Sunteți pe pagina 1din 39

Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu
PROIECT
12448!!"!!"2#1$
A%&'()*A+), )N&,-(A&. /, M,/)%
N(" S0 !! din !!"!!"2#1$
&itularul acti1itiioperator2 S"C" 3),N,(0,(-,( S)S&,M, /,
C.(.M)*) S"("4"
Adresa2 0ucureti5 Sector 15 6oseaua 0ucureti 7 Ploieti5 nr" 42!445 0neasa 0usiness 8
&echnolog9 Par:5 cldirea A5 eta;5 aripa A1
4ocaia acti1itii2 Sibiu5 str" Podului5 nr" 12<5 ;ud" Sibiu
Categoria de acti1itate con=orm ane>ei nr" 1 a 'rdonanei de urgen nr" 1?22##? pri1ind
pre1enirea i controlul integrat al polurii5 aprobat cu modi=icri de 4egea nr" 842##@5 cu
modi=icrile i completrile ulterioare2
punctul $"?" 7 A)nstalaii pentru =abricarea produselor ceramice prin ardere5 Bn special a
iglelor5 a crmiCilor5 a crmiCilor re=ractare5 a dalelor5 a plcilor de gresie sau de =aian2
aD cu o capacitate de producie mai mare de <? tCi isau
bD cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m
$
i cu o densitate stabilit pentru =iecare
cuptor mai mare de $## Egm
$
F
Cod CA,N re1"22 2$$2 ! =abricarea crmiCilor5 iglelor i altor produse pentru construcii5
din argil ars
Emis de: S,(G)C)%4 (,-4,M,N&.()
Data emiterii: #4"12"2##@
Data actualizrii 1: 28.12.2007
Data actualizrii 2: --.--.2013
Data expirrii: #4"#@"2#1@
/)(,C&'( ,H,C%&)G5 6,I S,(G)C)% (,-4,M,N&.()5
)ng" 0ogdan -heorghe &()I )ng" 4ucia P'P'G)C)
JN&'CM)&5
)ng" Consuela 0A(0%
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
1
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
1" /A&, /, )/,N&)I)CA(, A &)&%4A(%4%) AC&)G)&.+))'P,(A&'(%4%)
Titular: S"C" 3),N,(0,(-,( S)S&,M, /, C.(.M)*) S"("4"
Sediul social: /u*ure0ti" 1e*tor 1" 2oseaua /u*ure0ti 3 Ploie0ti" nr. #2(##" /4neasa /usiness 5
Te*-nolo67 Par8" *l4direa A" eta9" aripa A1
4ocaia acti1itii: muni*ipiul 1i,iu" str. Podului" nr. 12'" 9ud. 1i,iu
Certi)i*at de :nre6istrare: seria /" nr. 126!#62
Cod uni* de :nre6istrare: 109#1'2' din data de 0.09.199!
;um4rul de ordine :n Re6istrul Comer<ului: =#0.!#01.2#.0!.199!
Proprietar2 >IE;ER/ER?ER interna<ional ;.@. 100 A
/ate de contact ale societii2
( tel: 0'2!110!6
( tel. Pun*t de lu*ru 1i,iu: 0269.2$.00
( )a&: 021.610#$$
( e(mail: o))i*e.romania+Biener,er6er.*om
( pa6ina Be,: BBB.Bierner,er6er.ro
)n=ormaii pri1ind perioada de tranCiie2 instala<ia nu ,ene)i*iaC4 de perioad4 de tranCi<ie.
2" &,M,)%4 4,-A4
Ca urmare a *ererii adresate de 1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H. *u sediul
:n /u*ure0ti" 1e*tor 1" 2oseaua /u*ure0ti 3 Ploie0ti" nr. #2(##" /4neasa /usiness 5 Te*-nolo67
Par8" *l4direa A" eta9" aripa A1" :nre6istrat4 la A6en<ia Re6ional4 pentru Prote*<ia Dediului 1i,iu"
*u nr. 12##!.02.10.2012"
( :n ,aCa analiC4rii do*umenta<iei de sus<inere a soli*it4rii pentru o,<inerea AutoriCa<iei
inte6rate de mediu"
( :n ,aCa *omentariilor 0i pun*telor de Iedere :nre6istrate :n timpul *onsult4rilor *u autorit4<ile
mem,re ale Cole*tiIului de AnaliC4 Te-ni*4"
( :n urma or6aniC4rii deC,aterii pu,li*e la adresa mun. 1i,iu" str. Podului" nr. 12'" 9ud. 1i,iu" :n
data de 1#.02.201;
( :n urma eIalu4rii *ondi<iilor de operare 0i a respe*t4rii *erin<elor '"%"-" 1?22##? priIind
preIenirea 0i *ontrolul inte6rat al polu4rii" apro,at4 prin 4egea nr" 842##@5 *u modi)i*4rile 0i
*omplet4rile ulterioare"
( :n ,aCa '"M" 8182##$ pentru apro,area Pro*edurii de emitere a autoriCa<iei inte6rate de
mediu" modi)i*at 0i *ompletat prin '"M" 11?82##?"
( :n ,aCa K"-" nr" 482#1$ priIind or6aniCarea 0i )un*<ionarea Dinisterului Dediului 0i
1*-im,4rilor Climati*e;
( :n ,aCa K"-" nr" 1###2#12 priIind reor6aniCarea 0i )un*<ionarea A6en<iei ;a<ionale pentru
Prote*<ia Dediului 0i a institu<iilor pu,li*e a)late :n su,ordinea a*esteia;
( :n ,aCa '"%"-" 1L?2##? priIind prote*<ia mediului" apro,at4 prin 4egea nr" 2@?2##@"
modi)i*at4 0i *ompletat4 prin '%- 1142##<5 *u modi)i*4rile ulterioare;
( :n ,aCa '"M" nr" 1@L2##4 pentru apro,area" prin metoda *on)irm4rii dire*te" a Eo*umentelor
de re)erin<4 priIind *ele mai ,une te-ni*i disponi,ile J/RE%K" apro,ate de Lniunea European4"
Cu respe*tarea *erin<elor le6ale preI4Cute de:
( 'rdinul MAPAM nr" $@#<"#1"2##4" pentru apro,area ?-idului te-ni* 6eneral pentru
apli*area pro*edurii de emitere a autoriCa<iei inte6rate de mediu;
( 4egea nr" 1#42#11 priIind *alitatea aerului :n*on9ur4tor;
( 'rdinul nr" <?@1LL< pentru apro,area Re6lement4rii priIind eIaluarea polu4rii mediului;
( S&AS 12?<41L8< priIind *ondi<iile de *alitate ale aerului din Conele prote9ate;
( 'rdinul nr" 4@21LL$ pentru apro,area Condi<iilor te-ni*e priIind prote*<ia atmos)erei;
( S&AS 1###L1L88 priIind a*usti*a ur,an4 3 limite admisi,ile ale niIelului de C6omot;
- 4egea Apelor nr" 1#<1LL@" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
2
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
- K"-" nr" 1882##2 pentru apro,area unor norme priIind *ondi<iile de des*4r*are :n mediul
a*Iati* a apelor uCate *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile aduse de K- nr" $?22##? i K- nr"
21#2##<M
- 4egea nr" 4?82##2 priIind *alitatea apei pota,ile" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
( K"-" nr" $?12##? priIind apro,area Pro6ramului de eliminare treptat4 a eIa*u4rilor"
emisiilor 0i pierderilor de su,stan<e prioritar peri*uloase" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile
ulterioare;
( 'rdinul M"M"-"A" nr" 1@12##@ de apro,are a ;ormatiIului priIind *lasi)i*area *alit4<ii
apelor de supra)a<4 :n Iederea sta,ilirii st4rii e*olo6i*e a apelor de supra)a<4;
( 4egea nr" 2112#11 priIind re6imul de0eurilor;
( '"M" nr" L?2##?5 priIind de)inirea *riteriilor *are tre,uie :ndeplinite de de0euri pentru a se
re64si pe lista spe*i)i*4 unui depoCit 0i pe lista na<ional4 de de0euri a**eptate :n )ie*are *las4
de depoCit de de0euri;
( K"-" nr" 8?@2##2" priIind eIiden<a 6estiunii de0eurilor 0i pentru apro,area listei *uprinCMnd
de0eurile" in*lusiI de0eurile peri*uloase;
( K"-" nr" @212##?" priIind 6estionarea am,ala9elor 0i a de0eurilor de am,ala9e" *u
modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
( 'rdinul nr" <L42#125 priIind pro*edura de raportare a datelor re)eritoare la am,ala9e 0i
de0euri de am,ala9e;
( K"-" nr" 2$?2##<5 priIind 6estionarea uleiurilor uCate;
( K"-" nr" 1<#2##4" priIind 6estionarea anIelopelor uCate;
( K"-" nr" 11$22##8 priIind re6imul ,ateriilor 0i a*umulatorilor 0i al de0eurilor de ,aterii 0i
a*umulatori;
( K"-" nr" 1#$<2#1# priIind de0eurile de e*-ipamente ele*tri*e 0i ele*troni*e 0i '"M" nr"
L#12##? priIind apro,area m4surilor spe*i)i*e pentru *ole*tarea de0eurilor de e*-ipamente
ele*tri*e 0i ele*troni*e *are preCint4 ris*uri prin *ontaminare pentru se*uritatea 0i s4n4tatea
personalului din pun*tele de *ole*tare;
( K"-" nr" 1#@12##8 priIind transportul de0eurilor peri*uloase 0i neperi*uloase pe teritoriul
RomMniei;
( K"-" nr" 14#82##8" priIind *lasi)i*area" am,alarea 0i eti*-etarea su,stan<elor peri*uloase;
( K"-" nr" L$<2#1# priIind *lasi)i*area" am,alarea 0i eti*-etarea la introdu*erea pe pia<4 a
preparatelor peri*uloase;
( 4egea nr" $@#2##$5 priIind re6imul su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e peri*uloase"
modi)i*at4 0i *ompletat4 de 4egea nr"2@?2##?
( (egulamentul NC,D nr" 1L#<2##@ JREACHK priIind :nre6istrarea" eIaluarea" autoriCarea si
restri*<ionarea su,stan<elor *-imi*e JREACHK" de :n)iin<are a A6en<iei Europene pentru
Produse C-imi*e" de modi)i*are a Eire*tiIei 1999.#$.CE 0i de a,ro6are a Re6ulamentului
JCEEK nr. '9.9 al Consiliului 0i a Re6ulamentului JCEK nr. 1#!!.9# al Comisiei" pre*um 0i
a Eire*tiIei '6.'69.CEE a Consiliului 0i a Eire*tiIelor 91.1$$.CEE" 9.6'.CEE" 9.10$.CE
si 2000.21.CE ale Comisiei" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
( (egulament NC,D nr"12<22##8 al Parlamentului European 0i al Consiliului din 16
de*em,rie 200! priIind *lasi)i*area" eti*-etarea 0i am,alarea su,stan<elor 0i a ameste*urilor"
de modi)i*are 0i de a,ro6are a Eire*tiIelor 6'.$#!.CEE si 1999.#$.CE" pre*um 0i de
modi)i*are a Re6ulamentului JCEK nr. 190'.2006 Re6ulamentul JCEK nr. #$.2010 al
Comisiei de modi)i*are a Re6ulamentului JCEK nr. 190'.2006 al Parlamentului European 0i
al Consiliului priIind :nre6istrarea" eIaluarea" autoriCarea 0i restri*<ionarea su,stan<elor
*-imi*e JREACHK
( KotrOrea nr" 14#2##8" priIind sta,ilirea unor m4suri pentru apli*area preIederilor
Re6ulamentului JCEK al Parlamentului European 0i al Consiliului nr.166.2006 priIind
:n)iin<area Re6istrului European al Poluan<ilor Emi0i 0i Trans)era<i 0i modi)i*area dire*tiIelor
Consiliului 91.6!9.CEE 0i 96.61.CE;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
3
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( K-" nr" <8#2##@ priIind sta,ilirea s*-emei de *omer*ialiCare a *erti)i*atelor de emisii de
6aCe *u e)e*t de ser4 *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare.
( K "-" nr" 8<82##?" priIind a**esul pu,li*ului la in)orma<ia priIind mediul;
( 4egea nr" 8@2###" pentru rati)i*area ConIen<iei priIind a**esul la in)orma<ie" parti*iparea
pu,li*ului la luarea de*iCiei 0i la a**esul :n 9usti<ie :n pro,leme de mediu" semnat4 la Aar-us
la 2$.01.2000;
( '"%"-" nr" @82##<5 priIind r4spunderea de mediu *u re)erire la preIenirea 0i repararea
pre9udi*iului asupra mediului apro,at4 prin 4egea nr" 1L2##85 *u modi)i*4rile 0i
*omplet4rile ulterioare;
( 4egea nr" 1#?2##@ pentru apro,area '"%"-" nr" 1L@2##? priIind %ondul pentru mediu" *u
modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
( <inMnd seama de re*omand4rile do*umentelor de re)erin<4 0(,I2
( 0(,I pri1ind cele mai bune tehnici disponibile aplicate Bn industria ceramic5 august
2##<5
( )PPC /ra=t (e=erence /ocument on &he -eneral Principles o= Monitoring5 Pul9 2##$5
&itularuloperatorul autoriCaiei integrate de mediu este obligat s respecte legislaia de mediu
Bn 1igoare5 cu toate modi=icrilecompletrile inter1enite ulterior emiterii actului de
reglementare pOn la e>pirarea 1alabilitii acestuia"
n condiiile n care orice emisie rezultat n urma activitii va fi n conformitate i nu va depi
cerinele legislaiei de mediu din Romnia, armonizat legislaiei Uniunii Europene i prevederilor
prezentei autorizaii,
se emite2
A%&'()*A+)A )N&,-(A&. /, M,/)% N(" S0 !!!!!"!!"2#1$
pentru: ! S"C" 3),N,(0,(-,( S)S&,M, /, C.(.M)*) S"("4"5 cu sediul social Bn
0ucureti5 Sector 15 6oseaua 0ucureti 7 Ploieti5 nr" 42!445 0neasa 0usiness 8 &echnolog9
Par:5 cldirea A5 eta;5 aripa A15
Punct de lucru2 Sibiu5 str" Podului5 nr" 12<5 cod ??#2@$5 ;ud" Sibiu
AutoriCaia include condiiile necesare pentru asigurarea c2
aK sunt luate toate m4surile preIentiIe ade*Iate :mpotriIa polu4rii" :n spe*ial prin apli*area
*elor mai ,une te-ni*i disponi,ile;
,K nu este *auCat4 ni*i o poluare semni)i*atiI4;
*K este eIitat4 6enerarea de0eurilor" iar a*olo unde de0eurile sunt produse ele sunt Ialori)i*ate
sau :n *aCul :n *are re*uperarea este imposi,il4 din pun*t de Iedere te-ni* 0i e*onomi*"
de0eurile sunt eliminate eIitMnd sau redu*Mnd ori*e impa*t asupra mediului;
dK sunt luate m4suri ne*esare pentru a preIeni a**identele 0i a limita *onse*in<ele lor;
eK este minimiCat impa*tul semni)i*atiI de mediu produs de *ondi<iile de )un*<ionare" :n a)ara
parametrilor normali de operare ai instala<iei;
)K sunt luate m4surile ne*esare pentru *a la :n*etarea de)initiI4 a a*tiIit4<ii s4 se eIite ori*e ris*
de poluare 0i s4 se readu*4 amplasamentul la o stare satis)4*4toare pentru a )i utiliCat :n
*ir*uitul e*onomi*;
6K sunt luate m4surile ne*esare pentru utiliCarea e)i*ient4 a ener6iei;
-K sunt respe*tate prin*ipiile /AT.
AutoriCa<ia inte6rat4 de mediu *on<ine *erin<e de monitoriCare ade*Iate des*4r*4rilor de poluan<i
*are au lo* 0i spe*i)i*4 metodolo6ia 0i )re*Ien<a de m4surare" pro*edura de eIaluare 0i o,li6a<ia de a
)urniCa autorit4<ii *ompetente datele soli*itate de a*easta pentru Ieri)i*area *on)orm4rii *u
autoriCa<ia.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
4
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Nerespectarea pre1ederilor autoriCaiei integrate de mediu atrage dup sine suspendarea
isau anularea acesteia5 dup caC"
$" CA&,-'()A /, AC&)G)&A&,
PreCenta autoriCa<ie se apli*4 tuturor a*tiIit4<ilor des)40urate su, *ontrolul titularului de
a*tiIitate.operatorului" de la primirea materialelor pe amplasament pMn4 la e&pedierea produselor
)inite" in*lusiI mana6ementul de0eurilor de la pun*tul de *ole*tare pMn4 la pun*tul de eliminare sau
re*uperare.
/enumirea instalaiei )PPC2 NInstala<ie pentru )a,ri*area produselor de *erami*4 prin ardere
J*4r4miCi Porot-ermK" *u o *apa*itate de produ*<ie de '$0 t.Ci O
Categoria de acti1itate con=orm '"%"-" 1?22##?5 Ane>a nr" 12 pun*tul .$. 3 PInstala<ii pentru
)a,ri*area produselor *erami*e prin ardere" :n spe*ial a <i6lelor" a *4r4miCilor" a *4r4miCilor
re)ra*tare" a dalelor" a pl4*ilor de 6resie sau de )aian<4:
aK *u o *apa*itate de produ*<ie mai mare de '$ t.Ci 0i.sau
,K *u o *apa*itate a *uptoarelor mai mare de # m

0i *u o densitate sta,ilit4 pentru )ie*are *uptor mai


mare de 00 Q6.m

R
)nstalaia intr sub incidena K"-" nr" <8#2##@ priIind sta,ilirea s*-emei de *omer*ialiCare a
*erti)i*atelor de emisii de 6aCe *u e)e*t de ser4 0i de<ine AutoriCa<ia priIind emisiile de 6aCe *u e)e*t
de ser4 nr. #6 din 2!.12.2012.
Capacitatea instalaiei )PPC2
Cuptorul tunel are urm4toarele *ara*teristi*i:
( *apa*itatea de produ*<ie: '$0 t.Ci;
( *apa*itatea *uptorului JIolumul de ardereK de 200 m* 0i o densitate de material de '!$ 86.m*.
)nstalaii legate Bn =lu>2
( depoCitare 3 ma*erare ar6il4
( doCarea materiei prime
( m4run<irea(omo6eniCarea materiei prime
( )asonarea ar6ilei 0i de,itarea produselor *rude
( us*area produselor )asonate
( arderea produselor )asonate us*ate
( des*4r*are" sortare" paletiCare
( am,alare
( depoCitare" e&pedi<ie.
Acti1iti cone>e =lu>ului tehnologic2
( Atelier :ntre<inere 0i repara<ii;
( Central4 termi*4;
( Preparare a,ur te-nolo6i*;
( Ha,orator
( Post TRA%O;
Autorizaia interat de mediu se re!er la instalaia "##$ delimitat con!orm planului de situaie
anexat documentaiei de solicitare.
4" /'C%M,N&A+)A /, S'4)C)&A(,
Eo*umenta<ia de soli*itare pentru autoriCa<ia inte6rat4 de mediu nr. 1/ $2.0#.12.2006" :naintat4 de
1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H. :
( %ormular de soli*itare a autoriCa<iei inte6rate de mediu" :nto*mit de 1.C. ECO3/RE% 1RH" :n
2006;
( Raport de amplasament" :nto*mit de 1.C. ECO 3 /RE% 1RH" :n 2006;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
5
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( AutoriCa<ie de ?ospod4rire a Apelor nr. 1/ '1.1eptem,rie 2006" eli,erat4 de Administra<ia
;a<ional4 SApele RomMneR Eire*<ia Apelor Olt;
( A*ord de mediu nr. 1/ $.2.11.200$;
( Plan de preIenire 0i *om,atere a polu4rii a**identale;
( E&tras de *arte )un*iar4 nr. 2#'.200$;
( Certi)i*at de :nre6istrare 1eria A !9#!#" *u ane&a IiCat4 de: ?rupul de Pompieri Dilitari al 9ud.
1i,iu" Eire*<ia de 14n4tate Pu,li*4 a 9ud. 1i,iu" Eire*<ia 1anitar ( @eterinar4 a 9ud. 1i,iu"
Inspe*toratul Teritorial de Dun*4 al 9ud. 1i,iu;
( Contra*t :n*-eiat *u 1.C. APF(CA;AH 1.A. nr. 2$#.2#.0'.2006" pentru serIi*ii pu,li*e de
alimentare *u ap4 0i de *analiCare;
( Contra*t :n*-eiat *u 1.C. ?ETE1I/ 1.A. nr. 1621.2#.0$.200#" pentru prest4ri serIi*ii
pu,li*e de salu,ritate;
( ConIen<ie :n*-eiat4 *u 1.C. Tonda- 1.R.H. nr. 120#.0$.0'.200# pentru utiliCarea 6urilor de
eIa*uare :n emisar a apelor reCultate de pe amplasament;
( Contra*t :n*-eiat *u 1C EHECTRICA 1A nr. 2#.01.10.200#" pentru )urniCarea ener6iei ele*tri*e;
( Contra*t :n*-eiat *u 1C PETROD ?A1 1RH nr. 29.2.06.200$ pentru liIrare 6aCe naturale;
( %i0ele de si6uran<4 ale su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e utiliCate;
( Eo*umente doIeditoare priIind mediatiCarea repetat4 a soli*it4rii autoriCa<iei inte6rate" a etapelor
pro*edurii de autoriCare 0i a deC,aterii pu,li*e des)40urate la Prim4ria 1i,iu.
A;ETE:
( Plan de :n*adrare :n Cona nr. 11#(00;
( Planuri de situa<ie nr 11#(01;
( Plan de amplasare a pun*telor de emisie a no&elor;
( Plan re<ele ap4 ( *anal;
( 1*-i<a o,ie*tiIului 3 plan0a nr. '11;
( 1*-emele te-nolo6i*e ale produ*erii *4r4miCilor;
Eo*umenta<ia de soli*itare :naintat4 :n Iederea a*tualiC4rii *ondi<iilor din autoriCa<ia inte6rat4 de
mediu nr. 1/ $2.0#.12.2006:
( %ormular de soli*itare" :nto*mit de 1.C. >IE;ER/ER?ER 3 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H."
iulie 200';
( Completare do*umenta<ie IPPC datorat4 introdu*erii petrol *o*s(ului :n pro*esul de )a,ri*a<ie a
*4r4miCilor *erami*e tip Porot-erm 0i *ompara<ie *u /AT./RE%" :nto*mit de 1.C. ECO(/RE%
1.R.H. /RA2O@" iulie 200';
( Ee*lara<ie de *on)ormitate nr. P22$ din 12 aprilie 200'" emis4 de 1.C. PETROD 1.A. 3 mem,ru
OD@ ?rup;
( A6rement te-ni* 016(0$.2#9(200# 3 e*-ipament pentru epurarea me*ano(,iolo6i*4 a apei" emis
de Consiliul Te-ni* Permanent pentru Constru*<ii" Iala,il pMn4 la 0.11.200';
( Raport de :n*er*are nr. 229.1'.0#.200' pentru petrol(*o*s" emis de %iliala Institutul de Cer*et4ri 0i
DoderniC4ri Ener6eti*e 3 ICEDE;ER? 1.A.;
( AIiCul de 6ospod4rire a apelor nr. 1/ '! din septem,rie 200' priIind epurarea apelor uCate
mena9ere eIa*uate de la 1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H." pun*t de lu*ru
1i,iu" emis de Administra<ia ;a<ional4 PApele Rom4neR 3 Eire*<ia Apelor Olt 3 Rm. @Ml*ea 3
1istemul de ?ospod4rire a Apelor 1i,iu;
( %i0a te-ni*4 :n Iederea emiterii a*ordului uni*" pentru o,<inerea a*ordului de mediu pentru
proie*tul P1ta<ie de epurare tip PAsio Dono*omp 0;.PumpR" nr. 6#$.16.10.200' 3 A6en<ia pentru
Prote*<ia Dediului 1i,iu;
( Contra*t de IMnCare(*ump4rare de0euri re*i*la,ile nr. 100#.29.06.200'" :n*-eiat :ntre 1.C.
?REDHI; CODPLTER 1.R.H. 0i 1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H.;
( %i04 te-ni*4 de se*uritate pentru *o*s de petrol" emis4 de 1.C. PETROD 1.A. 3 mem,ru OD@
?rup;
( Contra*t de preluare a o,li6a<iilor le6ate de de0eurile proIenite din am,ala9e *u 1C E*orom
Am,ala9e 1A;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
6
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( /uletine de analiC4 emise de Ha,oratoarele Tonnie pentru emisiile :n aer" :n timpul e)e*tu4rii
pro,elor te-nolo6i*e *u petrol(*o*s" iunie 200';
( 1*-em4 )lu& te-nolo6i* de )a,ri*are a *4r4miCilor *erami*e Porot-erm;
( Eo*umente doIeditoare priIind mediatiCarea soli*it4rii de a*tualiCare a *ondi<iilor din autoriCa<ia
inte6rat4 de mediu nr. 1/ $2.0#.12.2006.
Eo*umenta<ia :naintat4 de 1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H." pentru
a*tualiCarea AutoriCa<iei inte6rate de mediu *uprinde:
%ormular de soli*itare a autoriCa<iei inte6rate de mediu ela,orat de S"C" 3),N,(0,(-,(
S)S&,M, /, C.(.M)*) S"("4"5 :nre6istrat la ARPD 1i,iu *u nr. 12##!.02.10.2012;
Certi)i*at de :nre6istrare seria / nr. 126!#62 din 11.0'.200! eli,erat de O)i*iul Re6istrului
Comer<ului de pe lMn64 Tri,unalul /u*ure0ti;
Certi)i*at *onstatator din data de 0'.0'.2011
E&tras C% nr. 29'
Plan de preIenire 0i *om,atere a polu4rii a**identale;
Plan de :n*-idere al instala<iei
AutoriCa<ie de 6ospod4rire a apelor nr. 11'.12.2009" eli,erat4 de Administra<ia ;a<ional4 SApele
RomMneR Administra<ia /aCinal4 de Ap4 Olt 3 1istemul de ?ospod4rire a Apelor 1i,iu.
AutoriCa<ie de se*uritate la in*endiu nr. #0$!.0!.06.200#" eli,erat4 de ?rupul de pompieri
PCpt. Eumitru CroitoruR al 9ud. 1i,iu
Contra*t de prest4ri serIi*ii nr. 20!0!6.200! pentru preluarea o,li6a<iilor de Ialori)i*are 0i
re*i*lare a de0eurilor de am,ala9e pre*um 0i a o,li6a<iilor de raportare a datelor priIind
am,ala9ele 0i de0eurile de am,ala9e :n*-eiat *u 1C E*o 3Rom Am,ala9e 1A /u*ure0ti;
Contra*t nr. 10$.0!.12.2006" 0i a*tul adi<ional nr. 2.((.((.20((" :n*-eiat *u 1C Hen*o 1RH pentru
*ole*tare 0i Ialori)i*are de0euri de -Mrtie 0i *arton;
Contra*t de prest4ri serIi*ii nr. !'9.2$.06.2010" :n*-eiat *u 1C ROLE1 1RH" pentru *ole*tarea
de0eurilor reCultate din a*tiIitatea industrial4 0i.sau *omer*ial4;
Contra*t de prest4ri serIi*ii nr. 0'.09.01.2012" :n*-eiat *u CETA 3 Compania de e&pedi<ii 0i
transport auto 1A" pentru *ole*tare" sortare 0i transport anIelope;
Contra*t :n*-eiat *u 1.C. APF 3 CA;AH 1.A. nr. 2$#.2#.0'.2006" pentru serIi*ii pu,li*e de
alimentare *u ap4 0i de *analiCare;
Contra*t :n*-eiat *u 1.C. ?ETE1I/ 1.A. nr. 1621.2#.0$.200#" pentru prest4ri serIi*ii
pu,li*e de salu,ritate;
Contra*t nr. #62.21.02.200! 0i a*tul adi<ional nr. !.1.0'.2012" pentru )urniCarea ener6iei
ele*tri*e" :n*-eiat *u 1.C. EHECTRODA?;ETICA 1.A.;
Contra*t nr. ((.((.((.20((" 0i a*tul adi<ional nr. ((.1#.12.2011" :n*-eiat *u 1C OD@ Petrom ?as
1RH pentru liIrare 6aCe naturale;
%i0e de si6uran<4 pentru *o*s de petrol" 0i motorin4 emise de 1.C. PETROD 1.A. 3 mem,ru
OD@ ?rup;
/uletin de analiC4 emis de Ha,oratoarele Tonnie pentru emisiile :n aer" *uptor de ardere a
*4r4miCilor" 20.0#.2012;
Raport de :n*er*are emis de 1.C. ICEDE;ER? 1.A. pentru petrol 3 *o*s" materie prim4" au6ust
2012;
Raport de :n*er*are emis de 1.C. ICEDE;ER? 1.A. pentru materie prim4" iulie 2012;
/uletin de analiCa emis de Centrul de Dediu 0i 14n4tate Clu9 pentru emisii *o0 *uptor" emisii *o0
rume6u0"C6omot in*int4" aprilie 2011
EoIada a*-it4rii ta&elor 0i tari)elor a)erente pro*edurii de autoriCare inte6rat4 de mediu
EoIada mediatiC4rii repetate :n Iederea emiterii autoriCa<iei inte6rate de mediu.
Ane&e
3 Plan de :n*adrare :n Cona JPlan0a nr. 1K"
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
7
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
3 Plan de situa<ie 0i ,ran0amente *analiCare" ap4 JPlan0a nr.2K"
3 1*-ema de )lu& te-nolo6i*
3 Plan *u detalii amplasare pun*te de monitoriCare JPlan0a nr.#K
?" MANA-,M,N&%4 AC&)G)&.+))
1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H. a implementat sistemul de mana6ement
de *alitate" de<inMnd *erti)i*atul de *alitate I1O 9001: 200! nr. 1911120#001.01.06.2012" Iala,il
201$" emis de *4tre Dood7 Interna<ional Certi)i*ation Htd.
Titularul a*tiIit4<ii.operatorul nu are implementat un sistem de mana6ement de mediu *erti)i*at.
Dana6ementul de mediu *onst4 din stru*turarea pro*eselor 0i a*tiIit4<ilor so*iet4<ii :n dire*<ia
:m,un4t4<irii e)i*ien<ei a*estora 0i a pro)ita,ilit4<ii )irmei :n timp" *on*omitent *u minimiCarea
*antit4<ii de de0euri eIa*uate :n mediu.
1istemul de mana6ement de mediu este a*ea *omponent4 a sistemului de mana6ement 6lo,al *e
*uprinde *ate6orii de a*tiIit4<i Jor6aniCare" responsa,ilit4<i" plani)i*are" resurse" pro*eduri" pra*ti*i"
pro*eseK" *are se *on*retiCeaC4 :n politi*a de mediu a )irmei.
?"1"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 sta,ileas*4 0i s4 men<in4 pro*eduri pentru realiCarea
de instruiri ade*Iate priIind prote*<ia mediului pentru to<i an6a9a<ii a *4ror a*tiIitate poate aIea e)e*t
semni)i*atiI asupra mediului" asi6urMnd p4strarea do*umentelor priIind instruirile e)e*tuate.
?"1"2" Personalul" *are are sar*ini *lar desemnate" tre,uie s4 )ie *ali)i*at *on)orm spe*i)i*ului
instala<iei" pe ,aC4 de studii" instruiri 0i.sau e&perien<4 ade*Iat4.
?"1"$" Ln e&emplar din preCenta autoriCa<ie tre,uie s4 r4mMn4" :n ori*e moment" a**esi,il
personalului desemnat *u atri,u<ii :n domeniul prote*<iei mediului.
?"2" (esponsabiliti
?"2"1" Titularul autoriCa<iei tre,uie s4 asi6ure *u de*iCie o persoan4 responsa,il4 *u pro,leme de
prote*<ia mediului. %n con!ormitate cu pre&ederile 'rdonanei de uren nr. 1()*200) pri&ind
protecia mediului +art. (,- lit. e- !- .- apro/at prin 0eea nr. 21)*2001- 2.$. 3"E4E56E57E5
2"28E9E DE $:5:9";" 2.5.0.- prin persoana cu atri/uii <n domeniul proteciei mediului- &a
asista persoanele <mputernicite cu acti&iti de &eri!icare- inspecie =i control- pun>ndu-le la
dispoziie e&idena msurtorilor proprii =i toate celelalte documente rele&ante =i le &a !acilita
controlul acti&itii precum =i prele&area de pro/e. ?a asiura- de asemenea- accesul persoanelor
<mputernicite pentru &eri!icare- inspecie =i control la instalaiile te@noloice eneratoare de
impact asupra mediului- la ec@ipamentele =i instalaiile de depoluare a mediului- precum =i <n
spaiile sau <n zonele a!erente acestora. 8itularul*operatorul acti&itii are o/liaia de a realiza-
<n totalitate =i la termen- msurile impuse prin actele de constatare <nc@eiate de persoanele
<mputernicite cu acti&iti de &eri!icare- inspecie =i control.
?"2"2" Contri,u<ia la Re6istrul European al Poluan<ilor Emi0i 0i Trans)era<i JPRTRK Ia )i depus4 la
termenul sta,ilit *on)orm pun*tului 1# din preCenta autoriCa<ie. Poluan<ii *are tre,uie in*lu0i :n
raportul *4tre autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului Ior )i *ei men<iona<i :n ?-idul pentru
Implementarea PRTR la niIel european.
?"2"$" Prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului
Un *aCul produ*erii unui pre9udi*iu" titularul.operatorul a*tiIit4<ii suport4 *ostul pentru repararea
pre9udi*iului 0i :nl4tur4 urm4rile produse de a*esta" resta,ilind *ondi<iile ini<iale produ*erii
pre9udi*iului" *on)orm prin*ipiului Ppoluatorul pl4te0teR. 1e Ior respe*ta preIederile O.L.?.
6!.200' priIind r4spunderea de mediu *u re)erire la preIenirea 0i repararea pre9udi*iului asupra
mediului" apro,at4 prin He6ea nr. 19.200!" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare.
Un *aCul produ*erii unui pre9udi*iu" de)init *on)orm OL? 6!.200'" operatorul are o,li6a<ia de a
in)orma" :n ma&im 2 ore de la produ*erea pre9udi*iului" A.P.D. 1i,iu 0i Comisariatul =ude<ean 1i,iu
al ?4rCii ;a<ionale de Dediu despre:
aK date de identi)i*are ale operatorului;
,K momentul 0i lo*ul produ*erii pre9udi*iului adus mediului;
*K *ara*teristi*ile pre9udi*iului asupra mediului;
dK *auCele *are au 6enerat pre9udi*iul;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
8
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
eK elementele de mediu a)e*tate;
)K m4surile demarate pentru preIenirea e&tinderii sau a6raI4rii pre9udi*iului adus mediului;
6K alte in)orma<ii *onsiderate releIante de operator.
Un *aCul unei amenin<4ri iminente *u un pre9udi*iu asupra mediului" de)init4 *on)orm OL? 6!.200'"
operatorul este o,li6at s4 ia imediat m4surile preIentiIe ne*esare" 0i :n termen de 2 ore de la luarea
la *uno0tin<4 a apari<iei amenin<4rii" s4 in)ormeCe A.P.D. 1i,iu 0i Comisariatul =ude<ean 1i,iu al
?4rCii ;a<ionale de Dediu.
In)orma<iile pe *are operatorul este o,li6at s4 le adu*4 la *uno0tin<4 autorit4<ilor se re)er4 la:
aK date de identi)i*are ale operatorului;
,K momentul 0i lo*ul apari<iei amenin<4rii iminente;
*K elementele de mediu posi,il a )i a)e*tate;
dK m4surile demarate pentru preIenirea pre9udi*iului;
eK alte in)orma<ii *onsiderate releIante de operator.
Un termen de 1 or4 de la )inaliCarea m4surilor preIentiIe operatorul in)ormeaC4 autorit4<ile despre
m4surile :ntreprinse pentru preIenirea pre9udi*iului 0i e)i*ien<a a*estora.
Un *aCul :n *are amenin<area iminent4 persist4 :n *iuda m4surilor adoptate" operatorul in)ormeaC4" :n
termen de 6 ore de la momentul la *are s(a *onstat ine)i*ien<a m4surilor luate" APD 1i,iu 0i
Comisariatul =ude<ean 1i,iu al ?4rCii ;a<ionale de Dediu despre:
aK m4surile :ntreprinse pentru preIenirea pre9udi*iului;
,K eIolu<ia situa<iei :n urma apli*4rii m4surilor preIentiIe;
*K alte m4suri" dup4 *aC" *are se iau pentru preIenirea :nr4ut4<irii situa<iei.
?"$" Aciuni de control
?"$"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 respe*te *ondi<iile impuse prin preCenta
autoriCa<ie 0i Ia ini<ia inIesti6a<ii 0i a*<iuni de remediere :n *aCul unor ne*on)ormit4<i *u preIederile
a*esteia.
?"$"2" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii Ia lua toate m4surile *are s4 asi6ure *4 ni*i o poluare
important4 nu Ia )i *auCat4.
?"$"$" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii Ia lua toate m4surile de preIenire e)i*ient4 a polu4rii" :n spe*ial
prin re*ur6erea la *ele mai ,une te-ni*i disponi,ile.
?"$"4" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 se asi6ure *4 toate opera<iunile de pe amplasament
Ior )i realiCate :n a0a manier4 :n*Mt emisiile s4 nu determine deteriorarea sau pertur,area
semni)i*atiI4 a mediului din a)ara limitelor amplasamentului.
?"$"?" Titularul a*tiIit4<ii tre,uie s4 sta,ileas*4 0i s4 men<in4 un 1istem de Dana6ement al
AutoriCa<iei J1DAK pentru :ndeplinirea *erin<elor preCentei autoriCa<ii. A*est sistem Ia eIalua toate
opera<iunile 0i Ia reIiCui toate op<iunile a**esi,ile pentru utiliCarea unei te-nolo6ii mai *urate" a
unei produ*<ii mai *urate" pre*um 0i pentru eIitarea produ*erii 0i.sau minimiCarea *antit4<ilor de
de0euri.
?"4" (aportri
?"4"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 :nre6istreCe 0i s4 p4streCe :n re6istre toate pun*tele de
preleIare a pro,elor" analiCele" m4sur4torile" e&amin4rile 0i toate *erin<ele :ns*rise :n preCenta
autoriCa<ie.
?"4"2" Raportarea emisiilor de CO
2
se Ia )a*e *on)orm AutoriCa<iei priIind emisiile de 6aCe *u e)e*t
de ser4 0i a Ee*iCiei $!9.200' *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare.
?"4"$" Re6istrul Ia )i pus la dispoCi<ia autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului 0i.sau
autorit4<ii de *ontrol pentru Ieri)i*4ri.
?"4"4" Persoana :mputerni*it4 *u atri,u<ii :n domeniul prote*<iei mediului Ia transmite autorit4<ii
*ompetente pentru prote*<ia mediului raport4rile soli*itate la datele sta,ilite" *on)orm preIederilor
*apitolului 1# al preCentei autoriCa<ii.
?"4"?" %re*Ien<a 0i s*opul raport4rilor preI4Cute :n autoriCa<ie pot )i modi)i*ate" prin a**eptul s*ris al
autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului" *are Ia urm4ri 0i *entraliCa datele transmise.
?"?" Noti=icarea autoritilor
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
9
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
?"?"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia anun<4rii A.P.D. 1i,iu" ?.;.D. 3 Comisariatul
=ude<ean 1i,iu 0i Administra<ia ;a<ional4 PApele RomMneR :n termen de 2# ore din momentul
produ*erii:
( ori*4rei emisii ap4rute in*idental" a**idental ori *a urmare a unui a**ident ma9or;
( ori*4rei )un*<ion4ri de)e*tuoase a e*-ipamentelor de *ontrol sau a e*-ipamentelor de
monitoriCare" *are poate du*e la pierderea *ontrolului ori*4rui sistem de redu*ere a polu4rii de
pe amplasament.
;oti)i*4rile Ior *uprinde: data 0i ora in*identului" detalii priIind natura ori*4rei emisii 0i a ori*4rui
ris* *reat de in*ident 0i m4surile luate pentru minimiCarea emisiilor 0i eIitarea repet4rii in*identului.
?"?"2" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 :nre6istreCe ori*e in*ident. A*east4 :nre6istrare
tre,uie s4 in*lud4 detalii priIind natura" e&tinderea 0i impa*tul in*identului" pre*um 0i
*ir*umstan<ele *are au dat na0tere a*estuia. Unre6istrarea tre,uie s4 in*lud4 toate m4surile *ore*tiIe
luate pentru prote9area mediului 0i eIitarea repet4rii :n timp. Eup4 noti)i*area in*identului" titularul
tre,uie s4 depun4 la sediul A6en<iei pentru Prote*<ia Dediului 1i,iu raportul priIind in*identul. Ln
raport su**int asupra in*identelor *onsemnate tre,uie depus la APD 1i,iu" *a parte a RAD.
?"?"$" Un *aCul unor situa<ii de ur6en<4" de)inite *on)orm O.L.?. 21.200#" apro,at4 prin He6ea nr.
1$.200$" Ia )i anun<at Inspe*toratul pentru 1itua<ii de Lr6en<4" *are asi6ur4 *oordonarea unitar4 0i
permanent4 a a*tiIit4<ii de preIenire 0i 6estionare a situa<iilor de ur6en<4.
?"?"4" Un *aCul ori*4rei situa<ii de mai 9os" titularul a*tiIit4<ii Ia trimite o noti)i*are s*ris4 *4tre
A.P.D. 1i,iu 0i ?.;.D. 3 Comisariatul =ude<ean 1i,iu" :n termen de 1# Cile de la produ*ere:
( :n*etarea permanent4 a a*tiIit4<ii ori*4rei p4r<i sau a :ntre6ii instala<ii autoriCate;
( :n*etarea a*tiIit4<ii ori*4rei p4r<i sau a :ntre6ii instala<ii autoriCate pentru o perioad4 *are
poate dep40i un an;
( reluarea e&ploat4rii ori*4rei p4r<i sau a :ntre6ii instala<ii autoriCate dup4 oprire;
( s*-im,area titularului a*tiIit4<ii.operatorului instala<iei;
( reIiCuirea autoriCa<iei de 6ospod4rire a apelor.
?"?"?" Un *aCul :n *are titularul de a*tiIitate.operatorul urmeaC4 s4 deruleCe sau s4 )ie supus unei
pro*eduri de IMnCare a pa*-etului ma9oritar de a*<iuni" IMnCare de a*tiIe" )uCiune" diIiCare"
*on*esionare" ori :n alte situa<ii *are impli*4 s*-im,area titularului de a*tiIitate" pre*um 0i :n *aC de
diColIare urmat4 de li*-idare" )aliment" :n*etarea a*tiIit4<ii" a*esta are o,li6a<ia de a noti)i*a
autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului.
Autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului in)ormeaC4 titularul *u priIire la o,li6a<iile de
mediu *are tre,uie asumate de p4r<ile impli*ate" pe ,aCa eIalu4rilor *are au stat la ,aCa emiterii
a*telor de re6lementare e&istente.
Un termen de 60 de Cile de la data semn4rii.emiterii do*umentului *are atest4 :n*-eiere uneia dintre
pro*eduri" p4r<ile impli*ate transmit :n s*ris autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului
o,li6a<iile asumate priIind prote*<ia mediului" printr(un do*ument *erti)i*at pentru *on)ormitate *u
ori6inalul.
ClauCele priIind o,li6a<iile de mediu *uprinse :n a*tele :nto*mite au un *ara*ter pu,li*.
Undeplinirea o,li6a<iilor de mediu este prioritar4 :n *aCul pro*edurilor de: diColIare urmat4 de
li*-idare" li*-idare" )aliment" :n*etarea a*tiIit4<ii.
?"?"@" Operatorul are o,li6a<ia s4 in)ormeCe autoritatea *ompetent4 *u priIire la ori*e modi)i*4ri
plani)i*ate :n e&ploatarea instala<iei. Ori*e modi)i*are su,stan<ial4 plani)i*at4 :n e&ploatarea
instala<iei nu Ia )i realiCat4 )4r4 a aIea autoriCa<ie inte6rat4 de mediu" potriIit preIederilor le6isla<iei
:n domeniul eIalu4rii impa*tului asupra mediului 0i *elor din O.L.?. 1$2.200$ priIind preIenirea 0i
*ontrolul inte6rat al polu4rii" apro,at4 prin He6ea nr. !#.2006" *u modi)i*4rile ulterioare.
@" MA&,()) P()M, 6) A%H)4)A(,
@"1" Pre1ederi generale pri1ind materiile prime i au>iliare
Titularul.operatorul a*tiIit4<ii Ia )olosi materiile prime des*rise :n do*umenta<ie" *on)orme *u *ele
mai ,une te-ni*i disponi,ile.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
10
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
@"1"1" Operatorul Ia <ine eIiden<a lunar4 a materiilor prime" materialelor 0i su,stan<elor *-imi*e
utiliCate.
@"1"2" 1e Ior a)la :n sto* materiale a,sor,ante sau de neutraliCare a s*ur6erilor a**identale.
@"1"$" Ori*e modi)i*are a materiilor prime 0i a su,stan<elor utiliCate Ia )i noti)i*at4 autorit4<ii
*ompetente pentru prote*<ia mediului.
Materii prime
Materiale
Natura chimic
compoCiia
Mod de depoCitare PericuloCitate
Ar6il4 A6re6at mineral
natural
@ra*.Halda de ar6il4
pentru ma*erare
;eperi*ulos
;isip Produs mineral @ra*. -alda *ariera;
EepoCit materii prime V
supra)a<4 ,etonat4
;eperi*ulos
Rume6u0 ReCiduuri de lemn EepoCit de rume6u0"
plat)orm4 ,etonat4"
:n6r4dit 0i a*operit *u
)olie
;eperi*ulos
Petrol(*o*s Produs petrolier
solid o,<inut prin
pro*esul de *o*sare
:ntMrCiat4
EepoCitat pe plat)orm4
,etonat4" a*operit *u
)olie
;eperi*ulos
Am,ala9e )olie plasti*
HEPE
1patii amena9ate ;eperi*ulos
Dotorin4 Ameste* de
-idro*ar,uri
para)inate
ReCerIor suprateran
preI4Cut *u *uI4 de
reten<ie.a)lat :n
proprietatea OD@
R #0 ( posi,ile ris*uri *u
e)e*te ireIersi,ile;
R $1.$ ( to&i* pentru mediul
a*Iati*
R6$" R 66 ( no*iI;
Llei -idrauli* 3
HWE HHP #6"
Llei de transmisie 3
?EAR H1T 220" 1$0"
Llei lu,ri)iant pentru
tur,ine 3 TLR/ TE 2
Lnsoare lu,ri)iant4
pentru rulmen<i 3
HITHPHET EP2
Lnsoare lu,ri)iant4
pentru e&trem4 presiune 3
1I?;LD HT2"
1I?;LD D2!
Hu,ri)iant 3
>HITEPHET 1
Lleiuri minerale /utoaie.EepoCit
de *ar,uran<i
R $1.$ 3 to&i* pentru mediul
a*Iati*.
Ti 3 iritant 0i ;( peri*ulos
pentru mediu
R $1.$ 3 to&i* pentru mediul
a*Iati*.
R#1 3 ris* de leCiuni o*ulare
A*id *lor-idri* Ha,orator.Re*ipient
sti*l4.plasti*
C ( *orosiI
R# 3 ProIoa*4 arsuri
R' 3 Iritant pentru *4ile
respiratorii
Pale<i din lemn Daterial lemnos /o&pale<i.Plat)orm4
depoCitare
;eperi*ulos
@"2" -estiunea substanelor chimice periculoase
@"2"1" Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia realiC4rii *ondi<iilor spe*i)i*e de )a,ri*are" sto*are" am,alare a
produselor 0i a normelor de *onsum.
@"2"2" Operatorul are o,li6a<ia de a respe*ta preIederile le6isla<iei :n Ii6oare priIind 6estionarea
su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e peri*uloase" aIMnd :n Iedere urm4toarele aspe*te:
( transportul"
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
11
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( *lasi)i*area" eti*-etarea" depoCitarea :n *ondi<ii de si6uran<4" utiliCMnd in)orma<iile din )i0ele
*u date de se*uritate spe*i)i*e )ie*4rei su,stan<e"
( 6estionarea ade*Iat4 a am,ala9elor su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e peri*uloase"
( manipularea de *4tre personal instruit ade*Iat 0i dotat *u e*-ipamente de prote*<ia mun*ii
spe*i)i*e"
( eIiden<a 6estiunii su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e peri*uloase.
@"2"$" A*-iCi<ionarea su,stan<elor *-imi*e peri*uloase" de)inite *on)orm H.?. 1#0!.200! 0i
Re6ulamentul 12'2.200! priIind *lasi)i*area" am,alarea 0i eti*-etarea su,stan<elor 0i preparatelor
*-imi*e peri*uloase" se Ia )a*e numai :n *ondi<iile :n *are produ*4torul" distri,uitorul sau
importatorul )urniCeaC4 )i0a *u date de se*uritate" *are Ia permite utiliCatorului s4 ia toate m4surile
ne*esare pentru prote*<ia mediului" s4n4t4<ii 0i pentru asi6urarea se*urit4<ii la lo*ul de mun*4.
@"2"4" Testarea 0i eIaluarea propriet4<ilor su,stan<elor :n Iederea *lasi)i*4rii se e)e*tueaC4 :n
*on)ormitate *u Re6ulamentul nr. 190'.2006 al Parlamentului European 0i al Consiliului priIind
:nre6istrarea" eIaluarea" autoriCarea 0i restri*<ionarea su,stan<elor *-imi*e JREACHK" modi)i*at de
Re6ulamentul #$.2010" *u modi)i*4rile ulterioare.
@"2"?" 1e Ior lua urm4toarele m4suri 6enerale:
( depoCitarea su,stan<elor 0i preparatelor *-imi*e peri*uloase se Ia )a*e <inMnd seama de
*ompati,ilit4<ile *-imi*e 0i de *ondi<iile impuse de )urniCor;
( depoCitele Ior aIea asi6urate *ondi<iile priIind prote*<ia )a*torilor de mediu sol" ap4" aer.
?estiunea a*estor su,stan<e se Ia realiCa de persoane instruite" *are Ior *unoa0te m4surile *e tre,uie
luate :n *aCul unui a**ident.
<" (,S%(S,2 AP.5 ,N,(-),5 -A*, NA&%(A4,
<"1" AP.
Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are dreptul s4 utiliCeCe surse de alimentare *u ap4 0i re*eptori pentru
eIa*uarea apelor :n *on)ormitate *u AutoriCa<ia de ?ospod4rire a Apelor nr. 11$.26.09.2011"
Iala,il4 pMn4 :n 26.09.2021" emis4 de Eire*<ia Apelor Dure0.
<"1"1" Alimentarea *u ap4 pota,il4
Sursa2 re<eaua de alimentare *u ap4 pota,il4 a muni*ipiului 1i,iu.
Golume i debite de ap mena;er autoriCate2
mc ls anual mc
*ilnic ma>im .#2 0.09 12#!.0
*ilnic mediu 2.6$ 0.01 96'.2$
*ilnic mediu 1.9' 0.022 '19.0$
Q
ma> orar
0.9 0.10!
)nstalaii de captare2 ,ran0ament de PEHE En 110 mm" la *ondu*ta de alimentare *u ap4 pota,il4
a ora0ului 1i,iu" amplasat pe str. Podului.
Alimentarea *u ap4 se )a*e :n ,aCa *ontra*tului de ra*ordare nr. 2$#.2006" emis de 1.C. Ap4 Canal
1.A.
)nstalaii de tratare2 apa este )olosit4 la *alitatea de preleIare Jpota,il4K;
)nstalaii de aduciune i BnmagaCinare2 lun6imea *ondu*tei de adu*<iune de la ,ran0amentul
situat :n strada Podului este de PEHE En 110 mm 0i H X $0 m 0i este din; nu e&ist4 *apa*it4<i pentru
:nma6aCinarea apei pota,ile destinate s*opului mena9er;
(eeaua de distribuie2 re<eaua de distri,u<ie e&terioar4 0i interioar4 a apei pota,ile este realiCat4
rami)i*at din *ondu*te din PEHE *u diametre En 2 (110 mm 0i <eaI4 Ol *u En de 1
1.
#R" 2R 0i R.
Hun6imea total4 a re<elei de alimentare este H X #$! m.
<"1"2" limentarea cu ap te!nologic
Sursa2 re<eaua de alimentare *u ap4 pota,il4 a muni*ipiului 1i,iu.
Golume i debite de ap tehnologice autoriCate2
( Pentru pro*esul te-nolo6i*
m* l.s anual m*
Gilni* ma&im 9#"00 1"0! #10
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
12
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Gilni* mediu '$"20 0"!' 2'##!
Gilni* minim $6"12 0"6# 20#!#
Y
ma& orar
10"9' "0#
( Pentru sp4larea utila9elor
m* l.s anual m*
Gilni* ma&im 1"6' 0"019 609"$$
Gilni* mediu 1" 0"01$ #!$"#$
Gilni* minim 0"99 0"011 61"$
Y
ma& orar
0"19 0"0$2
%un*<ionarea este: 6$ Cile.an" ' Cile.s4pt4mMn4 0i 2# ore.Ci
)nstalaii de captare2 ,ran0ament de PEHE En 110 mm" la *ondu*ta de alimentare *u ap4 pota,il4
a ora0ului 1i,iu" din str. Podului;
)nstalaii de tratare2 apa este preleIat4 la *alitatea de preleIare.
)nstalaii de aduciune i BnmagaCinare2 lun6imea *ondu*tei de adu*<iune de la ,ran0amentul
situat :n strada Podului este de **a. $0 m 0i este din PEHE En 110 mm; nu e&ist4 *apa*it4<i pentru
:nma6aCinarea apei pota,ile destinate s*opului te-nolo6i*;
)nstalaii de distribuie2 re<eaua de distri,u<ie ap4 pota,il4 din in*int4 este realiCat4 rami)i*at din
*ondu*te din PEHE *u diametre En 2 (110 mm 0i <eaI4 Ol *u En de 1
1.
#R" 2R 0i R. Hun6imea
total4 a re<elei de alimentare este H X #$! m.
<"1"$" limentarea cu ap pentru stingerea incendiilor
Apa pentru stin6erea in*endiilor este asi6urat4 din sursa de alimentare *u ap4 pota,il4 0i este
distri,uit4 printr(o re<ea din PEHE *u lun6ime de H X 26# m 0i En X 90 mm" preI4Cut4 *u -idran<i
e&teriori.
<"1"4" Golume de ap asigurate Bn surse2 alimentarea *u ap4 pota,il4 0i te-nolo6i*4 a )olosin<ei se
)a*e :n re6im nominal
<"1"?" Modul de =olosire a apei2
Necesarul de ap
Pentru scop mena;er Pentru scop mena;er
Da&im 3 "#2 m*.Ci Da&im 3 9$"6' m*.Ci
Dediu 3 2"6$ m*.Ci Dediu 3 '6"$ m*.Ci
Dinim 3 1"9' m*.Ci Dinim 3 $'"11 m*.Ci
Cerina de ap Da&im 3 "#2 m*.Ci Da&im 3 9$"6' m*.Ci
Dediu 3 2"6$ m*.Ci Dediu 3 '6"$ m*.Ci
Dinim 3 1"9' m*.Ci Dinim 3 $'"11 m*.Ci
?radul de re*ir*ulare intern4 a apei pota,ile )olosit4 :n s*op te-nolo6i* este de 0A.
<"1"@" Norme de consum ap
0"2$ m* ap4 pota,il4.om.Ci pentru personalul administratiI
0"60 m* ap4 pota,il4.om.Ci pentru personalul mun*itor.
<"2" %&)4)*A(,A ,N,(-),) 6) A -A*,4'( NA&%(A4,

Nr"
crt"
Acti1iti Sursa de
energie
Cantitate IurniCor
1. A*tiIit4<i industriale Jinstala<ii de
prelu*rare" *ompresoare" sisteme de
transport materii primeK" iluminat
spa<ii te-nolo6i*e 0i administratiIe.
Ener6ie
ele*tri*4
'6#6!"' Q>- 1.C.
EHECTRODA?
;ETICA 1.A.
2 %a,ri*area produselor *erami*e
arse Jus*4toare V *uptoareK
?aCe
naturale
1200 m*.- 1.C. OD@
Petrom ?as 1RH
Central4 termi*4 V CaCan Hoos ?aCe
naturale
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
13
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Consum speci=ic de energie realiCat de S"C" 3ienerberger Sisteme de CrmiCi S"("4"2
Acti1itate Consum speci=ic de energie realiCat de S"C"
3),N,(0,(-,( S)S&,M, /,
C.(.M)*) S"("4" J?=.t produsK
Compararea cu 0A&
J?=.t produsK
Produ*<ie *4r4miCi Ener6ie ele*tri*4 ( 0"0!6 0"0!(0"22
?aC natural ( 1"# 1"02(1"!'
<"2"1" Cerine suplimentare pentru e=iciena energetic
Titularul autoriCa<iei Ia urm4ri te-ni*ile de re*uperare.e)i*ientiCare a ener6iei" aIMnd :n Iedere
urm4toarele te-ni*i *on)orm *elor mai ,une te-ni*i disponi,ile:
( re*uperarea *4ldurii din *uptorul tunel 0i utiliCarea ei la a6re6atul de us*are a *4r4miCilor
*rude
( utiliCarea te-ni*ilor de des-idratare de mare e)i*ien<4 pentru minimiCarea ener6iei de us*are
( utiliCarea sistemelor :n*-ise de *ir*ula<ie pentru apa de r4*ire
( iCola<ia ,un4 a instala<iei 0i *amerei de us*are
( optimiCarea )aCelor motoarelor *u *omand4 ele*troni*4
( utiliCarea *om,usti,ililor mai pu<in poluan<i
( pro*esarea *ontinu4 :n lo* de pro*ese dis*ontinue.
<"$"Titularul a*tiIitatii.operatorul tre,uie s4 ia m4suri pentru a minimiCa *onsumul de ener6ie de
ori*e tip.
<"4" Titularul a*tiIitatii.operatorul tre,uie sa identi)i*e 0i s4 implementeCe te-ni*ile de e)i*ientiCare
ener6eti*4" *on)orm *elor mai ,une te-ni*i disponi,ile JminimiCarea *onsumului de ap4 prin
utiliCarea sistemelor in*-ise de re*ir*ulare a apei" optimiCarea iCola<iilor pentru eIitarea pierderilor
de *aldur4K.
<"?" Titularul de a*tiIitate.operatorul Ia :nre6istra anual *onsumul total pentru ener6ie Jele*tri*itate"
6aCK 0i ape utiliCate pe amplasament J*onsumul de apa :n produ*<ie 0i pentru a*tiIit4<i i6ieni*o(
sanitareK"
<"@" Titularul.operatorul de a*tiIitate are o,li6a<ia realiC4rii unui studiu pri1ind e=iciena utiliCrii
apei5 la =iecare $ ani" Prima raportare Bn (AM a=erent anului 2#1@" 1tudiul Ia identi)i*a toate
oportunit4<ile pentru *re0terea e)i*ien<ei utiliC4rii apei pe amplasament" iar re*omand4rile a*estuia
Ior )a*e o,ie*tul unui plan de moderniCare dup4 *aC.
<"<" Titularul.operatorul autoriCa<iei are o,li6a<ia s4 realiCeCe la =iecare $ ani un audit pri1ind
e=iciena energetic a amplasamentului. Ln reCumat al *on*luCiilor auditului se Ia ata0a Raportului
Anual de Dediu. O *opie a auditului tre,uie sa )ie disponi,il4 pe amplasament" pentru *ontrolul
*on)orm4rii de *4tre :mputerni*i<i ai autorit4<ilor *u atri,u<ii de Ieri)i*are 0i *ontrol. A*esta tre,uie
s4 identi)i*e toate oportunit4<ile pentru redu*erea ener6iei )olosite 0i *re0terea e)i*ien<ei ener6eti*e"
iar re*omand4rile Ior )a*e" dup4 *aC" o,ie*tul unui plan de moderniCare. Primul audit se 1a
preCenta Bn cadrul (aportului Anual de Mediu a=erent anului 2#1@"
8" /,SC(),(,A )NS&A4A+),) 6) A I4%H%()4'( &,KN'4'-)C, /, P,
AMP4ASAM,N&
8"1" /escrierea amplasamentului
1.C. >IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H." pun*t de lu*ru 1i,iu este amplasat :n
Cona esti*4 a muni*ipiului 1i,iu" pe malul stMn6 al rMului Ci,in.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
14
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
@e*in4t4<i ale o,ie*tiIului:
( ; 3 drumul de *arier4 de ar6il4 Eealul ?al,en;
( 1 3 rMul Ci,in;
( E 3 1.C. Tonda*- Produ8tion 1.R.H.;
( @ ( 1.C. Tonda*- Produ8tion 1.R.H..
Nr"
crt"
Sectoare producti1e i alte acti1iti
legate direct sub aspect tehnic !
/escriere general
1. Sectorul apro1iCionare Dateria prim4 3 ar6ila proIine din *ariera de ar6il4
P?u0teri<a 3 Eealul ?al,en IIR a)lat4 :n proprietatea 1.C.
Tonda*- Produ*tion Romania 1.R.H.
A*easta este depoCitat4 :n -alda de ar6il4 pentru ma*erare.
( nisipul ( este depoCitat pe o supra)a<4 ,etonat4;
( rume6u0ul 3 este sto*at :n depoCitul de rume6u0" :n*-is 0i
,etonat;
( petrol(*o*s se doCeaC4 :mpreun4 *u ar6ila 0i nisipul :n
mala&or 0i este depoCitat pe plat)orma ,etonat4" a*operit
2. Sectorul producie Lnitate de produ*<ie *4r4miCi de tip POROTHERD
( Cona de alimentare;
( Cona de preparare materie prima: m4run<ire 3 omo6eniCare
materii prime :n mediu umed;
( Cona de )asonare;
( Cona de us*are
( Cona de ardere J*uptor tunelK;
( Cona de sortare produs )init;
( Cona de am,alare.
Eup4 )ie*are )aCa a pro*esului te-nolo6i*" e&ist4 pun*te de
*ontrol al *alit4<i.
. Spaii de depoCitare produse =inite
( Produsele )inite am,alate sunt depoCitate pe
plat)orme ,etonate de unde sunt :n*4r*ate :n mi9loa*ele de
transport *u a9utorul :n*4r*4toarelor;
#. Spaii de depoCitare di1erse materiale ( plat)orm4 ,etonat4 pentru depoCitare nisip" petrol(*o*s"
alte materii prime;
( depoCitul de rume6u0" :n*-is 0i ,etonat" a)lat :n apropierea
-alei de produ*<ie;
( ma6aCie pentru uleiuri;
( ma6aCie pentru materiale de am,alare" materiale au&iliare"
piese de s*-im,;
( spa<iu spe*ial amena9at pentru depoCitarea temporar4 a
de0eurilor metali*e;
( plat)orma de ,eton pentru depoCitare material *on*asat;
( plat)orm4 ,etonat4 pentru depoCitarea de0eurilor mena9ere
:n *ontainere metali*e;
$. Acti1iti ane>e ( Cl4dire administratiI4;
( Atelier me*ani* de repara<ii 0i :ntre<inere;
( Ha,orator de :n*er*4ri;
( Central4 termi*4;
( 1ta<ia TRA%O. Trans)ormatoarele sunt :n proprietatea 1C
Ele*tri*a 1A .
6. 4ocaliCarea
amplasamentului
A**esul auto 0i pietonal la amplasamentul so*iet4<ii se )a*e
din str. Podului" nr. 12'.
Cir*ula<ia auto :n in*inta se realiCeaC4 pe drumuri de a**es
,etonate" as)altate :n propor<ie de 90 A.
8"2" /escrierea acti1itilor i proceselor de obinere a produselor ceramice
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
15
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
%a,ri*area produselor *erami*e prin ardere 3 )a,ri*area *4r4miCilor de tip POROTHERD" *uprinde
urm4toarele etape:
Alimentare-dozare materii prime
Dateria prim4 3 ar6ila ( e&tras4 din *ariera de ar6il4 P?u0teri<a 3 Eealul ?al,en IIR a)lat4 :n
proprietatea 1.C. Tonda*- Produ*tion Romania 1.R.H." este depoCitat4 :n -alda de ar6il4 pentru
ma*erare.
Ar6ila ma*erat4" nisipul 0i petrol(*o*sul sunt alimentate 0i doCate dire*t :n 8oller6an6 )4r4 o
preala,il4 pre64tire.
Rume6u0ul" :nainte de a )i alimentat" este *ernut pe o sit4. Re)uCul de pe sit4 este m4*inat 0i
reintrodus :n )lu&ul de alimentare(doCare. Pentru *ole*tarea pul,erilor de rume6u0 reCultate din )aCa
de m4*inare a )ost preI4Cut un *i*lon. Daterialul *ole*tat este de asemenea reintrodus :n )lu&ul de
)a,ri*a<ie.
limentatoarele dozeaz corespunztor fiecare component realiznd amestecul necesar pe
transportorul cu "and# cest amestec este dirijat de pe transportorul cu "and direct spre
mala$orul cu role %&ollergang'# (anda transportoare este prevzut cu detectoare de metal pentru
reinerea eventualelor corpuri strine#
)runire*omogenizare materii prime
Un mala&orul *u role materialul este m4run<it 0i ameste*at 6rosier. Ai*i este ad4u6at a,urul :n
ameste*. Daterialul ast)el tratat Ia )i diri9at prin transportoare *u ,and4 spre s)4rMmarea preliminar4
*are se realiCeaC4 :ntr(un *on*asor *u Ial<uri. Apoi urmeaC4 o alt4 etap4 de s)4rMmare *e se
realiCeaC4 :ntr(un *on*asor *u Ial<uri )ine de mare *apa*itate. Un *adrul *elor trei etape de m4*inare
materialul a9un6e la 6ranula<ia )inal4 dat4 de )anta dintre Ial<uri.
Daterialul ast)el m4*inat este diri9at *u transportorul *u ,and4 la mala&orul *u dou4 a&e unde Ia aIea lo*
omo6eniCarea *u eIentualele materiale de adaos" iar apoi" *u a9utorul transportoarelor *u ,and4" a9un6e la
sistemul de depoCitare.
Un *ontinuare materialul este ameste*at intens prin e)e*tul de )or)e*are la ie0irea prin ori)i*iile per)orate ale
sitei" sistem *are elimin4 posi,ilitatea a6lomer4rilor plate produse :n *aCul *on*as4rilor *u Ial<uri.
Aasonarea produselor crude
%asonarea este )aCa pro*esului te-nolo6i* *e urmeaC4 prepar4rii" :n urma *4reia reCult4 *alupul de material
din *are se taie *4r4mida. Presarea are lo* prin a6lomerarea 0i Ia*umiCarea materialului :n presele e&truder.
Daterialul e&trudat prin matri<a de eIa*uare" amplasat4 :n )a<a *ilindrului de presare" apare su, )orma unui
*ordon *ontinuu *are este tre*ut printr(un t4ietor" *are taie *ordonul la distan<e e6ale" pre*ise 0i
pro6rama,ile.
Bscarea produselor !asonate
Ls*area este pro*esul te-nolo6i* :n *are" *4r4mida pierde apa de )asonare" prin eIaporare *onIe*tiI4"
*4p4tMnd reCisten<4 me*ani*4. Aerul *ald )olosit pentru us*area produselor *rude este re*uperat din
Cona de r4*ire a *uptorului tunel 0i adus la us*4tor *u un Ientilator de Y X 200000 m*.-. Ls*area are
lo* treptat" in interIalul de temperatura *uprins intre #0(1$0ZC. Ea*a aerul *ald *e Iine din *uptor
are o temperatura prea mare a*esta se dilueaC4 *u o *antitate de aer atmos)eri*" iar da*a aerul *ald *e
Iine din *uptor are o temperatura mai mi*a de 1$0ZC" se :n*4lCe0te *u un arC4tor suplimentar.
Ls*4torul tunel este preI4Cut *u Ientilatoare 0i *o0uri de eIa*uare a a,urului reCultat din us*area
*4r4miCilor. EIa*uarea apei se )a*e *u tira9 )or<at prin intermediul a *o0uri de eIa*uare aIMnd E X
1!00 mm (2 ,u*4<i 0i E X 1#00 mm(1 ,u*at4" :n4l<ate la # metri deasupra a*operi0ului -alei. Toate
*omenCile sunt automatiCate.
Eup4 us*are" *4r4miCile us*ate sunt a0eCate pe Ia6one<ii plat)orm4 0i introduse :n *uptoarele tunel
pentru ardere.
Arderea produselor ceramice
Arderea *4r4miCilor se )a*e :ntr(un *uptor tunel *u o lun6ime de 10! m la o temperatur4 de palier de
920(1200ZC. %un*<ionarea *uptorului este *ontinu4" produsele us*ate )iind a0eCate pe Ia6one<i" *are
se introdu* me*ani* :n *uptor la interIale de timp e6ale. In *uptor intr4 $ de Ia6oneti plat)orm4.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
16
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Tre*Mnd prin *uptorul tunel produsele us*ate par*ur6 su**esiI Cona de pre:n*4lCire" *Mnd
temperatur4 lor *re0te treptat J20
o
C300
o
CK" apoi Cona de ardere" *Mnd atin6 temperatura ma&im4 de
ardere J920(1200
o
CK" *erut4 de pro*esul te-nolo6i*" 0i :n s)Mr0it Cona de r4*ire :n *are temperatura
produselor arse s*ade treptat pMn4 la ie0irea de)initiI4 din *uptor J#0(1$0
o
C K.
?aCele arse reCultate de la *om,ustia 6aCului natural sunt eIa*uate printr(un *o0" *u :n4l<imea de 20
m" si diametrul de 1"! m" situat :n Cona de pre:n*4lCire. Untre6ul pro*es te-nolo6i* este automatiCat.
Cuptorul tunel are urm4toarele *ara*teristi*i:
- Eimensiune *uptor: H X 10! m; l X #"$ m;
- @a6one<i :n *uptor: $ ,u*4<i;
- Eistanta :ntre Ia6one<i: 1"#$ m;
- Hun6ime Ia6one<i: 1"#$ m;
- Cos eIa*uare: H X 20 m; Eiametrul mediu X1"! m;
- Ee,it 6aC natural: 1200 ;m*.-;
- Temperatura de ardere ( 920(1200ZC.
Am/alarea produselor !inite
Produsele des*4r*ate me*aniCat din *uptor sunt sortate" paletiCate 0i :n)oliate automat pe pale<i din
lemn. Pale<ii *u *4r4mid4 sunt stiIui<i *u motostiIuitoare pe plat)orma de depoCitare produse )inite
de unde sunt :n*4r*a<i :n mi9loa*ele de transport auto ale ,ene)i*iarilor.
Tot )lu&ul te-nolo6i* este preI4Cut *u dispoCitiIe de semnaliCare 0i si6uran<4" *are opres*
automat des)40urarea )lu&ului in *aCul unor pro,leme te-nolo6i*e.
8"2"1" Acti1iti cone>e
Centrala termic
Centrala termi*4 asi6ur4 :n*4lCirea spa<iilor administratiIe.
Este )ormat4 dint(un *aCan *u a,ur tip /uderus ?/ 112( 2# *u Pn X ! ,ari" YX 1.$00 86.-" de,it 6aC
natural 11! ;m[. Puterea termi*4 a *entralei este de 0"002! D>-.
EIa*uarea 6aCelor arse se )a*e printr(un *o0 de dispersie" eIa*uare tur,o" *u H X m 0i \ X 0"# m.
Prepararea aburului tehnologic
CaCanul HOO1 asi6ur4 a,urul te-nolo6i* pentru prepararea produselor *erami*e. EIa*uare 6aCelor
arse se )a*e printr(un *os de dispersie" *u tira9 normal" H X 6 m 0i \ X 0"# m.
Atelierul mecanic
Este o *onstru*<ie din *4r4mid4 situat4 :n interiorul -alei industriale. Are :n dotare: dou4 strun6uri"
ma0ini de 64urit" poliCoare" *u *are se realiCeaC4 piesele de s*-im, ne*esare utila9elor de pe )lu&ul
te-nolo6i*.
4aboratorul de Bncercri
Ha,oratorul este situat :n interiorul *orpului administratiI. Ai*i se e)e*tueaC4 :n*er*4ri 0i Ieri)i*4ri
)iCi*o(me*ani*e 0i *-imi*e" respe*tiI determin4ri ale *ara*teristi*ilor materiilor prime 0i a produselor
)inite Jdeterminarea umidit4<ii" plasti*it4<ii 0i *ontra*<iei p4mMntului" 6ranuloCit4<ii" dimensiunilor 0i
a densit4<ii aparente" determinarea a,sor,<iei de ap4" determinarea reCisten<ei la *ompresiune 0i
determinarea 0tir,iturilorK.
Ha,oratorul are :n dotare o pres4 -idrauli*4" *Mntare" ,an*uri de lu*ru pentru toate pro)ilele" etuIe"
,aCin de ap4.
Parcul auto
Instala<ia are :n dotare urm4toarele utila9e 0i mi9loa*e de transport )olosite la transportul de
materiale" :n*4r*are" depoCitare:
( 1 :n*4r*4tor )rontal >ola H$6# H$2#"
( 2 motostiIuitoare(tip 2 H #0 E 0i 60 E"
A*este utila9e sunt su,*ontra*tate. 1erIi*iul de mentenan<4 este e&ternaliCat asi6urat de )irma
*ontra*tat4. Tot )irma *ontra*tat4 preia de0eurile reCultate de la utila9e" reIenind :n responsa,ilitatea
ei Ialori)i*area de0eurilor. Ha pun*tul de lu*ru nu e&ist4 depoCitate produse reCultate din a*tiIitatea
de mentenan<4. 1e p4streaC4 anumite *antit4<i J:n spe*ial uleiK pentru analiCa *-imi*4 de e)i*ien<4 de
la produ*4tor.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
17
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Schema =lu> tehnologic
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
18
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
L" )NS&A4A+)) P,N&(% (,+)N,(,A5 ,GAC%A(,A 6) /)SP,(S)A P'4%AN+)4'( JN
M,/)%
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
19
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
L"1" ,M)S)) JN A&M'SI,(.
L"1"1" CentraliCarea emisiilor
Nr"
Cr
t
IaCa de
proces
%tila;
Sursa Poluant
)nstalaii
pentru
reinerea5
e1acuarea
i dispersie
Caracteristici =iCice ale surselor
Jnlim
e
NmD
/iametru
l coului
de
dispersie
NmD
&empe!
ratura
N
#
CD
/ebit
1olum
ic
Nm
$
sD
1"
&ratarea
termic a
produselor
ceramice
Cuptor
tunel.
S1 Pul,eri
CO
;O
T
1O
2
% JH%K
Cloruri JHClK
CO@ JCOTK
EIa*uare
)or<at4 *u
Ientilator
0i *o0 de
dispersie
20 1"! 200
26"!9
2" Preparare
abur
tehnologic
CaCan
Hoos
S2 Pul,eri
CO
;O
T
1O
2
EIa*uare *u
tira9 normal
0i *o0 de
dispersie
6 0"# !$
1"$2!
$" Combustia
gaCelor
naturale
pentru
producerea
energiei
termice
Central4
termi*4
S$ Pul,eri
CO
;O
T
1O
2
EIa*uare
tur,o
0"# '$ 0"0$#
4" (e!sitare
rumegu
Ciur de
rume6u0
S4 Pul,eri de
lemn
EIa*uare
)or<at4:
Ientilator"
*i*lon"
tu,ulatur4
eIa*uare
6 0"#
?" &ratarea
termic a
produselor
ceramice
Ls*4tor
tunel
S? @apori de ap4 EIa*uare
)or<at4 *u
Ientilator
0i *o0 de
dispersie
1# 1"! ! 20
@" Ls*4tor
tunel
S@ @apori de ap4 EIa*uare
)or<at4 *u
Ientilator
0i *o0 de
dispersie
1# 1"! ! 20
<" Ls*4tor
tunel
S< @apori de ap4 EIa*uare
)or<at4 *u
Ientilator
0i *o0 de
dispersie
1$ 1"# ! 0"!
L"1"$" MinimiCarea emisiilor =ugiti1e Bn atmos=er
Sursa Poluani Masuri de reducere
Emisii proIenite de la Pul,eri totale ( Etan0area utila9elor
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
20
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
diIersele )aCe de pre64tire a
materiilor prime din )lu&ul de
)a,ri*are
( Eliminarea tuturor posi,ilit4<ilor de :mpr40tiere a
materiilor prime 0i materialelor pulIerulente pe sol"
*4i de a**es" plat)orme 0i eliminarea posi,ilit4<ilor
de antrenare a pul,erilor de *4tre IMnt
( Den<inerea permanent4 a st4rii de *ur4<enie :n
-alele de produ*<ie 0i :n in*inta so*iet4<ii
Gone de depoCitare materiale
posi,il a )i antrenate de IMnt
Pul,eri ( EepoCite preI4Cute *u supra)a<4 ,etonat4"
:mpre9muire lateral4 0i a*operire
Emisii de la mi9loa*ele de
transport
CO
;O&
1O
T
CO@
Pentru redu*erea *antit4<ii de no&e eIa*uate se Ia
urm4rii *a autoIe-i*ulele 0i utila9ele s4(0i men<in4
parametrii :ns*ri0i :n *artea te-ni*4" prin e)e*tuarea
la timp a reIiCiilor te-ni*e 0i a repara<iilor
L"2" ,M)S)) JN AP.
A*est *apitol este *on)orm *u AutoriCa<ia de ?ospod4rire a Apelor nr. 11' din de*em,rie 2009"
emis4 de Administra<ia ;a<ional4 RApele RomMne" Eire*<ia Apelor Olt 3 1istemul de ?ospod4rire a
Apelor 1i,iu.
L"2"1" ,1acuarea apelor uCate
pele uzate fecaloid+menajere, te!nologice JreCultate de la sp4larea utila9elorK din in*int4 sunt
transportate 6raIita<ional prin tu,uri P@C 0 mm" *4tre sta<ia de epurare amplasat4 :n imediata
Ie*in4tate a sediului administratiI. E)luentul sta<iei de epurare este preluat de Ie*-ea *ondu*t4 de
eIa*uare a apelor uCate de la 1C Tonda*- Produ*tion 1RH J:n urma ra*ord4rii la re<eaua de
*analiCare a muni*ipiului 1i,iu a 1C Tonda*- Produ*tion 1RH prin a*east4 *ondu*t4 este eIa*uat
numai e)luentul sta<iei de epurare al 1C >iener,er6er 1RHK *u des*4r*are :n *ursul de ap4 Ci,in.
Hun6imea total4 a re<elei de *analiCare este de 12 m. Apele pluIiale de pe amplasament sunt
*ole*tate de:
Categoria apei (eceptori
autoriCai
Golum total e1acuat Q
orar
ma>
mch
'bs"
*ilnic Nm
$
D Anual
m
$
ma>im mediu minim
Ape uCate )e*aloid(mena9ere
*are ne*esit4 epurare
RMul Ci,in #"$ "'! "21 1$!! 0"6
pele pluviale de pe amplasament sunt *ole*tate de:
( re<ea de ri6ole ,etonate *u H X 2! m" l X 1"2 m 0i adMn*imea :ntre 0"$(1"61 m *are *ole*teaC4
apele pluIiale proIenite din *ariera de ar6il4 P?u0teri<a 3 Eealul ?al,en IIR" a 1.C. Tonda*-
Produ*tion Romania 1.R.H." situat4 la **a. 200 m ( ; de o,ie*tiI.
( un 0an< ,etonat a*operit *u pl4*u<e *arosa,ile *u H X 22' m" l X 0"!! m 0i adMn*imea *uprins4 :ntre
0"6 m 0i 0"92 m *u rol :n *ole*tarea apelor de pe 0arpantele -alelor 0i supra)e<e ,etonate de pe
amplasament.
Apele pluIiale *ole*tate sunt diri9ate spre sistemul de de*antoare )ormat din:
( de*antor primar *u @
util
X 0 m*;
( separator de -idro*ar,uri Jo,<inut prin trans)ormarea de*antorului se*undar *u @
util
X 0 m*K
0i apoi eIa*uate prin dou4 *ondu*te *u En 200 mm 0i H X $0 m :n rMul Ci,in.
L"2"2" Staia de epurare a apelor uCate mena;ere i tehnologice
Ape uCate mena9ere 0i te-nolo6i*e sunt des*4r*ate :ntr(o sta<ie de epurare me*ano ( ,iolo6i*4 de tip
A1(108 pomp 0 *u urm4toarele *ara*teristi*i:
( de,it mediu Cilni*: #"$0 m*.Ci;
( num4r de lo*uitori e*-iIalen<i: 2$ 3 $;
( dimensiuni H&l&H: 2000&2160&2!#0 mm;
( :n4l<ime ra*ord: intrare 2200 mm" ie0ire 20$0 mm;
( masa net4 1200 86"
( putere instalat4 0"$$ 8>
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
21
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Consiliul Permanent pentru Constru*<ii a aIiCat )aIora,il a6rementul te-ni* nr. 016 3 0$.2#9 3
200# ela,orat de A1IO 1POH s.r.o. Repu,li*a Ce-4 pentru E*-ipament pentru Epurarea me*ano(
,iolo6i*4 a apelor uCate al *4rui produ*4tor este A1IO RomMnia 1RH Clu9 3 ;apo*a.
L"2"$")nstalaii de msurare a debitelor i 1olumelor de ap
( este montat un *ontor pentru m4surarea de,itelor de ap4 pota,il4 preleIat4
( pe eIa*uarea pentru apelor mena9ere 0i te-nolo6i*e nu au )ost preI4Cute instala<ii pentru m4surarea
de,itelor sau a Iolumelor
L"2"4" Controlul parametrilor de proces i al epurrii apelor uCate e1acuate
9.2.#.1. Controlul de,itelor 0i ale niIelelor de :n*4r*are *u indi*atori de poluare se realiCeaC4
*on)orm preIederilor autoriCa<iei de 6ospod4rire a apelor.
9.2.#.2. ;i*i o emisie nu tre,uie s4 dep40eas*4 Ialorile limit4 de emisie sta,ilite :n preCenta
autoriCa<ie. Este interCis4 e&isten<a altor emisii :n ap4" semni)i*atiIe pentru mediu.
9.2.#.. Operatorul tre,uie s4 ia toate m4surile ne*esare pentru a preIeni sau minimiCa emisiile de
poluan<i :n ap4. 1e interCi* deIers4rile neautoriCate a ori*4ror su,stan<e poluante pe sol" :n apele de
supra)a<4 sau )reati*e.
9.2.#.#. Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 de<in4 planul de amplasament :n *are sunt preI4Cute toate
*onstru*<iile 0i *ondu*tele su,terane. 1e Ia :nto*mi un plan de inspe*<ie 0i :ntre<inere al instala<iilor
0i e*-ipamentelor" pentru dete*tarea s*ur6erilor.
9.2.#.$. Un eIentualitatea :n *are ori*e analiCe sau o,serIa<ii priIind *ontaminarea apelor pluIiale din
ori*e surs4" titularul autoriCa<iei are o,li6a<ia s4:
( realiCeCe imediat o inIesti6a<ie pentru a identi)i*a 0i iCola sursa de *ontaminare
( ia m4suri pentru preIenirea e&tinderii *ontamin4rii 0i s4 minimiCeCe e)e*tele ori*4rei
*ontamin4ri a mediului
( noti)i*e a**identul autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului *Mt mai *urMnd
posi,il.
9.2.#.6. Unto*mirea 0i a*tualiCarea pro6ramelor de preIenire 0i *om,atere a polu4rilor a**identale
este o,li6atorie.
9.2.#.'. Titularul de a*tiIitate.operatorul are o,li6a<ia s4 e&ploateCe *onstru*<iile 0i instala<iile de
*aptare adu*<iune" )olosire" eIa*uare 0i epurare a apelor uCate" pentru asi6urarea randamentelor
ma&ime" *on)orm re6ulamentelor apro,ate.
9.2.#.!. Operatorul are o,li6a<ia s4 in)ormeCe autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului *u
priIire la ori*e modi)i*are a sistemului a*tual de eIa*uare a apelor de pe amplasament.
9.2.#.9. Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 respe*te preIederile autoriCa<iei de 6ospod4rire a apelor
0i s4 :n0tiin<eCe :n s*ris autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului :n *aCul reIiCuirii a*esteia.
L"$" ,misii Bn sol
L"$"1" Surse posibile de poluare a solului
( emisii de poluan<i :n atmos)er4 reCultate din opera<iile de :n*4r*are.des*4r*are a
materiilor prime 0i materialelor 0i din pro*esele de ardere a *om,usti,ililor :n *uptor 0i
:n *entrala termi*4
( )isur4ri a**identale ale *ondu*telor de *analiCare
( s*ur6eri de uleiuri 0i *ar,uran<i din motoarele autoIe-i*ulelor" emisii a**identale
datorate *ir*ula<iei a*estora
( sto*area 0i depoCitarea ne*orespunC4toare a de0eurilor.
L"$"2" Controlul emisiilor pe sol
9..2.1. 1e Ior eIita deIers4rile a**identale de produse *are pot polua solul. Un *aCul :n *are se
produ*" se impune eliminarea deIers4rilor a**identale" prin :ndep4rtarea urm4rilor a*estora 0i
resta,ilirea *ondi<iilor anterioare produ*erii deIers4rilor.
9..2.2. Un*4r*4rile 0i des*4r*4rile de materiale" materii prime 0i au&iliare" de0euri tre,uie s4 ai,4 lo*
:n Cone desemnate" prote9ate :mpotriIa pierderilor prin s*ur6eri sau dispersii de pul,eri sau mirosuri.
Un *aCul :n *are :n Cona depoCitelor de materii prime.produse )inite e&ist4 ris*ul *ontamin4rii solului"
se impune re)a*erea Conelor ,etonate sau ,etonarea anumitor supra)e<e *u ris*.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
22
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
9..2.. Toate ,aCinele su,terane tre,uie etan0ate 0i iColate *orespunC4tor" dup4 *aC" pentru a preIeni
*ontaminarea solului.
9..2.#. Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are o,li6a<ia s4 de<in4 :n depoCite.ma6aCii o *antitate
*orespunC4toare de su,stan<e a,sor,ante" potriIit4 pentru *ontrolul ori*4rei deIers4ri a**identale de
produse.
9..2.$. Titularul a*tiIit4<ii.operator tre,uie s4 realiCeCe permanent Ieri)i*area inte6rit4<ii 0i
remedierea re<elei su,terane de *analiCare. @eri)i*area inte6rit4<ii re<elei de *analiCare se Ia realiCa
:n ,aCa unui pro6ram de :ntre<inere" o dat4 la ani.
9..2.6. Plani)i*area lu*r4rilor de :ntre<inere periodi*4 a instala<iilor de pe plat)orm4 se )a*e anual"
plani)i*area pe se*<ii Ia )i transmis4 *4tre APD 1i,iu *a parte a Raportului Anual de Dediu.
9..2.'. Titularul a*tiIit4<ii.operator tre,uie s4 realiCeCe instruirea personalului *are e&e*ut4 lu*r4ri
de repara<ii 0i :ntre<inere :n Iederea eIit4rii polu4rii solului.
1#" C'NC,N&(A+)) /, P'4%AN+) A/M)S, 4A ,GAC%A(,A JN M,/)%4
JNC'NP%(.&'(5 N)G,4 /, *-'M'&
1#"1" A,(
1#"1"1" 4imite admisibile la emisii i monitoriCarea emisiilor Bn atmos=er
@alorile limit4 de emisie pentru poluan<ii spe*i)i*i a*tiIit4<ii des)40urate sunt sta,ilite <inMnd *ont de
*ele mai ,une te-ni*i disponi,ile apli*a,ile :n domeniu" *ara*teristi*ile instala<iei pre*um 0i de
niIelul *alit4<ii aerului :n*on9ur4tor la niIel lo*al.
IaCa de
proces
Punct
de
msur
/enumirea
punctului
de msur
Parametrul
4imit
admisibil
mgNm
$
&ratarea
termic a
produselor
ceramice
Co0 de
dispersie
J11K
Cuptor
tunel
Pul,eri
1O
&
J1O
2
K
;O
T
J;O
2
K
% Je&primat :n H%K
Cloruri Je&primate :n HClK
CO@ Je&prima<i :n COTK
2#
?##
2?#
?
$#
2#
Preparare
abur tehnologic
Co0 de
dispersie
J12K
CaCan
Hoos
Pul,eri
CO
;O
T
J;O
2
K
1O
&
J1O
2
K
?
1##
$?#
$?
Producerea
energiei termice
J1K Central4
termi*4
Pul,eri
CO
;O
T
J;O
2
K
1O
&
J1O
2
K
?
1##
$?#
$?
(e!sitare
rumegu
Tu,ulatur4
eIa*uare 3
re*uperare
*i*lon
J1#K
Doar4 de
rume6u0
Pul,eri

?#
Note2
1" Condi<ii de re)erin<4 pentru *uptorul de tip *amer4: temperatura 2' Q" presiunea 101" 8Pa" 1! A
O
2
:n Iolum" 6aCe us*ate.
2" @alorile limit4 pentru pro,ele medii Cilni*e sunt *onsiderate respe*tate da*4 :n de*ursul unui an
*alendaristi*: ( ni*io Ialoare medie Cilni*4 nu dep40e0te Ialoarea limit4
( ni*i una din mediile orare nu dep40e0te du,lul Ialorii limit4.
$" @alorile medii se determin4 :n timpul de lu*ru e)e*tiI Je&*luCMnd perioadele de pornire 0i oprireK.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
23
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
4" @alorile limit4 de emisie de la *entrala termi*4 se raporteaC4 la un *on<inut de o&i6en al
e)luen<ilor 6aCo0i de A Iolum 0i *ondi<ii standard T X 2' Q" 0i p X 101" 8Pa" 6aCe us*ate.
1#"1"2" ;i*io emisie :n aer nu tre,uie s4 dep40eas*4 Ialoarea limit4 de emisie sta,ilit4 :n preCenta
autoriCa<ie. Este o,li6atoriu s4 nu e&iste alte emisii :n aer" semni)i*atiIe pentru mediu" *u e&*ep<ia
*elor a**eptate le6al.
1#"1"$" Toate e*-ipamentele de redu*ere" *ontrol 0i monitoriCare tre,uie *ali,rate 0i :ntre<inute"
*on)orm standardelor :n Ii6oare 0i a re6ulamentelor interne.
1#"1"4" Toate reCultatele m4sur4torilor tre,uie :nre6istrate" prelu*rate 0i preCentate :ntr(o )orm4
ade*Iat4 pentru a permite autorit4<ilor *ompetente pentru prote*<ia mediului s4 Ieri)i*e
*on)ormitatea *u *ondi<iile de )un*<ionare autoriCate 0i Ialorile limit4 de emisie sta,ilite.
1#"1"?" Respe*tarea dispoCi<iilor He6ii nr. 10#.2011 priIind *alitatea aerului :n*on9ur4tor este
o,li6atorie.
1#"1"@" Titularul de a*tiIitate are urm4toarele atri,u<ii 0i responsa,ilit4<i:
( apli*4 0i respe*t4 dispoCi<iile He6ii nr. 10#.2011 priIind *alitatea aerului :n*on9ur4tor;
( anun<4" de :ndat4" APD 1i,iu 0i Comisariatul =ude<ean 1i,iu al ?;D la produ*erea unor aIarii"
a**idente" in*idente" opriri.porniri a**identale et*;
( parti*ip4 la ela,orarea planurilor de *alitate a aerului 0i a planurilor de a*<iune pe termen s*urt;
( apli*4 m4surile de redu*ere a emisiilor de poluan<i :n aer" *uprinse :n planurile de *alitate a
aerului;
( la de*lan0area de *4tre autoritatea pu,li*4 teritorial4 pentru prote*<ia mediului a planului de
a*<iune pe termen s*urt" ia m4suri ur6ente 0i e)i*a*e de redu*ere a emisiilor de poluan<i :n aer :n
*on)ormitate *u planul" ast)el :n*Mt *on*entra<ia a*estora :n aerul :n*on9ur4tor s4 )ie redus4 pMn4
la atin6erea niIelului Ialorii(limit4" in*lusiI prin oprirea temporar4 a a*tiIit4<ii" da*4 este *aCul;
( monitoriCeaC4 emisiile de poluan<i :n aerul :n*on9ur4tor 0i transmite reCultatele autorit4<ilor
*ompetente pentru prote*<ia mediului *on)orm *ap. 1 din preCenta autoriCa<ie;
( transmite autorit4<ii pu,li*e teritoriale pentru prote*<ia mediului toate in)orma<iile soli*itate :n
Iederea realiC4rii inIentarelor de emisii" :n *on)ormitate *u metodolo6ia re*omandat4 de
Comisia European4 0i de A6en<ia European4 de Dediu;
( asi6ur4 pun*te de preleIare 0i *ontrol al emisiilor de poluan<i :n aer" :n *on)ormitate *u
preIederile preCentei autoriCa<ii;
( in)ormeaC4 autorit4<ile pu,li*e teritoriale pentru prote*<ia mediului :n *aCul :nre6istr4rii dep40irii
Ialorilor(limit4 de emisie impuse prin a*tele de re6lementare.
1#"1"<" Un *aCul dep40irii Ialorilor(limit4 de emisie pentru unul sau mai mul<i poluan<i" autoritatea
*ompetent4 de*ide s4 ia toate m4surile ne*esare pentru :nl4turarea *auCelor 0i *onse*in<elor asupra
*alit4<ii aerului :n*on9ur4tor ale a*estor dep40iri" in*lusiI :ntreruperea temporar4 a a*tiIit4<ii
instala<iei *are a 6enerat a*east4 situa<ie.
1#"2" )misii
Titularul de a*tiIitate.operatorul are o,li6a<ia oper4rii instala<iei ast)el :n*Mt imisiile spe*i)i*e
determinate de a*tiIitatea des)40urat4 s4 nu *ondu*4 la dep40irea Ialorilor limita sta,ilite :n Ane&a
nr. din He6ea nr. 10#.2011 priIind *alitatea aerului :n*on9ur4tor 0i dispoCi<iile 1TA1 12$'#.!'.
1#"$" APA
1#"$"1" 4imitele admise la e1acuare Bn emisar
Indi*atorii de *alitate ai apelor uCate eIa*uate :n emisar se Ior :n*adra :n limitele preI4Cute :n H?
nr. 1!!.2002 *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare J;TPA 001K 0i anume:
( pentru apele uCate mena9ere 0i te-nolo6i*e eIa*uate din sta<ia de epurare
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
24
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Nr"
crt"
Categoria apei )ndicatori de calitate Galori admise
1. Dena9ere 0i
te-nolo6i*e *are
ne*esit4 epurare
pH
suspensii
C/O
$
CCO(Cr
ACot total J;K
ACot amonia*al J;H
#
V
K
E&tra*ti,ile *u solIen<i or6ani*i
Eeter6en<i
%os)or total JPK
Cloruri JCl
(
K
6"$ 3 !"$
$ m6.l
2$ m6.l
12$ m6.l
10 m6.l
2 m6.l
20 m6.l
0"$ m6.l
1"0 m6.l
$00 m6.l
( pentru apele pluIiale eIa*uate dup4 de*antor 0i separator de -idro*ar,uri
Nr"
crt"
Categoria apei Parametrul Galori admise
1 Ape plu1iale
care necesit
epurare
pH
Daterii :n suspensii
Eeter6en<i
1u,stan<e e&tra*ti,ile *u solIen<i or6ani*i
Produse petroliere
ReCiduu )iltrant
6.$(!.$
$ m6.l
0"$ m6.l
20 m6.l
$ m6.l
2000 m6.l
Not2 PreleIarea pro,elor 0i e)e*tuarea analiCelor se Ia e)e*tua de un la,orator atestat.
1#"2"2" ;i*io emisie nu tre,uie s4 dep40eas*4 Ialorile limit4 de emisie sta,ilite :n preCenta
autoriCa<ie.
1#"2"$" Operatorul tre,uie s4 ia toate m4surile ne*esare pentru a preIeni sau minimiCa emisiile de
poluan<i :n ap4. 1e interCi* deIers4rile neautoriCate a ori*4ror su,stan<e poluante pe sol" :n apele de
supra)a<4 sau )reati*e.
1#"2"4" Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 de<in4 planul de amplasament :n *are sunt preI4Cute toate
*onstru*<iile 0i *ondu*tele su,terane.
1#"2"?" Un *aCul proIo*4rii unor polu4ri :n re*eptor" prin dep40irea indi*atorilor de *alitate autoriCa<i"
operatorul tre,uie s4 anun<e imediat tele)oni* sau prin alte mi9loa*e J)a&K dispe*eratul Administra<ia
/aCinal4 de Ap4 Olt 0i Comisariatul =ude<ean 1i,iu al ?4rCii ;a<ionale de Dediu.
1#"$" S'4
Titularul a*tiIit4<ii.operator Ia realiCa analiCe asupra solului" :n dou4 pun*te.
@alorile de re)erin<4 pentru urme de elemente *-imi*e :n sol Ior )i e&primate :n m6.86 su,stan<4
us*at4. Detodele de analiC4 sunt *ele *orespunC4toare standardelor :n Ii6oare.
1e Ior respe*ta preIederile O.D. '$6.199'" pentru tipul de )olosin<4 pentru soluri mai pu<in
sensi,ile. ReCultatele m4sur4torilor Ior )i in*luse :n Raportul Anual de Dediu.
1#"4" *-'M'&%4
Surse generatoare de Cgomot2
( utila9e de m4run<ire 3 omo6eniCare
( prese
( Ientilatoare
( ,enCile transportoare
( mi9loa*e de transport.
Ltila9ele sunt amplasate :n interiorul -alelor de produ*<ie.
(eceptori2 o,ie*tiIul este amplasat :ntr(o Con4 industrial4
D4suri de redu*ere apli*ate:
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
25
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( :ntre<inere re6ulat4 a instala<iilor" prin un6ere" sau prin :nlo*uirea la timp a e*-ipamentelor
pentru redu*erea C6omotului
( ,as*ularea produselor sau tra)i*ul eleIatoarelor :n aer des*-is seara sau noaptea tre,uie
eIitate
( modul de operare al an6a9a<ilor
( :n*-iderea u0ilor da*4 tra)i*ul nu este ne*esar
( *ondu*erea *u pre*au<ie a *amioanelor 0i eleIatoarelor la lo*ul de mun*4.
1#"4"1" @aloarea admis4 a C6omotului e*-iIalent la limita in*intei industriale niIelul de C6omot
e*-iIalent de 6$ d/ JAK" la Ialoarea *ur,ei de C6omot CC 60 d/ *on)orm 1TA1 10009.!!.
1#"4"2. D4sur4torile 0i *al*ulul niIelului de C6omot e*-iIalent *ontinuu se Ia )a*e respe*tMnd
preIederile 1TA1 6161.1(!9" 1TA1 61$6(!6 0i 1TA1 6161.(!2.
1#"4"$" A*tiIit4<ile de pe amplasament nu tre,uie s4 produ*4 C6omote *are dep40es* limitele de
presiune JHe]K" preI4Cute de 1TA1 10009.!!" de $0 d/ JAK" CC #$" :n timpul Cilei 0i #0 d/ JAK" CC
$" :n timpul nop<ii" *on)orm O.D.1. nr. $6.9'" :n a)ara amplasamentului" :n lo*a<ii sensi,ile"
Cone reCiden<iale" de re*reere" 0*oli 0i spitale" *u e&*ep<ia *aCului :n *are C6omotul de )ond
dep40e0te a*este Ialori. Instala<ia autoriCat4 nu tre,uie s4 *ontri,uie" :n a*est *aC" la *re0terea Ialorii
C6omotului de )ond.
1#"4"4" Opera<iile 6eneratoare de C6omot se Ior des)40ura numai :n -alele sau Conele spe*ial
destinate sau se Ior lua m4suri de e*ranare a surselor de C6omot.
1#"4"?" Unaintea instal4rii utila9elor 0i e*-ipamentelor noi" titularul de a*tiIitate Ia demonstra
autorit4<ii de mediu respe*tarea *ondi<iilor priIind C6omotele 0i Ii,ra<iile preI4Cute de le6e.
1#"4"@" Titularul a*tiIit4<ii.operatorul se Ia preo*upa :n permanen<4 de monitoriCarea 0i redu*erea
niIelului de C6omot pentru a redu*e dis*on)ortul lo*uitorilor din Con4.
1#"4"<" 1e Ior eIita opera<iile de transport *are pot mari niIelul de C6omot" :n timpul nop<ii" pre*um
0i ori*e alte a*tiIit4<i :n a)ara -alelor.
11" -,S&)%N,A /,6,%()4'(
11"1" Pre1ederi generale
11"1"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia eIit4rii produ*erii de0eurilor. Un *aCul :n *are
a*easta nu poate )i eIitat4" Ialori)i*area de0eurilor" iar :n *aC de imposi,ilitate te-ni*4 0i e*onomi*4"
neutraliCarea 0i eliminarea a*estora" eIitMndu(se sau redu*Mndu(se impa*tul asupra mediului. Se 1a
realiCa un audit pri1ind minimiCarea deeurilor la =iecare doi ani" Con*luCiile a*estuia Ior )i
preCentate autorit4<ii de mediu :n *adrul RAD.
11"1"$" Eliminarea sau Ialori)i*area de0eurilor tre,uie s4 se des)40oare a0a *um s(a pre*iCat la
pun*tul 11.2. din preCenta autoriCa<ie 0i :n *on)ormitate *u le6isla<ia na<ional4 :n domeniu. ;u
tre,uie eliminate sau Ialori)i*ate alte de0euri ni*i pe amplasament" ni*i :n a)ara amplasamentului"
)4r4 a in)orma :n preala,il autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului 0i )4r4 a*ordul s*ris al
a*esteia.
11"1"4" &ransportul deeurilor
Ee0eurile e&pediate :n a)ara amplasamentului pentru re*uperare sau eliminare pot )i transportate
numai de *4tre a6en<i e*onomi*i autoriCa<i" *u respe*tarea preIederilor H.?. nr. 1061.200!" pe ,aCa
)ormularelor preI4Cute :n Ane&ele 1"2 0i ale -ot4rMrii de 6uIern" )un*<ie de *ate6oria de0eurilor 0i
destina<ia a*estora.
Ee0eurile tre,uie transportate doar de la amplasamentul a*tiIit4<ii la amplasamentul de
re*uperare.eliminare )4r4 a a)e*ta :n sens ne6atiI mediul 0i :n *on)ormitate *u re6lement4rile le6ale
:n Ii6oare.
11"1"?" ?estionarea tuturor *ate6oriilor de de0euri se Ia realiCa *u respe*tarea stri*t4 a preIederilor
He6ii nr. 211.2011 priIind re6imul de0eurilor. Produ*4torii 0i de<in4torii de de0euri au o,li6a<ia
Ialori)i*4rii a*estora *u respe*tarea ierar-iei de0eurilor. Ee0eurile *are nu au )ost Ialori)i*ate tre,uie
supuse unei opera<iuni de eliminare :n *ondi<ii de si6uran<4.
11"1"@" Titularul de a*tiIitate.operatorul are o,li6a<ia s4 desemneCe o persoan4 din rMndul an6a9a<ilor
proprii *are s4 urm4reas*4 0i s4 asi6ure :ndeplinirea o,li6a<iilor preI4Cute de He6ea nr. 211.2011
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
26
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
priIind re6imul de0eurilor sau s4 dele6e a*east4 o,li6a<ie unei ter<e persoane. Persoanele desemnate
tre,uie s4 )ie instruite :n domeniul 6estiunii de0eurilor" in*lusiI a de0eurilor peri*uloase" *a urmare a
a,solIirii unor *ursuri de spe*ialitate.
11"1"<" ?estionarea de0eurilor tre,uie s4 se realiCeCe )4r4 a pune :n peri*ol s4n4tatea uman4 0i )4r4 a
d4una mediului" :n spe*ial:
aK )4r4 a 6enera ris*uri pentru aer" ap4" sol" )aun4 sau )lor4;
,K )4r4 a *rea dis*on)ort din *auCa C6omotului sau a mirosurilor;
*K )4r4 a a)e*ta ne6atiI peisa9ul sau Conele de interes spe*ial.
11"1"8" Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 *ole*teCe separat *el pu<in urm4toarele *ate6orii de
de0euri: -Mrtie" metal" plasti* 0i sti*l4.
11"1"L" Ee0eurile Ior )i *ole*tate 0i depoCitate temporar pe tipuri 0i *ate6orii" )4r4 a se ameste*a.
11"1"1#" 1e Ior respe*ta preIederile Ordinului *omun DD?A.DAI 1121.12!1.2006 priIind
sta,ilirea modalit4<ilor de identi)i*are a *ontainerelor pentru di)erite tipuri de materiale :n s*opul
apli*4rii *ole*t4rii sele*tiIe.
11"1"11" A,andonarea de0eurilor este interCis4.
11"1"12" Eliminarea de0eurilor :n a)ara spa<iilor autoriCate :n a*est s*op este interCis4.
11"1"1$" Gonele de depoCitare temporar4 a de0eurilor Ior )i mar*ate 0i semnaliCate. Re*ipien<ii Ior )i
ins*rip<iona<i" Ieri)i*a<i periodi*" asi6urMndu(se pro*eduri pentru *ontainerele aIariate.
11"1"1?" /eeuri periculoase
Titularul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia s4 e)e*tueCe 0i s4 de<in4 o *ara*teriCare a de0eurilor peri*uloase
6enerate din propria a*tiIitate 0i a de0eurilor *are pot )i *onsiderate peri*uloase din *auCa ori6inii
sau *ompoCi<iei" :n s*opul determin4rii posi,ilit4<ilor de ameste*are" a metodelor de tratare 0i
eliminare a a*estora.
Produ*4torii.de<in4torii de de0euri peri*uloase" pre*um 0i operatorii e*onomi*i autoriCa<i din
pun*tul de Iedere al prote*<iei mediului s4 des)40oare a*tiIit4<i de *ole*tare" transport" sto*are"
tratare sau Ialori)i*are a de0eurilor peri*uloase sunt o,li6a<i s4 *ole*teCe" s4 transporte 0i s4 sto*-eCe
separat di)eritele *ate6orii de de0euri peri*uloase" :n )un*<ie de propriet4<ile )iCi*o(*-imi*e" de
*ompati,ilit4<i 0i de natura su,stan<elor de stin6ere *are pot )i utiliCate pentru )ie*are *ate6orie de
de0euri :n *aC de in*endiu" ast)el :n*Mt s4 se poat4 asi6ura un 6rad ridi*at de prote*<ie a mediului 0i a
s4n4t4<ii popula<iei" in*luCMnd asi6urarea trasa,ilit4<ii de la lo*ul de 6enerare la destina<ia )inal4.
Produ*4torii 0i de<in4torii de de0euri peri*uloase au o,li6a<ia s4 nu ameste*e di)eritele *ate6orii
de de0euri peri*uloase *u alte *ate6orii de de0euri peri*uloase sau *u alte de0euri" su,stan<e ori
materiale. Ameste*area in*lude diluarea su,stan<elor peri*uloase.
Produ*4torii de de0euri sunt o,li6a<i s4 se asi6ure *4 pe durata e)e*tu4rii opera<iunilor de
*ole*tare" transport 0i sto*are a de0eurilor peri*uloase a*estea sunt am,alate 0i eti*-etate potriIit
preIederilor Re6ulamentului JCEK nr. 1.2'2.200! al Parlamentului European 0i al Consiliului din 16
de*em,rie 200! priIind *lasi)i*area" eti*-etarea 0i am,alarea su,stan<elor 0i a ameste*urilor" de
modi)i*are 0i de a,ro6are a dire*tiIelor 6'.$#!.CEE 0i 1999.#$.CE" pre*um 0i de modi)i*are a
Re6ulamentului JCEK nr. 1.90'.2006" ale Hot4rMrii ?uIernului nr. 1.#0!.200! priIind *lasi)i*area"
am,alarea 0i eti*-etarea su,stan<elor peri*uloase 0i ale Hot4rMrii ?uIernului nr. 9'.2010 priIind
*lasi)i*area" am,alarea 0i eti*-etarea la introdu*erea pe pia<4 a preparatelor peri*uloase.
Trans)erul de0eurilor peri*uloase pe teritoriul na<ional tre,uie s4 )ie :nso<it de do*umentul de
identi)i*are preI4Cut :n ane&a I/ la Re6ulamentul JCEK nr. 1.01.2006.
11"1"1@" ,1idena gestiunii deeurilor
Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are o,li6a<ia s4 asi6ure eIiden<a 6estiunii de0eurilor pentru )ie*are
tip de de0eu" :n *on)ormitate *u modelul preI4Cut :n ane&a nr. 1 la Hot4rMrea ?uIernului nr.
!$6.2002" *u *omplet4rile ulterioare" 0i s4 transmit4 anual *entraliCarea 6estiunii de0eurilor la
A.P.D. 1i,iu. Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are o,li6a<ia s4 p4streCe eIiden<a 6estiunii de0eurilor
*el pu<in ani.
Produ*4torii 0i de<in4torii de de0euri persoane 9uridi*e tre,uie s4 p4streCe ,uletinele de analiC4
*are *ara*teriCeaC4 de0eurile peri*uloase 6enerate din propria a*tiIitate 0i s4 le transmit4" la *erere"
autorit4<ilor *ompetente pentru prote*<ia mediului.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
27
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are o,li6a<ia s4 <in4 pentru de0eurile peri*uloase o eIiden<4
*ronolo6i*4 a *antit4<ii" naturii" ori6inii 0i" dup4 *aC" a destina<iei" a )re*Ien<ei" a mi9lo*ului de
transport" a metodei de tratare" pre*um 0i a opera<iunilor preI4Cute :n ane&ele nr. 2 0i din He6ea nr.
211.20110i s4 o pun4 la dispoCi<ia autorit4<ilor *ompetente" la *ererea a*estora.
11"1"1<" %leiuri uCate
1e Ior respe*ta dispoCi<iile H.?. 2$.200' priIind 6estionarea uleiurilor uCate.
11"1"18" /eeuri de echipamente electrice i electronice
1e Ior respe*ta dispoCi<iile H.?. nr. 10'.2010 priIind de0eurile de e*-ipamente ele*tri*e 0i
ele*troni*e 0i O.D. nr. 901.200$ priIind apro,area m4surilor spe*i)i*e pentru *ole*tarea de0eurilor
de e*-ipamente ele*tri*e 0i ele*troni*e *are preCint4 ris*uri prin *ontaminare pentru se*uritatea 0i
s4n4tatea personalului din pun*tele de *ole*tare.
11"1"1L" 0aterii i acumulatori i deeuri de baterii i acumulatori
1e Ior respe*ta preIederile K"-" nr" 11$22##8 priIind re6imul ,ateriilor 0i a*umulatorilor 0i al
de0eurilor de ,aterii 0i a*umulatori.
11"1"2#" &rans=erul deeurilor
1e Ior respe*ta preIederile Re6ulamentului JCEK nr. 101.2006 priIind trans)erurile de de0euri.
11"2" /eeuri produse5 colectate5 stocate temporar
11"2"1" /eeuri nepericuloase
Nr"
Crt"
Cod deeu
con=orm
K"-" 8?@2##2
/enumire deeu
Colectare5
depoCitare
temporar
Galori=icare ,liminare
1" 20 0 01 Ee0euri
mena9ere
*ontainer metali*.
Con4 spe*ial
amena9at4
Eliminare prin
so*iet4<i
autoriCate
2" 10 12 01 Ee0euri de
*4r4mid4
nears4
sunt *ole*tate
dire*t pe ,anda
transportoare 0i
reintroduse :n
)lu&ul te-nolo6i*
Reintroduse
:n
pro*esul
te-nolo6i*
$" 10 12 0! Re,uturi de
*4r4mid4 ars4
*ontainer metali*.
Con4 spe*ial
amena9at4
1e *on*aseaC4 0i
se reintrodu* :n
pro*esul de
produ*<ie"
:nlo*uindu(se
nisipul
4" 1' 0# 0$ Ee0euri metali*e
0pan
,o&e ( Con4
spe*ial amena9at4
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
?" 1$ 01 0 Ee0euri de
pale<i de lemn
deteriora<i Jam,ala9K
plat)orm4
,etonat4 :n6r4dit4
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
@" 1$ 01 01 Ee0euri de -Mrtie
Jam,ala9K
Eistru64tor de
-MrtieV,alotiVsa*i
plasti* depoCitati in
ma6aCie
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
<" 1$ 01 02 Ee0euri de
am,ala9e plasti*
depuse :n
Cona e&terioara a
la,oratorului
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
!. 20 01 11 Ee0euri te&tile
J*Mrpe" laIeteK
depuse :ntr(un
re*ipient :n
Cona la,oratorului
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
L" 16 01 0 AnIelope uCate Gon4 spe*ial
amena9at4
@alori)i*are prin
so*iet4<i autoriCate
1#" 0 01 0$ Rume6u0 depuse :n spa<iu @alori)i*are prin
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
28
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
spe*ial amena9at so*iet4<i autoriCate
11" 19 09 02 ;4moluri de la
instala<ia de
epurare a apelor
de*antor instala<ie
de epurare
Eliminare prin
so*iet4<i
autoriCate
11"1"2" /eeuri periculoase
Nr"
Crt"
Cod deeu
con=orm
K"-" 8?@2##2
/enumire deeu
Colectare5
depoCitare
temporar
Galori=icare ,liminare
1" 16 06 01^ A*umulatori
auto uCa<i
*ole*tare :n spa<ii
spe*ial amena9ate"
prote9ate :mpotriIa
s*ur6erilor
a**identale
Eliminare prin
so*iet4<i
autoriCate
2" 1 02 0!^ Llei uCat ,utoaie" amplasate
:n spa<ii spe*ial
amena9ate" prote9ate
:mpotriIa s*ur6erilor
a**identale
Eliminare prin
so*iet4<i
autoriCate

12" )N&,(G,N+)A (AP)/.5 P(,G,N)(,A 6) MANA-,M,N&%4 S)&%A+))4'( /,
%(-,N+.
12"1" Titularul autoriCa<iei tre,uie s4 se asi6ure *4 e&ist4 o pro*edur4 de interIen<ie rapid4" *are s4
trateCe ori*e situa<ie de ur6ent4 *are poate ap4rea pe amplasament. A*easta pro*edur4 tre,uie s4
in*lud4 preIederi pentru minimiCarea e)e*telor asupra mediului ap4rute :n urma ori*4rei situa<ii de
ur6en<4.
12"2" Politi*a de preIenire 0i mana6ement a situa<iilor de ur6en<4 este *uprins4 :n Planul operati1
de pre1enire i management al situaiilor de urgen" *are Ia )i reIiCuit anual 0i a*tualiCat" dup4
*aC. Planul tre,uie s4 )ie disponi,il pe amplasament" pentru a putea )i Ieri)i*at :n ori*e moment" de
*4tre autoritatea *u drept de inspe*<ie 0i *ontrol.
1$" M'N)&'()*A(,A AC&)G)&.+))

1$"1" Pre1ederi generale pri1ind monitoriCarea
1$"1"1" DonitoriCarea se Ia e)e*tua prin dou4 tipuri de a*<iuni:
( supraIe6-ere din partea or6anelor a,ilitate 0i *u atri,u<ii de *ontrol
( automonitoriCarea
1$"1"2" AutomonitoriCarea este o,li6a<ia so*iet4<ii 0i are urm4toarele *omponente:
( monitoriCarea emisiilor 0i *alit4<ii )a*torilor de mediu
( monitoriCarea te-nolo6i*4.monitoriCarea Iaria,ilelor de pro*es
( monitoriCarea post 3 :n*-idere.
1$"1"$" Automonitorin6ul emisiilor :n )aCa de e&ploatare are *a s*op Ieri)i*area *on)orm4rii *u
*ondi<iile impuse de autorit4<ile *ompetente. AutomonitoriCarea emisiilor *onst4 :n urm4rirea
poluan<ilor emi0i 0i este o,li6a<ia titularului.
1$"1"4" Titularul.operatorul autoriCa<iei tre,uie s4 realiCeCe preleI4rile" analiCele" m4sur4torile"
preI4Cute :n preCenta autoriCa<ie.
1$"1"?" DonitoriCarea emisiilor se Ia )a*e de *4tre la,oratoare *are de<in a*reditarea *erut4 de
le6isla<ia na<ional4. Un *aCul :n *are titularul.operatorul a*tiIit4<ii realiCeaC4 monitoriCarea emisiilor
prin la,oratorul propriu" o dat4 pe an Ia realiCa monitoriCarea.m4surarea emisiilor :n paralel *u un
la,orator a*reditat pentru :n*er*4rile preI4Cute :n preCenta autoriCa<ie. 1tandardele utiliCate pentru
toate :n*er*4rile" Ior )i *ele utiliCate :n L.E. JE;" I1OK.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
29
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
1$"1"@" %re*Ien<a" metodele 0i s*opul monitoriC4rii" preleI4rii 0i analiCelor" a0a *um sunt preI4Cute
:n preCenta autoriCa<ie" pot )i modi)i*ate doar *u a*ordul s*ris al autorit4<ii *ompetente pentru
prote*<ie a mediului.
1$"1"<" Toate reCultatele m4sur4torilor tre,uie :nre6istrate" prelu*rate 0i preCentate :ntr(o )orm4
ade*Iat4 pentru a permite autorit4<ilor *ompetente pentru prote*<ia mediului s4 Ieri)i*e
*on)ormitatea *u *ondi<iile de )un*<ionare autoriCate 0i Ialorile limit4 de emisie sta,ilite.
1$"1"8" Titularul.operatorul de a*tiIitate este o,li6at s4 in)ormeCe *u re6ularitate autoritatea
*ompetent4 pentru prote*<ia mediului despre reCultatul monitoriC4rii emisiilor Janual :n *adrul
RADK 0i :n termenul *el mai s*urt despre ori*e in*ident sau a**ident *are a)e*teaC4 semni)i*atiI
mediul.
1$"1"L" E*-ipamentele de monitoriCare 0i analiC4 tre,uie e&ploatate" :ntre<inute 0i Ieri)i*ate ast)el
:n*Mt monitoriCarea s4 re)le*te *u pre*iCie emisiile sau eIa*u4rile. Cali,rarea a*estora se Ia )a*e
*on)orm le6isla<iei :n Ii6oare.
1$"1"1#" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 asi6ure persoanelor :mputerni*ite pentru Ieri)i*are"
inspe*<ie 0i *ontrol a**esul si6ur 0i permanent la urm4toarele pun*te de preleIare 0i monitoriCare:
pun*tele de preleIare a emisiilor :n aer
pun*tele de preleIare a apelor uCate la eIa*uarea :n emisar" )ora9e de *ontrol a apelor
su,terane
Conele de depoCitare a de0eurilor pe amplasament
a**esul la ori*e alte pun*te de preleIare 0i monitoriCare *erute de autoritatea de mediu.
1$"1"11" Titularul.operatorul are o,li6a<ia monitoriC4rii emisiilor 0i )a*torilor de mediu 0i a raport4rii
*4tre autoritatea *ompetent4 *on)orm *elor pre*iCate :n autoriCa<ie.
1$"2" M'N)&'()*A(,A ,M)S))4'( JN A,(
Punct
de
msur

%tila;
/enu!
mirea
punctu!
lui de
msur
Parametrul
&imp
de
mediere
Metoda
de
analiC
Irec1enta de
monitoriCare
Co0 de
dispersie
Cuptor
tunel
11 Pul,eri
1O
&
J1O
2
K
;O
T
J;O
2
K
% Je&primat :n H%K
Cloruri Je&primate :n HClK
CO@ Je&prima<i :n COTK
medii
Cilni*e
1tandard
lunar
trimestrial
trimestrial
anual
anual
trimestrial
Co0 de
dispersie
CaCan
Hoos
12 Pul,eri
CO
;O
T
J;O
2
K
1O
&
J1O
2
K
medii
Cilni*e
1tandard anual
Co0
Central4
termi*4
1 Pul,eri
CO
;O
T
J;O
2
K
1O
&
J1O
2
K
medii
Cilni*e
1tandard
anual
Tu,ulatur4
eIa*uare (
re*uperare
*i*lon
1it4 de
rume6u0
1# Pul,eri
medii
Cilni*e
1tandard trimestrial
R DonitoriCarea emisiilor de CO2 se )a*e *on)orm Ee*iCiei $!9.200' *u *omplet4rile 0i modi)i*4rile
ulterioare 0i a AutoriCa<iei priIind emisiile de 6aCe *u e)e*t de ser4
1$"$" M'N)&'()*A(,A ,M)S))4'( JN AP.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
30
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
1$"$"1" %re*Ien<a de monitoriCare a emisiilor :n ap4 0i standardele apli*ate Ior )i *ele preI4Cute :n
ta,elul urm4tor:
( pentru apele uCate mena9ere 0i te-nolo6i*e eIa*uate din sta<ia de epurare
Nr"
crt"
Categoria apei )ndicatori de calitate Irec1ena Metoda
de analiC
1. Dena9ere 0i
te-nolo6i*e *are
ne*esit4 epurare
pH
suspensii
C/O
$
CCO(Cr
ACot total J;K
ACot amonia*al J;H
#
V
K
E&tra*ti,ile *u solIen<i or6ani*i
Eeter6en<i
%os)or total JPK
Cloruri JCl
(
K
Trimestrial *on)orm standardelor :n
Ii6oare
( pentru apele pluIiale eIa*uate dup4 de*antor 0i separator de -idro*ar,uri
Nr"
crt"
Categoria
apei
Parametrul Irec1ena Metoda
de analiC
1. Ape pluIiale
*are ne*esit4
epurare
pH
Daterii :n suspensii
Eeter6en<i
1u,stan<e e&tra*ti,ile *u solIen<i or6ani*i
Produse petroliere
ReCiduu )iltrant
Trimestrial *on)orm
standardelor :n
Ii6oare
1$"4" M'N)&'()*A(,A ,M)S))4'( JN S'4
DonitoriCarea urmelor de poluan<i pe sol se Ia realiCa la )ie*are $ ani" :n pun*tele sta,ilite :n raportul
de amplasament. ReCultatele Ior )i transmise *a parte a RAD.
$"4"1" ReCultatul m4sur4torilor se Ia *ompara *u pro,ele de sol preCentate :n Raportul de
amplasament 0i se Ia in*lude :n Raportul Anual de Dediu. 1*opul a*estor analiCe :l *onstituie
urm4rirea eIolu<iei :n timp a *alit4<ii solului 0i prin a*easta in)luen<a a*tiIit4<ii des)40urate pe
amplasament.
1$"?" M'N)&'()*A(,A /,6,%()4'(
EIiden<a 6estiunii de0eurilor se Ia realiCa *on)orm preIederilor H.?. !$6.2002" Ane&a nr. 1.
EIiden<a 6estiunii de0eurilor *ole*tate" transportate" depoCitate temporar" Ialori)i*ate 0i eliminate se
raporteaC4 autorit4<ilor *ompetente la soli*itarea a*estora.
1$"@" MonitoriCarea tehnologicmonitoriCarea 1ariabilelor de proces are *a s*op Ieri)i*area
periodi*4 a st4rii 0i )un*<ion4rii instala<iilor :n *are se des)40oar4 a*tiIitatea autoriCat4.
Dateriile prime Ior )i a*-iCi<ionate numai de la )urniCori autoriCa<i 0i sunt :nso<ite o,li6atoriu de
de*lara<ii.*erti)i*ate de *on)ormitate sau )i0e te-ni*e de se*uritate.
Operatorul are o,li6a<ia s4 asi6ure respe*tarea re6imului te-nolo6i* 0i a re6ulamentelor de )a,ri*a<ie
la )ie*are instala<ie de pe amplasament.
1e Ior urm4ri indi*atorii de per)orman<4 pentru )ie*are instala<ie" realiCMndu(se *ontrolul 0i
m4surarea parametrilor de pro*es" dup4 *aC: de,it" temperatur4" presiune" *ompoCi<ie 0i *antitate.
1$"<" MonitoriCarea post 7 Bnchidere
Un *aCul :n*et4rii de)initiIe a a*tiIit4<ii Ior )i realiCate 0i urm4rite urm4toarele a*<iuni:
( 6olirea ,aCinelor 0i *ondu*telor" sp4larea lor;
( demolarea *onstru*<iilor" *ole*tarea separat4 a de0eurilor din *onstru*<ii" Ialori)i*area lor sau
depoCitarea pe o -ald4 e*olo6i*4" )un*<ie de *ate6oria de0eului;
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
31
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
( re)a*erea analiCelor pentru sol :n Iederea sta,ilirii *ondi<iilor amplasamentului la :n*etarea
a*tiIit4<ii.
14" (AP'(&.() 4A A%&'()&A&,A C'MP,&,N&. P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%)
6) P,()'/)C)&A&,A AC,S&'(A
14"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii tre,uie s4 :nre6istreCe toate preleI4rile" analiCele" m4sur4torile 0i
:ntre<inerile realiCate *on)orm *erin<elor preCentei autoriCa<ii.
14"2" Titularul.operatorul de a*tiIitate tre,uie s4 :nre6istreCe toate in*identele *are a)e*teaC4
e&ploatarea normal4 a a*tiIit4<ii 0i *are pot *rea un ris* pentru mediul :n*on9ur4tor. A*east4
:nre6istrare tre,uie s4 in*lud4 detalii priIind natura" e&tinderea 0i impa*tul in*identului" pre*um 0i
*ir*umstan<ele *are au dat na0tere in*identului. Unre6istrarea tre,uie s4 in*lud4 toate m4surile
*ore*tiIe luate pentru 6estionarea in*identului 0i eIitarea reapari<iei.
14"$" Unre6istr4rile in*identelor Ior )i puse la dispoCi<ia autorit4<ii de mediu 0i.sau autorit4<ii de
*ontrol pentru Ieri)i*4ri :n timp util. Ln raport a in*identelor Ia )i in*lus in RAD.
14"4" Titularul.operatorul de a*tiIitate tre,uie s4 :nre6istreCe toate re*lama<iile le6ate de mediul
:n*on9ur4tor *are au le64tur4 *u opera<iile" sau *are ar putea )i 6enerate de opera<iile *e au lo* :n
a*tiIitatea sa. %ie*are :nre6istrare de a*est tip tre,uie s4 o)ere detalii :n le64tur4 *u datele 0i timpul
:n *are au )ost )4*ute a*este re*lama<ii" numele re*lamantului 0i alte detalii le6ate de natura plMn6erii.
Unre6istrarea tre,uie de asemenea s4 *on<in4 0i r4spunsul dat :n *aCul )ie*4rui re*lamant.
Titularul.operatorul de a*tiIitate Ia :nainta un raport *u toate re*lama<iile de a*est tip :n timpul
urm4toarei luni *4tre autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului" :nso<it de toate am4nuntele
le6ate de re*lama<iile e&istente.
14"?" Unre6istr4rile 0i raport4rile Ior )i transmise autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului" la
datele sta,ilite.
14"@. Toate do*umentele *are au stat la ,aCa ela,or4rii autoriCa<iei tre,uie s4 )ie disponi,ile 0i puse
la dispoCi<ia inspe*torilor autoriCa<i :n timp util.
14"<" Titularul.operatorul autoriCa<iei tre,uie s4 men<in4 un dosar pentru in)ormarea pu,li*4" *are s4
)ie disponi,il pu,li*ului" la *erere. A*est dosar tre,uie s4 *on<in4 urm4toarele: autoriCa<ia"
soli*itarea" raportarea anual4 priIind aspe*tele de mediu nete-ni*e" alte aspe*te pe *are titularul
autoriCa<iei le *onsider4 ade*Iate.
14"8" Toate rapoartele tre,uie *erti)i*ate de *4tre mana6erul a6entului e*onomi* titular al autoriCa<iei
sau de *4tre alt4 persoan4 desemnat4 de mana6erul instala<iei.
14"L" %re*Ien<a 0i s*opul raport4rii" a0a *um sunt preI4Cute :n preCenta autoriCa<ie" pot )i modi)i*ate
*u a*ordul s*ris al autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului" *are urm4re0te 0i *entraliCeaC4
datele transmise.
14"1#" Titularul.operatorul de a*tiIitate tre,uie s4 se in)ormeCe la :n*eputul )ie*4rui an *alendaristi*
despre *on<inutul raport4rilor 0i datele limit4 de predare la autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia
mediului.
14"11" Un s*opul disemin4rii a*tiIe a in)orma<iei priIind mediul" operatorii au o,li6a<ia de a in)orma
trimestrial pu,li*ul" prin a)i0are pe propria pa6ina Be, sau prin ori*e alte mi9loa*e de *omuni*are"
despre *onse*in<ele a*tiIit4<ilor 0i.sau ale produselor lor asupra mediului JH.?. nr. !'!.200$ priIind
a**esul pu,li*ului la in)orma<ia de mediu" art. 26K.
(aportri
Irec1ena
raportrilor
/ata limit a
raportrii
Autoritatea
competent la care
se =ace raportarea
Raportul anual de mediu JRADK anual 0 martie APD 1i,iu
C= 1i,iu al ?;D
Raportul anual pentru Re6istrul european
al poluan<ilor emi0i 0i trans)era<i" *on)orm
H.?. nr. 1#0.200! JEPRTRK
anual 0 aprilie APD 1i,iu :n *adrul
RAD
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
32
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Raportarea inIentarului emisiilor :n
atmos)er4" *on)orm ODAPD nr. $2#.2000
anual Ha soli*itarea
autorit4<ilor
*ompetente pentru
prote*<ia mediului
APD 1i,iu
Raportarea inIentarului emisiilor :n
atmos)er4" *on)orm OD nr. 299.2012
anual PMn4 la data de 1?
martie a )ie*4rui an
pentru anul anterior
*elui pentru *are se
realiCeaC4 raportarea
sau *on)orm *u
soli*it4rii autorit4<ii
de mediu
A.P.D 1i,iu
Raportarea situa<iei 6estiunii am,ala9elor
0i a de0eurilor de am,ala9e *on)orm H.?.
621.200$ 0i O.D. '9#.2012
anual Ha soli*itarea
autorit4<ilor
*ompetente pentru
prote*<ia mediului
APD 1i,iu :n *adrul
RAD
Raportarea situa<iei 6estiunii de0eurilor"
potriIit H.?.nr. !$6.2002 pentru anul
anterior .
anual Ha soli*itarea
autorit4<ilor
*ompetente pentru
prote*<ia mediului
Ha soli*itarea APD
1i,iu :n *adrul RAD
;oti)i*4rile :n *aC de pornire.oprire
pro6ramat4 a instala<iei
Cu #! de ore
:nainte
Cu #! de ore :nainte APD 1i,iu
C= 1i,iu ( ?;D
Raport sinteti* priIind opriri.porniri ale
instala<iilor
anual Un *adrul RAD APD 1i,iu
C= 1i,iu 3 ?;D
Re*lama<ii Jda*4 ele e&ist4K Un luna urm4toare
primirii re*lama<iei
APD 1i,iu
C= 1i,iu al ?;D
Raportarea in*identelor semni)i*atiIe *Mnd se
produ*
Ha data produ*erii; se
in*lud 0i :n RAD
APD 1i,iu
C= 1i,iu al ?;D
Raportarea inIesti<iilor 0i *-eltuielilor de
mediu
periodi* Un luna urm4toare
realiC4rii a*estora
APD 1i,iu
C= 1i,iu al ?;D
Raportarea situa<iei *ole*t4rii 0i
Ialori)i*4rii a*umulatorilor" ,ateriilor 0i
anIelopelor s*oase din uC" pre*um 0i a
uleiurilor uCate *e intr4 su, in*identa H?
nr. 112.200!" H? nr. 2$.200'" H? nr.
1'0.200#
periodi* Ha soli*itarea
autorit4<ilor
*ompetente pentru
prote*<ia mediului
APD 1i,iu :n *adrul
RAD
Hista su,stan<elor *-imi*e" importate 0i
utiliCate" potriIit H.?. nr. 1#0!.200!
anual Ha soli*itarea
autorit4<ilor
APD 1i,iu
@eri)i*area st4rii te-ni*e a *onstru*<iilor
0i *ondu*telor su,terane
ani Prima raportare :n
*adrul RAD pentru
2016
APD 1i,iu
Planul operatiI de preIenire 0i
mana6ement al situa<iilor de ur6en<4
a*tualiCat
anual
Eisponi,il pe
amplasament
APD 1i,iu
C= 1i,iu al ?;D
E)e*tuarea auditului priIind e)i*ien<4
ener6eti*4
ani Prima raportare :n
*adrul RAD pentru
2016
APD 1i,iu
1tudiu priIind e)i*ien<a utiliC4rii apei ani Prima raportare :n
*adrul RAD pentru
2016
APD 1i,iu
Audit priIind minimaliCarea de0eurilor
2 ani Prima raportare :n
*adrul RAD
pentru 201$
APD 1i,iu
N'&A2 RAD Ia )i :nto*mit :n *on)ormitate *u 6-idul :nto*mit de autoritatea *ompetent4 pentru
prote*<ia mediului. CMte un e&emplar al RAD Ia )i depus atMt pe suport ele*troni* *Mt 0i pe -Mrtie la
A6en<ia pentru Prote*<ia Dediului 1i,iu 0i C= 1i,iu al ?4rCii ;a<ionale de Dediu.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
33
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
1?" '04)-A+))4, &)&%4A(%4%) /, AC&)G)&A&,'P,(A&'(%4%)
1?"1.E&ploatarea instala<iei se poate e)e*tua numai :n ,aCa autoriCa<iei inte6rate de mediu.
1?"2"Titularul.operatorul a*tiIit4<ii Ia respe*ta *ondi<iile din autoriCa<ia inte6rat4 de mediu priIind
modul de e&ploatare a instala<iei.
1?"$" AutoriCa<ia impune *ondi<iile de des)40urare a a*tiIit4<ii instala<iei din pun*t de Iedere al
prote*<iei mediului.
1?"4" AutoriCa<ia este emis4 :n s*opul respe*t4rii normelor priIind preIenirea" *ontrolul inte6rat al
polu4rii" de)inite prin O.L.?. nr. 1$2.200$" apro,at4 prin He6ea nr. !#.2006 in*lusiI m4surile
priIind 6estiunea de0eurilor" ast)el :n*Mt s4 se atin64 un niIel ridi*at de prote*<ie a mediului"
*onsiderat :n :ntre6ul s4u" :n a*ord *u le6isla<ia :n Ii6oare 0i *u o,li6a<iile din *onIen<iile
interna<ionale :n domeniu" la *are RomMnia este parte.
1?"?" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii este o,li6at s4 in)ormeCe autorit4<ile *ompetente pentru prote*<ia
mediului despre ori*e s*-im,are pe *are dore0te s4 o adu*4 instala<iei sau pro*esului te-nolo6i* 0i
asupra modi)i*4rilor plani)i*ate :n e&ploatarea instala<iei.
Autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului Ia reanaliCa dup4 *aC *ondi<iile de )un*<ionare
sta,ilite :n autoriCa<ia de mediu.
1?"@" Ori*e modi)i*are su,stan<ial4 plani)i*at4 :n e&ploatarea instala<iei Ia )i realiCat4 potriIit
le6isla<iei :n domeniul eIalu4rii impa*tului asupra mediului 0i preIederilor din Ordonan<a de
Lr6en<4 nr. 1$2.200$" apro,at4 prin He6ea nr. !#.2006" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare.
1?"<" Con)orm Ordonan<ei de Lr6en<4 nr. 1$2.200$ art. 2$: Autoritatea *ompetent4 eIalueaC4
periodi* *ondi<iile din autoriCa<ia inte6rat4 de mediu 0i a*olo unde este ne*esar le reIiCuie0te.
ReIiCuirea autoriCa<iei inte6rate de mediu este o,li6atorie :n toate situa<iile :n *are:
( poluarea *auCat4 de instala<ie este semni)i*atiI4 :n*Mt ne*esit4 reIiCuirea Ialorilor limit4 de
emisie sau in*luderea de noi ast)el de Ialori :n autoriCa<ia inte6rat4 de mediu
( s*-im,4rile su,stan<iale ale *elor mai ,une te-ni*i disponi,ile )a* posi,il4 redu*erea
semni)i*atiI4 a emisiilor )4r4 a impune *osturi e&*esiIe
( si6uran<a :n e&ploatare a pro*eselor sau a*tiIit4<ilor impune utiliCarea altor te-ni*i
( preIederile unor noi re6lement4ri le6ale o impun.
1?"8" AutoriCa<ia inte6rat4 de mediu in*lude preIederile a*tului de re6lementare emis de autoritatea
*ompetent4 :n domeniul apelor. ReIiCuirea a*estuia impli*4 0i reIiCuirea *ondi<iilor din preCenta
autoriCa<ie. Titularul.operatorul a*tiIit4<ii este o,li6at s4 preCinte la autoritatea *ompetent4 pentru
prote*<ia mediului ori*e reIiCuire a autoriCa<iei de 6ospod4rire a apelor pentru instala<ia IPPC :n
termen de 1# Cile de la primire.
1?"L" Ori*e re)erire la amplasament Ia :nsemna Cona mar*at4 pe Planul de delimitare a instala<iei 0i
pe Planul de :n*adrare :n Cona" ane&e la soli*itare.
1?"1#" Titularul.operatorul asi6ur4 repreCentan<ilor autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului
:ntrea6a asisten<4 ne*esar4 pentru a le permite s4 des)40oare ori*e inspe*<ie a instala<iei" preleIare de
pro,e" *ule6erea ori*4ror in)orma<ii ne*esare pentru :ndeplinirea atri,u<iilor de serIi*iu.
1?"11" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia )urniC4rii de in)orma<ii" la *erere" autorit4<ilor
*ompetente pentru prote*<ia mediului :n Iederea :nto*mirii pro6ramelor de redu*ere a emisiilor la
niIel lo*al.
1?"12" Con)orm H.?. nr. !'!.200$ 3 priIind a**esul pu,li*ului la in)orma<ia priIind mediul" :n
s*opul disemin4rii a*tiIe a in)orma<iei priIind mediul" titularul are o,li6a<ia de a in)orma trimestrial
pu,li*ul" prin a)i0are pe propria pa6ina Be, sau prin ori*e alte mi9loa*e de *omuni*are" despre
*onse*in<ele a*tiIit4<ilor 0i.sau ale produselor lor asupra mediului.
1?"1$" PreCenta autoriCa<ie este emis4 :n s*opul prote*<iei inte6rate a mediului 0i nimi* din preCenta
autoriCa<ie nu Ia )i interpretat *a ne6Mnd o,li6a<iile statutare ale titularului autoriCa<iei sau *erin<ele
altor a*te 9uridi*e sau re6lementari.
1?"14" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia a*-it4rii sumelor la %ondul pentru mediu" :n
*on)ormitate *u O.L.?. nr. 196.200$" apro,at4 prin He6ea nr.10$.2006 0i a le6isla<iei su,se*Iente :n
Ii6oare.
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
34
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
1?"1?" Un *aC de modi)i*are a pro*eselor te-nolo6i*e sau de s*-im,are a materiilor prime" de :n*etare
proIiCorie sau de)initiI4 a a*tiIit4<ii" titularul.operatorul de a*tiIitate este o,li6at s4 e)e*tueCe
noti)i*4rile *are se impun *4tre autoritatea de mediu 0i autoritatea de 6ospod4rirea apelor.
1?"1@" Ha transpunerea Eire*tiIei 2010.'$.LE priIind emisiile industriale aIe<i o,li6a<ia de a
soli*ita reIiCuirea preCentei autoriCa<ii inte6rate de mediu.
1@"MANA-,M,N&%4 JNCK)/,()) )NS&A4A+),) 6) A4 (,*)/%%()4'(
1@"1" Un *aCul :n *are titularul de a*tiIitate.operatorul urmeaC4 s4 deruleCe sau s4 )ie supus unei
pro*eduri de IMnCare a pa*-etului ma9oritar de a*<iuni" IMnCare de a*tiIe" )uCiune" diIiCare"
*on*esionare" ori :n alte situa<ii *are impli*4 s*-im,area titularului de a*tiIitate" pre*um 0i :n *aC de
diColIare urmat4 de li*-idare" )aliment" :n*etarea a*tiIit4<ii" a*esta are o,li6a<ia de a noti)i*a
autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului.
Autoritatea *ompetent4 pentru prote*<ia mediului in)ormeaC4 titularul *u priIire la o,li6a<iile de
mediu *are tre,uie asumate de p4r<ile impli*ate" pe ,aCa eIalu4rilor *are au stat la ,aCa emiterii
a*telor de re6lementare e&istente.
Un termen de 60 de Cile de la data semn4rii.emiterii do*umentului *are atest4 :n*-eiere uneia dintre
pro*eduri" p4r<ile impli*ate transmit :n s*ris autorit4<ii *ompetente pentru prote*<ia mediului
o,li6a<iile asumate priIind prote*<ia mediului" printr(un do*ument *erti)i*at pentru *on)ormitate *u
ori6inalul.
ClauCele priIind o,li6a<iile de mediu *uprinse :n a*tele :nto*mite au un *ara*ter pu,li*.
Undeplinirea o,li6a<iilor de mediu este prioritar4 :n *aCul pro*edurilor de: diColIare urmat4 de
li*-idare" li*-idare" )aliment" :n*etarea a*tiIit4<ii.
1@"2" Un *aCul :n*et4rii temporare sau de)initiIe a a*tiIit4<ii :ntre6ii instala<ii" sau a unor p4r<i din
instala<ie se Ior respe*ta preIederile din Planul de :n*-idere a amplasamentului :nto*mit de 1.C.
>IE;ER/ER?ER 1I1TEDE EE CFRFDIGI 1.R.H. ane&4 la do*umenta<ia de soli*itare.
1e Ior lua toate m4surile pentru eIitarea a**identelor spe*i)i*e te-nolo6iilor respe*tiIe" <inMnd
seama de urm4toarele :
( oprirea :n *ondi<ii de si6uran<4 a pro*esului te-nolo6i* 0i a )un*<ion4rii instala<iilor;
( 6olirea instala<iilor te-nolo6i*e 0i de sto*are *u re*uperarea *on<inutului" 6estionarea
produselor reCultate;
( sp4larea.*ur4<area instala<iilor te-nolo6i*e 0i de sto*are;
( 6estionarea *orespunC4toare a de0eurilor e&istente pe amplasament;
( inIesti6a<ii ini<iale priIind *alitatea solului 0i su,solului pe amplasament;
( deCa)e*tarea 0i demolarea *onstru*<iilor 0i re<elelor e&istente" *u re)a*erea amplasamentului.
1@"$" Titularul a*tiIit4<ii.operatorul are o,li6a<ia s4 identi)i*e resursele ne*esare pentru punerea :n
pra*ti*4 a Planului de :n*-idere 0i s4 de*lare mi9loa*ele de asi6urare a disponi,ilit4<ii a*estor resurse"
indi)erent de situa<ia )inan*iar4 a titularului autoriCa<iei.
1@"4" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii are o,li6a<ia *a :n *aCul :n*et4rii de)initiIe a a*tiIit4<ii s4 ia
m4surile ne*esare pentru eIitarea ori*4rui ris* de poluare 0i de adu*ere a amplasamentului 0i a
Conelor a)e*tate :ntr(o stare *are s4 permit4 reutiliCarea lor.
1@"?" Ha :n*etarea a*tiIit4<ii *u impa*t asupra mediului 6eolo6i*" la s*-im,area a*tiIit4<ii sau a
destina<iei terenului" operatorul e*onomi* sau de<in4torul de teren este o,li6at s4 realiCeCe
inIesti6area 0i eIaluarea polu4rii mediului 6eolo6i*.
1<" I%NC+)'NA(,A JN AIA(A C'N/)+))4'( N'(MA4, /, 4%C(%
1<"1" Titularul.operatorul a*tiIit4<ii Ia sta,ili pro*eduri re)eritoare la in)ormarea persoanelor
responsa,ile *u parametrii de per)orman<4 ai instala<iei" in*luCMnd alarmarea rapid4 0i e)i*ient4 a
operatorilor instala<iei priIind a,aterile de la )un*<ionarea normal4 a instala<iei.
1<"2" Un *aC de produ*ere a unei polu4ri a**identale sau a unui eIeniment *are poate *ondu*e la
poluare iminent4 se Ior anun<a persoanele *u atri,u<iuni presta,ilite pentru *om,aterea aIariilor" :n
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
35
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
Iederea tre*erii imediate la m4surile 0i a*<iunile ne*esare elimin4rii *auCelor 0i pentru diminuarea
e)e*telor aIariei Jeliminarea *auCelor *are au proIo*at poluarea" limitarea 0i redu*erea ariei de
r4spMndire a su,stan<elor poluante impli*ate" :ndep4rtarea lor prin mi9loa*e ade*Iate" *ole*tarea"
transportul 0i depoCitarea intermediar4 :n *ondi<ii de se*uritate *orespunC4toare pentru mediu" :n
Iederea re*uper4rii" neutraliC4rii" distru6erii su,stan<elor poluanteK.
Geri=icarea con=ormrii cu pre1ederile autoriCaiei integrate de mediu se =ace de ctre Agenia
pentru Protecia Mediului Sibiu i Comisariatul Pudeean Sibiu al -rCii Naionale de Mediu
PreCenta autoriCaie integrat de mediu a =ost emis Bn 2 NdouD e>emplare5 =iecare e>emplar
a1Ond un numr de $8 NtreiCeci i optD pagini5 semnate i tampilate"
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro
36
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu Autorizaie integrat de mediu nr. SB din . .2012
-losar de termeni
1"
Autoritatea competent
pentru protecia mediului
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu5
1i,iu" str. Hipodromului nr. 2A" 9ude<ul 1i,iu
2"
Autoritatea cu atribuii de
control5 inspecie i
sancionare Bn domeniul
proteciei mediului
Comisariatul Pudeean Sibiu al -rCii Naionale de Mediu
$"
Autoritatea central de
protecie a mediului
Ministerul Mediului i Pdurilor
/(dul Hi,ert4<ii" nr. 2" 1e*tor $" /u*ure0ti
Agenia Naional pentru Protecia Mediului
/u*ure0ti" 1plaiul Independen<ei" nr. 29#" se*tor 6
4"
&itularuloperatorul
acti1itii
Persoana 9uridi*4 *are opereaC4 ori de<ine *ontrolul instala<iei" a0a *um
este preI4Cut :n le6isla<ia na<ional4" sau *are a )ost inIestit4 *u putere
e*onomi*4 de*isiI4 asupra )un*<ion4rii instala<iei" respe*tiI S"C"
3),N,(0,(-,( S)S&,M, /, C.(.M)*) S"("4"
?" 0A&
1tadiul de deCIoltare *el mai aIansat 0i e)i*ient :nre6istrat :n deCIoltarea
unei a*tiIit4<i 0i a modurilor de e&ploatare" *are demonstreaC4
posi,ilitatea pra*ti*4 a te-ni*ilor spe*i)i*e de a *onstitui re)erin<4 pentru
sta,ilirea Ialorilor limit4 de emisie :n s*opul preIenirii polu4rii" iar :n
*aCul :n *are a*est )apt nu este posi,il" pentru a redu*e :n ansam,lu
emisiile 0i impa*tul asupra mediului" :n :ntre6ul s4u.
@" )nstalaie )PPC
Ori*e instala<ie te-ni*4 sta<ionar4" :n *are se des)40oar4 una sau mai multe
a*tiIit4<i preI4Cute :n ane&a 1 din OL? nr. 1$2.200$" pre*um 0i ori*e alt4
a*tiIitate dire*t le6at4" su, aspe*t te-ni*" de a*tiIit4<ile des)40urate pe
a*ela0i amplasament" sus*epti,il4 de a aIea e)e*te asupra emisiilor 0i
polu4rii.
<" Pre;udiciu
O s*-im,are ne6atiI4 m4sura,il4 a unei resurse naturale sau o deteriorare
m4sura,il4 a unui serIi*iu le6at de resursele naturale" *are poate surIeni
dire*t sau indire*t
8"
Ameninare iminent cu
un pre;udiciu
O pro,a,ilitate su)i*ient4 de produ*ere a unui pre9udi*iu asupra mediului
:n Iiitorul apropriat
L"
Pre;udiciul asupra
mediului
aK pre9udi*iul asupra spe*iilor 0i -a,itatelor naturale prote9ate ( ori*e
pre9udi*iu *are are e)e*te semni)i*atiIe ne6atiIe asupra atin6erii sau
men<inerii unei st4ri )aIora,ile de *onserIare a unor ast)el de -a,itate sau
spe*ii; *ara*terul semni)i*atiI al a*estor e)e*te se eIalueaC4 :n raport *u
starea ini<ial4" <inMnd *ont de *riteriile preI4Cute :n ane&a nr. 1;
pre9udi*iile aduse spe*iilor 0i -a,itatelor naturale prote9ate nu in*lud
e)e*tele ne6atiIe identi)i*ate anterior" *are reCult4 din a*<iunile unui
operator *are a )ost autoriCat :n mod e&pres de autorit4<ile *ompetente :n
*on*ordan<4 *u preIederile le6ale :n Ii6oare;
,K pre9udi*iul asupra apelor ( ori*e pre9udi*iu *are are e)e*te adIerse
semni)i*atiIe asupra st4rii e*olo6i*e *-imi*e 0i.sau *antitatiIe 0i.sau
poten<ialului e*olo6i* al apelor :n *auC4" ast)el *um au )ost de)inite :n
He6ea nr. 10'.1996" *u modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare" *u e&*ep<ia
e)e*telor ne6atiIe pentru *are se apli*4 art. 2
'
din He6ea nr. 10'.1996" *u
modi)i*4rile 0i *omplet4rile ulterioare;
*K pre9udi*iul asupra solului ( ori*e *ontaminare a solului" *are repreCint4
un ris* semni)i*atiI pentru s4n4tatea uman4" *are este a)e*tat4 ne6atiI *a
reCultat al introdu*erii dire*te sau indire*te a unor su,stan<e" preparate"
or6anisme sau mi*roor6anisme :n sol sau :n su,sol.
1#" ,misii =ugiti1e
Emisii nediri9ate" eli,erate :n aerul :n*on9ur4tor prin )erestre" u0i 0i alte
ori)i*ii" sisteme de Ientilare sau des*-idere" *are nu intr4 :n mod normal
:n *ate6oria surselor diri9ate de poluare" *on)orm He6ii nr. 10#.2011
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269.22!06" 0269.#226$; %a& : 0269.###1#$" 0269.##6'$!
e(mail : o))i*e+arpms,.anpm.ro; -ttp:..arpms,.anpm.ro
gen ia pentru Protecia )ediului ,i"iu utorizaie integrat de mediu nr# ,( nr# *** din**#**#-./-
A0(,G),()
1" A"P"M" Sibiu Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu"
1i,iu" str. Hipodromului nr. 2A" 9ude<ul 1i,iu
2" C"P" Mure al -"N"M" Comisariatul Pudeean Sibiu al -rCii Naionale de Mediu
4" CA& Cole*tiI te-ni* de aIiCare
?" C0'
?
Consumul ,io*-imi* de o&i6en la $ Cile
@" CC'Cr Consumul *-imi* de o&i6en 3 metoda *u di*romat de potasiu
<" C'G Compu0i or6ani*i Iolatili
8" d0NAD Ee*i,eli J*ur,a de C6omot AK.
L" )PPC PreIenirea 0i *ontrolul inte6rat al polu4rii
1#" (AM Raport anual de mediu
11" ,P(&( Re6istrul European al Poluan<ilor Emi0i 0i Trans)era<i 0i
modi)i*area Eire*tiIelor Consiliului 91.6!9.CEE 0i 96.61.CE.
12" SMA 1istem de mana6ement al autoriCa<iei
1$" Cod CA,N Clasi)i*area a*tiIit4<ilor din e*onomia na<ional4
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro

38
gen ia pentru Protecia )ediului ,i"iu utorizaie integrat de mediu nr# ,( nr# *** din**#**#-./-
Cuprins
1" /A&, /, )/,N&)I)CA(, A &)&%4A(%4%) AC&)G)&.+)) SS"" SSS S" S SS"" S
2" &,M,)%4 4,-A4"" SS"" SSSS SS"" SS"" SSSSSSSSSSSSS"" S"" SS "
$" CA&,-'()A /, AC&)G)&A&, SS" SS"" SS"" SS"" SS"" S"" SSSSSS"" SS ""
4" /'C%M,N&A+)A /, S'4)C)&A(, "SSSSSSSSSSSSSSSSSSS" SS """
?" MANA-,M,N&%4 AC&)G)&.+))SSSSSSSSSSSSSSSSSS"" S S" SS "
?"2" (esponsabiliti SS"" S S """ SS" SS"" SS"" SS" SS"" SSSSSSS S" S
?"$" Aciuni de control S SS"" SS"" SS"" SS"" SS"" SS"" SSSSSSS" S" S" ""
?"4" (aportri SS"" SS"" SS"" SS"" SS"" SS"" SS"" SSSSSSS "" """ S" S" ""
?"?" Noti=icarea autoritilor SS"" S5" SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS"""
@" MA&,()) P()M, 6) A%H)4)A(, S" SSSSS"" SSSS"" SSSSS SSS S" S" S
<" (,S%(S,2 APA5 ,N,(-),5 -A*, NA&%(A4, SSSSSSSSSSSSSS""" S" S" SS
8" /,SC(),(,A )NS&A4A+))4'( 6) A I4%H%()4'( &,KN'4'-)C, ,H)S&,N&, P,
AMP4ASAM,N& SSSS SSSSS" SSSSS" SSSS"" SSS"" SSSS SS S
8"1 /escrierea amplasamentului """"" """""""" """""""" """""""" """""""" """""""" """""""" """""""" """"""""""" S"" S"
8"2 /escrierea principalelor acti1iti i procese """"""""" """"""""""""" """""""""" """"" " " "S" SSS S" S""
L" )NS&A4A+)) P,N&(% (,+)N,(,A5 ,GAC%A(,A 6) /)SP,(S)A
P'4%AN+)4'( JN M,/)% SSS"" SSS"" SSSSS SSS" SS S" SSS S"" S"" "
L"1 )nstalaii pentru reinerea5 e1acuarea i dispersia poluanilor Bn aerSSS SSS" SS""
L"1"$" MinimiCarea emisiilor =ugiti1e Bn atmos=er""""""""" SSS" SSSSS" SSSS"" S
L"2 )nstalatii de colectare5 tratare si e1acuarea apelor uCate SS" SS"" S" S" SSSS
L"$ ,misii pe sol SS"" SSS SSS SSS"" SSSSS SSSS" SSSS" S"" S"
1#" C'NC,N&(A+)) /, P'4%AN+) A/M)S, 4A ,GAC%A(,A JN M,/)%4
JNC'NP%(.&'(5 N)G,4 /, *-'M'& S"" SSSS"" SSSS SSS SSS" SS S
1#"1
1#"2
Aer """"""""""""" """"""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""" """""""""""""""""""" """""""""""""""""""" """""""""""""""""""""" """"""""""""""
Ap """"""""""""""""""""" """"""""""""""""" """"""""""""""""""" """"""""""""""" "" S"SSS"" SSSS"" SSS SS
1#"$"
1#"4"
Sol SSS """""""""""""""" """""""""""""""""" """"""""""""""""""" """""""""""""""""" """""""""""""""""""""" """"""""""""""" S
*gomot """""""" """""""""" """""" """""""""" """"""""""""""" """""""""""""""" """""""""" "" SSSSSS SS SS""
11" -,S&)%N,A /,6,%()4'( """""""""" """""""""" """""""""""" """"""""" """" " S"S" SS S""" S"" SS SSS
12" )N&,(G,N+)A (AP)/A5 P(,G,N)(,A 6) MANA-,M,N&%4 S)&%A+))4'(
/, %(-,N+. SS" S" """"""" """""" SSS"" SSSS" SSS"" S"" SSSSSS SSSS ""
1$" M'N)&'()*A(,A AC&)G)&.+)) SSS" SSSS SSS" SSSS" SSSSS" SS ""
1$"1 Pre1ederi generale pri1ind monitoriCarea SSS" SSSS" SS"" SSSS S" SS
1$"2 MonitoriCarea emisiilor Bn aerSSSS S S"" SSSS" SSSS"" SSSSS SSS
1$"$ MonitoriCarea emisiilor Bn ap """""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""S """""""" """""""
14" (AP'(&.() 4A A%&'()&A&,A C'MP,&,N&. P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%)""" """
1?" '04)-A+))4, &)&%4A(%4%)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""SS" SS"
1@" MANA-,M,N&%4 JNCK)/,()) )NS&A4A+),)5 MANA-,M,N&%4
(,*)/%%()4'( " """" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" SS SSSSSSSS" SSSSSSSS"
SSSSSS SSSS
1<" I%NC&)'NA(,A JN AIA(A C'N/)+))4'( N'(MA4, /, 4%C(% """""""" """"" """"""""""" """
-losar de termeni SSSS"" SS"""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""" """" """"""""""""" """"""""""""""" S" S"" "S
Abre1ieri SSS" SSSS SS" SSS"" S"""""""""""""""""""" """""""""""""""" """"""""""""" """"""""""""""" S" S""
A-,N+)A P,N&(% P('&,C+)A M,/)%4%) S)0)%
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 22!06" 0269.#226$; %a& : 0269 ###1#$" 0269.##6.'$!
e(mail : o))i*e+apms,.anpm.ro; -ttp:..apms,.anpm.ro

39