Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA a II-a

Propunător:
Clasa: a II-a A
Data: 05.12.2017
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în Limba Română
Subiectul: „Terra în spațiu” – text nonliterar
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română (C.L.R.), Dezvoltare personală (D.P.), Matematică și explorarea mediului (M.E.M.), Arte vizuale și
abilități practice (A.V.A.P.).
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Scopul: dezvoltarea capacităţii de receptare şi difuzare a unei varietăţi de mesaje orale sau scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
Competențe specifice:
 Comunicare în limba română
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază;
 Dezvoltare personală
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;
 Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând tehnici accesibile;

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii trebuie:
Cognitive:
O.1 – să identifice semnificația unui mesaj oral din texte accesibile;
O.2 – să formuleze enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
O.3 – să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza textului citit;
O.4 – să citească în forme varíate enunțuri și texte scurte, cu adaptarea intonației impusă de semnele de punctuație;
O.5 – să rezolve exerciţii cu informaţii extrase din text, după modele date;
O.6 – să formuleze, în scris, răspunsuri la întrebări;
Afective:
O.7- să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări;
O.8- să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor primite;

Motrice:
O.9- să păstreze poziţia corectă a corpului a corpului în timpul scrierii;
O.10- să mânuiască corect instrumentul de scris;

Strategii didactice:
Metode și procede: exercițiul, conversația, explicația, munca independentă, metoda scaunul intervievatului, cubul
Mijloace didactice: manualul tipărit, caiet liniatură dictando, stilou, glob pământesc, creioane colorate, microfon, cameră de luat vederi, cub de
carton, jetoane colorate reprezentând fețe vesele și triste, tablă, cretă.
Forme de organizare: frontal, în grup, individual
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: efectivul clasei a II-a A și cadrul didactic

Material bibliografic:
1. ***Curriculum Național – Curriculum pentru învățământul primar, M.E.C.T.S., 2012;
2. ***Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici, 2013;
3. ***Programa școlară pentru disciplinele: MEM, CLR, AVAP, MM, 2013;
4. Daniela Berechet, Florian Berechet, Jeana Tița, Lidia Costache - „Matematică și explorarea mediului clasa a II-a- modalități de lucru diferențiate”,Editura
Paralela 45, Pitești, 2016;
5. “Provocări ludice” – ghid metodic, Editura “Spiru Haret”, Iași, 2001.

Nr. Secvențele Ob. Dozare Elemente de conținut științific Strategii didactice


crt. lecției op. Evaluare
Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Modalități de
procedee învățământ organizare
1. Moment 3 min. D.P. - Salută;
organizatoric - Salutul! - Elevii pregătesc manualul
- Prezentarea musafirilor: „Astăzi avem manualele şi caietele conversaţia tipărit/digital individual observarea
doi oaspeți...” de comunicare în caietul sistematică
- Asigurarea condiţiilor optime pentru limba română. elevului
buna desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
materialelor necesare
- Prezența
2. Verificarea 2 min. - Se verifică tema cantitativ şi calitativ - Elevii ascultă cu observaţia caietele individual aprecieri
temei scrise şi se fac aprecieri. atenţie observaţiile conversaţia elevilor verbale
făcute.
3. Reactualiza O.2 5 min. „Despre ce am discutat în lecția - Textul „Noaptea-
rea anterioară?”; Albastră și Ziua- conversația manualul individual aprecieri
cunoștințelor „Ce fel de text este?”; Se argumentează Lumină”; tipărit/digital verbale
O.7 răspunsul; - Argumentează faptul
„Care sunt personajele care participă la că este un text literar;
întâmplări?”
„Cum erau cele două personaje?” - Răspund, folosind o
„De ce așteaptă oamenii mari exprimare corectă, în
noaptea?” propoziții;
-Se apreciază răspunsurile corecte, în
propoziții
4. Captarea 2 min. - Citirea unei poezii compoziție proprie - Ascultă cu atenție Culegere de
atenției publicată în cartea „Flori pentru 4poezía citită; poezii „Flori frontal observare
Timișoara” (Anexa 1). pentru sistematică
Timișoara”
5. Anunțarea 1 min. - Anunțarea temei: „Astăzi vom vorbi - Ascultă cu atenție conversația frontal observare
subiectului despre textul nonliterar, vom citi textul ceea ce învățătoarea sistematică
lecției și a „Terra în spațiu”(pag. 56), vom purta le comunică;
obiectivelor discuții referitoare la text și vom învăța - Notează în caietele
lucruri noi, jucându-ne”; lor data și titlul lecției
- Notez pe tablă: data, titlul lecției noi, respectând
(„Textul nonliterar”); aranjarea în pagină;
6. Dirijarea 20 min. - Ofer explicații cu privire la diferențele - Ascultă cu atenție și
învățării dintre textul literar și textul nonliterar: participă activ la
textul nonliterar conține informații conversație; frontal,
științifice, informații importante pentru individual
O.1 cunoașterea realității, nu are personaje explicația, manualul, observare
și povestitor, iar autorul este, de regulă, conversația, caiete de tip sistematică
necunoscut; dictando,
- Notez pe tablă definiția textului - Notează pe caietele stilou, pix
O.2 nonliterar: Textul nonliterar conține dictando colorat
O.9 informații științifice, importante pentru
O.10 cunoașterea realității;
- Voi citi model textul „Terra în - Urmăresc pe manual;
O.3 spațiu”;
- Voi explica cuvintele necunoscute și - Notează în vocabular
voi scrie pe tablă semnificația acestora: cuvintele necunoscute;
Imobil=nemișcat;
Permanentă=continuă;
Titirez=jucărie care se învârtește;
Sufocantă=înabușitoare.
- Textul este alcătuit din trei fragmente, - Citesc pe rând; Aprecieri
fiecare având un subtitlu; verbale
- Solicit elevii să efectueze citirea în individuale
O.4 gând, apoi în lanț; - Ascultă regulile și colective
-„Astăzi ne vom juca un joc, care se jocului;
numește „Interviu cu oamenii de
știință”; Explic regulile jocului: Scaunul manualul,
- pe trei scaune situate în fața clasei intervievatului fișa cu
- Participă activ la joc;
O.7 se vor așeza trei copii, care vor fi întrebări,
oamenii de știință. microfon,
- un alt copil este reporterul, care va cameră de
citi întrebările de pe fișă (Anexa 2); luat vederi
O.8 - un alt copil va fi cameramanul și va
filma interviul;
- reporterul adresează întrebările de
pe fișă pentru fiecare intervievat, iar
aceștia răspund pe rând, citind
fragmentul corespunzător din text;
- jocul se repetă de mai multe ori,
astfel încât toți elevii să participe la joc;
- Voi oferi explicații suplimentare după
caz;
7. Fixarea O.3 10 min. Evaluarea cunoștințelor însușite pe
deprinderilor parcursul orei se va face prin
și obținerea intermediul metodei „Cubul” (Anexa
performanței 3):
- clasa este împărțită în șase grupe,
fiecare grupă primind câte un jeton - Se împart în șase
colorat reprezentând o față a cubului și grupe;
sarcina caracteristică respectivei fețe: 1.
DESCRIE; 2. APLICĂ; 3. - Ascultă cu atenție
O.5 ANALIZEAZĂ; 4. COMPARĂ; 5. regulile de rezolvare a
ASOCIAZĂ; 6. ARGUMENTEAZĂ fișelor; observare
O.6 - fiecare grupă primește câte o fișă de - Completează fișa Manualul, sistematică
lucru; ordonat; stilou,
O.9 - se oferă explicații privind modul de - Responsabilul creioane frontal,
rezolvare a fișei; echipei prezintă fișa în cubul, colorate, fișa pe echipe
O.10 - elevii completează fișa, în timp ce fața clasei și apoi o explicația, de lucruț aprecieri
învățătoarea oferă informații lipește pe fața conversația, jetoane cu verbale,
suplimentare, după caz; corespunzătoare a exercițiul fețe colorate, globale și
A.V.A.P.: muncă suplimentară, cubului; cubul de individuale
colorarea globului pământesc de la carton
finalul fișei;
- când elevii au terminat munca de
grup, responsabilul echipei prezintă în - Elevii din celelalte
fața clasei fișa rezolvată și o lipește pe grupe pot să își
fața corespunzătoare a cubului. exprime acordul sau
- componenții celorlalte echipe au dezacordul privind
libertatea de a-și exprima acordul sau corectitudinea fișei,
dezacordul cu privire la corectitudinea ridicând cartonașul
execuției fișei, ridicând jetonul corespunzător și
corespunzător (cel verde cu față veselă făcând corecții după
pentru răspunsuri corecte și cel roșu cu caz;
față tristă pentru răspunsuri greșite).
8. Asigurarea 2 min. - Se fac aprecieri globale cu privire la caiet tip
retenției și a modul în care s-a desfășurat lecția; dictando, aprecieri
tranferului -Tema pentru acasă constă în realizarea conversația stilou individual globale
unui proiect cu informații despre un
corp ceresc, informații culese din
reviste, internet sau enciclopedie. Se va
atașa și un desen reprezentativ, iar
proiectul va fi expus în clasă.

S-ar putea să vă placă și