Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. Unități de Unități de competențe Nr.

Data Activităţi
ord conținuturi ore de învăţare şi evaluare
.
Modulul I 8
ore
Diversitatea lumii vii - Crearea unui album cu fotografii,
1.1 Definirea noțiunii de imagini cu diverse ecosisteme.
1 Diversitatea lumii vii . Importanța ecosistem. 1
. -Observarea şi înregistrarea în fişele de
2 1.2 Determinarea observaţie a factorilor biotici, abiotici
Diversitatea ecosistemelor. particularităților 1 şi antropogeni din cel mai apropiat
Ecosistemele și compenentele lor. ecosistemelor. ecosistem din zona şcolii.
Tundra. Taigaua.
3 1.3 Clasificarea ecosistemelor. 1 -Realizarea unor activităţi practice de
Ecosisteme terestre. Ecosisteme calculare a frecvenţei plantelor şi
acvatice. 1.4 Reprezentarea schematică animalelor pe m2 dintr-un ecosistem
4 a relațiilor trofice în 1 (ex. parc, lac, pădure etc. ).
Ecosisteme subterane. ecosistem.
Agrocenozele . -Analiza categoriilor trofice dintr-un
5 1.5 Argumentarea importanței 1 ecosistem local (ex. parc, rîu, grădină
Medii de viață și factorii mediului. relațiilor trofice în etc. ).
6 ecosistem. 1
Adaptările organismelor la -Reprezentarea grafică a lanţurilor
condițiile de 1.6 Deferențierea trofice,
7 mediu. biodiversității în diferite 1 piramidelor ecologice, relaţiilor trofice
tipuri de ecosisteme: din
Relațiile trofice în ecosistem. terestru, acvatic, subteran. diverse ecosisteme (ex. pădure, lac,
8 1 cîmpie, lan de grîu etc. ).
Biodiversitatea ecosistemelor.
“Calcularea frecvenței plantelor și 1.7 Stabilirea relațiilor între -Redactarea unor eseuri cu genericul
animalelor pe m2 dintr-un condițiile de mediu și ecosistemula din localitate.
ecosistem” lucrare practica (1) biodiversitate.
-Proiectarea unor acţiuni de ameliorare
a stării unui ecosistem din localitate.
1.8 Proiectarea acțiunilor de
ameliorare a stării
ecosistemelor din
localitate.
Modulul II - Observarea fenofazelor la unele
Bioritmuri plante şi a bioritmului sezonier la
2.1 Identificarea aspectelor unele animale din diverse
1 Aspecte sezoniere ale sezoniere ale unor ecosisteme din localitate.
ecosistemelor. ecosisteme 1
“Determinarea cantității de - Desfăşurarea unor activităţi
amidon în frunzele plantelor în practice de determinare a cantităţii
perioada de vara și de toamnă” 2.2 Stabilirea relațiilor între de amidon în
2 lucrare practica .(2) condițiile de mediu și 1 frunzele plantelor în perioada de
bioritmurile sezoniere ale vară şi toamnă.
3 Bioritmul plantelor organismelor. 1
- Formularea concluziilor.
Bioritmul animalelor . Migrațiile
4 și hibernare. 1

Generalizare modulelor
5 “Diversitatea lumii vii” si 1
“Bioritmuri” 5 ore

Evaluare sumativă la modulul I si


II.
Modulul III - Modelarea unor structuri de
Sisteme de susținere susţinere la plante (ex. rădăcini,
vase conducătoare, cîrcei etc.
1 Structuri de susținere la plante.
“Identificarea țesuturilor mecanice 3.1 Recunoasterea adaptărilor 1 - Realizarea unor activităţi
în structura plantelor” lucrare organelor de susținere practice de identificare a
practică. (3) pentru integrarea ţesuturilor mecanice la
2 organismelor în mediu plante.
Schelet extern. Particularitățile 1
scheletului nevertebratelor. - Organizarea unor prezentări de
3 3.2 Argumentarea rolului fotografii şi imagini ce conţin
Schelet intern. Particularitățile structurilor de susținere în 1 structuri de susţinere la animale
scheletului vertebratelor. supraviețuirea pentru supravieţuirea acestora în
Rolul sistemului de susținere în organismelor . 3ore anumite medii de trai.
supraviețuirea organismelor .

Modulul IV
Sisteme vitale

1 Circuitul materiei și energiei în 4.1 Reprezentarea schematica a 1


natură . ciclurilor biogeochimice - Reprezentarea schematică a
2-3 ciclurilor biogeochimice (ciclul
Rețele trofice . Lanțuri trofice 2 apei, ciclul
Piramidele trofice . Verigele 4.2 Argumentarea importantei carbonului, ciclul azotului).
4 trofice. organismelor in circuitul 1
materiei si energiei in natura - Schiţarea unor lanţuri
Rolul organismelor în circuitul trofice prin care să demonstreze
5 materiei și al fluxului energiei în 1 rolul organismelor în circuitul
natură. materiei şi energiei în natură.
6 1
Circuitul carbonului . - Realizarea unor activităţi
7 practice pentru evidenţierea
Circuitul azotului . 1 absorbţiei apei de către plantă.

Cicluri biogeochimice. Ciclul


apei. “Evidentierea experimentală
8 a absorbtiei apei de catre planta” 1
lucrare de laborator nr.1
9 1
Oră de sintză ”Sisteme vitale”
9ore
Evaluare sumativa ”Sisteme de
susținere și Sisteme vitale”

Modulul V
Sisteme de coordonare și
integrare ale organismelor în - Investigarea unor factori
mediu. 5.1 Identificarea factorilor ce (ex.vânătoare, pescuit intensiv,
1 determină starea de 1 modificarea condiţiilor de
Reglarea echilibrului echilibru și factorii care mediu,introducerea de noi
2 ecosistemului. produc dezechilibrul 1 specii de organisme etc. ce
ecosistemului . produc dezechilibrul în
3 Habitatul și nișa ecologică . 1 ecosistem.
5.2 Descrierea procesului de
Succesiunea ecosistemului succesiune a unui - Crearea unui ecosistem artificial
4-5 .Formarea si evolutia naturală a ecosistem 2 (de ex. acvariu,
unui ecosistem .
- Observarea şi interpretarea
6 Rezultatele evoluției. Tipurile , 5.3 Argumentarea rolului 1 relaţiilor
direcțiile, căile evoluției. diferitor categorii de concurente şi neconcurente
organisme și a omului în dintre
7-8 Relații concurente și neconcurente menținerea echilibrului 2 organismele unor ecosisteme:
în ecosistem . ecosistemului parc, pădure, râu, grădină etc.

Selecția naturală – factor de 5.4 Proiectarea acțiunii de - Demonstrarea experimentală a


9 menținere a echilibrului ocrotire a ecosistemelor 1 influenţei usturoiului, cepei
ecosistemului . Selecția artificială din localitate. asupra
mucegaiului.
“Demonstrarea experimentală a
10 influenței usturoiului, cepei asupra 1 - Elaborarea unor proiecte
mucegaiului” lucrare de laborator 10or de ocrotire a ecosistemelor din
nr.2 e localitate.

Evaluare sumativă.

Modulul VI 6.1 Descrierea procesului de


Reproducerea în lumea vie. gametogeneză.
Bazele geneticii.

1-2 Gametogeneza .” Observarea pe 6.2 Compararea ovogenezei și 2


planșe , la microscop a celulelor spermatogenezei.
sexuale și schițarea structurii - Observarea la microscop,
acestora.” 6.3 Descrierea mecanismelor pe planşe a celulelor sexuale şi
3 de transmitere a 1 schiţarea
Mitoza și meioza. Noțiuni caracterelor ereditare structurii acestora.
4 generale conform legilor lui 1
Mendel - Elaborarea unor scheme
5 Acuplația și fecundația 1 demonstrative referitoare la
6.4 Utilizarea simbolurilor transmiterea
6 Dezvoltarea embrionara și larvară. genetice în situații de 1 caracterelor ereditare la mazăre.
comunicare.
7 Ereditatea și legile ei . 1 - Rezolvarea problemelor
6.5 Analiza acțiunii factorilor focalizate pe mecanismul transmiterii
8-9 Variabilitatea caracterelor. de mediu asupra 2 caracterelor ereditare (legile lui
variabilității organismelor Gregor Mendel).
Genetica umană. Ereditatea și
10 cromozomii 6.6 Argumentarea rolului 1 - Investigarea cauzelor
eredității și variabilității în apariţiei unor boli ereditare la om
Mecanismul de transmitere a viața organismelor. (polidactilia, hemofilia, sindromul
caracterelor ereditare. Legile lui Down etc.
11 Gregor Mendel. 6.7 Formarea 1
comportamentului - Alcătuirea unui arbore
Rezolvarea problemelor în baza conștient despre existența genealogic al familiei.
12 legii uniformității. unor boli ereditare la om 1
ce se transmit pe cale
Rezolvarea problemelor în baza ereditară.
13 legii segregării și uniformității 1
caracterelor. 6.8 Analiza acțiunii factorilor
de mediu în apariția
14 Maladii ereditare genice și maladiilor ereditare la om 1
cromozomiale. și propunerea
15 modalităților de profilaxie 1
Profilaxia bolilor ereditare. ale acestora.

16 Elaborarea unui arbore 1


genealogic al familiei.

17 Oră de sinteză ” Reproducerea in


lumea vie. Bazele geneticii” 1
Evaluare sumativa “ 17or
Reproducerea in lumea vie. e
Bazele geneticii”

Modulul VII
Ocrotirea mediului 7.1 Interpretarea consecintelor
actiunii omului asupra - Elaborarea unui album cu
1 Influiența omului asupra biodiversitatii. 1 fotografii şi date despre
biodiversității. consecinţele pozitive şi negative
2-3 7.2 Argumentarea rolului 2 ale intervenţiei omului într-un
Ariile protejate ale Republicii complexelor naturale ecosistem natural din localitate.
Moldova protejate de stat din
Rezervațiile naturale /și Republica Moldova - Redactarea unor comunicări
4 monumentele naturii . Cartea 1 referitoare la rolul ariilor
Roșie a RM protejate de stat din Republica
7.3 Analiza efectelor poluarii Moldova.
Impactul acțiunii omului asupra mediului asupra propriei
propriei existențe. Elaborarea unui existente.
5 proiect de reciclare a deșeurilor 1 - Organizarea dezbaterilor
din propria gospodărie. referitoare la găurile de ozon,
ploile acide, încălzirea globală
6 Identificarea problemelor 1 etc.
ecologice locale și globale.
7 1 - Elaborarea unui proiect de
Generalizare. reciclare a deşeurilor din propria
gospodărie.
Evaluare sumativa. 7ore
Plan de consolidare a materiei de studiu pentru perioada martie – mai 2020

Nr
de Unități de conținut Unități de competențe Nr. Data Activități de învățare
ord. ore

1 Sistemul osos la om. Caracteristica Recunoasterea elementelor 1 Redactarea unor fişe instructive
oaselor. Scheletul axial. Scheletul componente ale sistemului care să include condiţii favorabile
apendicular. locomotor la om. pentru creşterea şi dezvoltarea
normală a scheletului şi muşchilor
Sistemul muscular la om. Grupele 1 la adolescenţi.
2 principale de muschi. Structura și Descrierea fiziologiei
proprietățile lor. sistemului locomotor la Demonstrarea unor acţiuni de
om. acordare a
3 Afecțiuni ale sistemului locomotor. 1 primului ajutor în caz de entorse,
Igiena sistemului locomotor. fracturi, luxaţii.

Educația sexuală . Menținerea atitudinii Formularea recomandărilor Dezbateri referitoare la concepţie şi


4 pozitive și conștiente față de importanța pentru profilaxia 1 contracepţie, planificarea familiei.
creșterii dezvoltării, maturizării maladiilor sexual Redactarea unei liste de
organismului uman. transmisibile. recomandări care ar contribui la
Argumantarea importantei menţinerea stării de sănătate a
5 Evaluare inițială. planificării familiei. 1 sistemului reproducător.

S-ar putea să vă placă și