Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 2. Procesul bugetului de stat.

Cheltuielile si veniturile bugetului de stat


1. Principiile procedurii bugetare.
2. Etapele procedurii bugetare privind bugetul de stat. Calendarul bugetar.
3. Clasificarea veniturilor bugetare
4. Clasificarea cheltuielilor bugetare
5. Notiune de deficit si excedent bugetar. Metode de finantare deficitului bugetar
1. Principiile procedurii bugetare.
P!NC!P!! "#$E%&E '(egea Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar si procesul
bugetar)
&rticolul 131. Principiul anualit)*ii
'1+ ,eniturile -i cheltuielile bugetare s.nt aprobate prin lege pentru o perioad) de un an
bugetar.
'2+ %oate opera*iunile de .ncas)ri -i pl)*i efectuate .n decursul unui an bugetar .n contul unui
buget apar*in exerci*iului corespun/)tor de executare a bugetului respectiv.
&rticolul 132. Principiul unit)*ii 0onetare
%oate opera*iunile bugetare se expri0) .n 0oned) na*ional).
&rticolul 133. Principiul universalit)*ii
'1+ ,eniturile bugetare s.nt destinate finan*)rii tuturor cheltuielilor incluse .n buget f)r)
rela*ii .ntre anu0ite tipuri de venituri -i cheltuieli. &cestea se includ .n buget .n totalitate1 .n
su0e brute.
'2+ Excep*ie constituie veniturile din 0i2loace speciale1 fonduri speciale1 granturi -i alte
dona*ii1 care se direc*ionea/) spre progra0ele de cheltuieli incluse .n buget .n su0) total).
&rticolul 134. Principiul unit)*ii
'1+ %oate veniturile -i toate cheltuielile statului se includ .n buget.
'2+ ,eniturile -i cheltuielile fiec)rui ele0ent al siste0ului bugetar se consolidea/) .n bugetul
public na*ional.
'3+ %oate veniturile -i cheltuielile din 0i2loace speciale1 fonduri speciale1 din granturi -i din
alte dona*ii se includ .n bugetele respective confor0 regulilor -i principiilor acestor bugete.
&rticolul 135. Principiul speciali/)rii
,eniturile -i cheltuielile bugetare se aprob) -i se .nscriu grupate confor0 Clasifica*iei
bugetare.
&rticolul 133. Principiul transparen*ei
Procesul bugetar este deschis -i transparent1 acesta reali/.ndu4se prin5
a+ de/baterea public) a proiectelor de buget6
b+ de/baterea public) a rapoartelor de executare a bugetelor6
c+ publicarea actelor nor0ative de aprobare a bugetelor -i publicarea rapoartelor de
executare a acestora6
d+ difu/area de c)tre 0ass40edia a infor0a*iilor cu privire la con*inutul bugetului1 except.nd
infor0a*iile -i docu0entele care1 potrivit actelor nor0ative1 nu pot fi publicate.
7%itlul !1 introdus prin (P1894:,!!! din 1;.12.8<1 M=1<341<3>2<.12.8< art.38<6 .n vigoare
81.81.18?
2. Etapele procedurii bugetare privind bugetul de stat. Calendarul bugetar.
Procedura bugetara presupune activitatile ce se desasoara !n timp
prin parcurgerea unor etape care contribuie la inali"area bugetului# !n
conditiile preva"ute de lege.
$tapele procedurii bugetare privind bugetul de stat sunt%

1. $laborarea proiectului bugetului de stat.

2. &probarea si adoptarea bugetului de stat.

'. $(ecutia bugetului de stat )reali"area veniturilor si
eectuarea c*eltuielilor+.
4. ,nc*eierea e(ercitiului bugetar.
E(&"=&E& "#$E%#(#! @E A%&%
&rticolul 14. Acopurile bugetului de stat
Acopurile bugetului de stat s.nt5
a+ i0ple0entarea strategiilor -i obiectivelor econo0ice1 sociale -i de alt) natur) ale
$uvernului6
b+ for0area fondurilor b)ne-ti necesare pentru finan*area ac*iunilor $uvernului6
c+ asigurarea echilibrului bugetar necesar pentru 0en*inerea unei situa*ii
0acroecono0ice stabile a statului6
d+ asigurarea ad0inistr)rii efective1 calitative -i responsabile a finan*elor aflate la
dispo/i*ia $uvernului6
e+ expunerea .n 0od explicit a strategiilor -i obiectivelor $uvernului1 care vor fi reali/ate
de buget.
&rticolul 13. "a/ele elabor)rii bugetului de stat
Ministerul Binan*elor1 .n condi*iile art.15 alin.'2+1 elaborea/) proiectul bugetului de stat
ba/at pe5
a+ scopurile prev)/ute la art.146
b+ sursele de venituri -i destina*ia cheltuielilor6
c+ propunerile de cheltuieli detaliate ale autorit)*ilor publice6
d+ propunerile de venituri ale autorit)*ilor ad0inistra*iei publice locale pre/entate .n
condi*iile titlului !!!6
e+ propunerile privind finan*area deficitului bugetar1 dac) cheltuielile dep)-esc veniturile6
f+ propunerile privind utili/area excedentului bugetar1 dac) veniturile dep)-esc
cheltuielile.
&rticolul 1;. Elaborarea esti0)rilor preli0inare
de venituri -i cheltuieli de c)tre
Ministerul Binan*elor
'1+ @atele econo0ice de ba/)1 necesare pentru elaborarea proiectului bugetului de stat -i
a esti0)rilor pe .nc) cel pu*in 2 ani ur0)tori1 se pre/int) Ministerului Binan*elor .n
ter0enul stabilit de $uvern -i includ1 .n special5
a+ progno/a indicatorilor 0acroecono0ici -i sociali pe anul bugetar viitor1 care este
deter0inat)1 elaborat) -i pre/entat) de Ministerul Econo0iei6
b+ progno/a indicatorilor -i cerin*elor bugetului asigur)rilor sociale de stat1 care este
deter0inat)1 elaborat) -i pre/entat) de Ministerul Muncii1 Protec*iei Aociale -i Ba0iliei6
c+ progno/a indicatorilor fondurilor asigur)rilor obligatorii de asisten*) 0edical)1
deter0inat)1 elaborat) -i pre/entat) de Ministerul A)n)t)*ii.
'2+ "anca Na*ional) a Moldovei deter0in)1 elaborea/) -i pre/int) progno/a balan*ei de
pl)*i1 a creditelor1 a obliga*iunilor externe -i a altor indicatori ce caracteri/ea/) politica
0onetar4creditar) a statului.
&rticolul 19. Cadrul bugetar pe ter0en 0ediu
'1+ Cn te0eiul esti0)rilor Ministerului Binan*elor1 efectuate .n ba/a prevederilor art.1;1
$uvernul1 .n fiecare an1 aprob) .n ter0ene proxi0e progno/a cadrului bugetar pe ter0en
0ediu1 care include obiectivele politicii bugetar4fiscale pe anul bugetar i0ediat ur0)tor -i
pe .nc) cel pu*in 2 ani ulteriori1 precu0 -i cadrul de venituri -i cheltuieli bugetare pe anii
respectivi1 inclusiv li0itele de cheltuieli pe autorit)*i ale ad0inistra*iei publice centrale.
&rticolul 24. Pre/entarea proiectului legii
bugetare anuale $uvernului
'1+ Cn definitivarea procedeelor expuse .n art.134211 Ministerul Binan*elor elaborea/)
proiectul legii bugetare anuale -i .l pre/int) $uvernului.
'2+ Proiectul legii bugetare anuale are ur0)toarele anexe5
a+ sinte/a bugetului de stat6
b+ li0itele de cheltuieli pe autorit)*i publice finan*ate de la bugetul de stat6
c+ alte anexe relevante.
'3+ &nexele la proiectul legii bugetare anuale includ indicatorii propu-i spre aprobare
pentru anul bugetar respectiv.
&rticolul 25. &probarea proiectului legii
bugetare anuale de c)tre $uvern
'1+ $uvernul exa0inea/) proiectul legii bugetare anuale -i nota explicativ). (a
solicitarea $uvernului1 Ministerul Binan*elor pre/int) infor0a*ii sau explica*ii adi*ionale
referitoare la proiectul legii bugetare anuale -i la nota infor0ativ).
'2+ $uvernul stabile-te procedura de apelare de c)tre autorit)*ile publice a proiectului
legii bugetare anuale -i a notei infor0ative.
'3+ $uvernul decide includerea a0enda0entelor la proiectul legii bugetare anuale -i la
nota infor0ativ) -i controlea/) operarea a0enda0entelor respective de c)tre Ministerul
Binan*elor.
'4+ @up) includerea a0enda0entelor1 dac) acestea exist)1 $uvernul aprob) proiectul
legii bugetare anuale.
$-&./N&0$& 1/ &23PT&0$& 4$5// 675$T&0$
&N7&4$ 2$ 89T0$ P&04&.$NT
&rticolul 26. Pre"entarea proiectului legii
bugetare anuale Parlamentului
)1+ 5uvernul pre"int: Parlamentului p!n: la 1 octombrie a iec:rui an proiectul legii bugetare
anuale.
)2+ Proiectul legii bugetare anuale include ane(ele ;i este !nso<it de nota inormativ:#
speciicate la art.24.
)'+ &di<ional la proiectul legii bugetare anuale# .inisterul =inan<elor pre"int: calculele
veniturilor ;i c*eltuielilor bugetare.
&rticolul 27. $(aminarea proiectului legii bugetare
anuale !n comisiile Parlamentului
)1+ 8omisiile permanente ale Parlamentului e(aminea": proiectul legii bugetare anuale !n
condi<iile stabilite de Parlament.
)2+ 4a data stabilit: de Parlament# comisiile permanente pre"int: avi"ele la proiectul legii
bugetare anuale 8omisiei pentru buget ;i inan<e.
)'+ ,n ba"a avi"elor comisiilor permanente ;i a propriei sale e(amin:ri# 8omisia pentru buget
;i inan<e !ntocme;te raportul ;i lista de recomand:ri asupra proiectului legii bugetare anuale ;i le
pre"int: Parlamentului la data stabilit: de acesta.
&rticolul 28. $(aminarea proiectului legii
bugetare anuale !n Parlament
)1+ Parlamentul e(aminea": proiectul legii bugetare anuale# de regul:# !n trei lecturi.
)2+ ,n iecare lectur: Parlamentul e(aminea": proiectul legii bugetare anuale ;i nota
inormativ: conorm prevederilor art.29>'1.
)'+ 4egea bugetar: anual: poate i adoptat: ;i !n a doua lectur:# cu condi<ia e(amin:rii
c*estiunilor# prev:"ute la art.'1.
&rticolul 29. $(aminarea !n prima lectur:
)1+ ,n decursul primei lecturi# Parlamentul audia": raportul 5uvernului ;i coraportul 8omisiei
pentru buget ;i inan<e asupra proiectului legii bugetare anuale ;i e(aminea":%
a+ direc<iile principale ale politicii bugetar>iscale?
b+ concep<iile de ba": ale proiectului.
)2+ Parlamentul aprob:# !n prima lectur:# proiectul legii bugetare anuale ;i !l remite 8omisiei
pentru buget ;i inan<e pentru preg:tirea de e(aminare !n a doua lectur:.
)'+ ,n ca" de respingere# Parlamentul stabile;te un termen pentru !mbun:t:<ire ;i pre"entare
repetat: a proiectului legii bugetare anuale !n prima lectur:.
&rticolul '0. $(aminarea !n a doua lectur:
)1+ ,n decursul lecturii a doua# Parlamentul# la pre"entarea 8omisiei pentru buget ;i inan<e#
e(aminea":%
a+ veniturile estimate sub orm: de calcule ;i structura lor?
b+ c*eltuielile estimate# structura ;i destina<ia lor?
c+ deicitul sau e(cedentul bugetului de stat.
)2+ Parlamentul aprob:# !n a doua lectur:# proiectul legii bugetare anuale ;i !l remite 8omisiei
pentru buget ;i inan<e pentru preg:tirea de e(aminare !n a treia lectur:.
)'+ ,n ca" de respingere# Parlamentul stabile;te un termen pentru !mbun:t:<ire ;i pre"entare
repetat: a proiectului legii bugetare anuale !n a doua lectur:.
&rticolul '1. $(aminarea !n a treia lectur:
)1+ ,n decursul lecturii a treia# Parlamentul# la pre"entarea 8omisiei pentru buget ;i inan<e%
a+ e(aminea": aloca<iile detaliate pentru autorit:<ile publice?
b+ stabile;te aloca<iile care vor i inan<ate !n mod prioritar?
c+ e(aminea": alte detalieri din legea bugetar: anual:.
)2+ P!n: la 5 decembrie a iec:rui an# Parlamentul adopt: legea bugetar: anual:.
(egea Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar si procesul bugetar
3.Clasificarea veniturilor bugetare. Confor0 bugetului de stat 2813

&rticolul 8. @eniturile bugetare
)1+ @eniturile bugetare se constituie din impo"ite# ta(e# granturi ;i alte !ncas:ri.
)2+ @eniturile bugetare nu includ !mprumuturile de stat ;i !ncas:rile miAloacelor din v!n"area ;i
privati"area bunurilor proprietate public:.
4$5$ Nr. 249 din 02.11.2012 bugetului de stat pe anul 2013
&rt. 1. B )1+ 6ugetul de stat pe anul 201' se aprob: la venituri !n sum: de 22 816 64'#5 mii de
lei ;i la c*eltuieli !n sum: de 24 110 290#5 mii de lei# cu un deicit !n sum: de 1 29' 647#0 mii de
lei.
Codul Suma,
capi- para- miilei
tolului/ gra-

grupei ului/

princi- gru-

pale pei

!"#$%&'$, %(%)* 22+1,,-3,.
!enituriiscale 110 1+21.,21
80%
$mpo/itepevenit 111 +0.221
4%
Taxa pe valoarea adugat, total 115 12303100
54%
Accizele, total 115 320,000
14%
ncasrile !n fondul rutier din taxe, total 115 23.000
1%
Ta(a de licen<:pentruanumitegenuri de activitate 115 55 150000
1%
Ta(a pentrueectuareae(perti"eiecologice 115 6' 800
0%
$mpo/iteasupracomer2ului e3terior
4iasupraopera2iunilore3terne
11, 1---000
6%
5ncas6rineiscale, venit activit intreprin/ator, amen/i
anctiuni
120 013000
3% 20%
7i8loacespeciale ale institu2iilorpublice 1.1 ,,03+0,.
3%
!eniturileondurilorspeciale 1,1 32-1-1,-
1%
%ranseruri 300 20+112
1%
9ranturi interne si e3terne -00 2,23++0,,
11%
".Clasificarea c#eltuielilor bugetare. Confor$ legii bugetului %&13
Cheltuiala publica1 care este generata de nevoia publica1 repre/inta fondurile
necesare alocate anu0itor subiecti ce beneficia/a de ele prin efectul legii1 .n
anu0ite conditii1 cu respectarea unor for0alitati si a li0itelor aprobate .n acest scop.
C:"*%&$"*$, %(%)* 2-110210,.
100%
Serviciile de stat cu destina2ie general6 ;parlament,
9uvern, Statistica)
1 12+-0+0
5%
)ctivitatea e3tern6 ;colab internat misiuni
diplomatice)
2 200.--
1%
)p6rarea na2ional6 3 312102
1%
<usti2ia si mentinerea ordinii publice si securitate
nationala
- si . 2-+13,1
10%
5nv626m=ntul , 11..-00
8%
>tiin2a4iinovarea 0 3302-.
1%
Cultura, arta, sportul4iactivit62ilepentrutineret + 3.,.31
1%
(crotireas6n6t62ii 1 210131+
12%
)sigurarea 4i asisten2a social6 10 --31113
18%
)gricultura, gospod6ria silvic6, gospod6ria piscicol6
4i gospod6ria apelor
11 1-1+103
6%
Protec2iamediului4ihidrometeorologia 12 31.+03
2%
$ndustria4iconstruc2iile 13 3-031
0%
%ransporturile, gospod6ria drumurilor,
comunica2iile 4i inormatica
1- 220211-
9%
9ospod6riacomunal64igospod6ria de e3ploatare a
ondului de locuin2e
1. 1033,2
1%
Comple3ulpentrucombustibil4ienergie 1, -11022
2%
Serviciuldatorieidestat 10 ,,1.,0
3%
Completareare/ervelordestat 1+ --01,
0%
)lteservicii legate de activitateaeconomic6 11 22031,
1%
)ctivit62ile 4i serviciile neatribuite la alte grupe
principale
20 -111-..
17%
Creditareanet6 23 -+,2+1
0%
5.'otiune de deficit si excedent bugetar. (etode de finantare deficitului bugetar
&rticolul 11. 6alan<a bugetului )4$5$ Nr. 847 din 24.05.1996+
)1+ $galitatea !ntre venituri ;i c*eltuieli repre"int: ec*ilibrul bugetului.
C&rt.11 al.)1+ !n redac<ia 4P172>-@/ din 10.07.08# .31'4>1'7D25.07.08 art.54'E
)2+ 2ac: veniturile dep:;esc c*eltuielile# re"ult: e(cedent bugetar.
)'+ 2ac: c*eltuielile dep:;esc veniturile# re"ult: deicit bugetar.
)4+ Proiectul legii bugetare anuale include nivelul limit: al e(cedentului sau deicitului
bugetar.
2eicit bugetar 201'
?"@$C$% ;-) -1213,-0
-5%

S&'S" ?" @$#)#A)'" 1213,-0
$nterne 23,+.+
18%
@alori mobiliare de stat emise pe pia<a primar: )net+ 5'0 000#0
0:scump:rareavalorilormobiliare de stat convertite >200000
0:scump:rareavalorilormobiliare de stat
emisepentrustabilitateinanciar:
>9'142
"3terne +131-.,3
69%
/ntr:ride!mprumuturie(terne 16114'2#8
0amburs:ride!mprumuturie(terne >717487#5
7i8loace din v=n/area4iprivati/areabunurilordomeniului
public
2.0000
19%
7odiicareasoldurilorlaconturi -+01.,,3
Deficitu bugetar 2012 total cheltuieli 21.--1+0,1
?"@$C$%&* ;-) -10,000
4%

Sursele de inan2are 10,000
$nterne 3,,+.+
40
%
@alori mobiliare de stat pe pia<a primar: )net+ 610000
0:scump:rarea valorilor mobiliare de stat convertite >150000
0:scump:rarea valorilor mobiliare de stat emise pentru
stabilitate inanciar:
>9'142
"3terne 30,003,2
34
%
/ntr:ri de !mprumuturi e(terne 9054'2
0amburs:ri de !mprumuturi e(terne >599428#8
7i8loace din v=n/area 4i privati/area bunurilor
domeniului public
2,0000
29
%
7odiicarea soldurilor la conturi -2,+,1,2
4$5$ Nr. 847
din 24.05.1996