Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

DIRECTIA ÎNVĂȚĂMÂNT __________________________


INSTITUȚIA PUBLICĂ _____________________________
Aria Curriculară Matematică și Știință

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________


_____________________, director al gimnaziului ___________________, director-adjunct
________________________ 2020 ________________________ 2020

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Informatică pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2020 – 2021
Profesor:____________________
Repartizarea orelor pe capitole
1 Consolidare pentru anul de studii 2019-2020 3
2 Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi 3
sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt.
3 Conceptul de dată. Tipuri de date simple. 9
4 Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de 11
programare de nivel înalt.
5 Tablouri unidimensionale. Şiruri de caractere 8
Total 34
Notă:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativă.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbată dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică.
- Conţinuturile se predau (de regulă) în ordinea din manualele şcolare.

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 9-a,Chişinău 2012
Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei
Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2020

_____________________________________
Competențe specifice:
CS1. Formarea unie viziuni științifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
CS2. Cunoașterea proceselor, principiilor și metodelor de codificare și decodificare a informaiei în scopul comunicării interumane și
umane – sistem informatic.
CS3. Identifiacrea structuii generale a sitemelor digitale, a principiilor de funcționare a sistemelor de transmitere, stocare și de
prelucrare a informației.
CS4. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor și proceselor frecvent întîlnite în activitatea cotidiană.
CS5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză și de programare pentru soluționarea problemelor
legate de prelucrarea automatizată a informației.
CS6. Translarea algoritmilor frecvent utilizați într-un limbaj de programare de nivel înalt.
CS7. Colectarea, păstrarea și prelucrarea informației cu ajutorul aplicațiilor software specializate.
CS8. Crearea și elaborarea documentelor WEB.
CS9. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană și elaborarea de modele ale fenomenelor
studiate, folosind aplicații, laboratoare și medii digitale educaționale; interpretarea rezultatelor obținute.
CS10. Folosirea competențeor informatice pentru căutarea și selectarea informațiilor în interes de autoinstruire și orientare
profesională.
CS11. Respectrea dreptului de autor asupra resurselor digitale, a normelor de etică și securitate informațională. Protejarea de
infracțiunile informatice.
Nr. Indicatorii competențelor specifice (CS) și Conținuturi N. de Data Observații
subcompetențelor (SC) ore
CS SC
CONSOLIDARE PENTRU ANUL DE STUDII 2019 – 2020 ( 3 ore )
ALGORITMI ȘI EXECUTANȚI.
1 Cunoașterea și respectarea regulilor Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de 1
ergonomice în procesul de lucru cu informatică
echipamentele digitale.
2 Evaluare inițială. 1
3 - utilizarea metodelor de algoritmizare Algoritmi repetitivi. Algoritmi cu ramificări. 1
pentru soluţionarea problemelor
frecvent întâlnite în activitatea
cotidiană;
- descrierea şi utilizarea repertoriului de
instrucţiuni ale executantului;
- elaborarea algoritmilor pentru
executant.
UNITATEA 1.
METODE DE DESCRIERE A LIMBAJELOR. VOCABULARUL ŞI SINTAXA UNUI LIMBAJ DE PROGRAMARE DE NIVEL ÎNALT. ( 3 ore )
1 CS1  Explicarea modului de descriere a Inițiere în limbajul Pascal 1
2 CS3 construcţiilor gramaticale prin Metode de descriere a construcțiilor gramaticale. 1
CS4 alternare, concatenare, repetare şi
3 CS5 Unitățile lexicale ale unui limbaj de programare de nivel înalt. 1
includere opţională;
CS6
 Explicarea şi utilizarea regulilor de
formare a identificatorilor;
 Descrierea formulelor
metalingvistice şi diagramele
sintactice pentru definirea
numerelor şi şirurilor de caractere;
UNITATEA 2.
CONCEPTUL DE DATĂ. TIPURI DE DATE SIMPLE. (9 ore)

1 CS1  clasifiarea tipurilor de date simple în Conceptul de dată. Tipul de dată Integer. 1
CS3 predefiite şi defiite de utilizator, în
2 CS4 ordinale şi neordinale, în tipuri anonime Tipul de date Real 1
CS5
Nr. Indicatorii competențelor specifice (CS) și Conținuturi N. de Data Observații
subcompetențelor (SC) ore
CS SC
3 CS6 şi defnite explicit; Tipul de date Boolean 1
4 Tipul de date Char 1
 clasifiarea datelor din program în
5 constante şi variabile; Tipul de date Enumerare 1

6  utilizarea tipurilor identice şi tipurilor Tipul de date Subdomeniu 1


compatibile;
7 Definirea tipurilor de date. Declarații de variabile și definiții 1
 aplicarea diagramelor sintactice şi de constante.
8 formulelor metalingvistice ale unităţilor Evaluare sumativă 1
gramaticale pentru declaraţii de tipuri,
9 Analiza evaluării 1
variabile şi constante

UNITATEA 3.
CONCEPTUL DE ACŢIUNE. INSTRUCŢIUNILE UNUI LIMBAJ DE PROGRAMARE DE NIVEL ÎNALT. ( 11 ore )
1 CS1  identifiarea părţilor componente ale Conceptul de acţiune. 1
CS4 unui program;
2 CS5 Expresii. Evaluarea expresiilor. 1
 utilizarea formulelor metalingvistice
CS6
3 şi diagramelor sintactice ale Tipul expresiilor Pascal. 1
instrucţiunilor în studiu pentru
4 verifiarea corectitudinii sintactice a Instrucţiunile: 1
programelor elaborate; - apel de procedură;
- efect nul;
 elaborarea programelor în care se
- go to;
utilizează procedurile predefiite - de atribuire
5 de citire / scriere; Instrucțiunea If 1
 elaborarea programelor în care se
6 Instrucțiunea Case 1
utilizează instrucţiunile în studiu;
7  descrierea algoritmilor cunoscuţi din Insturcțiunea For 1
cadrul disciplinelor de matematică,
8 fiică, chimie, biologie ş.a. utilizînd Instrucțiunea Compusă 1
diferite metode de reprezentare
Nr. Indicatorii competențelor specifice (CS) și Conținuturi N. de Data Observații
subcompetențelor (SC) ore
CS SC
9 a algoritmilor; Insturcțiunea While 1
 elaborarea algoritmilor de rezolvare a
10 problemelor din diferite domenii de Instrucțiunea Repeat 1
activitate umană;
11  translarea algoritmilor elaboraţi în Evaluare sumativă 1
programe;
 testarea programelor şi analiza
rezultatelor

UNITATEA 4.
TABLOURI UNIDIMENSIONALE. ŞIRURI DE CARACTERE ( 8 ore )

1 - definirea formulelor metalingvistice şi Tipuri de date tablou (array) unidimensional 1


diagramelor sintactice ale declaraţiilor
2 de tipuri de date tablou şi şir de Tipul indicilor și tipul componentelor 1
caractere;
3 Elaborarea programelor în care se utilizează tablouri 1
unidimensionale.
− explicarea modului de referire a
4 componentelor tablourilor şi şirurilor; Tipuri de date Șir de Caractere 1

5 − utilizarea subprogramelor predefinite, Elaborarea programelor în care se prelucrează șirurile de 1


destinate prelucrării şirurilor; caractere.
6 Lecție de sinteză 1
− compararea proprietăţilor datelor de
7 tip tablou şi şir de caractere. Evaluare sumativă 1

8 Analiza evaluării. Totalurile anului. 1