Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istorie universal
PROBA E/F
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 3

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. mobilizarea popula iei n timpul Primului R zboi Mondial
b. promovarea politicii ra iunii de stat n timpul R zboiului de 30 de ani
c. constituirea statului medieval
d. promovarea filantropiei n Epoca luminilor
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Ludovic al XIV-lea, regele Fran ei, (...) a fost pu in regretat de ntregul s u regat, din
pricina sumelor exorbitante i a impozitelor mpov r toare luate de la to i supu ii s i. (...) A fost, n
timpul vie ii sale, un monarh absolut, care a nc lcat toate legile dup bunul s u plac. Principii i
nobilii au fost nesocoti i de rege, parlamentele nu aveau nicio putere i erau obligate s primeasc
toate edictele sau legile, att era regele de puternic i de absolut. Clerul a fost ru inos aservit,
exercitnd voin a regelui. (...) Doar perceptorii aveau lini te i traiul fericit, c ci aveau n posesie
(Remarcile preotului paroh de la Saint Sulpice, 1715)
to i banii Regatului Fran ei.
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, dou caracteristici, n plan politic, ale absolutismului promovat de
Ludovic al XIV-lea.
4 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, o cauz a traiului fericit al perceptorilor n timpul domniei lui
Ludovic al XIV-lea.
2 puncte
3. Preciza i numele unui alt monarh absolut din Fran a, n afara celui men ionat n text. 2 puncte
4. Prezenta i un alt aspect specific monarhiei absolute, n afara celor precizate n text. 5 puncte
5. Prezenta i o consecin a promov rii absolutismului monarhic n Anglia, n secolul al XVII-lea.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria universal :
Antichitate, secolul I . Hr., cet ean, criza Republicii romane, expansiune roman , idee
imperial , res publica, stat universal, triumvirat.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
Not ! Se puncteaz
cronologice/logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre rela iile interna ionale postbelice,
avnd n vedere:
- prezentarea unui factor favorabil constituirii Organiza iei Na iunilor Unite;
- numirea a dou organisme/institu ii ale Organiza iei Na iunilor Unite i precizarea cte unei
atribu ii a fiec reia;
- prezentarea unui eveniment politico-militar interna ional, desf urat ntre anii 1947-1955;
- men ionarea a dou evenimente diplomatice desf urate pe plan interna ional, n perioada
1962-1990.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
Not ! Se puncteaz
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istorie universal

Varianta 3