Sunteți pe pagina 1din 7

Data:

Scoala
Prof.Inv.pr.
Clasa a III-a A
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de invăţare: România, ţara mea
Subiectul: Traian şi Dochia, legendă
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe

Scopul lectiei:
 dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris;
 educarea copiilor în spiritul dragostei pentru ţară, al respectului pentru
trecutul glorios al poporului român

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în context familiar;

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare.

Obiective operationale:
 COGNITIVE:
O1 - să citească fluent, corect, expresiv textul narativ ţinând cont de semnele de
punctuaţie;
O2- să identifice elemente ale textului narativ :titlu, autor, personaje, aliniate;
O3 - să utilizeze în contexte adecvate cuvintele noi din text;
O4 - să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O5 – să identifice personajele textului;
O6 - să citească selectiv fragmentele indicate;
O7 – să completeze harta textului cu atenţie respectând cerinţele fiecărui exerciţiu;

 PSIHO - MOTORII:
OM1 - să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes sugerat de învăţător;
OM2 - să respecte poziţia corectă a corpului în timpul scrisului;
OM3 - să coopereze în vederea rezolvării sarcinilor.

 AFECTIV - ATITIUDINALE:
OA1 - să colaboreze în cadrul grupului la realizarea sarcinilor comune;
OA2 - să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări.
STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:

 Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia,


exerciţiul, observaţia, munca independentă, lucru în grup.
 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe,
activitate individuală

2. Resurse materiale: flipchart, volumul „Povestiri Istorice” de D. Almaş, fişe de


lucru – „harta textului”, carioci, text suport,

3. Forme şi tehnici de evaluare: Observaţia sistematică, probă scrisă,aprecieri verbale

4. Resurse temporale: 50 minute

5. Resurse umane: 13 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2014);


 Limba și literature română, Ed. Ars Libri, Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma,
Nicoleta-Sonia Ionică, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel
 Mitu, Florica: Metodica predării-învăţării integrate a limbii şi literaturii
române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,2006
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
instruirii Ob. Eval
Activitatea Procedur Materia Organi
şi Op. Activitatea învăţatoarei uare
elevilor ale le zatorice
dozarea
 stabilesc ordinea şi
1. disciplina în sala de clasă; - se pregătesc conversaţi Manua frontal
Moment  pregătesc materialele pentru a lul
organiza necesare în desfăşurarea desfăşurarea caietele
toric activităţii; lecţiei; elevului
1min  Împart copiii în patru
grupe
2.  Verific calitativ tema Elevii prezintă
Verifica prin citirea orală de către caietele şi verifică
rea temei elevi, se fac aprecieri , se tema conversaţi frontal Eval
4 min corectează eventualele a Caietele uare
greşeli. de temă orală

3.  se va realiza cu
Captarea ajutorul unui PPT. Elevii - elevii Obse
atenţiei vor afla informaţii noi completează Conversaţ Calcula rvare
5min despre poporul dac, despre rebusul ia tor frontal a
regele dacilor-Decebal şi Explicaţie Prezent siste
împăratul roman-Traian. Exerciţiul re ppt matic
ă

4.  Anunţ titlul noii lecţii şi


Anunţare obiectivele într-o
a titlului manieră accesibilă
lecţiei şi a elevilor
obiective
lor Astăzi, in această ora de
operaţio limba română, vom învăţa
nale despre România, ţara
1 min noastră, despre locuitorii ce - ascultă şi reţin frontal Obse
au trăit cu mii de ani în urmă titlul lecţiei ; conversaţi rvare
pe teritoriul ţării noastre. a a
Vom descoperi cuvinte noi siste
ce ne vor îmbogăţi matic
vocabularul,vom identifica ă
personajele textului şi la
final vom descoperi mesajul
textului.
tabla
caiete
... notez titlul si autorul -deschid caietele şi manual
lectiei pe tabla noteazǎ în caiete ul individ
titlul lecţiei; ual
5.
Dirijarea  Prezint date despre - Elevii observă Conversaţ Foaie Obse
învǎţǎrii autor şi volumul portretul şi reţin ia tip rvare
20min ,,Legende istorice”. date din biografia poster a
autorului. Prezent siste
Explic elevilor noţiunea de are matic
legendă şi se amintesc alte -Receptează ppt ă
legende cunoscute de elevi. noţiunea de
Voi preciza faptul că textul legendă: legenda
este un model al dragostei de este o povestire în Explicaţia
ţară. care se dă o
explicaţie Frontal
Lectura textului imaginară unui
Se citeşte textul model. fapt .
Elevii citesc în gând textul
căutând în acelaşi timp - citesc textul şi
O1 cuvinte şi expresii selectează
necunoscute pe care le vor cuvintele
sublinia cu creionul. noi/necunoscute
- Se explică cuvintele - notează pe caiete Exerciţiul
OM noi care se vor scrie la tablă şi explicaţiile
1 se vor integra în enunţuri cuvintelor, apoi le
OM orale. integrează oral în manual
2 enunţuri proprii. ul
Decodarea textului
Individ
OA2 - Când se petrece acţiunea? ual Eval
-Cum se numeau locuitorii uare
care au trăit cu mii de ani în orala
urma pe teritoriul ţării
noastre? Conversaţ
-De către cine au fost Răspund la ia
O1 cuceriţi aceştia ? întrebări.
Care sunt personajele ce Explicaţia
apar în text?
O2 -Cine trăia pe muntele Obse
Ceahlau ? rvare
O5 -Cine s-a hotărât să o siste
peţească pe frumoasa fată matic
dacă ? ă

Exersarea actului citirii.


Cer elevilor să citească -citesc textul frontal
textul în lanţ, selectiv , pe respectând tipul de Exerciţiul
fragmente citire propus manual Eval
ul uare
O4 Dialogul dirijat referitor la orala
conţinutul textului
Lectura se alternează cu
discuţii pe baza textului.
O6
6. O2 Se realizează cu ajutorul
Obţinere fisei ”Harta lecturii”(Anexa Rezolvă sarcinile Explicaţia Obse
a OM 1) de pe fişele de Fise de Pe rvare
performa 2 lucru Conversaţ lucru grupe siste
nţelor OM ia matic
7’ 3 Prezintă fiecare ă
OA1 grupă sarcinile Exerciţiul Frontal Apre
realizate ciere
a
verba

7. Completează fişa Exerciţiul Fişa de individ


Feed- Se verifica fişa. lucru ual
back
3 min
 Face aprecieri
8. frontale cu privire la modul - ascultă aprecierea frontal aprec
8,Asigur de participare al elevilor la aprecierile făcute verbală şi ierea
area lecţie; - notează tema scrisă verba
retenție  transmite tema pentru pentru acasă lă
i si acasă;
transfer
ul
( 2 min )
ANEXA 1

HARTA TEXTULUI

Titlul textului

....................................................................................
..................................................................

Autorul Număr de alineate

.................................................... ..................................................
............................................... ............................................

Cuvinte noi Personaje

........................................................ ........................................................
........................................................ ........................................................
............................................ ............................................

Mesajul textului

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................

S-ar putea să vă placă și