Sunteți pe pagina 1din 16

SEMESTRUL I

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

Unitatea I 1. Utilizarea diverselor 1.1.Organizarea 1. Cartea – obiect cultural. L. Blaga - Alcătuirea planului
strategii de cronologică a
(10 ore) informare/documentare informaţiei într-un
Introducere. Prez.cursului. ”Tiparnițe simplu/dezvoltat de idei.
, în vederea abordării plan dezvoltat de idei 2. Textul literar și nonliterar mănăstirești”
Cartea – eficiente a comunicării (text narativ; text L.Blaga ”Tiparnițe mănăsti- - Lucrul pe text
obiect orale şi scrise. ştiinţific). rești”. Observarea textului.
-Povestirea după plan
cultural 3. L.Blaga ”Tiparnițe
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
mănăstirești”. Lectura
terminologiei terminologiei -Interogare frontală
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare interogativă.
în limita standardelor studiate în procesul 4. L.Blaga ”Tiparnițe -Prezentări orale
de conţinut. de analiză a textului. mănăstirești”. Aplicare și
9.2. Aplicarea creație. -Analiza faptelor de
instrumentarului de
interpretare a
5. Discursul. Comunicare limbă
textului. orală.
6. Comunicare persuasivă. -Fișa de portofoliu
11. Manipularea 11.1. Redactarea 7. Atelier de lectură:
suporturilor textelor în Word. Lecturi de vacanță. -Test docimilogic
audiovizuale şi
8. Actualizarea cunoștin-
informatice în calitate
de surse sau mijloace țelor din clasa a VI-a.
de învăţare a limbii de 9. Evaluarea inițială. Test
instruire. docimologic.
10. Analiza evaluării
inițiale.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii

1
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

Unitatea 2 5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1. U. Eco ”Monologul - Lectura comentată


realizarea spontană, discurs pe o temă
(10 ore) fluentă, exactă a dată.
interior al unui e-book”. U. Eco
diverselor acte de 5.2. Lansarea orală a Observarea textului. ”Monologul - Lucrul pe text
Cartea – comunicare orală şi discursului în faţa 2. U. Eco ”Monologul interior al unui
obiect scrisă. unui auditoriu dat interior al unui e-book”. e-book” - Cubul
cultural. într-un timp limită (2 Lectura interogativă.
min./3 min) .
3. U. Eco ”Monologul - Portofoliul
7. Respectarea normei 7.1. Respectarea interior al unui e-book”.
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, Aplicare și creație. - Observ. şi analiza
semantice, gramaticale, ortoepice, punct., 4. Situația de comunicare faptelor de limbă
punctuaţionale, gramaticale, a normei dialogată și monologată.
stilistice a limbii semantice în textul
române literare. produs (oral şi scris).
5. Forumul de discuție. -Pixuri în pahar
6. Atelier de discuție:
Necesitatea de a vorbi -Argumentarea
10. Valorificarea 10.1. Utilizarea corect.
mijloacelor expresive formulelor de 7. Ortografierea cuvintelor - Fişa de lectură
ale limbii române iniţiere, menţinere şi
cu ”â”/”î” și a formei
literare, în diferite încheiere a dialogului
situaţii de comunicare (în grup). corecte a verbului ”sunt”. -Comentarea
orală şi scrisă. 10.2. Valorificarea 8. Exerciții aplicative. ortogramelor
potenţialului expresiv 9. Evaluare sumativă
al părţilor de vorbire orală. Discurs. ”Rolul - Prezentări orale
(substantiv, adjectiv,
lecturii/ al cărților în for- conform grilei
pronume) în textul
produs (scris/oral). marea tânărului de azi.”
10. Evaluare sumativă
orală. Discurs. ”Rolul
lecturii/ al cărților în for-
marea tânărului de azi.”

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

2
Unitatea 3 8. Lectura, audierea şi 8.2. Comentarea 1. V. Romanciuc ”Balaurul V. Romanciuc - Lectura dirijată de
interpretarea textelor textului liric, a
(11 ore) literare şi nonliterare, fragmentului de text
care n-a mai ajuns în ”Balaurul care prof.
în limita standardelor epic. poveste”. Observ. textului. n-a mai ajuns
de conţinut. 2. ”Balaurul care n-a mai în poveste” - Lucrul cu opera
Temă, ajuns în poveste”. Lectura
subiect, 9. Operaţionalizarea 9.2. Aplicarea interogativă. Temă, idee, - Agenda cu notițe
terminologiei instrumentarului de
mesaj. lingvistice şi literare, interpretare a
mesaj. paralele
în limita standardelor textului. 3. ”Balaurul care n-a mai
de conţinut. ajuns în poveste”. Aplicare - Observ. şi analiza
și creație. faptelor de limbă
13. Producerea textelor 13.1. Elaborarea 4. ”Balaurul care n-a mai
care reflectă propriile textelor reflexive,
experienţe senzoriale, bazate pe experienţa
ajuns în poveste”. Elemente - Redactarea mono-
idei, judecăţi, opinii, proprie, în limita de 1 de prozodie. logului descriptiv
argumente. pagină. 5. Omonimele.
(meditaţie gen 6. Paronimele. - Scrierea liberă
„Evaluarea propriului 7. Conjuncția și locuțiunea
comportament”).
conjuncțională. - Explozia stelară
8. Ortografia conjuncțiilor și
a locuțiunilor conjuncționale - Dictare
9. Atelier de scriere:
Scrierea imaginativă.
Descrierea. ”Eu sunt o
carte”.
10. Evaluare sumativă.
Dictare cu sarcini.
11. Analiza evaluării
sumative.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

4.Organizarea/desfăşur 4.3. Relevarea

3
Unitatea 4 area/utilizarea elementelor de limbă 1. G. Călinescu ”Laudă G. Călinescu - Interviul în 3 trepte
(12 ore) diverselor strategii de în textul artistic şi în zăpezii”. Observarea ”Laudă
învăţare autonomă a textul publicistic.
limbii, prin observare
textului. zăpezii” - Observarea şi analiza
direct și exersare. 2. ”Laudă zăpezii”. Lectura faptelor de limbă
Modificările interogativă. Mesajul
voca- 8. Lectura, audierea şi 8.2. Comentarea textului. -Comentarea
bularului interpretarea textelor textului liric, a 3. ”Laudă zăpezii”. Aplicare ortogramelor
literare şi nonliterare, fragmentului de text
în limita standardelor epic.
și creație. Figuri de stil.
de conţinut. Comparația. - Clustering
4. ”Laudă zăpezii”.
15. Exprimarea 15.1. Relatarea Elemente de prozodie. -Agenda cu notițe
adecvată a propriei despre sine, ca 5. Câmpul derivativ al cuv. paralele
identităţi, prin reprezentant al
conştientizarea etniei/generaţiei/com
”alb”.
apartenenţei la unităţii. 6. Derivarea. -Asocieri libere
comunitatea lingvistică 7. Conversiunea.
a vorbitorilor de limbă 8. Compunerea. -Stiu/ vreau să știu/
română. 9. Abrevierea. am învățat
10. Atelier de discuție:
Simbolismul culorii albe în -Comentariul literar
tradițiile românești.
11. Evaluare sumativă.
Comentarea unor secvențe
de poezie.
12. Analiza evaluării.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

4.Organizarea/desfăşur 4.1. Utilizarea

4
Unitatea 5 area/utilizarea dicţionarului 1. M. Eminescu ”Crăiasa M. Eminescu -Lectura expresivă și
(12 ore) diverselor strategii de (explicativ şcolar, de din povești”. Lectura ”Crăiasa din comentată
învăţare autonomă a sinonime, de anto-
limbii, prin observare nime, de neologisme,
expresivă a poeziei. povești”.
direct și exersare. de expresii şi 2. ”Crăiasa din povești”. -Exerciții de
Poezia lirică locuţiuni, de Lectura interogativă. Teme, vocabular
paronime) în stabi- idei, mesaje.
lirea sensurilor 3. ”Crăiasa din povești”. -Comentarea pe
cuvint. necunoscute
şi a nuanţelor de sens
Figuri de stil. Paralelismul. secvențe
ale cuvintelor. Elemente de prozodie.
4.2. Utiliz. dicţionar. 4. ”Crăiasa din povești” și -Recital de poezie
ortografic în scopul ”Lacul” de M. Eminescu.
scrierii corecte a cuv. Cromatemele. -Observarea și analiza
6. Explicarea 6.1. Comentarea
5. Coment.literar al poeziei faptelor de limbă
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale ”Crăiasa din povești”.
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în 6. Câmpul derivativ al -Lucrul cu dicționarul
gramatical al limbii textul literar studiat. cuvântului ”floare”.
române. 7. Vocabularul fundamental -Redactarea textului
al limbii române. Circulația de analiză litarară
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
terminologiei terminologiei cuvintelor în timp.
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare 8. Arhaismele și neologis-
în limita standardelor studiate în procesul mele. Dicționarul de neolog.
de conţinut. de analiză a textului. 9. Împrumuturile. Evitarea
greșelilor de pronunție.
10. Atelier de scriere: Natu-
ra în poeziile eminesciene.
11. Evaluare sumativă.
Comentariul literar.
12. Analiza evaluării.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

5
Unitatea 6 4.Organizarea/desfăşur 4.1. Utilizarea 1. Polisemia substantivului. G. Topîrceanu - Clustering
area/utilizarea dicţionarului
(10 ore) diverselor strategii de (explicativ şcolar, de
”Acceleratul”
învăţare autonomă a sinonime, de anto- 2. Polisemia adjectivului. - Explozia stelară
Sensul limbii, prin observare nime, de neologisme,
cuvintelor în direct și exersare. de expresii şi 3. Polisemia verbului. -Graficul T
context. locuţiuni, de
paronime) în stabi-
lirea sensurilor
4. G. Topîrceanu ”Accele- - Observarea şi analiza
cuvint. necunoscute ratul”. Observarea textului. faptelor de limbă
şi a nuanţelor de sens 5. ”Acceleratul”. Lectura
ale cuvintelor. interogativă. Moduri de - Lucrul pe text
expunere. Descrierea.
5. Elaborarea şi 5.2. Lansarea orală a
realizarea spontană, discursului în faţa
6. ”Acceleratul”. Figuri de -Identificarea și
fluentă, exactă a unui auditoriu dat stil. Metafora. Epitetul. comentarea figurilor
diverselor acte de într-un timp limită (2 Personificarea. de stil
comunicare orală şi min./3 min) 7. ”Acceleratul”. Mesajul
scrisă. 5.3. Realizarea codificat și explicarea -Fișa de portofoliu
spontană, fluentă,
titlului.
exactă a unei
descrieri orale. -Lectura expresivă
8. Atelier de lectură:
lectura poeziei în registre -Dictare cu sarcini
6. Explicarea 6.1. Comentarea diferite.
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în
gramatical al limbii textul literar studiat. 9. Evaluare sumativă.
române. Dictare cu sarcini.

10. Analiza evaluării.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

6
Unitatea 7 2.Aranjarea/ordonarea 2.1. Aşezarea grafică 1. A. Mateevici ”Limba A. Mateevici - Lectura în lanţ
în pagină sau în în pagină a textului:
(10 ore) formular standardizat a plan dezvoltat de
noastră”. Obs. textului. ”Limba
textului idei, cu utilizarea Imnul – definiție și trăsături. noastră” - Fișa de portofoliu
propriu/produs. unui sistem complex 2. ”Limba noastră”. Lectura
de numerotare. interogativă. Figuri de stil: - Diagrama Venn
Poezia lirică 2.2. Dispunerea în eufonia, aliterația, asonanța.
pagină a unui anunţ.
3. ”Limba noastră”. Recital - Eseu structurat
3. Rezumarea textelor 3.1. Rezumarea unui de poezie.
literare şi nonliterare. text nonliterar, în 4. Atelier de scriere: ”Limba -Recital de poezie
limita de 100-120 de noastră”. Eseu structurat (p.
cuvinte. 54). -Redactarea anunțului
10. Valorificarea 10.2. Valorificarea
5. Câmpul derivativ al
mijloacelor expresive potenţialului expresiv cuvântului ”drum”. -Reportajul
ale limbii române al părţilor de vorbire 6. Anunțul. Reportajul.
literare, în diferite (substantiv, adjectiv, 7. Recapitulare. - Analiza gramaticală
situaţii de comunicare pronume) în textul 8. Evaluare semestrială.
orală şi scrisă. produs (scris/oral).
Test complex. - Fişe de lucru
10.3. Realizarea
spontană a unui 9. Analiza evaluării. individual
reportaj. 10. Evaluarea
portofoliilor. - Test complex

Total – semestrul I: 75 ore, 8 evaluări + 1 ev. a portofoliilor

SEMESTRUL II

7
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

8
Unitatea 8 1. Utilizarea diverselor 1.1.Organizarea 1. G. Coșbuc ”Pașa Hassan” G. Coșbuc - Lectura expresivă
strategii de cronologică a
(13 ore) informare/documentare informaţiei într-un
Obs. textului. Onomatopeea. ”Pașa Hassan”
, în vederea abordării plan dezvoltat de idei 2. ”Pașa Hassan”. Lectură - Interviu cu
Balada cultă eficiente a comunicării (text narativ; text interogativă. Balada – personajul literar
orale şi scrise. ştiinţific). specie literară. Temă, mesaj,
Verbul structura operei. - Cinquain
3. Rezumarea textelor 3.1. Rezumarea unui
literare şi nonliterare. text nonliterar, în
3. ”Pașa Hassan”. Caracteri-
limita de 100-120 de zarea personajelor. - Harta naraţiunii
cuvinte. 4. ”Pașa Hassan”. Elemente
de prozodie. Figuri de stil: - Analiza gramaticală
8. Lectura, audierea şi 8.1. Lectura antiteza, hiperbola.
interpretarea textelor expresivă a
literare şi nonliterare, fragmentului de text
5. Câmpul derivativ al cuv. - Comentarea
în limita standardelor epic. ” a face”. ortogramelor
de conţinut. 8.2. Comentarea 6. Verbul. Sensul verbului.
textului liric, a 7. Verbele personale și - Comunicarea
fragmentului de text impersonale.
epic.
8. Ortografia verbului. - Dictare cu sarcini
9. Verbe tranzitive și
intransitive.
10. Diatezele: activă, pasivă
și reflexivă.
11. Evaluare sumativă.
Dictare cu sarcini.
12. Analiza evaluării.
13. Atelier de discuție:
Istoria neamului în lit-ra
art. și în artele plastice.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1. Șt. A. Doinaș ”Alexandru Șt. A. Doinaș - Exerciţii de
realizarea spontană, discurs pe o temă

9
Unitatea 9 fluentă, exactă a dată (gen: descriere, refuzând apa”. Structura ”Alexandru vocabular
(12 ore) diverselor acte de naraţiune, monolog, textului. Observare. refuzând apa”
comunicare orală şi reproducerea spuse-
scrisă. lor cuiva, prezentarea
2. ”Alexandru refuzând - Agenda cu notiţe
Balada cultă unui fapt divers, a apa”Lectura interogativă. paralele
unui eveniment cul- Figuri de stil.
Verbul tural, a opin. proprii, 3. ”Alexandru refuzând apa” - Rezumatul
rezumatul unui text Caracterizarea personajelor.
literar/ştiinţific).
5.2. Lansarea orală a
4. Atelier de lectură: - Observarea şi analiza
discursului în faţa ”Caesar și veteranul ” de faptelor de limbă
unui auditoriu dat Seneca. Similitudini cu
într-un timp limită (2 ”Alexandru refuzând apa”.
min./3 min). 5. Câmpul derivativ al cuv. - Redactarea textului
6. Explicarea 6.1. Comentarea
”față”. argumentativ în baza
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale 6. Modul conjunctiv al unui citat
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în verbului.
gramatical al limbii textul literar studiat. 7. Modul conditional. - Exercițiul
române. 8. Funcțiile sintactice ale
verbului. - Test complex
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
terminologiei terminologiei 9. Verbele copulative.
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare Locuțiunea verbală.
în limita standardelor studiate în procesul 10. Argumentarea unui
de conţinut. de analiză a textului. punct de vedere.
9.2. Aplicarea
11. Evaluare sumativă.
instrumentarului de
interpretare a Test complex.
textului. 12. Analiza evaluării.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

Unitatea 10 5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1. V. Alecsandri ”Dan, -Lectura expresivă


realizarea spontană, discurs pe o temă
(11 ore) fluentă, exactă a dată (gen: descriere,
căpitan de plai”. Lectura. V. Alecsandri

10
diverselor acte de naraţiune, monolog, Poemul–definiție și tipologii ”Dan, căpitan - Exerciţii de
comunicare orală şi reproducerea spuse- 2. ”Dan, căpitan de plai”. de plai” creativitate
scrisă. lor cuiva, prezentarea
Poemul unui fapt divers, a
Observarea textului.
eroic. unui eveniment cul- 3. ”Dan, căpitan de plai”. - Comentarea
Interjecția. tural, a opin. proprii, Lect. interogativă. Figuri de imaginilor
rezumatul unui text stil.
literar/ştiinţific). 4. ”Dan, căpitan de plai”. - Recitalul
5.2. Lansarea orală a
discursului în faţa
Moduri de expunere.
unui auditoriu dat Descrierea. - Analiza gramaticală
într-un timp limită (2 5. ”Dan, căpitan de plai”.
min./3 min). Caracterizarea personajului - Interogare orală
principal.
6. Explicarea 6.1. Comentarea
mărcilor stilistice ale
6. Câmpul derivativ al - Grila de apreciere
funcţionării sistemului
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în sufixului ”-ar”.
gramatical al limbii textul literar studiat. 7. Interjecția. Tipuri de - Brainstorming
române. interjecții.
8. Funcțiile sintactice ale - Eseul de caracte-
10. Valorificarea 10.1. Utilizarea interjecției. rizare a personajului
mijloacelor expresive formulelor de
ale limbii române iniţiere, menţinere şi
9. Atelier de scriere:
literare, în diferite încheiere a dialogului Caracteriz. personajului din
situaţii de comunicare (în grup). textul propus (p.110-111).
orală şi scrisă. 10. Evaluare sumativă
orală. Proiect – p. 113.
11. Evaluare sumativă
orală. Proiect – p. 113.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

11
Unitatea 11 4.Organizarea/desfăşur 4.2. Utilizarea 1. Substantivul. Actualizare.
area/utilizarea dicţionarului
(11 ore) diverselor strategii de ortografic în scopul
2. Funcțiile sintactice ale - Fişe de lucru
învăţare autonomă a scrierii corecte a substanivului. individual
limbii, prin observare . cuvintelor. 3. Funcțiile sintactice ale
Substantivul 4.3. Relevarea substantivului. - Exerciţii de
elementelor de limbă 4. Ortografia substantivului. creativitate
în textul artistic şi în
textul publicistic.
5. Adjectivul. Actualizare.
Adjectivul 6. Funcțiile sintactice ale - Dictare de cuvinte
7. Respectarea normei 7.1. Respectarea adjectivului.
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, 7. Ortografia adjectivului. - Observarea şi analiza
semantice, gramaticale, ortoepice, 8. Câmpul derivativ al faptelor de limbă
punctuaţionale, punctuaţionale,
stilistice a limbii gramaticale, a normei
cuvântului ”nume”.
române literare. semantice în textul - Dictarea cu comen-
produs (oral şi scris). 9. Atelier de lectură: tarea ortogramelor
Conferința de lectură
8. Lectura, audierea şi 8.1. Lectura ”Cartea mea preferată”. -Conferința de lectură
interpretarea textelor expresivă a
literare şi nonliterare, fragmentului de text
în limita standardelor epic. 10. Evaluare sumativă. - Dictare cu sarcini
de conţinut. 8.2. Comentarea Dictare cu sarcini.
textului liric, a
fragmentului de text 11. Analiza evaluării.
epic.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

12
1. Pronumele. Actualizare.
Unitatea 12 11. Manipularea 11.1. Redactarea 2. Pronumele interogativ. - Analiza morfologică
suporturilor textelor în Word.
(11 ore) audiovizuale şi
3. Pronumele relativ.
informatice în calitate 4. Pronumele nehotărât. - Dictarea cu sarcini
de surse sau mijloace 5. Pronumele negativ.
Pronumele de învăţare a limbii de 6. Adjectivul pronominal de - Comentarea
instruire. întărire. ortogramelor
12. Respectarea 12.1.Aplicarea/urmăr
7. Funcțiile sintactice ale
etichetei verbale în irea normelor de pronumelui. - Tabelul
orice situaţie de etichetă verbală, în 8. Ortografia pronumelui.
comunicare orală şi procesul -Comunicarea
scrisă. argumentării. 9. Atelier de discuție:
12.2. Utilizarea
normelor elementare
Pronumele de politețe- -Test docimologic
de etichetă verbală prezența/absența lui în
într-o situaţie diferite limbi. -Observarea și analiza
concretă de faptelor de limbă
comunicare orală şi 10. Evaluare sumativă.
scrisă (dialog
Test docimologic.
improvizat: elev –
părinte; elev – agent
de circulaţie; elev – 11. Analiza evaluărilor.
prestator de servicii).

14. Identificarea 14.1.Autoevaluarea


propriilor atuuri, nevoi propriilor competenţe
şi puncte vulnerabile în de comunicare.
diferite situaţii de
comunicare orală şi
scrisă.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

13
2. Aranjarea/ordonarea 2.1. Aşezarea grafică 1. G. Meniuc ”Delfinul”. G. Meniuc - Brainwriting
în pagină sau în în pagină a textului:
Unitatea 13 formular standardizat a plan dezvoltat de
Lectura comenată. ”Delfinul”
(13 ore) textului idei, cu utilizarea 2. ”Delfinul”. Trăsăturile - Clustering
propriu/produs. unui sistem complex definitorii ale nuvelei.
de numerotare. Cronotopul. - Test fulger
Nuvela 3. ”Delfinul”. Subiectul și
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
terminologiei terminologiei
momentele lui. - Fişe de lucru
Numeralul lingvistice şi literare, lingvistice şi literare 4. ”Delfinul”. Caracterizarea individual
în limita standardelor studiate în procesul personajelor.
de conţinut. de analiză a textului. 5. ”Delfinul”. Rezumatul. - Fişa de portofoliu
9.2. Aplicarea 6. Câmpul derivativ al cuv.
instrumentarului de
interpretare a
”semn”. - Observarea și analiza
textului. 7. Numeralul și ortografia faptelor de limbă
lui.
13. Producerea textelor 13.1. Elaborarea 8. Numeralul multiplicative. -Rezumatul
care reflectă propriile textelor reflexive, 9. Numeralul distributive.
experienţe senzoriale, bazate pe experienţa
10. Numeralul adverbial. -Prezentarea de carte
idei, judecăţi, opinii, proprie, în limita de 1
argumente. pagină 11. Atelier de scriere:
Rezumatul textului dat. - Apreciere conform
15. Exprimarea 15.1. Relatarea 12. Evaluare sumativă grilei de evaluare
adecvată a propriei despre sine, ca orală. Prezentare de carte.
identităţi, prin reprezentant al
13. Evaluare sumativă
conştientizarea etniei/generaţiei/com
apartenenţei la unităţii. orală. Prezentare de carte.
comunitatea lingvistică
a vorbitorilor de limbă
română.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

14
6. Explicarea 6.1. Comentarea 1. Adverbul și ortografia lui. - Lectura
Unitatea 14 funcţionării mărcilor stilistice 2. Adverbe interogative, M. Sadoveanu
(12 ore) sistemului fonetic, ale unităţilor de relative. Locuțiunea ”Neamul - Exerciţii de
lexical, gramatical limbă în textul adverbială. Șoimăreștilor” vocabular
al limbii române. literar studiat. 3. Funcțiile sintactice ale
Romanul adverbului. - Frisco
7. Respectarea 7.1. Respectarea 4. M. Sadoveanu ”Neamul
Adverbul normei ortografice, regulilor Șoimăreștilor”. Lectura - Problematizare
ortoepice, ortografice, comentată. Romanul –
semantice, ortoepice, specie literară. - Analiza gramaticală
gramaticale, punctuaţionale,
5. ”Neamul Șoimăreștilor”.
punctuaţionale, gramaticale, a
Teme și mesaje abordate în - Redactarea unui text
stilistice a limbii normei semantice
roman. reflexiv
române literare. în textul produs
(oral şi scris). 6. ”Neamul Șoimăreștilor”.
Moduri de expunere. - Exerciţii de
8. Lectura, audierea 8.1. Lectura 7. ”Neamul Șoimăreștilor”. creativitate
şi interpretarea expresivă a Caracteriz. personajului
textelor literare şi fragmentului de principa: portret fizic și - Expunere orală în
nonliterare, în text epic. moral. baza unor imagini
limita standardelor 8.2. Comentarea 8. Câmpul derivativ ”punct”
de conţinut. textului liric, a 9. Atelier de lectură: - Test docimologic
fragmentului de fragmente din roman.
text epic. 10. Atelier de lectură
fragmente din roman.
11. Evaluare sumaivă.
Test docimologic.
12. Analiza evaluării.

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice re/învăţare/evaluare

7. Respectarea normei 7.1. Respectarea

15
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, 1. Predicatul. Actualizare. - Analiza gramaticală
Unitatea 15 semantice, gramaticale, ortoepice, PV și PN.
punctuaţionale, punctuaţionale,
(12 ore) stilistice a limbii gramaticale, a normei
2. Subiectul. - Exercițiul
române literare. semantice în textul 3. Atributul.
produs (oral şi scris). 4. Complementul direct și - Test complex
Sintaxa 9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea indirect.
terminologiei terminologiei 5. Complementele - Portofoliul
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare
în limita standardelor studiate în procesul
circumstanțiale.
de conţinut. de analiză a textului. 6. Recapitulare.
7. Evaluare finală. Test
14. Identificarea 14.1. Autoevaluarea complex.
propriilor atuuri, nevoi propriilor competenţe 8. Analiza evaluării.
şi puncte vulnerabile în de comunicare.
diferite situaţii de
9. Evaluarea portofoliilor.
comunicare orală şi 10. Recomandarea lecturii
scrisă. pentru vară.
11. Atelier de discuție:
Planuri de vacanță.
12. Oră la dispoziția
profesorului.

Total - Semestrul II: 95 ore, 10 evaluări + evaluarea portofoliilor


Anual:170 ore, 18 evaluări + 2 evaluări de portofolii

16