Sunteți pe pagina 1din 515

CATEHEZE

LEC}II DE RELIGIE CLASELE VXII


Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ioale a Ro!"iei#
Cos!a$ Sori
Cate%e&e# lec]ii 'e reli(ie )etr* clasele VXII Vol+ ,-
Sori Cos!a Carasebe.# Baatica$ /00,
1,2 )+3 /2 c!
ISBN 4567482297575
/8:051+61;
E'it*ra Baatica /00,
ISBN 4567482297575
Cosilier e'itorial# Petr* C<li
Pr+ Pro=+ Dr+ Sori Cos!a
CATEHEZE
LEC}II DE RELIGIE CLASELE VXII
E'i]ia a II7a re>i&*it< .i a'<*(it<
Vol+ I
E'it*ra Baatica
Carasebe. /00,
? Toate 're)t*rile as*)ra acestei c<r]i s*t re&er>ate a*tor*l*i+
Re)ro'*cerea ite(ral< sa* )ar]ial< a te@t*l*i sa* a il*stra]iilor 'i
aceast< carte este )osibil< *!ai c* acor'*l )realabil al a*tor*l*i+
Co)ierea .i !*lti)licarea s*t iter&ise+
Si!]<!ite 'e a=ec]i*e .i )re]*ire 'isti.ilor .i
(eero.ilor !ei 'isci)oli .i =ra]i Atr* Hristos#
Ar%i!+ NiBo'i! Bibar]$ Ar%i!+ Nicolae I*%o.$
Preot Casia Cetea .i Preot Corel A>ra!esc*$
'i Statele Dite ale A!ericii$ )etr* cotrib*]ia
!aterial< ce .i7a* a'*s7o la a)ari]ia acestei
c<r]i+
Escrie$ Doa!e$ *!ele lor .i A Cartea
Vie]ii TaleF
6
I
Lec]ii 'e reli(ie Pre=a]<
5
Pre=a]<
77 N GPERA HINTDIRII$ A><]<t*ra 'es)re c*>"t*l l*i D*!e&e*
costit*ie *a 'itre cele trei sl*Jiri )e care le7a A!)liit H"t*ito
r*l Hristos .i )e care le7a Acre'i]at Bisericii+ E >irt*tea acestei
!o.teiri$ 'e la Ace)*t*rile ei .i )"< ast<&i$ Biserica Grto'o@< * s7a
A'e)<rtat 'e la !eirea ei s=i]itoare .i A><]<toreasc<+ A)ostolii .i *r!a.ii
acestora$ e)isco)ii .i )reo]ii$ a* =ost A'e!a]i 'e Es*.i Hristos H"t*ito7
r*l la A><]<t*r< .i )ro)o><'*ire# KHer("' A><]a]i toate ea!*rile+++L
:Ht+ /8$ ,8;+ Dease!eea$ S=i]ii P<ri]i a* coti*at !isi*ea a)ostolic<
a cate%i&<rii$ socoti'7o 'atorie =*'a!etal< a sl*Jirii Bisericii+ S=+ Ioa
G*r< 'e A*r s)*ea A acest ses# KE a=ar< 'e )il'a )ri =a)t<$ )reo]ii 7a*
'ec"t * si(*r !iJloc$ o si(*r< cale 'e >i'ecare# A><]<t*ra c* c*>"7
t*lL :MDes)re )reo]ieN$ )+ 44;+ H*lti)lele .i >ariatele e>oi )e care le
tra>ersea&< Biserica$ e obli(< la e@)*erea A><]<t*rii 'e cre'i]< A acor'
c* realit<]ile A coti*< tras=or!are a istoriei )e care o )arc*r(e!+
Tr<i! Atr7o societate sec*lari&at< ce are e>oie s<7.i re'esco)ere
i'etitatea cre.ti< a!ei]at< 'e li)sa e'*ca]iei reli(ioase 'i )erioa'a
co!*ist<$ iar A &ilele oastre 'e )erce)]ia =<r< 'iscer<!"t a o7>alorilor
Gcci'et*l*i+ E acest cote@t cate%e&a are * rol =*'a!etal A =or!area
co.tii]ei reli(ioase$ A A><]area a'e><r*rilor 'e cre'i]<$ =ii' %ot<r"toare A
e'*ca]ia cre.ti< a oii (eera]ii+
A*tor*l$ Pr+ )ro=+ *i>+ Dr+ Sori Cos!a$ este rec*osc*t A )*blicistica
teolo(ic< ro!"easc< c* acti>it<]i re!arcabile A 'o!ei*l cate%e&ei$ !*lte
'itre ele =ii' icl*se A )a(iile )resti(ioaselor re>iste e)ar%iale 'e la
Sibi*$ Ti!i.oara .i Craio>a+ Pro=esor la Se!iar*l Teolo(ic 'i Carasebe.
ti!) 'e 69 'e ai$ ca'r* *i>ersitar re!arcabil la Cac*ltatea 'e Teolo(ie
'i Ti!i.oara .i la Sec]ia 'e Teolo(ie 7 Istorie 'i Carasebe.$ Pr+ Pro=
Sori Cos!a a 'e!ostrat talet .i >oca]ie 'e 'asc<l$ care c*!*late c* o
)re(<tire 'e s)ecialitate 'e e@ce)]ie$ a* =<c*t 'i Prea C*cericia Sa *
re'*tabil )ro=esor al A><]<!"t*l*i teolo(ic ro!"esc+ Pe l"(< alte
>aloroase l*cr<ri$ cate%e&ele s*t ro' al *ei !*ci asi'*e la cate'ra
Se!iar*l*i Teolo(ic 'i Carasebe.$ aici =ii' create$ A!b*<t<]ite .i
)er=ec]ioate )er!aet )ri )ractica ele>ilor$ a )reo]ilor .i A co=or!itate
c* )rici)iile .tii]i=ice A >i(oare+ Pri!a e'i]ie a cate%e&elor a)are A
E'it*ra E)isco)iei Ara'*l*i A ,44/ .i c*)ri'e ,/0 'e cate%e&e$ iar a
'o*a e'i]ie$ cea 'e =a]<$ a)are ac*! c* o te!atic< 'i>ers<$ KA!b*<t<]it< .i
a'<*(it<L$ '*)< c*! As*.i a*tor*l o !<rt*rise.te+ Cartea c*)ri'e /,0
cate%e&e .i a! )*tea s)*e c< aco)er< Atrea(a )ro(ra!< .colar< 'i
A><]<!"t*l )re*i>ersitar+ Cor!a A care este )re&etat< o =ace accesibil<
t*t*ror celor 'orici s< 'esco)ere A><t<t*ra Bisericii+ Este 'eo)otri><
=olositoare )reo]ilor$ 'asc<lilor 'e reli(ie$ A><]<ceilor A ale teolo(iei :ele>i
se!iari.ti .i st*'e]i teolo(i; .i * A *lti!*l r"' cre'icio.ilor+
Biec*>"t<! a)ari]ia acestei l*cr<ri .i osteeala a*tor*l*i$ <'<J'*i' ca
l*crarea 'e =a]< s< A.i (<seasc< rost*l .i =ialitatea )ri r<s)"'irea .i
*tilitatea ei c"t !ai lar(<+
O Dr+ La*re]i* Stre&a$ E)isco)*l Carasebe.*l*i
8
Lec]ii 'e reli(ie C*>"t*l a*tor*l*i
4
C*>"t*l a*tor*l*i
77C* aJ*tor*l l*i D*!e&e* '<! s)re a >e'ea l*!ia ti)ar*l*i cea 'e a 'o*a e'i]ie$
A!b*<t<]it< .i a'<*(it<$ a Cate%e&elor+
Pri!a e'i]ie a a)<r*t A ,44/ la Ara'$ c* biec*>"tarea e)isco)*l*i c<rt*rar Dr+
Ti!otei Se>ici* al Ara'*l*i$ *a 'i cele !ai 'istise )ersoalit<]i ale >ie]ii oastre
biserici.ti+
N* este i*til s< !<rt*risesc c< )*blicarea cate%e&elor !ele a )orit 'i
ii]iati>a Ealt Prea S=i]it*l*i Dr+ Nicolae Corea*$ !itro)olit*l Baat*l*i$ care
A )erioa'< co!*ist< =ii'$ !i7a creat s)a]i* A =iecare *!<r al re>istei
KHitro)olia Baat*l*iL$ ti!) 'e ,0 ai :,48,,44,;$ )etr* )*blicarea c* re(*7
laritate a cate%e&elor+
H7a! b*c*rat a)oi 'e bie>oitoarea )ri!ire a cate%e&elor 'i )artea celei !ai
)resti(ioase .i r<s)"'ite )*blica]ii biserice.ti$ KTele(ra=*l Ro!"L$ care A a)roa)e
=iecare *!<r a icl*s .i c"te o cate%e&<+
Alt< )arte a cate%e&elor a* =ost )*blicate c* re(*laritate 'e re>ista KHitro)olia GlteieiL
s*b =or!a KC*>"t 'e A><]<t*r<L+
Se c*>ie ac*! !ai !*lt 'ec"t o si!)l< !*l]*!ire$ s< a)recie! A]ele)ci*ea
celor care a* re*.it Atr7o )erioa'< co!*ist<$ care Atre]iea o Kar!at<L 'e acti>it<]i
)etr* c*lti>area ateis!*l*i$ s< )*blice c*>ite 'e istr*ire .i At<rire a cre'i]ei
cre.tie+
P*blicarea cate%e&elor A ti!) !i7a o=erit )osibilitatea 'e a le >eri=ica e=icie]a .i 'e a
le a'*ce c*>eitele A're)t<ri at*ci c"' le7a! a'*at A >ol*!+ Desi(*r$ a! a>*t
)osibilitatea 'e a le >eri=ica A ca'r*l **i )ro(ra! siste!atic or(ai&at 'e )ractic<
o!iletic< .i cate%etic< 'es=<.*rat la )aro%iile A>eciate se!iar*l*i teolo(ic 'i
Carasebe.$ *'e a! acti>at !ai !*l]i ai$ c"t .i a *ei )ro(ra!e cate%etice
te!eiic .i J*'icios coce)*te la i>el*l Atre(ii Ar%ie)isco)ii a Ti!i.oarei$ A
aceea.i )erioa'< co!*ist< atee+++
La re'actarea cate%e&elor a! a>*t A ate]ie cele 'o*< As*.iri 'i'actice ce
sta* la ba&a *ei istr*c]ii e=iciete# claritatea .i 'istic]ia+ Cei >ec%i s)*ea* )e
b*< 're)tate c< *!ai acel 'asc<l >a re*.i s< A>e]e bie )e ele>i$ care )oate
'isti(e bie i'eile *ele 'e altele A 'e&baterea *ei te!e# KBee 'ocet P*i bee
'istiP*itL :E>a]< bie *!ai cel ce 'isti(e bie;+ Deci sco)*l A><]<rii este
acela 'e a l*!ia !itea .i 'e a c*lti>a iteli(e]a$ acest obiecti> ese]ial =ii'
asi(*rat 'e 'isti(ere$ =ii'c< ea stabile.te or'iea ("'irii+ KCie 'isti(e 'i=erite
)*cte 'e >e'ere$ s)*e Hi%ai Ralea$ Asea!< c< le a.ea&< Atr7o or'ie$ le
s*bor'oea&< Atr7o ierar%ie$ le 'is)*e ase!eea ar%itec]ilor$ Atr7* )la ii]ial+
Cie )erce)e >aria]ia * o )oate )erce)e 'e&or'oatL :Scrieri 'i trec*t A =iloso=ie$
=+a+ )+ /46;+
Petr* ca !aterial*l e@)*s A cate%e&e s< aibe claritate .i 'istic]ie$ a! *tili&at
!o!etele lo(ico )si%olo(ice$ la re'actarea cate%e&elor 'o(!atice+ N* e (re*
'e costatat c<$ ecesit"' * (ra' !<rit 'e A]ele(ere .i c*oa.tere$ aceste cate%e&e
)reti' !ai !*lt< isiste]< lo(ic<$ ele treb*i' s< )lece )ri =or!a itro'*cti><
'e la cocret la abstract$ c*l!i"' c* (eerali&area$ care Asea!< e@)*erea
Atr7o si(*r< )ro)o&i]ie a A><]<t*rii 'e cre'i]<$ sa* a 'o(!ei Bisericii+
Colosirea !o!etelor lo(ico )si%olo(ice e>it< A><]<!"t*l !ecaic$ 'ar
'e>i orec*! ri(i'e re=eri'*7se *!ai la ("'ire .i !ai )*]i la a=ecti>itate$ ori
aceasta 'i *r!< este %ot<r"toare A !aterie 'e reli(ie+ Ca *r!are$ rest*l cate%e&elor
,0
Lec]ii 'e reli(ie
le7a! l<sat !ai K'estiseL$ *r!<ri' claritatea .i 'istic]ia )ri re'*cerea *!<r*l*i
!o!etelor lo(ico )si%olo(ice+ Re=eri'*7se la ecesitatea re'*cerii acestora 'i
)la*l *ei lec]ii 'e reli(ie$ Petr* Barb* re!arca Ac< la Ace)*t*l secol*l*i al XX7lea# KE
bro.*ra !ea MQcoala !o'er< .i Reli(i*ea la oiN :,4,9; a! &is 'es)re )rici)i*l
tre)telor =or!ale$ )rel*at '*)< &illeriei .i acce)tat$ =ii' )rea (eerali&at la oi .i A
Cate%etica !ea c< este M)rea e!]esc$ 'eci !i(<los )etr* ca)*l !ai 'e.te)t al
ro!"a.*l*iN .i a! !ai &is c< la tratarea !ateriei istorice .i abstracte 'e reli(i*e 'e
Qte=a Velo>a$ =ala )e'a(o(ilor o.tri$ Mare !eto'*l s<* )ro)ri*$ care 'i=er< 'e
tre)tele =or!ale ale &illerieilor .i '*)< )<rerea !ea este s*)eriorN+ Acest !eto' este
a)roa)e si(*r*l a'o)tat A .colile 'i =ost*l re(at .i a Ace)*t s< )<tr*'< .i la oi+++L+
La re'area cate%e&elor !orale c* )ri>ire la 'atoriile siteti&ate A !area
)or*c< a i*birii$ )etr* a 'e)<.i ri(i'itatea e@)*erii te!ei$ le7a! Aca'rat Atr7o
)erico)< e>a(%elic< a'ec>at<$ 'e *'e )ot =i *.or 'e'*se+
La alc<t*irea cate%e&elor )ri>i' Istoria bisericeasc< *i>ersal< .i Istoria
Bisericii orto'o@e Ro!"e a! =olosit !a*alele er*'i]ilor )reo]i )ro=esori# Dr+ Ioa
R<!*rea* .i res)ecti>$ Aca'+ Dr+ Hircea P<c*rari*+
Qi Ac< o )reci&are ese]ial<# !aterial*l )re&etat A carte este o realitate
Kbr*t<L+ El treb*ie !o'elat )etr* a )ri!i >ia]<$ )ri !o'*l A care cel ce >a )re'a .i7
l As*.e.te$ Al e@)*e .i Al a)lic<+ E >orba 'e 'i=ere]a )e care se i!)*e s< o =ace! Atre
c*>"t*l scris .i c*>"t*l >orbit+ C*>"t*l scris treb*ie ea)<rat trec*t )ri s*=let*l cel*i
ce7l e@)*e ca .i c*! i7ar a)ar]ie l*i$ ca .i c*! ar >ei 'i )artea l*i+++ Dac< e@)*e
c*>"t*l alt*ia$ * >a re*.i s< =ie el As*.i at*ci c"' )re'< lec]ia+++ Qti! a)oi c"t<
i!)orta]< acor'a Cericit*l A*(*sti ecesit<]ii a'a)t<rii la a*'itori* at"t A )re'ic<$ c"t .i
A cate%e&<+ A'ic<$ a'a)tarea la >"rst<$ la =o'*l a)erce)ti>$ la s)eci=ic*l )si%olo(ic$ etc+
De o i!)orta]< 'eosebit< )etr* e=icie]a orelor 'e reli(ie este it*i]ia$
a=ec]i*ea )ro)*<tor*l*i$ acti>is!*l ele>ilor .i )*erea A )ractic< a c*o.ti]elor
'ob"'ite+ Dac<$ 'e )il'<$ lec]ia re=eritoare la c<l<toriile !isioare ale S="t*l*i
A)ostol Pa>el * este )re'at< '*)< %art<$ sa* 'ac< lec]ia re=eritoare la !<<stirile
'e )e teritori*l ]<rii oastre este li)sit< 'e 'ia)o&iti>e$ sa* cel )*]i 'e il*strate$
acestea >or =i lec]ii e.*ate 'i start+++ A)oi$ 'ac< lec]iile * s*t )re'ate c* a=ec]i*e
.i !ai ales 'ac< c*o.ti]ele * s*t tras)*se A )ractic<$ a'ic< 'ac< * A'e)liesc
.i rol*l e'*cati> al A><]<!"t*l*i reli(ios$ at*ci ele r<!" liter< !oart<$ li)sit<
'e =ialitate+++ Deci$ c"t !ai !*lt< )artici)are la >ia]a Bisericii$ c"t !ai !*lt<
r*(<ci*e$ c"t !ai !*lt< c"tare reli(ioas<$ cocerte reli(ioase$ )iese 'e teatr*
Aaitea S=itelor Pa.ti sa* a Cr<ci**l*i$ or(ai&area e@c*rsilor la !<<stiri$
>i&itarea bisericilor .i a altor !o*!ete istorice c* caracter reli(ios a=late A
A!)reJ*ri!i+++ E><]<t*ra treb*ie s< =ie >ia]< A Hristos )ri D*%*l S="t$ iar >ia]a
'*%o>iceasc< s< se 'e&>olte eAtrer*)t )ri a'"cirea a'e><r*rilor 'e cre'i]<+
E><]<t*ra .i tr<irea cre.ti< * se )ot 'e&>olta 'ec"t A si!bio&<F Iar )ro=esor*l
:)reot sa* laic; treb*ie s< )re!ear(< c* e@e!)l*l >ie]ii l*i# Ke@e!)la tra%*tLF+++
E s="r.it$ 'oresc s< e@)ri! sicere !*l]*!iri Prea S=i]it*l*i Dr+ La*re]i*
Stre&a$ e)isco)*l Carasebe.*l*i$ )etr* b*<>oi]a 'e a7!i =i Acre'i]at cate'ra
'e Cate%etic< la reacti>ata Cac*ltate 'e Teolo(ie 'e aici+ C*osc !eritele 'eosebite
ale Aaita.*l*i !e* A 'o!ei*l Cate%eticii$ Dr+ Petr* Barb*$ =a)t care !< obli(<
ca A aii )e care D*!e&e* !i7i >a %<r<&i la cate'r<$ s< !< str<'*iesc s< =i* )e
*r!ele l*i+
Datoria cre.ti*l*i
,,
77
Datoria cre.ti*l*i 'e a c*oa.te 'rea)ta
A><]<t*r< a Bisericii
I+ Pre(<tirea a)erce)ti><
Biserica )e care Do!*l a c".ti(at7o Kc* sc*!) S"(ele S<*L :Ca)te
/0$ /8; .i a Ate!eiat7o la Cici&eci!e )ri )o(or"rea S="t*l*i D*%$
ca s< =or!e&e Tr*)*l S<* taiic :I Coritei ,/$ /5;$ re)re&it< Kst"l)*l
.i te!elia a'e><r*l*iL :I Ti!otei 6$ ,1; !"t*itor+ Biserica cea KDaL$
a'ic< cea 're)t!<ritoare$ K&i'it< )e te!elia A)ostolilor .i a )roorocilor$
)iatra cea 'i ca)*l *(%i*l*i =ii' As*.i Iis*s HristosL :E=esei /$ /0;
este Ksl<>it<$ ea>"' )at<$ ici &b"rcit*r<$ sa* altce>a 'e acest =el$ ci
este s="t< .i =<r< )ri%a<L :E=esei 1$ /5;+ Ea )<strea&< c* =i'elitate .i
c* s=i]eie KC*>itele Vie]iiL :Ioa 9$ 96;$ A><]"'*7i )e cre'icio.i
s< )<&easc< toate c"te Do!*l a )or*cit .i a A><]at :Hatei /8$ /0;+
II+ A*]area te!ei
Ca !e!bri ai Bisericii Grto'o@e$ a>e! 'atoria s< c*oa.te! A><]<t*ra
)e care Biserica o )<strea&< .i e7o tras!ite s)re 'ob"'irea !"t*irii+
III+ Tratarea
Vo! *r!<ri te!ei*rile care i'ic< ecesitatea ca to]i cre'icio.ii s<
c*oasc< A><]<t*ra Bisericii )e care o !<rt*risesc .i )ri care aJ*( la
!"t*irea s*=let*l*i+
,+ E><]<t*ra Bisericii are * caracter 'i>i$ Atr*c"t ea re)re&it<
Desco)erirea sa* Re>ela]ia l*i D*!e&e*+ Cartea S="t< e arat< c<
KA !*lte r"'*ri .i A !*lte c%i)*ri (r<i' D*!e&e* o'iioar<
)<ri]ilor o.tri )ri )rooroci$ A &ilele acestea 'i *r!< e7a (r<it o*<
)ri Ci*l$ care =ii' str<l*cirea sla>ei .i c%i)*l Cii]ei L*i .i ]i"'
toate c* c*>itele )*terii Sale$ =<c"' )ri Sie As*.i c*r<]irea )<catelor
oastre+++L :E>rei ,$ ,76;+ Biserica asistat< 'e D*%*l S="t este
)<str<toarea =i'el< a A><]<t*rii Do!*l*i$ ca .i a %ar*l*i 'i>i
!"t*itor+ Biserica este KTr*)*l taiic al Do!*l*iL :I Coritei ,2$ //;
)e care Ci*l l*i D*!e&e* Atr*)at Ka c".ti(at7o c* sc*!) S"(ele
S<*L :Ca)tele A)ostolilor /0$ /8;+ Re>ela]ia sa* Desco)erirea Ci*l*i
l*i D*!e&e* o (<si! A S="ta Scri)t*r< a No*l*i Testa!et$ care
este Cartea S="t< a Bisericii$ )rec*! .i A S="ta Tra'i]ie$ care
re)re&it< )re'aia oral< a '*!e&eie.tii A><]<t*ri )e care Do!*l .i
S=i]ii A)ostoli e7a* l<sat7o A Biseric<+
,/
Lec]ii 'e reli(ie
/+ N*!ai c*osc"' Desco)erirea sa* Re>ela]ia 'i>i<$ )<strat< c*
=i'elitate 'e Biseric< ca E><]<t*r< a ei$ )*te! aJ*(e la cre'i]a
!"t*itoare+ KCre'i]a$ s)*e S="t*l A)ostol Pa>el$ este 'i a*&ite$ iar
a*&irea )ri c*>"t*l l*i D*!e&e*L :Ro!ai ,0$ ,5;+
S=i]ii A)ostoli a* a>*t tri!itere 'i )artea H"t*itor*l*i 'e a
!er(e$ 'e a )ro)o><'*i E>a(%elia A toat< l*!ea$ 'e a7i s=i]i )e cei
ce cre' .i 'e a7i A><]a s< c*oasc< te!eiic cre'i]a L*i !"t*itoare
:Hatei /8$ ,4/0;+ De aici >e'e! c< to]i cei care )ri Bote& a* 'e>eit
!e!bri ai Bisericii a>ea* obli(a]ia 'e a se istr*i$ 'e a c*oa.te te!eiic
A><]<t*ra cea o*< care re'< co]i*t*l cre'i]ei lor+ Nec*osc"'
cre'i]a$ * o )ot ici !<rt*risi .i * >or .ti s< se oriete&e as*)ra
!iJloacelor )ri care >or 'ob"'i A coti*are %ar*l s=i]itor+ Aceasta
)etr* c< * orice A><]<t*r< este a'*c<toare 'e cre'i]< a'e><rat<$
l*"' a!ite la '*%*ri A.el<toare .i la A><]<t*ri 'e 'e!oiL :I Ti!otei
2$ ,;+ De aceea A)ostol*l A'ea!< st<r*itor )e Ti!otei# KIa sea!a la
tie As*]i .i la A><]<t*r<$ st<r*ie A acestea )etr* c< =<c"' aceasta$
te >ei !"t*i .i )e tie .i )e cei ce asc*lt<L :I Ti!otei 2$ ,9;+
6+ C*oa.terea A><]<t*rii Bisericii '*ce la statoricia A cre'i]a
cea a'e><rat<+ He!brii Bisericii se si!t le(a]i 'e Aaita.ii lor a c<ror
ori(ie o (<si! la H"t*itor*l .i S=i]ii A)ostoli3 ei >or cre.te ecoteit
s)re 'es<>"r.irea cre'i]ei .i >ie]*irii cre.tie te!el*it< )e A><]<t*ra
.i )ro)o><'*irea H"t*itor*l*i .i a S=i]ilor A)ostoli+ E acest ses
S="t*l A)ostol Pa>el accet*ea&< ecesitatea statoriciei A A><]<t*ra
Do!*l*i$ Kca s< * !ai =i! )r*ci ar*ca]i )e >al*ri .i )*rta]i 'e tot
>"t*l A><]<t*rii$ A a!<(irea oa!eilor$ Atr* >icle.*($ s)re *eltirea
A.el<ci*ii$ ci ]i"' a'e><r*l A 'ra(oste$ s< cre.te! A toate Atr* El$
care este Ca)*l HristosL :E=esei 2$ ,2,1;+ De aceea A)ostol*l Al
A'ea!< )e Ti!otei# KT* As< r<!"i A cele ce ai A><]at .i 'e care e.ti
Acre'i]at$ 'eoarece .ti 'e la cie le7ai A><]atL :II Ti!otei 6$ ,2;+
Aceasta )etr* a e>ita cotact*l c* Koa!eii r<i .i a!<(itoriL :II Ti!otei
6$ ,6;+
2+ De aici >e'e! c< a>"' statoricie A c*oa.terea A><]<t*rii
celei a'e><rate$ * >o! c<'ea )ra'< at"tor r<t<ciri$ )e care a! ><&*t c<
S="t*l A)ostol Pa>el le *!e.te Ka!<(itoare$ >iclee .i A.el<toareL+ De =a)t
H"t*itor*l a atras ate]ia &ic"'# KVe'e]i s< * >< a!<(easc< cie>a+ C<ci
!*l]i >or >ei A *!ele He*$ &ic"'# e* s*t Hristos$ .i )e !*l]i >or
a!<(iL :Hatei /2$ 213 /6/2;+
S="t*l A)ostol Pa>el$ l*"'*7.i r<!as b* 'e la K)re&biterii
Bisericii 'i E=esL$ la s="r.it*l celei 'e a treia c<l<torii !isioare$ le
atra(e ate]ia =oarte cate(oric# KDre)t aceea$ l*a]i a!ite la >oi .i la
toat< t*r!a$ A care D*%*l S="t >7a )*s e)isco)i+++ c<ci e* .ti* aceasta$
c< '*)< )lecarea !ea >or itra Atre >oi l*)i r<i$ care * >or cr*]a
t*r!a3 .i 'itre >oi A.i>< se >or ri'ica b<rba]i$ (r<i' l*cr*ri s*cite$ ca
Datoria cre.ti*l*i
,6
s< tra(< )e *ceici '*)< ei+ Petr* aceea$ )ri>e(%ea]i+++L :Ca)tele
A)ostolilor /0$ /86,;+ A)ostol*l c* alt )rileJ a ar<tat c< i>irea
A><]<t*rilor 'e cre'i]< (re.ite :ere&iile; Ktreb*ie s< =ieL$ toc!ai )e7
tr* ca cei Acerca]i A cre'i]a cea 'rea)t< s<7.i 'o>e'easc< statoricia
:I Coritei ,,$ ,4;+
1+ Statoricia A A><]<t*ra cea 'rea)t< a Bisericii a'*ce '*)< sie
si(*ra]a cre'i]ei !"t*itoare+ Aceast< si(*ra]< '< )*tere
'*%o>iceasc< cre'icio.ilor$ )e 'e o )arte s< )oat< oric"' 'a r<s)*s
)etr* cre'i]a )e care o !<rt*risesc$ '*)< c*! s)*e S="t*l A)ostol
Petr*# Ks< =i]i oric"' (ata 'e r<s)*s oric*i >a cere socoteal< 'e <'eJ'ea
>oastr<L :I Petr* 6$ ,1;+ Pe 'e alt< )arte$ acest r<s)*s$ ba&at )e
c*oa.terea cre'i]ei a'e><rate$ >a =i '*)< c*! arat< A)ostol*l
Ktot'ea*a )l<c*t$ 'res c* sareL :Colosei 2$ 9;$ Kc* bl"'e]e .i
b*<>oi]<L :I Petr* 6$ ,1;+ Si(*ra]a c*oa.terii 're)tei A><]<t*ri
a'*ce )acea co.tii]ei$ K'e a )<stra taia cre'i]ei A c*(et c*ratL
:I Ti!otei 6$ 4;$ c"t .i )acea c* cei 'i J*r$ i'i=eret 'e co>i(erile
lor reli(ioase$ =eri'*7se K'e Atreb<rile esocotite .i =<r< oi!<$ care
asc cert*ri3 c<ci * sl*Jitor al Bisericii * treb*ie s< se certe$ ci s< =ie
)l<c*t c* to]i$ A><]<tor$ A(<'*itorL :II Ti!otei /$ /6/23 Tit 6$ 4,0;+
9+ C*oa.terea 're)tei A><]<t*ri a Bisericii * are *!ai * as7
)ect teoretic$ ea Asea!< 'esc%i'erea 'r*!*l*i 'e 'ob"'ire a s=i]eiei
>ie]ii cre.tie )ri %ar*l !"t*itor al S=itelor Taie$ al C*>"t*l*i l*i
D*!e&e* .i al r*(<ci*ii+ Pri c*oa.terea A><]<t*rii Bisericii
Kc*>"t*l l*i Hristos loc*ie.te 'i bel.*( KA >ia]a cea '*%o>iceasc<
a cre'icio.ilorL :Colosei 6$ ,9;$ iar Kei se s=i]esc )ri c*>"t*l l*i
D*!e&e* .i r*(<ci*eL :I Ti!otei 2$ 1;+ De aceea$ A)ostol*l A'ea!<
st<r*itor )e *ceic*l s<*# KDe >ei A><]a acestea$ >ei =i b* sl*Jitor al
l*i Hristos$ %r<it c* c*>itele cre'i]ei .i ale b*ei A><]<t*ri c<reia ai
*r!atL :I Ti!otei 2$ 9;+
IV+ Reca)it*larea A)recierea
De ce este ecesar ca s< c*oasc< cre.tiii A><]<t*ra BisericiiR :Cii'c<
ei treb*ie s<7.i c*oasc< cre'i]a )e care o !<rt*risesc A calitatea lor
'e !e!brii ai Bisericii;+ Care este caracter*l A><]<t*rii BisericiiR
:E><]<t*ra Bisericii are * caracter 'i>i;+ De ceR :Cii'c< re)re&it<
Desco)erirea Ci*l*i l*i D*!e&e*;+ D'e este c*)ris< aceast<
Desco)erireR :E S="ta Scri)t*r<$ *'e a>e! c*>"t*l A><]<t*rii
Do!*l*i scris s*b is)ira]ia D*%*l*i S="t .i A S="ta Tra'i]ie care
re)re&it< Pre'aia oral< a A><]<t*rii Do!*l*i$ >ia]a D*%*l*i S="t
A Biseric<$ sa* K!e!oria >ie a BisericiiL;+ Ne )*te! !"t*i =<r< a
c*oa.te A><]<t*ra BisericiiR :N* e )*te! !"t*i$ =ii'c< A><]<t*ra
Bisericii e arat< care este cre'i]a !"t*itoare$ )e care s< o *r!<! A
,2
Lec]ii 'e reli(ie
>ie]*irea '*%o>iceasc<+ Cre'i]a >ie 'i a*&irea )ro)o><'*irii
A><]<t*rii Do!*l*i$ )<strat< .i r<s)"'it< 'e Biseric<;+ S*b as)ect*l
cre'i]ei$ care este e=ect*l c*oa.terii A><]<t*rii BisericiiR :C*oa.terea
A><]<t*rii Bisericii '*ce la statoricia A cre'i]<;+ Ce i!)orta]< are
aceasta )etr* >ia]a cre.tieasc<R :Ne !e]ie A a'e><r*l 'e cre'i]<
!"t*itor .i * e las< )ra'< at"tor A><]<t*ri (re.ite )ro)o><'*ite 'e
)reti.ii .i ea'e><ra]ii )rooroci;+ A>"' statoricia .i si(*ra]a
cre'i]ei !"t*itoare$ *r!"' A><]<t*ra Bisericii$ cre.ti*l se >a r<&boi c*
cei 'e alte coce)]ii reli(ioaseR :N* se >a r<&boi$ ci >a )<stra A )acea
s*=let*l*i Ktaia cre'i]ei A c*(et c*ratL;+ Care este e=ect*l )ractic al
c*oa.terii A><]<t*rii 'e cre'i]< a BisericiiR :C*oa.terea A><]<t*rii
Bisericii * are *!ai * caracter teoretic$ ci re)re&it< * a(aJa!et
'*%o>icesc 'e c*lti>are a s=i]eiei >ie]ii$ )ri %ar*l !"t*itor al
c*>"t*l*i l*i D*!e&e* .i al S=itelor Taie;+
V+ Asocierea
Petr* a =i c"t !ai 'e)li<$ S=i]ii P<ri]i arat< c< a'e><rata c*oa.tere
a A><]<t*rii Bisericii treb*ie *it<$ asociat< c* c*r<]irea s*=let*l*i 'e
)<cat .i c* cre.terea ecoteit< A >irt*te$ a'ic< A s<>"r.irea =a)telor
b*e+ Qi aceasta )etr* c< )<cat*l At*ec< !itea$ ase!ei )ieli]ei
care '*ce la orbire$ sa* r*(iii care se =i@ea&< )e o(li'< .i o At*ec<
:Teo=il al Atio%iei;+
VI+ Geerali&area
C*osc"' 'rea)ta A><]<t*r< a Bisericii >o! 'ob"'i !"t*irea
>e.ic<$ )ri co!*i*ea c* D*!e&e*$ A Iis*s Hristos Do!*l$ co7
=or! c*>itelor Sale# KAceasta este >ia]a >e.ic<# s< Te c*oasc< )e Tie
*ic*l D*!e&e* a'e><rat .i )e Cel )e care L7ai tri!is$ )e Iis*s HristosL
:Ioa ,5$ 6;+
VII+ A)licarea
Noi )*te! c*oa.te 'rea)ta A><]<t*r< a Bisericii A'e)lii' *a 'i
)or*cile ei$ care e A'ea!< s< )artici)<! c* re(*laritate la ser>iciile
reli(ioase ce se o=icia&< A biseric<$ *'e )*te! c*oa.te >oia l*i D*!7
e&e* .i a'e><r*l 'e cre'i]< t<l!<cit )ri c*>"t 'e A><]<t*r< 'e c<tre
s=i]ii ei sl*Jitori+
P*te! a'"ci c*oa.terea cre'i]ei oastre$ A!)<rt<.i'*7e c*
%ar*l s=i]itor al S=itelor Taie A Biseric<$ s)re c*r<]irea 'e )<cate .i
cre.terea '*%o>iceasc< A s<>"r.irea =a)telor b*e$ a'*c<toare 'e
!"t*ire+
,
CAPITGLDL
Cate%e&e biblice
)artea I
Vec%i*l Testa!et
16
Capitolul unu
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,5
C"te>a c*o.ti]e 'es)re Palestia
biblic<
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t A lec]iile trec*te c< 'itre toate )o)oarele 'e )e =a]a
)<!"t*l*i$ D*!e&e* a ales * )o)or a*!e$ )e care l7a )re(<tit A
!o' s)ecial$ )etr* a )ri!i )e Ci*l S<*$ H"t*itor*l ostr* Iis*s
Hristos$ cel ce a>ea s< e r<sc*!)ere 'i robia )<cat*l*i .i a !or]ii+
Acest )o)or a =ost )o)or*l e>re* sa* Israel+ Po)or*l e>re* a
tr<it A ti!) .i a a>*t o istorie 'eosebit 'e &b*ci*!at<+ Loc*l *'e
a tr<it se *!e.te Palestia+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ast<&i >o! Acerca s< a=l<! c"te ce>a 'es)re Palestia biblic<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Palestia este ]ara )e teritori*l c<reia s7a scris S="ta Scri)t*r<+
Este a.e&at< acolo *'e se At"lesc 'o*< !ari cotiete# Asia
.i A=rica$ !ai e@act )e ]<r!*l estic al H<rii He'iterae+ S< )ri>i!
%arta$ s< o locali&<! .i ac*! s< >e'e! c* cie se A>eciea&<# la
or' c* H*]ii Liba$ la s*' c* P*sti*l Arabiei$ la >est c* Harea
Galileii$ Ior'a .i Harea Hoart<+ E trec*t Palestia a>ea * i!7
)ortat rol co!ercial$ 'eoarece )e teritori*l ei$ trecea calea care
le(a A=rica .i E*ro)a 'e E'e)<rtat*l Griet$ a.a c*! se >e'e .i
)e %art<+
Aceast< ]ar< * s7a *!it 'i tot'ea*a KPalestiaL+ S< >e'e!
care a =ost *!ele ei ii]ial .i c*! a aJ*s s< =ie 'e*!it< Pales7
tia+
Gbser><! )e %art< c< aceast< ]ar< are o )o&i]ie !ai Joas<
=a]< 'e Po'i.*l Siriei c* care se A>eciea&< la s*'+ De aceea ea
a =ost c*osc*t< s*b *!ele 'e KCaaaL$ a'ic< K}ara 'e JosL+
Era o ]ar< =oarte =r*!oas< =ii' =or!at< 'i !*]i$ c"!)ii$ r"*ri$
lac*ri+ De ase!eea era bo(at< A )e.te$ citrice$ !<slie .i era A
,8
Ca)itol*l **
acela.i ti!) =oarte ro'itoare+ Pe 're)t c*>"t se s)*ea 'es)re ea
c< este ]ara *'e Kc*r(e la)te .i !iereL+
E >re!*rile =oarte A'e)<rtate$ Caaa*l era A!)<r]it A
trib*ri co'*se 'e c<tre * b<tr" al s<*+ Acest =a)t a )ro>ocat
!ari eaJ*s*ri e>reilor$ 'eoarece )e ti!) 'e r<&boi * a>ea* o
co'*cere *itar< )etr* a7.i a)<ra ]ara+ Treb*ie s< .ti]i c< a*
=ost !*lte )o)oare care a* r">it la ea )etr* bo(<]iile .i
=r*!*se]ile sale+ Pritre aceste )o)oare se *!ar< A'eosebi
e(i)teii$ babiloieii$ asirieii$ care a* '*s A robie )o)or*l
e>re*+ La aceast< ]ar< a r">it !ai t"r&i*$ a.a c*! era 'e a.te)tat$
i!)eri*l Ro!a$ care =ii' A c*l!ea )*terii sale A ti!)*l H"7
t*itor*l*i$ o c*cer.te .i o tras=or!< A )ro>icie ro!a<$ toto'at<
)*"'*7i *!ele KPalestiaL+
}ara Palestiei a =ost a'eseori s*)ra*!it< .i K}ara S="t<L+ Pe 'e
o )arte 'e c<tre e>rei$ 'eoarece aici se a=l< Ier*sali!*l ca)itala
reli(ioas< a ]<rii .i Te!)l*l S="t+ Pe 'e alt< )arte 'e c<tre
cre.tii$ 'eoarece aici s7a <sc*t .i a acti>at H"t*itor*l l*!ii$
Do!*l ostr* Iis*s Hristos+
La Ace)*t re(at*l e>re* era A!)<r]it A 6, 'e re(ate7cet<]i$
A =r*tea c<rora se a=la c"te * re(e+ Pe ti!)*l H"t*itor*l*i$
l*cr*rile se >or sc%i!ba+ St<)"itorii a* A!)<r]it Palestia A
trei )ro>icii# A or' era Galileea$ A s*' se a=la I*'eea$ iar A
cetr* Sa!aria$ a.a c*! obser><! )e %art<+ C"'>a$ 'e Palestia
a)ar]iea .i acest< =".ie 'e )<!"t$ ase&at< la est 'e Ior'a$ care se
*!e.te Pereea+
Cei 'it"i loc*itori ai acestei ]<ri a* =ost caaai]ii+ De
ase!eea s7a* )eri'at .i alte )o)oare !i(ratoare$ )e
teritori*l acestei ]<ri$ c*! ar =i =ilisteii .i %iti]ii+
A.a c*! a! a!itit$ Palestia era o ]ar< =oarte =r*!oas<$
A&estrat< )arc< a*!e 'e D*!e&e* )etr* K)o)or*l alesL$ c* toate
=r*!*se]ile at*rale+
E aceast< )ri>i]< s*t caracteristici !*]ii care As< a*
A<l]i!i !ici$ )"< la 600 !+ Pritre cei !ai c*osc*]i se *!<r<
H*tele H<sliilor bo(at A !<slie .i H*tele Tabor*l*i 'e
)e >"r=*l c<r*ia se >e'e Atrea(a ]ar<+
De la or'7>est la s*'7est$ Palestia este str<b<t*t< 'e o >ale
=r*!oas< .i 'eosebit 'e ro'itoare+
E relie=*l ]<rii se ite(rea&< .i )*sti*rile+ Dar la >ec%ii e>rei
)*sti*l a>ea * alt A]eles 'ec"t cel )e care7l c*oa.te! oi+
Ast=el$ * este ca .i )*sti*l Sa%ara$ * loc secetos$ ari'$ li)sit
total 'e >e(eta]ie+ Petr* e>rei$ )*sti*l era =ie * loc el*crat$
aco)erit c* ierb*ri .i str<b<t*t 'e t*r!ele care7l )<.tea*$ =ie *
loc st"cos+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,4
Aceste =or!e 'e relie= s*t sc<l'ate 'e a)e c*r(<toare$ cea
!ai i!)ortat< =ii' Ior'a*l care i&>or<.te 'i H*]ii Her!o$
.er)*ie.te ca o )a(lic< )e Atre( teritori*l ]<rii$ .i se >ars< A
Harea Hoart<+
Cli!a 'i aceast< ]ar< este bl"'<S tro)ical< c* >"t*ri s)e7
ci=ice care 'e&>olt< 'o*< aoti!)*ri# **l *!e' care Ace)e )ri
octo!brie$ c* )loi .i te!)erat*ri sc<&*te .i care ]ie )"< A
!artie+ Ploile t"r&ii 'e '*)< ec%ioc]i*l 'e )ri!<>ar< =a>ori&ea&<
*!e&eala at"t 'e ecesar< c*lti><rii )latelor$ !ai ales a
cerealelor+
Aoti!)*l =ierbite este c*)ris A )erioa'a !ai octo!7
brie .i =ace ca )loile s< =ie =oarte rare$ ro*a o biec*>"tare$ iar
a)a * a'e><rat 'ar 'i>i+ Ast=el ="="ile costit*ie o a'e><rat<
bo(<]ie$ iar a)a este )<strat< A b*r'*=*ri 'i )iele 'e ca)r<+ Tot
A acest aoti!) se se!ala* !ari 'i=ere]e 'e te!)erat*r< Atre
&i .i oa)te+
E@ist< As< *ele )artic*larit<]i A ce )ri>e.te cli!a+ Ast=el$
)e ]<r!*l H<rii He'iterae$ cli!a este !ai secetoas< .i !ai cal'<+
E !iJloc*l ]<rii$ As<$ =ii' o re(i*e !*toas<$ cli!a este !ai
r<coroas< .i !ai *!e'<3 iar A Valea Ior'a*l*i cli!at*l este
Atr7a'e><r tro)ical+
Ast=el$ A Palestia se 'e&>olt< o =lor< .i o =a*< s)eci=ic< ]
i*t*rilor !e'iteraeee+
Clora c*)ri'e citrice$ )ritre care# )ortocal*l$ l<!"i*l$
baaier*l$ cocotier*l .i =ires]e !<sli*l :'i ale c<r*i roa'e se
ob]ie *lei*l 'e !<slie;$ c*lt*ra cerealelor oc*)< )ri!*l loc A
)ro>icia Galileea *!it< .i K(r"ar*l ]<riiL+
Ca*a Palestiei )re&it< o >arietate A ti!)+ Ast=el$ la
Ace)*t era* ai!alele$ )rec*! le*l .i leo)ar'*l+ Dar acestea a*
'is)<r*t l*"'*7le loc*l cerb*l$ c<)rioara$ ie)*rele$ >*l)ea$
.acal*l+ Ditre t"r"toarele s)eci=ice acest*i ]i*t s*t >i)era
)alestiia<$ scor)io*l$ ca!eleo*l$ >i)era c* cor .+a+ Es<$
caracteristica ]i*t*rilor 'i aceast< ]ar< a =ost .i este c<!ila$ *
ai!al at"t 'e re&istet .i 'e 'es =olosit+ Cal*l era * ai!al
=oarte )rete]ios .i * era cresc*t aici+ Era c%iar Al<t*rat$
re)re&et"' )etr* e>rei * si!bol al !"'riei+ Iteresat este c<
'ac< A )ra'a 'e r<&boi itra* .i caii$ e>reii Ai o!ora*$ t<i'*7le
>eele 'e la )icioare+
A! >orbit 'es)re locali&area (eo(ra=ic<$ cli!<$ =a*<$ =lor<+ S<
>e'e! A coti*are ce se )oate s)*e 'es)re oa!eii care
alc<t*ia* )o)or*l e>re*+
E ceea ce )ri>e.te oc*)a]ia lor$ la loc 'e =r*te st< a(ric*l7
t*ra$ cre.terea >itelor .i )esc*it*l+ Pe l"(< acesteaS !ai s*t .i
/0
Ca)itol*l **
altele )rel*ate 'e la )o)oarele )<("e >ecie$ )rec*! '*l(%erit*l 'e
la babiloiei+ Toto'at<$ 'atorit< 'r*!*l*i co!ercial ce tre7
cea )ri Palestia$ e>reii >or 'e>ei$ c* trecerea ti!)*l*i$ =oarte
b*i e(*stori :co!ercia]i;+
S< >e'e! ac*! c"te ce>a 'es)re A!br<c<!itea e>reilor+ V<
a!iti]i c"' s)*ea! c< A Palestia &ilele era* =oarte
c<l'*roase+ Ast=el$ b<rba]ii )*rta* o t*ic< 'e b*!bac$ l*(< )"< la
(e*c%i$ )este care se Aci(ea* c* * br"*+ Deas*)ra )*rta* *
>e.!"t$ )e care cei s<raci Al =olosea* a'esea .i ca aco)er<!"t A
ti!)*l o)]ilor r<coroase+ E )icioare )*rta* sa'ale$
co=ec]ioate 'i c*rele 'e )iele$ iar cei s<raci *!bla* 'esc*l]i+
E>reii * era* )rete]io.i ici A ceea ce )ri>e.te ali!eta]ia+
Se %r<ea* !ai ales c* )"ie )roas)<t< 'i (r"* sa* secar<$
'os)it< sa* e'os)it<$ care 'e !*lte ori era a!estecat< c* =<i<
'e =asole sa* lite+ Di %raa cos*!at< A ti!)*l &ilei !ai =<cea*
)arte# s!oc%iele$ str*(*riiS )e)eii$ c*r!alele .i la)tele 'e oi
sa* 'e ca)re+ Hasa )rici)al< era cea ser>it< A r<coarea serii+
Bo(a]ii ser>ea* care 'e !iel sa* ie' .i >i$ A ti!) ce s<racii se
!*l]*!ea* s< A!oaie )"iea A la)te sa* o]et+ N* li)sea* 'e la
!as<$ 'esi(*r$ !ierea 'e albie .i )e.tele+ Caracteristic e>reilor
era =a)t*l c< ei cosi'era* carea 'e )orc .i cea a t*t*ror
ai!alelor c* co)it< 'es)icat<$ ca =ii' o iter'ic]ie cate(oric< a
Le(ii+ E>reii obi.*ia* ca Aaite .i '*)< !as< s< se s)ele
A'el*( )e !"ii$ '*)< care st<)"*l casei rostea r*(<ci*ea+
Ei se a.e&a* la !as<$ '*)< obicei*l )ersa$ a'ic< c*lca]i .i
s)riJii]i )e !"a st"(<S iar c* !"a 'rea)t< cos*!a* %raa+
E alt< or'ie 'e i'ei$ .i A Palestia Ai re(<si! )e scla>i$ 'ar
aici a>ea* * stat*t a)arte+ Sit*a]ia lor era !ai *.oar< 'ec"t a
celor 'i )o)oarele A>eciate+ Aici e@ista* .i le(i )etr* a)<rarea
're)t*rilor scla>ilor+ De )il'<$ 'ac< st<)"*l A.i b<tea scla>*l .i7l
l<sa i=ir!$ treb*ia s<7l elibere&e *!ai'ec"t+ De ase!eea$ 'ac<
* st<)" A.i o!ora scla>*l$ era *cis .i el+
S< >e'e! ac*!$ ce =el 'e obicei*ri caracteri&ea&< acest )o)or+
E )ri!*l r"' a!iti! c<s<toria+ La e>rei c<s<toria era
!oo(a!< :a'ic< Atre * si(*r b<rbat .i o si(*r< =e!eie;+
Era iter&is< cate(oric$ c<s<toria Atre e>rei .i )<("i+ Lo(o'a
)rece'a c<s<toria .i '*ra c"te>a l*i$ )"< la * a+ Dar*l cel
!ai 'e )re] era* co)iii+ Ca!iliile =<r< co)ii era* cosi'erate
bleste!ate 'e D*!e&e*+ D as)ect a)arte$ Al a>ea a.a *!ita
Kc<s<torie 'e le>iratL sa* K'e c*!atL+ E acest ca&$ 'ac< * o!
!*rea =<r< s< aib< co)ii$ co=or! Le(ii$ =ratele l*i a>ea obli(a]ia
s< se c<s<toreasc< c* so]ia acest*ia .i s<7i ri'ice *r!a.i care s<7i
)oarte *!ele+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
/,
Ga!eii care loc*ia* A Palestia era* =oarte res)ect*o.i *ii
c* al]ii+ Acest res)ect se re=erea la sal*t$ os)italitate .i oor*ri
)*blice+
S< >e'e! c*! se sal*ta* e>reii+ Cea !ai )o)*lar< =or!< 'e
sal*t# K.alo!FL a'ic< K)aceL$ la care cel sal*tat r<s)*'ea c*
K.alo! *>ra%aL a'ic< K)ace .i biec*>"tareFL La 'es)<r]ire cel
!ai b<tr" s)*ea cel*i !ai t"<r# KleB le .alo!FL a'ic< K!er(i
A )aceFL De obicei$ sal*t*l era Aso]it .i 'e (est*ri lar(i 'e
re>ere]< c*! ar =i )lecarea ca)*l*i sa* a cor)*l*i+
Se!*l cel !ai 'eosebit 'e cistire .i os)italitate ar<tat c*i>a$
era at*ci c"' (a&'a se 'e&br<ca 'e %aia 'e 'eas*)ra .i o o=erea
>i&itator*l*i$ )rec*! .i s)<larea )icioarelor oas)e]ilor !ai
'eosebi]i+
Gor*ri )*blice se a'*cea* )ersoaelor o=iciale :re(i$
'e!itari$ soli;$ )rec*! .i ar!atelor ce se Atorcea* >ictorioase 'i
r<&boi+
Di e=ericire$ As<$ * li)sea* bolile$ cele !ai r<s)"'ite
=ii'# ci*!a$ le)ra$ %olera$ )arali&ia+ Acestea era* !oli)sitoare
.i =<cea* ra>a(ii A re(i*ile as*)ra c<rora se ab<tea*+ D loc
a)arte Al oc*)a* bolile )si%ice$ cea !ai (rea =ii' e)ile)sia+ Bol7
a>ii 'e e)ile)sie era* cosi'era]i st<)"i]i 'e 'e!oi+
Cei ce !*rea* era* A(ro)a]i i!e'iat '*)< 'eces+ Sicriele se
=olosea* *!ai )etr* cei bo(a]i$ iar A!or!"tarea era si!)l<+
E )erioa'a c"t e>reii a* stat A E(i)t$ !or]ii lor era* )<stra]i
!ai !*lt ti!)$ =ii' A!b<ls<!a]i c* !ires!e+ Co=or! reli(iei
e>reilor$ ati(erea 'e cei !or]i era cosi'erat< 're)t ec*r<]ie+
Doli*l '*)< cei 'ece'a]i se ]iea .a)te &ile+ Se caracteri&a
)ri s=".ierea >e.!itelor$ s!*l(erea )<r*l*i$ a b<rbii$ A!br<carea A
sac .i )res<rarea 'e ce*.< )e ca)+
Este 'e re!arcat c< toat< >ia]a )*blic< .i )artic*lar< a e>reilor
se 'es=<.*ra '*)< Le(ea Do!*l*i+ Ec< 'i >ec%i!e e@ista *
loc s)ecial 'e r*(<ci*e# la Ace)*t era cort*l s="t$ * loc 'e
'i!esi*i !ai !ici$ A!)<r]it A 'o*< Ac<)eri# S="ta .i S="ta
S=itelor+ E J*r*l l*i se a=la o c*rte+ Hai t"r&i* a =ost ri'icat
celebr*l Te!)l* 'i Ier*sali!$ &i'it '*)< !o'el*l Cort*l*i S="t+
E =iecare localitate 'i Palestia era c"te o sia(o(< a'ic< loc
'e a'*are$ r*(<ci*e .i )re'icare a c*>"t*l*i l*i D*!e&e*+
Era* co'*se 'e rabii$ a'ic< 'e A><]<tori ai Le(ii l*i D*!e7
&e*$ care )*tea* =i .i laici+ Ser>ici*l reli(ios costa 'i r*(<ci*i$
citiri .i t<l!<ciri ale Le(ii .i )roorocilor+ Ser>ici*l reli(ios a>ea
loc A'eosebi s"!b<ta+
//
Ca)itol*l **
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
/6
/2
Ca)itol*l **
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! se *!e.te ]ara A care tr<ia )o)or*l e>re*R :Se *!ea
Caaa a)oiS '*)< oc*)a]ia ro!a< s7a *!it Palestia .i A
)re&et se *!e.te Israel;+ Ce as)ecte a! 'e&b<t*t 'i )*ct 'e
>e'ere (eo(ra=icR :Locali&are$ A>eciare$ =or!e 'e relie=$ cli!<$
=lor<$ =a*<;+ Ce a! A><]at A le(<t*r< c* loc*itorii acestei ]<riR
:Des)re !o'*l lor 'e >ia]<$ A!br<c<!ite$ %ra< .i A !o' s)e7
cial$ c*lt*l reli(ios;+ D'e A.i 'es=<.*ra* e>reii actele 'e c*ltR
:La Ace)*t la Cort*l S="t$ a)oi A Te!)l*l S="t 'i Ier*sali!$
ca .i A sia(o(i;+ C*! se 'es=<.*ra >ia]a )*blic< .i )artic*lar<R
:Via]a )*blic< .i )artic*lar< se 'es=<.*ra '*)< Le(ea Do!*l*i;+
8+ Te!< )etr* acas<
Ecerca]i s< 'esea]i %arta Palestiei .i s< o colora]i 'i=erit )e
re(i*i+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<
77
Cacerea l*!ii .i a celor 'it"i oa!ei
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Pri>i' &ilic ceas*l A]ele(e! c"t e ora$ 'ar !ai !*lt 'ec"t at"t$
A]ele(e! c< e@ist< o !ite =oarte A]elea)t< care Al creea&<+ La
=el$ )li!b"'*7e c* !a.ia e ("'i! c< .i ea este creat< 'e
cie>a+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Dac< tot ce e@ist< are * creator al s<*$ l*!ea As<.i are Creator*l
ei$ Ac"t ast<&i e >o! re=eri la KIstoria crea]iei+ Cacerea l*!ii .i a
celor 'it"i oa!eiL+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
/1
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Treb*ie s< >< s)* Ac< 'e la Ace)*t c< )ri c*>"t*l Kl*!eL se
A]ele(e !ai !*lt 'ec"t ceea ce )*te]i >oi >e'ea+ Ast=el$ A ses*l
acest*i c*>"t !ai itr< .i acea )arte e><&*t< )e care o *!i!
Ks)irit*al<L+ Deci 'eosebi! o )arte K!aterial<L care c*)ri'e
at*ra .i tot ce e AcoJoar<$ .i o )arte Ks)irit*al<L a'ic< cea
e><&*t<+
Re=eritor la =acerea L*!ii .i la Ka)ari]iaL )ri!ilor oa!ei$
e@ist< !ai !*lte )res*)*eri+ A'e><r*l As<$ este Cel relatat A
Biblie A ca)itol*l At"i al c<r]ii *!it< KCacereaL sa* KGee&aL+
Aici citi! c< l*!ea ><&*t<$ 'eci cea !aterial< a =ost creat< A
.ase &ile sa* .ase eta)e+ S< >e'e! care s*t acestea#
,+ E )ri!a &i a =ost creat< l*!ia$ *!it< K&iL+ Et*eric*l a
)ri!it *!ele 'e Koa)teL .i a =ost 'es)<r]it 'e l*!i<+
/+ E cea 'e a 'o*a &i$ D*!e&e* a creat cer*l$ a'ic<
at!os=era$ sa* =ir!a!et*l :'eosebit 'e ceea ce a! *!it oi
KcerL ca l*!e s)irit*al<;+ Aceasta co]ie o co!bia]ie 'e (a&e
c*! ar =i# o@i(e$ %i'ro(e$ a&ot$ bio@i' 'e carbo$ toate =ii'
i'is)esabile >ie]ii+
6+ E a treia &i$ D*!e&e* a creat )<!"t*l .i l7a 'es)<r]it 'e
a)e )e care le7a *!it K!<riL+ A)oi a =<c*t ca *scat*l s< ro'easc<
>e(eta]ia# )o!ii .i )latele 'e tot =el*l+
2+ E a )atra &i$ a =ost creat l*!i<tor*l cel !are care s<
l*!ie&e &i*a$ a'ic< soarele .i l*!i<tor*l cel !ic care s<
l*!ie&e oa)tea$ a'ic< l*a+ A* =ost =<c*te .i stelele+ Soarele$
l*a .i stelele a* =ost create )etr* a 'eli!ita &i*a 'e oa)te+
1+ E &i*a a cicia$ D*!e&e* a creat >ie]*itoarele A a)e$
a'ic< )e.tii .i A cer )<s<rile+
9+ D*!e&e* a creat A &i*a a .asea >ie]*itoarele )<!"t*l*i
)e =iecare '*)< =el*l ei+ Qi tot A &i*a a .asea D*!e&e* l7a creat
)e o!$ '*)< c%i)*l .i ase!<area Sa$ ca o Ac**are a Atre(ii
crea]ii+
5+ Iar &i*a a .a)tea este &i*a 'e o'i%< )e care D*!e&e* a
biec*>"tat7o+ Qi )ri>i' as*)ra Atre(ii crea]ii D*!e&e* a
><&*t c< tot*l era b* .i cores)*&<tor ite]iilor )etr* care
=*sese creat+ Cea 'e a .a)tea &i a =ost &i 'e o'i%<$ * A ses*l
A care A]ele(e! oi o'i%a+ Aceast< Ko'i%<L a l*i D*!e&e*
i'ic< =a)t*l c< o)era 'e crea]ie a l*at s="r.it+ N* Asea!< As<
c< D*!e&e* .i7a )<r<sit crea]ia+ El se A(riJe.te A coti*are
'e b*a ei 'es=<.*rare+ Qi 'ac< e ("'i! bie este =iresc s< =ie
a.a+ De )il'< .i >oi$ 'ac< )re(<ti]i o s*r)ri&< )etr* )<ri]ii >ostri$
/9
Ca)itol*l **
'*)< ce tot*l este (ata$ >< e@)ri!a]i satis=ac]ia )etr* ceea ce a]i
=<c*t .i >eri=ica]i 'ac< a re*.it a.a c*! 'orea]i+
D*!e&e* =ii' atot)*teric$ 'esi(*r c< ar =i )*t*t crea l*!ea
Atr7o si(*r< &i+ Dar El este A]ele)t .i a .ti*t c< =<c"' tot*l
eta)i&at a'ic< A !ai !*lte =a&e sa* &ile se )oate acor'a =iec<reia
i!)orta]a c*>eit<+
Eaite 'e a crea l*!ea !aterial<$ a =ost creat< l*!ea cea
e><&*t<$ a'ic< l*!ea s)irit*al<+ Acolo s*s A cer$ A aceast<
l*!e$ se a=l< A(era.ii$ )e care .ti* c< >oi >i7i i!a(ia]i a =i c*
ari)ioare .i c* o )ri>ire b*< .i bl"'<$ )li< 'e 'ra(oste$ a.a
c*! *!ai )ri>irea !a!ei !ai )oate =i+ Ei s*t '*%*ri$ sl*Jitori
ai l*i D*!e&e*+ Iar >oi )*te]i =i si(*ri c< =iecare are * A(era.
)<&itor acolo s*s$ )e care Tat<l ostr* cel ceresc Al tri!ite s<
>e(%e&e as*)ra oastr<+ Dac< !er(e]i )e stra'< el are (riJ< s< *
>< calce >reo !a.i<$ 'ac< trece]i )ri loc*ri )eric*loase el ><
a)<r< s< * >i se At"!)le ce>a r<*+ Qi c"' s*te]i c*!i]i .i
asc*lt<tori .i >< sili]i s< A><]a]i bie$ se b*c*r< c< )oate s< '*c<
l*i D*!e&e* >e.ti b*e 'es)re >oi+ Ace.tia s*t A(erii crea]i
'e D*!e&e*+ Di e=ericire$ o )arte 'i ei a* trec*t 'e )artea
l*i L*ci=er$ a cel*i r<*$ care 'i !"'rie s7a 'es)<r]it 'e D*!e7
&e* l*"'*7.i c* el acei A(eri r<i$ a'ic< 'ia>oli+ Ace.tia s*t
)otri>ici o!*l*i+
Citi' !ai 'e)arte A S="ta Scri)t*r< c* ate]ie$ re!arc<!
c< D*!e&e* a =<c*t l*!ea 'i i!ic$ )ri )*terea c*>"t*l*i
S<*# KD*!e&e* a &is# s< =ie+++ .i a =ostL+ Aceasta e>i'e]ia&<
=a)t*l c< l*!ea * este o )arte 'i D*!e&e*$ ca ce>a r*)t 'i
El$ ci este o e@iste]< se)arat<$ 'ar a c<rei ca*&< este As*.i D*!7
e&e*+
Citi' A coti*are$ A cartea KCacereaL$ re!arc<! c< o!*l
a =ost creat 'i )<!"t$ '*)< c%i)*l .i ase!<area l*i D*!e7
&e*$ )ri s*=lare 'e >ia]<$ =ii' ast=el >i*+ Tot ceea ce =<c*se
D*!e&e* )"< la crearea o!*l*i era 'estiat a7i sl*Ji o!*l*i$
era* =<c*te )etr* ca o!*l s< se b*c*re .i s< se =oloseasc< 'e
ele$ 'e toate+ Qi !ai !*lt 'ec"t at"t$ s< le st<)"easc<+ Qi l7a
a.e&at D*!e&e* )e o!$ A Cel !ai =r*!os loc 'e )e )<!"t$
creat s)ecial )etr* el$ .i a*!e A E'e+ Dac< s*te! ate]i
as*)ra >erset*l*i /9 al )ri!*l*i ca)itol 'i cartea KCacereaL$ ce
obser><!R :se >a citi >erset*l;+ Gbser><! toc!ai c< este
ite]ioat< =or!a 'e )l*ral a )ro*!el*i )osesi> 'e )ersoaa
At"i$ KNoastr<L+ Deci o!*l * a =ost creat *!ai 'e D*!e&e*
Tat<l A !o' si(*lar$ ci )ri )artici)area S=itei Trei!i :D*!7
e&e* Tat<l$ D*!e&e* Ci*l .i D*!e&e* D*%*l S="t;+ S< *
A]ele(e! 'e aici c< D*e&e* ar =i * o! ca oricare 'itre oi+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
/5
Aceasta ar Ase!a s< re'*ce! !<re]ia .i e!<r(iirea Sa$ la
co'i]ia *!a<+ Ceea ce este A oi 'e la D*!e&e* este s*=let*l
ostr*$ este )er!aeta Aclia]ie a o!*l*i 'e a7L c<*ta )e D*!7
e&e* .i i!esa b*c*rie a (<sirii Cel*i ce e7a 'at >iat<3 este
'or*l ostr* '*)< Patria cereasc< .i e>oia 'e a e r*(a+ Ast=el
o!*l este >eri(a 'e le(<t*r< Atre l*!ea e><&*t<$ s)irit*al< .i
l*!ea !aterial<+ Este bie s< re]ie]i c< s*=let*l o!*l*i este
costit*it 'i ra]i*e :a'ic< ("'ire;$ seti!et .i >oi]<+ El este
'eci 'e ori(ie '*!e&eiasc< =ii' s*bsta]< 'e sie st<t<toare$
liber<$ e!*ritoare .i i!aterial<+
A.a c*! a! ><&*t l*!ea a =ost creat< 'i i!ic$ )e c"'
tr*)*l o!*l*i a =ost creat 'i )<!"t# KDo!*l D*e&e* a =<c*t
)e o! 'i ]<r"a )<!"t*l*i$ i7a s*=lat s*=lare 'e >ia]<$ .i o!*l
s7a =<c*t ast=el =ii]< >ieL :Cacerea /$ 5;+ K}<r"a )<!"t*l*iL
'i care a =ost =<c*t o!*l re)re&it< )artea l*i !aterial<$ iar
KS*=larea 'e >ia]<L$ cea s)irit*al<$ a'ic< toc!ai )artea l*i D*!7
e&e* 'i o!+ Dac< Tat<l Ceresc * ar =i s*=lat >ia]<$ o!*l ar =i
=ost 'oar * c%i) 'e l*t$ o b*cat< 'e )<!"t !o'elat<+ Ceea ce
'< !<re]ie .i 'e!itate o!*l*i este toc!ai lat*ra s)irit*al< 'i
el$ a'ic< ceea ce i7a tras!is D*!e&e* A !o' 'irect+ A.a se
e@)lic< =a)t*l c< o!*l A.i (<se.te a'e><rata =ericire .i A!)liire
*!ai at*ci c"' L7a (<sit )e Creator*l S<* .i s7a ali)it 'e El$
'*)< c*! s)*e * P<rite al Bisericii# KNe7ai =<c*t )etr* Tie$
Doa!e .i elii.tit este s*=let*l ostr* )"< * se >a o'i%i
Atr* Tie$ D*!e&e*leL3 sa* c*! (r<ie.te )sal!ist*l# K)rec*!
'ore.te cerb*l i&>oarele 'e a)<$ a.a te 'ore.te s*=let*l !e* )e
tie D*!e&e*leFL+
Pri!*l o! =ii' 'i )<!"t a =ost *!it KA'a!L$ 'eoarece
KA'a!L Asea!< K)<!"tL :l*t;+ D*!e&e* l7a i*bit Ac< Aaite 'e a =i creat
'eoarece toat< l*!ea a =ost =<c*t< )etr* a =i st<)"it< 'e el$ a
i>estit A el c%iar o )arte 'i '*!e&eirea Sa$ s7a A(riJit a)oi s<7l
a.e&e A cel !ai =r*!os loc 'e )e )<!"t$ a'ic< A E'e :E'e T
rai;$ .i era )reoc*)at 'e el+
V<&"'*7l As< si(*r$ .i7a 'at sea!a c< * este bie s< =ie a.a$
.i at*ci i7a =<c*t * aJ*tor )otri>it )etr* el+ C*! a )roce'at
D*!e&e*R I7a 'at * so! l*( l*i A'a!$ ti!) A care a creat7o )e
=e!eie 'i coasta sa+ Ce!eia o )ri!it *!ele KE>aL$ c*>"t care
Asea!< K>ia]<L .i ea a>ea s< =ie !a!a t*t*ror celor >ii+ Qi A =el*l
acesta a =ost creat< )ri!a =a!ilie 'e )e )<!"t$ care a )ri!it
biec*>"tarea l*i D*!e&e*# K+++cre.te]i .i >< A!*l]i]i$ *!)le]i
)<!"t*l .i7l st<)"i]iFL+
A.a c*! a! !ai s)*s$ )ri!ii oa!ei era* A (r<'ia
E'e*l*i$ o (r<'i< !i*at< .i Ac"t<toare$)li< c* tot =el*l
/8
Ca)itol*l **
'e )o!i$ 'e )late .i 'e >iet<]i+ Dar )ritre ace.tia !ai era .i *
)o! !ai 'eosebit$ a'ic< )o!*l c*oa.terii biel*i .i r<*l*i+
D*!e&e* Ai )or*cise l*i A'a! s< * !<"ce 'i =r*ctele
acest*i )o!+ Era si(*ra restric]ie+ Probabil c< .ti]i .i >oi ce s7a
At"!)lat A aceast< (r<'i< a E'e*l*i+ Dia>ol*l )re=<c*t A
.ar)e >iclea a is)itit7o$ a a'e!eit7o )e E>a toc!ai c* =r*ctele
acest*i )o!+ E>a a !"cat .i i7a 'at .i l*i A'a! .i ast=el a*
Ac<lcat )or*ca l*i D*!e&e*+ A.a7i c< sti]i >oi ce se At"!)l<
c"' tata >< s)*e ce>a$ iar >oi * asc*lta]i .i =ace]i e@act i>ersR
Dr!ea&< )e'ea)sa$ bieA]eles+ La =el a =ost .i c* )ri!ii oa!ei+
Neasc*ltarea lor a atras !"ia l*i D*!e&e* care i7a al*(at 'i
(r<'ia E'e*l*i+ Ac*! sit*a]ia se i>ersea&<$ )ri!*l o!$ 'i
st<)" al l*!ii create$ 'e>ie rob al )<!"t*l*i$ a'ic< )<!"t*l
*7.i >a !ai o=eri roa'ele ca %ra< )etr* o!$ ci acesta >a treb*i
s< l*cre&e 'i (re* )etr* a7.i c".ti(a e@iste]a# KA s*'oarea
=e]ei tale s<7]i !<"ci )"iea+++L :Cacerea 6$ ,4;+ De aici >e'e!
c< o'at< c* c<'erea o!*l*i A )<cat$ Atrea(a at*r< s7a 'at
'e.ert<ci*ii$ aJ*("' A cotra'ic]ie c* o!*l+ De ase!eea
.ar)ele a =ost .i el bleste!at# KCii'c< ai =<c*t l*cr*l acesta$
bleste!at e.ti+++L :Cacerea 6$ ,2;+
Dar c%iar 'ac< tata sa* !a!a >< ceart< sa* >< )e'e)sesc$ ei
tot*.i >< i*besc+ Gric*! tot ai lor r<!"e]i .i le s*te]i 'ra(i+ La
=el .i Tat<l cel Ceresc *7l 'istr*(e )e o!*l c<&*t A )<cat$ ci Al
i*be.te A coti*are+ El l7a )e'e)sit *!ai$ ca s< A!)lieasc<
're)tatea$ care cere s< =ie K'*)< =a)t< .i r<s)lat<FL+ Dar c%iar
al*(at 'i rai$ o!*l r<!"e tot coroaa crea]iei 'i>ie$ tot ceea
ce a )*t*t =ace D*!e&e* !ai b*+ De aceea El se A(riJe.te 'e
soarta sa+ C*!R Pri )ro!isi*ea **i R<sc*!)<r<tor$ '*)< c*!
)*te! citi la Cacerea 6$ ,1# KVr<J!<.ie >oi )*e Atre tie .ar)e
.i =e!eie$ Atre s<!"]a ta .i s<!"]a ei+ Acesta :cel <sc*t 'i
=e!eie; A]i >a &'robi ca)*l$ .i t* Ai >ei A]e)a c<lc"i*lL+ E acest
=el o!*l*i i se >este.te * R<sc*!)<r<tor$ care >a =i Do!*l
Iis*s Hristos+ Pri Uert=a .i E>ierea Sa$ Al >a i!ici )e 'ia>ol .i
>a a'*ce o!eirii iertarea )<catelor .i !"t*irea+ Pri El .i A
N*!ele L*i oricie >a )*tea >ei la Tat<l Cel Ceresc ce e
a.tea)t< )e to]i ca )e =iii s<i i*bi]i s< e 'ea b*c*rii >e.ice A
Rai*l )<r<sit o'iioar< )ri easc*ltare+ El >< i*be.te .i )e >oi
)e to]i .i )e =iecare A )arte+ El 'ore.te s< =i]i asc*lt<tori .i c*7
!i]i$ .i c*>iicio.i$ .i cre'icio.i$ s<7L i*bi]i .i >oi )e El +
Desc%i'e]i7>< c%iar 'e ac*! ii!ile )etr* ca El s< >< )oat<
)ic*ra acolo 'i 'ra(ostea Sa .i * col] 'i >e.icie+
De ac*! Aaite c"' .ti]i c< D*!e&e* este creator*l acestei
l*!i$ >e]i )ri>i !ai atet A J*r*l >ostr* .i at*ci c"' >e]i >e'ea
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
/4
)"r"*l c* clic%et cristali ce .er)*ie.te 'o!ol )ri )<'*rea
A>er&it<$ sa* ra&ele soarel*i J*c"'*7se )ritre =r*&ele co)ac*l*i
la a c<r*i *!br< >< o'i%i]i$ sa* seara$ cer*l sei .i )li 'e
stele >< >a =er!eca )ri>irea$ sa* c"' >< >a i!)resioa t*!*lt*l
A>olb*rat al *ei casca'e s)*!oase$ 'eas*)ra c<reia c*rc*be*l
A.i etalea&< )aleta coloristic< =<r< e(al$ sa* c"' toa!< =ii'$
co)acii *ei )<'*ri c* =r*&ele at"t 'e *a]ate o=er< i!a(ii la
care se )oate cote!)la ore A .ir$ at*ci &ic >e]i .ti c< toat<
rec*o.ti]a oastr< )etr* aceste a'e><rate !i*i o 'ator<!
l*i D*!e&e*+ Qi s*t si(*r c< >< Atreba]i al<t*ri 'e !ie# 'ac<
toate acestea s*t a.a 'e Ac"t<toare$ aici )e )<!"t$ c*! >or =i
cele 'i E!)<r<]ia Ta$ Doa!eR :se >or citi A ti!)*l )re'<rii
te@tele 'i cartea KCacereaL )ri>i' crearea o!*l*i .i =<(<'*i]a
**i R<sc*!)<r<tor3 se >or scrie )e tabl< titl*l lec]iei .i eta)ele
cre<rii l*!ii;+
It*i]ia se >a =ace ar<t"'*7se tablo*l crea]iei l*!ii$ a
o!*l*i a )<cat*l*i .i a i&(oirii l*i 'i rai+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
E c"te eta)e a =ost =<c*t< l*!eaR :E .ase eta)e;+ Zi*a a .a)tea
ce re)re&it<R :Zi*a 'e o'i%<$ ceea ce Asea!< c< act*l crea]iei
a Acetat;+ Di ce a =<c*t D*!e&e* l*!eaR :Di i!ic;+ Dar
o!*l 'i ce a =ost =<c*tR :Di ]<r"a )<!"t*l*i;+ C*! a =ost
=<c*t< l*!eaR :Pri c*>"t;+ Dar o!*lR :Pri )artici)area 'irect<
a l*i D*!e&e*$ a'ic< a S=itei Trei!i;+ Care a =ost !eirea
crea]iei o!*l*iR :De a =i st")"*l l*!ii !ateriale .i KA!)re*<
l*cr<tor c* D*!e&e*L la 'es<>"r.irea ei;+ C*! 'e .i7a )ier'*t
o!*l aceast< 'e!itateR :Pri easc*ltarea )or*cii l*i D*!e7
&e* .i c<'erea A )<cat;+ Ce se >este.te A >erset*l ,1 al ca)itol*l*i
6 'i cartea CaceriiR :Se >este.te * R<sc*!)<r<tor;+
8+ Te!< )etr* acas<
Citirea )ri!elor trei ca)itole 'i cartea KCacereaL+ He!orarea
eta)elor A care a =ost creat< l*!ea+ He!orarea te@t*l*i 'i cartea
SCacerea 6$ ,1L+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
60
77
Ca)itol*l **
Cai .i Abel
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A.a c*! a! ><&*t A lec]ia trec*t<$ )ri!a =a!ilie 'e )e )<!"t a
=ost cea =or!at< 'i A'a! .i E>a+ Ei a* a>*t 'oi =ii 'es)re care
citi! A KCacereaL :Gee&a;$ )ri!a carte a Vec%i*l*i Testa!et+
Ace.tia s*t Cai .i Abel+ Cii' =ra]i e7a! =i a.te)tat ca ei s<
tr<iasc< A i*bire .i b*< A]ele(ere+ Dar * a =ost a.a+ P<cat*l
o'at< itrat A =ii]a o!eeasc< a e>ol*at A 'iterite =or!e$ care
!ai 'e care !ai 'e&astr*oase .i catastro=ale )etr* >ia]a
o!eeasc<+ D ast=el 'e )<cat este .i cel al i>i'iei$ care !er(e
)"< la *ci'ere+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Cai .i Abel# cei 'oi =ii ai )ri!ei =a!ilii+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
C%iar 'ac< era !ai !ic$ Abel era !ai b*$ !ai c*!ite$ !ai
r<b'<tor .i iert<tor3 )*tea trece )este s*)<r<rile .i !icile eca&*ri ce
i le =<cea A Joac<$ =ratele s<* Cai+ P<ri]ii lor >e'ea* aceasta$ .i *
se )oate s)*e c< *7l i*bea* )e b<ie]el*l lor !ai !are$ 'ar tot*.i Al
)re=era* )e Abel+
C* ti!)*l Cai .i Abel se =<c*r< a'e><ra]i =l<c<i+ Ei treb*ia*
s< l*cre&e Atoc!ai ca .i tat<l lor+ Cai se =<c* a(ric*ltor$ l*cr"'
)e c"!)+ Se!<a (r"*l$ iar c"' era co)t$ Al secera$ Al !<cia .i
=<cea )"ie+
Abel se =<c* )<stor 'e oi+ Her(ea c* oile sale la )<.*e$
c<*t"'*7le iarba cea !ai (*stoas< .i !ai (ras<+ T*r!a 'e oi 'e
care se A(riJea Abel$ cre.tea A =iecare a$ 'eoarece A =iecare
)ri!<>ar< se <.tea* !iel*.ei+ Qi Cai se!<a tot !ai !*lt (r"* .i
a>ea recolte bo(ate .i !<oase+
Dar cie =<cea s< creasc< (r"*l )etr* CaiR Qi cie7i '<'ea
toate oile l*i AbelR Desi(*r c< Do!*l D*!e&e*3 tot*l >ie 'e
la D*!e&e*+ Iar Cai .i Abel .tia* =oarte bie aceasta+ De aceea
'orea* s< !*l]*!easc< Do!*l*i )etr* toat< aceast< bo(<]ie
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
6,
'e biec*>"tare$ .i s<7.i e@)ri!e Atr7* =el rec*o.ti]a$
o=eri'*7i ce>a A sc%i!b+ Este bie s< e ar<t<! .i oi rec*o.7
ti]a =a]< 'e * bie=<c<tor$ *7i a.aR De )il'<$ 'ac< )<ri]ii >o.tri
>< =ac !*lte b*c*rii .i se A(riJesc s< >< !ear(< bie .i s< * ><
li)seasc< i!ic$ este =iresc ca .i >oi s< 'ori]i s< le =ace]i c"te *
ca'o* la ai>ersarea lor$ care c%iar 'ac< este !ai !ic$ '*)<
)osibilit<]ile >oastre$ )oart< A el toat< 'ra(ostea >oastr< .i
!*l]*!irea )etr* co)il<ria =ericit< .i li)sit< 'e (riJi .i e>oi+
Iar )<ri]ii se b*c*r< .i >oi A!)re*< c* ei s*te]i =erici]i+
Ei bie$ tot a.a .i Cai .i Abel s7a* %ot<r"t s<7i a'*c< l*i
D*!e&e* o Jert=< 'e !*l]*!ire+ Qti]i c*! a* =<c*tR Abel a ales
oaia cea !ai =r*!oas< .i !ai (ras< 'i c"te a>ea$ %ot<r"' c<
aceasta este cea !ai )otri>it< )etr* D*!e&e*+ A)oi a c<*tat
cre(i *scate$ c<ci acestea ar' bie$ le7a )*s )e o (ra!a'< 'e
)ietre$ a t<iat oaia .i a a.e&at7o )este cre(i+ Deci Jert=a era
)re(<tit<+ Qi )etr* c< Jert=a treb*ia s< ar'<$ Abel )*sese c<rb*i
a)ri.i s*b cre(i+ V"t*l s*=la A =oc$ cre(ile ar'ea*$ iar o'at<
c* ele .i Jert=a+ C*!*l se ri'ica la cer .i A'at< Abel A(e*c%e
.i &ise )li 'e >eera]ie# KD*!e&e*l !e*$ c"t 'e !*lt te i*bescF
T* >e(%e&i as*)ra !ea c* at"ta (riJ<+ Qi a'*c"'*7]i aceast< Jert=<
'i toat< ii!a$ >rea* s<7]i ar<t rec*o.ti]a !eaL+ Do!*l a
asc*ltat aceast< r*(<ci*e+ El A.i )leac< *rec%ea tot'ea*a la
r*(<ci*ile oa!eilor+ A.a'ar$ D*!e&e* a ><&*t c< Abel Al
i*be.te+ El Ai )ri!i Jert=a .i aceasta l7a =<c*t =oarte =ericit )e
Abel+
Qi Cai 'orea s< a'*c< Do!*l*i o Jert=<+ Ast=el$ a str"s
i.te )ietre .i a )*s cre(i 'eas*)ra+ Peste cre(i A loc s< a.e&e
(r"*l cel !ai =r*!osS c* s)ic*l cel !ai bo(at A boabe a*rii$ a
)*s 'oar )*]i 'i (r"*l )e care Do!*l =<c*se s< creasc< )e
o(or*l s<*+ A)oi Ai '<'* =oc+ Ece)* .i Cai s< se roa(e$ 'ar *
era !*l]*!it .i * era i*bire )etr* Do!*l A ii!a sa+ G"'ea
el# KDe ce oare treb*ie s< ar' acest (r"*$ )e care 'ac< l7a. =i
!<ciat$ a. =i a>*t at"ta =<i< c"t )etr* o )"ii.oar<F Qi 'e ce
s<7L !*l]*!esc )e D*!e&e*$ c< 'oar e* As*!i a! se!<at
(r"*l .i a! !*cit ca acesta s< creasc<FL Dar Do!*l .tia bie
ceea ce ("'ea Cai+ V<&* 'eci c< el *7L i*be.te+ De aceea ici
*7i )ri!i Jert=a+ Qi *7i '<'* ici =ericire .i ici !*l]*!ire+
Qi >oi$ 'ac< Do!*l >< aJ*t< s< ob]ie]i re&*ltate b*e A
!*ca >oastr<$ >< b*c*ra]i 'esi(*r+ Dar .i !ai b*c*ro.i >e]i =i
'ac< )ri r*(<ci*e$ >ei]i Aaitea l*i D*!e&e*$ s<7i !*l]*!i]i
)etr* toate+ At*ci c"' >< r*(a]i$ 'esc%i'e]i7>< ii!ile )lie
'e siceritate .i 'e 'ra(oste )etr* cel ce >e(%ea&< &ilic$ ceas
'e ceas$ la !*ca >oastr< .i o =ace s< ro'easc<+ C%iar .i A><]at*l
6/
Ca)itol*l **
este o !*c<$ .i Ac< o !*c< (rea *eori$ iar roa'ele s*t otele
b*e .i oile c*o.ti]e ac*!*late$ 'e care >< >e]i =olosi o'at<+
C"' cere]i )re&e]a Do!*l*i l"(< >oi la =iecare )as !ai !are
sa* !ai !ic$ >ia]a >< >a =i biec*>"tare .i ii!a )li< 'e )ace
.i !*l]*!ire$ c<ci As*.i D*!e&e* A.i >a (<si )l<cere A ea+
Dar$ s< re>ei! la s*biect+ Cai obser>< c< D*!e&e* *7i
)ri!ise Jert=a .i se s*)<r< =oarte tare )etr* aceasta+ Se s*)<r< .i
)e Abel$ !ai ales )e Abel+ E !o' or!al Cai treb*ia s< se
b*c*re c< D*!e&e* a )ri!it Jert=a =ratel*i s<* .i s< a'*c< .i el
o Jert=< !ai b*< l*i D*!e&e*+ Dar * se At"!)l< a.a+ El se
!"ie .i 'e>ei i>i'ios+ De>ei' i>i'ios$ el se ("'ea# D*!7
e&e* Al )re=er< )e Abel3 l*i Ai '< !*l]*!ire .i satis=ac]ie .i *
!ieL+ Aceste ("'*ri Ai st<)"ea* !itea .i se A=iltrar< a'"c$
)"< A cele !ai A'e)<rtate *(%ere ale ii!ii sale+ E loc ca
Do!*l s< =ie st<)" al ii!ii sa,e$ el Al l<s< )e sataa c* !reJele
l*i 'e i>i'ie .i r<*tate s< se istale&e acolo+ Se ("'ea =oarte
'es la aceasta+ Nici * !ai )*tea 'or!i oa)tea .i ici * !ai
!"ca a)roa)e i!ic+ Do!*l$ care >e'ea .i .tia tot*l$ Ai atrase
ate]ia# KCai$ 'e ce e.ti a.a i>i'ios .i r<*t<ciosR Este *!ai
>ia ta$ 'ac< l*cr*rile sta* a.a+ Dac< t* H7ai i*bi )e Hie ai =i .i
t* =ericit .i >esel+ G"'e.te7te la aceasta Cai$ .i * !ai =i
i>i'iosL+ Cai$ As< * asc*lt<S .i =<c* '*)< ca)*l l*i+
Ast=el Atr7o &i$ Ai &ise l*i Abel# KHai s< !er(e! )e c"!)L+
Qi c"' =* si(*r c* el$ Ace)*se s< se certe+ El tr"ti a)oi .i Al
b<t* )"< A, o!orA+ Abel &<cea ac*! Atis )e )<!"t$ iar s"(ele
l*i se sc*r(ea let )e iarb<+ V<&"' aceasta$ Cai se s)erie+ I se
tre&e.te co.tii]a$ care Ace)e s<7l J*'ece =<r< !il<+ Tea!a l*i
cre.te .i !ai !*lt+++ N* .tia *'e .i c*! s< sca)e !ai re)e'e 'e
)e'ea)sa )etr* =a)ta sa+ Ac*!$ ><&"' s"(ele =ratel*i s<*$
)rice)* !ai !*lt (re.eala sa+ Dar * !ai a>ea ce =ace+ Era )rea
t"r&i*+++ D*!e&e* ><&*se tot*l+ De aceea Al Atreb< )e Cai#
KD'e este Abel$ =ratele t<*RL+ At*ci Cai A(ro&it 'e =a)ta sa$
Acearc< s< sca)e$ &ic"'# KN* .ti* *'e este Abel+ E orice ca&
e* * s*t )<&itor*l =ratel*i !e*FL D*!e&e* r<s)*'e# KPetr*
c< ai =<c*t a.a ce>a$ * >oi !ai l<sa s< creasc< i!ic )etr* tie+
Pleac< 'e aici$ c< * >rea* s< !ai .ti* 'e tieF Qi oric"t 'e 'e)arte
te >ei '*ce$ ic<ieri A l*!e * >ei !ai (<si lii.teFL+
A.a s7a .i At"!)lat+ Cai )leac< 'e)arte$ tot !ai 'e)arte$
'ar ori*'e se a=la A.i a'*ce a!ite 'e =ratele s<*$ Abel$ )e care7l
o!or"se$ 'atorit< i>i'iei+ Toat< >ia]a sa a =ost )li< 'e =ric<$
elii.te .i e=ericire+ S"(ele =ratel*i s<* Ai cerea !ere*
socoteal< 'e =a)ta sa+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
66
Ast=el$ A'a! .i E>a a* )ier'*t A aceea.i &i )e cei 'oi =ii ai
lor+ Nici **l$ ici celalalt * s7a* !ai Ators seara$ acas<+ At*ci
)<ri]ii s7a* '*s s<7.i ca*te co)iii+ L7a* (<sit )e Abel !ort$ =<c"'
i!)resia c< 'or!ea Atis )e )<!"t+++ A'a! .i E>a l7a* A(ro)at+
Era* =oarte tri.ti+++ Do!*l As<$ a>ea !ere* (riJ< 'e ei .i le =<c*
alte b*c*rii tri!i]"'*7le al]i co)ii$ =ete .i b<ie]i+ D*l 'i b<ie]i
se!<a !*lt c* Abel+ El se *!ea Set .i Al i*bea .i el )e D*!e7
&e*+ :Re]ieti acest *!e$ 'eoarece A lec]ia *r!<toare e >o!
rea!iti 'e el;+
Iti*i]a Se >or )roiecta 'ia)o&iti>e A=<]i."' Jert=a l*i Abel .i a
l*i Cai$ i>i'ia acest*ia .i *ci'erea =ratel*i s<*+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Care s*t cei 'oi co)ii ai l*i A'a! .i E>aR :Cai .i Abel;+ C* ce
se oc*)a CaiR :C* !*ca la c"!);+ Dar AbelR :C* cre.terea
oilor;+ Care 'itre ei Al i*bea !ai !*lt )e D*!e&e*R :Abel;+ Ce
Jert=< i7a a'*s =iecare 'itre eiR :Abel a a'*s ca Jert=< cea !ai
(ras< .i =r*!oas< oaie$ iar Cai a a'*s c< Jert=< )*]i (r"*;+ Care
Jert=< a =ost !ai bie )ri!it< 'e Do!*lR :A l*i Abel;+ Ce a
=<c*t Cai 'i i>i'ie =a]< 'e AbelR :L7a *cis;+ Care a =ost
)e'ea)sa saR :D*!e&e* i7a a'*s !*strarea 'e co.tii]<$ =<c"'
'i el * =*(ar$ care se te!ea c%iar .i 'e *!bra sa$ sa* 'e =o.et*l
=r*&elor co)acilor+
8+ A)licarea
Di ceea ce i s7a At"!)lat l*i Cai$ se >e'e clar ce )e'ea)s<
!are are cel ce se !"ie$ 'e>ei' r<* .i e!ilos 'i i>i'ie+
Voi As< str<'*i]i7>< s< sta]i c"t !ai ali)i]i 'e Tat<l ostr* cel
ceresc .i s< =i]i c"t !ai asc*lt<tori 'e >oia Sa+ Iar >oia Sa este s<
>< )*rta]i bie **l c* cel<lalt .i s< >a i*bi]i **l )e celalalt$
b*c*r"'*7>< tot'ea*a 'e s*ccesele )riete*l*i$ sa* cole(*l*i
>ostr* .i Acerc"' s<7l i!ita]i A tot ceea ce =<)t*ie.te b*+
4+ Te!< )etr* acas<
Citirea 'i S="ta Scri)t*r< a ca)itol*l*i IV 'i cartea KCacereaL *'e
este relatat< At"!)larea )e care >7a! )o>estit7o a&i+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
62
77
Ca)itol*l **
Noe .i )oto)*l
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A.a c*! >< a!iti]i 'i lec]ia trec*t<$ '*)< ce A'a! .i E>a .i7a*
)ier'*t cei 'oi =ii$ Cai .i Abel$ a* a>*t * =i* .i a*!e Set+
Parc*r("' !ai 'e)arte cartea KCacereaL$ re!arc<! c< e s*t
)re&eta]i *r!a.ii l*i Set )"< se aJ*(e la Noe+ De ce se o)re.te aici
e*!erareaR
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Aceasta >o! >e'ea A lec]ia 'e ast<&i$ trat"' 'es)re KNoe .i
)oto)*lL+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
A.a c*! a=l<! 'i relatarea Vec%i*l*i Testa!et$ KNoe$ la >"rsta
'e cici s*te 'e ai$ a <sc*t )e Se!$ Ha! .i Ia=etL+ Deci 'ac<
Noe a>ea a.a 'e !*l]i ai$ Asea!< c< a trec*t 'est*l 'e !*lt
ti!) 'e la )ri!ii oa!ei$ A'a! .i E>a+ S< >e'e! c*! a e>ol*at
l*!ea A tot acest ti!)R G!eirea se A're)ta s)re bie$ sa*
'i!)otri>< s)re r<*R KDo!*l a ><&*t c< r<*tatea o!*l*i era
!are )e )<!"t$ .i c< toate Atoc!irile ("'*rilor 'i ii!a l*i
era* A're)tate A =iecare &i *!ai s)re r<*L+ Qi aceast< costatare
este =oarte (ra>< .i >< Atristea&< c%iar .i )e >oi$ a.a7iR S< e
("'i! )*]i A!)re*<# >< !ai a!iti]i 'esi(*r 'e ora A care
a! A><]at 'es)re =acerea l*!ii+ D*!e&e* crease tot*l b* .i
=r*!os+ G!*l*i Ai era 'estiat a se =olosi 'e toate cele c"te a*
=ost create sa* K)re(<titeL a*!e )etr* el+ Dar (re.eala sa$
)<cat*l s<*$ a =<c*t ca tot*l s< se sc%i!be+ V< !ai a!iti]i ce s7a
At"!)lat c* A'a! .i E>a '*)< easc*ltarea 'e c*>"t*l l*i D*!7
e&e*R :A* =ost )e'e)si]i;+ Dar c* Cai$ ce se At"!)laseR :Cai
a =ost * *ci(a.;+ Pri!ii oa!ei a* tras!is a.a'ar$ !ai 'e)arte
!oartea =i&ic< .i cea s)irit*al<$ t*t*ror celor ce s7a* <sc*t '*)<
ei+ Practic$ ici * o! * >a !ai tr<i A e>io>a]ia 'iaitea
c<'erii )ri!ilor oa!ei A )<cat+ E s*=letele oa!eilor a)are tot
!ai !*lt l*)ta 'itre bie .i r<*3 tot !ai !*lt ca' >icti!e r<*l*i
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
61
.i acest =a)t tot !ai !*lt atra(e '*)< sie >io><]ie$ !"ia l*i
D*!e&e* .i a)oi )e'ea)sa r<*l*i$ a e're)t<]ilor .i =<r<'ele(ea 'e
tot =el*l+++
S="ta Scri)t*r< e s)*e c%iar c<# KI7a )<r*t r<* Do!*l*i c< a
=<c*t )e o! )e )<!"t .i s7a !"%it A ii!a L*i+++ .i Do!*l a
&is# KA! s< i!icesc 'e )e =a]a )<!"t*l*i )e o!*l )e care l7a!
=<c*t$ 'e la o! )"< la >ite$ )"< la t"r"toare .i )"< la )<s<rile
cer*l*i3 c<ci E!i )are r<* c< i7a! =<c*tL+
Pritre to]i acei oa!ei r<i$ era As< * o!$ care El asc*lta )e
D*!e&e* .i res)ecta >oia Sa+ El se *!ea Noe+ La =el era .i
=a!ilia sa+ De aceea$ KNoe a a=lat !il< Aaitea Do!*l*i$ c<ci
era * o! e)ri%<it .i =<r< )at< Atre cei 'i >re!ea l*i# Noe
*!bla c* D*!e&e*L+ Iar D*!e&e* a 'ecis s<7l sal>e&e 'e !area
*r(ie )e care *r!a s7o tri!it< as*)ra oa!eilor .i a*!e# *
)oto) care7i >a i!ici A!)re*< c* )<!"t*l+ Qi )etr* aceasta$
Noe treb*ie s<7.i costr*iasc< o corabie !are c* !ai !*lte
c<!<r*]e$ Do!*l As*.i '"'*7i i'ica]ii =oarte )recise )etr*
tot ce *r!a a =i =<c*t+
A.a'ar$ Noe s7a a)*cat 'e costr*irea corabiei+ BieA]eles$
era aJ*tat 'e =iii s<i# Se!$ Ha! .i Ia=et+ Dobora* tr*c%i*ri (rele
'e co)aci 'i care t<ia* st"l)i .i sc"'*ri+ Corabia era =oarte
!are+ A>ea Ktrei s*te 'e co]i l*(i!e$ cici&eci 'e co]i l<]i!e .i
trei&eci 'e co]i A<l]i!eL :Cacerea 9$ l1;+ I7a* =<c*t o *.< .i o
=ereastr< s*s$ lat< 'e * cot+ Iar A iterior era* !*lte ca!ere+
Corabia a>ea .i * aco)eri.+ Iar toate cr<)<t*rile era* ast*)ate
c* )<c*r< .i c* s!oal< ca s< * )oat< )<tr*'e ici o )ic<t*r< 'e
a)<+
Ga!eii >eea* s< >a'< corabia .i Ace)ea* s< r"'<+ E.i b<tea*
Joc 'e b<tr"*l Noe+ KN* )o]i !er(e c* aceast< corabieL$ stri(a*
ei$ c< 'oar se a=l< )e *scat+ C*! >rei s< '*ci a.a corabie !are la
a)<RL KA)a >a >ei aiciL$ &ise Noe+ KA)a >a aco)eri tot*l )e
)<!"t+ D*!e&e* a s)*s aceasta$ =ii'c< oa!eii a* 'e>eit
=oarte r<i .i *7L !ai asc*lt< )e D*!e&e*+ Qi cei ce * >or =i A
corabie se >or AecaL+ Ga!eii a* Ace)*t s< r"'< .i !ai tare+
KN* r"'e]iFL le s)*se Noe+ KHai bie asc*lta]i .i r*(a]i7><$ ca
D*!e&e* s< >< ierte easc*ltarea >oastr<F At*ci >e]i a>ea >oie
s< itra]i A corabieL+ Dar ei r<s)*'ea*# KN*$ oi * >re! s< e
r*(<!F N* >re! s< itr<! A corabia aceastaL+
Se )oate *.or c< oa!eii care loc*ia* acolo a* 'e>eit !ai r<i
'ec"t Cai$ c< cel )*]i l*i Ai era =ric< 'e )e'ea)s<+ Ga!eilor
acestora * le era =rica 'e i!ic+
C"' corabia a =ost (ata costr*it<$ o !are !*l]i!e 'e
ai!ale$ )<s<ri .i t"r"toare s7a* a)ro)iat 'e corabie$ >r"' s<
69
Ca)itol*l **
itre+ Do!*l As*.i le c%e!ase+ Veea* 'o*< c"te 'o*<$ o
)erec%e 'i =iecare s)ecie$ =ie Kc*rateL$ =ie Kec*rateL$ )etr* a * se
)ier'e i!ic b* 'i ce crease D*!e&e*+ Noe le )*ea )e
=iecare A loc*l lor 'e a'<)ost$ *'e %raa era 'eJa )re(<tit<+
Desi(*r c< oa!eii cei r<i a* ><&*t toate acestea S'ar tot*.i * l*a*
a!ite+ E c*r"' >a =i As< )rea t"r&i*+++ Ditre to]i cei 'e
acoloS a* itrat A corabie 'oar o)t oa!ei# Noe$ Se!$ Ha!$ Ia=et
.i so]iiIe lor+ A)oi$ c%iar Do!*l a Ac%is *.a '*)< ei$ iar corabia
r<!ase eclitit< Ac< o s<)ta!"<+
Neorocirea >ei+ Ti!) 'e 20 'e &ile .i 20 'e o)]i a )lo*at
coti**+ Tot )<!"t*l era aco)erit 'e a)<$ )"< .i cel !ai Aalt
>"r= 'e !*te+ KS7a* r*)t toate i&>oarele a'"c*l*i cel*i !are .i
s7a* 'esc%is st<>ilarele cer*rilorL$ .i a*!e KE a*l .ase s*te al
>ie]ii l*i Noe$ A l*a a 'o*a$ A &i*a a 'o*<&eci .i .a)tea a l*iiL+
Dar s< '<! )*]i =r"* liber i!a(ia]iei .i s< )<tr*'e! .i
oi A corabie s< >e'e! ce se )etrece acolo+ Petr* c< 20 'e &ile
'e )loaie coti*<$ * e )*]i+ No*< i se )are !*lt 'ac< *!ai
o s<)ta!"< ar )lo*a &i 'e &i$ A ti!)*l toa!ei sa* al )ri!<>erii+
Desi(*r c< .i )etr* cei 'i corabie )ri!a s<)t<!"< trec*se !ai
*.or$ )oate c%iar .i )ri!ele /0 'e &ile+ Dar c*! a* )*t*t ei s<
stea Ac%i.i c%iar a.a 'e !*lt ti!)R Desi(*r c< )*tea*+ Ei .tia*
c< toate 'ec*r( '*)< >oia l*i D*!e&e*$ .i Acre&"'*7se )*teric
A El$ Al si!]ea* )re&et+ Qi D*!e&e* Ai aJ*taF Deci *!ai
s)era]a 'e sal>are$ Acre'erea c< se a=l< s*b H"a cea tare a l*i
D*!e&e* le7a 'at )*tere s< a.te)te c* r<b'are 'e)li<+
Deci '*)< 20 'e &ile )loaia se o)ri+ D*!e&e* al*(< orii 'e
)e cer+ Soarele Ace)* 'i o* s< str<l*ceasc<$ 'ar *scat*l * se
>e'ea3 tot*l era o a)< !are .i a'"c<+++
Qi a* !ai trec*t Ac< l10 'e &ile+ Coarte l*(< )erioa'a 'e
a.te)tare .i 'esi(*r c< le7a treb*it o r<b'are )*teric<$ o Acre'ere
eclitit< c< Do!*l >e(%ea&< la toate$ 'eci .i la >ia]a lor+++
Clac<ra s)era]ei era ast=el !ere* >ie A ii!ile lor+ Abia KA
l*a a .a)tea A &i*a a 'o*<&eci .i .a)tea a l*ii$ corabia s7a
o)rit )e !*]ii Ararat+ A)ele a* !ers sc<&"' )"< la l*a a
&ecea+ E l*a a &ecea$ A &i*a At"i a l*ii$ s7a* ><&*t >"r=*rile
!*]ilor+ D*)< 20 'e &ile$ Noe a 'esc%is =ereastra corabiei )e
care o =<c*seL+ Ce !are b*c*rie a =ost )etr* to]i cei 'i corabie
c"' '*)< >re!e =oarte A'el*(at< a* ><&*t 'i o* cer*l sei
'eas*)ra lor+ R<b'area le7a =ost )*s< la Acercare$ 'ar .tia* c< *
a* s)erat A &a'ar+ At*ci$ Noe )rise * corb e(r* .i Ai '<'*
'r*!*l s< &boare )e (ea! a=ar<+ Corb*l &b*ra a=ar< 'e)arte .i *
se !ai Atoarse+ Era o )as<re )*teric< ce )*tea s< tr<iasc< 'eJa
)e )<!"t+ A)oi$ Noe l<s< s< &boare * )or*!bel+ Acesta &b*r<
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
65
toata &i*a Acolo .i Acoace$ c<*t"' ce>a 'e !"care+ Dar
e(<si' i!ica$ se Atoarse seara$ trist .i obosit$ c<ci * )*tea
s< tr<iasc< Ac< )e )<!"t+ Noe A.i Atise !"a )e (ea! a=ar< .i
l*< )or*!bel*l A corabie+ Hai a.te)t< Noe Ac< o s<)t<!"<+
A)oi l<s< )or*!bel*l s< &boare a 'o*a oar< 'ar 'e 'ata aceasta
c"' se Atoarse$ ce a>ea el A ciocR G =r*&< )e care o r*)sese
'itr7* )o!+ Era ca .i c*! ar =i >r*t s< s)*<# KN* !ai '*rea&<
!*lt )oto)*l+ Po!ii ies 'eJa 'i a)<L+ Aceasta era o >este b*<+
Qi c"' '*)< o s<)t<!"< Noe l<s< )or*!bel*l 'i o* s< &boare$
* se !ai Atoarse+ G<sise %ra<+
At*ci Noe 'es=<c* aco)eri.*l corabiei .i a.te)t< ca Do!7
*l s< >orbeasc<+ Qi D*!e&e* Ai &ise# KAc*! Noe )o]i s< ie.i
'i corabie$ A!)re*< c* so]ia ta$ c* co)iii t<i .i c* toate
ai!aleleL+ Ce =erici]i era* ei ac*! c< )*tea* s< ias< a=ar<F Iarba
Ace)* s< A>er&easc<$ iar =lorile Ace)*r< s< A=loreasc<+ P<!"t*l
era iar<.i =r*!os+ P<s<rile A.i =<cea* iar<.i c*ib*ri c"t"' A
cele !ai !i*ate =el*ri+ Ai!alele &b*r'a* >esele )ri )<'*re$
r<s)"'i'*7se A toate )<r]ile$ c<*t"'*7.i * a'<)ost+ Noe a'*se
Do!*l*i o Jert=<+ Pe c"' =*!*l se ri'ica la cer$ cei o)t oa!ei
A(e*c%iar< .i Ai !*l]*!ir< l*i D*!e&e* )etr* (riJa ce le7o
)*rtase+ D*!e&e* a )ri!it Jert=a+ El ><&* .i c"t 'e =erici]i .i
rec*osc<tori era* ei+ El )ro!ise c< * >a !ai tri!ite icio'at<
* )oto) a.a 'e !are )e )<!"t+
It*i]ia Se >a ar<ta tablo*l sa* )o&e :'ia)o&iti>e;
re=eritoare la )oto) .i la sal>area tri!is< 'e D*!e&e* )ri Noe+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
G'at< c* A!*l]irea ea!*l*i o!eesc$ c*! s7a* co!)ortat
oa!eii =a]< 'e D*!e&e*$ P<ritele lorR :S7a* co!)ortat ca i.te
=ii easc*lt<tori .i r<i$ tr<i' A tot =el*l 'e =<r<'ele(i$ *it"'
co!)let 'e >oia l*i D*!e&e*;+ C"t 'e !*lt a !ers )<cat*l lorR
:A !ers at"t 'e !*lt Ac"t >orbi' A A]eles o!eesc# Kl*i D*!7
e&e* i7a )<r*t r<* c< l7a creat )e o!L;+ Ce a *r!at acest*i =a)tR
:A *r!at A!)liirea 're)t<]ii l*i D*!e&e*;+ De ceR :Cii'c<
a.a c*! .ti! c* to]ii$ K'*)< =a)t< .i r<s)lat<FL;+ S7a a=lat tot*.i
cie>a care s< * =ie s*)*s )e'e)sei 're)te a l*i D*!e&e*R
:S7a a=lat Noe .i =a!ilia sa;+ Cii'c< ace.tia a* =ost 're)]i A
=a]a l*i D*!e&e*$ ce !are o)er< a =<)t*it D*!e&e* )ri eiR
:I7a sal>at )e ei .i toat< crea]ia 'e la 'is)ari]ie A a)ele )oto)*l*i;+
Ce Asea!< aceastaR :C< '*)< 're)tate$ Kr<s)lata )<cat*l*i este
!oarteaL$ 'ar c< D*!e&e* icio'at< *7i >a )<r<si )e 're)]ii
s<i$ ci le >a 'a tot'ea*a s)era]a 'e sal>are;+
68
77
Ca)itol*l **
8+ Te!< )etr* acas<
Des)re Noe se )ot c*oa.te !ai !*lte a!<*te 'ac< >e]i citi A
cartea KCacereaL$ A coti*are ca)itolele IX .i X+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Partriar%*l A>raa!
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E lec]ia trec*t< a! >orbit 'es)re Noe .i cei trei =ii ai s<i# Se!$
Ha! .i Ia=et+ Ca *r!are a )oto)*l*i$ ei aJ*seser< s< =ie si(*rii
oa!ei 'e )e )<!"t+ Desi(*r c< ei a* a>*t *r!a.i+ S< >e'e!
care s*t ace.tia# *r!a.ii l*i Se! era* se!i]ii care a* loc*it A
Asia$ cei ai l*i Ha! a* =ost %a!i]ii$ loc*i' A A=rica$ iar ai l*i
Ia=et a* =ost ia=eti]ii sa* i'o(er!aii care a* loc*it A E*ro)a+
Iar 'i se!i]ia l*i Se! se >a a.te A>ra!+ C* el Ace)e$ 'e
=a)t$ )o)or*l ales 'e D*!e&e* .i 'e la el A.i tra(e *!ele )o)or*l
e>re*+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
A.a'ar$ ast<&i >o! >e'ea care a* =ost Ace)*t*rile istorice ale
)o)or*l*i ales .i >o! >orbi 'es)re A>ra!+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Istoria )o)or*l*i e>re* Ace)e A !o!et*l A care D*!e&e*
l7a c%e!at )e A>ra! 'i !iJloc*l )o)oarelor se!ite )oliteiste
.i i'olatre care tr<ia* A cetatea cal'ea< Dr$ 'i s*'*l
Heso)ota!iei+ A>ra! a =ost c%e!at s< asc*lte 'e >oia l*i D*!7
e&e* .i s< i se s*)*< )ri cre'i]< .i i*bire+ S< )ri>i! As< !ai
A a!<*t .i s< >e'e! 'e ce D*!e&e* a 'orit s<7l scoat< )e
A>ra! 'itre acei oa!ei$ )etr* a 'e>ei )<ritele )o)or*l*i
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
64
e>re*R C*! era* 'e =a)t oa!eii A acele ti!)*ri$ a'ic< c* 'o*<
!ileii Aaite 'e >eirea H"t*itor*l*i+
La Ace)*t o!*l * a>ea 'ec"t * si(*r D*!e&e* tr<i'
c* El o co!*i*e iti!<$ A Gr<'ia E'e+ Dar '*)< ce a =ost
al*(at 'i rai a'"ci'*7se tot !ai !*lt A )<cat$ co=*'"'*7L
c* creat*ra$ )e care a Ace)*t s< o cisteasc< A loc*l Creator*l*i$
)rec*! soarele$ l*a$ stelele$ )ietrele .i co)acii$ )loaia ca .i alte
=eo!ee ale at*rii etc+$ acestea a* 'e>eit &ei sa* i'oli$ =ii'
re)re&eta]i )ri 'esee sa* sc*l)t*ri$ .i a'*c"'*7li7se a'orare+
Ast=el )o)oarele a* 'e>eit i'olatre sa* )oliteiste$ r<t<cite 'e la
a'e><rata a'orare sa* cistire c*>eit< *!ai l*i D*!e&e*$
P<ritele ostr*+
A>ra!$ As<$ * a =ost i'olatr*+ El * a a'orat$ sa* cistit$
'ec"t )e si(*r*l .i a'e><rat*l D*!e&e*+ Ast=el )*te! s)*e c<
el era !ooteist+
Di A>ra! se >a ri'ica * o* )o)or !ooteist$ care >a =i
(<tit )etr* )ri!irea l*i Hesia$ H"t*itor*l .i I&b<>itor*l l*!ii
'i )<cat+ Ast=el A>ra! a =ost c%e!at 'e Do!*l s< )<r<seasc<
cetatea i'olatr< A care loc*ia .i s< se a.e&e A Caaa$ acel loc
at"t 'e !i*at .i ro'itor *'e Kc*r(e la)te .i !iereL+
S=<ta Scri)t*r< e s)*e c< A>ra! A!)re*< c* tat<l s<*$
Tera% .i e)ot*l s<* :=i*l =ratel*i s<*; Lot .i so]ia sa Sarai$ a*
)<r<sit Dr7*l Cal'eei A )artea 'e or'7>est a Heso)ota!iei .i
a* aJ*s la Hara+ Aici$ A>ra! )ri!e.te )ri!a biec*>"tare
'i )artea l*i D*!e&e*# KVoi biec*>"ta )e cei ce te >or
biec*>"ta$ .i >oi bleste!a )e cei ce te >or bleste!a$ .i toate
ea!*rile >or =i biec*>"tate A tieLF Ce c*>ite !ari s*t
acesteaF Ce )l<c*t< .i )li< 'e )ace$ treb*ie s< =i =ost aceast<
c<l<torie )etr* A>ra!F Este a'e><rat c< * .tia Acotro >a !er(e
.i ce >a At"li acolo *'e se >a stabili+ Dar .tia c< Do!*l este
c* el .i Ai co'*ce )a.ii+
Tera%$ tat<l s<*$ !*rise$ iar A>ra! .i Lot )leca* !ai 'e)arte c*
toate bo(<]iile str"se .i sl*(ile c".ti(ate A Hara+ Era a*l ,/05$
'*)< )oto)+
AJ*("' A Caaa a !ers )"< la Si%e! la steJar*l l*i
Ha!>ri+ A>ra! .i Lot a>ea* t*r!e !*lte .i )<&itorii lor a'esea se
certa*+ Petr* a e>ita A>r<Jbirea A>ra! se 'es)arte 'e Lot
l<s"'*7l )e acesta s<7.i alea(< loc*rile cele !ai !<oase 'i
c"!)ia Ior'a*l*i$ aJ*("' )"< la So'o!a .i Go!ora+ A>ra! .i7
a a.e&at cort*rile l"(< steJar*l l*i Ha!>ri 'e l"(< Hebro$
&i'i' acolo * altar Do!*l*i+
A.a c*! a! ><&*t$ D*!e&e* Ai )ro!isese l*i A>ra! c<
*r!a.ii s<i >or =i !*l]i$ ca stelele cer*l*i .i ca isi)*l !<rii$ .i
20
Ca)itol*l **
>or st<)"i )<!"t*l caaaea+ Dar iat< c< el A!b<tr"ea .i Ac< *
a>ea ici * co)il+ Do!*l .tia ce stare Jalic< era A s*=let*l s<*+
De aceea i se arat< 'i o* asi(*r"'*7l c< at"]ia *r!a.i >a a>ea
c"te stele s*t )e cer+
Iat< c< * )este !*lt ti!)$ A>ra! are * b<ie]a. )e *!e
Is!ael+ Acesta As< * era al Saraii$ ci al l*i A(ar$ sl*Jica sa+
De ci*'<$ Sarai A.i al*(< sl*Jica+ Do!*l As< a a>*t (riJ< 'e
A(ar .i 'e co)il*l ei$ >e(%i' as*)ra lor A tot ti!)*l+ Dar *
Is!ael era cel care a>ea s< coti*e .ir*l )atriar%ilor :)<ri]ilor;
)o)or*l*i ales+
A>ra! A!b<tr"ea .i Sarai la =el+ Gare 'e ce * le tri!itea
Do!*l * b<iat !o.teitorR Gare El *7.i !ai ]ie )ro!isi*eaR
A *itat c*!>aR Desi(*r c< * a *itat+ Dar acest b<iat treb*ia s<
se asc< *!ai la ti!)*l stabilit 'iaite 'e Atot)*teric*l D*!7
e&e*+ Ca)t*l c< )<ri]ii co)il*l*i A!b<tr"ea* * era * obstacol
)etr* Do!*l+ La El tot*l este )osibil+ Poate c< acesta era !ers*l
or!al$ 'es=<.*rarea or!al< a e>ei!etelor )etr* ca to]i s<
.tie =<r< A'oial< c< =i*l )ro!is se >a a.te *!ai )ri )*terea
Sa .i * )ri >oia oa!eilor3 c< =i*l )ro!is era 'e la D*!e&e*
)etr* a coti*a$ a A!*l]i )o)or*l l*i D*!e&e*+ Era ecesar
ca A>ra! .i Sarai s< =ie Acerca]i A <'eJ'ea .i cre'i]a lor$
)etr* a =i >re'ici 'e A!)liirea >oii L*i D*!e&e* )ri ei+
Do!*l A.i At<re.te )ro!isi*ea ar<t"'*7se 'i o* .i
sc%i!b"' *!ele l*i A>ra! A KA>raa!L care Asea!< Ktat<l
*ei !*l]i!i 'e )o)oareL .i al Saraii A KSarraL+ Toto'at<$ Ac%eie
c* el * le(<!"t# KTe >oi A!*l]i es)*s 'e !*lt$ >oi =ace 'i
tie ea!*ri Atre(i .i 'i tie >or ie.i A!)<ra]iL s)*e Do!7
*l .i )etr* aceasta orice b<rbat sa* b<iat 'i )o)or*l ales treb*ie
s< =ie t<iat A!)reJ*r+
N* a !ai trec*t !*lt ti!)$ )"< c"' A>raa! )ri!e.te A
cort*l s<* >i&ita a trei oa!ei care Al a*]< c< )este * a$ Sarra
>a a>ea * =i* c<r*ia Ai >a )*e *!ele Isaac+ Dar ace.tia *
era* si!)li oa!ei c<l<tori )ri acele loc*ri+ Era c%iar S="ta
Trei!e# Tat<l$ Ci*l .i D*%*l S="t+ A'ic<$ D*!e&e* A care
cre&*se A>raa! .i care Ai )or*cise s< se stabileasc< A Caaa3
.i care Ai =<(<'*ise c< >a A!*l]i ea!*l s<* ca stelele cer*l*i .i
ca isi)*l !<rii+
Ti!)*l !*lt a.te)tat a sosit Atr7a'e><r+ D*!e&e* .i7a ]i*t
)ro!isi*ea$ 'esi(*r3 .i ast=el$ c<' A>raa! a>ea ,00 'e ai i s7
a <sc*t * =i*$ c<r*ia i7a )*s *!ele Isaac .i care a =ost t<iat
A!)reJ*r la o)t &ile a.a c*! )or*cise Do!*l+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
2,
Este *.or s< A]ele(e! c<t 'e b*c*ro.i a* =ost )<ri]ii acest*i
co)ila. .i c<t 'e !*lt Al i*bea*+ Qi !ai ales A>raa!+ El a.te)tase
'oar 'e at"ta >re!e$ .i Do!*l i7l )ro!isese 'e at"tea oriF
Iat<$ As<$ ce a>ea s< se !ai At"!)le# D*!e&e* i7a )*s la
Acercare cre'i]a l*i A>raa!$ cer"'*7i s<7l a'*c< )e Isaac 're)t
Jert=< A ]i*t*l Horia$ )e * !*te a*!e i'icat+ S7ar )*tea ca
Isaac s< =i =ost 'e >"rsta >oastr<+ Tat<l s<* se b*c*ra ><&"'*7l
cresc"'$ era * b<ie]el s<<tos$ c*!ite .i Al A><]a )o>esti'*7i
'es)re 'ra(ostea =<r< !ar(ii ar<tat< 'e D*!e&e* =a]< 'e el .i
=a!ilia sa+ Qi iat< c< 'eo'at<$ i se cere s<7.i ia si(*r*l =i*$ at"t
'e 'orit .i 'e i*bit$ .i s<7l Jert=easc< :a'ic< s<7l o!oare;+ V<
)*te]i i!a(ia$ oare$ ce a =ost A s*=let*l l*i A>raa!R Ii!a Ai
era s=".iat< 'e ceea ce treb*ia s< =ac<+ Dar$ Do!*l )or*cise$ .i
Aaite 'e toate$ A>raa! asc*lta .i se s*)*ea >oii l*i D*!e7
&e*+ Ast=el$ l7a l*at )e Isaac .i aJ*("' A Horia$ la )oalele
!*tel*i$ a s)*s sl*(ilor sale#K+++ e* .i b<iat*l e >o! '*ce )"<
acolo s< e Ac%i<!$ .i a)oi e >o! Atoarce la >oiL :Cacerea
//$ 1;+ A)oi$ l*"'*7.i asi*l$ le!ele )etr* =oc$ c*]it*l .i tor]a$
a* )lecat )e o c<r<r*ie )"< la loc*l stabilit )etr* Jert=ire+ Her7
(ea* a(ale$ =<r< a scoate ici * c*><t+ Qi aceasta * *!ai 'i
ca*&a 'r*!*l*i care *rca$ ci .i 'i 'ori]a 'e a !ai At"r&ia !<car
c"t>a ti!) cli)a =atal< a 'es)<r]irii 'e =i*l s<*$ 'e ceea ce a>ea
!ai 'ra( A l*!e+++ Lacri!ile .iroia* 'esi(*r )e =a]a sa$ ii!a Ai
era r<it< .i s"(era 'e at"ta '*rere$ c"' Isaac Al Atreb<# KTat<F+++
Iat< =oc*l .i le!ele$ 'ar *'e este !iel*l )etr* Jert=<RL+ KCi*le
V a r<s)*s A>raa!$ D*!e&e* As*.i >a )*rta (riJ< 'e !iel*l
Jert=ei SaleL :Cacerea //$ 58;+ Ce altce>a ar =i )*t*t r<s)*'e
A>raa!R El .tia c< orice ar =i$ Do!*l are (riJ< 'e toate$ )etr*
c< toate s*t A !"a Sa+ Isaac !er(ea ca * !iel la J*(%iere$ .i
A>raa! i7a s)*s c< Do!*l >a a>ea (riJ< 'e acest !iel+ Isaac$ A
ioce]a sa 'e co)il$ * .tia ce7l a.tea)ta$ * .tia c< toc!ai el
este !iel*l )etr* Jert=<+ C"' a* aJ*s la loc*l )e care i7l s)*sese
D*!e&e*$ A>raa! a &i'it acolo * altar$ .i a a.e&at le!ele )e
el+ A le(at )e =i*l s<* Isaac$ .i l7a )*s )e altar$ 'eas*)ra le!elor
:Cacerea //$ 4;+ Ce !are e'*!erire treb*ia s< =i )*s st<)"ire
)e Isaac c"' a A]eles c< 'e =a)t el era Jert=a+ Probabil a si!]it
!"iile tre!*r"'e ale tat<l*i s<*$ 'ar 'i )ri>irea acest*ia citise
%ot<r"rea ii!ii 'e a asc*lta 'e )or*ca Do!*l*i$ 'e a r<!"e
a'ic< cre'icios l*i D*!e&e* )"< la ca)<t$ )"< la s="r.it$
oricare ar =i acesta+++ Ce !*lt Al i*bea A>raa! )e D*!e&e*F El
a Atis !"a .i a l*at c*]it*l ca s< J*(%ie )e =i*l s<*+ Dar A
acel !o!et (re* 'e e!o]ie$ 'e Acor'are .i tesi*e$ 'e '*rere
.i %ot<r"re$ toc!ai at*ci A(er*l Do!*l*i l7a stri(at 'i cer*ri$
2/
Ca)itol*l **
.i a &is# KA>raa!eF A>raa!eFL V acesta era !o!et*l c*l!iat+
Do!*l l7a o)rit c<ci i7a )re(<tit * berbec$ )etr* Jert=<+ El
><&*se ce !*lt Al i*bea A>raa! .i a Ac%eiat Ac< * le(<!"t
acolo )e !*te$ la Horia$ A care biec*><t<'*7l$ l7a asi(*rat c<
*r!a.ii s<i >or *!)le )<!"t*l+
C"' Sarra$ !a!a l*i Isaac a !*rit$ a>ea ,/5 'e ai+ A>raa! a
c*!)<rat$ 'e la =iii l*i Het$ o )or]i*e 'e c"!) l"(< steJar*l l*i
Ha!>ri$ *'e se a=la )e.tera Hac)ela+ Aici a =ost
A!or!"tat< Sarra .i !ai a)oi A>raa!+
A trec*t !*lt<$ =oarte !*lt< >re!e 'e at*ci$ 'ar .i ast<&i$ la 6
B! or' 'e Hebro$ arabii a* * loc )e care Al >eerea&<+ Acest loc
se *!e.te KSact*ar*l 'i 'eal*l )riete*l*i l*i D*!e7
&e*L$ 'eoarece ter!e*l !a%o!e'a )etr* A>raa! este
K)riete*l l*i D*!e&e*L+
It*i]ia se >a =ace )ri tablo*l :'ia)o&iti>*l; A=<]i."'
teo=aia :e)i=aia; 'e la steJar*l Ha!>ri3 sa* tablo*l Jert=irii 'e
c<tre A>raa! a )ro)ri*l*i s<* =i*+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost )ri!*l )atriar% :)<rite; al )o)or*l*i ales :e>re*;R
:A =ost A>raa!;+ Cie l7a ales )e elR :D*!e&e* As*.i;+ C*!
l7a biec*>"tat D*!e&e*R :L7a biec*>"tat ar<t"' c< 'i el
se >a a.te !*l]i!e 'e )o)oare;+ C*! se *!ea so]ia l*iR :Se
*!ea Sarra sa* Sarai;+ Care este le(<!"t*l =<c*t 'e D*!e7
&e* c* A>raa!R :Circ*!ci&i*ea .i sc%i!barea *!el*i s<* 'i
A>ra! A A>raa!$ care Asea!< Ktat<lL :)<ritele; )o)oarelor;+
De *'e a )lecat el .i *'e s7a a.e&at 'i )or*ca l*i D*!e7
&e*R :A )orit 'i Dr7*l Cal'eii .i s7a a.e&at A Caaa;+ De ce
l7a ales Do!*l toc!ai )e elR :Cii'c< el a>ea cre'i]< Atr7*
si(*r D*!e&e*$ era !ooteist3 )e c"' ceilal]i era* )olitei.ti$
a'or"' i'olii;+ Ce !"%ire a>ea* A>raa! .i Sarra A s*=let*l
lorR :Era* !"%i]i =ii'c< a* aJ*s la a'"ci b<tr"e]e .i * a>ea*
ici * co)il;+ S7a !ilosti>it D*!e&e* s)re eiR :D*!e&e* *
i7a l<sat A )<r<sire$ ci )ersoal a >eit s< le co!*ice la steJar*l
Ha!>ri c< >or a>ea co)il;+ C*! se *!e.te aceast< aratare a l*i
D*!e&e*R :KE)i=aieL sa* Kteo=aieL;+ S7a A!)liit =<(<'*i]a
l*i D*!e&e*R :Da$ s7a A!)liit =ii'c< )este * a Sarra a <sc*t
)e Isaac;+ C*! >eri=ic< D*!e&e* cre'i]a .i i*birea l*i A>raa!R
:Cesr"'*7i s< Jert=easc< )e )ro)ri*l s<* co)il$ )e care l7a 'orit
at"t 'e !*lt;+ Asc*lt< A>raa! )or*ca l*i D*!e&e*R :G
asc*lt<;+ A>ea Atr7a'e><r D*!e&e* e>oie ca A>raa! s<7.i
Jert=easc< )ro)ri*l co)ilR :N* a>ea$ 'e aceea Al .i o)re.te c%iar A
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
26
!o!et*l A care se )re(<tea s<7l Jert=easc<+ R<s)l<ti' As<
cre'i]a .i i*birea l*i A>raa!$ Al biec*>itea&< 'i o* ca )<rite al
)o)oarelor;+
8+ Te!< )etr* acas<
Citi]i$ ca)itol*l XXII 'i cartea KCacereaL *'e e este relatat<
77
Jert=a l*i A>raa! .i r<s)l<tirea cre'i]ei .i i*birii l*i =a]< 'e D*!7
e&e*+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Patriar%ii Isaac .i Iacob
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
V< a!iti]i 'esi(*r c< A lec]ia trec*t< a! ><&*t c< A>raa! a
a>*t * =i*$ )e Isaac+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ast<&i >o! >orbi A coti*are 'es)re Isaac .i =i*l s<*$ Iacob$
ceilal]i 'oi )atriar%i$ sa* )<ri]i 'e la care Ace)e istoria )o)or*l*i
ales+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
C"' Isaac a A!)liit >"rsta Ate!eierii *ei =a!ilii$ tat<l s<*
s7a A(riJit 'e c<s<toria sa+ Ast=el l7a c%e!at )e Elia&ar$ cel !ai
b<tr" .i 'e>otat sl*Jitor al s<*$ )etr* a7l As<rcia c* o !isi*e
=oarte 'elicat<+ A>raa! era co>is c< Do!*l care )*rtase 'e
(riJ< )etr* toate$ >a ale(e .i so]ia )otri>it< )etr* Isaac+ Ca .i
tat<$ )*tea s<7i o=ere =i*l*i s<* bo(<]ii !ari$ 'ar so]ia 'e>otat< .i
)otri>it< )etr* el *!ai D*!e&e* )*tea s7o alea(<+ Ast=el$ l7a
r*(at )e Elia&ar s< se '*c< )"< A ]ara 'e *'e )lecase el .i
22
Ca)itol*l **
*'e tr<ia* r*'ele sale+ Qi toc!ai 'e acolo s<7i a'*c< l*i Isaac$ )e
cea care7i >a =i so]ie+
A.a'ar '*)< o l*(< c<l<torie$ Elia&ar a aJ*s A Hara$ *'e
loc*ia Na%or =ratele l*i A>raa!+ D*)< ce s7a r*(at )etr* aJ*tor
a !ers la cel !ai obi.*it loc 'e At"lire 'i cetate# ="t"a+
Era As)re sear<$ .i c*r"' =e!eile >or >ei s< scoat< a)<+ Dar
c*! s< alea(< el so]ia )otri>it< )etr* Isaac$ 'i !*l]i!ea
=e!eilor care >or >eiR Gare )e care a %<r<&it7o D*!e&e* s< =ie
so]ia =i*l*i st<)"*l*i s<*R Tot*l 'e)i'ea 'e c<l<*&irea l*i D*!7
e&e*$ a.a c< Elia&ar a Ace)*t c* r*(<ci*ea$ cer"' * se! 'e
rec*oa.tere# KC< ca =ata c<reia Ai >oi &ice# )leac<7]i >a'ra$ te
ro($ ca s< bea*L .i care >a r<s)*'e# Kbea .i a! s< 'a* .i c<!ilelor
taleL$ s< =ie aceea )e care ai r"'*it7o T* )etr* rob*l T<* IsaacL+
Sl*Jitor*l l*i A>raa! se r*(a Acet$ A siea l*i+ Ni!ei *
i7a a*&it r*(a$ A a=ar< 'e D*!e&e*+ Abia .i7a ter!iat As<
r*(<ci*ea$ c"' * i!bol' l<*tric l7a A'e!at s<7.i ri'ice
oc%ii+ Iat< c< A =a]a l*i$ a a)<r*t o =at< c* *lcior*l )e *!<r+ Era
&>elt<$ t"ar<$ =r*!oas< .i )e !<s*r< ce se a)ro)ia .i7a 'at sea!a
c< ea re)re&eta r<s)*s*l la r*(<ci*ea l*i+ Iat< !ireasa l*i IsaacF
Era Rebeca$ =iica l*i Bet*el$ a'ic< =ratele l*i A>raa!+
Elia&ar a Ao)tat A casa Rebec<i$ 'ar acea oa)te a =ost c*
tot*l 'eosebit<+ Ni!ei * a )*t*t 'or!i3 asc*lta* c* to]ii
istorisirea l*i Elia&ar$ rec*osc"' c<l<*&irea l*i D*!e&e*+
Qi7a* 'at sea!a c< ale(erea so]iei l*i Isaac este c*)ris< 'e
)ro!isi*ile Do!*l*i+ D*)< c*! a.terea l*i Isaac este o
'o>a'< a A!)liirii )ro!isi*ii l*i D*!e&e*$ tot a.a .i c<s<toria
treb*ia le(at< 'e )ro!isi*ile l*i D*!e&e*+ Tri!i]"'*7l )e
Elia&ar A c<*tarea !iresei$ A>raa! era co>is c< =ace >oia l*i
D*!e&e* .i era si(*r c< >a )ri!i r<s)*s la r*(<ci*ile sale+
Etrebat< 'ac< >rea s< !ear(< c* Elia&ar$ Rebeca a 'at *
r<s)*s %ot<r"t$ =<r< s< )*< co'i]ii+ Ea Al i*bea )e D*!e&e*
.i se s*)*ea >oii Sale+ R<s)*s*l ei a =ost A acela.i ti!) *
!are 'ar al cre'i]ei+ }i"' sea!a c< *r!a s< )lece =oarte
'e)arte$ )*tea s< * se !ai Atoarc< icicoat<+ Des)<r]irea *r!a
s< =ie )e >ia]<+ Dar .tia c< !er(e acolo *'e o tri!ite Do!*l$ .i
asc*lt"' 'e >oia Sa$ El o >a c<l<*&i .i * o >a li)si 'e 'ra(ostea
Sa+ Rebeca treb*ia s< A!)lieasc< ceea ce era stabilit 'e !*lt A
)la*l l*i D*!e&e*$ c* )ri>ire la )o)or*l ales+
Cei 'oi s7a* At"lit )etr* )ri!a 'at< A c"!)+ At!os=era
cort*l*i era a)<s<toare )etr* Isaac+ El a ie.it A c"!) s<
>orbeasc< c* D*!e&e* .tii' c< Elia&ar s7ar )*tea Atoarce
'itr7o cli)<7 alta+ Rebeca a ><&*t * b<rbat a)ro)ii'*7se+ C"'
a a=lat c< este Isaac$ .i7a aco)erit =a]a c* * ><l$ )etr* c< !iresele
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
21
'i r<s<rit *7.i ar<ta* !irilor =a]a 'ec"t '*)< cere!oia *]ii+
Rebeca era iteli(et<$ eer(ic<$ c* o >oi]< )*teric<$ 'ar .i
=r*!oas<+ Era tot ce Isaac .i7ar =i )*t*t 'ori 'e la so]ia sa+
Qi iat< c< '*)< c"]i>a ai$ Isaac .i Rebeca a* a>*t 'oi b<ie]i
(e!ei+ Pri!*l care se <sc*se era Esa* .i a>ea )ielea aco)erit<
'e =oarte !*lt )<r3 iar i!e'iat '*)< el s7a <sc*t Iacob care a>ea
As< o )iele ete'< .i =i<+ Ei era* (e!ei$ 'ar * se!<a* 'eloc+
Esa* era * b<iat (<l<(ios .i east"!)<rat$ care toat< &i*a aler(a
)e c"!) .i )ri )<'*ri *'e >"a ai!ale+ Iacob$ As< era !ai
)a.ic .i !ai b*+ El r<!"ea c* !a!a l*i A cort sa* )<&ea
oile+ Qi 'e !*lte ori st<tea lii.tit .i se ("'ea la D*!e&e*+
Iacob Al i*bea !*lt )e D*!e&e* .i 'orea s< =ie co)il*l S<* s)re
'eosebire 'e Esa*$ c<r*ia ici *7i )<sa+ Qi c* toate acestea$ Isaac
Al i*bea )e Esa*$ cel !ai !*lt+ El a'*cea acas< care (*stoas<$ o
=ri(ea .i o '<'ea tat<l*i s<*+
Etr7o &i$ Iacob st<tea A =a]a cort*l*i .i =ierbea o !"care 'e
lite =oarte b*<$ care !irosea )l<c*t+ At*ci se a)ro)ie 'e el
Esa* care$ >ei' 'e la c"!)$ era =oarte A=o!etat .i obosit+
KD<7!i .i !ie s< !<"c 'i !"carea aceastaFL V i7a s)*s Esa*
=ratel*i s<*+ Acesta As< a )ro=itat 'e A!)reJ*r<ri$ '"'*7i s<
!<"ce *!ai c* co'i]ia ca Esa* s<7i 'ea l*i$ 're)t*l 'e At"i
<sc*t$ )etr* a )ri!i biec*>"tarea )<riteasc<+ Esa* Ace)e
s< r"'<# KPo]i s7o aiF N7a! e>oie 'e aceast< biec*>"tareFL
Ac*! lacob se )*rta atet c* =ratele s<*$ 'ar ceea ce a =<c*t el$
* era toc!ai cistit .i 're)t+
Aii trec*r<$ iar Isaac$ A!b<tr"i'$ orbise+ Era =oarte sl<bit
.i A.i )etrecea &ilele st"' A cort$ Atis )e )at*l s<*+ Etr7*a
'i &ile Al tri!ise )e Esa* s< >"e&e * ai!al .i s<7l )re(<teasc<
a.a c*! Ai )l<cea l*i+ Iar '*)< ce7l >a !"ca Ai >a 'a
biec*>"tarea+ Esa* ar =i treb*it s< s)*<# KN* tat<$ Iacob treb*ie
s< )ri!easc< biec*>"tarea$ c<ci i7a! >"'*t7o l*i )etr* o
=ar=*rie c* liteL+ El$ As< ("'i# KN7are i!)orta]< ce a! )ro!is+
E* >rea* s< )ri!esc biec*>"tarea .i s< =i* !o.teitor*lL+ Qi se
'*se )e c"!) s< >"e&e * ai!al+ Ha!a$ Rebeca$ a*&ise tot*l
.i se '*se la Iacob$ =ii' =oarte elii.tit<+ Ac*! &ise ea l*i Iacob#
Ktreb*ie s< =i! =oarte .ire]i$ c<ci alt=el * >ei )ri!i biec*>"tarea
cea !are+ Treb*ie s<7l A.el<! )e tat<l t<*+ D*7te re)e'e la t*r!<
.i a'*7!i 'oi ie&i+ Ei >oi =ri(e a.a c*! Ai )lace l*i .i a)oi Ai >ei
'*ce tat<l*i t<*+ Vei =ace ca .i c*! t* ai =i Esa*+ Tat<l t<* =ii'
orb$ c* si(*ra]< * >a obser>a i!icL+ Es< Iacob e&ita+ KTata
>a si!]i c< s*t e*$ c<ci Esa* are at"ta )<r )e !"ii$ iar !"iile
!ele s*t ete'eL+ Dar .i )etr* aceasta$ Rebeca (<sise o sol*]ie+
Iacob se '*se la t*r!<$ t<ie 'oi ie&i$ iar !a!a sa Ai )re)ar<+
29
Ca)itol*l **
A)oi Al A!br<c< c* %aie 'e ale l*i Esa*$ care !irosea* a )<'*re .i
c"!)+ A)oi trase )este !"iile l*i Iacob .i )este ("t$ )ieile
ie&ilor care a>ea* )<r )e ele+ Ast=el se '*se Iacob la cort*l tat<l*i s<*#
KTat<FL V KCie e.ti t*RL$ Atreb< Isaac+ At*ci Iacob !i]i# KE* s*t
Esa*$ =i*l t<* !ai !are+ H7a! Ators 'e )e c"!)+ Ri'ic<7te .i
!<"c< A ti%< .i a)oi '<7!i biec*>"tareaL+ Isaac obser>< ce>a .i
&ise#KE.ti c* a'e><rat Esa*R Ai o >oce str<i<+ Vio l"(< !ie .i
las<7!< s< te si!t+L Iacob se a)ro)ie 'e tat<l s<*+ Tat<l Ai atise
!"iile+ Era* )<roase+ Dar ce era c* >oceaR KVocea este a l*i
Iacob$ 'ar !"iile s*t ale l*i Esa*RL &ise b<tr"*l+ Qi a)oi !ai
Atreb< o'at<# KE.ti t* Esa*RL KDaL$ !i]i Iacob iar<.i# Ke* s*tL+
Carea era l"(< )at .i !irosea tare
=r*!os+ Isaac !"c< 'i ea .i b<* >i*l a'*s+ A)oi s)*se# KD<7!i *
s<r*t$ =i*l !e*L+ Iacob Ai '<'*+ Qi acest s<r*t era 'e =a)t o
!ici*<+ Dar Isaac si!]i %aiele l*i Esa* .i ac*! * !ai a>ea
ici o A'oial< c< 7ar =i Esa* acela care A(e*c%ia A =a]a
)at*l*i s<*+ E.i Atise !"iile .i le )*se 'eas*)ra ca)*l*i =i*l*i
s<*$ biec*>"t"'*7l+ Ei )ro!ise c< !ai t"r&i* el >a =i st<)"
)este toate .i c< el la r"'*l l*i >a =i )riete*l l*i D*!e&e*+
Iacob * A'r<&ea s<7l !ai )ri>easc<+ Ce *r"t era 'i )artea l*i$
c<ci Al A.elase )e b<tr"*l s<* tat<+ Qi tot*.i$ el )ri!ise
biec*>"tarea cea !are$ )ro!is< 'e D*!e&e*+ Dar oare c%iar
ar =i =ost e>oie 'e at"tea !ici*i care s< Atie&e aceast<
biec*>"tareR D*!e&e* care este atot)*teric .i A]ele)t$ are
El e>oie s< =ie aJ*tat 'e !itea oa!eilorR Desi(*r c< Do!*l
.tia ce treb*ie =<c*t )etr* ca Iacob .i * Esa* s< =ie a 'o*a
>eri(< A *!<r*l !are 'e *r!a.i )e care Do!*l Al )ro!isese
l*i A>raa!+
N* '*)< !*lt ti!) a)<r* .i Esa*+ V"ase * ai!al$ Al t<iase .i
Al =ri)se+ A)oi Al '*se A cort*l tat<l*i s<*+ C"' a=l< Esa*
'es)re A.el<ci*ea =ratel*i s<*$ Ace)* s< stri(e 'e !"ie+++ KEi ar<t
e* l*i IacobF G s< >e'e]i >oi c"' tat<l !e* * >a !ai =i$ Al >oi
o!orA A b<taie )e IacobFL
Rebeca Al a*&i .i7l tri!ise )e Iacob la *c%i*l s<* Laba care
loc*ia 'e)arte$ acolo 'e *'e >eise Rebeca+ Treb*ia s< stea acolo
)"< se >a !ai lii.ti !"ia l*i Esa*+ Ast=el Iacob =*(i A l*!ea
lar(<$ ca biet =*(ar+ Iat< ce i s7a tras 'e la A.el<ci*eF Iar Rebeca
.i7a )ier'*t =i*l )e care7l i*bea a.a 'e !*lt$ ca *r!are a s=at*l*i
ei (re.it+++
Deci$ Iacob )lec< 'e)<rt"'*7se tot !ai !*lt 'e cas<+ A>ea
'e !ers * 'r*! l*( )"< s7aJ*(< A ]ara A care loc*ia *c%i*l
s<*+ Iacob era trist .i7i )<rea r<* c< .i7a A.elat tat<l+ El se ("'ea#
KAc*! * !ai a! )e i!ei care s< se oc*)e 'e !ie+ C*
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
25
si(*ra]< ici D*!e&e* * !ai >rea s< .tie 'e !ie+ H7a! )*rtat
a.a 'e *r"tFL Herse Iacob )"< as=i]ise soarele .i se Aserase+
Iacob * (<sise ici o cas< A care ar =i )*t*t 'or!i+ De aceea se
c*lc< )e )<!"t$ a>"' o )iatr< c<)<t"i+ Se *it< s)re cer c<*t"'
stelele$ 'ar cer*l era aco)erit 'e ori .i D*!e&e* )<rea 'e)arte
'e tot+ lacob se ("'ea# KCe bie ar =i 'ac< D*!e&e* ar >rea s<
=ie 'i o* al<t*ri 'e !ie+ Doresc at"t 'e !*lt s< =i* )rietre*l
S<*+ Ce r<* A!i )are c< a! =ost r<*FL Qi c* aceste ("'*ri a
a'or!it .i a a>*t * >is !i*at+ V<&* o scar< Aalt< 'e tot$ a.a
'e Aalt< c< >"r=*l ei ati(ea cer*l+ E(erii cobora* .i se *rca* A
cer )e scar<+ Iar s*s 'e tot l"(< scar< era Do!*l+ El se *ita c*
b*<tate .i bl"'e]e la Iacob .i s)*se# KE* s*t Do!*l
D*!e&e*l l*i A>raa! .i al tat<l*i t<* Isaac+ D*7te A )ace A
l*!ea lar(<+ E* >oi !er(e c* tie$ >oi >e(%ea as*)ra ta .i te >oi
a'*ce sa<tos Aa)oi+ E ci*'a t*t*ror l*cr*rilor )e care le7ai =<c*t$
te iert .i s*t )riete*l t<*F Iar )e *r!a.ii t<i Ai >oi A!*l]i c"te
stele )e cer .i le >oi 'a s< loc*iasc< acest )<!"t )e care 'or!i
t* ac*!FL
Iacob se tre&i+ Era 'i!iea]<+ Visase a.a 'e =r*!os+ Dar era
a'e><rat+ D*!e&e* s)*sese c< se >a A(riJi 'e el+ Iacob s)*se#
KN* >oi *ita icio'at< acest locL+ A ri'icat )iatra )e care 'or!ise
.i ar =i >r*t s<7i a'*c< Do!*l*i o Jert=< 'e !*l]*!ire+ Dar *
a>ea la el 'ec"t * *lcior c* *lei+ Goli *lei*l )e )iatr< .i aceasta
a =ost Jert=a sa+ KDo!*l !e*LV s)*se el$ KE]i !*l]*!esc c< ai
=ost a.a 'e b* c* !ie+ Te >oi i*bi Atot'ea*a$ iar c"' !< >oi
Atoarce A]i >oi a'*ce * sacri=ici*L+ Ac*! * !ai era elii.tit$
.i *7i !ai era tea!<+ Si!]ea c< Atr7a'e><r Do!*l !er(ea c*
el .i a>ea (riJ< 'e el+
Iacob r<!ase !*lt ti!) la *c%i*l s<*$ Laba+ El )<&ea oile
.i >acile+ Deoarece !*cea c* s"r(*i]< a aJ*s s< aib< )ro)riile
t*r!e 'e oi .i >aci+ De>eise * o! bo(at$ =ii'c< Do!*l >e(%ea
as*)ra sa+ Se c<s<tori c* Lea$ *a 'itre =iicele *c%i*l*i s<*$
'*)< ce sl*Jise .a)te ai l*i Laba$ iar !ai t"r&i* .i c* sora ei
!ai !ic<$ Ra%ela$ '*)< ce sl*Jise Ac< .a)te ai l*i Laba+ Do!7
*l le7a '<r*it ,/ co)ii$ al ,,7lea =ii' Iosi=$ 'es)re care >o!
>orbi A *a 'i lec]iile >iitoare+
Dar c"t >a !ai sta A aceast< ]ar< str<i<R Gare *7i )ro!isese
Rebeca$ !a!a sa$ c<7l >a c%e!a Aa)oi acas< c"' Esa* * >a
!ai =i !"iosR Iat<$ As<$ c< Atr7o &i$ As*.i D*!e&e* Ai
)or*ce.te s< )lece A ]ara sa =<r< tea!<$ c< El >a =i cel care >a
>e(%ea A coti*are+ At*ci Iacob )ori la 'r*! A!)re*< c*
e>estele sale$ c* co)iii s<i$ c* ser>itorii .i ser>itoarele sale$ c*
t*r!ele 'e ai!ale$ c* c<!ilele .i c* toat< bo(<]ia sa+ Era * .ir
28
Ca)itol*l **
l*( 'e tot+ Iacob !er(ea s)re Caaa$ e@act c*! A>raa! !ersese
o'at< tot Atr7acolo+ Cel care )lecase ca * biet =*(ar$ se Atoarce
ac*! * o! bo(at$ c* o !*l]i!e 'e oa!ei .i 'e ai!ale$
)ro)rietatea sa+ D*!e&e* a >e(%eat as*)ra l*i$ a.a c*! Ai
)ro!isese+ Laba ar =i 'orit s<7i A!)ie'ice )lecarea As< Do!*l
Ai s)*sese KVa =i >ai 'e tie 'ac< *7l la.i )e lacob s< se Atoarc<
A CaaaFL La a*&*l acestor c*>ite * se !ai A!)otri>i )lec<rii
l*i Iacob+
C<l<toria era l*(< .i obositoare$ 'ar c* c"t se a)ro)ia* !ai
!*lt$ c* at"t cre.tea .i tea!a l*i Iacob+ Qtia c< =*(ise at*ci$
'e!*lt 'e !"ia =ratel*i s<*+ Dar oare 'ac<7l >a reAt"li Esa*$ Al
>a iertaR Se >or A!)<ca eiR Petr* !ai !*lt< si(*ra]<$ a tri!is *
sol 'e )ace la Esa* A!)re*< c* * ca'o* =r*!os# oi (rase$ ca)re
=r*!oase$ c<!ile !ari .i Ac< !*lte altele$ =or!"' o t*r!< Atrea(<+
Dar r<s)*s*l sol*l*i l7a s)eriat =oarte tare$ 'eoarece l7a a*]at
c< Esa* este A *r!a lor$ A!)re*< c* >reo )atr* s*te 'e oa!ei
)*terici .i Aar!a]i+
C"' Iacob a ><&*t c< este atacat$ c< este A )ericol$ s7a r*(at+
Dar 'e.i Ai cer*se l*i D*!e&e* s<7l sca)e 'i !"a =ratel*i s<*$
Esa*$ este clar c< * are Acre'ere A aJ*tor*l '*!e&eiesc$ c<ci
ca*t< Ks< A!)ace )e Esa* )ritr7* 'arL+ Deci$ Iacob a>ea
Acre'ere A 'ar*l s<*$ * A D*!e&e* As*.i+ Acesta era Iacob#
o!*l care !ere* *r&ea )la*ri$ A loc s<7.i lase soarta A !"a
l*i D*!e&e*+ Iar ac*! )<rea s< aib< !ai !*lt< Acre'ere A
>itele sale 'ec"t A )*terea .i )ro!isi*ile l*i D*!e&e*+ Dar
iat< c< '*)< ce l*ase$ c* c%ib&*i]<$ toate %ot<r"rile sale$ a r<!as
si(*r+ At*ci * o! s7a l*)tat c* el )"< A re><rsat*l &orilor+
Qi A >ia]a oastr< 'e &i c* &i$ este bie s< =i! l<sa]i Ksi(*riL$
a'ic< 'e)arte 'e toate ("'*rile$ c*(etele .i 'e toate !i.c<rile
=irii )<!"te.ti$ 'eci s< =i! Ksi(*riL c* D*!e&e*+
Ac*! >o! !ai obser>a Ac< ce>a+ Ni se s)*e c< K* o! s7a
l*)tat c* IacobL+ S< =i]i ate]iF N* se s)*e c< Iacob s7a l*)tat
c* * o!$ ci c< * o! s7a l*)tat c* Iacob+ S< Acerc<! s<
A]ele(e!# 'ac< !< l*)t e* c* alt*l Asea!< c< >rea* s< )ri!esc
ce>a 'e la el3 'ac<$ 'i!)otri><$ alt*l se l*)t< c* !ie$ Asea!<
c< el$ >rea s< )ri!easc< ce>a 'e la !ieF Iar D*!e&e* se l*)ta
c* Iacob ca s<7l =ac< s< si!t< c< * este altce>a 'ec"t o =ii]<
slab< .i e>re'ic<+ N*!ai c"' este l<sat si(*r$ )rice)e c"t
este 'e slab .i e)*ticios )ri )ro)riile l*i )*teri+ N*!ai c"' a
si!]it c< * !ai )oate$ c< * !ai are =or]<$ a A><]at s< &ic<# KN*
Te >oi l<saFL P"< at*ci a !ers *!ai )e c<ile croite 'e el3
ac*! este silit s< &ic<# KN* Te >oi l<saFL Iacob * s)*e a.a
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
'ec"t '*)< ce i s7a scr"tit
24
Ac%eiet*ra coa)sei+ Iat< )etr* ce
D*!e&e* S7a l*)tat c* Iacob+
N* este *.or s< aJ*(e! s< rec*oa.te! c< s*te! !ici .i
slabi$ ca s< )*te! s)*e# KN* Te >oi l<sa )"< * !< >ei
biec*>"taL+ N*!ai c"' lacob a )*t*t s)*e aceste c*>ite
'i toat< ii!a$ .i a cre&*t 'e)li A ele$ a =ost tare c* a'e><rat+
A treb*it s< aJ*(< At"i s< =ie KslabL )etr* a =i a)oi )*teric c*
a'e><rat+ Iacob )ri!e.te *!ele 'e KIsraelL a'ic< Kb<rbat*l care
a ><&*t )e D*!e&e*L .i abia ac*! )ri!e.te biec*>"tarea l*i
D*!e&e*$ iar )o)or*l care se >a a.te 'i se!i]ia l*i >a )*rta
.i a&i *!ele 'at l*i 'e D*!e&e*# KIsraelL+
C"' se =<c* 'i!iea]<$ l*i Iacob * i7a !ai =ost tea!<+ Qtia
c< Esa* *7i !ai )*tea =ace i!ic+ P<!"t*l se c*tre!*ra c<ci
Esa* >eea c<lare$ A!)re*< c* ser>itorii s<i+ Nori 'e )ra= se
ri'ica* A s)atele lor+ S)a'ele !ari l*cea* A b<taia soarel*i+ Toate
acestea ar =i )*t*t s<7l s)erie$ 'ar Iacob se '*se lii.tit A
At"!)iarea =ratel*i s<*+ Et"li'*7se s7a* A!br<]i.at$ A!)<ca]i .i
b*c*ro.i+ Ce l*cr* !i*at# D*!e&e* a A'e)<rtat !"ia 'i
ii!a l*i Esa*F+++
Iacob a=lase c< Rebeca$ !a!a lor$ !*rise$ 'ar Isaac !ai tr<ia .i
era =ericit s<7l At"leasc< )e =i*l s<*+
Aii a* trec*t !*l]i$ **l '*)< alt*l+ Cei ,, b<ie]i ai l*i
Iacob a* cresc*t b<rba]i A toat< =irea .i ce s7a !ai At"!)lat c*
ei >o! >e'ea A lec]ia *r!<toare+ Ac*! As< >< !ai s)* c<
Iacob$ Aaite 'e a !*ri a >estit >eirea H"t*itor*l*i$ )ri
c*>itele# KN* >a li)si sce)tr* 'i I*'a$ ici toia( 'e c"r!*ire
'i coa)sele sale )"< ce >a >ei E!)<ci*itor*l$ c<r*ia i se >or
s*)*e )o)oareleL+ De.i a !*rit A E(i)t$ c*! >o! >e'ea$ Iacob
a =ost A!or!"tat la Hebro A localitatea Hac)ela l"(< A>raa!
.i Sara$ Isaac .i Rebeca+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C* cie s7a c<s<torit IsaacR :C* Rebeca$ =iica l*i Na%or =ratele
l*iA>raa! 'i Hara;+ C"]i co)ii a* a>*t eiR :Doi co)ii$ )e Esa*
.i Iacob;+ C*! s7a* <sc*t ace.ti 'oi =ra]iR :Ei era* =ra]i (e!ei$
'ar !ai At"i s7a <sc*t Esa*$ care )ri!ise 're)t*l 'e At"i <sc*t$
a'ic< 'e !o.teitor al l*i Isaac;+ Pe cie i*bea Isaac !ai !*ltR
:Pe Esa*;+ Dar RebecaR :Pe Iacob;+ Care >or =i rela]iile 'itre
Esa* .i IaccbR :Iacob =ii' !ai >iclea Kc*!)<r<L )e * bli' 'e
lite 'e la Esa* 're)t*l 'e At"i <sc*t$ 'e !o.teitor;+ De cie
este aJ*tat Iacob ca s< )ri!easc< biec*>"tarea l*i IsaacR :De
Rebeca$ !a!a l*i;+ E =a)t< b*< aceastaR :E o =a)t< ecistit<;+
10
Ca)itol*l **
Ce se At"!)l< a)oiR :Iacob este 'eter!iat 'e !a!a sa s< se
=ereasc< 'e !"ia l*i Esa*$ =*(i' la Laba$ *c%i*l s<* A
Heso)ota!ia;+ E 'r*!*l l*i$ Iacob obosit a'oar!e$ .i ce >e'eR
:Scara l*i D*!e&e* care *rca )"< A cer .i era )li< 'e A(eri;+
Ce7a Ase!at aceastaR :C< D*!e&e* l7a iertat 'e =a)ta sa rea
.i c< Al >a Aso]i A 'r*!*l s<*;+ Ce =ace Iacob la casa l*i LabaR
:El sl*Je.te .a)te ai .i se c<s<tore.te c* Lea3 a)oi Ac< .a)te ai
.i se c<s<tore.te c* Rac%ela$ iar '*)< ,2 ai se reAtoarce la casa
tat<l*i s<* c* tot ceea ce c".ti(ase la Laba;+ C*! Al At"!)i<
Esa*R :C* !"ie .i Aar!at )etr* r<&b*are;+ C*! Al a)<r<
D*!e&e* )e IacobR :Ei arat< c< * )ri 'ar*ri )o]i A!bl"&i
=*ria$ ci )ri i*birea l*i D*!e&e*;+ Ce se At"!)l<R :D*!e7
&e* i se arat<$ se l*)t< c* Iacob .i Al A>i(e;+ C*! se >a *!i
Iacob 'e ac*!R :Se >a *!i KIsraelL$ a'ic< Kb<rbat*l care a ><&*t
)e D*!e&e*L+ Acesta este * alt *!e )e l"(< cel 'e Ke>re*L
!o.teit 'e la A>raa!$ 'at )o)or*l*i ales;+ Ce Asea!< aceas7
taR :C< A>raa!$ Isaac .i Iacob s*t cei trei )atriar%i$ sa* )<ri]i
ai )o)or*l*i ales$ 'e la care A.i tra(e .i *!ele;+
8+ A)licarea
N*!ele )atriar%*l*i Iacob$ al<t*ri 'e cel al l*i A>raa! .i Isaac
este )o!eit A c*lt*l Bisericii$ A s)ecial c* )rileJ*l
biec*>"t<rii !irilor 'i c*)ris*l Taiei S=itei C**ii#
KH<rit s< =ii$ !ire$ ca A>raa!$ biec*>"tat s< =ii ca Isaac$ s< te
A!*l]e.ti ca Iacob$ *!bl"' A )ace .i l*cr"' A 're)tate
)or*cile l*i D*!e&e*L+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi 'i Biblie e)iso'*l Ksc<rii l*i IacobL :Cacerea /8$ ,,
//; .i e)iso'*l Kl*)ta l*i IacobL c"' )ri!e.te *!ele KIsraelL
V b<rbat*l care a ><&*t )e D*!e&e* V :Cacerea 6/$ /2/4;+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Iosi= .i =ra]ii s<i
1,
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< c*! >< a!iti]i$ A ora trec*t< a! >orbit 'es)re Iacob+
Qti!$ 'eci c< el a a>*t 'ois)re&ece =ii c* cele 'o*< so]ii ale sale$
Lea .i Ra%ela .i c* cele 'o*< roabe ale acestora+ Cel !ai i*bit =i*
a =ost Iosi=$ =i*l Ra%elei+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
A.a'ar$ ast<&i >o! >orbi 'es)re KIosi= .i =ra]ii s<iL$ A><]"' c<
tot'ea*a este =olositor s< bir*i! r<*l c* biele+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
S< >e'e! 'e ce Iosi= este o )ersoalitate a.a 'e !arcat<R D*)<
c*! s)*ea!$ Iosi= a>ea *s)re&ece =ra]i+ Ditre ace.tia Iacob Al
)re=era )e Iosi= .i c%iar Al r<s=<]a )*]i+ Ei '<'ea o A!br<c<!ite
!*lticolor<$ =r*!oas< ca aceea a **i )ri]+Iosi= .i Beia!i$
=ratele !ai !ic a l*i Iosi=$ obi.*ia* s< stea acas< l"(< tat<l lor$
)e c"' =ra]ii !ai !ari se '*cea* )e c"!)$ )<&i' oile+
G'at<$ Iosi= a>*sese * >is ci*'at+ Se =<cea c< era )e c"!)
c* =ra]ii s<i+ Gr"*l era 'eJa secerat .i *r!a s< =ie le(at A so)i+
Iosi= a le(at * so) .i l7a c*lcat )e )<!"t+ Dar 'eo'at< acesta
s7a ri'icat$ iar so)ii =ra]ilor s<i l7a* AcoJ*rat .i i s7a* Ac%iat+
Iosi= a )o>estit =ra]ilor s<i >is*l+ Ace.tia c"' Al a*&ir< s7a*
s*)<rat$ &ic"'# K}i7ar co>ei ca oi s< e Ac%i<! ]ie$ iar t*
s< =ii st<)" )este oi$ =<*ritor*le 'e >ise$ Acre&*t*leFL
Alt<'at<$ Iosi= >isase ce>a .i !ai eobi.*it+ Soarele$ l*a
.i *s)re&ece stele 'e )e cer cobor"r< .i i se Ac%iar< l*i+ Qi
c"' )o>esti acest >is$ )"< .i tat<l l*i se s*)<r< .i Ai &ise# KH<i$
b<iete$ ce =el 'e >ise s*t acesteaR Doar * c*!>a cre&i c< oi
to]i$ c* !a!a ta .i =ra]ii t<i e >o! Ac%ia ]ieF A.a ce>a este
i!)osibilFL N*$ ici Iosi= * cre'ea *a ca asta$ 'ar tot*.i era
>is*l l*i+
Etr7o &i$ )lecar< 'e)arte c* oile .i seara * !ai >eir< acas<+
At*ci$ Iacob Al tri!ise )e Iosi= s< >a'< c*! le !er(e .i s< se
1/
Ca)itol*l **
Atoarc< 'e(rab< s<7i 'ea >e.ti 'es)re ei$ )etr* a7i al*(a
elii.tea+ C* toate c< .tia c"t 'e !*lt Al *r<sc .i7i 'oresc r<*l$
asc*lt< .i se '*se+ D*)< ce r<t<ci >re!e A'el*(at< )e c"!)iile
Atise$ At"li * o! care7i ar<t< 'r*!*l cel b* c<tre =ra]ii s<i+
Ace.tia ><&"'*7l >ei'$ Al rec*osc*r< Ac< 'e 'e)arte+
KPri>i]iFLV &iser< ei$ K>ie =<*ritor*l 'e >iseF E s="r.it Al
a>e! A !"iile oastre$ iar tat<l ostr* este 'e)arte+ Qti]i ce
>o! =ace c* elR El >o! o!orA .i7l >o! ar*ca A ="t"<$ iar tat<l
l*i >a .ti 'oar c< l7a s=".iat * ai!al s<lbatic+ Vo! >e'ea oi
at*ci$ ce se >a !ai ale(e 'e >isele saleL+ Es< la iter>e]ia l*i
R*be$ cel !ai !are =rate$ a* stabilit s<7l ar*ce A ="t"< =<r<
a7l o!orA+ Acesta ite]ioase s< re>i< )etr* a7l scoate .i a7l
'*ce tat<l*i lor$ acas<+ A.a'ar$ Al )riser< )e Iosi=$ i7a* l*at %aia
cea =r*!oas< .i7l ar*car< A ="t"<+ A)oi se a.e&ar< .i Ace)*r<
s< !<"ce+ Treb*ie s< =i =ost =oarte r<i ca s< )oat< sta lii.ti]i .i
s< !<"ce A ti!) ce =ratele lor )l"(ea+ Noroc c< * era a)< A
="t"< .i Iosi= * se Aec<+ Dar ici * !ai )*tea ie.i a=ar<+
Pere]ii ="t"ii era* )rea Aal]i .i !*lt )rea ete&i+ Iar tat<l l*i
ici * b<*ia i!ic .i era a.a 'e)arte )etr* a7l aJ*taF L*i Iosi=
Ai era =ric< .i )l"(ea+ At*ci se ("'i la Tat<l care este A cer*ri+
D*!e&e* Al >e'ea c* si(*ra]<+ N*!ai El Al !ai )*tea aJ*ta+ Iar
c"' Iosi= se ("'ea la D*!e&e*$ *7i !ai era a.a =ric<+ N*
trec* !*lt )"< =ra]ii s<i Al scoaser< a=ar<+ Dar * 'i !il< =a]<
'e el$ ci )etr* a7l >i'e *or e(*stori care >eea* 'itr7o ]ar<
A'e)<rtat<+ Iosi= )l"(ea 'e ]i se r*)ea ii!a .i stri(a# KAJ*torF
AJ*torF Vrea* s< !< Atorc la tat<l !e*FL+ Cra]ilor s<i$ As< * le
era !il<$ .i ici * le era tea!< 'e !ici*<+ A* t<iat * ie'$ a*
stro)it %aia l*i Iosi= c* s"(ele acest*ia .i o tri!iser< tat<l*i
lor$ )ritr7o sl*(<$ s)*"'# KPri>e.te$ tat<$ ce a! (<sit )e c"!)+
N* este aceasta %aia l*i Iosi=RL+ Ast=el$ l7a* A.elat )e tat<l lor+
C"' Iacob ><&*se %aia$ a cre&*t c< Iosi= =*sese s=".iat 'e *
ai!al s<lbatic+ Tare se !ai Atrist< b<tr"*l tat< .i &ise# KAc*!a$
c< =i*l !e* cel 'ra( este !ort$ * >oi !ai =i >esel icio'at<FL
S<r!a*l Iacob+ N* .tia c< %aia este !"Jit< c* s"(ele **i
ie'+ Dar oare *7l A.elase .i el o'at< )e tat<l l*i c* s"(ele **i
ie' .i c* %aia =ratel*i s<*$ Esa*R+++
S< >e'e!$ As< ce s7a !ai At"!)lat c* biet*l Iosi=R
Ne(*storii Al '*ser< Atr7o ]ar< =oarte A'e)<rtat<$ toc!ai A E(i)t+
S7a* '*s c* Iosi= la )ia]a 'e scla>i *'e l7a* >"'*t **i o!
bo(at$ st<)"*l*i o.tirii =arao*l*i$ *!it P*ti=ar$ 're(<tor*l l*i
=arao+ Iosi= era ac*! ser>itor la acest o!$ Ai a)ar]iea .i * se
!ai )*tea Atoarce la tat<l s<*$ a.a c*! ar =i >r*t$ 'ar ar =i 'orit7o
'e at"tea ori+ Iosi= era As< %aric$ !*cea =<r< s< c"rteasc< .i A.i
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
16
A'e)liea bie sl*Jba+ El se ("'ea# KD*!e&e* !< >e'e .i aici
A ]ara aceasta A'e)<rtat<+ D*!e&e* >rea ca e* s<7!i 'a* toat<
sili]a+L Ei !er(ea bie acolo$ c<ci Do!*l >e(%ea as*)ra l*i+ El
Al aJ*ta A !*ca sa .i Al biec*>"ta+ P*ti=ar a>ea o (r<'i< !are
.i c"' Iosi= o l*cra$ =lorile era* .i !ai =r*!oase+ P*ti=ar a>ea .i
* (raJ' c* cai+ Qi c"' Iosi= se A(riJea 'e ei$ caii era* )*terici
.i s<<to.i+ Pe *'e aJ*(ea Iosi=$ tot*l Ace)ea s< !ear(< bie+
El era cel !ai b* 'itre ser>itorii st<)"*l*i s<*+ P*ti=ar >e'ea
acest l*cr* .i era * st<)" 're)t+ Ca *r!are$ la )*s )e Iosi=
st<)" )este sl*Jitorii s<i .i )este tot ce a>ea el+ Aceasta era bie
'eoarece Ai *.*ra !*ca l*i Iosi=+
Dar so]ia l*i P*ti=ar era o =e!eie =oarte rea .i >iclea< care
'orea s<7l 'eter!ie )e Iosi= s< )<c<t*iasc< c* ea+ El re&ist< is)itei )ri
)*terea cre'i]ei sale$ iar so]ia st<)"*l*i si!]i'*7se Ji(it<$ i7a
re]i*t %aia l*i Iosi=$ .i l7a ac*&at )e e're)t so]*l*i ei$ c< ar =i a>*t
ite]ia s< o >iole&e+ P*ti=ar i7a 'at cre&are .i s*)<r"'*7se =oarte
!*lt )e Iosi=$ l7a tri!is la Ac%isoare+
Iosi= se (<sea ac*! A te!i]< c* %o]ii$ c* *ci(a.ii .i c* al]i
r<*=<c<tori+ Era Ac%is Atr7o c<!<r*]< At*ecoas<+ N* =<c*se
i!ic$ .i tot*.i era )e'e)sit+ Era * l*cr* A(ro&itorF+++
Etr7o &i a* =ost Ate!i]a]i al<t*ri 'e Iosi= 'oi 'o!itori#
)a%aric*l 'e la c*rtea l*i =arao$ care a>ea !isi*ea 'e a )re(<ti
.i ser>i >i*l$ .i )itar*l$ care cocea )"iea .i )r<Jit*rile+ Ast=el
c<$ ace.tia 'oi a* aJ*s s<7i )o>esteasc< o'at< l*i Iosi= >isele lor
ci*'ate$ c<rora As< * le 'esci=ra* A]eles*l+ A.a'ar$ '*)< ce
)a%aric*l A.i )o>esti >is*l$ a )*t*t a=la c< )este trei &ile >a =i
liber 'i o*$ .i )ro!isese s<7i )o>esteasc< l*i P*ti=ar cele
At"!)late+ Di e=ericire )etr* )itar$ acesta *r!a s< !oar<+++
.i a.a s7a At"!)lat+
Dar Iosi= a !ai stat A Ac%isoare Ac< 'oi ai$ 'eoarece
)a%aric*l *itase$ s<7i a!iteasc< l*i =arao 'e el+ Dar D*!e&e*
*7l *itase )e Iosi=+++ Gare c*! a =<c*t El s<7l elibere&e )e Iosi=R
Hai s< >e'e!#
Etr7*a 'i o)]i$ Carao a>*sese 'o*< >ise =oarte ci*'ate+
Se =<cea c< se (<sea )e !ar(iea **i r"* .i 'i a)< a* ie.it
.a)te >aci =r*!oase .i !ari+ Ele )<.tea* iarba 'e )e !al+ A)oi
a* !ai ie.it Ac< .a)te >aci$ 'ar acestea era* *r"te$ )r<)<'ite .i
slabe+ Ele se <)*stiser< as*)ra >acilor =r*!oase$ .i le
A(%i]ir<+Qi$ ci*'at$ a* r<!as tot a.a 'e slabe .i *r"te ca .i !ai
Aaite+ Carao se s)erie .i tre&i'*7se se b*c*r< costat"' c< a
=ost 'oar * >is+ D*)< ce a'or!i a>* al 'oilea >is .i !ai
eobi.*it+ V<&* c*! )e * =ir 'e (r"* cresc*r< s)ice =r*!oase$
(rase .i )lie c* boabe+ A)oi ><&* * alt =ir 'e (r"*$ tot c* .a)te
12
Ca)itol*l **
s)ice+ Dar acestea era* *scate .i (oale c<ci * era ici * bob A
ele+ S7a At"!)lat la =el ca .i c* >acile+ S)icele (oale s7a* a)lecat
)este cele bo(ate .i le7a* A(%i]it+ De 'ata asta a c%e!at )e to]i
t<l!<citorii .i A]ele)]ii s<7i s)*< ce oare se!i=ic< aceste >ise+
Ni!ei * a )*t*t 'a r<s)*s*ri a'ec>ate .i ast=el$ )a%aric*l .i7a
a'*s a!ite 'e Iosi=+
Qi iat<7l A =a]a =arao*l*i$ eliberat+ El a stat !*lt ti!) A
Ac%isoare 'ar a a>*t cre'i]< .i Acre'ere A Do!*l+ S< >e'e! ce
!ai este )re(<tit )etr* el$ ca ras)lat<+ Carao*l Al Atreab<# KT*
c%iar .tii s< t<l!<ce.ti >iseRL Iosi= r<s)*'e# KN*$ e* * .ti*$ *!ai
D*!e&e* si(*r .tie ce Asea!< * >is+ Poate c< D*!e&e* !i7
o >a s)*e+L Carao Ai )o>esti >isele )e care Iosi= le iter)ret<
ast=el# KCele 'o*< >ise >or s< &ic< acela.i l*cr*+
Hai At"i >or >ei .a)te ai b*i3 A acest ti!) >a cre.te *!ai
(r"* A ]ar<+ A)oi$ >or >ei .a)te ai (rei$ c"' * >a cre.te
i!ic$ .i oa!eii * >or a>ea ce s< !<"ce+L KVrei s< s)*i c<
oa!eii >or !*ri 'e =oa!eRL s7a s)eriat =arao*l+ KN*F Qti]i ce
a>e]i 'e =<c*tR Costr*i]i (r"are !ari .i *!)le]i7le c* (r"*l
recoltelor celor .a)te ai b*i+ Qi c"'$ aii cei r<i >or >ei$ >e]i
a>ea !"care )etr* toat< l*!ea+L Carao*l Ac"tat 'e r<s)*s$
&ise# KDa$ a.a s< =ie+ Qi )etr* c< t* e.ti a.a 'e A]ele)t .i 'e
)rice)*t$ oc*)<7te t* 'e toate acestea+ T* >ei =i st<)" )este toat< ]ara
.i ai >oie s< =aci tot ce cre&i c< e bie+ E* s*t st<)"*l t<* c<ci s*t
=arao*l :E!)<rat*l;$ iar t* >ei =i )ri!7!iistr*L+ Carao i7a )*s l*i Iosi=
*!ele KTa=at V Paca%L :care tra'*s Asea!< K'esco)eritor 'e
taieL;+ A.a'ar$ Iosi= a>ea o !*l]i!e 'e ser>itori .i !*lte l*cr*ri
=r*!oase3 'e>eise * o! bo(at .i c* ra( !are+ Dar Iosi= * se
Acre&* A oa!ei 'eoarece .tia bie c*i 'atora toate acestea+ L*i
D*!e&e*$ 'esi(*r+
Tot*l se At"!)lase a.a c*! &isese Iosi=+ Et"i >eir< cei .a)te
ai b*i+ A cresc*t !*lt (r"* A ]ar<$ a.a 'e !*lt c< oa!eii *
l7a* )*t*t !"ca tot+ Ei a'*cea* l*i Iosi= tot ceea ce era )rea
!*lt+ El '<'* or'i s< se costr*iasc< %a!bare !ari .i le *!)l*
)e toate c* (r"*+ Iosi= )ri!i !*lt (r"*$ iar el Al )<stra bie+
A)oi >eir< cei .a)te ai (rei A care * cre.tea i!ic+ Soarele
ar'ea tot*l+ Peste tot$ A a=ar< 'e E(i)t$ oa!eii s*=erea* 'i
ca*&a =oa!etei+ Acolo era As< 'est*l (r"*$ era* %a!bare )lie+
Iosi= >i'ea (r"* celor ce a>ea* treb*i]< .i >eea* 'i toate
)<r]ile l*!ii+++
Etr7o &i sosir< &ece oa!ei la )alat+ Ei >eea* 'i ]ara
Caaa tot )etr* a c*!)<ra (r"*+ V<&"'*7i$ Iosi= tres<ri# era*
toc!ai =ra]ii s<i$ cei care =*seser< a.a 'e r<i c* el$ cei care l7a*
>"'*t e(i)teilor ea>"' )ic 'e !il< =a]a 'e el+ Dar ei * l7a*
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
11
rec*osc*t .i se Ac%iar< A =a]a l*i+ Ve'e]i c< tot*.i a* aJ*s s< i
se Ac%ieF Vis*l l*i Iosi= se A!)lii+
De 'ata aceasta era* A !"iile l*i+ Ac*! )*tea s<7i
)e'e)seasc< )etr* r<*tatea lor+ P*tea =<r< 'oar .i )oate s<7i
ar*ce A te!i]<+ P*tea c%iar s<7i .i o!oare$ 'ac< ar =i 'orit+
Dar el * 'orea a.a ce>a+ E ci*'a r<*l*i )e care i7l =<c*ser<
alt<'at<$ el * era s*)<rat )e ei+ Di cotr<$ >roia s< le =ac< bie$
>roia s< le ierte tot r<*l )e care i7l =<c*ser< ei+ El se ("'ea# KS<
le s)* oare c< e* s*t Iosi=R N*$ 7o >oi s)*e Ac<+ Vrea* !ai
At"i s< ><' 'ac< s*t la =el 'e r<i+ Dar+++ *'e e Beia!iR L7a*
>"'*t c*!>a .i )e elRL+
Eaite 'e a li se 'esco)eri$ Iosi= Ai )*e la Acercare$
ac*&"'*7i c< ar =i iscoa'e$ >ei]i c* sco)*l 'e a cerceta loc*rile+ Qi i7
a tri!is acas<$ cer"'*7le s<7l a'*c< .i )e =ratele lor !ai !ic$
're)t 'o>a'< c< * s*t 'ec"t i.te c*!)<r<tori cisti]i$ 'e (r"*+
Iosi= a !ai cer*t ca Si!eo s< =ie l<sat ca &<lo( )etr*
Atoarcerea lor+ A* l*at (r"*l c* ei$ 'ar s7a ter!iat re)e'e .i a* =ost
e>oi]i s< !ear(< 'i o* A E(i)t$ 'e ast< 'at< As< '*c"'*7l .i )e
Beia!i A!)re*< c* ei+
G'at< aJ*.i A )alat$ Iosi= s7a b*c*rat !*lt re><&"'*7.i
=ratele !ai !ic$ st<)"i'*7.i c* (re* e!o]ia+ Es< le )re(<tise o
alt< Acercare+ E ti!)*l o)]ii )e c"' to]i 'or!ea*$ c*)a l*i
Iosi= a =ost asc*s< A !o' ite]ioat A sac*l l*i Beia!i+ Iar
A &i*a *r!<toare$ =ii' s*)*.i **i cotrol$ (<se.te c*)a l*i Iosi=+
S*t ac*&a]i 'e =*rt+ Dar reAtor.i A =a]a l*i Iosi=$ acesta 7a !ai
)*t*t re&ista e!o]iei$ .i .i7a 'e&><l*it a'e><rata i'etitate+ Cra]ii
s<i a* =ost *i!i]i$ )oate c%iar s)eria]i Kc*! acest o! at"t 'e !are
la c*rtea =arao*l*i este Iosi=R Toc!ai Iosi= )e care ei l7a* >"'*tR
Vai$ c*! e >a )e'e)si ac*!aFL Dar el le s)*se# KN* >< te!e]i
c< * s*t s*)<rat )e >oi+ V7a! iertat tot*l+ Voi >7a]i )*rtat *r"t
c* !ie$ 'ar D*!e&e* a sc%i!bat tot*l A bie+ Dac< e* 7a. =i
>eit A E(i)t )oate c< ac*!a a! =i =ost c* to]ii !*ritori 'e
=oa!eL+ El s<r*t< )e Beia!i .i )e to]i ceilal]i .i Ai tri!ise acas<
la Iacob+ Le '<'* ca'o*ri =r*!oase .i o tr<s*r< c* care s< >i< .i
el A E(i)t+ Le s)*se# KVei]i c* tat<l !e*+ Ve]i loc*i A ]ara
aceasta$ e* >oi a>ea (riJ< s< a>e]i tot'ea*a tot ce a>e]i e>oie+L
Hare i7a =ost b*c*ria l*i Iosi= c"' .i7a re><&*t tat<l$ 'ar .i
a l*i Iacob c"' .i7a ><&*t co)il*l !*lt i*bit )e care7l cre'ea
!ort 'e !*lt .i )e care * se a.te)ta s<7l !ai )oat< >e'ea+
Cra]ii l*i Iosi= .i tat<l lor s7a* stabilit A E(i)t+ Iar c"' Iacob
!*ri * a !ai =ost trist+ El .tia c<$ o'at< >a >ei * ti!) !*lt
!ai =r*!os .i !ai =ericit+ Qtia c< >a >ei Hesia$ H"t*itor*l
l*!ii# KN* >a li)si sce)tr*l 'i I*'a$ ici toia( 'e c"r!*itor 'i
19
Ca)itol*l **
coa)sele sale$ )"< ce >a >ei E!)<ci*itor*l$ c<r*ia se >or s*)*e
)o)oareleL :Cacerea 24$ ,0;+
It*i]ia se >a =ace ar<t"'*7se tablo*l c* scee 'i >ia]a l*i
Iosi=+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost Iosi=R :D*l 'i cei 'ois)re&ece =ii ai l*i Iacob;+ Ce 'ar
'e la D*!e&e* a>ea elR :De a t<l!<ci >isele;+ Ce atit*'ie a a>*t
tat<l s<* =a]< 'e elR :Ca>orabil<$ c%iar )re=ere]ial<;+ Dar =ra]ii l*iR
:El i>i'ia* 'e !oarte;+ C*! s7a cocreti&at i>i'ia
lorR :La Ace)*t >roia* s<7l o!oare$ a)oi l7a* >"'*t *or
e(*stori care !er(ea* A E(i)t;+ Care a =ost soarta l*i acoloR
:Cii' Acre&<tor .i 're)t A =a]a l*i D*!e&e*$ P<ritele ceresc *
l7a )<r<sit .i i7a 'at A]ele)ci*e$ 'esc%i&"'*7i c<ile >ie]ii$
aJ*("' Atr7* )ost Ase!at la c*rtea l*i P*ti=ar;+ C*! se
co!)ort< A =a]a is)itei so]iei l*i P*ti=arR :R<!"e 'e! .i cistit$
re=*&"' s< )<c<t*iasc<;+ C*! a )l<tit el acest erois! !oralR
:C* Ac%isoarea;+ L7a )<r<sit D*!e&e*R :Cii' 're)t .i e>io>at
D*!e&e* *7i )<r<se.te )e ast=el 'e oa!ei;+ C*! a aJ*s s<
ias< 'i Ac%isoareR :Pri l*crarea l*i D*!e&e*$ '"'*7i
A]ele)ci*e ca s< t<l!<ceasc< >is*rile =arao*l*i;+ Qi ce se
At"!)l<R :El 'e>ie a'!iistrator*l Atre(ii a>eri a E(i)t*l*i;
Etr*c"t =oa!etea se Ati'e )este tot )<!"t*l$ 'ar A E(i)t era
bel.*($ ce se At"!)l< c* =ra]ii s<iR :Vi .i ei 'i Caaa ca s<
c*!)ere (r"* 'i E(i)t;+ Rec*osc ei )e Iosi=R :N*;+ Dar Iosi=
)e eiR :Da;+ C*! )roce'ea&< Iosi=R :La Ace)*t Ai )*e la
Acercare$ a)oi li se 'esco)er<$ .i A loc s< se r<&b*e )e ei$ el Ai
c%ea!< A E(i)t$ *'e s*t a.e&a]i A cel !ai ro'itor loc;+
8+ A)licarea
Ce =r*!os este s< * r<s)*&i c* r<* la r<*3 s< * te r<&b*i3 s<
=aci ca tot'ea*a i*birea s< r<!"< bir*itoareF C%i)*l t"<r*l*i
Iosi= s< >< =ie .i >o*<$ 'ra(i ele>i o )il'< >ie 'e *r!at at"t A
A]ele)ci*e$ c"t .i A r<b'are$ 're)tate$ A=r"are$ iertare si i*bire+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a lect*ra ca)+ 21 .i 29 'i cartea KCacereaL$ *'e iese A
e>i'e]< r<s)l<tirea r<*l*i c* bie+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
E)oca J*'ec<torilor# Sa!so .i
Sa!*el
15
7
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Qti]i ac*! c* to]ii$ c< '*)< 260 'e ai 'e robie A E(i)t$ )o)or*l
e>re* se A're)ta s)re }ara C<(<'*i]ei$ co'*s 'e Hoise+ El a
=ost cel 'it"i .i cel !ai !are co'*cator al )o)or*l*i e>re*+
Cii' * )o)or =oarte !are$ se si!]ea ecesitatea *or !<s*ri
or(ai&atorice+ Ast=el a =ost A!)<r]it A 'o*<s)re&ece trib*ri$ '*)<
*!<r*l .i *!ele =iilor l*i Iacob+ A)oi$ Hoise a )*s c<)eteii
)este &eci 'e !ii$ )este !ii$ )este s*te .i )este &eci$ iar ca)ii 'e
=a!ilie a* J*cat * rol i!)ortat A aceast< or(ai&are+ Hoise a
=ost aJ*tat c%iar 'e D*!e&e* A aceast< l*crare or(ai&atoric<+
El a )ri!it le(i .i )or*ci care * a>ea* *!ai * co]i*t
reli(ios$ ci .i social$ !oral .i )olitic+ C"' s7a Ac%e(at c*lt*l
i*'eilor$ ace.tia a* ales 'i )or*ca l*i D*!e&e*$ * ar%iere*$
)reo]i .i )e le>i]i ca s< sl*Jeasc<+ De ase!eea$ ace.tia a* a>*t
* rol i!)ortat A co'*cere+ S=at*l b<tr"ilor$ A =r*te c*
ar%iere*l$ a aJ*s s< re)re&ite !ai t"r&i*$ a*toritatea s*)re!<
A co'*cerea l*i Israel+
Stabili'*7se A Caaa$ A !iJloc*l *or )o)oare )<("e$
i*'eii a* Ace)*t s< se Ac%ie la i'oli .i s< * !ai asc*lte 'e
D*!e&e*+ A.a'ar$ ei * !ai res)ecta* le(ile )e care le7a* )ri!it Ac<
'i ti!)*l l*i Hoise+
Ast=el$ A istoria )o)or*l*i e>re* Ace)e o o*< )erioa'<$
*!it< a J*'ec<torilor$ care a '*rat )"< la ista*rarea )erioa'ei
re(ale+ Ace.ti J*'ec<tori a* =ost ale.i 'e D*!e&e*$ 'i >re!e7
>re!e+ Hisi*ea lor era aceea 'e a i&b<>i )o)or*l e>re* 'e alte
ea!*ri .i 'e a le !e]ie trea&< cre'i]a A D*!e&e* .i
co.tii]a a]ioal<+
18
Ca)itol*l **
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi .i a
obiecti>elor *r!<rite
E lec]ia 'e ast<&i$ >o! >orbi 'es)re KDre)tate .i e>la>ieL
e>i'e]iate A >ia]a l*i Sa!so .i Sa!*el$ 'o*< =i(*ri il*stre 'i
)erioa'a J*'ec<torilor+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
A.a c*! a! !ai s)*s$ A acele >re!*ri$ oa!eii * asc*lta* 'e
)or*cile l*i D*!e&e* .i se Ac%ia* la i'oli+ Dar Do!*l i7a
)e'e)sit .i i7a 'at A !"iile =ilisteilor$ ti!) 'e 20 'e ai+ Tot*.i$ El
)re(<tea )etr* )o)or*l S<*$ * sal>ator$ * J*'ec<tor ce a>ea s<7i
sal>e&e at"t 'e s*b 'o!ia]ia =ilisteilor$ c"t .i 'e s*b )<cat*l care a
)*s st<)"ire as*)ra lor+
Ast=el$ A localitatea Tora$ tr<ia * o! )e *!e Haoe$ 'i
se!i]ia l*i Da$ A!)re*< c* so]ia sa+ Era* ec<Ji]i c< * )*tea*
a>ea ici * co)ila.+ Dar Do!*l Ai A.tii]ea&< )ritr7* A(er$ c<
>or a>ea * b<iat )e care *7l >or t*'e$ .i c* care El are !ari
)la*ri )etr* eliberarea )o)or*l*i+ Acest b<iat se *!ea Sa!so+ El
cresc*se !are$ 'ar )<ri]ii l*i * l7a* t*s icio'at<+
Sa!so aJ*("' b<rbat s7a *!)l*t 'e D*%*l l*i D*!e&e* .i
'e )*tere+ S< >e'e! 'e ce era el A stare+ Her("' s)re locali7
tatea Ti!a$ Ai iese A cale * le* )*teric+ P*terea l*i D*!e7
&e* =ii' as*)ra sa$ l7a o!or"t )e le* c* at"ta *.*ri]<$ ca .i c*! ar
=i =ost * !iel$ =<r< a a>ea i!ic A !"<+
G alt< =a)t< 'e >iteJie a l*i Sa!so a =ost )ri'erea a trei
s*te 'e >*l)i+ Le7a le(at )e 'o*< c"te 'o*< 'e co&i .i )*"'*7le o
=<clie a)ris<$ le7a 'at 'r*!*l )ri la*rile 'e (r"* ale
=ilisteilor .i c%iar )"< A (r<'iile 'e !<sli+ Tot*l a =ost
'istr*s+ Iar acest =a)t a atras !"ia celor )<(*bi]i+ G !ie 'e
=ilistei a* >eit s<7l o!oare )e Sa!so+ Israeli]ii$ ><&"' at"]ia
'*.!ai$ s7a* s)eriat .i l7a* r*(at s< se )re'ea+ Ast=el$ s7a l<sat
le(at 'e co=ra]ii s<i$ (arat"'*7i7se 'oar >ia]a+ Es<$ o'at< aJ*s
A tab<ra a'>ers< .i7a 'e&le(at le(<t*rile =*iei 'e la !"ii .i
l*"' o =alc< 'e !<(ar$ i7a o!or"t )e to]i cei o !ie 'e =ilistei+
Alt< 'at< !er("' la Ga&a$ Sa!so a =ost *r!<rit .i o !*l7
]i!e 'e =ilistei st<tea* la )"'<$ s<7l )oat< )ri'e+ La !ie&*l
o)]ii$ el a ie.it 'i casa *'e se a'<)ostea$ ri'ic< st"l)ii .i )or]ile
cet<]ii .i le7a )*rtat )e *!eri )"< )e >"r=*l !*tel*i$ l<s"'*7le
acolo+ V<&"' .i aceasta$ =ilisteii se te!ea* =oarte !*lt 'e
Sa!so .i * A'r<&ea* s< <><leasc< as*)ra israeli]ilor+ Es<
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
14
Ace)*ser< s< se Atrebe# c*! 'e are Sa!so o )*tere a.a 'e !areR De
*'e Ai >ie aceast< )*tereR
E >alea Sorec$ Sa!so c*osc*se o =e!eie )e *!e Dalila$
c* care s7a A!)rieteit$ ea =ii' 'eosebit 'e =r*!oas<+ Dalilei i
s7a* )ro!is As< !ari s*!e 'e bai .i bo(<]ii$ 'ac< >a re*.i s<
a=le secret*l )*terii l*i Sa!so+ D*)< !*lte isiste]e Sa!so a
ce'at .i i7a 'e&><l*it c< 'ac< ar =i t*s$ ar )ier'e !area )*tere c*
care a =ost A&estrat+ Dalila at"t a a.te)tat+ E so! i7a t<iat )<r*l
.i l7a 'at a)oi A !"iile =ilisteilor+ Ace.tia i7a* scos oc%ii .i
l7a* ar*cat A te!i]<+ Ac*! Sa!so st<tea si(*r A
At*eci!ea cel*lei .i A>"rtea la r".i]<+ Era )<r<sit 'e to]i$ c%iar
.i 'e D*!e&e*+ Qi aceasta7l '*rea cel !ai tare# abse]a Do!*l*i
s<*+ C%iar 'ac< )<r*l Ace)ea s< creasc< .i s< aJ*(< la =el ca
Aaite$ starea A care se a=la el$ * !ai era aceea.i+ P*terea aceea
'eosebit< Al )<r<sise$ 'eoarece D*%*l l*i D*!e&e* * !ai era
c* el+ Qi ce triste]e a)<s<toare este s< costa]i c< te7a )<r<sit
Do!*lF Po]i s< =ii c%iar A !iJloc*l **i )alat$ AcoJ*rat 'e
oa!ei bie>oitori$ .i 'e toate b*<t<]ile l*!ii acesteia$ 'ac<
li)se.te D*!e&e*$ li)se.te tot ce are >aloare .i * !ai ai i!ic$
.i )e i!eiF +++
Etr7*a 'i &ile$ !ai !arii =ilisteilor .i to]i c*rteii 'e
sea!<$ s7a* a'*at la )etrecerea care *r!a Jert=ei a'*se &e*l*i
lor$ Da(o+ C*sese a'*s acolo .i Sa!so )etr* a7i A>eseli .i a
=i *!ilit+ Cii' orb a treb*it aJ*tat 'e cie>a+ El As< a cer*t s<
=ie a)ro)iat 'e **l 'i st"l)ii 'e s*s]iere ai acel*i te!)l* *ria.$
)etr* a a>ea * )*ct 'e s)riJi+ Qtii'*7se c< Sa!so >a =i
a'*s A acea sal<$ s7a* !ai a'*at Ac< >reo trei !ii 'e b<rba]i .i
=e!ei$ care st<tea* )e *'e a)*ca*# A!b*l&i]i )e la *.<$ sa* c%iar
s*s )e aco)eri.+ Veiser< c* to]ii s< se 'istre&e$ ><&"'*7l )e
Sa!so =<r< ici o )*tere+ Ac*! * se !ai te!ea*$ * se !ai
A(ro&ea* 'e el$ ci 'orea* s<7l iroi&e&e+ Dar ei * .tia* c< 'e
Do!*l D*!e&e*l l*i Israel * ai >oie s<7]i ba]i JocF S)re
'eosebire 'e &eii :i'olii; lor$ El era Do!*l cel >i*$ care J*'ec<
'*)< 're)tate$ '"' =iec<r*ia '*)< =a)tele l*i+
Sa!so$ st"' 'eci Atre 'oi st"l)i 'e s*s]iere ai te!)l*l*i$
a stri(at c<tre Do!*l s<*# KDoa!e$ D*!e&e*leF A'*7]i a!ite
'e !ie+ Te ro($ D*!e&e*le$ '<7!i )*tere *!ai 'e 'ata aceas7
ta$ .i c* o si(*r< lo>it*r< s< !< r<&b* )e =ilistei )etr* cei
'oi oc%i ai !eiFL Iat< 'istrac]ia ce le7o o=erea Sa!so+ A)*c"'
c* bra]ele sale )*terice 'oi 'itre st"l)ii )e care se re&e!a casa$
i7a cl<tiat .i i7a 'obor"t+ A* c<&*t ast=el s*b '<r"!<t*ri$ to]i cei
)re&e]i acolo+ H*rir< Atr7o !are s)ai!< .i (roa&<$ 'eoarece
><&*r< A loc 'e K'istrac]ieL !area )*tere a D*!e&e*l*i l*i Is7
90
Ca)itol*l **
rael+ Dac< * L7a* c*osc*t A ti!)*l >ie]ii$ a* a>*t )rileJ*l s<7L
c*oasc< Aaite 'e a !*ri$ 'ar era )rea t"r&i*+++
Desi(*r c< Sa!so a !*rit .i el$ =ii' A(ro)at A !or!"t*l
tat<l*i s<* Haoe+ El =*sese J*'ec<tor A Israel 'o*<&eci 'e ai+
A.a c*! a! s)*s$ o alt< =i(*r< il*str<$ A r"'*l J*'ec<torilor$
este Sa!*el+ Des)re Sa!so .ti! c< a =ost =i*l at"t 'e 'orit 'e o
=a!ilie ce * )*tea a>ea co)ii+ A =ost '<r*it 'e Do!*l )etr*
sl*Jba Sa+ S< >e'e! ac*! ce )*ter s)*e 'es)re Sa!*elR
E Ra!atai!7To=i 'i H*tele E=rai!$ loc*ia * b<rbat )e
*!e Elcaa$ =i*l l*i Iero%a!+ El a>ea 'o*< e>este# *a 'itre
ele se *!ea Peia$ iar cealalt< Aa+ C* toate c< Peia a>ea
co)ii !*l]i$ Elcaa o i*bea )e Aa$ 'eoarece era =r*!oas<$ b*<
.i cre'icioas< D*!e&e*l*i l*i Israel+ Peia a obser>at aceas7
ta .i era (eloas< )e Aa+ Di r<&b*are$ A.i b<tea Joc 'e ea A
)*blic )etr* c< * )*tea a>ea co)ii V .i sti]i >oi$ c< )e >re!ea
aceea era !are biec*>"tare s< ai co)ii !*l]i .i !are r*.ie s<
* ai ici **l+ Aa se ec<Jea$ 'ar )<stra tot*l )etr* ea+++ N*
ri)osta A =a]a Peiei+ Ea .tia c< l*i D*!e&e* * i7ar =i )l<c*t
o ast=el 'e )*rtare+ Ii!a ei As< se t*lb*ra ori 'e c"te ori era
a)ostro=at< 'e Peia+
Elcaa obi.*ia s< *rce la Te!)l*l 'e la Silo$ A =iecare a+
Peia .i Aa Al Aso]ea*+ Deosebirea Atre ele era c< Peia se
Ac%ia 'oar )etr* c< a.a era obicei*l+ E sc%i!b Aa o =<cea
'i asc*ltare .i c* 'ra(oste =a]< 'e D*!e&e*l l*i Israel+ Ea
Acerca s< *r!e&e >oia L*i$ c"t !ai bie )*tea$ iar Do!*l .tia
.i o aJ*ta+ Peia * se s=ia s<7.i bat< Joc 'e Aa$ c%iar .i la
Te!)l*+ Qi acest =a)t o Atrista )e Aa .i !ai !*lt+
Ast=el$ =ii' o'at< la Te!)l*$ c* ii!a obosit< 'e o s*=eri]<
ce )arc< 7o !ai )*tea )*rta$ A(e*c%e .i se r*(<$
Acre'i]"'*7i Do!*l*i ei toat< )o>ara eca&*l*i ce7o a)<sa
)ri (re*tatea ei+ KDoa!e$ D*!e&e*l o.tirilorFL Ace)* ea$
Ac%i"'*7se sla>ei 'i>ie =<r< !ar(ii# K'ac< >ei bie>oi s<
ca*]i s)re Atristarea roabei Tale$ 'ac<7]i >ei a'*ce a!ite 'e
!ie .i * >ei *ita )e roaba Ta$ .i 'ac< >ei 'a roabei Tale *
co)il 'e )arte b<rb<teasc<$ Al >oi Ac%ia Do!*l*i )etr* toate
&ilele >ie]ii l*i$ .i brici * >a trece )este ca)*l l*iL+ A.a s7a r*(at
Aa$ s)*"' e@act ce 'orea$ c* siceritate total< .i c* cre'i]<
!are+ A .ti*t c< Do!*l a asc*ltat7o$ 'i ce i7a r<s)*s Eli$
)reot*l 'i acel Te!)l*# KD*7te A )ace$ .i D*!e&e*l l*i Israel
s< asc*lte r*(<ci*ea )e care I7ai =<c*t7oFL :Re(i l$ l5;+ Qi a.a
s7a .i At"!)latF
Aa i7a )*s =i*l*i ei *!ele Sa!*el+ S7a b*c*rat 'e )re&e]a
l*i l"(a ea 'oar c"t Al a>ea la )ie)t+ At*ci c"' Sa!*el a>ea
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
9,
ca! 6 ai.ori l7a l*at .i l7a '*s la Te!)l*$ )etr* a cre.te )e
l"(< )reot*l Eli .i a7i sl*Ji l*i D*!e&e*+ A =<c*t e@act c*! a
)ro!is A r*(<ci*ea ei+ Qi7a ]i*t le(<!"t*l$ iar D*!e&e* A.i
>a re><rsa e!<r(iita L*i b*<tate .i 'ra(oste$ biec*><t"'
acest co)il .i =<c"' 'i el **l 'i cei !ai !ari J*'ec<tori ai
ea!*l*i+
De b*c*rie c< Sa!*el a =ost )ri!it la Te!)l*$ Aa a c"tat
o c"tare 'e la*'<+ Qi >oi )*te]i s7o c"ta]i al<t*ri 'e ea$ at*ci
c"' ii!a >< este )li< 'e rec*o.ti]< .i b*c*rie )etr*
'ra(ostea c* care >< AcoJoar< Do!*l+ Cie>a a c%iar
>ersi=icat7o+ Dr!<ri]i7o ce =r*!os s*<#
KHi se b*c*r< ii!a7 Do!*l$
C<ci )*terea !ea El a7<l]at
S)re >r<J!a.i (*ra lar( !i7e 'esc%is<
C< aJ*tor*l S<* !7a b*c*rat+
Ni!ei * este7a.a s="t ca Do!*l
N* este7alt D*!e&e* )este tot
N* e st"c< a.a c*! e Do!*l
D*!e&e* cel Prea <alt$ Sa>aotFL
:Traia Dor& V >e&i Re(i /$ l1;
Sa!*el se b*c*ra .i el c< >a sta la Te!)l*$ A casa Do!*l*i
s<*+ Dor!ea A ca!era !ic< 'e l"(< cea a )reot*l*i Eli+ Treb*ie
s< s)*e! c< Eli a>ea 'oi =ii+ Era* .i ei )reo]i .i a'*cea* Jert=e
la Te!)l*+ P*rtarea lor$ As<$ * era '*)< >oia l*i D*!e&e*+
Eli .tia 'es)re starea lor$ 'ar 'i e=ericire * a>ea at"ta )*tere
'e co>i(ere Ac"t s<7i Atoarc< 'e )e c<ile rele )e care a* a)*cat+
De.i tr<ia A !iJloc*l acelor oa!ei r<i$ Sa!*el Al i*bea )e Do!7
*l+ N*7l 'eraJa r<*tatea lor at"ta >re!e c"t Do!*l Al ocrotea
.i se A(riJea 'e el+
Etr7o oa)te$ Sa!*el a =ost tre&it 'e o >oce care7l stri(a+
Cre&"' c< este )reot*l Eli s7a '*s A ca!era l*i+ Dar * )reot*l
Al stri(ase+ Iar Sa!*el s7a '*s 'i o* la c*lcare+ C"' se At"!)l<
a treia oar<$ Sa!*el a =ost s=<t*it 'e Eli s< r<s)*'< c%e!<rii )e
care Do!*l o =ace+ Sa!*el se '*se A ca!era l*i .i a.te)t<+
Ii!a Ai b<tea tare$ 'e tea!< .i e!o]ie+ Gare c%iar 'orea Do!*l
s<7i >orbeasc<R Ce !i*at ar =iF Ar =i l*cr*l cel !ai A!b*c*r<tor
care i s7ar )*tea At"!)la+ Qi iat< c< a*&i 'i o* >ocea
stri("'*7l+ El r<s)*se a.a c*! a =ost A><]at 'e Eli# KVorbe.te$
Doa!e$ c<ci rob*l T<* asc*lt<L+ Qi Do!*l Al a*]< c< cei 'oi
=i ai )reot*l*i >or =i )e'e)si]i$ !*ri' a!"'oi c%iar A aceea.i
&i$ iar tat<l lor$ Eli >a !*ri .i el la sc*rt ti!)+ Etr7a'e><r$ a.a
s7a At"!)lat+ C"' Eli a a=lat c< cei 'oi =ii ai l*i a* !*rit a!"'oi
9/
Ca)itol*l **
A r<&boi*l c* =ilisteii$ a !*rit .i el+ Aceasta a =ost )e'ea)sa
)etr* )<catele lor+
Ac*! Sa!*el era J*'ec<tor al )o)or*l*i Israel+ Do!*l Al
i*bea .i7l s)riJiea A 'ra(ostea Sa+ E acest =el Sa!*el a re*.it
s< Atoarc< )o)or*l e>re* la cre'i]a cea a'e><rat<+ El a s)*s
e>reilor c< *!ai 'ac< se >or Acre'e )*teric A D*!e&e*$ >or
a>ea i&b"'< A!)otri>a =ilisteilor+
KSa!*el a =ost J*'ec<tor A Israel A tot ti!)*l >ie]ii l*i+ El se
'*cea A =iecare a .i cerceta Betel*l .i G%il(al*l .i Hit)a .i
J*'eca )e Israel A toate loc*rile acestea+ A)oi se Atorcea la
Ra!a$ *'e era casa l*i3 .i acolo J*'eca )e Israel+ Qi a &i'it acolo *
altar Do!*l*iL :I Re(i 5$ l1l5;+
E!b<tr"i'$ Sa!*el a )*s )e =iii s<i J*'ec<tori )este Israel+
Ace.tia As< * J*'eca* 're)t .i a>ea* )*rt<ri e)l<c*te+ Po)or*l
r<&>r<ti'*7se a >eit la Sa!*el s<7i cear< * re(e+ Cii' s=<t*it
'e D*!e&e*$ Sa!*el le7a ar<tat 're)t*rile **i re(e+ Po)or*l
=ii' 'e acor' c* ele$ Sa!*el l7a *s re(e )e Sa*l$ 'i se!i]ia
l*i Beia!i+ Acesta este !o!et*l 'e Ace)*t al )erioa'ei re7
(ale$ teocratice :)*terea l*i D*!e&e*$ co'*cere '*)< le(ea
Do!*l*i; a )o)or*l*i e>re*$ Sa!*el =ii' *lti!*l J*'ec<tor+
Sa!*el a !ai tr<it !*l]i ai$ )o><]*i' )e re(e .i )e )o)or$
iar c"' a !*rit a =ost )l"s 'e tot )o)or*l .i A!or!"tat c*
cistea care i se c*>eea+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
E ce e)oc< .i7a* 'es=<.*rat acti>itatea Sa!so .i Sa!*elR :E
e)oca *!it< a KJ*'ec<torilorL;+ C* cie se r<&boia* e>reii A
aceast< )erioa'<R :C* =ilisteii;+ P<ri]ii celor 'oi J*'ec<tori c*!
i7a* a>*tR :Pri biec*>"tarea l*i D*!e&e*$ =ii'c< !a!ele
lor * )*tea* a>ea co)ii;+ Acestea era* =e!ei e>la>ioaseR :Da$
era* e>la>ioase+ Qi toc!ai 'e aceea Do!*l le7a =<c*t 're)tate$
'<r*i'*7le c"te * co)il$ care >or 'e>ei !ari )ersoalit<]i A
Israel;+ Ce >e'e! 'e aiciR :C< e>la>ia * r<!"e er<s)l<tit< 'e
're)tatea l*i D*!e&e*;+ D'e a a>*t Sa!so )*tereR :E )<r;+
Cie i7a 'esco)erit7oR :Dalila$ care i7a t<iat )<r*l .i )ri&"'*7l$
'*.!aii i7a* scos oc%ii;+ El cere ca 're)tatea l*i D*!e&e* s<
se !ai arate Ac< o'at<+ C"' s7a ar<tatR :C"' a '<r"!at Te!)l*l
)<(" !*ri' al<t*ri 'e el Ac< 6 000 'e oa!ei;+ Pe 'e alt<
)arte .i e>la>ia Aei a =ost biec*>"tat< 'e 're)tatea l*i D*!7
e&e*$ '"'*7i * =i*;+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
8+ Te!< )etr* acas<
96
Se >a citi 'i S="ta Scri)t*r< 'es)re Sa!so .i Sa!*el$ ca )il'e
77
'e e>la>ie .i 'e 're)tate A =a]a l*i D*!e&e*3 Cartea
KU*'ec<toriiL ca)+ l6l9 .i I Re(i ,2+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<
Istoria =e!eii R*t
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t )"< ac*! ce !i*at se A(riJe.te Do!*l 'e )o)or*l
e>re* .i ce !*lt Al i*be.te+ De =a)t$ a'e><rat*l )o)or al l*i D*!7
e&e* este alc<t*it 'i to]i aceia care I se s*)* .i A!)liesc
>oia Sa+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A lec]ia 'e ast<&i c< KD*!e&e* i*be.te .i )e cei 'e alt
ea!L$ cercet"' KIstoria =e!eii R*tL+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
E )o)or*l israel era o =e!eie$ )e care o c%e!a Nao!i+ Ea loc*ia
A Betlee!$ A!)re*< c* so]*l ei$ Eli!elec .i c* cei 'oi =ii ai lor+
Eli!elec l*cra )e c"!)$ c*lti>"' (r"*l+ C"' era co)t Al secera
.i a)oi Al treiera .i '*cea toate boabele =r*!oase la Nao!i+ Ea
!<cia (r"*l .i 'i =<i< cocea )"ie )etr* to]i ai casei+
Dar$ o'at< >ei o >re!e c"' tot (r"*l se!<at se *sca$ iar
Nao!i * !ai a>ea 'i ce s< =ac< )"iea+ N* !ai a>ea i!ic 'e
!"care+ Ce ar =i )*t*t s< =ac<R Nici >eciii * !ai a>ea* 'e
!"care$ 'eci * )*tea* s7o aJ*te+ Era =oa!ete A ]ara Caaa*l*i+
At*ci$ Nao!i .i =a!ilia ei$ a* )lecat A ]ara Hoab$ *'e era
'est*l (r"* .i * !ai A'*ra* =oa!e+
92
Ca)itol*l **
Nao!i a loc*it !*lt ti!) A ]ara aceasta$ 'ar eca&*rile * a*
ocolit7o+ Hai At"i a !*rit so]*l ei$ Eli!elec+ N*7i !ai
r<!aser< 'ec"t cei 'oi =ii+ Ace.tia se c<s<toriser< c* =ete 'i
Hoab+ Pe *a o c%e!a Gr=a$ iar cealalt< se *!ea R*t+ D*)<
c"t>a ti!) .i cei 'oi =ii se A!bol<>ir< .i !*rir<+ Era tare ec<Jit<
Nao!i+ A r<!as si(*r< A ]ar< str<i<+ Dar tot*.i le !ai a>ea )e
Gr=a .i R*t$ )e care le i*bea ca .i c*! ar =i =ost c%iar =etele ei+
Nao!i Ace)*se s< le >orbeasc< 'es)re D*!e&e*$ c"t este El 'e
)*teric$ 'ar .i 'e b*$ c"t 'e as)r* )e'e)se.te )e cei r<i$ iar )e cei
asc*lt<tori$ c*! Ai co)le.e.te c* 'ra(ostea .i biec*>"tarea Sa+
Gr=a era !ai e)<s<toare$ 'ar R*t asc*lta c* iteres tot ce7i
)o>estea Nao!i 'es)re D*!e&e*l cel >i* .i a'e><rat+ P*ea
c%iar Atreb<ri$ 'eoarece 'orea s< a=le c"t !ai !*lte 'es)re c*!
treb*ie s< =ie * a'e><rat =i* al Do!*l*i+ Dorea s< c*oasc< tot$
)etr* a I se Ac%ia .i a7I a'*ce sla><+
Ca! '*)< &ece ai 'e .e'ere A ]ara Hoab$ Nao!i s7a ("'it
c< .i A or<.el*l ei$ Betlee!$ ar =i 'est*l (r"* )etr* )"ie+ Deci$
)ori la 'r*!$ iar Gr=a .i R*t )lecar< .i ele c* ea$ s7o co'*c<+
Ele era* ata.ate 'e Nao!i$ 'eoarece =*sese )etr* ele o !a!<
b*< .i i*bitoare+ D*)< ce str<b<t*ser< o b*cat< b*< 'e 'r*!$
Gr=a se 'es)<r]i 'e Nao!i+ R*t As<$ a isistat s7o Aso]easc<
)"< A Betlee! .i s< loc*iasc< acolo A!)re*<+ Nao!i s7a
b*c*rat3 .tia c< si(*r< i7ar =i =ost *r"t .i (re*+ Dar oare *!ai
'i ata.a!et )etr* Nao!i$ R*t a )*t*t s<7.i )<r<seasc<
)<!"t*l atal$ )etr* a loc*i Atr7o ]ar< str<iaR E ii!a ei era
ce>a !ai !*lt 'ec"t seti!etele =a]< 'e Nao!i+ Era 'ra(ostea
ei )etr* D*!e&e*+ N* s7a ("'it 'ec"t c< A ]ara Caaa >a
loc*i )ritre oa!ei care sl*Jesc .i ei Do!*l*i ei+ Qi .tia$ si!]ea
A ii!a ei c< .i )e ea o i*be.te D*!e&e*$ c%iar 'ac< era 'e alt
ea!+
S< >e'e! 'eci c*! a 'ec*rs >ia]a )etr* R*t+ D*)< o c<l<torie
l*(<$ aJ*ser< la Betlee!+ Nao!i )lecase c"'>a ca o =e!eie
t"<r< .i =ericit<3 ac*! se Atorcea ca o =e!eie b<tr"< .i trist<+
Di =ericire$ casa ei !ai e@ista$ .i )*tea loc*i A ea A!)re*< c*
R*t+
Era >ar<$ .i A J*r la*rile !<oase 'e (r"* (albe str<l*cea*
s*b !"("ierea soarel*i .i se *'*ia* !l<'ioase A b<taia
>"t*l*i+
Ga!eii era* oc*)a]i c* secerat*l (r"*l*i$ 'ar Nao!i * a>ea
(r"*$ 'eoarece i!ei * se!<ase )etr* ea+ Ce ar )*tea s< =ac<
ac*!R Tot*.i a>ea e>oie 'e (r"*$ s< =ac< )"ie+ At*ci$ R*t Ai
s)*se# KHa!<$ >oi !er(e e* )e c"!) s< a'* s)icele 'e (r"*$ care
r<!" )e *r!a secer<torilorFL
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
91
S7a tre&it R*t$ Aaite 'e i>irea &orilor .i )lec< A la*l 'e
(r"*+ Cii' s<rac<$ secer<torii i7a* 'at >oie s< a'*e s)icele
r<!ase+ Se a)*c< 'e treab<+ E r<coarea 'i!ie]ii =*sese !ai *.or$
'ar c*r"' soarele Ace)* s< 'o(oreasc< eA'*r<tor+ R*t As<
.tia c< treb*ie s< r<!"< )e c"!) )"< seara )etr* a a'*a c"t
!ai !*lte boabe 'e (r"*+ H*ca 'e>eea !ai (rea$ c<l'*raS tot
!ai ar&<toare .i !ai co)le.itoare$ 'ar R*t era si(*ra care )*tea
=ace acest l*cr*+ Nao!i A!b<tr"ise !*lt+ Es< 'ac< ar =i r<!as
A ]ara ei$ A Hoab$ 'esi(*r c< * ar =i =ost e>oie s<7.i c".ti(e
b*c<]ica 'e )"ie c* at"ta s*'oare+ R*t * a>ea ti!) )etr* ast=el
'e ("'*ri+ Ea Ai a'*cea sla>< Do!*l*i c< s7a l<sat c*osc*t .i
'e ea$ c< se las< i*bit 'e ea .i c<7.i re>ars< e!<r(iita 'ra(oste
.i biec*>"tare .i A ii!a ei+ E ("'irea .i si!]irea ei$ D*!7
e&e* oc*)a )ri!*l loc+ Qi *!ai El Ai '<'ea )*tere s*=let*l*i .i
bra]elor s< !*ceasc< c%iar .i )e ar.i]<+ Ea era l"(< Do!*l$ 'e
ce s7ar )*tea te!e sa* elii.tiR
D*!e&e* Atot'ea*a se A(riJe.te 'e cei care7L i*besc+ S<
>e'e! ac*!$ c*! se A(riJe.te 'e R*t+
Secer<torii )e *r!a c<rora !er(ea R*t$ era* ser>itorii **i
o! bo(at$ )e care7l c%e!a Boa&+ D*)< * ti!)$ >ei As*.i
)ro)rietar*l s< >a'< c*! !er(e treaba+ Gbser>< =ata care era a.a
'e %aric< A c<*tarea s)icelor+ El Atreb<# KCie este aceeaR V
Este R*t$ cea care a >eit c* Nao!i 'i HoabL$ V i se r<s)*se+
Boa& se b*c*r< s< a=le c< R*t >eea s< c*lea(< s)ice 'e )e c"!)*l
l*i+ Se '*se la ea$ s)*"'*7i# KVio A =iecare &i s< str"(i s)icele
aici+ Ser>itorii !ei >or =i b*i c* tie+ C"' A]i >a =i sete$ A]i >or
'a a)< s< bei+ N* !er(e )e )<!"t*l alt*iaL+ R*t =* tare =ericit<+
Qtia c< A'*rarea Do!*l*i este c* ea+ C<c* o )lec<ci*e a'"c<
Aaitea acest*i o! bo(at$ .i7l Atreb<# KDe ce e.ti a.a b* c*
!ieRL Boa& Ai r<s)*se# KPetr* c< .i t* ai =ost b*< c* Nao!i$
care este r*'< c* !ieL+ Boa& le s)*sese secer<torilor# KCace]i A
a.a =el ca ea s< (<seasc< !*lte s)ice+ L<sa]i s< ca'< s)ice )e Jos$
ca R*t s< aib< ce str<(eFL Ast=el$ R*t re*.i s< a'*e * sac 'e
s)ice+ D*c"'*7le la Nao!i se b*c*rar< A!)re*<$ iar R*t Ai
)o>esti 'es)re acel o! b* .i bo(at ce se *!este Boa&+
A 'o*a &i se '*se iar<.i )e o(or*l l*i Boa&$ .i a treia &i la
=el$ )"< la ter!iat*l seceri.*l*i+ Qi c"' tot*l a =ost a'*at$ a
a>*t loc o !are s<rb<toare A Betlee!+ Boa& cel bo(at s<rb<tori
*ta sa c* R*t$ cea s<rac<$ 'ar a c<rei !are bo(<]ie a =ost s*=let*l
ei c*rat .i s!erit '<r*it Do!*l*i+ Iar * '*)< !*lt ti!)$ D*!7
e&e* le '<'* * b<ie]as care >a =i b*ic*l l*i Da>i'+ Iar Da>i'R
El >a =i cel 'i a c<r*i se!i]ie se >a a.te H"t*itor*l l*!ii+
99
Ca)itol*l **
Ve'e]i ce !are )re] a a>*t R*t Aaitea l*i D*!e&e* .i ce
!*lt a i*bit7o El$ c%iar 'ac< a =ost 'e alt ea!F
It*i]ia se =ace ar<t"'*7se tablo*l !oabitecei R*t l*cr"'
la c"!)+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost R*tR :G !oabiteac< c<s<torit< c* **l 'i co)iii
e>reicei Nao!i+; Ce s7a At"!)lat c* Nao!iR :I7a !*rit .i so]*l
.i =iii;+ R*t a )<r<sit7oR :N*;+ De ceR :Cii'c< cre'ea .i se Ac%ia
D*!e&e*l*i cel*i >i* .i a'e><rat 'es)re care i7a >orbit Nao!i;+
Ce s7a At"!)lat a)oiR :R*t a =ost 'e !are aJ*tor )etr* Nao!i$
.i )etr* ca s< )oat< tr<i a a'*at s)ice 'e )e o(or*l l*i Boa&+
P"< la *r!< ><&"' s*=let*l ei c*rat .i sicer$ '<r*it Do!*l*i$
Boa& se c<s<tore.te c* R*t .i >or a>ea * =i*$ care >a 'e>ei
b*ic*l l*i Da>i'$ 'i a c<r*i se!i]ie sa >a a.te H"t*itor*l
l*!ii;+ Ce e 'e!ostrea&< acest =a)tR :Ne arat< c< H"t*itor*l
)ro>ie '*)< tr*) .i 'i alt ea! * *!ai 'i cel al l*i Israel$
=a)t care 'e!ostrea&< c< !"t*irea a'*s< 'e El are * caracter
*i>ersal$ a'res"'*7se t*t*ror )o)oarelor l*!ii .i * *!ai **i
si(*r )o)or;+
8+ A)licarea
V< >oi citi i.te >ers*ri scrise 'e * taletat )oet cre.ti$ care A.i
asea!<< str<'aia l*i c* cea a l*i R*t#
KDi &orii &ilei !ele A la*l T<* !7a! '*s
C*le(<tor 'e s)ice$ a.a c*! T* !i7ai s)*s+
C"ta* secer<torii$ e* Ai *r!a t<c*t
S=ios .i si(*ratic .i l<cri!"' ca R*t+
Pri tot &<'*=*l &ilei s*b soarele ar&"'$
C* =r*tea a)lecat< !7a! osteit t<c"'$
Dori' c"' >ie seara s<7}i )ot a'*ce7 )ra(
C7o 'ra(oste s!erit< to]i so)ii str".i c* 'ra(+
H< r*.ie& 'e ro'*l )*]i a(oisit
Dar T* c*o.ti arsi]a )ri care !7a! tr*'it
G$ iat< >ie oa)tea$ E]i cer * a'<)ost
S7a'or! c* cei c* care la !*ca Ta a! =ost+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Eti'e7}i )este !ie >e.!"t*l T<*$ t<c*t
La S=itele7}i )icioare s7a'or! .i e*$ ca R*t
Iar H"ie Di!iea]<$ !< scoal< =ericit
S<7t"!)i B*c*ria s)re care7a! s*=eritL+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi 'i S="ta Scri)t*r< Atrea(a carte R*t+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Sa*l .i Da>i'
95
:Traia Dor&;
77
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t 'i lec]ia trec*t< c< Da>i' l7a bir*it )e Goliat$ A >re!ea A
care )o)or*l e>re* era co'*s 'e Sa*l+ C* aceast< oca&ie Sa*l Al
c*oa.te )e Da>i'$ =i*l l*i Iesei+ Gare se !ai At"lesc aceste 'o*<
)ersoaJe$ )e )arc*rs*l >ie]ilor lorR
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi .i a
obiecti>elor *r!<rite
Vo! >e'ea A lec]ia 'e a&i A ce A!)reJ*r<ri$ re=eri'*7e la#
KSa*l .i Da>i'L+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Ne a!iti! 'i lec]ia trec*t<$ c< Da>i' a ie.it A>i(<tor
A!)otri>a =ilisteilor+ Deci$ !er("' el al<t*ri 'e Sa*l$ l*!ea Al
At"!)ia c* *rale$ stri("'# KSa*l a bir*it !ii$ iar Da>i'$ &eci
'e !iiFL Treb*ie s< rec*oa.te! c< aceasta * a =ost toc!ai )e
)lac*l l*i Sa*l+ Se te!ea ca * c*!>a$ Da>i' s< c".ti(e !ai
!*lt< )o)*laritate .i =ai!<$ .i Atr7o b*< &i s< =ie *!it re(e A
98
Ca)itol*l **
loc*l s<*+ E =el*l acesta a)are A s*=let*l l*i Sa*l i>i'ia+ De
=a)t Sa*l * .tia c< !ai 'e!*lt$ c* c"]i>a ai A *r!<$ Sa!*el l7a
*s re(e )e Da>i' c* *t'ele! s=i]it+++
S< >e'e! As< c*! s7a At"!)lat# Do!*l Ai s)*sese l*i Sa*l s<
)oarte r<&boi c* A!alec .i c* Ieri!$ s< 'istr*(< tot .i s< * cr*]e
i!ic+ Sa*l * s7a s*)*s3 el l7a l<sat A >ia]< )e A(a($ re(ele l*i
A!alec .i a l*at )ra'< 'e r<&boi 'i tot ce =*sese !ai b*+
Datorit< easc*lt<rii .i es*)*erii l*i Sa*l$ D*!e&e* i7a
)or*cit l*i Sa!*el s<7l *(< re(e )e Da>i'$ =i*l l*i Iesei 'i
Betlee!$ 'i se!i]ia c<r*ia se >a a.te H"t*itor*l l*!ii+
V< s)*sese! As< !ai Aaite c< Sa*l a 'e>eit i>i'ios )e
(loria l*i Da>i'+ La o alt< r<=*ial< c* =ilsteii$ )ri s)riJi*l l*i
Da>i'$ )o)or*l e>re* a ie.it 'i o* >ictorios+ La*'ele 'esi(*r c<
era* .i ac*! a'resate l*i Da>i'+ Treb*ie s< !ai s)*e! c<
D*%*l Do!*l*i * a !ai =ost as*)ra l*i Sa*l$ 'atorit<
easc*lt<rii sale$ ci D*!e&e* Ai tri!ite * '*% r<*+ Petr* st<rile
c"' acest '*% Al t*lb*ra$ Sa*l l7a l*at )e Da>i' s<7i c"te la
%ar)< .i s<7l lii.tesc<+ D*)< >ictoria 'es)re care a! a!itit$ A
ti!) ce Da>i' c"ta$ Sa*l a ar*cat s)re el o s*li]<$ 'ar * a
re*.it s<7l *ci'<$ 'eoarece se =erise+
La sc*rt ti!)$ A!)reJ*rarea aceasta s7a re)etat$ iar Da>i' a
sc<)at 'i o*+ I>i'ia .i '*.!<ia l*i Sa*l =a]< 'e Da>i'$ 'eJa
* !ai era* asc*se+ Era e>i'et c<7i 'orea !oartea$ )etr* a7.i
)<stra tro*l+ Costat"' toate acestea$ Da>i' s7a asc*s *'e>a
'e)arte A H*]ii E(%e'i+ Sa*I As< l7a *r!<rit$ A!)re*< c* *
!are *!<r 'e sol'a]i+ Da>i' era c%iar A )e.tera A care se
a'<)ostise Sa*l )e ti!)*l o)]ii$ 'ar * a .ti*t c< cel *r!<rit era
c%iar a.a 'e a)roa)e+ Di!iea]a As< a ><&*t c< o )arte 'i %aia
sa era r*)t< .i se a=la A !"a l*i Da>i'+ At*ci a A]eles c< 'e
=a)t ar =i )*t*t =i o!or"t 'e Da>i'$ 'ar a =ost cr*]at+ Da>i' era *
o! cre'icios .i te!<tor 'e D*!e&e*+ El .tia c< * are >oie s<
*ci'<+ De aceea l7a iertat )e Sa*l$ ar<t"'*7i 'oar c< s7ar =i )*t*t
r<&b*a )e el$ As< * .i7a ar<tat ici * =el 'e *r< sa* 'e
r<&b*are+ L*i Sa*l i7a )<r*t 'eo'at< r<* 'e ite]ia sa$ 'ar se
)are c< aceasta * a '*rat !*lt ti!)+ Ast=el$ a=l"' c< Da>i' s7a
re=*(iat A )*sti*l Zi=$ a )lecat 'i o* s<7l ca*te .i s<7i ia >ia]a+
Ii!a sa era )li< 'e '*.!<ie .i 'e ("'*ri rele .i *r"te+ C%iar
'e)arte =ii' Da>i'$ Sa*l *7.i )*tea a=la lii.tea )"< ce *7l
.tia !ort+ Ditase el oare 'e b<t<lia c* GoliatR C"t era 'e si!)l*
A!br<cat .i eAar!at Da>i'R Qi tot*.i a i&b*tit+ Sa*l )robabil
* a A]eles c< !"a l*i D*!e&e* a =ost cea care a a'*s >ictoria+
Cotrast*l 'itre A=<]i.area si!)l< a l*i Da>i'$ .i cea a *ria.*l*i
Goliat$ a =ost !are+ Dar cotrast*l Atre Goliat .i D*!e&e*l l*i
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
94
Da>i' era %ot<r"tor+ Gare Sa*l * a A]eles c< at"ta >re!e c"t
D*!e&e* este al<t*ri 'e Da>i'$ i!ei *7l )oate A>i(e oric"t ar
'ori acest l*cr*R
Eaite 'e a7l (<si )e Da>i'$ Sa*l .i7a Atis cort*rile$
)re(<ti'*7se )etr* Ao)tare+ Plai=icase )etr* &i*a *r!<toare
c<*tarea &oelor A care Da>i' treb*ia (<sit .i r<)*s+ Lii.tea
o)]ii )l*tea 'eas*)ra taberei l*i Sa*l+ To]i 'or!ea* obosi]i '*)<
'r*!*l l*( .i ae>oios str<b<t*t A ti!)*l &ilei+ Iat< c< cie>a
s7a =*ri.at )ritre cort*ri .i Acet$ Acet s7a strec*rat A cel al l*i
Sa*l$ l*"' 'e acolo *!ai s*li]a .i >as*l c* a)< al re(el*i+ Toa7
te s7a* )etrec*t A !are lii.te .i c* (riJ< 'eosebit<$ Ac"t i!ei
* a obser>at >reo !i.care+ Di!iea]a$ c"' to]i osta.ii se tre&ea*
.i ie.ea* 'i cort*ri )etr* a se )re(<ti 'i o* 'e 'r*!$ * (las
c*osc*t ce >eea 'is)re c*l!e$ a s)itecat aer*l+ Vocea se
a'resa (eeral*l*i l*i Sa*l$ Aber# KDe ce * )<&e.ti )e re(e$
st<)"*l t<*RL At*ci$ abia a A]eles .i Sa*l )ri ce !are )ri!eJ'ie
trec*se$ a A]eles c< Da>i' a =ost 'i o* at"t 'e a)roa)e 'e el
Ac"t l7ar =i )*t*t *ci'e 'i o* c* cea !ai !are *.*ri]<+ Qi
tot*.i * a =<c*t7o+ L7a iertat+ D*.!<iei i7a r<s)*s c* iertare+
I7a ar<tat *!ai ce s7ar =i )*t*t At"!)la c* el$ s<7l A=rico.e&e$
s<7.i >i< A =ire .i s< se lii.teasc<+
L*(*l .ir al r<&boaielor c* =ilisteii * a l*at s="r.it+ Da>i'
As< * a !ai l*)tat+ Po)or*l e>re* era co'*s 'e Sa*l .i a =ost
A=r"t+ Hai !*lt 'ec"t at"t$ a* !*rit .i cei trei =i ai s<i# Ioata$
A!iaba' .i Helc%i.*a+ R<!""' si(*r .i c* ooarea )<tat<
'e aceast< A=r"(ere$ Sa*l a )re=erat s<7.i ia >ia]a si(*r+ S7a
ar*cat A )ro)ria7i sabie+ Acesta a =ost s="r.it*l trist al cel*i ce
'i '*.!<ie a Acercat s< o!oare * *s al l*i D*!e&e*+ Da>i'
As< i7a r<s)*s tot'ea*a )ri iertare+ Qi iertarea a ie.it
bir*itoare+ Vo! >e'ea A lec]ia *r!<tore ce >iitor !<re] i7a
)re(<tit Do!*l+
It*i]ia se >a =ace ar<t"'*7se scee o(li'i' '*.!<ia l*i
Sa*l =a]< 'e Da>i' .i iertarea acest*ia+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! s7a co!)ortat Da>i' =a]< 'e )o)or*l s<*R :C* '<r*ire .i c*
!*lt c*raJ s7a a(aJat A l*)ta cotra l*i Goliat .i cotra
=ilisteilor;+ Dar =a]< 'e re(ele Sa*lR :C* s*)*ere .i cistire;+
Dar Sa*l =a]< 'e Da>i'R :C* i>i'ie .i '*.!<ie;+ P"< *'e a
!ers *ra l*i Sa*l =a]< 'e Da>i'R :P"< la tetati>a 'e a7l *ci'e .i
la eAtrer*)ta *r!<rire 'e a7i c*r!a &ilele >ie]ii;+ C*! a r<s)*s
Da>i' la '*.!<ia l*i Sa*lR :Pri iertare .i cistire+ De 'o*< ori
50
77
Ca)itol*l **
)*tea s<7l o!oare$ 'ar * s7a r<&b*at$ ci l7a iertat$ c<*t"' s<7i
acor'e A coti*are cistirea c*>eit<;+ Ce e arat< Da>i' )ri
atit*'iea l*i iert<toareR :C< D*!e&e* * i*be.te r<&b*area$ .i
c< >o! =i )e )lac*l l*i D*!e&e* 'ac< >o! r<s)l<ti r<*l c*
biele$ *ra c* i*bire$ '*.!<ia c* iertarea;+
8+ Te!< )etr* acas<
Se >or citi ca)itolele /6 .i /2 'i cartea I Re(i$ *'e este relatat<
)ri(oirea l*i Da>i' 'e c<tre Sa*l+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Da>i' .i Goliat
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
V< a!iti]i 'esi(*r c< )o)or*l Israel$ a.e&at A !iJloc*l *or
)o)oare )<("e$ a a>*t 'ese co=licte ar!ate c* acestea+ Etr7*a
'i l*)tele c* =ilisteii$ se e>i'e]ia&< * )ersoaJ 'eosebit+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A lec]ia 'e ast<&i l*)ta 'itre Da>i' si Goliat+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Pe >re!ea aceea :sec+ XI A+ '+ H+; la co'*cerea )o)or*l*i Is7
rael$ era Sa*l$ *!it re(e 'e c<tre Sa!*el+
Cii' ataca]i 'e =ilistei$ a* >eit A l*)t< A Valea SteJar*l*i+
De o )arte a ><ii$ )e * !*te era* =ilisteii$ iar )e cealalt< )arte
era* israeliteii+ Se )re(<tea o l*)t< =oarte (rea+ Petr* a =i si(*ri
'e >ictorie$ =ilisteii a* a)elat la o >icleie+ Ast=el$ * o! 'e
!<ri!e (i(atic< 'i ar!at<$ )e *!e Goliat a ie.it A =a]a
e>reilor$ )ro>oc"' la b<taie .i s)*"'$ KC< 'ac< >re* israelit
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
5,
Al >a A>i(e$ bir*i]a >a =i 'e )artea lor .i i>ers$ 'ac< >a A>i(e el$
s*cces*l b<t<liei >a a)ar]ie =ilisteilor+L Dar i!ei * a>ea c*raJ*l
s<7l A=r*te+ Era oare )o)or*l e>re* * )o)or )*]i c*raJosR
Desi(*r c< *$ 'ar acest o! era * *ria. A!br<cat A &ale$ c* *
coi= )e ca)$ c* sabie .i c* o s*li]< al c<r*i >"r= bie asc*]it$
a!ei]a str<l*ci' s=i'<tor A b<taia soarel*i+ To]i c"]i s7a* l*)tat
c* el$ a* =ost A>i.i+
E tab<ra israeliteilor se a=la* .i =iii l*i Iesei+ Ei a>ea* *
=rate !ai !ic$ )e *!e Da>i' care a r<!as )e c"!) s< )<&easc<
t*r!a 'e oi+ Ca )<stor s7a 'o>e'it a =i 'estoiic+ C* o si(*r<
)ra.tie 'e )iele a re*.it s< o!oare * *rs .i * le*$ c"' oile sale
era* atacate+
Etr7*a 'i &ile$ Iesei l7a tri!is )e Da>i'$ c* i.te )"ie .i
br"&<$ la =ra]ii s<i+ El 'orea !ai ales s< )ri!easc< >e.ti 'e la
=iii s<i+
AJ*("' )e =rot$ Da>i' Al ><&* .i el )e Goliat$ Aait"'
Atre cele 'o*< tabere$ a!ei]"'$ .i$ ce era !ai (ra>$ a'res"'
c*>ite 'e ocar< D*!e&e*l*i l*i Israel+ C<c* aceasta ti!) 'e
20 'e &ile+ Da>i' Al i*bea !*lt )e Do!*l$ iar c*>itele rele ce
le a*&ise era* 'e eiertat$ 'eter!i"'*7l s< )oreasc< A!)otri>a
tr*=a.*l*i Goliat+ D*)< ce a )ri!it Ac*>i]area 'e la Sa*l$ s7a
)re(<tit 'e l*)t<+ A =ost Aar!at c* sabie .i s*li]<$ i s7a )*s ar!*r<
.i c%iar coi=+ Dar c"' s< =ac< )ri!*l )as$ toate acestea era* at"t
'e (rele$ Ac"t ici * se )*tea !i.ca+++ Re*]"' la acest
ec%i)a!et !ilitar$ .i7a l*at )ra.tia .i c"te>a )ietre ete'e .i
asc*]ite+ Se A=<]i.< Aaitea *ria.*l*i Goliat A ]i*ta sa 'e )<stor+
Nici * =ilistea * .i7ar =i )*t*t i!a(ia c< toc!ai el >rea s< se
o)*< )*teric*l*i Goliat$ c"' a* =ost at"]ia Aaitea l*i$ !*lt
!ai >iteJi$ care a* trec*t )ri asc*]is*l s*li]ei A=rico.<toare+ Nici
**l 'itre ei * b<*ia !<car$ c< acel c* care se >a l*)ta Goliat$
este 'e =a)t D*!e&e*$ cel batJocorit 'e el+ Da>i' Al i*bea )e
Do!*l$.i a.a c*! a! !ai s)*s$ cei ca el * s*t l<sa]i si(*ri
at*ci c"' )oresc la l*)t< A N*!ele L*i+ Da>i' * s7a te!*t
'e Goliat$ ici 'e ar!ele l*i+ Dar l*)ta )<rea )ier'*t< Aaite 'e
a Ace)e+++ C*! ar )*tea * co)il s<7l A=r*te )e GoliatR Dar
Da>i' a )orit )ri )*terea cre'i]ei$ care era !ai !are 'ec"t
=or]a *ria.*l*i GoliatF
Iat<7l ac*! )e *ria.*l Goliat .i t"<r*l eA=ricat Da>i' A
!iJloc*l ><ii3 str<J*it< 'e o )arte .i 'e alta 'e coa!ele !*]ilor
)e care era* 'es=<.*rate ar!atele celor 'o*< tabere+ Goliat Ace)e
s< r"'< .i s<7.i bat< Joc 'e a'>ersar*l s<*+ Da>i' As< * se las<
iti!i'at+ El .tia c< Do!*l Al >a aJ*ta+ C"' *ria.*l Aaita
c"]i>a )a.i$ )ori' b<t<lia$ Da>i' A.i )re(<tea )ra.tia+ D"'
5/
Ca)itol*l **
'r*!*l )ietrei$ aceasta i!eri c%iar A =r*tea l*i Goliat+ Acesta
c<&* la )<!"t$ iar Da>i' Ai rete&< ca)*l c%iar c* sabia l*i .i7l
)*rt< ca tro=e* al >ictoriei sale$ )"< A =a]a A!)<rat*l*i Sa*l+
G'at< r<)*s Goliat$ A>i(erea ar!atei =ilisteior era
)ecetl*it< co=or! A]ele(erii 'e la Ace)*t+ Ast=el$ e>reii .i7a*
=*(<rit ia!icii .i a* ob]i*t o !are >ictorie A!)otri>a lor+
Datorit< l*i Da>i'R Etr7* =el$ 'a+ Deoarece el a a>*t c*raJ*l ca
)ri cre'i]a sa s< se o)*< l*i Goliat$ c* ii!a )li< 'e Acre'ere A
s)riJi*l D*!e&e*l*i s<*$ .i ast=el )ri Da>i'$ D*!e&e*l cel
a'e><rat a bir*it$ '*)< c*! s*< >ers*rile#
KC"' )ore.ti c* Do!*l$ bir*i )e >r<J!a. C"t
ar =i 'e tare .i 'e *ria.
Doar te '*ci s)re '"s*l$ .i el ca'e Jos
T* ai bir*i]a$ V 'ar l7a7>is HristosL+
:Traia Dor&;
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost GoliatR :D *ria. 'i tab<ra =ilisteilor care a* atacat
)e israeli]i;+ Dar Da>i'R :Era =i*l l*i Iesei Betlee!it*l$ )<stor la
oi;+ Care era* tr<s<t*rile !orale ale l*i GoliatR :Era !"'r*$
Acre&<tor )este !<s*r< A )*terile sale3 s=i'<tor .i 'is)re]*itor
c%iar =a]< 'e D*!e&e*;+ Dar Da>i' c*! eraR :Era !o'est .i
)li 'e Acre'ere A D*!e&e*l cel a'e><rat;+ Era 're)t ca *
*ria. Aar!at s< se l*)te c* * )<stor eAar!atR :N* era 're)t;+
La ce re&*ltat e7a! =i a.te)tatR :Ca Da>i' s< =ie A>is;+ Dar
)"< la *r!< ce s7a At"!)latR :Dre)tatea .i )*terea l*i D*!e7
&e* s*t tot'ea*a !ai tari 'ec"t tr*=ia o!eeasc<;+ C*! ><
e@)lica]i c< Da>i' a ie.t bir*itorR :Toc!ai =ii'c< * s7a Acre&*t
A =or]ele sale$ ci A )*terea l*i D*!e&e*+ Alt=el s)*s$ D*!e7
&e* a A>is !"'ria )ri s!ereia l*i Da>i';+ Ce Asea!< aceas7
taR :C< KD*!e&e* st< A!)otri>a celor !"'ri$ iar celor s!eri]i
le '< %arL3 sa* c< KCel ce se Aal]< )e sie se >a s!eri$ iar cel ce
se s!ere.te )e sie$ se >a A<l]aL;+
8+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi 'i cartea I Re(i$ ca)itol*l ,5$ A care i se relatea&<
'es)re Da>i' si Goliat+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
56
Gre.eala .i )oc<i]a re(el*i Da>i'
Psal!ii
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t A lec]iile trec*te c< Da>i'$ *s re(e 'e c<tre Sa!*el$ a
a>*t o serie 'e co=r*t<ri c* Sa*l+ D*)< !oartea acest*ia$ i7a
*r!at )e tro$ =ii' *!it re(e 'e b<tr"ii l*i I*'a+ Dar abia
'*)< 5 ai .i .ase l*i$ )ri A'el*(ate l*)te a re*.it s<7i a'*c< )e
to]i e>reii s*b aceea.i c"r!*ire la Ier*sali!+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E lec]ia 'e a&i >o! =ace c*o.ti]< c* re(ele Da>i' ca re(e
e>la>ios$ c* (re.eala .i )oc<i]a l*i$ ca .i c* e!*ritoarea sa
o)er< c*osc*t< s*b *!ele 'e Psal!i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Dac< A >re!ea l*i Sa*l$ )o)or*l e>re* a a>*t )arte 'e *!eroase
r<&boaie$ re(ele Da>i' >a ista*ra )acea .i lii.tea A )o)or*l )e
care7l co'*ce$ A=r"("'*7i 'e=iiti> )e =ilistei+ Dar Da>i'
* a =ost *!ai * b* strate( .i co'*c<tor !ilitar$ ci .i *
re(e e>la>ios$ sl*Jitor Do!*l*i care l7a ales .i *s re(e )este
Israel+ Ast=el )ri!a sa ac]i*e '*)< ce s7a *rcat )e tro a =ost
!*tarea C%i>ot*l*i Le(ii 'e la Wiriat7Iari! :o localitate *'e>a
la or'7>est 'e Ier*sali!;$ A !*tele Sio*l*i$ Atr7* loca. o*+
A.a'ar$ c* * alai 'e .ai&eci 'e !ii 'e oa!ei a* l*at c%i>ot*l
'i casa l*i A!ia'ab$ tras)ort"'*7l A s*ete 'e tr"!bi]e$
'as"' .i >eseli'*7se+ La c"r!a car*l*i c* boi A care '*cea*
c%i>ot*l$ era* D&a .i Aleio$ =iii l*i A!ia'ab+ Dar boii se s)eriar<
.i c%i>ot*l se cl<ti< a)roa)e s< ca'<+ At*ci D&a Al s)riJii .i
c%iar A cli)a c"' s7a atis 'e c%i>ot*l s="t$ !*ri =*l(er<tor$
'atorit< !"iei l*i D*!e&e*+ Ca *r!are Da>i' * a !ai '*s
c%i>ot*l A cetatea sa$ ci l7a l<sat ti!) 'e trei l*i A casa l*i
Gbe'7E'o! 'i Gat$ iar biec*>"t<rile l*i D*!e&e* s7a*
re><rsat as*)ra acest*ia .i Atre(ii sale =a!ilii+ Hai a)oi$ c%i>ot*l
52
Ca)itol*l **
a =ost '*s )e H*tele Sio*l*i$ 'e c<tre )reo]i$ A stri(<tele 'e
b*c*rie ale )o)or*l*i+
Dar tot*.i$ Da>i' .tia c< acest c%i>ot * este a.e&at 'ec"t
Atr7* cort+ Ec< * e@ista ici o cas< a Do!*l*i+ Al<t*ri 'e
Da>i' era !ere* )rooroc*l Nata$ c<r*ia Ai A!)<rt<.e.te 'ori]a
sa 'e a &i'i o cas< )etr* Do!*l+ Tras!i]"' >oia l*i D*!e7
&e*$ Nata s)*e re(el*i c< 'ac<7.i >a )*e A a)licare )la*rile$
biec*>"tarea Sa >a =i c* el$ tot ea!*l s<* >a aJ*(e >estit A
l*!ea lar(< a.a c*! * a !ai =ost )"< ac*!$ 'eoarece 'i el se
>a a.te H"t*itor*l l*!ii$ Do!*l Iis*s Hristos$ Ci*l l*i D*!7
e&e*+ Desi(*r c< aceasta era o !are ciste$ c%iar cea !ai !are$
)e care * *s$ * ales al Do!*l*i ar )*tea7o a>ea+
Dr!<toarea ac]i*e a re(el*i Da>i' a =ost or(ai&area
)o)or*l*i+ Ast=el$ a* =ost *!i]i c"te * o! care s< s*)ra>e(%e&e
o.tirea$ 're(<tori$ scriitori+ A *!it )reo]i )e care i7a A!)<r]it A
/2 'e cete$ stabili' ca =iecare )arte s< =ac< )e r"' sl*Jb< ti!)
'e o s<)t<!"<+ Le>i]ii a* =ost .i ei A!)<r]i]i A /2 'e cete+ G
)arte 'i ei c"t"' >ocal .i istr*!etal$ c"t<rile s=ite+
Gr(ai&"' )o)or*l$ Da>i' a re*.it s< i!)*< cre'i]a
!ooteist<$ a'ic< Atr7* si(*r D*!e&e* 're)t$ b*$
atot)*teric .i a'e><rat+
A! s)*s 'e la Ace)*t c< Da>i' era ca o!$ .i el s*)*s (re.elii+
Ast=el$ )e c"' ar!ata sa co'*s< 'e c<)eteii era A r<&boi$ a
><&*t )e aco)eri.*l casei o =e!eie =oarte =r*!oas< sc<l'"'*7se+
A c%e!at7o la el a=l"' 'es)re ea c< se *!e.te Bat7Seba$ este
=iica l*i Elia! .i e>asta l*i Drie Hete*l$ * l*)t<tor 'e elit< A
ar!ata sa+ Petr* ca el s< * a=le c< Bat7Seba itrase A casa sa$
Da>i' scrie (eeral*l*i Ioab s<7l )*< )e Drie A l*)ta cea !ai
(rea .i s< =ie l<sat si(*r )etr* a =i o!or"t+ Dar 'ac< Drie$ care
!*rise e>io>at$ * a .ti*t icio'at< c< Da>i' a )<c<t*it c*
e>asta sa$ Do!*l a ><&*t )<cat*l re(el*i .i )ri iter!e'i*l
)rooroc*l*i Nata$ Da>i' a =ost !*strat )etr* =a)ta sa+
S< citi! 'i S="ta Scri)t*r< !o'*l =oarte s*(esti> A care
Nata !*str< )e Da>i'# KAt*ci a tri!is Do!*l )e Nata
)rooroc*l la Da>i' .i a >eit acela la el .i i7a &is# KEra* Atr7o
cetate 'oi oa!ei# **l bo(at .i alt*l s<rac+ Cel bo(at a>ea =oarte
!*lte >ite !ari .i !<r*te$ iar cel s<rac 7a>ea 'ec"t o si(*r<
oi]<$ )e care el o c*!)<rase 'e !ic< .i o %r<ise .i ea cresc*se
c* co)iii l*i+ Di )"iea l*i !"case .i ea .i se a'<)ase 'i *lcica
l*i$ la s"*l l*i 'or!ise .i era )etr* el ca o =iic<+ Dar iat< c< a
>eit la bo(at * c<l<tor$ .i (a&'a * s7a A'*rat s< ia 'i oile
sale sa* 'i >itele sale$ ca s< (<teasc< cia )etr* c<l<tor*l care
>eise la el$ ci a l*at oi]a s<rac*l*i .i a (<tit7o )e aceea )etr*
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
51
o!*l care >eise la el+ At*ci s7a !"iat Da>i' c*!)lit as*)ra
acel*i o! .i a &is c<tre Nata# KPrec*! este a'e><rat c< Do!*l
este >i*$ tot a.a este 'e a'e><rat c< o!*l care a =<c*t aceasta este
>re'ic 'e !oarte3 )etr* oaie el treb*ie s< Atoarc< Aa)oi
A!)<trit$ )etr* c< a =<c*t *a ca aceasta .i )etr* c< * a a>*t
!il<F At*ci Nata a &is c<tre Da>i'# KT* e.ti o!*l care a =<c*t
aceastaF A.a &ice Do!*l D*!e&e*l l*i Israel+ E* te7a! *s
re(e )etr* Israel .i E* te7a! i&b<>it 'i !"a l*i Sa*l$ ]i7a!
'at casa 'o!*l*i t<* .i =e!eile 'o!*l*i t<* la s"*l t<*$ ]i7a!
'at ]ie casa l*i Israel .i a l*i I*'a+++ )etr* ce As< ai esocotit t*
c*>"t*l Do!*l*i$ =<c"' r<* Aaitea oc%ilor L*iR Pe Drie
Hete*l t* l7ai lo>it c* sabia$ )e =e!eia l*i ]i7ai l*at7o 'e so]ie$
iar )e el l7ai *cis c* sabia a!oi]ilor+ Deci * se >a 'e)<rta sabia
'e 'eas*)ra casei tale A >eci$ )etr* c< t* !7ai esocotit )e
!ie .i ai l*at =e!eia l*i Drie Hete*l ca s<7]i =ie e>ast<+++L :II
Re(i ,/$ ,,0;+ El a A]eles !area (re.eal< )e care o =<c*se
Aaitea Do!*l*i$ ><rs"' lacri!i 'e )oc<i]<$ s)re a7.i s)<la
>io><]ia+ Co!)*"' Psal!*l 10# KHil*ie.te7!< D*!e&e*le$
'*)< !are !ila Ta .i '*)< !*l]i!ea A'*r<rilor Tale$ .ter(e
=<r<'ele(ea !ea+ Hai >"rtos !< s)al< 'e =<r<'ele(ea !ea .i 'e
)<cat*l !e* !< c*r<]e.te$ c< =<r<'ele(ea !ea e* o c*osc .i
)<cat*l !e* este )*r*rea Aaitea !ea+ }ie **ia a! (re.it .i r<*
Aaitea Ta a! =<c*t$ a.a Ac"t 're)t e.ti T* Atr* c*>itele Tale
.i bir*itor c"' >ei J*'eca T*+++L+ D*!e&e* l7a iertat$ 'i
'ra(oste )etr* el+ Dre)tatea l*i D*!e&e* i!)*e ca (re.eala
s< =ie tot*.i )e'e)sit<+ Ast=el$ * Da>i' >a =i acela care >a &i'i
Do!*l*i o cas<$ ci =i*l s<*$ Solo!o+ Gre.eala l*i Da>i' a =ost
)e'e)sit< 'e D*!e&e* .i )ri aceea c< )ri!*l s<* =i* c* Bat7
Seba >a !*ri+ Solo!o este cel 'e7al 'oilea =i* al l*i Bat7Seba$
)e care Da>i' l7a Acre'i]at )rooroc*l*i Nata )etr* a7l cre.te
A asc*ltare .i s*)*ere =a]< 'e )or*cile l*i D*!e&e*+
Dar Da>i' Aaite 'e Solo!o a !ai a>*t 'i alt< c<s<torie
* =i* c* *!ele Abesalo!+ Cresc<' !are el era * t"<r =r*!os
c* * )<r bo(at .i b*clat+ Qtia c< =ii' )ri!*l b<iat al l*i Da>i'$
ar =i treb*it s<7i *r!e&e la 'o!ie+ Abesalo! era As< =oarte
er<b'<tor+ At"ta >re!e c"t Da>i' Ac< tr<ia$ el * )*tea aJ*(e
re(e+ Dar er<b'area l*i l7a '*s c%iar la )l<*irea !or]ii tat<l*i
s<*+ A'*"'*7.i to]i s*)*.ii cre'icio.i$ Abesalo! a )orit o
l*)t< A!)otri>a l*i Da>i'+ Acesta s7a retras Atr7* loc !ai
A'e)<rtat+ Abesalo! (<si' Ier*sali!*l )<r<sit$ s7a )rocla!at
re(e .i 'orea s<7l aib< )ri&oier c%iar )e tat<l s<*+ Ce ii!< =als<
.i %ai< se asc*'ea A 'os*l =r*!*se]ii =i&ice a l*i Abesalo!+++
Co'*c"'*7.i ar!ata sa Abesalo! a )lecat )e *r!ele l*i Da>i'+
59
Ca)itol*l **
D*!e&e* a>ea As< (riJ< 'e re(ele )o)or*l*i e>re*+ Ast=el
A=r*t"'*7se c* sol'a]ii tri!i.i 'e Da>i'$ Abesalo! a =ost
A>is$ c<*t<'*7.i sc<)area A =*(a )ri )<'*re+ Co)acii era*
'e.i .i c* cre(ile l<sate !*lt A Jos+ Abesalo! c<lare aler(a c*
)letele =l*t*r"' A b<taia >"t*l*i+ Se a(<]ar< As< Atr7o crea(<
.i r<!ase acolo at"r"'$ )ra'< sol'a]ilor re(el*i care7l *ci'+
Da>i' A.i i*bea =i*l .i * ar =i 'orit ca Abesalo! s< =ie o!or"t+
De aceea )l"(e !oartea l*i$ 'ar a A]eles c< aceasta a =ost
)e'ea)sa cea 'rea)t< a l*i D*!e&e*+ KCel ce a 'orit s< *ci'<$ a
=ost el o!or"tL+
Deci Abesalo! * !ai )*tea =i *r!a. la 'o!ie+ Qti]i )e
cie a ales Do!*lR Pe Solo!o$ cel )e care El As*.i l7a )re(<tit .i l7
a =or!at )ri iter!e'i*l )rooroc*l*i S<*$ Nata+
Da>i' a =ost re(e$ 'ar ca orice o! >ia]a sa a =ost o s*ccesi*e
'e cli)e =ericite$ 'e cli)e 'e b*c*rie$ c* cele 'e t*lb*rare .i
Atristare+ Toate cele ce i7a* b*c*rat sa* a)<sat ii!a$ le =ace
c*osc*te *r!a.ilor )ri e)ieritoarea sa o)er< c*osc*t< s*b
*!ele 'e KPsal!iiL+ E@ist< * *!<r 'e ,10 'e Psal!i$ 'itre
care cei !ai !*l]i s*t ai l*i Da>i'+ Pri Psal!i$ Da>i' .i7a
'esc%is ii!a .i Atrea(a =ii]< s)re D*!e&e*$ a.a c*! se
'esc%i' &orile &ilei )etr* ca )ri!i' l*!i< 'i l*!ia l*i D*!7
e&e* .i 'ra(oste 'i 'ra(ostea L*i .i 're)tate 'i 're)tatea L*i$
s< le )oat< co!*ica c* o si!]ire .i =ascia]ie *ic<+ Se 'eosebesc
ast=el$ Psal!i 'e la*'<$ 'e !*l]*!ire$ 'e r*(<ci*e .i cerere$ 'e
c<i]<$ 'e e]<r!*rit< Acre'ere3 *ii c* caracter istoric$ al]ii
'i'actic$ iar al]ii !esiaic+ Ei s*t o o(li'< a ceea ce este s*=let*l
o!*l*i c* toate st<rile )ri care trece$ c* toate Atreb<rile .i
r<s)*s*rile sale+++ De aceea Psal!ii a* itrat A c*lt*l Bisericii
Grto'o@e+
Re(ele .i )ro=et*l Da>i' !oare '*)< o 'o!ie 'e 20 'e ai
:,0,6456 A+ Hs+;$ l<s"' A loc*l l*i )e Solo!o+ A =ost
A!or!"tat A Sio+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Da>i' a =ost * b* co'*c<tor !ilitar .i A acela.i ti!) .i *
re(e e>la>ios .i )ro=et+ Ca re(e e>la>ios el or(ai&ea&< c*lt*l
'i>i )*blic A Sio .i scrie !ai !*l]i )sal!i 'itre care *ii
s*t !esiaici$ re=eri'*7se la >eirea l*i Hesia .i la Jert=a Sa
care e7a i&b<>it 'i )<cat+ Ca orice !*ritor el are (re.eli$ 'ar
o'at< !*strat .i )e'e)sit 'e D*!e&e* .i7a A're)tat >ia]a+ De
aici >e'e! li!)e'e c< * e s*=iciet s< e c<i!$ s< re(ret<!
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
55
)<cat*l3 ci treb*ie s< l*<! .i %ot<r"rea =er!< 'e7a *7l !ai
s<>"r.i+
8+ A)licarea
Petr* co]i*t*l lor )li 'e A<l]are '*%o>iceasc< )sal!ii a*
itrat !ai !*lt ca oricare alt< carte 'i Vec%i*l Testa!et$ A
c*lt*l Bisericii Grto'o@e$ =ii' citi]i at"t la sl*Jbele 'e 'i!iea]<
c"t .i la cele 'e sear<+
4+ Te!< )etr* acas<
77
Se >a citi cartea Psal!ilor+ Se >a !e!ora Psal!*l 10+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
E]ele)t*l re(e Solo!o
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
V< !ai a!iti]i 'i lec]ia trec*t<$ c< a! >orbit 'es)re re(ele
Da>i'+ S)*ea! 'es)re el$ c< )ri!*l s<* =i* Abesalo! a !*rit
A A!)reJ*r<rile )e care le .ti]i 'eci * el este cel ce i7a *r!at la
co'*cerea )o)or*l*i e>re*+ A! !ai a!itit 'es)re Bat7Seba .i cel
'e7al 'oilea =i* al ei$ Solo!o$ )e care l7a =or!at ca o! al l*i
D*!e&e*$ )rooroc*l Nata+ El este *r!a.*l l*i Da>i'$ care a
co'*s )o)or*l Israel+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E lec]ia 'e a&i >o! >orbi 'es)re KE]ele)t*l re(e Solo!oL+
58
Ca)itol*l **
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Re(ele Solo!o a co'*s )o)or*l Israel$ ti!) 'e 20 'e ai :456
466 A+ Hs+;+ El .i7a Ace)*t 'o!ia a>"' ca )*ct 'e s)riJi
s=at*rile tat<l*i s<*$ Da>i'+ Ast=el$ Da>i' Ai s)*ea c< el >a =i
re(e$ a'ic< !ai )res*s 'ec"t orice o! 'i )o)or$ 'ar D*!e&e*
este cel Prea Ealt .i Atotc*)ri&<tor$ c<r*ia treb*ie s< I se Ac%ie
c%iar .i re(ele+
Etr7o &i Solo!o a !ers la G%ibeo s< a'*c< Jert=<
Do!*l*i+ Noa)tea D*!e&e* i s7a ar<tat A >is$ )ro!i]"' c<7i >a
'a tot ce cere+ Qi Solo!o a cer*t# KD< 'ar rob*l*i t<* o ii!<
)rice)*t<$ ca s< J*'ece )e )o)or*l T<*$ s< 'eosebeasc< biele 'e
r<*F C<ci cie ar )*tea s< J*'ece )e )o)or*l T<*$ )e )o)or*l
acesta a.a 'e !are la *!<rFL
Do!*l*i I7a )l<c*t .i a a)reciat c< Solo!o * a cer*t 'ec"t
A]ele)ci*e+ R<s)l<ti'*7l )etr* aceasta i7a 'at * *!ai K!ite
A]elea)t< .i )rice)*t<$ a.a c*! * a =ost i!ei Aaitea saL :I
E!)+ 6$,/;$ ci .i bo(<]ii .i sla>< a.a c*! ici * alt A!)<rat * a
!ai a>*t+
Iat< c< o 'at< se A=<]i.ea&< Aaitea A!)<rat*l*i 'o*< =e!ei$
a>"' * si(*r co)il .i =iecare s)*"' c< este al ei+ Veiser<
)etr* ca Solo!o s< le =ac< 're)tate .i s< 'ea co)il*l celei c<reia
era 'e =a)t+ Aceasta era Atr7a'e><r o ei(!< (re* 'e 'e&le(at+
De *'e s< .tii al c*i este co)il*l c"' =iecare s)*e c< este !a!a
l*iR Dar J*'ecata 'rea)t< a l*i D*!e&e* era as*)ra l*i Solo!o+
S< >e'e! c*! a )roce'at el# a )or*cit **i sl*Jitor s< a'*c< o
sabie .i s< taie co)il*l A 'o*<+ C"' a'e><rata !a!< a a*&it a.a
ce>a$ s7a A(ro&it .i a )re=erat s<7l 'ea celeilalte =e!ei 'ec"t s<7l
o!oare+ Iar !a!a cea =als< a s)*s c< )oate =i t<iat co)il*l A
'o*<$ 'eoarece A acest =el =iecare )oate a>ea o )arte+ Ac*!$
Solo!o a .ti*t c*i treb*ie 'at co)il*l+ E =el*l acesta$ tot )o)or*l
e>re* .tia c"t 'e A]ele)t este A!)<rat*l lor+ Dar * *!ai )o)or*l
e>re* c*o.tea A]ele)ci*ea l*i Solo!o$ ci Ac< !*l]i al]ii$
'eoarece =ai!a sa s7a r<s)"'it 'e)arte7'e)arte$ c%iar )"< la
re(ia 'i Saba+ Aceasta era .i ea o =e!eie A]elea)t<$ care a=l"'
'es)re Solo!o$ a 'orit s<7l c*oasc< )ersoal+ Qi iat< c< Atr7o
&i$ Solo!o )ri!e.te >i&ita A!)<r<tesei+ Disc*]ia lor a
i!)resioat7o )e A!)<r<teasa 'i Saba !ai !*lt 'ec"t s7ar =i
a.te)tat+ H<re]ia .i iteli(e]a l*i Solo!o * a =ost tot ce a
c*osc*t A!)<r<teasa+ Ea a=lase c< toate acestea se 'atorea&<
D*!e&e*l*i l*i Israel+ C"t 'e !i*at treb*ia s< =ie acest D*!7
e&e* al l*i Solo!o$ c< l7a =<c*t cel !ai >estit 'itre A!)<ra]iF
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
54
E!)<r<teasa 'i Saba s7a Ators A ]ara ei c* *!eroase 'ar*ri .i
c* o =oarte b*< i!)resie 'es)re re(ele )o)or*l*i Israel+
Qti]i c< l*i Da>i' i7a =ost res)is< ite]ia 'e a costri*i o
cas< )etr* D*!e&e* 'atorit< )<cat*l*i s<>"r.it c* Bat7Seba+ I
s7a )ro!is As< c< Solo!o$ =i*l l*i >a =i cel care >a ri'ica aceast<
cas<+ A '*rat &ece ai$ )"< a =ost =iali&at te!)l*l+ Reali&at
'*)< !o'el*l Cort*l*i S="t$ a a>*t o a!)loare .i o str<l*cire
*ic<+ Solo!o a cl<'it Te!)l*l 'e la Ier*sali!$ l"(< )alat*l
re(al+ Ast=el$ el asocia&< c*lt*l sact*ar*l*i c* !oar%ia
ere'itar<+ Te!)l*l 'e>ie re.e'i]a l*i D*!e&e* )ritre Israeli]i+
H*tele Sio )e care a =ost ri'icat Te!)l*l este * cetr* al
l*!ii+ Acest Te!)l* 'i Ier*sali! 'e>ie sact*ar*l a]ioal$
iar c*lt*l re(al se i'eti=ic< c* reli(ia 'e stat+ Qi ast=el s)*e!
c< A Israe, era o !oar%ie teocratic<$ a'ic< re(ii co'*cea* '*)<
Le(ea l*i D*!e&e*+
Solo!o a A(e*c%iat Aaitea altar*l*i )etr* Jert=e$
r*("'*7se l*i D*!e&e* c* )rileJ*l =iis<rii .i s=i]irii te!)l*l*i+
D*!e&e* i s7a ar<tat s)*"'*7i# KA! a*&it r*(<ci*ea ta .i
cererea ta c* care te7ai r*(at c<tre Hie$ .i ]i7a! A'e)liit toate
'*)< cererea ta$ a! s=i]it Te!)l*l )e care l7ai &i'it ca s< )etreac<
*!ele He* acolo$ .i >oi =i c* oc%ii .i c* ii!a Hea acolo A
toate &ileleL+
E *r!<torii ,6 ai$ Solo!o .i7a costr*it * )alat$ c* *
tro 'o!esc t*rat 'i a*r c*rat .i A!)o'obit c* =il'e.+ Qi ast=el$
Solo!o a Atrec*t A bo(<]ii )e to]i re(ii )<!"t*l*i$ a.a c*!
i7a )ro!is Do!*l+ A>e! Ac< o 'o>a'< c< D*!e&e* A.i ]ie
Atot'ea*a )ro!isi*ile .i icio'at< * Ai *it< )e cei )e care Ai
i*be.te+
S< >e'e! ac*!$ care este starea l*i Solo!oR C*! s7a
co!)ortat el =a]< 'e D*!e&e*$ care a =ost cre'icios )"< la
ca)<t le(<!"t*l*i S<*R A.a c*! a! )*t*t obser>a )"< ac*!$
toate )ersoalit<]ile biec*>"tate .i alese 'e D*!e&e*$
At"lite$ a* a>*t ca oa!ei$ !o!ete 'e sl<bici*e$ ab<t"'*7se
'e la asc*ltarea 'e D*!e&e*+ De la c<'erea o!*l*i A )<cat
=irea o!*l*i a 'e>eit >icti!a acest*ia+ C*c]iile s*=let*l*i s7a*
alterat3 !itea s7a At*ecat .i si!]irea s7a )er>ertit$ iar >oi]a a
sl<bit+ Cii' o!$ !o.tei' =irea a'a!ic<$ Solo!o a c<&*t .i el
A )<cat$ c<s<tori'*7se c* =e!ei )<("e$ care l7a* 'eter!iat s<
se Ac%ie la i'olii lor+ V< >e]i Atreba )oate$ c*! ar =i )*t*t
Solo!o s< =ac< toc!ai la b<tr"e]e ase!eea )<cat A =a]a l*i
D*!e&e*$ 'e la care a )ri!it at"tea .i at"tea biec*>"t<ri .i
sla><R Qi tot*.i a.a a =ost+ Dia>ol*l este is)ititor .i >iclea$ iar
=irea o!*l*i este sl<bit< .i Acliat< s)re )<cat+ El a costr*it
80
Ca)itol*l **
sact*are A cistirea &eilor )<("i$ c<rora .i el s7a Ac%iat+ A
=ost * a'e><rat act 'e tr<'are+ N* .tia el c< D*!e&e*l l*i este >i*
si 'es<>"r.it$ )li 'e A'*rare ca s< A!)lieasc< orice e>oi ale
s*=let*l*i .i tr*)*l*iR N* i se 'o>e'ise aceasta 'e at"tea ori )e
)arc*rs*l >ie]iiR Ba 'a+ Qi tot*.i+++ Dar (re.eala sa* )<cat*l *
r<!"e e)e'e)sit+ E o le(e i!)*s< 'e 're)tatea l*i D*!e7
&e*+ Ast=el$ ca )e'ea)s< )etr* )<cat*l s<>"r.it$ re(at*l l*i
Solo!o >a =i A!)<r]it A 'o*<$ 'ar *!ai '*)< !oartea sa
a>"'*7se A >e'ere !e!oria tat<l*i s<*$ Da>i'+
C"' a !*rit Solo!o$ a =ost A!or!"tat A!)re*< c*
)<ri]ii s<i$ A cetatea l*i Da>i'+ E loc*l l*i$ A Ier*sali! a =ost
*!it re(e Roboa!$ =i*l s<*+ El * asc*lta 'e b<tr"ii )o)or*l*i$ .i
ast=el &ece se!i]ii ale( re(e )e Ieroboa!+ Deci Israeli]ii
alc<t*iesc ac*! 'o*< re(ate$ re(at*l l*i I*'a .i Veia!i co'*se 'e
Roboa! .i celelalte &ece re(ate co'*se 'e Ieroboa!+
E]ele)ci*ea l*i Solo!o a r<!as )este >eac*ri )ri c<r]ile
c*)rise A cao*l S=itei Scri)t*ri# C"tarea C"t<rilor$
Pro>erbele$ Ecle&iast*l .i E]ele)ci*ea l*i Solo!o+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost s*ccesor*l l*i Da>i' la troR :Solo!o$ =i*l =*i Bat7
Seba;+ Cie l7a alesR :Da>i'$ tat<l s<*;+ Ce a cer*t Solo!o l*i
D*!e&e*R :E]ele)ci*e ca s< )oat< co'*ce )o)or*l;+ Ce a
costr*it Solo!oR :Te!)l*l$ sa* casa l*i D*!e&e* .i * )alat
A!)<r<tesc;+ C*! s7a !ai=estat A]ele)ci*ea l*i Solo!oR :Pri
J*'ecata )o)or*l*i .i )ri scrierile l*i;+ A =ost ea >estit<R :C%iar .i
co'*c<torii altor )o)oare$ )rec*! re(ia 'i Saba a* a*&it
'e A]ele)ci*ea l*i Solo!o$ .i >i&it"'*7l a =ost *i!it< 'e ea;+ A
r<!as Solo!o cre'icios l*i D*!e&e* )"< la !oarteR :N* a
r<!as$ ci c<s<tori'*7se c* =e!ei str<ie .i7a =<c*t i'oli;+
P<cat*l l*i c*! a =ost )e'e)sitR :Pri A!)<r]irea re(at*l*i Atre
Roboa! .i Ieroboa!$ '*)< !oartea l*i;+
8+ A)licarea
Se >or citi !ai !*lte )ro>erbe 'i cartea scris< 'e Solo!o+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or re]ie :!e!ora; !ai !*lte )ro>erbe+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea7 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Hoise ales*l l*i D*!e&e*
8,
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
V< a!iti]i 'i lec]ia trec*t<$ c< Iosi= loc*ia A E(i)t .i i7a a'*s
.i )e =ra]ii s<i$ A!)re*< c* Iacob$ tat<l lor+ Iacob !*rise+ Desi(*r
c< a !*rit .i Iosi= A!)re*< c* =ra]ii s<i$ 'ar s< >e'e! ce s7a
At"!)lat c* *r!a.ii lor$ c* co)iii co)iilor lorR E )ri!*l r"'
)e tro se *rcase Ra!ses al II7lea$ care *7l c*osc*se )e Iosi= .i
'eci * .tia c*! i7a sc<)at el 'i (%earele =oa!etei )e e(i)tei+
Pe 'e alt< )arte$ e>reii$ a'ic< 'esce'e]ii l*i A>raa!$ Isaac .i
Iacob V se A!*l]iser< .i ast=el A E(i)t A.i '*cea >ia]a .i )o)or*l
e>re*+ Ne=ii' )o)*la]ie b<.tia.<$ era* as*)ri]i+ Dar tot*.i$ e>reii
era* )o)or*l l*i D*!e&e* .i El As*.i >e(%ea as*)ra lor+ Qi
'esi(*r c< le7a )re(<tit * )la 'e sal>are+ S< >e'e! As< c*! .i
)ri cieR
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ca *r!are$ s*biect*l lec]iei 'e ast<&i este# Hoise V ales*l l*i
D*!e&e*+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Deci$ o!*l )ri care D*!e&e* a %ot<r"t s< sal>e&e )o)or*l S<*
este Hoise+ El este 'eci$ o !are )ersoalitate biblic< .i a]ioal<+
S="ta Scri)t*r< i7l )re&it< Ac< 'e la a.tere )etr* a >e'ea ce
!i*at .i c* c"t< A]ele)ci*e l*crea&< Do!*l+ Hai'e]i s< =ace!
A!)re*< c*o.ti]< c* HoiseF
A.a c*! a! s)*s$ =arao as*)rea )o)or*l e>re*+ Dar * *7
!ai at"t# 'orea c%iar s<7l st"r)easc<+ Ast=el$ a )or*cit ca orice
b<ie]el se >a a.te$ s< =ie ar*cat A a)ele =l*>i*l*i Nil+ Vai ce
l*cr* (re* 'e A'e)liitF Vai ce )or*c< (rea$ a)roa)e i!)osibil<F
Care !a!< )oate oare s<7.i ar*ce co)ila.*l$ s<7l AeceR Ca s<
se asi(*re c< )or*ca sa >a =i e@ec*tat<$ =arao tri!isese osta.i+
E ]i*t*l Gose$ Atr7o c<s*]< loc*ia o =a!ilie ce a>ea o
=eti]< !ai !are )e *!e Hiria! .i * b<iat 'e >reo trei ai.ori
)e *!e Aaro+ Es< i!ei * .tia c< !ai era acolo .i * co)ila.$
8/
Ca)itol*l **
care ar =i treb*it ar*cat A Nil$ =ii' b<ie]a.+ Ha!a sa l7a ]i*t
asc*s bie$ ti!) 'e trei l*i$ Atr7* col] At*ecos al casei$
*'e i!ei * l7ar !ai =i )*t*t (<si+ Dar el )l"(ea .i * l7ar
!ai =i )*t*t ]ie3 ar =i )*t*t =i a*&it 'e cie>a 'e )e stra'<+ Iar )e
stra'< trecea* sol'a]ii+ Dac< ei ar a*&i co)ila.*l$ ar itra A cas<$ ar
l*a co)ila.*l .i l7ar Aeca .i ast=ei l7ar )ier'e+ S<r!aa !a!<F Ce
oare ar =i )*t*t =aceR
S< >e'e! ce+ Se '*se la =l*>i* 'e *'e c*lese )a)*r< .i st*=+
Acas< A!)leti * co.*le]$ care c"' =* (ata ar<ta ca * !ic lea(<+
Ei ast*)< (<*rile c* s!oal< s< * itre a)< A el .i s< )oat< )l*ti+
A)oi c*lc< co)ila.*l A el .i A!)re*< c* Hiria! s7a '*s la a)ele
=l*>i*l*i Nil+ Dar * s<7l o!oare$ 'esi(*r+ A a.e&at co.*le]*l
Atre )a)*r<$ la !al$ *'e a)a * era )rea a'"c<+ A)oi lea(<*l
)l*ti$ iar co)ila.*l 'or!ea lii.tit+ Pl*tea ca o !ic< barc<$ 'ar
* ori*'e$ 'eoarece Do!*l D*!e&e* era acolo .i o A're)ta
s)re * loc a*!e+ Ha!a l*i Hoise .tia c< Do!*l >a a>ea (riJ<$
.i A tot ce a =<c*t a =ost Aso]it< 'e )*terea cre'i]ei A !ila .i
'ra(ostea sa =a]< 'e )o)or*l l*i Israel+ Ast=el$ ea A.i ri'ic< oc%ii
s)re cer .i se r*(<# KG%$ Do!*l !e*$ >e(%ea&< as*)ra acest*i
co)ila. )e care T* !i l7ai 'at+ E* * !ai )ot$ e* * !ai A'r<&esc
s7o =ac3 'ar .ti* c< 'ac< T* te >ei a)leca s)re el$ tot*l >a ie.i c*
bie+ Nici * r<* *7l >a aJ*(eL+ A)oi se '*se acas<$ 'ar Hiria!
se '*se a)roa)e 'e =l*>i*+ Ea se =*ri.< )ritre t*=i.*ri .i se *it<
la lea(<+ Vroia s< .tie ce se >a At"!)la c* =r<]ior*l ei+ Deo'at<
se a)ro)iar< i.te )a.i .i se a*&ea* >oci+ Hiria! o ><&* )e =iica
=arao*l*i$ care Aso]it< 'e s*ita ei 'e ser>itoare$ se a)ro)ia 'e
a)<+ Deo'at< ><&* lea(<*l .i tri!ise o =at< s<7l a'*c<+ Co)ila.*l
se tre&i .i Ace)* s< )l"(<+ Ciicei =arao*l*i =ii'*7i !il< 'e el
s7a %ot<r"t s<7l A(riJeasc<+ I7a )*s *!ele Hoise$ 'eoarece
Asea!<S Kscos 'i a)<L+ Co)ila.*l As< coti*a s< )l"(< 'e
=oa!e+ Hiria! ><&"' tot*l$ a ie.it 'itre t*=e$ s)*"'# KE*
c*osc o =e!eie care l7ar )*tea al<)ta+ S< !< '*c s7o a'*cR
Desi(*r$ se Atoarse c%iar c* !a!a sa$ c<reia$ '"'*7i co)ila.*l$
=iica Carao*l*i Ai s)*se# K}ie7l la tie .i ai !are (riJ< 'e acest
b<ie]a.+ Te >oi )l<ti )etr* tot+ Dar c"' >a =i !are .i >a )*tea
!"ca Al >oi l*a Aa)oiL+ C"t era 'e =ericit< c< D*re&e* i7a
asc*ltat r*(<ci*ea+ A>ea >oie s< tr<iasc<$ .i )e 'eas*)ra !ai .i
)ri!ea r<s)lat< )etr* aceasta+ Ac*! * !ai treb*ia s<7l asc*'<
sa* s< se tea!< 'e cie>a$ ici !<car 'e =arao+
Hoise !ai r<!ase !*lt ti!) la !a!a sa+ El A><]a s< !ear(<
.i s< >orbeasc<+ E =iecare &i se J*ca c* =ra]ii l*i+ Qi A =iecare &i
o asc*lta* )e !a!a )o>esti'+ G'at< a )o>estit c< )este c"t>a
ti!) )o)or*l Israel >a !er(e A alt< ]ar< A care * >a !ai e@ista
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
86
* A!)<rat r<* .i A care i!ei * >a !ai as*)ri )o)or*l+ Aceasta o
)ro!isese Do!*l D*!e&e* c* !*lt ti!) Aaitea l*i Iacob+ KIsrael
este )o)or*l l*i D*!e&e*L$ s)*ea !a!a3 KEl * treb*ie s< r<!"< A
E(i)t3 el a)ar]ie *ei ]<ri !*lt !ai =r*!oase$ ]ara Caaa+ Iar
D*!e&e* e >a Atoarce acolo *'e Iacob a tr<it+ Acolo e >o!
Atoarce to]iL+
Dar sosi .i &i*a A care Hoise a treb*it '*s Aa)oi la )alat
*'e r<!ase c* =iica =arao*l*i+ El .tia As< c< !a!a l*i a'e>arat< *
era aceasta$ ci o =e!eie s<rac<$ ce Al l*ase A bra]e .i7i s)*ea 'es)re
D*!e&e*l l*i Israel+
Hoise cresc* .i se =<c* o! )*teric+ Pri!i * )alat$ cai .i o
!*l]i!e 'e alte b**ri+ Dar c"' )ri>ea la tot ce a>ea$ si!]ea c<
toate co!orile E(i)t*l*i s*t =<r< >aloare )etr* eI+ KN* aceasta
este ]ara !eaL V se ("'ea el$ K* =ac )arte 'i )o)or*l e(i)tea$
ci 'i )o)or*l israelL+ Hoise *7.i )*tea *ita )o)or*l .i ici )e
D*!e&e*+
Etr7*a 'i &ile$ )li!b"'*7se )e l"(< c<s*]ele e>reilor$
a*&i )e cie>a stri("'+ D e(i)tea bici*ia * o! 'i )o)or*l
e>re*+ S<rac*l o! se ><ita 'e '*rere 'ar )ersec*tor*l s<* * a>ea
!il<+ V<&"' aceasta$ Hoise se s*)<r< =oarte tare .i se !"ie
&ic"'# KPetr* c< D*!e&e* * aJ*t< )o)or*l !e*$ Al >oi aJ*ta e*L+
S<ri as*)ra e(i)tea*l*i .i7l b<t* )"< !*ri$ a)oi Al A(ro)<+ Cre'ea
c< i!ei * >a !ai .ti ce s7a At"!)lat+ Dar iat< c< !ai t"r&i* a>ea
s< se co>i(< 'e cotrari*+
V<&"' i.te israelitei cert"'*7se$ a ("'it c< * este bie
s< se certe Atre ei$ ci !ai bie s7ar *i A!)otri>a e(i)teilor+
Deci a iter>eit$ 'ori' s<7i 'es)art<$ 'ar i se r<s)*sese#
KAceasta * te )ri>e.te )e tie3 t* * e.ti st<)" aici+ Sa* >rei s<
!< o!ori c*! l7ai o!or"t ieri )e e(i)teaR KA*&i' aceasta$
Hoise a A]eles c< tot*.i toat< l*!ea .tia 'e =a)ta sa+ Qtia c%iar
.i =arao care a tri!is oa!ei s<7l areste&e+ El cre'ea c< si(*r
)oate =ace ce>a care s< a'*c< eliberarea )o)or*l*i s<*+ Dar a
A]eles ac*! c< *!ai )*terea l*i D*!e&e* se )oate o)*e
re&iste]ei e(i)tee+ D*!e&e* era tot*l$ el * a>ea s< =ie i!ic
altce>a 'ec"t o *ealt< A !"a Do!*l*i+ D*!e&e* a cer*t 'e
la El asc*ltare .i s*)*ere A i*bire+ Dorea ca el si(*r s< a'!it<
s*)erioritatea 'i>i< .i s< se lase c* tot*l co'*s 'e D*!e&e*+
Treb*ia s< se s!ereasc<+
A.a'ar$ Hoise aJ*sese Atr7o ]ar< c* !*]i Aal]i$ ce se
*!ea Ha'ia+ Era sear< .i se a.e&< l"(< o ="t"< s< se
o'i%easc<+ V<&* >ei' .a)te =ete c* o !are t*r!< 'e oi$ )e7
tr* a le a'<)a+ Deo'at< a* aJ*s acolo .i i.te )<stori c* oile lor+
Ace.tia era* oa!ei r<i$ 'eoarece le7a* al*(at )e =ete$ )etr*
82
Ca)itol*l **
ca oile lor s< bea )ri!ele a)<+ Cetelor le era tea!< .i s7a* (r<bit
s< le =ac< loc+ Hoise ><&"' r<*tatea acelor oa!ei$ s7a !"iat
.i '*c"'*7se A =a]a lor le s)*se# Ks< )leca]i i!e'iat 'e aici+
Cetele a* aJ*s Aaitea >oastr< .i a* 're)t*l s< ia )ri!ele a)<
)etr* oi+ S< * A'r<&i]i c*!>a s< le !ai ec<Ji]i >reo'at<L+ Qi
a.a Hoise aJ*se A casa acestor =ete *'e7l At"li )e b<tr"*l
)reot$ tat<l lor+ R<!ase acolo la ci< .i )este oa)te$ iar a)oi se
.i istal< A casa b<tr"*l*i Ietro$ c<s<tori'*7se c* Se=ora$ *a
'i cele .a)te =ete+
Ac*! * !ai era =*(ar3 a>ea cas< .i =a!ilie$ 'ar treb*ia s<
.i !*ceasc< )etr* a7.i c"sti(a )"iea 'e toate &ilele+ El !er(ea
c* oile la )<.*e$ le c<*ta iarb< )roas)<t< .i seara le a'*cea la
="t"< s< le a'a)e+ Qi 'ac< o =iar< s<lbatic< se a)ro)ia s< atace
oile$ el o al*(a+ Hoise se sc%i!base !*lt+ Alt<'at< =*sese bo(at$
ac*! era * )<stor s<rac+ Eaite >ia]a sa a =ost lii.tit<$ ac*!
treb*ie s< A(riJeasc< oile c* r<b'are$ !*ci' 'i (re*+ Alt<'at<
se !"ia re)e'e$ >roia el As*.i s<7.i aJ*te )o)or*l3 ac*! A><]a
s< =ie r<b'<tor .i s< a.te)te ca D*!e&e* s< >i< A aJ*tor*l
)o)or*l*i Israel+ Dar aceast< sc%i!bare a '*rat ai .i ai 'e7a
r"'*l+ Hoise =* )<stor ti!) 'e )atr*&eci 'e ai$ 'ar * .i7a *itat
)o)or*l+ N* se !ai cre'ea As< ici >re'ic 'e a =ace ce>a )etr*
el$ c* )ro)riile sale )*teri+
Etr7o &i$ c"' aJ*se )e * !*te Aalt$ obser>< ce>a
eobi.*it+ Era * =oc3 o t*=< 'e !*re era A =l<c<ri+ Dar * acesta
era * l*cr* eobi.*it$ ci =a)t*l c< t*=a era A !iJloc*l =oc*l*i
.i * se cos*!a+ Cr*&ele .i cre(ile r<!"ea* c*! =*seser<
!ai Aaite+ KAceasta este o !i*eL V se ("'ea Hoise+
KTreb*ie s< !< *it la ea !ai 'e a)roa)eL V .i se '*se c*rios
Atr7acolo+ Deo'at< a*&i o >oce care stri(a# HoiseF HoiseF Vocea
ie.ea 'i =oc+ Hoise r<s)*se A=rico.at# KIat<7!<$ s*t aiciLF
Vocea &ise# KN* te a)ro)ia aiciF Ci scoate7]i Ac<l]<!itea 'i
)icioarele tale$ c< loc*l )e care calci este )<!"t s="tFL A)oi a
&is iar<.i# KE* s*t D*!e&e*l )<ri]ilor t<i$ D*!e&e*l l*i
A>raa!$ D*!e&e*l l*i Isaac .i D*!e&e*l l*i IacobFL Qi .i7a
aco)erit Hoise =a]a sa$ c< se te!ea s< )ri>easc< )e D*!e&e*L
:Ie.irea 6$ 25;$ 'ar a*&ea tot ceea ce7i s)*ea D*!e&e*+ A
a=lat ast=el$ c< D*!e&e* 'ore.te s< aJ*te )e )o)or*l e>re* .i
s<7l '*c< A acea ]ar< =r*!oas< a Caaa*l*i+ Iar el a>ea !isi*ea
s< !ear(< .i s<7i cear< l*i =arao eliberarea )o)or*l*i s<* 'i
E(i)t+
Etr7a'e><r$ Hoise se sc%i!base '*)< at"ta ti!)+ Ac*! ici
* ar !ai =i A'r<&it s< !ear(< A =a]a l*i =arao+ Dar D*!e7
&e* Ai s)*se c< treb*ie s< asc*lte .i s< * se tea!< S'eoarece El
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
81
As*.i >a >e(%ea as*)ra l*i .i >a =ace 'i el *ealta sa 'e l*cr*
)ri care .i c* care )o)or*l e>re* >a =i sal>at+ Ei !ai s)*se c< >a
!er(e la =arao A!)re*< c* =ratele s<* Aaro$ Atr*c"t Hoise
era ("(a>+ A)oi se =<c* lii.te+ Vocea * !ai >orbi$ iar t*=a *
!ai ar'ea+ Era ca .i c*! * s7ar =i At"!)lat i!ic+
Hoise se '*se acas< .i7.i '*se oile A (raJ'3 * !ai )*tea s<
se oc*)e 'e ele+ Do!*l Ai '<'*se o alt< !isi*e3 era o !*c<
(rea$ 'ar !i*at<$ l<s"'*7se Atr* tot*l A (riJa Do!*l*i+ De
ac*! * >a !ai tr<i )etr* sie$ ci *!ai )etr* !isi*ea ce i7a
=ost Acre'i]at<+ Qi s< .ti]i$ c< a.a e 'ore.te Do!*l )e to]i+
C%iar 'ac< * e cere s< sal><! )o)or*l e>re* 'i (%eara
e(i)tea<$ =iecare 'itre oi are * rol )recis A aceast< >ia]<+ Qi
at*ci c"' oi e a)ro)ie! c* s!ereie .i i*bire 'e Tat<l os7
tr* ceresc .i e Acre'i]<! >ia]a .i =a)tele oastre A !"a L*i
)etr* ca El s< l*cre&e )ri oi .i !ere* al<t*ri 'e oi V at*ci$
&ic$ >o! (<si A oi 'est*l< )*tere .i res*rse 'e cre'i]< .i c*raJ
)etr* a 'e)<.i toate obstacolele+
Hoise )ori 'eci la 'r*! s)re E(i)t+ Era o c<l<torie l*(<+ A
=ost At"!)iat 'e Aaro la H*tele l*i D*!e&e*+ S*t
a'*a]i a)oi b<tr"ii l*i Israel c<rora Aaro le7a s)*s Ktoate
c*>itele )e care le (r<ise Do!*l l*i HoiseL$ iar Hoise a =<c*t
se!e !i*ate Ac"t K)o)or*l a cre&*t .i s7a b*c*rat c< a cercetat
Do!*l )e =iii l*i IsraelL+
E cele 'i *r!<$ Hoise .i Aaro itr< la =arao$ cer"'*7i
)er!isi*ea s< sl<>easc< )e D*!e&e* A )*stie+ Carao se o)*e$
)*"'*7i )e israeli]i la !*ci .i !ai (rele+ Petr* a7l A'*)leca )e
=arao$ Hoise se =olose.te 'e ar(*!et*l !i*ii$ )re=<c"' toia(*l
s<* A .ar)e+ La =el =ac As< .i >r<Jitorii E(i)t*l*i+ N*!ai c< toia(*l
l*i Hoise a A(%i]it toie(ele lor+
Petr* a7l co>i(e tot*.i )e =arao$ s< elibere&e )o)or*l
e>re*$ D*!e&e* tri!ite as*)ra E(i)t*l*i &ece )e'e)se$ sa* )l<(i#
)re=acerea a)ei Nil*l*i A s"(e$ ti!) 'e 5 &ile3 aco)erirea
)<!"t*l*i c* broa.te3 a)oi c* ]"]ari$ K)e oa!ei$ )e >ite$ )e
=arao .i )e casa l*iL+ A)oi *!)le )<!"t*l c* t<*i+ Dr!ea&<
ci*!a >itelor$ r<i .i b*be )este ai!ale .i oa!ei$ .i be.ici
*st*r<toare3 (ri'ia care a b<t*t toat< iarba c"!)*l*i .i to]i )o!ii
'i c"!)3 l<c*stele care a* )*stiit tot*l$ At*eric*l care ti!) 'e
trei &ile a c*)ris E(i)t*l+ E s="r.it$ !oartea At"ilor <sc*]i$ 'e
la =i*l =arao*l*i$ )"< la At"i*l <sc*t al 'obitoacelor+
D*)< aceasta Hoise .i Aaro istit*ie rit*al*l K!iel*l*i )as7
calL$ !iel*l :sa* ie'*l; treb*ia s< =ie 'e * a$ )arte b<rb<teasc<
.i =ar< !etea%<+ Va =i sacri=icat A &i*a a ,27a a l*ii isa
:a)rilie$ )ri!a l*< a a*l*i;$ c<tre sear<+ C* s"(ele !iel*l*i se
89
Ca)itol*l **
*(ea* a!bii *.ori$ .i )ra(*l 'e s*s al *.ii casei *'e a>ea* s<7l
!<"ce+ Carea !iel*l*i )ascal treb*ia =ri)t< )e =oc .i
cos*!at< c* a&i!< :)"ie e'os)it<; .i c* ierb*ri a!are
:si!boli&"' >ia]a (rea )e care a* '*s7o e>reii A E(i)t;+ Hiel*l
treb*ia s< =ie cos*!at =ri)t )e =oc$ =<r< a !ai r<!"e 'i el
'ec"t oasele$ care .i acestea * )*tea* =i &'robite+ Cei care !"ca*
!iel*l a>ea* coa)sele Acise$ Ac<l]<!itea A )icioare .i
toie(ele A !"<$ s)re a ar<ta c< oric"' s*t (ata 'e )lecare+ E
acea oa)te a KHiel*l*i )ascalL$ A(er*l !or]ii a trec*t )este
)<!"t*l E(i)t*l*i$ lo>i' )e tot At"i*l <sc*t+ Aceast<
s<rb<toare istit*it< 'e Hoise la )or*ca Do!*l*i a )ri!it *7
!ele 'e KPesac%L :KtrecereL;$ !arc"' cli)a A care a* 'e>eit *
)o)or liber+ E aceea.i oa)te Hoise .i Aaro a* =ost c%e!a]i la
=arao*l E(i)t*l*i s)re a li se co!*ica 're)t*l$ sa* 'e&le(area 'e a
)<r<si E(i)t*l+++ Vor !ai trece &ile .i ai$ secole c%iar$ )"< c"' A
}ara C<(<'*i]ei$ KHiel*l l*i D*!e&e* care ri'ic< )<catele
l*!iiL :Ioa ,$ /4;$ a'ic< Iis*s7Hesia >a tras=or!a Pesac%*l 'e
alt< 'at< A Pa.tile eliber<rii 'i robia )<cat*l*i .i trecerea 'e la
!oarte la >ia]a+
It*i]ia se )oate =ace ar<t"'*7se tablo*l scoaterii 'i a)<
a co)il*l*i Hoise3 sa* tablo*l r*(*l*i care ar'ea$ 'ar * se
!ist*ia3 sa* )re&etarea l*i Hoise .i a l*i Aaro la =arao*l
E(i)t*l*i+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a =ost HoiseR :Co'*c<tor*l reli(ios .i a]ioal al )o)or*l*i
e>re*$ !arele lor eliberator 'i robia e(i)tea<;+ C*! se
t<l!<ce.te *!ele l*iR :KScos 'i a)<L;+ Ce se!i=ica]ie are
aceastaR :La or'i*l =arao*l*i$ 'atorit< A!*l]irii e>reilor$ to]i
b<ie]ii treb*ia* s< =ie o!or"]i Ac< 'e la a.tere+ Ha!a sa l7a
)*s )e Hoise Atr7* co.*le] )e Nil$ Atre )a)*r<+ A =ost (<sit 'e
=iica =arao*l*i$ care >eise s< =ac< baie+ Aceasta a*&i'*7l$ Al
scoate 'i a)< .i )"< la *r!< aJ*(e s< =ie al<)tat$ cresc*t .i
e'*cat c%iar 'e !a!a l*i;+ C*! l7a e'*cat !a!a l*iR :E s)irit*l
'ra(ostei =a]< 'e )o)or*l s<* as*)rit;+ Cie i7a Acre'i]at l*i
Hoise !isi*ea eliber<rii )o)or*l*i s<*R :D*!e&e* As*.i;+ Ce
Asea!< aceastaR :C< D*!e&e* este a'e><rat*l eliberator al
)o)or*l*i S<*;+ Carao*l E(i)t*l*i a a)robat eliberarea )o)or*l*i
e>re*R :La Ace)*t * a acce)tat7o$ 'ar A *r!a )e'e)selor ab<t*te
as*)ra E(i)t*l*i a 'ecis A cele 'i *r!< eliberarea )o)or*l*i
e>re*;+ Ce s<rb<toare se istit*ie ac*! )etr* )o)or*l e>re*R
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
85
:Pesac%*l T trecerea$ sa* Pa.tile;$ ca cea !ai !are s<rb<toare$
!arc"' eliberarea )o)or*l*i e>re* 'i robia e(i)tea<;+
8+ Te!< )etr* acas<
77
Se >or lect*ra )ri!ele ,/ ca)itole 'i cartea KIe.ireaL+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Hoise eliberator*l )o)or*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
V< a!iti]i$ 'esi(*r 'i lec]ia trec*t< 'es)re Hoise$ c*! Do!*l
l7a ales .i l7a )re(<tit )etr* !area !isi*e 'e eliberare a
)o)or*l*i ales+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea ac*! care este 'r*!*l 'e la robie la libertate .i c*! a*
ie.it e>reii 'i E(i)t+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
D*)< o .e'ere 'e a)ro@i!ati> )atr* secole .i J*!<tate$ )o)or*l
e>re* a ie.it 'i robia e(i)tea< co'*.i 'e Hoise ca! )e la
,/60$ s*b =arao*l Hee)%ta%+ Calea cea !ai sc*rt< ar =i =ost
)ri ]ara =ilisteilor+ Ace.tia As< era* A r<&boi$ .i ast=el a*
a)*cat7o s)re s*'$ )ri )*sti*$ c<tre Harea Ro.ie+ Ei treb*ia* s<
=ac< aceast< l*(< c<l<torie )e Jos$ !er("' =oarte Acet+ Deci *
)*tea* )arc*r(e !ai !*lt 'e /0 B! )e &i+ Era* .i co)iii .i
t*r!ele 'e oi$ c<!ilele .i tot ce a>*seser< la ei+
Dar c*! oare )*tea* ei (<si 'r*!*l s)re A'e)<rtata ]ar< a
Caaa*l*iR Ei * !erseser< Ac< icio'at< c%iar a.a 'e 'e)arte+
Desi(*r c< Al *r!a* )e Hoise$ 'ar el a !ai =ost >reo'at< oare$
88
Ca)itol*l **
)"< A Caaa$ ca s< c*oasc< 'r*!*lR N* a =ost .i ici * a
a>*t e>oie s< c*oasc< 'r*!*l+++ De ac*!$ Do!*l Es*.i A.i
co'*cea )o)or*l A 'e.ert+ D or )l*tea )e cer*l albastr*
Aaitea oa!eilor+ Acesta era or*l l*i D*!e&e* .i ar<ta
)o)or*l*i 'r*!*l+ C"' soarele era )*teric$ or*l Ai aco)erea
ra&ele$ =<c"'*7se r<coare+ C"' co)iii era* obosi]i$ or*l se
o)rea$ iar )o)or*l se )*tea o'i%i+ Qi c"' se =<cea sear< .i soarele
a)*ea$ * se =<cea At*eric3 c<ci * =oc ar'ea A or .i =<cea
l*!i<+ Coc*l ar'ea toat< oa)tea+ Do!*l As*.i >e(%ea as*)ra
)o)or*l*i S<* .i >e(%ea&< .i ast<&i as*)ra co)iilor S<i$ c%iar
'ac< *7L >e'e! ca * or+ Ei si!]i! )re&e]a care e r<core.te
A arsi]< .i e l*!iea&< A At*eric+ Qi A =el*l acesta .ti! c<
at*ci c"' El este al<t*ri 'e oi$ s*te! )e calea cea b*<+
Her("' ast=el$ c<l<*&i]i 'e Do!*l a* aJ*s la Harea Ro.ie+
C"' 'eo'at< a*&ir< A s)atele lor &(o!ot !are .i ><&*r< ar!ata
co'*s< c%iar 'e =arao+ El a re(retat c< '<'*se 'r*!*l e>reilor
'i robie .i ac*! Acerca s<7i o)reasc< .i s<7i Atoarc<+ Ce tare
s7a* s)eriatF+++ E =a]< era* >al*rile As)*!ate ale !<rii$ A s)ate$
ar!ata *!eroas<+ Ce se )*tea =ace ac*!R S< * *it<! As< c<
Do!*l Es*.i era c* ei+ Hoise le s)*se# KDo!*l se >a l*)ta
)etr* >oi3 'ar >oi sta]i lii.ti]iL :E@o' ,2$ ,2;$ 'eoarece i se
)or*cise# KT*$ ri'ic<7]i toia(*l$ Ati'e7]i !"a s)re !are .i
'es)ic7o3 .i co)iii l*i Israel >or trece )ri !iJloc*l !<rii ca )e
*scatL :E@o' ,2$ ,9;+ Hoise a Atis toia(*l c* !*lt< cre'i]< .i
Acre'ere A )*terea Do!*l*i .i iat< c< A =a]a )o)or*l*i$ se
s<>"r.e.te )ri!a !i*e a c<l<toriei lor+ D >"t )*teric a
Ace)*t s< s*=le 'i r<s<rit3 .i a s*=lat toat< oa)tea )"< ce a)ele
s7a* 'es)<r]it A 'o*<+ Ast=el$ )o)or*l a )*t*t trece Kca )e *scatL$
'eoarece a)a st<tea ca * )erete 'e7a st"(a .i 'e7a 'rea)ta lor+
E(i)teii$ *r!"ri'*7i$ a* itrat '*)< ei A !iJloc*l !<rii+ Hoise
.i7a Atis 'i o* toia(*l$ .i a)a s7a Ators la loc*l ei$ iar ar!ata
a r<!as A !are c* toate carele 'e r<&boi+ V<&"' aceast< !i*e$
)o)or*l$ A!)re*< c* Hoise a* c"tat o c"tare 'e la*'< l*i D*!7
e&e*+
De aici Acolo a *r!at )*stia+ E>reii !er(ea* 'e la * i&>or
)"< la alt*l$ *'e =<cea* c"te * )o)as+ Qi )ribe(ia lor )ri
)*sti* a '*rat 20 'e ai+
Era =oarte (re* !ers*l )ri )*sti*+ Era cal'$ * soare ar&<tor
.i !ist*itor A=ierb"ta isi)*l 'i J*r*l lor+ Re&er>ele 'e a)< se
ter!iaser< .i era* =oarte Aseta]i+ A* *!blat ti!) 'e trei &ile
=<r< a (<si ici o )ic<t*r< 'e a)<+ Se a=la* 'eJa la 50 B! 'e
e@tre!itatea 'e or' a H<rii Ro.ii$ c"' a* (<sit A s="r.it *
i&>or 'e a)<+ Ner<b'<tori$ s7a* a)lecat s< bea+ Dar$ >aiF A)a era
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
84
s<rat< .i * )*tea =i b<*t<F Ga!eii Ace)*r< s< c"rteasc< .i s<7i
cear< l*i Hoise a)<+ At*ci D*!e&e* i7a ar<tat * le! )e care$
Hoise$ o'at< ce7l ar*ca A a)<$ aceasta se A'*lci$ iar )o)or*l
israel a )*t*t l*a 'i ea c"t a 'orit+ Aceasta 'eci 7o =<c*se ici
le!*l$ ici Hoise$ ci *!ai D*!e&e*+ Ast=el$ a* )*t*t s< >a'<
to]i c"t 'e )*teric este Do!*l care >e(%ea&< as*)ra lor+ Aceasta
era a 'o*a !i*e$ 'ar oare c"t A.i >a a!iti 'e ea$ )o)or*l israelR
La sc*rt ti!) c"' aJ*seser< A )*sti*l Si$ se ter!iar<
re&er>ele 'e %ra<+ Cl<!"&i .i obosi]i .i7a* ar<tat e!*l]*!irea
=a]< 'e Hoise )etr* c<7i scosese 'i E(i)t+ E.i a!itea* 'e
si(*ra]a &ilei 'e !"ie .i 'e b*a or(ai&are A care tr<ia* acolo+
Ac*! le )<rea r<* c< a* )<r<sit acea ]ar<+ N*7.i !ai a!itea*
As< c%i*l robiei .i al )ersec*]iei$ a.a c*! *7.i a'*cea* a!ite
c"t 'e b* a =ost Do!*l .i c"t 'e !i*at le )*rta 'e (riJ<+++
Cre'i]a lor era slab<$ 'ar Do*l * i7a )e'e)sit+ Le7a 'at !a<
.i )re)eli]e+
Treb*ie s< s)*e! c< ie.irea e>reilor 'i E(i)t a Ace)*t
)ri!<>ara+ E acest aoti!)$ )re)eli]ele al<t*ri 'e alte )<s<ri
!i(ratoare &boar< 'eas*)ra H<rii Ro.ii$ A 'r*!*l lor c<tre est+
Gbosite 'e &bor$ ele ateri&ea&< )etr* a se o'i%i .i ast=el se
e@)lic< )re&e]a )re)eli]elor+ C"t 'es)re !a<$ ea se (<se.te A
i'e@*l biolo(ic al Griet*l*i HiJloci*+ Aceasta este P"iea 'i
cer*ri$ care ca'e o'at< c* &orile$ ca ro*a sa* )ro!oroaca+ E '*lce
la (*st Kca !ierea .i alb< ca s<!"]a 'e coria'r*L+ C* aceast<
!a<$ e>reii s7a* %r<it )"< a* aJ*s A Caaa$ }ara C<(<'*7
i]ei+
Etr7o &i le li)si 'i o* a)a+ A>ea* 'est*l< %ra<$ 'ar *
a>ea* a)<+ Aceasta era la Ra=i'i!+ Ece)*r< iar<.i s< c"rteasc<$
c%iar !*lt !ai !*lt 'ec"t Aaite+ Hoise * !ai .tia ce s< =ac<+
Sl<bise oare .i cre'i]a l*iR Se A'oie.te .i el 'e )*terea l*i D*!7
e&e*R Di e=ericire$ 'a+ Petr* aceasta$ * >or !ai =i ei$ cei
care >or aJ*(e A )<!"t*l =<(<'*it$ ci 'oar co)iii lor+ Do!*l
As< Ai o=er< l*i Hoise sol*]ia+ Ni.te st"ci era* a)roa)e 'e el .i
=or!a* * !*te Aalt+ Hoise se '*se acolo .i )o)or*l Al *r!a$
stri("' .i )l"("'*7se+ Hoise lo>i st"ca Horeb*l*i$ a.a c*!
Ai s)*se Do!*l+ St"ca se 'es)ic< A 'o*< .i a)a <><li a=ar<+
At*ci )o)or*l t<c*+ Ac*! )*tea bea c"t 'orea+ D*!e&e* le7a
)otolit .i ac*! setea+ Dar c"t 'e bie ar =i =ost )etr* ei$ 'ac< ar
=i cre&*t )*teric .i * ar =i c"rtit+ N* ><&*ser< ei c< Do!*l
este b* .i se A(riJe.te ca ei s< aib< tot ce le treb*ieRF+++
A.a c*! a! s)*s$ )o)or*l e>re* se a=la A Ra=i'i!+ Aceast<
&o< era loc*it< 'e a!aleci]i$ care obi.*ia* s< Jert=easc< )e cei
ce trecea* )ri )*sti*+ Po)or*l e>re* a o)*s re&iste]< .i ast=el a
40
Ca)itol*l **
i&b*cit * co=lict+ Hoise Al c%ea!< )e Ios*a$ * b<rbat t"<r$
care Al i*bea )e Do!*l .i .tia s< l*)te+ Acesta A.i alese oa!eii cei
!ai )*terici .i )ori A l*)t<+ Hoise se s*i )e * 'eal .i se r*(a
)etr* >ictoria )o)or*l*i e>re*$ ri'ic"' !"iile+ C"' Hoise ]
iea !"iile ri'icate :Si!bol*l cr*cii; i&raeli]ii A>i(ea*$ iar c"' le
l<sa Jos$ obosit =ii'$ A>i(ea* a!aleci]ii+ Gbser>"' aceasta$
Hoise A.i ]iea bra]ele ri'icate+ Dar obosi .i a)roa)e c< * le !ai
)*tea ]ie a.a+ At*ci$ Aaro$ =ratele s<*$ A!)re*< c* H*r$ Al
aJ*tar<$ ]i"'*7i !"iile ri'icate+ Ast=el$ israeli]ii
r<!<seser< cei !ai )*terici+ Ei se l*)tar< toat< &i*a re*.i' s<7i
al*(e )e a!aleci]i$ c".ti("' ast=el b<t<lia+ Aceasta era$ As<$
>ictoria Do!*l*i$ 'eoarece .i l*)ta a =ost a SaF Ce !i*at
l*crase El .i 'e 'ata aceasta+ Qi ce A!)ietrite .i slabe era* ii!ile
israeli]ilor+ D*)< at"tea .i at"tea 'o>e&i$ *7.i 'esc%i'ea*
&<>oarele ii!ii$ s<7L lase )e Do!*l s< itre$ s< le At<reasc<
c* cre'i]< .i s< se *!)le c* )ace .i =ericire+ Do!*l Ai 'es)rise
'e e(i)tei .i 'e l*!e .i i7a a'*s A )*sti* )etr* a =i 'oar c* El$
)etr* a )*tea s< li se arate A toat< b*<tatea .i e!<r(iit< l*i
'ra(oste+ Era* li)si]i 'e ceea ce le7ar =i o=erit l*!ea$e)ri!i'
'e.ert<ci*ea ei+ Dar i7a a'*s A )*sti* )etr* a le o=eri 'ar*rile
!"t*irii s*=lete.ti+ Trec"'*7i )ri Harea Ro.ie at"t 'e !i*at$
Do!*l le7a ar<tat c< s7a* 'es)<r]it 'e=iiti> .i =<r< Atoarcere 'e
E(i)t$ 'e l*!e$ )etr* a7L )*tea a>ea )e El A Atre(i!eF
D*!e&e* .i7a a'*s )o)or*l ales )ri )*stia at"t 'e total li)sit< 'e
orice$ )etr* ca tot*l s< >i< 'e s*s$ 'e la El .i )etr* a le ar<ta
c"t este El 'e b* .i i*bitor =a]< 'e ai S<i+
Israeli]ii .i7a* coti*at 'r*!*l )ri )*sti*+ E l*a a treia
'e la ie.irea 'i E(i)t$ c%iar A &i*a 'e l*< )li<$ a* aJ*s A
)*sti*l Siai .i a* t<b<r"t A =a]a !*tel*i+ D*!e&e* le s)*sese
ca acolo s< serbe&e o s<rb<toare =r*!oas<+ Do!*l 'orea s<
'e>i< )riete*l )o)or*l*i Israel+ D*!e&e*l cel )*teric$ care
a =<c*t cer*l .i )<!"t*l$ >roia s< =ie )riete*l )o)or*l*i care
c"rtise at"t 'e !*lt A!)otri>a L*i$ 'orea s< =ac< 'i ei )o)or*l
cel !ai =ericit 'i Atrea(a l*!e+ Ce l*cr* !i*atF El As*.i
'orea s< >orbeasc< )o)or*l*i$ a.a ca toat< l*!ea s<7L a*'<+ Dar
to]i treb*ia* s< se )re(<teasc< )etr* ca serbarea s< =ie =r*!oas<+
Etr7o 'i!iea]< to]i se a)ro)iar< 'e !*te .i a.te)tar<+ Nor*l se
a=la la >"r=*l !*tel*i+ Se a*&ea* t*ete A or$ Ac"t tot !*tele
tre!*ra 'e res)ect .i 'e s)ai!<+++ A)oi se =<c* o !are lii.te )e
!*te .i to]i b<rba]ii$ =e!eile .i co)iii a*&ir< >ocea l*i D*!e7
&e* care le >orbea+ Do!*l le s)*se c< treb*ie s<7L asc*lte
Atot'ea*a$ s<7L i*beasc< !ai )res*s 'e orice .i s< se i*beasc<
*ii )e al]ii+ Ast=el$ >or =i Atot'ea*a A )ace .i =erici]i+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
4,
A)oi D*!e&e* Al c%ea!< *!ai )e Hoise .i l7a s=<t*it s<
)re(<teasc< )o)or*l A >e'erea )ri!irii Le(ii '*!e&eie.ti+ Aici
s*t 'e =a)t r<'<ciile *ei cre'i]e care >a cre.te .i se >a r<s)"'i
c*ceri' )ri =or]a ei tot )<!"t*l+ Este cre'i]a Atr7* si(*r
D*!e&e* a'ic< !ooteist<$ 'esco)erit< 'e D*!e&e* As*.i$
la Ace)*t acest*i )o)or )ribea($ 'e)ris c* (re*t<]ile$ 'ar
r<&>r<ti]i la a)<sarea lor+++
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! a ie.it )o)or*l e>re* 'i E(i)tR :Po)or*l e>re* a ie.it 'i
E(i)t 'i )or*ca .i )ri >oia l*i D*!e&e*;+ De ce * a* *r!at
'r*!*l cel !ai sc*rtR :Deoarece 'r*!*l trecea )ri &oele loc*ite
4/
Ca)itol*l **
'e =ilistei$ care era* A r<&boi;+ C*! a* re*.it s< treac< 'e Harea
Ro.ieR :Hoise a Atis toia(*l as*)ra a)ei .i )ri )*terea l*i
D*!e&e*$ aceasta s7a 'es)<r]it A 'o*<$ iar )o)or*l a trec*t ca
)e *scat;+ Ce s7a At"!)lat la i&>or*l c* a)< s<rat<R :La )or*ca
l*i D*!e&e*$ Hoise a ar*cat * le! A a)< .i aceasta s7a
A'*lcit;+ Ce s7a At"!)lat A )*sti*l SiR :Nea>"' %ra<$
)o)or*l a c"rtit$ iar Do!*l le7a tri!is )re)eli]e .i !a< 'i
cer;+ Ce e>ei!ete a* a>*t loc la Ra=i'i!R :Hoise lo>e.te st"ca
.i ]".e.te a)<3 )o)or*l e>re* iese A>i(<tor A l*)ta c* a!aleci]ii
)ri )*terea l*i D*!e&e*;+ Ce se At"!)l< A H*tele SiaiR
:D*!e&e* A.i )re(<te.te )o)or*l )etr* )ri!irea Le(ii Sale;+
8+ A)licarea
A]i re!arcat 'esi(*r ce !*lt i*be.te Do!*l )e co)iii S<i .i c*
c"t< 'ra(oste le )oart< 'e (riJ<+ Qi )e >oi >< i*be.te+ Qi 'ac<
!er(e]i )e calea Sa$ >e]i >e'ea ce !i*at l*crea&< Do!*l+
Voi treb*ie s< =i]i asc*lt<tori .i cre'icio.i .i s< * c"rti]i
icio'at< A!)otri>a >oii l*i D*!e&e*F
4+ Te!< )etr* acas<
Citi]i$ >< ro($ 'e la E@o' ,1$ c"tarea 'e la*'< a'*s< l*i D*!e7
77
&e*+ Desea]i %arta$ re)re&et"' 'r*!*l )o)or*l*i ales s)re
Caaa+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cele &ece )or*ci 'ate 'e D*!e&e* l*i
Hoise :I;
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Ne Atoarce! la Ace)*t*l Vec%i*l*i Testa!et .i e a!iti! c<
o!*l a c<&*t A )<cat$ easc*lt"' )or*ca l*i D*!e&e*+ G'at<
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
46
c* aceasta$ o!*l s7a A'e)<rtat 'e Do!*l+ Dar c%iar a.a$ a
coti*at s< )oarte A el a!)reta '*!e&eirii$ c%i)*l l*i D*!7
e&e* r<!""' A s*=let*l l*i$ l*!i"'*7l .i A'e!"'*7l s<
'eosebeasc< biele 'e r<*+ Aceasta este le(ea !oral7at*ral<+ Dar$
'atorit< )<cat*l*i$ o!*l =ace 'e !*lte ori co=*&ia Atre biele
Ascris A =ii]a sa$ .i r<*$ a.a Ac"t le(ea !oral< at*ral< *
l*!iea&< tot'ea*a !itea .i si!]*rile A a *r!a >oia l*i
D*!e&e*+ De aceea$ D*!e&e* iter>ie 'irect$ ar<t"'
o!*l*i$ A !o' )recis$ care este >oia Sa$ )e care s7o *r!e&e+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
C*oa.te! >oia l*i D*!e&e* )ri care s< e !e]ie! le(<t*ra
c* El$ )ri Decalo($ a'ic< )ri cele &ece )or*ci$ 'ate 'e
D*!e&e* o!*l*i+ Ast<&i e >o! re=eri la )ri!ele )atr*$ *r!"' ca
celelalte s< le A><]<! A lec]ia *r!<toare+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor
c*o.tii]e
V< a!iti]i$ 'esi(*r$ c< )o)or*l e>re*$ c<l<tori' s)re Caaa$
}ara C<(<'*i]ei$ a aJ*s la H*tele Siai+ Do!*l l7a c%e!at
)e Hoise )e !*te$ *'e l7a re]i*t 'est*l 'e !*lt+ E ti!)*l
abse]ei sale 'itre israeli]i$ Do!*l i7a 'at &ece )or*ci scrise
)e 'o*< table+ Aceste )or*ci era* >alabile at"t )etr* )o)or*l
e>re* 'i acea >re!e$ c"t .i )etr* orice cre.ti 'i &i*a 'e a&i+
S< >e'e! A!)re*< care s*t aceste )or*ci .i s< Acerc<! s<
>e'e! ce A]eles a* ele+
Por*ca I o (<si! scris< la Ie.ire /0$ /6 .i e s)*e c<# KE*
s*t Do!*l D*!e&e*l t<*$ care te7a scos 'i )<!"t*l E(i)t*l*i
.i 'i casa robiei+ S< * ai al]i D*!e&ei a=ar< 'e HieL :Se >a citi 'i
S="ta Scri)t*r<;+
E aceast< )ri!< )or*c< i se s)*e )o)or*l*i e>re* cie
este D*!e&e*l c<r*ia treb*ie s<7I sl*Jeasc<+ A'ic<# KE*$ cel care
>7a scos 'i )<!"t*l E(i)t*l*i .i 'i casa robiei$ s*t Do!*l
D*!e&e*l t<*L+ E]ele(e! tot 'i aceast< )or*c< =a)t*l c< El
este si(*r*l ostr* D*!e&e*$ cel care e7a creat .i care
>e(%ea&< )er!aet as*)ra oastr<+ Ni!ei .i i!ic altce>a *
)oate =ace )etr* oi a.a c*! =ace Do!*l+ E te@t se =ace o
!e]i*e )recis< re=eritoare la scoaterea 'i E(i)t .i 'i robie+
Dar aceasta * Asea!< c< )or*ca este 'at< *!ai )etr*
)o)or*l e>re* 'e at*ci+ Ea este >alabil<$ )etr* orice cre'icios
42
Ca)itol*l **
'i &i*a 'e a&i+ K}ara E(i)t*l*iL .i KrobiaL re)re&it< .i starea 'e )<cat
'i care * )*te! ie.i 'ec"t c* aJ*tor*l S<*+
Por*ca a II7a :o citi! la Ie.ire /0$ 29;# KS< *7]i =aci c%i)
cio)lit$ ici >reo A=<]i.are a l*cr*rilor care s*t s*s A cer*ri
sa* Jos )e )<!"t$ sa* A a)ele !ai 'e ios 'ec"t )<!"t*l+ S< * te
Ac%ii Aaitea lor .i s< * le sl*Je.ti3 c<ci E*$ Do!*l$
D*!e&e*l T<*$ s*t * D*!e&e* (elos$ care )e'e)sesc
ele(i*irea )<ri]ilor A co)ii )"< la al treilea .i la al )atr*lea
ea! al celor ce H< *r<sc$ .i H< A'*r )"< la al !iilea ea! 'e cei
ce H< i*besc .i )<&esc )or*cile HeleL+
Dac< )ri!a )or*c< ri'ic< la ra(*l 'e le(e cistirea l*i D*!7
e&e*$ cea 'e a 'o*a o)re.te Ac%iarea la i'oli )etr* a se )*tea
coti*a le(<t*ra o!*l*i c* D*!e&e*+ Nat*ra .i tot ce e
AcoJoar< a* =ost 'estiate 'e la crea]ie s< sl*Jeasc< o!*l*i3
c%iar 'ac< a a>*t loc c<'erea A )<cat$ o!*l tot 'i roa'ele
)<!"t*l*i tr<ie.teFDeci 'ac< aceasta este or'iea l<sat< 'e Do!7
*l at*ci este e=iresc ca o!*l s< se Ac%ie *or c%i)*ri cio)lite
care re)re&eta* obiecte 'i at*r<$ ai!ale$ )late$ cor)*ri
cere.ti$ etc+ G!*l ><&"' )er=ec]i*ea .i =r*!*se]ile at*rii 'i
J*r*l s<*$ * treb*ie s< li se Ac%ie lor$ ci creator*l*i lor+ Ele
s*t ast=el =<c*te )etr* c< a* =ost create s< =ie a.a+
A a>ea !ai !*l]i i'oli .i a te Ac%ia lor este c*osc*t< s*b
*!ele 'e Ki'olatrieL+ Ace.ti i'oli era* =<c*]i 'e !"a o!*l*i .i
li se a'*cea cistire !ai !are 'ec"t l*i D*!e&e*+ No]i*ea 'e
Ki'olL are As< * ses !ai lar( A cote@t*l >ie]ii oastre
s)irit*ale+ Ast=el$ este i'ol tot ceea ce e Arobe.te$ sa* e
s*bJ*(<$ A'e)<rt"'*7e 'e D*!e&e*+ Ast=el s*t )<catele 'e
tot =el*l+ S="t*l A)ostol Pa>el >orbe.te 'e cei st<)"i]i$ sa*
Arobi]i 'e l<co!ia '*)< !"care .i b<*t*r< c< K'*!e&e*l lor
:i'ol*l; este )"teceleL+ H*l]i A.i =ac i'oli$ c%iar 'i oa!ei .i
*!esc )e c*tare sa* c*tare artist sa* c"t<re]$ 'e )il'<$ c%iar c*
*!ele 'e i'ol+ Qi ca!era Ai este )li< c* )o&e ale Ki'ol*l*iL A
'i=erite )o&i]ii sa* A=<]i.<ri+ Aceasta ar =i o Ki'olatrie !o'er<L
care oric*! Aloc*ie.te a'orarea c*>eit< l*i D*!e&e*$ c* cea
atrib*it< oa!eior+ N* se )*e )roble!a 'e a * cisti oa!eii
'e >aloare$ ci a *7]i =ace 'i ei obiecte 'e a'orare+++
Por*ca a III7a :o (<si! la Ie.ire /$ 5;# Ks< * iei A 'e.ert
*!ele Do!*l*i D*!e&e*l*i T<*3 c<ci Do!*l * >a l<sa
e)e'e)sit )e cel ce >a l*a A 'e.ert N*!ele L*iL+
A l*a A 'e.ert *!ele l*i D*!e&e* Asea!< a *7L cisti$
a *7I rec*oa.te s=i]eia+ Acest l*cr* * >a r<!"e$ As<$
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
41
e)e'e)sit+ E acest ses$ S="ta Scri)t*r< e s)*e s< * e
J*r<! )e N*!ele l*i D*!e&e* ca s< *7L )"(<ri!+ P<catele
A!)otri>a l*i D*!e&e* s*t# a)osta&ia$ a'ic< ecre'i]a$ ere&ia
7 !<rt*risirea *ei cre'i]e =alse3 sc%is!a 7 r*)erea 'e Biseric< .i
'e or'iea sa* r"'*iala bisericeasc<3 =aatis!*l$ =alsele
)ro=e]ii$ care creea&< o i!)resie A.el<toare 'es)re D*!e&e*
cre"' 'er*t< A a'e><rata cistitre a l*i D*!e&e*+
D*!e&e* este P<ritele ostr* b* .i i*bitor$ care e7a a'*s 'e
la e=ii]< la =ii]< .i care ecoteit >e(%ea&a la >ia]a oastr<+ A l*a
*!ele L*i A 'e.ert$ sa* a7L ecisti este A )ri!*l r"' * act
:=a)t<; 'e i(ratit*'ie$ sa* 'e erec*o.ti]<3 iar ast=el 'e =a)te
a* =ost .i s*t tot'ea*a co'a!abile+
Por*ca a IV7a :e s)*e la Ie.irea /0$ 8,,;# KA'*7]i a!ite
'e &i*a 'e o'i%< ca s7o s=i]e.ti+ S< l*cre&i .ase &ile .i s<7]i =aci
l*cr*l t<*+ Dar &i*a a .a)tea este &i*a 'e o'i%< Ac%iat<
Do!*l*i$ D*!e&e*l*i t<*# s< * =aci ici o l*crare A ea$ ici
t*$ ici =i*l t<*$ ici =iica ta$ ici rob*l t<*$ ici roaba ta$ ici
>ita ta$ ici str<i*l care este A casa ta+ C<ci A .ase &ile$ a =<c*t
Do!*l cer*rile$ )<!"t*l .i !area$ .i tot ce este A ele$ iar A
&i*a a .a)tea s7a o'i%it# 'e aceea a biec*>"tat Do!*l &i*a
'e o'i%< .i a s=i]it7oL+
A.a c*! a! s)*s$ )e Do!*l treb*ie s<7L icl*'e! A orice
acti>itate a oastr< :.i orice acti>itate treb*ie s< =ie >re'ic< 'e
* sl*Jitor al l*i D*!e&e*;+ D*)< c*! .ti! 'i lec]ia re=eritoare
la crearea l*!ii$+'*)< .ase &ile A care a acti>at$ D*!e&e* s7a
o'i%it A &i*a a .a)tea$ a biec*>"tat7o .i a s=i]it7o+ Qi aceas7
ta 'e>ie o re(*l< (eeral< >alabil< .i )etr* oi oa!eii+ De
aceea D*!e&e* o reia ca o )or*c< ce i se a'resea&<+ A'ic<$
'ac< D*!e&e* s7a o'i%it$ la =el s*te! 'atori s< =ace! .i oi3
s)re a7i =i *r!<tori .i asc*lt<tori+ Ast=el &i*a a .a)tea 'e>ie
'eosebit< )etr* oi+ E aceast< &i treb*ie s< Ke r*)e!L$ Ks< e
'es)ri'e!L 'i t*!*lt*l a!e]itor al >ie]ii$ )etr* a =i !ai
a)roa)e 'e creator*l ostr*$ sa* )etr* a7i 'e'ica L*i aceast< &i$
)etr* a e l*a eer(ia '*%o>iceasc< 'i >ia]a L*i3 s=i]i'*7e
>ia]a )ri )artici)area la s="ta biseric<$ A!)<rt<.i'*7e 'e %ar*l
'i>i$ sa* 'i c*>itele E>a(%eliei$ care s< 'e>i< )etr* oi
K'*% .i >ia]<L+ G'i%i'*7e 'e (riJile >ie]ii$ 'e iteresele
!<r*te$ 'e )l<cerile '*c<toare la )<cat$ oi >o! re*.i s< e
(<si! a'e><rata lii.te .i b*c*rie A D*!e&e*$ si!]i' )acea
L*i A s*=letele oastre$ al*("' t*lb*rarea .i is)ita+ Zi*a 'e
o'i%< * Asea!< a * =ace i!ic$ ci a e re(<si =ii]a oastr<
A D*!e&e*3 'e a e l<sa c*)ri.i$ st<)"i]i 'e >ia]a l*i D*!7
49
Ca)itol*l **
e&e*+ N* Asea!< 'eci iacti>itate$ ci acti>itate A 'irec]ia
A!)liirii >oii l*i D*!e&e*+ Zi*a 'e o'i%< s< =ie$ a'ic<$ o &i
'<r*it< l*i D*!e&e*$ A a.a =el Ac"t .i celelalte &ile s<7i *r!e&e
ei A sl*Jirea l*i D*!e&e*+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Dat< =ii' i!)orta]a )e care cele &ece )or*ci o a* A >ia]a
=iec<r*i cre.ti$ .i 'eci .i a >oastr<$ >o! Acerca s< le =i@<! Atr7o
=or!< !ai sc*rt< .i !ai accesibil<$ !ai *.or 'e re]i*t$ a.a c*! le
(<si! .i A c<r]ile 'e r*(<ci*i#
Por*ca I7a# KE* s*t Do!*l D*!e&e*l t<*$ s< * ai al]i
'*!e&ei a=ar< 'e HieL+
Por*ca a II7a# KS< *7]i =aci c%i) cio)lit$ ici >reo alt<
ase!<are a **i l*cr*$ s< *7i sl*Je.ti$ ici s< * te Ac%ii
lorL+
Por*ca a III7a# KS< * iei N*!ele Do!*l*i D*!e&e*l*i
t<* A 'e.ertL+
Por*ca a IV7a# KA'*7]i a!ite 'e &i*a Do!*l*i$ ca s< o
ciste.ti )e ea+ Qase &ile s< l*cre&i .i s<7]i =aci A acelea toate
l*cr<rile tale$ iar &i*a a .a)tea este &i*a Do!*l*i$ D*!e&e*l*i
t<*+L
8+ A)licarea
Ca a'e><ra]i =ii ai l*i D*!e&e* .i ai Bisericii$ s*t si(*r c< .i >oi
>< >e]i 'a sili]a s< res)ecta]i c"t !ai A'ea)roa)e aceste
)or*ci+
4+Te!< )etr* acas<
He!orarea celor )atr* )or*ci A =or!a lor )resc*rtat<+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
45
Cele &ece )or*ci 'ate 'e D*!e&e* l*i
Hoise :II;
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E lec]ia trec*t< a! >orbit 'es)re )ri!ele )atr* )or*ci$ .i a*!e
acelea 'i care A><]<! care este 'atoria c<tre D*!e&e*+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ast<&i >o! >e'ea care s*t celelalte .ase 'i cele K&eceL )or*ci
)etr* o >ia]< 'rea)t<L+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Dac< )ri!ele )atr* )or*ci se re=er< la le(<t*ra .i atit*'iea
oastr< =a]< 'e D*!e&e*$ celelalte .ase )or*ci se re=er< la
atit*'iea oastr< =a]< 'e se!eii o.tri+ G'at< ce l7a! c*osc*t )e
D*!e&e* .i a! ><&*t rela]ia =a]< 'e El :'i )ri!ele )atr*
)or*ci;$ treb*ie s< .ti! .i c*! >rea Do!*l s< e )*rt<! =a]< 'e
se!eii o.tri$ societate+ N*!ai c*osc"' toate aceste as)ecte .i
res)ect"'*7le$ )*te! )reti'e c< '*ce! o >ia]< 'rea)t< .i
bie)l<c*t< l*i D*!e&e* .i oa!eilor+
Petr* =iecare 'itre oi$ D*!e&e* treb*ie s< oc*)e )ri!*l
loc+ Dar '*)< El )e cie oare i*bi]i >oi cel !ai !*ltR Care s*t
acei oa!ei )e care i7a]i si!]it c< >< i*besc .i >< A(riJesc c%iar
'e c"' >7a]i <sc*tR Desi(*r$ c< s*t )<ri]ii >o.tri# tata .i !a!a+
S< >e'e! c*! 'ore.te Do!*l s< e )*rt<! =a]< 'e ei+
Por*ca a V7a Desc%i&"' S="ta Scri)t*r< )*te! citi co]i7
*t*l celei 'e a V7a )or*ci :>erset*l ,/$ ca)itol*l /0 'e la
Ie.ire;#KCiste.te )e tat<l t<* .i )e !a!a ta$ )etr* ca s< ]i se
l*(easc< &ilele A ]ara )e care ]i7o '< Do!*l$ D*!e&e*l t<*L+
Ce i se s)*e A )or*ca aceastaR C< treb*ie s< e cisti!
)<ri]ii+ S<7i cisti! )etr* c< Do!*l e7a 'at >ia]< )ri ei$
s<7i cisti! )etr* c< a* (riJ< 'e oi$ )etr* c< A a=ar< 'e Do!7
48
Ca)itol*l **
*l$ * este i!ei care s< .tie .i s< e )oat< i*bi a.a c*! o =ac
ei+
Ce a.tea)t< )<ri]ii >o.tri 'e la >oiR S<7i asc*lta]i$ s< =i]i
res)ect*o.i$ c*!i]i$ s< >< 'a]i sili]a s< A><]a]i$ )etr* a )ri!i
ote b*e$ s< * le >orbi]i *r"t$ s<7i aJ*ta]i c"' a* e>oie+
Por*ca a VI7a :o citi! la Ie.ire /0$ ,6; e s)*e# KS< * *ci&iL+
Dac< A )or*ca a V7a i s7a i'icat 'atoria cistirii )<ri]ilor
)ri care a>e! >ia]a$ )or*ca a VI7a e iter&ice a l*a c*i>a
>ia]a$ a'ic< a *ci'e+ Via]a este 'ar*l ostr* cel !ai 'e )re] )e
care i l7a 'at D*!e&e*+ De aceea$ *ci'erea este cosi'erat< o
(ra>< Ac<lcare a >oii l*i D*!e&e* .i se )e'e)se.te A
coseci]<+ V< !ai a!iti]i 'e Cai care l7a o!or"t )e =ratele s<*
Abel$ .i 'e )e'ea)sa (rea ce a )ri!it7oR Deosebi! As<
*ci'erea ite]ioat<$ !ai (ra>< 'ec"t cea eite]ioat< a'ic< =<r<
>oie+ Ast=el$ A )erioa'a Vec%i*l*i Testa!et$ cel ce *ci'ea =<r<
>oie sa* 'i (re.eal<$ a>ea )osibilitatea s< se retra(< Atr7* a*!it
loc *!it Kcetatea 'e a&il sa* 'e sc<)areL+ Dac< ar =i =ost aJ*s 'i
*r!< Aaite 'e a itra A cetate$ ar =i =ost *cis$ 're)t )e'ea)s<
)etr* =a)ta sa+
Toto'at< !ai re!arc<! .i *ci'erea i'irect<+ De e@e!)l*$
atr<("' )e cie>a A )<cat$ Ai 'istr*(e! s*=let*l sa* c%iar Al
o!or"! !oral+
E No*l Testa!et Do!*l Iis*s Hristos e arat< c< i&>or*l
*ci'erii cost< A !<ie+
Por*ca a VII7a este# KS< * =ii 'es=r"atL :Ie.ire /0$ ,2;+ Petr* a
A]ele(e !ai bie aceast< )or*c<$ s< >e'e! ce Asea!< a =i
'es=r"at+ D*)< c*! arat< .i *!ele$ Asea!< )ier'erea
=r"*l*i$ a =r"ii$ a'ic< * !ai )o]i .i * !ai .tii c"' .i *'e s< te
o)re.ti+ Alt=el s)*s$ * c*o.ti li!itele+ D e@e!)l* A acest ses
este l<co!ia+ Te l*)]i 'i r<s)*teri s< ai ce>a$ .i ob]ii+ Dar *7]i
aJ*(eF Dore.ti tot !ai !*lt .i c* c"t ai !ai !*lt c* at"t ai !ai
>rea+++ E.ti es<]ios+ Pier&i c*!)<t*l sa* !<s*ra A >ia]a+ }i se
'ere(lea&< or'iea .i ar!oia >ie]ii+
Pe 'e alt< )arte$ ses*l restr"s$ 'irect al c*>"t*l*i K'es7
=r"atL 'isc*tat este acela re=eritor la )<cat*l a'*lter*l*i+ Ne
e@)lic<! *.or 'e ce D*!e&e* e o)re.te 'e la s<>"r.irea acest*i
)<cat+ Cii'c< el atra(e '*)< sie at"tea c<!ie 'e&biate$ co)ii
)<r<si]i$ 'i>or]*ri .i c%iar *ci'eri+ Ec< 'e c"' a creat )ri!a
)erec%e 'e oa!ei :A'a! .i E>a;$ D*!e&e* a Ate!eiat
c<s<toria+ El a biec*>"tat =a!ilia ca si(*ra =or!< 'e !e]iere
a or'iii$ A sco)*l A!*l]irii ea!*l*i o!eesc+ E Vec%i*l
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
44
Testa!et$ 'es=r"*l este )e'e)sit c* !oartea$ iar A No*l Testa7
!et$ Do!*l Iis*s '< * ses !ai Aalt$ !ai '*%o>icesc$ acestei
)or*ci+ Ast=el$ El co!bate r<'<ciile acest*i )<cat$ care se
=or!ea&< !ai At"i A ii!<$ ar<t"' c< Koricie se *it< la =e!eie
.i o )o=te.te$ a .i s<>"r.it )<cat*l c* ea A ii!a saL+
Por*ca a VIII7a e s)*e KS< * =*riL :.i o citi! la Ie.ire /0$
,1;+ A.a c*! .ti]i =*rt*l Asea!< As*.irea$ l*area$ aca)ararea
b**rilor care a)ar]i celor 'i J*r*l ostr*+ Hai !*lt 'ec"t at"t$
c%iar A!bo(<]irea )e sea!a altora este =*rt+ D*)< o alt< )or*c<
a Do!*l*i$ o!*l treb*ie s< !*ceasc< )etr* a7.i c".ti(a %raa+
De aceea leea$ tr"'<>ia$ l"ce&eala sa* )ara&itis!*l s*t
co'a!ate * *!ai 'e D*!e&e*$ ci .i 'e oa!ei+
Por*ca a IX7a KS< * !<rt*rise.ti str"!b A!)otri>a a)roa)e7
l*i t<*L :Ie.irea /0$ ,9;+
C*! s< )*te! a>ea Acre'ere A oa!eii 'i J*r*l ostr*$
'ac< to]i ar !i]i sa* ar =i >iclei .i esiceriR :C*! a! )*tea .i
oi s< =i! )l<c*]i l*i D*!e&e*$ 'ac< s)*e! 'oar ea'e><r*ri
la a'resa se!eilor o.triR Do!*l >rea ca Atre oa!ei s< =ie
b*< A]ele(ere$ )rieteie .i i*bire+ Ast=el$ iter&ice a !<rt*risi
str"!b+ Cei ce * asc*lt< aceast< )or*c< s*t =iii At*eric*l*i$
'eoarece >orbele lor ea'e><rate >or =i scoase la i>eal< 'e l*!i<$
iar a'e><r*l care iese la i>eal< Ai >a r*.ia A =a]a se!eilor lor+
Por*ca a X7a :)oate =i (<sit< la Ie.ire /0$ ,5;+ S*< A =el*l
*r!<tor# KS< * )o=te.ti casa a)roa)el*i t<*3 s< * )o=te.ti e>asta
a)roa)el*i t<*$ ici asi*l l*i$ ici >re* alt l*cr*$ care este al
a)roa)el*i t<*L+
G)ri' orice =el 'e 'ori]< 'i aca)ararea l*cr*rilor
a)ar]i<toare a)roa)el*i ostr*$ aceast< )or*c< )ore.te 'i
a'"c*l ii!ii o!*l*i .i 'eci are * caracter iterior+ Ea are ca
sco) st"r)irea r<*l*i 'e la r<'<ci<+ Ea >i&ea&< 'ori]a$ )o=ta$
=ii'c< 'e aici se =or!ea&< =a)ta+ Dac< ast<&i A]i 'ore.ti )ear*l$
sa* (%io&'a*l cole(*l*i 'e bac<$ !"ie s7ar )*tea s< >rei s<7l
=*ri$ s< =ie al t<*+ Se )oate At"!)la c%iar .i !ai r<*# se )oate
aJ*(e c%iar la *ci'ere$ )etr* a a>ea ceea ce are a)roa)ele os7
tr*+ C"te ast=el 'e ca&*ri * (<si! scrise A &iare sa* le )*te!
>e'ea A =il!e$ sa* citi$ A c<r]i+
A.a'ar acestea s*t cele &ece )or*ci )e care D*!e&e* le7a
'at l*i Hoise )e H*tele Siai+ Aceasta este Le(ea D*!e&eiasc<
A toat< s=i]eia$ !<re]ia .i as)ri!ea ei+ Qi ac*! *r!ea&< s< e
)*e! c* to]ii Atrebarea as)r<$ 'ar 'rea)t<# KE.ti t* ce ar treb*i
,00
Ca)itol*l **
s< =iiRL Petr* a =i a.a c*! treb*ie$ s*t o !*l]i!e 'e co'i]ii
'e A'e)liit3 .i !ai a!iti! c< cie * res)ect< le(ea este
)e'e)sit+ Cie )oate res)ecta A Atre(i!e aceast< le(e ar =i )er7
=ect$ 'es<>"r.it A =a]< l*i D*!e&e* .i a oa!eilor+ Deci$ le(ea
e arat< 'oar eor"'*ial<$ 'e&or'ie$ 'ar * o A'rea)t<+ Dac<$
'e )il'< !< *it A o(li'< .i ><' %aiele !ele A 'e&or'ie$ *
Asea!< c< o(li'a ar araJa %aiele a=late A eor"'*ial< )e
!ie+
Dar at*ci c*! re*.i! oi s< e A're)t<!$ oareR Pri )*terea
%ar*l*i 'i>i$ a'ic< )ri b*<tatea .i A'*rarea l*i D*!e&e*+
Le(ea e arat< ce treb*ie s< =ac< o!*l$ iar %ar*l e st< A aJ*tor
s< A!)lii! )or*cile l*i D*!e&e*+ Qi %ar*l Al )ri!i! A Iis*s
Hristos$ '*)< c*! e s)*e S="ta Scri)t*r< c<# Kle(ea a >eit
)ri Hoise$ iar %ar*l .i a'e><r*l )ri Iis*s HristosL :Ioa ,$ ,8;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
La ce le(<t*r< se re=er< aceste .ase )or*ci$ A><]ate ast<&iR :La
rela]ia o!*l*i c* a)roa)ele s<*;+ Care s*t aceste )or*ciR
:KCiste.te )e tat<l t<* .i )e !a!a taL3 KS< * *ci&iL3 KS< *
'es=r"e&iL3 KS< * =*riL3 KS< * !<rt*rise.ti str"!bL3 KS< * )o=te.ti 'i
ceea ce este al a)roa)el*i t<*L;+
8+ A)licarea
C*osc"'$ ac*! )or*cile 'ate 'e D*!e&e* )etr* o >ia]<
'rea)t<$ se c*>ie s< le As*.i]i .i c*osc"'*7le s< le A'e)lii]i A
>ia]<+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or re]ie cele &ece )or*ci
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Ios*a .i oc*)area Caaa*l*i
,0,
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t c< '*)< 260 'e ai 'e robie e(i)tea<$ D*!e&e* Al
ri'ic< )e Hoise$ )etr* a co'*ce )o)or*l e>re*$ Aa)oi A
Caaa+ A! ><&*t$ 'e ase!eea c*! .i care le7a =ost 'r*!*l
)ri )*sti*+ Qi 'esi(*r toate !i*ile )e care le7a =<c*t D*!e7
&e* )etr* )o)or*l S<*+ Dar oare$ acest )o)or >a !ai !er(e !*lt
)ri )*sti*R N* 'eoarece D*!e&e* A.i ]ie )ro!isi*ea+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea reAtoarcerea )o)or*l*i A }ara C<(<'*i]ei co'*s 'e
Ios*a .i oc*)area Caaa*l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Hoise se *rc< s*s )e !*te+ Este oare H*tele SiaiR Pri!e.te
Hoise alte le(iR N*+ De 'ata aceasta$ Hoise era )e * !*te 'e
)e care se )*tea >e'ea$ 'e)arte7'e)arte$ ]ara =r*!oas< A care
*r!a s< loc*iasc< )o)or*l Israel+ C%iar Do!*l Ai >ei A
At"!)iare .i Ai ar<t< )<.*ile >er&i$ )"r"ia.ele$ !*]ii$ !area
A 'e)<rtare+ V<&"'*7le )e toate acestea$ A]elese c< )o)or*l >a
=i =ericit acolo+ A)oi$ D*!e&e* Ai s)*se# KVio$ ac*!+ A sosit
ti!)*lFL+ Qi Do!*l Al l*< )e Hoise la El+ Iar oi re]ie! 'es)re
el c< KE Israel * s7a !ai ri'icat )rooroc ca Hoise )e care Do!7
*l s<7l =i c*osc*t =a]<7 =a]<L :De*teroo! 62$ ,0; .i )ri care
s< s<>"r.easc< ast=el 'e !i*i+ Hai a=l<! 'es)re el$ :De*tero7
o! 62$ 5; c< era A >"rst< 'e o s*t<'o*<&eci 'e ai c"' a !*rit3
>e'erea *7i sl<bise .i )*terea *7i trec*se+
Dar oare c%iar .i7a l<sat Do!*l )o)or*l =<r< co'*c<torR
Era* ei =oarte a)roa)e 'e Caaa$ )atria )ro!is<$ 'ar asta *
Asea!< c< a* .i itrat A eaF Desi(*r c< Do!*l )oart< 'e (riJ<
A coti*are )o)or*l*i+ Ast=el$ )e c"' Ac< tr<ia Hoise$ El Al
'ese!ase ca .i co'*c<tor )e Ios*a+ Qi tot D*!e&e* a =ost
acela care )ri Hoise$ a tras!is )o)or*l*i$ !i*atele c*>ite
'e A!b<rb<tare# KEt<ri]i7>< .i A!b<rb<ta]i7><F N* >< te!e]i .i *
,0/
Ca)itol*l **
>< As)<i!"ta]i 'e ei$ c<ci Do!*l$ D*!e&e*l t<*$ >a !er(e
El As*.i c* tie$ * te >a )<r<si .i * te >a l<saL :De*teroo!
6,$ 9;+ Qi a)oi a'<*(<# KNi!ei * >a )*tea s< stea A!)otri>a ta$
c"t >ei tr<i+ E* >oi =i c* tie$ c*! a! =ost c* Hoise3 * te >oi
l<sa$ ici * te >oi )<r<siL :Ios*a ,$ 1;+ Ce b*c*rie s< )ore.ti A
sl*Jba Do!*l*i$ A!b<rb<tat$ Ac*raJat c* ast=el 'e )ro!isi*iF
Qi .ti! c< El * !iteF E.i ]ie Atot'ea*a )ro!isi*ileF De
alt=el acestea s*t >alabile )etr* orice cre.ti care cre'e 'i tot
s*=let*l .i 'ore.te s< !ear(< *!ai )e calea Do!*l*i$ A
asc*ltare .i s*)*ere =a]< 'e >oia SaF
A.a'ar$ Ios*a era o*l co'*c<tor al )o)or*l*i e>re*+ Pri!a
l*i !isi*e era c*cerirea Ieri%o*l*i+ Dar c*! s<7]i i!a(ie&i
c< >ei )*rta o b<t<lie c* oa!eii *ei cet<]i 'es)re care * .tii
i!icR Ios*a a tri!is 'o*< iscoa'e :sa* c*! a! s)*e oi$ 'oi
s)ioi; s< cercete&e .i s< a'*c< >e.ti 'es)re ce este$'icolo 'e
&i'*rile acelea Aalte .i (roase+ Plecar< cele 'o*< iscoa'e$ itrar<
)e )oart< A cetate .i cercetar< tot*l+ C<c"'*7se sear<$ a* cer*t
a'<)ost la o cas< 'e oas)e]i :Ca! c*! ar =i * %a A &ilele
oastre;$ care a)ar]iea *ei =e!ei )e *!e Ra%a>+ C"' aceasta
a a=lat c< ei s*t Israelitei .i7a e@)ri!at Acre'erea c< acel D*!7
e&e* care i7a trec*t )ri !are .i )ri )*sti*$ Ai >a aJ*ta s<
c*cereasc< .i Ieri%o*l+ Iat< c"t 'e c*osc*]i era* e>reii 'atorit<
!i*ilor =<c*te 'e D*!e&e*+ Iar Ra%a> cre'ea A )*terea l*i
D*!e&e*+ Cele 'o*< iscoa'e =*seser< obser>ate c"' a* itrat
A cas< .i * a trec*t !*lt ti!)$ )"< c"' sol'a]ii a* >eit s<7i
ca*te aici+ Ra%a> As< i7a asc*s )e cei 'oi )e aco)eri.$ s*b i.te
so)i 'e i )*s la *scat+ Sol'a]ilor le s)*sese c< a* =ost )e la ea$
Atr7a'e><r$ 'ar )lecaser<$ .i 'ac< se >or (r<bi Ai >or aJ*(e 'i
*r!<+ A.a'ar sol'a]ii A.i coti*ar< c<*tarea$ A ti!) ce Ra%a>
stabilea o A]ele(ere c* cele 'o*< iscoa'e+++ C"' >or >ei e>reii$
A l*)t< A!)otri>a Ieri%o*l*i$ s< aib< (riJ< s<7i sal>e&e casa ei
c* cei ce >or =i A<*tr*$ a.a c*! .i ea a sal>at )e cei 'oi
israelitei+ Ca se! 'e rec*oa.tere a casei$ a le(at 'e (ea! o
=*ie (roas< 'e c*loare rosie$ )e care$ 'ealt=el$ a* .i cobor"t cei
'oi+
Aceasta a =ost )ri!a ac]i*e .i Do!*l le7a )*rtat 'e (riJ<$ A
!o' !i*at$ a.a c*! a )ro!isF
A.a'ar$ )o)or*l e>re* treb*ia s< itre A Ieri%o .i s<7l
c*cereasc<+ Dar !ai At"i ar =i =ost e>oie s< treac< * r"* !are
ce se c%e!a Ior'a+ Dar oa!eii era* !*l]i$ a>ea* co)ii .i t*r!e
'e ai!ale .i a)a era a'"c<+ Ce >or =ace ei oareR N* era ici *
)o'+++ S< =i costr*it ei **l$ era )rea (re* .i * a>ea* c* ce+ S<
=ac< !*lte b<rciR N* era bie ici a.a3 cerea )rea !*lt ti!)+ S<
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,06
* *it<! c< Do!*l D*!e&e* i7a Acre'i]at c< le >a =i s)riJi
.i aJ*tor+ V< !ai a!iti]i ce s7a At"!)lat la Harea Ro.ie$ c"'
Carao se A're)ta s)re ei c* ar!at< !*lt< .i c* care 'e r<&boiR
Ca! tot a.a a>ea s< se )etreac< .i ac*! A =a]a r"*l*i Ior'a+
Preo]ii care )*rta* c%i>ot*l le(<!"t*l*i a* )orit )ri!ii .i c"'
a* aJ*s la !ar(iea a)ei$ o !are !i*e s7a s<>"r.it# a)a ce
>eea 'i s*s s7a o)rit$ iar cea care c*r(ea s)re !are a secat$ .i
ast=el a r<!as )<!"t*l *scat+ Preo]ii$ )*rt"' c%i>ot*l le(<!"7
t*l*i$ s7a* o)rit la !iJloc*l albiei secate$ A ti!) ce )o)or*l l*i
Israel trecea Ior'a*l+ Di loc*l *'e a* stat )reo]ii$ a* =ost l*ate
'o*<s)re&ece )ietre .i a* =ost a.e&ate A loc*l *'e *r!a s<7.i
istale&e cort*rile+ Aceasta$ ca a'*cere a!ite a !o'*l*i A care
)ri )*terea l*i D*!e&e*$ a)ele Ior'a*l*i s7a* 'es)icat A
'o*< c"' c%i>ot*l le(<!"t*l*i a trec*t r"*l+
Cei 'i Ieri%o$ ><&"' )o)or*l e>re* a.a 'e a)roa)e 'e ei$
s7a* te!*t .i s7a* a'<)ostit$ Ac*i' )oarta cet<]ii+
Ac*! ce7ar =i )*t*t s< =ac< Israeli]iiR S< s)ar(< &i'*rileR N*
se )*tea3 era* =oarte (roase+ S< =i Acercat s< A!)i(< )oarta c*
* st"l) (rosR Nici a.a * era c* )*ti]<+ Petr* ei ca si!)li
oa!ei era ce>a i!)osibil s< )<tr*'< A Ieri%o+ Dar ei alc<t*ia*
)o)or*l ales 'e Do!*l )etr* care tot*l este )osibil$ c*! li s7a
ar<tat 'e at"tea .i at"tea ori+ Iat<$ As< ce le )or*cise D*!e&e*
s< =ac<+ Ti!) 'e .ase &ile$ tot )o)or*l treb*ia s< AcoJoare
&i'*rile cet<]ii$ o 'at< )e &i+ Desi(*r c< oa!eii acest*i )o)or
era* a.e&a]i Atr7o a*!it< or'ie$ stabilit< 'e Do!*l+ E =a]<
era* b<rba]ii Aar!a]i ce *r!a* s< )artici)e la l*)t<$ '*)< ei
*r!a* .a)te )reo]i care s*a* 'i tr"!bi]e$ iar A s)atele lor era
)*rtat c%i>ot*l le(<!"t*l*i+ A)oi >eea rest*l )o)or*l*i+ A.a
c*! le7a s)*s Ios*a$ 'i )artea Do!*l*i$ to]i AcoJ*ra* cetatea
.i * se a*&ea i!ic altce>a 'ec"t s*etele tr"!bi]elor+ E a .a)tea
&i$ )o)or*l Israel a )orit la 'r*! ca 'e obicei$ 'ar * a*
AcoJ*rat *!ai o si(*r< 'at<$ ci 'e .a)te ori+ Iar c"' )reo]ii
a* Ace)*t s< s*e 'i tr"!bi]e$ tot )o)or*l a stri(at 'e b*c*rie
c< >ictoria este 'e )artea lor+ Qi Atr7a'e><r era$ c<ci &i'*rile
cele (roase ale cet<]ii s7a* '<r"!at .i cetatea Ieri%o a =ost l*at<
c* asalt+ La casa =e!eii Ra%a> !ai at"ra =*ia ro.ie .i ast=el a
=ost sal>at<+
Dr!<toarea cetate care treb*ia c*cerit< a =ost Ai sit*at l"(<
Bet7A>e$ la r<s<rit 'e Betel+ Cii' o cetate !ic< .i )*]i
*!eroas<$ se cosi'er< c< * se >or i>i )roble!e A c*cerirea
ei+ Ios*a l*"' 'oar trei !ii 'e oa!ei$ a )orit s< c*cereasc<
Ai7*l+ Dar ar!ata co'*s< 'e Ios*a a =ost i&(oit< re)e'e 'i
cetate$ a>"' !*l]i !or]i .i r<i]i+++ Ios*a a =ost =oarte Atristat
,02
Ca)itol*l **
.i =<r< s)era]< c< >or )*tea >reo'at< s< c*cereasc< toate celelalte
cet<]i$ c"te ar !ai =i =ost KDe ce !7a )<r<sit Do!*lR Ce >oi =ace
e* ac*!$ 'oar c* )*terile !ele$ AcoJ*rat 'e '*.!ai 'i toate
)<r]ileRL ("'ea Ios*a+
Iat< ce se At"!)lase 'e =a)t# )o)or*l Israel =<c*se le(<!"t
c* D*!e&e*$ s< *7.i ia i!ei i!ic 'i )ra'a 'e r<&boi+ Acest
le(<!"t a =ost Ac<lcat .i Do!*l s7a s*)<rat =oarte tare+ Ios*a
a=l"' c< ast=el sta* l*cr*rile$ l7a c<*tat )e acela care * s7a s*)*s
.i l7a (<sit )e Aca+ Acesta a A(ro)at ar(it .i a*r !*lt A )<7
!"t )e care era a.e&at cort*l s<*+ Cre&*se c< 'ac< >a asc*'e
aceast< )ra'< 'e r<&boi$ i!ei * >a .ti 'e ea$ .i se >a A!bo(<]i+
Dar 'i =a]a Do!*l*i i!ic * )oate =i asc*sF El >e'e tot .i
.tie tot+ N* este ici * loc )e acest )<!"t *'e cie>a s7ar
)*tea asc*'e 'e El+ Ca *r!are$ Aca .i toat< =a!ilia l*i a =ost
)e'e)sit< as)r* )etr* !ici*< .i eres)ectarea le(<!"t*l*i$
=ii' o!or"]i c* )ietre+
Se A]ele(e c< la o o*< Acercare 'e a c*ceri cetatea Ai$
Ios*a a A>is$ a>"'*7l )e Do!*l ca aJ*tor+ Pe l"(< aceast<
>ictorie$ Ios*a i7a A>is .i )e Heti]i$ )e A!ori]i$ )e Caai]i$ )e
Cere&i]i$ )e Ha>i]i .i )e Ieb*si]i+ Loc*itorii 'i Gabao$ As<$
)ri >icleie a* re*.it s< =ac< * le(<!"t c* Israeli]i )etr* a
sc<)a c* >ia]<+ Desco)eri'*7li7se !ici*a$ * a* )*t*t =i
o!or"]i 'atorit< A]ele(erii$ 'ar a* =ost )*.i la !*ci (rele$
)rec*!# t<iat*l le!elor$ scoaterea a)ei )etr* )o)or*l e>re*+
Gabao*l era o cetate !are .i >estea a=ilierii la )o)or*l e>re*$
s7a r<s)"'it re)e'e .i 'e)arte$ )"< la A!)<rat*l Ier*sali!*l*i$
A'oi7Te'ec care .i7a *it =or]ele c* Ac< alte )atr* A!)<r<]ii .i
a* >eit c* ar!at< !are s< atace Gabao*l+ Desi(*r c< Ios*a$
co'*c"' )o)or*l l*i Israel$ a sosit A aJ*tor$ a>"'*7L )e
Do!*l 'e )artea sa+ Cii' l*ate )ri s*r)ri'ere ar!atele celor
cici A!)<ra]i a* s*=erit o !are A=r"(ere la Gabao .i a* =ost
al*(a]i+ Hai !*lt 'ec"t at"t$ Do!*l a l<sat s< ca'< )ietre 'i
cer$ i!ici' ast=el$ * !are *!<r 'e l*)t<tori+ Dar aceasta *
a =ost tot*l+ Ar!atele cele !ari *ite * era* A=r"te Ac< 'ar
era* A !"iile Israeli]ilor+ Petr* a 'a >ictorie )o)or*l*i S<*$
D*!e&e* a s<>"r.it o !are !i*e+ S< >e'e! ce e s)*e S="ta
Scri)t*r< 'es)re aceasta# K.i soarele s7a o)rit$ .i l*a .i7a Atrer*)t
!ers*l$ )"< ce )o)or*l .i7a r<&b*at )e >r<J!a.ii l*i+ Soarele
s7a o)rit o &i Atrea(<+ KN7a !ai =ost ici o &i ca accea$ ici Aaite
ici '*)< aceea c"' Do!*l s< =i asc*ltat (las*l **i o!L :a'ic<
al l*i Ios*a; Kc<ci Do!*l l*)ta )etr* IsraelL :Ios*a ,0$ I67,2;+
Iat< 'eci c< '*)< .a)te ai 'e l*)te (rele$ )o)or*l e>re*
re*.e.te s< c*cereasc< .i s< st<)"easc< tot ]i*t*l Caaa*l*i+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,01
Do!*l .i7a ]i*t )ro!isi*ea+ Ac*! era* 'i o* A ]ara ce
le7a =ost 'at< )<ri]ilor lor$ A>raa!$ Isaac .i Iacob+ Se Atoarser<
A }ara C<(<'*i]elor+ C*! e .i =iresc$ a *r!at or(ai&area
teritorial<$ social< .i ecoo!ic< a ]<rii$ trec"' 'e la )<storit la
a(ric*lt*r<$ la o >ia]a stabil<+ De ase!eea$ a* A!)r*!*tat *ele
ele!ete c*lt*rale .i !ateriale 'i >ia]a caaai]ilor+ Ios*a a
A!)<r]it ]ara A 'o*<s)re&ece )<r]i$ c"te *a =iec<rei se!i]ii+
Iar cort*l S="t era a.e&at A !iJloc*l ]<rii la Silo+
Ios*a a !*rit la >"rsta 'e ,,0 ai$ * Aaite 'e a A'e!a
b<tr"ii )o)or*l*i la res)ectarea le(ilor l<sate 'e D*!e&e* .i *
Aaite 'e a a'*ce a!ite )o)or*l*i 'e toate !i*ile$
bie=acerile$ )*rt<rile 'e (riJ< s<>"r.ite+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie este Ios*aR :El este cel ales 'e Do!*l )etr* a co'*ce
)o)or*l e>re*$ '*)< !oartea l*i Hoise;+ Care este )ri!a !i*e
)e care a ar<tat7o Do!*l )o)or*l*i co'*s 'e Ios*aR
:Des)<r]irea Ior'a*l*i A 'o*<$ )etr* ca )o)or*l s<7l )oat<
tra>ersa ca )e *scat;+ D*!e&e* r<!"e i'i=eret =a]< 'e cei ce
*7.i res)ect< le(<!"t*lR :N* r<!"e i'i=eret ci )e'ea)sa este
c* !oartea+ E@# Aca;+ C*! a aJ*tat Do!*l )o)or*l co'*s 'e
Ios*a$ A l*)ta A!)otri>a celor cici A!)<ra]iR :A ]i*t )e cer
soarele$ !ai !*lt ti!)$ )rel*(i' ast=el &i*a;+ D*!e&e* .i7a
]i*t )ro!isi*ea 'e a a'*ce )o)or*l e>re*$ A }ara C<(<'*i]eiR
:Da;+
8+ A)licarea
Pri lec]ia 'e ast<&i$ a! ><&*t =ial*l c<l<toriei at"t 'e A'el*(ate
a )o)or*l*i e>re*+ Qi !ai ales a! ><&*t c< Do!*l l7a a'*s 'i
o* A }ara C<(<'*i]ei+ Qi 'ac< lor$ celor 'e at*ci le7a )ro!is
c< >a =i c* ei A toate &ilele$ aceasta este >alabil .i )etr* oricare
'itre oi care se s*)*e .i7L i*be.te+ D*!e&e* A.i ]ie
Atot'ea*a )ro!isi*ile =<c*te =a]< 'e co)iii S<iF
4+ Te!< )etr* acas<
Citi]i 'i S="ta Scri)t*r< e)iso'*l '<r"!<rii &i'*rilor
Ieri%o*l*i# Ios*a ca)+ 9+
,0+ R*(<ci*ea la ie.ire 'i clas<+
,09
77
Ca)itol*l **
Dre)t*l Io>
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Di r"'*l c<r]ilor caoice ale Vec%i*l*i Testa!et$ =ace )arte .i
cartea l*i Io>+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ast<&i >o! >orbi 'es)re KDre)t*l Io>L 7 !o'el 'e r<b'are A
s*=eri]< .i Acre'ere A D*!e&e*+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
KEra A ]ara D] * o! care se *!ea Io>+ Qi o!*l acesta era =<r<
)ri%a< .i c*rat la s*=let+ El se te!ea 'e D*!e&e*$ .i se ab<tea 'e
la r<*L :Io> ,$ ,;+ Citi! A coti*are c< 're)t r<s)lat<$ D*!7
e&e* l7a =<c*t cel !ai 'e >a&< o! 'i acel ]i*t .i i7a 'at =oarte
!*lte bo(<]ii+ Do!*l Al i*bea 'eoarece era cre'icios .i A!)liea
>oia Do!*l*i+
Ca .i A Gr<'ia E'e*l*i :rai*l*i;$ sataa iter>ie )e l"(<
D*!e&e* c* ite]ia sa >iclea< 'e a7i =ace r<* o!*l*i$ 'e a7l
=ace )e Io> s< se clatie A cre'i]a sa$ s< * !ai =ie at"t 'e
a)roa)e 'e Creator*l s<* .i 'e a *7I !ai sl*Ji+
S< >e'e! 'eci$ ce *elte.te sataa A!)otri>a l*i Io>R
Pi&!*i' =ericirea .i >irt*tea l*i Io>$ sataa s7a )re&etat Aaitea
l*i D*!e&e* s)*"' c< toat< e>la>ia l*i are la ba&< *!ai
e(ois!*l .i iteres*l+ Dac< s7ar l*a a>erile$ Io> ar bleste!a )e
D*!e&e* .i s7ar le)<'a 'e El+ Do!*l c*oa.te i'etit<]ile .i
("'*rile asc*se ale sataei$ .tie c< !ite+ El c*oa.te A acela.i
ti!) .i cre'i]a l*i Io>+ De aceea A(<'*ie ca Io> s< =ie lo>it A
toate ale sale$ 'ar iter&ice cate(oric s< se ati(< 'e >ia]a sa+
Neorocirile .i 'e&astr*l care a* >eit * *!ai as*)ra a>erii
sale$ ci .i as*)ra =a!iliei$ a* =ost 'e7a 're)t*l tra(ice+ Ast=el$ *
s*)*s al l*i Io>$ >ie .i7l a*]< c< boii .i !<(<ri]ele i7a* =ost
=*rate .i to]i cei ce le )<&ea*$ o!or"]i+ D alt s*)*s Al a*]< c<
oile .i s*)ra>e(%etorii lor a* ars+ C<!ilele 'e ase!eea a* =ost
=*rate$ iar to]i co)iii l*i a* )ierit s*b &i'*rile ce s7a* '<r"!at )e
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,05
ei+ S< )ri!e.ti Atr7o si(*r< &i toate aceste >e.ti$ s< a=li c< *
!ai ai =a!ilie$ ser>itori$ a>ere este =oarte (re* 'e s*)ortat+ La
=el a =ost .i )etr* Io>+ Qi7a r*)t %aiele 'e )e el .i .i7a )*s
ce*.< A ca)$ co=or! obicei*l*i ti!)*l*i 'e a7.i !ai=esta
re(ret*l$ )<rerea 'e r<*+++ Dar .i7a (<sit tot*.i )*terea ecesar<
)etr* a s*)ra>ie]*i$ 'oar A t<ria cre'i]ei sale A D*!e&e*+
Pacea .i lii.tea Ai >i 'e la Do!*l+ P*rt< tot (re*l acestor
s*=eri]e$ r<b'"' c* ii!a )li< 'e Acre'ere c< tot ce se At"!)l<
A >ia]a l*i >ie 'e la D*!e&e*$ c< i!ic * este =<r< .tirea .i
>rerea P<ritel*i ceresc )e care Al i*bea .i c<r*ia I se '<r*ise+++
C%iar 'ac< era ac*! li)sit 'e toate .i 'e to]i$ )re&e]a >ie a
D*!e&e*l*i s<* Ai aco)erea orice '*rere .i orice e>oie+ Cei
ce7L i*besc )e El si!t A (re*l eca&*rilor .i )*terea 'e a r<b'a
.i )*terea 'e a cre'e+ Sataa * este As< !*l]*!it+ Dore.te s<
!ai iter>i<+ S*s]ie c< lo> Al >a bleste!a )e D*!e&e*$ 'ac<
se ati(e 'e Koasele .i carea l*iL :Io> /$ 1;+ Petr* a 'e!ostra
cotrari*l Ai '< >oie sataei$ 'i o*$ s<7.i )*< )la*l A a)licare+
Treb*ie s< s*bliie! c< .i 'e 'ata aceasta$ tot*l are loc c*
Ac*>ii]area$ c* A(<'*i]a l*i D*!e&e*+
Deci$ as*)ra l*i Io> s7a ab<t*t o boal< =oarte (rea$ le)ra+
Qti]i ce se At"!)l< c* * o! c"' are le)r<R Cre' c< este *a
'itre cele !ai (roa&ice boli$ 'eoarece carea se 'es)ri'e 'e
)e oase .i ca'e+ V< )*te]i 'a sea!a 'e ce '*rere !are .i s*=eri]<
are )arte * le)ros+
S< >e'e! c*! )ri!e.te Io> aceast< o*< lo>it*r<+ El A.i &icea#
KDac< )ri!i! 'e la D*!e&e* biele treb*ie s< acce)t<! .i r<*lL+ :Io>
/$ ,0;+ P*teric< era cre'i]a saF Dar .i boala )ri care trecea
era (re* 'e s*)ortatF
A=l"' 'es)re el$ trei )rietei ai s<i$ >i s<7l !"("ie+ Ei se
*!ea* Eli=a&$ Bil'a' .i }o=ar$ iar a)oi * alt )riete Eli%*+
V<&"'*7l )e Io> A ase!eea '*reri$ * )*tea* s< * 'isc*te
'es)re ca*&a lor+ De ce treb*ia Io> s< =ie s*)*s *or ase!eea
tort*riR Cei trei )rietei Acearc< s<7l co>i(< )e Io> c< s*=er<$
ca )e'ea)s< a *or )<cate s<>"r.ite .i care$ 'esi(*r ar treb*i
!<rt*risite+ Io> As< )rotestea&< .i 'ore.te s<7.i arate e>io><]ia$
'eoarece se .tia * o! 're)t$ =<r< )ri%a<+ A'!ite As< c< Ko!*l
* )oate a>ea 're)tate A!)otri>a l*i D*!e&e*L :Io> 4$ /;+
A=ir!< c%iar c< KD*!e&e* i!ice.te 'eo)otri>< .i )e cel
'es<>"r.it .i )e cel >icleaL :Io> 4$ //;+ V<&"' s*=eri]a A care
se &b<tea$ ca .i li)sa oric<rei )osibilit<]i 'e >i'ecare$ ><&"'*7l
)<r<sit c%iar 'e D*!e&e*$ so]ia l*i Ai s)*e 'e&a!<(it< .i
A>is<# Kbleste!< )e D*!e&e* .i !oriFL Si(*r< !oartea l7ar
!ai =i )*t*t sal>a 'i s*=eri]a l*i i!icitoare+ AJ*sese o e)a><$
,08
Ca)itol*l **
* ca'a>r* >i*$ care !ai res)ira$ * ca s< tr<iasc<$ ci )etr* c<
!ai a>ea )l<!"i+++ Dar 'ia>ol*l * a a>*t >oie s< se ati(< 'e
s*=let*l l*i$ ci *!ai 'e tr*)*l l*i+ De aceea el *7.i )ier'e
c*raJ*l$ ici cre'i]a$ )*t"' s<7l biec*>"te&e )e D*!e&e*
&ic"'# KDo!*l a 'at$ Do!*l a l*at$ =ie *!ele Do!*l*i
biec*>"tatRL
Ac*! este r"'*l l*i Eli%* s< iter>i<+ Ei !*str< )e cei trei
)rietei =ii'c< ><' A eorocirea l*i Io>$ )e'ea)sa '*!e&eiasc<
)etr* )<catele l*i$ iar )e Io> Al co>i(e 'e )*rtarea 'e (riJ< a l*i
D*!e&e*$ care este 're)t .i care '*)< 're)tate >a r<s)l<ti )"<
la s="r.it )e =iecare o!+
A.a este+ De !*lte ori A >ia]< treb*ie s< trece! )ri !ari
(re*t<]i .i A acele !o!ete 'e s*=eri]< s*te! teta]i$ )robabil$
s< s)*e!$ ca .i Io>$ c< oi )ri!i! o )e'ea)s< .i * .ti! )etr*
ce+ Noi icio'at< * treb*ie s< *it<! c< 'i !o!et*l A care
e7a! Acre'i]at >ia]a A !"a Do!*l*i$ El l*crea&< c*! .tie
c< este !ai bie )etr* sco)*l =ial+ Qi acest sco) =ial * se
li!itea&< *!ai la >ia]a oastr< 'e )e )<!"t+ El e 'ore.te s<
=i! 'i o* al<t*ri 'e El A acea !i*at< E!)<r<]ie >e.ic< a
Ci*l*i S<*+ Dar * *ita]iF Acolo * )*te! =i 'ec"t K'e&br<ca]i
co!)let 'e %aia (rea a )<cat*l*i$ acolo * )*te! sta 'ec"t s)<la]i
'e ti<$ )*ri=ica]i+ Aceasta are A >e'ere Do!*l$ care e i*be.te
at"t 'e !*lt .i >rea s< e >a'< =erici]i A stare 'e )ace+ C"teo'at<$
aceast< c*r<]ie este !ai '*reroas<$ ca A ca&*l l*i Io>+ Dar Do!*l
.tie .i aceasta .i Ei este !il< s< e >a'< s*=eri'+ De aceea$ c*
orice Acercare ce e )*ri=ic<$ El e tri!ite .i )osibilitatea 'e a
trece )ri ea$ e tri!ite r<b'area .i e At<re.te cre'i]a+ Vi
Acerc<ri$ eca&*ri$ '*reri as)re as*)ra oastr<R LasX s< >i<F
I!)ortat este c*! ie.i! 'i ele$ i!)ortat este 'ac< cre'i]a
oastr< .i r<b'area$ 'ra(ostea s7a* At<rit$ '*c"'*7e A st<ri
!ai a)ro)iate 'e Creator*l ostr*+ Sa* 'ac< * c*!>a$ 'i!)otri><
c"rtirea oastr< e7a '*s c* c"te>a tre)te !ai Jos$ )e scara ce
*rc< s)re cer+ Qi Ac< ce>a# icio'at< * s*=eri! !ai !*lt 'ec"t
e este A(<'*it+ Toate s*t A !"a Sa .i * i se '< icio'at< o
)o>ar< !ai (rea 'ec"t )*te! '*ce$ .i icio'at< * e las< si(*ri+
A.a s7a At"!)lat .i c* Io>+ El a si!]it .i a r<b'at s*=eri]a )"<
la ca)<t+ N* a c"rtit A!)otri>a l*i D*!e&e*+ Dac< 'ia>ol*l*i *
i7a =ost A(<'*it s< se ati(< 'e s*=let*l l*i Io>$ Asea!< c<
'ra(ostea l*i D*!e&e* era as*)ra l*i$ c%iar 'ac< * )*tea >e'ea
KsoareleL 'i ca*&a orilor e(ri .i a)<s<tori ai s*=eri]elor+ Dar
orice Ace)*t are .i s="r.it+++ Dicolo 'e ori e soarele+++ Dicolo
'e s*=eri]< .i rab'are e 'ra(ostea l*i D*!e&e*+ Qi c"' orii
se risi)esc r<!"e soarele li!)e'e .i str<l*citor+ La =el a =ost
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,04
r<s)l<tit< s*=eri]a .i r<b'area l*i Io>$ c* 'ra(ostea l*i D*!e&e*$
c* bel.*(*l 'e biec*>"t<ri re><rsate as*)ra l*i+ H*lt !ai !*lte .i
!ai '*rabile ca Aaite+ Qi7a ><&*t *r!a.ii la a )atra (eera]ie$
'eoarece a tr<it '*)< aceea Ac< ,20 'e ai+ Ec< ,20 'e ai )e
)<!"t .i o >e.icie A cer l"(< Do!*l s<* i*bit$ )*rt"' A
loc*l '*rerii$ c**a bir*i]ei+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
D*)< c*! a! ><&*t$ cartea Io> e )re&it< * !o'el 'e r<b'are
A s*=eri]< .i 'e Acre'ere A D*!e&e*+ Io> a =ost co!)<ti!it
.i !"("iat 'e )rietei$ care ici ei *7.i )*tea* e@)lica 'e *'e
>ie at"ta s*=eri]< .i at"ta is*cces A >ia]a **i o! 're)t A
=a]a l*i D*!e&e*+ C%iar so]ia l*i ><&"'*7l A ce stare a aJ*s
.i e&<ri' ici o sal>are$ A loc s<7l Ac*raJe&e$ Ai s)*e#
Kbleste!< )e D*!e&e* .i !oriL+ N*7i !ai acor'< ici o alt<
.as< s*=eri]ei l*i &'robitoare$ 'ec"t !oartea+ Dar *$ el r<!"e
c* )ri>irea s)re cer$ .i A loc s< bleste!e )e D*!e&e*$ el Al
biec*>"tea&< s)*"'# KDo!*l a 'at$ Do!*l a l*at$ =ie
*!ele Do!*l*i biec*>"tatFL .i Do!*l * l7a *itat$ ici *
l7a )<r<sit+ Qi7a Ators 'i o* =a]a s)re el$ .i s*=eri]ele l*i tra(ice
s7a* tras=or!at A i&b"'< .i bie=aceri+ Bir*i]a as*)ra is)itei
Ai a'*ce bel.*( .i !*lt< A'est*lare$ =<c"'*7l !ai =ericit ca
Aaite$ iar )etr* oi to]i r<!"e * !o'el 'e r<b'are A s*=eri]<
.i Acre'ere A D*!e&e*+
8+ Te!< )etr* acas<
Citi]i Atrea(a carte Io> 'i S="ta Scri)t*r<+
4+ A)licarea
S< * *it<! icio'at< c"' e a=l<! A s*=eri]< )il'a >ie]ii )e
care e7a 'at7o Io>+ Qi 'ac< s*te! 're)]i A =a]a l*i D*!e&e*$ s<
* e )ier'e! icio'at< Acre'erea A i*birea .i b*<tatea
P<ritel*i ceresc+
Biserica Grto'o@< =ace )o!eirea 're)t*l*i Io> la 9 !ai+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
,,0
77
Ca)itol*l **
Pro=e]ii Ilie .i Elisei
l+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E lec]ia trec*t< e7a! re=erit la )ro=e]ii Vec%i*l*i Testa!et .i
a! ><&*t c< ei a* =ost oa!eii l*i D*!e&e* .i sl*Jitori ai
're)t<]ii$ a)<r<tori ai cre'i]ei Atr7* si(*r D*!e&e* .i
>estitori ai >eirii H"t*itor*l*i ca s< e i&b<>easc< 'i )<cat*l
str<!o.esc+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
A&i e >o! re=eri la **l 'i )ro=e]i .i a*!e la Ilie .i la *ceic*l s<*
Elisei *r!<ri' )*terea cre'i]ei .i a r*(<ci*ii+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Ilie a =ost )ro=et A >re!ea re(el*i A%ab+ Acesta era c<s<torit c*
Isabela$ =iica re(el*i Si'o*l*i+ Isabela *7l c*o.tea )e D*!7
e&e*+ Ea se Ac%ia &e*l*i Baal$ )etr* care a &i'it A Sa!aria
* te!)l* !are$ A care a )*s 210 'e )reo]i+ Iar )reo]ii care
sl<>ea* *!ele a'e><rat*l*i D*!e&e* al l*i Israel a* =ost
o!or"]i+
Prooroc*l Ilie era 'i Teba Galaa'*l*i+ D*!e&e* care
c*o.tea ii!a rea a l*i A%ab .i a so]iei sale$ l7a tri!is )e Ilie s<
le s)*< c< A aii *r!<tori * >a !ai )lo*a .i ici ro*< * >a
!ai =i 'ec"t at*ci c"' >a s)*e el+ Aceasta le era )e'ea)sa
)etr* Ac%iarea la &e*l Baal+ A.a s7a .i At"!)lat+ Trec*r<
&ilele .i ici o )ic<t*r< 'e a)< 7a *'at )<!"t*l+ E =iecare &i
soarele str<l*cea )e cer$ 'o(ori'+ N7a trec*t !*lt ti!)$ )"< ce
toat< >er'ea]a a Ace)*t s< se *s*ce# iarba$ =r*&ele$ =lorile$ c%iar
.i (r"*l+ Ast=el$ oa!eii * !ai a>ea* 'i ce s<7.i =ac< )"ie$ iar
=oa!etea se r<s)"'i c* re)e&ici*e la tot )o)or*l+ Starea aceasta
l7a A=rico.at )e re(ele A%ab$ '"'*7.i sea!a c< Ilie a a>*t
're)tate A ceea ce i7a co!*icat+ Cosi'er"'*7l As< >io>at
)etr* toate$ a tri!is osta.i s<7l ca*te .i s<7l a'*c<+ Sol'a]ii l*i
A%ab a* str<b<t*t ]ara A l*( .i7 lat$ 'ar * l7a* (<sit+++ 'ar
ici )loaia * >eea+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,,,
S< >e'e! oare *'e s7a asc*s IlieR D*!e&e* Ai s)*sese c<
'*)< a*]area >e.tii ca >a =i secet<$ el s< se retra(< Atre !*]i$
la )"r"*l C%erit$ *'e *7l )*tea* (<si sol'a]ii$ .i *'e D*!e7
&e* Al )<&ea .i se A(riJea s< aib< 'e toate# 'or!ea Atr7o )e.ter<$
bea a)a 'i )"r"*$ iar !"carea i7o a'*cea * corb+ Aceast< )as<re
!are .i ea(r<$ =oarte re&istet< c%iar .i )e >re!e 'e secet<$ Ai
a'*cea A cioc$ o b*cat< 'e )"ie sa* 'e care+ Seceta =ii' !are
a secat )"< la *r!< .i )"r"*l l"(< care st<tea )rooroc*l Ilie$
=ii' ast=el e>oit s< )lece+ Dar el .tia c< ori*'e s7ar '*ce$ D*!7
e&e* se >a A(riJi s< aib< tot ceea ce i7ar =i ecesar+
Ilie )ori la 'r*!+ D*)< o c<l<torie l*(<$ aJ*se A ]ara
A'e)<rtat< A care7l tri!ise Do!*l$ la )oarta **i ora.+ Era
Asetat .i =l<!"'+ V<&"' A a)ro)iere o =e!eie care a'*a
=r*&e$ o r*(< s<7i a'*c< )*]i< a)<+ Qi Aaite 'e a )leca =e!eia$
Ai !ai cer*se .i ce>a 'e !"care+ Dar =e!eia era s<rac< .i * !ai
a>ea 'ec"t =oarte )*]i< =<i< .i *t'ele!$ at"ta 'oar c"t i7ar =i
treb*it s< =ac< o )"ii.oar< )etr* =i*l ei+ De *'e$ 'ar s< se
aJ*(< s<7i !ai 'ea .i acest*i o! =l<!"'R Ilie a A'e!at7o s<
!ear(< acas< .i s< coac< aceast< )"ie )etr* el .i a)oi >a !ai
a>ea 'est*l< =<i< .i *te'ele!$ c"t s< )oat< !"ca ea .i co)il*l
ei A =iecare &i+ D*!e&e* >a a>ea (riJ< 'e aceasta+ Ce!eia *7l
c*o.tea )e D*!e&e*l l*i Ilie$ 'ar tot*.i l7a cre&*t )e Ilie$ .i a
=<c*t '*)< c*! i7a s)*s+++ Qi a ><&*t !i*ea A =a]a oc%ilor s<i#
'*)< ce a co)t )"iea )etr* Ilie$ A *lcior*l ei !ai a>ea 'est*l
c"t s< )oat< coace )"ie )etr* =i*l ei .i a)oi )etr* ea As<.i+
Ilie a r<!as ast=el a'<)ostit A casa ei$ 'eoarece ea )*tea ac*!
s<7i 'ea s< !<"ce )"ie .i s< bea a)< )e s<t*rate+
Iat< As< c< A *a 'i &ile$ =i*l =e!eii ><'*>e .i s<race$
A!bol<>i'*7se$ a !*rit+ Ha!a era =oarte ec<Jit<+ }i"'*7.i
co)il*l A bra]e Al stri(a )e *!e$ 'ar 'e(eaba3 *7i !ai r<s)*'ea+
Treb*ia s<7l A(roa)e .i *7l >a !ai >e'ea icio'at<3 >a =i
'es)<r]it< 'e el )etr* tot'ea*a+ Iar ea r<!"ea si(*r<+++ L*i
Ilie i se =<c*se !are !il< 'e eca&*l acestei =e!ei+ L*"'
tr*)*.or*l co)ila.*l*i 'i bra]ele !a!ei sale$ *rc< la el A ca!er<+
El )*se )e )at .i a)oi A(e*c%e+ S7a r*(at Do!*l*i c* cre'i]<
)*teric< A b*<tatea .i 'ra(ostea Sa )etr* oa!ei+ El .tia c<
'ac< Do!*l >rea )oate s<7i re'ea >ia]a acest*i co)ila.$ ca .i
b*c*ria =e!eii$ care s7a Acre&*t A El c* toate c< *7l c*o.tea+
D*!e&e*$ a asc*ltat r*(<ci*ea )*teric< a l*i Ilie .i ast=el$
co)ila.*l a A>iat+ Ilie * s7a A'oit 'e aceasta$ ici o cli)< A
r*(<ci*ea sa+ Co)il*l Ace)e s< res)ire .i )este c"te>a !o!ete
.i7a 'esc%is oc%ii .i .i7a ri'icat ca)*l+ Ilie l7a l*at )e bra]e .i l7a
,,/
Ca)itol*l **
Aa)oiat !a!ei sale$ care .tia ac*! c< =*sese A>iat )ri )*terea
r*(<ci*ii l*i Ilie c<tre D*!e&e*+
E ti!)*l c"t Ilie a stat A acest loc :Sare)ta Si'o*l*i;$ A ]
ar< coti*a As< seceta ecr*]<toare+ Era* a)roa)e trei ai 'e
c"' * !ai )lo*ase+ Pe'ea)sa )etr* easc*ltarea l*i A%ab se
a)ro)ia 'e s="r.it$ 'eoarece D*!e&e* Al tri!ise )e Ilie Aa)oi A ]
ara sa+ Ac*! )*tea !er(e lii.tit A =a]a re(el*i$ .tii' c< Do!*l era
c* el$ >e(%i' s< * i se At"!)le >re* r<*+++
AJ*s A =a]a l*i A%ab$ * se las< i!)resioat 'e !"ia
acest*ia ci i7a s)*s ce treb*ie s< =ac<# s< a'*e )o)or*l e>re* )e
* !*te *'e s< se ri'ice * altar 'e Jert=< &e*l*i Baal+ Qi acolo
Ilie >a ar<ta t*t*ror c< D*!e&e*l s<* este cel a'e><rat .i
atot)*teric$ )e care * treb*ie s<7l *ite icio'at<+ Vor >e'ea
to]i c< Do!*l )oate tot*l$ A ti!) ce Baal * )oate i!c+
Cii' c* to]ii )e !*te$ )reo]ii l*i Baal treb*ia* s< a'*c< o
Jert=<3 la =el >a =ace .i Ilie+ Dar * >or a)ri'e Jert=a$ ci se >or
r*(a s< =ie a)ris< 'e Baal sa* 'e D*!e&e*+ Hai At"i Acercar<
)reo]ii l*i Baal+ Se r*(a* stri("' .i i!)lor"' &e*l s< tri!it<
=oc )etr* ar'erea Jert=ei+ A* stri(at ore Atre(i )"< li s7a A!*iat
(las*l$ 'ar A &a'ar$ 'eoarece Jert=a lor a r<!as ca Aaite+ A)oiS
a >eit r"'*l l*i Ilie+ A costr*it * altar 'i 'o*<s)re&ece )ietre
!ari :'*)< *!<r*l se!i]iilor l*i lsrael;$ a t<iat ai!al*l 'e
Jert=< A )atr* )<r]i .i l7a a.e&at )e altar+ A s<)at * .a] A J*r$
)e care l7a *!)l*t c* a)<+ C"' tot*l a =ost (ata araJat$ s7a r*(at+
Dar el * a stri(at A 'is)erare ca )ro=e]ii l*i Baal+ El a .ti*t c<
Do!*l$ asc*lt< r*(<ci*ea ii!ii sale$ &ic"'# KDoa!e$
D*!e&e*l l*i A>raa!$ Isaac .i Iacob$ arat< t*t*ror acestor
oa!ei c< T* e.ti si(*r*l D*!e&e* a'e><rat$ iar e* s*t
cre'icios*l T<*+ Po)or*l * treb*ie s< Te !ai *ite icio'at<+
R<s)*'e7!i Doa!e$ r<s)*'e7!iL+ N7a =ost e>oie s< se roa(e
!ai !*lt$ c< 'eo'at< oa!eii se traser< Aa)oi$ s)eria]i =ii'c<
c<'ea =oc 'i cer+ Coc*l c<&* )e Jert=<$ iar Jert=a Ace)* s< ar'<
c* =l<c<ri !ari+ Do!*l arse carea .i =l<c<rile *scar< toat< a)a
'i (roa)<+ Ga!eii ><&"' toate acestea$ c<&*r< la )<!"t
stri("'# KDo!*l este D*!e&e*l+ L*i treb*ie s< e Ac%i<!L+
D*)< ce )lecar< oa!eii$ Ilie !ai r<!ase )e !*te .i se r*(<+ Se
r*(< l*i D*!e&e* s< tri!it< )loaie )e )<!"t$ c* aceea.i
cre'i]< )*teric<$ c* care s7a r*(at )ertr* >ia]a co)il*l*i =e!eii
><'*>e .i )etr* =oc*l 'i cer 'estiat ar'erii Jert=ei+ Desi(*r c<
Do!*l i7a asc*ltat r*(<ci*ea .i 'e ast< 'at<$ tri!i]"' )loaia
bie=<c<toare$ at"t 'e 'orit< .i 'e a.te)tat<+ C*r"' a ro'it .i
(r"*l .i oa!eii a>ea* %ra< 'i bel.*(+ Qi ei .tia* c< toate s*t
'e la Do!*l )ri (riJa$ 'ra(ostea .i !ila Sa+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,,6
Via]a )e )<!"t a )rooroc*l*i Ilie a a>*t * s="r.it 'eosebit
=a]< 'e cea a t*t*ror oa!eilor+ Qi a*!e$ '*)< ce .i7a l<sat ca
*r!a. )e Elisei$ a =ost ri'icat la cer )e * car 'e =oc tras 'e )atr*
cai+ Pri )*terea r*(<ci*ilor sale$ Elisei a =<c*t .i el !*lte
!i*i ase!eea l*i Ilie+
A >eit la Elisei c%iar .i c<)eteia o.tirilor A!)<rat*l*l Siriei$
Nee!a+ Acesta era =oarte bo(at$ 'ar c* toate acestea era e=ericit#
s*=erea 'e le)r<+ A*&i' 'e )*terea l*i Elisei$ a >eit la el a'*c"'
!*lte 'ar*ri+ Elisei i7a tras!is )ri sl*(a sa$ s< itre 'e .a)te ori
A a)a Ior'a*l*i+ Asc*lt"'*7l$ Nee!a a ie.it co!)let
>i'ecat+ A 'orit s<7l r<s)l<teasc< )e Elisei$ 'ar acesta cosi'era ca
l*i D*!e&e* treb*iesc a'resate !*l]*!irile$ 'eoarece
Nee!a s7a >i'ecat )ri )*terea Sa+
It*i]ia Se >a ar<ta tablo*l ri'ic<rii l*i Ilie la cer+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
V<&"' =a)tele !i*ate s<>"r.ite 'e Ilie ca )ro=et al D*!e7
&e*l*i cel*i >i* .i a)oi ale l*i Ellisei$ *r!a.*l s<*$ e Atreb<!
c* ce )*tere a* s<>"r.it ei aceste =a)teR :Desi(*r * c* )*terea
lor$ =ii'c<S ei era* oa!ei ca =iecare 'i oi$ ci c* )*terea l*i
D*!e&e* care i7a .i ales ca )rooroci ai S<i;+ Dar ei c*! s7a*
a)ro)iat 'e D*!e&e* ca s< )ri!easc< )*terea L*i$ sa* ca s<
'*c< la A'e)liire !isi*ea Acre'i]at< lor 'e D*!e&e*R :C*
r*(<ci*ea )orit< 'itr7o cre'i]< si(*r<$ sicer< .i )*teric<
A D*!e&e*l cel a'e><rat .i >i*;+ A! ><&*t c< .i )roorocii &e*l*i
Baal s7a* r*(at .i Ac< =oarte !*lt$ 'ar r*(<ci*ea lor a )ri!it
r<s)*sR :N* )*tea )ri!i r<s)*s$ =ii'c< * a>ea 'e *'e+ Baal
era * i'ol .i oi a! ><&*t c"' a! >orbit 'es)re i'oli c< s*t
i.te Ac%i)*iri ale !i]ii o!ee.ti+ KEi * s*t i!ic A l*!eL$
s)*e S="t*l A)ostol Pa>el+ A)oi$ r*(<ci*ea lor * a )orit
'itr7o cre'i]< >ie$ ci a costit*it o re)etare stereoti)< .i
!ecaic< a *ora .i acelora.i c*>ite+ A =ost 'eci o r*(<ci*e
Atortoc%iat< .i li)sit< 'e co]i*t;+
8+ A)licarea
V<&"' )*terea cre'i]ei .i a r*(<ci*ii l*i Ilie .i Elisei$ s< le
i!it<! acest !o' 'e a se Ac%ia P<ritel*i ceresc .i at*ci
cererile e >or =i A!)liite+ Qi )etr* a a>ea A a)ro)iat< ate]ie
cre'i]a .i r*(<ci*ea )li< 'e )*tere a )rooroc*l*i Ilie$ Biserica
oastr< Ai Ac%i< )o!eirea c* s<rb<toare la /0 i*lie+ Iar !*l]i
'itre cre'icio.i Ai .i )oart< *!ele+
,,2
77
Ca)itol*l **
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi 'i$ S="ta Scri)t*r< 'es)re >ia]a .i acti>itatea )ro=e]ilor Ilie
.i Elisei$ la III Re(i$ ca)+ ,5// .i IV Re(i ,9+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Ioa .i ii>iteii
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< ri'icarea c* tr*)*l la cer a )ro=et*l*i Ilie$ acti>itatea sa a
=ost coti*at< A re(at*l Israel 'e c<tre *ceic*l acest*ia$ Elisei+
Qir*l )ro=e]ilor )ri care D*!e&e* co!*ic< )o)or*l*i >oia Sa .i
)la*l !"t*irii oastre a coti*at .i '*)< Elisei$ A re(at*l
Israel )ro=e]i' Ac< trei )rooroci# Gsea$ A!os .i Ioa+
N*!ele l*i Ioa Asea!< K)or*!belL+ Era =i*l l*i A!itai+ A
)ro=e]it A ti!)*l 'o!iei re(el*i Ieroboa! al II7lea$ =i*l l*i Ioa.+
La s="r.it*l 'o!iei acest*ia D*!e&e* l7a tri!is )e Ioa A
cetatea Nii>e$ ca s< )re'ice )o)or*l*i )oc<i]a+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E cele ce *r!ea&< e >o! re=eri la Ioa .i ii>iteii+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Nii>e era ca)itala Asiriei+ Aceasta era o cetate =oarte !are$ c"t
trei &ile 'e !ers+ To]i oa!eii cet<]ii era* =oarte )<c<to.i$ iar
D*!e&e* a %ot<r"t s<7i )iar'<+ Dar A !area Sa b*<tate a >r*t
s< le !ai 'ea o .as<$ s<7i a>erti&e&e 'e )ieirea ce se >a abate
as*)ra lor )este 20 'e &ile+ E acest sco) l7a ales )e Ioa ca
!esa(er al S<*+ Dar el a re=*&at s< A'e)lieasc< aceast< !isi*e+
S7a '*s la Io)e :a&i Ia=a; 'e *'e a l*at o corabie c<tre Tar.i.+ A
cre&*t c< ast=el se )oate asc*'e 'e =a]a l*i D*!e&e* .i se )oate
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,,1
s*stra(e '*)< b**l )lac at*ci c"' Do!*l s<* are e>oie 'e el+
Dar D*!e&e* este )re&et )ret*ti'ei .i .tie tot ce ("'i! .i
=ace! =iecare 'itre oi+
Corabia A care s7a *rcat Ioa$ )l*tea )e a)ele !<rii
)arc*r("' 'r*!*l at"t 'e c*osc*t !ariarilor+ Deo'at< As<
s7a iscat * >"t )*teric care ri'ica >al*ri !ari$ (ata s< r<stoare
corabia+ To]i c<l<torii a* Ace)*t s< stri(e c<tre '*!e&eii lor$
cer"' A'*rare+ Doar Ioa s7a retras .i a a'or!it+ V<&"' c<
=*rt*a * se o)re.te$ !ariarii a* tras la sor]i s< a=le 'i a c*i
>i< se At"!)l< aceast< (ro&<>ie$ iar sor]ii a* c<&*t )e Ioa+
E'at< '*)< ce l7a* ar*cat A >al*ri$ =*rt*a s7a o)rit+ C%iar
'ac< Ioa a =ost es*)*s .i easc*lt<tor$ D*!e&e* Al i*bea$ .i
)etr* sal>area l*i a tri!is * )e.te !are :c%it;$ care l7a A(%i]it+
Trei &ile .i trei o)]i a stat A )"tecele )e.tel*i+ Ioa a si!]it c"t
'e i*bitor .i 'e b* este Do!*l c* el$ c* toate c< * !erita+ S7a
r*(at cer"' iertarea .i ocrotirea Sa .i )e !ai 'e)arte+ A .ti*t c<
sal>area )oate >ei *!ai 'e la D*!e&e* .i s7a %ot<r"t s<7L
asc*lte .i s< !ear(< la Nii>e+ D*!e&e* a =<c*t ca )e.tele
s<7l ar*ce )e Ioa la !al+ At*ci )ro=et*l a >estit ii>iteilor
c< se >a abate )ieirea as*)ra lor+ Cetatea le >a =i 'istr*s< )este
20 'e &ile$ 'ac< *7.i sc%i!b< =el*l )<c<tos 'e >ia]< .i 'ac< *
se A'rea)t< )e 'r*!*l cel b*$ )l<c*t l*i D*!e&e*+ Vestea a
aJ*s )"< la A!)<rat+ La )or*ca sa$ .i A!)re*< c* el$ to]i
oa!eii 'i Nii>e c* co)iii .i >itele lor a* )ostit$ s7a* aco)erit
c* saci .i .i7a* t*rat ce*.< A ca) '*)< obicei*l >re!ii .i al
loc*l*i+
D*!e&e* a a*&it r*(<ci*ile lor .i a ><&*t starea lor 'e
)oc<i]<+ I7a )<r*t r<* 'e ei .i a re*]at la i!icirea cet<]ii
Nii>e+ Ioa s7a s*)<rat .i s7a si!]it *!ilit c< D*!e&e* * a
'istr*s cetatea$ c*! s)*sese el ii>iteilor+ S7a '*s la !ar(iea
cet<]ii .i .i7a =<c*t o colib< care s<7l a'<)osteasc< 'e ar.i]<+ D*!7
e&e* As< Al ocrotea .i a =<c*t s< creasc< * >reJ 'e rici care
s<7i ]i< *!br<+ Ioa s7a b*c*rat$ 'ar oa)tea * >ier!e a ros
)lata .i aceasta s7a *scat+ S*)<rarea .i re>olta a* )*s st<)"ire
)e ii!a sa$ Ac"t A.i 'orea !oartea$ c"' a r<!as iar<.i A soarele
.i >"t*rile )*sti*l*i+
D*!e&e* Ai arat< ast=el l*i Ioa c< 'ac< el s7a ec<Jit )e7
tr* * >reJ 'e rici$ )etr* care * a tr*'it$ c*! )*tea El s< * se
!ilosti>easc< 'e cei ,/0 'e loc*itori ai cet<]ii Nii>eR Dar )e7
tr* iertare treb*ie )oc<i]<+ Nii>iteii a* A]eles aceasta .i a*
=ost sal>a]i 'e D*!e&e*+ D*)< c*! >e'e!$ A cartea
)ro=et*l*i Ioa * (<si! ici o )ro=e]ie 'es)re Hesia+ Dar
r<!"erea l*i A )"tecele c%it*l*i trei &ile .i trei o)]i are o
,,9
Ca)itol*l **
)ro=*'< se!i=ica]ie !esiaic<$ la care se re=er< H"t*itor*l A
re)lic< celor ce Ai cerea* se!$ ca s< crea'< A El+ Do!*l arat< c<
se!*l cel !ai (r<itor )oate =i re!arcat )ri aalo(ie c*
.e'erea l*i Ioa A )"tecele c%it*l*i A# KPrec*! Ioa a =ost A
)"tecele c%it*l*i trei &ile .i trei o)]i$ a.a >a =i Ci*l G!*l*i A
ii!a )<!"t*l*i trei &ile .i trei o)]i+ B<rba]ii 'i Nii>e se
>or sc*la la J*'ecat< c* ea!*l acesta .i Al >or os"'i$ c<ci ei s7
a* )oc<it la )ro)o><'*irea l*i Ioa+ Qi iat<$ !ai !*lt 'ec"t Ioa
este aiciL :Hatei ,/$ 2,2,;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
D'e a acti>at Ioa ca )ro=etR :E re(at*l Israel;+ C"'R :Pe ti!)*l
re(el*i Ieroboa! al II7lea$ =i*l l*i Ioa.;+ Ce !isi*e i7a Acre'i]at
D*!e&e* l*i IoaR :Ca s< )re'ice ii>iteilor$ care se
a'"ciser< A )<cate (rele$ c< 'ac< * se >or abate 'e la
ele(i*irile lor$ D*!e&e* >a i!ici cetatea;+ Se s*)*e Ioa
)or*cii l*i D*!e&e*R :N* se s*)*e+ El a l*at o corabie ca s<
!ear(< A alt< )arte;+ S7a )*t*t abate Ioa 'e la =a]a l*i D*!e7
&e* .i 'e la A!)liirea )or*cii L*iR :N* s7a )*t*t abate;+ C*! Al
co'*ce D*!e&e* la !isi*ea )e care i7a Acre'i]at7oR
:A'*c"' =*rt*< )e !are$ iar Ioa =ii' (<sit >io>at$ a =ost
ar*cat A >al*ri$ s)re )ieire;+ L7a )<r<sit D*!e&e*R :N* l7a
)<r<sit$ ci a =<c*t A a.a =el Ac"t s< =ie A(%i]it 'e * )e.te *ria.
:c%it;$ *'e a stat trei &ile .i trei o)]i$ ti!) A care .i7a )*t*t 'a
sea!a c< 'esti*l >ie]ii sale 'e)i'e 'e D*!e&e*;+ D*)< ce
)e.tele l7a ar*cat la !al$ ce s7a At"!)latR :Ioa s7a '*s A
Nii>e$ a )re'icat )oc<i]a$ tot )o)or*l s7a A're)tat .i ast=el
cetatea a =ost sal>at<;+ Ce se!i=ica]ie !esiaic< are .e'erea l*i
Ioa A )"tecele c%it*l*iR :Qe'erea H"t*itor*l*i A !or!"t
.i A>ierea Sa;+
8+ A)licarea
Biserica =ace )o!eirea )ro=et*l*i Ioa A &i*a 'e /, se)te!brie a
=iec<r*i a$ s)re a e A><]a c< tot'ea*a treb*ie s< A!)lii! >oia
l*i D*!e&e*$ 'eoarece c* =iecare 'itre oi El are * )la .i e
Acre'i]ea&< o !isi*e s="t<+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Pro=et*l Daiel A Babilo
,,5
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< =el*l A care .i7a* scris c*>"t<rile$ )ro=e]ii Vec%i*l*i Tes7
ta!et se A!)art A )ro=e]i scriitori .i escriitori+ C*oa.te! )e Ilie
.i Elisei ca cei !ai !ari )ro=e]i escriitori+ D*)< e@tesi*ea
scrierii lor$ )ro=e]ii Vec%i*l*i Testa!et se A!)art A 'o*<
cate(orii# )ro=e]i !ari .i )ro=e]i !ici+ Pro=e]ii !ari s*t A *!<r
'e )atr*# Isaia$ Iere!ia$ Ie&ec%iel .i Daiel+ Ei a* tr<it A >re!*ri
'i=erite .i a* A'e)liit !isi*i 'i=erite$ 'ar a* A co!* >estirea
ti!)*rilor !esiaice$ care >or sc%i!ba c%i)*l l*!ii .i >ia]a
oa!eilor+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E cele ce *r!ea&< e >o! re=eri la * as)ect 'e !are i!)orta]< 'i
>ia]a )ro=et*l*i Daiel$ .i a*!e# Daiel A Babilo
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
N*!ele l*i Daiel se t<l!<ce.te 'i li!ba ebraic< c*# KJ*'ec<7
tor*l !e* este D*!e&e*L$ sa*# Ka)<r<tor*l !e* este D*!e7
&e*L+ Daiel era 'i trib*l l*i I*'a .i )ro>eea 'i ea! re(esc+
S7a At"!)lat c< Nab*co'oosor$ A!)<rat*l Babilo*l*i$ a
c*cerit Israel*l A al treilea a 'e 'o!ie a l*i Ioiac%i!$ A a*l
901 A+ Hs+ El a 'at )or*c< s< i se a'*c< la )alat Ki.te tieri
=<r< >re* c*s*r tr*)esc$ =r*!o.i la c%i)$ A&estra]i c* A]ele)7
ci*e A orice ra!*r< a .tii]ei$ c* !ite a(er< .i )rice)ereL
:Daiel ,$ 2;+ Nab*co'oosor 'orea s<7i ]i< la )alat$ s<7i A>e]e
li!ba cal'eilor$ ca a)oi s< 'e>i< =*c]ioari A sl*Jba
A!)<rat*l*i+ Pritre ace.ti tieri era .i Daiel$ c<r*ia c<)eteia
=a!eilor 're(<tori i7a )*s *!ele Belt.a]ar+ C* el !ai era* Ac<
trei tieri# Aaia$ Hisael$ .i A&aria+ E!)<rat*l As*.i se A(riJea
'e b*<starea >ie]ii lor+ Daiel .i )rieteii l*i a* re=*&at As<
carea )ro>eit< 'i ai!alele )e care Le(ea l*i D*!e&e* le
cosi'era Kec*rateL$ .i s7a* A]eles c* * ser>itor s< le
)re(<teasc< *!ai &ar&a>at*ri .i le(*!e+ D*)< &ece &ile 'e
,,8
Ca)itol*l **
ali!eta]ie >e(etal<$ tierii 'i Israel ar<ta* !ai bie .i era*
!ai s<<to.i 'ec"t co!eseii A!)<rat*l*i$ care cos*!a* care
.i >i+
D*!e&e* se A(riJea 'e ei c%iar 'ac< era* A Babilo+ I7a
A&estrat c* A]ele)ci*e .i )rice)ere )etr* tot =el*l 'e scrieri+ E
!o' s)ecial$ Ka =<c*t )e Daiel )rice)*t A toate >e'eiile .i toate
>iseleL :Daiel ,$ ,5;+
Etr7o oa)te$ Nab*co'oosor a a>*t * >is ci*'at$ )e care
ici * A]ele)t al Babilo*l*i * l7a )*t*t t<l!<ci+ Doar Daiel a
re*.it s<7l 'esl*.easc<+ Petr* aceasta$ el a =ost *!it loc]iitor al
re(el*i$ iar cei trei )rietei ai s<i$ a'!iistratori ai Babilo*l*i+
Desi(*r c< aceste At"!)l<ri a* st"rit i>i'ia s=eticilor
A!)<rat*l*i+ Ast=el$ a* )l<*it s<7l )*< )e Daiel la (rea
Acercare+ A* =<c*t A a.a =el Ac"t a* =i@at o le(e )ri care to]i
era* obli(a]i s< se Ac%ie stat*ii re(el*i+ Dorea* ca )ri aceasta
e>reii s< =ie ac*&a]i 'e es*)*ere$ .ti*t =ii' c< ei * se Ac%ia*
'ec"t si(*r*l*i D*!e&e* >i* .i a'e><rat+ Desi(*r c< Daiel .i
cei trei )rietei ai s<i a* re=*&at s< se Ac%ie **i i'ol+ Dre)t
)e'ea)s<$ a* =ost ar*ca]i Atr7* c*)tor c* =oc+ Cre'i]a lor A
'ra(ostea .i (riJa l*i D*!e&e* era !are iar )*terea Sa *r!a s<
se arate .i A aceast< sit*a]ie+ D A(er tri!is 'e D*!e&e* a
)re=<c*t =oc*l A ro*<$ )etr* ca tr*)*rile lor s< * =ie ><t<!ate+
Ast=el$ to]i babiloieii a* aJ*s s<7L sl<>easc< )e D*!e&e*l l*i
Israel$ iar Daiel a r<!as A Aalta =*c]ie$ tot ti!)*l >ie]ii l*i
Nab*co'oosor+
Dlti!*l re(e babiloia a =ost Bel.a]ar+ E ti!)*l **i os)<]
a ><&*t )e )erete o !"< !isterioas< care a scris *r!<toarele
c*>ite# K!ee$ !ee$ tec%el$ *=arsiL+ Es)<i!"tat$ re(ele >rea
s< c*oasc< !esaJ*l acestor c*>ite+ Di o*$ *!ai Daiel le7a
'esco)erit A]eles*l$ t<l!<ci'*7le ast=el# KHeeL Asea!< c<
D*!e&e* a *!<rat &ilele re(at*l*i t<* .i i7a a'*s s="r.it*l+
KTec%elL se re=er< la re(e$ care a =ost c"t<rit .i (<sit (ol :*.or;+
KD=arsiL Asea!< c< re(at*l >a =i A!)<r]it .i >a =i 'at !e&ilor
.i )er.ilor+ T<l!<cirea l*i Daiel s7a A!)liit Ac< 'i acea oa)te+
Babilo*l este oc*)at 'e )er.i$ iar re(ele a =ost *cis+ Dari*s$
re(ele !e&ilor$ *7l c*o.tea )e Daiel .i * a*&ise 'es)re
!i*ile )e care le =<c*se D*!e&e* c* ale.ii S<i+ Dari*s >roia
s< i!)*< cre'i]< .i s*)*ere =a]< 'e i'olii )o)or*l*i s<*+ Daiel
a re=*&at 'i o*$ .i 'i )or*ca re(el*i a =ost ar*cat Atr7o
(roa)< c* lei$ aco)erit< c* o )iatr< !are .i )ecetl*it< c* iel*l
re(el*i+ Dar 'ra(ostea l*i D*!e&e* )etr* ale.ii S<i * )oate
=i o)rit< 'e i!ei .i 'e i!ic+ E calea )*terii Sale * )ot =i
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,,4
)*se sta>ile 'e ici * =el+ El este tot'ea*a .i A orice loc c* cei ce7
L i*besc c* o ii!< c*rat< .i sicer<+
Ast=el$ c"' Dari*s a >eit a 'o*a &i s< >a'< ce s7a At"!)lat$
l7a (<sit )e Daiel e><t<!at 'e =iarele s<lbatice+ Leii ici *
s7a* atis 'e el+ Dari*s a 'at sla>< D*!e&e*l*i cel*i >i* .i
a'e><rat .i a )or*cit# K+++A toat< Ati'erea A!)<r<]iei !ele$
oa!eii s< se tea!< .i s< se A=rico.e&e 'e D*!e&e*l l*i Daiel+
C<ci El este D*!e&e*l cel >i*$ .i El '<i*ie.te >e.ic3 A!)<r<]ia
L*i * se >a i!icii icio'at< .i st<)"irea L*i * >a a>ea s="r.itL
:Daiel 9$ /9;+
D*)< !oartea l*i Dari*s He'*l$ Cir*s$ re(ele )er.ilor$ '<
e'ict*l 'e eliberare a e>reilor+ Ace.tia se )*tea* reAtoarce A
)atria lor+ Robia lor 'e 50 'e ai$ )re&is< 'e )ro=et*l Iere!ia$ a l*at
s="r.it+ Cii' Aaitat A >"rst<$ Daiel a r<!as )e !ai 'e)arte )e
l"(< Cir*s$ a=l"'*7se s*b ocrotirea D*!e&e*l*i cel*i >i* .i
)ro=e]i' 'es)re ti!)*rile !esiaice+
Pro=et*l Daiel >esti' >eirea l*i Hesia$ a )reci&at c%iar
ti!)*l A care se >a a.te$ .i a*!e '*)< trecerea a 50 'e
s<)t<!"i 'e ai 'e la &i'irea cet<]ii s=ite+ Qi )ro=e]ia s7a A!)liit
Atoc!ai+ Pro=et*l Daiel >orbe.te .i 'es)re KCi*l G!*l*iL$ c<r*ia
KCel >ec%i A &ileL i7a 'at toat< sla>a$ )*terea .i A!)<r<]ia ce *
>a a>ea s="r.it+ Daiel se >a re=eri a)oi .i la J*'ecata *i>ersal<$
c"' to]i cei !or]i se >or sc*la 'i ]<r"<$ *ii s)re >ia]<$ iar
al]ii s)re os"'a >e.ic<+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a acti>at )ro=et*l DaielR :E ti!)*l robiei babiloice$
)re&is< 'e )ro=et*l Iere!ia$ care a '*rat 50 'e ai;+ D'e a acti>at
DaielR :E Babilo;+ La or'i*l c<r*i A!)<rat a aJ*s el aiciR
:La cererea l*i Nab*co'oosor$ !ai !*l]i tieri e>rei A]ele)]i$
)rice)*]i .i a(eri la !ite s*t '*.i A Babilo+ Aici s*t istr*i]i
A c*oa.terea .tii]elor .i aJ*( 'e!itari la c*rtea re(al<;+ C*!
a* =ost )ri>i]i 'e cei 'i J*rR :C* i>i'ie .i '*.!<ie;+ A* re*]at
ei la Le(ea l*i D*!e&eiR :N* a* re*]at;+ A* a>*t 'e s*=eritR
:Da+ A* =ost ar*ca]i Atr7* c*)tor 'e =oc .i A (roa)a c* lei$
'ar D*!e&e* i7a sal>at;+ Ce i=l*e]< a* a>*t aceste =a)te
!i*ate as*)ra co'*c<torilor )o)or*l*iR :A* rec*osc*t
)*terea D*!e&e*l*i cel*i >i* .i a'e><rat;+ Pro=e]iile !esiaice
ale l*i Daiel la ce se re=er<R :El a ar<tat 'ata e@act< a >eirii l*i
Hesia$ a )ro=e]it a)oi 'es)re A!)<r<]ia Ci*l*i G!*l*i .i 'es)re
J*'ecata *i>ersal<$ *r!at< 'e A>ierea celor 're)]i .i os"'a
celor r<i;+
,/0
77
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Biserica =ace )o!eirea )ro=et*l*i Daiel A =iecare a$ la 'ata 'e
,5 'ece!brie$ r<!""' )etr* to]i cre'icio.ii * !o'el 'e
cre'i]< >ie .i estr<!*tat< A )*terea D*!e&e*l*i cel*i >i* .i
a'e><rat$ care icio'at< * )<r<se.te )e cei care Ai sl*Jesc c*
'e>ota!et$ c* r"><$ c* )rice)ere .i c* Jert=irea 'e sie+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Pro=e]ii Vec%i*l*i Testa!et oa!ei
ai l*i D*!e&e* .i a)<r<tori ai 're)t<]ii
sociale
l+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t 'i lec]iile trec*te c< * tot'ea*a )o)or*l l*i D*!7
e&e*$ Israel s7a 'o>e'it )<str<tor al >oii .i )or*cilor Sale+ De
)il'<$ c<' a* )ere(riat A )*sti* s)re }ara C<(<'*i]ei .i7a*
creat i'oli$ .i s7a* 'e'at la =<r<'ele(i$ re=*&"' astel s< se Ac%ie
.i s<7L cisteasc< )e a'e><rat*l D*!e&e*+ La =el s7a* !ai=estat
'e !*lte ori .i '*)< ce s7a* a.e&at A P<!"t*l =<(<'*it+ Qi aceasta
!ai ales A )erioa'a *!it< a Kre(ilorL$ *r!<toare celei a
KJ*'ec<torilorL$ c"' re(ii a* i!)*s )o)or*l*i c*lt*l &eilor
)<("i$ tr<i' A tot =el*l 'e =<r<'ele(i$ iar )o)or*l a=l"'*7se A
!i&erie .i r*i< !aterial<$ ab<t"'*7se 'e la >oia .i Le(ea l*i
D*!e&e*$ .i7a* !ai=estat e!*l]*!irea )ritr7o serie 'e
re>olte+++
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Dar D*!e&e* * l7a l<sat )e Israel$ )o)or*l .i co)il*l S<* A
)<r<sire$ tri!i]<'*7i )ro=e]i care s< restabileasc< or'iea !oral<
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,/,
.i social<+ E cele ce *r!ea&< e >o! re=eri la Pro=e]i ca oa!ei ai
l*i D*!e&e* .i a)<r<tori ai 're)t<]ii sociale+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
C*>"t*l K)ro=etL Asea!< a >orbi A loc*l altc*i>a3 a iter)reta
c*>itele l*i+ Ast=el$ )ro=e]ii >orbesc A *!ele l*i D*!e&e*$
ca .i c*! D*!e&e* As*.i ar >orbi+ Ei s*t *!i]i .i K(*ra l*i
D*!e&e*L :E@o' 2$ l0l/;$ ca .i c*! D*!e&e* >orbi' c* ei
=a]< c<tre =a]<$ le7a 'at ca)acitatea .i caliatea 'e a =i solii$ sa*
!esa(erii$ sa* tri!i.ii l*i D*!e&e*+ Ei a* =ost 'eci oa!eii l*i
D*!e&e*$ =ii'c< D*!e&e* A.i =ace c*osc*t< )ri ei >oia Sa+
De aceea$ ei s*t ale.i 'irect 'e D*!e&e*+ Ei e !<rt*risesc c<
sl*Jirea lor re)re&it< o c%e!are taiic< 'i )artea l*i D*!e7
&e*# KEra! )<stor V s)*e **l 'itre ei V .i 'e la t*r!< !7a
l*at Do!*l .i !i7a &is# '*7te .i )or*ce.te A )o)or*l !e* Is7
raelL :A!os 5$ l1;+ Alt*l e !<rt*rise.te la =el# KA =ost c*>"t*l
Do!*l*i c<tre !ie .i !i7a &is# Aaite 'e a te =i &<!islit te7a!
s=i]it .i te7a! r"'*it )rooroc )etr* )o)oare+ Iar e* a! r<s)*s#
G$ Doa!e D*!e&e*le$ e* * .ti* s< >orbesc )etr* c< s*t
Ac< t"<r+ Do!*l As< !i7a s)*s# s< * &ici Ks*t Ac< t"<r$
c<ci la c"]i te >oi tri!ite$ la to]i >ei !er(e .i tot ce7]i >oi )or*ci
>ei s)*e+ S< * te te!i 'e '".ii$ c<ci E* s*t c* tie ca s< te
i&b<>esc$ &ice Do!*l+ Qi Do!*l !i7a Atis !"a$ !i7a atis
(*ra .i !i7a &is# iat<$ a! )*s c*>itele !ele A (*ra taFL :Iere!ia
l$ 24;+ A! ><&*t 'i lec]iile trec*te c< .i Hoise a a>*t o ast=el
'e c%e!are 'i )artea l*i D*!e&e* .i el a e&itat la Ace)*t$ 'ar
D*!e&e* l7a A!b<rb<tat$ i7a 'at c*raJ$ i7a 'at )*tere .i a (<sit
!iJloc*l 'e a )*tea A'e)lii !isi*ea Acre'i]at< :aJ*tat =ii'
'e Aaro;+
Ne7a! )*tea )*e Atrebarea# 'e ce D*!e&e* * a co!*icat
'irect oa!eilor >oia Sa .i )la*rile SaleR D*!e&e* este
Creator*l ostr*$ P<ritele ostr* b* .i i*bitor$ 'ar El se a=l< A
str<l*cirea Sa s)re care oc%i*l o!eesc * )oate )ri>i$ '*)< c*!
a! ><&*t c< i s7a At"!)lat l*i Hoise )e Horeb+ De aceea$ 'ac<
e a!iti! 'e lec]ia re=eritoare la crearea l*!ii$ re]ie! =a)t*l
c< D*!e&e* a creat l*!ea )ri c*>"t+ Iar )ro=e]ii s*t a*!e
ale.i 'e D*!e&e* s< =ie >estitorii C*>"t*l*i S<*+ Iat< ce e
!<rt*risesc )ro=e]ii A acest ses# KIat< V &ice Do!*l V
c*>"t*l He* Al =ac =oc A (*ra ta .i )e )o)or*l acesta le!e ca
s<7l ar'< =oc*l acestaL :Iere!ia 1$ l2;3 KN* este c*>"t*l !e* ca
* cioca care s=ar!< st<caRL :Iere!ia /6$ /4;+ Ast=el$ C*>"t*l
l*i D*!e&e* s)*s )ri )rooroci r<!"e o realitate >e.ic< A
,//
=a]a l*cr*rilor trec<toare#
Ca)itol*l **
KIarba se *s*c<$ =loarea ca'e$ 'ar
C*>"t*l Do!*l*i r<!"e A >eacL :Isaia 20$ 8;+ Pe 'e alt< )arte$
C*>"t*l l*i D*!e&e* co!*icat )ri )ro=e]i a'*ce roa'< A
>ia]a celor ce7l asc*lt<# KC*>"t*l He* ce iese 'i (*ra Hea * se
Atoarce la Hie =<r< ro'$ ci >a =ace >oia Hea .i >a A!)lii
)la*rile !eleL :Isaia 11$ ,,;+
Dar C*>"t*l l*i D*!e&e* tras!is )ri )ro=e]i * a*lea&<
)ersoalitatea cel*i ce7l tras!ite+ Ca 'o>a'< este =a)t*l c< 'ac<
citi! A Vec%i*l Testa!et >e'e! c< =iecare carte )ro=etic< )oart<
a!)reta cel*i care a scris7o$ a 'esco)eririi l*i D*!e&e* )e 'e
o )arte$ .i a !o'*l*i 'e re'are s)eci=ic )ersoalit<]ii )ro=et*l*i+
Pro=e]ia A Vec%i*l Testa!et * era )er!aet< ca )reo]ia
.i * era le(at< 'e * a*!it trib sa* stare social<+ D*)< c*! a!
><&*t$ A!os a =ost )<stor3 Iere!ia .i Ie&ec%iel a* =ost =ii 'e )reo]i3
Isaia a =ost 'e ea! obil .i a 'e>eit 'e!itar la c*rtea re(easc<+
Dar*l )ro=e]iei * a =ost re&er>at *!ai b<rba]ilor$ ci .i =e!eilor+
:Debora$ H*l'a;+
Pro=etis!*l Ace)e c* Hoise .i se Ac%eie c* Halea%i$
*!<r"'*7se 28 'e )ro=e]i .i 8 )ro=etese+ Pro=e]ii se A!)art A
'o*< cate(orii# )ro=e]ii >ec%i$ escriitori$ care a>ea* !isi*ea
'e a A><]a$ co!*ic"' >oia l*i D*!e&e* cote!)orailor )ri
>i* (rai3 .i )ro=e]i scriitori sa* )ro=e]ii oi+ Ace.tia se A!)art$
'*)< e@tesi*ea o)erei scris< 'e ei$ A 'o*< cate(orii# 2 )ro=e]i
!ari .i l/ )ro=e]i !ici+ Pri!*l )ro=et scriitor a =ost A!os :ca!
)ri 590 A+ Hs+;$ coti*"'*7se a)oi )ro=etis!*l scris Ac< 'o*<
secole$ .i Acet"' o'at< c* >eirea e>reilor 'i e@il*l babiloic
:care a '*rat ca! o J*!<tate 'e >eac# 189164;+ E e)oca
eleistic< ce a *r!at$ se )*tea a*&i re(ret*l# K* !ai este ici *
)roorocFL :Psal!*l 52$ 4;+
Pro=e]ii a* =ost A )ri!*l r"' .i A ese]< >orbitori$ .i *
scritori+ D*!e&e* i7a tri!is s< s)*<$ s< co!*ice+ Dar$ '*)<
c*! a! ><&*t$ *ii 'itre ei$ 'i )or*ca l*i D*!e&e*$ a* l<sat
A scris .i )etr* *r!a.i$ )etr* >iitor$ ceea ce a* co!*icat !ai
At"i )ri >i* (rai+
E (eeral c*>"t<rile )ro=e]ilor a>ea* * '*bl* as)ect+ E
)ri!*l r"' * caracter !"("ietor+ Ei ar<ta* c< e@ist< * si(*r
D*!e&e* a'e><rat$ c<r*ia treb*ie s< e Ac%i<! .i s<7L cisti! ca
)e P<riele ostr*$ =ii'c< to]i s*t co)iii :=iii; L*i+ To]i
oa!eii s*t 'eci e(ali+ Aceasta Asea!< c< to]i treb*ie s< se
b*c*re 'e >ia]<$ ca 'ar al l*i D*!e&e*$ =<r< ici o 'eosebire+
Pro=e]ii !"("ie ast=el )e cei e>oia.i$ e're)t<]i]i$ as*)ri]i$
><'*>a .i or=a*l$ s<rac*l .i cel obi'it+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,/6
E al 'oilea r"'$ )re'ica )ro=e]ilor era !*str<toare$
'oJeitoare3 !ai At"i )etr* cei ce * A!)liea* Le(ea l*i D*!7
e&e* .i s<>"r.ea* tot =el*l 'e =<r<'ele(i A!)otri>a >oi]ei l*i
D*!e&e* +K A'*ce]i7>< a!ite V s)*ea Do!*l )ri **l 'i
)ro=e]i V 'e Le(ea l*i Hoise$ sl*Jitor*l He* )e care i7a! 'at7o
c* )or*c< )e !*tele Horeb )etr* tot Israel*l$ c* or"'*irile
.i A're)t<rile eiL :Halea%i 6$ //;+ E s)ecial (las*l )ro=e]ilor se
ri'ic< c* t<rie s)re a co'a!a tr*=ia$ l*@*l$ 'es=r"*l$ l<co!ia$
ca .i ab*&*rile 'e tot =el*l ale re(ilor$ 'e!itarilor 'e stat .i a
celor Ast<ri]i$ care as*)rea* )e s<raci$ ><'*>e$ )e or=ai$ r<)i'
o(oarele$ l*"' !it< .i ca!<t<3 s<>"r.i' tot =el*l 'e e're)t<]i+++
E =el*l acesta$ )ro=e]ii ca oa!ei ai l*i D*!e&e* s*t A
acela.i ti!) .i sl*Jitorii 're)t<]ii sociale# KE><]a]i s< =ace]i
biele$ c<*ta]i 're)tatea$ aJ*ta]i )e cel a)<sat$ =ace]i 're)tate
or=a*l*i$ a)<ra]i )e ><'*><L :Isaia l$ l5;$ s)*e A acest ses
at"t 'e clar **l 'itre ei+ Pro=e]ii s*t re)re&eta]ii ca*&ei celor
o)ri!a]i$ a)<r<torii celor s<raci .i e're)t<]i]i$ )rec*! .i %ot<r"]i
a'>ersari ai as*)ritorilor$ )e care Ai 'e!asc< )e * to >iolet A
)*blic$ i'i=eret cie ar =i$ 'e la re(e$ )"< la *lti!*l o! care
co!ite e're)tatea+ De aceea$ !aJoritatea )ro=e]ilor$ )etr*
c*raJ*l 'e a 'e!asca e're)tatea .i 'e a a)<ra )e cel e're)t<]it$
a* =ost )ersec*ta]i .i co'a!a]i la !oarte$ *ii =ii' *ci.i A
=or!e 'ra!atice$ )rec*! )ro=et*l Isaia$ care a =ost t<iat c*
=er<str<*l+
Hai !*lt 'ec"t at"t# 'at =ii' =a)t*l c< .i actele reli(ioase
'e>eiser< 'oar o =or!alitate$ A 'os*l c<rora se asc*'ea* =a)tele
'e e're)tate social<$ )ro=e]ii ia* atit*'ie .i A acest ses# Kce7!i
=olose.te !*l]i!ea Jert=elor >oastre$ &ice Do!*l+ H7a! s<t*rat
'e ar'eri 'e tot$ c* berbeci .i 'e (r<si!ea >i]eilor (ra.i .i * !ai
>rea* s"(e 'e ta*ri$ 'e !iei .i 'e ]a)iF N* !ai a'*ce]i 'ar*ri
&a'ariceF T<!"ierile A!i s*t 'e&(*st<toare3 L*ile oi$ &ilele
'e o'i%< .i a'*<rile 'e la s<rb<tori * le !ai )ot s*=eri+ Es<.i
)r<&*irea >oastr< e ele(i*ireF Dr<sc l*ile oi .i s<rbatorile
>oastre s*t )etr* !ie o )o>ar<+ AJ*(eFL :Isaia ,$ l6l9;+ Ceea
ce cere Do!*l 'e la cre'icio.i este )artea l<*tric<+ KIi!a
c*rat< .i s!erit< Do!*l * o >a *r(isiL$ s)*e )sal!ist*l+ A'ic<$
s*=let*l c*rat$ )li 'e 're)tate .i 'e !il< =a]< 'e se!e*l s<*
a=lat A e>oie .i s*=eri]<+ KHil< >oiesc$ 'ar * Jert=<L :Gseia 9$
9;$ s)*e at"t 'e clar **l 'i )ro=e]i+ Nici c%iar r*(<ci*ea .i
)ost*l *7.i )ot A'e)lii rost*l lor '*%o>icesc 'ec"t 'ac< s*t
*r!ate 'e =a)tele 're)t<]ii .i A'*r<rii+ R*(<ci*ea =<r< a =i
te!el*it< )e 're)tate * se *rc< s)re cer# KC"' ri'ca]i !"iile
>oastre c<tre Hie :r*("'*7><;$ E* A!i Atorc oc%ii A alt< )arte$
,/2
Ca)itol*l **
.i c"' A!*l]i]i r*(<ci*ile >oastre * le asc*lt+ H"iile >oastre
s*t )lie 'e s"(e3 s)<la]i7><$ c*r<]i]i7><F N* !ai =ace]i r<*
Aaitea oc%ilor Hei+ Eceta]i o'at<FL :Isaia ,$ l1l9; La =el .i
)ost*l# KN* .ti]i >oi )ost*l care A!i )laceR V &ice Do!*l+ R*)e]i
la]*l e're)t<]ii$ 'e&le(a]i le(<t*rile J*(*l*i$ 'a]i 'r*!*l celor
as*)ri]i .i s=<r"!a]i J*(*l lor+ E!)arte )"iea ta c* cel =l<!"'$
a'<)oste.te A cas< )e cel s<r!a$ )e cel (ol A!brac<7l .i * te
asc*'e 'e cel 'e * ea! c* tie+ At*ci l*!ia ta >a r<s<ri ca
&orile .i t<!<'*irea ta se >a (r<bi+ Dre)tatea ta >a !er(e Aaitea
ta$ iar A *r!a ta sla>a l*i D*!e&e*L :Isaia 18$ 98;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie a* =ost )ro=e]iiR :Vestitori ai C*>"t*l*i l*i D*!e&e*$
sa* oa!ei c%e!a]i 'e D*!e&e* ca s< co!*ice )o)or*l*i >oia
.i )la*rile Sale;+ C*! se A!)art )ro=e]iiR :Se A!)art A# )ro=e]ii
>ec%i sa* escriitori .i )ro=e]ii oi sa* scriitori+ Ace.tia 'i *r!<
a* co!*icat c*>"t*l l*i D*!e&e* )ri >i* (rai$ a)oi l7a* l<sat
.i )etr* *r!a.i A scris;+ C*! se A!)art )ro=e]ii scriitoriR :D*)<
e@ti'erea scrierii se A!)art A )ro=e]i !ari$ A *!<r 'e )atr*3
.i )ro=e]i !ici$ A *!<r 'e 'ois)re&ece;+ Care este !esaJ*l )e
care Al tras!it eiR :Ei )re'ic< cre'i]a Atr7* si(*r D*!e7
&e*$ a'ic< !ooteis!*l$ A!)lirea Le(ii .i >oii l*i D*!e&e*$
!"("i' .i a)<r"' )e cei o)ri!a]i$ e>oia.i .i as*)ri]i3 .i
!*str"' )e cei ce a* co!is tot =el*l 'e e're)t<]i;+ C*! e
a)ar 'eci )ro=e]iiR :Ca oa!ei ai l*i D*!e&e* .i sl*Jitori ai
're)t<]ii sociale;+
8+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi 'i cartea )ro=et*l*i Isaia ca)+ VI$ *'e este )re&etat<
sla>a Do!*l*i$ 'i care$ >erset*l 6 a itrat A c*lt*l S=itei
Lit*r(%ii$ c"t"'*7se toc!ai Aaitea )re=aceri S=itelor Dar*ri#
KS="t$ S="t$ S="t Do!*l Sa>aot$ )li este cer*l .i )<!"t*l 'e
!<rirea L*iL+ Se >a re]ie acest >erset+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
Pro=e]ii !esiaice A Vec%i*l
Testa!et
,/1
7
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< c<'erea o!*l*i A )<cat D*!e&e* * l7a )<r<sit$ ci )er7
!aet a >e(%eat$ )re(<ti' * a*!e )o)or$ )etr* ca A el s<
>i< I&b<>itor*l l*!ii+ Hai !*lt 'ec"t at"t$ D*!e&e* a
co!*icat )ri )ro=e]i 'ate =oarte )recise c* )ri>ire la a.terea$
acti>itatea$ )rec*! .i la Atrea(a o)er< 'e !"t*ire s<>"r.it< 'e
Ci*l S<* A l*!e+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A cele ce *r!ea&< )rici)alele )ro=e]ii ale Vec%i*l*i
Testa!et )ri>i' >ia]a .i acti>itatea !"t*itoare s<>"r.it< A
l*!e 'e Ci*l l*i D*!e&e* Atr*)at+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
C%iar 'ac< a* c<&*t A )<cat$ D*!e&e* * i7a l<sat )e oa!ei A
'es<'eJ'e$ ci le7a =<(<'*it * H"t*itor+ Ast=el$ A bleste!*l
a'resat 'e D*!e&e* .ar)el*i$ se c*)ri'e .i )ri!a >este b*<#
KVr<J!<.ie >oi )*e Atre tie .i =e!eie$ Atre s<!"]a ta .i
s<!"]a ei3 Acela :cel <sc*t 'i =e!eie; A]i >a &'robi ca)*l$ iar
t* Ai >ei A]e)a c<lc"i*lL :Cacerea 6$ ,1;+
C<(<'*i]a I&b<>itor*l*i l*!ii 'i )<cat r<!"e o <'eJ'e
>ie$ ase!eea *ei ra&e 'e l*!i< ce >a )re(<ti !ere* co.tii]ele
oa!eilor A a.te)tarea l*i Hesia$ Ds*l l*i D*!e&e*+ Ast=el$
l*i A>raa!$ )<ritele )o)or*l*i ales .i K)riete*l l*i D*!e7
&e*L$ i se 'esco)er< c< Atr* el Kse >or biec*>"ta toate ea!*rile
)<!"t*l*iL :Cacerea ,/$ 6;$ ceea ce Asea!< c< toate ea!*rile
se >or i&b<>i 'e )<cat )ri Hesia care se >a a.te 'i se!i]ia
l*i A>raa!+ De aceea As<.i sc%i!barea *!el*i s<*$ 'i KA>ra!L
A KA>raa!L$ Al >a 'e=ii ca )<ritele )o)oarelor+ Ast=el$ l*i Isaac$
'*!e&e* re)et< =<(<'*i]a =<c*t< l*i A>raa!$ tat<l s<*$ c< KAtr*
s<!"]a ta se >or biec*>"ta toate ea!*rile )<!"t*l*iL
,/9
Ca)itol*l **
:Cacerea /9$ 2;+ C<(<'*i]a l*i D*!e&e* 'e>ie .i !ai )recis<$
!ai cocret< at*ci c"' Ai arat< l*i Iacob$ c< 'i se!i]ia =i*l*i
s<*$ I*'a$ se >a a.te Hesia# KN* >a li)si sce)tr*l l*i I*'a .i
)o><]*itor 'i coa)sele l*i$ )"< ce >a >ei E!)<ci*itor*l :Qilo;$ .i
'e el >or asc*lta toate ea!*rileL :Cacerea 24$ ,0;+ C%iar .i
)<("ilor li se 'esco)ere D*!e&e*$ ar<t"'*7le c< 'i se!i]ia l*i
Iacob$ *!it .i Israel$ se >a a.te H"t*itor*l l*!ii+ Iat<
)ro=e]ia l*i Valaa!# KEl ><'$ 'ar ac*! Ac< * este3 El )ri>esc$ 'ar
* 'e a)roa)e3 o stea r<sare 'i Iacob3 * toia( se ri'ic< 'i
Israel+++L :N*!eri /2$ ,5;+
Hai t"r&i* D*!e&e* Al >a ale(e )e Hoise ca eliberator al
)o)or*l*i 'i robia e(i)tea<$ el 'e>ei' A acela.i ti!) (arat*l
A!)liirilor !esiaice+ Hoise Al >a *!i )e Hesia a'e><rat*l
)rooroc .i eliberator 'e s*b st<)"irea )<cat*l*i .i a !or]ii$
s)*"'# KProoroc ese!eea !ie >a sc*la ]ie Do!*l D*!e&e*l
t<* 'i =ra]ii t<i$ 'e acela s< asc*lta]iL :De*teroo! ,8$ ,1;+
D*)< c*! >o! >e'ea$ =oarte !*lte )ro=e]ii !esiaice s*t
c*)rise A cartea Psal!ilor l*i Da>i'+ Dar '*)< 'e&biarea
re(at*l*i 'a>i'ic$ )ro=e]iile !esiaice >or =i 'i ce A ce !ai
*!eroase+ D*!e&e* >a ale(e a*!e )ersoae c<rora s< le
is*=le$ s)re a tras!ite )o)or*l*i$ a!<*te =oarte )recise c*
)ri>ire la Hesia$ )etr* ca at*ci c"' >a >ei$ s<7L )oat<
rec*oa.te+ Ace.tia s*t )ro=e]ii Vec%i*l*i Testa!et+
Ei se >or re=eri la ti!)*l >eirii l*i Hesia$ la acti>itatea L*i$
la )ati!ile .i A>ierea L*i$ )rec*! .i la )o(or"rea D*%*l*i S="t+
Ast=el$ )roorocii Vec%i*l*i Testa!et a* ar<tat c< Hesia se
>a a.te 'itr7o =ecioar<# KPetr* aceasta Do!*l !e* >< >a 'a
se!# iat< Cecioara >a l*a A )"tece .i >a a.te =i* .i >a =i *!ele
L*i E!a*elL :Isaia 5$ ,2;+ Hesia se >a a.te A Betlee!*l I*'eii#
KQi t*$ Betlee!*l E=rata c* i!ic * e.ti !ai !ic Atre !iile l*i
I*'a$ c<ci 'i tie >a ie.i St<)"itor )este Israel$ iar ob"r.ia L*i
este 'itr* Ace)*t$ 'i &ilele >e.icieiL :Hi%eia 1$ ,;+ De.i =oarte
!o'est<$ a.terea l*i Hesia >a =i sesi&at< 'e A!)<ra]i$ sa* 'e
!a(i$ care K'ar*ri .i )rioase >or a'*ce .i se >or Ac%ia L*i to]i
A!)<ra]ii )<!"t*l*i$ toate ea!*rile >or sl*Ji L*iL :Psal!*l
5,$ ,0,/;+ Na.terea l*i Hesia >a )ro'*ce o !are t*lb*rare A
s*=let*l co'*c<torilor )o)or*l*i+ Ei >or *r!<ri c* !oartea )e
Pr*c*l care a >eit A l*!e ca s<7i i&b<>easc<+ G !are cri!< >a
a>ea loc at*ci$ )ritr7* !asacr* (eeral al co)iilor$ or'oat
'e st<)"itor*l acelor >re!i# KGlas se a*'e A Ra!a$ )ro=e]e.te
Iere!ia$ bocet .i )l"(ere a!ar<$ Ra%ila A.i )l"(e co)ii .i *
>rea s< se !"("ie 'e co)iii s<i$ =ii'c< * !ai s*tL :Iere!ia
6,$ ,1;+ Petr* a sc<)a 'e s*b asc*]i.*l sabiei Pr*c*l7Hesia >a
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,/5
=i '*s A E(i)t )"< la Acetarea )ersec*]iei$ A!)lii'*7se ast=el
)ro=e]ia care s)*e# KC"' Israel era t"<r$ E* Al i*bea!$ .i 'i E(i)t
a! c%e!at )e Ci*l He*L :Gsea ,,$ ,;+
Acti>itatea l*i Hesia >a =i )rece'at< 'e * Eaite!er(<tor$
a.a c*! era obicei*l A atic%itate+ Acesta a>ea rol*l 'e a Kete&i
c<ile Do!*l*i$ 'e a le A're)taL$ a'ic< 'e a )re(<ti calea cel*i
ce >a >ei$ Al<t*r"' toate )ie'icile$ )etr* ca acti>itatea L*i s<
=ie ro'ic<# KD (las stri(<# E )*sti* (<ti]i calea Do!*l*i$
're)te =ace]i A loc e*!blat c<r<rile D*!e&e*l*i ostr*+++ s<
=ie cele str"!be$ 're)te .i cele col]*roase$ c<i ete'e+ Qi se >a
ar<ta sla>a Do!*l*i .i tot tr*)*l o >a >e'ea c<ci (*ra Do!*l*i
a (r<itL :Isaia 20$ 61;+
Acti>itatea l*i Hesia este re'at< sitetic .i co>i(<tor 'e
c<tre )ro=et*l Isaia$ c"' s)*e# KD*%*l Do!*l*i este )este
!ie$ c< Do!*l !7a *s ca s< bie>estesc s<racilor$ !7a tri!is
s< >i'ec )e cei c* ii!a &'robit<$ s< )ro)o><'*iesc celor robi]i
eliberarea .i celor )ri.i A r<&boi libertatea+++ s< !"("i )e cei
Atrista]i3 celor ce Jelesc Sio*l$ s< le )* )e ca) c**< A loc
'e ce*.<$ *t'ele! 'e b*c*rie A loc 'e >e.!ite 'e 'oli*$
sla>< A loc 'e 'es<'eJ'e+ Ei >or =i *!i]i# steJari ai 're)t<]ii$
ro' al Do!*l*i s)re )rea!<rirea L*iL :Isaia 9,$ ,6;+
Hesia >a =i Kl*!ia l*!iiL :Isaia 4$,;$ KRob*l Do!*l*i care
>a >esti )o)oarelor le(ea l*i D*!e&e*L :Isaia 2/$ ,9;$ 'ar care
K>a )*e Le(ea Do!*l*i A<*tr*l lor .i )e ii!ile lor >oi scrie
.i le >oi =i D*!e&e*$ iar ei A!i >or =i Hie )o)orL :Iere!ia 6,$
66;+ El >a =i KP<stor*l cel b*L care >a )a.te oile Do!*l*i
:Ie&ec%iel 62$ ,6,;+ Va =i KD*!e&e* tare$ bir*itor$ Do! al
)<cii .i )<rite al >eac*l*i ce >a s< =ie$ a c<r*i )ace >a =i =<r< 'e
%otarL :Isaia 4$ 19;+ Pro=et*l Za%aria 'escrie itrarea sole!< a
l*i Hesia A Ier*sali!$ ca A!)<rat 're)t .i bir*itor$ s!erit .i c<lare
)e asi :Za%aria 4$ 4;$ iar a)oi P<stor*l cel b* >a =i >"'*t c*
trei&eci 'e ar(i]i :Za%aria ,/$ ,0;+ Dar cel ce L7a >"'*t * se
>a =olosi 'e bai$ ci >a c*!)<ra c* ei K]aria olar*l*iL :Iere!ia
6/$ 4;+ Hesia >a )<ti!i )etr* )<catele l*!ii+ Qi )rec*! )ro=et*l
Ioa a stat A )"tecele c%it*l*i$ tot ast=el .i Hesia >a sta A
!or!"t$ iar a)oi se >a ri'ica Atr* sla><+
Pati!ile l*i Hesia e s*t )re&etate c* o c*tre!*r<toare
e@actitate 'e c<tre )ro=et*l Isaia# K+++Dis)re]*it era ca cel 'i *r!<
oa!ei# o! al '*rerilor .i c*osc<tor al s*=eri]ei$ **l Aaitea
c<r*ia s<7]i aco)eri =a]a3 'is)re]*it .i eb<(at A sea!<+ Dar El a
l*at as*)ra L*i '*rerile oastre .i c* s*=eri]ele oastre S7a
A!)o><rat+ Qi oi El socotea! )e'e)sit$ b<t*t .i c%i*it 'e D*!7
e&e*+++ C%i*it a =ost$ 'ar s7a s*)*s .i * .i7a 'esc%is (*ra Sa3
,/8
Ca)itol*l **
ca * !iel s)re J*(%iere s7a a'*s .i ca o oaie =<r< 'e (las Aaitea
celor ce o t*'$ a.a * .i7a 'esc%is (*ra Sa+++ Qi s7a l*at 'e )e
)<!"t >ia]a L*i+++ Hor!"t*l L*i a =ost )*s l"(< cei =<r< 'e
le(e+++ c* toate c< * s<>"r.ise ici o e're)tate .i ici o
A.el<ci*e * =*sese A (*ra L*i+++L :Isaia 16$ ,,/;+
Iteresat este a)oi !o'*l a!<*]it c* care )sal!ist*l$ c*
o !ie 'e ai Aaite$ >e'e )ati!ile$ !oartea$ A>ierea .i A<l]area
la cer a l*i Hesia+ Ast=el$ )sal!ist*l e arat< c< A ti!)*l
s*=eri]ei 'e )e cr*ce$ !"iile .i )icioarele I7a* =ost str<)*se$
iar cei 'i J*r L7a* batJocorit :Psal!*l 62$ ,2,1;+ A =ost a'<)at
c* o]et .i =iere :Psal!*l 98$ /1;3 %aiele L*i a* =ost A!)<r]ite$
iar )etr* c<!a.a Sa a* ar*cat sor]ii :Psal!*l /,$ /0;+ D*)<
!oartea Sa * i s7a &'robit ici * os :Psal!*l 66$ ,4/0; c*!
era obicei*l ti!)*l*i A ca&*l celor co'a!a]i )ri cr*ci=icare+
Dar '*)< )ati!ile Sale !"t*itoare$ Hesia >a A>ia$ se >a A<l]a
la cer .i >a Ksta 'e7a 'rea)ta Tat<l*iL :Psal!*l ,04$ ,;$ ca **l
care >a r<!"e A >eac Preot*l l*i D*!e&e* :Psal!*l ,04$ 2;$
ca !iJlocitor >e.ic )etr* !"t*irea oa!eilor+ Pri sl<>ita Sa
A>iere .i A<l]are la cer$ Hesia r<!"e K)iatra cea 'i ca)*l
*(%i*l*iL :Psal!*l ,,5$ //; iar &i*a A>ierii >a r<!"e
cosacrat< ca K&i*a )e care a =<c*t7o Do!*l s< e b*c*r<! .i s<
e >eseli! Atr* eaL :Psal!*l ,,5$ /2;+
Hai 'e)arte$ )ro=e]ii Vec%i*l*i Testa!et a* )roorocit .i
'es)re >eirea S="t*l*i D*% .i Ate!eierea Bisericii cre.tie$
o'at< c* a)ari]ia %aris!ei (losolaliei ca !iJloc 'e a =ace c*osc*te
A l*!e K*r<rile l*i D*!e&e*L+ Iat< ce s)*e )ro=et*l Ioil 'es)re
)o(or"rea D*%*l*i S="t# KD*)< aceea >oi ><rsa D*%*l !e* )este
tot tr*)*l .i =ii .i =iicele >oastre >or )ro=e]ii$ b<tr"ii >o.tri >is*ri
>or >isa$ iar tierii >o.tri >e'eii >or >e'ea+ C%iar .i )este robi
.i )este roabe >oi re><rsa D*%*l He*+ Qi >oi ar<ta se!e !i*ate
A cer .i )e )<!"t+++L :Ioil 6$ ,1;+
D*)< c*! >e'e!$ toate )ro=e]iile s7a* A!)liit A )ersoaa
.i acti>itatea !"t*itoare a Do!*l*i Iis*s Hristos$ 'e la a.terea
)"< la sl<>ita Sa A>iere .i A<l]are la cer+ Qi toc!ai 'e aceea a*
=ost 'ate )ro=e]iile$ ca at*ci c"' >a >ei Hesia$ s< =ie
rec*osc*t+ C* toate acestea E>a(%elia e s)*e c< KAtr* ai
S<i a >eit .i ai S<i * L7a* c*osc*tL :Ioa ,$,,;+ Citi' a)oi
A S=itele E>a(%elii$ >e'e! )e 'e o )arte c< !*l]i El rec*osc
'*)< )*terea .i i*birea Sa$ iar re)re&eta]ii reli(io.i ai ti!)*l*i
Ai cer !ere* Do!*l*i se!e .i !i*i )etr* a7L rec*oa.te+
De ce aceast< At*ecare a celor ce *7L rec*o.tea*R Iter)ret"'
(re.it )ro=e]iile$ to]i ace.tia a.te)ta* * Hesia )olitic care s<7i
)*< st<)"ii l*!ii .i toate )o)oarele s< le =ie s*)*se+ Iar c"'
Cate%e&e Biblice Vec%i*l Testa!et
,/4
H"t*itor*l se arat< s!erit .i ea(aJat )olitic ca s<7.i i!)*<
)*terea$ s7a* s!itit$ .i A loc s< =ie ei )ri!ii =ii ai A!)<r<]iei l*i
D*!e&e*$ L7a* co'a!at )e Iis*s la !oarte$ ca )e **l care
i7a A.elat+ Dar Jert=a Sa !"t*itoare$ A>ierea .i a)oi )o(or"rea
S="t*l*i D*% a* =<c*t )arte 'i )la*l l*i D*!e&e* )etr*
i&b<>irea l*!ii 'i )<cat+ De aceea$ 'ac< * L7a* )ri!it Kcei
c%e!a]iL$ L7a* )ri!it celelalte ea!*ri$ 'orice .i acestea s< se
'es)o><re&e 'e )<cat+ A.a c<$ KAtr7ale Sale a >eit .i ai S<i )e
El * L7a* )ri!it+ Iar la c"]i L7a* )ri!it$ celor ce cre' A *!ele
L*i$ le7a 'at )*tere$ ca s< se =ac< =ii ai l*i D*!e&e*$ care * 'i
s"(e$ ici 'i )o=t< tr*)easc<$ ci 'e la D*!e&e* s7a* <sc*tL
:Ioa ,$ ,,,6;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
De c"' 'atea&< =<(<'*i]a >eirii **i I&b<>itorR :De c"' o!*l
a c<&*t A )<cat;+ Ce re)re&it< ea )etr* o!*l c<&*t A )<catR
:Re)re&it< !ai=estarea 'ra(ostei l*i D*!e&e* 'e a7l sal>a 'e
s*b )*terea 'ia>ol*l*i .i a !or]ii;+ C*! a A!)liit D*!e&e*
aceast< =<(<'*i]<R :Pri )re(<tirea **i )o)or 'i care a ri'icat
)e )ro=e]i ca oa!ei ale.i )ri care s< co!*ice )la*l !"t*irii
)e care o >a s<>"r.i )ri Ci*l S<* la K)liirea >re!iiL;+ Ce e
s)* )ro=e]ii 'es)re HesiaR :C< se >a a.te 'i Cecioar<$ A
Betlee!+ Na.terea l*i >a =i At"!)iat< 'e !a(i$ 'ar st<)"itorii
acelor loc*ri *7i >or A]ele(e ses*l .i >a )ori )ri(oa<
A!)otri>a Pr*c*l*i7Hesia+ Ha!a l*i Al >a a)<ra$ re=*(ii'*7se
A E(i)t+++ Acti>itatea l*i Hesia >a =i )rece'at< 'e *
Eaite!er(<tor+ Hesia >a Ate!eia )e )<!"t A!)<r<]ia )<cii
care s<7l elibere&e )e o! 'i )<cat+ De aceea$ Jert=a .i A>ierea
Sa >or costit*i ele!etele 'e ba&< ale eliber<rii o!*l*i 'i )<cat$
s)re A!)liirea =<(<'*i]ei l*i D*!e&e*;+ De ce a =ost e>oie
ca D*!e&e* s< co!*ice oa!eilor )ri )ro=e]i )la*l !"t*irii
.i !o'*l A care Hesia Al >a reali&aR :Ca s<7L c*oasc< oa!eii
c"' El >a >ei .i s<7I *r!e&e;+ L7a* rec*osc*t A )ersoaa
Do!*l*i Iis*s HristosR :HaJoritatea 'i re)re&eta]ii o=iciali
ai )o)or*l*i * L7a* rec*osc*t$ 'ar )o)or*l 'e r"' A cea !ai
!are )arte a a'erat la El;+ De ce * a =ost )ri!it Do!*l Iis*sR
:Cii'c< s7a* iter)retat (re.it )ro=e]iile$ a.te)t"' * Hesia
)olitic$ care s< Ate!eie&e o A!)<r<]ie l*!easc<;+ Dar c* cei ce
L7a* )ri!it )e El A >ia]a lor$ ce s7a At"!)latR :Ace.tia$
eliber"'*7se 'e )<cat$ a* 'e>eit =ii l*i D*!e&e*$ a'ic< )o)or*l l*i
D*!e&e*$ sa* Biserica l*i D*!e&e*;+
,60
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Pro=e]iile !esiaice ale Vec%i*l*i Testa!et re=eritoare la
)ersoaa .i acti>itatea H"t*itor*l*i$ a* =ost i'eti=icate A
S=itele E>a(%elii ori 'e c"te ori s7a i>it ca&*l at"t 'e Iis*s$ c"t
.i 'e S=i]ii A)ostoli$ ca .i 'e !*l]i!ea care Ei *r!a+
A)oi$ )ro=e]iile !esiaice ale Vec%i*l*i Testa!et a* r<!as
)ro=*' Ati)<rite A co.tii]a cre.tiilor$ costit*i' )iese 'e
!are )re] A c*lt*l Bisericii$ A s)ecial A lect*rile biblice .i A
sl*Jbele biserice.ti+ E s*=iciet s< e re=eri!$ s)re e@e!)li=icare$
la sl*Jba Prosco!i'iei$ *'e se =ace )o!eirea c*>itelor
)ro=et*l*i Isaia c* )ri>ire la )ati!ile Do!*l*i# Kca o oaie s)re
J*(%iere s7a '*s+++L
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
,
CAPITGLDL
Cate%e&e biblice
)artea a II7a
No*l Testa!et
132
Capitolul unu
7
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
Geealo(ia H"t*itor*l*i
,66
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Era obicei*l la cei >ec%i s< se re'acte&e tablo*l (eealo(ic$ at*ci
c"' se >orbea 'es)re oa!ei 'eosebi]i .i ea!*l 'i care )ro>i$
s)re a li se c*oa.te ori(iea+ A.a$ A Vec%i*l Testa!et (<si!
)re&etat tablo*l (eealo(ic al l*i A'a!$ al l*i Noe .i al l*i Se!+
Petr* a ar<ta c< Iis*s este Hesia )roorocit .i a.te)tat$ S="t*l
E>a(%elist Hatei Ace)e scrierea E>a(%eliei sale )re&e7
t"'*7e tablo*l (eealo(ic al Do!*l*i+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
C*! tablo*l (eealo(ic se *!e.te Kcartea ea!*l*iL$ >o! >e'ea care
este cartea ea!*l*i l*i Iis*s Hristos$ sa* (eealo(ia H"7
t*itor*l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Ec< 'e la Ace)*t*l E>a(%eliei$ S="t*l Hatei a*]< c< >a
)re&eta Kcartea ea!*l*i l*i Iis*s Hristos$ =i*l l*i Da>i'$ =i*l
l*i A>raa!+ Aceasta Asea!< c< Iis*s Hristos * este * o!
oarecare+ Es*.i *!ele L*i s)*e aceasta+ KIis*sL este
trascrierea (reci&at< a e>reiesc*l*i KIe.*aL$ care Asea!<
KD*!e&e* este H"t*itorL$ iar KHristosL Ase!ea&< KDs*lL
a'ic< Hesia cel )roorocit$ I&b<>itor*l l*!ii+ D(erea ca
biec*>"tare cereasc< cos=i]ea o 'e!itate c* tot*l 'eosebit<$
'e aceea se a)lica re(ilor teocratici$ )ro=e]ilor .i ar%iereilor+ El
)ro>ie '*)< tr*) 'i se!i]ia l*i A>raa! .i 'i =a!ilia l*i
Da>i'+ Aceasta are o i!)orta]< 'eosebit<$ 'eoarece Hesia era
a.te)tat ca )ro>ei' 'i A>raa!$ c* care D*!e&e* a Ac%eiat
* le(<!"t s="t .i )e care l7a biec*>"tat A !o' c* tot*l
'eosebit at*ci c"' s7a a.e&at 'i )or*c< 'i>i< A Caaa#
KQi e* >oi ri'ica 'i tie * )o)or !are$ te >oi biec*>"ta$ >oi
!<ri *!ele t<* .i >ei =i i&>or 'e biec*>"tare+ Voi biec*>"ta
)e cei ce te >or biec*>"ta+++ Qi se >or biec*>"ta Atr* tie
toate ea!*rile )<!"t*l*iL :Cacerea ,/$ /6;+ La =el$ Hesia >a
,62
Ca)itol*l **
)ro>ei 'i =a!ilia re(el*i Da>i'+ El se >a *!i KCi*l l*i Da>i'L$
co=or! )roorociei )e care D*!e&e* )ri )ro=et*l Nata o
'esco)er< l*i Da>i'# KIat<$ Do!*l A]i >este.te c< A]i >a At<ri
casa+++ Voi ri'ica '*)< tie )e *r!a.*l t<*$ care >a r<s<ri 'i
coa)sele tale+++ Acela >a &i'i casa *!el*i !e* .i e* >oi At<ri
sca**l 'o!iei l*i A >eci+++ Casa ta >a =i eclitit<$ re(at*l t<*
>a r<!"e >e.ic Aaitea ta .i tro*l t<* >a sta A >eciL :II Re(i
5$ ,/,5;+
Toc!ai 'e aceea$ Kcartea ea!*l*i l*i Iis*s HristosL este
)re&etat< )e trei eta)e sa* *it<]i$ Ascrii'*7se 2/ 'e ea!*ri$
A!)<r]ite A c"te ,2$ '*)< c*! *r!ea&<#
,+ De la A>raa! )"< la Da>i'
/+ De la Da>i' )"< la robia babiloic<
6+ De la robia babiloic< )"< la Iosi=
Pri!a )erioa'<$ Ace)*t< c* A>raa!$ se coti*< c* Isaac .i
Iaco>$ *r!"' a)oi I*'a+ Acesta )ri!i' a)oi biec*>"tarea
tat<l*i s<* i se )re>este.te c< 'i se!i]ia l*i se >a a.te Hesia#
KN* >a li)si sce)tr*l 'i I*'a$ ici toia( 'e c"r!*itor 'i coa)sele
sale$ )"< ce >a >ei E!)<ci*itor*l c<r*ia se >or s*)*e
)o)oareleL :Cacerea 24$ ,0;+
Perioa'a a 'o*a c*)ri'e )e Solo!o$ =i*l l*i Da>i'$ a)oi
)e Roboa!$ coti*"'*7se c* al]i re(i !ai b*i$ sa* !ai r<i$
!ai e>la>io.i$ sa* i'olatri$ care a* atras !"ia l*i D*!e&e* .i
)o)or*l este '*s A robia babiloic< s*b Nab*co'oosor$ c"'
Ier*sali!*l a =ost ase'iat .i 'istr*s$ iar te!)l*l a =ost )r<'at+
ReAtorc"'*7se a)oi A )atrie$ rea)are A co.tii]a )o)or*l*i
i'eal*l !esiaic+ Este )o!eit *!ele l*i Zorobabel$ care
recl<'e.te te!)l*l 'i Ier*sali!+ De.i acest te!)l* * a a>*t
str<l*cirea cel*i 'it"i$ !<rirea l*i >a =i .i !ai !are V s)*ea*
)ro=e]ii V =ii'c< A el >a itra Hesia+
Cartea ea!*l*i l*i Iis*s Hristos se Ac%eie c* Iosi=$
lo(o'ic*l Hariei$ 'i care s7a <sc*t Iis*s$ ce se c%ea!<
KHristosL+ Ve'e! c< ori(iea '*)< tr*) a Do!*l*i este re'at<
)e *!ele l*i Iosi=$ care * era tat<l L*i at*ral$ 'ar co=or!
r"'*ielilor ti!)*l*i$ co)iii era* socoti]i ca a)ar]i<tori aceleia.i
=a!ilii$ c%iar 'ac< tat<l lor at*ral era alt*l+ E acest ca&$ Iosi=
era socotit tat<l le(al$ * at*ral$ )etr* a se At<ri co>i(erea
c< Iis*s este Hesia$ KCi*l l*i D*!e&e*L+ E>a(%elist*l
)reci&ea&< c< Iosi= este Klo(o'ic*lL Hariei$ * so]*l ei$ 'e *'e )*te!
>e'ea clar c< Haria$ !a!a l*i Iis*s$ este Cecioar<$ iar Atr*)area
este 'e la D*%*l S="t+
De.i (eealo(ia este )re&etat< 'esce'et$ a!iti'*7se *7
!ele b<rba]ilor$ =ii'c< ei costit*ia* ca)*l =a!iliei$ care
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,61
)er)et*ea&< ea!*l$ E>a(%elist*l e re'< tot*.i .i *!e 'e
=e!ei$ ca# Ta!ar$ Ba%ab$ Bet.eba .i !oabiteaca R*t%$ iar la
s="r.it a!ite.te$ '*)< c*! a! ><&*t$ *!ele S=itei Cecioare
Haria$ care t<l!<cit Ase!ea&<# KBie)l<c*t<L$ KBie!irositoareL$
KPl<c*t<L$ KDoa!<L$ KSt<)"<L+
Pe l"(< )re&etarea )e care o =ace S="t*l E>a(%elist Ha7
tei$ *r!<ri' ea!*rile 'e la A>raa! .i )"< la Iis*s$ !ai a>e!
A No*l Testa!et .i o alt< )re&etare a ea!*l*i l*i Iis*s$ cea
)e care e7o A=<]i.ea&< S="t*l E>a(%elist L*ca Atr7o =or!<
i>ers<$ asce'et<$ 'e la Iis*s )"< la A'a!$ )"< la D*!e7
&e*+ Asocii'*7l )e H"t*itor*l c* A'a!$ >e'e! c< a.a c*!
)ri =irea )<c<toas< !o.teit< 'e la )ri!*l o!$ s*te! s*)*.i
)<cat*l*i$ tot a.a )ri Atr*)area KCel*i 'e al 'oilea A'a!L$ a
H"t*itor*l*i Iis*s Hristos )*te! !o.tei =irea eliberat< 'e )<cat$
Aoit< )ri biec*>"tarea l*i D*!e&e* s)re >ia]a >e.ic<+
It*i]ia se =ace ar<t"'*7se 'i=erite )ersoaJe biblice
icl*se A (eealo(ia l*i Iis*s+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C<c"' A!)<r]irea (eealo(iei Do!*l*i 'i ,2 A ,2 (eera]ii$ e
("'i! la =a)t*l c< ci=ra ,2 re)re&it< '*blarea ci=rei 5
cosi'erat< s="t<$ iar 2/ :'*blarea A!*l]it< c* 6; re)re&it<
'e)li<tatea s=i]eiei A!)liite A )ersoaa cel*i care o Ac%eie$
a'ic< a l*i Iis*s Hristos+
A! ><&*t a)oi c< A cartea ea!*l*i l*i Iis*s a)ar .i =e!ei+
Dele 'itre ele c%iar )<c<toase$ altele 'e alt ea!3 ceea ce
Asea!< c< la !"t*ire s*t c%e!a]i to]i oa!eii$ A !o' e(al#
b<rba]i sa* =e!ei3 )<c<to.i sa* 're)]i3 'i )o)or*l ales$ sa* 'i
alte ea!*ri+
Gbser><! c< S="t*l E>a(%elist e )re&it< ea!*l '*)<
tr*) al Do!*l*i+ Aceasta * e o)re.te s< cosi'er<! c< Cel ce s7a
Atr*)at este .i r<!"e D*!e&e* a'e><rat+ Cii' .i r<!""'
D*!e&e* a'e><rat$ El este .i G! a'e><rat$ a'ic< Ci*l l*i
D*!e&e*$ Ci*l G!*l*i$ Ci*l l*i Da>i'+
8+ A)licarea
Perico)a E>a(%elic< re=eritoare la Kcartea ea!*l*i l*i Iis*s
HristosL a =ost r"'*it< 'e c<tre Biseric< s< se citeasc< A
'*!iica 'iaitea Na.terii Do!*l*i$ atr<("'*7e )ri aceasta
l*are a!ite as*)ra Persoalit<]ii 'i>i7*!ae a Cel*i ce se >a
a.te )etr* a oastr< !"t*ire+
,69
77
Ca)itol*l **
4+ Te!< )etr* acas<
Petr* a A]ele(e !ai bie (eealo(ia >ie]ii c*i>a$ ar =i reco!a7
'abil ca =iecare s<7.i aali&e&e )ro)ria (eealo(ie+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
B*a Vestire
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Se )oate )ori 'e la it*i]ie$ ar<t"'*7se icoaa B*ei>estiri$
sa*# Pri>i' c* =a]a s)re altar A s=i]it*l loca. 'e c*lt$ obser><!
)e *.ile A!)<r<te.ti icoaa *ei Cecioare a'*!brit< 'e ra&ele
l*!ioase ale D*%*l*i S="t A c%i) 'e )or*!bel$ iar al<t*rea
i!a(iea **i A(er A >e.!ite albe$ a'res"'*7i7se c* * cri
A !"<$ ca se! al c*r<]iei .i e>io><]iei+ Aceasta re)re&it<
icoaa B*ei>estiri+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A cele ce *r!ea&< ce e s)*e E>a(%elia 'es)re
B*a>estire .i care este A]eles*l acest*i e>ei!et 'i o)era 'e
!"t*ire a ea!*l*i o!eesc+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei E>a(%elice KE l*a a .asea a =ost tri!is
A(er*l Ga>riil 'e la Do!*l A cetatea Galileii$ al c<r*i *!e
era Na&aret$ la o Cecioar< lo(o'it< c* * b<rbat$ al c<r*i *!e
era Iosi=$ 'i casa l*i Da>i'+ Iar *!ele Cecioarei era Haria+ Qi
itr"' A(er*l la ea$ a &is# KB*c*r<7te cea )li< 'e 'ar$ Do!*l
este c* tie$ biec*>"tat< e.ti t* Atre =e!eiL+ Iar ea ><&"'$ s7a
s)<i!"tat 'e c*>"t*l l*i .i c*(eta ce >a =i Ase!"' *rarea
aceasta+ Qi a &is A(er*l# * te te!e$ Haria$ c<ci ai a=lat %ar 'e la
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,65
,68
Ca)itol*l **
D*!e&e*+ Qi iat< >ei l*a A )"tece .i >ei a.te =i* .i >ei c%e!a
*!ele l*i Iis*s+ Acesta >a =i !are .i Ci*l Cel*i PreaAalt se >a
c%e!a$ .i7I >a 'a L*i Do!*l D*!e&e* tro*l l*i Da>i'$ tat<l
S<*$ .i >a A!)<r<]i )este casa l*i Iacob A >eci .i A!)<r<]ia l*i *
>a a>ea s="r.it+ Qi a &is Haria c<tre A(er# c*! >a =i aceasta 'e
>re!e ce e* * .ti* 'e b<rbatR Qi r<s)*&"' A(er*l i7a &is#
D*%*l S="t se >a coborA )este tie .i )*terea Cel*i PreaAalt te
>a *!bri3 )etr* aceasta .i S="t*l ce se >a a.te 'i tie se >a
c%e!a Ci*l l*i D*!e&e*+ Qi iat< Elisabeta$ r*'eia ta$ .i ea a
&<!islit * =i* la b<tr"e]ele ei$ .i aceasta este a .asea l*< )e7
tr* ea$ care se c%e!a stear)<+ C< la D*!e&e* ici * l*cr* *
este c* e)*ti]<+ Qi a &is Haria# Kiat< roaba Do!*l*i$ =ie !ie
'*)< c*>"t*l t<*+L Qi s7a '*s A(er*l 'e la eaL :L*ca ,$ /968;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e!$ B*a>estire Asea!<
>estea b*< )e care A(er*l Ga>riil o tras!ite *ei Cecioare
aleas< 'e D*!e&e* s< asc< )e Hesia cel )roorocit .i a.te)tat+ E
(erii s*t =ii]e s)irit*ale$ care )etrec A J*r*l tro*l*i l*i
D*!e&e*+ N*!ele lor Asea!< K>estitorL+ Ei s*t tri!i.i 'e
D*!e&e* ca s< >esteasc< oa!eilor >oia .i %ot<r"rile Sale+ Pe7
tr* a )*tea itra A le(<t*r< c* oa!eii$ ei se )re&it< A c%i)
o!eesc .i >orbesc li!ba A]eleas< 'e cei c<rora li se a'resea&<+
Cecioara se *!ea Haria+ Loc*ia A Na&aret*l Galileii$ K* s<t*le]
l"(< H*tele TaborL$ =ii' lo(o'it< c* Iosi=+ La e>rei lo(o'a
se =<cea c* a)robarea )<ri]ilor .i a =ratel*i !ai !are+ Ea '*ra
* a+ Era o )erioa'< 'e >eri=icare+ Cecioara lo(o'it< loc*ia A
casa )<ri]ilor ei+ E aceast< sit*a]ie a)are A(er*l Ga>riil s)re
a7i co!*ica Cecioarei >oia l*i D*!e&e*$ s)*"'*7i# Kb*c*7
r<7te cea )li< 'e %ar$ Do!*l este c* tie$ biec*>"tat< e.ti t*
Atre =e!eiL+ De aici >e'e! c< * e >orba 'e o Cecioar< oarecare$
ci 'e K*a )li< 'e %arL$ care >a a>ea * 'esti =ericit$ .i a*!e
'e a =i biec*>"tat< Atre =e!ei$ 'e a i se atrib*i )este >eac*ri
cistire 'i )artea oa!eilor$ =ii'c< >a A!)lii cea !ai Aalt<
!isi*e Acre'i]at< 'e D*!e&e* >reo'at< **i o!+
De aceea$ co)le.it< 'e !esaJ*l A(er*l*i$ Cecioara s7a
s)<i!"tat .i a r<!as e'*!erit<$ !oti> )etr* care A(er*l o
lii.te.te$ e@)lic"'*7i c< Ka a=lat %ar 'e la D*!e&e* .i >a l*a
A )"tece .i >a a.te =i* .i >a c%e!a *!ele I*i Iis*s+ Acesta >a
=i !are .i Ci*l Cel*i PreaAalt se >a c%e!a+++L Ne'*!erirea ei
cre.te .i !ai !*lt$ a=l"' c< K>a l*a A )"teceL+ Qi era J*sti=icat<
K'e >re!e ce * .tia 'e b<rbatL+ Se si!]ea =<r< )ri%a<+ A>ea
co.tii]a clar< c< * a tr<'at act*l lo(o'ei+ E@)lica]ia A(er*l*i
As< o >a lii.ti$ a=l"' c< e >orba 'e K*!brirea D*%*l*i S="tL$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,64
care este K'e >ia]< =<c<tor*lL .i care Ac< 'e la crea]ie a'*ce
or'iea ce '< c*rs or!al >ie]ii+ Iar S="t*l care se >a a.te 'i
ea este Ci*l l*i D*!e&e*$ care >a A!)<ca cer*l c* )<!"t*l$
a'*c"'$ sa* restabili' ar!oia .i or'iea 'e la Ace)*t*l
crea]iei+ Ve'e! 'e aici c< act*l Atr*)<rii Ci*l*i l*i D*!e&e*
se =ace )ri )artici)area S=itei Trei!i+ KP*terea Cel*i PreaAaltL
i'ic< )re&e]a Tat<l*i$ iar K*!brireaL S=itei Cecioare este
l*crarea S="t*l*i D*%+ Qi S="t*l care se &<!isle.te este Ci*l
l*i D*!e&e* :sa* D*!e&e* Ci*l;+ Taia Atr*)<rii Ci*l*i l*i
D*!e&e*$ a =ecioriei Hariei .i a a.terii ce >a *r!a$ =ecioar<
r<!""' .i )e !ai 'e)arte$ este !ai )res*s 'e orice A]ele(ere
o!eeasc<+ Ea 'e)<.e.te at*ral*l .i =iresc*l+ E >orba 'e )re&e]a
S=itei Trei!i$ 'e l*crarea .i 'e )la*l l*i D*!e&e* la care
toate s*t c* )*ti]<+ Petr* a e 'a tot*.i sea!a 'e )osibilitatea
acestei &<!isliri !ai )res*s 'e =ire$ s7a o=erit i!a(iea ra&elor
'e l*!i< ale soarel*i$ care )<tr*' )ri (ea!*l *ei =erestre$
=<r< a7i a'*ce acesteia >reo ><t<!are+++
A=l"' c< e >orba 'e o A!)liire a >oii l*i D*!e&e*$
Cecioara )ri!e.te taia )ritr7* c*>"t 'e total< '<r*ire# K=ie
!ie '*)< c*>"t*l t<*FL Qi 'ialo(*l S=itei Cecioare c* A(er*l
se Ac%eie aici+ Taia a =ost )ri!it< A >ia]a ei+ De ac*! Ace)e
Jert=a+ Ea >a a)are As<rciat< A =a]a oa!eilor$ tre&i'
s*s)ici*ea lor+ N* )*tea s< 'ea e@)lica]ii i!<*i+ Hai !*lt
'ec"t at"t$ Le(ea era =oarte as)r< A ast=el 'e sit*a]ii+ Ea )re>e'ea
c< K'ac< )e >reo =at< t"<r< lo(o'it< c* * b<rbat cie>a o >a
At"li A cetate .i se >a c*lca c* '"sa$ s< =ie a'*.i a!"'oi la
)oarta cet<]ii aceleia .i s< =ie *ci.i c* )ietreL :De*teroo! //$
/6/2;+ C*osc"' aceast< )rescri)]ie a Le(ii$ 'ar =ii' * s*=let
(eeros$ =<r< )ri%a<$ 're)t A =a]a l*i D*!e&e* .i a oa!eilor$
.i e>r"' s<7.i 'esco)ere sa* s<7.i is*lte lo(o'ica$ Iosi= se
%ot<rA Ks< o lase )e asc*sL :Hatei ,$ ,4;+ Al]i b<rba]i s7ar =i
si!]it le&a]i A a!or*l )ro)ri* .i ar =i reac]ioat c* r<&b*are .i
'*ritate$ c%iar 'ac< * a>ea* toate ar(*!etele+++ Ar =i J*'ecat
'*)< a)are]e+++ Qi A ca&*l S=itei Cecioare$ acestea 'e>eea*
'i ce A ce !ai e>i'ete+++ Dar Iosi= * a ales sol*]ia '*rit<]ii+
El >roia s<7.i )<stre&e )"< la ca)<t i*birea =a]< 'e lo(o'ica
sa+++ Dar c"' se )<rea c< S="ta Cecioar< este !ai !*lt )<r<sit<
'e oa!ei$ at*ci iter>ie D*!e&e*+ El *7.i las< )<r<si]i ale.ii
S<i$ .i ici )la*l L*i * )oate =i i!icit$ sa* 'at la o )arte+++ De
aceea$ c"' Iosi= c*(eta s<7.i )<r<seasc< lo(o'ica$ Kiat<$ A(er*l
Do!*l*i i s7a ar<tat A >is$ &ic"'# Iosi=e$ =i*l l*i Da>i'$ * te
te!e a l*a )e Haria$ =e!eia ta$ c< ce s7a &<!islit A ea este 'e la
D*%*l S="t+ Qi ea >a a.te =i* .i t* Ai >ei 'a *!ele Iis*s$ c< El
,20
Ca)itol*l **
>a !"t*i )e )o)or*l S<* 'e )<catele l*iL :Hatei ,$ /0/,;+ Qi
ast=el$ Iosi= )ri!e.te 'i )artea l*i D*!e&e* !esaJ*l .i calitatea 'e
a =i )rotector*l S=itei Cecioare .i a Pr*c*l*i$ care se >a a.te
la ti!)*l )otri>it+
Dar B*a>estire * r<!"e *!ai o realitate istoric<$ 'e!<
'e co!e!orat 'e cre.tii$ ca *a 'i cele !ai Ase!ate s<rb<tori$
ca * )ri! Cr<ci*+ Act*l istoric al B*ei>estiri )ri taia .i
Jert=a )e care le co]ie$ se coti*< .i A >ia]a '*%o>iceasc< a
=iec<r*i cre'icios+ G'at< ce Hristos Kia c%i)L$ se &<!isle.te s)iri7
t*al A s*=let*l .i >ia]a cre.ti<$ iar o'at< ce aceast< tai< este
A]eleas< .i )ri!it<$ se coti*< ase!eea B*ei>estiri V )ri
Jert=<+ Este >orba 'e Jert=a le)<'<rii 'e sie$ )etr* ca Hristos s<
se 'e&>olte tot !ai !*lt .i s< se K!at*ri&e&eL A >ia]a '*%o>i7
ceasc<+ E >orba a)oi 'e Jert=a *r!<rii l*i Hristos )ri l*area cr*7
cii tale al<t*ri 'e cr*cea L*i$ 'e coti*are )"< la s="r.it*l >ea7
c*rilor a taiei .i Jert=ei l*i Hristos$ c* o b*c*rie .i '<r*ire s="t<$
)etr* statoricia )e )<!"t a E!)<r<]iei l*i D*!e&e*# KVie
A!)<r<]ia Ta$ =ac<7se >oia Ta$ )rec*! A cer a.a .i )e )<!"tL+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
E ce cost< B*a>estireR :E >estea b*< )e care A(er*l Ga>riil
o tras!ite S=itei Cecioare Haria$ c< >a a.te )e Hesia$ H"7
t*itor*l l*!ii;+ C*! a )ri!it ea aceast< >esteR :La Ace)*t s7a
s)<i!"tat 'e )re&e]a A(er*l*i+ A)oi >estea a co)le.it7o$ =ii'c<
era e)ri%<it<$ .i * )*tea A]ele(e c*! >a =i )osibil< A!)liirea
>e.tii A(er*l*i+ Dar '*)< ce A(er*l o asi(*r< c< la KD*!e&e*
toate s*t c* )*ti]<L .i c< )ri *!brirea D*%*l*i S="t$ K'e >ia]<
=<c<tor*lL$ ea >a 'e>ei N<sc<toare 'e D*!e&e*$ Kbiec*>"tat<
Atre =e!eiL$ S="ta Cecioar< se s*)*e c* s!ereie .i '<r*ire$
r<s)*&"' A(er*l*i# K=ie !ie '*)< c*>"t*l t<*K;+ D*)< ce a
)ri!it taia &<!islirii Ci*l*i l*i D*!e&e*$ ce se >a At"!)la A
>ia]a S=itei CecioareR :Va Ace)e Jert=a;+ D*!e&e* o >a )<r<siR
:N* o >a )<r<si$ =ii'c< D*!e&e* * re*]< la )la*l S<*$ iar
ale.ii S<i * >or =i icio'at< .i ici o cli)it< )<r<si]i+ Tot ce se
At"!)l< A >ia]a lor este c* Voia .i A(<'*i]a l*i D*!e&e*;+
8+ A)licarea
E>ei!et*l B*ei>estiri este s<rb<torit 'e Biseric< c* o*< l*i
Aaite 'e Na.terea Do!*l*i$ a'ic< la /1 !artie+ Cii' &i 'e
b*c*rie$ .i c<&"' A )ost*l Pa.tilor$ Biserica acor'< 'e&le(are la
)e.te .i la >i+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,2,
E se! 'e )re]*ire a e>ei!et*l*i care 'esc%i'e o)era 'e
!"t*ire$ Biserica ciste.te B*a>estire )ritr7* i! 'e la*'<
a'*s S=itei Cecioare$ i!ortali&at A KAcatist*l B*ei>estiriL$ care
)oart< a!)reta *ei !ari A<l]<ri '*%o>ice.ti# KE(er*l cel !ai
At"i st<t<tor 'i cer a =ost tri!is s< &ic< N<sc<toarei 'e D*!e7
&e*# KB*c*r<7teFL Qi A!)re*< c* (las*l etr*)esc ><&"'*7Te$
Doa!e$ Atr*)at$ s7a s)<i!"tat .i a st<t*t stri("' c<tre '"sa
*ele ca acestea# B*c*r<7te )ri care r<sare b*c*ria3 B*c*r<7te
)ri care )iere bleste!*l3 +++B*c*r<7te )"tecele '*!e&eie.tii
Atr*)<ri3 B*c*r<7te$ )ri care se Aoie.te =<)t*ra3 B*c*r<7te )ri
care Pr*c se =ace C<c<tor*l3 B*c*r<7te !ireas<$ )*r*rea
Cecioar<L+
4+ Te!< )etr* acas<
77
Se >a citi A Atre(i!e Acatist*l B*ei>estiri+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Na.terea Do!*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Articol*l al treilea 'i Si!bol*l 'e cre'i]< e s)*e 'es)re cea 'e
a 'o*a Persoa< a S=itei Trei!i# K+++care )etr* oi oa!eii .i
)etr* a oastr< !"t*ire s7a )o(or"t 'i cer*ri$ s7a Atr*)at 'e
la D*%*l S="t .i 'i Cecioara Haria .i s7a =<c*t o!L+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea c*! s7a 'es=<.*rat act*l istoric al Na.terii Do!*l*i+
,2/
Ca)itol*l **
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei e>a(%elice KQi A &ilele acelea a ie.it
)or*c< 'e la ce&ar*l A*(*st s< se Ascrie toat< l*!ea+ Aceast<
Ascriere s7a =<c*t !ai At"i )e c"' st<)"ea A Siria Y*irii*s+
Qi se '*cea* to]i s< se Ascrie$ =iecare A cetatea sa+ Qi s7a s*it .i
Iosi= 'i Galileea$ 'i cetatea Na&aret$ A I*'eea$ A cetatea l*i
Da>i'$ care se *!e.te Betlee!$ )etr* c< era 'i casa .i 'i
se!i]ia l*i Da>i'$ s< se Ascrie c* Haria$ cea lo(o'it< c* el$
=ii' (rea+ Qi )e c"' era acolo$ s7a* A!)liit &ilele ca s< asc<+
Qi a <sc*t )e =i*l s<* cel At"i <sc*t .i l7a A=<.at .i l7a c*lcat
A iesle$ )etr* c< * a>ea loc A casa 'e oas)e]i+ Qi era* i.te
)<stori A oa)tea aceea st"' )e c"!) .i =<c"' 'e straJ<
A!)reJ*r*l t*r!ei lor+ Qi iat< * A(er al Do!*l*i a st<t*t
Aaitea lor .i sla>a Do!*l*i a str<l*cit A!)reJ*r*l lor .i s7a*
A=rico.at c* =ric< !are+ Qi le7a &is A(er*l# * >< te!e]i$ c< iat<
>< bie>estesc b*c*rie !are$ care >a =i )etr* tot )o)or*l$ c< >i
s7a <sc*t ast<&i H"t*itor$ care este Hristos Do!*l$ A cetatea
l*i Da>i'+ Qi aceasta >< >a =i se!# >e]i (<si * )r*c A=<.at$
c*lcat A iesle+ Qi 'eo'at< s7a ><&*t$ A!)re*< c* A(er*l$ !*l]i7
!e 'e oaste cereasc<$ l<*'"' )e D*!e&e* .i &ic"'# H<rire
Atr* cei 'e s*s l*i D*!e&e* .i )e )<!"t )ace$ Atre oa!ei
b*<>oire+ Qi c*! s7a* '*s 'e la ei A(erii la cer$ )<storii a* &is
*ii c<tre al]ii# s< !er(e! 'ar )"< la Betlee! .i s< >e'e! c*7
>"t*l acesta ce s7a =<c*t$ )e care Do!*l i l7a 'esco)erit+ Qi
a* >eit 'e(rab< .i a* a=lat )e Haria .i )e Iosi= .i )r*c*l c*lcat
A iesle+ Qi ><&"'$ a* s)*s ce li s7a (r<it 'es)re )r*c*l acesta+
Qi to]i care a* a*&it s7a* !irat 'e cele ce le7a* s)*s )<storii3 iar
Haria )<stra toate c*>itele acelea$ )*"'*7le A ii!a sa+ Qi
s7a* Ators )<storii$ sl<>i' .i l<*'"' )e D*!e&e* )etr* toate
cele ce a*&iser< .i ><&*ser<$ )rec*! li se s)*seseL :L*ca /$ ,/0;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e! 'i relatarea Na.terii
Do!*l*i$ e>ei!et*l este )re&etat 'e S="t*l E>a(%elist
L*ca Atr7* ca'r* istoric bie 'eter!iat$ care !oti>ea&< A
acela.i ti!) a.terea la Betlee! .i * la Na&aret+ Ast=el$
e>ei!et*l istoric al Na.terii Do!*l*i A Betlee! este
'eter!iat 'e reces<!"t*l )o)*la]iei A Atre( i!)eri*l ro!a
=<c*t 'e A!)<rat*l Gcta>ia A*(*st*s$ A ti!) ce A Siria st<)"ea
Y*irii*s+
Se .tie )rea bie 'i istorie c< A!)<rat*l Gcta>ia$ e)ot*l
l*i I*li* Ce&ar$ s*)ra*!it KA*(*st*sL$ a'ic< KSacr*lL$ sa*
KIl*str*lL$ 'o!i' Atre /5 A+Hs+ .i ,2 '+Hs+$ =<cea tot la ,2
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,26
ai reces<!"t*l )o)*la]iei 'i i!)eri*$ )etr* a *r!<ri o
ec%itabil< re)arti]ie a i!)o&itelor+ E!)<rat*l As*.i ]iea e>i'e]a
reces<!itelor+ Reces<!"t*l A Palestia a =ost or'oat 'e
re)re&etat*l A!)<rat*l*i$ 'e (*>erator*l :)rocos*l*l; Siriei$
P*bli*s S*l)ici*s Y*irii*s$ care co'*ce Siria A 'o*< r"'*ri$
Ace)"' 'i a*l ,0 A+Hr+ .i 4 '+Hr+ E>a(%elist*l Hatei >ie
c* )reci&area ca Na.terea Do!*l*i a a>*t loc KA &ilele re(el*i
Iro'L+ Etr*c"t * )l<tea i!)o&it Ro!ei$ =ii'c< )*rta titl*l 'e
Kre(e asociatL :re@ soci*s;$ Iro' a )ri!it c* lar(< ii!< s< se
=ac< acest reces<!"t A ]ara l*i+
Reces<!"t*l or'oat 'e Gcta>ia A*(*st*s a obli(at )e
=iecare loc*itor s< se 'e)lase&e la loc*l 'e ob"r.ie al ea!*l*i
s<*+ Qi c*! Iosi= .i Haria era* 'i ea!*l l*i Da>i'$ c* ob"r.ia
A Betlee!$ )<r<sesc Na&aret*l$ sit*at A )ro>icia Galileii .i >i
A )ro>icia I*'eea$ la Betlee!$ ora.*l sit*at la ,0,/ B! s*'
'e Ier*sali!+ Se !ai *!ea .i KCetatea l*i Da>i'L$ =ii'c< aici
s7a <sc*t c* o !ie 'e ai A *r!< re(ele Da>i'+ D*)< reAtoar7
cerea 'i robia babiloic<$ !*l]i 'i 'esce'e]ii =a!iliei
'a>i'ice se stabilesc .i A alte localit<]i 'i Palestia$ )rec*!
str<!o.ii l*i Iosi= .i Haria s7a* a.e&at A Na&aret*l Galileii+
D*)< * 'r*! l*( .i (re*$ 'i Na&aret .i )"< A Betlee!$
a)ro@i!ati> ,10 B!$ e(<si' aici loc A casele 'e oas)e]i$ .i
KA!)lii'*7se &ilele ca s< asc<L$ Cecioara Haria a <sc*t )e
H"t*itor*l l*!ii Atr7o iesle+ L7a A=<.at .i L7a c*lcat aici+ Co7
!et"' aceasta$ S=i]ii P<ri]i accet*ea&< !area s!ereie A
care s7a A!br<cat Ci*l l*i D*!e&e* Ac< 'e la Na.terea Sa+ KToa7
te )ri D"s*l s7a* =<c*t .i =<r< 'e El i!ic * s7a =<c*t 'i tot
ce s7a =<c*tL :Ioa ,$ 6;$ 'ar El >ie la oi ca o!$ * A )alate$
ici A l*@$ ci A cea !ai co)le.itoare *!ili]<+ De aceea$ s!ereia
L*i este c* at"t !ai !are$ c* c"t loc*l 'i care El a cobor"t este
!ai Aalt+++
Pri!ii care L7a* At"!)iat )e Pr*c*l o*7<sc*t )etr*
!"t*irea oastr< a* =ost )<storii+ Ei st<tea* )e c"!) .i =<cea*
'e )a&< oa)tea A!)reJ*r*l t*r!ei lor$ )robabil l"(< Ier*sali!$
ca a(aJa]i ai te!)l*l*i s)re a cre.te oile .i !ieii =olosi]i ca Jert=e+
N* este As< At"!)l<toare aceast< coici'e]<$ =ii'c< .i Ci*l
G!*l*i ca o Koaie se >a a'*ce s)re J*(%iereL$ El$ care >a =i
K)<stor*l cel b* al oilorL+
P<storii * =ac As< )arte 'i clasele st<)"itoare$ sa* s*s)*se
ale societ<]ii+ Ei era* cei !ai !o'e.ti 'itre oa!ei+ Qi )oate
toc!ai 'e aceea a* =ost ale.i ei s< =ie )ri!ii care s< At"!)ie )e
Hesia+ Este Ac< o A!)liire a !esaJ*l*i B*ei>estiri ar<tat )ri
c*>itele S=itei Cecioare# K+++Ar<tat7a t<ria bra]*l*i S<*$ Do!*l
,22
Ca)itol*l **
risi)it7a )e cei !"'ri A c*(et*l ii!ii lor3 a cobor"t )e cei
)*terici 'e )e tro*ri .i a A<l]at )e cei s!eri]i3 )e cei =l<!"&i
i7a *!)l*t 'e b*<t<]i .i )e cei bo(a]i i7a scos a=ar< 'e.er]i+++L
:L*ca ,$ 1,16;+ C* alte c*>ite$ K)e cele s!erite .i e)*ti7
cioase ale l*!ii le7a ales D*!e&e* ca s< r*.ie&e )e cele tariL+
Celor Ks<raci c* '*%*lL le >a o=eri Hesia <sc*t A )e.tera
s<r<c<cioas< a Betlee!*l*i A!)<r<]ia Sa :Hatei 1$ 6;+ Petr* *ii
ca ace.tia$ )etr* sal>area >a!e.ilor .i )<c<to.ilor s7a Atr*)at
Ci*l l*i D*!e&e*+ De aceea$ El >a =ace 'i >a!e.i A)ostoli$ .i
'i )<c<to.i s=i]i+
C"' )<storilor li s7a ar<tat A(er*l .i c"' sla>a l*i D*!e7
&e* a str<l*cit A!)reJ*r*l lor$ ei s7a* A=rico.at =oarte !*lt+ N*
a* !ai ><&*t icio'at< a.a ce>a .i ici * se a.te)ta* s< >a'<
>reo'at<+ E(er*l Ai Ac*raJea&< .i le s)*e lor$ toc!ai lor$ cea
!ai b*< >este 'i l*!e$ care >a =i o !are b*c*rie )etr* Atre(
)o)or*l )"< la s="r.it*l >eac*rilor$ .i a*!e c< Kast<&i s7a <sc*t
H"t*itor*l$ care este Hristos Do!*lL+ Alt=el s)*s# ast<&i >i
s7a ar<tat !"t*irea cea !*lt a.te)tat<$ ast<&i a >eit iertarea .i
A!)<carea cer*l*i c* )<!"t*l$ =ii'c< Kat"t 'e !*lt a i*bit D*!7
e&e* l*!ea$ Ac"t .i )e Ci*l S<*$ Cel **l <sc*t$ L7a 'at$ ca
oricie cre'e A El s< * )iar<$ ci s< aib< >ia]< >e.ic<L :Ioa 6$
,9;+ Acest i! al A!)<c<rii cer*l*i c* )<!"t*l este c"tat 'e
!*l]i!ea 'e oaste cereasc<$ &ic"'# KH<rire Atr* cei 'e s*s l*i
D*!e&e* .i )e )<!"t )ace$ Atre oa!ei b*<>oireL+
E!)lii' )or*ca A(er*l*i$ )<storii s7a* '*s la Betlee! .i
a* (<sit Pr*c*l c*lcat A iesle$ iar )e Haria .i )e Iosi= al<t*ri 'e
El+ A* !ai >eit 'e b*< sea!< la ieslea *'e s7a <sc*t Hesia
.i al]i oa!ei 'i A!)reJ*ri!i s)re a o=eri V a.a c*! se c*>ie
.i este o!eos V * c"t 'e !ic aJ*tor Ce!eii care <sc*se+++
To]i s7a* !irat 'e cele !<rt*risite 'e )<stori+++ Haria As< * s7a
!irat$ =ii'c< ea c*o.tea !ai bie ca oricie taia &<!islirii .i
a.terii Ci*l*i l*i D*!e&e*+ Qi * a !<rt*risit7o i!<*i$ ci a
)<strat7o A ii!a sa+
It*i]ia se >a =ace ar<t"'*7se tablo*l sa* icoaa Na.terii
Do!*l*i A ieslea 'i Betlee!+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a a>*t loc Na.terea Do!*l*i$ sa* Atr*)area Ci*l*i l*i
D*!e&e*R :E ti!)*l A!)<rat*l*i Gcta>ia A*(*st*s$ c"'
(*>erator al Siriei era Y*irii*s$ iar re(e al }<rii S=ite era
Iro';+ D'e s7a <sc*t Pr*c*l s="tR :E Betlee!;+ Dar S="ta
Cecioar< .i 're)t*l Iosi= era* 'i Na&aret+ C*! 'e a* aJ*s A
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,21
Betlee!R :E!)<rat*l Ro!ei a 'at or'i s< se =ac< reces<!"t*l
)o)*la]iei .i c* acest )rileJ =iecare treb*ia s< se Ascrie A locali7
tatea 'e ori(ie a ea!*l*i s<*+ Iar c*! Iosi= .i Haria era* 'i
ea!*l l*i Da>i'$ iar acesta 'i Betlee!$ s7a* 'e)lasat 'i
Na&aret )"< A Betlee!;+ Ce s7a At"!)lat c"' a* aJ*s A
Betlee!R :S=itei Cecioare i s7a* A!)liit &ilele a.terii;+ D'e
a <sc*t ea )e H"t*itor*l l*!iiR :Ne(<si' o cas< 'e oas)e]i$
L7a <sc*t Atr7o iesle;+ Ca)t*l c< Ci*l l*i D*!e&e*$ creator*l
cer*l*i .i al )<!"t*l*i )ri!e.te s< se asc< Atr7o iesle
s<r<c<cioas<$ ce e 'e!ostrea&<R :Ne arat< i*birea =<r< 'e
!ar(ii a l*i D*!e&e* ar<tat< o!*l*i$ )ritr7o co>"r.itoare
s!ereie$ sa* *!ili]<;+ Care a* =ost )ri!ii i>ita]i ai cer*l*i la
Na.terea Pr*c*l*i 'i Betlee!R :A* =ost i.te )<stori$ oa!ei
si!)li .i !o'e.ti;+ Ce e arat< aceastaR :C< D*!e&e* Kcelor
s!eri]i le '< %arL;+ Ce le s)*e A(er*l )<storilorR :C< ast<&i l7i
s7a <sc*t H"t*itor;+ Ce Asea!< aceastaR :Esea!< c< )ri
Atr*)area Ci*l*i l*i D*!e&e* e7a >eit iertarea cer*l*i$ a'ic<
A!)<carea cer*l*i c* )<!"t*l;+ Cie co=ir!< acest !esaJR
:Gastea A(erilor care c"ta* !arele i! al A!)<c<rii# KH<rire
Atr* cei 'e s*s l*i D*!e&e* .i )e )<!"t )ace$ Atre oa!ei
b*<>oireL;+ Ce a* =<c*t )<storii '*)< )lecarea A(er*l*iR :A*
!ers A Betlee! V ca 'o>a'< c< ei era* A A!)reJ*ri!i V .i
acolo a* (<sit Pr*c*l A!)re*< c* Ha!a Sa .i c* 're)t*l Iosi=$
)rec*! .i c* al]i oa!ei;+ C"' )<storii a* )o>estit cele
At"!)late$ ce a* =<c*t cei )re&e]i la ieslea 'i Betlee!R :S7a*
!irat;+ Dar Ha!a Pr*c*l*iR :Ea * s7a !irat$ =ii'c< c*o.tea
taia &<!islirii .i Atr*)<rii Ci*l*i l*i D*!e&e*;+
8+ A)licarea
Na.terea Do!*l*i costit*ie )etr* cre.tii **l 'i cele !ai
!ari )ra&ice+ Ea se s<rb<tore.te A =iecare a la /1 'ece!brie$
=ii' )rece'at< 'e o )erioa'< 'e .ase s<)t<!"i 'e )ost+
Se >a c"ta Tro)ar*l Na.terii Do!*l*i$ Coli'*l# KG$ ce
>este !i*at<L$ )rec*! .i alte coli'e+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi te@t*l S=itei E>a(%elii '*)< L*ca )ri>i' Na.terea
Do!*l*i .i se >a A><]a Tro)ar*l Na.terii Do!*l*i .i alte
coli'e+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
,29
77
Ca)itol*l **
Ec%iarea !a(ilor
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
La o)t &ile '*)< Na.terea Do!*l*i S="ta Cecioar< .i 're)t*l
Iosi= se )re&it< c* Pr*c*l S="t la te!)l* )etr* a =i t<iat
A!)reJ*r3 iar la )atr*&eci 'e &ile a =ost Ac%iat la te!)l*$ =ii'
At"!)iat 'e 're)t*l Si!eo .i )rooroci]a Aa+
N* )este !*lt ti!) a a>*t loc * e>ei!et !ai )*]i
a.te)tat+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Acesta este Ac%iarea !a(ilor 'e la R<s<rit$ la care e >o! re=eri A
cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei e>a(%elice KIar '*)< ce Iis*s s7a <sc*t A
Betlee!*l I*'eii A &ilele re(el*i Iro'$ iat< !a(ii 'e la r<s<rit
sosir< A Ier*sali!$ &ic"'# D'e este No*7N<sc*t*l re(e al
i*'eilorR C<ci oi a! >eit ca s< e Ac%i<! L*i+ Iar re(ele
Iro' a*&i' aceasta s7a t*lb*rat .i A!)re*< c* el tot Ier*sali!*l+
Qi a'*"' )e to]i ar%iereii .i c<rt*rarii )o)or*l*i i7a Atrebat
*'e are s< se asc< Hristos+ Iar ei a* &is# A Betlee!*l I*'eii$
c<ci a.a s7a scris )ri )ro=et*l# KQi t*$ Betlee!e$ )<!"t*l l*i
I*'a$ ici'ec*! * e.ti !ai !ic Atre c<)eteiile l*i I*'a$ c< 'i
tie >a ie.i Co'*c<tor*l :Po><]*itor*l; care >a )a.te )e )o)or*l
!e*$ )e Israel+ At*ci Iro' c%e!"' )e !a(i s7a i=or!at c*
'e7a!<*t*l 'e la ei 'es)re ti!)*l c"' li s7a ar<tat stea*a+ Qi
tri!i]"'*7i )e '".ii la Betlee! le7a &is# Her("'$ cerceta]i c*
'e7a!<*t*l 'es)re Pr*c$ iar 'ac< Al >e]i (<si >esti]i7!< .i )e
!ie ca .i e* s< !er( s< !< Ac%i L*i+ Iar ei asc*lt"'*7l )e
re(e s7a* '*s+ Qi iat< stea*a )e care o ><&*sera la r<s<rit$ !er(ea
Aaitea lor )"< ce a >eit .i a stat 'eas*)ra loc*l*i *'e era
Pr*c*l+ Iar ei ><&"' stea*a s7a* b*c*rat c* b*c*rie =oarte !are+
Qi itr"' A cas< a* ><&*t )r*c*l c* Haria$ !a!a L*i$ .i c<&"'
la )<!"t I s7a* Ac%iat L*i .i 'esc%i&"'*7.i >isteriile lor I7a*
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,25
'*s L*i# a*r$ t<!"ie .i s!ir<+ Qi )ri!i' Ac*o.ti]are A >is ca
s< * se Atoarc< la Iro'$ s7a* '*s )e alt< cale A ]ara lorL :Hatei /$
,,/;+
E@)licarea )erico)ei D*)< c*! e arat< te@t*l )erico)ei
e>a(%elice$ >eirea !a(ilor se )etrece KA &ilele l*i Iro' re(eleL+
Cie era Iro'R
Era =i*l l*i Ati)ater+ A =ost ales 'e Seat*l ro!a$ .i 'ecretat ca
Kre(e asociat K:re@ soci*s;+ Era str<i 'e ori(ie .i * se b*c*ra 'e
si!)atia )o)or*l*i i*'e*$ =ii' cosi'erat *&*r)ator al tro*l*i l*i
Da>i'+ Petr* a7.i c".ti(a si!)atia$ resta*rea&< 'i te!elie
te!)l*l 'i Ier*sali! .i se c<s<tore.te c* o =iic< 'i >ec%ea
=a!ilie re(al< a Has!oeilor+ Dar toat< >ia]a r<!"e o l*)t<
'esc%is< 'e a se !e]ie la tro$ s*s)ect"' tiraic .i cr*' orice
sit*a]ie sa* )rete'et$ =ie c%iar i!a(iar+
Cie s*t !a(ii .i 'e *'e a* >eit eiR
Ha(ii era* A]ele)]ii ti!)*l*i care c* aJ*tor*l astrolo(iei
c<*ta* s< )<tr*'< 'esti*l o!eirii$ )re&ic"' a*!ite
e>ei!ete ce *r!a* s< se )ro'*c<$ 'e )il'< c*! ar =i recolta$
s="r.it*l *ei 'o!ii$ re&*ltat*l *ei b<t<lii$ etc+ Dii s)* c<
era* c%iar re(i ai *or )o)oare orietale+ C%iar 'ac< * era* re(i
Acoroa]i$ i=l*e]ele lor la c*r]ile re(ale era* %ot<r"toare ori
'e c"te ori a)<rea* e'*!eriri )ri>i' soarta *ei ]<ri orietale+
Ast=el S="ta Scri)t*r< e '< !<rt*rie c< re(ele Babiloiei Ai
cos*lta )e !a(i Atot'ea*a c"' l*a o %ot<r"re )ri>i' soarta
i!)eri*l*i+ De =a)t s7a .i 'esco)erit ca la Si))ar l"(< >ec%i*l
Babilo e@ist< c%iar o .coal< 'e astroo!ie :Horia Hatei$
Ei(!ele Terrei3 >ol+ ,,$ B*c*re.ti$ ,486$ ))+ ,//,/2;+ Dar *
*!ai Babiloia a>ea !a(i$ ci !*lte 'i ]<rile i!)eri*l*i ro!a
.i !ai ales Persia$ Cal'eea$ He'ia$ Etio)ia+ Arabii se c%iar
*!ea* K=iii r<s<rit*l*iL$ iar !a(ii V e s)*e E>a(%elia V
a* >eit 'i r<s<rit3 'i *a sa* !ai !*lte 'i ]<rile a!itite+
Ce i7a 'eter!iat )e !a(i s< >i< la Ier*sali!R
A)ari]ia *ei stele care i7a co'*s )"< aici+ Ei s*t astrolo(i
.i )* A le(<t*r< >ia]a oa!eilor .i a )o)oarelor c* !i.carea
stelelor 'e )e cer+ G stea !are le o=erea cocl*&ia c< A )o)or*l
i*'e* s7a <sc*t * re(e+ De aceea$ ei !oti>ea&< c< Ka* ><&*t
stea*a L*i la r<s<rit .i a'a*(< c< sco)*l >eirii lor este 'e a7i
a'*ce o*l*i re(e >eera]ia lor+ S7a 'esco)erit 'e alt=el la Si))ar
o t<bli]< 'e l*t )e care era cose!at< a)ari]ia *ei stele ce )*tea
=i obser>at< 'i orice )arte a r<s<rit*l*i$ care a '*rat !ai !*lte
l*i$ A c%iar )erioa'a Na.terii Do!*l*i :Horia Hatei$ i'e!$
ibi'e!;+
,28
Ca)itol*l **
Ce =el 'e stea a =ost aceastaR
Astroo!*l Io%aes We)ler a 'e!ostrat A ,909 c< stea*a
care i7a co'*s )e !a(i a =ost o tri)l< coJ*c]ie a l*i U*)iter .i a
l*i Sat*r A costela]ia Pe.tilor+
G tri)l< coJ*c]ie se )ro'*ce la iter>ale 'e s*te 'e ai$ )e
c"' coJ*c]iile si!)le a* loc la a)ro@i!ati> /0 'e ai+ Dlti!a
tri)l< coJ*c]ie a a>*t loc A costela]ia Berbec*l*i$ ]i"' 'i
a*(*st ,420$ )"< A =ebr*arie ,42,+ G a treia coJ*c]ie este
)re&is< abia )e la ,048+ Ric%ar' Hei( arat< c< coJ*c]ii
si!)le ale l*i U*)iter .i Sat*r a* a>*t loc A costela]ia Pe.tilor
'e !ai !*lte ori3 *a 'i ele =ii' A ,/9 A+ Hr+$ 'ar a)roa)e
i>i&ibil<+ Tri)la coJ*c]ie 'i costela]ia Pe.tilor s7a re)etat
A a*l Na.terii Do!*l*i 'e trei ori# la /6 !ai$ 6 octo!brie$ 2
'ece!brie$ =ii' )er=ect >i&ibile+ C<l<toria 'e la Babilo la Ier*7
sali! '*rea&< ca! o l*< .i J*!<tate+ Datorit< =a)t*l*i c<
Betlee!*l era la s*' 'e Ier*sali!$ A ca&*l *ei c<l<torii e=ect*7
ate '*)<7a!ia&a$ stea*a 'e>eea =oarte str<l*citoare la a)ro)ierea
a!*r(*l*i .i '<'ea Atr7a'e><r i!)resia c< !er(e Aaitea lor+
De =a)t$ Ric%ar' Hei( a recostit*it arti=icial Atre ,466,465
K'r*!*l stelei !a(ilorL$ la )laetari*l 'i D*ssel'or=$
'e!ostr"' i)ote&a l*i We)ler A =a]a a !ii 'e >i&itatori+ Di
e=ericire As< * bo!bar'a!et aeria a tras=or!at$ A al 'oilea
r<&boi !o'ial$ acest )laetari* Atr7* !or!a 'e r*ie :Horia
Hatei$ i'e!$ ibi'e!;+
C*! i7a At"!)iat Iro' )e !a(iR
E>a(%elia e s)*e c< la Ace)*t s7a t*lb*rat$ .i o'at< c* el
tot Ier*sali!*l+ De ce s7a t*lb*rat tot Ier*sali!*lR Cii'c< to]i
c*o.tea* !"ia .i cr*&i!ea l*i Iro'$ .i .i7a* 'at sea!a 'i !ai
!*lte sit*a]ii aterioare c< aceasta se >a re><rsa as*)ra co)iilor
lor+ C*! a )roce'at Iro' la Ace)*tR El a'*< )e to]i ar%iereii .i
c<rt*rarii la * s=at co!*+ Ar%iere*l era s*)re!*l )reot .i
)ro>eea 'i ea!*l l*i Aro+ La Ace)*t era ales )e >ia]<$ a)oi
a 'e>eit la 'iscre]ia celor )*terici+ N*!ai Iro' 'e)*e .i
istit*ie A c*rs*l 'o!iei sale o)t ar%ierei+ Dar c%iar 'ac< era*
'e)*.i$ ar%iereii r<!"ea* !e!bri ai sie'ri*l*i+ De aceea el a
c%e!at )e ar%ierei+ C<rt*rarii se oc*)a* c* st*'i*l le(ii !o&a7
ice+ Ei se !ai *!ea* .i KA><]<tori 'e le(eL$ sa* Kle(i*itoriL+
B*c*r"'*7se 'e trecere A )o)or *ii era* c%iar !e!brii
sie'ri*l*i+ Iro' )ri!e.te 'e la ar%ierei .i c<rt*rari r<s)*s*l c<$
)otri>it )roorociilor$ Hesia se >a a.te A Betlee! .i >a =i Do!
A Israel+ T*lb*rat 'e cele a*&ite$ el ia atit*'ie >iclea< =a]< 'e
!a(i$ A'e!"'*7i s< ca*te Pr*c*l .i 'ac< Al >or a=la s<7i 'ea
.i l*i 'e .tire ca s< i se Ac%ie .i el+ El le s)*e !a(ilor Ks<
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,24
cercete&e c* 'e7a!<*t*lL$ ceea ce Asea!< c< treb*ia* s<
c*oasc< c* e@actitate loc*l$ stra'a$ casa$ =a!ilia$ *!ele )<ri]ilor
.i a co)il*l*i+ Aceasta Asea!< c< ceea ce * !ai )*tea a=la 'e
la ar%ierei .i c<rt*rari$ Iro' >roia s< c*oasc< )ri >icleie .i =a]<ricie
'e la !a(i+
C*! (<sesc !a(ii )r*c*l .i ce 'ar*ri Ai o=er<R
Plec"' 'e la Iro'$ !a(ilor le a)are 'i o* stea*a$ care Ai
co'*ce )"< la casa *'e se a=l< )r*c*l c* !a!a L*i+ S="t*l
E>a(%elist L*ca e7a ar<tat c< Pr*c*l s7a <sc*t A sta*l*l *ei
)e.teri$ iar oi a=l<! ac*! 'e la E>a(%elist*l Hatei ca !a(ii
l7a* (<sit A cas<+ Este c*!>a >reo cotra'ic]ie Atre s=itele
E>a(%eliiR N* este ici o cotra'ic]ie+ Pr*c*l s7a <sc*t
Atr7a'e><r A )e.ter< =ii'c< at*ci * a (<sit loc A cas<$ 'ar 'e
at*ci a* trec*t cel )*]i 20 'e &ile$ c"' )otri>it le(ii a =ost '*s
la te!)l*$ iar l*!ea >eit< )etr* reces<!"t s7a !ai r<rit$ .i
ast=el S="ta Ca!ilie (<se.te loc*i]< Atr7o cas<+ Qi !a(ii
Kitr"' A cas< a* ><&*t )r*c*l .i c<&"' la )<!"t i s7a*
Ac%iat .i 'esc%i&"'*7.i >istieriile i7a* '*s l*i 'ar*ri# a*r$
t<!"ie .i s!ir<L+ Iter)ret"' 'ar*rile o=erite$ S=i]ii P<ri]i
arat< c< a*r*l =ii' cel !ai )re]ios !etal$ o=eri' acest 'ar$ Al
cosi'er< )e )r*c re(e+ T<!"ia =olosit< la c*lt$ )e altar*l
t<!"ierii si!boli&ea&< r*(<ci*ile cre'icio.ilor A<l]ate s)re cer$
iar 'ar*l !a(ilor )re&ice c< )r*c*l este =ii]< '*!e&eiasc<
c<r*ia i se c*>ie a'orare ca l*i D*!e&e*+ S!ira$ =ii' *
aro!at =olosit la A!b<ls<!area !or]ilor$ ca 'ar al !a(ilor i'ic<
=a)t*l c< )r*c*l A.i >a )*e >ia]a )etr* !"t*irea oa!eilor+
C"]i !a(i i7a* a'*s Ac%iare Pr*c*l*iR
Dac< e oriet<! '*)< *!<r*l .i =el*l 'ar*rilor$ )*te!
s)*e c< a* =ost A *!ar 'e trei+ Dii s)* c< a* =ost 2$ al]ii# 9$
iar al]ii c%iar ,/+ N*!<r*l trei cores)*'e !ai bie$ =ii'c< trei
a* =ost .i =iii l*i Noe$ iar A aceast< =or!< ei >i ca re)re&eta]i
ai t*t*ror )o)oarelor l*!ii+ S="ta Tra'i]ie )<strea&< c%iar .i
*!ele lor# Balt%a&ar$ Helc%ior$ .i Cas)ar :Gas)ar;+
N* s7a* !ai Ators$ =ii'c< a* )ri!it Ac*o.ti]are 'e la
D*!e&e* s< a)*ce )e alt< cale .i s< !ear(< A ]ara lor+
It*i]ia se =ace ar<t"'*7se tablo*ri sa* 'ia)o&iti>e c*
Ac%iarea !a(ilor+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Di cele )"< aici tratate re]ie! c< !a(ii .i stea*a a* e@istat A
realitate$ c< 'atele S=itei E>a(%elii s*t co=ir!ate 'e istorie
.i * s*t cotra&ise 'e ea+ Nici astroo!ia * le cotra&ice$ ci
,10
Ca)itol*l **
le o=er< ar(*!ete 'e s*s]iere+ Ha(ii a* =ost Atr7a'e><r A ]<rile lor
ase!eea *or re(i eAcoroa]i$ a>"' * c*>"t %ot<r"tor A
l*area *ei )o&i]ii )ri>i' 'esti*l .i ac]i*ile ]<rii res)ec7
ti>e+ E )re&icerile lor ei se orieta* '*)< !i.c<rile cor)*rilor
cere.ti$ 'e aceea c"' a* ><&*t o stea !ai str<l*citoare 'ec"t
altele$ a* )orit la 'r*! co'*.i 'e ea ca s< a'*c< Ac%iare
o*l*i re(e care se <sc*se$ !ai !are 'ec"t oricare 'i cei
e@iste]i+ AJ*("' A Ier*sali! .i asc*&"'*7li7se stea*a$ r<!"
'e&orieta]i .i Atreab< *'e s7a <sc*t o*l re(e+ A*&i' c< !a(ii >i
s< se Ac%ie o*l*i re(e$ Iro' se t*lb*r< .i c%e!"' )e
ar%ierei .i c<rt*rari a=l< c< Atr7a'e><r Hesia se >a a.te A
Betlee!+ Dorea s< a=le As< c* e@actitate *'e este )r*c*l <sc*t+
De aceea le cere !a(ilor c* >icleie ca !er("' ei .i cercet"' c*
'e7a!<*t*l *'e este Pr*c*l s<7i 'ea .i l*i 'e .tire$ ca s< I se
Ac%ie .i el+ Ie.i' !a(ii$ li se arat< 'i o* stea*a$ care Ai
co'*ce )"< la casa *'e se a=l< )r*c*l+ C* s*=let*l )li 'e
b*c*rie I se Ac%i<$ o=eri'*7I a*r$ s!ir< .i t<!"ie+ E!)li7
i'*7.i !isi*ea !a(ii s*t s=<t*i]i s< * se !ai abat< )e la
Iro'$ ci )e alt< cale s< !ear(< A ]ara lor+
8+ A)licarea
Se >or c"ta !ai !*lte coli'e a>"' ca .i co]i*t Ac%iarea
!a(ilor+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a A><]a o ast=el 'e coli'<+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,1,
E!)liirea le(ii t<ierea A!)reJ*r .i
Ac%iarea la te!)l*
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< a.terea Do!*l*i A Betlee!$ S="ta Cecioar< treb*ia
A!)re*< c* 're)t*l Iosi= .i c* Pr*c*l s="t s< se reAtoarc< la
Na&aret+ Dar Atr*c"t )este o)t &ile$ .i a)oi )este 20 'e &ile se
c*>eea ca 'i o* s< re>i< la Ier*sali!$ )etr* A!)liirea Le(ii$
S="ta Ca!ilie a!"< )lecarea 'i Betlee!+ De =a)t$ 'r*!*l 'e la
Betlee! )"< la Na&aret =ii' 'e a)roa)e ,10 B!$ era )rea (re*
'e =<c*t 'e 'o*< ori+
Ca D*l care * a K>eit s< strice Le(ea$ ci s< o A!)lieasc<L$ Ac<
'*)< a.tere Pr*c*l7Hesia 'o>e'e.te aceasta )ri t<ierea
A!)reJ*r .i Ac%iarea la te!)l*+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A cele ce *r!ea&< c*! aceste 'o*< e>ei!ete Al
arat< )e Hesia ca )e * A!)liitor al Le(ii+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Des)re aceste )ri!e e>ei!ete 'i >ia]a )<!"teasc< a l*i Hesia
e relatea&a S="t*l E>a(%elist L*ca+ Le >o! *r!<ri )e r"'+
A+ TZIEREA EHPREUDR
Te@t*l )erico)ei KQi c"' s7a* A!)liit o)t &ile$ ca s<7l taie
A!)reJ*r$ s7a )*s *!ele Iis*s$ c*! s7a s)*s 'e A(er !ai Aaite 'e
a se &<!isli A )"teceL :L*ca /$ /,;+
E@)licarea te@t*l*i )erico)ei E@ist< aici 'o*< as)ecte# A
)ri!*l r"' =a)t*l c< Hesia a )ri!it s< =ie t<iat A!)reJ*r+ Iar A al
'oilea r"'$ c< o'at< c* t<ierea A!)reJ*r a )ri!it * *!e c*
a'"ci se!i=ica]ii A )roces*l !"t*irii ea!*l*i o!eesc+
,1/
Ca)itol*l **
T<ierea A!)reJ*r re)re&eta le(<!"t*l =<c*t 'e D*!e&e* c*
A>raa! .i )ri el c* )o)or*l e>re*# KIar le(<!"t*l 'itre Hie .i
tie .i *r!a.ii t<i 'i ea! A ea!$ )e care treb*ie s<7l )<&i]i$ este
acesta# to]i cei 'e )arte b<rb<teasc< ai >o.tri s< se taie
A!)reJ*r+++ A &i*a a o)taL :Cacerea ,5$ ,0,2;+
S="t*l A)ostol Pa>el re!arc< =a)t*l c< )ri!i' s< =ie t<iat
A!)reJ*r$ Do!*l se s*)*e Le(ii >ec%i3 'ar A acela.i ti!)
A!)lii' le(ea KA '*% .i a'e><rL$ El a'*ce * No* Le(<!"t
Atre D*!e&e* .i oa!ei )ri care se >or biec*>"ta toate
ea!*rile )<!"t*l*i+ Ast=el$ )e 'e o )arte$ KIis*s Hristos s7a
=<c*t sl*Jitor al t<ierii A!)reJ*r )etr* a'e><r*l l*i D*!e&e* ca
s< se At<reasc< =<(<'*i]ele )<ri]ilorL :Ro!ai ,1$ 8;+ Iar )e
'e alt< )arte$ t<ierea A!)reJ*r a No*l*i Le(<!"t se =ace )ri
Hristos .i 'e>ie o !oarte =a]< 'e )<cat .i o A>iere A Hristos$
s<>"r.it< )ri Bote&# K+++Etr* care s*te]i .i t<ia]i A!)reJ*r$ c*
t<iere A!)reJ*r e=<c*t< 'e !"<$ )ri 'e&br<carea 'e tr*)*l
)<catelor c<rii Atr* t<ierea A!)reJ*r a l*i Hristos$ =ii' A(ro)a]i
)ri Bote& A!)re*< c* El$ Atr* care a]i .i =ost A>ia]i A!)re*<
)ri cre'i]a A )*terea l*i D*!e&e*L :Colosei /$ ,,,/;+ Pri
acest No* Le(<!"t se >a A!)lii A !o' 'es<>"r.it le(<!"t*l
>ec%i Ac%eiat Atre D*!e&e* .i A>raa!$ A ses*l c< )ri Hesia7
Hristos care )ro>ie 'i ea!*l l*i A>raa! se >or biec*>"ta
toate ea!*rile )<!"t*l*i$ =<r< ici o 'eosebire+ Ac*! se
A!)lie.te )ro=e]ia !esiaica =<c*t< 'e D*!e&e* l*i A>raa!#
KVoi ri'ica 'i tie * )o)or !are$ te >oi biec*>"ta$ >oi !<ri
*!ele t<* .i >ei =i i&>or 'e biec*>"tareL :Cacerea ,/$ / .i ,5$
94;+
E al 'oilea r"'$ o'at< c* t<ierea A!)reJ*r$ Pr*c*l s="t
)ri!e.te *!ele 'e Iis*s$ c* o se!i=ica]ie 'eosebit<+ C"'
s)*e! KIis*sL A]ele(e! c< KD*!e&e* este H"t*itor*lL os7
tr* :Hatei ,$ /,;$ Atr*c"t )ri As<.i )ro*]area L*i =ace! o
!<rt*risire 'e cre'i]<$ rec*osc"' c< El este KE!a*elL$ a'ic<#
KD*!e&e* este c* oiL :Hatei ,$ //;+ Ast=el$ El s7a Atr*)at
)etr* oi$ )etr* a =i c* oi .i a r<!"e H"t*itor*l ostr*+
Acesta este Ksi(*r*l *!e 'at )ritre oa!ei A care s< e
!"t*i!L :Ca)te 2$ ,/;+ De aceea$ *!ele l*i este K!ai )res*s
'ec"t orice *!e )etr* ca A *!ele l*i Iis*s tot (e*c%i*l s<
se )lece$ al celor cere.ti .i a celor )<!"te.ti .i a celor 'e'es*btL
:Cili)ei /$ 4,0;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
B+ ENCHINAREA LA TEHPLD
,16
Te@t*l )erico)ei KQi c"' s7a* )liit &ilele c*r<]iei lor$ le(ea
l*i Hoise$l7a* '*s la Ier*sali!$ ca s<7l )*< Aaitea Do!*l*i$
)rec*! este scris A le(ea Do!*l*i# KGrice At"i7<sc*t 'e )arte
b<rb<teasc< s< =ie Ac%iat Do!*l*i$ .i s< 'ea Jert=< )rec*! s7a
&is A le(ea Do!*l*i V o )erec%e 'e t*rt*rele sa* 'oi )*i 'e
)or*!bel+ Qi iat< era * o! A Ier*sali! c* *!ele 'e Si!eo .i
o!*l acela era 're)t .i te!<tor 'e D*!e&e*$ a.te)t"'
!"(<ierea l*i Israel$ .i D*%*l S="t era )este el+ Qi i se =<c*se
'e D*%*l S="t s< * >a'< !oartea$ )"< ce * >a >e'ea )e
Hristos*l Do!*l*i+ Qi a >eit c* D*%*l A te!)l*$ c"' a* a'*s
A<*tr* )<ri]ii )e Pr*c*l Iis*s$ ca s< =ac< c* el '*)< r"'*iala
le(ii+ Qi acela l7a l*at A bra]e .i a biec*>"tat )e D*!e&e* .i
a &is# Ac*! slobo&e.te )e rob*l t<*$ St<)"e$ '*)< c*>"t*l t<*
A )ace$ c< ><&*r< oc%ii !ei !"t*irea ta$ )e care ai (<tit7o
Aaitea =e]ei t*t*ror )o)oarelor$ ca s< =ie l*!i< s)re 'esco7
)erirea ea!*rilor .i sla>a )o)or*l*i t<* Israel+ Qi se !ira* Iosi=
.i !a!a l*i 'e cele ce (r<ia* 'es)re el+ Qi i7a biec*>"tat Si!eo
.i a &is c<tre Haria$ !a!a L*i# iat<$ Acesta este )*s s)re c<'erea
.i sc*larea !*ltora A Israel .i s)re se! 'e cotra&icere$ ca s<
'esco)ere c*(etele !*ltor ii!i+ Qi )ri As<.i s*=let*l t<* >a
trece sabia+ Qi era .i Aa$ )rooroci]a$ =iica l*i Ca*el$ 'i se!i]ia
l*i A.er+ Aceasta era Aaitat< A &ile !*lte .i tr<ise c* b<rbat*l
s<* .a)te ai '*)< =ecioria sa+ Qi a =ost ><'*>< ca 'e 82 'e ai .i
* se 'e)<rta 'e la te!)l*$ sl*Ji' oa)tea c* )ost*ri .i r*(<7
ci*i+ Qi >ei .i ea A acel ceas$ l<*'a )e D*!e&e* .i c*>"ta
'es)re El t*t*ror celor ce a.te)ta* !"t*ire A Ier*sali!L :L*ca
/$ //68;+
E@)licarea te@t*l*i )erico)ei D*cerea .i Ac%iarea At"i*l*i
<sc*t 'e )arte b<rb<teasc< la te!)l* 'atea&< la e>rei Ac< 'i
)erioa'a eliber<rii 'i robia e(i)tea<+ Era * act 'e '<r*ire l*i
D*!e&e* ca o =or!< 'e !ai=estare a rec*o.ti]ei+ Era
)re><&*t< a'*cerea la te!)l* a co)iilor la 20 'e &ile '*)< a.tere$
A a!itirea )ere(ri<rii )o)or*l*i A )*stie ti!) 'e 20 'e ai .i
a sal><rii l*i )ri b*<>oi]a l*i D*!e&e*+ C*! * )*tea* =i
a'*.i to]i co)iii la te!)l*$ s7a acce)tat A loc*l lor a'*cerea
Jert=ei$ co)il*l *r!"' s< =ie '*s la te!)l* 'oar )etr* a =i
Ac%iat Do!*l*i+ Iat< .i (las*l Le(ii$ )ri>i' )roce'*ra a'*cerii
Jert=ei la te!)l*# KDac< =e!eia >a &<!isli .i >a a.te )r*c 'e
)arte b<rb<teasc<$ >a =i ec*rat< .a)te &ile+++ Iar A a o)ta &i se >a
t<ia )r*c*l A!)reJ*r+ Ce!eia s< !ai .a'< 66 'e &ile .i s< se
,12
Ca)itol*l **
c*re]e 'e s"(ele s<*+++ D*)< ce se >or A!)lii &ilele c*r<]iei ei
)etr* =i* sa* )etr* =iic< s< a'*c< * !iel 'e * a ar'ere 'e
tot .i * )*i 'e )or*!bel sa* 'e t*rt*ric< Jert=< )etr* )<cat+++
Iar 'e *7i >a 'a !"a s< a'*c< * !iel$ s< ia 'o*< t*rt*rele sa*
'oi )*i 'e )or*!bel$ **l )etr* Jert=< .i cel<lalt )etr* ar'ere
'e tot$ .i o >a c*r<]i )reot*l .i c*rat< >a =iL :Le>itic ,/$ /8;+
D*)< c*! e arat< te@t*l$ S="ta Ca!ilie a a'*s ca Jert=< o )erec%e
'e t*rt*rele .i 'oi )*i 'e )or*!bel+ Aceasta era '*)< c*! a!
><&*t Jert=a Kcelor ce * le '<'ea !"aL s< a'*c< !ai !*lt+
E>a(%elia e s)*e A coti*are c< S="t*l Pr*c a =ost
At"!)iat la te!)l* 'e * o! e>la>ios$ )e *!e Si!eo$ c<r*ia
i se =<(<'*ise 'e D*%*l S="t c< * >a !*ri Aaite 'e a >e'ea )e
Hristos7Do!*l+ Cii' is)irat 'e D*%*l S="t Al i'eti=ic< )e
Pr*c*l7Hesia c"' )<ri]ii L*i Al '*c la te!)l*$ .i L7a l*at A
bra]e$ a biec*>"tat )e D*!e&e*$ rosti' * )rea =r*!os i!$
care )etr* bo(<]ia co]i*t*l*i s<* a itrat A c*lt*l Bisericii$
rosti'*7se A ca'r*l >eceriei+ A'res"'*7se a)oi 're)t*l*i Iosi=
.i S=itei Cecioare$ care s7a* !irat 'e biec*>"tarea 're)t*l*i
Si!eo$ le =ace .i lor 'o*< )roorociri+ Pri!a se re=er< la =a)t*l
c< Pr*c*l7Hesia >a =i Ks)re c<'erea .i ri'icarea !*ltora A Is7
raelL$ iar a 'o*a se re=er< la S="ta Cecioar<$ )ri Kal c<rei s*=let
>a trece sabieL+ Pe l"(< 're)t*l Si!eo$ Pr*c*l s="t este
At"!)iat la te!)l* .i 'e o ><'*><$ )rooroci]a Aa$ A >"rst< 'e 82
'e ai$ care toat< >re!ea o )etrecea la te!)l* A )ost .i r*(<ci*e+
Qi ea l<*'a )e D*!e&e* .i >orbea 'es)re Pr*c*l7Hesia t*t*ror
celor ce a.te)ta* !"t*irea+
It*i]ia Se >a ar<ta tablo*l sa* icoaa At"!)i<rii
Do!*l*i la te!)l*l 'i Ier*sali!+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Re=eri'*7e la a!bele e>ei!ete care sta* Ac< 'e la Ace)*t
!<rt*rie c< Hesia * a >eit s< strice Le(ea$ ci s< o A!)lieasc<
A '*% .i A a'e><r$ e Atreba! la Ace)*t$ care s*t acesteaR
:Acestea s*t t<ierea A!)reJ*r la o)t &ile 'e la a.tere .i
Ac%iarea la te!)l*$ la 20 'e &ile 'e la a.terea Sa;+ Ce
se!i=ica]ie are t<ierea A!)reJ*rR :Ea re)re&it< Ac%eierea le7
(<!"t*l*i Ac%eiat 'e D*!e&e* c* A>raa!$ la care se s*)*ea*
to]i co)iii e>reilor+ Hesia7Hristos A!)lie.te aceast< le(e A '*%*l
ei$ stabili' )etr* Atrea(a o!eire * No* Le(<!"t c* D*!7
e&e*$ .i a*!e 'e t<iere a )o=telor tr*)*l*i c<rii$ a'*c<toare
'e )<cat .i )ati!<$ .i 'e A>ierea c* Hristos )ri Bote& la o o*<
>ia]<$ str<b<t*t< 'e )*terea D*%*l*i l*i D*!e&e* .i 'e >ia]a l*i
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,11
Hristos+ Ast=el$ acest Le(<!"t No* * >a =i A!)liit *!ai 'e
co)iii e>reilor$ ci 'e toat< l*!ea+ Pri aceasta se A!)lie.te
)ro=e]ia !esiaic< =<c*t< 'e D*!e&e* l*i A>raa!$ c< >a A!*l]i
ea!*l l*i !ai !*lt 'ec"t stelele cer*l*i;+ Ce s7a !ai At"!)lat
o'at< c* t<ierea A!)reJ*rR :Pr*c*l s="t a )ri!it * *!e;+ Care
este acestaR :Acest *!e este Iis*s$ a'ic< KD*!e&e* este H"7
t*itor*lL;+ De ce i s7a 'at acest *!eR :Cii'c< a.a i7a s)*s A(er*l
S=itei Cecioare la B*a>estire .i 're)t*l*i Iosi= c"' i7a 'at
cistea 'e a =i )rotector*l Pr*c*l*i$ care se >a a.te 'i S="ta
Cecioar<;+ Ce Asea!< )etr* oi acest *!eR :Esea!< c<
*!ai A *!ele l*i Iis*s e )*te! !"t*i;+
Pri>i' al 'oilea e>ei!et$ al Ac%i<rii Pr*c*l*i la te!)l*$
e Atreba! la Ace)*t$ c"' a a>*t locR :La 20 'e &ile '*)<
a.tere$ co=or! r"'*ielii Le(ii;+ De cie a =ost At"!)iatR
:De 're)t*l Si!eo .i 'e )rooroci]a Aa;+ Ce )rooroce.te 're)t*l
Si!eo A le(<t*r< c* acti>itatea 'e !ai t"r&i* a l*i HesiaR :C<
>a =i s)re ri'icarea .i c<'erea !*ltora A Israel$ .i c< )ri s*=let*l
S=itei Cecioare >a trece sabie;+ S7a A!)liit aceast< )roorocieR
:S7a A!)liit Atoc!ai$ =ii'c< re)re&eta]ii le(ii .i ai reli(iei
a.te)t"' * Hesia )olitic s7a* s!itit ><&"' c< Iis*s * le
satis=ace 'ori]a 'e s*)re!a]ie$ c< A!)<r<]ia L*i s)irit*al< *
este 'i aceast< l*!e+++ Pe 'e alt< )arte$ cei s!eri]i .i A!)o><ra]i
'e )<cate a* (<sit tot'ea*a sal>area >ie]ii lor A i*birea .i
b*<tatea iert<toare a Ci*l*i l*i D*!e&e*$ ce le era a'resat<+
Cea 'e a 'o*a )ro=e]ie$ c< )ri s*=let*l S=itei Cecioare >a trece
sabie s7a A!)liit 'e at"tea ori$ 'ar !ai ales )e Gol(ota$ c"' >a
>e'ea Ci*l r<sti(it$ iar ea >a r<!"e Acre!eit< 'e '*rere s*b
cr*cea L*i+++;+
8+ A)licarea
Aceste 'o*< e>ei!ete 'i >ia]a Pr*c*l*i Iis*s a* 'e>eit )e7
tr* cre.tii &ile 'e )ra&ic A!)<r<tesc+ Ast=el$ la , ia*arie :o)t
&ile 'e la a.tere; s<rb<tori! t<ierea A!)reJ*r a Do!*l*i3 iar la
/ =ebr*arie :20 'e &ile 'e la a.tere; s<rb<tori! At"!)iarea
Do!*l*i+
A! ><&*t c< 're)t*l Si!eo a biec*>"tat )e D*!e&e*
><&"' )e Pr*c*l7Hesia$ c* c*>itele# KAc*! slobo&e.te )e
rob*l t<*$ St<)"e$ '*)< c*>"t*l T<*$ A )ace+++LS care a* itrat
A c*lt*l 'i>i )*blic al >eceriei+ S< c"t<! c* to]ii acest i!
A<l]<tor+
,19
77
Ca)itol*l **
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or citi )erico)ele e>a(%elice care relatea&< 'es)re t<ierea
A!)reJ*r .i Ac%iarea Do!*l*i la te!)l*$ .i se >a A><]a acest
)rea =r*!os i! lit*r(ic+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
C*(a A E(i)t .i *ci'erea )r*cilor
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< ce !a(ii c<*t"' Pr*c*l At"!)i< t*lb*rarea .i >icleia
l*i Iro'$ iar '*)< ce7L (<sesc$ )ri!esc A.tii]area A >is s< * se
!ai Atoarc< la Iro'$ ci )e alt< cale s< se reAtoarc< A ]ara lor+ E
acela.i ti!)$ A(er*l Do!*l*i se arat< A >is l*i Iosi=$ &ic"'#
KScoal<7te$ ia )r*c*l .i )e !a!a l*i .i =*(i A E(i)t .i stai acolo
)"< ce A]i >oi s)*e$ =ii'c< Iro' are s< ca*te )r*c*l ca s<7L
*ci'<L :Hatei /$ ,/,6;+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< la =*(a A E(i)t a S=itei Ca!ilii$ la
*ci'erea )r*cilor 'i )or*ca l*i Iro' .i la reAtoarcerea S=itei
Ca!ilii A Na&aret+
9+ Co!*icarea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei A>"' )or*c< 'e la A(er s< =*(< A E(i)t$
Iosi= Ks7a sc*lat$ a l*at oa)tea )r*c*l .i )e !a!a l*i .i a*
)lecat A E(i)t+ Qi a* stat acolo )"< la !oartea l*i Iro'$ ca s< se
A!)lieasc< c*>"t*l s)*s 'e Do!*l )ri )rooroc*l# KDi E(i)t
a! c%e!at )e =i*l !e*L+ Iar c"' Iro' a ><&*t c< a =ost a!<(it 'e
!a(i$ s7a !"iat =oarte !*lt$ .i tri!i]"'$ a *cis )e to]i )r*cii
care era* A Betlee! .i A toate %otarele l*i 'e 'oi ai .i !ai Jos$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,15
'*)< ti!)*l )e care Al a=lase 'e la !a(i+ At*ci s7a A!)liit ceea
ce se s)*e )ri Iere!ia )rooroc*l# KGlas A Ra!a s7a a*&it$
)l"(ere .i t"(*ire !*lt<3 Rac%ela A.i )l"(e co)iii .i * >oie.te
s< =ie !"(<iat< )etr* c< * s*tL+ D*)< !oartea l*i Iro'$ iat<
c< A(er*l Do!*l*i s7a ar<tat l*i Iosi= A E(i)t .i i7a &is#
scoal<7te$ ia )r*c*l .i )e !a!a l*i .i !er(i A )<!"t*l l*i
Israel$ c<ci a* !*rit cei ce c<*ta* s< ia >ia]a )r*c*l*i+ Iosi=
sc*l"'*7se a l*at )r*c*l .i )e !a!a l*i .i a* >eit A )<!"t*l
l*i Israel+ Qi a*&i' c< 'o!e.te Ar%ela* A I*'eea$ A loc*l l*i
Iro'$ tat<l s<*$ s7a te!*t s< !ear(< acolo$ .i l*"' )or*c< A
>is$ s7a '*s A )<r]ile Galileii+ Qi >ei'$ a loc*it A ora.*l *!it
Na&aret$ ca s< )lieasc< ceea ce s7a s)*s )ri )rooroci$ c<
Na&ariea se >a c%e!aL :Hatei /$ ,2/6;+
E@)licarea te@t*l*i )erico)ei e>a(%elice Gbser><! 'i te@7
t*l )erico)ei c< A(er*l Ai s)*e l*i Iosi= s< ia )e K!a!a
Pr*c*l*iL+ N*7i s)*e# Kia )e =e!eia taL$ ceea ce Asea!< c<
S="ta Cecioar< * era so]ia l*i '*)< tr*)+ El era )rotector*l S=i7
tei Ca!ilii+
Dr*!*l s)re E(i)t era cel !ai *.or 'e )arc*rs )etr* cei
*r!<ri]i A Palestia+ Acest re=*(i* l7a* =<c*t !*l]i al]ii Aaitea
l*i Iis*s$ Ace)"' c* a.e&area l*i Iacob .i a =iilor s<i$ st"'
)o)or*l aici )"< la eliberarea 'e c<tre Hoise .i co'*cerea l*i
Israel c<tre Caaa+ A)oi$ A ti!)*l robiei asiriee$ ca .i '*)<
'<r"!area Ier*sali!*l*i 'i 1// A+ Hs+$ !*l]i i*'ei s7a* stabilit
A E(i)t+ E secol*l III A+Hs+ se =or!ea&< A E(i)t o )*teric<
coloie 'e e>rei$ care *it"' li!ba ebraic<$ >orbea* (reaca+ Lor
li se tra'*ce Se)t*a(ita :E'i]ia (reac< a Vec%i*l*i Testa!et;
)etr* a r<!"e A le(<t*r< .i c*oa.tere a c*>"t*l*i l*i D*!7
e&e*+ D*)< !oartea Cleo)atrei$ E(i)t*l era Acor)orat A
i!)eri*l ro!a+ Di I*'eea )"< A E(i)t se aJ*(ea A 8,0
&ile+ Etre Helio)olis .i Cairo se a=l< localitatea Ha]area
:t"lc*i'*7se Ka)< )roas)<t<L;$ *'e era o )*teric< coloie
i*'aic<+ Probabil aici s7a a.e&at S="ta Ca!ilie+ Ea aJ*(e aici
'*)< ce .i7a A'e)liit 'atoriile reli(ioase =a]< 'e te!)l*$ res7
)ecti>$ circ*!ci&i*ea Pr*c*l*i .i a'*cerea la te!)l*$ s)re a =i
Acre'i]at Do!*l*i$ la 20 'e &ile '*)< a.tere+ A.a'ar$ sose.te
la Ace)*t*l l*ii =ebr*arie .i r<!"e aici )"< la !oartea l*i
Iro' cel Hare$ a'ic< )"< A toa!a acel*ia.i a+ Pri aceasta se
A!)lie.te )ro=e]ia l*i Gseea :,,$ ,;# KDi E(i)t a! c%e!at )e
=i*l !e*L+ Desi(*r$ )ro=e]ia se re=er< la )o)or*l l*i Israel$ ca
t"<r )o)or al l*i D*!e&e*$ ca =i* al l*i D*!e&e*+ Dar acest
t"<r =i* )ro>eit 'i Israel :a'ic< 'i Iacob;$ este Ci*l l*i D*!7
,18
e&e*$ Iis*s Hristos+
Ca)itol*l **
E =el*l acesta$ A >ia]a l*i Iis*s se
reo(li'e.te Ac< o'at< >ia]a )o)or*l*i israelitea+
E ti!) ce S="ta Ca!ilie se a=l< A E(i)t$ Iro' )or*ce.te
ca to]i co)iii )"< la 'oi ai s< =ie *ci.i+ E=*riat )"< la eb*ie$
Iro' ia aceast< %ot<r"re 'e tea!< s< *7.i )iar'< tro*l+ A.te)7
tarea &a'aric< a !a(ilor * *!ai c< l7a 'er*tat$ ci i7a tre&it
!"ia cri!ial<+ Ei era 'e alt=el A =ire s< * cr*]e )e i!ei .i
i!ic c"' era >orba 'e el .i 'e tro*l s<*+ Qi7a *cis so]ia .i trei
'i )ro)riii s<i =ii$ )l*s o K%ecato!b<L 'e =arisei+ E >icleia l*i
tiraic<$ s)*e * co!etator :A+ D*ra';$ a 'at or'i ca la s="r7
.it*l &ilelor sale s< =ie !asacra]i * *!<r !are 'e otabilit<]i$
)e care )l"("'*7i )o)or*l$ s< lase a se >e'ea c< Al re(ret< )e
el+ Re=eri'*7e As< la !oartea co)iilor$ se )*e Atrebarea# c"]i
co)ii s< =i =ostR Se a)recia&< c< Betlee!*l A acel ti!) a>ea ca!
/000 'e loc*itori+ La !ia 'e loc*itori se a=la* s*b trei ai$ 60
20 co)ii$ 'i care sc<&"' *!<r*l =etelor :care A (eeral s*t
!ai !*lte;$ )*te! coc%i'e c< *!<r*l co)iilor *ci.i * a trec*t
ci=ra 'e 20+ Vorbi' 'es)re E!)<rat*l Gcta>ia A*(*st*s$
istoric*l Hacrobi*s :A Sat*rales ,,$ 2; arat< c< at*ci c"'
A!)<rat*l Ka a*&it c< Atre co)iii 'e )"< la 'oi ai )e care a
)or*cit Iro'$ re(ele i*'eilor$ s< =ie *ci.i$ a =ost .i co)il*l s<*
*cis$ a &is# KE !ai bie s< =ii )orc*l l*i Iro'$ 'ec"t =i*l l*iL+
G!or"rea )r*cilor re)re&it< As< .i A!)liirea )ro=e]iei l*i
Iere!ia :6,$ 1;$ care arat< c< K)l"(ere .i t"(*ire !*lt< s7a a*&it A
Ra!aL+ Aceasta era o localitate a=lat< la ,0 B! or' 'e Ier*sali!+
D c*tre!*r este resi!]it A toate )<r]ile+ D c*tre!*r !oral As<
aJ*(e )"< la !or!"t*l Rac%elei$ !a!a l*i Iosi= .i Veia!i$
so]ia l*i Iacob7Israel$ Ac"t )ri ea Atre( ea!*l l*i Israel )l"(e
)r*cii e>io>a]i+
Hoartea l*i Iro' este =i@at< 'e istoric*l Iosi= Cla>i* Atre /5
!artie .i 2 a)rilie+ Era A al 657lea a al 'o!iei sale+ A>ea 50
'e ai+ Era e@tre! 'e a(itat c< * se !ai )oate ri'ica 'i boala
care Al c%i*ia tot !ai !*lt$ Ac"t a >r*t c%iar s<7.i c*r!e &ilele
c* * c*]it 'e !as<+ A>ea o boal< '*reroas<$ Ac"t carea Ai itrase
A )*tre=ac]ie+ I se a)lica )e cor) care )roas)<t<$ )etr* ca
>ier!ii care Ai !i.*a* cor)*l s< =ie atra.i 'e aceasta+ D alt
istoric e>re* :Iose)% Wla*ser; s)*e 'es)re Iro' c< Ks7a *rcat
)e tro ca o >*l)e$ a 'o!it ca * ti(r* .i a !*rit ca * c"ieL+
D*)< !oartea l*i$ re(at*l se A!)arte$ )e ba&a testa!et*l*i s<*$
a)robat !ai t"r&i* .i 'e A!)<rat*l A*(*st*s$ A trei )<r]i+ Ast=el$
Ar%ela* a l*at J*!<tate 'i re(at# I*'eea$ Sa!aria .i I'*!eea+
Ati)a a l*at Galileea .i Pereea3 iar Cili) a )ri!it Bataea .i
Trac%oitis+ N* li s7a 'at As< titl*l 'e Kre(eL ici **ia 'itre
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,14
ei+ Ar%ela* )ri!e.te titl*l 'e Ketar%L :co'*c<tor al )o)or*l*i;$
iar ceilal]i 'oi$ 'e Ktetrar%iL$ =ii'c< a>ea* c"te ,-2 'i re(at+
Ar%ela* se!<a As< A cr*&i!e c* tat<l s<*+ Se s)*e c< .i el ar
=i o!or"t 6000 'e e>rei+ Di ca*&a cr*&i!ii sale$ '*)< .ase ai
'e 'o!ie$ A*(*st*s Al e@ilea&< *'e>a A Galia+ Acolo A.i
s="r.e.te &ilele$ iar re(at*l s<* trece s*b st<)"irea )roc*rator*l*i
ro!a al Siriei+ Datorit< cr*&i!ii l*i Ar%ela*$ S="ta Ca!ilie$ la
reAtoarcerea 'i E(i)t$ * >a re>ei A Ier*sali!$ ci >a !er(e
'irect A Na&aret+ Dac< A(er*l * i7ar =i 'at )or*c< A >is l*i
Iosi=$ S="ta Ca!ilie s7ar =i reAtors )e 'r*!*l cel !ai sc*rt$
care trecea )ri I*'eea+ Acesta era Betlee!Ier*sali!Sic%e!
Na&aret+ A*&i' As< c< A I*'eea 'o!e.te Ar%ela*$ S="ta
Ca!ilie *r!ea&< alt 'r*!# Ga&aAscaloDioso)olis :L[''a;
Ia=aAti)atrisSa!ariaNa&aret+ :Se >a ar<ta )e %art< acest
'r*!;+ Acest 'r*! =ii' !ai l*($ era )arc*rs A 'o*< s<)t<!"i+
Na&aret*l se a=l< la J*!<tatea 'r*!*l*i 'e la Harea Hoart<$ la
Lac*l G%ei&aret+ Etr*c"t aici era* !*lte t*=i.*ri$ *!ele l*i
Asea!< Kr<'<ci<L$ Ko'rasl<L+ N* era c*osc*t A l*!ea
Vec%i*l*i Testa!et+ Era$ '*)< c*! s)*e Cericit*l Ieroi!$ K*
s<t*le] l"(< !*tele TaborL+ N* s7a re!arcat A istoria Vec%i7
Testa!etar< ici o )ersoalitate 'e aici+ Di cotr<$ era c%iar o
localitate 'e 'is)re]# KDi Na&aret )oate ie.i ce>a b*RL :Ioa ,$
25; se Atreab< Nataail+ N*!ele l*i >a r<!"e As< i!ortali&at
)este >eac*ri 'e Hesia7Hristos+
It*i]ia se >a =ace ar<t"'*7se tablo*l =*(ii A E(i)t a
S=itei Ca!ilii+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a a>*t loc =*(a A E(i)tR :D*)< A!)liirea 'atoriilor
reli(ioase c<tre te!)l*l 'i Ier*sali!$ co=or! le(ii$ .i '*)<
Ac%iarea !a(ilor;+ Ce a 'eter!iat =*(a A E(i)tR :H"ia l*i
Iro' re><rsat< c* cr*&i!e as*)ra co)iilor <sc*]i A Betlee!;+
Ce a )or*cit el A eb*ia l*iR :Ca to]i co)iii )"< la 'oi ai s<
=ie *ci.i;+ S7a A!)liit aceastaR :Da$ s7a A!)liit;+ Pr*c*l Iis*s
a sc<)at 'e !"ia l*i Iro'R :Etr*c"t a )lecat A E(i)t$ * a =ost
(<sit;+ C"t a stat S="ta Ca!ilie A E(i)tR :P"< A toa!a
acel*ia.i a$ =ii'c< A acel a a !*rit Iro';+ D'e s7a stabilit
S="ta Ca!ilie '*)< reAtoarcerea 'i E(i)tR :S7a stabilit A
Na&aret$ *'e le era .i loc*i]a .i 'e *'e )lecase S="ta Cecioar< .i
c* Iosi= s< se Ascrie A Betlee!;+
,90
77
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Se >or c"ta coli'e care se re=er< la tiraia l*i Iro'$ la !oartea
)r*cilor .i la =*(a A E(i)t+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a =ace o )ri>ire retros)ecti>< a e>ei!etelor Na.terii Do!7
*l*i$ Ace)"' c* B*a>estire+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Co)il<ria l*i Iis*s
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
S="ta E>a(%elie e s)*e c< '*)< !oartea l*i Iro' cel Hare$
Iosi= a=l"'*7se A E(i)t$ a )ri!it )or*c< A >is 'e la A(er s<
Kia )r*c*l .i )e !a!a L*i$ .i s< !ear(< A )<!"t*l l*i Israel+
Qi >ei'$ a loc*it A cetatea *!it< Na&aretL :Hatei /$ ,4/6;+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
De ac*!$ aici A Na&aret Ace)e co)il<ria l*i Iis*s$ 'es)re care
>o! >orbi A cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
A.a c*! s7a s*)*s Atr* tot*l )rescri)]iilor Le(ii$ A!)lii'*7le
)e toate '*)< c*>ii]<$ tot ast=el 'e at*ral< >a =i .i co)il<ria l*i
Iis*s$ Aca'rat< Atr* tot*l A realit<]ile ti!)*l*i+ Ci*l l*i D*!7
e&e* s7a =<c*t o! a'e><rat .i a tr<it )ritre oa!ei >ia]<
)<!"teasc< ca a lor$ a)ro)ii'*7se Atr* tot*l 'e ei+ De aceea$
S=itele E>a(%elii las< A t<cere orice =el 'e i=or!a]ii c* )ri>ire
la co)il<ria l*i Iis*s+ Cii' Atr* tot*l ase!eea oa!eilor$ tr<i'
Atr7* a*!e ti!) .i loc$ co)il<ria Do!*l*i este A =*c]ie sa*
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,9,
corelat< c* >ia]a co!*< a =a!iliei sa* a celor 'i J*r+
D*)< c*! a! ><&*t c< e arat< E>a(%elia$ Ca!ilia S="t< a
)<r<sit E(i)t*l$ '*)< !oartea l*i Iro' .i ocoli' I*'eea s7a a.e&at A
)ro>icia 'e *'e )lecase s)re Betlee! c* * a .i J*!<tate
Aaite+ Pro>icia *'e s7a stabilit se *!ea Galileea$ iar o*l ei
st<)" se *!ea Iro' Ati)a$ =i*l l*i Iro' cel Hare+ St<)"i' a
)atra )arte 'i Palestia$ se *!ea Ktetrar%L+
Galileea$ co!)*s< 'itr7o )o)*la]ie *!eroas< .i 'i>ers<$
era sit*at< A )artea 'e or' a }<rii S=ite$ )re&et"' o 'eosebit<
i!)orta]< co!ercial<$ ca )*ct 'e le(<t*r< Atre Griet .i Gcci7
'et+ Aici se a=l< Lac*l G%ei&aret sa* Harea Galileii$ l*( 'e
/, B! .i a'"c 'e 2010 !$ =oarte bo(at A )e.te+ A>"' loc*ri
=ertile A J*r*l l*i$ cre.tea 'i ab*'e]< >e(eta]ia$ =a>ori&"'
c*lti>area cerealelor$ a >i]ei 'e >ie$ a s!oc%ielor$ care 'a* roa'e
a)roa)e tot a*l$ a !<slielor 'i care se )re)ar< *t'ele!*l+
Aici se Ate!eia&< c"te>a cet<]i A=loritoare# Ca)era*!$
Betsai'a$ Ha('ala$ a c<ror loc*itori se A'eleticea* c* )esc*it*l+
V"at*l )e.tel*i se =<cea !ai !*lt oa)tea .i * o 'at< a>ea* 'e
A=r*tat =*rt*ile care se isca* )e !are+ Cii' s*b st<)"ire ro7
!a<$ Iro' Ati)a >a Ate!eia aici o cetate A cistea A!)<rat*l*i
Tiberi*$ o=eri' loc 'e a(re!et )etr* ro!ai$ at"t )ri at*ra
Ac"t<toare$ c"t .i )ri a)ele cal'e ale lac*l*i *!it .i Tiberia'a$
'*)< *!ele ce&ar*l*i+ P<!"t*l Galileii este br<&'at .i 'e a)ele
Ior'a*l*i care se .er)*ia ca o )a(lic< s)re Harea Hoart<$ iar
H*tele Tabor*l*i a'*cea !*lt< )ros)e]i!e aer*l*i+
Cli!a tro)ical< .i >"t*l s)eci=ic 'e&>olt< aici 'o*<
aoti!)*ri# **l *!e'$ care Ace)e 'e )ri octo!brie c* )loi .i
te!)erat*ri !ai sc<&*te ]i"' )"< A !artie$ c"' )oate s< .i
i(<+ Ploile t"r&ii 'e '*)< ec%ioc]i*l 'e )ri!<>ar< =a>ori&ea&<
*!i'itatea ecesar< 'e&>olt<rii cerealelor+ Aoti!)*l =ierbite$ A
)erioa'a !aiocto!brie =ace ca )loile s< =ie =oarte rare$ iar ro*a$ o
biec*>"tare cereasc<+ Se se!alea&< ac*! .i 'i=ere]e !ari 'e
te!)erat*r< Atre &i .i oa)te+
E aceste co'i]ii se 'e&>olt< aici a(ric*lt*ra$ cre.terea
>itelor$ !ai !*lt oi .i ca)re$ )esc*it*l$ ca .i alte !eserii$ )ritre
care .i aceea 'e le!ar+
E co'i]ii 'e te!)erat*r< cal'<$ A!br<c<!itea era s*!ar<+
B<rba]ii )*rta* o t*ic< 'e b*!bac )e cor)$ 'e la ("t )"< la
(e*c%i$ Acis< la br"*+ Peste t*ic< )*rta* * >e.!"t$ )e
care cei s<raci Al )*tea* =olosi .i ca aco)er<!"t oa)tea+ Pe
)icioare )*rta* sa'ale c* c*rele 'e )iele+ Cei s<raci *!bla* .i
'esc*l]i+ A)a =ii' rar<$ ="t"ile era* =oarte c<*tate+ Ea se )<stra
A b*r'*=*ri 'e )iele 'e ca)r<+ Ali!eta]ia * era ici ea
,9/
Ca)itol*l **
)rete]ioas<+ P"iea era 'i (r"* sa* secar<$ a!estecat< 'e !*lte
ori c* =ai< 'e =asole sa* lite+ Era 'os)it< sa* e'os)it<3 &ilic
)roas)<t<+ Hasa )rici)al< era cia$ 'at< =ii' r<ceala serii+ Peste
&i se !*l]*!ea* s< !<"ce )"ie c* s!oc%ie$ str*(*ri$ )e)ei$
c*r!ale )roas)ete sa* *scate$ castra>e]i+ Ca b<*t*r< se =olosea
la)tele !ai !*lt 'e oi sa* ca)re3 l<s"'*7l )etr* st"!)<rarea
setei s< se acreasc<+ La !as< se a.e&a* A )o&i]ie c*lcat<$ s)riJii]i
)e !"a st"(<$ se !"ca c* !"a 'rea)t<+ De aceia A.i s)<la*
!"iile .i Aaite .i '*)< ser>irea !esei+ St<)"*l casei Aaite
.i '*)< !as< rostea r*(<ci*ea+ Hei*l era A =*c]ie 'e
)osibilit<]ile =iec<r*ia+ Cei !ai Ast<ri]i =olosea* carea )r<Jit< 'e
>i]el$ !iei$ ie&i sa* )e.te+ E ti!)*l !esei .i '*)< !as< se bea
>i+ S*)< * se ser>ea+ Ali!etele se A'*lcea* c* !iere 'e albie$
sa* 'i str*(*ri+ Cei s<raci se !*l]*!ea* s< !<"ce )"ie
A!*iata A o]et sa* A la)te+ Cerealele era* )re)arate .i =ri)te$ sa*
)*tea* =i cos*!ate .i cr*'e+ Cei 'e l"(< lac =olosea* ca ali!et
carea 'e )e.te+
Via]a )*blic< .i )artic*lar< era or(ai&at< .i se 'es=<.*ra '*)<
Le(ea Do!*l*i+ Loc*l s)ecial )etr* r*(<ci*e .i c*lt era
te!)l*l+ A)oi casele 'e r*(<ci*e s7a* A!*l]it a.a 'e !*lt$ Ac"t$
)*rt"' *!ele 'e sia(o(i$ a'ic< Kloca. 'e a'*areL$ * e@ist<
localitate 'i care s< li)seasc<+ C%iar .i A te!)l* se (<sea o
sia(o(<+ Sia(o(a a>ea !ai !*lt * caracter laic+ Rabi*l$ sa*
A><]at*l le(ii )*tea =i laic+ Datorit< ecesit<]ii 'e a c*oa.te
le(ea .i c*>"t*l l*i D*!e&e*$ A sia(o(< )*tea >orbi oricare
'i )artici)a]i+ Ser>ici*l reli(ios care costa 'i r*(<ci*i$ citiri
.i t<l!<ciri a le(ii .i )roorocilor se =<cea* la s<rb<tori$ l*ea .i
Joia$ 'ar !ai ales s"!b<ta+
G i!)orta]< 'eosebit< se acor'< cre.terii .i e'*ca]iei co)ii7
lor cosi'era]i ca o biec*>"tare a l*i D*!e&e*+ Ei era* e'*ca]i
A =ric< 'e D*!e&e*$ a )<&irii )or*cilor L*i .i a res)ect*l*i
=a]< 'e )<ri]i+ Acest res)ect al )<ri]iior !er(ea at"t 'e !*lt
Ac"t co)il*l care A.i lo>ea )<ritele era *cis+ La =el se i!)*ea
.i res)ect*l =a]< 'e cei !ai A >"rst<$ )ri sal*t re>ere]ios$ sa*
'ac< st<tea* Jos$ se ri'ica* at*ci c"' trecea * b<tr"$ =ii'
ast=el obi.*i]i s< A!)lieasc< ceea ce A><]a* la sia(o(<#
KDiaitea )<r*l*i c<r*t te scoal< .i =a]a cel*i b<tr" o ciste.teFL E
c< 'e !ici$ co)iii era* A><]a]i la sia(o(i Le(ea .i )ro=e]ii$ re)et"'
la Ace)*t '*)< rabi .i !e!ori&"' >erset c* >erset$ a)oi
A><]"' ei A.i.i s< citeasc<+
A! a!itit toate acestea )etr* a e )*tea 'a sea!a !ai
bie care este ca'r*l A care Iis*s .i7a )etrec*t co)il<ria+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,96
A! ><&*t la Ace)*t c< E>a(%elia )reci&ea&< =a)t*l c< S="ta
Ca!ilie reAtorc"'*7se A Galileea$ s7a .i stabilit A Na&aret+
Aici a stat Iis*s )"< la >"rsta 'e 60 'e ai$ c"' .i7a Ace)*t
acti>itatea )*blic<+
KNa&aret*l era * sat !ic l"(< !*tele Tabor$ :s)*e
Cericit*l Ieroi!;$ ca! la ,0,/ B!+ N*!ele l*i * este a!itit
'eloc A c<r]ile Vec%i*l*i Testa!et+ N* a J*cat >reo'at< >re*
rol )olitic A istoria )o)or*l*i+ Cei 'i alte )ro>icii Ai )ri>ea*
c* 'is)re] )e a&ariei$ obi.*i' s< Atrebe iroic# K)oate ie.i
ce>a b* 'i Na&aretRL :Ioa ,$ 29;+ S)re 'eosebire 'e localit<]ile
A=loritoare 'e )e !al*rile Lac*l*i Tiberia'a$ Na&aret*l a>ea *
)<!"t )ietros .i ari'+ Loc*itorii c*lti>a* (r"*l .i ore&*l .i
cre.tea* oi .i ca)re$ iar 'i !<slie storcea* *t'ele!*l+
Ga!eii era* s<raci .i '*cea* o >ia]< !o'est<+ A.a a tr<it .i
Iis*s ca .i co)il$ !*ci' al<t*ri 'e 're)t*l Iosi=$ care era t"!)lar$
sa* le!ar$ =<c"' )l*(*ri sa* J*(*ri :s)*e S="t*l U*sti
Hartir*l .i Cilo&o=*l;+
Dac< S=itele E>a(%elii * e !<rt*risesc i!ic c* )ri>ire
la >reo !ai=estare ie.it< 'i co!* a l*i Iis*s =a]< 'e ceilal]i
co)ii 'i Na&aret$ '*c"'*7.i >ia]a al<t*ri 'e ei$ J*c"'*7se )e
str<&i .i A )ie]e$ sa* !er("' .i r*("'*7se la sia(o(< A!)re*<
c* ei$ S="t*l L*ca are tot*.i o re=erire s)ecial< as*)ra )ro=il*l*i
!oral7'*%o>icesc al co)il*l*i$ ar<t"' c< )e !<s*r< ce cre.tea$
Kse At<rea c* '*%*l$ *!)l"'*7se 'e A]ele)ci*e$ .i 'ar*l l*i
D*!e&e* era )este elL+ Qi A coti*are$ E>a(%elist*l relatea&<
o re!arcabil< At"!)lare la >"rsta 'e ,/ ai+ Petr* a A!)lii
)rescri)]iile Le(ii$ Kse '*cea* )<ri]ii L*i A =iecare a la Ier*7
sali!$ 'e )ra&ic*l )a.tel*i+ Qi c"' a =ost El 'e ,/ ai .i s*i7
'*7se A Ier*sali! '*)< obicei*l )ra&ic*l*i .i s="r.i'*7se &ilele
'e )ra&ic$ c"' s7a* Ators ei$ a r<!as co)il*l Iis*s la Ier*sali!
.i * a* .ti*t Iosi= .i !a!a L*i+ Qi socoti' c< El este A ceata
c<l<torilor a* >eit o cale 'e o &i .i L7a* c<*tat Atre r*'eii .i
c*osc*]i$ .i ea=l"'*7L s7a* Ators la Ier*sali!$ c<*t"'*7L+
Qi '*)< trei &ile L7a* a=lat A te!)l*$ .e&"' A !iJloc*l
A><]<torilor asc*lt"' 'e la ei .i )*"'*7le Atreb<ri3 .i se !ira*
to]i care Al a*&ea* 'e )rice)erea .i 'e r<s)*s*rile L*i+ Qi
><&"'*7L$ s7a* s)<i!"tat .i a &is c<tre El !a!a L*i# =i*le$ 'e
ce ai =<c*t a.aR Iat<$ tat<l t<* .i e* te c<*t<! A(riJora]i+ Qi a &is
c<tre ei# 'e ce !< c<*ta]iR A* * a]i .ti*t c< A cele ale Tat<l*i
!e* !i se ca'e s< =i*R Qi ei * a* A]eles c*>"t*l ce l7a s)*s+ Qi
s7a cobor"t A!)re*< c* ei .i a loc*it A Na&aret .i le era s*)*s+
Iar !a!a L*i )<stra toate aceste c*>ite A ii!a saL :L*ca /$
281,;+ A)oi$ E>a(%elist*l )reci&ea&< c< .i '*)< >"rsta 'e ,/
,92
Ca)itol*l **
ai$ KIis*s s)orea c* A]ele)ci*ea .i c* >"rsta .i c* %ar*l la D*!7
e&e* .i la oa!eiL :L*ca /$ 1/;+
V<&"' !o'*l =oarte at*ral .i co!* o!eesc al co)il*l*i .i
al a'olescet*l*i Iis*s$ Ks*)*sL Atr* tot*l !a!ei sale .i
obicei*rilor ti!)*l*i$ e a)are A c%i) =iresc Atrebarea# care este
c%i)*l L*i$ c*! ar<ta ElR Etrebarea .i7a* )*s7o !*l]i .i )<rerile
a* =ost 'i>erse+ Iat< *a 'i ele# KNi7l )*te! Ac%i)*i )e Iis*s ca
)e to]i (alileeii 'i >re!ea Sa# oc%ii 'e c*loare At*ecat<$ )<r*l
e(r*$ l*( .i 'at c* *t'ele!$ ca 'e alt=el .i barba+ Ei )*rta*
* =el 'e c<!a.< str"s< la !iJloc c* o ci(<toare 'e l"< )este
care ar*ca* * >e.!"t lar(+ E )icioare a>ea* sa'ale c* c*rele$
iar )e ca) A.i a.e&a* * >oal alb ce at"ra )e s)ate .i care Ai =erea
'e soare :KIis*s Hristos$ Ci*l l*i D*!e&e* Atr*)atL$ A re>+
H+B+ r+ ,6-,48/$ )+ 62;+
It*i]ia se =ace ar<t"' tablo*l S=itei Ca!ilii$ *'e a)are A
)ri! )la Iis*s$ )rec*! .i tablo*ri re)re&et"' as)ecte 'i }ara
S="t<+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! a =ost co)il<ria l*i Iis*sR :Ca a oric<r*i co)il 'i ti!)*l
S<*;+ S7a 'eosebit tot*.i c* ce>aR :Pe !<s*r< ce cre.tea c* >"rsta$
s)orea .i c* %ar*l .i c* A]ele)ci*ea A =a]a l*i D*!e&e* .i a
oa!eilor;+ A a>*t El co.tii]a c< 'e.i co)il !o'est =ii'$ este
tot*.i Ci*l l*i D*!e&e*R :A a>*t7o .i o e@)ri!a clar la >"rsta
'e ,/ ai !a!ei Sale$ c"' se a=la A te!)l*l 'i Ier*sali!# KDe
ce !< c<*ta]iR A* * a]i .ti*t c< A cele ale Tat<l*i He* !i se
ca'e s< =i*RL;+ A* A]eles to]i aceste c*>iteR :N* le7a* A]eles$
As< K!a!a L*i )<stra toate c*>itele acestea A ii!a saL;+ D*)<
>"rsta 'e ,/ ai Iis*s a stat *!ai A Na&aret$ sa* a !ai =ost )e
*'e>aR :Dii s)* c< a =ost .i A alte ]<ri *'e a 'ob"'it
A]ele)ci*ea$ .i ar =i A><]at s< =ac< !i*ile care >or *r!a A
ca'r*l acti>it<]ii Sale;+ Este a'e><ratR :N* a !ai =ost ic<ieri+
E>a(%elist*l e s)*e clar c< K'e la te!)l*l 'i Ier*sali! a
>eit A Na&aret .i le era s*)*sL+ A)oi$ Aaite 'e a7.i Ace)e
acti>itatea )*blic<$ Ka >eit Iis*s 'i Na&aret*l Galileii .i s7a
bote&at 'e la Ioa A Ior'aL :Harc* ,$ 4;+ Pe *r!<$ c"' .i7a
Ace)*t acti>itatea$ Ka >eit A Na&aret *'e =*sese cresc*t .i a
itrat '*)< obicei*l S<*$ A &i*a s"!betei A sia(o(< .i s7a sc*lat
s< citeasc<+++L :L*ca 2$ ,9;+ Qi to]i se !ira* 'e c*>itele %ar*l*i
care ie.ea* 'i (*ra L*i .i &icea*# KA* * este acesta =ecior*l l*i
Iosi=RL :L*ca 2$ //;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
8+ A)licarea
,91
Vorbi' 'es)re co)il<ria l*i Iis*s >e'e! c<$ '*c"' o >ia]< !o'est< a
!*cit cistit .i c* '<r*ire$ )re]*i' !*ca .i o=eri'*7e A
acela.i ti!) o )il'< .i * A'e! ca .i oi s< !*ci!$ =<c"'*e
'atoria ori*'e a! =i )*.i$ c* co.tii]< .i '<r*ire$ Kca )etr* Do!*lL
:Colosei 6$ /6;+
Dr!"' )il'a s*)*erii .i asc*lt<rii l*i Iis*s =a]< 'e )<ri]ii
S<i$ tot ast=el treb*ie s< se co!)orte .i co)iii$ '"' asc*ltare
A><]<t*rilor Bisericii$ ale 'asc<lilor$ ale )<ri]ilor .i ale
oa!eilor 'e bie+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or !e!ori&a c*>itele )ri care co)il*l Iis*s este co.tiet
77
A te!)l*l 'i Ier*salir 'e '*!e&eirea Sa# KA* * .tia]i c< A
cele ale Tat<l*i !e* !i se ca'e s< =i*RL
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Bote&*l Do!*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Era obicei*l la cei >ec%i ca acti>itatea )*blic< s< le =ie rec*osc*t<
*!ai acelora care A!)liea* >"rsta 'e 60 'e ai+ P"< la aceast<
>"rst< se cosi'era c< o!*l * este A!)liit A toat< !at*ritatea l*i
)etr* a )*tea A><]a .i )e al]ii+
Tot ast=el .i H"t*itor*l .i7a Ace)*t acti>itatea !esiaic< la
>"rsta 'e 60 'e ai+ Eaite As< s7a* )etrec*t 'o*< e>ei!ete
i!)ortate A >ia]a L*i$ .i a*!e bote&*l A Ior'a 'e c<tre Ioa$ .i
a)oi )ost*l .i is)itirea A )*stie+
,99
Ca)itol*l **
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ne >o! re=eri la Bote&*l Do!*l*i$ ><&"' la Ace)*t cie era .i ce
!isi*e a>ea S="t*l Ioa$ iar a)oi !o'*l A care a =ost bote&at
Do!*l A r"*l Ior'a*l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
S="ta E>a(%elie e arat< c< A al ,17lea a al A!)<r<]iei
ce&ar*l*i Tiberi*$ =ii' )roc*rator al I*'eii$ Po]i* Pilat .i tetrar%
al Galileii$ Iro'$ Ka =ost c*>"t*l Do!*l*i c<tre Ioa$ =i*l l*i
Za%aria A )*stie+ Qi a >eit acesta A toat< A!)reJ*ri!ea
Ior'a*l*i$ )ro)o><'*i' bote&*l )oc<i]ei s)re iertarea
)<catelor+ Prec*! este scris A cartea c*>itelor Isaia )rooroc*l$
care &ice# (<ti]i calea Do!*l*i$ 're)te =ace]i c<r<rile L*i+++ Qi
toat< =<)t*ra >a >e'ea !"t*irea l*i D*!e&e*L :L*ca 6$ ,79;+
Deci$ c"' Ioa a>ea >"rsta 'e 60 'e ai a Ace)*t s< bote&e A
a)a Ior'a*l*i$ A )*stia I*'eii$ s)*"'# KPoc<i]i7>< c< s7a
a)ro)iat A!)<r<]ia cer*rilor+++ At*ci a ie.it la el Ier*sali!*l .i
toat< I*'eea .i toat< A!)reJ*ri!ea Ior'a*l*iL$ a'ic< to]i cei ce
loc*ia* Atre lac*l G%ei&aret .i Harea Hoart<+ KQi era* bote&a]i
'e c<tre el$ !<rt*risi'*7.i )<cateleL :Hatei 6$ ,79;+ KQi Ioa era
A!br<cat A %ai< 'e )<r 'e c<!il<$ a>ea ci(<toare 'e )iele
A!)reJ*r*l !iJloc*l*i .i !"ca l<c*ste .i !iere s<lbatic<L :Hatei
6$ 2;+ Hraa c* l<c*ste era reco!a'at< 'e Le(ea Vec%e+ Ea
costit*ia As< !ai c* sea!< %raa celor s<raci+ Lac*stele era*
ase!eea racilor$ .i =ii'c< se %r<ea* c* s)ic*l )latelor *!it
KacraL$ ele se !ai *!ea* .i Kacri'eL+ Se !"ca* =ie =ierte$ =ie
*scate la soare$ sa* )r<Jite .i s<rate+ Hierea 'e albie )ro>eea
'i =a(*rele ce se to)ea 'i ca*&a soarel*i$ =<c"' ca !ierea s<
c*r(< .i ast=el )*tea =i a'*at<+ Albiele s<lbatice )ro'*cea*
!ierea A =a(*ri a=la]i A )o!i$ )e st"ci$ sa* c%iar A )<!"t+
E!br<c<!itea l*i Ioa era !o'est<$ iar ci(atoarea 'e )iele i7
'ica .i =a)t*l c< era (ata 'e 'r*!$ 'e ac]i*e+ P*stia 'e care e
>orbe.te E>a(%elia era 'e o )arte .i 'e alta a Ior'a*l*i$ or'
'e Harea Hoart<$ c*osc*t< a&i s*b *!ele 'e El C%or+ Acest
loc era li)sit 'e orice a.e&are o!eeasc<$ =ii'c< )<!"t*l era
)ietros .i e=ertil+ E J*r e@ista* )o!i$ iar c"' era !ai !*lt<
*!i'itate$ cre.tea c%iar iarb< )etr* )<.*at+ S="t*l Ioa s)*ea
celor ce >eea* la el c< s< )ri!easc< bote&*l )oc<i]ei# KE* **l
>< bote& c* a)<$ s)re )oc<i]<$ 'ar cel ce >ie '*)< !ie este
!ai )*teric 'ec"t !ie$ c<r*ia *7i s*t >re'ic$ )lec"'*7!<$
s<7i 'e&le( c*rea*a Ac<l]<!itelorL :Harc* ,$ 53 Ioa ,$ /5;+ De
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,95
aici >e'e! c< cei care )ri!ea* bote&*l se 'esc<l]a* Aaite 'e a
itra A a)<$ iar 'e&le(area Ac<l]<!itei c*i>a era cel !ai *!il
l*cr*+ Cei ce se bote&a* .e'ea* A a)< )"< A.i !<rt*risea*
)<catele$ a)oi ie.ea* c* %ot<r"rea 'e a * le !ai s<>"r.i+ KAcesta
>< >a bote&a c* D*% S="t .i c* =ocL :Hatei 6$ ,,;$ era !<rt*ria
l*i Ioa 'es)re Iis*s+ Iar E>a(%elia e s)*e A coti*are c<
KA &ilele acelea a >eit Iis*s 'i Na&aret*l GalileiiL :Harc* ,$
4; Kla Ior'a c<tre Ioa ca s< se bote&e 'e c<tre elL :Hatei 6$ ,6;+
KAcestea s7a* )etrec*t A Betabara$ 'icolo 'e Ior'aL :Ioa ,$
/8;$ A c%iar loc*l )e *'e a trec*t Ios*a Ior'a*l c"' a itrat A
)<!"t*l =<(<'*i]ei+ Qi c"' Ka ><&*t Ioa )e Iis*s >ei' la
el$ a &is# iat< Hiel*l l*i D*!e&e* care ri'ic< )<catele l*!ii +++
Qi e* *7L c*o.tea!$ 'ar ca s< =ie ar<tat l*i Israel$ )etr* aceasta
a! >eit e*$ bote&"' c* a)<L :Ioa ,$ /46,;+ KIoa As< El o)rea$
&ic"'# e* a! treb*i]< s< =i* bote&at 'e tie .i t* >ii la !ieR
Qi$ r<s)*&"' Iis*s a &is c<tre el# las< ac*!$ c< a.a se c*>ie
o*< s< A!)lii! toat< 're)tatea+ At*ci L7a bote&at+ Iar
bote&"'*7se Iis*s$ c"' ie.ea 'i a)<$ A'at< cer*rile s7a* 'esc%is
.i D*%*l l*i D*!e&e* s7a ><&*t cobor"'*7se ca * )or*!bel
.i >ei' )este El .i iat< (las 'i cer*ri$ &ic"'# Acesta este Ci*l
He* cel i*bit Atr* care a! bie>oitL :Hatei 6$ ,2,5;+ KQi a
!<rt*risit Ioa &ic"'# a! ><&*t D*%*l ca * )or*!bel
cobor"'*7se 'i cer .i a r<!as )este El+ Qi e* *7L c*o.tea!$
ci Cel ce !7a tri!is s< bote& c* a)<$ Acela !i7a &is# )este care
>ei >e'ea D*%*l cobor"'*7se .i r<!""' )este El$ acela este
care botea&< c* D*% S="t+ Qi e* a! ><&*t .i a! !<rt*risit c<
Acesta este Ci*l l*i D*!e&e*L :Ioa ,$ 6/62;+
It*i]ia se =ace ar<t"'*7se tablo*l bote&*l*i Do!*l*i 'e
c<tre Ioa A r"*l Ior'a*l*i+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
D*)< c*! a! ><&*t$ H"t*itor*l ostr* Iis*s Hristos a )ri!it s<
=ie bote&at 'e c<tre Ioa A r"*l Ior'a*l*i Aaitea Ace)erii
acti>ita]ii Sale )*blice+ Ne Atreb<!# ce bote& a )ri!it Do!*lR
:A )ri!it bote&*l l*i Ioa;+ Care era acestaR :Era bote&*l
)oc<i]ei;+ Hai e@ist< c*!>a .i alt bote&R :E@ist< bote&*l c* D*%
S="t .i c* =oc;+ Cie >a a)lica acest o* bote&R :El >or a)lica
*r!a.ii H"t*itor*l*i A *!ele S=itei Trei!i;+ G'at< c* )o7
(or"rea S="t*l*i D*% A c%i) 'e )or*!bel .i a (las*l*i 'i cer
care Al =ace c*osc*t )e Ci*l l*i D*!e&e*$ ce i se 'esco)ereR
:S="ta Trei!e# Tat<l care (l<s*ie.te$ Ci*l care )ri!e.te Bote&*l
.i D*%*l S="t care se coboar< A c%i) 'e )or*!bel;+ Rec*osc"'
,98
Ca)itol*l **
li)sa 'e )<cat a Do!*l*i$ Ioa Al o)re.te 'e la bote&+ De ce a
cosi'erat tot*.i Iis*s c< este ecesar s< =ie bote&atR :Cii'c<
'e.i * a a>*t )<cate )e care s< le !<rt*riseasc<$ .i * era ecesar<
ici %ot<r"rea 'e a * le !ai s<>"r.i$ El Ks7a =<c*t )etr* oi
)<cat$ )etr* ca oi s< e =ace! A're)t<]i]i ai l*i D*!e&e*
Atr* ElL :II Coritei 1$ /,;+ De aceea$ El )ri!e.te bote&*l ca
KHiel al l*i D*!e&e* care ri'ic< )<catele l*!iiL :Ioa ,$ /4;+
S=i]ii P<ri]i !ai a'a*(< a)oi .i =a)t*l c< Do!*l * a )ri!it
bote&*l )etr* a se c*r<]i$ sa* s=i]i )e Sie$ ci )etr* a s=i]i
a)ele$ a'ic< =irea AcoJ*r<toare s*)*s< stric<ci*ii o'at< c*
c<'erea o!*l*i A )<cat;+
8+ A)licarea
Noi s<rb<tori! Bote&*l Do!*l*i la 9 ia*arie$ c"' se =ace .i
s=i]irea KA)ei HariL+
Se >a c"ta Tro)ar*l Bote&*l*i+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a A><]a acest tro)ar+
77
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Is)itirea Do!*l*i A )*stie
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Tot'ea*a e>ei!etele !ai 'eosebite .i !ai i!)ortate 'i >ia]a
oa!eilor s*t At"!)iate c* o )re(<tire !ai 'eosebit<+ La =el
se At"!)l< .i A ca&*l Ace)erii *ei acti>it<]i )*blice A care se
cere a=ir!area )ersoalit<]ii c*i>a+
Ase!eea .i H"t*itor*l Aaitea Ace)erii acti>it<]ii Sale
)*blice$ '*)< ce a =ost bote&at 'e la Ioa A Ior'a$ s7a retras A
)*stie$ )etr* ca A )ost .i r*(<ci*e s< )oat< !e'ita ca o! as*)ra
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
!isi*ii ce Al a.tea)t< A >iitor+
,94
D*)< 20 'e &ile 'e )ost$ 'ia>ol*l s7a a)ro)iat 'e El s<7L
is)iteasc< .i s<7L abat< 'e la !isi*ea Sa 'e !"t*ire a ea!*l*i
o!eesc+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ne >o! re=eri la is)itirea H"t*itor*l*i A )*stie .i la bir*i]a Sa
as*)ra 'ia>ol*l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KAt*ci Iis*s a =ost '*s 'e '*%*l S<* A )*stie$
ca s< se is)iteasc< 'e 'ia>ol+ Qi a =ost A )*stie 20 'e &ile$ =ii'
is)itit 'e sataa+ Qi era A!)re*< c* =iarele$ .i A(erii Al sl*Jea*+
Qi )osti' 20 'e &ile .i 20 'e o)]i A *r!< a =l<!"&it+ Qi
a)ro)ii'*7se is)ititor*l i7a &is L*i# Dac< e.ti T* Ci*l l*i D*!7
e&e*$ s)*e ca )ietrele acestea s< se )re=ac< A )"ii+ Iar El
r<s)*&"' a &is# scris este# * *!ai c* )"ie >a tr<i o!*l$ ci
c* tot c*>"t*l care iese 'i (*ra l*i D*!e&e*+ At*ci 'ia>ol*l
El ia c* sie A s="ta cetate .i El )*e )e ari)a te!)l*l*i .i Ai
s)*e L*i# 'ac< e.ti T* Ci*l l*i D*!e&e*$ ar*c<7Te Jos$ c<ci
scris este c< A(erilor S<i le >a )or*ci )etr* Tie$ .i Te >or
ri'ica )e !"ii$ ca * c*!>a s< lo>e.ti 'e )iatr< )icior*l T<*+ A
&is Iis*s l*i# Iar<.i este scris# s< * is)ite.ti )e Do!*l
D*!e&e*l t<*F Qi s*i'*7L 'ia>ol*l )e * !*te Aalt$ i7a ar<tat
Atr7o cli)< toate A!)<r<]iile l*!iiL :L*ca 2$ 1; .i !<rirea lor+ Qi
a &is L*i# }ie A]i >oi 'a toat< st<)"irea aceasta .i sla>a lor$ c<
!ie !i7a =ost 'at< .i e* o 'a* c*i >rea*+ A.a'ar$ 'ac<
)ro.ter"'*7Te$ Te >ei Ac%ia Aaitea !ea$ a ta >a =i toat<L
:L*ca 2$ 95;+ At*ci Iis*s Ai &ice l*i# )leac< :=*(i$ 'e)<rtea&<7te; 'ar
'e la !ie$ sataaF C<ci scris este# Do!*l*i D*!e&e*l*i t<* s< I
te Ac%ii .i L*i si(*r s<7I sl*Je.ti+ At*ci L7a l<sat )e '"s*l
'ia>ol*l$ .i iat< A(erii s7a* a)ro)iat .i Al ser>ea*+K:Hatei 2$ ,,,; KQi
'i>ol*l$ s="r.i' toat< is)ita$ s7a A'e)<rtat 'e la El )"< la o >re!eL
:L*ca 2$ ,6;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e! 'i te@t*l )erico)ei$ H"7
t*itor*l$ Aaitea Ace)erii acti>it<]ii Sale$ a )ostit A )*sti*+ E
>orba 'e )*sti*l Y*arataiei :'e la P*arataT20;+ KE e!iJlocita
a)ro)iere 'e )<r]ile Ior'a*l*i$ *'e bote&a IoaL :L*ca 2$ ,;$
s)re or' >est 'e Ieri%o$ se a=la o re(i*e stear)< .i st"coas<$
*a 'i cele !ai =ioroase )*sti*ri 'i l*!e+ N* are ici a)<$ ici
,50
Ca)itol*l **
>e(eta]ie$ ici c<i 'e co!*ica]ie$ iar aer*l 'o(or"tor al ar.i]ei
soarel*i 'e>eea a)roa)e c* e)*ti]< 'e res)irat+ L"(< )*sti*
se ri'ic< !*tele D*ca$ c* altit*'iea 'e 256! 'eas*)ra i>el*l*i
!<rii :Dr+ Vasile G%eor(%i*$ E>a(%elia '*)< Hatei$ Cer<*]i$
,4/1$ )+ ,9/,96;+ Aici$ A aceast< a!bia]< a )etrec*t Do!*l
K)li 'e D*%*l S="tL :L*ca 2$ ,; A !e'ita]ie$ r*(<ci*e$ )osti'
20 'e &ile &i*a .i 20 'e o)]i+ E>a(%eli.tii =ac aceast< )reci&are
Atr*c"t 'oresc s< arate c< )ost*l l*i Iis*s este ite(ral .i 'eosebit
'e cel al =ariseilor$ care )ostea* &i*a$ iar oa)tea se (%i=t*ia* c*
toate b*<t<]ile+ E@e(e]ii A.i )* Atrebarea c*! a )*t*t El re&ista$
c* tr*) ca al ostr*$ s< )osteasc< 20 'e &ile .i 20 'e o)]i+
Etr7a'e><r$ El a>ea tr*) ca al ostr*$ 'ar Kera )li 'e D*%*l
S="tL$ 'e )*terea L*i .i KA(erii Al sl*Jea*L :Harc* ,$ ,6;+ Post*l
'e 20 'e &ile e a!ite.te$ 'esi(*r 'e )ost*l l*i Hoise$ c* aceea.i
'*rat< Aaitea c*tre!*r<tor*l*i e>ei!et al )ri!irii Le(ii+ Tot
ast=el .i Iis*s )etr* sal>area o!eirii 'e )<cat$ >a a>ea o c*tre7
!*r<toare At<lire c* 'ia>ol*l '*)< 20 'e &ile .i o)]i 'e )ost$
Aaitea Ace)erii acti>it<]ii Sale !esiaice+
La s="r.it*l celor 20 'e &ile 'e )ost Iis*s a =l<!"&it+ Se
)re&it< ac*! la El 'ia>ol*l+ Acesta este is)ititor*l .i *ci(<tor*l
'itr* Ace)*t al o!*l*i$ Ktat<l !ici*iiL :Ioa 8$ 22;+ Es*.i
*!ele 'e K'ia>olL :KsataaL$ A ebraic<; 'e=ie.te ac]i*ea
)otri>ic< s)re ><t<!are+ El a =ost (elos .i a ac]ioat c* >icleie
.i i>i'ie as*)ra )ri!*l*i o! a=lat A co!*i*ea l*i D*!e7
&e*+ Aceast< (elo&ie .i i>i'ie )ore.te 'i =a)t*l c< o!*l se
a=la A (ra]ia l*i D*!e&e*$ )e c"' el c<&*se 'i aceast< (ra]ie+
Gelo&ia .i i>i'ia l*i r<!" .i '*)< c<'erea o!*l*i A )<cat$
=ii'c< .i A aceast< stare o!*l se a=l< A (ra]ia l*i D*!e&e*$ .i
P<ritele ceresc Ai )ro!ite i&b<>irea 'i )<cat .i 'i !oarte+
Dia>ol*l a ac]ioat Atot'ea*a as*)ra o!*l*i c* !*lt< >icleie$
asc*&"' r<*l s*b !asca biel*i+ G!*l creat 'e D*!e&e*
*r!<re.te biele$ 'ar )ri >icleie$ 'ia>ol*l is)iti'*7l$ Al )oate
A=*'a A r<*l 'i care * >a !ai )*tea ie.i si(*r+ Ast=el$
Aaitea c<'erii A )<cat$ 'i>ol*l Ai is)ite.te )e )ri!ii oa!ei
s)*"'*7le c* >icleie .i !ici*< c< 'ac< >or !"ca 'i =r*ct*l
o)rit >or =i ase!eea l*i D*!e&e*+ A =i ase!eea l*i D*!e7
&e* este biele$ sco)*l crea]iei As<.i+ A (*sta As< 'i =r*ct*l
o)rit este Ac<lcarea >oi]ei l*i D*!e&e*+ De aici !area A.elare
)e care 'ia>ol*l o strecoar< c* >icleie A s*=let*l o!*l*i$
'*c"'*7l la c<'ere+ Tot c* >icleie .i i>i'ie se a)ro)ie 'i>ol*l
.i 'e Iis*s+ El .tia c< Iis*s este H"t*itor*l l*!ii .i i&b<>itor*l
o!*l*i 'i )<cat$ .i i!)licit '*.!a*l l*i+ N* .tia As< c< Iis*s
este As*.i D*!e&e* cel atot)*teric+ Dac< ar =i .ti*t * s7ar
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,5,
!ai =i a)ro)iat 'e El$ =ii'c< D*!e&e* l7a A>is o'at< .i )e7
tr* tot'ea*a+ C%iar 'ac< Al rec*o.tea )e Iis*s ca Ci* al l*i D*!7
e&e*$ A]ele(ea aceasta ca! A (e*l eretic*l*i Arie$ A ses*l
c< ar =i o creat*r< a Tat<l*i$ c*! creat*r< este .i el+ Petr* aceasta
A is)itirea Sa$ 'ia>ol*l >rea s<7L >eri=ice )e Iis*s$ Atreb"'*7L
'e =iecare 'at<# KDac< e.ti T* Ci*l l*i D*!e&e*+++L+
Pri!a is)itire# KDe e.ti T* Ci*l l*i D*!e&e*$ s)*e ca
)ietrele acestea s< se )re=ac< A )"ieL+ Iat< ree'itarea )ri!ei
is)ite a'resat< o!*l*i A rai a>"' A ese]< aceea.i )o=t< a
l<co!iei )"tecel*i+ H"t*itor*l * !ai )*tea )ri!i >icleia .i
A.el<ci*ea 'i>ol*l*i+ De aceea r<s)*'e )ri c*>"t*l l*i D*!7
e&e*# KN* *!ai c* )"ie >a tr<i o!*l$ ci c* tot c*>"t*l care
iese 'i (*ra l*i D*!e&e*L :De*teroo! 8$ 6;+ Pri!*l o! a=lat
A rai$ a *itat 'e )or*ca l*i D*!e&e*$ 'e aceea a acce)tat is)ita
>iclea< a 'ia>ol*l*i+++
A 'o*a is)itire este =<c*t< )e ari)a te!)l*l*i 'ia>ol*l
Acerc"' )ri >icleie s< a=le 'ac< Iis*s este Ci*l l*i D*!e7
&e*# KDac< e.ti T* Ci*l l*i D*!e&e*$ ar*c<7te Jos c<ci scris
este c< >a )or*ci A(erilor S<i .i )e !"ii Te >or )ri'e ca *
c*!>a s< lo>e.ti 'e )iatr< )icior*l T<*L+ De 'ata aceasta .i
'ia>ol*l Al is)ite.te )e Iis*s tot )ri c*>"t*l l*i D*!e&e*
:Psal!*l 40-4,$ ,,;+ Pri >icleia l*i$ 'ia>ol*l iter)retea&<
te@t*l Scri)t*rii ca !*l]i eretici 'e a&i$ * '*)< ceea ce >rea
te@t*l s< co!*ice$ ci '*)< 'ori]a lor+ De aceea le este Ks)re
)ier&aieL+ La =el s7a a'resat 'ia>ol*l .i )ri!*l*i o!$ i>oc"'
c*>"t*l l*i D*!e&e*# K* a &is oare D*!e&e*+++L+ G!*l i7a
c<&*t >icti!<$ asc*lt"'*7l+ Iis*s As< ca Ci* al l*i D*!e&e*$ Ai
'e!asc< >icleia tot )ri )or*ca l*i D*!e&e*# KIar<.i este
scris# s< * is)ite.ti )e Do!*l D*!e&e*l t<*L :De*teroo! 9$
,9;+
Aceasta este is)ita !<ririi$ a sla>ei 'e.arte+ Pri!*l*i o! i
s7a s)*s 'e c<tre 'ia>ol# K>e]i =i ca D*!e&e*L$ .i o!*l a acce)tat+
Iis*s este co.tiet 'e '*!e&eirea Sa .i 'e aceea )oate res)i(e
is)ita+
A treia is)it<+ Iis*s este '*s )e * !*te =oarte Aalt+ Dii
e@e(e]i s)* c< ar )*tea =i >orba 'e H*tele H<sliilor$ al]ii 'e
Tabor sa* Nebo$ iar al]ii Al i'eti=ic< c* !*tele Y*arataiei
D*ca+ Hai )*]i iteresea&< As< aceasta+ Dia>ol*l Ai arat< l*i
Iis*s A!)<r<]iile l*!ii$ c* (loria .i str<l*cirea lor$ .i a)oi Ai s)*e#
KToate acestea }i le >oi 'a }ie$ 'ac< te >ei Ac%ia !ieL+ Qi
coti*<# Kc<ci !ie !i7a* =ost 'ate .i e* le 'a* c*i >oiescL+
Aceasta este is)ita ba*l*i$ a b**rilor !ateriale )risositoare
care (eerea&< A!b*ibarea )ri satis=acerea t*t*ror )o=telor
,5/
Ca)itol*l **
carale+ Dia>ol*l se la*'< c< el este st<)"*l lor+ Va rec*oa.te$ 'e
=a)t$ Iis*s As*.i acest =a)t$ Aaitea S=itelor Sale Pati!i$ c"'
s)*e A)ostolilor c< K'ia>ol*l este st<)"itor*l l*!ii acesteiaL
:Ioa ,/$ 6,;+ Petr* a A]ele(e aceast< st<)"ire$ >a treb*i s< citi!
'i o* )ri!ele )a(ii ale Bibliei+ Vo! costata c< a'*c"'
)<cat*l A l*!e$ .i )ri )<cat !oartea$ 'ia>ol*l a ob]i*t
oarec*! st<)"irea as*)ra l*!ii 'e>eit< a )<cat*l*i+ G!*l
As*.i Ai co=er< aceast< st<)"ire )ri s*)*erea =a]< 'e is)ita l*i
>iclea<$ .i )ri easc*ltarea =a]< 'e )or*ca l*i D*!7
e&e*+ N*!ai Uert=a !"t*itoare a Ci*l*i l*i D*!e&e* Al >a )*tea
elibera )e o! 'e s*b st<)"irea 'ia>ol*l*i$ =ii'c< *!ai ea Al
)oate A>i(e )e acesta$ total .i 'e=iiti>+
Iis*s .tia toate acestea$ 'e aceea re=*&< 'ialo(*l c* 'ia>ol*l$
al*("'*7l sc*rt .i cate(oric# K)leac<$ =*(i$ 'e)<rtea&<7teFL+ Ne7a ar<tat
.i o*<$ )ri aceasta$ c< 'ialo(*l c* 'ia>ol*l * are
icio'at< re&*ltate b*e+ Is)ita l*i >iclea< .i er*.iat< treb*ie
res)is< 'e la Ace)*t+ A acce)ta ca is)ita s< se a!)li=ice$
Asea!< a7]i sl<bi )*terile .i a Acerca risc*l c<'erii+ Is)ita
treb*ie res)is< Ac< 'e la Ace)*t$ c"' )*terile s*t )roas)ete
.i tari+ De aceea$ H"t*itor*l e7a A><]at s< cere! P<ritel*i
ceresc$ * 'oar s< e aJ*te A ti!)*l is)itei 'ia>ol*l*i$ ci s< =ac<
s< * itr<! A is)it<$ .i !ai )res*s 'e toate s< e elibere&e$ s<
e sal>e&e 'e s*b i=l*e]a cel*i >iclea .i r<*+ C<'erea A )<cat
a )ri!*l*i is)itit 'e 'ia>ol 'o>e'e.te c< oi )ri )*terile oastre
* )*te! =ace =a]< >icleiei 'ia>ol*l*i+ Aceasta e !ai )*teric<
'ec"t A]ele)ci*ea .i )rice)erea o!eeasc<+ Qtii' aceasta$
Do!*l i7a A'e!at )e A)ostoli .i )ri ei )e oi to]i s<
K)ri>e(%e! .i s< e r*(<! )etr* a * itra A is)it<$ c<ci '*%*l
este os"r'*itor$ 'ar tr*)*l * )oateL+ La =el$ A)ostolii Do!*l*i
e7a* atras ate]ia st<r*itor s< =i! treJi .i s< )ri>e(%e! c<ci
K'ia>ol*l$ )otri>ic*l ostr* *!bl< r<ci' ca * le*$ c<*t"'
)e cie s< A(%it<L :I Petr* 1$ 8;+ Petr* aceasta KA!br<ca]i7><
c* toat< ar!<t*ra l*i D*!e&e* ca s< )*te]i sta A!)otri>a
*eltirilor 'ia>ol*l*i$ )etr* c< * a>e! 'e l*)tat A!)otri>a
tr*)*l*i .i a s"(el*i$ ci A!)otri>a '*%*rilor r<*t<]ii 'i
><&'*%*riL :E=esei 9$ ,,,/;+
Perico)a e>a(%elic< a is)itirii l*i Iis*s se Ac%eie c*
)reci&area# KQi 'ia>ol*l$ s=<r.i' toat< is)ita$ s7a A'e)<rtat 'e
El )"< la o >re!eL+ C"' >a >ei is)ita 'ia>ol*l*iR Eaitea
S=itelor Pati!i ale Do!*l*i$ K'ia>ol*l a itratL A I*'a .i acesta
L7a tr<'at+ Pri >icleia .i )*terea 'ia>ol*l*i Do!*l a =ost
co'a!at la !oartea cea !ai Josic< )ri cr*ci=icare+ Qi a socotit
el c< !oartea l*i Iis*s este bir*i]a sa 'e=iiti><+ Dar 'e 'ata
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,56
aceasta s7a A.elat el+ Pri Jert=a Sa$ Ci*l l*i D*!e&e* )l<te.te
)etr* oi oa!eii )re]*l 'e r<sc*!)<rare 'i )<cat$ iar )ri
cobor<rea Sa la ia'$ D*!e&e* =ii'$ a &'robit )*terea !or]ii+
Petr* acest !oti>$ cr*cea r<!"e Kar!< A!)otri>a 'ia>ol*l*iL+
Pri Jert=a 'e )e cr*ce 'ia>ol*l a =ost A>is )etr* tot'ea*a+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a a>*t loc is)itirea Do!*l*iR :D*)< Bote&*l A Ior'a .i
'*)< )ost*l 'e 20 'e &ile .i 20 'e o)]i A )*stia Y*arataiei;+
S7a )*t*t a)ro)ia 'ia>ol*l 'e Do!*l ca s<7L is)iteasc<$ 'at =ii'
=a)t*l c< El a =ost cea 'e7a 'o*a )ersoa< a S=itei Trei!iR
:Dia>ol*l * a .ti*t c< este c%iar D*!e&e*$ ci c< este creat*ra
l*i D*!e&e*$ ase!eea L*i;+ Ce 'o>a'< a>e! A acest sesR
:Ca)t*l c< A is)itire 'ia>ol*l Atreab<# K'ac< e.ti T* Ci*l l*i
D*!e&e*L+ Vroia a'ic<$ la Ace)*t s< se co>i(< A ce cost<
=ilia]ia l*i 'i>i<$ .i ce !iJloace >iclee ar )*tea =olosi )etr*
a7L 'er*ta 'i !isi*ea L*i 'e !"t*ire a o!*l*i;+ Cocret$ care
s*t c*>itele )ri!ei is)iteR :KDac< e.ti T* Ci*l l*i D*!e&e*
s)*e )ietrelor acestora s< se =ac< )"ieL;+ Dar a 'o*a$ '*)< ce
L7a *rcat )e ari)a te!)l*l*iR :S< se ar*ce Jos .i * >a =i l<sat A
)ri!eJ'ie;+ Care este *lti!a is)it<$ '*c"' )e Iis*s )e * !*te
=oarte Aalt .i )ro!i]"'*7I A!)<r<]iile l*!iiR :I le )ro!ite toate
acestea 'ac< i se >a Ac%ia l*i$ a'ic< 'ac< i se >a s*)*e l*i$
cosi'er"'*7l )e el st<)"*l s<*;+ Care a =ost A =ial atit*'iea
H"t*itor*l*iR :V<&"' )rea !*lta l*i er*.iare$ Do!*l l7a
al*(at;+ De ce o!*l * a re*.it s<7l bir*iasc< )e 'ia>ol A is)it<R
:Cii'c< A ti!)*l is)itei$ a *itat c*>"t*l l*i D*!e&e*$ a'ic<
)or*ca l*i D*!e&e*+ Iis*s$ cel 'e al 'oilea A'a!$ Ai r<s)*'e
'ia>ol*l*i tot'ea*a )ri c*>"t*l l*i D*!e&e*$ A =a]a c<r*ia
.i 'ia>ol*l treb*ie s< se )lece+ C"' Iis*s >e'e c< )ri er*.iare
'ia>ol*l isist< )rea !*lt Al res)i(e c* '*ritate;+
Pe oi As< e7a A><]at s<7l res)i(e! Ac< 'e la Ace)*t$
=ii'c<$ ase!eea l*i A'a! * >o! a>ea ici A]ele)ci*ea .i
ici )*terea 'e a sta A!)otri>a >icleiei l*i !icioase .i
st<r*i]ei sale er*.iate+
8+ A)licarea
Dat =ii' =a)t*l c< )ri !oartea .i A>ierea Do!*l*i$ )*terea
'ia>ol*l*i a =ost A>is<$ Biserica a r"'*it r*(<ci*i s)eciale
'e 'e&le(are a s*=letelor c%i*ite 'e )*terea l*i )otri>ic<+
,52
Ca)itol*l **
E A]ele)ci*ea sa$ Biserica a istit*it Ac< 'i >ec%i!e
e@orci&<ri e=ect*ate c* )rileJ*l a)lic<rii Taiei Bote&*l*i$ )etr* ca
cel ce se >a A!)re*a c* Hristos s< se le)e'e Aaite 'e sataa .i 'e
toate *eltirile l*i+
Dia>ol*l e is)ite.te )er!aet =ie A !o' 'irect =ie i'i7
rect+ Hai ales )ri oa!ei+ A.a c*! a itrat A I*'a$ el tot'ea*a
A.i ale(e oa!eii )ri care ac]ioea&< c* o >icleie !"r.a><
=<c"' ca r<*l s< t*lb*re l*!ea+ Petr* acest !oti>$ oi treb*ie
s< e r*(<! )etr* >r<J!a.ii o.tri$ sa* )etr* cei ce e as*)resc+
N* treb*ie s< At<r"t<! >r<J!<.ia lor$ ci s< e r*(<! ca D*!e7
&e* s< le l*!ie&e !itea$ al*("' 'i s*=let*l lor l*crarea
'ia>ol*l*i+
Se c*>ie a)oi$ ca eAtrer*)t s< e r*(<! a.a c*! Do!*l
e7a A><]at$ s< =ac< P<ritele ceresc A a.a =el Ac"t ici s< *
itr<! A is)it<$ ci !ai )res*s s< =i! i&b<>i]i$ elibera]i 'e )*terea .i
l*crarea 'ia>ol*l*i+
C"' (re.i! * treb*ie s< e )ier'e! <'eJ'ea A D*!e7
&e*$ =ii'c< 'e&<'eJ'ea este =oc*l cel a)ris al ia'*l*i+ Pri ea
'ia>ol*l e abate 'e la )oc<i]< .i 'e la !"t*ire+ S< a>e! a'ic<
Acre'ere tot'ea*a c< )*terea l*i D*!e&e* este !ai tare 'ec"t
a 'i>ol*l*i3 c< 'ia>ol*l a =ost A>is )etr* tot'ea*a 'e Hristos
H"t*itor*l+
E s="r.it$ treb*ie eAtrer*)t s< )ri>e(%e! as*)ra ("'*rilor
.i =a)telor oastre s< =ie '*)< >oia l*i D*!e&e*+ At*ci P<ritele
ostr* e >a )<&i ca )e co)iii S<i sal>"'*7e 'e cel >iclea+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a citi .i co!)ara )erico)a e>a(%elic< )ri>i' is)itirea Do!7
*l*i A )*stie re'at< 'e S="t*l Hatei :2$ ,,,; .i S="t*l L*ca
:2$,,,6;+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
Ale(erea .i !isi*ea celor ,/
A)ostoli
,51
7
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Qtii' Ac< 'itr* Ace)*t c< .e'erea Sa tr*)easc< * >a =i >e.ic<
.i c< * )este !*lt ti!) >a a'*ce Jert=a Sa i&b<>itoare a l*!ii
'i )<cat$ H"t*itor*l .i7a ales a*!ite )ersoae$ c<rora$
a>"'*7i A a)ro)iat< istr*ire$ s< le Acre'i]e&e coti*area
!isi*ii Sale 'e !"t*ire a l*!ii+ Ast=el .i7a ales H"t*itor*l
Ac< 'e la Ace)*t*l acti>it<]ii Sale !esiaice *ceici .i A)os7
toli+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea ce e s)* S=itele E>a(%elii 'es)re ale(erea .i
!isi*ea celor ,/ A)ostoli+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Pri!ii A)ostoli a* =ost A'rei .i Ioa+ Ei era* la Ace)*t *ceicii
S="t*l*i Ioa Bote&<tor*l+ E>a(%elia e s)*e c< Ka 'o*a &i
iar<.i sta Ioa .i 'oi 'i *ceicii l*i+ Qi ><&"' )e Iis*s care
*!bla$ &ice# Iat< Hiel*l l*i D*!e&e*+ Qi l7a* a*&it cei 'oi
*ceici &ic"' acestea .i a* !ers '*)< Iis*s+ Iar Iis*s
Atorc"'*7se .i ><&"'*7i c< !er( '*)< El$ a &is# ce c<*ta]iR Iar
ei i7a* &is# Rabi$ a'ic< E><]<tor*le$ *'e loc*ie.tiR Zis7a lor#
>ei]i .i >e'e]i+ Qi s7a* '*s .i a* ><&*t *'e loc*ia .i a* r<!as la
El &i*a aceea+ Qi era ca! la al &ecelea ceas+ Qi era A'rei =ratele
l*i Si!o Petr*$ **l 'i cei 'oi$ care a*&iser< 'e la Ioa .i
!erseser< '*)< El+ Acesta a a=lat At"i )e =ratele s<* Si!o .i i7a
&is# a! a=lat )e Hesia$ a'ic< )e Hristos+ Qi l7a a'*s c<tre Iis*s+
Qi c<t"' Iis*s la el a &is# T* e.ti Si!o =i*l l*i Ioa$ t* te >ei
c%e!a C%e=a$ a'ic< Petr*+ Iar a 'o*a &i a >r*t Iis*s s< !ear(< A
Galileea .i a a=lat )e Cili)$ .i a &is# *r!ea&<7!iF Qi era Cili) 'i
Betsai'a$ 'i cetatea l*i A'rei .i a l*i Petr*+ Cili) a a=lat )e
Nataael .i i7a &is# a! a=lat )e Acela 'es)re care a scris Hoise A
,59
Ca)itol*l **
le(e .i )roorocii$ )e Iis*s =i*l l*i Iosi= 'i Na&aret+ Qi a &is
Nataael# 'i Na&aret )oate =i ce>a b*R Zis7a l*i Cili)# >io .i
>e&i+ A ><&*t Iis*s )e Nataael >ei' c<tre El .i a &is 'es)re el# iat<
c* a'e><rat israelit A care * este >icle.*(+ Zis7a Nataael L*i# 'e
*'e !< c*o.tiR A r<s)*s Iis*s .i i7a &is# !ai Aaite 'e a te =i
c%e!at Cili)$ =ii' s*b s!oc%i$ te7a! ><&*t+ A r<s)*s Nataael .i
a &is# Rabi$ t* e.ti Ci*l l*i D*!e&e*$ T* e.ti re(ele l*i IsraelL :Ioa
,$ 6110;+
Deci )ri!ii )atr* A)ostoli a* =ost# A'rei$ Ioa$ Si!o :Pe7
tr*; .i Iacob+ A'rei .i Si!o era* =ra]i+ La =el .i Ioa .i Iacob+ Pe
ace.tia 'oi 'i *r!< Ai >a *!i Iis*s K=iii t*et*l*iL$ 'atorit< =irii lor
A=l<c<rate .i '"r&e+ Acestor )atr* li se !ai asocia&< Ac< 'oi# Cili) .i
Nataael+ E!)re*< c* ace.tia .ase$ Do!*l )artici)< la *ta 'i
Caa Galileii$ a)oi$ A!)re*< c* ei !er(e la Ier*7
sali! 'e Pa.ti .i sta* acolo )"< )ri oie!brie 'ece!brie$
c"' se reAtorc )e la casele lor :Ioa /$ ,,,;+
Ale(erea lor 'e=iiti>< a *r!at a)oi tot )ritr7* act !eit
s<7i 'eter!ie s< crea'< A Hesia$ a.a c*! a !ai =<c*t7o A Caa
Galileii$ )re=<c"' a)a A >i+ De 'ata aceasta s*b o alt< =or!<+
Qi a*!e$ a=l"'*7se Iis*s l"(< lac*l G%ei&aret$ AcoJ*rat 'e
K!*l]i!ea care se A!b*l&ea ca s<7I a*'< c*>itele$ ><&"' 'o*<
cor<bii l"(< lac$ iar )escarii ie.i' 'i ele$ s)<la* !reJele+ Qi
itr"' Atr7o corabie$ care era a l*i Si!o$ l7a r*(at s< o 'e)<rte&e
)*]i 'e la *scat .i .e&"' A><]a !*l]i!ile 'i corabie+++ Iar
c"' a Acetat s< >orbeasc<$ a &is c<tre Si!o# 'e)<rtea&7o la
a'"c .i ar*ca]i !reJele )etr* )esc*it+ Qi r<s)*&"' Si!o a
&is# E><]<tor*le$ toat< oa)tea ostei'*7e$ i!ic 7a! )ris$
'ar '*)< c*>"t*l T<* >oi ar*ca !reJele+ Qi aceasta =<c"' a*
)ris !*l]i!e 'e )e.te$ Ac"t se r*)ea* !reJele+ Qi a* =<c*t se!
to>ar<.ilor l*i$ care era* A alt< corabie$ ca >ei'$ s< le aJ*te+ Qi
a* >eit .i a* *!)l*t a!"'o*< cor<biile$ Ac"t se a=*'a*+ Iar
Si!o Petr* ><&"'$ a c<&*t la )icioarele l*i Iis*s &ic"'# ie.i
'e la !ie c< o! )<c<tos s*t$ Doa!e+ C< Al c*)rise s)ai!a
)e el .i )e to]i cei A!)re*< c* el$ )etr* )esc*irea )e.tilor ce
)riseser<+ Ase!eea .i )e Iacob .i )e Ioa$ =iii l*i Ze>e'e*$
care era* to>ar<.ii l*i Si!o+ Qi a &is Iis*s c<tre Si!o# * te
te!e$ 'e ac*! >ei )esc*i oa!ei+ Qi tr<("' cor<biile la ]<r!$
l<s"' toate$ a* !ers '*)< ElL :L*ca 1$ ,,,;+ S="t*l E>a(%elist
Hatei e s)*e c< Iacob .i Ioa era* c* tat<l lor$ iar la c%e!area
Do!*l*i KA'at< l<s"'*7.i corabia .i )e tat<l lor$ I7a* *r!at
L*iL :Hatei 2$ //;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,55
To]i cei )atr* A)ostoli Al c*osc*ser< )e Iis*s !ai Aaite$
iar cele 'o*< !i*i la care asistaser<$ le7a At<rit Acre'erea A
El+
E alt< A!)reJ*rare$ a=l"'*7se A Ca)era*!$ cetr* 'e >a!<
Atre Da!asc .i Harea He'itera<$ Al c%ea!< )e >a!e.*l Le>i$
=i*l l*i Al=e*$ care se >a *!i a)oi Hatei+ Acesta Ai *r!ea&< =<r<
ici o e&itare+ A*&ise )robabil 'e Iis*s c< este Hesia )<!"tesc$
a.a c*! 'e alt=el El a.te)ta* c* to]ii ("'i'*7se )oate la * trai
=ericit+ De aceea K'< * os)<]L A cistea l*i Iis*s$ la care )artici)<
!*l]i oa!ei .i )<c<to.iL * As< =<r< t*lb*rarea =ariseilor
c"rtitori$ care * >roia* s< A]elea(< c< Kcei bola>i a* e>oie 'e
'octor+++L :Hatei 4$ 4,5;+
C*oa.te! .i *!ele celorlal]i cici A)ostoli# To!a$ Iacob
al l*i Al=e*$ Le>i *!it Ta'e*$ Si!o Caait*l .i I*'a
Iscariot*l$ cel ce Kl7a >"'*tL )e Do!*l+ :Hatei ,0$ /2;+ To]i
era* 'i Galileea$ a=ar< 'e I*'a$ care era 'i Wariot7I*'eea+
N*!ele 'e KA)ostolL Asea!< Ktri!isL$ * A ses )eiorati>$
c* re=erire$ b*<oar< la * ser>itor$ ci * tri!is c* !a'at s)e7
cial$ A *!ele c*i>a$ s)re a7l re)re&eta+ Ei >or =i tri!i.i ca s<
A'e)lieasc< As<.i !isi*ea Do!*l*i$ s<7L re)re&ite )e El+
De aceea$ Ac< 'e la Ace)*t s*t tri!i.i Atr7o !isi*e 'e )rob<$
'"'*7li7se i'ica]ii c*! s< o A'e)lieasc<+ Eaite As< Do!*l
Kle7a 'at )*terea as*)ra '*%*rilor ec*rate .i s< >i'ece orice
boal< .i orice e)*ti]<L :Hatei ,0$ ,;+ S*t tri!i.i c<tre )o)or*l
'e Jos$ c<tre cei 'is)re]*i]i .i 'escosi'era]i$ c<rora s< le tras7
!it< s)era]a *ei >ie]i !ai b*e+ Vor =ace *!ai =a)te 'e
bie=acere$ >i'ec"' orice e)*ti]<+ N* >or l*a c* ei ici bai$
ici toia( 'e a)<rare$ ici s*r)l*s 'e A!br<c<!ite$ sa* 'e %ra<+
Vor =i r<b'<tori$ bl"&i$ A]ele)]i$ .i Acre&<tori A b*<tatea
P<ritel*i ceresc+ Tras!i]"' )ret*ti'ei )acea L*i$ >or
)ro)o><'*i c*>"t*l E>a(%eliei .i >or 'o>e'i ata.a!et .i i*bire =a]<
'e E><]<tor*l lor :Hatei ,0$ 12/;+
S=itele E>a(%elii e arat< c< A)ostolii era* oa!ei si!)li$
eistr*i]i A ale le(ii+ Dii 'itre ei era* s<raci$ 'oi :Iacob .i
Ioa; !ai Ast<ri]i+ Cei care loc*ia* )e l"(< lac*l G%ei&aret
era* )escari$ oc*)a]ie care le asi(*ra trai*l .i le a'*cea >eit+
Trei era* c<s<tori]i+ A* *r!at )e Iis*s a>"' co>i(erea c< El
este Hesia$ care le >a 'a )*terea s*)re!< A A!)<r<]ia )e care o
>a Ate!eia El )e )<!"t+ De aceea$ * e&it< s< a=ir!e c< a*
)<r<sit toate .i a* *r!at l*i Iis*s+ Dr!"'*7L )e Iis*s A!)<rt<.esc
aceea.i soart< b*<$ ori rea$ =ii'c< K* este *ceic*l !ai !are
'ec"t 'asc<l*l s<*+++L+ N* A]ele( tot'ea*a A><]<t*ra Do!*l*i$
e@)*s< A )arabole$ Ac"t Iis*s re>ie c* e@)lica]iile c*>eite+
,58
Ca)itol*l **
H<rt*risesc la * !o!et 'at cre'i]a c* )*tere$ a)oi se A'oiesc+
El co!)<ti!esc )e Do!*l c"' >orbe.te 'e )ati!ile Sale$ care
>or *r!a+ N* le A]ele( ses*l$ 'ar Al asi(*r<$ A'*io."'*7se$ 'e
'e>ota!et*l lor+ P"< la *r!<$ )lii 'e =ric< to]i Al )<r<sesc+
Petr* se lea)<'<$ iar I*'a tr<'"'*7L$ se si*ci'e+ Se b*c*r<
es)*s 'e A>ierea Do!*l*i$ <'<J'*i' c%iar A cli)a A<l]<rii
Do!*l*i la cer c< ac*! >a Ate!eia KA!)<r<]ia l*i IsraelL :Ca)te
,$ 9;+ Pe l"(< aceste sl<bici*i ierete =irii o!ee.ti$ Do!*l
e>i'e]ia&< =a)t*l c< ei a* =ost ale.i 'e Tat<l$ c< s*t Ks=i]i]i A
*!ele S<*L$ c< A'e)liesc A l*!e o !isi*e 'i>i<$ ca *ii
care K* s*t 'i l*!eL$ ase!eea Ci*l*i :Ioa ca)+ ,5;+ N*!ele
lor e scris A Cartea Vie]ii :L*ca ,0$ /0;+ D*)< A>iere Do!*l
le '< )*tere 'e a le(a .i 'e&le(a )<catele oa!eilor .i o'at< c*
aceasta$ )or*ca coti*<rii acti>it<]ii Sale )ro=etice$ ar%iere.ti
.i A!)<r<te.ti$ s)*"'*7le# KHer("' A><]a]i toate ea!*rile$
bote&"'*7le A *!ele Tat<l*i .i al Ci*l*i .i al S="t*l*i D*%L
:Hatei /8$ ,4/0;+
Ei se >or 'o>e'i c* a'e><rat c< s*t !artorii C*>"t*l*i
:Ca)te ,$ 8; )"< la !ar(iile )<!"t*l*i$ o'at< c* )*terea .i
l*!ia D*%*l*i S="t 'i &i*a R*saliilor+ De ac*! >or c*oa.te
ses*l a'e><rat al A><]<t*rii Do!*l*i$ )e care alt< 'at< * a*
re*.it s<7l A]elea(<+ Vor )ri!i c*raJ .i s)irit*l totalei '<r*iri A
A'e)liirea !isi*ii ce le7a =ost Acre'i]at<$ trec"' )este toate
obstacolele ce le7a* stat A cale$ )ecetl*i' A cele 'i *r!<
acti>itatea lor c* !oartea !artiric<+ A* !ers A toat< l*!ea$ a*
)re'icat E>a(%elia$ a* Ate!eiat .i or(ai&at Biserici$ s=i]i'
e)isco)i$ )re&biteri .i 'iacoi )etr* a le coti*a acti>itatea+
Ast=el S="t*l A)ostol A'rei$ )ri!*l c%e!at la a)ostolie
.i7a 'es=<.*rat acti>itatea A Sci]ia$ A Dacia Potic< :Dobro(ea;$
Histria$ To!is$ Callatis :Ha(alia;+ S="t*l To!a$ la )ar]i A
Persia .i I'ia+ S="t*l Petr* A Galitia$ Ca)a'ocia$ Bitiia$ Asia
Procos*lar<$ Atio%ia$ Pot+ S="t*l Hatei A I*'ea .i Etio)ia+
S="t*l Bartolo!e* A Arabia$ Ar!eia$ S="t*l I*'a Ta'e*l A
Palestia+ S="t*l Si!o Zelot*l :Caait*l; A Persia .i
Babiloia+ S="t*l E>a(%elist Ioa A Asia Procos*lar<$ A s)ecial
la E=es+ S="t*l Cili) A Cri(ia+
E loc*l l*i I*'a Iscariot*l a =ost ales )ri tra(ere la sor]i
Hatia$ iar Sa*l 'i Tars a 'e>eit )e 'r*!*l Da!asc*l*i S="t*l
A)ostol Pa>el$ *!it .i KA)ostol*l Nea!*rilorL$ =ii'c< .i7a
'es=<.*rat acti>itatea A a)roa)e tot c*)ris*l i!)eri*l*i ro!a+
El a r"'*it )e Ti!otei .i Tit ca e)isco)i$ )or*ci'*7le ca la
r"'*l lor s< a.e&e .i ei e)isco)i$ )resbiteri .i 'iacoi+ :Tit ,$ 1;+
De la el e7a* r<!as ,2 e)istole+ De la S="t*l Petr* / e)istole3
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,54
'e la S="t*l Hatei o E>a(%elie3 'e la S="t*l Ioa o
E>a(%elie$ trei e)istole .i cartea )ro=etic< *!it< A)ocali)sa+
To]i A)ostolii a* =ost e(ali A e@ercitatea )*terii ce le7a =ost
Acre'i]at< 'e c<tre H"t*itor*l+ C"' s7a* i>it *ele eclarit<]i$
s7a* a'*at to]i ca s< %ot<rasc<$ s*b asiste]a D*%*l*i S="t+
Aceast< A!)re*< %ot<r"re s*b asiste]a D*%*l*i S="t se *!e.te
sio'+ Ne este c*osc*t ast=el sio'*l 'e la Ier*sali!$ c* care
)rileJ se %ot<r<.te a * se )*e celor co>erti]i 'itre )<("i
)o>ara (rea a le(ii$ s< =ie )ri!i]i A Biseric< =<r< a =i circ*!ci.i+
S< =ie As< o)ri]i 'e la i'olatrie$ 'e la ><rs<ri 'e s"(e .i 'e la
'es=r"are :Ca)te ca)+ ,1;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
A! ><&*t c< S=i]ii A)ostoli a* =ost ale.i 'e Tat<l )ri Ci*l )e7
tr* a coti*a !isi*ea L*i+ D*%*l S="t i7a At<rit c* )*tere$
co'*c"'*7i la tot a'e><r*l+ Ei a* =ost !artorii Do!*l*i$
)ro)o><'*i' ceea ce a* ><&*t$ a* a*&it .i a* A><]at 'e la El+ Ei
s*t Ksl*Jitori ai l*i Hristos .i icoo!i ai Taielor l*i D*!e7
&e*L :I Coritei 2$ ,;+
Hisi*ea 'at< A)ostolilor a =ost *ic<$ iar a*toritatea lor
este =<r< e(al+ H"t*itor*l a !ai a>*t 50 'e *ceici$ care a* !ers
K'oi c"te 'oi Aaitea =e]ei Sale A toate cet<]ile .i loc*l *'e
a>ea El s< !ear(<L :L*ca ,0$ ,/2;+ Ace.tia Aso]ea* a)oi .i
aJ*ta* )e S=i]ii A)ostoli A acti>itatea lor+ E Biserica )ri!ar<
%ar*l l*cra 'i=erit$ * )*]ii =ii' aceia c<rora li se A!)<rt<.ea*
%aris!ele ca tot at"tea =or!e 'e l*crare s=i]itoare a D*%*l*i
S="t+ Hisi*ea A)ostolilor era As< s*)erioar< t*t*ror+ Ei a* *
!a'at 'i>i s)ecial .i *ic$ '*)< c*! arat< S="t*l A)ostol
Pa>el# KPe *ii i7a )*s D*!e&e* A Biseric<# At"i A)ostoli$ al
'oilea )rooroci$ al treilea A><]<tori+++ A* 'oar< to]i s*t A)os7
toliR A* 'oar< to]i s*t )roorociR A* 'oar< to]i A><]<toriR+++L :I
Coritei ,/$ /8603 E=esei 2$ ,,,/;+
8+ A)licarea
Ca)t*l c< )ri!*l c%e!at la a)ostolat$ S="t*l A'rei$ a
)ro)o><'*it E>a(%elia )e teritori*l ]<rii oastre$ e obli(< o'at< A
)l*s s< r<!"e! =i'eli Bisericii a)ostolice .i s< ]ie! c* s=i]eie
tra'i]ia a)ostolic<+
Biserica ciste.te )e S=i]ii A)ostoli al<t*ri 'e H"t*itor*l$
'e S="ta Cecioar<$ 'e S="t*l Ioa Bote&<tor*l$ istit*i' )e7
tr* 'oi 'i ei$ )etr* S="t*l A)ostol Petr* .i Pa>el o s<rb<toare
,80
77
Ca)itol*l **
s)ecial<$ la /4 i*ie$ &i*a !or]ii lor !artirice$ )rece'at< 'e o
)erioa'< 'e )ost+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Pre'ica 'e )e !*te
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A>"' ca te!< a )re'icii Sale A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ H"t*i7
tor*l Ai A>a]< )e to]i care 'oresc s< 'e>i< =ii ai A!)<r<]iei$ c*!
s< A!)lieasc< * litera$ ci '*%*l Le(ii$ )rec*! .i atit*'iea )e
care s< o a'o)te =a]< 'e realit<]ile )re&ete .i >iitoare+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Toate acestea le )*te! c*oa.te 'itr7o >ast< c*>"tare c*osc*t<
s*b *!ele 'e KPre'ica 'e )e H*teL$ la care e >o! re=eri A cele
ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
S="ta E>a(%elie e arat< c< KA &ile acelea a ie.it Iis*s la !*te
s< se roa(e .i toat< oa)tea a )etrec*t A r*(<ci*e c<tre D*!e7
&e*+ Qi c"' s7a =ac*t &i*<$ a c%e!at )e *ceicii S<i+++ .i
cobor"'*7se c* ei$ a st<t*t A loc .es$ El .i !*l]i!ea *ceicilor
.i !*l]i!e !are 'e )o)or 'i toat< I*'ea .i 'i Ier*sali! .i 'e
)e ]<r!*l Tir*l*i .i al Si'o*l*i$ care >eiser< s<7L asc*lte .i s<
se >i'ece 'e boalele lor+++L :L*ca 9$ ,/,4;+ KQi ><&"' Iis*s
!*l]i!ile s7a s*it )e !*te .i .e&"' a* >eit la El *ceicii L*i3
.i 'esc%i&"'*7.i (*ra Ai A><]a &ic"'+++L :Hatei 1$ ,/;+
D*)< c*! >e'e!$ *!ele c*>"t<rii >ie 'e la =a)t*l ca a
=ost rostit< )e !*te+ Qi a*!e$ e >orba 'e !*tele KCericirilorL
sa* C*r* :War Hatti; la / B! or'7>est 'e Tiberias+ Altit*'iea
este 'e 190 ! 'e la lac*l G%ei&aret+ Are 'o*< c*l!i Atre care
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,8,
se a=l< * )lato*+ Aici a a>*t Ioc )re'ica Do!*l*i+ De aceea
S="t*l L*ca s)*e$ '*)< c*! a! ><&*t$ Kloc .esL+
Pre&et"' co]i*t*l c*>"t<rii$ >e'e! 'itr* Ace)*t c<
!area o*tate )e care o a'*ce ea$ cost< A =a)t*l c< =ericirea ca
as)ira]ie a s*=let*l*i o!eesc * a)ar]ie *!ai celor )*terici$
sa* celor )lii 'e a>*]ii$ iar s<r<cia * !ai e cosi'erat< ca o
)e'ea)s< 'i )artea l*i D*!e&e*+ Cericirea * este *!ai A
aceasta l*!e .i )etr* aceast< >ia]<+ Ea are * caracter >e.ic$ .i
la A!)liirea ei s*t c%e!a]i to]i =iii A!)<r<]iei l*i D*!e&e*+
Iar ace.tia * s*t )*tericii >re!ii$ ici cei ce =ac ca& 'e e>la>ia
lor$ A ti!) ce s*=let*l le este (ol$ ci s<racii c* '*%*l3 cei s!eri]i
.i 'escosi'era]i 'e re)re&eta]ii o=iciali ai reli(iei acelor >re!i3
cei bl"&i$ cei Aseta]i .i a(aJa]i s< a)ere 're)tatea .i a'e><rata
s=i]eie a l*i D*!e&e*$ cei c* ii!a c*rat<$ cei ce =ac !iloste7
ie$ cei ce ca*t< )acea$ )rec*! .i cei ce s*=er< oc<ri .i batJoc*ri
)etr* c*>"t*l l*i D*!e&e* .i )etr* Ci*l l*i D*!e&e*$ )e
care Al sl*Jesc )ri i*bire Jert=elic< .i statoric<+
Aceast< o*tate e@)ri!at< A )re'ica 'e )e !*te$ *
Asea!< o sc%i!bare a Le(ii$ a'ic< a or'iii 'at< 'e D*!e7
&e*$ ci o A!)liire a ei$ o 'es<>"r.ire a ei A '*% .i A a'e><r+
Ast=el$ 'ac< le(ea o)ri'*7te 'e la )<cat$ te =ace 're)t A =a]a l*i
D*!e&e*$ H"t*itor*l * co!bate acest =a)t$ ci arat< !o'*l A
care )o]i 'e>ei liber =a]< 'e )<cat+ De )il'<$ * este s*=iciet s<
* *ci&i$ ci treb*ie ra'iat< ca*&a$ care este !"ia$ .i Aloc*it< c*
atit*'iea 'e b*<>oi]< =a]< 'e se!ei$ li)si' orice =el 'e
Ji(ire+ La =el$ 'es=r"*l are o =or!< iterioar<# 'ori]a$ sa* )o=ta+
P<cat*l se s<>"r.e.te A ii!<$ 'e>ei' !ai At"i )<cat al )o=tei+
De aceea$ !ai At"i treb*ie c*r<]at< ii!a 'e )o=tele care o =ac
s< al*ece s)re )<cat+ Co!b<t"' 'es=r"*l$ H"t*itor*l
accet*ea&< i'isol*bilitatea .i *itatea c<s<toriei .i a =a!iliei#
KIar<.i s7a &is# cel ce >a l<sa )e =e!eia sa$ s<7i 'ea ei carte 'e
'es)<r]ire+ E* As< >< &ic >o*< c< oricie A.i >a l<sa =e!eia sa A
a=ar< 'e c*>"t 'e 'es=r"are$ =ace ca s< 'es=r"e&e$ .i cel ce o ia
)e cea l<sat<$ 'es=r"ea&<L+
Petr* a At<ri b*ele rela]ii 'itre oa!ei$ H"t*itor*l
ista*rea&< * )rici)i* )o&iti> 'e co!*i*e =r<]easc<# K=<
a)roa)el*i$ ceea ce >rei s<7]i =ac< el ]ieL$ .i accet*ea&< =a)t*l
c< !ai !*lt >alorea&< A!)<carea$ 'ec"t 'ar*l a'*s la te!)l*$ c<
treb*ie ar<tat< se!e*l*i iertare .i A(<'*i]<$ c< se c*>ie s<
trece! )este sl<bici*ile l*i$ * treb*ie a'ic< s< e r<&b*<!$ s<
r<s)*'e! c* r<* la r<*$ ci )etr* ca biele s< =ie bir*itor$ treb*ie
s< e A're)t<! i*birea oastr< .i =a]< 'e >r<J!a.i+ E =el*l acesta
i*birea >a 'e>ei 'es<>"r.it<+ Ea i!it< i*birea l*i D*!e&e*$
,8/
Ca)itol*l **
iar oi 'e>ei! 'es<>"r.i]i$ ase!<"'*7e c* P<ritele ceresc#
KA]i a*&it c< s7a &is# oc%i )etr* oc%i .i 'ite )etr* 'ite+ E* As<
&ic >o*<# * >< A!)otri>i]i :o)*e]i; cel*i r<*$ ci cel*i ce te lo>e.te
)e tie )este =a]a ta cea 'rea)t<$ Atoarce7i l*i .i cealalt<+++ Cel*i ce
cere 'e la tie$ '<7i .i *7l re=*&a )e cel ce >oie.te s< se A!)r*!*te
'e la tieL+ KA]i a*&it c< s7a &is# s< i*be.ti )e a)roa)ele t<* .i s< *r<.ti
)e >r<J!a.*l t<*+ E* As< &ic >o*<# i*bi]i )e >r<J!a.ii >o.tri$
biec*>"ta]i )e cei ce >< blaste!<$ =ace]i bie celor ce ><
*r<sc .i r*(a]i7>< )etr* cei ce >< >at<!< .i >< )ri(oesc+ Ca
s< =i]i =iii Tat<l*i >ostr* cel 'i cer*ri$ c< El =ace s< r<sar< soarele
)este cei r<i .i )este cei b*i .i tri!ite )loaie )este cei 're)]i .i
)este cei e're)]i+++ Ci]i 'eci 'es<>"r.i]i$ )rec*! .i Tat<l >ostr* cel
'i cer*ri este 'es<>"r.itL+
Pe l"(< aceasta$ Do!*l arat< A )re'ica 'e )e !*te .i
!o'*l 'e e@)ri!are a a'e><ratei )iet<]i c<tre D*!e&e*$
eli!i"' e@a(er<rile .i abaterile e@istete# KL*a]i a!ite ca s<
=ace]i 're)tatea >oastr< Aaitea oa!eilor ca s< =i]i ><&*]i 'e ei$
iar 'e * )lat< * >e]i a>ea 'e la Tat<l >ostr* cel 'i cer*riL+
Ast=el$ r*(<ci*ea$ )ost*l .i !ilosteia 'e>ei' A acele ti!)*ri
acte =or!ale .i s)ectac*lare$ Do!*l ar<t"' c*! treb*iesc
A!)liite$ e reco!a'< at*rale]ea$ iteriori&area .i 'iscre]ia$
ca =or!e ale a'e><ratei )iet<]i care tras=or!< =ii]a o!*l*i A
bie .i * o las< s< se risi)easc< A =or!alis!e seci .i ri(i'e#
K+++Qi c"' >< r*(a]i * =i]i ca =<]aricii$ c<ci lor le )lace s< se
roa(e st"' A sia(o(i .i la col]*rile str<&ilor$ )etr* ca s< se
arate oa!eilor+++ Iar t* c"' te ro(i itr< A c<!ara ta .i Ac%i&"'
*.a te roa(< Tat<l*i t<* care este A asc*s+ Qi Tat<l t<* cel ce
>e'e A asc*s A]i >a r<s)l<ti ]ieL+ Ne7a A><]at a)oi Do!*l .i
c*! treb*ie s< e r*(<!$ )ri biec*osc*ta r*(<ci*e# KTat<l
ostr*+++L+
Tot a.a .i J*r<!"t*l$ )ier&"'*7.i s)eci=ic*l .i rol*l 'e a
At<ri Acre'erea Atre oa!ei$ )ri l*area ca !artor a *!el*i l*i
D*!e&e* oric"'$ !oti> )etr* care Do!*l arat< c< )e c"t
)osibil J*r<!"t*l treb*ie e>itat+
Pe l"(< acestea$ A )re'ica 'e )e !*te Do!*l ia atit*'ie
.i =a]< 'e a'*area b**rilor )risositoare$ sco]"' A e>i'e]<
'ra(ostea .i (riJa l*i D*!e&e* )er!aet A're)tate s)re oi#
KN* >< a'*a]i >o*< co!ori )e )<!"t$ *'e !olia .i r*(ia le
stric< .i *'e =*rii le sa)< .i le =*r<$ ci >< a'*a]i >o*< co!ori A
cer+++ C<ci *'e este co!oara ta$ acolo A]i >a =i .i ii!a ta+ De
aceea >< &ic >o*<# * >< A(riJi]i )etr* s*=let*l >ostr* ce >e]i
!"ca$ ici )etr* tr*)*l >ostr* c* ce >< >e]i A!br<ca+++ Pri>i]i
la )<s<rile cer*l*i c< * sea!<<$ ici * secer<$ ici * a'*<
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,86
A Jiti]e .i Tat<l >ostr* cel ceresc le %r<e.te+ Gare * s*te]i
>oi c* !*lt !ai )res*s 'ec"t eleR Qi cie 'itre >oi A(riJi'*7se
)oate s< a'a*(e stat*rii sale * cotR Iar 'e A!br<c<!ite 'e ce
>< A(riJi]iR L*a]i sea!a la criii c"!)*l*i c*! cresc# * se
osteesc$ ici * torc+++ Iar 'ac< iarba c"!)*l*i$ care ast<&i este
.i !"ie se ar*c< A c*)tor$ D*!e&e* ast=el o A!brac<$ oare
* c* !*lt !ai !*lt )e >oi$ )*]i cre'icio.ilorRL A)oi Do!*l
e A'ea!<# KC<*ta]i !ai At"i A!)<r<]ia l*i D*!e&e* .i
're)tatea L*i .i acestea toate se >or a'<*(a >o*<+ N* >< A(riJi]i
'e &i*a 'e !"ie$ c< &i*a 'e !"ie se >a A(riJi 'e ale sale+ AJ*(e
&ilei (re*tatea eiL+
E Ac%eiere :Hatei 5$ 9/5;$ H"t*itor*l a'resea&<
asc*lt<torilor A'e!*l 'e a )<&i c*>"t*l )e care l7a* a*&it ca
)e * !<r(<ritar 'e !are )re]3 s< aib< A'r<&eal< la Tat<l c< >or
)ri!i tot biele )e care Al >or cere$ ase!eea co)il*l*i care cer"'
tat<l*i s<* )"ie$ * >a )ri!i )iatr<$ sa* cer"' )e.te$ * >a )ri!i
.ar)e+++ Calea care '*ce la A!)<r<]ia l*i D*!e&e* este calea
str"!t< a A=r"<rii+ Se cere a)oi =erirea 'e )ro=e]ii !icio.i$
care s*t ase!eea l*)ilor r<)itori A!br<ca]i A )iei 'e oaie+ Ei
>or =i c*osc*]i '*)< roa'e$ a'ic< '*)< =a)te$ =ii'c< * se c*le(
'i s)ii str*(*ri .i 'i ci*lii s!oc%ie+++ Cie A!)lie.te
c*>itele a*&ite A aceast< )re'ic< ase!eea este b<rbat*l*i care
.i7a &i'it casa )e st"c< )etr* a r<!"e eclitit<+
It*i]ia se =ace ar<t"'*7se tablo*l )re'icii 'e )e !*te+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Reca)it*l"' co]i*t*l )re'icii 'e )e !*te$ >e'e! c< ea Ace)e
c* cele o*< Cericiri .i se coti*< a)oi c* ar<tarea !isi*ii Aalte
a A)ostolilor 'e a =i Ksare )<!"t*l*iL .i Kl*!ia l*!iiL$ a)oi
c* atit*'iea H"t*itor*l*i =a]< 'e le(ea !o&aic<$ c* atit*'iea
=a]< 'e !o'*l 'e >ie]*ire cre.tieasc< .i c* atit*'iea =a]< 'e
b**rile )<!"te.ti+ Ec%eierea re)re&it< A'e!*l H"t*ito7
r*l*i a'resat asc*lt<torilor 'e a )<&i c*>"t*l )e care l7a* a*&it
ca )e * !<r(<ritar 'e !are )re]$ !er("' )e calea cea str"!t<$
care '*ce la A!)<r<]ia l*i D*!e&e* .i =eri'*7se 'e )ro=e]ii
!icio.i+
8+ A)licarea
Co]i*t*l A><]<t*rilor c*)rise A )re'ica 'e )e !*te a* *
caracter or!ati> )etr* >ia]a '*%o>iceasc< a cre'icio.ilor+
Parte 'i ele a* itrat A >ia]a Bisericii ca .i co!)oete ale
,82
77
Ca)itol*l **
c*lt*l*i 'i>i )*blic+ A*&i! .i c"t<! c* to]ii KCericirileL .i KTat<l
ostr*L$ A ca'r*l S=itei Lit*r(%ii+ La =el$ 'o*< )erico)e '*!iicale
c*)ri' 'e ase!eea te@t*l )re'icii 'e )e !*te :D*!iica a 67
a .i a ,47a '*)< R*salii;+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or lect*ra aceste )erico)e+ Se >a re)eta iter)retarea !*&ical< a
Cericirilor .i a r*(<ci*ii KTat<l ostr*L+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
R*(<ci*ea KTat<l ostr*L
I+ Pre(<tirea a)erce)ti><
R*(<ci*ea costit*ie * 'ar c* care Creator*l l7a A&estrat )e
o!$ s)re a se )*tea ri'ica .i r<!"e A co!*i*ea L*i+ Ea este
)re&et< la toate reli(iile$ 'ar 'i=erit A]eleas< .i a)licat<+ Petr* a
e A><]a Kc*! s< e r*(<!L$ la cererea A)ostolilor$
II+ A*]area te!ei
H"t*itor*l e7a l<sat r*(<ci*ea KTat<l ostr*L$ la care e >o!
re=eri A cele ce *r!ea&<+
III+ Tratarea
N*!ele >ie 'e la c*>itele c* care ea Ace)e+ Se !ai *!e.te .i
KR*(<ci*ea Do!easc<L$ 'atorit< =a)t*l*i ca ea c*)ri'e
c*>itele Do!*l*i+
C*)ris*l r*(<ci*ii este *r!<tor*l# KTat<l ostr* care e.ti A
cer*ri$ s=i]easc<7Se *!ele T<*3 >ie A!)<r<]ia Ta3 =ac<7Se >oia
Ta$ )rec*! A cer .i )e )<!"t+ P"iea oastr< cea s)re =ii]<
'<7e7o o*< ast<&i3 .i e iart< o*< (re.elile oastre$ )rec*! .i
oi iert<! (re.i]ilor o.tri$ .i * e '*ce )e oi A is)it< :.i =< s<
* itr<! A is)it<;$ ci e i&b<>e.te 'e cel r<*L :Hatei 9$ 4,6;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
S< >e'e! !ai A 'etali* A]eles*l =iec<rei cereri+
,81
I>ocarea KTat<l ostr* care e.ti A cer*riL+ C"' s)*e! KTat<l
ostr*L rec*oa.te! )ateritatea l*i D*!e&e* ca .i Creator$
Proiator al l*!ii .i R<sc*!)<r<tor al ostr* )ri Iis*s Hristos+
E acela.i ti!) oi e a'res<! ca =ii+ To]i cei care s*t =ii$ se
*!esc =ra]i+ De aceea s)*e! Kostr*L .i * K!e*L+ Noi a>e!
o =rateritate *i>ersal< )ri at*r<$ ca *ii care )ro>ei!
'itr7* str<!o. co!*$ A'a!+ Pe l"(< aceasta$ oi a>e! .i o
=rateritate '*)< %ar )ri Iis*s Hristos+ To]i cei care a* )ri!it
Bote&*l 'e>i =ra]i A Hristos+ KCare e.ti A cer*riL+ Te@t*l
)re&it< e@iste]a s)irit*al< a l*i D*!e&e*$ )re&et )ret*ti'ei$
)este tot .i * locali&at+
Pri!a cerere KS=i]easc<7Se *!ele T<*L+ A s=i]i *!ele
Asea!< a !<ri$ a sl<>i )e D*!e&e* As*.i+ D*!e&e*
re)re&it< s=i]eia absol*t<$ e!aia>"' e>oie 'e s=i]eie+
El As< s=i]e.te )e al]ii .i se s=i]e.te )e Sie )ri >ia]a
oa!eilor+ De aici re&*lt< c< s=i]i'*7e >ia]a a'*ce!
)rea!<rire l*i D*!e&e*$ sa* El s=i]i! )e El+ Pri aceast< cerere$
El r*(<! )e D*!e&e* s< e acor'e %ar*l .i aJ*tor*l S<* )etr*
a7L )*tea s=i]i :!<ri$ sl<>i; )ri >ia]a oastr<+
A 'o*a cerere KVie A!)<r<]ia TaL+ A'"c i!)ri!at< A
co.tii]a )o)or*l*i ales$ A!)<r<]ia l*i D*!e&e* re)re&it< *
'e&i'erat care se >a A!)lii A e)oca !esiaic<+ A>"' co.tii]a
!esiait<]ii Sale$ Do!*l o ia*(*rea&a )ri A><]<t*ra .i
acti>itatea Sa$ Atr7o =or!< s)irit*al<+ Aceast< A!)<r<]ie se
'e&>olt< A Biseric< )ri l*crarea S="t*l*i D*%+ Ea este Kb*c*rie$ )ace
.i 're)tate A D*%*l S="tL :Ro!ai ,2$ ,5;+ Reali&area ei 'e)li< >a
=i la s="r.it*l >eac*rilor+
A treia cerere KCac<7Se >oia Ta$ )rec*! A cer .i )e )<!"tL+
D*!e&e* A.i reali&ea&< >oia Sa s)re !"t*irea o!*I*i+ Ceea ce
se o)*e >oi]ei 'i>ie este )<cat*l :Ro!ai ,$ /,6,;+ G!*l se
eliberea&< 'e )<cat A !<s*ra A care .i >oi]a l*i colaborea&< c*
>oi]a l*i D*!e&e*+ Voi]a l*i D*!e&e* este e@)ri!at< A
le(ea Sa+ Cre'icios*l A!)lie.te >oi]a l*i D*!e&e* A !o'
liber .i c* aJ*tor*l %ar*l*i 'i>i$ '*)< c*! As*.i H"t*itor*l a
s)*s# KC<r< !ie * )*te]i =ace i!icL :Ioa ,1$ 1;+ De.i Kcre.tiii
cer Tat<l*i lor ceresc s< A!)lieasc< >oia Sa$ a'ic< 'eci&ia Sa 'e
a !"t*i l*!ea$ acor'"'*7le .i lor %ar*l S<*$ tot*.i$ to]i treb*ie
s< acce)te .i s< col*cre&e la reali&area >oii Sale+ Dar A !<s*ra
,89
Ca)itol*l **
A care >oi]a o!*l*i este co=or!< >oi]ei l*i D*!e&e* se >a
A!)lii .i ea# KQi aceasta este Acre'erea ce a>e! c<tre El$ c<
'ac< cere! ce>a '*)< >oi]a L*i$ El e asc*lt< :I Ioa 1$ ,2;+ Qi
aceasta$ =ii'c< Koi * .ti! ce cere!L :Iacob 2$ 6;$ iar Kcelor
ce7L i*besc )e D*!e&e*$ toate se l*crea&< s)re bieL :Ro!ai
8$ /4;+
E@)resia KPrec*! A cer .i )e )<!"tL se re=er< la toate aceste
trei cereri )etr* a le )re&eta A *itate .i ca o coti*< )re(<tire
s)re A!)liirea lor co!)let< A >ia]a >iitoare$ c"' A!)<r<]ia
!esiaica >a a>ea * caracter (lorios$ 'e )rea!<rire *i>ersal<+
A )atra cerere KP"iea oastr< cea 'e toate &ilele '<7e7o o*<
ast<&iL+ Cii' creat 'e D*!e&e* c* tr*)$ o!*l are e>oie 'e
%ra< tr*)easc<+ Dar )e 'e alt< )arte$ o!*l are .i s*=let+ A.a c*!
H"t*itor*l a A!*l]it )"iile )etr* a le satis=ace oa!eilor
e>oile tr*)e.ti :Ioa 9$ ,,1;$ tot El arat< c< .i s*=let*l are e>oie 'e
%ra<+ Aceasta este Kc*>"t*l l*i D*!e&e*L :Hatei 2$ 23 L*ca 2$ 23 I
Ti!otei 2$ 19;$ *!it< .i K!aa s)irit*al<L reali&at A El :Ioa 9$ /9
/53 6/61;$ )rec*! .i As*.i Tr*)*l S<* 'i
E*%aristie :Ioa 9$ 2811;+ Acest os)<] '*%o>icesc se >a
'es<>"r.i A KA!)<r<]ia cer*rilorL :Hatei 8$ ,,3 >e&i L*ca //$
,8;$ care >a =i la s="r.it*l >eac*rilor+
A cicea cerere KQi e iart< o*< (re.elile oastre$ )rec*! .i
oi iert<! (re.i]ilor o.triL+ E te@t*l ori(ial al No*l*i Testa7
!et a>e! =or!*lat< aceast< cerere ast=el# KQi e las< o*<
'atoriile oastre$ )rec*! .i oi a! l<sat 'atoricilor o.triL+ KA
l<saL este tot *a c* Ka iertaL+ No]i*ea 'e 'atorie ec%i>ala A
li!ba (reac< )ro=a< c* o]i*ea 'e K'ebit7'ebitorL$ A s)ecial
c* re=erire b<easc<+ E li!ba (reac< a No*l*i Testa!et )e l"(<
acest ses 'e K'atorie baeasc<L$ c*! este =olosit 'e H"t*ito7
r*l A )il'a celor 'oi 'atorici :Hatei ,8$ /661;$ are .i * ses
s)eci=ic 'e )e'ea)s< )etr* cel ce *7.i A'e)lie.te 'atoria sa*
obli(a]ia$ ceea ce atra(e '*)< sie A]eles*l 'e Kc*l)<L sa*
K>io><]ieL )etr* obli(a]ia )e care treb*i' s< o A!)lie.ti$ *
ai A!)liit7o+ E =el*l acesta$ K'atoriaL 'e>ie K(re.eal<L$ sa*
K)<catL+ De aici >e'e! c< *!ai A !<s*ra A care oi iert<! )e
cei ce e (re.esc$ )*te! la r"'*l ostr* cere P<ritel*i ceresc
iertarea (re.elilor oastre+
A .asea cerere KQi =< s< * itr<! A is)it<L+ Aceast< cerere
este re'at< 'e obicei A tra'*cerile ro!"e.ti c* =or!*la K.i *
e '*ce )e oi A is)it<L+ Dar a cosi'era c< D*!e&e* e '*ce
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,85
A is)it<$ Asea!< c< El ar =ace s< c<'e! A is)it<$ sa* s<
cosi!]i! c* )<cat*l s*(erat 'e is)it<+ S="t*l Iacob cotra&ice
o ast=el 'e iter)retare$ s)*"'# KNi!ei =ii' is)itit s< * s)*<#
'e la Do!*l s*t is)itit3 c<ci D*!e&e* * este is)itit 'e rele
.i El )e i!ei * is)ite.te+++L :Iacob ,$ ,6,9;+ Dac< El e7ar
'*ce A is)it<$ a'ic< A Acercare$ Asea!< c< e7ar icita la r<*$
la )<cat+ A'e><rat*l ses al acestei cereri Al >o! )*tea A]ele(e
*!ai 'ac< >o! >e'ea A]eles*l ei Atr7o tra'*cere e@)licit<+ Qi
aceasta ar =i *r!<toarea# KQi =< :)<&e.te7e$ aJ*t<7e$ A!)ie7
'ic<7e; s< * itr<! :c<'e!; )ri cosi!]irea oastr< A is)it<L$
sa* )e sc*rt# KQi =< s< * itr<! A is)it<L+
A .a)tea cerere KCi e i&b<>e.te 'e cel r<*L+ KA i&b<>iL
Asea!< Ka )<&i$ a !"t*i$ a 'e&le(a$ a eliberaL+ Dii tra'*c
K'e la r<*L$ socoti' r<*l$ A (eeral# =i&ic$ )si%ic$ !oral+ Al]ii
tra'*c# K'e cel r<*L$ A]ele("' o a*!e )ersoa<$ )e 'ia>ol*l$
)e sataa+ Deosebirea * este 'e =o'$ =ii'c< cel r<*$ a'ic<
'ia>ol*l este i&>or*l .i )ro>ocator*l a tot ce este r<*$ el este
ac*&ator*l oa!eilor c<tre D*!e&e*$ )otri>ic*l A!)<r<]iei l*i
D*!e&e* .i a !"t*irii oa!eilor+ Este !ai clar< .i !ai )re7
cis< tot*.i tra'*cerea c* Kcel r<*L$ =ii' !ai a)roa)e 'e A]eles*l
e@)resiei A No*l Testa!et+
IV+ Reca)it*larea A)recierea
D*)< c*! >e'e!$ )ri!ele trei cereri se re=er< la cistirea l*i
D*!e&e*$ iar *lti!ele )atr*$ la ecesit<]ile >ie]ii oastre+
Reca)it*l"' A]eles*l lor$ )*te! s< le re)ro'*ce! Atr7o =or!<
)ara=ra&at<$ ast=el# KTat<l ostr* care e.ti A cer*ri3 =< ca *!ele
T<* s< =ie )rea!<rit .i aJ*t<7e ca .i oi s<7L s=i]i! )ri >ia]a
oastr<3 =< ca A!)<r<]ia Ta 'e i*bire$ K)ace$ b*c*rie .i 're)tate
A D*%*l S="tL s< se 'e&>olte A Biserica Ta .i A s*=letele oastre
.i s< se 'es<>"r.easc< la a 'o*a Ta >eire3 =< ca >oia Ta 'e
!"t*ire a l*!ii s< se A!)lieasc< .i '<7e %ar*l T<* s< o )*te!
.i oi A!)lii3 %raa oastr< ecesar< >ie]ii tr*)e.ti .i s*=lete.ti$
'<7e7o o*< ast<&i :A =iecare &i; .i * e li)si 'e )<rt<.ia Ciei
Tale >e.ice3 .i e iart< o*< (re.elile oastre$ )rec*! .i oi
iert<! (re.i]ilor o.tri3 .i =< s< * itr<! A is)it< :A!)ie'ic<7e
ca s< cosi!]i! la is)it<;$ ci !ai )res*s 'e toate$ i&b<>e.te7e$
eliberea&<7e 'e cel r<*$ ac*! .i )"< la s="r.it*l >eac*rilor+
,88
Ca)itol*l **
V+ Asocierea
E><]"'*7e r*(<ci*ea KTat<l ostr*$ H"t*itor*l * a >r*t s< e
le(e 'e rostirea ei !ecaic<$ ci e7a o=erit !o'el*l *ei r*(<7
ci*i cocise$ care$ '*)< c*! a! ><&*t$ e@)ri!< si!]<!ite
a'"ci .i >ariate )e care le )*te! =olosi .i A alte r*(<ci*i$ a.a
c*! Do!*l As*.i a =<c*t7o+ Ast=el$ Iis*s se roa(< *!i'*7L )e
D*!e&e* KP<riteL$ KSt<)" al l*!ii ><&*te .i e><&*teL+ Se roa(<
a)oi )etr* s=i]irea A)ostolilor A a'e><r$ '*)< c*! El As*.i a
=ost Ks=i]it .i tri!is A l*!eL :Ioa ,5$ 69;+ Iis*s A!)lie.te >oia
l*i D*!e&e* A cele !ai (rele cli)e ale >ie]ii$ c"' se roa(< c*
s*'ori 'e s"(e A G%etsi!ai+
VI+ Geerali&area
Di cele )"< aici tratate >e'e! c< r*(<ci*ea KTat<l ostr*L
r<!"e !o'el*l 'e r*(<ci*e )ri care itr<! A co!*i*e c*
P<ritele ceresc )ri c*>itele Ci*l*i$ care e7a asi(*rat c< orice
>o! cere 'e la Tat<l A *!ele .i )ri c*>itele Sale$ i se >a 'a
:Ioa ,1$ 5,9;+
VII+ A)licarea
Petr* acest !oti>$ R*(<ci*ea Do!easc< Ac< 'itr* Ace)*t a
itrat A >ia]a '*%o>iceasc< a )ri!ilor cre.tii$ =ii' rostit< 'e
trei ori )e &i+
E acela.i ti!)$ ea a itrat .i A co]i*t*l sl*Jbelor
biserice.ti$ a'ic< A c*lt*l cre.ti )*blic$ al<t*ri 'e alte r*(<7
ci*i Ace)<toare$ sa* A ca'r*l S=itei Lit*r(%ii$ *'e este c"tat<
'e Atrea(a ob.te a cre'icio.ilor+
Se >a rosti .i c"ta c* cre'icio.ii r*(<ci*ea KTat<l os7
tr*L+
7
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
E!)<r<]ia l*i D*!e&e*
,84
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
S="ta E>a(%elie e arat< c< '*)< ce a =ost bote&at 'e c<tre
Ioa .i '*)< ce a =ost is)itit A )*stie$ Ka Ace)*t Iis*s s<
)ro)o><'*iasc< .i s< s)*<# )oc<i]i7>< c< s7a a)ro)iat A!)<r<]ia
cer*rilorL :Hatei 2$ ,5;+ De aici >e'e! c< te!a )ro)o><'*irii
H"t*itor*l*i este A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ sa* A!)<r<]ia
cer*rilor+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea A coti*are care este A]eles*l ei A Vec%i*l Testa7
!et .i o*a 'i!esi*e '*%o>iceasc< )e care i7o '< H"t*ito7
r*l ostr* Iis*s Hristos+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
E Vec%i*l Testa!et Ace)"' c* Hoise$ D*!e&e* Ac%eie
c* )o)or*l l*i Israel * le(<!"t )otri>it c<r*ia acesta 'e>ie
K)o)or ales$ A!)<r<]ie )reo]easc< .i ea! s="tL :Ie.irea ,4$ 1
5;+ E aceast< sit*a]ie .i A acest ca& )o)or*l se a=la s*b 'irecta
co'*cere a l*i D*!e&e*+ El costit*ia A!)<r<]ia l*i D*!e7
&e*+ De aceea$ A e)oca J*'ec<torilor G%e'eo .i Sa!*el re=*&<
co'*cerea )o)or*l*i )e !oti> c< D*!e&e* este co'*c<tor*l
l*i :U*'ec<tori 8$ 5 .i /6;+ Qi '*)< ista*rarea re(alit<]ii$ D*!7
e&e* r<!"e a'e><rat*l .i s*)re!*l re(e7A!)<rat+ Re(ii era*
ale.i .i *.i la i'icarea l*i D*!e&e*$ co'*c"' )o)or*l ca
re)re&eta]i ai L*i+ Pro=e]ii e@ti' o]i*ea A!)<r<]iei l*i Is7
rael$ ar<t"' c< D*!e&e* * este *!ai al **i si(*r )o)or$ ci
al Atre(ii l*!i :Isaia 22$ 93 Daiel 66;+ Ca)t*l c< D*!e&e* Al
co'*ce )e )o)or*l S<*$ loc*i' A !iJloc*l l*i .i )e'e)si'*7l
ori 'e c"te ori c<lca >oia Sa$ eA'e)lii' )rescri)]iile le(ii 'i7
>ie$ 'o>e'e.te c< A Vec%i*l Testa!et A!)<r<]ia l*i D*!e7
&e* costit*ie o realitate )re&et< .i )<!"teasc<+ Dar a* >eit
as*)ririle .i Arobirile )o)or*l*i ales+ E acest ca& A!)<r<]ia l*i
D*!e&e* * !ai )*tea =i socotit< ca o realitate )re&et<$ ci
,40
Ca)itol*l **
'e>ie o a.te)tare A >iitor$ c"' Do!*l >a restabili a]ioal .i
)olitic )e )o)or*l S<*$ c"' '*.!aii >or =i A>i.i$ iar )o)or*l
l*i D*!e&e* >a 'e>ei 'i o* ales .i sl<>it+ Ve'e! 'e aici
caracter*l >iitor .i a]ioal al A!)<r<]iei l*i D*!e&e*+ E@ist<
As< la )ro=e]i .i i'eea A!)<r<]iei !esiaice$ c"' sataa .i r<*l
'i l*!e >or =i bir*i]i$ Ate!ei'*7se 'e=iiti> 're)tatea .i >oia
l*i D*!e&e*$ A &ilele 'e )e *r!<$ c"' >a a>ea loc J*'ecata
'e=iiti>< a l*i D*!e&e*+ Aceasta este K&i*a Do!*l*iL :Isaia
/$ /,,3 Iere!ia //$ ,,3 Hi%eia 2$ 25;+ E!)<r<]ia !esiaic< a
)ri!it As< 'e7a l*(*l >re!ii o iter)retare !aterial<$
)<!"teasc<+ Hesia este Ci*l l*i Da>i'$ El >a restabili A!)<r<]ia
'a>i'ic< i'eal<$ care cost< A )ros)eritate !aterial< .i st<)"irea
'e=iiti>< a )o)or*l*i ales )este )o)oarele l*!ii+
E No*l Testa!et H"t*itor*l acor'< A!)<r<]iei l*i D*!e7
&e* * o* caracter$ 'e)<.i' caracter*l )<!"tesc a]ioal .i
res)i("' i'eea A!)<r<]iei 'a>i'ice i'eale a'*c<toare 'e
)ros)eritate !aterial<$ Acet<]eit< A co.tii]a co'*c<torilor
)o)or*l*i .i a coa]ioalilor S<i+ E!)<r<]ia l*i D*!e&e* sa*
A!)<r<]ia cer*rilor )e care o ia*(*rea&< Iis*s are A )ri!*l r"'
* caracter s)irit*al# KE!)<r<]ia !ea * este 'i l*!ea aceastaL
:Ioa ,8$ 69; s)*e Do!*l at"t 'e clar )roc*rator*l*i ro!a$
care J*'ec"'*7L$ >roia s< se co>i(< as*)ra e>et*al*l*i )ericol
)e care Al )re&eta ac*&a]ia ce I se a'*cea l*i Iis*s c< s7ar =i
)rocla!at )e Sie re(e+++ De =a)t s)*sese El !*lt !ai Aaite
A)ostolilor .i !*l]i!ii s< * =ie )rea A(riJora]i .i obse'a]i A
e@cl*si>itate 'e b**rile !ateriale ale >ie]ii 'e aici .i 'e ac*!$
ci Ks< ca*te !ai At"i A!)<r<]ia l*i D*!e&e* .i 're)tatea L*i .i
toate celelate li se >or a'<*(aL :Hatei 9$ 66;+ Acest caracter o*$
s)irit*al al A!)<r<]iei l*i D*!e&e* costit*ie 'e alt=el As<.i
te!a A><]<t*rii l*i Iis*s .i se cocreti&ea&< A =a)tele Sale+ El
.i7a Ace)*t acti>itatea c* c*>itele# KPoc<i]i7>< c< s7a a)ro)iat
A!)<r<]ia cer*rilorL :Hatei 2$ ,5;+ Sc%i!ba]i7><$ a'ic<$ !o'*l
'e a ("'i .i a si!]i$ Aoi'*7>< >ia]a$ )ri!i' A s*=lete
A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ o realitate '*%o>iceasc< )e !<s*r< s<
>< =ac< =iii P<ritel*i ceresc+ De aceea$ c*>"t*l l*i Iis*s este
Kc*>"t*l A!)<r<]ieiL :Hatei ,6$ ,4;$ iar E>a(%elia sa* Vestea
cea b*< )e care o a'*ce El A l*!e este KE>a(%elia A!)<r<]ieiL
iar =a)tele s<>"r.ite 'e El s*t roa'ele ei# KQi a str<b<t*t Iis*s
toat< Galileia$ A><]"' A sia(o(i .i )ro)o><'*i' E>a(%elia
A!)<r<]iei .i >i'ec"' toat< boala .i toat< e)*ti]a A )o)orL
:Hatei 2$ /6;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,4,
De aici >e'e! c< A!)<r<]ia l*i D*!e&e* )ro)o><'*it< 'e
Iis*s este o realitate )re&et< .i re)re&it< l*)ta A!)otri>a l*i
sata A sco)*l Ate!eierii oii or'ii A l*!e+ Ea este A acela.i
ti!) o l*crare a D*%*l*i S="t$ care resta*rea&< or'iea crea]iei
l*i D*!e&e*$ s=i]i' l*!ea# KQi 'ac< e* c* D*%*l l*i D*!e7
&e* scot 'e!oi$ iat< a aJ*s la >oi A!)<r<]ia l*i D*!e&e*L
:Hatei ,/$ /8;+ A>"' * caracter resta*rator al or'iei A l*!e$
aceast< Aoire Ace)e As< c* >ia]a '*%o>iceasc< a oric<r*i o!+
Cariseilor 'orici s< a=le c"' >a >ei A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$
Iis*s le 'esco)ere c< KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* este Al<*tr*l
>ostr*L :L*ca ,5$ /,;+ Desi(*r$ ei a.te)ta* o A!)<r<]ie !esiaic<
l*!easc<$ a'*c<toare 'e bel.*( !aterial$ 'e aceea >or r<!"e
=oarte s*r)ri.i c"' Iis*s le reco!a'< s< Atoarc< )ri>irile s)re
iterior*l >ie]ii lor s*=lete.ti .i s< 'esco)ere acolo$ A a'"c*l
taiic ai ii!ii r<'<ciile$ ese]a$ sa* (er!eele A!)<r<]iei l*i
D*!e&e*+ S< c*re]e a'ic< 'i s*=let*l lor tot oroi*l )<catelor
.i al =<r<'ele(ilor 'e tot =el*l :Harc* 5$ /,//;$ care le Atiea&<
>ia]a$ .i c* b*c*rie s< 'esco)ere Kco!oara 'e !are )re]L$ sa*
K!<r(<ritar*lL ce st< asc*s$ )*s acolo 'e Creator*l As*.i$ at*ci
c"' a s<'it A s*=let*l o!*l*i c%i)*l s<*$ )etr* a7I se!<a$
)rec*! * =i* c* P<ritele s<*+ A s<'it at*ci A s*=let*l o!*l*i
i*birea$ libertatea$ ra]i*ea$ 're)tatea .i b*<tatea )etr* a =i
ca)abil s< reali&e&e A l*!e A!)<r<]ia l*i D*!e&e*+ Dar toate
aceste &<c<!ite 'e !are )re] a* =ost At*ecate 'e &(*ra
)<cat*l*i+ De aceea$ A !<s*ra A care c*r<]i! oroi*l .i &(*ra$
a)are str<l*cirea c%i)*l*i l*i D*!e&e* A oi$ care l*!iea&<
c* )*tere A l*!ea b"t*it< .i a)<sat< 'e e're)tate .i )<cat+
Dar * *!ai A >orbirea 'irect<$ ci .i A >orbirea i'irect<$
a'ic< A )arabole$ H"t*itor*l e 'esco)ere !o'*l A care
A!)<r<]ia l*i D*!e&e* )<tr*'e .i se 'e&>olt< A s*=letele
oastre+ Ast=el$ A!)<r<]ia cer*rilor o )ri!i! )ri c*>"t*l l*i
D*!e&e* care ro'e.te )ri cre'i]< A =a)tele b*e s)eci=ice
A!)<r<]iei+ E )il'a Ke(%ieiL$ Do!*l =ace 'eosebire Atre K=iii
A!)<r<]iei .i =iii cel*i r<*L$ iar A )il'a (r<*tel*i 'e !*.tar .i
cea a a&i!ei$ e arat< c*! cre.te .i se 'e&>olt< A l*!e A!)<r<]ia
l*i D*!e&e*+ E )il'a co!orii asc*s< A ]ari<$ ca .i A cea a
!<r(<ritar*l*i 'e !are )re]$ Do!*l arat< b*c*ria )e care o si!t
s*=letele care a* (<sit A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ Ac"t re*]< la
toate )etr* a r<!"e )e !ai 'e)arte A )osesia ei+ Pil'a <>o'*l*i
il*strea&< =a)t*l c< la s="r.it*l >eac*rilor cei r<i >or =i 'es)<r]i]i
'e cei 're)]i$ ase!eea )e.tilor b*i 'e cei r<i$ )ri.i c* acela.i
<>o' :Hatei ,6$ ,16;+ Iar A !ai !*lte )il'e e >orbe.te
,4/
Ca)itol*l **
Do!*l 'es)re a 'o*a Sa >eire la s="r.it*l >eac*rilor :>e&i Hatei
ca)+ /1;+
It*i]ia se )oate =ace ar<t"'*7se tablo*rile :)ict*ra; re7
)re&et"' aceste )arabole+
Ia*(*rat< 'e Iis*s )ri c*>"t .i =a)t<$ A!)<r<]ia l*i D*!7
e&e* se 'e&>olt< A Biseric<$ )ri l*crarea s=i]itoare a D*%*l*i+
Accet*"' as)ect*l s)irit*al al A!)<r<]iei l*i D*!e&e*$ S="t*l
A)ostol Pa>el i'ic< aceast< o*< 'i!esi*e a ei$ ar<t"' c< ea
este K)ace$ 're)tate .i b*c*rie A D*%*l S="tL :Ro!ai ,2$ ,5;+
Aceasta este 'e alt=el !area 'esco)erire )e care o =<c*se !ai
Aaite Iis*s l*i Nico'i! A !ie& 'e oa)te$ )etr* a a'*ce o
str<=*l(erare 'e l*!i< A s*=letele t*t*ror celor ce >or 'e>ei
=ii ai A!)<r<]iei l*i D*!e&e*# KDe * se >a a.te cie>a 'i a)<
.i 'i D*%$ * >a )*tea s< itre A A!)<r<]ia l*i D*!e&e*L :Ioa
6$ 1;+ E!)<r<]ia D*%*l*i se reali&ea&< A Biseric<+ Pri l*crarea
S="t*l*i D*% A Biseric< se coti*< o)era !"t*itoare a l*i
Hristos cel A>iat .i A<l]at A !<rire >e.ic<+ Aici reasc la o
>ia]< o*< .i se s=i]esc =iii A!)<r<]iei+ Ea este KBiserica l*i D*!7
e&e* )e care Hristos a c".ti(at7o c* sc*!) s"(ele S<*L :Ca)te
/0$ /8;$ ca s< o Ks=i]easc< Biseric< sl<>it<$ ea>"' )at<$ ici
&b"rcit*r<$ sa* altce>a 'e acest =el$ ci =ii' s="t< .i =<r< )ri%a<L
:E=esei 1$ /5;+ Ea este KTr*)*l S<* taiicL :I Coritei ,/$ /5;$
iar to]i cei care K)ri a)< .i )ri '*%L 'e>i !e!brii Bisericii$
s*t A acela.i ti!) .i =iii A!)<r<]iei D*%*l*i+ Dar$ '*)< c*! a!
><&*t A )il'a <>o'*l*i$ *!ai cei 're)]i$ a'ic< *!ai cei care
ecoteit se str<'*iesc s<7.i s=i]easc< !ere* >ia]a )ri )acea$
're)tatea .i b*c*ria D*%*l*i s*t >re'icii !o.teitori ai
A!)<r<]iei$ =ii'c< KA!)<r<]ia I*i D*!e&e* se ia c* asalt .i *7
!ai cei ce se silesc o >or r<)iL :Hatei ,,$ ,/;+ De aceea$ Ki!ei
care )*e !"a )e )l*( .i ca*t< Aa)oi$ * este )otri>it :>re'ic;
)etr* A!)<r<]ia l*i D*!e&e*L :L*ca 4$ 9/;+
E!)<r<]ia I*i D*!e&e*$ s)irit*al< .i >e.ic<$ ia*(*rat< 'e
Iis*s .i 'e&>oltat< A Biseric< )ri l*crarea D*%*l*i S="t$ se >a
'es<>"r.i A >eac*l >iitor$ Kc"' D*!e&e* >a =i tot*l A toateL
:I Coritei ,1$ /8;+ H"t*itor*l o=er< =ericirea A!)<r<]iei >e.7
ice celor Ks<raci c* '*%*lL :s!eri]i; .i celor K)ri(oi]i )etr*
're)tateL :Hatei 1$ 6 .i ,0;$ iar A r*(<ci*ea KTat<l ostr*L e7a
A><]at s< cere! P<ritel*i ceresc# K>ie A!)<r<]ia TaL :Hatei 9$
,0;+ Cere!$ a'ic< s< se coboare A aceast< l*!e KIer*sali!*l
cerescL :E>rei ,/$ //3 A)ocali)sa /,$ /;$ )etr* a Aloc*i toate
=<r<'ele(ile e@istete A l*!e K)ritr7* cer o* .i )<!"t o*L
:A)ocali)sa /,$ ,;$ )etr* a statorici )etr* tot'ea*a 're)tatea
l*i D*!e&e*+ Dar )"< at*ci$ )"< c"' Do!*l >a >ei s<
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
statoriceasc< 'e=iiti>
,46
A!)<r<]ia Sa )e )<!"t$ a.a c*! a
=<(<'*it$ ecoteit r*("'*7e .i str<'*i'*7e s< cere! .i s<
=ace! ca )acea$ 're)tatea .i b*c*ria A D*%*l S="t s< * e
)<r<seasc< ici A acest >eac+++
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Di cele )"< aici tratate >e'e! c< A Vec%i*l Testa!et
A!)<r<]ia l*i D*!e&e* a>ea la Ace)*t * A]eles 'e )re&et .i
)<!"tesc# D*!e&e* este A !iJloc*l )o)or*l*i S<* )e care Al
co'*ce '*)< >oia Sa+ E ti!)*l as*)ririlor str<ie$ A!)<r<]ia
l*i D*!e&e* )ri!e.te * caracter >iitor .i a]ioal$ iar >eirea
l*i Hesia Asea!< Ate!eierea A!)<r<]iei 'a>i'ice i'eale$
a'*c<toare 'e )ros)eritate !aterial<+ Pro=e]ii iter)retea&<
A!)<r<]ia l*i D*!e&e* Atr7* ses s)irit*al$ e@ti&"'7o .i la
alte )o)oare$ iar A &ilele 'e )e *r!< Hesia >a bir*i r<*l .i )e
sata$ Ate!ei' 'e=iiti> 're)tatea l*i D*!e&e*+
E No*l Testa!et A!)<r<]ia l*i D*!e&e* are * caracter
s)irit*al$ )re&et .i >iitor$ =ii' ia*(*rat< 'e Iis*s$ 'e&>oltat<
)ri ac]i*ea s=i]itoare a D*%*l*i A Biseric< .i 'es<>"r.it< A
>eac*l >iitor+
8+ A)licarea
Costit*i' te!a )re'icii H"t*itor*l*i$ A!)<r<]ia l*i D*!e&e*
)re'icat< 'irect .i i'irect :)ri )arabole; 'e El$ alc<t*ie.te
)erico)ele e>a(%elice$ r"'*ite s< =ie citite .i t<l!<cite A !*lte
'i '*!iicile a*l*i bisericesc+
A.a c*! %ar*l 'i>i i&>or<.te 'i S="ta Trei!e .i i se
tras!ite )ri S=itele Taie$ c* )rileJ*l o=icierii lor )reot*l '<
biec*>"tarea A *!ele S=itei Trei!i# KBiec*>"tat< este
A!)<r<]ia Tat<l*i .i a Ci*l*i .i a S="t*l*i D*%$ ac*! .i )*r*rea
.i A >ecii >eciilorL+
4+ Te!< )etr* acas<
I'ica]i '*!iicile A care )erico)ele e>a(%elice a* ca te!<
A!)<r<]ia l*i D*!e&e*+
Ar<ta]i A]eles*l A!)<r<]iei l*i D*!e&e* 'i te@t*l
E>a(%eliei '*)< Hatei$ ca)itol*l /1+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
,42
77
Ca)itol*l **
Parabolele H"t*itor*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A>"' A cetr*l A><]<t*rii Sale A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ H"7
t*itor*l le >orbea celor ce7L asc*lta* .i 'orea* s< 'e>i< !e!brii
sa* =iii acestei A!)<r<]ii$ Atr7o =or!< 'irect< .i Atr7o =or!< i7
'irect<+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Cor!a i'irect< )ri care Do!*l se a'resa asc*lt<torilor S<i
era* )arabolele sa* )il'ele$ la care e >o! re=eri A cele ce
*r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Parabolele H"t*itor*l*i *!ite .i )il'e costit*ie * !o' 'e
tras!itere a A><]<t*rii )ri co!)ara]ie$ sa* ase!<are+ Ele s*t
istorioare l*ate 'i realitatea icoJ*r<toare$ s)re a e@)ri!a )ri
ase!<are * a'e><r 'e cre'i]< sa* o A><]<t*r< !oral< )etr* cei
'orici s< 'e>i< !e!bri A!)<r<]iei cer*rilor+ KParabola este o
istorioar< i!a(iar< alc<t*it< 'i =a)te obi.*ite ale >ie]ii$ A
ca'r*l *ei )er=ecte realit<]i$ c* sco)*l 'e a 'es)ri'e 'i
co!)ara]ie o A><]<t*r< !oral<L :H+ Le)i;+
A>"' ca te!< A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ )arabolele H"t*i7
tor*l*i A *!<r 'e 66$ a* '*)< co]i*t trei as)ecte#
,+ Parabole 'o(!atice$ )ri>i' A><]<t*ra 'es)re A!)<r<]ia
l*i D*!e&e*+ A.a este )arabola se!<<tor*l*i$ a e(%iei$ etc+
/+ Parabole !orale$ care arat< c*! treb*ie s< se co!)orte
=iii A!)<r<]iei+ A.a este )arabola sa!ariea*l*i !ilosti>$ a =i*l*i
risi)itor$ a celor 'oi 'atorici etc+
6+ Parabole es%atolo(ice$ c* re=erire la )ar*sia Do!*l*i+
A.a este )il'a tala]ilor$ a celor &ece =ecioare$ a *]ii =i*l*i 'e
A!)<rat etc+
Parabolele sa* )il'ele e o=er< )osibilitatea 'e a A]ele(e
!ai *.or >ariatele ei as)ecte$ ca .i !o'*l A care oricie )oate
'e>ei !e!br* sa* =i* al A!)<r<]iei+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,41
Ast=el$ c*>"t*l l*i D*!e&e* este ase!eea se!i]ei care
ca'e )e )<!"t .i care se 'e&>olt< s)re A!)<r<]ia l*i D*!e&e*
A =*c]ie 'e )<!"t*l A care ca'e$ a'ic< 'e s*=let*l care o )ri7
!e.te+
He!brii A!)<r<]iei s*t to]i aceia care se socotesc ca atare$
ase!eea <>o'*l*i care )ri'e )e.ti !ari .i !ici$ sa* ase!eea
e(%iei cresc*t< A (r"*+ Pot =i .i cei 're)]i$ ca .i cei e're)]i3
cei b*i$ ca .i cei r<i+ Dar *!ai )"< la seceri.+ At*ci se >or
'es)<r]i *ii 'e al]ii+ G alt< )il'< ase!<<toare accet*ea&<
acela.i =a)t$ ar<t"' c< !o.teitorii A!)<r<]iei >or =i aceia care
>or =ace roa'ele ei :)il'a l*cr<torilor celor r<i 'i >ie Hatei
/,$ 6626;+ Dar .i cei r<i$ e're)]ii$ >a!e.ii .i )<c<to.ii )ot a>ea
c%iar At"ietate A A!)<r<]ia cer*rilor$ 'ac< se c<iesc 'e )<catele
lor .i A.i sc%i!b< >ia]a )<c<toas< 'e alt<'at<+ Ve'e! aceasta 'i
)il'a =ra]ilor c%e!a]i s< l*cre&e A >ia tat<l*i lor :Hatei /,$ /8
6,;+ E cer !ai !are este b*c*ria )etr* Atoarcerea **i )<c<tos
'ec"t )etr* 44 'e 're)]i+ Iar P<ritele ceresc a.tea)t< )e =i*l
risi)itor .i ca*t< oaia .i 'ra%!a )ier'*t< :L*ca ca)+ ,1; Dar *!ai
cei ce =ac roa'e b*e s*t c* a'e><rat !o.teitorii A!)<r<]iei
>e.ice+ Ceilal]i >or =i J*'eca]i a=ar<$ ase!eea =ecioarelor
eA]ele)te$ sa* a celor care * .i7a* A!*l]it tala]ii c* care i7a
A&estrat D*!e&e* :Hatei /1$ ,260;$ sa* a s!oc%i*l*i
ero'itor+ La =el .i cei ce * >or s<>"r.i =a)te 'e bie=acere =a]<
'e se!eii a=la]i A s*=eri]< .i A e>oi :Hatei /1$ 6,19;+ E
cocret$ i*birea oastr< =a]< 'e D*!e&e* este 'irect )ro)or7
]ioal< c* iertarea ce e >ie 'i )artea L*i :Pil'a celor 'oi
'atorici L*ca 5$ 2025;+ Noi a>e! 'atoria s< c*lti><! i*birea
=a]< 'e orice o!$ ase!eea sa!ariea*l*i !ilosti>$ s< c*lti><!
A]ele)ci*ea$ ase!eea ecoo!*l*i e're)t$ s< st<r*i! A r*7
(<ci*e ase!eea =e!eii ><'*>e =a]< 'e J*'ec<tor*l e're)t :L*ca
,8$ ,8;$ s< *r!<! )il'a s!ereiei >a!e.*l*i .i s< e>it<! )<cat*l
!"'riei+ S< * e a'*<! b**ri !ateriale )este ecesar*l >ie]ii$
a>"' A >e'ere e@e!)l*l e(ati> al bo(at*l*i c<r*ia i7a ro'it
]aria3 s< '*ce! o >ia]< c*!)<tat<$ )lii 'e !ilosti>ire =a]< 'e
cei a=la]i A li)s<$ l*"' a!ite .i A acest ca& la e@e!)l*l e(ati>
al bo(at*l*i e!ilosti> =a]< 'e s<rac*l La&<r+ Pil'a l*cr<torilor
'i >ie o=er< i!a(iea A!)<r<]iei cer*rilor$ 'ob"'it< A =*c]ie
'e =a)tele s<>"r.ite A aceast< >ia]<+ Ea este o=erit< 'e P<ritele
ceresc t*t*ror celor ce s7a* osteit$ i'i=eret A care ceas al >ie]ii
a* Ace)*t l*cr*l+++
Pe 'e alt< )arte$ A!)<r<]ia l*i D*!e&e* cre.te .i se 'e&>olt<
A iterior*l taiic al s*=let*l*i$ ase!eea (r<*tel*i 'e !*.tar$
care se tras=or!< A co)ac !are$ c* !*lte ra!*ri$ *'e )<s<rile
,49
Ca)itol*l **
A.i =ac c*ib*ri+ Tot A iterior*l s*=let*l*i A!)<r<]ia se 'e&>olt<
ase!eea al*at*l*i care 'os)e.te toat< =r<!"t<t*ra$ )rec*! .i a
b*c*riei co!orii asc*se A ]ari< .i a e(*stor*l*i care a (<sit
!<r(<ritar*l 'e !*lt )re]$ >"&"' tot*l )etr* a c*!)<ra ]aria .i$
res)ecti>$ !<r(<ritar*l+
Pil'a celor c%e!a]i la ci< :L*ca ,2$ ,9/1; ca .i a *]ii
=i*l*i 'e A!)<rat :Hatei //$ ,,2; arat< c< A!)<r<]ia cer*rilor >a
=i o=erit< celor c%e!a]i 'e la Kr<s)"tiile 'r*!*rilorL$ =ii'c<
cei c%e!a]i !ai At"i a* re=*&at s< >i<+++ To]i treb*ie s< a.te)te
KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* >ei' c* )*tereL$ c* ca'ela cre'i]ei
!ere* a)ris<$ ase!eea =ecioarelor A]ele)te .i c* ii!a b*<$
ase!eea sl*(ii care A.i a.tea)t< st<)"*l$ e.tii' la ce straJ< a
o)]ii >a >ei+++
Se )*e Atrebarea# De ce H"t*itor*l a a'o)tat >orbirea A
)il'eR Se a)recia&< c< Do!*l Ka =ost =or]at )ri li)sa 'e
A]ele(ere a !*l]i!ilor .i )ri rea*a >oi]< a =ariseilor s<7.i
asc*'< c*(etarea s*b >oal*l acestor !ici istorioare$ )e care le
las< la A]ele(erea asc*lt<torilor s<i$ e'es=<c"'*7le 'e A>eli.*l
lor ei(!atic 'ec"t A cerc*l a)ro)ia]ilor :)rieteilor; S<iL :Uo7
se)% H*b[;+ De =a)t$ KA ]<rile r<s<ritee oa!eii >orbesc 'es A
)il'e$ c<ci >orbirea A )il'e este atr<(<toare$ cal'< .i )li< 'e
>ia]<$ c*! este la oi >orbirea A )ro>erbe+++ Pri >orbirea A
)il'e H"t*itor*l )*tea s< bici*iasc< !ai lese .i !ai *st*r<tor
)e )otri>icii S<i .i )e cei <r<>i]i 'e )<cate$ =<r< ca ei s< se
si!t< 'irect ati.i$ .i 'eci s< aib< 're)t*l s< se ri'ice as*)ra L*i
c* c*>ite (rele$ sa* c* a!ei]<ri+++ Vorbi' A )il'e$ H"t*i7
tor*l e si(*r ca >a =i A]eles 'e to]i cei care )e l"(< a*& .i ><&$
!ai a* .i o ii!< c*rat<$ Acliat< s)re D*!e&e*$ iar )e ceilal]i
*7i >a s!itiL+
It*i]ia se )oate =ace ar<t"' !ai !*lte tablo*ri c* scee
care re)re&it< )arabolele H"t*itor*l*i+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Di cele 'e !ai s*s re]ie! c< )arabolele H"t*itor*l*i
a)ar]i"' >orbirii Sale i'irecte re)re&it< * (e )ro)ri*$ )li
'e si!)litate$ 'e at*rale]e$ realis! .i ease!*it< a'"ci!e+ De.i
l*ate 'i !e'i*l at*ral al asc*lt<torilor$ ele re'a* realit<]i taiice
.i >e.ice$ la care se re=er< As<.i A><]<t*ra Do!*l*i+ Qi c*!
te!a )re'icii Sale este A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ 'i c*)ris*l
)arabolelor )*te! re]ie A re&*!at 'esco)erirea )e care H"t*7
itor*l o =ace acestei realit<]i s)irit*ale+ Ast=el$ la A!)<r<]ia l*i
D*!e&e* s*t c%e!a]i to]i oa!eii$ i'i=eret 'e a]ioalitate$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,45
se@$ ras<$ sa* (ra'*l 'e )<c<to.eie+ KCei bola>i a* e>oie 'e
'octorL$ a.a c< cei e're)]i .i cei )<c<to.i s*t c%e!a]i A )ri!*l
r"' la leac*l >i'ec<tor o=erit 'e i*birea l*i D*!e&e*+ Cei care
'e>i !e!brii A!)<r<]iei treb*ie As< s< arate i*bire sicer<$
'e&iteresat< .i Jert=elic< =a]< 'e orice o!3 s<7.i A!*l]easc<
A]ele)ci*ea .i 'ar*rile c* care i7a A&estrat D*!e&e*3 s< =ie
s!eri]i A =a]a l*i D*!e&e* .i )lii 'e A'*rare =a]< 'e se!eii
a=la]i A li)s*ri3 s< *7.i a'*e a>*]ii )risositoare )e cale
ecistit<3 s< le =oloseasc< A !o' e(oist .i s< * le 'e>i< robi$
ci s< ca*te !ai At"i b**rile s)irit*ale .i >e.ice$ Jert=i' tot*l
)etr* 'ob"'irea lor+
8+ A)licarea
Petr* =r*!*se]ea lor .i )etr* A><]<!itele )e care le tra(e!
'i )arabolele Do!*l*i$ ele a* itrat A c*lt*l 'i>i )*blic$
'e>ei' )erico)e e>a(%elice '*!iicale$ Ac"t c%iar .i '*!i7
icile s*t c*osc*te '*)< *!ele )arabolei :D*!iica Kse!<7
<tor*l*iL$ Ka >a!e.*l*i .i =arise*l*iL$ Ka tala]ilorL$ Ka =i*l*i
risi)itorL$ etc+;+
4+ Te!< )etr* acas<
77
Se >or lect*ra !ai !*lte )arabole 'i cele r"'*ite 'e Biseric<
s< =ie citite ca )erico)e e>a(%elice$ A ca'r*l S=itei Lit*r(%ii+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Parabola se!<<tor*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< c*! .ti!$ te!a )re'icii H"t*itor*l*i este A!)<r<]ia l*i
D*!e&e*+ Ea a =ost e@)*s< s*b o =or!< 'irect<$ =ii' o=erit<
s*=letelor s!erite$ sa* celor ce se Jert=esc )etr* 're)tate3 .i
,48
Ca)itol*l **
A><]"'*7e s< o cere! .i oi s< >ie$ at*ci c"' e a'res<! A
r*(<ci*e P<ritel*i ceresc+ Aceea.i te!< a A!)<r<]iei cer*rilor a
=ost )ro)o><'*it< 'e H"t*itor*l s*b o =or!< i'irect<$ )ri
)arabolele sa* )il'ele Sale+
Da 'i )ri!ele )arabole rostite 'e H"t*itor*l a>"' ca
te!< A!)<r<]ia l*i D*!e&e* este )arabola se!<<tor*l*i+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< la )arabola se!<<tor*l*i$
><&"' te@t*l )erico)ei .i e@)licarea l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei '*)< E>a(%eliile Sio)tice KQi le7a (r<it
lor !*lte$ A )il'e$ &ic"'# iat<$ a ie.it se!<<tor*l s< se!ee
s<!"]a sa+ Qi se!<"' el$ *ele a* c<&*t l"(< cale$ .i a* >eit
)<s<rile cer*l*i .i le7a* !"cat+ Iar altele a* c<&*t )e )ietri.$
*'e * a>ea* )<!"t !*lt$ .i A'at< a* r<s<rit$ )etr* c< *
a>ea* )<!"t a'"c3 .i r<s<ri' soarele s7a* )<lit3 .i ea>"'
r<'<ci< s7a* *scatL :Hatei ,6$ 65;+ KIar altele a* c<&*t Atre
s)ii$ .i a* cresc*t s)iii .i le7a A<b*.it .i 7a* 'at ro'+ Iar altele
a* c<&*t )e )<!"t*l cel b* .i A<l]"'*7se .i cresc"'$ a* 'at
ro' .i a* a'*s# *a trei&eci$ alta .ai&eci$ alta o s*t<L :Harc* 2$
58;+ K+++Qi L7a* Atrebat *ceicii L*i$ &ic"'# ce Asea!< )il'a
aceastaR Iar El a &is+++ )il'a aceasta Ase!ea&<# s<!"]a este
c*>"t*l l*i D*!e&e*3 iar cea c<&*t< l"(< cale Ac%i)*ie.te )e
cei care asc*lt< c*>"t*l$ a)oi >ie 'ia>ol*l .i ia c*>"t*l 'i
ii!a lor$ ca * c*!>a cre&"' s< se !"t*iasc<3 iar cea 'e )e
)iatr< Ac%i)*ie.te )e cei care$ c"' a*' c*>"t*l$ c* b*c*rie Al
)ri!esc$ 'ar ea>"' r<'<ci<$ )"< la o >re!e cre'$ 'ar A >re!e
'e is)it< se lea)<'<3 iar cea c<&*t< Atre s)ii Ac%i)*ie.te )e cei
care a* a*&it c*>"t*l$ 'ar *!bl"' c* (riJile .i c* bo(<]iile .i
c* )l<cerile >ie]ii acesteia$ se A<b*.esc .i * a'*c roa'<3 iar cea
'e )e )<!"t b* Ac%i)*ie.te )e aceia care$ a*&i' c*>"t*l$ c*
ii!< b*< .i c*rat< Al ]i .i =ac roa'< A r<b'are :L*ca 8$ 4,1;#
**l trei&eci .i **l .ai&eci .i **l o s*t<L :Harc* 2$ /0;+
E@)licarea te@t*l*i E aceast< )il'< H"t*itor*l ra)ortea&<
s<!"]a la )<!"t*l A care ea ca'e$ a>"' A >e'ere realit<]ile
c*osc*te 'e asc*lt<torii S<i+
Pri!*l loc A care ca'e s<!"]a este Kl"(< 'r*!L+ Era =iresc
acest l*cr*$ * 'i ca*&a e(liJe]ei se!<<tor*l*i$ ci a =a)t*l*i
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
,44
c<$ )otri>it tra'i]iei a(ricole 'i }ara S="t<$ !ai At"i se se!<a .i
a)oi se ara+ P<s<rile cer*l*i 'i a)ro)iere$ 'ac< * s*t
al*(ate$ >or !"ca re)e'e s<!"]a c<&*t< )e )<!"t*l earat$
sa* !ai A ><&*l t*t*ror$ )e cale :Pr+ Pro=+ Dr+ Vasile Hi%oc$
Pre'ici e@e(etice$ Sibi*$ /00,$ )+,96;+
Al 'oilea loc A care ca'e s<!"]a este )<!"t*l )ietros+ E
>orba 'e strat*l =oarte s*b]ire 'e )<!"t$ a>"' * s*bstrat
st"cos+ C<l'*ra 'e la s*)ra=a]< =ace ca s<!"]a s< se tras=or!e c*
re)e&eal< A )lat<$ 'ar aceasta ea>"' r<'<ciile A=i)te
a'"c A )<!"t$ tot a.a 'e re)e'e >a =i )<lit< .i a)oi *scat< 'e
ra&ele ecr*]<toare ale soarel*i tori'+
A treia cate(orie 'e sol este cel Ac<rcat c* s)ii+ E Griet
t*=ele 'e !<r<cii s*t =oarte )re&ete A !iJloc*l o(oarelor c*
se!<<t*r<+ Ace.tia * cr*]< s<!"]a ce7.i cere 're)t*l la >ia]<+
Eaite ca )lata s< )ri'< )*tere$ s)iii se e@ti' 'eas*)ra ei .i
o s*=oc<+
E s="r.it$ cea 'e a )atra cate(orie 'e )<!"t este Kcel b*L$ cel A
care )lata cre.te .i se 'e&>olt< '*)< r"'*iala ei =ireasc<$ .i ast=el '<
Kro' As*titL$ a'ic< ra'a!et*l !a@i!+
Proble!a cetral< a )arabolei * o =or!ea&< As< )<!"t*l$
ci s<!"]a$ ro'irea se!i]ei A 'i=erite =or!e .i cate(orii 'e )<7
!"t+ Iar Ks<!"]a este c*>"t*l l*i D*!e&e*L : L*ca 8$ ,,;+
Se!<<tor*l este ca A )il'a e(%iei$ KCi*l G!*l*iL :Hatei ,6$
65;+
Petr* a *i toate ele!etele )arabolei$ >o! ar<ta iter'e7
)e'e]a 'itre ele+ A'ic<$ !o'*l A care ro'e.te c*>"t*l l*i
D*!e&e* A 'i=eritele =or!e 'e rece)]ioare a l*i 'e c<tre
s*=let*l o!eesc+ Accet*l ca'e !ai ales as*)ra acest*ia+ H"7
t*itor*l * )*e A 'isc*]ie ici isc*si]a se!<<tor*l*i .i ici
calitatea se!i]ei+ E si!bolis!*l )il'ei era .i =iresc s< aibe
re=eri]< la s*=let*l o!eesc$ Atr*c"t Se!<<tor*l este Ci*l
G!*l*i$ iar s<!"]a este C*>"t*l l*i D*!e&e*+++ Acestea s*t
b*e )ri ele Asele .i * co!)ort< ici * =el 'e 'i=ic*lt<]i+
Dar s< re>ei! as*)ra aali&ei )e care Do!*l As*.i o =ace$
)ri>i' !o'*l cocret 'e ro'ire a c*>"t*l*i l*i D*!e&e* A
s*=letele oa!eilor+ Pri!a cate(orie o costit*ie s*=letele
b<t<torite$ '*re$ erece)ti>e la )*terea .i l*crarea c*>"t*l*i cel
>i* al l*i D*!e&e*+ E aceast< cate(orie itr< to]i cei ce asc*lt<
sa* citesc c* s*)er=icialitate c*>"t*l+ Sa* cei ce ><' *!ai arta
c*>"t*l*i$ * .i '*%*l l*i+ Sa* cei care cercetea&< litera .i *
'*%*l$ sa* c%iar .i cei care cercetea&< '*%*l$ 'ar * se las<
)<tr*.i 'e s=i]eia l*i A >ia]a lor+ Pot =i a)oi c%iar >estitorii
c*>"t*l*i$ sa* c%iar sa>a]i A cercetarea l*i$ =<r< ca c*>"t*l
/00
Ca)itol*l **
l*i D*!e&e* s< se a'rese&e A )ri!*l r"' ii!ii )e care s< o
Aoiasc< )ri ro'irea l*i$ ci r<!"e 'oar * e@erci]i* al ra]i*ii
reci .i '*re$ care se i=or!ea&<$ aali&ea&< c%iar$ 'ar * ra)ortea&< la
>ia]a sa )*terea 'e >ia]< Aoitoare a c*>"t*l*i+ Dii ca ace.tia
>orbesc altora 'es)re c*>"t*l l*i D*!e&e*$ 'ar ei r<!" A
a=ara l*i+ La acerast< ero'ire a c*>"t*l*i A.i a'*ce cotrib*]ia$
'esi(*r .i 'ia>ol*l$ aceast< )as<re 'e )ra'< care st< !ere* la
)"'<$ care Kr<ce.te ca * le*$ c<*t"' )e care s<7l a)*ceL:I Petr*
1 8;+ KD.or ia c*>"t*l 'i ii!ile lor$ ca * c*!>a cre&"'$ s<
se !"t*iasc<L:L*ca 8$ ,/;+
E cea 'e a 'o*a cate(orie itr< et*&ia.tii )ri!itori ai
C*>"t*l*i+ Zelo.ii 'ar estatoricii =ii ai A!)<r<]iei+ Cre'i]a lor
r<sare re)e'e$ ase!eea se!i]ei 'e )e sol*l rare=iat+ Dar
ea>"' r<'<cia A=i)t< a'"c A )<!"t$ Kla >re!e 'e Acercare se
lea)<'<L+ Et*&ias!*l lor 'e alt< 'at< *.or este 'er*tat .i a)oi se
)ier'e+ Ecerc<rile >ie]ii s*t )etr* cre'i]a lor =ira><
ase!eea ra&elor *ci(<toare ale soarel*i 'o(or"tor )etr* )lata
=<r< r<'<cii A=i)te A )<!"t*l care s<7i o=ere stabilitatea .i
*!i'itatea ecesar<+
A treia cate(orie o costit*ie s*=letele 'is)*se s< )ri!easc<
c*>"t*l$ 'ar * re*.esc$ ase!eea )latei ce * )oate r<&bate
)ritre s)ii .i b*r*iei+ S*b *!ele s)iilor este re'at< A
E>a(%elie tria'a# (riJile$ bo(<]iile .i )l<cerile >ie]ii+ Ase!eea
s)iilor$ acestea s*=oc< ro'irea c*>"t*l*i$ =ii'c< atetea&< la
>ia]a .i )*terea l*i+ GriJile$ bo(<]iile .i )l<cerile obse'ate ale
>ie]ii re)re&it< )e !a!oa+ Iar c*>"t*l A.i )ier'e ro'irea$
=ii'c<$ a.a c*! e7a ar<tat H"t*itor*l c* alt )rileJ$ s*=let*l *
)oate sl*Ji l*i D*!e&e* .i l*i !a!oa+++ P<ri]ii ascetici !ere*
atra( ate]ia c< ici r*(<ci*ea ca .i co!*i*e a ii!ii c* D*!7
e&e* * )oate =i c*rat< at"t ti!) c"t se a=l< s*b obsesia (riJilor$
bo(<]iei .i )l<cerilor+ Qi *'e r*(<ci*ea * este c*rat<$ * )oa7
te ro'i ici c*>"t*l+
Doar a )atra cate(orie a se!i]ei >a a'*ce ro'*l c*>eit .i
a.te)tat+ Di e=ericire *!ai o )<tri!e 'i s*=letele oa!eilor
)ri!esc c* b*c*rie s="t< c*>"t*l .i el 'e>ie ro'itor+ Qi cea 'e
a 'o*a cate(orie a )ri!it c* !*lt et*&ias! c*>"t*l$ 'ar acesta
* a ro'it+ L7a* )ri!it Atr7a'e><r 'ar c* &el =ri>ol$ * c* b*c*ria
s="t< a statoriciei+ N*!ai )ri aceast< b*c*rie s="t< a
statoriciei ii!a care )ri!e.te c*>"t*l >a =i c*rat< .i b*<$ iar
ro'irea c*>"t*l*i >a =i Atr* r<b'are$ * s)ota<$ trec<toare .i
)ieritoare+++ C*>"t*l >a =i ast=el K>i* .i l*cr<torL:E>rei 2$ ,/;$
K'*% .i >ia]<L:Ioa 9$ 96;+ Pri!*l l*i ro' >a =i cre'i]a+ Ea este
K'i a*&ire$ iar a*&irea )ri c*>"t*l l*i D*!e&e*L :Ro!ai
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/0,
,0$ ,5;+ Cei care a* a*&it >orbirea S="t*l*i A)ostol Petr* la
Cici&eci!e Ka* )ri!it c* 'ra(oste c*>"t*lL:Ca)te /$ 2,; .i s7a*
)oc<it$ a* re(retat a'ic< )<catele 'e alt< 'at<$ 'e>ei' =<)t*ri
oi+ Ii!a lor s7a c*r<]it )ri %ar*l l*i D*!e&e*+ A 'e>eit o
ii!< b*<+ Di ea * a* !ai ie.it K("'*rile rele$ 'es=r"<rile$
a'*lter*l$ *ci'erile$ as*)ririle$ >icle.*(*rile$ A.el<ci*ea$
ec*!)<tarea$ i>i'ia$ %*la$ tr*=ia+++L :Harc* 5$ /,//;$ ci roa'a
D*%*l*i S="t s)re care i7a co'*s c*>"t*l$ a'ic<# K'ra(ostea$
b*c*ria$ )acea$ A'el*(a r<b'are$ =acerea 'e bie$ cre'i]a$
bl"'e]ea$ c*!)<tarea+++L :Galatei 1$ //;+
Acestea toate ro'esc A r<b'are$ ase!eea se!i]ei care
'e>ie )lat< ro'itoare+ A.a c*! e@ist< o )erioa'< 'e la se!<at .i
)"< la c*les*l roa'elor$ .i a(ric*ltor*l o a.tea)t< Atr* r<b'are$ tot
a.a c*>"t*l a'*ce ro'*l '*%*l*i )ri st<r*i]a celor ce l7a* )ri!it
A ii!ile lor+ Roa'ele s*t As< 'i=erite$ e arat< )il'a+ Dii
trei&eci$ al]ii .ai&eci$ al]ii o s*t<+ Ciecare c* talat*l l*i+
Ese]ial este s< )*e! talat*l A ac]i*e$ A l*crare$ )etr* a
)*tea o=eri roa'ele$ st<)"*l*i 'e al c<r*i C*>"t e7a!
A>re'icit )ri %ar*l .i b*<tatea L*i+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! e re'< )arabola se!<<tor*l*i i!a(iea A!)<r<]iei l*i
D*!e&e*R :Pri i!a(iea se!<<tor*l*i care este Do!*l Iis*s
Hristos+ A)oi )ri ro'irea sa* ero'irea c*>"t*l*i l*i D*!e7
&e* A s*=let*l celor ce Al asc*lt<;+ E c"te cate(orii se A!)arte
)<!"t*l sa* loc*l *'e ca'e s<!"]a$ sa* c*>"t*l l*i D*!e7
&e* .i ce sit*a]ii s*=lete.ti re)re&it<R :Hai At"i s<!"]a
se!<at< l"(< cale re)re&it< c*>"t*l se!<at A s*=letele ce
*7l A]ele( .i >ei' 'ia>ol*l$ Al r<)e.te+ A)oi s<!"]a se!<at<
)e )ietri.$ care Acol]e.te la Ace)*t$ 'ar e)*t"' a>ea r<'<ci<$
se *s*c<+ E >orba 'e eca&*rile .i )ersec*]iile ce se =ac )etr*
c*>"t*l l*i D*!e&e*$ 'eter!i"'*7l )e cel ce l7a )ri!it la
Ace)*t c* et*&ias! .i !are b*c*rie$ s< re*]e la el+ Iar A al
treilea r"' este >orba 'e tere*l 'e s)ii care A<b*.< s<!"]a+
Acestea s*t (riJile >eac*l*i$ A.el<ci*ea bo(<]iei .i '*lce]ile
:)l<cerile; >ie]ii acesteia :L*ca 8$ ,2;$ care =ac c*>"t*l ero'itor+
N*!ai cea 'e a )atra cate(orie re)re&it< )<!"t*l b*$ care
a'*ce roa'< '*)< )*ti]ele =iec<r*ia KAtr* r<b'areL :L*ca 8$ ,1;+
/0/
77
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Datorit< =r*!*se]ii ei$ aceast< )il'< costit*ie )erico)a
e>a(%elic< a '*!iicii a /,7a '*)< R*salii+ C<&"' A aoti!)*l
'e toa!<$ o=er< .i ca'r*l ecesar A]ele(erii ei !ai 'e)lie+
Perico)a se !ai cite.te .i c* )rileJ*l KTe'e*!L7*l*i 'e Ace)*t
'e a la .colile 'e A><]<!"t teolo(ic$ o=eri' A acest =el *
!o!et 'e !e'ita]ie as*)ra ecesit<]ii )re(<tirii o(or*l*i
s*=letesc )etr* )ri!irea c*>"t*l*i l*i D*!e&e* .i a7l =ace
ro'itor+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a reciti )il'a$ *r!<ri'*7se atet iter)retarea ei+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Parabola =i*l*i risi)itor
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia trec*t< sa* c* c*o.ti]ele
aterioare
Qti! c< H"t*itor*l A acti>itatea Sa !esiaic< a =ost a'esea
ac*&at c< se a)ro)ie .i !<"c< al<t*ri 'e )<c<to.i .i 'e >a!e.i+
Qi Atr7a'e><r$ a.a era+ Hoti>*l era As< si!)l*$ .i l7a re)etat ori 'e
c"te ori a =ost ca&*l$ ar<t"' c< K* a* treb*i]< cei s<<to.i 'e
'octor$ ci cei bola>iL :Hatei 4$ ,/;+ Petr* a A]ele(e !ai bie
aceasta$ c* alt )rileJ le7a s)*s !ai !*lte )il'e+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Aceasta este )il'a =i*l*i risi)itor la care e >o! re=eri A cele ce
*r!ea&<+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/06
9+ DiriJarea A><]<rii+ Co!*icarea oilor
c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi a s)*s# * o! a>ea 'oi =ii3 .i a &is cel
!ai t"ar tat<l*i s<*# tat<$ '<7!i )artea 'e a>*]ie ce !i se ca'e+
Qi le7a A!)<r]it a>*]ia+ Qi * '*)< !*lte &ile$ a'*"' toate$ =i*l
cel t"<r s7a '*s Atr7o ]ar< A'e)<rtat< .i acolo a risi)it toat<
a>*]ia sa$ >ie]*i' A 'es=r"<ri+ Qi c%elt*i' el toate$ s7a =<c*t
=oa!ete !are A acea ]ar< .i el a Ace)*t s< '*c< li)s<+ Qi !er("'
s7a ali)it 'e **l 'i loc*itorii ]<rii aceleia .i acela l7a tri!is la
]ariele sale s< )asc< )orcii+ Qi 'orea s<7.i sat*re )"tecele 'i
ro.co>ele ce !"ca* )orcii$ .i i!ei *7i '<'ea+ Qi >ei'*7.i
A sie a &is# c"]i ar(a]i ai tat<l*i !e* s*t A'est*la]i 'e )"ie$
iar e* )ier aici 'e =oa!eF Sc*la7!<7>oi .i !< >oi '*ce la tat<l
!e* .i >oi &ice# tat<$ a! (re.it la cer .i Aaitea ta+ Qi * s*t
>re'ic s< !< *!esc =i*l t<*+ C<7!< ca )e **l 'i ar(a]ii t<i+
Qi sc*l"'*7se a >eit la tat<l s<*+ Qi Ac< 'e 'e)arte =ii'$ l7a
><&*t )e el tat<l l*i .i i s7a =<c*t !il< .i aler("'$ a c<&*t )e
(r*!a&*l l*i .i l7a s<r*tat+ Qi i7a &is =i*l# tat<$ a! (re.it la cer .i
Aaitea ta .i * !ai s*t >re'ic s< !< *!esc =i*l t<*+ Qi a &is
tat<l c<tre sl*(ile sale# a'*ce]i %aia cea 'it"i .i7l A!br<ca]i .i
'a]i iel A !"a l*i .i Ac<l]<!ite A )icioarele l*i+ Qi a'*c"'
>i]el*l cel A(r<.at$ J*(%ii'*7l .i !"c"'$ s< e >eseli!3 c<
=i*l acesta !ort era .i a A>iat$ )ier'*t era .i s7a a=lat+ Qi a*
Ace)*t s< se >eseleasc<+ Iar =i*l cel !are era la ]ari<3 .i c*! a
>eit .i s7a a)ro)iat 'e cas<$ a a*&it c"tece .i Joc*ri+ Qi c%e!"'
)e *a 'i sl*(i a Atrebat# ce s*t acesteaR Iar ea a &is# =ratele
t<* a >eit .i a J*(%iat tat<l t<* >i]el*l cel A(r<.at$ )etr* c<
s<<tos l7a )ri!it+ Qi s7a !"iat acela .i * >oia s< itre$ iar tat<l
l*i ie.i'$ Al r*(a+ Iar el r<s)*&"' a &is tat<l*i s<*# tat<$ 'e
at"]ia ai A]i sl*Jesc .i icio'at< )or*ca ta * a! c<lcat .i !ie
icio'at< * !i7ai 'at !<car * ie'$ ca s< !< >eselesc c* )rieteii
!ei3 iar c"' >ei acest =i* al t<*$ care ]i7a !"cat a>*]ia c*
'es=r"atele$ ai AJ*(%iat >i]el*l cel (ras+ Iar el a &is# =i*le$ t*
A toat< >re!ea e.ti c* !ie .i toate ale !ele$ ale tale s*t$ 'ar
se c<'ea s< e >eseli! .i s< e b*c*r<! c<ci =ratele t<* acesta
!ort era .i a A>iat$ )ier'*t era .i s7a a=latL :L*ca ,1$ ,,6/;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e!$ A )ri! )la*l )erico)ei
este =i*l risi)itor+
Ci*l risi)itor$ care .i7a c%elt*it toate b**rile c* care l7a
A&estrat D*!e&e*$ aJ*("' Atr7o stare *!ilitoare .i Jalic<$
care '*ce la 'estr<!area )ro)riei sale =ii]e+ AJ*s A aceast<
/02
Ca)itol*l **
stare 'e !oarte !oral< :'*%o>iceasc<; era A>is 'e )*terea
'ia>ol*l*i$ care )*"'*7.i st<)"ire as*)ra sa$ Al 'o!i<$
]i"'*7l A cea !ai 'e Jos stare a e@iste]ei+++ E s*=let*l l*i se
'e.tea)t< tot*.i acel J*'ec<tor care Al tre&e.te 'i a'or!ire+++ Iar
aceast< tre&ire a co.tii]ei Al 'eter!i< s<7.i K>i< A sieL$ s<
)ri>easc< la sie As*.i$ s< >a'< sit*a]ia A care a aJ*s$ s< o
re(rete sicer .i )ro=*'+ Qi ast=el A =a]a l*i a)are * l*!ii.
sal>ator# casa )<riteasc<F Acolo ar(a]ii o '*c !ai bie 'ecAt el+
Gbiecti> c* sie As*.i$ ia o %ot<r"re eroic<# KSc*la7!<7>oiF Aici
* !ai )ot sta$ =ii'c< )ierFL+++ Qi s7a sc*lat$ .i a )orit )e 'r*!*l
sal>ator al >ie]ii .i A're)t<rii sale+ Iar tat<l Al )ri!e.te c* bra]ele
'esc%ise .i Ai re'< 'e!itatea )e care a a>*t7o Aaite$ b*c*7
r"'*7se es)*s 'e !*lt 'e reAtoarcerea l*i+ S*=let*l =ratel*i
cel*i !ai !are se Atristea&<+ El J*'ec< '*)< or!a *ei 're)t<]i
ri(i'e+ N* acce)t< ici i*birea$ ici iertarea+ Atit*'iea tat<l*i
s<* Al re>olt< .i re=*&< s< )artici)e la b*c*ria A>ierii !orale a
=ratel*i s<*$ )e care 'e alt=el ici *7l *!e.te$ A 'ialo(*l c*
tat<l s<*$ =rate$ ci K=i*l t<*+++L+
N* este li)sit< 'e iteres ici atit*'iea =i*l*i cel !are$ a
=i*l*i asc*lt<tor 'e tat<l s<*+ Vo! >e'ea .i aali&a !ai
A'ea)roa)e J*'ecata l*i+ Di )*ct*l l*i 'e >e'ere se )are c<
a>ea 're)tate c"' A.i ar<ta i'i(area =a]< 'e c<l'*roasa )ri!ire
)e care tat<l o =ace =i*l*i risi)itor reAtors acas<+ El se )l"(e
tat<l*i c< ici * ie' * a t<iat )etr* a se >eseli c* )rieteii s<i$
'e.i i7a sl*Jit c* 'e>ota!et$ )e c"' =i*l care i7a c%elt*it )arte
'i a>*]ia sa$ ac*! c"' s7a reAtors acas< )r<b*.it 'e =<r<'ele(ile
s<>"r.ite$ i7a t<iat toc!ai >i]el*l cel (ras+++ Aceasta este 're)tatea#
a 'a =iec<r*ia ceea ce i se c*>ie$ a'ic< '*)< =a)tele sale+ Qi care
era* =a)tele =i*l*i risi)itorR Ce i s7ar =i c*>eit s< )ri!easc< '*)<
=a)tele sale$ )etr* a A!)lii 're)tateaR E@act ceea ce a cer*t
acesta# s< =ie a(aJat ca * ar(at+ Ci*l risi)itor$ reAtors la casa
)<riteasc<$ a J*'ecat 're)t+ Dac< l7ar =i re><&*t A aceast< calitate$
'esi(*r =i*l cel !are * s7ar =i re>oltat+ Poate l7ar =i co!)<ti!it+
Dar )<ritele b* .i i*bitor * a J*'ecat '*)< talerele bala]ei
]i*t< A !"< c* oc%ii Ac%i.i+++ El a J*'ecat '*)< i*birea l*i
)<riteasc<+ Qi aceasta Al s=<t*ia s< * )ri>easc< bala]a care s<
J*'ece '*)< 're)tate$ ci s<7.i 'esc%i'< bra]ele i*bitoare )etr* a
str"(e la )ie)t .i a7i 'a c<l'*ra s*=leteasc<$ * **i oarecare
o! re>eit 'i )ribe(ia >ie]ii l*i$ ci =i*l*i s<*+ Toc!ai l*i+ N*
s7a *itat la %aia l*i r*)t<$ ici la (%eata l*i tocit< .i str"!bat<
'e 'r*!*rile bolo><oase )e care a )ribe(it+ N* i7a aali&at ici
=a)tele$ * a )*s A 'isc*]ie ici c%iar re)*ta]ia l*i$ )e care =i*l
i7a t"r"t7o A !ocirl<+ El * a )ri>it A acele cli)e 'ec"t )e =i*l
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/01
l*i$ a'ic< =ii]a l*i As<.i+ Qi at"t+ Ni!ic !ai !*lt+ N* 'oJaa Al
iteresa ac*!$ ci sal>area+ De aceea * se !"%e.te$ ci se b*c*r<+
Dac< c*!>a ar =i )ri!it .tirea c< =i*l s<* se a=l< Atr7o stare
'e)lorabil<$ 'esi(*r l7ar =i )*s )e ("'*ri .i c* tot*l alta ar =i
=ost J*'ecata l*i+ Ac*! As< Al are A =a]a l*i+ Si!)l*l =a)t c< s7a
reAtors acas< a Ase!at )etr* =i* s*et*l re'e.te)t<rii$ iar
)etr* tat< b*c*ria re>e'erii **i !ort tre&it la >ia]<+
D*)< c*! >e'e!$ )il'a$ a>"' * caracter !oral$ e )re&it< trei
tablo*ri+
Pri!*l tablo* e 'escrie %ot<r"rea es<b*it< a =i*l*i cel !ic$
care ie.i' 'e s*b a*toritatea )ater<$ se )ier'e A )ro)riile )<cate$
aJ*("' )e c*l!ile 'is)er<rii+ Al 'oilea tablo* )re&it< c<i]a
.i %ot<r"rea l*i 'e a re>ei la casa )<riteasc<$ )rec*! .i i*birea
tat<l*i$ care a.te)t"'*7l$ Al )ri!e.te c* b*c*rie+ Al treilea tablo*
o(li'e.te s*)<rarea =ratel*i cel*i !ai !are$ ca .i )rotest*l l*i
A!)otri>a i*birii ar<tat< 'e tat<l s<* =i*l*i risi)itor reAtors la
casa )<riteasc<+ E acest ca&$ tat<l 'i )arabol< este D*!e&e*$
P<ritele ceresc )li 'e i*bire$ care * J*'ec<$ * co'a!<$ *
os"'e.te$ ci a.tea)t< c* A'el*(< r<b'are ca s< ierte .i s<
)ri!easc< A bra]ele i*birii )<rite.ti )e =i*l care$ 'e.i s7a
'es)<r]it 'e tat<l s<*$ a)*c"' A l*!ea )<cat*l*i .i a !or]ii
!orale$ r<!"e tot*.i =i*l l*i$ >ia]< 'i >ia]a l*i+++
S7a Acercat s< se 'ea )il'ei o iter)retare si!bolic<$ *
li)sit< 'e iteres$ )ri>i' istoria !"t*irii ea!*l*i o!eesc+
Se s)*e ast=el c< tat<l 'i )arabol< este P<ritele ceresc$ D*!7
e&e*+ Ci*l cel r<t<cit s*t ea!*rile care s7a* ab<t*t 'e la i*birea
)<riteasc< .i a* a)*cat )e 'r*!*l )<cat*l*i$ =a)t care le7a '*s
Atr7o sit*a]ie 'e)lorabil<+ A>*]ia )e care tat<l a 'at7o =i*l*i
risi)itor re)re&it< 'ar*rile c* care D*!e&e* e7a A&estrat la
crea]ie+ Risi)irea a>*]iei )ri!it< 'e =i*l cel !ic re)re&it< toc!ai
aceast< e=r*cti=icare a 'ar*rilor c* care D*!e&e* l7a A&estrat
)e o!+ Starea 'e)lorabil< A care a aJ*s$ 'atorit< 'e)<rt<rii 'e
D*!e&e* .i a risi)irii 'ar*rilor c* care l7a A&estrat Creator*l
re)re&it< a=*'area tot !ai !*lt a o!*l*i A )<cat+ Str<i*l care
Al a(aJea&< )e =i*l cel )ier'*t$ )<&itor la )orci$ este 'ia>ol*l+
Cii'c< )orcii s*t socoti]i ai!ale ec*rate$ a aJ*(e s< )<&e.ti
)orcii re)re&it< )etr* i*'ei cea !ai 'e Jos )o&i]ie la care )oate
aJ*(e cie>a+ Ci*l cel !are re)re&it< )o)or*l l*i Israel$ =i'el
.i a)ro)iat 'e P<ritele ceresc$ 'ar A acela.i ti!) i>i'ios )e
=ratele s<*$ care Atorc"'*7se$ este )ri!it c* i*bire .i recosi'erat
ca =i*$ * ca ar(at 'e c<tre tat<l s<* b* .i i*bitor+++ Dar*rile c*
care Al )ri!e.te tat<l s<*$ re)*"'*7l A 'e!itatea 'e la Ace)*t$
re)re&it< 'ar*rile Bisericii$ care sal>ea&< >ia]a oric<r*i )<c<tos
/09
Ca)itol*l **
care se c<ie.te .i se %ot<r<.te s< re>i< la i*birea l*i D*!e&e*$
A're)t"'*7.i >ia]a+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
De ce =i*l*i cel !ic$ )lecat 'e la casa )<riteasc<$ i se s)*e#
K=i*l risi)itorL$ sa* Kcel )ier'*tLR :Cii'c< )lec"' 'e la casa
)<riteasc< s7a risi)it$ s7a )ier'*t )e sie As*.i )e 'r*!*rile
>ie]ii$ A tot =el*l 'e 'estr<b<l<ri$ c* tot =el*l 'e )rietei$ )"< a
aJ*s A cea !ai 'e)lorabil< sit*a]ie;+ Ce l7a 'eter!iat s< re>i<
la casa )<riteasc<R :Starea Jalic< A care se a=la;+ Ce Asea!<
K>eirea A sieLR :Tre&irea co.tii]ei ca J*'ec<tor al =a)telor
rele$ *r!at< 'e %ot<r"rea )*teric< 'e A're)tare;+ La ce se re7
=er< starea 'e)lorabil< A care a aJ*s =i*l risi)itorR :La starea 'e
)<c<to.eie a oa!eilor$ care esocotesc =ilia]ia lor 'i>i<;+
Dr!<ri' reAtoarcerea =i*l*i risi)itor$ care s*t =a&ele 'e re>eire
a o!*l*i 'e la )<cat$ la 'ra(ostea P<ritel*i cerescR : E )ri!*l
r"'$ rec*oa.terea st<rii 'e )<c<to.eie ca * r<* al >ie]ii+
Aceasta este *r!at< 'e %ot<r"rea eroic< 'e a )<r<si )<cat*l care
]i7a creat at"t 'e !*lt r<*+ A)oi$ !<rt*risirea )<catelor$ ase!eea
=i*l*i risi)itor# Ktat<$ a! (re.i la cer .i Aaitea ta+++L E s="r.it$
'ori]a estr<!*tat< 'e a tr<i >ia]a '*)< >oia l*i D*!e&e*# K)ri7
!e.te7!< ca )e * ar(at al t<*+++L;+ C*! e !<rt*risi! oi
)<cateleR :P*te! s< le !<rt*risi! 'irect l*i D*!e&e*$ a.a c*!
o =ace! A =iecare &i c"' rosti! R*(<ci*ea KTat<l ostr*L+
P*te! a)oi s< e !<rt*risi! )<catele A sca**l s)o>e'aiei+
Aici a>e! A )l*s 'e&le(area )reot*l*i '*%o>ic .i )o><]*irea
l*i 'e a e orieta >ia]a s)re >irt*te .i s=i]eie;+
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a =i*l*i risi)itor este r"'*it< a =i citit< A
'*!iica a 627a '*)< R*salii+ Aceast< )erioa'< se *!e.te
)erioa'a Trio'*l*i+ Ece)"' c* )erico)a c*)ri&"' )il'a
>a!e.*l*i .i =arise*l*i$ )rec*! .i cea c* )ri>ire la )oc<i]a l*i
Zac%e*$ al<t*ri 'e )erico)a Atoarcerii =i*l*i risi)itor$ aceasta
costit*ie o )erioa'< s)ecial< 'e )re(<tire '*%o>iceasc< A
>e'erea At"!)i<rii Post*l*i Pa.tel*i+ S!ereia .i )oc<i]a c*
care$ 'e ac*! Ace)"'$ se c*>ie a le c*lti>a !ere* A >ia]a
oastr<$ s*t )e )ri! )la+ Dar !ai c* sea!<$ A Post*l S=itelor
Pa.ti$ c"' se c*>ie s< e !<rt*risi! )<catele .i s< e A!)<rt<.i!
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/05
77
'e Jert=a care s7a a'*s 'e Ci*l l*i D*!e&e* s)re iertarea )<catelor
.i s=i]eia >ie]ii oastre+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Pil'a >a!e.*l*i .i =arise*l*i
I+ Pre(<tirea a)erce)ti><
Re=eri'*7e !ai Aaite la r*(<ci*e$ a! ><&*t ca ea re)re&it<
'ar*l l*i D*!e&e* o=erit s*=let*l*i o!eesc )etr* a7.i )*tea
ri'ica si!]<!itele s)re cer+ R*(<ci*ea 'e a'resare c<tre D*!7
e&e* )oate =i 'e la*'<$ 'e !*l]*!ire .i 'e cerere+ Ea )oate =i
a)oi )*blic<$ c"' este =<c*t< 'e Atrea(a ob.te a cre'icio.ilor$
)rec*! .i )artic*lar<$ =<c*t< 'e cre'icios*l a=lat si(*r A
co!*i*e c* D*!e&e*+
II+ A*]area te!ei
C*! treb*ie =<c*t< r*(<ci*ea s)re a =i bie )l<c*t< P<ritel*i
ceresc$ e arat< H"t*itor*l A )il'a >a!e.*l*i .i =arise*l*i$ la
care e >o! re=eri A cele ce *r!ea&<+
III+ Tratarea
Te@t*l )erico)ei Iat< co]i*t*l )il'ei# KDoi oa!ei s7a* s*it
la te!)l* s< se roa(e$ **l =arise* .i alt*l >a!e.+ Carise*l st"'$
a.a se r*(a A sie# D*!e&e*le$ A]i !*l]*!esc c< * s*t ca
ceilal]i oa!ei# r<)itori$ e're)]i$ 'es=r"a]i$ sa* ca acest >a!e.+
Postesc 'e 'o*< ori )e s<)t<!"<$ 'a* &eci*ial< 'i toate c"te
c".ti(+ Iar >a!e.*l 'e)arte st"'$ * >rea ici oc%ii s<7.i ri'ice
la cer$ ci A.i b<tea )ie)t*l$ &ic"'# D*!e&e*le$ !ilosti> =ii !ie
)<c<tos*l+ Zic >o*<$ s7a cobor"t acesta !ai A're)tat la casa sa
'ec"t acela3 c<ci tot cel ce se Aal]< )e sie$ se >a s!eri$ iar cel
ce se s!ere.te )e sie$ se >a A<l]aL :L*ca ,8$ ,0,2;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e!$ )arabola H"t*itor*l*i
e )re&it< 'oi oa!ei$ care se roa(< A !o' c* tot*l 'i=erit+
Pre&etarea s*(esti>< .i )lastic< a )arabolei e aJ*t< s< A]ele(e!
!ai bie !o'*l 'e a se r*(a$ 'e a7.i A<l]a si!]<!itele s)re cer$
/08
Ca)itol*l **
a 'o*< cate(orii 'e oa!ei# a =ariseilor$ care Atr*c%i)a* !"'ria$ .i a
>a!e.ilor$ care c* s!ereie .i c* c<i]< !<rt*risea* l*i D*!7
e&e* >io><]ia =a)telor lor$ s)re a ob]ie !ilosti>irea .i iertarea
P<ritel*i ceresc+
Va!e.ii$ era* a(e]i =iscali$ care str"(ea* i!)o&it*l 'e la
coa]ioalii lor A =a>or*l ro!ailor st<)"itori+ E aceast< sit*a]ie
era* ecisti]i$ a'*"'*7.i !ari )ro=it*ri .i A =a>or*l lor+ Pe7
tr* acest !oti>$ re)re&eta]ii a]i*ii .i )o)or*l 'e r"' Ai
)ri>ea* * *!ai c* re&er>e$ ci .i c* 'is)re]$ ca )e *ii care s*t A
a=ara le(ii l*i D*!e&e*$ ca a'e><rate Atr*c%i)<ri ale
)<cat*l*i+ C"'$ A acele ti!)*ri$ 'oreai s< s)*i 'es)re cie>a
c< este )<c<tos$ Al co!)arai$ sa* Al i'eti=icai c* >a!e.ii+
La )ol*l o)*s se a=la =arise*l$ a)ar]i<tor )arti'*l*i a]ioal
reli(ios$ c* !*lt &el )etr* le(ea .i 'atiile str<b*e+ N*!ele
lor Asea!< Kse)ara]iL$ =ii'c< )reti'ea* c< se 'eosebesc
co!)let 'e ceilal]i oa!ei A A!)liirea as)ira]iilor )o)or*l*i
'i care =<cea* )arte+ Dar ei A!)liea* le(ea *!ai A litera ei$
iter)ret"'7o !ai !*lt '*)< 'atiile oa!eilor$ .i * A '*%*l
ei$ A s)irit*l >oi]ei l*i D*!e&e*+ Era* oric"' (ata s< A=r*te$
s< 'e!a.te .i s< se ia 'e )ie)t c* oricie care * A!)liea ca ei
le(ea A liter< .i )"< A cele !ai !ici a!<*te$ ca .i 'atiile
tra'i]ioale care o co!)leta*+ Era* 'is)re]*itori .i aro(a]i c*
!*l]i!ile ec*osc<toare ale le(ii$ 'ar A acela.i ti!) era* )lii
'e !"'rie$ )l<c"'*7le s< =ie !ere* A ><&*l$ a'!ira]ia .i
Ka)la*&eleL celor 'i J*r+ Di !o'*l A care e a)ar aceste 'o*<
cate(orii 'e oa!ei$ re&*lta .i atit*'iea lor A )racticarea
r*(<ci*ii$ **l 'i cel !ai Ase!at act al reli(iei$ ca le(<t*r<
sa* co!*i*e c* D*!e&e*+ Qi aici a! ><&*t tot 'oi )oli o)*.i+
Carise*l se co!)ort< .i A =a]a l*i D*!e&e* c* aceea.i !"'rie+
Dac< obser><! bie$ el ici * se roa(< l*i D*!e&e*$ ci se
la*'< l*i D*!e&e*+++ E r*(<ci*ea l*i 'isti(e! 'o*< as)ecte#
la*'a A =a]a l*i D*!e&e* .i 'is)re]*irea celorlal]i oa!ei$ !ai
ales a >a!e.*l*i$ )e care a>"'*7l al<t*ri Al ia .i ca ter!e 'e
co!)ara]ie+
Pe 'e alt< )arte$ >a!e.*l a>ea co.tii]a )<c<to.eiei sale+
Dac< =arise*l st<tea A =a]< c* oc%ii s)re cer$ )etr* a7i s)*e l*i
D*!e&e* cie este el$ ca .i c*! D*!e&e* * ar .ti$ >a!e.*l
)li 'e c<i]< .i 'e siceritate * a>ea A'r<&eala ici )ri>irea
s<7.i ri'ice s)re cer$ =ii'c< cer*l era cosi'erat Ktro*l l*i D*!7
e&e*L$ iar el =ii' Ki*'atL 'e )<cate$ a)<sat 'e co.tii]a
)<c<to.eiei$ a >io><]iei$ * )*tea 'ec"t c* s!ereie .i )oc<i]<
s< .i le rec*oasc< .i s< cear< !ilosti>irea P<ritel*i ceresc+ E
*r!a r*(<ci*ii sale$ =arise*l * a )ri!it i!ic 'i )artea l*i
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/04
D*!e&e*$ =ii'c<$ 'e =a)t$ ici * a cer*t i!ic l*i D*!e&e*+
S7a )re&etat A loc*l 'i =a]a al te!)l*l*i$ s)re a a'*ce l*i D*!7
e&e* la c*o.ti]< cie este el$ a !o'*l*i A care a A!)liit el
le(ea+++ Va!e.*l A sc%i!b a )ri!it A'*rarea l*i D*!e&e* .i a
)lecat 'i te!)l* c* s*=let*l c*rat$ eliberat 'e )<cat$ )ri
!ilosti>irea P<ritel*i ceresc$ care 'i A'*rare .i 'i b*<tate$
i7a aliat t*lb*r<tor*l &b*ci*! al s*=let*l*i s<*+
IV+ Reca)it*larea A)recierea
Ne Atreb<! ac*!# ce e )re&it< )arabola K>a!e.*l*i .i
=arise*l*iLR :Do*< cate(orii 'e oa!ei .i 'o*< !o'*ri 'i=erite
'e a se r*(a l*i D*!e&e*;+ C*! s7a r*(at =arise*lR :El ici *
s7a r*(at$ ci s7a l<*'at A =a]a l*i D*!e&e* c< A!)lie.te le(ea;+
Dar >a!e.*lR :S7a c<it )li 'e s!ereie A =a]a l*i D*!e&e*
)etr* )<catele sale+ El a cer*t ca !ilosti>irea l*i D*!e&e* s<
Aloc*iasc< 're)tatea L*i$ care J*'ec< .i )e'e)se.te )e )<c<tos
'*)< =a)ta sa;+ A c<r*i r*(<ci*e a =ost )ri!it< .i r<s)latit< 'e
D*!e&e*R :A cel*i care s7a r*(at$ a'ic< a >a!e.*l*i$ =ii'c<
D*!e&e* este P<ritele ostr* b* .i A'*r<tor c* cei ce A.i
rec*osc >io>a]ia =a)telor .i 'oresc s<7.i A're)te >ia]a;+
V+ Asocierea
Hai c*oa.te! >re* ca& 'e r*(<ci*e s!erit< r<s)l<tit< c*
biec*>"tarea l*i D*!e&e*R :C*oa.te! 'e )il'< r*(<ci*ea
)li< 'e s!ereie .i c<i]< a **ia 'i cei 'oi t"l%ari 'e )e
Gol(ota$ r<sti(i]i al<t*ri 'e Iis*s+ E ti!) ce **l Al %*lea$ )e
Iis*s$ celalalt cert"'*7l$ i7a &is# KN* te te!i 'e D*!e&e*$ c< A
aceea.i os"'< e.tiR Qi oi '*)< 're)tate$ c<ci )ri!i! cele
c*>eite '*)< =a)tele oastre$ iar Acesta ici * r<* * a =<c*t+
Qi &icea* l*i Iis*s# )o!ee.te7!<$ Doa!e$ c"' >ei >ei A
A!)<r<]ia Ta+ Qi i7a &is Iis*s# A!i (r<iesc ]ie$ ast<&i >ei =i c*
!ie A raiL :L*ca /6$ 6426;+
VI+ Geerali&area
Di cele )"< aici tratate >e'e! c< r*(<ci*ea )l<c*t< .i bie
)ri!it< l*i D*!e&e* este cea s!erit<$ =ii'c< Ktot cel ce se Aal]<
)e sie se >a s!eri$ iar cel ce se s!ere.te )e sie$ se >a A<l]aL+
/,0
77
Ca)itol*l **
VII+ A)licarea
Biserica a r"'*it ca D*!iica A care se cite.te )erico)a
KVa!e.*l*i .i =arise*l*iL s< !arc%e&e Ace)*t*l )erioa'ei
Trio'*l*i$ ca o )re(<tire '*%o>iceasc< a cre'icio.ilor s)re a )<.i
)e 'r*!*l s!ereiei .i al c<i]ei A !arele Post al Pa.tel*i$ care >a
Ace)e * )este !*lt ti!)+
E acest ses$ r*(<ci*ea S="t*l*i E=re! Sir*l este * !o'el
'e r*(<ci*e s!erit< )e care cre'icio.ii e bie s< o 'e)ri'< a o
rosti c* e>la>ie A )erioa'a )ost*l*i$ c* )rileJ*l ser>iciilor 'i7
>ie+
S< A><]<! c* to]ii aceast< r*(<ci*e# KDoa!e .i St<)"*l
>ie]ii !ele '*%*l tr"'<>iei$ al (riJii 'e !*lte$ al i*birii 'e
st<)"ire .i al (r<irii A 'e.ert * !i7l 'a !ie+ Iar '*%*l c*r<]iei$ al
("'*l*i s!erit$ al r<b'<rii .i al 'ra(ostei$ '<r*ie.te7l !ie sl*(ii Tale+
A.a Doa!e$ E!)<rate$ '<r*ie.te7!i ca s<7!i ><' )<catele !ele .i
s< * os"'esc )e =ratele !e* c< bie e.ti c*>"tat A >ecii
>ecilor A!iL+
Pil'a celor 'oi 'atorici
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A=l"'*7se A Galilea$ H"t*itor*l*i A><]"' )e S=i]ii A)os7
toli .i !*l]i!ile care Al A!)res*ra*$ isist< as*)ra ecesit<]ii 'e a
a'o)ta =a]< 'e se!ei tot'ea*a o atit*'ie 'e b*<>oi]< .i
iertare+ A)ostol*l Petr* cosi'er< )otri>it s< Atrebe 'e c"te ori se
c*>ie s< iert<! )e cel ce e (re.e.te+ E><]a]ii Le(ii s)*ea* c< 'e
trei ori+ A)ostol*l As< i>oc< ci=ra 5$ care era cosi'erat< a =i
s="t<$ .i Atreab< )e E><]<tor*l 'ac< 'e .a)te ori treb*ie s< iert<!
se!e*l*i care e (re.e.te+ Do!*l Ai r<s)*'e# K*7]i &ic )"< la
.a)te ori$ ci )"< 'e 50 'e ori c"te .a)teL+ Aceasta Asea!< c<
iertarea oastr< treb*ie s< =ie eli!itat<+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
/,,
Iar )etr* a A]ele(e aceasta$ le7a s)*s )il'a celor 'oi 'atorici$ la
care e >o! re=eri A cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KDe aceea$ ase!<at*7s7a A!)<r<]ia cer*rilor
o!*l*i A!)<rat care a >oit s< se socoteasc< c* sl*(ile sale+ Qi$
Ace)"' s< se socoteasc< c* ele$ i s7a a'*s * 'atoric c* &ece
!ii 'e tala]i+ Dar ea>"' el c* ce s< )l<teasc<$ st<)"*l s<* a
)or*cit s< =ie >"'*t el .i =e!eia .i co)ii .i )e toate c"te are$ ca
s< se )l<teasc<+ Deci$ c<&"'*7i A (e*c%i$ sl*(a aceea i se
Ac%ia$ &ic"'# Doa!e$ A(<'*ie.te7!< .i7]i >oi )l<ti ]ie tot+
Iar st<)"*l sl*Jii aceleia$ !ilosti>i'*7se 'e el$ i7a 'at 'r*!*l
.i i7a iertat .i 'atoria+ Dar$ ie.i' sl*(a aceea a (<sit )e **l
'itre cei ce sl*Jea* c* el .i care7i 'atora o s*t< 'e 'iari+ Qi
)*"' !"a )e el$ Al s*(r*!a &ic"'# Pl<te.te7!i ce e.ti 'ator+
Deci c<&"' cel ce era sl*(< ca .i el$ Al r*(a &ic"'# A(<'*7
ie.te7!< .i A]i >oi )l<ti+ Iar el * >oia$ ci$ !er("'$ l7a ar*cat A
Ac%isoare$ )"< ce >a )l<ti 'atoria+ Iar celelalte sl*(i$ ><&"'
cele )etrec*te$ s7a* Atristat =oarte .i$ >ei'$ a* s)*s st<)"*l*i
toate cele At"!)late+ At*ci$ c%e!"'*7l st<)"*l s<*$ Ai &ice#
Sl*(< >iclea<$ toat< 'atoria aceea ]i7a! iertat7o$ =ii'c< !7ai
r*(at+ N* se c<'ea$ oare$ ca .i t* s< ai !il< 'e cel A!)re*< sl*(<
c* tie$ )rec*! .i e* a! a>*t !il< 'e tieR Qi !"ii'*7se
st<)"*l l*i l7a 'at )e !"a c%i*itorilor$ )"< ce7i >a )l<ti toat<
'atoria+ Tot a.a .i Tat<l He* cel ceresc >< >a =ace >o*<$ 'ac< *
>e]i ierta V =iecare =ratel*i s<* V 'i ii!ile >oastre :Hatei
,8$ /661;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! re!arc<! A te@t*l )erico)ei$ e
>orba 'e * Ko!7re(eL $ care 'orea s< =ac< r"'*ial< A )ri>i]a
'atoriei )e care o a>ea* =a]< 'e el *ele 'i sl*(ile sale+ D*)<
coce)]ia orietal< a acelor ti!)*ri$ to]i (*>eratorii$ !ii.trii$
)re=ec]ii$ etc$ era* *!i]i ser>itori ai re(el*i+ Iese A e>i'e]<
'oar **l 'itre ei$ care 'atora =oarte !*lt# ,0000 'e tala]i+
Potri>it le(ii$ * ast=el 'e 'atoric A!)re*< c* =a!ilia l*i :so]ie
.i co)ii; era >"'*t A t"r(*l 'e scla>i r<!""' A scla>ie )e
toat< >ia]a :Le>itic*l /1$ 6425;+ Si(*ra l*i sal>are era s<
a)ele&e la !ila st<)"*l*i cer"'*7i A(<'*i]a 'e a a!"a
ac%itarea s*!ei res)ecti>e+ Qi Atr7a'e><r$ st<)"*l * a a)licat
/,/
Ca)itol*l **
le(ea 're)t<]ii$ ci i*birea !ilosti>irii+ Hai !*lt 'ec"t a cer*t
sl*(a aJ*s< la 'is)erare$ st<)"*l l7a iertat 'e orice 'atorie+
D.or )*te! t"lc*i A]eles*l iert<rii acor'at< 'e st<)" sl*(ii
sale 'atorice$ 'ac< e ("'i! c< st<)"*l re(e este D*!e7
&e*$ =a]< 'e care oi$ )ri )<catele oastre$ a! 'e>eit >re'ici
'e )e'ea)s<+ Dar El * e7a )e'esit '*)< 're)tate$ ci e7a iertat
'*)< !ila Sa+ Qi e7a acor'at o iertare ite(ral<$ 'e toate )<catele
oastre+ Ne7a acor'at iertarea A !o' (rat*it$ i!ic cer"' A
sc%i!b 'e la oi$ 'ec"t s< =i! ase!eea L*i$ s< e co!)ort<! .i
oi c* iertare .i i*bire$ a'ic< s< iert<! )e se!e*l ostr* 'i
i*bire .i * s<7l J*'ec<! '*)< 're)tate+ De alt=el$ a.a e7a A><]at
H"t*itor*l s< e r*(<! cer"' P<ritel*i ceresc# K.i e iart<
o*< (re.alele oastre )rec*! .i oi iert<! (re.i]ilor o.triL+
Dac< oi * >o! ierta )e cei ce e (re.esc$ cere! os"'< 'i
)artea l*i D*!e&e*$ c"' e r*(<! s< e ierte+
A.a s7a .i At"!)lat$ !ai 'e)arte$ c* sl*(a c<reia i s7a iertat
'atoria+ C"' ea a At"lit * A!)re*< sl*Jitor al ei$ care Ai 'atora
!*lt !ai )*]i$ a a)licat 're)tatea le(ii )"< A coseci]ele ei
cele !ai '*re+ Acesta Ai 'atora 'oar ,00 'e 'iari$ !*lt !ai )*]i
'ec"t re)re&eta 'atoria l*i ce i7a =ost iertat<+ D talat 'e ar(it
ec%i>ala c* 26$ 9/0 B($ iar * 'iar :'e ar(it; c* 2$1 (ra!e+
A)oi el 'atora ,0000 'e tala]i$ )e c"' 'atoric*l l*i treb*ia
s<7i ac%ite 'oar ,00 'e 'iari+ N* i7a acce)tat cole(*l*i s<* 'e
sl*Jire$ ce7i era 'atoric$ ici * ar(*!et .i * i7a acor'at ici
o A]ele(ere .i ici o A(<'*i]<+ L7a ar*cat A te!i]< )"< >a
)l<ti 'atoria+ E acele ti!)*ri$ cel Ac%is =ii' s*)*s la c%i*ri .i
tort*ri c<*ta toate !iJloacele )etr* a7.i ac%ita 'atoria$ isist"'
)e l"(< r*'e$ )rietei sa* c*osc*]i ca s<7l aJ*te+ Aceast< sit*a]ie
'e '*r< A!)ietrire A r<*tate 'i )arte sl*(ii iertate 'e 'atoria sa$
* a )*t*t =i s*)ortat< 'e celelalte sl*(i$ care ><&"' At"!)larea
a* co!*icat ca&*l st<)"*l*i+
A)lic"' 'e 'ata aceasta 're)tatea A toat< '*ritatea ei$ re(ele
re>ie as*)ra %ot<r"rii ii]iale .i a)lic< cel*i )e care la Ace)*t
l7a iertat$ e@act )e'ea)sa )e care el As*.i a a)licat7o 'atoric*l*i
s<*+ E =el*l acesta 're)tatea s7a A!)liit )ri a)licarea le(ii
talio*l*i# Koc%i )etr* oc%i .i 'ite )etr* 'iteL+ Dar D*!e7
&e* 'ore.te s< A>i(< '*ritatea 're)t<]ii )ri !il< .i iertare$ 'e
*'e .i a>ertis!et*l H"t*itor*l*i# KTot a.a .i Tat<l !e* ceresc
>a =ace c* >oi$ 'ac< * >e]i ierta =iecare =ratel*i s<* 'i toat<
ii!aL+ De alt=el aceasta este !area o*tate )e care o a'*ce
E>a(%elia l*i Hristos A l*!e$ A rela]iile 'itre oa!ei+ Hila
s< bir*iasc< 're)tatea .i iertarea s< Aloc*iasc< )e'ea)sa+ Alt=el
s)*s$ le(ea talio*l*i care cerea oc%i )etr* oc%i .i 'ite )etr*
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/,6
'ite s< =ie Aloc*it< c* le(ea i*birii care )rocla!< !ila .i
iertarea+ Hila =a]< 'e cel ce e7a e're)t<]it .i iertarea A loc*l
a)lic<rii aceleia.i =a)te+ A r<s)*'e c* >iole]< la >iole]< =ace
ca '*.!<ia 'itre oa!ei s< coti*e !ere*$ a r<s)*'e c*
r<&b*are .i '*ritate la (re.eala se!e*l*i este 'o>a'a cea !ai
co>i(<toare c< * e.ti Atr* i!ic !ai b* 'ec"t el+ Cei A]ele)]i
.i (eero.i .ti* tot'ea*a s< ce'e&e+ Ei * s*t As< cei slabi .i
A>i.i$ ci 'i cotr<$ s*t bir*itorii ce =ac ca s< 'is)ar< orii
ce]o.i ce Atre]i '*.!<ia 'itre oa!ei$ A =a>or*l ra&ei 'e
l*!i< .i c<l'*r<$ care Ai *esc A co!*i*ea i*birii 'itre ei+
Di c*>itele H"t*itor*l*i !ai re]ie! .i =a)t*l c< iertarea
*!ai at*ci este 'e)li<$ *!ai at*ci A.i a'*ce roa'ele
a.te)tate$ c"' este K'i toat< ii!aL+ Aceasta Asea!< c< e@ist<
.i iert<ri =or!ale$ co>e]ioale+ S*t iert<ri 'e s*)ra=a]<$ *!ai
'i (*r<$ * .i 'i toat< ii!a+ Dii ca ace.tia )ot =i a*&i]i
s)*"'# Kiert$ 'ar * *itL+ Aceasta ici * este )ro)ri*7&is iertare$
ci !asca )er=i'< a *rii clocotitoare ce a.tea)t< 'oar )rileJ*l .i
cli)a r<&b*<rii+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! s7a )*rtat re(ele =a]< 'e sl*Jitor*l s<* care Ai 'atora ,0000
'e tala]iR :C* A'*rare .i iertare;+ Dar acest sl*Jitor =a]< 'e
cole(*l s<* care Ai 'atora 'oar ,00 'e 'iariR :C* !a@i!< '*ritate
a a)licat le(ea$ ar*c"'*7l A te!i]<$ )"< Ai >a ac%ita 'ato7
ria;+ C*! se c*>eea s< se co!)orte sl*Jitor*l c<r*ia i7a =ost
iertat< 'atoria$ =a]< 'e 'atoric*l s<*$ care a>ea =a]< 'e el o 'atorie
ico!)arabil !ai !ic<R :Se c*>eea s<7l ierte$ sa* cel )*]i s<7i
a!"e ac%itarea 'atoriei$ a.a c*! 'e alt=el a cer*t .i el st<)"*l*i
s<*;+ Petr* A!)ietrirea sa A r<*tate a !eritat aceast< sl*(< s< i
se a)lice '*ritatea le(ii .i a )e'e)seiR :A !eritat$ =ii'c< '*)<
're)tate$ Kc* !<s*ra c* care !<sori$ ]i se >a !<s*raL :Harc* 2$
/2; .i c* KJ*'ecata c* care >e]i J*'eca >e]i =i J*'eca]iL :Hatei
5$ /;+ Care este A'e!*l .i A><]<t*ra H"t*itor*l*i 'e la s="r7
.it*l )il'eiR :C< 'ac< >re! s< =i! ierta]i 'e D*!e&e*$ se c*>ie
ca .i oi s< iert<! (re.alele se!eilor o.tri;+ C*! treb*ie s<
=ie iertarea acor'at< se!e*l*iR :KDi toat< ii!aL $ a'ic< to7
tal<$ ceea ce Asea!< c< iertarea Asea!< a *ita (re.eala
se!e*l*i .i a stabili ra)ort*ri 'e b*< A]ele(ere$ ca .i c*! *
s7ar =i At"!)lat i!ic;+
/,2
77
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a Kcelor 'oi 'atoriciL este r"'*it< 'e
Biseric< a =i citit< la S="ta Lit*r(%ie A D*!iica a XI7a '*)<
R*salii$ s)re a e A><]a c< K'e7]i >ei a'*ce 'ar*l t<* la altar .i
acolo A]i >ei a'*ce a!ite c< =ratele t<* are ce>a as*)ra ta$ las<
acolo 'ar*l t<* Aaitea altar*l*i .i !er(i !ai At"i 'e te A!)ac<
c* =ratele t<* .i at*ci >ei'$ a'* 'ar*l t<*L :Hatei 1$ /6/2;+
Parabola 'es)re bo(at*l e!ilosti> .i
s<rac*l La&<r
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Vr"' s< arate c< >ia]a c*i>a * st< A s*r)l*s*l a>*]iilor sale$
)rec*! .i 'i 'ori]a 'e a A'e!a )e cre'icio.i s<7.i a'*e
b**ri e)ieritoare A cer$ H"t*itor*l$ )e l"(< alte )il'e$ a
!ai s)*s .i
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
)arabola 'es)re bo(at*l e!ilosti> .i s<rac*l La&<r+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KEra * o! bo(at care se A!br<ca A )or=ir<
.i A >iso$ >eseli'*7se A toate &ilele A c%i) str<l*cit+ Iar *
s<rac$ a*!e La&<r$ &<cea Aaitea )or]ii l*i$ )li 'e b*be$ 'ori'
s< se sat*re 'i cele ce c<'ea* 'e la !asa bo(at*l*i3 'ar .i c"iii
>ei'$ li(ea* b*bele l*i+ Qi a !*rit s<rac*l .i a =ost '*s 'e
c<tre A(eri A s"*l l*i A>raa!+ A !*rit .i bo(at*l .i a =ost
A!or!"tat+ Qi A ia'$ ri'ic"'*7.i oc%ii$ =ii' A c%i*ri$ el a
><&*t 'e 'e)arte )e A>raa! .i )e La&<r A s"*l l*i+ Qi el$ stri("'$
a &is# P<rite A>raa!e$ =ie7]i !il< 'e !ie .i tri!ite )e La&<r
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/,1
s<7.i *'e >"r=*l 'e(et*l*i A a)< .i s<7!i r<coreasc< li!ba$ c<ci
!< c%i*iesc A aceast< ><)aie+ Dar A>raa! a &is# =i*le$ a'*7]i
a!ite c< ai )ri!it cele b*e ale tale A >ia]a ta$ .i La&<r$
ase!eea$ )e cele rele3 iar ac*! aici el se !"("ie$ iar t* te
c%i*ie.ti+ Qi )este toate acestea$ Atre oi .i >oi s7a At<rit )r<)as7
tie !are$ ca cei care >oiesc s< treac< 'e aici la >oi s< * )oat<$
ici 'e acolo s< treac< la oi+ Iar el a &is# Ro(*7te$ 'ar$ P<rite$
s<7l tri!i]i A casa tat<l*i !e*$ c<ci a! cici =ra]i$ s< le s)*< lor
acestea$ ca s< * >i< .i ei A acest loc 'e c%i+ Qi a &is A>raa!#
A* )e Hoise .i )e )rooroci3 s< asc*lte 'e ei+ Iar el a &is# KN*
P<rite A>raa!e$ ci$ 'ac< cie>a 'itre !or]i se >a '*ce la ei$ se
>or )oc<iL+ Qi a &is A>raa!# K'ac< * asc*lt< 'e Hoise .i 'e
)rooroci$ * >or cre'e ici 'ac< ar A>ia cie>a 'itre !or]iL
:L*ca ,9$ ,46,;+
E@)licarea )erico)ei Pil'a e )re&it< 'o*< )ersoaJe a=late
A )o&i]ie 'i=erit< .i cotra'ictorie A =a]a >ie]ii+ Pe 'e o )arte$
Kbo(at*l A!br<cat A )or=ir< .i >iso$ >eseli'*7se A toate &ilele
A c%i) str<l*citK3 iar )e 'e alt< )arte$ Ks<rac*l La&<r$ )li 'e
b*be$ 'ori' s< se sat*re 'i cele ce c<'ea* 'e la !asa bo(at*l*i3
'ar .i c"iii >ei'$ li(ea* b*bele l*iL+ Doi oa!ei$ 'o*< sit*a]ii
ie(ale %<r<&ite 'e >ia]a 'e aici .i 'e ac*!+ Bo(at*l * a>ea ici
* !erit c< >ia]a i7a 'at tot*l$ )rec*! La&<r * a>ea ici o >i<
c< >ia]a l7a 'es)*iat 'e s<<tate .i 'e !ii!*l ecesar al
e@iste]ei+ Tot at"t 'e a'e><rat este .i =a)t*l c< bo(at*l * a aJ*s
A os"'a >e.ic< =ii'c< a>ea toate treb*i]ele >ie]ii$ ci =ii'c<$
)etrec"'*7.i >ia]a A l*@$ !"'rie .i tot =el*l 'e 'estr<b<l<ri .i
e're)t<]i * !ai 'orea s< >a'< )e i!ei A J*r*l s<*+++ N*7l
iteresa >ia]a i!<*i$ c* at"t !ai )*]i a s<r!a*l*i La&<r$ care
&<cea A>is la )eri=eria casei sale+++ Dar ici La&<r * a aJ*s A
Ks"*rile l*i A>raa!L$ )etr* si!)l*l !oti> c< era s<rac$ ci
=ii'c< A s<r<cia l*i * a ><t<!at )e i!ei$ * a =<c*t ici *
r<*$ i!<*i+ Dac< >ia]a s7ar s="r.i aici$ soarta ar =i =oarte
e'rea)t<F+++ Bo(at*l*i i7ar =i 'at tot*l3 iar s<rac*l*i$ i!ic+ Ar
=i o ie(alitate stri(<toare la cerF+++ Via]a As< * se s="r.e.te
aici+ Parabola e arat< c< e@ist< o 're)tate >e.ic<$ )e !<s*r< a
r<s)l<ti =iec<r*ia '*)< =a)tele s<>"r.ite A aceast< >ia]<+
Pe 'e alt< )arte$ )erico)a scoate la l*!i< =a)t*l c< '*)<
!oartea =i&ic<$ s*=let*l se a=l< A stare acti><3 el * 'is)are o'at<
c* tr*)*l !*ritor+ Bo(at*l a=lat A os"'< co!*ic<$ cer"'
P<ritel*i A>raa! s< i se *.*re&e (re*tatea a)<s<toare a s*=eri]ei
A care se &>"rcolea+++ De aici >e'e! c< '*)< !oartea =i&ic<
*r!ea&< J*'ecata )artic*lar< a =iec<r*i s*=let .i re)arti&area
/,9
Ca)itol*l **
)ro>i&orie s)re biec*>"tare sa* os"'<+
It*i]ia se =ace ar<t"' tablo*l bo(at*l*i e!ilosti> .i a
s<rac*l*i La&<r+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Ce e )re&it< )erico)a e>a(%elic<R :Cotrast*l i&bitor Atre
>ia]a **i bo(at .i a **i s<rac;+ Care este s="r.it*l >ie]ii acestor
'o*< )ersoaJeR :Cel bo(at a aJ*s A os"'<$ =ii'c< .i7a tr<it
>ia]a A l*@$ !"'rie$ 'estr<b<l<ri$ &("rceie$ l<co!ie$ e're)t<]i .i
e(ois!+ Iar cel s<rac a aJ*s A =ericirea >e.ica =ii'c< el * a
=<c*t r<* i!<*i;+ De aici >e'e! c< a>*]ia * re)re&it< * r<* A
sie+ Tot*l este A =*c]ie 'e !o'*l A care este 'ob"'it< .i 'e
!o'*l A care o =olosi!+ Pri ea )*te! )ier'e !"t*irea$ 'ar A
acela.i ti!) )*te! tras=or!a b**rile )ieritoare A b**ri
e)ieritoare$ aJ*t"' )e cei e>oia.i .i e)*ticio.i$ =<c"' 'i ea
e@)resia i*birii .i !ilosti>irii =a]< 'e se!ei$ a.a c*! .ti! c< a*
=<c*t !*l]i 'i s=i]ii Bisericii+
Ce re&*lt< 'i )arabol<$ e@ist< J*'ecat< )artic*lar< a
s*=letelor '*)< 'es)<r]irea 'e tr*)R :Parabola scoate A e>i'e]<
=a)t*l c< e@ist< aceast< J*'ecat<$ )rec*! .i =a)t*l c< s*=letele se a=l<
'*)< !oarte Atr7o stare acti><$ =ie 'e os"'<$ =ie 'e =ericire A
co!*i*ea l*i D*!e&e*;+
8+ A)licarea
S="ta Scri)t*r< a l*at tot'ea*a atit*'ie =a]< 'e bo(a]ii laco!i
.i ecisti]i$ care .i7a* a'*at bo(<]ia )e e're)t .i a* tr<it >ia]a
A 'es=<t<ri 'e tot =el*l$ =<r< a se !ilosti>i =a]< 'e cei e>oia.i .i
e)*ticio.i 'i J*r*l lor# KBo(a]ilor$ )l"(e]i .i >< t"(*i]i 'e
eca&*rile ce >or s< >i< as*)ra >oastr<+ Bo(<]ia >oastr< a )*tre&it
.i %aiele >oastre le7a* !"cat !oliile+ A*r*l >ostr* .i ar(it*l
>ostr* a* r*(iit .i r*(ia lor >a =i !<rt*rie A!)otri>a >oastr<+++
Iat<$ )lata l*cr<torilor care a* secerat ]ariile >oastre$ )e care
>oi a]i o)rit7o$ stri(<$ .i stri(<tele secer<torilor a* itrat A
*rec%ile Do!*l*i Sa>aot+ V7a]i 'es=<tat )e )<!"t .i >7a]i
'e&!ier'at+++ os"'it7a]i$ o!or"t7a]i )e cel 're)t+++L :Iacob 1$ ,75;+
La sl*Jba Litiei 'i ca'r*l Veceriei se c"t<# KBo(a]ii a*
s<r<cit .i a* =l<!"&it$ iar cei ce7L ca*t< )e Do!*l * se >or
li)si 'e tot bieleL+ S<7I c"t<! .i oi c* to]ii+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
4+ Te!< )etr* acas<
S< A><]<! aceast< c"tare bisericeasc<+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Parabola *]ii =i*l*i 'e A!)<rat
/,5
77
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A>"' ca te!< a A><]<t*rii Sale A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ H"7
t*itor*l o )re'ic< at"t Atr7o =or!< 'irect<$ c"t .i A *a i'i7
rect<$ )ri )arabole sa* )il'e+ E c"te =el*ri le )*te! A!)<r]iR :E
trei =el*ri# 'o(!atice$ !orale .i es%atolo(ice$ )ri>i' a 'o*a Sa
>eire;+ E cate%e&a )rece'et< e7a! re=erit la *a 'i )il'ele
es%atolo(ice$ a*!e la )il'a tala]ilor .i a! ><&*t c< =iecare 'i oi
>a treb*i s< 'ea socoteal< as*)ra !o'*l*i A care a A!*l]it
'ar*rile 'ate 'e D*!e&e*+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]ei oi
Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< la o alt< )il'< es%atolo(ic< .i
a*!e la )il'a *]ii =i*l*i 'e A!)<rat+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi r<s)*&"'$ Iis*s le7a >orbit iar<.i A
)arabole &ic"'# Ase!<at*7s7a A!)<r<]ia cer*rilor o!*l*i
A!)<rat care i7a =<c*t *t< =i*l*i s<*+ Qi .i7a tri!is sl*Jitorii
s<7i c%e!e la *t< )e cei )o=ti]i$ 'ar ei 7a* >r*t s< >i<+ Di
o* a tri!is al]i sl*Jitori$ &ic"'# S)*e]i7le celor c%e!a]i# Iat<
!i7a! )re(<tit os)<]*l3 J*cii !ei .i cele A(r<.ate s7a* J*(%iat
.i toate s*t (ata+ Vei]i la *t<F Dar ei$ =<r< s< ]i< sea!a$
s7a* '*s **l la ]aria sa$ alt*l la e(*]<toria l*i3 iar ceilal]i
)*"' !"a )e sl*Jitorii s<i$ i7a* batJocorit .i i7a* o!or"t+ Qi
/,8
Ca)itol*l **
a*&i' A!)<rat*l acela$ s7a !"iat3 .i tri!i]"'*7.i o.tile$ i7a*
i!icit )e *ci(a.ii aceia$ .i cet<]ii lor i7a* )*s =oc+ At*ci a &is
c<tre sl*Jitorii s<i# N*ta este (ata$ 'ar cei )o=ti]i 7a* =ost
>re'ici+ Her(e]i 'ar la r<s)"tiile 'r*!*rilor .i )e c"]i Ai >e]i
(<si$ c%e!a]i7i la *t<+ Qi ie.i' sl*Jitorii aceia la r<s)"tii$ i7
a* c%e!at )e to]i c"]i i7a* (<sit$ .i r<i$ .i b*i$ .i s7a *!)l*t casa
*]ii c* oas)e]i+ Iar A!)<rat*l$ itr"' s<7.i >a'< oas)e]ii$ a ><&*t
acolo * o! care * era A!br<cat A %ai< 'e *t< .i i7a &is#
Prietee$ c*! 'e ai itrat aici =<r< s< ai %ai< 'e *t<R El As< a
t<c*t+ At*ci A!)<rat*l a &is c<tre sl*Jitori# Le(a]i7l 'e )icioare .i
'e !"ii .i ar*ca]i7l A At*eric*l cel !ai 'e a=ar<F Acolo >a =i
)l"(erea .i scr".irea 'i]ilor+ C< !*l]i s*t c%e!a]i$ 'ar )*]ii
ale.i+L :Hatei //$ ,,2;+
E@)licarea te@t*l*i Pri ease!*ita ei si!)litate .i a'"ci!e$
)il'a K*]ii =i*l*i 'e A!)<ratL se asea!<< =oarte !*lt c* )il'a
celor c%e!a]i la ci< :L*ca ,2$ ,9/2;+ Ase!<<toare ca te!atic<
.i ca !esaJ$ 'oar c< aceast< )il'< )re&it< *ele )artic*larit<]i
s)eci=ice+
D*)< c*! >e'e!$ A )il'< e >orba 'e * A!)<rat care a =<c*t
*t< =i*l*i s<*+ D*)< c*! era obicei*l loc*l*i$ celor i>ita]i la
*t< 'e 'o*< ori li se =<cea )o=tirea s< >i<+ Dar ace.tia *
*!ai c< a* re=*&at$ i>oc"' 'i>erse !oti>e$ 'ar a* batJocorit
.i c%iar a* *cis sl*(ile ce le7a* =<c*t i>ita]ia la *t<+ V<&"'
aceast< atit*'ie 'e '*r< s<lb<ticie$ t*lb*r"'*7se$ A!)<rat*l a
tri!is o.tile sale ca s< i!iceasc< )e cei *ci(a.i$ iar cet<]ii lor
s<7i 'ea =oc+++ Di o* sl*(ile s*t tri!ise la r<s)"tiile
'r*!*rilor s< a'*e )e to]i cei At"li]i$ =<r< ici o 'eosebire$ =ie
b*i$ =ie r<i$ )etr* a *!)le sala 'e *t<+ Costat"' c< sala e
)li<$ A!)<rat*l At"le.te acolo * oas)ete ce * a>ea %ai< 'e
*t<+ Era * obicei A acele ti!)*ri$ !o.teit 'e la )er.i$ ca cei
care )artici)< la *]ile A!)<r<te.ti s< treac< )e la (ar'eroba re7
(al< s< se c*r<]easc< .i A!br<c"' %aia 'e ciste$ s< =ie >re'ic
'e i>ita]ia ce i s7a =<c*t+ Gas)etele =<r< %aia 'e *t<$ * *!ai
c< a =ost 'at a=ar<$ 'ar a =ost .i as)r* )e'e)sit$ )etr* c< )ri
ec*>iicioasa sa )re&etare$ a s=i'at 'e7a 're)t*l str<l*cirea
*]ii+
D.or e '<! sea!a c< e >orba 'e o *t< si!bolic<$ ra)ortat<
la A!)<r<]ia l*i D*!e&e*+ Toc!ai acesta este .i !oti>*l )il'ei#
KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* s7a ase!<at o!*l*i A!)<rat care a =<c*t
*t< =i*l*i s<*L+ E!)<rat*l este D*!e&e* Tat<l$ =i*l 'e A!)<rat
este Iis*s Hristos+ El a >eit s< Ate!eie&e Biserica Sa$ a'ic<
)o)or*l l*i D*!e&e*+ Dar cei c%e!a]i s< se costit*ie ca
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/,4
Biseric< a l*i D*!e&e*$ * *!ai c< a* re=*&at$ 'ar c%iar a*
batJocorit .i *cis )e sl*(ile st<)"*l*i$ a'ic< )e )ro=e]ii .i )e
're)]ii tri!i.i 'e D*!e&e* ca s<7i c%e!e s)re a se A!)<rt<.i 'e
b*<t<]ile '*%o>ice.ti )e care A!)<r<]ia l*i D*!e&e* le o=er<
!e!brilor ei+ Cei 'e la r<s)"tii$ b*i .i r<i$ s*t ea!*rile
c%e!ate s< =or!e&e Biserica l*i D*!e&e*+ Cei ce >or 'e>ei =ii
ai A!)<r<]iei s*t b*i .i r<i+ Dar )etr* a se )*tea A!)<rt<.i 'e
b*<t<]ile '*%o>ice.ti ale A!)<r<]iei$ ei treb*ie ea)<rat s<
treac< )e la (ar'eroba A!)<rat*l*i$ s)re a se c*r<]i .i A!br<ca
%aia )e !<s*ra str<l*cirii *]ii la care )artici)<+ Aceasta
Asea!< c< cei c%e!a]i *!ai at*ci se >or )*tea A!)<rt<.i 'e
'ar*rile A!)<r<]iei$ 'ac< A )realabil A.i >or sc%i!ba %aia r*)t<
.i !*r'ar< 'e !*l]i!ea )<catelor .i )ati!ilor+ Haia 'e *t<
este %aia s)<lat< A lacri!ile )oc<i]ei .i A!ires!at< c* %ar*l
i*birii l*i D*!e&e*+ N*!ai cei ce A!brac< aceast< %ai< )ot
)artici)a la os)<]*l !"t*irii+ De.i la Ace)*t a* =ost c%e!a]i
at"t b*i c"t .i r<i$ se c*>ie ca to]i s< se A>e.!"te&e c* %aia
str<l*citoare a >ie]ii l*i Hristos :Galatei 6$/5;$ )otri>it
)<tr*&<toarei >i&i*i biblice# K+++Ace.tia s*t cei ce >i 'i
str"!torarea cea !are .i .i7a* s)<lat >e.!itele .i le7a* =<c*t
albe A s"(ele Hiel*l*i+ Petr* aceea s*t Aaitea tro*l*i l*i
D*!e&e* .i sl*Jesc &i*a .i oa)tea A te!)l*l l*iL :A)ocali)sa
5$ ,2,1;+ Di e=ericire As< * to]i >or re*.i s< =ie ast=el$ 'e
*'e .i cocl*&ia c< K!*l]i s*t c%e!a]i 'ar )*]ii ale.iL+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Cie este A!)<rat*l care a =<c*t *t< =i*l*i s<*R :D*!e&e*
Tat<l;+ Dar =i*lR :Iis*s Hristos$ H"t*itor*l l*!ii;+ Cie a* =ost
)ri!ii c%e!a]i$ care a* re=*&at i>oc"' 'i>erse !oti>eR :Po)or*l
ales$ )e care a*!e l7a )re(<tit D*!e&e*$ '"'*7i Le(ea Sa .i
ar<t"'*7i )ri )rooroci 're)tatea Sa .i a'res"'*7i =<(<'*i]ele
!esiaice;+ Cie a* =ost c%e!a]i K'e la r<s)"tiiL s< 'e>i< =ii
ai A!)<r<]ieiR :Celelalte ea!*ri$ care * a* c*osc*t Le(ea l*i
D*!e&e*+ De aceea a* =ost Atre ei *ii b*i$ 'atorit< le(ii !o7
rale at*rale Ascris< A s*=let*l lor3 iar al]ii a* =ost r<i$ 'atorit<
)<cat*l*i care le7a Atiat s*=let*l;+ De ce a* =ost c%e!a]i la *ta
=i*l*i 'e A!)<rat$ a'ic< la A!)<r<]ia l*i D*!e&e* s< se
A!)<rt<.easc< 'e 'ar*rile Sale .i cei b*i .i cei r<iR :Cii'c<
Ci*l l*i D*!e&e* a >eit A l*!e )etr* to]i oa!eii$ i'i=eret
'e ea!$ 'e se@$ 'e ori(ie social<$ sa* c%iar 'e starea !oral<+
De =a)t$ 'ac< H"t*itor*l a >eit ca s< restabileasc< c%i)*l l*i
D*!e&e* Atiat 'e )<cat$ e e@)lic<! =oarte *.or c< Kcei
//0
77
Ca)itol*l **
bola>i a* e>oie 'e 'octor$ * cei s<<to.iL;+ Pot oa!eii
)artici)a oric*! la *ta =i*l*i 'e A!)<ratR :N* )ot )artici)a
oric*!$ ci treb*ie s< aib< %ai< 'e *t<;+ Ce Asea!< aceastaR :C<
cei ce s*t c%e!a]i s< 'e>i< =ii ai A!)<r<]iei l*i D*!e&e*$ treb*ie
s< se A!brace A K%aia re(al<L a >ie]ii l*i Hristos .i a)oi s< se
A!)<rt<.easc< 'e 'ar*rile L*i '*%o>ice.ti;+
8+ A)licarea
Aceast< )erico)< e>a(%elic< se cite.te A '*!iica a XIV7a '*)<
R*salii .i e '*ce c* ("'*l la =r*!oasa c"tare bisericeasc<
)<tr*s< 'e * a'"c '*% al s!ereiei .i )oc<i]ei# KC<!ara Ta$
H"t*itor*l !e*$ o ><' A!)o'obit< .i A!br<c<!ite * a! ca s<
itr* Atr7Asa+ L*!iea&<7!i %aia s*=let*l*i !e* '<t<toare 'e
l*!i< .i !< !"t*ie.teL+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a A><]a aceast< c"tare+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Pil'a tala]ilor
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'at< aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
C*! A!)<r]i! )il'ele H"t*itor*l*iR :Dele 'i )il'ele H"t*7
itor*l*i a* * caracter 'o(!atic$ altele a* * caracter !oral$ iar
altele * caracter es%atolo(ic;+ Ce se A]ele(e )ri caracter*l
es%atolo(icR :Acest as)ect >i&ea&< a 'o*a Sa >eire;+ Qti! oi
c"' >a =i )ar*sia Do!*l*iR :N* .ti!+ Dar El e A'ea!< s<
=i! tot'ea*a )re(<ti]i )etr* acest !are e>ei!et;+ C*! e
A>a]<R :Pri )il'e$ o=eri'*7e e@e!)le )o&iti>e .i e(ati>e;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
//,
Vo! trata 'es)re *a 'i )il'ele c* caracter es%atolo(ic$ .i a*!e
)il'a tala]ilor$ *r!<ri' res)osabilitatea oastr< =a]< 'e
A!*l]irea 'ar*rilor c* care e7a A&estrat D*!e&e*+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei E!)<r<]ia cer*rilor Keste ase!eea **i o!
care$ )lec"' 'e)arte .i7a c%e!at sl*(ile .i le7a Acre'i]at a>*]ia
sa# **ia i7a 'at cici tala]i$ alt*ia 'oi$ alt*ia **l$ =iec<r*ia
'*)< )*terea l*i$ .i a )lecat+ E'at< )lec"' cel ce )ri!ise cici
tala]i$ a l*crat c* ei .i a c".ti(at al]i cici tala]i+ De ase!eea$
.i cel c* 'oi a c".ti(at Ac< 'oi+ Iar cel care )ri!ise * talat s7a
'*s$ a s<)at A )<!"t .i a asc*s ar(it*l st<)"*l*i s<*+ Qi
'*)< !*lt< >re!e a >eit .i st<)"*l acelor sl*(i .i s7a socotit
c* ele+ Qi a)ro)ii'*7se cel care )ri!ise cici tala]i$ a a'*s al]i
cici tala]i$ &ic"'# Doa!e$ cici tala]i !i7ai 'at3 iat< al]i
cici tala]i a! c".ti(at c* ei+ Zis*7i7a st<)"*l# Bie$ sl*(< b*<
.i cre'icioas<$ )este )*]ie ai =ost cre'icioas<$ )este !*lte te
>oi )*e3 itr< Atr* b*c*ria 'o!*l*i t<*+ A)ro)ii'*7se .i cel
care )ri!ise 'oi tala]i$ a &is# Doa!e$ 'oi tala]i !i7ai 'at3 iat<
al]i 'oi tala]i a! c".ti(at c* ei+ Zis*7i7a st<)"*l# Bie$ sl*(<
b*< .i cre'icioas<$ )este )*]ie ai =ost cre'icioas<$ )este !*lte
te >oi )*e3 itr< Atr* b*c*ria 'o!*l*i t<*+ A)ro)ii'*7se a)oi
.i cel care )ri!ise * talat$ a &is# Doa!e$ te7a! .ti*t c< e.ti
o! as)r*$ care seceri *'e 7ai se!<at .i a'*i 'e *'e 7ai
r<s)"'it .i$ te!"'*7!<$ !7a! '*s 'e a! asc*s talat*l t<* A
)<!"t3 iat<$ ai ce este al t<*+ Qi r<s)*&"' st<)"*l s<*$ i7a
&is# Sl*(< >iclea< .i lee.<$ .tiai c< secer *'e 7a! se!<at .i
a'* 'e *'e 7a! r<s)"'itR Se c*>eea 'eci s< 'ai ar(it*l
!e* la &ara=i .i e*$ >ei'$ a. =i l*at ceea ce este al !e* c*
'ob"'<+ A.a'ar$ l*a]i 'e la el talat*l .i 'a]i7l cel*i care are
&ece tala]i+ C< tot cel*i ce are i se >a 'a .i7i >a )risosi$ iar 'e la
cel ce * are se >a l*a .i ceea ce i se )are c< are+ Iar )e sl*(a cea
etrebic< ar*ca]i7o A At*eric*l cel !ai 'i a=ar<+ Acolo >a
=i )l"(erea .i scr".irea 'i]ilorL :Hatei /1$ ,260;+
E@)licarea te@t*l*i Pil'a tala]ilor al<t*ri 'e )il'a icoo!*l*i
ecre'icios .i a celor &ece =ecioare este o )arabol< c* caracter
es%atolo(ic$ )ri>i' a 'o*a >eire a Do!*l*i$ care i!ei *
.tie c"' >a =i$ 'e aceea to]i treb*ie s< o a.te)te c* )ri>e(%ere$
c* ate]ie$ c* l*are a!ite$ ca )e * e>ei!et 'e care 'e)i'e
///
Ca)itol*l **
'esti*l >e.ic al =iec<r*ia+ E aceste )il'e$ )ersoaJele a* =ost
r<s)l<tite =iecare '*)< !o'*l A care a* )ri>e(%eat+
Re=eritor la t"lc*l )il'ei$ *.or e )*te! 'a sea!a c< St<)"*l
care a )lecat .i se >a reAtoarce este As*.i HristosDo!*l+
Sl*(ile c<rora le7a Acre'i]at tala]ii s<7i A!*l]easc< s*te!
oi$ oa!eii+ R<s)lata sa* os"'a o >o! )ri!i A =*c]ie 'e
!o'*l A care a! re*.it s< =r*cti=ic<! 'ar*rile c* care e7a
A&estrat D*!e&e*+
A'"ci' A]eles*l )il'ei$ >e'e! c< e >orba 'e tala]i+ Ec< 'i
secol*l VII A+Hs+ tala]ii a* =ost =olosi]i ca !oe'e+ P*tea* =i 'e
a*r sa* 'e ar(it .i a>ea* >aloare =oarte !are+ Cel 'e a*r
c"t<rea 24$05 B($ iar cel 'e ar(it 26$9/ B(+
Ec< 'e la Ace)*t se c*>ie s< )reci&<! c< tala]ii * s*t
ai o.tri+ S*t )ri!i]i 'e la D*!e&e*+ S*t ai L*i+ Noi a>e!
'atoria 'e a7i A!*l]i$ a'ic< 'e a A!*l]i 'ar*rile l*i D*!e&e*+
N*!ai A!*l]i' 'ar*rile Sale )etr* El )*te! )artici)a la >ia]a
Sa$ e )*te! a'ic< A!)<rt<.i 'e >ia]a L*i+ Ca)t*l c< '*!e&e*
e7a 'at 'ar*rile e obli(< s<7L rec*oa.te! )e El ca St<)"*l .i
P<ritele >ie]ii oastre$ s< rec*oa.te! c< tot ceea ce a>e! b*
A oi este 'e la El+ De aceea )*tea Atreba A)ostol*l# KCe ai ce
7ai )ri!it$ iar 'ac< ai )ri!it 'e ce te la*&i ca .i c*! * ai =i
)ri!itRL :I Coritei 2$ 5;+ De aceea se c*>ie s< )ri!i! 'ar*rile
ca ale Sale .i s< le A!*l]i! ca )etr* El$ a.a c*! s)*e! c"'
Ai a'*ce! !*l]*!irea .i la*'a oastr< )etr* Jert=a l*i Hristos
care se o=er< Tat<l*i ca )re] 'e r<sc*!)<rare )etr* )<catele
oastre# KAle Tale 'itr* ale Tale$ }ie a'*ce! 'e toate .i )etr*
toateL+++
Hai 'e)arte$ )il'a e arat< c< * to]i a* )ri!it * *!<r
e(al 'e tala]i$ a'ic< 'e 'ar*ri )e care treb*ia s< le A!*l]easc<
A =a>oarea St<)"*l*i+ Aceasta Asea!< c< =iecare o! se =ace
res)osabil 'e =a)tele sale .i 'e coseci]ele lor A =a]a l*i D*!7
e&e*+
Cele 'o*< sl*(i b*e a* )ri!it r<s)lata >e.ic< )etr* =a)tele
lor+ Disc*]ia se )oart< A J*r*l sl*(ii care * a A!*l]it tala]ii+
Aceea este *!it< Klee.< .i >iclea<L+ E *!it< lee.< =ii'c<
* a l*crat c* talat*l Acre'i]at ei+ E >orba 'e acea lee>ie
'*%o>iceasc< )e care o )*te! >e'ea c* *.*ri]< .i A >ia]a
oastr<+ H*l]i a* )ri!it 'ar*rile i*birii l*i D*!e&e*$ 'ar se
lee>esc A a le tras=or!a A =a)te+ S)*sese H"t*itor*l !ai
Aaite c< K* cel ce &ice Doa!eF Doa!eF >a itra A A!)<r<]ia
cer*rilor$ ci cel ce =ace >oia Tat<l*i He* care este A cer*riL
:Hatei 5$ /,;+ Pe 'e alt< )arte$ Do!*l a a>erti&at c%iar$ s)re a
l*a oi a!ite c< KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* se ia c* asalt .i *!ai
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
//6
cei ce se silesc o >or r<)iL :Hatei ,,$ ,/;+ D.or )*te! i'eti=ica )e
sl*(ile 'i )il'< c* acei cre.tii care * =r*cti=ic< roa'ele
cre'i]ei )e care D*!e&e* le7a '<r*it7o A s*=let+ Qi ast=el
cre'i]a lor l"ce&e.te .i a)oi !oare+
Sl*(a este *!it< a)oi .i K>iclea<L$ =ii'c< >oia s<7.i A.ele
St<)"*l$ 'e.i Al c*o.tea ca )e * Ko! '*r care secera *'e *
a se!<at .i a'*< 'e *'e * a A!)r<.tiatL+ E lee>eala ei s)iri7
t*al<$ sl*(a este !ai !*lt )roast< 'ec"t >iclea<+ Dac< ar =i a>*t
!itea >iclea< s7ar =i 'esc*rcat$ Acre'i]"' talat*l la
c<!<tari$ ca s< l*cre&e c* el$ A!*l]i'*7l+
Cocl*&ia )arabolei este c< Kcel*i ce are i se >a 'a .i7i >a
)risosi$ iar 'e la cel ce * are$ .i ceea ce are i se >a l*aL+ N* e
aici ici * =el 'e e're)tate$ =ii'c< 'atoria =iec<r*ia este 'e a
=i r">itor c* 'ar*l c"t 'e !ic )ri!it+ C* c"t r">a e !ai !are$
c* at"t .i r<s)lata >a =i !ai !are+ De =a)t 'ar*rile se A!*l]esc
*!ai 'ac< le )*e! A ac]i*e+ Dac< ele l"ce&esc A s*=let*l
ostr*$ 'atorit< lee>iei '*%o>ice.ti$ se >or 'i!i*a 'i ce A
ce !ai !*lt ca )*tere 'e ac]i*e+ De aici >e'e! c< D*!e&e*
aJ*t< *!ai celor ce se str<'*iesc .i ei+ Aceasta este !area lec]ie
a >ie]ii )e care este bie s< o a>e! tot'ea*a ca o re(*l< 'e
>ia]<+ Pri str<'aia oastr< 'o>e'i! .i oi c< 'ori! ca 'ar*rile
l*i D*!e&e* s< e =ie A!*l]ite+ La i'i=ere]a .i e)<sarea
oastr< ici D*!e&e* * iter>ie$ =ii'c< o!*l este =ii]< liber<
.i res)osabil< 'e =a)tele sale+ Cr*!os s*< * )ro>erb ro!"esc#
KD*!e&e* aJ*t<$ 'ar * ba(< A traist<L+ Aceasta este >oia l*i
D*!e&e*$ ca .i oi s< e a'*ce! a)ort*l la 'es<>"r.irea >ie]ii
'*%o>ice.ti$ 'ar A acela.i ti!) .i la b*a )ros)eritate a >ie]ii$
A (eeral+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Ce s*t tala]iiR :Dar*rile l*i D*!e&e* 'ate =iec<r*i o!;+ Ce
atit*'ie se c*>ie s< a>e! oi =a]< 'e 'ar*rile c* care e7a
A&estrat D*!e&e*R :S< le A!*l]i! coti** )*"'*7le A
sl*Jba l*i D*!e&e*;+ De ce s< le A!*l]i!R :Cii'c< *!ai
A!*l]i'*7le e >o! 'es<>"r.i >ia]a '*%o>iceasc<;+ De ce s<
le )*e! A sl*Jba l*i D*!e&e*R :Cii'c< El i le7a 'at .i tot
El >a cerceta c*! le7a! A!*l]it;+ Ce Asea!< aceastaR :C< oi
s*te! res)osabili A =a]a l*i D*!e&e* 'e =el*l c*! A!*l]i!
'ar*rile Sale;+ C*! s7a* co!)ortat sl*(ile 'i )il'<R :Do*< 'i
ele a* A!*l]it tala]ii$ iar *a *;+ Care a =ost atit*'iea
St<)"*l*iR :Pe cele 'o*< sl*(i care a* A!*l]it tala]ii le7a
r<s)l<tit c* o >e.ic< b*c*rie$ iar )e sl*(a lee.< .i >iclea< care
//2
Ca)itol*l **
* a A!*l]it tala]ii a )e'e)sit7o c* as)ri!e;+ Care este cocl*&ia
H"t*itor*l*iR :C< )e cei ce A!*l]esc )ri str<'aia lor 'ar*rile l*i
D*!e&e*$ P<ritele ceresc Ai aJ*t< ca !ai !*lt s<
'ob"'easc<;+ Ce >e'e! 'e aiciR :C< D*!e&e* aJ*t< *!ai )e
aceia care se str<'*iesc$ .i )e'e)se.te leea =i&ic< .i lee>ia
'*%o>iceasc<;+
E cocl*&ie$ )*te! s)*e c< )ri )il'a tala]ilor H"t*ito7
r*l e '< *r!<toarele A><]<t*ri#
Dar*rile )e care le a>e! s*t 'e la D*!e&e*+
G!*l le )ri!e.te ca =ii]< liber< .i res)osabil<+
A>e! 'atoria s< le A!*l]i!+
De str<'aia oastr< 'e)i'e biec*>"tarea l*i D*!e&e* sa*
os"'a >e.ic<+
8+ A)licarea
Ca)t*l c< D*!e&e* e o=er< !"t*irea A 'ar$ A *r!a Uert=ei .i E
>ierii Do!*l*i e obli(< .i )e oi la ac]i*ea st<r*itoare .i
eAtrer*)t< 'e a Kl*cra c* =ric< .i c* c*tre!*r la !"t*irea
oastr<L :Cili)ei /$ ,/;$ A l*)ta c* is)itele .i c* (re*t<]ile 'e tot
=el*l+ Vo! a>ea As< tot'ea*a Acre'erea .i <'eJ'ea c< A l*)ta
oastr< D*!e&e* * e >a )<r<si iar la s="r.it e >a 'a Kc**a
>ie]ii )e care a )re(<tit7o celor ce7L i*besc )e ElL :Iacob ,$ ,/3 II
Ti!otei 6$ 2;+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or !e!ori&a *r!<toarele te@te scri)t*ristice# KCericit este cel
ce )ri>e(%ea&< .i )<strea&< >e.!itele sale$ ca s< * *!ble (ol .i
s< se >a'< !*.c%ii l*iL :A)ocali)sa ,9$ ,1;3 KPri>e(%ea]i .i >< r*(a]i
ca s< * itra]i A is)it<L :Hatei /9$ 2,;+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
Hi*ile H"t*itor*l*i
//1
7
I+ Pre(<tirea a)erce)ti><
Vei' s< !"t*iasc< l*!ea 'e )<cat .i s< restabileasc< c%i)*l l*i
D*!e&e* A o!$ H"t*itor*l a s<>"r.it =a)te ie.ite 'e co!*$ care
co=ir!"' '*!e&eirea Sa$ 'e)<.esc )osibilitatea oastr< 'e
A]ele(ere$ .i 'e aceea le *!i! !i*i+
II+ A*]area te!ei
Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< la !i*ile s<>"r.ite 'e H"7
t*itor*l+
III+ Tratarea
,+ Cel*rile !i*ilor
a; Hi*i s<>"r.ite as*)ra at*rii .i =irii AcoJ*r<toare :E@+
)otolirea =*rt*ii )e !are$ *scarea s!oc%i*l*i ero'itor$
)re=acerea a)ei A >i la *ta 'i Caa Galileii$ etc+;+
b; Hi*i s<>"r.ite as*)ra o!*l*i :E@+ 'esc%i'erea oc%ilor
orbilor$ scoaterea 'e!oilor$ A>ieri 'i !or]i$ >i'ec<ri 'e boli
etc+;+
c; Hi*i s<>"r.ite as*)ra Sa Es*.i :E@+ Sc%i!barea la =a]<$
*!blarea )e !are$ A>ierea .i A<l]area la cer;+
/+ E!)reJ*r<rile A care a* =ost s<>"r.ite !i*ile
P*te! s)*e c< ele a* =ost s<>"r.ite oric"' .i ori*'e3 A
&ile 'e sabat$ A sia(o(i$ A case )artic*lare$ )e !<ri A>olb*rate$
sa* c%iar A ci!itire+ Gric"' .i ori*'e a At"lit s*=eri]e .i
eca&*ri$ Iis*s le7a tras=or!at A b*c*rie .i A!)liire+
6+ Ho'*l A care a* =ost s<>"r.ite !i*ile
a; HaJoritatea a* =ost s<>"r.ite )ri c*>"t+
b; Pri iertarea )<catelor :E@+ >i'ecarea )aralitic*l*i 'i
Ca)era*!;+
c; Pri si!)la ati(ere 'e H"t*itor*l :E@+ >i'ecarea =e!eii c*
sc*r(ere 'e s"(e;+
'; Altele )ri =olosirea !ateriei 'i crea]ia l*i D*!e&e*
:E@+ >i'ecarea c* ti< a orb*l*i 'i a.tere$ sa* >i'ec<rile c*
*t'ele! )or*cite S=i]ilor A)ostoli s< le s<>"r.easc<+ Ve&i#
Harc* 9$ ,6;+
//9
Ca)itol*l **
2+ Caracter*l !i*ilor
a; Hi*ile * a* * caracter s)ectac*lar$ ci re)re&it<
re><rsarea i*birii .i A'*r<rii '*!e&eie.ti as*)ra =irii c<&*t< .i
c%i*it< 'e )<cat :C< !i*ile l*i Iis*s * a* * caracter s)ec7
tac*lar$ re&*lt< .i 'i re=*&*l L*i 'e a =ace !i*i la cererea
e@)res< a l*i Iro' Ati)a la J*'ecat<$ sa* a =ariseilor care cerea*
se! ca s< crea'< A El;+
b; Hi*ile a* * caracter 'iscret :A)roa)e to]i care
bee=icia* 'e A'*rarea Sa !i*at< )ri!ea* A'e!*l ca#
KNi!ei s< * .tieL+
c; Hi*ile re)re&it< e=ect*l cre'i]ei celor ce bee=icia&< 'e
ele .i c%e&<.ia co!*i*ii lor '*%o>ice.ti c* Iis*s :E@+
s*ta.*l$ =e!eia caaeac<$ Iair$ etc+;+
'; Hi*ile >i&ea&< tot'ea*a >ia]a :b*a ei 'es=<.*rare;$
ca .i restabilirea c%i)*l*i l*i D*!e&e* A o! :E@+ A>ierea =i*l*i
><'*>ei 'i Nai$ A>ierea l*i La&<r$ a =iicei l*i Iair$ ca .i
>i'ec<rile 'e!oi&a]ilor;+
e; Hi*ile a* * caracter s=i]itor .i !"t*itor :De )il'<$
celor ce .i7a* ast"!)<rat =oa!ea c* )"iile A!*l]ite A )*stie$
le7a )ro!is )"iea >e.ic< 'i care %r<i'*7se * >or !ai
=l<!"&i$ altora le7a t<!<'*it o'at< c* tr*)*l .i s*=let*l$ iar altora
le7a tras=or!at >ia]a )<c<toas< Atr7o >ia]< 'e s=i]eie;+
1+ Sco)*l !i*ilor
a; De a cre'e S=i]ii A)ostoli A '*!e&eirea l*i Iis*s$ c< El
este Hesia+
b; De a restabili c%i)*l l*i D*!e&e* alterat 'e )<cat .i a7l
re)*e )e o! A 'e!itatea a>*t< la crea]ie+
c; De a a.te cre'i]a .i i*birea =a]< 'e D*!e&e*+
9+ N*!<r*l !i*ilor este =oarte !are$ ec*osc*t .i
e)reci&at KQi !*lte alte !i*i a =<c*t Iis*s+++L :Ioa /0$ 60;+
5+ S*b as)ect critic !*l]i cotest< )osibilitatea !i*ilor .i
ecesitatea lor$ s)*"' c< ele ar cotra&ice le(ile =ire.ti 'ate 'e
D*!e&e*+ Aceast< a=ir!a]ie * are As< te!ei$ Atr*c"t )ri
!i*i toc!ai c< se restabile.te =irea c<&*t<+ Ele * cotra&ic
le(ile =irii$ ci le )* A =*c]ioalitatea lor or!al<+
Se cotest< a)oi !i*ea A ea As<.i$ s)*"'*7se c< Iis*s
a >i'ecat )ri =or!e )ara)si%olo(ice+ Ni!ei * cotest<
e@iste]a =eo!eelor )ara)si%olo(ice$ Iis*s As< * le7a =olosit+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
//5
El a =olosit )*terea Sa '*!e&eiasc<+ De )il'<$ cie )oate 'a
>e'ere orbilor$ >ia]< !or]ilor$ >i'ecare le)ro.ilor$ etc+$ )ri
s*(estie$ a*tos*(estie$ %i)o&<+++R
IV+ Reca)it*larea A)recierea
Se >or reca)it*la a!ititele as)ecte le(ate 'e !i*ile H"t*i7
tor*l*i$ )rec*!# =el*rile !i*ilor$ A!)reJ*r<rile .i !o'*l A care
a* =ost s<>"r.ite3 caracter*l$ sco)*l .i *!<r*l !i*ilor$ ca .i
res)i(erea obiec]i*ilor a'*se !i*ilor H"t*itor*l*i+
V+ Asocierea
A* e@istat !i*i .i A Vec%i*l Testa!et ca !iJloace 'e
'esco)erire a l*i D*!e&e*+ De ase!eea .i S=i]ii A)ostoli a*
=<c*t !i*i+ Era* a)oi A Biserica )ri!ar< ca %ar*ri s)eciale ale
D*%*l*i S="t$ a>"' ca sco) K&i'irea Tr*)*l*i l*i HristosL+ Di
e=ericire a* e@istat .i !i*i =alse+ Acestea s*t !ai !*lt acte
s)ectac*lare ale *or )reti.i )ro=e]i$ oa!ei ecisti]i$ care a*
creat eA]ele(eri$ 'e&bi<ri .i c".ti( =<r< !*c<3 .i 'e care
H"t*itor*l e s)*e s< e =eri!+
Cii' )orite 'i i*birea =a]< 'e Atrea(a crea]ie$ cea !ai
!are !i*e r<!"e 'ra(ostea l*i D*!e&e* ar<tat< A Uert=a
!"t*itoare a Ci*l*i S<*+
VI+ Geerali&area
Hi*ile H"t*itor*l*i re)re&it< =a)te ale )*terii .i ale i*birii
'*!e&eie.ti$ a>"' !eirea s< restabileasc< tr*)e.te .i s*=lete.te
=irea o!*l*i c<&*t A )<cat$ re)*"'*7l A 'e!itatea crea]iei
ori(iare+
VII+ A)licarea
Hi*ea e str"s le(at< 'e >ia]a '*%o>iceasc< a cre'icio.ilor$
A ses*l c< >ia]a lor '*%o>iceasc< o'r<sle.te .i se 'e&>olt< 'i
i&>or*l !i*ilor care sta* la ba&a cre.tiis!*l*i# Atr*)area$
r<sti(irea$ A>ierea$ A<l]area Ci*l*i l*i D*!e&e* la cer .i )o7
(or"rea D*%*l*i S="t A >ia]a Bisericii s)re a s=i]ii )e
cre'icio.i )ri %ar*l S=itelor Taie+
H*lte 'i !i*ile s<>"r.ite 'e H"t*itor*l le s*t =<c*te
c*osc*te cre'icio.ilor 'e c<tre Biseric< )ri )erico)ele
'*!iicale 'e la S="ta Lit*r(%ie$ ca .i c* )rileJ*l o=icierii
S=itelor Taie .i Ier*r(ii+
//8
77
Ca)itol*l **
Se =ace a)el la !i*i .i A te@tele *or r*(<ci*i s)eciale 'e
cerere )etr* bola>i$ =ie A r*(<ci*ea )*blic< a S=itei
Lit*r(%ii$ sa* a Taiei Hasl*l*i$ =ie A r*(<ci*ile )artic*lare+ Iar
c* )rileJ*l citirii Acatist*l*i Do!*l*i$ cre'icio.ii ia*
c*o.ti]< .i 'es)re !i*ile s<>"r.ite 'e H"t*itor*l+
Hi*ea )re=acerii a)ei A >i la
*ta 'i Caa
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
La ce >"rst< .i7a Ace)*t H"t*itor*l acti>itatea )*blic<R :La
>"rsta 'e 60 'e ai$ =ii'c< *!ai la aceast< >"rst< la cei >ec%i
era cie>a asc*ltat .i *r!at;+ Care a* =ost e>ei!etele care a*
!arcat Ace)*t*l acti>it<]ii SaleR :Bote&*l 'e la Ioa A Ior'a$
)ost*l A )*stie$ ale(erea S=i]ilor A)ostoli$ )rec*! .i+++
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
+++)artici)area A!)re*< c* A)ostolii .i Ha!a Sa la *ta 'i
Caa Galileii$ *'e a =<c*t cea 'it"i !i*e$ ca s< crea'<
*ceicii A El+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei Se >a citi te@t*l )erico)ei e>a(%elice 'e la
Ioa /$ ,,,+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e!$ Iis*s a )artici)at la *ta
'i Caa Galileii al<t*ri 'e Ha!a Sa :care a =ost i>itat< la *t<$
)robabil 'e >reo r*'eie sa* c*o.ti]< a)ro)iat<;+ Dre)t*l Iosi=
* a)are .i ici * >a !ai a)<rea A )a(iile S=itei E>a(%elii+
Se cre'e c< a !*rit+ S="ta Cecioar< )<stra A s*=let*l ei taia
Atr*)<rii Ci*l*i l*i D*!e&e*$ 'e aceea se Acre'e A )*terea
l*i Iis*s 'e a )re=ace a)a A >i$ s)*"' sl*Jitorilor s<7I 'ea
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
//4
asc*ltare+ Se )are As< ca 'ialo(*l 'itre Iis*s .i Ha!a Sa ar
a>ea o ot< 'e '*ritate$ El es)*"'*7i K!a!<L$ ci K=e!eieL+
N*!ai A a)are]<F+++ E =o' este >orba 'e =a)t*l c< Ha!a Sa Al
rec*oa.te ca Hesia+ A.a se .i e@)lic< =a)t*l c< toc!ai A acest
'ialo( Iis*s Ai s)*e Ha!ei Sale c< Ac< * a >eit ceas*l S<*$
a'ic< * a sosit Ac< ti!)*l )rocla!<rii Sale )*blice ca Hesia+
E aceast< calitate$ El A.i are ori(iea >e.ic<$ =ii' <sc*t 'i
>eci 'i Tat<l+ Aceasta Asea!< c< El * este *!ai Ci*l Hariei$
ci A )ri!*l r"' .i !ai )res*s 'e orice$ este Ci*l Tat<l*i$ Ci*l
l*i D*!e&e*+
Pri )artici)area l*i Iis*s la os)<]*l 'e *t< .i )ri !i*ea
)re=acerii a)ei A >i$ 'o>e'e.te !o'*l =oarte at*ral .i c* tot*l
*!a A care Hesia A.i >a 'es=<.*ra acti>itatea$ )artici)"' at"t
la '*rerile$ c"t .i la b*c*riile oa!eilor$ =ii' !ere* al<t*ri 'e
ei+ N* >a re=*&a ici A alte A!)reJ*r<ri s< )artici)e la !esele
o=erite A cistea Sa$ at"t 'i )artea =ariseilor$ c"t .i a >a!e.ilor
.i )<c<to.ilor+ C%iar 'ac< Ai >a atra(e ac*&a c< K!a"c< .i bea
c* >a!e.ii .i c* )<c<to.iiL+ KCei bola>i a* e>oie 'e 'octor$ *
cei s<<to.iL$ le >a r<s)*'e$ .i ast=el >r<J!a.ii S<i * a* !ai
)*t*t a>ea ici * =el 'e re)lic<+++
C* )rileJ*l )artici)<rii Sale la *ta 'i Caa Galileii$ !ai
re!arc<! .i =a)t*l c< )re=<c"' a)a A >i s)re a =i s)re b*c*ria
oa!eilor$ Do!*l Iis*s 'e!ostrea&< c< Ktoat< =<)t*ra l*i D*!7
e&e* este b*< .i i!ic * este 'e le)<'at$ 'ac< se ia c* !*l]*7
!ire$ c<ci se s=i]e.te )ri c*>"t*l l*i D*!e&e* .i r*(<ci*eL
:I Ti!otei 2$ 21;+ Aceasta Asea!<$ '*)< s*(esti>a e@)resie a
**i S="t P<rite$ c< Kb<*t*ra este 'e la D*!e&e*$ 'ar be]ia
este 'e la 'ia>ol*lL$ sa* '*)< c*>"t*l )sal!ist*l*i$ c< K>i*l
>esele.te ii!a o!*l*iL$ 'ar )<cat*l o t*lb*r<$ a'*c"' )ati!a
.i 'ecli*l =ii]ei o!ee.ti+
Aceast< !i*e$ ca .i alte !i*i ce >or *r!a$ a* a>*t ca
sco) s< o=ere )osibilitatea 'e a Kcre'e *ceicii A ElL .i s7a re*.it
c* toat< 'iscre]ia+ Nici or(ai&ator*l os)<]*l*i 'e *t<$ '*)< ce
a K(*stat >i*l$ * .tia 'e *'e esteL .i re)ro.ea&< !irel*i c< a
l<sat >i*l cel !ai b* )e *r!<+++ Dar ici !irele$ ici !ireasa$
.i i!ei 'i re)re&eta]ii 'e sea!< ai *]ii * .tia* cie a
)re=<c*t a)a A >i+++ N*!ai sl*(ile$ c<rora S="ta Cecioar< le
)or*cise s< =ac< orice le >a s)*e Ci*l ei :Ioa /$ 1;$ c*o.tea*
cie este A*tor*l !i*ii+ Tot A le(<t*r< c* )re=acerea a)ei A
>i$ e Atreb<!# A ce =el 'e >ase a )re=<c*t Do!*l a)a A >iR
E>a(%elia e s)*e c< Kera* 'e )iatr< )*se )etr* c*r<]irea
i*'eilorL$ .ti*t =ii' c< i*'eii se s)<la* )"< la cot Aaite .i
'*)< !as< :Harc* 5$ ,1;+ Deci$ acestea era* >ase 'e eciste+
/60
Ca)itol*l **
Ce )*te! 'e'*ce 'i toate acesteaR Pe 'e o )arte$ 'iscre]ia
!i*ii s<>"r.ite 'e Iis*s$ li)sa ei 'e )o)*laritate .i s)ectacol
)etr* !*l]i!e+ Sco)*l ei era s< crea'< *ceicii c< El este Hesia+
Qi at"tF A)oi$ =a)t*l ca >asele era* 'e eciste$ iar Iis*s
*!)l"'*7le c* >i$ le =ace 'e ciste$ iar 'i toat< asiste]a *!ai
sl*Jitorilor$ a'ic< celor !ai 'e Jos 'itre oa!ei$ li s7a 'esco)erit
'*!e&eirea l*i Iis*s$ 'e!ostrea&< )e 'e o )arte c<$ cele el*ate
A sea!< :ecistite; ale l*!ii$ El le =ace 'e !are >aloare3 iar )e
'e alt< )arte$ c< to]i oa!eii s*t A !o' e(al =iii l*i D*!e&e*$
=<r< ici o 'eosebire+ Pri aceasta este co!b<t*t< coce)]ia
re)re&eta]ilor o=iciali ai )o)or*l*i$ care cosi'er"'*7se
)ri>ile(ia]i A =a]a l*i D*!e&e*$ )ri>ea*+++ A !A'ria .i tr*=ia
lor$ c* aro(a]< s)re cei s!eri]i$ 'escosi'er"'*7i+++
E alt< or'ie 'e i'ei$ )*te! re]ie =a)t*l c< s7a 'at$ 'e c<tre
*ii S=i]i P<ri]i$ *]ii 'i Caa Galileii .i o iter)retare
ale(oric<$ a)reci'*7se c< !irele este Hristos$ !ireasa este
ea!*l o!eesc$ >i*l care s7a ter!iat este le(ea >ec%e$ iar
>i*l cel o* este le(ea E>a(%eliei+ Gr(ai&ator*l *]ii
re)re&it< )e sl*Jitorii Do!*l*i+
It*i]ia se >a =ace )re&et"' tablo*l )artici)<rii Do!*l*i la
*ta 'i Caa Galileii+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C* cie a l*at H"t*itor*l )arte la *ta 'i Caa GalileiiR
:Al<t*ri 'e Ha!a Sa .i 'e )ri!ii S<i A)ostoli;+ C* ce sco)R
:S)re a cre'e *ceicii c< El este Hesia$ A *r!a !i*ii )e care7o
>a s<>"r.i;+ C*! le7a ar<tat aceastaR :S<>"r.i' !i*ea
)re=acerii a)ei A >i;+ P*te! s)*e c< )artici)"' la *ta 'i
Caa Galileii$ Do!*l a biec*>"tat *ta ca S="t< Tai<R
:P*te! s)*e c< .i acesta a =ost sco)*l )artici)<rii Do!*l*i la
aceast< *t<;+ D*)< *!irea ce i se '<$ c"te as)ecte )oate a>ea
act*l le(<t*rii 'itre b<rbat .i =e!eie$ care '*ce la Ate!eierea
=a!ilieiR :P*te! 'isti(e trei as)ecte# cel 'e c<s<torie$ ca act
le(al .i social al Ate!eierii =a!iliei$ cel 'e *t<$ ca os)<] al
b*c*riei$ .i cel 'e c**ie$ ca S="t< Tai<$ KA Hristos .i A
Biseric<L :E=esei 1$ 6/; )ri care se A!)<rt<.e.te %ar*l 'i>i
s)re biec*>"tarea i*birii 'itre so]i )e toat< >ia]a;+
8+ A)licarea
Aceast< )erico)< e>a(%elic< a =ost r"'*it< 'e Biseric< s< =ie
citit< c* )rileJ*l s<>"r.irii Taiei S=itei C**ii+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/6,
Se >or c"ta c"tecele 'e la o=icierea acestei S=ite Taie#
KIsaia '<]*ie.te+++L$ KS=i]ilor H*ceici+++LS KH<rire }ie Hristoase$
D*!e&e*le+++L+
4+ Te!< )etr* acas<
77
Se >or A><]a aceste c"t<ri biserice.ti+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
E!*l]irea )"iilor A )*stie
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E c"te )<r]i se A!)art !i*ile s<>"r.ite 'e H"t*itor*lR :Se
A!)art A trei#
!i*i s<>"r.ite as*)ra oa!eilor ca tot at"tea acte 'e
bie=acere !eite s< le al*(e s*=eri]ele tr*)e.ti .i s*=lete.ti3
!i*i s<>"r.ite as*)ra Sa$ )rec*! Sc%i!barea la =a]< .i
A<l]area la cer3
!i*i s<>"r.ite as*)ra at*rii :sa* a =irii AcoJ*r<toare;+ Di
aceast< *lti!< cate(orie e7a! re=erit la !i*ea )re=acerii a)ei A
>i la *ta 'i Caa Galileii+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea ac*! o alt< !i*e s<>"r.it< as*)ra =irii AcoJ*r<7
toare$ .i a*!e A!*l]irea )"iii A )*stie+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei '*)< cele )atr* E>a(%elii KIar Iis*s
a*&i' S7a '*s c* corabia 'icolo 'e !area Galileii$ A )<r]ile
Tiberia'ei$ A loc )*sti* a)roa)e 'e cetatea *!it< Betsai'a+ Dar
a=l"' !*l]i!ile a* >eit '*)< El$ 'i cet<]i$ )e Jos+ Qi ie.i' a
/6/
Ca)itol*l **
><&*t !*l]i!e !are .i I s7a =<c*t !il< 'e ei$ c<ci era* ca i.te oi
=<r< )<stor .i a >i'ecat )e bola>ii lor+ Iar c"' s7a =<c*t sear<
*ceicii a* >eit la El .i a* &is# loc*l este )*sti* .i >re!ea iat<$
a trec*t$ 'eci '< 'r*!*l !*l]i!ilor ca s< se '*c< A sate s<7.i
c*!)ere !"care+ Iis*s As< le7a r<s)*s# 7a* treb*i]< s< se
'*c<3 'a]i7le >oi s< !<"ce+ Iar A'rei a &is# este aici * b<iat
care are cici )"ii .i 'oi )e.ti+ Iar El a &is# a'*ce]i7!i7le aici+
Qi El le7a )or*cit s<7i a.e&e )e to]i cete$ cete )e iarb< >er'e+ Qi
l*"' cele cici )"ii .i cei 'oi )e.ti .i )ri>i' la cer$ a
biec*>"tat .i =r"("' a 'at *ceicilor )"iile$ iar *ceicii
!*l]i!ilor+ Qi a* !"cat to]i .i s7a* s<t*rat .i a* str"s r<!<.i]ele 'e
=<r"!it*ri$ =ii' 'o*<s)re&ece co.*ri )lie+ Iar cei ce !"ca7
ser< era* ca la cici !ii 'e b<rba]i$ a=ar< 'e =e!ei .i co)ii+ Qi era
a)roa)e Pa.tile$ s<rb<toarea i*'eilorL+
D*)< relatarea S="t*l*i e>a(%elist Hatei este >orba 'e 'o*<
A!*l]iri$ !i*i s<>"r.ite 'e H"t*itor*l la 'ate 'i=erite$ A loc
'i=erit .i A A!)reJ*r<ri 'i=erite+
S< >e'e! As< 'escrierea !i*ilor$ )ri>i' A acela.i ti!)
%arta 'e !ai Jos+
Dci'erea !i.eleasc< a S="t*l*i Ioa Bote&<tor*l l7a 'eter7
!iat )e H"t*itor*l s< se A're)te c<tre ]i*t*rile l*i Iro' Cili)
:=ratele l*i Iro' Ati)a;+ E!barc"'*7se Atr7o corabie$ S7a
A're)tat s)re ]<r!*l 'e NE al lac*l*i G%ei&aret%+ A)oi coboar<
A )*sti*$ * 'e)arte 'e Betsai'a I*lia+ Aici a %ot<r"t Do!*l s<
)etreac< c* S=i]ii A)ostoli A r*(<ci*e+ Retra(erea Sa * a
r<!as As< eobser>at<+ H*l]i >eiser< 'i Galileea$ iar al]ii era*
'itre cei ce )lecaser< s)re Ier*sali! s< s<rb<toreasc< Pa.tile+
Ca)t*l c< !i*ea a =ost s<>"r.it< Aaite 'e Pa.ti$ re&*lt< .i 'i
)reci&area =<c*t< 'e S="t*l Hatei c< Do!*l a )or*cit ca
!*l]i!ile s< se a.e&e )e iarb<+ Este .ti*t =a)t*l c< A acele ]i*t*ri
iarba cre.te *!ai )ri!<>ara$ a'ic< Aaite 'e Pa.ti$ =ii'c<
'atorit< c<l'*rii$ '*)< s<rb<toare iarba se *s*c< .i loc*l r<!"e
)*sti*+ Se cosi'er< c< ar =i >orba 'e Pa.tile a*l*i /4 '+Hs+
:58/ ab+ D+c+;+
Pri!i' la el !*l]i!ile$ le7a >orbit at"t 'e )<tr*&<tor 'es)re
A!)<r<]ia l*i D*!e&e* Ac"t ei a* *itat co!)let 'e (riJile >ie]ii$
'e sco)*l ei .i * le !ai era ici =oa!e+ Cascia]i 'e c*>itele
Do!*l*i * s7ar !ai =i 'es)<r]it 'e El icio'at<+ A)ostolii As<$
sesibili&a]i 'e l<sarea serii$ a* cer*t E><]<tor*l*i s< lase
!*l]i!ile s< )lece$ !ai ales c< =ii' loc*l )*sti* * a* ici ce
!"ca+ KDa]i7le >oi s< !<"ceFL este )or*ca Do!*l*i+ N*
a>ea* As< 'ec"t cici )"ii .i 'oi )e.ti+ Era* cici )"ii 'e or&$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/66
a'ic<$ cici t*rte$ a)ar]i"' **i b<iat 'i !*l]i!e+ El le7a o=erit c*
)l<cere la cererea a)ostolilor+ Por*ci' !*l]i!ilor s< se
a.e&e$ b<rba]ii s7a* r"'*it A cete 'e 10 .i ,00 'e )ersoae+
Ce!eile .i co)iii * era* l*a]i A *!<r<to<re =ii'c< ei * )*tea* sta
al<t*ri 'e b<rba]i+++
L*"' )"iile .i )ri>i' la cer$ le7a biec*>"tat$ s<>"r.i'
!area !i*e a A!*l]irii lor+
Qi '"'*7le !*l]i!ii to]i s7a* s<t*rat+ At*ci Do!*l
)or*ce.te *ceicilor# Ka'*a]i =<r"!it*rile ce a* r<!as$ ca s< *
se )iar'< ce>aL+ Ciecare A)ostol a l*at c<te * co. .i ast=el a* *!)l*t
,/ co.*ri c* =<r"!it*ri+ Co.*rile era* 'e r<c%it< .i =iecare a>ea*
ca)acitatea 'e ,0 litri+
S="t*l E>a(%elist Hatei :,1$ 6/64; relatea&< c< H"t*i7
tor*l a !ai s<>"r.it o ast=el 'e !i*e Atr7o alt< A!)reJ*rare .i
c* !ici 'eosebiri+ De 'ata aceasta H"t*itor*l s7a Ators 'i
]i*t*rile Tir*l*i .i ale Si'o*l*i .i stabili'*7se 'icolo 'e
Ior'a$ A ]i*t*l Deca)ole a s<>"r.it !i*ea A!*l]irii )"iilor+
S)re 'eosebire 'e )ri!a A!*l]ire$ c"' )o)or*l s7a a.e&at )e
iarba >er'e$ 'e 'ata aceasta !*l]i!ea s7a a.e&at )e )<!"t*l (ol$
=<r< iarb<+ Probabil aceast< !i*e a a>*t loc a)roa)e 'e
s<rb<toarea Cici&eci!ii$ =ii'c< .i c* acest )rileJ l*!ea !er(ea
la te!)l*l 'i Ier*sali!+ De 'ata aceasta !*l]i!ea a r<!as l"(<
H"t*itor*l trei &ile# KHil<7!i este 'e !*l]i!e V s)*e 'o!*l
A)ostolilor V c< iat< trei &ile s*t 'e c"' a.tea)t< l"(< !ie
.i 7a* ce s< !<"ce$ .i * >oiesc s< le 'a* 'r*!*l =l<!"&i$ ca
s< * se isto>easc< )e caleL :Hatei ,11$ 6/;+ A)oi$ A aceast< a
'o*a A!*l]ire a )"iilor$ s*t *!ai .a)te )"ii .i )e.ti :=<r< a
se )reci&a *!<r*l acestora;$ iar cei ce a* !"cat .i s7a* s<t*rat
era* ca la )atr* !ii 'e b<rba]i$ a=ar< 'e =e!ei .i 'e co)ii+ D*)<
ce a* !"cat s7a* str"s .a)te co.*ri 'e =<r"!it*ri *
'o*<s)re&ece co.*ri c*! a =ost la )ri!a A!*l]ire a )"iii+ D*)<
aceast< a 'o*a A!*l]ire a )"iilor$ KIis*s a itrat A corabie .i a
trec*t A ]i*t*l Ha('alaL :Hatei ,1$ 64;+ C* )rileJ*l )ri!ei
A!*l]iri a )"iilor$ '*)< ce a slobo&it !*l]i!ile Ks7a s*it la
!*te s< se roa(e .i =<c"'*7se sear< era acolo si(*rL :Hatei
,2$ /6;+
Di cele )"< aici tratate >e'e! c< !i*ea A!*l]irii
)"iilor scoate A e>i'e]< )*terea '*!e&eiasc< a l*i Iis*s+ A)oi$
biec*>"tarea .i r*(<ci*ea Aaite 'e s<>"r.irea !i*ii
'e!ostrea&< c< Ci*l l*i D*!e&e* Atr*)at are o atit*'ie
)o&iti>< =a]< 'e =irea AcoJ*r<toare .i =<]< 'e b**rile !ate7
riale$ K)etr* c< toat< =<)t*ra l*i D*!e&e* este b*< .i i!ic
* este 'e le)<'at$ 'ac< se ia c* !*l]*!ire$ c<ci se s=i]e.te )ri
/62
Ca)itol*l **
C*>"t*l l*i D*!e&e* .i )ri r*(<ci*eL :I Ti!otei 2$ 21;+
C< Ki!ic * este 'e le)<'atL .i c< toat< =<)t*ra l*i D*!e&e*
este b*<$ o 'o>e'e.te .i =a)t*l c< Do!*l * a l<sat s< se )iar'<
i!ic 'i K)"iea cea 'e toate &ileleL$ ci 'i s)irit 'e ecoo!ie
a )or*cit s< se a'*e =<r"!it*rile$ ca Ki!ic s< * se )iar'<L
:Ioa 9$ ,/;+
Tot )o&iti>< este )ri aceast< !i*e .i atit*'iea H"t*i7
tor*l*i =a]< 'e oa!ei+ Toate cele At"!)late s7a* =<c*t )etr*
ei$ )etr* a * si!]i ei =oa!ea$ )etr* a * c<'ea A e)*ti]<+
Hila =a]< 'e e)*ti]a o!eeasc< L7a 'eter!iat )e H"t*itor*l
s< s<>"r.easc< aceast< !i*e+ El a ><&*t )o)or*l a=l"'*7se$
ase!eea oilor r<t<cite$ li)site 'e )<stor*l care s< le )oarte 'e
(riJ<+ Hoise a s<t*rat !*l]i!ile A )*stie$ sal>"'*7le >ia]a+ La
=el )ro=et*l Elisei c* 'o*<&eci 'e )"ii 'e or& .i c* )*]i (r"* a
s<t*rat o s*t< 'e oa!ei .i a !ai r<!as :IV Re(i 2$ 2/22;+
Po)or*l * a !ai a>*t ase!ei )<stori b*i+ Qi s)* )ro=e]ii c<
'*!e&e* >a )e'e)si )e )<storii r<i$ .i c< El As*.i se >a =ace
)<stor*l oilor Sale :Ie&ec%iel 62$ ,,;+ Iar aceast< )ro=e]ie s7a
A!)liit A )ersoaa l*i Iis*s Hristos$ Ci*l l*i D*!e&e*$ P<stor*l
cel b*+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
5+ Ci@area c*o.ti]elor
/61
Ce e arat< o*< !i*ea A!*l]irii )"iilorR :Ne arat< )*terea
'*!e&eiasc< a l*i Iis*s .i !ila l*i =a]< 'e )o)or*l care
*r!"'*7L$ a r<!as =<r< %ra<;+ C"te A!*l]iri a )"iilor a
s<>"r.it Do!*l HristosR :Do*<;+ Care s*t 'eosebirile 'itre
eleR :Pri!a A!*l]ire a )"iilor a a>*t loc Aaite 'e Pa.ti$ a
'o*a '*)< Pa.ti$ )robabil Aaite 'e Cici&eci!e+ C* )rileJ*l
)ri!ei A!*l]iri era >orba 'e cici )"ii .i 'oi )e.ti$ )e care le
o=erise * co)il 'i !*l]i!e$ iar c* )rileJ*l celei 'e7a 'o*a
A!*l]iri$ s7a* a'*at .a)te )"ii .i )e.ti$ =<r< a se )reci&a
*!<r*l+ N*!<r*l celor care a* !"cat la )ri!a A!*l]ire a =ost
cici !ii 'e b<rba]i$ iar la cea 'e7a 'o*a$ 'oar )atr* !ii+ La )ri!a
A!*l]ire a )"iilor s7a* a'*at 'o*<s)re&ece co.*ri 'e =<r"!it*ri$
la a 'o*a 'oar .a)te+ D*)< slobo&irea !*l]i!ii$ Iis*s S7a retras
la !*te s< se roa(e A )ri!*l ca&$ iar '*)< a 'o*a A!*l]ire a
)"iii$ Iis*s S7a *rcat A corabie trec"' A ]i*t*l Ha('ala;+ Ce
e arat< !i*ea A!*l]irii )"iilorR :Ne arat< A )ri!*l r"'
)*terea '*!e&eiasc< a l*i Iis*s+ A)oi$ i*birea Sa =a]< 'e oa!ei$
=a]< 'e sl<bici*ile .i e)*ti]ele lor+ Aceast< !i*e scoate a)oi
A e>i'e]< atit*'iea )o&iti>< a H"t*itor*l*i =a]< 'e )"iea
oastr< cea 'e toate &ilele$ care se Ks=i]e.te )ri C*>"t*l l*i
D*!e&e* .i )ri r*(<ci*eL+ E s="r.it$ !i*ea 'e!ostrea&<
c< Iis*s este K)<stor*l cel b* al oilor Sale+ Iar )<stor*l b*
s*=let*l A.i )*e )etr* oile SaleL :Ioa ,0$ ,,,9;+ Tot ast=el$
Iis*s Hristos r<!"e )este >eac*ri )"iea '*%o>iceasc< care se
coboar< 'i cer s)re a =i %ra< l*!ii s)re >ia]a >e.ic<+
8+ A)licarea
Biec*>"tarea celor cici )"ii .i 'oi )e.ti a itrat A c*lt*l
Bisericii$ !ai )recis A =or!ele 'e biec*>"tare a a(a)elor
cre.tie# KSt<)"e Doa!e Iis*se Hristoase$ D*!e&e*l ostr*$
cela ce ai s<t*rat !*l]i!ea A )*stie c* cici )"ii .i 'oi )e.ti$
Es*]i biec*>itea&< %raa aceasta ce se a'*ce s)re )o!eirea
celor >ii .i celor !or]i+ C< T* e.ti St<)"*l ostr* .i }ie sla><
A<l]<!+++L+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
/69
77
Ca)itol*l **
Iis*s *!bl"' )e !are
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
D*)< !i*ea A!*l]irii )"iilor$ !*l]i!ea a r<!as 'eosebit 'e
i!)resioat<$ .i A et*&ias! co!* a* 'eclarat c< Iis*s este
)rooroc*l cel )e care Al a.te)ta*3 c< ti!)*l !esiaic a sosit+ KQi
>roia* s< >i< .i s<7l ia c* sila ca s<7l =ac< re(eL :Ioa 9$ ,2,1;+
Do!*l .i7a 'at sea!a c< !*l]i!ea 'orea ca Hesia s< le asi(*re
b**l trai al >ie]ii )<!"tee$ 'e aici .i 'e ac*!+ At"t a* A]eles
ei 'i !i*ea A!*l]irii )"iilor+ Nici A)ostolii * a* A]eles
i!ic 'i ses*l '*%o>icesc al !i*ii$ =ii'c< Kii!a le era
A!)ietrit<L :Harc* 9$ 1/;+ Petr* a * se *i c* !*l]i!ea A
ac]i*ea co!*< 'e a7l 'eclara )e Iis*s re(e$ .i a )ro>oca o e>e7
t*al< iter>e]ie ar!at< a ro!ailor c*ceritori$ Do!*l KAi sile.te
)e A)ostoliL s< se *rce A corabie .i s< treac< 'e cealalt< )arte a
lac*l*i G%ei&aret$ *r!"' ca El$ s< !ai &<bo>easc< A !iJloc*l
!*l]i!ii$ s)re a le ar<ta oa!eilor ses*l a'e><rat al !esiait<]ii
Sale+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ac*! >a a>ea loc !i*ea !er(erii l*i Iis*s )e !are$ la care e
>o! re=eri A cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi c"' s7a =<c*t sear< :Ioa 9$ ,9;$ A'at< a
silit Iis*s )e *ceicii l*i s< itre A corabie .i s< !ear(< Aaitea
Sa$ 'e cealalt< )arte$ la Betsai'a :Harc* 9$ 21;+ Qi itr"' A
corabie !er(ea* 'icolo 'e !are la Ca)era*!L :Ioa 9$ ,5;+ Qi
slobo&i' !*l]i!ile s7a s*it la !*te s< se roa(e 'eosebi$ .i
=<c"'*7se sear< a r<!as acolo si(*r+ Iar corabia era A !iJloc*l
!<rii$ A><l*i'*7se A >al*ri+ KQi El =ii' si(*r )e ]<r!$ i7a
><&*t c< se c%i*iesc >"sli'$ c<ci le era >"t*l A!)otri><+ Qi
c<tre a )atra straJ< a o)]ii a >eit la ei$ *!bl"' )e !are$ .i
>rea s< treac< )e l"(< eiL :Harc* 9$ 2528;+ KDeci >ei' ei ca
la /1 sa* 60 'e sta'ii$ a* ><&*t )e Iis*s *!bl"' )e !are .i
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/65
a)ro)ii'*7se 'e corabie ei s7a* A=rico.atL :Ioa 9$ /0;$ &ic"'
c< este <l*c< .i 'e =ric< a* stri(at$ Kc<ci l7a* ><&*t to]i .i s7a*
t*lb*ratL :Harc* 9$ 10;+ Dar Iis*s A'at< le7a (r<it &ic"'#
KA'r<&i]i$ E* s*t$ * >< te!e]i+ Iar Petr* r<s)*&"'$ a &is#
Doa!e$ 'ac< e.ti T*$ )or*ce.te7!i s< >i la Tie )e a)<+ Iar
El i7a &is# >io+ Qi cobor"'*7se Petr* 'i corabie$ *!bla )e !are
ca s< !ear(< la Iis*s+ Dar ><&"' >"t*l tare s7a A=rico.at .i a
Ace)*t a se a=*'a$ a stri(at &ic"'# Doa!e sca)<7!<+ Qi A'at<
Iis*s Ati&"' !"a$ l7a a)*cat .i i7a &is# )*]i cre'icios*le$
)etr* ce te7ai A'oitR KQi s7a s*it la ei A corabie .i a Acetat
>"t*l+ Qi ei era* *i!i]i A sie )este !<s*r< .i se !i*a*$ c<ci
* )rice)*ser< i!ic 'e la :!i*ea A!*l]irii; )"iilor$ =ii'c<
ii!a lor era A!)ietrit<L :Harc* 9$ 1/;+ Iar cei ce era* A corabie
>ei'$ i s7a* Ac%iat &ic"'# c* a'e><rat e.ti Ci*l l*i D*!e7
&e*L+
T"lc*irea te@t*l*i D*)< c*! relatea&< S=itele E>a(%elii$
A)ostolii Do!*l*i se A!barc< )etr* a tra>ersa lac*l G%ei&aret$
sa* Harea Tiberia'ei$ '*)< *!ele A!)<rat*l*i Tiberi*s$ care
A.i a>ea aici o re.e'i]< 'e >ar<+ A=l"'*7se la /08 ! s*b i>el*l
H<rii He'iterae$ G%ei&aret*l$ era * lac a.e&at Atr7* =*'
'e c<l'are$ A!)reJ!*it 'e 'eal*ri .i a>"' A a)ro)iere * )<7
!"t =ertil$ c*lti>at ast<&i c* )lata]ii Atise 'e )o!i =r*cti=eri$
o=eri' roa'e bo(ate 'e l<!"i$ baae .i )ortocale+ Lac*l a>ea
/0 B! l*(i!e .i ,0 B! l<]i!e$ =ii' bo(at A a)<$ iar &oa =ii'
'esc%is<$ >"t*l Al a(ita 'eter!i"' >al*ri !ari A ti!) 'e
=*rt*<+ N* era )ri!a co=r*tare )e >ia]< .i )e !oarte a
A)ostolilor c* tala&*rile A=*riate ale Tiberia'ei$ care A co'i]ii
'e soare .i 'e lii.te$ costit*ia )etr* )escari o bo(at< s*rs< 'e
)e.te+ S=itele E>a(%elii e arat< c< Iis*s Do!*l a !ai )otolit
.i c* alt )rileJ =*ria >al*rilor care a!ei]a* >ia]a A)ostolilor
:Hatei 8$ /67/5;+ Aceea.i At"!)lare 'ra!atic< se re)et<$ As< A
alte A!)reJ*r<ri .i c* alte ele!ete+
A! ><&*t 'i relatarea S=itelor E>a(%elii c< A)ostolii
A!barca]i )orir< )e >al*rile a)ei 'e c* seara+ Era '*)< a)*s*l
soarel*i ca! )e la ora ,8+ E co'i]ii or!ale tra>ersarea loc*l*i
se =<cea A /76 ore+ E relatarea S=itelor E>a(%elii a)are As< o
e)otri>ire A le(<t*r< c* loc*l 'e 'estia]ie+ D e>a(%elist
s)*e c< treb*ia* s< aJ*(< la Ca)era*!$ alt*l c< la Betsai'a
Galileii+ E =o' * este ici o e)otri>ire$ =ii'c< !ai At"i
treb*ia s< 'ebarci A Ca)era*!$ iar 'e aici )"< la Betsai'a$ 'e
*'e era* ori(iari Si!o Petr*$ A'rei .i Cili)$ 'ista]a era
=oarte !ic<+
/68
Ca)itol*l **
A)ari]ia =*rt*ii )e lac c* tala&*rile s)*!e("'e i&bea*
corabia 'i toate )<r]ile$ A!)ie'ic"'7o s< Aaite&e+ Ti!)*l tre7
cea )e esi!]ite$ Ac"t itraser< A a )atra straJ< a o)]ii+ E>reii
a* l*at 'e la ro!ai$ 'i ti!)*l l*i Po!)ei :9296 A+ Hs;$
A!)<r]irea o)]ii A )atr* str<Ji 'e c"te trei ore+ E ti!)*rile !ai
>ec%i$ e>reii *!<ra* trei str<Ji# straJa 'e sear<$ 'e oa)te .i 'e
'i!iea]<+ D*)< ro!ai cele ,/ ore ale o)]ii era* A!)<r]ite A 2
str<Ji$ =iecare straJ< a>"' trei ore+ Corabia A)ostolilor$ A l*)t<
c* =*ria >al*rilor$ * re*.ea s< Aaite&e s)re 'estia]ie$ Ac"t
straJa a )atra Ai )rise c%iar A !iJloc*l lac*l*i+ StraJa a )atra era
Atre orele 679 'i!iea]a+ G oa)te Atrea(<$ e s)*e E>a(%elia$
* a* !ers !ai !*lt 'e /1760 'e sta'ii$ a'ic< ca! 1 B!$ J*!<tate
'e 'r*!+ .i c* toate acestea .asa lor 'e a aJ*(e la !al este
=oarte esi(*r<+++
Do!*l$ care la Ace)*t st<tea )e ]<r!$ ea>"' corabie$ se
=olose.te 'e )*terea Sa '*!e&eiasc< .i !er(e )e !are ca )e
*scat+ AJ*("' la loc*l A care A)ostolii se l*)ta* c* >al*rile
=*rioase ale !<rii 'e&l<]*ite$ 'e.i la Ace)*t 'orea s< treac< )e
l"(< ei$ )etr* a aJ*(e la ]<r!$ tot*.i *7i )*tea l<sa A )<r<sire+
Z<ri'*7l )ritre >al*rile s)*!e("'e$ *7l rec*osc .i
As)<i!"ta]i tot !ai !*lt$ cosi'er< c< este <l*c<+ T*lb*rarea
lor se a!)li=ic< !ai !*lt$ ("'i'*7se c< <l*ca le )re>este.te
!oartea+++ Dar toc!ai A aceste cli)e$ c"' ><' s)*lberat< orice
.as< 'e sal>are$ o >oce >eit< )arc< 'itr7o alt< l*!e$ Ai
Ac*raJea&<$ asi(*r"'*7i c< >al*rile care7i a!ei]a* c* )ieirea
* le >a !ai )*tea =ace ici * r<*$ c< )e 'eas*)ra lor se a=l<
toc!ai El$ Do!*l .i Sal>ator*l lor+ A)ostolii a* a*&it 'oar >ocea
ce li se a'resa+ N* a* )*t*t >e'ea A At*eric*l o)]ii .i )ersoaa
L*i+ De aceea$ )etr* a a>ea !ai !*lt< si(*ra]<$ A)ostol*l Pe7
tr* Ai cere Do!*l*i s< !ear(< .i el )e !are+ G cere As<
co'i]ioat# KDac< e.ti t*+++L+ N* a>ea si(*ra]< 'e)li<+ Cerea
ea)<rat )roba+++ De aceea$ c"' Do!*l Al c%ea!< al<t*ri 'e El$
tr*'it*l cor<bier e)*i&at .i obse'at 'e >*iet*l siistr* al >"t*l*i$
ca'e co)le.it s*b =*ria lor+ E 'is)erarea !or]ii As< s7ar =i )ris
'e orice =iricel 'e )ai+ Aceasta este )si%olo(ia (eeral< a t*t*ror
celor care A.i ><' !oartea )ri Aec+ Istict*l 'is)erat al >ie]ii
Ai obli(< s< Acerce orice sol*]ie+ Iar sol*]ia l*i Petr* era
Do!*lF+++ L*i i se a'resea&< A 'e&<'eJ'ea )ierii sale$ s)*"'
)arc< A o=tat*l )ro=*' al ii!ii# Kac*! =< Do!e tot*l$ e* *
!ai )ot i!icFL+++ Sal>"'*7l$ A><]<tor*l !*str< c* bl"'e]e
)*]i<tatea cre'i]ei A)ostol*l*i+ Iar c"' Do!*l A!)re*< c*
A)ostol*l )e care Al ]iea 'e !"< se *rc< A corabie$ =*rt*a se
lii.te.te .i corabia aJ*(e c* bie la !al+ A)ostolii r<!" As<
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/64
*l*i]i ><&"' aceast< !i*e+ C* o &i Aaite a* a>*t )rileJ*l s<
asiste la !i*ea A!*l]irii )"iilor+ Dar at*ci * a* A]eles
i!ic$ K=ii'c< ii!a lor a =ost A!)ietrit<L+ N* a* a>*t ici *
=el 'e reac]ie .i 'e sesibilitate la tot ceea ce )e al]ii i7a co)le.it+
Era )arc< ecesar< aceast< !i*e )etr* ei$ ca s< si!t< K)e )ielea
lorL .i s< >a'< c*! D*!e&e* l*crea&< la >ia]a lor+ Abia ac*!
s7a* )ro.ter*t la )icioarele l*i Iis*s$ ca As*.i A =a]a l*i D*!7
e&e*$ !<rt*risi' c< Cel ce i7a scos 'i ia'*l tala&*rilor !or]ii
este KCi*l l*i D*!e&e*L+ E!)ietrirea ii!ii lor 'e alt< 'at< s7a
risi)it at*ci c"' l*!ia D*%*l*i le7a ar<tat c< A><]<tor*l lor$
)e care !*l]i!ea >oia s<7l =ac< re(e )<!"tesc$ este Ci*l l*i
D*!e&e*$ a c<r*i A!)<r<]ie s)irit*al< .i >e.ic< este c* tot*l
alta 'ec"t cea )e care >roia* ei s< o Atroi&e&e A >re!elicia
acestei l*!i+ Acela.i D*% Ai >a l*!ia ce>a !ai t"r&i*$ la Ce&area
l*i Cili)$ cre'i]a l*i Petr*$ c"' !<rt*rise.te A *!ele
A)ostolilor c< Iis*s este KHristos$ Ci*l l*i D*!e&e* cel*i >i*L
:Hatei ,9$ ,9,5;+ Aceast< il*!iare a D*%*l*i )ri care a
!<rt*risit c* cre'i]< )*teric< '*!e&eirea l*i Iis*s$ >a
co!)esa )*]i<tatea cre'i]ei l*i$ ca re&*ltat al =irii sale slabe
A co=r*tarea )e >ia]< .i )e !oarte$ o oa)te Atrea(<$ c*
tala&*rile A=*riate .i eiert<toare ale lac*l*i G%ei&aret+++
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a a>*t loc !i*ea *!bl<rii Do!*l*i )e !areR :D*)<
!i*ea A!*l]irii )"iilor;+ E ce cate(orie 'e !i*i se
Aca'rea&< acesteaR :E !i*i as*)ra at*rii;+ De ce A)ostol*l
Petr* a c<&*t >icti!< =*riei >al*rilorR :Datorit< cre'i]ei sale
A'oielice;+ De ce A)ostolii a* r<!as *i!i]i c"' a* ><&*t
!i*ea o)ririi =*rt*ii$ c"' Do!*l a itrat A corabia lorR
:Cii'c<$ 'e.i a* ><&*t !i*ea A!*l]irii )"iilor$ ii!a lor a
r<!as A!)ietrit<;+ Ac*! As< a* si!]it K)e )ielea lorL !i*ea
sal>atoare;+ C*! a* !<rt*risit ei c< Iis*s este Ci*l l*i D*!e7
&e*R :Pro.ter"'*7se la )<!"t c* !*lt< e>la>ie$ ca A
r*(<ci*ile a'resate l*i D*!e&e*;+ Cie le7a At<rit lor cre'i]a ca
s< =ac< aceast< !<rt*risireR :Ei * ar =i )*t*t =ace aceast<
!<rt*risire c* )*terile =irii lor slabe$ ci c* )*terea D*%*l*i S="t$
care le7a l*!iat s*=let*l;+
8+ A)licarea
Et"!)larea 'i oa)tea &b*ci*!at< )e care a* tr<it7o S=i]ii
A)ostoli A l*)t< c* =*rt*a 'e&l<]*it< 'e )e lac*l G%ei&aret o
/20
77
Ca)itol*l **
tr<i! .i oi$ =ii'c< >ia]a * e o=er< *!ai &ile l*!ioase$ ci .i
o)]i At*ecate$ c* c<'eri$ a!ei]<ri .i 'e&<'eJ'i+++ Dar
icio'at< s< * e )ier'e! cre'i]a$ =ii'c< Do!*l e7a asi(*rat c<
K* e >a l<sa$ ici * e >a )<r<siL :E>rei ,6$ 1;$ Kc< >a =i c* oi )"<
la s="r.it*l >eac*rilorL :Hatei /8$ /0;$ .i Ktot'ea*a s< A'r<&i!$ c< El
a bir*it l*!eaL :Ioa ,9$ 66;+ S*t >re'ice 'e re]i*t >ers*rile
**i )oet cre.ti$ care e A'ea!< s< * e )ier'e! icio'at<
cre'i]a# KN* e.ti A>is c"t ti!) cre'i]a - N* ]i7ai sc%i!bat .i *
s7a stis$ - Cre'i]a iar<.i te ri'ic<$ - Po]i =i c<&*t$ 'ar * A>isL
:Traia Dor&;+
Hi*ea >i'ec<rii celor &ece le)ro.i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Este c*osc*t =a)t*l c< loc*itorii }<rii S=ite a>ea* obli(a]ia s<
!ear(< 'e Pa.ti la Ier*sali!$ la cetatea s="t< a l*i Da>i' *'e
str<l*cea .i Casa Do!*l*i+ Sa!arieii * =<cea* As< acest
'r*!+ Ei .i7a* costr*it * alt te!)l* )e !*tele Gari&i!+
D*.!<ia 'itre ei 'atea&< 'i 5// A+ Hs+ c"'$ '*)< solia
asiria< s7a cosi'erat c< sa!arieii a* A!)r*!*tat !*lte 'i
)racticile reli(ioase ale acestora$ Ac"t s7a* ab<t*t 'e la cre'i]a
.i 'atiile str<b*e+ Se trata* reci)roc * *!ai c* re&er>< .i
i'i=ere]<$ ci .i c* '*.!<ie+ C"' * loc*itor 'i Galileea 'orea
s< !ear(< A I*'eea$ ocolea )ri Pereea$ 'e.i 'r*!*l cel !ai
sc*rt era )ri Sa!aria+ E>ita* orice =el 'e le(<t*r< .i cotact+
Etr7o ast=el 'e sit*a]ie se a=la .i H"t*itor*l$ A 'r*! s)re Ier*7
sali!$ *'e !er(ea )etr* a s<rb<tori acolo Pa.tile+ Era *lti!*l
Pa.te )e )<!"t+ Se a=la A =a]a Jert=ei Sale !"t*itoare+
A=l"'*7se Atr7* sat 'itre Galileea .i Sa!aria este At"!)iat
'e &ece le)ro.i care7i cerea* >i'ecarea+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
/2,
Vo! >e'ea A coti*are !i*ea >i'ec<rii celor ,0 le)ro.i$
)rec*! .i *r!<rile ce a* a>*t loc c* acest )rileJ+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei K+++itr"' Atr7* sat$ L7a* At"!)iat &ece
b<rba]i le)ro.i care a* stat 'e)arte+ Qi ei .i7a* ri'icat (las*l
&ic"'# Iis*se$ E><]<tor*le$ !il*ie.te7eF Qi ><&"'*7i$ El le7a
&is# Her(e]i .i ar<ta]i7>< )reo]ilor+ Qi a =ost c<7 ti!) ce ei
!er(ea*$ s7a* c*r<]it+ Iar **l 'i ei$ ><&"' c< s7a >i'ecat$ s7a
Ators sl<>i'*7L c* (las !are )e D*!e&e*+ Qi a c<&*t la
)icioarele L*i$ c* =a]a la )<!"t$ !*l]*!i'*7I+ Qi acela era
sa!ariea+ Qi r<s)*&"' Iis*s$ a &is# Gare * &ece s7a* c*r<]itR
Cei o*< *'e s*tR N* s7a (<sit s< se Atoarc< s<7I 'ea sla>< l*i
D*!e&e* 'ec"t *!ai acesta$ care e 'e alt ea!R Qi i7a &is#
Scoal<7te .i '*7te3 cre'i]a ta te7a !"t*itL :L*ca ,5$ ,/,4;+
E@)licarea te@t*l*i# Eaite 'e a >e'ea i!)orta]a !i*ii$
se c*>ie s< l*<! la c*o.ti]< 'es)re le)r< ca boal< 'e&astr*os
'e (rea+ Este boal< 'e )iele care se e@ti'e )e tot cor)*l s*b
=or!a *or *!=l<t*ri$ care se )re=ac A r<i+ Bola>*l se
'esco!)*ea$ c<&"'*7i *(%iile .i 'e(etele$ iar as*l .i *rec%ile
i se *sca*+ E cele 'i *r!< le)ros*l !*rea A c%i*ri (roa&ice+
Cii' boal< cota(ioas< s7a* l*at !<s*ri 'e a)<rare+ KCel ce are
aceast< boal< era ]i*t c* %aiele s=".iate$ c* ca)*l 'esco)erit$
A>elit )"< la b*&e$ .i stri("'# ec*ratF ec*ratF A=lat s*b
'o!ia]ia bolii$ le)ro.ii tr<ia* A i&olare$ *'e>a A a=ara
cet<]ii+++L :Le>itic*l ,6$ 2129;+ E@ist< .i le)ra alb<$ !ai=estat<
)ri )l<(i albe isesibile+ Aceasta era ecota(ioas< .i
>i'ecabil<+ Le)ra t*berc*loas< * era As< >i'ecabil<+ Dac< se
At"!)la ca **l 'itre ei s< se c*r<]easc<$ treb*ia s< se arate
)reot*l*i s)re a a'*ce Jert=< 'e c*r<]ie$ .i )etr* a =i 'eclarat
s<<tos$ )*t"' s<7.i tr<iasc< >ia]a A co!*i*ea se!eilor s<i
:Le>itic*l ca)+ ,2;+ De aici >e'e! c< le)ra la e>rei era socotit<
* *!ai o boal< tr*)esc< ci .i o boal< s*=leteasc<$ coseci]< a
)<cat*l*i+ Petr* acest !oti> era* )re><&*te rit*al*rile 'e c*r<]ie+
E 'es<'eJ'ea .i s*=eri]a lor cei &ece le)ro.i care L7a*
At"!)iat )e H"t*itor*l s7a* *it *it"' 'e 'eosebirea lor
etic<+ Boala$ s*=eri]a .i eca&*l i7a A=r<]it )e oa!ei !ai !*lt
'ec"t i7a 'es)<r]it A>r<Jbirea 'e ea!+
/2/
Ca)itol*l **
Cer"' A'*rarea l*i Iis*s$ Do!*l * le cere ici cre'i]< .i
ici * Atre)ri'e c* ei * 'ialo(+ Le acor'< >i'ecarea$
'eclar"'*7i a)]i s< co>ie]*iasc< A co!*itate$ al<t*ri 'e
se!eii lor+
E@ista coce)]ia )otri>it c<reia le)ra =ii' o boal< at"t 'e
(rea$ *!ai D*!e&e* )oate a'*ce >i'ecarea+ C"' Nee!a$
co'*c<tor*l o.tirii re(el*i Siriei$ este tri!is c* scrisori c<tre
re(ele l*i Israel$ acesta i'i(at e@cla!<# KA* 'oar< e* s*t D*!7
e&e* ca s< o!or .i s< =ac >i*RL+ Iar D*!e&e* a >i'ecat le)ra
l*i Nee!a )ri )rooroc*l Elisei+++ :IV Re(i 1$ ,,1;+ A.a e
e@)lic<! =a)t*l c< *!ai **l 'i cei &ece >i'eca]i Ks7a Ators
c* (las !are sl<>i' )e D*!e&e* .i a c<&*t c* =a]a la )icioarele
l*i Iis*s$ !*l]*!i'*7IL+ Qi7a 'at sea!a sa!ariea*l le)ros 'e
alt< 'at< c< Iis*s este D*!e&e*$ =ii'c< *!ai D*!e&e* )oa7
te >i'eca le)ra+ Qi I7a !*l]*!it c* rec*o.ti]<+ De =a)t H"7
t*itor*l As*.i a ac]ioat ca D*!e&e*$ .i Atr7* alt ca& A care
a >i'ecat 'e le)r<# K+++Qi o'at<$ c"' era Atr7*a 'i cet<]i$ iat<
* o! era )li 'e le)r< .i ><&"' )e Iis*s a c<&*t )e =a]a sa .i s7a
r*(at L*i$ &ic"' L*i# Doa!e$ 'e >ei >rea )o]i s< !< c*r<]e.ti+
Qi Ati&"' Iis*s !"a$ s7a atis 'e el &ic"'# Voiesc+
C*r<]e.te7te+ Qi A'at< le)ra s7a '*s 'e la el+++L :L*ca 1$ ,/,2;+
Re>ei' As< la cei &ece le)ro.i$ e a)are i&bitoarea Atrebare
)*s< 'e Iis*sD*!e&e* sa!ariea*l*i rec*osc<tor# KDar cei o*<
*'e s*tRL+
Iat< .i as)ect*l !oral al >i'ec<rii celor &ece le)ro.i# rec*7
o.ti]a+ Cei >i'eca]i a* =ost &ece+ Dar *!ai **l >ie s<
!*l]*!esc< l*i D*!e&e* )etr* sal>area l*i+ Qi acesta era
sa!ariea+ Aceasta Asea!< c< bie=acerea .i rec*o.ti]a
treb*ie s< Atreac< * *!ai *ra 'itre ea!*ri$ ci .i i'i=ere]a
.i *itarea+ Ve'e! la tot )as*l oa!ei care )etr* 'i=erite e>oi
cer c* isiste]< aJ*tor*l se!e*l*i s<*$ .i c%iar )ro!it sole!
rec*o.ti]a+ Dar '*)< ce A.i A!)liesc 'ori]a$ *it< )rea re)e'e
'e bie=<c<tor*l lor+ Pe 're)t c*>"t )*tea s)*e )oet*l Qt+ G+
Iosi=$ 'e)l"("' c* a!ar li)sa 'e rec*o.ti]< 'itre oa!ei#
KRec*o.ti]a este o =loare sc*!)<$ - Ce taiic< A ii!i
A=lore.te3 - Dar *ii o s<'esc 'oar ca s7o r*)<+ - Se !ir< a)oi c<
biata$ >e.teJe.teL+
Cacerea 'e bie este !ai !*lt le(at< 'e i(ratit*'ie at*ci
c"' este lo>it< c* ostilitate+ E loc 'e rec*o.ti]<$ bie=acerea
este *r!at< 'e !*lte ori 'e '*.!<ie .i *r<+ A.a se c*oa.te
=a)t*l c< sl<b<o(*l 'e la Vite&'a$ >i'ecat 'e Iis*s '*)< 68 'e
ai 'e s*=eri]<$ A loc s<7I !*l]*!easc<$ Al arat< I*'eilor
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/26
)ri(oitori care >roia* s<7L o!oare )e Iis*s c< =<cea >i'ec<ri
s"!b<ta :Ioa 1$ ,1,9;+
Dar !ai 'e>re!e sa* !ai t"r&i* >ia]a se r<&b*< as*)ra
ele(i*irilor o!ee.ti3 'e aceea e s)*e * )ro>erb c< K* e bie
s< 'ai c* )iatra A ="t"a care ]i7a 'at a)<+++L+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C*! a >i'ecat H"t*itor*l )e cei &ece le)ro.iR :I7a >i'ecat
)ri c*>"t;+ A* rec*osc*t ei )*terea l*i D*!e&e* Aaite 'e
a =i >i'eca]iR :Ei .tia* c< le)ra este o boal< at"t 'e (rea$ Ac"t
*!ai D*!e&e* o )oate >i'eca;+ De ce Iis*s * le7a cer*t )roba
cre'i]ei$ ca A cele !ai !*lte ca&*riR :Di a'resarea lor .i7a 'at
sea!a c< )ose'< cre'i]<+ De =a)t '*)< ce sa!ariea*l >i'ecat
Ai !*l]*!e.te l*i Iis*s$ Do!*l Ai s)*e# K!er(i A )ace$ cre'i]a
ta te7a !"t*itL;+ Care este as)ect*l !oral al acestei !i*iR :Pe
'e o )arte rec*o.ti]a sa!ariea*l*i =a]< 'e !area bie=acere
)ri!it<$ iar )e 'e alt< )arte$ li)sa 'e rec*o.ti]<$ sa*
i(ratit*'iea celor o*<$ care )rea re)e'e a* *itat 'e Bie=<7
c<tor*l lor;+ Ra)ort"' )e , la 4$ ce )*te! coc%i'e c* )ri>ire la
>ia]a oastr< co!*itar<R :Dis)ro)or]ia e@istet< A rela]iile
'itre oa!ei )ri>i' bie=acerea .i rec*o.ti]a;+
8+ A)licarea
Dr!"' e@e!)l*l 'e rec*o.ti]< al sa!ariea*l*i >i'ecat 'e
le)r<$ se c*>ie s< ar<t<! .i oi rec*o.ti]< t*t*ror bie=<c<to7
rilor o.tri+
E )ri!*l r"' l*i D*!e&e*$ =ii'c< Ktoat< 'area cea b*< .i tot
'ar*l 'es<>"r.it 'e s*s este$ )o(or"'*7se 'e la P<ritele
l*!iilorL :Iacob ,$ ,5;+
E al 'oilea r"' =a]< 'e )<ri]ii o.tri tr*)e.ti care >e(%ea&<
)er!aet la >ia]a oastr<+ Por*ca '*!e&eiasc< e A'ea!< A
acest ses# KCiste.te )e tat<l t<* .i )e !a!a ta$ ca s<7]i =ie ]ie
bie .i s< tr<ie.ti !*l]i ai )e )<!"tL+
E al treilea r"' 'asc<lilor care e l*!iea&< !itea .i e
'esc%i' * 'r*! A >ia]<+ La =el$ cistitelor =e]e biserice.ti care se
roa(< )etr* oi .i >e(%ea&< la !"t*irea oastr<+ La aceasta e
A'ea!< .i )or*ca a III7a bisericeasc<+
Vo! =i a(rea]i 'e to]i oa!eii 'ac< )etr* orice bie=acere
ce i s7a =<c*t sa* )etr* orice ser>ici*$ =ie el c"t 'e !ic$ >o! .ti
s< s)*e! K!*l]*!escL+ Pri aceasta >o! c*lti>a b*ele oastre
/22
77
Ca)itol*l **
si!]<!ite$ (ra]ie =a)t*l*i c< >o! '*ce A societate o >ia]<
ci>ili&at<+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Vi'ecarea sl<b<o(*l*i 'e la Vite&'a
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
L*"' tr*) o!eesc$ H"t*itor*l a tr<it )ritre oa!ei ase!eea
lor$ %r<i'*7se ca ei$ A!br<c"'*7se ca ei$ loc*i' A acelea.i
case$ !*ci' al<t*ri 'e ei$ res)ect"' b*ele lor obicei*ri$ sa*
corect"' )e cele care * s*t '*)< >oia l*i D*!e&e*+
Qi c*! 'e )a.ti se a'*a* 'i toate )<r]ile la te!)l*l 'i
Ier*sali!$ s)re a a'*ce cistire l*i D*!e&e*$ H"t*itor*l a =ost .i
El al<t*ri 'e ei+ E toate A!)reJ*r<rile .i c* toate oca&iile * i7a
sc<)at Do!*l*i ici o sit*a]ie 'e a7i A><]a )e oa!ei >oia l*i
D*!e&e*$ .i A acela.i ti!)$ t<!<'*i'*7le e)*ti]ele care le ]
iea* >ia]a Atr7o i&olare >itre(<$ iar e@iste]a co)le.it< Atr7o
c%i*itoare a)<sare+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
S="ta E>a(%elie e arat< !o'*l A care H"t*itor*l >i'ec< *
sl<b<o( 'e la sc<l'<toarea Vite&'a A &i 'e sabat+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei Se >a citi te@t*l )erico)ei e>a(%elice 'e la
Ioa 1$ ,,1+
E@)licarea te@t*l*i Di te@t*l )erico)ei >e'e! c< =a]< 'e alte
ca&*ri$ H"t*itor*l acor'< >i'ecarea sl<b<o(*l*i A *r!a **i
'ialo( sc*rt$ =<r< a7i cere cre'i]< .i =<r< a a>ea e@)ri!at< 'ori]a
e@)res< a s*=eri'*l*i+ Era* 68 'e ai 'e s*=eri]< a)<s<toare+++
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/21
Cie * .i7ar 'ori s<<tateaRF Cie * ar >rea s< =ie A r"' c*
ceilal]i oa!eiRF C*i i7ar )l<cea s< stea i!obili&at A )at*l s<*$
!ist*it 'e '*rereRF N* .i7a (<sit A 68 'e ai o!*l care s<7l ar*ce
A sc<l'<toare .i cie .tie c"' s7ar =i i>it .i 'ac< s7ar =i i>itRF
Poate s7a .i Ar<it )ri>i' c* i>i'ie ti!) 'e 68 'e ai c*! al]ii
se >i'ec<$ iar el r<!"e A aceea.i a.te)tare oarb<+ S*=ocat 'e
r<b'area 'e>eit< obi.*i]< obse'at<$ i7a 'is)<r*t )oate orice
ra&< 'e s)era]<$ Ac"t )arc< *7i !ai r<!"e i!ic !ai b* 'e
=<c*t 'ec"t s< a.te)te A coti*are+++ Iis*s a ><&*t A >ia]a l*i
toat< aceast< 'ra!atic< 'estr<!are a =irii .i 'e aceea Ai re'<
)ro!)t s<<tatea+ A)oi$ Iis*s Al )<r<se.te+ Qi7a A'e)liit
!isi*ea+
De ac*! >a *r!a s!iteala )otri>icilor+ L7a >i'ecat
s"!b<ta+ Sl<b<o(*l .i7a l*at$ la )or*ca l*i Iis*s$ )at*l A &i 'e
sabat$ .i * a>ea >oie s< =ac< acest l*cr*$ &icea* i*'eii$ care
res)ecta* c* !*lt< ri(*ro&itate &i*a 'e o'i%<+ Le(ea o'i%ei
sa* sabat*l este )or*ca l*i Ia%>e+ D*!e&e* As*.i s7a o'i%it+
Cie * o res)ect< este >re'ic 'e !oarte+ Qi ici * era cr*]at+
Ei '*cea* As< A!)liirea )or*cii 'e !*lte ori )"< la abs*r'+
Ca)t*l c< * era )er!is s< ari$ s< sa)i$ sa* s< recolte&i A &i*a
sabat*l*i este 'e A]eles+ Dar a * 'e)<.i * a*!e 'r*!$ *
a*!e teritori*$ sa* .i !ai !*lt$ iter'ic]ia 'e a itra Atr7* la
'e (r"* ca r*)"' s)ice s<7]i ast"!)eri =oa!ea$ a *7]i le(a o
ra< )"< la a)*s*l soarel*i$ a * =ace ici c%iar * o' la a]<$ a
* scrie ici c%iar 'o*< litere$ a * a)ri'e =oc*l$ sa* a * !"ca
ici o*l )e care (<ia Al =<cea A &i*a sabat*l*i$ c*! s)*ea **l
'i !arii rabii$ s*t iter)ret<ri ale &ilei 'e o'i%< (re* 'e
A]eles+ Ele * Al sal>ea&<$ ci Al s*bJ*(< )e cre'icios+ Cac 'i
sabat o obsesie care Ac%i'e s)irit*l$ o A!)liire a literei care
*ci'e+++
C*osc"' )robabil ri(orile Le(ii$ sl<b<o(*l >i'ecat ca*t<
s< se 'isc*l)e$ )*"' As< >ia )e Iis*s$ lo>i' toc!ai A
Bie=<c<tor*l s<*+ Vie c%iar c* ii]iati>a 'e a7L 'e!asca )e
Iis*s$ '*)< ce reAt"li'*7L$ L7a rec*osc*t A te!)l*+ N* *!ai
'e tea!a le(ii$ sa* a re)re&eta]ilor ei a ]i*t s<7L arate )e
Iis*s+++ Era tot*.i * s*=let Ae(rit 'e r<*tate+ Ca)t*l c< Iis*s Ai
atra(e ate]ia s< * !ai )<c<t*iasc<$ ca s< *7i =ie ce>a !ai r<*$
i'ic< =a)t*l c< as*)ra >ie]ii .i co.tii]ei sale a)<sa* cie .tie
ce )<cate (rele+ Iis*s le7a sesi&at )ri atot.tii]a Sa '*!e&eiasc<+
Voia s<7i re'ea .i s<<tatea s*=let*l*i$ s<7l =ac< =i* al A!)<r<]iei
)e care El o )ro)o><'*ia+ G ra&< 'e l*!i< bate As< la *.a *ei
ii!i &<>or"te+++ El a r<!as Ac%istat A )<cat*l l*i+ Qi * e 'e
!irare c< tra'i]ia .i *ii P<ri]i ai Bisericii e s)* c< toc!ai el
/29
Ca)itol*l **
ar =i =ost acela care A ti!)*l J*'ec<rii l*i Iis*s L7ar =i lo>it$
=ii'c< i s7a )<r*t c< Iis*s$ care >orbea c* 'e!itatea e>io><]iei
Sale$ * acor'< s*=iciet res)ect !arel*i )reot+++ Dac< a =ost a.a$
at*ci la.itatea .i i(ratit*'iea r<!" )este >eac*ri 'o*< 'e=ecte
!orale ale cel*i >i'ecat c* at"ta )ro!)tit*'ie 'e H"t*itor*l
l*!ii+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Vi'ecarea =<c*t< s"!b<ta a atras at"ta '*.!<ie A!)otri>a l*i
Iis*s$ Ac"t$ '*)< c*! )reci&ea&< te@t*l e>a(%elic$ K'e aceea
)ri(oea* i*'eii )e Iis*s .i c<*ta* s<7L o!oare$ c< =<cea acestea
s"!b<taL :Ioa 1$ ,9;+ A* !ai =ost .i alte ca&*ri 'e >i'ec<ri
=<c*te 'e Iis*s s"!b<ta .i A toate acestea a =ost )ri>it c* '*.!<ie
.i *r<$ =ii' cosi'erat c< * res)ect<$ ci Acalc< le(ea l*i D*!7
e&e*+ Dar Iis*s * a >eit s< sc%i!be Le(ea$ ci s< o A!)lieasc<
:Hatei 1$ ,5;$ s< o A!)lieasc<$ a'ic< A '*%*l ei+ De aceea$ to]i
cei 'is)re]*i]i .i 'escosi'era]i a)ro)ii'*7se 'e Iis*s$ se ><'
elibera]i 'e litera a)<s<toare a le(ii+ Iis*s =ace ca le(ea l*i D*!7
e&e* s< le =ie =a>orabil<+ E!)liirea le(ii A '*% Asea!<
*!ai&area ei+ Potri>icii As< * L7a* A]eles+ N* >oia* s<7L
A]elea(<+ El )ri>ea* c* i>i'ie .i r<*tate$ =ii'c< era Sal>ator*l
!*l]i!ii ]i*t< 'e ei A At*eric+ De.i *7l )*tea* co!bate$
c<*ta* tot*.i s<7L o!oare+++
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a >i'ec<rii sl<b<o(*l*i 'e la sc<l'<toarea
Vite&'a se cite.te la s=i]irea a)ei$ =ii'c< ea a!ite.te 'e A(er*l
Do!*l*i care se cobora .i s=i]ea a)a Vite&'ei+ Ea costit*ie A
acela.i ti!) .i )erico)a D*!iicii a IV7a '*)< Pa.ti+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or ar<ta .i celelalte ca&*ri 'e >i'ec<ri s<>"r.ite 'e H"t*i7
tor*l ostr* Iis*s Hristos s"!b<ta$ aali&"'*7se atit*'iea
'*.!<oas< a )otri>icilor+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
E>ierea =i*l*i ><'*>ei 'i Nai
/25
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Ditre !i*ile s<>"r.ite 'e H"t*itor*l as*)ra oa!eilor$ cele
)ri care .i7a ar<tat )*terea Sa '*!e&eiasc< 'e st<)" as*)ra
>ie]ii .i a !or]ii s*t A>ierile 'i !or]i+ Acestea s*t trei#
A>ierea =iicei l*i Iair$ A>ierea =i*l*i ><'*>ei 'i Nai .i A>ierea l*i
La&<r+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E cele ce *r!ea&< e >o! re=eri la A>ierea =i*l*i ><'*>ei 'i
Nai+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi '*)< aceea$ s7a '*s Atr7o cetate *!it<
Nai .i c* El A!)re*< !er(ea* .i *ceicii L*i .i !*lt< !*l]i7
!e+ Iar c"' s7a a)ro)iat 'e )oarta cet<]ii$ iat< scotea* * !ort$
si(*r*l co)il al !a!ei sale$ .i ea era ><'*><$ .i !*l]i!e !are 'i
cetate era c* ea+ Qi ><&"'7o Do!*l$ I s7a =<c*t !il< 'e ea .i i7a
&is# N* )l"(eF Qi a)ro)ii'*7Se$ S7a atis 'e sicri*$ iar cei cel
'*cea* s7a* o)rit+ Qi a &is# Tiere$ ]ie A]i &ic$ scoal<7te+ Qi s7a ri'icat
!ort*l .i a Ace)*t s< >orbeasc< .i l7a 'at !a!ei l*i+ Qi =ric< i7a
c*)ris )e to]i .i sl<>ea* )e D*!e&e*$ &ic"'#
Prooroc !are s7a ri'icat Atre oi .i D*!e&e* a cercetat )e
)o)or*l S<*L :L*ca 5$ ,,,9;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e! 'i )erico)a e>a(%elic<$
H"t*itor*l se a=la A!)re*< c* s=i]ii A)ostoli A localitatea
Nai$ * sat a)ro)iat 'e !*tele Tabor 'i Galilea+ Te@t*l Al
)re&it< )e Iis*s Hristos A =a]a !or]ii+ El$ D*!e&e* a'e><rat$
Prici)i*l >ie]ii$ care a >eit ca Koile sale s< aib< >ia]<$ .i Ac<
'i bel.*( s< aibeL :Ioa ,0$ ,0;$ ac*! se a=l< A =a]a !or]ii
ecr*]<toare+ Ve'e! a'esea A )o&e !oartea A=<]i.at< s*b =or!a
**i sc%elet$ a>"' A !"< o coas<+ E@)lica]ia este *.or 'e 'at$
'ac< e ("'i! la =a)t*l c< !oartea s*b =or!a sc%elet*l*i$ Ai
/28
Ca)itol*l **
li)sesc A Atre(i!e or(aele 'e si!]+ Nea>"' ici o si!]ire$ ea
* )oate a>ea ici o atit*'ie bie>oitoare =a]< 'e i!ei+ N*
cr*]< )e i!ei+ Secer< >ia]a o!eeasc< 'e la lea(<$ )"< la
a'"ci b<tr"e]e+ Este =<r< ici o !il<$ l*"' co)ii 'e la )<ri]i$
sa* l<s"'*7i )e ace.tia or=ai .i 'e&orieta]i+++ Des)arte so]*l
'e so]ie$ .i )e a!"'oi 'e )<ri]ii a)<sa]i 'e )o>ara b<tr"e]ii .i
a e)*ti]elor+++ Qi =ii'c< ici * )<!"tea * )oate sc<)a 'e
la !oarte$ se s)*e c< ea a'*ce A l*!e 're)tatea$ A ses*l c< A
=a]a ei to]i oa!eii s*t e(ali+ At"t A!)<rat*l .i A]ele)t*l
Acoroat A >ia]< c* (lorie$ c"t .i cer.etor*l .i i(orat*l s="r.esc A
acela.i )<!"t e(r*$ *!e' .i rece+++
Hristos a >eit As< A l*!e ca s< restabileasc< !eirea$ sa*
'esti*l o!*l*i+ Qi aceasta * este !oartea$ ci >ia]a+ G!*l * a
=ost creat )etr* !oarte$ ci )etr* >ia]<$ =ii'c< P<ritele s<*
este D*!e&e*l Vie]ii .i * al !or]ii+ Hoartea este r<s)lata
)<cat*l*i :Ro!ai 9$ /6;$ iar )<cat*l * cores)*'e =irii *!ae$
e o boal< a ei$ care =iali&ea&< A !oarte+ De aceea$ !"t*irea )e
care o a'*ce Hristos A l*!e se re=er< toc!ai la i&b<>irea oastr<
'i )<cat .i 'i !oarte+ Pri El oi 'ob"'i! co!*icare >e.ic<
c* >ia]a l*i D*!e&e*+ KEl s7a =<c*t )etr* oi )<cat$ )etr* ca
oi s< e =ace! A're)t<]i]i ai l*i D*!e&e* Atr* elL :II Cori7
tei 1$ /,;+ Petr* acest !oti>$ Do!*l * )*tea trece i'i=eret
)e l"(< corte(i*l !ort*ar care 'es)<r]ea * t"<r 'e !a!a l*i+
Iar aceasta era ><'*><+ E !o' =iresc orice 'es)<r]ire a.te re7
(ret$ )rec*! co!*i*ea a'*ce A s*=let*l oa!eilor b*c*rie+++
Dar at*ci c"' o'at< c* 'es)<r]irea A]i >e&i r*iat< orice s)era]<$
re(ret*l se tras=or!< A triste]e .i 'is)erare$ iar aceasta la r"'*l
ei se !ateriali&ea&< A lacri!ile 'e&<'eJ'ii+ Do!*l*i i s7a =<c*t
!il< 'e biata ><'*><$ =ii'c< a 'esci=rat A lacri!ile ei Atre(*l
(ol s*=letesc al 'e&<'eJ'ii care Ai Ac%i'ea orice ori&ot l*!ios
al >ie]ii+ G !"("ie s)*"'*7i# K* !ai )l"(eFL Alt=el &ic"'#
ac*! ]i7a sosit sal>areaF Qi >or >e'ea to]i .i >or A]ele(e c< El
este KA>ierea .i >ia]aL :Ioa ,,$ /1;+ De aceea$ =<r< a !ai &<bo>i
Do!*l se a'resea&< t"<r*l*i !ort Atr7o =or!< )or*citoare#
KTiere$ ]ie A]i &ic# Scoal<7teL+ Qi !i*ea s7a )ro'*s s)re *i!irea
t*t*ror+ Pri )or*ca l*i a'resat< !ort*l*i$ Hristos Do!*l a
ar<tat c< El este St<)"*l >ie]ii .i al !or]ii+ Desi(*r$ a* !ai =ost
!*lte ca&*ri 'e !oarte$ 'ar Iis*s a s<>"r.it 'oar trei A>ieri+ De
ce *!ai at"teaR Cii'c< El a>ea s< A>i(< )<cat*l .i !oartea
)ri Uert=a Sa$ 'esc%i&"' o!*l*i )ers)ecti>a >ie]ii >e.ice+
Pri aceste trei !i*i >roia 'oar s< atici)e&e A>ierea lor
)ri co!*i*ea c* El+ Vroia s< le 'e!ostre&e c< El este
KA>ierea .i >ia]aL$ c< El este Kcalea$ a'e><r*l .i >ia]aL :Ioa
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/24
,2$ 9;$ calea care '*ce la Tat<l$ s)re o >e.ic< co!*i*e c* El$
&'robi' barierele !or]ii+
Ca)t*l c< H"t*itor*l Ai s)*e !ort*l*i# Ktiere$ ]ie A]i &ic
scoal<7teL$ e '*ce c* ("'*l .i la !oartea !oral< A )<cat$ care
atra(e '*)< sie !oartea =i&ic<+ C*>itele Scri)t*rii se re=er< A
!o' e@)licit la aceast< !oarte !oral<$ c"' s)*e# K+++Qti* =a)tele
tale$ c< ai *!e$ c< tr<ie.ti$ 'ar e.ti !ortL :A)ocali)sa 6$ ,/;+
E >orba 'e !oartea A )<cat$ sa* 'e )<cat*l care a'*ce !oarte+++
Te@t*l e co!*ic< la s="r.it c< ><&"' aceast< e!ai
At"lit< !i*e$ to]i a* =ost c*)ri.i 'e =ric< .i a'*cea* sla><
l*i D*!e&e* c< a cercetat )e )o)or*l S<*$ c< s7a ri'icat Atre ei
* )rooroc !are$ c*! 7a !ai =ost icic"'+ Pri aceast< !i*e
D*!e&e* A.i arat< * *!ai Le(ea .i >oia Sa$ ci .i b*<tatea .i
!ilosti>irea Sa+ Se c*>ie s< )reci&<! c< =rica la care se re=er<
te@t*l c< Ki7a c*)ris )e to]iL * e tea!a sa* (roa&a care
)arali&ea&< .i *ci'e s*=let*l+ Este *i!irea A =a]a )*terii .i a
b*<t<]ii l*i D*!e&e*$ care le *!)le s*=let*l 'e a'!ira]ie$
s)era]< .i b*c*rie+ De aceea ei Ksl<>ea* )e D*!e&e*L c* o
s=ial< s="t<$ c* o e>la>ie care le7a co)le.it s*=letele 'e Acre'ere
A b*<tatea l*i D*!e&e*+ S)re 'eosebire 'e tea!a celor 'e la
Siai$ c"' D*!e&e* le7a 'at Le(ea Sa$ =rica aceasta s="t< =ace
ca s*=let*l s< tresalte 'e b*c*ria co!*i*ii$ * c* 're)tatea$ ci
c* i*birea l*i D*!e&e*+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
D'e a a>*t loc !i*ea A>ierii =i*l*i *ei =e!ei ><'*>eR :E
Nai$ o localitate a=lat< l"(< !*tele Tabor*l*i 'i Galileea;+
C"te A>ieri 'i !or]i a s<>"r.it H"t*itor*lR :Trei;+ De ce *!ai
treiR :Cii'c< )ri !i*ea A>ierii 'i !or]i$ Do!*l 'orea 'oar
s< atici)e&e =a)t*l c< to]i cei ce >or a'era la Jert=a Sa i&b<>itoare
'e )<cat$ )ri El >or 'ob"'i >ia]a >e.ic<$ bir*i' )<cat*l .i
!oartea;+ Ce a* si!]it cei care a* ><&*t !i*eaR :Cei care a*
=ost !artorii !i*ii a* tr<it seti!et*l a'!ira]iei .i
rec*o.ti]ei =a]< 'e )*terea .i !ilosti>irea l*i D*!e&e*
re><rsat< as*)ra lor3 'ar .i seti!et*l =ricii$ A ses*l *i!irii
)li< 'e o s="t< .i taiic< e>la>ie =a]< 'e i*birea l*i D*!e&e*
ar<tat< )ri Iis*s Hristos;+
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a A>ierii =i*l*i ><'*>ei 'i Nai a =ost
r"'*it< 'e Biseric< s)re a =i citit< la S="ta Lit*r(%ie A '*!iica
/10
77
Ca)itol*l **
a /07a '*)< R*salii+ Ea e 'eter!i< s< e aali&<! >ia]a
'*%o>iceasc<$ )etr* ca eliber"'*7se 'e )<cat$ s< e ri'ic<!
ecoteit 'e la !oarte la >ia]<+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Sc%i!barea la =a]< a Do!*l*i
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
C*! )ot =i A!)<r]ite !i*ile s<>"r.ite 'e c<tre H"t*itor*lR
:Hi*ile s<>"r.ite 'e Do!*l Iis*s Hristos )ot =i A!)<r]ite A
trei# as*)ra =irii AcoJ*r<toare$ c*! ar =i )otolirea =*rt*ii !<rii$
)re=acerea a)ei A >i$ *scarea s!oc%i*l*i ero'itor$ A!*l]irea
)"iilor .i )e.tilor$ )esc*irea !i*at<$ etc+ E al 'oilea r"'$
!i*i s<>"r.ite as*)ra o!*l*i$ )rec*! >i'ecarea bolilor 'e tot
=el*l$ scoaterea 'e!oilor$ A>ieri 'i !or]i+ etc+ E al treilea r"'$
s*t !i*ile re=eritoare la )ro)ria Sa )ersoa<;+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Da 'i !i*ile s<>"r.ite as*)ra )ro)riei )ersoae este .i
sc%i!barea Sa la =a]<+ La aceasta e >o! re=eri A cele ce *r!ea&<$
*r!<ri' te@t*l relatat 'e S=itele E>a(%elii .i A]eles*l acestei
!i*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Pre&etarea te@t*l*i co!)let A relatarea E>a(%eliilor
sio)tice# KQi '*)< .ase &ile a l*at Iis*s c* Sie )e Petr* .i )e
Iacob .i )e Ioa$ =ratele l*i+ Qi i7a '*s la o )arte$ )e * !*te
=oarte AaltL :Hatei ,5$ ,; Ks< se roa(e+ Qi c"' se r*(aL :L*ca 4$
/8/4; Ks7a sc%i!bat la =a]< Aaitea lor .i a str<l*cit =a]a L*i ca
soareleL :Hatei ,5$ /;$ Kiar >e.!itele L*i s7a* =<c*t str<l*citoare$
=oarte albe$ ca &<)a'a$ c*! * )oate A<lbi a.a )e )<!"t
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/1,
A<lbitor*lL :Harc* 4$ /6;+ KQi iat< >orbea* c* El 'oi b<rba]i$
care era* Hoise .i Ilie$ care ar<t"'*7se A sla><$ >orbea* 'e
s="r.it*l L*i$ care a>ea s< se A!)lieasc< A Ier*sali!+ Iar Petr*
.i cei ce era* c* El era* A(re*ia]i 'e so! .i 'e.te)t"'*7se a*
><&*t sla>a L*i .i )e cei 'oi b<rba]i st"' A!)re*< c* ElL :L*ca
4$ 606/;+ KQi r<s)*&"' Petr* a &is l*i Iis*s# E><]<tor*le$ bie
este s< =i! oi aici3 .i s< =ace! trei colibe# }ie *a .i l*i Hoise
*a .i l*i Ilie *a+ C<ci * .tia ce s< s)*<$ =ii'c< era*
As)<i!"ta]iL :Harc* 4$ 19;+ KQi acestea &ic"' el$ s7a =<c*t
or l*!ios .i l7a *!britL :Hatei ,5$ 1;+ KQi s7a* s)<i!"tat
c"' a itrat A orL :L*ca 4$ 62;+ KQi iat< * (las 'i or a &is#
Acesta este Ci*l He* cel i*bit$ A care a! bie>oit$ )e El s<7L
asc*lta]iF Qi c"' a* a*&it *ceicii a* c<&*t c* =a]a la )<!"t .i
s7a* s)<i!"tat =oarte !*lt+ Dar Iis*s >ei' la ei .i ati("'*7i
le &ise# sc*la]i7>< .i * >< te!e]iF Iar ei ri'ic"'*7.i oc%ii$ * a*
><&*t )e i!ei$ 'ec"t *!ai )e Iis*s si(*r+ Qi cobor"'*7se ei
'e )e !*te$ Iis*s le7a )or*cit &ic"'# i!<*i s< * s)*e]i ce
a]i ><&*t$ )"< c"' Ci*l G!*l*i >a A>ia 'i !or]iL :Hatei ,5$
54;+ KQi a* ]i*t c*>"t*l$ Atreb"'*7se Atre ei# ce Asea!< a
A>ia 'i !or]iRL :Harc* 4$ ,0;+ KQi *ceicii L7a* Atrebat &ic"'#
)etr* ce 'ar &ic c<rt*rarii c< treb*ie s< >i< !ai At"i IlieR Iar
El r<s)*&"' a &is# Ilie Atr7a'e><r >a >ei .i >a a.e&a toate la
loc+ E* As< >a &ic c< Ilie a .i >eit$ 'ar ei * l7a* c*osc*t$ ci a*
=<c*t c* el c"te a* >oit3 a.a .i Ci*l G!*l*i >a )<ti!i 'e la ei+
At*ci a* A]eles *ceicii c< le7a >orbit 'es)re Ioa Bote&<tor*lL
:Hatei ,5$ ,07,6;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! e relatea&< te@t*l S=itelor
E>a(%elii !i*ea sc%i!b<rii la =a]< a Do!*l*i a a>*t loc K)e
* !*te AaltL+ Se cre'e c< acesta este !*tele Tabor 'i
Galileea+ H"t*itor*l s7a *rcat la !*te ca s< se roa(e A lii.te+
N* s7a *rcat si(*r$ c*! a !ai =<c*t alt< 'at<$ =ii'c< El .tia c<
se >a At"!)la aceast< !i*e .i era ecesar< )re&e]a a 'oi sa*
trei !artori$ '*)< c*! s)eci=ic< Le(ea$ )etr* 'o>e'irea **i
a'e><r+ El a ales )e cei trei A)ostoli# Petr*$ Iacob .i Ioa$ 'eoarece
ace.tia era* )ritre )ri!ii ale.i la a)ostolat$ .i era* iti!ii S<i+
Atit*'iea A)ostolilor A ti!)*l !i*ii a =ost 'i=erit<+ La
Ace)*t era* !ole.i]i 'e so!+ A)oi$ A ti!)*l !i*ii$ s*=let*l
le7a =ost i*'at 'e o b*c*rie )li< 'e str<l*cire 'i>i<$ 'e care
* s7ar !ai =i 'es)<r]it icio'at<+ De aceea .i sol*]ia celor trei
colibe$ )ro)*s< 'e **l 'i ei+ Ar =i 'orit s< r<!"< aici )etr*
>e.icie+ A* !ai a)<r*t A aceast< sla>< Hoise .i Ilie+ De ceR
Cii'c< Hoise re)re&it< le(ea$ iar Ilie re)re&it< )e )ro=e]i+ Ei
/1/
Ca)itol*l **
>orbea* A!)re*< c* Iis*s 'es)re )ati!a )e care o >a a'*ce Hesia
s)re A!)liirea Le(ii .i )ro=e]ilor+ Aceast< 'isc*]ie s7a )*rtat
)etr* a li se =ace c*osc*t A)ostolilor !o'*l A care E><]<tor*l lor
>a i&b<>i 'i )<cat .i 'i !oarte ea!*l o!eesc+ Et"!)larea se
)etrece A l*!i< .i sla>< s)re a se )*tea A]ele(e c< Do!*l >a
bir*i !oartea )ri A>ierea Sa+
Ca)t*l c< H"t*itor*l le s)*e A)ostolilor s< * s)*<
i!<*i 'es)re !i*ea ce a* ><&*t$ )"< '*)< A>ierea Sa$ iar
ei se Atreba* !ira]i c* )ri>ire la A>iere$ re&*lt< c< A)ostolii *
A]ele(ea* ses*l s)irit*al al A!)<r<]iei !esiaice$ le(at< 'e
as)ect*l i&b<>itor al )ati!ilor .i A>ierii Do!*l*i+ De ce oare
H"t*itor*l le s)*e A)ostolilor s< * s)*< i!<*i 'es)re
aceast< !i*e )"< '*)< A>ierea SaR Ne e@)lic<! *.or 'ac<
e ("'i! la =a)t*l c< !ai Aaite )o)or*l >roia s<7L )rocla!e
re(e :Ioa 9$ ,2;+ Dac< A)ostolii ar =i ar<tat A !o' e@)res c< El
este Hesia$ .i c< s*t !artorii str<l*cirii L*i$ a sla>ei Sale$ tot
)o)or*l era (ata s<7L 'eclare ca Hesia a]ioal .i )olitic$ a.a
c*! ei Al a.te)ta*$ ceea ce ar =i costit*it o )ro>ocare la a'resa
ro!ailor st<)"itori+++
A)ostolii r<!" !ira]i 'e 'is)ari]ia l*i Hoise .i Ilie$ Atr*c"t
era c*osc*t< )ro=e]ia )otri>it c<reia &i*a cea !are a >eirii l*i
Hesia >a =i )rece'at< 'e >eirea l*i Ilie :Halea%i 6$ /6/2;+
H"t*itor*l 'esco)er< As< A)ostolilor c< )ro=e]ia s7a .i A!)liit$ .i
c< Ilie a .i >eit$ iar A)ostolii A]ele( c< A )ersoaa S=At*l*i Ioa
Bote&<tor*l+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
A! ><&*t c< !i*ea sc%i!b<rii la =a]< a Do!*l*i a a>*t loc
)e !*tele Tabor*l*i+ Aici .i7a ar<tat Do!*l str<l*cirea
'*!e&eirii A tr*)*l S<*+ C* )ri>ire la S=i]ii A)ostoli$ care
este 'eosebirea 'itre !i*ea sc%i!b<rii la =a]< a Do!*l*i .i
celelalte !i*iR :S)re 'eosebire 'e alte !i*i A care ><&"'
)*terea .i i*birea Do!*l*i$ A)ostolii .i7a* At<rit co>i(erea
c< El este Hesia$ A aceast< !i*e era* c*)ri.i c%iar .i ei$
si!]i' )"< A str<=*'*l =ii]ei lor b*c*ria s="t< a )re&e]ei
l*i D*!e&e*;+ D*)< ce Hoise .i Ilie s*t l*a]i A or*l l*!ios$
ce >oce a* a*&it A)ostolii 'i or .i ce !esaJ le7a =ost tras!isR
:A =ost >ocea l*i D*!e&e* Tat<l care le7a s)*s# KAcesta este
Ci*l !e* cel i*bit$ Atr* care a! bie>oit$ 'e Acesta s< asc*lta]iL;+
C*! a* r<!as A)ostolii c"' a* a*&it (las*l P<ritel*i cerescR
:A* c<&*t c* =a]a la )<!"t .i s7a* s)<i!"tat =oarte !*lt;+ Hai
c*oa.te! o alt< sit*a]ie ase!<<toareR :Acela.i S="t A)ostol
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/16
Ioa A cartea A)ocali)sei e relatea&< c< ><&"' sla>a cereasc< .i
>e.ic< a Do!*l*i Iis*s 'e7a 'rea)ta Tat<l*i$ Ka c<&*t la
)icioarele L*i ca * !ortL;+ Ce Asea!< aceast< stare co!)arat< c*
b*c*ria =<r< !ar(ii 'e )e TaborR :Esea!< c< D*!e&e* te
co)le.e.te c* b*<tatea .i i*birea Sa$ 'ar A acela.i ti!) c< El
r<!"e A sla>a .i str<l*cirea Sa 'e e)<tr*s;+
8+ A)licarea
Sc%i!barea la =a]< a Do!*l*i ca )ra&ic A!)<r<tesc c* 'at<
=i@< este s<rb<torit< 'e Biseric< la 9 a*(*st+ C<&"' A )ri!a
)arte a )ost*l*i A'or!irii Haicii Do!*l*i$ )etr* a * o)ri
b*c*ria )ra&ic*l*i$ A aceast< &i se acor'< 'e&le(are 'e la )e.te
.i 'e la >i+
Se >a c"ta tro)ar*l )ra&ic*l*i+
4+ Te!< )etr* acas<
77
Se >a re)eta .i A><]a aceast< c"tare bisericeasc<+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Co>orbirea H"t*itor*l*i c* =e!eia
sa!arieac< 'e la ="t"a l*i Iacob
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E *a 'i cate%e&ele )rece'ete e re=erea! la '*.!<ia sec*7
lar< e@istet< Atre i*'ei .i sa!ariei+ Ea se !ai=est< A 'i=erite
=or!e$ icl*si> )e )la reli(ios+ Iis*s 'e)<.e.te A !ai !*lte
sit*a]ii .i A!)reJ*r<ri aceast< A>r<Jbire+
/12
Ca)itol*l **
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Da 'i acestea este .i cea )rileJ*it< 'e co>orbirea c* =e!eia
sa!arieac< 'e la ="t"a l*i Iacob$ la care e >o! re=eri A
cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei Se >a citi te@t*l 'i E>a(%elia '*)< Ioa 2$ 1
2/+
E@)licarea te@t*l*i E!)re*< c* s=i]ii a)ostoli$ A 'r*! s)re
Galileea$ H"t*itor*l trece )ri Sa!aria+ N* o ocole.te c*! era
obicei*l i*'eilor$ care s)re a * se a!esteca Atr* i!ic c*
sa!arieii 'escosi'era]i 'e ei$ ocolea*$ !er("' )ri Pereea+
Iis*s Hesia * )*tea ocoli As< )e i!ei+ El a >eit s< ca*te
oaia cea )ier'*t< .i s< acor'e >i'ecare t*t*ror s*=letelor 'obor"te
'e boala )<cat*l*i$ =<r< ici o 'eosebire+ De 'ata aceasta
acti>itatea Sa !esiaic< se A're)ta s)re sa!aria+ Qi ace.ti oa!ei
treb*ia* s< .tie c< Hesia a >eit A l*!e$ c< D*!e&e* Ai ca*t<
.i * Ai las< A )<r<sire+ Aici A Sa!aria >a At"li Do!*l oaia
cea )ier'*t< .i 'itr7o )<c<toas< otorie >a =ace * l*!iat
A)ostol al S<*+
Era A a!ia&a !are$ c"' soarele str<l*ci' c* )*tere$ storcea
s*'ori 'e )e =r*]ile osteite ale c<l<torilor+ C"t"ile 'e a)<$ )e
c"t era* 'e rare$ )e at"t era* 'e ecesare$ !ai ales )etr* c<l<torii
a=la]i s*b ar.i]a 'o(or"toare a soarel*i+ Iis*s$ ase!ei oric<r*i
c<l<tor osteit 'e 'r*!$ se a=la A Sa!aria$ la Si%ar :Sic%e!;$ la
>ec%ea ="t"< !o.teit< ca o a>ere 'e !are )re] 'e la As*.i
)atriar%*l Iacob$ *!it .i Israel$ 'e la care A.i tra(e *!ele As*.i
)o)or*l i*'e*+ G =e!eie >ei' s< ia a)<$ r<!"e =oarte i'i(at<
c"' 'r*!e]*l$ osteit A c<l<toria Sa$ Ai cere a)<+ N* este
e!oti>at< !irarea ei$ =ii'c< Ki*'eii * a* ici * a!estec c*
sa!arieiiL+ I*'eii Ai 'escosi'era* )e sa!ariei$ =ii'c< robia
asiria< 'i 5// A+ Hs+ i7a 'es)<r]it at"t 'e !*lt$ Ac"t sa!arieii
reAtor.i A )atria lor$ era* )ri>i]i 'e i*'ei ca *ii care .i7a*
)ier'*t i'etitatea etic< a *it<]ii !o&aice$ 'eoarece a!este7
c"'*7se c* )<("ii$ a* =alsi=icat As<.i Le(ea l*i D*!e&e*
'esco)erit< )ri Hoise+ Scrierile rabiilor$ a'ic< a A><]<]ilor
i*'eilor !o&aici$ cosi'era* )<cat a !"ca .i a bea c*
sa!arieii+ A !"ca$ 'e )il'<$ )"ie 'e la sa!ariei$ s)*ea*
ei$ este ca .i c*! ai =i !"cat care 'e )orc$ ceea ce era eA(<'*it
'e le(e+ H"t*itor*l 'e)<.e.ete As< aceast< >i&i*e A(*st< .i
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/11
'*.!<oas<+ El cere =e!eii s< bea a)<$ iar A)ostolii era* toc!ai A
c<*tarea 'e %ra< A Sa!aria+
Pe 'e alt< )arte$ sa!arieii e=ii' cosi'era]i 'e acela.i
ea! c* i*'eii$ * a>ea* >oie ici s< se Ac%ie la te!)l*l 'i
Ier*sali!$ 'e aceea .i7a* ri'icat ei te!)l*l lor )e Gari&i!+ Qi
Atr7a'e><r$ ei a* =alsi=icat 'atiile str<b*e$ itro'*c"' A
Decalo( obli(ati>itatea Ac%i<rii la te!)l*l 'e )e !*tele
Gari&i! :Pr+ Pro=+ Dr+ Vasile Hi%oc$ MPre'ici e@e(etice la
'*!iicile 'e )este aN Sibi* /00,$ )+66;+ Dac< e ("'i! la
=a)t*l c< Atr7o le(isla]ie teocratic< Ac<lcarea *ei )or*ci 'i
Decalo( se )e'e)sea c* !oartea$ *.or e '<! sea!a ce Ase!a
)etr* sa!ariei eAc%iarea la te!)l*l 'i Gari&i!+++
Dar 'ialo(*l H"t*itor*l*i c* =e!eia sa!arieac< trece 'e
)e * )la !aterial )e **l s)irit*al+ El >a >orbi =e!eii 'es)re
ceea ce ea * )*tea A]ele(e$ .i a*!e 'es)re a)a cea >ie )e care
El o >a 'a$ K.i care se >a =ace A el i&>or 'e a)< care c*r(e s)re
>ia]< >e.ic<L+ N* a A]eles As< =e!eia i!ic 'i c*>itele l*i
Iis*s+ Ase!eea celor care >roia* s<7L alea(< )e Iis*s re(e =ii'c<
le7a 'at )"iea >ie]ii 'e aici .i 'e ac*!$ .i =e!eia se ("'ea 'oar
la setea tr*)*l*i .i la (re*tatea 'r*!*l*i .i a a)ei ce treb*ia '*s<
'e la ="t"a l*i Iacob s)re casa ei+ D lic<r 'e l*!i< a)are A
s*=let*l ei 'ori' tot*.i o alt< a)< 'e care s< * !ai Asete&e$
'orea s< ias< 'i !ootoia .i 'e s*b )o>ara a)ei 'e )"< ac*!+
De aceea 'ialo(*l l*i Iis*s c* ea coti*<+ Ea >a r<!"e =oarte
s*r)ris< c"' A atot.tii]a Sa$ Iis*s se re=er< la >ia]a ei )<c<7
toas<$ Kc<ci cici b<rb<]i ai a>*t .i )e care Al ai ac*! *7]i este
b<rbatL+ S*r)ris< 'e aceast< se&a]ioal< 'esco)erire$ =e!eia
>e'e c< 'r*!e]*l care i7a cer*t a)< * este * o! oarecare$ el
este )rooroc+ Iis*s >a !er(e As< !ai A a'"c*l 'esco)eririi Sale
ar<t"'*7i =e!eii c< >a >ei >re!ea c"' oa!eii * se >or !ai
Ac%ia Tat<l*i ici )e Gari&i!$ ici A Ier*sali!$ ci s*b o alt<
=or!< c* tot*l o*<$ )e care ici i*'eii * o c*osc$ 'e.i a*
)ri!it Le(ea l*i D*!e&e*+ Aceasta este Ac%iarea A D*% .i A
a'e><r+ No*a Ac%iare se ba&ea&< )e =a)t*l c< KD*!e&e* este
D*%L$ KEl * loc*ie.te A te!)le =<c*te 'e !"ii o!ee.ti$ ici
* se sl*Je.te 'e !"ii o!ee.ti+ ++ +C<ci A El tr<i!$ e !i.c<!
.i s*te!L :Ca)te ,5$ /2/8;+ Aceast< Ac%iare A '*% este a)a
cea >ie la care s7a re=erit Iis*s$ =ii'c< >a s)*e El !ai t"r&i*#
KDe Asetea&< cie>a s< >i< la Hie .i s< bea+ Di )"tecele
cel*i ce cre'e A !ie$ r"*ri 'e a)< >ie >or c*r(e+++ Iar aceasta a
&is 'es)re D*%*l$ )e care a>ea* s<7L )ri!easc< cei ce cre' A El3
c<ci Ac< * era 'at D*%*l S="t$ )etr* c< Iis*s Ac< * se
)rosl<>iseL :Ioa 5$ 6564;+
/19
Ca)itol*l **
Iat< a)a '*%o>iceasc< )e care o o=erise Iis*s Ac< 'itr*
Ace)*t =e!eii sa!ariece .i )e care o 'esco)er< ac*!$ =<c"'7o
s< se Atrebe 'ac< * este El KHesia$ care se c%ea!< Hristos+
C"' >a >ei acela e >a s)*e toateL+ C"' Iis*s Ai s)*e c<
toc!ai El este$ =e!eia )<c<toas< 'e alt< 'at< 'e>ie A)ostol*l
Do!*l*i$ care c* !*lt et*&ias! >a !<rt*risi sa!arieilor c<
a (<sit )e Hesia .i c< L7a c*osc*t )ri aceea c< Ki7a s)*s toate
c"te a =<c*tL+++ Ace.tia asc*lt"' c*>itele Do!*l*i ti!) 'e
'o*< &ile !<rt*risea* c< a* cre&*t A El * 'i !<rt*ria =e!eii$
Kci A.ie a! a*&it .i .ti! c< acesta este c* a'e><rat Hristos
H"t*itor*l l*!iiL+
No*a A><]<t*r< ce re&*lt< 'i co>orbirea c* =e!eia
sa!arieac< la ="t"a l*i Iacob$ este KAc%iarea A D*% .i
a'e><rL+ At"t i*'eii c"t .i sa!arieii s7a* Ac%iat Tat<l*i$
a'*c"'*7I la*'<$ !*l]*!ire .i cer"'*7I cele 'e treb*i]< >ie]ii
lor+ D*)< K)rea!<rireaL l*i Iis*s$ a'ic< '*)< Uert=a .i A>ierea
Sa$ >a a>ea loc )o(or"rea D*%*l*i S="t .i cei ce cre' .i7L
!<rt*risesc )e Hristos ca H"t*itor al lor >or itra A co!*i*e
c* Tat<l )ri D*%*l S="t$ KD*%*l >ie A aJ*tor*l sl<bici*ilor
oastre$ )etr* c< * .ti! ce a*!e s< e r*(<!$ .i As*.i D*%*l
se roa(< )etr* oi c* s*s)ie e(r<ite+++ se roa(< )etr* cei )e
care7i =ace s=i]iL :Ro!ai 8$ /9/5;+ Aceast< Ac%iare A D*%
se *!e.te K'*%o>iceasc<L .i c*)ri'e Atrea(a oastr< =ii]<$
'eo)otri>< s*=let*l .i tr*)*l# K+++ E=<]i.a]i tr*)*rile >oastre ca
)e o Jert=< >ie$ s="t<$ bie)l<c*t< l*i D*!e&e*$ ca Ac%iarea
>oastr< '*%o>iceasc<L :Ro!ai ,/$ ,;+ Pri aceast< Ac%iare
'*%o>iceasc< KD*!e&e*l )<cii Es*.i e >a s=i]i Atre(i+++
'*%*l .i s*=let*l .i tr*)*l s< se )<&easc< =<r< )ri%a<+++L :I Tesa7
loicei 1$ /6;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Ce atit*'*e a>ea* i*'eii =a]< 'e sa!arieiR :D*.!<oas<;+ A
A!)<rt<.it H"t*itor*l atit*'iea coa]ioalilor S<i =a]< 'e
sa!arieiR :N* a A!)<rt<.it7o;+ De ceR :Cii'c< el a >eit s<
!"t*iasc< )e to]i oa!eii =<r< ici o 'eosebire 'e ea!$ 'e
)o&i]ia social<$ sa* 'e se@;+ Di co>orbirea H"t*itor*l*i c*
=e!eia sa!arieac< c*! >e'e! c< 'esco)er< ea )e Hesia cel
!*lt a.te)tatR :Hai At"i =e!eia At"le.te * c<l<tor oarecare$
obosit$ care Ai cere a)< .i Ai )ro!ite El A acela.i ti!) a)a cea
>ie+ A)oi$ tre)tat ea 'esco)er< c< 'r*!e]*l * este tot*.i * o!
oarecare ci * )rooroc$ .i A s="r.it Ai o=er< Do!*l*i )osibilitatea
'e a i se 'esco)eri El ca Hesia;+ Care a =ost se!*l '*)< care ea
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/15
L7a rec*osc*t )e Iis*s ca HesiaR :Ca)t*l c< i7a s)*s toate c"te a
=<c*t;+ Ce Asea!< aceastaR :Esea!< c< .i sa!arieii a.te)ta*
)e Hesia$ .i Al c*o.tea* )ri aceea c< ase!eea **i )rooroc >a
.ti 'es)re =iecare tot ceea ce a =<c*t$ a'ic< toate =a)tele sale;+ Ce
a'*ce Iis*s Hristos o* A )ri>i]a co!*i*ii 'itre o! .i D*!7
e&e*R :H"t*itor*l a'*ce o* KAc%iarea A D*% .i A a'e><rL$
ecesar< 'eo)otri>< i*'eilor .i sa!arieilor;+ Ce Asea!<
Ac%iare A D*% .i A a'e><rR :Esea!< Ac%iarea '*%o>i7
ceasc<$ a'ic< )<tr*'erea 'eo)otri>< a s*=let*l*i .i a tr*)*l*i 'e
)*terea .i l*crarea D*%*l*i S="t;+ C*! se reali&ea&< co!*i*7
ea c* D*!e&e* )ri D*%*l S="tR :D*%*l s="t se roa(<
A!)re*< c* '*%*l ostr*$ co'*c"'*7e A r*(<ci*ea c<tre
Tat<l$ .i A acela.i ti!) aJ*t"'*7e s< e s=i]i! >ia]a;+ P*te!
.ti ac*! care este a)a >ie o=erit< 'e H"t*itor*l =e!eii
sa!ariece .i o*< t*t*rorR :Este l*crarea s=i]itoare a D*%*l*i
A >ia]a oastr<;+ De ce * >a !ai Aseta cel ce bea aceast< a)<
>ieR :Cii'c< se A!)<rt<.e.te 'e >ia]a l*i D*!e&e* care *!)le
s*=let*l 'e b*<t<]ile '*%o>ice.ti;+ Ec%iarea A D*% .i a'e><r
'es=ii]ea&< c*!>a s=i]it*l loca. 'e c*ltR :N*$ Atr*c"t A loca.*l
s=i]it 'e c*lt se a'*ce cea !ai Aalt< Ac%iare A D*% .i a'e><r$
)ri r*(<ci*ea co!*<$ )ri )re'ica c*>"t*l*i .i !ai ales )ri
A!)<rt<.irea 'i Uert=a es"(eroas< a cistitelor Dar*ri )re=<c*te
)ri )*terea D*%*l*i S="t A Tr*)*l .i S"(ele Do!*l*i;+
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a co>orbirii H"t*itor*l*i c* =e!eia
sa!arieac< 'e la ="t"a l*i Iacob este r"'*it< 'e Biseric< a =i
citit< A '*!iica a V7a '*)< Pa.ti$ a'ic< '*)< Jert=a .i A>ierea
Do!*l*i$ s)re a e )re(<ti s*=leltele ca s<7L )ri!i! )e D*%*l
S="t$ ca a)a cea >ie care e s=i]e.te >ia]a+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
/18
77
Ca)itol*l **
T"<r*l bo(at
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
S=itele E>a(%elii e arat< c< la H"t*itor*l >eea* !*lte .i
>ariate )ersoae 'i toate cate(oriile sociale+ Dii >eea* s<7L
is)iteasc< .i s<7L K)ri'< A c*>"tL+ Al]ii >eea* s<7I cear< aJ*tor A
e)*ti]ele .i sl<bici*ile >ie]ii lor sa* a =a!iliei lor+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
D ca& oarec*! si(*lar Al o=er< t"<r*l bo(at$ 'oric s<
!o.teeasc< >ia]a >e.ic<$ la al c<r*i 'ialo( c* H"t*itor*l e
>o! re=eri A cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi iat< * t"<r >ei' la El$ i7a &is#
E><]<tor*le b*$ ce bie >oi =ace ca s< a! >ia]a 'e >eciR Iar El
i7a &is# ce7!i s)*i b*R Ni!ei * este b*$ 'ec"t **l D*!e7
&e*3 'ar 'e >oie.ti s< itri A >ia]<$ )<&e.te )or*cile+ A &is l*i#
careR Iar Iis*s a &is# s< * *ci&i$ s< * =aci 'es=r"are$ s< * =*ri$
s< * =ii !<rt*rie !icioas<3 ciste.te )e tat<l t<* .i )e !a!a
ta .i s< i*be.ti )e a)roa)ele t<* ca )e tie As*]i+ Zis7a l*i t"<r*l#
toate acestea le7a! )<&it 'i tiere]ile !ele+ KIar Iis*s c<*t"' la
el c* 'ra(L :Harc* ,0$ /,;$ i7a &is# De >oie.ti s< =ii 'es<>"r.it$
!er(i$ >i'e7]i a>erile s<racilor .i >ei a>ea co!oar< A cer .i
>io$ 'e *r!ea&< Hie+ Iar t"<r*l a*&i' c*>"t*l s7a '*s Atristat$
c< a>ea a>*]ii !*lte+ Qi a &is Iis*s *ceicilor S<i# A!i (r<iesc
>o*<$ c< ae>oie >a itra bo(at*l A A!)<r<]ia cer*rilor+ Qi iar<.i$
!ai lese este s< treac< =*ia :c<!ila; )ri *rec%ile ac*l*i 'ec"t
s< itre * bo(at A A!)<r<]ia l*i D*!e&e*+ A*&i' *ceicii
s7a* *i!it =oarte !*lt$ &ic"'# 'ar cie )oate s< se !"t*iasc<R
Iar Iis*s )ri>i' la ei$ le7a &is# la oa!ei aceasta este c* e)*ti]<$
'ar la D*!e&e* toate s*t c* )*ti]<L :Hatei ,4$ ,97/9;+
T"lc*irea te@t*l*i Perico)a e>a(%elic< e s)*e c< la Iis*s
>eise * t"<r bo(at+ E>a(%elist*l L*ca e s)*e c< era *
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/14
K're(<torL$ a'ic< * =r*ta. al )o)or*l*i+ E>a(%elist*l Harc*
e relatea&< c< :Iis*s; ie.i' A 'r*!$ a aler(at la el **l .i$
A(e*c%i' Aaitea L*i$ Al Atreba &ic"'# E><]<tor*le b*$
ce bie s< =ac ca s< !o.teesc >ia]a >e.ic<R Dori]a t"<r*l*i
se ba&a )e calc*l+ El era * s)irit )ra(!atic+ Via]a 'e aici Ai era
asi(*rat< .i )*tea tr<i co!o'$ li)sit 'e (riJa &ilei 'e !"ie+++ N*
'*cea li)s< 'e i!ic+++ Desi(*r c< .tia s<7.i =oloseasc< a>*]ia A
a.a =el Ac"t aceasta s<7i a'*c< *!ai satis=ac]ii+ Era )r*'et .i
* A.i co!)lica >ia]a+ Dar .i7a )*s )roble!a ec*osc*t*l*i '*)<
!oarte+++ S7a ("'it 'esi(*r c< !ai t"r&i* sa* !ai c*r"' >ia]a
ti%it< 'e aici se >a s="r.i+ Qi7a 'at sea!a a)oi c< aceast< >ia]<
* este tot*.i cea a'e><rat<$ ci >ia]a >e.ic< este =<r< s="r.it+ De
aici .i Atrebarea# ce s< =ac ca s< itr* A >ia]<R :A]ele("' A
>ia]a >e.ic< .i a'e><rat<;+ A)oi$ =a)t*l c< I s7a a'resat#
KE><]<tor*le b*L .i s7a )ro.ter*t la )icioarele L*i$ Asea!<
c< t"<r*l a*&ise 'e Iis*s$ .i a a)reciat c< 'icolo 'e calo!iile
ce I se a'*cea*$ El este tot*.i A !<s*r< s< )oat< 'a r<s)*s la
toate )roble!ele le(ate 'e i'eal*l .i 'esti*l *!a+
Di Atrebarea# Kce s< =acRL$ re&*lt< c< t"<r*l este bie
ite]ioat .i 'oric s< s<>"r.easc< orice =a)te b*e )etr* a
'ob"'i >ia]a >e.ic<+ La i*'ei era r<s)"'it< i'eea c< =a)tele
b*e s*t )l<c*te l*i D*!e&e*$ iar )<cat*l este o *r"ci*e
Aaitea L*i+ De aceea H"t*itor*l *7i s)*e t"<r*l*i i!ic
o*$ ci Ai re)et< )or*cile c* re=erire la >ia]a se!e*l*i# s< *
*ci&i$ s< * =i 'es=r"at$ s< * =*ri$ s< * !<rt*rise.ti str"!b$
ciste.te )e tat<l t<* .i )e !a!a ta+ Por*ca a &ecea o e@)ri!<
c* A'e!*l 'e a Ki*bi )e a)roa)ele ca )e tie As*]iL+ N*
Aloc*ie.te )or*ca a X7a$ care )re>e'ea s< * )o=te.ti i!ic 'i
ce a)ar]ie a)roa)el*i$ =ii'c< cel ce i*be.te )e se!e*l s<* c*
i!ic *7l le&ea&< A 're)t*rile l*i+ Tot A i*birea =a]< 'e
a)roa)ele este i!)licat< .i i*birea =a]< 'e D*!e&e*+ S)re
satis=ac]ia b**l*i E><]<tor$ t"<r*l Ai r<s)*'e c< toate acestea
le7a )<&it Ac< 'i tiere]e .i Atreab< ce7i !ai li)se.te+ Tiere]ea
la e>rei se socotea 'e la >"rsta 'e ,/ ai+ Se >e'e c< t"<r*l era
sicer .i cistit c* sie As*.i .i c* se!eii 'i tiere]ea cea !ai
=ra(e'<+ De aceea$ H"t*itor*l Al )ri>e.te c* 'ra($ A se! 'e
a)reciere .i )re]*ire+ Dar Do!*l coti*<# K'ac< >rei s< =ii
'es<>"r.it >i'e a>erile .i le '< s<racilor .i >ei a>ea co!oar< A
cer$ .i >io .i A!i *r!ea&<L+ De aici >e'e! c< H"t*itor*l Ai
cere !ai !*lt 'ec"t )rescri)]iile Le(ii+ Ei cere altr*is!*l total+
Qi Atr*c"t s<racii *7i >or )*tea r<s)l<ti$ D*!e&e* *7l >a l<sa
eli)sit$ =ii'c< A Cartea Pro>erbelor este scris c< Kcel ce aJ*t<
)e s<rac$ A!)r*!*t< )e D*!e&e*L+ Iar r<s)lata l*i D*!e&e*
/90
Ca)itol*l **
>a =i A cer !*lt !ai 'e )re] 'ec"t cea 'e )e )<!"t+ Acea r<s)lat<
>a =i si(*r< .i >e.ic<+ Pri acest A'e!$ H"t*itor*l se arat<
cosec>et A><]<t*rii .i !isi*ii Sale$ =ii'c< Ac< 'e la Ace)*t*l
acti>it<]ii Sale i7a s=<t*it )e =iii A!)<r<]iei s< *7.i a'*e co!ori
)e )<!"t$ ci A cer$ K=ii'c< *'e este co!oara lor$ acolo este
.i ii!a lorL$ iar )e 'e alt< )arte$ co!orile )<!"t*l*i s*t
esi(*re .i trec<toare ca >ia]a care trece A ti!)$ ase!eea ierbii
c"!)*l*i care se *s*c< .i !oare+++ Di e=ericire As< 'ialo(*l
H"t*itor*l*i c* t"<r*l 'oric s< !o.teeasc< >ia]a >e.ic< se
o)re.te aici+ Dori]a et*&iast< 'e alt< 'at< se 'estra!<+ El era
bo(at .i * )*tea coce)e s< re*]e la bo(<]ia sa$ o=eri'7o
s<racilor+ Nici *7.i )*tea Ac%i)*i la Ace)*t c< cei ce 'oresc s<
!o.teeasc< >ia]a >e.ic< A co!*i*ea l*i D*!e&e* treb*ie
s< =ie$ (ata oric"' s< le)e'e toat< a>*]ia lor$ ce a* )etr* a itra
A K)osesiaL A!)<r<]iei l*i D*!e&e*+
Dar )etr* a A]ele(e !ai bie ca&*l t"<r*l*i bo(at$ Al >o!
co!)ara c* >a!e.*l Zac%e*+ Ase!eea t"<r*l*i bo(at$ .i Zac%e*
'orea s<7l At"leasc< )e Iis*s+ Era As< co!)let 'e&iteresat+ N*
>roia s< Ke(ocie&eL c* Do!*l i!ic+ El *7.i =<c*se ici * calc*l+ E
siceritatea sa taiic<$ s*=let*l l*i s7a 'esc%is s)re
Do!*l .i l7a l<sat )e El s< l*cre&e la >ia]a l*i+ Iar Iis*s Do!*l
i7a re><rsat A s*=let b*c*ria A!)<r<]iei l*i D*!e&e*+ Qi s7a
*!)l*t 'e aceast< b*c*rie$ Ac"t * a treb*it Iis*s s<7i cear<
a(aJa!et*l *ei sc%i!b<ri 'e !etalitate .i co!)orta!et+
S)re 'eosebire 'e t"<r*l bo(at$ care s7a !"%it .i a re=*&at s<7L
*r!e&e )e Iis*s c"' a a*&it c< se )*e co'i]ia 'e a re*]a la
a>*]ia sa$ 'e'ic"'*7se sl*Jirii >ie]ii celor <)<st*i]i 'e soart<$
Zac%e* se o=er< el$ '<r*i'*7se acestei sl*Jiri+ T"<r*l bo(at a
r<!as A e(ois!*l s<* =eroce$ =ii'c< * a c*osc*t a'e><rata
b*c*rie a A!)<r<]iei l*i D*!e&e*+ Zac%e* As< a Aloc*it
e(ois!*l 'e alt< 'at< c* (eero&itatea+ El a>ea s< co=ir!e ceea
ce 'e alt=el !ai Aaite H"t*itor*l A )il'e 'es)re A!)<r<]ia l*i
D*!e&e*$ ase!<"'7o Kco!orii asc*s< A ]ari< )e care
(<si'7o a t<i*it7o .i 'e b*c*ria ei s7a '*s .i toate c"te a>ea le7a
>"'*t .i a c*!)<rat ]ariaL+ La =el KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* se
asea!<< c* * e(*stor$ care ca*t< !<r(<ritare b*e+ Qi (<si'
* !<r(<ritar 'e !*lt )re]$ !er("' a >"'*t tot ce a>ea .i l7a
c*!)<ratL :Hatei ,6$ 2229;+ Iat< 'o*< atit*'ii 'i=erite .i o)*se+
T"<r*l s7a Atristat a=l"' c< )etr* a 'ob"'i A!)<r<]ia cer*rilor$
treb*ie s< sacri=ici tot*l$ Ace)"' c* e*l t<*+ Ceilal]i c"' a*
a=lat A!)<r<]ia :co!oara .i !<r(<ritar*l; c* b*c*rie a* >"'*t
tot*l .i s7a* (r<bit s< itre A )osesia ei+ Dicolo triste]e$ aici
b*c*rie+ Dicolo )<r<sirea i'eal*l*i >e.ic$ aici et*&ias!*l
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/9,
(<sirii l*i+ Dicolo e(ois!*l 'o!iat$ aici le)<'area 'e sie+
Dicolo )<r<sirea l*i Hristos$ aici *r!area L*i+ Dicolo calc*l$
aici ro'irea >ie]ii D*%*l*i+
E><]<t*ra care se 'es)ri'e 'i acest 'ialo( o co!*ic<
H"t*itor*l *ceicilor s<i# K!ai ae>oie Ai este =*iei s< itre
)ri *rec%ile ac*l*i$ 'ec"t bo(at*l A A!)<r<]ia l*i D*!e&e*L+
De aici >e'e! c< H"t*itor*l * s)*e c< cel bo(at * )oate
itra A A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ ci c< Ai este c* Kae>oieL
:(re*tate; s< o 'ob"'easc<+ El )oate itra$ 'ar *!ai '*)< ce se
s*b]ia&< 'e e(ois!*l care Al ]ie le(at 'e bo(<]ia sa$ ase!eea
=*iei 'e la corabie$ a o'(o*l*i+++ Coarte !*lt >a treb*i
o'(o*l*i s< se s*b]ie&e )etr* a itra )ri *rec%ile ac*l*i+ Tot
at"t 'e !*lt treb*ie ca .i bo(at*l s< re*]e la bo(<]iile care Al
robesc$ care Ai 'o!i< >ia]a$ Ac%i&"'*7i ori&ot*l A!)<r<]iei
l*i D*!e&e*+
Se c*>ie s< =ace! ac*! o re!arc< 'e =o' c* )ri>ire la
t"lc*l c*>itelor H"t*itor*l*i+ A*!e$ * b**rile !ateriale
A sie costit*ie o )ie'ic< A calea !"t*irii$ ci s*=let*l Arobit
'e ele+ N* )osesia lor$ ci !o'*l c*! a* =ost ac*!*late .i c*!
s*t =olosite+ A* =ost 'e7a l*(*l >re!ii =oarte !*l]i cre.tii
bo(a]i$ 'ar a* .ti*t s< =oloseasc< a>*]ia lor A sco)*l !"t*irii .i
* al os"'ei+ Ei a* )roce'at Atoc!ai c*! i7a reco!a'at H"7
t*itor*l t"<r*l*i# a* >"'*t tot ce a* a>*t .i A!)<r]i'7o
s<racilor$ Kc*!)<r"'7oL co!oar< A cer*ri+ Petr* aceea *!ele
lor s*t scrise c* litere 'e a*r A cale'ar*l s=i]eiei cre.tie+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
T"<r*l bo(at era sicer A cre'i]a l*iR :El era sicer$ As< ceri]a
l*i era ba&at< )e calc*l+ El '*cea >ia]< =ericit<$ =<r< li)s*ri .i
eca&*ri aici$ .i 'orea ca aceasta$ s*b alt< =or!< s< se coti*e
A >e.icie;+ P<&irea )or*cilor e s*=iciet< )etr* !"t*ireR
:P<&irea )or*cilor sa* =a)tele b*e s*t o co'i]ie a !"t*irii$
'ar * s*t s*=iciete+ H"t*itor*l s)*e t"<r*l*i# KAc< *a A]i
!ai li)se.te+++L;+ Care este aceastaR :Vi'erea a>erilor .i co!oar<
A cer;+ A !ai r">it t"<r*l '*)< A!)<r<]ia cer*rilor c"' i s7a
)*s A =a]< aceast< trea)t< s*)erioar<R :El s7a Atristat$ ca 'e o
ca*&< )ier'*t<;+ Bo(<]ia A sie este )ie'ic< A calea !"t*iriiR
:N* b**rile !ateriale s*t A sie )ie'ic< A calea !"t*irii$ ci
!o'*l A care ii!a * este le(at< 'e ele+ Dac< le '<! o
Atreb*i]are e(oist< )etr* satis=acerea )o=telor .i )ati!ilor$ ele
e Arobesc$ 'ar 'ac< la ele =ace! )<rta.i )e cei s<raci$ at*ci le
>o! 'e>ei st<)"i$ .i >o! tras=or!a b**rile oastre trec<toare
/9/
77
Ca)itol*l **
A b**ri s)irit*ale etrec<toare+ Tot*l 'e)i'e c*! =olosi!
b**rile !ateriale .i c*! r">i! '*)< b**rile s)irit*ale$ c*!
.ti! s< re*]<! la e(ois!*l ostr*$ s)re a 'e>ei =ii ai A!)<r<]iei l*i
D*!e&e*;+
8+ A)licarea
Perico)a e>a(%elic< a Kt"<r*l*i bo(atL a =ost r"'*it< s< =ie
citit< la S="ta Lit*r(%ie A D*!iica a XII7a '*)< R*salii$ s)re
a e A><]a c< )etr* a =i c* a'e><rat =ii ai A!)<r<]iei l*i D*!e7
&e* se c*>ie ca oi s< =i! st<)"ii b**rilor !ateriale .i
icio'at< s< * e l<s<! Arobi]i 'e ele+ N*!ai a.a ori&ot*l
>ie]ii >e.ice e r<!"e 'esc%is s)re a itra A co!*i*ea i*birii
=<r< 'e s="r.it a l*i D*!e&e*$ )re(<tit< o*< )ri Jert=a Ci*l*i
S<*+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Ce!eia )<c<toas< s*)*s< J*'ec<]ii
H"t*itor*l*i
I+ Pre(<tirea a)erce)ti><
E =a]a (re.elii sa* a )<cat*l*i$ co.tii]a !oral< ca J*'ec<tor
a)ar]i"' s*=let*l*i o!eesc$ reac]ioea&< 'i=erit+ Pe *ii Ai
!*str< 'e !*lte ori )rea as)r* .i a)<s"'*7i )rea tare$ *7.i !ai
(<sesc res*rsele '*%o>ice.ti 'e re>eire .i A're)tare :c*! a
=ost ca&*l l*i I*'a+++;+ E s*=let*l altora se tre&e.te 'i a'or!ire
.i Ai a'*ce la K>eirea A sieL$ la rec*oa.terea )<c<to.eiei$ a
>io><]iei+ Qi ast=el a)are c<i]a ca rea.tere sa* re(eerare s)iri7
t*al<+++ E s*=let*l altora As< se tre&e.te *!ai '*)< ce li se arat<
)ro)ria lor >io><]ie A !o' sete]ios 'i )artea altora+
II+ A*]area te!ei
D ast=el 'e ca& e )re&it< )erico)a =e!eii )ris< A 'es=r"* .i
s*)*s< J*'ec<]ii H"t*itor*l*i+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
III+ Tratarea
/96
U*'ecata l*i Iis*s o >o! >e'ea )arc*r("' relatarea )erico)ei#
K+++Qi a* '*s la El c<rt*rarii .i =ariseii )e o =e!eie )ris< A
'es=r"are .i )*"'7o A !iJloc a* &is l*i# KE><]<tor*le$ aceast<
=e!eie a =ost )ris< 'es=r""'+ Iar Hoise a )or*cit A le(e s<
le *ci'e! c* )ietre )e *ele ca acestea+ Deci T* ce &iciR Qi aceasta
&icea* is)iti'*7L$ ca s< aibe 'e ce s<7L A>i*iasc<+ Iar Iis*s
)lec"'*7se Jos$ scria c* 'e(et*l )e )<!"t+ Qi st<r*i' s<7L
Atrebe$ El s7a ri'icat .i a &is# cel =<r< 'e )<cat Atre >oi s< ar*ce
At"i el c* )iatra A ea+ Qi iar<.i )lec"'*7se Jos$ a scris )e )<7
!"t+ Iar ei a*&i' .i !*stra]i =ii' A c*(et$ ie.ea* **l c"te
**l$ Ace)"' 'e la cei b<tr"i$ )"< la cei 'i *r!<+ Qi a r<!as
Iis*s si(*r .i =e!eia st"' A !iJloc+ Qi ri'ic"'*7se Iis*s .i
e><&"' )e i!ei$ 'ec"t )e =e!eie$ i7a &is# =e!eie$ *'e s*t
)"r".ii t<iR Ni!ei * te7a os"'itR Iar ea a &is# i!ei$ Doa!e+
Qi i7a &is Iis*s# ici E* * te os"'esc+ D*7te .i 'e ac*! s< *
!ai )<c<t*ie.tiL :Ioa 8$ 6,,;+
D*)< c*! >e'e! c< e relatea&< te@t*l S=itei E>a(%elii$ o
=e!eie a =ost )ris< A 'es=r"*+ Iar )re>e'erile le(ii )etr* *
ast=el 'e )<cat era* =oarte as)re+ Se )re>e'ea c< A ca&*l A care
'es=r"ea&< o =e!eie e!<ritat<$ acea =e!eie era )e'e)sit< )ri
o!or"rea c* )ietre$ iar 'ac< =e!eia era !<ritat<$ at*ci era*
o!or"]i$ 'eo)otri><$ b<rbat*l .i =e!eia :Le>itic*l /0$ ,03 De*te7
roo! //$ /,/2;+ Poate c< =e!eia era e!<ritat<$ )oate c%iar
!ireas<$ (<sit< ecistit< 'e so]*l ei$ care o 'e!asc< :De*tero7
o! //$ /,;+ I*'eii ar =i o!or"t7o$ co=or! )re>e'erilor Le(ii$
'ar * o )*tea* =ace$ 'eoarece$ =ii' s*b st<)"ire ro!a<$
seti]a 'e co'a!are$ )rec*! .i e@ec*tarea ei o =<cea* e@cl*si>
st<)"itorii+ Dar c<rt*rarii .i =ariseii era* esiceri+ Ei 'orea*
!ai 'e(rab< s<7I Ati'< l*i Iis*s o c*rs< .i a)oi s<7L co'a!e+
Ei se a.te)ta* ca$ =ii' tot'ea*a bl"' .i c* i*bire$ Iis*s s< o
elibere&e+ At*ci ar =i a>*t )rileJ*l s<7L co'a!e c< este
A!)otri>a )rescri)]iilor le(ii+ Dac< As< i7ar =i rostit seti]a 'e
co'a!are$ co=or! le(ii$ L7ar =i )"r"t st<)"itorilor ro!ai
c< * res)ect< le(ile lor+ Iis*s * le '< As< ici * r<s)*s$ ci
s7a a)lecat .i a scris )e isi)+ Ce Asea!< aceast< scriere )e
isi)R Dii co!etatori s)* c< ar =i si!*lat$ =ii'c< * .tia ce
s< le r<s)*'<$ *r!"' s< le 'ea a)oi * r<s)*s care s<7i
r*.ie&e+ Al]ii socotesc c< 'at< =ii' Atrebarea )*s< c* r<*tate$
* !erita ici * r<s)*s+ Se a)recia&< a)oi c< scrierea )e isi)
sa* )e )ere]i era * obicei )racticat 'e (reci .i 'e rabii$ s)re a
se ar<ta c< )roble!a )*s< A 'isc*]ie$ * este b<(at< A sea!<+
/92
Ca)itol*l **
Isist"' As< )otri>icii s< )ri!easc< r<s)*s*l$ Iis*s le s)*e
c< Kcel ce * a )<c<t*it icio'at< A >ia]a l*i$ s< ia )ri!*l )iatra
.i s< ar*ceL+ Qi a)oi 'i o* se )leac< .i scrie )e isi)+ Ce a
scris a 'o*a oar<R Dii s)* c< toc!ai aceste c*>ite+ Al]ii s)*
c< ar =i scris toc!ai )<catele celor care co'a!a* =e!eia+ De
ce a scris H"t*itor*l .i a 'o*a oar< )e isi)R D co!etator
este 'e )<rere c< Iis*s c*osc"' )<catele )"r".ilor$ 'ac< i7ar =i
)ri>it A =a]a$ i7ar =i )*s A 'i=ic*ltate .i i7ar =i )ro>ocat !ai !*lt
cotra L*i+ I7a l<sat As< )e sea!a )ro)riei lor co.tii]e s<7i
J*'ece+ Qi a! ><&*t c< te@t*l >ie c* )reci&area c< Kei a*&i' .i
!*stra]i =ii' 'e c*(et$ ie.ea* **l c"te **l+++ C*(et*l care i7a
!*strat este As<.i co.tii]a )<c<to.eiei lor+ Ei to]i s<>"r.iser<
ast=el 'e )<cate+ Pe ale lor As< * le7a* ><&*t+ A* =ost A stare s<
ia )ietre .i s< 'ea A =e!eia )<c<toas< )"< ar =i o!or"t7o+ Qi
era* at*ci satis=<c*]i ca a* A!)liit le(ea+++ Etr7o ast=el 'e
sit*a]ie$ co.tii]a )<c<to.eiei lor era a'or!it<+ Dar *!ai
a'or!it<$ * .i !oart<+ Ea se tre&e.te c* bici*l ei 'e =oc s)re a7i
J*'eca '*)< 're)tate )e cei ce c* er*.iare >e'ea* *!ai (re7
.eala altora+++ Qi A *r!a J*'ec<]ii$ sa* a !*str<rii co.tii]ei$
to]i )<r<sesc c* la.itate scea 'e l*)t<+++ H"t*itor*l ><&"' A
cele 'i *r!< =e!eia si(*r<$ a.te)t"'*7.i seti]a$ co)le.it<
'e >io><]ia =a)tei sale$ * o os"'e.te$ ci o iart<$ cer"'*7i As<
A're)tarea >ie]ii ei )<c<toase+
IV+ A)recierea Asocierea
Hai c*oa.te! .i alte ca&*ri ase!<<toare 'e acor'are 'i )artea
H"t*itor*l*i a iert<rii =<r< os"'<R :Sl<b<o(*l*i 'e la Vite&'a
Iis*s Ai s)*e# Kiat<$ te7ai =<c*t s<<tos$ 'e ac*! s< * !ai
)<c<t*ie.tiL;+ Ce i7a s)*s Do!*l l*i Zac%e*R :C< Ks7a =<c*t
!"t*ire caseiL l*i+ Qi 'i acel !o!et >ia]a l*i s7a sc%i!bat+
El a r<s)l<tit A!)<trit )e to]i aceia )e care alt<'at< i7a e're)t<]it;+
Ce atit*'ie a a'o)tat Iis*s =a]< 'e =e!eia )<c<toas<$ care
c<i'*7se 'e )<cate$ )l"(ea la )icioarele L*i .i c* )<r*l ca)*l*i
i le .ter(eaR :Iert"'7o$ i7a l<sat A s*=let lii.tea .i )acea co.ti7
i]ei eliberat< 'e )<cat;+ De aceea$ c"' =ariseii Atreab< 'e ce
Iis*s !<"c< .i bea c* >a!e.ii .i )<c<to.ii$ a* )ri!it r<s)*s*l
care i7a '*s la t<cere# KN* cei s<<to.i a* e>oie 'e 'octor$ ci cei
bola>iL+ Iar alt< 'at< le7a ar<tat c"t< b*c*rie se =ace A cer )e7
tr* Atoarcerea **i )<c<tos )e calea cea b*<$ le)<'"'*7se 'e
)<cat*l l*i+ Ve'e! a)oi c< )e b*< 're)tate )*tea Do!*l s<
s)*< 'es)re Sie c< * a >eit s< KJ*'ece l*!ea$ ci s< o
!"t*iasc<L :Ioa 6$ ,5;+ Petr* sal>area >ie]ii .i 'e!it<]ii
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/91
o!*l*i$ i*birea l*i Iis*s este c* at"t !ai !are$ c* c"t .i )<cat*l
o!*l*i este !ai (re* .i Al a)as< !ai !*lt$ iar b*c*ria cer*l*i
)etr* Atoarcerea cel*i )<c<tos * are !ar(ii+
V+ Geerali&area
De aici >e'e! c< D*!e&e* K* >oie.te !oartea )<c<tos*l*i$ ci
ca )<c<tos*l s< se Atoarc< 'e la calea sa .i s< =ie >i*L :Ie&ec%iel
66$ ,,;+
VI+ A)licarea
Qi =ii'c< KD*!e&e* >oie.te ca to]i oa!eii s< se !"t*iasc<
.i s< >i< la c*oa.terea a'e><r*l*iL :I Ti!otei /$ 2;$ treb*ie ca
=iecare cre'icios s< =ie tot'ea*a sicer c* sie As*.i$ =<c"'*7.i
77
trea&< .i 'rea)t< co.tii]a )<c<to.eiei sale$ J*'ec"'*7se .i
A're)t"'*7se )e sie$ Aaite 'e a co'a!a )e al]ii# KScoate
!ai At"i b"ra 'i oc%i*l t<*$ )etr* a >e'ea s< sco]i )ai*l 'i
oc%i*l =ratel*i t<*L :Hatei 5$ 1;+
Co>ertirea >a!e.*l*i Zac%e*
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Eaitea S=itelor Sale Pati!i$ A 'r*! s)re Ier*sali!$ H"t*i7
tor*l*i trece )ri Ieri%o+ Aici >a At"li )e >a!e.*l Zac%e*$
as*)ra c<r*ia Do!*l >a s<>"r.i o !i*e 'eosebit< 'e cele )e
care le7a! ><&*t )"< ac*! e@ercitate as*)ra tr*)*rilor s*=eri'e .i
e)*ticioase ale oa!eilor+ Hi*ea as*)ra l*i Zac%e* >a a>ea
ca obiect s*=let*l l*i+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
E cele ce *r!ea&< e >o! re=eri la co>ertirea >a!e.*l*i Zac%e*+
/99
Ca)itol*l **
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi itr"'$ trecea )ri Ieri%o+ Qi iat< *
b<rbat$ c* *!ele Zac%e*$ .i acesta era !ai7!arele >a!e.ilor .i
era bo(at+ Qi c<*ta s< >a'< cie este Iis*s$ 'ar * )*tea 'e !*l7
]i!e$ )etr* c< era !ic 'e stat*r<+ Qi aler("' el Aaite$ s7a s*it
Atr7* sico!or$ ca s<7L >a'<$ c<ci )e acolo a>ea s< treac<+ Qi
c"' a sosit la loc*l acela$ Iis*s$ )ri>i' A s*s$ a &is c<tre el#
Zac%ee$ coboar<7te 'e(rab<$ c<ci ast<&i A casa ta treb*ie s< r<!"+
Qi a cobor"t 'e(rab< .i L7a )ri!it$ b*c*r"'*7se+ Qi ><&"'$ to]i
!*r!*ra*$ &ic"' c< a itrat s< (<&'*iasc< la * o! )<c<tos+ Iar
Zac%e*$ st"'$ a &is c<tre Do!*l# Iat<$ J*!<tate 'i a>erea !ea$
Doa!e$ o 'a* s<racilor .i$ 'ac< a! <)<st*it )e cie>a c* ce>a$
Atorc A!)<trit+ Qi a &is c<tre el Iis*s# Ast<&i s7a =<c*t !"t*ire
casei acesteia$ c<ci .i acesta este =i* al l*i A>raa!+ C<ci Ci*l
G!*l*i a >eit s< ca*te .i s< !"t*iasc< )e cel )ier'*t+L :L*ca
,4$ ,,0;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! >e'e!$ te@t*l )erico)ei e
relatea&< 'es)re trecerea H"t*itor*l*i )ri Ieri%o+ N* este o
o*tate$ =ii'c< i*'eii )re=era* s< K*rceL la Ier*sali! )ri Ieri%o$
ocoli' Sa!aria+ Aici Iis*s a s<>"r.it !ai !*lte !i*i$ )ritre
care .i aceea a >i'ec<rii **i orb 'i a.tere+ Toate acestea Al
reco!a'a* )e Iis*s ca )e )ro=et*l ce >ie A *!ele Do!*l*i$
s)re a s<>"r.i l*crarea L*i+ Iteres*l 'e a7L >e'ea )e Iis*s
Acol]ise .i A ii!a l*i Zac%e*+ Era o si!)l< c*rio&itate$ sa* era *
seti!et !ai )ro=*'R E>a(%elist*l * e s)*e+ El
)reci&ea&< 'oar c< Zac%e* era !ai K!arele >a!e.ilorL+ E acele
>re!i$ >a!e.ii A'e)liea* =*c]ia a(e]ilor =iscali$ care
str"(ea* '<rile$ sa* i!)o&itele 'e la coa]ioalii lor+ E )realabil
Ac%eia* * cotract c* ro!aii as*)ritori ca s< le 'ea o a*!it<
s*!< str"s< 'e ei ca i!)o&it+ E realitate$ )e l"(< cele 'atorate
ro!ailor$ a'*a* !*lt !ai !*lt .i c".ti(*l Al A!)<r]ea* Atre ei
=<r< a7i tra(e i!ei la r<s)*'ere+++ E aceast< Kec%i)<L era*
!ai !*l]i a(aJa]i$ iar Zac%e* era .e=*l lor+ Ei era* *r"]i 'e
coa]ioalii lor$ !ai At"i )etr* c< era* A sl*Jba )<("ilor
as*)ritori$ iar a)oi =ii'c< era* e're)]i .i ecisti]i+ N*!ele 'e
K>a!e.L 'e>ie sioi! c* cel 'e K)<c<tosL$ 'e&a(reat .i
'is)re]*it 'e e>rei$ ase!eea c* *!ele 'e K)<("L+ Zac%e* 'orea
s<7L >a'< )e Iis*s$ 'ar * re*.ea acest l*cr* 'i ca*&a !*l]i!ii+
El era *r"t 'e coa]ioali .i i!ei 'itre ei * a>ea cosi'era]ie
=a]< 'e el$ ici *7i acor'a ate]ie$ =<c"'*7i loc s< treac< A =a]<$
)e 'r*!*l *'e a>ea Iis*s s< !ear(<+ El 'e&a>ataJa .i stat*ra
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/95
l*i !ic<+ De aceea se *rc< Atr7* sico!or a=lat )e !ar(iea
'r*!*l*i+ Va =i r<!as =oarte s*r)ris c"' Iis*s Ai acor'< ate]ie
!a@i!<$ )or*ci'*7i s< se 'ea Jos 'i )o!$ .i o=eri'*7i7se ca
oas)ete+ Desi(*r$ i!ei * a A]eles )rea !*lt+ Iis*s )ri>ea As<
A a'"c*l 'e tai< a s*=let*l*i l*i Zac%e*+ De acolo a i&>or"t .i
'ori]a 'e a7L >e'ea )e Iis*s+ Iar Iis*s a >eit A l*!e toc!ai
)etr* sal>area )<c<to.ilor$ =ii'c< Kcei bola>i .i * cei s<<to.i
a* e>oie 'e 'octorL+ Qi **l 'itre ace.tia era Zac%e*+ Iis*s *
a ><&*t A s*=let*l l*i Za%e* )<cat*l$ ci c%i)*l l*i D*!e&e*
'es=i(*rat 'e )<cat+ Qi Zac%e* era =i*l l*i A>raa!$ =i*l l*i D*!7
e&e*+ Qi A el se c*>eea s< str<l*ceasc< c%i)*l l*i D*!e&e*$
c%iar 'ac< ac*! este At*ecat 'e )<cat+ Iis*s >a c*r<]a s*=let*l
l*i Zac%e* 'e oroi*l )<cat*l*i .i Al >a =ace str<l*citor ca a*r*l+
Aceasta este !i*ea 'e tai< a A>ierii la >ia]a l*i D*!e&e* a
**i o! !ort A )<cat*l s<*+ Qi iat< co>ertirea ca sc%i!bare 'e
!etalitate .i 'e co!)orta!et+ Iat< !i*ea l*cr<rii %ar*l*i l*i
D*!e&e* A ii!a **i )<c<tos+ D*)< At"lirea c* Iis*s$ A
casa l*i .i !ai ales A s*=let*l l*i$ Zac%e* >a 'e>ei * alt o!$
c* tot*l sc%i!bat+ El$ care )"< ac*! era 'o!iat 'e es<b*ita
'ori]< 'e A!bo(<]ire$ 'e>ie (eeros$ ca)abil s< Jert=easc< tot*l
)etr* A!)<r<]ia l*i D*!e&e*$ care se 'e&>olt< A s*=let*l l*i
ca K)ace$ b*c*rie .i 're)tate A D*%*l S="tL :Ro!ai ,2$ ,5;+
De =a)t$ ses*l a'"c al co>ertirii l*i Za%e* re&i'< A act*l
l*i 'e )oc<i]<$ re'at !ai bie )ri c*>"t*l biblic (recesc
K!etaoiaL$ care i'ic< sc%i!barea !o'*l*i 'e a ("'i$ a'ic< a
!etalit<]ii$ care atra(e '*)< sie sc%i!barea 'e co!)orta!et+
Poc<i]a 7 !etaoia$ este As<.i !esaJ*l E>a(%eliei+ Pe =*'al*l
s<*$ H"t*itor*l A.i a.ea&< As<.i te!a )ro)<><'*irii Sale#
KPoc<i]i7>< c< s7a a)ro)iat A!)<r<]ia l*i D*!e&e*L :Hatei 2$ ,5;3
sa* KPoc<i]i7>< .i cre'e]i A E>a(%elieL :Harc* ,$ ,1;+ Toc!ai
aceast< realitate o re!arc<! A co>ertirea l*i Zac%e*+ El a
'e>eit o =<)t*r< o*<+ S7a le)<'at 'e e(ois!*l s<* =eroce+
Ne're)t<]ile s<>"r.ite alt< 'at< se tras=or!< Atr7* act 'e i*bire
Jert=elic<$ a>"' * caracter re)aratori*+ C<i]a sa * este *
act 'eclarati>$ * si!)l* re(ret$ o )<rere 'e r<*$ ici c%iar o
!*strare a co.tii]ei )etr* e're)t<]ile s<>"r.ite$ ci se
costit*ie Atr7o sc%i!bare total< )ri =a)te$ * )ri >orbe$ =ii'c<
Aoirea care a Acol]it A s*=let*l l*i '< ac*! roa'ele cele !ai
A!bel.*(ate$ s)re a 'o>e'i c< KA!)<r<]ia l*i D*!e&e* * st< A
>orbe$ ci A )*tere :A =a)te;L :I Coritei 2$ /0;+ Iar Za%e*
'e>eise ac*! =i* al A!)<r<]iei3 Kcele >ec%i a* trec*t$ iat< toate
s7a* =<c*t oiL :II Coritei 1$ ,5;$ ase!eea =i*l*i risi)itor Ators
la casa )<riteasc<$ sa* a t"l%ar*l*i !"t*it )e Gol(ota+++
/98
Ca)itol*l **
Co>ertirea l*i Za%e* e a!ite.te 'e c*>"t*l Do!*l*i c*
)ri>ire la A!)<r<]ia l*i D*!e&e* )etr* care o!*l Jert=e.te tot*l#
K+++Iar<.i$ ase!eea este A!)<r<]ia cer*rilor c* o co!oar< asc*s< A ]
ari<$ )e care (<si'7o * o! a t<i*it7o .i 'e b*c*ria ei s7a '*s .i
toate c"te a>ea le7a >"'*t .i a c*!)<rat ]aria+ Ase!eea este
iar<.i A!)<r<]ia cer*rilor$ ca * e(*]<tor$ care ca*t<
!<r(<ritare b*e3 .i (<si' * !<r(<ritar 'e !*lt )re]$ !er("' a
>"'*t tot ce a>ea .i l7a c*!)<ratL :Hatei ,6$ 2221;+
D*)< c*>itele 'e a*tetic< >aloare cre.ti<$ !area !i*e
s<>"r.it< 'e Iis*s * o costit*ie K>i'ecarea sl<b<o(ilor$
!*]ilor$ s*r&ilor$ le)ro.ilor$ orbilor$ !*rib*&ilor$ * A!*l]irea
)"iilor$ *!blarea )e !are$ t<!<'*irea 'e!oi&a]ilor .i ici c%iar
A>ierea !or]ilor+ Hi*ea cea !ai !are .i =<r< sea!< aceasta
este# )re=acerea total< a o!*l*i$ s<>"r.it< at"t A >re!ea A care
a tr<it El )e )<!"t$ c"t .i '*)< A<l]area Sa la cer$ 'e7a l*(*l
>eac*rilor$ )ri .ir*l )ractic i=iit 'e !*ceici$ s=i]i$ co>erti]i$
tras=i(*ra]i+ Este !etaoia )e care a! *!it7o totala 'e&ite7
(rare a o!*l*i )<c<tos .i i!e'iata l*i !eta!or=o&are A s*biect
'e Jert=<+ Iat< cea !ai *l*itoare !i*e a Do!*l*i$ eAtrec*t<$
care )e toate celelalte le las< A *r!< .i le )*e A *!br<$ oric"t
'e c*tre!*r<toare ar =i ele+ Dar !etaoia )etr* cie .tie ce este
>ia]a .i c*oa.te =irea o!eeasc<$ se arat< c* tot*l !*lt 'eas*)ra
=r"(erii le(ilor at*rale 'e c<tre H"t*itor*l+ C<ci le(ile at*rii
s*t 'eter!iiste$ ca*&ale .i )asi>e$ .i se s*)* C<c<tor*l*i lor$
)e c"' =ii]a A&estrat< c* 'ar*l ("'irii .i co.tii]ei libere$
)etr* a7i 'eter!ia sc%i!barea$ 'i>iitatea As<.i are 'e A=r"t
're)t*l 'e liber< ale(ere '<r*it o!*l*i+ De 'ata aceasta ea *
)or*ce.te sc*rt$ ci *!ai ac]ioea&< )e calea %ar*l*i A'r*!<torL
:Nicolae Qtei%ar't$ MD<r*i' >ei 'ob"'iN V Cl*J7Na)oca$
,442$ )+ 11;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Ce a 'eter!iat co>ertirea l*i Zac%e*R :Dori]a l*i sicer< 'e
a7l >e'ea .i At"li )e H"t*itor*l+ Do!*l se o=er< t*t*ror
acelora care 'i 'ori]< sicer< Al ca*t<+ KCel ce >ie la !ie
*7l >oi scoate a=ar<L3 K+++cel ce 'esc%i'e *.a >oi itra la el .i >oi
cia c* el .i el c* !ieL;+ E ce a costat co>ertirea l*i Zac%e*R
:E sc%i!barea 'e !etalitate .i co!)orta!et;+ C*! s7a
!ai=estat Aoirea >ie]ii l*i Zac%e*R :L<co!ia '*)< ac*!*larea
e'rea)t< 'e b**ri s7a tras=or!at Atr7o (eeroas< Jert=elicie#
J*!<tate 'i a>erea sa o >a 'a s<racilor$ iar 'ac< a e're)t<]it )e
cie>a Ai >a Atoarce A!)<trit Aa)oi;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
8+ A)licarea
/94
E A]ele)ci*ea sa$ Biserica a %ot<r"t ca )erico)a e>a(%elic<
)ri>i' co>ertirea l*i Zac%e* s< =ie citit< la S="ta Lit*r(%ie A
D*!iica a XXII7a '*)< R*salii$ Aaite 'e )ost*l S=itelor
Pati!i$ s)re a e )re(<ti '*%o>ice.te s<7L c<*t<! .i oi )e
77
H"t*itor*l$ .i Aoi]i '*%o>ice.te s< e =ace! )<rta.i Jert=ei
.i A>ierii Sale+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A
Ier*sali!
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E!)lii' Atr* tot*l Le(ea$ H"t*itor*l A!)re*< c* S=i]ii
A)ostoli !er(ea* A =iecare a la s<rb<toarea )a.tilor la te!)l*l
'i Ier*sali!+ N*!ai c< A cel 'e al treilea a al acti>it<]ii Sale$
Aaitea S=itelor Pati!i$ itrarea Do!*l*i A Ier*sali! * a
a>*t * caracter obi.*it ca A aii trec*]i$ ci * caracter sole!
sa* tri*!=al+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Vo! >e'ea ast=el ce e s)* S=itele E>a(%elii c* )ri>ire la
itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!$ )rec*! .i
e@)licarea )erico)ei e>a(%elice re=eritoare la acest e>ei!et+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*sirea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )erico)ei KQi c"' s7a* a)ro)iat 'e Ier*sali! .i a* >eit
s)re Bet%=a(e )e !*tele H<sliiior at*ci Iis*s a tri!is )e 'oi
'i A><]<cei$ &ic"'*7le# !er(e]i A sat*l 'i =a]a >oastr< .i A'at<
>e]i a=la o asi< le(at< .i !"&*l c* ea$ 'e&le(a]i7o .i a'*ce]i7o
/50
Ca)itol*l **
la !ie .i 'e >< >a &ice cie>a ce>a$ >e]i s)*e c< Do!*l are
treb*i]< 'e ei+ Qi A'at< Ai >a slobo&i+ Iar aceasta s7a =<c*t$ ca s<
se A!)lieasc< ceea ce s7a s)*s )ri )ro=et*l$ care &ice# KS)*e]i
=iicei Sio*l*i# iat< re(ele t<* >ie la tie$ bl"' .i .e&"' )e
asi$ a'ic< )e !"&$ =i*l celei 'e s*b J*(L+ Qi !er("' *ceicii
a* =<c*t )rec*! le7a )or*cit lor Iis*s+ Qi a* a'*s asia .i !"&*l
.i a* )*s )e ele >e.!itele lor .i El a .e&*t )e acesta+ Iar cea !ai
!are )arte 'i !*l]i!e a* a.ter*t %aiele lor A cale$ iar al]ii
t<ia* ra!*ri 'i arbori .i le a.e&a* )e cale+ Iar !*l]i!ile$ care
!er(ea* Aaitea L*i .i care >eea* A *r!a L*i stri(a*$ &ic"'#
KGsaa Ci*l l*i Da>i'$ biec*>"tat este cel ce >ie A *!ele
Do!*l*i3 Gsaa Atr* cei 'e s*sF Qi itr"' A Ier*sali! s7a
c*tre!*rat toat< cetatea$ s)*"'# cie este acestaR Iar !*l]i!ile
&icea*# Acesta este Iis*s$ )rooroc*l 'i Na&aret*l GalileiiL$
:Hatei /,$ ,,,;+ KQi *ii 'i =ariseii 'i !*l]i!e a* &is c<tre
El# A><]<tor*le$ ceart<7]i *ceicii+ Qi r<s)*&"' le7a &is# s)*
>o*< c< 'e >or t<cea ace.tia$ )ietrele >or stri(a+ Qi c"' s7a
a)ro)iat$ ><&"' cetatea$ a )l"s )etr* ea$ &ic"'# 'e ai =i
c*osc*t .i t* !<car A &i*a aceasta a ta$ cele )etr* )acea taF
Dar ac*! s7a* asc*s )etr* oc%ii t<i+ C<ci >or >ei as*)ra ta
&ile$ c"' >r<J!a.ii t<i >or s<)a .a] A!)reJ*r*l t<* .i te >or
AcoJ*ra .i te >or str"!tora 'i toate )<r]ile+ Qi te >or =ace *a c*
)<!"t*l$ )e tie .i )e co)iii t<i A tie .i * >or l<sa A tie )iatr<
)e )iatr< )etr* c< * ai c*osc*t >re!ea cercet<rii taleL :L*ca ,4$
6422;+
E@)licarea te@t*l*i E 'i!iea]a )ri!ei &ile a s<)t<!"ii$ .i
a*!e la 4 isa$ Do!*l se a=la c* *ceicii A Betaia$ localitate
a=lat< )e 'r*!*l 'e la Ieri%o la Ier*sali!$ )e coasta 'e est a
!*tel*i H<sliilor+ De la Betaia )"< la Ier*salir era* /6
B!+ Vei' 'i Ieri%o Ac< 'e >ieri$ aJ*sese seara t"r&i* la
casa )ri!itoare a )riete*l*i S<*$ La&<r 'i Betaia :Ioa ,/$ ,;+
Aici a a>*t loc a 'o*a &i$ a'ic< s"!b<t<$ !ir*irea Sa 'e c<tre
Haria$ sora l*i La&<r :Ioa ,/$ ,/;$ iar A )ri!a &i a s<)t<!"ii$
co=or! 'atiei str<b*e$ >a !er(e la Ier*sali!+ H*l]i!ea
)eleriilor sosea* la Ier*sali! ca s< s<rb<toreasc< )a.tile )"<
A '*)< a!ia&a )ri!ei &ile a s<)t<!"ii$ =ii'c< a 'o*a &i$ )otri>it
le(ii !o&aice$ =iecare ca) 'e =a!ilie era obli(at s<7.i alea(< *
!iel 'e Jert=<$ )e care s<7l J*(%ie c* 2 &ile !ai t"r&i* :&i*a 'e
)a.ti$ seara &ilei 'e ,2,1 isa; la te!)l* .i a)oi s<7l !<"ce
c* ierb*ri a!are .i c* a&i!e+ Al<t*r"'*7se )eleriilor (alileiei$
care se A're)ta* s)re Ier*sali! :>ei' 'i Ieri%o$ *'e a*
r<!as A &i*a sabat*l*i;$ Do!*l tri!ite )e 'oi 'i A><]<ceii
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/5,
S<i la Bet%=a(e$ localitate sit*at< la ,-/ B! 'e Betaia$ s<7i a'*c<
o asi< .i !"&*l ei$ )e care le >or (<si acolo le(ate+ De b*<
sea!< c< st<)"*l ai!alelor era c*osc*t sa* )riete al Do!7
*l*i+ Dac< )"< la Betaia >eise )e Jos :/6 B! 'e Ieri%o;$
'ista]a 'e /6 B! )"< la Ier*sali! o >a =ace sole! c<lare )e
!"&*l asiei$ s)re a se A!)lii )ro=e]ia scris< 'e )roorocii
Za%aria .i Isaia# KAcestea s7a* =<c*t$ )etr* ca s< se A!)lieasc<
ceea ce s7a s)*s )ri )ro=et*l care &ice# s)*e]i =iicei Sio*l*i#
iat<$ re(ele t<* >ie la tie$ bl"' .i .e&"' )e * asi$ )e *
!"&$ =i* al celei 'e s*b J*(L :Za%aria 4$ 43 >e&i .i Isaia 9/$ ,,;+
KCiica Sio*l*iL 'i )ro=e]ie este cetatea Ier*sali!*l*i care a
=ost &i'it< )e !*tele Sio3 iar re(ele care >ie bl"' .i c<lare
)e !"&*l asiei era re(ele !esiaic$ cel a.te)tat+ C*! !"&*l
asiei$ ce * !ai =*sese c<l<rit 'e i!ei :Harc* ,,$ /;$ * a>ea
.ea )e el$ A)ostolii a* a.ter*t %aiele lor+
Asi*l era la cei >ec%i ti)*l ai!al*l*i bl"'$ !o'est .i
)a.ic$ =ii' =olosit )etr* c<l<rie * *!ai 'e )o)or*l 'e r"'$
ci .i 'e !ai !arii l*i+ Dasc<lii Bisericii '"' o iter)retare
'*%o>iceasc<$ arat< c< asia A!bl"&it< .i AJ*(at< re)re&it<
le(ea >ec%e$ care Al ]iea )e o! A )rescri)]iile ei ri(i'e .i care
se s="r.e.te3 iar !"&*l eA!bl"&it .i liber )e care a !ers H"7
t*itor*l )re=i(*rea&< Biserica$ a'ic< )o)or*l cel o* Atiat )"<
at*ci$ 'ar care a 'e>eit c*rat '*)< ce Iis*s s7a a)lecat as*)ra
l*i+ D*)< c*! )e !"&*l asiei Ki!ei 'itre oa!ei * a .e&*t
>reo'at<L :Harc* ,,$ /3 L*ca ,4$ 60;$ tot a.a ici la t"<r*l )o)or
al l*i D*!e&e* )ro>eit 'itre ea!*ri$ !ai Aaite 'e cre'i]a
A Hristos$ 7a =ost >re* )ro=et sa* a)ostol$ ca s<7l s*)*<$
KJ*(*l*i le(ii 'i>ieL+ Peste aceste ea!*ri care se le(aser< c*
)<catele lor treb*ie s< stea Ci*l l*i D*!e&e*3 * )etr* c< El ar
=i a>*t e>oie s< =ie o'i%it 'e ele$ ci ca El s< le 'ea a'e><rat< .i
!ai !*lt< o'i%<+ Dac< )e cai >eea* c<l<ri eroii .i A!)<ra]ii
!"'ri$ bir*itori A r<&boaie$ (ata s< calce A )icioare tot ce
At"lea* A cale$ acla!a]i c* ra!*ri 'e =iic$ A s*ete 'e =l*iere
.i ]a!bale3 Do!*l c<lare )e asi itr< A Ier*sali! ca * Prici)e
al )<cii acla!at c* As*=le]ire .i et*&ias! 'e Atre( )o)or*l
a'*at A S="ta Cetate+ Qi )etr* a7i =ace itrarea c"t !ai sole!7
<$ A o!a(ierea lor$ A.i Ati'ea* %aiele )e loc*l *'e a>ea s<
treac< asi*l$ ca * c*!>a acesta s< se )oticeasc<$ sa* s< al*ece
)e )ietrele asc*]ite+
H*l]i 'itre ei t<ia* A calea Do!*l*i c%iar ra!*ri 'i
arbori$ ar<t"' )ri aceasta c< .i at*ra eAs*=le]it< )artici)< c*
b*c*rie la itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!+
Localicii El At"!)i< c* ra!*ri 'e =iic$ ca si!bol al b*c*riei
/5/
Ca)itol*l **
lor :Ioa ,/$ ,6;+ Qi ast=el$ Atr7* et*&ias! )li 'e !<re]ie .i
res)ect$ te!el*it )e co>i(erea c< Iis*s este Hesia care ac*!
>a Ate!eia A!)<r<]ia Sa$ stri(a* =<r< Acetare )ri c*>itele
)sal!ist*l*i# KGsaa$ Ci*l l*i D*!e&e*F Biec*>"tat este cel
ce >ie Atr* *!ele Do!*l*i+ Gsaa Atr* cei 'e s*sFL :Psal!*l
,,5$ /1/9;+ KGsaaL Ase!"' K!"t*ie.te7eL$ e@)ri!<
co>i(erea !*l]i!ii c< Iis*s este Hesia$ Ci*l l*i Da>i'$
eliberator*l )o)or*l*i .i Ate!eietor*l A!)<r<]iei !esiaice !*lt
a.te)tate+ Desi(*r$ et*&ias!*l !*l]i!ii era 'eter!iat .i 'e
)re&e]a l*i La&<r A>iat 'i !or]i$ '*)< c*! arat< e>a(%elist*l#
KDeci$ '< !<rt*rie !*l]i!ea care era c* El$ c"' stri(a )e La&<r
'i !or!"t .i l7a sc*lat 'i !or]i+ De aceea L7a .i At"!)iat
at"ta !*l]i!e$ c< a*&ise c< El a =<c*t !i*ea aceastaL :Ioa ,/$
,5,8;+ Cariseii As< c"rtitori .i i>i'io.i Al A'e!< )e Do!*l
s< o)reasc< acla!a]iile !*l]i!ii+ Se ("'ea* )oate la =a)t*l c<
acla!at ca !esia7re(e * ar =i =ost )e )lac*l st<)"irii ro!ae .i
ar =i obli(at7o s< iter>i< )ri =or]a ar!at<+++
Pe 'e alt< )arte$ As<$ ei a.te)ta* )e !esia eliberator*l .i
Ate!eietor*l A!)<r<]iei 'a>i'ice+ El a.te)ta* >ei' A tri*!=
)e orii cer*l*i :Daiel 5$ ,6,2;+ De =a)t$ '*)< >ec%ea lor
tra'i]ie$ Hesia >a >ei )e orii cer*l*i$ 'ac< )o)or*l >a =i (<sit
at*ci cre'icios Do!*l*i3 iar 'ac< >a =i (<sit ecre'icios$ >a
>ei V a.a c*! a )roorocit Za%aria Kbl"' .i s!erit )e !"&*l
asieiL+ Desi(*r c< A !"'ria lor$ ei se cosi'era* cre'icio.i$
Ac"t Al a.te)ta* !ai 'e(rab< >ei' )e orii cer*l*i+++ E =o'
ii!a le era i!)ietrit< c%iar A =a]a A!)liirii *ei )roorocii :a
l*i Za%aria;+++ Le7a !ai =<c*t 'e alt=el Do!*l 'e at"tea ori )roba
!esiait<]ii Sale$ .i tot*.i * a* cre&*t A El+++ KE !iJloc*l
c"t<rilor <'eJ'ii >re!*rilor !esiaice$ corte(i*l coti*< s<
coboare s)re >alea str<>ec%e .i *!broas< a ce'rilor+ E >ale se
>e'e cetatea Ier*sali!*l*i :L*ca ,4$ 2,;$ 'e o )arte .i 'e alta
A!)reJ!*it< 'e !*lte colie+ E ra&ele soarel*i )ri!<>aratec care
a)*ea$ te!)l*l A!)o'obit c* a*r .i !ar!*r< alb< .i AcoJ*rat
'e * Atre( asa!bl* 'e )alate$ (r<'ii$ case$ *ele !ai =r*!oase
'ec"t altele$ a)are A toat< !<re]ia l*i+ E =a]a acestei )ri>eli.ti$
c* s*=let*l !"%it 'e iter>e]ia r<*t<cioas< a =ariseilor$ H"t*7
itor*l este .i !ai !*lt c*)ris 'e triste]e+ Pri>i' s)re Ier*sali!$
El Al >e'e aie>ea a.a c*! a>ea s< =ie )este 20 'e ai# ase'iat .i
a)oi '<r"!at 'e ar!atele ro!aeL :Ha(istra' G%eor(%e SArb*
V KItrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!L$ A re>+ MSt*'ii
Teolo(iceN$ r+ 58 - ,414$ )+ 296292;+ H*l]i!ea Aaitea&<
As< c* b*c*rie .i et*&ias! s)re cetr*l Ier*sali!*l*i$
acla!"'*7L )e Pro=et*l 'i Galileea$ )e Hesia$ Ci*l l*i Da>i'$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/56
co'*c"'*7L a)oi s)re te!)l* *'e itra ase!eea l*i Solo!o
'*)< ce a =ost *s re(e+ Ec%ei' relatarea itr<rii sole!e a
H"t*itor*l*i A Ier*sali!$ e>a(%elist*l )reci&ea&< c< Kitr"' A
te!)l*$ s7a *itat A!)reJ*r la toate .i =ii' ti!)*l Aaitat a ie.it .i a
)lecat A!)re*< c* cei ,/ A)ostoli ai S<i$ reAtorc"'*7se A
BetaiaL :Harc* ,,$ ,,;+
It*i]ia se )oate =ace ar<t"'*7se tablo*l itr<rii sole!e a
H"t*itor*l*i A Ier*sali! )e !"&*l asiei$ A acla!a]iile
et*&iaste ale )o)or*l*i+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' a a>*t loc itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!R
:La 4 isa$ A )ri!a &i a s<)t<!"ii$ a'ic< '*!iica$ c* o
s<)t<!"< Aaitea A>ierii Sale;+ Care a =ost caracter*l itr<rii
Sale A Ier*sali!R :Itrarea Do!*l*i A Ier*sali! a a>*t *
caracter sole!$ tri*!=al;+ Era ea Atr* toate ase!eea itr<rilor
tri*!=ale ale A>i(<torilor A r<&boaieR :N* a =ost ase!eea lor+
H"t*itor*l itr< A Ier*sali! bl"' .i s!erit$ c<lare )e !"&*l
asiei$ ca * Do! al )<cii$ bir*itor as*)ra !or]ii;+ De ce a =ost
ecesar< itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!R :Cii'c<
ea a =ost )roorocit< Ac< 'i Vec%i*l Testa!et .i treb*ia s< se
A!)lieasc<$ =ii'c< Iis*s era Hesia$ Ci*l l*i Da>i'$ care )ri
Uert=a Sa >a A!)<ca l*!ea c* D*!e&e* .i >a 'esc%i'e o er<
o*< A istoria !"t*irii oastre;+ A* A]eles A)ostolii .i !*l]i7
!ea care El acla!a c* b*c*rie .i et*&ias! acest caracter !esiaic
al itr<rii Do!*l*i A Ier*sali!R :E>a(%elist*l e s)*e clar
c< * L7a* A]eles# KAcestea * le7a* A]eles *ceicii L*i la
Ace)*t$ ci *!ai '*)< ce s7a )rosl<>it Iis*s+++L :Ioa ,/$ ,9;$
a'ic< '*)< A>ierea Do!*l*i .i a )o(or"rii S="t*l*i D*% K.i7
a* a'*s a!ite c< acestea era* )etr* El scriseL :La =el .i !*l]i7
!ea et*&ias!at< 'e A>ierea l*i La&<r >e'ea A Iis*s * Hesia
)olitic eliberator$ care ac*! le >a 'a lor st<)"irea acestei l*!i;+
Care a =ost atit*'iea =ariseilor =a]< 'e itrarea sole!< a H"7
t*itor*l*i A Ier*sali!R :Ca tot'ea*a$ c"rtitori .i i>i'io.i$ ei
cer Do!*l*i s< o)reasc< et*&ias!*l !*l]i!ii+ De 'ata aceasta
le era )robabil .i tea!< 'e o e>et*al< iter>e]ie ar!at< a
ro!ailor st<)"itori;+ Care a =ost atit*'iea H"t*itor*l*i =a]<
'e S="ta Cetate A care a itratR :El a )l"s soarta ei tra(ic< ce
o >a a.te)ta A >iitor;+ C*! se s="r.e.te itrarea sole!< a H"7
t*itor*l*i A Ier*sali!R :Se s="r.e.te la te!)l*$ a'ic< la Casa l*i
D*!e&e*;+
/52
Ca)itol*l **
8+ A)licarea
Cre.tiii s<rb<toresc itrarea tri*!=al< a H"t*itor*l*i A Ier*7
sali! '*!iica 'iaitea A>ierii Do!*l*i+ Aceast< '*!iic<
se !ai *!e.te .i a KCloriilorL$ cre'icio.ii '*c"' )e la casele
lor s<lc*]e s=i]ite 'e Biseric<$ A se!*l ra!*rilor 'e =iic c*
care a =ost At"!)iat Do!*l c"' .i7a =<c*t itrarea sole!<
A Ier*sali!+
Biserica )<strea&< a!itirea et*&ias!*l*i c* care Do!*l a
=ost At"!)iat A Ier*sali! Aaitea S=itelor Pati!i$ )ri
i!*l# KS="t$ S="t$ S="t$ Do!*l Sa>aot$ )li este cer*l .i
)<!"t*l 'e !<rirea l*i+ Gsaa Atr* cei 'e s*sFL c"tat A ca'r*l
S=itei Lit*r(%ii$ toc!ai Aaitea )re=acerii 'ar*rilor$ a'ic<
Aaitea Uert=ei a'*se )e S="t*l Altar+
S< c"t<! c* to]ii acest i! tri*!=al$ care e a!ite.te 'e
itrarea sole!< a H"t*itor*l*i A Ier*sali!$ Aaitea S=itelor
Sale Pati!i+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >a A><]a acest i! lit*r(ic+
77
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Cia cea 'e tai<
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Qtii' c< se >a 'es)<r]i 'e cei )e care i7a ales .i care L7a* *r!at
trei ai )e 'r*!*ri )r<=*ite$ acla!a]i sa* %*i'*i]i 'e !*lte ori$
H"t*itor*l a 'orit s< le asi(*re o coti*< r<!"ere al<t*ri 'e
ei$ s*b o =or!< c* tot*l o*<$ eA]eleas<$ 'ar a'"c si!]it< A
>ia]a lor sa* a celor ce >or cre'e A El )"< la s="r.it*l >eac*7
rilor+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
/51
Aceast< =or!< este A!)<rt<.irea c* Tr*)*l .i S"(ele S<*$ care
s7a s<>"r.it )etr* )ri!a 'at< A Uoia S=itelor Pati!i$ c* )rileJ*l
Ciei celei 'e Tai<$ la care e >o! re=eri A cele ce *r!ea&<+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Iat< ce e s)* S=itele E>a(%elii 'es)re acest e>ei!et ce7
tral A o)era 'e !"t*ire s<>"r.it< 'e Do!*l ostr* Iis*s Hristos#
KIar !ai Aaite 'e s<rb<toarea Pa.tilor$ .tii' Iis*s c< I7a >eit
ceas*l s< se !*te 'i l*!ea aceasta la Tat<l$ a ar<tat c< i*bi'
)e ai S<i care era* A l*!e$ )"< A s="r.it i7a i*bitL :Ioa ,6$ ,;+
A=l"'*7se As< A Betaia$ o localitate ca! la /6 B! 'e Ier*7
sali!$ a tri!is )e Petr* .i )e Ioa :L*ca //$ 8;$ ca itr"' A
cetate :Ier*sali!;$ iat< K>< >a At"!)ia * o! '*c"' * >as 'e
l*t c* a)<+ Her("' '*)< el A casa *'e >a itra$ &ice]i st<)"*l*i
casei# *'e este Ac<)erea A care s< !<"c )a.tile c* *ceicii
!eiR Qi el >< >a ar<ta * =oi.or !are$ a.ter*t+ Acolo (<ti]iL
:L*ca //$ ,0,/;+ Era 'esi(*r casa *ei c*o.ti]e a)ro)iate$
sa* )riete al Do!*l*i$ )oate casa l*i Ioa Harc*$ E>a(%elist*l
'e !ai t"r&i*+ E seara aceleia.i &ile 'e Joi$ a >eit Iis*s 'i
Betaia A Ier*sali!$ la casa *'e era )re(<tit< cia .i s7a* a.e&at
la !as<+ Gbicei*l era s< stea la !as< c*lca]i )e cot*l st"( .i s<
!<"ce c* !"a 'rea)t< b*catele 'i =ar=*rie+
A)oi$ Iis*s Ks7a sc*lat 'e la Ci< .i .i7a )*s >e.!itele .i
l*"' * .ter(ar$ s7a Acis+ D*)< aceea a t*rat a)< A li(%ea .i
a Ace)*t s< s)ele )icioarele *ceicilor .i s< le .tear(< c* .ter(ar*l
c* care era Acis+ Deci$ a >eit la Si!o Petr* .i acela I7a &is#
Doa!e$ a* T* >rei s<7!i s)eli )icioareleR A r<s)*s Iis*s .i i7a
&is# ceea ce =ac e* t* * .tii ac*!$ iar '*)< acestea >ei )rice)e+
A &is Si!o Petr* L*i3 Doa!e$ A >eac *7!i >ei s)<la
)icioarele+ I7a r<s)*s Iis*s# 'e * te s)<l * ai )arte 'e !ie+ A
&is Si!o Petr* L*i# Doa!e$ s)al<7!i * *!ai )icioarele$ ci
.i !"iile .i ca)*l+ A &is Iis*s# cel ce s7a sc<l'at$ * are treb*i]<
'ec"t )icioarele s< i se s)ele$ c<ci este c*rat tot# .i >oi s*te]i
c*ra]i$ 'ar * to]i+ C<ci .tia )e cel ce a>ea s<7L >"'<+++ Deci
'*)< ce le7a s)<lat )icioarele .i .i7a l*at >e.!itele$ .e&"'$ iar<.i
le7a &is# A]ele(e]i ce >7a! =<c*tR H< *!i]i A><]<tor .i Do!
.i bie &ice]i$ c< s*t+ Deci$ 'ac< E*$ Do!*l .i E><]<tor*l >7a!
s)<lat )icioarele$ )il'< >7a! 'at$ ca )rec*! >7a! =<c*t E* .i >oi
s< =ace]iL :Ioa ,6$ 2,1;+
/59
Ca)itol*l **
Iar a)oi K!"c"' ei$ a l*at Iis*s )"iea .i !*l]*!i'$ a
=r"t .i a 'at *ceicilor .i a &is# KL*a]i$ !"ca]i$ acesta este Tr*7
)*l He*L+ Qi l*"' )a%ar*l .i !*l]*!i'$ le7a 'at &ic"'# Be]i
'itr* acesta to]i+ Acesta este S"(ele He*$ al Le(ii celei oi
care )etr* !*l]i se >ars< s)re iertarea )<catelorL :Hatei /9$
/9/8;+ KAceasta s< o =ace]i s)re )o!eirea HeaL :L*ca //$ ,4;+
KQi &ic >o*< c< * >oi !ai bea 'i aceast< roa'< a >i]ei )"< A
&i*a aceea$ )"< c"' >oi bea c* >oi A A!)<r<]ia Tat<l*i He*L
:Hatei /9$ /4;+ KQi !"c"' ei$ Iis*s s7a t*lb*rat c* '*%*l .i a
!<rt*risit .i a &is# A!i$ a!i (r<iesc >o*<$ c< **l 'itre >oi
H< >a >i'eL :Ioa ,6$ /,;+ KIar ei Atrist"'*7se =oarte !*lt$ a
Ace)*t s< &ic< =iecare 'itre ei# * c*!>a s*t e*$ Doa!eR Iar
El r<s)*&"' a &is# cel ce a Atis c* !ie !"a A bli'$ acela
!a >a >i'e+ Qi Ci*l G!*l*i >a !er(e '*)< c*! este scris 'es)re
El$ 'ar >ai acel*i o! )ri care Ci*l G!*l*i se >a >i'e+ Bie era
'e * se <.tea+ Qi r<s)*&"' I*'a$ cel ce L7a >"'*t$ a &is# *
c*!>a s*t e*$ E><]<tor*leR Zis7a l*i# t* ai &is+L :Hatei /9$
///1;+ KQi '*)< )"ie a itrat A el sataa+ Deci i7a &is Iis*s#
ceea ce ai 'e ("' s< =aci$ =< !ai 'e(rab<+ Qi i!ei 'i cei ce
.e'ea* la !as< * a* .ti*t )etr* ce i7a &is acestea3 c< *ii
socotea*$ 'e>re!e ce I*'a a>ea )*(a$ c<7i &ice Iis*s# c*!)<r<
cele ce e treb*ie )etr* s<rb<toare$ sa* s< 'ea ce>a s<racilor+ Qi
'*)< ce a l*at )"iea$ a ie.it A'at< .i era oa)teL :Ioa ,6$ /560;+
E coti*are$ Do!*l le >orbe.te S=i]ilor A)ostoli 'es)re
Ks!iteala ce7i >a c*)ri'eL )este c"te>a cli)e$ )re>esti' S="7
t*l*i A)ostol Petr* le)<'area+++ Qi7i A'ea!< A acela.i ti!) )e
A)ostoli s< se i*beasc< **l )e alt*l$ a.a c*! El i7a i*bit )e to]i$
=<(<'*i'*7le >eirea H"("ietor*l*i$ D*%*l a'e><r*l*i$ .i
Ac%ei' c* r*(<ci*ea c<tre P<ritele ceresc )etr* r<!"erea
lor .i a celor ce >or cre'e )ri ei$ A i*birea L*i+ Ei asi(*r<$ A
s="r.it$ 'e E>ierea Sa 'i !or]i+ KQi '*)< ce a* c"tat la*'e$ a*
ie.it la !*tele H<sliilorL :Hatei /9$ 60;+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Ce e>ei!et a a>*t loc Joi$ Aaitea S=itelor Pati!iR :A a>*t
loc atici)area s<rb<toririi )a.tilor 'e c<tre H"t*itor*l .i S=i]ii
A)ostoli;+ C"' era s<rb<toarea )a.tilor la i*'eiR :S"!b<ta;+ De
ce H"t*itor*l a atici)at aceast< s<rb<torireR :Cii'c< .tia c<
'e )a.ti se >a a'*ce Uert=a 'e is)<.ire$ eliber"' l*!ea 'e )<cat;+
C*! a s<rb<torit H"t*itor*l )a.tileR :D*)< obicei*l i*'aic$ 'ar
a* !ai iter>eit .i alte ele!ete s)eci=ice;+ Care s*t acesteaR
:S)<larea )icioarelor *ceicilor ca )il'< 'e s!ereie .i 'e sl*Jire3
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/55
'e!ascarea >"&<tor*l*i$ )reci&area le)<'<rii l*i Petr*$
)ro!isi*ea **i H"("ietor$ a D*%*l*i S="t$ A'e! la i*bire$
r*(<ci*ea c<tre Tat<l$ )re>estirea A>ierii Sale$ .i !ai ales
)re=acerea )"iii .i >i*l*i A Tr*)*l .i S"(ele S<*$ )rec*! .i
o=erirea S=i]ilor A)ostoli s)re A!)<rt<.ire+ Acesta este as)ect*l
taiic al Ciei;+ C*! s7a 'es=<.*rat aceast< )re=acere sa* Cia
'e Tai<R :A! ><&*t c< S=itele E>a(%elii re)ro'*c =i'el
c*>itele H"t*itor*l*i$ re=eritoare la )re=acerea )"iii A Tr*)*l
S<* .i a >i*l*i A S"(ele S<*;+ Care s*t c*>itele re=eritoare
la )re=acerea )"iii A Tr*)*l S<*R :S*t cici c*>ite# a l*at$ a
!*l]*!it$ a =r"t$ a 'at .i a &is;+ Ce )*te! re!arca 'e aiciR :C<
Iis*s a l*at )"iea$ iar '*)< ce a !*l]*!it * a !ai =ost )"ie$ ci
tr*)*l S<*;+ Dar c* )a%ar*lR :Tot la =el+ D*)< ce a !*l]*!it * a
!ai =ost >i$ ci s"(ele S<*;+ Qti*t =ii' =a)t*l c< i*'eii =olosea*
'e )a.ti a&i!a$ e Atreb<! 'ac< H"t*itor*l a =olosit la Cia
cea 'e Tai< a&i!a sa* )"iea 'os)it<R :A! ><&*t c< =ii' Joi$
El a atici)at s<rb<toarea )a.tel*i i*'aic$ care era s"!b<t<+ Deci
* a =olosit a&i!a$ ci )"iea 'os)it<;+
8+ A)licarea
Cia cea 'e Tai< costit*ie cetr*l c*lt*l*i 'i>i )*blic$ ea
s<>"r.i'*7se A ca'r*l S=itei Lit*r(%ii$ )re=acerea )"iii .i
>i*l*i a>"' loc at*ci c"' ar%iere*l sa* )reot*l roste.te
r*(<ci*ea 'e !*l]*!ire$ *!it< Ke)icle&<L$ iar straa .i cre7
'icio.ii c"t<# KPe Tie Te l<*'<!L+++ :Se >a c"ta aceast<
c"tare$ )rec*! .i# KC* Tr*)*l l*i Hristos >< c*!ieca]i+++L;+
4+ Te!< )etr* acas<
Se >or A><]a aceste 'o*< c"t<ri biserice.ti+
,0+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
/58
77
Ca)itol*l **
Tr<'area H"t*itor*l*i .i !oartea l*i
I*'a
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
Care s*t &ilele 'e )ost r"'*ite 'e Biseric< )este s<)t<!"<R
:Hierc*rea .i Vierea;+ De ce s7a* =i@at aceste &ile 'e )ostR
:Cii'c< ele e a!itesc 'e e>ei!etele '*reroase 'i istoria
!"t*irii oastre;+ De ce e a!ite.te >iereaR :De !oartea
H"t*itor*l*i )e cr*ce;+ Dar !ierc*reaR :De o alt< At"!)lare
'*reroas<$ .i a*!e 'es)re tr<'area l*i Iis*s 'e c<tre **l 'i
A)ostolii S<i$ I*'a Iscariotea*l;+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< toc!ai la aceast< trist< .i
'*reroas< =a)t< a tr<'<rii l*i Iis*s .i !oartea l*i I*'a+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
S=itele E>a(%elii e s)* c< I*'a a =ost **l 'i cei ,/ A)os7
toli ale.i 'e Do!*l+ N*!ele l*i I*'a :A ori(ial Ie%*'a;$
Asea!< K(loriaL$ K!<rireaL$ Kla*'aL+ El !ai )oart< .i a'aos*l
KIscariot*lL$ s)re a i'ica ori(iea l*i 'i Cariot :sa* Weriot;$ A
I*'eea+ Dac< to]i ceilal]i A)ostoli era* (alileiei :Ca)te /$ 5;$
I*'a era 'i I*'eea$ *'e s7a <sc*t .i Hristos Do!*l+ El a)are
A lista A)ostolilor ca *lti!*l ales al l*i Iis*s :Hatei ,0$ /23
Harc* 6$ ,9,43 L*ca 9$ ,2,9;+ E>a(%eliile e s)*$ )"< la
act*l >"&<rii E><]<tor*l*i$ )*]ie l*cr*ri 'es)re el+ N* e a)are
ici o oca&ie A care s<7L =i s*)<rat )e Do!*l+ Era tot*.i ecistit
.i esicer+ E>a(%elia e s)*e .i !ai clar$ c< el =ii' acela
care K]iea )*(aL$ A.i As*.ea )etr* sie K'i ce se )*ea A
eaL+ Qi este *!it A !o' 'irect$ =<r< ici * !eaJa!et# K%o]L+
Ast=el relat"'*7se e)iso'*l 'i Betaia$ c* .ase &ile Aaite 'e
)a.ti c"' Haria Kl*"' * litr* c* !ir 'e ar' c*rat$ 'e !*lt
)re]$ a *s )icioarele l*i Iis*s .i le7a .ters c* )<r*l ca)*l*i eiL$
KAc"t casa s7a *!)l*t c* !iros*l !ir*l*iL+ I*'a a a>*t 'e obiectat
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/54
c< !ai bie acest !ir s7ar =i >"'*t )e 600 'e 'iari$ bai care
s7ar =i 'at s<racilor+ E>a(%elia >ie c* )reci&area# Ka &is aceasta
* )etr* c< a>ea (riJ< 'e s<raci$ ci )etr* c< era K%o]L :=*r; .i
]iea )*(a .i l*a 'i ce se ]iea A ea :Ioa ,/$ ,9;+ A *r!at
a)oi tr<'area+ Sie'ri*l sa* trib*al*l i*'aic %ot<r"se Ks< )ri'<
)e Iis*s c* >icleie .i s<7L *ci'<L :Hatei /9$ 2;+ E.i l*aser< !<s*ri
'e )re>e'ere$ c%ib&*i' s< s<>"r.easc< =a)ta '*)< K&i*a
)ra&ic*l*iL :)a.ti;$ Kca s< * se =ac< t*lb*rare A )o)orL :Hatei
/9$ 1;+
N*!ai bie c< I*'a !er("' la ei s7a o=erit s<7L 'ea )e Iis*s
A !"iile lor$ r<!""' ca ei s< stabileasc< )re]*l+ A c<&*t 'e
acor' la o=erta *ei s*!e 'eri&orii# 60 'e ar(i]i a'ic< 60 siclii
'e ar(i]i$ s*!< care se )l<tea **i st<)" 'e scla>i$ A sit*a]ia
c"' * bo* A!)*(ea * scla> sa* o scla><$ *r!"' ca bo*l s<
=ie *cis c* )ietre :E@o' /,$ 6/;+ Pri aceasta se A!)liea
)reci&area )ro=et*l*i Za%aria# KDac< socoti]i c* cale$ 'a]i7!i
si!bria$ iar 'ac< * s< !i7o )l<ti]i+ Qi !i7a* c"t<rit si!bria
!ea 'e 60 'e ar(i]iL :,,$ ,/;+ E>a(%elia !ai )reci&ea&< c<
I*'a s7a A]eles .i c* co'*c<torii te!)l*l*i$ a'ic< c* aceia 'itre
)reo]i .i le>i]i care =ii' A ser>ici*l te!)l*l*i$ =<cea* 'e )a&< &i
.i oa)te acolo+ KIar sataa a itrat A I*'a+++ .i !er("' el a
>orbit c* !ai !arii )reo]ilor .i c* c<)eteiile oastei c*! s<7L
'ea A !"iile lor+ Qi s7a* b*c*rat aceia .i s7a* toc!it c* el s<7i
'ea bai+ Qi el s7a A>oit .i c<*ta >re!e c* )rileJ s<7L 'ea lor
=<r< .tirea !*l]i!iiL :L*ca //$ 69;+ Aceasta )etrec"'*7se
!ierc*rea$ Joi seara a *r!at cia )re(<tit< 'e Petr* .i Ioa A
Ier*sali!+ Iis*s a >eit c* ceilal]i A)ostoli seara$ 'i Betaia$
)ritre ei a=l"'*7se .i I*'a+ Pre&e]a l*i era or!al<$ !ai ales
c< =a]a l*i * 'e!asca i!ic 'eosebit$ =ii' at*ral$ ca .i c*! *
s7ar =i At"!)lat .i ici * ar =i a>*t s< se At"!)le ce>a 'i
)ricia l*i$ c* >ia]a altora$ +++c* )ro)ria7i >ia]<+++ Iis*s .tia As<
tot*l+++ Le .i s)*sese !ai Aaite A)ostolilor c<# K>a >ei )a.tile
.i Ci*l G!*l*i se >a 'a ca s< se r<sti(easc<L :Hatei /9$ /;+
C*o.tea )rea bie .i =a)ta l*i I*'a$ )e care o s*)ort< c* !*lt<
'*rere s*=leteasc< .i triste]e+ Era A)ostol*l L*i+++ N* )*tea r<!"e
i'i=eret+ I7a acor'at tot'ea*a a=ec]i*e sicer< .i l7a tratat c*
!a@i! 'e r<b'are$ bl"'e]e .i A(<'*i]<+ Pre&e]a l*i I*'a al<t*ri
'e ceilal]i la ci< Al a)<sa a'"c .i co)le.itor+++ Ecearc< tot*.i
* a)el 'iscret la co.tii]a tr<'<tor*l*i$ ca o b<taie )li< 'e
i*bire la ii!a l*i$ 'i e=ericire =erecat<+++ Cii' tot*.i A)ostol*l
L*i$ *7i )oate =i i'i=eret 'ac< A Cartea Vie]ii * >a =i scris .i
*!ele acest*ia$ )e care El As*.i l7a ales+++ Iis*s a*]<
se&a]ioala >este$ care t*t*ror le >a &(*'*i co.tii]a# KA!i$
/80
Ca)itol*l **
(r<iesc >o*<$ c< **l 'itre >oi !< >a >i'eL$ KIar el
Atrist"'*7se =oarte !*lt$ a* Ace)*t s<7I &ic< =iecare# K* c*!>a
s*t e*$ Doa!eRL A =ost * !o!et 'e tre&ire 'ecisi> )etr*
I*'a$ la siceritateF N* ar =i =ost )rea t"r&i*F Ii!a (eeroas< a
Do!*l*i ar =i trec*t )este !"r.a>a =a)t< a *ceic*l*i3 ar =i A]eles
Iis*s A!)liirea )ro=e]iei l*i Za%aria .i I*'a ar =i =ost iertat+++ Ar
=i r<!as =a)ta co'a!abil<$ 'ar ar =i =ost sal>at o!*lF+++ Qi$
=ii'c< )ri t<cerea sa$ I*'a cosi!te la )<cat*l l*i$ Iis*s Al
'e!asc< )e * to )li 'e co!)<ti!ire .i a!<r<ci*e# KCel ce a
Atis c* !ie !"a A bli'$ acela !< >a >i'e+ C< Ci*l G!*l*i
>a !er(e )rec*! este scris 'es)re El$ 'ar >ai acel*i o! )ri care
Ci*l G!*l*i se >i'eF Bie era 'e o!*l acela 'e * se <.teaL
:Hatei /9$ /6/2;+ Dar ici aceast< co!)<ti!itoare 'e!ascare
* l7a tre&it )e I*'a+ Co.tii]a Ai era s*r'< la orice s*et .i Ac%is<
la orice b<taie+++ N7ar =i >r*t tot*.i s< .tie i!ei 'e =a)ta co!is<$
=ii' )rea r*.ioas<3 ici c%iar Iis*s+ Dar el treb*ia tot*.i s< .tie
c< 'ac< Iis*s Al a>erti&ase c%iar at*ci$ Asea!< c< Do!*l
c*o.tea tot*l+ El As< * !ai )oate A]ele(e aceasta .i Atreab<
'ac< * c*!>a este el+ La care E><]<tor*l Ai r<s)*'e a=ir!ati>#
KT* ai &isL :Hatei /9$ /1;+ Acestea toate se )etrec*ser< '*)< ce
Iis*s s)<lase A)ostolilor .i l*i I*'a )icioarele .i '*)< ce se
A!)<rt<.iser< c* )"iea .i >i*l )re=<c*te A Tr*)*l .i S"(ele
S<*+ E>a(%elist*l )reci&ea&< c< toc!ai aceast< e>re'ic<
A!)<rt<.ire a a'*s os"'a >"&<tor*l*i# KQi '*)< )"ie$ at*ci a
itrat A el sataaL+ KDeci i7a &is Iis*s# ceea ce ai s< =aci$ =< !ai
'e(rab<+ Qi i!ei 'i cei ce .e'ea* la !as< 7a .ti*t )etr* ce
a &is aceasta$ c< *ii socotea*$ 'e>re!e ce I*'a a>ea )*(a$ c< Ai
&isese Iis*s# c*!)<r< cele ce e treb*ie )etr* s<rb<toare$ sa* s<
'ea ce>a s<racilor+ D*)< ce a l*at )"iea a ie.it A'at<$ .i era
oa)teL :Ioa ,6$ /560;+ Nici A ii!a l*i I*'a * !ai era >re*
lic<r 'e l*!i<3 i s7a stis .i cea !ai )ali'< ra&<$ =ii' i*'at
'e At*eric*l .i be&a =<r<'ele(ii s<>"r.ite A a.a !<s*r< Ac"t
>roia s< !ear(< )"< la ca)<t+++ Era c*)ris ca Atr7* >"rteJ
a!e]itor .i 'elirat 'i care * !ai )*tea ie.i3 rosto(oli'*7se
=<r< a se !ai )*tea o)ri s)re )r<)astia care Ai >a Ascrie )etr*
>e.icie =<r<'ele(ea al<t*ri 'e *!ele s<*$ :care$ a! ><&*t la
Ace)*t$ )ara'o@al$ Asea!< Kla*'<L$ K(lorieL S K!<rireL;+
D*)< Ci<$ Ka ie.it Iis*s A!)re*< c* *ceicii S<i 'icolo
'e )"r"*l Ce'rilor *'e era o (r<'i< A care a itrat El .i *ceicii
S<i+ Qi .tia loc*l .i I*'a$ ce7L >"'*se$ )etr* c< 'e !*lte ori se
a'*a* acolo Iis*s c* *ceicii S<iL :Ioa ,8$ ,/5;+ KQi+++ iat<$
**l 'i cei ,/ .i A!)re*< c* el (loat< !*lt<$ c* s<bii .i c*
cio!e(e tri!i.i 'e la !ai7!arii )reo]ilor .i 'e la b<tr"ii
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/8,
)o)or*l*i+ Iar >"&<tor*l le '<'*se * se!$ &ic"'# K)e care Al
>oi s<r*ta$ acela este# )ri'e]i7L+ Qi A'at< a)ro)ii'*7se 'e Iis*s
a &is# b*c*r<7te$ E><]<tor*leF Qi L7a s<r*tat+ Iar Iis*s a &is l*i#
)rietee$ )etr* ce ai >eitR At*ci a)ro)ii'*7se ei$ a* )*s !"a
)e Iis*s .i L7a* )risL :Hatei /9$ 2910;+ De ce s<r*tarea se!
al tr<'<riiR Cii'c< I*'a >roia s<7.i asc*'< =a)ta3 'orea at"t 'e
!*lt s< *7i .tie Do!*l ele(i*irea l*i$ Ac"t Ai s)*e#
Kb*c*r<7teL$ ca .i c*! ar *r!a co!*icarea *ei >e.ti b*e+
C<]<ricia l*i este )ri!it< c* aceea.i bl"'e]e co!)<ti!itoare a
l*i Iis*s$ a'res"'*7i7se# K)rieteeL$ '*)< care As< *r!ea&<
'e!ascarea =ial<$ care Al >a '*ce )e I*'a la t<cere .i7l >a =ace
* )este !*lt ti!)$ s< se reAt"leasc< c* sie As*.i# KI*'a$ c*
s<r*tare >i&i )e Ci*l G!*l*iRL :L*ca //$ 28;+ E.i >a rea!iti
I*'a 'e aceste *lti!e c*>ite ale l*i Iis*s ce i7a* =ost a'resate
at*ci c"' ele >or r<s*a 'i (las*l co.tii]ei saleF Qi >or r<s*a
at"t 'e tare$ Ac"t * le >a !ai )*tea s*)orta+ N* se >a !ai )*tea
asc*'e 'e i!ei .i 'e i!ic$ ici c%iar 'e sie As*.i+++ De
'ata aceasta Al >a 'e!asca l*!ia co.tii]ei sale$ care
a)ri&"'*7se 'e>ie at"t 'e >iolet<$ Ac"t Al orbe.te .i A acela.i
ti!) Al >a ar'e at"t 'e !*lt$ Ac"t Ai 'estra!< Atre(*l ses al
>ie]ii +++
D re(ret a'"c >eit 'i str<=*'*ri Ai =r<!"t< co.tii]a$
!<ci"'*7i =ii]a+ Iis*s e co'a!at la !oarteF Iar la aceasta a
cotrib*it .i elF Ne>io><]ia l*i Iis*s Al co)le.e.te+++ De.i .tia 'e
=a)ta l*i$ Iis*s * i7a &is ici * c*>"t 'oJeitor$ a c<*tat tot
ti!)*l la el$ bl"'$ 'iscret .i sicer3 =<r< s<7i =ac< ><'it< !"r.a>a7i
=a)t<$ s<7l o)reasc< 'e la A!)liirea ei+ C<i]a Ai a)are 'oar ac*!$
'ar * ca o s*)a)< 'e si(*ra]<# KA Ators cei 60 'e ar(i]i !ai7
!arilor )reo]ilor .i b<tr"ilor$ &ic"'# KGre.it7a! >"&"' s"(e
e>io>at+ Si!]ea e>oia *ei !<rt*risiri .i A]ele(eri+ G =ace
'e 'ata aceasta c* toat< siceritatea$ =<r< ici * asc*&i.+ Treb*ia
s< i7o =i =<c*t E><]<tor*l*i .i at*ci ar =i )ri!it c* si(*ra]<
iertarea L*i sal>atoare+ Dialo(*l c* Iis*s se Ac%eiase !ai
Aaite+++ Cei c* care )actase * a* a>*t iteres*l s<7i )ri!easc<
!<rt*risirea .i s<7i A]elea(< =r<!"tarea c%i*itoare$ care7i
'estr<!ase co.tii]a &b*ci*!at< A a.a !<s*r<$ Ac"t Kar*c"'
ar(i]ii A te!)l*$ a )lecat$ .i '*c"'*7se$ s7a s)"&*ratL :Hatei
/5$ 1;+ Cartea S="t< e s)*e c< '*)< ce s7a s)"&*rat$ c<&"'$
a )le&it 'e la !iJloc .i s7a* ><rsat toate !<'*larele+++ Ac"t s7a
c%e!at loc*l acela# loc al s"(el*i :Ca)te ,$ ,8,4;+ KIar !ai7
!arii )reo]ilor l*"' ar(i]ii$ a* &is# * se ca'e s<7i )*e! A
>istieria te!)l*l*i$ 'eoarece s*t )re] 'e s"(e+ Qi ]i"' s=at$
a* c*!)<rat ]aria olar*l*i$ )etr* A(ro)area str<iilor+ Petr*
/8/
Ca)itol*l **
aceea s7a *!it ]aria aceea$ K]aria s"(el*iL+
It*i]ia se >a =ace ar<t"' c%i)*l l*i I*'a 'i tablo*l Ciei
celei 'e Tai<+
5+ Ci@area c*o.ti]elor
Se )*e Atrebarea# ce a 'eter!iat )e I*'a s< co!it< ele(i*irea
)e care a =<c*t7oR :Se a)recia&< c< I*'a =ii' laco! '*)< ob]ierea
c"t !ai !*ltor a>*]ii .i !"at 'e 'or*l 'e !<rire$ >e'ea A Iis*s
* !esia )olitic$ care Ai >a satis=ace aceast< l<co!ie$ A!)o'o7
bi'*7l c* ra(*ri 'i cele !ai !ari+ Dar c*! Iis*s A.i a*]ase
)ati!a Sa .i c*! '*.!aii L*i se ar<ta* 'i ce A ce !ai %ot<r"]i
s<7I )*< ca)<t$ =ii'c< )rea !*lt i7a 'eraJat$ I*'a acor'"'
c".ti(*l 'e ca*&< '*.!ailor Do!*l*i$ cosi'er< c< )ri tr<'area
l*i Iis*s$ >a 'ob"'i 'i )artea acestora * )l*s 'e Acre'ere$
)o&i]ia A =a]a lor;+ Care a =ost atit*'iea Do!*l*i =a]< 'e elR
:Tot ti!)*l a c<*tat c* r<b'are$ bl"'e]e .i A(<'*i]< a7l
rec*)era$ a>erti&"'*7l$ 'e!asc"'*7l .i !*str"'*7l;+ C"' s7a
tre&it co.tii]a l*i I*'aR :C"' a ><&*t c< Iis*s a =ost co'a!at
la !oarte;+ I*'a s7a c<it )etr* =a)ta saR :Da$ s7a c<it$ .i c<i]a
i7a =ost !are+ Iar 'i E>a(%elii * .ti! s< * =i )ri!it iertare
cei ce s7a* )oc<it$ oricie ar =i =ost+ S< e Ac%i)*i! ce !are
treb*ie s< =i =ost c<i]a l*i I*'a$ Ac"t * a !ai )*t*t s*)orta
>ia]aRF A.a'ar$ si*ci'erea l*i I*'a * )*tea =i 'ec"t re&*ltat*l
celei !ai A!)liite .i tra(ice co>ertiri+ A =ost o co>ertire at"t
'e =*l(eratoare$ Ac"t >"&<tor*l A]ele("'*7.i ele(i*irea A.i
iese 'i !i]i .i se s)"&*r<+ Plec"' 'e aici a! )*tea s< e
Atreb<! 'ac< e@ist< )osibilitatea 'e !"t*ire .i )etr* el+ Taiele
'*!e&eirii * se c*>ie a le is)iti+ D si(*r l*cr* * treb*ie
s<7l )ier'e! 'i >e'ere+ L*i I*'a tr<'<tor*l i7a )<r*t r<* )etr*
ceea ce a =<c*t+ Qi aceasta c"' i s7a tre&it co.tii]a !oral<;+
8+ Te!< )etr* acas<
Se >or aali&a .i alte ca&*ri 'e c<i]< A *r!a tre&irii co.tii]ei$
=<c"'*7se co!)ara]ie Atre ele+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
7
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/86
R*(<ci*ea 'i Gr<'ia G%etsi!ai
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
E !ai !*lte r"'*ri Do!*l a )re><&*t s=i]ilor A)ostoli )ati7
!ile$ !oartea .i A>ierea )e care le >a a'*ce )etr* i&b<>irea 'e
)<cat a ea!*l*i o!eesc+ A sosit !o!et*l Ciei cele 'e Tai<$
c"' Do!*l a atici)at s<rb<torirea Pa.tilor .i c"' A.i o=er<
s*b =or!a )"iii .i >i*l*i Tr*)*l .i S"(ele s<* ca )re] 'e
r<sc*!)<rare 'i )<cat+
D*)< Cia cea 'e Tai< a* *r!at S=itele Pati!i ale
Do!*l*i+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
Ece)*t*l l7a =<c*t r*(<ci*ea 'i (r<'ia G%etsi!ai .i )ri'erea
Do!*l*i Iis*s+ Ne >o! re=eri A cele ce *r!ea&< la aceste 'o*<
as)ecte ale Ace)*t*l*i S=itelor Pati!i ale Do!*l*i+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Te@t*l )ri>i' r*(<ci*ea 'i (r<'ia G%etsi!ai .i )ri'erea l*i
Iis*s$ este re'at 'e s=itele E>a(%elii la Hatei /9$ 69293 Harc*
,2$ 6/2/3 L*ca //$ 64253 Ioa ,8$ ,+
D*)< Cia cea 'e Tai<$ Ka ie.it Iis*s A!)re*< c* *ceicii
s<i 'icolo 'e )"r"*l Ce'rilor *'e era o (r<'i<L :Ioa ,8$ ,;
Kal c<r*i *!e era G%etsi!ai .i a &is *ceicilor s<i# .e'e]i aici
)"< !< >oi r*(a+ Qi a l*at c* Sie )e Petr*$ )e Iacob .i )e Ioa
.i a Ace)*t s< se As)<i!"te .i s< se t*lb*reL :Harc* ,2$ 6/66;+
At*ci le7a &is# KAtristat este s*=let*l He* )"< la !oarte+
R<!"e]i aici .i )ri>e(%ea]i A!)re*< c* Hie+ Qi !er("' )*]i
!ai Aaite$ a c<&*t c* =a]a la )<!"t$ r*("'*7se .i &ic"'#
P<ritele !e*$ 'e este c* )*ti]< s< treac< 'e la !ie )a%ar*l
acesta$ 'ar * )rec*! >oiesc e*$ ci )rec*! >oie.ti T*L :Hatei
/9$ 64;+ KQi i s7a ar<tat A(er*l 'i cer At<ri'*7L+ Qi =ii' A
&b*ci*! !ai A st<r*i]< se r*(a+ Qi i se =<c*se s*'oarea ca
)ic<t*rile 'e s"(e ce )ic< )e )<!"t+ Qi sc*l"'*7se 'e la r*(<7
ci*e$ >ei' c<tre *ceici$ i7a a=lat 'or!i'L :L*ca //$ 2622;+
/82
Ca)itol*l **
KQi a &is l*i Petr* a.a# 7a]i )*t*t >e(%ea * ceas c* HieF
Pri>e(%ea]i .i >< r*(a]i ca s< * itra]i A is)it<$ c<ci D*%*l este
os<r'*itor iar tr*)*l este e)*ticios+ Iar<.i$ a 'o*a oar<
'*c"'*7se$ s7a r*(at &ic"'# P<ritele He*$ 'e * )oate trece
acest )a%ar 'e la !ie$ ca s< *7l bea*$ =ie =oia Ta+ Qi >ei'$ i7a
a=lat iar<.i 'or!i'$ c<ci era* oc%ii lor A(re*a]iL :Hatei /9$
2026; K.i * .tia* ce s<7I r<s)*'<L :Harc* ,2$ 20;+ KQi
l<s"'*7i$ s7a '*s iar<.i .i s7a r*(at a treia oar<$ acela.i c*>"t
&ic"'+ At*ci a >eit la *ceicii s<i .i le7a &is# 'or!i]i ac*! .i
>< o'i%i]i+ Iat<$ s7a a)ro)iat ceas*l .i Ci*l G!*l*i se >a 'a A
!"iile )<c<to.ilorL :Hatei /9$ 21;+ KSc*la]i7>< s< !er(e!F Iat<
s7a a)ro)iat :>"&<tor*l;F
Qi Ac< )e c"' >orbea$ iat<$ I*'a$ **l 'i cei 'ois)re&ece$ a
>eit .i c* '"s*l !*l]i!e !*lt< c* s<bii .i cio!e(e 'e la
ar%ierei .i 'e la b<tr"ii )o)or*l*i+ Iar >"&<tor*l le7a 'at se!$
&ic"'# Pe care Al >oi s<r*ta$ acela esteL :Hatei /9$ 2524;+
KPri'e]i7l .i a'*ce]i7l s*b )a&<L :Harc* ,2$ 22;+ KQi A'at<
>ei' la Iis*s i7a &is# b*c*r<7Te$ rabbiF .i l7a s<r*tat+ Dar Iis*s
i7a &is# )rietee )etr* ce ai >eitL :Hatei /9$ 10;+ Qi a a'<*(at
a)oi# KI*'a c* o s<r*tare >i&i )e Ci*l G!*l*iL :L*ca //$ 28;+
KDeci I*'a$ l*"' oaste .i sl*Jitori 'e la !ai !arii )reo]ilor .i 'e
la =arisei$ a >eit acolo c* =eliare .i c* =<clii .i c* ar!e+ Iar
Iis*s .tii' toate ce era* s< >i< as*)ra Sa$ ie.i'$ le7a &is# Pe
cie c<*ta]iR R<s)*s7a* l*i# )e Iis*s Na&ariea*l+ Zis7a lor
Iis*s# E* s*t+ Qi sta A!)re*< c* ei .i I*'a cel ce7L >"'*7se+
Deci '*)< ce le7a &is# E* s*t$ s7a* Ators Aa)oi .i a* c<&*t la
)<!"t+ Qi iar<.i i7a Atrebat# )e cie c<*ta]i+ Iar ei a* &is# )e
Iis*s Na&ariea*l+ A r<s)*s Iis*s .i a &is# V7a! s)*s c< E*
s*t+ Deci$ 'e H< c<*ta]i )e Hie$ l<sa]i7i )e ace.tia s< se '*c<+
Petr* ca s< se A!)lieasc< c*>"t*l s)*s 'e El# 'i cei )e care
Hi i7ai 'at 7a! )ier'*t ici **l+ Qi ><&"' cei ce era* )e l"(<
El ce a>ea s< =ie$ i7a* &is# Doa!e s< lo>i! c* sabiaL :L*ca
//$ 16;+ KIar Si!o Petr* a>"' sabia a scos7o .i a lo>it )e sl*(a
!ai !arel*i )reot .i i7a t<iat *rec%ea 'rea)t<+ Qi era *!ele sl*(ii
Hal%*sL :Ioa ,8$ 4;+ KIar Iis*s r<s)*&"' a &is# l<sa]i$ )"<
aici+ Qi ati("'*7i *rec%ea l7a >i'ecatL :L*ca //$ 1,;+ KQi a &is
Iis*s l*i Petr*# ba(< sabia A teac< :la loc*l ei; c< to]i cei ce
ri'ic< sabia$ 'e sabie >or )ieriL :Hatei /9$ 1/;+ KPa%ar*l )e care
!i l7a 'at Tat<l$ oare *7l >oi beaRL :Ioa ,8$ ,,;+ KSa* ("'e.ti
c< * )ot s< ro( )e Tat<l !e* .i s<7!i )*< la A'e!"< c%iar
ac*!$ !ai !*lt 'e ,/ le(i*i 'e A(eriR C*!$ 'eci$ se >or A!)lii
scri)t*rileR C< a.a treb*ie s< =ieF :Hatei /9$ 1612;+ KE acela.i
ti!) Iis*s a &is !*l]i!ilor$ !ai !arilor )reo]ilor .i c<)eteiilor
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/81
te!)l*l*i .i b<tr"ilor# ca la * t<l%ar :%o]; a]i ie.it c* s<bii .i c*
cio!e(e+ E toate &ilele =ii' c* >oi A te!)l* 7a]i Atis !"iile
as*)ra !ea3 'ar acesta este ceas*l >ostr* .i st<)"irea
At*eric*l*iL :L*ca //$ 1/16;+ KDeci oastea .i c<)eteia cea
)este ,000 .i sl*Jitorii i*'eilor L7a* )ris )e Iis*s .i L7a* le(atL+
:Ioa ,8$ ,/;+ KDar toate acestea s7a* =<c*t$ ca s< se A!)lieasc<
scri)t*rile )ro=e]ilor+ At*ci to]i A><]<ceii L7a* l<sat .i a* =*(itL
:Hatei /9$19;+
E@)licarea te@t*l*i D*)< c*! a! ><&*t c< e s)*e te@t*l
s=itelor E>a(%elii$ H"t*itor*l A!)re*< c* cei ,, A)ostoli
se A'rea)t< s)re (r<'ia G%etsi!ai+ Eaite a* trec*t )o'*l )este
r"*l C%i'ro la )oalele H*tel*i H<sliilor$ t<l!<ci'*7se
Asea!< Kr"*l e(r*L$ =ii'c< are a)a !*r'ar< .i t*lb*re+ Ca!
la ,00 ! se a=l< (r<'ia G%etsi!ai$ Ase!"' Kteasc 'e
!<slieL$ )etr* c< a>ea * teasc )etr* stoarcerea *'ele!*l*i
'i *!ero.ii !<slii a=la]i aici+ Era * loc lii.tit$ c* cer sei$
*'e astr*l o)]ii A.i re><rsa !"("ietor ra&ele sale str<l*citoare
)ritre cre(ile !<sliilor A!b<tr"i]i 'e >re!e+ De !*lte ori
.i7a re(<sit Iis*s aici lii.tea '*)< c"te o &i )etrec*t< A &b*ci*!*l
.i t*!*lt*l ei a!e]itor+++ G)t 'i cei ,, A)ostoli r<!" la itrare$
iar c* trei 'itre ei# Petr*$ Iacob .i Ioa$ Iis*s !er(e !ai 'e)arte
s< se roa(e P<ritel*i Ceresc+ Ac*! Al >e'e! )e H"t*itor*l A
A=<]i.area sa o!eeasc<+
Dac< la sc%i!barea la =a]< sa* la A>ierea =iicei l*i Iair$ aceia.i
trei A)ostoli a* a>*t )ri>ile(i*l s< =ie *i!i]i 'e str<l*cirea
'*!e&eirii sale$ ac*! ei Al )ri>ea* )e Iis*s E><]<tor*l 'oar ca
**l 'itre ei+++ Do!*l As< .tia tot ce a>ea s< se At"!)le+ El
Ks7a =<c*t )etr* oi )<catL :II Cor+ 1$/,;$ iar Kr<s)lata )<cat*l*i
este !oarteaL :Ro!+ 9$ /6;+ Qti! aceasta 'i c%iar )ri!ele c*>ite
ale S=itei Scri)t*ri$ c"' )ri!ii oa!ei a* )<c<t*it .i s7a*
A!)o><rat c* !oartea+ Qi =irea A!)o><rat< c* )<cat*l str<!o.esc
s7a tras!is t*t*ror oa!eilor+ Aceasta a l*at as*)ra Sa .i Ci*l
l*i D*!e&e* la Atr*)are+ A l*at7o toc!ai )etr* a o i&b<>i 'e
)<cat+ Qi )*tea s7o =ac<$ =ii'c< era si(*r*l care * a>ea )<cat$
=ii' D*!e&e*+ Dar o'at< ce a l*at =irea o!eeasc<$ a =<c*t
acest l*cr* )etr* a o i&b<>i$ a o sal>a$ a o elibera$ a o !"t*i 'e
)<cat+ Qi ast=el Ci*l l*i D*!e&e* 'e>ie H"t*itor*l ostr*$
iar aceasta )ri Uert=a Sa 'e is)<sire+ Qi toc!ai ac*! se a)ro)ia
!o!et*l acestei Uert=e s*)re!e 'e A!)<care a o!*l*i c* D*!7
e&e*+ Iis*s .tia aceasta$ c*o.tea$ >e'ea Aaite toate batJocorile
ce se >or <)*sti as*)ra L*i+ Ve'ea toat< *ra A>er.*at< as*)ra
L*i$ >e'ea si(*r<tatea co)le.itoare$ >e'ea c%i*rile .i s*=eri]ele
/89
Ca)itol*l **
care Ai >or !<cia tr*)*l A cele !ai c*!)lite '*reri$ >e'ea
!oartea ca )re] 'e r<sc*!)<rare ce *r!a s< se a'*c<$ >e'ea
!or!"t*l rece .i *!e' s<)at A st"c<+++ Qtia tot*l$ absol*t tot*l$
=ii'c< era D*!e&e*+ Dar =irea A!)o><rat< c* )<catele t*t*ror
oa!eilor$ c* toate =<r<'ele(ile l*!ii$ Al a)<sa tot !ai !*lt .i
!ai (re*+ Dar c*i a>ea s< s)*< toate acesteaR Desi(*r A)ostolilor
'ar ei * )ot A]ele(e aceast< tai< a !"t*irii oastre+ Ha!a Sa
L7ar =i A]eles$ 'ar *7L )*tea aJ*ta c* i!ic+ Ac*! a sosit
!o!et*l A!)liirii )ro=e]iei 're)t*l*i Si!io$ c< K)ri ii!a
ei >a trece sabiaL+ E sabia '*rerii care Ai >a s)iteca ii!a 'e
s*=eri]<$ ><&"'*7.i Ci*l a'*s ca Uert=<+ Toate a>ea* s< se
A!)lieasc< '*)< )la*l l*i D*!e&e* Tat<l+ De aceea Iis*s se
a'resea&< L*i+ Se a'resea&< * ca D*!e&e* Ci*l ci ca K!iel*l
ce se >a a'*ce s)re J*(%iereL$ ca G! care A.i a.tea)t< s*=eri]a
A cea !ai cr"ce< e@)resie a ei+ De aceea$ El s)*e celor trei
A)ostoli#KEtristat este s*=let*l He* )"< la !oarteFL Qi l<s"'*7i
Ks< )ri>e(%e&eL$ a'ic< s< =ie treJi$ e>et*al s<7L Aso]easc< A
r*(<ci*ea c<tre Tat<l$ se 'e)<rtea&< 'e la ei ca s< se roa(e+ La
Ace)*t r*(<ci*ea este e@)resia totalei *!ili]e =a]< 'e Tat<l$
!ai=estat< )ri )ro.tererea c* =a]a la )<!"t3 a)oi se ri'ic< A
(e*c%i .i c* oc%ii A<l]a]i s)re cer se a'resea&< P<ritel*i
Ceresc# KTat<l He*$ 'ac< este c* )*ti]<$ treac< 'e la Hie )a%ar*l
acestaF Tot*.i * )rec*! >oiesc E*$ ci )rec*! >oie.ti T*L+
R*(<ci*ea e si!)l< .i sicer< )orit< 'i si!]<!ite =ire.ti
*!ae+
Pa%ar*l si!boli&ea&< otra>a !or]ii$ =ii'c< A )a%ar b<*t*ra
)oate =i *.or a!estecat< c* otra><+ Qi * )*]ie a* =ost >icti!ele
acest*i )a%ar+++ Dac< s*te! ate]i )*te! obser>a c< Do!*l
*7.i i!)*e cererea+ El s)*e# KDac< este c* )*ti]<L+ Ve'e!
'e aici toat< s*)*erea =a]< 'e >oia l*i D*!e&e*$ a.a c*! se
c*>ie .i oi s< e r*(<!# * i!)*"' l*i D*!e&e* cererea
oastr<$ ci acor'"'*7i L*i D*!e&e* Acre'erea 'e a iter>ei
A >ia]a oast< .i a =ace c*! cre'e El !ai bie$ .tii' c< Ktoate le
l*crea&< s)re biele celor ce7L i*besc )e D*!e&e*L :Ro!ai 8$
/4;+ Qi S="ta E>a(%elie e s)*e c< D*!e&e* Tat<l Ai tri!ite
Ci*l*i S<* a=lat A )ost*ra 'e Hiel s)re J*(%iere$ * A(er ca
s<7l !"("ie+ Zb*ci*!*l r*(<ci*ii )ri!e.te As< o A=<]i.are 'ra7
!atic<$ 'e>ei' 'e a.a !are itesitate$ Ac"t s*'oarea s7a
)re=<c*t A )ic<t*ri 'e s"(e+ D*)< c*! >e'e!$ r*(<ci*ea l*i
Iis*s 'i (r<'ia G%etsi!ai e r*(<ci*ea !arii si(*r<t<]i a
Cel*i ce s7a A!)o><rat 'e )<cate+ N* !ai este r*(<ci*ea lii.tii
'e alt< 'at< a Ci*l*i G!*l*i A co!*i*e c* Tat<l+++ E s*s)i*l
)<cat*l*i o!eiri .i lacri!ilor '*rerii$ e &b*ci*!*l$ e!o]ia$
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/85
a(ita]ia$ )<r<sirea+++ s*t stro)ii 'e s"(e A >i&i*ea )a%ar*l*i
)li )"< la re><rsare c* otra>a !or]ii+ E batJocora$ b<t<ile$
s"(ele e>io>at al r<sc*!)<r<rii+ Qi sc*l"'*7se !erse la
a)ostoli+ Ace.tia As< K'or!ea* 'e AtristareL+ Si!]ea* .i ei
Atristarea E><]<tor*l*i$ 'ar tr*)*l le era )rea e)*ticios ca s<
)artici)e la ea$ s< )ri>e(%e&e al<t*ri 'e El+ A* )re=erat s< se
re=*(ie&e A lii.tea o'i%itoare a so!*l*i ca s< )oat< *ita cli)ele
(rele )ri care trece E><]<tor*l+ De acea Do!*l Ai !*str<+ Qi
retr<("'*7se 'i o*$ Do!*l s7a r*(at Tat<l*i &ic"'#
KP<ritele He*$ 'e * )oate trece acest )a%ar 'e la !ie$ ca s<
*7l bea*$ =ie >oia TaL+ Iis*s ac*! se !"("ie+++ Ac*! >a A!)lii
ceea ce le7a s)*s !ai Aaite a)ostolilor .i !*l]i!ilor$ Kc<ci !7a!
cobor"t 'i cer$ * ca s< =ac >oia Hea$ ci >oia Cel*i ce !7a
tri!isL :Ioa 9$ 68;+ De =a)t a.a e7a A><]at .i )e oi s< e r*(<!
P<ritel*i Ceresc# KCac<7se >oia TaL+ Vei' a 'o*a oar< la A)os7
toli El i7a a=lat 'i o* 'or!i'+ Le s)*e c< s7a a)ro)iat ti!)*l
c"' Ci*l G!*l*i >a =i 'at A !"iile )<c<to.ilor+++
Qi Atr7a'e><r a)are >"&<tor*l+ Era c* oaste ro!a< .i c*
sl*Jitor 'e la !ai !arii )reo]i .i 'e la =arisei+ Era* Aar!a]i c* =<clii
.i c* ar!e+ Gastea ro!a< o a>ea* 'e la )roc*rator*l Po]i* Pilat$
care A.i a>ea re.e'i]a la Ce&area Palestiei$ 'ar 'e )a.ti >eea
tot'ea*a la Ier*sali! c* ar!ata+
Pa.tile :Persa%*l; era cea !ai !are s<rb<toare a i*'eilor+ Era
&i*a eliber<rii 'i cea !ai l*(< .i tiraic< robie+ Era s<rb<toarea
trecerii s)re K}ara C<(<'*i]eiL )ri Hoise$ ales*l$ )ro=et*l l*i
D*!e&e* .i eliberator*l lor a]ioal+ Ac*! ei se >or a=ir!a A
bie ca )o)or liber+++ Dar A )erioa'a A care e a=l<! * !ai era
* )o)or liber+ Gc*)a]ia ro!a< era '*r< .i '*.!<oas< i*'eilor+
De aceea$ la Pa.ti se a'*a* israeli]i 'i toat< l*!ea s< retr<iasc<
&i*a eliber<rii 'e alt<'at<$ )l"("' (loria str<b*< A )<!"t*l
atal$ la &i'*rile re=<c*te :'e c<tre Iro' cel Hare; ale te!)l*l*i
l*i Solo!o+++ Qi * 'e )*]ie ori >eirea lor 'e Pa.ti se tras7
=or!< A re>olt<+ Iar )etr* ca aceasta s< =ie A<b*.it< A =a.<$
Pilat era )re&et aici c* oastea Aar!at<+ E.i a>ea loc*l A cet<]*ia
KAtoiaL :'*)< *!ele l*i Harc Atoi*; la or'7est 'e 'eal*l
*'e era costr*it te!)l*l+ A>ea c* el o (ari&oa< ro!a< 'e
osta.i+ Se b*c*r< 'e =a)t*l c< i*'eii A.i ca*t< .i A.i (<sesc
a'>ersarii$ cert"'*7se Atre ei+++ :KDi>i'e et i!)eraFL;+ Le )*e
la 'is)o&i]ie o ceat< 'e osta.i$ a'ic< o trei!e 'itr7o co%ort<$
ceea ce Asea!< /00 osta.i Aar!a]i+ To]i )oresc s<7l )ri'<
)e Iis*s .i )e cei ,, A)ostoli ai S<i+ E =r*tea lor se a=la I*'a+
N* >oia ca s< se a*to'e!a.te ca tr<'<tor+ Se r*.ia 'e ceea ce a
=<c*t .i ac*! treb*ia s< A!)lieasc<+ Ac]ioea&< !ascat$
/88
Ca)itol*l **
s<r*t"'*7.i E><]<tor*l .i At"!)i"'*7L c* c*>itele#
Kb*c*r<7TeFL ca .i c*! ar 'ori s<7i co!*ice o >este b*<+++ Ce
tiraic< i)ocri&ie3 s<r*t*l e (est*l celei !ai 'elicate .i (i(a.e
a=ec]i*i+ Qi I*'a .i7a (<sit toc!ai aceast< =alsitateF+++ Iis*s care
c*o.tea .i si!]ea tot*l$ r<s)*'e )li 'e bl"'e]e# KPrietee
)etr* ce ai >eitRL El socote.te Ac< )riete .i Al co!)<ti!e.te
)arc< 'e soarta care .i7a ales7o .i 'e s="r.it*l !isi*i sale
=ali!etare .i tra(ice+ De aceea Al .i !*str<# KI*'a c* o s<r*tare >i&i
)e Ci*l G!*l*iFRL+ La aceasta I*'a * !ai r<s)*'e i!ic+ N* a
cre&*t c< Iis*s este Hesia+ Dar Do!*l >rea s< i se 'esco)ere )etr*
*lti!a 'at< c< El este Ci*l G!*l*i$ .i c< E!)<r<]ia L*i * este 'i
aceast< l*!e+++ Co.tii]a l*i I*'a era As< a'or!it<$ iar Do!*l
b<tea la )or]ile *ei *.i =erecate+++ N* )este !*lt ti!) se >a tre&i
'ar at*ci >a =i )rea t"r&i*+++
A)oi Iis*s se a'resea&< !*l]i!ii Aar!ate care7L c<*ta*$
Atreb"'*7i# KPe cie c<*ta]iRL Ei r<s)*'# KPe Iis*s Na&ariea7
*lL+ Do!*l le r<s)*'e# KE* s*tL+ N* le >ie s< crea'<+ S7ar =i
a.te)tat s< At"leasc< * o! )li 'e !"ie$ (ata 'e l*)t<+
Iis*s era bl"' .i s!erit$ c* ii!a 'esc%is< )li< 'e i*bire .i
'e!itate$ co!)let e>io>at ca s< =*(< 'i =a]a lor$ .i li)sit 'e
orice 'ori]< 'e 'o!ia]ie l*!easc< ca s<7.i Acr*ci.e&e s<biile
c* ei+++ Ne)*t"' cre'e$ ca' A =a]a L*i$ A!b*l&i'*7se ca s< *
sca)e+ De aceea$ Iis*s Atreab< a 'o*a oar< c* aceea.i co.tii]<
a e>io><]iei Sale# KPe cie c<*ta]iRL A)oi se )re'< lii.tit A
!"iile lor$ cer"'*7le 'oar ca )e A)ostoli s<7i lase A )ace+
A)ostolii cre' As< c< ac*! a >eit !o!et*l b<t<liei )etr*
Atroarea A!)<r<]iei !esiaice )e )<!"t+ Petr*$ !ai >iolet$
atac< c%iar )e sl*(a !ai !arel*i )reot+ Iis*s le iter&ice
A)ostolilor )e * to sete]ios$ orice ac]i*e )otri>ic<$ iar
!*l]i!ii Ai a'resea&< re)ro.*ri c< 'e.i le7a >orbit tot'ea*a )e
=a]<$ A loc*rile cele !ai )o)*late$ >i s<7L )ri'< ca )e * %o]
sa* t"l%ar+ P*tea* 'e =a)t oric"' s<7L )ri'< A oricare 'i
A!)reJ*r<ri$ =ii'c< a >orbit Atot'ea*a )e =a]<$ (ata oric"' s<
'ea socoteal< 'e c*>itele L*i$ 'ar s)*e E>a(%elia V c< 'e
=a)t !*lt Aaite Kc<*ta* s<7L )ri'< .i i!ei * .i7a )*s !"iile
)e El$ c< Ac< * >eise ceas*l L*iL :Ioa 5$ 60;+ Ni!ic A l*!ea
aceasta * se )etrece A a=ara >oi]ei l*i D*!e&e*+ Cie * .tie
aceasta$ * cre'e .i *7L socote.te )e D*!e&e* ca )e * P<rite
b* .i i*bitor care ecoteit >e(%ea&< la >ia]a sa3 .i ici * se
cosi'er< =i*l sa* co)il*l l*i D*!e&e*+
Dar Iis*s este tri!is toc!ai ac*!$ =ii'c< KAcesta este ceas*l
>ostr* V s)*e El V .i st<)"irea At*eric*l*iL :L*ca //$ 16;+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/84
Ac*! a sosit !o!et*l ca s< se KA!)lieasc< scri)t*rile
)ro=e]ilorL :Hatei /9$ 19;+
Qi E>a(%elia Ac%eie acest ca)itol ar<t"' c< Kto]i *ceicii
L7a* l<sat .i a* =*(itL+ Ca .i !ai Aaite c"' le7a )re>estit Pati7
!ile$ A 'r*! s)re Ier*sali!$ .i ac*! K7a* A]eles i!ic
:A)ostolii; 'i aceastaL :L*ca ,8$ 62;+ Vor A]ele(e ei As< !ai
t"r&i* aceast< !are tai< a !"t*irii .i >or Jert=i )etr* ea c%iar
)ro)ria lor >ia]<+++
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C* cie s7a '*s Iis*s A (r<'ia G%etsi!ai ca s< se roa(eR :C*
s=i]ii A)ostoli# o)t 'itre ei a* r<!as la itrare$ iar c* trei# Pe7
tr*$ Iacob .i Ioa a itrat A (r<'i<+ Des)<r]i'*7se 'e ei s7a
r*(at P<ritel*i ceresc$ A &b*ci*! c*!)lit$ Ac"t s*'oarea s7a
)re=<c*t A )ic<t*ri 'e s"(e+ A cer*t P<ritel*i Ceresc c< 'ac<
este c* )*ti]< s< treac< )a%ar*l a!ar al s*=eri]ei+ Her("' la
A)ostoli Ai a=l< K'or!i' 'e AtristareL+ D A(er tri!is 'e Tat<l
El !"("ie$ Ac"t a 'o*a oar<$ cere P<ritel*i Ceresc A!)liirea
>oi Sale+ Vei' 'i o* la a)ostoli Ai (<se.te 'or!i'$ Kc<ci
era* oc%ii lor A(re*a]iL+ Se roa(< )etr* a treia oar< acelea.i
c*>ite+ Qi 'e 'ata aceasta A)ostolii s*t co)le.i]i 'e so!+
Dr!ea&< )ri'erea Do!*l*i A (r<'ia G%etsi!ai 'e ceata 'e
osta.i ro!ai$ al<t*ri 'e re)re&eta]ii sie'ri*l*i .i !*l]i!e$
co'*.i 'e I*'a$ care El '< )e !"iile lor )ritr7* s<r*t;+ C*!
a* >eit )otri>icii l*i Iis*s s<7l )ri'<R :Ear!a]i c* cio!e(e .i
s<bii;+ De ceR :Cii'c< se a.te)ta* la o l*)t< cr"ce<;+ C*! a
reac]ioat Iis*sR :E !o' )a.ic$ bl"' .i 'e!$ c* co.tii]a
e>io><]iei Sale;+ C*! a* reac]ioat a'>ersariiR :R<!""'
s*r)ri.i 'e atit*'iea l*i Iis*s$ A><l!<.i'*7se a* c<&*t Aaitea
L*i;+ Ce a =<c*t Do!*lR :Li s7a )re'at c* aceia.i e>io><]ie a
co.tii]ei Sale;+ C*! a* reac]ioat A)ostoliiR :S7a* ar<tat (ata
'e l*)t< .i a* c%iar Ace)*t s< lo>easc<;+ Ce atit*'ie ia Do!*l
=a]< 'e ac]i*ea lorR :Le iter&ice c* 'es<>"r.ire s< ri'ice sabia$
s)*"'*7le c< Kto]i cei care ri'ic< sabia$ 'e sabie >or )ieriL;+
D*)< ce H"t*itor*l s7a 'at A !"a >r<J!a.ilor$ ce a* =<c*t
A)ostoliiR :A* =*(it c* to]i$ l<s"'*7L )e Iis*s si(*r;+
/40
77
Ca)itol*l **
8+ Te!< )etr* acas<
Se >a lect*ra te@t*l r*(<ci*ii Do!*l*i 'i (r<'ia G%etsi!ai .i
a )ri'erii L*i# Hatei /9$ 6929+
4+ R*(<ci*ea la ie.irea 'i clas<+
Le)<'area A)ostol*l*i Petr*
,+ R*(<ci*ea la itrarea A clas<
/+ Gr(ai&area clasei )etr* lec]ie
6+ Veri=icarea lec]iei )re'ate aterior
2+ Le(<t*ra c* lec]ia )rece'et< sa* c*
c*o.ti]ele aterioare
A! ><&*t c< '*)< Cia cea 'e Tai<$ Do!*l A!)re*< c* S=i]ii
A)ostoli Ka* ie.it la !*tele H<sliilor+ At*ci le7a &is Iis*s#
Voi to]i >< >e]i s!iti Atr* Hie A oa)tea aceasta$ c<ci este
scris# Bate7>oi )<stor*l .i se >or risi)i oile t*r!ei+++ iar Petr*
r<s)*&"' a &is# 'ac< to]i se >or s!iti Atr* Tie$ e* ici o
'at< * !< >oi s!itiL :Hatei /9$ 6066;+
At*ci Do!*l Ai >este.te ceea ce * )este !*lt ti!) a>ea
s< se At"!)le$ &ic"'*7i KA!i (r<iesc ]ie c< A oa)tea aceasta$
!ai Aaite 'e a c"ta coco.*l$ 'e trei ori te >ei le)<'a 'e HieL+
A*&i' acestea$ S="t*l A)ostol Petr* r<s)*'e A><]<tor*l*i#
KC%iar 'e ar =i s< !or A!)re*< c* Tie$ * !< >oi le)<'a 'e
Tie+ Ase!eea a* &is .i to]i *ceiciiL :Hatei /9$ 6261;+
1+ Co!*icarea s*biect*l*i lec]iei oi
C* toate acestea$ A)ostol*l Petr* se >a le)<'a 'e Do!*l a.a
c*! i s7a )re&is+ Vo! *r!<ri A coti*are le)<'area .i c<i]a
S="t*l A)ostol Petr*+
9+ DiriJarea A><]<rii+ Es*.irea oilor c*o.ti]e
Relatarea e>ei!et*l*i le)<'<rii .i c<i]ei S="t*l*i A)ostol
Petr*# Eso]it 'e trei 'i *ceicii S<i$ Ioa$ Iacob .i Petr*$ Do!*l
S7a '*s '*)< Cia cea 'e Tai< A (r<'ia G%etsi!ai ca s< se
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/4,
roa(e$ .i sosi' A acel loc$ le7a &is# KR*(a]i7>< s< * c<'e]i A
is)iteL+ Qi S7a 'e)<rtat 'e ei ca la o ar*c<t*r< 'e )iatr< .i$ A(e7
*c%i'$ se r*(a+++ .i$ sc*l"'*7se 'e la r*(<ci*e$ >ei' c<tre
*ceici$ i7a a=lat 'or!i' 'e AtristareL :L*ca //$ 6421;+
Sc*l"'*7se a* =ost At"!)ia]i 'e !*l]i!ea co'*s< 'e I*'a ca
s<7L )ri'<L Iar Iis*s i7a &is KI*'a$ c* o s<r*tare >i&i )e Ci*l
G!*l*iRL :L*ca //$ 28;+ E acest ti!)$ Ksco]"' sabia$ Petr* a
lo>it )e **l 'i sl*Jitori .i i7a t<iat *rec%eaL :Ioa ,8$ 4,,;+
H*str"'*7l$ Do!*l Ai s)*e l*i Petr*# KAtoarce sabia la loc*l
ei$ c<ci to]i cei ce ri'ic< sabia$ 'e sabie >or )ieriL :Hatei /9$ 1/;+
KPa%ar*l )e care Hi l7a 'at Tat<l$ oare *7l >oi beaRL :Ioa ,8$ ,,;$
Ka* ]i se )are c< * )ot s< ro( )e Tat<l He* .i s<7Hi tri!it<
ac*! !ai !*lt 'e 'o*<s)re&ece le(i*i 'e A(eriR Dar c*! se
>or A!)lii scri)t*rile$ c< a.a treb*ie s< =ieRL :Hatei /9$ 1612;+
KQi ati("'*7i *rec%ea$ l7a >i'ecat+L :L*ca //$ 1,;+ To]i
A)ostolii L7a* )<r<sit )e Do!*l$ a=ar< 'e Ioa .i Petr*$ care L7
a* *r!at A coti*are .i la J*'ecat<+
Deci oastea .i c<)eteia cea )este ,000 .i sl*Jitorii i*'eilor
a* )ris )e Iis*s .i L7a* le(at+ Qi L7a* '*s At"i la Aa$ c<ci era
socr*l l*i Caia=a$ care era !are )reot A a*l acela+++ .i !er(ea
'*)< Iis*s Si!o Petr* .i cel<lalt *ceic$ iar *ceic*l acela era
c*osc*t !arel*i )reot .i a itrat A!)re*< c* Iis*s A c*rtea
!arel*i )reot3 iar Petr* a st<t*t la *.< a=ar<+ Deci a ie.it cel<lalt
*ceic$ care era c*osc*t !arel*i )reot .i a s)*s )ort<ri]ei .i a
b<(at A<*tr* )e Petr* + Qi a &is l*i Petr* sl*Jica )ort<ri]<# KN*
c*!>a .i t* e.ti 'i *ceicii o!*l*i acest*iaRL :Ioa ,8$ ,/,5;+
Dar el s7a le)<'at Aaitea lor$ a t*t*ror$ &ic"'# KN* .ti* ce &iciFL
:Hatei /9$50;+ E acest ti!) H"t*itor*l este J*'ecat 'e ar%iere*l
Aa$ care co'a!"'*7L la !oarte$ L7a tri!is la Caia=a ca s<
)ro*]e .i el seti]a+++ A)ostol*l Petr* Kie.i' la )oart<L a =ost
At"!)iat 'e alt< sl*(< care Ka &is celor 'e acolo# .i acesta era
c* Iis*s Na&ariea*lL+ Qi iar<.i s7a le)<'at Petr* c* J*r<!"t#
KN* c*osc )e o!*l acestaL :Hatei /9$ 5,5/;+ Qi Si!o Petr*
sta .i se Ac<l&ea+++ &is7a l*i *a 'i sl*(ile !arel*i )reot$ r*'<
acel*i c<r*ia Ai t<iase Petr* *rec%ea# KDar * te7a! ><&*t e* A
(r<'i< c* elRL :Ioa ,8$ /9;+ KIar '*)< )*]i$ a)ro)ii'*7se cei
ce sta* A )reaJ!< a* &is l*i Petr*# Kc* a'e><rat .i t* e.ti 'itre
ei$ c<ci .i (rai*l te ><'e.teL+ At*ci el a Ace)*t s< bleste!e .i
s< se J*re# K* c*osc )e o!*l acesta+ Qi A'at< a c"tat coco.*lL
:Hatei /9$ 5652;+ KDo!*l Atorc"'*7.i ca)*l$ Al )ri>e.te at*ci
)e Petr*3 .i .i7a a'*s a!ite Petr* 'e c*>"t*l l*i Iis*s care Ai
&isese# Hai Aaite 'e a c"ta coco.*l$ 'e trei ori te >ei le)<'a 'e
Hie+ Qi ie.i' a=ar< a )l"s c* a!arL :Hatei /9$ 51;+
/4/
Ca)itol*l **
E@)lica]ii De aici >e'e! c< la Ace)*t Petr* a =ost )li 'e c*raJ
.i a =<(<'*it sole! c< * se >a le)<'a 'e E><]<tor*l+ La Ace)*t
a =ost )li 'e et*&ias! 'atorit< ata.a!et*l*i sicer )e care Al
a>ea =a]< 'e Do!*l$ c*! era* V 'e alt=el V .i ceilal]i A)os7
toli+ V<&"'*7L a)oi )e Iis*s A =a]a br*talit<]ilor celor 'oi
J*'ec<tori$ ca .i a at!os=erei 'e batJoc*r< (eeral< =a]< 'e Do!7
*l$ la care se a'a*(< .i seti]a 'e co'a!are la !oarte$ c*raJ*l
'e alt< 'at< se 'estra!< .i se tras=or!< A tea!< c*!)lit<$ iar
ata.a!et*l =<(<'*it$ se )ier'e .i el$ Ac"t A)ostol*l*i *7i !ai
r<!"e 'ec"t (riJa )ro)riei >ie]i+ E aceast< sit*a]ie$ c*)ris .i
'o!iat 'e =ric<$ a *itat co!)let )ro!isi*ea =<c*t<+++ Dar s7a
re(<sit )e sie As*.i 'i A>olb*rarea te!erii 'e !oarte .i a*!e$
at*ci c"' Do!*l L7a )ri>it 'irect+ Dar era )rea t"r&i*$ =ii'c<
el se le)<'ase+ A)oi Petr* s7a retras .i Ka )l"s c* a!arL+ Aceasta
Asea!< c< i s7a tre&it co.tii]a care Al !*str< )etr* =a)ta
s<>"r.it<$ iar el se c<ie.te$ Ai )are es)*s 'e r<* .i se s)*e c< 'e
at*ci$ ori 'e c"te ori c"ta coco.*l A &orii &ilei$ A)ostol*l Pe7
tr* rea!iti'*7.i 'e =iecare 'at< =a)ta l*i$ )l"(ea V ca )ri!a
'at< V Kc* a!arL$ a'ic< c* a'"c< )<rere 'e r<*$ c* re(ret
)ro=*'+ Ne a)are ac*! !ai clar 'e ce le)<'area S="t*l*i
A)ostol Petr* a 'e>eit e@)resia **i )<cat (re*+ Noi >orbi! A
(eeral 'e le)<'are$ ca 'e o )<r<sire a ceea ce este r<*$ 'ar
A)ostol*l Petr* s7a le)<'at$ a )<r<sit a'ic<$ toc!ai ceea ce
cosi'era c< este cel !ai 'e! l*cr* )e care ar treb*i s< Al *r!e&e
A >ia]<+ C<i]a l*i As< Al sal>ea&<+ De.i l7a 'eter!iat s< )l"(<
c* a!ar$ c<i]a a =ost bie >eit<$ lacri!ile 'e>ei' s*)a)< 'e
si(*ra]<$ sa* se!al 'e alar!<$ care Ai rea.te A s*=let
ata.a!et*l sicer =a]< 'e E><]<tor*l$ )e care *7L >a !ai )<r<si .i
'e care * se >a !ai le)<'a icio'at<+
Vorbi' 'es)re le)<'area A)ostol*l*i Petr* A )reaJ!a
S=itelor Pati!i ale Do!*l*i e >ie A !ite .i tr<'area
A><]<tor*l*i 'e c<tre * alt A)ostol$ 'e I*'a+ E a!bele sit*a]ii
este >orba 'e o 'e)<rtare s*=leteasc< =a]< 'e Iis*s$ 'e ecre'i7
cio.ie =a]< 'e El+ N*!ai c< le)<'area este )ro>eit< 'itr7o
co)le.ire 'e tea!< .i A acela.i ti!) )etr* a)<rarea )ro)riei
>ie]i$ )e c"' tr<'area este o =a)t< )ro>eit< 'i r<*tate .i *r<+
Pe 'e alt< )arte$ le)<'area A)ostol*l*i Petr* este *r!at< 'e c<i]<
.i 'e %ot<r"rea 'e A're)tare$ a'*c<toare 'e lii.tea .i )acea
iert<rii+ Toc!ai aceast< %ot<r"re Ai li)sea l*i I*'a+ De aceea c<i]a
l*i s7a tras=or!at A &b*ci*!*l a)<s<tor .i &(*'*itor al co.ti7
i]ei care Al '*ce la eb*ie .i !oarte+
Cate%e&e Biblice No*l Testa!et
/46
Re=eri'*7e a)oi la bie=acerea c<i]ei S="t*l*i A)ostol
Petr* e a!iti! 'e c<i]a re(el*i Da>i'$ care )<c<t*i' .i =ii'
!*strat 'e Pro=et*l Nata$ rec*osc"'*7.i =a)ta a re(retat7o 'i
a'"c*l s*=let*l*i .i A're)t"'*7.i >ia]a a )ri!it iertarea .i
)acea$ co!)*"' )rea =r*!o.ii )sal!i 'e )oc<i]<+++
5+ Ci@area c*o.ti]elor
C"' s7a le)<'at S="t*l A)ostol Petr* 'e H"t*itor*lR :E =a]a
sie'ri*l*i$ A ti!)*l J*'ec<]ii Sale;+ I7a )re>estit H"t*itor*l
le)<'area saR :Da;+ Ce i7a =<(<'*it S="t*l Petr*R :C< 'ac< to]i
se >or le)<'a$ el * se >a le)<'a;+ Care s*t A!)reJ*r<rile A care
s7a le)<'atR :Hai At"i A =a]a sl*Jicei )ort<ri]e 'e la c*rtea
ar%iere*l*i+ A)oi A =a]a sl*(ii '*)< J*'ecarea .i co'a!area
H"t*itor*l*i$ Petr* s7a le)<'at c* J*r<!"t c< * Al c*oa.te )e
Iis*s+ E s="r.it$ A ti!) ce se Ac<l&ea la =oc$ A!)re*< c* sl*(ile
!arel*i )reot s7a le)<'at c* J*r<!"t$ s)*"&#