Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 27.02.2009
TIMP ALOCAT: 50 min.
CLASA: a XI-a C
PROFESOR: Ilincariu Oana
DISCIPLINA: Informatic
UNITATEA DE NVARE: Grafuri orientate
TEMA: Grafuri orientate metode de reprezentare.
TIPUL LECIEI: ec!ie de con"olidare #i e$aluare a cuno#tin!elor
SCOPUL LECIEI: %i&area #i $erificarea cuno#tintelor "pecifice no!iunilor de 'az pri$ind (rafurile
orientate
COMPETENE GENERALE
identificarea datelor care inter$in )ntr-o pro'lem #i aplicarea al(oritmilor fundamentali de
prelucrare a ace"tora*
realizarea unor "u'pro(rame pentru opera!ii "pecifice (rafurilor orientate*
implementarea al(oritmilor )ntr-un lim'a+ de pro(ramare.
COMPETENE SPECIFICE
analizarea unei pro'leme )n "copul identificrii datelor nece"are #i ale(erea modalit!ilor
adec$ate de "tructurare a datelor care inter$in )ntr-o pro'lem*
de"crierea unor al(oritmi "impli de $erificare a unor propriet!i "pecifice (rafurilor.
OBIECTIVE OPERAIONALE
" reproduc #i " e&plice no!iunile de 'az ale (rafurilor orientate*
" reprezinte te&tual #i (rafic (rafurile orientate*
" )n!elea( e&emplele date #i " ela'oreze pro(rame corecte pentru aplica!iile propu"e.
OBIECTIVE EDUCAIONALE
OBIECTIVE COGNITIVE:
- " definea"c corect no!iunile teoretice )n"u#ite*
- " aplice corect no!iunile )n"u#ite )n aplica!ii concrete.
OBIECTIVE AFECTIVE:
- " ar(umenteze anumite "itua!ii create )n etapele de rezol$are a unei aplica!ii*
- " manife"te intere" fa! de pro'lemele pu"e #i dorin!a de )n$!are prin de"coperire proprie a
ade$rului #tiin!ific*
- " "tudieze indi$idual #i )n ec,ip- )n cola'orare #i )n competi!ie- cuno"c.nd "copul )n$!rii
temei date*
- " aprecieze corect "olu!iile oferite de ceilal!i cole(i.
OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
- " dez$olte (.ndirea al(oritmic- lo(ic- fle&i'il- creatoare*
- "-#i dez$olte aten!ia concentrat #i "piritul de o'"er$a!ie*
- " utilizeze corect no!iunile teoretice )n"u#ite*
- " conceap pro(rame pentru aplica!iile propu"e.
NIVELUL INIIAL AL CLASEI:
Colecti$ etero(en
STRATEGII DIDACTICE
/rincipii didactice
- principiul participrii #i )n$!rii acti$e*
- principiul a"i(urrii pro(re"ului (radat al performan!ei*
- principiul cone&iunii in$er"e.
0etode de )n$!are
- metode de comunicare oral : con$er"a!ia- e&plica!ia*
- metode acti$ participati$e :)n$!area prin de"coperire- pro'lematizarea- e&erci!iul.
/rocedee de in"truire
- e&plica!ia )n etapa de comunicare*
- )n$!area prin de"coperire*
- pro'lematizarea prin crearea "itua!iilor pro'lem*
- con$er"a!ia de con"olidare )n etapa de fi&are a cuno#tin!elor.
%orme de or(anizare
- frontal #i indi$idual.
%orme de diri+are a )n$!rii
- diri+at de profe"or "au prin materiale didactice*
- independent.
1e"ur"e materiale
- materiale 'i'lio(rafice 2 manualul- cule(eri- prezentare /o3er/oint4*
- fi#e de lucru*
- "et de aplica!ii*
0etode de e$aluare:
- pro'a "cri" *
- o'"er$area "i"tematic a ele$ilor*
- $erificarea prin lucru indi$idual.
DESFURAREA LECIEI
Informa!"# "$a%a a &I 'a C
TEST DE EVALUARE: Graf(r! or!)na) TEST DE EVALUARE: Graf(r! or!)na)
T!m* +) $("r(: ,- m!n. Mo+ +) $("r(: !n+!/!+(a$
Con")*0!) 1! r)a$!2ar): *rof. I$!n"ar!( Oana
Nr.
!)m
C)r!n0) 3!)m!4 Bar)m +)
noar)3*"4
N(m#r($ , N(m#r($ 5
%ie (raful din fi(ur:
,. Con"trui!i:
a4 matricea de adiacen!
,6-
5. /reciza!i care "unt:
a4 (radele interioare ale $.rfurilor 5 #i 5
'4 (radele e&terioare ale $.rfurilor 5 #i 2
c4 mul!imea "ucce"orilor $.rfului 6
d4 mul!imea predece"orilor $.rfului 2
a4 ,
74 ,
"4 ,
+4 ,
8. 7e con"ider un (raf orientat cu 8 noduri etic,etate cu 6-2-5-9-5-8 #i cu
arcele date de func!ia
:rc 2i-+4; e&i"t - dac 22i<+4=84=2;0 #i i>+
nu e&i"t- )n caz contrar
5.6 C.te circuite elementare con!ine (raful?
5.2 Care e"te lun(imea celui mai lun( drum din (raf?
,
9. 1e!eaua "trzilor auto din @ucure#ti "e reprezint corect cu a+utorul "tructurii
de date:
a4 (raf neorientat* '4 ar'ore* c4 li"t liniar* d4 (raf orientat
:.-
-. Care e"te lun(imea celui mai "curt drum de la nodul , la nodul - pentru
(raful orientat din fi(ura alturat?
,
;.
Care dintre urmtoarele propozi!ii NU e"te ade$rat pentru (raful orientat cu ; $.rfuri-
numerotate de la , la ; #i ale crui arce "unt: 356,4- 386;4- 396,4- 39684- 396-4- 3-654- 3;694?
a. $.rful numerotat cu ; apar!ine unui circuit 7. $.rful numerotat cu , are (radul
e&tern :
". (radul intern al $.rfului numerotat cu 9 e"te , +. (raful nu are circuite
,
5
2
3 4
6
1
6
2
5
4
3
1
No#: 7e acord 6 punct din oficiu
Sr("(ra $)"0!)! *) %)"/)n0) +) !n%r(!r):
Mom)n)$) $)"0!)!
A"!/!a) +)%f#1(ra# +) Sra)<!!
+!+a"!")
E/a$(ar)
Prof)%or E$)/
,. Or<an!2ar) 1!
*r)<#!r)a "$a%)!
3,m!n4
$erificarea prezen!ei ele$ilor*
$erificarea "trii re!elei de
calculatoare
$erificarea temei pentru aca" prin
"onda+
i"i pre(ate"c cele nece"are a"i(urrii
climatului normal de de"fa#urare a lec!iei
:cti$itate frontal
Con$er"a!ia
5. Ca*ar)a a)n0!)!
)$)/!$or 3,m!n4
anun!area "u'iectului temei
re"pecti$e*
anun!area o'iecti$elor urmrite*
anun!area modului de de"f#urare a
acti$it!ii.
a"cult profe"orul #i dau cur" cerin!elor
ace"tuia
:cti$itate frontal
Con$er"a!ia
8. Con%o$!+ar)a
"(no1!n0)$or
35- m!n4
/rofe"orul propune "pre rezol$are ele$ilor
pro'lemele din fi#a de lucru.
7e di"cut cu pri$ire la modalitatea de
rezol$are a fiecrei pro'leme )n parte.
/rofe"orul diri+eaz di"cu!iile #i urmre#te
modul )n care ele$ii lucreaz la calculator.
Ale$ii noteaz enun!ul pro'lemei )n caiete.
Bn ele$ ie"e la ta'l pentru a da un e&emplu de
date de intrare #i date de ie#ire.
Ale$ii propun metode de rezol$are a pro'lemei-
"e analizeaz ace"te metode #i cea mai
adec$at e"te implementat de ele$i pe
calculator.
Cup opera!ia de analiz #i implementare a
pro'lemei pe calculator- un ele$ ie"e la ta'l
pentru a "crie pro(ramul- iar ceilal!i )l $or "crie
)n caiete.
Con$er"a!ia
:cti$itatea
frontal
0unc
indi$idual
O'"er$a!ia
O'"er$are
"i"tematic
/ractic
9. E/a$(ar)a 35:
m!n4
propune "pre rezol$are fi#a de
e$aluare conceput
d unele e&plica!ii cu pri$ire la
cerin!ele te"tului
"upra$e(,eaz ele$ii )n $ederea
'unei de"f#urri a e&aminrii
inter$ine cu e&plica!iile de ri(oare
atunci c.nd ele$ul are unele
neclarit!i cu pri$ire la cerin!ele
formulate )n te"t
dau cur" rezol$arii te"tului
adre"eaza intre'ari in le(atura cu
unele a"pecte referitoare la cerintele
te"tului
finalizeaza te"tul "i il preda profe"orului pro'lematizarea-
acti$itate
indi$idual
pro'a "cri"
Mom)n)$) $)"0!)!
A"!/!a) +)%f#1(ra# +) Sra)<!!
+!+a"!")
E/a$(ar)
Prof)%or E$)/
-.T)ma *)nr(
a"a%# 38 m!n.4
profe"orul anun! tema pentru aca". ele$ii )#i noteaz tema pe caiete.
Con$er"a!ia