Sunteți pe pagina 1din 36

CUPRINS

CUPRINS .................................................................................................................................... 3
ARGUMENT .............................................................................................................................. 4
CAPITOLUL I ............................................................................................................................ 5
1. ADUNATUL, SCOSUL SI APROPIATUL LEMNULUI ..................................................... 5
1.1. Structura procesuu! "e coectare ..................................................................................... 5
1.#. Caracter!st!c!, $o"a!t%&! '! $!(oace "e coectare ............................................................ )
1.3. *or&ee '! +actor!! "e !,+ue,&% a coectare ....................................................................... -
1.4. Coectarea e$,uu! cu tractoare .................................................................................... 11
1.4.1. Cas!+!carea tractoareor +orest!ere .......................................................................... 1#
1.4.#. Caracter!st!c!e traseeor "e coectare cu tractoru .................................................. 13
1.4.3. Proce"ee "e ucru .................................................................................................... 15
1.5. Pro"uct!.!tatea $u,c!! a coectarea cu tractoru ........................................................... 1-
1.). Coectarea e$,uu! cu +u,!cuare ................................................................................ 1/
1.).1. Ee$e,te 0e,erae ................................................................................................... 1/
1.).#. Acatu!rea 0e,eraa a +u,!cuareor ......................................................................... #1
1.).3. Caracter!st!c!e traseeor "e coectare cu +u,!cuaru .............................................. #1
1.).4. Mo,tarea +u,!cuaruu! ............................................................................................ ##
1.).5. Te2,!ca opera&!o,a% "e coectare ........................................................................... #3
1.).). Nor$e "e te2,!ca secur!tat!! $u,c!! ....................................................................... #4
1.3. I,staa&!!e cu p!o, ......................................................................................................... #5
1.-. Coectarea pr!, e!porta( ................................................................................................. #5
1./. Coectarea cu $!(oace "e $!c% capac!tate ..................................................................... #3
1.11. Cor2%,!rea e$,uu! ..................................................................................................... #/
1.11. Coectarea cu atea(e .................................................................................................... 31
1.1#. Coectarea cu !,staa&!! "e au,ecare ............................................................................ 31
1.13. A"u,atu $a,ua a e$,uu! "e $!c! "!$e,s!u,! ....................................................... 3#
CAPITOLUL II ......................................................................................................................... 33
#. NORME DE S4N4TATEA 5I SECURITATEA MUNCII 5I P.S.I. LA SIL6ICULTURA
................................................................................................................................................... 33
7I7LIOGRA*IE ...................................................................................................................... 33
3
ARGUMENT
Pr!, !,ter.e,&!!e care se +ac 8, .!a&a ar9oreteor, 8, se,su at!,0er!! o9!ect!.eor
propuse, 8,cep:," cu sta"!u "e p%r!' re;ut% $asa e$,oas% care corespu,"e "!$e,s!o,a '!
ca!tat!. cer!,&eor soc!et%&!! '! care se e<tra0e "!, ar9orete pr!,tr=u, a,sa$9u "e act!.!t%&!
te2,!ce ce "e+!,esc e<poat%r!e +orest!ere ca '! act!.!tate pro"uct!.%.
Neces!tatea e<tra0er!! $ase! e$,oase "!, p%"ure este !$pus% pe "e o parte "e
ap!carea $%sur!or cuturae, +apt ce "e+!,e'te scopu cutura a e<poat%r!or +orest!ere, !ar pe
"e ata parte "e sat!s+acerea u,or ,e.o! "e e$, ae soc!et%&!!, +apt ce "e+!,e'te scopu
eco,o$!c a act!.!t%&!!. Ar$o,!;area ceor "oua !,terese >cutura '! eco,o$!c? co,st!tu!e
ese,&a act!.!t%&!! s!.!cutoruu!.
Ca act!.!tate pro"uct!.% e<poat%r!e +orest!ere repre;!,t% a,sa$9u act!.!t%t!or pr!,
care se e<tra0e '! se pu,e 8, .aoare $asa e$,oas% pe,tru at!,0erea ceor "oua scopur!
4
ese,&!ae @ cutura s! eco,o$!c. D!, acest pu,ct "e .e"ere e<poat%r!e +orest!ere pot +!
"e+!,!te ca +!!," ce $a! +!, act "e cutur% a p%"ur!or.
Ca 't!!,t% e<poatar!e +orest!ere su,t "e+!,!te pr!, tota!tatea cu,o't!,&eor teoret!ce
pr!.!," pr!,c!p!!e, $eto"ee, proce"eee '! te2,!c!e "e ucru pr!, care se as!0ur% e<tra0erea '!
pu,erea 8, .aoare a $ase! e$,oase "est!,at% e<poat%r!or +orest!ere 8, co,cor"a,&% cu
cer!,&ee s!.!cuturae "e 0ospo"ar!re a p%"ur!or.
Procesu te2,oo0!c "e coectare repre;!,t% partea procesuu! "e pro"uc&!e a e<poat%r!!
+orest!ere 8, care $ater!au e$,os "up% recotare este "epasat "e a c!oat% p:,% 8, pat+or$a
pr!$ar%, :,0a o cae per$a,e,t% "e tra,sport.
Spec!+!cu coect%r!! $ase! e$,oase 8, procesu "e pro"uc&!e co,st% 8, +aptu c%
aceasta este co,ce,trat% pro0res!. pr!, "epasarea pe supra+a&a parc2etuu! 8, etape.
*:'!!e "e tere, 8,0uste $a! $ut sau $a! pu&!, a$e,a(ate '! "otate spec!a "est!,ate
te$porar "epas%r!! e$,uu! "e a u, taso, a o cae per$a,e,t% "e tra,sport se ,u$esc c%!
"e coectare. Pr!,c!paee c%! "e coectare su,t "ru$ur!e "e tractor, !,staa&!!e cu ca9ur!,
"ru$ur!e "e tras cu a,!$aee '! !,staa&!!e "e au,ecare.
Locur!e "e co,ce,trare '! stocare te$porar% a e$,uu! s!tuate 8,tre c!oat% '! o cae
per$a,e,t% "e tra,sport se ,u$esc tasoa,e.
CAPITOLUL I
1. ADUNATUL, SCOSUL SI APROPIATUL LEMNULUI
1.1. Structura procesului de colectare
Deoacere +!ecare etap% "e "epasare a e$,uu! se "es+%'oar% 8, co,"!&!! spec!+!ce cu
$!(oace a"ec.ate se "eose9esc ur$%toaree opera&!! @
= a"u,atu e$,uu!
= scosu e$,uu!
= aprop!atu e$,uu!
Adunatul lemnului este partea coect%r!! a c%re! o9!ect!. "e 9a;% este co,ce,trarea
e$,uu! 8, tasoa,e "e=a u,0u u,or c%! "e coectare 8, care +!ecare p!es% !'! are "ru$u s%u,
se "es+%'oar% 8, p%"ure 8, co,"!&!! ,aturae "e tere,. I,terac&!u,ea "!,tre e<poatarea '! cutura
5
p%"ur!! a(u,0e 8, aceast% etap% 8,tr=u, pu,ct "e $a<!$% !$porta,&% pr!, e+ectee te2,!co=
eco,o$!ce "e cutur% '! .aor!+!care a e$,uu! ce e 0e,erea;%.
Scosul lemnului este opera&!a pr!, care se rea!;ea;% o spor!re a 0ra"uu! "e
co,ce,trare a $ase! e$,oase pe supra+a&a parc2etuu! pr!, "epasarea aceste!a "!, tasoa,ee
re;utate pr!, a"u,at p:,% a ur$%toaree co,+ue,&e "e .%!. Opera&!a "e scos ,u apare
8,tot"eau,a a coectare, aceasta +!!," caracter!st!c% 8, 0e,era pe,tru parc2etee "!, ;o,a "e
$u,te.
A!oiatul lemnului este opera&!a pr!, care se rea!;ea;% "epasarea $ase! e$,oase
"!, tasoa,ee re;utate pr!, a"u,at '! scos p%,% 8, pat+or$a pr!$ar%. Se e+ectuea;% pe c%! "e
coectare +apt ce !$!tea;% !,+ue,&a tere,uu! '! ar9oretuu! asupra "epas%r!! e$,uu!.
Adunat a!oiat. A, s!tua&!!e 8, care co,"!&!!e "e tere, per$!te $!(oaceor "e
aprop!at s% a(u,0% p:,% a c!oat%, +%r% a$e,a(ar! spec!ae, atu,c! procesu "e coectare se
rea!;ea;% pr!,tr=o s!,0ur% opera&!e $e,&!o,at% $a! sus.
1.2. Caracteristici, modaliti i mijloace de colectare
Coectarea este partea cea $a! "!+!c!% a procesuu! "e pro"uc&!e, +apt co,+!r$at "e
co,su$u "e e,er0!e >31B e,er0!e u$a,%, 111B e,er0!e a,!$a%, /1B "!, ,ecesaru "e
car9ura,&!? '! "e +aptu c% 8, acest proces se !,re0!strea;% cee $a! $ar! c2etu!e! cu
e<poatarea $ase! e$,oase >)1=35B?.
Mo"a!t%&!e +oos!te a "epasarea e$,uu! !,"!.!"ua sau 8, sarc!,!, 8, procesu "e
coectare su,t @
= au,ecare
= t:r:re
= se$!t:r:re
= suspe,"are
M!(oacee +oos!te a coectarea $ase! e$,oase su,t @
= cor2%,!rea
= atea(e
= !,staa&!! "e au,ecare
= tro!!>*!0ura 1?
)
*!0ura 1= Tro!u +orest!er
= tractoare
= +u,!cuare
= e!coptere
= 9aoa,e
= 9aoa,e +u,!cuar
= e!costate
Mo"a!t%&!e '! $!(oacee "e coectare +oos!te su,t coreate cu co,"!&!!e "e ucru
respect!. cu opera&!a ce se e<ecut% a u, $o$e,t "at>Ta9eu 1?.
A, 0e,era, "epasarea e$,uu! a coectare se +ace 8, co,"!&!! 0ree "e ucru
"eter$!,ate "e ur$%tor!! +actor! @
= r%sp:,"!rea pe supra+e&e $ar! a p!eseor "up% recotare
= ,u$%r $are "e p!ese "e "!$e,s!u,! .ar!a9!e care ur$ea;% a +! "epasate
= "epasarea e$,uu! 8, co,"!&!! "e tere, ,ea$e,a(at sau su$ar a$e,a(at
= !,+ue,&a "!rect% a +actor!or c!$at!c!
Ca pr!,c!p!u 0e,era, 8, pro!ectarea ucr%r!or "e coectare a $ase! e$,oase tre9u!e
cu,oscute +oarte 9!,e co,"!&!!e "e ucru '! a +actor!or "e !,+ue,&%, ast+e, c% sou&!!e aese s%
per$!t% "epasarea $ase! e$,oase cu co,su$ur! c:t $a! $!c! "e e,er0!e, respect!. cu
c2etu!e! 0e,erae c:t $a! $!c!.
Ta9eu 1= Mo"a!t%&! '! $!(oace "e coectare
Opera&!a Mo"a!t%&!e "e
"epasare
M!(ocu "e coectare D!sta,&a caracter!st!c%,
8, $
A"u,at Au,ecare Cor2%,!re
3
C #11
I,staa&!! "e au,ecare
T:r:re Atea(e
Tro!!
Ca9u "e sarc!,% a
tractoareor sau
+u,!cuareor
Se$!t:r:re Atea(e
Tractoare "e $!c% putere
Scos Au,ecare I,staa&!! "e au,ecare #11....511
T:r:re Atea(e
Se$!t:r:re Atea(e
*u,!cuare
Tractoare
Suspe,"are *u,!cuare
Tractoare
Aprop!at Se$!t:r:re Tractoare 511....#.111
Suspe,"are
Suspe,"are
*u,!cuare
Tractoare
A, procesu e<poat%r!or +orest!ere se +oosesc 8, $o" co$9!,at ur$%toaree
$o"a!t%&! "e coectare, care repre;!,t% "!, pu,ct "e .e"ere teoret!c '! o9!ect "e stu"!u pe,tru
ce! care se pre0%tesc 8, "o$e,!u.

1.3. Forele i factorii de influen la colectare
Pe,tru o +u,"a$e,tare c:t $a! corect% a sou&!!or "e pro!ectare '! or0a,!;are a
coect%r!! e$,uu! 8, procesu "e e<poatare +orest!er% tre9u!esc cu,oscute +or&ee ce !,ter.!,
8, ca;u "epasar!! e$,uu! pr!, au,ecare, t:r:re, se$!t:r:re '! suspe,"are.
a. Alunecarea. Co,st% 8, "epasarea e$,uu! !9er pe pa,te su9 ac&!u,ea 0ra.!ta&!e!.
Poate a.ea oc pe c%! ,ea$e,a(ate ca; 8, care se ,u$e'te cor2%,!re sau pe c%! a$e,a(ate 8,
ca;u +oos!r!! !,staa&!!or "e au,ecare.
Pe,tru c% au,ecarea s% se rea!;e;e c:t $a! 9!,e 8, co,cor"a,&% cu co,"!&!!e "e tere,
tre9u!e s% se 8,"ep!,easc% ur$%toaree co,"!&!!@
= +oos!rea u,or c%! a$e,a(ate
= co(!rea e$,uu!>*!0ura #?
-
*!0ura #= Co(!rea e$,uu!
= cur%&!rea "e cr%c! a +a&a e$,uu!>*!0ura 3?
*!0ura 3= Curat!rea "e crac! a e$,uu!
= o%r!rea e$,uu!
Aceast% $o"a!tate "e "epasare a e$,uu! 8, procesu "e coectare este +oos!t% a
opera&!a "e a"u,at c:," "!sta,&a este $a! $!c% "e #11 $, pe,tru cor2%,!rea $ase! e$,oase
precu$ '! pr!, +oos!rea !,staa&!!or "e au,ecare.
De ase$e,ea, au,ecarea este +oos!t% '! 8,c a;u operat!e! "e scos u,"e "!sta,&a este
"e #11=511 $ '! u,"e ca $!(oc "e coectare se +oosesc !,staa&!!e "e au,ecare.
9. Trrea. Co,st% 8, "epasarea e$,uu! pe tere,ur! cu pa,te "e .aor! ce ,eces!t%
pe,tru a se rea!;a au,ecarea o a,u$!t% +or&% "e trac&!u,e.
Mo"a!tatea "e "epasare a e$,uu! a coectare pr!, t:r:re se rea!;ea;% a opera&!a "e
a"u,at pe o "!sta,&a $a! $!c% "e #11 $ cu atea(e, cu tro!! '! cu ca9u "e sarc!,% a
tractoareor sau +u,!cuareor.
De ase$e,ea, t:r:rea se +oose'te ca $o"a!tate "e "epasare a e$,uu! a opera&!a "e
scos atu,c! c:," se +oosesc atea(e pe o "!sta,&% $a! $!c% "e 511 $.
/
c. Semitrrea. Este "epasarea e$,uu! su9 ac&!u,ea u,e! +orte "e trac&!u,e 8,
co,"!&!! 8, care o parte "!, 0reutatea sarc!,!! se spr!(!,% pe .e2!co '! o parte pe so.
Se$!t:r:rea !$p!c% @
= +or&a "e se$!suspe,"are
= +or&a "e +recare a p!ese! se$!t:r:t% pe so
= +or&a "e trac&!u,e
*orta "e trac&!u,e se cacuea;% "!, ecua&!a "e ec2!!9ru "up% cu$ ur$ea;% '! 8,
+u,c&!e "e "!rec&!a "e "epasare a .e2!cuuu! >!, pa,t% '! 8, ra$p%?. Se$!t:r:rea ca $o"a!tate
"e "epasare a e$,uu! 8, parc2et se +oose'te "e c%tre atea(e '! tractoare "e $!c% putere
pe,tru a"u,atu e$,uu! pe o "!sta,&a $a! $!c% "e #11 $.
De ase$e,ea, aceast% $o"a!tate se +oose'te '! a opera&!a "e scos pe o "!sta,&% "e
#11=511 $ c:," "!, s!ste$a "e $a'!,! +ac parte atea(ee, +u,!cuaree '! tractoaree.
Aprop!atu $ase! e$,oase se poate +ace pe o "!sta,&% "e p:,% a #111 $ pr!, se$!t:r:re cu
tractoaree u,!.ersae '! cee art!cuate.
". Suspendarea. Se rea!;ea;% pr!, "epasarea sarc!,!! pr!, suspe,"are pe auto.e2!cue
sau +u,!cuare, aceasta .e,!," 8, co,tact "oar cu .e2!cuu>*!0ura 4?.
*or&ee "e +recare pre;e,te a au,ecare, t:r:re sau se$!tarare su,t 8,ocu!te cu $!'c%r!
"e rosto0o!re a ro&!or sau a roeor +u,!cuaruu!. Co,"!&!!e cee $a! +a.ora9!e se
8,re0!strea;% atu,c! c:," @
= raportu "!,tre $asa .e2!cuuu! '! $asa sarc!,!! "epasate este c:t $a! $!c
= coe+!c!e,&!! "e re;!ste,&% a rosto0o!rea ro&!or su,t $!c!
11
*!0ura 4= *u,!cuar pe,tru tra,sportu e$,uu!
Suspe,"area este $o"a!tatea "e "epasare a e$,uu! 8, procesu "e coectare a +a;ee
"e scos '! aprop!at '! se rea!;ea;% cu +u,!cuare '! tractoare +orDar"er.
1.. Colectarea lemnului cu tractoare
Tractoaree su,t ce $a! r%sp:,"!t $!(oc "e coectare, "ator!t%, 8, spec!a, $o9!!t%&!! '!
ra,"a$e,teor super!oare ceorate $!(oace. Coectarea e$,uu! cu aceste $!(oace se
rea!;ea;% 8, pr!,c!pa pr!, ur$%toaree $o"a!t%&! @
= t:r:re
= se$!suspe,"are
= suspe,"are
Cu aceste $!(oace '! pr!, $o"a!t%&!e sus $e,t!o,ate se pot e<ecuta toate opera&!!e
procesuu! "e coectare a e$,uu! @ a"u,at, scos, aprop!at.
A, e.ou&!a ut!!;ar!! tractoareor 8, e<poat%r!e +orest!ere a !,ceput s=a recurs a
tractoaree a0r!coe c%rora ! s=au a"us $o"!+!c%r! spec!+!ce re;ut:," pe,tru aceast% act!.!tate
ut!a(e "e t!p Etractoare a0r!coe a"aptateF.
11
Ma! t:r;!u au +ost co,stru!te tractoare +orest!ere spec!a!;ate cu caracter!st!c!
co,struct!.e spec!+!ce @
= 0ar"% a so r!"!cata
= sta9!!tate o,0!tu"!,a% '! tra,s.ersa% $%r!t%
= pres!u,e pe so 8, !$!tee porta,&e! a"$!s!9!e
= pos!9!!tatea 8,scr!er!! pe trasee s!,uoase
Ast%;! $a(or!tatea tractoareor +orest!ere au 'as!u art!cuat, +apt ce e per$!te o
$o9!!tate $are 8, pa"ure 8, co$para&!e cu 0a9ar!tu '! puterea. D!, aceast% cate0or!e, 8, &ara
,oastr%, ce $a! +oos!t este ut!a(u ro$a,esc >TA* G tractor art!cuat +orest!er?.
1.".1. Clasi#ica!ea t!actoa!elo! #o!estie!e
D!, pu,ct "e .e"ere a $o"uu! spec!+!c opera&!o,a "eter$!,at "e ec2!pa$e,tee cu
care su,t "otate, tractoaree +orest!ere se cas!+!c% ast+e@
1. Tractoare EsH!""erF>*!0ura 5? G au 8, "otare @
= tro!u pe,tru a"u,at
= "!spo;!t!. "e se$!suspe,"are a sarc!,!! a aprop!at
*!0ura 5= Tractor SH!""er
Se ut!!;ea;% a coectarea e$,uu! su9 +or$% "e tru,c2!ur!, catar0e, ar9or!, 8, 0e,era
a e$,uu! .ou$!,os.
#. Tractoare E+orDar"erF G ec2!pate cu@
= $acara 2!"rau!c% '! 0ra!+er pe,tru 8,c%rcat
1#
= ca"ru cu racoa,te sau se$!re$orc% pe,tru aprop!at
Su,t spec!a!;ate pe,tru aprop!atu e$,uu! scurt >1=) $? cu co,"!&!a taso,%r!!
preaa9!e a acestu! e$,.
3. Tractoare E0rappe sH!""erF>*!0ura )? G "otate cu@
= ce'te 2!"rau!c pe,tru r!"!carea '! sus&!,erea sarc!,!!
Spec!a!;at pe,tru aprop!atu e$,uu! u,0, pe tere,ur! a'e;ate, c:," $a'!,a are acces
a c!oata sau c:," e$,u a +ost +aso,at a,ter!or cu o $a'!,a "e recotat.
*!0ura )= Tractor 0rappe sH!""er
4. Tractoare E7a,H=Ia,s=SH!""erF G "otate cu@
= $acara 2!"rau!ca '! 0ra!+er
= ceste 2!"rau!c cu +ac!e 8,sus pe,tru sust!,erea sarc!,!!
Su,t +oos!te 8,co$9!,at!e cu $a'!,!e "e recotat. Totu'! au o ut!!;are re"us% 8,
co$para&!e cu pr!$a cate0or!e.
1.".$. Ca!acte!isticile t!aseelo! de colecta!e cu t!acto!ul
A, +u,c&!e "e pa,t% tere,uu! coectarea cu tractoaree se or0a,!;ea;% pe 3 .ar!a,te "e
parc2ete @
a. parc2ete pe tere,ur! cu pa,te $a! $!c! "e 3B, s!tuat!e 8,care tractoru poate
patru,"e 8,parc2et p:,% a c!oata +%r% a$e,a(area u,or c%! "e coectare
13
%. parc2ete pe tere,ur! cu pa,t% 8,tre 3=#5B, su,t acces!9!e tractoareor pe "ru$ur!
a$e,a(ate pe !,!a "e cea $a! $are pa,t% '! care ,u su,t supuse procesuu! "e "e0ra"are a
souu! sau pe p!ste. P!stee >PT? su,t +as!! "e tere, cu "es+asurarea presta9!!ta pusa
8,e.!"e,ta pr!, $arcoare care or!e,tea;% '! !$!tea;% accesu tractoruu! 8,parc2et.
c. parc2ete pe tere,ur! cu pa,t% $a! $are "e #5B, u,"e coectarea e$,uu! cu
tractoru este !,sot!ta "e +e,o$e,e "e "e0ra"are a souu! "aca s=ar rea!;a pe !,!a "e cea $a!
$are pa,ta, ca; 8,care patru,"erea 8,parc2et cu tractoare se rea!;ea;% pe o retea "e "ru$ur!
"e coasta.
A$e,a(area "ru$ur!or "e tractor tre9u!e +acuta cu respectarea u,or cer!,te te2,!co=
eco,o$!ce '! ecoo0!ce re+er!toare a "epasarea 8,co,"!t!! "e s!0ura,ta '! 8,!$!ta u,or
c2etu!e! accepta9!e !$pu,a,"u=se ur$%toaree @
= %&!$ea ,ecesara c!rcua&!e! tractoruu! 8, a!,!a$e,t este "e 3 $ >%&!$ea pat+or$e!?,
!ar a cuoareor 8, ar9oret 8, ca;u traseeor ,aturae se reco$a,"% a +! "e 4 $ a ,!.eu
souu! pe,tru a se e.!ta o.!rea ar9or!or "e pe $ar0!,ea cuoaruu! '! a ,u +! a+ectate pr!,
tasare r%"%c!,!e acestora. Dac% se ut!!;ea;% tractoare cu p,eur! ar0! "e (oas% pres!u,e este
,ecesar% o %&!$e a pat+or$e! "e ce put!, 3,5 $.
= traseee tre9u!e s% +!e c:t $a! "repte atat pe,tru as!0urarea c!rcua&!e! u'oar% a
tractoareor c:t '! pe,tru re"ucerea r!scuu! "e ra,!re a ar9or!or "e pe $ar0!,ea cuoareor
= 8, cur9e traseee .or +! pre.%;ute cu supra%r0!r! "e 1=# $ 8, raport cu u,0!$ea
sarc!,!or '! aspr!$ea cur9ur!!
= or!e,tat!., ra;ee $!,!$e ,ecesare pe,tru 8,scr!erea tractoruu! cu sarc!,a se poate
cacua cu reat!a RJL
#
K4, 8, care R este ra;a $!,!$a "e racor"are 8,$ L L este u,0!$ea
sarc!,!! cu$uat% cu u,0!$ea se$!'as!uu! poster!or a tractoru art!cuat +orest!er, respect!.
cu u,0!$ea tractoruu! cu 'as!u r!0!", 8,$, este %&!$ea traseuu! 8, cur9a 8, $.
= pa,ta traseuu! tre9u!e s% +!e corespu,;%toare per+or$a,&eor t!puu! "e tractor, !ar pe
"e at% parte s% +!e coreat% cu cer!,&ee ecoo0!ce "e protec&!e a tere,ur!or +orest!ere. Pe,tru
tractoaree art!cuate +orest!ere se pre.%" 8,c!,%r! o,0!tu"!,ae $a<!$e a $ersu 8, p!, 8,
ra$pa #1B >11
1
? L a $ersu 8, p!, 8, pa,ta precu$ '! a $ersu 8, 0o 8, ra$pa sau pa,t%
41B >##
1
?. A,c!,%r! tra,s.ersae a $ersu 8, p!, sau 8, 0o 8, a!,!a$e,t #4B >14
1
?, a .!ra(u
spre a.a #1B >1#
1
?, a .!ra(u spre a$o,te 1-B >11
1
?. La tractoaree a0r!coe a"aptate
8,c!,area o,0!tu"!,a% este !$!tat% a $a<!$u$ #5B sau 14
1
a uscare 8, 0o '! a co9orare
'! "e $a<!$u$ 11B >)
1
? a urcarea 8, p!,.
14
= pe tere,ur!e cu pa,t% pre"o$!,a,t% su9 #1=#5B traseee su,t or!e,tate pe !,!a "e
cea $a! $are pa,t%, !ar po;!&!!e M 8,"e.er N se a"$!t cu co,"!&!a c% pro!ec&!a ce,truu! "e
0reutate s% ,u !as% "!, po!0o,u "e sus&!,ere.
= pe tere,ur!e cu pa,t% pre"o$!,a,t 8,tre #1=#5B '! 41=45B at:t "!, pu,ct "e .e"ere
ecoo0!c c:t '! te2,!c ,u $a! este a"$!s ca "epasarea tractoruu! s% se +ac% pe !,!a "e cea $a!
$are pa,ta, "e aceea se e<ecut% "ru$ur! pr!, ucr%r! "e terasa$e,te +oos!," 9u"o;eru.
= pe,tru c% apa "!, prec!p!ta&!! s% ,u sta0,e;e pe pat+or$a "ru$uu! co,stru!t cu
9u"o;eru "ec!.!tatea $!,!$% .a +! "e #B, p:,% a cea opt!$a 3=5B.
= %&!$ea pe care c!rcua e+ect!. tractoaree tre9u!e s% +!e co$pet 8, "e9eu, "!, $ot!.e
"e sta9!!tate a terasa$e,tuu!
= 8, corpu ra$9euu! se as% c!oate $a! !,ate a "e+r!'are pe,tru re&!,erea p%$:,tuu!
= 8,c!,area tra,s.ersa% este "e )=11B spre p!c!oru tau;uu! "e "e9eu pe,tru
$e,&!,erea sarc!,!! pe pat+or$a "ru$uu! '! toto"at% pe,tru coectarea apeor "!, prec!p!ta&!!
care se e.acuea;% a !,ter.ae "e 41=111 $ "up% ca;
= tau;u "e "e9eu are 8,c!,area "e 1,5 @1 sau #K1, "ar 8, ca;u "e9euu! $!c '! sta9!
tau;area poate +! "e 5K1
= u, .a "e p%$:,t cu %&!$ea "e 1,5 $ pe atura "!,spre a.a a "ru$uu! per$!te o $a!
$are s!0ura,&a a sarc!,!! pe pat+or$a "ru$uu!
= pe tere,ur!e cu pa,t% peste 45B tractoaree ,u $a! su,t opera,te te2,!c a a"u,atu
"!,spre a$o,te >sarc!,!e a(u,0 s% au,ece !9er?, !ar terasa$e,tee "e.!, cost!s!toare '! pot
a+ecta sta9!!tatea .ersa,tuu!. A!c! este "o$e,!u e<cus!. a +u,!cuareor.
= traseu "ru$ur!or "e tractor 8, ;o,ee a"$!se se "es+%'oar% +rec.e,t "e=a u,0u
ta.e0ur!or u,"e se co,ce,trea;% $asa e$,oasa a"u,at% "e pe .ersa,&!
= a .%!e 8, +or$% "e U traseu se co,"uce parae cu parau, !ar "aca a9!a este
acc!"e,tat% sau $oc!roas% '! e$,u ,u poate +! a"u,at cu tro!u peste p:r:u se a"opt% sou&!a
cu trasee pe a$9ee $aur!
= a .%!e 8, +or$a "e 6 pe,tru a se e.!ta c!rcua&!a tractoruu! pr!, patu p:r:uu! se
co,stru!e'te u, "ru$ "e tractor a 9a;a u,u!a "!,tre .ersa,&!
1.".&. P!ocedee de luc!u
La coectarea e$,uu! cu tractoare se "eose9esc 8, ca"ru u,u! c!cu "e ucru
ur$%toaree +a;e @
= +or$area '! e0area sarc!,!!
= cursa 8, p!,
15
= "e;e0area sarc!,!!
= cursa 8, 0o
Formarea i legarea sarcinii. 8, ca"ru aceste! +a;e tre9u!e e<ecutate ur$%toaree
opera&!!@
= po;!&!o,area tractoruu!
= "es+%'urarea $a,ua% a ca9uu! "e sarc!,a
= trasu $eca,!c a e$,uu! a tractor
= pre0%t!rea sarc!,!! 8, .e"erea e0%r!!
= e0area sarc!,!!
Po;!t!o,area tractoruu! are "rept scop a'e;area acestu!a ast+e 8,c:t s% poat% +! tras% a
tractor u, ,u$%r c:t $a! $are "e p!ese, respect:," co,"!&!a ca 8,tre "!rec&!a "e tras '! a<a
o,0!tu"!,a% a tractoruu! s% +!e u, u,02! $a! $!c "e 15
1
, !ar "ac% aceasta co,"!&!e ,u poate +!
8,"ep!,!t% atu,c! s% se +ooseasc% roe "e "!rec&!e.
Co,"!&!! pr!.!," +or$area sarc!,!! a coectarea cu tractoru.
Des+%'urarea $a,ua% a ca9uu! "e sarc!,%. Aceast% opera&!e ,eces!t% u, e+ort $are
"!, partea $u,c!toruu! , "e aceea se reco$a,"% s% se +ac% pe "!sta,&e $e"!! "e p:,% a #1=41
$ 8, +u,c&!e "e pa,ta tere,uu!.
Pe,tru "!sta,&e '! .ou$e $ar! "e tras se reco$a,"% +oos!rea u,or tractoare ec2!pate
cu tro!! cu "oua ta$9ure ae caror ca9ur! pot +! $o,tate ast+e 8,c:t "es+%'urarea ca9uu! "e
sarc!,a s% se +ac% $eca,!;at.
Trasu $eca,!c a p!eseor. Presupu,e e0area p!eseor a c!rca 1,5 $ "e cap%t cu ca9u
"e sarc!,% sau cu c!oc2!,are, precu$ '! as!0urarea u,or $%sur! "e "!$!,uare a re;!ste,&eor a
8,a!,tare '! re"ucerea pre(u"!c!!or pr!, o%r!rea 9u'te,!or sau +oos!rea u,or co,ur! "e
protec&!e.
Daca co,"!&!!e "e ucru su,t +a.ora9!e pe,tru re"ucerea e+ortuu! $u,c!toruu! care
ea0% sarc!,a '! cre'terea pro"uct!.!t%&!! $u,c!! a +or$areasarc!,!! se reco$a,"% s% se +ac%
trasu s!$uta, a u,u! ,u$ar c:t $a! $are "e p!ese>*!0ura 3?.
1)
*!0ura 3= Sout!! "e re"ucere a pre(u"!c!!or a +or$area sarc!,!! pr!, tarare
Pre0%t!rea sarc!,!! 8, .e"erea e0ar!!. Co,st% "!, a'e;area p!eseor "e e$, cu u, cap%t
pe sapa scut 8, ca;u tractoareor u,!.ersae sau pe o tra.ers% a tractoaree +orest!ere.
Pe,tru o ec2!!9rare opt!$% a sarc!,!or pe pu,&!e tractoareor '! a souu! 8, procesu
"e coectare pr!, se$!suspe,"are se reco$a,"% c% or!e,tarea p!eseor s% +!e cu cap%tu su9&!re
8, se,su "e tra,sport a tractoaree u,!.ersae '! cu cap%tu 0ros 8, se,su "e tra,sport pe,tru
tractoaree +orest!ere.
Le0area sarc!,!!. Se rea!;ea;% 8, +u,c&!e "e .ar!a9!!tatea "!$e,s!o,a% a p!eseor ce o
co$pu, ast+e 8,c:t s% se as!0ure o str:,0ere 9u,% a acestora pe,tru a ,u se "es+ace pe traseu.
Le0area se poate +ace "!rect cu ca9u tro!uu!, trec:," c:r!0u pe su9 p!esa '!
+!<:,"u= "e ca9u sau pr!, !,ter$e"!u u,u! c!oc2!,ar !,tro"uc:," c:r!0u ca9uu! "e
trac&!u,e 8, oc2etu c!oc2!,aruu!.
C!oc2!,aree su,t 9uc%&! "e ca9u "e u,0!$! 8,tre 1=3 $ a.:," a capete "!+er!te
"!spo;!t!.e "e pr!,"ere.
Pe,tru u'ur!,&a por,!r!! 9uste,auu! c:r!0u "e sarc!,a .a +! pasat $a! spre so, ast+e
c% !,ceputu "epasar!! s% "ecur0% pr!,tr=o rostoo0!re a p!ese!.
13
Cursa n plin. Se +ace pr!, se$!t:r:rea sarc!,!or pe "ru$ur!e "e tractor a$e,a(ate 8,
acest scop respect:," str!ct traseu "e coectare ur$%r!,"u=se cu ate,&!e tra!ector!a e<tre$!t%&!!
sarc!,!!.
Pe co,trapa,t%, "aca ro&!e "!, +a&% t!," s% p!ar"% co,tactu cu tere,u >ca9rare? este
pre+era9!% opr!rea tractoruu!, "e9re!erea ca9uu! '! %sarea sarc!,!! a so, "epasarea
tractoruu! +%r% sarc!,% pe por&!u,ea cr!t!c% "up% care se tra0e sarc!,a cu tro!u !,toc$a! ca a
a"u,at. Se e.!ta ast+e supraso!c!tarea $a'!,!! '! se $e,a(ea;% sou "e "!stru0ere pr!,
pat!,area rot!or.
M%r!$ea sarc!,!! a o curs% a coectarea e$,uu! cu tractoaree, poate +! sta9!!t%
por,!," "e a co,"!&!a "e sta9!!tate o,0!tu"!,a% a ut!a(uu! '! care poate a.ea .aor! "e 3311
"aN pe,tru tractoaree u,!.ersae '! )111 "aN pe,tru TA*=ur!.
Dezlegarea sarcinii. La sos!rea pe pat+or$a pr!$ar%, 8, .e"erea "e;e0ar!!, se
po;!&!o,ea;% !,c%rc%tura, se asa sarc!,a a so, se "e9re!a;% ca9u, se a.a,sea;% c:&!.a $etr!
pe,tru a se as!0ura c% toate c!oc2!,aree su,t acces!9!e '! ,u e<!sta p!ese 8, po;!&!e !,sta9!%.
Se "es+ace ca9u '! pe,tru c% tractoru s% ,u 8,tar;!e c!oc2!,aree r%$:, s% +!e scoase
"e pe p!ese p:,% a cursa ur$%toare.
Tractoru e!9erat "e sarc!,% este +oos!t a $a,!puarea pe pat+or$a pr!$ar% a
e$,uu! sec&!o,at "e a cursa a,ter!oar%.
Cursa ngol. repre;!,t% "epasarea tractoruu! !,apo!, 0o, a"uc:," 8, pac2et
c!oc2!,aree "e sc2!$9 cu respectarea cu str!cte&e a traseeor "e coectare "e pe supra+a&a
parc2etuu!.
1.!. "roducti#itatea muncii la colectarea cu tractorul
A, 0e,era, pro"uct!.!t%&!e rea!;ate a coectarea cu tractoaree su,t cupr!,se 8,tre 11=
111 $c 8,- ore, .ar!!," 8, +u,c&!e "e co,"!&!!e co,crete "e ucru "!, parc2et @
= .ou$u ar9oreu! $e"!u
= "!sta,&a "e coectare
= t!pu "e tractor
= pa,ta traseeor "e coectare
= spec!e
= co$po,e,&a +or$a&!e! "e ucru, care 8, 0e,era este +or$at% "!, # $u,c!tor!,
tractor!st '! e0ator.
M%r!rea pro"uct!.!t%&!! a coectare 8,tr=u, ca; "at se poate rea!;a pr!, @
1-
= +oos!rea tractoareor a capac!tatea $a<!$% "e "epasare, respect!. $%r!rea
coe+!c!e,tuu! "e ut!!;are a capac!tat!! "e ucru
= $%r!rea .!te;e! "e "epasare a tractoruu! pr!, a$e,a(area corespu,;%toare a
"ru$ur!or "e coectare '! +oos!rea acestora 8, per!oa"e +a.ora9!e
= re"ucerea t!$puu! "e +or$are '! e0are a sarc!,!! pr!, po;!&!o,area +a.ora9!% a
tractoruu!
= pre0%t!rea p!eseor '! a"u,atu "e a "!sta,&e 8,tre #1=31 $.
1.$. Colectarea lemnului cu funiculare
*u,!cuaree su,t $!(oace spec!+!ce +oos!te a coectarea e$,uu! ce se
caracter!;ea;% pr!, +aptu c% $ater!au e$,os este tra,sportat 8, po;!&!e suspe,"at% sau
se$!suspe,"at% cu a(utoru u,u! c%ruc!or care se "epasea;% pe o cae "e ruare co,st!tu!t%
"!,tr=u, ca9u suspe,"at.
Do$e,!u "e ut!!;are a +u,!cuareor este @
= 8, tere,ur! cu pa,t% 8,tre 1=111B
= o9!0ator!u +!!," $!(ocu ce $a! a.a,ta(os 8, tere,ur!e cu pa,t% O 41B
= 8, tere,ur!e cu pa,t% $a! $!c% "e 41B se +oosesc s!,0ure sau 8, co$pe$e,tar!tate
cu ate $!(oace "e coectare, sou&!! "!ctate "e pro9e$ee eco,o$!ce '! ecoo0!ce.
A.a,ta(e @
= "epasarea e$,uu! se +ace pe trasee rect!!,!! >cee $a! scurte?
= +u,c&!o,ea;% !,"epe,"e,t +a&% "e co,"!&!!e "!, tere,
= ,!.e sc%;ut a pre(u"!c!!or
=co,su$ur! re"use "e e,er0!e
De;a.a,ta(e @
= $o9!!tate, 8, 0e,era, re"us%
= ,u$%r $are "e $u,c!tor!
= pe,tru aprop!at ,eces!t% 8, co$pectare ate ut!a(e
1.'.1. Elemente (ene!ale
A, +u,c&!e "e $o"a!t%&!e "e co,struc&!e, !,staa&!!e cu ca9u se cas!+!c% ast+e@
= +u,!cuare "e t!p cas!c G 0ra.!ta&!o,ae >pa,ta O 15
1
?
= ,e0ra.!ta&!o,ae >pa,ta 1=15
1
?
= !,staa&!! cu p!o,
1/
A, +u,c&!e "e "!sta,&a "e !,staarea pe "!sta,&e @
= $!c! C 311=411$
= $e"!! 311=411$ G )11=-11 $
= $ar! )11=-11 $ G 1)11=#111$
Capac!tatea "e coectare a o cursa .ar!a;a 8, +u,c&!e "e t!pu +u,!cuaruu! "e a #1 HN
G 51HN >#111 H0 G 5111 H0?.
T!pur! ro$:,e't! @
1. )UC "*1 >+u,!cuar u,!.ersa pe,tru coectat?
= este +oos!t pe "!sta,&a $a<!$% "e 411 $
= "epasare pr!, se$!t:r:re
= sarc!,a $a<!$% "e 1111 "aN
= ,e0ra.!ta&!o,a
= pa,t% 1=111B
= u'or "e$o,ta9!
$. )PU +** >+u,!cuar pasa0er u,!.ersa?
= "!sta,&a $a<!$% 511 $
= "epasare pr!, suspe,"are
= sarc!,a $a<!$% #111 H0
= 0ra.!ta&!o,a
&. )P$ >+u,!cuar pasa0er?
= "!sta,&a $a<!$% 1511 $
= sarc!,a $a<!$% #111 H0
= 0ra.!tat!o,a
= sarc!,a se suspe,"%
". )P >+u,!cuar pe,"uar?
= se caracter!;ea;% pr!, +aptu c% se r!"!c% caruc!oru 0o "e a ocu "e "e;e0are a
sarc!,!! cu a(utoru ceu! p!, ce co9oar% 0ra.!tat!o,a.
*u,!cuaru pe,"uar "!, pu,ct "e .e"ere a caracter!st!c!or '! +u,c&!o,%r!! este "u9u
+u,!cuaruu! pasa0er.
1.'.$. Alcatui!ea (ene!ala a #unicula!elo!
*u,!cuaru cupr!,"e ur$%toaree@
1. Caea "e ruare
a. ca9u purtator
#1
9. ee$e,te "e sus&!,ere
= sa9o&!
= ca9u tra,s.ersa
= roe "e sust!,ere
= p!o,! ,atura!
= trepte
= ar9or! "e a,corare a ca9uu! tra,s.ersa
c. ee$e,te "e a,corare
= ce$e "e a,corare
= ca9ur! "e a,corare a ca9uu! purtator
= ar9or! "e a,corare
#. C%ruc!or
a. tre, "e ruare
= roe aer0atoare
= carcasa tre,uu! "e ruare
9. partea pe,"uar%
= roa "e "!r!(are a ca9uu! "e sarc!,a
= carcasa
3. Ca9ur! "e ac&!o,are
a. ca9u "e sarc!,%
9. ca9u tr%0%tor
4. Grup "e ac&!o,are
a. $otor
9. tra,s$!s!e
c. ta$9ur
". p!o, $eta!c
e. sas!u G sa,!e
5. I,staa&!e tee+o,!c%
1.'.&. Ca!acte!isticile t!aseelo! de colecta!e cu #unicula!ul
I,staarea +u,!cuareor se rea!;ea;% 8, "ou% $o"ur!@
1. pe "!rec&!! !;oate, "aca acesta +oose'te ,u$a! opera&!e! "e aprop!at, a"u,atu
e+ectu:,"u=se cu ate $!(oace
#1
#. 8, re&ea "e trasee, c:," coectea;% !,te0ra e$,u "!,tr=o a,u$!t% supra+a&%.
D!spu,erea traseeor, 8, acest ca;, se +ace@
= parae, 8, ca;u .ersa,&!or u,!+or$!
= 8, co,.er0e,&% pe .ersa,&!! c!rcuar! sau co,!c!
D!sta,&a "!,tre trasee este "u9u "!sta,&e! "e coectat atera >"!sta,&a "e tras atera
poate a(u,0e a 41=51 $ p:,% a -1=111 $?.
A, 0e,era, !,!!e "e +u,!cuar se !,staea;% "e=a u,0u ta.e0ur!or '! pe .ersa,&! 8,tr=
o a,u$!t% po;!&!e +a&% "e !,!a "e cea $a! $are pa,t%.
Pa,ta
= 0ra.!ta&!o,a O 15B
= ,e0ra.!ta&!o,a 1=15B
L%&!$ea cuoareor este !$!tata a 4=) $.
Co,"!&!a "e 9a;% pe care tre9u!e s% o sat!s+ac% pro!ectarea, co,stru!rea , $o,tarea '!
repararea u,u! +u,!cuar este s!0ura,&a.
1.'.". Monta!ea #unicula!ului
Cupr!,"e ur$%toaree opera&!! @
= "e+r!'area cuoaruu! !,!e!
= .er!+!carea $ater!aeor
= a$e,a(area potec!! "e acces a ocur!e "e $u,c% "e=a u,0u !,!e!
= autotractarea 0rupuu! $otor "!, a.a 8, a$o,te
= a,corarea 0rupuu! $otor 8, sta&!a "!, a$o,te
= "es+%'urarea ca9uu! tr%0%tor "!, a$o,te spre a.a
= "es+%'urarea ca9uu! purtator "!, a.a 8, a$o,te cu a(utoru 0rupuu! $otor '! a
ca9uu! tra0ator
= a,corarea ca9uu! purtator
= tra,sportu $ater!aeor pe,tru supor&!! !,ter$e"!ar!
= $o,tarea suport!or !,ter$e"!ar!
= 8,t!,"erea '! a,corarea ca9uu! purtator
= "es+%'urarea ca9uu! tr%0%tor "!, a$o,te 8, a.a p:,% 8, sta&!e
= $o,tarea c%ruc!oruu!
= pro9a +u,!cuaruu!
##
1.'.+. Te,nica oe!a-ional. de colecta!e
Cu a(utoru +u,!cuaruu! se poate rea!;a @
= a"u,atu atera >pe "!sta,te "e 41=51 $?
= aprop!atu
Opera&!a "e $arcare tre9u!e coreat% cu te2,oo0!a "e e<poatare, "ar $a! aes cu
.!!toaree $eto"e '! ut!a(e +oos!te 8, e<poatarea e$,uu!.
Ast+e, 8, ca;u +u,!cuaruu!, cuoaree "e a"u,at au %&!$ea "e # $ a ,!.eu souu!
'! su,t or!e,tate a 45
1
spre a$o,te +a&% "e !,!a "e +u,!cuare>*!0ura -?.
La +e su,t or!e,tate '! oc2!ur!e ce se "esc2!" 8, ca;u t%!er!or pro0res!.e.
*!0ura -= Sc2e$e "e a"u,at atera cu +u,!cuaru
Pe,tru $%r!rea "!sta,&e! "e a"u,at atera, 8, ca;u traseeor rect!!,!!, se +oose'te
$eto"a preu,0!r!! ca9ur!or, !ar 8, ca;u traseeor s!,uoase se +oosesc roe "e "!rec&!e care
sc2!$9% "!rec&!a +%c:," pos!9!e oco!rea oc2!ur!or "e se$!,&!'.
A, pr!,c!p!u, cre'terea "!sta,&eor "e a"u,at, +!e pr!, preu,0!rea ca9uu! tr%0%tor, +!e
pr!, +oos!rea roeor "e "!rec&!e "uce a $!c'orarea pro"uct!.!tat!! $u,c!!. Dac% se co,s!"er%
pro"uct!.!tatea $u,c!! 111B pe "!sta,&a p:,% a 11 $ aceasta sca"e a -5B pe "!sta,&a p:,%
a #1 $ '! a )5B pe "!sta,&a p:,% a 31$.
Pe "e at% parte "!sta,&ee $ar! "e a"u,at atera $%resc $asa e$,oas% coectat% a o
po;!&!e a !,!e! "e +u,!cuar ceea ce r%s+r:,0e po;!t!. asupra a$ort!s$e,tuu! c2etu!e!or "e
$o,tare G "e$o,tare.
#3
Pr!, ec2!!9rarea ceor "ou% te,"!,&e co,trare re;ut% "!sta,&a opt!$% "e a"u,at care se
"eter$!,% pr!, cacu eco,o$!c >proce"eu "e cacu eco,o$!c .a +! e<pus a partea "e
pro!ectare te2,oo0!c%?.
C!cu "e ucru a a"u,atu atera '! aprop!atu cu +u,!cuaru cupr!,"e ur$%toaree
+a;e @
= pre0%t!rea p!eseor "e a"u,at pr!, e0area or cu c!oc2!,are
= trasu atera $a,ua a ca9uu! tra0ator
= e0area p!eseor "e a"u,at
= a"u,atu $eca,!c su9 !,!a "e +u,!cuar
*a;ee $a! sus $e,&!o,ate se repet% "e atatea or! p:,% a +or$area sarc!,!! "e
aprop!at @
= e0area sarc!,!! "e aprop!at '! r!"!carea aceste!a a caruc!or
= cursa 8,p!, sau "epasarea c%ruc!oruu! cu sarc!,a p:,% a ra$pa "e "esc%rcare
= "e;e0area sarc!,!!
= cursa 8,0o sau 8,toarcerea c%ruc!oruu! a ocu "e 8,c%rcare
= co9or:rea c:r!0uu! "e sarc!,% a so
*or$a&!a "e $u,c% este co$pus% "!, @
= $eca,!c
= # e0ator! a ocu "e 8,c%rcare
= 1 "e;e0ator a ra$pa "e "esc%rcare
Co$u,!carea 8,tre aceste ocur! "e $u,ca se +ace pr!, se$,a!;are ra"!o sau pr!,
se$,e c:," "!sta,&a per$!te acest ucru.
1.'.'. No!me de te,nica secu!itatii muncii
Mu,c!tor!! .or sta 8,a$o,te +a&% "e "!rec&!a "e tractare '! r!"!care a sarc!,!! a o
"!sta,&% "e $!,!$ #1 $. Dac% se +oosesc roe "e "!rec&!e este !,ter;!s% sta&!o,area
$u,c!tor!or 8, !,ter!oru u,02!uu! +or$at "e ca9u tra0ator. A, t!$pu !er,!! 9u'te,!!
8,02e&a&! 8, tasoa,e .or +! 8, preaa9! "!;oca&! cu tap!,a.
La +or$area sarc!,!! "e aprop!at se .a respecta 8,c%rc%tura $a<!$ a"$!s%, e.!t:,"u=se
ast+e supraso!c!tarea $otoruu! cu suprate,s!o,area ca9uu!.
Co9or:rea caruc!oruu! cu sarc!,a se +ace cu o .!te;a care s% as!0ure trecerea !,a, +%r%
'ocur!, peste suport! >-=11 $Ks?.
A, t!$pu trasuu! atera $u,c!tor!! e0ator! ur$%resc c% sarc!,a s% ,u se 9oc2e;e 8,
.reu, o9staco, !ar !,ter.e,&!a se rea!;ea;% o9!0ator!u cu ca9u s%9!t.
#4
Mo,tarea '! "e$o,tarea se +ace cu ec2!pe spec!a!;ate, "otate cu ec2!pa$e,tee
,ecesare.
Pe,tru c!rcua&!e "e=a u,0u !,staa&!e! '! a 0rupu $otor se co,stru!e'te 8, $o"
o9!0ator!u o poteca "e acces a o "!sta,&% "e ce put!, #1 $ "e !,!e.
Pe t!$p ,e+a.ora9! >te$p. =#1
1
? cu "esc%rc%r! eectr!ce '! .:,t puter,!c este !,ter;!s
ucru cu !,staa&!!e cu ca9u. Ca9u purtator .a +! e0at o9!0ator!u a p%$:,t.
I, ca; "e per!co !$!,e,t >a.ar!!, ruperea ca9ur!or, sc%parea c%ruc!oruu! cu sarc!,a a
.ae, etc.? se aar$ea;% 8,tre0 perso,au "e "eser.!re a !,staa&!e! pe,tru a se retra0e "!, ;o,a
acestu!a.
1.%. &nstalaiile cu pilon
I,staa&!!e aparute 8, ut!$ee "ece,!! au 0rupur! "e ac&!o,are $o9!e $o,tate pe
tractor, autoca$!o,, pat+or$a pe ro&! sau re$orc% sau 'as!u "e e<ca.ator. Au 8, co$po,e,&%
u, p!o, ra9ata9!, teescop!c care as!0ur% 8,%&area corespu,;%toare a ca9ur!or 8, pu,ctu
!,!&!a a !,!e!.
S!ste$u "e ca9ur! propr!u acestor !,staa&!! co,st% "!, @
= ca9u purtator a,corat a capatu opus
= ca9u tr%0%tor '! cee au<!!are
Su,t spec!a!;ate ,u$a! a coectarea e$,uu! pe "!sta,&e scurte >311$? '! $e"!!, 8,
co,"!&!!e e<!ste,&e! u,e! re&ee corespu,;%toare "e "ru$ur! auto '! "e tractor "e;.otata% pe
.ersa,&!. Coectarea e$,uu! cu ase$e,ea !,staa&!! se poate +ace 8, or!ce se,s 8, raport cu
pa,t% tere,uu!.
Sarc!,a ut!% .ar!a;% a o curs% 8,tre 11=15 HN '! este se$!t:r:ta, ceea ce se poate so"a
cu a+ectarea souu!, per!cuoas% $a! aes pe "!rec&!a !,!e! "e cea $a! $are pa,t%, precu$ '!
cu r%,!rea ar9or!or s!tua&! "e o parte '! "e ata a cuuaruu! a t%!er!e seect!.e.
1.'. Colectarea prin eliportaj
Coectarea pr!, e!porta( se rea!;ea;% cu ur$%toaree @
= e!coptere
= 9aoa,e
= e!costate
= 9aoa,e +u,!cuar
#5
Au o ut!!;are +oarte restr:,s% +!!," $!(oace e<tre$ "e cost!s!toare co$parat!. cu
$!(oacee "e coectare terestre.
Totu'!, 8, a,u$!te s!tuat!!, e!porta(u poate +! (ust!+!cat pr!, @
= $ot!.e te2,!ce @
= ar9orete pract!c !,acces!9!e, "ator!t% u,or pa,te +oarte a9rupte, a tere,uu! !,sta9!,
st:,cos, $%'t!,os, etc.
= $ot!.e ecoo0!ce @
= a+ectarea $e"!uu! pr!, a$pr!;e +oarte $ar! ae "ru$ur!or
= r!scu au,ec%r!or "e tere, ce pot +! 0e,erate "e acestea
= a+ectarea s!tur!or tur!st!ce
= e.acuarea "!, aceste ;o,e !,acces!9!e a pro"useor acc!"e,tae care repre;!,t% u,
per!co +!tosa,!tar
= $ot!.e eco,o$!ce
= +rec.e,t ar9oretee "e at!tu"!,e su,t r%r!te '! "e case !,+er!oare, crearea u,e! re&ee
rut!ere ,e+!!," re,ta9!% ,!c! pe ter$e, u,0, !ar pe,tru !,staarea +u,!cuarea ,e!,tru,!,"u=se
ca,t!tatea "e e$, ,ecesar%
= coectarea u,or sort!$e,te .aoroase >e$, "e re;o,a,&%? "!spersate 8, ocur! 0reu
acces!9!e
E!copteru.
A +ost +oos!t pe,tru pr!$a "at% a coectarea e$,uu! 8, SUA, uter!or proce"eu a
"e.e,!t opera&!o,a '! 8, &%r! precu$ @ Ca,a"a, Sue"!a, Nor.e0!a, *ra,ta, !,"eose9!, 8,
$as!.ee +orest!ere "e $are at!tu"!,e.
A, &ara ,oastr% a +ost e<per!$e,tat a coectarea e$,uu! e!copteru MI- a.:," o
capac!tate "e r!"!care "e #111 "aN, rea!;:," o pro"uct!.!tate "e - $cK2 a o "!sta,&a "e
tra,sport "e 11 H$ cu u, co,su$ "e car9ura,t -11 K2. A, +u,c&!e "e t!pu "e e!copter +or&a "e
r!"!care .ar!a;% "e a 11 G #1 HN, !ar .!te;a 8, 0o este "e 111=311 H$K2. Ca9u "e sarc!,%
este suspe,"at su9 e!copter, are o u,0!$e 31=51 $, 8, +u,c&!e "e 8,%&!$ea ar9or!or.
A, ca; "e !,c!"e,t ca9u poate +! "eta'at "e e!copter, !ar a cap%tu ca9uu! se a+% u,
c:r!0 cu co$a,"% eectr!c% a care se pr!," c!oc2!,aree cu care se ea0% p!esee sarc!,!!.
Rea!$e,tarea cu car9ura,t se +ace +oarte "es, 31=51 $!,, pre+er:,"u=se o u$pere !,co$pet%
a re;er.oruu! pe,tru a ,u "!$!,ua sarc!,a ut!%. Or0a,!;area ucr%r!or, 8, acest ca;, pe,tru c%
ora "e ucru este cost!s!toare, tre9u!e s% +!e !repro'a9!%, !ar pa,u "e ;9or r!0uros 8,toc$!t,
p!otu +!<:,"u='! 8, tere, u, repera( a postateor. Ra,"a$e,tee ;!,!ce .ar!a;a 8, +u,c&!e "e
capac!tatea e!copteruu!, "ar pot a(u,0e p:,% a 1-1 $c.
#)
7aoa,ee.
Au +ost e<per!$e,tate pe,tru coectarea e$,uu! pe,tru pr!$a "ata 8, a,u 1/54. Au
u, "!a$etru "e #5=31 $, su,t u$pute cu 2e!u '! au o capac!tate "e r!"!care "e c!rca 5=11 HN.
Au $ar! !,co,.e,!e,te e0ate "e "!$e,s!u,!e or, $ar!, costu r!"!cat a 2e!uu!,
$a,e.ra9!!tate re"us%, '! !$pos!9!!tatea +oos!r!! acestora 8, per!oa"ee cu .:,t.
7aoa,ee +u,!cuar.
Su,t ac%tu!te "!, "ou% $ar! part! @
= u, 9ao, care as!0ur% sus&!,erea sarc!,!!
= o !,staa&!e cu ca9ur! care 02!"ea;% 9ao,u pe traseu "e coectare '! care as!0ur% '!
r!"!carea '! co9orarea sarc!,!! 8, .e"erea "epas%r!! suspe,"ate a aceste!a.
*or&a ,ecesar% pe,tru sus&!,erea sarc!,!! este as!0urat% "e 9ao, pr!, +or&a s% "e
suste,ta&!e, !ar "epasarea 9ao,uu! '! r!"!carea G co9or:rea sarc!,!! su,t as!0urate pr!, 0rupu
"e ac&!o,are a !,staa&!e!.
Cea $a! !$porta,t% caracter!st!c% a aceste! !,staa&!! este +aptu c% "epasea;% sarc!,a
pr!, suspe,"are, 8, co,"!&!!e 8, care pe,tru !,staare '! +u,c&!o,are ,u ,eces!t% ee$e,te "e
sus&!,ere a ca9ur!or. Ce $a! $are a.a,ta( a aceste! !,staa&!! co,st% 8, +aptu c% ,u ,eces!t%
ee$e,te "e sus&!,ere a ca9ur!or.
E!costatee.
Au re;utat "!, co$9!,area u,or ee$e,te spec!+!ce, e!copteru '! 9ao,u. Ut!a(u
este ac%tu!t "!, "ou% 9aoa,e e0ate 8,tre ee pr!,tr=o 0r!,"% cu ;a9ree pe care este $o,tat u,
$otor "e e!copter. 7aoa,ee as!0ur% +or&a "e sus&!,ere, !ar $otoru "e e!copter r!"!carea G
co9or:rea sarc!,!! '! "epasarea ut!a(uu!.
E!copteree, 9aoa,e, 9aoa,ee +u,!cuar '! e!costatee, "e'! su,t $!(oace ecoo0!ce
"e coectare a e$,uu!, "!, $ot!.e eco,o$!ce su,t rar +oos!te, (ust!+!carea or +%c:,"u=se
,u$a! 8, s!tua&!! "eose9!te.
1.(. Colectarea cu mijloace de mic capacitate
M!(oacee "e $!c% capac!tate +oos!te a coectarea e$,uu! su,t @
= tro!! !,"epe,"e,te
= $!,!tractoare
Tro!!e !,"epe,"e,te "e,u$!te '! $ototro!!, au +ost co,cepute ca $!(oace "e a"u,at
a u, "ru$ "e tractor sau !,!e "e +u,!cuar, ar!a or "e ut!!;are restr:,0:,"u=se o"at% cu
apar!&!a tractoareor "e coectare "otate cu tro!!, ,et super!oare '! cu ra,"a$e,te $ar!.
#3
Ast%;!, se +oosesc 8,"eose9! a a"u,atu e$,uu! su9t!re, 8, ca,t!t%&! $!c! '!
"!spersate, re;utate 8, ur$a t%!er!or "e !,0r!(!re '! "e !0!e,%, acoo u,"e $!(oacee "e a"u,at
per+or$a,te ,u pot +! ut!!;ate a capac!tate.
Dup% $o"u "e "epasare 8, .e"erea !,staar!! se "!st!,0 ur$%toaree t!pur! @
= tro!! porta9!e, a.:," o $as% re"us%, ast+e c% pot +! purtate $a,ua
= tro!! autotracta9!e, $a! 0ree $o,tate pe s%,!!, "epasa9!e pr!, autotractare,
+oos!," ca9u tra0ator propr!u
= tro!! cu ro&!, tracta9!e sau c2!ar auto"epasa9!e "e=a u,0u ca!or "e coectare
Tro!!e ac&!o,ea;% pe tere, pa,, 8, pa,t% sau co,trapa,t% '! "epasea;% e$,u pr!,
t:r:re sau se$!t:r:re "aca 8, aprop!ere are +!<at% o ro% "e "!r!(are pr!, care ca9u tr%0%tor
este r!"!cat a o 8,%&!$e oarecare.
I$porta,t este c% 8,tre0 procesu "e "epasare a e$,uu! cu tro!u s% +!e supra.e02eat
"e u, $u,c!tor pe,tru a e.!ta 9ocarea e$,uu! 8, ar9or!! pe p!c!or.
Coectarea cu tro!! !,"epe,"e,te se pract!c% pe scar% restr:,s%, 8, &%r! precu$ E.e&!a,
Austr!a, P%r!e Sca,"!,a.e, 8,"eose9! "e c%tre propr!etar!! "e p%"ure.
Coectarea cu $!,!tractoaree
Do$e,!u "e ut!!;are @
= a"u,atu e$,uu! a pr!$a r%r!tur%
= a"u,atu e$,uu! "!, "o9or:tur!e "e .a,t
= a"u,atu e$,uu! "!, ar9oretee t!,ere >cur%&!r!?
A.a,ta(e !$porta,te @
= 0a9ar!t re"us >,u este ,ecesar% "esc2!"erea "e cuuare?
= c2etu!e! sc%;ute "e e<poatare
= pre&ur! "e ac2!;!&!e acces!9!e propr!etar!or "e pa"ure
= corespu,;%toare "!, pu,ct "e .e"ere ecoo0!c >au pres!u,e $!c% asupra souu!?
= 8,atur% a"u,atu $a,ua sau cu a,!$aee >acoper% 0ou 8, $eca,!;area ucr%r!or?
Cas!+!care
= $!,!sH!""ere
= .e2!cue Eor!ce tere,F >a tera!,?
= .e2!cue pe,tru tere, 8,;%pe;!t >s,oD$o9!e?
= $!,!+orDar"ere
M!,!sH!""eree
Su,t pe 'e,!e sau pe ro&!, se co,"uc pr!, !,ter$e"!u u,e! o!'t! "e c%tre u, $u,c!tor
care se "epasea;% 8, +a&a $a'!,!!.
#-
Pot +! ec2!pate cu tro!!.
Pr!,c!paee caracter!st!c! te2,!c! su,t @
= %&!$ea .e2!cuuu! 1=1,4 $
= $asa 351=541H0
= puterea 3,3=5,/ QR
= sarc!,a a o curs% 1,3=1,- $cKcursa
6e2!cue Eor!ce tere,F >a tera!,?
Su,t "e t!p $otoc!ceta cu 4 ro&! $otoare.
= u,0!$e 1 $
= $asa 345=551 H0
= putere 15=#5 QR
= sarc!,a 1,3=1,5 $c Kcursa
= are ata'at% o re$orc% 9! sau $o,oa<a
= poate a.ea '! u, $!,!tro!u
6e2!cue pe,tru tere, !,;ape;!t
Au o 'e,!% at% sau "ou% !,0uste, sc2!ur! pe,tru as!0urarea "!rec&!e! '! ! se ata'ea;% o
sa,!e pe care se 8,carc% e$,u.
= u,0!$e 1 $
= $asa 411=511 H0
= putere 15=#- QR
= sarc!,% 1,3=1,1 $cKcursa
M!,!+orDar"eree
Su,t .e2!cue $!c! pe rot! sau se,!e, ec2!pate sup!$e,tar cu 9ra& 2!"rau!c '! au
ata'ate o re$orc%.
= u,0!$e 1,1=1,) $
= $asa 311=#111 H0
= putere 13=33 QR
= sarc!,a 1,5=#,5 $cKcursa
1.1). Cor*nirea lemnului
Repre;!,t% o au,ecare !9er% a e$,uu! pe tere,u 8, pa,t% pe "!rec&!a a<e! p!ese! '! a
!,!e "e cea $a! $are pa,t%, 8, ur$a u,u! !$pus !,!&!a "at "e $u,c!tor pr!, +oos!rea
p:r02!!or co,st!tu!te "e tap!,e.
#/
Cor2%,!re J cor2a,% J coast% a9rupt%
Cor2%,!rea este o $o"a!tate "e a"u,at 8, ,or$ee te2,!ce +!!," ,u$!t% Ea"u,at cu
tap!,aF.
Cee $a! 9u,e co,"!&!! "e cor2%,!re su,t !ar,a c:," tere,u este acoper!t "e u, strat
0ros "e ;apa"a $oae care +ac!!tea;% au,ecarea '! re"uce .%t%$area se$!,&!'uu!.
A, .e"erea u,e! au,ec%r! $a! u'oare cap%tu "!, +a&% a p!eseor se o%re'te, e.!t:,"u=
se 8, $are parte '! "e0ra"area souu!.
Cor2%,!rea se e<ecut% cu ec2!pe "e #=3 $u,c!tor! "!spuse pe aceea'! cur9% "e ,!.e.
Le$,u ce ur$ea;% a +! cor2%,!t este or!e,tat pe "!rec&!a !,!e! "e cea $a! $are pa,t%, !ar
pu,erea 8, $!'care a p!ese! se +ace ,u$a! cu a(utoru tap!,e!, $u,c!tor!! ac&!o,:," s!,cro,!;at
a co$a,"a 'e+uu! "e ec2!p%. Lucru 8,cepe "!, a$o,te '! se "es+%'oar% 8, $o" o9!',u!t 8,
$a! $ute etape, "e,u$!te bti, repre;e,t:," por&!u,!e "e traseu pe care e$,u au,ec% +%r%
8,trerupere.
L!$!ta "!, a.a a cor2%,!r!! poate co!,c!"e sau ,u cu o cae "e aprop!at. 8, pr!$u ca;
e$,u este aprop!at cu tractoru sau cu +u,!cuaru, !ar 8, a "o!ea ca; este scos cu atea(e sau
ate $!(oace a u, "ru$ "e tractor sau a o !,!e "e +u,!cuar pe care se +ace 8, co,t!,uare
aprop!atu.
De'! cor2%,!rea este o $o"a!tate care are a.a,ta(u ut!!;%r!! 8,tr=u, 0ra" r!"!cat a
+or&e! 0ra.!ta&!e! cu$uea;% 8,s% ,u$eroase !$pe"!$e,te @
= co,st!tu!e o $u,c% 0rea, per!cuoas% '! "e ca!+!care !,+er!oar%
= ,eces!t% u, .ou$ r!"!cat "e +or&% "e $u,c%
= co,"uce a 8,se$,ate p!er"er! ca,t!tat!.e '! "ecas%r! ae e$,uu! >,u se cor2%,esc
sort!$e,tee "e e$, super!or?
= a"uce 0ra.e pre(u"!c!! sour!or
= se a"uc .%t%$%r! ar9or!or r%$a'! pe p!c!or
A, raport cu "e;a.a,ta(ee $e,&!o,ate, cor2%,!rea tre9u!e !$!tat% a "!sta,&e scurte "e
#=3 8,%&!$! "e ar9ore, pre(u"!c!!e 8, acest ca; +!!," toera9!e.
1.11. Colectarea cu atelaje
A, e<poat%r!e +orest!ere, atea(ee, su,t co,st!tu!te "!,tr=u, ca sau "o! 9o! 8$preu,%
cu "!spo;!t!.ee "e trac&!u,e spec!+!ce '! ser.esc a a"u,at, precu$ '! a scosu e$,uu!
cor2a,!t a,ter!or p:,% a u, "ru$ "e tractor sau o !,!e "e +u,!cuar.
31
Trasu cu atea(e se +ace pr!, t:r:re pe u, tere, 8,c!,at sau pr!, se$!t:r:re pe u, tere,
pa, c:," capatu "!, +a&% a p!ese! se spr!(!,% pe u, c%ruc!or cu "ou% ro&! '! 8, co,"!&!! "e
;%pa"% pe o sa,!e scurt%.
*or&a "e trac&!u,e a a,!$aeor a ac&!u,ea "e "urat% este "e c!rca #1=#5B "!, 0reutatea
corpora%. Ec2!pa$e,tu "e trac&!u,e cupr!,"e a c%! 2a$ur! '! a,&ur! aterae, pr!,se a cap%t
"e u, "!sta,&!er tra,s.ersa "!, e$, re;!ste,t, !ar a o perec2e "e 9o!, (u0u '! t:,(eaa >o!'te
co,+ec&!o,at% "!, e$, re;!ste,t a.:," o u,0!$e "e #,5$?. Le0area p!eseor sarc!,!or se +ace
cu a,&ur!, cu pe,e sau cu u, c!o+a,0 >3=5 a,&ur! u,!te a u, cap%t "e u, .:rte( cu !,e?.
A, a+ara trasuu! e$,uu!, trac&!u,ea 2!po, poate +! ut!!;at% '! a "es+%'urarea ca9uu!
tr%0%tor, a tractor sau +u,!cuar, 8,ca;u "!sta,&eor u,0! "e a"u,at, e!$!,:," 8, acest +e
e+ortu +!;!c a $u,c!toruu! e0ator.
Pre(u"!c!!e s!.!cuturae su,t 8, 0e,era $ut $a! $!c! 8, raport cu ceeate $o"a!t%&!
"e coectare '! co,stau "!, .%t%$%r! ae ar9or!or pe p!c!or, 8, spec!a, 8, cur9ee traseeor.
Ast%;! atea(ee su,t +oos!te ca $!(oc co$pe$e,tar "e coectare, 8, spec!a, a"u,atu
e$,uu! a r%r!tur! '! t%!er! "!spersate 8, ;o,ee ,eacoper!te cu re&ee "e coectare '! tra,sport
su+!c!e,t "e "e;.otate.
A, r%r!tur!, 8, co$para&!e cu a"u,atu cu ca9u, atea(ee au a.a,ta(u u,e! $o9!!t%&!
r!"!cate pro"uc:," pre(u"!c!! s!.!cuturae $!,!$e, +oos!,"u=se trac&!u,ea cu u, ca, sarc!,a
$a<!$% a o curs% poate a(u,0e a 1,5=1,) $c core:,"u=se cu .ou$ee re"use ae p!eseor "e
coectat cu co,"!&!a c% "!sta,&ee "e a"u,at s% +!e su9 111 $.
C2!ar '! 8, &%r!e cu 8,at% te2,!c!tate a ucr%r!or "e e<poatare, trac&!u,ea 2!po este
acceptat% c% $!(oc "e +or$are a sarc!,!or a tractor sau +u,!cuar, 8, r%r!tur! seect!.e, pe
pa,te su9 51B '! pe "!sta,&e "e p:,% a )1=111 $.
A, t%!er!e "e pro"use acc!"e,tae "!spersate, pe,tru ca,t!t%&! $!c! "e e$, 8, po;!&!!
!;oate, 8, co,"!&!! "!+!c!e "e acces!9!!tate, atea(ee co,st!tu!e "eseor! s!,0ura sou&!e "e
coectare "e a c!oat% a e$,uu! respect!..
Pro9e$a ut!!;%r!! 8, co,t!,uare a atea(eor este co,tro.ersat%, "e'! su,t aprec!ate ca
$!(oc ecoo0!c, ,epoua,t, "!, pu,ct "e .e"ere a te2,!c!! "e e<poatare su,t u, $!(oc
ru"!$e,tar "e sa9 ra,"a$e,t '! cost!s!tor. *oos!rea or este "eter$!,at% "e !$pos!9!!tatea
cupr!,"er!! e+!c!e,t '! ecoo0!e 8,tre0 areau coectar!!.
1.12. Colectarea cu instalaii de alunecare
A, per!oa"a art!;a,a% a e<poat%r!! e$,uu! s=au +oos!t @
31
= (!!pur!e a aprop!atu e$,uu! rotu,". Acestea a.eau (02ea9u rea!;at "!, pr%(!,! "e
r%'!,oase '! +!<at a so pr!,tr=o !,+rastructur% "!, e$,.
= cu'c%!e a a"u,atu e$,uu! "e ster! care au (02ea9ur! porta9!e "!, sc:,"ur% a'e;ate
cap a cap "!rect pe so.
Ast%;! reu:,"u=se !"eea te2,!c% se +oosesc pa,our! "!, $ater!a past!c, u'oare '!
re;!ste,te care se $o,tea;% pe so pe tere, 8, pa,t%. Su,t ut!!;ate a pr!$ee r%r!tur! "e
r%'!,oase pe,tru a"u,atu e$,uu! +aso,at a c!oata 8, u,0!$! scurte. A, 0e,era, tro,soa,ee
su,t 8, +or$% "e U cu 0ros!$ea "e / $$, "esc2!"erea "e 35 c$, u,0!$ea "e 5 $, $asa #5
H0. La $o,tare se a,corea;% "e ar9or! "!, oc 8, oc, se +oosesc pe pa,t% p:,% a 55B, !ar
peste 41B "!, oc 8, oc se !,tro"uc tro,soa,e "e +r:,are cu pas% sau ate "!spo;!t!.e.
Pre;!,t% !,co,.e,!e,te eco,o$!ce '! se (ust!+!c% u,"e .ou$u e<poatat a 2ectar este
!$porta,t.
1.13. Adunatul manual al lemnului de mici dimensiuni
Se a"u,% $a,ua e$,u su9&!re '! e$,u $%ru,t "e $!c! "!$e,s!u,!, 8, 0r%$e;!,
pac2ete, sarc!,! pe,tru a +! coectat cu tractoru, +u,!cuaru sau atea(e.
A, raport cu 0reutatea p!eseor se ap!ca ur$%toaree proce"ee @
= purtarea cu 9ratee, c:," p!esee su,t +oarte u'oare
= se$!t:r:rea pr!, r!"!carea p!ese! a u, cap%t +oos!," u, c:r!0 sau u, "!spo;!t!. t!p
ce'te
= r!"!carea=9ascuarea
= .otarea cu tap!,a sau p:r02!a cu c:r!0
Cr%c!e su9 5 c$ se str:,0 8, 0r%$e;! sau 8, $artoa,e 8, +u,c&!e "e pre.e"er!e
,or$eor te2,!ce sau se as% 8$pr%'t!ate pe toat% supra+a&a parc2etuu!. Su9 aspect er0o,o$!c
opera&!a este so!c!ta,t% pe,tru $u,c!tor, "e aceea tre9u!e s% se re;u$e ,u$a! a p!ese "e
.ou$ $!c. La r!"!carea '! co9or:rea p!eseor, cooa,a .erte9ra% tre9u!e s% +!e 8,tot"eau,a
.ert!ca%.
3#
CAPITOLUL II
$. NORME DE S/N/TATEA 0I SECURITATEA
MUNCII 0I P.S.I. LA SIL1ICULTURA
Nor$ee spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! su,t re0e$e,tar! cu ap!ca9!!tate ,at!o,aa,
care cupr!," pre.e"er! $!,!$a o9!0ator!! pe,tru "es+asurarea pr!,c!paeor act!.!tat! "!,
eco,o$!a ,at!o,aa, !, co,"!t!! "e secur!tate s! sa,atate.
Nor$ee spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! +ac parte "!,tr=u, s!ste$ u,!tar "e
re0e$e,tar! pr!.!," as!0urarea sa,atat!! s! secur!tat!! !, $u,ca, s!ste$ co$pus "!, @
= Nor$e 0e,erae "e protect!e a $u,c!!, care cupr!," $asur! "e pre.e,!re a acc!"e,teor "e
$u,ca s! 9o!or pro+es!o,ae, 0e,era .aa9!e pe,tru or!ce act!.!tate.
= Nor$e spec!+!ce "e protect!e a $u,c!!, care cupr!," $asur! "e pre.e,!re a acc!"e,teor "e
$u,ca s! a 9o!or pro+es!o,ae ap!ca9!e u,or act!.!tat! sau 0rupe "e act!.!tat!L
Pre.e"er!e ,or$eor spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! se ap!ca cu$uat!. cu cee ae
,or$eor 0e,erae "e protect!e a $u,c!! s! au ap!ca9!!tate a ,!.e ,at!o,a, !,"!+ere,t "e
$o"u "e or0a,!;are, sau +or$a "e propr!etate asupra cap!tauu! soc!a.
Structura s!ste$uu! ,at!o,a "e ,or$e spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! ur$areste
corearea pre.e"er!or ,or$at!.e cu per!coee spec!+!ce u,e!a sau $a! $utor act!.!tat! s!
re0e$e,tarea u,!tara a $asur!or "e protect!e a $u,c!! pe,tru act!.!tat! caracter!;ate pr!,
per!coe co$u,e. Structura +!ecare! ,or$e spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! are a 9a;a
a9or"area s!ste$at!ca a aspecteor "e protect!e a $u,c!!, pract!cata !, ca"ru ,or$eor
0e,erae "e protect!e a $u,c!!. Procesu "e $u,ca este tratat ca u, s!ste$ co$pe< structura
co$pus "!, ur$atoaree ee$e,te care !,teract!o,ea;a@
EXECUTANTUL@ o$u !$p!cat ,e$!(oc!t !, e<ecutarea u,e! sarc!,! "e $u,caL
A!C"NA DE #UNCA @ tota!tatea act!u,!or ce tre9u!e e+ectuate pr!, !,ter$e"!u $!(oaceor
"e pro"uct!e s! !, a,u$!te co,"!t!! "e $e"!u, pe,tru rea!;area scopuu! procesuu! "e $u,caL
#"$L%ACELE DE &!%DUCT"E@ tota!tatea $!(oaceor "e $u,ca >!,staat!!, ut!a(e, $as!,!,
aparate, "!spo;!t!.e, u,ete etc.? s! a o9!ecteor $u,c!! >$ater!! pr!$e, $ater!ae etc? care se
ut!!;ea;a !, procesu "e $u,ca.
#ED"UL DE #UNCA @ a,sa$9u co,"!t!!or +!;!ce, c2!$!ce, 9!oo0!ce s! ps!2osoc!ae, !,
care u,u sau $a! $ut! e<ecuta,t! !s! rea!;ea;a sarc!,a "e $u,ca.
33
Re0e$e,tarea $asur!or "e protect!e a $u,c!! !, ca"ru ,or$eor spec!+!ce "e
protect!e a $u,c!!, .!;a," 0o9a "es+asurarea u,e!a sau $a! $utor, act!.!tat! !, co,"!t!! "e
secur!tate, se rea!;ea;a pr!, tratarea tuturor aspecteor "e protect!e a $u,c!! a ,!.eu +!ecaru!
ee$e,t a s!ste$uu! @e<ecuta,t = sarc!,a "e $u,ca= $!(oace "e pro"uct!e = $e"!u "e $u,ca.
Pre.e"er!e s!ste$uu! ,at!o,a "e ,or$e spec!+!ce "e protect!e a $u,c!! co,st!tu!e,
aatur! "e ceeate re0e$e,tar! re+er!toare a secur!tate s! sa,atate, 9a;a pe,tru@
S !,stru!rea ucrator!or !, "o$e,!u protect!e! $u,c!!L
S cercetarea acc!"e,teor "e $u,ca, sta9!!rea cau;eor s! a respo,sa9!!tat!orL
S +u,"a$e,tarea pro0ra$uu! "e $asur! pe,tru protect!a $u,c!!L
S co,trou ap!car!! $asur!or "e protect!e a $u,c!!.
S autor!;area +u,ct!o,ar!! u,!tat!orL
S act!.!tatea "e co,cepere a ec2!pa$e,teor te2,!ce s! a te2,oo0!!or.
Pre.e"er! co$u,e tuturor act!.!tat!or @
= I,ca"rarea s! repart!;area a ocur!e "e $u,ca @
Art 3. I,ca"rarea s! repart!;area ucrator!or a ocur!e "e $u,ca tre9u!e rea!;ata !, +u,ct!e "e
pre0at!re, starea "e sa,atate, apt!tu"!,!e +!;!ce s! ps!2!ce ae so!c!ta,t!or, corespu,;ator
part!cuar!tat!or s! co,"!t!!or proceseor "e $u,ca, cu respectarea pre.e"er!or Nor$eor
0e,erae "e protect!e a $u,c!!.
= I,+or$area s! !,stru!rea
Art. 15. Lucrator!! tre9u!e sa +!e !,+or$at! asupra r!scur!or pro+es!o,ae spec!+!ce +!ecaru! t!p
"e act!.!tate precu$ s! asupra $asur!or "e pre.e,!re sta9!!te pr!, pre;e,tee ,or$e s! pr!,
!,struct!u,!e propr!!.
Art. 13. Lucrator!! .or +! !,stru!t! cu pr!.!re a ut!!;area ec2!pa$e,teor te2,!ce, !,cus!.
asupra ut!!;ar!! u,eteor cu $uc2!! ta!etoare !, t!$pu ucruu!.
Art. 1-. >1? La e<ecutarea "e ucrar! !, pa"ure, ucrator!! .or +! !,+or$at! s! a.ert!;at! asupra
per!coeor pote,t!ae e<!ste,te !, ca"ru per!$etruu! "e ucru cu$ su,t @ sta,car!!, rape,
ocur! cu per!co "e au,ecare, a,!$ae sa9at!ce, a.aa,se, precu$ s! asupra $!(oaceor "e
se$,a!;are "e secur!tate ut!!;ate.
>#? La e<ecutarea ucrar!or pe pa,te acce,tuate, co,"ucatoru +or$at!e! "e ucru .a
"!spu,e a$pasarea ucrator!or ,u$a! pe cur9a "e ,!.e.
Art. 1/. Lucrator!! .or +! !,+or$at! asupra act!.!tat!or care ,u pot +! e<ecutate !, co,"!t!!
$eteoroo0!ce ,e+a.ora9!e precu$ s! asupra $o"uu! "e a"apost!re !, ca;u apar!t!e!
a.erseor !,sot!te "e "escarcar! eectr!ce.
34
Art. #1. Se !,ter;!ce e+ectuarea "e act!.!tat! s! ucrar! !, pa"ure pe t!$p "e poa!e puter,!ca,
+urtu,a, poe!, sau !, co,"!t!! "e .!;!9!!tate re"usa.
Art. #1. I, ca;u apar!t!e! a.erseor !,sot!te "e "escarcar! eectr!ce se !,ter;!ce @
a.? co,t!,uarea ucruu!L
9.? stat!o,area !, ocur! s!tuate a !,a1t!$e >.ar+ "e $u,te, coa$a "e "ea?, sau su9 ar9or!
!;oat!L
c.? stat!o,area !, ;o,a reteeor "e tra,sport a e,er0!e! eectr!ce precu$ s! !, aprop!erea
0ar"ur!or, co,struct!!or sau o9!ecteor $eta!ce.
Art. ##. I, +u,ct!e "e pos!9!!tat!, a"apost!rea ucrator!or se rea!;ea;a !, ocur! +er!te "e
per!cou .!!tur!or s! "escarcar!or eectr!ce.
Art. #3. A$pasarea ta9ereor "e cortur! ae ec2!peor "e ucru care !s! "es+asoara act!.!tatea
!, ;o,e !;oate, se .a +ace pe tere, pa,, !, ocur! +er!te "e e.e,tuae .!!tur!, a o "!sta,ta "e
ce put!, 1,5 or! !,at!$ea ar9or!or "!, (ur.
Art. #4. >1? Pe,tru toate act!.!tat!e cu pote,t!a acc!"e,to0e, s!Ksau care presupu,
"es+asurarea "e ucrar! !, co,"!t!! "e !;oare >"e e<e$pu sa,t!ere "e !$pa"ur!r!, trata$e,te "e
co$9atere a "au,ator!or, .a,atoarea se .or as!0ura truse $e"!cae "e pr!$ a(utor s! !,stru!rea
corespu,;atoare a ucrator!or pe,tru ut!!;area or s! pe,tru e.acuarea acc!"e,tat!or.
>#? U,!tat!e s!.!ce au o9!0at!a "e a sta9!!, !$preu,a cu perso,au $e"!ca "e
spec!a!tate, co,t!,utu truseor "e pr!$ a(utor, !, +u,ct!e "e r!scur!e spec!+!ce act!.!tat!or.
Art. #5. >1? Act!.!tatea "e !,stru!re se .a rea!;a potr!.!t pre.e"er!or ,or$eor 0e,erae "e
protect!e a $u,c!!.
>#? Persoa,ee respo,sa9!e cu act!.!tatea "e !,stru!re tre9u!e sa as!0ure co$u,!carea
co,t!,utuu! pre.e"er!or ,or$eor s! !,struct!u,!or !, +u,ct!e "e ,!.eu "e !,tee0ere a
ucrator!or.
>3? I, ca"ru !,structa(eor, ucrator!! .or +! a.ert!;at! asupra per!coeor e<!ste,te !,
t!$pu "epasar!! "e a "o$!c!!u a ocu "e $u,ca s! !,.ers.
= Dotarea cu Ec2!pa$e,t I,"!.!"ua "e Protect!e >E.I.P?
Art. #). Acor"area, ut!!;area s! !,tret!,erea ec2!pa$e,tuu! !,"!.!"ua "e protect!e se .a +ace
co,+or$ pre.e"er!or "!, Nor$ee 0e,erae "e protect!e a $u,c!! s! "!, Nor$at!.u=ca"ru "e
acor"are s! ut!!;are a ec2!pa$e,tuTu! !,"!.!"ua "e protect!e, apro9at "e M!,!stru Mu,c!! s!
Protect!e! Soc!ae.
Art. #3. >1? Sta9!!rea ec2!pa$e,tuu! !,"!.!"ua "e protect!e s! ae0erea sort!$e,teor
a"ec.ate se rea!;ea;a !, +u,ct!e "e r!scur!e propr!! +!ecaru! t!p "e act!.!tate, pe 9a;a
35
cu$uuu! "e +actor! "e r!sc a care este e<pus ucratoru !, t!$pu !,"ep!,!r!! sarc!,!or "e
ser.!c!u.
>#? Propu,er!e pe,tru acor"area ec2!pa$e,tuu! !,"!.!"ua "e protect!e !, +u,ct!e "e
a,a!;a +actor!or "e r!sc se rea!;ea;a "e catre o co$!s!e $!<ta, co$pusa "!, perso,a "e
spec!a!tate apart!,a," a0e,tuu! eco,o$!c s! u, repre;e,ta,t a or0a,!;at!e! s!,"!cae s! se
apro9a "e co,s!!u "e a"$!,!strat!e sau co$!tetu "!rector.
Art. #-. Co,"ucator!! ocur!or "e $u,ca ,u .or per$!te "es+asurarea ,!c! u,e! act!.!tat!
!,a!,te "e a .er!+!ca "otarea cu ec2!pa$e,t !,"!.!"ua "e protect!e s! !,sus!rea cu,ost!,teor
re+er!toare a ut!!;area corecta a acestu!a.
Art. #/. Lucrator!! au o9!0at!a "e a purta ec2!par,e,tu !,"!.!"ua "e protect!e sta9!!t pe,tru
+!ecare ucrare sau t!p "e act!.!tate s! "e a co$u,!ca co,"ucatoruu! ocuu! "e $u,ca or!ce
"eter!orare a acestu!a care e poate pu,e !, per!co sa,atatea sau secur!tatea.
3)
2I2LIOGRA)IE
Arca"e, C!u9otaru, E'ploatarea p(urilor, E"!tura Lu< L!9r!s, 7ra'o., 1//-.
Arca"e, C!u9otaru, Elemente (e proiectare si organizare a e'ploatrii p(urilor, E"!tura Lu<
L!9r!s, 7ra'o., 1//4
C2!sa!ta, Io,, Cursuri ) E'ploatri *orestiere, *acutatea "e Uort!cutura, Sec&!a S!.!cutura ,
T!$!'oara, #11)
I!e, Oprea, S9era, Ioa,, Te+nologia e'ploatrii lemnului, E"!tura Tr!"o,a, Ote,!&a, #114.
Rotaru, C., Te+nologia e'ploatrii lemnului, E"!tat "e CDPT=MIM, 7ucure't!, 1/34.
V V V G Amena,amentul %colului sil-ic Anina. tu(iul .eneral si U.&. /" Anina , I.C.A.S.
Cara,se9e', 1//3
V V V = Norme te+nice pri-in( alegerea si aplicarea tratamentelor0 M!,!steru Apeor,
P%"ur!or s! Protec&!e! Me"!uu!, #111
V V V = Norme te+nice pentru e-aluarea -olumului (e lemn (estinat comercializrii,
M!,!steru Apeor , P%"ur!or s! Protec&!e! Me"!uu!, #111
V V V G Norme speci*ice (e protec1ia muncii in e'ploatri *orestiere, M!,!steru Apeor ,
P%"ur!or s! Protec&!e! Me"!uu!, #111
33
GRUPUL 0COLAR )ORESTIER CARANSE2E0
DECLARA3IE DE AUTENTICITATE PE PROPRIE R/SPUNDERE
Su9se$,atu>a?, ................................................, "o$!c!!at>%? 8,
oca!tatea ...................................., str. ................................... ,r. ........, 9. ......, sc. ....., ap. .....,
(u"e&uKsectoru ..........................., e0!t!$at>%? cu ....... ser!a ........ ,r. ...................,
CNP. ................................., a9so.e,t a case!WWWWWWWWWWW a
444444444444444444444444444, 8,scr!s>%? a e<a$e,u
pe,tru o9&!,erea cert!+!catuu! "e co$pete,&e pro+es!o,ae ,!.e # K 3, ca!+!carea
pro+es!o,a% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pr!, pre;e,ta, cert!+!c +aptu c% pro!ectu cu
t!tu@
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
coor"o,at 't!!,&!+!c "e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, este
re;utatu propr!!or $ee act!.!t%&! "e !,.est!0are teoret!c% '! ap!cat!.% '! pre;!,t% re;utatee
perso,ae o9&!,ute 8, act!.!tatea $ea.
Decar pe propr!a r%spu,"ere c% am ela%o!at e!sonal !oiectul '! ,u a$ +oos!t ate
$ater!ae "ocu$e,tare 8, a+ara ceor pre;e,tate a cap!tou E7!9!o0ra+!eF, !ar preu%r!e "!,
"!+er!tee surse, !,cus!. "!, ate ucr%r! perso,ae, au +ost c!tate 8, ucrare '! c% "ocu$e,tee
"epuse a pro!ect 8$! apar&!, '! c% pr!, acestea su,t co,+!r$ate K cert!+!cate act!.!t%&!e
"es+%'urate.
P!e6enta luc!a!e nu a mai #ost utili6at. 7n alte conte8te e9aluati9e : e8amene.
Data@ 55555555555555 Se$,%tura@
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A,toc$!t% 8,tr=u, e<e$par, pe propr!a r%spu,"ere, cu,osc:," c% "ecara&!!e !,e<acte su,t
pe"eps!te co,+or$ e0!!.
3-