Sunteți pe pagina 1din 16

SEMESTRUL I

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare
1. Introducere. Prez.cursului.
1. Utilizarea diverselor 1.1.Organizarea - Alcătuirea planului
Unitatea I
strategii de informare / cronologică a
2. Cartea – obiect 1 L. Blaga
(10 ore) documentare, în informaţiei într-un cultural.Textul literar și ”Tiparnițe simplu/dezvoltat de idei.
vederea abordării 1 mănăstirești”
plan dezvoltat de idei nonliterar. L.Blaga ”Tiparnițe - Lucrul pe text
Cartea – eficiente a comunicării (text narativ; text
obiect orale şi scrise. ştiinţific). mănăstirești”. Observarea
textului. -Povestirea după plan
cultural
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
3. L.Blaga ”Tiparnițe 1
terminologiei terminologiei -Interogare frontală
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare mănăstirești”. Lectura
în limita standardelor studiate în procesul interogativă. -Prezentări orale
de conţinut. de analiză a textului. 1
9.2. Aplicarea 4. L.Blaga ”Tiparnițe
-Analiza faptelor de
instrumentarului de mănăstirești”. Aplicare și
interpretare a textului. limbă
creație. 1
11.1. Redactarea 5. Discursul. Comunicare -Fișa de portofoliu
11. Manipularea textelor în Word. orală. 1
suporturilor 1 -Test docimilogic
6. Comunicare persuasivă.
audiovizuale şi
informatice în calitate 7. Atelier de lectură: Lecturi
de surse sau mijloace de vacanță. 1
de învăţare a limbii de
instruire. 8. Actualizarea cunoștin-țelor
1
din clasa a VI-a.
9. Evaluarea inițială. Test 1
docimologic.
10. Analiza evaluării inițiale.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
1
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare
1. U. Eco ”Monologul
Unitatea 2 5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1 - Lectura comentată
realizarea spontană, discurs pe o temă
interior al unui e-book”.
(10 ore) fluentă, exactă a dată. Observarea textului. U. Eco
5.2. Lansarea orală a ”Monologul - Lucrul pe text
diverselor acte de 2. U. Eco ”Monologul
Cartea – comunicare orală şi discursului în faţa 1 interior al unui
obiect scrisă. unui auditoriu dat interior al unui e-book”. e-book” - Cubul
cultural. într-un timp limită (2 Lectura interogativă.
min./3 min) .
3. U. Eco ”Monologul 1 - Portofoliul
7. Respectarea normei 7.1. Respectarea interior al unui e-book”.
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, Aplicare și creație. - Observ. şi analiza
semantice, gramaticale, ortoepice, punct.,
4. Situația de comunicare 1 faptelor de limbă
punctuaţionale, gramaticale, a normei
stilistice a limbii semantice în textul dialogată și monologată.
române literare. produs (oral şi scris).
-Pixuri în pahar
5. Forumul de discuție. 1
6. Atelier de discuție: 1 -Argumentarea
10. Valorificarea 10.1. Utilizarea Necesitatea de a vorbi corect.
mijloacelor expresive formulelor de iniţiere, - Fişa de lectură
ale limbii române menţinere şi încheiere
7. Ortografierea cuvintelor cu
literare, în diferite a dialogului (în grup). ”â”/”î” și a formei corecte a 1
situaţii de comunicare 10.2. Valorificarea verbului ”sunt”. -Comentarea
orală şi scrisă. potenţialului expresiv 1 ortogramelor
al părţilor de vorbire 8. Exerciții aplicative.
(substantiv, adjectiv, 9. Evaluare sumativă orală. 2 - Prezentări orale
pronume) în textul Discurs. ”Rolul lecturii/ al
produs (scris/oral).
conform grilei
cărților în formarea
tânărului de azi.”

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
2
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
3
8. Lectura, audierea şi 8.2. Comentarea - Lectura dirijată de
Unitatea 3
interpretarea textelor textului liric, a
1. V. Romanciuc ”Balaurul 1 V. Romanciuc
(11 ore) literare şi nonliterare, fragmentului de text care n-a mai ajuns în ”Balaurul care prof.
n-a mai ajuns
în limita standardelor epic. poveste”. Observ. textului.
de conţinut. în poveste” - Lucrul cu opera
Temă, 2. ”Balaurul care n-a mai 1
subiect, 9. Operaţionalizarea 9.2. Aplicarea ajuns în poveste”. Lectura - Agenda cu notițe
terminologiei instrumentarului de
mesaj. interogativă. Temă, idee, paralele
lingvistice şi literare, interpretare a textului.
în limita standardelor mesaj.
de conţinut. 3. ”Balaurul care n-a mai 1 - Observ. şi analiza
13.1. Elaborarea
ajuns în poveste”. Aplicare și faptelor de limbă
13. Producerea textelor textelor reflexive,
care reflectă propriile bazate pe experienţa creație.
experienţe senzoriale, proprie, în limita de 1
- Redactarea mono-
4. ”Balaurul care n-a mai 1 logului descriptiv
idei, judecăţi, opinii, pagină.
argumente. (meditaţie gen ajuns în poveste”. Elemente
„Evaluarea propriului de prozodie. - Scrierea liberă
comportament”). 1
5. Omonimele.
6. Paronimele. 1 - Explozia stelară
7. Conjuncția și locuțiunea 1
- Dictare
conjuncțională.
8. Ortografia conjuncțiilor și 1
a locuțiunilor conjuncționale
9. Atelier de scriere: 1
Identificarea/argumentarea
temei, mesajului operei
literare
10. Evaluare sumativă. 1
Dictare cu sarcini.
11. Analiza evaluării 1
sumative.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
4
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 4 4.Organizarea/desfăşur 4.3. Relevarea 1. G. Călinescu ”Laudă 1 G. Călinescu - Interviul în 3 trepte


area/utilizarea elementelor de limbă
(12 ore) diverselor strategii de în textul artistic şi în
zăpezii”. Observarea textului. ”Laudă
învăţare autonomă a textul publicistic. 2. ”Laudă zăpezii”. Lectura zăpezii” - Observarea şi analiza
limbii, prin observare interogativă. Mesajul 1 faptelor de limbă
Modificările direct și exersare. textului.
voca- 3. ”Laudă zăpezii”. Aplicare -Comentarea
8. Lectura, audierea şi 8.2. Comentarea
bularului interpretarea textelor textului liric, a
și creație. Figuri de stil. 1 ortogramelor
literare şi nonliterare, fragmentului de text Comparația.
în limita standardelor epic. 4. ”Laudă zăpezii”. Elemente - Clustering
de conţinut. de prozodie. 1
5. Câmpul derivativ al cuv. -Agenda cu notițe
15. Exprimarea 15.1. Relatarea
adecvată a propriei despre sine, ca
”alb”. 1 paralele
identităţi, prin reprezentant al 6. Derivarea.
conştientizarea etniei/generaţiei/com 7. Conversiunea. 1 -Asocieri libere
apartenenţei la unităţii. 8. Compunerea. 1
comunitatea lingvistică 9. Abrevierea. 1 -Stiu/ vreau să știu/
a vorbitorilor de limbă
română.
10. Atelier de discuție: 1 am învățat
Simbolismul culorii albe în
tradițiile românești. -Comentariul literar
11. Evaluare sumativă. 1
Comentarea unor secvențe
de poezie.
12. Analiza evaluării. 1

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
5
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 5 4.Organizarea/desfăşur 4.1. Utilizarea 1. M. Eminescu ”Crăiasa din 1 M. Eminescu -Lectura expresivă și
area/utilizarea dicţionarului
(11 ore) diverselor strategii de (explicativ şcolar, de
povești”. Lectura expresivă a ”Crăiasa din comentată
învăţare autonomă a sinonime, de anto- poeziei. povești”.
limbii, prin observare nime, de neologisme, 2. ”Crăiasa din povești”. 1 -Exerciții de
Poezia lirică direct și exersare. de expresii şi Lectura interogativă. Teme, vocabular
locuţiuni, de idei, mesaje.
paronime) în stabi-
lirea sensurilor
3. ”Crăiasa din povești”. 1 -Comentarea pe
cuvint. necunoscute şi Figuri de stil. Paralelismul. secvențe
a nuanţelor de sens Elemente de prozodie.
ale cuvintelor. 4. Coment. literar al poeziei 1 -Recital de poezie
4.2. Utiliz. dicţionar. ”Crăiasa din povești”.
ortografic în scopul
scrierii corecte a cuv.
5. Câmpul derivativ al 1 -Observarea și analiza
cuvântului ”floare”. faptelor de limbă
6. Explicarea 6.1. Comentarea 6. Vocabularul fundamental 1
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale al limbii române. Circulația -Lucrul cu dicționarul
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în cuvintelor în timp.
gramatical al limbii textul literar studiat.
române.
7. Arhaismele și neologis- 1 -Redactarea textului
mele. Dicționarul de neolog. de analiză litarară
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea 8. Împrumuturile. Evitarea 1
terminologiei terminologiei greșelilor de pronunție.
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare 9. Atelier de scriere: Natu-ra 1
în limita standardelor studiate în procesul
de conţinut. de analiză a textului.
în poeziile eminesciene.
10. Evaluare sumativă. 1
Comentariul literar.
11. Analiza evaluării. 1

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
6
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 6 4.Organizarea/desfăşur 4.1. Utilizarea 1. Polisemia substantivului. 1 G. Topîrceanu - Clustering


area/utilizarea dicţionarului
(10 ore) diverselor strategii de (explicativ şcolar, de
”Acceleratul”
învăţare autonomă a sinonime, de anto- 2. Polisemia adjectivului. 1 - Explozia stelară
Sensul limbii, prin observare nime, de neologisme,
cuvintelor în direct și exersare. de expresii şi 3. Polisemia verbului. 1 -Graficul T
context. locuţiuni, de
paronime) în stabi-
lirea sensurilor
4. G. Topîrceanu ”Accele- 1 - Observarea şi analiza
cuvint. necunoscute şi ratul”. Observarea textului. faptelor de limbă
a nuanţelor de sens 5. ”Acceleratul”. Lectura 1
ale cuvintelor. interogativă. Moduri de - Lucrul pe text
expunere. Descrierea.
5. Elaborarea şi 5.2. Lansarea orală a
realizarea spontană, discursului în faţa
6. ”Acceleratul”. Figuri de 1 -Identificarea și
fluentă, exactă a unui auditoriu dat stil. Metafora. Epitetul. comentarea figurilor
diverselor acte de într-un timp limită (2 Personificarea. de stil
comunicare orală şi min./3 min) 7. ”Acceleratul”. Mesajul 1
scrisă. 5.3. Realizarea codificat și explicarea titlului. -Fișa de portofoliu
spontană, fluentă,
exactă a unei
descrieri orale. 8. Atelier de lectură: Lectura 1 -Lectura expresivă
poeziei în registre diferite.
-Dictare cu sarcini
6. Explicarea 6.1. Comentarea 9. Evaluare sumativă. 1
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în Dictare cu sarcini.
gramatical al limbii textul literar studiat.
române. 10. Analiza evaluării. 1

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
7
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 7 2.Aranjarea/ordonarea 2.1. Aşezarea grafică 1. A. Mateevici ”Limba 1 A. Mateevici - Lectura în lanţ
în pagină sau în în pagină a textului:
(11 ore) formular standardizat a plan dezvoltat de idei,
noastră”. Obs. textului. Imnul ”Limba
textului cu utilizarea unui – definiție și trăsături. noastră” - Fișa de portofoliu
propriu/produs. sistem complex de 2. ”Limba noastră”. Lectura 1
numerotare. interogativă. Figuri de stil: - Diagrama Venn
Poezia lirică 2.2. Dispunerea în eufonia, aliterația, asonanța.
pagină a unui anunţ.
3. ”Limba noastră”. Recital 1 - Eseu structurat
3. Rezumarea textelor 3.1. Rezumarea unui de poezie.
literare şi nonliterare. text nonliterar, în 4. Atelier de scriere: ”Limba 1 -Recital de poezie
limita de 100-120 de noastră”. Eseu structurat (p.
cuvinte. 54). -Redactarea anunțului
10. Valorificarea 10.2. Valorificarea
5. Câmpul derivativ al 1
mijloacelor expresive potenţialului expresiv cuvântului ”drum”. -Reportajul
ale limbii române al părţilor de vorbire 6. Anunțul. Reportajul. 2
literare, în diferite (substantiv, adjectiv, 7. Recapitulare. 1 - Analiza gramaticală
situaţii de comunicare pronume) în textul 8. Evaluare semestrială. 1
orală şi scrisă. produs (scris/oral).
10.3. Realizarea Test complex. - Fişe de lucru
spontană a unui 9. Analiza evaluării. 1 individual
reportaj. 10. Evaluarea portofoliilor. 1
- Test complex

Total – semestrul I: 75 ore, 8 evaluări + 1 ev. a portofoliilor

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
8
SEMESTRUL II
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 8 1. Utilizarea diverselor 1.1.Organizarea 1. G. Coșbuc ”Pașa Hassan” 1 G. Coșbuc - Lectura expresivă
strategii de informare cronologică a
(13 ore) /documentare, în informaţiei într-un
Obs. textului. Onomatopeea. ”Pașa Hassan”
vederea abordării plan dezvoltat de idei 2. ”Pașa Hassan”. Lectură 1 - Interviu cu
Balada cultă eficiente a comunicării (text narativ; text interogativă. Balada – personajul literar
orale şi scrise. ştiinţific). specie literară. Temă, mesaj,
Verbul structura operei. - Cinquain
3. Rezumarea textelor 3.1. Rezumarea unui
literare şi nonliterare. text nonliterar, în
3. ”Pașa Hassan”. Caracteri- 1
limita de 100-120 de zarea personajelor. - Harta naraţiunii
cuvinte. 4. ”Pașa Hassan”. Elemente 1
de prozodie. Figuri de stil: - Analiza gramaticală
8. Lectura, audierea şi 8.1. Lectura antiteza, hiperbola.
interpretarea textelor expresivă a
literare şi nonliterare, fragmentului de text
5. Câmpul derivativ al cuv. 1 - Comentarea
în limita standardelor epic. ” a face”. ortogramelor
de conţinut. 8.2. Comentarea 6. Verbul. Sensul verbului. 1
textului liric, a 7. Verbele personale și 1 - Comunicarea
fragmentului de text impersonale.
epic.
8. Ortografia verbului. 1 - Dictare cu sarcini
9. Verbe tranzitive și 1
intransitive.
10. Diatezele: activă, pasivă 1
și reflexivă.
11. Evaluare sumativă. 1
Dictare cu sarcini.
12. Analiza evaluării. 1
13. Atelier de discuție: 1
Istoria neamului în lit-ra
art. și în artele plastice.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
9
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1. Șt. A. Doinaș ”Alexandru 1 Șt. A. Doinaș - Exerciţii de
realizarea spontană, discurs pe o temă
Unitatea 9 fluentă, exactă a dată (gen: descriere,
refuzând apa”. Structura ”Alexandru vocabular
(12 ore) diverselor acte de naraţiune, monolog, textului. Observare. refuzând apa”
comunicare orală şi reproducerea spuse- 2. ”Alexandru refuzând 1 - Agenda cu notiţe
Balada cultă scrisă. lor cuiva, prezentarea apa”.Lectura interogativă. paralele
unui fapt divers, a Figuri de stil.
unui eveniment cul-
Verbul tural, a opin. proprii,
3. ”Alexandru refuzând apa” 1 - Rezumatul
rezumatul unui text Caracterizarea personajelor.
literar/ştiinţific). 4. Atelier de lectură: 1 - Observarea şi analiza
5.2. Lansarea orală a ”Caesar și veteranul ” de faptelor de limbă
discursului în faţa Seneca. Similitudini cu
unui auditoriu dat
într-un timp limită (2
”Alexandru refuzând apa”.
min./3 min). 5. Câmpul derivativ al cuv. 1 - Redactarea textului
”față”. argumentativ în baza
6. Explicarea 6.1. Comentarea 6. Modul conjunctiv al 1 unui citat
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale verbului.
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în
gramatical al limbii textul literar studiat.
7. Modul conditional. 1 - Exercițiul
române. 8. Funcțiile sintactice ale 1
verbului. - Test complex
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea 9. Verbele copulative. 1
terminologiei terminologiei Locuțiunea verbală.
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare
în limita standardelor studiate în procesul
10. Argumentarea unui 1
de conţinut. de analiză a textului. punct de vedere.
9.2. Aplicarea 11. Evaluare sumativă. 1
instrumentarului de Test complex.
interpretare a 12. Analiza evaluării. 1
textului.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
10
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 10 5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui 1. V. Alecsandri ”Dan, 1 - Lectura expresivă


realizarea spontană, discurs pe o temă
(11 ore) fluentă, exactă a dată (gen: descriere,
căpitan de plai”. Lectura. V. Alecsandri
diverselor acte de naraţiune, monolog, Poemul–definiție și tipologii ”Dan, căpitan - Exerciţii de
comunicare orală şi reproducerea spuse- 2. ”Dan, căpitan de plai”. 1 de plai” creativitate
Poemul scrisă. lor cuiva, prezentarea Observarea textului.
eroic. unui fapt divers, a 3. ”Dan, căpitan de plai”. 1 - Comentarea
unui eveniment cul-
Interjecția. tural, a opin. proprii,
Lect. interogativă. Figuri de imaginilor
rezumatul unui text stil.
literar/ştiinţific). 4. ”Dan, căpitan de plai”. 1 - Recitalul
5.2. Lansarea orală a Moduri de expunere.
discursului în faţa Descrierea. - Analiza gramaticală
unui auditoriu dat
într-un timp limită (2
5. ”Dan, căpitan de plai”. 1
min./3 min). Caracterizarea personajului - Interogare orală
principal.
6. Explicarea 6.1. Comentarea 6. Câmpul derivativ al 1 - Grila de apreciere
funcţionării sistemului mărcilor stilistice ale sufixului ”-ar”.
fonetic, lexical, unităţilor de limbă în
textul literar studiat.
7. Interjecția. Tipuri de 1 - Brainstorming
gramatical al limbii
române. interjecții.
8. Funcțiile sintactice ale 1 - Eseul de caracte-
10. Valorificarea 10.1. Utilizarea interjecției. rizare a personajului
mijloacelor expresive formulelor de 9. Atelier de scriere: 1
ale limbii române iniţiere, menţinere şi Caracteriz. personajului din
literare, în diferite încheiere a dialogului
situaţii de comunicare (în grup). textul propus (p.110-111).
orală şi scrisă. 10. Evaluare sumativă 2
orală. Proiect – p. 113.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
11
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

Unitatea 11 4.Organizarea/desfăşur 4.2. Utilizarea 1. Substantivul. Actualizare. 1 V. Alecsandri


area/utilizarea dicţionarului
(11 ore) diverselor strategii de ortografic în scopul
2. Funcțiile sintactice ale 1 ”Dan, căpitan - Fişe de lucru
învăţare autonomă a scrierii corecte a substanivului. de plai” individual
limbii, prin observare . cuvintelor. 3. Funcțiile sintactice ale 1
Substantivul 4.3. Relevarea substantivului. - Exerciţii de
elementelor de limbă 4. Ortografia substantivului. 1 creativitate
în textul artistic şi în
textul publicistic.
5. Adjectivul. Actualizare. 1
Adjectivul 6. Funcțiile sintactice ale 1 - Dictare de cuvinte
7. Respectarea normei 7.1. Respectarea adjectivului.
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, 7. Ortografia adjectivului. 1 - Observarea şi analiza
semantice, gramaticale, ortoepice, 8. Câmpul derivativ al 1 faptelor de limbă
punctuaţionale, punctuaţionale,
stilistice a limbii gramaticale, a normei
cuvântului ”nume”.
române literare. semantice în textul - Dictarea cu comen-
produs (oral şi scris). 9. Atelier de lectură: 1 tarea ortogramelor
Conferința de lectură
8. Lectura, audierea şi 8.1. Lectura ”Cartea mea preferată”. -Conferința de lectură
interpretarea textelor expresivă a
literare şi nonliterare, fragmentului de text
în limita standardelor epic. 10. Evaluare sumativă. 1 - Dictare cu sarcini
de conţinut. 8.2. Comentarea Dictare cu sarcini.
textului liric, a
fragmentului de text 11. Analiza evaluării. 1
epic.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
12
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare
1. Pronumele. Actualizare. 1
Unitatea 12 11. Manipularea 11.1. Redactarea 2. Pronumele interogativ. 1 - Analiza morfologică
suporturilor textelor în Word.
(11 ore) audiovizuale şi
3. Pronumele relativ. 1 V. Alecsandri
informatice în calitate 4. Pronumele nehotărât. 1 ”Dan, căpitan - Dictarea cu sarcini
de surse sau mijloace 5. Pronumele negativ. 1 de plai”
Pronumele de învăţare a limbii de 6. Adjectivul pronominal de 1 - Comentarea
instruire. întărire. ortogramelor
12. Respectarea 12.1.Aplicarea/urmăr
7. Funcțiile sintactice ale 1
etichetei verbale în irea normelor de pronumelui. - Tabelul
orice situaţie de etichetă verbală, în 8. Ortografia pronumelui. 1
comunicare orală şi procesul -Comunicarea
scrisă. argumentării. 9. Atelier de discuție: 1
12.2. Utilizarea
normelor elementare
Pronumele de politețe- -Test docimologic
de etichetă verbală prezența/absența lui în
într-o situaţie diferite limbi. - Observarea și analiza
concretă de faptelor de limbă
comunicare orală şi 10. Evaluare sumativă. 1
scrisă (dialog
improvizat: elev – Test docimologic.
părinte; elev – agent
de circulaţie; elev – 11. Analiza evaluărilor. 1
prestator de servicii).

14. Identificarea 14.1.Autoevaluarea


propriilor atuuri, nevoi propriilor competenţe
şi puncte vulnerabile în de comunicare.
diferite situaţii de
comunicare orală şi
scrisă.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
13
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

2. Aranjarea / 2.1. Aşezarea grafică 1. G. Meniuc ”Delfinul”. 1 G. Meniuc - Brainwriting


ordonarea în pagină în pagină a textului:
Unitatea 13 sau în formular plan dezvoltat de
Lectura comenată. ”Delfinul”
(13 ore) standardizat a textului idei, cu utilizarea 2. ”Delfinul”. Trăsăturile 1 - Clustering
propriu/produs. unui sistem complex definitorii ale nuvelei.
de numerotare. Cronotopul. - Test fulger
Nuvela 3. ”Delfinul”. Subiectul și 1
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
terminologiei terminologiei
momentele lui. - Fişe de lucru
Numeralul lingvistice şi literare, lingvistice şi literare 4. ”Delfinul”. Caracterizarea 1 individual
în limita standardelor studiate în procesul personajelor.
de conţinut. de analiză a textului. 5. ”Delfinul”. Rezumatul. 1 - Fişa de portofoliu
9.2. Aplicarea 6. Câmpul derivativ al cuv. 1
instrumentarului de
interpretare a
”semn”. - Observarea și analiza
textului. 7. Numeralul și ortografia 1 faptelor de limbă
lui.
13. Producerea textelor 13.1. Elaborarea 8. Numeralul multiplicative. 1 -Rezumatul
care reflectă propriile textelor reflexive, 9. Numeralul distributive. 1
experienţe senzoriale, bazate pe experienţa
idei, judecăţi, opinii, proprie, în limita de 1
10. Numeralul adverbial. 1 -Prezentarea de carte
argumente. pagină 11. Atelier de scriere: 1
Rezumatul textului dat. - Apreciere conform
15. Exprimarea 15.1. Relatarea 12. Evaluare sumativă 1 grilei de evaluare
adecvată a propriei despre sine, ca 13.Analiza evaluării 1
identităţi, prin reprezentant al
conştientizarea etniei/generaţiei/com
apartenenţei la unităţii.
comunitatea lingvistică
a vorbitorilor de limbă
română.

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
14
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

6. Explicarea 6.1. Comentarea 1. Adverbul și ortografia lui. 1 - Lectura


Unitatea 14 funcţionării mărcilor stilistice 2. Adverbe interogative, 1 M. Sadoveanu
(13 ore) sistemului fonetic, ale unităţilor de relative. Locuțiunea ”Neamul - Exerciţii de
lexical, gramatical limbă în textul adverbială. Șoimăreștilor” vocabular
al limbii române. literar studiat. 3. Funcțiile sintactice ale 1
Romanul adverbului. - Frisco
7. Respectarea 7.1. Respectarea
4. M. Sadoveanu ”Neamul 2
normei ortografice, regulilor
Adverbul Șoimăreștilor”. Lectura - Problematizare
ortoepice, ortografice,
comentată.
semantice, ortoepice,
gramaticale, punctuaţionale, 5. Romanul – specie literară. 1 - Analiza gramaticală
punctuaţionale, gramaticale, a 6. ”Neamul Șoimăreștilor”. 1
stilistice a limbii normei semantice „Povestirea în ramă” - Redactarea unui text
române literare. în textul produs 7. ”Neamul Șoimăreștilor”. 1 reflexiv
(oral şi scris). Caracteriz. personajului
principa: portret fizic și - Exerciţii de
8. Lectura, audierea 8.1. Lectura moral. creativitate
şi interpretarea expresivă a 8. Descrierea de itinerar 1
textelor literare şi fragmentului de 9. Atelier de lectură 1 - Expunere orală în
nonliterare, în text epic. fragmente din roman. baza unor imagini
limita standardelor 8.2. Comentarea 10. Câmpul derivativ 1
de conţinut. textului liric, a ”punct” - Test docimologic
fragmentului de
text epic. 11. Evaluare sumaivă. 1
Test docimologic.
12. Analiza evaluării. 1

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
15
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Data Tema lecţiei Nr. Textul Activităţi de preda- Observaţii
învăţare specifice ore re/învăţare/evaluare

7. Respectarea normei 7.1. Respectarea 1. Predicatul. Actualizare. 1 - Analiza gramaticală


ortografice, ortoepice, regulilor ortografice,
Unitatea 15 semantice, gramaticale, ortoepice,
PV și PN.
(11 ore) punctuaţionale, punctuaţionale, 2. Subiectul. 1 - Exercițiul
stilistice a limbii gramaticale, a normei 3. Atributul. 1
române literare. semantice în textul 4. Complementul direct și 1 - Test complex
Sintaxa produs (oral şi scris). indirect.
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea
terminologiei terminologiei
5. Complementele 2 - Portofoliul
lingvistice şi literare, lingvistice şi literare circumstanțiale.
în limita standardelor studiate în procesul 6. Recapitulare. 1
de conţinut. de analiză a textului. 7. Evaluare finală. Test 1
complex.
14. Identificarea 14.1. Autoevaluarea
propriilor atuuri, nevoi propriilor competenţe
8. Analiza evaluării. 1
şi puncte vulnerabile în de comunicare. 9. Evaluarea portofoliilor. 1
diferite situaţii de 10. Recomandarea lecturii 1
comunicare orală şi pentru vară.
scrisă. .

Total - Semestrul II : 95 ore, 10 evaluări + evaluarea portofoliilor


Anual: 170 ore, 18 evaluări + 2 evaluări de portofolii

Bulubica Diana
Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, cl. 7
16