Sunteți pe pagina 1din 4

Cultura, Nr.

13 / 10 aprilie 2014
Nostalgie !i "mobilizare total""
Aurel Codoban
Cndva, n vremea vechiului vechi regim, mentorul meu,
regretatul profesor Ion Alua! mi-a vorbit despre Claude
Karnoouh, cred chiar c" a apucat s"-mi arate, ntr-o revist",
un articol semnat de cel pe care l consideram atunci doar
nc" un etnolog francez. A! putea spune deci c" pe Claude
Karnoouh l-am cunoscut mai nti ca etnolog. De cunoscut
cu adev"rat ns" l-am cunoscut abia dup" 1990 !i, de
discutat, am discutat cu totul alte subiecte dect cele strict
etnologice. Iar mi!carea efectiv" a acestei cunoa!teri a
mers de la om spre ideile lui: astfel, l-am cunoscut mai nti
pe profesorul !i gnditorul Karnoouh, !i abia dup" aceea
c"r#ile sale. Dar n ntlnirile !i discu#iile noastre accentul a
c"zut mai degrab" pe temele filosofice ale modernit"#ii !i
post-modernit"#ii, dect pe cele privind cultura romn" n
sine !i cu att mai pu#in pe cele etnologice.
n ce m! prive"te am fost "i r!mn nu numai "i nu neap!rat
rezervat teoretic am frecventat totu"i temeinic antropologia
structuralist!, dar poate mai degrab! blocat n atitudinea fa#! de
realitatea b!trnei civiliza#ii #!r!ne"ti. Am cu ea o rela#ie foarte
complicat!: am o nesfr"it!, nostalgic! afec#iune pentru ea,
copil!ria mea e impregnat! sentimental de amintirea bunicilor "i a
unchilor mei, a rudelor din satul Bucea "i a vie#ii lor cotidiene ei
reprezint! n ordinea imaginarului meu sociologic adev!rata
comunitate, singura posibil! "i real! pentru mine. Dar participarea
mea la ea a fost mai degrab! sporadic!, "i plin! de dorin#a de a-i
sc!pa "i de regretul dureros de a fi dorit asta. La fel ca "i al#i
nepo#i de #!rani, de acolo am dorit s! evadez "i am fugit spre
mirajul "i comoditatea ora"ului. Con"tiin#a mea moral-teoretic! se
simte vinovat! chiar "i la aceast! vrst! "i singurele mele nostalgii
comunitare sunt ag!#ate de aceast! lume sub specia c!reia eu
gndesc orice utopie social! sau personal!. Blocajul se simte n
aceea c! eu, din cauza propriei mele origini, n amestec, #!r!ne"ti-
muncitore"ti, dar sigur rurale, ezit s! aplic instrumentele
antropologiei structuraliste acestei realit!#i "i prefer s! r!mn un
hermeneut mai mult roman#ios dect implicat.
Cu Odiseea bravului soldat Alexa. O cronic! rimat! a Primului
R!zboi Mondial*, la at#ia ani distan#!, Claude Karnoouh m!
ntoarce n acela"i timp la lumea rudelor mele de la sat "i la
originile interesului lui etnologic pentru Romnia, dar n cheia unei
analize filosofice a confrunt!rii dintre cultura arhaic! de data
aceasta "i ea european!, nu extra-european! cu modernitatea
european!. Iar analiza st! din capul locului pe de o parte sub
figura Odiseei, figura destinal! a r!t!cirii "i a ntoarcerii la locurile
c!rora sim#i c! le apar#ii, pe de alt! parte sub figura asociat! a
bravului soldat $vejk, destinat! s! ne aminteasc! felul n care
bunul-sim# al omului culturii populare se love"te de formalismele,
rigorismele "i opera#ionalitatea unui imperiu relativ modern, pornit
la r!zboi. Dar, peste toate, pentru mine, om deja al unei genera#ii
trecute, exist! aici "i conota#ia nea"teptat! a re-utiliz!rii ntreb!rii
clasice irelevant! pentru marea mas! a genera#iilor tinere, dar
aproape c! un cuvnt de ordine pentru unii dintre noi de ce ne
mai place Odiseea n epoca prafului de pu"c!?
Dar dac! n centrul oric!rei odisei se afl! nostalgia, adic! durerea
ntoarcerii, prima noastr! ntrebare ar trebui s! priveasc! locul de
unde pleac! "i unde se ntoarce bravul soldat Alexa? El pleac! la
un r!zboi modern "i se ntoarce pentru a-"i consemna peripe#iile,
acolo unde triumf!toare r!m!sese b!trna civiliza#ie #!r!neasc!,
pentru care via#a se articula n jurul autosuficien#ei produc#iei "i a
consumului, unde importan#a trocului "i a ajutorului reciproc
(claca) #inea locul schimbului monetar, nt!rind totodat! structura
social! c!ci ansamblul func#ioneaz! pe tiparul rela#iilor de
rudenie "i de vecin!tate. Astfel stabilit locul n numele c!ruia se
deap!n! povestea, Odiseea pare c! invoc! tema etnologic! a
dialogului "i a confrunt!rii civiliza#iei europene cu civiliza#ia arhaic!
a trecutului ei istoric. Or, dup! cum "tim, Occidentul a preferat s!
substituie acestei teme pe cea mult mai frecventat! de
antropologii "i etnologii din a doua jum!tate a secolului trecut, a
dialogului "i a confrunt!rii civiliza#iei europene cu civiliza#iile extra-
europene.
Dar ceea ce ne propune Claude Karnoouh s! n#elegem este tema
ndeajuns de diferit! a confrunt!rii dintre civiliza#ia arhaic! "i
modernitatea tehno-"tiin#ei n ocuren#a coliziunii dintre mobilizarea
total! din Primul R!zboi Mondial "i arhaismul culturii populare din
Europa Central! "i de Est. Concep#iei despre lume "i via#!
conex! acestei civiliza#ii are ocazia de a i se revela modernitatea n
contextul militar al mobiliz!rilor "i al luptelor Imperiului Austro-
Ungar "i mai ales n contextul mobiliz!rii totale pe care o impune
primul r!zboi global. Aceast! ciocnire a civiliza#iilor bravul soldat
Alexa o simte nu numai post factum, atunci cnd "i nregistreaz!
peripe#iile, dar, ca o prim! consecin#! a inova#iilor tehnice, ajunge
s! o descopere din primele zile ale r!zboiului n puterea de foc a
artileriei pus n lupt!, care a furnizat primului r!zboi cifrele mari
ale pierderilor de vie#i omene"ti. Dar percep#ia fundamental! a
bravului soldat Alexa e cumva aprioric!, c!ci ancestral!: plecatul
n c!t!nie e nceputul unui drum f!r! ntoarcere, nso#it de bocete
ca "i drumul n moarte. E un ritual de separare, destul de sincretic,
fundamentat de imaginea unui Dumnezeu al destinului "i al
necesit!#ii ce st! deasupra alegerilor individuale, un ritual care
caut! s! suplineasc! simbolic mplinirile unei vie#i normale. Or
comenteaz! Claude Karnoouh, r!zboiul (acela al mobiliz!rii totale
n. m.) reveleaz! o imperfec#iune ontologic! insuportabil!, c!ci
aici, n "esurile unei Gali#ii fr!mntate de ghiulele, departe de Breb
"i de v!ile Maramure"ului, mor#ii nu sunt cu adev!rat mor#i, dup!
cum viii nu-s dect ni"te mor#i-vii C!ci dac! omul e supus
fatalit!#ii unui Dumnezeu-destin, iar supravie#uitorii trebuie s! fac!
totul pentru a urma protocolul s!vr"irii mor#ii ca mplinire a
ciclului vital dezl!n#uirea r!zboiului tehnic z!d!rnice"te ntreg
acest scenariu.
n miezul acestui ritual, confruntarea dintre modernitatea violent!
a mobiliz!rii totale "i comunit!#ile arhaice din Centrul "i Estul
Europei asupra c!rora se exercit! apare ca o confruntare
conceptual! ntre istoria rece, repetitiv! "i istoria cald!,
cumulativ!. Istoria rece, repetitiv!, tinde s! integreze faptul
cotidian inedit n structurile mitologice ancestrale pentru a p!stra
pe ct posibil lumea neschimbat!. Istoria cald!, cumulativ!,
accept! noutatea "i transformarea "i amorseaz! distan#area
individului fa#! de comunitatea de apartenen#! "i dezvr!jirea lumii,
schimbarea rela#iilor ntre sacru "i profan n favoarea profanului.
Asupra acestor semnifica#ii se concentreaz! travaliul etnologico-
filosofic care vrea s! eviden#ieze mpletirea ntre real "i imaginarul
mitologico-ritual, ntre strofele de nara#iune obiectiv! "i strofele cu
func#ie de rit funerar simbolic.
Pn! "i recursul la vers, la discursul ritmat "i rimat servesc, n
interpretarea lui Claude Karnoouh, acestei confrunt!ri ntre
modernitatea acut! a Primului R!zboi Mondial "i b!trna
civiliza#ie #!r!neasc!, pentru c! ele servesc produc!torului
textului s! se plaseaze ntr-un topos ritual sau para-ritual.
Versifica#ia popular! ne spune c! toate aceste evenimente "i
reprezent!rile lor "i afl! adev!rul n "i prin vizarea
transcendentului n rostirea popular!. n ceea ce m! prive"te, cred
c! a" fi formulat problema formei versificate a Odiseei n
termenii solu#iei tradi#ional-clasice a suportului culturii orale
pierznd perspectiva toposului ritual. Pentru a explica un astfel de
parti-pris (sc!pare sau omisiune din partea mea?!) cred ns! c! e
nevoie din capul locului de o autoanaliz!. Cum spuneam mai sus, o
astfel de diferen#! vine de la curajul unei experien#e de iubire care
mie mi-a sc!pat: cei pe care mi-i amintesc din copil!rie, cei din
satul meu, cu care am mai apucat s! vorbesc n studen#ia mea
cnd, poate, m! consideram un fel de etnolog improvizat, cei pe
care i-am ascultat "i cu care am dialogat mai devreme sau mai
trziu n cariera mea universitar! mi-au p!rut adesea mai reali"ti
"i cu o perspectiv! general! mai adecvat! asupra lumii dect
colegii mei universitari ct prive"te cariera "i declarat intelectuali
n op#iuni "i atitudini, dar cu o con"tiin#! att de fragmentat! "i cu
o percep#ie att de deformat! asupra realit!#ii, de parti-pris-urile
ideologiilor prost digerate "i de automanipul!rile justificative "i
revendicative personale. Cum n-am spus niciodat! pn! acum n
chip public "i teoretic asta, m! suspectez doar la acest punct, n
alte situa#ii "i momente universitare sau civice cred c! nu mi-a
lipsit curajul! de a nu fi avut destul curaj s! vorbesc despre cei
pe care i consideram ai mei, pentru c! m! simt aprioric vinovat
de a fi preferat s! p!r!sesc satul.
Cred c! profesorul universitar, cercet!torul "i, mai ales, gnditorul
prietenul meu Claude Karnoouh iube"te cu adev!rat b!trna
civiliza#ie #!r!neasc! "i pe #!ranii romni, la fel de mult cum i
iubesc eu. Diferen#a dintre noi este c! el are curajul s! o spun! "i
c!, nesim#indu-se doritor s! evadeze din aceast! civiliza#ie, are
vocea teoretic! potrivit! s! o "i fac!!
* Care invoc! att de frumos "i, desigur, nostalgic!
colaborarea cu Mihai Pop (autorul este: Claude Karnoouh cu
ajutorul lui Mihai Pop!) "i aminte"te figuri de oameni din Breb,
satul de adop#ie al lui Claude Karnoouh. Edi#ie complex! sub egida
Muzeului Na#ional al Literaturii Romne (Bucure"ti, 2014), unde
Claude Karnoouh semneaz! un Cuvnt nainte "i o postfa#!:
Prin foc "i sabie sau gndirea Totale Mobilmachung-ului "i a
Weltbrgerkrieg-ului la #!ranii din Carpa#i, "i i apar#in "i
traducerile Odiseei bravului soldat Alexa "i a Versului lui
Bonaparte. Notele, Prefa#a "i Postfa#a sunt traduse de
Teodora Dumitru.