Sunteți pe pagina 1din 16

INTREBARI FRECVENTE LEGATE DE TRIMITERILE INTERNATIONALE

Asteptati o trimitere postala din strainatate?


1. Cm a!l da"a trimiterea postala a a#ns in Romania?
In cazul in care expeditorul v-a comunicat numarul de prezentare al trimiterii postale, puteti
verifica statusul curent al acesteia accesand site-ul operatorului postal de origine, cu conditia
ca sistemul T&T (Track and Trace) sa fie disponibil.
In momentul in care trimiterea postala ajunge in omania, puteti obtine informatii cu privire la
anumite categorii de trimiteri postale (!"#, trimiteri recomandate, colete standard) accesand
site-ul $.%. &osta omana #.'. (((.posta-romana.ro . &uteti verifica statusul trimiterii postale
introducand in aplicatia on-line Track&Trace numarul de prezentare al trimiterii atribuit de catre
operatorul postal de origine.
$. Ce se intampla " trimiterea postala dpa "e a a#ns in Romania?
)epinde de tara de origine*
trimiterile postale provenite din statele membre ale +niunii !uropene nu necesita
formalitati vamale, vor fi supuse operatiunii de sortare si vor fi distribuite destinatarului.
trimiterile postale din statele non-membre ale +niunii !uropene sunt supuse operatiunii
de vamuire in vederea obtinerii liberului de vama pentru punerea in libera circulatie,
operatiune care se deruleaza centralizat, pe langa -iroul .amal /-ucuresti &osta/, conform
procedurii urmatoare*
- trimiterile scutite de taxe vamale primesc liber de vama in vederea distribuirii, sau
- trimiterile pasibile de taxe vamale sunt vamuite, se stabileste cuantumul taxei vamale si al
T.' sau doar al T.' (in cazul bunurilor scutite de taxe vamale dar cu o valoare mai mare de
01 !+), sau
- trimiterea va fi retinuta de catre 'utoritatea .amala, destinatarul urmand sa primeasca un
aviz de instiintare cu privire la primirea unei trimiteri din strainatate, solicitandu-se facturi sau
documente fiscale ec2ivalente.
)upa indeplinirea formalitatilor vamale si obtinerea liberului de vama, trimiterea postala
urmeaza sa fie distribuita clientului la adresa inscrisa in documentele postale .
%. &oate indeplini &osta Romana !ormalitati 'amale ?
In calitate de $omisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid, conform
'utorizatiei nr. 34354106 emisa de '%., $.%. &osta omana #.', este imputernicita sa
efectueze activitati de prezentare, de depozitare si declarare in detaliu a marfurilor, activitati
legate de alte formalitati prevazute in reglementarile vamale, precum si plata la autoritatea
vamala a cuantumului drepturilor de import si de export aferente trimiterilor postale
internationale.
$.% &osta omana actioneaza in calitate de declarant vamal in vederea punerii in libera
circulatie a trimiterilor postale si a stabilirii cuantumului drepturilor vamale aferente. !ventuale
taxe vamale si5sau T.' aferente trimiterilor postale internationale vor fi ac2itate in prealabil
'utoritatii .amale de catre $.%. &osta omana, urmand sa fie colectate de la client, pe baza de
factura, in momentul distribuirii trimiterii, impreuna cu tariful de prezentare la vama.
)upa punerea in libera circulatie a trimiterii postale, &osta omana ataseaza trimiterii pe care
urmeaza sa o primiti formularul de vamuire persoane fizice cu detalii privind taxele vamale de
import datorate, originalul c2itantei care atesta plata la organele vamale a cuantumului taxelor
vamale si5sau T.' aferente trimiterii postale, precum si factura corespunzatoare tarifului de
prezentare la vama perceput de $%&..
$.%. &osta omana percepe clientilor sai o taxa de prezentare la vama de 4,61 lei (T.'
inclus)5trimitere. 'ceast7 tax7 este perceput7, pentru toate trimiterile extracomunitare pasibile
de taxe vamale si5sau T.'.
1
)ocumentele mentionate anterior sunt ilustrate mai jos*
2
3
(. Ce se intampla da"a destinatarl re!)a primirea trimiterii postale?
)estinatarul are dreptul sa nu accepte o trimitere postala sau sa refuze plata taxelor aferente.
Trimiterile po8tale care nu pot fi livrate la destinatar sunt returnate expeditorului f7r7 plata
unui tarif suplimentar.
)upa expirarea termenului de pastrare a trimiterii postale (09 zile pentru trimiterile
recomandate si trimiterile !"# si 61 zile pentru coletele postale) trimiterea este returata
expeditorului conform indicatiilor inscrise pe trimitere.
Trimiterile po8tale care nu au putut fi predate destinatarului, iar returarea c7tre expeditor este
imposibil7 din diferite motive (refuzul trimiterii de catre expeditor, adresa 8i numele
expeditorului nu sunt specificate pe trimiterea po8tal7 etc), sunt considerate abandonate si
devin proprietatea $%&.
*. Este ser'i"il de de"larant 'amal disponi+il nmai persoanelor !i)i"e?
In prezent, $.%. &osta omana presteaza acest serviciu numai pentru persoanele fizice,
urmand ca in cel mai scurt timp sa fie extins si la nivelul entitatilor juridice.
,. Cole"tarea si prel"rarea datelor " "ara"ter personal
$.%. &osta omana, in calitate de $omisionar in .ama care desfasoara activitati de curierat
rapid, prelucreaza datele )vs. cu caracter personal (nume, prenume, adresa, telefon5fax5e-
mail), cu scopul eliberarii de sub regim vamal, respectiv intocmirea in numele dumneavoastra
a formalitatilor de vamuire asupra bunurilor importate, fara intarziere .
'ceasta prelucrare de date se face cu respectarea principiului prevazut si protejat conform art.
0, alin. 0 din :egea nr. 3;;54110, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale. )atele personale colectate
sunt necesare -iroului .amal /-ucuresti &osta/, in vederea efectuarii formalitatilor de vamuire
aferente bunurilor importate5exportate. &relucrarea datelor furnizate de dumneavoastra se
face, asa cum se mentioneaza in art. < din :egea nr. 3;;54110, cu buna-credinta, in scopuri
determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive si sunt stocate strict pe
durata necesara realizarii scopurilor.
efuzul )vs. de a permite prelucrarea acestor date de catre noi, intarzie indeplinirea
formalitatilor vamale, iar prin comunicarea acestor date catre noi va exprimati consimtamantul
ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopul mai sus precizat, respectiv intocmirea, in
numele dumneavoastra, a formalitatilor de vamuire asupra bunurilor importate..
$onform legii nr. 3;;54110 pentru protec=ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal 8i libera circula=ie a acestor date, modificat7 8i completat7 8i ale :egii
9135411< privind prelucrarea datelor cu caracter personal 8i protec=ia vie=ii private >n sectorul
comunica=iilor electronice, $.%. &o8ta om?n7 #.'. are obliga=ia de a administra >n condi=ii de
siguran=7 8i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza=i despre
dumneavoastr7, un membru al familiei dumneavoastr7 ori o alt7 persoan7.
$onform :egii nr. 3;;54110, beneficia=i de dreptul la acces, de interven=ie asupra datelor 8i de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodat7, ave=i dreptul s7 v7 opune=i
prelucr7rii datelor cu caracter personal care v7 privesc 8i s7 solicita=i 8tergerea datelor. )e
asemenea, conform art. 0@ din :egea nr. 3;;54110, va este recunoscut dreptul de a va adresa
justitiei atunci cand considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost folosite cu
respectarea prevederilor legale. &entru exercitarea acestor drepturi, v7 pute=i adresa cu o
cerere scris7, datat7 8i semnat7 la orice subunitatea po8tal7.
Totodata, va asiguram de faptul ca $.%. &osta omana, inregistrata la 'utoritatea %ationala de
#upraveg2ere a &relucrarii )atelor cu $aracter &ersonal ('.%.#.&.).$.&.), in conformitate cu
prevederile art. 4<, alin. 4 din :egea nr. 3;;54110, si-a luat toate masurile te2nice si
organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal
impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului
4
neautorizat.
-. In "e "onsta pro"edra de 'amire?
Trimiterile postale provenite din tarile +.! nu necesita procedura de vamuire* 'ustria,
-elgia, -ulgaria, $e2ia, $roatia, )anemarca, !stonia, Ainlanda, Aranta, Bermania, Brecia,
Irlanda, Italia, $ipru, :etonia, :ituania, :uxemburg, "alta, "area -ritanie, Clanda, &olonia,
&ortugalia, #lovcia, #lovenia, #pania, #uedia, +ngaria
Trimiterile postale provenite din tari non +.!. sunt supuse mai intai unei proceduri
decizionale in scopul de a stabili*
- daca sunt aplicabile prevederile regelementarilor vamale cu privire la scutirea de taxe vamale
si T.', sau
- daca trimiterea postala este pasibila de taxe vamale, caz in care trimiterea, impreuna cu
declaratia vamala sunt inaintate organelor vamale in vederea acordarii liberului de vama si
punerii in libera circulatie.
'corduri preferentiale ale +! cu Turcia, 'ndora si #an "arino. -unurile provenite din
aceste tari cu care sunt >nc2eiate acorduri de uniune vamal7 sunt scutite de taxe vamale
(/Tax7 +niune vamal7/ 1D)
/Teritorii speciale/ ale +.!. desi fac parte dintr-un stat membru, nu fac parte din
teritorilul vamal si5sau fiscal al +niunii !uropene si sunt considerate in scopuri de taxe vamale
si5sau T.' /teritorii ter=e/ situate >n afara +!, importul de bunuri fiind supus taxelor vamale
si5sau T.'*
- Insula Eeligoland si teritoriul -Fsingen (Bermania), $euta, "elilla (#pania), :ivigno,
$ampione dGItalia 8i apele italiene ale :acului :ugano (Italia), Bibraltar (egatul +nit) sau >n
acea parte din teritoriul $iprului care nu se afl7 sub controlul efectiv al guvernului epublicii
$ipru. -unurile importate din aceste teritorii sunt pasibile de taxe vamale si T.'.
- "untele 't2os (Brecia), Insulele $anare (#pania), teritoriile franceze de peste m7ri
(Buadelupe, Buiana franceza, "artinica si eunion), Insulele Hland (Ainlanda) 8i Insulele
anglo-normande ($2annel Island) (egatul +nit). -unurile importate din aceste teritorii sunt
scutite de taxe vamale dar sunt pasibile de T.'
. &rincipatul "onaco, Insula "an 8i zonele 'krotiri 8i )2ekelia aflate sub suveranitatea
egatului +nit nu sunt considerate /=ari ter=e/ si sunt scutite de taxe vamale si T.'.
/. Toate trimiterile postale pro'enite din tari non 0E ne"esita o de"laratie 'amala?
)a. &otrivit reglementarilor postale internationale, toate trimiterile postale primite din afara
+.!. trebuie sa fie insotite de o declaratie postala vamala ($% 44, $% 46, formularul compus
$& ;4, etic2eta !0pentru trimiterile !"#), completata de catre expeditor si atasata la
exteriorul trimiterii.
Aormularele postale mentionate sunt ilustrate mai jos.
5
6
7
8
1. De"laratii postale 'amale lipsa2in"omplete
:ipsa declaratiei postale vamale, sau informatile necorespunzatoare5incomplete pot determina
intarzirea procesului de vamuire si implicit distribuire a trimiterii postale, fiind necesar
desc2iderea acesteia in vederea stabilirii taxelor vamale de import aferente. In calitate de
destinatar, veti fi contactat pentru a furniza o copie a facturii bunurilor (factura comerciala,
factura paI-pal, factura extrasa de pe internet, care sa ateste valoarea bunurilor ac2izitionate).
esponsabilitatea intocmirii declaratiei vamale revine in exclusivitate expeditorului. $u toate
acestea, pentru a facilita vamuirea rapida a trimiterilor postale si evidarea oricaror
inconveniente, va rugam sa va asigurati, pe cat posibil, ca expeditorul din strainatate
completeaza declaratia vamala corect si complet. C declaratie vamala incompleta,ambigua sau
falsa poate determina retinerea sau confiscarea, dupa caz, a trimiterii postale de catre
organele vamale.
13. O+ie"te inter)ise si restri"tii
'numite categorii de bunuri sau materiale precum marfurile contrafacute, arme de foc reale
sau imita=ie, p7r=i ale acestora, arme, explozivi 8i muni=ie, r7m78i=e umane, pornografie sau
narcotice ilegale5droguri, animalele vii, materialele inflamabile5toxice al c7ror transport prin
posta este interzis sau restric=ionat conform reglement7rilor >n vigoare. Tentativa de import pe
cale postala in omania a acestor bunuri se soldeaza cu retinerea trimiterii postale de catre
organele vamale si poate atrage raspunderea penala, fiind sanctionata potrivit legii .
:ista completa cu obiectele interzise precum si informatii cu privire la restrictiile la importul in
omania, se regaseste pe site-ul $.% &osta omana (((.posta-romana.ro.
11. Cm sta+ileste &osta Romana 'aloarea trimiterii postale spsa 'amirii ?
.aloarea trimiterii postale nu este stabilita de catre &osta omana. Taxele vamale se
calculeaza, in general, /ad-valorem/ ca si cota procentuala din valoarea marfii declarata in
vama. .aloarea in vama a produsului (pretul platit sau platibil pentru bunurile importate, la
care se adauga costul transportului si asigurarii) consituie baza de calcul a drepturilor vamale.
)etertminarea valorii in vama se face prin recunoasterea pretului efectiv platit pentru
ac2izitionarea bunurilor, care rezulta din preturile inscrise in facturi sau alte documente fiscale
ec2ivalente (valoarea declarata pe formularele $%44, $%46, $& ;4, !0-!"#).
&retul efectiv platit nu se ia in considerare in situatiile in care autoritatea vamala are suspiciuni
cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzactie sau perioada care s-a
scurs de la ac2izitie si pana la vanzarea bunurilor. In cazul trimiterilor postale a caror valoare
nu poate fi stabilita pe baza documentelor sau care au fost in mod evident subevaluate de
catre expeditor, organele vamale vor stabili in timpul procedurii de vamuire care este valoarea
reala a acestor trimiterilor.
1$. Ce snt dreptrile 'amale de import datorate ?
-unurile extracomunitare pot fi importate numai cu ac2itarea drepturilor vamele, respectiv a
taxelor vamale, a taxei pe valoarea ad7ugat7 8i a accizelor, dup7 caz.
Taxele vamale se datoreaza numai in situatia in care bunurile primite provin din afara
$omunitatii !uropene si daca valoarea lor globala depaseste 091 !+. Taxele vamale de import
sunt prevazute >n Tariful .amal al om?niei si se calculeaza, in general, /ad-valorem/ ca si cota
procentuala din valoarea marfii declarata in vama. In cazul bunurilor aflate in trimiterile de la o
persoana fizica la alta, fara caracter comercial si a caror valoare globala5trimitere nu
depaseste ;11 !+, se aplica taxa vamala forfetara de 4,9D +rmatoarele elemente vor fi
incluse in valoarea in vama a trimiterilor postale primite*
- .aloarea bunurilor,
- $ostul transportului international (taxele postale)
- 'sigurare, daca este cazul etc.
T.' se datoreaza in situatia in care bunurile primite de )vs. au o valoare globala de
9
peste 01 !+ pentru comenzile f7cute prin Internet, coresponden=7, telefon sau telec2at, si
peste <9 !+ in cazul bunurilor fara caracter comercial (cadouri) intre persoane fizice.
+rmatoarele elemente vor sta la baza calculului T.' (4<D sau J D dupa caz)*
- .aloarea bunurilor,
- Taxe vamale, daca e cazul
- $osturile de transport (taxele postale), daca nu a fost inclusa in taxele vamale
&entru bunurile expediate prin posta, taxele postale ac2itate pana la locul de destinatie, se
includ in totalitate in valoarea in vama a acestor bunuri, cu exceptia taxelor postale
suplimentare percepute in tara importatoare. $u toate acestea, taxele postale sunt excluse din
calculul datoriei vamale in cazul bunurilor necomerciale, exceptand cazul in care sunt expediate
prin serviciul !"# (!xpress "ail #ervice).
Trimiterile necomerciale sunt expediate de la o persoana fizica la alta, prezinta un caracter
ocazional, contin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului si familiei sale,
bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializarii sau bunuri care au
destinatia evidenta de cadouri. %u se includ in aceasta categorie bunurile expediate catre
persoane particulare ca urmare a comenzilor efectuate de persoanele fizice pe internet,
corespondenta, telefon, telec2at (bunuri trimise de expeditor catre destinatar cu o obligatiie de
plata)
+nele bunuri importate din statele terte (produse din tutun, alcool, parfum, cafea, confectii din
blanuri naturale, bijuterii din aur si5sau platina, obiecte din cristal, aparate electrocasnice etc)
fac obiectul accizelor.
1%. Care snt limitele pentr plata ta4elor 'amale si TVA la import ?
-unuri primite de catre persoane particulare ca urmare a comenzilor f7cute prin
Internet, coresponden=7, telefon sau telec2at, a caror valoare globala nu depaseste 01
!+5trimitere sunt scutite de la plata taxelor vamale si a T.'. %u se acorda scutiri de la plata
taxelor vamale, T.' si accize pentru produse alcoolice, parfumuri si ape de toaleta, tutun si
produse din tutun.
$adourile si bunurile expediate de la o persoana fizica la alta, fara scop comercial, a
caror valoare globala nu depaseste <9 !+ 5trimitere sunt scutite de la plata taxelor vamale si
a T.', cu limitari cantitative pentru produse alcoolice, parfumuri 8i ape de toalet7, tutun 8i
produse din tutun.
#e platesc taxe vamale daca valoarea globala a bunurilor depaseste 091 !+.
#e plateste T.' pentru bunurile a caror valoare globala depaseste 01 !+ pentru
comenzile f7cute prin Internet, coresponden=7, telefon sau telec2at, si <9 !+ in cazul
bunurilor fara caracter comercial (cadouri) intre persoane fizice.
:imitele pentru plata taxelor vamale si T.' la import sunt prevazute in tabelul de mai jos*
Valoarea de"larata
a +nrilor
Ta4e 'amale apli"a+ile
1,10 K01 !+L
(L<9 !+ cadouri,
bunuri necomerciale
intre persoane fizice )
fara taxe vamale
fara T.'
1D
1D
01,10 K 091 !+ fara taxe vamale
datoreaza T.'
1D
4<D (JD dupa caz)

M 091 !+
datoreaza taxe
vamale
datoreaza T.'
taxa vamala din Tariful .amal
$omun
taxa vamala forfetara 4,9 D pentru
cadouri, bunuri necomerciale intre pers.
fizice K ;11 !+
4<D (JD dupa caz)
10
In conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare, exist7 diferite categorii de m7rfuri
care, cu conditia sa fie acceptate in trimiterile postale, sunt eligibile pentru scutire de taxele la
import*
-unuri personale apartinand persoanelor fizice care isi muta resedinta obisnuita in
$omunitatea !uropeana
Trusouri si obiecte de uz gospodaresc importate cu ocazia casatoriei
$adouri oferite in mod obisnuit cu ocazia casatoriei
-unuri personale dobandite pe cale succesorala
+niforme scolare, rec2izite si obiecte de uz casnic pentru elevi si studenti
Transporturi cu valoare neglijabila
Transporturi adresate de la o persoana particulara la alta
"ijloace de productie si alte ec2ipamente importate cu ocazia unui transfer de activitati
dintr-o tara terta in $omunitatea !uropeana
"ijloace de productie si alte ec2ipamente care apartin unor persoane care exercita o
profesie liberala, precum si unor persoane juridice care exercita o activitate nonprofit
"ateriale cu caracter educativ, stiintific si cultural, instrumente si aparate stiintifice care
sunt importate exclusiv in scopuri necomerciale (inclusiv piese de sc2imb, componente,
accesorii si unelte)
!c2ipamente importate in scopuri necomerciale de catre sau pentru o unitate sau un
organism de cercetare stiintifica cu sediul in afara $omunitatii !uropene
'nimale de laborator si substante biologice sau c2imice destinate cercetarii
#ubstante terapeutice de origine umana si reactivi folositi pentru stabilirea grupelor
sanguine si a tipului de tesut
Instrumente si aparate pentru cercetarea medicala, necesare stabilirii diagnosticelor sau
realizarii unor tratamente medicale
#ubstante de referinta pentru controlul calitatii medicamentelor
&roduse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internationale
"arfuri pentru organizatii de binefacere sau filantropice
'rticole destinate altor persoane cu 2andicap (altele decat nevazatorii), importate c2iar
de catre persoanele cu 2andicap si pentru uzul propriu (inclusiv piese de sc2imb, componente,
accesorii si unelte)
'rticole destinate altor persoane cu 2andicap (altele decat nevazatorii), importate de
anumite institutii sau organizatii (inclusiv piese de sc2imb, componente, accesorii si unelte)
-unuri importate pentru ajutorarea victimelor unor catastrofe
)ecoratii onorifice sau premii
$adouri primite in cadrul relatiilor internationale
-unuri destinate folosirii de catre monar2i sau sefi de state
"ostre de bunuri cu valoare nesemnificativa importate pentru promotii comerciale
-rosuri si articole cu caracter publicitar importate pentru promotii comerciale
&roduse folosite sau consumate la un targ comercial sau o alta manifestare similara
-unuri importate in scopul examinarii, analizarii sau testarii
!xpedieri catre organizatii care au competente in domeniul protectiei drepturilor de
autor sau al proprietatii industriale si comerciale
)ocumentatie cu caracter turistic
)ocumente si articole diverse
"ateriale auxiliare pentru stivuirea si protejarea bunurilor in timpul transportului
'sternut de paie, nutret si 2rana pentru animale, necesare in timpul transportului
acestora
$arburanti si lubrifianti prezenti la bordul ve2iculelor cu motor terestre si in containerele
cu destinatii speciale
"ateriale pentru cimitire si monumente comemorative ale victimelor de razboi
#icrie, urne funerare si articole funerare ornamentale
1(. Cadorile si +nrile e4pediate de la o persoana !i)i"a la alta5 !ara s"op "omer"ial
#unt scutite de la plata taxelor vamale si T.', bunurile necomerciale expediate prin colete de o
11
persoan7 fizic7 dintr-o =ar7 ter=7 la o alt7 persoan7 fizic7 care se afl7 pe teritoriul vamal al
om?niei a c7ror valoare global7 nu dep78e8te <9 euro5trimitere, cu limitari cantitative pentru
produsele din tutun, b7uturi alcoolice, parfumuri, cafea, ceai.
%u sunt de natur7 comercial7 coletele care >ndeplinesc, cumulativ, urm7toarele condi=ii*
- prezint7 un caracter ocazional,
- con=in bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului 8i al familiei sale,
- con=in bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializ7rii,
- sunt trimise de expeditor c7tre destinatar f7r7 nici o obliga=ie de plat7.
)ac7 valoarea bunurilor din colet dep78e8te suma de <9 euro, scutirea de taxe vamale va fi
acordat7 doar p?n7 la concuren=a acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar
fi putut beneficia de scutire, =in?nd seama de faptul c7 valoarea unui bun nu poate fi
frac=ionat7.
$adourile si bunurile expediate de la o persoana fizica la alta, fara scop comercial continand
produse din tutun, b7uturi alcoolice, parfumuri, cafea, ceai. sunt scutite de taxe vamale cu
urmatoarele limite cantitative*

Bnri Limite
prodse din ttn
- =igarete sau
- =ig7ri de foi (=ig7ri de maximum 6 grame fiecare) sau
- =ig7ri sau
- tutun de fumat
91 buc7=i
49 buc7=i
01 buc7=i
91 grame
al"ool 6i +7tri al"ooli"e
- b7uturi distilate 8i b7uturi spirtoase cu concentra=ie
alcoolic7 de peste 44D, alcool etilic nedenaturat de @1 D vol.
8i peste, sau
- b7uturi distilate 8i b7uturi spirtoase, aperitive pe baz7 de
vin sau alcool, tafia, sake sau b7uturi alcoolice similare, cu o
concentra=ie alcoolica de pana la 44D inclusiv, vinuri
spumoase
8i vinuri licoroase, sau
- vinuri lini8tite

o sticla standard (de
pana la 0 litru)
o sticla standard (de
pana la 0 litru)
4 litri
par!mri5 sa
ape de toalet7
91grame
1,49 litri sau @ uncii
"a!ea5 sa
e4tra"te 6i esen8e de "a!ea
911 grame
411 grame
"eai5 sa
e4tra"te 6i esen8e de "eai
011 grame
<1 grame
$adourile si bunurile expediate de la o persoana fizica la alta, fara scop comercial continand
produse din tutun, b7uturi alcoolice, parfumuri, cafea, ceai >n cantit7=i care le dep78esc pe cele
prev7zute la acest alineat, sunt supuse taxelor vamale. In acest caz nu se aplica taxa vamala
forfetara ci taxele prevazute in Tariful .amal $omun.
Taxele postale sunt excluse din calculul datoriei vamale in cazul bunurilor necomerciale
expediate intre persoane fizice, exceptand cazul in care sunt expediate prin serviciul !"#
(!xpress "ail #ervice).
1*. E4emple pri'ind modl de "al"l al datoriei 'amale
Tabelul urmator ilustreaza modul de calcul al taxelor vamale pentru diferite produse
12
&rods Valoare
de"larata
Ta4e
postale
Valoare
in 'ama
Ta4a
'amala
TVA TOTAL
dreptri
'amale
Comision
CN&R
!ormalitati
'amale
TOTAL
DATORAT
tricou
"ado 41 !+ 01 !+
61 !+
N
06< lei
1D 1D 1 lei 1 lei 3 lei
tricou
"mparat 41 !+ 01 !+
61 !+
N
06< lei
1D
4<D N
64 lei 64 lei 4,6 lei %(5% lei
pantofi
piele
"ado
411 !+ 61 !+
461 !+
N
014< lei
4.9D
N
43 lei
4<D
N
494 lei
4;@ lei 4,6 lei $/35% lei
pantofi
piele
"mparati
411 !+ 61 !+
461 !+
N
014< lei
@D
N
@4 lei
4<D
N
439 lei
6<; lei 4,6 lei %(15% lei
*curs BNR publicat in 21.08.2013, utilizat pe perioada 01.09.2013-30.09.2013
In situaia n care valoarea n vam a mrfurilor este exprimat n alt mone ec!t cea naional"
cursul e sc#im$ folosit la eterminarea acestei valori este cursul e sc#im$ sta$ilit %i comunicat e
&anca 'aional a (om!niei n penultima )i e miercuri a lunii anterioare lunii n care se utili)ea)*
1,. Restitirea dreptrilor de import a"9itate
In cazul in care considerati nejustificat cuantumul taxelor vamale5T.' aferent trimiterii )vs.
&ostale, aveti posibilitatea sa depuneti o reclamatie la -iroul .amal din cadrul Cficiului &ostal
nr. 3 -ucuresti, la adresa $alea .acaresti, nr. 416, sector <, -ucuresti, tel5fax* 140 661 @@ J9.
1-. Doriti sa e4pediati o trimitere postala in strainatate?
Trimiterile postale expediate in statele membre ale +niunii !uropene, nu necesita o declaratie
postala vamala.
Trimiterile postale expediate intr-un stat non-membru al +niunii !uropene, inclusiv din
/teritoriile speciale/, trebuie insotite de declaratia poatala vamala $& ;4 (formularul compus
care incorporeaza si $% 46) sau etic2eta !0 in cazul trimiterilor !"#.
esponsabilitatea intocmirii declaratiei vamale revine in exclusivitate expeditorului. &entru a
facilita formalitatile de vamuire in tara de destinatie, trebuie sa completati declaratia corect si
complet. In caz contrar pot rezulta intarzieri in indrumarea trimiterii si alte inconveniente
pentru destinatar. Crice declaratie falsa sau ambigua risca sa antreneze o amenda sau
confiscarea trimiterii.
"arfurile )vs. pot face obiectul unor interdictii sau restrictii la export5import. .a revine
obligatia de a va informa despre posibilitatile de export5import a bunurilor respective
(interdictii, restrictii) precum si cu privire la documentele solicitate in vederea operatiunii de
vamuire in tara de destinatie (factura comerciala, certificat de origine, certificat sanitar, licenta
de export etc).
:iberul de vam7 pentru export se acord7 cu condi=ia ca trimiterile >n cauz7 s7 p7r7seasc7
teritoriul vamal al om?niei >n aceea8i stare >n care acestea se aflau >n momentul accept7rii
declara=iei postale vamale de export.
&rezentarea trimitrilor, cu expeditori persoane fizice, pentru tarile extra-comunitare, se
realizeaza in toate oficiile de prezentare din -ucuresti si judetul Ilfov, aceasta procedura
urmand sa fie extinsa la nivelul intregii tari, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele
juridice.
13
Aormularele utilizate pentru expedierea trimiterilor postale internationale sunt ilustrate mai jos.
14
15
16