Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA VII

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi
Unităţi de competenţe Data Ore Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Obser
produse recomandate vatii
1.1 Recunoaşterea Autoevaluarea punctelor forte şi Evaluarea resurselor personale:puncte tari,
provocărilor specifice valorificarea oportunităţile. puncte slabe sub diferite forme: desen, colaj,
vârstei prin Provocările vârstei şi acceptarea de eseu.
Autoevaluarea punctelor sine.
forte şi Evaluarea Proiecte individuale sau în echipă pentru
resurselor Emoţii, sentimente şi voinţa de a identificarea provocărilor vârstei.
personale:puncte tari, face faţă acestora. Rezistenţa la
puncte slabe sub 15 pierderi şi schimbare. Analizarea unor texte pentru identificarea
acceptarea de sine şi a semnelor unui comportament de intimidare.
schimbărilor fireşti. Factorii constructivi şi distructivi
1.2 Gestionarea emoţiilor ai unei relaţii. Proiect „Eu în mediul on-line”
şi sentimentelor, prin Stop intimidarea.
valorificarea modalităţilor Exerciţii individuale şi de grup pentru
propuse; Comportament tolerant şi ilustrarea unui comportament tolerant.
1.3. Modelarea unui nondiscriminatoriu în relaţii.
comportament tolerant şi Toleranț ă, modalităț i de acceptare; Elaborarea afişelor, posterelor, pliantelor cu
nondiscriminatoriu, manifestarea; limite. tematica „Cum îmi controlez emoţiile?”
manifestând respect faţă
de cei din jur. Arta comunicării reale şi Vizionarea filmelor tematice cu scop de a
1.4. Identificarea virtuale. Deschiderea spre promova comunicarea eficientă cu cei din
elementelor specifice comunicare, beneficii. jur,comportament nondiscriminatoriu
comunicării eficiente şi
integrarea lor în contextul Exemple de produse
real şi virtual. Elaborarea proiectului de grup Relaţionez cu
ceilalţi.
2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II
Competenţa specific
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi
asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
Unităţi de competenţe Data Ore Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse Obser
recomandate vatii
2.1. Descrierea Sursele de informare: avantaje Crearea unor ştiri despre manifestarea demnităţii şi
caracteristicilor demnităţii şi şi riscuri. Comunicare directă şi respectului; adolescenţii care au comis fapte ilicite;
comportamentului demn, indirectă ( prin tehnologii ).
demonstrate în raport cu sine Realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor
şi cu cei din jur; Demnitate şi respect. de clasă sau părinţilor despre integritate;
Semnificaţia demnităţii, relaţia
2.2. Analiza condiţiilor şi dintre demnitate şi respect, Sondaje de opinie cu privire la identificarea
posibilităţilor de manifestare a aprecierea demnităţii altora. problemelor comunităţii;
unui comportament demn, în
activităţile realizate în şcoală Traiul decent. Percepţii, Autoprezentare cu genericul: ”A fi stăpânul propriei
şi în societate; caracteristici, priorităţile vieţii, vieţi/propriului destin”;
modalităţi de realizare.
2.3. Argumentarea rolului Realizarea unei hărţi a viitorului;
demnităţii în soluţionarea Impactul deciziilor asupra
problemelor, stabilirea viitorului. Diversitatea situaţiilor Utilizarea unor imagini care reprezintă descrieri
relaţiilor de colegialitate şi de viaţă şi deciziile corecte; depersonaje din diverse opere literare, citate pentru
prietenie, asigurarea unui deciziile şi viitorul descrierea demnităţii unei persoane;
viitor demn.
Probleme personale şi ale Discuţii frontale pe baza unor proverbe şi zicători
comunităţii. Identificarea, care reflectă comportamente şi destine;
modalităţi de rezolvare,
voluntariatul ca modalitate de Exemple de produse Prezentarea unui dialog, cu
soluţionare a problemelor caracter prospectiv, în care doi elevi să simuleze
comunitare. întâlnirea lor de peste 10 ani şi să relateze despre
deciziile luate, problemele rezolvate, în baza bunei
informări, a respectului faţă de sine şi ceilalţi, a
manifestării demnităţi proprii şi respectării
demnităţii celor din jur.
3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Competenţă specific
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Data Ore Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Obser
produse recomandate vatii
3.1. Descrierea Mod sănătos de viaţă. Reguli Discuţie: Sănătatea corpului depinde de
bioritmului pentru o viaţă sănătoasă. sănătatea fiecărui organ.
organismului feminin
şi masculin, Vestimentaţia. Ț inuta Formularea părerilor proprii referitor la
identificând vestimentară, diversitatea situaţiilor, igiena vestimentaţiei în baza imaginilor
deosebirile de gen. vestimentaţia, moda şi igiena proiectate.
personală, rolul vestimentaţiei
3.2. Respectarea corecte în prevenirea bolilor.
Interviu pe trepte:Mit sau realitate legate de
recomandărilor de
sexualitate.
specialitate privind Ceasul biologic al organismului.
vestimentaţie, igienă, Bioritmul, manifestarea în raport cu
alimentare, exprimând particularităţile individuale, timpul Eu cercetez: Bioritmurile organismului meu.
interes şi atitudine zilei, al săptămânii, anului, bioritmul
pozitivă. şi vârsta.
Studiu de caz:O faţă curată şi îngrijită
3.3. Exprimarea Sexualitate şi mituri. Sexualitate şi necesită atenţie zilnică;
opiniei proprii faţă de sex, percepţii sociale, sexualitatea şi
produse şi servicii vârsta preadolescenţei, provocări şi Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de acord
cosmetice, droguri corectitudinea comportamentului. cu utilizarea produselor cosmetice.
manifestând grijă de
sine. Produse şi servicii cosmetice.
Analiza fişei cu scenariile:efectele alcoolului
beneficii şi riscuri. şi fumatului asupra familiei.
3.4. Acceptarea
modului sănătos de Spune NU drogurilor şi a altor
viaţă, argumentând substanţe periculoase. Exemple de produse Interviu Îndrăzneşte şi
importanţa spune NU consumului de droguri.
4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
Competenţa specific
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de Data Ore Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Obser
competenţe produse recomandate vatii
4.1. Autoevaluarea Trasee profesionale. Traseul profesional Identificarea persoanelor din comunitate care au
potenţialului individual şi viaţa personală; calităţile personale şi mai multe trasee profesionale: de exemplu –
din perspectiva proiectării succesul în carieră; avantaje şi riscuri ale profesoara de matematică – meşter în croşetare;
carierei, în baza diversităţii traseelor profesionale. inginer – dansator în ansamblu popular etc.
modalităţilor propuse
Interviuri cu persoane de succes din comunitate
Temperamentul şi profesia. Tipuri de în baza unui set de întrebări.
4.2. Formularea temperament; compatibilitatea cu diverse
iniţiativelor personale profesii. Realizarea testului pentru stabilirea tipului de
şi/sau a activităţilor de temperament şi în baza lui identificarea
antreprenoriat, în baza Interese şi preferinţe profesionale profesiilor potrivite diferitor tipuri de
oportunităţile oferite de Preferinţe pentru viitoarea profesie. temperament.
comunitatea şcolară şi Domeniile profesionale şi potenţialul
locală personal. Descrierea intereselor, preferinţele lor şi
calităţilor personale.
4.3. Argumentarea deciziei Istorii de succes în carieră. Factori
Redactarea scrisorilor de intenţie, de exemplu,
privind profesia potrivită pozitivi şi negativi în dezvoltarea carierei,
pentru a participa la o şcoală de vară cu
în baza cercetării lumii calităţile unui om de succes, efortul subiectul ”Cariera mea”
profesiilor şi a sistemului personal şi devenirea profesională.
de atitudini şi valori Cercetarea resurselor comunitare din
Ideea mea de afaceri. Resursele şi perspectiva elaborării ideilor de afaceri.
problemele comunităţii;. idei pentru
rezolvarea problemelor. Formularea obiectivelor şi acţiunilor pentru
proiectul de carieră.
Obiective şi acţiuni pentru proiectul de
carieră. Obiective pe termen lung şi Exemple de produse
scurt;. importanţa obiectivelor în realizarea Proiectul de carieră. Parte a proiectului de
carieră va fi şi Planul de monitorizare a realizării
visului profesional.
obiectivelor şi a acţiunilor.
5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ
Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Data Ore Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Obser
produse recomandate vatii
5.1. Expunerea descriptivă Situaţiile de risc de origine naturală: Descrieri, analiză a situaţiilor de risc de
a conţinuturilor tematice (geofizică; geologică; meteorologică). origine naturală în baza vizionării secvenţe
privind situaţiile de risc de vidio, imagini.
origine naturală şi a Regulile generale de protecţie
regulilor de circulaţie, împotriva incendiilor. Studiu de caz, analiza cauză-impact cu
folosind noţiuni şi definiţii referire la respectarea regulilor generale de
specifice. Recomandările instituţiilor publice protecţie împotriva incendiilor.
privind acţiunile populaţiei în situaţii
5.2. Aplicarea excepţionale. Vizite în instituţiile publice care asigură
experimentală a regulilor protecţia; dialog cu reprezentanţii instituţiilor
protecţiei împotriva Reguli de circulaţie rutieră. Pietoni. respective;
incendiilor, manifestând Pasageri. Vehicule.
responsabilitate personală. Discuţii: Reguli de deplasare a
Primul ajutor în caz de traume. pietonilor;Reguli de traversare a intersecţiilor;
5.3. Respectarea regulilor Tipuri de traume; acţiuni întreprinse, Reguli de circulaţie pe teritoriile adiacente
de circulaţie rutieră în modalitatea de contactare a instituţiilor etc.
cotidian, demonstrând specializate;
respect pentru sine, lege şi Exerciţii de clasificare: participanţii în trafic;
pentru cei din jur. Drepturile utilizatorilor pentru exerciţii de simulare (cu utilizarea TIC);
experienţă on-line sigură. Posibilităţi exerciţii de analiză în baza situaţiilor reale;
5.4. Comunicarea eficientă şi limite ale utilizatorului on-line;
şi sigură în reţele internet, siguranţa utilizării surselor on-line; Activităţi practice: Trusa medicală, Chem
respectând drepturile prevenirea situaţiilor de risc; luarea ambulanţa. Acord primul ajutor.
prevăzute pentru toate deciziilor privind acţiunile de protecţie
persoanele implicate. Evaluarea situaţiilor de risc în spaţiul on-line.

Exemple de produse Galeria: Securitatea


personală şi semnele/simbolurile. (recunosc,
descriu, acţionez conform semnelor,
simbolurilor)
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de unităţi de conţinut Nr. de ore pe an
pe clase
Disciplină obligatorie Consiliere şcolară şi VII 5 module 34
dezvoltare personală

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE ÎNVĂȚ ARE


Denumirea modulelor Numărul de ore
Realizarea sarcinilor Prezentarea produsului
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 5-6 1
Asigurarea calităţii vieţii 5-6 1
Mod sănătos de viaţă 5-6 1
Proiectarea carierei personale şi 5-6 1
dezvoltarea spiritului antreprenorial
Securitatea personală 5-6 1

S-ar putea să vă placă și