Sunteți pe pagina 1din 62

LEGE Nr.

295 din 28 iunie 2004 *** Republicat


privind regimul armelor i al muni!iilor
Text n vigoare ncepnd cu data de 19 decembrie 2011
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Text actua)i*at prin produ+u) in,ormatic )egi+)ativ LE- E-#ERT n ba*a acte)or normative
modi,icatoare. pub)icate n "onitoru) O,icia) a) Romniei. #artea I. pn/ )a 10 decembrie
20111
Act de baz
#B" Legea nr1 29232004. repub)icat/ n "onitoru) O,icia) a) Romniei. #artea I. nr1 514 din
16 noiembrie 2011
Acte modificatoare
#M1" Legea nr1 25532011
"odi,ic/ri)e 7i comp)et/ri)e e,ectuate prin actu) modi,icator +unt +cri+e cu ,ont ita)ic1 8n
,a9a ,iec/rei modi,ic/ri +au comp)et/ri e+te indicat actu) normativ care a e,ectuat
modi,icarea +au comp)etarea re+pectiv/. n ,orma #M11
#B
#$%&'(L)L &
*i+po,i!ii generale
$R'. -
*omeniul de reglementare
.-/ %re,enta lege +tabilete categoriile de arme i muni!ii0 precum i condi!iile 1n care
de!inerea0 portul0 2olo+irea i opera!iunile cu ace+te arme i muni!ii +unt permi+e pe teritoriul
Rom3niei.
.2/ %revederile pre,entei legi nu +e aplic opera!iunilor cu arme i muni!ii e2ectuate de
ctre in+titu!iile publice cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0 +iguran!ei na!ionale i ordinii
publice.
$R'. 2
*e2ini!ii
4n +en+ul pre,entei legi0 de2ini!iile i categoriile armelor0 muni!iilor0 per+oanelor i
documentelor +unt"
&. *e2ini!ii generale
-. arma 5 orice obiect +au di+po,itiv a crui 2unc!ionare determin aruncarea unuia +au mai
multor proiectile0 +ub+tan!e e6plo,ive0 aprin+e +au luminoa+e0 ame+tecuri incendiare ori
1mprtierea de ga,e nocive0 iritante +au de neutrali,are0 1n m+ura 1n care +e reg+ete 1n una
dintre categoriile prev,ute 1n ane67
2. arma de 2oc 5 orice arm portabil cu !eav care poate arunca0 e+te conceput + arunce
+au poate 2i tran+2ormat + arunce alice0 un glon! ori un proiectil prin ac!iunea unui
combu+tibil de propul+ie7 +e con+ider c un obiect poate 2i tran+2ormat pentru a arunca o
alice0 un glon! +au un proiectil prin ac!iunea unui combu+tibil de propul+ie dac are a+pectul
unei arme de 2oc i0 ca urmare a con+truc!iei +ale +au a materialului din care e+te
con2ec!ionat0 poate 2i tran+2ormat 1n ace+t +cop7 1n 1n!ele+ul pre,entei legi0 nu +unt inclu+e 1n
de2ini!ia armelor de 2oc armele prev,ute 1n categoriile * i E din ane67
8. pie+a 5 orice element +au element de 1nlocuire +pecial conceput pentru o arm de 2oc0
care e+te e+en!ial pentru 2unc!ionarea ace+teia0 inclu+iv o !eav0 o 2rem ori un recuperator de
ga,e0 manonul mobil +au butoiaul0 cuiul percutor ori 1nc9i,torul i orice di+po,itiv
conceput +au adaptat pentru a reduce ,gomotul provocat de tragerea unui 2oc de arm7
4. component e+en!ial 5 mecani+mul de 1nc9idere0 camera cartuului i:+au !eava armelor
de 2oc0 care0 1n calitate de obiecte +eparate i 1n m+ura 1n care +unt 2unc!ionale0 +unt inclu+e
1n categoria armelor de 2oc pe care +unt montate +au pentru care +unt concepute + +e
monte,e7
5. muni!ia 5 an+amblu 2ormat din tub cartu0 1ncrctur de a,v3rlire0 cap+ de aprindere i0
dup ca,0 proiectil7
;. opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii 5 producerea0 con2ec!ionarea0 a+amblarea0
intermedierea0 modi2icarea0 prelucrarea0 repararea0 e6perimentarea0 v3n,area0 cumprarea0
1nc9irierea0 +c9imbul0 dona!ia0 comodatul0 +pon+ori,area0 importul0 e6portul0 tran+portul0
tran,itul0 tran+2erul0 tran+bordarea0 depo,itarea0 ca+area i di+trugerea armelor de 2oc0 a
pie+elor i a muni!iilor pentru ace+tea7
<. u, de arm 5 e6ecutarea tragerii cu o arm7
8. urmrire 5 urmrirea +i+tematic a armelor de 2oc i0 atunci c3nd e+te po+ibil0 a pie+elor
i a muni!iei pentru ace+tea0 de la 2abricant p3n la cumprtor0 pentru a +pri=ini autorit!ile
competente 1n proce+ul de detectare0 inve+tigare i anali,are a 2abricrii ilicite i a tra2icului
ilicit.
&&. #ategorii de arme i muni!ii
-. arme i muni!ii inter,i+e 5 armele i muni!iile prev,ute 1n categoria $ din ane60 a cror
procurare0 de!inere0 port i 2olo+ire +unt inter,i+e per+oanelor 2i,ice i =uridice0 cu e6cep!ia
in+titu!iilor publice care au competen!e 1n domeniul aprrii0 ordinii publice i +ecurit!ii
na!ionale0 a unit!ilor a2late 1n +ubordonarea +au coordonarea ace+tora0 1n2iin!ate prin acte
normative0 precum i a companiilor na!ionale i +ociet!ilor comerciale con+tituite prin acte
normative 1n vederea producerii ace+tui tip de armament i muni!ie7
2. arme i muni!ii letale 5 arme i muni!ii prin a cror utili,are +e poate cau,a moartea ori
rnirea grav a per+oanelor i care +unt prev,ute 1n categoria > din ane67
8. arme i muni!ii neletale 5 armele i muni!iile de+tinate pentru un +cop utilitar +au pentru
agrement ori autoaprare0 con2ec!ionate a+t2el 1nc3t0 prin utili,area lor0 + nu +e cau,e,e
moartea per+oanelor7 +unt a+imilate ace+tei categorii i armele vec9i.
&&&. #la+i2icarea armelor din punct de vedere al de+tina!iei
-. arme militare 5 arme de+tinate u,ului militar7
2. arme de aprare i pa, 5 arme de 2oc +curte0 recuno+cute 1n condi!iile prev,ute de lege0
de+tinate + a+igure aprarea vie!ii0 integrit!ii i libert!ii per+oanelor 2i,ice0 precum i a
bunurilor apar!in3nd per+oanelor 2i,ice +au =uridice7
8. arme de autoaprare 5 arme neletale +curte0 +pecial con2ec!ionate pentru a 1mprtia ga,e
nocive0 iritante0 de neutrali,are i proiectile din cauciuc0 1n +cop de autoaprare7
4. arme de tir 5 arme de+tinate practicrii tirului +portiv0 recuno+cute 1n condi!iile prev,ute
de lege7
5. arme de v3ntoare 5 arme de+tinate practicrii v3ntorii0 cu una +au mai multe !evi0 care
2olo+e+c muni!ie cu glon! +au:i cu alice0 recuno+cute 1n condi!iile prev,ute de lege7
;. arme utilitare 5 arme de+tinate + a+igure de+2urarea core+pun,toare a unor activit!i
din domeniile cinematogra2ic0 teatral0 arti+tic0 +portiv0 cultural0 indu+trial0 agricol0 pi+cicol0
medico5veterinar0 al protec!iei mediului i protec!iei 1mpotriva duntorilor0 precum i
de+2urarea de ctre +ociet!ile +peciali,ate de pa, i protec!ie a activit!ilor de pa, a
obiectivelor0 bunurilor0 valorilor i a tran+porturilor de bunuri i valori0 re+pectiv a
activit!ilor de protec!ie a per+oanelor7
<. arme i di+po,itive de agrement 5 arme i di+po,itive neletale0 con+truite pe principii
a+emntoare armelor care nu 2olo+e+c muni!ii0 ce arunc proiectile nemetalice i +unt
de+tinate a 2i 2olo+ite at3t 1n +cop recreativ0 c3t i 1n cadrul competi!iilor +portive7 +unt inclu+e
1n acea+t categorie i arcurile7
8. replici de arme tip air+o2t 5 replici dup arme i di+po,itive militare reale0 la +car -:-0
cu mecani+m electric0 mecanic +au pe ba, de ga, neiritant0 con+truite pe principii
a+emntoare armelor0 care nu 2olo+e+c muni!ii0 ce arunc proiectile nemetalice7
9. di+po,itive paintball 5 di+po,itive neletale cu mecani+m pe ba, de ga, +au mecanic0
care arunc proiectile +2erice nemetalice umplute cu vop+ea7
-0. arme de a+omare 5 arme utilitare0 2olo+ite pentru imobili,area animalelor0 prin
+upunerea ace+tora la un oc mecanic0 1n +copul +acri2icrii ulterioare7
--. arme cu de+tina!ie indu+trial 5 arme de 2oc utilitare0 +emiautomate0 de+tinate unui +cop
indu+trial de u, civil i care au aparen!a unei arme de 2oc automate7
-2. arme cu tranc9ili,ante 5 arme utilitare de+tinate imobili,rii animalelor prin in=ectarea
de +ub+tan!e tranc9ili,ante7
-8. arme de panoplie 5 arme de 2oc devenite ne2unc!ionale ca urmare a de,activrii lor +au
datorit gradului avan+at de deteriorare0 ate+tate de ctre un armurier autori,at 1n condi!iile
legii7
-4. arme de colec!ie 5 armele de+tinate a 2i pie+e de mu,eu0 precum i armele0 a2late +au nu
1n +tare de 2unc!ionare0 care con+tituie rarit!i +au care au valoare i+toric0 arti+tic0 tiin!i2ic
ori documentar7
-5. arme vec9i 5 arme letale produ+e p3n 1n anul -899 inclu+iv +au reproduceri ale
ace+tora0 de+tinate + 2ie p+trate 1n colec!ii7
-;. arme de recu,it 5 arme +pecial con2ec!ionate0 2abricate +au devenite ino2en+ive ca
urmare a modi2icrii lor de ctre un armurier autori,at0 nece+are activit!ii in+titu!iilor
+peciali,ate 1n domeniul arti+tic.
&?. #la+i2icarea armelor din punct de vedere con+tructiv
-. arme cu aer comprimat +au ga,e +ub pre+iune 5 arme care0 pentru aruncarea
proiectilului0 2olo+e+c 2or!a de e6pan+iune a aerului comprimat +au a ga,elor +ub pre+iune
a2late 1ntr5o butelie recipient7
2. arme de 2oc +curte 5 arme de 2oc a cror !eav nu depete 80 cm +au a cror lungime
total nu depete ;0 cm7
8. arme de 2oc lungi 5 arme de 2oc a cror lungime a !evii +au lungime total depe+c
dimen+iunile armelor de 2oc +curte7
4. arme de 2oc automate 5 arme de 2oc care0 dup 2iecare cartu tra+0 +e re1ncarc automat
i trag o +erie de mai multe cartue prin ap+area continu pe trgaci7
5. arme de 2oc +emiautomate 5 arme de 2oc care0 dup 2iecare cartu tra+0 +e re1ncarc
automat0 dar nu pot trage o +erie de mai multe cartue prin ap+area continu pe trgaci7
;. arme de 2oc cu repeti!ie 5 arme de 2oc care0 dup 2iecare 2oc tra+0 +e re1ncarc manual0
prin introducerea pe !eav a unui cartu preluat din 1ncrctor prin intermediul unui
mecani+m7
<. arme de 2oc cu o +ingur lovitur 5 arm de 2oc 2r 1ncrctor0 care e+te 1ncrcat dup
2iecare tragere prin introducerea manual a cartuului 1n camera de 1ncrcare +au 1ntr5un lca
+pecial prev,ut la intrarea 1n !eav7
8. arme albe cu lam 5 arm care 1ndeplinete urmtoarele criterii"
a/ lama e+te 2ie +olidar cu m3nerul0 2ie ec9ipat cu un +i+tem ce 1i permite + 2ac corp
comun cu m3nerul +u7
b/ are ti dublu pe toat lungimea +a7
c/ lungimea e+te mai mare de -5 cm7
d/ l!imea e+te mai mare +au egal cu 004 cm7
e/ are un m3ner prev,ut cu gard.
?. #ategorii de per+oane
-. v3ntor 5 per+oana 2i,ic care a ob!inut calitatea de v3ntor i practic v3ntoarea0 1n
condi!iile Legii v3ntorii i a protec!iei 2ondului cinegetic nr. 40<:200;0 cu modi2icrile i
completrile ulterioare7
2. colec!ionar de arme 5 per+oana care de!ine ori inten!ionea, + de!in arme 1n colec!ie i
care a dob3ndit0 1n condi!iile legii0 un ate+tat de colec!ionar7
8. 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate 5 +tructuri +portive de intere+ na!ional0
con+tituite0 1n condi!iile legii0 prin a+ocierea cluburilor +portive i a+ocia!iilor =ude!ene i ale
municipiului >ucureti0 pe ramuri de +port0 care pentru de+2urarea probelor +portive0
con2orm +tatului lor0 2olo+e+c arme cu de+tina!ia tir7
4. +portivi de tir 5 +portivii legitima!i la cluburi +portive care au dob3ndit certi2icat de
identitate +portiv0 eliberat de $utoritatea Na!ional pentru @port i 'ineret0 i +unt a2iliate la
2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate7
5. +portiv de tir categoria & 5 +portivul care 1ndeplinete 1n 2iecare an baremele ci2rice
+tabilite i aprobate de 2edera!iile +portive de +pecialitate7
;. antrenor de tir 5 per+oana care a ab+olvit cur+urile colii de antrenori i certi2ic ace+t
2apt prin diplom +au carnet de antrenor7
<. in+tructor 1n poligonul de tragere 5 per+oana care de+2oar activit!i de in+truire0
1ndrumare i +upraveg9ere a tragerilor e2ectuate 1n poligoanele autori,ate i care a dob3ndit0
1n condi!iile legii0 un ate+tat de in+tructor 1n poligonul de tragere7
8. armurier 5 orice per+oan 2i,ic +au =uridic autori,at0 1n condi!iile pre,entei legi0 +
de+2oare una ori mai multe opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii7
9. intermediar 5 orice per+oan 2i,ic +au =uridic0 cu e6cep!ia armurierilor0 autori,at0 1n
condi!iile pre,entei legi0 a crei activitate con+t0 integral ori par!ial0 1n ac9i,i!ionarea0
comerciali,area +au reali,area de tran+2eruri de arme7
-0. re,ident al unui +tat membru 5 cet!ean al unui +tat membru al )niunii Europene +au
membrul de 2amilie al ace+tuia care 1i e6ercit dreptul la liber circula!ie i re,iden! pe
teritoriul unui +tat membru0 precum i titularul unui document care ate+t dreptul de re,iden!
al ace+tuia pe teritoriul unui +tat membru al )niunii Europene.
?&. 'ipuri de documente
-. permi+ de arm 5 documentul emi+0 1n condi!iile legii0 de autoritatea competent0 prin
care o per+oan 2i,ic dovedete dreptul de a de!ine i0 dup ca,0 de a purta i 2olo+i arme
letale +au arme neletale +upu+e autori,rii0 ale cror tip0 marc0 +erie i calibru +unt 1n+cri+e
1n ace+t document0 precum i muni!ia a2erent7
2. paaport european pentru arme de 2oc 5 documentul emi+ la cerere0 1n condi!iile legii0 de
autoritatea competent0 care con2er titularului dreptul de a circula pe teritoriile +tatelor
membre ale )niunii Europene 1mpreun cu armele 1n+cri+e 1n ace+t document0 numai 1n
m+ura 1n care de!inerea0 portul i 2olo+irea ace+tor arme e+te permi+ 1n +tatul 1n care
urmea, + cltorea+c +au0 dup ca,0 dac e+te autori,at de autorit!ile competente ale
acelui +tat + introduc pe teritoriul +u armele re+pective7
8. certi2icat de de!intor 5 documentul emi+0 1n condi!iile legii0 de autoritatea competent0
prin care +e dovedete 2aptul c titularul ace+tuia a 1ndeplinit procedura legal de 1nregi+trare
a armelor neletale la acea+t autoritate0 cu e6cep!ia armelor neletale +upu+e autori,rii7
4. ordin de +erviciu 5 documentul eliberat de per+oana =uridic autori,at + de!in i +
2olo+ea+c arme0 prin care +e acord per+oanei anga=ate pe ba, de contract de munc0
precum i +tuden!ilor de la in+titu!iile de 1nv!m3nt +uperior cu pro2il cinegetic dreptul de a
purta i 2olo+i arma i muni!ia core+pun,toare0 1n+cri+e 1n ace+t document0 1n timpul i
pentru e6ecutarea +arcinilor de +erviciu7
5. permi+ de tran+2er al armelor 5 document eliberat de autorit!ile rom3ne competente0
prin care +e permite e2ectuarea unei opera!iuni de tran+2er de arme i muni!ii de pe teritoriul
Rom3niei ctre un +tat membru al )niunii Europene7
;. autori,a!ie de tran+2er 2r acord prealabil 5 documentul eliberat de autorit!ile
competente rom3ne ori ale unui +tat membru al )niunii Europene de e6pedi!ie0 prin care +e
permite unui armurier +au intermediar + e2ectue,e0 pentru o anumit perioad de timp0
opera!iuni de tran+2er al armelor0 pie+elor i muni!iilor ctre un armurier +au intermediar
+tabilit 1ntr5un alt +tat membru al )niunii Europene0 1n care nu e+te nece+ar un acord
prealabil al autorit!ilor competente pentru 2iecare opera!iune +au0 dup ca,0 pentru tipurile
de arme care 2ac obiectul tran+2erului7
<. acord prealabil 5 documentul eliberat de autorit!ile competente rom3ne0 prin care +e
permite e2ectuarea unei opera!iuni de tran+2er al armelor i muni!iilor pe teritoriul Rom3niei0
ori de ctre +tatul membru al )niunii Europene de de+tina!ie0 prin care +e permite e2ectuarea
unei opera!iuni de tran+2er al armelor0 pie+elor i muni!iilor pe teritoriul +u7
8. avi, de import:e6port 5 documentul eliberat de autorit!ile rom3ne competente0 prin care
+e permite e2ectuarea unei opera!iuni de tran+2er al armelor0 pie+elor i muni!iilor pe:de pe
teritoriul Rom3niei dintr5un:ctre un +tat care nu e+te membru al )niunii Europene.
$R'. 8
$utoritatea competent
%oli!ia Rom3n e+te autoritatea competent care e6ercit controlul privind de!inerea0
portul i 2olo+irea armelor0 pie+elor i muni!iilor0 precum i cu privire la opera!iunile cu arme
i muni!ii0 1n condi!iile pre,entei legi.
$R'. 4
$+pecte generale privind regimul armelor
.-/ $rmele din categoria $ din ane6 pot 2i de!inute i 2olo+ite numai de ctre in+titu!iile
publice cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0 ordinii publice i +iguran!ei na!ionale.
.2/ $rmele letale din categoria > din ane6 pot 2i de!inute +au0 dup ca,0 purtate i 2olo+ite
de per+oanele 2i,ice numai 1n ba,a permi+ului de arm0 iar de ctre per+oanele =uridice pot 2i
de!inute i 2olo+ite numai 1n ba,a autori,a!iei eliberate 1n condi!iile pre,entei legi.
.8/ $rmele neletale din categoriile # i * din ane6 pot 2i de!inute i0 dup ca,0 purtate i
2olo+ite de per+oane 2i,ice +au =uridice0 cu condi!ia 1ndeplinirii procedurilor de 1nregi+trare
ori autori,are a ace+tora0 dup ca,0 la:de ctre autorit!ile competente0 1n condi!iile prev,ute
de pre,enta lege.
.4/ $rmele i di+po,itivele neletale din categoria E din ane6 pot 2i de!inute i0 dup ca,0
purtate i 2olo+ite de ctre per+oanele 2i,ice i =uridice0 2r 1ndeplinirea procedurilor de
1nregi+trare +au autori,are0 1n condi!iile prev,ute de pre,enta lege.
.5/ Aorma i con!inutul documentelor emi+e 1n temeiul pre,entei legi +e +tabile+c prin
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.;/ Eviden!a po+e+orilor de arme din categoriile >0 # i * din ane60 a armelor de!inute de
acetia0 precum i a documentelor prin care +e acord dreptul de a le de!ine0 purta i 2olo+i +e
!ine de ctre in+pectoratele =ude!ene de poli!ie i de ctre *irec!ia General de %oli!ie a
Bunicipiului >ucureti0 care au eliberat ace+te documente.
$R'. 5
Regimul armelor militare i al unor di+po,itive de+tinate armelor letale
.-/ Regimul de!inerii0 portului0 utili,rii i opera!iunilor cu arme i di+po,itive militare +e
+tabilete prin legi +peciale.
.2/ E+te inter,i+ procurarea0 de!inerea0 portul0 utili,area0 importul0 e6portul i
comerciali,area de ctre per+oane 2i,ice +au =uridice0 cu e6cep!ia in+titu!iilor publice cu
atribu!ii 1n domeniul aprrii0 ordinii publice i +iguran!ei na!ionale0 a urmtoarelor +i+teme i
di+po,itive de+tinate armelor"
a/ +i+teme de oc9ire care 2unc!ionea, pe principiul la+er7
b/ +i+teme de oc9ire pe timp de noapte7
c/ di+po,itive de+tinate +au adaptate diminurii ,gomotului cau,at prin arderea unei
1ncrcturi.
$R'. ;
#ondi!ii generale privind de!inerea armelor
.-/ (rice per+oan 2i,ic +au =uridic care 1ndeplinete condi!iile prev,ute de lege are
dreptul + de!in la domiciliul0 reedin!a0 +ediul +au punctul de lucru arme i muni!ii.
.2/ %er+oanele 2i,ice i =uridice care au dreptul + de!in0 + poarte0 + 2olo+ea+c +au0 dup
ca,0 + de+2oare opera!iuni cu arme din categoriile >0 # i * din ane60 pie+e i muni!ii
core+pun,toare +unt obligate + permit controlul armelor0 pie+elor i muni!iilor de!inute0 la
+olicitarea organelor de poli!ie i + a+igure +ecuritatea ace+tora. #ondi!iile de a+igurare a
+ecurit!ii ace+tor arme +e +tabile+c prin normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.8/ $rmele pentru care +5a acordat doar dreptul de de!inere pot 2i tran+2erate de
proprietarul lor 1n alt +pa!iu dec3t cel men!ionat 1n documente numai cu acordul +cri+ al
poli!iei0 1n con2ormitate cu procedura care va 2i reglementat prin normele metodologice de
aplicare a pre,entei legi.
$R'. <
%rincipalele obliga!ii ale de!intorilor armelor
.-/ *e!intorii armelor letale +au neletale +unt obliga!i + anun!e de 1ndat0 dar nu mai
t3r,iu de 24 de ore0 cel mai apropiat organ de poli!ie de+pre di+pari!ia0 pierderea +au 2urtul
ace+tor arme.
.2/ E+te inter,i+ 1n+trinarea de ctre titular a autori,a!iei de procurare a armei0 a
certi2icatului de de!intor i a permi+ului de arm0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care documentul
e+te depu+ la organul de poli!ie competent.
$R'. 8
Regimul =uridic al armelor de!inute ilegal +au al cror de!intor nu e+te cuno+cut ori a
decedat
.-/ %er+oana care ia cunotin! de+pre e6i+ten!a unei arme militare0 a unei arme letale0 a
unei arme neletale ori a muni!iilor de!inute ilegal0 pierdute +au abandonate0 e+te obligat +
anun!e de 1ndat cel mai apropiat organ de poli!ie.
.2/ %er+oana care g+ete o arm militar0 o arm letal0 o arm neletal ori muni!ii e+te
obligat + le predea +au + anun!e de 1ndat cel mai apropiat organ de poli!ie.
.8/ Rudele +au per+oanele care locuie+c 1mpreun cu o per+oan ce de!ine 1n mod legal
arme ori muni!ii au obliga!ia ca0 1n ca,ul 1n care de!intorul a decedat +au e+te declarat
di+prut0 + anun!e cea mai apropiat unitate de poli!ie i + depun armele i muni!iile
re+pective la cel mai apropiat armurier0 1n termen de -5 ,ile de la data dece+ului ori0 dup
ca,0 a rm3nerii de2initive a 9otr3rii =udectoreti de declarare a di+pari!iei.
#$%&'(L)L &&
%rocurarea0 1n+trinarea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor i muni!iilor de ctre
per+oanele 2i,ice
@E#C&)NE$ -
*i+po,i!ii generale
$R'. 9
*reptul de procurare0 de!inere0 port i 2olo+ire a armelor i muni!iei
%er+oanele 2i,ice care 1ndepline+c condi!iile prev,ute de pre,enta lege pot procura0
de!ine0 purta i 2olo+i arme letale i arme neletale0 precum i muni!ia core+pun,toare
ace+tora.
$R'. -0
#ondi!ii generale privind e6ercitarea dreptului de procurare0 re+pectiv de!inere0 port i
2olo+ire a armelor
.-/ *reptul de procurare0 de de!inere +au0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armelor letale +e
dob3ndete de la data emiterii de ctre autorit!ile competente a autori,a!iei de procurare a
armei +au0 dup ca,0 a permi+ului de arm.
.2/ *reptul de procurare0 de de!inere +au0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armelor neletale
+upu+e autori,rii +e dob3ndete de la data emiterii de ctre autorit!ile competente a
autori,a!iei de procurare a armei i0 dup ca,0 a permi+ului de arm.
.8/ $rmele neletale +upu+e noti2icrii prealabile pot 2i de!inute0 purtate i 2olo+ite numai
dup ce ace+tea au 2o+t 1nregi+trate la autorit!ile competente0 1n condi!iile pre,entei legi.
$R'. --
*ocumente care ate+t dreptul de procurare0 re+pectiv de!inere0 port i 2olo+ire a armelor
.-/ $utori,a!ia de procurare a armei0 permi+ul de arm0 ate+tatul de colec!ionar0 autori,a!ia
temporar de tran+port i 2olo+ire a armei0 certi2icatul de de!intor i paaportul european
pentru arme de 2oc +e eliberea, de ctre *irec!ia General de %oli!ie a Bunicipiului
>ucureti0 in+pectoratele =ude!ene de poli!ie 1n a cror ra, teritorial 1i are domiciliul +au
reedin!a +olicitantul0 precum i de ctre &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne.
.2/ #ondi!iile0 precum i procedura de eliberare a ate+tatului de colec!ionar +e +tabile+c 1n
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. -2
(bliga!ii generale ale titularului autori,a!iei de procurare a armelor +au al permi+ului de
arm
'itularul autori,a!iei de procurare a armelor +au0 dup ca,0 al permi+ului de arm e+te
obligat + anun!e organul de poli!ie competent teritorial0 1n termen de -0 ,ile de la data c3nd
+5a ivit unul dintre urmtoarele evenimente"
a/ au intervenit orice 2el de +c9imbri care nece+it modi2icarea unor men!iuni
core+pun,toare din con!inutul documentului7
b/ au 2o+t 2olo+ite 1n 1ntregime +pa!iile de+tinate vi,elor i men!iunilor din permi+ul de
arm.
@E#C&)NE$ a 25a
#ondi!ii cu privire la procurarea i 1n+trinarea armelor letale0 precum i a muni!iei
a2erente0 de ctre per+oanele 2i,ice de cet!enie rom3n
$R'. -8
#ategoriile de per+oane 2i,ice care pot 2i autori,ate + procure arme letale
.-/ %er+oanele 2i,ice de cet!enie rom3n cu domiciliul +au reedin!a 1n Rom3nia0 care
1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ pot 2i autori,ate0 la cerere0 + procure arme
letale.
.2/ $rmele de aprare i pa, pot 2i procurate numai de ctre urmtoarele categorii de
per+oane"
a/ demnitarii0 magi+tra!ii0 diploma!ii0 militarii i poli!itii0 pe perioada c3t +unt 1n activitate
i dup 1ncetarea activit!ii0 pen+ionare0 trecerea 1n re,erv +au retragere0 dup ca,0 cu
e6cep!ia +itua!iei 1n care acetia i5au pierdut calitatea din motive imputabile lor7
b/ per+oanele prev,ute de lege0 care 1ndepline+c o 2unc!ie ce implic e6erci!iul autorit!ii
publice0 pe perioada 1n care au acea+t calitate0 cu e6cep!ia per+onalului de pa, din cadrul
+ociet!ilor +peciali,ate de pa,7
c/ per+oanele inclu+e 1n programe de protec!ie a martorilor0 pe perioada 1n care au acea+t
calitate.
.8/ ?3ntorii pot procura arme de v3ntoare0 precum i arme de tir0 numai din categoria
armelor lungi.
.4/ @portivii de tir categoria & ori membri ai loturilor na!ionale +au olimpice0 pe perioada
c3t +unt 1n activitate0 precum i antrenorii i in+tructorii 1n poligonul de tragere pot procura
numai arme de tir0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care acetia i5au pierdut calitatea din motive
imputabile lor.
.5/ #olec!ionarii de arme pot procura numai arme de colec!ie0 cu e6cep!ia celor prev,ute
1n categoria > pct. < din ane60 proiectate dup anul -9450 1n condi!iile +tabilite 1n normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. -4
#ondi!ii de acordare a autori,a!iei de procurare a armelor letale
.-/ $utori,a!ia de procurare a armelor letale +e acord per+oanelor prev,ute la art. -8 alin.
.2/ 5 .5/0 dac 1ndepline+c0 cumulativ0 urmtoarele condi!ii"
a/ au 1mplinit v3r+ta de -8 ani7
b/ de!in calitatea impu+ de lege0 ate+tat prin pre,entarea unor documente +tabilite 1n
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi0 1n 2unc!ie de de+tina!ia armelor7
c/ nu au 2o+t condamnate0 prin 9otr3re =udectorea+c rma+ de2initiv0 la pedeap+a
deten!iunii pe via! +au pedeap+a 1nc9i+orii mai mare de un an pentru in2rac!iuni comi+e cu
inten!ie ori pentru in2rac!iuni prev,ute de pre,enta lege0 cu e6cep!ia ca,urilor 1n care a
intervenit amni+tia +au reabilitarea7
#M1
d: nu +unt nvinuite +au incu)pate n cau*e pena)e pentru ,apte +/vr7ite cu inten9ie.
prev/*ute de !odu) pena). partea +pecia)/. tit)uri)e I ; III. art1 2<9. 204. 200 ; 262. 269 ;
251. <16 ; <22. tit)uri)e - 7i -I. de Ordonan9a de urgen9/ a =uvernu)ui nr1 10232001 privind
,rontiera de +tat a Romniei. aprobat/ cu modi,ic/ri prin Legea nr1 24<32002. cu
modi,ic/ri)e 7i comp)et/ri)e u)terioare. de Legea nr1 14<32000 privind prevenirea 7i
combaterea tra,icu)ui 7i con+umu)ui i)icit de droguri. cu modi,ic/ri)e 7i comp)et/ri)e
u)terioare. de Legea nr1 06532001 privind prevenirea 7i combaterea tra,icu)ui de per+oane.
cu modi,ic/ri)e 7i comp)et/ri)e u)terioare. de Legea vn/torii 7i a protec9iei ,ondu)ui
cinegetic nr1 40632000. cu modi,ic/ri)e 7i comp)et/ri)e u)terioare. de Legea nr1 <93200<
privind prevenirea 7i combaterea crimina)it/9ii organi*ate. cu modi,ic/ri)e u)terioare.
precum 7i de pre*enta )ege>
#B
e/ +unt apte din punct de vedere p+i9ologic i medical pentru a de!ine i 2olo+i arme i
muni!ii7
2/ nu pre,int pericol pentru ordinea public0 +iguran!a na!ional0 via!a i integritatea
corporal a per+oanelor0 con2orm datelor i in2orma!iilor e6i+tente la organele competente7
g/ au ab+olvit un cur+ de in+truire teoretic i practic0 organi,at de o per+oan =uridic
autori,at pentru acea+t activitate0 1n condi!iile prev,ute 1n normele metodologice de
aplicare a pre,entei legi7
9/ nu le5a 2o+t anulat 1n ultimii 2 ani dreptul de procurare0 de!inere +au0 dup ca,0 port i
2olo+ire a armelor letale ori a armelor neletale +upu+e autori,rii0 cu e6cep!ia +itua!iilor 1n
care m+ura anulrii +5a di+pu+ ca urmare a pierderii calit!ii prev,ute la art. -8 alin. .2/ 5
.5/7
i/ nu au pierdut +au nu le5au 2o+t +u+tra+e 1n ultimii 5 ani arme letale +au arme neletale
+upu+e autori,rii0 din motive imputabile lor0 procurate 1n condi!iile pre,entei legi.
.2/ #ererea de eliberare a autori,a!iei de procurare a armelor +e depune de ctre +olicitant
la *irec!ia General de %oli!ie a Bunicipiului >ucureti +au la in+pectoratul =ude!ean de
poli!ie 1n a crui ra, teritorial 1i are domiciliul ori reedin!a. #ererea +e +olu!ionea, 1n
termen de ma6imum 45 de ,ile0 1n ca,ul primei autori,ri0 i 1n termen de ma6imum 80 de
,ile0 1n ca,ul autori,rilor ulterioare.
.8/ *ac autoritatea competent cu +olu!ionarea cererii con+tat c nu +unt 1ndeplinite
condi!iile prev,ute la alin. .-/0 +olicitantului i +e re2u, autori,area de procurare a armei i i
+e comunic0 1n +cri+0 1n termenul prev,ut la alin. .2/0 +olu!ia adoptat0 precum i motivele
care au +tat la ba,a ace+teia.
.4/ @olu!ia prev,ut la alin. .8/ e+te +upu+ controlului =udectore+c0 potrivit Legii
contencio+ului admini+trativ nr. 554:20040 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 i poate
2i atacat 1n termen de -5 ,ile de la data la care a 2o+t adu+ la cunotin!a +olicitantului.
$R'. -5
#antitatea de arme pentru care +e poate acorda autori,a!ia de procurare
.-/ %er+oanele prev,ute la art. -8 alin. .2/ 5 .5/0 care 1ndepline+c condi!iile prev,ute la
art. -4 alin. .-/0 pot 2i autori,ate + procure arme0 cu aplicarea core+pun,toare a prevederilor
art. 28 1n ceea ce privete +copul pentru care +olicit autori,area0 dup cum urmea,"
a/ cel mult dou arme de aprare i pa,7
b/ un numr nelimitat de arme0 dintre cele prev,ute la art. -8 alin. .8/ 5 .5/0 din Rom3nia
i cel mult c3te dou arme din a2ara teritoriului Rom3niei0 pentru 2iecare cltorie a
+olicitantului.
.2/ %er+oanele prev,ute la art. -8 alin. .8/ 5 .5/ pot procura din a2ara teritoriului Rom3niei
arme core+pun,toare categoriei din care 2ac parte0 1ntr5o cantitate mai mare dec3t cea
prev,ut la alin. .-/ lit. b/0 numai prin intermediul armurierilor i intermediarilor autori,a!i
+ comerciali,e,e arme.
$R'. -;
?alabilitatea autori,a!iei de procurare a armelor
.-/ $utori,a!ia de procurare a armelor +e eliberea, cu o valabilitate de 90 de ,ile0 care
poate 2i prelungit de ctre autoritatea care a emi+5o0 pentru motive temeinice0 pentru o nou
perioad de p3n la 90 de ,ile.
.2/ *ac titularul autori,a!iei de procurare a armelor nu a procurat armele la +23ritul celor
dou perioade de c3te 90 de ,ile0 prev,ute la alin. .-/0 poate +olicita0 1n +cri+0 acordarea unei
noi autori,a!ii de procurare a armelor0 2r a mai 2i nece+ar + 2ac dovada 1ndeplinirii
condi!iilor prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. a/0 g/ i i/.
$R'. -<
#ondi!iile e6ercitrii dreptului con2erit prin autori,a!ia de procurare a armelor
.-/ 'itularul autori,a!iei de procurare a armelor poate procura0 1n termenul de valabilitate a
ace+teia0 tipul de arm i cantitatea de muni!ie 1n+cri+e 1n document de la orice armurier i
intermediar autori,at + comerciali,e,e 1n Rom3nia arme0 precum i de la orice per+oan
autori,at din a2ara teritoriului Rom3niei0 care comerciali,ea, 1n condi!iile legii din !ara 1n
care +e a2l arme din acea+t categorie.
.2/ %rocurarea armelor prev,ute la art. -8 alin. .2/ 5 .5/ +e poate reali,a prin cumprare0
dona!ie0 motenire0 +pon+ori,are0 1nc9iriere +au comodat.
.8/ $rmele de!inute de per+oanele 2i,ice pot 2i 1nc9iriate +au date 1n comodat numai prin
intermediul unui armurier.
.4/ #umprarea armelor de la alt per+oan 2i,ic +au =uridic +e poate 2ace numai prin
intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prev,u!i la alin. .-/.
.5/ Bodalitatea de procurare de ctre per+oanele 2i,ice a armelor letale i a armelor
neletale +upu+e autori,rii0 precum i a muni!iei core+pun,toare ace+tora prin mi=loace de
comunicare la di+tan! +e +tabilete 1n normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. -8
%ierderea dreptului de procurare a armelor
*reptul de procurare a armelor +e pierde0 iar autori,a!ia de procurare a armelor +e retrage
de ctre organul care a eliberat5o dac titularul nu mai 1ndeplinete una dintre condi!iile
prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. b/ 5 2/ i i/.
$R'. -9
%rocedura de acordare a autori,a!iei de procurare a armelor
%rocedura de acordare a autori,a!iei de procurare a armelor +e +tabilete prin normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. 20
Bodalit!i +peci2ice de procurare a armelor 1n ca,ul unor categorii +peciale de per+oane
.-/ %er+oanele prev,ute la art. -8 alin. .2/ lit. a/ i b/ pot procura arme de aprare i pa,
i de la in+titu!iile 1n care +unt 1ncadrate ori0 dup ca,0 le pot primi 1n dar +au ca recompen+0
1n condi!iile +tabilite prin ordin al conductorului in+titu!iei re+pective.
.2/ %er+oanele inclu+e 1ntr5un program de protec!ie a martorilor pot procura arme de
aprare i pa, numai prin intermediul (2iciului Na!ional pentru %rotec!ia Bartorilor0 1n
condi!iile +tabilite prin ordin al mini+trului admini+tra!iei i internelor0 cu aplicarea
core+pun,toare a prevederilor art. -4 alin. .-/.
$R'. 2-
?3n,area armelor letale
%er+oanele care de!in arme letale procurate 1n condi!iile pre,entei legi le pot vinde numai
prin intermediul armurierilor +au intermediarilor autori,a!i + comerciali,e,e a+t2el de arme.
@E#C&)NE$ a 85a
#ondi!ii cu privire la de!inerea0 portul i utili,area armelor letale0 precum i a muni!iei
a2erente de ctre per+oanele 2i,ice de cet!enie rom3n
-. *i+po,i!ii generale
$R'. 22
@olicitarea acordrii permi+ului de arm i a 1n+crierii armei 1n permi+ul de arm
.-/ %er+oana care a procurat0 1n condi!iile legii0 arme letale are obliga!ia ca0 1n termen de 8
,ile lucrtoare de la data procurrii0 + +e pre,inte la organul de poli!ie care a eliberat
autori,a!ia de procurare0 1n vederea +olicitrii acordrii permi+ului de arm +au0 dup ca,0
pentru 1n+crierea armei 1n permi+ul de arm al crui titular e+te de!intorul.
.2/ 4n ca,ul 1n care arma a 2o+t procurat din a2ara teritoriului Rom3niei0 termenul
prev,ut la alin. .-/ e+te de ma6imum -5 ,ile lucrtoare de la data ac9i,i!iei0 dovedit prin
actul de provenien!.
.8/ *e!intorul armei are obliga!ia + pre,inte la +olicitarea organului de poli!ie competent
2iecare arm cu !eava g9intuit0 1mpreun cu c3te 5 cartue core+pun,toare calibrului
2iecrei arme0 1n vederea 1nregi+trrii proiectilului i a tubului5martor 1n eviden!ele operative
ale &n+pectoratului General al %oli!iei Rom3ne. %rocedura opera!iunii de 1nregi+trare a
proiectilului i a tubului5martor +e +tabilete 1n normele metodologice de aplicare a pre,entei
legi.
$R'. 28
$cordarea dreptului de de!inere +au0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armei
.-/ 4n 2unc!ie de +copul pentru care a +olicitat autori,area procurrii armei0 autorit!ile
competente pot acorda +olicitantului dreptul de de!inere +au0 dup ca,0 de port +au 2olo+ire a
armei procurate0 2c3nd men!iune0 1n mod e6pre+0 de+pre acea+ta 1n con!inutul permi+ului de
arm.
.2/ *reptul de de!inere a armei +e poate acorda numai pentru armele de v3ntoare0 de tir0
de colec!ie +au de autoaprare i con2er titularului po+ibilitatea de a p+tra arma la
domiciliul +au reedin!a 1n+cri+ 1n documentul de identitate0 1n condi!iile prev,ute 1n
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.8/ *reptul de a purta i 2olo+i arme +e poate acorda numai pentru armele de aprare i
pa,0 de v3ntoare i de tir i con2er titularului po+ibilitatea de a purta a+upra +a arma i de a
o 2olo+i 1n +copul pentru care a 2o+t autori,at procurarea ace+teia0 precum i 1n ca, de
legitim aprare +au +tare de nece+itate0 1n condi!iile pre,entei legi.
$R'. 24
#antitatea de arme pentru care +e poate acorda dreptul de de!inere i0 dup ca,0 de port i
2olo+ire
.-/ *reptul de de!inere +e poate acorda pentru un numr nelimitat de arme de v3ntoare0 de
tir +au de colec!ie.
.2/ *reptul de a purta i 2olo+i arme +e poate acorda +olicitantului0 1n condi!iile pre,entei
legi0 dup cum urmea,"
a/ pentru dou arme de aprare i pa,7
b/ pentru un numr nelimitat de arme de v3ntoare7
c/ pentru un numr nelimitat de arme de tir.
$R'. 25
?alabilitatea permi+ului de arm
.-/ %ermi+ul de arm are o valabilitate de 5 ani0 termen care +e calculea, de la data
eliberrii +au0 dup ca,0 de la data ultimei prelungiri.
.2/ 4n vederea prelungirii valabilit!ii permi+ului de arm0 titularul ace+tuia e+te obligat +
+e pre,inte 1nainte de 1mplinirea termenului prev,ut la alin. .-/ la +tructura de poli!ie
competent 1n a crei ra, de competen! teritorial 1i are domiciliul +au reedin!a cu armele
1n+cri+e 1n permi+0 precum i cu documentele +tabilite 1n normele metodologice de aplicare a
pre,entei legi.
.8/ ?alabilitatea permi+ului de arm +e prelungete de ctre autoritatea competent pentru
o perioad de 5 ani0 dac titularul 1ndeplinete condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. c/ 5
2/0 9/ i i/0 iar armele de+tinate 2olo+irii 1n condi!iile pre,entei legi au e2ectuat in+pec!ia
te9nic periodic.
.4/ %ermi+ul de arm con2er titularului drepturile prev,ute de lege i dup radierea din
ace+ta a armelor 1n+trinate prin v3n,are0 dona!ie0 1nc9iriere +au comodat0 p3n la e6pirarea
termenului de valabilitate.
2. Regimul dreptului de de!inere a armelor letale
$R'. 2;
#ondi!iile e6ercitrii dreptului de de!inere a armelor
.-/ 'itularul dreptului de de!inere a armelor letale are obliga!ia + p+tre,e armele i
muni!iile 1n+cri+e 1n permi+ul de arm0 a+igurate a+t2el 1nc3t + nu permit acce+ul la ele al
per+oanelor neautori,ate0 1n condi!iile prev,ute 1n normele metodologice de aplicare a
pre,entei legi.
.2/ 'itularul dreptului de de!inere a armelor poate 2i autori,at de ctre organul de poli!ie
competent teritorial0 la cerere0 + +coat armele de!inute 1n condi!iile legii din incinta locului
unde ace+tea +unt p+trate0 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ cu oca,ia depunerii armelor la un armurier7
b/ cu oca,ia +c9imbrii locului unde +unt p+trate armele.
.8/ 4n autori,a!ia prev,ut la alin. .2/ +e men!ionea, perioada 1n care armele urmea, +
2ie tran+portate 1n a2ara locului unde +unt p+trate0 motivul pentru care ace+tea +e tran+port0
tra+eul utili,at0 de+tina!ia i condi!iile 1n care trebuie a+igurat arma 1n timpul tran+portului.
.4/ 4n ca,ul 1n care armele +unt +coa+e din incinta locului unde +unt p+trate0 1n vederea
pre,entrii ace+tora la organele competente cu oca,ia prelungirii valabilit!ii permi+ului de
arm0 nu mai e+te nece+ar ob!inerea prealabil a autori,a!iei prev,ute la alin. .2/.
$R'. 2<
$utori,area 2olo+irii armelor care 2ac obiectul dreptului de de!inere
.-/ 'itularul dreptului de de!inere a unei arme letale poate 2i autori,at0 la cerere0 de ctre
+tructura de poli!ie competent 1n a crei ra, teritorial 1i are domiciliul +au0 dup ca,0
reedin!a + 2olo+ea+c 1ntr5un poligon autori,at0 1n condi!iile legii0 armele de v3ntoare0 de
tir ori de colec!ie.
.2/ #olec!ionarii de arme pot 2i autori,a!i + 2olo+ea+c0 1n condi!iile legii0 armele de!inute
1n colec!ie cu oca,ia unor mani2e+tri culturale0 arti+tice +au i+torice.
.8/ $utori,area prev,ut la alin. .-/ i .2/ +e re2er la +copul pentru care +5a +olicitat
acea+ta0 tra+eul utili,at pentru tran+portul armelor0 locul unde urmea, a 2i 2olo+it arma i
termenul de valabilitate a autori,a!iei temporare de tran+port i 2olo+ire a armei.
.4/ 'itularii dreptului de de!inere pot 2olo+i o arm dintre cele de!inute0 men!ionat 1n mod
e6pre+ 1n permi+ul de arm0 numai 1n locul unde +e a2l arma de!inut +au colec!ia0 1n ca, de
legitim aprare. 4n ca,ul 1n care titularul dreptului de de!inere a 2cut u, de arm0 are
obliga!ia + ac!ione,e 1n condi!iile prev,ute la art. 88 alin. .-/ i .2/.
.5/ %rocedura de acordare a autori,a!iei prev,ute la alin. .-/ i .2/ +e +tabilete prin norme
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.;/ $rmele pentru care +5a ob!inut dreptul de de!inere nu pot 2i 1ncredin!ate de ctre
po+e+orii ace+tora altor per+oane0 cu e6cep!ia +itua!iilor c3nd armele +e g+e+c 1ntr5un poligon
autori,at.
$R'. 28
$nularea i +u+pendarea dreptului de de!inere a armelor
.-/ *reptul de de!inere a armelor +e anulea, dac titularul +e a2l 1n una dintre
urmtoarele +itua!ii"
a/ nu mai 1ndeplinete condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. c/0 e/ i 2/7
b/ nu +e pre,int p3n la 1mplinirea termenului prev,ut la art. 25 alin. .-/ pentru
prelungirea valabilit!ii permi+ului de arm7
c/ a decedat +au a 2o+t declarat di+prut prin 9otr3re =udectorea+c rma+ de2initiv7
d/ a +v3rit 1ntr5o perioad de 2 ani dou contraven!ii prev,ute de pre,enta lege +au o
contraven!ie pentru care legea prevede +anc!iunea contraven!ional complementar a anulrii
dreptului de de!inere ori0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armelor7
e/ a 2olo+it armele de!inute 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. 2< alin. .-/0 .2/ i
.4/7
2/ a pierdut din motive imputabile lui calitatea prev,ut la art. -8 alin. .8/ i .4/ +au nu
mai are calitatea prev,ut la art. -8 alin. .5/0 care a condi!ionat acordarea dreptului de
de!inere a armelor7
g/ a pierdut armele +au ace+tea i5au 2o+t +u+tra+e 1n 1mpre=urri imputabile ace+tuia7
9/ +e con+tat c0 la data acordrii permi+ului de arm0 nu 1ndeplinea condi!iile prev,ute
de lege pentru de!inerea armelor7
i/ +e con+tat c dreptul de de!inere a armelor +5a acordat pe ba,a unor documente +au
in2orma!ii 2al+e.
.2/ *reptul de de!inere a armelor +e +u+pend 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ titularul dreptului nu mai 1ndeplinete condi!ia prev,ut la art. -4 alin. .-/ lit. d/7
b/ titularului i +5a anulat calitatea prev,ut la art. -8 alin. .8/ +au .4/0 care a condi!ionat
acordarea dreptului de de!inere0 dar ace+ta a recur+ la cile de atac prev,ute de lege pentru
redob3ndirea ace+tei calit!i i 1n cau, nu e6i+t o +olu!ie de2initiv i irevocabil7
c/ titularul a +v3rit o contraven!ie pentru care legea prevede +anc!iunea contraven!ional
complementar a +u+pendrii dreptului de de!inere a armelor.
.8/ 4n ca,ul 1n care per+oana +e a2l 1n una dintre +itua!iile prev,ute la alin. .-/ +au .2/0
organul de poli!ie competent retrage permi+ul de arm0 iar titularul e+te obligat + 2ac
dovada 2aptului c a depu+ armele la un armurier autori,at0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care
armele +e ridic de ctre organele de poli!ie.
$R'. 29
$plicarea m+urii de +u+pendare +au anulare a permi+ului de arm
.-/ #on+tatarea +itua!iilor prev,ute la art. 28 +e 2ace de ctre organele de poli!ie
competente0 care iau m+ura +u+pendrii +au0 dup ca,0 anulrii permi+ului de arm.
.2/ B+urile prev,ute la alin. .-/ +e comunic0 1n +cri+0 titularului dreptului de de!inere
+au0 dup ca,0 rudelor ori per+oanelor care locuiau 1mpreun cu ace+ta0 1n +itua!ia prev,ut
la art. 28 alin. .-/ lit. c/.
.8/ B+ura prev,ut la alin. .-/ e+te +upu+ controlului =udectore+c0 potrivit Legii nr.
554:20040 cu modi2icrile i completrile ulterioare.
$R'. 80
E2ectele aplicrii m+urii de +u+pendare +au anulare a permi+ului de arm
*e!intorul armelor e+te obligat ca0 1n termen de -0 ,ile de la data la care i5a 2o+t adu+ la
cunotin! m+ura prev,ut la art. 29 alin. .-/0 + depun armele la un armurier autori,at0 1n
vederea 1n+trinrii +au depo,itrii0 cu e6cep!ia +itua!iilor 1n care ace+tea +unt ridicate de
organul de poli!ie competent. E6ercitarea cilor de atac prev,ute de lege 1mpotriva m+urii
de anulare a dreptului de de!inere a armelor de ctre per+oana care +e a2l 1n una dintre
+itua!iile prev,ute la art. 28 alin. .-/ nu +u+pend obliga!ia per+oanei de a depune armele la
un armurier autori,at.
8. Regimul dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale
$R'. 8-
#ondi!iile de p+trare i port ale armelor letale
.-/ 'itularul dreptului de a purta i 2olo+i arme letale are obliga!ia de a p+tra arma i
muni!ia 1n+cri+ 1n permi+ul de arm 1n condi!ii de +ecuritate0 a+t2el 1nc3t + nu permit
acce+ul la ace+tea al per+oanelor neautori,ate.
.2/ %+trarea armei i muni!iei prev,ute la alin. .-/ la domiciliul +au reedin!a
de!intorului +e 2ace 1n locuri +pecial de+tinate0 1n condi!iile prev,ute 1n normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.8/ $rma de aprare i pa, poate 2i purtat numai de ctre titularul permi+ului0 cu
1ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condi!ii"
a/ trebuie + 2ie a+igurat i + nu 2ie armat7
b/ + nu pre,inte de2ec!iuni0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care e+te tran+portat la armurier7
c/ trebuie + +tea 1n permanen! introdu+ 1n toc i a+cun+ vederii0 cu e6cep!ia +itua!iilor
1n care per+oana e+te autori,at0 potrivit legii0 + o utili,e,e7
d/ + +e a2le 1n permanen! numai a+upra +a i + nu 2ie 1nm3nat0 +ub nicio 2orm0 altor
per+oane0 cu e6cep!ia armurierilor0 intermediarilor0 organelor de poli!ie competente0 precum
i per+onalului abilitat prin lege + p+tre,e i + a+igure +ecuritatea temporar a armelor0 la
intrarea 1n in+titu!iile publice0 1n mi=loacele de tran+port naval +au aerian0 precum i 1n alte
locuri unde portul armei e+te inter,i+ prin lege7
e/ de!intorul + nu +e a2le +ub in2luen!a buturilor alcoolice0 produ+elor +au +ub+tan!elor
+tupe2iante0 a medicamentelor cu e2ecte +imilare ace+tora ori 1n +tare avan+at de obo+eal
+au + nu +u2ere de a2ec!iuni temporare0 de natur + genere,e o +tare de pericol0 1n condi!iile
1n care poart arma a+upra +a.
$R'. 82
Limitele e6ercitrii u,ului de arm
.-/ 'itularii dreptului de a purta i 2olo+i armele de aprare i pa, pot 2ace u, de arm
numai 1n poligoanele autori,ate 1n condi!iile pre,entei legi +au 1n ca, de legitim aprare ori
+tare de nece+itate.
.2/ Aolo+irea armelor de aprare i pa, 1n poligoanele autori,ate +e poate 2ace numai 1n
condi!iile +tabilite prin regulamentele de ordine interioar ale ace+tora.
$R'. 88
(bliga!ii 1n ca,ul e2ecturii u,ului de arm
.-/ %er+oana care a 2cut u, de arm e+te obligat + ac!ione,e imediat pentru a +e acorda
primul a=utor i a+i+ten! medical per+oanelor rnite.
.2/ %er+oana care a 2cut u, de arm e+te obligat + anun!e de 1ndat cel mai apropiat
organ de poli!ie0 indi2erent dac au re,ultat +au nu victime ori pagube materiale.
.8/ 4n +itua!ia prev,ut la alin. .2/0 precum i 1n cea prev,ut la art. 2< alin. .4/0 organul
de poli!ie +e+i,at are obliga!ia + e2ectue,e cercetarea la 2a!a locului i a circum+tan!elor 1n
care +5a produ+ evenimentul. $rma care a 2o+t 2olo+it rm3ne 1n cu+todia organului de poli!ie
care de+2oar cercetarea0 p3n la 1nc9eierea ace+teia.
.4/ %revederile alin. .2/ i .8/ nu +e aplic 1n ca,ul 1n care +5a 2cut u, de arm0 1n
condi!iile prev,ute la art. 82 alin. .2/0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care0 1n urma 2olo+irii armei0
au re,ultat victime umane.
$R'. 84
%+trarea0 portul i 2olo+irea armelor letale de ctre per+oanele inclu+e 1ntr5un program de
protec!ie a martorilor
%er+oanele inclu+e 1ntr5un program de protec!ie a martorilor pot p+tra0 purta i 2olo+i
armele 1n+cri+e 1n permi+ul de arm numai 1n condi!iile +tabilite 1n protocolul de protec!ie0 cu
aplicarea core+pun,toare a prevederilor art. 8- 5 88.
$R'. 85
$cordarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor de v3ntoare
.-/ *reptul de a purta i 2olo+i armele de v3ntoare +e acord0 1n condi!iile pre,entei legi0
per+oanelor care de!in permi+ de v3ntoare eliberat de autorit!ile rom3ne.
.2/ 'itularul dreptului de a purta i 2olo+i arme de v3ntoare are obliga!ia de a p+tra
armele 1n+cri+e 1n permi+ul de arm 1n condi!iile prev,ute la art. 8- alin. .-/ i .2/.
$R'. 8;
'ran+portul i portul armelor de v3ntoare
.-/ 'ran+portul armelor de v3ntoare0 pentru care +5a acordat de!intorului dreptul de a le
purta i 2olo+i0 de la domiciliul +au reedin!a ace+tuia la locul unde urmea, + +e de+2oare
v3ntoarea potrivit legii +e 2ace 1n urmtoarele condi!ii"
a/ armele trebuie !inute 1n toc +au 9u+0 a+igurate i ne1ncrcate cu muni!ie7
b/ + 2ie 1ndeplinite condi!iile prev,ute la art. 8- alin. .8/ lit. b/0 d/ i e/.
.2/ %ortul armelor de v3ntoare 1n locul de+tinat v3ntorii +e 2ace 1n urmtoarele condi!ii"
a/ arma poate 2i 1ncrcat0 cu condi!ia ca0 dup 1ncrcare0 + 2ie a+igurat i purtat a+t2el
1nc3t + nu pre,inte pericolul producerii unor accidente7
b/ + 2ie 1ndeplinite condi!iile prev,ute la art. 8- alin. .8/ lit. b/ i e/7
c/ arma + +e a2le 1n permanen! numai a+upra per+oanei care o de!ine 1n mod legal i + nu
2ie 1nm3nat +ub nicio 2orm altor per+oane0 cu e6cep!ia v3ntorilor.
$R'. 8<
),ul de arm de v3ntoare
.-/ 'itularul dreptului de a purta i 2olo+i arme de v3ntoare poate 2ace u, de arma 1n+cri+
1n permi+ul de arm numai a+upra v3natului pentru care a 2o+t autori,at 1n condi!iile Legii nr.
40<:200;0 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 precum i pentru antrenament0 1n
poligoanele autori,ate 1n condi!iile legii.
.2/ %rin e6cep!ie de la prevederile alin. .-/0 armele de v3ntoare pot 2i 2olo+ite i 1n ca, de
legitim aprare0 +tare de nece+itate ori ca, 2ortuit0 1n condi!iile legii.
$R'. 88
4n+trinarea temporar a armelor de v3ntoare
.-/ 'itularul dreptului de a purta i 2olo+i arme de v3ntoare poate 1ncredin!a unei alte
per+oane autori,ate pentru portul i 2olo+irea unor a+t2el de arme una +au mai multe dintre
ace+tea0 precum i muni!ia a2erent0 1n limitele prev,ute de lege0 1n vederea utili,rii la
v3ntoare.
.2/ @e inter,ice l+area armei 1n ga= +au 1n alte 2orme de garan!ie.
$R'. 89
$cordarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor de tir
.-/ *reptul de a purta i 2olo+i arme de tir +e acord0 1n condi!iile pre,entei legi0 numai
+portivilor de tir categoria & ori membri ai loturilor na!ionale +au olimpice0 pe perioada c3t
+unt 1n activitate0 precum i antrenorilor i in+tructorilor 1n poligonul de tragere.
.2/ @portivii de tir prev,u!i la alin. .-/ pot purta i 2olo+i arme de tir numai din categoria
celor utili,ate 1n probele +portive pentru care au ob!inut cla+i2icarea +au cali2icarea.
.8/ 'itularul dreptului de a purta i 2olo+i arme de tir are obliga!ia de a p+tra armele
1n+cri+e 1n permi+ul de arm0 1n condi!iile prev,ute de lege pentru titularul dreptului de
de!inere a ace+tor arme.
$R'. 40
'ran+portul0 portul i 2olo+irea armelor de tir
.-/ 'ran+portul armelor de tir pentru care +5a acordat de!intorului dreptul de a le purta i
2olo+i0 de la domiciliul +au reedin!a ace+tuia la locurile de antrenament +au unde urmea, +
+e de+2oare concur+ul de tir0 +e 2ace 1n urmtoarele condi!ii"
a/ armele trebuie !inute 1n 9u+ +au0 dup ca,0 1n cutie0 ne1ncrcate cu muni!ie i a+igurate
1mpotriva pierderii ori +u+tragerii7
b/ + 2ie 1ndeplinite condi!iile prev,ute la art. 8- alin. .8/ lit. b/0 d/ i e/.
.2/ %ortul i utili,area armelor de tir 1n incinta locurilor prev,ute la alin. .-/ +e 2ac 1n
condi!iile +tabilite prin regulamentele de ordine interioar ale ace+tor locuri.
$R'. 4-
%ortul i 2olo+irea armelor de ctre per+oanele care 1ndepline+c o 2unc!ie ce implic
e6erci!iul autorit!ii publice
#ondi!iile 1n care per+oanele care 1ndepline+c o 2unc!ie ce implic e6erci!iul autorit!ii
publice pot purta i 2olo+i arme letale0 1n e6ercitarea atribu!iilor de +erviciu0 +e +tabile+c prin
legile +peciale care reglementea, atribu!iile ace+tora.
4. Regimul procurrii i de!inerii muni!iei a2erente armelor letale de ctre per+oanele 2i,ice
$R'. 42
%rocurarea muni!iei de ctre titularii dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale
.-/ 'itularii dreptului de a purta i 2olo+i arme de aprare i pa,0 de v3ntoare +au de tir
pot procura de la armurierii autori,a!i numai muni!ia a2erent armelor 1n+cri+e 1n permi+ul de
arm.
.2/ #antitatea de muni!ie care poate 2i de!inut de per+oanele prev,ute la alin. .-/ +e
1n+crie 1n permi+ul de arm de ctre organul de poli!ie care eliberea, ace+t document0 dup
cum urmea,"
a/ pentru armele de aprare i pa,0 cel mult 50 de cartue cu glon! i 50 de cartue 2r
proiectil0 pentru c3te o +ingur arm de 2iecare calibru7
b/ pentru armele de v3ntoare0 cel mult 800 de cartue pentru c3te o +ingur arm de
2iecare calibru0 dintre cele pentru care are dreptul de port i 2olo+ire7
c/ pentru armele de tir0 cel mult 500 de cartue pentru 2iecare arm pentru care are dreptul
de port i 2olo+ire.
.8/ %er+oanele care de!in arme de aprare i pa, pot purta a+upra lor0 1n a2ara domiciliului
+au reedin!ei unde e+te depo,itat muni!ia0 cel mult -2 cartue.
.4/ E+te inter,i+ comerciali,area +au 1n+trinarea +ub alt 2orm0 precum i de!inerea ori
utili,area de muni!ie e6pirat +au degradat care0 prin p+trare +au 2olo+ire0 ar putea pune 1n
pericol via!a +au integritatea corporal a per+oanelor.
$R'. 48
%rocurarea muni!iei de ctre colec!ionarii de arme
.-/ #olec!ionarii de arme pot procura i de!ine0 numai la locul unde +e a2l colec!ia de
arme0 cel mult 25 de cartue cu proiectil i 50 de cartue 2r proiectil0 pentru o arm lung
+au pentru o arm +curt dintre cele prev,ute la categoria > pct. < din ane60 proiectate p3n
1n anul -945 inclu+iv0 1n condi!iile prev,ute la art. 2< alin. .4/.
.2/ 4n+crierea men!iunilor core+pun,toare 1n permi+ul de arm cu privire la de!inerea
muni!iei prev,ute la alin. .-/ +e 2ace de ctre organul de poli!ie competent0 la cererea
colec!ionarului.
5. @u+pendarea0 revocarea i anularea dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale i a
muni!iilor
$R'. 44
@u+pendarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale
.-/ @u+pendarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale +e di+pune de ctre organele
competente 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ titularul dreptului nu mai 1ndeplinete condi!ia prev,ut la art. -4 alin. .-/ lit. d/7
b/ titularului i +5a anulat calitatea prev,ut la art. -8 alin. .2/ 5 .4/0 dar ace+ta a conte+tat
acea+t m+ur prin recurgerea la cile de atac prev,ute de lege i 1n cau, nu e6i+t o
+olu!ie de2initiv i irevocabil7
c/ a +v3rit o contraven!ie pentru care legea prevede +anc!iunea contraven!ional
complementar a +u+pendrii dreptului de port i 2olo+ire a armelor.
.2/ @u+pendarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor +e di+pune pentru 1ntreaga perioad
1n care per+oana +e a2l 1n oricare dintre +itua!iile prev,ute la alin. .-/.
.8/ %e perioada +u+pendrii dreptului de port i 2olo+ire a armelor0 permi+ul de arm +e
retrage de ctre organul de poli!ie care a di+pu+ m+ura0 iar armele i 1ntreaga cantitate de
muni!ie de!inute +e depun0 de 1ndat0 la un armurier autori,at 1n ace+t +en+0 cu e6cep!ia
+itua!iei 1n care ace+tea +e ridic de ctre organele de poli!ie.
.4/ @u+pendarea 1ncetea, de la data la care titularul dreptului de port i 2olo+ire a armelor
nu +e mai a2l 1n +itua!iile prev,ute la alin. .-/0 iar permi+ul de arm0 armele i muni!ia +e
re+tituie ace+tuia.
$R'. 45
$nularea dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale
.-/ $nularea dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale +e di+pune de ctre organele
competente dac titularul dreptului +e a2l 1n una dintre urmtoarele +itua!ii"
a/ nu mai are calitatea prev,ut la art. -8 alin. .2/ 5 .4/7
b/ nu mai 1ndeplinete vreuna dintre condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. b/0 c/0 e/ i
2/7
c/ a pierdut armele 1n+cri+e 1n permi+ul de arm +au ace+tea i5au 2o+t +u+tra+e 1n
1mpre=urri care 1i +unt imputabile7
d/ nu +e pre,int p3n la 1mplinirea termenului prev,ut la art. 25 alin. .-/ pentru
prelungirea valabilit!ii permi+ului de arm7
e/ a decedat +au a 2o+t declarat di+prut0 prin 9otr3re =udectorea+c rma+ de2initiv7
2/ a +v3rit 1ntr5o perioad de 2 ani dou contraven!ii prev,ute de pre,enta lege +au o
contraven!ie pentru care legea prevede +anc!iunea contraven!ional complementar a anulrii
dreptului de de!inere ori0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armelor7
g/ +e con+tat c0 la data acordrii permi+ului de arm0 nu 1ndeplinea condi!iile prev,ute
de lege pentru portul i 2olo+irea armelor7
9/ dreptul de port i 2olo+ire a armelor +5a acordat pe ba,a unor documente +au in2orma!ii
2al+e.
.2/ 4n urma anulrii dreptului de port i 2olo+ire a armelor0 permi+ul de arm +e retrage de
ctre organul de poli!ie care a di+pu+ m+ura0 iar armele i 1ntreaga cantitate de muni!ie
de!inute +e depun0 de 1ndat0 la un armurier autori,at 1n ace+t +en+0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n
care ace+tea +e ridic de ctre organele de poli!ie.
$R'. 4;
$plicarea m+urii de +u+pendare +au anulare a dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale
.-/ B+ura +u+pendrii +au anulrii dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale +e
comunic0 1n +cri+0 titularului dreptului ori0 dup ca,0 rudelor +au per+oanelor care locuiau
1mpreun cu ace+ta0 1n +itua!ia prev,ut la art. 45 alin. .-/ lit. e/.
.2/ 4n termen de -0 ,ile de la data lurii la cunotin! a m+urii +u+pendrii +au anulrii
dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale0 titularul e+te obligat + 2ac dovada 2aptului c a
depu+ armele i 1ntreaga cantitate de muni!ie de!inut la un armurier autori,at0 cu e6cep!ia
celor care +e ridic de ctre organele de poli!ie.
.8/ B+ura +u+pendrii +au anulrii dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale e+te
+upu+ controlului =udectore+c potrivit legii contencio+ului admini+trativ.
.4/ E6ercitarea cilor de atac prev,ute de lege 1mpotriva m+urii +u+pendrii +au anulrii
dreptului de port i 2olo+ire a armelor letale de ctre per+oana care +e a2l 1n una dintre
+itua!iile prev,ute la art. 44 alin. .-/ i art. 45 alin. .-/ nu +u+pend obliga!ia per+oanei de a
depune armele la un armurier autori,at.
;. Regimul cltoriilor 1n +tate ter!e cu armele letale i muni!iile de!inute de ctre cet!enii
rom3ni
$R'. 4<
$utori,area cltoriilor 1n +tate ter!e cu armele letale i muni!ia core+pun,toare
.-/ %er+oana care de!ine0 1n condi!iile pre,entei legi0 arme letale i care dorete +
cltorea+c cu ace+tea 1n +tate care nu +unt membre ale )niunii Europene0 denumite 1n
continuare +tate ter!e0 are obliga!ia + +olicite organului de poli!ie care i5a acordat permi+ul de
arm eliberarea unei autori,a!ii 1n ba,a creia organele poli!iei de 2rontier permit ieirea de
pe teritoriul Rom3niei cu armele i muni!ia 1n+cri+e 1n autori,a!ie0 2c3nd men!iune de+pre
ace+tea 1n documentul de cltorie al titularului.
.2/ $rmele de aprare i pa, pot 2i +coa+e de pe teritoriul Rom3niei numai de ctre
per+oanele prev,ute la art. 4-0 1n condi!iile prev,ute la art. 49.
.8/ %er+oanele prev,ute la alin. .-/ au obliga!ia ca0 la 1ntoarcerea 1n Rom3nia0 + pre,inte
la 2rontier toate armele 1n+cri+e 1n documentul de cltorie pe care le5au de!inut la ieirea
din !ar. 4n ca,ul 1n care0 pe perioada ederii 1n +tate ter!e0 armele 1n+cri+e 1n documentul de
cltorie au 2o+t pierdute0 2urate +au di+tru+e0 titularul trebuie + pre,inte0 la 1ntoarcere0 cu
oca,ia controlului pentru trecerea 2rontierei de +tat rom3ne0 documente autentice0 eliberate de
organele de poli!ie competente din +tatul 1n care +5a produ+ evenimentul0 care + certi2ice
2aptul c per+oana a reclamat pierderea0 2urtul +au0 dup ca,0 di+trugerea armei0 organele
poli!iei de 2rontier av3nd obliga!ia + 2ac men!iune de+pre acea+ta 1n documentul de
cltorie i + in2orme,e 1n +cri+ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne.
.4/ 4n +itua!ia 1n care0 pe perioada ederii 1n +tate ter!e0 armele 1n+cri+e 1n documentul de
cltorie au 2o+t pierdute0 2urate +au di+tru+e0 titularul are obliga!ia ca0 1n termen de 8 ,ile de
la intrarea 1n !ar0 + +e pre,inte per+onal la organul de poli!ie care i5a eliberat permi+ul de
arm i + depun o declara!ie cu privire la evenimentul produ+0 1mpreun cu o copie
autenti2icat a documentului core+pun,tor0 emi+ de organele competente din +tatul 1n care +5
a produ+ evenimentul.
$R'. 48
Eliberarea autori,a!iei de +coatere de pe teritoriul Rom3niei a armelor letale pentru
cltorii 1n +tate ter!e
.-/ $utori,a!ia prev,ut la art. 4< alin. .-/ +e acord dac +olicitantul 1ndeplinete
urmtoarele condi!ii"
a/ e+te titular al unui permi+ de arm pentru armele i muni!ia care urmea, + 2ie 1n+cri+e
1n documentul de cltorie7
b/ pre,int motivele pentru care dorete + cltorea+c 1n +tate ter!e cu armele i muni!ia
pentru care +olicit 1n+crierea 1n documentul de cltorie.
.2/ $utori,a!ia prev,ut la art. 4< alin. .-/ trebuie + cuprind date re2eritoare la titularul
ace+teia0 data i punctul de 2rontier prin care titularul urmea, + ia+ din !ar0 precum i cu
privire la armele i cantitatea de muni!ie care urmea, + 2ie +coa+e de pe teritoriul Rom3niei.
.8/ #u oca,ia eliberrii autori,a!iei0 organul de poli!ie competent trebuie + in2orme,e
&n+pectoratul General al %oli!iei de Arontier cu privire la datele prev,ute la alin. .2/.
.4/ *ocumentele care trebuie + 1n+o!ea+c cererea pentru 1n+crierea armelor 1n
documentul de cltorie0 procedura de acordare a autori,a!iei prev,ute la art. 4< alin. .-/0
precum i cea de 1n+criere a armelor i muni!iei 1n documentul de cltorie0 perioadele i
condi!iile 1n care titularul poate cltori 1n +tate ter!e cu armele 1n+cri+e 1n ace+t document0
precum i termenul de +olu!ionare a cererii +e +tabile+c prin normele metodologice de
aplicare a pre,entei legi.
$R'. 49
$utori,area cltoriilor 1n intere+ de +erviciu0 1n a2ara teritoriului Rom3niei0 cu armele
letale i muni!ia din dotare
.-/ 4n ca,ul per+oanelor prev,ute la art. 4- care0 1n e6ercitarea atribu!iilor de +erviciu0
urmea, + +e depla+e,e 1n a2ara teritoriului Rom3niei 1mpreun cu armele a2late 1n dotare0
1n+crierea ace+tor arme0 precum i a muni!iei core+pun,toare +e 2ace 1n paaportul de
+erviciu de ctre organele poli!iei de 2rontier0 cu oca,ia ieirii din !ar a ace+tor per+oane0 pe
ba,a adeverin!ei eliberate titularilor de ctre in+titu!iile unde +unt 1ncadrate ace+te per+oane.
.2/ $deverin!a prev,ut la alin. .-/ trebuie + cuprind date re2eritoare la calitatea
titularului ace+teia0 data i punctul de 2rontier prin care titularul urmea, + ia+ din !ar0
precum i cu privire la armele i cantitatea de muni!ie care urmea, + 2ie +coa+e de pe
teritoriul Rom3niei.
.8/ &n+titu!iile la care +unt 1ncadrate per+oanele prev,ute la art. 4- au obliga!ia +
in2orme,e0 1n +cri+0 &n+pectoratul General al %oli!iei de Arontier0 ori de c3te ori ace+te
per+oane urmea, + cltorea+c 1n a2ara teritoriului Rom3niei cu armele 1n+cri+e 1n
paaportul de +erviciu.
.4/ %revederile art. 4< alin. .8/ +e aplic 1n mod core+pun,tor i 1n ca,ul per+oanelor
prev,ute la art. 4-0 1n acea+t +itua!ie organele poli!iei de 2rontier av3nd obliga!ia + anun!e
1n +cri+ i in+titu!iile unde +unt 1ncadrate ace+te per+oane.
.5/ #ondi!iile 1n care per+oanele prev,ute la art. 4- pot cltori 1n a2ara teritoriului
Rom3niei cu armele a2late 1n dotare +e +tabile+c prin ordin al conductorului 2iecrei in+titu!ii
unde +unt 1ncadrate ace+te per+oane.
<. Aurtul0 pierderea0 di+trugerea +au deteriorarea permi+ului de arm0 precum i a
documentului de cltorie 1n care +unt 1n+cri+e arme letale
$R'. 50
Aurtul0 pierderea0 di+trugerea i deteriorarea permi+ului de arm
.-/ Aurtul permi+elor de arm +e declar 1n termen de 48 de ore de la con+tatare0 la organul
de poli!ie 1n a crui ra, de competen! teritorial a 2o+t con+tatat0 iar pierderea0 di+trugerea
+au deteriorarea +e declar la organul de poli!ie care le5a eliberat.
.2/ Eliberarea unui nou document 1n locul celui declarat pierdut +au 2urat +e 2ace numai
dup ce titularul pre,int dovada publicrii pierderii ori 2urtului 1n Bonitorul (2icial al
Rom3niei.
$R'. 5-
Aurtul0 pierderea0 di+trugerea i deteriorarea documentului de cltorie 1n care +unt 1n+cri+e
arme letale
.-/ 4n ca,ul declarrii 2urtului0 pierderii +au di+trugerii0 1n +tate ter!e0 a documentului de
cltorie 1n care +unt 1n+cri+e armele i muni!iile cu care titularul a ieit de pe teritoriul
Rom3niei0 ace+ta trebuie + +e pre,inte cu armele 1n+cri+e 1n document la mi+iunea
diplomatic +au o2iciul con+ular al Rom3niei din +tatul unde +5a produ+ evenimentul0 care0
dup ce veri2ic la &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne +itua!ia legal a ace+tor arme0
eliberea, titularului o adeverin! 1n care +e 1n+criu datele de identitate ale ace+tuia0 precum
i marca0 tipul i +eriile armelor.
.2/ $deverin!a prev,ut la alin. .-/ con2er titularului numai dreptul de a introduce pe
teritoriul Rom3niei armele 1n+cri+e 1n acea+ta i +e re!ine de ctre organele poli!iei de
2rontier la intrarea 1n !ar.
.8/ %rocedura e2ecturii veri2icrilor prev,ute la alin. .-/ +e +tabilete prin ordin comun al
mini+trului admini+tra!iei i internelor i mini+trului a2acerilor e6terne.
@E#C&)NE$ a 45a
#ondi!ii cu privire la procurarea0 1n+trinarea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor letale0
precum i a muni!iei a2erente de ctre per+oanele 2i,ice +trine
$R'. 52
%rocurarea armelor letale de ctre +trinii cu domiciliul +au reedin!a 1n Rom3nia
.-/ @trinii care au reedin!a +au domiciliul 1n Rom3nia pot 2i autori,a!i + procure numai
arme de v3ntoare0 de tir +au de colec!ie. 4n +en+ul pre,entei legi0 +unt con+idera!i c au
reedin!a +au domiciliul 1n Rom3nia +trinii titulari ai unui permi+ de edere temporar +au0
dup ca,0 permanent0 acordat 1n condi!iile legii privind regimul +trinilor 1n Rom3nia0
precum i +trinii care au dob3ndit o 2orm de protec!ie 1n Rom3nia 1n condi!iile legii privind
+tatutul i regimul re2ugia!ilor.
.2/ $utori,a!ia de procurare a armelor de v3ntoare0 de tir +au de colec!ie +e acord 1n
condi!iile prev,ute la art. -4 per+oanelor prev,ute la alin. .-/ care po+ed permi+ de edere
valabil.
.8/ %revederile art. -5 alin. .-/ lit. b/ i alin. .2/0 art. -; 5 -90 art. 2- 5 280 art. 24 alin. .-/ i
alin. .2/ lit. b/ i c/0 art. 25 5 800 art. 85 5 400 art. 42 alin. .-/0 art. 48 5 450 art. 50 i0 dup ca,0
art. 5- +e aplic 1n mod core+pun,tor i per+oanelor prev,ute la alin. .-/.
$R'. 58
%rocurarea i +coaterea de pe teritoriul Rom3niei a armelor letale de ctre +trinii titulari ai
dreptului de +curt edere
.-/ @trinii care cltore+c 1n Rom3nia pe ba,a unei vi,e de +curt edere ori care
bene2icia, de +cutire de la obligativitatea ace+tei vi,e0 potrivit legii0 pot 2i autori,a!i +
procure din Rom3nia numai arme de v3ntoare0 de tir +au de colec!ie0 1n vederea +coaterii
ace+tora din Rom3nia.
.2/ $rmele i muni!ia core+pun,toare procurate de ctre +trini 1n timpul unei cltorii 1n
Rom3nia0 1n condi!iile prev,ute la alin. .-/0 vor 2i e6portate +au0 dup ca,0 tran+2erate 1n
+tatul de de+tina!ie numai prin intermediul armurierilor i intermediarilor autori,a!i +
e2ectue,e a+t2el de opera!iuni.
.8/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne eliberea, per+oanelor prev,ute la alin. .-/0
la cerere0 autori,a!ia de procurare a armelor0 dac 1ndepline+c urmtoarele condi!ii"
a/ au 1mplinit v3r+ta de -8 ani7
b/ 2ac dovada intrrii legale 1n Rom3nia7
c/ pre,int autori,a!ia de procurare a armei +au0 dup ca,0 a muni!iei eliberat de
autorit!ile competente ale +tatului de de+tina!ie0 cu e6cep!ia ca,ului 1n care 1n acel +tat
procurarea armei nu e+te condi!ionat de ob!inerea unei autori,a!ii prealabile0 +itua!ie 1n care
+olicitantul va pre,enta o comunicare +cri+ emi+ de autorit!ile competente din care +
reia+ ace+t 2apt.
.4/ %rocedura acordrii autori,a!iei de procurare a armei i a autori,a!iei de +coatere a
armei de pe teritoriul Rom3niei de ctre per+oanele prev,ute la alin. .-/ +e +tabilete prin
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. 54
&ntroducerea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor letale pe teritoriul Rom3niei
.-/ @trinii care cltore+c 1n Rom3nia pentru a participa la concur+uri o2iciale de tir +au
pentru a practica v3ntoarea0 1n condi!iile legii0 pe ba,a unei vi,e de +curt edere ori care
bene2icia, de +cutire de la obligativitatea ace+tei vi,e0 potrivit legii0 pot0 1n ba,a avi,ului de
introducere a armelor 1n !ar0 + de!in i0 dup ca,0 + poarte i + 2olo+ea+c armele de
v3ntoare +au de tir pe care le de!in0 dac armele i muni!ia +unt 1n+cri+e 1n documentele de
trecere a 2rontierei.
.2/ $vi,ul de introducere a armelor 1n !ar +e poate acorda +trinilor de ctre &n+pectoratul
General al %oli!iei de Arontier0 1n urmtoarele condi!ii"
a/ 2ac dovada de!inerii legale a armelor 1n +tatul de unde provin7
b/ 1n ca,ul armelor de v3ntoare0 pre,int o invita!ie nominal de la o a+ocia!ie de
v3ntoare din Rom3nia0 legal con+tituit0 ce 1i de+2oar activitatea con2orm Legii nr.
40<:200;0 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 cu re+pectarea prevederilor legale 1n
vigoare7
c/ 1n ca,ul armelor de tir0 2ac dovada 2aptului c urmea, + participe la un concur+ de tir
organi,at de o a+ocia!ie +au un club de tir +portiv a2iliat:a2iliat la 2edera!iile +portive
na!ionale de +pecialitate7
d/ 1n ca,ul armelor de colec!ie0 2ac dovada 2aptului c urmea, + participe la o
mani2e+tare cultural0 arti+tic +au i+toric i pre,int invita!ia unei a+ocia!ii de colec!ionari0
legal con+tituit0 ori a unei in+titu!ii mu,ei+tice din Rom3nia.
.8/ 4n ca,ul tran,itrii teritoriului Rom3niei de ctre +trini cu armele prev,ute la alin.
.-/0 avi,ul prev,ut la alin. .2/ +e acord numai cu condi!ia pre,entrii documentelor care
ate+t 2aptul c introducerea armelor i muni!iei re+pective e+te permi+ pe teritoriul +tatului
de de+tina!ie.
.4/ %rocedura i documentele nece+are acordrii avi,ului prev,ut la alin. .2/ i .8/0
cantit!ile de arme care pot 2i introdu+e de +trini 1n Rom3nia +e +tabile+c 1n normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. 55
Regimul aplicabil unor categorii +peciale de +trini de!intori de arme letale
.-/ 4n+o!itorii delega!iilor +trine0 la nivelul e2ilor de +tat +au de guvern0 ai altor demnitari
+trini care bene2icia, de protec!ie0 precum i militarii +trini pot introduce0 purta i 2olo+i0
pe teritoriul Rom3niei0 arme de aprare i pa,0 pe ba, de reciprocitate +au 1n condi!iile
+tabilite prin acorduri bilaterale0 dac ace+tea +unt noti2icate &n+pectoratului General al
%oli!iei Rom3ne prin Bini+terul $2acerilor E6terne0 Bini+terul $prrii Na!ionale ori
Bini+terul $dmini+tra!iei i &nternelor.
.2/ Bembrii per+onalului mi+iunilor diplomatice0 ai o2iciilor con+ulare i ai
repre,entan!elor organi,a!iilor interna!ionale acreditate 1n Rom3nia pot purta i 2olo+i arme
de aprare i pa,0 pe ba, de reciprocitate +au 1n condi!iile +tabilite prin acorduri bilaterale0
2r a mai 2i nece+ar ob!inerea permi+ului de arm.
.8/ %er+oanele prev,ute la alin. .2/ pot procura din Rom3nia arme de aprare i pa,0 1n
ba,a autori,a!iei eliberate de &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne0 cu avi,ul Bini+terului
$2acerilor E6terne.
$R'. 5;
$c9i,i!ionarea de pe teritoriul Rom3niei a muni!iei de ctre +trini
@trinii care +e a2l 1n mod legal pe teritoriul Rom3niei pot procura de la armurierii
autori,a!i muni!ia a2erent armelor legal de!inute0 1n condi!iile +tabilite la art. 42.
@E#C&)NE$ a 55a
#ondi!ii cu privire la procurarea0 1n+trinarea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor
neletale de ctre per+oanele 2i,ice
$R'. 5<
%rocurarea i 1n+trinarea armelor neletale
.-/ #et!enii rom3ni i re,iden!ii +tatelor membre cu domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0
locul de re,iden! 1n Rom3nia0 precum i +trinii cu edere legal 1n Rom3nia0 care au
1mplinit v3r+ta de -8 ani0 pot + procure arme neletale din categoriile # i * din ane60
precum i muni!ia a2erent de la orice armurier i0 dup ca,0 intermediar care comerciali,ea,
a+t2el de arme"
a/ dup ob!inerea autori,a!iei de procurare potrivit alin. .4/0 pentru armele prev,ute 1n
categoria # din ane67
b/ dup noti2icarea prealabil a organelor prev,ute la art. -- alin. .-/0 pentru armele
prev,ute 1n categoria * din ane6.
.2/ %er+oanele 2i,ice prev,ute la alin. .-/ pot procura0 1n +copul de!inerii0 re+pectiv al
portului i 2olo+irii0 cel mult dou arme neletale de autoaprare i un numr nelimitat de arme
de tir +portiv din categoria celor prev,ute 1n categoria # din ane6.
.8/ $rmele neletale prev,ute 1n categoria # pct. 22 din ane6 pot 2i procurate0 1n +copul
de!inerii0 re+pectiv al portului i 2olo+irii0 numai de ctre +portivii i antrenorii de tir.
.4/ $utori,a!ia de procurare a armelor neletale prev,ute 1n categoria # din ane6 +e
acord per+oanelor prev,ute la alin. .-/0 dac 1ndepline+c0 cumulativ0 urmtoarele condi!ii"
a/ nu au 2o+t condamnate0 prin 9otr3re =udectorea+c rma+ de2initiv0 la pedeap+a
deten!iunii pe via! +au la pedeap+a 1nc9i+orii mai mare de un an0 cu e6cep!ia ca,urilor 1n
care a intervenit amni+tia ori reabilitarea7
b/ nu +unt 1nvinuite +au inculpate 1n cau,e penale pentru 2apte +v3rite cu inten!ie0 potrivit
legi+la!iei 1n vigoare7
c/ +unt apte din punct de vedere p+i9ologic i medical7
d/ nu pre,int pericol pentru ordinea public0 +iguran!a na!ional0 via!a i integritatea
corporal a per+oanelor0 con2orm datelor i in2orma!iilor e6i+tente la organele competente7
e/ nu le5a 2o+t anulat 1n ultimii 2 ani dreptul de procurare0 de!inere +au0 dup ca,0 de port i
2olo+ire a armelor letale ori neletale +upu+e autori,rii0 cu e6cep!ia +itua!iilor 1n care m+ura
anulrii +5a di+pu+ ca urmare a pierderii calit!ii prev,ute la art. -8 alin. .2/ 5 .5/7
2/ nu au pierdut +au nu le5au 2o+t +u+tra+e 1n ultimii 5 ani arme letale i neletale +upu+e
autori,rii0 din motive imputabile lor0 procurate 1n condi!iile pre,entei legi.
.5/ %revederile art. -4 alin. .2/ 5 .4/0 art. -; i -< +e aplic 1n mod core+pun,tor pentru
+itua!ia prev,ut la alin. .4/.
.;/ *reptul de procurare a armelor prev,ute la alin. .-/ lit. a/ +e pierde0 iar autori,a!ia de
procurare a ace+tora +e retrage de ctre organul care a eliberat5o dac titularul nu mai
1ndeplinete condi!iile prev,ute la alin. .4/.
.</ $rmele prev,ute la alin. .-/ nu pot 2i 1n+trinate0 1ncredin!ate +au 1mprumutate de
ctre po+e+orii ace+tora0 cu e6cep!ia ca,ului 1n care ace+tea +unt depu+e la +tructura de poli!ie
competent0 la per+onalul abilitat prin lege + p+tre,e i + a+igure +ecuritatea temporar a
armelor0 la intrarea 1n in+titu!iile publice0 1n mi=loacele de tran+port naval ori aerian0 precum
i 1n alte locuri +tabilite prin lege +au la armurieri i intermediari0 1n vederea depo,itrii ori
1n+trinrii.
.8/ Aac e6cep!ie de la prevederile alin. .</ armele prev,ute 1n categoria # pct. 22 din
ane60 care pot 2i 1ncredin!ate unei alte per+oane autori,ate pentru portul i 2olo+irea unor
a+t2el de arme0 1n vederea utili,rii 1n poligon.
.9/ %rocedura de acordare a autori,a!iei de procurare a armelor neletale +e +tabilete prin
normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.-0/ $rmele i di+po,itivele neletale prev,ute 1n categoria E din ane6 pot 2i procurate 1n
Rom3nia de orice per+oan care a 1mplinit v3r+ta de -8 ani.
.--/ @trinii care cltore+c 1n Rom3nia pe ba,a unei vi,e de +curt edere ori care
bene2icia, de +cutire de la obligativitatea ace+tei vi,e0 potrivit legii0 pot 2i autori,a!i +
procure din Rom3nia arme neletale +upu+e autori,rii +au noti2icrii prealabile0 1n vederea
+coaterii ace+tora din Rom3nia0 1n condi!iile prev,ute la art. 58 alin. .-/ 5 .8/.
$R'. 58
*repturile i obliga!iile po+e+orilor armelor neletale +upu+e autori,rii
.-/ *i+po,i!iile re2eritoare la acordarea permi+ului de arm0 la 1n+crierea armei 1n permi+ul
de arm0 la drepturile i obliga!iile +olicitantului armei letale0 prev,ute la art. 22 alin. .-/ i
.2/0 art. 28 alin. .-/0 art. 2; i 500 +e aplic i 1n ceea ce privete armele neletale +upu+e
autori,rii.
.2/ ?alabilitatea permi+ului de arm +e prelungete de ctre +tructura de poli!ie competent
1n a crei ra, teritorial 1i are domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0 locul de re,iden!
titularul dreptului dac ace+ta 1ndeplinete condi!iile prev,ute la art. 5< alin. .4/. %revederile
art. 25 alin. .-/ i .2/ +e aplic 1n mod core+pun,tor.
.8/ 4n ca,ul armelor prev,ute 1n categoria # pct. 28 din ane60 de+tinate pentru colec!ie0
autorit!ile competente pot acorda numai un drept de de!inere. %revederile art. 2< +e aplic 1n
mod core+pun,tor.
$R'. 59
$nularea i +u+pendarea dreptului de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a armelor
neletale +upu+e autori,rii
.-/ *reptul de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a armelor neletale +upu+e autori,rii +e
anulea, dac titularul +e a2l 1n una dintre urmtoarele +itua!ii"
a/ nu mai 1ndeplinete condi!iile prev,ute la art. 5< alin. .4/ lit. a/0 c/ i d/7
b/ nu +e pre,int p3n la 1mplinirea termenului prev,ut la art. 25 alin. .-/ pentru
prelungirea valabilit!ii permi+ului de arm7
c/ a decedat +au a 2o+t declarat di+prut prin 9otr3re =udectorea+c rma+ de2initiv7
d/ a +v3rit 1ntr5o perioad de 2 ani dou contraven!ii prev,ute de pre,enta lege +au o
contraven!ie pentru care legea prevede +anc!iunea contraven!ional complementar a anulrii
dreptului de de!inere ori0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a armelor7
e/ +e con+tat 2aptul c titularul a 2olo+it armele de!inute0 cu 1nclcarea condi!iilor
prev,ute la art. 2< alin. .-/ i .4/7
2/ titularul a pierdut armele +au ace+tea i5au 2o+t +u+tra+e 1n 1mpre=urri imputabile
ace+tuia7
g/ +e con+tat c0 la data acordrii permi+ului de arm0 nu 1ndeplinea condi!iile prev,ute
de lege pentru portul i 2olo+irea armelor7
9/ dreptul de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a armelor neletale +5a acordat pe ba,a
unor documente +au in2orma!ii 2al+e.
.2/ *reptul de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a armelor neletale +upu+e autori,rii +e
+u+pend 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ titularul nu mai 1ndeplinete condi!iile prev,ute la art. 5< alin. .4/ lit. b/7
b/ titularul a +v3rit una dintre contraven!iile pentru care legea prevede +anc!iunea
contraven!ional complementar a +u+pendrii dreptului de de!inere0 re+pectiv de port i
2olo+ire.
.8/ 4n ca,ul 1n care per+oana +e a2l 1n una dintre +itua!iile prev,ute la alin. .-/ +au .2/0
organul competent retrage permi+ul de arm0 iar titularul e+te obligat + 2ac dovada 2aptului
c a depu+ armele la un armurier autori,at0 cu e6cep!ia +itua!iei 1n care armele +e ridic de
ctre organele de poli!ie. %revederile art. 29 i 80 +e aplic 1n mod core+pun,tor.
.4/ B+ura anulrii +au +u+pendrii dreptului de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a
armelor neletale +upu+e autori,rii +e comunic0 1n +cri+0 titularului dreptului ori0 1n +itua!ia
prev,ut la alin. .-/ lit. c/0 +ucce+orilor ace+tuia. %revederile art. 4; alin. .2/ 5 .4/ +e aplic 1n
mod core+pun,tor.
$R'. ;0
#erti2icatul de de!intor
.-/ %er+oanele care au procurat arme neletale 1n condi!iile noti2icrii prealabile au obliga!ia
ca0 1n termen de 5 ,ile de la data procurrii0 + +e pre,inte cu ace+tea la autorit!ile prev,ute
la art. -- alin. .-/0 1n vederea eliberrii certi2icatului de de!intor.
.2/ #erti2icatul de de!intor con2er titularului dreptul de de!inere0 port i 2olo+ire a
armelor 1n+cri+e 1n ace+t document.
.8/ 'itularii certi2icatului de de!intor pot trece 2rontiera de +tat a Rom3niei cu armele
1n+cri+e 1n ace+t document0 2r a le putea 1n+trina 1n a2ara teritoriului Rom3niei.
.4/ %rocedura noti2icrii prealabile0 men!ionat la art. 5< alin. .-/0 precum i a acordrii
certi2icatului de de!intor +e +tabilete prin normele metodologice de aplicare a pre,entei
legi.
$R'. ;-
%+trarea armelor neletale
%o+e+orii armelor neletale din categoriile * i E din ane6 au obliga!ia + ia toate m+urile
nece+are pentru p+trarea armelor la domiciliu0 reedin! +au0 dup ca,0 la locul de re,iden!0
a+t2el 1nc3t + nu permit acce+ul per+oanelor neautori,ate la ace+tea i + nu e6i+te pericol de
vtmare corporal accidental.
$R'. ;2
&ntroducerea armelor neletale pe teritoriul Rom3niei de ctre +trini
.-/ &ntroducerea de ctre +trini a armelor neletale din categoria celor +upu+e autori,rii pe
teritoriul Rom3niei e+te inter,i+0 cu e6cep!ia ca,urilor 1n care titularul 2ace dovada 2aptului
c urmea, + participe la un concur+ de tir organi,at de o a+ocia!ie ori un club de tir +portiv
a2iliat:a2iliat la 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate +au 2ace dovada 2aptului c
urmea, + participe la o mani2e+tare cultural0 arti+tic +au i+toric i pre,int invita!ia unei
a+ocia!ii de colec!ionari0 legal con+tituit0 ori a unei in+titu!ii mu,ei+tice din Rom3nia.
.2/ @trinii pot introduce 1n Rom3nia arme neletale legal de!inute0 din categoria celor
+upu+e noti2icrii prealabile0 numai dup ob!inerea autori,a!iei de introducere a armelor 1n
!ar.
.8/ $utori,a!ia de introducere a armelor 1n !ar +e acord dac +olicitantul 1ndeplinete
urmtoarele condi!ii"
a/ a 1mplinit v3r+ta de -8 ani7
b/ motivea,0 1n +cri+0 nece+itatea introducerii armei pe teritoriul Rom3niei.
.4/ %rocedura acordrii autori,a!iei prev,ute la alin. .2/ +e +tabilete prin normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.5/ $rmele i di+po,itivele neletale prev,ute 1n categoria E din ane6 pot 2i introdu+e 1n
Rom3nia 2r re+tric!ii de orice per+oan care a 1mplinit v3r+ta de -8 ani0 cu re+pectarea
condi!iilor prev,ute de lege privind portul i 2olo+irea ace+tora.
$R'. ;8
%ortul armelor neletale de+tinate pentru autoaprare
.-/ %er+oanele prev,ute la art. 5< alin. .-/ au dreptul + poarte a+upra lor doar o +ingur
arm neletal de+tinat pentru autoaprare0 dintre cele procurate 1n mod legal.
.2/ E+te inter,i+ portul armelor neletale0 de+tinate pentru autoaprare0 1n urmtoarele
condi!ii"
a/ 1n locuri aglomerate0 +tadioane0 +li de +pectacol i adunri publice0 precum i 1n alte
locuri 1n care 2olo+irea ace+tor arme e+te inter,i+ prin lege7
b/ dac de!intorul +e a2l +ub in2luen!a buturilor alcoolice0 produ+elor +au +ub+tan!elor
+tupe2iante0 a medicamentelor cu e2ecte +imilare ace+tora ori 1n +tare avan+at de obo+eal
+au +u2er de a2ec!iuni temporare0 de natur + genere,e o +tare de pericol 1n condi!iile 1n
care poart arma a+upra +a7
c/ ne1n+o!ite de documentul care ate+t dreptul de port i 2olo+ire.
$R'. ;4
),ul de arm neletal
.-/ 'itularii dreptului de a purta i 2olo+i arme neletale0 de+tinate pentru autoaprare0 pot
2ace u, de arm numai 1n poligoanele autori,ate 1n condi!iile pre,entei legi +au 1n ca, de
legitim aprare ori +tare de nece+itate.
.2/ $rmele neletale prev,ute 1n categoriile # 5 E din ane60 de+tinate colec!iei0 pot 2i
2olo+ite 1n condi!iile prev,ute la art. 2<.
.8/ Aolo+irea armelor neletale 1n poligoanele autori,ate +e poate 2ace numai 1n condi!iile
+tabilite prin regulamentele de ordine interioar ale ace+tora.
$R'. ;5
Aolo+irea armelor utilitare i de agrement
.-/ $rmele cu tranc9ili,ante0 9arpoanele de pe+cuit i armele de a+omare pot 2i 2olo+ite0 1n
condi!iile legii0 doar 1mpotriva animalelor i mami2erelor acvatice0 numai 1n +copul pentru
care +unt de+tinate0 1n a+t2el de condi!ii 1nc3t + nu cau,e,e vtmri corporale per+oanelor.
.2/ %i+toalele de +tart pot 2i de!inute i 2olo+ite de 2edera!iile +portive na!ionale i cluburile
+portive a2iliate ace+tora.
.8/ %i+toalele de +emnali,are pot 2i de!inute i 2olo+ite de per+oanele 2i,ice i =uridice
numai 1n +copul pentru care +unt de+tinate0 1n a+t2el de condi!ii 1nc3t + nu cau,e,e vtmri
corporale per+oanelor.
.4/ $rmele +au di+po,itivele neletale de+tinate agrementului i tirului +portiv pot 2i 2olo+ite
1n +pa!ii delimitate care nu +unt acce+ibile publicului +au 1n +pa!ii +pecial amena=ate +au
+emnali,ate0 1n a+t2el de condi!ii 1nc3t + nu pun 1n pericol integritatea corporal +au via!a
per+oanelor.
.5/ @unt inter,i+e portul i 2olo+irea armelor +au di+po,itivelor neletale prev,ute la alin.
.4/ 1n locuri publice.
.;/ $rmele +au di+po,itivele neletale prev,ute la alin. .-/ 5 .4/ pot 2i tran+portate de la
domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0 locul de re,iden! al de!intorului la locul unde urmea,
+ +e de+2oare activit!ile pentru care +unt de+tinate0 numai dac ace+tea +unt !inute 1n 9u+0
baga= ori ambala= i nu +unt 1ncrcate cu muni!ie.
$R'. ;;
%rocurarea muni!iei pentru armele neletale
.-/ Buni!ia a2erent armelor neletale poate 2i procurat numai 1n ba,a permi+ului de arm
+au0 dup ca,0 a certi2icatului de de!intor0 de la armurierii autori,a!i + o comerciali,e,e.
.2/ %o+e+orii armelor neletale cu de+tina!ia de autoaprare pot procura i de!ine ma6imum
-00 de cartue pentru 2iecare arm dintre cele pentru care au drept de port i 2olo+ire.
#$%&'(L)L &&&
%rocurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iilor de ctre per+oanele =uridice
@E#C&)NE$ -
*i+po,i!ii generale
$R'. ;<
#ategoriile de per+oane =uridice care pot procura0 de!ine i 2olo+i arme i muni!ii
.-/ &n+titu!iile publice cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0 ordinii publice i +iguran!ei
na!ionale +unt autori,ate + procure0 + 1n+trine,e0 + de!in i + 2olo+ea+c arme letale i
arme neletale0 precum i muni!ia core+pun,toare0 pentru 1narmarea per+onalului propriu0 1n
condi!iile +tabilite prin legi +peciale.
.2/ %er+oanele =uridice de drept public0 altele dec3t cele cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0
ordinii publice i +iguran!ei na!ionale0 precum i per+oanele =uridice i unit!ile +ubordonate
+au a2late 1n coordonarea ace+tora +unt autori,ate + procure0 + de!in i + 2olo+ea+c arme
letale i arme neletale0 precum i muni!ia core+pun,toare0 1n condi!iile pre,entei legi0 pentru
e6ercitarea atribu!iilor +peci2ice +tabilite prin actele normative de organi,are i 2unc!ionare a
ace+tora.
.8/ %er+oanele =uridice de drept privat0 care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea
unor in+titu!ii publice0 pot 2i autori,ate 1n condi!iile pre,entei legi0 1n 2unc!ie de obiectul lor
de activitate0 + procure0 + de!in i + 2olo+ea+c arme letale i arme neletale0 precum i
muni!ia core+pun,toare0 pentru"
a/ 1narmarea per+onalului abilitat + de+2oare activit!i de pa,0 dac acea+ta +e =u+ti2ic
pentru a+igurarea pa,ei +ediilor0 imobilelor +au obiectivelor care le apar!in +au crora le
a+igur protec!ie0 precum i a pa,ei per+oanelor0 bunurilor0 valorilor +au tran+portului ori
depo,itrii de valori importante0 1n ca,ul +ociet!ilor al cror obiect de activitate 1l con+tituie
pre+tarea de +ervicii 1n domeniul pa,ei ori al celor care 1i pot a+igura pa,a proprie0 1n
condi!iile legii7
b/ de+2urarea activit!ilor de e6ecutare a tragerilor cu arme 1n poligoane +pecial
amena=ate0 pentru antrenament +au diverti+ment0 precum i organi,area i de+2urarea
cur+urilor prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. g/7
c/ de+2urarea activit!ilor +portive0 arti+tice0 1n centrele de produc!ie cinematogra2ic i
televi,iune0 precum i 1n cadrul +pectacolelor de circ i teatru.
.4/ Bu,eele pot 2i autori,ate0 1n condi!iile pre,entei legi0 + procure i + de!in arme de
colec!ie0 precum i arme neletale0 dup ca,.
.5/ %er+oanele =uridice +trine nu pot 2i autori,ate + de!in +au + 2olo+ea+c0 pe teritoriul
Rom3niei0 arme din categoria $ din ane60 i nici muni!ia core+pun,toare ace+tora.
$R'. ;8
$utorit!ile competente + acorde autori,ri de procurare0 de!inere i 2olo+ire a armelor i
muni!iilor
$utori,rile prev,ute la art. ;< alin. .8/ i .4/ +e acord de ctre *irec!ia General de
%oli!ie a Bunicipiului >ucureti0 in+pectoratele =ude!ene de poli!ie 1n a cror ra, de
competen! +e a2l +ediul +ocial0 re+pectiv punctul de lucru al per+oanei =uridice0 precum i
de ctre &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne0 1n condi!iile pre,entei legi.
@E#C&)NE$ a 25a
Regimul procurrii0 de!inerii i 2olo+irii armelor i muni!iilor de ctre per+oanele =uridice
de drept public i per+oanele =uridice +au unit!ile +ubordonate +au a2late 1n coordonarea
ace+tora
$R'. ;9
#ondi!iile procurrii0 de!inerii0 p+trrii i dotrii per+onalului propriu cu arme i muni!ii
.-/ %er+oanele =uridice de drept public0 altele dec3t cele cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0
ordinii publice i +iguran!ei na!ionale0 precum i per+oanele =uridice i unit!ile a2late 1n
+ubordonarea +au coordonarea ace+tora care0 1n e6ercitarea atribu!iilor prev,ute de actele
normative de organi,are i 2unc!ionare0 de+2oar activit!i +peci2ice care nece+it dotarea
per+onalului cu arme letale i arme neletale0 precum i cu muni!ia core+pun,toare0 pot
procura i0 dup ca,0 1n+trina a+emenea arme i muni!ie0 1n condi!iile pre,entei legi0 prin
armurierii i intermediarii autori,a!i 1n ace+t +en+.
.2/ 'ipurile i cantitatea de arme i muni!ie care pot 2i procurate +e +tabile+c0 1n 2unc!ie de
activit!ile +peci2ice care urmea, + 2ie de+2urate0 precum i de numrul de po+turi care
trebuie 1ncadrate cu per+onal 1narmat0 de ctre conductorul per+oanei =uridice prev,ute la
alin. .-/0 cu avi,ul autorit!ilor prev,ute la art. ;8.
.8/ %+trarea armelor i a muni!iei prev,ute la alin. .-/ +e 2ace 1n +pa!ii +pecial de+tinate i
avi,ate 1n condi!iile prev,ute de lege0 a+igurate 1n permanen! cu pa, 1narmat0 1n
condi!iile legii.
.4/ *otarea cu arme a per+onalului +peciali,at +e 2ace 1n ba,a ordinelor de +erviciu
individuale0 emi+e de conductorul per+oanei =uridice prev,ute la alin. .-/ +au0 dup ca,0 al
unit!ii +ubordonate +au a2late 1n coordonarea ace+teia0 1n care +e men!ionea, datele de
identi2icare ale armei0 datele de identi2icare ale de!intorului0 +arcinile 1n e6ecutarea crora
de!intorul poate purta i 2olo+i armele0 locurile 1n care de!intorul poate purta i 2olo+i
armele0 precum i condi!iile 1n care ace+ta poate 2ace u, de arm.
.5/ %er+oana =uridic i unit!ile prev,ute la alin. .-/ au obliga!ia + con+tituie0 la nivel
central0 un regi+tru 1n care +e !ine eviden!a armelor i muni!iei procurate0 de!inute i
1n+trinate0 a muni!iei con+umate0 precum i a per+onalului care e+te dotat cu ace+tea. $cea+t
eviden! +e pune la di+po,i!ia autorit!ilor care au acordat avi,ul prev,ut la alin. .2/0 ori de
c3te ori +e +olicit acea+ta.
.;/ Eviden!a prev,ut la alin. .5/ +e p+trea, timp de 20 de ani0 1n ca,ul armelor letale i
al armelor neletale +upu+e autori,rii.
.</ %er+oanele =uridice i unit!ile prev,ute la alin. .-/ au obliga!ia de a pre,enta
regi+trele0 cu oca,ia con+tituirii ace+tora0 la autorit!ile prev,ute la art. ;80 1n vederea
1nregi+trrii. Eviden!a regi+trelor prev,ute la alin. .5/ +e !ine de ctre autorit!ile prev,ute
la art. ;8.
$R'. <0
*otarea per+onalului propriu cu arme letale +au neletale +upu+e autori,rii i muni!ii
.-/ %ot 2i dotate0 1n condi!iile prev,ute la art. ;9 alin. .4/0 cu arme letale +au neletale
+upu+e autori,rii per+oanele care"
a/ au 1mplinit -8 ani7
b/ +unt anga=ate0 1n ba,a unui contract individual de munc0 la per+oana =uridic +au
unit!ile prev,ute la art. ;9 alin. .-/7
c/ 1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. c/ 5 2/0 9/ i i/7
d/ urmea, un in+tructa=0 de+2urat de anga=ator0 cu privire la +copul pentru care +unt
dotate cu arme0 precum i la condi!iile 1n care trebuie purtat i 2olo+it arma0 cu aplicarea
core+pun,toare a prevederilor art. 8- alin. .8/0 art. 820 art. 85 5 8<0 art. ;8 alin. .2/0 art. ;4 i
;50 dup ca,0 la +23ritul cruia +emnea, un anga=ament0 prin care +e oblig + poarte i +
2olo+ea+c armele i muni!ia din dotare numai 1n +copurile i condi!iile +tabilite 1n in+tructa=.
.2/ Bodelul ordinului de +erviciu i con!inutul in+tructa=ului prev,ut la alin. .-/ lit. d/ +e
+tabile+c de anga=ator i +e avi,ea, de ctre +tructurile de ordine public din cadrul
autorit!ilor prev,ute la art. ;8.
.8/ 'ipul de arme i cantitatea de muni!ie 1n+cri+e 1n ordinul de +erviciu +e +tabile+c de
ctre autorit!ile prev,ute la art. ;8.
.4/ %revederile alin. .-/ +e aplic i per+onalului cu atribu!ii de ge+tionare0 admini+trare i
1ntre!inere a armelor de!inute de per+oana =uridic +au unit!ile prev,ute la art. ;9 alin. .-/0
care trebuie + 2ac i dovada ab+olvirii cur+urilor prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. g/.
.5/ $rmele a2late 1n dotare pot 2i purtate i 2olo+ite numai 1n intervalul de timp ,ilnic
+tabilit de anga=ator0 1n care per+oanele prev,ute la alin. .-/ i .4/ e6ercit atribu!iile de
+erviciu care nece+it portul i 2olo+irea ace+tora0 precum i numai 1n condi!iile i locurile
prev,ute 1n ordinul de +erviciu. La +23ritul ace+tui interval de timp0 armele +e depun 1n
locurile prev,ute la art. ;9 alin. .8/0 iar ordinul de +erviciu +e depune la +ediul per+oanei
=uridice +au al unit!ilor prev,ute la art. ;9 alin. .-/0 cu e6cep!ia celor de!inute de pdurari i
pa,nicii de v3ntoare0 care pot 2i p+trate de acetia 1n condi!iile +tabilite prin normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi. @unt inter,i+e de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor
de ctre per+oanele dotate cu ace+tea 1n a2ara orelor de program.
.;/ Aolo+irea armelor i muni!iei de ctre per+onalul dotat cu ace+tea +e 2ace numai 1n
+copurile +tabilite de anga=ator0 cu avi,ul autorit!ilor prev,ute la art. ;80 1n con2ormitate cu
atribu!iile prev,ute la art. ;< alin. .2/.
.</ 4n vederea dotrii cu arme0 anga=atorul +olicit pentru 2iecare per+oan 1n parte avi,ul
autorit!ilor prev,ute la art. ;80 prin care +e ate+t 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la alin.
.-/ lit. c/.
.8/ @emnarea contractului individual de munc pre+upune i acordul implicit al
per+oanelor0 care urmea, + 2ie dotate cu arme de aprare i pa,0 pentru te+tarea integrit!ii
lor pro2e+ionale i morale0 prin e2ectuarea unor veri2icri de +pecialitate ale autorit!ilor
prev,ute la art. ;80 care au ca +cop prevenirea i combaterea ca,urilor 1n care ace+te
per+oane pot 2olo+i armele din dotare i 1n alte +copuri dec3t cele prev,ute 1n pre,enta lege.
.9/ *otarea cu arme de tir a cluburilor +portive care au dob3ndit certi2icat de identitate
+portiv i +unt a2iliate la 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate0 precum i 2olo+irea
ace+tor arme de ctre +portivi0 antrenori +au in+tructori 1n poligonul de tragere +e 2ac cu
avi,ul autorit!ilor prev,ute la art. ;80 1n condi!iile +tabilite prin ordin al preedintelui
$utorit!ii Na!ionale pentru @port i 'ineret.
$R'. <-
*otarea per+onalului propriu cu arme neletale
.-/ %ot 2i dotate0 1n con2ormitate cu art. ;9 alin. .4/0 cu arme neletale per+oanele care
1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. <0 alin. .-/ lit. a/0 b/ i d/0 precum i +portivii i
antrenorii de tir0 1n condi!iile prev,ute la art. <0 alin. .9/.
.2/ #ondi!iile prev,ute la alin. .-/ +e aplic i per+onalului cu atribu!ii de ge+tionare0
admini+trare i 1ntre!inere a armelor de!inute de per+oana =uridic +au unit!ile prev,ute la
art. ;9 alin. .-/.
$R'. <2
?eri2icarea per+onalului dotat cu arme i muni!ii0 precum i a +trii te9nice a armelor i
muni!iei
.-/ %er+oanele =uridice i unit!ile prev,ute la art. ;9 alin. .-/ au obliga!ia + de+2oare0
periodic0 la intervale +tabilite de ctre autorit!ile prev,ute la art. ;8 +au ori de c3te ori
ace+tea +olicit0 urmtoarele activit!i"
a/ veri2icarea 1ndeplinirii de ctre per+onalul dotat cu arme i muni!ie a condi!iei prev,ute
la art. -4 alin. .-/ lit. e/0 a cunoaterii in+tructa=ului prev,ut la art. <0 alin. .-/ lit. d/0 precum
i a modului 1n care +unt re+pectate prevederile ace+tuia7
b/ veri2icarea +trii te9nice a armelor i muni!iei0 precum i a condi!iilor 1n care ace+tea
+unt p+trate0 prin armurierii autori,a!i 1n ace+t +en+.
.2/ $utorit!ile prev,ute la art. ;8 pot +olicita + li +e comunice re,ultatele veri2icrilor
prev,ute la alin. .-/ +au pot participa0 1n mod e2ectiv0 la e2ectuarea ace+tor veri2icri0 ori de
c3te ori con+ider nece+ar.
$R'. <8
%oligoanele pentru antrenament i pentru veri2icarea armelor
.-/ %er+oanele =uridice i unit!ile prev,ute la art. ;9 alin. .-/ pot con+trui i amena=a
poligoane pentru antrenamentul per+onalului dotat cu arme0 precum i pentru veri2icarea
armelor i muni!iilor de!inute0 1n condi!iile prev,ute de pre,enta lege.
.2/ %er+onalul de+emnat cu admini+trarea0 1ntre!inerea i +upraveg9erea poligoanelor
trebuie + 1ndeplinea+c condi!iile prev,ute la art. <0 alin. .-/ i alin. .5/.
.8/ %er+onalul care urmea, + de+2oare 1n incinta poligonului activit!i permanente de
+upraveg9ere a activit!ilor care +e de+2oar 1n acea+t incint0 precum i activit!i de
in+truire i 1ndrumare a per+oanelor care de+2oar activit!i de antrenament trebuie +
de!in ate+tatul de in+tructor0 acordat de autorit!ile prev,ute la art. ;80 1n condi!iile +tabilite
1n normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.4/ $ctivit!ile care +e pot de+2ura 1n poligon +e +tabile+c prin regulamentul de
organi,are i 2unc!ionare a ace+tuia0 care +e avi,ea, de ctre autorit!ile prev,ute la art. ;8.
$R'. <4
#ategorii de per+oane =uridice i unit!i care pot de!ine i 2olo+i di2erite tipuri de arme i
muni!ii
.-/ )rmtoarele per+oane =uridice i unit!i a2late 1n +ubordinea0 autoritatea +au0 dup ca,0
coordonarea ace+tora pot de!ine i 2olo+i arme i muni!ii0 cu aplicarea core+pun,toare a
prevederilor art. ;9 5 <80 dup cum urmea,"
a/ autoritatea public central care r+punde de +ilvicultur0 prin Regia Na!ional a
%durilor 5 Rom+ilva0 i +ubunit!ile apar!in3nd ace+teia pot de!ine i 2olo+i arme de 2oc cu
de+tina!ie utilitar i muni!ia core+pun,toare0 pentru e6ercitarea atribu!iilor de +erviciu ale
organelor de control0 1n domeniul pa,ei 2ondului 2ore+tier i ocrotirii animalelor0 precum i
arme de v3ntoare i muni!ia core+pun,toare0 pentru recoltarea plani2icat a v3natului i
combaterea animalelor duntoare7
b/ $+ocia!ia General a ?3ntorilor i %e+carilor @portivi din Rom3nia i a+ocia!iile de
v3ntori +portivi0 legal con+tituite0 ce 1i de+2oar activitatea con2orm Legii nr. 40<:200;0
cu modi2icrile i completrile ulterioare0 pot de!ine i 2olo+i0 prin per+onalul anume
de+emnat0 arme de 2oc cu de+tina!ie utilitar i muni!ia core+pun,toare0 pentru pa,a
2ondurilor de v3ntoare0 precum i arme de v3ntoare i muni!ia core+pun,toare0 pentru
recoltarea plani2icat a v3natului i combaterea animalelor duntoare7
c/ unit!ile de 1nv!m3nt +uperior cu pro2il cinegetic pot de!ine i 2olo+i arme de
v3ntoare i arme cu de+tina!ie utilitar0 pentru e6ercitarea activit!ii didactice7
d/ autoritatea public central care r+punde de pi+cicultur i unit!ile a2late 1n +ubordinea
+au coordonarea ace+teia pot de!ine i 2olo+i arme cu de+tina!ie utilitar cu muni!ie 2r
proiectil0 pentru dotarea per+onalului propriu 1n+rcinat cu 1ndeprtarea p+rilor duntoare7
e/ admini+tra!iile aeroporturilor pot de!ine i 2olo+i arme cu de+tina!ie utilitar cu muni!ie
2r proiectil0 pentru 1ndeprtarea p+rilor care pot periclita +ecuritatea aeronavelor7
2/ autoritatea public central care r+punde de protec!ia mediului i unit!ile a2late 1n
+ubordinea +au coordonarea ace+teia pot de!ine i 2olo+i arme de 2oc cu de+tina!ie utilitar0
precum i muni!ia core+pun,toare0 nece+are pentru de+2urarea activit!ilor +peci2ice 1n
domeniul protec!iei i con+ervrii 9abitatelor naturale0 a diver+it!ii biologice i a re!elei
na!ionale de arii prote=ate7
g/ 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate i cluburile +au a+ocia!iile +portive a2iliate
ace+tora pot de!ine i 2olo+i arme de tir +portiv i muni!ia core+pun,toare0 1n 2unc!ie de
nece+it!i0 pentru de+2urarea antrenamentelor ori concur+urilor aprobate de ace+te 2edera!ii7
9/ in+titu!iile de cultur i art0 a+ocia!iile cultural5arti+tice i +portive pot de!ine i 2olo+i
arme de panoplie pentru activit!ile pe care le de+2oar7
i/ centrele de produc!ie cinematogra2ic0 circurile0 teatrele i alte a+emenea in+titu!ii de
cultur0 art i +port pot de!ine i 2olo+i arme de recu,it +au utilitare pentru activit!ile pe
care le de+2oar.
.2/ 4n ca,ul armelor de!inute 1n condi!iile prev,ute la alin. .-/ lit. g/0 dotarea +portivilor
cu arme de tir i muni!ia core+pun,toare 1n vederea de+2urrii antrenamentelor i
concur+urilor +e poate 2ace numai 1n incinta poligoanelor0 2r 1ndeplinirea condi!iilor
prev,ute la art. <0 alin. .-/ lit. a/ 5 c/0 1n con2ormitate cu regulamentul de organi,are i
2unc!ionare a ace+tora.
.8/ 4n ca,ul armelor de!inute 1n condi!iile prev,ute la alin. .-/ lit. e/ i 2/0 dotarea
per+oanelor de+emnate + le 2olo+ea+c0 1n vederea de+2urrii activit!ilor +peci2ice0 +e
poate 2ace 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. <0 alin. .-/ lit. a/ 5 c/0 iar 1n ca,ul
armelor de panoplie0 i 2r 1ndeplinirea condi!iei prev,ute la art. ;9 alin. .4/.
@E#C&)NE$ a 85a
Regimul procurrii0 de!inerii i 2olo+irii armelor i muni!iilor de ctre per+oanele =uridice
de drept privat0 care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea unor in+titu!ii publice
-. *i+po,i!ii generale privind autori,area pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor
i muni!iilor
$R'. <5
$utori,a!iile pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iilor
.-/ 4n vederea procurrii de arme i muni!ii +au a con+truirii i amena=rii de poligoane0
per+oanele =uridice prev,ute la art. ;< alin. .2/ 5 .4/ trebuie + depun o cerere la autorit!ile
prev,ute la art. ;80 1n vederea eliberrii autori,a!iei core+pun,toare.
.2/ $utorit!ile prev,ute la art. ;8 eliberea,0 vi,ea, o dat la 2 ani0 pre+c9imb0 retrag
+au anulea, autori,a!iile pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iilor0
precum i autori,a!iile pentru con+truirea i amena=area poligoanelor.
.8/ %rocedura de eliberare0 vi,are0 pre+c9imbare0 retragere +au anulare a autori,a!iei pentru
procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iei +e +tabilete 1n normele metodologice
de aplicare a pre,entei legi.
$R'. <;
%re+c9imbarea autori,a!iilor pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iilor
.-/ $utori,a!iile prev,ute la art. <5 alin. .-/ +e pre+c9imb 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ 1n ca,ul +c9imbrii denumirii ori +ediului per+oanei =uridice7
b/ c3nd autori,a!ia a 2o+t pierdut0 2urat0 di+tru+ +au deteriorat7
c/ c3nd au 2o+t 2olo+ite 1n 1ntregime +pa!iile de+tinate vi,ei +au men!iunilor.
.2/ %entru eliberarea unei noi autori,a!ii0 per+oana =uridic e+te obligat + depun0 1n ace+t
+en+0 o cerere la autorit!ile prev,ute la art. ;80 1n termen de -0 ,ile de la data c3nd a
intervenit una dintre +itua!iile prev,ute la alin. .-/ lit. a/ i b/. Eliberarea unei noi autori,a!ii
1n locul celei declarate pierdute +au 2urate +e 2ace numai dup publicarea pierderii ori 2urtului
1n Bonitorul (2icial al Rom3niei.
$R'. <<
Retragerea i anularea autori,a!iilor pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i
muni!iilor
.-/ $utori,a!iile prev,ute la art. <5 alin. .-/ +e retrag 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ titularul 1ncetea, activitatea care a determinat autori,area7
b/ titularul a +v3rit contraven!ii pentru care legea prevede 1ncetarea dreptului de
procurare0 de!inere i 2olo+ire a armelor7
c/ titularul a +v3rit mai mult de dou contraven!ii prev,ute de pre,enta lege0 altele dec3t
cele prev,ute la lit. b/.
.2/ $nularea autori,a!iilor prev,ute la art. <5 alin. .-/ +e di+pune 1n urmtoarele +itua!ii"
a/ +e con+tat c0 la data acordrii autori,a!iei0 titularul nu 1ndeplinea condi!iile prev,ute
de lege pentru procurare0 de!inere +au 2olo+ire a armelor i muni!iei +au0 dup ca,0 condi!iile
privind con+truirea0 amena=area i 2unc!ionarea poligonului7
b/ titularului i +5a acordat autori,a!ia pe ba,a unor documente +au in2orma!ii 2al+e.
$R'. <8
(bliga!iile per+oanelor =uridice autori,ate + de!in i + 2olo+ea+c arme i muni!ie
%er+oanele =uridice autori,ate + procure0 + de!in i + 2olo+ea+c arme i muni!ie au
urmtoarele obliga!ii"
a/ + +e pre,inte 1n perioada +tabilit de &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne la
autorit!ile prev,ute la art. ;80 pentru vi,area autori,a!iei7
b/ + anun!e +c9imbarea +ediului +au a punctului de lucru cu cel pu!in -0 ,ile 1nainte de
acea+ta0 la organul de poli!ie 1n a crui ra, de competen! e+te +ituat noul +ediu0 pentru
e2ectuarea men!iunilor core+pun,toare 1n autori,a!ie7
c/ + anun!e pierderea0 2urtul +au di+trugerea autori,a!iei0 la autorit!ile prev,ute la art.
;80 1n termen de 24 de ore de la con+tatarea evenimentului7
d/ 1n ca,ul 1n care per+oana =uridic 1ncetea, activitatea0 trebuie + comunice acea+ta
autorit!ilor prev,ute la art. ;80 1n termen de -0 ,ile de la acea dat7
e/ + pre,inte0 la autorit!ile prev,ute la art. ;80 documentele care dovede+c procurarea
+au 1n+trinarea armelor i muni!iei0 1n termen de -0 ,ile de la procurare +au0 dup ca,0
1n+trinare0 1n vederea e2ecturii men!iunilor core+pun,toare 1n con!inutul autori,a!iei.
$R'. <9
#ondi!iile pentru p+trarea armelor i muni!iilor0 precum i pentru dotarea per+onalului
anga=at
%revederile art. ;9 alin. .8/ i ale art. <0 5 <8 +e aplic 1n mod core+pun,tor i per+oanelor
=uridice de drept privat0 care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea unor in+titu!ii
publice0 1n ceea ce privete condi!iile 1n care ace+tea pot p+tra i dota per+onalul anga=at cu
arme i muni!ia core+pun,toare0 precum i cele 1n care per+oanele 1narmate apar!in3nd
ace+tor per+oane =uridice le pot purta i 2olo+i.
2. %rocurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iilor de ctre +ociet!ile +peciali,ate
de pa,
$R'. 80
$utori,area procurrii armelor i muni!iei de ctre +ociet!ile +peciali,ate de pa,
.-/ @ociet!ile +peciali,ate de pa,0 con+tituite potrivit Legii nr. 888:2008 privind pa,a
obiectivelor0 bunurilor0 valorilor i protec!ia per+oanelor0 cu modi2icrile i completrile
ulterioare0 pot 2i autori,ate0 la cerere0 + procure de la armurierii i intermediarii autori,a!i 1n
ace+t +en+"
a/ numai prin 1nc9iriere0 arme letale0 precum i muni!ia core+pun,toare0 cu e6cep!ia
+itua!iilor 1n care ace+te +ociet!i +unt con+tituite 1n armurieri autori,a!i + e2ectue,e
opera!iuni cu arme din acea+t categorie7
b/ +ub orice 2orm prev,ut de lege0 arme neletale0 precum i muni!ia core+pun,toare.
.2/ 4n 2unc!ie de activit!ile legale de pa, pe care le de+2oar0 +ociet!ile prev,ute la
alin. .-/ pot 2i autori,ate + procure arme i muni!ie0 dup cum urmea,"
a/ 1n ca,ul activit!ilor de protec!ie a per+oanelor" arme de aprare i pa, 5 numai pentru
protec!ia per+oanelor prev,ute la art. -8 alin. .2/0 iar arme de autoaprare 5 pentru protec!ia
celorlalte categorii de per+oane7
b/ 1n ca,ul activit!ilor de pa, a obiectivelor0 bunurilor i valorilor" arme letale cu
de+tina!ie utilitar 5 numai pentru pa,a +ediilor bncilor0 centrelor de proce+are a valorilor
monetare ori ca+ieriilor colectoare0 partidelor parlamentare0 antierelor ar9eologice0 +ediilor
i punctelor de lucru ale +ociet!ilor care de+2oar activit!i ce con+tituie monopol de +tat0
+ediilor armurierilor i intermediarilor0 depo,itelor de arme0 muni!ii0 materii e6plo,ive0
+ub+tan!e to6ice0 +ub+tan!e +tupe2iante i medicamente care con!in +ub+tan!e +tupe2iante0
metale pre!ioa+e i pietre pre!ioa+e0 obiectivelor la care +e a+igur pa,a cu =andarmi 1n
cooperare cu +ociet!ile +peciali,ate de pa,0 poligoanelor 1n care +e de+2oar activit!i cu
arme letale0 precum i a altor locuri prev,ute de lege 1n ace+t +en+0 iar arme neletale cu
de+tina!ie utilitar 5 pentru activit!ile de pa, a celorlalte obiective0 bunuri i valori0
de+2urate potrivit legii7
c/ 1n ca,ul activit!ilor de pa, a tran+porturilor unor valori importante" arme letale cu
de+tina!ie utilitar 5 numai pentru pa,a tran+porturilor cu arme0 muni!ii0 materii e6plo,ive0
+ub+tan!e to6ice0 +ub+tan!e +tupe2iante i medicamente care con!in +ub+tan!e +tupe2iante0
metale pre!ioa+e i pietre pre!ioa+e0 1n+cri+uri de valoare0 +ume de bani0 titluri de credit0
cecuri0 precum i cu alte valori prev,ute de lege0 iar arme neletale cu de+tina!ie utilitar 5
pentru activit!ile de pa, a celorlalte categorii de tran+porturi.
.8/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne !ine eviden!a centrali,at a tuturor +ociet!ilor
+peciali,ate de pa, autori,ate + procure0 + de!in i + 2olo+ea+c arme i muni!ie.
$R'. 8-
$cordarea autori,a!iei de procurare0 de!inere i 2olo+ire a armelor letale i a muni!iilor
$utori,a!ia de procurare0 de!inere i 2olo+ire a armelor letale i a muni!iei pentru +ociet!ile
+peciali,ate de pa, +e acord pentru 2iecare contract de pre+tri +ervicii 1nc9eiat de ace+tea
potrivit Legii nr. 888:20080 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 valabilitatea
autori,a!iei neput3nd depi durata contractului.
$R'. 82
&nter,icerea portului altor arme pe durata 1ndeplinirii atribu!iunilor de +erviciu
%er+oanelor anga=ate 1n cadrul +ociet!ilor +peciali,ate de pa,0 care +unt dotate cu arme0 le
e+te inter,i+ ca0 pe durata 1ndeplinirii atribu!iunilor de +erviciu0 + poarte a+upra lor alte arme
1n a2ar de arma de +erviciu.
8. %rocurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iei de ctre per+oanele =uridice de
drept privat care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea unor in+titu!ii publice0 pentru
pa,a proprie
$R'. 88
$utori,area procurrii0 de!inerii i 2olo+irii armelor i muni!iei pentru pa,a proprie
%er+oanele =uridice de drept privat care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea unei
in+titu!ii publice i care 1i a+igur pa,a proprie 1n condi!iile Legii nr. 888:20080 cu
modi2icrile i completrile ulterioare0 pot 2i autori,ate0 la cerere0 + procure0 + de!in i +
2olo+ea+c0 pentru de+2urarea activit!ilor de pa,0 numai arme neletale i muni!ia
core+pun,toare.
$R'. 84
#ondi!iile privind p+trarea i dotarea per+onalului0 precum i portul i 2olo+irea armelor
de+tinate pentru pa,a proprie
%revederile art. ;9 alin. .8/ i ale art. <0 5 <8 +e aplic 1n mod core+pun,tor i per+oanelor
=uridice de drept privat care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea unor in+titu!ii
publice0 1n ceea ce privete condi!iile 1n care ace+tea pot p+tra i dota per+onalul anga=at cu
arme de+tinate pentru pa,a proprie i cu muni!ia core+pun,toare0 precum i cele 1n care
per+oanele 1narmate apar!in3nd ace+tor per+oane =uridice le pot purta i 2olo+i.
4. %rocurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iei pentru activit!i cultural5arti+tice
$R'. 85
%rocurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i muni!iei pentru activit!i cultural5arti+tice
.-/ %er+oanele =uridice de drept privat care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea
unor in+titu!ii publice i care de+2oar activit!i +portive i arti+tice 1n centrele de produc!ie
cinematogra2ic i televi,iune0 precum i 1n cadrul unor +pectacole de circ i teatru pot 2i
autori,ate0 la cerere0 de ctre autorit!ile prev,ute la art. ;8 + procure arme de panoplie i0
dup ca,0 utilitare +au de recu,it0 1n condi!iile +tabilite pentru per+oanele prev,ute la art. <4
alin. .-/ lit. 9/ i i/.
.2/ %revederile art. ;9 alin. .8/ i alin. .5/ 5 .</0 ale art. <0 alin. .-/ lit. d/ i alin. .2/ 5 .5/ i
ale art. <- 5 <8 +e aplic 1n mod core+pun,tor 1n ca,ul per+oanelor =uridice prev,ute la alin.
.-/ 1n ceea ce privete condi!iile 1n care ace+tea pot p+tra i dota per+onalul anga=at cu arme
i muni!ia core+pun,toare0 precum i cele 1n care per+oanele 1narmate apar!in3nd ace+tor
per+oane =uridice le pot purta i 2olo+i.
5. Regimul 2unc!ionrii poligoanelor de tragere apar!in3nd per+oanelor =uridice de drept
privat care nu +unt +ubordonate +au a2late 1n coordonarea in+titu!iilor publice
$R'. 8;
$utori,area 2unc!ionrii poligoanelor de tragere
.-/ 4n 2unc!ie de obiectul lor de activitate0 per+oanele =uridice de drept privat care nu +unt
+ubordonate +au a2late 1n coordonarea in+titu!iilor publice pot con+trui i amena=a poligoane
de tragere pentru arme letale0 care0 la cerere0 pot 2i autori,ate de ctre autorit!ile prev,ute la
art. ;8 + 2unc!ione,e0 dup cum urmea,"
a/ poligoane de tragere pentru pregtirea per+onalului propriu 5 1n ca,ul +ociet!ilor
+peciali,ate de pa,7
b/ poligoane de tragere pentru veri2icarea armelor i muni!iilor 5 1n ca,ul armurierilor
autori,a!i + produc i + repare arme7
c/ poligoane de tragere pentru antrenament i agrement 5 1n ca,ul per+oanelor =uridice
autori,ate + organi,e,e activit!i de tragere pentru antrenament i diverti+ment.
.2/ $utori,a!ia prev,ut la alin. .-/ +e acord dac +unt 1ndeplinite urmtoarele condi!ii"
a/ poligoanele de tragere 1ndepline+c normele te9nice de +iguran! i +unt certi2icate 1n
ace+t +en+ de ctre &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne7
b/ per+onalul de+emnat pentru admini+trarea0 1ntre!inerea i +upraveg9erea poligoanelor de
tragere trebuie + 1ndeplinea+c condi!iile prev,ute la art. <0 alin. .-/ i .5/7
c/ per+onalul de+emnat pentru +upraveg9erea activit!ilor care +e de+2oar 1n incinta
poligoanelor de tragere0 precum i pentru de+2urarea activit!ilor de in+truire i 1ndrumare a
per+oanelor care e6ecut trageri de veri2icare a armelor0 antrenamente de tragere +au0 dup
ca,0 urmea, cur+urile de in+truire teoretic i practic prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. g/
trebuie + 1ndeplinea+c condi!ia prev,ut la art. <8 alin. .8/7
d/ + e6i+te per+onal +peciali,at0 anga=at permanent0 de+emnat pentru a acorda primul
a=utor i a+i+ten! medical de urgen! 1n ca,ul eventualelor accidente produ+e 1n incinta
poligonului.
.8/ $ctivit!ile care +e pot de+2ura 1n poligoanele de tragere +e +tabile+c prin
regulamentul de organi,are i 2unc!ionare al ace+tora0 care +e avi,ea, de autorit!ile
prev,ute la art. ;8.
.4/ #ondi!iile de avi,are a poligoanelor de tragere +e +tabile+c prin normele metodologice
de aplicare a pre,entei legi.
.5/ Normele te9nice de +iguran! privind con+truc!ia i amena=area poligoanelor de tragere
+e +tabile+c prin ordin al mini+trului admini+tra!iei i internelor.
$R'. 8<
#ondi!iile procurrii armelor i muni!iilor de+tinate 2olo+irii 1n incinta poligoanelor de
tragere
.-/ %er+oanele =uridice ale cror poligoane au 2o+t autori,ate + 2unc!ione,e 1n condi!iile
+tabilite la art. 8; alin. .-/ lit. a/ i c/ pot 2i autori,ate0 la cerere0 + procure de la armurierii i
intermediarii autori,a!i 1n ace+t +en+"
a/ numai prin 1nc9iriere0 arme letale0 precum i muni!ia core+pun,toare i0 +ub orice
2orm prev,ut de lege0 arme neletale0 precum i muni!ia core+pun,toare0 pentru
poligoanele prev,ute la art. 8; alin. .-/ lit. a/7
b/ +ub orice 2orm prev,ut de lege0 arme letale i arme neletale0 precum i muni!ia
core+pun,toare0 e6clu+iv pentru 2olo+irea 1n poligon0 pentru poligoanele prev,ute la art. 8;
alin. .-/ lit. c/.
.2/ 4n vederea acordrii autori,a!iei pentru procurarea0 de!inerea i 2olo+irea armelor i
muni!iei de ctre autorit!ile prev,ute la art. ;80 per+oanele =uridice prev,ute la art. 8; alin.
.-/ 1ntocme+c planul de dotare cu arme i muni!ie0 care +e depune la ace+te autorit!i
1mpreun cu cererea de autori,are.
.8/ %oate 2i autori,at numai procurarea acelor arme i muni!ii care core+pund celor pentru
care poligonul a 2o+t autori,at + 2ie 2olo+ite 1n incinta ace+tuia.
.4/ %entru p+trarea unui numr mai mic de -5 arme letale0 +pa!iul de+tinat depo,itrii
trebuie prev,ut cu +i+tem de +upraveg9ere video i mi=loace de alarmare in+talate 1n
condi!iile Legii nr. 888:20080 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 conectate la
di+pecerate de alarmare i interven!ie ale unor +ociet!i +peciali,ate de pa,.
.5/ 4n ca,ul depo,itrii unui numr mai mare de -5 arme letale i a muni!iei a2erente 1n
incinta poligoanelor0 +pa!iile de+tinate p+trrii trebuie a+igurate 1n permanen! i cu pa,
1narmat.
$R'. 88
#ondi!iile acce+ului di2eritelor categorii de per+oane 1n incinta poligoanelor de tragere
.-/ 4n 2unc!ie de de+tina!ia poligoanelor de tragere0 1n incinta ace+tora +unt admi+e acce+ul
i de+2urarea activit!ilor de tragere cu arma pentru urmtoarele categorii de per+oane"
a/ 1n ca,ul poligoanelor prev,ute la art. 8; alin. .-/ lit. a/ i c/0 per+onalul anga=at la
+ocietatea +peciali,at de pa,0 de+emnat + poarte i + 2olo+ea+c arme i muni!ie0
per+oanele care au ab+olvit +au urmea, cur+ul de in+truire prev,ut la art. -4 alin. .-/ lit. g/0
precum i orice per+oan care a 1mplinit v3r+ta de -8 ani pentru activit!i de tragere de
diverti+ment7
b/ 1n ca,ul poligoanelor prev,ute la art. 8; alin. .-/ lit. b/0 numai per+onalul +peciali,at
pentru repararea i te+tarea armelor0 din cadrul armurierilor autori,a!i + repare arme.
.2/ 4n +itua!iile prev,ute la alin. .-/ lit. a/0 acce+ul 1n incinta poligonului de tragere e+te
permi+ i cu armele a2late 1n dotarea per+oanei +au0 dup ca,0 1n permi+ul de arm al crui
titular e+te0 1n vederea e6ecutrii tragerilor cu ace+te arme. 4n ca,ul titularilor dreptului de
de!inere a armelor 1n+cri+e 1n permi+ul de arm0 acce+ul e+te permi+ numai dac acetia
pre,int autori,a!ia prev,ut la art. 2<.
.8/ 4n ca,ul 1n care poligoanele prev,ute la art. 8; alin. .-/ lit. c/ +unt de+tinate e6clu+iv
pentru tragerile cu arme neletale0 acce+ul 1n incinta ace+tora e+te permi+ oricrei per+oane
care a 1mplinit v3r+ta de -4 ani0 cu condi!ia ca0 1n ca,ul minorilor +ub -8 ani0 acetia + 2ie
1n+o!i!i de o per+oan ma=or. $cce+ul ace+tor per+oane 1n incinta poligonului e+te permi+ i
cu armele i muni!ia de!inute de ace+tea0 numai 1n+o!ite de documentele care ate+t dreptul de
de!inere +au port i 2olo+ire al armelor.
.4/ 4n ca,ul apari!iei unor incidente 1n incinta poligoanelor de tragere0 1n urma crora au
re,ultat victime +au pagube materiale neplani2icate0 admini+tratorul poligonului are obliga!ia
+ ac!ione,e 1n condi!iile prev,ute la art. 88 alin. .-/ i .2/.
#$%&'(L)L &?
Regimul circula!iei armelor i muni!iilor
@E#C&)NE$ -
*i+po,i!ii generale
$R'. 89
#ondi!iile pe care trebuie + le 1ndeplinea+c armele i muni!iile pentru a putea 2i de!inute
+au comerciali,ate
.-/ $rmele i muni!iile prev,ute 1n categoriile $ 5 # i categoria * pct. 25 5 29 din ane60
2abricate pe teritoriul Rom3niei0 pot 2i de!inute +au comerciali,ate numai dac 1ndepline+c
urmtoarele condi!ii"
a/ +unt marcate de armurierul autori,at + le produc7
b/ +unt certi2icate de ctre productor c 1ndepline+c condi!iile de +iguran! 1n utili,are7
c/ armele +unt 1nregi+trate 1n Regi+trul Na!ional al $rmelor.
.2/ $rmele i muni!iile prev,ute 1n categoriile $ 5 # i categoria * pct. 25 5 29 din ane60
2abricate 1n a2ara teritoriului Rom3niei0 introdu+e pe teritoriul Rom3niei0 pot 2i
comerciali,ate +au0 dup ca,0 de!inute de per+oane 2i,ice ori =uridice din Rom3nia numai
dac"
a/ +unt marcate de productor7
b/ +unt certi2icate de ctre productor +au de ctre un organi+m interna!ional c 1ndepline+c
condi!iile de +iguran! 1n utili,are.
.8/ @unt e6ceptate de la 1ndeplinirea condi!iei prev,ute la alin. .2/ lit. b/ armele i
muni!iile care tran,itea,0 1n condi!iile legii0 teritoriul Rom3niei.
@E#C&)NE$ a 25a
Barcarea armelor i muni!iilor
$R'. 90
Barcarea armelor i muni!iilor
.-/ $rmurierii care produc arme i muni!ii pe teritoriul Rom3niei dintre cele prev,ute 1n
categoriile $ 5 # i categoria * pct. 25 5 29 din ane6 au obliga!ia ca0 1n proce+ul de
2abrica!ie a ace+tora0 + aplice pe arme0 muni!ii i pac9ete de muni!ii marca=e de+tinate
identi2icrii i urmririi ace+tora. %rin pac9et de muni!ie0 1n +en+ul pre,entului articol0 +e
1n!elege cea mai mic unitate de ambalare de muni!ie complet.
.2/ Barca=ul pentru arma a+amblat trebuie + indice"
a/ denumirea productorului7
b/ !ara +au locul 2abricrii7
c/ +eria i0 dup ca,0 anul de 2abrica!ie0 dac ace+ta nu 2ace parte din numrul de +erie.
.8/ Barca=ul prev,ut la alin. .2/ +e aplic pe cel pu!in o component e+en!ial a armei de
2oc0 component a crei di+trugere ar 2ace impo+ibil utili,area armei de 2oc.
.4/ Barca=ul aplicat pe pac9ete de muni!ii trebuie + indice"
a/ denumirea productorului7
b/ numrul de identi2icare a lotului7
c/ calibrul7
d/ tipul de muni!ie.
.5/ Barca=ul aplicat pe muni!ie trebuie + cuprind elementele prev,ute la alin. .4/ lit. a/0
c/ i d/.
$R'. 9-
'recerea armelor 1n circuitul civil
.-/ $rmele de!inute de in+titu!iile publice cu atribu!ii 1n domeniul aprrii0 ordinii publice
i +iguran!ei na!ionale pot 2i trecute 1n circuitul civil numai dac +unt marcate 1n condi!iile
pre,entei legi.
.2/ Barcarea armelor potrivit alin. .-/ +e e2ectuea, de ctre armurieri autori,a!i 1n
condi!iile legii + produc arme +au de ctre in+titu!iile publice cu atribu!ii 1n domeniul
aprrii0 ordinii publice i +iguran!ei na!ionale.
$R'. 92
Eviden!a armelor i muni!iilor 2abricate
.-/ $rmurierii care produc arme i muni!ii au obliga!ia de a !ine eviden!a armelor i
muni!iilor 2abricate0 1n regi+tre con+tituite cu avi,ul *irec!iei Generale de %oli!ie a
Bunicipiului >ucureti +au al in+pectoratelor de poli!ie =ude!ene 1n a cror ra, teritorial de
competen! 1i au +ediile +ociale.
.2/ Regi+trele con+tituite 1n con2ormitate cu alin. .-/ +e 1nregi+trea, la &n+pectoratul
General al %oli!iei Rom3ne care !ine eviden!a regi+trelor tuturor armurierilor autori,a!i +
produc arme i muni!ii.
.8/ Eviden!a care +e !ine 1n regi+trele prev,ute la alin. .-/ +e con+tituie dup criteriul
elementelor prev,ute la art. 90 alin. .2/.
.4/ Eviden!a armelor militare0 a armelor de aprare i pa,0 precum i a muni!iilor
core+pun,toare con+tituie in2orma!ii +ecrete de +tat0 +e !ine 1n regi+tre +eparate con+tituite
potrivit legii0 iar eviden!a celorlalte arme letale0 a armelor neletale0 precum i a muni!iilor
core+pun,toare con+tituie in2orma!ii +ecrete de +erviciu.
$R'. 98
%+trarea regi+trelor de eviden! a armelor i muni!iilor 2abricate
.-/ Regi+trele prev,ute la art. 92 alin. .-/ +e p+trea, de armurierii autori,a!i + produc
arme i muni!ii timp de 20 ani0 dup care +e depun0 pentru ar9ivare0 la *irec!ia General de
%oli!ie a Bunicipiului >ucureti +au la in+pectoratele =ude!ene de poli!ie 1n a cror ra,
teritorial de competen! 1i au +ediile +ociale0 re+pectiv punctele de lucru.
.2/ 4n +itua!ia 1n care armurierii 1i 1ncetea, activitatea de producere a armelor i
muni!iilor0 regi+trele prev,ute la art. 92 alin. .-/ +e depun la *irec!ia General de %oli!ie a
Bunicipiului >ucureti +au la in+pectoratele =ude!ene de poli!ie 1n a cror ra, teritorial de
competen! 1i au +ediile +ociale0 re+pectiv punctele de lucru0 1n termen de -5 ,ile de la
1ncetarea activit!ii.
@E#C&)NE$ a 85a
&n+pec!ia te9nic i de,activarea armelor i muni!iilor
$R'. 94
&n+pec!ia te9nic periodic
.-/ &n+pec!ia te9nic periodic a armelor +e e2ectuea, de ctre armurieri autori,a!i 1n
condi!iile legii0 1n vederea veri2icrii 1ndeplinirii de ctre ace+tea a condi!iilor te9nice de
+iguran! 1n utili,are.
.2/ 4n ca,ul 1n care +e con+tat0 cu oca,ia e2ecturii in+pec!iei te9nice periodice0 c armele
veri2icate 1ndepline+c condi!iile te9nice de +iguran! 1n utili,are0 armurierii prev,u!i la alin.
.-/ eliberea, per+oanei 2i,ice +au =uridice creia 1i apar!in certi2icatul de e2ectuare a
in+pec!iei te9nice periodice.
.8/ $rmurierii prev,u!i la alin. .-/ nu pot 2i autori,a!i + e2ectue,e in+pec!ia te9nic
periodic a armelor care le apar!in.
.4/ #9eltuielile oca,ionate de e2ectuarea in+pec!iei te9nice prev,ute la alin. .-/ +e +uport
de ctre de!intorul legal al armelor veri2icate.
.5/ %entru armele de!inute de per+oanele 2i,ice i =uridice in+pec!ia te9nic +e e2ectuea, la
+olicitarea de!intorului legal0 precum i la +olicitarea e6pre+ a +tructurilor de poli!ie
competente.
.;/ #ondi!iile de autori,are a armurierilor pentru a e2ectua in+pec!ia te9nic periodic a
armelor +e +tabile+c prin normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.</ @tandardele i te9nicile de in+pec!ie te9nic periodic a armelor +e +tabile+c prin ordin
al mini+trului admini+tra!iei i internelor.
$R'. 95
*e,activarea armelor i regimul celor care au devenit improprii 2olo+irii
.-/ *e,activarea armelor de 2oc +e reali,ea, de ctre armurieri avi,a!i 1n condi!iile legii0
care eliberea, 1n ace+t +en+ un certi2icat care + ate+te de,activarea armei de 2oc +au aplic
pe +upra2a!a armei de 2oc un marca= clar vi,ibil.
.2/ @unt arme de 2oc de,activate acele arme cu toate componentele e+en!iale devenite
de2initiv ne2unc!ionale i care nu pot 2i 1ndeprtate0 1nlocuite +au modi2icate a+t2el 1nc3t arma
de 2oc + poat 2i reactivat 1n vreun 2el.
.8/ $rmele care nu mai pot 2i adu+e 1n +tare de 2unc!ionare din cau,a unor de2ec!iuni
iremediabile +unt veri2icate de armurierii prev,u!i la alin. .-/0 care eliberea, 1n ace+t +en+
un certi2icat +au aplic pe +upra2a!a armei de 2oc un marca= clar vi,ibil. 4n ca,ul 1n care
ace+te arme +unt nevandabile0 +e predau armurierilor autori,a!i + de+2oare opera!iuni de
ca+are a ace+tora.
.4/ #ondi!iile de avi,are a armurierilor pentru a de+2ura opera!iuni de de,activare a
armelor de 2oc +e +tabile+c prin normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.5/ @tandardele i te9nicile de de,activare a armelor de 2oc +e +tabile+c prin ordin al
mini+trului admini+tra!iei i internelor.
$R'. 9;
Betodologia de certi2icare
%rocedura acordrii certi2icatelor de de,activare0 precum i a certi2icatelor de e2ectuare a
in+pec!iei te9nice periodice +e +tabilete prin normele metodologice de aplicare a pre,entei
legi.
@E#C&)NE$ a 45a
Regi+trul Na!ional al $rmelor
$R'. 9<
(rgani,area i 2unc!ionarea Regi+trului Na!ional al $rmelor
.-/ 4n cadrul &n+pectoratului General al %oli!iei Rom3ne +e con+tituie Regi+trul Na!ional al
$rmelor0 ca +i+tem comple6 de prelucrare a datelor cu privire la eviden!a armelor0 a
de!intorilor de arme0 precum i a opera!iunilor cu arme i muni!ii0 nece+ar pentru
1ndeplinirea atribu!iilor legale privind ge+tionarea aplicrii di+po,i!iilor pre,entei legi.
.2/ 'ermenul de p+trare a datelor cuprin+e 1n eviden!ele Regi+trului Na!ional al $rmelor
e+te de 20 de ani.
.8/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne e6ercit0 prin +tructura care admini+trea,
Regi+trul Na!ional al $rmelor0 urmtoarele atribu!ii 1n domeniul ge+tionrii regimului
circula!iei armelor i muni!iei"
a/ ge+tionea, eviden!a opera!iunilor cu arme i muni!ii0 precum i cu privire la per+oanele
care le5au procurat i ctre care +5au 1n+trinat ace+tea7
b/ ge+tionea, eviden!a armurierilor i intermediarilor care de+2oar opera!iuni cu arme0
pie+e i muni!ii7
c/ ge+tionea, eviden!a etapelor procedurale parcur+e de autorit!ile competente 1n
ca,urile de declarare a pierderii0 2urtului +au di+trugerii armelor i muni!iilor a2late 1n
circula!ie0 oper3nd men!iunile core+pun,toare 1n eviden!e7
d/ cooperea, cu in+titu!iile +imilare din +trintate i cu repre,entan!ele diplomatice i
o2iciile con+ulare ale Rom3niei din +trintate0 pentru monitori,area opera!iunilor cu arme0
pie+e i muni!ii.
.4/ (rgani,area i 2unc!ionarea Regi+trului Na!ional al $rmelor0 precum i acce+ul la
ace+ta +e aprob prin ordin al mini+trului admini+tra!iei i internelor.
$R'. 98
E6cep!ii 1n ca,ul armelor militare
@unt e6ceptate de la prevederile art. 94 5 9< armele militare a cror eviden! +e !ine de
ctre in+titu!iile care au dreptul + le procure0 + le de!in0 + le 2olo+ea+c i + le 1n+trine,e0
1n condi!iile +tabilite prin ordin al conductorului 2iecreia dintre in+titu!iile re+pective.
#$%&'(L)L ?
Regimul opera!iunilor cu arme0 pie+e i muni!ii
@E#C&)NE$ -
*i+po,i!ii generale
$R'. 99
E2ectuarea opera!iunilor cu arme
.-/ (pera!iunile cu arme0 pie+e i muni!iile core+pun,toare pe teritoriul Rom3niei pot 2i
e2ectuate numai de ctre +au prin intermediul armurierilor ori intermediarilor0 1n condi!iile
+tabilite prin pre,enta lege0 cu e6cep!ia per+oanelor 2i,ice care0 1n ba,a autori,a!iei de
procurare ori a dove,ii noti2icrii0 dup ca,0 pot procura din a2ara teritoriului Rom3niei i
introduce 1n !ar0 1n condi!iile legii0 arme letale i neletale.
.2/ )nit!ile din +ubordonarea +au coordonarea in+titu!iilor publice cu atribu!ii 1n domeniul
aprrii0 ordinii publice i +iguran!ei na!ionale pot e2ectua opera!iuni cu arme0 pie+e i
muni!ii0 1n condi!iile +tabilite prin ordin al conductorului 2iecreia dintre ace+te in+titu!ii.
.8/ (pera!iunile cu arme0 pie+e i muni!ii pot 2i e2ectuate i de ctre armurierii +au
intermediarii con+titui!i prin acte normative 1n +ubordonarea ori coordonarea altor in+titu!ii
publice.
.4/ %er+oanele 2i,ice i per+oanele =uridice de drept privat con+tituite ca armurieri +au
intermediari pot e2ectua opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii0 1n condi!iile pre,entei legi.
.5/ %rocedura autori,rii per+oanelor 2i,ice de+emnate + de+2oare opera!iuni cu arme0
pie+e i muni!ii 1n +tructura armurierilor +au intermediarilor +e +tabilete prin normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. -00
$rmurierii
.-/ @unt armurieri de drept urmtoarele categorii de per+oane =uridice"
a/ 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate0 cluburile i a+ocia!iile +portive a2iliate
ace+tora0 precum i ge+tionarii 2ondurilor de v3ntoare7
b/ companiile na!ionale i +ociet!ile comerciale con+tituite 1n ba,a unor acte normative 1n
vederea e2ecturii de opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii.
.2/ @e pot con+titui 1n armurieri0 la cerere0 per+oanele 2i,ice i =uridice0 altele dec3t cele
prev,ute la alin. .-/0 care 1ndepline+c condi!iile prev,ute de pre,enta lege.
$R'. -0-
#ategorii de opera!iuni care pot 2i de+2urate de ctre armurieri
.-/ %er+oanele =uridice prev,ute la art. -00 alin. .-/ +unt autori,ate + e2ectue,e opera!iuni
cu arme0 pie+e i muni!ii0 dup cum urmea,"
a/ in+titu!iile publice0 altele dec3t cele care au competen!e 1n domeniul aprrii0 ordinii
publice i +iguran!ei na!ionale0 i unit!ile a2late 1n +ubordonarea +au coordonarea ace+tora
care0 prin competen!ele con2erite de lege0 de+2oar activit!i ce nece+it de!inerea i
2olo+irea armelor i muni!iilor0 precum i 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate0
cluburile +au a+ocia!iile +portive a2iliate ace+tora i ge+tionarii 2ondurilor de v3ntoare0
pentru opera!iuni de procurare0 1n+trinare 1n +cop necomercial0 reparare i depo,itare7
b/ companiile na!ionale i +ociet!ile comerciale con+tituite 1n ba,a unor acte normative0
pentru e2ectuarea opera!iunilor 1n vederea crora au 2o+t con+tituite.
.2/ %er+oanele 2i,ice i =uridice prev,ute la art. -00 alin. .2/ pot 2i autori,ate0 la cerere0 +
de+2oare opera!iuni cu arme din categoriile >0 # i * din ane60 pie+ele ace+tora0 precum i
cu muni!ia core+pun,toare.
.8/ &mportul0 e6portul0 tran+2erul +au tran,itul armelor i muni!iilor care +e 1ncadrea, 1n
categoria produ+elor militare0 potrivit legii0 +unt +upu+e i controlului autorit!ilor cu atribu!ii
1n domeniul produ+elor +trategice ori cu dubl utili,are.
@E#C&)NE$ a 25a
Regimul con+tituirii armurierilor
$R'. -02
#on+tituirea armurierilor
.-/ %er+oanele 2i,ice i =uridice prev,ute la art. -00 alin. .2/ +e pot con+titui ca armurieri0
1n ba,a autori,a!iei eliberate de &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne0 dup includerea 1n
obiectul de activitate a opera!iunilor cu arme0 pie+e i muni!ii.
.2/ $utori,a!ia prev,ut la alin. .-/ +e acord numai dac to!i a+ocia!ii i admini+tratorii
1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. c/ i d/ i nu 2igurea, cu men!iuni 1n
certi2icatul de ca,ier 2i+cal0 iar cei care de+2oar activit!i ce implic acce+ul e2ectiv la arme
i muni!ii letale 1ndepline+c i condi!iile prev,ute la art. -4 alin. .-/ lit. a/ i lit. c/ 5 g/.
.8/ %er+oanele 2i,ice +e pot con+titui ca armurieri0 1n ba,a autori,a!iei eliberate de
&n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne0 dac 1ndepline+c i condi!iile prev,ute la art. -4
alin. .-/ lit. a/ i c/ 5 g/.
$R'. -08
Re1nnoirea i retragerea autori,a!iei de con+tituire a armurierilor
.-/ @ociet!ile comerciale con+tituite ca armurieri +unt obligate + +olicite re1nnoirea
autori,a!iei ori de c3te ori +e +c9imb a+ocia!ii +au admini+tratorii ace+tora0 precum i cu
oca,ia +c9imbrii +ediului +ocial.
.2/ $utori,a!ia prev,ut la art. -02 alin. .-/ +e retrage de ctre autoritatea care a acordat5
o0 1n +itua!ia 1n care acea+ta con+tat c a+ocia!ii i admini+tratorii armurierului legal
con+tituit nu mai 1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. -02 alin. .2/. Retragerea autori,a!iei
are ca e2ect pierderea calit!ii de armurier a +ociet!ii comerciale.
.8/ $utori,a!ia prev,ut la art. -02 alin. .8/ +e retrage de ctre autoritatea care a acordat5o
1n +itua!ia 1n care acea+ta con+tat c per+oana 2i,ic nu mai 1ndeplinete condi!iile prev,ute
la art. -4 alin. .-/ lit. a/ i c/ 5 g/. Retragerea autori,a!iei are ca e2ect pierderea calit!ii de
armurier a per+oanei 2i,ice.
@E#C&)NE$ a 85a
Regimul e2ecturii opera!iunilor cu arme i muni!ii
$R'. -04
$utori,area de+2urrii opera!iunilor cu arme i muni!ii
.-/ $rmurierii con+titui!i 1n condi!iile prev,ute la art. -02 pot e2ectua opera!iuni cu arme0
pie+e i muni!ii0 cu aplicarea core+pun,toare a prevederilor legii privind regimul
monopolului de +tat0 numai dup ob!inerea autori,a!iei pentru opera!iuni cu arme i muni!ii0
acordat de autorit!ile competente pentru 2iecare categorie de opera!iuni dintre cele
prev,ute la alin. .8/ 5 .;/.
.2/ $utorit!ile competente care acord autori,a!ia prev,ut la alin. .-/ +unt *irec!ia
General de %oli!ie a Bunicipiului >ucureti ori in+pectoratele =ude!ene de poli!ie 1n a cror
ra, teritorial 1i are +ediul +ocial armurierul +au0 dup ca,0 punctul de lucru unde urmea,
+ +e de+2oare opera!iunile pentru care +e +olicit autori,area.
.8/ $utori,a!ia pentru de+2urarea opera!iunilor de producere a armelor letale i armelor
neletale0 precum i a componentelor ace+tora +e acord armurierilor dac acetia 1ndepline+c
cumulativ urmtoarele condi!ii"
a/ de!in +pa!ii de+tinate e2ecturii opera!iunilor de producere a armelor0 pie+elor i
muni!iilor0 a+igurate cu amena=ri te9nice de protec!ie i +i+teme electronice de alarmare0
avi,ate de organele de poli!ie i conectate la di+pecerate de alarmare i interven!ie
+peciali,ate7
b/ de!in +pa!ii core+pun,toare0 de+tinate depo,itrii armelor i pie+elor0 avi,ate de
organele de poli!ie0 precum i +pa!ii de+tinate e6clu+iv depo,itrii muni!iilor0 cap+elor +au
pulberilor pentru muni!ie0 autori,ate de in+pectoratul teritorial de munc7
c/ de!in0 dup ca,0 poligoane de tragere pentru veri2icarea armelor i muni!iilor.
.4/ $utori,a!ia pentru de+2urarea opera!iunilor de comerciali,are +au0 dup ca,0
depo,itare a armelor0 pie+elor i muni!iilor +e acord armurierului care 1ndeplinete
urmtoarele condi!ii"
a/ de!ine0 dup ca,0 +pa!ii core+pun,toare de+tinate e2ecturii opera!iunilor de
comerciali,are a armelor0 pie+elor i muni!iilor0 a+igurate cu amena=ri te9nice de protec!ie i
+i+teme electronice de alarmare0 avi,ate de organele de poli!ie i conectate la di+pecerate de
alarmare i interven!ie +peciali,ate7
b/ de!ine0 dup ca,0 +pa!ii core+pun,toare0 de+tinate depo,itrii armelor i pie+elor0
avi,ate de organele de poli!ie0 precum i +pa!ii de+tinate e6clu+iv depo,itrii muni!iilor0
cap+elor +au pulberilor pentru muni!ie0 autori,ate de in+pectoratul teritorial de munc.
.5/ $utori,a!ia pentru de+2urarea opera!iunilor de reparare a armelor +e acord numai
dac armurierul 1ndeplinete urmtoarele condi!ii"
a/ de!ine +pa!ii core+pun,toare0 de+tinate depo,itrii armelor i pie+elor0 avi,ate de
organele de poli!ie0 precum i +pa!ii de+tinate e6clu+iv depo,itrii muni!iilor0 cap+elor +au
pulberilor pentru muni!ie0 autori,ate de in+pectoratul teritorial de munc i a+igurate 1n
condi!iile +tabilite la alin. .8/ lit. a/7
b/ de!ine0 dup ca,0 poligoane pentru veri2icarea armelor0 autori,ate 1n condi!iile pre,entei
legi.
.;/ $utori,a!ia pentru de+2urarea opera!iunilor de tran+port al armelor0 pie+elor i
muni!iilor letale +e acord numai dac armurierul 1ndeplinete urmtoarele condi!ii"
a/ de!ine 1n mod legal i utili,ea, mi=loace de tran+port omologate 1n condi!iile legii de
Regi+trul $uto Rom3n7
b/ de!ine +pa!ii core+pun,toare0 de+tinate depo,itrii armelor i pie+elor0 avi,ate de
organele de poli!ie0 precum i +pa!ii de+tinate e6clu+iv depo,itrii muni!iilor0 cap+elor +au
pulberilor pentru muni!ie0 autori,ate de in+pectoratul teritorial de munc i a+igurate 1n
condi!iile +tabilite la alin. .8/ lit. a/.
.</ E+te inter,i+ amena=area depo,itelor de muni!ii 1n incinta imobilelor de locuin!e.
.8/ 4n autori,a!ia prev,ut la alin. .-/ +e men!ionea, 1n mod e6pre+ categoriile de
opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii care pot 2i e2ectuate de ctre armurier0 iar 1n 2unc!ie de
+pa!iul de+tinat ace+tora i de nivelul de +ecuritate0 cantitatea de muni!ie ce poate 2i
depo,itat 1n ace+tea0 con2orm avi,ului in+pectoratului teritorial de munc.
$R'. -05
#ategorii de opera!iuni care pot 2i de+2urate de armurierii autori,a!i
$rmurierii autori,a!i 1n condi!iile art. -04 pot de+2ura urmtoarele activit!i"
a/ cei autori,a!i + de+2oare opera!iuni de comerciali,are a armelor0 pie+elor i
muni!iilor" cumprare0 v3n,are0 1nc9iriere0 +c9imb0 import0 e6port i tran+2er de arme i
muni!ii0 precum i intermedierea e2ecturii ace+tor opera!iuni7
b/ cei autori,a!i + de+2oare opera!iuni de reparare a armelor" reparare i veri2icare a
armelor0 e2ectuarea in+pec!iilor te9nice 1n ba,a autori,a!iei eliberate de autorit!ile prev,ute
la art. ;87
c/ cei autori,a!i + de+2oare opera!iuni de producere a armelor0 pie+elor i muni!iilor"
producerea0 a+amblarea0 modi2icarea0 prelucrarea0 e6perimentarea0 e2ectuarea in+pec!iilor
te9nice0 ca+area i di+trugerea de arme i0 dup ca,0 muni!ii7
d/ cei autori,a!i + de+2oare opera!iuni de tran+port" + e2ectue,e tran+porturi de arme0
pie+e i muni!ii 1n !ar0 1n i din +trintate0 cu mi=loace de tran+port proprii +au 1nc9iriate0
omologate 1n condi!iile legii.
$R'. -0;
(bliga!iile armurierilor care de+2oar opera!iuni de comer! cu arme0 pie+e i muni!ii
.-/ $rmurierii care de+2oar opera!iuni de comer! cu arme0 pie+e i muni!ii au
urmtoarele obliga!ii"
a/ + introduc 1n circuitul comercial numai armele i muni!iile care 1ndepline+c condi!iile
prev,ute la art. 89 alin. .-/ i .2/7
b/ + comerciali,e,e armele0 pie+ele i muni!iile numai ctre per+oanele 2i,ice i =uridice
autori,ate + le procure7
c/ + procure arme0 pie+e i muni!ii numai de la per+oane =uridice rom3ne +au +trine0
autori,ate + de+2oare a+emenea opera!iuni0 precum i de la per+oane 2i,ice care le de!in i
le 1n+trinea, 1n condi!ii de legalitate7
d/ + 1i con+tituie regi+tre 1n care + !in eviden!a opera!iunilor cu arme0 pie+e i muni!ii0
con2orm modelelor aprobate prin ordin al mini+trului admini+tra!iei i internelor0 care au
regim +pecial i +e 1nregi+trea, la autorit!ile prev,ute la art. -04 alin. .2/ i + le pre,inte
pentru control organelor competente7
e/ + pre,inte la control organelor de poli!ie abilitate documentele de e2ectuare a
opera!iunilor cu arme0 pie+e i muni!ii0 precum i documentele 1n ba,a crora au v3ndut
armele7
2/ + comunice autorit!ilor prev,ute la art. -04 alin. .2/0 1n termen de -5 ,ile de la data
procurrii0 li+ta per+oanelor =uridice care au procurat +au0 dup ca,0 de la care au procurat
arme0 pie+e i muni!ii0 precum i datele de identi2icare ale ace+tor arme i muni!ii7
g/ + a+igure condi!iile de +ecuritate deplin a armelor0 pie+elor i muni!iilor a2late 1n
ge+tiune0 + nu e6pun 1n vitrin arme autentice0 iar cumprtorii +au vi,itatorii + nu aib
po+ibilitatea de a lua o arm din ra+tel +au ra2t7
9/ + 1n+crie 1n autori,a!ia de procurare0 eliberat de organele de poli!ie i pre,entat de
cumprtor0 datele nece+are identi2icrii armei v3ndute0 numrul 2acturii i po,i!ia din
regi+trul de eviden! a armelor depu+e +pre v3n,are7
i/ + elibere,e deponentului o dovad de primire a armelor0 pie+elor i muni!iilor0 iar dup
v3n,are0 o copie de pe 2actur7
=/ + anun!e imediat organul de poli!ie c3nd con+tat c la armele primite 1n con+igna!ie de
la per+oanele 2i,ice i =uridice +unt modi2icri vi,ibile +au ace+tea pre,int alte caracteri+tici
dec3t cele originale7
D/ + +olicite avi,ul poli!iei pentru per+oanele anga=ate + 2ac opera!iuni cu arme0 pie+e i
muni!ii.
.2/ Regi+trele prev,ute la alin. .-/ lit. d/ +e p+trea, de ctre armurieri timp de 20 de ani
i trebuie + cuprind date nece+are pentru identi2icarea 2iecrei arme0 re+pectiv" tipul0 marca0
modelul0 calibrul0 con!inutul marca=ului0 precum i datele de identitate ale 2urni,orului i ale
de+tinatarului 2iecrei opera!iuni. *up 1mplinirea termenului de 20 de ani +au 1n termen de
-5 ,ile de la 1ncetarea activit!ii0 regi+trele +e depun0 pentru ar9ivare0 la autorit!ile prev,ute
la art. -04 alin. .2/.
.8/ 4n vederea de+2urrii opera!iunilor comerciale de import i e6port cu arme0 pie+e i
muni!ii0 1n condi!iile pre,entei legi0 armurierii au obliga!ia + +olicite 1n prealabil avi,ul
&n+pectoratului General al %oli!iei Rom3ne.
.4/ $vi,ul pentru import5e6port +e acord individual0 pentru 2iecare tran+port i numai
pentru tipul0 marca i cantit!ile de arme0 pie+e i muni!ii care 2ac obiectul 2iecrei opera!iuni.
'ermenul de valabilitate a avi,ului e+te de ; luni de la data acordrii0 cu e6cep!ia avi,elor
acordate pe licen!ele de import5e6port eliberate de autorit!ile cu atribu!ii 1n domeniul
e6porturilor +trategice care vor avea valabilitatea licen!ei. Nee2ectuarea 1n termen a
opera!iunii pentru care +5a acordat avi,ul0 indi2erent de motiv0 duce la anularea ace+tuia.
.5/ 4n termen de 80 de ,ile de la e2ectuarea importului +au e6portului0 armurierul trebuie +
depun la autoritatea prev,ut la art. -04 alin. .2/ documentele 1n ba,a crora +5a e2ectuat
opera!iunea.
.;/ @c9imbarea de+tina!iei armelor +au a muni!iei procurate de ctre armurieri0 1n condi!iile
pre,entei legi0 +e 2ace cu avi,ul autorit!ilor prev,ute la art. ;8.
.</ %rocedura i condi!iile acordrii avi,ului prev,ut la alin. .4/0 +e +tabile+c 1n normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. -0<
(bliga!iile armurierilor care de+2oar opera!iuni de reparare a armelor
.-/ $rmurierii care de+2oar opera!iuni de reparare a armelor au urmtoarele obliga!ii"
a/ + comunice in+pectoratelor =ude!ene de poli!ie +au *irec!iei Generale de %oli!ie a
Bunicipiului >ucureti0 la +olicitarea ace+tora0 li+ta armelor primite la reparat ori crora le5au
+c9imbat una +au mai multe pie+e i a po+e+orilor ace+tor arme7
b/ + !in eviden!a repara!iilor e2ectuate 1n regi+trele con+tituite potrivit art. -0; alin. .-/
lit. d/ i + le pre,inte organelor de poli!ie competente pentru control7
c/ + nu primea+c +pre reparare dec3t arme pentru care +e 2ace dovada c +unt de!inute
legal7
d/ 1n ca,ul 1n care po+e+orul armei nu 2ace dovada c o de!ine legal0 + 1ntiin!e,e de 1ndat
organul de poli!ie cel mai apropiat.
.2/ Regi+trele prev,ute la alin. .-/ lit. b/ +e p+trea, de ctre armurieri timp de 20 de ani
i trebuie + cuprind date nece+are pentru identi2icarea 2iecrei arme0 re+pectiv" tipul0 marca0
modelul0 calibrul0 con!inutul marca=ului0 precum i datele de identitate ale 2urni,orului i ale
de+tinatarului 2iecrei opera!iuni. *up 1mplinirea termenului de 20 de ani +au 1n termen de
-5 ,ile de la 1ncetarea activit!ii0 regi+trele +e depun0 pentru ar9ivare0 la autorit!ile prev,ute
la art. -04 alin. .2/.
$R'. -08
(bliga!iile armurierilor care de+2oar opera!iuni de producere a armelor0 pie+elor i
muni!iilor
$rmurierii care de+2oar opera!iuni de producere a armelor0 pie+elor i muni!iilor au
urmtoarele obliga!ii"
a/ + de!in un +i+tem de control al proce+ului de producere0 a+amblare0 modi2icare0
prelucrare0 e6perimentare0 de,activare0 ca+are i di+trugere a armelor letale i neletale0 1n care
+ 2ie eviden!iate at3t armele0 componentele e+en!iale ale ace+tora0 c3t i rebuturile7
b/ + 1i con+tituie regi+tre 1n care + !in eviden!a opera!iunilor cu arme i muni!ii0 1n
condi!iile prev,ute la art. 920 i + le pre,inte0 pentru control0 organelor competente7
c/ + +olicite avi,ul poli!iei pentru per+oanele anga=ate + 2ac opera!iuni cu arme0 pie+e i
muni!ii7
d/ + de!in +pa!ii de+tinate e2ecturii opera!iunilor de producere a armelor0 pie+elor i
muni!iilor0 a+igurate cu amena=ri te9nice de protec!ie i +i+teme electronice de alarmare0
avi,ate de organele de poli!ie i conectate la di+pecerate de alarmare i interven!ie
+peciali,ate7
e/ + de!in +pa!ii core+pun,toare0 de+tinate depo,itrii armelor i pie+elor0 avi,ate de
organele de poli!ie0 precum i +pa!ii de+tinate e6clu+iv depo,itrii muni!iilor0 cap+elor +au
pulberilor pentru muni!ie0 autori,ate de in+pectoratul teritorial de munc.
$R'. -09
(bliga!iile armurierilor care de+2oar opera!iuni de tran+port al armelor0 pie+elor i
muni!iilor
.-/ $rmurierii care de+2oar opera!iuni de tran+port al armelor0 pie+elor i muni!iilor au
urmtoarele obliga!ii"
a/ + a+igure pa,a tran+porturilor cu arme0 pie+e i muni!ii pe care le e2ectuea,0 precum i
condi!iile de +iguran! ale ace+tora7
b/ + !in eviden!a opera!iunilor de tran+port e2ectuate0 a rutelor urmate0 a cantit!ilor de
arme0 pie+e i muni!ii tran+portate0 precum i a bene2iciarilor opera!iunii e2ectuate 1n regi+tre
con+tituite potrivit art. -0; alin. .-/ lit. d/ i + le pre,inte0 pentru control0 organelor
competente7
c/ + +e a+igure de +copurile licite ale bene2iciarilor opera!iunilor de tran+port0 precum i
de provenien!a legal a armelor tran+portate.
.2/ Regi+trele prev,ute la alin. .-/ lit. b/ +e p+trea, de ctre armurieri timp de 20 de ani
i trebuie + cuprind date nece+are pentru identi2icarea 2iecrei arme0 re+pectiv" tipul0 marca0
modelul0 calibrul0 con!inutul marca=ului0 precum i datele de identitate ale 2urni,orului i ale
de+tinatarului 2iecrei opera!iuni. *up 1mplinirea termenului de 20 de ani +au 1n termen de
-5 ,ile de la 1ncetarea activit!ii0 regi+trele +e depun0 pentru ar9ivare0 la autorit!ile prev,ute
la art. -04 alin. .2/.
.8/ #ondi!iile minime de +ecuritate a tran+portului de arme0 pie+e i muni!ii +e +tabile+c
prin normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. --0
%rocedura acordrii avi,elor i autori,a!iilor pentru armurieri
%rocedura acordrii avi,elor i autori,a!iilor prev,ute 1n pre,enta +ec!iune +e +tabilete
prin normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
$R'. ---
&ntermediarii
.-/ @unt intermediari de drept companiile na!ionale i +ociet!ile comerciale con+tituite 1n
ba,a unor acte normative 1n vederea e2ecturii de opera!iuni de ac9i,i!ionare0 comerciali,are
+au reali,are de tran+2eruri cu arme.
.2/ @e pot con+titui 1n intermediari0 la cerere0 per+oanele 2i,ice i =uridice care 1ndepline+c
condi!iile prev,ute de pre,enta lege.
.8/ %revederile art. -020 -080 art. -04 alin. .4/ i art. -0; +e aplic 1n mod core+pun,tor
activit!ii intermediarilor.
#$%&'(L)L ?&
Regimul procurrii0 de!inerii0 portului i 2olo+irii armelor i muni!iilor de ctre re,iden!ii
+tatelor membre pe teritoriul Rom3niei i de ctre cet!enii rom3ni pe teritoriile +tatelor
membre. Regimul opera!iunilor cu arme i muni!ii de+2urate 1ntre armurierii rom3ni i cei
ai +tatelor membre
$R'. --2
%rocurarea armelor letale de pe teritoriul Rom3niei
.-/ %rocurarea unei arme letale0 precum i a muni!iilor core+pun,toare0 de pe teritoriul
Rom3niei0 de ctre re,iden!ii +tatelor membre care nu au domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0
locul de re,iden! 1n Rom3nia0 1n +copul +coaterii ace+teia din !ar0 +e poate 2ace0 1n condi!iile
pre,entei legi0 numai 1n ba,a permi+ului de tran+2er al armei +au0 dup ca,0 al muni!iei0
eliberat de *irec!ia General de %oli!ie a Bunicipiului >ucureti +au de in+pectoratele
=ude!ene de poli!ie 1n a cror ra, teritorial de competen! 1i de+2oar activitatea de
comerciali,are a armelor armurierul +au intermediarul de la care urmea, + 2ie procurat
arma.
.2/ %ermi+ul de tran+2er prev,ut la alin. .-/ +e eliberea, la cerere0 dac +olicitantul
1ndeplinete urmtoarele condi!ii"
a/ a 1mplinit v3r+ta de -8 ani7
b/ 2ace dovada 2aptului c e+te re,ident al unui +tat membru7
c/ pre,int acordul prealabil eliberat de autorit!ile competente ale +tatului membru al
crui re,ident e+te0 cu e6cep!ia ca,ului 1n care 1n acel +tat procurarea armei nu e+te
condi!ionat de ob!inerea unei autori,a!ii prealabile0 +itua!ie 1n care +olicitantul va pre,enta o
comunicare +cri+ emi+ de autorit!ile competente din care + reia+ ace+t 2apt.
.8/ @unt inter,i+e de!inerea0 portul i 2olo+irea pe teritoriul Rom3niei a armelor de aprare
i pa, de ctre re,iden!ii +tatelor membre care nu au domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0
locul de re,iden! 1n Rom3nia0 cu e6cep!ia ca,urilor prev,ute la art. 55 i art. -2; alin. .2/.
%rocurarea ace+tor arme e+te permi+ numai prin intermediul armurierilor i intermediarilor
autori,a!i + le tran+2ere 1n a2ara teritoriului Rom3niei.
.4/ $rmele i muni!ia core+pun,toare procurate de ctre re,identul unui +tat membru 1n
timpul unei cltorii 1n Rom3nia0 1n condi!iile prev,ute la alin. .-/0 vor 2i tran+2erate 1n +tatul
al crui re,ident e+te prin intermediul armurierilor i intermediarilor autori,a!i.
.5/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne in2ormea, de 1ndat autorit!ile competente
ale +tatelor membre ai cror re,iden!i au procurat arme i muni!ii 1n condi!iile alin. .-/ de+pre
2iecare ac9i,i!ie e2ectuat.
.;/ %rocedura eliberrii permi+ului de tran+2er +e +tabilete prin normele metodologice de
aplicare a pre,entei legi.
.</ %rocurarea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor i a muni!iilor core+pun,toare0 pe
teritoriul Rom3niei0 de ctre re,iden!ii +tatelor membre cu domiciliul0 reedin!a +au0 dup
ca,0 locul de re,iden! 1n Rom3nia0 precum i +coaterea armelor i a muni!iilor din !ar +e pot
2ace 1n condi!iile prev,ute de lege pentru cet!enii rom3ni.
$R'. --8
&ntroducerea armelor i muni!iilor pe teritoriul Rom3niei
.-/ Re,iden!ii +tatelor membre care nu au domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0 locul de
re,iden! 1n Rom3nia pot intra pe teritoriul Rom3niei0 1n condi!iile pre,entei legi0 numai cu
armele i muni!iile a cror procurare i de!inere e+te permi+ 1n Rom3nia0 2r plata vreunei
ta6e +au redeven!e.
.2/ %ot intra pe teritoriul Rom3niei cu armele de 2oc legal de!inute numai re,iden!ii +tatelor
membre care +unt titulari ai unui paaport european pentru arme de 2oc 1n care +unt 1n+cri+e
ace+te arme0 dac +unt 1ndeplinite urmtoarele condi!ii"
a/ documentul + 2ie valabil7
b/ + nu e6i+te 1n ace+t document men!iunea c introducerea armei e+te inter,i+ pe
teritoriul Rom3niei7
c/ 1n ca,ul armelor de v3ntoare0 titularul + pre,inte la intrarea pe teritoriul Rom3niei o
invita!ie din partea unei a+ocia!ii de v3ntoare rom3ne legal con+tituite0 iar 1n ca,ul armelor
de tir0 titularul + pre,inte dovada c urmea, + participe la un concur+ de tir organi,at de
2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate care 2olo+e+c 1n cadrul probelor +portive arme de
tir din cele prev,ute 1n ane67
d/ 1n ca,ul armelor de v3ntoare0 de tir +au al armelor de colec!ie 2unc!ionale0 cu e6cep!ia
+itua!iilor prev,ute la lit. c/0 + e6i+te 1n document men!iunea re2eritoare la e6i+ten!a
autori,a!iei de introducere a armelor re+pective 1n Rom3nia.
.8/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne 1ntocmete i tran+mite autorit!ilor
competente ale +tatelor membre li+ta armelor letale i a muni!iilor a cror introducere pe
teritoriul Rom3niei e+te inter,i+ +au e+te condi!ionat de ob!inerea prealabil a autori,a!iei
prev,ute la alin. .2/ lit. d/.
.4/ &ntroducerea de ctre re,iden!ii +tatelor membre a armelor neletale din categoria celor
+upu+e autori,rii pe teritoriul Rom3niei e+te inter,i+0 cu e6cep!ia ca,urilor 1n care titularul
2ace dovada 2aptului c urmea, + participe la un concur+ de tir organi,at de o a+ocia!ie ori
un club de tir +portiv a2iliat:a2iliat la 2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate ori0 dup
ca,0 2ace dovada 2aptului c urmea, + participe la o mani2e+tare cultural0 arti+tic +au
i+toric i pre,int invita!ia unei a+ocia!ii de colec!ionari legal con+tituite ori a unei in+titu!ii
mu,ei+tice din Rom3nia.
.5/ Re,iden!ii +tatelor membre pot introduce 1n Rom3nia arme neletale legal de!inute0 din
categoria celor +upu+e noti2icrii prealabile0 numai dup ob!inerea autori,a!iei de introducere
a armelor 1n !ar.
.;/ $utori,a!ia de introducere a armelor 1n !ar0 prev,ut la alin. .5/0 +e acord dac
+olicitantul 1ndeplinete urmtoarele condi!ii"
a/ a 1mplinit v3r+ta de -8 ani7
b/ motivea,0 1n +cri+0 nece+itatea introducerii armei pe teritoriul Rom3niei.
.</ %rocedura acordrii autori,a!iei prev,ute la alin. .;/ +e +tabilete prin normele
metodologice de aplicare a pre,entei legi.
.8/ $rmele i di+po,itivele neletale din categoria E din ane6 pot 2i introdu+e 1n Rom3nia
2r re+tric!ii.
.9/ 4n +itua!ia 1n care0 pe timpul ederii 1n Rom3nia0 re,iden!ii +tatelor membre pierd0 li +e
2ur +au li +e di+trug armele cu care au intrat 1n condi!iile prev,ute la alin. .2/ i .4/0 acetia
au obliga!ia + anun!e0 1n condi!iile legii0 organele de poli!ie 1n a cror ra, de competen! +5a
produ+ evenimentul0 ace+tea eliber3ndu5le cu acea+t oca,ie o dovad 1n ace+t +en+ care va 2i
pre,entat autorit!ilor competente0 la +olicitarea ace+tora.
$R'. --4
&n2ormarea autorit!ilor +tatelor membre cu privire la armele i muni!iile a cror de!inere
e+te inter,i+ +au condi!ionat de ob!inerea unei autori,a!ii
4n vederea 1n+crierii 1n paaportul european pentru arme de 2oc a men!iunilor prev,ute la
art. --8 alin. .2/ lit. b/ i d/ de ctre autorit!ile care eliberea, ace+t document0 &n+pectoratul
General al %oli!iei Rom3ne in2ormea, autorit!ile competente ale +tatelor membre cu privire
la armele de 2oc a cror procurare i de!inere e+te inter,i+ pe teritoriul Rom3niei +au0 dup
ca,0 e+te condi!ionat de ob!inerea unei autori,ri prealabile.
$R'. --5
$utori,a!ia de introducere a armelor de 2oc pe teritoriul Rom3niei
.-/ Re,iden!ii +tatelor membre care dore+c + cltorea+c 1n Rom3nia cu armele de 2oc pe
care le de!in trebuie + ob!in0 1n prealabil0 o autori,a!ie de introducere pe teritoriul Rom3niei
a ace+tor arme0 cu e6cep!ia ca,ului 1n care +e a2l 1n +itua!ia prev,ut la art. --8 alin. .2/ lit.
c/.
.2/ 4n 2unc!ie de motivele pentru care +e +olicit eliberarea autori,a!iei de introducere pe
teritoriul Rom3niei a armelor de 2oc0 acea+ta +e poate acorda pentru o perioad de p3n la un
an0 cu po+ibilitatea prelungirii ace+teia0 valabil pentru una +au mai multe cltorii0 dup ca,.
$R'. --;
Regimul de!inerii0 portului i 2olo+irii armelor de ctre re,iden!ii +tatelor membre pe
teritoriul Rom3niei
.-/ Re,iden!ii +tatelor membre care nu au domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0 locul de
re,iden! 1n Rom3nia0 titulari ai paaportului european pentru arme de 2oc0 pot de!ine +au0
dup ca,0 pot purta i 2olo+i armele introdu+e 1n Rom3nia 1n condi!iile prev,ute la art. --8
alin. .2/0 .4/ i .5/0 numai 1n +copurile pentru care +unt de+tinate ace+te arme0 1n condi!iile
+tabilite de lege pentru cet!enii rom3ni.
.2/ %er+oanele prev,ute la alin. .-/ pot ac9i,i!iona muni!ia a2erent armelor introdu+e 1n
Rom3nia de la armurieri numai 1n ba,a paaportului european pentru arme de 2oc i a
autori,a!iei de introducere a armelor de 2oc pe teritoriul Rom3niei ori a documentelor
prev,ute la art. --8 alin. .2/ lit. c/0 1n cantit!ile prev,ute la art. 42.
.8/ Re,iden!ii +tatelor membre pot 1n+trina armele de 2oc introdu+e pe teritoriul
Rom3niei0 1n ba,a permi+ului de tran+2er eliberat de autorit!ile competente ale +tatului ai
crui re,iden!i +unt0 numai prin intermediul unui armurier +au intermediar autori,at.
$R'. --<
Regimul paaportului european pentru arme de 2oc
.-/ #et!enii rom3ni i re,iden!ii +tatelor membre cu domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0
locul de re,iden! 1n Rom3nia care de!in0 1n condi!iile pre,entei legi0 arme letale i care
dore+c + cltorea+c cu ace+tea 1n +tatele membre pot +olicita organului de poli!ie care le5a
acordat permi+ul de arm eliberarea unui paaport european pentru arme de 2oc.
.2/ %aaportul european pentru arme de 2oc con2er titularului dreptul de a circula pe
teritoriul +tatelor membre 1mpreun cu armele i0 dup ca,0 muni!ia a2erent 1n+cri+e 1n ace+t
document0 numai 1n m+ura 1n care de!inerea armelor 1n+cri+e 1n ace+t document e+te permi+
1n +tatul 1n care urmea, + cltorea+c +au0 dup ca,0 dac e+te autori,at de autorit!ile
competente ale acelui +tat + introduc pe teritoriul +u armele re+pective.
.8/ 4n paaportul european pentru arme de 2oc0 organele de poli!ie au obliga!ia + 1n+crie
men!iunile core+pun,toare0 re2eritoare la +tatele membre pe teritoriul crora e+te inter,i+
de!inerea armelor 1n+cri+e 1n document0 precum i cu privire la +tatele membre pe teritoriul
crora +e pot introduce armele re+pective0 numai dup ob!inerea unei autori,a!ii prealabile
acordate 1n ace+t +en+ de autorit!ile competente ale ace+tor +tate.
$R'. --8
#ondi!iile acordrii0 prelungirii i retragerii paaportului european pentru arme de 2oc
.-/ %aaportul european pentru arme de 2oc +e acord dac +olicitantul e+te titular al unui
permi+ de arm pentru armele care urmea, + 2ie 1n+cri+e 1n ace+t document.
.2/ %aaportul european pentru arme de 2oc +e acord cu o valabilitate de 5 ani0 perioad
care poate 2i prelungit cu 1nc 5 ani.
.8/ %aaportul european pentru arme de 2oc +e retrage 1n ca,ul anulrii +au +u+pendrii
dreptului de de!inere0 port i 2olo+ire a armelor de 2oc. (dat cu 1ncetarea +itua!iei care a
determinat +u+pendarea dreptului de port i 2olo+ire a armelor de 2oc0 paaportul european
pentru arme de 2oc +e re+tituie titularului.
.4/ Bodi2icrile legate de de!inerea +au de caracteri+ticile armelor0 la 2el ca i pierderea0
2urtul +au 1n+trinarea ace+tora0 +unt men!ionate 1n paaportul european pentru arme de 2oc de
ctre organul de poli!ie emitent.
.5/ E+te inter,i+ 1n+trinarea de ctre titular a paaportului european pentru arme de 2oc0
cu e6cep!ia ca,ului c3nd ace+ta e+te depu+ la autorit!ile competente +au0 dup ca,0 e+te
re!inut de ace+tea.
$R'. --9
Aurtul0 pierderea0 di+trugerea i deteriorarea paaportului european pentru arme de 2oc
.-/ Aurtul paaportului european pentru arme de 2oc +e declar0 1n termen de 48 de ore de
la con+tatare0 la organul de poli!ie 1n a crui ra, teritorial de competen! a 2o+t con+tatat0 iar
pierderea0 di+trugerea +au deteriorarea +e declar la organul de poli!ie care l5a eliberat.
.2/ Eliberarea unui nou document 1n locul celui declarat pierdut +au 2urat +e 2ace numai
dup ce titularul pre,int dovada publicrii pierderii ori 2urtului 1n Bonitorul (2icial al
Rom3niei.
.8/ 4n +trintate0 cet!enii rom3ni trebuie + declare 2urtul paaportului european pentru
arme de 2oc la autorit!ile de poli!ie competente0 iar pierderea +au di+trugerea ace+tui
document0 la mi+iunea diplomatic +au o2iciul con+ular al Rom3niei din +tatul 1n care +5a
produ+ evenimentul.
.4/ 4n ca,ul declarrii 2urtului0 pierderii +au di+trugerii paaportului european pentru arme
de 2oc 1n +trintate0 1n condi!iile prev,ute la alin. .8/0 titularul trebuie + +e pre,inte cu
armele 1n+cri+e 1n ace+t document la mi+iunea diplomatic +au o2iciul con+ular al Rom3niei
din +tatul unde +5a produ+ evenimentul0 care0 dup ce veri2ic la &n+pectoratul General al
%oli!iei Rom3ne +itua!ia legal a ace+tor arme0 eliberea, titularului o adeverin! 1n care +e
1n+criu datele de identitate ale ace+tuia0 precum i marca0 tipul i +eriile armelor.
.5/ $deverin!a prev,ut la alin. .4/ con2er titularului numai dreptul de a introduce pe
teritoriul Rom3niei armele 1n+cri+e 1n acea+ta i trebuie depu+ la organul de poli!ie
competent0 cu oca,ia +olicitrii eliberrii unui nou paaport european pentru arme de 2oc.
.;/ %rocedura e2ecturii veri2icrilor prev,ute la alin. .4/ +e +tabilete prin ordin comun al
mini+trului admini+tra!iei i internelor i al mini+trului a2acerilor e6terne.
$R'. -20
%ermi+ul de tran+2er al armelor 1n +tatele membre
.-/ %er+oanele 2i,ice0 armurierii +au intermediarii care dore+c + tran+2ere pe teritoriul unui
+tat membru armele de 2oc de!inute +au ac9i,i!ionate 1n Rom3nia +unt obligate + +olicite 1n
prealabil +tructurilor de poli!ie competente eliberarea permi+ului de tran+2er.
.2/ 4n vederea ob!inerii documentului prev,ut la alin. .-/0 per+oanele intere+ate trebuie +
comunice organelor de poli!ie competente urmtoarele in2orma!ii"
a/ numele i adre+a v3n,torului +au per+oanei care cedea, i ale cumprtorului ori
bene2iciarului0 re+pectiv ale proprietarului7
b/ adre+a de+tinatarului ctre care armele vor 2i trimi+e +au tran+portate7
c/ numrul armelor care urmea, + 2ie tran+portate7
d/ caracteri+ticile care permit identi2icarea 2iecrei arme i indicarea armei de 2oc care a
2cut obiectul unui control cu privire la marca=ele de identi2icare a armelor de 2oc7
e/ mi=loacele de tran+2er7
2/ data plecrii i data e+timativ a +o+irii7
g/ acordul prealabil eliberat de autorit!ile +tatului de de+tina!ie +au o comunicare emi+ de
autorit!ile competente din care + reia+ 2aptul c ace+ta nu e+te nece+ar.
.8/ %ermi+ul de tran+2er al armelor trebuie + con!in in2orma!iile prev,ute la alin. .2/ i
e+te valabil numai pentru armele i perioada de timp 1n+cri+e 1n ace+ta. *ocumentul trebuie
+ 1n+o!ea+c armele pe tot parcur+ul tran+2erului0 p3n la de+tina!ie0 i e+te +upu+ controlului
autorit!ilor competente ale +tatelor membre tran,itate.
.4/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne trebuie + comunice autorit!ilor competente
ale +tatului de de+tina!ie i ale celor de tran,it datele 1n+cri+e 1n permi+ul de tran+2er al
armelor0 p3n cel t3r,iu la data 1nceperii opera!iunii de tran+2er.
$R'. -2-
'ran+2erul temporar al armelor 1n +tatele membre
.-/ 'ran+2erul temporar al armelor de 2oc de pe teritoriul Rom3niei 1ntr5un +tat membru +e
reali,ea, 1n condi!iile prev,ute la art. -20.
.2/ %ermi+ul de tran+2er temporar al armelor de 2oc +e acord cu o valabilitate de un an0
perioad care poate 2i prelungit cu 1nc un an.
.8/ %er+oanele re+pon+abile de e2ectuarea tran+2erului temporar au obliga!ia ca0 1n termen
de -0 ,ile de la revenirea armelor 1n !ar0 + anun!e de+pre ace+t 2apt autorit!ile competente
care au eliberat permi+ul de tran+2er.
$R'. -22
$utori,a!ia de tran+2er 2r acord prealabil
.-/ $rmurierii i intermediarii de pe teritoriul Rom3niei care +unt autori,a!i + de+2oare
opera!iuni de comerciali,are a armelor i pie+elor pot +olicita acordarea unei autori,a!ii de
tran+2er 2r acord prealabil0 1n ba,a creia pot e2ectua opera!iuni de tran+2er al armelor de
2oc ctre armurieri i intermediari din alte +tate membre0 1n care nu +e condi!ionea, ace+te
tran+2eruri de acordarea unei autori,ri prealabile0 pe toat perioada de valabilitate a
documentului0 numai cu tipurile de arme i ctre +tatele membre 1n+cri+e 1n autori,a!ie.
.2/ $utori,a!ia de tran+2er 2r acord prealabil +e acord0 la cerere0 de ctre organul de
poli!ie 1n a crui ra, de competen! 1i de+2oar activitatea armurierul i:+au intermediarul0
pentru o perioad de 8 ani0 numai pentru tipurile de arme pentru care +5a +olicitat autori,area.
.8/ 4n autori,a!ia de tran+2er 2r acord prealabil +e 1n+criu de ctre organul de poli!ie care
o eliberea, urmtoarele"
a/ datele de identi2icare ale armurierului i:+au intermediarului7
b/ tipurile de arme care 2ac obiectul opera!iunilor de tran+2er7
c/ +tatele care permit 2r acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme
care urmea, + 2ac obiectul tran+2erului7
d/ perioada de valabilitate a autori,a!iei.
.4/ E2ectuarea oricrei opera!iuni de tran+2er 1n ba,a autori,a!iei prev,ute la alin. .-/ e+te
condi!ionat de in2ormarea de ctre armurier i:+au intermediar a organului de poli!ie
competent0 cel t3r,iu p3n la data 1nceperii opera!iunii0 cu privire la datele prev,ute la art.
-20 alin. .2/ lit. a/ 5 2/.
.5/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne trebuie + tran+mit de 1ndat autorit!ilor
competente ale +tatului de de+tina!ie a tran+2erului datele comunicate de armurieri i:+au
intermediari 1n condi!iile alin. .4/.
.;/ $utori,a!iile de tran+2er 2r acord prealabil pot 2i anulate +au0 dup ca,0 +u+pendate de
ctre organele de poli!ie competente0 prin deci,ie motivat0 ori de c3te ori e6i+t date certe c
opera!iunile de tran+2er pre,int pericol pentru ordinea public0 +iguran!a na!ional0 via!a i
integritatea corporal a per+oanelor.
$R'. -28
$cordul prealabil
.-/ $rmurierii i intermediarii autori,a!i + de+2oare opera!iuni cu arme0 pie+e i muni!ii
pe teritoriul Rom3niei0 precum i cet!enii rom3ni ori re,iden!ii +tatelor membre cu
domiciliul0 reedin!a +au0 dup ca,0 locul de re,iden! 1n Rom3nia pot ac9i,i!iona arme letale
i0 dup ca,0 muni!ii din +tatele membre0 cu condi!ia ob!inerii acordului prealabil eliberat de
+tructurile de poli!ie competente din Rom3nia.
.2/ $cordul prealabil +e acord0 la cerere0 1n urmtoarele condi!ii"
a/ +olicitantul 1ndeplinete condi!iile prev,ute de pre,enta lege pentru procurarea i
de!inerea armelor care 2ac obiectul tran+2erului7
b/ e6i+t garan!ii cu privire la 2aptul c tran+portul armelor pe teritoriul Rom3niei urmea,
+ +e de+2oare 1n condi!ii de +ecuritate0 potrivit legii.
.8/ $cordul prealabil +e acord pentru 2iecare tran+2er i cuprinde in2orma!iile prev,ute la
art. -20 alin. .2/ lit. a/ 5 d/.
.4/ (b!inerea acordului prealabil nu e+te nece+ar 1n ca,ul armelor care au 2cut obiectul
unui tran+2er temporar.
.5/ &n+pectoratul General al %oli!iei Rom3ne 1ntocmete i tran+mite autorit!ilor
competente ale +tatelor membre li+ta armelor i a muni!iilor al cror tran+2er pe teritoriul
Rom3niei poate 2i e2ectuat 1n ba,a unei autori,a!ii 2r acord prealabil.
$R'. -24
&ntroducerea pe teritoriul Rom3niei a armelor i pie+elor care 2ac obiectul unui tran+2er
autori,at
&ntroducerea pe teritoriul Rom3niei a armelor i pie+elor care 2ac obiectul unui tran+2er
autori,at 1n condi!iile art. -20 e+te permi+ de ctre organele poli!iei de 2rontier numai dac
ace+tea +unt 1n+o!ite de permi+ul de tran+2er.
$R'. -25
'ran,itul armelor0 pie+elor i muni!iilor pe teritoriul Rom3niei
.-/ 'ran,itul armelor0 pie+elor i muni!iilor pe teritoriul Rom3niei +e e2ectuea, 1n ba,a
avi,ului de tran,it eliberat de ctre +tructurile teritoriale ale %oli!iei de Arontier Rom3ne.
.2/ %entru ob!inerea avi,ului de tran,it0 per+oanele 2i,ice +au per+oanele =uridice autori,ate
trebuie + pre,inte documente din care + re,ulte c acce+ul pe teritoriul +tatului de de+tina!ie
e+te permi+.
.8/ %rocedura i documentele nece+are acordrii avi,ului prev,ut la alin. .-/ +e +tabile+c
1n normele metodologice de aplicare a pre,entei legi.
#$%&'(L)L ?&&
Regimul =uridic al de!inerii0 portului i 2olo+irii armelor i muni!iilor de ctre membrii
2or!elor armate +trine +ta!ionate pe teritoriul Rom3niei i de ctre membrii de 2amilie ai
ace+tora
$R'. -2;
%rocurarea0 de!inerea0 portul i 2olo+irea armelor i muni!iilor de ctre membrii 2or!elor
armate +trine +ta!ionate pe teritoriul Rom3niei0 precum i de ctre membrii de 2amilie ai
ace+tora
.-/ Regimul =uridic al armelor de 2oc i muni!iilor de +erviciu de!inute de membrii 2or!elor
armate +trine +ta!ionate 1n condi!iile legii pe teritoriul Rom3niei +e reglementea, prin lege
+pecial.
.2/ %er+oanele prev,ute la alin. .-/ pot 2i autori,ate + procure0 + de!in i0 dup ca,0 +
poarte i + 2olo+ea+c arme de aprare i pa,0 1n condi!iile +tabilite de pre,enta lege0 pentru
per+oanele prev,ute la art. -8 alin. .2/ lit. a/0 precum i alte arme i muni!ii0 1n condi!iile
+tabilite de lege pentru cet!enii rom3ni.
.8/ %er+oanele prev,ute la alin. .-/ pot 2ace u, de arm 1n condi!iile prev,ute de legea
rom3n.
.4/ Bembrii de 2amilie ai per+oanelor prev,ute la alin. .-/0 care au reedin!a +au
domiciliul 1n Rom3nia0 pot 2i autori,a!i + procure0 + de!in i + 2olo+ea+c arme i muni!ii
1n condi!iile prev,ute de pre,enta lege pentru per+oanele 2i,ice +trine.
$R'. -2<
#ondi!ii privind autori,area de!inerii i 2olo+irii armelor i muni!iilor de ctre membrii
2or!elor armate +trine +ta!ionate pe teritoriul Rom3niei i de ctre membrii de 2amilie ai
ace+tora
.-/ $utori,area per+oanelor prev,ute la art. -2; alin. .-/0 c3t i a membrilor de 2amilie0
precum i eviden!a armelor i muni!iilor +e e2ectuea, de ctre organele de poli!ie
competente 1n a cror ra, de competen! locuiete +olicitantul.
.2/ La +olicitarea organelor de poli!ie rom3ne0 per+oanele prev,ute la art. -2; alin. .-/0 c3t
i membrii de 2amilie ai ace+tora +unt obliga!i + pre,inte la control armele i muni!iile
de!inute 1n condi!iile pre,entei legi0 precum i documentele care ate+t dreptul de de!inere
+au0 dup ca,0 de port i 2olo+ire a ace+tor arme i muni!ii.
.8/ %rocedura autori,rii prev,ute la alin. .-/ +e +tabilete prin normele metodologice de
aplicare a pre,entei legi.
#$%&'(L)L ?&&&
#ontraven!ii i in2rac!iuni
@E#C&)NE$ -
#ontraven!ii
$R'. -28
R+punderea =uridic pentru 1nclcarea di+po,i!iilor pre,entei legi
4nclcarea prevederilor pre,entei legi atrage0 dup ca,0 r+punderea penal0 civil0
contraven!ional +au admini+trativ a per+oanei vinovate.
$R'. -29
#ontraven!ii
@unt con+iderate contraven!ii urmtoarele 2apte"
-. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. ; alin. .2/ de a pre,enta pentru control armele0
pie+ele i muni!iile de!inute0 la +olicitarea organelor de poli!ie7
2. nere+pectarea obliga!iei de anun!are a pierderii0 2urtului +au di+pari!iei armelor letale 1n
termenul prev,ut la art. < alin. .-/7
8. 1ncredin!area armelor letale +au neletale +upu+e autori,rii0 pentru care +5a ob!inut
dreptul de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire de ctre po+e+orii ace+tora0 unor per+oane
neautori,ate 1n condi!iile pre,entei legi7
4. ne1ndeplinirea obliga!iei de a nu 1n+trina documentele prev,ute la art. < alin. .2/ i art.
--8 alin. .5/7
5. ne1ndeplinirea obliga!iilor prev,ute la art. 8 alin. .8/7
;. nedeclararea in2orma!iilor prev,ute la art. -2 1n termenul +tabilit7
<. nere+pectarea interdic!iilor prev,ute la art. -< alin. .8/7
8. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. -< alin. .2/ i art. 2-7
9. ne1ndeplinirea obliga!iei de pre,entare la poli!ie 1n vederea +olicitrii acordrii
permi+ului de arm0 1n termenul prev,ut la art. 22 alin. .-/7
-0. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. 22 alin. .8/7
--. ne1ndeplinirea obliga!iei de p+trare a armelor 1n condi!iile prev,ute la art. 2; alin. .-/
i .2/7
-2. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. 2< alin. .-/0 .2/ i .4/7
-8. nere+pectarea interdic!iilor prev,ute la art. 2< alin. .;/7
-4. p+trarea +au portul armei 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. 8- alin. .-/0 .2/
+au0 dup ca,0 alin. .8/7
-5. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. 88 alin. .-/ i .2/7
-;. tran+portul armelor de v3ntoare 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. 8; alin.
.-/7
-<. portul armelor de v3ntoare 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. 8; alin. .2/7
-8. nere+pectarea obliga!iei de a nu l+a arma de v3ntoare 1n ga= +au 1n alte 2orme de
garan!ie0 prev,ut la art. 88 alin. .2/7
-9. tran+portul armelor de tir 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. 40 alin. .-/7
20. nere+pectarea interdic!iilor prev,ute la art. 42 alin. .4/7
2-. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. 4< alin. .8/7
22. ne1ndeplinirea obliga!iei prev,ute la art. 4< alin. .4/ 1n termenul +tabilit7
28. nedeclararea 2urtului0 pierderii0 deteriorrii +au di+trugerii permi+ului de arm ori a
paaportului european pentru arme de 2oc0 1n termenul prev,ut la art. 50 alin. .-/0 re+pectiv
la art. --9 alin. .-/7
24. nere+pectarea interdic!iilor prev,ute la art. 5< alin. .</7
25. 1n+trinarea +au procurarea armelor neletale 2r re+pectarea prevederilor art. 5< alin.
.-0/7
2;. nepre,entarea la poli!ie 1n vederea +olicitrii eliberrii certi2icatului de de!intor0 1n
termenul prev,ut la art. ;0 alin. .-/7
2<. nere+pectarea interdic!iilor prev,ute la art. ;0 alin. .8/7
28. ne1ndeplinirea obliga!iei prev,ute la art. ;- cu privire la p+trarea armelor la
domiciliu0 reedin! +au re,iden!7
29. ne1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. ;8 alin. .-/ i alin. .2/ lit. c/7
80. ne1ndeplinirea obliga!iei de noti2icare prealabil a organelor prev,ute la art. -- alin.
.-/0 con2orm art. 5< alin. .-/ lit. b/7
8-. ne1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. ;8 alin. .2/ lit. a/ i b/ cu privire la portul de
arm7
82. portul0 2olo+irea i tran+portul armelor neletale utilitare i de agrement 2r re+pectarea
condi!iilor prev,ute la art. ;57
88. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. ;; alin. .-/7
84. p+trarea armelor 2r 1ndeplinirea condi!iilor prev,ute la art. ;9 alin. .8/7
85. nere+pectarea obliga!iilor privind regi+trele de eviden! a armelor0 muni!iei i
per+onalului dotat cu ace+tea0 +tabilite la art. ;9 alin. .5/ 5 .</7
8;. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. <0 alin. .5/7
8<. nere+pectarea obliga!iei de a de+2ura activit!ile prev,ute la art. <2 alin. .-/7
88. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. <87
89. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. 827
40. nere+pectarea prevederilor art. 987
4-. nere+pectarea prevederilor art. -08 alin. .-/7
42. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. -0; alin. .-/ lit. d/0 2/ i g/ i alin. .2/0 art.
-0< alin. .2/0 art. -08 lit. b/ i art. -09 alin. .2/7
48. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. -0; alin. .-/ lit. a/ 5 c/ i D/7
44. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. -0; alin. .-/ lit. e/0 9/ 5 =/7
45. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -0; alin. .8/7
4;. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -0; alin. .5/7
4<. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -0; alin. .;/7
48. nere+pectarea obliga!iilor prev,ute la art. -0< i art. -08 lit. a/0 c/0 d/ i e/7
49. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -09 alin. .-/ lit. b/7
50. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -2- alin. .8/7
5-. nere+pectarea obliga!iei prev,ute la art. -22 alin. .4/7
52. pierderea armelor letale +au neletale +upu+e autori,rii7
58. pierderea muni!iei core+pun,toare armelor letale +au neletale +upu+e autori,rii.
$R'. -80
@anc!iuni
.-/ #ontraven!iile prev,ute la art. -29 +e +anc!ionea, dup cum urmea,"
a/ cu amend de la -00 lei la 500 lei0 cele prev,ute la pct. 20 ;0 pct. 2- 5 287
b/ cu amend de la 50- lei la -.000 lei0 cele prev,ute la pct. 40 90 240 2; i 287
c/ cu amend de la -.00- lei la 2.000 lei0 cele prev,ute la pct. 50 <0 80 -00 200 29 i 897
d/ cu amend de la 2.00- lei la 5.000 lei0 cele prev,ute la pct. -- 5 -80 -; 5 -90 250 2<0 80 5
820 4- i 507
e/ cu amend de la 5.00- lei la -0.000 lei0 cele prev,ute la pct. -0 80 -40 -50 880 880 44 5
4<0 52 i 587
2/ cu amend de la -0.00- lei la -5.000 lei0 cele prev,ute la pct. 84 5 8<7
g/ cu amend de la -5.00- lei la 80.000 lei0 cele prev,ute la pct. 400 420 480 49 i 5-7
9/ cu amend de la 80.00- lei la 50.000 lei0 cele prev,ute la pct. 48.
.2/ )rmtoarelor contraven!ii prev,ute la art. -29 li +e aplic +anc!iuni complementare0
dup cum urmea,"
a/ +u+pendarea dreptului de de!inere0 re+pectiv de port i 2olo+ire a armelor pentru o
perioad de ; luni0 celor prev,ute la pct. -00 -80 -<0 -80 240 290 8-0 820 89 i 587
b/ anularea dreptului de de!inere0 de port i 2olo+ire a armelor0 celor prev,ute la pct. -0 80
80 --0 -20 -4 5 -;0 -9 i 527
c/ con2i+carea armelor +au0 dup ca,0 a muni!iilor prev,ute la pct. 80 80 200 25 i 80 5 887
d/ retragerea de2initiv a autori,a!iei eliberate 1n condi!iile art. -04 alin. .-/0 pentru
contraven!iile prev,ute la pct. 48 5 49 i 5-.
$R'. -8-
#on+tatarea contraven!iilor
#on+tatarea contraven!iilor i aplicarea +anc!iunilor +e 2ac de ctre lucrtorii anume
de+emna!i din Bini+terul $dmini+tra!iei i &nternelor.
$R'. -82
Regimul contraven!iilor
#ontraven!iilor prev,ute la art. -29 le +unt aplicabile di+po,i!iile (rdonan!ei Guvernului
nr. 2:200- privind regimul =uridic al contraven!iilor0 aprobat cu modi2icri i completri prin
Legea nr. -80:20020 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 cu po+ibilitatea de a ac9ita pe
loc +au 1n termen de cel mult 48 de ore =umtate din minimul amen,ii.
@E#C&)NE$ a 25a
&n2rac!iuni
$R'. -88
),ul de arm letal0 2r drept
),ul de arm letal0 2r drept0 con+tituie in2rac!iune i +e pedep+ete cu 1nc9i+oare de la -
la 5 ani.
$R'. -84
*e!inerea +au portul de arm neletal din categoria celor +upu+e autori,rii0 2r drept
*e!inerea +au portul de arm neletal din categoria celor +upu+e autori,rii0 2r drept0
con+tituie in2rac!iune i +e pedep+ete cu 1nc9i+oare de la 8 luni la - an.
$R'. -85
),ul de arm neletal din categoria celor +upu+e autori,rii0 2r drept
),ul de arm neletal din categoria celor +upu+e autori,rii0 2r drept0 con+tituie
in2rac!iune i +e pedep+ete cu 1nc9i+oare de la ; luni la 8 ani.
$R'. -8;
Aal+i2icarea +au modi2icarea 2r drept a marca=elor de pe arme de 2oc
Aal+i2icarea +au tergerea0 1nlturarea ori modi2icarea 2r drept a marca=elor de pe arme de
2oc con+tituie in2rac!iune i +e pedep+ete cu 1nc9i+oare de la - la 5 ani.
$R'. -8<
'ra2icul ilicit
.-/ $c9i,i!ionarea0 v3n,area0 livrarea0 mutarea0 tran+2erul +au tran,itul armelor de 2oc0 al
pie+elor +au al muni!iei pentru ace+tea pe:de pe teritoriul Rom3niei din:ctre teritoriul unui
alt +tat0 dac autorit!ile competente rom3ne i:+au autorit!ile competente din acel +tat nu
autori,ea, ace+te opera!iuni +au dac armele de 2oc a+amblate nu +unt marcate 1n
con2ormitate cu prevederile pre,entei legi0 con+tituie in2rac!iune de tra2ic ilicit i +e
pedep+ete cu 1nc9i+oare de la 8 la 8 ani.
.2/ 'entativa +e pedep+ete.
$R'. -88
Aabricarea ilicit
.-/ %roducerea +au a+amblarea de arme de 2oc0 de pie+e +au de muni!ie pentru ace+tea"
a/ din orice componente e+en!iale tra2icate ilicit7
b/ 2r o autori,a!ie eliberat de ctre o autoritate competent a +tatului membru 1n care are
loc 2abricarea +au a+amblarea7
c/ 2r marcarea armelor de 2oc a+amblate la data producerii lor0 1n con2ormitate cu
prevederile pre,entei legi0 con+tituie in2rac!iune de 2abricare ilicit i +e pedep+ete cu
1nc9i+oare de la 2 la 8 ani.
.2/ 'entativa +e pedep+ete.
$R'. -89
(pera!iuni 2r drept cu di+po,itive inter,i+e
.-/ #on+tituie in2rac!iuni i +e pedep+e+c cu 1nc9i+oare de la - la 5 ani procurarea0
de!inerea0 portul0 utili,area0 importul0 e6portul i comerciali,area 2r drept a di+po,itivelor
prev,ute la art. 5 alin. .2/.
.2/ 'entativa +e pedep+ete.
$R'. -40
Nere+pectarea unor obliga!ii prev,ute de pre,enta lege
Nedepunerea armei i a muni!iei la un armurier autori,at 1n termen de -0 ,ile de la
e6pirarea perioadei de valabilitate a permi+ului de arm con+tituie in2rac!iune i +e
pedep+ete cu 1nc9i+oare de la - la 5 ani.
$R'. -4-
E2ectuarea 2r drept a opera!iunilor cu arme +au muni!ii
E2ectuarea oricror alte opera!iuni cu arme +au muni!ii 2r drept0 altele dec3t cele
prev,ute la art. -8< i -880 con+tituie in2rac!iune i +e pedep+ete potrivit art. 2<9 alin. .-/
din #odul penal.
#$%&'(L)L &E
*i+po,i!ii tran,itorii i 2inale
$R'. -42
(bliga!ia +ociet!ilor comerciale de a +e con2orma anumitor interdic!ii prev,ute 1n
pre,enta lege
@ociet!ilor comerciale care0 1n termen de - an de la data intrrii 1n vigoare a pre,entei
legi0 nu au luat m+urile nece+are pentru a +e con2orma interdic!iei prev,ute la art. -04 alin.
.;/0 li +e retrage autori,a!ia pentru de+2urarea de opera!iuni cu arme i muni!ii.
$R'. -48
$plicarea 1n timp a anumitor di+po,i!ii din pre,enta lege
.-/ %revederile art. --2 5 -24 +e aplic de la data aderrii Rom3niei la )niunea European.
.2/ Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. --2 5 -24 +e aprob prin 9otr3re
a Guvernului0 p3n la data aderrii Rom3niei la )niunea European.
.8/ *e la data aderrii Rom3niei la )niunea European0 prevederile art. 52 5 5; vor 1nceta
+ 2ie aplicabile cet!enilor +tatelor membre ale )niunii Europene.
$R'. -44
$probarea normelor metodologice de aplicare a pre,entei legi
Normele metodologice de aplicare a pre,entei legi +e aprob prin 9otr3re a Guvernului*/0
la propunerea Bini+terului $dmini+tra!iei i &nternelor0 1n termen de ; luni de la data
publicrii pre,entei legi 1n Bonitorul (2icial al Rom3niei0 %artea &.
555555555555
*/ $ +e vedea Fotr3rea Guvernului nr. -80:2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 295:2004 privind regimul armelor i al muni!iilor0
publicat 1n Bonitorul (2icial al Rom3niei0 %artea &0 nr. 24- din 28 martie 20050 cu
modi2icrile i completrile ulterioare.
$R'. -45
$ne6a la pre,enta lege
.-/ $ne6a 2ace parte integrant din pre,enta lege.
.2/ $ne6a poate 2i completat +au modi2icat prin 9otr3re a Guvernului0 1n ba,a
modi2icrilor i completrilor adu+e legi+la!iei )niunii Europene 1n domeniu.
$R'. -4;
&ntrarea 1n vigoare
.-/ %re,enta lege intr 1n vigoare la ; luni**/ de la data publicrii 1n Bonitorul (2icial al
Rom3niei0 %artea &.
.2/ %e data intrrii 1n vigoare a pre,entei legi0 +e abrog Legea nr. -<:-99; privind regimul
armelor de 2oc i al muni!iilor0 publicat 1n Bonitorul (2icial al Rom3niei0 %artea &0 nr. <4 din
-- aprilie -99;0 cu e6cep!ia prevederilor art. 4; 5 520 care rm3n 1n vigoare pentru 2iecare
in+titu!ie care are 1ncadrate per+oane ce ocup 2unc!ii care implic e6erci!iul autorit!ii
publice0 1narmate cu arme de aprare i pa,0 p3n la +tabilirea 1n legile prev,ute la art. 4- a
condi!iilor 1n care ace+tea pot purta i 2olo+i armele din dotare.
555555555555
**/ $ +e vedea (rdonan!a de urgen! a Guvernului nr. -4-:2004 pentru prorogarea
termenului prev,ut la art. -45 alin. .-/ din Legea nr. 295:2004 privind regimul armelor i al
muni!iilor0 publicat 1n Bonitorul (2icial al Rom3niei0 %artea &0 nr. -.280 din 80 decembrie
20040 aprobat cu modi2icri prin Legea nr. -9:2005.
$NEE$ -
#L$@&A&#$RE$ $RBEL(R*/
*/ Buni!iile0 precum i componentele e+en!iale ale armelor urmea, regimul armei creia
1i +unt de+tinate.
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
a - agrement
b - destinaie utilitar
c - autoaprare
d - colecie
e - tir sportiv
f - vntoare
g - aprare i paz
h - militare
______________________________________________________________________________
| | aracteristicile armei!muniiei | "estinaia armei:
|
| | |
_______________________________|
| | | #$| %$| &$| '$| ($| )$| *$|
+$|
| | | h | g | f | e | d | c | b | a
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ,$ -rme i muniii interzise
|
|
______________________________________________________________________________|
| ategoria -
|
|
______________________________________________________________________________|
| +$| ,nstrumentele i lansatoarele militare | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | cu efect e.ploziv sau incendiar/ precum | | | | | | | |
|
| | i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *$| -rmele de foc automate/ precum i | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )$| -rmele de foc camuflate sub forma unui | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | alt obiect | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ($| 0uniiile cu proiectile perforante/ | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | e.plozive sau incendiare/ la fel ca i | | | | | | | |
|
| | proiectilele pentru aceste muniii | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| '$| 0uniiile pentru pistolete i revolvere | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | cu proiectile e.pansive/ ca i aceste | | | | | | | |
|
| | proiectile/ mai puin 1n ceea ce | | | | | | | |
|
| | privete armele de vntoare sau de tir | | | | | | | |
|
| | cu int/ pentru persoanele care au | | | | | | | |
|
| | dreptul de a folosi aceste arme | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| &$| -rmele care prezint caracteristicile | . | - | - | - | - | - | - | -
|
| | tehnice ale armelor letale sau/ dup | | | | | | | |
|
| | caz/ ale armelor neletale/ dar care nu | | | | | | | |
|
| | se regsesc 1n ane.a la prezenta lege | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ,,$ -rme i muniii letale supuse autorizrii
|
|
______________________________________________________________________________|
| ategoria 2
|
|
______________________________________________________________________________|
| %$| -rmele de foc scurte/ semiautomate sau | . | . | - | . | . | - | . | -
|
| | cu repetiie 3pistoale sau revolvere4/ | | | | | | | |
|
| | cu percuie central/ precum i muniia | | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| #$| -rmele de foc lungi semiautomate ale | . | - | - | . | . | - | - | -
|
| | cror 1ncrctoare i camere conin mai | | | | | | | |
|
| | mult de ) cartue/ precum i muniia | | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| 5$| -rmele de foc lungi semiautomate ale | - | - | . | . | . | - | - | -
|
| | cror 1ncrctoare i camere ale | | | | | | | |
|
| | cartuului nu pot ine mai mult de ) | | | | | | | |
|
| | cartue/ la care mecanismul | | | | | | | |
|
| | 1ncrctorului este mobil sau pentru | | | | | | | |
|
| | care nu e.ist garania c nu pot fi | | | | | | | |
|
| | transformate cu ajutorul unui utilaj | | | | | | | |
|
| | obinuit 1ntr-o alt arm ale crei | | | | | | | |
|
| | 1ncrctor i camer a cartuului pot | | | | | | | |
|
| | ine mai mult de ) cartue/ precum i | | | | | | | |
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +6$| -rmele de foc lungi cu repetiie i | - | - | . | . | . | - | - | -
|
| | semiautomate cu eava lis/ care nu | | | | | | | |
|
| | depete &6 cm/ precum i muniia | | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ++$| -rmele de foc lungi semiautomate care au| - | - | . | - | . | - | . | -
|
| | aparena unei arme de foc automate/ | | | | | | | |
|
| | precum i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +*$| -rmele de foc scurte/ cu o singur | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | lovitur/ cu percuie central/ precum | | | | | | | |
|
| | i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +)$| -rmele de foc scurte/ cu o singur | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | lovitur/ cu percuie pe ram/ cu o | | | | | | | |
|
| | lungime total sub *# cm/ precum i | | | | | | | |
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +($| -rmele de foc scurte semiautomate sau cu| - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | repetiie/ cu percuie pe ram/ precum | | | | | | | |
|
| | i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +'$| -rmele de foc lungi/ cu o singur | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | lovitur/ cu percuie pe ram/ precum i| | | | | | | |
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +&$| -rmele de foc lungi cu repetiie/ altele| - | - | . | . | . | - | . | -
|
| | dect cele menionate la pct$ +6/ precum| | | | | | | |
|
| | i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +%$| -rmele de foc lungi cu eava ghintuit/ | - | - | . | . | . | - | - | -
|
| | cu o singur lovitur/ cu percuie | | | | | | | |
|
| | central/ precum i muniia | | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +#$| -rmele de foc lungi semiautomate/ altele| - | - | . | . | . | - | . | -
|
| | dect cele menionate la pct$ # - ++/ | | | | | | | |
|
| | precum i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| +5$| -rmele de foc scurte/ cu o singur | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | lovitur/ cu percuie pe ram/ de o | | | | | | | |
|
| | lungime total mai mare sau egal cu *# | | | | | | | |
|
| | cm/ precum i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *6$| -rmele de foc lungi cu eava lis/ cu o | - | - | . | . | . | - | - | -
|
| | singur lovitur/ precum i muniia | | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ,,,$ -rme i muniii neletale
|
|
______________________________________________________________________________|
| ategoria - -rme supuse autorizrii
|
|
______________________________________________________________________________|
| *+$| -rmele scurte 3pistol sau revolver4 | - | - | - | - | . | . | . | -
|
| | confecionate special pentru a arunca | | | | | | | |
|
| | proiectile din cauciuc/ precum i | | | | | | | |
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| **$| -rmele scurte sau lungi 3cu aer | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | comprimat4 care pentru aruncarea | | | | | | | |
|
| | proiectilului folosesc fora de | | | | | | | |
|
| | e.pansiune a aerului comprimat sau a | | | | | | | |
|
| | gazelor sub presiune aflate 1ntr-un | | | | | | | |
|
| | recipient i care dezvolt o vitez a | | | | | | | |
|
| | proiectilului mai mare de **6 m!s | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *)$| -rmele scurte sau lungi 3cu aer | - | - | - | . | . | - | - | -
|
| | comprimat4 care pentru aruncarea | | | | | | | |
|
| | proiectilului metalic folosesc fora de | | | | | | | |
|
| | e.pansiune a aerului comprimat sau a | | | | | | | |
|
| | gazelor sub presiune aflate 1ntr-un | | | | | | | |
|
| | recipient i care nu dezvolt o vitez a| | | | | | | |
|
| | proiectilului mai mare de **6 m!s | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *($| -rmele scurte 3pistol sau revolver4 | - | - | - | - | . | . | . | -
|
| | confecionate special pentru a produce | | | | | | | |
|
| | zgomot sau pentru a 1mprtia gaze | | | | | | | |
|
| | nocive/ iritante sau de neutralizare/ | | | | | | | |
|
| | precum i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ategoria " - -rme supuse notificrii
|
|
______________________________________________________________________________|
| *'$| -rmele cu tranchilizante | - | - | - | - | . | - | . | -
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *&$| 7istoalele de semnalizare/ precum i | . | - | - | - | . | - | . | -
|
| | muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *%$| 7istoalele de start folosite 1n | - | - | - | - | . | - | . | -
|
| | competiiile sportive/ precum i muniia| | | | | | | |
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *#$| -rmele de panoplie/ precum i muniia | - | - | - | - | . | - | - | .
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| *5$| -rmele de recuzit/ precum i muniia | - | - | - | - | . | - | . | -
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )6$| -rbaletele/ precum i proiectilele | - | - | - | . | . | - | - | .
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )+$| -rmele vechi/ precum i muniia | - | - | - | - | . | - | - | -
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ategoria 8 - -lte categorii de arme i dispozitive neletale
|
|
______________________________________________________________________________|
| )*$| -rmele cu destinaie industrial/ precum| - | - | - | - | . | - | . | -
|
| | i muniia corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| ))$| -rmele de asomare/ precum i muniia | - | - | - | - | . | - | . | -
|
| | corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )($| 9arpoanele destinate pescuitului/ precum| - | - | - | - | . | - | . | -
|
| | i muniia!proiectilele corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )'$| -rcurile destinate tirului sportiv/ | - | - | - | . | . | - | . | .
|
| | precum i proiectilele corespunztoare | | | | | | | |
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )&$| :eplicile de arme tip airsoft | - | - | - | - | . | - | . | .
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
| )%$| "ispozitivele paintball | - | - | - | - | . | - | . | .
|
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|
___|
N('G"
Reproducem mai =o+ prevederile art. &? 5 ?& din Legea nr. --<:20-- pentru modi2icarea i
completarea Legii nr. 295:2004 privind regimul armelor i al muni!iilor0 i care +e aplic0 1n
continuare0 ca di+po,i!ii proprii ale actului modi2icator"
H$R'. &?
4n ca,ul permi+elor de arm eliberate 1nainte de intrarea 1n vigoare a pre,entei legi*/0
termenul de valabilitate prev,ut la art. 2<**/ din Legea nr. 295:20040 cu modi2icrile i
completrile ulterioare0 curge de la data eliberrii0 cu oca,ia primei autori,ri +au0 dup ca,0
de la data ultimei vi,e a ace+tora.
$R'. ?
.-/ 4ncep3nd cu data intrrii 1n vigoare a pre,entei legi*/0 po+e+orii armelor neletale
prev,ute 1n categoria # pct. 24 din ane6a la Legea nr. 295:20040 cu modi2icrile i
completrile ulterioare0 au obliga!ia de a +e pre,enta la organul de poli!ie care 1i are 1n
eviden!0 1n vederea"
a/ ob!inerii unui certi2icat de de!intor0 1n ca,ul celor care au noti2icat 1n prealabil0 dar care
la data intrrii 1n vigoare a pre,entei legi nu de!in un a+emenea document7
b/ 1n+crierii armei 1n permi+ul de arm0 1n ca,ul celor care po+ed un a+emenea document7
c/ ob!inerii permi+ului de arm0 1n ca,ul celor care au parcur+ etapa prev,ut la lit. a/ i 1n
alte ca,uri dec3t cele de la lit. b/.
.2/ 'ermenul de 1ndeplinire a obliga!iilor prev,ute la alin. .-/ e+te cel prev,ut de art.
59***/ alin. .-/ din Legea nr. 295:20040 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 pentru
+itua!ia prev,ut la alin. .-/ lit. a/0 re+pectiv ; luni de la data intrrii 1n vigoare a pre,entei
legi0 pentru +itua!iile prev,ute la alin. .-/ lit. b/ i c/.
.8/ %ermi+ul de arm prev,ut la alin. .-/ lit. c/ +e eliberea,0 1n termen de 80 de ,ile de la
data depunerii cererii0 +olicitan!ilor care 1ndepline+c condi!iile prev,ute la art. 58****/ alin.
.4/ din Legea nr. 295:20040 cu modi2icrile i completrile ulterioare.
.4/ La 1mplinirea termenului de ; luni de la data intrrii 1n vigoare a pre,entei legi0
certi2icatele de de!intor ale po+e+orilor armelor neletale prev,ute 1n categoria # pct. 24 din
ane6a la Legea nr. 295:20040 cu modi2icrile i completrile ulterioare0 care nu i5au
1ndeplinit obliga!ia prev,ut la alin. .-/ lit. b/ +au0 dup ca,0 lit. c/ con2er titularilor doar un
drept de de!inere a armelor 1n+cri+e 1n ace+t document.
$R'. ?&
.-/ %3n la data modi2icrii normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295:20040 cu
modi2icrile i completrile ulterioare0 con2orm modi2icrilor i completrilor adu+e prin
pre,enta lege0 autori,area poligoanelor de tragere +e 2ace pe ba,a normelor +tabilite de
2edera!iile +portive na!ionale de +pecialitate0 cu avi,ul organelor de poli!ie 1n a cror ra,
teritorial de competen! +unt ampla+ate ace+tea.
.2/ %3n la data prev,ut la alin. .-/0 in+pec!ia te9nic a armelor +e 2ace de ctre
armurierii care de+2oar opera!iuni de producere +au reparare a armelor0 1n condi!iile legii.H
555555555555
*/ Legea nr. --<:20-- a 2o+t publicat 1n Bonitorul (2icial al Rom3niei0 %artea &0 nr. 44;
din 2< iunie 20--.
**/ $rt. 2< a devenit prin renumerotare art. 25.
***/ $rt. 59 a devenit prin renumerotare art. ;0.
****/ $rt. 58 a devenit prin renumerotare art. 5<.
555555555555555