Sunteți pe pagina 1din 16

1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?

Conferinta nationala are urmtoarele atributii:


a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificrile si completarile acestuia, aizate de !inisterul "inantelor si de !inisterul
#ustitiei, precum si Codul priind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor
autorizati;
c) aprob bugetul de enituri si c$eltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si reoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza actiitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) $otaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabi$ilor Autorizati in conformitate cu preederile art% 1&, la
propunerea comisiei superioare de discip$ina% Contestarea sanctiunilor $otarate de Conferina
nationala poate fi facut la 'ectia contencios administrati a Curtii de Apel, in termen de () de zile
de la data instiintrii oficiale% *otar+rile Curtii de Apel sunt definitie%
$) aproba planurile anuale de actiitate ale Consiliului supenor si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si reoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de discip$ina
,) Indeplineste orice alte atributii preazute de prezenta ordonanta
2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliul 'uperior are urmtoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai - icepresedinti ai Consiliului 'uperior: . dintre acestia sunt alesi dintre
expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului,
solicit+nd aizele !inisterului "inantelor si !inisterului #ustitiei; regulamentul de organizare si
functionare nu a fi inaintat pentru aprobare fara aizele faorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului priind conduita etica si profesionala a expertilor
contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor priind profesia de expert contabil si de contabil
autorizat;
f) eg$eaza ca Regulamentul priind dob+ndirea calittii de expert contabil si contabil autorizat s
fie strict aplicat;
g) asigura coordonarea actiitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a
bugetului de enituri si c$eltuieli al Corpului;
$) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face s
progreseze profesia si stiina contabila sau in dierse grupe de lucru din cadrul institutiilor
guernamentale si neguernamentale, la solicitarea acestora;
,) decide in termen de () de zile asupra contestatiilor facute impotria $otar+rilor luate de Comisia
superioara de disciplina;
/) aproba normele priind desfasurarea actiitatii curente a compartimentelor si erigilor
organizatorice ale Corpului;
1) ia toate msurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a actiitatii de acordare a izei
anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toti membrii
Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii prezute de lege, regulament si $otararile Conferintei 0alionale a
experilor contabili si contabililor autorizati%
3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR?
A1RI231II4E 5RE'E6I01E43I C7R5343I:
a) Conoac si conduce sedintele C%'% si ale 2%5%
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile%
c) 5rezinta anual C%'%, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul iltor%
d) Aproba anga,area si efectuarea c$eltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta 0alionala%
e) 5rezinta bilantul contabil, spre adoptare, C%'% si, spre aprobare, Conferintei 0ationale%
f) 0umeste si reoca% cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul 0ational, personalul
propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea 2%5%
g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si
internaionale, apar+nd prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai%
$) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C%0%, C%'% si 2%5%
4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare !udecare si tragere la
raspundere?
7rganele si structurile Corpului cu atributii de inestigare, ,udecare si tragere la raspundere sunt:
4a niel central: Comisia 'uperioara de 6isciplina
4a niel teritorial: Comisia de 6isciplina a "ilialei
". Ce este si cu# functionea$a Co#isia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Comisia de disciplina a filialei este format din - membn titulari si - membri supleanti, astfel:
a) un presedinte si 8 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili,
care se bucur de autoritate profesionala si morala deosebita;
b) 8 membri desemnati de ministrul finantelor%
!embrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii%
!andatul membrilor comisiei este de . ani%
Comisia de disciplina de pe l+nga consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile
disciplinare sa+rsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in
raza teritorial a acesteia, c$iar dac abaterile au fost sarsite in raza teritoriala a altei fi$iale%
"ac exceptie pl+ngerile priitoare la fapte s+rsite de membrii Consiliului 'uperior si ai consilillor
filialelor, de presedintii Consiliului 'uperior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele
fizice straine carora le9a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau
contabil autorizat in Rom+nia, care se depun la Comisia superioara de disciplina%
5l+ngerea indreptata impotria unui membru al Corpului se adreseaz consiliului falialei din care
face parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de
disciplina, pentru care pl+ngerile se depun la Consiliul 'uperior%
5l+ngerea astfel primita se transmite in termen de .: de ore presedintelui comisiei de disciplin,
care a desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala%
5rocedura de ,udecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina,
aprobat de Consiliul 'uperior al Corpului%
"apta sa+rsita de un membru al Corpului, prin care se incalc dispozitiile legii, ale Regulamentului
de organizare si fimcionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din Rom+nia,
ale Codului de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati,
$otr+rile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara%
'unt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) Comportament necuiincios fat de membrii Corpului, de reprezentantul !" sau de alt
participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului%
b) Absenta nemotiat de la intrunirea A; a filialei sau de la C0%
c) 0erespectarea dispozitiilor Codului priind conduita etic si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati din Rom+nia referitoare la publicitate%
d) Absenta ne,ustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin
normele emise de Corp%
e) 5restarea de sericii de contabilitate fara contract scris inc$eiat cu clientul sau pe baza unui
contract in care nu a fost inscris calitatea profesional a celui care il inc$eie: E%C%, C%A%
f) 0erespectarea ob1igatiilor de pstrare a secretului profesional%
g) 0edeclararea sau declararea partial a eniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei
stabilite de Regulament%
$) "apta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie
pentru persoane fizice sau ,uridice; pentru persoanele ,uridice raspunderea incumba presedintelui
consiliului de administratie, sau administratorului, dup caz%
i) Inclcarea dispozitii1or priind exercitarea profesiei si rspunderea disciplinar, administrati,
ciil sau penal, potriit 4egii si Regulamentului% Este interzisa efectuarea de lucrri pentru
entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr% I< cu administratorii, sau salariati in
afara Corpului, sau actiitate comercial%
,) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor priind
actiitatea profesionala%
/) 6eclaratii neconforme realittii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte
,undice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale%
3rmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
Ininuirea:
=a) 0eplata cotizatiei profesionale sau>si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in
cursul unui an calendaristic%
'anctiunea:
'uspendarea dreptului de exercitare a profesiei p+na la plata efectia, dar nu mai putin de ( luni si
nici mai mult de un an%
Ininuirea:
b) Condamnarea definiti pentru saarsirea unei infractiuni care, potriit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale%
'anctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei%
Ininuirea:
c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp priind
exercitarea profesiei, daca fapta a aut ca unnare producerea unei pre,udiciu moral sau material%
'anctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei%
Ininuirea:
d) 5racticarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara iza anuala pentru exercitarea
profesiei, legal acordata
'anctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei%
Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data saarsiri faptei%
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin:
a) afisarea unui extras al $otar+rii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a
finantelor publice si controtului financiar de stat ,udetene, respecti a municipiului 2ucuresti, si a
tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn9un ziar local de larga circulatie;
b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de
stat ,udetene, respecti a municipiului 2ucuresti, si tribunalului
In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este
obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert
contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea ii or fi restituite la expirarea termenului de
suspendare%
Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a
profesiei%
!embrul care refuza sa se conformeze a fi radiat din 1abloul Corpului%
!embrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea
functiilor
%. Ce este si cu# functionea$a Co#isia Superioara de &isciplina?
Comisia 'uperioar de 6isciplina are urmtoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membnbor
Consiliului 'uperior si ai consiliilor filialelor, fac+nd propuneri de sanctionare a acestora
Conferintei 0ationale care $otaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etic si profesional a presedintilor
Consiliului 'uperior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice strine carora le9a fost
recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Rom+nia si
aplica, dupa caz, sanctiunile preazute in art% 1& din 7%;% nr% &->1??., aprobata si modificat prin
4egea nr%.8>1??-, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) rezola contestatiile formulate impotria $otar+rilor disciplinare pronunate de comisiile de
disciplina ale filialelor%
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil
autorizat membribor Corpului care au sa+rsit abateri grae
Comisia superioara de disciplina este formata din - membri titulari si - membri sup1eanti, astfel:
a) presedintele si 8 membri, experti contabili, alesi de Conferinta 0ationala dintre membrii Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Rom+nia, care se bucura de autoritate
profesionala si morala deosebita;
b) 8 membri desemnati de ministrul finantelor%
In ace1easi conditii sunt desemnati si supleantii%
!andatul membrilor comisiei este de . ani%
5ot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotria $otar+rilor comisiilor de disciplina
ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor%
1ermenul de contestare este de () de zile de la data comunicrii $otar+rii comisiilor de disciplina
ale filialelor%
In perioada de ,udecare a contestatiei se suspenda aplicarea preederilor $otar+ri de sanctionare,
pentru lucrarile incepute%
Raportorul dispune de cel mult () de zile pentru a pregati raportul si pentru a9l sustine in fala
Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit%
In cazurile preazute la punctul a) din competentele Comisiei superioare de disciplina prezentate
mai sus, $otar+rea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei 0ationale, care o poate confirma
sau infirma% Contestarea sanctiunilor $otar+te de Conferinta 0ationala se face la sectia de
contencios administrati a curtii de apel, in termen de () de zile de la data instiintarii oficiale a
celui in cauza%
!embrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in
exercitarea mandatului lor%
*otar+rile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul 'uperior al Corpului, in
termen de cel mult 1- zile calendaristice de la luarea la cunostinta% Contestalia nu suspenda
aplicarea $otrarii%
5entru constituirea ,urisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o
culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale
filialelor, public+ndu9le anual in reista Corpului%
'. Care este structura organi$atorica (organigra#a) unei filiale a CECCAR?
*. Care este logo+ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
4ogo9ul CECCAR: @AtiinBC, IndependenBC, !oralitateD
'igla CECCAR este compusa din:
E ) carte9registru, simboliz+nd insemnul profesiei;
E 3n caduceu E toiagul de crainic al zeului *ermes, a+nd ca insenm diin doi serpi incolaciti,
pretuit in ;recia antic, ca a+nd aloare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza
rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci c+nd red imaginea fidela, corecta
si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
E deiza @AtiinBC, IndependenBC, !oralitateD E atribute esentiale ale exercitarii profesiei%
,. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil preci$ati nivelul de pregatire teoretica
si practica necesare?
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina
cel putin media F si minim nota & la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de ( ani si sustinerea
unui examen de aptitudini la terminarea stagiului%
5entru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina%
b) au studii economice superioare in specialitatea contabi1itate9finante, cu diploma recunoscuta de
!E0 si practic in specialitate de ce1puin ( ani, sau studii economice superioare si practica in
specialitate de cel puin - ani%
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potriit legislatiei in igoare, interzice dreptul de gestiune
si de administrare a societtilor comerciale%
d) au promoat probele priind accesul la profesia de expert contabil%
1-. Care sunt atributiile CECCAR?
In art% 1? din );% &->1??- sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea
examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat,
elaboreaza: programele de concurs, in ederea accesului la profesie, reglernentarile priind stagiul
si examenul de aptitudini care se aizeaza de !% "%, urmarindu9se armonizarea cu preederile
6irectielor Europene in domeniu%
b) 7rganizeaz eidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in 1abloul Corpului%
c) Asigur buna desfaurare a actiitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati%
d) Elaboreaz si public normele priind actiitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaborcaza g$idurile profesionale in domeniul financiar contabil%
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guernamentale, standardele priind ealuarea
societatilor comerciale, precum si a unor actie sau bunuri ale acestora%
f 'pri,ina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati,
prin programe anuale de pregatire continua, organizate in dierse forme, astfel incat la acestea sa
maiba acces toti membri actii%
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile
publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane ,uridice si fizice din tara si din
strainatate%
$) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate%
i) Editeaz publicatii de specialitate%
,) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament%
11. Care sunt atributiile repre$entantului .inisterului /inantelor 0ublice pe langa consiliile
filalelor?
Reprezentantul !inisterului "inanlelor de pe l+nga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale 2iroului permanent si ale
Comisiei de disciplina, fara drept de ot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu priire la aprobarea sau refuzul
de inscriere in eidenta acestuia de catre consiliile fi$ialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu priire la $otar+rile comisiei de disciplina a filialei
pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul !inisterului "inantelor de pe l+nga Consiliul superior asupra $otar+rilor
consiliului fi$ialei, care contrain reglementarilor legale, precum si cu priire la cazurile preazute
la lit% b si c%
12. Enu#era1i * atribu1ii ale adun2rii generale ale filialei CECCAR.
1) Ia cunoGtiinBC% dezbate si aproba% prin ot desc$is, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul
financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fi$ialei%
8) Aproba, prin ot desc$is, b%%c% al filialei pentru exercitiul financiar iitor si executia b%%c pentru
cxercitiul financiar expirat%
() Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei priind rezultatele analizei actiitatii profesionale a
expertilor indiiduali si a societatilor comerciale controlate, in ederea asigurarii bunei exercitCri a
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei% AprobC lista experti1or
contabili indiiduali si a societatilor ce or fi analizate in anul urmator%
.) 0oul R%7%"%: alege si reoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei%
-) Alege si reoca pe membrii C%"%C%, presedintele si membrii comisiei de cenzori%
&) 5ropune% dintre membri sai, candidatii pentru C%'%
F) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei%
:) 'tabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii preazute de acte normatie sau de
*otar+ri ale C%'%
13. Ce repre$inta Codul etic national al profesionistilor contabili?
Codul etic naBional al profesioniGtilor contabili din Rom+nia stabileGte norme de conduita pentru
profesioniGtii contabili Gi formuleazC principiile fundamentale care trebuie respectate de cCtre
profesioniGtii contabili Hn ederea realizCrii obiectielor comune% 5rofesioniGtii contabili din
Rom+nia acBioneazC Hn diferite entitCBi Gi ramuri ale economiei naBionale ca liber9profesioniGti sau ca
anga,aBi; scopul de baza al Codului, trebuie insa Hntotdeauna respectat%
14. Ce contine &eclaratia Consiliului superior al corpului privind punerea in aplicare si
insusirea cerintelor etice?
1". 0re$enta1i 3i explica1i cele % principii funda#entale prev2$ute 4n Codul etic na1ional al
profesionali3tilor contabili.
5rincipiile fundamentale sunt:
9 Integritatea
3n profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea sericiilor profesionale%
9 7biectiitatea
5rofesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita pre,udecati sau abateri,
conflicte de interese sau influentarea sa de ctre altii in priinta inclcrii obiectiitatii%
9 Competenta profesionala si bunaointa
5rofesionistul contabil trebuie s indeplineasca sericiile profesionale cu bunaointa, competenta,
asiduitate si are datoria permanenta de a9si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la
nielul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui sericiu
profesional competent, bazat pe ultimele eolutii din domeniul practicii, legislaiei si te$nicii%
9 Confidentialitatea
5rofesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dob+ndite in timpul
indeplinirii sericiilor profesionale si nu trebuie s utilizeze sau s diulge aceste informatii fCrC
autorizare clara si expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face
acest lucru%
9 Comportamentul profesional
5rofesionistul contabil trebuie s actioneze intr9o manier conform cu buna reputatie a profesiei si
s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia% 7b1igatia de a se abtine de
la orice actiitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de
anga,ati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg%
9 Respectarea normelor te$nice si profesionale
3n profesionist contabil trebuie s9si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu
normele te$nice si profesionale releante% 5rofesionistii contabili au datoria de a executa cu gri,a si
abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de
integritate, obiectiitate si, Hn cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta =dupa curn se a
edea in 'ectiunea : de mai ,os)% In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si
te$nice emise de:
9 I"AC =de ex% 'tandardele Intemationale de Audit)
9 Consiliul pentru 'tandarde Internationale de Contabilitate
9 !inisterul "inantelor 5ublice
9 C%E%C%C%A%R% si Camera Auditorilor "inanciari
9 4egislatia releantC
1%. 0rincipalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le diulge fara
autorizatie scris, in afar de cazurile c+nd obIigaia diulgarii este preazuta prin lege sau norme
reglementare%
1'. Ce intelegeti prin Supraveg5erea publica?
1*. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2--"+2-1-?
7rganizarea profesiei;
I Exercitarea profesiei;
I Interesul public;
I Educaie;
I 5arteneniatul sector public9sector pniat;
I 6ezoltarea sericiilor pentru membri;
I Actiitatea intemationalJ%
1,. 0re$entati structura si partile co#ponente ale codului etic national al profesionistilor
contabili.
'tructura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili:
K 5AR1EA A 9 A54ICA2I4L 1313R7R 5R7"E'I70IA1I47R C701A2I4I M in afara de cazul
cand s9a specificat cea contrar
'ecBiunea 1% Integritate Gi obiectiitate
'ecBiunea 8% Rezolarea conflictelor de eticC; asocierea
'ecBiunea (% CompetenBa profesionalC
'ecBiunea .% ConfidenBialitatea
'ecBiunea -% Actiitatea de consultanBC fiscalC
'ecBiunea &% Exercitarea profesiei peste $otare
'ecBiunea F% 5ublicitatea
K 5AR1EA 2 9 A54ICA2I4L 4I2ER 5R7"E'I70IA1I47R C701A2I4I
'ecBiunea :% IndependenBa
'ecBiunea ?% CompetenBa profesionalC Gi responsabilitCBile priind folosirea experBilor Gi
specialiGtilor
'ecBiunea 1)% 7norarii Gi Comisioane
'ecBiunea 11% ActiitCBi incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil
'ecBiunea 18% RelaBiile profesioniGtilor contabili cu clienBii
'ecBiunea 1(% RelaBiile cu colegii liber9profesioniGti contabili
'ecBiunea 1.% 5ublicitatea Gi cererea de ofertC de sericii
K 5AR1EA C 9 A54ICA2I4L 5R7"E'I70IA1I47R C701A2I4I A0;A#ANI
'ecBiunea 1-% Conflictul de loialitate
'ecBiunea 1&% 'pri,inirea colegilor anga,aBi
'ecBiunea 1F% CompetenBa profesionalC
'ecBiunea 1:% 5rezentarea informaBiilor

2-. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
'ursele de finantare ale CECCAR:
O 1axa de inscriere la examenul de EC si CA
O 1axa de inscriere in tabloul Corpului
O Cotizatii anuale asupra eniturilor
O 6onatii, anzari de publicatii proprii
O Alte enituri
21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate co#erciala pentru a deveni #e#bra a
Corpului?
5entru a deeni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
O 'a aiba ca obirect de actiitate exercitarea profesiei de expert contabil
O !a,oritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina ma,oritatea actiunilor
sau a partiloe sociale
O Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in ma,oritate dintre actionarii sau asociatii
experti contabili
O Actiunile sa fie nominatie si orice nou asociat sau actionarsa fie admis de adunarea generala%
22. Ce este 3i ce con1ine 0rogra#ul na1ional de for#are 3i de$voltare profesional2 continu2?
5rogramul naBional de formare Gi dezoltare profesionalC continuC se adreseazC tuturor membrilor
CECCAR Gi este desc$is tururor profesioniGtilor contabili din economie% 5rogramul9Cadru conBine
@pregCtirea profesionalC continuCD adresatC experBilor contabili Gi contabililor autorizaBi
profesioniGti membrii ai CECCAR Gi a tuturor profesioniGtilor contabili din economie Gi @pregCtirea
profesionalC iniBialCD pentru toate persoanele absolente ale examenului de acces la profesie Hn curs
de efectuare a stagiului%
5rogramul este structurat pe : domenii obligatorii ale actiitCBilor ce constituie preocupCri ale
profesioniGtilor contabili:
1) PnBelegerea Gi aplicarea 'tandardelor InternaBionale de Contabilitate,
8) Audit financiar,
() Contabilitatea financiarC,
.) Contabilitatea Gi control de gestiune,
-) "iscalitate,
&) Ealuare economicC Gi financiarC a Hntreprinderilor,
F) 5ieBe de capital,
:) 6octrinC Gi deontologie profesionalC%
5entru fiecare disciplinC 5rogramul este structurat pe ( niele: iniBiere, perfecBionare Gi aprofundare%
5entru perfecBionarea Gi aprofundarea cunoGtiinBelor Hn domeniile principale prezentate mai sus%
5rogramul se poate structura pe un numCr de 1. cursuri:
1) 5regCtirea declaraBiilor financiare,
8) InformaBia financiarC pentru management,
() !anagementul resurselor umane,
.) 'isteme informatice,
-) 4egislaBia afacerilor,
&) Impozitarea afacerilor,
F) !anagementul financiar,
:) Raportarea financiarC,
?) Auditul extern Gi intern,
1)) 'ericii de audit Gi de certificare,
11) !anagementul informaBiei Hn afaceri,
18) 5lanificarea Gi dezoltarea strategicC a afacerilor,
1() Raportarea corporatiC aansatC,
1.) !anagementul financiar strategic%
23. Ce intelegeti prin integritate?
3n contabil profesionist trebuie s fie 6RE51, 'I0CER si C7REC1 in realizarea sarcinilor
profesionale%
24. Ce intelegeti prin obiectivitate?
3n profesionist contabil trebuie sC fie imparBial Gi nu trebuie sC permitC pre,udecCBilor, confuziilor,
conflictelor de interese sau influenBelor nedorite sC interinC Hn raBionamentele profesionale sau de
afaceri%
2". Ce intelegeti prin co#petenta profesionala?
3n profesionist contabil are o datorie permanentC de a9Gi menBine cunoGtinBele Gi aptitudinile
profesionale la nielul necesar pentru a se asigura cC un client sau un anga,ator primeGte sericii
profesionale competente, bazate pe ultimele eoluBii din practicC, legislaBie Gi te$nicC% 3n
profesionist contabil ar trebui sC acBioneze cu prudenBC Gi Hn conformitate cu standardele te$nice Gi
profesionale aplicabile Hn furnizarea de sericii profesionale%
C7!5E1E01E4E 5R7"E'I70A4E =comentariu):
3n profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolarea unor atributii importante pentru care nu are formatia
sau sau experiena necesar% In asemenea situatii nu trebuie sa9si induca in eroare anga,atorul cu
priire la nielul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist%
2%. Ce intelegeti prin independenta?
Independenta reprezinta un ansamblu de mi,loace prin care expertul contabil demonstreaza
publicului ca isi poate exercita misiunea =sericiul profesional) intr9o maniera obiectia si corecta%
2'. Ce intelegeti prin co#porta#ent profesional?
3n profesionist contabil ar trebui sC se conformeze legilor Gi normelor releante Gi ar trebui sC eite
orice acBiune ce poate discredita aceastC profesie%
2*. Ce intelegeti prin respectul fata de nor#ele te5nice si profesionale?
5rofesionistul contabil trebuie sa9Gi HndeplineascC sarcinile profesionale Hn conformitate cu normele
te$nice Gi profesionale releante% 5rofesioniGtii contabili au datoria de a executa cu gri,a Gi abilitate
instrucBiunile clientului sau patronului Hn mCsura Hn care sunt compatibile cu cerinBele de integritate,
obiectiitate Gi, Hn cazul liber9profesioniGtilor contabili, cu independenta =dupC cum se a edea Hn
'ecBiunea 8?) de mai ,os)% Pn plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale Gi te$nice
emise de: I"AC, IA'2, C%E%C%C%A%R%, CA"R Gi legislaBia releanta%
2,. Ce se intelege prin co#petenta expertului contabil?
Competenta profesionala are dou componente de baz:
9 obtinerea;
9 mentinerea%
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze sericii
profesiona1e cu competenta, gri,a si s+rguinta si este obligat sa mentina in permanenta un niel de
cunostinte si de competen profesionalQatilde; care s ,ustifice asteptari1e unui client sau ale
anga,atorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele eolutii si noutati din practica
profesionala, din legislatie si te$nici de lucru%
6ob+ndirea cere:
9 inalt standard de pregatire general, urmatQatilde; de una specifica;
9 practica si examinare in subiecte profesionale semnificatie;
9 perioada de practica in domeniu%
!entinerea cere:
9 cunoasterea continua a eo1utii1or in profesia contabila =la niel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte releante);
9 adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale%
C7!5E1E01E4E 5R7"E'I70A4E =comentariu):
3n profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolarea unor atributii importante pentru care nu are formatia
sau sau experiena necesar%
In asemenea situatii nu trebuie sa9si induca in eroare anga,atorul cu priire la nielul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist%
3-. 6n ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?
Expertul contabil trebuie sC respecte secretul Gi caracterul confidenBial al informaBiilor la care a aut
acces Gi de care a luat la cunoGtinBC cu ocazia efectuCrii expertizelor contabile, trebuind sC se abBinC
de la diulgarea lor cCtre terBi, cu excepBia cazurilor Hn care a fost autorizat expres Hn acest scop sau
dacC are obligaBia legalC sau profesionalC sC facC o astfel de diulgare%
31. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autori$at?
RA'530':
5rofesia de expert contabil Gi de contabil autorizat se exercitC de cCtre persoanele care au aceastC
calitate, Hn condiBiile preCzute de 7rdonanBa ;uernului nr% &->1??. Gi 7rdonanBa ;uernului nr%
:?>1??:, cu respectarea principiului independenBei profesiei%
32. 6n ce consta diferenta intre expertul contabil si econo#istul salariat7 dintre contabilul
autori$at si contabilul anga!at?
RA'530':
Expertul contabil este persoana care a dob+ndit aceastC calitate, Hn condiBiile 7%;% nr% &->1 ??.,
a+nd competenBa profesionalC de a erifica Gi de a aprecia modul de organizare Gi de conducere a
actiitCBii econo9mico9financiare Gi de contabilitate, de a supraeg$ea gestiunea socieQnot;tCBilor
comerciale Gi de a erifica legalitatea bilanBului contabil Gi a conQnot;tului de profit Gi pierdere%
5rin urmare, ne gCsim Hn faBa unei arii de competenBe mult mai largi faBC de cea a unui economist
salariat; economistul este subordonat unui Gef ierar$ic Gi executC atribuBiile specifice fiGei postului
sCu% 6e asemeni, economistul este specializat Hn multe domenii: turism, sericii, mar/eting,
management, planificare, salarizare, financiar9contabil%
Expertul contabil este un economist, absolent al specializCrii financiar9contabile, independent faBC
de societatea comercialC% El nu primeGte, pentru lucrCrile executate, un salariu, ci un 707RARI3
preQnot;Czut prin contractul Hnc$eiat cu referire la misiunea sa%
Contabilul autorizat este persoana care a dob+ndit aceastC calitate
Hn condiBiile 7%;% nr% &->1??. Gi are capacitatea de a Bine contabilitatea Gi de a Hntocmi bilanBul
contabil% Contabilul autorizat, ca Gi expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat
de o entitate economicC%
Contabilul salarizat este subordonat Gefului ierar$ic Gi executC sarcinile ce Hi rein din fiGa
indiidualC% Rareori, Hn cazul unei Hntreprinderi mari, mi,locii, executC toate lucrCrile contabile% 6e
regulC, este specializat pe un sector al contabilitCBii%
Ca Gi economistul salariat, contabilul salariat rCspunde faBC de calitatea lucrCrilor executate, put+nd
fi stimulat ori penalizat de Geful Irar$ic sau la propunerea acestuia%
Expertul contabil, contabilul autorizat, c$iar dacC sunt independenBi, rCspund ciil Gi penal faBC de
Hntreprindere% 6e asemeni, ei pot pierde Hntreprinderea de client Gi, prin aceasta, sursa de enit%
In sc$imb, economistul Gi contabilul, salariaBi, pierd cu greu postul sau Hn urma unor proceduri
aneoioase%
I Este Hn discuBie starea de salariat al unei firme Gi al unui cabinet de experBi contabili sau de
contabili autorizaBi%
I 1rebuie fCcutC distincBia Hntre auditorii interni Gi cei externi, prin prisma independenBei%
I Economistul, contabilul profesionist salariat sunt anga,aBi Hn industrie, comerB, sectorul public,
HnCBCm+nt G%a%
I Contabilul profesionist independent este acela care efectueazC, unui client, Hn mod curent, lucrCri
de audit sau eidenBC contabilC, fiscalitate Gi alte sericii profesionale similare%
I Contabilul profesionist lucreazC independent =inclusi practicieni indiiduali, parteneri sau
corporaBie) Hn industrie, comerB, sectorul public, HnCBCm+nt G%a% Gi este membru ale unei organizaBii
afiliate I"AC%
33. Cine este expertul contabil?
RA'530':
Expertul contabil este persoana care a dob+ndit aceastC calitate Hn condiBiile 7rdonanBei =7%;% nr%
&->1??.) Gi are competenBa profesionalC de a erifica Gi de a aprecia modul de organizare Gi de
conducere a actiQnot;itCBii economico9financiare Gi de contabilitate, de a supraeg$ea
gestiuQnot;nea societCBilor comerciale Gi de a erifica legalitatea bilanBului contabil Gi a contului de
profit Gi pierderi%
Expertul contabil este specialistul care a dob+ndit cea mai HnaltC calificare Hn domeniul contabilitCBii
Gi care are acces neHngrCdit la efecQnot;tuarea tuturor lucrCrilor profesionale, inclusi erificarea Gi
certificarea situaBiilor financiare%
K Calitatea de expert contabil Gi de contabil autorizat se dob+ndeGte pe bazC de examen%
K 5entru a dob+ndi calitatea, se cer Hndeplinite cumulati mai multe condiBii%
K 5ot fi, la cerere, experBi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori Gi
conferenBiari uniersitari, doctorii Hn economie Gi doctorii docenBi cu specialitatea finanBe sau
contabilitate, HnsC cu Hndeplinirea condiBiilor Gi susBinerea unui interiu priind 0ormele de
organizare Gi funcBionare ale CECCAR%
34. Cine este contabilul autori$at?
RA'530':
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile 7%;% &->1??. si are capacitatea de a tine
contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil%
3". Cu# se obtine calitatea de expert contabil?
RA'530':
5rin examen% Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru
efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in ederea accesului la calitatea de expert
contabil si contabil autorizat%
9I Examen de admitere priind accesul =media minim F, nota pe discipline minim &)
9I'tagiu ( ani =tutore>sistem colecti, 8)) ore>semestruRpregatire deontologica si doctrina
profesionala)
9I Examen de aptitudini =examen scris, proba orala)
3%. Cu# se obtine calitatea de contabil autori$at?
RA'530':
5rin examen in trepte: acces, stagiu, examen priind pregatirea deontologica si doctrina
profesionala, examen de aptitudini% Ca si expertul contabil, dar cu tematica spcifica% 5entru accesul
la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice%
3'. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
RA'530':
a% 1inerea sau supraeg$erea contabilitatii 'i intocmirea bilantului contabil:
K acordarea asistentei priind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusi in cazul sistemelor
informatice;
K elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in
baza si cu respectarea normelor generale%
b% efectuarea de analize economico9financiare:
K analiza structurilor financiare;
K analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului inestit;
K te$nici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
K sistem de credit leasing, factoring etc%;
K determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
K elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
K elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
K asistenta in preenirea Si inlaturarea dificultatilor unitatii%
c% efectuarea de audit financiar contabil, ca:
K diagnostic9financiar;
K cresterea, rentabilitatea, ec$ilibrul si riscurile financiare;
K audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
K studii, asistenta pentru realizarea de inestitii financiare;
K audit si certificarea bilantului contabil%
d% efectuarea de ealuari patrimoniale:
K ealuari de bunuri si actie patrimoniale;
K ealuari de intreprinderi si de alori mobiliare pentru anzari, succesiuni, parta,e, donatii sau la
cererea celor interesati;
K ealuari de elemente intangibile%
e% efectuarea de expertize contabile:
K amiabile =la cerere);
K contabil9,udiciare;
K arbitra,e Hn cauze ciile;
K expertize de gestiune%
f% executarea de lucrCri cu caracter fmanciar9contabil, ca:
K Hntocmirea de situaBii periodice;
K consolidarea conturilor Gi bilanBului;
KHntocmirea de planuri de finanBare pe termen mediu Gi lung%
g%executarea de lucrCri cu caracter fiscal, ca:
K studii Gi consultaBii pe probleme de ordin fiscal;
K participarea la Hntocmirea Gi depunerea declaraBiilor fiscale;
K asistenBC Hn probleme de 1%<%A% Gi impozite;
K fiscalitate imobiliarC;
K asistenBC Hn aplicarea tarifului amal;
K asistarea contribuabilului cu ocazia erificCrilor%
$% efectuarea de lucrCri de organizare administratiC Gi informaticC;
K organigrame, structuri, definiri de funcBii;
K legCturi Hntre sericii, circulaBia documentelor Gi informaBiilor;
K analiza Gi organizarea fluxului informaBional;
K formarea profesionalC continuC;
K contribuBii la protecBia patrimoniului unitCBii;
K mecanizarea Gi automatizarea prelucrCrii informaBiilor, alegerea ec$ipamentelor;
K alegerea softurilor necesare%
3*. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autori$ati?
Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si ,uridice urmatoarele lucrari:
a) tine contabilitatea operatiunilor economico9financiare preazute in contract;
b) intocmeste bilantul contabil;
c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sa erifice si sa certifice bilantul contabil si sa
indeplineasca obligatiile preazute de lege pentru cenzorii numiti la societatile comerciale%
3,. Cu# se exercita profesia de expert contabil si de contabil autori$at?
RA'530':
'ocietatile de expertiza contabila au:
9 cel putin -1 T actionari experti contabili sau contabili autorizati c
9 cel putin -1T din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau
contabili autorizati, membri ai Corpului%
'ocietafile de expertiza contabila nu pot aea participari financiare in unitati patrimoniale
industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati ciile%
!embrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza
contabila%
'ocietatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte%
'ocietatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor
Corpului% Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului%
Anga,area raspunderii societafilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le
alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administratie si a celor de natura te$nica de
catre:
9 conducatorul =administratorul) societatii: drepturile administratie si sociale =de exemplu: fata de
banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc%), acesta dispunand de
semnatura sociala a societatii;
9 expertii contabili% contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura
cerintele de natura te$nica ale pr9priilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de
semnatura autorizata a conducerii societatii%
4-. Ce este C.E.C.C.A.R.?
RA'530':
C%E%C%C%A%R% este o persoana ,uridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii
contabili si cntabili autorizati, in conditiile preazute de 7%;% &->1??., modificata%
41. Ce se intelege prin calitatea de persoana !uridica a Corpului?
RA'530':
Corpul este infiintat cu statut de persoana ,uridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele
unei persoane ,uridice% 6upa Adrian <arlan, in lucrarea U6rept comercial si economic romanescU,
=cartea de curs nr% - al cursului U"ormare profesionala in domeniul comercialU, Editura !irton,
1imisoara, 1??:), la pagina 1., se arata, in legatura cu persoana ,uridica, urmatoarele:
U5ersoana ,uridica e o colectiitate de oameni, constituita in con9ditiile legii, care capata anumite
drepturi Si anumite obligafii necesare atingerii scopului lor U%
Elementele constitutie ale persoanelor ,uridice sunt =acelasi autor):
9 organizarea de sine 9 statatoare
9 patrimoniul propriu;
9 scopul determinat%
Aceste elemente le are si C%E%C%C%A%R%, are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la
drepturile si obligatiile care corespund scopuQnot;lui pentru care a fost infiintata =persoana ,uridica)
si capacitatea de exercitiu%
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere%
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institu,ii din Romania
si din afara tarii%
9 Relatiile cu bugetul directe;
9 Are cont in banca;
9 Intocmeste b%%c%;
9 7rganizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potriit legii;
9 ;estioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusi pe cel dat in administrare operatia
filialelor;
9 Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul =interne si
externe)%
42. Ce se intelege prin autono#ia Corpului?
RA'530':
Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in
actiunile sale =6EV) % Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in
profesie; aceasta presupune nesubordonarea reunei autoritati%
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat reunui organism statal%
6impotria, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de
exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze
competenta si moralitatea membrilor sai% 5rin organele alese, Corpul este reprezentat in fata
autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si ,uridice din tara si din
strainatate% Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate
de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul actiitatii
Corpului%
43. Care este organi$area CECCAR?
RL'530':
'ediul central al Corpului este Hn municipiul 2ucureGti% Corpul ExeperBilor Contabili Gi Contabililor
AutorizaBi din Rom+nia are filiale fCrC personalitate ,uridicC Hn fiecare reGedinBC de ,udeB Gi Hn
!unicipiul 2ucureGti% CECCAR este astfel organizat Hnc+t sC9Gi poatC Hndeplini atribuBiile de
organism de autoreglementare%
4A 0I<E4 CE01RA4
7rgane de decizie =legislati) 7rgane de execuBie
ConferinBa 0aBionalC
Consiliul 'uperior
2iroul permanent
5reGedintele Corpului
'ecretariatul ;eneral
'ectoare
'ecBiuni, comisii Gi departamente
4A 0I<E4 6E "I4IA4L
Adunarea ;eneralC
Consiliul filialei
2iroul 5ermanent
5reGedintele filialei
'ecretariatul filialei
'ectoare
'ecBiuni
'3R'A: R%7%"% al CECCAR, Hn Cartea expertului contabil Gi al contabilului autorizat, CECCAR,
2ucureGti, 8))1
44. Ce este Etica?
RL'530':
E1ICLW GtiinBa care se ocupC cu studiul teoretic al alorilor Gi
condiBiei umane din perspectia principiilor morale Gi rolul lor Hn iaBa socialC; totalitatea normelor
de conduitC moralC, corespunzCtoare unui domeniu, unei actiitCBi sau unei colectiitCBi%
E1ICA este strCinC dictaturii Gi centralismului; ea este specificC
democraBiei, deoarece democraBia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii
etice, astfel se poate aluneca spre anar$ie Gi dezordine%
4". Ce sunt serviciile profesionale?
RL'530':
7rice sericiu care cere aptitudini contabile Hnrudite, prestat de un contabil profesionist:
'ericii de contabilitate
Audit
"iscalitate
ConsultanBC managerialC
!anagement financiar
'ericiu M o muncC prestatC Hn folosul sau Hn interesul cuia, dar potriit normelor Gi regulilor profesiei
prestatorului;
9Hndeplinirea unei Hndatoriri faBC de cinea%
4%. Care sunt caracteristicile esentiale ale profesiei contabile?
RL'530':
Caracteristicile esenBiale ale unei profesii contabile sunt:
- deBinerea unei competenBe intelectuale specifice,
obBinutC prin formare Gi HnCBCm+nt;
- respectarea de cCtre membri a unui ansamblu de alori
Gi de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se referC la obiectiitate;
- recunoaGterea unei datorii izai de public, Hn ansamblu%
3neori datoria membrilor, izai de profesiunea lor Gi de public, poate fi Hn contradicBie cu interesul lor
personal pe termen scurt, sau cu obligaBiile lor de loialitate, izai de anga,ator%
Nin+nd seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale naBionale sC defineascC
regului de rticC pentru membrii lor, Hnc+t sC garanteze o calitate optimC a sericiilor Gi sC pCstreze
Hncrederea publicului Hn profesie% 5rofesia contabilC liberalC este bazatC pe moralitate ireproGabilC, pe
independenBC, pe GtiinBC Hn profesie, pe competenBC%