Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie i tiine ale ducaiei


!tensia N"s"ud
#peciali$area% Pedagogia nvmntului primar i precolar
For&a de 'nv""&(nt% )*
+nul universitar ,-./0,-.1, Anul III, se&estrul *
C A T A L O G
Cantec Numele i prenumele2. Alb T. (cs.Spnu) Doinia

.,3 Alexi T. Andreea

1, Andreica G. Gabriela

24 Ani N. Oana

15 Ani O. Ancua

./3 Balan S. Tania Raluca

.,3 Belei V. Valeria oana

6- Bodea D. !i"ia #laudia

6. Bo$a %. Adriana Ancua

// Bu&bu (Gro'a) #ris$ina !i"ia

./3
B(RD()OS . %ARA
DO%N#A

2- Burdu*os N. Adriana %aria

25 #andale A. (cs Boldi+) %aria

.-,
#),-AN A.D. !ARSA
BAN#A

3/ #*iu'an .#. Teodora

/2
#odu . ( cs. Gurean)
Vic$oria


62
#OSTN V. VA!,NTNA
NASTASA

/4 #rcan !. !enua

// #ris$urean . (cs Ani) oana

44 D.S#.!,S#( N. ,!,NA

.-. Deac . (Sila+i) !enua

.-, Dea/ . Alexandra 0lorina

/3 D,%AN R.. AN(-A

1, Doboaca %. Diana %aria

// 0ilipa+ V. 1aula 0lorina

/4
0l&nd D.(cs. !a$colic)
Daniela oana

15 0lore . (cs Ru) oana

2- 0(!O1 A. ,N2O !D2O

./3 Gu'u . Ana&aria Sabina

.-.
)A!%AG) N. AN#A
%)A,!A

.,2 anco 3. Raluca Gianina

.-,
enciu (0a'a/as) A.. ulia
Anca

14 o"u G. Anua

.-/ s$ra$e S. !ucreia 0lorica

6- %an4a . %i*aela %aria

1, %arinescu %. Ana&aria

,13 %e+$er G. Bianca Ger4iana

,6 %i*ali A. Aurel

/4 %i*era (#rbune) #$lina

1/ %5n'a$ N. Sil"ia Nicole$a

34 %i$i$ean . onela

2. %i$i$ean !.D. Raluca %i*aela

1, %OS,AN D. ADRANA

1. %oisil %. Ancua %aria

14
%O!DOVAN (#.S.0!1)
S. N#O!,TA TA!DA

24
%oldo"an A. 1op Anca Oana

23 %ure+an G. %ariana

.46 %u$*i G. !enua6Do&nia

1, Ne4ru+ier 0. ,s$era !ucreia

62 Nu+7elean T. %ioara ulia

44 Olari G. ,leonora onela

.,2 1ane+ ,. %arina Alexandra

.-/ 1"lean A. leana

2. 1e$eleu #.D. onela #ris$ina

,13
18R9A ,. A!,:ANDRA
OANA

.-/ 1op A. Ana6#ris$ina

3/ 1op A. ,s'$er ,r'sebe$

44 1O1 B.,. %AGDA R,B,#A

15 1op #. ,rsilia #odrua

1, 1op . !ucia6Aurelia

23 1op %. Ana&aria Vic$oria

6. Rai V. Gabriela

42 Sabo %B. 0la"ia

62 Sc*a$' V. %aria Diana

2-
Scu$urici Dorin

6.
Sidor V. (cas.(rsa) Anua
Adriana

.2,
S5n4eor'an T. Ana&aria
!arisa

66 Suldac A. !i4ia

14 Tara %. %irela Ancua

54 Tu$ . Nicole$a Alina

.,2 Ter+ans'/i 0. #a$ia ,&anuela

42 Ti$ieni D. Daniela onela

.-2
(R#(; S.. G,ORGANA
ON,!A #RNA

..4
(R,#), . A!NA6
DAN,!A

2.
VARVAR A.!(#R,-A