Sunteți pe pagina 1din 8

Cap. 1.

Aspecte conceptuale i metodologice privind atragerea de


fonduri europene
1.1. Fondurile structurale i de coeziune
1.1.1 Evolu ia politicii de dezvoltare regional
De la intrarea n vigoare a Tratatului de la Maastricht privind Uniunea European n
noiembrie 1993 consolidarea coeziunii economice i sociale a devenit din punct de
vedere o!icial unul dintre obiectivele Uniunii Europene pe l"ng n!iin area pie ei interne
i a Uniunii Economice i Monetare. De#a lungul istoriei integrrii europene postbelice s#a
acordat tot mai mult importan coeziunii ns pe msur ce Uniunea se e$tindea
realizarea coeziunii economice i sociale a devenit mai di!icil deoarece statele membre
deveneau tot mai eterogene
1
.
Scurt istoric al fondurilor structurale i de coeziune
%ondurile structurale au contribuit nc de la n!iin area &omunit ii ' elului i a
&rbunelui la realizarea politicilor europene n domeniul economic i sociale.
1957. (nc de la redactarea Tratatului de la )oma documentul care a pus bazele viitoarei
&omunit i Europene s#au !cut re!eriri precise la nevoia de eliminare a disparit ilor
economice dintre regiuni.
1958. *#au n!iin at %ondul *ocial European i %ondul European pentru 'rientare i
+arantare n ,gricultur.
1975. Dup intrarea n &omunitate a Danemarcei -rlandei i a Marii .ritanii s#a creat
%ondul European de Dezvoltare )egional apr"nd pentru prima oar conceptul de
redistribuire ntre zonele bogate i srace ale &omunit ii.
1986-1987. *#a introdus n Tratat conceptul de &oeziune social i economic care a
urmrit s a/ute ultimele state intrate *pania i 0ortugalia pentru a !ace !a provocrilor
pie ei unice.
1988. 1a ini iativa lui 2acues Delors pre edintele &omisiei Europene s#au dublat
resursele !inanciare pentru !ondurile structurale pe urmtorii ani.
1989. *#a revolu ionat sistemul de acordare a !ondurilor structurale prin introducerea
principiului programrii multi#anuale stabilirea obiectivelor prioritare i punerea la punct a
sistemului de parteneriate ntre statele membre.
1992. e!ii de stat au hotr"t dublarea bugetelor pentru regiunile dezavanta/ate.
1993. &oeziunea3 a devenit obiectiv prioritar pentru Uniune.
1
444.europa.eu 5consultat la data de 16.71.8719:.
1995. 0rin accederea *uediei i %inlandei regiunile pu in populate au nceput s
primeasc !onduri.
1999. e!ii de state i de guvern au hotr"t la .erlin cea de#a doua re!orm a !ondurilor
structurale pun"nd accent pe a/utorarea grupurilor sociale i a regiunilor dezavanta/ate.
1.1.8. )e!orma politicii de dezvoltare regional pentru perioada 877;#8713
0olitica de coeziune a Uniunii Europene integrat n tratate ncep"nd cu 19<= i#a
!i$at ca obiectiv s reduc di!eren a ntre nivelurile de dezvoltare ale di!eritelor regiuni
pentru a consolida coeziunea economic i social. 'dat cu integrarea celor zece ri
noi n 8779 apoi a .ulgariei i a )om"niei n 877; acest e!ort de armonizare a trebuit
ntrit. 0rincipalii bene!iciari ai %ondului au !ost chema i s contribuie la dezvoltarea
economic a noilor parteneri. (n acela i timp ntreaga Uniune a !cut !a unor provocri
rezult"nd dintr#o accelerare a restructurrii economice ca urmare a globalizrii a
deschiderii schimburilor a e!ectelor revolu iei tehnologice a dezvoltrii economiei
cunoa terii a unei popula ii pe cale de mbtr"nire i a unei cre teri a imigra iei. 0entru a
rspunde acestor provocri di!erite s#a dovedit necesat a adar un nou dispozitiv
legislativ.
0entru perioada 877;#8713 acesta este compus din urmtoarele elemente>
? un regulament general care de!ine te regulile comune aplicabile %ondului European de
Dezvoltare )egional 5%EDE): %ondului *ocial European 5%*E: i %ondului de &oeziune.
0e baza principiului gestionrii mpr ite ntre Uniune statele membre i regiuni acest
regulament prezint un nou proces de derulare a programelor precum i norme noi pentru
gestionarea !inaciar controlul i evaluarea proiectelor. 0olitica de coeziune este
reorganizat n /urul a trei noi obiective prioritare> convergen a competitivitatea regional
i ocuparea !or ei de munc i cooperarea teritorial european @
? un nou regulament pentru !iecare din sursele de !inan are @
? un regulament nou creeaz o autoritate trans!rontalier pentru a pune n practic
programele de cooperare.
0entru perioada 877;#8713 politicii de coeziune i#a !ost atribuit un buget de 39;
miliarde de euro 5e$primate n pre urile actuale: adic o treime din ntregul buget
european.
Aechile obiective ale %ondurilor *tructurale precum i ini iativele comunitare din
perioada 877#877= au !cut loc unei noi arhitecturi care simpli!ic sistemul n trei
obiective> obiectivul de convegen obiectivul de competitivitate regional i ocuparea
!or ei de munc i obiectivul de cooperare teritorial european.
Obiectivul de convergen vizeaz s stimuleze cre terea i ocuparea !or ei de
munc n regiunile mai pu in dezvoltate. 0une accent n special pe inova ie i societatea
cunoa terii pe adaptabilitatea la schimbrile economice i sociale i pe calitatea mediului
i e!icacitatea administrativ. Este !inan at de %EDE) i %*E dar i de %ondul de
&oeziune.
'biectivul de competitivitate regional i ocuparea !or ei de munc acoper toate
zonele Uniunii Europene care nu sunt eligibile pentru obiectivul convergen . Este menit
s contribuie la consolidarea competitivit ii i atractivit ii regiunilor precum i a ocuprii
!or ei de munc anticip"nd schimbrile economice i sociale. Este !inan at de %EDE) i
%*E.
'biectivul de cooperare teritorial european vizeaz consolidarea cooperrii la
nivelurile trans!rontalier transna ional i inter#regional. ,c ioneaz n completarea
celorlalte dou obiective ntruc"t regiunile eligibile sunt acelea i ca pentru convergen
sau competitivitate regional i ocuparea !or ei de munc. Este !inan at de %EDE).
)esursele !inanciare repartizate pe obiective se ridicau la 37< 791 miliarde de euro
5e$primate n pre urile din 8779: sau 39;917 miliarde de euro 5e$primate n pre urile
actuale 8713:. 0entru obiectivul de convergen s#a alocat <16B pentru obiectivul
competitivitate regional i ocuparea !or ei de munc s#a alocat 1=B iar pentru obiectivul
cooperare trans!rontalier european s#a alocat 86B.
1.1.3. 0olitica de coeziune n perioada 8719#8787
0olitica de coeziune 5sau politica regional: a Uniunii Europe o!er un cadru pentru
!inan area unei game largi de proiecte i investi ii cu scopul de a ncura/a cre terea
economic n statele membre ale Uniunii Europene i regiunile lor. 0olitica este revizuit
de ctre institu iile Uniunii o dat la apte ani.
Europa trece printr#o perioad de trans!ormare. &riza a anulat ani de progrese
economice i sociale i a pus n eviden de!icien ele structurale ale economiei Europei.
(ntre timp lumea evolueaz rapid iar provocrile pe termen lung 5globalizarea presiunea
e$ercitat asupra resurselor mbtr"nirea: se intensi!ic iar Uniunea trebuie s se ocupe
acum de propriul viitor.
(n noiembrie 8717 &omisia European a publicat primele sale idei privind viitorul
politicii de coeziune a Uniunii Europene dup perioada acutual de programare care s#a
ncheiat n 8713.
Europa 8787 propune trei priorit i care se sus in reciproc >
? cre tere inteligent prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa tere i inovare @
? cre tere durabil prin promovarea unei economii mai e!iciente din punctul de vedere al
utilizrii resurselor mai ecologice i mai competitive @
? cre tere !avorabil incluziunii prin promovarea unei economii cu o rat ridicat a
ocuprii !or ei de munc care s asigure coeziunea social i teritorial.
Uniunea European trebuie s dei!ineasc direc ia n care vrea s evolueze p"n n anul
8787. (n acest scop &omisia European a propus urmtoarele obiective principale pentru
Uniunea European@
? ;6B din popula ia cu v"rst cuprins ntre 87 i =9 de ani ar trebui s aib un loc de
munc@
? 3B din 0-.#ul Uniunii ar trebuie investit n cercetare#dezvoltare@
? obiectivele C87D87D873 n materie de climDenergie ar trebui ndeplinite 5inclusiv o
reducere a emisiilor ma/orat la 37B dac e$ist condi ii !avorabile n acest sens: @
? rata abandonului colar timpuriu ar trebui redus sub nivelul de 17B i cel pu in 97B
din genera ia t"nr ar trebui s aib studii superioare @
? numrul persoanelor amenin ate de srcie ar trebui redus cu 87 de milioane.
1.2. Fondurile structurale i de coeziune n Romnia
*uma total a %ondurilor *tructurale i de &oeziune alocate )om"niei este de
19==< miliarde de euro din care 18==1 miliarde de euro reprezint %onduri *tructurale
n cadrul obiectivului de &overgen =668 miliarde de euro sunt alocate prin %ondul de
&oeziune iar 7966 miliarde de euro sunt alocate obiectivului de cooperare teritorial
european. Tabelulu 1.1. prezint de!alcarea pe 0rograme 'pera ionale a sumei totale
corespunztoare contribu iei %ondurilor *tructurale din cadrul 'biectivului &onvergen a.
1.1. De la fondurile de pre-aderare la fondurile post-aderare
Instrumente pre-aderare Intrumente post-aderare
0hare &oeziune Economica si *ociala
5&E*:
%ondul European de Dezvoltare )egionala
5%ED):
%ondul *ocial European 5%*E:
0hare &ross .order &ooperation 'biectivul &ooperare Teritoriala E
5&.&: E 0rograme de Aecinatate %ondul European de Dezvoltare )egionala
5%ED):
-*0, %ondul de &oeziune 5%&:
*,0,)D %ondul European pentru ,gricultura si
Dezvoltare )urala 5%E,D):
*ursa>
Di!eren e ntre !ondurile pre#aderare i !ondurile post#aderare >
? cre terea semni!icativ a !ondurilor
? baze legale i scopuri di!erite
? managementul descentralizat al programelor
? principii solide de parteneriat i structuri pentru programare management i
implementare.
,locarea !inanciar pentru )om"nia a !ondurilor structurale i de coeziune pentru
perioada 877;#8713 este detaliat n tabelul 1.8. de mai /os.
1.2. ac!etul financiar al fondurilor structural i de coeziune pentru Romnia n perioada
2""#-2"1$ %sumele sunt e&primate n milioane euro'
2""# 2""( 2"") 2"1" 2"11 2"12 2"1$ total
Convergen
*
<37 1816 1=69 199; 8169 8319 89<9 18==9
Fondul de
coeziune
996 =3< <6< 1737 1179 1198 18;< =668
Cooperare
teritorial*
=7 =1 =8 =9 == =< ;7 969
+otal 1336 1919 86;9 3791 3339 36<9 3<3; 19==7
*ursa> &adrul *trategic Fa ional de )e!erin 5444.!onduri#structurale.ro:
Documentele strategice de implementare a !ondurilor structurale i de coeziune n
)om"nia sunt urmtoarele>
? 0lanul Fa ional de Dezvoltare 877;#8713 @
? &adrul *trategic Fa ional de )e!erin 877;#8713@
? 0rogramele 'pera ionale@
? Documente &adru de -mplementare 50rogramele &omplement:.
&adrul Fa ional *trategic de )e!erin i 0rogramele 'pera ionale sunt con!orm
legisla iei comunitare n domeniu documentele obligatorii pentru statele membre.
0lanul Fa ional de Dezvoltare a )om"niei pentru perioada !inanciar 877;#8713
reprezint documentul de plani!icare strategic i programare !inanciar multianual
aprobat de +uvern i elaborat ntr#un larg parteneriat care va orienta dezvoltarea socio#
economic a )om"niei n con!ormitate cu 0olitica de &oeziune a Uniunii Europene.
Planul National de Dezvoltare a Romniei pentru perioada financiara 2007-
201
reprezinta documentul de planificare !trate"ica !i pro"ramare financiara
multianuala# apro$at de %uvern !i ela$orat &ntr-un lar" parteneriat# care va
orienta dezvoltarea !ocio-economica a Romniei &n conformitate cu Politica de
'oeziune a (niunii )uropene*
PND reprezinta documentul pe $aza caruia au fo!t ela$orate 'adrul +trate"ic
National de Referinta 2007-201 ,'+NR-# reprezentnd !trate"ia convenita cu
'omi!ia )uropeana pentru utilizarea in!trumentelor !tructurale# precum !i
Pro"ramele .perationale prin care !e vor implementa ace!te fonduri*
+trate"ia de dezvoltare a PND 2007-201 e!te o reflectare a nevoilor de
dezvoltare a Romniei# &n vederea reducerii ct mai rapide a decala/elor
e0i!tente
fata de ()* +trate"ia PND 2007-201 !e a0eaza att pe orientarile !trate"ice
comunitare privind coeziunea# ct !i pe prioritatile 1"endei 2i!a$ona !i
o$iectivele de la %3te$or"*
PND-ul Romniei pentru perioada 2007-201 prevede !a!e prioritati nationale
de
dezvoltare pentru perioada 2007-2014 15
1* 're!terea competitivitatii economice !i dezvoltarea economiei $azate pe
cunoa!tere
2* Dezvoltarea !i modernizarea infra!tructurii de tran!port
* Prote/area !i &m$unatatirea calitatii mediului
6*Dezvoltarea re!ur!elor umane# promovarea ocuparii !i incluziunii
!ociale !i &ntarirea capacitatii admini!trative
7* Dezvoltarea economiei rurale !i cre!terea productivitatii &n !ectorul
a"ricol
5* Diminuarea di!paritatilor de dezvoltare &ntre re"iunile tarii
Planul National de Dezvoltare a Romniei reprezint84
9n!trument pentru eficientizarea prioritizarii inve!titiilor pu$lice pentru
dezvoltare
'reeaza conditiile pentru im$unatatirea mana"ementului c:eltuielilor
$u"etare pe termen mediu# cadru de inve!titii !ta$il# vizi$il !i predicti$il
;undamenteaza nece!itatile !trate"ice de finantare a caror acoperire !e va
realiza cu !pri/inul ()
9n!trument util pentru coordonarea donatorilor< ,()# 9;9-
'adrul +trate"ic National de Referinta 2007-20117
'adrului +trate"ic National de Referint8,'+NR- e!te documentul !trate"ic de
referint8 pentru pro"ramarea ;ondurilor +tructurale !i de 'oeziune &n Romnia*
1ce!t tip de document e!te ela$orat de fiecare !tat mem$ru al ()# conform
noului ac=ui! privind Politica de 'oeziune*
1ce!t document nu va !ervi &n!a ca in!trument de mana"ement# ci ca
document
!trate"ic prin care !e !ta$ile!c prioritatile de interventie ale ;ondurilor
+tructurale !i de 'oeziune &n perioada de referinta*
Prin '+NR !e e0plic8 modul &n care vor fi implementate 9n!trumentele
+tructurale in Romania in perioada 2007-201*
'+NR face le"atura &ntre prioritatile nationale de dezvoltare# !ta$ilite &n
Planul National de Dezvoltare 2007-201# !i prioritatile la nivel european -
.rientarile +trate"ice 'omunitare ,.+'- privind 'oeziunea 2007-201 !i
2iniile Directoare 9nte"rate ale () pentru 're!tere )conomica !i 2ocuri de
>unca 2007-200?*
@aza pentru ela$orarea ace!tui document !trate"ic de planificare pe termen
mediu a ;ondurilor +tructurale !i de 'oeziune a con!tituit-o Planul National de
Dezvoltare 2007-201# apro$at de %uvernul Romniei &n luna decem$rie 2007*
+copul principal al '+NR e!te de a con!olida o$iectivul !trate"ic al politicilor
economice# de coeziune !ocial8 !i re"ionale ale Romniei# precum !i de a
!ta$ili
le"8turile potrivite !i corecte cu politicile 'omi!iei )uropene# mai ale! cu
+trate"ia de la 2i!a$ona# care !t8 la $aza ela$or8rii politicilor de dezvoltare
economic8 !i de crearea a noi locuri de munc8*
Aiziunea '+NR 4 'rearea unei Romnii competitive# dinamice !i pro!pere
.$iectiv '+NR 4 Reducerea di!paritatilor de dezvoltare economica !i !ociala
dintre Romnia !i !tatele mem$re ale (niunii )uropene prin "enerarea unei
cre!teri !uplimentare de 17-20B a P9@ pna &n anul 2017
'+NR a fo!t ela$orat pe $aza Planului National de Dezvoltare ,PND- 2007-201*
'+NR !e implementeaz8 prin Pro"ramele .perationale*
Pro"ramele .perationale
Pro"ramele operationale !unt documente apro$ate de 'omi!ia )uropeana
pentru
implementarea acelor prioritati !ectoriale !iC!au re"ionale din Planul national
de
dezvoltare care !unt apro$ate !pre finantare prin 'adrul de
!pri/in comunitar*
Pro"ramele operationale ,P.- !unt in!trumentele de mana"ement prin care !e
realizeaz8 o$iectivele '+NR 2007-201# prin intermediul unor interventii
!pecifice* Romania are ela$orate 7 pro"rame operationale !u$ o$iectivul de
conver"enta4
1* Pro"ramul operational dezvoltarea re!ur!elor umane
2* Pro"ramul operational cre!terea competitivitatii economice
* Pro"ramul operational de tran!port
6* Pro"ramul operational de mediu
7* Pro"ramul operational dezvoltarea capacitatii admini!trative
5* Pro"ramul operational re"ional
7* Pro"ramul operational a!i!tenta te:nica
;iecare pro"ram operational e!te finantat dintr-un !in"ur in!trument# e0ceptia
con!tituind-o pro"ramele operationale pe mediu !i tran!port care !unt
finantate
din ;)DR !i ;'*
Cap. 2. rezentarea societ* ii ,.C. Ae& Design Construct International
,.R.-.