Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina opțională: Educația pentru Drepturile omului


Profesor: Moșnoi Rita
Data: 19.11.2020
Clasa: a VII-VIII
Subiectul lecției: Dicionarul conflictelor
Tipul lecției predare-învățare
Timp: 45 min

OBIECTIVELE LECȚIEI : La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 Să explice termenul „conflict” pe baza unor definiții personale;
O2 Să distingă între ceea ce este conflict și ceea ce nu este conflict;
O3Să analizeze diferite moduri de rezolvare a conflic-telor.

conversaţia;
 dialogul;
 problematizarea;
 explicaţia;
 învățarea prin descoperire;

Mijloace de învăţare:
 Constituția.
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ( O.N.U.1948 );
 Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Bibliografia:
1. EducațiapentruDrepturileOmuluiwww.google.md , www.didactic.ro
Activitate
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Metode şi procedee
elevilor
Moment 3 min Salut elevii. Notez absențele Pregătesc Conv ersația
organizatoric materialele
necesare pentru
lecție.

Evocare 8 min Analiza evaluării Conversația

Realizarea 2 min Anunț tema lecției obiectivele Își notează tema


sensului în caiete.
DUDO. Articolul 29 Adresează Învățarea prin descoperire
20 min întrebări dacă nu Dialogul
În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare va avea doar le este clar. Problematizarea
limitările stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura
cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților Discuţii dirijate Explicația
altora și de a răs-punde cerințelor de moralitate, ordine publică și Întrebări reflexive
de bunăstare generală într-o societate democratică.
CEDO. Articolul 14. Interzicerea discriminăriiExercitarea
drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Conven-ție
trebuie să fie asigurată fără discriminare …
CDC. Articolul 2
Statele-părți trebuie să se asigure că fiecare copil se bucură de
toate drepturile, fără discriminare sau restricții de orice
fel ...Articolul 19
Statele părți vor lua toate măsurile legislative, administrative,
soci-ale și educative corespunzătoare pentru protejarea copilului
împotri-va oricăror forme de violență, vătămare ori abuz fizice
sau mintale, de abandon sau de neglijare, de rele tratamente sau
de exploatare, inclusiv abuzul sexual, în timpul cât se află în
îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau
reprezentanților săi legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost
încredințat.
Articolul 31
Statele-părți recunosc copilului dreptul la odihnă ..Statele-părți...
încurajează punerea la dispoziția acestuia a mijloace-lor adecvate
de petrecere a timpului liber și de desfășurare a activități-lor
recreative și culturale, în condiții de egalitate.
Conflict –neînţelegere, ciocnire de interese dezacord, cearta

Cu toții suntem ființe unice, între care există diferențe


de vârstă, de sex, de credințe religioase, de reușită școla ră și
altele asemenea. Ne deosebește și felul de a vedea lumea: ceea ce
pentru o persoană poate însemna un comportament acceptabil
este absolut inacceptabil pentru o altă persoană. Care este
momentul în care dezacordurile dintre diferite puncte de vedere
se transformă în conflicte? În general, cum recunoaștem
conflictele? Conflictele asociate cu violența fizică pot fi
recunoscute cu ușurință. Este însă cu mult mai greu să
identificăm conflicte legate de diferența de atitudini, valori
percepții diferite.
Cuvântul conflict vine din limba latină, în original conflictus
însemnând „a se lovi unul de altul”. Încă de la apariţia
omenirii, în societate au existat ciocniri de interese și
neоnţelegeri. Lipsa comunicării duce inevitabil la apariţia
confl ictelor. În funcţie de tipul omului, de educaţie, de
normele morale, de interese etc.,
confl ictele sînt aplanate relativ repede sau se acutizează,
acestea pot fi soluţionate pașnic sau vehement
În lumea contemporană se pot identifica
diferite tipuri de confl icte, în funcţie de părţile implicate
și de problemele abordate: interpersonale, intrapersonale,
intragrupale, intergrupale, sociale, militare,
internaţionale, de familie etc. Este mult mai eficient
să previi confl ictul, decît să-l soluţionezi. Pentru
prevenirea situaţiilor confl ictuale este necesară identifi
carea timpurie a riscului de confl icte și facilitarea
unor intervenţii rapide, o bună înţelegere a situaţiilor
de confl ict (cauze, actori și evoluţie), identificarea acţiunilor
posibile.
Pentru soluţionarea eficientă și echitabilă a confl ictelor
este importantă, în primul rînd, comunicarea. În
centrul discuţiei trebuie puse interesele părţilor implicate
în confl ict, și nu poziţiile de drept sau de putere.
Reflecţie 10 min Utilizând caseta cu articole din DUDO și CDC, propun clasei, Elevii argumenteaza Explicația
2 min pentru situațiile pe care le-au calificat drept conflictuale, să Argumentarea
analizeze respectarea sau încălcarea anumitor drepturi. ProblematizareaÎnvățarea prin
Debrifare: descoperireConversația euristică

9Ce simțiți în legătură cu conflictele?


9Credeți că ele dăunează oamenilor sau le sunt de folos? De
ce?9Conflictul este dăunător pentru voi sau vă ajută? De ce?

Extindere 1 min Tema pentru acasă: Noteză în caiete


Propun elevilor ca temă pentru acasă să monitori-zeze în
instituția/comunitatea lor diverse moduri de soluționare a
conflictelor. Pot veni și cu propriile viziuni sau propuneri de
îmbunătățire a comunicării interpersonale în
instituția/comunitatea lor.