Sunteți pe pagina 1din 4

Dimitrie Bolintineanu

Biografie Bolintineanu Dimitrie ( 1819, Bolointin Vale, 1872 Bucuresti ) Dimitrie Bolintineanu, poet roman, om politic, participant la revolutia pasopitista si diplomat. Poetul era macedonean de origine, parintele lui, enac!e "osmad, a venit in tara din #!rida. n putini ani, tatal sau enac!e si$a facut in Vala!ia o situatie accepta%ila. &rendas, mic

proprietar, apoi su%prefect, cu resedinta la Bolintin, sat in apropiere de Bucuresti, el nu apuca sa$i lase celui de al doilea nascut, Dimitrie, o avere care sa$l scuteasca de gri'i. #rfan de am%ii parinti inca din 18(1, tanarul a fost crescut de niste rude mai avute. )e sustine singur de timpuriu, precum *rigore &le+andrescu, . ,. "aragiale, -i!ai .minescu, prin slu'%e functionaresti. n 18/1 era copist la secretariatul de stat, in 18/( $ secretar la departamentul 0pricinilor suditesti0. Printr$un misterios concurs de impre'urari, e ridicat, in 18//, la rangul de pitar. 1aptul ca pu%licase in 18/2 admira%ila poema # fata tanara pe patul mortii, pre2entata elogios de on 3eliade 4adulescu (si invocata mai tar2iu de .minescu in .pigonii), a 'ucat pro%a%il un rol decisiv. Poemul 0# fata tanara pe patul mortii0 era o imitatie dupa 0,a 'eune "aptive0 de &ndre "!enier, si a fost pu%licat in 0"urier de am%e se+e0. n Bucuresti se formea2a &sociatia literara, spri'inita de fratii &le+ si )tefan *olescu care l$ au trimis pe la finele anului 18/5 pe Bolintineanu la Paris. Plecat la Paris in 18/5, cu o %ursa din partea &sociatiei literare, audia2a si cursurile lui -ic!elet, 6uinet si -ic7ie8ic2. 9u traieste decat pentru 4evolutia pe care o presimte. "and aceasta a i2%ucnit la Paris, in fe%ruarie 18/8, tinerii studiosi !otarara sa se intoarca in tara. "on'uratii ii dadura un rol de prim$ordin, acela de a sta%ili contacte cu revolutionarii din Bucovina, ceea ce poetul nu a putut sa faca. Pasaportul pentru -oldova i$a fost refu2at, a fost amenintat cu un arest si ar fi avut, poate, parte de el, daca nu i2%ucnea revolutia...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Dimitrie Bolintineanu, biografie (1819 - 1872)

Dimitrie Bolintineanu, poet romn Dimitrie Bolintineanu (n. 1819 :sau 1825 dup; alte surse<, Bolintin$Vale = d. 2> august 1872, Bucure?ti) a fost un poet rom@n, om politic, diplomat, participant la 4evoluAia de la 18/8.

Dimitrie Bolintineanu era macedonean arom@n de origine, p;rintele lui, enac!e "osmad, a venit Bn Aar; din #!rida. Cn puAini ani ai tat;lui s;u, enac!e, acesta B?i f;cu Bn Vala!ia o situaAie accepta%il;. &renda?, mic proprietar, apoi su%prefect, cu re?edinAa la Bolintin, sat aproape de Bucure?ti, el nu apuc; s;$i lase celui de al doilea n;scut, Dimitrie, o avere care s;$l scuteasc; de gri'i. #rfan de am%ii p;rinAi Bnc; din 18(1, t@n;rul a fost crescut de rude mai avute. )e susAine de timpuriu, precum *rigore &le+andrescu, . ,. "aragiale, -i!ai .minescu, prin slu'%e funcAion;re?ti. Cn 18/1 era copist la )ecretariatul de )tat, Bn 18/( $ secretar la departamentul pricinilor suditeti. Printr$un misterios concurs de Bmpre'ur;ri, e ridicat, Bn 18//, la rangul de pitar. 1aptul c; pu%licase Bn 18/2 admira%ila poem; O fat tnr pe patul morii, pre2entat; elogios de on 3eliade 4;dulescu (?i invocat; mai t@r2iu de -i!ai .minescu Bn .pigonii), a 'ucat, pro%a%il, un rol decisiv. Poemul O fat tnr pe patul morii era o imitaAie dup; La jeune captive (Tnra prizonier), de &ndrD "!Dnier, ?i a fost pu%licat Bn Curierul de ambe se e. )ta%ilindu$se peste c@Aiva ani Bn Bucure?ti, viitorul poet urmea2; cursurile "olegiului )f@ntul )ava. De%utea2; Bn literatur; cu poe2ia # fat; t@n;r; pe patul morAii, pu%licat; de .3. 4;dulescu Bn "urierul de am%e se+eE poe2ia este scris; Bn spiritul epocii, evoc@nd moartea timpurie a iu%itei, cu multe accente melodramatice. Pleac; la studii Bn str;in;tate Bn anul 18/5, la Paris, av@nd o %urs; oferit; de )ocietatea literar;. &pare, la Bucure?ti, primul volum de versuri, "olecAie din poe2iile domnului D. Bolintineanu, cuprin2@nd elegii, %alade istorice ?i %alada fantastic; -i!nea ?i %a%a. Cn anul 18/8 editea2; revista Poporul suveran, !azet politic i literar, la care cola%orea2; 9icolae B;lcescu ?i "e2ar Bolliac, articolele pu%licate aici preg;tesc atmosfera revoluAionar; a momentului. Cntruc@t revoluAia %urg!e2o$democratic; a fost Bnfr@nt;, Bolintineanu este silit s; p;r;seasc; Aara Bmpreun; cu alAi conduc;tori ai mi?c;rii ?i se sta%ile?te la Paris, unde va participa la activit;Aile politice ?i culturale ale e+ilului. Frei ani mai t@r2iu poetul p;r;se?te Parisul Bndrept@ndu$se spre cas;, dar nu i se permite intrarea Bn Aar;E c;l;tore?te prin Bulgaria, prin "onstantinopol, Palestina, .gipt ?i -acedonia, scriind mai t@r2iu un memorial de c;l;torie de Ainut; romantic;. Pentru a se BntreAine, Bncepe s; pu%lice seria de viei romanAate ale unor personalit;Ai istoriceG ViaAa lui Vlad Hepe? ?i -ircea Vod; cel B;tr@n, ViaAa lui Itefan Vod; cel -are, ViaAa lui -i!ai Vitea2ul. ,a fel ca alAi pa?opti?ti, t@n;rul nu se trudi prea mult s; intre Bn graAiile principelui. nima Bl tr;gea mai cur@nd spre lumea care va s vin. "ooptat Bn 1r;Aia ?i Bn &sociaAia literar;, a adoptat rapid mentalitatea de car%onar. Cn acel timp se formase Bn Bucure?ti "sociaia literar# spri'init; de fraAii &le+andru ?i Itefan *olescu care Bl trimiser; pe la sf@r?itul anului 18/5 pe Bolintineanu la Paris. Plecat la Paris Bn 18/5, cu o %urs; din partea &sociaAiei literare, audia2; ?i el cursurile lui Jules -ic!elet, .dgar 6uinet ?i &dam -ic7ie8ic2. 9u tr;ie?te dec@t pentru 4evoluAia pe care o presimte. "@nd aceasta i2%ucni la Paris, Bn fe%ruarie 18/8, tinerii studio?i !ot;r@r; s; se Bntoarc; Bn Aar;. "on'uraAii Bi d;dur; un rol de prim$ordin, acela de a sta%ili contacte cu revoluAionarii din Bucovina, ceea ce poetul nu putu s; fac;. &ga poliAiei, on -anu, Bl mirosise ?i, refu2@ndu$i

pa?aportul pentru -oldova, Bl ameninAase cu un arest la mnstire$ &r fi avut, poate, parte de el, dac; nu i2%ucnea revoluAia... Pe la 1855 domnul *rigore *!ica i$a oferit o catedr; de literatur; rom@n; la a?i, dar Poarta nu i$a permis intrarea Bn Aar;, iar atunci a f;cut c;l;torii prin Palestina, .gipt, )iria, -acedonia, descriindu$le toate Bn pu%licaAiuni diverse, care cuprind adesea pagini pline de interes ?i scrise cu mult; c;ldur;. Cntorc@ndu$se Bn Aar; la 1859, intr; Bn politic; ?i deveni ministru de e+terne, culte ?i instrucAiune pu%lic;. Prin st;ruinAele lui, ale lui "ostac!e 9egri ?i ale lui V. &. Krec!ia, sunt BnfiinAate primele ?coli la rom@nii macedoneni. Cn prima 'um;tate a anului 187>, Dimitrie Bolintineanu c;l;tore?te la Paris. se reeditea2; c@teva dintre %iografiile istorice. Fip;re?te culegerea de satire -enadele ?i volumul de poe2ii %ln!erile &omniei. "ola%orea2;, p@n; Bn aprile, la 4om@nul, lui ". &. 4osetti. *rav %olnav, e silit s;$?i Bntrerup; munca. Cn 1871, %oala lui Bolintineanu se agravea2;. Poetul este s;rac. Pensia pe care o primea intra Bn %u2unarele creditorilor. #ficialitatea refu2; s;$i acorde a'utor. Cn aprilie este organi2at;, din iniAiativa lui *eorge )ion, o loterie cu o%iecte personale ale lui Bolintineanu. ,a 28 aprilie are loc un spectacol la Featrul 9aAional din Bucure?ti, Bn %eneficiul fostului mem%ru al "omisiei teatrale. ,a 25 iunie, un grup de deputaAi (printre care ?i "e2ar Bolliac) propune "amerei votarea unei recompense naAionale pentru bunul nostru poet 'imitrie (olintineanu# carele se afl lipsit de e istena de toate zilele. Frimis; spre studiu la secAiuni, propunerea a r;mas Bngropat; Bn dosare. Poetul este internat la )pitalul Pantelimon. Cn condica de Bnregistrare a %olnavilor a fost notatG 'imitrie (olintineanu# fost ministru de Culte# intrat fr )aine. 1872 Cn martie are loc tragerea loteriei iniAiate Bn 1871 de *eorge )ion. ";rAile lui Bolintineanu au fost c@?tigate de V. &lecsandri, dulapul %i%liotecii L de ". 9egri, iar celelalte mo%ile L de c;tre "atinca Bal?. &lecsandri ?i 9egri au cerut ca o%iectele ce le reveneau lor s; r;m@n; Bn continuare ale lui Bolintineanu. Cn dimineaAa 2ilei de 2> august, acesta Bncetea2; din viaA; Bn spital. .ste Bnmorm@ntat la Bolintinul din Vale.