Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

la informatică

Instituţia de învăţămînt: Liceul Teoretic Gaudeamus, mun Chişinău


Profesor: Dicusar Laura, grad didactic I

Clasa: a XII-a
Subiectul: Utilizarea interogărilor pentru afişarea informaţiei din baze de date
Microsoft Access.

Tipul lecţiei: lectie practică


Timp: 45 min
Obiectivul de referinţă:
- să elaboreze interogări pentru selectarea şi afişarea informaţiei dintr-o BD Microsoft Access.

Obiective operaţionale:
- să explice structura relaţiilor unei BD necunoscute;
- să formuleze corect diferite tipuri de interogări( de selecţie, de sortate, cu parametru, de grupare
şi totalizare, încrucişate, de creare a cîmpurilor rezultante, de modificare, de excludere), ţinînd
cont de structura BD studiate;
- să elaboreze diferite tipuri de interogări;

Obiective afective:
- să – şi formeze competenţe integratoare: de cooperare, de responsabilitate personală, de
exprimare a părerii proprii.,

Strategii didactice:
- joc didactic: domino;
- studiu de caz;
- metoda zigzag;
- activitate cu întrebări şi răspunsuri;
- tehnica 3-2-1;
- tehnica rubrici.

Mijloace didactice:
- piesele jocului domino(Anexa 1);
- calculatoare, aplicaţia Microsoft Access;
- baza de date necunoscută propusă elevilor pentru realizarea lucrării practice(Anexa 2);
- fişe pentru autoevaluare prin tehnica 3-2-1(Anexa 3);
- fişe cu rubrici pentru evaluarea proiectelor(Anexa 4).

Bibliografia
1. Ion Bolun, Ion Covalenco,” Bazele informaticii aplicate”, Editura ASEM,1999, 2004
2. Grigore Vasilache, Iurie Mocanu,”Windows, Word, Excel, Access”, CNTI, Chişinău,1999
3. Silvestru Petrescu ,” Manual de informatică cl. XII ”, Editura Teora
4. Stiven Koupsteik ,” Access 97 ”, Editura Binom, Moscova, 1998
5. James E.Powel,” Microsoft Access pentru Windows 95. Ghid de referinţă ”, Editura ALL
EDUCATIONAL S.A., 1997

1
Metode şi
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor
procedee
Moment 1 min Salut elevii. Elevii selectează cite o fişă şi se aşează Conversaţie
organizatoric Organizez clasa în 4 grupuri: conform denumirii obiectului de pe fişa
le propun elevilor fişe de 4 culor, care conţin propusă.
cuvintele TABLE, QUERY, FORM şi
REPORT.
Evocare 5 min Captarea atenţiei. Propun elevilor variante de Elevii rezolvă jocul domino, care le ajută să-şi Joc didactic
jocuri didactice (Anexa1). amintească termenii legaţi de subiectul lecţiei.
Vor apărea cuvintele: „RELATIONAL” şi
„INTEROGARE”.
Anunţarea 2 min Anunţ subiectul lecţiei şi obiectivele Elevii notează în caiete, ascultă, precizează. Conversaţie
obiectivelor operaţionale.
operaţionale Explic etapele şi rolul fiecărul elev în cadrul
lecţiei.
Realizarea 3 min I) Propun elevilor să explice structura BD Elevii explică conţinutul tabelelor BD, rolul Conversaţie
sensului propuse(Anexa 2 şi fişierul cu BD-exemplu). cîmpurilor chei primare şi a celor chei străine, euristică
tipul de relaţii între tabele.

8 min II) Propun elevilor sa formuleze interogări (cîte Elevii formulează interogări de diferite tipuri: Lucrul în grup
2-3 interogări pentru fiecare grup) conform - de selecţie,
sarcinilor primite. - de sortate,
- cu parametru,
- de grupare şi totalizare,
- încrucişate,
- de creare a cîmpurilor rezultante,
- de modificare,
- de excludere.
Fiecare elev îşi notează textul interogărilor
formulate de grup.

15 min III) Propun elevilor: Elevii elaborează interogări, apelînd pe rînd la Metoda zigzag
- să se reorganizeze în grupuri conform explicaţiile fiecărui membru al grupului. Lucrul la
culorilor; calculator
- să elaboreze interogările formulate de fiecare
grup.
2
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor Metode şi procedee
Reflecţie 4 min Propun elevilor să formuleze întrebări pentru Elevii formulează intrebări şi dau răspunsuri, Activitate cu
consolidarea cunoştinţelor. completează, corectează. intrebări şi
Exemple: răspunsuri
1. Ce reprezintă interogările?
2. Care este ordinea de sortare, dacă se sortează
după mai multe atribute?
3. Care este efectul unei interogări cu
parametru?
4.În ce mod este reprezentată informaţia cu
ajutorul unei interogări încrucişate?
Debrifare 3 min Propun elevilor să facă o totalizare a Elevii menţionează, ca s-a realizat şi ce nu s-a Conversaţie
rezultatelor lecţiei. realizat din obiectivele propuse; ce le-a
plăcut, ce nu le-a plăcut; ce mai trebuie să
înveţe.
Evaluare finală 2 min Propun elevilor Elevii Lucrul la
şi autoevaluare - să salveze fişierele cu care au lucrat şi să le - salvează fişierele; calculator în
transmită prin reţeaua locală la adresa reţeaua locală.
\\412server\SharedDocs\clasele\12ec2;

- să completeze o fişă de evaluare - notează în fişă: Tehnica 3-2-1


(Anexa 3).  3 termeni din ceea ce au învăţat;
 2 noţiuni pe care ar dori să le înveţe
mai mult în continuare;
 o capacitate, o pricepere, o abilitate
care, cred ei , că au dobîndit-o în cadrul
lecţiei.
Extindere 1 min Propun elevilor pentru lucrul de extindere să Elevii notează însărcinarea şi adresa bazei de Exerciţiul.
formuleze şi să elaboreze interogări de diferite date.
tipuri, utilizînd BD studiată la lecţie.
Follow-up 1 min Propun elevilor teme pentru proiectele la Elevii primesc lista temelor propuse şi fişe cu Tehnica rubrici.
compartimentul BD şi criteriile de apreciere a criteriile de apreciere a proiectelor,
lor (Anexa 4). Se acceptă şi se stimulează comentează, precizează..
realizarea BD din alte domenii.

3
Anexa 1

Jocul “DOMINO-1”

În rezultata va apărea cuvintul “RELATIONAL ».

Entitate Query

SGBD realizat de firma Microsoft Tabel

Structura de date –o—o—o— MS Access

Date simple sau scalare Liniară


Executarea unei interogări de excludere !
Elementare

Run

4
Interogare Butonul de deschidere a unui tabel

Tipul cîmpului pentru valorile, care vor fi


Open
folosite în calcule

Number Cîmp

Sisteme informatice, în care datele


Atribut şi programele se află pe un singur
sistem de calcul

LOCALE

5
Jocul “DOMINO-2”

În rezultata va apărea cuvintul “INTEROGARE ».

Tabel Deschiderea unei BD


Meniul, care contine comenzi de
Relaţie
editare
Interogare de grupare şi… Edit

Tipul cîmpului Totalizare

Tip de Bază de Date Number

Ierarhică

6
Opţiune în cadrul liniei
Open
Totals
Group by Coloană
Optiune de stabilire a
Atribut
relaţiilor între tabele
Tabel
Relationships…

Entitate

7
Anexa 2
Lucrare practică la informatică
Subiectul: „Baze de date relaţionale”
Conţinutul curent al BD relaţionale AgroWorld este reprezentat în următoarele tabele (Desenul 1) :

Desenul 1

8
Schema relaţională a BD AgroWorl este reprezentată în desenul de mai jos: Desenul 2

I) Creaţi (deschideţi) BD AgroWorld.


II) Elaboraţi interogări de diferite tipuri:
- de selecţie;
- de sortate;
- cu parametru;
- de grupare şi totalizare;
- încrucişate;
- de creare a cîmpurilor rezultante;
- de modificare;
- de excludere.

9
Anexa 3
Fişă pentru autoevaluare
Numele elevului _________________________ clasa ____________
Completaţi tabelul
Nr. Item Răspuns
1 Numiţi 3 termeni( noţiuni), pe care le-aţi însuşit la a)
lecţie.
b)

c)

2 Numiţi 2 termeni(noţiuni), pe care nu le-aţi înţeles a)


pe deplin şi aţi dori să le mai învăţaţi în continuare
b)

3 Numiţi o capacitate, o pricepere, o abilitate, care aţi


dobîndit-o în cadrul lecţiei

Fişă pentru autoevaluare


Numele elevului _________________________ clasa ____________
Completaţi tabelul
Nr. Item Răspuns
1 Numiţi 3 termeni( noţiuni), pe care le-aţi însuşit la a)
lecţie.
b)

c)

2 Numiţi 2 termeni(noţiuni), pe care nu le-aţi înţeles a)


pe deplin şi aţi dori să le mai învăţaţi în continuare
b)

3 Numiţi o capacitate, o pricepere, o abilitate, care aţi


dobîndit-o în cadrul lecţiei

Fişă pentru autoevaluare


Numele elevului _________________________ clasa ____________
Completaţi tabelul
Nr. Item Răspuns
1 Numiţi 3 termeni( noţiuni), pe care le-aţi însuşit la a)
lecţie.
b)

c)

2 Numiţi 2 termeni(noţiuni), pe care nu le-aţi înţeles a)


pe deplin şi aţi dori să le mai învăţaţi în continuare
b)

3 Numiţi o capacitate, o pricepere, o abilitate, care aţi


dobîndit-o în cadrul lecţiei

10
Anexa 4
Lista temelor
propuse pentru proiecte individuale

Subiectul:”Baze de date relaţionale”

Nr. Subiectul Tabele


1 Publicaţii (vînzarea publicaţiilor în Edituri, Reviste, Clenţi, ş.a.
baza abonamentelor )
2 Societatea comercială Producţie, Aprovişionare, Desfacere, Gestiune ş.a.
3 Admitere Concurenţi, Probe, Rezultate, Comisia, ş.a.
4 Policlinica Medici, Specializări, Cabinete, Pacienţi, ş.a.
5 Campionatul la forbal Echipe, Jucători, Concursuri, ş.a.
6 Asociaţia de locatari Normative de plată, Locatari, Plata, ş.a.
7 Lumea muzicii Cîntăreţi, Piese, Concerte(sau Albume), ş.a.
8 Artă plastică Pictori(Sculptori), Lucrări, Muzee, ş.a.
9 Birou turistic Rute, Transport, Turişti, ş.a.
10 Gara Auto( Gara de trenuri, Aeroport, Autobuse, Rute, Conducători Auto, ş.a.
Port maritim)
11 Universitate Facultăţi, Profesori, Grupe, Obiecte, ş.a.
12 Magazin( magazinede diferite profiluri) Marfuri, Clienţi, Vînzări, ş.a.
13 Teatru Spectacole, Teatre, Actori, ş.a.
14 Barou de avocaţi Avocaţi, Specializări, Clienţi, ş.a.

Cerinţe faţă de proiectele individuale


Criterii Nivelul de performanţă
Minim Mediu Maxin-Excelent
Tabele 2 tabele 3-4 tabele corelate 5 şi mai multe tabele corelate corect
corelate corect
corect
Interogări 4 interogări 5-6 interogări corecte 6-8 interogări corecte de diferite tipuri,
corecte de de diferite tipuri inclusiv interogări în baza a mai multor
diferite tipuri tabele
Formulare 2 formulare 3 formulare: 3 formulare:
a) în baza unui table; a) în baza unui table;
b) formular cu b)nformular în baza unei interogări;
subformular; c) formular cu subformular;
c) formular cu d) formular cu subformular subordonat.
subformular
subordonat.
Rapoarte Un raport 2 rapoarte, inclusiv 4 rapoarte, inclusiv - rapoarte în baza mai
raport în baza mai multor tabele ;
multor tabele şi cu - gruparea datelor în cadrul rapoartelor ;
gruparea datelor. - subtotaluri în cadrul rapoartelor ;
- un raport, ce va conţine o digramă.

11