Sunteți pe pagina 1din 5

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

Facultatea de Comunicae !i Rela"ii Pu#lice


FIA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Semiotic$% Teoii ale lim#a&ului
Anul de studiu II Semestrul* ' Tipul de evaluare final ** (Es/Ec) O
Regimul disciplinei (Ob-bligatrie! As-asciat!
Op-p"inal)
O( #umrul de credite )
Ttal re din planul de
$nv"m%nt
*'
Ttal re
studiu
individual
+,- Ttal re pe semestru +),
Titularul disciplinei con.% uni/% d% Dumitu (o"un
* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu! se cmpletea& c%te fi' pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativ! la sf%r'itul semestrului! pate fi reali&at prin e(amen scris (S)! e(amen ral
(O) sau e(amen scris 'i ral (SO)) Ec - evaluare cntinu (pe parcursul semestrului)*
***+ - curs! S - seminar! ,- activit"i de labratr! - - priect sau lucrri practice! S*.* - studiu individual
Com0eten"e 10eci.ice 2com0eten"ele 3eneale 1unt men"ionate 4n .i!a 10eciali5$ii6
/0 1
+% Cunoa!tee !i 4n"ele3ee 2cunoa!teea !i utili5aea adeca/at$ a no"iunilo 10eci.ice di1ci0linei6
- cuna'terea principalelr caracteristici 'i mdele de cmunicare ale 'clii prces 'i 'clii semitice)
- $n"elegerea rela"iei dintre cele du tipuri de abrdare a cmunicrii 2 'cala prces 'i 'cala
semitic*
- cuna'terea principalelr cncep"ii despre natura limba3ului2 instrumental! demiurgic 'i sincretic)
- cuna'terea cadrului teretic a nii paradigme culturale 'i implica"iile ei asupra teriei cmunicrii)
- $n"elegerea semnifica"iei epistemlgice a cnfruntrii abrdrilr rigurase 'i nerigurase a
limba3ului)
40 1
'% E70licae !i inte0etae 2e70licaea !i inte0etaea uno idei8 0oiecte8 0oce1e8 0ecum !i a
con"inutuilo teoetice !i 0actice ale di1ci0linei6
- recuna'terea situa"iilr $n care se aplic abrdarea prcesual 'i semitic a cmunicrii)
- e(plicarea precuprilr pentru limba3 $n cultura cntempran 'i $n teria cmunicrii)
- cuna'terea 'i aplicarea diferitelr rientri teretice (S* ,anger! T* 5u6n! E* 7rin! 8* 9abermas!
:erdinad ;nset6! :* +asmir) la prbleme legate de cmunicare! cultur 'i idelgie)
- capacitatea de a identifica un public-"int prin intermediul cnceptelr <frm de via"=! <ri&nt de
via"=! <pardaigm cultural=! <referen"ial idelgic=)
- capacitatea de a gsi slu"ii pentru dep'irea bstaclelr $n cmunicare datrate diferen"elr
culturale*
40 1
9% In1tumental:a0licati/ 20oiectaea8 conduceea !i e/aluaea acti/it$"ilo 0actice 10eci.ice;
utili5aea uno metode8 te<nici !i in1tumente de in/e1ti3ae !i de a0licae6
- capacitatea de a priecta un prdus de -R din perspectiva publicului-"int (abrdare de
#umrul ttal de re (pe semestru) din
planul de $nv"m%nt
Ttal +*** S , - S*.*
*' '- +* - = +,-
:acultatea Comunicae 1i Relatii Pu#lice
+atedra Comunicae
Dmeniul tiin"ele comunic$ii
Speciali&are
a
Pu#licitate
mar>eting))
- utili&area $n determinarea publicului-"int a unr criterii mai cmple(e dec%t cele sci-
demgrafice $nv"ate la Scilgie 'i flsite! de regul! $n agen"iile de PR ? Advertising2 structurile
lgice! lingvistice! psi6lgice 'i simblice (Cultural Loading)*
- priectarea si reali&area unr anali&e ale cmunicrii publicitare $n cndi"ii prestabilite)
- reali&area unui prdus publicitar 'i a unei campanii publicitare care presupun sarcini u&uale)
- identificarea si utili&area elementelr specifice de dentlgie 'i de respnsabilitate sciala*
40 1
*% Atitudinale 2mani.e1taea unei atitudini 0o5iti/e !i e10on1a#ile .a"$ de domeniul !tiin"i.ic >
centat 0e /aloi !i ela"ii democatice> 0omo/aea unui 1i1tem de /aloi cultuale moale !i
ci/ice > /aloi.icaea o0tim$ !i ceati/$ a 0o0iul 0oten"ial 4n acti/it$"ile !tiin"i.ice > im0licaea
4n de5/oltaea in1titu"ional$ !i 4n 0omo/aea ino/a"iilo !tiin"i.ice > an3a&aea 4n ela"ii de
0ateneiat cu alte 0e1oane = in1titu"ii cu e10on1a#ilt$"i 1imilae > 0atici0aea la 0o0ia
de5/oltae 0o.e1ional$6%
.dentificarea si utili&area limba3ului! metdlgiilr 'i cun'tin"elr de specialitate din
dmeniul 'tiintelr cmunicrii)
Respnsabilitatea cmunica"inal! ca frma nu de respnsabilitate! specific timpului
nstru ($ntr- lume tt mai glbal! mai inter-etnic 'i mai inter-rasial! a cmunica $nseamn a
$n"elege specificul interlcutrului 'i a gestina diferen"ele))
Respnsabilitatea prfesinal din perspectiva prpriei cmpeten"e (eliminarea atitudinii
prprie sim"ului cmun de a da vina pe receptr pentru e'ecul prpriului act de cmunicare))
Atitudine desc6is! nedgmatic fa" de Diferen"! care nu mai este perceput ca prile3 de
ierar6i&are (pe a(a superir-inferir)! ci ca prile3 de clasificare (<T"i diferi"i! t"i egali=)*
+mpeten"e
transversale
Re&lvarea $n md realist - cu argumentare at%t teretic! c%t 'i practic - a unr situa"ii
prfesinale u&uale! $n vederea slu"inrii eficiente 'i dentlgice a acestra)
Aplicarea te6nicilr de munc eficient $n ec6ipa multidisciplinar cu $ndeplinirea anumitr
sarcini pe paliere ierar6ice)
Autevaluarea nevii de frmare prfesinal $n scpul inser"iei 'i a adaptrii la cerin"ele
pie"ei muncii)
Dep'irea egcentrismului 'i etncentrismului! ca structuri epistemice 'i psi6-mrale
specifice sim"ului cmun! $n direc"ia $n"elegerii +eluilalt 'i a cnstruirii +nsensului*
(i#lio3a.ie o#li3atoie
N%
ct%
Lucaea Editua
Anul
a0ai"iei
Pa3ina"ia
Com0eten"e
10eci.ice eali5ate
@*
86n :is>e! Introducere n tiinele
comunicrii
Ed* -lirm! .a'i 400A @B-CC
Abrdarea semitic
a cmunicrii
4*
Adrian--aul .liescu! Filosofia limbajului i
limbajul filosofiei
Ed* Dtiin"ific 'i
Enciclpedic! Euc*
@FCF @@C-@/C
Abrdrile filsfice
ale limba3ului
A* 7ircea :lnta! Cognitio
Edituram All!
Eucure'ti
@FF/ @A4-@FC
Sursele epistemice
ale relativismului
/*
T6mas 5u6n! Structura revoluiilor
tiinifice
Ed* Dtiin"ific 'i
Enciclpedic! Euc*
@FGH
BA-HB)
@AG-@BB
+nceptul de
<paradigm=
B*
Iasile Tniu! ialectic i relativism!
Ideea de referenial
Ed* Dtiin"ific 'i
Enciclpedic! Euc*
@FGC A0-//
+nceptul de
<referen"ial=
H*
8Jrgen 9abermas! Cunoatere i
comunicare
Ed* -litic! Euc* @FCA @4@-@/A
+nceptul de <frm
de via"=
G*
Ralp6 ,intn! Fundamentul cultural al
"ersonalitii
Ed* Dtiin"ific!
Eucure'ti
@FHC
/B-F@)
@B4-@GH
+nceptul de <mdel
cultural=
C*
:red +asmir! #ble&a Asuncin-,ande!
<.ntercultural +mmunicatin Revisited2
+nceptuali&atin! -aradigm Euilding and
7et6dlgical Apprac6es=
Communication
#ear$oo%& #K @4!
LniversitM f
5ansas
@FF0 4GC-A0F
<A treia cultur= ca
slu"ie pentru bun
cmunicare
intercultural
La 1ta#iliea notei .inale 1e iau 4n con1ideae
Pondeea la notae8 e70imat$ 4n ?
2Total @ +,,?6
- rspunsurile la e(amen/clcviu (evaluarea final) ),
- rspunsurile finale la lucrrile practice de labratr =
- testarea peridic prin lucrri de cntrl =
- testarea cntinu pe parcursul semestrului ')
- activit"i gen teme/referate/eseuri/traduceri/priecte etc* ')
- alte activit"i (preci&a"i)******************************************************************* -
De1cie"i modalitatea 0actic$ de e/aluae .inal$8 2E1>Ec6 2de e7em0lu ; lucae 1ci1$ 2de1ci0ti/$ !i>1au te1t 3il$
!i>1au 0o#leme etc%68 e7aminae oal$ cu #ilete8 coloc/iu indi/idual oi 4n 3u08 0oiect etc%6
Evaluarea final! de tip Es! are lc pe ba&a cumulrii mai multr calificative2
- nota obinut la un e'amen scris de ti" test(gril! care testea& cunoaterea i nelegerea n"iunilr teretice predate!
capacitatea de e'"licare i inter"retare a unr fenmene cmunica"inale prin aplicarea n"iunilr teretice la diferite
situa"ii de cmunicare prblematice* Scpul final este de a testa gradul $n care cun'tin"ele au devenit pentru student
<instrumente de u& persnal=*
- nta b"inut la seminar! care este media aritmetic a altr du nte2
a) nta b"inut $n urma interven"iilr din cadrul seminaruului)
b) nta b"inut $n urma redactrii unui eseu $n care studentul aplic n"iunile teretice la diferite situa"ii de cmunicare
luate din activitatea de Rela"ii -ublice! din via"a scial (plitic! ecnmic sau cultural)! din istrie (inclusiv din istria
recent)! din literatur (beletristic! eseistic! filsfic)! din artele plastice sau din marea cinematgrafie a lumii*
Cein"e minime 0entu nota )
21au cum 1e acod$ nota )6
Cein"e minime 0entu nota +,
21au cum 1e acod$ nota +,6
-entru nta B! studentul trebuie s $ndeplineasc
urmtarele cerin"e minime2
- s reprduc defini"ii! criterii de clasificare 'i clasificri)
- s fac referiri crecte la autrii invca"i 'i la lucrrile
acestra)
- s p&i"ine&e crect subiectul $n cnte(tul situa"iei de
cuna'tere la care se refer! precum 'i $n cnte(tul cursului
(sa nu cnfunde dmeniile! capitlele! prblemele abrdate
$n curs)*
#ta @0 se acrd studentului care a b"inut la seminar nta
F sau @0! iar la e(amenul scris $ndepline'te urmtarele
cerin"e2
- reali&ea& unitatea cursului (legturile lgice dintre diferite
dmenii! capitle! prbleme 'i slu"ii pre&entate $n curs))
- stp%ne'te cun'tin"ele teretice din literatura recmandat
sau/'i suplimentar astfel $nc%t le pate aplica fr efrt la
situa"iile de cmunicare indicate $n subiectul de e(amen)
- manifest g%ndire autnm 'i creativ prin de&vltrile pe
care le prpune! prin bserva"ii critice pe marginea literaturii
de specialitate (inclusiv pe marginea cursului)! prin
sugerarea unr direc"ii de cercetare*
(i#lio3a.ie oientati/$
N% ct% Lucaea Editua Anul Pa3ini Com0eten"e
@*
T6mas A* Sebe>! Semnele) o introducere n
semiotic
9umanitas!
Eucure'ti
4004 @F-CC
:unc"inarea
semnelr
4*
Rman 8a>bsn! <,ingvistic 'i petic=& $n
vl* Probleme de stilistic
Editura Dtiin"ific!
Eucure'ti
@FH/ CA-@4B
Nn"elegerea
structurii
mesa3ului
A*
,udOig Pittgenstein! *ractatus Logico(
P+iloso"+icus
9umanitas!
Eucure'ti
@FF@ A/-@/@
Abrdarea
<riguras=
/* ,udOig Pittgenstein! Cercetri filosofice
9umanitas!
Eucure'ti
400A CA-/0B
Abrdarea
<neriguras=
B* Eugen +'eriu! Istoria filo,ofiei limbajului 9umanitas 40@@ 4A0-4B0
Abrdarea
<riguras=
H*
Iasile Tniu! -n cutarea unei "aradigme a
com"le'itii
Editura .R.!
Eucure'ti
@FFG
@@-4/
4B-/G
+nceptul de
<paradigm=
G*
7ircea :lnta! Pers"ectiv filosofic i
raiune tiinific
Ed* Dtiin"ific 'i
Enciclpedic! Euc*
@FCB AH-H4
+ritica
scientismului
C* 7ircea :lnta! Cognitio All! Eucure'ti @FF/ @AA-@FC
Sursele
relativismului
F*
Angela Ete&! Conce"te integrative) antice&
moderne& "ostmoderne
Semne! Eucure'ti @FFC CF-@AA
Sursele
relativismului
@0*
Ric6ard RrtM! .biectivitate& relativism i
adevr
Lnivers! Eucure'ti 4000 @CH-4@/
,egitimarea
relativismului
@@*
RaMmnd Eudn! Q+una'tereaQ! $n *ratat
de sociologie (crd* R* Eudn)
9umanitas!
Eucure'ti
@FFG BBB-H00
+ritica
relativismului
@4*
Andrei +rnea! *urnirul /+a,ar! -m"otriva
relativismului contem"oran
#emira! Eucure'ti @FFG @H@-@HG
+ritica
relativismului
@A*
8Jrgen 9abermas! Contiin moral i
aciune comunicativ
A,, Educatinal!
Eucure'ti
4000 @@4-@C4
Dep'irea
relativismului
@/*
Andrei 7arga! Filosofia integrrii euro"ene!
ed* a ..-a
Eibliteca
Apstrf! +lu3
lFFG F@-@4B
Dep'irea
relativismului
@B*
Iasile Tniu! .mul dialogal! 0n conce"t
rs"1ntie
Editura :unda"iei
+ulturale Rm%ne!
Eucure'ti
@FFB
404-4BG
4F/-ABB
O alternativ
filsfic la
relativism
@H*
Daniela Rven"a-:rumu'ani! Semiotic&
societate& cultur
.nstitutul Eurpean!
.a'i
@FFF @C@-440
Aplica"ii $n
cmunicarea
intercultural
@G*
7urraM Edelman! Politica i utili,area
simbolurilor
-lirm! .a'i @FFF @@@-@4B
Aplica"ii $n
via"a plitic
@C*
8ean-8aRues Eutaud! Comunicare& semiotic
i semne "ublicitare! *eorii& metode i
a"licaii
Tritnic! Eucure'ti 400B
/B-F/;
111-
132
Aplica"ii $n
publicitate
@F* 86n :is>e! 86n 9artleM! Semnele televi,iunii
.nstitutul Eurpean!
.a'i
4004
AF-HF)
CH-@FA
Aplica"ii $n
televi&iune
40* Lmbert Ec! ."era desc+is! ed* a ..-a -aralela /B! -ite'ti 4004 @BG-40H
Aplica"ii $n
artele vi&uale
4@* +rrad 7altese! 2esaj i obiect artistic 7eridiane! Eucure'ti @FGH @0G-@A/
Aplica"ii $n
artele vi&uale
44* -ascal Eentiu! Imagine i sens
Editura 7u&ical!
Eucure'ti
@FGA @@-@@C
Aplica"ii $n
istria mu&icii
4A*
,ren& Dittmann! Stil& simbol& structur!
es"re categorii de istoria artei
7eridiane!
Eucure'ti
@FCC @4@-@FF
Aplica"ii $n
istria artei
4/*
Rland Eart6es! <;radul &er al scriiturii=! $n
3radul ,ero al scriiturii! 4oi eseuri critice
+artier! +6i'inu 400H G-G@
Aplica"ii $n
literatur
4B* .n Stavre! Comunicare audiovi,ual Tritnic! Eucure'ti 40@@ 4/@-4BF
Aplica"ii - film
dcumentar
4H*
+armen Diacnescu! Idei i mentaliti n
5uro"a modern
Ars Dcendi!
Eucure'ti
400F /G-HB
Aplica"ii $n
istria religiei
4G* ;rigre ;ergiu! Comunicare intercultural +municare*r 40@0 @FB-44C
Aplica"ii $n
branding
4C*
Dumitru Er"un! <Lnitatea Eurpei2
de&ideratul 'i starea de fapt=
Cogito, vol.III,
nr.4
40@@ G4-CA
Aplica"ii -
glbali&are
E1tima"i tim0ul total 2oe 0e 1eme1tu6 al acti/it$"ilo de 1tudiu indi/idual 0etin1e 1tudentului
2com0leta"i cu 5eo acti/it$"ile cae nu 1unt ceute6
@* Descifrarea 'i studiul nti"elr de curs +, C* -regtire pre&entri rale '
4* Studiul dup manual! suprt de curs +, F* -regtire e(aminare final +)
A* Studiul bibligrafiei minimale indicate ', @0* Tutriat +*
/* Dcumentare suplimentar $n biblitec +, @@* Dcumentare pe teren ,
B* Activitate specific de pregtire SE7.#AR
'i/sau ,AEORATOR
+* @4* Dcumentare pe .#TER#ET 9
H* Reali&are teme! referate! eseuri! traduceri! etc* +, @A* Alte activit"i*********************************** ,
G* -regtire lucrri de cntrl , @/* Alte activit"i************************************ ,
TOTAL oe 1tudiu indi/idual 20e 1eme1tu6 @ +,-
Data cmpletrii
+,%,A%',+9
Semntura titularului2

BFi!a di1ci0lineiB se va cmpleta pentru fiecare nivel de studiu - licen"! master! dctrat)
+aseta privind com"etenele s"ecifice va fi cmpletat cu aspectele specifice disciplinei anali&ate)
casetele privind cmpeten"ele specifice se vr cmpleta pe ba&a recmandrilr generale men"inate $ntre
parante&e)
I rugm s indica"i! de asemenea! 'i pnderea pe care au cele patru categrii de com"etene/ bilit"i
s"ecifice $n cadrul disciplinei respective (e(* disciplin intrductiv! $n anul . de studiu! va avea
pndere mai mare a cmpeten"elr/abilit"ilr de cuna'tere 'i de $n"elegere! $n timp ce disciplin de
labratr din anul al ...-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ) la finele prcesului de prelucrare
a fi'elr vr putea reie'i cu claritate statutul fiecrei discipline $n planul speciali&rii 'i pnderea acestra la
nivelul -lanului de $nv"m%nt) cmpararea fi'elr disciplinelr $ntre ele 'i a acestra cu -lanul de
$nv"m%nt va permite identificarea aspectelr redundante! precum 'i a eventualelr misiuni $n raprt cu
cerin"ele generale ale prgramului de studiu*