Sunteți pe pagina 1din 2

, C3-F H e r a t e k t a C 3

P l c i c o m p o z i t e t r i p l u s t r a t , d i n a c h i i d e l e m n c u l i a n t d e c i m e n t i c u m i e z d e E P S

, C3-F H e r a t e k t a C 3

P l c i c o m p o z i t e t r i p l u s t r a t , d i n a c h i i d e l e m n , c u l i a n t d e c i m e n t i c u m i e z d e E P S K1 -0751 -CPD-209.0-01-05/12 C e r t i f i c a t E C : C o d : WW-EN 13168 - L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1

D e s c r i e r e a p r o d u s u l u i
P l c i c o m p o z i t e t r i p l u s t r a t , c u m i e z d e p o l i s t i r e n e x p a n d a t c u d e n s i t a t e r i d i c a t i f e e H e r a k l i t h d i n a c h i i d e l e m n c u c i m e n t

P r o p r i e t i t e h n i c e :

e x c e l e n t i z o l a r e t e r m i c p o a t e f i f o l o s i t c a i c o f r a j p i e r d u t f o a r t e b u n e c a l i t i a c u s t i c e p e r m e a b i l i t a t e l a t r e c e r e a v a p o r i l o r c a l i t a t e b i o l o g i c r i d i c a t r e z i s t e n l a m i c r o o r o g a n i s m e i r o z t o a r e D o m e n i i d e u t i l i z a r e : n e u t r a l i t a t e c h i m i c n u r e a c i o n e a z l a m a t e r i a l e l e n c o n j u r t o a r e T e r m o i z o l a r e a f a a d e l o r , p l a n e e l o r , c o f r a j e s t a b i l i t a t e d e m a s i d i m e n s i u n i s u b s c h i m b r i l e p i e r d u t e p e n t r u e l i m i n a r e a p u n i l o r t e r m i c e , d e t e m p e r a t u r t e r m o i z o l a r e a p l a n e e l o r d e a s u p r a s p a i i l o r r e c i . u o r d e p r e l u c r a t O f e r o s u p r a f a r e z i s t e n t l a a c i u n i m e c a n i c e i f o a r t e r e z i s t e n t l a a c i u n i m e c a n i c e o b a z p e r f e c t p e n t r u t e n c u i e l i , d a t o r i t f e e l o r d i n d u r a b i l , r e z i s t e n t l a i n t e m p e r i i a c h i i d e l e m n c u l i a n t d e c i m e n t . s e p o a t e r e v o p s i

D i m e n s i u n i l e p r o d u s e l o r i a m b a l a r e
Grosimea totala Straturi Densitate Ambalare Lungime Latime mm mm kg/m2 m /palet
2

25 5/15/5 7,0 42

35 5/25/5 7,0 32

50 5/40/5 7,5 22

75 5/65/5 8,0 14 2 000* 500

100 5/90/5 8,0 11

125 5/115/5 8,7 9

150 5/140/5 9,1 7

mm mm

T r a n s p o r t : p e p a l e i d e u n i c f o l o s i n . A: m b a l a r e f r f o l i e d e m p a c h e t a r e , c u d o u b e n z i d e c a u c i u c .

I n f o r m a i i t e h n i c e
Proprietate Clasa de rezistenta la foc (CE) Conductivitate termica declarata Grosime Rezistenta termica - valoarea declarata Rezistenta la compresiune Rezistenta la tractiune Factor de rezistenta la difuzia vaporilor Simbol D d RD m MT 25 0,50 35 0,75 Descriere/Informatii E Strat EPS: 0,040 Straturile WW: 0,070 50 1,10 75 1,75 50 5 20 100 2,35 125 3,00 150 3,60 U nitate [W/mK] [mm] [m2K/W] [kPa] [kPa] EN 13168 EN 826 EN 1607 EN 12086 Standard EN 13501-1 EN 13168

T o a t e d r e p t u r i l e s u n t r e z e r v a t e , i n c l u s i v r e p r o d u c e r e a s a u d i f u z a r e a n f o r m a t e l e c t r o n i c . U t i l i z a r e a c o m e r c i a l a p r o c e d u r i l o r i a c t i v i t i l o r p r e z e n t a t e n a c e s t d o c u m e n t e s t e i n t e r z i s . L a a d u n a r e a i n f o r m a i i l o r , t e x t e l o r i i l u s t r a i i l o r p r e z e n t a t e n a c e s t d o c u m e n t s a a c o r d a t o a t e n i e d e t a l i a t . T o t u i , e r o r i l e p o s i b i l e n u p o t f i n t o t a l i t a t e e l i m i n a t e . E d i t u r a i e d i t o r i i n u i a s u m r e s p o n s a b i l i t a t e a l e g a l i n u d a u g a r a n i i p e n t r u p o t e n i a l e i n f o r m a i i i n c o r e c t e i c o n s e c i n e l e a c e s t o r a . E d i t u r a i e d i t o r i i s u n t d e s c h i i o r i c r o r s u g e s t i i s a u i n f o r m a i i p e n t r u m b u n t i r e a a c e s t u i m a t e r i a l .
H e r a k l i t h e s t e m a r c n r e g i s t r a t a

K n a u f I n s u l a t i o n S R L , C i t y G a t e B u i l d i n g S o u t h T o w e r P i a a P r e s e i L i b e r e N r . 3 5 , E t . 4 , S e c t o r 1 , 0 1 3 7 0 2 B u c u r e t i , R o m n i a T e l e f o n : + 4 0 2 1 2 2 4 0 2 0 6 / 0 8 , F a x : + 4 0 2 1 2 2 4 0 2 0 7 w w w . k n a u f i n s u l a t i o n . r o