Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca Facultatea de Istorie i Filosofie Anul universitar 200 !

200" #e$estrul

Infor$a%ii &enerale despre curs, se$inar, lucrare practic' sau laborator

(itlul disciplinei) Structuri politice i culturale n Transilvania epocii moderne Codul) Nu$'rul de credite) *ocul de desf'urare) Sala curs: Napoca 11. +ro&ra$area ,n orar a activit'%ilor) Conform orarului Infor$a%ii despre titularul de curs, se$inar, lucrare practic' sau laborator nr. de telefon/)

Nu$e, titlul tiin%ific) Prof. univ. dr. Nicolae Bocan Infor$a%ii de contact -adres' e!$ail, eventual nbocsan@staff.ubbcluj.ro; 0re de audien%') iercuri: orele 1!-1".

- 1escrierea disciplinei) Cursul ofer# o introducere $n istoria diverselor structuri i or%ani&a'ii politice i culturale ale (ransilvaniei $n secolul al )*)-lea. (ematica prele%erilor aferente acestui curs sunt menite s# asi%ure cursan'ilor $n primul r+nd o familiari&are cu problematica, fondarea i evolu'ia structurilor politice i culturale care au func'ionat $n (ransilvania $n epoca modern#. -n urma audierii i parcur%erii activit#'ilor didactice specifice acestui curs, masteran&ii vor dob+ndi urm#toarele deprinderi i abilit#'i: de&voltarea capacit#'ilor de $n'ele%ere, anali&#, ar%umentare i interpretare a fenomenelor istorice i a mecanismelor politice i culturale specifice (ransilvaniei $n secolul al )*)-lea; controlul asupra instrumentelor teoretice, bilio%rafice i ar.ivistice necesare $n'ele%erii i interpret#rii institu'iilor politice i culturale $n perioada anali&at#; capacitatea de a confrunta i corobora puncte de vedere, opinii istorio%rafice diferite $ntr-un discurs liniar i de a oferi e/plica'ii altor teme i subiecte mai pu'in investi%ate p+n# acum sau mar%inali&ate $n cercet#rile de specialitate; implicarea lor $n proiecte i teme de cercetare care s# vi&e&e recuperarea i interpretarea $n manier# obiectiv istoric# a unor subiecte i teme de cercetare inedite sau insuficient investi%ate p+n# $n pre&ent. II.Biblio&rafia obli&atorie) 2. Corina 3usu, Transilvania i Academia Romn, $n 01nuarul *nstitutului de *storie Cluj-Napoca, 233!, 42, pp. !4"-!"!. 2. 1an Berindei, Cultura naional romn modern, Bucureti, 5minescu, 1678, "34 p.

4. 5u&enia 6lodariu, Asociaiile culturale ale tineretului studios romn din monarhai habsburgic. 186 !1"18, Cluj-Napoca, 1667, 418 p. 7. 6eor&e 5. 8arica, #tudii de istorie i sociologia culturii romne ardelene din secolul al $%$!lea, vol. *-***, Cluj-Napoca, 9acia, 16::-1673, !11, !!", 2"" p. 9. :eit; <itc;ins, #tudii &rivind istoria modern a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 9acia, 16:3, 18" p. =. *iviu 8aior, 18'8!18'". Romni i unguri (n revoluie, Bucurelti, 5ditura 5nciclopedic#, 1667, 414 p. . Ide$, )absburgi i Romni. *e la loialitate dinastic la identitate naional, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 2338, 27! p. ". Nicolae Bocan, %deea de naiune la romnii din Transilvania i +anat, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 166:, 2"8 p. >. #abin 8anuil', %storie i demogra,ie. #tudii &rivind societatea romneasc (ntre sec. $-%!$$. Coord. Sorina Bolovan i *oan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii (ransilvane, 166", 2:8 p. 20. #i$ion 3ete&an, Recontrucia &olitic a Transilvaniei (n anii 1861!186.,ClujNapoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2334, 2:! p. 22. ?aleria #orotineanu, +iserica transilvnean romneasc (n e&oca modern, Sibiu, 1lma ater, 2332, 1!1 p. ?. 8ateriale folosite ,n cadrul procesului educa%ional specific disciplinei) ateriale carto%rafice <.#r'i, C9, atlase= reclamate de specificul fiec#rei prele%eri, respectiv pro%rame informatice necesare construirii, anali&#rii i evalu#rii problematicilor abordate pe parcursul prele%erilor. +lanificarea @Calendarul ,ntAlnirilor i a verific'rilor@eBa$in'rilor inter$ediare)

+rele&erea I: Revoluia de la 1848-1849 din Transilvania i perceperea ei n mentalul colectiv.


Concepte de baC': revolu'ie, memorie, ima%inar, simboluri. Biblio&rafie: 1. *iviu 8aior, 18'8!18'". Romni i unguri (n revoluie, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 1667, 414 p. 2. /emorialistica revoluiei de la 18'8 (n Transilvania. Studiu introductiv, edi'ie i %losar de Nicolae Bocan i >aleriu ?eu, Cluj-Napoca, 9acia, 1677, 23: p. !. Revoluia de la 18'8 din Transilvania (n memorialistic,ed $n%rijit# de Nicolae Bocan i >aleriu ?eu, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2333, "1" p.

+rele&erea II: Reformismul epocii neoabsolutiste i nceputurile constructivismului naional n Transilvania.


Concepte de baC': neoabsolutism, reformism, moderni&are cultural#, consolidare confesional#. Biblio&rafie) 1. @eit. Aitc.ins, #tudii &rivind istoria modern a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 9acia, 16:3, 18" p. 2. Ide$, 0rtodo1ie i naionalitate. Abdrei 2aguna i romnii din Transilvania. 18'6!183., Bucureti, ;nivers 5nciclopedic, 166", !44 p.

!. %storia romnilor, vol. >**B1 C Constituirea Romniei moderne 41851!18386, coordonat de 9an Berindei, Bucureti, 5ditura enciclopedic#, 233!, 6:4 p, <partea referitoare la (ransilvania $n deceniul neoabsolutismului=.

+rele&erea III) Reconstrucia politic a Transilvaniei i procesul de moderni are politic.


Concepte de baC': neoliberalism, constructivism politic, militantism na'ional, asocia'ionism cultural. Biblio&rafie: 1. #i$ion 3ete&an, Recontrucia &olitic a Transilvaniei (n anii

1861!186.,Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2334, 2:! p.


2. *dem, *ieta romneasc a Transilvaniei 4186.!186'6, Cluj-Napoca, 9acia, 16:6, 2:2 p.

+rele&erea I?. !ompromisul dualist i dilemele moderni rii.


Concepte de baC') dualism, or%ani&are politic#, moderni&are, comportament politic.

Biblio&rafie: 1. *iviu 8aior, /emorandul. 7iloso,ia &olitico!istoric a &etiionalismului romnesc, Cluj-Napoca, Centrul de Studii (ransilvane, 1662, !31 p. 2. %storia romnilor. >ol. >**B2 C *e la inde&enden la /area 8nire 41838!1"186, coord. D.eor%.e Platon, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 233!, 862 p. <partea referitoare la (ransilvania $n timpul re%imului dualist=. !. Tradiie i moderni9are (n societatea transilvnean 18: !1"18, coord. (eodor Pavel, Cluj-Napoca, 1ccent, 233!, 2!7 p. +rele&erea ?. "voluia demo#rafic a Transilvaniei i nceputurile revoluiei demo#rafice.
Concepte de baC': demo%rafie istoric#, spor demo%rafic, natalitate, mortalitate. Biblio&rafie: 1. Ioan Bolovan, Transilvania (ntre revoluia de la 18'8 i unirea din 1"18. Contribuii demogra,ice, Cluj-Napoca, Centrul de Studii (ransilvane, 2333, 28: p. 2. Transilvania (n e&ocile modern i contem&oran. #tudii de demogra,ie istoric, coord. *oan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 233!, 227 p. !. #orina Bolovan, 7amilia (n satul romnesc din Transilvania, Cluj-Napoca, Centrul de Studii (ransilvane, 1666, !!6 p.

+rele&erea ?I. Structuri ecle iastice i relaii interconfesionale n Transilvania secolului al $%$-lea.
Concepte de baC') confesiune, biseric#, raporturi interconfesionale. Biblio&rafie) 1. Nicolae Bocan, Ioan Aurel +op, Ioan *u$perdean , ;tnie i con,esiune (n Transilvania. #ecolele $%%%!$%$, Eradea, Cele (rei Criuri, 1664, pp. 6:-17:. 2. Nicolae Bocan, 0rtodoci i unii (n Transilvania (n a doua <umtate a secolului al $%$!lea. -n 0*dentitate na'ional# i spirit european. 1cademicianul 9an Berindei la 73 de aniF, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 233!, pp. "6:-81!. !. Antonie +l'$'deal', Romnii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro!ungar 41863!1"186. *u& documente, acte i cores&ondene rmase de la ;lie /iron Cristea, #ibiu, 1"86, :'6 &. 4. ?aleria #orotineanu, Ra&oturile dintre greco!catolici i ortodoci (n

arhidiece9a Transilvaniei la s,ritul secolului al $%$!lea, $n 0*dentitate i alteritateF, vol. ***,

Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2332, pp. :8-74. +rele&erea ?II. &r#ani area politic modern n Transilvania.
Concepte de baC': partid politic, tactici politice, strate%ii politice i culturale. Biblio&rafie: 1. *iviu 8aior, /emorandul. 7iloso,ia &olitico!istoric a &etiionalismului romnesc, Cluj-Napoca, Centrul de Studii (ransilvane, 1662, !31 p. 2. 8arius 5ppel, -asile /angra. Activitatea &olitic. 183:!1"18, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2334, !14 p. !. )istoire de la Trans=lvanie, Budapesta, 1Gademiai @iado, 1662, :4! p.

+rele&erea ?III. 'icrile naionalitilor.


Concepte de baCa) na'iune, na'ionalitate, or%ani&are politic#, forme de or%ani&are ale na'ionalit#'ilor. Biblio%rafie: 1. *iviu 8aior, /icarea naional romneasc din Transilvania 1" !1"1', Cluj-Napoca, 9acia, 1678, 164 p. 2. 8arius 5ppel, 8n mitro&olit i e&oca sa. -asile /angra 418: !1"186, ClujNapoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2338, "!8 p. !. %storia romnilor. >ol. >**B2 C *e la inde&enden la /area 8nire

41838!1"186, coord. D.eor%.e Platon, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 233!, 862 p. <partea referitoare la (ransilvania $n timpul re%imului dualist=. +rele&erea ID. Romantismul n Transilvania i modelele culturale europene.
Concepte de baC') romantism, cultur# european#, model cultural. Biblio&rafie: 6eor&e 5. 8arica, #tudii de istorie i sociologia culturii romne ardelene din secolul al $%$! lea, vol. *-***, Cluj-Napoca, 9acia, 16::-1673, !11, !!", 2"" p.

+rele&erea D. (sociaionismul naional i formarea societii civile.


Concepte de baC') asocia'ionism, societate civil#, institu'ii i or%anisme na'ionale. Biblio&rafie) 5u&enia 6lodariu, Asociaiile culturale ale tineretului studios romn din monarhia habsburgic. 186 !1"18, Cluj-Napoca, 1667, 418 p.

+rele&erea DI. )oi direcii n cultura rom*n+ tribunismul i spiritul critic.


Concepte de baC') curent ideolo%ic, tribunism, spirit critic. Biblio%rafie: 1. I. BreaCu, >iteratura Transilvaniei, Bucureti, 1644, !8" p. 2. 1an Berindei, Cultura naional romn modern , Bucureti, 5ditura 5minescu, 1678, "34 p.

+rele&erea DII. (cademia Rom*n i Transilvania.


Concepte de baC') for cultural, academie, rela'ii interculturale. Biblio&rafie) 1. 1an Berindei, Cultura naional romn modern, Bucureti, 5minescu, 1678, "34 p.

2. Corina 3usu, Transilvania i Academia Romn, $n 01nuarul *nstitutului de *storie Cluj-Napoca, 233!, 42, pp. !4"-!"!. !. 5ade$, Academia Romn (n lu&ta &entru /area 8nire, $n 0Hevista de istorie militar#F, 1666, nr. ", pp. 12-18. 4. 5adem, Transilvania i Academia Romn, $n 01nuarul *nstitutului de *storieF, Cluj-Napoca, 233!, 42, pp. !4"-!"!.

+rele&erea DIII. %deolo#ia politic n Transilvania.


Concepte de baC') na%iune, ideolo&ie na%ional', ideolo&ie politic'. Biblio&rafie) 2. Nicolae Bocan, %deea de naiune la romnii din Transilvania i +anat,

Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 166:, 2"8 p.


2. #orin 8itu, ?ene9a identitii naionale la romnii ardeleni, Bucureti, Aumanitas, 166:.

+rele&erea DI?. ,oialitate dinastic i loialitate naional. Concepte de baC') loialism dinastic, loialitate na'ional#, mituri, simbolistic#. Biblio&rafie) 1. *iviu 8aior, )absburgi i romni. *e la loialitate dinastic la identitate naional, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 2338, 27! p. 2. Ide$, Romni din armata habsburgic, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 2334, 212 p. !. 1oru 3adosav, Artarea @m&ratului. %ntrrile im&eriale (n Transilvania i +anat 4sec. $-%%%!$%$6. *iscurs i re&re9entare, Cluj-Napoca, 2332. ?II.8odul de evaluare) 1ctivitatea didactic# se $nc.eie printr-un e/amen final compus din urm#toarele: - proba scrisa <2 ore= const# din tratarea unuia sau a mai multor subiecte din tematica abordat# la curs i $n biblio%rafia obli%atorie <anali&a i interpretarea temei propuse, raportarea la cele mai noi teorii i conclu&ii i biblio%rafie $n domeniu=. Ponderea acestei probe este de :"I din nota final#. -o treime din nota final# se acord# pentru redactarea, pe parcursul semestrului, a unui eseu asupra unei teme stabilite i comunicate la $nceputul semestrului. 1etalii or&aniCatorice, &estionarea situa%iilor eBcep%ionale)

Pre&en'a la curs nu este obli%atorie, nu este contabili&at# $ns# este recomandat#. Participare la proba scris# este condi'ionat# de redactarea i predarea, $n ultima s#pt#m+n# de curs a eseului fi/at la $nceputul semestrului. -n ca& de nepromovare at+t a probei scrise c+t i a eseului cerut, ambele probe <proba scris# i eseul= trebuie repetate. Pla%iatul, respectiv fraudele descoperite pe parcursul e/amin#rilor se sanc'ionea&# cu un procent prestabilit din nota final# i prin refacerea eseurilor sau a lucr#rilor $n cau&#.

Contesta'iile re&ultatelor finale se solu'ionea&# de c#tre o comisie desemnat# $n acest sens, $n decurs de 24 de ore de la depunerea constesta'iei. Biblio&rafia op%ional')

2. Corina 3usu, /embrii Academiei Romne 1866!1""", Bucureti, 5ditura 1cademiei, 1666, 8!: p. 2. . 5ade$, %storia Academiei Romne (n date 41866!1""66, Bucureti, 5ditura 1cademiei, 166:, 8!1 p. !. Cornel Si%mirean, %storia ,ormrii intelectualitii romneti din Transilvania i +anat (n e&oca modern, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2333, 73: p. 7. Ioan Bolovan, Bo&dan Cr'ciun, Cercetri de istoria &o&ulaiei Romniei, Cluj Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 2338, 124 p. 9. :eit; <itc;ins, A,irmarea naiunii. /icarea naional romneasc din Transilvania, 186 !1"1', Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 2333, !6! p. =. Ide$, Romnia 1866!1"'3, Bucureti, Aumanitas, 1667, ":" p. . 8i;ai B'rbulescu, 1enis 1eletant, :eit; <itc;ins, Eerban +apacostea, +o$piliu (eodor, %storia Romniei, Bucureti, 5ditura 5nciclopedic#, 1667, 81: p. ". Nicolae Bocan, Alteriti (n relaile intercon,esionale din transilvania (na doua <umtate a secolului al $%$!lea, 4romano catolic! greco catolic6, $n 0*dentitate i alteritateF, *, coord. Nicolae Bocan, >aleriu ?eu, Heita, Bantica, 1668, pp. 68-113. 6. Ao&ulaie i societate. #tudii de demogra,ie istoric a Transilvaniei 4sec. $-%%%!$$6, coord. *oan Bolovan, Corneliu P#durean, Cluj-Napoca, Presa ;niversitar# Clujean#, 233!, !!6 p.