Sunteți pe pagina 1din 46

It 84.(4!

xp
^
+qeh)
inls
Serfiu
BESPALCO
M'lfu-
MTRE,U iX ZB,OR
A/\
IMt E,STE GANDUL
KOHTPON bHUN NI4CT CTPOKY
NOBEPHEHHF
Ksrra noeuus a 6ytu noBepHeHa
He nisHiuJe BKasaHoro ryr crpoKy
Kinuricru nonepe4uix Bt/t1a,l .
l-lB@ "CxiaeaHrax"
MERET' iN ZBOR
im EsrE oAntoul
Versuri
.aA
66
/s3
84 (!ilce
'eael
5'5s
Biblioteca <<Arboroasa>>
Sergiu EEEPKL9O.
NouA suLITA, 1998
Sergiu BESPALCO, versuri, 1998.
Dumitru COVALCI UC. cuvent in1roductiv,l998.
ton vnrAnIANI'fA, coperti, 1998.
Ludnrila TCACI. lbtografi c,l 998.
CUVANT' I]\TRODUCTIV
Niscut la Stdlineqti clin
fostul
jude{ Hotin,
.t'iind
altsolvent al
$colii
de culturd din Cerndu(i, activdnd,
aviclant, pe tdrilm cultural
Si
poseddnd qi o spornicd
voca(ie ldutdreascd, Sergiu Bespalco iSi indreaptd cu
siguran{d paEii
Ei
spre
JrtgaSul
miriJic al rostirii poetice.
Scrie de med mult timp versuri miezoqse in sensuri
Ei
sirnboluri existenliale, doldora de imagini din via{a
rusticd, a satului patriarhal, adicd, din trdirile unei
copildrii insemnate cu harul observatiei
Ei
aI cugetdrii
lucide. Scrie versuri, prin care cititorului i se dezvdluie
in toatd mdretia tncrengdtura de sentimente ale
veSnicului pom suJletesc, dar prin care autorul deschide
Si
o tainicd porti{d spre cetd1ile de az,ur ale meditaliei,
spre condilia existenlei umane, spre tdrAmul
ecltilibrului dintre Om qi naturd, spre beneficile
raportului dintre Om
Si
Supremul sdu creaton
A debutat tdrTiu, parcd sJiindu-se sd apard tn
fa{u
cititorilor cu toatit gama-i de sentimente ce a erupt in
versuri.
$i
debutul
Ei
l-afdcut, cqm prin 1996, la ziarul
nostru regional
"Zorile
Bucovinei" (o veritabild pistd
de lansare a talentelor literare), precum qi tn
almanahul cultural-literar
"Tara
Fagilor" (1997),
gospoddrit cu vrednicie de cdtre urborosenii din
Cernduyi.
$i
tot la tndemnul qi cu sprijinul morsl al
Cercului cultural
"Arborossa"
vede luminu tiparului
aceastd printd plachetd de versuri a visdtoi:ului poet
tlin StdlineEti.
Structuratd pe cicluri
Si
ordonatd oorecunt tematic,
culegerea tui Sergiu Bespalco
'MEREU
iN ZBOR iMI
ESTE CAnrOUt" este o realizare editoriald
imbucuriitoare, citci ea atestd, in primul rind,
reinviorarea suiletului poetic in spaliul nouasulilean,
iar, in al doited rdnd, prezenla dintre mdnuitorii
condeialui din cuprinsul regiunii a unui talent, care
s-a descdtusat, totu$i, de timiditate
Si
incertitudine'
fuaintindu-si crea1iile
i
udecd{ii cititorilon
Bdnuim, dupd lectura atentd a versurilor cuprinse
tn cele patru cicluri inserate tn plachetd, cd crea(iile
poetice'ale lui Sergiu Bespalco, crealii de o
prospegime
Si
vigoare imagisticd netndoelnice in
ptoi"t receptdrii artistice, vor ttezi la cititori
sentimentul inminundrii Si
curiozitatea de a
pdtrunde ?n lumea poeticd a autorului stdlinegtean'
-
incercarea' lui. Sergiu Bespalco de a-$i
inmdnunchia doar unele
(deocamdatd!) crealii
poetice intre copertele acestei cdrli a reugit
gi acest
prim succes se datoreazd osirdiei Dumisale'
sprijunului moral pe care l'a avut din partea
ioastrd, a arborosenilor,
precum gi a aiutorului
material, pe care i l-au acordat, in scopul tipdririi
plachetei, oameni de bund credinld', admiratori'ai
rostirii alese.
Sd sperdm cd aieiit inceput va
Ji
de bun augur
Si
cd
Sergiu Bespalco va deveni un cunoscut osdrduitor
pe
ogoru I lite relor bucovin e n e.
Dumitru COVALCIUC.
w.ffi
CALE'A
DRE,PTAIEA
SIADE,VARUL
C]EI.,E ZFCF, PORUNCI
in adAncul rnarii,
in thria cerului
E crestatd Legea Domnului"
Pe pimdnt e gravatd
in piatrd
$i
tAlcurile Ei
Le-a descifrat Moisei.
I.
Si crezi in Mine,
C[ci sunt doar eu,
Sd nu-!i cauli alt Dumnezeu.
II.
Sd nu-!i fie sufletu-mPietrit
$i
nici sd-!i faci un chip cioplit,
Cdci altul Dumnezeu nici nu-i,
.-
S5 te inchini doar pururi Lui.
III.
Nu fi in credin![ incet,
Sd nu iai nurnele Domnului in deqert.
IV.
Zllfic munceqte s6rguincio s,
SA fii de dreptate setos,
A gaptea zi s-o sfinle;ti,
-
E zira cAnt poli s6 te-odihneqti.
V.
Cinstind
qi tat6, qi mam6,
Fericit vei fi 1Er5 seam6,
Ca in bine sd trdiegti
$i
sufletul sd-!i mdntuiegti.
VI.
Asupra aproapelui tdu
Braful si nu-l ridici,
*
Cu astfel de fapt6
in iad o sd pici.
vII.
De desfrdu si te ruginezi
$i
viafa cinstit s-o urmezi.
VIII.
Nu-!i insugi pe nedrept
Avere strdin6.
Prin muncd cinstiti
Vei dobdndi 1umin6.
IX.
Sd nu te cdldt:zeqti cu minciuna,
Fii cuviincios gi drept intotdeauna,
Ca dup5 toatb cele lumegti
Vegnicia s-o gisegti.
x.
Nu pofti ce nu-fi apartine,
Cici qtii cd poftele nu prea duc la bine.
Conteazd" pe pulinul t5u,
Cdci aqa nu-i ajunge la rdu.
@'ffi
%'ffi
ALEGE-Tr
CALEA...
Alege-1i calea, s-o urmezi
in zilele ce-au mai rlmas.
Opregte-te, fE un popas
La o rdscruce, sd cinezl
La Cina cea de taind, cheami-i
Pe to!i, dar nu gi trdd6torul
Cel ce-a v0ndut Mdntuitorul,
-
Abandoneazd"-1,
nu ai teamd.
Pe calea care
!i-ai
ales
Chiar pasu-fi de va fi timid,
Sd-!i fie cugetul lucid
$i-demn
la roadl de cules.
Anevoios e de trecut
Acele v6mi ce-!i stau in cale,
Cdnd sufletu-i robit de
jale,
Iar viitoru-i ca pierdut.
Dar qi-n acest moment incert,
Orgolios cum egti, ?nfipt,
Ad5-!i aminte c-ai greqit,
Cd drumul
fi-a
fost prin degert.
VINO,
DOAMNE
Vino, Doamne,
qi revarsi-li
haml
Peste cdsula
mea
$i
nu 15sa ca rdutatea
S6-qi afle s61aqu1
in ea'
Vino, Doamne,
qi Te di de
Partea
Celor
inqelafi.
Miluiegte-ne
qi ne-ndeamnd
SA ffAim in iubire de frali'
Vino, Doamne, 9i
goneqte-l
Pe cel desfr0nat.
Scoate-ne
din lumea aceasta
Plind de
Pdcat.
Vino, Doamne,
qi revarsi-fi
mila
Peste robii Tdi;
Izblveqte-ne,
Mdrite,
Ca pe greqili, ca
Pe
rdi'
Vino, Dclamne,
cu
Puterea
Cea de neinvins;
Nu 16sa s5 stdm la
Poarta
Raiului
inchis.
Vino, doamne,
vino, Sfinte,
Nu ne
Pdrdsi;
Dd-ne
har
;i-nlelePciune
Spre a te gdsi'
10
CALEA, DRIIPTAI'EA
$r
ADEVARUT-
Iisus Hristos ili este caLea,
Pe ea si mergi neapdrat.
Doar El te duce la iertarea
De-al p6m6ntescului pdcat"
Iisus Hristos este dreptatea,
S-o porli in suflet neincetat,
Cdci n-o g6segti in altd parte,
De ea sd fii tot insetat.
Iisus Hristos e adevdrul
Ce in seripturd este scris:
Sd nu intinzi mdna la m6rul
Cel ce-i oprit in Paradis.
Iisus Hristos, M6ntuitorul,
Ce de pdcate ne-a lipsit,
.Pentru
a noastri mAntuire
Pe Cruce a fost r[stignit.
NEOBOSIT E GLASUL...
Neobosit e glasul
Ce cheamd cu tdrie.
Neabdtut e pasul
Ce duce-n veqnicie.
E nesecat izvorul
De via15 ddtitor,
-
Opregte trec[torul,
Ce vine cu-n ulcior.
Curat6-i temelia
Ce-i aSezatS sus,
CSci este din sfrnlia
A domnului Iisus.
Nevrednic sunt, o, Doamne,
Cu neputinlamea
$i
vin acele toatnne,
De care n-om scipa.
Nedemn md simt alSturi
De-acei ce Te sl6vesc,
De-acei ce-n psalmi Te cdntS
$i
gloria-li vestesc.
Nemuritor e Fiul
Pdrintelui ceresc
$i
ii iubeqte Mielul
Pe-acei care-L iubesc.
%"ffi
%,'ffi
NU NE LASA LA GREU
Doamne, legdm de tine
Speranla-n viitor.
Primegte-ne, Stipdne,
Te agtept6m cu dor.
PogoarS-{i mila-n grabd
Peste poporul Tdu
$i,
Doamn e, ne dezleagd,
$i
de pdcatul greu.
in corpul plin de via[d
Doar sufletu-i golit.
in cdmpul cu verdea!6
$i
spinii s-au nidit.
Mai fac ei c6te-o floare,
Dar frrd. de folos:
Acolo, la intrare,
Vor face drum intors,
Cdci mulli vor fi chemali,
insl pulini aleqi.
Cu rAvnd, deci, vegheali,
Sd ftli gi voi culegi.
DOAMNE,
AI GRIJA DE NOI
Yegheazd-ne, Doamne,
qi ne-ntdreqte,
De ispita cearea ne feregte.
Revarsd-fi peste noi binefacerile Tale,
Sd nu rdm6nem pururi cu sufletele goale.
Doamne, d6ndu-L
jertfd pe F'iu-Ji Iisus,
Batgocurii qi chinurilor crunte supus,
Ne-ai scos din pdcatul strdmogilor dintdi,
Credinlei in mdntuire I-ai pus cdpltdi.
Tati Ceresc, indurS-Te gi milostivegte-Te,
Ia-ne in pazd, de cel rdu izbdveqte-ne.
Pogoard peste noi Haru-li divin,
inva!5-ne sd iert6m, sd iubim. Amin.
ALTARIJ[,
Altarul sorlii ce
jertfH gi-a luat
Te-a dep[rtat de multe ispitiri,
IarI trecutul ce s-a spulberat,
fi-a
lSsat doar triste amintiri.
$i-acel
trecut ce*a fost sortit pieirii
i1i mai trezeqte-n suflet remugcdri.
$i,
agteptdnd ziua Vestirii,
i1i porli privirile spre ziri.
Pe geana zdrii-o sd soseascd
Acel ce-i vegnic c515tor,
Ca orice suflet sd trezeascd
Al nostru scump M6ntuitor.
$i
cu puterea Sa cereascS,
Cu care Tatdl l-a-nzestrat,.
Veni-va ca s5 m6ntuiascd
Acest popor plin de pdcat.
ZTDITORUL
Ridicali privirea spre cer,
CAnd egti in disperare:
Chiar de-ai avea voinld de fier,
Cere de sus indurare.
O rugE fierbinte ina115
Spre Cel ce-L numimZidttorul,
Spre Cel Care ne ddPovald,
Doar noi ?i suntem
PoPorul-
Prin faptele-li demne aratd
Pe care cale-ai pornit.
$i
cu congtiinla curatd
Sldveqte-L
pe Cel ce-a zidit.
Aceast6 lume mdreald
Cu dealuri domoale, c6mPii,
Care
li-a
dEruit gi o via!6,
O casd, nevastS, coPii.
Omule, pentru totul ce ai,
Cu umilinld capul s-aPleci,
Cici ca paharul ce dai,
Cu acela
!i
se-ntoarce in veci.
Iart6-ne, Doamne, aceste
Gregeli fbrd voie S&u QU,
Iar cdnd ne vei da
Prirha
veste,
Sd ne mdntuieqti numai Tu.
16
re"ffi
qf\
a
\0
\o
LA INVIEREA LUI HRISTOS
Zi de prim6vard
A sosit in
!ar6;
Soarele-i voios
C-a-nviat Hristos.
Spre lScaqul cel curat
Vine omul impScat
$i
se-nchini bucuros
invierii lui Hristos.
Aprind mic
Ai
mare
Cdte-o lum6nare
Cd e praznic luminos
-
tnvierea lui Hristos.
in aceast6 dimineala
ingerii ne dau poval6:
"De credinlI fii setos
La-nvierea lui Hristos".
Cerul qi p5m6ntu1,
Inima qi g6ndul
C6nti neincetat:
"Hristos a inviat!"
mc"nffin ufrufrtiqJu+H.bltA
I
i.llilf F.rulrii'-A
I
iq.ru4'XltJlU II[,Jl{
DE CRACIUN
Azi este o zimdreatd,
E crdciun gi-i sdrbltoare,
Care multe ne invati
Spi"-i pa"atelor iertare.
Iisus pe lume-a venit
Pentru-a noastrd mdntuire.
Atunci steaua a rds[rit
Cu o splendidd sclipire.
$i-acea
stea gi azi ne-mbie
Cu lucoarea sa divind,
Ca poporul Lui sd gtie
Ce-i Lumina din LuminS.
in sdlag sdraq sosit-ai
Din inalturi, Impdrate,
Era nou6, zdmislind-o,
Betleemul s[ Te-arate.
Disperali eram noi, Doamne,
PAn[ la aTa venire,
Dar ne-ai deslugit in toate,
Sfinte, cu a Ta mdrire.
Ziuanaqterii, Iisuse,
Astdzi ce-o sdrbStorim,
Bucurie ne aduce,
Sufletul si-l primenim.
Si la dreapta Judecatd,
CAnd,ueni-vom, rAnd
ile
r6nd,
Fd ca sd fie iertatd
Turma de Pdstorul b16nd.
W,'ffi
%"ffi
o, [susE...
O, Iisuse, vegnic cdlStor,
LumineazS-ne qi g0ndul gi simlirea,
$i
pururi fii indurStor
Cu-al t6u popor govSitor
$i
d6ruie9te-i azi iubirea.
Acesti munli zimlali gi gigantici,
Pddurile cu fognetul aromitor,
C0mpiile cu pomii in rod darnici
Toate-s lucrarea Duhului ocrotitor.
Te rug6m, fie-fi mil6, Doamne,
$i
dd-ne tihnd sufleteascS,
$i
pentru numele Tdu Sfhnt
FE s-odrisleascd
pe p6mdnt
Dragostea din sevi cereascS.
MArcA srAxrA, PREACUnaTA
Maic6 SfdntS, Preacurat6,
Egti izvor de bundtate;
MilS citre noi
fi-aratd,
Dd-ne pace, s6ndtate.
RoagS-te, mdicu!5 b16nd5,
Cdtre Fiul TEu cel Sfhnt,
Cu-al SEU foc sI nu ne piardS
Cdt mai suntem pe p[m6nt.
Tu egti cea mai cuvioas6,
Pentru mine cea mai vie;
Dintre toate mai aleasd
Fi-vei tu, Sfhnti Marie.
intiregtete-n credinfi,
Mdicul6 indurltoare,
SI sclpdm de grea sentin!6,
CAnd vom trece-n altd, stare.
Fii cu noi, Preluminatd",
La nevoi gi la-ntristare.
CAnd suntem strivili ne catd,
Scap6-ne de la pierzare.
Sfhnt6 Maic[-a lui Hristos,
Ne mai scapd de vr6jmagi,
S5-1i fim
lie
de folos,
Iari Fiului
-
pirtagi.
%,.ffi re,,ffi
MANASTIREA POCEAEV
Aici este Templul lui Dumnezeu,
Licagul celor f6r6-adIpost.
Aici vin si se-nchine mereu
Cei care sufletelor cautd rost.
in pragul ministirii vechi
Cucernicul Iov se roagd, Preasfinliei
Iar pelerinii vin perechi
$i
se inchind cu evlavie.
Duminica la Sffinta Liturghie,
Pogordnd icoana f6cdtoare de minuni,
C5lugdrul bdtran cu barba argintie
Ye ghe azd-ndur6to are a M ai c 5
cu Pruncul ei pe mdini.
Aici este templul sfEnt al lui Hristos
$i-aici
mi rog cu sufletu-mi-n durere:
Doamne, nu plrdsi pe robu-fi p6cdtos,
indur6-te, ridicS-l din cddere...".
CLOPOTUL
S-a stins lumina blAnd[ gi-nserarea
tnv[luie-n tScere depirtarea.
De undeva un dangdt se prelinge
$i
soarta sufletului
!i-o
atinge.
Spre cerul vineliu ili ridici vdzul,
$optind
cu-nfrigurare-n sine "Crezul".
Fdcliile pe cer s-aprind dumnezeiegte
$i
pdnn jos
lumina lor roiegte.
Iar clopotul tot sund
-
dinga! danga!
Peste s6tuc igi scuturd talanga
De pace, de smerenie gi-n care
E-o veste, o-n511are, o chemare.
$i
creqte dang6tul,
-
el e solia
Pentru acel ce ingrijegte via,
Pentru acel ce-i pus la incercare,
Pentru acel ce catd indurare.
$i
mild,
9i
iubire,
9i
invSlSminte
L-Atotputernicul Ceresc P5rinte.
Un suflet s-a deschis ca poarta de cetate,
Cdci pentru el un clopot bate, bate...
ROSTIRI
DINPRAGLIL
\rISARII
DULCE GRAI
Grai strdbun, scumpd rostire,
Rod pe sufletescul ram,
Ne eqti dulcea zdrndslire
Dintr-un fagure de nearn.
Geto-dac ili este cheagul
$i
romanic
fi-e
vegmdntul.
Drept ai tot crescut, ca fagul,
$i-ai
rodit.in veac Cuv0ntul.
$i
te-a rourat mireasma
Cetenii pe culmi cu bouri,
$i !i-a
fost catipeteasma
Munli cu cregtetul in nouri.
$i !i-a
fost oglindS lacul
Cerului, addnc, seme!;
li-a
cdntat intdi diacul
in albastrul Vorone!.
Dinspre munli gi dinspre brodnici,
Ca o Dun5re, sdltdnd,
Mi te-ai revirsat in cronici
$i-ai
inmugurit in gdnd.
i1i geseai s6lag de pace
in peceli gi in hrisoave,
Cdnd veneau alte noroade
f[rigoara
si ne-o calce.
$i
te-a pl6ns arcuqul teafrr
Pe o strund de vioar6,
Te-a tSmlduit Luceaf6r
%,'ffi
Ce pornea ca si rdsari.
$i
te-au alintat ciobanii,
Baciul qi cu Miorila,
$i
te-au vorovit gtefanii,
Vodd, doamna gi domni{a.
$i-ai
tot odrlslit in spice
$i
in gipot, qi in frunze,
$i
in fluierul ce zice
Doine, c6nd il duci la buze.
Zodiata e-n frerndtare
Ca un codru de lumin6:
intre vechi gi noi hotare
Egti acas6, egti stdpdnS,
Limba noastr6 cea rom6nd!
$TEFAN-VODA
Din vremuri str6vechi ne vine,
Parc5-ntors din pribegie,
$tefan-Vod6,
care
line
A1 s6u sceptru de domnie.
$i
ar vrea s-adune iarS
De prin codri rlmuroqi
Acea oaste, care-ntard
Fu slSvitd de strSmogi.
Zimbrul din tdria verde
A desigului umbros
Il imbie spre a crede
Legea celui curajos.
Pe un murg cdlare-n goand
Domnul
![rii
e in frunte.
In vrdjmagi el bag5 teamd,
Joacd pletele-i c6runte.
-
Hai,
$tefane,
turcii-i bate,
-
Il indeamnl maicS-sa,
-
Lifta rea din
lard
scoate,
Aratd-ti puterea ta.
$tefan
cu-ale sale cete
Cale-gi face prin dugmani,
De nSpastS ocrotegte
Talpa (6rii
-
pe
ldrani
%"ffi
$i
din fiecare lupti
$tefan
ies e-nvingitor,
Ca apor, cu r6vnd mult6,
Sd inalle un sobor.
Std azi un stejar seme!,
tntru amintirea lui,
Sub un cer de Vorone!,
In codrul Cosminului.
%"ffi
SAT STRAVECHI
Sat oe dealuri resfirat
Din'timpuri voievodale,
Cine mi te-abotezat
'N leatul ctitoririi tale?
Sat care ai rotunjit
Veacuri cinci gi un pdtrar,
Cine mi te-a ctitorit
La o piatrd de hotar?
Cine mi te-a a$ezat
in zarea Hotinirlui,
Ca sd stai neincetat
in calea vrijmagului?
Fiii
tdrii, tdrani
din talp6,
Cindtiti hicrdtori ai gliei,
La snimazti-aupus o salbd
De Zleasd viedni'cie.
Fiicele odrasle-alintI,
Pentru viitor sd creasc6;
Cu
ei noul se-nveqm6nti
in glorie strimoqeasci.
Sat strdvechi intineregti
$i
conturu-fi se l6rgegte:
Legendarul Stdlinegti
E c"a floare ce-nfloiegte.
Sat strlvechi din Bucovina,
Ocrotit de Dumnezeu,
Sd te fulguie lumina
Agtrilor cereqti mereu.
DRUM DE
TARA
Drum de
!ar5-mi
ese-n cale,
$erpuind
printre liv ezi,
$i
grdbit iqi pune zale
Din spice gi ierburi verzi.
-
Lung
!i-e
mersul chinuit,
Cll[torul nu-l
jelepti,
Tot alergi spre asfinlit,
Dupd soare te gribegti.
$i
te mAnd tot din spate
V6ntul cel ricoritor.
TSlpile de
!i-s
crdpate,
Agtepli mana norilor.
Treci un pod, treci un gruef
$i
iar te-agterni cdtre zare.
Undeva poate semef
Te aqteaptd drumul mare.
"Hai, grdbegte, hai grSbegte!"
-
Te indeamnd tainic dorul.
Drumul nu se ispr6veqte,
Bine-i std cu c515toru1.
%"ffi %"ffi
O SPERANTA
O speran!6 are omul,
Ca qi pomul,
Cd-nflori-va viafa lui
Ca qi floarea m6ru1ui.
O speran!6 are omul,
Ca gi pomul,
Loc sub soare igi g6seqte,
Pentru aceasta osteneqte.
O speranla are omul,
Ca
9i
pomul,
Bralele-ramuri le-ntinde,
Toati lumea ar cuPrinde.
O speran![ are omul,
Ca qi pomul,
Puii aliturea sd-i fie,
De nevoi ca sI nu gtie.
O speran![ are omul,
Ca gi pomul,
Dumnezeu si-l ocroteasci,
De tot riul s5-1 fereascd.
o sA vrN LA TrNn, MAMA
O sE vin la tine, scumpd mam5,
Pe-o coamd de ploaie gi de vdnt.
M5 agtepfi, oftflnd, de buni seami,
Veste nu
!i-am
dat de unde.sunt.
Md visez in cdsucioara noastri
Cu cregtetu-n boltS de-aguzi,
Cu mugcate-aprinse in fereastrS.
Mamd, eu te strig, dar nu m'auzi.
MI visez in codru gi in lunc[,
$i
pe cirSruga spre izvor.
Mamd, agteptarea-li este lungi
in cisula noastrl cu
Pridvor.
O sd vin, mSicula mea bitrinS,
Ca qi fiul cel ritScitor.
O sd vin pe-o razd de lumini
CE mi-i sufletul listar de dor.
W',ffi
%'=ffi
DOUA n'Aprum
Cdinele se smulge
qi latrd mereu.
Doud f6pturi in
Prag
se ivesc-
imparte, creqtine, din
Pulinul
tdu
Celor obijduili
qi care cer$esc.
Li-s ochii-o mare de tristefe.
Sunt slabi bdielii
qi-s pipernicifi.
Abia-abia de-!i dau binele
$i
tu pricepi cd n-au
Pdrinfi.
Nu-i intreba de soarta nemiloasS,
Dar nu-i 16sa z6log la disPerare.
De m6nd i-ai
9i
du-i incet in cas6,
Pomand f5-1i, qi d6-1e de mdncare-
$i
primeneqte-i, dacd in lumind
Ji-s
primenite inima
9i
gdndul.
$i
cruce f6-!i.
$i-un
*TatdLnostru"-ng6n5,
$i
mdngAie-i, creqtine, cu cuvdntul.
...C0inele se smulge
gi latrd mereu.
Dou6 flpturi piqesc spre poartd in si15"'
S5 le aib6-n
Pazdbunul
Dumnezeu,
C[ci cel bogat nu gtie nici de-o mi15'
PLUGARUL
Plugarul cel cu m6ini dibace,
Ce-l afld,.zorii pe ogor,
De ce s-ar apuca a face,
Ii merge lucrul cu mult spor.
Iubegte mult strdbuna glie,
Cu rdvn6 el gospoddreqte,
Iar in oglinda az;urie
A cerului chipu-gi gdsegte.
$i-un
nobil scop plugarul are:
Sd-i fie
larinaltcratd,,
-
Udat5 de-a frunlii sudoare,
-
SI-i fie casa-mbelgugatd.
St6p6n al gliei, fii ferice,
CE grdul il aduni in snopi,
Ci soarele frumos din spice
Zdmbegte azi de pe prosop.
W'-ffi
W='ffi
SPIC DE GRAU
Spic de grdu, ai str0ns in tine
Osteneala de plugar.
Seva ta nu e doar p6ine,
-
E sudoare gi amar.
Truda lui e cu migall
$i
cu rdvn[ de
firan.
El, cdnd m6inile iqi spali,
fine
ochii in tavan.
El gi-atunci se tot gindegte
Dacd va fi rodnic anul,
Dacd nu-n van ostenegte,
Dacd qi-a pus tot elanul.
$i-n
vis noaptea i se-aratd
Lanul vilurdnd sub soare,
CEci aqa i-i vialatoatd,,
-
Pdinea-n casS-i slrbdtoare.
$tie
bine preful pdinii
Priceputul gospodar.
"S5 dea Domnul, zise-n sine,
Si nr.r fim ferili de dar".
PRIER
Soarele rotund gi bldnd
Inundeazd" cerul.
Parcd" din neant, cdzdnd,
A sosit Prierul.
Printre ramuri p6sdrele
Tot mai vesel ciripesc.
$i
parcd-ndemnafi de ele,
Graurii-n vdzduh nuntesc.
$i
natura se degteapt[,
$i
e zawd" pe ogor:
farina
se vrea lucratd
$i
temeinic, gi cu spor.
Harnicele gospodine
Cu o poa16 prins5-n brdu,
Soarele cdt se mai
line
Spal6 rufele la rdu.
Tot la munc6, tot pe lan
Gospodarii se gr6besc,
Cd.va fi un rodnic an
Toate semnele vestesc
%'.ffi
@"ffi
PLOAIA
PlAnge geamul. Se prelinge
Lacrima din cer picatd.
Cade ploaia gi se-ncinge
Hora stropilor, miqcat5.
Fulgerul cu sclipiri albe
Toarta cerului aprinde,
Cu-ale sale s6geli oarbe
Peste vdzduh se intinde.
Canonada dintre nouri
De un ceas nu ostenegte:
Se-mpung norii, parc5-s bouri,
$i
pldurea lung fogneqte.
Iatd soarele s-aratd
Printre nori ca un sihastru.
Curcubeu-ncinge-ndat[
Doar un col! de cer albastru.
RUSALIILE
La inceput de var6-n Ciregar,
Cdnd insemnatele cu al cAntdrii har
Privughetori
in culb de-azur se str6ng,
Cind se preumbld vdntul peste crdng,
Cdnd pune mama busuioc la grindd
$i
ram de tei lapoartd gi in tindd;
$6
c6nd miroase-a pdine coaptd-n cas6,
$i
c6nd trifoiul e la prima
coas6;
Cdnd lanul necuprins e-n unduire,
Cdnd greierii
sunt gata de nuntire;
Cdnd verdele aprins din cea dumbravi
Ca pe un rug se-nal16 inspre slav6;
C6nd macii se resfird pe rdzoare
$i
roqu rdd in ploile de soare,
Rusaliile ne vin gi-i insemnati
Aceastd sirb Stoare -ndatinatd",
CIci peste noi gi peste-a
noastrd
lard
Din ceruri Sfhntui Duh pogoar6.
w='ffi W"ffi
SECETA
Stropii demult nu saturd v[zduhul
Si buzele sliei-s crdpate.
Licuricii s6lar'i se topesc in ndduful,
Ce fierbe pe pagiqti uscate'
Si iarba e arsd
pdndinzare
i'arcd cu focul din ndri de balauri,
Iar vdntul
pe culmi,
Pe
coclauri,
Din somnu-i addnc nu tresare.
Si
seacl izvorul qi salcia
P16nge,
Si apa din rdu b6lteste sub mal.
Un iror se aratd, dar nu se mai frdnge,
$i-i
roasS de soare cu$ma unui deal.
Si trece ostirea cSldurii tot trece,
Cu lanceap6rjolului
prin cele livezi.
Si
simte
porumbul c6-ncepe s6-i sece
$i
seva din tecile-i verzi.
P6durea oe culme e-n agonie
Doar ver'de pe haturi mii pare pelinul,
i ceru-i ca varul, de lapte-i seninul-
Dar zareainzare e tot cenuqie...
O, Doamne, o, Doamne, Te-ndurd,
$i
norii adast6-i a ploaie,
Ca peste ageastd c6ldurd
SI se cearnd. rlcoarea-n
guvoale.
Ca seva si urce in spice,'
Ca-a gliei arsur6 sd scad[,
.
Ca ho-ldele sI creascd voinice,
F5, doamne, ca ploaia sd cadd.
NOSTALGIE
Zbaard" lin triunghiul
de cocori
$i-n
ininna mea se zdmislegte
nostalgia.
Creierii, prin ierbi, nu c6ntE din viori
$i
nici inspre neant nu se avdntd.ciocArlia.
Se lasd bruma peste porumbigti,
Iar vdntul bate aintomnurare.
De ce
!i-s
astdzi ochii-atdt
de trigti,
De ce scrutezi un punct
din depirtare?
Ce frunzd s-a desprins
din sufletescul
ram,
pe.qand te poartd
inspre alt meleag?
Imi iai nddejdea
care o mai am,
Nu mai sunt omul care
!i_am
fost drag?
Pldurea-i
sdgetatd
de fiorii
VEzduhului
ce-i vestezesc
vegmdntul.
in zarea fumurie
au dispdrut
cocorii:
REm6i s-auzi cum gipotegte
v6ntul?
|dmei
s-asculli
cum susurd priporul
$i
cum necheazd"
caii-ntomnurdrii?
Spre alt tdr6m te poartd
astdzidorul
Te-a sdgetat otrava-nstrdindrii?
%.,ffi
TOAMNA
Pe culmi pddurile parcl nuntesc,
La cregtet cu beteal[ aurie,
Iar munli-n depdrtare mai albagtri cresc
Spre bolta de azur qi vegnicie.
Turma de nori parci cioban nu are,
-
A-ncremenit pe-un col1de cer, departe,
CEci vAntul odihneqte pe pripoare
$i,
poate, s-a trezi pe inserate.
$i-atumci
el s-a porni inspre dumbrdvi,
$i-o
sd danseze fiunzele giraguri.
$i
bruma va cddea in zori peste otivi,
$i
toamna o sd bat5. pe la praguri.
PRESIMTIRI DE TOAMNA
Roua nu mai scdnteiazd"
Printre ierbile-nspicate.
Soarele gila aniazd
Lasd flori nemdngdiate,
Cdci razele greu stripung
Neguri vinelii gi grele,
Pe c6nd nourii se-mpung
tn dezl6nguiri rebele.
La sIrutul brumei-n zori
Ruja florilor p6legte,
Iar copacii simt fiori
?ntomnafi, ce-i desfrunzeqte.
Vdntul e ca aiurit, nici nu gtie-unde aleargS:
Toamna s-a instipdnit,
Altd, zodie dezleazd...
w.'ffi W.=ffi
TRANDAFIRTARZIU
DE TOAMNA
Boboc neprih[nit de floare-nsdngerati,
Te mai deschizi cdndfrunza e brumatd
$i
lujeru-fi inal1i, ca qi arzdnd,
Spre soarele zgdrcit, dar inci b16nd.
$i
roua
-
bob-mlrgdritar
Abia
!i-a
poleit roq{a,
Ci mai pulini
9i
mai rar
Se lasi roua dimineala.
Rdmdi cu cregtetu-fi aprins inzdtea$a
$i
umedi,
gi rece gi
Prea
mohordt6,
in care vrdjmdgegte te-nfZgoatd' ceala,
tnsd nu-1i laqi candoarea oflitd..
$i
albul iernii o sd te-mPresoare,
$i-al
iernii spulber o sd te atingd,
Dar roqul t5u, gingag[ floare,
Uitarea nicic6nd n-o si-l ning6...
VALSUL IERNII
E ger qi parcd surdde o razd,
Dar ninge gi fulgii prin aer valseazd,.
Danseazd", danseazd, apoi se desprind,
Stelule de-argint in cddere aprind.
$i
cu sclipirea ce nu se destrami
Peste pdmdnt agtern o maramd
intinsd departe in zare gi alb6,
$i
moale ca strulul de nalbi, de nalbd.
Pe-o culme trei arbori cu coamele-n vAnt
S e-nchin5, se-nchin d, pdn-la pdmdnt.
in straiul, in straiul cel alb, de mireasd,
Pddurii, pddurii de spulber nu-i pasd.
Se-mbracd pddurea, se mai imbracd
In mantia lungd de promoroacd.
$i-gi
pune pddurea, gi-gi pune cercei
Din florile iernii, din flori de polei.
%--ffi
%.'ffi
URATORII
Pe la toate casele
S-au aprins luminile,
Iar pe dealuri gi pe vdi
Numai zvon de zurgdldi,
Numai pocnete de bice,
-
Agtep{i urdtori sd-!i pice.
Iat-o ceatd sub fereastrd:
-
nu-!i primi urarea noastrS?
Iese-n prag wednica gazdd,:
-
Hai, feciori, de-mi tragelibrazdd
De belgug gi sSndtate,
Ca s-avem noroc in toate...
$i
flic5ii, ca fldcdli,
Iar igi zvonesc clopo{eii,
Iar pornesc sI are-un lan
Ca-n datind, cu Traian,
Cel care a-nc6lecat
$i
la cdmp a alergat
Ca sE vadd, sI se-ncread6
Cd, i-a dat Dumn ezeu roadd".
Uritorii tot ureazd,
PdnE se inddtineazd:
$i
li-i dacicl rostirea,
$i
rom6n5 li-i privirea...
Pe la ugi, pe la ferestre
Urltorii aduc veste
Despre-un an imbelgugat,
Despre-un trai mai luminat
Pe acest picior de plai
A lui
$tefan 9i
Mihai.
Sus pe dealuri,
jos pe vii
Numai zvon de: "Hdi! Hei!"
MEREU iN znon
ivrr ESTE cANour
Mereu in zbor imi este g6ndul
Spre zarea de mSrgean, senin6,
CAnd tainic se-nfiripd c6ntul
Pe coarda inimii, divinS.
$i
din sublima desf6tare
A gdndului cei cdldtor,
Cresc lugeri de inminunare
Pe-ncrengSfura unui dor.
$i
tot din gdndul ce purcede
inspre hotarul de visare,
$i
nagte chipu-fi gi se pierde
Prin v6mile de agteptare.
Alerg prin spafii de cuvinte,
Te strig cu g6ndul, te rechem,
Dar ochii tii nu vor sI-ncinte
Privirea mea.
$i
nu-mi faci semn.
W46W
w-'ffi
LUMINA STELELOR
SPRINTARA
Ji-aduci
aminte? Era vard
$i
noi la poale de hugeag
Mai aqteptam ca sE risard
LuceafErul nostru cel drag.
$i
se tot inlesa amurgul,
Abia de-1i bdnuiam f6ptura,
Lumina se varsl din crugul
Stelar in ochii tdi ca mura.
$i-un
licdr tainic s-a aprins
Pe sub sprdnceana-1i arcuitS.
$i
bralele mi le-am intins
Spre-mbrifigarea cea rdvnitS.
Iar buzele ne-au fr emdtat
in crdngul bucium6nd tlcere,
Cdci prin s[rutul fermecat
Se contopea vrere cu vrere...
Te-ai dus apoi pe-o c5riruie,
Care ne ocoleqte satul.
De-atunci in suflet pace nu e
$i-n
calea ta e poate altul.
Dar eu te-agtept ca si vii iard'
Sub bolta florilor de tei,
Lumina stelelor sprinlard
S6-nmugureasc6-n ochii tii.
SUFLET DRAG
Al iubirii
jar
din piept
Nu-l pot stinge, te agtept,
Suflet drag.
$i-n
vis ili vdd zdmbetul
$i
ifi m[sor umbletul,
Suflet drag.
Dorul tiu in mine cregte
Ca un copac, voinicegte,
Suflet drag.
Poate c5-ntr-o bund zi
Ce-i uscat ainverzi,
Suflet drag.
$i
pe ramul inimii
S-or deschide lujerii
Iubirii infldcdrate,
Vrerilor ingem6nate
$i-atunci
mi-i apare-n prag,
Suflet drag.
DEZIUATA
De ziuata
qi-a nestinsei iubiri
Ji-aduc
buchet suav de trandafiri,
Iar dragostea-mi,
ca un ldstar crescutd,
Petal6 cu petald azi sdrutd.
De zi:;ra ta, de
li-am
greqit, md iart[',
CSci intris tarea toat6-i spulberat[
$i
al iubirii pom e incdrcat de har,
$i
rodul lui e dulce, nu amar.
De ziua ta, de zitata ili cdnt
Un cdnt de fericire, de veqnic legimdnt.
$i
ili dbresc ani mulli
gi cu iubire,
A g6ndurilor toate imPlinire,
in casa noastri
-
numai vorbe bune,
Destin curat
gi multd-nlelepciune.
$i
sSnStoqi ai tdi coPii
Si creascd prunci qi sildevii
O dalbd floare
-
bunicu!5,
S6-!i porli nepolii de minu!6
Spre-un timp de aur, care vine,
Spre zodia limbii rom6ne"
%-'ffi
ASTEPTARE,
C dntd, cucul s inguratic
De se clatini-o sulcin6.
O mlicu!5-mb[trdnitl
Tot ofteazi gi suspind:
-
CAnli din vdrful pomului,
PdsSruic5 cenugie?
Ai durerea omului,
N-are cin'si te mdngAie?
fi-ai
ldsat in alte cuiburi
Puii ce
!i-au
fost averea.
$i-acum,
cuce, prin cdntare
Cauli s6-1i alini durerea?
$i-a
pierdut biata feciorii
In rdzboiul blestemat.
S-au dus unul dupi altul,
Dard, veste nu i-au dat.
$i
din marea b6t51ie
De c6nd fiii n-au venit,
Nu s-au mai uscat nici astdzi
Ochii ei.
gi
a orbit.
$i
la grele bitrdnele
,*": au uitat-o to!i.
%'.ffi
%',ffi
Dumnezeu n-a vrut s6-i lase
Nici mi15 de la nepoli.
Se tot roagd ca s6-i vind
M6car unul din f16c1i,
Dar zadarnicl i-e ruga
$i
apusul e-n v5pii.
Au r[mas doar casa veche,
Umbra nucului din-Prag,
Lacrime ce stau de veghe
Pe obrazul ei,
girag...
A$TEPT UN DOR
i
Agtept un dor,
Ca un izvor,
C6nd setea md arde
Cu mii de smaralde.
Aptept un dor,
Ca un v6nt ugor,
Sd nu-mi aducd remugciri,
De pe ocolitele cdrdri.
Agtept un dor,
Ca pe-un scump fecior,
S6-mi intoarci tinerefea,
$i
s6-i simt toatd tandretea.
Agtept un dor,
Toamna pe pripor,
Cdnd frunza se pierde
$i
doar cetina-i verde.
Aqtept un dor,
Ca pe-un cdldtor,
Obosit de cale,
Frimdntat de visurile sale.
%',ffi
CARPATII
De la-ndlfimea de zbor vulturesc
Carpalli qi-arat5 spinarea zimlatd'
$i
crestele lor in cefuri plutesc,
-
Albastru li-i doar pridvorul de piatr6.
De
jos,
inspre culmi, e tainic urcugul
$i-aroma
de cetini e imbltitoare.
Oglinda i1i este, s[ltdnd, Ceremuqul
$i
vraja o sorbi din stropi de rdcoare.
Peste praguri de plai tot suie
9i
suie
Cu desagi la obldnc un cal hu!5nesc'
Al6turi, munteanul, f6c6nd c5r6ruie,
$i-adastS
privirea in lacul ceresc,.
I-i spornic urcugul prin flori gi prin ierbi,
Poteca-i deschide acum luminigul
Spre-o turmd de ciute, pdzitd de cerbi
Cu stele in frunte, p[sc6nd lSstdriqul.
Stau brazii in munli cu fala spre-obcine,
Dacicul trib de carpi il agteaPtS.
Iegi-vor c6ridva din addnci bucovine
Stdpdnii lor liberi qi de altddat5?
%"ffi
FRUNZA vnnnn
"Frunzd
verde..."
-
a$a-ncepe
Doina ce ca mogtenire
Ne-au ldsat-o-naintagii
intru-a neamului iubire.
"Frunzd, verde..." e chemarea
Ce din veacuri ne surprinde,
Ca sE nu ldslm uitarea
Peste grai, peste cuvinte.
"Frttttzd" verde..." e simbolul
ce in inimi ddinuiegte:
Verde ne este poporul,
Pomul neamului ne cregte.
"Frunzd, verde..." mai ingAn5,
ln pridvor de inserare,
Cioblneii de la stAnd,
Ndzdrivanele mioare.
%.'ffi
w"ffi
STMTUL
DEMNTTAII
tncotro-fi
grdbeqti
Pasul
Prin hiliqul vielii tale,
Omule?
Cd nu qtii ce aduce ceasul
$i
cine-fi mai ese-n cale,
$oimule.
Axioma ce-!i st6-n fa!d,
E-un obstacol
Pentru
tine,
Omule?
AflA, deci, cd in vial6
Simgul demnitdlii
vine,
Dragule.
$tii
c6 eqti o
P5rticicd
A acestui Urit"t3*rrl"?
Fii, deci, demn
qi te ridic[,
incdntat de-acesta
vers,
$oimule.
Pragul nalt al
Poticnirii
Trece-l
qi
Persevereazd,
Omule!
Nu fi prada amlgirii,
Pe-orice drum
-
inainteazd,
Dragule!
LA NASpANTIE DE DRUMURI
La r6sp0ntie de drumuri,
Ajungdnd pe-neagteptate,
Te opreqti.
$i
dus pe gAnduri,
Egti aici, dar egti departe.
Zdrile de-acum te cheaml
in pridvoru-i azuriu,
In visare, dus pe coama
Vdntului mereu chefliu.
$i-ai
zbura unde cocorii
Lin in stoluri lungi plutesc,
Dard, n-ai aripi, qi norii
Iar pe cer se-ngrdmddesc.
De bafi drumul cu piciorul,
.
Condrumelii
!i-i
gdsegte,
C-aga-i legea: c616torul
Singur la drum nu pornegte.
Dupd a sir:r[irii razd,,
Singur la drum de-i purcede,
Drumu-li in degert s-a pierde
$i
n-ai s5-ntdlnegti vreo raz6.
inspre-o culme mai semeafd
Drumul larg nu
!i-1
alege:
Cel ce are-o
fint6-n
via!d,,
Pe cdrarea-ngusti merge.
%"ffi
%"ffi
LUMINA
Lumina ce ne-nvdluie,
intr-insa odr6slim,
FiindcS-i lumina-n care e
Sorgintele divin.
Lumina-n care viefuim,
A sufletului
primenit,
in vechiul Ierusalim
Pentru cei buni s-a zimislit.
Lumina ce ne incSlzegte
$i-n
case ne-a pitruns,
Care-nspre Dumnezeu ne cregte
Se fulguie mereu de sus.
Lumina cea intremdtoare,
in care nddejdea ne-am
Pus,
Este lumina ce rdsare
intru-nfrE1ire in Iisus.
De vrei s[ scapi de-ntinSciune,
De wei s6-!i fie viala
Plind
De adevdr
gi fapte bune,
Te scaldS-n fluxul de lumin6!
TINERETE
Se scuturS-un nor grdbit,
Apa gdlgdie-n
burlane.
Stropii, ce s-au infundat,
Cad peste zvelte codane.
Ele pasul gi-l iufesc,
Cd e hora inceputS.
Vesele se chicotesc,
-
Nu le pasd c6le ud5.
Soarele a invins norul
$i,
de sus, galeq zdmbegte.
Hora e in toi. Poporul
Astdzi se inveselegte.
O codand mai sfioas6
Prinde un semn fecioresc
$i
privirea-n jos gi-o las6,
Obrajii-i se rumenesc.
Dar in ochii ei cicoarea
Mai vioi parcd-albdstregte.
Parci n-aude chemarea
La dansul care pornegte.
Se rotegte o pereche
$i
ea iqi invinge tracul.
Mugcata de la ureche
E mai rogie ca macul.
Face-un pas gi Ionicd
O cuprinde de mijloc:
-
Ilenufd, floricicd,
Haide, sI te scot la joc.
Inspre liutari feciorul
Dintr-un ochi giret clipegte.
lir
se aprinde mohorul,
Cdci se joacd
rom6negte.
%"ffi
W"ffi
VTATNTI-E TALE...
Cdnd mici eram
$i
fl[mAnzeam,
a.
lnzoti, mdmuc6, te sculai,
Pe vatrS ca sd coci mdlai
$i
de la gurl sd ni-l dai.
Iegeai grdbitd pe ogor
$i
in dogoarea lui Cuptor
GrAu secerai,
$i
snopi legai,
$i
de rdgaz nici nu gtiai.
Iar dacd, ceva m5 durea
Sau
jarul
fruntea imi ardea,
Tu peste leag[n te-aplecai
$i
cAntece imi ing6nai,
$i
a1t5 grij6 nu aveal
Neadormite nopli in gir
Vorbeai cu fusuI- sfdr! gi sffir!
Numai la noi lampa ardea,
Iar fusul tiu tot sffir6ia
PAni la geam se lumina.
Trudite m6ini, mlmucd ai...
Pe cale bund si ne dai
$i-n
suflet sd ne cregti lumina,
Tu n-ai qtiut ce e hodina
$i-ai
str6ns nectar ca gi albina.
FLOAREA
DIN GLASTRA
Pe fereastrd
intr-o glastrd
Creqte-o floare
Ce-au uitat-o razele de soare.
Ea se-ntinde
$i-ar
cuprinde
Cu a sa tulpini
Miraculogii
lujeri de luniini.
Geamu-i mic,
In casd.-i frig,
$i
tristi e zafrIla
CE-n frunze nu-i zvdcnegte clorofrla.
insereazd
$i
ofteazl
Floarea cu amar,
Dar se zbucium6 in glastrd in zadar.
Doar in vis,
Ca-n paradis,
Se vede in gridinS:
$i-n
juru-i
se aprind licuricii de lumin6.
%.,ffi
%.'ffi
cuM M-Ar A$TEPTAM...
Oh, cum mai aqteptam din an in aq
Castanul si-gi imbrace vegm6ntul diafan
$i
sd-gi inal1e seara stele
Hdrzobul albelor lum6nirele.
CAnd inflorea castanul gi eu m5 primeneam
in strai neprihlnit de-ng6ndurare.
Eram un visdtor gi nu inlelegeam
De ce se irosea atdtafloare...
Apoi tot cu castanul cel rotat
imi misuramtdria qi f6ptura.
$i
md gtiam de vdnt necl5tinat,
C6t timp imi cunogteam increngdtura.
Pe arborele vielii, viguros,
Cu r6ddcina-addnc ?nfiptd-n glie,
Ce-i qi copacul neamului frumos,
Ce nu-l doboar[ nici o vijelie.
MI-E DOR...
Mi-e dor de casa veche dintre nuci,
Mi-e dor de cump6na de la fAntAn6,
!9
care triqti gi singuratici cuci
$i
azi aleanul poate
!i-l
ing6n6.
Mi-e dor nespus de cAntec din caval
$i
din tilincd doina trd,gdnatd,,
De turma ce urca seara pe deal
$i
de ciobanii cei de altddatd",
Tot md visez pe prispa humuitd
Aldturi de paiinfi in atbe straie.
Parcd vorbim de muncd gi de pitd
$i
luna igi resfiri-n jos,
bdlaie.
Parc5 mI urc in dudul cel cu dude
$i.parcd
tund dinsp re rniazd-noapte.
Md tem gi strig, dar nrmenr nu m-aude
$i-s
plin de sdnge,
-
al dudelor riscoapte.
Parcd adorm pe fhn aromitor
Sub streginl de stele rdsfEtate.
$i
greierii vin cu taraful lor
$i !6rdie
la drimbe-nmiez
de noapte.
[i
p?t"a md trezesc privighetori
$i
ciocdrlia ce se saftd-n slavd.
\aA
sp5.1 cu roua dulce de pe flori
$i
ochii-mi gterg
cu verde de dumbravd....
Mi-e dor de casa veche gi mi-e dor
S5-mi v5d pdrinlii iar6qi in pridvor.
%'-ffi
re.'ffi
ORATIE BRADULUI
Bradule,
Leginatule,
Pe-acest mirific picior de plai,
Pe-aceastS-nc0ntdtoare
guri de rai,
Eqti simbolul vegniciei
$i
al statorniciei.
Egti simbolul drept[]ii,
A1 ereqtindtdtli,
Cici cu d6rnicie ne dai
R[coarea
$i
vigoarea,
CAnd ne durdm cuib
Pentru
trai.
Bradule,
Logdnatule,
Egti simbol al marii iubiri
$i
al bunei vestiri,
CEci totul ce se nagte
qi cuvdntd,
tn verdele tiu se-nvegmdnt6.
Sub garul cetenii
Se pl[m[degte cheagul datinii,
Iar de aromele tale rourate
Omul nu se desparte
De cum deschide ochii qi pdnd la moarte,
Bradule,
Leginatule.
o vrATA-NrnpacA...
O via!6-ntreagd te agtept,
Tot scrutdnd depdrtarei,
Ca focul sd mi-i stinei din oieot.
Sd-mi spulberi intristErea.
'
No stal gic fr eamdtd pddurea,
Nostalgic cdnt6-o turturea
$i
tu nu vii de pe aiurea,
Sd bali la ferestruica mea.
!1i
ies in cale, dar cdrarea-ti
Iircinge drumul cu rdscruci:
$j-n
mine cregte disperarea,
Cum vara cregte-am-aru-n
nuci.
CArrd vdntul se bezmeticegte
Prin rarigte de-arini, chefliu,
$.tunci
imi pare cE fognegte
Ln zare paru-ll caneplu.
$i
cAnd amursul se indeasd
$i
stelele, poirind
horirea
Pe-a cerului canva sticloasd,
Din ochii t6i ipi iau sclipirea.
$i
c.6nd izvorul, degteptat,
|4ai
soarbe cu nesal izurul,
Imi pare cI el gi-a
lirat
Din glasul tdu zglobiu susurul.
fe-++iagtept.
gi-n
piept.se frdnge
Nddejdea-mi cd o sa revll.
Nici nu.te strig, nici nu pot pldnge
gr
nopfile-a tot mai tdrzii.
%"ffi
%.,ffi
FARA TINE
De sub cuSme de omdt
Se ilesc azi ghioceii,
Albi igi potrivesc cerceii,
-
FirI tine eu nu-i vdd.
Stau cirepii albd straj6,
Cici ninge peste grSdin[
Numai floare gi lumin6,
-
Fdrd tine nu au vrajd.
Codru-qi' p lurre azi ve gm6ntul,
Ce-i o zale de rdcoare,
FdrI tine farmec n-are
$i
nu-i infeleg frImdntul.
Astdzi s-a schimb at la fald,
inverzind mustos, priporul,
$i-are-un
oaspete
-
cocorul,
Dar privirea nu-mi rdsfa!6.
Picuri o boare lini
Peste infrilite grdne.
FIrE tine, fErE tine
E secetd de lumin6.
ECUATII SENTIMENTALE
A r ezolv a ecualii sentimentale,
Trecdnd nep5sdtor prin vtald,
E ca gi cum ai numdra petale
Pe-o romanild ce-n soare se rlsfafi.
'Cdci
atrdi o via!5 pe pdm6nt,
+-
Inseamnd cd ai de parcurs o cale;
Dar nu-nseamnd cd ai gi ceva sfdnt,
Avere
jinduind
sau doar ciocnind pocale.
Miopi
!i-s
ochii gi nu pot privi
in urmd, cdmpul ce prin ani
L-ai strdbdtut. Cd ce
!i-ar
rislri
in largul lui? Ai strdnge numai bolovani...
Puteai da-n rod ca pomul inflorit,
,
Dacdtrdiai in cinste qi dreptate.
Dar poftele-fi haps6ne nu le-ai stdp6nit
$i
te-ai ales cu-o traisti de p5cate.
Avere-ai str6ns. Acumnu qtii ce-i somnul,
Pdcatu-ai vrea ca si
!i
se dezlege.
Dar pagii nu-!i i-ai purtat spre Domnul
$i
viafa-ntreagd n-ai trlito-n Lege.
PROBE
DEMEDITATIE
t;
{
t
t
I
T
%"ffi
LA 1NCEPUT
A FOST
CUVANTUL
La incePut
a fost Cuvdntul"'
Din haosirl nemdrginirii
se niqtea
infricoqdtoarea
rdsplatd'
Figuri intunecate
se-perindau
in umbra amurgului'
Se aproPia
dezlegatea
Cuv6ntului.
Oracolul
era in aqtePtare,
orizontul
frind sPllat
'
in sdngele
celor treculi
in neant.
Prin norii ce se-nvolburau Pe
cer
trebuia
sd aPard
El.
Pulini il aqtePtau...
Noie nu-gi terminase
lucrarea'
F dridele
gile continuau'
Cruntd
vahdezlegarea'
%"ffi
INSOMNIE
in gura nsptii
ca-n
gur6
de lcu
alunec.
Md atrag-e mirajul
stelelor.
Contrastul zilei
e miraculos gi
suav.
Roiegte insomnia
in stupul vis6rii.
Straja zilei
albegte
pe ramul meditaliei.
W,,ffi
re"ffi
LA MOVILA TURCEASCA
O cicatrioe-addnci
mi=a r5.mas
de pe c6nd hoin6rearn
impreuni cu vdnturile,
admir6nd
o movil[ turceascd.
De
pe piscul acestui noian de
pdm6nt,
cdt cuprinzi cu ochii,
priveligtile
pa.rc6.-s Eqleziastise.
P[rultdu, unduind,
emalra o simptomatisd melanpolie'
Aveai o privire de ghea[6,_ infideld,
care md urm6rea cn o stPfie.
Soarele, somPtuoo, se mira
de miracolul
iubirii CIterpe.
tn umbra movilei seeulare
se rizleleau doud fdPturi.
Orologiul zdrii
cu ritm cadenlat
deschidea mileniul al treilea...
CADE zLp/tod,
Neincetat vlbr eazd" vdzduhul
de precipitalii.
in tdria cerului, sus,
s-au rupt toate zdplantrlle?
Melancolia ce te cuprinde
pe neagteptate ili scade dispozilia
cu fiece clip6
ce zboard" spontan.
$i
i1i apasd conqtiinla
stihia lui indrea, care ?ncheie
rotalia a doudsprezece luni.
Cade zdpada...
Ninge peste p[mdntul incins
de milenare nelegiuiri
spirituale.
O negur6 invizibild
se aSeazd pe suflet
qi iluziile trec in coloan[,
Odatd cu succesiunea anotimpurilor
Vom pliti tribuit:
pentru uitarea de sine,
pentru uitarea de noi,
pentru uitarea fiinlelor
trecute in neuitare.
Totul are-ncePut
qi sfirqit.
Anc or6ndu-ne-n
Pt
ezent
cu sentimente
Pitice,
mdrunte,
nu apropiem viitorul
qi ignor6m veqnicia.
Si ridicim v[lul
de pe cregtetul viitorului,
mdcar o margine-a lui..
Clarvdzdtprii
de-acum
pot addnci doar
deqertdciunea.
Visele noastre multicolore,
impermeabile,
ruineazd speranlele
abia infiripate.
Candoarea
ce ne-o dorirn,
precum ne dorim o haind
de toate zllele,
trece pe l6ngd noi
cu indiferenfi.
Luciditate a, ddruitd fi inlei
umane, o inlSturim
ca pe un lucru netrebnic
gi o inlocuim
cu griji cotidiene.
Cade zdpada...
t
&
75
Cade zdpada stdrnind
palpitalia sufletului
ce rdzbegte bezna
qi invizibilanegurl
rSticiti in
Spa!iu.
%"ffi %"ffi
MEREU AI DUS UN DOR
Cu lacrimi gi suferinle
m[sori zllele
crestate
pe ribojul viefii.
E necuviincios sd aduni
cioburile oglinzii sParte.
in aceastd oglindi
te zdreai aga precum egti,
plind de inchipuiri banale.
Ai trdit o viald
complicati,
ap[sat[ de reglete.
Mereu ai dus un dor,
un dor ce se asemina
.cu
o ugoard adiere
a v6ntului
indepdrtat.
Cdnd
!i-e
rlnit sufletul,
te alin[ chipul lui,
rlmas in oglinda memoriei.
Fognetul frunzelor,
sclipirea rouratei ierbi,
clipitul tainic al stelelor,
lumina palid6 a Lunii
te urmdresc
ca o ndlucl
pe fEgagul spinos al
Viefii.
I
{
DOUA VERTICALE
Cu propria-ne viald.
m6surdm timpul,
-
scump cronometru ne-am ales.
Suntem mai liniEti{i
cdnd ritmul vielii e-n
crescendo.
Cucerim o indllime,
ajungem la o culme
simbolic.
Ne refinem pulin timp
pe acea pozilie cuceriti.
Privind in
jos,
ne dim seama cd
nu mai existd trepte,
nici st6vilar.
Te sim{i nesigur gi stingher,
c6nd te gAndegti
cd coborAgu-i abrupt.
Noile trepte pot fi construite
din fapte.
Fiindcd a doua verticalI
este opusd primei,
adicd verticalei din fatd.
Ca gi aparilia noastrd
vremelnicd
pe
Terra,
urmat6 de trecerea
in nefiinld.
RAvna cdtre ideal
trebuie sI aibi
temelia de la prima
verticald.
Doud verticale...
Sunt crealia aceloragi m6ini,
dar sunt contradictorii
conform folosirii.
%"ffi
POEMUL ZODIACULUI
Luna gi Luceaf6ru1 se plimbauprin constelafii
Ca doi indrdgostili,
Merg6nd la br al, aldturi,
In propriul amor desdvArgili.
Prin semnele Zodiacului trecdnd,
Soarta ciutdndu-gi cu infrigurare,
tnddrdtnicul Berbec l-au int6lnit,
Pdscdnd tihnit pe-o pajiqte stelar6.
De el n-au intrebat nimic.
$i-au
continuat in doi a lor c5l6torie.
Zelosul Taur in cale, ins6, le-a iegit
$i
i-a privit in ochi cu cerbicie.
$i
mai departe, pe unde au ajuns,
Au dat de doi copii frumogi, ce se certau.
Acegtea erau Gemenii cu dublul caracter:
Cu cdt mai mult vorbeau, cu-atdt se intirtau.
tn colo, mergea inapoi, cu clegtele de-a gata
Racul egoist, nep[sitorul,
Vrdnd sd-gi inlape victima mai dureros,
Ca nimen-ea sd nu-i mai ducd dorul.
Prin Zodiac trecAnd cu mare grij6,
Deodatd Leul curajos li se aratd:
Pe cdt e de puternic, pe-atdta e de slab
$i
are-o fire oarecum ciudat6.
in calea 1or, te uit6,
9i
Fecioara vine,
Cu mersu-i lin qi foarte mdsurat:
Fdptura ei dezvdluie
Pe
datd
Tot ce-i mai bun
gi ce e mai curat.
Dar iatd, cu natura-i dub16,
9i
Balanfa,
Ce care e tot timPul in migcare:
Pe-un talger de cdntar e pusS eleganla,
Pe altul
-
temperament
aprins qi-ncd visare'
Se miqcS-ncet,
rdzbunltor
9i
crud,
Influienlat
de Marte
gi Pluton,
Sensibilul
gi emolionantul,
$i
darnicul, severul ScorPion.
Cu arcu-i in sPinare se arati
S5getdtorul
vesel. P6qeqte-ndrdgostit
$i
cu precizie sdgeata
qi-o trimite
.
in inima frinlei de care-i desp[rfit.
in depirtarea
albd se mai zdreste
$i
Capricornul
ros de remuqcdri:
E realist
gi practic in condilii grele
$i
merge ?nainte-n orice-mprejurdri.
Spre-aleasa
sufletului sdu
Porneqte V6rs6toru1 cel timid:
Exagereazd
importanla scopului ce-l are
$i
doar in cdrfi iqi afl6 visul sdu lucid'
%"ffi
81
Doi Peqti in direclii opuse plutesc,
Idealigti frind pAnS la-ale Galaxiei
nehotare:
Succesul pentru cei dop Pegti ce este?
-
Doar o coinciden!5-ntdmpl6toare.
Aici se-ncheie calea celor doi,
Str6b6tand constelalii diferite.
$i
viitorul lor e-armonios,
-
Multe ambi{ii-s pentru ei menite.
REGRETE
$I
SPERANTE
Md simt invdluit
de un regret adAnc.
Regret de coPacul uscat
din preajma casei.
Regret de puigorul de vrabie,
cdztrt din cuib qi zdrobit.
Regret de glia insetati
de ploaie.
E regretabil insdgi faPtul
mizeriei din
jur.
Ne mai rdmdne speranfa...
Sper, sper, sper!
Sper pdnila suPelativ,
cd s-a ivi acearazd
plind de mister,
Acea tazd, care va desc[fuqa
mrejele pdiangenului
sortit pieirii.
Tot mai slabe-s migcirile
lesdtorului
de mreji.
Mi;cdri convulsive, de agonie.
La primele scliPiri ale razei,
de o enorm[ incandescen]d,
vor dispare toate mrejele.
Protectorul SuPrem,
se va intoarce cu fala
spre noi.
%"ffi %'=ffi
iqi va valida iubirea,
fa!d" de cei necdjili.
$i
atunci va apdrea,
senindtatea gi lumina
agteptati de viacuri.
Floarea din glastrd... """"""""""
'
62
Cum m-aia9teptam.............""""':'
63
Mi-e dor.....
U
Oralie bradului,'....
65
O via!d-ntreage...........'.
66
Fdrd tine....
67
Ecualii sentimentale...'..'..""""
68
PROBE DE MEDITATIE
La inceput a fost cuvAntul.".-......."""""""""':""
71
lnsomnie.....
. .........,.... 72
La movilaturceasci..'.......
73
Cade2dPada..................
74
Mereu aidus un dor........"....'
77
Doui verticale...".........'..
78
PoemulZodiacului.'.
80
Regrete
gisPeranle
83
cuPR1NSUL.................
j..'."""""'
85
33
u
35
36
37
38
39
40
41
42
43'
44
45
46
47
48
49
50
52
55
56
57
5B
59
60
61
Aceasti plachet6 de versuri a apirut gralie
sprijinUlui, acordat de Iocuitorul or. Chi$iniu, originar.din
s. StilineSti, un om cu inimd mare, iubitor de poezie,
muzici, a tot ce-i frumos, domnul IATCO Anatol Mihai'
ciruia autorulii aduce calde muttumiri, uriri de bine
9i
sinitate intregii sale familii gi bunut Dumnezeu s6-i aibi
Sergiu BESPALCO
MEREU ltt ZSOn lrrr rsrr, GANDUL
Redactor Dumitru CIUPAC
Prezentare Ilumltru COVALCIUC
Pictor Ioh VATAMANITA
***
Ceprifi Oe4oporrv EECIAJIbKO
3ABX.qU v noJrborr Moi MPII
(pynryxcrxorc monon)
Pe4arcrop,(uxrpo
qYnAK
Ileperuona,{unrpa KOBAJIbqYKA
X1qonxxr IsaH BATAMAHIIIA
3.qaro no cKnaAaHHt 11.06.98 p. fliAnrcano Ao Apy(y
29.07.98.
<Dopuar 84x108/32. flpyx
oQcenrafi. Ilanip o0cenrufi. l-apuurypa
Pouax CE. Ytt. Ap.
apw 4,62. Hoeocenrquxa pafiouua.qpyxapHt.
275210, u. Hoeocenuqe, ayn. flpaegu, 3.
8?u

S-ar putea să vă placă și