Sunteți pe pagina 1din 16

F o f a b e s e r i c s c a s i s c o l a s t i c a .

Orgaiui alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb a - J u li a


si Fagarasi u.
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni.
abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze III Manuscriptele si corespondintiele se se t rami t a francat
la tipografi' a seminariului gr. catolicu in Blasiu. | | | la redactiuni.
Anul u III. Bl a s i u 1 De c e mb r e 1889. Nr . 5.
Partea besericsca.
Si no dul u a r c hi di e c e s a nu t i e nut u i n Bl a s i u l a
17 s i 18 Se pt e mb r e a . c .
V.
In 18 Septembre la 4 re dupa amdi s'a tienutu
a IV siedintia a sinodului, in care dupa perlegerea
si verificarea protocolului siedintiei a III, Escelenti'a
S'a Preasantitulu Metropolitu Dr. Joanu Vancea
propune spre desbatere cestiunea diurneloru si speseloru
itinerarie ale membriloru sinodali. Dupa-ce la obiectulu
din cestiune au vorbitu protopopulu Nicolau Solomonu,
vicariulu Basiliu Ratiu, protopopulu B. Hossu si
viceprotopopulu onorariu Demetriu Cuteanu Inaltulu
Presidiu enuntia decisiunea: c in privinti'a acst'a fia
care membru sinodalu se faca preliminariu, in care se-si
inferesca mai antaiu diurnele amesuratu conclusului adusu
in siedinti'a ultima a sinodului archidiecesanu din 1869,
apoi spesele itinerarie in sensustrinsu, si apoi particulariulu
asia pregtiii, se-lu substerna prin otciulu protopopescu
consistoriului metropolitanii spre eventuale liquidare.
Intre ace'a canoniculu Dr. Alesandru Gram'a
amentindu c capitululu metropolitanu in decursulu
sinodului a reportatu despre modulu in care a admi-
nistratu pana acum'a fondurile archidiecesane precum
si despre modulu in care le v administra in viitoriu,
si dupa ce sinodulu a esprimatu recunoscintia si incredere
deplina veneratului capitulu propune sinodului se
iee spre scientia tote acele fonduri archidiecesane,
cari se administra in gremiu : Cetindu-se consemnarea
toturoru fonduriloru archidiecesane, starea acelor'a
se i spr scientia.
Dupa aceea protopopulu Nicolau Solomonu
amentindu c cu privire la asecurarea edificieloru
besericesci si scolastice esista conventiune intre
archidiecesa si intre institutulu de asecurare Tran-
silvani'a" roga pre veneratulu consistoriu ca in
decursulu periodului ce mai restza se delibereze asupra
modalitatei referitore la infientiarea unui fondu archi-
diecesanu de asecurare ca asia venitulu, ce ar' resulta
din asecurri se se folossca pentru ajutorirea besericeloru
serace din archidiecesa: in urm'a cererei de mai susu
Inaltulu Presidiu impartasiesce sinodului, c cestiunea
acst'a si pana acuma a formatu unu obiectu de
deliberare, si de o data invita pre protopopii tractuali
se adune si subministre datele acelea, cari se receru spre
facilitarea deliberarei din cestiune. In nexu cu celea
de mai susu viceprotopopulu Basiliu Porutiu propune
c sinodulu se decida facerea de colecte pre sm'a
reuniunei archidiecesane pentru ajutorarea besericeloru
misere. Sinodulu primesce propunerea de mai
susu si decide ca sumele de bani colectate spre scopulu
indicatu se se substerna regulatu Ordinariatului Metro-
politanu prin oficele protopopesci.
Cu acestea terminndu-se desbaterile sinodului
presente, Escelenti'a S'a Preasantitulu Metropolitu
Dr. Joanu Vancea aducndu multiumita filiale
Prea bunului Domnedieu pentru ajutoriulu ce s'a
indnratu a-lu presta in decursulu pertractariloru sinodali,
mai incolo esprimendu recunoscientia comissiuniloru si
notariloru sinodali, si indemnandu pre cei adunai la
implinirea conscientiosa a oficieloru, ce le suntu in-
credintiate, dechiara sinodulu de incheiatu.
In fine Basiliu Ratiu vicariulu Fagarasiului in
numele sinodului cu cuvinte inufletite si caldurose
multiumesce Escelentiei S'ale Preasantitului Metropolitu
pentru iugrigirea parintisca ce totu-de-a-una a aretatu
c a t r a fii sei sufl et et i cer endu del Pr e a i ndur at ul u
Domnedi eu c se lu t i ena iu l ungi me de dle spr e
bi nel e beseri cei si nat i unei s' al e !
De c i s i uni l e s i no dul ui a r c hi di e c e s a nu t i e nut u
i n Bl a s i u l a 17 s i 18 Se pt e mb r e 1889.
_
S t a t u t e l e
F o ndul ui Va nc e a i a nu pe nt r u a jut a r e a pr e o -
t i l o r u de f i c e nt i a i Ar c i di e c e s e i gr , c a t . de
Al b 'a -Jul i 'a s i F a ga r a s i u.
A. Scopulu.
1.
Spre ajutarea preotiloru deficieni ai Arcbidiecesei
gr. cat. de Alb' a-Juli' a si Fagarasi u se infiintiza unu
Fondu, care la dorinti' a Sinodului archidiecesanu din anulu
1889 va porta numi r ea: Fondulu Vanceaianu pentru ajutarea
preotiloru deficieni ai Arehidieeesei gr. cat. de Alb' a-Iuli' a
si Fagarasi u".
B. Midilocele.
2.
Fondulu preotiloru deficieni se formza :
a) din 5000 (cinci mii) fl. donate de Eseelenti' a S'a
Metropolitulu Dr. Joanu Vance' a de Buteas' a in 1-a Janil-
ari u 1889 spre scopulu acest' a.
b) din tacsele anuale ale toturoru preotiloru archi-
diecesani.
c) din alte venite destinate de Veneratulu Consistoriu
si oficiele arcbidiecesane spre scopulu acest' a, precum si
din tacsele de promotiune, cari le va fixa Consistoriulu
archidiecesanu din casu in casu.
d) din coutribuiri benevole, donatiuni si legate fcute
spre inmultirea acestui fondu si acceptate de Consistoriulu
archidiecesanu.
3-
Tacsele anuale ale preotiloru (. 2. lit. b.) se determina
pr e cte 10 ani, dupa impregiurari. Aceste tacse pre anii
18891898. se ficsza in inodulu urmat ori u:
a) Metropolitulu cte 100. fl.
b) Canonicii capitulri cte 10. fl.
c) Vicarii si protopopii actuali cte 6. fl.
d) Viceprotopopii si administratorii protopopesci
cte 5, ii.
e) funcionarii preoi aplicai in centru cte 5 fl,
f) ceialalti preoi contnbuescu dupa trei clase, si
anume: cei din clas' a I. cte 5 ii., cei din clas'a a Il -a
cte 3 fl., cei din clas' a a Il I-a cte 2 fl.
Sinodele tractuale impartieseu in clase (. 3. lit, f.)
pre preoii din tractulu respectivii, liindu in considerare
conscientiosa intregu venilulu beneficieloru. Clasificarea
acst ' a se face din cinci in cinci ani si se aterne Con-
sistoriului archidiecesanu spre aprobare, carele in casu de
lipsa o modifica.
5.
De tacs' a acst' a suntu scutii numai preoii declarai
de deficieni, si preoii, cari in calitate de profesori la
institutele de, invetia,mentu din Blasiu suntu inscrisi Ia
I] fondulu de pensiune separatu intemeiatu pentru acei pr o-
j | fesori. Ceilali platescu unulu fia-care dupa categori' a, i
| care se afla la 1 Novembre din anulu respectivu.
1 6.
j ! Fia-care preotu din gremiu este obligatu a pl a i
j tacs' a in 1 Novembre, altumintrea i-se subt rage din salariu.
. 7.
Fia-care preotu afara de gremiu este obligatu a
plati oficiului protopopescn respectivu tacs' a pana in 1
Novembre a fia-carui anii. Platirea i-se cuietza in
libelulu seu.
8.
Portatoriulu oficiului protopopescu este obligatu a
ingrigi, c preoii din tractulu seu se respunda la tmpulu
seu tacsele din . 7., catra banii incursi a adauge
tacs' a cuvenita del dnsulu si inca in Novembre a admi -
nistra la oficiulu archidiecesanu intrga sum' a, care i-se
quietza in libelulu seu generalii. La subst ernerea baniloru
este obligatu a aret si aceea, cari pr eo i ? cu ctu suntu
in r est ant i a?
C. Administrarea.
9.
Fondulu deficientiloru se administrza de catra capi-
tululu metropolitanu dupa normele s'ale generale, st at ori t e
pentru admi ni st rarea Fonduriloru si Fundatiuniloru publice
arcbidiecesane.
10.
Capitululu elca capitalele in hrtii publice ori pri vat e
cu hipoeca pupilara, seau la casse de pst rare, si ingrigesce
pentru incassarea regulata a procenteloru, manipulza banii,
platesce ajutoriele asemnate de Consistoriulu archidiecesanu
si la finea fia-carui anu at erne Consistoriului raiuni
documentate.
n.
Raiunile revediute si aprobat e de Consistoriu se
publica in fia-care anu prin cerculariu, carele se i mpart e
toturoru celoru obligai a contribui la Fondnlu acest ' a.
D. ndreptirea de a particip din Fondulu deficientiloru.
. 12.
Din fondulu deficientiloru e indreptatitu a participa
ori care preotu archidiecesanu, dca a platitu celu puciuu
10 ani tacs' a prescrisa in . 3. si declaraii tiindu de
deficiente, pierde beneficiulu pre-avutu. In acei 10 ani
insa se computa si anii de mai inainte, in cari cine-va a
solvitu tacs' a pentru fondulu preotiloru deficieni si alu
orfaniloru si veduveloru de preoi infiintiatu la anulu 1838.
13.
Declararea de deficiente pote urma la cererea propri a,
ori din oficiu.
. 14.
La cererea propria se declara de deficiente preot ul u,
a) carele adeveresce. c a implinitu 50 de ani del
inceputiilu funcionarei s'ale in servitiulu Archidiecesei.
b) carele fora vin'a propria a deveniii necapace de
a port a oficiulu, la care este aplicatu, ori altu oficiu in
servitiulu Archidiecesei.
15-
Cererea pentru a fi declaratu de deficiente se provede
cu documinte si st erne oficiului protopopescu, care dupa
cercet area lucrului discuta asupra ei in forulu seu (forul
protopopescu) si apoi insocita de opiniunea acestui foni o
susterne Cousistoriului archidiecesanu spre decidere finala.
Protopopii, viceprotopopii, administratorii protopopesci si
preoii aplicai c funcionari in gremiu 'si susternu cererile
de a fi declarai de deficieni deadreptulu la Consistoriulu
archidiecesanu spre deciderea finala.
. 16.
In casulu amintiii in . 14 lit. b, Consistoriulu pote
ordina constatarea mai deplina a strii suplicantelui,
eventualii visitarea suplicantelui prin doi medici, pre cari
'i desemna insusi Consistoriulu.
17.
Din oficiu se declara de deficiente preotulu, carele
din part ea mai mariloru sei este j udecat u a fi ajunsu fora
vin' a propria la st are c aceea, in ctu numai e capace
de a porta oficiu, si nu voiesce se aiba unu coadjutoriu
nici nu cere se fia declaratu de deficiente.
In casulu acest' a st area lucrului se cerceteza din oficiu
si dupa discusiunea lucrului in forulu immediate superioru
respectivului, actele insocite de opiniunea acelui foru se
aternu Consistoriului archidiecesanu spre decidere finala.
In candu protopopii, viceprotopopii administratorii proto-
popesci si preoii aplicai c funcionari in gremiu aru veni
sub intrebare, starea lucrului se cerceteza, discute si decide
finalminte de Consistoriulu archidiecesanu,
F. Aplicarea Fondului deficieniloru.
. 18.
Venitele Fondului deficientiloru din funtnile specificate
in . 2. lit. a, c, d, se folosescu esclusive spre ajutarea
preotiloru deficieni respestive crescerea acestui fondu.
Venitele din tacsele anuale ale preotiloru (. 2. lit. b.) se
impartu in 3 parti egale, dintre cari doue se t ranspunu
la fondulu viduo-orfanalu, er' a treia part e remne fondului
deficientiloru.
. 19.
Capitalele specificate in . 2. lit. a, si d, formeza
capitalulu neatingibilu alu Fondului deficientiloru. 8|10 din
venitulu anualu alu acestui capitalii si din celelalte venite
ale fondului se aplica spre ajutarea preotiloru deficieni,
er' 2)10 se adauge la capitalulu neatingibilu.
. 20.
Cuantulu ajntoriului anualu din Fondulu deficientiloru
se statoresce de catra Consistoriulu archidiecesanu amesurat u
veniteloru disponibile (. 19) si minierului deficientiloru,
inse asia ctu ajutoriele de prim' a clasa a protopopiloru,
de a dou' a clasa a viceprotopopiloru, administratoriloru
protopopesci si functiunariloru din centru, de a treia clasa
a celoralalti preoi se ste c 4 catra 3 catra 2 si in primii
10 ani pentru.
I. clasa se nu t reca preste 240 fi.
I I . ,, 180 fi.
III. 120 fl.
21.
Decumva ore care deficiente primesce solutiune si
dintr' altu fondu archidiecesanu, ori are part e din ceva
beneficiu eclesiasticu, ajutoriulu din fondulu deficientiloru
se modereza asia, ctu sum' a veniteloru deficientelui se
nu t reca prest e sumele indicate in paragrafulu precedentu.
. 22. .
Ajutoriele se impartu deficientiloru in 4, rat e egale
la finea fia-carui patrariu de anu.
. 23.
Ajutoriele devenite in vacantia, cum si ori cari sume
intrecatorie ale veniteloru fondului, pana se conferescu
altui deficiente, se al t ura la fondulu neatingibilu.
(Va ur m).
Pr e o t ul u s i c s t o r i i i l i t i ga nt i .
(F i ne ).
Sci ut u l ucru est e, c past or i ul u sufletescu ar e i n
caur i concr et e mai alesu lipsa de pr udent i a pas t or al a,
de di baci ' a de a pr omova si obt i ene scopul u der egat or i ei
past or al e cu cumpni r ea si folosirea cor ect a a t ot ur or u
i mpr egi ur ar i l or u si mi di l ocel oru de car e di spune si i
st au la i ndemana. Se poftesce aces t ' a del a densul u
c nu cum- va se se fort i eze a aduce la cal e l ucr ur i
cu nepot i nt i a seau dor a se i nt r el ase de a aj unge cea ,
ce est e posi bi l u.
In t r act ar ea casat or i t i l or u l i t i gant i i nca ar e pr eot ul u
l i psa de pr udent i a, caci o f apt a pr i pi t a, o pr oceder e
nepot r i vi t a cu i mpr egi ur ar i l e dat e seau apl i car ea unor u
mi di l oce necor espondi et or e, pot e de t ot u lesne se za-
dar ni cesca cea mai buna i nt ent i une, se cont r i bue l a
i r i t ar ea spi r i t el or u si pr i n aces t ' a la ns t r i nar ea
l i t i gant i l or u. Pr ude nt i ' a aces t ' a pas t or al a o r ecomenda
si apost ol ul u, candu di ce sl ugei Domnul ui ; c nu
i ut e" se pr oceda. Cum ar e dar ' se-si i nt ocmesca
pr eot ul u l ucr ar ea, cum ar e se l ucr eze, c se nu si
pot a sie-si i mput a, c a gr esi t u cont r a pr udent i ei
past or al i t r a c t a ndu cu at ar i cst or i i i nvr aj bi t i ?
Res puns u amenunt i t u la aces t ' a i nt r ebar e e cu
anevoi e de a se d ; caci pr udent i ' a pas t or al a pr est e
t ot u si in ur mar e si cu pr i vi r e l a casul u nos t r u
t heor et i ce" nu se pot e pr opune si i nve t i ; caci
esent i ' a seau na t ur ' a ei consi st a i n pot er ea si l ucr ar ea
dar ur i l or u spi r i t ul ui s ant u, si pr i n ur mar e ea se pot e
numai pri n r ogat i une cer e del a D-di eu, er ' in vi et i ' a
pr act i ca si-o pot e omul u i nsusi folosinduse de esper i nt i el e
pr opr i e si st r i ne, pr i n st udi u aprofunda i i a vi et i ei
omnenesci , a psi chol ogi ei s pr est e t ot u a nat ur ei
omeni l or u.
Regul ' a pr i nci pal a a pr udent i ei past or al e est e
u r ma t o r e a : doca nu ti succede t ot ul u de o da t a ,
caut de a aj unge numai cea ce est e de oc a mda t a
cu pot i nt i a, da r ' pr egat escet i cal ea, c efept ul u se fie
depl i ni t u; ascept a pana ti se dau i mpr egi ur ar i bune
seau cr eadi a- t i l e, deca o pot i acest ' a si le folosesce
pent r u scopul u pr ef i pt u; nu t e descur agi a la pr i m' a
ner eusi r e a i ncer car ei , ci fii cu r bda r e si per s ever ant u
si l ucr edi a mai depar t e numai succesi ve si nu i ut e " .
Lua ndu de basa aces t ' a r egul a pr i nci pal a damu
locu aci cat or uva regiile speci al e de pr udent i a, car i
vor u pot e fi spr e i nl esni re i n casul u de f aci a; ni ce
9*
de cat u inse nu sust i enemu, c acel e neaper at u t r ebue
ur mat e in t ot e caur i l e, seau c nu s' ar ' pot e nlocui
cu al t el e mai bune seau mai pot r i vi t e.
1) Es t e l ucru i mpr udent u, ca past or i ul u sufletescu
se se i nt r uda c j udecat or i u pana si in cele mai mici
uei nt i el egeri casni ce a conj ugi l oru, car i de sine se pot u
a pl a na ; caci dandus e cer t el or u acest or u t r ecat or e o
i ns emnat at e, pr e car ea fapt i ce nu o au, si t r agandus e
asi a di cundu di n cercul u secre i i fami l i are in publ i ci t at e
pr ea lesne se pot e pr i n aces t ' a pr oduce o adever at a
i r i t ar e si i nf i e r ba nt a r e a s pi r i t e l or ude al t ucum conci l i ant e
si i ubi t or e de pace. Pr eot ul u nu e chi ani at u se i n-
t r evi na c mi di l oci t ori u si i mpaci ui t or i u de cat u numa
i n casu de seri osa di sensi une.
2) Nu est e pr udent u a ascul t a pr e amendoi
l i t i gant i i de odat , ci numai pr e r endu, s epar at u
seau deschi l i ni t u, si acest ' a, c mai usiosu se afle
. pr eot ul u caus' a nei nt i el eger i l or u, er ' pr i l e se pot a
mai l i beru si mai si ncer u vor bi ; ori car e par t e
fie vi novat a, fie nevi novat a, espune l ucr ul u mai fora
pat i ma si e mai apl ecat a a pr i mi i nvet i at ur i si admoni er i
at unci , candu par t ea cont r ar i a nu est e de facia.
Dat i n' a pr e al ocur e pr ef cut a iu lege, c numai decat u
se conchi ama asi a numi t ul u s a bor u" in ai nt ea cr ui a
ambi i l i t i gant i se c t eza de odat o t i enu de cea mai
nemer i t a ocasi une, c conjugii se se pot a cer t a in
publ i cu, si publ i ce se se i nvi nuesca in modul u celu
mai necr ut i at or i u si mai vet amat or i u pent r u bun' a l oru
r eput at i une i nant ea t ot ur or u l ocui t ori l oru comunei .
Mai ant ai u e bi ne Se se ascul t e par t ea c a r e a a c us a ,
r espect i ve cea nevi novat a, si apoi par t ea c ont r a r i a ;
de obser vat u ar ' fi numai , c nu est e consul t u a ci t a
pr e celu p r i t u numai decat u, si al u l ua la i nt er ogat or i u
si acest ' a mai alesu deca si par t ea act or a e mul t u,
puci nu vi novat a. Cert el e casat ori cesei sunt u dup
na t ur ' a l oru unu l ucru dej osi t ori u si de r u i ne ; de
acea unu omu cu semt i u de onor e sci i ndu c est e acusat u
cu l ucr ur i de acest ea, se semt i esce cu mul t u mai
ofensaii si mai lovitu in onor ea s' a, decat u c mai
t ar di u, chi ar ' si deca se i mpaca, se nu faca i mput r i
as pr e consoci ul ui si se nu lu i nvi nuesca c l' a dej osi t u
ant ea pr eot ul ui . De acea e consul t u c pr e cat u
e numai cu pot i nt i a se se amne ci t ar ea si pr est e
t ot u e bi ne, c ni ce se nu-l u faca t ot udeauna omul u
pr e celu acusat u se i nt i el ega, c consoci ul u seu de
cs t or i a l ' a acusat u, ci se ascept e ocasi unea
pot r i vi t a, candu apoi in convor bi r e seau agr ai r e ami cabi l a
se aduc in vor ba si r el at i unea seau t r ai ul u lui casnicii.
3) Nu e consul t u a l u acus ' a necondi t i onat u de
adever at a in i nt r egu cupri nsul u ei, ni ce nu e pr udent u
a caut caus ' a nei nt i el eger i l or u numai pr e o par t e.
4) Fi ecar e par t e ar e se fia as cul t at a cu paci ent i a
si nu e pr udent u a i nt r er upe espuner ea pr i n espect or ar i
seau nf r unt r i , caci acest ' a pr oceder e sl abesce ncr eder ea
si lu face pr e pr eot u suspect u de par i al i t at e si f avor i sar i
uni l at er al e ; dupa ce s' a espusu s t ar ea l ucrul ui se p o t a
pune unel e nt r ebr i desl uci t oi e, dar ' cu mul t a b ga r e
de sema, c nu cumva se se veda, c s ' a r
r
pr onunci a vr eo j udecat a deci si va pr est e cor ect i t at ea
seau uecor ect i t at ea por t r ei pr t i ei act or e seau i ncat e.
Nemi ca uu e mai reu decat u a i nt ar i pr e celu nevi -
nova i i i n convi nger i l e sal e si a-i mar i amr ci unea
sufletsca pr i n acea, c i se apr oba i nt r u t ot e por t ar ea
acel ui a si se condamna necondi t i onat u par t ea vi novat a;
caci pr i n acs t ' a se face r espect i vul u si mai nef er i ci t a
de cum est e, se i ndmna, desi i ndi r ect e, la ur a si
di spr et i u facia de consoci ul u seu, si nadusi nduse i n
densul u pa na si cea mai mi ca schi nt eaua de i ubi r e,
pr ea usi oru se pot e seduce l a comi t er ea de f apt e
nesocot i t e.
5) Nu e pr udent u a vor b nai nt ea unei p a r t i
l ucr ur i de acel e, car i se a r ' sfii omul u a le spune i n
fiinti'a de facia a ambel or u p a r t i ; caci nu e eschi sa
posi bi l i t at ea, c l i t i gant i i i mpacandus e si vor u descoper i
unul u al t ui a t ot u cea ce l ea disu si spr e ce i-a i n-
demnat u past or i ul u l oru sufletescu.
6) Dupa ce s' a i nf or mat u pr eot ul u mul t u, puci nu
cu pr i vi r e la s t ar ea l ucrul ui si a dat u fie-carui di nt r e
l i t i gant i i ns t r uc i unea r ecer ut a, ar e se-i confront eze si
accent uandu i nca odat , c uu ar e al t a i nt ent i une
decat u sengur u si numai de a r est abi l i pacea si bun' a
i nt i el egere, odi hn' a si i ndest ul i r ea i nt r e densi i , l asa
c se-si espuna fie-care dor er ea si cai nt i ' a s' a dandus e
ant ai et at e pr t i ei nevi novat e. I nvi nui r el e si ecusari l e
r eci pr oce se ascul t a cu at en i une si mai pr e ur ma si
espr i ma pr eot ul u opi ni unea s ' a s t ar ui ndu, c pa r t e a
ofensat a se i er t e, er ' cea vi novat a se apr omi t a n-
dr ept ar e. Deca i succede pr eot ul ui a i mpac pr e l i t i gant i
si- va espr i ma bucur i ' a si va d casat or i t i l or u ndr umr i l e
pot r i vi t e cu na t ur ' a caul ui concr et u, c se se pot a
evi t a pr e vi i t ori u cert el e si nei nt i el egeri l e. Nu succede
i nse a-i i mpac, i va di mi t e pr eot ul u cu bl andet i a
dandu espr esi une par er ei s' al e de r eu ; er ' ncer cr i l e
de i mpacar e le va cont i nua, si dupa i mpr egi ur r i se
va folosi si de i nfl ui nt i ' a consangeni l or u, a pr et i ni l or u,
spr e a-i i ndupl ec la conl ocui r e.
La casu c t ot e i ucer car i l e r emanu fora r esul t at ul u
dor i t u, ar e se se r ecur g la forurile mai i nal t e, cer andus e
i nt r eveni r ea a c e l or ' a ; dar pr eot ul u si - va cont i nua si
dupa acea rol ul u de mi di l oci t or i u. Cum s t a inse cu
apl i car ea de mi d l oce coact i ve facia de acei l i t i gant i
car i ni ce de cat u nu se pot u i ndupl ec la conl ocui re
si ni ce nu pr oducu vr e unu mot i vu sont i cu, car e a r '
pot e forma s ubs t r at ul u unui procesu de des par t i r e ?
Adever at u c pr e cele mai mul t e l ocuri e pr es cr i s u,
c pr eo i i se cr a in at ar i caur i i nt r eveni r ea or ganel or u
admi ni st r at i ve, adever at u est e si acea, c or ganel e
acest ea s unt u det or e se d spr i gi nul u cer ut u, d a r
r
r esul t at ul u obt i enut u pr e acs t ' a cal e e forte nei ns emnat u.
Noi s unt emu de par er e, c mor al i t at ea publ i ca nu se
pot sust i ene si l at i cu s a bi a ; cu s abi ' a se pot u ce e
dr ept u lovi f ct or i i de rel e, se pot u pedepsi abat er i l e
si cl cr i l e de l ege, da r ' semt i emi nt el e rel i gi ose, car i
s unt u basea na t ur a l a a mor al i t at ei publ i ce, cu pot er ea
nu se pot u cul t i va si sust i en.
Pe nt r u casul u c bar bat ul u nu s i ar ' pr i mi mui er ea
si ni ce nu a r fi in s t ar e a-si mot i v acs t ' a, se d
unu mi di l ocu de pr esi une si anume as t r i ngar ea acel ui a
l a i nt er t ent i une, car e l ucru de si ne i nt i el esu cade in
r esor t ul u j udect or i ei ci vi l e; er ' forulu aces t ' a dej udeca
pr e ba r ba t u conformu pr axei j udi ci al e si a pr i nci pi ul ui
j ur i di cu es pr i mat u i n deci sul u Curi ei din 2 Novembr i e
1 8 8 3 Nr o 1 1 3 6 4
1
) , l a sust i ener ea mui er ei sal e.
Bar bat ul u de cele mai mul t e ori , c se i ncungi ur e o
a t a r e seut eut i a, cedza si se i nvoi esce la cont i nuar ea
convet i ui r ei casni ce. Dr. Jaonu Popu,
profesoru de sant'a teologia.
Despre serbatori.
(Fiue.)
Di n decr et ul u i mper at escu accept at u de c t r a
auct or i t at ea beseri cei gr . -cat . se cunsce, c af ar a de
s er bat r ea hr amul ui beseri cei a fia-carei comuni t i
beseri cesci , si af ar a de s er bat r ea na i onal a a s.
Par as cheve, numer ul u di l el oru de s er bat or e s' a
r edusu la 2 6 .
Am di su c s' a r edusu, pent r u- c dupa cum se
cunosce di n Cat avasi er i ul u edat u i n Bl asi u l a anul u
1 7 6 9 (sub Epi scopul u At anas i u Redni cu) af ar a de
ser bat or i l e susceput e i n decr et ul u i mper at es cu di n
1-ma J a uua r i u 1 7 8 7 ocur u i nca ns emnat e c s er bat or i
cu polileu si pripele (deci s er bat or i cel ebrat e) acest e :
I n l un' a lui Janmriu l a 17 s. Ant oni e, i n
20 s. Eut i mi e.
I n l un' a l ui Martie 9 = cei 4 0 mar t i r i .
dt o Sept embr i e 26 = Mut a r e a s. J oa nu
Evangel i st ul u.
I n l un' a lui Novembr i e 13 = s. J oa nu gur a de aur u.
dt o Novembr i e 30 = s. Ap. Audr ei u.
dt o Decembr i e 5 = s. Sava.
su cu 7 ser bat or i mai mul t e de ct u cele di n decr et ul u
auumi t u. Tot u acest e ser bat or i di n cat avasi er i ul u
edat u i n 1 7 6 9 ocur u cu polyleu si pri pel e si i n
Ps al t i r ea edat a sub epi scopul u G. Mai or u (deci i nt r e
ani i 1 7 7 2 1 7 8 2 ) .
') F c o ns ul t u, c pr e o t ul u s e de mui e r e i i ndr uma r e a , c i n
r e c ur s u s e s e pr o vo c e e s pr e s u l a a c e l u do c i s u s i s e c i t e ze pr i nc i pi ul u
e s pr e s u i n e l u, c a r e s una : ho gy ha b a r a no f e r ja t b l a t a r t s s r e nds ze r i nt
c s a k t e r me s ze t b e n e s a ko zb s l a ks b a n ko ve t e l he t i i s , mi nda zl t a l a kko r
ha f e r je o t ma gho z f o ga dni ne m a ka r ja e s t b r ve nye n a l a pul o f e nne b b i
ko 't e l e ze t t s e ge ne k s zo ko t t mo do n va l o t e l je s i t e s e t me gt a ga dja ; a
no ne k t a r t s di j i nmt i ke r e s e t e jo go s a l a po n nyuks zi k me g a kko r i s ,
ha vl o pe r ni nc s f o l ya mo t b a n a hza s f e l e k ko zo t u.
De cumva i nse pent r u det er mi nar ea car act er ul ui
ser bat or escu alu unei ori altei dile s er bat or i t e s ' ar '
l u nu cntarea polyleului si a pripeleloru, f ar n-
s emnar ea r espect i vel or u dile cu litera roia : at unci
de dupa Cat avasi er i ul u ci t at u damu de unna t or i ul u
r esul t at u :
Cu l i t er a roi a sunt u ns emnat e ur mat or i el e dile :
I n l un' a lui Januariu 7-a s. J oa nu Bot ezat or i u
(far pol yl eu).
In l un' a lui J a nua r i u 16-a = nchi nar ea l ant i ul ui
s. Pe t r u (fra pol yl eu).
In l un' a lui Febr uar i u 24 = Aflarea capul ui
s. J oa nu bot ez, (fra pol yl eu).
In l un' a lui Mar t i n 9 = Cei 4 0 mar t i r i (cu pol yl eu).
In l un' a Iui Sept embr i e 26 Mut a r e a s. J o a n u
Ev a n g . (cu pol yl eu).
In l un' a lui Novembr i e 14 = s. Fi l i pu (fra pol yl eu).
Deci cu 6 s er bat or i mai mul t e c si cele di n
decr et ul u i mper at escu
1
) .
Dca i nse din ser bat or i l e sant i l or u a r ' fi de a
se dialitca de l egat e ori nel egat e de dupa cum u n ' a
ori a l f a ar e ori ba evangelia la Manecare, l a acest u
casu, consi der andu Evangel i er i ul u edat u i n Bl asi u l a
an. 1765, deci nai nt e de t empul u r educer ei s er ba-
t or i l or u, numai Constantinu si Elen'a si s. Demetriu
nu au evangel i e la manecar e, cel el al t e i nse t ot e au.
E r a de vomu combi na ser bat or i l e ns emnat e i n
cat avasi er i ul u di n 1769 cu polyleu, cu evangel i er i u,
aflamu c di nt r e acel e s er bat or i numai diu'a celoru
40 de martiri nu ar e evangel i a la manecar e, r a
di n cele ns emnat e cu litera roia numai Aflarea
capului s. Joanu si Mutarea s. Joanu Evang. au
evangel i e la manecar e, er a cel el al t e nu au.
Di n acest e deducu mai cu s ecur i t at e cumc
i nai nt e de r educer ea ser bat or i l or u, t ot e acel e s' au
t i enut u c ser bat or i l egat e, car e sunt u ns emnat e cu
polyleu si cu pr i pel e.
I n ur ma facendu-o as emenar e i nt r e ser bat or i l e
s t at or i t e pr i n decr et ul u i mper at escu si i nt r e cele
cupr i nse in Or ol ogi er i ul u celu nou edat u in Bl asi u l a
anul u 1869. aflamu acest u r es ul t at u.
Pana cndu i n decr et ul u i mper at escu ci t at u,
afar a de s er bat r ea hr amul ui si a ser bat or ei Na i onal e
r omanes ci = Par as cheva, c ser bat or i l egat e s unt u
ns emnat e 26 dile, i n Or ol ogi er i ul u di n 1 8 6 9 cu
numi r e de serbatoria ocur u 43 dile ( comput andu aci
Vi ner ea ma r e , a dou' a si a 3-a d de pasci , si a 2- a
d de Rusal i e).
Da r a dupa- ce di n acest e 43 dile numai 26 s unt u
ns emnat e cu l i t ere mai dest i nse c s e r ba t one , r a
17 sunt u not at e c si mpl e serbatori ( pr asni cu) ur mdi a
ca cele 17 dile de s er bat or e adi nelegate, nai nt e de
0 Cfr. Octoichulu edatu la 1 730.
decr et ul u i mper at esel i susu numi t u s' au cel ebr at u c
s er bat or i l egat e.
Aceas t ' a o deducu si de acol o c in Orol ogi erel e
si Mi ueel e mai vechi acel e ser bat or i (la numer u 43)
r asi sunt u i nsemnat e c ser bat or i , si i nca unele c
5 . Sava, Joanu Botezatoriulu si Constantinii si Elena
au c not a di st i nct i va pr ei ns emnat a ct e o f c l a
s er bat or i de frunt e
1
) .
Macar -c combi nat i uni l e si deduct i uni l e acest e
s t a u in s t r ens a l egat ur a cu cesti unea ser bat or i l or u,
pot t ot ui unor a se vor u par e a fi fostu superfl ue,
d e orece adi i n cat t i l e beseri cesci si in Cal endar i e
s unt u nor mat e dilele de s e r ba t one .
Da r a c se l egi t i medi u pr ocedur ' a de mai , susu
s i se pr evi nu opi ni unea pr i pi t a a unor u or i al t or a,
aflu de l i psa a dechi ar si i nsemna c facerea com-
bi nat i uni l or u de mai susu de o pa r t e a pret i ni i
cest i unea desvol t ar ei i st or i ce a ser bat or i l or u, dar a de
a l t a pa r t e am fostu condusu mai al esu de ace' a
voi nt i a c in l egat ur a cu st at or i r i l e synodul ui pr ovi n-
t i al e di n 1 8 7 2 Ti t . V. cap. I V. cu cea mai de
apr ope ocasi une se t r act edi u despr e cestiunea detorintiei
parochiloru de a oferi s. sacrificiu in Domineci si
serbatori pentru poporu, ce' a ce apoi a pr et i ns u
necesar i u, c mai ant ai u se se st at or sca ser bat or i l e
l egat e si nel egat e. - v
Za br a ni u l a 5 J ul i u 1 8 8 9 . / \
{/ J. Bo r o s i u. )
Li ps 'a s i f o l o s ul u b i b l i o t e c e l o r u.
Cet i ndu in numer ul u t r ecut u al u acest ei foi celea
publ i cat e despr e bi bl i ot ec' a si museul u diecesei gr .
cat . a Lugosi ul ui , ni -a veni t u in mi nt e o cest i une
coer ent a cu cea acol o per t r act at a, si a de c : or e cum
s t amu cu bi bl i ot ecel e par ochi al e si di s t r i ct ual e?
cum e pr ovedi ut a pr eot i mea nos t r a cu bi bl i ot ec' a s' a
p r i v a t a ? ni - am i nt r ebat u pr e noi i nsi ne, or e este de
l i psa si de folosu, ca pr e l enga bi bl i ot eci publ i ce di ecesane
se fie si al t e bi bl i ot eci mai r est r i nse, si anume in
fiacare par ochi a, iu fiacare di st r i ct u pr ot opopescu ?
Se nu se par a cur i osa di scut ar ea acest ei cest i uni ,
caci cei ce au avut u ocasi une a conveni mai adese
cu membr i i cl erul ui nos t r u, si di n esper i nt i a a cundsee
ct u de ct u i ndi f er ent i smul u mul t or a ar et at u facia
de l i t er at ur a beseri cesca i nca numai i ncepat or i a, cu
dor er e t r ebue se mar t ur i sesca, c ace' a cest i une esi st e,
si ar e l i psa de di scut ar e publ i ca.
Cum n u ? cndu nu odat se pot e aud chi ar u
del a preo i mai t r ecu i pr i n scoli affi rmandu-se c :
pent r u pr eo i i nost r i i est e dest ul a sci ent i ' a ct i gat
pr i n scole medi e si i n t eol ogi a, si nu ar e l i psa de
i nt i el ept i une mai i nal t a ( i r oni a! ) sfarme-si capul u cu
') Chr . Pa p Szi l gyi Enc hi r i di o n Jur i s pa g. 501.
de acel e profesori i , episcopii si al i i . Sunt u dest ui
acei a, cari i deca li se pr opune spr e cet i r e in cr t i or i
di uar i a ecl esi ast i ce, nescar i t eme mai profunde ori mai
abs t r act e din sfer' a sci i nt i el oru, iti opune c car t ea
ori foi' a aceea est e pl i na de l ucr ur i t eol ogi ce t eor et i ce
fora nici o t r eba si folosu i n vi et i ' a pas t or al a. E r a
deca se t r act edi a despr e obi ect e pr act i ce, o clasifica
de t ot u si mpl a, di candu c acel e le cunoscu si di n
esper i nt i el e vietiei past or al e. Adese aducu j ude c a t a
despr e vi e o l ucr ar e scientifica numai di n t i t ul ' a car t ei
ori l ucr ar ei fora a fire cet i t u cupr i nsul u acel ui a, firesce
apoi c o a t a r e j ude c a t a nu pot e se fia decat u si ni st r a.
Cei ce apoi obser va o a t a r e t i enut a facia de pr oduct el e
l i t er ar i a, devi nu i ndi feren i l aci a de i ns emnat at ea si
folosulu bi bl i ot ecel oru si nici c se nevoi escu a-si
pr ocur a cr t i scientifice ori di uar i a.
Pe nt r u ace' a r espunsul u nost r u facia de cest i unea ma i
susu pusa est e, c : pr eot i mea beseri cei nost r e ar e l i psa
deosebi t a c se-si casci ge opuri scientifice ce t ai a i n sfer' a
act i vi t at ei sal e, e de l i psa c par ochi el e si di st r i ct el e pr o-
t opopesci se formedi e bi bl i ot eci pr opr i e, car i apoi cf ondu
i nst r uct u se fie pr opt i et at e nei nst r ai uabi l a a par ochi ei ,
r espect i ve a di st r i ct ul ui pr ot opopescu.
Am disu c pr eot i mea ar e l i psa se fia pr ovedi ut a
cu bi bl i ot eca ct u de modest a, pent r u- c chi amar ea
si puset i unea ce ocupa i n beser i ca si in vi et i a soci al a
aduce cu si ne, c pr e t er enul u cul t ur ei gener al e si a
sci i nt i el oru di n di in di se pr ogr eseze.
Pr eot ul u di n maudat ul u si i mpot er ni ci r ea dom-
nedi eesca est e i ndet or at u de a i nvet i , si i ndr ept
vi et i ' a cel oru concr edi ut i gri gei sale pas t or al e. Dr ept u
acea pent r u densul u nu est e dest ul u c se ai ba numa i
dre-si car e- va cunosci nt a superfi ci al e a eveni ment el or u
di l ni ce, pol i t i ce, sociale ce si le a r ' pot e cas ci gdi n vr e unu
di uar i u; fora pent r u feliuritele di r ec i uni al e act i vi t at ei
sal e t r ebue se casci ge cui i osci nt i a gener al a si speci al a
des pr e cele ce sunt u in l egt ur a cu oficiulu pas t or al u.
Se nu se cr eda c pl i ni rea chi amar ei si a det or i nt i ei
preot i esci se mar gi nesce numai si numai i nt r u i mpl i ni r ea
funct i uni l oru preot i esci si beseri cesci , unul u c
acel a ce e dr ept u pot e se fia pr eot u cuvi osu, da r ' nu
si conducat or i u har ni cu alu popor eni l or u sei , car i pr e
l ng func i uni sacr e, adese si fort e adese mai cu
i ncr eder e se i nt or cu l a pr eot u c se cer a si i ndr umar i
nu numai in cele ale consci ent i ei , ci si facia de al t e
r el at i uni al e vietiei.
Cum v pot e i nse sat i sface acest or u i ndi gi nt i e,
fia chi ar ' si numai de al e consci ent i ei fora sci ent i a
t eor et i ca, fora cunosci nt i e i ndest ul i t or i e, car e i nse se
casci ga pr i n cet i r e si ocupat i une i nt el l ect ual a. La
aceas t a apoi se r ecer e bi bl i ot eca.
Cel a ce e in acel u cuget u cumc pent r u dens ul u
sunt u desfcut e cunosci ent i el e f undament al e cas ci gat e
i n scoli, si esi ndu la ps t or i r e sufletesca afla de
superfl uu ori celu put i enu cu t ot ul u secundar i u a-se
depr i nde cu l ucr ur i scientifice, unul u c acel ' a t r ebue
c di n d i n d se r egr eseze, si neci - o- dat a nu v fi
apt u a ocupa in soci et at e omensca acel u l ocu, ce -i
compet e, dupa demni t at ea s' a. Aceast a e o con-
seci nt i a firsca mai al esu l a preo i i de pr e s at e.
Caci iu ce s t a di s t r ager ea pr eot ul ui asi edi at u pr i n
comunel e r ur al e? cu ci ne -si pot im par t asi cunosci nt i el e
s al e? Cu ci ne ar e ocasi une de a conver s a! Afora
de popor u, i n cele mai mul t e caur i numai cu i nve-
t i at or i ul u, cci al t u omu mai i nt el i gent u nu se afla,
er a in or asi e nnmai ar ar e- or i au ocasi une se vi na, si
nici at unci c se se di t r aga sufletesce, ci pent r u al t e
scopuri pr i vat e.
Poft i mu acnm, se adaugemu la acs t ' a s engur at at e
monot ona si acea i mpr egi ur ar e, c pr eot ul u nu-si afla
pi acer e in cet i r e ori chi ar u s t udi ar e, ce va u r m' a ?
Aceea ce e l ucru de t or u nat ur al u, c unul u c acel ' a
di n di i n di devi ne mai si mpl u, i ndi ferent u facia
de t ot u ce e mai i nal t u si nobi l u, fuge de soci et at ea
omeni l or u mai i nt el i gen i , t ot a t i ent ' a s' a o pune
in cele mat er i al e, se face necapabi l u si mol at i cu pent r u
idei si fapt e mai mr e i e, feri ci rea s' a si -o afla in
conver sar i , di s t r ager i adese- or i nedemne de car act er ul u
pr eot i escu, deveui ndu apl i ca i spr e pat i mi ur i t e si
pecat ose.
Acs t ' a o demus t r a es per i nt i ' a vi et i ei . Cci cat i
di nt r e pr eo i pot emu ve de cari pa na candu er au mai
t ener i , pana- ce f r ecuent au scolele, er au esal t at i pent r u
sci i nt i a, aveau apl i car e spr e di s t r ager e soci al a
comendabi l a, se por t au cur at i si isi aflau pi acer e in
cet i r e si s t udi ar e. Nu mul t u inse dupa ce au esi t u
i n cur a past or al a, si par as i ndu di n di i n di mai mul t u
ocupat i uni l e i nt el ect ual e, pr e neobser vat e au deveni t u
l a s t ar ea mai susu i ndi cat a. Si neci c s' a pot ut u
i nt empl al t ucum, deor ece cunosci nt i el e spi r i t ual e nu
se i nmul t i escu, neci se pot u conser va decat u pr i n
cont i nua depr i nder e cu cet i ri l e scri eri l oru fol osi t ore.
Ace' a t r ebue se se scie c in t empur i l e de adi
demni t at ea pr eot i sca nu se mai sust i ene, neci se j udeca
numai dupa t al ar i ul u pr eot i escu, ci pr e l anga acs t ' a
se r ecer e si demni t at e scientifica acomodat a, fora de
car e pr eot ul u nu numai c isi per de mul t u di n auct or i t at ea
s' a, da r a nu in r a r e casur i deviiie desconsi der at u.
Pent r u ace' a est e de l i psa c pr eot ul u i n t ot a vi et i ' a
s' a se i nvet i e.
E bi ne ! dar a spr e acs t ' a ar e l i psa neaper at a
de i svre scientifice, adeca celu put i nu de acel e car t i ,
opur i si di uar i a ce t ai a in s f e r a act i vi t at ei sal e, si
pr i n aj ut ori ul u c a r or a pot e se-si i nmul t i sca cunosci nt i el e
sal e f undament al e. E necesari i si e de t ot u folositoriu
c pr eot ul u se ai ba bi bl i ot ec' a s' a, in car e pr e l anga
or ol oger i u, euchol ogi u si l i t ur gi er i u, se fia si al t e car t i
scientifice. Acest e apoi se nu-i ser vsca numai s pr e
i nf r umset i ar ea l ocui nt i ei sal e, ci deodat si de i svor ul u
perfeci unei sal e spr i r i t ual e.
O at ar e bi bl i ot eca macar u cat u de modest a adese
servesce pr eot ul ui nu numai spr e desvol t ar e scientifica,
ci si spr e per f ec i onar e sufletesca vi r t udsa, deor e- ce
pr i n cet i r e si ocupat i uni spi r i t ual e, bol dur i l e sensual i
se s upr i ma, pat i mel e cele rel e se debi l i t a si a bt r a gu
pr e omu del a ocasi uni de di st r act i une necuveni nt i dse
si adese si degr adat or i e pent r u pr eot u.
Ce semnu de neps ar e, se nu di cemu de r ui ne
e acea, c se mai gasescu si adi pr eo i , si nu puci ni
di nt r e cei al t ucum absol u i de st udi a, la car i numai
cu gr eu poti d de ceva car t e scientifica, seu de ceva
di uar i u, car e adese i nca numai de sila ilu pr e nume r a
apoi bat er u de Iar' si cet i , si se nu faca cu ele c
cu mul t e cer cul ar i a epi scopesci , car i se a r unc a i n
ar chi vu ori nici nu vedu i nt er nul u ar chi vul ui , d a r a
apoi cet esca-l e cine le-a compusu. Si t ot ui i nt r e acet i a
ai gasi mai mul i cari sciu fora sema se cr i t i sedi e
cupr i nsul u or ganel or u beser i cesci , vor bi ndu numai di n
umeri de un' a si al t a l ucr ar e scientifica, car ea c pr i n
t r ecut u li-a veni t u la cunosci nt i a.
Pr e a bucur osu concedemu, c st r i l e mat er i al e al e
unor u pr eo i nu i er t a c se-si ct i ge car t i mai al ese
si nici bat er u t ot e cele esi t e in l i mba r oma na car e
t r act eza l ucr ur i beseri cesci seu na i onal e. Aces t ' a
i nse e numai esept i une, unde r emane i nse ma r e a
maj or i t at e a pr eot i mei nel i psi t e i n asi a me s ur a ? pr eot i mea
del a car ea se ascept a pr t i ni r ea l i t er at ur ei beser i cesci .
Ce pr t i ni r e ci udat a ni se a r e t a inse ? c cr i l e edat e
r emanu net r ecut e, foile pr e nume r a t e c de si l a, d a r a
ne sol vi t e, augagi ament e susceput e, da r a ne i mpl i ni t e,
or i nu sunt u acest e semne dest ul u de dor er ose pent r u
pr t i ni r ea l i t er at ur ei nost r e.
Fo r a pr t i ni r e spi r i t ual a del a cei apt i si
chi amat i , fora spr i gi nu mat er i al e, di uar el e nos t r e fia
de ori ce cat egor i a si pr est e t ot u t i t e r a t ur ' a nos t r a
numai v s t agna.
Apoi deca st r i l e mat er i al e al e unui or i al t ui
pr eot u ai eve sunt u de at ar i , cat u se l upt a cu neaj unsel e
vietiei quot i di ane, si nu- i aj ungu si spr e scopur i cul t ur al e,
acol o est e casa beseri cesca, aces t ' a cu put i ena esept i une
t ot udeaun' a va s upor t a s ar ci n' a anual a de a i nt or ce
ore-si car eva s uma spr e scopur i scientifice, pent r u
pr ocur ar e de car t i si di uar i a fol osi t ori a, asi a ceva de
feliu nu al t er edi a scopul u casei beseri cesci , ci di n cont r a
chi ar u convi ne cu acel a, deor ece pr ecum par ochi ' a
ar e se concur g la dot ar ea pr eot ul ui , asi a si cas s ' a
beseri cesca pot e se cont r i bue la dot ar ea s pr i t ual a,
scientifica a acel ui a, firesce i n cauri l e de lipsa mai susu
at i nse. Pr i n aces t ' a apoi se infiintieza cu i ncet ul u
bi bl i ot ec' a par ochi al a, car ea in mul t e casur i devi ne
c unu mi di l ocu de bi nef acer e pent r u pr eot u.
Er a c in pr eo i si ngur at eci se se s t ar ns ca zel u
si i ubi r e pent r u at ar i midiloce cul t ur al i , pri n asoci ar e
i mpr umut a t a a pr eot i l or u se pot u i nst i t ui bi bl i ot eci
t r act ual i . La acs t ' a in pr i r a' a l i nea se r ecer e esempl u
bunu di n par t ea pr ot opopul ui di st r i ct ual e, apoi i nt i el egere
frat i sca. si voi nt i a buna. Er ' nu asi a cum sciniu c
se facu in unel e l ocur i , c in conferi nt i e pr ot opopesci
s e deci de unani mi i i nfi i nt i area bi bl i ot ecel oru par ochi al i
si t r act ual i , spr e memor i ' a post er i t at ei se suscpe in
pr ot ocol u, da r a aci apoi se opr es ce t ot u, r emami t ot u
c mai i nai nt e, or di nat i at el e i nca bona fide se i n-
dest ul escu cu apr obar ea deci sul ui . Da r ' or e pusu- s' au
i n l ucr ar e deci si uni l e a pr oba t e ? Ar ' fi bi ne se se
cer ce, si cei zeloi se se r emuner eze, er ' cei neps t or i
s e se mus t r e.
Pr i n sci ent i a se i nal t i a demni t at ea pr eot i sca. d a r a
sci i nt i ' a se casci ga di n cet i r ea opur i l or u si di uar i el or u
fol osi t ri e. Pr i n or gani s ar e de bi bl i ot eci par ochi al e
si t r act ual i se deschi de posi bi l i t at ea si se pr omovdi a
gust ul u de ocupat i une scientifica, r a pr i n ambel e se
pot ent i di a pr t i ni r ea l i t er at ur ei beseri cesci si na i onal e.
Am di su. Bi b l i o t e c a r i ul u.
Es t r a s u di n c o r e s po ndi nt i 'a unui pr e o t u di n
pr o t o po pi a t ul u Ludo s i ul ui (i n a r c hi di e c e s a . )
Din M.-Ludosiu in archidiecesa cu datulu 8 Nov. a. c.
ni se scrie, c in 5 Novembre a. c. s'a tieuutu in M.-Ludosiu
sinodu protopopescu, in care s' au statoritu taxele ce au se
le solvesca preoii tractuali la fondurile de pensiune ale
preotiloru deficieni si veduveloru si orfanilorn de preoi.
In acelasiu sinodu, pre cum ni se scrie, s'a completaii
si oficiulu de notariu tractualu alu Ludosiului, vacantu inca
dela mortea fericitului preotu alu Sangerului Teodorii Tat u.
Se fcuser in sinodele protopopesci dese incercari pent ru
al egerea de notariu tractuale, si t ot udeaun' a neintielegerile
escate intre preoii tractuali cu privire la person' a notariului
au zdrnicii) alegerea. Abia acum succese alegerea. Dar'
si acum voturile preotiloru se i mpart i ra intre mai muli,
dintre cari mai multe voturi au intrunitu preoii Georgiu
Florianu din Sangeru si Basiliu Suciu din Sacalulu de cmpia.
Apoi la propunerea protopopului Nicolau Solomonu facandu-
se alegere rest ri nsa intre cei 2 preoi mai susu numi i :
G. Florianu care se bucura de mai mare simpatia a preotimei
a obtienutu majoritate absoluta, si s'a propusu Veneratului
Consistoriu Metropolitanii spre confirmare.
Li t e r a t ur a .
, Directoriu generalu seu ordulu oficiului divinu pre
anulu 1890 de Joanu Borosiu parochu gr.-catolicu, asesoru
consistoriale si liceiittatu ""in teologi'a morala si pastorala.
Cu aprobarea ordinariatului metropolitanii. Propri et at ea
si edi t ur' a Cancelariei Negrut i u". Gherla. Auctorulu c
preotn bine versatu in prescrisele rituali si tipicali in opulu
seu constatoriu din 83 pagine aret a ordinea in care t rebue
se se faca inseratulu, manecatulu, s. liturgia si alte funciuni
sacre in decursulu anului 1890. incependu dela 1 Jan. st. v.
Zelosulu auctoru prin opulu seu satisface dorintiei esprimate
de repet i t e ori in acestu organu de a se introduce o deplina
uniformitate cu privire la cel ebrarea oficiului divinii in tote
besericele din provinci' a metropolitana gr.-cat. de Alb' a-
Jul i ' a si Fagar asi u; pentru aceea se si recomenda preotiloru
nostri procurarea acestui opu dela cancelari' a Negrutiii",
din Gherl' a cu 45 cr. esemplariulu espedatu franco.
In nrulu 17. pag. 264. alu foiei besericesci anulu I I
sub rubric' a l i t erat ura amu notificaii veneratului cleru
esirea la lumina a disertatiunei inaugurale a Clariss. Dn.
Dr. Felicianu Br ami : De jejunio ecclesiastico in genere deque
jejuniis Ecclesice Orientalis in specie". Pentru cei ce inca
nu posiedu acestu opusculu, insemnmu c Clarissimulu
auctoru in el ucubr ami s'a const at ol a din 86 pagine formatu
octavu espune forte lamuritu cestiuuea despre ajunulu
(postulu) besericescu, preste totu face distinctiuni esacte
despre diferitele specie de ajunu, art a originea si scopulu
ajunului si in fine tractza despre posturile besericei ori-
entali, pre totu locuii citza auctorii de cari s'a folositu
la lucrarea s'a scientifica si pre unii i si critica si ndrept a.
Mai multe foi literarie catolice din Ungari ' a si afara de
aceea, s'au esprimatu in modu favoritoriu asupra disertatiunei
Clariss. auctoru. G*atulamu Clariss. auctoru pent ru succesulu
obtienutu cu prim' a s'a lucrare literaria, iu care se ocupa
cu institutiuni de ale besericei nostre, rogandu-lu c si in
venitoriu se se deprind cu de acestea spre imultirea lite-
rat uri nostra besericesci. Opulu din cestitine meri t a a se
procura pre sem' a biblioteceloru diecesane. Pretiulu unui
esemplariu franco e 50 cr. si se pot capet dela auctorulu
seu din Oradea mare.
Miculu calendarul portativu pre anulu 1890 cu cuprinsu
forte folositoriu de tipografulu din Gherl' a Teodorii Todutiu.
Anulu II. Se pot procura dela tipografia diecesana din
Gherl' a cu 40 cr.
Sciri personale.
Nicolau Solomonu fostu protopopii alu Ludosiului de
cmpia in archidiecesa este denumitu de parochu si
protopopii in Clusiu.
In dieces'a Oradei mari: Dr. Joanu Ardeleanu fostu
profesorii in gimnasiulu de Beiusiu si Blasiu este denumitu
de parochu in Dragesci ; Gregoriu Boriami parochu de
Let ' a mare s'a denumitu de vicearchidiaconn onorariu.
Lazaru Jer nea este numitu parochu in Tar cea; Simeonu
Moldovanu parochu in Chegea ; AureliuPopoviciu in Popbicu.
(Preoi repausati): In dieces' a Oradei mari au re-
pausat u: Autoniu Milianu fostu parochu in Tar cea; Joanu
Rezein fostu parochu de Chegea; Emanuila Muresianu
fostu administratorii in Virtisiu; Georgiu Szkely fostu
parochu in Ardtisatu.
(Santiri de beserici in dieces'a Oradei mari). In 20
Novembre a. c. s'a sntitu beseric' a cea noua de Chegea
prin delegatulu episcopescu Dr. Augtistinu Lauranu canonicu-
abat e, carele in 24 Nov. a. c. a santtu si beseric' a cea
noua de Ausieu.
(Ordinare de preotu). Joanu Oprea teologu absolutu
de dieces' a Oradei mari s'a ordinatu de preotu in 17
Novembre a. c. prin Illustritatea S'a Episcopulu Michailu
Pavelu.
(Instiintiare). Tr i o dul u cu litere latine va esi de sub
tipariu prest e putinu. Pretiulu se va notifica cu alta
ocasiune.
(Po s t 'a r e da c t i nne i ). Cl a r i s s . D. Dr . J. A. i n Or . m. : In
nume r ul u pr o xi mu.
Partea scolastica.
Ins t r uc i une a l i ni b e i ma t e r ne i n s c o l e l e po -
po r a l e .
II.
Prunculu dup nascere nu pote vorbi ; pent ru c nu
ar e cugete. Obiectele din pregiurulu seu i-facu impresiune,
si dupa impresiune se nscu simirile. Elu vede, aude,
pipae, gusta si mirdsa, si prin aceste cinci sfiniri se
nasce intr' insulu intipuirea, represent at i unea seau ide' a
d. e. privesce mes' a apoi cugeta cumu e mesa, privesce
musc' a, o vede ca sbora s. a. In modulu acest' a spiritul lui
incepe a ti activu, a vietiui. Cuget area e dara vieti' a
spiritului. Cugetele inse nu se indestulescu a locui numai
iu spi ri t u; ele ajungu la unu anumitu gradu de desvol-
t are, esu in lumea est erna, imbracndu-se in vorbe seau
cuvinte. D' in pronunci area cuvinteloru se nasce limb' a.
Prunculu la inceputu are forte pucina cunoscintia
despre obiecte, iususiri si activiti, elu totu mereu si-
latiesce cunoscintiele prin iutuitiune. Pri ceperea pruncului
atunci incepe a se t redi , cndu invetia a esprim' a obiectele
si fiintiele cu numele l oru; cci numai despre acea are
idea, despre ce cunosce si scie cumu se numesce, pri-
vesce acelu obiectu cumu e ; lungu, latu, inaltu, ingustu
incornuratu seau rotundu, seau ce face acea fiintia?
ambla sbora s. a. Asiadara i de' a cu vorbirea stau in cea
mai strnsa l egt ur a; si fiindu c cuget area se sustiene
prin idea, numai in acea mesura potemu cuget ' curat u si
chiaru, in care ne potemu esprim' a cu limb' a cugetele
nost re. De aici urmeza c cuget area si espri marea lim-
bistica la instruciune nici odat se nu se despartiesca
un' a de al f a.
Gradulu culturei lu-determineza cant i t at ea si chiari-
t at ea ideiloru; dar' at ernaudu aceste receriutie dela espri-
marea limbistica, e constatatu, c espri marea limbistica
este instrumentulu geueralu a intregei culturi spirituale.
Drept u acea de si instruciunea limbei e unu obiectu de
invetiamentu cam greu, t rebue a i-se d loculu alu douilea
dupa religiune in scolele poporale.
Scopulu instructiunei limbei iu scolele poporale e urnia-
toriuiu: a) c invetiacelulu se invetie a pricepe cugetrile
limbistice espri mat e pr' in alii cu vorb' a seau i nscri su;
b) c se fia in st are a-si esprim propriele sale cu-
get e precisu si corectu, conformu reguleloru gramat i cei .
La instruciunea limbei suntu de observatu 5 factori
principali, si anume: audi rea, vorbirea, cetirea, scrierea si
gramatic' a.
1. A u d i r e a .
C pruncii se intielega bine ce li se vorbesce, t rebue
se aiba urechi sanetose, si voia de a asculta. Spre acest' a
se receru trei condi t i uni :
a) disciplin' a colara se fia strictat
b) mat eri ' a de invetiamentu i nt eresant a,
c) limbagiulu invetiatoriului corectu si precisu in
pronunciare.
C invetiatoriulu se dedee pre invetiacei la disciplina
si at en i une, t rebue la primulu pasiu a-i t ract a cu bln-
detie si iubire, si a le vorbi despre lucruri plcute si
i nt eresant e, inctu cuprinde priceperea loru. Drept u
acea nici unu cuventu se nu prontincia, ce nu ar' intielege
pruncii, si nici unu pasiu se nu merga inainte, pana ce
nu s'a convinsu, c pruncii pricepu bine ce li s'a spusu.
Vorbirea se fia interesanta si at ragat ori a; cci dupa lucruri
de rendu si nei nt eresant e aluneca at en i unea.
Pri m' a cultura a pruncului este imitatiunea. In vorbire
va i mi f pre invetiatoriulu seu; inse numai atunci lu-va
imita deca lu-va pricepe, si acest' a imitatiune numai atunci
va folosi pruncului, deca prototipulu ei este esemplaru.
Lucrulu esenialii e dara c invetiatoriulu se vorbesca
dupa regulele gramaticei esactu, curatu, si i nt r' unu tonu
amesuratu prosodiei.
Limb' a romana se bucura de acea i ngregi urare, e
nu are dialecte c alte limbi precumu este d. e. limb' a
germana, slava s. a. ; ea are numai unu singuru dialectu,
cci unele provincialisme, precumu s unt u: pucinu =
nitielu, o tra ~ o leca s. a. seau o pronunciare basat a
cndu pre etimologismu, cndu pre fonetismu d. e. mesa-
masa, tiera = ar a s. a. suntu numai unu j argonu lim-
bisticu er' nicidecumu dialecticu.
Detorinti' a invetiatoriului e a observa regulele grama-
ticei, si a eschide inctu nu mai concedu i mpregi urari l e
locului esprimarea cuvinteloru st ri ne, care se potu inlocui
prin cuvinte pure romanesci.
2. V o r b i r e a.
Limb' a produce cuget e, er' cugetele nscu limba.
Dupa ce prunculu audiendu ajunge la unu ore-care gradu
de cugete incepe totu mereu imitandu a vorbi. Cu ctu
vomu vorbi pruncului mai la intielesu, mai articulatu,
inctu urechile sale se pdta distinge fia-care sunetu, cu-
ventu, ori propuset i une, cu at t u va vorbi mai curendu
si mai bine. Prunculu vorbesce asia, precumu aude pr e
cei din giurulu seu vorbindu, si pr' in acest' a se desvolta
smtiulu seu instinctivu. Acelu smtiu se numesce smtiu
limbisticu.
Cndu intra pruncii in scola. presupunemu c sciu
vorbi ; ei ce e dreptu vorbescu, dar' pucini vorbescu bi ne.
Se incepemu o convorbire cu pruncii de 67 ani, carii
incepu a ambl la scola, si vomu esper i ' a: c ei respundu
numai afirmativu cu e s t e seau negativu cu n u, par ' c
storci cuvintele dintr' insii, si de ar ' trebui se vorbesca in
10
propusetiuni ctu de .simple, chiar' despre lucruri loru
cunoscute respundu intreruptu si nedeterminatu.
Pruncii pana a nu cunosce cartea seau scrisorea
t r ebue dedai la vorbire pr' in conversatiune, despre lucruri
usiore cunoscute loru pr' in cele cinci smtiri. Acesta con-
versatiune se se efeptuiesca prin intuitiune, la inceputu
-despre obiectele d'in giurulu loru, in propusetiuni
simple si scurte. nt rebri l e se fie chiare er' respunsurile
s e le priminm la inceputu afirmativii cu e s t e seau ne-
;
gat.ivu cu nu, si totu mereu se-i dedamu a respunde in
propusetiuni intregi.
Deca invetiatoriulu observeza gresiele la respunsurile
prunciloru, se le i ndrept e cu pacientia, si se nu rida seau
se vorbesca cu asprime, cci pr' in acea i-va desgust, nu
voru fi cu at en i une, si cugetele loru voru fi distrase, si
pr ' i n urmare nu va pote lega cuget area cu vorbirea.
3. C e t i r e a .
Ce este audirea pent ru limb' a vorbita, acea este
et i rea pentru limb' a scrisa. Ambele suntu midiloce de a
ne procur cugete. Cetirea este organulu esentialu a cul-
t urei , si totu odat si instrumentulu la cele mai multe
ramuri seau carieri in vieti' a sociala. Far a a sci ceti nu
e cu potintia a propasi spi ri t ual mi nt e; pent ru acea cndu
se caracteriseza cultur' a cutarei tieri, se dice: c din 100
de nsi, at t i ' a ori at t i ' a nu sciu ceti. Cu ctu este mai
mare numerulu cet i t ori l oru, cu at t ' a e acea tiera
mai culta.
La cetire se deosebescu mai cu sema trei gr adur i :
cet i rea mecanica curenta cetirea logica Ia inttelesu-si
cet i rea estetica frumdsa.
C e t i r e a m e c a n i c a s e a u c u r e n t a consta din
espri marea corecta a suneteloru si cuvinteloru scrise seau
t i pri t e. Primulu pasiu se se efeptuiesca prin cundscerea
vocaleloru, care compunendu-se voru pote form unele
silabe si cteva cuvinte, apoi se se pasiesca la cundscerea
consunanteloru dupa regulele scriptolegiei, si asia formandu
silabe, cuvinte si propusetiuni prin eserci t are voru deveni
la acea dest eri t at e, c se pdta ceti curentu. Care scie
ceti curentu intr' o clipita privesce prest e totu cuventulu
si-lu cetesce asia ctu esprimandu cuventulu precedi' nte,
ochii lui suntu pre cuventulu consecine, si fara vre-o
i nt rerupere mai lunga cetesce si acelu cuventu, era dupa
i mpregi urari , adec: dupa curau ceru interpunctiunile
schimba tonulu, si tiene respi rarea corespundiatore.
Pent ru esercitarea cetirei mecanice fluide sierbesce
uniculu midlocu: esercitarea diligenta. Pedagogii cei mai
renumii s' au unitu in acelu pri nci pi u: c metodulu celu
mai bunu de a instrui cetirea este metodulu cetirei
scriendu, care usioreza invetiarea cetirei, pana cndu me-
todulu literisarei face invetiarea forte grea si intardiatdre,
si pent ru acea metodulu literisarei este esilatu mai d'in
tote scdlele.
La cetirea mecanica invetiatoriulu se fia atentu, c
pruncii se nu cetesca mai de multe ori totu acea lectiune,
c se pote intempl' a, c unii tienu in minte cuvintele, si
nu cetescu d'in carte, ci d'in memoria. Acest' a se pote
observ' a dupa mersulu ochiloru, si esperienti' a ne invetia,
c astu-feliu de prunci voru t rece pr' in tote cursurile, si
nici odat nu voru fi cetitori buni.
Cetirea mecanica fluida e bas' a cetirei logice seau
la intielesu. Scopulu cetirei mecanice e depri nderea schiloru.
Ochii t rebue se-si ctige securitate deplina in cundscerea
si legarea literiloru, silabeloru, si cuvinteloru in propu-
setiuni.
C invetiatoriulu se se conving, c ore sciu toti
invetiaceii ceti fluidu, probeza unulu cte unulu astu-feliu:
c i nt rerupendu sirulu, seau lasandu unulu ori mai multe
iruri inainte seau inapoi i-lasa se cetesca observandu, c
ore bine esprima cuvintele ori nu. In fine se li se dee
spre cetire piese de lectura pana atunci inca necunoscute.
C e t i r e a l o g i c a s e a u l a i n t i e l e s u e o gimnas-
tica spirituala. Acest' a cousta d' in acea, c prunculu se
pricepa mai antiu cuvintele singuratice, dupa acea pro-
posetiunile, si in fine iutreg' a piesa de lectura. Aici t rebue
invetiatoriulu se intrebe si se esplice in coninu. Esplica-
rile se fie scurte si precise. Invetiacelulu se cetesca la
intielesu, cu tonu respicatu, si se fia at ent u la totu cuven-
tulu. Aici se pune bas' a deplinei cugetri. Ci suntu de
aceia, cari nici cndu suntu mai mari, nu sciu cugeta mai
profundu despre ceva obiectu si nu potu ascult' a cu at en-
iune o lectiune mai lunga, vre-o cuvent are seau or at i une;
pent ru c cuget area loru sbdra la altu obiectu, si
i nt r' unu minutu devinu in asia st are, ctu nici nu cugeta
nimicu. Slabitiunea acest' a a spiritului t rebue ajutata inca
cu ocasiunea primei instruciuni in cetire. Lucrulu pre-
tinde ostenela, dar' resultatulu produce efectulu doritu.
C e t i r e a e s t e t i c a s e a u f r u md s a se urmeza
numai atunci, dupa ce invetiaceii au trecutu graduri l e cele
doue dintiu, adec; dupa ce sciu ceti curentu si la in-
tielesu. Fact orul u principalu alu acestei cetiri e insusi
invetiatoriulu. Elu singuru se premerga cu esemplulu seu,
si anume: luandu legendariulu in mana se cetesca piesele
de l ect ura cu tonu corespundiatoriu in intielesulu inter-
punctiuniloru; inse fara afeciune, c pruncii precumu
in vorbire, asia si in cetire in tote voru imit pre in-
vetiatoriu.
Apoi e de observat u; c de si cetirea trebue se
merga treptaii, totui in praxa aceste graduri nu t rebue
despr i t e cu totulu, ci se ne acomodamu dupa impregiu-
rari . Cte odat se recere, c si cei din cursulu primu,
cari cetescu mecanice se intielega acea ce cetescu,
pent ru c nu e urmare c toti pruncii se pdta pet rece
aceste trei graduri de cetire. Se pote intempl, c unii
d' intr' insii se nu aiba ocasiune a pasi in cursulu alu
doilea seau alu treilea, apoi la unii c aeest i ' a e delipsa :
c ori ctu de incetu voru ceti, totui se li se esplice
mat eri ' a, c se intielega acea ce cetescu, mai cu
se' ma deca suntu cam naintai in et at e.
C cetirea in tte aceste trei graduri se aiba resul-
tatulu doritu, t rebue esercitati invetiaceii din cursurile
superire si in esplicarea lectiunei, declamare si enarare,
c pregtire pent ru esercitiele stilistice, apoi si in anali-
sarea propusetiuniloru si a cuvinteloru in ctu suntu
deprini in regulele gramaticei.
Pe t r u Po pe s o u,
do c e nt e i n Lo gus i u.
(Va ur ma . )
Ro mni i ve c hi c f a mi l i a , c s t t u s i c
mi l i t a r i .
III.
Regele represent unitatea statului, c si tatalu unitatea
familiei si c si Joe unitatea religiunei. De ace' a corulu
pomposu, crj'a de osu de elefanii cu vulturulu, cunun'a
aurita de stejeriu, facila colorata rosiu corespundu in modu
egalu dieului romnu c si regelui. De part e inse, de a
fi fostu pentru ace' a constitutiunea romna o teocrata, seau
se-lu fi crediutu pre regele dintru o materia mai buna
dectu alii, seau incungiuratu de vre unu farmecu misteriosu,
c si cndu numai elu si descedentii sei ar' pot fi
in frunte.
Regele er si elu cetatianu, c si alii ajunsu in
frunte prin nieritu seau norocu si inainte de tote prin
necesitatea, c unulu t rebue se fia domnu in casa, Precum
se supune fiulu tatlui neconditiunatu si totu-si nu se con-
sidera mai de josu de ctu tata-lu, asia se supune si
cetatianulu la regele, fora a-lu t i e ne pentru ace' a de mai
bunu de ctu sine. De aci se esplica, cum a fostu cu
potintia rest urnarea regatului si alungarea unei dinastie
intregi fora mari greut i si versri de snge, c-ci resbelele
urmat e de aci au fostu ntreprinse de straini la provocarea
regelui alungatu, Tarcuiniu superbu, r' poporulu in
unanimitate s'a aperat u si luptatu contra lui. De aci se
esplica, cum de n' a remasu in sttu o partida dinasto-fitta,
care eercndu rest i t ui rea dinastiei, se provce tulburri si
revolutiuni sociali, c in tempurile moderne. Prin del at urare
magistraturei prin vietia si introducerea magi st rat urei pre
unu anu, adec a consusulatului, se mgulea ambiiunea
toturoru, cari aveau aspiratiuni la postulu supremu, se
impinten zelulu de a face merite spre a pot ajunge la
acelu postu, r' prin del at urarea neresponsabilitatei dupa
anulu de funciune, se curma posibilitatea de a abusa de
pot ere. Regele ce e drept u, chiar' si fora de a calc
drept ul u tierei in petiore, potea face multe injuste, ci
facndu-le uit c poterea lui nu provine dela Domnedieu,
ci cu aprobarea si consemtrea dieului dela poporulu, pre
care elu-lu represent , si cine-lu mai aper, deca acestu
poporu -si uita de j urament ul u dat u? In acst' a j acea
restringer ea poterei regesci, c regele er chiamatu se aplice
legea, nu se o schimbe, Ori-ce abat ere dela lege trebuia
seau se fia aprobat a de mai inainte de adunarea poporului
seau se consider c actu de tirania. Si asia si in pri vi nt i ' a
morale si juridica se deosebi poterea regesca romna de
suveranitatea de astadi, precum preste totu nu esista in
viti' a moderna nice unu tipu de casa romna ori st t u
romnu.
Rest ri ngerea cea mai poternica esterna, basat a pre
usu si datina, se fcea poterei absolute prin piincipiulu :
ca nice capulu casei nice regelui tiu-i se cuvine in cauri
momentose se decida, fora a fi ascultaii consiliulu altoru
omeni. Precum er i ngradi t a poterea parintisca prin
consiliulu de familia, asia si inca mai vertosu sust pent ru
magistratura in tote epocele regul' a : c in cauri momentose
in ainte de luarea decisi unei se se intrebe amicii, de ce
opiniune suntu. Acst' a adunare a amiciloru regelui, cari
aveau asia dara influintia det ermi nat ori a in afacerile cele
det ermi nat one, in afacerile cele mai momentose ale tierei,
fora c totu-si se puna t i ennuri potestatei regesci nerest ri nse
acestu consiliu de sttu, pre carea avea se-lu intrebe regel e
in tote afacerile, afora de cele curaii judecatoresci si
curatu militari, er consiliulu betraniloru, senatulu.
Acestu senatu nu er o institutiune politica durabile, cu
unu caracteru represent at i vu.
Senatulu la inceputulu statului de buna sema l' a
formatu cei mai betrni din fia-care ginte, asia ctu fia
care seuatoru er ore cum representantele gintei sale. De
aci se esplica numirea pre vietia a senatoriloru, desi nu
de jure inse de facto, si numerulu loru fictu.
In statulu si constitutiunea romna jca numerii 3
si 10 si multiplii loru. Irei cantone (tribus) aloru trei
sement e: Eamnes, Tities si Luceres s' au i mpreunat u la
olalta in diferite rest empuri si au formatu o comuni t at e.
Sementi' a Eamnes cea mai vechia, a fostu precumpanitoria,
c-ci de aci vine numel e: Romni, si Ramnes si Luceres
n' au potutu fi de alta natiunalitate, dectu latina, dupa
cum se vede din desvoltarea ulteriora a statului ; r' Tities
a fostu de origine sabina, inse s'a contopitu in naionalitatea
latina. Fi acare trib avea 10 curie, o curie 10 gini, o
ginte 10 case. Prin urmare dupa contopirea toturoru avemu:
3 triburi, 30 de curie, 300 de gini si 3000 de case, Dupa
norm' a acst' a se compunea la inceputu si armat'a si senatulu,
avndu fiacare casa se d unu pedestru (miles) si fiacare
ginte unu calaretiu (eques) si unu senatoru. De aci numerulu
senatoriloru a fostu succesive de 100, 200 si 300 pre
tmpulu regiloru, r' dupa ace' a pre teinpulu consuliloru
s' a duplicatu la 600. Se intielege de sine, c numerul u
gintiloru si a caseloru cu tempulu a trebuitu se se schimbe,
numerulu senatoriloru inse a remasu constante.
In alegerea senatoriloru er regele cu totulu nerestrinsu ;
numai pana ce a sustatu individualitatea gintiloru, pote-c
er obligatu regele dupa mrtea unui senatoru a denumi
in loculu lui altu omu betrnu si espertu din ace' a-si
ginte. Dupa contopirea gintiloru inse a remasu foptice
alegerea acst' a in bun' a chibzuire a regelui si numai
ace' a i se consider de abusu thlaslocurile vacante ne-ocupate.
10*
Funct i unarea pre viefia a senatoriloru si basarea loru
pre elementele din inceputu, constitutive ale statului asecur
acestei corporatiuni o insemnatate cu totulu alt' a, dectu
um ar' fi potutu ave numai nesce confideni ai regelui.
Adeveratu, c facia de regele dreptulu formale alu sena-
toriloru er numai se-si de simplu sfatulu, cndu erau
nt reba i . Regele convoca acestu consiliu, cndu-i place
si-i pune intrebri. Nice unu senatorii nu pote se-si de
opiniunea neintrebatu, cu at t u mai putinu se se adune
senatulu neconvocatu. Apoi consiliulu acest' a (senatus auctoritas)
nu este mandat u; regele potea se -lu lase neurmatu, fara
c senatulu se aiba vre-unu midilocu, de a castig valdre
pract i ca auctoritatei" sale. Eu v' am alesu," potea se le
di ca, nu c se ine conducei, ci c se ve demndu!" Ci
in fapta a nu intreb senatulu in lucruri inomentdse, se
considera de abusu detestabili* de potestatea regesca.
Afaceri momentose de aceste er au: impunerea de
ontribuitiuni estra-ordinarie si de vorbele, dispusetiuni cu
pri vi re la teritoriulu cuceriii, mai depart e i nt rebarea
senatului in tote cestiunile, cte aveau se se aduc inaintea
comunitatei intregi, asia la primirea de cetatieni noi si cu
preferintia la declararea vre-unui resbelu agresivu. Candu
vre-unu vecinu vatem comunitatea romna si refus satis-
l act i unea, atunci fetialulu,*) invocndu dieii de martori
iniquitatei acestei-a, inchei cu cuvintele: er despre acea,
cum se ajungemu la dreptulu nostru, ne vomu consult acas
cu betrnii" dupa acesta regele se consult cu senatulu si
aducea lucrulu inaintea comunitatei. Numai in afaceri de
sfer' a j udecat oresca si in conducerea armat ei nu se afla
ur me, c regele se fia consultatu senatulu in plinu. De
ace' a in Rom' a libera n' a esistatu nice cndu o jurisdictiune
a senatului.
Nu numai senatulu se impartasi in conducerea
afacerile mai momentose ale statului, ci si comunitatea
intriga. N. Po pe s o u.
Int e l i ge nt i 'a l a b a r b a t u s i l a f e me e .
Est e unu curentu alu timpului, care lundu, nascere
in Engl i t er' a si Americ' a de nordu, e atinsu deja api dpe
tote spiritele din lumea civilisata. Femeile adec, cari se
pretindu mai luminate, au ridicatu de multisioru cestiunea
emanciparei sexului loru, pretindiendu se fie puse pre
acel' asi gradu de egalitate cu brbaii, inctu si densele
se pdta represent interesele familiei in modu independentu
de brbai, si se se bucure de tote acele atributiuni, cari
indreptatiescu pe acetia a lua par t e activa la afacerile
statului, investindu-se cu dreptulu de a fi alegatore si
eligibile la adunrile legislative ale tieriloru adec: se
pota fi si ele deputai sau deput at e. Argumentulu pe
care -si baseza pretins' a emancipare, est e: c si densele
') Fetiallii, 20 l a nume r u, c unu a r c hi vu vi u, a ve a u s e t i na
i n mi nt e t r a c t a t e l e c u ve c i ni i pr i n t r a di t i une , s e s pun c ndu s e
va t e m dr e pt ul u a c e l o r 'a , s e e s o pe r e ze s a t i s f a c e r e o r i de c a a c e a s e
s e r e f us , s e de c l a r e r e s Wu.
ar' fi capabile de ori-ce activitate spirituala, cci crerii
femesci nu suntu mai pucinu apti de a primi ori-ce cultura
si desvoltare prin care potu deveni destoinice de oficiile,
ce astadi dupa una vechia si ruginita t radi t i une le
porta numai brbaii. Spre justificarea pretensiuniloru de
mai susu se provoca apoi la mulimea individeloru de sexu
femininu, cari exerceza deja a r f a de medici, si cari se
vedu aplicate c funcionare pe la pote si telegrafe.
C se vedemu, inctu acestea pret endent e potu ave
drept at e, vomu face abstraciune dela raportulu ce l'a
asiediatu provedinti' a divina i nt re constitutiunea fisica a
femeei si a brbatului, si ne vomu margini pentru ast adat a
a lu in cercet are mai de aprdpe numai argumentulu adusu
de densele, adec: dispositiuuea creriloru femeesci pent ru
una cultura si desvoltare egala cu ai brbatului.
Mai nainte de a intr inse in meritulu cestiunei ce
ne preocupa, vomu recundsce in unire cu femeile, c si
din sexulu loru s' au doveditu multe at t u c l i t erat e si
scriitdre bune, ctu si c art i st e distinse. I nt r e celea de
categori' a nt i a meri t a a fi amintite cu totu respectulu
Dor'a d' Istri'a, ddmn' a de Steae, Georges Sand, er' i nt re
celea de a ddu' a una Ros' a Bonheur, sau Angelic' a
Kaufmann (in pictura). Dar' cu tote aceste ne permi t emu
a afirma, c n' a existatu inca femee, carea prin operele
sale se fi facutu epoca, dandu una direciune propria
scientiei si cuget arei , sau celu pucinu se fi t rasu asupra
s'a at en i unea specialistiloru. De asemenea mndria nu
se bucura nici ddmn' a Sofi'a Kowolowski, profesdra la uni-
versitatea din Stockholm, cu tote c in 1888 fii premi at a
de academi' a francesa pent ru resolvirea unoru probleme
din sciintiele mat emat i ce.
Nici chiar' scrierile din timpulu mai recente ale unei
Susana Rubinstein V cu diplom' a de doctoru in tilosotia, nu
ne descopere nimicu nou, nici nu ne aret a un' a cale mai
nimerita pent ru cundscerea sufletului omenescu iu publi-
catiunile s'ale c: ncercri psichologo-etice", si Memori' a,
inchipuirea si fntasi' a, pasiunea si afeciunea". Er ' faptulu,
c un' a multme de fete tinere -si facu studiile pe la
unele universiti ale Americei de nordu, ale Engl i t erei si
chiar' la Bucuresci, inca nu ne pote ntemeia sperant i ' a,
c femea se va pote afirma in viitoriu cu mai multa
aut ori t at e pe terenulu scientiei. Acestea tinere invetia in
adeveru bucurosu; ele potu deveni invetiatdre, s au- s i voru
pote aplic cu tiinpu cunoscintiele mai multu ori mai pucinu
fundate, la ar t ' a medicala, care este de regula studiulu
loru de predilectiune. Inse cumc se voru dedic vre-o
dat a cu abnegatiune numai intereseloru scientifice, sau c
voru participa in mesura marcabila la progresele luminei,
nu se pote admite pe ctu timpu caracterulu femeescu este
nu numai diferitu, dar' sta chiar' in opositiune cu alu
brbat ul ui de scientia. Cci sit venia verbi precudu
acest' a se ocupa cu abnegatiune de fapte si teorii ab-
*) Ac e s t 'a s e ns c u l a Ce r nui i n a nul u 1847.
st ract e, pe atunci femeea ar e in vedere mai multu numai
interese egoistice, de a t rece de instruita, literata sau erudita.
Dar' se vedemu, ce raport a se afla intre crerii femeei
si ai brbatului.
Din cercetrile anatomico-fisiologice de pana acumu
s' a constatatu, c la tote rasele, la tote poprele crerii
brbat ul ui suntu mai desvoltati, mai mari si mai grei
dect u ai femeei. Mai incolo s'a aflatu, c rondulu absoluii
al u creriloru omenesci ar' fi in terminu de mijlocii de
1400 grami
l
) ; dar' c la femeie suntu de regula cu 134
de grami mai usiori dectu la barbatu. Diferinti' a acst ' a
privesce mai alesu crerulu mare, care se considera de
propriulu organu si sediulu ratiunei, alu intelectului, si in
genere alu facultatiloru spirituale superire. Crerulu micu
presinta aprpe aceeai greut at e la barbatu si la f emei e
2
) .
De aci se vede de o camdata, c cantitatea creriloru
vorbesce in favoruu brbat ul ui ; astfeliu inctu dca amu
admi t e, precumu voru unii, c inteligenti' a sta in raport u
drept u cu cuantitatea cerebrala, ar ' urma de sine c in-
teliginti' a brbatului se fie superira celei femeiesci.
Acst' a s'a si crediutu c unu faptu certn timpu indelungatu.
Cercetrile mai nue au doveditu inse, c nu cuantitatea,
ci form' a in care se desvlta crerii si calitatea loru ar' fi
hot ar t ore asupr' a intelectului. Cercetrile fcute pna
acumu in privinti' a acst' a au aret at u adec, c crerii la
femeia suntu desvoltati mai multu in partea post eri ora a
craniului dect u in cea ant eri ora sau frontala, precndu la
barbat u se afla tocmai contrariulu. Astfeliu sustiene Bchner,
c privindu de susu unu capu de femeie, acel' a ar' present a
form' a unui conu trunchiaii, avendu bas' a in deret u, r'
capetulu cehi mai subtre si secionaii inainte. Unu capu
de barbat u inse, privitu de susu, ne presenta de regula
unu ovalu prelungiii. Chiar' privirea simpla aret a, c
fruntea femeisca e de regula mai ngusta si resi-ciimu
mai apesata dectu la barbat u. Din observatiunile aceste
anatomistii concludu deci astfeliu: Fiendu constatatu c
crerii la barbat u suntu mai desvoltati in part ea frontala
dectu la femeie, si c facultile superire spirituale resedu
in part ea frontala, urmza de sine c capacitatea intelec-
tuala a brbatului e mai pre susu dectu a femeiei.
La mrtea lui Leone Gambet t ' a s' a aflatu, c crerii
acelui' a erau forte mici in raportu cu marea s'a capacitate
spi ri t ual a; ei nu cantaran dectu numai 1160 de grami,
adec mai pucinu dectu chiar' greut at ea mijlocia. Acestu
lucru a pusu in uimire pre toti admiratorii lui, cari sus-
tieneau pna aci, c inteliginti' a ar' sta in raportu drept u
cu cuantitatea creriloru. Mathias Duval inse, in siedinti' a
antropologica tienuta la 18 Martie 1886, a aret at u, c a
trei' a circumvolutiune frontala era la Gambet t a forte des-
voltata, precndu la omenii pucinu inteligeni este forte
') Ai l ui Cr o mve l l c a nt a r i a u pe s t e 2000, r ' a i l ui Cuvi e r
1829 gr a mi .
2
) La i di o t i nu c a nt a r e s c u c r e r i i ni c i 900 gr a mi .
' j redusa. De aci s' ar' vede deci, c a t rei ' a circumvolutiune
frontala ar' ti sediulu propriu alu cuvntului.
Cu esperinti' a acest' a suntu de acordu si cercetrile
j celebrului anatomistii Huschke. Acest' a a aflatu adec, c
j osulu frontalii alu craniului barbatescu este in t ermi nu
niidlociu cu doue mii (2000) de milimetri cubici mai
| mare dectu la femeie; er' volumulu circuinvolutiunilorii
|( frontale face la barbat u doue sute siese-dieci si doi (262),
! la femeie inse numai doue sute optu (208) centimetri
cubici. Diferinti' a de 54 centimetri cubici vorbesce deci
erasi in favoruu inteligintiei barbatesci. Anatomistulu
Huschke ajunge in eelea din urma la conclusiunea, c
caracterulu fisicu alu femeiei n' ar' fi dectu una continuare
a caracterului copilarescu; cu alte cuvi nt e: c femei' a
remne tota vieti' a s'a in stadiulu copilriei in ceea ce
privesce desvoltarea creri l oru; cu tote c nu se pote nega
cumc unele femei se inaltia prin esceptiune cu cuget area
preste cuget area copilaresca. Dar' astfeliu de apari t i uni
rari suntu si voru reinane tocmai esceptiuni, cari nu voru
ajunge nici odat la frecuenti' a ce se cere, c se pota
forma regula valabila.
Inse sexulu frumoii -si are si in cestiunea acest ' a
aprtorii sei suntu adec unii, cari sustienu c: spre a.
pote afla raportulu intre facultile spirituale ale brbatului
si femeiei, nu t rebue considerata greut at ea absoluta, ci
greut at ea relativa a creriloru, cu alte cuvi nt e: gr eut at ea
creriloru in raportu cu volumulu corpului. Din acestu
punctu de vedere resultatulu ar' fi cu totulu al t ul u; cci
precndu la barbatu gasimu raportulu de unulu la trei-
dieci si siese (1:36), pre atunci la femeie este unulu la
trei-dieci si cinci (1:35). Precumu vedemu, acestu raport u
ar' fi in defavorulu brbatului, de dre-ce elu dovedesce c
femei' a ar' fi dotata cu faculti spirituale mai pre susu
de ale brbat ul ui ; va se dca, resultatulu obtienutu pe
acest' a cale ar' fi nu numai diferitu, dar' tocmai opusu cu
cehi de mai inainte.
Repugnant i ' a acestoru resultate, la cari au condusa
cercetrile omenesci de pna acumu, este mai multu dect u
una doveda, c provedinti' a divina a intocmitu unele
lucruri estu modu, inctu marginit' a minte a omului in
zadaru staruesce a le pet runde si cunosce.
Fapt u netgduiii remane in totu casulu, c al t ' a
fiindu chiamarea femeiei in familia si societate, si al t ' a a
brbat ul ui , creatoriulu a inzestratu pe fie-care cu faculti
potrivite deosebiteloru loru chiamri. J. Ma r c ul e t i u.
Te mpul u pr e i s t o r i c i i .
Traiinu in tempulu scrutariloru. Invetiatii cu una
diligintia febrila scruteza, voiescu se afle trecutulu si
venitoriulu genului omenescu; dar ' cu ctu scrutrile acestea
suntu mi incordate, se pare, c resultatele cu at t u suntu
mai pucinu favoritorie, si se pare, c omulu are se remana
neorientatu, are se fia cea mai mare enigma inaintea s' a.
Istori' a, acestu martorii alu tempuriloru, ni pote d
inctu-va raiuni despre siese mii de ani ; in acestu tetnpu
au resaritu si apusu multe inperif; n acestu timpu muli
nvingtori si caletori au trecutu pre lng piramidele si
enornele cldiri de pietra din valea Nilului, si dra fia-care
ravediutu inscriptiunea, ce se afla pre port' a unei baserici
u inate si suna astu-feliu: Omule! cunosce-te pre tine
insu-ti!" cari cuvinte si astadi suntu devis' a omeni mei,
fora c marele secret u: Ce suntemu^" se fia desl egat u;
pre cndu numai acest' a ni ' ar' d in mna chei' a portei
pent ru istori' a omenimei.
Pent ru acea credu, c intre tote scrutrile nu e nici
un' a mai ponderosa, dectu acea, carea si-a propusu esa-
minarea omului si a tempului preistoricii. Mai in tota
diu' a se deslega cte una eni gma; astadi invetiatii sciu
descifra semnele cabalistice, descoperu din ele secrete,
cetescu din ele fapte, cari pana aci \e tieneau numai de
povestii multe pietrii si ruine de edificii din trecutulu fabulosu,
astadi inaintea Invetiatiloru servescu c totu at t ea epistole,
in cari scrutandu ei, ni descoperu t recut ul u in carele tace
omulu si vorbescu pietrile. Stvatuvrte pament ul ui apru in
aintea invetiatului scrutatoriu c unu archivu enigmaticu,
in care potetnu ceti despre anUeitatea omului, despre care
astadi scimu mai multu, dectu aceea, c a mncatu si a
dormitu.
In ainitea ochiloru nostvii se desvolta una scientia,
carea vrea se ni aret e, cumc u\ decursulu cultivarei
genului omenescu e unu t empu, eare\e se numesce tempulu
preistoricii. Despre act i vi t at ea owiviui din acestu timpu
ntr' unii modu nedubitatu testifica archeologi' a aret andu-ni
instrumentele, armel e si osele omului aflate lng resturile
animaleloru st rbune. Acea inca e direptu, cumc nu
tote datele acestei scientie i nt eresant e ni tindu cunoscintie
infalibile, dar' la totu casnlu ni aret a, precum amentisemu,
activitatea omului din timpulu preistoricii.
Istori' a se incepe acolo, unde se termina t radi t i unea;
si ce timpu t rebue se fia acel' a, despre care nici traditiunea
nu ni pote d desluciri? De securu asia e de vechiu
inctu muli suntu, cari voru dice, cumc ce s'a pierdutu
s'a pierdutu si ce a trecutu a t recut u pent ru totu-de-a-una.
Dar, nu e chiar' asia, c-ci eta archeologi' a ne aret a, cumc
ce a trecutu er' s'a ar et at u. Acest' a o afirma afundimile
fjordiloru din Dani' a, lucrurile din Helveti' a, pescerile si
rest uri l e de culine a mai multoru t i enut uri din nordu.
Acelea ose subiri, cari sermanii strbuni le folosiau c
ace de cusutu, c se cosa cu e\e pieile de animale spre
a-si scuti corpulu contra frigului; acel ea crlige de pescuitu,
sageti si borte de lemnu, ce li serveau c Itiutritie:
acei pociumbi din lacuri, pre cari odiniora se edificau case;
acelea morminte, in cari se afla nenumerat e ose de a-le
omeniloiu din tempulu preistoricii di npreuna cu armele de
pietra asiediate lng el e: ore nu suntu martori despre
activitatea unui tempu forte vechiu, de alu crui urme
omenimea mai alesu a potutu se dee, cndu retieu' a
cailoru ferate strataia pamentulu crucisiu curmedsiu? Din
acelea resturi ale omului preistoricii, cari astadi suntu
grmdi t e in muzeele de archeologia potemu deduce,
cumc acelea popore simple, cari nu cunosceau inca intre-
buintiarea ferului, nu erau asia lipite de pamentulu natalu,
nici nu erau asia lipsite de ori-ce comunicatiune, precum
amu cugeta la primulu momentu. Moscele tempului preistoricii,
cari descoperu secretulu primei cultivri potu se aiba
inaintea intieleptului unu pretiu cu multu mai mare, dectu
piramidele Egiptului si arcurile de triumfu ale unoru
cuceritori ngnfati.
Tempulu preistoricu se i mpart e in epoc' a de pietra
si iu epoc' a de metalu. Acestea doue epoce mari se
impartu in altele mai iniei; si anume epoc' a de pietra se
imparte i n: 1. Epoc' a ursului de spelunca si a mamut ul ui
seau a animaleloru deja stinse. Acestu tempu a decuri
cu multu mai inainte de diiuviu, cndu geografi' a fisica a
Europei era cu totulu ul t ' a; cndu desertulu Saharei era-
inca una mare estinsa si Europ' a nu er rupt a de Afric' a
la Gi bral t aru; pre timpulu acest' a trai mamutulu (asemenea
elefantului), cerbulu megaceru, nascornulu lnosu, ursulu
speleu seau de spelunca, hien' a spelea si omulu se nut r i
din carnea loru seau din a pesciloru si a ostrigeloru,
Omulu si- fcea locuinti' a pre pociumbi in lacuri seau se
ret rgea in spelunca, pentru c se fia scutitu de at acuri l e
dusimanose. Primele urme de ale edincieloru redicate pr e
pociumbi s'au descoperiii la anulu 1851 in laculu Ziirich,
Form' a loru o represinta (tig. a.) Armele si-le fceau di
f i g. a .
pietra pre tempulu acest' a.
2. Epoc' a tarandului seau a animaleloru emi gr at e.
Dup unu tempu ndelungaii adec clim' a si figur'a
Europei s'a schimbatu cu totulu. Recuisitele omului erau
inca totu din pietra dura, necioplita, dar' acum avea si
vase de pamentu ; avea sflederu din corne de cerbu ; acum
cu multa t ruda poteau se sfiederesca adec se gaursca
securea cea de pietra si se-i puna coda. Tote acest ea
date le intarescu lucrurile aflate in mormintele daneze,
angleze, fracese, si germane, cari lucruri pare sar' ctu
de simple si de dure, totui acestea recuisite ale civi-
lisatiunei vestescu cu tonu inaltu, cumc cul t ur' a s' a
nascutu deodat cu omulu si elu n' a fostu conduii de
instinctu. Acestea recuisite nu t rebue despret i ui t e; c-ci
deca acestea nu se fceau, deca strbunii nu erau perseveranti
in activitatea loru, atunci n' aveamu orasiele si palatiele,,
cari le admi ramu astadi.
3. Epoc' a recuisiteloru de pietra cioplita. Acest ' a
epoca aret a unu progresu mar e; dup unu tempu indelungatu
rasi se face schimbare in Europ' a. Tarandulu se mut a
dar' cu omu cu totu in tienuturile nordice si celea midlocii
si sudice suntu ocupate de unu poponi cu moravuri si
datini mai blande. Acest' a pricepea la domesticirea viteloru
cornute, la agricultura, la pregt i rea unoru recuisite de
pietra cioplita, la cultivarea inului, la torsu si t i esut u;
dar' metalula nu-lu cunoscea. Vasele de pamentu, desi
sunt u destulu de elegante, suntu fcute cu inn' a libera si
arse la focu liberii, r' nu in cuptore, pentru acea suntu
mai frangatiose. Tote acestea suntu cunoscute din articlii
afiati in mormintele strvechi si in lacuri pre lng pociumbi
pr e cari odiniora erau edificate locuintiele omului.
Altcum cei mai multi archeologi impartii epoc' a de
pi et ra in doue epoce caract eri st i ce: in epoc' a paleolitica
si neolitica. In cea de ntaiu gatau armele si recuisitele
numai prin lovire; in a dou' a se aret a una ameliorare si
desvoltare eseniala, in ctu manufacturile se fceau cioplite,
poleite. Deci epoc' a neolitica e epoc' a recuisiteloru poleite,
pre cndu epoc' a paleolitica cuprinde in sine tempulu,
cndu omulu a traitu i mpreuna cu animalele deja stinse
si apoi cu celea emigrate spre nordu. Astu-feliu tempulu
animaleloru deja stinse represi nt a epoc' a de pietra vechia,
r ' tempulu tarandului epoc' a de pitra midilocia, pre cndu
epoc' a neolitica represi nt a epoc' a de pietra mai nua.
O
ce
>
SA
a
H
cu
N
3
c3
A
3
a
00
C
3
a
a
-3
' 3
e
OS
00
0 0
3
_
CJ
3
"3
-4-2
e c t
c o

- 3
-o
O
b
s
e
r
v

r
i

C
a
t
t
i

s
e

u
r
e
a

c
h
e
l
.

d
e

s
c
o
l
a

d
u
p
a

c
a
p
u

P
l
e
n
i
g
i

C O 00 C O C O 00
O S O -f 00 C D 00 C M
C
a
t
t
i

s
e

u
r
e
a

c
h
e
l
.

d
e

s
c
o
l
a

d
u
p
a

c
a
p
u

M
a
r
c
i
J

-< H H . 1 1
fini - j p
ni
-
8 o -ojaa
iidoo p3
O C O C O <M O O C D
C D O O ( C O
s mt ap nii
as -oo[ rrgg
O C I O
I r t~ i <-h t C O
C

i

l
o
c
.

s
e

v
i
n

d
e

o

s
c
o
l
a

7
0
0

5
0
0

6
0
0

6
0
0

1
,
3
0
0

6
0
0

2
3
,
0
0
0

N
u

m
e
n
i

l
u

s
c
o
l
a
r
i
l
o
r
u

6

m
i
l
i

n
e

5

m
i
l
i

n
e

2

m
i
l
i

n
e

3

m
i
l
i

n
e

3

m
i
l
i

n
e

2

m
i
l
i

n
e

1

m
i
l
.

s
i

e
r
r
a

N
u
m
e
r
u
l
u

s
c

l
e
l
o
r
u

6
0
,
0
0
0

7
1
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

5
8
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

4
7
,
0
0
0

3
2
,
0
0
9

N
u
m
e
r
u
l
u

l
o
c
u
i
t
o
r
i
l
o
r

4
3

m
i
l
i

n
e

3
7

m
i
l
i

n
e

1
7

m
i
l
i

n
e

3
4

m
i
l
i

n
e

3
7

m
i
l
i

n
e

2
8

m
i
l
i

n
e

7
4

m
i
l
i

n
e

T
i
a
r
'
a

(
S
t
a
t
u
l
u
)

G
e
r
m
a
n
i
'
a

F
r
a
n
c
i
'
a

S
p
a
n
i
'
a

A
n
g
l
i
'
a

A
u
s
t
r
o
-
U
n
g
a
r
i
'
a

l
t
a
l
i
*
a

R
u
s
i
'
a

Statistic' a ne pune naintea ochiloru realitatea numerica
ne art a starea reala a lucrului ce vremu se aflamu cu
ajutoriulu ei. Statistic' a invtia pr eoi neni me: cari i - s unt
progresele si ce defecte are ea de suplenitu iu o direciune
seati a l f a ; i- spune adeverulu in facia, si nu vrea se bage
in sma deca acel' a este niagulitoriu seau dejositoriu, ci
de o potriva lauda si glorifica progresulu, si combate si
sbiciuesce defectele. In neci o privintia inse nu potu fi
at t u de binefacatore resultatele cercetariloru statistice, c
in privinti' a instructinnei, a instructiunei, carea e barometrulu
celli mai neinsielatoriu ahi culturei unui sttu. Pent ru
acea credu c nu e superfluu a specifica pucinu datele
statistice despre sclele stateloru celoru mai mari din Eur opa
rubricate mai susu ; cari preste totu suntti de a se considera
in terminu midilociu.
1. In rubric' a I si II se ar t a numerulu scleloru
in reportu cu numerulu locuitoriloru. Cu ctu se vinti mai
multe scle pre unu anumitu numeru de locuitori, seau
cea ce totu un' a este, cu catti se vinu mai pucini locuitori
pre o scla, cu at t u este unu sttu din punctulu de vedere
alu instructiunei pre unu nivou mai inaltu. Asiadara din
raportulu acesfa loculu primu lu ocupa Fr anci ' a; in Franci ' a
totu pentru 5 00 locuitori este cte o scla; in loculu alu
doilea vinu de a se pune Angli' a, Spani' a si Itali' , cari
totu cam pent ru 600 locuitori m cte o scla, in alu treilea
Ger mani ' a: pre 700 locuitori se vine o scla; in loculu alu
4-lea sta Austro-Ungari' a, carea pent ru 1300 locuitori are
numai cte o scola, va se dica facia de Angli'a, Spani ' a,
Italia si Germai' a, din Austro-Ungaria numerulu scleloru
in raportn cu numerulu locuitoriloru e numai de di umet at e
er' facia de Franci ' a mai numai a treia par t e; si mai pr e
urma vine Rusi' a, numai cu cte o scla pent ru 23, 000
locuitori.
2. In rubric' a I si III se pune in raportu numerulu
scolariloru cu numerulu locuitoriloru. Cu ctu unu anumi t u
numeru de locuitori d unu contingentu mai mare de scolari,
seau cu ctu unu scolariu se d din mai pucini locuitori,
cu at t u mai multi se impartasiescu de instruciune, si prin
urinare cu at t u e mai siguru progresulu unui sttu. In
acsf a privintia loculu de onore se cuvine Germaniei mai
antiu, si dupa acea Franciei, cari aprope intr' o forma
totu la 7 locuitori dau cte unu copilu de scla ; in rangulu
alu doiloa sta Spani' a cu 10 locuitori de unu scol ari u; apoi
Angli' a cu 11, Austro-Ungari' a cu 12, Itali' a cu 14 si in
urma Rusi' a, unde abia 65 de locuitori dau unu copilu
de scla.
3. In rubric' a II si III se espune numerulu scolariloru
in raportu cu numerulu scleloru. Cu ctu se vinu pre o
scla mai pucini scolari caeteris paribus cu at t u
instruciunea ce se d pot fi mai buna si mai cu efectu.
Din raportulu acest' a deci positiunea cea mai favorabila o
are Rusi' a cu numai 36 de copii pre o scla, dupa acea
Ilalia cu 40, apoi Angli' a cu 52, Spani' a cu 56, Franci ' a
cu 56, mai pucinu favorabila pentru Germani' a, unde se
vinu 100 de copii pre o scla, adeca de doue ori at t i ' a
Nr. 5.
c in Angli' a. Se intielege de sine c clasificarea aeest' a
ar e valore mimai in casulu deca precum am disu
tote cele alalte itnpregiurari suntu intr o forma, asia d. e.
deca intr' o scola puiiemu c propune unu invetiatoriii, si
deca invetiatoriulu acel' a e i nt r' o forma cualincatu si in
Germania si in Rusi' a etc.
4. Rubric' a cea mai de pre urma cuprinde chieltuelile
de scola ce se vinu dupa capete. In Germani ' a se urca
mai multu, si mai pucinu in Rusi ' a; cea ce e forte evidentu,
c precndu in Germani' a 43 milione de locuitori au se
sustiena 60,000 de scole, pre atunci in Rusi' a colosalulu
minierii de 74 milione de locuitori au se sustiena numai
32,000 de scole. Si aici dara positiunea cea mai favorabila
e a Rusiei.
Se iiasee acum i nt r ebar ea: care dintre statele acestea
st mai bine in privinti' a instructiunei preste totu, care
ar e calea cea mai sigura spe progresii? De siguru c
statulu acel' a si- cuuosce mai bine chiamarea sa, in care
mai muli se impartasiescu de instruciune, fara de care
cetatienii nu potu se-si faca cum se cade detorintiele facia de
biserica si facia de sttu, statulu acel' a progrese' za, unde
toti sciu scrie si cet i : imperatulu din palatu, muncitoriulu
dela satu, cocouiti'a dela baiu, tierencuti' a de pre mal u;
si aci hegeinoni' a o duce Germani ' a, mai reu dectu tote
sta Rusi' a.
Budapest ' a in 18 Novembre 1889.
At a na s i u P. Bo l o ga ,
a s e . de pe da g.
Mul t i umi t a pub l i c a
Deca vedi' a si bunst area unui poporu at rna iu
mare niesura dela gradulu de cultura alu acelui' a, atunci
cea ce t rebue se ne pre ocupe mai multu, este procurarea
toturoru midloceloru prin cari pote se ajung si poporulu
nostru la nivelulu recerut u.
Scimu c seoTa este primulu factoru, care contribue
la ridicarea omului la unu gradu de cultura ore care-va,
dar' se nu uitamu si ace' a c prin ea ni se deschide, cum
asiu dce, uumai usi' a care conduce spre depositulu scientiei,
si prin urmare si cu poporulu nostru de vomu st locului,
ndestulindu-ne numai cu eunoseintiele ce si le pote acel' a
iiisusi in scola, si uu-i vomu oferi midlocele cu ajutoriulu
caror' a se se pota perfeciona mai depart e, prin aeest' a,
de o part e scopulu, la care tietitiniu a ajunge, va j ace
totu in ace' a deprt are, in care se atia si astadi, er' de j
alta part e scienti' a cetitului, ce o generaliseza scolele nostre
intre poporu va remne mai multu unu capitalu inortu.
Poporulu nostru cetesce bucurosu, deca are ce, ma
semte chiar' o plcere si cmiu aude pre altulu cetindu,
si ar' asculta trei dle si trei nopi fora c se-si aduc
aminte de mncare" dupa cum se esprima elix adese ori.
Lips' a de biblioteci poporale este forte aduncu snnta la
noi romnii.
Impiusu de acestea motive grave mi-aui propusu mai
auulu trecutu, se puuu basa unei biblioteci poporale iu
aeest' a comuna, spre care scopu am si procuram vre-o 30
I; de brosiurele scrieri poporale cu ace' a sperant i a,
j ! c cu ajutoriulu lui Domnedieu si alu oineniloru marinimosi
i da de vomu pote ajunge la ceva, si nici c m' am insielatu,
multiumita zelului neobosiii alu Dlui Nicolau Mazere
teologu in Blasiu, si alu Dlui Emiliu Popu studentu totu
acolo, cari au deschiii nimele ctoru-va omeni iubitori
de progresulu scumpei nostre naiuni, in ctu cu o bucuri a
demna de o causa c si aeest' a, ni-au saritu intru ajutoriu
donndu-ne urmatoriele crti, si anume: Din part ea
societii de lectura Inocentiu Micii Clain" ni-s' au donat u
urmatoriele cr t i :
] . Istori' a pentru ineeputulu rom. ed. III de P^
Maiorii 2. Lept urari u romnescu 3. Calindariu pre an..
1875 4. Calindariu pre an. 1876 5. Calindariu pre an.
1879 6. Calindariu pre an, 1881 7. Calindariu pre an. 1880-
8. Calindariu pre an. 1877 9. Calindariu pre an. 1874
10. Calindariu pre an. 1864 11. Calindariu pre an. 1870/
12. Calindariu pre an. 1868 13. Calindariu pre an. 1875
14. Calindariu pre an. 1873 15. Calindariu pre an. 1862
16. Cuvntarea Escelentiei S'ale A. S. Siulutiu
17. Cuvntarea Escelentiei S'ale A. S. Siulutiu. cu.
ocas. alegerii de Eppu.
18. Organisatiunea comuneloru rurali de J. G.
19. Sclav' a Indiana.
20. Gradinele de copii de M. Strejanu.
21. Pros' a poporala Povesci.
22. Pet i t i unea romniloru din Transilvania.
23. Innotari din Istori' a Eclesiasteca.
24. Convorbiri despre banii cei noi.
25. Economi' a naionala pre an. 1886 completa.
Din part ea Dlui. Nicolau Hada st udent u:
1. Istori' a Ardealului de J. M. Moldovanu.
2. Coron' a sicriului.
3. Nui nimicii (novela).
4. O nopte inspaimntatore.
5. Istori' a prea frumosului Arghiru si El en' a.
6. Dela sate (novele si schitie).
7. Venatori' a dupa amu Josifu II si III.
8. Murindu capitanulu negriloru (naraiune).
9. Bostanii haiduculu.
10. Contes' a falsa.
11. Basmele romniloru.
12. Biografi'a canonicului J. F. Negrutiu.
Din partea Dlui. Victorii Porutiu st udent u:
Epistola deschisa de L. Vaida.
Dlu Pet ru Fet i t i a ni-a donatu Coron' a sicriului".
Primesca deci P. T. Domni colectanti si donatori
celea mai caldurose multiumite ale mele, ce le aducu in
numele poporului aj ut at u; dee Domnedieu, c acest ea
nobile fapte se-si afle ctu de muli i mi t at ori !
Lun' a de Ariesiu 13. Nov. 1889. S. Ni c o r a ,
i nve t i a t o r i u.
Ro gmn pr e s t i ma i i
a b o na nt i , c a r i i nc a nu s i - a u
a c hi t a i i a b o na me nt ul u, s e b i ne -
vo i e s c a a ne t r a mi t e pr e t i ul u*
In Nr o 4 pa g. 63 s e s e c e t e s c a 23 i n l o c u de 53 de do c e ni .