Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Texte de granita
- caracter non-fictional
- referent real
- functia informativa si estetica
- marci stilistice si subiective ( propozitii incidente , Dativ etic , marci ale eului liric
- discurs personalizat ( jurnal personal , memorii sau eseu literar )
3. Texte literare
- caracter fictional
- referent fictionala
- instanta de comunicare este reala si fictionala
- functia principala este poetica ( stilistica sau estetica )
- scopul comuncarii este estetic
- limbaluj este artistic cu rol stilistic
- sunt prezentate calitati particulare ale textului
- sunt prezente registre stilistice diferite ( figurile de stil )
T!"# D$ T$%T$ ( )
&. Text argumentativ ' are o ipotez() tez( - propozi*ie care exprim( ideea de baz( cu valoare
de a+dev(r. fn con*inutul textului se afl( argumentul) argumentele ,i exemplul) exem-plele.
Discursul argumentativ con*ine indicatori de argumen-tare. pentru c(, deoarece, de aceea,
/ntruc0t, deci, a,adar ,i se /nc1eie printr-o propozi*ie cu rol de concluzie. "n text nu este
argumentativ dac(2
- propozi*ia care exprim( ideea de baz( nu este urmat( de alte informa*ii /n text care s( o
sus*in( /n mod conving(tor.
- nu este identificabil( propozi*ia cu rol de concluzie.
- nu sunt prezen*i indicatorii de argumentare ,i nici conectorii.
Textul argumentativ poate fi folosit /n urm(toarele tipuri de texte2
a. texte specifice2 eseuri, articole, discursuri, pamflete, polemici, scrieri filosofice.
b. texte unde poate ap(rea argumenta*ia2 expuneri, prezent(ri de carte, prezentarea unei
lucr(ri, editoriale, cronici, comentarii de pres(, dezbateri, mese rotunde etc.
3copul textului argumentativ este de a convinge) a persuada.
!ozi*ia lectorului) a receptorului2 reflexivitate ,i spirit critic sau receptare afectiv(,
complicitatea receptorului cu emi*(torul (acceptarea opiniilor).
2. Text descriptiv (de tip defini*ie).
Discursul de tip defini*ie porne,te de la /ntrebarea ce /nseam-n( ceva, ce reprezint(, ce este4
Defini*ia se compune dintr-un ansamblu de propozi*ii care analizeaz( /n*elegerea unui termen,
a unui concept, a unei no*iuni. /n func*ie de raportul obiectiv) subiectiv, defini*iile pot fi2
- teoretice ' fac apel la o teorie ,tiin*ific( sau la o concep*ie general( despre lume. Tonalitatea
este neutr(.
- persuasive ' urm(resc inducerea unei atitudini favorabile sau defavorabile definitului. 5el
care define,te intervine /n text prin diverse m(rci ale subiectivit(*ii. Tipuri de texte /n care
sunt folosite defini*ii2 dic*ionare, manuale, pros-pecte.
3. Text descriptiv (alte tipuri de descriere). 6ocalizarea (cine vede4) determin( tipul descrierii2
- subiectiv(2 prezen*a implicit( sau explicit( a naratorului.
- obiectiv(2 efectul documentar.
/n acest context, descrierea poate fi2
- contemplativ(, liric( - un peisaj /n acord cu o stare de spirit.
- critic(, satiric(, admirativ( - portretul.
- realist( - are func*ie narativ(, subliniind psi1ologia personajului.
- poetic( - anticipeaz( o ac*iune printr-o serie de semne distinctive.
Tipuri de texte literare (proz(, portret, poezie) ) texte de gra-ni*( (memorii, jurnale).
7. Text informativ ' transmite un mesaj /ntr-o manier( organizat(, ierar1izat(. 3e poate
combina cu texte de tip explicativ, descriptiv sau argumentativ. nforma*iile transmise nu
vizeaz( stabilirea unei concluzii. /ntreb(rile care evi-den*iaz( specificul textului sunt2 Despre
ce se informeaz(4, 5ine4. 5e4, "nde4. 5um4, De ce4
8(rcile lingvistice /nt0lnite des2
- estomparea complet( a emi*(torului - ton neutru.
- folosirea cu preponderen*( a timpului prezent.
- lexic specific domeniului tematic.
- prezen*a unor articula*ii care introduc cronologia (mai /nt0i, apoi, pe urm().
Tipuri de texte2 articole de pres(, anun*uri, manuale.
9. Text injonctiv ' indic( un mod de ac*iune, un mod de /ntrebuin*are a unui produs. con*ine
un set de informa*ii despre produsul)fenomenul a c(rui folosin*()/ntrebuin*are o indic(. Tipuri
de texte unde se folose,te2 re*ete de buc(t(rie, pros-pecte pentru medicamente, instruc*iuni de
instalare)de folosin*( a aparatelor, publicitate. !ozi*ia lectorului2 docilitate sau spirit critic.
:. Text explicativ ' text cu baz( informativ(, /n care emi*(torul dore,te s(-l fac( pe receptor
s( /n*eleag( un fenomen, o problem(. 3e intersecteaz( cu textul informativ, descriptiv sau
argumentativ. /ntreb(rile care eviden*iaz( textul explicativ2 5e se explic(4, 5ine4, De ce4
Tipuri de texte2 manuale;,colare, texte ,tiin*ifice.