Sunteți pe pagina 1din 8

Lege nr.

76/1996 pentru ratificarea Conventiei europene asupra transferarii persoanelor


condamnate, adoptata la Strasbourg la 21 martie 198
publicat n M.Of. nr. 154 din 19 iulie 1996

!rticol unic. " Se ratifica Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate,
adoptata la Strasbour la !1 martie 19"#, cu urmatoarele declaratii$
1. %n conformitate cu art. # pct. 4 din conventie, prin resortisant se intelee cetatean al
statului de e&ecutare 'art. # pct. 1 lit. a( si art. 6 pct. 1 lit. a() sau cetatean al statului de tran*it
'art. 16 pct. ! lit. a().
2. %n conformitate cu art. 1+ pct. #, cererile de transferare si inscrisurile a,utatoare vor fi
insotite de traduceri in limba romana sau intr-una dintre limbile oficiale ale Consiliului
.uropei.
C#$%&$'(! &)*#+&!$!
asupra transferarii persoanelor condamnate
,Strasbourg, 21 martie 198-
Statele membre ale Consiliului .uropei si celelalte state semnatare ale pre*entei conventii,
considerand ca scopul Consiliului .uropei este de a reali*a o uniune mai stransa intre
membrii sai,
dornice sa de*volte mai mult cooperarea internationala in materie penala,
considerand ca aceasta cooperare trebuie sa serveasca intereselor unei bune administrati a
,ustitiei si sa favori*e*e reinterarea sociala a persoanelor condamnate,
considerand ca aceste obiective impun ca strainii, care sunt privati de libertate ca urmare a
unei infractiuni penale, sa aiba posibilitatea de a-si ispasi condamnarea in mediul lor social de
oriine,
considerand ca cel mai bun mi,loc de a se a,une la aceasta este de a-i transfera in propriile
lor tari,
au convenit urmatoarele$
!*'(C#L)L 1
/efinitii
%n intelesul pre*entei conventii, e&presiile$
a- condamnare desemnea*a orice pedeapsa sau masura privativa de libertate, pronuntata de
catre un ,udecator pentru o durata limitata sau nedeterminata in temeiul unei infractiuni
penale0
b- 1otarare desemnea*a o 1otarare ,udecatoresasca prin care se pronunta o condamnare0
c- statul de condamnare desemenea*a statul unde a fost condamnata persoana care poate fi
transferata sau care de,a a fost transferata0
d- statul de e&ecutare desemnea*a statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost
de,a transferat, in vederea e&ecutarii condamnarii sale.
!*'(C#L)L 2
2rincipii enerale
1. 2artile se ana,ea*a sa-si acorde reciproc, in conditiile preva*ute prin pre*enta conventie,
cooperarea cea mai lara posibil in materia transferarii persoanelor condamnate.
2. O persoana condamnata pe teritoriul unei parti poate, in conformitate cu dispo*itiile
pre*entei conventii, sa fie transferata pe teritoriul altei parti, pentru a e&ecuta aici
condamnarea care i-a fost aplicata. %n acest scop, ea isi poate e&prima, fie pe lana statul de
condamnare, fie pe lana statul de e&ecutare, dorinta de a fi transferata in temeiul pre*entei
conventii.
. 3ransferarea poate fi ceruta fie de catre statul de condamnare, fie de catre statul de
e&ecutare.
!*'(C#L)L
Conditiile transferarii
1. O transferare nu poate avea loc in termenii pre*entei conventii decat in conditiile
urmatoare$
a- condamnatul0 trebuie sa fie resortisant al statului de e&ecutare0
b- 1otararea trebuie sa fie definitiva0
c- durata condamnarii pe care cel condamnat o mai are inca de e&ecutat trebuie sa fie de cel
putin 6 luni la data primirii cererii de transferare sau sa fie nedeterminata0
d- transferul este consimtit de catre persoana condamnata sau, daca in raport cu varsta sau
cu starea fi*ica ori mintala a acesteia unul dintre cele doua state considera necesar, de catre
repre*entantul persoanei0
e- actiunile sau omisiunile care au dat nastere condamnarii trebuie sa constituie o infractiune
penala in raport cu dreptul statului de e&ecutare sau ar trebui sa constituie o astfel de
infractiune, daca ar fi survenit pe teritoriul sau0 si
f- statul de condamnare si statul de e&ecutare trebuie sa se puna de acord asupra acestei
transferari.
2. %n ca*uri e&ceptionale, unele parti pot conveni o transferare c1iar daca durata condamnarii
pe care cel condamnat o are inca de e&ecutat este inferioara celei preva*ute la pararaful 1 c(.
. Orice stat poate, in momentul semnarii sau depunerii instrumentului sau de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, sa indice, printr-o declaratie adresata secretarului
eneral al Consiliului .uropei, ca intelee sa e&cluda aplicarea vreuneia dintre procedurile
preva*ute la art. 9 pararaful 1 a( si b( in relatiile sale cu celelalte parti.
.. Orice stat poate, in orice moment, printr-o declaratie adresata secretarului eneral al
Consiliului .uropei, sa defineasca, in ceea ce-l priveste, termenul resortisant in intelesul
pre*entei conventii.
!*'(C#L)L .
Obliatia de a furni*a informatii
1. Orice condamnat caruia i se pot aplica prevederile pre*entei conventii trebuie sa fie
informat de catre statul de condamnare despre continutul e&act al pre*entei conventii.
2. /aca condamnatul si-a e&primat, pe lana statul de condamnare, dorinta de a fi transferat
in temeiul pre*entei conventii, acest stat trebuie sa informe*e despre aceasta statul de
e&ecutare cat mai curand posibil, dupa ramanerea definitiva a 1otararii.
. %nformatiile trebuie sa cuprinda$
a- numele, data si locul nasterii condamnatului0
b- daca este ca*ul, adresa sa in statul de e&ecutare0
c- o pre*entare a faptelor care au atras condamnarea0
d- natura, durata si data inceperii e&ecutarii condamnarii.
.. /aca condamnatul si-a e&primat, pe lana statul de e&ecutare, dorinta de a fi transferat in
temeiul pre*entei conventii, statul de condamnare comunica acestui stat, la cererea sa,
informatiile preva*ute la pararaful # de mai sus.
/. Condamnatul trebuie sa fie informat in scris despre orice demers intreprins de catre statul
de condamnare sau de catre statul de e&ecutare in aplicarea pararafelor precedente, ca si
despre orice 1otarare luata de catre vreunul dintre cele doua state cu privire la o cerere de
transferare.
!*'(C#L)L /
Cereri si raspunsuri
1. Cererile de transferare si raspunsurile trebuie formulate in scris.
2. 4ceste cereri trebuie sa fie adresate de catre Ministerul de 5ustitie al statului solicitant
Ministerului de 5ustitie al statului solicitat. 6aspunsurile trebuie comunicate pe aceleasi cai.
. Orice parte poate, printr-o declaratie adresata secretarului eneral al Consiliului .uropei,
sa indice faptul ca ea va utili*a alte cai de comunicare.
.. Statul solicitat trebuie sa informe*e statul solicitant, in cel mai scurt timp, despre
1otararea sa de a accepta sau de a refu*a transferarea ceruta.
!*'(C#L)L 6
%nscrisurile a,utatoare
1. Statul de e&ecutare trebuie, la cererea statului de condamnare, sa furni*e*e acestuia din
urma$
a- un document sau o declaratie care sa indice ca persoana condamnata este resortisant al
acelui stat0
b- o copie de pe dispo*itiile leale ale statului de e&ecutare din care sa re*ulte ca actiunile
sau omisiunile care au dat loc condamnarii in statul de condamnare constituie o infractiune
penala in raport cu dreptul statului de e&ecutare sau ar constitui o astfel de infractiune, daca
ele ar surveni pe teritoriul sau0
c- o declaratie continand informatiile preva*ute la art. 9 pararaful !.
2. /aca se cere o transferare, statul de condamnare trebuie sa furni*e*e statului de e&ecutare
urmatoarele documente, cu e&ceptia ca*ului in care unul sau celalalt dintre cele doua state ar fi
indicat de,a ca el nu si-ar da acordul la transferare$
a- o copie, certificata pentru conformitate, de pe 1otarare si de pe dispo*itiile leale
aplicabile0
b- indicarea duratei condamnarii de,a e&ecutate, inclusiv informatii asupra oricarei detentii
provi*orii, reduceri a pedepsei sau altui act privind e&ecutarea condamnarii0
c- o declaratie constatand consimtamantul la trasferare, asa cum se prevede in art. #
pararaful 1 d(0
d- de fiecare data cand va fi ca*ul, orice raport medical sau social despre condamnat, orice
informatie asupra tratamentului sau in statul de condamnare si orice recomandare pentru
continuarea tratamentului sau in statul de e&ecutare.
. Statul de condamnare si statul de e&ecutare pot, atat unul cat si celalalt, sa solicite
primirea oricaruia dintre documentele sau declaratiile preva*ute la pararafele 1 si ! de mai
sus, inainte de a face o cerere de transferare sau de a lua 1otararea de acceptare sau de
refu*are a transferarii.
!*'(C#L)L 7
Consimtamant si verificare
1. Statul de condamnare va proceda in asa fel incat persoana care trebuie sa-si dea
consimtamantul la transferare in temeiul art. # pararaful 1 d( sa o faca de bunavoie si in
deplina cunostinta de consecintele ,uridice care decur din aceasta. 2rocedura de urmat cu
privire la aceasta va fi uvernata de leea statului de condamnare.
2. Statul de condamnare trebuie sa dea statului de e&ecutare posibilitatea sa verifice, prin
intermediul unui consul sau al altui functionar desemnat de acord cu statul de e&ecutare, ca
acest consimtamant a fost dat in conditiile preva*ute in pararaful precedent.
!*'(C#L)L 8
Consecintele transferarii pentru statul de condamnare
1. 2reluarea in sarcina a condamnatului de catre autoritatile statului de e&ecutare are drept
efect suspendarea e&ecutarii condamnarii in statul de condamnare.
2. Statul de condamnare nu mai poate e&ecuta condamnarea atunci cand statul de e&ecutare
considera e&ecutarea condamnarii ca fiind terminata.
!*'(C#L)L 9
Consecintele transferarii pentru statul de e&ecutare
1. 4utoritatile competente ale statului de e&ecutare sunt datorate$
a- fie sa continue e&ecutarea condamnarii imediat sau in ba*a unei 1otarari ,udiciare sau
administrative, in conditiile enuntate la art. 170
b- fie sa sc1imbe condamnarea, printr-o 1otarare a acestui stat, data intr-o procedura
,udiciara sau administrativa, inlocuind astfel sanctiunea aplicata in statul de condamnare
printr-o sanctiune preva*uta de leislatia statului de e&ecutare pentru aceeasi infractiune, in
conditiile enuntate la art. 11.
2. Statul de e&ecutare trebuie, daca cererea i-a fost facuta, sa indice statului de condamnare,
inainte de transferarea persoanei condamnate, care anume dintre aceste proceduri o va urma.
. .&ecutarea condamnarii este uvernata de leea statului de e&ecutare si acest stat este
sinurul competent pentru a lua toate 1otararile corespu*natoare.
.. Orice stat al carui drept intern impiedica sa fie folosita vreauna dintre procedurile
preva*ute la pararaful 1 pentru a se e&ecuta masurile al caror obiect il formea*a, pe teritoriul
unei alte parti, persoane care, tinand seama de starea lor mintala, au fost declarate penalmente
iresponsabile pentru savarsirea unei infractiuni, si care este dispus sa ia in sarcina aceste
persoane in vederea continuarii tratamentului lor, poate, printr-o declaratie adresata
secretarului eneral al Consiliului .uropei, sa indice procedurile pe care intelee sa le urme*e
in aceste ca*uri.
!*'(C#L)L 10
Continuarea e&ecutarii
1. %n ca* de continuare a e&ecutarii, statul de e&ecutare este leat de natura ,uridica si durata
sanctiunii asa cum re*ulta ele din condamnare.
2. 3otusi, daca natura sau durata acestei sanctiuni este incompatibila cu leislatia statului de
e&ecutare, sau daca leislatia acestui stat o impune, statul de e&ecutare poate, prin 1otarare
,udiciara sau administrativa, sa adapte*e aceasta sanctiune la pedeapsa ori masura preva*uta
de propria sa lee pentru infractiuni de aceeasi natura.
4ceasta pedeapsa sau masura corespunde, atat cat este posibil, in ceea ce priveste natura sa,
celei aplicate prin condamnarea de e&ecutat. .a nu poate sa arave*e prin natura sau durata sa
sanctiunea pronuntata in statul de condamnare, nici sa depaseasca ma&imul preva*ut prin
leea statului de e&ecutare.
!*'(C#L)L 1
Sc1imbarea condamnarii
1. %n ca*ul sc1imbarii condamnarii, se aplica procedura preva*uta de leislatia statului de
e&ecutare. /in momentul sc1imbarii, autoritatea competenta$
a- va fi leata de constatarea faptelor in masura in care acestea fiurea*a in mod e&plicit sau
implicit in 1otararea pronuntata in statul de condamnare0
b- nu va putea sc1imba o sanctiune privativa de libertate printr-o sanctiune pecuniara0
c- va deduce interal din pedeapsa perioada de privatiune de libertate de,a e&ecutata de catre
condamnat0 si
d- nu va arava situatia penala a condamnatului si nu va fi tinuta de limita inferioara a
sanctiunii eventual preva*ute de leislatia statului de condamnare pentru infractiunea sau
infractiunile savarsite.
2. 4tunci cand procedura de sc1imbare are loc dupa transferarea persoanei condamnate,
statul de e&ecutare va mentine acea persoana in detentie sau va lua alte masuri in scopul de a
asiura pre*enta ei in statul de e&ecutare pana la finali*area acestei proceduri.
!*'(C#L)L 12
8ratierea, amnistia, comutarea
9iecare parte poate acorda ratierea, amnistia sau comutarea pedepsei in conformitate cu
constitutia sa sau cu celelalte relementari ,uridice ale sale.
!*'(C#L)L 1
6evi*uirea 1otararii
:umai statul de condamnare are dreptul de a statua asupra oricarei forme de recurs vi*and
revi*uirea 1otararii.
!*'(C#L)L 1.
%ncetarea e&ecutarii
Statul de e&ecutare trebuie sa puna capat e&ecutarii condamnarii de indata ce a fost informat
de catre statul de condamnare despre orice 1otarare sau masura care are ca efect inlaturarea
caracterului e&ecutoriu al condamnarii.
!*'(C#L)L 1/
%nformatii privind e&ecutarea
Statul de e&ecutare va furni*a informatii statului de condamnare in ce priveste e&ecutarea
condamnarii$
a- atunci cand considera inc1eiata e&ecutarea condamnarii0
b- in ca*ul in care condamnatul evadea*a inainte ca e&ecutarea condamnarii sa fi luat sfarsit0
sau
c- daca statul de condamnare ii solicita un raport special.
!*'(C#L)L 16
3ran*itul
1. O parte trebuie, in conformitate cu propria sa leislatie, sa consimta la o cerere de tran*it
a unui condamnat pe teritoriul sau, daca cererea a fost formulata de catre o alta parte care ea
insasi s-a inteles cu o alta parte sau cu un stat tert asupra transferarii unui condamnat spre sau
dinspre teritoriul sau.
2. O parte poate refu*a sa acorde tran*itul$
a- daca condamnatul este unul dintre resortisantii sai0 sau
b- daca infractiunea care a dat loc la condamnare nu constituie infractiune conform
leislatiei sale.
. Cererile de tran*it si raspunderile trebuie comunicate pe caile mentionate prin dispo*itiile
art. 5 pararafele ! si #.
.. O parte poate consimti la o cerere de tran*it al unui condamnat pe teritoriul sau, formulata
de catre un stat tert, daca acesta din urma a convenit cu o alta parte asupra transferarii spre sau
dinspre teritoriul sau.
/. 2artea careia ii este ceruta tran*itarea poate mentine condamnatul in detentie pe perioada
strict necesara tran*itarii teritoriului ei.
6. 2artea solicitata sa acorde tran*itul poate fi invitata sa dea asiurarea ca persoana
condamnata nu va fi nici urmarita, nici detinuta, sub re*erva aplicarii pararafului precedent,
nici supusa vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pe teritoriul statului de tran*it,
pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului de condamnare.
7. :ici o cerere de tran*it nu este necesara, daca se foloseste calea aeriana pe deasupra
teritoriului unei parti si nu este preva*uta nici o ateri*are. Cu toate acestea, fiecare stat poate,
printr-o declaratie adresata secretarului eneral al Consiliului .uropei, in momentul semnarii
sau depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa
pretinda a-i fi notificata orice tran*itare pe deasupra teritoriului sau.
!*'(C#L)L 17
;imbile folosite si c1eltuielile
1. %nformatiile, in temeiul art. 4 pararafele !-4, trebuie sa fie facute in limba partii careia ii
sunt adresate sau in una dintre limbile oficiale ale Consiliului .uropei.
2. Sub re*erva pararafului # de mai ,os, nici o traducere a cererilor de transferare sau a
documentelor a,utatoare acestora nu este necesara.
. Orice stat poate, in momentul semnarii sau depunerii instrumentului sau de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declaratie adresata secretarului eneral al
Consiliului .uropei, sa pretinda ca cererile de transferare in limba proprie sau intr-una dintre
limbile oficiale ale Consiliului .uropei, ori in aceea dintre aceste limbi pe care el o indica. .l
poate, cu aceasta oca*ie, sa declare ca este dispus sa accepte traduceri in orice alta limba in
plus fata de limba oficiala sau de limbile oficiale ale Consiliului .uropei.
.. %n afara e&ceptiei preva*ute la art. 6 pararaful ! a(, documentele transmise in aplicarea
pre*entei conventii nu au nevoie sa fie certificate.
/. C1eltuielile oca*ionate de aplicarea pre*entei conventii sunt in sarcina statului de
e&ecutare, cu e&ceptia c1eltuielilor oca*ionate e&clusiv pe teritoriul statului de condamnare.
!*'(C#L)L 18
Semnarea si intrarea in vioare
1. 2re*enta conventie este desc1isa semnarii statelor membre ale Consiliului .uropei si
statelor nemembre care au participat la elaborarea ei. .a va fi supusa ratificarii, acceptarii sau
aprobarii. %nstrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lana
secretarul eneral al Consiliului .uropei.
2. 2re*enta conventie va intra in vioare in prima *i a lunii care urmea*a e&pirarii unei
perioade de # luni dupa data la care trei state membre ale Consiliului .uropei isi vor fi
e&primat consimtamantul de a fi leate prin conventie, conform dispo*itiilor pararafului 1.
. 2entru orice stat semnatar care isi va e&prima ulterior consimtamantul de a fi leat prin
conventie, aceasta va intra in vioare in prima *i a lunii care urmea*a e&pirarii unei perioade
de # luni dupa data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
!*'(C#L)L 19
4derarea statelor nemembre
1. /upa intrarea in vioare a pre*entei conventii, Comitetul Ministrilor al Consiliului
.uropei va putea, dupa ce va fi consultat statele contractante, sa invite orice stat nemembru al
consiliului si care nu este mentionat in art. 1" pararaful 1 sa adere la pre*enta conventie,
printr-o 1otarare luata cu ma,oritatea preva*uta la art. !7 lit. d( al Statutului Consiliului
.uropei si cu unanimitatea repre*entantilor statelor contractante avand dreptul sa ocupe un loc
in comitet.
2. 2entru orice stat aderent, conventia va intra in vioare in prima *i a lunii care urmea*a
e&pirarii unei perioade de # luni dupa data depunerii instrumentului de aderare pe lana
secretarul eneral al Consiliului .uropei.
!*'(C#L)L 20
4plicarea teritoriala
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemne*e teritoriul sau teritoriile
carora li se vor aplica prevederile pre*entei conventii.
2. Orice stat poate, in orice alt moment urmator, printr-o declaratie adresata secretarului
eneral al Consiliului .uropei, sa e&tinda aplicarea pre*entei conventii la orice alt teritoriu
desemnat in declaratie. Conventia va intra in vioare cu privire la acest teritoriu in prima *i a
lunii care urmea*a e&pirarii unei perioade de # luni dupa data primirii declaratiei de catre
secretarul eneral.
. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua pararafe precedente va putea fi retrasa, in
ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata
secretarului eneral al Consiliului .uropei. 6etraerea va produce efect in prima *i a lunii
care urmea*a e&pirarii unei perioade de # luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul
eneral.
!*'(C#L)L 21
4plicarea in timp
2re*enta conventie se va aplica e&ecutarii condamnarilor pronuntate fie inainte, fie dupa
intrarea sa in vioare.
!*'(C#L)L 22
6aporturile cu alte conventii si acorduri
1. 2re*enta conventie nu va aduce atinere drepturilor si obliatiilor care decur din tratatele
de e&tradare si din alte tratate de cooperare internationala in materie penala, care prevad
transferarea detinutilor in scop de confruntare sau de depunere de marturie.
2. 4tunci cand doua sau mai multe parti au inc1eiat sau vor inc1eia un acord sau un tratat
asupra transferarii condamnatilor, ori atunci cand au stabilit sau vor stabili in alt mod relatiile
lor in acest domeniu, ele vor avea facultatea sa aplice sus-mentionatul acord, tratat sau
aran,ament in locul pre*entei conventii.
. 2re*enta conventie nu va aduce atinere dreptului statelor care sunt parti la Conventia
europeana asupra recunoasterii internationala a 1otararilor represive de a inc1eia intre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale privind problemele relementate prin aceasta conventie,
pentru a-i completa dispo*itiile sau pentru a facilita aplicarea principiilor din care ea se
inspira.
.. /aca o cerere de transferare cade in domeniul de aplicare al pre*entei conventii si al
Conventiei europene asupra recunoasterii internationale a 1otararilor represive sau al vreunui
alt acord sau tratat asupra transferarii condamnatilor, statul solicitant trebuie, atunci cand
formulea*a cererea, sa preci*e*e in temeiul carui instrument este formulata cererea.
!*'(C#L)L 2
6elementarea amiabila
Comitetul european pentru problemele criminale va urmari aplicarea pre*entei conventii si
va facilita, la nevoie, relementarea amiabila a oricarei dificultati de aplicare.
!*'(C#L)L 2.
/enuntarea
1. Orice parte poate, in orice moment, sa denunte pre*enta conventie, adresand o notificare
secretarului eneral al Consiliului .uropei.
2. /enuntarea va produce efecte din prima *i a lunii care urmea*a e&pirarii unei perioade de
# luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul eneral.
. Cu toate acestea, pre*enta conventie va continua sa se aplice e&ecutarii condamnarilor
persoanelor transferate in conformitate cu sus-mentionata conventie, inainte ca denuntarea sa-
si produca efectul.
!*'(C#L)L 2/
:otificari
Secretarul eneral al Consiliului .uropei va notifica statelor membre ale Consiliului
.uropei, statelor nemembre care au participat la elaborarea pre*entei conventii, precum si
oricarui alt stat care a aderat la aceasta$
a- orice semnatura0
b- depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare0
c- orice data de intrare in vioare a pre*entei conventii in conformitate cu art. 1" pararafele
! si #, art. 19 pararaful ! si art.!7 pararafele ! si #0
d- orice alt act, declaratie, notificare sau comunicare avand leatura cu pre*enta conventie.
/rept pentru care, subsemnatele, fiind special autori*ate in acest scop, au semnat pre*enta
conventie.
4doptata la Strasbour la !1 martie 19"#, in limbile france*a si enle*a, cele doua te&te
avand valoare eala, intr-un sinur e&emplar care va fi depus in ar1ivele Consiliului .uropei.
Secretarul eneral al Consiliului .uropei va transmite copii de pe aceste te&te, conforme cu
oriinalul, fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului .uropei, statelor nemembre care au
participat la elaborarea pre*entei conventii si oricarui stat invitat sa adere la aceasta.