Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIEREA COPIILOR CU ADHD

n nvmntul Romnesc se constat o cre tere a !nc!"ene! ca#ur!lor n care co$!!! sunt "!a%nost!ca! sau ac!onea# n a a &el nct ar $utea &! "!a%nost!ca! cu ADHD' Pract!ca $e"a%o%!c( "emonstrea# c atunc! cn" !m$l!carea co$!!lor este act!v ! rela!!le !ntra)$ersonale ! a act!v!t!lor "e nvare sunt st!mulat!ve ! cola*orat!ve( re#ultatele sunt *ene&!ce' +oto"at o clas "e elev! este &oarte etero%en ca re$re#entare $e se,e( etn!!( a$artenen rel!%!oas( tem$eramente( a*!l!t!( com$etene( !ar ca"rul "!"act!c tre*u!e s armon!#e#e totul ast&el nct s as!%ure tuturor succesul colar( "e#voltarea $ersonal!t!lor( &ormarea com$etenelor necesare n!velulu! "e colar!#are n care se a&l co$!lul( "ar ! !ntereselor( $reocu$r!lot ! $os!*!l!t!lor $ersonale ale &!ecru! co$!l' ((Succesul n e"uca!e "e$!n"e &un"amental "e $ro&esor! !m$l!ca!( !nteresa! nu numa! "e ceece elev!! tre*u!e s nvee c! ! "e mo"ul e&ect!v n care ace t!a $ot s nvee( !nteresa! ! "e a$t!tu"!n!le ! at!tu"!n!le ce $ot &! "e#voltate( nu numa! "e cono t!ne-'./te&an Po$en!c!( 0112( 3ana%ementul clase! $entru elev!! cu ADHD4 Re#ultatele e"uca!e! se v" a"esea "u$ mul! an!( tocma! "e aceea un Ca"ru D!"act!c are o m!s!une "!&!c!l n care n mo" normal nu) ! $erm!te s "ea rateur!( !ar $entru aceasta este a*solut necesar s &!e *!ne !n&orma! ! *!ne !nten!ona!'

S!n"romul ADHD ! neces!tatea nele%er!! acestu!a'


Este caracter!st!c $ersoanelor &oarte "!nam!ce ( nel!n! t!te( care se a&l ntr)o $er$etu m! care ( am $utea s)! "e&!n!m ca &!!n" 5 )$re"om!nant neten!( )$re"om!nant 6!$eract!v! sau !m$uls!v!( )$re"om!nant cu o sla* $utere "e concentrare' Ca ! n v!a( n coal ( n clas co$!lul tre*u!e s se su$un unor norme n concor"an cu a te$tr!le %ru$ulu! ast&el nct s &!e cons!"erate "e#!ra*!le' Atunc! cn" un co$!l se &o!e te $ermanent( "au "!n $!c!ore ("!n m!n!( se lea%n n scaun( se r!"!c ( se "e$lasea# $r!n clas( "eran7ea# cole%!!( vor*esc "eo"at cu ce!lal!( se a$uc "e ma! multe sarc!n! ! nu term!n n!m!c( nu) ! $oate a te$ta rn"ul( nu ascult $n la ca$t ce ! se s$une( ! ! $!er" lucrur!le $ersonale''''''

D!a%nost!carea cu ADHD Pentru a &! "!a%nost!cat tre*u!e s !nem cont "e anum!te caracter!st!c! clare 5
)$re#en t!m$ur!e( )&recvena man!&estr!lor( )"urate !ner!! su* o*serva!e )conte,tul man!&estr!lor s &!e "!vers )!m$actul asu$ra v!e!! soc!ale ! a $er&ormanelor colare s &!e ne%at!v

C6!ar "ac $r!ntelu! sau Ca"rulu! "!"act!c! se $are c un co$!l ar man!&esta at!tu"!n! ce ne $oate "uce cu %n"ul la ADHD nu nseamn ctu ! "e $u!n c el este "!a%nost!cat ( "ar n!c! neavn" un "!a%nost!c nu nseamn c nu tre*u!e s lum msur!' Ast&el &cn" corela!e ntre com$ortamentul o*serva*!l re#ultatele colare ! %ra"ul "e !nte%rare soc!al $r!mul $as ar &! con t!ent!#area $ro*leme! $entru co$!l ! $entru &am!l!e( n"rumarea s$re s$ec!al! t! $entru "!a%nost!care( mana%er!erea clase! '

3ana%er!erea clase! n care avem co$!! cu ADHD'


nvmntul Romnesc este nc tr!*utar une! nvr! *a#ate $e acumulare "e !n&orma!! ! "oar a"a$ta*!l!tatea ! tactul $e"a%o%!c al "asclulu! $oate !nterven! n cal!tatea actulu! !nstruct!v)e"ucat!v $r!n5 8Actv!t! an%a7ante( !nteresante9 8D!&eren!erea sarc!n!lor n &unc!e "e nevo!le (!nteresele ! ca$ac!t!le elev!lor9 8Ev!tarea $l!ct!sel!! $r!n !m$l!carea act!v a !ma%!na!e! 8O *un or%an!#are a lec!!lor ! a $au#elor' Pentru o *un !nte%rare ( $ro&esorul tre*u!e s $ro!ecte#e un $lan e"uca!onal !n"!v!"ual!#at ( care s &!e !nte%rat n $lanul comun al clase! "ar care s !n cont "e $ersonal!tatea co$!lulu! ! "e nevo!le s$ec!&!ce "e nvare ale acestu!a' +oatele "etal!!le sunt !m$ortante "ar tre*u!e mare %r!7 $entru a nu trans&orma co$!lul ntr)un ca# al clase! $entru c aceasta ar &! traumat!#ant ! ar a"nc! e ecul colar Ast&el tre*u!e s !n cont "e 5 )locul un"e este a e#at .ct ma! a$roa$e "e ca"ru "!"act!c49 )amena7area mo*!l!erulu! ast&el nct s ncura7e#e cola*orarea cu cole%!!( munca n ec6!$9 )amena7area unor ar!! curr!culare st!mulat!ve( )ut!l!#area &on"ulu! mu#!cal( )&olos!rea $au#elor $entru com*aterea $l!ct!sel!!' Deasemenea Ca"rul "!"act!c tre*u!e s &!e calm( &le,!*!l( nele%tor( s) ! $stre#e s!mul umorulu!( s t!e s se a"a$te#e s!tua!!lor no!( s t!e s re#olve $o#!t!v s!tua!!le con&l!ctuale( constant( corect ! ec6!"!stant n a$l!carea re%ul!lor' D!rec!! ale mana%ementulu! clase!5 )un l!m*a7 res$ectos )tonal!tatea voc!! )l!m*a7ul cor$ulu! a"ecvat( )at!tu"!ne $o#!t!v )comun!carea $ro%reselor( )stan"ar"e"e r!"!cate ! s$r!7!n!rea act!v a co$!!lor $entru at!n%erea lor( )em$at!e &a "e elev!(s )$strarea umorulu!( ) re%ul! sta*!l!te m$reun cu co$!!! ! care s res$ecte "emn!tatea acestora( ) $strarea une! *une comun!cr! cu &am!l!a )ev!tarea s!tua!!lor n care elevul s se s!mt 7enat' Ce! : c clar!tate( constan( calm( sunt "e&!n!tor!! n succesul Ca"rulu! "!"act!c5 8sarc!n! ! cer!ne clar e,$r!mate(

8l!m!t "e t!m$ n re#olvarea unor o*!ect!ve clare( 8sanc!un! ! recom$ense clar $rev#ute( 8re%ul! constante $entru to! ! res$ectate "e to!( 8rut!na( care s "ea constan ! coeren $ro%ramulu!( 8consec!nele com$ortamentelor s &!e !me"!ate ! &recvente( 8$strarea calmulu! !n"!&erent "e conte,t ! c!rcumstane' Se $re&er un &ee"*ac; $o#!t!v $e *a#a $ro%reselor nre%!strate(v!olena avn" e&ect !nvers ( accentun" &recvena ! !ntes!tatea $ro*lemelor com$ortamentale' Pentru o ev!"en clar a $ro%resulu! este !n"!cat s se ntocmeasc o &! e "e evaluare a com$ortamentulu! n clas5 NU3E ELE< Com$ortament $uncte lun! mar! m!ercur! 7o! v!ner! total Nu st $e scaun Deran7ea# cole%!! <or*e te nentre*at Nu res$ect re%ul!le clase! <!olen &!#!c L!m*a7 ne$otr!v!t Part!c!$are la n"e$l!n!rea sarc!n!lor etc +otal Sau se $oate recur%e la un ta*el al com$otamentelor "e#!ra*!le( ! a celor ne"e#!ra*!le "ar care s &!e cunoscut numa! "e ca"rul "!"act!c ! "!scutat "oar cu $r!n!! ! cu cole%!! !m$l!ca! n e"uca!a co$!lulu!' Pentru co$!! ma! mar! este *ene&!c ! nc6e!erea unu! ((contract- ntre co$!l ! Ca"rul "!"act!c' Pr!nc!$!! "e a*or"are a co$!!lor cu ADHD )$o&esor!! ! cole%!! s nelea% "!&!cult!le ce le ntm$!n co$!lul cu ADHD( )s recunoa tem ! s com*atem actele "e "!scr!m!nare( )s acor"e as!sten( s cola*ore#e ! s !m$l!ce act!v toate $ersoanele "!n clas( )s &ac &a n mo" a"ecvat s!tua!!lor con&l!ctuale( )s sta*!lesc !nte real!ste( )s a!* o a*or"are !n"!v!"ul!#at( )s el!m!ne com$ortamentele $ro*lemat!ce( )recunoa terea ! ncura7area &!ecre! real!#r!( )s e,!ste o evaluare cont!nu(

)s &!e em$at!c!( )s se a$ele#e la e,$er! $enrtu $reven!rea ! com*aterea e eculu!( )s se !n&orme#e( )s cola*ore#e cu ec6!$a mana%er!al a col!!( )s as!%ure a"mos&er ! s$a!u "e lucru( )s $romove#e $ol!t!c! "e !nclu#!une( )s a"o$te at!tu"!n! $o#!t!ve( )s el!m!ne sursele "e "!scr!m!nare( )s asaculte o$!n!!le co$!!lor cu $r!v!re la !nte%rarea real a lor n scoal ! n &am!l!e( )s $stre#e ct ma! multe canale "e comun!care( )s "e#volte un s!stem "e ver!&!care a e&!c!ene! act!v!t!lor( )etc' Pract!ca $e"a%o%!c ( cel $u!n m!e $ersonal m!)a "emonstrat c "ac co$!lul este a*or"at cu res$ect( res$onsa*!l!tate ! em$at!e ! "ac &am!l!a este coo$erant re#ultatele $ot &! "e)a "re$tul s$ectaculoase' =I=LIO>RA?IE5 Dum!tru(I 'AL'.011@4Cons!l!ere Ps!6o$e"a%o%!c( e"!tura Eurostam$a' Po$en!c!(/t( 0112( 3ana%ementul clase! $entru elev!! cu ADHD( >6!" $entru "a"rele "!"act!ce "!n nvmntul $reun!vers!tar( D!"act!ca Pu*l!s6!n% House( Pre"a( <( .coor"onator4(0112( Act!v!tatea !nte%rat "!n %r"!n!( D!"act!ca Pu*l!s6!n% House'