Sunteți pe pagina 1din 13

DIFICULTĂȚILE COPIILOR CU

TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE
(TSI)
STRATEGII DE ADAPTARE
Orice profesionist/cadru didactic care interacționează cu un copil care
prezintă suspiciuni privind prezența unei posibile dizabilități și/sau CES are
obligația de a informa în scris familia acestuia asupra situației suspectate și
de a semnala situația acestuia la DGASPC de domiciliu în vederea
declanșării procedurii de evaluare inițială astfel încât acesta să beneficieze
de diagnostic precoce și intervenție timpurie. Informarea în scris se face cu
avizul directorului unității de învățământ la care este înscris copilul.
TSI = tulburări de origine biologică,
nefiind o consecință a absenței
oportunităților de învățare, a existenței
unor condiții incapacitante sau a unor
condiții defavorabile învățării.
TSI cuprinde dificultăți de învățare a
cititului, scrisului, calculului și
raționamentului matematic, respectiv
dislexia, disgrafia, disortografia și
discalculia.
NU este TSI în următoarele situații:
- coeficientul de inteligență al elevului (IQ) este mai
mic de 85 (prezența unei dizabilități intelectuale sau a
unui intelect limitar);
- deficiențe senzoriale auditive și vizuale necorectate;
- tulburări psihiatrice sau neurologice organice sau
funcționale de achiziție;
- absența oportunităților de învățare (absenteism,
spitalizare prelungită, apartenența la grupuri
defavorizate, nefrecventarea învățământului
preșcolar, lipsa exersării, educație precară sau
insuficientă);
- dezavantaje psihosociale;
- alte influențe externe cu revelanță pentru procesul
de achiziție.

Diagnosticul de dislexie, respectiv de disgrafie se


stabilește, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a
parcurs învățarea tuturor literelor.

Diagnosticul de discalculie se stabilește, de regulă, în


clasa a III-a.
Dificultăți Citire lentă Citire cu
în cu Citirea nu multe
memorarea ignorarea este cursivă greșeli
textului punctuației (confuzii,
inversiuni,
Obosește omisiuni
repede în etc)
timpul
citirii
Dificultăți
în
DISLEXIA înțelegerea
textului
Citește mai
greu în fața
celorlalți
Este
nesigur la
A învățat citirea unor
Greșește
încet și cu litere
Nu citește frecvent
greu
cu plăcere rândul în
literele,
citirea
citirea
textului
silabelor
Alcătuirea Scriere cu
de Nu scrie cu
multe
propoziții plăcere
greșeli Este nesigur
este Scriere
deficitară lentă la scrierea
unor litere

Nu
utilizează în
Inversează
scriere
regulile
gramaticale
DISGRAFIA direcția
trasării liniilor
la scrierea
învățate
DISORTOGRAFIA literelor

Copiere Se Ținerea incorectă a


incorectă orientează instrumentului de
greu în scris, obosirea
pagina Scrierea urâtă, mâinii
Dificultăți dezordonată
caietului,
de scriere sau
nu reușește
după indescifrabilă,
să scrie pe
dictare inestetică
linie
Transpune cu Dificultăți în
dificultate Calculează recunoașterea și
problemele în limbaj lent, nesigur scrierea cifrelor, a
matematic, extrage simbolurilor
cu dificultate matematice
esențialul
Efectuează Scrierea greșită
greu calcule Citirea cu
a cifrelor după
mentale dificultate
dictare
Dificultăți în a cifrelor
începerea de unul scrise
singur a rezolvării
unor probleme
Discalculie Greutăți în
Efort enorm învățarea
în ordinii
memorarea Încurcarea numerelor
tablei ordinii în Noțiunea de
înmulțirii efectuarea cantitate se
operațiilor formează greu Omite, scrie în
locuri greșite
Reține greu Dificultate în sau schimbă
expresii, reuli Greutăți în copierea locul unor
matematice efectuarea celor corectă a cifre
patru operații cifrelor
Limbaj
Psihomotricitate
- întârziere în dezvoltarea vorbirii,
- dominanta de lateritate (stânga –
dislalie prelungită și greu corectibilă,
dreapta) nedezvoltată sau
torsiunea cuvintelor, vocabular sărac,
lateralitate încrucișată, schema
capacitatea de exprimare deficitară,
corporală nesigură, tulburarea
dificultăți în găsirea cuvintelor,
orientării în timp, simț al ritmului
disgramatism, dezvoltarea slabă a
slab dezvoltat
percepției vorbirii

RISCURI DE DEZVOLTARE A TULBURĂRILOR SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE


Percepție vizuală
Mișcare - tulburarea percepției vizuale
fond – formă, a capacității de
- dezvoltarea slabă a mișcărilor diferențiere vizuală, a capacității
ample, a simțului echilibrului, a de analiză vizuală
mișcărilor fine, a dexterității Atenție
manuale, dezvoltarea slabă a
grafomotricității, dezvoltarea slabă a - tulburări de atenție
coordonării oculomotorie Memorie
tulburări auditive, vizuale, de lucru
Atitudinea față de învățare,
particularitățile stilului de învățare
Are greutăți în
organizarea
activităților
zilnice, păstra-
rea obiectelor
în ordine.
Semne observabile în comportament

Se pot dezvolta diferite


mecanisme de apărare și
înlăturare, precum: refuzul Pot apărea simptome
muncii școlare, minciuna (nu somatice: dureri de cap, de
are temă pentru acasă, nu are stomac, de somn, alergii
de învățat). etc.

Din cauza insucceselor


școlare pot apărea
tulburări de autoapreciere
sau tulburări de
comportament.
INSTRUMENTELE METODOLOGICE
sunt completate de către cadrul didactic numai
pentru elevii care prezintă dificultăți de învățare și
demonstrează întârzieri în achiziția abilităților școlare,
după o perioadă de observare la clasă a elevului de 6
luni consecutive pe parcursul aceluiași an școlar.
CRITERIUL 2
CRITERIUL 1
Elevul nu face progrese
Elevul nu atinge
suficiente pentru a atinge
performanța școlară medie
nivelul mediu așteptat al
așteptată conform vârstei și
achizițiilor școlare în ciuda
dezvoltării sale intelectuale,
unui efort susținut de
manifestând deficiențe în
instruire adecvată pe o
achizițiile școlare în una sau
perioadă de timp de 6 luni
mai multe arii.
consecutive.
PROCEDURĂ

Cadrul didactic semnalează


părintelui/tutorelui/reprezentantului legal,
profesorului psiholog, profesorului de
sprijin, logopedului, profesorului consilier
școlar întârzierile în achiziția abilităților
școlare ale elevului împreună cu
recomandarea efectuării unei evaluări
complexe, dacă este cazul.
PLAN EDUCAȚIONAL PERSONALIZAT
După eliberarea certificatului medical cu dianosticul TSI,
părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului cu TSI:
- se adresează CJRAE/CMBRAE, în vederea OSP;
- se adresează unității de învățământ, în vederea întocmirii
Planului educațional personalizat (PEP);
iar unitatea de învățământ:
- are obligația de a adapta procesul educativ-formativ la
nevoile copilului cu TSI;
- pune la dispoziția elevilor cu TSI materialele sau
instrumentele compensatorii, inclusiv tehnologii asistive și
de acces.
Elevii cu TSI vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul
semestrelor.