Sunteți pe pagina 1din 16

I

F o f a b e s e r i c s c a s i s c o la s t ic a .
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia
si Fagarasiu.
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni.
Abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze II Manuscri pt ele' si corespondintiele se se t rami t a francate
la tipografi' a seminariului gr. catolicu in Blasiu. la redact i uni .
Anul u I. Bl a s i u 15 Oc t o b r e 1887. Nr . 2.
Partea bc
De s pr e s us c e pe r e a me mb r i l o r a no i i n b e s e r i c a . j
Nu est e i ndoela, ca bes er i c' a ar e pot er e, ar e !
dr ept u de a pr i mi membr i noi i n si nulu ei . Aces t u ij
dr ept u l ' au si depri nsu bes er i c' a in t empur i l e t r ecut e, i |
si lu es er ci t a si as t adi pr i mi ndu in t ot e dilele membr i jj
noi i n numer ul u cel or al al t i : par t e pr i n s. bot ezu, ceea ii
ce se i nt empl a i n general i i , par t e pr i n s us cepere j
si mpla candu adec pers one bot ezat e i n modu vali du !;
i n alt e confesi uni cret i ne dupa obs er var ea pres cri s el oru jl
canoni ce si legali se i nt orcu la cr edi nt i ' a cea adever at a.
Ma vor bi ndu i n gener e bes er i c' a nu ar e numai
dr ept ul u mai susu ament i t u, ci deodat est e si det or i a
si obl i gat a se desfasi ure t ot u zelulu si t ot a auct or i t at ea
sa cu pr i vi r e la depr i nder ea dr ept ul ui si obl i gat i unei
deja ament i t e, i nt r ebui nt i andu t ot e mi di locele i er t at e
pent r u de a at r age la si ne, a cas t i g si a cuceri pent r u
adeveru pr e t ot i celi ce s unt u afora de elu.
Dr ept ul u si obl i ga i unea di n cest i une se r adi ma pr e
ordi nulu gener al u, pr e i nalt ele mandat e ale Domnul ui
Chri st osu i ndr ept at e cat r a ss. apost oli pr i n cuvi nt el e:
Mer gundu i n t ot a l umea, i nvet i at i t ot e poporel e,
bot ezandui pr e ei et c. " Mat . 2 8 , 1 9 . Si Pr ecum
m' a t r ami s u pr e mi ne Tat al u si eu ve t r ami t u pr e
voi " J o an . 2 0 , 2 1 . Si er as i : Si al t e oi am, cari
nu s unt u di n st aul ul u aces t ' a si acele mi se cade a le
aduce si gl asul u meu vor u aud si va fi una t ur ma
si unu pas t or i u" J o a n . 1 0 , 1 6 .
Dr ept u aceea preo i i si i mpl i nescu o s acr a de-
t or i nt i a, si se facu demni de t ot a r ecunos ci ent i ' a at at u
candu combt u er or i i r el i gi onar i cu ar me mor al i , cu
ar gument e convi ngut or i e, cat u si candu deslega i n-
doielele alt or' a .
sericsca.
Ne s ui nt i ' a pr eot ul ui de a cucer i pr e al i i pr i n .
i nvet i at ur a, pr i n convi ngere si pr i n esemple bune e
demna de t ot a l aud' a. De r epr obat u e i n l ucr ul u
aces t ' a numai i nt r ebui nt i ar ea mi di loceloru nei er t at e
pr ecum si l' a, seducerea, am gi r ea si cor umper i l e.
At ar e prosel i t i smu l' a si r epr obat u t ot udeuna bes er i c' a
pr i n canonel e ei , si s t at ul u pr i n legile lui .
SS. canone ameni nt i a cu pedepse pr e epi scopi i ,
cari nu se i ngri gescu de i nt or cer ea a l t o r ' a : Epi s copul u,
car e nu se i ngri gesce de i nt or cer ea eret i ci l oru, se se
admoneze, si deca i n si ese luni nu va l ucr a nemi ca i n
di r ept i unea aces t ' a, se se eschi da dela s. cumi nec t ur a" .
Can. 1 2 1 si nod. Car t ag.
r pr eot ul u, care ar ' admi t e si t ol era doct r i ne
cont r ar i e rel i gi unei , cont r ar i e adeverul ui e i n peri cl u
de a cade i n vi t i ulu i ndi ferent i smului r epr obat u de
s. s cr i pt ur a pr i n cuvent el e: Sci u fapt ele f a l e , c
ni ce est i rece, ni ce est i cal d u; o de ai fi rece su
caldu, er ' fienduca est i lasi u, si nece caldu si nece
rece, t e voi u l aped di n g ur ' a mea" . Apocal i ps .
3 , 1 5 1 6 .
Bes er i c' a nos t r a greco-cat ol i ca ad un at a i n con-
ci li ulu provi nci al u I cel ebrat u la anul u 1 8 7 2 i n t i t l ul u I .
des pr e credi nt i a, la capu I V des pre i ndi ferent i smul u
rel i gi onari u se es pr i ma i n modul u ur ma t o r i u: Lucr ul u
celu mai s ant u si mai i mpor t ant u alu omului es t e
rel i gi unea, cat r a car e densul ui nu-i est e per mi s u a fi
i ndi feri nt e, c pr ecum ochi ulu s ens ual u nu pot e s t
i ndi feri nt e faci a cu l umi n' a fsica, chi ar u asi a nece
ochi ulu suflet escu su r a i unea nu pot e fi i ndi ferent a,
candu i se pr opune vr e un a des coper i r e ca del a
Domnedi eu pur cs a, pent r uca perfec i unea r at i unei s t a
i n uni r ea ei cu obi ect ul u pr opr i u, car e est e adever nl u.
A deveni r i l e celea descoper i t e sunt u depuse in beseri ca
cu i ndet or i r ea de a le ps t r a si a le pr opaga : dr ept u
aceea beser i c' a c depos i t ar i ' a adever ur i l or u r evel at e,
ames ur at u chi amar ci s' al e, uu pot fi i ndi fer ent a facia
cu al t e i nvet i at ur i siei opuse, peut r uc in casulu
aces t ' a ea pre si ne s e-ar' nega, si ar ' ar et c adevernl u
si er or ea i nt r ' o forma le pret i uesce.
Acs t a r t ci r e a i ndi ferent i smului religioii fii
r epr obat a i nca in s i mburel e ei de i nsusi auct orult i
reli gi unei Domnul u nos t r u I susu Chri s t os u pr i n cu-
vi nt el e: Cehi ce nu est e cu mi ne, i ncont r a mea est e,
si celu ce nu s t r i nge cu mi ne ri si pesce e t c " .
Fi endu cons t at at u dr ept ul u si obl i ga i unea pr eot i -
loru de a l ucra in di r ept i unea i ndeget at a, ur meza se
ar et amu ce pr et i nde bes eri c' a, ce ceru ss. canone
del a celi ce se i nt or cu la adever u.
Dela cei nebot ezat i , dca acei a s unt u adul t i inai
i nai nt e de t ot e va se di ca mai i nai nt e de a se bot eza,
se r ecer e : a) c ei se faca pasi ul u aces t ' a di n voia
l i ber a si nesi l i t u de ni ni e dupa di s' a s. Augus t i nu :
Neminem ad unitatem Christi esse cogendum, sed verbo
esse agendum, disputatione pugnandum, ratione vincen-
dum, ne fctos catholicos haberemus", C. 23 q 6; b)
c ei se se i nt or ca la cr est i ni smu di n mot i ve cur at e, ceea
ce pr et i ndu ss. c a n o n e : Evr ei i nu t r e bue sei pr i mesci :
de nu se vor u a r e t , c se i nt or cu cu ani ma c u r a t a "
1
).
c) c ei se fia i ni i a i si i ns t r ui i in element ele reli gi unei
cr es t i ne pr ecum prescri u ss. canone Car el e va veni
a se bot eza, acel ' a se i nvet i e cr edi n i ' a . . . si se o
s pun epi scopului su pr eot ul ui , c nu se cade a se
bot eza numai decat u
2
) ". Si erasi : Celi ce in mor bu
au pr i mi t u bot ezul u, au se i nvet i e dupa i ns anat os i ar ea
l oru si mbolulu cr edi nt i ei "
3
). I nvet i ar ea credi nt i ei si
s puner ea acelei a o cere si bes er i c' a nos t r a greco-cat ol i ca,
pr ecum se vede di n conci li ulu provi nci alu I la t i t l . I
despre credintia, in capu I I I , unde des pr e m r t ur i s i r ea
credi nt i ei ast ufeli u se pr onun i a : Bes eri c' a dela i n-
ceput ul u ei , pr et i ndea professi unea es t er na a credi nt i ei
si dela cei ce se apr opi au de pr i mi r ea s nt ul ui bot ez u" .
Dupa di sci pl i n' a de as t adi susceperea pr i n bot ezu
a adul t i l oru nebot ezat i se t i ene de par ochul u ori
admi ni s t r at or ul u oficiului par ochi al e, carele va ave se
ar et e epi scopului fia-care casu s i ngur at i cu de a t a r e
n a t ur a , si se nu bot eze pr e nemenea mai i nai nt e de
a fi cer ut u si obt i enut u dela epi scopu facult at e espressa
s pr e aceea. E r ' ce se t i ene de pr unci i nas cut i di n
di n par ent i necres t i ni , e de obs er vat u, c dupa i n-
st i t ut i uni l e beseri cesci , acei a nu se pot u bot eza de
') Ca n. 8 s i uo d. VII e c nme ni c u s u a l u do i l e a de l a Ni c e 'a .
2
) Ca n. 46 s i uo d. di n La o di c e a .
3
) Ca n. 47 a l u s i no d, c i t a t u.
! i cat u cu expr es s ' a i nvoi r e a par ent i l or u sei 0 si er as i
cu es pres s ' a concessi une a epi scopului .
I ncat u e pent r u celi ce se i nt or cu dela al t e
, confesi uni cr e t i ne: ss. canone mai i nai nt e de t ot e
' cer u: a) c ei se lapede erori i de mai i nai nt e.
2
) si
1 se faca t r ecer ea di n i ndemnu pr opr i u si voi a l i b er a;
, j b) c ei se ai ba usulu r at i unei si se fia i ns t r ui i i n
j art i cul i i de credi nt i a, pri n cari s' au deosebi t u pan a
i. in acelu moment u de credi nci oi i beseri cei nos t r e si
j in act ul u pri mi rei sol emne se depun m r t ur i s i r ea
ij es t er na de credi nt i a dupa formul ' a prescri sa pent r u
' i ori ent al i de s ant ul u s caunu apost oli ci i ,
j M r t ur i s i r ea credi nt i ei dupa formul ' a mai susu
ament i t a o prescri e si conci li ulu provi nci ali i I al u
beseri cei nos t r e in Ti t l. I Capu I I I si conci l. prov. I I
Ti t l . 1 2, si t r ebue se se observe aces t ' a pr es cr i er e
!
pr et ot endenea unde se i nt empl a cauri de i nt or cer i .
! Fo r mul ' a din cest i une dupa care e a se depune
:
: m r t ur i s i r ea credi nt i ei di n par t ea celoru ce se i nt or cu
j dela alt e confesi uni cret i ne si i n speci a dela gr. or i ent al i ,
\, se pot e afla i nt r ega in conci li ulu provi nci al u I I Ti t .
ii I . 2.
i
j Aces t ea s unt prescri eri l e beseri cei cu pri vi re la
' i nt or cer i , de cari beseri c' a se bucur a i nt ogma pr ecum
| se bucur a angeri i lui Domnedi eu i n ceri uri de i nt or cer ea
i unui pecat osu, pr e candu de defect i unari seu de
! p r s i r ea beseri cei se i nt r i s t eza si le r epr oba, si nece
;! i nt r ' unu casu nu le pot e pe r mi t e ; pent r u ca at unci ar '
ij l ucr a i n cont r a chi amarei de a aduce pr e t ot i i n
|l si nul u ei celu s ant u.
| Vedi bi ne c s t at ul u dupa pri nci pi ele cons t i t u-
|| t i unal i smul ui moderni i , dupa pri nci pi el e de l i ber t at ea
j | reli gi osa a consci ent i ei si de egal a i ndr ept at i r e a
!| t ot ui ' oru confesi uu l oru: at at u i nt orceri l e cat u si defec-
ij t i unari l e le t r act eza fora di s t i ngere t ot u dupa un ' a si
i j aceea mes ur a. Di n as t a caus a s t at ul u dupa pri nci pi el e
; s' ale pr e l enga obs er var ea celoru de obs er vat u per mi t e
si defect i unari l e, pre candu bes er i c' a le r epr o b a; er '
j cu pr i vi r e la et at ea celoru ce se i nt or cu ori defect i uneza,
si cu pri vi re la rel i gi unea pr unci l or u di n cs t or i e
mes t ecat e pr ecum si in casulu candu unul u di nt r e
1
par ent i i prunci l oru t rece la al t a confesi une, s t at ul u
s t at ores ce at ar i nor me, cari nu se unescn cu canonel e
: i baseri cei , i ncat u ar ' r emane des i ert a ori ce ncer car e
; de a aduce in ar moni a prescri eri l e st at ul ui in obi ect ulu
i di n cest i une cu prescri eri l e s. beseri ce.
Cu t ot e aces t ea noi pr e l enga obs er var ea cano-
nel oru beseri cesci , obl i gat ori e i n foruri le beseri cesci ,
s unt emu det ori se obs er vmu si prescri eri l e s t at ul ui
pr es t e t ot u si in speci a prescri eri l e referi t ori e la
t receri l e dela una confesi une la a l f a , pent r u- c t r ece-
') Co ns t . Be ue di c t . XIV Pr o b e t e . Bul . e di t . Luxe m b .
Ca n. 92 s i uo d. Tr ul a n. Si c a n. 7 s i uo d. II e c ume ni c i i .
ri le fcut e cu cl carea aceloru prescri eri legali la
foruri le civile se j udeca de neval i de.
E de li psa dar a c preo i i no t ri cari au de
lucru cu asemeni t r ecer i se cunos ca ct u de bi ne
acest e pres cri s e, pent r u- c de una par t e in at ar i ca uri
se se pot a or i ent a si se pot a d ndr um r i cu pri vi re
la obs er var ea formali t i loru legali celoru ce ar '
voi se se i nt or ca i n si nulu beseri cei nos t r e, e r de
al t a par t e se pot a r ecl ama pre cei ce ar ' defec-
t i on neobs er vandu formele legei .
Di n caus ' a neobs er var ei formal i t at i l oru legali se
nscu nei nt i elegeri si cat e una dat a recl amri l e si
concert ri l e i nt r e preo i i confesi uni loru aj ungu pana
la consi st ori e si j udec t or i e si se mi r a omulu ct u de
i ncaut u t r act ez a unii preo i at ar i cause de t r ecer i ;
pent r u ace' a s pr e or i ent ar ea respect i vi l oru in asemeni
cause r epr oducemu aci art i cl ul u de lege 5 3 di n an.
1 8 6 8 , care cu pri vi re la t r ecer i prescri e ur ma t o r e l e :
. 1. Pre lenga observarea, ordinatiuniloru si forma-
litatitoru det ermi nat e prin lege, sta in voi'a na-carui a
t rece in sinulu altei confesiuni religiunarie. . 2. Trecerea
e permisa aceluia, carele a ajunsu deja anulu alu 18-lea
alu etatei s' ale. Inse muierile potu t rece dupa riatrimo-
niulu loru, si deca n' au ajunsu et at ea acest ' a.
Aces t ea cu pr i vi r e la pri nci pi e. E r ' ce se t i ene
de formal i t i prescri e ur mat o r i el e:
. 3 . Doritoriulu de a t rece fia acel' a membru alu
ori-carei beserice, t rebue sesi descopere vointi' a acest ' a
parocliului comunei s'ale besericesci in present i ' a aloru
doi martori alei de elu. Si in 14 clile computate dela
dechi arat i unea acest' a prima seu Cehi multu in 3 0 dle
are a declara din nou io present i ' a acel or a seu a altora
doi mart ori asemenea din part ea lui alei inaiutea paro-
chului comunei s'ale besericesci, cumc remane si mai
depart e prelenga vointi' a s'a de t r e c e r e . 4. Doritoriulu
de a trece, t rebue se cera at t u despre prim' a ctu si
despre a dou' a s'a declarare dela parochulu acel' a cruia
si- comunic vointi' a s'a de t recere, totu deauna cte unu
testimoniu separaii scutiii de t i mbru
2
). . 5. Deca paro-
chulu in ori si care casu si din ori si care causa, nu ar'
voi se dee testiinoniulu cerut u: mart ori i , cari au fostu
presenti dau pent ru ambele cauri testimoniu separaii scutitu
de timbru. . 6. Dupa-ce voitoriulu de a t rece a aret at u
testiinoniulu castigatu- in modalitatea acest' a parochului reli-
giuuei acelei' a, la care voiesce se treca, beseri c' a coucer-
nent a e prin acesca deplinu i ndrept at i t a a-lu primi in
sinulu ei. . 7. Parochulu acel' a, la care a present at u
testimoniele s' ale cehi ce a trecuii, la care adec s'a termi-
naii t recerea, e i ndet orat u a incunoscienti in 8 dile despre
acest' a pre parochulu acelei comune besericesci, de care
s'a tienutu convertitulu mai i nai t e
3
). . 8. Tote faptele
') De a c i s e ve de c i ns i nur i l e c o l e c t i ve s e u c um s e di c e i n
ma s s a pr e c um s e u i nt e mpl a t u i n une l e l o c ur i nu s unt u l e ga l e , c i s e
r e c e r e c unul u f i a -c a r e i ndi vi du s e f a c a de c l a r a r e a de t r e c e r e pe nt r u
s i ne s i i n pe r s o n'a s 'a .
2
) Di n a c e s t u . r e s ul t a , c nu e s t e de s t ul a numa i unu s i ngur a
t e s t i mo ni u, c i pe nt r u f i a -c a r e de c l a r a r e s e r e c e r e a t e s t a i i s e pa r a i i .
3
) Pr e s c r i e r e a c upr i ns a i n a c e s t u . s e r e c o ma nda a t e ni une i
de s c hi l i ni t e a pr e o t i l o r u r e s pe c t i vi , pe nt r u c s c i mu clin e s pe r i nt i a ,
c uni i pr e o i a u di n ne s c i e nt i a o r i di n a l t a c a us a i n c a ur i de t r e c e r i
a u i nt r e l a s a t u o b s e r va r e a f o r ma l i t a t e i di n c e s t i une , s i pr i n a c e e a s i -a u
f a c ut u numa i l o r u-s i ne pl c e r i .
convertitului, dupa t recere suntu de a se j udeca dupa
dogmele acelei beserice, la care a trecuii si principiele
besericei parasi t e de elu nu suntu in respeculu lui. i nt ru
nemic' a oblegatorie.
Er' cu privire la prunci articlulu de lege mai susu
citatu, statoresce urmat ori ele: . 12. Pruncii nscui din
matrimoniele mest ecat e: fetiorii urmza religiunea tataniloru,
er' fetele a mameloru ect. . 14. Deca ore care di nt re
parenti trece la alta religiunne, pruncii net recut i inca de
7 ani .urmza pre convertiii dupa secsulu loru. . 16.
I Pruncii nscui afara de cstoria, prin urmare illegali,
I deca se recunoscu din part ea tatlui loru, cadu asemenea
sub norm' a egale cu copii cei legi ui i : in casu cont rari u
urmza religiunea mamei loru. . 18 Pruncii aflai, si
; prest e totu at ari prunci, ai caroru parent i nu se sciii,
urmza religiunea aceluia, carele i- aflatu.
In fine se observa, c in ar chi di eces ' a gr. cat ol i ca
de Al b' a J ul i a si Fagar as i u est e pres cri s u, c oficiele
: prot opopes ci cu capet ul u lui Decembr e, se ar et e pr ea-
; vener at ul ui or di uar i at u met r opol i t anu t ot e cauri le de
! t r ecer e dela una reli gi une la a l f a cat e au obveni t u
! in decursul u anul ui . Dr. Jo a nu Ea t i u.
|,
De s pr e pr o ve de r e a mo r b o s i l o r u c u s s .
Sa c r a mi nt e .
| de Dr . Victorii Szmigelski.
!
' Conci li ulu nos t r u provi nci ali i I t i enut u in a. 1 8 7 2
la Ti t . V cap. VI . Despre Sacramentuhi Ungerei de
\ pre urma al. ui t . a deci su in modul u ur mat or i u : Deci
Sinodulu indatoresce pre parochi, c se invetie pre
poporenii sei a depune prej udetiulu acel'a, c si cum
>,[
dupa primirea acestui s. Sacramenta neaperatu li-aru
urma mortea. ci din contra de ora-ce unulu dintre
; efeptele acestui s. Sacramentu pete fi insanatosiarea
' trupesca. dca asia este placutu lui Domnedieu, . cre-
| dintiosii se nu amne primirea acestui s. Sacramentu
pana la cele din urma.
Di n cont ecst ul u acest ei deci si uni se vede l amur i t u,
!
;
c conci l i ul u aducundu deci si unea acs t ' a a avu t u i n
!
:
veder e o pr acs a gr ei t a de pr e la noi si a voi t u, se
! se i ndr ept e pr acs ' a acs t ' a. Candu eu vor bescu despr e
1
deci si unea acst ' a, nu voi u se acusu pr e s i ngur at i ci
| di nt r e preo i i nos t r i cu ace' a, c densi i dor a nu ar '
; esecut i nt r e alt ele si deci si unea acs t ' a, cut ezu i nse
!: t ot ui se facu obs er var ea, c pent r u mul t e par t i de
l ale beseri cei greco-cat ol i ce r omane si deci si unea ac s t ' a -
j , a r emas u numai l i t era mor t a. Si re di n ce ca us a ?
[ Pr e unde clerulu nu esecut za deci si unea ac s t ' a
conci li ar, acel ui ' a-si cleru ' i e i ndemanat i ca s cus ' a, c
nu elu ar ' fi de vi na, ci poporeni i lui , si la s cus ' a
i acs t ' a se mai adauge apoi si obs er var ea, c chi ar a
i si numai ncer car ea de a i nt r oduce reforme la noi a r '
I fi dej a fort e gr ea, dca nu chi ar u des i r t a or i chi ar u
: per i cul osa nu sciu di n ce punct u de veder e. Se fia '
: r e i ndr e pt a t i t a s cus ' a a c s t ' a ? Candu e vor ba de
! r ef or me s a l ut a ne , se fia r e de aj unsu, deca nu facemu
al t u ceva, decat u ca ne s cus amu cu ace' a, c r eal i s ar ea ;{
unor u reforme c aces t ea e fort e g r e a ? De cat e ori i
nu ne mandr i mu noi cu ace' a, c la noi in i ni mele i!
credi nt i osi l oru semt i ulu religioii e at at u de i nr adaci nat u, |
i ncat u in pr i vi nt i ' a aces t ' a numai t emer ea de escesu ;j
e ndr ept i t ? Si ci ne ar ' fi acel ' a, car e ar ' pot e, se ij
demus t r e, c mandr i r ea aces t ' a a nos t r a ar ' fi nei n- :
d r ept at i t a? Pent r u ce an i fi deci grel e la noi reformele,
mai alesu candu ele- pri vescu nemi di loci t u m nt ui r ea
sufi et eloru? E r a de al t a par t e chi aru si deca real i s area
unor u reforme c si aces t ' a ar ' fi fort e grea, ore j
si ede-ni -se se ne s par i amu de as t u feliu de gr eut i ,
noi , c r o r a i nca ne s una cuvi nt ele apos t ol ul ui : Predica
cuventulu, stai asupra cu vreme, si /ara de vreme,
mustra, certa, ndemna, cu tota rbdarea si cu inve-
tiatur'a
1
)? \
Dar a se vedemu, deca gr eut at ea in casulu aces t ' a j
e chi aru asi a de gr ozava, i ncat u past ori ul u sufletescu J
se-si per da curagi ul u, dej a mai i nai nt e de ce ar ' fi j
cer cat u macar u nvi nger ea ei ? I
I n ai nt e de t ot e deca cons i der amu s t ar ea fapt i ca j
a l ucrul ui , t r ebue se ne convi ngemu, c si nodulu \
provi nci al u a pur ces u fort e i nt i elept i esce si at unci a, \
candu a adus u deci si unea ci t at a mai susu. E adec ]j
pr ea adever at u, c pr e preo i nu-i chi ama omeni i !|
dest ulu de t empur i u la morbosi i sei . De securi i cu- ||
nos cemu cu t o i i pr ea bi ne fapt ulu acel ' a cat u se pot e ;
de t r i s t u, c i n pr opor t i une se dau dest ule cauri de !
acelea, c nu numai omeni de acei a, pr e cari ' i aj unge ||
mo r t ea pr e nea t ept at e, ci si de acei ' a, cari au fostu ||
chi ar u mul t u t empu mor bos i , i nca mor u -fara de a j
fi pr i mi t u ss. s acr ament e. E r a unu fenomenu de t ot e \
di lele e acel ' a, c omeni i chi ama pr e preot u la morbosi ' j
numai at unci a, candu aces t i ' a dej a t r agu de mor t e, ! j
si i nt r e as t u feliu de i mpr egi ur ar i des per at e preot ul u j
i nca aude dor i nt i ' a nu chi ar u modes t a, c densulu se
le oferesca i nca si acum mangai ar i l e reli gi unei asi a,
pr ecum se cuvi ne. Si chi ar u si aces t ' a o facu omeni i \
nu at at ' a, pent r u c se i ngri gescu de m nt ui r ea sufletesca I
a morbos ul ui , ci mai vert osu i ndemnat i numai de
des i er t ' a i ubi re de si ne, voi ndu se t r eca de buni si i
reli gi oi in ai nt ea lumei si dandu fort e mul t u pr e i
ace' a, c in es t r as ul u mat r i cul ar i u se se pot a cet i , c j
r epaus at ul u i n Domnul u si asi a d ar a si ai lui au j
i mpl i ni t u cu consci i nt i a t ot e, cat e pr et i nde rel i gi uuea i
si bes er i c' a. E t a aces t ' a e s t ar ea fapt i ca di n car e a j
pur ces u pent r u si nodu i ndemnul u de a aduce deci si unea
ami nt i t a.
Si ce se fia ore caus ' a acest ei nepas ar i ? Pr ecum
am ami nt i t u mai susu, ni ci pri n mi nt e nu-mi t r ece,
se i nvi nuescu pr e credi nt i osi i no t ri pr e nedr ept ul u cu j
l i ps ' a semt i ului reli gi osu. Popor ul u nos t ru ar e semt i ulu |
) II Ti m. 4, 2.
aces t ' a, dar a a t a t ' a i nca nu e des t ul u. Semt i ul u
aces t ' a t r ebue adec se se cul t i ve, r a ac s t ' a ar e s e
o faca pr eot i mea. Nep s ar ea ace' a o pr oduce deci
numai fapt ulu acel ' a, c mul i di nt r e preo i i no t r i
nu-si dau des t ul a si li nt i a s pr e a desvol t di n ce i n
ce t ot u mai t ar e semt i ul u acel ' a i n poporeni i sei si
s pr e a d acest ui semt i u de a pur uf ea di r ec i unea
cuveni t a cu acea r i vna si cu acelu devot ament u, car e-l u
a t ept a del densi i cu t ot u dr ept ul u at at u bi nel e
beseri cei pres t e t ot u, cat u si celu alu cr edi nt i os i l or u
s i ngurat i ci . Nu avemu deci , se ne mi r amu, dca
aflamu, c poporul u la noi se t eme pr es t e mes ur a si
fara de nici o caus a, c pr oveder ea morbosi l oru cu
ss. s acr ament e, ma chi ar u si numai ami nt i r ea l oru
ar ' i r i t a si nel i ni t i fort e t ar e pr e mor bos u si as t u
feliu i -ar' gr bi mor t ea.
Asi a e, omeni i numai si numai di n caus ' a ac s t ' a
am na mangai ar i l e reli gi unei pana la cele di n ur ma
ale morbosul ui , candu aces t ' a dej a nu mai scie su
abi a mai scie de si ne. Fi i ndu c at unci a omeni i ,
cari s t au in gi urul u morbosul ui , ' si pi erdu capul u,
r a mor t ea nu a t ept a, pana candu densi i ' si vor u
veni in ori , de mul t e ori se i nt empl a, c pr eot ul u
sosesce, dupa ce morbosul u dej a a mor i t u. Apoi chi ar u
si dca, preot ul u ' lu afla i nca i u vi at i a, re pot va
fi de aj unsu pr egt i r ea, ce o face morbos ul u i nt r e
ast u feliu de i mpr egi ur ar i t r ecundu la et er n i t at e? A
fara de ace' a, c ast u feliu se peri cl i t za su devi ne
pr obl emat i ca m nt ui r ea suflet sca a mor bos ul ui , ur m z a
si unu reu mai gener al u di n nep s ar ea ace' a. Pr e
l enga pr acs ' a acs t ' a s' a pot ut u adec nas ce fort e
usi oru si s' a pot ut u i nr adaci n prej udet i ul u acel ' a, ca
sosi rea preot ul ui ar ' fi pent r u morbosu pr eves t i r ea
mor i i , pent r u c in as t u feliu de ca uri des per at e
morbos ul u de regul a si mor e cu puci nu dupa ce a
pri mi t u ss. s acr ament e. Ast u feliu pr oveder ea mor -
bosului a aj unsu la noi , de s meua in cr edi nt i ' a
poporul ui bi ni si oru cu o s ent i nt i a de, mor t e. E r a dupa
ce prej udet i ul u aces t ' a a pr i ns u r adaci ne adunce i n
cr edi nt i ' a poporul ui , se nu ne mai pr i nd mi r ar ea,
dca pr e caseni ' i cupr i nde s pai ma mar e, candu se
i nt empl a, c pr eot ul u sosesce vr e o dat a nechi amat u
si fara de vest e s pr e a cercet a pr e celu mor bos u, si
dca densi i in s pai m' a loru nu sci u, se faca al t u ceva
mai i n gr aba, decat u c r oga pr e pr eot u : pent r u
Domnedi eu, numai des pre m r t ur i s i r e, cumi necar e se
nu ami nt s ca cum va ceva i n ai nt ea mor bos ul ui ,
pent r u c di n ace' a i -ar' veni mor t ea. E r a mor bos ul u
chi ar u si numai vedi endu pr e pr eot u l anga pat ul u seu
devi ne neli ni st i t u si i r i t at u, si s pai m' a mor i i ' lu
cupr i nde.
Rar e voru fi cauri l e acelea, in cari nel i ni t ea
si i r i t ar ea acs t ' a ar ' pot li psi cu deseversi re, pent r u
c omul u sci e se faca pent r u si ne conclusi uni di n
fapt el e al t or ' a, si na t ur ' a omenesca se i nspai ment a de
mor t e si nu se pot e nega pr e si ne. Da r a nel i ni t ea
acst ' a t ot ui s' ar ' pot r educe l a o mes ur a mi ca.
Spr e scopul u acest ' a esi st a numai unu si ngur u mi di l ocu:
Pr eot ul u se i ndemne, pr e popor eni i sei, c dens'ii se
nu amane chi amar ea pr eot ul ui pana i n momi nt el e cele
di n ur ma ale mor bosul ui , ci se-lu chi ame dej a at unci a,
candu mor bul u adever at u c i ucepe a fi seri osu, da r a
pent r u ace' a cei di n gi ur ul u mor bosul ui t ot usi pot u
i nca se sper eze, c aces t ' a se va r ei nsanet osi . Dor a
besei i c' a nu a di spusu sacr ament el e ni or i bundi l or u
numai pr e sm' a celoru ce t r agu de mor t e, ci pr e
sm' a t ot ur or u cel oru ce se afla in peri cul ul u de a
mori , cl i i aru si dca per i cul ul u acest ' a mi i - ar' ameni nt i
deja in fia car e cl i pi t a. I nt ent i unea acs t ' a a beseri cei
o espr i ma si deci si unea conci l i ar ci t at a mai susu.
Credi nt i osi i si pr eot ul u ai ba numai in vedere i nt ent i unea
acs t ' a a beseri cei si sat i sfac acest ei i nt ei i t i uni , si
at unci a densi i si i n l i ne' a pr i ma preot ul u voru ave
li psa numai de puci na pr udi nt i a, si ni mi ca mi va fi
mai usi oru, decat u c se pr ovda pr e morbosi ! cu
t ot e mangai ar i l e sufletesci far de a causa aces t ui ' a
vr e o neli ni t i re ori i r i t ar e, car e se fia pel i cul osa ori
funest a macar u si numai la par er e. Si dca omeni i
morbosul ui t ot usi s' ar u t eme de nel i ni t i r ea ori i r i t ar ea
acest ui ' a, fia densi i convi nsi , c i r i t ar ea acs t ' a va fi
cu at at u mai mar e, cu cat u se a ma na mai t ar e con-
ferirea ss. s acr ament e. Dor a in decur sul u mor bul ui
pot er ea de r esi st i nt i a a or gani smul ui t r upescu decresce
din ce in ce, si ast u feliu ni orbosul u devi ne di n ce
in ce inai i ncapace de a s upor t a i r i t r i de acelea, fia
ele t rupe ei ori sufletesci.
E fort e la loculu seu, dca voiu se ami nt escu
aci un' a din esper i nt i el e cele mai pr et i ose, car i l e- am
facutu pr e t empul u, candu me pr egat i am pent r u
oficiulu meu de acum. Li ps ' a de r ecr ear e me duce
pre at unci a di n candu i n candu di n aer ul u Vi enei
celu pet r uns u de fumulu fabri cel oru si de col bul u
st r adel or u afara in cercul u popor ul ui di n Aus t r i ' a i n-
feri ora. Ambl andu pr i n pr ovi nci ' a acs t ' a cruci si u si
curmedi si u am aflatu, c acol o vi at i ' a beseri cesca mai
pr et ot i ndenea infloresce, si dca asi st a se descri u
iuflorirea acs t ' a cu de amenuut ul u, mul t or ' a di nt r e
omenii nost r i l i - s' ar ' par , c eu le spumi numai o
povest e. Voi am, se sciu caus' a acest ei nfloriri, si
nu am avut u l i psa de mul t a bat er e de capu spr e a
o afl. Vi at i ' a beseri cesca infloresce pr e acol o pent r u
ace' a, pent r u c credi nt i osi i de pr e acol o ' su dedat i
a pr i mi adese ori ss. s acr ament e al e peni t ent i ei si
euchar i st i ei . Nu- s u pr ea r ar i pr e acol o credi nt i osi
de acei a, car i se i mpar t asi escu in fia car e l una, ma
chiarii si in fia car e s ept emana cu Pr eas ant ul u Sa-
cr ament u al u Euchar i s t i ei . At unci a me nt r ebam, c
pent r u ce nu- su cret i ni i si pr e l a noi asi a ? De at unci a
' mi r epet i escu adese ori nt r ebar ea acs t ' a si nu sci u,
cine ' mi va r espunde. Dest ul u c dca s ' ar ' depr i nde
| si p i e l a noi usul u de a pr i mi ss. s acr ament e ma i
I adese ori , credi nt i osi i candu i -ar aj unge vr e unu mor bu,
de secur u nu s' ar u i n- spai ment de eie, ci dor i ndu
ar u dori , se se i mpace cat u mai in gr aba cu Domnedi eu,
| c mor t ea nu cum va se-i afle nepr egt i i . Si con-
I ciliulu nos t r u provi nci al u I la Ti t . V capu I V a deci su
uri nat o riel e : Sinodul u indatoresce pre parodii, se
\ invetie pre credintiosii sei, ed si mai adese-ori se se
|j apropie cu cuvenit'a devotatimie de ms'a Domnului.
Si acum r a i nt r ebu, c pr e la noi cret i ni i pent r u ce
! nu- su asi a? si cine pr t a vi n' a ? ( y
a
urma).
Petrecerea Pr i nt e l ui Ra du l a Buc ur e s c i .
Foi l e nos t re poli t i ce de di ncce si de di ncolo de
; Car pat i s' au ocupat u i n anulti aces t ' a si in anul u
t r ecut u fort e adese-ori cu pr i nt el e Demet r i u Radu,
; preo i i r om nu greco-cat ol i cu, carel e pet r ece in Bucu-
resci . Ni ci un' a i nsa di n acele foi nu a pr es ent at u
posi t i unea pri nt el ui Radu i n adever at ' a ei l umi na,
ci t ot e s' au silitu a ne pr es ent a pr e acest u pr eot u
\ t ener u, i nt eli gen i i si zeloii c pr e unu fanat i ci i , carel e
j j se ncerca a s ur pa rel i gi unea or t odoxa" si a t ur b ur a
consci i nt i ' a reli gi sa a Romani l or u de di ncolo de
j ! Car pat i , si carel e pri n l ucr ar ea sa nei nt i el pt a si i m-
; por t una i ns t r ai nza ani mel e Romani l or u de cat r a be-
s eri c' a uni t a di n Tr ans i l vani ' a si Ungar i ' a.
Noi amu i nt i elege nedumer i r i l e foiloru nos t r e
poli t i ce si sgomot ul u, ce l ' au facut u in cont r ' a pet r e-
j cerei pri nt el ui Radu la Bucur es ci , deca acest u pr eot u
J pre l nga cali t i le lui spi ri t ual e, ar ' di s pune t ot u
| odat si de nesce mi di lce mat er i al e, cari se pot a
! s t a in cumpna cu r es ur s el e beseri cei or t odoxe, si dca
; a r fi dusu cu si ne o fal anga de vr e- o 200 preo i
uni t i , t ot u unul u c unul u, cu aj ut ori ulu car or ' a se
J organi seze o pr opaganda pot er ni ca i n t ot a Ro ma n i ' a ,
seau dca densul u in predi cel e ori i n conver sat i uni l e,
ce le-a avut u iu vi at i ' a soci al a, a r fi at acat u cu unu
j si ngur u cuvent u r el i gi unea or t odoxa" in t onul u acel ' a,
| J i n car e beser i c' a nost r a uni t a est e at acat a di n caudu
in candu de foile nost r e pol i t i ce, nu numai i n t r cat u
j si cu puci ne cuvi nt e, ci i n art i col i scrisi anume, c
se o descredi t eze.
Nemi cu di n t ot e acest ea nu s' a i nt mpl at u!
! Pr i nt el e Radu est e unul u di n acei pr eo i , cari
| se i nt eresza nu numai de progresel e mat er i al e si
cul t ural e, ci si reli gi ose si mor al e ale Romni ei , si as t u-
j feliu i nca nai nt e de a pas pr e pament ul u t i erei r oma-
j nesci , elu a t rebui i i se se convi ng chi ar' di n enun-
, 1 ci at i uni le pressei r omne, c si in acs t ' a t i ra rel i -
\ gi unea si mor al ' a cres t i na di s par e t ot u mai t ar e di n
I mi nt i le si ani mi le meni l oru, si c s' au aflatu b ar b at i
de posi t i une i nal t a, cari in scri eri l e Ioni au at acat u
chi ar u si p r i n ci p i l e fundament al i al e rel i gi unei cr est i ne,
cum sunt u : esi st i nt i ' a unni Domnedi eu per sonal u si
deosebi t u de l umea ce a cr eat ' o cu voi ' a lui pr ea-
s a nt a si pr ea-pot er ni ca, nemur i r ea sufletului, revel a-
t i unea posi t i va domnedi esca si al t el e asemenea.
De al t a par t e sci a, c fort e mul t i r omani gr eco-
cat ol i ci di n Tr ans i l vani ' a si Unga r i ' a t r ecu in fia-care
ami gr ani cel e, si fiindu-c s unt u mai toti omeni cu
car t e, cei mai mul t i di nt r e ei se asi di a pr e la orasi e,
da r ' mai cu sma in capi t al ' a Romni ei , unde veni ndu
i n a t i nger e cu soci et at ea i ndi gena, seau t r ecu cu t ot ul u
i n sinulii beseri cei or t odoxe, seau t r ai escu asi a, cum
t r ai escu t ot i omeni i far de rel i gi une.
Pr i nt el e Radu, carol e est e adncu convi nsu de
adever nl u rel i gi unei , ce o profesza, nu pot ea vede
cu neps ar e desl i pi rea unui numer u i ns emnat u de
r omni greco-cat ol i ci del a snulti beser i cei Ioni s t r a-
mosi esci , si fi i ndu-c si - i ubesce nespusu de mul i i
na i unea sa si est e pet r uns u de adevernl u, c dela
nflori rea reli gi unei adever at e si dela cul t i varea sm-
t i ului reli gi osu at r na mr i r ea popr el or u, nu pot
pr i vi , far a fi cupri ni i de doreve, la apuuer ea cr edi n-
t i el oru reli gi ose si la s t i nger ea semt i ului reli gi osu di n
mi nt i l e si ani mi le r omani l or u pr es t e t ot u, si in speci e
a r omani l or u greco-cat oli ci st abi li t i in Romani ca.
Aces t e s unt u, dupa p r er ea nos t r a, mot i vele, cari
au i ndupl ecat u pr e pr i nt el e Radu a t rece in Romani ' a
s pr e a infiiuti cu apr obar ea auct or i t at ei s upr eme
beseri cesci o par ochi a greco-cat ol i ca in capi t al ' a t i erei
r omanes ci .
Ori ce omii, care nu uresce beseri c' a r omans ca
uni t a, t r ebue so admi t , c l ucr ar ea pri nt el ui Radu
i n di r ec i unea ami nt i t a est e legi t i ma si depli ni i ndr ep-
t at i t a, cci dca reforma i i si l ut erani i au dr ept ul u
de a forma comuni t i reli gi se in Romani ' a, ba chi ar '
a fi s ubven i ona i , pr ecum se vorbesce, di n par t ea
s t at ul ui , far c se se neli ni scsca seau se se t ur bur e
ci neva; at unci numai o ur a ne mpcat a as cuns a sub
mas c' a unui romani s mi ! falsi: pot t gdui r omani l or u
gr eco-cat ol i ci , car i au cont ri bui i i at t u de mul t u la
des vol t area nos t r a cul t ur al a si na i onal a, dr ept ul u de
a-si form comuni t i reli gi se pre pamnt u r omanescu.
In acst ' a mi si une, a crei l egi t i mi t at a apar e
dest ul u de l i mpede di n cele pr ecedent e, pr i nt el e Radu
nu pot e cont a de locu la aj ut ori ul u si spr i gi nul u mat e-
r i al u ahi r omani l or u greco-cat ol i ci di n Tr ans i l vani ' a
si Unga r i ' a , der ece lipsele acest or ' a aci in pat r i a
s unt u at t u de mar i , i nct u t r ecu pr est e mes ur ' a
mi di l ocel oru, de cari di spunu densi i spr e acoper i r ea
acel or u li]>se. De ace' a pr i nt el e Radu a pi mi t u
cu bucur i a aj ut or i ul u, ce i-sa i nt i nsu di n par t ea
Ar chi epi scopul ui latinii de Bucuresci Escel ent i ' a Sa
Pa ul u J . Pal ma, car el e pana acum a dat u dovedi
ecl at ant e, c est e consci u de l egat ur ' a de snge, ce
esi st a i nt r e Romani si I t al i ani , si c ani m' a lui est e
dest ul u de mar e, pent r u-c se cupr i nd o i ubi r e info-
cata pent r u amendoue na i uni l e s or or i .
1 Aj ut ori ul u acest ' a consi st e i n unel e oficie, ce s' au
I i ncr edi nt i at u pr i nt el ui Ra du in si nul u beseri cei l at i ne
j di n Bucur esci , pent r u-c se i-se faca posi bi l a r em-
| ner ea lui acol o, pana cndu si - va pot e aj unge scopul u,
I pent r u car e a t recu i i in Rom ni a. I ns a t ocmai as t ' a
i i- dore pre fort e mul i di ari s t i , c pent r u- ce pr i nt el e
;j Radu s' a pusu in servi t i ulu unei beseri ci s t r i ne, si
i pent r u ce nu si -a i nceput u l ucr ar ea cu t ot ul u i nde-
' j pendent u de Archi epi s copi ' a l at i na? Spr e li ni sci rea
ii aces t or u omeni , noi , cari cunoscemu dest ulu de bi ne
i pr e pri nt el e Radu, pot emu dechi ar cu t ot a fran-
i| chet i ' a, c densulu ni ci odat nu si -ar fi pusu pot eri l e
! sale in servi ci ulu beseri cei l at i ne di n Bus ures ci , deca
nu ar ' fi fostu convi nsu, c si in si nulu acest ei beseri ce
; i nca pot e fi folositorii! neamul ui r omanes cu si c deo-
camdat numai pr e calea aces t ' a pot e se-si aj ung
scopulu pri nci pali i ,
i Pent r u- c ori si ci ne se se convi ng despre ade-
i verulu acest ei as er i uni , mer i t a, se cons i der amu mai
[ de apr ope si ngurat i cel e oficie, ce le por t a densulu in
;! bes er i c' a l at i na di n Romani ' a.
Es t e cunoscu i i t ot ur oni , c pr i nt el e Radu funct i o-
1 nexa c secret ari i ! al u Ar chi epi scopul ui l at i nu de
' i Bucur esci . Inse deca ni menui a nu i-a t r ecut u pr i n
mi nt e, se faca i mput ar e Pr i mat el ui Cal i ni cu, candu
si-a t i enut u de secr et ar i u unu st ri ni i r omano-cat ol i cu,
noi nu pot emu pri cepe pent r u-ce t r ebue se ne scanda-
l i zmu, candu vedemu, c unu Ar chi epi scopu l at i nu
i ncr edi nt i eza unui Romani i neaosi u unu oficiu a t t u
de i mpor t an i i , in vi r t ut ea cr ui a Pr i nt el e Radu a
lucra i i si l ucra si acum s pre a d o di rec i une r oma-
neasca unei beseri ci al ct ui t e di n s t r i ni .
Es t e dr ept u, c pri nt el e Radu funct i oneza c
i profesori i la semi nari ul u teologicii alu Archi epi scopi ei
!
l at i ne, dar ' care romani i nu se va bucur a vedi endu,
c i nt r ' unu semi nari u s t r ai nu, unde pana acum nu
l se pr opunea ni ci unu st udi u in l i mb' a r omanes ca,
acum dej a se pr opune in aces t ' a l i mba unu s t udi u
;! fort e i mpor t an i i si a n ume : i s t or i ' a beseri cesca si
I ; i nca dupa unu manual u r omanes cu compui i de pr o-
|! fesorulu Dr. Ales. Gr am' a, si i nt r odus u si i n s emi -
1
nar i ul u di n Bl as i u?
'I As emenea est e fort e adever at u, c pr i nt el e Radu
|! t i ene di n candu in candu cat e o pr edi ca iu bes er i c' a
cat edr al a l at i na di n Bucur es ci , i nse desi predi cele lui
J ; au fostu as cul t at e de unu publi cu r omanes cu numer os u
si i nt eli gen i i , t ot ui pana acum nu i -s' a pot ut u face
i mput ar ea, c ar ' ti at aca i i m car cu unu s i ngur u
cuvent u rel i gi unea or t odoxa, de orece i n predi cel e
sale, l udat e chi ar u si de di uarel e acat ol i ce, a des-
voltatu si apar at u numai acele adever ur i , cari t r ebue !|
g e
le admi t si adep i i reli gi unei ort odoxe. Afara |
de ace' a, noi credemu, c nu avemu mot i vu suficienii |
de a ne s uper , candu vedenvu, ca in bes er i c' a monu- ||
ment al a l at i na di n Bucur es ci , unde pana acum nici |
unu r omanu nu si -a pusu pet i orul u, r es una si unu :i
glasu r omanes cu, vest i ndu in dulcea nos t r a li mba jj
adeveruri le fundament al e ale reli gi unei cre t i ne, si
Jumi nndu mi n i le unui publi cu r o man es cu, care
1
dor er e! nu pr ea ar e ocasi une ni ci chi ar' in capi t aFa '
Romni ei de-a audi i nt r al t u loca apar ndu- s e acele \
adeveruri , pr e cari se baseza ci vi li sat i unea adever at a,
si fra de cari ni ci unu poporu nu pot e se se avent e
spre unu progresi i t rai ni ci i si folositorii!. 1
Acum de cur endu pr i nt el e Radu a fostu denu-
mi tu si de Rect ori i alu Semi nar i ul ui ar chi epi scopescu
l at i nu di n Bucur esci . SToi s per amu, c pr i nt el e Radu
si in oficiulu aces t ' a va l ucra t ot u cu zelulu de pa na
acum spr e a forma in Romani ' a pent r u credi nt i osi i i
de r i t ul u l at i nu unu cl eru catolicii, car e se t i ena
cont u de posi t i unea sa in unu st t u i ndependen i i , si ;
se nu se consi dere numai de apendi ce alu unei beseri ce '
din alt e s t at e veci ne, ci se i mbrat i s i eze i nt eresele >
st at ul ui r omanes cu cu ace' a cl dur a, cu care l ucr a ;
in aces t ' a di r ec i une fot e ci eruri le cat oli ce di n cele-
:
lalt e s t at e eur opene, si at unci ' pri nt el e Radu va ;
reali za un' a di n dori nt i el e vechi ale t i erei , de a vede
adeea i n si nulu seu, nu ni sce mi si onari , cari servescu 1
i nt erese st r i ne, ci ni sce fii adever at i ai pat r i ei , car i [
asuda pent r u r es pandi r ea adever ul ui evangel i cu si a
bunelorii mor avur i cret i ne. (Va ur ma ).
Dr. A. Bunea.
Di s c ur s u f une b r u,
rostitu de pro/esondu gimnasialu J. GrermailU in o Septembre
1887 la mormentulu lui T. Cipariu.
Omni a c um pe r e a ut , vi r t us e s t s o l a pe r e nui s . I
O v i d. |
Tr i s t a a d un a r e ! |
Sorele r es ar e si apune, r es ar e si apune, si de ct e i
ori apune, t ot u- deauna- s i ar unca radi el e sale i nder ept u
prest e mur i t or i , i nt ar i ndu- i in sperare* c elu nu apune
pent ru t ot u- deauna di nai nt ea ochi loru loru, ci numai
pent ru ct eva ore, c ei cu at at u mai t ar e se se
bucure de l ui ni n' a lui . Aces t ' a e cursulu nat ur al u alu
sorelui pusu de Cr eat or i ul u seu.
Unu casu analogi i aflamu si in vi et i ' a bar bat i l or u
erudi i si bi nemer i t a i , cci si acet i a s unt u unu sore
pent ru omeni me.
Demni de s t i ma si vener at i une s unt u acei b r ba i ,
c a
' ' i i ubi ndu bi nele si progres ul u omeni mei , se silescu-
si l ucra di n t ot e put eri l e s pr e r es pandi r ea a t ot u ce
e
bunu, frumosu, nobi lu si s al ut ar i u.
Pr e bar bat ul u dot at u cu t al ent e r ar i , carel e face
l ucr ur i mi rabi l i , fia c omu de s t t u, fia pre t er enul u
ar t i l or u i alu sci i nt i eloru, s unt emu dat ori se-lu s t i mamu si
vener ani u; s unt emu dat or i se ar at amu c-i sci mu pret i ui
cali t i le cele bune, deca pr e lenga acelea ar e si buna-
voi nt i a de-a l ucra pent r u bi nele si progresul u omeni mei .
Asi a ar ' t r ebui se fia, dar d o r er e! in fie-care di vedeni u
cat u de i ngr at a e omeni mea fat i a de bi ne-facut ori i ei .
Aces t u adever u a fostu cunoscu i i si la cei vechi , de
aceea s t r abunul u Hor at i u d ce:
Vi r t ut em i ncol umem odi mus,
., Subl at am ex oculi s quaer i mus i nvi di " (Li b. I I I .
od. 24). Va se d ca: ur mu pr e omeni i vi rt uoi pr e
cat u t empu s unt u in vi et i a, i ndat a i nse ce au mor i t u,
i- dori i nu cu l acremi .
Asi a est e t r i s t a a d un a r e ! Meri t el e omeni l oru
mai i adeseori numai dup mor t e s unt u r ecunos cut e
si apr et i ui t e.
Bar bat ul u nobi lu si bi nemer i t at u t r aes ce si dupa
mor t e in memor i ' a pos t eri t i i . El u nu numai c e
admi ra i i de pos t er i t at e, dar ar e si o i nflui nt i a bi ne-
facat ore as upr ' a ei pr i n i nvet i at uri l e si adever ur i l e
cupr i ns e in scri eri le sale, pri n fapt ele si opuri l e sale
cele neper i t or e.
Unu astu-feliu de bar bat u bi ue- mer i t at u de be-
seri ca si na i une fii r epaus at ul u in domnul u Timoteu
Cipariu, fostu cnoni cu si prepos i t u capi t ul ar i u, al e
crui remasi t i e pat nent esci as t adi le cupr i nde in si nul u
seu mor ment ul u rece.
limoteu Cipariu, pr i nt el e filologiei r omane, apos -
t olulu r omni s mul ui , as t adi nu mai est e i nt r e cei v i i ;
nobi lulu lui sufletu s' a mut at u la locui nt i ele et eni e.
Timoteu Cipariu, r egener at or i ul u li mbei r omane,
care a format u o epoca noua in l i t er at ur ' a r omana,
s' a nas cut u la anulu 1 8 0 5 in comun' a P nade, apr ope
de Blasi u. St udi ele si le-a facut u la scolele din Bl as i u;
elu i nca c t i ner u si -a cas t i gat u s t i m' a si i ubi r ea
t ot ur or u. Mi nt ea-i ager a si memor i ' a t enace, i ns ot i t a
ce o di li gi nt i a l udabi l a, er au admi r at e at at u de pr o -
fesori, cat u si de conscolari i sei. La anul u 1 8 2 3
absolvi cursulu filosoficii cu celu mai s t ral uci t u s ucces u;
er la anul u 1 8 2 6 absolvi si cursulu t eologi cu t ot u cu
as emenea succesu. I ndat a dupa absol vi rea cursul ui
teologicii fii numi t u de profesorii mai ant ai u la gi m-
nasi u, dupa aceea de dogmat i ca, mai t ar di u de filo-
sofia, si in fine de st udi ul u bi bli cu si li mbele or i ent al i ,
cari le pr opus e pana in 1 8 5 5 , candu fii numi t u de
di rect oru gi muasi al u si c at ar e a condusu cu t act u
si i nt i el ept i une r ar a acest u i nst i t u i i in t empur i gr el e
pana la anul u 1 8 7 5 .
Tact ul u finu alu di rect orul ui T. Cipariu a s cut i t u
gi mnasi ul u Blasi ului de mul t e rele, de cari er a ame-
ni nt i at i i ; densuli i a del at ur at u mul t e pedeci i vi t e p r e
calea progresul ui . Pr ecum c profesori u asi a si c a
di r ect or i u, T. Ci par i u a fostu pur ur ea la i nal t i mea
mi si unei sale. St i mat u de corpul u profesorali i , i ubi t u
de t i uer i mea s t udi os a, T. Ci pari u a fostu lucferulu
conducat or i u alu gi mnasi ul ui di n Blasi u, car e as t adi
lu - depl nge. Dens ul u a s t ar ui t u di n t ot e pot eri l e
s pr e mbun t i r ea s t ar ei gi mnasi ul ui , pr ecum si a
profesori loru, cari var s lacremi de r ecunos ci nt i a pr e
mor ment uhi seu. Pen t r u meri t ele cas t gat e pe car i er ' a
profesorsca i nca Ia anul u 1 8 42 fii numi t u de canoni ci i
la cat edr al a di n locu.
Tot e ocupat i uni l e cele mul t e si grele nau fostu
i n s t ar e a-lu abat e c se nu se i ngri gsca si pe al t u
t er enu de bi nele si nai nt ar ea nat i unei r omane. I n
t empur i l e cele mai grel e pent r u na i unea r omana, T.
Ci par i u apar e c publi ci t i i in Or ganul u l umi nar ei " .
El u ia par t e c deput a i i la s enat ul u i mperi ali i di n
Vi ena, pr ecum si la di et ' a di n Si bi i u.
Act i vi t at ea l i t er ar a a r epaus at ul ni T. Ci pari u est e
cunos cut a t ot ur or u r omani l or u, ' car i se i nt eresza de
l i mb' a si l i t er at ur ' a r omana. Pri nci p el e de l i mba" ,
gr amat i cel e li mbei r omane, Ar chi vul u pent r u filologia
si i s t or i a" pr ecum si alt e opuri ale sale s unt u t ot u
at at i a t es aur i pret i osi pent r u l i mb' a si l i t er at r ' a r omana ;
aces t ea s unt u monument ul u et er nu si neperi t ori u, cari
i voru t erni s a memor i ' a si-i voru face numel e ne-
mur i t or ul .
Pe r epaus at ul u in Domnul u T. Ci pari u Iu depl nge
As s oci at i unea t r ans i l vana pent r u l i t er at ur a si cul t ur a
popor ul ui r o man u" , c pr e demnul u si di st i nsulu ei
pr es i edi nt e ; lu depl nge Academi ' a r omana de sci i nt i e
di n Bucur es ci , ca pr e cehi mai mer i t at u si act i vu
membr u alu ei ; lu depl nge Beseri ca si i nt r ga
na i unea r o man a c pr e celu mai pret i osu clenodi u alu ei.
Ci ne va da ochi loru mi ci o f an ana de l acremi ,
c se pl angu, nu c I er emi a neferi ci ri le I erusal i mul ui ,
ci t al ent el e, vi rt u i l e si cali t i le emi nen i i nmor ment at e
deodat cu r epaus at ul u ? !
nai nt e de a pleca r epaus at ul u pr e calea cat r a
et er ni t at e, corpuri l e profesorali del i nst i t ut el e di n !
locu, i n s emnu de s t i ma si vener at i une, si es pr i ma j
pr i n mi ne condol i nt i ' a di cendu : mergi i n pace suflete
nobi li i , si bl andu, ca t i -ai mpli ni i i in lume subli m' a-
chi amar e, l ucr andu i n s f er a l i t er ar i a pent r u l umi nar ea
gi nt ei t al e cat u doue gener at i uni de omeni , paus za
i n si nulu adeverul ui , unde nu est e dor er e, nt r i s t ar e si
s us pi nar e, ci vi t i a fara de finitu.
Revi s t a.
(Di n s e mi na r i ul u e pi s c o pe s c u gr . -c a t . de Ghe r l 'a ). La
facultatea teologica din acestu seminariu romnii pre anulu
c. scol. 1887/8 suntu nscrii 67 alumni tienutori de dieces' a
Gherlei .
Inst i t ut ulu se dotza din fondulu religionariu alu
Ungari ei , fiindu sistemisate din acela-si 50 stipendia a 200 fl.,
solutiunea superioriloru seminariali precum si a profesoriloru
de S. Teologia in 840 fl. si cuart i ru 100 fl. pent ru cate unulu.
Localitatea seminariului in Iips'a de edificiu propriu
e nchiriata pana la anulu 1891, solvinduse din fondulu
religionariu cte 2500 fl. pre anu.
Seminariulu e organisatu intru tote amesurat u rece-
rintieloru. Li mba de propunere e romana si latina.
Prelegerile se tienu in 2 bienie c si in celealalte
seminarie provinciale.
Planulu prelegeriloiu pre semestrulu I alu anului scol.
c. este urmat ori ulu:
I n b i e n i u 1 u 1-1 ea.
Dreptulu besericescu. Orele pre sept emana 9. Ma-
nualii: Enchiriodion Juri s Eclesiae orientalis eat holi cae,
de Dr. Josifu Papp Szilagyi. Profesorii: Dr. Juliu Simonu.
Teologi' a Pastorala, in 7 ore pre sept emana. Manualu:
Theologia Past orali s" de A. Radlinszky in t raducere ro-
manesca si acomodatu indigintieloru nostre. Profesori i :
Georgiu Pascha liceniaii in sciintiele teologice.
Pedagogi' a. Manualu: Crescerea poporala" de Di\
Augustinu Laurauu. Se propune in 2 ore pre sept emana
prin G. Pascha.
Ritulu besericescu. 2 ore pre sept emana. Profesora.-
Dr. Joanu Popii.
I n Me n i u Iu I I - l ea.
Teologia dogmatica fundamentala. Pre sept emana 9
ore. Manualu: Praeleetiones Theologicae" de Perrone.
Profesorii: Dr. Joanu Popu.
Ermeneut i c' a biblica, 5 ore sept emanari e. Manualii:
Hermeneut i c' a biblica-" de Dr. G. Gnt ner. Profesora:
Eusebiu Cartice.
Esegesa S. Scriptnri a T. N. 4 ore pre septemana.
Profesorii acelai.
Afara de acest e se propune aluniniloru music' a vocale
in 3 ore pre sept emana prin E. Gocs, si cantulu besericescu
in 2 ore prin Dr. Joanu Popu. Probele de conciuui si
entchese se tienu in fia care domineca si serbat ore inainte
de prandiu si cina.
Ore de recreare si preamblare au Joi si Marti d. m.
2 ore, era in celealalte dile cate una ora.
Rectorulu institutului e Demetria Coroianu canonicu
si cavalerii alu ordului Franciscu Josifu I ; V.-rectorulu si
Prefectulu studieloru e Dr. Juliu Simonu; era conducerea
alumnatului in cele spirituale e concrediuta directorului
spiritualii: Joanu Geogiu.
(De numi r e ). Filipu Posiaru teologii absolutu in se-
minariulu archidiecesanu din Blasiu s'a denumitu de admi-
nistratorii pentru parochi' a Cosilariului din protopopiatulu
Albei Juli e, er' Ambrosia Aronu fostulu admi ni st rat oru alu
susu numitei parochie, s'a translocatu totu in ace' a calitate
la parochi' a vacanta a Gidveiului din protopopiatulu Biei,
conferindu-i-se in acel' asi tempu spre admi ni st rare si in-
vecinat' a parochia a Balcaciului.
(Ins c i i nt i a r e ). In seminariulu teologicu din Blasiu
se voru incepe prelectiunile in 21 Octobre a. c.
(Avi s u). On. Domni prenumerant i suntu rogat i a
notifica de t empuri u redact i unei schimbrile de domiciliu.
(Re c t i f i c a r e ). In numerulu I alu foiei pag. 3 pro-
gramulu part ei besericesci la seri ' a penultima in locu de
in rubr cele catolice e de a se ceti in rubrcele stabile.
Nr. 2.
FOFA BESEPJCSCA SI SCOLASTICA. 25
Partea scolastica.
No n o nmi s mo r i a r .
La mort ea lui T i m o t e u C i p a r i u .
Cladit' -au Grecii dora cetati de fala pline
Si temple mari si ziduri ciclopice-au ziditu,
Dar' tdta maest ri ' a cladiriloru heli ne,
Columnele de marmura si templele divine
De multu s' au narui t u.
Trai escu numai imagini, hrni t e de-amintirea
Condeiului istoricu, c visu numai t rai escu:
Dar' cine pote dce, c le-a peri t u mri rea?
Ce capu va fi ' nderetnicu se nege nemuri rea
Poporului grecescu?
Nu murii tienu pe-o ginta, cci murii potu se cada;
Nu omenii facu neamulu, cci ei se nscu si moru:
Brba i i numai port a put ere si dovada,
Dar' nu prin fieru si lance, ei nu invingu prin spada,
Ci ' nvingu cu mintea loru.
Se nscu, avendu in sufletu mari nobile dest i nuri ;
Trai escu, c se creeze, si t recu c nisce regi.
Implendu a lumei goluri, golindu a marii plinuri,
Ei moru deplni de-o ginta si, chiar' se mora in chinuri,
Nici cndu nu moru i nt regi !
Acei' a suntu brba i i , cari potu s' alunge norii
Natiuniloru ui t at e prin nopt e si sub fieru,
Brba i superbi, cari port a menirile-Aurorii
Au largu aventu de vulturu si 'n siru, c si cocorii,
Ei focu fura din ceru.
Oh, sfntu si ' naltu e darulu, cndu ori la care neamuri
Traiescu brba i cu sufletu, cum noue ne-a t rai t u
Cipariu, caruntulu duce, purt ndu a limbei flamuri,
Ctndu se lmureasc prin vii si mndre lamuri
Unu graiu i mbet rni t u.
Cci 1-a trimisu Geniulu luminii, se-si unesca
Put erea cu-ale altoru brba i cu sufletu pli nu:
Se caute si se afle, se frng a lumei masca,
nt regi se ne redee si ear' se ne renasc
Pri n graiu dela Quirinu.
Si-acum resuna t onuri lugubre ' n totu de-alatulu
Pamnturiloru, unde unu graiu gasesci si-unu portu,
C vars lacrimi sipotu totu coltiulu si totu satulu,
C gemu la grdpa flamuri cerni t e, c barbat ulu
Naiunii dorme mort u!
Gndirea lui, aprinsa de-a neamului i ubi re,
Adi dorme ' n glii si dorme i nt regu avent ulu l ui !
Cipariu, carele caut prin veacuri de-amintire
O limba romnesca si-a limbei ndst re fire,
Cipariu de-acuma nu-i !
E mortu Ci pari u? Voi spunei, c-i mort u? Dar' ore pot e
Se mora omulu, care da viei, care-i t ri mi su?
Nu-i mort u! In mii de pi ept uri , in piepturile t ot e,
Trai esce elu de-apururi ; nici mort ea nu ni-lu scote
Din pieptu, unde ni-e scri su!
Trei scnduri si o movila de glii nu potu s' ascunda,
Pe-unu omu iubitu de-o lume pe-unu omu de fapte mar i !
Unu neamu intregu, ce plnge, sta gat a se respunda,
C ' n veacu va recunosce cu-o inima profunda.
Pe marele Ci pari u!
Ge o r ge Oo s b uc u.
Educ a t i une a de s vo l t a s i i na l t i a pr e o mu.
Educat i unea intelectuala, morala si religidsa inca se
desvolta si inaltia numai la adapostulu activitatei bine intielese
alese si perseverant e a educatoriului, aplicndu midlocele
de lipsa, escitndu, esercitndu desvoltndu si inobilitndu
facultile eleviloru sei.
Ea se incepe dela nascerea baietielului. Mai mult u, ea
se incepe chiaru dela conceperea lui. Maternologi' a ne
spune, c dispusetiunea plcuta ori neplcuta, in care se
afla mam' a in teinpulu incepundu dela concepere, pana
dupa-ce inceta lapt area si mai depart e, are forte mare
influintia as upr a dispusetiuniloru si facultatiloru baietielului.
Esperi ent i ' a constateza multe urmri triste, ce le t ragu
dupa sine t ract ari le dure si malt ract ari le i nt repri nse asupr' a
mameloru in acest ea doue periode, deca Ie pot emu numi
asia. Despre secretulu acest ' a se potu convinge pri n i i
de familie numai se reflecteze asupr' a lui. "De ace' a lu- si
lasamu loru. Aci lu- amintimu numai spre ori ent are, t recundu
mai depart e.
Dela surisulu celu de antiu, ce-lu manifesteza mam' a
baietielului seu, dela cuvntulu celu de antiu, cu care
lu- angna, dela cugetulu celu de antiu espri mat u cu voce
delicata, cu care i- inspira si esciteza din adenculu sufle-
tului lui inteligentia, pana la moral' a cea din urma,
pre carea i-o d pri nt ele seu ori altulu cinev' a demnu de
acestu nume, atunci cndu i nt ra in vieti' a publica, pana
atunci totu ce-i spune omulu, totu ce face pent ru elu, si
naintea lui, totu ce-i demanda se faca, totu ce i-se opresce
se nu faca, at t u in cas' a pari nt i esca, ctu si in scola,
t rebue se fia dsu, facutu, demandat u si opritu cu scopulu
acei' a de a-lu ingrigi, de a-i "^sercit, de a-i desvolta facul-
tile (darurile) naturali, ce j acu at pi t e in sufletulu lui, in
ace' a sperare, c se faca i nt rebui nt i are de ele in vietia
implenindu-si detorintiele, ce le are ct ra Domnedieu, ct ra
sine si ct ra deapropele seu. Pri n acestea si pana la
acest ea lu- pet rece pre omu educat i unea. Ea lu- desvolt a
si inaltia.
Dara tote t nderept ari le acestea asia de multifarie,
tote invetiaturile acest ea at t u de momentudse t rebue se
fia corespundietorie starei, poteriloru, inteligentiei si natu-
relului baietloru. Pent ru ace' a educatiunea, acarei eursu
este t rept at u si continuu, se i mpart e dupa progresulu cum
inaintza prunculu in et at e si dupa desvoltarea lui naturala,
in trei periode diverse, anume:
1. In educatiune de casa, carea se incepe dela
nascerea baietielului si tiene pana la et at ea prescrisa de
legile scolastece, dupa cari fia-care t rebue se intre in insti-
tutele publice c elevu. Unel e legi dupa impregiurarile
climatice de desvoltare pretindu 6, altele 7 ori 8 ani. In
periodulu acest' a veghiza prest e baietielu educatiunea
de casa.
2. In educatiunea primaria, carea se intmpla in
institute publice, si tiene pana la anulu alu 10-lea respec-
tive alu 12-lea.
3. In educatiune secundara (media), care se intende
dela anulu alu 10-lea respective alu 12-lea si tiene pana
la alu 18-lea respective alu 20-lea anu.
Est e de observatu c in tempulu acest' a opulu edu-
catiunei nu se indeplinesce asia regulatu, dupa cum se
indeplinsce cel' a alu nat urei . Sufletulu (facultile lui)
t rebue continuu se crsca intensivu si se se desvlte c
si corpulu. Baietulu crsce pre fia-care momentu pana ce
in fine ajunge et at ea si st at ur' a de omu adultu. Din res-
pect ulu spiritualu inse i- stau in cale forte multe pedeci
t ri st e, cari lu- i nt rerumpu si conturba in progresulu inte-
lectualu si moralu. Fr t e multi meni suntu condamnati
a r emane in t ot a viti' a in o copilria trista. Ce' a ce se
intempla part e in urm' a unei educatami false part e rea.
Dupa educatiunea secundaria urmza cea superiora,
academica, carea prin incordari mari t rebue se sterga
erorile ori chiaru si vitele insuste prin o educatiune
confusa de mai inainte.
Pr e urm' a acestor' a vine scTa cea mare, scTa vietiei,
in carea prin meni, tempu si impregiurari, prin pasiuni,
i nt erese si cercetri de multe specie, incpe a inveti de
nou, a face pracsa. Acest' a este institutulu celu din urma
de educatiune seau educatiunea sociala, pentru-c o invtia
i n societate si dela societatea in care se inveite. Tenerii
o incepu scl'a acst' a cu i nt rarea in viti' a publica. Pro-
gresel e, pre cari le face omulu in ea, nu se potu calcula.
Din educatiunea acst' a t ragu folosu numai acei' a, cari
s' au pregat i t u bine in celea precedent e. Ea presupune
facultti desvoltate, j udecat a mat ura, smtiemente nobile,
conscientia pura, tria de spiritu si caracteru t are. In
acst ' a i-se infrumsetiza ittteligenti' a cu prudent i ' a, si
caract erul u se intarsce. Acest' a este adeveratulu progresu
intelectualu si moralu alu omului, adeverat ' a lui perfeciune,
carea este descoperita t ot uror' a prin religiune.
De alt a dat a se va espune modulu, cum are se se
i nt emple desvoltarea dispusetiuniloru si facultatiloru omului?
G. Munt e a nu.
De s pr e c a r a c t e r u.
Ce insemnza cuvntulu : caracteru ? dupa originea
lui, din limb' a greca, insemnza pre scur t u: imprimare,
intiparire, adec urm' a, tipulu unui obiectu mai vrtosu,
apesatu intru unulu mai mole, prin ur mar e; unu semnu
destinctivu, batatoriu la ochi, seau cum amu mai dce : unu
firu rosiu, trasu prin una tiesetura alba.
Dupa acst' a definitiune dcemu, c tote obiectele
din natura, apoi plantele si animalele, au caracterulu loru
propriu, pentru-c in tte aflmu semne distinctive propri e,
in tote cte unu firu rosiu, ce nu se afla in altele.
Trecndu la caracterulu omului, dcemu, c sub acest ' a
se intielegu tte t rasuri l e, insusrile s calitile lui speciali
at t u fisice ctu si spirituali si morali, prin cari se destinge
de alte fientie. Cu modulu acest ' a ajungemu a destinge
caracterulu omului in genere, seau seu a genului omenescu,
in opusetiune cu caract erulu celoru-alalte fientie vietiuitrie,
si anume totu, prin ce se inaltia omulu prest e animalu
s se deosebesce de elu. Dar ' fiendu.c acestu caract eru
a omenimei in genere se modifica multu dupa clima, tiera,
religiune, st area culturale, constitutiunea de sttu, ocupa-
tiune, modu de vietia si cu uuu cuvntu dupa totu, ce
pot ave influintia asupra desvoltarei omului, de ace' a
se nasce si se stabilesce inainte de t ot e: caracterulu
natiunale.
Pr e bas' a ccst' a apoi intlnimu apoi caract ere nu
numai de persne, ci si caractere de popra, dupa cum
modulu loru de cugetare, de l ucrare si de vitia cuprinde
in sine ceva propriu, speciale, ce nu se afla intru altu
feliu. Mai incolo diferitele clsi ale societatei, ramuri l e
de scientie si de art e, diferitele peride ale istoriei, t t e
au avutu si au caract erul u loru, pent ru-c tte au semnele
loru, firulu rosiu distinctivu, pre care-lu pot omulu
urmri si cunsce.
Ce se tiene de caracterulu personale, elu cupri nde in
sine facultile, insusrile fisice, spirituali si morali, adec
dispusetiunile animei si ale sufletului unei persne. Acestea
depindu inse ra-si dela mul t e: part e dela constructiunea
corporale facia cu organismulu spirituale, asia numitulu
temperamentu, part e dela modulu de a cugeta si j udeca,
part e dela et at e si in fine dela cult ur' a spirituale-morale ;
de ace' a avemu apoi ra-si diferite caractere personali.
Mai ant i u caracterulu barbatescu seau de barbatu, care
dispusetiunile sale i nt erne le manifestza cu barbat a, si
represent za pot erea activa, pot erea creat ri a; apoi carac-
terulu femeiescu, in care predomnesce blndeti' a. Barbat i
cu dispusetiuni s aplecri femeiesci s ra-si femei cu
insusri barbat esci suntu mai multu abnormi t t i .
Bas' a caract erul ui personale o formza mai multu
insusrile si dispusetiunile anemei, si ale sufletului. Cu
ctu pot erea vointiei, energ' a sufletului, s ra-si perse-
ver ant i ^ in ndeplinirea cugeteloru, propuseloru si con-
vinctiuniloru i nt erne suntu mai vii si ma t ari intru una
persona, cu at t u si caract erulu aceleia va diferi de alu
alteia cu mai pucna energi a si t ri a de sufletu. De
aci provinu apoi : caracterele firme si caracterele dbile;
caraterete constante si caracterele schimbatise. Omu de ca-
racteru firmu si constantu numimu pre acel' a, care le totu
de-a-un' a dupa pot ent i a lucra amesurat u convinctiuniloru
sale, si dorintiele si afeciunile sale le supune conscientiei
si vointiei sale, adec face si lucra, ce-i dictza conscienti' a
si nu voiesce a lucra in cont ra conscientiei. De caracteru
debilu si schimbatiosu numimu pre acei omeni, cari nu totu
de-a-una lucra dupa vointi' a si conscienti' a loru, ci, dupa
cum se dce, potu fi port at i de nasu de al i i ", Ie lipsesce
adec t ari ' a vointiei si energi ' a sufletului.
Debilitatea vointiei si a energiei sufltesci pot duce
pre omu pna la lips'a de caracteru, cndu omulu ajunge
a fi: omu fra principie, fra convinctune si fra pot ere
de vointia, una jocari a a pasiuniloru sale i nt erne si a influ-
intieloru est erne omu, ne-omu, omu periculosu. Tot u
asemenea far caracteru potemu numi si pre acei meni,
cari nu din lips' a vointiei si a energiei, ci pent ru a satis-
face unei dorintie si ambiiuni personali, nu considera pre
nime si nimicu, facu si lucra, dupa cum le vine mai bine
si se port a, dupa cum sufla vntulu, numai c se-si aj ung
scopulu.
Facia cu debilitatea vointiei si a energiei se pote
dce de alta par t e, c si una prea mare t ri a si energia,
c totu ce trece margnele, degenerza in escesu, si omulu
se face sclavu alu nat urei sale nefericite si tiranuln altor' a,
omu cu capulu a mna, ori in bine ori in reu. Aceste
caract ere se dcu vehemente si nefericite, pentru-c de multe-
ori foculu si preci pi t area (grbirea pr ea repede) le ntu-
neca mintea si j udecarea sanetsa si drpt a, si in locu de
scopulu doritu cu at t ' a tria, aj ungu la mai mare neno-
rocire si pent ru sine si de multe-ori si pent ru alii.
I nt re aceste doue est reme, caracterulu vehemenii
si lips'a de caracteru, este binecuvntat' a cale de auru,
calea midlocia: caracterulu temperatu, cndu omulu pre-
cugeta, cerne si defige propusele sale amesuratu imprej u-
rariloru si apoi fra siovaire se nesuesce si se lupta pent ru
indeplinirea loru.
Un' a dintre dispusetiunile si inclinatiunile omului
pot se predomnsca, si de aci se nscu apoi ra-si : carac-
tere deschise, meni cari, dupa cum se dce, suntu cu anim' a
pre buze, si nchise (morse), meni, caror' a nu-le scii voi' a
si nevoi' a ; caractere dure, meni cioplii numai cu securea ;
caractere blnde, meni, cari sciu j udeca pre alii dupa
slabitiunile nat urei omenesci ; caractere curagiose, meni,
cari nu se ferescu de periclu ; caractere fricse, cari se
t emu de t ot a t uf a (cum e dcal' a) ; caractere superbe, meni,
cari nu pri ndu vorba cu totu omulu ; caracte darnice, meni
cari si- dau s camesi' a pent ru al i i ; si in fine caractere
lacome, meni, cari aru inghiti t t e.
In urm' a influintieloru est erne, precum i nt empl ari
voise seau t ri st e, esperi ent i e plcute ori amare, seau dupa
st area sanetatei corporali potu se se schimbe si caract erel e
cele mai tari inctu se nu le mai cunosci pre t mpu mai
scurtu ori mai i ndel ungat u: in viati' a eroiloru celoru mai
mari intlnimu adese momente de slabitiune si descuragi are,
la cei slabi de angeru momente de eroismu, la cei superbi
bunet at e de anima, la cei lacomi libaralitate, de care n' ai
fi visatu.
Caracterulu se stabilesce definitivu in anii brb i ei ,
t rasuri le lui principali potu fi inctu-va alt erat e ori schim-
bat e prin influinte si impresiuni est erne, inse nu se potu
st erge de totu, c si t rasuri le fadei . Precum t rasuri le
se marchiaza cu nai nt area in et at e, tocmai asia si t rasuri le
fundamentali ale caract erului potu se capete cu t mpulu
una espresiune mai via si bat at ri a la ochi : asia t rece de
comunu superbi ' a in aspri me si pofta de domnia, timidi-
t at ea in lai t at e, eroismulu in t emeri t at e si di spret i ulu
mortei s. a. Precum acest e direciuni false, t ocmai asia se
desvlta si se formza si caracterulu nobilu totu mai perfectu :
dispusetiunea de a face bine se preface in adeverat a si
curat a bunet at e de anima si iubire de omenime (filantropia) ;
t ract area blnda in adeverat a blndet i a si propusulu firmu
in adeverat a resi gnat i une.
Nu se pot nega mai depart e, c unii meni sunt u
mai flesibili, mai moi la anima, pr e cari i mai poti ndupleca
si capacita, alii suntu mai pucinu induplecabili si ra-si
alii de locu, neinduplecabili. Acetia din urma, dca nu
au avutu part e de una cultura ma'i nalta, suntu apoi ade-
verat e naturi de fieru, meni, pr e cari nice una i nt empl are
a vietiei, buna seau rea, nice una st are a sanet at ei ori
etatei nu pot se-i abat dela propusele loru. S se t e
fersca D.-dieu, c aplicatiunile unoru astu-feliu de meni
se nu fia in direciune falsa si rea, cci atunci cu ast-feliu de
meni te t ort urezi de-ti rogi mrt ea. De aceste nat uri
nefericite ne-a past rat u istori' a, dorerei mult e esemplane
respi ngat ori e. Pr e de alta part e inse, deca omenii cu
asemenea dispusetiuni se impartasiescu de una cultura mai
inalta si capet a una adeverat a crescere spirituale si morale
atunci ei formza adeveratele caractere firme si nobile, cari si,
viti' a si-o punu pent ru binele comunu.
Fundament ele caract erului sunt u dara diferitele insu-
sri si dispusetiuni ale animei si sufletului. Pent ru-c acet e
se se desvlte si se prosperze si anume in bine si se
formeze caractere bune, nobile si firme, midloculu, amu pot
dce unicu, este educatiunea, carea, c si unu gradi nari u
bunu, grigesce, ndrepta si nut resce facultile si aplica-
tiunile bune. Pot u fi insusrile cui-va ctu de frumse,
fra educat i une ele mai multu degenerza dectu prospe-
rza. Numai prin cultivare potemu scote ceva bunu chi aru
si din pomet u s t erpu; precndu pomet ulu celu mai grasu,
fiindu necultivatu produce numai buruene si inca cu at t u
mai grse si mai grase cu ctu e mai bunu pamnt ul u.
Loculu educatiunei este : famili'a si scl'a, cari se ajuta
si se completza un' a pr e al f a, c si in cultivarea cmpului
diferitele lucruri. C alu t rei l ea ajutoriu mai vine apoi i a
4*
mult e cauri : esperienti'a, care se dce scol'a practica a
vietiei., unde omulu invetia din patiania si inca de multe
ori cu mari si grele probe. Feri ci t u acel' a care scie inveti
din pat i ani ' a altor' a, si nu ascepta c din esperi nt i ' a sa
propri a se-si corega (indrepte) gresi elele.
Pent ru unu individu, c si pent ru unu poporu, care
aspi ra la unu venitoriu bunu si infloritoriu, di nt re carac-
t erele insrate firulu rosiu, nu pdte fi nici unulu
mai de doritu dectu caracterulu firmu, energicu si tempe-
raii, care scie si voiesce a indeplini scopuri bune, si pent ru
ace' a ce voiesce, slaruesce cu tota energi'a (din t dt e poterile),
inse temperatu, adec alegundu-si tempulu, i mpregi urari le
si midlocele acomodate si bine precuget at e (chipsuite).
N. Po pe s c u.
Di s c i pl i n'a c f a c t o r u a l u e duc a t i une i .
Fi a-care invetiatoriu, inctu privesce acestea regule
disciplinarie, t rebue se-si insemne bine celea urmat dri e:
Fiendu-c, precumu am dsu, omulu in copilrie e mai
nepotentiosu, dar' totu unadat a si mai susceptibilu, urmeza
de sine, cum-c guvernarea t rebue se se incepa de t empuri u,
atunci cndu copilulu nu mai face cea ce t rebue se faca,
seau cndu face cbiaru acea, ce nu t rebue se faca. Si nu
este i ert at u se inceteze guvernarea pana atunci, pana cndu
s' a consolidatu caract erulu copilului, adec atunci cndu se
scie det ermi na de sine spre-o vietia morala. Er ' tiindu-c
la acest' a j udecat a morala ajunge copilulu numai cu timpulu
si pre incetu, gradat u, urmeza de sine cum-c totu astufeliu
t rebue se inceteze si guvernarea invetiatoriului facia de
elevii sei.
At t u guvernarea lacsa ctu si cea prea severa, stricta,
nu conducu la scopu; si anume cea de antiu pent ru ace' a
fiindu-c lu-lasa pre copilu de capulu seu prea de t empuri u,
i nai nt e de a ajunge la o j udecat a morala (inainte de a
pote face de sine deosebire i nt re cea ce e bunu si r eu);
er' guvernarea prea severa nu corespunde scopului, fiindu-c
nu lasa tempu si t erenu liberu de activitate copilului nici
chiaru atunci, cndu e capace de asia ceva. Pri n o astu-
feliu de guvernare grei t a apoi elevii usioru si- pierdu
i ncrederea in sine, devinu indifereni, nei nt repri ndi et ori ,
neinventiosi, ret rai , cu unu cuventu si- pierdu tota voi'a
spre lucru.
Fi a-care educatoriu si invetiatoriu asi adara in guver-
narea eleviloru sei, fiendu-c are se suplinesca o j udecat a
morala, t rebue se fia drept u si prudent u, adec t rebue se
ai ba o rut i na pedagogica, si nici cndu nu este i ert at u se
purceda in modu arbi t rari u. Se pret i nd si se faca totu
deaun' a numai at t ' a si ace' a, ce e de lipsa, ce e in con-
sonantia cu scopulu educatiunei, cu scopulu ce-lu urmaresce
disciplin' a.
Precumu in ori-ce lucrare asia si in guvernare scopulu
principalu nu se pote ajunge de-o dat a si indata. Scopulu
disciplinei precumu amu vediutu e duplu: celu mai de aprope
s e referesce la comportarea, vieti' a est erna, a eleviloru; er'
scopulu mai depart at u la vieti' a loru i nt erna. Deca voimu
se ajungemu scopulu primu nu este i ert at u se ne uitamu
nici de alu doilea; dedrece dedarea (obiceiulu) est erna este
premi s' a necesaria, conditiunea imperativa, bas' a scopului
celui i nt ernu. Scol' a acea d. e. acarei elevi suntu pet ulant i ,
disordinati in totu respectulu, neasculttori s. a., nici odat
nu pote se puna fundamentu solidu, nici se desvolte smtiulu
moralu in elevii sei. Unu at are copilu, pre care nu-lu
dedamu, c se multiemesca pent ru binefacerile primite, acel' a
nici o dat a nu v fi recunoscatoriu.
Cu ctu vomu folosi mai pucine midloce, cu at t ' a
ne vomu ajunge mai iute scopulu. Unde-su mult e legi,
acolo-su multe si transgresiunile. Ce e drept u at t u in
casa, ctu si in scola inca, nu potemu fi fra de unele
dispusetiuni asia numite est erne, s' au regul e; numai ctu
acestea nu t rebue iumultite fora de nici o causa. Disciplin' a
radi mat a numai pre regule est erne se pdte privi c o
maina, ce se misca s' au silesce din afara. Elevulu t rebue
condusu astufeliu, inctu elu insusi se-si dicteze lui si regule
si acestea le va impleni elu cu esact i t at e.
Guvernarea seau disciplin' a, ce comprime act i vi t at ea
si li bert at ea individuala a eleviloru, nu conduce la scopu,
deorece acest ' a li bert at e t rebue chi ar' sustienuta, flindu-c
altu-cumu usioru potu ajunge la credi nt i ' a, cumc ei suntu
pent ru regule, nu regulele pent ru dni i ; in modulu acest ' a
apoi copleii din afara de prea mult e regule sunt u sie-si
spre greut at e, vieti' a pent ru ei e o sarcina. Unu at are
elevu, dupa-ce i-sa comprimatu odat demni t at ea de omu,
e cu nepotintia, c lasatu de sine, se-si ajung cndu-va
scopulu, dest i nat i unea. Pent ru-c nici cndu nu va pote
se umble pre petidrele sale proprii acel' a, care nu se de-
prinde si folosesce de ele in copilria. De unde urmeza
asi adara, cumc fia-care invetiatoriu si educatoriu numai
atunci si acolo se-si guverneze copii lui incredintiati, cndu
si unde o reclama acest ' a cu urgintia scopulu duplu alu
disciplinei. Gresiescu toti acei invetiatori asi adara, cari
t recu margi uele cu dispusetiunile loru disciplinarie, urma-
rindu pasiu de pasiu tota miscarea eleviloru sei fra de
a ave causa j us t a; de dre-ce prin acest ' a procedura i mpru-
dent a guvernarea si- pi erde influinti'a sa binefacutdria asupr' a
formarei caracterului.
Se dmu asiadara li bert at e eleviloru notri, inctu o
sciu folosi si o si folosescu i nt r' unu modu rationalu.
Precum amu vediutu din celea dse pna aci, midlo-
cele pedagogice pent ru sust i enerea disciplinei suntu multe.
Dar' pent ru ace' a nu este i ert at u, c se se foloseca prea
multe, nici tote de-odata. Pent ru ace' a gresiescu toti aceia,
cari fra de a ascept efectulu midlocului deja i nt re-
buintiatu si recurgu la unulu nou. Acest' a schimbare ne-
precuget at a si- are de urmare nat urala i mpregi urarea ace' a,
c respectivulu invetiatoriu in celu mai scurt u tempu va
folosi, si inca fra de a ajunge la scopu, tdte acelea
mi d loce; si iu urma apoi va crede, cumc elevii sei nu
se mai potu i ndrept , despereza si abdice de ei.
In cursulu educat i unei obvinu adese-ori si unele mo-
minte, cari la apari nt i a suntu nei nsemnat e, er' in reali t at e
inse nu sunt u neesentiali. Pent ru ace' a invetiatoriulu si
in acestea lucruri la apari nt i a mici inca t rbeue se fia pre-
eugetatu, prudent u. Pent ru-c din micu se face mar e;
fia-care pecat u mai mare si- are inceputulu dela o erore
mica, Dat i n' a (obiceiulu) rea i nt ru at t ' a se inradaci-
neza in inim' a omului, i nct u lu- insotiesce iu totu cursulu
vietiei; si desi pote in sine e unu lucru pucinu esentialu,
cu tote acestea dat i n' a remane datina. De sine se intie-
lege inse, c desi invetiatoriulu t rebue se tiena in evidintia
si unele lucruri mai bagat ele, cu tote acest ea inctu acestea
suntu si remnu neesentiali, se nu pnna pre ele prea
mare pondu.
Mai depart e disciplin' a t rebue se fia conforma etatii
si gradului de ' desvolt are a eleviloru. Pent ru-c altu-cunm
t rebue t ract a i elevii din clasele element ari e si era altu-
cumu cei din clasele superi ore.
Fi a-care invetiatoriu asi adara, decumva dispuse-
tiunile sale remnu fra efectu seau pote conducu chiaru
la unu result at u ne-ast ept at u, contrariu, are se cerce
caus' a mai vrtosu in procedur' a s' a greita, in alegerea
si apli carea rea a midloceloru disciplinarie; si numai in
loculu alu doile in unele i mpregi urari est erne.
Invetiatoriulu in fine nu este i ert at u, c se ce'ra
ajutoriu st rai nu in guvernarea fiiloru sei. Pent ru ace' a
abia esista vre-o fientia mai demna de compatimitu, dectu
unu at are invetiatoriu, care si in lucrurile cele mai mici
referitorie la disciplina cere ajutoriulu directiunei seau
chiaru a senatului scolasticu. Invetiatoriulu este pent ru
elevu o auct ori t at e, er' iubirea este o consecintia. Dar'
precum elevulu iubesce pre invetiatoriulu seu numai pna
atunci, pna cndu e convinsu despre bunavointi' a acelui ' a:
totu asemenea lu- considera de auct ori t at e era numai pna
atunci, pna cndu acel' a si-o scie sustiene. Pr e ctu de
usioru este pent ru unu invetiatoriu si educatoriu se-si
ctige auct ori t at ea si iubirea eleviloru sei, totu asia de
usioru le pote si pi erde. Pent ru-c susceptibilitatea copi-
lului e at t u de mare inctu si prin descoperirea unei
slabitiuni, port are fra tactu, usioru se pote, c invetia-
toriulu se-si pi erda auct ori t at ea si iubirea eleviloru sei.
Er ' fra de auct ori t at e si iubire nu va pote mant i ne disci-
plina, si cu at t u mai pucinu educa.
(Va ur ma ) J. P. Ne gr ut i u.
Pe ndul ul u s i o r o l o gi ul u.
P r e l e g e r e p r a c t i c a d i n fi s i c a.
(Dupa V. Suppa n).
Prelegerea acest' a se pote lu in a Vl-a clase a scolei
poporale element ari e seau in a IV-a clase a scolei civile.
Se presupune, c colarii cunoscu deja fenomenele gravi-
tatiunei, a rotei cu sulu, a planului plecatu, a caderei libere
si a impotintiei corpuriloru.
Avendu in vedere principiulu concentrarei, pendululu
lu- aducemu in legt ura cu mesurarea tmpului prin orologiu.
In i nst ruc i unea geografiei seau a altui obiectu de inve-
tiamentu securu a fostu vorba despre diferitele orologie
precum: orologiu de sore, de nesipu, de apa, de pret e,
de posunariu, de t urnu. Se ne conducemu elevii in t urnu,
unde se afla orologiu, la unu orologieriu, seau se ducemu
in scola unu orologiu de pret e, c se pota contempla
constructiunea acelui' a. Afara de ace' a se-i provocamu c
se contemple bine tote orologiele, cte le vedu; se compa-
reze amblarea mai multoru orologie; se numere, c ct e
oscilatiuni face orologiulu in anumitu t empu. Ocasionalu
se-i facemu ateni la oscilatiunile, ce le observa d. e. la
gimnastica, la clopotu, la lampele acatiate, la huitiu.
Pent ru instruciune se avemu la indemana unu oro-
logiu de pret e, ce se pote descompune usioru, unu oro-
logiu de posunariu, orologie cu pendulu de lungime diferita,'
seau deca n' amu ave de acestea, se facemu pendulu din
acia etc.
C scopu potemu pune urmat ori ' a i nt rebare: Ce e
de facutu, deca orologiulu intrdia seau grabesce?"
S' ar' pote espune scopulu si altu-cum, inse aci ne
marginimu la pracsa.
Gradulu I . (Pregt i re) Dupa repet rea i nt rebarei de
susu, colarii voru respunde cam in modulu urmat ori u:
Orologiulu (aretatoriulu) t rebue regulat u in t ot a d u' a;
t rebue tramisu la orologi eri u; t rebue unsu mai bi ne; t rebue
pusu pondu mai mar e; disculu dela pendulu t rebue i mpi nsu
mai insusu seau t rasu mai diosu.
Valorea diferiteloru respunsuri t rebue adusa in consci-
enti' a scolariloru, spre a ne convinge, c au respunsu cu
seau fra j udecat a. Cumc celea de ant i u doue respunsuri
nu resolva nt rebarea le potemu aret usioru, seriosu deci
numai despre cele-alalte respunsuri pote fi vorba. I nt re-
bndu dupa cuele" respunsuri loru vomu aud c: rot ele
se inveftescu cu at t u mai usioru cu ctu sunt u unse mai
bi ne; deca n' am unsu orologiulu mai multu t mpu, seau
deca oleulu s' au uscatu, orologiulu sta. Cu ctu e mai
mare pot erea, ce influintieza asupr' a roteloru, cu at t u
mai iute si mai usioru se invertescu. (Esemple: mor' a,
vertejulu de redicatu). Pendululu dela orologiulu din t urnu
e forte greu, prin urmare oscileza incetu. Pendululu
lungu oscileza incetu, celu scurt u iute.
Care e corecta din cuele aduse i nai nt e vomu vede.
At t u e securu, c orologiulu care intrdia seau grabesce
nu e in ordine, seau celu pucinu o part e a acelui' a nu e
in ordine. C se vedemu care part e a orologiului causesa
amblarea neregulat a mai inainte de tote se vedemu pr i le
acelui' a.
(Unu scolariu descrie orologiulu). Orologiulu are o
tabla, pre care-su nuinerii dela 112; acest i ' a insemneza
ore. I nt re acesti' a vedemu totu cte 55 li ni e; acest ea
insemneza minutele. Pr e unele orologie se mai afla o t abla
mica de numeri cu 60 de li ni e; acestea insemneza secunde.
Pr e t abl' a de numeri se misca 2 seau 3 aret at dri e: de
ore, mi nut e si secunde. Pre o catena seau snoru este
acat i at u unu pondu. (Doue seau t rei ponduri). Pondulu
acest ' a din cndu in cndu t rebue t rasu susu, altu-cumu
orologiulu va st. Tot e orologiele de pret e au pendulu.
Acest' a consta di nt r' o ruda subtre de fieru (drotu, lemnu)
si di nt r' unu discu greu de arama, care cu ajutoriulu unui
siurubu se pote mpinge mai in susu seau mai in diosu. La
unele orologie pre part ea din derept u a capacului cam
pre la capetulu superioru a pendulului vedemu unu arcu
i mpart i t u. Deca st a orologiulu, atunci pendululu aret a
pre lini' a cea din midlocu a arcului, deca mbla atunci
pendululu face oscilatiuni in amendoue prile prest e unu
numeru egale de linie. Deca orologiulu e asiediatu pedsiu
pre pret e, pendululu nu sta pre lini' a cea din midlocu a
arcului ; bat erea orologiului nu e uniforma, si iu scurtu
t empu sta. La orologile mai eftine arculu acest' a lipsesce.
Acestea cndu se punu pre pret e pana atunci se misca
in drept ' a si in steng' a, pna cndu bat erea e uniforma.
Arculu pote se fia si in part ea inferiora a capacului.
La orologieriu amu vediutu orologie, cari aveau pendulu
constatatoriu din mai mult e bt sore. Btsidrele din afara
suntu de fieru, celea din midlocu de arama galbena seau
zincu. Orologiele din t urnu de regula au pendulu lungu
cu discu greu. Pendululu dela orologiulu din t urnu i nt r' o
mi nut a face at t ea oscilatiuni (se spune cu numerulu), celu
dela orologiulu de pret e face at t ea (cu numer ul u). I ns e-
mnati-ve bi ne: O oscilatiune e numeru dela pusetiunea
cea mai inalta pna la urmat ori ' a pusetiune mai inalta
(adec una scoborire si una suire a discului). Tempulu, in
care pendululu face o oscilatiune, se numesce tempulu
oscilatiunei. (Repet re). Numerulu, care ne aret a, cte
oscilatiuni a facutu pendululu i nt r' unu anumitu tempu se
numesce numerulu oscilatiunei. (Depri ndere: pendululu
dela orologiulu din t urnu i nt r' o minuta face 60 de osci-
lat i uni : deci tempulu oscilatiunei e = 6 0 : 1 0 = 6 etc.)
Numii alt e obiecte, la cari pot emu observa oscilatiuni ca
si la pendulu! Campanele, clopotielulu acatiatu la port a
seau pre grumadiulu viteloru, huitiulu, manele omului cndu
mbla, corpulu omulu la gimnastica, candelabrulu, punt ea
dela cumpene etc.
Unde cade centrulu greut i i Ia corpurile acat i at e,
cari suntu in repausu? Centrulu greut i i cade perpen-
diculara sub punctulu de acat i are.
Deca miscamu corpulu acatiatu, atunci centrulu greu-
tii se redica in susu, gravi t at i unea era lu- at rage in diosu.
At are oscilatiuni, c si la pendulu observamu la t are
mult e corpuri , inse deca vorbimu despre oscilatiuni, intie-
legemu numai pendululu facutu seau dintr' o btsidra, de
care este acatiatu unu corpu greu, seau di nt r' o acia de
care asemenea e legatu unu corpu greu. Ambele specie
suntu acat i at e astu-feliu, inctu potu oscil usioru. Bt-
sior' a seau aci' a cndu suntu in repausu stau perpen-
di culara.
Ctu t mpu oscilza unu pendulu miscatu ? Tempul u
e variu. Pendululu unui orologiu oscilza pna atunci,
pna cndu e t rasu orologiulu. Pendululu acat i at u l i bera
dupa unu anumitu t mpu incetza de a mai oscila, si inca
pendululu mai scurt u mai curundu dectu celu mai lungu,
celu impinsu mai t are mai t rdu dectu celu abia at i nsu.
Pot et i esplica, pentru-ce nu vine i ndat a in repausu
pendululu acatiatu atunci, cndu ajunge in puset i unea cea
mai adnca? Din caus' a impotentiei corpuri l oru; corpulu
r emane in miscarea ce o-a primitu, dca nu-i sta in cale
nici unu obstaculu.
Ce poteri influintiza asupr' a pendulului mi scat u?
Mai ant ai u pot erea muschiloru (poterea acceleratria), care
misca pendululu din pusetiunea sa perpendi cul ara; atunci
apoi incepe a, lucr gravitatiunea, care at r age in diosu
pendululu. Candii cade inapoi corpulu primesce re-care
accel er i at e, carea cresce pana la punctulu celu mai adncu.
Aci gravitatiunea nu mai pot misca corpulu ; acest' a inse
in urm' a impotentiei inaintza mai depart e. Indat a ce e
t recut u corpulu prest e punctulu celu mai adncu gravi-
tatiunea incepe a lucra si-lu at rage indereptu. Corpulu
deci numai pna atunci se pot redic, pna cndu gravi-
tatiunea a nimicitu tta accel eri t at ea acelui' a, cndu apoi
cade i nderept u. Influinti' a gravi t at i unei pr e ambe pr i le
amplitudinei e egala, de ace' a ambe diumetatile amplitu-
dinei suntu egale.
Pent ru-ce nu oscilza de a pururea pendululu acat i at u
li beru? Pent ru-c frecarea si opunerea aerului lu- impie-
deca ; pent ru ace' a na-care amplitudine urmat ri a este mai
mica dectu cea precedent a. Deca vremu c se nu ste,
atunci t rebue se-lu inieptamu din cndu in cndu. Cine
iniepta pendululu orologiului? Ini ept area prima o face omulu,
cele-alalte pondulu seau cord' a (resortulu). Acestea punu
in miscare rtele orologiului. Cat en' a seau snorulu, pre
care depinde pondulu este infasiuratu in giurulu unei osie,
pre carea o invrtesce. Pr e osi' a acest' a este intarita o
rota, care ar e nisce masele. De-asupr' a rotei este asia
numit' a anghira, a crei masele se imbuca cu mselele
rotei. De cte-ori se acatia re-care msea a anghirei
in mselele rotei, de attea-ori incta acst' a de a se misca.
Inse atunci anghir' a primesce o inieptare. Fiindu-c cu
anghir' a este i mpreunat u cu pendululu, acest' a inca este
inieptatu.
Inieptarile acestea le potemu aud (ticu-tacu).
Fiindu-c la tte orologiele de paret e si de t urnu
este pendulu, acest ' a de securu este o par t e eseniala a
orologiului. Ore care este chi amarea pendulului ?
Pendululu pent ru ace' a e la orologiu, c cu acel' a se
pornimu orologiulu. Deca amu opritu pendululu st a si
anghi r' a, acst ' a apoi se acatia i nt r' o msea a rot ei si o
opresce si pre acst ' a. Deca inieptamu pendululu se misca
si anghi r' a, atunci scapa si rt ' a, si fiindu-c o t rage
pondulu acst' a se invrtesce.
Inse pendululu t rebue se aiba si alta chi amare;
pentru-c orologiulu lu- potemu opri si altu-cum d. e. dca
luamu diosu pondulu. Ore cum s' ar' inverti rt' a, dca
amu scte din orologiu anghi r ' a?
Fort e iute si fra i ncet are. Pondulu asia de repede
s' ar' scobori, inctu n' am pot opri orologiulu. (colarii
pot ar ' ghici si ace' a, c miscarea rotei si a pondului
ar' fi accelerata).
Pentru-ce e pusu asia disculu pendulului, c acel' a
se se pota mut a in susu si in diosu ? Schimba-se numerulu
oscilatiuniloru prin mut area discului? Pent ru ce se schimba?
N' am pot face si altu-cum ed se mble orologiulu
mai incetu seau mai i ut e?
Probabilu, c amu pot prin mri rea seau micsiorarea
pondului, dca acest' a accelerza oscilatiunile pendulului.
Seau pot asia, c la pendulu amu pune poudu (discu)
mai mare seau mai mi cu; cci atunci pondulu t rebue se
misce greut at e mai mica. P. Ungureanu.
(Va urm).
Intrebuintiarea gutuieloru.
Dupa-ce in anulu acest' a s' au facutu multe gut ui e
si dupa ce chiar' acum e tempulu se le culegemu, credu,
c este la locu a scrie ceva despre intrebuintiarea loru.
Gutuiele se potu pregti in diferite moduri, si e de insemnatu,
c la nici unu feliu de pome nu costa asia pucinu pregt i rea
c la gutuie.
Din ele se pr egat esce: Casiu, Compotu cu musiu, ori
cu sacharu, Dulcetia, Crem, Recituri s'au Zultiu. Casiulu
de Gutuie se pregatesce asia: Cur i a gut ui ele de cdja, le
tai felii, le puni in apa r ece; dupa ace' a le puni se fierba
cu apa, pana su-fierte bine, le stracuri prin sita, si apoi
1 litra de zama de gut ui e, si cu 1 de sacharu le puni se
fierba pana-su grdse bine, mai bagi mandule t i at e subiri
s' au nuci ori alune t i at e merunt u, zam' a dela o Citrona,
si cogi' a dela o j umet at e de Citrona, t i at e subiri, seu se
pdte pune in locu de cogia de Citrona, Vanilia de 4 cr. ;
unu taiariu cufundosu se uda cu apa rece si fierbendu
gutuiele, se t drna in taiariu, de 3 deget e de latu, se pune
la unu locu sbicitu se se usuce bine.
Compotu de gutuie fierte in mustu: se fierbe mustu
pana ce se ingrosia, puni Vanilia pent ru gust u; gut ui ele
t i at e felii subiri se punu se fierba in mustu pana ce se
inmoie puci nu; le scoi in sticl' a de dulcetia, torni mustu
fierbndu pre ele, le legi bi ne, le mai puni pucinu in relu,
(se intielege se fie foculu st emperat u).
Asemenea se fierbe si Compotulu de gutuie cu sacharu:
la V a Kilo de sacharu 1 pat rari u de apa fierbe pana se
ingrosia puci nu; se punu gutuiele t i at e felii si togma asia
se face c la celu cu mustu. Dulcetia de gutuie:
se punu se fierba gut ui e curite, t i at e felii cu apa pana
ce se i nmoi e; dupa acei' a se punu pana in cealalt d se
se li mpedi esca; apoi puni la
1
/
3
Kilo de sacharu 2 pt rare
din zam' a de gut ui e si o fierbi pana ce se ingrosia c si
la al fa dulcetia.
Cremu de gutuie: fierbi 1 pat rari u de lapt e, candu
fierbe freci 6 galbinusie de ou, le puni in lapte, puni 1
pat rari u de zama grosa de gut ui e; sacharu se se puna at t ' a,
ctu se fia dulce bine, puni 2 loti de gelatina, Ie st racuri
prin sita, le puni se se recesca si in dat a ce s' a reci t u
pucinu, bagi spuma de la 4 oua, ori spuma de lapt e, udi
o forma cu apa rece, torni Crema in forma, o puni form' a
in apa rece.
Zultiu s'au recituri de- gutuie: 8 gut ui e le fierbi in
apa, pana ce se inmoie pucinu, le razaluesci, si le bagi in
sirupu de sacharu rece fiertu din 12 loti de sacharu, 2
loti de gelatina disolvata in pucina apa fierbendu, Iai se
aboresca form' a, torni zultiu in ea si o puni in apa rece
s' au ghiacia.
Cum se pregatesce lictariu din fructele trandafirului
selbatecu? Fi erbi in apa fructele bine, le st racuri si puni
la V a Kilo de zacharu, 6 pt rare de zama, vanilie de 4 cr.
o fierbi pana ce va fi grosa c lictariulu de prune.
V a
Mi e r e a .
Albinele est ragu mi erea din plant e, despre cari scimu,
c contienu in sine una mulime de mat eri e ali ment ari e.
Acestea mat eri e dar' se afla adunat e in mi ere si cu drept u
cuventu si in lapte, deunde potemu afirma, c i nt re t ot e
alimentele loculu primu lu-ocupa laptele si mierea. Acestea
doue alimente le obtinemu din oficin'a nat urei in st are
curat a ; cu acestea si altele de soiulu loru se nut ri u omenii
in anticitate, pent ru ace' a, precum spune istori' a si t radi t i unea,
acelia erau mai t ari si t rai u mai multu, pre cndu t rai ulu
de adi, alimentele si respective mncrile moderne si
falsificate deri ma stomachulu si strica sanet at ea. Asi adara
este consultu, se ne intorcemu la medie alimentarie mai
simple si nat urali precumu este si mierea, carea este usioru
de di gerat u, e nut ri t ri a si de unu gustu placutu. Ea
se preface in omu snge adeverat u, pentru-c n' are sgura ; si
acsf a se pot esplica deacolo, c regi n' a mat c' a in tota
vieti' a ei se nut resce numai cu mi ere, sgura inse nu escr et eze;
de altmintrelea ea n' ar e anus. Ce se face dar' cu mi er ea?
se preface in snge si mai depart e sngele in part i constitutive
de ale corpului. Numai ctu este de observatu, c regi n' a
se nut resce cu mi ere curat a, nat ural a, nefalsificata. Turi st ul u
tirolesu si helvatianu, cndu percurge munii, se nut resce
cu miere, pentru-c numai ace' a i-da pot erea necesaria,
perseverant i ' a.
Deci potemu insir mi erea i nt re alimentele nost re de
tote di lele; ma se pot dice, c mi erea e si medicina in
multe be, precum spunu, chiar' si in contra di pht eri t i sul ui
se folosesce inca diti t empuri vechi, precumu o adeverescu
acest' a analele din 1217 a misericordiaueloru din Achen
In postulti mare din 1217 s'a latiti! in totu tienutulu unu
morbu necunoscutu, in care gtulu si i nghi t i t rea omeniloru
c si cndu ar' fi bstu obdusa cu mucediela. Nu poteu
manca, b, simtiu doreri si fierbintieli si in 8 luni in
giurulu Basel au muritu la 2000 omeni,' asemenea dla
Bavari a, pana la Elsas au muri t u forte multi. Nu
cunosceu neci unu feliu de medicina incontra acestui morbu,
pana candu in fine au aflatu, c acel' a, care voiesce se se
vindece, t rebue se-si frece pana la sngerare gur' a, gtulu
si apoi se le unga cu mi ere.
Morbulu aici descrisu se unesce cu propri et i le
diphteritisului.
Se s a pa mu i n gi ur ul u po mi l o r u. _
Cine n' a observatu, c pomii si mai alesu prunii, in
giurulu caror' a s' a intielinitu pamentulu, stagneza in crescere,
Ii-se usuc rami i si incti-va ani se prapadescu. Acst' a
o causeza intielenirea, deci pent ru a scuti pomii contra
acestei atrofiari, e bine si de lipsa, c tomn' a se se sape
in giurulu pomiloru in estensiune celu pucinu de unu met ru.
In fierbantiel'a verei poinulu are necesi t at e de multa apa,
pent ru acea t rebue se ne ingrigimu, c st rat ulu inferiora
a solului se sb in sine unu cuantu suficientu cu ocasiunea
ploiloru abundant e; cea ce cu at t u e mai de lipsa atunci,
cndu stratulu superioru alu solului este intielinitu, deorece
e deplinii eronat a prerea, c solulu e scutitu de evaporare
pri n tielina, dupa ce este constatatu, c solulu intielinitu
evaporeza mai mult a umediala, dectu celu neintielinitu.
S demust rat u prin esperintia, c in decursu de 5
luni de vera a evaporatu de pe unu j ugeru intielinitu cu
800' cubice mai multu, de ctu de pre altulu neintielinitu,
carele pre calea capilaritatei nu pote evapora at t ' a apa,
ctu evaporeza frundiele. Solulu intielinitu pent ru acea :
aret a mai umedu, pr' ntru-c radecinele sugandu umediela
din straturile interiore, o part e din ace' a o dau stratului
superioru. Mrimea evaporarei depinde multu si dla i
nat ur' a solului, c-ce multu difere de es. solulu argilosu
de celu humosu etc. Pent ru pomi altu cumu este daunatiosa j
nu numai tielin' a, ci ori si care alt' a planta, acarei radecini j
st rbt u afundu seau suntu dese, deunde nu este consultu |
a semen pri nt re pomi lutiarna, morcovi, napi, etc.
De multe ori se intempla de pomi frumoi si bine
crescui nu rodescu, si acst ' a o vedemu mai alesu la peri
si meri. In casulu acst ' a se pote ajuta asia, c la unu
pomu de 810 ani sapamu in giuru de trunchiu Ia una
distantia de 1 Va2 metrii unu siantiu latu de doua arsi eua
si afundu de 1 P / 2 met ru, si t ai amu radecinele, ce cadu
in calea saparei, apoi ast upamu siantiulu cu pament u mai
slabu. Acst' a lucrare inca se se faca tomn' a. Dupa
cderea frundieloru e bine se se unga pomii cu varu subtiatu,
pent ru-c se-i scutimu contra insecteloru, ce caut a refugiu
prin coj'a Ioru si in contra reului, celu causeza i ern' a
t emperat ur' a al t ernant a; cand adec frigulu se schimba cu
caldur' a; in care casu cu deosebire part ea de cat ra sudu
a pomului sufere multu, cea ce se pote vede pre coj'a cea
sfrticata in acea part e.
Deca cuiv' a nu-i vine bine la ochi colorea alba a varului,
atunci pote mest eca in elu funingine, cenuia, lutu si balega,
tote acestea astfeliu amest ecat e, in ctu se result e din ele
una ciruiala, carea cu ajutoriulu unei perie se se pota
unge pre trunchiulu pomiloru. Acest' a scutesce pomii
si in contra iepuriloru.
Anunc i u.
La gimnasiulu si institutulu preparandi ale din Blasiu,
Vi ne r i i n 21 Oc t o b r e s t . n. s e vo r u r e nc e pe pr e l e c t i uni l e
nt rerupt e din caus' a morbului difteritis. De cumv' a in
cut are comuna ar' gras ver unu morbu lipitiosu, scolariulu
ori colarii dela numitele institute de invetiamentu din
acelea comune, se nu vina la cursu, pana dupa i ncet area
morbului contagiosu.
Scol' a de fetitie, precum si celea normali, inca nu se
voru redeschide. Direciunea.
Co nc ur s u.
Pent ru staiunile de cantoru-docente din parochi ele.
I nocu si Cktgudulu-de-susu in protopopiatulu Ariesiului
devenite vacante se escrie, concursu cu terminulu pre
3 1 Octobre a. c.
Emolumi nt ele i mpreunat e: 1. Cu st a i unea din Inocu
sunt u: a) 112 fi. v. a. in bani din repart i t i une pre poporu;
b) 26 met ret e cucuruzu cu graunt i ulu a 70 cr. 16 fi. 20 cr.
v. a. ; c) 26 dile de lucru a 40 cr. 10 fi. 40 cr. v. a. ;
d) Tert i ali t at e din venitele stolari 14 fl. 60 cr. v. a. ;
e) Usufruptulu propri et at e! cantorali 4 fl. v. a. ; f) Arend' a
cemeteriului esternu 3 6 fl. v. a. ; g) Gradi n' a scolei si unu
agru 6 fl. v. a. ; li) Cuart i ru liberu in edificiulu scolei,
unde cantoru-docentele e si obligaii a locui. eV
2, Cu staiunea din Ciugudulu-de-susu sunt u: a) in
bani 100 fl. v. a, din repart i t i une pre poporu; b) Usu-
fruptulu aloru 13 j ugere 655 org. propri et at e 60 fl. v. a. ;
c) Din Fundat i unea scolei 20 fl. v. a. ; d) Tert i ali t at ea din
venitele stolare 20 fl. v. a. ; e) Cuart i ru liberu in edificiulu
scolei si folosirea gradinei de legumi.
Concurenii la acest e staiuni voru ave de a-si at erne
suplicele sale concursuali pana la terminulu suprafiptu, pro-
vediute cu cart e de botezu, at est at ele despre absolvirea
cursului pedagogicii in vre-unu institutu preparandi alu publicu,
despre depunerea esameliului de cualificatiune docentala si
ocupatiunea de pana acum, precum si cu at est at e despre
port area morale si scienti' a tipicului si a cantariloru s.
nostre baserice gr.-cat., cari tote voru fi de a se at erne
la oficiulu protopopescu susmentionatu de unde se voru
face necesariele dispusetiuni pent ru candi darea la acest e
staiuni, ainesuratu determinatiuniloru Regulament ului sco-
lasticu archi-diecesanu de sub N-rulu consistoriale 3 261/1867
part ea I I . capu VI. . 7 1 pagi n' a 19.
B^T* Avi s u. In gradi n' a gimnasiala din Blasiu se
afla de vendutu altoi (mai alesu meri), si fragari. Pret i ulu
unui esemplariu din altoi e 3 0 40 cr. v. a. dupa mr i me;
er' a unui esemplariu din fragari e 10 15 cr. v. a.
Re da c t o r i r e s pundi e t o r i : Dr . J. Ra t i i i s i A. Ui l a c a nu. Pr o pr i e t a t e a s i e di t ur 'a Ti po gr a f i e i Se mi na r i ul ui gr . c a t . i n Bl a s i u.