Sunteți pe pagina 1din 3
Rocile magmatice
Rocile magmatice

Proprietățile magmelor

Rocile magmatice Propriet ăț ile magmelor Temperatura Vâscozitatea Originea Text Chimismul Text rocilor - provine
Rocile magmatice Propriet ăț ile magmelor Temperatura Vâscozitatea Originea Text Chimismul Text rocilor - provine

Temperatura

Rocile magmatice Propriet ăț ile magmelor Temperatura Vâscozitatea Originea Text Chimismul Text rocilor - provine

Vâscozitatea

Originea

Text Chimismul Text rocilor

- provine din magm ă (topitur ă din silica ți)

Compozi ția chimic ă

Procese magmatice

Roci bogate în silica ți > 30 % -Roci acide (SiO2 > 63 % -Roci neutre (52 < SiO2<63 %) -Roci bazice (45 < SIO2<52 %) -Roci ultrabazice (30 % <SiO2<45 %)

Consolidarea magmelor

Devolatizarea

Deplasarea magmelor

Mineralele constituiente Structura - minerale leucocrate sau salice (cuar ț ul, feldspa ț ii, feldspatoizii,
Mineralele constituiente Structura
Mineralele constituiente
Structura

- minerale leucocrate sau salice (cuar țul, feldspa ții, feldspatoizii, muscovitul)

- minerale melanocrate sau femice (culori închise, silica ților feromagnezieni - piroxeni, amfiboli, biotit, olivina)

- minerale accesorii (magnetitul, ilmenitul, grana ții, apatitul, zirconul, sfenul)

- minerale secundare (caolinitul, cloritul, serpentinitul, calcitul, limonitul, calcedonia)

- este dat de modul de aranjare al mineralelor, ordonate dup ă gradul de cristalizare, formă ș i m ă rime

Textura

- modul de aranjare al mineralelor în spa țiu în roc ă

2

Structura

Dup ă gradul de cristalizare:

holocristaline

hialine (vitroase – sticloase)

Tipuri de roci magmatice

hipocristaline

În func ție de dimensiunea absolută

-Afanitic ă

-Faneritic ă

În func ție de dimensiunea relativ ă a cristalelor

-Echigranulare -Inechigranulare -Gigantocristaline (pegmatitic ă )

În func ție de gradul de compactare

-Compacte

-Poroase

riolit
riolit
scorie vulcanica
scorie vulcanica

Textura

- masiv ă

-fluidal ă

- vacuolar ă sau scoriacee

bazalt
bazalt
Text sticl ă vulcanic ă
Text
sticl ă vulcanic ă
granit
granit
andezit
andezit
andezit
andezit
granit
granit