Sunteți pe pagina 1din 10

da Universitatea tefan cel Mare Suceava

Specializarea : Administrarea afacerilor , anul II, grupa III


Profesor : Lect. univ. dr. Irina-tefana Cibotariu

Student : Vartolomei Alina
Suceava !""
Cuprins
n fiecare program de ac iuni exista riscuri i costuri, dar ele sunt mult mai mici decat o via
inactiv aparent comfortabil .

John F. Kennedy

Costulul capitalului mprumutat - considera#ii teoretice
ntroducere
$rice activitate social uman% care se derulea&% 'n ideea atingerii scopului prestabilit(
comport% delimit%ri specifice fa % de alte activit% i( se afl% sub inciden a factorului timp.
)nf%ptuirea, 'n conte*t procesual, a oric%rei activit% i, implic% 'n mod esen ial trei factori :
p%m+ntul , capitalul ,i munca.Cei trei factori -oac% un rol specific, iar prin influen a lor cuplat% sunt
angrena i 'n atingerea scopului procesului.
Capitalul repre&int% o categorie economic% cu caracter istoric fiind definit ca stoc de valori
sau de active care, prin implicarea 'n circuitul economic , poate genera venituri pentru posesori.
.ste cert faptul c% indiferent de surs% , atragerea 'n circuitul economic a capitalului presupune
costuri, implicite sau e*plicite , sub diferite alternative.
C!teva accepiuni ale capitalului
)n literatura de specialitate no iunea de capital se identific% sub diverse accep iuni ca urmare a
faptului c% via a economic% se afl% 'ntr-o continu% mi,care ,i sc/imbare. Astfel , capitalul fictiv este
repre&entat de /+rtii de valoare , constituind un titlu asupra unui venit viitor care are o valoare de
pia % ( capitalul de risc, respectiv 0 capitalul investit 'n activit% i cu grad ridicat de risc care poate fi
pierdut c+nd previ&iunile minimale nu se reali&ea&%1 ( capitalul uman 0 stocul de cuno tiin e
profesionale , deprinderi , abilit% i i de s%n%tate , care pot conduce o persoan% la sporirea
capacit% ilor sale creative i implicit , a veniturilor scontate a se ob ine 'n viitor1 sau 0 capacitatea
oamenilor de a produce 'n mod eficient bunuri materiale i servicii1 ( capitalul mort adic% 0
e*cedentul de bani e*istent peste nevoile stricte ale comer ului interior i nu aduce nici un folos
%rii care 'l de ine , afar% doar c% este importat i e*portat 'n cadrul comer ului e*terior.1
Studiul no iunii de capital , nu se poate efectua f%r% a surprinde 0leg%turile1 cu alte categorii
economice , semnificative i comple*e respectiv 0 proprietatea 0 i 0 proprietarul0 . 2eci , nu poate
e*ista un lucru f%r% a i se 0cunoa te mai devreme sau mai t+r&iu proprietarul iar 'n func ie de
natura bunului dar i al proprietarului cu siguran % se va putea stabili forma de proprietate1 .
)n acest conte*t , concep ia clasic% 3 mar*ist%4 preci&ea&% 0 5ransformarea ini ial% a banilor 'n
capital se efectuea&% , deci , 'n confomitatea cea mai perfect% cu legile economice ale produc iei de
m%rfuri i cu dreptul de proprietate care deriv% din ele.1
"
)n func ie de natura propriet% ii capitalul este structurat 'n trei categorii : capital de stat, capital
privat i capital mixt. Capitalul de stat, la r+ndul lui poate fi : privat sau public. 2e altfel i
bunurile re&ultate din activitatea economic% sunt : publice, private i mixte.
Prin urmare locul capitalului este 'n economie, 'n societate i desigur 'n e*isten a individual%
a omului . 5otu i trebuie specificat faptul c% acest termen de capital nu este identic cu patrimoniul
Patrimoniul repre&int% totalitatea bunurilor i a drepturilor care apar in unei persoane fi&ice
sau -uridice.2in punct de vedere economic , repre&int% ansamblul bunurilor e*primate 'n bani ,
inclusiv re&ultatul folosirii lor ce apar in persoanei respective , iar din punct de vedere -uridic
drepturile i obliga iile cu con inut economic ale unui subiect de drept.
)ntre no iunea de capital i patrimoniu e*ist% o rela ie de la parte la 'ntreg. Patrimoniul ne apare ca
totalitatea bunurilor , precum i a drepturilor unei persoane fi&ice sau -uridice.
Componentele structurale ale capitalului
Structura capitalului unei 'ntreprinderi sau oric%rei alte organi&a ii repre&int% propor ia 'n care
" 6 7ar* , Capitalul , volumul I , edi i a a III-a, .ditura de Stat pentu Literatur% Politic% , 8ucure ti , "9:, p.:;9
capitalul acesteia este 'mp%r it 'ntre capital ac ionar i capital 'mprumutat .
)ntre structura capitalului i structura financiar% e*ist% un raport de la parte la 'ntreg. Prima include
capitalurile propriii i datoriile financiare pe termen lung i<sau mediu iar cea de a doua
capitalurile proprii 'mpreun% cu datoriile financiare 3 pe termen lung , mediu sau scurt . 4
Capitalul firmei este format 'n principal din dou% componente : capital propriu i capital
'mprumutat .
Componenta = capital propriu , uneori este insuficient% pentru acoperirea nevoii de finan are ,
drept pentru care se apelea&% la cea de a doua component% i anume capitalul 'mprumutat. Acesta
'mbrac% forma : emisiunii de obliga iuni , leasing , credite bancare pe termen lung i mediu ,
credite comerciale furni&ori precum i alte datorii din e*ploatare. Capitalurile ob inute din aceste
surse formea&% nivelul de 'ndatorare care 'n func ie de factorul timp poate fi clasificat 'n :
'ndatorare pe termen mediu sau lung 3 mai mare de un an 4 ( 'ndatorare pe termen scurt 3 sub un
an4 .
Se preci&ea&% 'n >eglement%rile contabile armoni&ate cu 2irectiva a IV-a a Comunit% ilor
.conomice .uropene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate la 0 2atorii ce trebuie pl%tite
'ntr-o perioad% mai mare de un an 0 sunt nominali&ate :
'mprumuturi din emisiuni de obliga iuni
sume datorate institu iilor de credit
avansuri 'ncasate 'n contul comen&ilor
datorii comerciale
efecte de comer de pl%tit
sume datorate societ% ilor din cadrul grupului
sume datorate privind interesele de participare
alte datorii inclusiv datorii fiscale i datorii pentru asigur%ri sociale.
2in cau&a faptului c% aceste capitaluri 'mprumutate se afl% timp foarte 'ndelungat 'n circuitul
'ntreprinderii ele repre&int% , 'mpreun% cu capitalurile proprii , suma CAPI5AL?>IL$>
P.>7A@.@5. ale societ% ii.
)n afar% de nevoile suplimentare pe termen lung i mediu orice 'ntreprindere are i nevoi temporare
de scurt% durat%.Asemenea datorii se acoper% pe seama datoriilor pe termen scurt contractate fie sub
forma creditului comercial oferit de furni&ori , fie sub forma creditului bancar pe termen scurt.
La modul general , componentele capitalului 'mprumutat pot fi identificate prin credite bancare pe
termen scurt plus alte forme de creditare pe termen scurt , creditul bancare pe termen mediu i lung
, leasing-ul i creditul obligatar.
Componentele capitalului mprumutat
1. ndatorarea pe termen scurt
)ndatorarea pe termen scurt este i ea o surs% de constituire a capitalurilor unei 'ntreprinderi
care se reali&ea&% p+n% la un an prin urm%toarele modalit% i:
credite bancare pe termen scurt i finan %ri nebancare pe termen scurt. La r+ndul lor , creditele
bancare pe termen scurt pot fi : crean e comerciale , 3creditul de scont i opera iunile asimilate (
factoringul i alte crean e comerciale 4( creditele de tre&orerie 3 creditul global de e*ploatare (
creditele pentru fina area stocurilor , creditele garantate cu valori financiare , credite acordate
importatorilor etc . 4 i credite pentru e*port.
Ainan %rile nebancare pe termen scurt se refer% la : creditele comerciale furni&ori , credite pe ba&%
de bilete de tre&orerie ( avansuri primite de la clien i i finan %ri de grup.
)ndatorarea pe termen scurt pre&int% avanta-e dar i limite . )n primul ca& , creditele pe termen scurt
se acord% rapid , sunt mai pu in costisitoare i 'n al doilea ca& pot e*pune firma la riscul de
insolvabilitate.
2. Creditul bancar pe termen mediu i lung
Creditele bancare pe termen mediu ,i lung completea&% capitalurile proprii ale firmelor, a,a
cum prevede Legea 8ancar% nr. :;< "99; .Astfel creditul repre&int% orice anga-ament de plat% a unei
sume de bani 'n sc/imbul dreptului la rambursarea sumei pl%tite , precum ,i la plata dob+n&ii sau a
unor c/eltuieli legate de aceast% sum% sau orice prelungire a scaden#ei unei datorii ,i orice
anga-ament de ac/i&i#ionare a unui titlu care 'ncorporea&% o crean#% sau a altui drept la plata unei
sume de bani.
2in punct de vedere al scaden#ei , creditul pe termen mediu se caracteri&ea&% printr-o rat% de
rambursare de "-: ani iar cel pe termen lung de peste : ani.
Acordarea unui credit pe termen mediu sau lung are la ba&% :
Cererea de credit care intr% 'n anali&a b%ncii 'nso#it% de studiul de fe&abilitate 'ntocmit de
firma 'n cau&% , sau de o firm% speciali&at%.
Studiul de fe&abilitate cuprinde : aspecte generale ( sectorul de activitate pentru investi#ia
creditat%, pre&entarea agentului economic , pia#a de provi&ioane ,i defacere, evaluarea
activit%#ii viitoare, c/eltuieli ,i sume financiare pentru investi#ie, anali&a financiar% a
activit%#ii viitoare, riscurile 'n activitatea firmei creditate ,i aprecierile finale.
5ermenele ,i condi#iile credit%rii care sunt cuprinse 'ntr-un contract de credit , care se refer%
la : obiectul credit%rii, termenul de rambursare e,alonarea ratelor, modul de calcul al
dob+n&ii , garan#ia ce va fi acordat% etc.
3. Leasingul ( Creditul bail)
Leasingul este considerat cel mai rapid instrument de cre,tere financiar%. Acesta este perceput
ca o modalitate de finan#are deoarece capitalul este foarte scump , iar afacerile care necesit% mult
capital propriu nu sunt cele mai eficiente.
Leasingul presupune e*isten#a mai multor participan#i : locatorul care este de regul% o societate
financiar% , un /olding , o banc% comerical% , societate de asigur%ri , o societate de leasing sau c/iar
furni&orul ec/ipamentului ( locatarul utili&atorul sau beneficiarul ( furniorul , v+n&%torul bunului
care poate fi produc%torul sau c/iar o firm% distribuitoare care l-a ac/i&i#ionat de la produc%tor,
societatea de asigur!ri , av+nd rolul de a 'nc/eia contractul de asigurare cu locatorul.
Prin urmare, leasingul este contractul prin care locatorul cump%r% un bun de la un furni&or
pentru a-l 'nc/iria locatarului care la sf+r,itul contractului de loca#ie are un drept de op#iune privind
acest bun.
$pera#iunile de leasing 'mbrac% mai multe forme : v+n&are ,i leasebacB, leasing opera#ional ,i
leasing financiar.
)n ca&ul v"nare ,i leasebac#, o firm% ce de#ine cl%diri , terenuri, utila-e vinde proprietatea
asupra acestora unei institu#ii financiare ,i simultan 'nc/eie un contract de 'nc/iriere a respectivei
propriet%#i , pentru o anumit% perioad% de timp , 'n condi#ii bine preci&ate. V+n&%torul sau locatarul
prime,te imediat pre#ul stabilit de c%tre cump%r%tor ,i 'n acela,i timp p%strea&% dreptul de folosin#%
asupra propriet%#ii.
Leasing opera$ional include at+t servicii financiare c+t ,i de 'ntre#inere.Locatorul trebuie s% asigure
'ntre#inerea ,i service-ul ec/ipamentului 'nc/iriat , iar costurile acestei 'ntre#ineri sunt incluse 'n
c/irie sau se facturea&% separat. Contractul de leasing este 'nc/eiat pe o perioad% mai mic% dec+t
durata de func#ionare a bunului 'nc/iriat .Acest tip de leasing 'i ofer% locatarului dreptul de a re&ilia
contractul 'nainte de e*pirarea acestuia . 5otodat% , bunul 'nc/iriat nu este amorti&at complet.
Leasing financiar este acela care nu furni&ea&% servicii de 'ntre#inere , este nere&iliabil ,i complet
amorti&abil. Locatorul va primi c/irii care 'nsumate acoper% pre#ul ec/ipamentelor plus profitul
investi#iei. ?n element caracteristic 'l constituie tripla op#iune :
S% solicite ac/i&i#ionarea bunului la valoarea re&idual% stabilit% ca diferen#% 'ntre valoarea
bunului ,i c/iria pl%tit% 'n timp
S% restituie bunul la e*pirarea termenului
S% cear% prelungirea contractului pentru o nou% perioad% de timp dar cu o c/irie mai mic%
dec+t cea ini#ial%.
Leasingul financiar 'ndepline,te una sau mai multe condi#ii cum ar fi : riscurile ,i beneficiile
aferente dreptului de proprietate trec asupra utili&atorului din momentul 'nc/eierii contractului de
leasing ( p%r#ile au prev%&ut e*pres ca la e*pirarea contractului de leasing se transfer% utili&atorului
dreptul de proprietate asupra bunului ( utili&atorul poate opta pentru cump%rarea bunului, iar pre#ul
de cump%rare va repre&enta cel mult :! C din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care
opera#iunea poate fi e*primat% ( perioada de folosire a bunului 'n sistem de leasing acoper% cel pu#in
D: C din durata normal% de utili&are a bunului , c/iar dac% , 'n final , dreptul de proprietate nu este
transferat.
"vanta#e $e%avanta#e
". ?tili&atorul nu depune nici o garan#ie ". )n ca& de faliment al locatorului , beneficiarul
pierde orice drept asupra bunurilor luate la
leasing , 'n ca& de avarie sau deteriorare a
bunului, r%spunderea apar#ine utili&atorului.
. Contractul de leasing poate include contracte
de asigurare a service-ului pentru ec/ipamente ,i
de aprovi&ionare cu materiale
E. @u presupune o documenta#ie -uridic% sau de
plat% complicat%
Leasingul este o op#iune popular% de finan#are pentru ac/i&i#ionarea unor bunuri pentru afacere.
Acest lucru se datorea&% faptului c% ofer% o mare fle*ibilitate , de obicei cuplat% cu o gam% de
avanta-e economice care decurg din dreptul de proprietate. 2e aceea , 'n timpul unui leasing , un
locatar 3debitor4 poate 'n mod normal s% ob#in% o fina#are "!! C, 'n timp ce 'ntr-un aran-ament
tradi#ional de cump%rare pe credit ,cump%r%torul ar trebui 'n mod normal s% fac% o investi#ie ini#ial%.
Locatarul este prote-at 'ntr-o anumit% m%sur% de riscul 'nvec/irii , cu toate c% termenii leasing-ului
vor varia pe ba&a riscului de 'nvec/ire. Pentru locator , va e*ista un flu* regulat de pl%#i de leasing ,
care include dob+nda care de obicei va fi la rate mai mari dec+t ratele 'mprumuturilor comerciale ,
,i , la sf+r,itul perioadei de leasing , de obicei o valoare re&idual%.
%. Creditul obligatar
$bliga#iunea , este un titlu de valoare de credit pe termen lung. .a este de fapt o datorie deoarece
cump%r%torul 'mprumut% emitentului obliga#iunii valoarea nominal%.$ obliga#iune este 'n realitate
un 'mprumut conceput pentru a fi cump%rat ,i v+ndut. )n general ,trebuie s% aib% un termen mai
lung de cinci ani .5itlurile de valoare de credit cu scaden#e sub cinci ani sunt denumite bonuri,
bilete.
)n materie de obliga#iuni , legisla#ia din #ara noastr% prevede c% F societatea pe ac#iuni poate
emite obliga#iuni la purt%tor sau nominative pentru o sum% care s% nu dep%,easc% trei p%trimi din
capitalul v%rsat ,i e*istent conform celui din urm% bilan# contabil aprobat.1

2eoarece obliga#iunile sunt 'mprumuturi concepute pentru a fi cump%rate ,i v+ndute con#in un


contract denumit contractul obliga#iunii sau contractul fiduciar ce con#ine informa#ii cu privire la
acest 'mprumut , cuprin&+nd urm%toarele :
". valoarea 'mprumutului, valoarea pe care emitentul este de acord s% o restituie la
scaden#a obliga#iunii (
. rata dob+n&ii
E. programul pl%#ii dob+n&ilor, unde dob+nda este pl%tit% la intervale de ,ase luni sau un
an
G. termenul p+n% la scaden#% , adic% intervalul de timp p+n% c+nd este rambursat%
:. clau&a de r%scump%rare
H. clau&a de restituire , care permite emitentului s% o 'napoie&e emitentului
D. refinan#area , 'n situa#ia 'n care emitentul nu dispune de numerar pentru plata
de#in%torilor de obliga#iuni c+nd acestea a-ung la maturitate , el poate emite noi
obliga#iuni cu scopul s% foloseasc% veniturile fie pentru a ac/ita obliga#iunile mai
vec/i , fie pentru a-,i e*ercita o clau&% de r%scump%rare
.*ist% mai multe tipuri de obliga#iuni :
&bliga$iunile clasice , repre&int% titluri de valoare care 'n cadrul aceleia,i emisiuni asigur% acelea,i
drepturi de crean#% pentru accea,i valoare nominal%. Aceste obliga#iuni dup% forma de pre&entare se
'mpart 'n : nominative ,i la purt%tor. Cele nominative au 'nscris pe ele numele de#in%torului ,i dau
drept de opera#iuni de transfer 'n registrul emitentului 'n ca&ul sc/imb%rii dreptului de crean#%. Cele
la purt%tor nu au specificat numele de#in%torului.
&bliga$iuni participative sunt obliga#iunile la care se determin% o dob+nd% suplimentar% , sau
eventual , o prim% de rambursare a c%rei varia#ie este legat% de profitul firmei emitente, de
dividendele pl%tite ac#ionarilor ,i de constituirea fondului de re&erv%.
&bliga$iuni cu fereastr! sunt obliga#iunile cu durate foarte lungi de timp care au o op#iune dubl% :
cererea subscriitorului de a i se rambursa titlul sau posibilitatea firmei emitente de a proceda , din
oficiu , la rambursarea titlurilor.
&bliga$iunile convertibile 'n ac$iuni , confer% dreptul posesorului lor de a-,i transforma , 'ntr-un
interval de timp determinat, crean#a 'ntr-o asociat% 3 'n ac#iuni 4 la o paritate stabilit% 'n momentul
emisiunii. Conversia obliga#iunilor 'n ac#iuni se face 'n dou% feluri : prin tragere la sor#i a
obliga#iunilor de convertit ,i integral.
&bliga$iuni cu bonuri de subscrip$ie la ac#iuni care prevede posibilitatea subscrierii uneia sau mai
multor ac#iuni la societatea emitent% .
&bliga$iuni ipotecare prin care firma ipotec/ea&% anumite propriet%#i desemnate ca ,i garan#ie
pentru obliga#iune.
&bliga$iunile acoperite de m!rfuri unde dob+nda sau rata creditului se pl%tesc 'ntr-o marf% produs%
de firma emitent% de obliga#iuni.
&bliga$iuni riscante folosite pentru a finan#a o ac/i&i#ie , o fu&iune sau o firm% cu probleme.
Apelarea la creditul obligatar pre&int% avanta-e dar ,i o serie de limite .
"vanta#e &imite
a. facilitarea procur%rii unor sume importante
pentru efectuarea unor investi#ii de amploare
a. firma trebuie s% pl%teasc% dob+n&i periodic, cu
caracter obligatoriu
b. eliminarea b%ncilor ,i a c/eltuielilor pentru
remunerarea lor 'n circuitul atragerii capitalului
'n sfera produc#iei
b. comport% un risc mai mare fa#% de alte forme
de finan#are
c. ob#inerea unui re&ultat net al e*erci#iului mai
mare dec+t cel care ar fi fost ob#inut dac% sumele
c. anuit%#ile ce trebuie rambursate au o scaden#%
fi*% , moment ce ar putea prinde firma
Legea nr. E"<"99! republicat% , privind societ%#ile comerciale
aferente creditului ar fi fost re&ultatul cre,terii
capitalului social
nepreg%tit% din punct de vedere al lic/idit%#ilor
d. costul datoriilor este limitat, obligatarii nu
particip% la cre,terea profiturilor dec+t dac%
firma are succes
d. 'n ca& de recesiune economic% , firma va avea
greut%#i mai mari pentru efectuarea pl%#ilor
e. posibilitatea retragerii obliga#iunilor vec/i e. rela#ia contractual% impune clau&e mult mai
restrictive
f. posibilitatea r%scump%r%rii la burs% a
propriilor obliga#iuni la pre#ul pie#ei
f. riscul de nesubscriere a obliga#iunilot poate
conduce la falimentul firmei.
)n principiu, capitalurile mprumutate au un cost mai mic decat capitalurile proprii , din
urm%toarele motive:
I >ata dob+n&ii 3#in+nd cont de faptul c% dobanda este o c/eltuial% deductibil% ,i deci rata
dob+n&ii reala este diminuat% cu economia de impo&it reali&ate este mai mic% dec+t rata de
randament solicitat% de c%tre ac#ionari, 'n contul capitalurilor pe care le-au pus la dispo&i#ia
societ%#ii comerciale. 2ob+n&ile se pl%tesc 'naintea dividendelor 3c/iar ,i 'n situa#ia lipsei
profitului4 iar, 'n ca&ul falimentului societ%#ii comerciale, creditorii au 'nt+ietate 'n fa#a
ac#ionarilor ordinari.
I Costurile administrative ,i de emisiune sunt 'n general mult mai reduse, fa#% de ca&ul
emisiunii de ac#iuni.
Se poate spune ca valoarea costului capitalurilor 'mprumutate este str+ns legat% de patru
elemente: rata dob+n&ii, rata impo&itului pe profit, c/eltuielile administrative ,i riscul.
Costul efectiv al capitalurilor 'mprumutate este 'ntotdeauna costul implicat de procurarea de noi
capitaluri 'n pre&ent ,i nu costul la care au fost procurate resurse financiare 'n trecut. Pentru
e*primarea acestui cost curent putem utili&a dou% metode.
A. )n primul rand, costul curent este repre&entat de rata dob+n&ii pe care societatea ar trebui s% o
pl%teasc% 'n pre&ent, pentru a avea acces la resurse, a-ustat% cu deducerea fiscal%
:
B
i
J d 3" = r
p
4 unde B
i
J costul capitalurilor 'mprumutate
d J rata dob+n&ii(
r
p
J rata impo&itului pe profit
?n element care influentea&% costul capitalurilor 'mprumutate este repre&entat de costurile
administrative. Cu c+t acestea sunt mai mari, cu at+t costul procurarii unei unit%#i monetare cre,te ,i
deci costul efectiv al capitalului 'mprumutat global se ma-orea&% ,i el.
Costul capitalurilor 'mprumutate depinde de asemenea ,i de riscul asociat societ%#ii comerciale. Cu
c+t societatea comercial% utili&ea&% mai multe capitaluri 'mprumutate cu at+t riscul ca ea s% nu
poat% face fa#% obliga#iilor ce deriv% din acestea, este mai mare. .volu#ia costului capitalurilor
'mprumutate poate fi redat% 'n graficul de mai -os:
Se poate observa c%,
ini#ial, costul
capitalurilor
'mprumutate este
stabil. 2in
momentul 'n care
ponderea
capitalurilor
'mprumutate 'n
totalul activelor
cre,te peste un
anumit nivel, costul
capitalurilor
'mprumutate 'ncepe s% creasc%, deoarece creditorii solicit% o rat% a dob+n&ii mai 'nalt%, capabil% s%
compense&e cre,terea riscului de incapacitate de plat%.
B. Cea de-a doua metod% ia 'n considerare at+t dob+n&ile c+t ,i rambursarea capitalului
'mprumutat, reali&+nd o actuali&are a acestora 'n func#ie de rata dob+n&ii. )n ca&ul 'n care o
societate ',i procur% fonduri prin intermediul unei emisiuni obligatare, a unui credit bancar sau prin
intermediul unui contract de leasing, suma pe care ea va trebui s% o pl%teasc%, 'n contul dreptului de
utili&are a acestor resurse, este egal% cu :

unde: 6 J valoarea capitalului 'mprumutat
A
t
J anuit%#ile pl%tite
B J costul capitalului 'mprumutat
t J num%rul de perioade 'n care are lor restituirea resurselor
)n ca&ul 'n care rambursarea are loc la finele perioadei ,i nu #inem cont de inciden#a
impo&itului pe profit, costul capitalului este egal cu rata dob+n&ii.
8ibliografie
". K/eorg/e Kavrila, - 0Costul capitalului 0 - .d. .conomic% , 8ucuresti , !!D
. Legea nr. E"<"99! republicat% , privind societ%#ile comerciale
E. Irina tefana Cibotariu ( )*ina$e+ = .ditura 2idactic% ,i pedagogic% , 8ucure,ti , !"!