile personalului sumele respective (chirii, rate scadente aferente
cump#r#rilor de bunuri, amenzi, pensii alimentare etc.) pentru a le vira persoanelor n drept.
Alte datorii fa! de personal reflect# obliga&ii ale institu&iei fa&# de angaja&i, altele dect cele
consemnate n structurile anterioare (de exemplu: imputa&ii pentru lipsuri n gestiune, garan&ii
gestionare, concediile de odihn# i alte drepturi de personal etc.).
Asigur!ri sociale eviden&iaz# contribu&iile angajatorilor (institu&ii publice) pentru asigur#ri
sociale de stat, asigur#ri sociale de s#n#tate, accidente de munc# i boli profesionale, asigur#ri
pentru omaj precum i contribu&iile asigura&ilor (salaria&i) pentru asigur#ri sociale de stat, asigur#ri
sociale de s#n#tate i asigur#ri pentru omaj. Aceste contribu&ii sunt:
contribuia angajatorilor la asigur!rile sociale, cotele de contribu&ii fiind diferen&iate n
func&ie de condi&iile de munc#
3
:
o condi&ii normale: 20,8 %;
o condi&ii deosebite: 25,8 %;
o condi&ii speciale: 30,8 %.
contribuia angajatorilor pentru asigur!rile sociale de s!n!tate de 5,2%;
contribuia asigurailor la asigur!rile sociale 10,5%;
contribuia asigurailor pentru asigur!rile sociale de s!n!tate de 5,5%;
De asemenea, institu&ia mai suport# i:
contribuia pentru concedii $i indemnizaii de asigur!ri sociale de s!n!tate de 0,85%;
contribuia de asigurare pentru accidente de munc! $i boli profesionale variaz# ntre 0,15%
i 0,85% n func&ie de activitatea desf#urat#
4
;
contribuia datorat! de angajator la fondul de garantare a creanelor salariale de 0,25 %;
comisionul inspectoratului teritorial de munc! de 0,75% sau de 0,25%.
Ajutorul de $omaj reflect# datoriile fa&# de fondul pentru plata ajutorului de omaj
provenind din contribu&ia institu&iei i a angaja&ilor, astfel:
contribuia angajatorilor pentru asigur!ri de $omaj de 0,5%;
contribuia asigurailor pentru asigur!ri de $omaj de 0,5%.

3
Legea nr. 19/2009 privind bugetul asigur!rilor sociale de stat pe 2009, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
122 din 27.02.2009
4
Hot!rrea Guvernului nr. 50/2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hot#rrea Guvernului nr. 144/2008, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 03.02.2009
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Alte datorii sociale reprezint# sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi
pentru donatorii de snge, aloca&ii i alte ajutoare pentru copii, aloca&ia suplimentar# pentru
familiile cu mai mul&i copii, ajutoare sociale, indemniza&ii pentru persoanele cu handicap etc.
TVA de plat! este diferen&a dintre taxa colectat# (aferent# vnz#rilor), mai mare, i taxa
deductibil# (aferent# cump#r#rilor), mai mic#, calculat# cu ocazia ntocmirii decontului de TVA.
TVA colectat! este taxa aferent# vnz#rilor, adic# cea nscris# n facturi sau n alte
documente justificative care atest# vnzarea. Poate fi definit# ca obliga&ie a institu&iei ca, la orice
vnzare, s# adauge 24% la pre&ul de vnzare f#r# TVA.
Impozitul pe venituri din salarii $i din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale.
Acesta trebuie recunoscut ca o datorie n limita sumei nepl#tite. Dac# suma pl#tit# dep#ete suma
datorat#, surplusul trebuie recunoscut drept crean&#. Acest impozit este o component# a impozitului
pe venitul global i este de 16%.
Alte impozite, taxe $i v!rs!minte asimilate cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe
vamale, accize) sau bugetelor locale (impozitul pe cl#diri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite
i taxe datorate.
Alte datorii fa! de bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate prescrise,
datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului
dup# prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi i penalit#&i, v#rs#minte efectuate n
plus la buget i altele, precum i sumele datorate bugetului de c#tre institu&iile finan&ate de la buget
reprezentnd venituri realizate n condi&iile legii.
Sumele primite din contribuia financiar! nerambursabil! a Comunit!ii Europene
(PHARE, ISPA, SAPARD) se nregistreaz# la institu&iile publice implicate n derularea acestor
fonduri (Fondul Na&ional i Agen&iile de Implementare) ca i datorii.
Creditori reflect# datoriile institu&iei fa&# de persoane fizice sau juridice, altele dect
datoriile curente. De regul#, acestea rezult# din opera&iuni extraordinare.
Creditori ai bugetelor sunt persoane fizice i juridice pentru sumele de restituit sau de
compensat cu alte crean&e ale aceluiai buget sau cu alte crean&e ale altor bugete, la cererea acestora
sau din oficiu, se eviden&iaz# pe tipuri de impozite i pe pl#titori, pe structura clasifica&iei bugetare.
n aceast# grup# se cuprind i mprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul
local, bugetul asigur#rilor pentru omaj, precum i dobnzile aferente acestora.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com