Sunteți pe pagina 1din 71

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET

RO 0108 . 01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL

FORJOR TRATAMENTIST

200

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

A!"#$%& Ing. Dinu Daniela Ing. Dan 'ugenia Ing. Dociu !eo(ora Ing. alai Maria Ing. -upu G"eorg"e - prof .gr. I Grup colar !e"nologic#Dimitrie Filipescu $ %u&au - prof.gr.I Grup colar In(ustrial )C.%rancoveanu# %raila - prof.gr.II Grup colar )*ng"el align+# !ulcea - prof.gr.I Grup colar In(ustrial Constructii (e Masini ,esita - prof.gr.I Grup colar In(ustrial Constructii (e Masini ,esita

C#'(!)"*'+%& R,-,$,'+%& A(%(",'+. UIP PHARE TVET RO 0108.01 D$. %'/. R#0! D#$%'

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

D,-%'%$,* 1*)%-%1.$%%& Calificarea FORJOR TRATAMENTIST asigur. a/solven0ilor capacitatea (e a e1ecuta semifa/ricate 2i piese forjate 2i matri0ate precum 2i capacitatea (e a e1ecuta opera0ii (e tratament termic preliminar3 interme(iar 2i final 2i opera0ii (e tratament termoc"imic

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

UNITI DE COMPETEN DOMENIUL& MECANIC NIVELUL 2 FORJOR TRATAMENTIST

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

UNITI DE COMPETEN 1. COMUNICARE I NUMERAIE 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI 2. COMUNICARE N LIM3A MODERN 4. ASIGURAREA CALITII . DEZVOLTARE PERSONAL N SCOPUL O3INERII PERFORMANEI 5. IGIENA I SECURITATEA MUNCII 6. LUCRUL IN ECHIP 8. ELA3ORAREA SEMIFA3RICATELOR 7. DOCUMENTAIA TEHNIC PENTRU PRELUCRRI LA CALD 10. ASAM3LRI DEMONTA3ILE I NEDEMONTA3ILE 11. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME8 MATERIALELOR I S.D.V.9!$%)#$ SPECIFICE FORJRII I TRATAMENTELOR TERMICE 12. PREGTIREA SEMIFA3RICATELOR PENTRU FORJARE8 TRATAMENT TERMIC 12. E:PLOATAREA I INTREINEREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE 14. E:ECUTAREA OPERATIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE I TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE 1 . FINISAREA I CONTROLUL FINAL AL PRODUSELOR FORJATE I TRATAMENT TERMIC

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

4. 2. 7. 9. :. ;. <.

COMPETENE CHEIE Comunicare 2i numera0ie 6tili&area calculatorului 2i prelucrarea informa0iei Comunicare 8n lim/a mo(ern. *sigurarea calit.0ii De&voltarea personal. 8n scopul o/0inerii performan0ei Igiena 2i securitatea muncii -ucrul 8n ec"ip. TOTAL

CREDITE 4.5 4.5 4.5 5.: 5.: 5.: 5.: .0

O3SERVAII

4. 2. 7.

COMPETENE TEHNICE GENERALE 'la/orarea semifa/ricatelor Documenta0ia te"nic. pentru prelucr.ri la cal( *sam/l.ri (emonta/ile 2i ne(emonta/ile TOTAL

CREDITE 4.5 4.5 4.5 2.0

O3SERVAII

4. 2. 7. 9. :.

COMPETENE TEHNICE SPECIFICE 6tili&area materiilor prime3 materialelor 2i .D.=.urilor specifice forj.rii 2i tratamentelor termice >reg.tirea semifa/ricatelor pentru forjare 2i tratament termic '1ploatarea 2i 8ntre0inerea utilajelor (in sec0iile (e forjare3 tratamente termice sau termoc"imice '1ecutarea opera0iilor te"nologice (e forjare 2i tratamente termice sau termoc"imice Finisarea 2i controlul final al pro(uselor forjate3 tratament termic sau termoc"imic TOTAL

CREDITE 4.5 4.5 2.5 2.5 4.5 6.0

O3SERVAII

CALIFICAREA & FORJOR TRATAMENTIST NIVELUL 2 UNITI DE COMPETEN N$. 1$". 1. TITLUL UNITII COMPETENE DE COMPETEN C#;!'%1*$, 0% 4. Formulea&a opinii personale pe o tema '!;,$*+%, (at. 2. ,eali&ea&. o scurt. pre&entare utili&?n( imagini illustrative 7. Cite2te 2i utili&ea&. (ocumente scrise 8n NR. CREDITE 1.0 PAG.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

2.

2.

U"%)%<*$,* 1*)1!)*"#$!)!% 0% =$,)!1$*$,* %'-#$;*+%,% C#;!'%1*$, >' )%;?* ;#@,$'.

4.

A(%/!$*$,* 1*)%".+%%

D,<A#)"*$, =,$(#'*). >' (1#=!) #?+%',$%% =,$-#$;*'+,% I/%,'* 0% (,1!$%"*",* ;!'1%%

5.

6.

L!1$!) >' ,1B%=.

8.

E)*?#$*$,* (,;%-*?$%1*",)#$

7.

D#1!;,'"*+%* ",B'%1. =,'"$! =$,)!1$.$% )* 1*)@ A(*;?).$% @,;#'"*?%), ',@,;#'"*?%), U"%)%<*$,*

10.

0%

11.

;*",$%%)#$

lim/aj (e specialitate 9. >relucrea&. 2i interpretea&2 grafic re&ultatele o/0inute pe o sarcina (at. 4. '1ploatea&. /a&e (e (ate 2. >re&int. informa0ii inclu&?n( te1t3 numere 2i imagini 7. Comunic. prin Internet 4. ,eceptea&. mesaje orale 2. ,ecep0ionea&. mesaje scrise 7. '1prim. mesaje orale 9. '1prim. mesaje scrise :. >articip. la conversa0ii 4. *plic. normele (e calitate 8n (omeniul (e activitate 2. 6tili&ea&. meto(e stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii 4. *nali&ea&. caracteristicile personale 2i factorii implicate 8n (e&voltarea carierei 2. '1prim. op0iuni privin( traseul personal (e e(uca0ie 2i formare profesional. 4. *plic. legisla0ia 2i reglement.rile privin( securitatea 2i s.n.tatea la locul (e munc.3 prevenirea 2i stingerea incen(iilor 2. Ia m.suri pentru re(ucerea factorilor (e risc (e la locul (e munc. I(entific. sarcinile 2i resursele necesare pentru atingerea o/iectivelor. @2i asum. rolurile care 8i revin 8n ec"ip. Cola/orea&. cu mem/rii ec"ipei pentru 8n(eplinirea sarcinilor. 4. *nali&ea&. propriet.0ile materialelor metalice 2. I(entific. procesele (e ela/orare a materialelor metalice 7. ,ecunoa2te tipurile (e semifa/ricate 4. ,eali&ea&. (esenele (e e1ecu0ie la asam/l.ri mecanice 2. ta/ile2te succesiunea opera0iilor te"nologice 7. Interpretea&. fi2. te"nologic. 4. I(entific. tipuri (e solicit.ri mecanice 2. *lege organele (e ma2ini a(ecvate sistemelor te"nice 7. I(entific. mecanismele (in sistemele te"nice mecanice 4.>reci&ea&. tipurile (e materii prime 2i materiale

1.0

1.0

0.

0.

0.

0.

1.0

1.0

1.0

1.0 7

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

12.

12.

14.

=$%;,8 ;*",$%*),)#$ 0% 2.>reci&area tipurilor (e D=- uri specifice opera0iilor (e forjare 2i S.D.V.9!$%)#$ (=,1%-%1, tratament termic -#$C.$%% 0% 7.'1ecut. opera0iile (e preg.tire a materiilor prime3 materialelor 2i .D.=."$*"*;,'",)#$ ",$;%1, urilor P$,/."%$,* 4.'1ecut. opera0ii (e preg.tire a semifa/ricatelor (,;%-*?$%1*",)#$ 2. upraveg"ea&. opera0ia (e 8nc.l&ire a =,'"$! -#$C*$, 0% semifa/ricatelor (estinate forj.riiA tratamentelor termice 2i termoc"imice "$*"*;,'" ",$;%1 ED=)#*"*$,* 0% 4.'valuea&. starea utilajelor (e forjare 2. 'valuea&. starea utilajelor (e tratament >'"$,+%',$,* !"%)*C,)#$ termic 2i termoc"imic @%' (,1+%%), @, -#$C*$,8 7.=erifi.a utilajele au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratament termic 2i termoc"imic "$*"*;,'", ",$;%1, 0% 9.Coman(. utilajul (e /a&. 2i au1iliar ",$;#1B%;%1, :.'1ecut. lucr.ri (e 8ntre0inere a utilajelor (e /a&. 2i au1iliare ED,1!"*$,* 4.6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nic. referitoare la opera0iile (e forjare #=,$*+%%)#$ 2.6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nic. ",B'#)#/%1, @, -#$C*$, referitoare la con(i0iile (e aplicare a tratamentelor termice 0% "$*"*;,'", ",$;%1, 7. '1ecut. opera0iile (e /a&. la forjare 0% ",$;#1B%;%1, Brefularea3 8ntin(erea3 g.urirea3 8n(oirea3 r.sucireaC sau tratamentul termic Bsupraveg"erea ap.raturii (e m.sur. 2i control3 manipularea semifa/ricatelorApieselorC 9.=erific. perio(ic starea utilajelor 2i gra(ul (e u&ur. al sculelor (e forjareAtratament termic 2i termoc"imic :.,eme(iea&. (efectele ce apar 8n timpul procesului (e forjare3 respectiv tratament termic sau termoc"imic F%'%(*$,* 0% 1#'"$#)!) 4.,eali&ea&. controlul (e calitate al pieselor finite -%'*) *) =$#@!(,)#$ 2.Completea&. /uletine (e calitate -#$C*", 0% "$*"*;,'" 7.Finisea&. pro(usele forjateAtratate termic sau termoc"imic ",$;%1

1.0

2.0

2.0

1 .

1.0

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& V*)#*$, C$,@%"&

1. COMUNICARE I NUMERAIE E2F 4.5

C#;=,",'+,& 1 Formulea&. opinii personale pe o tem. (at. 2 ,eali&ea&. o scurt. pre&entare utili&?n( imagini ilustrative 2 Cite2te 2i utili&ea&. (ocumente scrise 8n lim/aj (e specialitate 4. >relucrea&. 2i interpretea&. grafic re&ultatele o/0inute pe o sarcin. (at.
Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 1& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

1. COMUNICARE SI NUMERAIE E2F Formulea&. opinii personale pe o tem. (at.

'la/orarea opiniilor personale pe o tem. (at. '1punerea (e motive 8n lim/aj (e specialitate 'valuarea interven0iei personale 8n func0ie (e opiniile celorlal0i

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Dpinii personale: '1punere (e motive o/serva0ii3 ju(ec.0i (e valoare3 scurte inform.ri (ocumentate argument.ri pe /a&a e1perien0ei3 pe /a&a unui e1periment reali&at3 prelu.ri (e motive (in manuale 2i articole (e specialitate urm.rirea reac0iilor participan0ilor3 notarea r.spunsurilor primite3 reconsi(erarea propriei po&i0ii 8n func0ie (e opiniile au(ien0ei

'valuarea interven0iei:

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e orale 2i scrise B tip eseuC prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s ela/ore&e opinii personale pe o tem (at3 8n lim/aj (e specialitate3 conform criteriilor (e performan0 BaC 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice B tip joc (e rol C prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s e1pun. o interven0ie 2i s. o evalue&e 8n func0ie (e opinia celorlal0i3 conform criteriilor (e performan0. B/C 2i BcC 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

10

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 2& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

1. COMUNICARE SI NUMERAIE E2F ,eali&ea&. o scurt pre&entare utili&?n( imagini ilustrative

electarea 2i or(onarea logic. a te1tului 2i imaginilor asociate3 (in surse variate *legerea unei mo(alit.0i ilustrative (e e1punere a informa0iilor >re&entarea ilustrat. a materialului folosin( (iferite mijloace (e ilustrare

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Imagini asociate: Mo(alit.0i 2i mijloace (e ilustrare: '1punerea informa0iilor: (esene3 (iagrame3 sc"i0e3 fotografii3 grafice postere3 (iapo&itive3 filme3 aplica0ii grafice pe calculator in(ic. sursele cercetate3 folose2te (ate3 argumentea&.3 contact vi&ual cu au(ien0a3 accentuea&. i(eile principale3 lim/ajul trupului3 vor/ire clar te"nici (e pre&entare cu suport vi&ual

>re&entare ilustrat.: P$#?, @, EA*)!*$,

>ro/e practice prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s selecte&e3 s or(one&e informa0iile3 s. aleag. mo(alit.0i ilustrative (e e1punere a acestora si s pre&inte materialul reali&at conform criteriilor (e performan0 BaC3 B/C 2i BcC3 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

11

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 2& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

1. COMUNICARE SI NUMERAIE E2F Cite2te 2i utili&ea&. (ocumente scrise 8n lim/aj (e specialitate

electarea (ocumentelor (in surse speciali&ate 6tili&area informa0iilor 8n activit.0i profesionale Completarea sau re(actarea corect a (ocumenta0iei pentru sarcini (e lucru

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& urse speciali&ate: *ctivit.0i profesionale: ,e(actarea corecta: Documenta0ie: manuale3 articole3 reviste3 stu(ii3 Internet3 (ocumenta0ii te"nice activit.0i (efinite 8n ca(rul calific.rii ortografie3 punctua0ie3 forma structurat registre3 /onuri3 evi(en0e simple3 jurnale3 corespon(en0 oficial3 C=-uri

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e orale 2i scrise prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s selecte&e (ocumentele3 s e1trag. 2i s sinteti&e&e informa0iile necesare pe o anumit tem3 conform criteriului (e performan0 BaC3 8n concor(an0 cu con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s utili&e&e lim/ajul (e specialitate 8n activit.0i profesionale3 conform criteriului (e performan0 B/C3 8n concor(an0 cu con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e scrise sau practice prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s complete&e (ocumente3 conform criteriului (e performan0 BcC3 8n concor(an0 cu con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

12

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 4&

1. COMUNICARE SI NUMERAIE E2F >relucrea&. 2i interpretea&. grafic re&ultatele o/0inute pe o sarcin (at.

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F E@F 'fectuarea (e calcule cu gra( me(iu (e (ificultate 8ntr-o sarcin. (at. electarea meto(elor grafice a(ecvate ,epre&entarea grafic. corect a re&ultatelor prin (iferite mijloace grafice 6tili&area mijloacelor grafice pentru interpretarea re&ultatelor

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Calcule cu gra( me(iu (e (ificultate: formule (e calcul3 algoritmi (e calcul Mijloace grafice: ,epre&entare corect: toleran0 Interpretare: con(i0ii (e a(misi/ilitate a parametrilor calcula0i3 compara0ii cu valori3 pro/e etalon sau stan(ar(e sc"i0e3 grafice3 (iagrame3 ".r0i3 sc"eme te"nologice scar3 legen(3 form 8ngrijit.3 acurate0e3

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&. c este capa/il s calcule&e3 s. opere&e cu mijloace grafice 2i s. interprete&e re&ultatele o/0inute3 conform criteriilor (e performan0 aC3 /C 2i BcC3 8n concor(an0 cu con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

13

T%")!) U'%".+%%&

2. UTILIZAREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI E2F 4.5

V*)#*$, C$,@%"&

C#;=,",'+,& 1. '1ploatea&. /a&e (e (ate 2. >re&int. informa0ii inclu&?n( te1t3 numere 2i imagini 2. Comunic. prin Internet

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

14

T%")!)

U'%".+%%&

2.UTILIZAREA CALCULATORULUI INFORMAIEI E2F '1ploatea&. /a&e (e (ate

PRELUCRAREA

C#;=,",'+* 1&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F E@F Ilustrarea tipurilor (e (ate >re&entarea structurii unei /a&e (e (ate @nc.rcarea unei /a&e (e (ate @ntre0inerea unei /a&e (e (ate

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& !ipuri (e (ate: numerice3 alfanumerice3 (ate calen(aristice3 2ir (e caractere3 memo ta/ele Bnume componente3 tip3 (imensiuneC intro(ucere 2i vali(are (ate a(.ugare3 actuali&are3 (ocumenta0iei au1iliare 2tergere3 salvare3 consultarea

tructura /a&ei (e (ate: @nc.rcare: @ntre0inerea /a&ei (e (ate:

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e orale prin care elevul (emonstrea& c este capa/il s e1emplifice tipuri (e (ate conform criteriului (e performan0 BaC cuprin&?n( con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e scriseAorale prin care elevul (emonstrea& c este capa/il s (escrie structura unei /a&e (e (ate conform criteriului (e performant B/C cuprin&?n( con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea& c este capa/il s intre0in o /a& (e (ate conform criteriilor (e performan0 BcC 2i B(C cuprin&?n( con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&a c este capa/il s utili&e&e o /a& (e (ate conform criteriului (e performan0 BeC cuprin&?n( con(i0iile (e aplica/ilitate.
Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

15

T%")!)

U'%".+%%&

2.UTILIZAREA CALCULATORULUI INFORMAIEI E2F

PRELUCRAREA

C#;=,",'+* 2&

>re&int informa0ii inclu&?n( te1t3 numere 2i imagini

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F E@F In(icarea formatelor (e pre&entare a informa0iilor Completarea unui format cu te1t3 numere 2i imagini ,eali&area unei e1puneri a(ecvate temei alese >re&entarea aplica0iei

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Formate (e pre&entare: Completare formate: ,eali&area e1punerii: >re&entarea aplica0iei: tipuri pre(efinite3 /utoane (e ac0iune e(itare te1t3 inserare imagini3 sunet3 ta/el 8nl.n0uirea paginilor3 crearea leg.turilor (erularea paginilor Bautomat3 manualC3 anima0ie

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice 2i orale prin care elevul (emonstrea& c este capa/il s complete&e formatul (e pre&entare3 s reali&e&e 2i s pre&inte o e1punere3 conform criteriilor (e performan0 BaC3 B/C3 BcC si B(C 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

16

T%")!)

U'%".+%%&

2.UTILIZAREA CALCULATORULUI INFORMAIEI E2F Comunicare prin Internet

PRELUCRAREA

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F 6tili&area te"nicilor (e cutare a(ecvate surselor (e informa0ii '1tragerea informa0iilor relevante Folosirea meto(elor (e sc"im/ al informa0iilor

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& urse (e informa0ii: !e"nici (e cutare: Meto(e (e sc"im/: Internet3 fi2iere (e pe (isc"ete3 CD-,DM-uri motoare cutare Internet3 cuvinte-c"eie3 grupuri (e cuvinte e-mail3 (ialog3 (e&/atere on-line3 forum3 liste (e (iscu0ie a informa0iilor

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care elevul (emonstrea& c este capa/il s utili&e&e te"nici (e cutare3 s e1trag 2i s fac sc"im/ (e informa0ii3 conform criteriilor (e performan0 BaC3 B/C 2i BcC 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

17

T%")!) U'%".+%%& V*)#*$, C$,@%"&

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F 4.5

C#;=,",'+,& 1. ,eceptea&. mesaje orale 2. ,eceptea&. mesaje scrise 2. '1prim. mesaje orale 4. '1prim. mesaje scrise . >articip. la conversa0ii

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

18

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 1&

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F ,eceptea&. mesaje orale

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F @n0elegerea punctelor esen0iale 8n vor/irea stan(ar( clar. pe teme familiare Bactivit.0i coti(iene3 petrecerea timpului li/erC Desprin(erea i(eilor principale (in emisiuni ra(io 2i != pe teme (e actualitate3 interes personal A profesional ta/ilirea leg.turilor 8ntre mesajul au(iat 2i propria e1perien0.

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& =or/ire stan(ar(: !eme (e actualitate: >ropria e1perien0.: P$#?, @, EA*)!*$, >ro/. (e evaluare scris. Btip testC prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. 8n0eleag. punctele esen0iale 2i s. (esprin(. i(eile principale3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BaC3 B/C 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate >ro/. (e evaluare oral. prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. sta/ileasc. leg.turi 8ntre mesaje3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BcC 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate cuvinte3 e1presii3 propo&i0ii3 fra&e legate (e propriul $eu# 2i leg.turi afectiv - emo0ionale (intr-un te1t aspecte legate (e organi&area vie0ii coti(iene3 economice3 sociale3 culturale activitateAevenimente profesionale3 tr.ire afectiv-emo0ional.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

19

T%")!) U'%".+%%&

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F

C#;=,",'+* 2& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

,eceptea&. mesaje scrise

@n0elegerea unor te1te re(actate 8ntr-un lim/aj u&ual sau specific personalAprofesional >relucrarea informa0iilor o/0inute (in (escrierea evenimentelor Deco(area informa0iilor cuprinse 8n ta/ele3 sc"eme3 (iagrame

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& -im/aj u&ualAspecific: >relucrarea informa0iei: Deco(are: cuvinte3 e1presii3 termeni specifici 2i 8nca(rare 8n conte1t 8n0elegere3 a(aptare3 utili&are (e termeni 2i terminologii specifice (omeniului (esprin(erea sensului3 co(urilor lingvistice

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/. (e evaluare scris. Btip testC prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. 8n0eleag. te1te 2i s. prelucre&e informa0ii3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BaC3 B/C 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate >ro/. (e evaluare oral. prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. (eco(e&e informa0ii3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BcC 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

20

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 2&

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F '1prim. mesaje orale

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F 6tili&area unor e1presii coerente 8n (escrierea e1perien0elor 2i a altor activit.0i (in pro1imitate >re&entarea unei activit.0i legate (e profesiune *rgumentarea opiniilor3 proiectelor personale 2i profesionale

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& >ro1imitate: *ctivit.0i Dpinii: 2coal.3 colegi3 comunitate3 (omeniu profesional specifice fiec.rui (omeniu profesional pro 2i contra 8n sus0inerea unor sarcini (e lucru

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/. (e evaluare scris. B tip test C 2i orale prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. utili&e&e e1presii 2i s. pre&inte activit.0i3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BaC3 B/C 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate >ro/e orale prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. enun0e 2i s. argumente&e opiniile personale3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BcC 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

21

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* 4& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F '1prim. mesaje scrise

,e(actarea unui te1t coerent pe teme familiare sau (e interes personalAprofesional 'la/orarea corespon(en0ei personale 2i completarea (ocumentelor (e lucru Descrierea impresiilor asupra evenimentelor coti(iene 2i a e1perien0elor profesionale

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& !eme familiare: Corespon(en0.A (ocumente (e lucru: '1perien0e profesionale: (escrierea familiei3 programul &ilnic3 o &i (e lucru3 activit.0i profesionale repetate scrisori personale3 facturi pro-form.3 facturi3 (ocumente (e evi(en0. primar.3 inventarieri3 C=-ul european reali&.ri 2i succese 8n activitate3 ne8mpliniri profesionale3 motiva0ie3 rela0ii 8n ec"ip.3 interese

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/. (e evaluare scris. prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. re(acte&e te1te3 s. ela/ore&e corespon(en0 2i s. (escrie impresiile3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BaC3 B/C3 BcC 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

22

T%")!) U'%".+%%& C#;=,",'+* & C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F

2. COMUNICARE N LIM3A MODERN E2F >articip. la conversa0ii

us0inerea spontan. (e conversa0ii pe teme familiare3 (e interes personal 2i profesional Descrierea aspectelor comune mai multor (omenii (e activitate

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Conversa0ie pe teme familiare:

8n (iverse mijloace (e transport 8ntr-o regiune un(e se vor/e2te lim/a sau lim/a este selectata conven0ional3 (espre timpul li/er3 familie3 opera0iuni (e lucru3 meto(e (e operare3 interac0iuni cu alte meserii 2i rela0ii (e lucru opera0iuni (e lucru comune sau (e interes reciproc 8n ca(rul aceleia2i organi&a0ii sau cu al0i /eneficiari Bfurni&oriA(istri/uitoriC

*specte comune:

P$#?, @, EA*)!*$,

>ro/. (e evaluare oral. prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. converse&e 2i s. (escrie aspecte comune mai multor (omenii3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriile (e performan0. BaC3 B/C 2i 8n con(i0iile (e aplica/ilitate

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

23

T%")!) !'%".+%%& V*)#*$, C$,@%"&

4. ASIGURAREA CALITII E2F 53:

C#;=,",'+,& 4. *plic. normele (e calitate 8n (omeniul (e activitate 2. 6tili&ea&. meto(e stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii.

Domeniul: Mecanic Nivelul: 2 Calificarea: Forjor tratamentist

24

T%")!) !'%".+%%&

4. ASIGURAREA CALITII E2F

C#;=,",'+* '$. 1& C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F

*plic. normele (e calitate 8n (omeniul (e activitate

I(entificarea normelor (e calitate specifice (omeniului propriu (e activitate ,elatarea cerin0elor (e calitate impuse (e normative pentru propriul loc (e munc. 6tili&area normelor (e calitate 8n activitatea curent.

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& Norme (e calitate: Cerin0e (e calitate: instruc0iuni (e lucru3 caiet (e sarcini3 norme interne3 criterii 2i in(icatori na0ionale3 europene 2i interna0ionale care reglementea&. activitatea ca proces Bintr.ri3 (e&voltare3 ie2iriC

P$#?, @, ,A*)!*$, >ro/e orale 2i practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice 2i s. utili&e&e norme (e calitate specifice (omeniului s.u (e cativitate3 a2a cum reiese (in criteriile (e performan0. BaC 2i BcC 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e orale prin care can(i(atul s. (emonstre&e c. este capa/il s. pre&inte criteriile (e calitate (in norme specifice locului s.u (e munc. a2a cum este specificat 8n criteriul (e performan0. B/C 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) !'%".+%% &

4. ASIGURAREA CALITII E2F

C#;=,",'+* '$. 2 &

6tili&ea&. meto(e stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii

C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F 'numerarea meto(elor stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii Descrierea proce(urilor specifice meto(elor stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii *plicarea meto(elor stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii 8n activitatea proprie

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& Meto(e stan(ar(i&ate: *plicare: (efinite 8n func0ie (e mo(elul (e management al calit.0ii a(optat (e organi&a0ie autoevaluarea propriei activit.0i 8n raport cu in(icatori 2i criterii (in stan(ar(ele interna0ionale privin( calitatea3 a(optate (e mo(elul (e managemnt al calit.0ii 8n organi&a0ie >roce(uri specifice: etapele 2i ac0iunile (e evaluare3 autoevaluare 2i control or(onate logic - corespun&.toare meto(elor stan(ar(i&ate (efinite mai sus

P$#?, @, ,A*)!*$, >ro/e orale 2i practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. e1plice 2i s. aplice meto(e stan(ar(i&ate (e asigurare a calit.0ii3 a2a cum este specificat 8n criteriile (e performa0. BaC3 B/C3 BcC 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) !'%".+%%&

.DEZVOLTARE PERSONAL N SCOPUL O3INERII PERFORMANEI E2F

V*)#*$, 1$,@%"&

53:

C#;=,",'+,& 4. *nali&ea&. caracteristicile personale 2i factorii implica0i 8n (e&voltarea carierei 2. '1prim. op0iuni privin( traseul personal (e e(uca0ie 2i formare profesional.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) !'%".+%%&

. DEZVOLTAREA PERSONAL N SCOPUL O3INERII PERFORMANEI E2F

C#;=,",'+* '$. 1&

*nali&ea&. caracteristicile personale 2i factorii implica0i 8n (e&voltarea carierei

E*F I(entificarea progresului 8n (e&voltarea personal. E?F *nali&area factorilor care influen0ea&. (e&voltarea carierei E1F 'stimarea poten0ialului (e sc"im/are personal. 2i profesional.

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& Factori: >oten0ial (e sc"im/are personal.: >oten0ial (e sc"im/are profesional.: raportul (intre competen0ele personale 2i coman(a social. (iferen0a (intre aspira0ii 3 interese 2i posi/ilit.0i personali3 socialiE favora/ili-nefavora/iliE interni-e1terni

P$#?, @, ,A*)!*$, >ro/e orale (e evaluare prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. anali&e&e caracteristicile personale 2i factorii implica0i 8n (e&voltarea carierei3 8n con(i0iile criteriilor (e performan0. BaC 2i B/C 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate. >ro/e orale (e evaluare prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. estime&e poten0ialul (e sc"im/are personal. 2i profesional. 8n con(i0iile criteriului (e performan0. BcC 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) !'%".+%%&

. DEZVOLTAREA PERSONAL N SCOPUL O3INERII PERFORMANEI E2F

C#;=,",'+* '$. 2&

'1prim. op0iuni privin( traseul personal (e e(uca0ie 2i formare profesional.

E*F I(entificarea traseelor posi/ile (e e(ucare 2i formare profesional. E?F Corelarea cerin0elor (e formare profesional. cu posi/ilit.0ile proprii E1F >roiectarea op0iunii (e formare profesional. pe termen scurt 2i me(iu

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& trategie: !ermen scurt: !ermen me(iu: o/iective3 ac0iuni3 meto(e3 mijloace 4 an 2-7 ani

P$#?, @, ,A*)!*$, >ro/e orale (e evaluare prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. proiecte&e o op0iune (e formare profesional. pe termen scurt 2i me(iu3 0in?n( cont (e traseele posi/ile 2i 8n corelare cu posi/ilit.0ile proprii3 8n con(i0iile criteriilor (e performan0. BaC - BcC 2i cuprin&?n( toate con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& V*)#*$, C$,@%"&

5. IGIENA I SECURITATEA MUNCII E2F 08

C#;=,",'+,& 1.

*plic. legisla0ia 2i reglement.rile privin( securitatea 2i s.n.tatea la locul (e munc.3 prevenirea 2i stingerea incen(iilor Ia m.suri pentru re(ucerea factorilor (e risc (e la locul (e munc.

2.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& 5. IGIENA I SECURITATEA MUNCII E2F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C#;=,",'+* '$. 1& *plic. legisla0ia 2i reglement.rile privin( securitatea 2i s.n.tatea la locul (e munc.3 prevenirea 2i stingerea incen(iilor FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& BaC @nsu2irea (repturilor 2i responsa/ilit.0ilor la locul (e munc. 8n func0ie (e normele prev.&ute la instructajele (e protec0ia muncii =erificarea e1isten0ei 2i integrit.0ii mijloacelor (e protec0ie la locul (e munc. ,aportarea situa0iilor care pun 8n pericol securitatea in(ivi(ual. 2i colectiv.

B/C BcC

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*", & Drepturi : ,esponsa/ilit.0i: Mijloace (e protec0ie: itua0ii: instructaj perio(ic3 ec"ipament (e protec0ie 8nsu2irea3 respectarea3 aplicarea normelor ec"ipamente (e protec0ie specifice locului (e munc. Becrane (e protec0ie3 casc.3 masc. (e ga&3 2or03 m.nu2iC a/sen0a mijloacelor (e protec0ie3 integritatea mijloacelor (e protec0ie

P$#?, @, ,A*)!*$, & >ro/e oraleAscrise prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. recunoasc. (repturile 2i responsa/ilit.0ile conform criteriilor (e performan0. BaC 3 acoperin( aria (e aplica/ilitate specificat.. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. verifice e1isten0a 2i integritatea mijloacelor (e protec0ie la locul (e munc. 2i s. raporte&e situa0iile care pun 8n pericol securitatea in(ivi(ual. 2i colectiv. conform criteriilor (e performan0. B/C 3 BcC acoperin( aria (e aplica/ilitate specificat..

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

5. IGIENA I SECURITATEA MUNCIIE2F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C#;=,",'+* '$. 2& Ia m.suri pentru re(ucerea factorilor (e risc FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& BaC B/C BcC I(entificarea factorilor (e risc ,aportarea pre&en0ei factorilor (e risc @nl.turarea factorilor (e risc

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*", & Factori (e risc : su/stan0e periculoase3 viru2i3 /acterii3 curen0i (e aer3 temperatur.3 umi(itate3 ventila0ie3 &gomote3 vi/ra0ii3 ra(ia0ii oral. sau scris. reme(ierea (efec0iunilor ap.rute la ec"ipamentele (e protec0ie3 respectarea normelor (e protec0ie

,aportare: @nl.turare:

P$#?, @, ,A*)!*$, & >ro/e practice prin care elevul este capa/il s. i(entifice 2i s. 8nl.ture factorii (e risc (e la locul (e munc. conform criteriilor (e performan0. BaC 3 BcC acoperin( aria (e aplica/ilitate specificat.. >ro/e scrise Aorale prin care elevul este capa/il s. raporte&e factorii (e risc (e la locul (e munc. conform criteriilor (e performan0. B/C acoperin( aria (e aplica/ilitate specificat..

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& V*)#*$, C$,@%"&

6. LUCRUL N ECHIP E2F 53:

C#;=,",'+,& 1. I(entific. sarcinile 2i resursele necesare pentru atingerea o/iectivelor 2. @2i asum. rolurile care 8i revin 8n ec"ip. 2. Cola/orea&. cu mem/rii ec"ipei pentru 8n(eplinirea sarcinilor

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

6. LUCRUL N ECHIP E2F

C#;=,",'+* 1&

I(entific. sarcinile 2i resursele necesare pentru atingerea o/iectivelor

C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F I(entificarea o/iectivelor lucrului 8n ec"ip. Descrierea sarcinilor (e lucru 8n ec"ip. electarea resurselor necesare atingerii o/iectivelor

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& D/iective: arcini : ,esurse : P$#?, @, ,A*)!*$, P$#?, #$*), 0% (1$%(, prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice o/iectivele lucrului 8n ec"ip. 2i s. (escrie sarcinile (e lucru 8n ec"ip.3 conform criteriilor (e performan0. *F 2i ?F 2i a preci&.rilor (in con(i0iile (e aplica/ilitate. P$#?, =$*1"%1, E "%= ,D,$1%+%! F prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. selecte&e resursele necesare atingerii o/iectivelor3 conform criteriului (e performan0. 1F 2i a preci&.rilor (in con(i0iile (e aplica/ilitate. informa0ionale3 organi&atorice3 ac0ionale profesionale3 sociale informa0ii3 materiale3 umane

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

6. LUCRUL N ECHIP E2F

C#;=,",'+* 2&

@2i asum. rolurile care 8i revin 8n ec"ip.

C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F ,aportarea po&i0iei in(ivi(uale la ceilal0i *sumarea 2i promovarea atitu(inilor constructive 8n grup Ini0ierea ac0iunilor 8n grup

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& >o&i0ia in(ivi(ual.: *titu(ini: *c0iuni: inclus3 e1clus3 su/or(onat3 coor(onator3 ini0iator3 raportor sprijin3 implicare3 interes3 8ncurajare3 motivare3 soli(ari&are finali&are (e sarcini proprii3 (istri/uire (e sarcini 8n ec"ip.3 supraveg"erea finali&.rii unor opera0iuni3 raportarea re&ultatelor

P$#?, @, ,A*)!*$, P$#?, =$*1"%1, E"%= ,D,$1%+%!8 C#1 @, $#)F prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. raporte&e po&i0ia in(ivi(ual. fa0. (e ceilal0i3 s.-2i asume 2i s. promove&e atitu(ini constructive 8n grup3 s. ini0ie&e ac0iuni 8n grup3 conform criteriilor (e performan0. *F8 ?F8 1F 2i a preci&.rilor (in con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

6. LUCRUL N ECHIP E2F

C#;=,",'+* 2&

Cola/orea&. cu mem/rii ec"ipei pentru 8n(eplinirea sarcinilor

C$%",$%% @, =,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F ,ecunoa2terea competen0ei mem/rilor ec"ipei Corelarea propriilor sarcini cu ale ec"ipei *(optarea unor m.suri (e eficienti&are a lucrului in ec"ip.

C#'@%+%% @, *=)%1*?%)%"*",& Competen0a: Corelare (e sarcini: preg.tire profesional.3 po&i0ia fa0. (e grup3 atitu(ini3 gra( (e motivare3 interese e1plica0ii (e sarcini3 8nca(rare 8n timp3 respectarea unui plan comun3 asigurarea ec"ili/rului (e sarcini 8n ec"ip.3 negocierea sarcinilor verific.ri ale calit.0ii sarcinilor3 corec0ii 2i a(apt.ri ale planului comun3 recunoa2terea meritelor

M.suri:

P$#?, @, ,A*)!*$, P$#?, #$*), 0% (1$%(, E"%= -%0, @, *!"#,A*)!*$,F8 prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. recunoasc. competen0ele mem/rilor ec"ipei 2i s. corele&e propriile sarcini cu ale ec"ipei3 conform criteriilor (e performan0. *F8 ?F 2i a preci&.rilor (in con(i0iile (e aplica/ilitate. P$#?, (1$%(, 0% =$*1"%1, E"%= ,D,$1%+%!F8 prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. a(opte unele m.suri (e eficienti&are a lucrului 8n ec"ip. conform criteriului (e performan0. 1F 2i a preci&.rilor (in con(i0iile (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& V*)#*$, C$,@%"&

8. ELA3ORAREA SEMIFA3RICATELOR E2F 435

C#;=,",'+,& 4. *nali&ea& propriet0ile materialelor metalice 2. I(entific procesele (e ela/orare a materialelor metalice 7. ,ecunoa2te tipurile (e semifa/ricate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& C#;,",'+* 1&

8. ELA3ORAREA SEMIFA3RICATELOR E2F *nali&ea& propriet0ile materialelor metalice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F I(entificarea propriet0ilor specifice aliajelor fier-car/on I(entificarea propriet0ilor specifice aliajelor neferoase

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& >ropriet0i: Materiale fieroase: fi&iceE c"imiceE mecaniceE te"nologice o0eluriE fonte

Materiale neferoase: cupru 2i aliajele saleE aluminiu 2i aliajele saleE aliaje pe /a&a (e staniu plum/

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice propriet0ile specifice aliajelor fier car/on conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice propriet0ile specifice aliajelor neferoase utili&ate la ela/orarea semifa/ricatelor conform criteriilor (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& C#;=,",'+* 2&

8. ELA3ORAREA SEMIFA3RICATELOR E2F I(entifica procesele (e ela/orare a materialelor metalice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F E1F I(entificarea utilajelor3 instala0iilor 2i aparatelor (e /a& (in sectorul (e ela/orare >reci&area materiilor prime 2i materialelor au1iliare utili&ate la ela/orarea materialelor metalice 6rmrirea flu1ului te"nologic (e ela/orare a materialelor metalice

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Instala0ii (e ela/orare: Materii prime 2i materiale: furnalulE cuptoare (e ela/orareE /i (e electroli& minereu E cocsE fon(an0ii

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice utilajele3 instala0iile 2i aparatele (in sectorul (e ela/orare conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s preci&e&e materiile prime 2i materialele au1iliare utili&ate la ela/orarea materialelor metalice conform criteruilui (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& ca este capa/il s urmreasca flu1ul te"nologic (e ela/orare a materialelor metalice conform criteriului (e performanta BcC si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& C#;=,",'+* 2& C$%",$%% @, P,-#$;*'+G& E*F E?F

8. ELA3ORAREA SEMIFA3RICATELOR E2F ,ecunoa2te tipurile (e semifa/ricate

I(entificarea pro(uselor o/0inute prin laminare la cal( *legerea semifa/ricatelor 8n func0ie (e (omeniile (e utili&are

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& >ro(use laminate: emifa/ricate: /areE profileE ta/leE /en&iE teviE s?rme lingouriE /areE /lumuriE sle/uri

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice pro(usele o/0inute prin laminare la cal( conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s aleag semifa/ricatele 8n func0ie (e (omeniul (e utili&are conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%&

7. DOCUMENTAIA TEHNIC PENTRU PRELUCRRI LA CALD E2F 435

V*)#*$, 1$,@%"&

C#;=,",'+,& 4. ,eali&ea& (esenele (e e1ecu0ie la asam/lrile mecanice 2. Interpretea& fi2a te"nologic 7. Interpretea& planul (e operatii

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& 7. DOCUMENTAIA TEHNIC PENTRU PRELUCRRI LA CALD E2F C#;=,",'+* 1& ,eali&ea& (esenele (e e1ecu0ie la asam/lrile mecanice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F ,epre&entarea 2i cotarea organelor (e ma2ini ,epre&entarea 2i cotarea asam/larilor mecanice

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Drgane (e ma2ini: elemente NituriE ar/oriE a1eE osiiE pivo0iE fusuriE ro0i (in0ateE peneE arcuriE elastice *sam/lri mecanice: *sam/lri nituite3 su(ate3 filetate3 prin caneluri3 cu elemente elastice3 cu pene

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice3 scrise 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s repre&inte 2i s cote&e organele (e ma2ini conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice3 scrise 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s repre&inte 2i s cote&e asam/lrile mecanice conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& 7. DOCUMENTAIA TEHNIC PENTRU PRELUCRRI LA CALD E2F C#;=,",'+* 2& Interpretea& fisa te"nologic

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F E1F I(entificarea materialului necesar e1ecu0iei conform fisei te"nologice I(entificarea opera0iilor te"nologice prev&ute 8n fisa te"nologic I(entificarea D=-urilor 2i utilajelor in(icate 8n fisa te"nologic

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Materiale: Dpera0ii: D=-uri: 6tilaje: semifa/ricate (in materiale fieroase 2i nefieroase pregtitoare3 (e prelucrare3 (e finisare ciocane3 nicovale3 fierstraie3 pile3 taro&i3 filiere ma2ini (e gurit3 (e poli&at

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s recunoasc materialele necesare e1ecu0iei conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice operatiile te"nologice prev&ute 8n fi2a te"nologic conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il i(entifice D=-urile 2i utilajele in(icate 8n fi2a te"nologic conform criteriului (e performanta BcC si con(itiilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& 7. DOCUMENTAIA TEHNIC PENTRU PRELUCRRI LA CALD E2F C#;=,",'+* 2& Interpretea& planul (e operatii

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F ,ecunoa2terea sim/olurile utili&ate 2i repre&entrile simpificate *nali&area (atelor men0ionate 8n planul (e operatii

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Cuno2tin0e referitoare la: >lan (e operatii : sim/oli&area materialelor: D-7<3D-:53 D-C7D3 *,C43 *,C2 repre&entarea simplificat a asam/lrilor su(ate3 nituite succesiunea operatiilor

P$#?, @, EA*)!*$,: >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s recunoasc sim/olurile 2i repre&entrile simplificate utili&ate 8n planul (e operatii conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s anali&e&e con0inutul unui plan (e operatii conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& V*)#*$, 1$,@%"&

10. ASAM3LRI DEMONTA3ILE I NEDEMONTA3ILE E2F 435

C#;=,",'+,& 4. *nali&ea& tipurile (e solicitri mecanice 2. *lege tipul (e asam/lare si organele (e ma2ini a(ecvate sistemelor te"nice 7. I(entific mecanismele (in sistemele te"nice mecanice

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& C#;=,",'+* 1&

10. ASAM3LRI DEMONTA3ILE I NEDEMONTA3ILE E2F *nali&ea& tipurile (e solicitri mecanice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+*& E*F E?F E1F Descrierea principiilor ce stau la /a&a re&isten0ei materialelor 6tili&area conceptelor fi&ice (in (omeniul mecanic ,e&olvarea pro/lemelor (e solicitri mecanice

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& olicitri mecanice: Intin(erea-compresiunea3 forfecareaE 8ncovoiereaE rsucirea

P$#?, @, EA*)!*$,& >ro/e scrise si orale prin care can(i(atul (emonstrea&a ca este capa/il sa (escrie principiile ce stau la /a&a re&istentei materialelor conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e scrise3 orale si practice prin care can(i(atul (emonstrea&a ca este capa/il sa utili&e&e conceptele fi&ice conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s re&olve pro/leme (e solicitri mecanice conform criteriului (e performanta BcC si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%%& C#;=,",'+* 2& te"nice

10. ASAM3LRI DEMONTA3ILE I NEDEMONTA3ILE E2F *lege tipul (e asam/lare 2i organele (e ma2ini a(ecvate sistemelor

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G E*F E?F E1F I(entificarea tipurillor (e asam/l.ri 2i organe (e ma2ini Descrierea rolului func0ional al organelor (e ma2ini *legerea organelor (e masini in concor(anta cu (omeniile (e utili&are

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& *sam/lri : Drgane (e ma2ini : ne(emonta/ile Bprin su(are3 lipire3 nituireC 2i (emonta/ile Bcu filet3 cu pene3 cu caneluri3 cu 2tifturi3 cu elemente elasticeC 2uru/3 piuli0.3 pene32tifturi3 arcuri3osii3 ar/ori3 fusuri3 pivo0i3 lagre3 ro0i (in0ate

P$#?, @, EA*)!*$,& >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice tipurile (e asam/l.ri 2i organe (e ma2ini conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s i(entifice tipurile (e asam/l.ri 2i organe (e ma2ini conform criteriului (e performanta B/C si con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea& c este capa/il s aleag. organele (e ma2ini 8n concor(an0. cu (omeniile (e utili&are conform criteriului (e performanta BcC si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%"G+%% C#;=,",'+* 2&

10. ASAM3LRI DEMONTA3ILE I NEDEMONTA3ILE E2F I(entific mecanismele (in sistemele te"nice mecanice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+G& E*F E?F ,ecunoa2terea mecanismelor pentru transmiterea mi2crii (e rota0ie ,ecunoa2terea mecanismelor pentru transformarea mi2crii (e rota0ie

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Mecanisme pentru transmiterea mi2cri (e rota0ie: transmisii prin ca/lu3 transmisii prin ro0i (in0ate3 transmisii prin ro0i (e fric0iune3 transmisii cu curele Mecanisme (e transformare a mi2crii (e rota0ie : mecanismul 2uru/piuli03 mecanismul /iel-manivela3 mecanismul cu clic"et3 mecanismul cu cruce (e Malta

P$#?, @, EA*)!*$, & >ro/e practice si orale prin care can(i(atul (emonstrea&a ca este capa/il sa recunoasca mecanismele sistemelor te"nice conform criteriului (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice si orale prin care can(i(atul (emonstrea&a ca este capa/il sa recunoasca mecanismul pentru trnsformarea miscarii (e rotatie conform criteriului (e performanata B/C si con(itiilor (e aplicativitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

11.UTILIZAREA MATERIILOR PRIME8 MATERIALELOR I S.D.V. H URILOR SPECIFICE FORJRII I TRATAMENTELOR TERMICE E2F 2 4

N%A,)& V*)#*$, C$,@%"&

C#;=,",'+,& 4. >reci&ea&. tipurile (e materii prime 2i materiale 2. >reci&ea&. tipurilor (e D=- uri specifice opera0iilor (e forjare 2i tratament termic 7. '1ecut. opera0iile (e preg.tire a materiilor prime3 materialelor 2i .D.=.-urilor

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

11.UTILIZAREA MATERIILOR PRIME8 MATERIALELOR SI S.D.V. H URILOR SPECIFICE E2F >reci&ea&. tipurile (e materii prime 2i materiale

C#;=,",'+* 1& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F

,ecunoasterea materiilor prime specifice operatiilor (e forjare si tratament termic 'numerarea materialelor specifice operatiilor (e forjare si tratament termic

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Materii prime: Materiale: lingouri pentru forjareE semifa/ricate laminate3 turnate continuu sau /are forjate com/usti/ili necesari incal&irii-ga& metan3 pacura

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice materiile prime 2i materialele folosite la forjare 2i tratamente termice 3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performant. Ba C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate >ro/e orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. enumere materiile prime 2i materialele a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

11.UTILIZAREA MATERIILOR PRIME8 MATERIALELOR I S.D.V. H URILOR SPECIFICE E2F >reci&ea&. tipurile (e D= uri specifice operatiilor (e forjare si tratament termic

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F ,ecunoasterea tipurile (e D=-uri specifice operatiilor (e forjare 2i tratament termic *lege D=urile utili&ate la forjare 2i tratament termic

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& D=-uri: nicovale3 compas3 metru3 rulet.3 topor3 cleste3 pl.ci (e refulare3 crest.tor3 matri0e3 stante3 (ornuri3 inele.

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. recunoasc. D=urile folosite la forjare 2i tratamente termice 3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. Ba C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. aleag. D=-urile utili&ate la forjare 2i tratament termic a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

11.UTILIZAREA MATERIILOR PRIME8 MATERIALELOR SI S.D.V.9URILOR SPECIFICE FORJARII SI TRATAMENTELOR TERMICE E2F '1ecut. opera0iile (e preg.tire a materiilor prime3 materialelor 2i .D.=.-urilor

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F >reg.tirea materiilor prime Montarea .D.=.-urilor utili&ate la forjare

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Dpera0ii (e preg.tire: Montarea .D.=.-urilor: controlul materiilor prime3 (e/itarea semifa/ricatelor3 8nc.l&irea semifa/ricatelor a nicovalelor3 a pl.cilor (e refulare3 a matri0elor3 a (ornurilor3 a inelelor

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. e1ecute opera0ii simple (e preg.tire a materiilor prime a2a cum preci&ea&. criteriul (e performan0. BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. e1ecute montarea .D.=.urilor a2a cum preci&ea&. criteriul (e performan0. B/C3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12. PREGTIREA SEMIFA3RICATELOR PENTRU FORJAREI TRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE E2F 2 4

N%A,)& V*)#*$, C$,@%"&

C#;=,",'+,& 4. '1ecut. opera0ii (e preg.tire a semifa/ricatelor 2. upraveg"ea&. opera0ia (e 8nc.l&ire a semifa/ricatelor (estinate forj.riiA tratamentelor termice 2i termoc"imice

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.PREGTIREA SEMIFA3RICATELOR PENTRU FORJAREI TRATAMENTE TERMICE SI TERMOCHIMICE E2F

C#;=,",'+* 1&

'1ecut. opera0ii (e preg.tire a semifa/ricatelor (estinate forj.riiAtratamentelor termice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F ortarea semifa/ricatelor (estinate forj.rii3 respectiv aplic.rii tratamentelor termice 8n func0ie (e (imensiuni 2i calitate Depistarea (efectelor semifa/ricatelor (estinate forj.rii A tratamentelor termice ,eme(ierea (efectelor semifa/ricatelor (estinate forj.rii A tratamentelor termice

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Criterii (e sortare: Defectele semifa/ricatelor: (imensiuni3 calitate erori (imensionale3 (efecte (e suprafata Bcruste3 picaturi reciC3 crapaturi longitu(inale3 crapaturi transversale3 poro&it.0i3 p.r0i neumplute -cura0are cu flacar. o1iga& -cura0are cu flacar. o1iacetilenica

Dpera0ii (e reme(iere a (efectelor: P$#?, @, EA*)!*$,

>ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. sorte&e semifa/ricatele (estinate forj.riiAtratamentelor termice si termoc"imice conform criteriilor (e performanta BaC si con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice si scrise prin care elevul (emonstrea&a ca este capa/il sa (episte&e (efectele semifa/ricatele asa cum preci&ea&a criteriul (e performanta B/C si conform con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care elevul (emonstrea&a ca este capa/il sa reme(ie&e (efectele semifa/ricatele (estinate forjariiAtratamentelor termice si termoc"imice conform criteriilor (e performanta BcC si con(itiilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.PREGATIREA SEMIFA3RICATELOR PENTRU FORJAREI TRATAMENTE TERMICE SI TERMOCHIMICE E2F

C#;=,",'+* 2.&

upraveg"ea&. opera0ia (e 8nc.l&ire a semifa/ricatelor (estinate forj.rii3 respectiv aplic.rii tratamentelor termice 2i termoc"imice

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F E1F E@F I(entificarea tipului (e agregat utili&at la 8nc.l&irea 8n ve(erea forj.riiAtratamentului termic 2i termoc"imic. ,espectarea parametrilor te"nologici ai 8nc.l&irii conform fi2ei te"nologice I(entificarea aparaturii (e m.sura 2i control ai parametrilor te"nologici I(entificarea (efectelor ap.rute 8n timpul 8nc.l&irii A r.cirii semifa/ricatelor (estinate forjarii 2i pieselor tratate termic

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & *gregate termice : cuptoare (e 8nc.l&ire3 cuptoare (e tratament termic3 utilaje (e r.cire >arametrii te"nologici: !3 t3v Btemperatura3 timp3vite&aC *parate (e masura si control: termocuple3 8nregistratoare3 pirometre (e ra(ia0ie Defecte legate (e: (ep.2irea vite&ei (e 8nc.l&ireE (ep.2irea temperaturii a(miseE (ep.2irea (uratei (e 8nc.l&ireE nerespectarea con(i0iilor (e r.cire 8n ca&ul tratamentelor termice P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice3 orale si scrise prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice tipurile (e agregate termice conform criteriilor (e performan0. BaC 2i con(itiilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. respecte parametrii te"nologici a2a cum preci&ea&. criteriul (e performan0. B/C 2i conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice aparatele (e m.sura 2i control conform criteriilor (e performan0. BcC 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice si orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice (efectele ap.rute 8n timpul 8nc.l&irii conform criteriilor (e performan0. B(C 2i con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.E:PLOATAREA I NTEREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F 2 2

N%A,)& V*)#*$, C$,@%"&

C#;=,",'+,& 4. 'valuea&. starea utilajelor (e forjare 2. 'valuea&. starea utilajelor (e tratament termic 2i termoc"imic 7. =erific. utilajele au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratament termic 2i termoc"mic 9. Coman(. utilajul (e /a&. 2i au1iliar :. '1ecut. lucr.ri (e 8ntre0inere a utilajelor (e /a&. 2i au1iliare

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.E:PLOATAREA I NTEREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE E2F >regateste utilajele (e forjare

C#;=,",'+* 1& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F

I(entificarea utilajelor (e forjare >reg.tirea utilajelor (e forjare 8n ve(erea e1ecut.rii opera0iilor te"nologice

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& 6tilaje (e forjare: prese B"i(raulice3 cu e1centric3 cu fric0iune3 cu genunc"iC3 ciocane pentru forjare li/er. cu ac0ionare li/er. cu ac0ionare pneumatica Bcu o coloan.3 cu (ou. coloane3 tip portalC3 ciocane pentru matri0are 3 ma2ini cu (estina0ie special. Bori&ontale3 rotative3 cu val0uriC asigurarea presiunii3 temperaturii

>regatirea utilajelor:

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice3 orale 2i scrise prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice utilajele (e forjare conform criteriului (e performan0. BaC conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. preg.teasc. utilajele (e forjare a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.E:PLOATAREA I NTREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE E2F >regateste utilajele (e tratament termic 2i termoc"imic

C#;=,",'+* 2& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.&

E*F I(entificarea utilajelor (e tratament termic sau termoc"imic E?F >reg.tirea utilajelor (e tratament termic sau termoc"imic C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& 6tilaje (e tratament termic: cuptoare (e 8nc.l&ire3 utilaje r.cire3 instala0ii CIF pentru tratament termic (e recoacere3 tratament termic (e coliere3 tratament termic (e revenire

6tilaje pentru tratament termoc"imic (e: /.i (e nitrurare3 car/onitrurare3 cementare3 cromi&are3 alumini&are3 /ori&are3 &incare3 sulfi&are3 silici&are3 titani&are >reg.tirea utilajelor: asigurarea presiunii3 temperaturii

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice3 orale 2i scrise prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice utilajele (e tratament termic 2i termoc"imic conform criteriului (e performan0. BaC conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. pregateasc. utilajele (e tratament termic 2i termoc"imic a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12. E:PLOATAREA I NTEREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE E2F ,eglea&. utilajele au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratamente termice 2i termoc"imice

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F I(entificarea utilajelor au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratamente termice sau termoc"imice E?F ,eglarea utilajelor au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratamente termice sau termoc"imice privin( regimul (e lucru

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & 6tilaje au1iliare: manipulatoare3 cai cu role3 po(uri rulante3 transportoare3 utilaje cur.0ire3 utilaje pentru 8n(reptare

>arametri regimului (e lucru: vite&a (e avans 3 vite&. (e rota0ie

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice si orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice utilajele au1iliare 2i sec0iile (e forjareAtratament termic 2i termoc"imic a2a cum preci&ea&. criteriul (e performan0. BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. regle&e utilajele au1iliare (in sec0iile (e forjareAtratamente termice 2i termoc"imice a2a cum preci&ea&. criteriul (e performan0. B/C3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.E:PLOATAREA I NTEREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F Coman(. utilajul (e /a&. 2i au1iliar

C#;=,",'+* 4& C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.&

E*F >ornirea utilajului (e /a&. 2i a utilajelor au1iliare E?F 6rm.rirea parametrilor regimurilor (e lucru a utilajelor (e /a&. 2i au1iliare conform fi2ei (e lucru E1F Dpre2te utilajul (e /a&. 2i utilajele au1iliare conform instruc0iunilor (e scoatere a utilajelor (e su/ sarcin.

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & >ornirea conform: instructiunilor3 con(itiilor preliminare (e pornire >arametri regimului (e lucru: vite&.3 temperatur.3 timp Dprirea conform: instruc0iunilor scoaterii (e su/ sarcin.

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. porneasc. utilajele (e /a&. 2i au1iliare3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. supraveg"e&e regimurile (e lucru a utilajelor (e /a&. 2i au1iliare3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. opreasc. utilajele (e /a&. 2i au1iliare3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BcC conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

12.E:PLOATAREA I NTREIREA UTILAJELOR DIN SECIILE DE FORJAREITRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F '1ecut. lucr.ri (e 8ntre0inere curenta a utilajelor (e /a&. 2i au1iliare

C#;=,",'+* &

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F I(entificarea opera0iilor curente (e 8ntre0inere E?F ,espectarea graficului (e repara0ii curente 2i capitale E1F 'fectuarea opera0iilor (e repara0ii curente 2i capitale conform normativelor 8n vigoare C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Dperatii curente (e 8ntre0inere: (egresarea3 ungerea3 cur.0area nicovalelor3 cur.0area vetrelor3 verificarea ar&.toarelor cur.0area /.ilor

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice3 orale 2i scrise prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice opera0iile curente (e 8ntre0inere3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. respecte graficul (e repara0ii curente 2i capitale3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. efectue&e opera0iile (e repara0ii curente 2i capitale3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BcC conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

49.E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHICE E2F 2 2

N%A,)& V*)#*$, C$,@%"&

C#;=,",'+,& 4. 6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nic. referitoare la opera0iile (e forjare 2 6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nica referitoare la con(i0iile (e aplicare a tratamentelor termice 7. '1ecut. opera0iile (e /a&. la forjare Brefularea3 8ntin(erea3 g.urirea3 8n(oirea3 r.sucireaC sau tratamentul termic Bsupraveg"erea aparaturii (e m.sura 2i control3 manipularea semifa/ricatelorApieselorC 9. =erific. perio(ic starea utilajelor 2i gra(ul (e u&ura al sculelor (e forjareAtratament termic 2i termoc"imic :. ,eme(iea&. (efectele ce apar 8n timpul procesului (e forjare3 respectiv tratament termic sau termoc"imic

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

14.E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F 6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nic. referitoare la opera0iile (e forjare

C#;=,",'+* 1&

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F Citirea (ocumenta0iei privitoare la programul (e forjare Interpretarea parametrilor fi2ei te"nologice la forjare

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Documenta0ia te"nic.: >arametri: (esene (e e1ecu0ie3 fi2e te"nologice (imensional3 temperaturi3 vite&e3 timp

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e orale 2i practice prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. citeasc. (ocumenta0ia pentru programul (e forjare3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice3 scrise 2i orale prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. interprete&e parametrii fi2ei te"nologice la forjare3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

14.E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F 6tili&ea&. (ocumenta0ia te"nica referitoare la con(i0iile (e aplicare a tratamentelor termice

C#;=,",'+* 2&

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F Citirea (ocumenta0iei privitoare la programul (e tratament termic 2i termoc"imic Interpretarea parametrilor fi2ei te"nologice la tratament termic 2i termoc"imic

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Documenta0ia te"nic.: >arametri: (esene (e e1ecu0ie3 fi2e te"nologice (imensional3 temperaturi3 vite&e3 timp

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e orale 2i practice prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. citeasc. (ocumenta0ia pentru programul (e tratament termic sau termoc"imic3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice3 scrise 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. interprete&e parametrii fi2ei te"nologice la (e tratament termic sau termoc"imic3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

14.E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHICE E2F '1ecut. opera0iile (e /a&. la forjare Brefularea3 8ntin(erea3 g.urirea3 8n(oirea3 r.sucireaC sau tratamentul termic Bsupraveg"erea aparaturii (e m.sura 2i control3 manipularea semifa/ricatelorApieselorC

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F ,espectarea parametrilor te"nici impusi (e fisa te"nologica E?F Dirijarea proce(eelor (e forjare si tratament termic in scopul o/tinerii unor pro(use (e calitate E1F 6tili&area aparatelor (e masura si control in conformitate cu (ocumentatia te"nica

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Fisa te"nologica: >roce(ee (e forjare: parametri impusi B!3 t3 vC Btemperatura3timp3vite&.C refularea3 8ntin(erea3 g.urirea3 8n(oirea3 r.sucirea 8n con(i0ii (e !3 t si v Btemperatura3timp3vite&.C 8nc.l&irea3 r.cirea B!3 t3 vC Btemperatura3timp3vite&.C

*parate (e m.sur. 2i control: termocuple3 pirometre (e ra(ia0ie3pirometre (e culoare

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. respecte parametrii te"nici impu2i (e fi2a te"nologic.3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BaC conform con(itiilor (e aplica/ilitate >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. (irije&e proce(eele (e forjare 2i tratamente termice3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice si orale a temperaturii prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. utili&e&e aparatele (e m.sur. 2i control3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BcC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate.

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

14. E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F =erific. perio(ic starea utilajelor 2i gra(ul (e u&ur. al sculelor (e forjareAtratament termic sau termoc"imic

C#;=,",'+* 4

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F =erificarea utilajelor (e forjareAtratamente termice sau termoc"imice 8n ve(erea respect.rii parametrilor te"nologici @nlocuirea .D.=.-urilor (eteriorate

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & >arametri te"nologici: Inlocuire : P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice si orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. verifice utilajele (e forjare3 tratament termic sau termoc"imic3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. 8nlocuiasca .D.=.-urile (eteriorate3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate temperatura3 timp3 vite&. nicovalelor3 ciocanelor3 (ornurilor3 inelelor3 cle2tilor

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

14. E:ECUTAREA OPERAIILOR TEHNOLOGICE DE FORJARE8 TRATAMENTE TERMICE SAU TERMOCHIMICE E2F

C#;=,",'+* .& ,eme(iea&. (efectele ce apar 8n timpul procesului (e forjare3 respectiv tratament termic sau termoc"imic FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F Descoperirea B(epistareaC cau&elor care au stat la /a&a form.rii (efectului 8n procesul (e forjareAtratamente termice 2i termoc"imice E?F ,eme(ierea (efectelor ap.rute 8n timpul procesului (e forjareAtratamente termice 2i termoc"imice prin cur.0area suprafe0elor

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Cau&e: ,eme(iere prin: .D.=.-uri (eteriorate3 nerespectarea parametrilor te"nologici poli&are3 cur.0are cu flac.r.3 cur.0are cu ciocan pneumatic cu (alt.3 salutare

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. (escopere cau&ele form.rii (efectelor 8n procesul (e forjare3 tratament termic 2i termoc"imic3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice 2i orale prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. reme(ie&e (efectele ap.rute 8n procesul (e forjare3 tratament termic 2i termoc"imic3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%& N%A,)& V*)#*$, C$,@%"&

1 . FINISAREA I CONTROLUL FINAL AL PRODUSELOR FORJATEITRATATE TERMIC E2F 2 4

C#;=,",'+,& 4. ,eali&ea&. controlul (e calitate al pieselor finite 2. Completea&. /uletine (e calitate 7. Finisea&. pro(usele forjateAtratate termic sau termoc"imic

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

1 .FINISAREA I CONTROLUL FINAL AL PRODUSELOR FORJATEITRATATE TERMIC E2F ,eali&ea&. controlul (e calitate al pro(uselor finite

C#;=,",'+* 1&

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F I(entificarea meto(elor (e control ne(istructiv

E?F 6tili&area aparatelor (e masura 2i control pentru masurarea pro(uselor finite. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*",& Meto(e (e control: *parate (e m.sur. 2i control: control vi&ual3 control (imensional3 controlul caracteristicilor mecanice3 controlul (efectelor interne (efectoscop luminiscent3 compas pentru m.surarea cotelor e1terioare3 compas pentru m.surarea cotelor interioare3 2a/loane3 stiloscopul3 (efectoscop ultrasoic

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e scrise 3 orale 2i practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. i(entifice meto(ele (e control ne(istructiv3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e scrise3 orale si practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. utili&e&e aparatele (e m.sura 2i control3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

1 .FINISAREA I CONTROLUL FINAL AL PRODUSELOR FORJATEITRATATE TERMIC E2F C#;=),",*<. ?!),"%', @, 1*)%"*",

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F E?F Inregistrarea re&ultatelor m.sur.torilor 8n /uletine (e anali&a *nali&area re&ultatelor controlului pe /a&a /uletinului (e calitate

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & ,e&ultatele controlului in(icate prin: ,e&ultate controlului inregistrate in: valorile m.sur.rilor efectuate 3 /uletine (e anali&. /uletine (e anali&.

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice 2i orale prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. clasifice re&ultatele controlului (e calitate3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e aplica/ilitate BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice 2i orale prin care elevul (emonstrea&. c. este capa/il s. actuali&e&e re&ultatele controlului (e calitate3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist

T%")!) U'%".+%%&

1 . FINISAREA I CONTROLUL FINAL AL PRODUSELOR FORJATEITRATATE TERMIC E2F Finisea&. pro(usele forjateAtratate termic sau termoc"imic

C#;=,",'+* 2&

C$%",$%% @, P,$-#$;*'+.& E*F Marcarea pro(uselor forjateAtratate termic sau termoc"imic E?F Depo&itarea pro(uselor forjateAtratate termic sau termoc"imic 8n con(i0iile impuse (e /eneficiar

C#'@%+%% @, A=)%1*?%)%"*", & Marcarea: Depo&itarea: poansonare3 marcare cu vopsea 8n or(ine 8n func0ie (e tipul pro(usului3 protejarea cu uleiuri 3 unsori

P$#?, @, EA*)!*$, >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. marc"e&e pro(usele3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. BaC3 conform con(i0iilor (e aplica/ilitate. >ro/e practice prin care can(i(atul (emonstrea&. c. este capa/il s. (epo&ite&e pro(usele3 a2a cum se preci&ea&. 8n criteriul (e performan0. B/C conform con(i0iilor (e aplica/ilitate

DDM'NI6-: Mecanic. Nivelul : 2 Calificarea: Forjor tratamentist