Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatică
Profesor: Popescu Luminița
Data: 17. 11. 2015
Subiectul lecției: Interfeţe grafice.
Durata lecţiei: 45 min
Clasa: a VII-a
Tipul lecției: Lecția de comunicare și insușire a informației.

Subcompetența: Cunoaşterea şi utilizarea sistemului de operare al calculatorului personal.

Obiectivele operaționale:
La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 – Să memorizeze noțiunile studiate ;
O2 - Să recunoască proprietațile sistemului de operare Windows;
O3 - Să determine tehnicile de lucru cu șoricelul ;
O4 – Să stabilească opțiunile Meniului Start;
O5 – Să lanseze in execuție comanda Calculator;

Strategii didactice :

Metode și procedee: conversația,conversația euristică,discuția,explicația,demonstrația,exercițiul,observația,


asalt de idei.
Mijloace de invațămînt: tablă,cretă,fișa de lucru ,manualul cl. VII-a,calculatorul,tablă interactivă.

Forme de organizare : frontal,individual.


Desfăşurarea lecţiei:
ETAPELE Ob. STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI/ ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI
TIMP METODE MIJLOACE FORMA DE
DIDACTICE DIDACTICE ORGANIZARE

1.Moment Salutul! Salutul! Conversația Manual,


organizatoric Pregă tirea materialului didactic și a Pregătesc rechezitele caiet,
(1 min) climatului favorabil desfă șură rii lecției. necesare pentru lecție. calculator,
Se verifică prezenţa elevilor. tablă
interactivă

2.Verificarea Se verifică tema și se discută eventualele Elevii răspund la întrebări. Conversația Manualul Frontală
cunoștințelor nelămuriri. Propun întrebările la care nu euristică
înșusite au găsit raspuns.
anterior
(3 min)

3.Pregătirea La tablă avem 2 imagini: Privesc la tablă si analizează


elevilor pentru O1 imaginile. Conversația Tablă Frontală
receptarea euristică
noilor
cunoștințe
(4 min)

Discuția
Imaginile Frontală

-Omul a inventat calculatorul Asalt de


Gasiți corespondența între imagini. -Omul folosește calculatorul idei
în diferite activițăți
-Calculatorul îi ușurează
munca
Interacțiunea om-calculator-
este știința care se ocupă cu
proiectarea, evaluarea și
implementarea sistemelor de calcul
interactive destinate auzului uman, și
cu studiul fenomenelor importante
existente în acest context.

4.Precizarea Astăzi la lectia de informatică ne Însuşesc tema lecției și ce


titlului și a propunem să studiem tema „Interfețe trebuie să cunoască la
obiectivelor grafice”. șfîrșitul lecției. Explicaţia Manualul Frontală
lecției Notez pe tablă titlul lecție și fac cunoscute
obiectivele urmărite.
(2 min)

’’Interfețe grafice”
5.
Comunicarea Ca să însușim bine lecția trebuie să
sau însușirea înțelegem următorii termeni-cheie: Ascultă cele relatate.
noilor Explicația, Tablă,
cunostințe  interfață om-mașină Frontală
 interfată cu linie de comandă Conversația
(27 min) O1  obiect grafic cretă,
 tehnici de lucru cu șoricelul
 interfață grafică
caiete
Funcția unui sistem de operare
este să asigure o comunicare eficientă și
ușoară între utilizator și sistemul de
calcul,adică calculatorul.
- Cum crede-ți : cum comunicau Comunicau prin intermediul Discuția
specialiștii care lucrau cu numerelor binare, octale sau
hexazecimale.
calculatoarele din prima și a
doua generație? calculatorul
Asalt de
Propun diferite idei. idei
Ce înțelege-ți prin noțiunea : interfață om-
mașină? Memorizează definiția.
O1 Def 1: Transcriu în caiete.
Interfața om-mașină- totalitatea
mijloacelor prin care utilizatorul poate Frontal
caietul
comunica cu un sistem de calcul. Ascultă cele redate.

Primele interfețe om- mașină se bazau pe


Explicația
folosirea unor linii te text care, de obicei conțin
o singură comandă de tipul COPIE,SCRIE,CITESTE.
Raspunsul calculatorului ocupă citeva linii de text
tipărite la mașină electrică de scris sau afișate pe
ecran.
Propun cîteva idei. Coversația
 Cum credeți ce numim: interfață cu
linie de comandă?
O1 Def 2 : Memorizează definiția. Frontal
Interfață cu linie de comandă- interfețele Transcriu în caiete. Tablă,
bazate pe utilizarea comenzilor introduse cretă,
manualul,
de la tastatură.
caiete
Analizează fragmentul
La pag.34 avem prezentat un fragment din
dialogul om-mașină în sistemul de operare Discuția
MS-DOS.
Analizăm fragmentul.

Specialiștii în informatică au elaborat Rețin informația redată.


interfețe om-mașină bazate pe utilizarea
diferitor imagini,numite obiecte grafice.
Analizează Fig 3.1 Exercițiul
Analizăm de la pag. 35 ,Fig.3.1 Suprafața
de lucru a sistemului de operare Windows.
O2 Pictograme,ferestre,cursorul
-Care sunt obiectele grafice prezentate în soricelului,bara de
această figură? lucrări,meniuri.
Explicația Frontal
Explică noțiunile.
Explic fiecare noțiune cu ajutorul elevilor.
Rețin denumirea ferestrei caietul
Fereastră din fig.3.1 are denumirea : My
computer
Are urmatoarele propriețăti:
-Dimensiuni
-poziții pe ecran Explicația
-culoarea fundalului pe care este afișată
denumirea ferestrei
Deplasarea pe ecran
Care sunt operațiile care le executați Redimensionarea
asupra unei ferestre? Închiderea
Discuția
Tablă,
Cu ajutorul carui obiect puteti face aceste Cu ajutorul soricelului. Frontal
cretă,
operații?
Butonul stinga- dreapta,
Care sunt componentele șoricelului?
Retin tehnicile de lucru Demonstra-
Tehnicile de lucru cu șoricelul sunt: ția Tablă
Clic- stînga,clic-dreapta,dublu-clic, interactivă Individual
O3 glisare,trage-și-lasă. Observația
Determină funcția fiecărei
Să determinăm funcțiile fiecărei tehnici de tehnici.
lucru cu șoricelul. Exercițiul
Execută sarcina matematic Calculatorul
Propun elevilor să execute aceste tehnici
de lucru. Analizează Fig.3.2
Analizăm Fig.3.2 Meniul Start
ShutDown,Suspend,Run,
O4 Analizînd fig.3.2, enumerați opțiunile Help,Find,Setting,
Documents,Programs
meniului Start.
Conversația Individual
Stabilesc functiile fiecarei euristică Tablă
component.
Să stabilim funcția fiecărei componente a Observatia
meniului Start. cretă
Ascultă cele redate
Triunghiul din dreapta numelui opțiunii
indică că activarea acestei comenzi
conduce la afișarea unui submeniu. Conversația

Analizăm fig.3.3,sînt prezentate Analizăm fig.3.3 Manualul


submeniurile Programs și Accesories.
Pozitionăm cursorul șoricelului pe Frontal
O1 comanda Calculator.
Asculta informatia explicate.
Prin execuția unui clic-stînga pe comanda
Calculator,aplicația va fi lansată în
O5 Discuția
execuție. Pe ecran va apărea imaginea
unui calclator de buzunar,butoanele
calculatorului se apasă prin clicuri-stînga
iar aplicația se opreste prin butonul x,din Calculatorul
colțul drept sus al ferestrei.
Execută comanda.
Acum lansați în execuție comanda
Calculator Propun diferite idei
Ce numim : interfețe grafice? Individual
Def 3: Exercițiul Tablă
Interfețe grafice- interfețele om- mașină interactivă
bazate pe utilizarea imaginilor și Rețin definiția.
dispozitivelor care asigură
poziționarea,selectarea și activarea
anumitor obiecte ale acestor imagini.
Analizează fig 3.4
Analizăm fig 3.4 Aplicația Calculator

Întrebări și itemi:
6.Fixarea și
sistematizarea 1.Realizați Ex 6 pag 38
noilor O5 Elevii sunt atenți și rezolvă Explicația Individual
cunoștințe 2.Lansați în execuție aplicația Calculator. sarcinile înaintate. Fisă de lucru
Realizați fișa primită.
(5 min)

7. Explicații O5 Aplicația Calculator conține meniurile :


privind
Edit(editare),View(aspect),Help(asistență). Elevii sunt atenți la cele
continuarea explicate. Discuția
învățării acasă și Meniul View oferă doua
efectuarea opțiuni:Scientific(Științific) și Standart.
Manualul
temelor Opțiunea Scientific permite reconfigurarea Individual
aplicației pentru calculele științifice. Execută fiecare pas.
(2 min) Pentru a introduce numerele în diferite
sisteme de numerație se execută clic-stînga
pe unul din cerculetele
Calculatorul
Hex(hexazecimal),Dex(zecimal),Oct(octal)
,Bin(binar).
conversația
Realizați Ex 11 pag 38. Notează sarcina primită.
Cer explicații dacă este nevoie.

Fișă de lucru
1.Lansați in execuție aplicația Calculator. Executînd clic-stînga pe butoanele respective, calculați:

a) 5+6 e) 32*3 i) 64 + 21
b) 43 - 18 f) 1/2 + 3/5 j) 68 - 26
c) 38 - 7 g) 1/8 + 5/4 k) 65/5
d) 64/8 h) 32*5 l) 21 * 4

S-ar putea să vă placă și