Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina: Informatica

Clasa: VIII-a

Data: 01.03.2011

Durata: 45 min

Profesor: Moșnoi Rita

Subiectul lecţiei:Așezarea în pagină

Tipul lecţiei: lecţie de structurare a cunoştiinţelor

Obiectivul cadru:

-         aplicarea proprietăţilor paginilor la formatarea documentelor;

Obiective operaţionale:

    La sfîrşitul lecţiei elevul va fi capabil:

        Ob1.să utilizeze corect terminologia formatarii paginilor(pagină fizică, pagină


logică, antet şi subsol, secţiune)  fără ajutorul manualului  ;

       Ob2.să analizeze proprietăţile paginii cu ajutorul opţiunii Page Setup a


aplicaţiei Microsoft Word obiectivul va fi atins dacă la formatarea unui document
vor fi folosite 3 proprietăţi din cele 5 existente;

Ob3.să formateze corect un document conform cerinţelor propuse de


profesor cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Word, obiectivul va fi atins dacă vor fi
respectate 3 cerinţe din cele 4 propuse în fişă ;

   

Strategii didactice:

         Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,


lucru cu fişa;

         Mijloace de învăţămînt: calculator, manual, fişe de lucru, aplicaţia


Microsoft WORD;

 
Bibliografie:

1.     Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei “Informatica”,


Manual pentru clasa a VII-a, editura Ştiinţa

Etapele Ob Activitatea profesorului Activit Strategii


lecţiei atea didactice
elevilor
1.     Evocarea   Salut elevii. Elevii  

Întreb:Cum dispoziţia astăzi? salută.

Verific prezenţa elevilor Îmi


răspund
la
întrebare
.

Elevii se
pregătes
c pentru
lecţie.
  Data trecută am studiat o temă Răspuns Conversaţia
foarte interesantă şi ul
anume Formatarea aşteptat:
paragrafelor. Cine poate să ne
spună ce numim formatarea Numim
paragrafelor? formatar
ea
  paragraf
elor
  procesul
de
  stabilire
a
  proprietă
ţilor
Aduc în faţa elevilor cîteva foi
paragraf
ale unui document asupra
elor unui
carora sînt aplicate proprietăţile
text:
paginilor, pentru a le motiva
alinierea,
necesitatea studierii temei noi.
Documentul respectiv  a fost identarea
formatat cu ajutorul unor ,
proprietăţi ale paginilor care se spaţierea
găsesc în aplicaţia Microsoft , efectele
Word. Deci astăzi vom studia speciale.
tema cu următoarea denumire:
(scriu tema la Elevii
tablă) Formatarea paginilor . ascultă
cu
  atenţie şi
notează
  tema
nouă în
  caiet.
2.Realizarea Ob1 În procesul tehnoredactării,   Explicaţia
sensului aplicaţia Microsoft Word
divizează documentul în pagini.    
Proprietăţile principale ale unei
pagini sînt (le scriu la tablă):    

-         Dimensiunea fizică;    

-         Orientarea;    

-         Marginile; Elevii  
ascultă şi
-         Dimensiunile antetului şi îşi fac  
subsolului; notiţe.
 
-         Alinierea pe verticală a  
textului.  
 
Pînă a scrie definiţia propriu  
zisă a formatării paginilor să  
 
vedem cum arată structura unei
pagini.  
 
Le desen la tablă şi le explic  
 
fig. 4.6 din manualul de clasa a
 
VII-a. Cînd deschideţi aplicaţia  
Microsoft Word în faţa dvs  
apare o foaie albă care nu este  
altceva decît pagina fizică a  
documentului. În interiorul  
paginii fizice unde va fi  
introdus textul este zona paginii    
logice. Deasupra paginii logice
se stabileşte antetul    
documentului care va apărea
automat pe fiecare pagină din   Demonstrare
document. În partea de jos a a
paginii logice se creează  
subsolul documentului. Antetul
Elevii îşi
şi subsolul permit introducerea
deseană
numelui de fişier, datei şi orei
schema
curente, numărului total de
în caiete.
pagini din document etc.
Spaţiul de la marginile paginii  
fizice pîna la marginea paginii
logice de asemenea pot fi setate  
şi poartă numele respective:
marginea stîngă, marginea  
dreaptă, marginea superioară,
marginea inferioară.   

Deci scriem în caiete  


următoarea definiţie:
Elevii îşi
Numim formatare a paginilor scriu
procesul de stabilire a definiţia
proprietăţilor paginilor din în c
document: dimensiunea,
orientarea, marginile, alinierea
pe verticală, dimensiunile
antetului şi subsolului.

Menţionăm că formatarea
paginilor este o operaţie de
întindere largă de aceea la
procesarea unor documente mai
complexe pot aparea situaţii
cînd sînt necesare două sau mai
multe formate de pagină.
Stabilirea diferitor formate de
pagină se realizează cu ajutorul
secţiunilor. Scriem definiţia:

Secţiunile reprezintă zone


continue din document în
cadrul cărora se pot stabili
diferite formate de pagină.
3.Reflexie Ob2 Pentru a înţelege mai bine Elevii Explicaţia
proprietăţile paginilor vă deschid
propun să treceţi la calculatoare aplicaţie
şi împreună vedem de unde şi
cum setăm aceste proprietăţi Elevii
asupra documentelor. deschid
opţiunea.
Dimensiunile paginii fizice,
orientarea ei şi marginile le Elevii
putem alege din opţiunea Page deschid
Setup. Antetul şi subsolul poate meniul şi
fi pus pe paginile testează
documentului  prin meniul opţiunile
Insert unde se gasesc asupra
opţiunile antet şi subsol. documen
tului.
 
4.Extindere Ob3 La fiecare calculator pe masa Elevii Lucru cu fişa
de lucru voi copia  un document vor
Word asupra căruia elevii vor deschide
efectua însărcinările indicate documen
în Anexa 1. tul aflat
pe masa
Le repartizez fiecărora cîte o de lucru.
fişă cu însărcinări. Dacă sunt
neclarităţi explic pentru toţi  
însărcinarea neclară.

  Împreună cu elevii fac o    


totalizare a lecţiei. Le spun care
din ei ce note au primit, la ce Elevii
nivel au fost astăzi , care au fost care au
bravo şi care dintre elevi primit
trebuie să se străduie mai mult note
7.     Temă   Tema pentru acasă este:De Elevii  
pentru acasă studiat tema vor nota
tema
pentru 
acasa în
caiet.
Anexa 1

Însărcinări:

1.     Stabiliţi următoarele margini asupra documentului:

Marginea stîngă-3cm, marginea dreaptă-1.5 cm, marginea inferioară-2


cm, marginea superioară-2 cm.

2.     Setaţi asupra documentului un antet care să arate în felul următor:

08.10.2020                                                                 
Informatica                                                                             
I.P.Gimnaziul Vulcănești

     3. setaţi asupra documentului un subsol care să arate în modul următor:

Cazacu Liviu                                                                         
1

    4. Schimbaţi orientarea paginilor din document în foaie de album.