Sunteți pe pagina 1din 51

Jean Paul Sartre

PSIHOLOGIA EMOIEI
CUPRINS:
H^numcmtl tmfJe, eieu Introductiv de di I lONARIHJAVRILIU
Itiliotlinvic: Pi!olo"ic, fenomenolo"ie #i $i!olo"ie fenomenolo"ic%
Sc!i&% i unei teorii ' emo&iilor ()
I, *eoriile cl'ice
*eori' $i!'n'litic%
Sc!i&% ' unei teorii fenomenolo"ice
+,onclu-ie ./
Aildcnd'
: 0mo&i' .1
20NO30NUL 03O4I0
Nimic m'i element'r #i, totu#i, nimic m'i com$le5 #i mul "reu de e5$lic't dec6t emo&i'7
Cu to'te c% tudii m'i i !i 'u m'i recente +unele dintre 'cete' din urm% d'tor'te Iul P7 08m'n,
97 Sc!erer, 37 O,Sulliv'n, R7 9r'ue, :7 ;ivin, I7 Aronoff, A7 37 <'rcl'=, L7 A7 Stevenon, d'r
#i multor 'ltor'> $un n eviden&% imil'rit%&i i-?ito're n e5$rei' unor i mo&ii de ?'-% l' omul
occident'l !i$ercivili-'t #i l' $o$ul'&ii $rimitive din inule i-ol'te n mi@locul oce'nelor, f%r%
cont'cte cu vi'&' modern%, imil'rit%&i c're $reu$un Amec'nimeB $i!ofi-iolo"ice identice, deci
un fenomen cont'nt n d'tele 'le een&i'le, $ro?lem' n'turii #i func&iei emo&iei nc% nu #iC' "%it
o re-olv're un'nim 'cce$t't%7 A2'ctolo"i'B de l' u$r'f'&' 'cetui fenomen $i!ic, d'r #i ce' din
$rofun-imile 'le cere?r'le, c' #i inter$ret%rile de ri"o're unt dintre vele m'i deconcert'nte7
P6n% #i di'"notic're' cu o'rec're
+7 5'ctit'te ' 'numitor 'fecte ridic% $ro?leme7 L%%m l' o $'rte ?'n'l' A?ucurie cu
l'crimiB 'u m'i ?i-'rul Ar6C$l6nB #i 'mintim de 'cei ?oln'vi cu le-iuni u?cortic'le c're 'cu-%
'ccee $ont'ne de r6 'u de $l6n li$ite de orice tr%ire emo&ion'l% n $l'nul con#tiin&ei, $recum
#i de 'cei uferin-i
L7 :DERFLFUde m'l'di' lui P'r8inon c're, de#i e 'r't% im$'i?ili, 'fi#6nd
G m'c% f'ci'l% cu totul ine5$reiv%, n re'lit'te unt $r'd% unor emo&ii de o m're
intenit'te7 Pe de 'lt% $'rte, nenum%r'te e5$erien&e $e 'nim'le 'u demontr't c% e5cit're' direct%
' unor nuclei !i$ot'l'mici $rovo'c% re'c&ii de furie 'u de fric% no&ite de ntre" t'?loul de
m'nifet%ri om'tice c'r'cteritice7 C!i'r #i l' om, e5cit're' electric% ' nucleului 'mi"d'li'n
$roduce fenomene u?iective de fric% #i de furie, $e c6nd in@ect're' de 'dren'lin% n 6n"e ' $utut
$rovoc' im$tomele c'r'cteritice fricii, d'r f%r% tr%ire' u?iectiv% core$un-%to're7 Lucrurile e
com$lic% #i m'i mult d'c% 'vem n vedere t%rile emo&ion'le mor?ide f%r% vreo c'u-% '$'rent% n
'm?i'n&% 'u n ?io"r'fi' individului, $recum #i com$ort'mentul emo&ion'l 'l co$ilului imedi't
du$% n'#tere #i, com$'r'tiv, $e $'rcurul $rimilor 'ni de vi'&%7 J7 <7 E'ton ' ncerc't %
demontre-e c% fric', furi' #i iu?ire' unt emo&ii $rim're +$rim'r= emotion>7 Potrivit conce$&iei
'leF, re'c&i' de fric% ete $rovoc't% de -"omote $uternice 'u de o u?it% li$ire de u$ort
+en-'&i' de A$ierdere ' $%m6ntului de u? $icio'reB> #i e m'nifet% $rin &i$%t, to$'re'
re$ir'&iei #i cli$ireH re'c&i' de furie ete c'u-'t% de n"r%dire' mi#c%rilor co$ilului #i e m'nifet%
$rin ncremenire' cor$ului, '"it're' ?r'&elor #i $icio'relor, &inere' re$ir'&iei #i &i$%tH n f6r#it,
re'c&i' de iu?ire ete r%$unul l' de-mierd're 'u l' le"%n're #i e m'nifet% $rin detindere,
"6n"urit, e5teni' e5tremit%&ilor7 Nu to&i cercet%torii 'cce$t% vederile teoretice 'le lui
E'ton, d'r m'i to&i $un n eviden&% com$onentele Anenv%&'teB 'le re'c&iilor emo&ion'le7
Re'c&ii ti$ c' &i$%tul, ur6ul, r6ul, $l6nul, tre%rire' etc7 2'c $'rte din ?'"'@ul eredit'r7 Oric6t C
'r invoc' +#i nu $e nedre$tI> model're' onto"enetic% ' emo&iilor, nu r%m6ne m'i $u&in relev'nt
'utom'timul nn%cut 'l 'cetor'7 AOric're 'r fi et'$ele lor n itori' $eciei J crie
Henri E'llon J fiec're din ele $re-int% 'utom'time c're le unt $ro$rii #i c're e
m'nifet% n com$ort'mentul indivi-ilor c' efect 'l m'turi-%rii func&ion'le7,K Re'c&ii emo&ion'le
cum unt $l6nul, -6m?etul, r6ul etc7 A$'r l' co$ii '$ro'$e n 'cel'#i tim$, c' efect 'l derul%rii
$ro"r'mului "enetic7
Aemene' emo&ii '$'r c!i'r #i l' co$iii c're nu 'u nici o $oi?ilit'te % le o?erve l' 'dul&i
'u l' 'l&i co$ii #i, deci, % le imite, cum ete c'-ul co$iilor ur-i 'u or?i din n'#tere, c're 'u
m'nifet%ri emotive 'n'lo'"c cu 'le co$iilor norm'li7
L'c% emo&i' c' 't're nu $o'te fi nv%&'t%, n c!im? 'numite itu'&ii $ot contitui emn'le
$entru decl'n#'re' ,emo&iei c' re'c&ie necondi&ion't% +intinctu'l%>, devenit% n felul 'cet'
condi&ion't%7 0te $ur #i im$lu o c!im?'re de etic!et%, n func&ie de c!im?'re' timulului
$rim'r cu un im?ol 'l 'cetui'7 Ilutr'tiv n 'ce't% $rivin&% ete cl'icul deC'cum Ac'- 'l lui
Al?ertB, decri de E'ton #i R'=ner(7
Al?ert er' un co$il n v6rt% de FF luni, norm'l, c're m'nifet' re'c&i' de fric% +fire'c%I>
l' un -"omot $uternic #i ne'#te$t't, d'r nu 'r%t' nici un fel de fric% de 'nim'le7
Ace't% fric% el ' do?6nditCo n% n condi&ii e5$eriment'le determin'te7 I C' $re-ent't,
$entru $rim' d't%, un #o?ol'n 'l?, $e c're FC' '$uc't f%r% te'm%7 Mn 'cel'#i moment, n%, '
r%un't un -"omot $uternic de'u$r' c'$ului co$ilului, c're ' tre%rit $uternic #i ' c%-ut7
No?ol'nul 'l? #i -"omotul iC'u fot $re-ent'te '$oi de m'i multe ori, co$ilul re'c&ion6nd l' fel,
$lu un "e'm%t emnific'tiv7 Lu$% c6tv' tim$, Al?ert ' m'nifet't emo&i' de fric% do'r l'
$re-ent're' #o?ol'nului, ne'oci't cu -"omotul7 <' m'i mult, fric' i er' de 'cum $rovoc't% de
tot cee' ce em%n' cu #o?ol'nul 'l?: ie$uri de c'%, c%&ei 'l?i, o ?l'n% 'l?% #i c!i'r #i un $'c!et de
v't%7
<uc%&i de lemn #i 'lte o?iecte c're nu 've'u nici o 'em%n're cu #o?ol'nul 'l? nuCF
nfrico#'u7 0te de $ecific't, n%, c% n 'emene' c'-uri nu ete nv%&'t% n%#i emo&i' de fric%,
ci fric' de #o?ol'nul 'l?, fric' de c%&elul 'l? etc7 Preci-'re' e im$une, deo'rece unii $i!olo"i
$retind c% $rin condi&ion're e $roduce $ur #i im$lu emo&i' de fric%, cee' ce nu ete $oi?il, fric'
fiind un d't eredit'r7 Pe c'le' condi&ion%rii, o'menii '@un" % contr'cte-e cele m'i diferite feluri
de fric%: de n%l&ime, de $'&ii n"ute, de $'&ii l'r"i, de '"lomer'&ie, de micro?i etc7 A#'C
numitele fo?ii e num%r% cu uteleO7
*redec'fo?i' +te'm' de cifr' F(>, de e5em$lu, ete indicut'?il re-ult'tul Aeduc'&ieiB
vul"'re7 AUnele fo?ii Ccrie
*!eodule Ri?ot, 'ntici$6nd conce$&i' lui S7 2reud J #i 'u c'u-' n evenimente din
co$il%rie de$re c're nu C' $%tr'tP 'mintire'7B/
Pentru L'rQin emo&iile unt conduite 'd'$t'tive $ro$rii unui t'diu de mult de$%#it $e
tr'iectul evolu&iei omului7 Sunt ni#te veti"ii7 Veti"ii, d'r de o im$ort'n&% nc% vit'l%7 Cine #i
$o'te im'"in' o vi'&% omene'c% f%r% emo&iiR
0mo&iile intr% n n%#i defini&i' omului, fiind re'c&ii re'lmente indi$en'?ile, i'r 'ce't'
nu num'i n fer' oci'lului7
Omul ori tr%ie#te emo&ion'l, ori ete un c!elet 'm?ul'nt7 2%r% emo&ie nu 'r e5it' mu-ic%
+$rin e5celen&% o 'rt% ' ir'&ion'lului>, $oe-ie, $ictur%7 Mn "ener'l, nu 'r e5it' vi'&% demn% de tr%it,
im?oldul l' e5iten&%7 Cu tim$ul, emo&iile e r'fine'-%, e diverific%, e tr'vetec7 2uri', de
e5em$lu, e tr'nfi"ure'-% n ur%, reentiment, r'nc!iun%7 Unele emo&ii e u?lime'-% $6n% l'
inef'?il7 Mn '?en&' emo&iilor 'r domni $utiul7
L'r elo"iul emo&iei nu tre?uie % ne f'c% % trecem cu vedere' inevit'?ilul '$ect
de-or"'ni-'tor, c't'trofic 'l unor emo&ii, c're duc fie l' o '"it'&ie motorie !'otic%, fie l'
$'r'li-'re' oric%ror mi#c%ri utile, l' le#inuri, vom%, mic&iuni 'u defec%ri involunt're, l' 'cte
com$ulive, omucideri, uicid7
Plec6nd de l' '$ectele contr'dictorii 'le emo&iilor n "ener'l, P!ili$$e 3'lrieu f'ce
ditinc&ie ntre AIe emotion de mie en routeB #i AIe emotion de derouteBS7 V'lo're' 'cetei
ditinc&ii e ridic%, credem, mult de'u$r' 'vo'rei c'l'm?urului re'li-'t de 'utor7
2ie #i num'i din 'cete c6tev' conider'&ii eeitice $e tem' emo&iei, reiee nde'@un c%
'vem deC' f'ce cu un fenomen derut'nt, 't6t de re"l're c6t #i de dere"l're ' com$ort'mentului7
Oricum, emo&i' ete condi&i' $rimordi'l% ' vie&ii, e' $oten&e'-% ntre'"' $roceu'lit'te
om'to$i!ic%, fiind '5ul 'cetei')7 A#' t6nd lucrurile, nu ete de mir're c% 't6t fi-iolo"ii c6t #i
$i!olo"ii, ociolo"ii, 'ntro$olo"ii etc7
Mnt6m$in% m'ri dificult%&i n definire' #i e5$lic're' #tiin&ific% ' emo&iei7 Com$le5it'te'
e5trem% ' fenomenului +nu 'm 'mintit nimic de dimeniunile 'le e5u'le>, im$oi?ilit'te' de 'CF
Adioci'B de Au?tr'tulB %u ?iofi-iolo"ic #i de lume' timulilor din e5terior, infiltr're' m'iv% #i
$er$etu% ' emo&iei n ntre'"' din'mic% ' or"'nimului, de l' intincte #i $6n% l' ide'&i' ce' m'i
'?tr'ct% +r'&iune' $ur% ete o !imer% ' 'n'li-elor $ecul'tive>, 'u f'vori-'t cele m'i diferite #i
uneori diver"ente teorii cu $rivire l' n'tur', mec'nimele #i func&iile emo&iei7 3'"d' Arnold
trece n revit% nu m'i $u&in de K. de 'tfel de teorii, "ru$'te n 1 c'te"orii: F> teorii
neurofi-iolo"ice
+E7 J'me, E7 <7 C'nnon, P!ili$ <'rd, J7 H7 3'erm'nn, J7 E7 P'$e-, L7 O7 He??, <7
37 Arnold>H K> teorii intinctu'le
+E7 3cLou"'ll, Si"mund 2reud, 07 J'co?on, L7 R'$'$ort, O7 2enic!el>H (> teorii
conflictu'le +27 P'ul!'n, 27 A7 Hod"e, C7 E7 L'rroQ, 37 <entle=, L7 *7 HoQ'rd>H O> teorii 'le
de"'@%rii de ener"ie +07 Luff=>H /> teorii 'titudin'le +N7 <ull>H
S> teorii motiv'&ion'le +R7 E7 Lee$er, P7 *7 Toun">H )> teorii ?e!'viorite +J7 <7 E'ton,
<7 27 S8inner, Cl'r8 L7 Huli, 07 C7 *olm'n>H .> teorii e5iten&i'liteP +J7C P7 S'rtre>H 1> teorii
func&ion'le +A7 07 3ic!otte, 37 <7 Arnold, J7 A7 :'on>17 Mntre
CLUJ tim$ lit' C' m?o"%&it cu o nou% c'te"orie, teoriile co"nitive, 'i c%ror
re$re-ent'n&i unt S7 Sc!'c!ter #i J7 07 Sin"erFG7 Pro?'?il c% m'i unt #i 'ltele7 L' o $rim%
$rivire, o?erv%m omiiuni im$ort'nte: L'rQin, S$encer, Pierre J'net7
Cititorilor no#tri le oferim $oi?ilit'te' de ' cuno'#te n e5teno teori' fenomenolo"ic% '
lui Je'nCP'ul S'rtre
U F1.G>, un' dintre cele m'i ele"'nte din c6te C'u formul't de$re emo&ie, dei"ur $rin
filtrele Aintui&iei eideticeB, d'r #i $rin $rim' unei $'r'di"me de $rovenien&% "et'litit%, '@ut't%
du$% $i!olo"i' din'mic% ' lui 9urt
LeQin7 Mn tudiul %u, c're e vre' un model de $i!olo"ie fenomenolo"ic%, S'rtre c'ut%
% demontre-e c% emo&i' nu ete un 'ccident, ci un Amod de e5iten&% 'l con#tiin&eiB, unul din
modurile n c're e' n&ele"e % fiin&e-e n lume, n enul d't de Heide""er termenului
VerfeDienF,7 0mo&i' 're o emnific'&ie $ro$rie, tr!ni&6nd ntotde'un' l' cee' ce e' emnific%7
Lu$% cum ete cunocut, un' dintre emo&ii, $'im'
+An"t>, 're $entru e5iten&i'li#ti un nim? met'fi-ic, fiind o for&% c'$'?il% de m'ri
revel'&ii7 Nu ete 'ici locul % init%m7
2'$t ete c%, $6n% l' urm%, S'rtre e l'% edu de vi-iuni mitice #i m'"ice, '@un"6nd %
define'c% emo&i' dre$t o c%dere ' con#tiin&ei n m'"ie7 <' c!i'r u&ine l' un moment d't c%
emo&i' ete un Afenomen de credin&%B +m'"ic%R> #i recuno'#te c% l' ori"ine' ' t% o de"r'd're
$ont'n% ' con#tiin&ei n f'&' lumii, cee' ce, $e de 'lt% $'rte, ete o revenire im$licit% l' o
conce$&ie de$re emo&ie c' re'c&ie $rimitiv%, 'r!'ic%, tr'nmi% eredit'r7 3'i ur$rin-%tor ete
n% f'$tul c% 'utorul revine incident'l l' conclu-ii 'le unor teorii $e c're leC' com?%tut7
Con#tiin&' J 'firm% S'rtre J Ae emo&ione'-% de emo&i' 'B, 'tfel nc6t J 'ten&ieI J Acu c6t fu"im
m'i mult cu 't6t ne ete m'i fric%BFK7 Cee' ce ne re'duce l' teori' lui J'me7
L'r #i m'i ur$rin-%tor ete f'$tul c% o 'tfel de re'?ilit're ' teoriei J'meCL'n"e, tot
du$% o $re'l'?il% critic%, "%im ntrCun volum de $i!olo"ie 'l 'meric'nului Ro?ert S7
2eldm'n, u? devi-'V Som'toter'$eutic% AIf=ou Q'nt to t,cel !'$$=, tr= milin"B Wi7
2'$tul 'cet' neC' #i determin't % re$roducem, n Addend' c%r&ii de f'&%, te5tul inte"r'l 'l
c'$itolului de$re emo&ie din tr't'tul de $i!olo"ie 'l lui
Eilli'm J'me +F.OKCF1FG>, cu 't6t m'i mult cu c6t teori' ' ete cunocut% de o?icei u?
o form% cu totul im$lific't% #i c!i'r c'ric'turi-'t% +$l6n" #i de 'cee' unt tritH v%d urul, tremur
#i mi ete fric% din c'u-% c% tremur>7 L' o lectur% m'i '#e-'t% ' te5tului lui J'me o?erv%m c%
din el nu li$ec A'tuurileB lui S'rtre: rolul 'cord't emnific'&iei +rolul Are$re-ent%riiCemn'lB> #i
fin'lit'te' emo&iei7 0mo&i' nu $o'te 've' o emnific'&ie n ine7
Lei"ur, m$otriv' teoriei lui J'me e invoc% f'$tul c% C'r fi demontr't c% tr%ire'
u?iectiv% ' emo&iei $recede re'c&iile vicer'le, c're '$'r m'i lent #i 'u tim$i de l'ten&% diferi&i,
c' #i f'$tul c% n c'-ul unor le-iuni medul're n re"iune' cervic'l% im$ulurile $eriferice #i
vicer'le '?ente'-%, $e c6nd emo&iile unt totu#i $re-ent'te, n form' lor ti$ic%7 Se $ierde n%
item'tic din vedere unit'te' $rimordi'l% c6t #i 'ctu'l% ' or"'nimului #i ' tuturor func&iilor 'le,
unit'te 'le c%rei c%i unt re'lmente Ane?%nuiteB, f%r% ' fi inco"noci?ile7 Orice 'ct de con#tiin&%,
norm'l 'u $'tolo"ic, devine nu num'i miterio #i neinteli"i?il, ci deC' dre$tul de neconce$ut n
'f'r' A'venturilorB cenete-iei, 'ce't% verit'?il% imfonie c6nt't% de orc!etr' eni?ilit%&ii
"lo?'le7
*!eodule Ri?ot 'cce$t% A$'r'do5ulB @'mei'n, 'mend6nduCi n% du'limul7 A3i e$'re J
crie el J ncerc're' de e5$lic'&ie ce' m'i veroimil% $entru cei c're nuC#i re$re-int% emo&iile c'
$e ni#te entit%&i $i!olo"iceV Lu$% $%rere' me', 'r contitui un m're 'v'nt'@ elimin're' oric%rei
no&iuni de c'u-% #i efect, orice r'$ort de c'u-'lit'te^, $o-i&iei du'lite u?tituinduCiCe o
conce$&ie unit'r% 'u monit%7 2ormul' lui Aritotel cu $rivire l' m'terie #i form% ni e $'re ' fi
ce' m'i conven'?il', n&ele"6nd $rin m'terie f'$tele om'tice #i $rin form% t're' $i!ic%
core$un-%to'reH cei doi termeni nu e5it% de 'ltfel dec6t unul $rin cel%l'lt #i nu unt e$'r'?ili
dec6t $rin '?tr'cti-'re7 0r' o tr'di&ie n vec!e' $i!olo"ie % e tudie-e r'$orturile Aufletului
cu cor$ulBH nou' $i!olo"ie nu m'i vor?e#te de$re 'cete'7 MntrC'dev%r, c6nd $ro?lem' c'$%t% o
form% met'fi-ic%, nu m'i ete vor?' de $i!olo"ieH i'r c6nd c'$%t% o form% e5$eriment'l%, nu ete
c'-ul % fie tr't't% e$'r't, ntruc6t ete tr't't% $ete tot7 Nici o t're de con#tiin&% nu tre?uie % fie
dioci't% de condi&iile ei fi-ice: ele forme'-% un tot n'tur'l c're tre?uie tudi't c' 't're7 2iec're
fel de emo&ie tre?uie e5'min't% n 'cet mod: cee' ce mi#c%rile fe&ei #i cor$ului, tul?ur%rile
v'omotorii, re$ir'torii 'u ecretorii e5$rim% n mod o?iectiv, t%rile de con#tiin&% corel'tive, $e
c're o?erv'&i' interio'r% le cl'e'-% du$% c'lit%&ile lor, e5$rim% n mod u?iectiv: ete unul #i
'cel'#i eveniment tr'du n dou% lim?iF/7 Cine nu n&ele"e temeinic lucrul 'cet' f'ce nu
$i!olo"ie #tiin&ific%, ci m'i de"r'?% mitolo"ie7 O u$er?% deficien&% ' 'n'li-elor $i!olo"ice
ete, ntre 'ltele, $eronific're' conce$telor cu c're e o$ere'-%, c'- n c're, m'i 'le l' 'utorii cu
!'r liter'r, diferitele $rocee #i diferi&ii f'ctori $i!ici devin $eron'@e c're $un l' ?%t'ie o
ntre'"% recu-it% c'r'cterolo"ic% +$irit de $revedere, e"oim, invidie, $oltronerie, #iretenie,
"utul intri"ii etc>, tre-ind l' cititor un oi de emo&ii etetice, cu 't6t m'i r%colito're #i m'i
convin"%to're cu c6t ete vor?' de o $eronific're 'ntro$omorfic%, deci cu ecou m'5im n fiin&'
omului7 C6#ti"% 'rt' liter'r%, d'r $ierde #tiin&'7
Mn tudiul %u, S'rtre critic% #i totod't% v'lorific%, cu un dicern%m6nt c'r'cteritic
fenomenolo"iei 'le, #i teori' de$re emo&ie ' lui Pierre J'net, $recum #i teori' $i!'n'litic% '
emo&iei7 Pentru Pierre J'net +#i nu num'i $entru el> Aemo&i'#ocB ete o re"reiune l' vec!i re'c&ii
din erele $reitorice 'le um'nit%&ii, re"reiune c're 'rc emnfic'&i' #i e5$lic'&i' '7
S'rtre $une Antre $'r'nte-eB idee' de re"reiune, n enul c% nuCi 'cord% 'ten&i'
cuvenit%7 3'i curio ete f'$tul c% el $une n 'cel'#i fel Antre $'r'nte-eB unele 'm%nunte cu totul
emnific'tive dintrCun e5em$lu 'n'li-'t nde'$ro'$e de J'net
+'ce' f't% c're f'ce o cri-% e$ile$tic% c6nd 'fl% c% t't%l ei ete $e c'le de ' $'r'li-'>,
'm%nunte dintre c're unele, een&i'le
+% ne fie iert't% 'ce't% contr'dictio n termini>, i c'$% c!i'r #i lui J'net n $'rte'
inter$ret'tiv% ' e5$unerii7 3% refer l' 'cele $ro$o-i&ii im$tom'tice rotite de f't% n tim$ul
'cceului ei +A*'t' $'r'li-'t, t't' mortI Ce m% voi f'ce in"ur%R
Sunt $ierdut%B e7 etc7>FS, $ro$o-i&ii c're &6#nec din '?iurile
0ului ei tr'um'ti-'t #i de mo'rte' 'nterio'r% ' m'mei, u$ort't% n% m'i u#or 't6t' tim$
c6t n vi'&% r%m%ee $rinci$'lul t6l$ 'l f'miliei7 Acum, n%, er' lovit% direct n u$ortul ei
e5iten&i'l, emo&i' u?ecvent% fiind e5$rei' t%rii de 'l'rm% ' intinctului de conerv're7 Acet
intinct cruci'l t% l' ori"ine' tuturor emo&iilor fund'ment'le, indiferent de $eci' individului7
Pentru c' cititorul % fie n cuno#tin&% de c'u-% n 'dev%r'tul n&ele 'l cuv6ntului, d%m c6tev'
cit'te din L ,evolution $=c!olo"iXue de l' $eronn'lite, c'rte c're reune#te $rele"erile &inute de
J'net, $e 'ce't% tem%, l' Colle"e de
2r'nce, cit'te $e c're ete recom'nd'?il % le 'vem n minte $e $'rcurul lecturii tudiului
lui S'rtre, m%c'r 'tunci c6nd 'cet' f'ce trimiteri l' teori' de$re emo&ie ' $i!olo"ului re$ectiv7
A0te vor?' de o t6n%r% f't%, n v6rt% de K( 'u K/ de 'ni, c're #iC' $ierdut m'm' #i c're tr%ie#te
in"ur% cu t't%l ei, n de$lin% ti!n%H e $o'rt% ?ine, ete norm'l% #i re'c&ione'-% n mod norm'l n
diferitele m$re@ur'&i 'le vie&ii7 A#e-6nduCe o d't% l' m'%, t't%l rote#te o fr'-% n '$'ren&%
li$it% de im$ort'n&%: A3% imt fo'rte o?oit n e'r' 'ce't', nu unt n '$ele mele7 Nu #tiu ce
'm, mi e $'re c% ?r'&ul t6n" e c' de $lum?, nuCF $ot mi#c'A7 Ni el 'd'u"% '$ro'$e r6-6nd:
AO're voi 've' o $'r'li-ieRBDAce't% fric% % o conider%m c' $e un $unct de $lec're, c' $e un
timul e5terior7 Imedi't f't' ' $%lit #i iC'u d't l'crimile, ' fot cutur't% de un fior #i ' c%-ut $e
$'te, -v6rcolinduCe n $uternice convulii7
Convuliile ei 'u dur't trei ferturi de or%, tim$ n c're f't' ' f%r6m't c'unele, ' do?or6t
tot ce i ie#e' n c'le, d6nd lovituri de $umn n to'te $%r&ile7 Url', $ronun&' cuvinte f%r% en #i,
din tim$ n tim$, c6tev' fr'-e cu emnific'&ie, ndeoe?i 'cete': A*'t' $'r'li-'t, t't' mortI Ce
m% voi f'ce in"ur%R Sunt $ierdut%B etc7 0tc7 Mn tim$ul 'cetor convulii C'u m'nifet't,
?inen&ele, to'te c!im?%rile vicer'le: ?%t%i de inim% tulmultuo'e, vom% +fenomen detul de
r'r>, tul?ur%ri de re$ir'&ie, e' c6nd ufoc6nduCe, c6nd re$ir6nd -"omoto #i 'cceler't, cu
u"!i&uri, cu $'me 'le di'fr'"mului7 Lu$% trei ferturi de or%, C' tre-it n $'tul ei, unde ' fot
culc't% de t't%l ei, c're ' uit't de n&e$enire' ?r'&ului #i c're o n"ri@e'7 Lu$% 'cele convulii, e' '
r%m' ?oln'v% tim$ de cinci$re-ece -ile, du$% c're 'u nce$ut ' e m'nifet' tot felul de
tul?ur%ri nervo'e, cu e$ui-'re, dureri de c'$, refu-ul 'liment%rii, idei fi5e etc7 Acet c'- ete
e5trem de im$lu, deo'rece $unctul %u de $lec're ete cl'r7 0te o mic% fr'-% element'r% c're, de
'ltfel, nu ne'mn% '?olut nimic +icI C
L7 :7> ntruc6t t't%l nu ' 'vut nici un fel de $'r'li-ie #i ' fot '$oi ?ine %n%to7 Audi&i'
'cetei fr'-e ' determin't to'te 'cele tul?ur%riAFF7 A<oln'v' no'tr% ' 'vut o re'c&ie7 0' ete
'cee' c're C' #oc't, c're ' tr'nform't fr'-' 'u-it% ntrCun #oc7 Avem o?iceiul, n lim?'@ul
notru, % $unem c% un #oc neC' tr6ntit l' $%m6nt7 Suntem $e tr'd% #i '$oi, $rimind o lovitur%
?rut'l%, c%dem l' $%m6nt, c' efect 'l unui #oc, 'l unei i-?ituri7 O vedem $e t6n%r' f't% c%-6nd l'
$%m6nt 'u e' n%#i e vede c%-6nd l' $%m6nt #i $une c% ' $rimit un #oc7
L'r 'cet' ete un fel de vor?i7 In re'lit'te, e' ete 'cee' c're C' 'runc't l' $%m6nt7 0' '
'vut o re'c&ie $'rticul'r%, ' 'vut o 'numit% conduit% $i!olo"ic%7 V% voi $une deci, de#i lucrul 'r
$ute' % $'r% ur$rin-%tor, c% emo&i'C#oc $uternic%, emo&i' convuliv% ?'n'l% ete o conduit%7 *ot
cee' ce o?erv'&i n c'-ul emo&iei, n momentul tr%irii ei #i du$% 'cee' nu unt dec6t $%r&i 'u
conecin&e 'le 'cetei conduite7AP A*ocm'i 'ce't% $rim% conduit% Ycri-' convuliv%Z ne vine
"reu % o n&ele"em YVZ, $entru c% nu ete modul notru de ' ne com$ort'7 Dn m$re@ur're' n
c're C' "%it f't', noi 'm fi r%$un n felul urm%tor: AL'c% '# fi fot n locul fetei, nu '#' '# fi
$roced't, ci 'ltfel7 Le e5em$lu, nu 've' dec6t % e ridice, % me'r"% l6n"% t't%l ei, % l ntre?e ce
imte de f'$t, %CF n"ri@e'c% d'c% er' ?oln'v, % l '@ute % e culce7 Ar fi tre?uit % c!eme un
medicB7 I't% re'c&i' $e c're 'r fi tre?uit % o 'vem n -ilele no'tre7 0te o re'c&ie $e c're e' nu '
'vutCo7
Not'&i totu#i c% e' ete o $ero'n% c'$'?il% de 'emene' re'c&ii7 0te inteli"ent% #i #iC'
n"ri@it $6n% l' mo'rte m'm' ?oln'v%H ete c'$'?il% % n"ri@e'c% un ?oln'v #i, n fond, 'r fi
$utut fo'rte ?ine % 'i?% o 'emene' re'c&ie7 Leci, $rim' rem'rc%: 'ce't% conduit% $oi?il% e' '
u$rim'tCoH nu ' 'vut conduit' norm'l% $e c're 'r fi $ututCo 've'7 Ace't% conduit% ' fot
nlocuit% $rin 'lt', c're ne uime#te YVZ #i c're $'re % nu 'i?% nici o emnific'&ie7 L'c%
reflect%m, conduit' nu ni e m'i $'re c!i'r 't6t de ?i-'r% #i, l' urm' urmei, e' core$unde l' cev'7
L'c% ne referim l' trecut, 'ce't% conduit% er' odinio'r% m'i frecvent% dec6t n $re-ent7 C!i'r #i
'-i, co$iii mici, c6nd li e refu-% cev', ?'t din $icior, d'u cu $umnul, f'c o cen%H ete o cri-%
'vort't%7 A f'ce o cen%, indiferent de motiv, ete o conduit% detul de comod% #i detul de
frecvent%7 L'c% 'vem n vedere civili-'&iile $rimitive, cont't%m c% m'nifet%rile convulive,
delir'nte unt mult m'i frecvente dec6t '-i7 05it% $o$ul'&ii c're, l' orice vete $ro't%,
re'c&ione'-% $rin cene #i $rin convulii violente7
L'c% ne nto'rcem #i m'i nd%r%t #i '@un"em l' 'nim'lele $rimitive cele m'i im$le, o're
nu "%im o mul&ime de conduite c're unt conduite convuliveR C6nd electri-%m o ?ro'c% 'u o
moluc%, 'vem ecue 'le tuturor or"'nelor, 'le tuturor e5tremit%&ilor, modific%ri vicer'le,
tul?ur%ri 'le conduitei7 0te o re'c&ie convuliv% $rimitiv%7 D*6n%r' no'tr% f't% neC' $re-ent't
deci un fenomen m'i intere'nt dec6t C'r crede7 3'i nt6i neC' $re-ent't u$rim're' conduite
norm'le $e c're 'r fi $ututCo 've' 't%-i, '$oi nlocuire' 'cetei conduitei norm'le $rintrCo
convulie de-ordon't% c're e5it% l' co$ii, c're e5it% nc% l' $rimitivi #i c're tre?uie % fi fot
re"ul% l' nce$uturile vie&ii, c're tre?uie % fi fot mult m'i ?'n'l%7 Le ce $reu$un c% tre?uie %
fi fot ?'n'l%R Pentru c% to'te conduitele ervec l' cev'7 Ace't% conduit% convuliv% ' tinerei
fete, c're '-i nu erve#te l' nimic, dec6t l' $'rt c'une, cine v% 'i"ur% c% odinio'r% nu erve' l'
cev'R
Im'"in'&iCv% un 'nim'l $rimitiv, c're mo're de fo'me, c're nu 're nimic l' ndem6n% #i
c're r%m6ne nemi#c'tH el nu v' m6nc'7 Pe c6nd d'c% '"it% convuliv '$' cu tent'culele 'le, d'c%
f'ce % e mi#te n%molul, 'cet' i $o'te 'duce l' "ur% diferite 'limente cometi?ile7 L'c% ete
't'c't de 'nim'le l' fel de im$le, fo'rte $rimitive, nu tre?uie % r%m6n% nemi#c't7 L'c% e
cutur% din to'te $%r&ile, 'cete cutur%turi e $o'te %CF nfrico#e-e $e du#m'n, %CF r%ne'c%, %C
F nde$%rte-e #i $o'te c% i vor 'lv' vi'&'7BF1 Preu$une&i 'cum c% vi'&' e com$lic% YVZ #i
$une&i n noi o di$o-i&ie ?l'm'?il%, di$o-i&i' de ' nu f'ce c'lcule, de ' nu f'ce c'lcule, de ' nu
f'ce eforturi, de ' nu $ute' c!i?-ui
U, #i c% ne n%$utim n vec!e' re'c&ie din erele $reitorice A #i c%, 'tunci c6nd ni e
im$une % r%$undem l' o c!etiune delic't%, ne roto"olim l' $%m6nt n convulii, cum f'ce o
?ro'c% 'tunci c6nd o electri-%m7 0te nto'rcere' l' re'c&i' $rimitiv%7 D05it% deci n emo&i'
vul"'r%, n m're' emo&ie, m'i mult dec6t C'r crede, o conduit% or"'ni-'t%7 Re'c&i' 'ce't'
numi&iCo, d'c% vre&i, re'c&ie de nto'rcere nd%r%t 'u re'c&ie de im$lific're7 0te revenire' l'
$rocedeul element'r #i $rimitiv7 DCred c% d'c% tudiem 'ce't% re'c&ie vom n&ele"e to'te
$ro?lemele emo&iei7 *ul?ur%rile vicer'le, c%ror' li C' d't o e5trem de m're im$ort'n&%, unt
conecin&' 'cetui f'$t7 2unc&iile vicer'le unt func&ii $rimitive7 Pro?'?il c% odinio'r% re'c&iile
c'rdi'ce, di"etive @uc'u cel m'i m're rol7 Anim'lele $rimitive re'c&ion'u $rin vomimente, $rin
re"ur"it%ri ntrCo mul&ime de m$re@ur%ri 'le vie&ii, #i num'i m'i t6r-iu C' lu't o?iceiul de ' e
re'c&ion' $rin mi#c%ri 'le mem?relor7 Mnto'rcere' l' re'c&ii vicer'le ete o re"reiune de 'cet
fel, un $rocedeu de im$lific're, DConce$&i' l' c're '@un"em ete c% emo&i' nu ete un lucru 't6t
de e5tr'ordin'r7
0te o re'c&ie c' 'ltele, o re'c&ie ecund'r%7 Dn definitiv, '# $ute' re$re-ent' n felul
urm%tor cee' ce e $etrece l' t6n%r' f't% $e c're 'm lu'tCo c' e5em$lu7 0' 'ude fr'-' t't%lui ei, o
n&ele"e, deci 're loc re'c&i' $rim'r%7 L'c% nu 'r e5it' re'c&i' $rim'r%, nu 'r n&ele"e '?olut
nimic, n% e' n&ele"e idee' "ener'l%: A*'t%l meu vor?e#te de $'r'li-ie, el v' fi $'r'li-'tB, n f'&'
'cetei $ro?leme 'r fi tre?uit % 'i?% o re'c&ie com$lic't%, 'r fi tre?uit c' f't' % e '$uce %C#i
n"ri@e'c% t't%lH num'i c% t6n%r' $ero'n% nu er' deloc di$u% % 'do$te conduit' de infirmier%H
'ce't' ete o conduit% dificil%, fo'rte com$lic't%H tre?ui' %C&i c!im?i cu ?rut'lit'te conduit', %
devii infirmier% n momentul c6nd te $re"%te'i % cine-i7 Ar fi fot o modific're ' ntre"ii
$ero'ne7 DCum nu $o'te 'do$t' 'ce't% re'c&ie, o nlocuie#te $rintrCo 'lt% re'c&ie, element'r%,
c're ete re'c&i' nto'rcerii nd%r%t: ANu #tiu d'c% voi reu#i %Cl n"ri@ec c' infirmier%, d'r $o'te
c% voi reu#i %Cl vindec d'c% m% roto"olec l' $%m6ntB7 0' revine l' 'cet $rocedeu
element'r7BKG
Nu ete $re' "reu de v%-ut c% S'rtre ' lu't mult de l' J'net n cee' ce $rive#te c'r'cterul
de re'c&ie or"'ni-'t% 'l emo&iei, emnific'&i' #i fin'lit'te' 'cetei', incluiv fin'lit'te' Am'"ic%B,
demerul #'m'nic de o?&inere ' lucrului dorit7 Mn 'cet en, $entru S'rtre omul nu m'i ete lu$
$entru om, c' $entru Pl'ut 'u Ho??e, ci vr%@itor +Al,!omme et tou@our un orcier $our F
,!omme et le monde oci'l et d ,'?ord m'"iXueBKY7 Ace't% teorie ' lui S'rtre, ' emo&iei c'
fenomen de reortul m'"iei, ete dei"ur o ?i-'rerie met'fi-ic% #i o f'nte-ie ' filoofuluiCliter't7
3're' ur$ri-% $entru noi ete n% f'$tul c% nici J'net #i nici S'rtre nu ei-e'-% 'dev%r'tul
$unct nevr'l"ic n 'n'li-' c'-ului tudi't, 'nume emnific'&i' vit'l% $entru 'ce' t6n%r% f't% '
vor?elor $rin c're t't%l ei f%ce' 'lu-ie l' o $oi?il% $'r'li-ie7 0te 'ici 't'cul direct l' intinctul de
conerv're, in"urul c're cont' n itu'&i' d't%: A *'t' $'r'li-'t, t't' mortI Ce m% voi f'ce
in"ur%R Sunt $ierdut%IB n "ener'l, nu7 05it% emo&ie m'@or% c're % nu e ncrie n tructurile
eredit're 'le individului c' or"'nim viu $erm'nent 'n"'@'t n lu$t' $entru u$r'vie&uire7 Acete
$ort'tive de @o, fund'ment'le 'le vie&ii, e re"%ec, c' emo&ii u$erio're, til'te #i tili-'te, n
ntre'"' cre'&ie cultur'l% ' omenirii7
NO*0
F J7 <7 E'ton, <e!'viorim, Norton, NeQ Tor8, F1K/7
K Henri E'llon, L,evolution $=c!olo"iXue de l,enf'nt7
Arm6nd Colin, P'ri, F1S), $7 F(K7
( J7 <7 E'ton, R7 R'=ner, Conditioned emo&ion'l re'ction, n AJourn'l of 05$eriment'l
P=c!olo"=B, (, F1KG7
O n Pi!i'tri' clinic% +0ditur' L'ci', Clu@CN'$oc', F1)1>, $rof7 Lr7 Aureli' S6r?u
define#te nu m'i $u&in de K(G de fo?ii, $rintre c're #i Ate'm' de te'm%B +fo?ofo?i'>7
/ *!eodule Ri?ot, L' $=clQlo"ie de entiment, 2eli5
Ale'n, P'ri, F1F), $7 KK(7
S P!ili$$e 3'lrieu, L' vie 'ffective de *enf'nt, 0dition du
Sc'r'?ee, P'ri, F1S(, $7 FK17
) A e vede' Leon'rd :'vriliu, Introducere n $i!olo"i' educ'&iei, voi7 I, cur lito"r'fi't,
Suce'v', F1S1, c'$7 II, $'r'"r7
, Ce ete un $roce $i!ic fund'ment'lB, $$7 FK1CF(G7
. n re'lit'te o teorie fenomenolo"ic%, n c'drul '#'Cnumitei $i!olo"ii fenomenolo"ice
$reconi-'te de S'rtre7
1 3'"d' Arnold, *!e t'tu of emotion n contem$or'r= $=c!olo"=, n A7 A7 Ro?'c8,
PrcentCL'= P=c!olo"=, P!iloo$!ic'l
Li?r'r=, NeQ Tor8, F1//, $$7 F()CF.O7
FG S7 Sc!'c!ter, J7 07 Sin"er, Co"nitive, oci'l, 'nd $=!olo"ic'l determin'nt of
emo&ion'l t'te, n AP=c!olo"ic'l RevieQB,
S1,F1SK, $$7 ()1C(117
F, Je'nCP'ul S'rtre, 0Xuie d,une t!eorie de emotion, Herm'nn, P'ri, F11/, $7 SK7
FK O$7 Cit7, $7 //7
F( Ro?ert S7 2eldm'n, Undert'ndin" P=c!olo"=, 3c:roQHill Pu?li!in" Com$'n=,
NeQ Tor8 etc, F11G, $$7 (K)C(K.7 +C' ?i?lio"r'fie e recom'nd%: L7 3'tumoto, *!e role of
f'ci'l re$one n t!e e5$erience of emotion: 3ore met!odolo"ic'l $ro?lem 'nd ' met'C'n'l=i,
n AJourn'l of Peron'lit= 'nd Soci'l P=c!olo"=B, /K,
F1.)H *7 R7 3cC'nne, J7 A7 Anderon, 0mo&ion'l re$ondin" folloQin" e5$eriment'l
m'ni$ul'tion of f'ci'l electrom=o"r'$!ic 'ctivit=, i?idemH P7 97 Adelm'n, R7 <7 ;'@onc, 2'ci'l
efference 'nd t!e e5$erience of emotion, n AAnnu'l RevieQ of P=c!olo"=B, OG,F1.1>7
FO Ri?ot re$in"e 'ici c'u-'lit'te' f'ntom'tic%, f%r% o?iect, invoc't% de du'li#ti, $e c6nd
S'rtre v' re$in"e c'u-'lit'te' n numele fin'lit%&ii, neei-6nd v'len&ele determinite 'le
'cetei': d'c% nu 'r e5it' co$ul, nu 'r e5it' nici mi#c're' $re re'li-'re' lui7 Cu 't6t m'i $u&in
e $o'te vor?i de o Atructur% e5iten&i'l% m'"ic% ' lumiiB n 'f'r' c'u-ei +'c&iune' m'"ic%> #i
efectului +re-ult'tul 'c&iunii m'"ice>7
F/ *!eodule Ri?ot, o$7 Cit7, $$7 FFKCFF(7
FS Pierre J'net, L ,evolution $=c!olo"iXue de !i $eronn'litc, 0dition A7 C!'!ine, P'ri,
F1K1, $7 FFO7
F) O$7 Cit7, $$7 FFOCFF/7
+tm> O$7 Cit7, $$7 FF)CFF.7
, 1O$7 Cit7, $$7 FF.CFKG7
KG O$7 Cit7, $$7 FKKCFK(7
KF Je'nCP'ul S'rtre, o$7 ci +7, $7 /.7
IN*ROLUC0R0
PSIHOLO:I0, 20NO30NOLO:I0 SI
PSIHOLO:I0 20NO30NOLO:IC[
Pi!olo"i' ete o dici$lin% c're e $retinde ' fi $o-itiv%, 'dic% o #tiin&% c're c'ut% %C#i
co't% reurele e5cluiv din e5$erien&%7 2%r% ndoi'l%, nu m'i untem $e tim$ul 'oci'&ioni#tilor,
i'r $i!olo"ii contem$or'ni nu e ferec % formule-e ntre?%ri #i % inter$rete-e7 L'r ei vor % fie
n f'&' o?iectului lor c' fi-ici'nul n f'&' 'celui' 'l %u7
*otu#i e im$une % limit%m conce$tul de e5$erien&% 'tunci c6nd ne referim l' $i!olo"i'
contem$or'n%, deo'rece, l' urm' urmei, $o'te fi vor?' 'ici de o mul&ime de e5$erien&e diferite #i
tre?uie % decidem d'c% nu cumv' 'vem deC' f'ce cu o e5$erien&% ' een&elor 'u ' v'lorilor, ori
cu o e5$erien&% reli"io'%7 Pi!olo"ul nu n&ele"e % utili-e-e dec6t dou% ti$uri de e5$erien&% ?ine
definite: 'cee' $e c're neCo $rocur% $erce$&i' $'&ioCtem$or'l% ' cor$urilor or"'ni-'te, $recum #i
'ce' cuno#tin&% intuitiv% c're ne $rive#te $e noi n#ine #i $e c're o numim e5$erien&% refle5iv%7
L'c% ntre $i!olo"i e5it% controvere $e tem' metodei, ele e '5e'-% ntode'un' $e $ro?lem'
d'c% 'cete dou% ti$uri de inform'&ie unt 'u nu com$lement're, d'c% un ti$ tre?uie 'u nu
u?ordon't celuil'lt, 'u d'c% unul dintre 'cete dou% ti$uri tre?uie re$in cu fermit'te7
Pi!olo"ii unt n% de 'cord 'u$r' unui $rinci$iu een&i'l: 'cel' c% 'nc!et' lor tre?uie, n'inte
de to'te, % $orne'c% de l' f'$te7 L'c% ne ntre?%m ce ete un f'$t, vedem c% el e define#te $rin
'cee' c% tre?uie %CF nt6lnim n curul unei cercet%ri #i c% ntotde'un' e $re-int% c' o
m?o"%&ire ne'#te$t't% #i c' o nout'te n r'$ort cu f'$tele cunocute 'nterior7 A#'d'r, nu tre?uie
% ne '#te$t%m c'H f'$tele % e or"'ni-e-e de l' ele nele ntrCo tot'lit'te intetic%, tot'lit'te c're
%C#i et'le-e de l' ine emnific'&i'
Cu 'lte cuvinte, d'c% numim 'ntro$olo"ie o dici$lin% c'ri 'r 've' n vedere % define'c%
een&' omului #i condi&i um'n%, 'tunci $i!olo"i' J fie e' c!i'r #i $i!olo"i' omului
U Nu ete #i nu v' fi niciod't% o 'ntro$olo"ie7 0' nu n&ele"e % define'c% #i % limite-e
' $riori o?iectul cercet%rii 'le7
No&iune' de om $e c're e' o 'cce$t% ete cu totul em$iric%: e5it% n lume' 'ce't' un
'numit num%r de cre'turi c're i@ ofer% e5$erien&ei c'r'cteritici 'n'lo'"e7 Alte #tiin&e, de 'ltfel, ,
cum unt ociolo"i' #i fi-iolo"i', ne 'r't% c% e5it% 'numitei> le"%turi o?iective ntre 'cete
cre'turi7 Nici nu tre?uie m'iF, mult $entru c' $i!olo"ul, cu $ruden&% #i cu titlul de i$ote-%I
Le lucru, % 'cce$te %C#i limite-e n mod $rovi-oriu cercet%rile l' 'cet "ru$ de cre'turi7
3i@lo'cele de inform'reI
Le c're di$unem cu $rivire l' ele unt, efectiv, m'i u#or 'ccei?ile, ntruc6t 'cete
cre'turi tr%iec n ociet'te, $oed% un lim?'@ #i l'% m%rturii7 L'r $i!olo"ul nu e 'n"'@e'-%
nicidecum $e 'ce't% c'le: el nu #tie d'c% no&iune' de om nu ete, cumv', 'r?itr'r%7 0' $o'te fi
$re' l'r"%: nimic nu ne $une c% $rimitivul 'utr'li'n $o'te fi '#e-'t n 'cee'#i cl'% $i!olo"ic%,
'l%turi de muncitorul 'meric'n din F1(1
0' $o'te fi $re' n"ut%: nimic nu ne $une c% o $r%$'tie de$'rte m'imu&ele u$erio're
de o f%$tur% omene'c%7 Mn orice c'-, $i!olo"ul e fere#te cu tr%#nicie de ' ocoti dre$ emeni 'i
%i $e o'menii c're l ncon@o'r%7 No&iune' de imilitudine, $ornind de l' c're C'r $ute' contrui
o 'ntro$olo"ie, i e $'rc deri-orie #i $ericulo'%7 V' 'dmite cu dr'"% inim%, cu re-ervele f%cute
m'i u, c% el ete un om, cu 'lte cuvinte v' uUniitc c% f'ce $'rte din cl'' i-ol't% n mod
$rovi-oriu, in' v' conider' c% 'ce't% c'lit'te, de om, tre?uie %Ci fie conferit% ' $oteriori #i c%
nu $o'te, c' mem?ru 'l 'cetei i l'e, % fie un o?iect de tudiu $rivile"i't dec6t $rin $rim' t
omodit%&ii e5$erien&elor7 V' 'fl' deci de l' ceil'l&i c% ete om, i'r n'tur' ' de om nuCi v' fi
de-v%luit% n mod $eci'l, u? $rete5tul efl ete el nu#i cee' ce el tudi'-%7 Intro$ec&i' nu v'
furi iiD' n 'cet c'-, c' #i e5$eriment're' Ao?iectiv%B, ilct7 Ii lu$te7 L'c% ete nece'r c' m'i
t6r-iu % di$unem de un conce$t ri"uro de om J lucru c6t e $o'te de ndoielnic, 'cet conce$t
nu $o'te fi conider't dec6t c' o ncunun're ' unei #tiin&e nc!ei'te, 'dic% ete un conce$t ve#nic
nclini'l ,7 Re #i fini't, nu 'r fi dec6t o i$ote-% unific'to're invent't% $re ' coordon' #i ier'r!i-'
colec&i' infinit% de f'$te $ue n lumin%7 0te totun' cu ' $une c% idee' de om, d'c% v' c%$%t'
vreod't% un en $o-itiv, nu v' fi dec6t o con@ectur% 'v6nd co$ul de ' t'?ili cone5iuni ntre
m'teri'le di$'r'te, netr%"6nduC#i veroimilit'te' dec6t din reu#it' '7 PI0RC0 d% i$ote-ei
urm%to're' defini&ie: um' re-ult'telor e5$eriment'le $e c're ne $ermite % le $revedem7
L' fel, idee' de om nu v' $ute' fi dec6t um' de f'$te cont't'te ' c%ror nl%n&uire o
$ermite7 L'c%, totu#i, unii $i!olo"i e foloec de o 'numit% conce$&ie de$re om n'inte c'
inte-' ultim% % fi fot $oi?il%, lucrul 'cet' nu C'r $ute' f'ce dec6t cu titlu ri"uro $eron'l #i
c' un fir conduc%tor 'u m'i de"r'?% c' idee n en 8'nti'n, $rim' lor d'torie fiind 'cee' de ' nu
$ierde niciod't% din vedere c% ete vor?' de un conce$t re"ul'tor7
Semeni 'i %i $e o'menii c're l ncon@o'r%7 No&iune' de imilitudine, $ornind de l' c're
C'r $ute' contrui o 'ntro$olo"ie, i e $'re deri-orie #i $ericulo'%7 V' 'dmite cu dr'"% inim%, cu
re-ervele f%cute m'i u, c% el ete un om, cu 'lte cuvinte v' 'dmite c% f'ce $'rte din cl'' i-ol't%
n mod $rovi-oriu, n% v' conider' c% 'ce't% c'lit'te, de om, tre?uie %Ci fie conferit% '
$oteriori #i c% nu $o'te, c' mem?ru 'l 'cetei cl'e, % fie un o?iect de tudiu $rivile"i't dec6t
$rin $rim' comodit%&ii e5$erien&elor7 V' 'fl' deci de l' ceil'l&i c% ete om, i'r n'tur' ' de om
nuCi v' fi de-v%luit% n mod $eci'l, u? $rete5tul c% ete el nu#i cee' ce el tudi'-%7 Intro$ec&i'
nu v' furni-' n 'cet c'-, c' #i e5$eriment're' Ao?iectiv%B, dec6t f'$te7 L'c% ete nece'r c' m'i
t6r-iu % di$unem de un conce$t ri"uro de om J lucru c6t e $o'te de ndoielnic J 'cet conce$t
nu $o'te fi conider't dec6t c' o ncunun're ' unei #tiin&e nc!ei'te, 'dic% ete un conce$t ve#nic
nefini'tK7 2ie #i fini't, nu 'r fi dec6t o i$ote-% unific'to're invent't% $re ' coordon' #i
ier'r!i-' colec&i' infinit% de f'$te $ue n lumin%7 0te totun' cu ' $une c% idee' de om, d'c% v'
c%$%t' vreod't% un en $o-itiv, nu v' fi dec6t o con@ectur% 'v6nd co$ul de ' t'?ili cone5iuni
ntre m'teri'le di$'r'te, netr%"6nduC#i veroimilit'te' dec6t din reu#it' '7 PI0RC0 d% i$ote-ei
urm%to're' defini&ie: um' re-ult'telor e5$eriment'le $e c're ne $ermite % le $revedem7
L' fel, idee' de om nu v' $ute' fi dec6t um' de f'$te cont't'te ' c%ror nl%n&uire o
$ermite7 L'c%, totu#i, unii $i!olo"i e foloec de o 'numit% conce$&ie de$re om n'inte c'
inte-' ultim% % fi fot $oi?il%, lucrul 'cet' nu C'r $ute' f'ce dec6t cu titlu ri"uro $eron'l #i
c' un fir conduc%tor 'u m'i de"r'?% c' idee n en 8'nti'n, $rim' lor d'torie fiind 'cee' de ' nu
$ierde niciod't% din vedere c% ete vor?' de un re$in cu fermit'te7 Pi!olo"ii unt n% de 'cord
'u$r' unui $rinci$iu een&i'l: 'cel' c% 'nc!et' lor tre?uie, n'inte de Ito'te, % $orne'c% de l'
f'$te7 L'c% ne ntre?%m ce ete un f'$t, vedem c% el e define#te $rin 'cee' c% tre?uie %Cll
nt6lnim n curul unei cercet%ri #i c% ntotde'un' e $re-int%Ic' o m?o"%&ire ne'#te$t't% #i c' o
nout'te n r'$ort cu f'$tele cunocute 'nterior7 A#'d'r, nu tre?uie % ne '#te$t%m c' f'$tele % e
or"'ni-e-e de l' ele nele ntrCo tot'lit'te @ intetic%, tot'lit'te c're %C#i et'le-e de l' ine
emnific'&i'7
Cu 'lte cuvinte, d'c% numim 'ntro$olo"ie o dici$lin% c'reR
Ar 've' n vedere % define'c% een&' omului #i condi&i' um'n%, 'tunci $i!olo"i' J fie
e' c!i'r #i $i!olo"i' omului
U Nu ete #i nu v' fi niciod't% o 'ntro$olo"ie7 0' nu n&ele"e % define'c% #i % limite-e
' $riori o?iectul cercet%rii 'le7
No&iune' de om $e c're e' o 'cce$t% ete cu totul em$iric%: e5it% n lume' 'ce't' un
'numit num%r de cre'turi c're i ofer% e5$erien&ei c'r'cteritici 'n'lo'"e7 Alte #tiin&e, de 'ltfel,
cum unt ociolo"i' #i fi-iolo"i', ne 'r't% c% e5it% 'numite le"%turi o?iective ntre 'cete
cre'turi7 Nici nu tre?uie m'l mult $entru c' $i!olo"ul, cu $ruden&% #i cu titlul de i$ote-%I
Le lucru, % 'cce$te %C#i limite-e n mod $rovi-ori cercet%rile l' 'cet "ru$ de cre'turi7
3i@lo'cele de inform%ri de c're di$unem cu $rivire l' ele unt, efectiv, m'i u#or 'ccei?ile,
ntruc6t 'cete cre'turi tr%iec n ociet'te, $oed% un lim?'@ #i l'% m%rturii7 L'r $i!olo"ul nu e
'n"'@e'-% nicidecum $e 'ce't% c'le: el nu #tie d'c% no&iune' de om nu ete, cumv', 'r?itr'r%7 0'
$o'te fi $re' l'r"%: nimic nu ne $une c% $rimitivul 'utr'li'n $o'te fi '#e-'t n 'cee'#i cl'%
$i!olo"ic%, 'l%turi de muncitorul 'meric'n din F1(1F, 0' $o'te fi $re' n"ut%: nimic nu ne
$une c% o $r%$'ti de$'rte m'imu&ele u$erio're de o f%$tur% omene'c%7 F orice c'-,
$i!olo"ul e fere#te cu tr%#nicie de ' ocoti dre$
Lin to'te 'cete $rec'u&iuni re-ult% c% $i!olo"i', n m%ur' n c're e $retinde o #tiin&%,
nu $o'te furni-' dec6t o um% de f'$te !eteroclite, m'@orit'te' 'cetor' ne'v6nd nici o le"%tur%
ntre ele7 Ce $o'te fi m'i diferit, de e5em$lu, dec6t tudiere' ilu-iei tro?oco$ice #i '
com$le5ului de inferiorit'teR Ace't% de-ordine nu ete nt6m$l%to're, ci #i 're r%d%cin' c!i'r n
$rinci$iile #tiin&ei $i!olo"ice7 A '#te$t' f'$tul ne'mn%, $rin defini&ie, ' '#te$t' cee' ce ete
i-ol't, ne'mn%, din $irit $o-itivit, ' $refer' 'ccident'lul n locul een&i'lului, contin"entul n
locul nece'rului, de-ordine' n locul ordiniiH ne'mn% ' m$in"e, din $rinci$iu, een&i'lul n
viitor: A'ce't' ete $entru m'i t6r-iu, c6nd vom fi reunit detule f'$teB7 Le f'$t, $i!olo"ii nuC#i
d'u e'm' c% ete l' fel de im$oi?il % 'tin"i een&' n"r%m%dind elemente 'ccident'le, cum
im$oi?il ete % '@un"i l' unit'te 'd%u"6nd l' infinit cifre l' dre'$t' num%rului G,117 L'c% co$ul
nu ete dec6t % e 'cumule-e cuno#tin&e de det'liu, nu 'vem nimic de $uH num'i c% nu vedem
ce intere 'r $re-ent' 'cete lucr%ri de colec&ion'r7 L'c% n%, n modeti' lor, unt 'nim'&i de
$er'n&', l%ud'?il% n ine, c%, $e ?'-' mono"r'fiilor lor, e v' re'li-' m'i t6r-iu o inte-%
'ntro$olo"ic%, 'tunci $i!olo"ii unt n de$lin% contr'dic&ie cu ei n#i#i7 Ni e v' $une c% 'ce't'
ete tocm'i metod' #i 'm?i&i' #tiin&elor n'turii7 Se im$une % r%$undem c% #tiin&ele n'turii nu
vi-e'-% % cuno'c% lume', ci condi&iile $oi?ilit%&ii unor fenomene "ener'le7 Le mult tim$
no&iune' de lume C' $ulveri-'t u? focul criticii metodolo"ilor, tocm'i $entru c% nu e reu#e#te
'$lic're' l' 'ce't' ' metodelor #tiin&elor $o-itive #i nici nu e $o'te $er' c% 'cete' vor duce
ntrCo -i l' deco$erire' enului 'cetei tot'lit%&i intetice $e c're o numim lume7
Or, omul ete o fiin&% de 'cel'#i ti$ c' lume', ?' c!i'r ete $oi?il, cum crede
H0IL0::0R, c' no&iunile de lume #i de Are'lit'teCum'n%B +L'ein> % fie ine$'r'?ile7 *ocm'i
de 'cee' $i!olo"i' tre?uie % e reemne-e n ' d' "re# n cercet're' re'lit%&iiCum'ne, d'c%
cumv' 'ce't% re'lit'teCum'n% e5it%7
A$lic'te l' un fenomen $'rticul'r, l' tudiul emo&iilor, de e5em$lu, ce $ot d' $rinci$iile #i
metodele $i!olo"uluiR Mn $rimul r6nd, cuno#tin&ele de$re emo&ie e vor 'd%u"' din 'f'r%
celorl'lte cuno#tin&e de$re fiin&' $i!ic%7 0mo&i' e v' $re-ent' c' o nout'te ireducti?il% n
r'$ort cu fenomene cum unt 'ten&i', memori', $erce$&i' etc7 Mntr'Cdev%r, $ute&i e5'min' 'cete
fenomene #i no&iune' em$iric% $e c're neCo f'cem de$re ele n lumin' $i!olo"iei, le $ute&i
nto'rce $e to'te $%r&ile oric6t #i nu ve&i deco$eri nici ce' m'i mic% le"%tur% een&i'l% cu emo&i'7
Cu to'te 'cete', $i!olo"ul 'dmite c% omul 're emo&ii, deo'rece e5$erien&' i 'r't% lucrul 'cet'7
Atfel, emo&i' ete n $rimul r6nd #i din $rinci$iu un 'ccident7
Mn tr't'tele de $i!olo"ie, e' contituie o?iectul unui c'$itol ntre 'ltele, '#' cum ete
c'lciul n tr't'tele de c!imie, du$% !idro"en 'u ulf7 C6t de$re tudiere' condi&iilor $oi?ilit%&ii
unei emo&ii, 'dic% ' cercet%rii f'$tului d'c% n%#i tructur' re'lit%&ii um'ne f'ce $oi?ile emo&iile
#i cum le f'ce $oi?ile, lucrul 'cet' iC'r $%re' $i!olo"ului o inutilit'te #i o '?urdit'te: l' ce ?un
% e cercete-e d'c% emo&i' ete $oi?il%, din moment ce e' ete $oi?il%R *ot e5$erien&ei i e v'
'dre' $i!olo"ul $entru ' t'?ili limitele fenomenelor emotive #i $entru ' le formul' defini&i'7
L' dre$t vor?ind, el 'r $ute' lu' 'minte c% de@' 're o idee de$re emo&ie, $entru c% du$%
e5'min're' f'$telor v' tr'' o linie de dem'rc'&ie, ntre f'$tele c're &in de emo&ie #i cele c're nu
&in: cum 'r $ute' e5$erien&' %Ci furni-e-e un $rinci$iu de dem'rc'&ie, d'c% el nu lC'r 've'
din'inteR Pi!olo"ul $refer% n% % r%m6n% l' credin&' c% f'$tele C'u "ru$'t de l' ine u?
$rivire' '7 Mn $re-ent e $une $ro?lem' de ' tudi' 'cete emo&ii, c're 'u fot i-ol'te7
Mn 'cet co$, e v' conveni % re'li-%m itu'&ii "ener'to're de emo&ii( 'u % ne 'dre%m
unor u?iec&i deoe?it de emotivi, $e c're niCi ofer% $'tolo"i'7 Mn 'cet c'-, ne vom d' to't%
otene'l' % determin%m f'ctorii 'cetei t%ri com$le5e, vom f'ce ditinc&ie ntre re'c&iile
cor$or'le, $e c're, de 'ltfel, le vom $ute' t'?ili cu ce' m'i m're $reci-ie, #i conduitele #i t're'
de con#tiin&% $ro$riuC-i%7 Pornind de 'ici, vom $ute' formul' le"ile #i $ro$une e5$lic'&iile
no'tre, cu 'lte cuvinte, vom ncerc' % le"%m 'cete trei ti$uri de f'ctori ntrCo ordine
ireveri?il%7 L'c%, de e5em$lu, unt $'rti-'nul teoriei intelectu'lite, voi t'?ili o ucceiune
cont'nt% #i ireveri?il% ntre t're' intim% conider't% c' 'ntecedent #i tul?ur%rile fi-iolo"ice
lu'te dre$t conecven&i7 L'c%, dim$otriv%, '# "6ndi c' $'rti-'nii teoriei $eriferice J Am'm' ete
trit% $entru c% $l6n"eB J mC'# mul&umi, n fond, % invere- ordine' f'ctorilor7 Mn orice c'-, cee'
ce ete i"ur ete c% nu '# c%ut' e5$lic'&i' 'u le"ile emo&iei n tructurile "ener'le #i een&i'le 'le
re'lit%&ii um'ne, ci, dim$otriv%, n $roceele emo&iei n%#i, n '#' fel nc6t, c!i'r d'c% e' ete
decri% #i e5$lic't% cum e cuvine, nu v' fi niciod't% dec6t un f'$t $rintre 'ltele, un f'$t nc!i n
ine, c're nu v' $ermite niciod't% % e n&ele'"% 'ltcev' dec6t n&ele"e el #i nici % fie ei-'t%,
$rin $rim' lui, re'lit'te' een&i'l% ' omului7
*ocm'i c' re'c&ie m$otriv' inuficien&elor $i!olo"iei #i 'le $i!olo"imului C'
contituit, n urm% cu vreo trei-eci de 'ni, o dici$lin% nou%, fenomenolo"i'7 2ond'torul 'cetei',
HUSS0RL, ' fot im$reion't n $rimul r6nd de 'cet 'dev%r: c% e5it% incomenur'?ilit'te ntre
een&e #i f'$te #i c% 'cel' c're #i nce$e 'nc!et' cu f'$tele nu v' i-?uti niciod't% % '@un"% l'
een&e7 L'c% cercete- f'$tele $i!ice c're t'u l' ?'-' 'titudinii 'ritmetice ' omului c're num%r%
#i c'lcule'-%, nu voi reu#i niciod't% % recontitui een&ele 'ritmetice de unit'te, de num%r #i de
o$er'&ii7 2%r% ' renun&' lotu#i l' idee' de e5$erien&% +$rinci$iul fenomenolo"iei ete 'cel' de '
mer"e Al' lucrurile ne#iB, i'r ?'-' metodei 'le ete intui&i' eidetic%>O, tre?uie cel $u&in % o
ml%diem #i % f'cem un loc e5$erien&ei een&elor #i v'lorilorH ?' c!i'r tre?uie % recuno'#tem c%
num'i een&ele $ermit cl'ific're' #i e5'min're' n $rofun-ime ' f'$telor7 L'c% nu 'm recur"e n
mod im$licit l' een&' emo&iei, neC'r fi im$oi?il % ditin"em, n m'' de f'$te $i!ice, "ru$ul
$'rticul'r 'l f'$telor c're $rivec emotivit'te'7 2enomenolo"i' v' $recrie deci, d't fiind f'$tul
c% C' #i '$el't n mod im$licit l' een&' emo&iei, % e f'c% n mod e5$licit un recur l' 'ce't' #i
% e fi5e-e o d't% $entru totde'un', $rin conce$te, con&inutul 'cetei een&e7 Mn&ele"em nde'@un
c% $entru fenomenolo"ie idee' de om nu 'r m'i $ute' fi un conce$t em$iric, $rodu 'l unor
"ener'li-%ri itorice, ci c%, dim$otriv%, 'vem nevoie % utili-%m n mod t'cit een&' A' $rioriB de
Afiin&% um'n%B, $re ' d' o ?'-% c6t de c6t olid% "ener'li-%rilor $i!olo"ului7
Pe de'u$r', n%, $i!olo"i', ocotit% #tiin&% ' unor f'$te um'ne, nu 'r $ute' fi un
nce$ut, $e motivul c% f'$tele $i!ice $e c're le nt6lnim nu unt niciod't% f'$te $rim're7 0le
unt, n tructur' lor een&i'l%, re'c&ii 'le omului f'&% de lumeH ele $reu$un deci omul #i lume' #i
nuC#i $ot c%$%t' enul 'dev%r't dec6t d'c% 'm elucid't m'i nt6i 'cete dou% no&iuni7
L'c% vrem % ntemeiem o $i!olo"ie, v' tre?ui % urc%m m'i u dec6t $i!icul, m'i u
dec6t itu'&i' omului n lume, $6n% l' ur' omului, ' lumii #i ' $i!icului: con#tiin&'
tr'ncendent'l% #i contitutiv%, l' c're 'ccedem $rin Areduc&i' fenomenolo"ic%B 'u A$unere'
lumii ntre $'r'nte-eB/7 *ocm'i 'ce't% con#tiin&% tre?uie intero"'t%, i'r cee' ce d% $re&
r%$unurilor 'le ete tocm'i f'$tul c% ete con#tiin&' me'7
Atfel, HUSS0RL #tie % tr'"% $rofit din 'ce't% $ro5imit'te '?olut% ' con#tiin&ei n
r'$ort cu e' n%#i, $ro5imit'te de c're $i!olo"ul nu ' #tiut % $rofite7 0l tr'"e $rofit cu
?un%credin&% #i cu o tot'l% ecurit'te, deo'rece orice con#tiin&% e5it% n e5'ct' m%ur% n c're e'
ete con#tient% c% e5it%7
L'r #i 'ici, c' #i m'i u, el refu-% % intero"!e-e con#tiin&' 'u$r' f'$telor, deo'rece 'm
re"%i $e $l'n tr'ncendent'l de-ordine' $i!olo"iei7 Cee' ce el v' ncerc' % decrie #i % fi5e-e
$rin conce$te unt tocm'i een&ele c're $re-ide'-% l' derul're' c6m$ului tr'ncendent'l7 Vom
've' deci, de e5em$lu, o fenomenolo"ie ' emo&iei c're, du$% ce ' A$u lume' ntre $'r'nte-eB, v'
tudi' emo&i' c' fenomen tr'ncendent'l $ur, ne'dre6nduCe emo&iilor $'rticul're, ci c%ut6nd %
'tin"% #i % elucide-e een&' tr'ncendent'l% ' emo&iei c' ti$ or"'ni-'t de con#tiin&%7 *ot de l'
'ce't% $ro5imit'te '?olut% ' 'nc!et'torului cu o?iectul cercet't v' $orni #i un 'lt fenomenolo",
H0IL0::0R7 Cee' ce v' deoe?i orice cercet're cu $rivire l' om de orice 'lte ti$uri de cercet%ri
ri"uro'e ete tocm'i 'cel f'$t $rivile"i't c% re'lit'te' um'n% ete noiCn#ine: A05itentul $e c're
tre?uie %CF 'n'li-%m J crie H0IL0::0R J ete noiCn#ine7 2iin&' 'cetui e5itent ete fiin&'
me'BS7 Or, nu ete indiferent c% 'ce't% re'lit'te um'n% ete eu, deo'rece, tocm'i $entru
re'lit'te' um'n%, ' e5it' ne'mn% ntotde'un' 'C&i 'um' fiin&', 'dic% de ' fi re$on'?il de e'
#i nu de ' o $rimi din 'f'r%, cum f'ce o $i'tr%7 Ni cum Are'lit'te' um'n%B ete $rin een&% $ro$ri'
' $oi?ilit'te, 'cet e5itent e $o'te A'le"eB el nu#i n fiin&' ', e $o'te de$%#i, du$% cum e
$o'te A$ierdeB)7 Ace't% A'um'reB de ine c're c'r'cteri-e'-% re'lit'te' um'n% im$lic% o
com$re!eniune ' re'lit%&ii omene#ti $rin e' n%#i, oric6t de o?cur% 'r fi 'ce't%
com$re!eniune7 An fiin&' 'cetui e5itent, 'cet' e r'$orte'-% el nu#i l' fiin&' 'B.7
Lucrul 'cet' e nt6m$l% $entru c%, de f'$t, com$re!eniune' nu ete o c'lit'te venit% din
'f'r' re'lit%&ii omene#ti, ci ete $ro$riul ei mod de ' e5it'7 Mn conecin&%, re'lit'te' um'n% c're
ete eu #i 'um% $ro$ri'Ci fiin&%, n&ele"6ndCo7 Ace't% com$re!eniune ete ' me'7 Sunt, '#'d'r,
o fiin&% c're #i n&ele"e m'i mult 'u m'i $u&in delu#it re'lit'te' ' de om, cee' ce ne'mn% c%
eu m% f'c om n&ele"6nduCm% c' 't're7
Pot deci % m% intero"!e- #i, $e ?'-' 'cetei intero"%ri, % duc l' ?un f6r#it o 'n'li-% '
Are'lit%&iiCum'neB c're % $o't% ervi de fund'ment $entru o 'ntro$olo"ie7 Nici 'ici, fire#te, nu
ete vor?' de intro$ec&ie, m'i nt6i $entru c% intro$ec&i' nu nt6lne#te dec6t f'$tul, '$oi $entru
c% n&ele"ere' de c%tre mine ' re'lit%&ii omene#ti ete confu-% #i li$it% de 'utenticit'te7 0' tre?uie
% fie e5$licit't% #i re'?ilit't%7 Mn orice c'-, !ermeneutic' e5iten&ei v' $ute' fond' o
'ntro$olo"ie, i'r 'ce't% 'ntro$olo"ie v' ervi dre$t ?'-% oric%rei $i!olo"ii7
Ne "%im deci ntrCo itu'&ie inver% 'celei' ' $i!olo"ilor, deo'rece $ornim de l' 'ce't%
tot'lit'te intetic% numit% om #i t'?ilim een&' omului n'inte de ' de?ut' n $i!olo"ie7
Oricum, fenomenolo"i' ete tudiul fenomenelor #i nu 'l f'$telor7 I'r $rin fenomen
tre?uie n&ele Acee' ce e denun&% de l' ineB #i ' c%rui re'lit'te ete tocm'i '$'ren&'7
AAce't% Adenun&'re de ineA nu ete o'rec'reV 2iin&' e5itentului nu ete cev'
And%r%tul c%rui'A e5it% nc% cev' Ac're nu '$'reA7B1 Le f'$t, ' e5it' $entru re'lit'te'Cum'n%
ne'mn%, du$% H0IL0::0R, 'C&i 'um' $ro$ri' fiin&% ntrCun mod e5iten&i'l de
com$re!eniuneH ' e5it' $entru con#tiin&% ete, du$% HUSS0RL, 'C#i '$%re'7 2iindc% '$'ren&'
ete 'ici '?olutul, tocm'i '$'ren&' tre?uie % o decriem #i % o e5'min%m7 Lin 'cet $unct de
vedere, n orice 'titudine um'n% J de e5em$lu, n emo&ie, $entru c% de$re e' v' fi vor?'
num'idec6t J H0IL0::0R crede c% vom "%i ntre"ul re'lit%&iiCum'ne, ntruc6t emo&i' ete
re'lit'te'Cum'n% c're e 'um% $e e' n%#i #i e Adiri@e'-% J emo&ion't%B c%tre lume7 HUSS0RL,
l' r6nduCi, crede c% o decriere fenomenolo"ic% ' emo&iei v' $une n lumin% tructurile een&i'le
'le con#tiin&ei, deo'rece o emo&ie ete tocm'i o con#tiin&%, n mod reci$roc, e v' $une o
$ro?lem% $e c're $i!olo"ul nici m%c'r nCo ?%nuie#te: e $ot o're conce$e con#tiin&e c're % nu
'dmit% emo&i' n $oi?ilit%&ile lor, ori tre?uie % vedem n e' o tructur% indi$en'?il% '
con#tiin&eiR Lre$t urm're, fenomenolo"ul v' cercet' emo&i' $rin $rim' con#tiin&ei 'u $rin
$rim' omului, c%ut6nd % 'fle nu num'i cee' ce ete e', ci #i cee' ce ne $o'te $une 'u$r' unei
fiin&e $rintre 'le c%rei c'r'cteritici e num%r% #i 'cee' de ' fi c'$'?il % fie emo&ion'tH '#'d'r, ce
tre?uie % fie o con#tiin&% $entru c' emo&i' % fie $oi?il%, ?' $o'te c!i'r % fie nece'r%R
Acum $utem n&ele"e mefien&' $i!olo"ului f'&% de fenomenolo"ie7 Prec'u&i' ini&i'l% '
$i!olo"ului cont% de f'$t n ' conider' t're' $i!ic% n '#' fel nc6t % o v%duve'c% de orice
emnific'&ie7 St're' $i!ic% ete $entru d6nul un f'$t #i, c' 't're, ete ntotde'un' 'ccident'l7
Acet c'r'cter 'ccident'l ete c!i'r 'cel' l' c're $i!olo"ul &ine m'i mult7 L'c% l ntre?%m $e un
'v'nt: de ce cor$urile e 'tr'" $otrivit le"ii lui N0E*ONR
U 0l v' r%$unde: !'?'r nC'mH $entru c% '#' t'u lucrurile7 I'r d'c% l ntre?%m: ce
emnific% 'ce't% 'tr'c&ieR
U V' r%$unde: nu emnific% nimic, e' ete7
L' fel $i!olo"ul, d'c% l ntre?%m de$re emo&ie, el v' r%$unde cu to't% eme&i': Ae'
e5it%H de ceR H'?'r nC'm, $ur #i im$lu o cont't7 Nu #tiu % 'i?% vreo emnific'&ieB7 Pentru
fenomenolo", dim$otriv%, orice f'$t um'n ete $rin een&% emnific'tiv7 L'c% i r%$i&i
emnific'&i', i r%$i&i n'tur'l' de f'$t um'n7 S'rcin' unui fenomenolo", '#'d'r, v' fi % tudie-e
emnific'&i' emo&iei7
Ce n&ele tre?uie %Ci d%m emnific'&ieiR
A emnific' ete ' indic' un 'lt lucruH 'CF indic' n '#' fel nc6t, de-volt6nd emnific'&i',
% "%im tocm'i emnific'tul7 Pentru $i!olo" emo&i' nu emnific% nimic, deo'rece el o tudi'-%
c' $e un f'$t, 'dic% i-ol6nduCo de tot retul7 0' v' fi, deci, de l' ori"ine nonemnific'nt%H d'r
d'c%, ntrC'dev%r, orice f'$t um'n ete emnific'nt, emo&i' '#' cum o vede $i!olo"ul ete, $rin
n'tur' ei, non$i!ic%, inum'n%7
L'c% vrem % f'cem din emo&ie, n m'nier' fenomenolo"ilor, un 'dev%r't fenomen de
con#tiin&%, v' tre?ui, dim$otriv%, % o conider%m de l' nce$ut c' emnific'nt%7 Ace't'
ne'mn% c% vom 'firm' c% c' e5it%m m%ur' trict% n c're emnific% cev'7 Nu ne vom $ierde
deloc n tudiere' de l'$te fi-iolo"ice tocm'i $entru c%, lu'te n ele nele #i i-ol't, ele nu
emnific% '$ro'$e nimic: ele e5it% #i 't' e tot7 Pe de 'lt% $'rte, n%, de-volt6nd emnific'&i'
conduitelor #i ' con#tiin&ei emo&ion'te, vom ncerc' % e5$licit%m emnific'tul7 Acet emnific't
#tim de l' ?un nce$ut ce ete: emo&i' emnific%, n felul ei, ntre"ul con#tiin&ei 'u, d'c% ne
itu%m $e $l'nul e5iten&i'l, ntre"ul re'lit%&iiCum'ne7 0' nu ete un 'ccident, deo'rece re'lit'te'C
um'n% nu ete o um% de f'$teH e' e5$rim%, u? un '$ect definit, tot'lit'te' intetic% um'n% n
inte"rit'te' '7 I'r $rin 'ce't' nu tre?uie % n&ele"em c% ete efectul re'lit%&ii um'ne7 0' ete
re'lit'te'Cum'n% n%#i c're e re'li-e'-% u? form' Aemo&ieiB7 Le 'ici ncolo ete im$oi?il %
m'i conider%m emo&i' c' $e o de-ordine $i!ofi-iolo"ic%7 0' 're een&' ', tructurile 'le
$'rticul're, le"ile 'le de '$'ri&ie, emnific'&i' '7 0mo&i' nu 'r $ute' veni din 'f'r' re'lit%&iiC
um'ne7 Lim$otriv%, omul ete 'cel' c're #i 'um% emo&i' #i, n conecin&%, emo&i' ete o form%
or"'ni-'t% ' e5iten&ei um'ne7
Nu t% n inten&i' no'tr% % ntre$rindem 'ici un tudiu fenomenolo"ic 'l emo&iei7 Acet
tudiu, d'c% 'r tre?ui %CF c!i&%m, C'r e5tinde 'u$r' 'fectivit%&ii c' mod e5iten&i'l 'l re'lit%&ii
um'ne, $e c6nd 'm?i&iile no'tre unt m'i limit'te7 Am vre' % ncerc%m % vedem, $e ?'-' unui
c'- $reci #i concret, 'cel' 'l emo&iei, d'c% $i!olo"i' $ur% $o'te e5tr'"e o metod% #i nv%&%minte
din fenomenolo"ie7 Suntem de 'cord cu f'$tul c% $i!olo"i' nu $une omul u? emnul ntre?%rii
#i nici lume' ntre $'r'nte-e7 0' $rive#te omul n lume, '#' cum e $re-int% el ntrCo multitudine
de itu'&ii: l' c'fene', n f'milie, l' r%-?oi7 In mod "ener'l, cee' ce interee'-% ete omul ntrCo
itu'&ie d't%7 C' 't're, $i!olo"i' ete, du$% cum 'm v%-ut, u?ordon't% fenomenolo"iei, ntruc6t
un tudiu cu 'dev%r't $o-itiv 'l omului n itu'&ie 'r tre?ui % elucide-e m'i nt6i no&iunile de om,
lume, 'Ce5it'CnClume, itu'&ie7 L'r, l' urm' urmei, fenomenolo"i' '?i' C' n%cut #i to'te 'cete
no&iuni unt fo'rte de$'rte de elucid're' lor definitiv%7 *re?uie % '#te$te $i!olo"i' $6n% c6nd
fenomenolo"i' 'r '@un"e l' m'turit'teR Nu credem7 L'r d'c% e' nu '#te'$t% contituire'
definitiv% ' unei 'ntro$olo"ii, nu tre?uie % $i'rd% din vedere c% 'ce't% 'ntro$olo"ie ete
re'li-'?il% #i c%, d'c% ntrCo -i v' fi re'li-'t%, to'te dici$linele $i!olo"ice vor tre?ui % e 'd'$e
de l' ur' 'ce't'7 Pentru moment, $i!olo"i' nu tre?uie % urm%re'c% 't6t recolt're' de f'$te
c6t % e5'mine-e fenomenele, 'dic% tocm'i evenimentele $i!ice n m%ur' n c're ele unt
emnific'&ii #i nu n 'cee' n c're unt f'$te $ure7 V' recuno'#te, de e5em$lu, c% emo&i' nu
e5it%m c'lit'te de fenomen cor$or'l, deo'rece cor$ul nu $o'te fi emo&ion't, cu e5ce$&i' c'-ului
n c're $utem conferi un en $ro$riilor 'le m'nifet%ri7 0' v' c%ut' num'idec6t un dincolo f'&%
de tul?ur%rile v'cul're 'u re$ir'torii, 'cel dincolo fiind enul ?ucuriei 'u 'l trite&ii7
Cum, n%, 'cet en nu ete o c'lit'te '$lic't% din 'f'r%, ?ucuriei 'u trite&ii, cum enul
nu e5it% dec6t n m%ur' n c're #i '$'re, 'dic% n m%ur' n c're ete A'um'tB de re'lit'te'C
um'n%, $i!olo"i' v' e5'min' con#tiin&', ntruc6t ?ucuri' nu ete ?ucurie dec6t n m%ur' n c're
#i '$'re c' 't're7 Ni tocm'i $entru c% nu c'ut% f'$tele, ci emnific'&iile, $i!olo"i' v' '?'ndon'
metod' intro$ec&iei inductive 'u o?erv'&i' em$iric% e5tern%, $re ' c%ut' do'r % ei-e-e #i %
fi5e-e een&' fenomenelor7 Leci #i e' e v' d' dre$t o #tiin&% eidetic%7 Num'i c%, $enetr6nd
fenomenul $i!ic, nu v' vi-' emnific'tul c' 't're, 'dic% tot'lit'te' um'n%, nedi$un6nd de
uficiente mi@lo'ce $entru o 'emene' cercet're7 O v' intere' do'r fenomenul n c'lit'te' lui de
emnific'm7 Mn mod imil'r, $ot ncerc' % ei-e- een&' A$rolet'ri'tuluiB $rin $rim' termenului
A$rolet'ri'tB7 Voi f'ce, n 'cet c'-, ociolo"ie7 L'r lin"vitul tudi'-% cuv6ntul A$rolet'ri'tB n
m%ur' n c're 'cet' emnific% $rolet'ri't #i e v' nelini#ti n f'&' viciitudinilor cuv6ntului n
c'lit'te de $urt%tor de emnific'&ie7 O 'tfel de #tiin&% ete $erfect $oi?il%7
Ce i li$e#te $entru ' fi re'l%R 2'$tul c% nu #iC' demontr't c'$'cit%&ile7 Am 'r%t't c%
d'c% re'lit'te'Cum'n% i '$'re $i!olo"ului c' o colec&ie de d'te !eteroclite ete $entru c%
$i!olo"ul C' itu't cu voi' ' $e terenul de unde re'lit'te' tre?uie %Ci '$'r% n felul 'cet'7 L'r
lucrul 'cet' nu im$lic% n mod nece'r c% re'lit'te'Cum'n% 'r fi 'ltcev' dec6t o colec&ie7 Cee' ce
'm demontr't ete num'i c% e' nuCi $o'te '$%re' 'ltfel $i!olo"ului7 R%m6ne de #tiut d'c%
$i!olo"i' u$ort% n fondul ei o 'nc!et% fenomenolo"ic%, 'dic% d'c% emo&i', de e5em$lu, ete cu
'dev%r't un fenomen emnific'nt7
Pentru ' cuno'#te 'dev%rul, nu e5it% dec6t un mi@loc, 'cel' $e c're l $reconi-e'-%
fenomenolo"ul: A% mer"em l' lucrurile ne#iB7 P'"inile c're urme'-% tre?uie conider'te c' o
e5$erien&% de $i!olo"ie fenomenolo"ic%7 Vom ncerc' % ne itu%m $e terenul emnific'&iei #i %
tr't%m emo&i' c' fenomen7
NO*0
F 0te 'nul n c're S'rtre '$ro5im' c% lucr're' ' C'r fi $utut "%i n m6n' cititorilor7 Mn
re'lit'te, o$uculul %u ' '$%rut n li?r%rii m'i devreme, n F1(., l'n't de 'cee'#i editur%,
Herm'nn7 +Not' tr'd7>
K, @renvo=e rinfiniB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
( Ade itu'tion emouv'nteB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
O Intui&ie intelectu'l% c're 're n vedere de"'@'re' een&ei lucrului 'u fenomenului7 Mn
fenomenolo"i' lui Huerl ete vor?' de o AreducereB l' een&% $rin v'riere' l' nef6r#it '
con&inutului unei re$re-ent%ri7 V'riind 'tfel, de e5em$lu, formele unui triun"!i, $ro$or&iile
l'turilor 'le, e '@un"e l' relief're' Aeen&eiB triun"!iului n "ener'l, ' ideii de triun"!i,
inde$endent de orice $'rticul'rit%&i $e c're leC'r $ute' m?r%c' fiec're c'- individu'l +' e vede'
#i Lidier Juli', Lic&ion'r de filoofie, tr'ducere, 'v'n$ref'&% #i com$let%ri $rivind filoofi'
rom6ne'c% de dr7 Leon'rd :'vriliu, 0ditur' Univer 0nciclo$edic, <ucure#ti, F11S, $7 1F>7 +Not'
tr'd7>
/ 3etod% $ro$rie fenomenolo"iei !uerliene, $rin c're e u$end% orice @udec't% de
re'lit'te #i e '@un"e l' nc!eiere' c% re'lit'te' o?iectului ete totun' cu 'ctul Ainten&ion'lB de
con#tiin&% c're l AcontituieB7 Cu 'lte cuvinte, $rin 'ce't% metod% e i' cuno#tin&% de f'$tul c%
enul lucrurilor ete re-ult'tul 'ctivit%&ii $iritului7 +A e vede' Lidier Juli', o$7 Cit7, $7 K.1>H
'cel'#i dic&ion'r conemne'-% f'$tul c%, n Sc!i&% ' unei teorii ' emo&iilor, AS'rtre ' $r'ctic't
'ce't% reduc&ie $entru ' de"'@', din decriere' v'ri't% l' infinit ' emo&iilor individu'le, een&'
'u n'tur' univer'l% ' fenomenului #i ' emo&iei n c'lit'te de conduit% um'n% n "ener'l,
uce$ti?il% de ' fi redu% l' Arefu-ul unei itu'&iiAA J $7 K..>7 +Not' tr'd7>
S Sein und;eit, $7 OF7
) I?idem, $7 OF7
. I?idem, $7O(7
1 I?idem, $$7 (/C(S7
Luni \ inculc to'te criticilc $e c're leC' ucit't iA !IiCi8 A ti cmoliilor7 Cum % e5$lici, cu
'@utorul ei, emo&iile delic'te A'u ?ucuri' $'iv%R Cum % 'dmi&i c% re'c&ii or"'nice ?unule 'r
$ute' d' e'm' de t%ri $i!ice c'lific'teR
+,um C'r $ute' c' modific%ri c'ntit'tive #i deci continue 'leA func&iilor ve"et'tive %
core$und% unei erii c'lit'tive de t%ri ireducti?ile un' l' 'lt'R 3odific%rile fi-iolo"ice c're
core$und furiei, de e5em$lu, nu difer% dec6t $rin intenit'te de cele c're core$und ?ucuriei
+ritm re$ir'tor cev' m'i 'cceler't, u#o'r% cre#tere ' tonuului mucul'r, cre#tere' c!im?urilor
?ioc!imice, ' teniunii 'rteri'le etc>H cu to'te 'cete', furi' nu ete o ?ucurie m'i inten%, e' ete
'ltcev', cel $u&in n c'lit'te' n c're e' e $re-int% con#tiin&ei7 Nu 'r ervi l' nimic % ei-%m n
?ucurie o e5cit'&ie c're $redi$une l' furie, e5em$lific6nd cu 'cei idio&i c're trec continuu +de
e5em$lu, ?'l'n6nduCe $e o ?'nc% #i 'cceler6nduC#i ?'l'n're'> de l' ?ucurie l' furie7 Idiotul
furio nu tr%ie#te o Aultr'?ucurieBFC
C!i'r d'c% el ' trecut de l' ?ucurie l' furie +#i nimic nu ne $ermite % 'firm%m c% ntre
tim$ nu 'u intervenit o mul&ime de evenimente $i!ice>, furi' nu ete reducti?il% l' ?ucurie7
3i e $'re c% fondul comun 'l tuturor 'cetor o?iec&ii C'r $ute' re-um' n felul urm%tor:
E7 JA30S ditin"e n emo&ie dou% "ru$e de fenomene: un "ru$ de fenomene fi-iolo"ice #i un
"ru$ de fenomene $i!olo"ice, $e c're l vom numi, m'i t6r-iu, t're de con#tiin&%H een&i'lul
te-ei 'le ete c% t're' de con#tiin&% -i% A?ucurieB, AfurieB etc7 Nu ete nimic 'ltcev' dec6t
con#tiin&' 'celor m'nifet%ri fi-iolo"ice, $roiec&i' lor n con#tiin&%, d'c% vrem %Ci $unem '#'7
Or, to&i criticii teoriei lui JA30S, e5'min6nd ucceiv At're'B de con#tiin&% Aemo&ieB #i
m'nifet%rile fi-iolo"ice concomitente, nu recunoc n 'ce't' $roiec&i', um?r' 'celor
m'nifet%ri7 0i "%ec 'ici m'i mult #i J fie c% unt 'u nu con#tien&i de lucrul 'cet' J 'ltcev'7
3'i mult: n -'d'r C'r m$in"e $6n% l' e5trem, n im'"in'&ie, tul?ur%rile cor$or'le, nu C
'r reu#i % e n&ele'"% de ce con#tiin&' core$ondent% 'r fi con#tiin&% n"ro-it%7
:ro'-' ete o t're e5trem de $eni?il%, ?' c!i'r inu$ort'?il%, #i ete de neconce$ut c' o
t're cor$or'l% ei-'t% $entru e' n%#i #i n e' n%#i %Ci '$'r% con#tiin&ei cu 'cet c'r'cter
'troce7
Altcev': ntrC'dev%r, c!i'r d'c% o?iectiv $erce$ut%, emo&i' e $re-int% c' o de-ordine
fi-iolo"ic%, n c'lit'te de f'$t de con#tiin&%, e' nu ete nicidecum de-ordine 'u !'o, ci 're un
en, emnific% cev'7 Prin 'ce't' nu n&ele"em num'i c% e' e $re-int% c' o c'lit'te $ur%, ci c% e
d% dre$t o 'numit% rel'&ie ' $i!icului notru cu lume'H i'r 'ce't% rel'&ie J 'u m'i de"r'?%
f'$tul c% lu%m 'ct n mod con#tient de e' J nu ete o le"%tur% !'otic% ntre 0u #i univerH ete o
tructur% or"'ni-'t% #i decri$ti?il%7
Nu v%d cum C'r $ute' c' eni?ilit'te' corticot'l'mic%, recent invent't% de criticii teoriei
lui JA30S, % $ermit% o olu&ie 'tif%c%to're ' $ro?lemei7 Mn $rimul r6nd, teori' $eriferic% ' lui
JA30S 're un m're 'v'nt'@: e' nu &ine e'm' dec6t de tul?ur%rile fi-iolo"ice direct 'u indirect
decel'?ile7 *eori' eni?ilit%&ii cere?r'le f'ce '$el l' o tul?ur're cortic'l% de neverific't7
SH0RIN:*ON ' f%cut e5$erien&e $e c6ini #i $utem l%ud', dei"ur, de5terit'te' ' de ,lunilor7
L'r 'cete e5$erien&e, lu'te n ele nele, nu dovedec '?olut nimic7 Lin f'$tul c% un c'$ de
c6ine $r'ctic iDolul de cor$ nc% m'i d% emne de emo&ie nu cred c% 'vem ii $ini % tru"em
conclu-i' c% 'cel c6ine tr%ie#te o emo&ie i$lelft7 Mn ii ni +I7 I7 ] i i7 i, c!i'r d'c% $reu$unem c% i i7
ni i =Q i Noii3?ililfl&i eoiticol'l'inice ' fot t'?ilit%, 'r im i,in i,n i ,I H mii, ?'n7F $re'l'?iliI
Po'te o tul?ur're ii Inlii@ A\ m Q ti 3i !A de' e'm' de c'r'cterul or".C nD33 li t 3lo&l7 I ,
<ute cee' ce JAN0* ' n&ele fo'rte ?ine, d'r ' e5$rim'i nu $re' fericit 'tunci c6nd ' $u
c% JA30S, n decriere' f%cut% emo&iei, ' $ierdut $i!icul7 Situ6nduCe $e un teren e5cluiv
o?iectiv, JAN0* nu f'ce dec6t % nre"itre-e m'nifet%rile e5terio're 'le emo&iei7 L'r, c!i'r
d'c% nu i' n conider're dec6t fenomenele or"'nice c're $ot fi decel'te #i decrie din e5terior,
el oco'te c% 'cete fenomene unt de nd't% uce$ti?ile de ' fi cl'ific'te n dou% c'te"orii:
fenomenele $i!ice 'u conduitele #i fenomenele $i!olo"ice7 O teorie ' emo&iei c're 'r vre' %
retituie $i!icului $'rte' ' $re$onderent% 'r tre?ui % f'c% din emo&ie o conduit%7 L'r JAN0*,
c' #i JA30S, orice C'r nt6m$l', ete eni?il l' '$'ren&' de de-ordine $e c're o $re-int% orice
emo&ie7 0l f'ce deci din emo&ie o conduit% m'i $u&in ?ine 'd'$t't% 'u, d'c% $refer%m, o conduit%
de de-'d'$t're, o conduit% de e#ec7 Atunci c6nd 'rcin' ete $re' "re' #i nu $utem 've' conduit'
u$erio'r% c're C'r 'd'$t' l' itu'&ie, ener"i' $i!ic% e c!eltuie#te $e o 'lt% c'le: 'vem o
conduit% inferio'r%, c're neceit% o teniune $i!olo"ic% m'i mic%7 I't%, de e5em$lu, o f't% 'l
c%rei t't% $une c% imte dureri n ?r'& #i c% e teme c% 'r $ute' $'r'li-'7 0' e roto"ole#te l'
$%m6nt, $r'd% unei violente emo&ii, emo&ie c're revine c6tev' -ile m'i t6r-iu cu 'cee'#i violen&%
#i o contr6n"e c' n cel din urm% % ce'r% '@utorul medicilor7 Mn curul tr't'mentului e'
m%rturie#te c% idee' de ' fi nevoit% %C#i n"ri@e'c% t't% #i % duc% o vi'&% 'uter% de infirmier% i
C' $%rut deod'f inu$ort'?il%7 0mo&i' re$re-int% deci n 'cet c'- o conduit,A de e#ec, ete
u?tituire' AconduiteiCdeCinfirmier%Cc'reCnu$o'teCfiC'um't%B7 L' fel, n lucr're' ' VO?eion
et F
P=c!'t!enieK, JAN0* cite'-% c'-ul m'i multor ?oln'v, c're, veni&i l' el $entru ' e
confe', nu reu#ec % '@un"% F c'$%tul confeiunii #i f6r#ec $rin ' i-?ucni n !o!ote d $l6n, ?'
c!i'r uneori unt '$uc'&i de cri-e de nervi7 Ni 'icr conduit' de 'do$t't ete $re' dificil%7
Pl'n#etele, cri-' de nervi re$re-int% o conduit% de e#ec c're e u?tituie celei dint6i $rin
deriv'&ie7 Nu ete locul % init%mH e5em$lele '?und%
Cine nuC#i 'minte#te % fi c!im?'t -eflemeli cu un c'm'r'd % fi r%m' c'lm 't6t' tim$
c6t $'rtid' $%re' e"'l% #i % e irit't e5'ct n momentul n c're nC' m'i "%it nimic d r%$unR
A#'d'r, JAN0* e $o'te l%ud' c% ' reinte"r' $i!icul n emo&ie: con#tiin&' $e c're o 'vem de$re
emo&i
U Con#tiin&% c're, de 'ltfel, nu ete 'ici dec6t un fenomen ecund'r( J nu m'i ete
im$lul corel'tiv 'l tul?ur%rilor fi-iolo"ice: ete con#tiin&' unui e#ec #i ' unei conduite de e#ec7
*eori' $'re educ%to're: e' ete o te-% cur't $i!olo"ic% #i r%m6ne de o im$lit'te cu totul
mec'nicit%7 2enomenul de deriv're nu ete nimic m'i mult dec6t o c!im?'re de c'le $entru
ener"i' nervo'% eli?er't%7
Ni, totu#i, c6te o?curit%&i n 'cete c6tev' no&iuni, 't6t de cl're n '$'ren&%7 05'min6nd
m'i nde'$ro'$e lucrurile i vinii c% JAN0* nu reu#e#te %CF de$%#e'c% $e JA30S
II uD'iul n mod im$licit de o fin'lit'te $e c're teori' ' $ln"c n mod e5$licit7 Ce ete, de
f'$t, o conduit% de , I rc?uie % n&ele"em $rin 'ce't' do'r u?titutul 'utollI unei conduite
u$erio're $e c're nu o $utem 'do$t'R
I Ui 'cet' ener"i' nervo'% C'r dec%rc' l' nt6m$l're ii ivii le"ii efortului minim7 L'r
'tunci 'n'm?lul re'c&iIIl3 i mo&ion'le 'r fi m'i $u&in o conduit% de e#ec c6t o '?enC
FF iiiduit%7 Am 've' n 'cet c'- o re'c&ie or"'nic% difu-%, ordine, n locul unei re'c&ii
'd'$t'te7 O're nu tocm'i Aulii A$une JA30SR 0mo&i', $entru el, nu intervine c!i'r n momentul
unei de-'d'$t%ri ?ru#te #i nu cont% e' een&i'liQnte n 'n'm?lul de-ordinilor $e c're 'ce't%
de-'d'$t're
]f Aduce n or"'nimR 2%r% ndoi'l% c% JAN0* $une, m'i mult dec Al JA30S, 'ccentul $e
e#ec7 L'r ce tre?uie % n&ele"em $rin 'ce't'R L'c% e5'min%m n mod o?iectiv individul c' $e
un item de conduite #i d'c% deriv're' e f'ce n mod niilom't, e#ecul nu ete nimic, el nu e5it%,
'vem deC' f'ce $ur #i im$lu cu nlocuire' unei conduite cu un 'n'm?lu difu- de m'nifet%ri
or"'nice7 Pentru c' emo&i' % 'i?% emnilic'&i' $i!ic% de e#ec, tre?uie % inten6n% con#tiin&' #i
%Ci confere 'ce't% emnific'&ie, tre?uie c' e' % re&in% c' $e cev' $oi?il conduit' u$erio'r% #i
% ei-e-e emo&i' tocm'i c' $e un e#ec n r'$ort cu 'ce' conduit% u$erio'r%7 L'r 'ce't' 'r fi %
i e de' con#tiin&ei un rol contitutiv, cee' ce JAN0* nu vre' cu nici un $re&7 L'c% 'm vre' %Ci
$%tr%m un en teoriei lui JAN0*, 'm fi n mod lo"ic o?li"'&i % 'do$t%m $o-i&i' domnului
EALLON7 MntrCun 'rticol din Revue de
Cour et Conference, domnul EALLON $ro$une urm%to're' inter$ret're: l' co$il 'r
e5it' un circuit nervo $rimitivH loi'lit'te' re'c&iilor unui nouCn%cut l' "6dil're, l' durere etc7
Ar fi ntotde'un' com'nd'te de 'cet circuit +frio'ne, contr'c&ii mucul're difu-e,
'celer'&ii 'le ritmului c'rdi'c etc7> #i 'r contitui, n conecin&%, o $rim% 'd'$t're or"'nic%,
'd'$t're mo#tenit%, fire#te7 3'i t6r-iu noi 'm nv%&' conduite #i 'm re'li-' mont'@e noi, 'dic%
circuite noi7 L'r 'tunci c6nd, ntrCo itu'&ie nou% #i dificil% nu reu#im % "%im conduit' 'd'$t't%
conven'?il%, 'r 've' loc o nto'rcere l' circuitul nervo $rimitivO7 Vedem c% 'ce't% teorie
re$re-int% tr'n$unere' conce$&iei lui JAN0* $e $l'nul ?e!'viorimului $ur, deo'rece, n
definitiv, re'c&iile emo&ion'le unt $re-ent'te nu c' o cur't% de-ordine, ci c' o minim% 'd'$t're:
$rim item or"'ni-'t de refle5e defenive, circuitul nervo 'l co$ilului ete de-'d'$t't n r'$ort
cu tre?uin&ele 'dultului, d'r n el nu#i ete o or"'ni-'re func&ion'l%, 'n'lo'"%, de e5em$lu,
refle5ului re$ir'tor7 Pe de 'lt% $'rte, n%, vedem c% 'ce't% te-% nu e deoe?e#te de 'cee' ' lui
JA30S dec6t $rin u$o-i&i' unei unit%&i or"'nice c're 'r le"' to'te m'nifet%rile emo&ion'le7 Se
n&ele"e de l' ine c% JA30S 'r fi 'cce$t't f%r% dicu&ie e5iten&' unui 'emene' circuit, d'c% e'
'r fi fot dovedit%7 Ar fi conider't c% 'ce't% modific're 'du% $ro$riei 'le teorii eteBde mic%
im$ort'n&%, d't fiind f'$tul c% ete de ordin trict fi-iolo"ic7 A#'d'r JAN0*, d'c% r%m6nem l'
'cei'#i termeni 'i te-ei 'le, ete mult m'i '$ro'$e de
JA30S dec6t o crede, e#u6nd n tent'tiv' ' de ' reintroduce A$i!iculB n emo&ieH el nu '
e5$lic't nici de ce e5it% conduite de e#ec divereH de ce $ot eu % re'c&ione- l' o '"reiune
ne'#te$t't% $rin fric% 'u $rin furie7 05em$lele $e c're el le cite'-%, de 'ltfel, e reduc '$ro'$e
to'te l' ?ulver%ri emo&ion'le $re' $u&in diferen&i'te +!o!ote de $l6n, cri-e de nervi etc>, mult
m'i '$ro$i'te de #ocul emo&ion'l $ro$riuC-i dec6t de emo&i' c'lific't%7
L'r e $'re c% e5it% l' JAN0* o teorie u?i'cent%
H i emo&iei J #i, de 'ltfel, ' conduitelor n "ener'l J c're 'r reintroduce fin'lit'te' n mod
t'cit7 In e5$unerile 'le "ener'le 'u$r' $i!'teniei 'u 'fectivit%&ii, el init%, cum 'm $u,
'u$r' c'r'cterului 'utom'tic 'l deriv'&iei7 L'r n multe dintre decrierile 'le el l'% % e
n&ele'"% c% ?oln'vul $lon@e'-% n conduit' inferio'r% $entru ' nu 'do$t' conduit' u$erio'r%7
Aici ?oln'vul nu#i ete 'cel' c're #i $rocl'm% e#ecul, c!i'r n'inte de ' fi $ornit lu$t', i'r
conduit' emo&ion'l% vine % m'rc!e-e im$oi?ilit'te' de ' 'do$t' conduit' 'd'$t't%7 S% relu%m
e5em$lul cit't m'i uH o ?oln'v% vine l'
JAN0*, vr6nd %Ci de-v%luie ecretul tul?ur%rilor ei #i %Ci decrie deC' firC'C$%r o?eiile
c're o torture'-%7 L'r nu o $o'te f'ce: ete o conduit% oci'l% $re' dificil% $entru d6n'7
Atunci i-?ucne#te n $l6n7 L'r $l6n"e e' o're $entru c% nu $o'te $une nimicR Sunt
!o!otele de $l6n eforturi -'d'rnice de ' 'c&ion', o -druncin're difu-% c're 'r re$re-ent'
decom$unere' unei conduite $re' dificileR S'u e' $l6n"e #i u$in% tocm'i $entru ' nu $une
nimicR Leoe?ire' dintre 'cete dou% inter$ret%ri $'re nenemn't% l' o $rim% $rivire: n 'm?ele
i$ote-e e5it% o conduit% im$oi?il de 'do$t't, du$% cum e5it% #i u?tituire' conduitei $rin
m'nifet%ri difu-e7
JAN0*, n%, trece cu u#urin&% de l' un' l' 'lt': de 'ici 'm?i"uit'te' teoriei 'le7 L'r, n
re'lit'te, o $r%$'tie de$'rte cele dou% inter$ret%ri7 Le f'$t, ce' dint6i ete $ur mec'nicit% #i
U Lu$% cum 'm v%-ut Cdetul de '$ro$i't%, n fond, de vederile lui JA30S7 A dou',
dim$otriv%, 'duce cu 'dev%r't cev' nou #i num'i e' merit% $e dre$t titlul de teorie $i!olo"ic% '
emo&iilor, fiind in"ur' c're f'ce din emo&ie o conduit%7 MntrC'dev%r, d'c% reintroducem 'ici
fin'lit'te', $utem conce$e c% o conduit% emo&ion'l% nu ete nicidecum o tul?ur're: ete un item
or"'ni-'t de mi@lo'ce c're vi-e'-% un co$7 I'r 'cet item ete c!em't % m'c!e-e, %
nlocui'c%, % re$in"% o conduit% $e c're nu $utem 'u nu vrem % o 'do$t%m7 Mn 'cel'#i tim$,
e5$lic'&i' diverit%&ii emo&iilor devine lenicio'%: oric're din ele re$re-int% un mi@loc diferit de '
elud' o dificult'te, o $orti&% de c%$'re, un u?terfu"iu, o tri#'re $eci'l%7
L'r JAN0* neC' oferit ce iC' t't n $utin&%: el ete $re' nei"ur, ocil6nd ntre un
fin'lim $ont'n #i un mec'nicim de $rinci$iu7 Nu lui i vom cere % e5$un% 'ce' teorie $ur% '
emo&ieiCconduit%7 O "%im c!i&'t% l' unii dici$oli 'i lui 9OHL0R, ndeoe?i l' L0EIN/ #i
L03<OS7 I't% ce crie n 'ce't% $rivin&% P7 :UILLAU30, n ' ' Pi!olo"ie ' formei): AS%
lu%m e5em$lul cel m'i im$lu: i e $ro$une unui u?iect % 'tin"% un o?iect '#e-'t $e un c'un,
d'r f%r% ' $une $iciorul n 'f'r' unui cerc tr''t $e olH dit'n&ele unt c'lcul'te n '#' fel nc6t
o?iectul % fie fo'rte "reu 'u im$oi?il de 'tin direct, $ro?lem' $ut6nd fi n% re-olv't% $rin
mi@lo'ce indirecteV Aici for&' orient't% $re o?iect c'$%t% un en cl'r #i concret7 Pe de 'lt%
$'rte, e5it% n 'cete $ro?leme un o?t'col n c'le' e5ecut%rii directe ' 'ctuluiH o?t'colul $o'te
fi m'teri'l 'u mor'lH ete, de e5em$lu, o re"ul% $e c're neC'm 'n"'@'t % o re$ect%m7 Atfel, n
e5em$lul notru, cercul c're nu tre?uie de$%#it contituie, n $erce$&i' u?iectului, o ?'rier% de
unde em'n% o for&% diri@'t% n en contr'r $rimei for&e7 Conflictul dintre cele dou% for&e
"enere'-% n c6m$ul fenomenului o teniuneV Le nd't% ce olu&i' ete "%it%, 'ctul reu#it 'r
$une c'$%t 'cetei teniuniV 05it% o ntre'"% $i!olo"ie ' 'ctului nlocuirii 'u u?tituirii, '
0r-'t-CuluiH l' c're #co'l' lui L0EIN ' 'du o contri?u&ie demn% de intere7 2orm' ' ete
fo'rte v'ri'?il%: nc mi re-ult'tele 'tine $ot contri?ui % o fi5e-e7 Uneori u?iectul #i f'cilite'-%
'ctul eli?er6nduCe de unele dintre condi&iile de c'ntit'te im$ue, de c'lit%&ile de vite-%, de dur't%,
?' c!i'r #i modific6nd n'tur' 'rcinii C'leH n 'lte c'-uri, ete vor?' de 'cte ire'le, im?oliceH e
f'ce un "et evident -'d'rnic n direc&i' 'ctuluiH 'ctul ete decri n loc de ' fi efectu't, e
im'"ine'-% $rocedee !imerice, fictive
+d'c% '# 've'V 'r tre?uiV>, n 'f'r' condi&iilor re'le 'u im$ue, c're 'r $ermite
re'li-'re' 'ctului7 L'c% 'ctele de u?titu&ie unt im$oi?ile 'u d'c% nu 'duc uficient% re-olu&ie,
teniune' $eritent% e m'nifet% $rin tendin&' de ' renun&' l' $ro?%, de ' ev'd' din c6m$ 'u de
' e re$li' ntrCo 'titudine $'iv%7 Am $u, de f'$t, c% u?iectul ete u$u 'tr'c&iei $o-itive '
co$ului #i 'c&iunii re$ulive, ne"'tive ' ?'riereiH $e de'u$r', f'$tul de ' fi 'cce$t't u$unere' l'
$ro?% ' conferit tuturor celorl'lte o?iecte din c6m$ o v'lo're ne"'tiv%, n enul c% to'te
diveriunile tr%ine 'rcinii unt i$o f'cto im$oi?ile7 Su?iectul ete deci ntrCun fel nc!i ntrCo
incint% -%vor6t% din to'te $%r&ile: o in"ur% ie#ire $o-itiv% e5it%, d'r e' ete nc!i% de ?'rier'
$ecific%7
Ace't% itu'&ie core$unde cu di'"r'm' de m'i @o:
0v'd're' nu ete dec6t o olu&ie ?rut'l%, deo'rece tre?uie f%r6m't% ?'rier' "ener'l% #i
'cce$t't% o diminu're ' 0ului7
Mnc!idere' n ine, nc!it're' c're ridic% ntre c6m$ul otil #i 0u o ?'rier% de $rotec&ie
ete o 'lt% olu&ie, l' fel de mediocr%7 DContinu're' $ro?ei n 'cete condi&ii $o'te duce l'
tul?ur%ri emo&ion'le, l' 'lte forme, nc% #i m'i $rimitive, de eli?er're de teniuni7 Acceele de
furie, uneori fo'rte violente, c're urvin l' unele $ero'ne unt ?ine tudi'te n lucr're' lui
*7 L03<O7 Situ'&i' ufer% o im$lific're tructur'l%7 05it% n furie #i, f%r% ndoi'l%, n
to'te emo&iile, o l%?ire ' ?'rierelor c're e$'r% $%turile $rofunde de cele u$erfici'le 'le 0ului #i
c're n mod norm'l 'i"ur% controlul 'ctelor de c%tre $eron'lit'te' $rofund% #i domin're' de
ineH o l%?ire ' ?'rierelor dintre re'l #i ire'l7 Lim$otriv%, $rin f'$tul c% 'c&iune' ete ?loc't%,
teniunile dintre e5terior #i interior continu% % c'$ete $ro$or&ii: c'r'cterul ne"'tiv e e5tinde n
mod uniform l' to'te o?iectele din c6m$, c're #i $ierd v'lo're' $ro$rieV Lirec&i' $rivile"i't% '
co$ului di$%r6nd, tructur' diferen&i't% $e c're $ro?lem' o im$une' c6m$ului ete ditru%V
2'$tele $'rticul're, ndeoe?i re'c&iile fi-iolo"ice v'ri'te c're 'u fot decrie, 'tri?uinduCliCe o
emnific'&ie $'rticul'r%, nu unt inteli"i?ile dec6t $ornind de l' 'ce't% conce$&ie de 'n'm?lu '
to$olo"iei emo&ieiVB
I't%Cne '@un#i, l' c'$%tul 'cetui lun" cit't, l' o conce$&ie func&ion'l% $rivind furi'7
Lei"ur, furi' nu ete un intinct, nici o de$rindere, nici un c'lcul r'&ion'l7 0' ete o olu&ie u?it%
$entru un conflict, un mod de ' t%i' nodul "ordi'n7 Ni, dei"ur, re"%im ditinc&i' f%cut% de
JAN0* ntre conduitele u$erio're #i conduitele inferio're 'u deriv'te7
Num'i c% 'ce't% ditinc&ie c'$%t% 'ici enul ei de$lin: noi untem cei c're ne $unem n
t're de tot'l% inferiorit'te, deo'rece l' 'cet nivel fo'rte c%-ut e5i"en&ele no'tre unt m'i mici
#i ne 'tif'cem cu m'i $u&in% otene'l%7 Ne$ut6nd @i%i, n t're de m're teniune, olu&i'
r'fin't% #i e5'ct% ' unei $ro?leme, 'c&ion%m 'u$r' no'tr% n#ine, ne n@oim #i ne tr'nform%m
ntrCo fiin&% $entru c're olu&ii "roiere #i m'i $u&in 'd'$t'te unt 'tif%c%to're +de e5em$lu,
ru$ere' foii cu enun&ul unei $ro?leme>7 In conecin&%, furi' '$'re 'ici c' o ev'd're: u?iectul
furio e'm%n% cu omul c're, inc'$'?il % def'c% nodurile funiilor Pcu c're ete le"'t, e
-v6rcole#te n fel #i c!i$ n ele7 L'r conduit' AfurieB, m'i $u&in ?ine 'd'$t't% l' $ro?lem% dec6t
conduit' u$erio'r% J im$oi?il%
U C're 'r re-olv'Co, ete totu#i $erfect 'd'$t't% l' tre?uin&' de ' ru$e teniune', de '
cutur' 'ce' m'ntie de $lum? c're ne '$'% $e umeri7 Am $ute' n&ele"e 'cum e5em$lele $e c're
leC'm cit't m'i uH $i!'tenic' lui JAN0* vre' %Ci f'c% 'cetui' o confeiune, d'r 'rcin' ete
$re' dificil%7 I'tCo deci ntrCo lume tr6mt% #i 'menin&%to're, c're '#te'$t% de l' d6n' un 'ct
'numit #i c're n 'cel'#i tim$ l re$in"e7 JAN0* nu#i emnific%, $rin 'titudine' ', f'$tul c%
'#te'$t% #i c% ete "'t' % 'culte confeiune'7 Mn 'cel'#i tim$, n%, $rin $reti"iul %u, $rin
$eron'lit'te' ' etc, el re$in"e 'ce' confeiune7
Se im$une o c%$'re din 'ce't% teniune de neu$ort't, i'r ?oln'v' nu o $o'te f'ce dec6t
e5'"er6nduC#i l%?iciune', tul?ur're', deturn6nd 'ten&i' de l' 'ctul $e c're l 're de f%cut l' e'
n%#i +Ac6t de nenorocit% untIB>, tr'nform6nduCF, $rin n%#i 'titudine' ei, $e JAN0* din
@udec%tor n conol'tor, e5teriori-6nd #i dr'm'ti-6nd c!i'r im$oi?ilit'te' ei de ' vor?i, comut6nd
neceit'te' $reci% de ' d' cut're 'u cut're inform'&ie ntrCo $reiune $uternic% #i nediferen&i't%
$e c're lume' o e5ercit% 'u$r' ei7 Atunci '$'r !o!otele de $l6n #i cri-' de nervi7 Le 'emene',
'cum ete lene de n&ele 'cceul de furie c're m% '$uc% 'tunci c6nd nu m'i 'm ceCi r%$unde
unui' c're m% i' n der6dere7 2uri' nu 're n 'cet c'- e5'ct 'cel'#i rol c' n e5em$lul lui
L03<O7 Aici ete vor?' de ' tr'n$une dicu&i' $e un 'lt $l'n: d'c% nu 'm $utut fi $iritu'l, %
fiu de temut, % intimide-7 Mn 'cel'#i tim$, f'c u- de mi@lo'ce deriv'te +0r%t-e> $entru 'Cmi
nvin"e 'dver'rul: in@urii, 'menin&%ri c're Aec!iv'le'-%Bcu vor?' de du! $e c're nu 'm $ututCo
"%i, '#' nc6t, $rin tr'nform're' ?ruc% $e c're miCo im$un, devin m'i $u&in e5i"ent n cee' ce
$rive#te 'le"ere' mi@lo'celor7
Cu to'te 'cete', l' $unctul l' c're 'm '@un, nu 'm $ute' fi 'tif%cu&i7 *eori' emo&ieiC
conduit% ete $erfect%, n% n $urit'te' #i c!i'r n $erfec&iune' ei i $utem vede' inuficien&'7
Rolul func&ion'l 'l emo&iei ete de net%"%duit n to'te e5em$lele $e c're leC'm cit't7 L'r el ete,
c' 't're, #i necom$re!eni?il7 Mn&ele" c% $entru L03<O #i $entru $i!olo"ii formei trecere' de
I' t're' de cercet're l' t're' de furie e e5$lic% $rin ru$ere' unei forme #i recontituire' unei
'lte forme7 Ni n&ele", l' nevoie, ru$ere' formei A$ro?lem% f%r% olu&ieBH d'r cum % n&ele"
'$'ri&i' celeil'lte formeR 0te de cre-ut c% e' e $re-int% cl'r c' u?titut 'l $rimei forme7 Nou'
form% nu e5it% dec6t n r'$ort cu $rim'7
Avem deci deC' f'ce cu un in"ur $roce: tr'nform're' formei7 L'r nu $ot n&ele"e
'ce't% tr'nform're f%r% ' $reu$une m'i nt6i con#tiin&'7 Num'i e', $rin 'ctivit'te' ' intetic%,
$o'te ru$e #i recontitui f%r% ncet're formele7 Pe de'u$r', 'm v%-ut c% orice decriere ' furiei
f%cut% de
:UILLAU30, du$% L03<O, neCo 'r't% $e 'ce't' c' urm%rind % tr'nforme '$ectul
lumii7 0te vor?' Ade ' l%?i ?'rierele dintre re'l #i ire'lB, de ' Aditru"e tructur' diferen&i't% $e
c're $ro?lem' o im$une c6m$uluiB7 3inun't, d'r, de nd't% ce ete vor?' de ' t'?ili un r'$ort 'l
lumii cu 0ul, nu ne $utem mul&umi cu o $i!olo"ie ' formei7 *re?uie ne'$%r't % recur"em l'
con#tiin&%7 Ni o're nu l' e' ' recur n cele din urm% :UILLAU30, $un6nd c% furioul Al%?e#te
?'rierele c're e$'r% $%turile $rofunde de cele u$erfici'le 'le 0uluiBR
A#'d'r, teori' fi-iolo"ic% ' lui JA30S neC' condu, $rin inuficien&ele 'le, l' teori'
conduitelor ' lui JAN0*, 'ce't' neC' condu l' teori' func&ion'l% ' emo&ieiCform%, i'r 'ce't' ne
trimite, n fin'l, l' con#tiin&%7 Prin 'ce't' 'r fi tre?uit % nce$em #i e cuvine 'cum % formul%m
'dev%r't' $ro?lem%7
NO*0
F Aultr' @o=eu5B, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
K Lucr're' lui Pierre J'net e intitule'-% Le o?eion et l' $=c!'t!enie #i 're dou%
volume7 +Not' tr'd7>7
( L'r nu un e$ifenomen: con#tiin&' ete conduit' conduitelor7
O A e vede' n 'ce't% $rivin&% #i Henri E'llon, J,0volutJon $=c!olo"iXue de l,enf'nt,
Li?r'irie Arm6nd Colin, P'ri, F1S), $$7 FK1CF(17 +Not' tr'd7>
/L0EIN, Vor't-, Eille und <ediirf!i, m AP=7 2orc!un"B, VII, F1KS7
S L03<O, L' Aer"er 'l d=n'mic!e Pro?lem, n AP=7
2orc!un"B, F1(F, $$7 FCFOO7
) <i?7 Le P!iloo$!ie cientifiXue, $$7 F(.CFOK7
. n lim?' "erm'n%, n te5tul ori"in'l ^ com$en'&ie, $ie% de c!im?, uro"'t, nlocuitor7
+Not' tr'd7>
II7 *0ORIA PSIHANALI*ICA
Nu $utem n&ele"e emo&i' dec6t d'c% n e' c%ut%m o emnific'&ie7 Ace't% emnific'&ie
ete, $rin n'tur' ', de ordin func&ion'l7 Suntem deci o?li"'&i % vor?im de o fin'lit'te ' emo&iei7
Ace't% fin'lit'te o ei-%m ntrCun mod fo'rte concret, $rin e5'menul o?iectiv 'l conduitei
emo&ion'le7 Nu ete nicidecum vor?' de o teorie, m'i mult 'u m'i $u&in o?cur%, ' emo&ieiC
intinct, c're C'r ?'-' $e $rinci$ii ' $riori 'u $e $otul'te7 Sim$l' e5'min're ' f'$telor ne
conduce l' o intui&ie em$iric% ' emnific'&iei fin'lite ' emo&iei7 L'c% ncerc%m, $e de 'lt% $'rte,
% fi5%m ntrCo intui&ie $len'r% een&' emo&iei c' f'$t 'l inter$i!olo"iei, ei-%m 'ce't%
fin'lit'te c' fiind inerent% tructurii 'le7 *o&i $i!olo"ii c're 'u reflect't l' teori' $eriferic% ' lui
JA30S 'u 'vut, m'i mult 'u m'i $u&in, cuno#tin&% de 'ce't% emnific'&ie fin'lit%: e' ete
'cee' $e c're, de e5em$lu, JAN0*, o decore'-% cu numele de A$i!icB #i $e c're $i!olo"i #i
fi-iolo"i c' SH0RRIN:*ON #i CANNON nce'rc% % o reintroduc% n decriere' f'$telor
emo&ion'le $rin $rim' i$ote-ei lor cu $rivire l' o eni?ilit'te cere?r'l%, #i tot $e e' o re"%im l'
EALLON 'u, m'i recent, l' $i!olo"ii 2ormei7
Ace't% fin'lit'te $reu$une o or"'ni-'re intetic% ' conduitelor, c're nu $o'te fi dec6t
incon#tientul $i!'n'li#tilor 'u con#tiin&'7 Or, l' nevoie, 'r fi detul de u#or % e f'c% o teorie
$i!'n'litic% ' emo&ieiCfin'lit'te7 SC'r $ute' f%r% $re' m're otene'l% tructur' furi' 'u te'm' c'
mi@lo'ce utili-'te de tendin&ele incon#tiente $re ' e 'tif'ce n mod im?olic, $re ' ru$e o
t're de teniune inu$ort'?il%7 Mn felul 'cet' C'r d' e'm' de 'cel c'r'cter een&i'l 'l emo&iei:
de f'$tul c% e' ete uferit%, c% ne ur$rinde, c% e de-volt% du$% le"ile 'le $ro$rii #i f%r% c'
$ont'neit'te' no'tr% con#tient% %Ci $o't% modific' curul ntrCun mod c6t de c6t '$reci'?il7
Ace't% diociere ' c'r'cterului or"'ni-'t 'l emo&iei J c're 'r reveni incon#tientului J de
c'r'cterul ei ineluct'?il, c're nu 'r '$%re' c' 't're dec6t $entru con#tiin&' u?iectului, 'r 'duce
'$ro'$e 'cel'#i erviciu $e $l'nul $i!olo"iei em$irice c', $e $l'n met'fi-ic, ditinc&i' f%cut% de
9AN* ntre c'r'cterul em$iric #i c'r'cterul noumen'l7
2'$t ete c% $i!olo"i' $i!'n'litic% ' fot n mod cert $rim' c're ' $u 'ccentul $e
emnific'&i' f'$telor $i!ice, 'dic% $rim' c're ' init't 'u$r' f'$tului c% orice t're de
con#tiin&% emnific% 'ltcev' dec6t e' n%#i7 Le e5em$lu, 'cel furt t6n"'ci o$er't de un o?ed't
e5u'l nu ete $ur #i im$lu Afurt t6n"'ciB7 0l ne trimite l' 'ltcev' dec6t el nu#i, din moment
ce, de 'cord cu $i!'n'li#tii, l conider%m un fenomen de 'uto$uni&iune7 0l trimite n 'cet c'- l'
com$le5ul $rim'r, $e c're ?oln'vul nce'rc% %CF @utifice, $ede$induCe7
Credem c% o teorie $i!'n'litic% ' emo&iei e 'r't% $oi?il%7 Nu cumv' #i e5it%R O femeie
're fo?i' frun-elor de l'u_i7 Curn vede l'uri, le#in%7 Pi!'n'litul deco$er% n co$il%ri' ei un
$eni?il incident e5u'l le"'t de un tufi# de l'uri7
Ce 'r fi deci 'ici emo&i'R Un fenomen de refu-, de cen-ur%7
Nu de refu-'re ' l'urului7 Un refu- de ' retr%i 'mintire' le"'t% de tufi#ul de l'uri7 0mo&i'
ete 'ici o fu"% din f'&' de-v%luirii de f%cut, cum omnul ete uneori o fu"% din f'&' unei deci-ii
de lu't, cum ?o'l' unor fete ete, $entru S*0C90L, o fu"% din f'&' c%%toriei7 2ire#te, emo&i' nu
v' fi ntotde'un' ev'd're7 Le@' l' $i!'n'li#ti $utem ntrevede' o inter$ret're ' furiei c'
'tif'cere im?olic% ' unor tendin&e e5u'le7
Lei"ur, niciun' dintre 'cete inter$ret%ri nu ete de re$in7
C% furi' 'r $ute' emnific' 'dimul, lucrul ete n 'f'r% de orice ndoi'l%7 C% le#inul din
fric' $'iv% $o'te % emnifice fu"', c%ut're' unui refu"iu, ete lucru i"ur #i vom ncerc' %Ci
'r%t%m r'&iune' de ' fi7 Cee' ce t% 'ici n% u? emnul ntre?%rii ete nu#i $rinci$iul
e5$lic'&iilor $i!'n'litice7
Acet $rinci$iu 'm vre' %CF e5'min%m 'ici7
Inter$ret're' $i!'n'litic% conce$e fenomenul con#tient c' $e o re'li-'re im?olic% ' unei
dorin&e reful'te de cen-ur%7 Le not't ete c% $entru con#tiin&% 'ce' dorin&% nu ete im$lic't% n
re'li-'re' ei im?olic%7 Mn m%ur' n c're e5it% $rin #i n con#tiin&' no'tr%, e' ete do'r cee' ce
e $re-int%: emo&ie, dorin&% de omn, fo?ie de l'uri etc7 L'c% lucrurile 'r t' 'ltfel #i d'c% 'm 've'
con#tiin&' fie #i c!i'r im$licit% ' dorin&ei no'tre 'dev%r'te, 'm fi de re'Ccredin&%, #i nu '#'
n&ele"e $i!'n'litul lucrurile7 Re-ult% c% emnific'&i' com$ort'mentului notru con#tient ete n
ntre"ime e5terio'r% 'cetui com$ort'ment nu#i 'u, d'c% $refer%m, emnific'tul ete n
ntre"ime t%i't de emnific'nt7 Acet com$ort'ment 'l u?iectului ete n el nu#i cee' ce ete
+d'c% numim An el nu#iB cee' ce ete $entru ine>, d'r ete $oi?il %CF decifr%m $rin
te!nici 'decv'te, '#' cum decifr%m un lim?'@ cri7 MntrCun cuv6nt, f'$tul con#tient ete n r'$ort
cu emnific'tul cum ete un lucru, efect 'l unui 'numit eveniment, n r'$ort cu 'cel eveniment:
de e5em$lu, '#' cum r%m%#i&ele unui foc '$rin n mun&i unt n r'$ort cu fiin&ele omene#ti c're
'u '$rin 'cel foc7 Pre-en&ele um'ne nu unt con&inute n cenu#' c're ' r%m'7 0le unt le"'te de
'ce't' $rintrCun r'$ort de c'u-'lit'te: r'$ortul ete e5tern, r%m%#i&ele focului unt $'ive n
r'$ort cu 'ce't% rel'&ie c'u-'l%, c' orice efect n r'$ort cu c'u-' '7 O con#tiin&% c're nu 'r fi
do?6ndit cuno#tin&ele te!nice nece're nu 'r $ute' ei-' 'cete r%m%#i&e c' emne7 In 'cel'#i
tim$, 'cete r%m%#i&e unt cee' ce unt, 'dic% e5it% n ine, n 'f'r% de orice inter$ret're
emnific'nt%: ele, un +?uc%&i de lemn $e @um%t'te c'lcin'te #i 't6t7
Putem o're 'dmite c% un f'$t de con#tiin&% 'r $ute' fi c' un lucru n r'$ort cu emnific'&i'
', 'dic% %CF $rimim din 'f'r% c' $e o c'lit'te e5terio'r% J cum ete o c'lit'te e5terio'r% $entru
lemnul 'r de o'menii c're voi'u % e nc%l-e'c%R Se $'re c% $rimul re-ult't 'l unei 'emene'
inter$ret%ri ete contituire' con#tiin&ei c' lucru, n r'$ort cu emnific'tul, ete 'dmitere' f'$tului
c% e' e contituie c' emnific'&ie f%r% ' fi con#tient% de emnific'&i' $e c're o contituie7 0te
'ici o contr'dic&ie fl'"r'nt%, n 'f'r% de c'-ul n c're conider%m con#tiin&' c' $e un e5itent de
'cel'#i ti$ c' o $i'tr% 'u c' o r%'dni&%7 Mn 'cet c'-, n%, tre?uie renun&'t cu totul l' co"itoCul
c'rte-i'n, f%c6nduCe din con#tiin&% un fenomen ecund'r #i $'iv7 Mn m%ur' n c're con#tiin&' e
f'ce, e' nu ete niciod't% nimic dec6t cee' ce #i '$'re7 A#'d'r, d'c% e' $oed% o emnific'&ie,
'tunci tre?uie % o con&in% n e' c' tructur% de con#tiin&%7 Prin 'ce't' nu vre'u deloc % $un c%
'ce't% emnific'&ie 'r tre?ui % fie $erfect e5$licit%7 05it% m'i multe "r'de $oi?ile de
conden're #i de cl'rit'te7 Vre'u num'i % $un c% nu tre?uie % e5'min%m con#tiin&' din 'f'r%,
cum e5'min%m r%m%#i&ele focului 'u c'm$in"ului, ci din interior, c% tre?uie % c%ut%m n c'
emnific'&i'7 L'c% co"ito tre?uie % fie $oi?il, 'tunci con#tiin&' ete e' n%#i, f'$tul,
emnific'&i' #i emnific'tul7
L' dre$t vor?ind, cee' ce f'ce dificil% o re$in"ere e5!'utiv% ' $i!'n'li-ei ete f'$tul c%
$i!'n'litul nu conider% emnific'&i' c' fiind conferit% n ntre"ime din 'f'r' con#tiin&ei7 05it%
ntotde'un' $entru el o 'n'lo"ie intern% ntre f'$tul con#tient #i dorin&' e5$rim't%, deo'rece
f'$tul con#tient im?oli-e'-% cu com$le5ul e5$rim'tK7 I'r 'cel c'r'cter de im?ol, $entru
$i!'n'lit, n mod evident nu ete e5terior f'$tului de con#tiin&% nu#i: el i ete contitutiv7
Au$r' 'cetui $unct untem ntru totul de 'cord cu el: c% im?oli-'re' 'r fi contitutiv%
$entru con#tiin&' c're im?oli-e'-%(, ete '?olut nendoielnic $entru cine crede n v'lo're'
'?olut% ' co"itoCului c'rte-i'n7 *re?uie n% % fim n&ele#i: d'c% im?oli-'re' ete contitutiv%
$entru con#tiin&%, 'tunci ete n"%duit % ei-%m o le"%tur% im'nent% de com$re!eniune ntre
im?oli-'re #i im?ol7 Num'i c% v' tre?ui % convenim 'u$r' f'$tului c% con#tiin&' e contituie
n im?oli-'re7 Mn 'cet c'-, nu e5it% nimic n $'tele ei, i'r r'$ortul dintre im?ol, im?oli-'t #i
im?oli-'re ete o le"%tur% intr'tructur'l% ' con#tiin&ei7 L'r d'c% 'd%u"%m c% con#tiin&' ete
im?oli-'nt% u? $reiune' c'u-'l% ' unui f'$t tr'ncendent c're ete dorin&' reful't%, rec%dem n
teori' emn'l't% 'nterior, teorie c're f'ce din r'$ortul emnific'tCemnific'nt un r'$ort c'u-'l7
Contr'dic&i' $rofund% ' oric%rei $i!'n'li-e ete 'cee' c% $re-int% imult'n o le"%tur% de
c'u-'lit'te #i o le"%tur% de com$re!eniune ntre fenomenele $e c're le tudi'-%7 Acete dou%
ti$uri de le"%tur% unt incom$'ti?ile7 Le 'cee' teoretici'nul $i!'n'li-ei t'?ile#te le"%turi
tr'ncendente de c'u-'lit'te ri"id% ntre f'$tele tudi'te +o $erni&% de 'ce emnific% ntotde'un' n
vi 6nii lemeii, ' intr' ntrCun v'"on emnific% 'ctul e5u'l>, $e c6nd $r'ctici'nul e 'i"ur% de
reu#ite tudiind m'i 'le f'$tele de con#tiin&% n com$re!eniune, 'dic% cercet6nd cu u$le&e
r'$ortul intr'con#tient dintre im?oli-'re #i im?ol7
Mn cee' ce ne $rive#te, nu re$in"em re-ult'tele $i!'n'li-ei 'tunci c6nd ele unt o?&inute
$rin com$re!eniuneO7
Ne m%r"inim % ne"%m orice v'lo're #i orice intcli"i?ilit'te leoriei 'le u?i'cente cu
$rivire l' c'u-'lit'te' $i!ic%7
Afirm%m, de 'ltfel, c% n m%ur' n c're $i!'n'li-' f'ce u- de com$re!eniune $entru '
inter$ret' con#tiin&', 'r tre?ui m'i de"r'?% % recuno'c% cu fr'nc!e&e c% tot cee' ce e $etrece n
con#tiin&% nuC#i $o'te $rimi e5$lic'&i' dec6t de l' con#tiin&' n%#i7 I't%Cne deci reveni&i l' $unctul
de $lec're: o teorie ' emo&iei c're 'firm% c'r'cterul emnific'nt 'l f'$telor emo&ion'le tre?uie %
c'ute 'ce't% emnific'&ie n con#tiin&' n%#i7 Altfel $u, con#tiin&' ete 'cee' c're e f'ce e'
n%#i con#tiin&%, mi#c't% de tre?uin&ele unei emnific'&ii interne7
L' dre$t vor?ind, $'rti-'nii $i!'n'li-ei vor invoc' de nd't% o dificult'te de $rinci$iu:
d'c% con#tiin&' or"'ni-e'-% emo&i' c' $e un 'numit ti$ de r%$un 'd'$t't l' o itu'&ie e5terio'r%,
cum e f'ce c% e' nu 're cuno#tin&% de 'ce't% 'd'$t'reR Ni tre?uie % recuno'#tem c% teori' lor
d% n mod $erfect e'm' de 'cel dec'l'@ dintre emnific'&ie #i con#tiin&%, cee' ce nu tre?uie % ne
mire, e' fiind f%cut% tocm'i $entru 'ce't'7 <' m'i mult, vor $une ei, n m'@orit'te' c'-urilor noi
lu$t%m, n c'lit'te de $ont'neit'te con#tient%, m$otriv' de-volt%rii m'nifet%rilor emo&ion'le:
ncerc%m % ne t%$6nim fric', % ne c'lm%m furi', % ne nfr6n%m !o!otele de $l6n7 Mn
conecin&%, nu num'i c% nu 'vem cuno#tin&% de 'ce' fin'lit'te ' emo&iei, ci c!i'r re$in"em
emo&i' din to'te $uterile no'tre, e' inv'd6nduCne f%r% voi' no'tr%7 O decriere fenomenolo"ic%
' emo&iei v' tre?ui % nl%ture 'cete contr'dic&ii7
NO*0
F Ad,'?ord le $remier reult't d,une em?l'?le inter$ret'tion c ,et de contituer l'
concience en c!oe $'r r'$$ort 'u i"nifieB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
K A$uiXue le f'it con#tient =m?ol=e 'vec le com$le5e e5$rimeB, n te5tul ori"in'l7
+Not' tr'd7>
( Ade l' concience =m?oliXueB, n te5tul ori"in'l7
+Not' tr'd7>
O n 'ce't% direc&ie v' de-volt' cu $redilec&ie $i!'n'li-'
J'cXue L'c'n +F1GFCF1.F>, $ornind dei"ur de l' $ro$o-i&ii revel'to're e5itente n
te5tele lui 2reud, d'r $rintrCo filier% com$lic't% de 'lte multe influen&e filoofice #i lin"vitice7
+Not' tr'd7>
III7 SCHI4[ A UN0I *0ORII 20NO30NOLO:IC0
Cee' ce ne v' '@ut', $o'te, n cercet're' no'tr%, ete o rem'rc% $relimin'r% c're $o'te
ervi dre$t critic% "ener'l% l' to'te teoriile emo&iei $e c're leC'm nt6lnit +e5clu-6nd $o'te teori'
lui L03<O>: totul e $etrece $entru m'@orit'te' $i!olo"ilor c' #i cum con#tiin&' de$re emo&ieF
ete m'i nt6i o con#tiin&% refle5iv%, cu 'lte cuvinte c' #i cum form' $rim'r% ' emo&iei c' f'$t de
con#tiin&% ete de ' ne '$%re' c' o modific're ' fiin&ei no'tre $i!ice 'u, c' % foloim lim?'@ul
comun, de ' fi ei-'t% n $rimul r6nd c' o t're de con#tiin&%7 Lei"ur c% ete ntotde'un' $oi?il
% lu%m cuno#tin&% de emo&ie c' tructur% 'fectiv% ' con#tiin&ei, $un6nd: unt furio, miCe fric%
etc7 L'r fric' nu ete n mod ori"in'r con#tiin&' de 'C&i fi fric%, du$% cum nici $erce$ere' 'cetei
c%r&i nu ete con#tiin&' de ' $erce$e c'rte'7 Con#tiin&' emo&ion'l% ete m'i nt6i necu"et't%
+irreflec!ie> #i, $e 'cet $l'n, e' nu $o'te fi con#tiin&% de$re e' n%#i dec6t din $er$ectiv'
modului non$o-i&ion'lK7 Con#tiin&' emo&ion'l% ete n $rimul r6nd con#tiin&% de$re lume7 Nu
ete ne'$%r't nece'r % 'i $re-ent% n minte to't% teori' con#tiin&ei $entru ' n&ele"e cl'r 'cet
$rinci$iu7 C6tev' o?erv'&ii im$le $ot fi uficiente #i ete de not't c% $i!olo"ii emo&iei nu C'u
"6ndit niciod't% % le f'c%7 0te evident, ntrC'dev%r, c% omul c%rui' i ete fric% i ete fric% de
cev'7 C!i'r d'c% 'vem n vedere un' dintre 'cele 'n"o'e nedefinite $e c're le tr%im n ntuneric,
ntrCun "'n" initru #i $utiu etc, tot de 'numite '$ecte 'le no$&ii, 'le lumii ne ete fric%7 Aici,
f%r% ndoi'l%, to&i $i!olo"ii 'u not't c% emo&i' ete decl'n#'t% de o $erce$&ie, de o re$re-ent'reC
emn'l etc7 Se $'re n% c% du$% 'cee', $entru d6n#ii, emo&i' e nde$%rte'-% de o?iect $entru ' e
'?or?i n e' n%#i7 Nu tre?uie $re' mult% reflec&ie c' % n&ele"em c%, dim$otriv%, emo&i' revine
n fiece cli$% l' o?iect #i c% e 'limente'-% de 'ici7 Se decrie fu"' n c'-ul fricii, de e5em$lu, c'
#i cum fu"' nu 'r fi m'i $reu de to'te o fu"% din f'&' unui 'numit o?iect, c' #i cum o?iectul de
c're e fu"e nu 'r r%m6ne mereu $re-ent n fu"' n%#i, c' tem% ' ', c' r'&iune ' ' de ' fi, 'cel
din f'&' c%rui' e fu"e7 Ni cum % vor?im de furie, c'- n c're lovim, n@ur%m, 'menin&%m, f%r% '
men&ion' $ero'n' c're re$re-int% unit'te' de m%ur% o?iectiv% ' 'cetor inulte, ' 'cetor
'menin&%ri #i lovituriR MntrCun cuv6nt, u?iectul emo&ion't #i o?iectul emo&ion'nt unt unite ntrCo
inte-% indiolu?il%7 0mo&i' ete un 'numit mod de ' ei-' lume'(7 0te cee' ce num'i L03<O
' ntrev%-ut, c!i'r d'c% nuCi reliefe'-% motiv'&i'7 Su?iectul c're c'ut% olu&i' unei $ro?leme
$r'ctice ete 'f'r% n lume, el ei-e'-% lume' n fiece moment, $rin to'te 'ctele 'le7 L'c%
e#ue'-% n ncerc%rile 'le, e irit%, i'r n%#i irit're' ' ete tot un mod n c're lume' i '$'re7 Ni
nu ete nece'r c' u?iectul, ntre 'c&iune' c're e#ue'-% #i furie, % f'c% o nto'rcere l' ine, %
interc'le-e o con#tiin&% refle5iv%7 Po'te e5it' 'ici o trecere continu% de l' con#tiin&' necu"et't%,
AlumeC'u$r'Cc%rei'CeC'c&ione'-%B
+'c&iune> l' con#tiin&' necu"et't% AlumeCodio'%B +furie>7 Adou' ete o tr'nform're '
celeil'lte7 Pentru ' n&ele"e m'i ?ine enul celor ce vor urm', ete nece'r c' cititorul % 'i?%
$re-ent% n minte een&' ' cee' ce numim conduit%Cnecu"et't%
+conduiteCirrcflec!ie>7 Avem $re' 'dee' tendin&' de ' crede c% 'c&iune' ete o trecere
cont'nt% de l' necu"et't l' cu"et't, de l' lume l' noi n#ine7 Am ei-' $ro?lem'
+necu"et'&icon#tiin&% de$re lume>, '$oi neC'm ei-' $e noi n#ine c' 'v6nd $ro?lem' de
re-olv't +cu"et're>, $ornind de l' 'ce't% reflec&ie 'm conce$e o 'c&iune n m%ur' n c're e'
tre?uie % tic efectu't% de noi +cu"et're> #i '$oi 'm redecinde n lume $entru 'e5ecut' 'c&iune'
+necu"et't%>, nem'ilu6nd n conider're dec6t o?iceiul 'c&iunii7 Lu$% 'cee', to'te dificult%&ile
noi, to'te e#ecurile $'r&i'le c're cer o n"ut're ' 'd'$t%rii ncC'r retrimite n $l'nul reflec&iei7 Le
'ici 'cel $erm'nent duCteCvino c're 'r fi elementul contitutiv 'l 'c&iunii7
0te n% cert c% $utem cu"et' 'u$r' 'c&iunii no'tre7
I> 'r o o$er'&ie 'u$r' univerului e e5ecut% cel m'i 'dee'
I'r% c' u?iectul % $%r%e'c% $l'nul necu"et'tului7 Mn 'cet moment, de e5em$lu, criu,
d'r f%r% ' 've' con#tiin&' f'$tului c% criu7 Se v' $une c% o?i#nuin&' miC' f%cut incon#tiente
mi#c%rile $e c're le f'ce m6n' me' tr'6nd literele7 Cee' ce 'r fi '?urd7 Am $o'te o?i#nuin&' de
' crie, d'r nicidecum o?i#nuin&' de ' crie cut're cuvinte n cut're ordine7 Mn "ener'l, e im$une
% 'r%t%m nencredere $entru e5$lic'&iile $rin o?i#nuin&%7 Mn re'lit'te, 'ctul de ' crie nu ete
nicidecum incon#tient, fiind o tructur% 'ctu'l% ' con#tiin&ei mele7 Num'i c% el nu ete con#tient
de el nu#i7 A crie ete ' lu' 'ctiv cuno#tin&% de cuvinte, n m%ur' n c're ele '$'r u? $eni&'
me'7 Nu de cuvinte n m%ur' n c're ele unt crie de mine: ei-e-7 Intuitiv cuvintele n m%ur'
n c're 'u 'ce' c'lit'te de tructur% c're iee e5 ni!ilo #i de ' nu fi totu#i cre'tori de ine ne#i,
de ' fi cre'te n mod $'iv7 Mn momentul n c're tr'e- o liter%, nu i'u 'minte n mod i-ol't l'
fiec're dintre liniu&ele tr'e de m6n' me': m% 'flu ntrCo t're $eci'l% de '#te$t're, '#te$t're'
cre'to're, '#te$t c' cuv6ntul J $e c're l #tiu din'inte J % urme-e m6n' c're crie #i liniu&ele $e
c're e' le tr'"e $entru ' e re'li-'7 2%r% ndoi'l%, nu unt con#tient n $rivin&' cuvintelor n
'cel'#i mod c' 'tunci c6nd citec ce crie o $ero'n% $rivind $ete um%rul 'cetei'7 L'r 'ce't'
nu ne'mn% c% unt con#tient de mine c' individ c're crieO7
Leoe?irile een&i'le unt urm%to'rele: n $rimul r6nd, '$re!eniune' intuitiv% $e c're o
'm de$re cee' ce crie vecinul nu ete de ti$ul Aeviden&% $ro?'?il%B7 Sei-e- cuvintele $e c're
m6n' ' le tr'e'-% cu mult n'inte c' e' % le fi tr''t com$let7 L'r, n momentul n c're, citind
Ainde$VB, ei-e- n mod intuitiv Ainde$endentB, cuv6ntul Ainde$endentB e $re-int% c' o
re'lit'te $ro?'?il% +n felul meei 'u c'unului>7 Lim$otriv%, ei-'re' intuitiv% de c%tre mine '
cuvintelor $e c're le criu mi le $re-int% c' fiind certe7 Avem deC' f'ce cu o certitudine ntruc6tv'
$'rticul'r%: nu ete cert c% cuv6ntul AcertitudineB, $e c're unt $e c'le de 'CF crie, v' '$%re' $e
!6rtie +e $o'te c' eu % fiu der'n@'t, %Cmi c!im? idee' etc>, d'r ete cert c%, d'c% '$'re, v'
'$%re' c' 't're7 Mn conecin&%, 'c&iune' contituie un tr't de o?iecte certe ntrCo lume $ro?'?il%7
S% $unem, d'c% $refer'&i, c% ele unt $ro?'?ile c' e5iten&e re'le viito're, d'r certe c'
$oten&i'lit%&i 'le lumii7 Mn 'l doile' r6nd, cuvintele $e c're le crie vecinul meu nu im$lic% nici o
e5i"en&%: le contem$lu n ordine' '$'ri&iei lor ucceive, c' #i cum '# $rivi o m'% 'u un cuier7
Lim$otriv%, cuvintele crie de mine unt e5i"en&e7 0te nu#i modul n c're le ei-e- $rin
$rim' 'ctivit%&ii mele cre'to're, c're le contituie c' 't're: ele '$'r c' $oten&i'lit%&i n'inte de '
fi re'li-'te7 Nu n'inte de ' fi re'li-'te de mine7 0ul nu '$'re deloc 'ici7 0u imt $ur #i im$lu
tr'c&iune' $e c're ele o e5ercit%7 Simt n mod o?iectiv e5i"en&' lor7 Le v%d re'li-6nduCe #i n
'cel'#i tim$ cer6nd % e re'li-e-e tot m'i mult7 A$oi $ot $re' ?ine % "6ndec cuvintele $e c're
le tr'e'-% vecinul meu cum ele cer de l' el % l,ie re'li-'te, d'r nu imt 'ce't% e5i"en&%7
Lim$otriv%, cerin&' cuvintelor $e c're le tr'e- eu ete nemi@locit $re-ent%, $onder'?il% #i im&it%
c' 't're7 0le tr'" #i conduc m6n' me'7
I> 'r nu n modul n c're 'r f'ceCo ni#te mici demoni vioi #i ttetivi: ele 'u o e5i"en&%
$'iv%7 C6t de$re m6n' me', 'm cuno#tin&% de e', n enul c% o v%d direct, c' $e intrumentul
$rin c're e re'li-e'-% cuvintele crie7 0te un o?iect 'l lumii, dur n 'cel'#i tim$ ete $re-ent #i
tr%it7 I't% c% 'cum e-it: % criu AdeciB 'u A$rin urm'reBR Ace't' nu im$lic% nicidecum o
nto'rcere l' mine numi7 Pur #i im$lu '$'r $otcn&i'lit%&ile deciA #i A$rin urm'reB J n c'lit'te de
$oten&i'lit%&i J #i intr% n conflict7 Vom ncerc' % decriem n 'lt% $'rte n det'liu lume' c'
'c&iune7 Cee' ce ne interee'-% 'ici ete do'r % 'r%t%m c% 'c&iune' c' o con#tiin&% $ont'n%
necu"et't%
+comme concience $ont'nee irreflec!ie> contituie o 'numil% $%tur% e5iten&i'l% n lume
#i c% nu ete nevoie % fie con#tient% de ine c' f'ctor de 'c&iune $entru ' 'c&ion', ci cu totul
dim$otriv%7 Pe curt, o conduit% necu"et't% nu ete o conduit% incon#tient%, e' fiind con#tient% de
e' n%#i ntrCun mod nonte-it, $e c6nd ' fi con#tient% de e' n%#i n mod te-it ne'mn% ' e
tr'ncende #i ' ei-' lume' c' o c'lit'te ' lucrurilor7 Mn conecin&%, $utem n&ele"e to'te 'cele
e5i"en&e #i teniuni 'le lumii c're ne ncon@o'r% #i $utem ntocmi o !'rt% A!odolo"ic%B/ ' cee' ce
ete 'l notru UmQeltS, !'rt% c're v'ri'-% n func&ie de 'ctele #i tre?uin&ele no'tre7 Num'i c%, n
c'-ul 'c&iunii norm'le #i 'd'$t'te, o?iectele Ade re'li-'tB '$'r c' tre?uind % fie re'li-'te $e
'numite c%i7 3i@lo'cele '$'r ele nele c' $oten&i'lit%&i c're #i recl'm% e5iten&'7 Ace't%
'$re!eniune ' mi@locului c' unic drum $oi?il de 'tin"ere ' co$ului +'u, d'c% e5it% n
mi@lo'ce, 'tunci c' n mi@lo'ce in"urele $oi?ile etc7> o $utem numi intui&i' $r'"m'tic% '
determinimului lumii7 Lin 'cet $unct de vedere, lume' c're ne ncon@o'r% J cee' ce "erm'nii
numec UmQelt
U, lume' dorin&elor no'tre, ' tre?uin&elor #i 'ctelor no'tre '$'re c' ?r%-d't% de drumuri
n"ute #i tricte c're conduc l' cut're 'u cut're co$ determin't, 'dic% l' '$'ri&i' unui o?iect
cre't7 2ire#te, iciCcolo, c'm $retutindeni unt c'$c'ne #i $iedici7 SC'r $ute' com$'r' lume'
'ce't' cu $l'tourile mo?ile 'le '$'r'telor de @oc cu c6#ti"uri, $e c're e roto"olec ?ile: $e
'cete $l'touri unt tr''te drumuri cu '@utorul unor "%rdule&e din 'ce cu "%m%lie #i, 'dee', l'
r%$6ntii, e "%ec "%uri7 *re?uie c' ?il' % $'rcur"% un tr'iect determin't, lu6nd o c'le
determin't% #i f%r% % c'd% n "%uri7 Lume' 'ce't' e $lin% de dificult%&i7 No&iune' 'ce't' de
dificult'te nu ete o no&iune refle5iv% c're % im$lice un r'$ort cu mine7
0' ete 'ici, n lume, ete o nu#ire ' lumii, c're e $re-int% n $erce$&ie +e5'ct c'
drumurile ntre $oten&i'lit%&i, c' $oten&i'lit%&ile nele #i c' e5i"en&ele o?iectelor: c%r&i c're
tre?uie citite, $'ntofi c're tre?uie $in"eli&i etc>, ete corel'tivul noem'tic 'l 'ctivit%&ii $e c're o
ntre$rindem 'u $e c're num'i o conce$em7
Acum $utem $rice$e ce ete o emo&ie7 0te o tr'nform're ' lumii7 C6nd drumurile tr''te
devin $re' dificile 'u c6nd nu m'i vedem nici un drum, nu m'i $utem r%m6ne ntrCo lume 't6t de
'l'rm'nt% #i 'nevoio'%7 *o'te c%ile unt ?'r'te #i tre?uie, totu#i, % 'c&ion%m7 Atunci ncerc%m
% c!im?%m lume', 'dic% % tr%im c' #i cum r'$orturile lucrurilor cu $oten&i'lit%&ile lor nu 'r fi
re"l'te de $rocee determinite, ci de m'"ie)7 S% fim ?ine n&ele#i, nu ete vor?' de un @oc: 'ici
noi untem ncol&i&i #i ne 'runc%m n 'ce't% nou% 'titudine cu to't% ener"i' de c're di$unem7
*re?uie '$oi % n&ele"em c% 'ce't% ncerc're nu ete con#tient% c' 't're, c%ci 'ltminteri 'r f'ce
o?iectul unei reflec&ii7 0te n'inte de to'te ei-'re' unor r'$orturi noi #i ' unor e5i"en&e noi7
Sei-'re' unui o?iect
I iinel $ur #i im$lu im$oi?il% 'u "ener6nd o teniune inu$ort'?il%, con#tiin&' l
ei-e'-% 'u c'ut% %CF ei-e-e 'ltfel, cu 'lte cuvinte, e' e tr'nform% tocm'i $entru '
tr'nform' o?iectul,7 Ace't% c!im?'re n direc&i' con#tiin&ei nu 're, n ine, nimic tr'niu7
:%im mii de e5em$le de 'emene' tr'nlorm%ri n 'ctivit'te #i n $erce$&ie7 A c%ut', de
e5em$lu, o im'"ine diimul't% ntrCo "r'vur%C"!icito're +Aunde ete $u#c'RB>, ete ' ne com$ort'
$erce$tiv n f'&' "r'vurii ntrCun mod nou, ete ' ne com$ort' n f'&' cren"ilor unui co$'c, n f'&'
t6l$ilor de tele"r'f din im'"ine c' n f'&' unei $u#ti, ete ' re'li-' mi#c%rile ocul're $e c're leC
'm f'ce n f'&' unei $u#ti7 Nu ei-%m n% 'cete mi#c%ri c' 't're7 Prin ele, o inten&ie c're le
tr'ncende #i c%rei' ele i contituie tr'm'. e ndre'$t% 'u$r' co$'cilor #i t6l$ilor c're unt
ei-'&i c' A$oi?ile $u#tiB, $6n% c6nd deod't% $erce$&i' e crit'li-e'-% #i $u#c' '$'re7 Mn
conecin&%, $rintrCo c!im?'re de inten&ie, c' $rintrCo c!im?'re de conduit%, ei-%m un o?iect
nou 'u un o?iect vec!i ntrCo mod'lit'te nou%7 Nu ete nevoie %CF $l'%m m'i nt6i $e un $l'n
refle5iv7 Le"end' ?'"!etei erve#te de motiv'&ie n mod direct7 C%ut%m $u#c' f%r% ' $%r%i $l'nul
necu"et%rii7 Cee' ce ne'mn% c% '$'re o $u#c% $oten&i'l%, v'" loc'li-'t% n im'"ine7 *re?uie %
conce$em n 'cel'#i mod c!im?'re' de inten&ie #i de conduit% c're c'r'cteri-e'-% emo&i'7
Im$oi?ilit'te' de ' "%i o olu&ie $ro?lemei, ei-'t% n mod o?iectiv c' o c'lit'te ' lumii,
erve#te dre$t motiv'&ie noii con#tiin&e necu"et'te, c're 'cum ei-e'-% lume' 'ltfel, u? un
'$ect nou, #i c're com'nd% o nou% conduit% J $rin c're ete ei-'t 'cet '$ect J #i c're erve#te
de tr'm% noii inten&ii7 L'r conduit' emo&ion'l% nu e itue'-% $e 'cel'#i $l'n cu celel'lte
conduite, nefiind efectiv%7 0' nu 're dre$t co$ % 'c&ione-e re'lmente 'u$r' o?iectului c' 't're,
$rin intermediul unor mi@lo'ce $'rticul're7 0' c'ut% %Ci confere o?iectului, f%r% 'CF modific' n
tructur' ' re'l%, o 'lt% c'lit'te, o e5iten&% m$u&in't% 'u o $re-en&% redu% +'u o e5iten&%
$orit% etc>7 MntrCun cuv6nt, n emo&ie, cor$ul ete 'cel' c're, diri@'t de con#tiin&%, #i c!im?%
r'$orturile cu lume', $entru c' lume' %C#i c!im?e c'lit%&ile7 L'c% emo&i' ete un @oc, ete un @oc
n c're credem7 Un e5em$lu ne v' f'ce % n&ele"em 'ce't% tructur% emo&ion'l%: ntind m6n' c'
% cule" un ciorc!ine de tru"uri7 NuCF $ot '$uc', fiind $re' u7
Ridic din umeri, l' m6n' % c'd%, murmur Aunt $re' 'criB #i m% nde$%rte-7 *o'te 'cete
"eturi, 'cete vor?e, 'ce't% conduit% nu unt nicidecum ei-'te $entru ele nele7 Avem deC'
f'ce cu o mic% comedie @uc't% u? ciorc!inele de tru"uri, $entru c' $rin e' % le conferim
tru"urilor 'ce' nu#ire de A$re' 'criB #i c're $o'te ervi l' u?tituire' conduitei $e c're nu o
$ot 'do$t'7 3'i n'inte tru"urii e $re-ent'u c' Atre?uind % fie cule#iB7 L'r 'ce't% c'lit'te
m?ieto're devine imedi't inu$ort'?il%, deo'rece $oten&i'lit'te' nu $o'te fi re'li-'t%7 *eniune'
inu$ort'?il%, l' r6nduCi, devine un motiv $entru ' ei-' l' tru"uri o nou% nu#ire, A$re' 'criB,
c're v' re-olv' conflictul #i v' u$rim' teniune'7 Num'i c% 'ce't% c'lit'te nu o $ot conferi $e
c'le c!imic% tru"urilor, nu $ot 'c&ion' $e c%i o?i#nuite 'u$r' ciorc!inelui7 Atunci ei-e-
'ce't% 'cre'l% ' tru"urilor $re' ver-i $rin $rim' unei conduite de de-"ut7 Confer n c!i$
m'"ic tru"urilor c'lit'te' $e c're o dorec7 Aici comedi' nu ete dec6t $e @um%t'te incer%7 L'r
d'c% itu'&i' ete m'i $re'nt%, conduit' inc'nt'torie ete %v6r#it% cu erio-it'te: i't% emo&i'7
2ie, de e5em$lu, fric' $'iv%7 V%d venind $re mine o fi'r% fioro'%, $icio'rele mi e
nmo'ie, inim' mi $iere, $%lec l' f'&%, c'd #i le#in7 Nimic nu $'re m'i $u&in 'd'$t't dec6t
'ce't% conduit% c're m% d% f%r% '$%r're n "!e'rele $ericolului7 Ni totu#i 'ce't' ete o conduit%
de ev'd're7
I e#inul ete 'ici un refu"iu7 L'r % nu e cre'd% c% 'r fi un icfu"iu $entru mine, c% eu c'ut
% m% 'lve-, % nu m'i v%d li'r' feroce7 0u nu 'm ie#it din $l'nul necu"et't: ne$ut6nd in% evit'
$ericolul $e c%ile norm'le #i nl%n&uirile determinite, lC'm ne"'t7 LC'm vrut 'ne'nti-'t7 Preiune'
$ericolului ' ervit dre$t motiv $entru o inten&ie 'ni!il'nt% c're ' com'nd't o conduit% m'"ic%7
Ni, de f'$t, 'm f%cut % di$'r% $ericolul 't6t c6t mi' t'l n $utin&%7 Acele' unt limitele 'c&iunii
melc m'"ice 'u$r' lumii: $ot % o u$rim c' o?iect 'l con#tiin&ei, d'i nu o $ol f'ce dec6t
u$rim6nd n%#i con#tiin&'17 S% nu e cre'd% cumv' c% conduit' fi-iolo"ic% n c'-ul fricii $'ive
'r fi cur't% de-ordine7 0' re$re-int% re'li-'re' ?ruc% ' condi&iilor cor$or'le c're no&ec de
o?icei trecere' de l' t're' de ve"!e l' omn7
2u"', n c'-ul fricii 'ctive, ete $e nedre$t ocotit% o conduit% r'&ion'l%7 Se vede 'ici
c'lculul, cu $icio're curte l' dre$t vor?ind, 'l cuiv' c're vre' % $un% ntre ine #i $ericol ce'
m'i m're dit'n&% $oi?il%7 L'r 'ce't' ne'mn% ' n&ele"e 'n'$od' 'ce't% conduit%, c're nu 'r
fi n 'cet c'- dec6t $ruden&%7 2u"im nu $entru ' ne $une l' 'd%$ot, ci lu"im $entru c% nu ne
$utem 'ni!il' n le#in7 2u"' ete un le#in inter$ret't te'tr'l, ete o conduit% m'"ic% c're cont% n
' ne"' o?iectul $ericulo cu tot cor$ul notru, r%turn6nd tructur' vectori'l% ' $'&iului n c're
tr%im $rin cre're' ?ruc% ' unei direc&ii $oten&i'le, de ce'l'lt% $'rte7 0te un mod de 'CF uit', de
'CF ne"'7 Mn 'cel'#i mod ?o5erii novici e 'runc% 'u$r' 'dver'rului nc!i-6nd oc!ii: ei vor %
u$rime e5iten&' $umnilor %i, refu-% %Ci $erce'$% #i 'tfel le u$rim% n mod im?olic
efic'cit'te'7 Atfel ne '$'re enul verit'?il 'l fricii: ete o con#tiin&% c're urm%re#te @ ne"e, $rin
$rim' unei conduite m'"ice, un o?iect din lumei e5terio'r%, conduit% c're v' mer"e $6n% l' ' e
'ne'nti-' $entru ' 'ne'nti-' cu e' o?iectul7
Se #tie c% trite&e' $'iv% e c'r'cteri-e'-% $rintrCo conduit% de leireH 'vem n 'cet c'-
l6nce-e'l% mucul'r%, $'lo're, r%cire' e5tremit%&ilor, c%ut%m un un"!er #i r%m6nem iner&i,
imo?ili, oferinduCi lumii o u$r'f'&% c6t m'i mic% $oi?il%7 Prefer%m $enum?r', lini#te',
olitudine'7 APentru ' fi in"uri cu durere' no'tr%B, cum e $une7 Lucrul 'cet' nu ete deloc
'dev%r'tH ete de ?onton, ntrC'dev%r, % l'#i % $'r% c% medite-i $rofund 'u$r' nec'-ului t%u7
L'r unt detul de r're c'-urile n c're ndr%"im cu 'dev%r't durere'7
3otivul ete cu totul 'ltul: un' dintre condi&iile o?i#nuite 'le 'c&iunii no'tre di$%r6nd,
lume' cerc de l' noi % 'c&ion%m n c'drul ei #i 'u$r' ei f%r% 'ce' condi&ie7 3'@orit'te'
$oten&i'lit%&ilor c're $o$ule'-% lume' +lucr%ri de e5ecut't, o'meni de v%-ut, 'cte 'le vie&ii
cotidiene de du I' nde$linire> 'uP r%m' 'cele'#i7 Num'i c% mi@lo'cele de ' Ie re'li-', c%ile c're
I?r%-de'-% 'l notru A$'&iu !odolo"icB C'u c!im?'t7 L'c%, Ide e5em$lu, 'm lu't cuno#tin&% de
ruin're' me' economic%, Inu m'i di$un de 'cele'#i mi@lo'ce +'utomo?il $riv't etc7> I$entru ' le
duce I' nde$linire7 *re?uie % le u?titui noi intermedi'ri +lu're' 'uto?u-ului etc>H tocm'i 't'
ete cee' ce nu vre'u % f'c7 *rite&e' vi-e'-% u$rim're' o?li"'&iei de ' c%ut' 'cete c%i noi, de '
tr'nform' tructur' lumii, nlocuind contitu&i' $re-ent% ' lumii $rintrCo tructur% tot'l
nediferen&i't%7 0te vor?', n definitiv, de ' f'ce din lume o re'lit'te efectiv neutr%, un item n
ec!ili?ru 'fectiv tot'l, de ' dec%rc' o?iectele cu $uternic% nc%rc%tur% 'fectiv%, de ' le 'duce $e
to'te I' -ero 'fectiv #i, $rin c!i'r lucrul 'cet', % le ei-e- c' fiind $erfect ec!iv'lente #i
inter#'n@'?ile7 Altfel $u, ne$ul'ml #i ucvr6nd % nde$linim 'ctele $e c're le $roiect%m, l7 uvin n
u#' fel nc6t univerul % nu m'i ce'r% nimic de l' noi7 Mn 'cet co$, nu $utem dec6t % 'c&ion%m
iu$r' no'tr% n#ine, % Af'cem l'm$' m'i mic%B, corel'tivul uoem'tic 'l 'cetei 'titudini fiind
cee' ce vom numi Pooinor6tul: univerul ete $oomor6t, 'dic% 're o tructur% iiediferenli'l%7 Cu
to'te 'cete', n 'cel'#i tim$, lu%m n mod firec o $o-i&ie de re$liere, ne A$unem l' 'd%$otB7
Corel'tivul uoem'tic 'l 'cetei 'titudini ete Refu"iul7 Mntre"iiI Univer ete $oomor6t, d'r
tocm'i $entru efl viciu % ne $rote@%m de monotoni' ' n"ro-ite i'n#l I 'i' ni'i$iiii7ne tr6n"em
ntrCun loc o'rec're, ntrCun Acol&B7 I,7 Ste in"ur' diferen&iere n monotoni' tot'l% ' lumii, o
?uc't% de -id, $u&in ntuneric c're ne 'cunde n Imenit'te' ' $oomor6t%7
*rite&e' 'ctiv% $o'te lu' multe forme7 L'r 'cee' $e c're o cite'-% JAN0* +?oln'v' de
$i!'tenie c're f'ce o cri-% de nervi $entru c% nu vre' %C#i divul"e t'inele> $o'te fi c'r'cteri-'t%
dre$t un refu-7 0te vor?' n'inte de to'te de o conduit% ne"'tiv% c're urm%re#te % ne"e ur"en&'
'numitor $ro?leme #i % le nlocui'c% cu 'ltele7 <oln'v' vre' %CF im$reione-e $e JAN0*7
Ace't' ne'mn% c% e' dore#te % nlocui'c% 'titudine' de '#te$t're im$'i?il%, $e c're el o
'fi#e'-%, cu o 'titudine de 'm'?ilit'te 'fectuo'%7 0' o dore#te #i u-e'-% de cor$ul ei $re 'CF
determin' l' 'ce't% c!im?'re de 'titudine7 Mn 'cel'#i tim$, $un6nduCe ntrCo t're c're f'ce
im$oi?il% confeiune', e' e5clude $oi?ilit'te' 'cetui 'ct7
Mn $re-ent, 't6t' tim$ c6t e' v' fi cutur't% de l'crimi #i de u"!i&uri, orice $oi?ilit'te de
' vor?i i ete lu't%7 Mn 'cet c'-, '#'d'r, $oten&i'lit'te' nu ete u$rim't%, confeiune' r%m6ne
Ade f%cutB, ' ie#it din r'-' $oi?ilit%&ii ?oln'vei, IAN0* nu m'i $o'te $retinde c' e' % o f'c%, ci
do'r % dore'c% % o f'c% ntrCo -i7 Atfel ?oln'v' C' eli?er't de entimentul $eni?il c% 'ctul
confe%rii t%te' n $utere' ei, c er' li?er% %Ci f'c% 'u nu7 Cri-' emo&ion'l% ete n 'cet c',
'?'ndon're' re$on'?ilit%&ii7 0te o e5'"er're7 3'"ic% ' difi cult%&ilor vie&ii17 Lume', deci, #i
$%tre'-% tructur' ' diferen&i't%, d'r '$'re c' nedre'$t% #i otil%, cer6nd $re' mult de l' noi,
'dic% m'i mult dec6t ete omene#te $oi?il %Ci d%m7
Mn 'cet c'-, $rin urm're, emo&i' de trite&e 'ctiv% ete o comedie m'"ic% ' ne$utin&ei,
?oln'v' em%n6nd cu 'cei ervitori c're, du$% ce iC'u introdu $e !o&i n c'' t%$6nului, e l'%
le"'&i fedele# de c%tre 'ce#ti', c' % e v'd% ?ine c% nu $ute'u m$iedic' furtul7 Num'i c% 'ici
?oln'v' e le'"% e' n%#i fedele#, $rin nenum%r'te funii invi-i?ile7 Se v' $une, $o'te, c% 'cel
$eni?il entiment de li?ert'te de c're e' vre' % e de?'r'e-e ete n mod o?li"'toriu de n'tur%
r'&ion'l%7 Nu credem c6tu#i de $u&in c% ete '#' #i ete uficient % ne o?erv%m c' % ne d%m
e'm' de lucrul 'cet': o?iectul ete 'cel' c're e $re-int% c' tre?uind % fie cre't n mod li?er,
confeiune' c're e $re-int% n'inte #i c' $ut6nd n 'cel'#i tim$ % fie f%cut%7
2ire#te, e5it% #i 'lte func&ii #i forme 'le trite&ii 'ctive7 Nu vom init' 'u$r' furiei,
de$re c're 'm vor?it ndelun" #i c're $o'te c%, dintre to'te emo&iile, ete 'cee' 'l c%rei rol
func&ion'l ete cel m'i evident7 L'r ce % $unem de$re ?ucurieR Intr% e' n decriere' no'tr%R
L' $rim' vedere nu C'r $%re', ntruc6t u?iectul c're tr%ie#te ?ucuri'FG nu 're ' e '$%r' contr'
unei c!im?%ri c're %CF ruine-e, contr' unui $ericol7 3'i nt6i, n%, tre?uie % f'cem ditinc&ie
ntre ?ucuri'Centiment, c're re$re-int% un ec!ili?ru, o t're 'd'$t't%, #i ?ucuri'Cemo&ie7 Ace't',
n%, d'c% t%m % ne "6ndim, e c'r'cteri-e'-% $rintrCo 'numit% im$'cien&%7 0te de n&ele c%
$rin 'ce't' u?iectul c're tr%ie#te ?ucuri' e com$ort detul de e5'ct c' un om n t're de
im$'cien&%7 0l nu t locului, f'ce o mie de $roiecte, c!i&e'-% conduite $e c'r imedi't le
'?'ndone'-% etc7 Ace't' ne'mn% c% ?ucuri' ', i fot $rovoc't% de '$'ri&i' o?iectului
dorin&elor 'le7 0te mun&'t c% ' c6#ti"'t o um% im$ort'nt% 'u c% v' revede' o $ero'n% iu?it%,
$e c're nu ' v%-utCo demult7 L'r cu to'te i % 'cet o?iect ete AiminentB, el nu ete nc% 'ici, nc%
nu ete 'l lui7 Un 'numit interv'l de tim$ l e$'r% de o?iect7 Ni r!i'r d'c% ete 'ici, c!i'r d'c%
$rietenul 't6t de dorit '$'re $e $eronul "%rii, nc% m'i ete un o?iect c're nuC&i revine dec6t
ncetul cu ncetul, $l%cere' de 'CF revede' e v' 'tenu' l%r% nt6r-iere: niciod't% nu vom reu#i %C
F &inem 'ici, l6n"% noi, c' $e $ro$riet'te' no'tr% '?olut% #i %CF '$uc%m dintrCo d't% c' $e o
tot'lit'te +niciod't%, de 'emene', nu vom n&ele"e imedi't c% 'm devenit ?o"'&i, c' $e o tot'lit'te
int'nl'nce, ci 'ce't% itu'&ie ni e v' $re-ent' $rin $rim' ' o mul&ime de det'lii #i, c' % -icem
'#', $rin AA?c!'ttuni-cnB>Z ,7 <ucuri' ete o conduit% m'"ic% ce tinde % re'li-e-e $rin inc'nt'&ie
$oei' o?iectului dorit, c' $e o tot'lit'te int'nt'nee7 Ace't% conduit% ete no&it% de
certitudine' i7F $oei' v' fi re'li-'t% m'i devreme 'u m'i t6r-iu, n% e' c'ut% % 'ntici$e-e
'ce't% $oeie7 Liverele m'nifet%ri 'le ?ucuriei, $recum #i !i$ertonuul mucul'r,
v'odil't'&i' u#o'r%, unt 'nim'te #i tr'ncend'te de o inten&ie c're, $rin $rim' emo&iei, vi-e'-%
lume'7 Ace't' '$'re 'cum frumo'%, i `?iectul dorin&elor no'tre '$'re c' fiinduCne l' ndem6n%
#i lene de $oed't7 2iec're "et ete o '$ro?'re m'i e5'"er't%7 A d'n', ' c6nt' de ?ucurie
re$re-int% conduite im?olic '$ro5im'tive, inc'nt'&ii7 Prin 'cete conduite, o?iectul J $e i 're nu
'm reu#i %CF $oed%m re'lmente dec6t $rin conduite $rudente #i, oricum, com$lic'te J ete
$oed't dintrCo d't%, n mod im?olic7 A#' e f'ce, de e5em$lu, c% un ?%r?'t c%rui' \ ` femeie iC'
$u c% l iu?e#te $o'te % nce'$% % d'ne-e #i % c6nte7 2%c6nd lucrul 'cet', el e deturne'-%
de l' conduit' $rudent% #i dificil% $e c're tre?ui' % o 'i?% $re ' merit' 'ce' iu?ire #i ' o f'ce %
$ore'c%, re'li-6nd $oei'I
Mncetul cu ncetul #i $rin nenum%r'te mici det'lii +ur6uri, mici 'ten&ii etc7> 0l e
deturne'-% c!i'r #i de l' femei' c're, c' re'lit'te vie, re$re-int% tocm'i $olul tuturor 'cetor
conduite $line de "in"%#ie0l #i d% un r%"'-H m'i t6r-iu le v' relu'7 Leoc'md't% el $oed%
o?iectul $rin m'"ie, d'nul mime'-% $oeiune'7
Cu to'te 'cete', cele c6tev' rem'rci de m'i u nu neC'r $ute' mul&umi7 0le neC'u $ermi
% '$reciem rolul func&ion'l 'l emo&iei, d'r nc% nu #tim m're lucru 'u$r' n'turii 'cetei'7
*re?uie m'i nt6i % u?liniem c% cele c6tev' e5em$le $e c're leC'm cit't unt de$'rte de
' e$ui-' v'riet'te' emo&iilor7 05it% multe 'lte v'riet%&i 'le fricii 'u trite&ii7 Ne m%r"inim num'i
l' ' 'firm' c% to'te duc l' contituire' unei lumi m'"ice, utili-6nd cor$ul notru c' $e un mi@loc
de inc'nt'&ie, n fiec're c'-, $ro?lem' ete diferit%, conduitele unt diferite7 Pentru ' le ei-'
emnific'&i' #i fin'lit'te' 'r tre?ui % cuno'#tem #i % 'n'li-%m fiec're itu'&ie $'rticul'r%7 05it%,
n "ener'l, nu do'r $'tru m'ri ti$uri de emo&ii7 05it% mult m'i multe #i 'r fi o tre'?% util% #i
fecund% cl'ific're' lor7
L'c%, de e5em$lu, fric' timidului e comut% ?ruc n furie
+c!im?'re de conduit% motiv't% de o c!im?'re de itu'&ie>, furi' 'ce't' nu ete o furie
de ti$ ?'n'l: e' ete fric% de$%#it%7
Prin 'ce't' nu vrem deloc % $unem c% e' 'r fi reducti?il% ntrCun fel l' fric%7 Pur #i
im$lu e' re&ine fric' 'nterio'r% #i o f'ce % intre n $ro$ri' ' tructur%7 L'r num'i c6nd vom fi
convin#i 'u$r' tructurii func&ion'le ' emo&iei vom i-?uti % n&ele"em infinit' v'riet'te '
con#tiin&elor emo&ion'le7 Pe de 'lt% $'rte, e cuvine % init%m 'u$r' unui f'$t c'$it'lH
conduitele $ure #i im$le nu unt emo&ie, '#' cum nu ei i ic $ur' #i im$l' con#tiin&% ' 'cetor
conduite7 L'c% '#'
3i Ht' lucrurile, c'r'cterul An'lit 'l emo&iei 'r '$%re' mult
Inm cl'r #i, $e de 'lt% $'rte, con#tiin&' C'r $ute' cu u#urin&% i li?er' de e'7 05it% de 'ltfel
emo&ii f'le, c're nu unt dec6t i ni uluite7 L'c' mi e f'ce un c'dou c're nu m% $re' interei u-%,
e $o'te c' eu % e5teriori-e- o m're ?ucurie, % ?'t ilin $'lme, % 'r n u #i % d'ne-7 V' fi
n% o comedie7
3n voi l%' ni&elu# $rin de e' #i 'r fi ine5'ct % e $un% c% nu unt ?ucuro7 Cu to'te
'cete', ?ucuri' me' nu ete iii8Cv%r't% #i o voi $%r%i, o voi 'runc' de l' mine de nd't% i r
vi-it'torul meu v' $lec'7 0te e5'ct cee' ce vom conveni
PA numim o ?ucurie f'l%, 'mintinduCne c% f'lit'te' nu ete
G c'r'cteritic% lo"ic% ' 'numitor $ro$o-i&ii, ci o c'lit'te iC5iten&i'l%7 Pot 've', n 'cel'#i
fel, o fric% f'l%, o trite&e lul%7 Acete t%ri f'le e ditin", orice C'r -ice, de 'cele' nlc
'ctorului7 Actorul mime'-% ?ucuri', trite&e', d'r el nu ete de f'$t co$le#it de ?ucurie 'u de
trite&e, deo'rece 'cete i unduite e 'dree'-% unui univer fictiv7 0l mime'-% i unduit', d'r nu o
tr%ie#te n mod re'lFK7 Mn diferitele c'-uri de emo&ii f'le $e c're leC'm cit't, conduitele nu unt
unnute de nimic, ele e5it% olit're #i unt volunt're7 L'r 'tu'&i' ete 'dev%r't% #i noi o
conce$em c' $retin-6nd 'cete ronduite7 Le 'cee', $rin 'cete conduite, noi $roiect%m n mod
m'"ic 'numite c'lit%&i 'u$r' unor o?iecte re'le, d'r 'cete c'lit%&i unt f'le7
Nu tre?uie % n&ele"em $rin 'ce't' c% ele 'r fi im'"in're #i nici c% ele tre?uie ne'$%r't %
di$'r% m'i t6r-iu7
F 'lit'te' lor vine de l' o l%?iciune een&i'l% c're e d% dre$t violen&%7 Pl%cere' le"'t% de
o?iectul c're tocm'i miC' fot d%ruit e5it% m'i mult c' e5i"en&% dec6t c' re'lit'teH $l%cere'
'ce't' 're un fel de re'lit'te $'r'-it'r% #i tri?ut'r% $e c're o imt fo'rte ?ine, #tiind c% o f'c %
'$'r%, n le"%tur% cu o?iectul, $rintrCun fel de f'cin'&ieH d'c% $un c'$%t inc'n t'&iilor, 'ce'
$l%cere v' di$%re' imedi't7
0mo&i' verit'?il% ete cu totul 'ltcev': e' ete no&it% de credin&%7 C'lit%&ile $roiect'te
'u$r' o?iectelor unt ei-'te c' fiind 'dev%r'te7 Ce tre?uie de f'$t % n&ele"em $rin 'ce't'R
C'm 'ce't': c% emo&i' ete uferit%7 Nu $utem ie#i din e' c6nd $oftimH e' e e$ui-e'-% de l'
ine, f%r% c' noi Co $utem o$ri7 Mn 'f'r% de 'ce't', conduitele redue l' ele nele nu f'c dec6t %
deene-e c!em'tic $e o?iect c'lit'te' emo&ion'l% $e c're iCo conferim7 O fu"% c're 'r fi $ur #i
im$lu o cur% nu 'r fi uficient% c' % contituie o?iectul n o?iect c're n"ro-e#te7 S'u m'i
de"r'?% iC'r conferi c'lit'te' form'l% de n"ro-itor, d'r nu u?t'n&' 'cetei c'lit%&i7 C' %
ei-%m cu 'dev%r't cee' ce ete n"ro-itor, nu tre?uie do'r %CF mim%m, ci tre?uie % fim vr%@i&i,
n%$%di&i de $ro$ri' no'tr% emo&ie, tre?uie c' $erv'-ul form'l 'l conduitei % fie um$lut de cev'
o$'c #i "reu c're %Ci erve'c% dre$t m'terie7 Mn&ele"em n 'cet c'- rolul fenomenelor $ur
fi-iolo"ice: ele re$re-int% $'rte' erio'% ' emo&iei, unt fenomene de credin&%7 Lei"ur, nu
tre?uie e$'r'te de conduit%H n $rimul r6nd ele $re-int% o 'numit% 'n'lo"ie cu conduit'7
Hi$otoniile din c'-ul fricii 'u trite&ii, v'ocontric&iile, tul?ur%rile re$ir'torii
im?oli-e'-% detul de ?ine, m$reun% cu o conduit% c're vi-e'-% % ne"e lume' 'u % o dec'rce
de $oten&i'lul ei, frontier' dintre tul?ur%rile $ure #i conduite, n f6r#it, ele intr% m$reun% cu
conduit' ntrCo form% intetic% tot'l% #i nu 'r $ute' fi tudi'te n ele neleH ero're' teoriei
$eriferice ete tocm'i 'cee' de ' le fi e5'min't n mod i-ol't7
Cu to'te 'cete', nu unt reducti?ile l' conduite: te $o&i o$ri din fu"%, nu #i din tremur't7
Pot, $rintrCun efort e5tr'ordin'r, % m% ridic de $e c'un, %Cmi ntorc "6ndurile de l' de-'trul
c're m% co$le#e#te #i % trec l' lucru: m6inile mele vo
HtmAnc nlemnite7 *re?uie deci % conider%m c% emo&i' nu
aPle $ur #i im$lu @uc't%, c% nu ete un $ur com$ort'mentH i it com$ort'mentul unui cor$
c're e "%e#te ntrCo 'numit%
3ure: t're' in"ur% nu 'r $rovoc' com$ort'mentul, com$orliimcntul f%r% t're ete
comedieH emo&i', n%, '$'re ntrCun tur$ ?ulver't c're &ine de o 'numit% conduit%7 <ulver're'
$o'te u$r'vie&ui conduitei, d'r conduit' contituie form' #i 8i,iunific'&i' ?ulver%rii7 Pe de 'lt%
$'rte, f%r% 'ce't% ?ulver're conduit' 'r fi emnific'&ie $ur%, c!em% 'fectiv%7
Avem 'ici deC' f'ce cu o form% intetic%: $entru ' crede n i unduitele m'"ice tre?uie %
fii ?ulver't7
Pentru ' n&ele"e cl'r $roceul emo&ion'l $ornind de l, i con#tiin&%, tre?uie % 'mintim 'cel
c'r'cter du?lu 'r cor$ului, c're, $e de o $'rte, ete un o?iect n lume, i'r $e de 'lt% $'rte ete
tr%itul imedi't 'l con#tiin&ei +Le vecu immedi't de l7 i concience>7 Acum $utem ei-' een&i'lul:
emo&i' ete un fenomen de credin&%7 Con#tiin&' nu e m%r"ine#te % $roiecte-e emnific'&ii
'fective 'u$r' lumii c're o ncon@o'r%: e' tr%ie#te lume' nou% $e c're tocm'i ' contituitCo7 O
tr%ie#te direct, e im$lic't% n e', ufer% c'lit%&ile creion'te de conduite7
Ace't' ne'mn% c% 'tunci c6nd to'te c%ile unt ?'r'te con#tiin&' e '-v6rle n lume'
m'"ic% ' emo&iei, e '-v6rle n ntre"ime, de"r'd6nduCeH ete o con#tiin&% nou% n f'&' unei lumi
noi, $e c're o contituie din cee' ce 're m'i intim n e', cu 'ce' $re-ent% n ine nu#i, f%r%
dit'n&%, ' $unctului ei de vedere 'u$r' lumii7 Con#tiin&' emo&ion't% e'm%n% detul de ?ine cu
con#tiin&' c're 'do'rme7 C' #i 'ce't' din urm%, e' e 'runc% ntrCo lume nou% #i tr'nform%
cor$ul ei, c' tot'lit'te intetic%, n '#' fel nc6t % $o't% tr%i #i ei-' 'ce't% lume nou% $rin
$rim' 'cetei'7 Altfel $u, con#tiin&' c!im?% cor$ul 'u, d'c% $refer'&i, cor$ul J n c'lit'te de
$unct de vedere 'u$r' univerului inerent n mod nemi@locit con#tiin&ei J e itue'-% l' nivelul
conduitelor7 I't% de c m'nifet%rile fi-iolo"ice unt, n fond, tul?ur%ri 'le unei m'ri ?'n'lit%&i: ele
e'm%n% cu 'cele' 'le fe?rei, 'le 'n"inei $ec tor'le, 'le urecit%rii 'rtifici'l% etc7 0le re$re-int%
$ur # im$lu ?ulver're' tot'l% #i vul"'r% ' cor$ului c' 't're +do' conduit' v' decide d'c%
?ulver're' v' fi n Adiminu're d vi'&%B 'u n A$orireB7 In el nu#i nu ete nimic, ci re$re -int%
$ur #i im$lu o ntunec're ' $unctului de vedere 'l con #tiin&ei 'u$r' lucrurilor n m%ur' n c're
con#tiin&' n&ele"i #i tr%ie#te $ont'n 'ce't% ntunec're7 2ire#te, e cuvine 7
Mn&ele"em 'ce't% ntunec're c' $e un fenomen intetic #i f%r $%r&i7 Cum n%, $e de 'lt%
$'rte, cor$ul ete lucru $rintn lucruri, o 'n'li-% #tiin&ific% v' $ute' ditin"e n cor$ulC?io lo"ic, n
cor$ulClucru, tul?ur%ri loc'li-'te l' cut're 'u cut'n or"'n7
Mn conecin&%, ori"ine' emo&iei ete o de"r'd're $on t'n% #i tr%it% ' con#tiin&ei n f'&'
lumii7 Cee' ce nu $o'tu$ort' ntrCun 'numit mod, e' nce'rc% % ei-e-e ntrCui 'lt mod,
'dormind, '$ro$iinduCe de con#tiin&ele omnului viului #i iteriei7 I'r ?ulver're' cor$ului nu
ete nimic 'ltcev' dec6t credin&' tr%it% de con#tiin&%, n m%ur' n c're e' ete v%-ut% din e5terior7
Num'i c% ete de not't fie c% re$ectiv:
F> Con#tiin&' nu 're, te-itic, cuno#tin&% de e' n%# c' de"r'd6nduCe $re ' c%$'
$reiunii lumii: e' 're num' con#tiin&' $o-i&ion'l% ' de"r'd%rii lumii c're trece l' nivelu m'"ic7
Urme'-% de 'ici c% ete con#tiin&% nonCtetic% de e\ n%#i7 Num'i #i num'i n 'ce't% $rivin&%
$utem $une de$re o emo&ie c% nu ete incer%7 Leci nuCi deloc de mir're c\ fin'lit'te' emo&iei
nu e ?'-e'-% $e un 'ct de con#tiin&% n, 6nul emo&iei n%#i7 Ace't% fin'lit'te nu ete totu#i
incon#tient%: e' e e$ui-e'-% n contituire' o?iectuluiH
K> Con#tiin&' ete victim% ' $ro$riei c'$c'ne7 *ocm'i $i ulm c% tr%ie#te noul '$ect 'l
lumii cre-6nd n el, e' ete t ii$liv't% de $ro$ri'Ci credin&%, e5'ct c' n vi 'u c' n iterie7
+i n#tiin&' emo&iei ete c'$tiv%, d'r nu tre?uie % e n&ele'"% $i n 'ce't' c% un e5itent
o'rec're, e5terior ei, 'r fi $uCo n !uituri7 0' ete c'$tiv' ei n%#i, n enul c% nu domin% 'ce' i
icdin&%, c% e ile#te % o tr%i'c% tocm'i $entru c% o tr%ie#te, $entru c% e '?or?it% de tr%ire' ei7
Nu tre?uie % ne im'"in%m $ont'neit'te' con#tiin&ei n enul c% 'r fi ntotde'un' li?er% i ne"e
cev' c!i'r n momentul n c're 'r 'dmite 'cel cev'7
L> 'tfel de $ont'neit'te 'r fi contr'dictorie7 Con#tiin&', $rin een&%, e tr'ncende, i ete
deci im$oi?il % e retr'"% n e' $re ' e ndoi c% ete 'f'r%, n o?iect7 0' nu e cuno'#te dec6t
l't% cu lume' +ur le monde>7 I'r ndoi'l' nu $o'te fi, $rin n'tur' ', dec6t contituire ' unei
c'lit%&i e5iten&i'le ' i i?iectului: ndoielnicul, 'u o 'ctivit'te refle5iv% de reduc&ie, 'dic%
elementul $ro$riu unei noi con#tiin&e diri@'te 'u$r' con#tiin&ei $o-i&ion'le7 A#'d'r, cum
con#tiin&' tr%ie#te lume' m'"ic% n c're C' 'runc't, e' tinde % $er$etue-e 'ce't% lume n c're e
&ine in"ur% c'$tiv%: emo&i' tinde % e $er$elue-e7 In enul 'cet', e $o'te $une c% e' ete
uferit%: con#tiin&' e emo&ione'-% de emo&i' 'H e' u$r'licite'-%7 Cu c6t fu"im m'i mult, cu 't6t
ne ete m'i fric%7 Lume' m'"ic% e deene'-%, $rinde form%, '$oi e tr6n"e 'u$r' con#tiin&ei #i
o u"rum%: e' nu $o'te dori % c'$e de 'ici, $o'te ncerc' % fu"% de o?iectul m'"ic, d'r ' fu"i
de el ete 'Ci d' o re'lit'te m'"ic% nc% #i m'i ro?ut%7 Ni c!i'r #i 'cet c'r'cter de c'$tivit'te
con#tiin&' nuCF n&ele"e n ine, e' l ei-e'-% n o?iecte, o?iectele unt c'$tiv'nte, ele
nc%tu#e'-%, ele 'u 'c'$'r't con#tiin&'7 0li?er're' tre?uie % vin% de l' o reflec&ie $urific'to're
'u de l' o di$'ri&ie tot'l% ' itu'&iei "ener'to're de emo&ie7
Cu to'te 'cete', emo&i' c' 't're nu 'r fi 't6t de '?or?'nt% d'c% nu 'r ei-' l' o?iect
dec6t contr'$'rte' e5'ct% ' cee' ce e' ete din $unct de vedere noetic +de e5em$lu: l' 'ce't% or%,
n 'ce't% tr'd% $rot ilumin't%, n 'emene' m$re@ur%ri, 'cet ?%r?'t te ?'"% n $erie&i>7
Contitutiv $entru emo&ie ete c% e' ei-e'-% l' o?iect cev' c're o de$%#e#te l' infinit7 05it%,
ntrC'dev%r, o lume ' emo&iei7
*o'te emo&iile 'u n comun f'$tul c% f'c % '$'r% o 'cee'#i lume, crud%, n$%im6nt%to're,
$oomor6t%, veel% etc, d'r n c're r'$ortul lucrurilor cu con#tiin&' ete ntotde'un' #i e5cluiv
m'"ic7 *re?uie vor?it de o lume ' emo&iei '#' cum vor?im de o lume ' vielor 'u de lumile
ne?uniei7 O lume, 'dic% inte-e individu'le c're ntre&in r'$orturi unele cu 'ltele #i c're $oed%
c'lit%&i7 Or, nici o c'lit'te nu ete conferit% unui o?iect dec6t $rintrCo trecere l' infinit7 Acet "ri,
de e5em$lu, re$re-int% unit'te' unei infinit%&i de A?c!'ttun"enZ( re'le #i $oi?ile, dintre c're
unele vor fi "riCverde, "ri v%-ut ntrCo 'numit% lumin%, ne"ru etc7 L' fel, c'lit%&ile $e c're emo&i'
le confer% o?iectului #i lumii e' li le confer% 'd 'eternumFO7
Lei"ur, d'c% ei-e- ?ruc un o?iect c' fiind n$%im6nt%tor, eu nu 'firm n mod e5$licit
c% v' r%m6ne n$%im6nt%tor $entru ve#nicie7 L'r fie #i num'i 'firm're' c'lit%&ii de
n$%im6nt%tor, c' o c'lit'te u?t'n&i'l% ' o?iectului, ete de@' n e' n%#i o trecere l' infinit7
Acum n$%im6nt%torul ete n lucru, n mie-ul lucrului, ete &e%tur' ' 'fectiv%, i ete
contitutiv7 Atfel, $rin $rim' emo&iei, ne '$'re o c'lit'te co$le#ito're #i definitiv% ' lucrului7
Avem 'ici cee' ce de$%#e#te #i men&ine emo&i' no'tr%7 Mn$%im6nt%torul nu ete num'i t're'
'ctu'l% ' lucrului, el 'menin&% #i $entru viitor, e ntinde 'u$r' ntre"ului viitor #i l ntunec%,
ete revel'&ie 'u$r' enului lumii7 An$%im6nt%torB ete tocm'i f'$tul c% n$%im6nt%torul ete
o c'lit'te u?t'n&i'l%, ete f'$tul c% e5it% n$%im6nt%torul n lume7 Mn conecin&%, n fiec're
emo&ie, o mul&ime de teniuni 'fectiveF/ e diri@e'-% c%tre viitor $entru 'CF contitui ntrCo
lumin% emo&ion'l%7
*r%im emo&ion'l o c'lit'te c're ne $enetre'-%, $e c're o uferim #i c're ne cov6r#e#te din
to'te $%r&ile7 Leod't% emo&i' ete mul% ei ne#i, e tr'ncende, nu m'i ete un ?'n'l e$iod 'l
vie&ii no'tre cotidiene, ci ete intui&ie ' '?olutului7
0te cee' ce e5$lic% emo&iile fine7 Mn c'-ul 'cetor', $rintrCo conduit% '?i' c!i&'t%, $rintrC
o u#o'r% ocil'&ie ' t%rii no'tre $i!ice ei-%m o c'lit'te o?iectiv% ' o?iectului7
0mo&i' fin% nu ete nicidecum ei-'re' unei ne$l%ceri v'$oro'e, ' unui 'dmir'?il redu,
' unui initru u$erfici'l, ci ete un lucru ne$l%cut, un 'dmir'?il, un initru ntrev%-ut, ei-'t
$rintrCun vo'l7 0te o intui&ie o?cur% #i c're e $re-int% c' 't're7 L'r o?iectul e 'ici, '#te'$t% #i
$o'te c% m6ine vo'lul e v' nde$%rt' #i vom vede' o?iectul n $lin% lumin%7
Atfel $utem fi detul de $u&in emo&ion'&i, d'c% n&ele"em $rin 'ce't' -"uduirile cor$ului
'u conduitele, #i, totu#i, $rintrCo de$reie u#o'r% % ei-%m vi'&' no'tr% n ntre"ul ei c' fiind
initr%7 Ntim c% initrul ete tot'l, c% ete $rofund, d'r '-i '?i' d'c% l ntre-%rim7 Mn 'cet c'- #i
n multe 'ltele imil're emo&i' e $re-int% c' mult m'i $uternic% dec6t ete n re'lit'te, deo'rece,
l' urm' urmei, ei-%m $rin $rim' ei un initru $rofund7 2ire#te, emo&iile fine e deoe?ec
r'dic'l de emo&iile l'?e7 Inten&i' ete 'cee' c're diferen&i'-% emo&i' fin% de emo&i' l'?%,
deo'rece conduit' #i t're' om'tic% $ot fi identice n 'm?ele c'-uri7 L'r inten&i', l' r6nduCi, ete
motiv't% de itu'&ie7
Ace't% teorie ' emo&iei nu e5$lic% unele re'c&ii ?ru#te de "ro'-% #i de 'dmir'&ie $e c're
le tr%im uneori n f'&' unor o?iecte '$%rute $e ne'#te$t'te7 Le e5em$lu, o f'&% c!imonoit% de
"rim'e '$'re deod't% li$it% de "e'mH m% imt inv'd't de "ro'-%7 Mn 'cet c'-, evident, nu e5it%
conduit% eficient%, $%r6nduCe c% emo&i' nu 're nicidecum fin'lit'te7 Mn "ener'l, de 'ltfel,
ei-'re' n$%im6nt%torului n 'numite itu'&ii 'u $e fe&ele unor o'meni 're cev' #i nu e
no&e#te de o?icei de fu"% 'u de le#in7 Nici c!i'r de olicit%ri l' fu"%7 *otu#i, d'c% reflect%m
'u$r' lor, vedem c% ete vor?' de fenomene e5trem de $'rticul're, d'r uce$ti?ile % $rime'c%
o e5$lic'&ie c're c'dre'-% cu ideile $e c're leC'm e5$u7 Am v%-ut c% n emo&ie con#tiin&' e
de"r'de'-% #i tr'nform% ?ruc ntrCo lume m'"ic% lume' determin't% n c're tr%im7 L'r e5it% o
reci$roc%: n%#i 'ce't% lume e revele'-% con#tiin&ei c' fiind m'"ic% n locul n c're ne '#te$t'm
% fie determin't%7 MntrC'dev%r, nu tre?uie % e cre'd% c% m'"icul 'r fi o c'lit'te efemer% $e c're
iCo 'tri?uim lumii du$% $l'cul notru7 05it% o tructur% e5iten&i'l% ' lumii c're ete m'"ic%7 Nu
dorim % de-volt%m 'ici 'ce't% tem%, ' c%rei tr't're neCo re-erv%m n 'lt% $'rte7 Cu to'te 'cete',
nc% de $e 'cum $utem $une c% 'ce't% c'te"orie ' Am'"iculuiB "uverne'-% r'$orturile
inter$i!ice 'le o'menilor n ociet'te #i ndeoe?i $erce$&i' de c%tre noi ' emenului7 3'"icul,
du$% cum $une ALAIN, ete A$iritul c're e t6r%#te $rintre lucruriB, 'dic% o inte-% ir'&ion'l% de
$ont'neit'te #i de $'ivit'te7 0te o 'ctivit'te inert%, o con#tiin&% $'ivi-'t% +concience
$'iviee>7 Or, tocm'i u? 'ce't% form% ne '$'re cel%l'lt, i'r 'ce't' nu din c'u-' $o-i&iei
no'tre n r'$ort cu el, nu c' efect 'l $'timilor no'tre, ci dintrCo neceit'te de een&%7 Le f'$t,
con#tiin&' nu $o'te fi o?iect tr'ncendent dec6t uferind modific're' $'ivit%&ii7 Lre$t urm're,
enul e5$reiei unei fe&e um'ne ete m'i nt6i en 'l con#tiin&ei +#i nu un emn 'l con#tiin&ei>,
d'r 'l unei con#tiin&e 'lter'te, de"r'd'te, c're ete tocm'i $'ivit'te7 Vom reveni m'i t6r-iu l'
'cete rem'rci #i $er%m c' ele % e im$un% $iritului7 A#'d'r, omul ete ntotde'un' un vr%@itor
$entru om, i'r lume' oci'l% ete n $rimul r6nd m'"ic%7 Nu ete im$oi?il % 'vem 'u$r' lumii
inter$i!olo"ice o vi-iune determinit% #i nici % contruim $e 'ce't% lume m'"ic% u$r'tructuri
r'&ion'le7 L'r de d't' 'ce't' ele unt 'cele' c're unt efemere #i li$ite de ec!ili?ru, n%ruinduCe
de nd't% ce '$ectul m'"ic 'l mimicii, 'l "eturilor, 'l itu'&iilor um'ne, ntrece m%ur'FS7 Ce e
nt6m$l%, '#'d'r, 'tunci c6nd u$ertructurile l'?orio contruite de r'&iune e $r%?u#ec, i'r omul
e $omene#te ?ruc cufund't i'r%#i n m'"i' ori"in'r%R 0te lene de "!icit: con#tiin&' ei-e'-%
m'"icul c' m'"ic, tr%induCF inten c' 't're7 C'te"oriile de Anecur'tB, Anelini#titorB etc7
Leemne'-% m'"icul n m%ur' n c're 'cet' ete tr%it de con#tiin&%, n m%ur' n c're m'"icul
olicit% con#tiin&' %CF tr%i'c%7 *recere' ?ruc% de l' o n&ele"ere r'&ion'l% ' lumii l' ei-'re'
'celei'#i lumi c' m'"ic%, d'c% ete motiv't% de o?iectul nu#i #i d'c% e no&e#te cu un element
de-'"re'?il, ete n$%im6nt%to'reH d'c% e no&e#te cu un element '"re'?il, v' fi 'dmir'&i'
+cit%m dou% e5em$le, e5it6nd, fire#te, multe 'lte c'-uri>7
05it%, $rin urm're, dou% forme de emo&ie, du$% cum noi untem 'cei' c're contituim
m'"i' lumii $entru ' nlocui o 'ctivit'te determinit% c're nu e $o'te re'li-' 'u du$% cum
lume' n%#i ete 'cee' c're nu e $o'te re'li-', revel6nduCe ?ruc c' o lume m'"ic% n @urul
notru7 Mn $'im%, de e5em$lu, ei-%m deod't% r%turn're' ?'rierelor determinite: 'ce' f'&%
c!imonoit% c're '$'re l' "e'm o lu%m m'i nt6i c' f'&% de om "'t' % intre $e u#% #i % f'c%
trei-eci de $'#i $re ' '@un"e l' noi7 L'r, dim$otriv%, $'iv% cum ete, e $re-int% c' 'c&ion6nd de
l' dit'n&%7 Le dincolo de "e'm, 'ce' f'&% de om ete n le"%tur% nemi@locit% cu cor$ul notru,
tr%im #i uferim emnific'&i' ', $e c're o contituim cu $ro$ri' `m '$%rut% l' -ece metri de mine
n doul feretrei % fie tr%it% ' imedi't $re-ent% $entru mine n 'menin&'re' '7 L'r 'cet ucru nu
ete $oi?il dec6t tocm'i ntrCun 'ct de con#tiin&% 're ditru"e to'te tructurile lumii ce $ot %
re$in"% m'"icul i % reduc% evenimentul l' 'dev%r'tele 'le $ro$or&ii7 Le e5em$lu, tre?uie c'
fere'tr' c' Ao?iect c're tre?uie m'i nt6i $'rtB #i cei -ece metri c' Adit'n&% c're tre?uie m'i
nt6i $'rcur%B % fie nimicite7 Ace't' nu ne'mn% nicidecum c% con#tiin&', n $'im' ',
'$ro$ie f'&' de om n enul n c're 'r reduce dit'n&' 'celui c!i$ f'&% de cor$ul meu7 A reduce
dit'n&' ete totu#i ' "6ndi $otrivit dit'n&ei7 L' fel, de#i u?iectul nfrico#'t 'r $ute' "6ndi de$re
fere'tr% c% A$o'te fi $'rt% cu u#urin&%B, c% A$o'te fi dec!i% din 'f'r%B, 'cete' nu unt dec6t
inter$ret%ri r'&ion'le $e c're le $ro$une cu $rivire l' fric' '7 Mn re'lit'te, fere'tr' #i dit'n&' unt
ei-'te An 'cel'#i tim$B n 'ctul $rin c're con#tiin&' ei-e'-% c!i$ul din doul "e'mului7 L'r
c!i'r n 'cet 'ct de ' le ei-' ele unt de-'rm'te de c'r'cterul lor de utenile nece're7 0le unt
ei-'te 'ltfel7 Lit'n&' nu m'i ete ei-'t% c' dit'n&%, $entru c% nu m'i ete ei-'t% c' Acev' ce
tre?uie m'i nt6i $'rcurB7 0' ete ei-'t% c' fond unit'r, 'l n$%im6nt%torului7 2ere'tr' nu m'i
ete ei-'t% c' Acev' ce tre?uie m'i nt6i dec!iB, ci ete ei-'t% c' un c'dru 'l fe&ei
n"ro-ito're7 Mn "ener'l, n @urul 0ului e or"'ni-e'-% re"iuni $ornind de l' c're e 'nun&%
n$%im6nt%torul7 Mn$%im6nt%torul nu $o'te '$%re' dec6t ntrCo lume cu e5iten&i de n'tur%
m'"ic% #i n c're $oi?ilele recururi contr' e5iten&ilor % fie m'"ice7 0te cee' ce demontre'-%
detul de ?ine univerul viului, unde u#ile, ncuietorile, -idurile nu unt c%$%ri n f'&'
'menin&%rilor !o&ului 'u fi'rei de $r'd%, deo'rece unt ei-'te ntrCun 'ct unit'r de "ro'-%7 Ni
cum 'ctul c're le de-'rme'-% ete 'cel'#i cu 'cel' c're le cree'-%, vedem no'tr% c'rne, d'r n
'cel'#i tim$ e' ni e im$une, ne'"% dit'n&' #i $%trunde n noi7 Con#tiin&' cufund't% n 'ce' lume
m'"ic% t6r%#te 'ici cor$ul, n m%ur' n c're cor$ul ete creCF, din&'7 0' crede n 'ce't'7
Conduitele c're d'u en emo&iei J^ nu m'i unt 'le no'tr% unt e5$reie f'ci'l%, unt mi#c%ri 'le
cor$ului celuil'lt c're vin % forme-e un tot intetic cu ?ulver're' or"'nimului notru7 Re"%im
'ici, '#'d'r, 'cele'#i elemente #i 'cele'#i tructuri $e c're leC'm decri m'i u7 Num'i c% m'"i'
$rim'r% #i emnific'&i' emo&iei vin de l' lume, nu de l' noi n#ine7 2ire#te, m'"i' c' $ro$riet'te
re'l% ' lumii nu ete trict limit't% l' om7 0' e e5tinde l' lucruri n m%ur' n c're 'cete' e $ot
$re-ent' c' omene#ti +enul nelini#titor 'l unui $ei'@, 'l unor o?iecte, 'l unei c'mere c're
$%tre'-% urm' unui vi-it'tor miterio> 'u n m%ur' n c're ele $o'rt% m'rc' $i!icului7 2ire#te,
n%, 'ce't% ditinc&ie ntre dou% m'ri ti$uri de emo&ie nu ete '?olut ri"uro'%: e5it%
'metecuri 'le 'cetor', i'r m'@orit'te' emo&iilor unt mi5te7 Atfel, con#tiin&', re'li-6nd $rin
fin'lit'te $ont'n% un '$ect m'"ic 'l lumii, $o'te $rile@ui m'nifet're' unei c'lit%&i m'"ice,
re'le7 Ni reci$roc: d'c% lume' e $re-int% c' fiind m'"ic% ntrCun fel 'u 'ltul, e $o'te c' n%#i
con#tiin&' % $reci-e-e #i % finie-e contituire' 'cetei m'"ii, difu-6ndCo $retutindeni 'u,
dim$otriv%, concentr6ndCo #i intenific6ndCo $e un in"ur o?iect7
Oricum, ete de not't c% emo&i' nu ete o modific're 'ccident'l% ' unui u?iect c're 'r fi
cufund't, $e de 'lt% $'rte, ntrCo lume nec!im?'t%7 0te u#or de v%-ut c% orice '$re!eniune
emo&ion'l% ' unui o?iect nfrico#%tor, irit'nt, ntrit%tor etc7 Nu $o'te 've' loc dec6t $e fondul
unei 'lter%ri tot'le ' lumii7 Pentru c' un o?iect % '$'r% c' fiind de temut tre?uie, ntrC'dev%r, c'
el % fie n&ele c' $re-en&% imedi't% #i m'"ic% n f'&' con#tiin&ei7 Le e5em$lu, tre?uie c' f'&' de
''inii trec6nd $rin -iduri #i $rin u#i #i n -'d'r '$%'m $e tr%"'ciul revolverului notru, "lon&ul
nu $orne#te7 MntrCun cuv6nt, ' ei-' un o?iect o'rec're c' n$%im6nt%tor ete 'CF ei-' $e
fondul unei lumi c're e revele'-% c' fiind de@' n$%im6nt%to're7
Mn conecin&%, con#tiin&' $o'te AfiCnCLumcB n dou% moduri diferite7 Lume' $o'te % i
'$'r% c' un com$le5 or"'ni-'t de utenile, n '#' fel nc6t, d'c% e dore#te $roducere' unui efect
determin't, tre?uie % e 'c&ione-e 'u$r' unor elemente determin'te 'le com$le5ului7 Mn 'cet
c'-, fiec're utenil% trimi&6nd l' 'lte utenile #i l' tot'lit'te' utenilelor, nu e5it% 'c&iune
'?olut% #i nici c!im?'re r'dic'l% c're % $o't% fi introdu% imedi't n 'ce't% lume7 *re?uie
modific't% o utenil% $'rticul'r%, cee' ce e f'ce cu '@utorul 'ltei utenile, c're l' r6nduCi trimite
l' 'lte utenile, #i '#' m'i de$'rte, l' infinit7 L'r lume' $o'te de 'emene' %Ci '$'r% con#tiin&ei
c' o tot'lit'te nonutenil%, 'dic% modific'?il% f%r% intermedi'r #i n mod m'iv7 Mn 'cet c'-
cl'ele lumii vor 'c&ion' nemi@locit 'u$r' con#tiin&ei, ele i unt $re-ente f%r% dit'n&%
+de e5em$lu, 'cel c!i$ de l' "e'm c're ne n"ro-e#te 'c&ione'-% f%r% utenile, nu ete
nevoie c' fere'tr' % e dec!id%, c' un om % 'r% n c'mer%, % $%#e'c% $e du#ume'>7
Ni reci$roc, con#tiin&' vi-e'-% % com?'t% 'cele $ericole 'u % modifice 'cele o?iecte
f%r% dit'n&% #i f%r% utenile $rin modific%ri '?olute #i m'ive 'le lumii7 Acet '$ect 'l lumii
ete n ntre"ime coerent, ete lume' m'"ic%7 Vom numi emo&ie o c%dere ?ruc% ' con#tiin&ei n
m'"ie7 S'u, d'c% $refer'&i, e5it% emo&ie 'tunci c6nd lume' utenilelor di$'re dintrCo d't% #i n
locul ei '$'re lume' m'"ic%7 A#'d'r, nu tre?uie % vedem n emo&ie o de-ordine $''"er% '
or"'nimului #i $iritului, c're 'r veni % tul?ure din 'f'r% vi'&' $i!ic%7 0te, dim$otriv%,
rento'rcere' con#tiin&ei l' 'titudine' m'"ic%, un' dintre m'rile 'titudini c're i unt een&i'le, cu
'$'ri&i' lumii corel'tive J lume' m'"ic%7 0mo&i' nu ete un 'ccident, ete un mod de e5iten&% 'l
con#tiin&ei, unul din modurile n c're e' n&ele"e +n enul d't de H0IL0::0R termenului
A Verte!enB> ' ' A2iin&%CnCLumeB7
O con#tiin&% r'&ion'l% e $o'te ntotde'un' diri@' 'u$r' emo&iei7 Mn 'cet c'-, emo&i'
'$'re c' tructur% ' con#tiin&ei7 0' nu ete c'lit'te $ur% #i ine5$rim'?il%, c' ro#ul c%r%mi-iu 'u
im$rei' $ur% de durere, cum 'r tre?ui % fie du$% teori' lui JA30S7 0' 'rc un en, emnific%
cev' $entru vi'&' me' $i!ic%7 Reflec&i' $urific'to're ' reduc&iei fenomenolo"ice $o'te ei-'
emo&i' n m%ur' n c're contituie lume' u? form% m'"ic%7 Al ocot demn de ur% $entru c% unt
furio7B L'r 'ce't% reflec&ie ete v'n% #i neceit% motiv'&ii $eci'le7 Le o?icei diri@%m 'u$r'
con#tiin&ei emotive o reflec&ie com$lice c're, dei"ur, ei-e'-% con#tiin&' n c'lit'te de
con#tiin&%, d'r n m%ur' n c're ete motiv't% de o?iect: ASunt furio $entru c% el ete demn de
ur%B7 Pornind de l' 'ce't% reflec&ie e contituie furi'7
NO*0
F Al' concience de l,emotionB, m te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
K Ale mode nonC$oitionnelB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
( AL,emotion et une cert'ine m'niere d,'$$re!ertder le mondeB, n te5tul ori"in'l7 +Not'
tr'd7>
O Acomme ecriv'ntB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
/ 05$reie ' lui L0EIN7
S n lim?' "erm'n%, n te5tul ori"in'lH conce$t im$u de J'co? von Ue58iill, ndeoe?i n
lucr're' ' UmQelt undInnerQelt der *iere, cu enul de 'm?i'n&% ?io$i!ic% $ro$rie unei
'numite $ecii #i num'i 'cetei'7 +Not' tr'd7>
) Lin 'ce't% $er$ectiv%, d'c% 'dmitem c% orice cultur% ete e5$rei' n $rimul r6nd '
tr%irilor emo&ion'le 'le omului, ete de n&ele de ce Luci'n <l'"' u&ine c% Ao cultur% e um$le
de m'"ie, c' ?ureteie de '$%B +*rilo"i' v'lorilor, 2und'&i' Re"'l% $entru Liter'tur% #i Art%,
<ucure#ti, F1OS, $7 K1G>7 +Not' tr'd7>
. Al' !=teB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
1 S'u cel $u&in modific6ndCo: le#inul ete trecere l' o con#tiin&% oniric%, 'dic%
Aire'li-'?il%B7
FG Aie u@et @o=eu5B, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
FF n lim?' "erm'n%, n te5tul ori"in'l ^ nu'n&%ri7 +Not'7 *r'd7>
FK AII mime l' conduite, m'i ii ne e conduii $',, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
F( A e vede' not' FF7
FO n lim?' l'tin%, n te5tul ori"in'l ^ l' nef6r#it7 +Not' tr'd7>
F/ A$rolcnion 'ffecfi,veB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
FS Aet tro$DortB, n te5tul ori"in'l7 +Not' tr'd7>
I
b$'r
CONCLU;I0
*eori' emo&iei, $e c're 'm c!i&'tCo, ete detin't% % erve'c% l' contituire' unei
$i!olo"ii fenomenolo"ice7
2ire#te, c'r'cterul ei de e5em$lu neC' m$iedic't %Ci d%m de-volt%rile $e c're 'r fi tre?uit
% le com$orteF7 Pe de 'lt% $'rte, ntruc6t ' tre?uit % demol%m teoriile o?i#nuite de$re emo&ie,
neC'm ridict tre$t't de l' conider'&iile $i!olo"ice 'le lui JA30S l' idee' de emnific'&ie7 O
$i!olo"ie fenomenolo"ic% i"ur% $e e' #i c're n $re'l'?il #iC' cur%&it locul, 'r nce$e $rin ' fi5'
ntrCo reflec&ie eidetic% een&' f'$tului $i!olo"ic $e c're l e5'mine'-%7 0te cee' 'm ncerc't %
f'cem cu $rivire l' im'"ine' ment'l%, ntrCo lucr're c're v' '$%re' cur6ndK7 L'r, n $ofid'
'cetor re-erve de det'liu, $er%m c% 'm reu#it % demontr%m c% un f'$t $i!ic c' emo&i', de
o?icei ocotit o d"rordine f%r% le"e, $oed% o emnific'&ie $ro$rie #i nu $o'te fi ei-'t n el
nu#i f%r% n&ele"ere' 'cetei emnific'&ii7 Am dori 'cum % m'rc%m limitele 'cetei cercet%ri
$i!olo"ice7
Am 'firm't, n introducere, c% emnific'&i' unui f'$t de con#tiin&% e reduce l' 'cee' c%
indic% ntotde'un' re'lit'te'Cum'n% tot'l% c're e f'ce emo&ion't%, 'tent%, c're $erce$e, c're
voie#te etc7 Studiul emo&iilor ' verific't din $lin 'cet $rinci$iu: o emo&ie trimite l' cee' ce e'
emnific%7 I'r cee' ce emnific% ete, de f'$t, tot'lit'te' r'$orturilor re'lit%&iiCum'ne cu lume'7
*recere' I' emo&ie ete o modific're tot'l% ' Afiin&eiCnClumeB $otrivit le"ilor fo'rte $'rticul're
'le m'"iei7 Mn% vedem de nd't% limitele unei 'emene' decrieri: teori' $i!olo"ic% ' emo&iei
$reu$une o decriere $re'l'?il% ' 'fectivit%&ii n m%ur' n c're 'ce't' contituie itu'&i'
re'lit%&iiCum'ne, 'dic% n m%ur' n c're ete contitutiv% $entru re'lit'te' no'tr% um'n% de ' fi
re'lit'teum'n% 'fectiv%7 Mn 'cet c'-, n loc de ' $orni de l' un tudiu 'l emo&iei 'u nclin'&iilor
c're 'r indic' o re'lit'teCum'n% nc% neelucid't% c' termen ultim 'l oric%rei cercet%ri, termen
ide'l de 'ltfel #i $ro?'?il ne'ccei?il celui c're nce$e cu em$iricul, decriere' 'fectului C'r
o$er' $ornind de l' re'lit'te'Cum'n% decri% #i fi5't% $rintrCo intui&ie ' $riori7
Liverele dici$line 'le $i!olo"iei fenomenolo"ice unt re"reive, c!i'r d'c% termenul
re"reiunii lor 'r fi $entru ele un ide'l $urH 'cele' 'le fenomenolo"iei $ure, dim$otriv%, unt
$ro"reive7 Se v' $une dei"ur ntre?'re' de ce, n 'cete condi&ii, e c'de % f'cem u- n mod
imult'n de cele dou% dici$line7 Se $'re c% fenomenolo"i' $ur% 'r fi de '@un7
*otu#i, d'c% fenomenolo"i' $o'te dovedi c% emo&i' ete o re'li-'re de een&% ' re'lit%&ii
um'ne n m%ur' n c're ete 'fec&iune, i v' fi im$oi?il % demontre-e c% re'lit'te'um'n%
tre?uie % e m'nifete n mod nece'r n cut're emo&ii7 C% e5it% cut're #i cut're emo&ie #i num'i
'cete' J lucrul 'cet' v%de#te f%r% nici o ndoi'l% f'cticit'te' e5iten&ei um'ne7 *ocm'i 'ce't%
f'cticit'te f'ce nece'r un recur re"l't l' em$iriceH e' ete 'cee' c're, du$% to'te '$'ren&ele, v'
m$iedic' $entru totde'un' @onc&iune' re"reiunii $i!olo"ice cu $ro"reiune' fenomenolo"ic%(7
NO*0
F Am dori ndeoe?i, din 'cet $unct de vedere, c' u"etiile no'tre % $ermit% ini&iere'
de tudii mono"r'fice com$lete 'u$r' ?ucuriei, trite&ii etc7 Nu 'm d't 'ici dec6t direc&ii
c!em'tice $entru 'emene' mono"r'fii7
K Referire i' o$uculul L ,Im'"in'ire, c're ' '$%rut n 'nul
F1OG7 +Not' tr'd7>
( Av6nd n vedere conider'&iile de m'i u, c'rte' lui J7C P7
S'rtre 'r fi tre?uit % e intitule-e Pi!olo"i' fenomenolo"ic% ' emo&iei 'u, m'i e5'ct, O
teorie ' emo&iei n lumin' $i!olo"ici fenomenolo"ice7 +Not' tr'd7>
Addend'
: 0mo&i'F
0mo&ii #i intincte7 Mn $re-en&' unui o?iect o'rec're, orice 'nim'l $o'te tr%i dou% re'c&ii
$i!olo"ice ditincte #i determin'te, dintre c're un' l f'ce % imt%, i'r ce'l'lt% l f'ce %
'c&ione-e7 Mn $rimul c'-, 'vem deC' f'ce cu emo&i', n cel deC'l doile', cu intinctul7 0mo&i' n%,
c' #i intinctul, 're $ro$ri'Ci Ae5$reie fi-ic%B, e5$reie c're $o'te include c!i'r #i e5trem de
$uternice contr'c&ii mucul're, cum vedem n c'-ul fricii 'u furiei7 Mn conecin&%, 'dee' ne
"%im ntrCo detul de m're ncurc%tur% 'tunci c6nd vrem % diferen&iem re'c&iile emo&ion'le de
re'c&iile intinctive $rovoc'te de unul #i 'cel'#i o?iect7 *re?uie, o're, % vor?im de$re fric% n
c'$itolul con'cr't intinctelor 'u n 'cel' con'cr't emo&iilorR K n ce c'$itol % decriem
curio-it'te', emul'&i' etcR
R%$unul l' 'cete ntre?%ri nu $o'te fi dec6t 'r?itr'r #i, de 'ltfel, nu 're im$ort'n&% din
$unct de vedere #tiin&ific, n 'emene' c'-uri $ut6nd decide im$le convenien&e $r'ctice7
Pe de 'lt% $'rte, nici "6nd % $utem f'ce un tudiu decri$tiv 'l emo&iilor $re-ent'te c'
$ure f'$te de con#tiin&%, deo'rece f'$tele de con#tiin&% refu-% orice 'n'li-% intro$ectiv%7 Le 'ltfel
decriere' 'r fi inutil%, fiec're cunoc6nduCle din $ro$ri' tr%ire7 *ot cee' ce 'm $ute' f'ce, ntrCo
c'rte c' 'ce't', ete % le determin%m c'u-ele #i efectele, 'dic% o?iectele c're le $rovo'c% #i
fenomenele or"'nice c're le no&ec7
Orice o?iect c're '&6&% un intinct '&6&% #i o emo&ie7
Num'i c% J i'r 'ce't' ete in"ur' deoe?ire dintre cele dou% re'c&ii Cre'c&i' emo&ion'l%
e mul&ume#te % e e5$rime n cor$, $e c6nd re'c&i' intinctiv% ete uce$ti?il%, $e de'u$r', %
$un% 'nim'lul n le"%tur% cu o?iectul c're ' $rovoc'tCo7 Pe de 'lt% $'rte, 't6t o re'c&ie c6t #i
ce'l'lt% $ot fi determin'te nu num'i de $erce$&i' direct% ' o?iectului, ci #i de 'mintire' 'u de
im'"ine' 'cetui'7 <' c!i'r e $o'te % reim&im m'i mult% furie l' 'mintire' unei inulte dec6t n
momentul n c're 'm fot inult'&iH i'r 'mintire' unei m'me di$%rute nduio#e'-% 'dee' m'i
mult dec6t ' f%cutCo vreod't% vedere' 'celei m'me 'fl'te nc% n vi'&%7 A#'d'r, n ntre" 'cet
c'$itol, termenul Ao?iectB v' deemn' fie un o?iect re'lmente $erce$ut, fie im'"ine' 'u im$l'
'mintire ' 'cetui'7
V'riet%&ile emo&iei unt nenum%r'te7 L'c% lu%m dre$t criteriu intenit'te' re'c&iilor
or"'nice c're no&ec emo&iile, le $utem or6ndui n dou% m'ri cl'e: emo&ii $uternice, no&ite de
re'c&ii rel'tiv violente, #i emo&ii rine, no&ite de re'c&ii rel'tiv l'?e7 Mn $rim' c'te"orie e includ
furi', fric', trite&e', ru#ine', or"oliul #i to'te v'riet%&ile lor, i'r n ' dou' to'te entimentele
mor'le, intelectu'le #i etetice7 Nu '# termin' niciod't% d'c% '# dori % decriu cu deC'm%nuntul
o?iectele, circumt'n&ele #i v'riet%&ile diverelor $ecii $i!olo"ice de emo&iiH c%ci nu'n&ele lor e
com?in% #i e continu% unele n 'ltele l' infinit7 Lim?'@ul ' etic!et't c6tev' dintre 'cete nu'n&e n
inonimele 'le: ur%, 'nti$'tie, 'nimo-it'te, reentiment, de-"ut, 'veriune, m'li&io-it'te, ciud%,
r%-?un're, oro're etc7 0tc7 Acete ditinc&ii unt efectiv tre'?' dic&ion'relor de inonime, d'r #i '
c%r&ilor de $i!olo"ie7 Le f'$t, multe $i!olo"ii "erm'ne nu unt dec6t dic&ion're de inonime n
cee' ce $rive#te c'$itolul emo&iei7 05it% n% limite n cee' ce $rive#te utilit'te' 'cetor 'n'li-e
u$erfici'le #i ver?'leH C' '?u-'t 't6t de mult de ele nc6t liter'tur' $ur decri$tiv% ' emo&iei '
devenit, de l' Lec'rte nco'ce, un' din $%r&ile cele m'i $lictico'e 'le $i!olo"iei7 Ni nu num'i
un' din cele m'i $lictiito're, ci #i din cele m'i "%uno'e, deo'rece u?divi-iunile 'le l'% n
"ener'l im$rei' c% unt 'rtifici'le 'u li$ite de im$ort'n&%, i'r $reten&iile de e5'ctit'te l'%
im$rei' c% unt '?olut f'ctice7 Lin nefericire, '$ro'$e tot cee' ce $i!olo"ii 'u cri de$re
emo&ie e re-um% l' 'ce't% liter'tur%7 3%c'r d'c% decrierile lor 'r t6rni intereul c' 'cele' 'le
rom'ncierilorI Rom'nul ne c'$tive'-% $rin 'cee' c% ne f'ce % retr%im emo&iile $e c're le
'n'li-e'-%H vi'&' neC' f'mili'ri-'t 't6t de mult cu o?iectele #i itu'&iile "ener'to're de emo&ii,
nc6t #i ce' m'i mic% $'"in% m$odo?it% cu $u&in% $i!olo"ie tr%it% ne f'ce imedi't % vi?r%m7
Acele'#i vii $l%ceri le ncerc%m I' lectur' unor o$ere $ur liter're n c're filoofi' ete conden't%
n Am'5imeB #i $roiecte'-% din c6nd n c6nd c6te o tr%ful"er're n $rofun-imile vie&ii no'tre
emo&ion'le7 L'r, m'i de"r'?% dec6t de 'Ci reciti $e cl'icii A$i!olo"iei #tiin&ificeB ' emo&iei +nu
cumv' 'm '@un l' 'tur'&ie citinduCi #i r%citinduCiR>, '# $refer' % m% cufund n vreo indi"et%
decriere ' t6nc%riei dintrCo ferm% $ierdut% $e ntinderile din NeQCH'm$!ire7 Nic%ieri nu 'm
$ute' deco$eri n 'cete tr't'te vreun centru de $er$ectiv%, vreun $rinci$iu din c're % e
deduc% 'u c're % ne de' l' ive'l% f'$tele7 Nu "%im 'ici dec6t ditinc&ii, u?tilit%&i #i cl'ific%ri
$ete cl'ific%riH im$oi?il de d't $ete vreo ?'-% lo"ic% unde totul % 'i?% temei7 Cu to'te
'cete', tocm'i temeliile olide f'c frumue&e' o$erelor cu 'dev%r't #tiin&ifice7 S% fie o're
$i!olo"i' emo&iei cond'mn't% % r%m6n% deC' $urure' $e terenul decrierilor individu'leR
O$ini' me' ete 'lt'7 05it% o $orti&% de ie#ire #i nu 'vem dec6t % trecem $rin e'7
Princi$iul "ener'tor 'l v'riet%&ii emo&iilor7 Mntre'"' dificult'te vine de l' f'$tul c% ne
nc%$%&6n%m % $re-ent%m emo&iile c' $e tot 't6te' e5iten&e '?olut individu'le, f%c6nd din ele
entit%&i $iritu'le l' fel de eterne, l' fel de 'cre $e c6t er'u A$eciileB imu'?ile din vec!e'
?iolo"ie7 At6t' tim$ c6t vom r%m6ne l' 'ce't% conce$&ie, tot ce vom $ute' f'ce v' fi % ntocmim
cu un re$ect reli"io c't'lo"ul emo&iilor, 'l c'r'cterelor lor, 'l in"ul'rit%&ilor #i efectelor lor7
L'r, oric6t de $u&in 'm vre' % le e5$lic%m $rin c'u-e m'i "ener'le, cum e5$lic%m 't%-i
A$eciileB $rin eredit'te #i v'ri'&ii, to'te frumo'ele ditinc&ii #i frumo'ele c't'lo'"e #i vor
$ierde n curt tim$ im$ort'n&'7 Cine 'rc "%in' cu ou% de 'ur nu e teme deloc % decrie fiec're
din ou%le $e c're e' leC' ou't7
Voi con'cr' deci $'"inile c're urme'-% de"'@%rii 'dev%r'tului $rinci$iu "ener'tor 'l
vie&ii no'tre emo&ion'le, retr6n"6nduCm% de l' ?un nce$ut l' cee' ce 'm numit emo&ii
A$uterniceB7
A 've' cuno#tin&% de o Aemo&ie $uternic%B ete ' 've' cuno#tin&% de e5$rei' ei or"'nic%7
Potrivit conce$&iei c're C' im$u cu $rivire l' 'cete Aemo&ii $uterniceB, 'm $erce$e m'i nt6i
o?iectul c're le $rovo'c%H '$oi 'ce't% $erce$&ie 'r "ener' n uflet o 'fec&ie 'u entiment, c're
'r fi emo&i' n%#iH n f6r#it, 'ce't% 'fec&ie C'r e5$rim' n cor$, determin6nd 'ici modific%ri
or"'nice7 Potrivit teoriei mele, dim$otriv%, 'cete modific%ri urme'-% imedi't $erce$&i', i'r
cuno#tin&' $e c're o 'vem de$re 'cete', $e m%ur% ce ele e $roduc, contituie emo&i' c' f'$t
$i!ic7 Atfel, du$% im&ul comun, ne $ierdem 'vere', untem ndurer'&i #i $l6n"emH ne iee n
c'le un ur, ne ete fric% #i fu"imH untem inult'&i, ne u$%r%m #i lovim7 0u $retind c% 'ce't%
ordine ete ine5'ct%, c% f'$tul de con#tiin&% 'l re$re-ent%rii nu ete urm't imedi't de f'$tul de
con#tiin&% 'fectiv, c% ntre ele e inter$un m'nifet%rile cor$or'le #i c%, $rin urm're, untem
ndurer'&i $entru c% $l6n"em, u$%r'&i $entru c% lovim, nfrico#'&i $entru c' tremur%m7 Ace't%
ordine, du$% $%rere' me', ete mult m'i r'&ion'l% dec6t ordine' ?'n'l%, du$% c're $l6n"em, lovim
'u tremur%m $entru c% untem ndurer'&i, u$%r'&i 'u nfrico#'&i, du$% c'-7 L'c% $erce$&i' nu 'r
"ener' t%ri cor$or'le, e' 'r r%m6ne o $erce$&ie $ur%, $'lid%, incolor% #i f%r% nici ce' m'i mic%
tem$er'tur% emo&ion'l%7 Am $ute' n 'cet c'- % vedem urul #i % r'&ion%m c% lucrul cel m'i
?un de f%cut ete % fu"im, % 'u-im inult' #i % '@un"em l' conclu-i' c% e cuvine % lovim: d'r
nu 'm tr%i nici fric' #i nici furi' n enul n c're 'cete cuvinte e5$rim% o re'lit'te $i!olo"ic%7
Pre-ent't% 't6t de deC' dre$tul, evident c% i$ote-' me' nu $o'te fi nt6m$in't% l' nce$ut
dec6t cu nencredere, 'v6nd efectul unui $'r'do57 Cu to'te 'cete', $re ' f'ce 'cce$t't 'cet
$'r'do5, nu voi 've' nevoie nici de numero'e coniderente #i nici de 'r"umente Atr'e de $%rB7
Mn $rimul r6nd, ete cert c%, d'tor't% unui fel de influen&e fi-ice imedi'te, 'numite
$erce$&ii $roduc n cor$ modific%ri or"'nice fo'rte ntine, n'inte c' n con#tiin&% % &6#ne'c% o
emo&ie 'u o re$re-ent're emo&ion'l% o'rec're7
L'c%, de e5em$lu, vedem $e cen% o dr'm%, 'cult%m recit're' unor veruri 'u $ovete'
unei f'$te de eroim, 'dee' im&im deod't% cum ne tr%?'te un fior din t%l$i #i $6n% n cre#tet,
inim' ni e umfl% n $ie$t #i ne d'u $e moment l'crimile7 Acele'#i fenomene e $roduc, ?' nc% #i
m'i i-?itor, 'tunci c6nd 'cul&i mu-ic%7 L'c% vedem '$%r6nd $e $6n% 'colo nc6t % v% cer %
to$'&i curul vreunei $'iuni violente $re ' o u$une unei 't6t de curio'e 'n'li-eH mul&umi&iCv%
% o?erv'&i emo&ii m'i $otolite, r%m6n6nd % crede&i c% cee' ce ete 'dev%r't n c'-ul celor m'i
l'?e ete 'dev%r't #i n c'-ul celor m'i $uternice7 Mntre'"' no'tr% Ac'$'cit'te cu?ic%B ete
eni?il% #i vie #i cel m'i m%runt dintre un"!erele 'le contri?uie $rin $ul'&ii emo&ion'le, urde
'u vii, '"re'?ile, durero'e 'u nedefinite, % contituie 'cel entiment 'l $eron'lit%&ii $e c're
fiec're dintre noi l $o'rt%, ntotde'un' #i $retutindeni, cu ine7 R%m6nem cu totul ur$rin#i
v%-6nd ce infime det'lii $ot % de' uneori tonul 'celor t%ri "ener'le de eni?ilit'te com$le5%7 Se
$o'te nt6m$l', de e5em$lu, c' ntrCo ne$l%cere minor% t%rile de con#tiin&% or"'nice % 'i?% dre$t
centru 'u v'tr% o contr'c&ie, 'dee' infinite-im'l%, ' oc!ilor 'u $r6ncenelor7 O t6n@ene'l% de
moment e emn'le'-% $rintrCo en-'&ie confu-% n f'rin"e, c're ne ile#te % f'cem mi#c%ri de
de"luti&ie, $entru ' ne de"'@' "6tle@ul, 'u % tu#im u#or, #i '#' m'i de$'rte, $entru to'te
e5em$lele c're C'r $ute' cit'7 L'torit% c!im?%rilor v'ri'te de c're unt uce$ti?ile 'ctivit%&ile
no'tre or"'nice, $utem $reu$une ' $riori c% nici o nu'n&% de emo&ie nu e $o'te $roduce f%r% '
e re$ercut' n cor$ #i c% 'ce't% e5$reie fi-ic%, lu't% n ntre"ul ei, ete l' fel de unic% n felul ei
cum $o'te fi n%#i nu'n&' de emo&ie7 Prin 'ce't' e e5$lic% ne$utin&' no'tr% de ' re$roduce cu
6n"e rece ntre'"' e5$reie ' unei emo&ii o'rec're, cu to'te re'c&iile 'le or"'nice, emo&i'
cov6r#induCne7 Po'te c% 'm $ute' re$roduce re'c&iile mu#c!ilor u$u#i voin&ei, 'l c%ror mec'nim
l $utem ur$rinde, d'r nu vom reu#i % le re$roducem $e 'cele' 'le $ielii, "l'ndelor, inimii #i 'le
'ltor vicere7 A#' du$% cum un tr%nut mim't ete li$it de n'tur'le&e, '#' #i o imit're volunt'r% '
trite&ii 'u ' entu-i'mului, n '?en&' e5cit'n&ilor lor norm'li, ric% % Aune ' "olB7
Am '@un, n f6r#it, l' $unctul centr'l 'l ntre"ii mele teorii: ncerc'&i % v% re$re-ent'n&i
$e $l'nul im'"in'&iei o emo&ie $uternic% o'rec're, '$oi lr%dui&iCv% % elimin'&i din 'ce't%
re$re-ent're to'te en-'&iile im$tomelor cor$or'le 'le emo&iei: ve&i vede' 'tunci c% nu v% v'
r%m6ne nimic emo&ion'l n con#tiin&%, nici cel m'i m%runt element $i!ic c're % $o't% ntru$'
emo&i' $ro$riuC-i%H nu ve&i 've' n f'&% dec6t o t're rece #i neutr% de $erce$&ie intelectu'l%7
3'@orit'te' o'menilor ru"'&i % e u$un% 'cetei $ro?e 'dmit c% o?erv'&i' lor interio'r%
confirmi 'er&iune' me'H cu to'te 'cete', unele $ero'ne t%ruie n 'firm'&i' c% o?erv'&i' f%cut%
de ele o contr'-ic7 Nu li$ec nici $ero'nele $e c're nu le $utem f'ce % n&ele'"% $ro?lem'7
Cere&iCle %C#i im'"ine-e un o?iect ri-i?il, '$oi % '?tr'"% din con#tiin&% orice en-'&ie de r6 #i
orice im$ulie de ' r6de le"'t% de 'cel o?iect, $re ' v% $une l' f6r#it l' ce e reduce
Ali-i?ilit'te'B o?iectului, d'c% nu l' im$l' $erce$&ie c% '$'r&ine c'te"oriei lucrurilor
Ac'r'"!io'eB: ele v% vor r%$unde c% le cere&i im$oi?ilul #i c% nu e $ot m$iedic' % r6d% c6nd
v%d cev' c'r'"!io7 0te totu#i de l' ine n&ele c% nu li e cere un efort fi-ic, 'nume efortul de 'C
#i e5$rim' orice im$ulie de ' r6de n $re-en&' unui o?iect ri-i?ilH nu li e cere dec6t un efort
intelectu'l, 'cel' de ' '?tr'"e dintrCo t're emo&ion'l% lu't% n ntre"ul ei 'numite elemente de
con#tiin&% #i de ' not' '$oi elementele c're r%m6n du$% 'ce't% e5tr'c&ie7 Nu m% ndoiec de
f'$tul c% oricine v' n&ele"e e5'ct d'tele $ro?lemei o v' re-olv' n enul $e c're lC'm 'r%t't7 Ce
fel de emo&ie de fric% m'i $utem 've' c6nd 'm reu#it % u$rim%m to'te en-'&iile de ?%t%i "r%?ite
'le inimii, de re$ir'&ie t%i't%, de tremur're ' ?u-elor, de muiere ' $icio'relor, de $iele de "%in% #i
de nv%lm%#e'l% ' m%runt'ielorR S% o $un% cine $o'teH mie mi ete im$oi?il %Cmi im'"ine- '#'
cev'7
O're ne $utem re$re-ent' furi' tur?'t% f%r% fier?ere interio'r%, f%r% color're' fe&ei, f%r%
dil't're' n%rilor, f%r% cr6#nire' din&ilor, f%r% im$uli' de ' lovi, ci, dim$otriv%, cu mu#c!ii
rel'5'&i, cu o re$ir'&ie c'lm%, cu o f'&% odi!nit%R
0u unt inc'$'?il %Cmi re$re-int cev' de feJul 'cet'7 2uri' e ev'$ore'-% com$let o d't%
cu en-'&iile or"'nice, n c're nu e vre' % e v'd% dec6t m'nifet%rile 'le: nu $ot -%ri n locul ei
dec6t o entin&% de tri?un'l, $ronun&'t% de inteli"en&' $ur%, c're @udec% l' rece, f%r% $'tim%, c%
cut're 'u cut're merit% ' fi $ede$it $rin $%c'tele 'le7 Ce 'r fi ndurer're' f%r% l'crimile 'le,
f%r% oft%rile #i ufoc%rile 'le, f%r% 'n"o'' im&it% n ternR Ar fi do'r 'ce' @udec't% ne'fectiv% c%
unele evenimente unt cu 'dev%r't vrednice de $l6n7 Nu e5it% $%timire $e c're o 'emene'
'n'li-% % nu f'c% % e ev'$ore7
O emo&ie omene'c% f%r% r'$orturi cu cor$ul ete o $ur% none5iten&%7 Nu $retind c% 'r fi
o im$oi?ilit'te met'fi-ic% #i nici c% $iritele $ure 'r fi n mod nece'r cond'mn'te l' o vi'&%
intelectu'l% ineni?il%: nu vor?ec de $irite $ure, ci de o'meniH #i 'firm c% $entru o'meni o
emo&ie dioci't% de orice en-'&ie or"'nic% ete o '?tr'c&ie de neconce$ut7 Cu c6t mi crute-
m'i mult t%rile interio're, cu 't6t m% convin" m'i mult c% modific%rile or"'nice, din c're unii
dorec % f'c% im$le conecin&e #i e5$reii 'le 'fectelor #i $'iunilor no'tre A$uterniceB, unt,
dim$otriv%, &eutul $rofund, een&' lor re'l%H cu 't6t m'i mult mi '$'re c' evident f'$tul c% ' f'ce
% di$'r% orice eni?ilit'te ' cor$ului meu 'r fi % f'c % di$'r% orice eni?ilit'te ' ufletului,
cu to'te entimentele 'le, t'ndre 'u ener"ice, cond'mn6nduCm% l' ' duce o e5iten&% de $irit
$ur, c're nu 'r f'ce dec6t % "6nde'c% #i % cuno'c%7 Ace't% e5iten&%, -iceCe, ' fot ide'lul
vec!ilor n&ele$&iH cu i"ur'n&%, n%, c% nu ete nici 'l meu #i nici 'l "ener'&iei mele: ' trecut circ'
o ut% de 'ni de c6nd ren'#tere' cultului eni?ilit%&ii ' com$romiCo $e 'cee' ' cultului
A't'r'5ieiB7
0te m'teri'lit% teori' me'R <' nu ete nici m'i mult #i nici m'i $u&in m'teri'lit% dec6t
orice 'lt% teorie c're $rofee'-% condi&ion're' emo&iilor de c%tre $roceele cere?r'le, 'dic%
$rofee'-% o doctrin% $e c're cititorii mei o 'cce$t%, du$% to'te '$'ren&ele, n 'ce't% formul're
"ener'l%7
A#'d'r, d'c% e "%e#te vreo 'rom% de m'teri'lim n teori' me', 'ce't' nu $o'te fi
$entru c% e' f'ce '$el l' $roceele nervo'e, ci num'i din c'u-' c'lit%&ii 'celor' $e c're e' le
invoc%7 0le unt, to'te, $rocee en-ori'le, 'dic% d'tor'te unor curen&i interni $rovoc'&i de
e5cit'&ii e5terne7 Ntiu $re' ?ine c% lucrul 'cet' ete de '@un c' % le dec'lifice n oc!ii celor
c're $l'toni-e'-% n $i!olo"ie #i c're, ntrC'dev%r, 'u "%it cev' deoe?it de trivi'l n 'cete
$rocee7 Oric're 'r fi n% condi&i' fi-iolo"ic% ' '$'ri&iei lor, emo&iile no'tre nuC#i c!im?% $rin
'ce't' n'tur': ele r%m6n, $e $l'n interior, cee' ce unt7 L'c%, '#'d'r, conim&im % le $re-ent%m
c' f'$te $iritu'le $rofunde, $ure #i re$ect'?ile, orice fund'ment fi-iolo"ic 'm fi o?li"'&i % le
d%m, tre?uie % conim&im ' le $re-ent' c' f'$te $iritu'le l' fel de $rofunde, $ure #i re$ect'?ile
#i 'tunci c6nd, '#' cum $roced%m 'ici, "%im c% l' ?'-' lor t'u en-'&iile7 3%ur' v'lorii lor ele
o $o'rt% n ele nele7 *ot 't6t de $u&in lo"ic 'r fi % fie ne"'t% trivi'lit'te' #i m'teri'lit'te'
$roceelor eni?ile 'le emo&iei n numele teoriei no'tre, $e c6t 'r fi % fie ne"'t% 'ce't% teorie
n numele trivi'lit%&ii #i m'teri'lit%&ii 'cetor $rocee7
<u-elor, de muiere ' $icio'relor, de $iele de "%in% #i de nv%lm%#e'l% ' m%runt'ielorR S%
o $un% cine $o'teH mie mi ete im$oi?il %Cmi im'"ine- '#' cev'7
O're ne $utem re$re-ent' furi' tur?'t% f%r% fier?ere interio'r%, f%r% color're' fe&ei, f%r%
dil't're' n%rilor, f%r% cr6#nire' din&ilor, f%r% im$uli' de ' lovi, ci, dim$otriv%, cu mu#c!ii
rel'5'&i, cu o re$ir'&ie c'lm%, cu o f'&% odi!nit%R
0u unt inc'$'?il %Cmi re$re-int cev' de felul 'cet'7 2uri' e ev'$ore'-% com$let o d't%
cu en-'&iile or"'nice, n c're nu e vre' % e v'd% dec6t m'nifet%rile 'le: nu $ot -%ri n locul ei
dec6t o entin&% de tri?un'l, $ronun&'t% de inteli"en&' $ur%, c're @udec% l' rece, f%r% $'tim%, c%
cut're 'u cut're merit% ' fi $ede$it $rin $%c'tele 'le7 Ce 'r fi ndurer're' f%r% l'crimile 'le,
f%r% oft%rile #i ufoc%rile 'le, f%r% 'n"o'' im&it% n ternR Ar fi do'r 'ce' @udec't% ne'fectiv% c%
unele evenimente unt cu 'dev%r't vrednice de $l6n7 Nu e5it% $%timire $e c're o 'emene'
'n'li-% % nu f'c% % e ev'$ore7
O emo&ie omene'c% t'r% r'$orturi cu cor$ul ete o $ur% none5iten&%7 Nu $retind c% 'r fi
o im$oi?ilit'te met'fi-ic% #i nici c% $iritele $ure 'r fi n mod nece'r cond'mn'te l' o vi'&%
intelectu'l% ineni?il%: nu vor?ec de $irite $ure, ci de o'meniH #i 'firm c% $entru o'meni o
emo&ie dioci't% de orice en-'&ie or"'nic% ete o '?tr'c&ie de neconce$ut7 Cu c6t mi crute-
m'i mult t%rile interio're, cu 't6t m% convin" m'i mult c% modific%rile or"'nice, din c're unii
dorec % f'c% im$le conecin&e #i e5$reii 'le 'fectelor #i $'iunilor no'tre A$uterniceB, unt,
dim$otriv%, &eutul $rofund, een&' lor re'l%H cu 't6t m'i mult mi '$'re c' evident f'$tul c% ' f'ce
% di$'r% orice eni?ilit'te ' cor$ului meu 'r fi % f'c % di$'r% orice eni?ilit'te ' ufletului,
cu to'te entimentele 'le, t'ndre 'u ener"ice, cond'mn6nduCm% l' ' duce o e5iten&% de $irit
$ur, c're nu 'r f'ce dec6t % "6nde'c% #i % cuno'c%7 Ace't% e5iten&%, -iceCe, ' fot ide'lul
vec!ilor n&ele$&iH cu i"ur'n&%, n%, c% nu ete nici 'l meu #i nici 'l "ener'&iei mele: ' trecut circ'
o ut% de 'ni de c6nd ren'#tere' cultului eni?ilit%&ii ' com$romiCo $e 'cee' ' cultului
A't'r'5ieiB7
0te m'teri'lit% teori' me'R H' nu ete nici m'i mult #i nici m'i $u&in m'teri'lit% dec6t
orice 'lt% teorie c're $rofee'-% condi&ion're' emo&iilor de c%tre $roceele cere?r'le, 'dic%
$rofee'-% o doctrin% $e c're cititorii mei o 'cce$t%, du$% to'te '$'ren&ele, n 'ce't% formul're
"ener'l%7
A#'d'r, d'c% e "%e#te vreo 'rom% de m'teri'lim n teori' me', 'ce't' nu $o'te fi
$entru c% e' f'ce '$el l' $roceele nervo'e, ci num'i din c'u-' c'lit%&ii 'celor' $e c're e' le
invoc%7 0le unt, to'te, $rocee en-ori'le, 'dic% d'tor'te unor curen&i interni $rovoc'&i de
e5cit'&ii e5terne7 Ntiu $re' ?ine c% lucrul 'cet' ete de '@un c' % le dec'lifice n oc!ii celor
c're $l'toni-e'-% n $i!olo"ie #i c're, ntrC'dev%r, 'u "%it cev' deoe?it de trivi'l n 'cete
$rocee7 Oric're 'r fi n% condi&i' fi-iolo"ic% ' '$'ri&iei lor, emo&iile no'tre nuC#i c!im?% $rin
'ce't' n'tur': ele r%m6n, $e $l'n interior, cee' ce unt7 L'c%, '#'d'r, conim&im % le $re-ent%m
c' f'$te $iritu'le $rofunde, $ure #i re$ect'?ile, orice fund'ment fi-iolo"ic 'm fi o?li"'&i % le
d%m, tre?uie % conim&im ' le $re-ent' c' f'$te $iritu'le l' fel de $rofunde, $ure #i re$ect'?ile
#i 'tunci c6nd, '#' cum $roced%m 'ici, "%im c% l' ?'-' lor t'u en-'&iile7 3%ur' v'lorii lor ele
o $o'rt% n ele nele7 *ot 't6t de $u&in lo"ic 'r fi % fie ne"'t% trivi'lit'te' #i m'teri'lit'te'
$roceelor eni?ile 'le emo&iei n numele teoriei no'tre, $e c6t 'r fi % fie ne"'t% 'ce't% teorie
n numele trivi'lit%&ii #i m'teri'lit%&ii 'cetor $rocee7
*eori' e5$lic% m're' v'ri'?ilit'te ' emo&iilor7 L'c% ete re'l%, orice emo&ie ete re-ult'nt'
$i!ic% ' unei erii de modific%ri or"'nice, fiec're dintre 'cete modific%ri 'v6nd dre$t c'u-% un
$roce fi-iolo"ic $e c're 'm nv%&'t %CF cuno'#tem: reflu5ul decl'n#'t de e5cit'&i' venit% de l'
o?iect7
Cee' ce ne conduce imedi't l' o cl'% de $ro?leme noi7
Vec!ile $ro?leme, in"urele $e c're le 'dmite' teori' cl'ic%, er'u 'u $ro?leme de
cl'ific're +Ac're unt "enurile de emo&ii #i $eciile 'cetor "enuriRB> 'u $ro?leme de decriere
+Ac're ete e5$rei' c're c'r'cteri-e'-% o emo&ie d't%RB>7
Pro?lemele $ue de noi unt $ro?leme de c'u-'lit'te: Ac're unt modific%rile or"'nice
$rodue de cut're o?iect d'tRB #i Ade ce $roduce el 'cete modific%ri #i nu 'lteleRB *recem 'tfel
de l' o cercet're u$erfici'l% l' o cercet're $rofund%7
Cl'ific're' #i decriere' e itue'-% l' nivelul cel m'i de @o 'l #tiin&ei, ele trec6nd $e un
$l'n ecund'r de nd't% ce e $un c!etiunile $rivind c'u-' #i nem'i'v6nd im$ort'n&% dec6t n
m%ur' n c're contri?uie l' re-olv're' 'cetor c!etiuni7 Or, din moment ce e5$lic%m "ene-'
unei emo&ii $rintrCo erie de refle5e $rovoc'te de o?iectul ei #i imedi't im&ite de con#tiin&%,
vedem num'idec6t c% nu 'm i-?uti % 'tri?uim limite nici num%rului de emo&ii $oi?ile, nici
v'ri'&iilor lor $oi?ile de l' un individ l' 'ltul7 *re?uie c' ele % v'rie-e l' infinit, d't% fiind du?l'
infinit'te ' elementelor lor #i ' e5cit'n&ilor lor $oi?ili7 Refle5ele nu unt c6tu#i de $u&in entit%&i
imu'?ile, eterne #i 'cre: l' dre$t vor?ind, nu 'm $ute' conce$e nici m%c'r unul in"ur c're % nu
fie $oi?il, i'r n f'$t le vedem $e to'te v'riind l' infinit7
Pe curt, tre?uie % n&ele"em c% orice cl'ific're ' emo&iilor ete l' fel de 'dev%r't%, l' fel
de An'tur'l%B7c' oric're 'lt', cu condi&i' de ' ne f'ce erviciile ceruteH vedem c% $ro?lem'
cl'ic%, 'nume Ac're ete e5$rei' re'l% #i ti$ic%
U , c ' furiei 'u ' friciiRB, nu 'rc '?olut nici un en o?iectiv7
Pro?lem' c're 're un en o?iectivdete: Ac're7 08c ori"ine' cut%rei 'u cut%rei e5$reii '
furiei 'u friciiRB 0te 'ici o $ro?lem% $o-itiv% c're interee'-% 't6t fi-iolo"i' c6t #i itori' #i
c're, c' to'te $ro?lemele $o-itive, com$ort% o olu&ie, oric6t de "reu 'r fi e' de "%it7 Voi
men&ion' m'i de$'rte ce olu&ii 'u fot de@' $ro$ue7
Verific're' unui corol'r7 L'c% teori' no'tr% ete 'dev%r't%, tre?uie c' orice $roducere
volunt'r% #i cu 6n"e rece ' '#'C-ielor Am'nifet%riB 'le unei emo&ii % ne de' tocm'i 'ce'
emo&ie7 Or, $ete tot unde verific%rile e5$eriment'le unt $oi?ile, ele m'i de"r'?% confirm%
dec6t infirm% 'ce't% deduc&ie7 *o't% lume' #tie c% o'menii $r'd% $'nicii imt cum cre#te n ei
fric' do'r $entru c% ei fu" #i c% trite&e' #i furi' crec d'c% ne l%%m n voi' m'nifet%rilor
'cetor'7 2iec're 'cce de u$ine du?le'-% durere' #i c!e'm% un 'cce #i m'i violent, $6n% c6nd
ne c'lm%m, $e @um%t'te din de-"ut, $e 'lt% @um%t'te din c'u-' e$ui-%rii m'#inii nervo'e7
Nimeni nu i"nor% f'$tul c% emo&i' -i% furie tur?'t% Aurc%B l' di'$'-onul ei cel m'i n'lt, $ur #i
im$lu e5$rim6nduCe $rin e5$lo-ii re$et'te7 A refu-' % e5$rimi o furie ete ' o ucide7 Num%r'&i
$6n% l' -ece n'inte de ' v% m'nifet' furi' #i motivele de ' v% u$%r' v% vor $%re' ridicole7 A
fluier' $entru ' c%$%t' cur'@ nu ete o im$l% fi"ur% de retoric%7 Vre&i, dim$otriv%, % v%
'liment'&i mel'ncoli'R Petrece&iCv% -ilele $r%v%lit ntrCun fotoliu, oft'&i, r%$unde&i tuturor cu o
voce tin%7 Nu e5it%, n educ'&i' mor'l%, un m'i ?un $rece$t dec6t 'cel' ?ine cunocut de
o'menii cu e5$erien&%: d'c% vrem % domin%m o im$ulie emo&ion'l% re', tre?uie % ne l%%m cu
t%ruin&% $r'd%, l' nce$ut f%r% c!ef #i cu 6n"e rece, m'nifet%rilor e5terio're 'le tendin&ei
'nt'"onite $e c're vrem % o 'do$t%m7 3'i devreme 'u m'i t6r-iu $ereveren&' ne v' fi ne"re#it
recom$en't%7 Pe 'ce't% c'le ne $utem eli?er' de o di$o-i&ie l' 'r&'" 'u de o de$rim're,
nlocuindCo $rin veelie #i $rintrCo ?un%t'te re'l%7 Lecre&i&iCv% frunte', d'&i o e5$reie vie
$rivirii, de-doi&iCv% colo'n' verte?r'l%, roti&i cuvintele ntrCun Aton m'@orB, f'ce&i com$limente
enine: tre?uie c' inim' dumne'vo'tr% % fie cu 'dev%r't de $i'tr% c' % nu '@un"% % e nmo'ie
$u&in c6te $u&inI
Pe de 'lt% $'rte, nu tre?uie % uit%m c% mul&i 'ctori, e5trem de '?ili n ' mim' emnele
e5terio're 'le emo&iilor, decl'r% c% nu imt nici ce' m'i mic% emo&ie interio'r%7 Cu to'te 'cete'
'l&ii, $otrivit celor 'r%t'te de domnul E7 Arc!er, c're ' efectu't o 'nc!et% dintre cele m'i
intructive $rintre 'ctori, decl'r% c% nu 'r reu#i % @o'ce ?ine un rol f%r% ' tr%i to'te emo&iile, $6n%
l' itovire7 Acete contr'dic&ii unt lene de e5$lic't7 P'rte' vicer'l% #i or"'nic% ' e5$reiei
$o'te fi u$rim't% de c%tre unii o'meni, d'r nu de c%tre 'l&iiH or, tocm'i 'ce't', f%r% ndoi'l%,
contituie $rinci$'lul n emo&i' reim&it%7 Actorii c're imt rolurile @uc'te $ro?'?il c% nu $ot
efectu' 'ce't% u$rim're c're, l' cei c're @o'c% f%r% ' im&i, ete $erfect%7
Re$in"ere' unei o?iec&ii7 SC'r $ute' o?iect' doctrinei no'tre f'$tul c% 'dee' emo&i'
cre#te 'tunci c6nd i u$rim%m e5$reiile fi-ice7 O dorin&% de ' r6de n tim$ ce convenien&ele ne
f'c % o re$rim%m devine re$ede o verit'?il% tortur%, i'r o furie n%?u#it% de fric% e e5'cer?e'-%
ntrCo ur% de o ut% de ori m'i d%un%to're dec6t furi' n%#i7 Lim$otriv%, nimic nu c'lme'-% m'i
mult 'cete emo&ii dec6t f'$tul de ' le d' cur li?er7
Ace't% o?iec&ie ete m'i mult $ecio'% dec6t re'l%7
Mn tim$ul e5$rim%rii, emo&i' ete ntotde'un' im&it%H e' nu m'i ete im&it% du$% 'cee',
deo'rece centrii nervo#i C'u dec%rc't n mod norm'l7 L'r e $o'te c', e5$rei' e5tern% ' fe&ei
fiind in!i?'t% o d't% cu dec%rc're' c're i core$unde, e5$rei' intern%, cu ediul n tor'ce #i n
vicere, % devin% nc% #i m'i violent% #i ndelun"'t%H ete tocm'i c'-ul r6ului continuu7 <' e
m'i $o'te c' $rim' emo&ie, d'tor't% 'c&iunilor com?in'te 'le o?iectului e5cit'nt #i contr6n"erii
e5ercit'te, % e tr'nforme ntrCo emo&ie nott% #i CU totul diferi&i emo&ie c're 'ntrene'-%
tul?ur%ri or"'nice diferite #i $o'te c!i'r m'i $rofundeH ete tocm'i c'-ul furiei t%$6nite, c're e
tr'nform% n ur%7 L'c% dorec %Cmi ucid du#m'nul, d'r nu ndr%-nc % o l'c, emo&i' c're $une
t%$6nire $e mine nu m'i ete n mod cert 'cee' $e c're '# fi tr%itCo l%6nduCmi furi' %
e5$lode-e7 L' urm' urmei, emo&i' ete li$it% de im$ort'n&%7
0mo&iile AfineB7 3odific%rile or"'nice, $recum #i 'fectul nu#i $ot fi e5trem de l'?e n
c'-ul emo&iilor eteticeH o o$er% de 'rt% nu v' $rovoc' 'dee' l' un cunoc%tor dec6t o @udec't%
rece, $ur intelectu'l%, f%r% ce' m'i mic% vi?r'&ie or"'nic%7 L' mul&i o'meni, totu#i, e' v'
determin' emo&ii din cele m'i intene7 0vident, teori' no'tr% e '$lic% cu u#urin&% l' 'cet ultim
c'-7 L'r $rimul nu o contr'-ice, deo'rece e' ?'-e'-% emo&i' $e curen&i 'feren&iH or, tic c%
$erce$&i' unei o$ere de 'rt% ete urm't%, fie c% nu ete urm't% de fenomenul %u com$lement'r,
'dic% r%unetul or"'nic, e' nu r%m6ne m'i $u&in #i n $rimul r6nd un fenomen determin't de
curen&i 'feren&i7 0' ete 'udi&ie mu-ic'l%, contem$l're de monumente etc, 'dic% ntotde'un'
$erce$&ie de o?iect eni?il, e5$erien&% A' im&urilorB7 I'r $l%cere' c're no&e#te 'ce't%
e5$erien&% ete #i e' o $l%cere A' im&urilorB: e5it% emo&ie A$uternic%B $entru c% e5it% $erce$&ie
A$uternic%B7
Nu vre'u deloc % $un c% l' $l%cere' Aim&urilorB nu C'r $ute' 'd%u"' o 'lt' m'i
delic't%, o emo&ie $ur cere?r'l%, inde$endent% de orice curen&i veni&i din 'f'r%7 S'tif'c&iile
mor'le, recuno#tin&', curio-it'te', ?ucuri' d'te de re-olv're' unei $ro?leme etc7 Pot fi emo&ii de
felul 'cet'7 L'r fine&e' #i im'teri'lit'te' 'cetor entimente n t're $ur%, 'dic% f%r% cel m'i mic
'metec de rever?er'&ii fi-ice, Ic ditin"e n mod fr'$'nt de emo&iile $uternice7 Pe de 'lt% $'rte, l'
to'te $ero'nele entiment'le #i im$reion'?ile ele 'u un r%unet nemi@locit n or"'nimH l'
$erce$&i' interio'r% ' unui 'dev%r mor'l voce' e fr6n"e, oc!ii e c'ld% n l'crimi etc7 Mn orice
Ae5t'-iereB, oric're 'r fi motivele intelectu'le, re"%im 'cete $rocee or"'nice ecund're7 L'c%
ele"'n&' unei demontr'&ii 'u ' unei "lume nu reu#e#te % ne detind%, d'c% o cond'mn're l'
mo'rte nu ne nfio'r%, d'c% o dov'd% de "enero-it'te nu ne f'ce % vi?r%m, 'tunci nu v%d nici
urm% de emo&ie n con#tiin&% de$re to'te 'cete lucruri7 Nu v%d, de f'$t, dec6t $ure $erce$&ii
intelectu'le de nume c're % li e '$lice: ele"'n&%, $irit, @uti&ie, "enero-it'te etc7 I'r 'cete t%ri
de con#tiin&% dicrimin'tive intr% m'i de"r'?% n c'te"ori' cuno#tin&elor dec6t n c'te"ori'
emo&iilor7
An'li-' emo&iei de fric%7 Lin motive $e c're leC'm 'r%t't 'nterior, m% voi '?&ine %
ntocmec n fin'l un c't'lo" 'u o cl'ific're ' emo&iilor, ori un t'?lou decri$tiv 'l im$tomelor
'cetor'7 Cititorii mei 'u l' ndem6n% '$ro'$e to'te fenomenele ' c%ror 'n'li-% o f'c n 'ce't%
c'rte7 Pentru ' le oferi un model de e5celent% decriere ' im$tomelor emo&ion'le, voi d' un cit't
din tudiul lui L'rQin con'cr't fricii: A2ric' ete 'dee' $reced't% de uimireH 'cete dou% emo&ii
'u r'$orturi 't6t de tr6ne, nc6t 'm6ndou% tre-ec int'nt'neu im&urile v%-ului #i 'u-ului7 Mn
'm?ele c'-uri oc!ii #i "ur' e dec!id l'r", i'r $r6ncenele e ridic%7 Omul n"ro-it e &ine dre$t
c' o t'tuie 'u, dim$otriv%, e tu$ile'-% intinctiv, c' $entru ' c%$' vederii du#m'nului %u7
Inim' ?'te $reci$it't #i violent, $'l$it% de % $'r"% co'teleH cee' ce nu dovede#te nicidecum c%
e' trude#te m'i mult dec6t de o?icei #i c% trimite o m'i m're c'ntit'te de 6n"e n to'te or"'nele,
deo'rece $iele' $%le#te int'nt'neu, c' l' nce$utul unei inco$e7 Se $'re totu#i c% 'ce't% $'lo're
u$erfici'l% &ine n m're $'rte, d'c% nu n mod e5cluiv, de 'c&iune' centrului v'omotor, c're
$rocede'-% l' contr'ct're' 'rterelor c'$il're 'le $ielii7 *r'n$ir'&i' '?undent% c're 're loc n
c'-urile de "ro'-% inten% dovede#te n ce m%ur% ufer% $iele' contr'lovitur' 'cetei emo&ii7
Acet fenomen ete cu 't6t m'i mult de not't cu c6t n 'cet moment u$r'f'&' cut'n't% ete rece:
de unde e5$rei' vul"'r% de Audori reciBH de o?icei, de f'$t, 'ctivit'te' "l'ndelor udori$'re
coincide cu nc%l-ire' $ielii7 Mn 'f'r% de 'ce't', $%rul e -?6rle#te, i'r mu#c!ii u$erfici'li unt
cu$rin#i de frio'ne7 Mn 'cel'#i tim$ cu tul?ur're' circul'&iei 're loc 'cceler're' re$ir'&iei7 Mn
c'-urile de fric% u#o'r% 'm o?erv't #i o $uternic% tendin&% de ' c%c'7 Unul dintre im$tomele
cele m'i c'r'cteritice ete tremurul c're cutur% to&i mu#c!ii cor$ului #i c're 'dee' e o?erv%
m'i nt6i l' ?u-e7 *remurul #i uc%ciune' "urii 'ltere'-% voce', c're devine r%"u#it% #i necl'r%,
$ut6nd c!i'r % di$'r% com$let:
O?tu$ui, teteruntXue com'e, et vo5 f'uci?u !'eitV
2ric' $o'te cre#te $6n% l' "ro'-% #i $6n% l' un fel de '"onie7 Se o?erv% 'tunci divere
fenomene c're no&ec emo&iile l' $'ro5im: inim' ?'te tumultuo 'u e o$re#te #i e $roduce o
inco$%H $'lo're' ete c'd'veric%H re$ir'&i' ete c!inuit%H n%rile e dil't% l'r"H ?u-ele e def'c #i
e '"it% convulivH o?r'@ii e co?ec #i tremur%H "6tle@ul e contr'ct%H oc!ii, ie#i&i din or?ite,
fi5e'-% o?iectul c're $rovo'c% "ro'-' 'u e rotec n to'te $%r&ile nencet't:
Huc Uluc v'lven oculo totumXue $eren't7
Pu$ilele, e -ice, e dil't% conider'?il7 *o&i mu#c!ii cor$ului e durific% 'u unt cu$rin#i
de convulii7 36inile e nc!id #i e dec!id mereu, 'dee' n mod $'modic7 Se nt6m$l% uneori
c' ?r'&ele % e 'runce n'inte, c' $entru ' nde$%rt' un $ericol terifi'nt, ori e '"it% de-ordon't
de'u$r' c'$ului, cum reverendul H'"en'uer ' $utut o?erv' l' un 'utr'li'n $r'd% "ro'-ei7 In
unele c'-uri, e m'nifet% o im$ulie ?ruc% #i ire-iti?il% de ' fu"i m6nc6nd $%m6ntul, im$ulie
't6t de $uternic%, nc6t C'u v%-ut old'&ii cei m'i vite@i ced6nduCi #i l%6nduCe cu$rin#i de o
$'nic% u?it%7BO
:ene-' re'c&iilor emo&ion'le7 Cum reu#ec diverele o?iecte c're determin% emo&iile %
$roduc% efecte fi-ice 't6t de $ecifice #i de diferiteR Ace't% ntre?'re nu C' $u dec6t n ultimul
tim$, d'r de@' C' ncerc't % e r%$und% l' e' $rin c6tev' i$ote-e c're nu unt li$ite de intere7
Putem e5$lic' 'numite re'c&ii emo&ion'le $re-ent6nduCle c' re$et%ri de l'?% intenit'te
fie 'De unor mi#c%ri 'lt%d't% utile +c6nd ele er'u m'i ener"ice>, fie 'le unor mi#c%ri 'lt%d't% le"'te
$rintrCo 'ociere fi-iolo"ic% indiolu?il% cu mi#c%ri utile7 Putem lu' c' e5em$le de 'tfel de
re'c&ii tul?ur%rile re$ir'torii din c'-ul furiei #i friciiH ele unt, c' % $unem '#', reminicen&e
or"'nice, re$roduceri im'"in'tive de r%ufluri emie n toiul unei lu$te, "6f6ieli $rile@uite de o
fu"% n m're "r'?%7 Ace't' ete, cel $u&in, i$ote-' lui
S$encer, c're ' "%it credit7 *ot S$encer, din c6te cunoc, ' fot cel dint6i c're ' formul't
idee' c% celel'lte e5$reii 'le furiei #i fricii $ot fi conider'te c' c!i&%ri de "eturi 'lt%d't% utile:
AA tr%i, ntrCun "r'd o'rec're, oric6t de mic, t're' de con#tiin&% emo&ion'l% ' unui om c're
$rime#te lovituri n tim$ ce fu"e ete ' tr%i t're' emo&ion'l% $e c're o numim fric%7
A tr%i, ntrCun "r'd o'rec're, oric6t de mie, t're' de con#tiin&% im$lic't% n 'c&iunile de '
'$uc', ' ucide, ' m6nc', ete ' tr%i dorin&ele de ' '$uc', ' ucide, ' m6nc'7 C% im$uliile c're ne
m?oldec l' 'cte nu unt 'ltcev' dec6t e5cit'&i' n%c6nd% ' unor t%ri $i!ice im$lic'te n 'cete
'cte ete cee' ce neCo dovede#te e5$rei' n'tur'l% ' 'cetor im$ulii7 O fric% inten% e e5$rim%
$rin &i$ete, $rin eforturi de ' fu"i, $rin $'l$it'&ii #i tremur%turi, 'dic% c!i'r $rin im$tomcle
uferin&ei c'u-'te n re'lit'te de r%ul de c're ne temem7 P'tim' ditru"erii e o?iective'-% ntrCo
teniune "ener'l% ' itemului mucul'r, n cr6#nire' din&ilor #i co'tere' "!e'relor, n dil't're'
oc!ilor #i ' n%rilor, n "ro!%ituri, 'dic% n re$roduceri 'tenu'te 'le unor 'c&iuni 'le fi'rei feroce
c're #i m%cel%re#te $r'd'7 L' 'cete 'n'li-e o?iective fiec're $o'te 'd%u"' 'n'li-e u?iective l'
fel de $ro?'nte7 *o't% lume' #i $o'te d' e'm', e5'min6nduCe $e ine, c% t're' de con#tiin&%
emo&ion'l% din c'-ul fricii ete f%cut% din re$re-ent%ri ment'le 'le unor 'c&iuni #i im$reii c're C
'r $roduce n noi d'c% 'm '$lic' 'ltor' o uferin&% o'rec're7B/
Acet $rinci$iu 'l revivicen&ei ntrCo form% 'tenu't% ' unor re'c&ii c're unt utile ntrCo
form% m'i ener"ic%, 'dic% 'tunci c6nd ele no&ec o 'c&iune violent%, ' "%it o l'r"% '$lic'&ie7
U#o'r' ridic're n u ' ?u-ei u$erio're l' omul c're $rofer% o mutr're 'u c're r6n@e#te ete,
du$% L'rQin, o r%m%#i&% ' 'titudinii tr%mo#ului notru c're #i de-vele' enormii c'nini 'tunci
c6nd #i 't'c' du#m'nul, '#' cum vedem c% f'c c6inii7 L' fel, tot du$% L'rQin, d'c% ridic%m
$r6ncenele 'tunci c6nd $rivim cu 'ten&ie un o?iect, d'c% dec!idem "ur' 'tunci c6nd ne mir%m,
ete $entru c% 'cete "eturi e 'r't% fo'rte utile n c'-urile de 'ten&ie e5trem%: $r6ncenele e
ridic% de nd't% ce dec!idem m'i l'r" oc!ii $re ' vede' m'i ?ine, i'r "ur' e dec!ide de fiec're
d't% c6nd 'cult%m inten 'u c6nd lu%m o "ur% de 'er n'inte de un efort mucul'r7
L'c% ete %CF credem $e S$encer, dil't're' n%rilor n c'-ul furiei 'r re'minti "etul
'troce 'l tr%mo#ilor no#tri 'tunci c6nd, Acu "ur' nfi$t% n cor$ul du#m'nului lorB, ei tre?ui'u %
re$ire $rin n%rile dil't'te, n tim$ul lu$tei +I> 3'nte"'--' $reu$une c% tremur'tul de fric% 're
dre$t co$ renc%-ire' 6n"elui +I> Eundt f'ce din nro#ire' fe&ei #i ' "6tului un fenomen de
Acom$en'&ieB detin't % u#ure-e creierul de $reiune' 'n"uin% $rovoc't% de e5cit'&i' inimii
din 'cel moment7 PrintrCun mec'nim 'n'lo" devierii iri"'&iei 'n"uine e5$lic% L'rQin #i Eundt
v%r're' de l'crimi7 Contr'c&i' mu#c!ilor or?icul'ri, c're 'r ervi ini&i'l l' ferire' oc!iului de o
con"etie n tim$ul 'cceelor de $l6n 'le co$ilului, 'r u$r'vie&ui l' 'dult u? form' ncrunt%rii
$r6ncenelor, c're e $roduce de nd't% ce un nec'- 'u o dificult'te @ene'-% "6ndire' 'u
'c&iune'7 ALe nenum%r'te "ener'&ii J $une
L'rQin J co$iii unt fideli o?i#nuin&ei de ' contr'ct' $r6ncenele l' nce$utul 'cceelor
lor de $l6n 'u de &i$'t7 Cu tim$ul, o 'oci'&ie invinci?il% C' t'?ilit ntre 'cet "et #i
entimentul "ener't de o ne$l%cere 'u uferin&%, 'oci'&ie c're C' $utut $relun"i $6n% l' v6rt'
'dult%, c6nd o ne$l%cere ne f'ce ntotde'un' % ncrunt%m $r6nce'n', de#i nu m'i mer"em $6n%
l' l'crimi7 Ace't' $entru c% nce$em devreme % ne re&inem l'crimile 'u &i$eteleH d'r nu reu#im
nicidecum, l' nici o v6rt%, % ne re&inem de l' ncrunt're' $r6ncenelor7B
Un 'lt $rinci$iu, c%rui' e $'re c% L'rQin nu iC' 'cord't uficient% 'ten&ie, ete 'cel' $e
c're lC'm $ute' numi $rinci$iul re'c&iilor $rin 'n'lo"ie7 Mn&ele"e&i $rin 'ce't' re'c&iile
'em%n%to're $e c're le $rovo'c% im$reii 'em%n%to're, c!i'r d'c% 'cele im$reii 'r fi
determin'te de e5cit'&ii diferite7 05it% un ntre" voc'?ul'r de e$itete c're ervec l' c'lific're'
unor en-'&ii totu#i etero"eneH ntrC'dev%r, de$re to'te en-'&iile $utem $une c% ne d'u im$rei'
de $l%cere, de confort, de i"ur'n&%, de viv'cit'te etc7 0te cee' ce iC' determin't $e Eundt #i
Piderit % v'd% n multe re'c&ii c're no&ec entimentele mor'le tot 't6te' re'c&ii 'n'lo'"e
'celor' le"'te de de"ut're' vinului7 Orice e5$erien&% c're 're o 'finit'te o'rec're cu en-'&iile de
dulce, de 'm'r 'u de 'cru $rovo'c% re'c&iile $e c're leC'r $rovoc' 'romele vinului7
A*o'te t%rile de con#tiin&% $e c're lim?'@ul le c'lific% n mod met'foric c' fiind 'm're,
'$re 'u dulci e com?in% cu mi#c%rile unei mimici 'decv'te ' "urii7BS Re"%im n mod cert o
mimic% de 'cet fel n e5$rei' de de-"ut #i n ce' de 'tif'c&ie7 Le-"utul ete un nce$ut de
"re'&% 'u de vom%, d'r r'reori de$%#e#te "rim'' ?u-elor #i n'ului7 :ur' omului 'tif%cut
c!i&e'-% ?e'titudine' u$tului 'u o mi#c're ' ?u-elor c're de"ut% un vin 'le7 :etul o?i#nuit
de ne"'&ie +mi#c're' c'$ului de l' t6n"' l' dre'$t' #i vicever'> ete mi#c're' $ont'n% '
?e?elu#ilor c're vor % m$iedice $%trundere' n "ur% ' cev' ne$l%cutH $utem o?erv' 'cet "et n
orice cre#%7 L' fel, nclin're' c'$ului c're no&e#te 'firm'tivul Ad'B nu ete li$it de 'n'lo"ie cu
mi#c're' c'$ului c're itue'-% "ur' n '#' fel, nc6t % $rime'c% 'limentele7 Aem%n're' dintre
e5$rei' entimentelor mor'le 'u oci'le de di$re& 'u de 'veriune, ndeoe?i l' femei, #i unele
re'c&ii le"'te de func&iile miroului ete $re' evident% c' % fie nevoie % init%m7 Cli$itul ete de
'emene' m'i
L,H de"r'?% efectul unei ur$ri-e 'u 'l unei 'menin&%ri o'rec're dec6t 'l unui $ericol
$eci'l $entru oc!i7 C6nd ni e f'ce $e ne$u% m'% o $ro$unere c're ne di$l'ce, $rimul r%$un
ete 'dee' o nto'rcere ' $rivirii7 Acete e5em$le unt uficiente c' % dovede'c% e5iten&' unor
mi#c%ri e5$reive $rin 'n'lo"ie7
L'c% 'cete dou% $rinci$ii e5$lic% un 'numit num%r dintre re'c&iile no'tre emo&ion'le +#i
'&i rem'rc't c6te dintre 'cete e5$lic'&ii unt uneori con@ectur'le #i $re' $u&in ntemei'te>, ele nu
le e5$lic% $e to'te7 3ulte 'ltele c'$% cu totul e5$lic'&iei #i nu le $utem 'ctu'lmente $re-ent'
dec6t c' $e ni#te efecte ori"in'le #i ine5$lic'?ile 'le e5cit'n&ilor re$ectivi7 Intr% n 'ce't%
c'te"orie como&iile vicerelor #i "l'ndelor interne, uc%ciune' "urii, di'ree' #i "re'&' $rovoc'te
de fric%, tul?ur%rile fic'tului, c're duc uneori l' icter du$% un 'cce de furie, ecre&i' urin'r%
conecutiv% e5cit%rii 6n"elui, contr'c&i' ve-icii urin're n c'-urile de fric% $'ro5itic%, c%c'tul
n c'-ul $lictielii, en-'&i' de Anod n "6tB c'u-'t% de trite&e, en-'&i' de "6dil're n "6tle@ #i
mi#c%rile de de"luti&ie c'u-'te de itu'&iile ncurc'te, A'n5iet'te' $recordi'l%B n c'-ul "ro'-ei,
mi#c%rile $u$il're, udorile reci 'u c'lde, loc'le 'u "ener'li-'te, ro#ire' #i multe 'lte im$tome
c're unt $re' o?cure c' % 'tr'"% 'ten&i' #i c' % $rime'c% un nume7 *remur'tul c're no&e#te
multe 'lte e5cit'&ii, n 'f'r% de fric%, ete de n'tur% $ur $'tolo"ic%, indiferent de cee' ce "6ndec
S$encer #i 3'nte"'--'7 L' fel t'u lucrurile cu celel'lte im$tome violente 'le "ro'-ei: ele unt
$re' d%un%to're $entru victim' lor c' % 'i?% o ori"ine utilit'r%7 MntrCun or"'nim 't6t de com$le5
c' itemul nervo tre?uie % e5ite numero'e re'c&ii Ant6m$l%to're, c're nu 'r fi 'vut loc
niciod't% ntrCo evolu&ie li$it% de ciocniri, oric're 'r $ute' fi, de 'ltfel, utilit'te' lor7 Unor
!'-'rduri de felul 'cet' e cuvine % le 'tri?uim r%ul de m're, eni?ilit'te' le"'t% de "6dil't,
timidit'te', $'iune' $entru mu-ic% +l,'mour de l' muiXue>, "utul $entru 'lcool #i divere
into5ic'nte #i c!i'r ntre'"' no'tr% vi'&% etetic%7 Ar fi deci c6t e $o'te de ridicol % f'cem o
e5ce$&ie n f'vo're' unor re'c&ii -ie emo&ion'le #i % vrem c' vreun' dintre ele % nu $o't% fi
$roduul unui cv'iC'ccident 'l evolu&iei7
NO*0
F C'$itol e5tr' din Eilli'm J'me, Preci de $=c!olo"ie, tr'duit $'r 07 <'udin et :7
<ertier, neuvieme edition, 3'rcel Riviere, P'ri, F1(K, $$7 O1/C/F17 AS'ltulB de l' J7C P7 S'rtre l'
Eilli'm J'me $o'te fi tr%it c' o trecere de l' o A$i!olo"ieB met'fi-ic% l' $i!olo"i' $ro$riuC
-i%, de#i J'me er' #i el #i filoof7
U 2'$t ete c% Eilli'm J'me tr'te'-% de$re emo&ii #i n c'$itolul con'cr't intinctelor7
Re$roducem 'ici $'r'"r'ful intitul't
An'l=e de Vintinct de l' $eur7
AAr tre?ui 'cum % trecem de l' 'cete "ener'lit%&i l' mono"r'fii cu $rivire l' diferitele
intincte7 Cu titlu de e5em$lu voi c!i&'Co $e 'cee' ' fricii, $rin c6tev' not'&ii7 DO?iectele c're
$rovo'c% fric' unt 'cele'#i c' n c'-ul ferocit%&ii #i nimic nu ete m'i intere'nt #i m'i intructiv,
$entru cine dore#te % $%trund% din'mic' intinctelor, dec6t tudiul 'nt'"onimului 'cetor dou%
intincte7 Ne ete fric% #i n 'cel'#i tim$ dorim % ucidem, fiind c!i'r c'$'?ili % ne ucidem7
Lintre 'cete dou% im$ulii, $rev'le'-% un' 'u 'lt', de l' c'- l' c'-, 'dic% n "ener'l
$otrivit cu vreo circumt'n&% 'cceorieH i'r ' te dovedi eni?il l' 'ce't% circumt'n&%
c'r'cteri-e'-% un "r'd u$erior de con#tiin&% l' 'nim'le7 2ire#te c% 'ce't% confu-ie introduce o
o'rec're incertitudine n re'c&ie, incertitudine $e c're o re"%im 't6t l' 'nim'lele u$erio're c6t #i
l' om #i n c're nu 'r tre?ui % vedem o dov'd% c% noi 'c&ion%m m'i $u&in intinctiv dec6t ele7
2ric' ne 'r't% m'nifet%ri cor$or'le e5trem de ener"iceH e' ete un' dintre cele trei emo&ii e5trem
de $uternice $e c're le $utem tr%i, celel'lte dou% fiind dorin&' #i furi'7
Pe m%ur% ce urc%m $e c'r' 'nim'l%, oc'-iile "ener'to're de fric% e m$u&ine'-% #i
'vem 'ici $o'te cel m'i ?un criteriu 'l $ro"reului %v6r#ii de evolu&ie7 Civili-'&i', n $eci'l, '
f6r#it $rin ' f'ce c' numero#i o'meni % tre'c% de l' le'"%n #i $6n% l' icriu f%r% ' fi tr%it nici
m%c'r o in"ur% d't% c!inurile unei frici 'dev%r'te7 3ul&i dintre noi 'r i"nor' enul de$lin 'l
'cetui termen, d'c% nu 'r trece $rin vreo cri-% de m'l'die mint'l%7 *ocm'i lucrul 'cet' ' f%cut
$oi?il o$timimul or? 'l 't6tor filoofii #i reli"ii7 AAtrocit%&ile vie&iiB ne $roduc im$rei' A'celor
termeni violen&i de c're ne ervim $re ' 'lv' ini"nifi'n&' unui ?'mB: o're J ne ntre?%m noi J
' fot vreod't% Pcu 'dev%r't vreun emen deC'l notru n "ur$ unui ti"ruR *o'te 'cete orori cu
c're untem n$%im6nt'&i nu unt ele mtii de"r'?% ?une de $u n t'$ierii, de orn't cu ele
nc%$erile n c're ne odi!nim 't6t de confort'?il, n $'ce cu noi n#ine #i cu univerulR DOricum,
fric' ete un intinct 'utentic, unul dintre $rimele $e c're le tr%ie#te co$ilul7 0te $rovoc't% m'i
'le de -"omote7 Pentru un co$il crecut n c'% multe -"omote venite din lume' e5terio'r% unt
li$ite de emnific'&ie cl'r% #i nuCF f'c dec6t % tre'r%7 Lu$% domnul <7 Pere-, e5celent
o?erv'tor, A$'im' c'u-'t% de im$reiile vi-u'le ete m'i $u&in frecvent% l' co$iii n v6rt% de
trei $6n% l' -ece luni dec6t $'im' c'u-'t% de im$reii 'uditiveH l' $ioi, din -iu' ' cinci$re-ece'
tocm'i contr'riul 're loc7 Un co$il de trei luni #i @um%t'te, n mi@locul forfotei unui incendiu, n
$re-en&' fl%c%rilor devor'to're #i ' -idurilor $r%?u#ite, nu m'nifet' nici uimire #i nici te'm%: ?'
c!i'r ur6de' unei femei c're l $%-e' n '#te$t're' $%rin&ilor #i c're ve"!e' #i 'u$r' mo?ilelorH
n% -"omotul "o'rnei $om$ierilor c're e '$ro$i'u #i '$oi -"omotul ro&ilor $om$ei lC'u f%cut %
tre'r% #i % $l6n"%7 Mnc% nu 'm v%-ut co$il de 'ce't% v6rt% c're % tre'r% l' vedere' unui
ful"er, fie el #i fo'rte inten, d'r 'm v%-ut $e mul&i n"ro-induCe de -"omotul tunetuluiV
+S$'im'> i ete $rovoc't% co$ilului mic Yli$it de e5$erien&%Z m'i de"r'?% c' urm're '
im$reiilor 'uditive dec6t c' urm're ' im$reiilor vi-u'leB)7
;"omotul intenific% mult "ro'-' $e c're o $utem tr%i l' v6rt' 'dult%7
Urletele furtunii, $e uc't 'u $e m're, contituie un' din $rinci$'lele c'u-e 'le 'n"o'ei
$e c're o tr%im 'tunci c6nd untem e5$u#i 'cetei ti!ii7 Am $utut f'ce n 'ce't% $rivin&%
o?erv'&ii 'u$r' me': d'c% m% 'flu n $'t, v6ntul tur?'t de 'f'r% nu m% m$iedic% % dorm, d'r
fiec're r'f'l% m'i -"omoto'% mi $roduce de fiec're d't% o o$rire de moment ' ?%t%ilor inimii.7
NeC'r fi m'i $u&in fric% de c6ini d'c% ei nu 'r f'ce 't6t' -'rv%7 DNe ete fric%, de 'emene', de
o'menii tr'nii, de 'nim'lele tr'nii, mici 'u m'ri, m'i 'le de o'menii #i 'nim'lele c're e
'$ro$ie 'menin&%tor de noi7 Im$rei' ete n 'cet c'- $ur intinctiv% #i 'nterio'r% oric%rei
e5$erien&e cu $rivire l' re'lit'te' $ericolului c're ne $6nde#te7 Unii co$ii cot tri"%te de "ro'-%
l' vedere' $rimei $iici 'u ' $rimului c6ine #i 'dee' ete nevoie de %$t%m6ni ntre"i $6n% %Ci
determini % 'tin"% 'cete 'nim'le, $e c6nd 'l&ii nu $re"et% % le de-mierde din $rimul moment7
Livere $ecii de do?ito'ce, murd're, ?%lo'e 'u reci, inectele $'r'-ite, $%i'n@enii #i #er$ii, n
$eci'l, ne $rovo'c% o "ro'-% "reu de urmont't, c'- n c're ete im$oi?il de f%cut ditinc&i'
ntre $'im' intinctiv% #i $'im' "ener'l% de ?'mele terifi'nte de$re 'cete li"!io'ne7 *e'm'
$e c're ele neCo in$ir% mi e $'re c% e de-volt% "r'd't, d'c% ete % @udec du$% o o?erv'&ie
f%cut% 'u$r' unui' dintre co$iii mei7 Pe c6nd er' n v6rt% de #'e 'u o$t luni, iC'm d't ntrCo -i
o ?ro'c% vieH el ' '$uc'tCo num'idec6t #i ' &inutCo n m6n%, n $ofid' eforturilor ei de ' c%$',
f6r#ind $rin 'Ci v6r c'$ul n "ur%, '$oi ' l%'tCo %Ci 'r% $e $ie$t #i ' li$itCo de o?r'@i, f%r% nici o
urm% de te'm%7 L' v6rt' de un 'n #i @um%t'te, iC'm $re-ent't o 'lt% ?ro'c%, tot vie +ete de not't
c% ntre tim$ el nu m'i v%-ue niciun' #i nici m%c'r nu 'u-ie vor?induCe de ?ro'#te>, d'r miC'
fot im$oi?il %CF f'c % o 'tin"%7 Cunoc un 'lt co$il c%rui', $e c6nd nu 've' dec6t un 'n, i
$l%ce' % $rind% $%i'n@eni m'ri #i c're 'cum e n"ro-e#te de eiH ete 'dev%r't c% ' 'u-it
vor?induCe ur6t de ei l' cre#%7 Un 'lt co$il 'l meu, o feti&%, ' $utut vede' -i de -i 'c'%, n
$rimele ei o$t luni de vi'&%, un dr%"%l'# c%&el cu $%rul lun" #i cre&, f%r% ' e teme c6tu#i de $u&in
de el7 Leod't%, $e c6nd 've' o$t luni, d'c% nu m% n#e'l% memori', intinctul fricii C' de-volt't
u?it l' e', 'tin"6nd o intenit'te de necre-utH er' n$%im6nt't% de micul 'nim'l, $e c're totu#i
niciod't% nu ncet'e %CF v'd% #i c're niciod't% nu ncet'e %Ci de' cele m'i elocvente dove-i de
$rietenie17 In f6r#it, mul&i co$ii e tem de ?l%nuri, f'$t $e c're lC'm o?erv't l' doi dintre co$iii
mei, Ric!et not6nd #i el c'-uri 'em%n%to're7 DPre=er vor?e#te de un co$il c're cote' &i$ete de
"ro'-% de fiec're d't% c6nd er' du l' $lim?'re $e m'lul m%riiU>7 Sin"ur%t'te' i n"ro-e#te cel
m'i t're $e co$iiH ei $l6n", de 'emene', 'tunci c6nd e cred A$ierdu&iB 'u c6nd e tre-ec din
omn #i nu v%d $e nimeni n @ur7 Nimic m'i im$lu, evident, dec6t % deco$eri fin'lit'te' 'cetor
fenomene7 DO?iectele ne"re, m'i 'le locurile ntuneco'e, "%urile, $e#terile etc7 Provo'c%
I o "ro'-% '$'rte, de$re c're C' cre-ut c% $o'te fi e5$lic't% l'ol'lt% cu te'm' de
in"ur%t'te, v%-6nduCe n e' o mo#tenire de l' tr%mo#ii no#tri7 I't% ce $une n le"%tur% cu
'ce't' Sc!neider: A0te un f'$t ?ine cunocut c% omul, ndeoe?i co$ilul, e teme % $%trund%
ntrCo $e#ter% um?r% 'u ntrCo $%dure ntuneco'%7 0vident, 'ce't% 'titudine e $o'te e5$lic', n
?un% $'rte, $rin te'm' de ' nu nt6lni vreo fi'r% $rime@dio'% n 'cele locuri, te'm% $e c're o
intenific% tot felul de nt6m$l%ri citite 'u 'u-ite7 L'r nu ete m'i $u&in i"ur c% eredit'te' fricii
're #i e' 'ici rolul %u7 Co$iii c're 'u fot cu "ri@% feri&i de orice $ovete de$re f'ntome cot
totu#i tri"%te de "ro'-% de nd't% ce e "%ec n vreun loc ntuneco, m'i 'le d'c% 'ud -"omote
ciud'te7 <' c!i'r nu e5it% nici m%c'r un 'dult c're % nu e imt% cu$rin de o te'm% v'"% #i $re'
$u&in reconfort'nt% 'tunci c6nd tr'vere'-% n mie- de no'$te vreo $%dure i-ol't%, fie el #i $e
de$lin convin c% nu $o'te nt6lni 'ici nici cel m'i mic $ericol7 3ul&i o'meni tr%iec im$reii
'n'lo'"e n $ro$ri' lor c'%, o d't% cu l%'re' no$&ii, d'r ete incontet'?il c% nic%ieri nu ne
temem 't6t de t're c' n $e#teri #i n $%duri7 *o'te 'cete c'-uri de fric% intinctiv% e e5$lic%
fo'rte ?ine $rin eredit'te7 MntrC'dev%r, "ener'&ii $ete "ener'&ii tr%mo#ii no#tri 'u tr%it n t're
%l?'tic% #i 'u contr'ct't o?i#nuin&' de ' nt6lni n c'vernele lor ur#i #i 'lte fi're feroce, v%-6nduC
e 't'c'&i de ele, m'i 'le no'$te', n $%dure: nu ' tre?uit mult $re ' e t'?ili n $eci' um'n% o
'oci'&ie indiolu?U%^#i tr'nmii?il% ntre $erce$&iile de ntuneric, $e#teri #i $%durev$e de o
$'rte, #i emo&i' de fric%, $e de 'lt% $'rte7BF,DO'lt% v'riet'te ori"in'l% ' fricii: verti@ul n%l&imilor,
c're ete de$'rte deC' $re-ent' l' to&i 'cee'#i intenit'te7 Acet' determin% im$uliile motorii cele
m'i o'r?e, cele m'i intinctive din c6te C'r $ute' im'"in'H nu num'i c% r'&iune' nu 're 'ici, n
"ener'l, nici un 'metec, d'r nici m%c'r nu $o'te f'ce nimic m$otriv' lor7 0te m'i mult dec6t
$ro?'?il c% verti@ul n%l&imilor, ntocm'i c' #i r%ul de m're 'u $'iune' $entru mu-ic%, &ine de
vreun det'liu 'ccident'l 'l contitu&iei nervo'e #i c% nu 're nici o emnific'&ie teleolo"ic%7 0l
v'ri'-% 't6t de mult de l' o $ero'n% l' 'lt', i'r inconvenientele 'le ntrec 't6t de evident
'v'nt'@ele, nc6t nu C'r $ute' cu 'dev%r't vede' n el un intinct fi5't de elec&ie7 MntrC'dev%r,
omul, $rin 'n'tomi' ', ete unul dintre 'nim'lele cele m'i ?ine or"'ni-'te $entru 'ceniune' $e
n%l&imi: 'cetei '$titudini fi-ice 'r tre?ui deci %Ci core$und% o $redi$o-i&ie $i!ic% de ' e "%i
l' 'ltitudine, c6t #i cute-'n&' de ' o f'ce, n loc de te'm' de ' urc'7 Mn re'lit'te, nu ete nimic m'i
$u&in cl'r dec6t fin'lit'te' fricii, de nd't% ce 'ce't' de$%#e#te o 'numit% limit%H u? 'ce't%
limit% vedem ?ine c% o o'rec're timidit'te ne ete de '@utor n 'd'$t're' l' mediu, $e c6nd
$'ro5imele $'imei nu $ot dec6t % d%une-e ntotde'un' celor c're le c'd victim%7 D*e'm' de
lume' u$r'n'tur'l% ete o 'lt% v'ri'nt% ' fricii7 Pentru ' e "%i un o?iect re'l c're % core$und%
'cetei frici 'r tre?ui n $rimul r6nd % e t'?ile'c% e5iten&' re'l% ' A$iritelorB7 Cee' ce #tiin&'
nu ' $utut f'ce $6n% 't%-i, n $ofid' Aociet%&ilor de cercet%ri $i!iceB7 S% ne limit%m l' ' $une
c% emo&i' $eci'l% numit% "ro'-' de $irite ete re-ult'tul unei 'oci'&ii !i?ride de $erce$&ii de
evenimente re'le #i n%cociri de 'c&iuni u$r'n'tur'le7 Sunt multe #'ne c' 'ce't% "ro'-% % nu
fie dec6t o inte-% de $'ime m'i im$le dec6t e', ntruc6t $re ' 'tin"e m'5imum de intenit'te,
tre?uie de o?icei c' e' % reune'c% diferite elemente 'le "ro'-ei, cum 'r fi in"ur%t'te', ?e-n',
unete ine5$lic'?ile, de o re-on'n&% initr%, forme mi#c%to're emi$erce$ti?ile +'u deC' dre$tul
n$%im6nt%to're, d'c% unt $erce$ute cl'r>H 'd%u"'&i l' to'te 'cete' verti@ul $ecific '#te$t%rilor
n#el'te7 0te 'ici de not't im$ort'n&' e5trem% ' dece$&iei, c're ete,un fenomen de ordin
intelectu'l7 Ne n"!e'&% 6n"ele n vene #i tr%im o emo&ie tr'nie v%-6nd cum curul unui
eveniment f'mili'r e ntreru$e ?ruc, lu6nd o direc&ie ne'#te$t't%7
VC'r ncremeni inim' d'c% '&i vede' c% c'unul dumne'vo'tr% f'ce in"ur turul c'merei7
Anim'lele unt l' fel de im$reion'?ile c' #i noi n f'&' miterului fenomenelor e5ce$&ion'le7
Prietenul meu, $rofeorul
E7C 97 <roo8, ' v%-ut ntrCo -i cum c6inele %u, 'nim'l ro?ut #i cur'@o, ' c%-ut ntrCun
fel de "ro'-% e$ile$tic% l' vedere' unui o c're %re' $e $ode', unde er' $u n mi#c're de un fir
invi-i?il7 L'rQin #i
Rom'ne 'u colect't o?erv'&ii 'em%n%to're7 A conce$e o erie de evenimente
u$r'n'tur'le ete ' conce$e o 'ni!il're ' curului n'tur'l 'l lumii7 Su$r'n'tur'lul vr%@itorilor #i
$iridu#ilor utili-e'-% #i 'lte in"rediente 'le $'imei: $e#teri, ecre&ii de m'terii v6co'e, 'nim'le
re$in"%to're, c'd'vre etc7 Un c'd'vru um'n $roduce n mod norm'l o "ro'-% intinctiv%,
d'tor't% dei"ur unui nu #tiu ce miterio c're e de"'@% din el, "ro'-% de 'ltfel re$ede rii$it% de
o?i#nuin&%7 L'r d'c% lu%m 'minte l' rolul $ecific #i cont'nt $e c're l @o'c% n co#m'ruri #i n
'lte forme de delir c'd'vrele, re$tilele #i tot cee' ce mi#un% u? $%m6nt, $o'te c% vom conveni c%
'vem motive % ne ntre?%m d'c% nu ' e5it't odinio'r% o e$oc% n c're omul tr%i' n mod norm'l
$rintre 'cete terifi'nte o?iecte7 Un evolu&ionit ten'ce, de c're nu ducem li$%, 'r $ute' lene
inter$ret' 'cete $'ime #i cen'riile lor dre$t veti"ii n noi 'le con#tiin&ei omului c'vernelor,
con#tiin&% $rot n"ro$'t% u? e5$erien&ele cele m'i recente cu c're o 'co$erim n fiec're -i7
DAcet '$el l' condi&iile de e5iten&% n c're C'u "%it tr%mo#ii no#tri $o'te % 'runce o o'rec're
lumin% 'u$r' ' divere 'lte c'-uri $'tolo"ice de "ro'-% #i c!i'r #i 'u$r' unor e5$reii 'le fricii
norm'le7 Ace't', ntrC'dev%r, $o'te nu num'i % ne f'c% % fu"im, ci #i % $'r'li-%m $e @um%t'teH
i'r 'cet din urm% efect nu ete li$it de 'n'lo"ie cu intinctul de ' Ao f'ce $e mortulB, 't6t de
frecvent n eri' 'nim'l%7 Pentru ' Ao f'ce $e mortulB, d'c% ete %CF credem $e doctorul
Lind'=FK, 'r tre?ui o deoe?it% domin're de ine7 Nici vor?% de '#' cev': $'%re, inect%
'u crut'ceu, 'nim'lul imo?il nu ete dec6t un 'nim'l $'r'li-'t de fric%H el nu imule'-%
nicidecum mo'rte', ci i' n mod intinctiv o 'titudine c're ' 'lv't $e 't6&i' dintre tr%mo#ii %i,
nc6t ' devenit eredit'r% $entru $ecie7 Lu#m'nul %u, cu totul de$'rte de ' di$re&ui n el o $r'd%
mo'rt%, $ur #i im$lu nuCF o?erv%, 'v6nd im&uri c're, c' #i 'le no'tre, unt m'i $u&in eni?ile
l' e5cit'&i' venit% din $'rte' unui o?iect imo?il dec6t l' 'cee' venit% din $'rte' unui o?iect c're
e mi#c%7 Acet intinct ori"in'r e re"%e#te l' co$iii, c're, @uc6nduCe deC'CvC'&iC'cunele', #i
re&in re$ir'&i' l' '$ro$iere' celui c're i c'ut%, c' #i l' fi'rele %l?'tice nele, c're '#te'$t%
nemi#c'te '$'ri&i' unei $r'de 'u t'u n t%cere l' $6nd%, r6nd $e r6nd 'v'n6nd cu $'#i ti$tili #i
o$rinduCe ntrCo com$let% imo?ilit'te7 Un intinct contr'r ne f'ce % %rim #i % ne '"it%m ?r'&ele
$re ' 'tr'"e 'ten&i' unei $ero'ne c're trece l' de$%rt're, 'cel'#i intinct f%c6nduCl $e
n'ufr'"i'tul de $e $lut% % '"ite ne?une#te vreo -dre'n&% l' '$'ri&i' unei n've7 O're nu "%im
cev' din 'titudine' #i ment'lit'te' 'nim'lului c're Ao f'ce $e mortulB n 'numite c'-uri de
li$em'nie #i de ne?unie c6nd ?oln'vul 'n"o''t e $itule'-% #i $%tre'-% imo?ilit'te' unei t'tui,
f%r% ' $ute' motiv' o 'titudine c're, totu#i, i d% nu #tiu ce entiment de ecurit'te #i de t're
$l%cut%R D:6ndi&iCv%, n f6r#it, l' tr'niile im$tome decrie n ultimii 'ni l' ru?ric', m'i
de"r'?% ridicol%, ' '"or'fo?iei7 Vedere' unei tr%-i l'r"i 'u ' unei $ie&e "o'le, $e c're tre?uie %
o tr'vere-e in"ur, i c'u-e'-% ?oln'vului o im$reie de "ro'-% no&it% de $'l$it'&ii7 0l tremur%,
"enunc!ii i e nmo'ie, fie #i num'i idee' de ' tr%?'te 'cet tr'iect l $o'te f'ce % le#ine7 Cu
to'te 'cete', d'c% reu#e#te %C#i revin% n fire, v' $ute' uneori % f'c% tr'ver're' te'f%r,
$un6nduCe l' remorc' unei tr%uri 'u $ier-6nduCe ntrCun "ru$ de $ietoni7 Cel m'i 'dee', n%,
f'ce turul $ie&ei, &in6nduCe de -idul c'elor7 Atfel de emo&ii unt, evident, m'i mult dec6t inutile
n vi'&' no'tr% civili-'t%7 L'r "6ndi&iCv% l' '"or'fo?i' cronic% ' $iicilor notre dometice #i l'
f'$tul c% multe 'nim'le %l?'tice, m'i 'le ro-%to're, e nc%$%&6ne'-% % nu i'% din 'd%$ot #i
nu ric% dec6t n di$er're de c'u-% o cur% "r%?it% n $lin c6m$, unde fiece $i'tr% #i fiece tuf% de
i'r?% le m'i 'i"ur% un $o$' de o cli$%H "6ndi&iCv%> ' to'te 'cete' #i ve&i fi $o'le tent'&i %
'tri?ui&i re$roducere' unor 'emene' im$tome de "ro'-%, l' omul modern, renvierii 'ccident'le
#i m'l'dive ' unui intinct, c're e $o'le % fi 'vut l' tr%mo#ii no#tri un rol norm'l #i, l' urm'
urmelor, 'lut'rB +o$7 Cit7, $$7 /O(C//F>7
S2eRNI*