Sunteți pe pagina 1din 10

O R D I N

privind aprobarea Standardelor naionale de audit internnr. 113 din 12.10.2012

Monitorul Oficial nr.237-241/1378 din 16.11.2012

* * *
n conformitate cu art.29 litera b) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229
din 23 septembrie 2010 (Monitorul ficial al !epublicii Moldova" 2010" nr.231#23$" art.%30)"
ORDON:
1. &e aprob' &tandardele na(ionale de audit intern (conform ane)ei)*
2. &e abrog' rdinul ministrului finan(elor nr.9+ din 2%.11.200% cu privire la aprobarea
&tandardelor na(ionale de audit intern*
3. ,re-entul ordin intr' .n vigoare la data public'rii.

MINISTRUL IN!N"#LOR $ea%e&lav N#'RU"!
()i*in+u, 12 o%to-brie 2012.
Nr.113.

/ne)'
la rdinul ministrului finan(elor
nr.113 din 12 octombrie 2012

ST!ND!RD#L# N!"ION!L# D# !UDIT INT#RN

I. DIS.O/I"II '#N#R!L#
&tandardele na(ionale de audit intern (.n continuare 0 &1/2) s.nt elaborate .n ba-a
&tandardelor 2nterna(ionale ale ,racticii ,rofesionale de /udit 2ntern.
&1/2 s.nt declara(ii de-voltate la cel mai .nalt nivel de conceptuali-are" care stau la ba-a
efectu'rii unei misiuni de audit intern" asigur' criteriile at.t de reali-are" c.t 3i de evaluare a
activit'(ii de audit intern" constituind fundamentul unui .nalt nivel profesional .n practica
audit'rii.
2mportan(a adopt'rii &1/2 const' .n crearea premiselor comportamentului profesional al
auditorilor" planific'rii 3i desf'3ur'rii misiunilor de audit intern" precum 3i ale raport'rii asupra
re-ultatelor ob(inute. &1/2 contribuie la asigurarea consisten(ei 3i calit'(ii raportului de audit"
sus(in.nd .n acela3i timp credibilitatea auditorului intern .n fa(a utili-atorilor rapoartelor de audit.

II. O0I#(TI$#
&1/2 urm'resc urm'toarele obiective4
a) delimitarea principiilor de ba-' care repre-int' practica de audit intern*
b) furni-area cadrului general de reali-are 3i sus(inere a unei game largi de activit'(i de
audit intern care generea-' o valoare ad'ugat'*
c) stabilirea cadrului de referin(' pe ba-a c'ruia se evaluea-' activitatea de audit intern*
d) stimularea .mbun't'(irii proceselor 3i opera(iunilor entit'(ii publice.

III. ST!ND!RD# D# (!LII(!R#
1000 1Mi&iune, %o-petene *i re&pon&abilit+i2
Misiunea" competen(ele 3i responsabilit'(ile .n activitatea de audit intern s.nt definite .n
5arta de audit intern" .n conformitate cu Legea privind controlul financiar public intern nr.229
din 23.09.2010" 5odul etic al auditorului intern 3i pre-entele &1/2.
1000.!1 0 5aracterul misiunilor de asigurare este definit .n 1ormele metodologice de
audit intern .n sectorul public.
1000.(1 0 5aracterul misiunilor de consiliere este definit .n 1ormele metodologice de
audit intern .n sectorul public.

1100 1Independen+ *i obie%tivitate2
/ctivitatea de audit intern este independent'" iar auditorii interni .3i desf'3oar' activitatea
cu obiectivitate.

1110 1Independen+ or3ani4aional+2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern se subordonea-' 3i raportea-' direct managerului
entit'(ii publice. 5onduc'torul unit'(ii de audit intern confirm' managerului entit'(ii publice" cel
pu(in anual" independen(a organi-a(ional' a activit'(ii de audit intern.
1110.!1 0 /ctivitatea de audit intern nu este supus' nici unei imi)tiuni .n ceea ce prive3te
definirea ariei sale de aplicabilitate" reali-area activit'(ii 3i comunicarea re-ultatelor.

1111 1Intera%iunea dire%t+ %u -ana3erul entit+ii publi%e2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern comunic' 3i interac(ionea-' direct cu managerul
entit'(ii publice.

1120 1Obie%tivitate individual+2
/uditorii interni au o atitudine impar(ial'" neinfluen(at' 3i evit' conflictele de interese.

1130 1.re5udi%ii adu&e independenei *i obie%tivit+ii2
6ac' independen(a sau obiectivitatea auditorilor interni este (aparent) afectat'" detaliile
pre7udiciilor s.nt comunicate p'r(ilor interesate. 8orma acestei comunic'ri depinde de natura
pre7udiciului.
1130.!1 0 /uditorii interni se ab(in de la evaluarea proceselor de care au fost responsabili
.n trecut. biectivitatea auditorului intern se consider' afectat' atunci c.nd acesta reali-ea-' o
misiune de asigurare a procesului pentru care a fost responsabil .n anul precedent.
1130.!2 0 Misiunile de asigurare ce vi-ea-' func(iile de care r'spunde conduc'torul
unit'(ii de audit intern s.nt supervi-ate de c'tre o persoan' din afara unit'(ii de audit intern.
1130.(1 0 /uditorii interni s.nt .n drept s' reali-e-e misiuni de consiliere aferente
proceselor de care au fost responsabili .n trecut.
1130.(2 0 6ac' independen(a sau obiectivitatea auditorilor interni este afectat' .n leg'tur'
cu misiunile de consiliere propuse" ace3tia informea-' despre aceasta managerul opera(ional care
a solicitat misiunea de consiliere" .nainte de a o accepta.

1200 1(o-peten+ *i %on*tiin%io4itate pro6e&ional+2
Misiunile de audit intern se efectuea-' cu competen(' 3i con3tiincio-itate profesional'.

1210 1(o-peten+2
/uditorii interni posed' cuno3tin(ele" priceperea 3i competen(ele necesare e)ercit'rii
responsabilit'(ilor lor individuale. ,ersonalul unit'(ii de audit intern posed' sau ob(in" .n mod
colectiv" cuno3tin(ele" abilit'(ile 3i alte competen(e necesare pentru a#3i .ndeplini
responsabilit'(ile.
1210.!1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern ob(ine asisten(' de specialitate 3i
consultan(' din partea altor persoane" .n ca-ul .n care auditorii interni nu posed' cuno3tin(ele"
priceperea sau competen(ele necesare pentru a efectua par(ial sau totalmente misiunea de audit
intern.
1210.!2 0 /uditorii interni posed' cuno3tin(e suficiente pentru a evalua riscul de fraud' 3i
modul .n care acesta este gestionat de entitatea public'" dar nu sunt solicita(i s' dispun' de
e)perien(a unei persoane a c'rei responsabilitate de ba-' este depistarea 3i investigarea fraudei.
1210.!3 0 /uditorii interni dispun de suficiente cuno3tin(e despre riscurile 3i controalele
c9eie aferente te9nologiilor informa(ionale 3i despre te9nicile de audit disponibile ba-ate pe
te9nologii" pentru a#3i .ndeplini atribu(iile desemnate. 5u toate acestea" nu to(i auditorii interni
s.nt solicita(i s' dispun' de e)perien(a auditorului intern a c'rui responsabilitate de ba-' este
auditul te9nologiilor informa(ionale.
1210.(1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern nu accept' misiunea de consiliere sau
ob(ine asisten(a competent' din partea unor persoane calificate .n domeniu" .n ca-ul .n care
auditorii interni nu posed' cuno3tin(ele" priceperea 3i celelalte competen(e necesare pentru a
efectua par(ial sau totalmente misiunea de audit intern.

1220 1(on*tiin%io4itate pro6e&ional+2
/uditorii interni .3i e)ercit' activitatea cu con3tiincio-itate 3i pricepere" precum se a3teapt'
de la un auditor intern prudent 3i competent. 5on3tiincio-itatea profesional' nu implic'
inadmisibilitatea erorilor.
1220.!1 0 /uditorii interni dau dovad' de con3tiincio-itate profesional' lu.nd .n
considerare urm'toarele elemente4
# volumul de lucru necesar pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit intern*
# comple)itatea relativ'" materialitatea sau caracterul semnificativ al problemelor asupra
c'rora se aplic' procedurile misiunilor de asigurare*
# caracterul adecvat 3i eficacitatea proceselor de management al riscurilor" de control 3i de
guvernare a entit'(ii publice*
# probabilitatea e)isten(ei unei erori" fraude" nereguli sau neconformit'(i semnificative*
# costul misiunilor de asigurare .n raport cu beneficiile poten(iale.
1220.!2 0 n e)ercitarea con3tiincio-it'(ii profesionale auditorii interni iau .n considerare
utili-area te9nologiilor informa(ionale 3i a altor te9nici de anali-' a datelor.
1220.!3 0 /uditorii interni manifest' o vigilen(' deosebit' .n ceea ce prive3te riscurile
semnificative care ar putea afecta obiectivele" opera(iunile sau resursele. ricum" doar aplicarea
procedurilor misiunilor de asigurare" c9iar dac' este efectuat' cu con3tiincio-itatea profesional'
necesar'" nu garantea-' identificarea tuturor riscurilor semnificative.
1220.(1 0 n timpul misiunilor de consiliere" auditorii interni manifest' con3tiincio-itate
profesional'" lu.nd .n considerare urm'toarele elemente4
# necesit'(ile 3i a3tept'rile managerilor opera(ionali" inclusiv .n ceea ce prive3te caracterul"
perioada de desf'3urare 3i comunicarea re-ultatelor misiunii de audit intern*
# comple)itatea relativ' 3i volumul de munc' necesar pentru atingerea obiectivelor misiunii
de audit intern*
# costul misiunilor de consiliere .n raport cu beneficiile poten(iale.

1230 1De4voltarea pro6e&ional+ %ontinu+2
/uditorii interni .3i .mbun't'(esc cuno3tin(ele" priceperea 3i alte competen(e necesare prin
de-voltare profesional' continu'.

1300 1.ro3ra- de a&i3urare *i 7-bun+t+ire a %alit+ii2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern elaborea-' 3i actuali-ea-' un program de asigurare 3i
de .mbun't'(ire a calit'(ii care cuprinde toate aspectele activit'(ii de audit intern.

1310 1(erine pentru pro3ra-ul de a&i3urare *i 7-bun+t+ire a %alit+ii2
,rogramul de asigurare 3i .mbun't'(ire a calit'(ii include evalu'ri interne 3i e)terne.

1311 1#valu+ri interne2
:valu'rile interne includ4
# monitori-area continu' a activit'(ii de audit intern*
# evalu'ri periodice" efectuate prin autoevaluare sau de c'tre alte persoane din cadrul
entit'(ii publice" care posed' suficiente cuno3tin(e despre practicile de audit intern.
1312 1#valu+ri e8terne2
:valu'rile e)terne s.nt reali-ate cel pu(in o dat' la cinci ani de c'tre un specialist calificat
sau ec9ip' de speciali3ti calificat' 3i independent' din afara entit'(ii publice.
5onduc'torul unit'(ii de audit intern discut' cu managerul entit'(ii publice4
# necesitatea de evalu'ri e)terne mai frecvente*
# calificarea 3i independen(a specialistului sau ec9ipei e)terne de speciali3ti" inclusiv orice
posibil conflict de interese.

1320 1Raportarea privind pro3ra-ul de a&i3urare *i 7-bun+t+ire a %alit+ii2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern comunic' managerului entit'(ii publice re-ultatele
programului de asigurare 3i .mbun't'(ire a calit'(ii.

1321 1Utili4area -eniunii 19n %on6or-itate %u SN!I2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern poate afirma c' activitatea de audit intern este ;.n
conformitate cu &1/2<" doar dac' re-ultatele programului de asigurare 3i .mbun't'(ire a calit'(ii
sus(in aceast' afirma(ie.

1322 1(o-uni%area ne%on6or-it+ii2
n ca-ul .n care neconformitatea cu defini(ia auditului intern" 5odul etic al auditorului
intern sau &1/2 are impact asupra ariei generale de aplicabilitate sau desf'3ur'rii activit'(ii de
audit intern" conduc'torul unit'(ii de audit intern de-v'luie neconformitatea 3i impactul acesteia
c'tre managerul entit'(ii publice 3i managerii opera(ionali.

I$. ST!ND!RD# D# UN("ION!R#
2000 1'e&tionarea a%tivit+ii de audit intern2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern gestionea-' .n mod eficace activitatea de audit intern"
astfel .nc.t s' asigure c' ea aduce un plus de valoare entit'(ii publice.

2010 1.lani6i%area2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern planific' activitatea de audit intern" .n ba-a
identific'rii 3i evalu'rii riscurilor" pentru a defini priorit'(ile activit'(ii de audit intern .n
concordan(' cu obiectivele entit'(ii publice.
2010.!1 0 ,lanul de activitate a unit'(ii de audit intern este ba-at pe o evaluare a riscurilor"
reali-at' cel pu(in o dat' .n an. n acest proces" s.nt luate .n considerare punctele de vedere ale
managerului entit'(ii publice 3i managerilor opera(ionali.
2010.!2 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern identific' 3i ia .n considerare a3tept'rile
managerului entit'(ii publice 3i managerilor opera(ionali 3i altor p'r(i interesate referitoare la
opiniile de audit intern 3i alte conclu-ii.
2010.(1 0 nainte de a accepta o misiune de consiliere solicitat'" conduc'torul unit'(ii de
audit intern (ine cont de m'sura .n care aceasta poate .mbun't'(i managementul riscurilor" poate
aduce un plus de valoare 3i poate .mbun't'(i opera(iunile entit'(ii publice. Misiunile de consiliere
acceptate s.nt introduse .n planul de activitate a unit'(ii de audit intern.

2020 1(o-uni%area *i aprobarea2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern comunic' managerului entit'(ii publice planul de
activitate a unit'(ii de audit intern 3i resursele necesare" inclusiv despre modific'rile intermediare
semnificative" .n vederea e)amin'rii 3i aprob'rii acestora. 5onduc'torul unit'(ii de audit intern
comunic'" de asemenea" impactul oric'rei limit'ri de resurse.

2030 1'e&tionarea re&ur&elor2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern asigur' c' resursele alocate pentru activitate s.nt
adecvate" suficiente 3i se utili-ea-' eficace" .n vederea reali-'rii planului anual de activitate
aprobat.

20:0 1.oliti%i *i pro%eduri2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern stabile3te politici 3i proceduri .n vederea g9id'rii
activit'(ii de audit intern.

20;0 1(oordonarea2
ntru asigurarea acoperirii adecvate 3i minimi-area dubl'rii activit'(ii" conduc'torul unit'(ii
de audit intern comunic' informa(iile necesare 3i coordonea-' activit'(ile sale cu alte p'r(i
interne 3i e)terne care ofer' asigurare 3i consiliere.

20<0 1Raportarea %+tre -ana3erul entit+ii publi%e2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern raportea-' periodic managerului entit'(ii publice
despre misiunea" competen(a" responsabilitatea 3i func(ionarea auditului intern .n raport cu planul
stabilit. /ceste rapoarte includ" de asemenea" aspectele legate de e)punerile la riscurile
semnificative" inclusiv riscurile de fraud' 3i corup(ie" 3i de controlul acestora" de guvernarea
entit'(ii publice" precum 3i alte aspecte necesare sau solicitate de c'tre managerul entit'(ii
publice.

2100 1Natura a%tivit+ii2
/uditul intern evaluea-' 3i contribuie la .mbun't'(irea proceselor de management al
riscurilor" de control 3i de guvernare a entit'(ii publice" utili-.nd o abordare sistematic' 3i
metodic'.

2110 1'uvernarea entit+ii publi%e2
/uditul intern evaluea-' 3i ofer' recomand'ri adecvate pentru .mbun't'(irea procesului de
guvernare a entit'(ii .n vederea reali-'rii urm'toarelor obiective4
# promovarea normelor etice 3i a valorilor adecvate .n interiorul entit'(ii publice*
# asigurarea unui management eficace al activit'(ii entit'(ii publice 3i a asum'rii
r'spunderii*
# comunicarea informa(iilor cu privire la riscuri 3i controale .n interiorul entit'(ii publice*
# coordonarea activit'(ilor 3i comunicarea informa(iilor c'tre managerul entit'(ii publice"
managerii opera(ionali" auditori interni 3i e)terni.
2110.!1 0 /uditul intern evaluea-' elaborarea" implementarea 3i eficacitatea obiectivelor"
programelor 3i activit'(ilor privind etica entit'(ii publice.
2110.!2 0 /uditul intern evaluea-' dac' sistemul de gestionare al te9nologiilor
informa(ionale al entit'(ii publice corespunde strategiei 3i obiectivelor acesteia.

2120 1Mana3e-entul ri&%urilor2
/uditul intern evaluea-' eficacitatea 3i contribuie la .mbun't'(irea proceselor de
management al riscurilor.
2120.!1 0 /uditul intern evaluea-' e)punerile la riscuri" asociate guvern'rii entit'(ii
publice" activit'(ii opera(ionale 3i sistemelor informa(ionale ale acesteia" cu privire la4
# veridicitatea 3i integritatea informa(iilor financiare 3i opera(ionale*
# eficacitatea 3i eficien(a opera(iunilor 3i programelor*
# siguran(a activelor*
# conformitatea cu actele legislative" normative 3i reglement'rile interne.
2120.!2 0 /uditul intern evaluea-' posibilitatea de s'v.r3ire a unor acte de fraud' 3i
modul .n care entitatea public' gestionea-' riscul de fraud'.
2120.(1 0 n timpul efectu'rii misiunilor de consiliere auditorii interni abordea-' riscurile
asociate obiectivelor misiunii de consiliere" precum 3i e)isten(a altor riscuri semnificative.
2120.(2 0 /uditorii interni utili-ea-' cuno3tin(ele despre riscuri" ob(inute .n timpul
efectu'rii misiunilor de consiliere" .n timpul evalu'rii proceselor de management al riscurilor din
cadrul entit'(ii publice.
2120.(3 0 n timpul acord'rii suportului managerilor opera(ionali .n instituirea sau
.mbun't'(irea proceselor de management al riscurilor" auditorii interni se ab(in de la asumarea
oric'rei responsabilit'(i manageriale prin gestionarea de facto a riscurilor.

2130 1(ontrolul2
/uditul intern a7ut' entitatea public' .n men(inerea unui sistem eficace de management
financiar 3i control" prin evaluarea eficien(ei 3i eficacit'(ii acestuia" precum 3i prin promovarea
.mbun't'(irii continue a acestuia.
2130.!1 0 /uditul intern evaluea-' caracterul adecvat 3i eficacitatea activit'(ilor de
control pentru a reac(iona la riscuri asociate guvern'rii entit'(ii publice" opera(iunilor 3i
sistemelor informa(ionale" cu privire la4
# veridicitatea 3i integritatea informa(iilor financiare 3i opera(ionale*
# eficacitatea 3i eficien(a opera(iunilor 3i programelor*
# siguran(a activelor*
# conformitatea cu cadrul normativ 3i reglement'rile interne.
2130.(1 0 /uditorii interni utili-ea-' cuno3tin(ele despre activit'(ile de control" ob(inute .n
timpul efectu'rii misiunilor de consiliere" la evaluarea sistemului de management financiar 3i
control din cadrul entit'(ii publice.

2200 1.lani6i%area -i&iunii de audit intern2
/uditorii interni elaborea-' un plan pentru fiecare misiune de audit intern" care include
obiectivele" aria de aplicabilitate" calendarul 3i alocarea resurselor.

2201 1!&pe%te privind plani6i%area2
La planificarea misiunii de audit intern" auditorii interni iau .n considerare4
# obiectivele procesului auditat 3i mi7loacele prin care acesta (ine sub control activitatea*
# riscurile semnificative ale procesului auditat" ale obiectivelor acestuia" ale resurselor" ale
opera(iunilor" 3i mi7loacele prin care impactul poten(ial al riscului este men(inut la un nivel
acceptabil*
# caracterul adecvat 3i eficacitatea sistemului de management al riscurilor 3i activit'(ilor de
control din cadrul procesului auditat" comparativ cu un cadru sau model relevant de control*
# oportunit'(ile de .mbun't'(ire semnificativ' a sistemului de management al riscurilor 3i a
activit'(ilor de control.
2201.!1 0 La planificarea unei misiuni de audit intern .n afara entit'(ii publice (.n
institu(iile subordonate)" auditorii interni coordonea-' .n scris cu unitatea auditat' obiectivele
misiunii de audit intern" domeniul de aplicare" responsabilit'(ile 3i alte a3tept'ri" inclusiv
restric(iile cu privire la comunicarea re-ultatelor misiunii de audit intern 3i accesul la dosarele de
audit intern.
2201.(1 0 /uditorii interni coordonea-' cu partea care beneficia-' de misiuni de
consiliere" obiectivele" aria de aplicabilitate" responsabilit'(ile 3i alte a3tept'ri ale unit'(ii
auditate. ,entru misiuni de consiliere importante" coordonarea se efectuea-' .n scris.

2210 1Obie%tivele -i&iunii de audit intern2
,entru fiecare misiune de audit intern se stabilesc obiective.
2210.!1 0 /uditorii interni efectuea-' .n prealabil o evaluare a riscurilor asociate
procesului auditat. biectivele misiunii de audit intern reflect' re-ultatele acestei evalu'ri.
2210.!2 0 La stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern" auditorii interni iau .n
considera(ie probabilitatea unor erori semnificative" fraudelor" neconformit'(ilor 3i altor riscuri.
2210.!3 0 La evaluarea activit'(ilor de control" auditorii interni utili-ea-' criterii de
evaluare adecvate. /uditorii interni evaluea-' m'sura .n care managerii opera(ionali au stabilit
criterii adecvate de determinare a atingerii obiectivelor 3i scopurilor.
2210.(1 0 biectivele misiunii de consiliere abordea-' procesul de guvernare a entit'(ii
publice" managementul riscurilor 3i activit'(ile de control" .n m'sura .n care s#a convenit cu
unitatea auditat'.
2210.(2 0 biectivele misiunii de consiliere corespund valorilor" strategiei 3i obiectivelor
entit'(ii publice.

2220 1!ria de apli%abilitate a -i&iunii de audit intern2
/ria de aplicabilitate trebuie s' fie suficient' pentru reali-area obiectivelor misiunii de
audit intern.
2220.!1 0 /ria de aplicabilitate a misiunii de audit intern cuprinde studiul sistemelor
corespun-'toare" documentele" resursele umane 3i activele materiale" inclusiv cele care se afl'
sub controlul persoanelor ter(e.
2220.!2 0 6ac' .n cadrul desf'3ur'rii unei misiuni de asigurare apar oportunit'(i de
consiliere semnificative" este necesar de a coordona .n scris cu beneficiarul misiunii de consiliere
obiectivele" aria de aplicabilitate" responsabilit'(ile 3i alte a3tept'ri. !e-ultatele misiunii de
consiliere se comunic' .n conformitate cu standardele aferente misiunilor de consiliere.
2220.(1 0 :fectu.nd misiunea de consiliere" auditorii interni" se asigur' c' aria de
aplicabilitate a acesteia este suficient' pentru reali-area obiectivelor convenite. 6ac' auditorii
interni .n timpul desf'3ur'rii misiunii de consiliere au re-erve .n privin(a ariei de aplicabilitate"
acestea se discut' cu beneficiarul misiunii de consiliere" pentru a decide dac' se va continua
misiunea de consiliere.
2220.(2 0 n timpul desf'3ur'rii misiunilor de consiliere" auditorii interni abordea-'
activit'(ile de control .n corespundere cu obiectivele misiunii de consiliere 3i totodat' s.nt aten(i
la aspectele semnificative ale activit'(ilor de control.

2230 1!lo%area re&ur&elor pentru -i&iunea de audit intern2
/uditorii interni stabilesc resursele corespun-'toare 3i suficiente pentru reali-area
obiectivelor misiunii de audit intern" reie3ind din evaluarea caracterului 3i comple)it'(ii fiec'rei
misiuni de audit intern" constr.ngerilor de timp 3i a resurselor disponibile.

22:0 1.ro3ra-ul de lu%ru al -i&iunii de audit intern2
/uditorii interni elaborea-' un program de lucru al misiunii de audit intern" care s' permit'
atingerea obiectivelor acesteia.
22:0.!1 0 ,rogramul de lucru al misiunii de audit intern include proceduri de identificare"
anali-'" evaluare 3i documentare a informa(iei .n timpul efectu'rii misiunii de audit intern.
,rogramul de lucru se aprob' de c'tre conduc'torul unit'(ii de audit intern p.n' la punerea .n
aplicare a acestuia. rice modificare a programului" de asemenea" se aprob' din timp.
22:0.(1 0 ,rogramul de lucru al misiunii de consiliere varia-' dup' form' 3i con(inut .n
dependen(' de caracterul misiunii de consiliere.

2300 1Reali4area -i&iunii de audit intern2
/uditorii interni identific'" anali-ea-'" evaluea-' 3i documentea-' informa(ii suficiente
pentru reali-area obiectivelor misiunii de audit intern.

2310 1Identi6i%area in6or-aiilor2
/uditorii interni identific' un volum suficient de informa(ii sigure" relevante 3i utile .ntru
reali-area obiectivelor misiunii de audit intern.

2320 1!nali4a *i evaluarea2
/uditorii interni fundamentea-' conclu-iile 3i re-ultatele misiunii de audit intern .n ba-a
anali-elor 3i evalu'rilor corespun-'toare.

2330 1Do%u-entarea in6or-aiilor2
/uditorii interni documentea-' informa(ia relevant' .n vederea 7ustific'rii conclu-iilor 3i
re-ultatelor misiunii de audit intern.
2330.!1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern (ine sub control accesul la documentele de
eviden(' ale misiunii de audit intern. nainte de a transmite documentele c'tre p'r(ile e)terne"
conduc'torul unit'(ii de audit intern trebuie s' ob(in' aprobarea managerului entit'(ii publice
3i=sau a subdivi-iunii 7uridice din cadrul entit'(ii publice.
2330.!2 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern stabile3te reguli de p'strare a dosarelor
misiunii de audit intern" indiferent de forma .n care este stocat' informa(ia. /ceste reguli
corespund cu documentele interne de organi-are 3i administrare a entit'(ii publice" precum 3i cu
normele de drept.
2330.(1 0 Misiunea de consiliere se documentea-'. 5onduc'torul unit'(ii de audit intern
elaborea-' politici (proceduri) de primire" p'strare 3i transmitere c'tre p'r(ile interne 3i e)terne a
documentelor aferente misiunii de consiliere. /ceste politici (proceduri) corespund cu
documentele interne de organi-are 3i administrare a entit'(ii publice" precum 3i cu normele de
drept.

23:0 1Supervi4area -i&iunii de audit intern2
Misiunile de audit intern s.nt supervi-ate corespun-'tor pentru a asigura reali-area
obiectivelor" calitatea activit'(ii 3i de-voltarea profesional' a personalului.

2:00 1(o-uni%area re4ultatelor2
/uditorii interni comunic' re-ultatele misiunii de audit intern.

2:10 1(oninutul %o-uni%+rii2
5omunicarea re-ultatelor misiunii de audit intern include obiectivele 3i aria de
aplicabilitate" c.t 3i conclu-iile" recomand'rile corespun-'toare 3i planurile de ac(iuni.
2:10.!1 0 5omunicarea final' a re-ultatelor misiunii de audit intern include opinia 3i=sau
conclu-iile auditorului intern" dup' ca-. La formularea unei opinii sau conclu-ii" auditorul intern
ia .n considerare 3i a3tept'rile managerului entit'(ii publice" managerilor opera(ionali 3i altor
p'r(i interesate 3i se ba-ea-' pe informa(ii suficiente" sigure" relevante 3i utile.
2:10.!2 0 n timpul comunic'rii re-ultatelor" auditorii interni s.nt .ncura7a(i s' recunoasc'
p'r(ile po-itive identificate .n activitatea unit'(ii auditate.
2:10.!3 0 n timpul comunic'rii re-ultatelor misiunii de audit intern c'tre p'r(i din afara
entit'(ii publice" comunicarea re-ultatelor include informa(ii privind restric(iile de distribuire 3i
utili-are a re-ultatelor.
2:10.(1 0 5omunicarea progresului 3i re-ultatelor misiunii de consiliere" varia-' dup'
form' 3i con(inut .n dependen(' de caracterul misiunii de consiliere 3i necesit'(ile beneficiarului
misiunii de consiliere.
2:20 1(alitatea %o-uni%+rii2
5omunicarea este corect'" obiectiv'" clar'" concis'" constructiv'" complet' 3i efectuat' .n
timp util.

2:21 1#rori *i o-i&iuni2
6ac' raportul final de audit con(ine o eroare semnificativ' sau omisiune" conduc'torul
unit'(ii de audit intern comunic' informa(iile corectate tuturor p'r(ilor care au primit raportul
original de audit.

2:30 1Utili4area -eniunii 1#6e%tuat 7n %on6or-itate %u SN!I2
/uditorii interni pot raporta c' misiunile de audit intern s.nt ;efectuate .n conformitate cu
&1/2<" doar dac' re-ultatele programului de asigurare 3i .mbun't'(ire a calit'(ii sus(in aceast'
afirma(ie.

2:31 1(o-uni%area ne%on6or-it+ii %u SN!I a -i&iunii de audit intern2
n ca-ul .n care neconformitatea cu defini(ia auditului intern" 5odul etic al auditorului
intern sau &1/2 are impact asupra unei anumite misiuni de audit intern" comunicarea re-ultatelor
de-v'luie urm'toarele4
# principiul sau regula de conduit' din 5odul etic al auditorului intern sau &tandardul
(&tandardele)" care nu a (au) fost respectat (respectate) .n totalitate*
# motivul sau motivele neconformit'(ii*
# impactul neconformit'(ii asupra misiunii de audit intern 3i a re-ultatelor acesteia.

2::0 1Di&e-inarea re4ultatelor2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern comunic' re-ultatele misiunii de audit intern p'r(ilor
corespun-'toare.
2::0.!1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern este responsabil pentru comunicarea
re-ultatelor finale p'r(ilor care pot asigura c' vor trata re-ultatele cu aten(ia cuvenit'.
2::0.!2 0 nainte de transmiterea re-ultatelor c'tre p'r(ile din e)teriorul entit'(ii publice"
dac' nu este reglementat altfel de actele legislative" statutare 3i normative" conduc'torul unit'(ii
de audit intern4
# evaluea-' riscul poten(ial pentru entitatea public'*
# se consult' cu managerul entit'(ii publice 3i=sau subdivi-iunea 7uridic'" dup' ca-*
# (ine sub control diseminarea informa(iei" stabilind restric(ii la utili-area re-ultatelor.
2::0.(1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern este responsabil pentru comunicarea c'tre
beneficiari a re-ultatelor finale ale misiunii de consiliere.
2::0.(2 0 ,e parcursul misiunilor de consiliere pot fi depistate probleme .n domeniul
guvern'rii entit'(ii publice" managementului riscurilor 3i controlului. n ca-ul .n care problemele
s.nt semnificative" acestea s.nt comunicate managerului entit'(ii publice 3i managerilor
opera(ionali.

2:;0 1Opinii 3enerale2
n ca-ul elabor'rii unei opinii generale" se iau .n considerare a3tept'rile managerului
entit'(ii publice" managerilor opera(ionali 3i altor p'r(i interesate" iar aceasta se ba-ea-' pe un
volum de informa(ii suficiente" sigure" relevante 3i utile.

2;00 1Monitori4area a%iunilor ulterioare %o-uni%+rii re4ultatelor2
5onduc'torul unit'(ii de audit intern stabile3te 3i men(ine un sistem care s' permit'
monitori-area ac(iunilor .ntreprinse ca urmare a re-ultatelor comunicate managerului entit'(ii
publice.
2;00.!1 0 5onduc'torul unit'(ii de audit intern stabile3te un proces de urm'rire pentru a
monitori-a 3i asigura faptul c' ac(iunile managerilor opera(ionali au fost implementate .n mod
eficace sau c' managerul entit'(ii publice a acceptat riscul de a nu .ntreprinde nici o m'sur'.
2;00.(1 0 /uditul intern monitori-ea-' ac(iunile .ntreprinse ca urmare a re-ultatelor
misiunilor de consiliere .n limitele convenite cu unitatea auditat'.

2<00 1#8a-inarea ri&%ului a%%eptat de %+tre -ana3erul entit+ii publi%e2
/tunci c.nd conduc'torul unit'(ii de audit intern consider' c' managerul entit'(ii publice a
acceptat un nivel al riscului re-idual" care poate fi inacceptabil pentru entitatea public'" acesta
e)aminea-' problema cu managerul entit'(ii publice.